Διαδικασία : 2017/2052(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0048/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0048/2018

Συζήτηση :

PV 13/03/2018 - 13
CRE 13/03/2018 - 13

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2018 - 8.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0075

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 1578kWORD 284k
28.2.2018
PE 615.478v02-00 A8-0048/2018

σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020

2017/2052(INI)

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγητές: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Αλιείας
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020

(2017/2052(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 311, 312 και 323 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(1) και την μεταγενέστερη τροποποίησή του από τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 1311/2013 του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2017(2),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: η τοποθέτηση του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής(4),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο προβληματισμού της Επιτροπής σχετικά με το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ, της 28ης Ιουνίου 2017 (COM(2017)0358),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με το έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 70/1 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, με τίτλο «Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development» (Να αλλάξουμε τον κόσμο μας: η Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Ιανουαρίου 2017 σχετικά με έναν ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων(6),

–  έχοντας υπόψη την επικύρωση της Συμφωνίας του Παρισιού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 4 Οκτωβρίου 2016(7),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ με τίτλο «Προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ΕΕ»,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με τη χρηματοδότηση οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών από την ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών, τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, τη θέση υπό μορφή τροπολογιών της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, της Επιτροπής Αλιείας, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0048/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) συμφωνήθηκε το 2013 και είχε ως επακόλουθο, για πρώτη φορά, μείωση των πραγματικών τιμών τόσο των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων όσο και των πιστώσεων πληρωμών σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο δημοσιονομικού προγραμματισμού, παρά τις αυξανόμενες αρμοδιότητες και φιλοδοξίες της ΕΕ, όπως καθορίζονται στη Συνθήκη της Λισαβόνας και τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», αντίστοιχα· λαμβάνοντας υπόψη ότι περιελάμβανε επίσης μια σημαντική διαφορά μεταξύ του επιπέδου των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών, η οποία συνέβαλε στη συσσώρευση ανεξόφλητων λογαριασμών κατά τα δύο πρώτα έτη του ΠΔΠ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καθυστερημένη έγκριση του ΠΔΠ και των σχετικών νομικών βάσεων συνέβαλαν σε καθυστερήσεις στην υλοποίηση, με συνέπειες που εξακολουθούν να είναι αισθητές έως σήμερα και οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε συσσώρευση απαιτήσεων πληρωμών στο τέλος του τρέχοντος ΠΔΠ, και στην επόμενη περίοδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, με επιμονή του Κοινοβουλίου, περιλήφθηκαν νέες διατάξεις στο ΠΔΠ προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα συνολικά ανώτατα όριά του στον μέγιστο δυνατό βαθμό και να προβλεφθούν μηχανισμοί ευελιξίας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΠΔΠ 2014-2020 αποδείχθηκε γρήγορα ανεπαρκές για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών και πολιτικών φιλοδοξιών, καθώς, από την αρχή, κλήθηκε να αντιμετωπίσει σειρά κρίσεων και νέες προκλήσεις στους τομείς των επενδύσεων, του κοινωνικού αποκλεισμού, της μετανάστευσης και των προσφύγων, της απασχόλησης των νέων, της ασφάλειας, της γεωργίας , του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής, οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί τη στιγμή της έγκρισής του· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά συνέπεια, το ισχύον ΠΔΠ έφτασε ήδη στα όριά του μόλις δύο έτη μετά την εφαρμογή του καθώς τα διαθέσιμα περιθώρια εξαντλήθηκαν, οι διατάξεις ευελιξίας και τα ειδικά μέσα κινητοποιήθηκαν σε σημαντικό βαθμό, οι υφιστάμενες πολιτικές και τα προγράμματα δέχθηκαν πιέσεις ή και μειώθηκαν, και δημιουργήθηκαν μερικοί μηχανισμοί εκτός προϋπολογισμού για να αντισταθμιστεί το ανεπαρκές επίπεδο και η έλλειψη ευελιξίας του προϋπολογισμού της ΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω αδυναμίες είχαν ήδη γίνει εμφανείς κατά την ενδιάμεση επανεξέταση και αναθεώρηση του ΠΔΠ που ξεκίνησε στα τέλη του 2016, και θα έπρεπε να είχαν αντιμετωπιστεί άμεσα, όπως κατέδειξε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνηθείσα ενδιάμεση αναθεώρηση κατάφερε να διευρύνει το δυναμικό των ισχυουσών διατάξεων περί ευελιξίας σε περιορισμένο βαθμό, αλλά δεν κατόρθωσε να αναθεωρήσει τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή θα υποβάλει δέσμη προτάσεων σχετικά με το ΠΔΠ για την περίοδο μετά το 2020, περιλαμβανομένων των μελλοντικών ιδίων πόρων, τον Μάιο 2018, ενώ ο κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΕ) 1311/2013 όριζε ως προθεσμία την 1η Ιανουαρίου 2018· λαμβάνοντας υπόψη, κατόπιν αυτού, αναμένονται σχέδια νομοθετικών προτάσεων για τα δημοσιονομικά προγράμματα και μέσα·

1.  εγκρίνει το παρόν ψήφισμα προκειμένου να κοινοποιήσει τη θέση του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ για την περίοδο μετά το 2020, με ιδιαίτερη προσοχή στις αναμενόμενες προτεραιότητές του, το μέγεθος, τη δομή, τη διάρκεια, την ευελιξία και άλλες οριζόντιες αρχές και για να επισημάνει τις ειδικές δημοσιονομικές κατευθύνσεις για τις αντίστοιχες πολιτικές της ΕΕ που θα καλύπτονται από το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο· αναμένει από την Επιτροπή να υποβάλει τη νομοθετική πρόταση για το επόμενο ΠΔΠ μαζί με νέο σχέδιο διοργανικής συμφωνίας που θα λαμβάνει υπόψη τις θέσεις του Κοινοβουλίου και τις προτάσεις του· τονίζει ότι το ψήφισμα αυτό παρέχει επίσης τη βάση για τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στη διαδικασία που οδηγεί στην έγκριση του επόμενου ΠΔΠ·

2.  εγκρίνει παράλληλα χωριστό ψήφισμα για να εκθέσει τη θέση του σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων της ΕΕ σύμφωνα με τις συστάσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους· καλεί την Επιτροπή να λάβει δεόντως υπόψη τη θέση του Κοινοβουλίου κατά την εκπόνηση των νομοθετικών προτάσεων για τους ιδίους πόρους της ΕΕ, οι οποίες θα πρέπει να έχουν μεγαλεπήβολους στόχους και να παρουσιαστούν μαζί με τις προτάσεις για το ΠΔΠ· τονίζει ότι τόσο το σκέλος των δαπανών όσο και το σκέλος των εσόδων του επόμενου ΠΔΠ θα αντιμετωπιστούν ως ενιαία δέσμη στις επικείμενες διαπραγματεύσεις, και ότι δεν θα επιτευχθεί συμφωνία για το ΠΔΠ, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη πρόοδος στο θέμα των ιδίων πόρων·

I. Προτεραιότητες και προβλήματα του επόμενου ΠΔΠ

3.  επιδοκιμάζει τη συζήτηση για το επόμενο ΠΔΠ ως ευκαιρία για να προετοιμαστεί το έδαφος με στόχο μια ισχυρότερη και περισσότερο βιώσιμη Ευρώπη μέσω ενός από τα πιο απτά εφόδιά της, τον προϋπολογισμό της Ένωσης· πιστεύει ότι το επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να ενταχθεί σε μια ευρύτερη στρατηγική και προοπτική για το μέλλον της Ευρώπης· θεωρεί ότι το ΠΔΠ πρέπει να μετουσιώνει τις πολιτικές προτεραιότητες και σχέδια της ΕΕ σε δημοσιονομικά μέσα·

4.  είναι πεπεισμένο ότι το επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να βασιστεί στις καθιερωμένες πολιτικές και προτεραιότητες της Ένωσης, που αποσκοπούν στην προώθηση της ειρήνης, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας των φύλων, στην τόνωση της ευημερίας, της μακροπρόθεσμης και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, έρευνας και καινοτομίας, στην παροχή ποιοτικών θέσεων απασχόλησης με αξιοπρεπείς όρους εργασίας, στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στην προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής καθώς και της αλληλεγγύης μεταξύ κρατών μελών και πολιτών· θεωρεί ότι οι εν λόγω πυλώνες αποτελούν προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, καθώς και για την ενίσχυση της θέσης της Ευρώπης στον κόσμο· έχει την πεποίθηση ότι οι πυλώνες αυτοί είναι τώρα πιο σημαντικοί από ποτέ για τις μελλοντικές προσπάθειες της Ευρώπης·

5.  πιστεύει ότι το επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να δώσει τη δυνατότητα στην Ένωση να προσφέρει λύσεις και να εξέλθει δυναμωμένη από τις κρίσεις της δεκαετίας: την οικονομική και χρηματοπιστωτική ύφεση, την ανεργία των νέων, το συνεχιζόμενο φαινόμενο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, της μετανάστευσης και των προσφύγων, την κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές, την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και την απώλεια της βιοποικιλότητας, την τρομοκρατία και την αστάθεια, μεταξύ πολλών άλλων· υπογραμμίζει ότι αυτές οι παγκόσμιες, διασυνοριακές προκλήσεις με τις εγχώριες επιπτώσεις τους αποκαλύπτουν την αλληλεξάρτηση των οικονομιών και των κοινωνιών μας, και υποδεικνύουν την ανάγκη για κοινές δράσεις·

6.  επισημαίνει, ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί να πρωτοστατήσει στην υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των ΗΕ, οι οποίοι παρέχουν έναν παγκόσμιο χάρτη πορείας για περισσότερο βιώσιμες, δίκαιες και ευημερούσες κοινωνίες εντός των ορίων του πλανήτη μας· υπογραμμίζει ότι το επόμενο ΠΔΠ πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τους ΣΒΑ· χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής για την ενσωμάτωση των ΣΒΑ σε όλες τις πολιτικές και τις πρωτοβουλίες της ΕΕ· προσδοκά από την ΕΕ να υλοποιήσει τη δέσμευσή της για την επίτευξη αυτών των στόχων· υπογραμμίζει ότι η ανακοίνωση ενός ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και η δέσμευση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών να εξασφαλίσουν μια περισσότερο κοινωνική Ευρώπη θα πρέπει να υποστηριχθούν από επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους, μεταξύ άλλων μέσω των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ· θεωρεί ότι, μετά τη Συμφωνία του Παρισιού, οι δαπάνες για το κλίμα θα πρέπει να αυξηθούν σημαντικά, σε σύγκριση με το τρέχον ΠΔΠ και να ανέλθουν στο 30 % το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο έως το 2027·

7.  τονίζει ότι το επόμενο ΠΔΠ προσφέρει μια ευκαιρία στην Ένωση να αποδείξει ότι παραμένει ενωμένη και μπορεί να αντιμετωπίσει πολιτικές εξελίξεις όπως το Brexit, την άνοδο των κινημάτων λαϊκισμού και ξενοφοβίας και τις μεταβολές στην παγκόσμια ηγεσία· υπογραμμίζει ότι οι διαιρέσεις και οι εγωκεντρισμοί δεν αποτελούν απάντηση στα παγκόσμια ζητήματα και στις ανησυχίες των πολιτών· θεωρεί ότι οι διαπραγματεύσεις για το Brexit, ιδιαίτερα, δείχνουν ότι τα οφέλη που έχουν τα μέλη της Ένωσης αντισταθμίζουν σε μεγάλο βαθμό το κόστος της συμβολής στον προϋπολογισμό της· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την πλήρη τήρηση του πλαισίου των δεσμεύσεων που είχαν αναληφθεί προηγουμένως, όπως στην περίπτωση της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής όσον αφορά το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία·

8.  ζητεί, ως εκ τούτου, τη συνεχή στήριξη των υφιστάμενων πολιτικών, ιδίως των μακροχρόνιων πολιτικών της ΕΕ οι οποίες κατοχυρώνονται στις Συνθήκες, και συγκεκριμένα της κοινής γεωργικής και αλιευτικής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής, διότι αποφέρουν απτά οφέλη του ευρωπαϊκού εγχειρήματος στους πολίτες της ΕΕ· απορρίπτει κάθε απόπειρα επανεθνικοποίησης των πολιτικών αυτών, καθώς τούτο δεν θα μειώσει την οικονομική επιβάρυνση φορολογουμένων και καταναλωτών, ούτε θα επιτύχει καλύτερα αποτελέσματα, αλλά, αντιθέτως, θα εμποδίσει την ανάπτυξη, την αλληλεγγύη και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και, ταυτόχρονα, θα οξύνει περαιτέρω τις ανισότητες και θα διευρύνει τις διαφορές μεταξύ περιοχών και οικονομικών τομέων· προτίθεται να εξασφαλίσει το ίδιο επίπεδο χρηματοδότησης για την ΕΕ των 27 για τις πολιτικές αυτές στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού, με παράλληλη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους και απλοποίηση των διαδικασιών που συνδέονται με αυτές·

9.  πιστεύει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να προσφέρει προοπτικές στη νέα γενιά καθώς και στις μελλοντοστραφείς επιχειρήσεις που καθιστούν την ΕΕ επιτυχέστερη στην παγκόσμια σκηνή· είναι αποφασισμένο να ενισχύσει σημαντικά δύο από τα εμβληματικά του προγράμματα, συγκεκριμένα το πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και το Erasmus+, τα οποία, με τα μέσα που διαθέτουν σήμερα, δεν μπορούν να ικανοποιήσουν την πολύ μεγάλη ζήτηση από υποψήφιους με υψηλά προσόντα· συνεχίζει να υποστηρίζει σθεναρά την ουσιαστική αύξηση των πόρων για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και για τη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, μέσω των διαδόχων προγραμμάτων της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων και του προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των ΜΜΕ (COSME)· υποστηρίζει επίσης την ενίσχυση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ) 2.0·

10.  καλεί την Ένωση να αναλάβει το ρόλο της σε τρεις τομείς πολιτικής με εσωτερική και εξωτερική διάσταση, οι οποίοι εμφανίστηκαν στη διάρκεια του τρέχοντος ΠΔΠ:

–  - με την ανάπτυξη και χρηματοδότηση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης και την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης και του εκτοπισμού σε τρίτες χώρες,

–  - με την ενίσχυση της προστασίας των εξωτερικών συνόρων και την προώθηση της σταθερότητας, ιδίως μέσω της διασφάλισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο εξωτερικό, της πρόληψης των συγκρούσεων και εξωτερικών αναπτυξιακών πολιτικών,

–  - με την παροχή εσωτερικής κοινής ασφάλειας για τους ευρωπαίους πολίτες, και τη συγκέντρωση των ερευνητικών προσπαθειών και ικανοτήτων στον τομέα της άμυνας, τονίζοντας παράλληλα ότι τα μέτρα που λαμβάνονται σε αυτούς τους τομείς δεν θα πρέπει να αποβαίνουν εις βάρος των αναπτυξιακών πολιτικών της ΕΕ·

11.  υπογραμμίζει ότι το προσεχές πλαίσιο αναμένεται να ενσωματώσει δύο νέους τύπους χρηματοδοτικής στήριξης που κατέχουν σημαίνουσα θέση στην οικονομική ατζέντα της Ένωσης, συγκεκριμένα τη συνέχιση των προγραμμάτων στήριξης των επενδύσεων, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, και την ανάπτυξη ενός σταθεροποιητικού μηχανισμού για τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, πιθανώς μέσω του προτεινόμενου Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου, σε συνδυασμό με έναν ειδικό μηχανισμό σύγκλισης για τα κράτη μέλη που βρίσκονται σε πορεία ένταξης στη ζώνη του ευρώ·

12.  υπογραμμίζει ότι, σε πρώτη φάση, η ειδική δημοσιονομική ικανότητα της ζώνης του ευρώ θα πρέπει να αποτελεί μέρος του ενωσιακού προϋπολογισμού, πέρα και πάνω από τα ανώτατα όρια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, με την επιφύλαξη των άλλων προγραμμάτων του ΠΔΠ, και θα πρέπει να χρηματοδοτείται από τη ζώνη του ευρώ και άλλα συμμετέχοντα μέλη μέσω μια πηγής εσόδων που θα συμφωνηθούν μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών μελών και θα θεωρούνται νέα έσοδα για ειδικό προορισμό και εγγυήσεις· θεωρεί ότι, μόλις σταθεροποιηθεί, η δημοσιονομική ικανότητα θα μπορούσε να χρηματοδοτείται μέσω πραγματικών ιδίων πόρων, σύμφωνα με τις συστάσεις της έκθεσης Monti σχετικά με τη μελλοντική χρηματοδότηση της ΕΕ·

13.  επιβεβαιώνει την αρχή σύμφωνα με την οποία οι πρόσθετες πολιτικές προτεραιότητες θα πρέπει να συνδυαστούν με πρόσθετα χρηματοδοτικά μέσα, είτε αυτές αναδυθούν τη στιγμή της έγκριση του νέου ΠΔΠ, είτε κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του, και υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση των νέων αναγκών δεν θα πρέπει να υπονομεύσει τις υφιστάμενες πολιτικές και προγράμματα· αναμένει, επιπλέον, ότι θα τεθούν σε εφαρμογή επαρκείς διατάξεις ευελιξίας προκειμένου να εξομαλυνθούν απρόβλεπτες περιστάσεις που ενδέχεται να ανακύψουν στη διάρκεια του ΠΔΠ·

14.  πιστεύει ότι μια ισχυρότερη και πιο φιλόδοξη Ευρώπη μπορεί να επιτευχθεί μόνον εφόσον της παρέχονται ενισχυμένα χρηματοοικονομικά μέσα· ζητεί με γνώμονα τις προαναφερθείσες προκλήσεις και προτεραιότητες, και λαμβάνοντας υπόψη την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση, να αυξηθεί σημαντικά ο προϋπολογισμός της Ένωσης· εκτιμά τα απαιτούμενα ανώτατα όρια δαπανών του ΠΔΠ στο 1,3% του ΑΕΠ της ΕΕ των 27, με την επιφύλαξη των μηχανισμών που υπολογίζονται πάνω από τα ανώτατα όρια·

15.  είναι πεπεισμένο ότι, εκτός εάν το Συμβούλιο αποφασίσει να αυξήσει σημαντικά το επίπεδο των εθνικών συνεισφορών του στον προϋπολογισμό της ΕΕ, η θέσπιση νέων πραγματικών ιδίων πόρων της ΕΕ παραμένει η μόνη επιλογή για την επαρκή χρηματοδότηση του επόμενου ΠΔΠ·

II. Οριζόντια ζητήματα

Αρχές του προϋπολογισμού της ΕΕ και δημοσιονομική ειλικρίνεια

16.  υπενθυμίζει τις αρχές της ενότητας, της ακρίβειας του προϋπολογισμού, της ετήσιας διάρκειας, της ισοσκέλισης, της καθολικότητας, της ειδικότητας, της προσθετικότητας, της επικουρικότητας, της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της διαφάνειας, οι οποίες πρέπει να τηρούνται κατά την κατάρτιση και την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης·

17.  επαναλαμβάνει την πάγια θέση του ότι η πολιτική φιλοδοξία της Ένωσης πρέπει να συνδυάζεται με επαρκείς οικονομικούς πόρους και υπενθυμίζει ότι το άρθρο 311 της ΣΛΕΕ ορίζει ότι η Ένωση προικίζεται με επαρκή μέσα για την επίτευξη των στόχων της και την επιτυχή εφαρμογή των πολιτικών της·

18.  επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η πλήρης εφαρμογή των πολιτικών αποφάσεων και των πρωτοβουλιών που λαμβάνονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι δυνατή μόνον εάν είναι εξασφαλισμένη η αναγκαία χρηματοδότηση, και υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία υπονομεύει την ειλικρίνεια του προϋπολογισμού της Ένωσης και την εμπιστοσύνη των πολιτών·

19.  πιστεύει ότι, με τη μετάφραση των πολιτικών προτεραιοτήτων της ΕΕ σε συγκεκριμένες επενδύσεις, το ΠΔΠ αποτελεί ένα εξαιρετικό μέσο για τον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό των δαπανών της ΕΕ και για την εξασφάλιση σταθερού επιπέδου δημόσιων επενδύσεων στα κράτη μέλη· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για την έλλειψη μιας αμοιβαίας συμφωνηθείσας μακροπρόθεσμης στρατηγικής προ της έγκρισης του επομένου ΠΔΠ· υπενθυμίζει, επιπλέον, ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι πρωτίστως επενδυτικός προϋπολογισμός που χρησιμεύει ως πρόσθετη και συμπληρωματική πηγή χρηματοδότησης για τις δράσεις που αναλαμβάνονται σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

Διάρκεια

20.  Είναι της γνώμης ότι η απόφαση σχετικά με τη διάρκεια του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου θα πρέπει να επιτύχει τη σωστή ισορροπία μεταξύ δύο αντικρουόμενων απαιτήσεων αφενός, της ανάγκης διάφορες πολιτικές της ΕΕ -ειδικά εκείνες που υπόκεινται σε επιμερισμένη διαχείριση, όπως η γεωργική πολιτική και η πολιτική συνοχής - να λειτουργούν στη βάση της σταθερότητας και προβλεψιμότητας μιας επταετούς τουλάχιστον δέσμευσης, και, αφετέρου, της ανάγκης να υπάρχει δημοκρατική νομιμοποίηση και λογοδοσία που απορρέει από τον συγχρονισμό κάθε δημοσιονομικού πλαισίου με τον πενταετή πολιτικό κύκλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής·

21.  τονίζει ότι αποτελεί πολιτική επιταγή για κάθε νεοεκλεγόμενο Κοινοβούλιο να είναι σε θέση να επηρεάζει ουσιαστικά το ΠΔΠ κατά τη διάρκεια του εκλογικού κύκλου του, τόσο από άποψη ποσών όσο και από άποψη πολιτικών προτεραιοτήτων· τονίζει ότι οι εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρέχουν στους πολίτες της ΕΕ την ευκαιρία να εκφράσουν απευθείας τη θέση τους για τις δημοσιονομικές προτεραιότητες της Ένωσης, που θα πρέπει να μεταφράζεται σε μια δεσμευτική μετεκλογική προσαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου· πιστεύει συνεπώς ότι κατά τη διάρκεια κάθε πολιτικού κύκλου, η Επιτροπή πρέπει να προτείνει, και τόσο το Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο πρέπει να αποφασίζουν, είτε την κατάρτιση του νέου ΠΔΠ ή την υποχρεωτική ενδιάμεση αναθεώρηση του τρέχοντος ΠΔΠ·

22.  υπογραμμίζει, την ανάγκη η διάρκεια του ΠΔΠ να περάσει σταδιακά σε μια περίοδο 5+5 ετών με μια υποχρεωτική ενδιάμεση αναθεώρηση· ζητεί από την Επιτροπή να επεξεργαστεί σαφή πρόταση στην οποία θα καθορίζονται οι μέθοδοι της εφαρμογής στην πράξη ενός δημοσιονομικού πλαισίου·5+5 ετών· είναι πεπεισμένο ότι το ΠΔΠ δεν μπορεί να έχει απλώς πενταετή διάρκεια, λόγω των σοβαρών εμποδίων που αυτό θα έθετε στις απαιτήσεις προγραμματισμού και υλοποίησης πολλών πολιτικών της ΕΕ·

23.  αναγνωρίζει ωστόσο ότι, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επόμενες εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2019 και δεδομένου ότι το τρέχον ΠΔΠ λήγει τον Δεκέμβριο2020, δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί αμέσως η λύση 5+5, καθώς οι διάφοροι κύκλοι δεν θα μπορούσαν να εναρμονιστούν ικανοποιητικά· είναι της γνώμης επομένως ότι το επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να καταρτιστεί για περίοδο επτά ετών (2021-2027), περιλαμβανομένης και της υποχρεωτικής ενδιάμεσης αναθεώρησης, ως μεταβατική λύση που θα εφαρμοστεί για τελευταία φορά·

Ενδιάμεση αναθεώρηση

24.  είναι πεπεισμένο ότι πρέπει να διατηρηθεί η νομικά δεσμευτική και υποχρεωτική ενδιάμεση επανεξέταση και αναθεώρηση του ΠΔΠ, που θα κατοχυρώνεται στον νέο κανονισμό για το ΠΔΠ· υπενθυμίζει ότι η ενδιάμεση αναθεώρηση του 2016 ήταν η πρώτη ιστορική ευκαιρία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε μια πραγματική αναθεώρηση του κανονισμού για το ΠΔΠ, και ότι αξιολογήθηκε θετικά από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, ιδίως σε ό,τι έχει σχέση με την ενίσχυση των διατάξεων περί ευελιξίας του ΠΔΠ·

25.  θεωρεί ότι, για το ΠΔΠ της περιόδου 2021-2027, η ενδιάμεση αναθεώρηση θα πρέπει να προταθεί και να αποφασιστεί εγκαίρως για να μπορέσουν το επόμενο Κοινοβούλιο και η Επιτροπή να προσαρμόσουν αναλόγως το δημοσιονομικό πλαίσιο· υπογραμμίζει ότι κάθε είδους αναθεώρηση του ΠΔΠ θα πρέπει να εξασφαλίζει τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου και να διαφυλάσσει τα προνόμιά του ως ισότιμου σκέλους της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής· τονίζει, επιπλέον, ότι η πραγματική αναθεώρηση συνεπάγεται επίσης την αναθεώρηση των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ, σε περίπτωση που αποδειχτούν ανεπαρκή για το υπόλοιπο της περιόδου·

Ευελιξία

26.  υπογραμμίζει ότι, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ΠΔΠ, η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ενέκρινε σημαντική κινητοποίηση των μηχανισμών ευελιξίας και των ειδικών μέσων που περιλαμβάνονται στον κανονισμό για το ΠΔΠ, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι πρόσθετες πιστώσεις που χρειάστηκαν για να αντιμετωπιστούν σοβαρές κρίσεις ή για να χρηματοδοτηθούν νέες πολιτικές προτεραιότητες·

27.  θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι οι διατάξεις ευελιξίας στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ έχουν λειτουργήσει ικανοποιητικά και έχουν παράσχει λύσεις σε σχέση με τη σημαντική χρηματοδότηση που χρειάζεται ιδίως για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης και τη γεφύρωση του κενού επενδύσεων· υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο ήταν ο εμπνευστής πολλών από τις διατάξεις αυτές τις οποίες υπερασπίστηκε σθεναρά κατά τις προηγούμενες διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ·

28.  πιστεύει ότι η περαιτέρω ενίσχυση των εν λόγω διατάξεων εξακολουθεί να είναι απαραίτητη για να αντιμετωπίζονται καλύτερα οι νέες προκλήσεις, τα απρόβλεπτα γεγονότα και οι εξελισσόμενες πολιτικές προτεραιότητες που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής ενός μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, όπως το ΠΔΠ· ζητεί περισσότερη ευελιξία για το επόμενο ΠΔΠ, η οποία θα πρέπει να επιτρέπει την ευρύτερη δυνατή χρήση των γενικών ανώτατων ορίων του ΠΔΠ για αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές·

Μηχανισμοί ευελιξίας στο ΠΔΠ

29.  θεωρεί ότι τα ανώτατα όρια του επόμενου ΠΔΠ θα πρέπει να καθοριστούν σε επίπεδο που θα επιτρέπει όχι μόνο τη χρηματοδότηση των πολιτικών της ΕΕ, αλλά και την παροχή επαρκών περιθωρίων για αναλήψεις υποχρεώσεων για κάθε τομέα·

30.  είναι πεπεισμένο ότι όλα τα αδιάθετα περιθώρια θα πρέπει να μεταφέρονται χωρίς περιορισμούς στα μελλοντικά οικονομικά έτη και να κινητοποιούνται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, για οποιονδήποτε σκοπό κρίνεται αναγκαίο, στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού· ζητεί, ως εκ τούτου, να διατηρηθεί το συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων, αλλά χωρίς κανένα περιορισμό ως προς το πεδίο εφαρμογής και τη χρονική περίοδο·

31.  υπενθυμίζει ότι το συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων μπορεί να κινητοποιήσει τα αδιάθετα περιθώρια μόνον έως το έτος N-1, μόλις επιβεβαιωθούν μέσω της τεχνικής προσαρμογής που προηγείται της υποβολής του σχεδίου προϋπολογισμού· θεωρεί, ωστόσο, ότι έχει σημασία να διερευνηθούν τρόποι για την κινητοποίηση των αδιάθετων περιθωρίων του έτους Ν, προκειμένου να εξακολουθεί να είναι δυνατή η χρηματοδότηση πρόσθετων αναγκών που μπορεί να ανακύψουν κατά τη διάρκεια του εν λόγω έτους·

32.  πιστεύει ακράδαντα ότι οι αναλήψεις υποχρεώσεων που εγκρίνει η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον αρχικό σκοπό τους και ότι θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίζεται ότι αυτό συμβαίνει σε όλους τους τομείς πολιτικής· ζητεί, ιδιαίτερα, από την Επιτροπή να συνεχίσει να εργάζεται ενεργά προς την κατεύθυνση αυτή· είναι πεπεισμένο, ωστόσο, ότι εάν τελικά οι πιστώσεις αποδεσμεύονται, ως αποτέλεσμα ολικής ή μερικής μη εκτέλεσης των ενεργειών για τις οποίες είχαν προβλεφθεί, θα πρέπει να καθίστανται ξανά διαθέσιμες στον προϋπολογισμό της ΕΕ και να κινητοποιούνται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού· θεωρεί ότι οι αναλήψεις υποχρεώσεων που αποδεσμεύονται θα πρέπει να ενσωματώνονται απευθείας στο συνολικό περιθώριο για αναλήψεις υποχρεώσεων, αντί σε επιμέρους ειδικό μέσο ή αποθεματικό·

33.  υπενθυμίζει ότι οι αποδεσμεύσεις απορρέουν από αναλήψεις υποχρεώσεων που έχουν ήδη εγκριθεί από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή και θα έπρεπε κανονικά να είχαν οδηγήσει σε αντίστοιχες πληρωμές, εάν η ενέργεια την οποία προορίζονταν να χρηματοδοτήσουν είχε εκτελεστεί όπως είχε προβλεφθεί· τονίζει επομένως ότι η ανακύκλωση των αποδεσμεύσεων στον προϋπολογισμό της ΕΕ είναι δεόντως αιτιολογημένη, αλλά δεν θα πρέπει να αποτελεί μέσο για να παρακάμπτονται οι σχετικοί με τις αποδεσμεύσεις κανόνες που προβλέπονται στους τομεακούς κανονισμούς·

34.  υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η πλήρης μεταφορά των περιθωρίων πληρωμών μέσω του συνολικού περιθωρίου για πληρωμές σε ολόκληρο το ΠΔΠ· είναι αντίθετο προς τους περιορισμούς ή τα ανώτατα όρια που εφαρμόζονται στο επίπεδο των περιθωρίων τα οποία μπορούν να μεταφερθούν, όπως συμβαίνει στο τρέχον ΠΔΠ, και υπενθυμίζει ότι τα περιθώρια αυτά μπορούν να κινητοποιηθούν μόνον εάν το αποφασίσει η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή και στον βαθμό που θα το αποφασίσει· τονίζει ότι το συνολικό περιθώριο για πληρωμές θα μπορούσε να παίξει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση ενδεχόμενης νέας κρίσης πληρωμών·

35.  τονίζει ότι η δυνατότητα αναθεώρησης των ανώτατων ορίων θα πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί επιλογή στον κανονισμό για το ΠΔΠ στην περίπτωση απρόβλεπτων περιστάσεων, όταν οι χρηματοδοτικές ανάγκες εξαντλούν ή υπερβαίνουν τα διαθέσιμα περιθώρια και ειδικά μέσα· ζητεί να προβλεφθεί στον κανονισμό για το ΠΔΠ μια απλουστευμένη διαδικασία για στοχευμένη αναθεώρηση με βάση ένα συμφωνημένο κατώτατο όριο·

36.  τάσσεται υπέρ της διατήρησης της δυνατότητας εμπροσθοβαρούς ή οπισθοβαρούς χρηματοδότησης οποιουδήποτε προγράμματος της ΕΕ, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η ανάληψη αντικυκλικής δράσης αντίστοιχα με τον ρυθμό πραγματικής υλοποίησης, καθώς και η ουσιαστική αντιμετώπιση σημαντικών κρίσεων· ζητεί, επίσης, να υπάρξει νομοθετική ευελιξία - που κατοχυρώνεται επί του παρόντος στο σημείο 17 της Διοργανικής συμφωνίας - η οποία επιτρέπει την περαιτέρω αύξηση κατά ποσοστό έως +/- 15 % της προσαρμογής του συνολικού ποσού για τα προγράμματα που εγκρίνονται μέσω της τακτικής νομοθετικής διαδικασίας, η οποία είναι σήμερα έως +/-10 %·

37.  επισημαίνει την ευελιξία που μπορεί να επιτευχθεί μέσω μεταφορών κονδυλίων εντός του ίδιου τομέα του ΠΔΠ, με στόχο την κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων ακριβώς εκεί που χρειάζονται και τη διασφάλιση της καλύτερης εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΕΕ· θεωρεί ότι η μείωση του αριθμού των τομέων συμβάλλει στην ενίσχυση της ευελιξίας του ΠΔΠ· ζητεί, ωστόσο, από την Επιτροπή να ενημερώνει προληπτικά και να διαβουλεύεται με την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή κατά την έγκριση σημαντικών αυτόνομων μεταφορών κονδυλίων·

Ειδικά μέσα του ΠΔΠ

38.  εγκρίνει τη συνολική αρχιτεκτονική των ειδικών μέσων του ΠΔΠ, και ειδικότερα τον μηχανισμό ευελιξίας, το αποθεματικό επείγουσας βοήθειας, το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), και επισημαίνει την ευρεία κινητοποίησή τους στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ· ζητεί να βελτιωθούν τα χρηματοδοτικά τους κονδύλια και οι διατάξεις λειτουργίας τους·

39.  ζητεί, ιδιαίτερα, να αυξηθεί σημαντικά το χρηματοδοτικό κονδύλιο του μηχανισμού ευελιξίας μέχρις ανώτατου ετήσιου ποσού τουλάχιστον δύο δισεκατομμυρίων EUR· υπενθυμίζει ότι ο μηχανισμός ευελιξίας δεν συνδέεται με κανένα ειδικό τομέα πολιτικής και μπορεί επομένως να χρησιμοποιείται για όποιον σκοπό κρίνεται απαραίτητο· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι ο μηχανισμός αυτός μπορεί να κινητοποιηθεί για την κάλυψη νέων χρηματοδοτικών αναγκών όπως ανακύπτουν κατά τη διάρκεια του ΠΔΠ·

40.  επισημαίνει τον ρόλο του αποθεματικού επείγουσας βοήθειας για την ταχεία ανταπόκριση σε συγκεκριμένες ανάγκες βοήθειας προς τρίτες χώρες για απρόβλεπτα γεγονότα, και υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία του στο σημερινό πλαίσιο· ζητεί να αυξηθεί σημαντικά το χρηματοδοτικό του κονδύλιο μέχρις ανώτατου ετήσιου ποσού ενός δισεκατομμυρίου EUR·

41.  επισημαίνει, ειδικότερα, τη σημαντική κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την παροχή βοήθειας σε μια σειρά σοβαρών φυσικών καταστροφών με σημαντικές δημοσιονομικές συνέπειες· τονίζει επίσης τον θετικό αντίκτυπο που έχει το μέσο αυτό στην κοινή γνώμη· προτείνει να ενισχυθεί το χρηματοδοτικό του κονδύλιο μέχρις ετήσιου ποσού ενός δισεκατομμυρίου EUR·

42.  θεωρεί ότι η χρήση του ΕΤΠ που εξασφαλίζει την αλληλεγγύη στην ΕΕ και προσφέρει στήριξη στους εργαζόμενους που χάνουν τη δουλειά τους ως αποτέλεσμα μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση ή ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, δεν αξιοποίησε πλήρως τις δυνατότητές του και θα μπορούσε να βελτιωθεί περαιτέρω για να ενσωματωθεί σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, ώστε να στηρίζει αποτελεσματικά απολυμένους εργαζόμενους και να τους επανεντάσσει στην αγορά εργασίας, σε όλα τα κράτη μέλη· θεωρεί ότι η επικείμενη αναθεώρηση του ΕΤΠ πρέπει να εξετάσει το πεδίο εφαρμογής της και να βελτιώσει τον συντονισμό με άλλα μέσα· πιστεύει ότι ένα αναθεωρημένο ΕΤΠ θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον ισόποση ετήσια χρηματοδότηση δυνάμει του νέου ΠΔΠ·

43.  προτείνει τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού για τα ειδικά μέσα του ΠΔΠ που θα τροφοδοτείται από τις αχρησιμοποίητες πιστώσεις που εναπομένουν σε κάθε μέσο· θεωρεί ότι το αποθεματικό αυτό θα πρέπει να λειτουργεί χωρίς χρονικούς περιορισμούς· ζητεί το αποθεματικό αυτό να κινητοποιείται υπέρ κάθε ειδικού μέσου του ΠΔΠ που καλείται να χρηματοδοτήσει ανάγκες πέραν της χρηματοδοτικής του ικανότητας, αφού προηγηθεί απόφαση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής·

44.  σημειώνει ότι επί του παρόντος ισχύουν διαφορετικοί κανόνες σε σχέση με το χρονικό διάστημα για τη μεταφορά των μη δαπανηθέντων πιστώσεων για κάθε ειδικό μέσο του ΠΔΠ· θεωρεί ότι οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να εναρμονιστούν, ούτως ώστε να καταστεί δυνατόν να ισχύει ένας μόνον κανόνας Ν+1 για όλα αυτά τα μέσα·

45.  θεωρεί ότι το περιθώριο για απρόβλεπτες ανάγκες θα πρέπει να διατηρηθεί ως μέσο έσχατης ανάγκης· τονίζει ότι πρόκειται για ειδικό μέσο που μπορεί επίσης να κινητοποιηθεί αποκλειστικά για πιστώσεις πληρωμών, και ότι η κινητοποίησή του είχε καθοριστική σημασία στην αντιμετώπιση της κρίσης πληρωμών του 2014· ζητεί, ως εκ τούτου, προς τα άνω προσαρμογή της μέγιστης ετήσιας χρηματοδότησής του σε 0,05 % του ΑΕΕ της ΕΕ·

46.  υπογραμμίζει ότι τα ειδικά μέσα του ΠΔΠ θα πρέπει να υπολογίζονται πάνω από τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ τόσο για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων όσο και για τις πιστώσεις πληρωμών· θεωρεί ότι το ζήτημα της εγγραφής στον προϋπολογισμό των πληρωμών των μέσων αυτών διευθετήθηκε κατά τρόπο αδιαμφισβήτητο στην ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ 2014-2020, και ότι τέθηκε τέλος στις μακροχρόνιες συγκρούσεις ερμηνείας με το Συμβούλιο· συνηγορεί υπέρ της προσθήκης σαφούς διάταξης στον κανονισμό του ΠΔΠ, η οποία θα εξηγεί ότι οι πληρωμές που προκύπτουν από την κινητοποίηση των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων των ειδικών μέσων του ΠΔΠ θα πρέπει να υπολογίζονται πάνω από τα ετήσια ανώτατα όρια πληρωμών του ΠΔΠ·

47.  επισημαίνει ότι η τρέχουσα διοργανική συμφωνία απαιτεί μια ειδική πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο για την κινητοποίηση των τριών ειδικών μέσων του ΠΔΠ· θεωρεί ότι η εν λόγω διάταξη είναι παρωχημένη, διότι αποτυπώνει τις ειδικές πλειοψηφίες που απαιτούνταν για την έγκριση του προϋπολογισμού της ΕΕ πριν από τη Συνθήκη της Λισαβόνας· ζητεί να υιοθετηθεί μια ομοιογενής προσέγγιση όσον αφορά τις απαιτήσεις της ψηφοφορίας για την κινητοποίηση αυτών των μέσων, οι οποίες θα πρέπει να είναι ίδιες με αυτές που ισχύουν για την έγκριση του προϋπολογισμού της ΕΕ·

Έσοδα – ειδικό αποθεματικό

48.  επαναλαμβάνει την πάγια θέση του ότι οιαδήποτε έσοδα προέρχονται από πρόστιμα που επιβάλλονται σε επιχειρήσεις οι οποίες παραβιάζουν την ενωσιακή νομοθεσία περί ανταγωνισμού ή συνδέονται με καθυστερημένες πληρωμές των συνεισφορών των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ, θα πρέπει να αποτελούν πρόσθετο έσοδο στον προϋπολογισμό της ΕΕ χωρίς αντίστοιχη μείωση των συνεισφορών με βάση το ΑΕΕ·

49.  ζητεί, προς τούτο, τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού στο σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού της ΕΕ, το οποίο σταδιακά θα συμπληρώνεται από όλους τους τύπους απρόβλεπτων άλλων εσόδων· θεωρεί ότι το αποθεματικό αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να καλύπτονται πρόσθετες ανάγκες πληρωμών, ιδίως αυτές που συνδέονται με την κινητοποίηση του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων ή τα ειδικά μέσα του ΠΔΠ·

Αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των πόρων της ΕΕ

50.  αναγνωρίζει ότι η επίτευξη πραγματικής ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας θα πρέπει να είναι μία από τις βασικές αρχές που θα καθοδηγούν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ όταν λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με το είδος των δαπανών στο επόμενο ΠΔΠ· επισημαίνει, ωστόσο, την ύπαρξη πολλαπλών ερμηνειών της έννοιας αυτής και ζητεί να υπάρξει ένας ενιαίος, σαφής και κατανοητός ορισμός των κριτηρίων που θα συνυπολογίζει τις εδαφικές ιδιαιτερότητες και θα περιλαμβάνει, όπου είναι δυνατόν, μετρήσιμους δείκτες απόδοσης· προειδοποιεί ενάντια σε κάθε απόπειρα να χρησιμοποιηθεί ο ορισμός αυτός για να αμφισβητηθεί η συνάφεια πολιτικών και προγραμμάτων της ΕΕ με βάση αμιγώς ποσοτικά ή βραχυπρόθεσμα οικονομικά ζητήματα·

51.  σημειώνει την αναφορά στην έννοια της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας που περιέχεται σε διάφορα έγγραφα της Επιτροπής· παραπέμπει στον κατάλογο των παραμέτρων που έχει προσδιορίσει το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του(8) στο πλαίσιο αυτό· υπενθυμίζει ότι οι πόροι της ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση ευρωπαϊκών δημόσιων αγαθών καθώς και να λειτουργούν ως καταλύτης όσον αφορά την παροχή κινήτρων στα κράτη μέλη σε όλα τα διοικητικά επίπεδα για να αναλαμβάνουν δράση με σκοπό την εκπλήρωση των στόχων της Συνθήκης και την επίτευξη κοινών στόχων της ΕΕ οι οποίοι δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν με άλλο τρόπο· συμφωνεί ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση των δράσεων που μπορούν να ωφελήσουν το σύνολο της ΕΕ, οι οποίες δεν μπορούν να υλοποιηθούν αποτελεσματικά από κανένα κράτος μέλος μόνο του και οι οποίες μπορούν να προσφέρουν καλύτερη απόδοση σε σύγκριση με δράσεις που αναλαμβάνονται αποκλειστικά σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο· πιστεύει, περαιτέρω, ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να συμβάλλει στην εγκαθίδρυση και την υποστήριξη της ειρήνης και της σταθερότητας στη γειτονιά της ΕΕ και πέρα από αυτή· θεωρεί ότι ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία δημιουργείται από προγράμματα που τελούν τόσο υπό επιμερισμένη όσο και υπό άμεση διαχείριση ως δύο συμπληρωματικές μεθόδους για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ· σε αυτό το πλαίσιο, καλεί τα κράτη μέλη, κατά τη διαπραγμάτευση του επόμενου ΠΔΠ, να απέχουν από την υιοθέτηση της λογικής της «δίκαιης ανταπόδοσης» η οποία λαμβάνει υπόψη μόνο τα εθνικά συμφέροντα στις διαπραγματεύσεις για το επόμενο ΠΔΠ·

52.  θεωρεί ότι η καλύτερη διάθεση των δαπανών, δηλαδή η αποδοτική και χωρίς διακρίσεις χρήση κάθε ευρώ του προϋπολογισμού της ΕΕ, μπορεί να επιτευχθεί όχι μόνον με τη διοχέτευση των πόρων της ΕΕ στις ενέργειες που εμφανίζουν υψηλότερη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και αυξάνουν στον μέγιστο βαθμό την απόδοση των πολιτικών και των προγραμμάτων της ΕΕ, με βάση μια εις βάθος αξιολόγηση των τρεχουσών δαπανών, αλλά και με την επίτευξη μεγαλύτερων συνεργειών μεταξύ του προϋπολογισμού της ΕΕ και των προϋπολογισμών των κρατών μελών, και με την εξασφάλιση απτής βελτίωσης στην αρχιτεκτονική των δαπανών· υποστηρίζει τις συστάσεις της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2016 για ένα πλαίσιο αποδοτικής μέτρησης των δεικτών, περισσότερο εξορθολογισμένη και ισόρροπη υποβολή στοιχείων σχετικά με τις επιδόσεις και ευκολότερη πρόσβαση στα αποτελέσματα της αξιολόγησης·

53.  ζητεί πραγματική απλοποίηση του δημοσιονομικού συστήματος της ΕΕ στο επόμενο ΠΔΠ με στόχο να διευκολυνθεί η απορρόφηση των πόρων· υπογραμμίζει, ιδίως, την ανάγκη να μειωθούν οι περιττές επικαλύψεις μεταξύ των διαφόρων μέσων που εξυπηρετούν παρόμοιους τύπους δράσεων, για παράδειγμα στους τομείς της καινοτομίας, των ΜΜΕ ή των μεταφορών, χωρίς τον κίνδυνο απώλειας σημαντικών στοιχείων των διαφόρων προγραμμάτων, καθώς και την ανάγκη να εξαλειφθεί ο ανταγωνισμός που υφίσταται μεταξύ των διαφόρων μορφών και πηγών χρηματοδότησης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή συμπληρωματικότητα και να προβλεφθεί ένα συνεκτικό δημοσιονομικό πλαίσιο· πιστεύει ότι αυτό θα διευκόλυνε τη σαφέστερη προβολή των προτεραιοτήτων της ΕΕ στους πολίτες·

54.  υπογραμμίζει ότι ο διαγνωστικός έλεγχος των δαπανών της ΕΕ δεν μπορεί να προβλέψει μείωση του επιπέδου φιλοδοξίας της ΕΕ ή διαχωρισμό των πολιτικών και προγραμμάτων της ΕΕ σε τομείς, ούτε θα πρέπει να οδηγήσει σε αντικατάσταση των επιχορηγήσεων από χρηματοδοτικά μέσα με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων, δεδομένου ότι η μεγάλη πλειονότητα των δράσεων που υποστηρίζονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ δεν προσφέρονται για χρηματοδότηση από τα εν λόγω μέσα· είναι της γνώμης ότι ο διαγνωστικός έλεγχος θα πρέπει, αντιθέτως, να οδηγήσει στον προσδιορισμό τρόπων με τους οποίους θα μπορούσε να βελτιωθεί η υλοποίηση των προγραμμάτων δαπανών της ΕΕ·

55.  ζητεί εκτεταμένη εναρμόνιση των κανόνων με σκοπό τη δημιουργία ενός ενιαίου εγχειριδίου κανόνων για όλα τα δημοσιονομικά μέσα της ΕΕ, λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη τα ειδικά ανά ταμείο και τομέα χαρακτηριστικά· ενθαρρύνει την Επιτροπή να αντιμετωπίσει το ζήτημα του συνδυασμού των διαφόρων πηγών χρηματοδότησης, παρέχοντας σαφείς κατευθυντήριες γραμμές σε σχέση με το θέμα αυτό και διασφαλίζοντας ίση πρόσβαση σε όλους τους τύπους χρηματοδότησης σε όλα τα κράτη μέλη·

56.  υποστηρίζει επίσης μια πραγματική απλοποίηση των τομεακών κανόνων εκτέλεσης για τους δικαιούχους και μείωση του διοικητικού φόρτου μέσω περαιτέρω τυποποίησης και απλοποίησης των διαδικασιών και των εγγράφων προγραμματισμού· επισημαίνει, επιπλέον, την ανάγκη για μεγαλύτερη ανάπτυξη ικανοτήτων και τεχνική βοήθεια για τους δικαιούχους· ζητεί να γίνει ένα βήμα προς την κατεύθυνση μιας αξιολόγησης με βάση τον κίνδυνο·

Ενότητα, δημοσιονομική ακρίβεια και διαφάνεια

57.  υπενθυμίζει ότι η αρχή της ενότητας, σύμφωνα με την οποία όλα τα έσοδα και οι δαπάνες της Ένωσης πρέπει να εγγράφονται στον προϋπολογισμό, συνιστά τόσο απαίτηση της Συνθήκης όσο και βασική δημοκρατική προϋπόθεση, προκειμένου να εξασφαλίζονται η διαφάνεια, η νομιμότητα και ο δημοκρατικός έλεγχος του προϋπολογισμού· εκφράζει τη λύπη του επειδή η αρχή αυτή λαμβάνεται ολοένα και λιγότερο υπόψη, ενώ αυξάνεται η χρηματοοικονομική περιπλοκότητα, γεγονός που έχει τις ρίζες του στην ιστορική κληρονομιά του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, με την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και φτάνει μέχρι την πρόσφατη άνθιση του φαινομένου των εκτός προϋπολογισμού μηχανισμών με τη μορφή καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων και εξωτερικών καταπιστευματικών ταμείων ή διευκολύνσεων·

58.  αναρωτιέται για την αιτιολόγηση και την προστιθέμενη αξία της δημιουργίας μέσων εκτός του προϋπολογισμού της Ένωσης· θεωρεί ότι οι αποφάσεις για τη σύσταση ή τη διατήρηση αυτών των μέσων στην πραγματικότητα υπαγορεύονται από προσπάθειες απόκρυψης των πραγματικών οικονομικών αναγκών και παράκαμψης των περιορισμών του ΠΔΠ και των ανωτάτων ορίων των ιδίων πόρων· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, συχνά, οι αποφάσεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα να παρακάμπτεται το Κοινοβούλιο στο τρίπτυχο των αρμοδιοτήτων του ως νομοθετικής, δημοσιονομικής και ελεγκτικής αρχής, και απομακρύνουν από τον στόχο επίτευξης μεγαλύτερης διαφάνειας απέναντι στο ευρύ κοινό και τους δικαιούχους·

59.  επαναλαμβάνει, επομένως, την πάγια θέση του ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, καθώς και άλλα μέσα εκτός του ΠΔΠ, θα πρέπει να ενσωματωθούν στον προϋπολογισμό της Ένωσης, προκειμένου να αυξηθεί η νομιμότητά της, καθώς και η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής πολιτικής της Ένωσης· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι τα αντίστοιχα χρηματοδοτικά κονδύλιά τους θα πρέπει να προστεθούν πάνω από τα συμφωνηθέντα ανώτατα όρια του ΠΔΠ, έτσι ώστε η εγγραφή αυτών των μέσων στον προϋπολογισμό να μην έχει δυσμενή επίπτωση ούτε στην χρηματοδότησή τους ούτε σε άλλες πολιτικές και προγράμματα της ΕΕ· στην ουσία, επιδοκιμάζει την πρόταση για ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας στα οικονομικά της Ένωσης με τη μορφή ενός Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου, χωρίς να θίγεται ο μελλοντικός σχεδιασμός του·

60.  είναι της άποψης ότι τα καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ μπορεί να προσθέσουν αξία μέσω της συγκέντρωσης πόρων από διάφορους χορηγούς για ειδικές καταστάσεις, αλλά ότι η χρήση τους δεν θα πρέπει να οδηγεί σε μια απλή επικόλληση νέων ετικετών στην προγραμματισμένη κοινοτική χρηματοδότηση, και δεν θα πρέπει να μεταβάλλουν τους αρχικούς στόχους των μέσων χρηματοδότησης της ΕΕ· επισημαίνει ότι χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερος κοινοβουλευτικός έλεγχος όσον αφορά την θέσπιση και υλοποίησή τους· τονίζει ότι τα καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ θα πρέπει να χρηματοδοτούν μόνο δράσεις εκτός της Ένωσης·

61.  θεωρεί επίσης ότι, όταν ορισμένες πράξεις εκτός προϋπολογισμού, κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη ορισμένων ειδικών στόχων, όπως για παράδειγμα μέσω της χρήσης χρηματοδοτικών μέσων ή καταπιστευματικών ταμείων, οι πράξεις αυτές θα πρέπει να διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα, να έχουν περιορισμένη διάρκεια, να είναι απόλυτα διαφανείς, να δικαιολογούνται από αποδεδειγμένη προσθετικότητα και προστιθέμενη αξία και να υποστηρίζονται από ισχυρές διαδικασίες λήψης αποφάσεων και διατάξεις περί λογοδοσίας·

62.  θεωρεί ότι, στο επόμενο ΠΔΠ, ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα πρέπει να παρουσιάζει με μεγαλύτερη ακρίβεια την έκταση των εσόδων για ειδικό προορισμό και τις επιπτώσεις τους στις πραγματικές δαπάνες, και ειδικότερα εκείνων που προέρχονται από εισφορές τρίτων χωρών· υπογραμμίζει ότι το γεγονός αυτό αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία υπό το φως της επιθυμίας του ΗΒ να συμμετάσχει σε ορισμένα ενωσιακά δημοσιονομικά προγράμματα του νέου ΠΔΠ μετά το 2020 ως μη κράτος μέλος, όπως εκφράστηκε στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων σχετικά με την αποχώρησή του από την Ένωση·

Επίπεδο πληρωμών

63.  υπενθυμίζει ότι οι πιστώσεις πληρωμών αποτελούν τη λογική και νομική συνέπεια των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων, και ζητεί τα μελλοντικά ανώτατα όρια πληρωμών να καθοριστούν σε κατάλληλο επίπεδο, αφήνοντας μόνον έναν περιορισμένο και ρεαλιστικό χάσμα μεταξύ αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών· αναμένει ότι τα μελλοντικά ανώτατα όρια πληρωμών θα λαμβάνουν υπόψη, αφενός, την ανάγκη να τηρηθούν οι δεσμεύσεις που απορρέουν από την τρέχουσα δημοσιονομική περίοδο, η οποία θα μετατραπεί σε πληρωμές μόνο μετά το 2020 και, αφετέρου, την ανάγκη να τηρηθούν οι δεσμεύσεις για τα προγράμματα και μέσα για την περίοδο μετά το 2020·

64.  υπενθυμίζει την αύξηση των συσσωρευμένων ανεξόφλητων λογαριασμών στο τέλος του προηγούμενου ΠΔΠ που επεκτάθηκαν και στο τρέχον, και προειδοποιεί ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει επανάληψη μιας τέτοιας κρίσης πληρωμών κατά τη μετάβαση στο επόμενο ΠΔΠ, καθώς αυτό θα είχε σοβαρές συνέπειες για δικαιούχους, όπως οι φοιτητές, τα πανεπιστήμια, οι ΜΜΕ και οι ερευνητές· επισημαίνει την τρέχουσα τάση υστέρησης εκτέλεσης των πληρωμών, λόγω καθυστερήσεων στην υλοποίηση των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020, γεγονός που οδηγεί σε άνοδο του επιπέδου των εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων που απομένουν προς εκκαθάριση εντός των ανωτάτων ορίων του επόμενου ΠΔΠ· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων, και σε επίπεδο Υπουργών Οικονομικών, να αναλύσουν τις αιτίες αυτών των καθυστερήσεων και να προτείνουν συγκεκριμένα μέτρα απλούστευσης, προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίησή τους στο μέλλον·

65.  σημειώνει τα προκαταρκτικά αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων για τον δημοσιονομικό διακανονισμό στο πλαίσιο της αποχώρησης του ΗΒ από την Ένωση, με τις οποίες θεσπίστηκε πλήρης συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στη χρηματοδότηση και την εκτέλεση των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020, με όλες τις σχετικές δημοσιονομικές συνέπειες·

Χρηματοδοτικά μέσα

66.  τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ έχει στη διάθεσή του ένα ευρύ φάσμα μέσων που χρηματοδοτούν τις δραστηριότητες σε επίπεδο ΕΕ και ότι μπορούν να συγκεντρωθούν σε δύο κατηγορίες, ήτοι επιχορηγήσεις, αφενός, και άλλα χρηματοδοτικά μέσα αφετέρου, με τη μορφή εγγυήσεων, δανείων, επιμερισμού του κινδύνου και μετοχικού κεφαλαίου· υποδεικνύει επίσης το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, στόχος του οποίου είναι η κινητοποίηση ιδιωτικών και δημόσιων κεφαλαίων σε ολόκληρη την ΕΕ για τη στήριξη σχεδίων σε τομείς κεντρικής σημασίας για την οικονομία της ΕΕ, προκειμένου να συμπληρώνεται η περιορισμένη χρηματοδότηση·

67.  αναγνωρίζει τις δυνατότητες που προσφέρουν τα χρηματοδοτικά μέσα για αύξηση του οικονομικού και πολιτικού αντίκτυπου του προϋπολογισμού της Ένωσης· επισημαίνει, ωστόσο, ότι μπορούν να εφαρμόζονται μόνο για έργα που παράγουν έσοδα, σε περιπτώσεις αστοχίας της αγοράς ή μη ικανοποιητικές επενδυτικές συνθήκες και, ως εκ τούτου, συνιστούν μόνο ένα συμπληρωματικό μέσο και όχι μια εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης σε σύγκριση με τις επιχορηγήσεις· τονίζει ότι τα χρηματοδοτικά μέσα δεν πρέπει να στοχεύουν στην αντικατάσταση ήδη υφιστάμενων δημόσιων ή ιδιωτικών μηχανισμών χρηματοδότησης και πρέπει να συμμορφώνονται με τις εγχώριες και διεθνείς δεσμεύσεις·

68.  υπενθυμίζει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να προσδιορίσει τους τομείς πολιτικής της ΕΕ που εξυπηρετούνται καλύτερα από επιδοτήσεις, εκείνους στους οποίους ταιριάζουν καλύτερα τα χρηματοδοτικά μέσα και εκείνους στους οποίους οι επιδοτήσεις θα μπορούσαν να συνδυαστούν με χρηματοδοτικά μέσα και να προβληματιστεί σχετικά με την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των δύο· είναι πεπεισμένο ότι οι επιχορηγήσεις πρέπει να παραμείνουν ο κύριος τρόπος χρηματοδότησης του ευρωπαϊκού εγχειρήματος στο επόμενο ΠΔΠ· υπογραμμίζει ότι τα δάνεια, οι εγγυήσεις και η χρηματοδότηση μετοχικού κεφαλαίου θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή, με βάση κατάλληλες εκ των προτέρων αξιολογήσεις και μόνο όταν η χρήση τους επιφέρει αποδεδειγμένα σαφή προστιθέμενη αξία και πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα· επισημαίνει ότι η χρήση χρηματοδοτικών μέσων και συνεργιών με επιχορηγήσεις μπορεί να βελτιωθεί· ζητεί, να καταβληθούν σημαντικές προσπάθειες για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των δικαιούχων σε χρηματοπιστωτικά μέσα, και μεγαλύτερη ευελιξία στη διατομεακή χρήση των διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων, προκειμένου να αρθούν οι περιοριστικοί κανόνες που παρεμποδίζουν την αξιοποίηση, εκ μέρους των αποδεκτών, πολλαπλών προγραμμάτων για έργα με αντίστοιχους στόχους·

69.  καλεί την Επιτροπή να απλοποιήσει και να εναρμονίσει τους κανόνες που διέπουν τη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων στο επόμενο ΠΔΠ, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματική τους εφαρμογή· σημειώνει ότι υπάρχει η πρόταση προς εξέταση, σχετικά με ένα ενιαίο ταμείο που θα ενσωματώνει τα χρηματοδοτικά μέσα σε επίπεδο ΕΕ τα οποία υπόκεινται σε κεντρική διαχείριση· είναι της άποψης ότι θα πρέπει να παρέχεται μια σαφής διάρθρωση για την επιλογή διαφορετικών ειδών χρηματοδοτικών μέσων για διαφορετικούς τομείς πολιτικής και τύπους δράσεων και ότι τα σχετικά χρηματοδοτικά μέσα θα πρέπει να εξακολουθήσουν να εγγράφονται στον προϋπολογισμό σε ξεχωριστές γραμμές προϋπολογισμού, προκειμένου να εξασφαλίζεται σαφήνεια στις επενδύσεις· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι οποιαδήποτε τέτοια εναρμόνιση κανόνων δεν μπορεί να επηρεάσει τα χρηματοδοτικά μέσα που διαχειρίζονται τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής ή στον τομέα των εξωτερικών δράσεων·

70.  υπενθυμίζει τα επανειλημμένα αιτήματά του για μεγαλύτερη διαφάνεια και δημοκρατικό έλεγχο όσον αφορά την εφαρμογή των χρηματοδοτικών μέσων που υποστηρίζονται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

Δομή

71.  θεωρεί ότι η διάρθρωση του ΠΔΠ πρέπει να εξασφαλίζει μεγαλύτερη προβολή των πολιτικών και δημοσιονομικών προτεραιοτήτων της ΕΕ για τους Ευρωπαίους πολίτες, και ζητεί να παρουσιάζονται με περισσότερη σαφήνεια όλοι οι τομείς δαπανών της ΕΕ· είναι πεπεισμένο ότι οι βασικοί πυλώνες των μελλοντικών δαπανών της ΕΕ που περιγράφονται στο παρόν ψήφισμα θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται αναλόγως·

72.  πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι η σημερινή μορφή των τομέων απαιτεί ορισμένες βελτιώσεις, αλλά είναι εναντίον οποιωνδήποτε αδικαιολόγητων ριζικών αλλαγών· προτείνει, ως εκ τούτου, την ακόλουθη διάρθρωση για το ΠΔΠ μετά το 2020·

Τομέας 1: Ισχυρότερη και βιώσιμη οικονομία

 

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και μέσων που στηρίζουν τα εξής:

βάσει άμεσης διαχείρισης:

–  έρευνα και καινοτομία

–  βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και μικρομεσαίες επιχειρήσεις

–  ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας και της κοινωνίας

–  μεγάλα έργα υποδομής

–  μεταφορές, ενέργεια, διάστημα

–  περιβάλλον, μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος

 

 

Τομέας 2: Ενίσχυση της συνοχής και της αλληλεγγύης στην Ευρώπη

 

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και μέσων που στηρίζουν τα εξής:

–  οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή (βάσει επιμερισμένης διαχείρισης):

  επενδύσεις στην καινοτομία, έρευνα, ψηφιοποίηση, βιομηχανική μετάβαση, ΜΜΕ, μεταφορές, προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος, μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, περιβάλλον και ενέργεια

  απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη, ισότητα των φύλων, μείωση της φτώχειας και δημογραφικές προκλήσεις

–  εκπαίδευση, νεολαία και δια βίου-μάθηση

–  πολιτισμό, ιθαγένεια, μέσα και επικοινωνίες

–  δημοκρατία, κράτος δικαίου και θεμελιώδη δικαιώματα

–  υγεία και ασφάλεια των τροφίμων

–  άσυλο, μετανάστευση και ένταξη, δικαιοσύνη και καταναλωτές

–  στήριξη και συντονισμό με τις εθνικές διοικήσεις

 

 

Τομέας 3: Ισχυρότερη και βιώσιμη γεωργία και αλιεία

 

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και μέσων που στηρίζουν τα εξής:

–  γεωργία και αγροτική ανάπτυξη

–  θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία

 

 

Τομέας 4: Μεγαλύτερη ευθύνη στον κόσμο

 

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και μέσων που στηρίζουν τα εξής:

–  διεθνή συνεργασία και ανάπτυξη

–  γειτονία

–  διεύρυνση

–  ανθρωπιστική βοήθεια

–  δημοκρατία, κράτος δικαίου, θεμελιώδη δικαιώματα και ισότητα των φύλων

–  εμπόριο

 

 

Τομέας 5: Ασφάλεια, ειρήνη και σταθερότητα για όλους

 

Συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και μέσων που στηρίζουν τα εξής:

–  ασφάλεια και κυβερνοασφάλεια

–  αντιμετώπιση κρίσεων και σταθερότητα, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής προστασίας

–  κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας

–  άμυνα, έρευνα και καινοτομία

 

 

Τομέας 6: Μια αποτελεσματική διοίκηση στην υπηρεσία των Ευρωπαίων

 

–  χρηματοδότηση του προσωπικού της ΕΕ

–  χρηματοδότηση των κτιρίων και του εξοπλισμού των θεσμικών οργάνων της ΕΕ

 

73.  προτρέπει την Επιτροπή να παρουσιάσει σε παράρτημα του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλες τις σχετικές με την ΕΕ δαπάνες που προκύπτουν εκτός του προϋπολογισμού της ΕΕ ως αποτέλεσμα διακυβερνητικών συμφωνιών και διαδικασιών· πιστεύει ότι τα στοιχεία αυτά, εάν κοινοποιούνται σε ετήσια βάση, θα παρέχουν πλήρη εικόνα όλων των επενδύσεων που τα κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί να πραγματοποιήσουν σε επίπεδο ΕΕ·

III. Πολιτικές

Ισχυρότερη και βιώσιμη οικονομία

74.  τονίζει τη σημασία της ολοκλήρωσης του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας, της ενεργειακής ένωσης, του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών και της ψηφιακής ενιαίας αγοράς ως θεμελιωδών στοιχείων της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς·

75.  πιστεύει ότι το προσεχές ΠΔΠ πρέπει να εξασφαλίζει μεγαλύτερη συγκέντρωση των δημοσιονομικών πόρων σε τομείς που παρουσιάζουν σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και τονώνουν την οικονομική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, την βιωσιμότητα και την απασχόληση σε όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της έρευνας και της καινοτομίας για τη δημιουργία μιας βιώσιμης, σε παγκόσμια κλίμακα πρωτοποριακής και βασιζόμενης στη γνώση οικονομίας, και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, λόγω της έλλειψης επαρκούς χρηματοδότησης, μόνο ένα μικρό ποσοστό των έργων υψηλής ποιότητας σε αυτόν τον τομέα έχει λάβει χρηματοδότηση από την ΕΕ στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ·

76.  ζητεί, ως εκ τούτου, να αυξηθεί σημαντικά ο συνολικός προϋπολογισμός που διατέθηκε για το ΠΠ9 στο επόμενο ΠΔΠ που θα πρέπει να καθοριστεί σε επίπεδο τουλάχιστον 120 δισεκατομμυρίων EUR· φρονεί ότι το επίπεδο αυτό είναι κατάλληλο για να διασφαλιστούν η παγκόσμια ανταγωνιστικότητα και η επιστημονική, τεχνολογική και βιομηχανική υπεροχή της Ευρώπης, για να αντιμετωπισθούν οι κοινωνικές προκλήσεις και για να υποστηριχθεί η επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα και των ΣΒΑ· ζητεί, ειδικότερα, να καταβληθούν προσπάθειες για την προώθηση πρωτοποριακών, καινοτόμων πρωτοβουλιών για τη δημιουργία αγορών, ιδίως για τις ΜΜΕ·

77.  ζητεί επίσης να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην υλοποίηση έργων έρευνας και καινοτομίας μέσω κοινών επιχειρήσεων και άλλων μέσων, και να υποστηριχθούν οι επενδύσεις σε βασικές τεχνολογίες προκειμένου να καλυφθεί το επενδυτικό κενό στην καινοτομία· υπογραμμίζει ότι η αύξηση των πόρων θα πρέπει να συνδυάζεται με απλοποίηση των διαδικασιών χρηματοδότησης· εκφράζει επιδοκιμασία για τις προσπάθειες που καταβάλλει η Επιτροπή προς αυτήν την κατεύθυνση και επιμένει ότι οι προσπάθειες αυτές θα πρέπει να συνεχιστούν κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού με στόχο την εξασφάλιση καλύτερης πρόσβασης και ίσων όρων ανταγωνισμού για τους αιτούντες μέσω ενός νέου συστήματος για την αξιολόγηση των αιτήσεων· τονίζει την ανάγκη να ληφθούν μέτρα για την ενθάρρυνση της ισόρροπης συμμετοχής από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ·

78.  επικροτεί την πρόσφατη πρόταση της Επιτροπής για την εξασφάλισης της χρηματοδότησης του Ταμείου Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα για τα προσεχή έτη· επισημαίνει τη σημασία του ταμείου αυτού για τη χρηματοδότηση της έρευνας σε αυτόν τον βιομηχανικό κλάδο· πιστεύει, ωστόσο, ότι απαιτείται μια πιο μακροπρόθεσμη λύση που θα εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση μετά το 2020 και θα ενσωματώνει, επίσης, το ταμείο στον προϋπολογισμό της Ένωσης έτσι ώστε το Κοινοβούλιο να μπορέσει να ανταποκριθεί στον ρόλο του ως αρμόδιας για τον έλεγχο του προϋπολογισμού αρχής·

79.  τονίζει ότι οι ΜΜΕ και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις αποτελούν βασικούς μοχλούς της οικονομικής ανάπτυξης, της καινοτομίας και της απασχόλησης, παρέχοντας το 85 % όλων των νέων θέσεων εργασίας· αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο τους στην εξασφάλιση της ανάκαμψης και αναζωογόνησης μιας βιώσιμης οικονομίας της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι υπάρχουν πάνω από 20 εκατομμύρια ΜΜΕ στην ΕΕ, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 99% του συνόλου των επιχειρήσεων· θεωρεί ότι η βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση σε όλα τα κράτη μέλη, θα πρέπει να παραμείνει σημαντικός στόχος πολιτικής για το επόμενο ΠΔΠ, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητά τους· τονίζει, συνεπώς, την ανάγκη να προωθηθεί η επιχειρηματικότητα και να βελτιωθεί το περιβάλλον για τις ΜΜΕ, ώστε να μπορέσουν να ξεδιπλώσουν όλο τους το δυναμικό στη σημερινή παγκόσμια οικονομία·

80.  επικροτεί την επιτυχία του ειδικού προγράμματος της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (COSME) στο τρέχον ΠΔΠ· υπογραμμίζει το υψηλό επίπεδο εκτέλεσης αυτού του προγράμματος, και τονίζει την ικανότητα ακόμη μεγαλύτερης απορρόφησης που διαθέτει· ζητεί, ως εκ τούτου, να διπλασιαστεί το χρηματοδοτικό κονδύλιο του προγράμματος COSME προκειμένου να αντιστοιχεί στις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας της ΕΕ και στη σημαντική ζήτηση για συμμετοχή·

81.  επαναλαμβάνει την ισχυρή δέσμευσή του υπέρ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) το οποίο αποσκοπεί στην κινητοποίηση 500 δισεκατομμυρίων EUR σε νέες επενδύσεις στην πραγματική οικονομία στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ· πιστεύει ότι το ΕΤΣΕ έχει ήδη δώσει ισχυρή και στοχευμένη ώθηση σε οικονομικούς τομείς που ευνοούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση· υπογραμμίζει τον θετικό αντίκτυπο του ΕΤΣΕ στην παροχή χρηματοδότησης σε ΜΜΕ σε ολόκληρη την Ένωση· εκφράζει, επομένως, επιδοκιμασία για την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει νομοθετική πρόταση για τη συνέχιση και τη βελτίωση αυτού του επενδυτικού προγράμματος με ειδικό προϋπολογισμό που δεν θα πρέπει να χρηματοδοτείται εις βάρος των υφιστάμενων πολιτικών και προγραμμάτων στο πλαίσιο του νέου ΠΔΠ· τονίζει ότι κάθε νομοθετική πρόταση θα πρέπει να βασίζεται στα συμπεράσματα μιας επανεξέτασης και ανεξάρτητης αξιολόγησης της Επιτροπής· αναμένει ότι η νέα πρόταση θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τυχόν ελλείψεις όσον αφορά την εφαρμογή του ΕΤΣΕ και θα ενισχύσει, μεταξύ άλλων, τη γεωγραφική του κάλυψη, έτσι ώστε τα οφέλη της ανάπτυξης να γίνονται αισθητά σε ολόκληρη την Ένωση·

82.  εμμένει στη σημασία του ΠΔΠ για τους τομείς που βασίζονται σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις, όπως ο τομέας των βιώσιμων μεταφορών· επισημαίνει ότι οι μεταφορικές υποδομές είναι η ραχοκοκαλιά της ενιαίας αγοράς και η βάση της βιώσιμης ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας· σημειώνει ότι η δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών, ο οποίος θα συνδέεται με τις γειτονικές χώρες, απαιτεί μείζονες υποδομές μεταφορών και πρέπει να αντιμετωπιστεί ως βασική προτεραιότητα τόσο από απόψεως ανταγωνιστικότητας της ΕΕ όσο και για την επίτευξη εδαφικής, οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, μεταξύ άλλων και για τις περιφερειακές και νησιωτικές περιοχές· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι το προσεχές ΠΔΠ θα πρέπει να προβλέπει επαρκή χρηματοδότηση για έργα που συμβάλλουν συγκεκριμένα στην ολοκλήρωση του κεντρικού δικτύου των ΔΕΔ-Μ και των διαδρόμων του, που θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω· υπενθυμίζει τους στόχους που καθορίστηκαν από την COP 21 όσον αφορά τις μεταφορές, με στόχο την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επενδύσουν σε ευφυείς, βιώσιμες και ολοκληρωμένες δημόσιες μεταφορές·

83.  τονίζει ότι ένα σύγχρονο και πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα ΔΣΕ πρέπει να καλύπτει όλους τους τρόπους μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των οδικών και των σιδηροδρομικών υποδομών, καθώς και τις εσωτερικές πλωτές οδούς· θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη δημιουργία στενότερων δεσμών μεταξύ ολοκληρωμένων δικτύων και μέσων μεταφοράς, ώστε να ενισχυθεί η προσπάθεια μείωσης των εκπομπών CO2, και να υπάρξει εστίαση στις διασυνδέσεις και την ολοκλήρωση του δικτύου στις απομακρυσμένες περιοχές· επαναλαμβάνει τη σημασία που έχει η βελτίωση της διαλειτουργικότητας μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και η δυνατότητα πλήρους αξιοποίησης της πρωτοβουλίας για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό· ζητεί την ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού συστήματος ψηφιακής διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας·

84.  ζητεί τη δημιουργία ειδικής γραμμής του προϋπολογισμού για τον τουρισμό στο επόμενο ΠΔΠ, για να σημειωθεί πρόοδος προς την κατεύθυνση μιας πραγματικής ευρωπαϊκής πολιτικής για τον τουρισμό, που θα μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

85.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την πραγματοποίηση επενδύσεων για την ανάπτυξη των τεχνολογιών νέας γενιάς και την προώθηση της εγκατάστασής τους· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση της ολοκλήρωσης της ψηφιακής ενιαίας αγοράς μέσω της πλήρους αξιοποίησης του ραδιοφάσματος, της αναβάθμισης των σταθερών δικτύων και της πύκνωσης των κινητών δικτύων, της ανάπτυξης των δικτύων 5G και της συνδεσιμότητας σε gigabit, καθώς και με την επίτευξη περαιτέρω προόδου όσον αφορά την εναρμόνιση των κανόνων της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες, ούτως ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο σε ολόκληρη την ΕΕ· τονίζει ότι οι τηλεπικοινωνίες ΔΣΕ θα πρέπει να εξακολουθήσουν να στηρίζουν τις υποδομές ψηφιακών υπηρεσιών και τα ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής ταχύτητας, εξασφαλίζοντας την προσβασιμότητά τους, μεταξύ άλλων σε απομακρυσμένες περιφέρειες και σε αγροτικές περιοχές, και βελτιώνοντας τον ψηφιακό γραμματισμό, τη διασυνδεσιμότητα και τη διαλειτουργικότητα· υπογραμμίζει την ανάγκη υποστήριξης του ψηφιακού μετασχηματισμού της ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας και επένδυσης σε βασικές τεχνολογίες, όπως τα μαζικά δεδομένα, την τεχνητή νοημοσύνη ή την υπολογιστική υψηλών επιδόσεων, σε υποδομές και σε ψηφιακές δεξιότητες, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων πολιτών·

86.  θεωρεί ουσιώδες να εξασφαλιστεί βιώσιμος και οικονομικά προσιτός ενεργειακός εφοδιασμός στην Ευρώπη· ζητεί, ως εκ τούτου, τη συνεχή στήριξη των επενδύσεων που εξασφαλίζουν τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και των οδών, αυξάνουν την ενεργειακή ασφάλεια και την ενεργειακή ανεξαρτησία, και ενισχύουν την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μεταξύ άλλων μέσω του μηχανισμού ΔΣΕ Ενέργειας· τονίζει ειδικότερα ότι είναι σημαντική η παροχή ολοκληρωμένης στήριξης, ιδίως για τις περιφέρειες υψηλής έντασης άνθρακα, την ενεργειακή μετάβαση, τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων παραγωγής ηλεκτρική ενέργειας, τη βελτίωση των διασυνοριακών διασυνδέσεων και την εγκατάσταση έξυπνων δικτύων, τις τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και για τον εκσυγχρονισμό της τηλεθέρμανσης· θεωρεί ότι οι αλλαγές στον τομέα της ενέργειας υπό το πρίσμα των στόχων για το κλίμα πρέπει να στηριχθούν αναλόγως, κυρίως στις περιοχές και χώρες που εξαρτώνται από τον άνθρακα, έτσι ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικά στη στρατηγική για τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα· ζητεί τη θέσπιση ενός ολοκληρωμένου ταμείου προκειμένου να υποστηριχθεί η δίκαιη μετάβαση, ιδίως μέσω της ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, λύσεων ενεργειακής απόδοσης, αποθήκευσης ενέργειας, λύσεων και υποδομών ηλεκτροκίνησης, μέσω εκσυγχρονισμού της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και των δικτύων, μέσω προηγμένων τεχνολογιών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS), της τεχνολογίας δέσμευσης και επαναχρησιμοποίησης του άνθρακα (CCU) και της αεριοποίησης του άνθρακα, μέσω εκσυγχρονισμού της τηλεθέρμανσης, συμπεριλαμβανομένης της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης, της έγκαιρης προσαρμογής σε μελλοντικά περιβαλλοντικά πρότυπα και αναδιάρθρωσης των τομέων που εξαρτώνται από τον άνθρακα, καθώς και της αντιμετώπισης των κοινωνικών, κοινωνικοοικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων·

87.  υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία των έργων υποδομών μεγάλης κλίμακας, όπως ο διεθνής θερμοπυρηνικός πειραματικός αντιδραστήρας (ITER), το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πλοήγησης με Υπέρθεση Γεωστατικών Δορυφόρων (EGNOS), το Παγκόσμιο Σύστημα Δορυφορικής Πλοήγησης (Galileo), το πρόγραμμα γεωσκόπησης (Copernicus) και οι μελλοντικές κυβερνητικές δορυφορικές επικοινωνίες (GOVSATCOM) για τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα, ασφάλεια και πολιτική ισχύ της ΕΕ· επισημαίνει ότι η χρηματοδότηση αυτών των έργων μεγάλης κλίμακας πρέπει να εξασφαλίζεται μεν στον προϋπολογισμό της ΕΕ, αλλά παράλληλα να οριοθετείται, ώστε να διασφαλίζεται ότι τυχόν υπερβάσεις κόστους δεν θα απειλούν τη χρηματοδότηση και την επιτυχή υλοποίηση άλλων πολιτικών της Ένωσης, όπως αποδείχθηκε χαρακτηριστικά στο προηγούμενο ΠΔΠ σε ορισμένες μεμονωμένες περιπτώσεις· υπενθυμίζει ότι, για τον σκοπό αυτό, το ανώτατο ποσό για τα έργα αυτά είναι σήμερα καθορισμένο στον κανονισμό για το ΠΔΠ, και ζητεί τη θέσπιση παρόμοιων διατάξεων στον νέο κανονισμό·

88.  τονίζει τη σημασία και τον ηγετικό ρόλο της ΕΕ στη διατήρηση, την προστασία και τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων και της απώλειας της βιοποικιλότητας· θεωρεί ζωτικής σημασίας την σταθερή και κατάλληλη χρηματοδότηση για την επίτευξη των δεσμεύσεων της ΕΕ, ιδίως υπό το φως της συμφωνίας του Παρισιού· υπενθυμίζει ότι το επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να βοηθήσει την Ένωση να επιτύχει αυτούς τους στόχους και θα πρέπει να συμβάλλει στη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ δεν θα πρέπει να χρηματοδοτεί έργα και επενδύσεις που έρχονται σε αντίθεση με την επίτευξη αυτών των στόχων· ζητεί να ενσωματωθεί πλήρως η διάσταση του κλίματος στις μελλοντικές δαπάνες της ΕΕ· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, όσον αφορά σχετικά προγράμματα, όπως το LIFE +, να υπάρξει επαρκής, συνεχής και αυξητικής τάσης χρηματοδότηση, και να δημιουργηθούν ειδικά κονδύλια για τη βιοποικιλότητα και τη διαχείριση του δικτύου Natura 2000·

Ενίσχυση της συνοχής και της αλληλεγγύης στην Ευρώπη

89.  τονίζει ότι η πολιτική συνοχής μετά το 2020 θα πρέπει να παραμείνει η κύρια επενδυτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα καλύπτει όλες τις περιφέρειές της, ώστε να αντιμετωπίζονται οι πολύπλευρες κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις, εστιάζοντας παράλληλα την πλειονότητα των πόρων στις πλέον ευάλωτες περιοχές· πιστεύει ότι, πέραν του στόχου της μείωσης των ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης και της ενίσχυσης της σύγκλισης, όπως προβλέπεται στη Συνθήκη, η πολιτική συνοχής θα πρέπει να επικεντρωθεί στην επίτευξη των ευρύτερων πολιτικών στόχων της ΕΕ και προτείνει, ως εκ τούτου, στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, τα τρία ταμεία της πολιτικής συνοχής, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής, να επικεντρωθούν κυρίως στην παροχή στήριξης για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, την έρευνα, την καινοτομία, την ψηφιοποίηση, τη βιομηχανική μετάβαση, τις ΜΜΕ, τις μεταφορές, τον περιορισμό των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος και την προσαρμογή σε αυτήν, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και τη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, την απσχόληση, την κοινωνική ένταξη, την ισότητα των φύλων, τη μείωση της φτώχειας και τις δημογραφικές προκλήσεις· υπογραμμίζει ότι αυτά τα τρία ταμεία συνιστούν αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής συνοχής της ΕΕ και μπορούν να λειτουργήσουν από κοινού μόνο στο ενιαίο πλαίσιο της εν λόγω πολιτικής· ζητεί, επιπλέον, την ενίσχυση της εδαφικής συνεργασίας, συμπεριλαμβάνοντας στην πολιτική μια διασυνοριακή συνιστώσα και μια αστική διάσταση, καθώς και ειδικές διατάξεις για τις αγροτικές, ορεινές, νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές·

90.  θεωρεί απόλυτα σημαντικό να διατηρηθεί η χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής μετά το 2020 για την ΕΕ των 27, τουλάχιστον στο επίπεδο του προϋπολογισμού 2014-2020 σε σταθερές τιμές· τονίζει ότι, το ΑΕγχΠ θα πρέπει να παραμείνει μία από τις παραμέτρους για την κατανομή των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής, αλλά θεωρεί ότι θα πρέπει να συμπληρωθεί από μια πρόσθετη δέσμη κοινωνικών, περιβαλλοντικών και δημογραφικών δεικτών ώστε να λαμβάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό υπόψη οι νέες μορφές ανισοτήτων μεταξύ και εντός των περιφερειών της ΕΕ σε όλα τα κράτη μέλη· υποστηρίζει, επιπλέον, τη συνέχιση, στο πλαίσιο της νέας περιόδου προγραμματισμού, των στοιχείων τα οποία κατέστησαν την πολιτική συνοχής πιο σύγχρονη και προσανατολισμένη στις επιδόσεις στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ, δηλαδή της θεματικής επικέντρωσης, των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων, του πλαισίου απόδοσης και της σύνδεσης με την οικονομική διακυβέρνηση·

91.  εκφράζει την σταθερή προσήλωσή του στη δέσμευση του άρθρου 9 ΣΛΕΕ για την υλοποίηση της κοινωνικής Ευρώπης και στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων στη βάση της βιώσιμης ανάπτυξης μιας εξαιρετικά ανταγωνιστικής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς με στόχο την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο, που θα προάγει την ισότητα γυναικών και ανδρών, την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού όπως ορίζεται στη Συνθήκη· υπογραμμίζει ότι η εν λόγω υλοποίηση απαιτεί κατάλληλα χρηματοδοτούμενες κοινωνικές πολιτικές, και υπογραμμίζει τη συνακόλουθη ανάγκη ενίσχυσης των υφισταμένων μέσων που συμβάλλουν στην επίτευξη αυτών των στόχων, και ιδίως το ΕΚΤ, την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, το ΕΤΠ και το EaSI· επιμένει να διατηρηθούν στο επόμενο ΠΔΠ και να συνεχίσουν να εφαρμόζονται κυρίως μέσω δανείων·

92.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή και όλα τα κράτη μέλη για τη σύσταση ειδικού ταμείου εγγυήσεων αφιερωμένου στα παιδιά, που θα επικεντρώνεται στα παιδιά στο πλαίσιο της διεύρυνσης των πολιτικών για την καταπολέμηση της φτώχειας και θα εξασφαλίζει τους ανάλογους πόρους για την πλήρη εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας προς τους γονείς για να βγουν από τον κοινωνικό αποκλεισμό και την ανεργία μέσω στοχοθετημένων παρεμβάσεων·

93.  υπογραμμίζει ότι ιδίως το ΕΚΤ θα πρέπει να επεκτείνει τη στήριξή του στην ανάπτυξη του κοινωνικού διαλόγου, συγκεκριμένα με τη βελτίωση της δημιουργίας ικανοτήτων των κοινωνικών εταίρων, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών τομεακών και διατομεακών επιπέδων, και ότι αυτή η δέσμευση θα πρέπει να γίνει υποχρεωτική για τα κράτη μέλη σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ·

94.  τονίζει ιδίως τη διαρκή ανάγκη για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και του κοινωνικού αποκλεισμού, ιδίως μεταξύ των νέων που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ), ως τμήμα μιας συνολικής προσέγγισης στις πολιτικές για τη νεολαία σε επίπεδο ΕΕ· ζητεί, ως εκ τούτου, το κονδύλιο για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων να διπλασιαστεί, και να εφαρμοστούν πλήρως οι Εγγυήσεις για τη νεολαία της ΕΕ, διασφαλίζοντας την ταχεία και απλοποιημένη χρήση των κεφαλαίων και τη μόνιμη και σταθερή χρηματοδότηση κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού· υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης της κανονιστικής ρύθμισης προκειμένου να διασφαλιστεί η χωρίς διακρίσεις συμμετοχή των νέων από μειονεκτικό κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον στο πρόγραμμα· θεωρεί ότι οι επενδύσεις για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, και κυρίως για την ανάπτυξη ψηφιακού γραμματισμού, παραμένει μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες της ΕΕ· εμμένει στην άποψη ότι το πρόγραμμα αυτό δεν πρέπει να αντικαταστήσει τις δαπάνες που πρότινος λάμβαναν χρηματοδότηση από τους εθνικούς προϋπολογισμούς·

95.  εκφράζει την υποστήριξή του για τα προγράμματα στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, των μέσων ενημέρωσης, της νεολαίας, του αθλητισμού, της δημοκρατίας, της ιθαγένειας και της κοινωνίας των πολιτών, τα οποία έχουν αποδείξει με ξεκάθαρο τρόπο την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία τους και παραμένουν δημοφιλή για τους δικαιούχους· τάσσεται, ως εκ τούτου, υπέρ της συνέχισης των επενδύσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2020» μέσω των προγραμμάτων Erasmus + και «Δημιουργική Ευρώπη» με στόχο την προσέγγιση των ατόμων όλων των ηλικιών, ιδίως των νέων· επαναλαμβάνει τη στήριξή του στην ενίσχυση της εξωτερικής διάστασης των προγραμμάτων Erasmus+ και «Δημιουργική Ευρώπη»· συνιστά, επιπλέον, τη συνέχιση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, με επαρκείς πόρους που δεν θα αποβαίνουν εις βάρος των άλλων προγραμμάτων της ΕΕ· υπογραμμίζει επίσης τη σημαντική συμβολή των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (ΚΠΔ) για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην ΕΕ·

96.  συνιστά τη σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία με σκοπό την ενίσχυση της στήριξης της κοινωνίας των πολιτών και του έργου των ΜΚΟ στους τομείς της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που θα διαχειρίζεται η Επιτροπή·

97.  ζητεί, ειδικότερα, τουλάχιστον τον τριπλασιασμό του κονδυλίου για το πρόγραμμα του Erasmus+ στο επόμενο ΠΔΠ με σκοπό να προσεγγισθούν πολύ περισσότεροι νέοι, οργανώσεις νέων, μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ασκούμενοι σε ολόκληρη την Ευρώπη και να τους προσφερθούν πολύτιμες ικανότητες και δεξιότητες ζωής μέσω ευκαιριών διά βίου μάθησης, εκπαίδευσης με επίκεντρο τον διδασκόμενο, μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης ευκαιριών μάθησης, με έμφαση στον εθελοντισμό και στη νεανική εργασία· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην παροχή δυνατότητας συμμετοχής ατόμων που προέρχονται από μειονεκτούντα κοινωνικο-οικονομικά περιβάλλοντα, καθώς και ατόμων με αναπηρία·

98.  καλεί την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στο πρόγραμμα «Κάρτα Interrail για την Ευρώπη, δώρο στα δέκατα όγδοα γενέθλια» και να παρουσιάσει στο νέο ΠΔΠ ένα ειδικό πρόγραμμα με επαρκείς ετήσιες πιστώσεις για να καλύπτονται όλες οι αιτήσεις των νέων ευρωπαίων που κλείνουν τα 18 σε ένα συγκεκριμένο έτος, για ένα δωρεάν σιδηροδρομικό εισιτήριο· υπογραμμίζει ότι ένα τέτοιο σχέδιο θα αποτελούσε καίρια συνιστώσα για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής συνείδησης και ταυτότητας, ειδικά ενόψει απειλών όπως του λαϊκισμού και της παραπληροφόρησης· επαναλαμβάνει ότι για να επιτευχθεί ο σκοπός ενός τέτοιου προγράμματος αναμένεται να υποβάλει η Επιτροπή μια πρόταση για την κατάλληλη νομική βάση·

99.  αναμένει ότι κατά την περίοδο μετά το 2020, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μεταβεί από την διαχείριση κρίσεων σε μια μόνιμη κοινή ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης· τονίζει ότι οι δράσεις σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει να καλύπτονται από ένα ειδικό μέσο, δηλαδή το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF)· τονίζει ότι το μελλοντικό ταμείο, καθώς και οι σχετικοί οργανισμοί στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων (ΔΕΥ), πρέπει να διαθέτουν επαρκές επίπεδο χρηματοδότησης για ολόκληρο το επόμενο ΠΔΠ για την αντιμετώπιση των συνολικών προκλήσεων στον τομέα αυτόν· πιστεύει, επιπλέον, ότι το AMIF θα πρέπει να συμπληρωθεί με πρόσθετες συνιστώσες για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού στο πλαίσιο άλλων πολιτικών, και ειδικότερα με τα διαρθρωτικά ταμεία και τα ταμεία συνοχής της ΕΕ και τα μέσα χρηματοδότησης εξωτερικών δράσεων, καθώς κανένα εργαλείο δεν θα αρκούσε από μόνο του για την αντιμετώπιση του μεγέθους και της πολυπλοκότητας των αναγκών σε αυτόν τον τομέα· αναγνωρίζει, επιπλέον, τη σημασία των πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και αθλητικών προγραμμάτων και των προγραμμάτων για τους νέους για την ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών στην ευρωπαϊκή κοινωνία· καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει εάν θα μπορούσε να ενισχυθεί ο ρόλος των ευρωπαϊκών πόλεων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής ασύλου με την καθιέρωση ενός συστήματος κινήτρων που θα προσφέρει στις πόλεις απευθείας οικονομική στήριξη για τη στέγαση και την οικονομική ανάπτυξη προσφύγων με αντάλλαγμα την υποδοχή προσφύγων και αιτούντων άσυλο·

100.  αναγνωρίζει την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία της συνεργασίας για την αντιμετώπιση κοινών απειλών κατά της δημόσιας υγείας· σημειώνει ακόμη ότι κανένα κράτος μέλος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο του τις διασυνοριακές προκλήσεις στον τομέα της υγείας και ζητεί το επόμενο ΠΔΠ να αντικατοπτρίζει την ευθύνη της ΕΕ για την εφαρμογή των ΣΒΑ για τη δημόσια υγεία, τα συστήματα υγείας και τα προβλήματα υγείας που συνδέονται με το περιβάλλον, και για την υποστήριξη των κρατών μελών στην μείωση των αυξανομένων ανισοτήτων στον τομέα της υγείας· θεωρεί ότι, με βάση τα θετικά αποτελέσματα των εν εξελίξει δράσεων σε αυτόν τον τομέα, το επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα αξιόπιστο πρόγραμμα επόμενης γενιάς για την υγεία που θα αντιμετωπίζει αυτά τα ζητήματα σε διασυνοριακή βάση, συγκεκριμένα μέσω καινοτόμων λύσεων για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής υγείας, όπως τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς, και θα παρέχει στήριξη στα κράτη μέλη με τη μορφή εμπειρογνωμοσύνης και ανταλλαγής δεδομένων, αποδεικτικών στοιχείων και ορθών πρακτικών· υπενθυμίζει ότι η καλή υγεία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη άλλων στόχων που έχει θέσει η ΕΕ και ότι οι πολιτικές σε τομείς όπως η γεωργία, το περιβάλλον, η απασχόληση, τα κοινωνικά ζητήματα ή η ένταξη έχουν επίσης αντίκτυπο στην υγεία των Ευρωπαίων· ζητεί, ως εκ τούτου, την ενίσχυση των εκτιμήσεων αντίκτυπου στην υγεία και τη διατομεακή συνεργασία στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ σε αυτόν τον τομέα·

Ισχυρότερη και βιώσιμη γεωργία και αλιεία

101.  τονίζει ότι μια σύγχρονη κοινή γεωργική πολιτική έχει θεμελιώδη σημασία για την επισιτιστική ασφάλεια και αυτονομία, τη διατήρηση των αγροτικών πληθυσμών και την απασχόληση, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την περιβαλλοντική, γεωργική και δασική αειφορία, και την παροχή τροφίμων υψηλής ποιότητας σε οικονομικά προσιτές τιμές για τους Ευρωπαίους· επισημαίνει ότι οι επισιτιστικές και υγειονομικές ανάγκες έχουν αυξηθεί, όπως και η ανάγκη στήριξης των γεωργών στη μετάβαση προς περισσότερες φιλικές προς το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές, και αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος· τονίζει ότι είναι αναγκαία η εξασφάλιση του εισοδήματος των γεωργών, και να ενισχυθεί η σχέση μεταξύ της ΚΓΠ και της παροχής δημόσιων αγαθών· υπογραμμίζει ότι η ΚΓΠ αποτελεί μια από τις πιο ολοκληρωμένες πολιτικές και χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο σε επίπεδο ΕΕ και ότι, κατά συνέπεια, αντικαθιστά τις εθνικές δαπάνες·

102.  τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΚΓΠ στο επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει έστω να διατηρηθεί στο σημερινό επίπεδό για την ΕΕ των 27 σε σταθερές τιμές· υπογραμμίζει ότι οι νέες προκλήσεις τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσει η επόμενη ΚΓΠ απαιτούν μια υγιή δημοσιονομική κατανομή με βάση την ανάλυση της τρέχουσας πολιτικής καθώς και των μελλοντικών αναγκών· υπογραμμίζει ότι οι άμεσες ενισχύσεις δημιουργούν σαφή προστιθέμενη αξία για την ΕΕ και ενισχύουν την ενιαία αγορά με την αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών· αντιτίθεται, προς τούτο, σε οποιαδήποτε επανεθνικοποίηση και εθνική συγχρηματοδότηση για άμεσες ενισχύσεις· υπογραμμίζει την ανάγκη συνέχισης των μέτρων διατήρησης της παραγωγής σε τομείς ζωτικής σημασίας για τις ευάλωτες περιοχές, μεταρρύθμισης του αποθέματος γεωργικής κρίσης, αύξησης της χρηματοδότησης σύμφωνα με τις αντιδράσεις στις διάφορες κυκλικές κρίσεις σε ευαίσθητους τομείς, δημιουργίας νέων μέσων που να μπορούν να μετριάσουν την αστάθεια των τιμών, και αύξησης της χρηματοδότησης για προγράμματα ειδικών μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών (POSEI)· ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει τη διαδικασία σύγκλισης των άμεσων ενισχύσεων και να εξασφαλίσει το αναγκαίο χρηματοδοτικό και νομικό πλαίσιο για την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, με στόχο την καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών· επισημαίνει ότι οι αγροτικές περιοχές της ΕΕ αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και, ως εκ τούτου, χρειάζονται ειδική στήριξη·

103.  τονίζει την κοινωνικοοικονομική και οικολογική σημασία του τομέα της αλιείας, του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της «γαλάζιας οικονομίας» και τη συμβολή τους στη βιώσιμη επισιτιστική αυτονομία της ΕΕ σε ό, τι αφορά τη διασφάλιση της βιωσιμότητας της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας και αλιείας και τον μετριασμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων· επισημαίνει ότι η κοινή αλιευτική πολιτική αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ· τονίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη σύστασης ενός ειδικού, ουσιαστικού, ανεξάρτητου και προσιτού Ταμείου Αλιείας για να τεθεί σε εφαρμογή η πολιτική αυτή· ζητεί την επαναφορά του προγράμματος ειδικών μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών στον τομέα της αλιείας, καθώς αποτελεί πολύ σημαντικό πρόγραμμα για τις ευρωπαϊκές εξόχως απόκεντρες περιοχές· ζητεί, ως ελάχιστο, να διατηρηθεί έστω το επίπεδο των δημοσιονομικών πιστώσεων που προορίζονται για τον τομέα της αλιείας στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ και, εφόσον χρειαστεί, να αυξηθούν οι δημοσιονομικές πιστώσεις για τις θαλάσσιες υποθέσεις· προειδοποιεί για τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις ενός σκληρού Brexit σε αυτόν τον τομέα· παρατηρεί ότι άλλα χρηματοδοτικά μέσα, συμπληρωματικά προς τις μη επιστρεπτέες ενισχύσεις, θα μπορούσαν να προσφέρουν συμπληρωματικές δυνατότητες χρηματοδότησης·

Μεγαλύτερη ευθύνη στον κόσμο

104.  τονίζει ότι ο κόσμος αντιμετωπίζει πολλαπλές προκλήσεις στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι συγκρούσεις, οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, η τρομοκρατία και η ριζοσπαστικοποίηση, η παραπληροφόρηση, οι φυσικές καταστροφές, η αλλαγή του κλίματος και η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η ανισότητα των φύλων· πιστεύει ότι η Ένωση έχει ιδιαίτερη πολιτική και δημοσιονομική ευθύνη η οποία βασίζεται σε μια πραγματικά ευρωπαϊκή, βασισμένη σε κανόνες και αξίες εξωτερική πολιτική και στη στήριξη της σταθερότητας, της ασφάλειας, της δημοκρατικής διακυβέρνησης και της αειφόρου ανάπτυξης των εταίρων μας, καθώς και στην εξάλειψη της φτώχειας και την αντιμετώπιση των κρίσεων·

105.  τονίζει ότι είναι αναγκαία η διάθεση σημαντικών πρόσθετων χρηματοδοτικών πόρων για την εξωτερική δράση, ώστε να μπορέσει η Ένωση να διαδραματίσει τον ρόλο της στο πλαίσιο της παγκόσμιας στρατηγικής της και των πολιτικών της διεύρυνσης, γειτονίας και ανάπτυξης, καθώς και στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης· αναμένει ότι το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο θα απηχεί τις πρωτοφανείς ανάγκες σε χώρες της νότιας και της ανατολικής γειτονίας που αντιμετωπίζουν συγκρούσεις και τις συνέπειες των προκλήσεων της μετανάστευσης και των προσφύγων· ζητεί αύξηση των πιστώσεων που διατίθενται για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης ανάγκης για ανθρωπιστική βοήθεια που προκύπτει από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, αποφεύγοντας τυχόν χάσμα μεταξύ αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών· πιστεύει ότι είναι αναγκαίο η Ένωση να αυξήσει τη χρηματοδότηση της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA)·

106.  υπενθυμίζει ότι η αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ καθοδηγείται από ένα σύνολο δεσμεύσεων, ιδίως τους ΣΒΑ, το θεματολόγιο δράσης της Αντίς Αμπέμπα για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και την Ευρωπαϊκή Συναίνεση για την Ανάπτυξη, καθώς και τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής και τις αρχές της αποτελεσματικότητας της βοήθειας· εφιστά την προσοχή στη δέσμευση που έχουν αναλάβει η ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αυξήσουν τις δαπάνες τους για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ) στο 0,7 % του ΑΕΠ μέχρι το 2030, με ποσοστό 20 % της ΕΑΒ για την κοινωνική ένταξη και την ανθρώπινη ανάπτυξη, και 0,2 % του ΑΕΕ της ΕΕ στην ΕΑΒ υπέρ των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών·

107.  επισημαίνει ότι η αναπτυξιακή βοήθεια μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης και να συμβάλλει στη σταθερότητα, αλλά θεωρεί ότι η ΕΑΒ δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την κάλυψη του κόστους υποδοχής των προσφύγων· τονίζει σε αυτό το πλαίσιο τον ρόλο που μπορεί να παίξει η ΕΑΒ για να διευκολύνει την κινητοποίηση της χρηματοδότησης από άλλες πηγές, και υπογραμμίζει την ανάγκη για στενότερη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα μέσω μιας ενδεχόμενης συνέχισης του σχεδίου εξωτερικών επενδύσεων, στη βάση αξιολόγησης·

108.  τάσσεται υπέρ της άμεσης παροχής χρηματοδότησης προς τις οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως σε τρίτες χώρες όπου η δημοκρατία και το κράτος δικαίου βρίσκονται σε κίνδυνο· τονίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη τα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα να ανταποκρίνονται ταχέως στις πολιτικές εξελίξεις και να ενισχύουν την αρχή «more for more» (περισσότερη στήριξη για περισσότερη δημοκρατία)·

109.  είναι έτοιμη να εξετάσει μια απλουστευμένη και εξορθολογισμένη αρχιτεκτονική για τα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα, εφόσον βελτιώνει τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, την αποτελεσματικότητα, τη συνοχή και την ευελιξία, και σέβεται τους στόχους των σχετικών πολιτικών· ζητεί τη διατήρηση χωριστών μέσων προενταξιακής βοήθειας, προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Γειτονίας, για την ανάπτυξη και για την ανθρωπιστική βοήθεια, λόγω των ειδικών τους πολιτικών και οικονομικών χαρακτηριστικών· σημειώνει ότι η αρχιτεκτονική αυτή πρέπει να περιλαμβάνει ένα εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό ΕΤΑ πέρα των συμφωνημένων ανώτατων ορίων χωρίς το μέσο στήριξης της ειρήνης στην Αφρική, καθώς και μια πιο διαφανή ενσωμάτωση συναφών καταπιστευματικών ταμείων και διευκολύνσεων·

110.  υπογραμμίζει τη σημασία της αυξημένης ευελιξίας προκειμένου να είναι δυνατή η κινητοποίηση πρόσθετων πόρων για την ταχεία παροχή χρηματοδότησης· θα μπορούσε να εξετάσει, ως μέρος μιας συνολικής αύξησης των εξωτερικών χρηματοδοτικών μέσων, ένα μεγαλύτερη αδιάθετο αποθεματικό που θα στοχεύει στην αύξηση της εγγενούς ευελιξίας· τονίζει, ωστόσο, ότι αυτή η μεγαλύτερη ευελιξία δεν θα πρέπει να αποβεί σε βάρος των μακροπρόθεσμων πολιτικών στόχων και των γεωγραφικών και θεματικών προτεραιοτήτων και της προβλεψιμότητας της μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης ή να περιορίσει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και τις διαβουλεύσεις με τις χώρες εταίρους και την κοινωνία των πολιτών·

Ασφάλεια, ειρήνη και σταθερότητα για όλους

111.  πιστεύει ότι η δημιουργία ενός νέου τομέα του προϋπολογισμού αφιερωμένου στην «Ασφάλεια, ειρήνη και σταθερότητα για όλους» θα καταδείξει την προτεραιότητα που δίδεται από την Ένωση σε αυτήν την αναδυόμενη πολιτική ευθύνη, θα αναγνωρίσει την ιδιαιτερότητά της και θα επιτύχει τη συνοχή ανάμεσα στις εσωτερικές και τις εξωτερικές της διαστάσεις·

112.  τονίζει ότι το επίπεδο και οι μηχανισμοί χρηματοδότησης στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας πρέπει να ενισχυθούν από την αρχή και καθ’ όλη τη διάρκεια του επόμενου ΠΔΠ, προκειμένου να αποφευχθεί η συστηματική προσφυγή κάθε χρόνο στις διατάξεις του ΠΔΠ περί ευελιξίας· ζητεί να διατεθούν επαρκείς πόροι στις αρχές επιβολής του νόμου (Ευρωπόλ, Eurojust και CEPOL) και να παρασχεθούν στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας (eu-LISA) τα μέσα για την υλοποίηση και τη διαχείριση των νέων αρμοδιοτήτων του· υπογραμμίζει τον ρόλο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ για την κατανόηση και την αντιμετώπιση των φαινομένων της ριζοσπαστικοποίησης, της περιθωριοποίησης, της ρητορικής μίσους και των εγκλημάτων μίσους·

113.  πιστεύει ότι το επόμενο ΠΔΠ πρέπει να στηρίξει τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης· αναμένει, σύμφωνα με τις εξαγγελίες της Επιτροπής στον τομέα αυτόν, τις σχετικές νομοθετικές προτάσεις που θα αφορούν, μεταξύ άλλων, ένα ειδικό ενωσιακό πρόγραμμα έρευνας στον τομέα της άμυνας και ένα πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης το οποίο θα συμπληρωθεί από επενδύσεις των κρατών μελών σε συνεργατικούς εξοπλισμούς· επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, την ισχυρή πεποίθηση ότι οι πρόσθετες πολιτικές προτεραιότητες θα πρέπει να συνδυάζονται με πρόσθετους χρηματοδοτικούς πόρους· υπενθυμίζει ότι η ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της άμυνας, η συγκέντρωση της έρευνας και του εξοπλισμού και η εξάλειψη των επικαλύψεων θα αυξήσει τη στρατηγική αυτονομία και την ανταγωνιστικότητα της αμυντικής βιομηχανίας της Ευρώπης, και θα οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση της απόδοσης, που υπολογίζεται συχνά σε περίπου 26 δισεκατομμύρια EUR ετησίως·

114.  στο πλαίσιο της αυξημένης προσοχής που δίδεται στην ασφάλεια και την άμυνα στην Ένωση, ζητεί την επαναξιολόγηση όλων των εξωτερικών δαπανών για την ασφάλεια· προσβλέπει, συγκεκριμένα, στην μεταρρύθμιση του μηχανισμού ΑΘΗΝΑ και του μέσου στήριξης της ειρήνης στην Αφρική μετά την εγγραφή του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό· χαιρετίζει τις πρόσφατες δεσμεύσεις των κρατών μελών στο πλαίσιο της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας και καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΑΕ/ΥΕ) και την Επιτροπή να παράσχουν διευκρινίσεις όσον αφορά το μέλλον της χρηματοδότησης· ζητεί να θεσπιστεί ένα πρόγραμμα που θα διαδεχθεί τον μηχανισμό συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη, θα είναι εστιασμένο στην αντιμετώπιση των κρίσεων και στη δημιουργία ικανοτήτων για την ασφάλεια και την ανάπτυξη και, παράλληλα, θα προσφέρει μια νομικά αποδεκτή λύση για τη δημιουργία στρατιωτικών ικανοτήτων·

115.  υπογραμμίζει την τεράστια σημασία του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ που κατέστησε δυνατή τη συντονισμένη συνδρομή της ΕΕ σε φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές σε ολόκληρη την Ένωση και έξω από αυτήν· επισημαίνει την αναμφισβήτητη προστιθέμενη αξία των επιχειρήσεων πολιτικής προστασίας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των καταστροφών που είναι ολοένα και πιο συχνές και περίπλοκες, και οι οποίες ενισχύουν παράλληλα το συναίσθημα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στους πολίτες της ΕΕ σε δύσκολες περιόδους· επικροτεί τις πρόσφατες προτάσεις της Επιτροπής για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας της ΕΕ με την αύξηση της ετοιμότητας και των μέτρων πρόληψης, συμπεριλαμβανομένου ενός ειδικού αποθεματικού για επιχειρηματικές ικανότητες σε επίπεδο ΕΕ· ζητεί να συνδυαστεί η ενισχυμένη δράση σε αυτόν τον τομέα με επαρκή χρηματοδότηση στο επόμενο ΠΔΠ·

Μια αποτελεσματική διοίκηση στην υπηρεσία των Ευρωπαίων

116.  θεωρεί ότι μια ισχυρή και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση υψηλής ποιότητας είναι απολύτως αναγκαία για την υλοποίηση των πολιτικών της Ένωσης καθώς και για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και την ενίσχυση του διαλόγου με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τους πολίτες σε όλα τα επίπεδα· υπογραμμίζει τον ρόλο των θεσμικών οργάνων που έχουν συσταθεί από δημοκρατικά εκλεγμένα μέλη για τον σκοπό αυτό· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, τα θεσμικά όργανα, οι φορείς και οι οργανισμοί της ΕΕ έχουν υλοποιήσει την μείωση του προσωπικού κατά 5 % όπως ορίζεται στον πίνακα προσωπικού τους· είναι της άποψης ότι δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε καμία προσέγγιση περαιτέρω οριζόντιας μείωσης αυτού του είδους· εκφράζει τη ρητή αντίθεσή του σε μια επανάληψη της δημιουργίας μιας επονομαζόμενης δεξαμενής αναδιάταξης για τους οργανισμούς·

117.  χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες που λαμβάνουν τα θεσμικά όργανα και τα λοιπά όργανα και οργανισμοί με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της αποτελεσματικότητας μέσω της ενίσχυσης της διοικητικής συνεργασίας και της συγκέντρωσης ορισμένων λειτουργιών και την επακόλουθη εξοικονόμηση πόρων για τον προϋπολογισμό της Ένωσης· τονίζει ότι, για ορισμένους οργανισμούς, θα μπορούσε να επιτευχθεί περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας, ιδίως μέσω της αυξημένης συνεργασίας μεταξύ οργανισμών με παρόμοια καθήκοντα, όπως στον τομέα της εποπτείας των χρηματοπιστωτικών αγορών και οργανισμών με περισσότερες από μία τοποθεσίες· ζητεί, γενικότερα, την ενδελεχή αξιολόγηση των δυνατοτήτων ομαδοποίησης των οργανισμών σύμφωνα με το στρατηγικό χαρακτήρα της αποστολής τους και των αποτελεσμάτων τους με σκοπό τη δημιουργία συνεργιών μεταξύ των υπηρεσιών, π.χ. σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και με την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών στο Παρίσι·

118.  θεωρεί ότι τα όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ πρέπει να σέβονται τόσο τη γεωγραφική ισορροπία όσο και την ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων·

* * *

119.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει έναν μηχανισμό με τον οποίο τα κράτη μέλη που δεν σέβονται τις αξίες που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) μπορεί να υπόκεινται σε δημοσιονομικές συνέπειες· προειδοποιεί, ωστόσο, ότι οι τελικοί δικαιούχοι του προϋπολογισμού της Ένωσης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θιγούν από παραβιάσεις των κανόνων για τις οποίες δεν είναι υπεύθυνοι· είναι πεπεισμένο, ως εκ τούτου, ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης δεν είναι το κατάλληλο μέσο για την αντιμετώπιση της μη τήρησης του άρθρου 2 ΣΕΕ, και ότι οι ενδεχόμενες οικονομικές συνέπειες θα πρέπει να βαρύνουν το κράτος μέλος ανεξαρτήτως της εκτέλεσης του προϋπολογισμού·

120.  τονίζει ότι η εξάλειψη των διακρίσεων, καθώς και της ανισότητας των φύλων και της βίας λόγω φύλου, είναι ζωτικής σημασίας για την τήρηση των δεσμεύσεων της ΕΕ για μια Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς· υποστηρίζει, ως εκ τούτου, την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και των δεσμεύσεων για την ισότητα των φύλων σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, καθώς και μια ενισχυμένη δημοσιονομική διάσταση όσον αφορά την καταπολέμηση όλων των περιπτώσεων διάκρισης, με ιδιαίτερη προσοχή στη διάσταση του φύλου στο πλαίσιο των πολιτικών μετανάστευσης και ασύλου και τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ·

121.  υπογραμμίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των γυναικών σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ειδικές ανάγκες των ευάλωτων προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων και άλλων ομάδων που διατρέχουν κίνδυνο, όπως η κοινότητα των ΛΟΑΔΜ·

122.  υποστηρίζει ότι πρέπει να δοθεί ειδική στήριξη στις μειονεκτούσες ομάδες-στόχους, αποκλείοντας ρητώς τις πρακτικές διαχωρισμού, ιδίως των ατόμων με αναπηρία και των Ρομά, και, ειδικότερα, ότι οι «Ρομά» πρέπει να παραμείνουν στον κατάλογο των δικαιούχων του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ·

123.  σημειώνει ότι, λόγω της απομόνωσης τους από την ευρωπαϊκή ήπειρο, οι εξόχως απόκεντρες περιοχές (ΕΑΠ) και οι υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ), αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες φυσικές, οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις· θεωρεί ότι ανάλογα μέτρα και δεόντως αιτιολογημένες παρεκκλίσεις θα πρέπει να συσταθούν για αυτές τις περιοχές· ζητεί τη συνέχιση της παροχής χρηματοδοτικής στήριξης από την ΕΕ για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και υπερπόντιες χώρες και εδάφη στο επόμενο ΠΔΠ, ιδίως στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή για τις ΕΑΠ, και σύμφωνα με ένα ειδικό μέσο για τις ΥΧΕ, για την πρόσβαση σε ερευνητικά προγράμματα και για την καταπολέμηση των ειδικών προκλήσεων κλιματικής αλλαγής που αντιμετωπίζουν·

124.  καλεί την Επιτροπή, για λόγους χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και διαφάνειας του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να εξετάσει τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την πρόληψη της διαφθοράς και της οικονομικής απάτης σχετικά με κονδύλια της ΕΕ· εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για τις τελωνειακές απάτες, που έχουν προκαλέσει σημαντική απώλεια εισοδήματος για τον προϋπολογισμό της Ένωσης· ζητεί από τα κράτη μέλη που αντιτάχθηκαν στο νομικό πλαίσιο της Ένωσης για τελωνειακές παραβιάσεις και κυρώσεις να επανεξετάσουν τη θέση του προκειμένου να επιτευχθεί η ταχεία επίλυση του προβλήματος αυτού·

IV. Διαδικασία και λήψη αποφάσεων

125.  υπενθυμίζει ότι για την έκδοση του κανονισμού για το ΠΔΠ απαιτείται η έγκριση του Κοινοβουλίου· τονίζει, επιπλέον, ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είναι δύο ισότιμα σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής κατά την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού της ΕΕ, ενώ η τομεακή νομοθεσία για τη θέσπιση της συντριπτικής πλειονότητας των προγραμμάτων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών κονδυλίων τους, αποφασίζεται σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία· αναμένει, ως εκ τούτου, μια διαδικασία λήψης αποφάσεων για το επόμενο ΠΔΠ που να διασφαλίζει τον ρόλο και τα προνόμια του Κοινοβουλίου, όπως ορίζονται στις Συνθήκες· τονίζει ότι ο κανονισμός για το ΠΔΠ δεν είναι το κατάλληλο σημείο για αλλαγές στον δημοσιονομικό κανονισμό της ΕΕ· παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει χωριστή πρόταση για την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού της ΕΕ, όποτε υπάρχει ανάγκη να γίνουν αλλαγές στις κανονιστικές ρυθμίσεις·

126.  εκφράζει την προθυμία του να αρχίσει αμέσως διαρθρωμένο διάλογο με την Επιτροπή και το Συμβούλιο σχετικά με το ΠΔΠ μετά το 2020 με σκοπό να διευκολυνθούν οι διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν και να καταστεί δυνατή η επίτευξη συμφωνίας μέχρι το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου· είναι πρόθυμο να συζητήσει τις θέσεις που εκτίθενται στο παρόν ψήφισμα με το Συμβούλιο, προκειμένου να καταστεί δυνατή η καλύτερη κατανόηση των προσδοκιών του Κοινοβουλίου για το προσεχές ΠΔΠ·

127.  υπογραμμίζει ότι, ενόψει των προτάσεων που πρόκειται να υποβάλει η Επιτροπή τον Μάιο 2018, εντός ενός έτους θα πρέπει να ληφθεί επίσημη απόφαση σχετικά με το προσεχές ΠΔΠ· θεωρεί ότι, παρά την αρχική καθυστέρηση στην παρουσίαση των προτάσεων της Επιτροπής, θα πρέπει να υπάρξει έγκαιρη συμφωνία για το πλαίσιο για την περίοδο μετά το 2020, προκειμένου να σταλεί ένα σημαντικό πολιτικό μήνυμα όσον αφορά την ικανότητα της Ένωσης για την περαιτέρω οικοδόμηση συναίνεσης για το μέλλον της ΕΕ, καθώς και σχετικά με τα αντίστοιχα χρηματοδοτικά μέσα· τονίζει ότι αυτό το χρονοδιάγραμμα θα διευκολύνει, μεταξύ άλλων, την ταχεία έγκριση όλων των τομεακών κανονισμών, καθιστώντας με αυτόν τον τρόπο δυνατή την χωρίς καθυστέρηση έναρξη των νέων προγραμμάτων την 1η Ιανουαρίου 2021· υπενθυμίζει ότι, στα προηγούμενα δημοσιονομικά πλαίσια, τα νέα προγράμματα ουσιαστικά ξεκίνησαν μερικά χρόνια μετά από την έναρξη της περιόδου·

128.  υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη να ξεκινήσουν χωρίς καθυστέρηση ουσιαστικές συζητήσεις μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων· τονίζει ότι όλα τα στοιχεία του κανονισμού για το ΠΔΠ, συμπεριλαμβανομένων των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ, θα συμπεριλαμβάνονται στις διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ και ότι θα πρέπει να παραμείνουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μέχρι τη σύναψη τελικής συμφωνίας· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, την κριτική στάση που τήρησε το Κοινοβούλιο έναντι της διαδικασίας που οδήγησε στην έγκριση του τρέχοντος ΠΔΠ και τον κυρίαρχο ρόλο που ανέλαβε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε αυτήν τη διαδικασία, αποφασίζοντας αμετάκλητα για ορισμένα στοιχεία, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ και διάφορες διατάξεις σχετικά με μια σειρά τομεακές πολιτικές·

129.  είναι της άποψης ότι οι διαδικασίες που αφορούν τις επικείμενες διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ, και ιδίως τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στα διάφορα στάδια της διαδικασίας αυτής, θα πρέπει να συμφωνηθούν χωρίς καθυστέρηση κατά τη διάρκεια της Βουλγαρικής Προεδρίας και πριν από την παρουσίαση των προτάσεων για το ΠΔΠ· αναμένει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η Επιτροπή θα παράσχει εγκαίρως στο Κοινοβούλιο πληροφορίες ανάλογου επιπέδου με αυτές που παρέχει στο Συμβούλιο· φρονεί ότι οι ρυθμίσεις αυτές θα πρέπει ενδεχομένως να κατοχυρωθούν στη ΔΣ, όπως γίνεται και με την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού·

130.  θεωρεί ότι η απαίτηση ομοφωνίας για την έγκριση του κανονισμού του ΠΔΠ αποτελεί πραγματικό εμπόδιο για τη διαδικασία· καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ενεργοποιήσει εν προκειμένω τη ρήτρα γέφυρας που ορίζεται στο άρθρο 312 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ ούτως ώστε να επιτραπεί η έγκριση του κανονισμού του ΠΔΠ με ειδική πλειοψηφία· υπενθυμίζει, επιπλέον, ότι μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί η γενική ρήτρα γέφυρας του άρθρου 48 παράγραφος 7 ΣΕΕ, προκειμένου να εφαρμοστεί η συνήθης νομοθετική διαδικασία· τονίζει ότι η μετάβαση στην ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία για την έγκριση του κανονισμού για το ΠΔΠ θα ήταν σύμφωνη με τη διαδικασία λήψης απόφασης για την έγκριση ουσιαστικά όλων των πολυετών προγραμμάτων της ΕΕ, καθώς και για την ετήσια διαδικασία έγκρισης του προϋπολογισμού της ΕΕ·

°

°  °

131.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα λοιπά ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα και οργανισμούς, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.

(2)

ΕΕ L 163 της 24.6.2017, σ. 1.

(3)

ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0309.

(5)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0401.

(6)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0010.

(7)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0363.

(8)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0401.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (25.1.2018)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ: Προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020

(2017/2052(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Pier Antonio Panzeri

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  επισημαίνει ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει πολλαπλές προκλήσεις που απειλούν τόσο την περιφερειακή όσο και την παγκόσμια σταθερότητα και ασφάλεια, προκλήσεις που καθιστούν αναγκαία την ανάληψη μιας στρατηγικού χαρακτήρα μακρόπνοης εξωτερικής δράσης στο πλαίσιο μιας γνήσια Ευρωπαϊκής και βασισμένης σε αξίες εξωτερικής πολιτικής· υπενθυμίζει την φιλοδοξία των ηγετών της ΕΕ, όπως αυτή έχει εκφραστεί στη Δήλωση της Ρώμης, να επιδιώξουν μια Ένωση που θα είναι μεγάλη στα μεγάλα ζητήματα και μικρή στα μικρά· υπογραμμίζει τη σημαντική προστιθέμενη αξία μιας κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας για τους πολίτες της ΕΕ· ζητεί να αποτελέσει το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) εκδήλωση φιλοδοξίας και αντανάκλαση αυτής της υψηλής προστιθέμενης αξίας μέσω μιας σημαντικής αύξησης των πιστώσεων των εξωτερικών δράσεων (Τομέας 4), καθιστώντας έτσι την κοινή εξωτερική πολιτική θεμελιώδη λειτουργία και αρμοδιότητα της ΕΕ, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις σύγχρονες προκλήσεις και τις νέες προτεραιότητες της Ευρώπης·

2.  επισημαίνει ότι απαιτείται μια αυξημένη και στοχοθετημένη χρηματοδότηση σε στρατηγικά πεδία όπως είναι η αναπτυξιακή βοήθεια, η εξάλειψη της φτώχειας, οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης, η εδραίωση μιας βασισμένης σε κανόνες διεθνούς έννομης τάξης, η ανασυγκρότηση μετά την κρίση, η χρηστή διακυβέρνηση και η προώθηση της βιώσιμης κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής ανθεκτικότητας στις χώρες εταίρους προκειμένου να δοθεί μια αποτελεσματική απάντηση της Ευρώπης σε προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου όπως είναι, μεταξύ άλλων, οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι απειλές κατά της ασφάλειας και οι ένοπλες συρράξεις, οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, η τρομοκρατία, η ριζοσπαστικοποίηση, η προπαγάνδα, η εσκεμμένη παραπληροφόρηση, οι φυσικές καταστροφές και η κλιματική μεταβολή, καθώς επίσης και οι επιπτώσεις του προσφυγικού και του μεταναστευτικού προβλήματος που προκαλείται από ορισμένα από τα προαναφερθέντα φαινόμενα· επισημαίνει ότι η αυξημένη χρηματοδότηση πρέπει να προσανατολιστεί στις νέες προτεραιότητες της Ευρώπης, ορισμένες από τις οποίες αντικατοπτρίζονται στη συνολική στρατηγική ΕΕ, στην επικαιροποιημένη Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, στην πολιτική διεύρυνσης και στο Σχέδιο δράσης για την ευρωπαϊκή άμυνα· τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει επίσης να ενισχύσει τη θεσμική της ικανότητα ώστε να έχει μεγαλύτερη επιρροή στην εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας·

3.  ζητεί να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των στρατηγικών προτεραιοτήτων της ΕΕ και των μέσων εξωτερικής χρηματοδότησης (EFIs)· υπογραμμίζει ότι ο καθορισμός νέων προτεραιοτήτων στον τομέα της εξωτερικής δράσης και της αμυντικής συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ οφείλει να συνοδεύεται από νέους πόρους, τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε διοικητικό επίπεδο, ούτως ώστε η εξωτερική δράση να είναι αξιόπιστη και αποτελεσματική·

4.  υπενθυμίζει τη σημασία της αυξημένης ευελιξίας προκειμένου να είναι εφικτές τόσο η κινητοποίηση πρόσθετων πόρων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων καταστάσεων, όσο και η χρήση μη δεσμευμένων πόρων κατά τα επόμενα έτη· επισημαίνει τον ανάγκη να υπάρχουν άμεσα διαθέσιμοι πόροι για την αντιμετώπιση ταχέως αναπτυσσόμενων νέων απειλών όπως είναι ο υβριδικός πόλεμος και οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο· επισημαίνει εντούτοις ότι η αυξημένη ευελιξία δεν πρέπει να αποβαίνει εις βάρος μακροπρόθεσμων στόχων πολιτικής ή υπαρχόντων προγραμμάτων που επιτυγχάνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα· ζητεί να ενισχυθούν σημαντικά οι μηχανισμοί ευελιξίας («ειδικά μέσα») του ΠΔΠ με παράλληλη ενίσχυση των στρατηγικών κατευθυντηρίων γραμμών πολιτικής· επαναλαμβάνει ότι τάσσεται υπέρ της πρότασης της Επιτροπής για ένα μόνιμο αποθεματικό κρίσεων της ΕΕ, προκειμένου να αποφεύγονται λύσεις ad hoc όπως είναι η σύσταση καταπιστευματικών ταμείων·

5.  ζητεί απλούστευση και εξορθολογισμό των EFIs, λόγου χάρη μέσω της συγχώνευσης όλων των υπαρχόντων EFIs που εμπίπτουν στο πεδίο ευθύνης της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (μηχανισμός συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη (IcSP), μηχανισμός εταιρικής σχέσης (ΡΙ), ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (EIDHR)) σε ένα, ενιαίο μέσο· προτείνει να συμπεριληφθούν σε μια τέτοια συγχώνευση ο μηχανισμός αναπτυξιακής συνεργασίας (DCI) και το εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό ευρωπαϊκό ταμείο ανάπτυξης (EDF) χωρίς το μέσο στήριξης της ειρήνης στην Αφρική (APF), με την επιφύλαξη της σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής Ανάπτυξης που είναι η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή· ζητεί εντούτοις, σε ό,τι αφορά τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (IPA II) και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας (ΕΝΙ), να συνεχίσουν να λειτουργούν χωριστά λόγω του ειδικού πολιτικού και οικονομικού χαρακτήρα του κάθε μέσου· επιμένει ότι προϋποθέσεις οποιασδήποτε συγχώνευσης πρέπει να είναι ο σαφής πολιτικός προσανατολισμός του νέου θεματικού μέσου και η διασφάλιση στον μέγιστο δυνατό βαθμό της μακροπρόθεσμης και προβλέψιμης χρηματοδότησης όλων των προγραμμάτων, σε συνδυασμό με μεγάλα περιθώρια ευελιξίας· εκτιμά επιπροσθέτως ότι μια απλουστευμένη δομή απαιτεί κατάλληλους ελέγχους και ισορροπίες και επαρκή διαφάνεια, συμπεριλαμβανομένων μιας ενισχυμένης συμβολής στο πεδίο της στρατηγικής άσκησης πολιτικής και του δικαιώματος ελέγχου της εφαρμογής εκ μέρους του Κοινοβουλίου·

6.  τονίζει ότι τα καταπιστευματικά ταμεία δημιουργήθηκαν διότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης δεν διαθέτει τους πόρους και την ευελιξία που χρειάζεται για την ταχεία και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των σοβαρών κρίσεων· συντάσσεται με την άποψη ότι τα υφιστάμενα καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ μπορούν να έχουν προστιθέμενη αξία μέσω της συγκέντρωσης χρηματοδότησης για συγκεκριμένες καταστάσεις· σημειώνει ότι η απλή αλλαγή ονομασίας ή η αναδιάρθρωση των σημερινών χρηματοδοτικών κονδυλίων της ΕΕ για πολιτικούς σκοπούς δεν μπορεί να θεωρηθεί από μόνη της αύξηση και, επιπλέον, δημιουργεί ένα πρόσθετο υπόστρωμα περιπλοκότητας από την άποψη της δημοκρατικής εποπτείας και του δημοσιονομικού ελέγχου· επαναλαμβάνει ότι οι αρχικοί στόχοι των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ δεν επιτρέπεται να αλλάζουν όταν υπάγονται στην κατηγορία των καταπιστευματικών ταμείων· επισημαίνει ότι χρειάζεται ακόμη πιο επιστάμενος κοινοβουλευτικός έλεγχος των δράσεων που υπάγονται στα καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ, στη Διευκόλυνση της ΕΕ για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία και στην «κοινή πορεία σε θέματα μετανάστευσης» μεταξύ του Αφγανιστάν και της ΕΕ, καθώς και για μελλοντικές παρόμοιες πρωτοβουλίες· υπενθυμίζει ότι τούτα τα εκτός προϋπολογισμού ΕΕ ad hoc μέσα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνον εφόσον η Επιτροπή είναι σε θέση να παράσχει σαφείς αποδείξεις ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της ΕΕ όσον αφορά την προστιθέμενη αξία και την προσθετικότητα· επαναλαμβάνει τη σημασία που έχει η ενότητα του προϋπολογισμού της ΕΕ ως θεμελιώδης αρχή· στηρίζει τη χρήση καινοτόμων μορφών χρηματοδοτικής συνεργασίας όπως είναι ο συνδυασμός επιχορηγήσεων και δανείων από διεθνή και ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων·

7.  είναι πεπεισμένο ότι τα μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης της ΕΕ είναι ουσιαστικής σημασίας για την αποτελεσματικότητα της εξωτερικής δράσης της ΕΕ και δη στην Ευρωπαϊκή Γειτονία (με τον υπάρχοντα ΕΝΙ) και στις χώρες που βρίσκονται σε προενταξιακό στάδιο (με τον υπάρχοντα IPA II)· ζητεί να αυξηθούν η συνοχή και ο συντονισμός των μέσων εξωτερικής χρηματοδότησης· επισημαίνει ότι ο διάδοχος του ΕΝΙ οφείλει να λάβει υπόψη την αυξημένη έμφαση στον εκδημοκρατισμό, στη σταθεροποίηση, στις ειρηνευτικές διαδικασίες, στην ανασυγκρότηση και στην αντοχή μετά το πέρας της κρίσης, τόσο στην Ανατολή όσο και στον Νότο, καθώς να παράσχει ενισχυμένη υποστήριξη στην ανάπτυξη και στην απασχόληση, ιδίως για τους νέους πτυχιούχους· ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει τη χρηματοδοτική της στήριξη, στο πλαίσιο της επόμενης περιόδου προγραμματισμού του ΕΝΙ, προς όφελος των έργων που ευνοούν την απασχολησιμότητα των νέων σε τοπικό επίπεδο·

8.  τονίζει ότι η προσανατολισμένη στα αποτελέσματα προσέγγιση του IPA II, ο οποίος είναι διαθέσιμος για τις υποψήφιες και δυνάμει υποψήφιες προς ένταξη χώρες, πρέπει να ενισχυθεί στο πλαίσιο του προενταξιακού πλαισίου βοήθειας μετά το 2020 προκειμένου να συμβάλει αποτελεσματικά στον εκδημοκρατισμό των εν λόγω χωρών και στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξή τους, λαμβανομένων ιδίως υπόψη των τρεχουσών πολιτικών εξελίξεων στα Δυτικά Βαλκάνια· τονίζει ότι είναι ανάγκη να εξασφαλίζεται η ταχεία αντίδραση των χρηματοδοτικών μέσων στις πολιτικές εξελίξεις και, οποτεδήποτε η δημοκρατία και το κράτος δικαίου δεν γίνονται σεβαστά, να δίδεται έμφαση στη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών· υπενθυμίζει την αξία της αρχής «περισσότερα για περισσότερα» και καλεί εν προκειμένω την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει ενεργά τις δυνατότητες που παρέχουν οι σχετικοί κανονισμοί επ’ αυτού· καλεί την Επιτροπή να εξεύρει τα νομικά μέσα που απαιτούνται για την αναστολή της χρηματοδότησης προς κυβερνητικούς οργανισμούς σε περιπτώσεις σοβαρής και συνεχούς πολιτικής οπισθοδρόμησης· καλεί την Επιτροπή να αναστείλει, στο πλαίσιο του μελλοντικού ΠΔΠ, τη χρηματοδότηση προς την Τουρκία μέχρις ότου επιτευχθούν σαφή ορόσημα και να ανακατευθύνει τη χρηματοδότηση στις τουρκικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών·

9.  ζητεί αυξημένη συνεκτικότητα και προαγωγή ενός περισσότερο ισορροπημένου πολιτικού διαλόγου με τις χώρες εταίρους· επαναλαμβάνει ότι είναι ανάγκη να ενισχυθούν εκείνα τα συστήματα παρακολούθησης και αξιολόγησης που θα εκτιμήσουν την αποτελεσματικότητα και θα βελτιώσουν την αποδοτικότητα της χρηματοδότησης που παρέχει η ΕΕ· τονίζει ότι, σε όλα τα μέσα, οφείλει η ΕΕ να καταβάλλει προσπάθειες για την περαιτέρω προβολή των έργων και των πρωτοβουλιών της ΕΕ, τόσο στις τρίτες χώρες όσο και εντός της ΕΕ·

10.  επισημαίνει ότι η υποστήριξη υπέρ του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας των φύλων πρέπει να παραμείνει ακρογωνιαίος λίθος της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ· συντάσσεται με την άποψη ότι όλα τούτα πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν οριζόντια ζητήματα σε όλα τα μέσα και τους στόχους εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, ιδίως λόγω της διαρκώς μεταβαλλόμενης κατάστασης στα δυτικά Βαλκάνια, στην Ευρωπαϊκή Γειτονία αλλά και πέρα από αυτήν· υπενθυμίζει επιπλέον ότι η εν λόγω υποστήριξη πρέπει να πλαισιώνεται από δράσεις που ευνοούν μιαν οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και επωφελή για όλους, ιδίως για τους νέους και τις γυναίκες· ζητεί αυξημένη έμφαση ως προς την ενίσχυση της στήριξης που δίνεται υπέρ της ελευθερίας έκφρασης στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών μέσων και τούτο προκειμένου να οικοδομηθεί η αντίσταση στην παραπληροφόρηση· επισημαίνει ιδίως τον ρόλο του EIDHR και του διαδόχου του για μετά το 2020, συμπεριλαμβανομένης της παροχής στήριξης στις αποστολές εκλογικών παρατηρητών·

11.  εφιστά την προσοχή στο εγγενές δυναμικό του IcSP όσον αφορά την προώθηση της ασφάλειας και της συνοριακής ακεραιότητας της ΕΕ και τη συμβολή στην ειρήνη και τη σταθερότητα σε όλο τον κόσμο αλλά ιδίως σε περιοχές που υπέφεραν λόγω εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, εγκλημάτων πολέμου και γενοκτονιών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.1.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

39

9

8

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Clare Moody, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl, Γεώργιος Επιτήδειος, Σοφία Σακοράφα

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Brando Benifei, Rebecca Harms, Marek Jurek, Jo Leinen, Miroslav Poche, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Tiemo Wölken

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

39

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

PPE

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, Barbara Kudrycka, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Traian Ungureanu

S&D

Francisco Assis, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Eugen Freund, Jo Leinen, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Miroslav Poche, Tiemo Wölken

9

-

ECR

Marek Jurek

EFDD

James Carver

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Σοφία Σακοράφα

NI

Janusz Korwin-Mikke, Γεώργιος Επιτήδειος

8

0

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Bodil Valero

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης (31.1.2018)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020

(2017/2052(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Paul Rübig

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρωταρχικός στόχος της πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 208 της Συνθήκης για τη Λειτουργεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), είναι η μείωση και, μακροπρόθεσμα, η εξάλειψη της φτώχειας·

1.  θεωρεί ότι η δέσμευση της ΕΕ για την υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), το θεματολόγιο δράσης της Αντίς Αμπέμπα για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και η συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα πρέπει να καθοδηγούν την προετοιμασία του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ)· θεωρεί, επιπλέον, ότι η στήριξη της ΕΕ για την εφαρμογή της στις αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να αυξηθεί, με τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής (ΣΑΠ) να εφαρμόζεται πλήρως, και με την αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ να πληροί απόλυτα τις αρχές της αποτελεσματικότητας της βοήθειας, με διατήρηση της εστίασης στους μακροπρόθεσμους στόχους, όπως η εξάλειψη της φτώχειας, η αντιμετώπιση της ανισότητας και του κοινωνικού αποκλεισμού, η προώθηση της δημοκρατικής διακυβέρνησης και των δικαιωμάτων του ανθρώπου και η ενίσχυση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ), που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες οικονομικές προκλήσεις·

2.  θεωρεί ότι το 2017 οι φυσικές κρίσεις και οι καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων των δασικών πυρκαγιών, στοίχισαν τη ζωή περισσότερων από 200 κατοίκων στην Ευρώπη και έκαψαν πάνω από ένα εκατομμύριο εκτάρια δασών, το οποίο ξεπερνά το τριπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου κατά τα τελευταία πέντε έτη· υπενθυμίζει ότι οι δασικές αυτές πυρκαγιές αποτελούν πραγματικές ανθρώπινες, οικονομικές και οικολογικές καταστροφές που απαιτούν αντίδραση σε ευρωπαϊκό και ευρωμεσογειακό επίπεδο· θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συμβάλει στην πρόληψη, τον έλεγχο και την ανοικοδόμηση των τόπων έπειτα από τέτοιες καταστροφές, ιδίως σε όσες συνδέονται με δασικές πυρκαγιές· θεωρεί ότι τα μέσα καταπολέμησης σε εθνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών αυτών, είναι περιορισμένα· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, ότι τα εναέρια μέσα, όπως τα πυροσβεστικά αεροσκάφη και ιδιαίτερα τα Canadair, πλησιάζουν στο τέλος του κύκλου ζωής τους σε ορισμένους εθνικούς στόλους και, κατά συνέπεια, πρέπει να ανανεωθούν το συντομότερο δυνατό· καλεί τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση να θέσουν ως προτεραιότητα την κοινή ανάπτυξη ικανοτήτων στις συζητήσεις για το επόμενο ΠΔΠ·

3.  θεωρεί ότι ένα ειδικό αναπτυξιακό εργαλείο θα αποτελούσε τη βέλτιστη επιλογή για μια αναπτυξιακή πολιτική υψηλής ποιότητας προς όφελος των αναπτυσσόμενων χωρών, ιδίως των ΛΑΧ, με πρωταρχικό στόχο την εξάλειψη της φτώχειας σε πλαίσιο τήρησης των διεθνών αρχών για την ανάπτυξη και την αποτελεσματικότητα της βοήθειας·

4.  ζητεί την ανάπτυξη ενός προγράμματος Erasmus Ευρώπης-Αφρικής και για υποκαταστήματα των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων στην Αφρική, προκειμένου να εξασφαλιστεί στενή εταιρική σχέση, να αυξηθεί η ικανότητα επαγγελματικής ενσωμάτωσης των νέων και να καταπολεμηθεί η διαρροή εγκεφάλων·

5.  θεωρεί ότι η αναπτυξιακή συνεργασία πρέπει να εφαρμοστεί με απόλυτο σεβασμό των διεθνώς συμφωνημένων αρχών για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας και, στο πλαίσιο αυτό, να στηρίζει τα εθνικά σχέδια και τις στρατηγικές των χωρών εταίρων για την επίτευξη των ΣΒΑ·

6.  επισημαίνει ότι το επόμενο ΠΔΠ πρέπει να διατηρήσει το σημερινό επίπεδο ποιότητας και αντικτύπου της ευρωπαϊκής βοήθειας και να παράσχει τις απαραίτητες εγγυήσεις για την υλοποίηση και τον έλεγχο των προγραμμάτων·

7.  υπενθυμίζει αφενός τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της παγκόσμιας στρατηγικής της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας της Ένωσης και αφετέρου τη «νέα ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη»·

8.  τονίζει την ανάγκη να τηρηθεί η δέσμευση, η οποία επιβεβαιώθηκε με την ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη, για διάθεση του 20 % της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας (ΕΑΒ) στους τομείς της κοινωνικής ένταξης και της ανθρώπινης ανάπτυξης· υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί έμφαση στον ΣΒΑ που αφορούν την υγεία, ιδίως για την καταπολέμηση του AIDS, της φυματίωσης και της ελονοσίας, καθώς και όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων, την εκπαίδευση, την απασχόληση, την ύδρευση και την αποχέτευση, την ενέργεια, τη βιομηχανία, την καινοτομία, τις υποδομές, τη χρηστή διακυβέρνηση, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, την ισότητα των φύλων, το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα·

9.  υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ για ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο επόμενο ΠΔΠ και να διασφαλιστεί ότι το επόμενο ΠΔΠ είναι βιώσιμο ως μέσο για να διασφαλιστεί ότι η ΣΑΠ τηρείται σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ· υπενθυμίζει, επιπλέον, την ανάγκη επενδύσεων σε ισχυρούς παράγοντες που καθιστούν εφικτή τη βιώσιμη ανθρώπινη ανάπτυξη, όπως η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα δικαιώματα που συνδέονται με αυτήν·

10.  υπενθυμίζει τις οικονομικές και άλλες δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο τόσο της Σύμβασης πλαισίου των ΗΕ για την αλλαγή του κλίματος όσο και της Συμφωνίας του Παρισιού, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την ανάπτυξη· τονίζει ειδικότερα την ανάγκη ενίσχυσης των προσπαθειών και της χρηματοδότησης για την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος, για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη, καθώς και την ανάγκη κατάργησης των επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα που είναι επιβλαβή για το περιβάλλον·

11.  ενθαρρύνει, στο πλαίσιο αυτό, την καλύτερη χρήση όλων των προγραμμάτων στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, όπως μέσω ερευνητικών προγραμμάτων, προκειμένου να συμπληρωθούν οι στόχοι της αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ και να στηριχθούν οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων και για την εξασφάλιση, επιπλέον, ότι μέσω της αποτελεσματικής αναπτυξιακής πολιτικής, δεν θα υπάρχει πολιτική ή πρόγραμμα της ΕΕ που θα έρχεται σε αντίθεση με τους στόχους της εξάλειψης της φτώχειας, τη μείωση της ανισότητας στις χώρες εταίρους, καθώς και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αειφόρο κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική ανάπτυξη·

12.  υπογραμμίζει τον ρόλο της ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την ανάπτυξη ως πλαισίου για μια κοινή προσέγγιση στην αναπτυξιακή πολιτική που εφαρμόζουν τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ και στην υλοποίηση των ΣΒΑ· επισημαίνει ότι το ΠΔΠ θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τις βασικές προτεραιότητες όσον αφορά τις δαπάνες ανάπτυξης σύμφωνα με την εν λόγω δήλωση, ενσωματώνοντας τις αρχές της αποτελεσματικότητας της βοήθειας και των αρχών της αναπτυξιακής πολιτικής·

13.  υπενθυμίζει την ανάγκη δημιουργίας συνθηκών που να επιτρέπουν στους νέους να εξασφαλίσουν το μέλλον τους με βιώσιμο τρόπο, προκειμένου να γίνουν ενεργοί πολίτες στη χώρα τους, ζητεί να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση της οικονομικής χειραφέτησης των γυναικών σε οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο·

14.  εκτιμά πως είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθούν περισσότερες επενδύσεις με σκοπό την πρόσβαση στις υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και στα σχετικά δικαιώματα, ώστε να περιοριστούν οι αρνητικές συνέπειες της επαναφοράς του «κανόνα της παγκόσμιας μέγγενης» (global gag rule)·

15.  ζητεί την παροχή ίσων ευκαιριών στους άνδρες και τις γυναίκες όσον αφορά την πρόσβαση σε δομές λήψης αποφάσεων, οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς, τεχνολογικούς και πολιτιστικούς πόρους και υπηρεσίες· ζητεί να εξεταστούν τυχόν μέτρα για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών·

16.  ζητεί να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του προσεχούς ΠΔΠ ως πρακτικός τρόπος για να εξασφαλιστεί η αναπτυξιακή πολιτική στις αποφάσεις χρηματοδότησης της ΕΕ· πιστεύει ότι η εν λόγω προσέγγιση θα πρέπει να διασφαλίζει την ευθυγράμμιση της εσωτερικής και εξωτερικής χρηματοδότησης της ΕΕ με τους στόχους αναπτυξιακής συνεργασίας, καθώς και τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ, αποτρέποντας τις ασυνεπείς δαπάνες και την κατασπατάληση πόρων·

17.  τονίζει ότι έχει καταδειχθεί σαφώς η προστιθέμενη αξία μιας πολιτικής για την αναπτυξιακή συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ· επισημαίνει τον καίριο ρόλο της ΔΑΒ στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ) και στα ευάλωτα κράτη και επιμένει στη δέσμευση που ανέλαβε η ΕΕ για διάθεση του 0,20 % της ΔΑΒ/του ΑΕΕ· σημειώνει τις δυνατότητες της ΕΑΒ για τη διευκόλυνση της κινητοποίησης της χρηματοδότησης για την ανάπτυξη από άλλες, δημόσιες και ιδιωτικές, εγχώριες και διεθνείς πηγές· υποστηρίζει τις νέες προσπάθειες της ΕΕ για την τόνωση των ιδιωτικών επενδύσεων μέσω του συνδυασμού επιχορηγήσεων και δανείων και την παροχή εγγυήσεων, όπου περιλαμβάνονται και χώρες όπου οι ανάγκες είναι μεγάλες, αλλά και ο κίνδυνος είναι υψηλός· σημειώνει ότι θα προκύψουν ως αποτέλεσμα σημαντικές ανάγκες χρηματοδότησης· τονίζει ότι ο προγραμματισμός της αναπτυξιακής βοήθειας πρέπει να είναι πολυετής και να εξασφαλίζεται προβλεψιμότητα και, ταυτόχρονα, να αφεθεί περιθώριο ευελιξίας, ενώ θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές και συμπληρωματικές μέθοδοι παράδοσης με βάση τις ικανότητες των χωρών, των αναγκών και των επιδόσεων· θεωρεί ότι ο συνδυασμός αυτός θα πρέπει να συμπληρώνει, αλλά όχι να υποκαθιστά την παραδοσιακή αναπτυξιακή χρηματοδότηση· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα πρέπει να διέπεται από ισχυρά πρότυπα διαφάνειας και λογοδοσίας·

18.  ζητεί την προώθηση διεθνούς συνεργασίας σύμφωνα με αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα για την καταπολέμηση των παράνομων χρηματοδοτικών ροών και της φοροδιαφυγής·

19.  υπενθυμίζει ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προσέγγιση των ευάλωτων και των πλέον μειονεκτούντων ατόμων· σημειώνει ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών χρειάζονται επαρκή ικανότητα και υποστήριξη για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ και των εθνικών πολιτικών, και συμβολή σε χρηματοδοτικούς μηχανισμούς· εκτιμά ότι οι πόροι της ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας για την οικοδόμηση των ικανοτήτων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και ότι οι οργανώσεις βάσης πρέπει να έχουν εγγυημένη πρόσβαση στους πόρους αυτούς·

20.  υπενθυμίζει ότι εξακολουθούν να υφίστανται μεγάλου βαθμού ανισότητες σε μεγάλο αριθμό χωρών μεσαίου εισοδήματος και καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει ειδικές χρηματοδοτήσεις προς τις χώρες αυτές· κρίνει ότι η διαφοροποίηση των χωρών όσον αφορά τη χορήγηση χρηματοδοτήσεων και τις λεπτομέρειες της συνεργασίας θα πρέπει να βασίζεται σε ευρύ φάσμα κριτηρίων στα οποία θα λαμβάνονται υπόψη η χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη του ατόμου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο βαθμός ανισοτήτων, καθώς και οι προτεραιότητες κάθε χώρας για βιώσιμη ανάπτυξη·

21.  θεωρεί ότι πρέπει να διευκολυνθεί η απορρόφηση των ενισχύσεων και υπογραμμίζει τη σημασία της αρχής της κυριότητας της αναπτυξιακής βοήθειας η οποία απαιτεί δεσμεύσεις από τις χώρες εταίρους, οι οποίες υπέχουν πρωτίστως ευθύνη για την κατάρτιση αναπτυξιακών στρατηγικών· προτείνει, στο πλαίσιο αυτό, να εξεταστεί το ενδεχόμενο δημιουργίας προγράμματος κατάρτισης που θα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα αποσκοπεί στην καλύτερη πρόσβαση στην ισχύουσα ευρωπαϊκή χρηματοδότηση·

22.  συνιστά να διενεργηθεί διεξοδική αξιολόγηση της προσθετικότητας στον τομέα της χρηματοδότησης και της ανάπτυξης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, προτού δεσμευτούν περισσότεροι πόροι ΔΑΒ στην παροχή εγγυήσεων γαι επενδύσεις σε παρεμφερείς τρόπους βοήθειας·

23.  θεωρεί ότι ο πολλαπλασιασμός των καταπιστευματικών ταμείων που επωφελούνται από τα αναπτυξιακά ταμεία, και ο οποίος κατέστη αναγκαίος λόγω της έλλειψης πόρων και ευελιξίας, όπως το Ευρωπαϊκό καταπιστευματικό ταμείο εκτάκτου ανάγκης για την Αφρική, υπονομεύει την ενότητα του προϋπολογισμού και ενέχει κινδύνους για τη δημοκρατική οικειοποίηση, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την αποτελεσματικότητα της βοήθειας· πιστεύει ότι η χρήση των εν λόγω μέσων θα πρέπει να αιτιολογείται σαφώς, να είναι συμπληρωματική, περιορισμένης διάρκειας και να αποσκοπεί στην επίτευξη ειδικών στόχων και όχι στην εξυπηρέτηση μακροπρόθεσμων αναπτυξιακών στόχων·

24.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει περαιτέρω την εναρμόνιση και τη συνοχή μεταξύ των διμερών και πολυμερών προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας, ιδίως σε περίπτωση που η ίδια χώρα ενδιαφέρεται για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της βοήθειας της ΕΕ·

25.  ζητεί το προσεχές ΠΔΠ να αντανακλά επίσης, μέσω της διάθεσης εξ αρχής αυξημένων πόρων για ένα καλοδιατηρημένο μέσο παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και με επαρκές αποθεματικό επείγουσας βοήθειας, τις άνευ προηγουμένου ανάγκες για ανθρωπιστική βοήθεια και για μείωση του κινδύνου καταστροφών, ετοιμότητα για την αντιμετώπιση καταστροφών και επιδημιών και οικοδόμηση ανθεκτικότητας στις αναπτυσσόμενες χώρες· επισημαίνει την ανοδική πίεση για κάλυψη των εν λόγω αναγκών που απορρέει από τις συνέπειες των συγκρούσεων, πολέμων και βίαιων μετακινήσεων, των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κακής διακυβέρνησης και της διαφθοράς, της ανεπαρκούς ή ανύπαρκτης παροχής βασικών κοινωνικών υπηρεσιών, των εντεινόμενων ανισοτήτων και της αλλαγής του κλίματος και του ανταγωνισμού για περιορισμένους πόρους· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει πρόταση για τη συστηματική πραγματοποίηση πληρωμών ίσων με τις αναλήψεις υποχρεώσεων στις ενέργειες ανθρωπιστικής βοήθειας, ώστε να διασφαλίζεται ότι υπάρχει διαθέσιμη επαρκής χρηματοδότηση για τις πληρωμές· ζητεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο της διάθεσης περισσοτέρων πόρων στο μέσο πολιτικής προστασίας και τον εφοδιασμό με μεγαλύτερη ευελιξία, ώστε να μπορεί η ΕΕ να παράσχει επί τόπου βοήθεια σε όσους την έχουν ανάγκη·

26.  θεωρεί ότι ενώ ο ευρωπαϊκός μηχανισμός πολιτικής προστασίας αποτελεί αποτελεσματικό εργαλείο για την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών, εξακολουθεί να είναι ελλιπής και, κατά συνέπεια, πρέπει να γίνουν βελτιώσεις· εκφράζει, εν προκειμένω, ικανοποίηση για την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 23ης Νοεμβρίου 2017 με την οποία προτείνονται η δημιουργία του αυτόνομου αποθέματος δυνατοτήτων RescEU και η χορήγηση πρόσθετου ποσού 280 εκατομμυρίων ευρώ στον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας για τη χρηματοδότηση ενός πραγματικού ευρωπαϊκού αποθεματικού δυνατοτήτων, το οποίο θα περιλαμβάνει ιδίως τα μέσα εναέριας άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποστηρίξουν τη δημιουργία και την πρακτική εφαρμογή – μέσω της αναγνώρισης της ευρωπαϊκής διάστασης των τρεχουσών εθνικών υποδομών – ενός ευρωπαϊκού δικτύου κέντρων πολιτικής προστασίας και διαχείρισης κινδύνων· καλεί τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο επόμενο ΠΔΠ, ώστε να καταστεί δυνατή η ταχύτερη δυνατή χρηματοδότηση και ανάπτυξη των ευρωπαϊκών Canadair·

27.  χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής για την ενίσχυση της καταπολέμησης των καταστροφών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδίως με την επικείμενη εφαρμογή ενός αυτόνομου αποθέματος δυνατοτήτων «rescEU»· ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την πρακτική εφαρμογή – ιδίως μέσω της αναγνώρισης της ευρωπαϊκής διάστασης των τρεχουσών εθνικών υποδομών – της προπαρασκευαστικής δράσης για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου κέντρων πολιτικής προστασίας και διαχείρισης κινδύνων·

28.  ζητεί, με σκοπό τον έλεγχο της μετανάστευσης, να πραγματοποιηθούν μεγάλες επενδύσεις για τη στήριξη της εκβιομηχάνισης, της ηλεκτροδότησης και της ανάπτυξης υποδομών, που μπορεί να παράσχει οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας· ζητεί να αναληφθεί δράση για να σταματήσει η παράνομη διακίνηση ανθρώπων και η δουλεία και όλες οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συγκεκριμένα στη Λιβύη·

29.  θεωρεί αναγκαία την ενίσχυση της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της υποβολή εκθέσεων σε σχέση με τους πόρους για την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια, και την αύξηση των χρηματοοικονομικών μέσων για τη βοήθεια αυτή, με ταχεία έγκριση από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, όποτε κρίνεται απαραίτητο, λαμβανομένης ιδίως υπόψη της νεοθεσπισθείσας Ατζέντας για το 2030, προκειμένου να τηρούνται οι αρχές της αναπτυξιακής πολιτικής·

30.  υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί ο ουσιαστικός ρόλος του Ευρωπαϊκού μέσου για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου στην προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών παγκοσμίως και στην εδραίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στην εξωτερική δράση της ΕΕ·

31.  ζητεί, για την καλύτερη διαχείριση των εκούσιων επιστροφών και την υποστήριξη της επανένταξης όλων των επαναπατριζόμενων, να αναπτυχθούν οι δυνατότητες των [δημόσιων] αρχών καθώς και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στις χώρες καταγωγής και διέλευσης, στον τομέα αρμοδιότητάς τους·

32.  τονίζει ότι τα μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης στο πλαίσιο του νέου ΠΔΠ θα πρέπει να είναι συνεκτικά με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) και τη νέα ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη, βάσει των οποίων η αξιοπρεπής εργασία αναγνωρίζεται ως βασικός κινητήριος μοχλός για την επίτευξη βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης·

33.  πιστεύει τα μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης της ΕΕ θα πρέπει να ευνοούν τη δημιουργία ευκαιριών αξιοπρεπούς εργασίας, καθώς και τις προϋποθέσεις και ένα ευνοϊκό περιβάλλον για να εκπροσωπούνται τα συμφέροντα των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων και να μπορούν αυτοί να λειτουργούν ελεύθερα. πιστεύει ότι, στο εν λόγω πλαίσιο, το προσεχές ΠΔΠ θα πρέπει να περιλαμβάνει ειδικό χρηματοδοτικό μέσο για τη στήριξη του κοινωνικού διαλόγου και των κοινωνικών εταίρων στις αναπτυσσόμενες χώρες·

34.  ζητεί το προσεχές ΠΔΠ να διαθέσει επαρκείς πόρους στην ΕΥΕΔ και στις αντιπροσωπείες της ΕΕ προκειμένου να μπορέσουν να εκπληρώσουν τους στόχους και τις υποχρεώσεις τους στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας και της ανθρωπιστικής βοήθειας·

35.  ζητεί το προσεχές ΠΔΠ να είναι συνεπές με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού· υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η χρηματοδότηση της δράσης για το κλίμα στις αναπτυσσόμενες χώρες, με στόχο την υποστήριξη της προσαρμογής και του μετριασμού της αλλαγής του κλίματος και την προστασία της βιοποικιλότητας· ζητεί την αποτελεσματική ενσωμάτωση της αλλαγής του κλίματος και άλλων περιβαλλοντικών θεμάτων στα μέσα εξωτερικής χρηματοδότησης της ΕΕ·

36.  διαπιστώνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αντιπροσωπεύει το 12 % του προϋπολογισμού της Ένωσης· τονίζει ότι πρέπει να αντισταθμιστούν οι απώλειες κονδυλίων για την αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ εξαιτίας του Brexit· επαναλαμβάνει την πάγια θέση του ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ), καθώς και άλλα μέσα εκτός του ΠΔΠ, θα πρέπει να ενσωματωθούν στον προϋπολογισμό της ΕΕ· τονίζει ότι η εν λόγω ενσωμάτωση θα πρέπει να συνεπάγεται την πρόσθεση του χρηματοδοτικού κονδυλίου στα ανώτατα όρια του τρέχοντος ΠΔΠ ώστε να μην απειλείται η χρηματοδότηση άλλων πολιτικών και προγραμμάτων της ΕΕ·

37.  επιμένει ότι το συνολικό επίπεδο χρηματοδότησης για την αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ θα πρέπει να διατηρηθεί με την εγγύηση της αποκλειστικής διάθεσης, και ότι θα πρέπει να βρεθεί μόνιμη λύση για την εκ μέρους της ΕΕ χρηματοδότηση των δαπανών ασφάλειας οι οποίες συνδέονται με την αναπτυξιακή συνεργασία και συνάδουν με την αναπτυξιακή συνεργασία·

38.  ενθαρρύνεται από τα εν δυνάμει πλεονεκτήματα που ενέχει η εγγραφή στον προϋπολογισμό, όπως η ισχυρότερη δημοκρατική νομιμότητα του ΕΤΑ και η αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ·

39.  επιμένει ότι η ενσωμάτωση του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό της ΕΕ δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε μείωση των συνολικών δαπανών για την αναπτυξιακή βοήθεια που χορηγεί η ΕΕ·

40.  υπογραμμίζει ότι ο ρόλος της παρακολούθησης των ταμείων της ΕΕ εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να ενισχυθεί και να επισημοποιηθεί στις επιτροπές παρακολούθησης· επίσης θα πρέπει να παρακολουθούνται οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες τόσο σε επίπεδο προγραμματισμού όσο και σε επίπεδο κανονισμών. πιστεύει ότι η κοινωνία των πολιτών και οι χρήστες των υπηρεσιών θα πρέπει επίσης να συμμετέχουν πλήρως στην ανάπτυξη, στην υλοποίηση και στην παρακολούθηση των έργων·

41.  επαναλαμβάνει την πάγια θέση του ότι το ΕΤΑ θα πρέπει να ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό της ΕΕ· τονίζει, ωστόσο, ότι η εν λόγω ενσωμάτωση θα πρέπει να εξαρτάται από τη γεωγραφική κατανομή των κονδυλίων με βάση τις ανάγκες των χωρών και από μια φιλόδοξη αναθεώρηση προς τα πάνω των ανώτατων ορίων προκειμένου να αποφευχθεί η μείωση των υφιστάμενων πόρων του ΕΤΑ·

42.  ζητεί σύνεση σε σχέση με την ενδεχόμενη αναθεώρηση της αρχιτεκτονικής των ενισχύσεων, ώστε να μην υπονομευθούν οι γεωγραφικές προτεραιότητες, η προβλεψιμότητα της βοήθειας και η πολιτική αναγνωσιμότητα της εξωτερικής δράσης ανά γεωγραφικές ζώνες·

43.  υπενθυμίζει τον καίριο ρόλο της διασποράς στην ανάπτυξη, μέσω οικονομικών εμβασμάτων, μεταβίβασης δεξιοτήτων και μη χρηματικών αξιών, για την προώθηση της ειρήνης, της δημοκρατίας, της χρηστής διακυβέρνησης και της κοινωνικής σταθερότητας·

44.  υπενθυμίζει τον βασικό ρόλο που διαδραματίζουν τα ειδικά μέσα του τρέχοντος ΠΔΠ, ιδίως το αποθεματικό έκτακτης βοήθειας, στην αντιμετώπιση απρόβλεπτων συμβάντων, συμπεριλαμβανομένων των πλέον σοβαρών ανθρωπιστικών κρίσεων εκτός της ΕΕ·

45.  τονίζει ότι το προσεχές ΠΔΠ θα πρέπει επίσης να δώσει τη δυνατότητα στην ΕΕ να υλοποιήσει στους διάφορους τομείς πολιτικής τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ανθρωπιστικής Διάσκεψης Κορυφής το 2016 για συρρίκνωση των αναγκών και βελτίωση της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας·

46.  τονίζει την αδυναμία της ΕΕ να επιτύχει τη δέσμευση για ΕΑΒ σε ποσοστό 7% του ΑΕΕ για το 2015 και εφιστά την προσοχή στις δεσμεύσεις περί ΕΑΒ που ανέλαβε η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έως το 2030· ζητεί το προσεχές ΠΔΠ να λαμβάνει υπόψη το γεγονός αυτό και να επιβάλει τις διεθνείς δεσμεύσεις της ΕΕ και των κρατών μελών της· καλεί τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη επιτύχει το ανειλημμένο επίπεδο να καταρτίσουν χάρτη πορείας, καθορίζοντας λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο θα το πράξουν εγκαίρως· υπενθυμίζει ότι η ΕΑΒ που διαχειρίζεται η ΕΕ συμβάλλει στην τήρηση των δεσμεύσεων των κρατών μελών και μπορεί να αυξήσει σημαντικά την αναπτυξιακή αποτελεσματικότητα των σχετικών με την ΕΑΒ δαπανών, μεταξύ άλλων με τη μείωση του κατακερματισμού και την ενεργοποίηση μιας προσέγγισης βάσει κινήτρων με τις χώρες εταίρους· υπενθυμίζει ότι δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς ασφάλεια. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να εφαρμοστούν οι αρχές της αναπτυξιακής αποτελεσματικότητας και η συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής σε όλα τα χρηματοδοτικά μέσα και τους τρόπους χρηματοδότησης·

47.  ζητεί τη δημιουργία, στο προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ενός ειδικού πλαισίου για τις ΥΧΕ, προκειμένου να λάβουν χρηματοδοτική βοήθεια προσαρμοσμένη στις φιλοδοξίες της εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΥΧΕ, με βάση τα κοινά συμφέροντα και τις προκλήσεις που μοιράζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και προβλέπονται στο τέταρτο μέρος της ΣΛΕΕ, καθώς είναι μέλη της ευρωπαϊκής οικογένειας και περιφέρειες στρατηγικής σημασίας για την ΕΕ, προωθώντας παράλληλα την περιφερειακή τους ολοκλήρωση·

48.  πιστεύει ότι μια πραγματική απλούστευση των μέσων εξωτερικής χρηματοδότησης της ΕΕ θα μπορούσε να βελτιώσει τη συνοχή και να διευκολύνει τον δημοκρατικό έλεγχο· τονίζει, ωστόσο, ότι η εν λόγω απλούστευση θα πρέπει να σέβεται το δικαίωμα ελέγχου του Κοινοβουλίου και τις αρχές της αναπτυξιακής αποτελεσματικότητας, και ότι η αναπτυξιακή χρηματοδότηση της ΕΕ θα πρέπει να διατηρεί τον θεμελιώδη στόχο της για εξάλειψη της φτώχειας, εστιάζοντας ιδίως σε λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και σε επισφαλείς καταστάσεις·

49.  υπογραμμίζει ότι οι πόροι του τομέα 4 έχουν υποστεί μεγάλες πιέσεις κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ΠΔΠ και ότι τα αναπτυξιακά κονδύλια χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο ως αποθεματικό για αναδυόμενες προτεραιότητες σε άλλους τομείς πολιτικής· τονίζει ότι απαιτείται ευελιξία για να καταστεί εφικτή η ταχύτερη χορήγηση χρηματοδότησης ως αντίδραση σε απρόβλεπτες εξελίξεις και κρίσεις· τονίζει, ωστόσο, ότι η μεγαλύτερη ευελιξία δεν θα πρέπει να παρασχεθεί σε βάρος των αρχών που αφορούν την αποτελεσματικότητα και την προβλεψιμότητα της βοήθειας, που θα υπονόμευαν τα μέσα που έχουν σχεδιαστεί για να εξυπηρετούν τους μακροπρόθεσμους αναπτυξιακούς στόχους ή περιορίζοντας τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και τις διαβουλεύσεις με τις χώρες εταίρους και την κοινωνία των πολιτών· ζητεί να διενεργηθεί ενδιάμεση αξιολόγηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων του ΠΔΠ·

50.  υπενθυμίζει τη σημασία της εμβάθυνσης της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με την παράνομη διακίνηση, παραγωγή και χρήση ναρκωτικών, τη στρατολόγηση παιδιών, την παράνομη εκμετάλλευση και τη μη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, τη θαλάσσια ανασφάλεια και την τρομοκρατία·

51.  επισημαίνει ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες είναι οι πλέον ευάλωτες και επηρεάζονται περισσότερο από την αλλαγή του κλίματος· καλεί, στο εν λόγω πλαίσιο, την Επιτροπή να ενσωματώσει τις παραμέτρους της αλλαγής του κλίματος σε όλα τα χρηματοδοτικά μέσα και να αυξήσει τον υφιστάμενο στόχο βάσει του οποίου προβλέπεται ότι το 20% της συνολικής χρηματοδότησης της ΕΕ θα διατίθεται σε δράσεις που συνδέονται με την αλλαγή του κλίματος·

52.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να σταματήσουν να διογκώνουν τη βοήθεια και να μην περιλαμβάνουν στις εκθέσεις της ΕΑΒ διογκωμένα στοιχεία (π.χ. για το κόστος υποδοχής προσφύγων, το τεκμαρτό κόστος σπουδών, την εξαρτημένη βοήθεια, τους τόκους επί των δανείων και την ελάφρυνση του χρέους)·

53.  πιστεύει ότι η προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι καίριας σημασίας και αναγνωρίζει την ανάγκη οι δαπάνες που συνδέονται με την ασφάλεια να εκπληρώνουν τον ΣΒΑ 16· επαναλαμβάνει ότι, κατά τη δημιουργία ειδικού και χωριστού μέσου για τη στήριξη της ανάπτυξης ικανοτήτων στους τομείς της ασφάλειας και της ανάπτυξης, θα πρέπει να αποφεύγεται η τιτλοποίηση των αναπτυξιακών μέσων και της αναπτυξιακής χρηματοδότησης·

54.  καλεί την ΕΕ να ενισχύσει τη συνδρομή της στον τομέα της βιώσιμης γεωργίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, και να στοχεύει τη στήριξή της στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις μικρής κλίμακας, τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών, την αγροδασοκομία και τις αγρο-οικολογικές πρακτικές·

55.  επισημαίνει ότι η αναπτυξιακή βοήθεια μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον τομέα της μετανάστευσης, καταπολεμώντας τις αιτίες της αναγκαστικής εκτόπισης και ενισχύοντας τα οφέλη της μετανάστευσης και της κινητικότητας για την ανάπτυξη· θεωρεί, ωστόσο, ότι η ΕΑΒ δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την κάλυψη του κόστους υποδοχής προσφύγων από δωρητές, την ανάθεση καθηκόντων σχετικά με τις μεταναστευτικές πολιτικές εκτός της ΕΕ ή την κάλυψη των δαπανών επιστροφής ή επανεισδοχής στις χώρες προέλευσης· απορρίπτει την ιδέα η εταιρική σχέση και η συνεργασία με τρίτες χώρες να έχουν ως βάση την αιρεσιμότητα της βοήθειας με γνώμονα τους συνοριακούς ελέγχους, τη διαχείριση των μεταναστευτικών ρευμάτων ή συμφωνίες επανεισδοχής·

56.  επαναλαμβάνει την ομόφωνη έκκλησή του για συνεχή και αυξημένη στήριξη και χρηματοδότηση των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που είναι αυτοτελείς αναπτυξιακοί φορείς, και για την πλήρη και ελεύθερη συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στον πολιτικό διάλογο καθώς και στον προγραμματισμό και την υλοποίηση σε όλα τα ενωσιακά μέσα συνεργασίας·

57.  θεωρεί ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να διερευνήσει εναλλακτικές δυνατότητες για τη δημιουργία μιας δομής για ένα ολοκληρωμένο και οριζόντιο μηχανισμό για την παρακολούθηση της καθολικής ατζέντας για το 2030 με τους 17 ΣΒΑ, κατά τρόπο που να σέβεται τον ενιαίο και αδιαίρετο χαρακτήρα της.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

ΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.1.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

17

2

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano, Doru-Claudian Frunzulică, Charles Goerens, Enrique Guerrero Salom, György Hölvényi, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Bogdan Brunon Wenta, Joachim Zeller, Ελευθέριος Συναδινός

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ádám Kósa, Paul Rübig, Judith Sargentini, Adam Szejnfeld

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Lambert, Miroslav Mikolášik

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

17

+

ALDE

Charles Goerens

EFDD

Ignazio Corrao

PPE

György Hölvényi, Ádám Kósa, Miroslav Mikolášik, Paul Rübig, Adam Szejnfeld, Bogdan Brunon Wenta

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Elly Schlein

Verts/ALE

Jean Lambert, Judith Sargentini

2

-

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Joachim Zeller

2

0

EFDD

Mireille D’Ornano

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (23.11.2017)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ: Προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020

(2017/2052(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Petri Sarvamaa

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Στόχοι του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ)

1.  επισημαίνει ότι το ΠΔΠ θα πρέπει να προγραμματιστεί στη βάση ποσών τα οποία μπορούν να διασφαλίσουν τη στρατηγική ανάπτυξη, ενισχύοντας την προστιθέμενη αξία της ΕΕ, ισχυροποιώντας την οικονομία της ΕΕ και καθιστώντας περισσότερο φιλοευρωπαϊκές τις κοινωνίες· τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα πρέπει να είναι κατανοητός και διαφανής·

Εναρμόνιση των δημοσιονομικών και των στρατηγικών κύκλων

2.  σημειώνει ότι η επταετής διάρκεια του ΠΔΠ δεν είναι συντονισμένη με τις πενταετείς θητείες του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, ούτε ευθυγραμμισμένη με τον 10ετή κύκλο στρατηγικού σχεδιασμού της Ένωσης και με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»· είναι της γνώμης ότι αυτή η έλλειψη συγχρονισμού θα μπορούσε να υπονομεύσει τη δημοκρατική νομιμότητα της Ένωσης και την αποτελεσματικότητα της πολιτικής διακυβέρνησής της, δεδομένου ότι μπορεί να προκύψουν καταστάσεις στις οποίες το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή θα δεσμεύονται από συμφωνίες της προηγούμενης περιόδου πλαισίου, σχετικά με τους πολιτικούς στόχους και τα οικονομικά· τονίζει ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι οι ευρωπαϊκές εκλογές έχουν κατά κάποιον τρόπο δευτερεύουσα σημασία στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου δημοσιονομικού και στρατηγικού σχεδιασμού·

3.  επαναλαμβάνει την άποψή του ότι η διάρκεια του ΠΔΠ θα πρέπει να μειωθεί από επτά σε πέντε έτη, προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με τις πολιτικές θητείες του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής(1), χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η εφαρμογή ή η διαχείριση των εν εξελίξει προγραμμάτων, με παράλληλη πρόβλεψη στρατηγικής για μακροπρόθεσμα προγράμματα πέντε συν πέντε ετών, με υποχρεωτική ενδιάμεση αναθεώρηση· επισημαίνει ότι το 2020 θα δοθεί η ευκαιρία να ευθυγραμμιστεί ο μακροπρόθεσμος στρατηγικός κύκλος με τον δημοσιονομικό κύκλο και συνιστά ένθερμα να αξιοποιηθεί η ευκαιρία αυτή· θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει επίσης το ενδεχόμενο της καθιέρωσης ενός κυλιόμενου προγράμματος στο οποίο κάθε ΠΔΠ, παρόλο που θα έχει την ίδια διάρκεια με τη σημερινή, θα καλύπτει μέρος του προηγούμενου, με το σκεπτικό ότι η αλληλεπικάλυψη θα μπορούσε να συμβάλει στον μετριασμό των περιόδων αιχμής και ύφεσης που υπάρχουν εκ των πραγμάτων·

Συνολική επανεξέταση των δαπανών της ΕΕ

4.  τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχει επισημάνει, στην ετήσια έκθεσή του και σε ειδικές εκθέσεις(2), πολλές περιπτώσεις στις οποίες οι δαπάνες της ΕΕ θα μπορούσαν να είχαν προγραμματιστεί με πιο στρατηγικό τρόπο και να είχαν συμβάλει στην επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων· εκφράζει, εν προκειμένω, τη λύπη του για το γεγονός ότι οι πόροι που διατέθηκαν για μείζονα προγράμματα και καθεστώτα δαπανών συχνά δεν ευθυγραμμίστηκαν με τους πολιτικούς στόχους που ορίζονται στο πλαίσιο του 10ετούς κύκλου στρατηγικού σχεδιασμού, γεγονός που δυνητικά οδηγεί σε αντιφατικά αποτελέσματα·

5.  καλεί την Επιτροπή, κατά την υποβολή της πρότασής της για το ΠΔΠ μετά το 2020, να τη συνοδεύσει με λεπτομερή περιγραφή των στρατηγικών προτεραιοτήτων στις οποίες βασίζεται το σχέδιο ΠΔΠ· τονίζει ότι οι εν λόγω προτεραιότητες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής «Ευρώπη 2030», η οποία να εξεταστεί διεξοδικά από το Κοινοβούλιο, πριν εγκριθεί από το Συμβούλιο η δέσμη για το ΠΔΠ μετά το 2020·

6.  ζητεί από την Επιτροπή, πριν από τη σύνταξη της πρότασής της για ένα νέο ΠΔΠ, να διενεργήσει εμπεριστατωμένη και πλήρη αναθεώρηση των δαπανών της, με την οποία θα αξιολογηθεί ο βαθμός στον οποίο:

–  η κατανομή των πόρων στον προϋπολογισμό της ΕΕ αντικατοπτρίζει τις στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΕ και τις δυνατότητες επίτευξης προστιθέμενης αξίας, ιδίως στις πολιτικές που αποδεδειγμένα απομυζούν πολλούς πόρους ενώ εξυπηρετούν αμιγώς αναδιανεμητικούς σκοπούς, όπως η πολιτική συνοχής και η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ), και σε τομείς πολιτικής, όπως η μεταναστευτική πολιτική και η εξωτερική δράση, στους οποίους δόθηκε πρόσφατα προτεραιότητα και για τους οποίους έχει αποδειχθεί ότι δεν υπάρχουν επαρκή δημοσιονομικά μέτρα σε εποχές μεταβλητών συνθηκών·

–  τα προγράμματα και τα καθεστώτα της ΕΕ συμβάλλουν στην επίτευξη των στρατηγικών προτεραιοτήτων, εξασφαλίζουν την αποδοτικότητα των δαπανών και ελέγχουν τον κίνδυνο εμφάνισης παρατυπιών, όπως προτείνεται στο ενημερωτικό έγγραφο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου της 3ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την ενδιάμεση επανεξέταση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020(3)·

–  τα διαφορετικά προγράμματα και καθεστώτα της ΕΕ συνεργάζονται με συνεκτικό τρόπο, ιδίως σε τομείς στους οποίους η ασάφεια στους στόχους ή στην υλοποίηση ενδέχεται να οδηγήσει σε αντιφατικά αποτελέσματα και αναποτελεσματικές δαπάνες·

–  ορισμένα προγράμματα δεν έχουν επιδείξει αποτελεσματικότητα, ούτε προστιθέμενη αξία, προκειμένου να προβλεφθεί η διακοπή τους, ώστε να προωθηθούν προγράμματα που έχουν επιδείξει πραγματική προστιθέμενη αξία·

7.  ζητεί επίσης από την Επιτροπή, πριν από τη σύνταξη της πρότασής της για ένα νέο ΠΔΠ, να διεξαγάγει συγκριτική ανάλυση του κόστους υλοποίησης των επιδοτήσεων και της επιστρεπτέας χρηματοδοτικής στήριξης, κυρίως μέσω χρηματοδοτικών μέσων, για την περίοδο 2014-2020, προκειμένου να διασαφηνιστεί το πραγματικό επίπεδο του εν λόγω κόστους, όπως συνιστάται στο πλαίσιο της ειδικής έκθεσης 19/2016(4) του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου·

8.  καλεί την Επιτροπή να λάβει προσεκτικά υπόψη της τα αποτελέσματα της αναθεώρησης των δαπανών κατά την εκπόνηση της πρότασης για το ΠΔΠ και για την κατάρτιση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής «Ευρώπη 2030»· επιμένει, εν προκειμένω, ότι η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίσει την αξιοπιστία των διοικητικών και ελεγκτικών μηχανισμών σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις φάσεις του πλαισίου του προϋπολογισμού της ΕΕ, και ότι οι απάτες και οι παρατυπίες πρέπει να μπορούν να εντοπίζονται και να αποφεύγονται με αποτελεσματικό τρόπο· καλεί την Επιτροπή να κινηθεί προς την κατεύθυνση μιας αξιολόγησης βάσει κινδύνων, στο πλαίσιο της οποίας οι πόροι που προορίζονται για τον έλεγχο θα μπορούσαν να εστιάζονται περισσότερο στις περιφέρειες και στους τομείς πολιτικής όπου έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος εμφάνισης παρατυπιών·

Ευελιξία όσον αφορά τους στόχους και τις νέες προτεραιότητες

9.  σημειώνει ότι οι πολιτικές της Ένωσης είναι δυνατόν να έχουν διαφορετικούς βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους, η υλοποίηση των οποίων δεν μπορεί κατ’ ανάγκη να καθορίζεται από ένα μόνο ΠΔΠ· θεωρεί ότι είναι ανάγκη να εξεταστεί η επίτευξη νέας ισορροπίας ανάμεσα στον καθορισμό της πολιτικής ατζέντας, στην εφαρμογή των πολιτικών και στις ανάγκες του δημοσιονομικού πλαισίου·

10.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη σκοπιμότητα της θέσπισης μιας πραγματικής δημοσιονομικής ευελιξίας όσον αφορά τους πολιτικούς στόχους, μέσω της σύστασης ενός κυλιόμενου προγράμματος κατάρτισης προϋπολογισμού με πενταετή ορίζοντα σχεδιασμού, ρήτρα(ες) αναθεώρησης για τους στόχους και τις πολιτικές και ένα κυλιόμενο πρόγραμμα αξιολόγησης· επιθυμεί μεγαλύτερη εσωτερική ευελιξία μεταξύ των τομέων και των ετών, για να καταστεί δυνατή η μέγιστη αξιοποίηση των νέων ανώτατων ορίων του ΠΔΠ·

11.  τονίζει ότι, κατά τη διάρκεια της περιόδου του ΠΔΠ, η ΕΕ ενδέχεται να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ευελιξία στον σχεδιασμό του προϋπολογισμού, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει πιο αποτελεσματικά απροσδόκητες μεταβολές των συνθηκών· θεωρεί, εν προκειμένω, ότι δεν έχουν ακόμα ληφθεί τα κατάλληλα έκτακτα μέτρα, σε συνδυασμό με άλλες δράσεις, για να αμβλυνθούν οι κρίσεις στην Ευρώπη, ιδίως στους τομείς της γεωργίας και της μετανάστευσης, παράλληλα με μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι θα γίνεται πλήρως σεβαστός ο ρόλος του Κοινοβουλίου στην εφαρμογή και την έγκριση του ΠΔΠ και ότι το Συμβούλιο δεν θα ενεργεί χωρίς τη συγκατάθεση του Κοινοβουλίου·

12.  υπενθυμίζει τον προβληματισμό του Κοινοβουλίου για το γεγονός ότι η οικονομική πολυπλοκότητα που προκύπτει από τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ άνω των χιλίων μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, καταπιστευματικών ταμείων και πολυάριθμων χρηματοδοτικών μηχανισμών που υποστηρίζουν πολιτικές της Ένωσης και που δεν εγγράφονται στον ισολογισμό της, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αιτίες της πιθανής αδυναμίας εξασφάλισης δημοκρατικής λογοδοσίας για το πλήθος αυτό των προϋπολογισμών· ζητεί, εκτός από την απλούστευση του πλήθους των προϋπολογισμών, μεγαλύτερη ευελιξία στη διατομεακή χρήση των διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων, προκειμένου να αρθούν οι περιοριστικοί κανόνες που παρεμποδίζουν την αξιοποίηση, εκ μέρους των αποδεκτών, πολλαπλών προγραμμάτων για έργα με αντίστοιχους στόχους·

13.  επαναλαμβάνει το αίτημά του για ένταξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης στον προϋπολογισμό της ΕΕ, προκειμένου να είναι σε θέση να ελέγξει και να αντιμετωπίσει τα βαθύτερα αίτια της υπερβολικής μετανάστευσης με καλύτερο τρόπο και σύμφωνα με τις πολιτικές και στρατηγικές της Ένωσης, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία και τις μεθόδους που απορρέουν από τη δημοσιονομική αρμοδιότητα της Ένωσης· θεωρεί ότι οι κοινές ευρωπαϊκές προκλήσεις στην πολιτική ανάπτυξης θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν καλύτερα μέσω κοινής διαχείρισης από τον προϋπολογισμό·

Επαρκώς αιτιολογημένες ανάγκες και ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία

14.  εγκρίνει την πρόταση που διατύπωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο στο ενημερωτικό του έγγραφο σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (2014-2020), σύμφωνα με την οποία είναι προτιμότερο να καθορίζεται η διάρκεια των προγραμμάτων και καθεστώτων με γνώμονα τις ανάγκες πολιτικής και πολιτών, αντί να βασίζεται στη διάρκεια της περιόδου δημοσιονομικού προγραμματισμού(5)·

15.  τονίζει ότι τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να είναι σε θέση να επικαλούνται επαρκώς αιτιολογημένες ανάγκες για την παροχή ενωσιακής χρηματοδότησης, και να καθορίζουν τους στόχους και τα προς επίτευξη αποτελέσματα, πριν από τον καθορισμό οποιασδήποτε δαπάνης, και τονίζει τη σημασία που έχει ο σεβασμός των πραγματικών αναγκών των πολιτών μέσω της εφαρμογής ολοκληρωμένης και εδαφικής προσέγγισης· καλεί την Επιτροπή να ορίσει με σαφήνεια τα κριτήρια της προστιθέμενης αξίας της ΕΕ ώστε να αποφευχθούν τυχόν ασάφειες στις αποφάσεις σχετικά με τις δαπάνες της ΕΕ· τονίζει, επιπλέον, ότι οι αρχές της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, θα πρέπει να τηρούνται πριν από κάθε δημοσιονομική απόφαση·

16.  πιστεύει ότι οι απαιτήσεις διαφάνειας της ΕΕ πληρούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από τις περιφέρειες που καταρτίζουν τον προϋπολογισμό τους σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα για τον Δημόσιο Τομέα· επισημαίνει επίσης ότι ένα διπλογραφικό λογιστικό σύστημα θα πρέπει να αποτελεί τον ιδανικό τρόπο ελάφρυνσης των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων από τις περιφέρειες και τους αναπτυξιακούς οργανισμούς προς την Επιτροπή· ζητεί, ως επιπλέον κίνητρο, τη συγχρηματοδότηση από την ΕΕ όσον αφορά την εφαρμογή και τη συνεχιζόμενη προσαρμογή των δημόσιων λογιστικών προτύπων·

17.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να προχωρήσει σε περαιτέρω ενίσχυση και εξορθολογισμό της διάρθρωσης και της σύνθεσης των δαπανών της ΕΕ στην πολιτική συνοχής, προκειμένου να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις ανισότητες και το χάσμα μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών και μεταξύ κρατών μελών, να αντιστραφούν επειγόντως οι διαδικασίες δημιουργίας όλο και βαθύτερων αποκλίσεων, να αντιμετωπιστεί ο κατακερματισμός και να διασφαλιστεί η μελλοντική ισχυρή ανάπτυξη της ΕΕ ως μιας δημοκρατικής, εύρωστης και συνεκτικής κοινότητας· επαναλαμβάνει τη θέση του ότι οι πρόσθετες πολιτικές προτεραιότητες θα πρέπει να συνδυάζονται με πρόσθετα χρηματοδοτικά μέσα και να μη χρηματοδοτούνται εις βάρος των υφιστάμενων πολιτικών της ΕΕ· φρονεί ότι οι οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές πολιτικές συνοχής της Ένωσης μπορούν να εξακολουθήσουν να παρέχουν στήριξη για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, και για την καλύτερη διασυνοριακή συνεργασία, ενθαρρύνει όμως την Επιτροπή να μην παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για αμιγώς αναδιανεμητικούς σκοπούς, αλλά, έχοντας κατά νου τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών, να επικεντρωθεί ακόμη περισσότερο στην ανάπτυξη και στον εκσυγχρονισμό της ανάπτυξης, την καινοτομία, την κινητικότητα, την κλιματική αλλαγή, την προστασία του εδάφους από ανθρωπογενείς και φυσικές καταστροφές, την ενεργειακή και την περιβαλλοντική μετάβαση και τη χωροταξική επίδραση των πολιτικών της ΕΕ, εφαρμόζοντας όμως τα ίδια κριτήρια σε ολόκληρη την ΕΕ· επισημαίνει επίσης ότι αυτή η προσέγγιση με τοπική διάσταση παράγει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία καθώς και αξία για τους πολίτες της ΕΕ και είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη μιας έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπης, καθώς παρέχει ευελιξία στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων απαντήσεων σε διαφορετικές εδαφικές ανάγκες χωρίς οι πολιτικές της ΕΕ να χάνουν τη θεματική εστίασή τους·

18.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για απλούστευση του συστήματος διαχείρισης της πολιτικής για τη συνοχή σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, καθώς και του συστήματος ελέγχου, τα οποία θα πρέπει να βασίζονται περισσότερο στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και τη συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών αρχών ελέγχου, προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος· είναι της γνώμης ότι η οικονομική, κοινωνική και εδαφική πολιτική συνοχής της Ένωσης θα πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο στις ειδικές ανάγκες των αντίστοιχων περιοχών, με στόχο την αντιμετώπιση των πραγματικών αδυναμιών και την ενίσχυση των πλεονεκτημάτων των εν λόγω περιοχών·

19.  επισημαίνει ότι η προηγούμενη εξέλιξη των δικαιούχων της συνοχής θα πρέπει να λαμβάνεται καλύτερα υπόψη κατά την κατανομή των πόρων της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει ένα αναθεωρημένο σύστημα για τα ποσοστά συγχρηματοδότησης των έργων συνοχής, αναγνωρίζοντας τις προηγούμενες εξελίξεις και μειώνοντας το μερίδιο της χρηματοδότησης της ΕΕ σε τομείς που έχουν ήδη επιδείξει πρόοδο·

20.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να επιτευχθεί νέα ισορροπία μεταξύ, αφενός, της ΚΓΠ και της πολιτικής συνοχής και, αφετέρου, των λοιπών εσωτερικών πολιτικών της ΕΕ καθώς και μία ενισχυμένη εξωτερική ικανότητα της Ένωσης που να συμπεριλαμβάνει τα στοιχεία της ασφάλειας και της άμυνας· ενθαρρύνει την Επιτροπή να τονίσει τη συνεργασία σε θέματα ασφάλειας και άμυνας, κατά την προετοιμασία της πρότασής της για το ΠΔΠ μετά το 2020 και κατά την αναμόρφωση και εφαρμογή των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)· υποστηρίζει την ιδέα της περαιτέρω ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της ανάληψης συγκεκριμένων πρωτοβουλιών στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας·

21.  υπενθυμίζει τις παρατηρήσεις του(6) σχετικά με τη μη βιώσιμη διάρθρωση των δαπανών της ΚΓΠ: επισημαίνει με ανησυχία ότι το 44,7% του συνόλου των ενωσιακών γεωργικών εκμεταλλεύσεων είχε ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο από 4 000 EUR· επισημαίνει με ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία ότι ένα μέσο ποσοστό της τάξης του 80% των δικαιούχων άμεσης στήριξης της ΚΓΠ εισέπραξαν περίπου το 20% των πληρωμών, και συνιστά στην Επιτροπή να καθορίσει ανώτατο όριο για τις πληρωμές της ΚΓΠ ώστε να διορθωθεί αυτή η ανωμαλία· τονίζει ότι, σε καιρούς αστάθειας ή κρίσεων, οι μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις δεν χρειάζονται κατ’ ανάγκη τον ίδιο βαθμό στήριξης για τη σταθεροποίηση των γεωργικών εισοδημάτων όπως οι μικρότερες εκμεταλλεύσεις, δεδομένου ότι συχνά επωφελούνται από δυνητικές οικονομίες κλίμακας οι οποίες πιθανώς τις καθιστούν ανθεκτικότερες· θεωρεί ότι τα καθεστώτα χρηματοδότησης της ΚΓΠ θα μπορούσαν να επικεντρωθούν περισσότερο στους αγρότες που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες: μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, περιοχές που αντιμετωπίζουν κλιματολογικές και γεωγραφικής προκλήσεις και αραιοκατοικημένες περιοχές·

22.  καλεί την Επιτροπή, με δεδομένο τον προβληματισμό της σχετικά με την απλοποίηση και τον εκσυγχρονισμό της ΚΓΠ, να ορίσει διαφορετικό σχεδιασμό των πολιτικών ή διαφορετικό μοντέλο κατανομής των άμεσων ενισχύσεων, το οποίο θα προσφέρει καλύτερα μέσα για την εστίαση των δημόσιων πόρων σε στόχους που αφορούν την δράση για το αγροτικό περιβάλλον και για το κλίμα· τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη να παρέχεται οικονομική αποζημίωση για να καλυφθεί το κόστος της διατήρησης υψηλών υγειονομικών και περιβαλλοντικών προτύπων στον τομέα της παραγωγής τροφίμων, και το υψηλό κόστος παραγωγής που συνδέεται με τις δυσχερείς κλιματικές συνθήκες που επικρατούν σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές, δεδομένου ότι οι αγρότες στην Ευρώπη συχνά αγωνίζονται να ανταπεξέλθουν στον παγκόσμιο ανταγωνισμό·

Πώς να τεθεί τέλος στις εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων: επιπτώσεις της έλλειψης μιας πραγματικής αξιολόγησης και ουσιαστικής δημοσιονομικής ικανότητας

23.  εκφράζει βαθιά αποδοκιμασία για την επίμονη ύπαρξη υψηλών επιπέδων εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων, οι οποίες αφενός είναι το αποτέλεσμα της καθυστερημένης υποβολής αιτήσεων πληρωμής από τα κράτη μέλη και αφετέρου οφείλονται στη σημαντική καθυστέρηση υποβολής των προτάσεων προγραμμάτων εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής· επισημαίνει ότι οι καταστάσεις αυτές καθιστούν αδύνατη οποιαδήποτε αποτελεσματική αξιολόγηση και επανεξέταση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, είτε στο μέσον είτε στο τέλος της περιόδου προγραμματισμού· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι αυτό αποτελεί τροχοπέδη για την ικανότητα πραγματοποίησης προβλέψεων από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή· θεωρεί δε ιδιαιτέρως λυπηρό το γεγονός ότι οι εκκρεμείς αναλήψεις υποχρεώσεων αυξήθηκαν σημαντικά στο τέλος του 2016 και έφτασαν τα 238 δισεκατομμύρια ευρώ, και ότι η αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του 2015 - περισσότερα από 21 δισεκατομμύρια ευρώ - ήταν διπλάσια από ό,τι αναμενόταν αρχικά·

24.  τονίζει ότι η κατάσταση αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο πολύ χαμηλό επίπεδο υποβολής αιτήσεων πληρωμών από τα κράτη μέλη για το διάστημα 2014-2020, και τονίζει ότι αυτό θα μπορούσε να υπονομεύσει την αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων· ζητεί από την Επιτροπή να αναλύσει τα βαθύτερα αίτια των καθυστερήσεων που σημειώθηκαν στην υποβολή των αιτήσεων πληρωμών των κρατών μελών και, ειδικότερα, να επανεξετάσει τη συνολική αρχιτεκτονική των διαρθρωτικών ταμείων, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία προγραμματισμού της ΕΕ, η παρακολούθηση από την Επιτροπή και η εκτέλεση από τις αρχές των κρατών μελών·

25.  καλεί την Επιτροπή να θέσει υπό αμφισβήτηση την προστιθέμενη αξία των κανόνων ν+2 και ν+3 στις πληρωμές των διαρθρωτικών ταμείων και να υποβάλει πρόταση όπου θα ορίζεται ότι, έως το τέλος της περιόδου προγραμματισμού, τα κράτη μέλη θα είναι υποχρεωμένα να επιστρέφουν τα αδρανή διαρθρωτικά κεφάλαια στον προϋπολογισμό της ΕΕ·

Προϋπολογισμός βάσει επιδόσεων: πλαίσιο για τον προσδιορισμό των τιμών αποκοπής

26.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εκσυγχρονίσουν σημαντικά και να σχεδιάσουν εκ νέου τον προϋπολογισμό της ΕΕ σύμφωνα με τις αρχές της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων, αξιολογώντας και πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές επιπτώσεις της εν λόγω κατάρτισης του προϋπολογισμού, προκειμένου να τον προσαρμόσουν στις νέες προτεραιότητες που έχουν συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ των 27, καθώς και να υποστηρίξουν την καθιέρωση μιας λειτουργίας δημοσιονομικής σταθεροποίησης για τη ζώνη του ευρώ, χρησιμοποιώντας ιδίους πόρους·

27.  θεωρεί ότι, εάν προταθεί τυχόν νέα δημοσιονομική ικανότητα ειδικά για τα κράτη μέλη της ευρωζώνης, η ικανότητα αυτή θα πρέπει να αναπτυχθεί στο πλαίσιο της Ένωσης και να υπόκειται σε επαρκή δημοκρατικό έλεγχο και λογοδοσία μέσω των υφιστάμενων θεσμικών οργάνων, καθώς και ότι οποιαδήποτε χρηματοδοτική στήριξη από αυτήν την ικανότητα θα πρέπει να εξαρτάται από την εφαρμογή των συμφωνημένων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων·

28.  επιμένει ότι ο στόχος του προϋπολογισμού της ΕΕ θα πρέπει να είναι η επίτευξη των πολιτικών στόχων, όπως ορίζονται σε μια πολιτική στρατηγική της ΕΕ και αντικατοπτρίζονται στους τομείς του ΠΔΠ, και ότι οι γραμμές του προϋπολογισμού θα πρέπει να παρουσιάζονται σε αυτό το πλαίσιο και να ομαδοποιούνται στο πλαίσιο δηλώσεων προγράμματος που θα επιδιώκουν την επίτευξη αυτών των στόχων, αντί να ταξινομούνται ανά δραστηριότητες· ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναπτύξει μια περισσότερο ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη χρήση διαφορετικών γραμμών και κονδυλίων του προϋπολογισμού, προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε πραγματικές προκλήσεις σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο· τονίζει επίσης ότι οι δαπάνες για την ενισχυμένη συνεργασία πρέπει να συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό της ΕΕ·

29.  υπενθυμίζει ότι, στο ψήφισμά του που συνόδευε την απόφαση απαλλαγής για το 2015, το Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή αφενός να προτείνει αναγκαίες επικαιροποιήσεις στον μηχανισμό σχεδιασμού και υλοποίησης των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις προτάσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου για την απλούστευση, προκειμένου να ενισχυθεί η συνεισφορά της πολιτικής συνοχής στην αντιμετώπιση των αποκλίσεων και των ανισοτήτων μεταξύ περιφερειών της Ένωσης και μεταξύ κρατών μελών, και αφετέρου να προβλέψει, για την προσεχή περίοδο προγραμματισμού, περισσότερο εύχρηστους και μετρήσιμους δείκτες επιδόσεων, περιλαμβανομένων των κοινωνικών επιπτώσεων των προγραμμάτων αυτών· επιμένει ότι όλες οι μελλοντικές δαπάνες θα πρέπει να εστιάζουν σε προγράμματα και μέσα με αποδεδειγμένη ενωσιακή προστιθέμενη αξία, και ότι οι επιδόσεις θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της επόμενης γενιάς όλων των προγραμμάτων και καθεστώτων, μαζί με καλύτερη γεωγραφική ισορροπία, η οποία θα πρέπει να διασφαλίζει δίκαιη κατανομή της χρηματοδότησης σε ολόκληρη την Ευρώπη·

30.  τονίζει ότι τα οικονομικά της ΕΕ θα πρέπει να μπορούν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες χρηματοδότησης των νέων προτεραιοτήτων, όπως η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η διαχείριση της μετανάστευσης μέσω καλύτερης αντιμετώπισης των βαθύτερων αιτίων της και βελτίωσης της ενσωμάτωσης μέσω διασυνοριακών ελέγχων, μεταξύ άλλων, και η ελαχιστοποίηση των συνεπειών του οικονομικού κενού που ενδέχεται να προκαλέσει το Brexit·

31.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τη στρατηγική ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με την προστιθέμενη αξία των ταμείων της ΕΕ·

Πώς θα καλυφθεί το κενό μετά το Brexit: εξορθολογισμός του προϋπολογισμού και εισαγωγή νέων πόρων

32.  φρονεί ότι, παρόλο που η απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ένωση αποτελεί ατυχές γεγονός που θα έχει αρνητική επίδραση στο μέλλον των πολιτών στο ΗΒ και στα υπόλοιπα κράτη μέλη, δημιουργεί επίσης μια ευκαιρία για επαναπροσδιορισμό και μεταρρύθμιση των πολιτικών φιλοδοξιών της ΕΕ των 27 και των αναγκαίων εργαλείων και μεθόδων του προϋπολογισμού· θεωρεί ότι η ΕΕ των 27 θα πρέπει να είναι φιλόδοξη όσον αφορά την μεταρρύθμιση του προϋπολογισμού της και να έχει ως στόχο να διατηρήσει έναν ετήσιο προϋπολογισμό της ΕΕ παρόμοιου μεγέθους με εκείνον της ΕΕ των 28·

33.  πιστεύει ότι οι τομείς που ενδέχεται να επηρεαστούν σε μεγαλύτερο βαθμό από το δημοσιονομικό κενό που προκύπτει από το Brexit θα πρέπει να προστατευτούν από μείζονες οπισθοδρομήσεις, προκειμένου να αποτραπεί η αποσταθεροποίηση σε οποιοδήποτε σημερινό οικονομικό, κοινωνικό ή διοικητικό πλαίσιο· επισημαίνει ειδικότερα την ανάγκη να διασφαλιστούν οι πόροι της Ένωσης στους τομείς της ανάπτυξης, της απασχόλησης, της κοινωνικής συνοχής, της έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, ώστε να ενισχυθεί η παγκόσμια πρωτοκαθεδρία της Ένωσης· καλεί, εν προκειμένω, την Επιτροπή να εξετάσει προσεκτικά τις συνέπειες των διαφόρων σεναρίων για το Brexit κατά την προετοιμασία της πρότασης για το ΠΔΠ και τη σχετική εκτίμηση επιπτώσεων·

34.  επισημαίνει, ωστόσο, ότι κατά την αναπλήρωση του δημοσιονομικού κενού, ο κύριος στόχος δεν θα πρέπει να είναι η αύξηση του μεριδίου της δημόσιας χρηματοδότησης, αλλά η παροχή πιο βιώσιμης οικονομικής βάσης για όλους τους τομείς πολιτικής και η κινητοποίηση της μέγιστης μόχλευσης των ιδιωτικών πόρων· ζητεί, εν προκειμένω, τον ριζικό αναπροσανατολισμό των δαπανών της ΕΕ, από την επιδότηση μέσω επιχορηγήσεων προς ένα περισσότερο χρηματοοικονομικό σύστημα εστιασμένο στα μέσα, το οποίο, ωστόσο, θα εξετάζει προσεκτικά τις δυνατότητες και τις οικονομικές ανάγκες των διαφόρων δικαιούχων· τονίζει, ωστόσο, ότι ο εν λόγω αναπροσανατολισμός θα πρέπει γίνει κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μην υπονομεύει τη διαφανή διαχείριση του προϋπολογισμού και τα μέτρα ελέγχου του προϋπολογισμού·

35.  υπενθυμίζει ότι τα χρηματοδοτικά μέσα δεν είναι κατάλληλα για όλες τις μορφές παρέμβασης σε τομείς πολιτικής όπως η πολιτική συνοχής· επισημαίνει ότι τα δάνεια, τα ίδια κεφάλαια και οι εγγυήσεις μπορούν να διαδραματίσουν συμπληρωματικό ρόλο, θα πρέπει όμως να χρησιμοποιούνται με προσοχή, βάσει κατάλληλης εκ των προτέρων αξιολόγησης, και οι επιχορηγήσεις θα πρέπει να συμπληρώνονται μόνο όταν τα χρηματοδοτικά μέσα αποδεικνύουν ότι υπάρχει προστιθέμενη αξία και θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα μόχλευσης προσελκύοντας πρόσθετη χρηματοδοτική στήριξη·

36.  τονίζει, ειδικότερα, την ανάγκη να εγκαταλειφθεί η περιττή εμμονή στο ανώτατο όριο του 1% του ΑΕΕ της ΕΕ, το οποίο εφαρμόστηκε στην πράξη για το τρέχον ΠΔΠ 2014-2020, δεδομένου ότι οι δαπάνες συχνά περιορίζονται από αυτό το όριο, γεγονός που δυσκολεύει την εξισορρόπηση του προϋπολογισμού σε καιρούς μεταβαλλόμενων συνθηκών· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη δυνατότητα της ευελιξίας, κατά τις συζητήσεις τους για τον προϋπολογισμό·

37.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να θεσπίσει συγκεκριμένες προτάσεις για νέους πόρους, οι οποίοι θα μειώνουν το μερίδιο των αμιγώς βασιζόμενων στο ΑΕΕ εθνικών συνεισφορών στον προϋπολογισμό της ΕΕ· επισημαίνει ότι το νέο σύστημα θα μπορούσε να θέσει τέρμα στην αντιευρωπαϊκή λογιστική προσέγγιση της «δίκαιης επιστροφής», η οποία δίνει δυσανάλογη έμφαση στα καθαρά υπόλοιπα μεταξύ των κρατών μελών και δυστυχώς κυριαρχεί εδώ και πολλά χρόνια στις δημοσιονομικές συζητήσεις στο Συμβούλιο·

38.  φρονεί ότι η δυνατότητα είσπραξης μιας εισφοράς για το διοξείδιο του άνθρακα μέσω της τιμολόγησης του άνθρακα (χρησιμοποιώντας είτε την φορολογία είτε μέσα που βασίζονται στην αγορά) - όπως παρουσιάστηκε από την ομάδα υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους στην έκθεσή της σχετικά με την μελλοντική χρηματοδότησης της ΕΕ(7) - θα πρέπει να εξετασθεί από την Επιτροπή καταρχάς ως τρόπος ενίσχυσης του προϋπολογισμού της EU-27· θεωρεί ότι ένα τέτοιο μέσο θα μπορούσε επίσης να παράσχει επιπλέον προστιθέμενη αξία στην Ευρώπη, δεδομένου ότι η εισφορά θα μπορούσε να λειτουργήσει ως κίνητρο για να αλλάξει η συμπεριφορά των παραγωγών και των καταναλωτών υπέρ ενός μέλλοντος με μικρότερη ένταση άνθρακα· θεωρεί, ωστόσο, ότι οιαδήποτε λύση που βασίζεται στην φορολογία της ΕΕ θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ουδέτερη για τον δείκτη συνολικής φορολογίας ενός συγκεκριμένου κράτους μέλους και θα πρέπει να βασίζεται περισσότερο στην καταβολή υψηλότερων εισφορών από τους παράγοντες κινδύνου· επισημαίνει ότι η εν λόγω εισφορά για το διοξείδιο του άνθρακα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα ισχύοντα συστήματα εμπορίας εκπομπών, προκειμένου να αποφεύγεται η αλληλεπικάλυψη και η σύγκρουση μέσων και στόχων·

39.  ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν και άλλους πόρους που διαθέτει η ΕΕ των 27 οι οποίοι βασίζονται στην φορολογία και θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία σε ορισμένους τομείς πολιτικής που σχετίζονται με κινδύνους και, παράλληλα, να ενισχύσουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

40.  καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει την ευκαιρία μεταρρύθμισης του προϋπολογισμού της ΕΕ και να παραλείψει όλους τους μηχανισμούς διόρθωσης, δεδομένου ότι με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλιζόταν πιο δίκαιη, θεμιτή και ενθαρρυντική διάρθρωση για όλα τα κράτη μέλη.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.11.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

10

8

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Monica Macovei, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Hannu Takkula, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Younous Omarjee, Julia Pitera

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Tiziana Beghin, Tiemo Wölken

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

10

+

ALDE

ECR

PPE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Hannu Takkula

Monica Macovei

Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

8

-

EFDD

GUE/NGL

S&D

VERTS/ALE

Tiziana Beghin

Luke Ming Flanagan, Younous Omarjee

Inés Ayala Sender, Karin Kadenbach, Arndt Kohn, Tiemo Wölken

Bart Staes

0

0

 

 

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

28.2.2018

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ

της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ της περιόδου μετά το 2020

(2017/2052(INI))

Για την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων: Marita Ulvskog (πρόεδρος)

Position

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων παρουσιάζει στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Πρόταση ψηφίσματος

Αιτιολογική αναφορά 1

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

—  έχοντας υπόψη τα άρθρα 311, 312 και 323 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

—  έχοντας υπόψη τα άρθρα 174, 175, 311, 312 και 323 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

Τροπολογία    2

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Πρόταση ψηφίσματος

Αιτιολογική αναφορά 7

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

—  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, της Επιτροπής Αλιείας, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0000/2018),

—  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τις γνωμοδοτήσεις και τροπολογίες της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, της Επιτροπής Αλιείας, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0000/2018),

Τροπολογία    3

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Πρόταση ψηφίσματος

Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΠΔΠ 2014-2020 αποδείχθηκε γρήγορα ανεπαρκές για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών και πολιτικών φιλοδοξιών, καθώς, από την αρχή, κλήθηκε να αντιμετωπίσει σειρά κρίσεων και νέες προκλήσεις στους τομείς των επενδύσεων, της μετανάστευσης και των προσφύγων, της απασχόλησης των νέων, της ασφάλειας, της γεωργίας και του περιβάλλοντος, οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί τη στιγμή της έγκρισής του· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά συνέπεια, το ισχύον ΠΔΠ έφτασε ήδη στα όριά του μόλις δύο έτη μετά την εφαρμογή του καθώς τα διαθέσιμα περιθώρια εξαντλήθηκαν, οι διατάξεις ευελιξίας και τα ειδικά μέσα κινητοποιήθηκαν σε σημαντικό βαθμό, οι υφιστάμενες πολιτικές και τα προγράμματα δέχθηκαν πιέσεις ή και μειώθηκαν, και δημιουργήθηκαν μερικοί μηχανισμοί εκτός προϋπολογισμού για να αντισταθμιστεί το ανεπαρκές επίπεδο του προϋπολογισμού της ΕΕ·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΠΔΠ 2014-2020 αποδείχθηκε γρήγορα ανεπαρκές για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών και πολιτικών φιλοδοξιών, καθώς, από την αρχή, κλήθηκε να αντιμετωπίσει σειρά κρίσεων και νέες προκλήσεις στους τομείς των επενδύσεων, του κοινωνικού αποκλεισμού, της μετανάστευσης και των προσφύγων, της απασχόλησης των νέων, της ασφάλειας, της γεωργίας και του περιβάλλοντος, οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί τη στιγμή της έγκρισής του· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά συνέπεια, το ισχύον ΠΔΠ έφτασε ήδη στα όριά του μόλις δύο έτη μετά την εφαρμογή του καθώς τα διαθέσιμα περιθώρια εξαντλήθηκαν, οι διατάξεις ευελιξίας και τα ειδικά μέσα κινητοποιήθηκαν σε σημαντικό βαθμό, οι υφιστάμενες πολιτικές και τα προγράμματα δέχθηκαν πιέσεις ή και μειώθηκαν, θέτοντας σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «ΕΕ 2020», όπως του στόχου για την φτώχεια, και δημιουργήθηκαν μερικοί μηχανισμοί εκτός προϋπολογισμού για να αντισταθμιστεί το ανεπαρκές επίπεδο του προϋπολογισμού της ΕΕ·

Τροπολογία    4

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

3α.  σημειώνει ότι, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων δημοσιονομικών περιορισμών, η εξασφάλιση πλήρους υποστήριξης εκ μέρους των Ευρωπαίων πολιτών είναι εξαιρετικά σημαντική προκειμένου να επιβεβαιωθούν εκ νέου και να επιτευχθούν οι δεσμεύσεις της ΕΕ όσον αφορά την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας· ζητεί, επομένως, καλύτερη χρήση των υφιστάμενων κονδυλίων και τονίζει ότι η πρόκληση την οποία αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι η πραγματοποίηση υψηλότερων αλλά αποδοτικότερων δαπανών·

Τροπολογία    5

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

3β .  τονίζει ότι οι πολιτικές για τη μείωση της φτώχειας και την κοινωνική ένταξη των ευπαθών ομάδων δεν οδήγησαν στα αναμενόμενα αποτελέσματα και υπενθυμίζει στην Επιτροπή τη δέσμευσή της να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για τη δημιουργία ενός προτύπου κατάρτισης του δημόσιου προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων, στο πλαίσιο του οποίου κάθε γραμμή του προϋπολογισμού θα συνοδεύεται από στόχους και αποτελέσματα που θα αξιολογούνται βάσει δεικτών επιδόσεων·

Τροπολογία    6

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

4.  είναι πεπεισμένο ότι το επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να βασιστεί στις καθιερωμένες πολιτικές και προτεραιότητες της Ένωσης, που αποσκοπούν στην προώθηση της ειρήνης, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην τόνωση της ευημερίας, της μακροπρόθεσμης και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, των ποιοτικών θέσεων εργασίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της καινοτομίας, και στην προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής καθώς και της αλληλεγγύης μεταξύ κρατών μελών και πολιτών· θεωρεί ότι οι εν λόγω πυλώνες αποτελούν προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, καθώς και για την ενίσχυση της θέσης της Ευρώπης στον κόσμο· έχει την πεποίθηση ότι οι πυλώνες αυτοί είναι πιο σημαντικοί από ποτέ για τις μελλοντικές προσπάθειες της Ευρώπης·

4.  είναι πεπεισμένο ότι το επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να βασιστεί στις καθιερωμένες πολιτικές και προτεραιότητες της Ένωσης, που αποσκοπούν στην προώθηση της ειρήνης, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην τόνωση της ευημερίας, της μακροπρόθεσμης και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και μεγέθυνσης, της ποιοτικής απασχόλησης με πλήρη εργασιακά δικαιώματα που συνεπάγονται αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, της καινοτομίας, και στην προώθηση των ίσων ευκαιριών για όλους τους πολίτες της, και ιδίως της ισότητας των φύλων, στην προαγωγή της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής καθώς και της αλληλεγγύης μεταξύ κρατών μελών και πολιτών· θεωρεί ότι οι εν λόγω πυλώνες αποτελούν προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, καθώς και για την ενίσχυση της θέσης της Ευρώπης στον κόσμο· έχει την πεποίθηση ότι οι πυλώνες αυτοί είναι πιο σημαντικοί από ποτέ για τις μελλοντικές προσπάθειες της Ευρώπης·

Τροπολογία    7

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

4α.  τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της σύμφωνα με τις Συνθήκες, όπως είναι η προώθηση της ευημερίας των πολιτών, η πλήρης απασχόληση, η κοινωνική πρόοδος, η κοινωνική συνοχή, η κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία, ο θεμιτός ανταγωνισμός, η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, η αλληλεγγύη μεταξύ γενεών, η προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, η ανάπτυξη ποιοτικής εκπαίδευσης και η γνώση και διάδοση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς· επιμένει ότι η Ένωση θα πρέπει να επιδιώξει αυτούς τους στόχους με κατάλληλα μέσα που εξασφαλίζουν τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας των πολιτών της και συμβάλλουν στη διατήρηση και την ανάπτυξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων που προβλέπονται στον Χάρτη, καθώς και στην ενίσχυση της προστασίας τους.

Τροπολογία    8

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

4β.  επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εκπληρώσει τη δέσμευσή της να πρωτοστατήσει στην υλοποίηση των ΣΒΑ του ΟΗΕ·

Τροπολογία    9

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

5.  πιστεύει ότι το επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να δώσει τη δυνατότητα στην Ένωση να προσφέρει λύσεις και να εξέλθει δυναμωμένη από τις κρίσεις της δεκαετίας: την οικονομική και χρηματοπιστωτική ύφεση, το φαινόμενο της μετανάστευσης και των προσφύγων, την κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές, την τρομοκρατία και την αστάθεια, μεταξύ πολλών άλλων· υπογραμμίζει ότι αυτές οι παγκόσμιες, διασυνοριακές προκλήσεις με τις εγχώριες επιπτώσεις τους αποκαλύπτουν την αλληλεξάρτηση των οικονομιών και των κοινωνιών μας, και υποδεικνύουν η ανάγκη για κοινές δράσεις·

5.  πιστεύει ότι το επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να δώσει τη δυνατότητα στην Ένωση να προσφέρει λύσεις και να εξέλθει δυναμωμένη από τις κρίσεις της δεκαετίας: την οικονομική, κοινωνική και χρηματοπιστωτική ύφεση, τις διευρυνόμενες ανισότητες, τη φτώχεια, ιδίως την παιδική φτώχεια, και τον κοινωνικό αποκλεισμό, το φαινόμενο της μετανάστευσης και των προσφύγων, την κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές, την τρομοκρατία και την αστάθεια, μεταξύ πολλών άλλων· υπογραμμίζει ότι αυτές οι παγκόσμιες, διασυνοριακές προκλήσεις με τις εγχώριες επιπτώσεις τους αποκαλύπτουν την αλληλεξάρτηση των οικονομιών και των κοινωνιών μας, και υποδεικνύουν την ανάγκη για κοινές δράσεις·

Τροπολογία    10

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

7.  ζητεί, ως εκ τούτου, τη συνεχή στήριξη των υφιστάμενων πολιτικών, ιδίως των μακροχρόνιων πολιτικών της ΕΕ οι οποίες κατοχυρώνονται στις Συνθήκες, και συγκεκριμένα της κοινής γεωργικής και αλιευτικής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής· απορρίπτει κάθε απόπειρα επανεθνικοποίησης των πολιτικών αυτών, καθώς τούτο δεν θα μειώσει την οικονομική επιβάρυνση φορολογουμένων και καταναλωτών, ούτε θα επιτύχει καλύτερα αποτελέσματα, αλλά, αντιθέτως, θα εμποδίσει την ανάπτυξη και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και, ταυτόχρονα, θα διευρύνει τις ανισότητες μεταξύ χωρών και οικονομικών τομέων· προτίθεται να εξασφαλίσει το ίδιο επίπεδο χρηματοδότησης για την ΕΕ των 27 για τις πολιτικές αυτές στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού, με παράλληλη βελτίωση της προστιθέμενης αξίας τους και απλοποίηση των διαδικασιών που συνδέονται με αυτές·

7.  ζητεί, ως εκ τούτου, τη συνεχή στήριξη των υφιστάμενων πολιτικών, ιδίως των μακροχρόνιων πολιτικών της ΕΕ οι οποίες κατοχυρώνονται στις Συνθήκες, και συγκεκριμένα της κοινής γεωργικής και αλιευτικής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής· απορρίπτει κάθε απόπειρα επανεθνικοποίησης των πολιτικών αυτών, καθώς τούτο δεν θα μειώσει την οικονομική επιβάρυνση φορολογουμένων και καταναλωτών, ούτε θα επιτύχει καλύτερα αποτελέσματα, αλλά, αντιθέτως, θα εμποδίσει την ανάπτυξη, την αλληλεγγύη και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και, ταυτόχρονα, θα οξύνει περαιτέρω τις ανισότητες και θα διευρύνει τις διαφορές μεταξύ χωρών και οικονομικών τομέων· προτίθεται να εξασφαλίσει τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο χρηματοδότησης για την ΕΕ των 27 για τις πολιτικές αυτές στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού, με παράλληλη βελτίωση της προστιθέμενης αξίας τους και απλοποίηση των διαδικασιών που συνδέονται με αυτές·

Τροπολογία    11

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

17.  πιστεύει ότι, με τη μετάφραση των πολιτικών προτεραιοτήτων της ΕΕ σε συγκεκριμένες επενδύσεις, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο αποτελεί ένα εξαιρετικό μέσο για τον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και για την εξασφάλιση σταθερού επιπέδου δημόσιων επενδύσεων στα κράτη μέλη· υπενθυμίζει, επιπλέον, ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι πρωτίστως επενδυτικός προϋπολογισμός που χρησιμεύει ως πρόσθετη και συμπληρωματική πηγή χρηματοδότησης για τις δράσεις που αναλαμβάνονται σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

17.  πιστεύει ότι, με τη μετάφραση των πολιτικών προτεραιοτήτων της ΕΕ σε συγκεκριμένες επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών επενδύσεων, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο αποτελεί ένα εξαιρετικό μέσο για τον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και για την εξασφάλιση σταθερού επιπέδου δημόσιων επενδύσεων στα κράτη μέλη· υπενθυμίζει, επιπλέον, ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι πρωτίστως επενδυτικός προϋπολογισμός που χρησιμεύει ως πρόσθετη και συμπληρωματική πηγή χρηματοδότησης για τις δράσεις που αναλαμβάνονται σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·

Τροπολογία    12

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

17α.  ζητεί να αυξηθούν οι επενδύσεις στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας σε μελλοντοστραφείς τομείς, στην κοινωνική οικονομία και στους τομείς της κοινωνικής μέριμνας, υγείας και περίθαλψης·

Τροπολογία    13

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 37

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

37.  θεωρεί ότι η χρήση του ΕΤΠ που εξασφαλίζει την αλληλεγγύη στην ΕΕ και προσφέρει στήριξη στους εργαζόμενους που χάνουν τη δουλειά τους ως αποτέλεσμα μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση ή ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής και κρίσης, δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες και πρέπει να βελτιωθεί· επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι οι διαδικασίες για την υλοποίηση της στήριξης από το ΕΤΠ είναι πολύ χρονοβόρες και δύσχρηστες· πιστεύει ότι ένα αναθεωρημένο ΕΤΠ θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον ισόποση ετήσια χρηματοδότηση δυνάμει του νέου ΠΔΠ·

37.  θεωρεί ότι η χρήση του ΕΤΠ που εξασφαλίζει την αλληλεγγύη στην ΕΕ και προσφέρει στήριξη στους εργαζόμενους που χάνουν τη δουλειά τους ως αποτέλεσμα μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση ή ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, δεν αξιοποίησε πλήρως τις δυνατότητές του και θα μπορούσε να βελτιωθεί περαιτέρω για να προσεγγίζει αποτελεσματικά και να επανεντάσσει απολυμένους εργαζόμενους (και μικρομεσαίων επιχειρήσεων) στην αγορά εργασίας, και για να απευθύνεται σε περισσότερα κράτη μέλη·

Τροπολογία    14

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 47

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

47.  ζητεί πραγματική απλοποίηση του δημοσιονομικού συστήματος της ΕΕ στο επόμενο ΠΔΠ· υπογραμμίζει, ιδίως, την ανάγκη να μειωθούν οι επικαλύψεις μεταξύ των διαφόρων μέσων που εξυπηρετούν παρόμοιους τύπους δράσεων, για παράδειγμα στους τομείς της καινοτομίας, των ΜΜΕ ή των μεταφορών, καθώς και την ανάγκη να εξαλειφθεί ο ανταγωνισμός που υφίσταται μεταξύ των διαφόρων μορφών και πηγών χρηματοδότησης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή συμπληρωματικότητα και να προβλεφθεί ένα συνεκτικό δημοσιονομικό πλαίσιο·

47.  ζητεί πραγματική απλοποίηση του δημοσιονομικού συστήματος της ΕΕ στο επόμενο ΠΔΠ· υπογραμμίζει, ιδίως, την ανάγκη να μειωθούν οι επικαλύψεις μεταξύ των διαφόρων μέσων που εξυπηρετούν παρόμοιους τύπους δράσεων, χωρίς να υπάρξει κίνδυνος απώλειας σημαντικών στοιχείων των διαφόρων προγραμμάτων, για παράδειγμα στους τομείς της καινοτομίας, των ΜΜΕ ή των μεταφορών, καθώς και την ανάγκη να εξαλειφθεί ο ανταγωνισμός που υφίσταται μεταξύ των διαφόρων μορφών και πηγών χρηματοδότησης, μέσω της δημιουργίας περισσότερων συνεργειών μεταξύ των μέσων προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή συμπληρωματικότητα και να αντιμετωπιστούν καλύτερα διαρθρωτικά προβλήματα, όπως η ανεργία και οι δημογραφικές προκλήσεις, ώστε να δημιουργηθεί ένα πιο συνεκτικό δημοσιονομικό πλαίσιο·

Τροπολογία    15

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 62

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

62.  καλεί την Επιτροπή να απλοποιήσει και να εναρμονίσει τους κανόνες που διέπουν τη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων στο επόμενο ΠΔΠ, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματική τους εφαρμογή· εξετάζει τη δυνατότητα ενός ενιαίου ταμείου που θα ενσωματώνει τα χρηματοδοτικά μέσα σε επίπεδο ΕΕ τα οποία υπόκεινται σε κεντρική διαχείριση στο πλαίσιο προγραμμάτων όπως η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ), το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», το πρόγραμμα COSME, το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» και το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) αφενός και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) αφετέρου, μια πρόταση που πρέπει να συζητηθεί περαιτέρω. είναι της άποψης ότι μια τέτοια συνολική λύση θα πρέπει να προβλέπει μία σαφή διάρθρωση για την επιλογή διαφορετικών ειδών χρηματοδοτικών μέσων για διαφορετικούς τομείς πολιτικής και τύπους δράσεων· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι το ταμείο αυτό δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να ενσωματώσει τα χρηματοδοτικά μέσα που διαχειρίζονται τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής·

62.  καλεί την Επιτροπή να απλοποιήσει και να εναρμονίσει τους κανόνες που διέπουν τη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων στο επόμενο ΠΔΠ, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματική τους εφαρμογή· εξετάζει τη δυνατότητα ενός ενιαίου ταμείου που θα ενσωματώνει τα χρηματοδοτικά μέσα σε επίπεδο ΕΕ τα οποία υπόκεινται σε κεντρική διαχείριση στο πλαίσιο προγραμμάτων όπως η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ), το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», το πρόγραμμα COSME, το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» και το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) αφενός και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) αφετέρου, μια πρόταση που πρέπει να συζητηθεί περαιτέρω· είναι της άποψης ότι μια τέτοια συνολική λύση θα μπορούσε να προβλέπει μία σαφή διάρθρωση για την επιλογή διαφορετικών ειδών χρηματοδοτικών μέσων για διαφορετικούς τομείς πολιτικής και τύπους δράσεων· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι το ταμείο αυτό δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να ενσωματώσει τα χρηματοδοτικά μέσα που διαχειρίζονται τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής·

Τροπολογία    16

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 65 – Επικεφαλίδα 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Σχέδιο γνωμοδότησης

Τροπολογία

–  επενδύσεις στην καινοτομία, ψηφιοποίηση, επανεκβιομηχάνιση, ΜΜΕ, μεταφορές, προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος

–  επενδύσεις στην καινοτομία, ψηφιοποίηση, επανεκβιομηχάνιση, ΜΜΕ, μεταφορές, προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος και δημογραφικές προκλήσεις

Τροπολογία    17

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 65 – Επικεφαλίδα 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Σχέδιο γνωμοδότησης

Τροπολογία

–  απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

–  απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη, μείωση των ανισοτήτων και καταπολέμηση της φτώχειας

 

  αντιστοίχιση δεξιοτήτων και προσόντων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας

 

  μείωση των διαφορών στις επιδόσεις απασχόλησης μεταξύ κρατών μελών και υποψηφίων για ένταξη χωρών·

Τροπολογία    18

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 65 – Επικεφαλίδα 2 – παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης

Τροπολογία

–  εκπαίδευση και δια βίου μάθηση

–  εκπαίδευση, με ιδιαίτερη έμφαση στις ψηφιακές και επιχειρηματικές δεξιότητες, και δια βίου μάθηση

Τροπολογία    19

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 68

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

68.  πιστεύει ότι το προσεχές ΠΔΠ πρέπει να εξασφαλίζει μεγαλύτερη συγκέντρωση των δημοσιονομικών πόρων σε τομείς που παρουσιάζουν σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και τονώνουν την οικονομική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της έρευνας και της καινοτομίας για τη δημιουργία μιας βιώσιμης, σε παγκόσμια κλίμακα πρωτοποριακής και βασιζόμενης στη γνώση οικονομίας, και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, λόγω της έλλειψης επαρκούς χρηματοδότησης, μόνο ένα μικρό ποσοστό των έργων υψηλής ποιότητας σε αυτόν τον τομέα έχει λάβει χρηματοδότηση από την ΕΕ στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ·

68.  πιστεύει ότι το προσεχές ΠΔΠ πρέπει να εξασφαλίζει μεγαλύτερη συγκέντρωση των δημοσιονομικών πόρων σε τομείς που παρουσιάζουν σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και τονώνουν την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση·

Τροπολογία    20

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 74

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

74.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση της ολοκλήρωσης της ψηφιακής ενιαίας αγοράς μέσω της πλήρους αξιοποίησης του ραδιοφάσματος, της ανάπτυξης των δικτύων 5G και της συνδεσιμότητας σε gigabit, καθώς και με την επίτευξη περαιτέρω προόδου όσον αφορά την εναρμόνιση των κανόνων της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες, ούτως ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο σε ολόκληρη την ΕΕ· τονίζει ότι οι τηλεπικοινωνίες ΔΣΕ θα πρέπει να εξακολουθήσουν να στηρίζουν τις υποδομές ψηφιακών υπηρεσιών και τα ευρυζωνικά δίκτυα, εξασφαλίζοντας την προσβασιμότητά τους, μεταξύ άλλων σε απομακρυσμένες περιφέρειες και σε αγροτικές περιοχές και βελτιώνοντας τον ψηφιακό γραμματισμό, τη διασυνδεσιμότητα και τη διαλειτουργικότητα·

74.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση της ολοκλήρωσης της ψηφιακής ενιαίας αγοράς μέσω της πλήρους αξιοποίησης του ραδιοφάσματος, της ανάπτυξης των δικτύων 5G και της συνδεσιμότητας σε gigabit, καθώς και με την επίτευξη περαιτέρω προόδου όσον αφορά την εναρμόνιση των κανόνων της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες, ούτως ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο σε ολόκληρη την ΕΕ· τονίζει ότι οι τηλεπικοινωνίες ΔΣΕ θα πρέπει να εξακολουθήσουν να στηρίζουν τις υποδομές ψηφιακών υπηρεσιών και τα ευρυζωνικά δίκτυα, εξασφαλίζοντας την προσβασιμότητά τους, μεταξύ άλλων σε απομακρυσμένες περιφέρειες και σε αγροτικές περιοχές και βελτιώνοντας τον ψηφιακό γραμματισμό, τη διασυνδεσιμότητα και τη διαλειτουργικότητα· υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να βελτιωθούν οι ψηφιακές δεξιότητες των πολιτών και του εργατικού δυναμικού της Ευρώπης·

Τροπολογία    21

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 81

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

81.  τονίζει ότι η πολιτική συνοχής μετά το 2020 θα πρέπει να παραμείνει η κύρια επενδυτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα καλύπτει όλες τις περιφέρειές της, εστιάζοντας παράλληλα την πλειονότητα των πόρων στους πλέον ευάλωτους· πιστεύει ότι, πέραν του στόχου της μείωσης των ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης και της ενίσχυσης της σύγκλισης ο οποίος προβλέπεται στη Συνθήκη, η πολιτική συνοχής θα πρέπει να επικεντρωθεί στην επίτευξη των ευρύτερων πολιτικών στόχων της ΕΕ και προτείνει, ως εκ τούτου, στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, τα τρία ταμεία της πολιτικής συνοχής, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής να επικεντρωθούν κυρίως στην παροχή στήριξης για την καινοτομία, την ψηφιοποίηση, την επανεκβιομηχάνιση, τις ΜΜΕ, τις μεταφορές, την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος, την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη· ζητεί, επιπλέον, να ενισχυθεί η συνιστώσα της εδαφικής συνεργασίας και να αποκτήσει η πολιτική αστική διάσταση·

81.  τονίζει ότι η πολιτική συνοχής μετά το 2020 θα πρέπει να παραμείνει η κύρια επενδυτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα καλύπτει όλες τις περιφέρειές της, εστιάζοντας παράλληλα την πλειονότητα των πόρων στους πλέον ευάλωτους· πιστεύει ότι, πέραν του στόχου της μείωσης των ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης και της ενίσχυσης της σύγκλισης ως προς την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, ο οποίος προβλέπεται στη Συνθήκη, η πολιτική συνοχής θα πρέπει να επικεντρωθεί στην επίτευξη των ευρύτερων πολιτικών στόχων της ΕΕ και προτείνει, ως εκ τούτου, στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, τα τρία ταμεία της πολιτικής συνοχής, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής να επικεντρωθούν κυρίως στην παροχή στήριξης για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας των πολιτών της ΕΕ στις περιφέρειες που παρουσιάζουν υστέρηση μέσω της εστίασης στην καινοτομία, την ψηφιοποίηση, την επανεκβιομηχάνιση, τις ΜΜΕ, τις μεταφορές, την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος, την απασχόληση, την κοινωνική ένταξη και τη μείωση της φτώχειας, καθώς και στις δημογραφικές προκλήσεις (συμπεριλαμβανομένης της συρρίκνωσης και της διασποράς του πληθυσμού)· ζητεί, επιπλέον, να ενισχυθεί η συνιστώσα της εδαφικής συνεργασίας και να αποκτήσει η πολιτική αστική διάσταση·

Τροπολογία    22

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 82

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

82.  θεωρεί απόλυτα σημαντικό να διατηρηθεί η χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής μετά το 2020 για την ΕΕ-27, τουλάχιστον στο επίπεδο του προϋπολογισμού 2014-2020· τονίζει ότι, το ΑΕγχΠ θα πρέπει να παραμείνει μία από τις παραμέτρους για την κατανομή των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής, αλλά θεωρεί ότι θα πρέπει να συμπληρωθεί από μια πρόσθετη δέσμη κοινωνικών, περιβαλλοντικών και δημογραφικών δεικτών ώστε να λαμβάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό υπόψη οι νέες μορφές ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ· υποστηρίζει, επιπλέον, τη συνέχιση, στο πλαίσιο της νέας περιόδου προγραμματισμού των στοιχείων τα οποία κατέστησαν την πολιτική συνοχής πιο σύγχρονη και προσανατολισμένη στις επιδόσεις στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ·

82.  θεωρεί ότι η διατήρηση της χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής μετά το 2020 για την ΕΕ των27, τουλάχιστον στο επίπεδο του προϋπολογισμού 2014-2020 δεν θα είναι αρκετή για τη μείωση των διαφορών, ιδίως των κοινωνικών διαφορών που οφείλονται σε μια δεκαετία οικονομικής κρίσης· ζητεί ως εκ τούτου ουσιαστική αύξηση των κονδυλίων για την εν λόγω πολιτική, ιδίως δε του ΕΚΤ· τονίζει ότι, το ΑΕγχΠ θα πρέπει να παραμείνει μία από τις παραμέτρους για την κατανομή των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής, αλλά θεωρεί ότι θα πρέπει να συμπληρωθεί από μια πρόσθετη δέσμη κοινωνικών, περιβαλλοντικών και δημογραφικών δεικτών ώστε να λαμβάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό υπόψη οι νέες μορφές ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ· υποστηρίζει, επιπλέον, τη συνέχιση, στο πλαίσιο της νέας περιόδου προγραμματισμού, των στοιχείων τα οποία κατέστησαν την πολιτική συνοχής πιο σύγχρονη και προσανατολισμένη στις επιδόσεις και την κοινωνική ένταξη στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ·

Τροπολογία    23

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 83

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

83.  εκφράζει την σταθερή προσήλωσή του στην υλοποίηση της κοινωνικής Ευρώπης και στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, και επισημαίνει τα υφιστάμενα μέσα τα οποία συμβάλλουν στην επίτευξη αυτών των στόχων, και ιδίως το ΕΚΤ, την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, το ΕΤΠ και το EaSI· πιστεύει ότι τα μέσα αυτά θα πρέπει να διατηρηθούν στο επόμενο ΠΔΠ·

83.  εκφράζει την σταθερή προσήλωσή του στις δεσμεύσεις που απορρέουν από το άρθρο 9 της ΣΛΕΕ για την υλοποίηση μιας κοινωνικής Ευρώπης και στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων στη βάση της βιώσιμης ανάπτυξης μιας εξαιρετικά ανταγωνιστικής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, που θα επιδιώκει την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο, και θα προάγει την ισότητα γυναικών και ανδρών, την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού όπως κατοχυρώνεται στη Συνθήκη· υπογραμμίζει ότι η εν λόγω υλοποίηση απαιτεί κατάλληλα χρηματοδοτούμενες κοινωνικές πολιτικές, λαμβανομένου υπόψη ότι, σήμερα, οι δαπάνες για κοινωνικά ζητήματα δεν επαρκούν, και υπογραμμίζει τη συνακόλουθη ανάγκη αύξησης της χρηματοδότησης για τα υφιστάμενα μέσα, τα οποία συμβάλλουν στην επίτευξη αυτών των στόχων, και ιδίως το ΕΚΤ, την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, το ΕΤΠ και το EaSI· επιμένει ότι τα μέσα αυτά θα πρέπει να διατηρηθούν στο επόμενο ΠΔΠ και να συνεχίσουν να εφαρμόζονται κυρίως μέσω επιχορηγήσεων·

Τροπολογία    24

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 83 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

83α.  θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο επαρκές μερίδιο των χρηματοδοτικών πόρων που προορίζονται για την πολιτική συνοχής, προκειμένου να είναι σε θέση τόσο να ανταποκριθεί με επιτυχία σε νέες προκλήσεις όπως αυτές που συνδέονται με την έγκαιρη υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και την ανάπτυξη του κοινωνικού διαλόγου, όσο και να συνεχίσει να προωθεί τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, την αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας και την ένταξη ηλικιωμένων εργαζομένων στην αγορά εργασίας, την ανάπτυξη ικανοτήτων και τη διά βίου μάθηση, την ενθάρρυνση των κοινωνικών επενδύσεων σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες και στην κοινωνική οικονομία, την καταπολέμηση της φτώχειας, των ανισοτήτων και των δημογραφικών μεταβολών· επιμένει ότι θα πρέπει να διατηρηθεί η αυτονομία του ΕΚΤ προκειμένου να συμβάλει περαιτέρω στην οικονομική και κοινωνική συνοχή·

Τροπολογία    25

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 83 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

83β.  υπογραμμίζει ιδίως ότι το ΕΚΤ θα πρέπει να επεκτείνει τη στήριξή του στην ανάπτυξη του κοινωνικού διαλόγου, συγκεκριμένα με τη βελτίωση της δημιουργίας ικανοτήτων των κοινωνικών εταίρων, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών τομεακών και διατομεακών επιπέδων, και ότι αυτή η δέσμευση θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική για τα κράτη μέλη σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ και θα πρέπει να διατεθούν οι ανάλογοι πόροι από το ΕΚΤ για διμερείς ή/και μονομερείς δραστηριότητες δημιουργίας ικανοτήτων από τους κοινωνικούς εταίρους με σκοπό την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου· τονίζει ότι θα πρέπει να γίνονται πάντα σεβαστές οι ανάγκες εκείνων των δικαιούχων που έχουν περιορισμένες διοικητικές ικανότητες·

Τροπολογία    26

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 83 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

83γ.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι ο συνολικός αριθμός των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού παραμένει σε πολύ υψηλό επίπεδο – 118 εκατομμύρια (23,5 %) του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ το 2016, αριθμός που απέχει πολύ από την επίτευξη του στόχου της στρατηγικής « Ευρώπη 2020» για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό· ζητεί, συνεπώς, αύξηση των χρηματοδοτικών πόρων για μέτρα κοινωνικής πολιτικής· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης ενός ελάχιστου μεριδίου 30 % του ΕΚΤ για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, και να ελέγχει προσεκτικά ότι το εν λόγω μερίδιο χρησιμοποιείται πράγματι για τον σκοπό αυτόν· υπογραμμίζει επίσης τον ιδιαίτερο ρόλο του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους για τη διευκόλυνση των οργανώσεων που στηρίζουν εκείνους που βρίσκονται σε μεγαλύτερη ανάγκη, και αντιμετωπίζουν τα διαρθρωτικά προβλήματα της επισιτιστικής ένδειας, καθώς και το εντεινόμενο πρόβλημα της ενεργειακής ένδειας·

Τροπολογία    27

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 83 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

83δ.  υπογραμμίζει τον ουσιαστικό ρόλο του προγράμματος EaSI όσον αφορά την ανάπτυξη κατάλληλων καινοτόμων πολιτικών λύσεων για την επιτυχή αντιμετώπιση του φάσματος των ολοένα πιο περίπλοκων προβλημάτων στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών προκλήσεων, καθώς και για την παροχή της απαραίτητης στήριξης για τη δημιουργία θεσμικών ικανοτήτων και τη λειτουργία των διαφόρων οργανώσεων που συμμετέχουν στην εφαρμογή μέτρων κοινωνικής πολιτικής, με ιδιαίτερη εστίαση στην ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου και των συλλογικών διαπραγματεύσεων, καθώς και για την επιτυχή προώθηση της δίκαιας και εκούσιας διασυνοριακής κινητικότητας των εργαζομένων και την περαιτέρω διευκόλυνση της πρόσβασης των ευάλωτων ομάδων, των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των κοινωνικών επιχειρήσεων σε μικροχρηματοδότηση· για τον λόγο αυτόν, επιμένει στη διατήρηση του 55 % των πόρων για τον άξονα Progress στο πλαίσιο του EaSI·

Τροπολογία    28

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 84

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

84.  τονίζει ιδιαίτερα τη συνεχή ανάγκη καταπολέμησης της ανεργίας, ιδίως μεταξύ των νέων, και ζητεί, ως εκ τούτου, να διπλασιαστεί το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού· θεωρεί ότι οι επενδύσεις για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, και κυρίως για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων, παραμένει μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες της ΕΕ·

84.  υπογραμμίζει ότι η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, ιδίως μεταξύ των ατόμων εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης, θα πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί κύρια προτεραιότητα και ζητεί, ως εκ τούτου, να διπλασιαστεί το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων και να εξασφαλιστεί η γρήγορη και απλουστευμένη αξιοποίηση των κονδυλίων και η μετατροπή της σε ένα σταθερότερο ενωσιακό χρηματοδοτικό μέσο κατά την περίοδο μετά το 2020· θεωρεί ότι οι επαρκείς επενδύσεις είναι ζωτικής σημασίας για να δοθεί ώθηση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, ιδίως για τη στήριξη της διττής εκπαίδευσης, και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, ιδίως ψηφιακών, την προώθηση της επιχειρηματικότητας και των ποιοτικών θέσεων μαθητείας για τους νέους ως μηχανισμών για να προαχθεί η δημιουργία θέσεων εργασίας και η άμεση πρόσβαση στην απασχόληση, με παράλληλη εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και κοινωνικής προστασίας·

Τροπολογία    29

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 84 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

84α.  πιστεύει ακράδαντα ότι η ενωσιακή χρηματοδότηση, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των τομέων 1α και 1β, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιδότηση εθνικών προσεγγίσεων, αλλά θα πρέπει να αξιοποιηθεί για την παροχή πρόσθετης στήριξης στα άτομα που αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό και ανεργία έτσι ώστε να συμπληρώνει και να ενισχύει τα εθνικά προγράμματα σύμφωνα με τις αποφάσεις των κρατών μελών·

Τροπολογία    30

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 85

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

85.  εκφράζει την υποστήριξή του για τα προγράμματα στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, των μέσων ενημέρωσης, της νεολαίας, του αθλητισμού και της ιθαγένειας τα οποία έχουν αποδείξει με ξεκάθαρο τρόπο την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία τους και παραμένουν δημοφιλή για τους δικαιούχους· τάσσεται, ως εκ τούτου, υπέρ της συνέχισης των επενδύσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2020» μέσω των προγραμμάτων Erasmus + και «Δημιουργική Ευρώπη» για να προσεγγισθούν οι νέοι και να τους παρασχεθούν πολύτιμες ικανότητες και δεξιότητες ζωής μέσω δια βίου μάθησης, εκπαίδευσης με επίκεντρο τον διδασκόμενο και μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης, καθώς και άτυπων ευκαιριών μάθησης· ζητεί, ειδικότερα, τον τριπλασιασμό του κονδυλίου για το πρόγραμμα του Erasmus+ στο επόμενο ΠΔΠ με σκοπό να προσεγγισθούν πολύ περισσότεροι νέοι και σπουδαστές σε ολόκληρη την Ευρώπη και να αξιοποιηθεί το πλήρες δυναμικό του προγράμματος· συνιστά, επιπλέον, τη συνέχιση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και επαναλαμβάνει τη στήριξή του για την ενίσχυση της εξωτερικής διάστασης των προγραμμάτων Erasmus+ και «Δημιουργική Ευρώπη»·

85.  εκφράζει την υποστήριξή του για τα προγράμματα στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, των μέσων ενημέρωσης, της νεολαίας, του αθλητισμού και της ιθαγένειας τα οποία έχουν αποδείξει με ξεκάθαρο τρόπο την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία τους και παραμένουν δημοφιλή για τους δικαιούχους· τάσσεται, ως εκ τούτου, υπέρ της συνέχισης των επενδύσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2020» μέσω των προγραμμάτων Erasmus + και «Δημιουργική Ευρώπη» για να προσεγγισθούν οι νέοι και να τους παρασχεθούν πολύτιμες ικανότητες και δεξιότητες ζωής μέσω δια βίου μάθησης, εκπαίδευσης με επίκεντρο τον διδασκόμενο και μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης, καθώς και άτυπων ευκαιριών μάθησης· ζητεί, ειδικότερα, τον τριπλασιασμό του κονδυλίου για το πρόγραμμα του Erasmus+ στο επόμενο ΠΔΠ με σκοπό να προσεγγισθούν πολύ περισσότεροι νέοι και σπουδαστές σε ολόκληρη την Ευρώπη και να αξιοποιηθεί το πλήρες δυναμικό του προγράμματος· συνιστά να εξακολουθήσει το Erasmus+ να αποτελεί ένα ισχυρό και ανεξάρτητο «σήμα κατατεθέν της ΕΕ» και να παραμείνει αυτόνομο το υψηλά εξειδικευμένο έργο του· επίσης, επαναλαμβάνει τη στήριξή του για την ενίσχυση της εξωτερικής διάστασης των προγραμμάτων Erasmus+ και «Δημιουργική Ευρώπη»·

Τροπολογία    31

εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Πρόταση ψηφίσματος

Παράγραφος 85 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία

 

85α.  σημειώνει ότι η Επιτροπή δρομολόγησε την πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης» πριν συζητηθεί και εγκριθεί από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα οποία αυτή την περίοδο εργάζονται για τη βελτίωση της πρότασης της Επιτροπής· συνιστά τη συνέχισή της και επιμένει ότι θα πρέπει να παρασχεθούν επαρκείς πόροι, όχι όμως εις βάρος των υφισταμένων προγραμμάτων ή ταμείων· σε αυτό το πλαίσιο, τονίζει ιδίως ότι χρειάζεται μια χρηματοδότηση που δεν θα αποδυναμώνει το πρόγραμμα Erasmus+·

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.1.2018

 

 

 

(1)

  Βλέπε παράγραφο 73 του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με ημερομηνία 6 Ιουλίου 2016 σχετικά με την «Προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής» (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0309) και παράγραφο 5 του ψηφίσματός του της 27ης Απριλίου 2017 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα ΙΙΙ – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0143).

(2)

  Βλέπε, π.χ. τις ειδικές εκθέσεις 4, 8, 19 και 23 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2016.

(3)

  Βλ. σημείο 55.

(4)

  Ειδική έκθεση αριθ. 19/2016 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου: «Εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ διά χρηματοοικονομικών μέσων: διδάγματα από την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013»

(5)

  Βλ. σημεία 39 και 40.

(6)

  Βλέπε σημείο 207 του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2017 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των αποφάσεών του περί απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, τμήμα III — Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0143).

(7)

  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Μελλοντική χρηματοδότηση της ΕΕ — τελική έκθεση και συστάσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους», 4 Ιανουαρίου 2017, σ. 41-43.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (26.1.2018)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020

(2017/2052(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Anneli Jäätteenmäki

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  καλεί την Επιτροπή να διαρθρώσει το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) κατά τρόπο που να αντικατοπτρίζει σαφώς τις προτεραιότητες της ΕΕ για τα επόμενα έτη, και που να συμβάλλει άμεσα και με διαφάνεια στην πραγματοποίηση επενδύσεων σε έργα με σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, ιδίως όσον αφορά τους πόρους που απαιτούνται για τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και για τη διατήρηση και την ενίσχυση του ηγετικού ρόλου της ΕΕ στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, και για να διασφαλιστεί ότι μπορεί να εκπληρώσει τις διεθνείς υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη Συμφωνία του Παρισιού και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, καθώς και για την τήρηση των δεσμεύσεων και την επίτευξη των στόχων για τη βιοποικιλότητα που έχει αναλάβει σε εσωτερικό και εξωτερικό επίπεδο·

2.  επισύρει την προσοχή στις πρώτες συστάσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για τη βιώσιμη χρηματοδότηση(1), στις οποίες περιλαμβάνονται εκείνες που σχετίζονται με το ΠΔΠ, και τονίζει ότι οι στόχοι βιωσιμότητας πρέπει να στηρίζονται από ένα χρηματοδοτικό σύστημα ικανό να προωθεί τη μακροπρόθεσμη, βιώσιμη ανάπτυξη· καλεί επίσης την Επιτροπή να εξετάσει και να λάβει υπόψη τις συστάσεις αυτές για το επόμενο ΠΔΠ, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης να καθιερωθεί μια «δοκιμασία βιωσιμότητας» για όλους τους μελλοντικούς δημοσιονομικούς κανονισμούς και πολιτικές της ΕΕ, και να προβλεφθούν χρηματοδοτικά μέσα που να επιτυγχάνουν μεγαλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά τη χάραξη πολιτικής·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να επανεξετάσει τις πραγματικές επιπτώσεις που έχουν στην κατάσταση του περιβάλλοντος τα μέτρα οικολογικού προσανατολισμού και τα περιβαλλοντικά μέτρα της ΚΓΠ στο πλαίσιο του Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης και να τα χρηματοδοτεί βάσει των πραγματικών αποτελεσμάτων τους· υπογραμμίζει την ειδική χρηματοδότηση για τη φύση και τη βιοποικιλότητα, και την ανάγκη για ειδική χρηματοδότηση για τη μετάβαση στη βιώσιμη γεωργία·

4.  καλεί την Επιτροπή να λάβει υπό σημείωση τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης επανεξέτασης του 7ου προγράμματος περιβαλλοντικής δράσης (ΠΠΔ) και ιδίως το γεγονός ότι η πιθανότητα να επιτευχθούν οι στόχοι του έως το 2020 είναι ελάχιστη· καλεί την Επιτροπή να διαθέσει πόρους για την επίτευξη των στόχων αυτών και επιπρόσθετους πόρους στην προοπτική του ορίζοντα 2050, αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις πιέσεις που συνδέονται με το περιβάλλον·

5.  επισημαίνει ότι στο άρθρο 2 της Συμφωνίας του Παρισιού τονίζεται η ανάγκη να καταστούν οι χρηματοδοτικές ροές συμβατές με την πορεία προς τις χαμηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και την ανάπτυξη με ανθεκτικότητα στις κλιματικές μεταβολές, καθώς και ότι απαιτούνται κατάλληλες μεταρρυθμίσεις του ΠΔΠ μετά το 2020 προκειμένου να επιτευχθούν οι καθαρές μηδενικές εκπομπές έως το 2050·

6.  ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το επόμενο ΠΔΠ συνάδει με τους ΣΒΑ του ΟΗΕ, προκειμένου να αυξηθεί η συνοχή των δαπανών της ΕΕ και να βελτιωθεί η ισορροπία μεταξύ των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών διαστάσεων·

7.  επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης θα μειωθεί λόγω του Brexit· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να καθορίσει σαφείς και συγκεκριμένες προτεραιότητες, καθώς τα διαθέσιμα χρήματα θα είναι λιγότερα·

8.  τονίζει ότι το επόμενο ΠΔΠ πρέπει να είναι συμβατό τόσο με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ένωση σε εξωτερικό επίπεδο, όπως οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης που έχουν θέσει τα Ηνωμένα Έθνη, όσο και με τους δικούς της μακροπρόθεσμους στόχους στον τομέα των σχετικών με το κλίμα δαπανών, και να συμβάλλει ενεργά στην επίτευξή τους, καθώς και με τη μεταρρύθμιση του προϋπολογισμού της ΕΕ προκειμένου ο προϋπολογισμός να καταστεί πιο αποτελεσματικός με βάση πρόσθετους ίδιους πόρους· θεωρεί ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη διεξοδική ένταξη της διάστασης του κλίματος στις δαπάνες της ΕΕ, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τον μετριασμό και την προσαρμογή, και με την παρακολούθηση της εκτέλεσης των δαπανών σε ετήσια βάση· καλεί, επομένως, την Επιτροπή να αναπτύξει μια διαφανή και αξιόπιστη μέθοδο υπολογισμού η οποία θα μπορεί να παρέχει στοιχεία για τις αναμενόμενες επιπτώσεις των σχετικών με το κλίμα δαπανών, καθώς και τη στάθμισή τους για την εκ των υστέρων αξιολόγηση, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων·

9.  επισημαίνει ότι η επιτυχής μεσοπρόθεσμη προσέγγιση όσον αφορά την περιβαλλοντική πολιτική απαιτεί χρηματοπιστωτική σταθερότητα· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι η διάρκεια επτά ετών θα ήταν εφικτή επίσης για το επόμενο ΠΔΠ, επειδή παρέχει την κατάλληλη ευελιξία και τη δυνατότητα μεσοπρόθεσμης επανεξέτασης·

10.  επισημαίνει ότι απαιτείται συνδυασμός διάφορων πολιτικών προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της κλιματικής πολιτικής και να βελτιωθεί η κατάσταση του περιβάλλοντος· ζητεί να ληφθεί υπόψη η πιθανή χρηματοδότηση της πολιτικής για τη συνοχή σε αυτό το πλαίσιο·

11.  τονίζει ότι η μετάβαση προς μια βιώσιμη κυκλική οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα αποτελεί τον μόνο τρόπο για να εξασφαλιστεί ένα υγιές περιβάλλον διαβίωσης και η μακροπρόθεσμη ευημερία των πολιτών της Ένωσης και της ευρωπαϊκής οικονομίας· θεωρεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να πρωτοστατήσει σε παγκόσμιο επίπεδο στη μετάβαση προς μια βιώσιμη κυκλική οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και ένα σύστημα βιώσιμης παραγωγής-κατανάλωσης· υπενθυμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, τη σημασία της απαραίτητης χρηματοδότησης της ανάπτυξης και της έρευνας·

12.  υπενθυμίζει ότι το επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να βοηθήσει την Ένωση να επιτύχει όχι μόνο τους περιβαλλοντικούς στόχους της και τους στόχους όσον αφορά το κλίμα και την ενέργεια με ορίζοντα το 2030, αλλά και πολυμερείς δεσμεύσεις που σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη και το περιβάλλον, όπως οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης ή η Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα (CBD), και ειδικότερα ο στόχος του Aichi αυτής· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ δεν θα πρέπει να χρηματοδοτεί έργα ή επενδύσεις που παρεμποδίζουν την επίτευξη αυτών των στόχων, δυσχεραίνουν την υλοποίησή τους ή δεν είναι συμβατές με την επίτευξή τους·

13.  υπογραμμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να υποστηρίζει τις περιφέρειες με υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης προκειμένου να βελτιωθεί ουσιαστικά η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, δεδομένου ότι τα προβλήματα σε πολλές περιπτώσεις συνδέονται με την ενεργειακή φτώχεια στις εν λόγω περιοχές·

14.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχιστούν και να ενισχυθούν ως ξεχωριστή και αυξημένη χρηματοδότηση στο επόμενο ΠΔΠ επαρκώς χρηματοδοτούμενα προγράμματα που διαφυλάσσουν τη βιοποικιλότητα και προστατεύουν το περιβάλλον, όπως το πρόγραμμα LIFE· υπογραμμίζει ότι το πρόγραμμα LIFE είναι το μόνο χρηματοδοτικό μέσο στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ που είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένο στο περιβάλλον, τη διατήρηση της φύσης και την κλιματική αλλαγή· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι τα μελλοντικά χρηματοδοτικά μέσα για τη γεωργία και την ανάπτυξη της υπαίθρου και των περιφερειών θα περιλαμβάνουν ειδικά κονδύλια για τη βιοποικιλότητα και τη διαχείριση του δικτύου Natura 2000, τα οποία θα τελούν υπό την κοινή διαχείριση των εθνικών και περιφερειακών περιβαλλοντικών αρχών·

15.  τονίζει τις δυνατότητες που προσφέρουν οι πράσινες υποδομές και οι λύσεις που βασίζονται στη φύση για την παροχή υπηρεσιών για την κοινωνία με οικονομικά αποδοτικό τρόπο· τονίζει την ανάγκη να εξεταστούν επαρκώς αυτές οι εναλλακτικές πράσινες λύσεις για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο αποφάσεων που αφορούν την αγροτική και την περιφερειακή χρηματοδότηση, και ζητεί τη δημιουργία ενός ειδικού μέσου για τη θέσπιση διευρωπαϊκού δικτύου πράσινων υποδομών (ΤΕΝ-G) με στόχο την αξιοποίηση των οφελών της βιοποικιλότητας·

16.  τονίζει ότι τα διάφορα ταμεία θα πρέπει να είναι συνεκτικότερα και να συνεργάζονται πιο αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών προκλήσεων, όπως για να καταστεί δυνατή η δίκαιη μετάβαση των περιοχών που εξαρτώνται από τον άνθρακα ή για να καταπολεμηθεί η ενεργειακή φτώχεια ή η απώλεια βιοποικιλότητας·

17.  αναγνωρίζει την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία της συνεργασίας για την αντιμετώπιση κοινών απειλών κατά της δημόσιας υγείας· θεωρεί ότι, με βάση τα αρχικά θετικά αποτελέσματα του εν εξελίξει προγράμματος για την υγεία, το επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα αξιόπιστο πρόγραμμα για την υγεία που θα αντιμετωπίζει ζητήματα υγείας σε διασυνοριακή βάση και θα παρέχει υποστήριξη στα κράτη μέλη υπό τη μορφή εμπειρογνωμοσύνης και ανταλλαγής δεδομένων, αποδεικτικών στοιχείων και ορθών πρακτικών· ζητεί το επόμενο ΠΔΠ να αποτυπώνει, μεταξύ άλλων με μια σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης για τα προγράμματα για την υγεία, την ευθύνη της ΕΕ να υλοποιήσει τους ΣΒΑ 3 για τη δημόσια υγεία, τα συστήματα υγείας και τα προβλήματα υγείας που συνδέονται με το περιβάλλον και να υποστηρίξει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις ανισότητες στον τομέα της υγείας που υπονομεύουν τη κοινωνική συνοχή και παρεμποδίζουν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση·

18.  αναγνωρίζει τον ρόλο της βιώσιμης γεωργίας και δασοκομίας ως βασικών συνιστωσών των εργασιών της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας βιοποικιλότητας και την προώθηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας· θεωρεί απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) ευθυγραμμίζεται με τους στόχους και τις πολιτικές της ΕΕ στους τομείς του περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και του κλίματος· υπενθυμίζει ότι το επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να κατευθύνει τη μετά το 2020 ΚΓΠ προς μια δίκαιη, αποτελεσματική και αποδοτική γεωργική πολιτική που έχει ως κεντρικό στόχο να διευκολύνει τη μετάβαση προς ένα βιώσιμο σύστημα τροφίμων και γεωργίας στην Ευρώπη, και τονίζει ότι πρέπει να παρασχεθεί επαρκής χρηματοδότηση για την επίτευξη των στόχων· επιδοκιμάζει τη στρατηγική προσέγγιση της Επιτροπής, που παρουσιάζεται στην ανακοίνωσή της της 29ης Νοεμβρίου 2011 με τίτλο «Το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας» (COM(2017)0713), για την παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στα κράτη μέλη ώστε να βρίσκουν τα κατάλληλα μέσα για να κατευθύνουν τους γεωργικούς τομείς τους προς την επίτευξη των κοινών περιβαλλοντικών στόχων κατά τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο·

19.  καλεί την Επιτροπή να στηρίξει περαιτέρω την έρευνα και την καινοτομία όσον αφορά εναλλακτικές λύσεις αντί των δοκιμών σε ζώα, και να διαθέσει περισσότερους χρηματοδοτικούς πόρους για τα έργα έρευνας και ανάπτυξης που διεξάγονται στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν την ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων και να συνεργάζονται στο πλαίσιο διεθνών δομών, ούτως ώστε να επιταχύνουν την κύρωση και αποδοχή εναλλακτικών μεθόδων, και να παρέχουν γνώσεις σε τρίτες χώρες όπου οι επιστήμονες ενδέχεται να αγνοούν την ύπαρξη εναλλακτικών μεθόδων και να υποστηρίζουν οικονομικά τις χώρες αυτές όπου οι εγκαταστάσεις δοκιμών ενδέχεται να μην διαθέτουν τις απαραίτητες υποδομές·

20.  τονίζει ότι το επόμενο ΠΔΠ πρέπει να εξετάσει τις κοινωνικές προκλήσεις για τις τοπικές και τις περιφερειακές κοινότητες που έχουν υψηλό μερίδιο εργαζομένων σε τομείς εξαρτώμενους από τον άνθρακα κατά την αναγκαία μετάβασή τους σε μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα· ζητεί τα ενωσιακά ταμεία και προγράμματα να διατίθενται με συνεκτικό τρόπο προκειμένου να διευκολύνουν τη δίκαιη μετάβαση σε αυτές τις κοινότητες μέσω στήριξης της ανάπτυξης, της επανεκπαίδευσης και της αναβάθμισης των δεξιοτήτων των εργαζομένων, της εκπαίδευσης, των πρωτοβουλιών αναζήτησης εργασίας και των νεοφυών επιχειρήσεων, σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους·

21.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί και να εξορθολογιστεί η πολιτική για την ενέργεια και το κλίμα, και ιδίως όλοι οι στόχοι της ενεργειακής ένωσης, οι οποίοι θα πρέπει να υποστηριχθούν από τα υφιστάμενα μέσα, για παράδειγμα στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, καθώς και από νέα μέσα·

22.  ζητεί η χρηματοδότηση των οργανισμών της ΕΕ να αντιστοιχεί στις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί·

23.  επισημαίνει, όσον αφορά τις δεσμεύσεις στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού, την ανάγκη θέσπισης ολοκληρωμένου μέσου για τις περιφέρειες και χώρες που εξαρτώνται από τον άνθρακα, προκειμένου να στηριχθεί η δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, ιδίως όσον αφορά την ανάπτυξη και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων και δικτύων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, την έγκαιρη προσαρμογή σε μελλοντικά περιβαλλοντικά πρότυπα, την αναδιάρθρωση διαδικασιών που σχετίζονται με τους τομείς που εξαρτώνται από τον άνθρακα, τον εκσυγχρονισμό της τηλεθέρμανσης (συμπεριλαμβανομένης της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης), την αποθήκευση ενέργειας, τις λύσεις και υποδομές ηλεκτρικής κινητικότητας και τις λύσεις ενεργειακής απόδοσης·

24.  υπενθυμίζει τη σημασία της πρόληψης και της διερεύνησης της κατάχρησης κονδυλίων και τη σημασία μιας πολιτικής καταπολέμησης της απάτης· τονίζει επίσης τη σημασία της συνεργασίας με τρίτες χώρες με σκοπό τη δημιουργία ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τα πλέον επικίνδυνα προϊόντα που μπορεί να βλάψουν την υγεία και την ασφάλεια του πληθυσμού και να προκαλέσουν ζημία στο περιβάλλον·

25.  υπενθυμίζει ότι η καλή υγεία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη άλλων στόχων που έχει θέσει η ΕΕ και ότι οι πολιτικές σε τομείς όπως η γεωργία, το περιβάλλον, τα κοινωνικά ζητήματα, η ένταξη και η απασχόληση έχουν αντίκτυπο στην υγεία· ζητεί, ως εκ τούτου, να περιληφθεί στο επόμενο ΠΔΠ μια ενισχυμένη εκτίμηση αντικτύπου στην υγεία και τη διατομεακή συνεργασία·

26.  τονίζει τη σημασία των αποκεντρωμένων οργανισμών της ΕΕ στην υλοποίηση των στόχων της ΕΕ που σχετίζονται με την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος (ECDC, ECHA, ΕΟΠ, EFSA, EMA)· ζητεί από την Επιτροπή να εγγυηθεί βιώσιμες και ασφαλείς δομές χορήγησης πόρων για τους οργανισμούς αυτούς στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ·

27.  ζητεί να αυξηθεί το ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ που διατίθεται στα μέτρα της πολιτικής συνοχής για την περίοδο μετά το 2020, αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμβολή των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών και υγειονομικών υποδομών και τη γεφύρωση του κοινωνικοοικονομικού χάσματος μεταξύ των περιφερειών· τονίζει ότι η αποτελεσματικότητα των χρηματοδοτικών μέσων δεν αντικαθιστά την απόλυτη ανάγκη για επιχορηγήσεις σε ορισμένους τομείς, και ιδίως στον τομέα των καινοτόμων και ριψοκίνδυνων έργων·

28.  τονίζει ότι οι δαπάνες της ΕΕ σε εξωτερικές πολιτικές θα πρέπει να διατηρήσουν υψηλό επίπεδο φιλοδοξιών όσον αφορά το κλίμα και τις δαπάνες που σχετίζονται με το περιβάλλον·

29.  ζητεί να ολοκληρωθεί η νομοθετική διαδικασία για την έγκριση του προσεχούς ΠΔΠ πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019, προκειμένου να δοθεί επαρκής χρόνος για τη διαπραγμάτευση της τομεακής νομοθεσίας της ΕΕ και να αποφευχθούν καθυστερήσεις στην εφαρμογή των νέων προγραμμάτων·

30.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να παρασχεθεί χρηματοδοτική συνδρομή της ΕΕ για τον παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων μετά το 2020 στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας από κινδύνους που οφείλονται στην ακτινοβολία· υπογραμμίζει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της μακροχρόνιας και περίπλοκης διαδικασίας παροπλισμού και διάθεσης αποβλήτων που απαιτεί την ύπαρξη ειδικού τεχνικού εξοπλισμού, προσωπικού υψηλής ειδίκευσης και επαρκών χρηματοδοτικών πόρων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.1.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

43

3

8

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Seb Dance, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Elena Gentile, Martin Häusling, Norbert Lins, Nuno Melo, Ulrike Müller, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Carlos Zorrinho

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

France Jamet, Jiří Maštálka

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

43

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Frédérique Ries

EFDD

Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Stefan Eck, Jiří Maštálka

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Seb Dance, Elena Gentile, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

Verts/ALE

Marco Affronte, Martin Häusling, Bart Staes, Keith Taylor

3

-

EFDD

Julia Reid

ENF

France Jamet, Joëlle Mélin

8

0

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EPP

Renate Sommer

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/170713-sustainable-finance-report_en.pdf


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (15.1.2018)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020

(2017/2052(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Marian-Jean Marinescu

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να συμπληρωθεί η ενεργειακή ένωση με μια μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή, καθώς και να ολοκληρωθούν η ψηφιακή ενιαία αγορά, η ένωση κεφαλαιαγορών και ο ευρωπαϊκός χώρος έρευνας, ως θεμελιώδη στοιχεία της ενιαίας αγοράς· τονίζει ότι η πολιτική για την έρευνα και την καινοτομία αποτελεί βασική στρατηγική συνιστώσα των ενεργειακών, βιομηχανικών και ψηφιακών πολιτικών, και υπογραμμίζει την ανάγκη να διατεθούν για την πολιτική αυτή οι απαιτούμενοι πόροι από τον προϋπολογισμό·

2.  υπενθυμίζει ότι το τρέχον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ), το οποίο καλύπτει την περίοδο 2014-2020, αντιστοιχεί, σε πληρωμές, σε λιγότερο από το 1 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος των κρατών μελών και αντιπροσωπεύει σημαντική μείωση σε σχέση με το προηγούμενο ΠΔΠ, κάτι που υπονομεύει την εδαφική, οικονομική και κοινωνική συνοχή και την αρχή της αλληλεγγύης στο εσωτερικό της ΕΕ· επισημαίνει ότι η οικονομική και κοινωνική κρίση που έπληξε τα κράτη μέλη απέχει πολύ από το να τελειώσει, ενώ παράλληλα πρέπει να αντιμετωπιστούν νέες προτεραιότητες, προκλήσεις και απρόβλεπτες κρίσεις· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι ο προϋπολογισμός του ΠΔΠ για την περίοδο μετά το 2020 θα πρέπει να αυξηθεί σε σύγκριση με την τρέχουσα περίοδο· καλεί την Επιτροπή να διαρθρώσει το επόμενο ΠΔΠ κατά τέτοιον τρόπο ώστε να αντικατοπτρίζει με σαφήνεια τόσο τις υφιστάμενες όσο και τις νέες προτεραιότητες και να καθιστά δυνατή την αντιμετώπιση απρόβλεπτων κρίσεων· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι νέες προτεραιότητες θα πρέπει να χρηματοδοτούνται με νέα κονδύλια, χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο μακροπρόθεσμοι στόχοι και προγράμματα·

3.  θεωρεί ότι, πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019, αποτελεί προτεραιότητα να κλείσουν, μαζί με τον κανονισμό για το ΠΔΠ μετά το 2020, όλοι οι φάκελοι ευρωπαϊκών πολιτικών για την περίοδο μετά το 2020· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, το συντομότερο δυνατόν, προτάσεις για όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές, με βάση κανονισμούς που βρίσκονται επί του παρόντος σε ισχύ και οι οποίοι έχουν επικαιροποιηθεί έπειτα από την εφαρμογή τους στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ, προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις στον προγραμματισμό και την υλοποίηση για τη νέα περίοδο·

4.  πιστεύει ότι το επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να επικεντρωθεί κατά κύριο λόγο σε τομείς και έργα με σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, σε τομείς που προωθούν την επανεκβιομηχάνιση, την οικονομική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την πραγματική καινοτομία, και οδηγούν σε τόνωση της απασχόλησης, όπως το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία, με στόχο να επιταχυνθεί η μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία που βασίζεται στη γνώση και πρωτοπορεί σε παγκόσμιο επίπεδο·

5.  τονίζει ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για την υποστήριξη της νέας στρατηγικής για βιώσιμη βιομηχανική πολιτική, έτσι ώστε η ΕΕ να μπορεί να αντεπεξέλθει στον διαρκώς αυξανόμενο ανταγωνισμό και την άνθιση της καινοτομίας στον τομέα της ψηφιοποίησης και του οικολογικού προσανατολισμού σε άλλα μέρη του κόσμου, και να μπορέσει να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο στους τομείς της βιωσιμότητας, της καινοτομίας, της ψηφιοποίησης και της οικονομίας χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών· ζητεί να διασφαλιστεί και να παραταθεί η λειτουργία των απαραίτητων χρηματοδοτικών προγραμμάτων μέσω ενός ειδικού βελτιστοποιημένου προγράμματος επενδύσεων και αντίστοιχης χρηματοδότησης που θα διευκολύνει την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης βιομηχανικής στρατηγικής που θα εστιάζει σε βασικούς βιομηχανικούς τομείς της ΕΕ, σε συντονισμό με τις περιβαλλοντικές πολιτικές της ΕΕ·

6.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για δραστηριότητες καινοτομίας που αποσκοπούν στην ανάπτυξη υποδομών και λύσεων εμβυσμάτωσης και αποθήκευσης για οχήματα υδρογόνου και ηλεκτρικά οχήματα, και να συνεχίσει να στηρίζει και να αναπτύσσει περαιτέρω πρωτοβουλίες όπως η πρωτοβουλία για την ηλεκτροκίνηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και η κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο»·

7.  υπενθυμίζει την αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την, ακόμη ανεκπλήρωτη, δέσμευση της ΕΕ να δαπανάται το 20 % του προϋπολογισμού της σε δράσεις για το κλίμα· επαναλαμβάνει τη θέση του ότι μια μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή, η εφαρμογή της αρχής «προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση», η μείωση των εκπομπών, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και οι έξυπνες και σύγχρονες υποδομές θα πρέπει να αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ενεργειακής ένωσης και, ως εκ τούτου, να έχουν προτεραιότητα στο επόμενο ΠΔΠ·

8.  θεωρεί ότι κατά την περίοδο του επόμενου ΠΔΠ θα πρέπει να προβλέπεται ενισχυμένη ενωσιακή χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων από τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, με σκοπό την εμβάθυνση της ολοκλήρωσης της αγοράς ενέργειας της ΕΕ, και την ενίσχυση της επίτευξης των στόχων της ΕΕ για το κλίμα στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού, ιδίως σε σχέση με βασικά έργα ενεργειακών υποδομών, όπως τα έργα κοινού ενδιαφέροντος (PCI)·

9.  τονίζει τη σημασία της θέσπισης συνεκτικού προγράμματος στήριξης για περιοχές υψηλής έντασης άνθρακα και ανθρακούχων εκπομπών που βρίσκονται σε μετάβαση, με στόχο την υποστήριξη της ενεργειακής μετάβασης, της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και του εκσυγχρονισμού της παραγωγής ενέργειας, των δικτύων, και των τεχνολογιών δέσμευσης, αποθήκευσης και αξιοποίησης άνθρακα, ιδίως σε βιομηχανικούς κλάδους, καθώς και του εκσυγχρονισμού της τηλεθέρμανσης· θεωρεί ότι ο μετασχηματισμός του τομέα της ενέργειας υπό το πρίσμα των στόχων που τίθενται στο πλαίσιο των φιλοδοξιών για το κλίμα θα πρέπει να βασίζεται στην κινητοποίηση των υφιστάμενων ταμείων ή στη δημιουργία ενός ταμείου ενεργειακής μετάβασης στο πλαίσιο του προσεχούς ΠΔΠ, ώστε να διευκολυνθούν οι διαρθρωτικές αλλαγές σε ενεργοβόρες βιομηχανίες και μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής έντασης άνθρακα και να δοθούν κίνητρα για βιώσιμες επενδύσεις χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και καινοτόμες λύσεις·

10.  θεωρεί ότι πρέπει να διατεθούν επαρκείς πόροι προκειμένου να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία της Ενεργειακής Ένωσης, καθώς και για να καταστεί βιώσιμο το δίκτυο διασύνδεσης της ΕΕ, να εκσυγχρονιστούν και να επεκταθούν τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής, και να επιτευχθεί η κατάλληλη διαχείριση της ζήτησης, του εφοδιασμού και της αποθήκευσης ενέργειας στο εσωτερικό της ΕΕ· τονίζει ότι είναι σημαντικό να συνδεθεί η Ευρώπη με την περιοχή της Κασπίας Θάλασσας, τη Μέση Ανατολή και την Κεντρική Ασία, καθώς και να πραγματοποιηθούν επενδύσεις στον διάδρομο φυσικού αερίου Ανατολικής Μεσογείου προκειμένου να περιοριστεί η εξάρτηση της ΕΕ από το ρωσικό φυσικό αέριο· επαναλαμβάνει την ανάγκη για ενδυνάμωση της πολυμερούς συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας·

11.  τονίζει την ανάγκη για έναν αναβαθμισμένο, πιο αποτελεσματικό και περιβαλλοντικά βιώσιμο μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), ο οποίος θα οδηγήσει στην κάλυψη των ελλειπόντων κρίκων στην ενεργειακή και ψηφιακή ραχοκοκαλιά της Ευρώπης, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη βιώσιμων διευρωπαϊκών δικτύων υψηλών επιδόσεων· ζητεί να δοθεί προτεραιότητα, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών δικτύων, σε οριζόντια έργα που θα συνδέουν σχέδια στους τομείς των υποδομών, της ψηφιακής τεχνολογίας, της ενέργειας και των μεταφορών·

12.  επισημαίνει την πρόσφατη αυξητική τάση στη χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων· επαναλαμβάνει ότι, στο επόμενο ΠΔΠ, τα χρηματοπιστωτικά μέσα δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις επιχορηγήσεις για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας, της ενεργειακής απόδοσης, των προσπαθειών αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και των καινοτόμων τεχνολογιών για τις συμβατικές πηγές ενέργειας, δεδομένου ότι οι επιχορηγήσεις παρέχουν σταθερή χρηματοδότηση και οδηγούν σε μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων επί τόπου και στη διασφάλιση της ευρύτερης δυνατής συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών, μεταξύ των οποίων η ακαδημαϊκή κοινότητα, τα ερευνητικά κέντρα, οι τοπικές δημόσιες αρχές, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και οι πολίτες· τονίζει, επιπλέον, τη σημασία των επενδύσεων σε λιγότερο ώριμες τεχνολογίες, ιδίως όσον αφορά την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές·

13.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς μέσω της πλήρους αξιοποίησης του ραδιοφάσματος, των δικτύων 5G και της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο, καθώς και με την επίτευξη περαιτέρω προόδου όσον αφορά την εναρμόνιση των κανόνων της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες, ούτως ώστε να θεσπιστεί το κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο σε ολόκληρη την Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των απομακρυσμένων περιοχών της υπαίθρου· καλεί την Επιτροπή να παράσχει τη στήριξη που απαιτείται προκειμένου να αρθούν τα γλωσσικά εμπόδια και να δοθούν κίνητρα για επενδύσεις που συμβάλλουν στην οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας των gigabit μέχρι το 2025· τονίζει ότι τα εν λόγω κονδύλια θα πρέπει να επικεντρωθούν σε μια «ψηφιακή ραχοκοκαλιά» η οποία θα παρέχει συνδεσιμότητα οπτικών ινών σε επίπεδο δικτύου κορμού και δικτύου οπισθόζευξης σε πιο απομακρυσμένες κοινότητες, παρέχοντας, με τον τρόπο αυτό, συνδέσεις gigabit ύψιστης ποιότητας για υπηρεσίες εκπαίδευσης και δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας για την τοπική στήριξη δικτύων 5G·

14.  τονίζει, επιπλέον, την ανάγκη για καλύτερο συντονισμό των μέσων της ΕΕ για τις επενδύσεις, μεταξύ άλλων στην καινοτομία, τη γνώση, τις δεξιότητες, και την πρόσβαση στις αγορές για τις ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί η χρηματοδότηση προγραμμάτων για ΜΜΕ, όπως το μέσο για τις ΜΜΕ και το COSME, χωρίς να παρεμποδίζονται άλλα προγράμματα, προκειμένου να ενισχυθούν περαιτέρω η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα των ΜΜΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

15.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να επιδιώκεται η καλύτερη ενημέρωση του κοινού σχετικά με τον αντίκτυπο των νέων προγραμμάτων της Επιτροπής·

16.  υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν θέσει ως στόχο να κατευθύνεται το 3 % του ΑΕΠ στην έρευνα και ανάπτυξη, εκ του οποίου τα δύο τρίτα θα πρέπει να προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα· καλεί τα κράτη μέλη να τηρήσουν τις εθνικές δεσμεύσεις τους για επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη, προκειμένου να επιτευχθεί ο εν λόγω στόχος· καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν τις εθνικές επενδύσεις τους στην έρευνα και ανάπτυξη· υπογραμμίζει ότι εργαλεία όπως ο Μηχανισμός Υποστήριξης Πολιτικής θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των εθνικών συστημάτων έρευνας· ζητεί να θεσπιστούν κανόνες για τη διευκόλυνση, σε συντονισμό με την Επιτροπή, των συνεργειών μεταξύ του μελλοντικού ΠΠ9 και των εθνικών προϋπολογισμών·

17.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του να ενισχυθεί το συνολικό επίπεδο του προϋπολογισμού με στόχο να ανέλθει σε τουλάχιστον 120 δισεκατομμύρια EUR, ώστε το ΠΠ9 να είναι σε θέση να συμβάλει στην αντιμετώπιση των κοινωνιακών προκλήσεων, στην εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης σε παγκόσμια κλίμακα καθώς και της επιστημονικής και βιομηχανικής της υπεροχής στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας, και στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα· ζητεί, επίσης, να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην υλοποίηση έργων έρευνας και καινοτομίας μέσω κοινών επιχειρήσεων και να υποστηριχθούν οι επενδύσεις σε βασικές τεχνολογίες προκειμένου να καλυφθεί το επενδυτικό κενό στην καινοτομία· ζητεί, ειδικότερα, να καταβληθούν προσπάθειες για την προώθηση πρωτοποριακών, καινοτόμων πρωτοβουλιών για τη δημιουργία αγορών, ιδίως για τις ΜΜΕ·

18.  επικροτεί τις προσπάθειες της Επιτροπής για απλούστευση του προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία· ζητεί να διατηρηθούν οι προσπάθειες αυτές στο ΠΠ9, με στόχο την εξασφάλιση καλύτερης πρόσβασης και ίσων όρων ανταγωνισμού για τους αιτούντες από όλα τα κράτη μέλη μέσω ενός νέου συστήματος για την αξιολόγηση των αιτήσεων με βάση την προστιθέμενη αξία και τα πιθανά αποτελέσματα των προτάσεων· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον η αυξημένη χρήση κατ’ αποκοπή ποσών αποτελεί τη βέλτιστη λύση για δικαιούχους και ελεγκτές· τονίζει ότι η θέσπιση μιας προσέγγισης ενιαίου ελέγχου και η μεγαλύτερη αποδοχή των λογιστικών πρακτικών των δικαιούχων θα συνεπαγόταν σημαντική απλούστευση για τους δικαιούχους του ΠΠ· πιστεύει ότι η προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή θα πρέπει να ενισχυθεί στο προσεχές ΠΠ, δεδομένου ότι θα συνέβαλε στην προώθηση της καινοτομίας· τονίζει ότι οι επενδύσεις στην επιστημονική και τεχνολογική υποδομή είναι απαραίτητες για την επίτευξη άριστων αποτελεσμάτων στην έρευνα και καινοτομία· υπογραμμίζει την επιτυχία της ετικέτας «Σφραγίδα αριστείας»·

19.  τονίζει τη σημασία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας (ΕΙΤ) και των Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας (ΚΓΚ), που χρειάζονται επαρκείς πόρους για την περαιτέρω ανάπτυξη των δράσεών τους στην εκπαίδευση, για την προώθηση των νεοφυών επιχειρήσεων και για τη στήριξη μιας καινοτομίας που θα συμβάλλει στην υγεία των πολιτών, την ενεργειακή μετάβαση, την ψηφιοποίηση και τη δράση για το κλίμα, μεταξύ άλλων, και η οποία θα ανταποκρίνεται στις σημαντικές προκλήσεις και θα ωφελεί το σύνολο της κοινωνίας·

20.  πιστεύει ακράδαντα ότι τα κονδύλια του προϋπολογισμού για την υγεία —έναν θεμελιώδη παράγοντα για την ποιότητα ζωής και την ευημερία των πολιτών— πρέπει να είναι υψηλότερα στο ΠΠ9 από ό,τι ήταν στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», καθώς και ότι θα πρέπει να διατεθούν τα απαραίτητα ποσά για μηχανισμούς που εξασφαλίζουν την ιεράρχηση των αναγκών δημόσιας έρευνας και μια εύλογη δημόσια απόδοση των επενδύσεων· επισημαίνει το μεγάλο εύρος των καθοριστικών για την υγεία παραγόντων, και τονίζει ότι σε αυτούς περιλαμβάνονται τα τρόφιμα, το περιβάλλον και ο τρόπος ζωής, μεταξύ άλλων· ζητεί, επομένως, να διαμορφωθεί μια προσέγγιση τύπου «Μία υγεία», μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της πολιτικής έρευνας και ανάπτυξης·

21.  θεωρεί ότι ένας συνδυασμός επιχορηγήσεων και καινοτόμων χρηματοπιστωτικών μέσων όσον αφορά την καινοτομία, τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών και τις ενεργειακές υποδομές, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), θα μπορούσε να διευκολύνει την υλοποίηση των έργων και να οδηγήσει στην ενίσχυση και την εξασφάλιση της ιδιωτικής χρηματοδότησης·

22.  ζητεί να αναθεωρηθεί το ΕΤΣΕ, ώστε να γίνει ένα ταμείο που θα εκπληρώνει τον ρόλο του όσον αφορά την οικονομική προσθετικότητα, θα προωθεί έργα με αναγνωρισμένες θετικές εξωτερικές επιδράσεις τα οποία όμως συνεπάγονται μεγαλύτερους κινδύνους από αυτούς είναι διατεθειμένος να αντιμετωπίσει ο ιδιωτικός τομέας μόνος του, και το οποίο θα καθιστά δυνατή τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της έρευνας και της αγοράς και θα εστιάζει στην ενίσχυση της καινοτομίας στην αγορά· ζητεί να ενισχυθούν σημαντικά ο ρόλος και οι δυνατότητες του Ευρωπαϊκού Κόμβου Επενδυτικών Συμβουλών, ιδίως μέσω της ανάληψης ενεργού ρόλου στην προετοιμασία των έργων· υπενθυμίζει ότι η χρηματοδότηση του ΕΤΣΕ στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ δεν θα πρέπει να έχει αρνητικό δημοσιονομικό αντίκτυπο σε άλλα προγράμματα·

23.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει, μέσω του ΠΔΠ, ένα ολοκληρωμένο, συνεκτικό και μακροπρόθεσμο πλαίσιο βιομηχανικής πολιτικής, με στόχο τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης για τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά τους και να μπορέσουν να εκπληρώσουν το δυναμικό τους όσον αφορά τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη προς όφελος της Ένωσης· ζητεί να ενισχυθούν οι δεσμοί μεταξύ του προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία και του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη»· καλεί την Επιτροπή να συμμορφωθεί με το άρθρο 167 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να θέσει τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (ΚΠΔ) ως οριζόντια προτεραιότητα στους μηχανισμούς και τα προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ, ιδίως στο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία, το πρόγραμμα της ΕΕ για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) και τα ΕΔΕΤ·

24.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει, στο επόμενο ΠΔΠ, κανονιστικές διαδικασίες με τις οποίες θα διευκολύνονται, θα ενθαρρύνονται και —με την υποστήριξη των οργανισμών της ΕΕ— θα συντονίζονται οι συνέργειες μεταξύ των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), του μηχανισμού CEF, του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» για έργα που σχετίζονται με την έρευνα και ανάπτυξη και τα οποία μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση των δυνατοτήτων καινοτομίας σε περιφέρειες με χαμηλές επιδόσεις στον τομέα αυτό· απευθύνει έκκληση για έναν πιο ενεργό ρόλο της Επιτροπής στον συντονισμό των έργων έρευνας και ανάπτυξης στα οποία εμπλέκονται διαφορετικά ευρωπαϊκά ταμεία στο πλαίσιο διαφορετικών τομέων του προϋπολογισμού, μεταξύ άλλων με στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης και την αναθεώρηση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις·

25.  τονίζει ότι ο επόμενος προϋπολογισμός της ΕΕ θα πρέπει να περιλαμβάνει επαρκή χρηματοδότηση για τον τομέα του διαστήματος, προκειμένου να συνεχιστούν και να αναπτυχθούν περαιτέρω τα διαστημικά προγράμματα Galileo, EGNOS και Copernicus, και παράλληλα να λαμβάνονται υπόψη οι αναδυόμενες ανάγκες των χρηστών και οι πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ, και, ιδίως, να ενισχυθεί η κυβερνοασφάλεια και να καλυφθούν οι τομείς των προγραμμάτων εκτόξευσης, των νέων τεχνολογιών και της επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος (SST)·

26.  πιστεύει ακράδαντα ότι η χρηματοδότηση για τον τομέα του διαστήματος στο ΠΠ9 θα πρέπει να είναι υψηλότερη από ό,τι ήταν στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», και ότι θα πρέπει να διατεθούν τα αναγκαία ποσά για τη μελλοντική κοινή τεχνολογική πρωτοβουλία (ΚΤΠ) σχετικά με τα καινοτόμα υλικά για τον διαστημικό εξοπλισμό και τον εκτροχιασμό διαστημικών αποβλήτων, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της διαστημικής καινοτομίας της ΕΕ· ζητεί να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα κυβερνητικών δορυφορικών επικοινωνιών (GOVSATCOM) το οποίο θα εξασφαλίζει οικονομικά αποδοτικές και ασφαλείς υπηρεσίες δορυφορικών επικοινωνιών για τις ευρωπαϊκές δημόσιες αρχές· υπενθυμίζει την πάγια θέση του ότι το πλαίσιο για τη στήριξη της επιτήρησης και παρακολούθησης του διαστήματος (SST) θα πρέπει να μετατραπεί σε πρόγραμμα της Ένωσης, και ότι θα πρέπει να παραταθεί η εντολή του, και θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός που διατίθεται για τη δραστηριότητα αυτή θα πρέπει να αυξηθεί ανάλογα·

27.  εφιστά την προσοχή στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας και την πρόσφατη πρόταση της Επιτροπής για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας που πρόκειται να καλύψει την περίοδο 2019-2020· σημειώνει την πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει αφενός ένα πιο ουσιαστικό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας και αφετέρου ένα πρόγραμμα για τη στήριξη της έρευνας στον τομέα της άμυνας προς όφελος όλων των κρατών μελών, μεταξύ άλλων με στόχο να δρομολογηθούν τεχνολογικές εξελίξεις οι οποίες, στη συνέχεια, μπορούν να ωφελήσουν και άλλα τμήματα της κοινωνίας· θεωρεί ότι, στο επόμενο ΠΔΠ, τα εν λόγω προγράμματα που αφορούν τον τομέα της άμυνας θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από πρόσθετους πόρους και, κατά συνέπεια, να μην επηρεάζουν τις δημοσιονομικές φιλοδοξίες για τα υφιστάμενα προγράμματα·

28.  επαναλαμβάνει τη θέση του Κοινοβουλίου ότι οι νέες πολιτικές δεσμεύσεις θα πρέπει να χρηματοδοτούνται με νέες πιστώσεις και όχι με μέσα ευελιξίας ή με ανακατανομή πιστώσεων από υφιστάμενα προγράμματα· ζητεί να εξασφαλιστούν επαρκείς πόροι για τα υφιστάμενα προγράμματα που υπάγονται στην αρμοδιότητα της επιτροπής ITRE του Κοινοβουλίου·

29.  υπενθυμίζει τη σημασία της ενισχυμένης ευελιξίας, η οποία καθιστά δυνατή την κινητοποίηση πρόσθετων πόρων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων καταστάσεων· τονίζει, ωστόσο, ότι η εντατική χρήση των μέσων ευελιξίας του ΠΔΠ δεν αποτελεί τον βέλτιστο τρόπο για να αντιμετωπιστούν πολύπλοκες κρίσεις οι οποίες είναι πιθανόν να συνεχιστούν· είναι πεπεισμένο ότι είναι απαραίτητο να ενταχθούν στον ενωσιακό προϋπολογισμό νέοι ίδιοι πόροι και έσοδα της ΕΕ, ώστε το επόμενο ΠΔΠ να φτάσει σε ένα επίπεδο που θα αντιστοιχεί στις πραγματικές ανάγκες και τις πολιτικές φιλοδοξίες της Ένωσης σε τομείς που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της επιτροπής ITRE· απαιτεί να εξεταστούν σοβαρά οι επιλογές που προτείνονται στην έκθεση της Ομάδας υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους· ζητεί να δημιουργηθεί μια σύνδεση μεταξύ της χρηματοδότησης του προϋπολογισμού της ΕΕ και των τομέων πολιτικής στους οποίους η ΕΕ έχει οδηγήσει σε σημαντικές μειώσεις τιμών, όπως είναι οι πολιτικές για την ενέργεια και τις τηλεπικοινωνίες, καθότι η προσέγγιση αυτή είναι η πλέον αποδοτική και ουδέτερη προς την αγορά·

30.  επισημαίνει ότι στο επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ και οι συνέπειές της για τον προϋπολογισμό της ΕΕ· εκφράζει την επιθυμία να συνεχιστούν ανεπηρέαστα τα προγράμματα της ΕΕ που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της επιτροπής ITRE, και ελπίζει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα για την εκπλήρωση αυτής της επιθυμίας·

31.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει όλες τις αξιολογήσεις όσον αφορά τις διάφορες πολιτικές και χρηματοπιστωτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών μέσων και των ταμείων που αφορούν την ενέργεια, ιδίως ως προς τα αποτελέσματα, και να χρησιμοποιήσει τις εν λόγω αξιολογήσεις κατά την προετοιμασία του νέου ΠΔΠ·

32.  υπενθυμίζει ότι ο Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) και ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) έχουν αναλάβει μεγαλύτερες ευθύνες και, ως εκ τούτου, χρειάζονται επαρκείς πόρους ώστε να είναι σε θέση να εκτελούν όλα τα καθήκοντά τους, παλαιά και νέα· τονίζει ότι ο Οργανισμός του Ευρωπαϊκού GNSS (GSA) και ο Φορέας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) χρειάζονται επίσης επαρκείς πόρους για την κατάλληλη και αποδοτική εκπλήρωση των καθηκόντων τους· ζητεί επαρκή χρηματοδότηση και προσωπικό για όλους τους οργανισμούς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της επιτροπής ITRE, ώστε να έχουν την ικανότητα να εκπληρώνουν επαρκώς τα καθήκοντά τους·

33.  θεωρεί ότι το μελλοντικό ΠΔΠ θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από τη μέγιστη δυνατή προβλεψιμότητα και ευελιξία ώστε μπορεί να αξιοποιηθεί πλήρως· θεωρεί, επιπλέον, ότι στο μελλοντικό ΠΔΠ θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι τα τυχόν πλεονάσματα λόγω υστέρησης στην εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ, καθώς και οι πιστώσεις που αποδεσμεύονται λόγω μη εκτέλεσης, θα πρέπει να επιστρέφουν στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

11.1.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

45

9

7

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jonathan Bullock, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Edward Czesak, Fredrick Federley, Ashley Fox, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Aldo Patriciello, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Patrizia Toia, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Εύα Καϊλή

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michał Boni, Mario Borghezio, Jens Geier, Gerben-Jan Gerbrandy, Werner Langen, Morten Løkkegaard, Florent Marcellesi, Marian-Jean Marinescu, Rupert Matthews, Clare Moody, Răzvan Popa, Dennis Radtke, Michèle Rivasi, Anneleen Van Bossuyt, Σοφία Σακοράφα

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, Ingeborg Gräßle

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

45

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard, Angelika Mlinar, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Zdzisław Krasnodębski

PPE

Bendt Bendtsen, Michał Boni, Jerzy Buzek, Ingeborg Gräßle, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Marian-Jean Marinescu, Nadine Morano, Aldo Patriciello, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

José Blanco López, Jens Geier, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Clare Moody, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

9

-

EFDD

David Borrelli, Jonathan Bullock

ENF

Mario Borghezio, Christelle Lechevalier

VERTS/ALE

Max Andersson, Reinhard Bütikofer, Florent Marcellesi, Michèle Rivasi, Claude Turmes

7

0

ECR

Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Rupert Matthews, Anneleen Van Bossuyt

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Sofia Sakorafa

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (1.12.2017)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020

(2017/2052(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Marian-Jean Marinescu

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εμμένει στη στρατηγική σημασία του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για τους τομείς που βασίζονται σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις, όπως ο τομέας των μεταφορών· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση και να συνεργαστεί επειγόντως με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για τον καθορισμό του ΠΔΠ μετά το 2020, πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019·

2.  επισημαίνει ότι οι υποδομές των μεταφορών αποτελούν τη σπονδυλική στήλη της ενιαίας αγοράς και τη βάση για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση των τεσσάρων θεμελιωδών ελευθεριών που σχετίζονται με πρόσωπα, κεφάλαια, αγαθά και υπηρεσίες· σημειώνει ότι η δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών, ο οποίος θα συνδέεται με τις γειτονικές χώρες, απαιτεί μεγάλες υποδομές μεταφορών που, επιπλέον της επαρκούς χρηματοδότησης, πρέπει να αντιμετωπιστούν ως βασική προτεραιότητα όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και την εδαφική, οικονομική και κοινωνική συνοχή της·

3.  τονίζει τη σπουδαιότητα των στόχων που έχει θέσει η COP 21 («συμφωνία του Παρισιού»), όσον αφορά τις μεταφορές, για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής· τονίζει ότι θα πρέπει να διατεθούν χρηματοδοτικά μέσα για να εξασφαλιστεί η στροφή από τις οδικές προς τις σιδηροδρομικές και τις πλωτές μεταφορές, και ότι τα κράτη μέλη πρέπει να ενθαρρυνθούν να επενδύσουν σε έξυπνες, βιώσιμες και ενοποιημένες δημόσιες μεταφορές· συνιστά να δοθεί προσοχή και στη μείωση του θορύβου και των κραδασμών στις μεταφορές, ώστε να προσφέρεται στους πολίτες ένα περιβάλλον υψηλής ποιότητας·

4.  υπογραμμίζει την ανάγκη να υποστηριχθεί ο καθορισμός και η εφαρμογή μιας ισχυρής βιομηχανικής πολιτικής με στόχο την αύξηση της ασφάλειας, της δημόσιας υγείας και της προστασίας του περιβάλλοντος και της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στον τομέα των μεταφορών, προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη σύνδεση και ευκολότερες μετακινήσεις σε όλα τα κράτη μέλη· θεωρεί τα μαζικά δεδομένα στρατηγικό παράγοντα διευκόλυνσης για την επίτευξη των στόχων της πολιτικής μεταφορών της ΕΕ και υπογραμμίζει την ανάγκη προστασίας των κρίσιμων υποδομών μεταφορών από τις απειλές στον κυβερνοχώρο·

5.  υπογραμμίζει ότι οι κρίσιμες υποδομές μεταφορών θα πρέπει να θεωρούνται στρατηγικού ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

6.  τονίζει ότι η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία των έργων στον τομέα των υποδομών των μεταφορών εξαρτάται από την ικανότητα της ΕΕ να περιλάβει στο επόμενο ΠΔΠ ένα ρυθμιστικό πλαίσιο και οικονομικά μέσα αντίστοιχα των φιλοδοξιών της·

7.  θεωρεί ότι το μερίδιο του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ που διατίθεται για τα έργα υποδομών της πολιτικής συνοχής πρέπει να αυξηθεί μετά το 2020, δεδομένου ότι το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης συμβάλλουν σημαντικά στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των περιφερειών όσον αφορά τις υποδομές και την κοινωνικοοικονομική κατάσταση και τη βελτίωση της μέσης ποιότητας των υποδομών, μειώνοντας το χάσμα συνδεσιμότητας μεταξύ των περισσότερο αναπτυγμένων περιοχών και των περιφερειών που παρουσιάζουν καθυστέρηση·

8.  πιστεύει ότι το επόμενο ΠΔΠ πρέπει να προβλέπει αύξηση των χρηματοδοτήσεων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των διαρθρωτικών και των επενδυτικών ταμείων, για έργα τα οποία συμβάλλουν ιδίως στην ολοκλήρωση έργων του κεντρικού δικτύου του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και των διαδρόμων του, καθώς και των χρηματοδοτήσεων για την ανάπτυξη των υποδομών για ηλεκτρικά οχήματα και άλλες λύσεις εναλλακτικών πηγών ενέργειας για τις μεταφορές· επαναλαμβάνει ότι τα χρηματοπιστωτικά μέσα δεν μπορούν να υποκαταστήσουν επιδοτήσεις για έργα ΔΕΔ-Μ, που πρέπει να παραμείνουν το προτιμώμενο μέσο για τον μελλοντικό χρηματοδοτικό μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», καθώς ορισμένα μέσα μεταφοράς, όπως οι σιδηρόδρομοι ή οι πλωτές μεταφορές, δεν είναι ελκυστικά για τους ιδιώτες επενδυτές·

9.  θεωρεί ότι οι επιχορηγήσεις δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των ζημιών που προκύπτουν από έργα που δεν είναι οικονομικά βιώσιμα·

10.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει, στο επόμενο ΠΔΠ, συνεκτικά και διαφανή μέτρα προκειμένου να διευκολύνει, να ενθαρρύνει και να συντονίζει, με τη στήριξη των οργανισμών της ΕΕ, τις συνέργειες μεταξύ των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ), της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» για τα έργα στον τομέα των μεταφορών, ιδίως με σκοπό τη στήριξη των έργων αυτών στις διασυνοριακές περιοχές και κατά μήκος του ΔΕΔ-Μ· ζητεί ένα σύστημα συντονισμού, ώστε να βελτιστοποιηθούν οι συνέργειες μεταξύ των επιχορηγήσεων και των χρηματοδοτικών μέσων· ζητεί πιο ενεργό συμμετοχή της ΓΔ MOVE στον συντονισμό των υποδομών μεταφορών μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών ταμείων·

11.  Πιστεύει ότι στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης και επέκτασης των υφιστάμενων διαδρόμων του κεντρικού και ολοκληρωμένου δικτύου ΔΕΔ-Μ, μεταξύ άλλων και σε εμπλεκόμενες τρίτες χώρες, για την υποστήριξη έργων κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα των μεταφορών·

12.  υπογραμμίζει ότι, εκτός από τις γενικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό, το Brexit θα έχει ιδιαίτερα σημαντικές άμεσες και έμμεσες συνέπειες στην ευρωπαϊκή πολιτική για τις μεταφορές, ιδίως στον τομέα των εναέριων και θαλάσσιων μεταφορών·

13.  καλεί τους ευρωπαίους συντονιστές να προβούν σε διεξοδική αξιολόγηση των έργων που έχουν ολοκληρωθεί, καθώς και των βελτιώσεων που έχουν επέλθει στους διάδρομους του ΔΕΔ-Μ κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού και να την υποβάλουν στην Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο· ζητεί από την Επιτροπή να μελετήσει την αξιολόγηση αυτή κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες του προσεχούς ΠΔΠ·

14.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι η συγχρηματοδότηση από την ΕΕ θα πρέπει να περιλαμβάνει, ως βασική προτεραιότητα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας - Interreg, τα διασυνοριακά έργα υποδομών μικρής κλίμακας για την αποκατάσταση των περιφερειακών διασυνοριακών συνδέσεων που λείπουν·

15.  τονίζει την απόλυτη ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων για την έρευνα και την καινοτομία, στο πλαίσιο του μελλοντικού ΠΠ 9, σε τομείς όπως τα ηλεκτρικά οχήματα, τα οχήματα υδρογόνου και τα αυτόνομα και συνδεδεμένα αυτοκίνητα·

16.  θεωρεί ότι η ενίσχυση της διακυβέρνησης των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ θα συμβάλει στην ανάπτυξη έργων με προστιθέμενη αξία για την ΕΕ·

17.  υπογραμμίζει τη σημασία της εξασφάλισης συμμετοχής όλων των παρόχθιων χωρών στη στρατηγική για τον Δούναβη, προκειμένου να αποφευχθεί η συμφόρηση των πλωτών οδών· ζητεί την καθιέρωση μιας προσέγγισης «από την κορυφή προς τη βάση» για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της στρατηγικής για τον Δούναβη, ιδίως όσον αφορά την πλοϊμότητα των εσωτερικών πλωτών οδών·

18.  θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να αναβαθμιστεί και να καταστεί αποτελεσματικότερη η CEF, ώστε να καλύπτει όλα τα μεταφορικά μέσα, όπου περιλαμβάνονται οι υποδομές οδικών μεταφορών και οι εσωτερικές πλωτές οδοί, και να επικεντρώνεται στις διασυνδέσεις και στην ολοκλήρωση του δικτύου στις περιφερειακές περιοχές, χρησιμοποιώντας κοινά πρότυπα· τονίζει ότι η CEF πρέπει να επωφεληθεί από μια αυξημένη χρηματοδότηση για να καλύψει όλες τις μεταφορικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών λύσεων, της αλλαγής των μέσων μεταφορών, καθώς και των καθαρών μεταφορών· πιστεύει ότι η CEF θα πρέπει να προωθεί πιλοτικά προγράμματα προς όφελος όλων των μεταφορικών μέσων, προκειμένου να αυξηθεί η ασφάλεια, η προστασία του περιβάλλοντος και η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ· τονίζει ότι οι επενδύσεις σε υποδομές στον τομέα των μεταφορών αποτελούν επενδύσεις στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και απασχόληση· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση και να συνεργαστεί επειγόντως με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για τον καθορισμό του ΠΔΠ μετά το 2020, πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019·

19.  υπενθυμίζει ότι εννέα διάδρομοι του κεντρικού δικτύου προσδιορίζονται στο παράρτημα του κανονισμού CEF, ο οποίος περιλαμβάνει κατάλογο των έργων που έχουν προκαθοριστεί για πιθανή χρηματοδότηση από την ΕΕ κατά την περίοδο 2014-2020, με βάση την προστιθέμενη αξία τους για την ανάπτυξη του ΔΕΔ-Μ και τον βαθμό ωριμότητάς τους· θεωρεί ότι η αναβαθμισμένη και αποτελεσματικότερη CEF θα πρέπει να δίνει προτεραιότητα σε πιο άμεσες ζεύξεις μεταξύ των πιο κεντρικών και ολοκληρωμένων δικτύων και να δώσει έμφαση στην προώθηση μεγαλύτερων ζεύξεων μεταξύ ολοκληρωμένων δικτύων, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, οριζόντιων προτεραιοτήτων, όπως οι θαλάσσιες αρτηρίες· πιστεύει ότι αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται σε οποιονδήποτε κατάλογο προκαθορισμένων έργων που θα συμπεριληφθούν στον επόμενο κανονισμό CEF·

20.  τονίζει ότι πρέπει να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα κονδύλια για τη χρηματοδότηση της ολοκλήρωσης του ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου και θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στη βελτίωση της ασφάλειας, στην ολοκλήρωση των σιδηροδρομικών συνδέσεων μεταξύ των κρατών μελών και στη διασφάλιση της συντήρησης της υφιστάμενης σιδηροδρομικής υποδομής· θεωρεί ότι η χρηματοδότηση θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη μείωση του θορύβου και την ανανέωση των δευτερευουσών σιδηροδρομικών συνδέσεων· τονίζει, ακόμα, ότι η επιτροπή συντονισμού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS) θα πρέπει να έχει ως στόχο την παροχή κινήτρων για τη συμμετοχή των επενδυτών και ότι πρέπει να προωθηθεί η εγκατάσταση του ERTMS, με σκοπό την περαιτέρω υλοποίηση κοινών τεχνικών προτύπων και τη μεγιστοποίηση του οφέλους από πλευράς διαλειτουργικότητας· τονίζει ότι η συγχρηματοδότηση της κοινής επιχείρησης Shift2Rail θα πρέπει να ενισχυθεί·

21.  επαναλαμβάνει τη σημασία του να καταστεί δυνατή η πλήρης αξιοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, που θα αποτελέσει σημαντικό βήμα προόδου για τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο· τονίζει την ανάγκη επαρκούς χρηματοδότησης και διαφάνειας στη δαπάνη, μεταξύ άλλων και για τους χρήστες του εναέριου χώρου, όσον αφορά την ανάπτυξη και υλοποίηση των συστατικών στοιχείων του ερευνητικού σχεδίου του συστήματος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (ΑΤΜ) του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (SESAR)· ζητεί τη χρηματοδότηση, στο πλαίσιο του προγράμματος SESAR, της έρευνας για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και για την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής ψηφιακής ATM· επαναλαμβάνει ότι, στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, η αποτελεσματική διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας μπορεί να μειώσει την κατανάλωση καυσίμων και τις εκπομπές κατά 10%· ζητεί τη χορήγηση των απαραίτητων κονδυλίων για τη χρηματοδότηση της κοινής επιχείρησης Clean Sky·

22.  υπογραμμίζει ότι η αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 προβλέπει τη διεύρυνση του πεδίου αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA)· τονίζει τη σημασία της διάθεσης επαρκούς χρηματοδότησης για τον EASA ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχής ανάληψη αυτών των νέων αρμοδιοτήτων·

23.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι θα συνεχιστεί η χρηματοδότηση για τα εμβληματικά διαστημικά προγράμματα της ΕΕ Galileo, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστατική Πλοήγηση (EGNOS) και Copernicus· ζητεί να εξασφαλιστεί η χορήγηση των απαραίτητων κονδυλίων για τη χρηματοδότηση της κοινής επιχείρησης Clean Sky και της μελλοντικής κοινής τεχνολογικής πρωτοβουλίας για τις διαστημικές τεχνολογίες στην Ευρώπη (STEPP)· ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει άμεσα πρόταση για τις μελλοντικές κυβερνητικές δορυφορικές επικοινωνίες (GOVSATCOM), καθώς και για την κατάλληλη χρηματοδότησή τους· επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να επιτευχθεί η πλήρης κάλυψη από το EGNOS, καθώς και να εξασφαλιστεί η επέκτασή του στις χώρες που αποτελούν μέρος της πολιτικής γειτονίας· θεωρεί ότι η κατάρτιση κατάλληλου προϋπολογισμού για την έρευνα είναι καθοριστικής σημασίας σε αυτούς τους τομείς για τη διασφάλιση της ευρωπαϊκής αυτονομίας όσον αφορά την πρόσβαση στο διάστημα·

24.  επαναλαμβάνει τη σημασία της εξασφάλισης κατάλληλης χρηματοδότησης για τις κοινές επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων οι SESAR, Shift2Rail και Clean Sky· φρονεί ότι η κοινή επιχείρηση Shift2Rail θα πρέπει να θέτει σε προτεραιότητα έργα διαλειτουργικότητας και να μεγιστοποιεί τα οφέλη της διαλειτουργικότητας στον ενιαίο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό χώρο· θεωρεί σημαντική τη διάθεση χρηματοδότησης που θα καταστήσει δυνατή τη συντήρηση των υποδομών και την τήρηση κριτηρίων ποιότητας, ούτως ώστε να διασφαλίζεται υψηλότερο επίπεδο προστασίας και ασφάλειας των καταναλωτών·

25.  επαναλαμβάνει τη σημασία της παροχής εγγυήσεων όσον αφορά τη διάθεση της απαραίτητης χρηματοδότησης για την ανάπτυξη καινοτόμων και αποτελεσματικών εφαρμογών του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GNSS), καθώς και υπηρεσιών με γνώμονα τις ανάγκες των χρηστών και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας·

26.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει, στο επόμενο ΠΔΠ, ένα πρόγραμμα θεσμικών παραγγελιών εκτοξεύσεων δορυφόρων για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εκτόξευσης, καθώς και ένα πρόγραμμα παρακολούθησης των διαστημικών απορριμάτων·

27.  υπογραμμίζει ότι είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση για την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής, ως εμβληματικής πρωτοβουλίας για διατομεακή και διεθνική διακυβέρνηση, καθώς και για τη βελτιστοποίηση των συνδέσεων μεταξύ μεταφορικών μέσων και τη μετάβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες μεταφορών και σε βιώσιμα μεταφορικά μέσα, περιλαμβανομένων των δημόσιων συγκοινωνιών και των εσωτερικών πλωτών μεταφορών· τονίζει ότι πρέπει να προωθηθεί η ανάπτυξη των υπηρεσιών πληροφοριών ποτάμιας ναυσιπλοΐας, ούτως ώστε να υποστηριχθούν οι διασυνοριακές δραστηριότητες·

28.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τον ρόλο της ΕΕ στη Μεσόγειο, μέσω μιας στρατηγικής για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των θαλάσσιων λιμένων της Μεσογείου, ως βασικών ευρωπαϊκών εμπορικών κόμβων·

29.  υπενθυμίζει ότι οι λιμένες λειτουργούν ως πύλες πρόσβασης στο εμπόριο, ως ενεργειακοί κόμβοι και ως κέντρα συγκέντρωσης βιομηχανικών δραστηριοτήτων· υπογραμμίζει τη θέση των λιμένων στο ευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών· τονίζει ότι πρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις όσον αφορά τη διάθεση χρηματοδότησης για την ολοκλήρωση και τη βελτίωση του κεντρικού δικτύου εσωτερικών πλωτών μεταφορών που είναι ενσωματωμένο στο δίκτυο συνδυασμένων μεταφορών· επισημαίνει ότι οι λιμένες και οι εσωτερικές πλωτές οδοί απαιτούν επαρκή χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων και των μελλοντικών προκλήσεων, με στόχο την παροχή έξυπνων, αποτελεσματικών και βιώσιμων συστημάτων μεταφορών· αναγνωρίζει ότι οι λιμένες και οι εσωτερικές πλωτές μεταφορές μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην απεξάρτηση της οικονομίας από τον άνθρακα, προσφέροντας εναλλακτικές ενεργειακές λύσεις·

30.  τονίζει ότι κατά την προσεχή περίοδο πρέπει να προβλεφθεί επίσης χρηματοδότηση για το ευφυές σύστημα μεταφορών (ΕΣΜ) και τα συνεργατικά έργα ΕΣΜ, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του τομέα των μεταφορών·

31.  ζητεί από την Επιτροπή να προσθέσει στον προϋπολογισμό ειδική θέση για τους λιμένες που αναγκάζονται να διαχειριστούν το οικονομικό και κοινωνικό βάρος της μεταναστευτικής κρίσης·

32.  υπογραμμίζει τον ρόλο των ευρωπαϊκών οργανισμών μεταφορών στην εναρμόνιση και την ενσωμάτωση των διαφόρων τρόπων μεταφοράς στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. ζητεί, λαμβάνοντας υπόψη τον συνεχώς αυξανόμενο ρόλο και φόρτο εργασίας που τους ανατίθενται από τη νομοθεσία, την εναρμόνιση των επιχειρησιακών πόρων τους στο μελλοντικό δημοσιονομικό πλαίσιο·

33.  τονίζει τη σημασία της μετάβασης σε έναν τομέα βιώσιμου, καινοτόμου και ψηφιακού τουρισμού, γεγονός που συνεπάγεται καλύτερο συντονισμό μεταξύ του τουρισμού και των έργων υποδομής· θεωρεί ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια ειδική θέση του προϋπολογισμού για τον τουρισμό, ώστε να σημειωθεί πρόοδος προς την κατεύθυνση μιας γνήσιας ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα του τουρισμού· πιστεύει ότι θα πρέπει να επικροτούνται πρωτοβουλίες αυτού του είδους που προάγουν καινοτόμες βιώσιμες ταξιδιωτικές εμπειρίες για τους νέους· φρονεί ωστόσο ότι δεν θα πρέπει να αντικαταστήσουν άλλες πολιτιστικές πρωτοβουλίες και προτείνει να προωθηθούν περαιτέρω κατάλληλα μέσα επαρκούς χρηματοδότησης·

34.  τονίζει ότι πρέπει να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού τουρισμού, μεταξύ άλλων με την πλήρη αξιοποίηση τόσο της καινοτομίας στον συγκεκριμένο τομέα όσο και των λύσεων ΤΠΕ· θεωρεί ότι θα πρέπει να επανεξεταστούν οι διαδικασίες κράτησης και να προβλεφθεί ένα κεντρικό πλαίσιο, προσανατολισμένο στον πελάτη, για το σύστημα ψηφιακών κρατήσεων·

35.  προτρέπει την Επιτροπή να συγχρηματοδοτήσει τη διασύνδεση μεταξύ του δικτύου EuroVelo και του σιδηροδρομικού δικτύου της ΕΕ και, με τον τρόπο αυτόν, να ενθαρρύνει τον βιώσιμο τουρισμό μέσω των διαφόρων περιφερειών·

36.  επαναλαμβάνει τη σημασία της παροχής εγγυήσεων όσον αφορά τη διάθεση κονδυλίων για τις υποδομές στο πλαίσιο της πολιτικής γειτονίας, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η ανάπτυξη του ΔΕΔ-Μ και του συντονισμού των διασυνοριακών υποδομών·

37.  τονίζει την ανάγκη να συμπεριληφθούν οι διάφοροι τομείς των μεταφορών, ιδίως ως προς τη βιομηχανική τους συνιστώσα, στις συζητήσεις που πραγματοποιούνται στο επίπεδο της Επιτροπής, της ΕΥΕΔ και διαφόρων γενικών διευθύνσεων, με σκοπό τη χάραξη μιας στρατηγικής οικονομικής διπλωματίας για τη διεθνή επέκταση των ευρωπαϊκών παραγόντων του τομέα·

38.  θεωρεί ότι το επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να προσφέρει μέγιστη προβλεψιμότητα και ευελιξία, ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρης αξιοποίηση των πόρων που λαμβάνονται από αυτό, εξασφαλίζοντας τη δίκαιη κατανομή τους σε όλες τις περιφέρειες της Ένωσης· επιπλέον, τυχόν πλεονάσματα που ενδέχεται να προκύπτουν λόγω ελλιπούς απορρόφησης των πιστώσεων του προϋπολογισμού της ΕΕ, ιδίως σε έναν τομέα δημόσιας πολιτικής, και της αποδέσμευσης πιστώσεων λόγω μη εφαρμογής, θα πρέπει να επανεισάγονται στον προϋπολογισμό του αντίστοιχου τομέα· ζητεί, εν προκειμένω, από την Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρήσει υψηλά ποσοστά συγχρηματοδότησης κατά την επιλογή των έργων εντός του ΠΔΠ· τονίζει τη σημασία της εξασφάλισης μιας ενεργότερης συμμετοχής της ΓΔ MOVE στον συντονισμό των υποδομών μεταφορών μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών ταμείων·

39.  υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις της ΕΕ στις νέες τεχνολογίες για βιώσιμες μεταφορές, και ειδικότερα στις μεθόδους πρόωσης (δηλαδή ηλεκτρική, υδρογόνου, βιοκαυσίμων κ.λπ.) πρέπει να βασίζονται στην αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας, δίνοντας στην αγορά και στους πολίτες ελευθερία επιλογής μεταξύ των διαφόρων λύσεων μεταφορών.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.11.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

38

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Jill Seymour, Pavel Telička, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Μιλτιάδης Κύρκος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Jill Evans, Maria Grapini, Peter Kouroumbashev, Jozo Radoš, Olga Sehnalová

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Juan Fernando López Aguilar


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (11.10.2017)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020

(2017/2052(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Derek Vaughan

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 ορίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει πριν από την 1η Ιανουαρίου 2018 την πρότασή της για το μελλοντικό ΠΔΠ μετά το 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νομοθετικές προτάσεις για το επόμενο ΠΔΠ πρέπει να υποβληθούν το συντομότερο, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων σχετικά με το μέλλον της πολιτικής για τη συνοχή και να συμφωνηθεί η νέα χρηματοδότηση το συντομότερο δυνατόν πριν από το τέλος της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού, προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις στον προγραμματισμό της νέας περιόδου·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) ορίζει ότι η Ένωση πρέπει να προωθεί την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών και των περιφερειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιφερειακή πολιτική συνοχής είναι μία από τις κομβικές πολιτικές της ΕΕ με υψηλή προστιθέμενη αξία, η οποία προάγει την αλληλεγγύη, μειώνει τα αναπτυξιακά χάσματα και κομίζει τα πλεονεκτήματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης απευθείας στους πολίτες της ΕΕ σε όλες τις περιοχές· λαμβάνοντας υπόψη ακόμη ότι η περιφερειακή πολιτική συνοχής συμβάλλει στην ενότητα της Ευρώπης και ενισχύει την οικονομία της μέσω της εφαρμογής της αρχής της αλληλεγγύης, ενδυναμώνει την κοινωνική σύγκλιση στην ΕΕ, την οποία και βοηθά να καταστεί χειροπιαστή και ορατή στους πολίτες της μέσω των απτών αποτελεσμάτων που επιτυγχάνει επιτόπου· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι, επομένως, σημαντικό να προβλεφθεί στο ΠΔΠ επαρκής χρηματοδότηση για την πολιτική συνοχής – τουλάχιστον αντίστοιχη της χρηματοδότησης της τρέχουσας περιόδου – ανάλογη προς τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει δεόντως η εν λόγω πολιτική·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να ληφθούν πρόσφορα μέτρα για να διασφαλιστεί ότι η δημοσιονομική πρόκληση που απορρέει από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ δεν θα επηρεάσει αρνητικά τον προϋπολογισμό για την περιφερειακή πολιτική, μεταξύ άλλων με τη μετάβαση στη χρήση νέων ιδίων πόρων για τη χρηματοδότηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής παρέχει εργαλεία διασυνοριακής και άλλης εδαφικής συνεργασίας για τη διασφάλιση της συνεχούς συνεργασίας με τις περιφέρειες του Ηνωμένου Βασιλείου μετά την αποχώρησή του από την ΕΕ, μέσω της διατήρησης της επαφής και της συνεργασίας με τους πολίτες του για την επίτευξη κοινών στόχων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες από τις προτάσεις για τους νέους ιδίους πόρους που παρουσιάστηκαν στην τελική έκθεση και συστάσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους τον Δεκέμβριο 2016, όπως ο φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, ο φόρος διοξειδίου του άνθρακα σε όλες τις πηγές εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και ο ευρωπαϊκός φόρος εισοδήματος εταιρειών, αξίζει να εξεταστούν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, ενώ επιπλέον θα ήταν συνεπείς προς τους στόχους τόσο του πλαισίου για το κλίμα και την ενέργεια με ορίζοντα το 2030 όσο και της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής έχει συμβάλει σημαντικά στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, όπως και στην εφαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και στην επίτευξη των στόχων της για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να μην επιτύχει τους στόχους αυτούς έως το 2020, ιδίως όσον αφορά τη μείωση της φτώχειας, την προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την καταπολέμηση της ανεργίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική θα πρέπει να αναθεωρηθεί για την περίοδο μετά το 2020 και να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του θεματολογίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί η χρηματοδότησή της στο επόμενο ΠΔΠ και παράλληλα να δοθεί μείζων ρόλος στην πολιτική συνοχής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής έχει επιτύχει σημαντικά αποτελέσματα και έχει καταστήσει εφικτή τη μείωση του οικονομικού και κοινωνικού χάσματος μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ωστόσο, 47 περιφέρειες σε 8 κράτη μέλη εξακολουθούν να υστερούν σε επίπεδο ανάπτυξης·

1.  επιβεβαιώνει την υψηλή προστιθέμενη αξία της πολιτικής της ΕΕ για τη συνοχή, δεδομένου ότι εκπληρώνει τους στόχους των Συνθηκών περί οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και μείωσης των ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιφερειών, μέσω:–

  της εξασφάλισης ανάπτυξης και απασχόλησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ιδίως σε περιοχές που παρουσιάζουν υστέρηση, πράγμα που συμβάλλει στη σύγκλιση, τις δευτερογενείς συνέπειες, την ενισχυμένη οικονομική συνεργασία, τη συνολική μακροοικονομική σταθερότητα και στην ανταγωνιστικότητα της Ένωσης συνολικά·–

  της παροχής δημόσιων αγαθών ευρωπαϊκής διάστασης με τη στήριξη διεθνικών υποδομών·

–  της ενθάρρυνσης της διασυνοριακής συνεργασίας και της δημιουργίας σταθερών βάσεων για διαρκή ειρήνη και δημοκρατία στην Ευρώπη·–

  της χρήσης της επιμερισμένης διαχείρισης και της επικουρικότητας προκειμένου να φέρει σε επαφή διάφορους συμφεροντούχους από διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τους κινδύνους και τις ευκαιρίες κοινωνικοοικονομικού χαρακτήρα·

2.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει τις προτάσεις της για το μελλοντικό ΠΔΠ και τη δέσμη για την πολιτική συνοχής για την περίοδο μετά το 2020 χωρίς καθυστέρηση, και εμμένει στην άποψη ότι θα πρέπει να αρχίσουν πάραυτα διαπραγματεύσεις για να εξασφαλιστεί η έγκαιρη εφαρμογή των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ) κατά την περίοδο προγραμματισμού μετά το 2020· φρονεί ότι η πολιτική συνοχής πρέπει να συνεχίσει να ωφελεί τους πολίτες σε όλες τις περιφέρειες, επικεντρώνοντας παράλληλα τους πόρους στις πλέον ευάλωτες περιφέρειες· πιστεύει ότι θα πρέπει να διαμορφωθεί και να θεσπιστεί ένα νέο σύνολο κοινωνικών και περιβαλλοντικών δεικτών, συμπληρωματικών προς το ΑΕΠ, ώστε να διατίθενται με πιο δίκαιο τρόπο τα ΕΔΕΤ και να συνεκτιμώνται καλύτερα τα διάφορα είδη ανισοτήτων·

3.  δηλώνει ότι η πολιτική συνοχής πρέπει να παραμείνει η κύρια πολιτική της ΕΕ στον τομέα των δημόσιων επενδύσεων και της ανάπτυξης, αλλά ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα για να αναδειχθεί ο μείζων και απαραίτητος ρόλος της στην επίτευξη των πολιτικών στόχων της ΕΕ· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι απαιτείται ισχυρή εστίαση στην απασχόληση, τις δεξιότητες, την καινοτομία, το δημογραφικό, τις ΜΜΕ, την κοινωνική ένταξη, και σε συγκεκριμένους στόχους της ΕΕ, όπως η ψηφιοποίηση και η επανεκβιομηχάνιση, καθώς και στην ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης, της εδαφικής συνεργασίας και της αστικής διάστασης· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, ότι η πολιτική συνοχής δεν νοείται να αποτελεί λύση και χρηματοδοτικό μέσο για κάθε απρόβλεπτο γεγονός και ότι δεν θα πρέπει να συμβάλλει στην καθιέρωση νέων προγραμμάτων· επισημαίνει ότι οι νέες προκλήσεις δεν θα πρέπει να υπονομεύσουν τους παραδοσιακούς και μακροπρόθεσμους στόχους της πολιτικής για τη συνοχή όπως θεσπίζονται στις Συνθήκες·

4.  ζητεί, επομένως, να συνεχίσει το ΠΔΠ να παρέχει τουλάχιστον το σημερινό μερίδιο πόρων για την πολιτική συνοχής μετά το 2020, εξασφαλίζοντας τη σωστή ισορροπία μεταξύ των επενδύσεων στους πολίτες και των επενδύσεων για τους πολίτες, καθώς και μεταξύ των τριών διαστάσεων της πολιτικής για τη συνοχή – οικονομική, κοινωνική και εδαφική – και διασφαλίζοντας επίσης ότι οι πολιτικοί στόχοι της ΕΕ μπορούν να επιτευχθούν· πιστεύει ότι θα πρέπει να αυξηθεί το μερίδιο του ΠΔΠ για τη συνοχή και ότι δεν θα πρέπει να μειωθούν οι υφιστάμενες αναλήψεις υποχρεώσεων· υπενθυμίζει ότι, λόγω της καθυστερημένης έναρξης της περιόδου και του αναμενόμενου όγκου αιτήσεων πληρωμών προς τα τέλη της περιόδου αυτής, καίρια σημασία έχει η αύξηση του ανώτατου ορίου πληρωμών του τομέα 1β, προκειμένου να διασφαλιστούν η ρευστότητα και οι επενδυτικές ροές και να αποφευχθεί ο δυνητικός αντίκτυπος πολιτικών κινδύνων· επισημαίνει ότι η δημιουργία μελλοντικών, και η στήριξη των υφιστάμενων, προγραμμάτων και μέσων της ΕΕ δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται σε βάρος υφιστάμενων επενδύσεων· αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή της πολιτικής για τη συνοχή στη διευκόλυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων μέσω της παροχής κινήτρων, όπως οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες, αντί των κυρώσεων, και καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει άλλα θετικά μέσα στήριξης των προσπαθειών που καταβάλλονται σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο· υπογραμμίζει ότι πρέπει να συνεχίσει να δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες· υπογραμμίζει ότι το ΠΔΠ θα πρέπει να υποστηρίζει τις προτεραιότητες που ορίζονται στο ευρωπαϊκό εξάμηνο, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις και παράλληλα με γνώμονα τους στόχους της πολιτικής για τη συνοχή που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες· υπενθυμίζει ότι οι νέες προτεραιότητες και πρωτοβουλίες της ΕΕ πρέπει να χρηματοδοτούνται με νέους πόρους και ότι η πολιτική συνοχής δεν πρέπει να υπονομευθεί με τη χρήση του υφιστάμενου κονδυλίου της ως πηγής χρηματοδότησης των εν λόγω νέων προτεραιοτήτων και πρωτοβουλιών·

5.  θεωρεί ότι η περιφερειακή χρηματοδότηση θα πρέπει να προστατευθεί και να εξακολουθήσει να προορίζεται για όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, και ότι θα πρέπει να έχει κυρίως τη μορφή επιχορηγήσεων που θα συμπληρώνονται από χρηματοπιστωτικά μέσα, τα οποία, από την πλευρά τους, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε ορισμένες περιπτώσεις μετά από κατάλληλη εκ των προτέρων αξιολόγηση, σε συνδυασμό με μια σαφή στρατηγική και μια δέσμη κριτηρίων για να προσδιορίζεται ποιο είδος χρηματοδότησης είναι καταλληλότερο για την επίτευξη των ευκταίων στόχων και ποιο θα πρέπει να συμπληρωθεί κατάλληλα μέσω επιχορηγήσεων, κατά περίπτωση· τονίζει ότι, σε περίπτωση μείωσης των προϋπολογισμών της ΕΕ, θα απαιτηθεί μεγαλύτερη εστίαση στους κύριους στόχους της ΕΕ και στην ενωσιακή προστιθέμενη αξία, με ιδιαίτερη έμφαση στην τόνωση της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και στη μείωση των ανισοτήτων και των περιφερειακών αποκλίσεων· υπογραμμίζει τη δήλωση της Επιτροπής σύμφωνα με την οποία τα χρηματοδοτικά μέσα είναι κατάλληλα μόνο για έργα που παράγουν έσοδα· θεωρεί ότι οι επιδοτήσεις και οι επιχορηγήσεις θα εξακολουθήσουν, επομένως, να είναι αναγκαίες· επισημαίνει τους κινδύνους χρηματοπιστωτικών προϊόντων όπως τα μετοχικά κεφάλαια, τα καταπιστευματικά ταμεία και άλλα είδη ομολόγων· σημειώνει ότι η αύξηση του μεριδίου των χρηματοδοτικών μέσων δεν θα πρέπει να επηρεάσει τις μη επιστρεπτέες χρηματοδοτικές ενισχύσεις, καθώς αυτό θα παρεμπόδιζε την απαιτούμενη ισορροπία· σημειώνει ότι ο καθορισμός δεσμευτικών στόχων για τη χρήση χρηματοδοτικών μέσων στο ΠΔΠ μετά το 2020 δεν μπορεί να θεωρηθεί βιώσιμη λύση· θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση στον ρόλο των κρατών μελών μέσω κατάλληλων ποσοστών συγχρηματοδότησης που θα διασφαλίζουν τη δέσμευσή τους· σημειώνει ότι υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις ως προς τις μακροοικονομικές προϋποθέσεις και τονίζει ότι η σχέση μεταξύ των διαδικασιών της πολιτικής για τη συνοχή και της οικονομικής διακυβέρνησης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου πρέπει να είναι ισορροπημένη, αμοιβαία και να περιορίζει τον αντίκτυπο των ΕΔΕΤ στους δικαιούχους· θεωρεί ότι είναι απαραίτητο τα ΕΔΕΤ να εστιάζουν σε τομείς όπου η κοινή δράση είναι περισσότερο αναγκαία, όπως στην προώθηση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας, ή στη συμβολή στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στην αποδοτικότητα των πόρων· υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ θα πρέπει να συμπληρώνει τους εθνικούς προϋπολογισμούς, προσφέροντας ουσιαστική προσθετικότητα και διασφαλίζοντας την ανάληψη δράσης σε τομείς που εξαιρούνται από τους εθνικούς προϋπολογισμούς·

6.  θεωρεί ότι οιαδήποτε λύση καταλήγει σε ένα βραχυπρόθεσμο ΠΔΠ είναι μη αποδεκτή, καθώς θα εμπόδιζε τον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό και θα επηρέαζε δυσμενώς την προβλεψιμότητα των πολιτικών, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για τη συνοχή· πιστεύει ότι η μόνη εναλλακτική λύση αντί της σημερινής διάρκειας είναι μια περίοδος ΠΔΠ 5+5 ετών, με υποχρεωτική ενδιάμεση επανεξέταση, υπό τον όρο ότι η Επιτροπή διασφαλίζει την ομαλή μετάβαση μεταξύ των περιόδων προγραμματισμού, κάτι το οποίο θα απαιτούσε αυστηρότερους κανόνες αποδέσμευσης, συντομότερες διαδικασίες για το κλείσιμο προγραμμάτων και ταχύτερες διαδικασίες για την κατάρτιση και την έναρξη προγραμμάτων· ζητεί το μελλοντικό ΠΔΠ να εξασφαλίσει μεγαλύτερη εποπτεία από τους πολίτες, μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης της αρχής της εταιρικής σχέσης στην πολιτική συνοχής και της εναρμόνισής της με άλλες πολιτικές· επαναλαμβάνει το αίτημά του να ενσωματωθεί η διάσταση του φύλου σε όλα τα τμήματα του προϋπολογισμού της ΕΕ·

7.  ζητεί να αναπροσαρμοστούν οι προτεραιότητες των περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων για να λαμβάνουν υπόψη τις μεταβαλλόμενες συνθήκες και να αποκομίζουν τα οφέλη από τη νέα τεχνολογία· εκτιμά ότι η πολιτική συνοχής θα πρέπει να στοχεύει ειδικότερα στην ενίσχυση της οικονομίας της γνώσης και στην τόνωση της καινοτομίας· θεωρεί, ακόμη, ότι απαιτείται μεγαλύτερη ευελιξία στο ΠΔΠ για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων προκλήσεων· υπογραμμίζει ότι η θέση της Επιτροπής είναι η επίτευξη της κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ της σταθερότητας και της ευελιξίας της χρηματοδότησης· θεωρεί ότι τα ποσοστά περιφερειακής ανεργίας και ο δείκτης περιφερειακής κοινωνικής προόδου αποτελούν κατάλληλα κριτήρια· τονίζει ότι το σημαντικό επίπεδο ανάπτυξης που απαιτείται για τη δημιουργία απασχόλησης και ανάπτυξης δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς κοινές προσπάθειες για την εφαρμογή ενός καλού μείγματος οικονομικών πολιτικών, που θα πρέπει να συνίσταται σε επενδύσεις, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και δημοσιονομική εξυγίανση· τονίζει τον ρόλο της πολιτικής για τη συνοχή στην επίτευξη των στόχων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού (COP21) και στη διασφάλιση της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών· τονίζει ότι, για να διασφαλιστεί η καλύτερη εκτέλεση του προϋπολογισμού της στο μέλλον, η πολιτική συνοχής πρέπει να απλουστευθεί σε βάθος με βάση τις συστάσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου και ότι πρέπει να εξεταστεί η ευρύτερη εφαρμογή της αναλογικότητας, επιπροσθέτως της διαφοροποίησης μεταξύ των περιφερειών στην εφαρμογή των προγραμμάτων των ΕΔΕΤ· τονίζει τη σημασία της περιφερειακής πολιτικής για την προστασία των πλέον ευάλωτων περιφερειών, όπως οι λιγότερο ανεπτυγμένες και οι εξόχως απόκεντρες περιοχές·

8.  τονίζει τη σημασία των περιφερειακών διασυνοριακών πρωτοβουλιών στην προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης καθώς και της έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και της δημιουργίας απασχόλησης· υπογραμμίζει ότι ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» και το Ταμείο Συνοχής θα πρέπει να εξακολουθήσουν να αποτελούν τις βασικές πηγές επενδύσεων σε υποδομές και ότι οι χρηματοδοτικές πιστώσεις θα πρέπει να ανταποκρίνονται στην υφιστάμενη υψηλή ζήτηση και υπερπροσφορά· επισημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (Interreg) είναι ένας βασικός τομέας της προστιθέμενης αξίας της ΕΕ για τη διασφάλιση της συνέχειας και των δεσμών μεταξύ κοινών έργων σε διασυνοριακό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ· εκτιμά ότι οι διασυνοριακές αυτές πρωτοβουλίες ειδικά αναδεικνύουν την προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

9.  υπενθυμίζει ότι οι επενδύσεις δυνάμει του Τομέα 1α έχουν ισχυρό θετικό αντίκτυπο στις πολιτικές· θεωρεί ότι προγράμματα όπως το διάδοχο πρόγραμμα του «Ορίζοντας 2020» θα πρέπει να λάβουν διπλάσια χρηματοδότηση σε σχέση με αυτή που διατίθεται βάσει του υφιστάμενου προγράμματος πλαίσιο· σημειώνει ότι οι εκτιμήσεις, η ζήτηση και τα ποσοστά επιτυχίας υποδηλώνουν ότι η εν λόγω αύξηση θα μείωνε το έλλειμμα χρηματοδότησης στην έρευνα και στην καινοτομία·

10.  ζητεί από την Επιτροπή να εφαρμόσει και να διευκολύνει περαιτέρω μεγαλύτερες συνέργειες μεταξύ των διαφόρων ταμείων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της πολιτικής για τη συνοχή, του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο εφαρμογής διαφορετικών κανόνων σε παρόμοια έργα απλώς και μόνο επειδή εφαρμόζονται με βάση διαφορετικά μέσα, και να εργαστεί για την επίτευξη του στόχου της θέσπισης ίδιων κανόνων για παρόμοια έργα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου αυτά χρηματοδοτούνται από διαφορετικές πολιτικές και μέσα της ΕΕ, δεδομένου ότι αυτό θα μειώσει τη γραφειοκρατία και θα διευκολύνει την εφαρμογή των ταμείων της ΕΕ για τους δικαιούχους, με την επιφύλαξη της ακεραιότητας των χρηματοδοτικών πιστώσεων των ΕΔΕΤ· επισημαίνει ότι η χρήση χρηματοδοτικών μέσων και συνεργειών με επιχορηγήσεις μπορεί να βελτιωθεί· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων, ούτως ώστε να δημιουργηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για επιχορηγήσεις και χρηματοδοτικά μέσα· θεωρεί απαραίτητο να διατηρηθούν όλα τα ΕΔΕΤ μετά το 2020, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Συνοχής και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου·

11.  θεωρεί ότι έχει ουσιώδη σημασία να διασφαλιστεί, στο πλαίσιο του νέου ΠΔΠ, ότι θα απλουστευθούν επιτέλους οι δημοσιονομικοί κανόνες και οι κανόνες σχετικά με τις δαπάνες της πολιτικής για τη συνοχή με ισόρροπο τρόπο, χωρίς να θιγούν οι οριζόντιες αρχές της πολιτικής για τη συνοχή προκειμένου να επηρεαστεί θετικά η βιωσιμότητα του επόμενου ΠΔΠ και να μειωθεί επίσης η επιβάρυνση των δικαιούχων· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει περαιτέρω την προσέγγιση του ενιαίου εγχειριδίου κανόνων ώστε να ενθαρρυνθούν περισσότεροι δικαιούχοι να υποβάλλουν αίτηση για χρηματοδότηση από την ΕΕ, καθώς αυτό θα δώσει ώθηση στον καθορισμό σημαντικά σαφέστερων και ευχερέστερων κανόνων εφαρμογής και θα διασφαλίσει τον ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό της στήριξης της ΕΕ· ζητεί την καθιέρωση επιδόματος απλούστευσης για τα κράτη μέλη που θεσπίζουν αποτελεσματικά μέτρα μείωσης της γραφειοκρατίας και βελτίωσης της διαχείρισης της ενωσιακής χρηματοδότησης· υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο της μεγιστοποίησης της απόδοσης του ΠΔΠ σε σχέση με την αιρεσιμότητα, είναι σημαντικό να επιτευχθεί η κατάλληλη ισορροπία έτσι ώστε να μην τεθούν σε κίνδυνο οι επενδύσεις· υπογραμμίζει ότι η δέσμη μέτρων «Omnibus» προσφέρει αυξημένες δυνατότητες όσον αφορά την προτεινόμενη απλούστευση και ευελιξία· θεωρεί, συνεπώς, ότι πρέπει να εφαρμοστεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω μετά το 2020· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα και να επεκτείνει την παροχή στήριξης για την ανάπτυξη ικανοτήτων στις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές διοικήσεις και δικαιούχους· ζητεί από την Επιτροπή να αξιοποιήσει τα θετικά στοιχεία του συστήματος της εκ των προτέρων αιρεσιμότητας, μειώνοντας παράλληλα την αντίστοιχη διοικητική επιβάρυνση που προκύπτει από την αξιολόγηση και τη διαδικασία· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη δράση για την ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων με σκοπό την αποδοτικότερη εκτέλεση των κονδυλίων· ενθαρρύνει την ευρύτερη εφαρμογή μέτρων με βάση την πρόσφατη έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Competitiveness in low-income and low-growth regions – the lagging regions report» (Ανταγωνιστικότητα στις περιφέρειες χαμηλού εισοδήματος και χαμηλής ανάπτυξης – έκθεση με θέμα τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές)·

12.  ζητεί αύξηση του προϋπολογισμού και περαιτέρω αναθεώρηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως όσον αφορά το ανώτατο όριο για τις προκαταβολές (που επί του παρόντος ανέρχεται στα 30 εκατομμύρια EUR) το οποίο ορίζεται στο άρθρο 4α του αναθεωρημένου κανονισμού για το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ, με σκοπό την αποτελεσματική και έγκαιρη αντιμετώπιση μεγαλύτερου μέρους των ζημιών που προκαλούν οι φυσικές καταστροφές.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

9.10.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

27

4

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Franc Bogovič, Steeve Briois, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, John Flack, Iratxe García Pérez, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Andrey Novakov, Paul Nuttall, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Ruža Tomašić, Ángela Vallina, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Joachim Zeller, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Μαρία Σπυράκη

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniel Buda, Andor Deli, Raffaele Fitto, John Howarth, Ivana Maletić, Tonino Picula

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

James Carver, Esther Herranz García, Susanne Melior

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

27

+

ALDE

Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

Raffaele Fitto, John Flack, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Andor Deli, Esther Herranz García, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Μαρία Σπυράκη, Joachim Zeller, Lambert van Nistelrooij

S&D

Andrea Cozzolino, Iratxe García Pérez, John Howarth, Louis-Joseph Manscour, Susanne Melior, Jens Nilsson, Tonino Picula, Liliana Rodrigues, Derek Vaughan

4

-

EFDD

James Carver, Paul Nuttall

ENF

Steeve Briois

NI

Κωνσταντίνος Παπαδάκης

4

0

EFDD

Rosa D’Amato

GUE/NGL

Martina Michels, Ángela Vallina

Verts/ALE

Monika Vana

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (26.1.2018)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020

(2017/2052(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Sofia Ribeiro

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υπογραμμίζει την τεράστια σημασία της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), ως της παλαιότερης κοινής πολιτικής της Ένωσης, για την επίτευξη των δημόσιων στόχων και την αντιμετώπιση, μέσω διαδοχικών μεταρρυθμίσεων, των εξελισσόμενων προκλήσεων, που είναι θεμελιώδους σημασίας, για παράδειγμα, για την παραγωγή τροφίμων υψηλής ποιότητας και την παροχή μη διατροφικών αγαθών και υπηρεσιών, την επισιτιστική ασφάλεια και τη σταθεροποίηση και διατήρηση των αγροτικών πληθυσμών, ώστε να εξασφαλιστεί η παροχή ειδών διατροφής σε προσιτή τιμή για περίπου 500 εκατομμύρια ευρωπαίους καταναλωτές, να διατηρηθεί η εδαφική ισορροπία και η κοινωνική συνοχή και να διασφαλιστεί ότι οι αγροτικές περιοχές είναι βιώσιμες μακροπρόθεσμα· επισημαίνει ακόμη ότι αυτό κοστίζει ημερησίως σε κάθε πολίτη της ΕΕ μόνο 0,32 ευρώ· υπενθυμίζει ότι η γεωργία και η βιομηχανία τροφίμων αντιπροσωπεύουν το 16 % του συνολικού κύκλου εργασιών της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, και αριθμούν πάνω από 44 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στο σύνολο της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων, 10 εκατομμύρια θέσεις άμεσης απασχόλησης στη γεωργία, 11 εκατομμύρια γεωργικές εκμεταλλεύσεις και 130 δισεκατομμύρια EUR ετησίως σε έσοδα από τις εξαγωγές· τονίζει ότι, μέσω των δύο πυλώνων της, η ΚΓΠ συμβάλλει στη σταθεροποίηση των εισοδημάτων των γεωργών, με παράλληλη προώθηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων και οικονομικών δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο·

2.  επισημαίνει ότι στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ 2014-2020, και για πρώτη φορά, η ΚΓΠ δεν είναι πλέον η πολιτική της ΕΕ με τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό (κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών δεκαετιών το μερίδιο του ΠΔΠ δυστυχώς έχει μειωθεί από 75 % σε μόλις 38 % του ΠΔΠ)· διαπιστώνει ότι είναι σαφές ότι, μετά από τις πολυάριθμες μεταρρυθμίσεις του τομέα, οι δαπάνες της ΚΓΠ έχουν μειωθεί και έχουν καταστεί σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό στοχοθετημένες και προσανατολισμένες στην αγορά και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού κλάδου της ΕΕ·

3.  επισημαίνει επίσης ότι η ενσωμάτωση περαιτέρω καθηκόντων στόχων και στόχων στην ΚΓΠ, που δεν ανταμείβονται απαραίτητα από την αγορά, πραγματοποιήθηκε χωρίς να αυξηθεί ο προϋπολογισμός της, και ενώ η ΕΕ διευρύνθηκε και περιλαμβάνει πλέον περισσότερα κράτη μέλη· τονίζει ότι οι προκλήσεις και οι απαιτήσεις έχουν αυξηθεί, μεταξύ άλλων, για παράδειγμα, η ανάγκη εξασφάλισης του επισιτιστικού εφοδιασμού και διαφύλαξης των περιβαλλοντικών πόρων, η ανάπτυξη βιώσιμων γεωργικών πρακτικών, ο οικολογικός προσανατολισμός, οι επενδύσεις σε νέες γεωργικές τεχνολογίες, καθώς και ο μετριασμός των επιπτώσεων και του αντικτύπου της κλιματικής αλλαγής·

4.  προτρέπει την Επιτροπή να αυξήσει, ή τουλάχιστον να διατηρήσει στο σημερινό του επίπεδο, τον προϋπολογισμό της ΚΓΠ μετά το 2020, ώστε η δομή δύο πυλώνων στην ΚΓΠ να διατηρηθεί, παρέχοντας στήριξη στους αγρότες σε κάθε τομέα, για να επιτευχθούν οι βασικοί στόχοι της αύξησης του εισοδήματος των γεωργών, της προστασίας και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, της καινοτομίας και της συμμόρφωσης με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) και της τήρησης των δεσμεύσεων για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή· τονίζει ότι οποιαδήποτε περαιτέρω περικοπή του προϋπολογισμού της ΚΓΠ θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τομέα και την περιφερειακή ανάπτυξη της ΕΕ στις ευρωπαϊκές αγροτικές κοινότητες και την ύπαιθρο, μια πιθανότητα που έχει ρητά απορριφθεί από το Κοινοβούλιο·

5.  θεωρεί ότι στον προϋπολογισμό της ΚΓΠ θα πρέπει να αποτυπώνεται η υψηλή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία της εν λόγω πολιτικής, η οποία συνίσταται τόσο στη δημιουργία ενιαίας αγοράς για τα αγροδιατροφικά προϊόντα όσο και σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη και συνοχή σε επίπεδο ΕΕ, και επισημαίνει ότι η ΚΓΠ δεν είναι πλέον απλώς μια τομεακή πολιτική· θεωρεί ότι εάν μειωνόταν ο προϋπολογισμός της ΚΓΠ σε σχέση με το ΑΕγχΠ της ΕΕ των 27, η πολιτική αυτή θα καθίστατο λιγότερο αποτελεσματική όσον αφορά την επίτευξη των κοινοτικών στόχων· πιστεύει ότι το επίπεδο του προϋπολογισμού που διατίθεται για την πολιτική αυτή θα πρέπει να διασφαλίζει πλήρως τον κοινοτικό της χαρακτήρα σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση·

6.  τονίζει ότι η ΚΓΠ είναι μια ολοκληρωμένη και πλήρως ανεπτυγμένη πολιτική της ΕΕ που αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της Ευρωπαϊκής Ένωσης· σημειώνει ότι αυτή η πολιτική σημειώνει επιτυχίες στην επίτευξη ολοένα και περισσότερων δημόσιων στόχων, ανταποκρινόμενη με ευελιξία στις νέες προκλήσεις και τις εξελισσόμενες ανάγκες της ΕΕ και της κοινωνίας της μέσω των μεταρρυθμίσεων, και, όντας υπεύθυνη για τους όρους ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά, προσδιορίζει την προβλεψιμότητα και τη σταθερότητα των όρων βάσει των οποίων διενεργούνται οι γεωργικές δραστηριότητες·

7.  επισημαίνει με ανησυχία ότι η αβεβαιότητα όσον αφορά το μέλλον της ΚΓΠ στο πλαίσιο του ΠΔΠ δημιουργεί ήδη αρνητικές τάσεις στις αγροτικές περιοχές, λειτουργώντας αποθαρρυντικά για όσους απασχολούνται στον τομέα της γεωργίας, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε κρίσεις του τομέα όσον αφορά τον εφοδιασμό τροφίμων·

8.  τονίζει ότι η ΚΓΠ και ο προϋπολογισμός της διαμορφώνουν ένα κοινό πλαίσιο λειτουργίας για τον αγροτικό τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ότι η απουσία αυτών των συνισταμένων από το ευρωπαϊκό εγχείρημα θα παρεμπόδιζε τη λειτουργία μιας αποδοτικής κοινής αγοράς αγροδιατροφικών προϊόντων στην ΕΕ, καθώς τα κράτη μέλη θα ανταγωνίζονταν μεταξύ τους για τα επίπεδα στήριξης της γεωργίας, γεγονός που θα προκαλούσε στρέβλωση του ανταγωνισμού·

9.  εφιστά την προσοχή στις υψηλές φιλοδοξίες της Επιτροπής όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για το εμπόριο και την απελευθέρωση της πρόσβασης στην ευρωπαϊκή γεωργική αγορά για ορισμένους από τους πλέον ανταγωνιστικούς παραγωγούς γεωργικών προϊόντων παγκοσμίως· τονίζει, επίσης, ότι η ευρωπαϊκή κοινωνία αναμένει από την γεωργική παραγωγή της ΕΕ, να λειτουργεί βάσει των αυστηρότερων κανόνων και των υψηλότερων προτύπων όσον αφορά την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων, την ορθή μεταχείριση των ζώων, την περιβαλλοντική προστασία και την προστασία του κλίματος· τονίζει, εν προκειμένω, τον σημαντικό αντισταθμιστικό ρόλο της ΚΓΠ και της σχετικής χρηματοδοτικής στήριξης για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας·

10.  καλεί την Επιτροπή να λάβει περαιτέρω μέτρα για την απλοποίηση του συστήματος χρηματοδότησης της ΚΓΠ, ώστε να μειωθούν οι χρηματοοικονομικές και διοικητικές επιβαρύνσεις των αγροτών και να διασφαλιστεί η σωστή ενημέρωση του κοινού σχετικά με την ΚΓΠ και τι περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός της, δεδομένου ότι το ποσό της βοήθειας από κοινοτικούς πόρους που γίνεται γνωστό, μπορεί να είναι παραπλανητικό, εάν το κοινό δεν γνωρίζει ότι, αφότου θεσπίστηκε η ΚΓΠ, το 1962, τα κράτη μέλη συγκέντρωσαν τους πόρους τους προκειμένου να δημιουργήσουν μια κοινή πολιτική και μια ενιαία αγορά για τα γεωργικά προϊόντα, και ότι, ως εκ τούτου, δεν υφίσταται πλέον εθνική συμμετοχή στα κράτη μέλη· τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση όσον αφορά τον σημαντικό ρόλο της ΕΕ στη στήριξη της ευρωπαϊκής παραγωγής τροφίμων και εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η ΚΓΠ δεν παράγει μόνο υψηλής ποιότητας προϊόντα σε ιδιαίτερα συμφέρουσες τιμές στους Ευρωπαίους, αλλά, διασφαλίζει συγχρόνως, ένα επιπλέον διαθέσιμο εισόδημα για τους καταναλωτές, για την προώθηση άλλων τομέων της οικονομίας· τονίζει ότι τούτο μπορεί να συνεχιστεί μόνο αν το επίπεδο του προϋπολογισμού της ΚΓΠ αυξηθεί, ή τουλάχιστον διατηρηθεί στα σημερινά επίπεδα· επισημαίνει ότι, εάν κάθε πολιτική χρηματοδοτείτο πλήρως από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, η ΚΓΠ θα αντιστοιχούσε μόλις στο 1% του προϋπολογισμού αυτού, κάτι απολύτως λογικό αν ληφθεί υπόψη ότι εφοδιάζει με τρόφιμα περισσότερους από 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους· τονίζει ότι η ΚΓΠ αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 0,4 % του συνόλου των δημοσίων δαπανών στην ΕΕ και τα κράτη μέλη, το οποίο και είναι μικρό ποσό σε σύγκριση με το μέσο ποσοστό 49 % του ΑΕγχΠ της ΕΕ που αφορά τις δημόσιες δαπάνες· επισημαίνει ότι οι γεωργοί της ΕΕ συμμορφώνονται με υψηλής ποιότητας πρότυπα ως προς την καλή μεταχείριση των ζώων, την περιβαλλοντική προστασία και την ασφάλεια των τροφίμων και πρέπει συνεπώς να υποστηριχθούν προκειμένου να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τούτες τις σημαντικές πρακτικές·

11.  τονίζει ότι η σημερινή αστάθεια στις γεωργικές αγορές και οι μεγάλες διακυμάνσεις των τιμών καταδεικνύουν την ανάγκη να διατηρηθούν οι γεωργικές επιδοτήσεις, δεδομένου ότι επιτρέπουν αποτελεσματικότερη διαχείριση και έλεγχο των ανεπαρκειών της αγοράς· αναγνωρίζει στο πλαίσιο αυτό ότι η αύξηση των τιμών των τροφίμων και των πωλήσεων προϊόντων τα τελευταία έτη δεν έχει περάσει στους αγρότες· επιμένει ότι χρειάζεται συγκεκριμένη υποστήριξη για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη πρόσβασης των αγροτών σε πιστώσεις και η μείωση του γεωργικού εισοδήματος· υπενθυμίζει επίσης ότι οι ευρωπαίοι καταναλωτές δεν είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για τη διατροφή τους μια τιμή που θα ήταν αναμφισβήτητα υψηλότερη αν ο γεωργικός τομέας δεν λάμβανε δημόσια ενίσχυση·

12.  επισημαίνει ότι οι γεωργικές επιδοτήσεις, παρά το ασήμαντο ύψος τους σε σύγκριση με το συνολικό ΑΕγχΠ των κρατών μελών, παίζουν ουσιαστικό ρόλο στην διασφάλιση της συνέχειας στη γεωργία και της εξασφάλισης του γεωργικού εισοδήματος· επαναλαμβάνει ότι η ΚΓΠ παίζει ουσιαστικό ρόλο στον περιορισμό της αστάθειας των γεωργικών εισοδημάτων και βοηθά τους νέους αγρότες να εισέλθουν στον τομέα και τις εκμεταλλεύσεις τους να γίνουν κερδοφόρες, δημιουργώντας κατά συνέπεια θέσεις άμεσης και έμμεσης απασχόλησης στον τομέα·

13.  παρατηρεί ότι η αστάθεια των εισοδημάτων που αποδίδεται στην αστάθεια των τιμών λόγω των επιδεινούμενων συνθηκών στον γεωργικό τομέα πρέπει να τύχει διαχείρισης, ιδίως εφόσον αυξάνεται το κόστος παραγωγής· επισημαίνει ότι η ΚΓΠ δεν κατορθώνει να χειριστεί αποτελεσματικά την αστάθεια των γεωργικών εισοδημάτων και των γεωργικών αγορών και ότι η μείωση του προϋπολογισμού της ΚΓΠ θα επιδεινώσει κατά πάσα πιθανότητα την κατάσταση, πλήττοντας με τον τρόπο αυτό τους πλέον ευάλωτους τομείς του κλάδου·

14.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη σχετικά με τα ποσά που θα επανακάμψουν στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) σε περίπτωση επιβολής στις άμεσες πληρωμές ανώτατων ορίων 150 000 EUR, 100 000 EUR και 50 000 EUR σε ολόκληρη την ΕΕ·

15.  υπενθυμίζει ότι η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου θα έχει προβλεπόμενο αντίκτυπο για την ΚΓΠ μεταξύ 3.8 και 4.1 δισ. ευρώ ετησίως, και καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να αντισταθμίσει τη ζημία, αναζητώντας εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης, για παράδειγμα αυξάνοντας τις συνεισφορές των κρατών μελών σε ένα ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) , αναπτύσσοντας νέους τύπους ιδίων πόρων, υιοθετώντας ορισμένες από τις μεταρρυθμίσεις που προτείνονται από την Ομάδα υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους, και βελτιώνοντας τη λειτουργία της ΚΓΠ, στο πλαίσιο της προσπάθειας να παραμείνει άθικτος ο προϋπολογισμός της ΚΓΠ μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, ώστε να ανταποκριθεί πλήρως στις σημερινές και στις αυριανές προκλήσεις της ευρωπαϊκής γεωργίας·

16.  καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την πρόσβαση του γεωργικού κλάδου σε άλλα χρηματοδοτικά μέσα όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)· πιστεύει ότι, αν δημιουργηθούν νέες προϋποθέσεις σχετικά με τις ενισχύσεις της ΚΓΠ, η Επιτροπή θα πρέπει να τις αντιπαραβάλει με κατάλληλη αύξηση του προϋπολογισμού· υπογραμμίζει την ανάγκη αύξησης της χρηματοδότησης ανάλογα με τις απαντήσεις στις διάφορες κυκλικές κρίσεις σε ευαίσθητους τομείς, όπως το γάλα, το χοιρινό κρέας, τα φρούτα και τα λαχανικά, και τονίζει ότι θα πρέπει να καταπολεμηθεί η αστάθεια των τιμών μέσω της εισαγωγής νέων εργαλείων, λαμβάνοντας υπόψη τον πιθανό αντίκτυπο των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών στους εν λόγω τομείς. καθώς και την αυξανόμενη ανάγκη για προώθηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας σε παγκόσμιο επίπεδο· εφιστά, επίσης, την προσοχή στον αυξανόμενο αντίκτυπο των εξωτερικών συνθηκών στην ευρωπαϊκή γεωργία και την ΚΓΠ και στην επακόλουθη ανάγκη για πρόσθετα μέσα προκειμένου να αντιμετωπιστούν μελλοντικές κρίσεις στις γεωργικές αγορές, τα αίτια των οποίων εντοπίζονται εκτός ΕΕ·

17.  επισημαίνει τη σημασία ενός βελτιωμένου ελέγχου του προϋπολογισμού και καλεί την Επιτροπή να διαμορφώσει μια πολιτική που θα επιτρέπει μια καλύτερη επισκόπηση του προορισμού και των αποτελεσμάτων των χρημάτων των ευρωπαίων φορολογουμένων·

18.  τονίζει ότι είναι ανάγκη η Επιτροπή να διατηρήσει άθικτες τις άμεσες ενισχύσεις, διότι συμβάλλουν στην αποφυγή των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών και στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων εκτός της ΕΕ· απορρίπτει κατηγορηματικά την εφαρμογή κάθε εθνικής συγχρηματοδότησης που αντιστοιχεί στη μερική επανεθνικοποίηση της ΚΓΠ και θα μπορούσε να οδηγήσει στην εμφάνιση διαφορετικών ΚΓΠ στα διάφορα κράτη μέλη, με αποτέλεσμα την προτίμηση προς τους καθαρούς συνεισφέροντες στον προϋπολογισμό της ΕΕ και τη διατάραξη της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς· τονίζει επομένως ότι η ΚΓΠ, ως μοναδική πολιτική που ασκείται πλήρως σε κοινοτικό επίπεδο, αποφέρει τη μέγιστη προστιθέμενη αξία και ότι μια γεωργική πολιτική με εθνική χρηματοδότηση θα ήταν πολύ δαπανηρότερη· τάσσεται κατά οιασδήποτε απόπειρας εξαναγκασμού των κρατών μελών σε συγχρηματοδότηση της ΚΓΠ· αναγνωρίζει τη σημασία της συνέχισης της χρηματοδότησης των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, που συμβάλλουν τα μέγιστα στην ευρωπαϊκή κοινωνική και εδαφική συνοχή, δεδομένου ότι οι αγροτικές περιοχές αποτελούν το 90 % της ΕΕ· παροτρύνει την Επιτροπή να λάβει δεόντως υπόψη τις διάφορες δαπάνες παραγωγής και εργασίας, σε συνδυασμό με τη συνεισφορά της γεωργίας στην απασχόληση των επιμέρους κρατών μελών, κατά τη συνέχιση αφενός της διαδικασίας σύγκλισης των άμεσων πληρωμών στην Ένωση στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και αφετέρου της διαδικασίας εσωτερικής σύγκλισης εντός των κρατών μελών και των περιφερειών τους· τονίζει τη μεγάλη σημασία που έχει η διατήρηση ενός ευρέως φάσματος μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της προαιρετικής συνδεδεμένης στήριξης, στη διάθεση των κρατών μελών προκειμένου να διατηρηθεί η παραγωγή σε τομείς καίριας σημασίας για τις ευάλωτες περιοχές και τούτο χωρίς στρεβλωτικές επιπτώσεις για την εσωτερική αγορά· επισημαίνει ότι οι άμεσες πληρωμές αποτελούν σημαντικό δίχτυ ασφαλείας και πολύτιμη εισοδηματική στήριξη για τους αγρότες·

19.  τονίζει ότι η γεωργία, ιδίως η πρωτογενής παραγωγή, είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στις βλάβες που προκαλούν τα φυσικά φαινόμενα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή (ξηρασίες, πλημμύρες, καταιγίδες, βροχοπτώσεις κ.λπ.) και επομένως παροτρύνει την Επιτροπή να αναπτύξει μηχανισμό για τη στήριξη μέτρων που μειώνουν ή αποτρέπουν τέτοιου είδους ζημίες, στα οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η αποζημίωση για την αποκατάσταση της βλάβης που υφίστανται οι παραγωγοί του πρωτογενούς γεωργικού τομέα λόγω των καταστροφών που σχετίζονται με την αλλαγή του κλίματος·

20.  καλεί την Επιτροπή, στον επόμενο προϋπολογισμό της ΚΓΠ, να εξετάσει το ενδεχόμενο ανανέωσης του κλάδου με το να διευκολύνει αφενός την ένταξη νέων ανθρώπων και νέων αγροτών και αφετέρου την αποχώρηση των πιο ηλικιωμένων· παροτρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει να επεξεργάζεται μέτρα για την ανανέωση των γενεών και να στηρίζει, με τον τρόπο αυτό, τον εκσυγχρονισμό και την ανανέωση του γεωργικού κλάδου, έχοντας πάντα κατά νου την αξιοποίηση και την μεταβίβαση της γνώσης·

21.  υπενθυμίζει ότι οι περισσότερες αγροτικές περιοχές συγκαταλέγονται στις πλέον μειονεκτικές περιοχές της ΕΕ, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ των οποίων είναι σημαντικά χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο· θεωρεί, συνεπώς, ότι η ανάπτυξη της υπαίθρου παραμένει σημαντική πρόκληση για την ισορροπημένη εδαφική ανάπτυξη και ότι οι περιοχές αυτές χρειάζονται στήριξη όσον αφορά την αύξηση του επιπέδου απασχόλησης και του βιοτικού επιπέδου, καθώς και την ανάπτυξη λειτουργιών που δεν σχετίζονται με τη γεωργία· τονίζει ότι η ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στην ΕΕ εξακολουθεί να αποτελεί μόνιμο καθήκον του προϋπολογισμού της ΕΕ· θεωρεί, επομένως, ότι η χρηματοδότηση της γεωργικής ανάπτυξης από τον προϋπολογισμό της ΕΕ βάσει της ΚΓΠ θα πρέπει να ενισχυθεί, ενώ τα κριτήρια για την κατανομή της στήριξης μεταξύ των κρατών μελών θα πρέπει να συνεχίσουν να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορές που εντοπίζονται στον πλούτο του αγροτικού πληθυσμού, το μέγεθος και την έκταση των γεωργικών εκτάσεων·

22.  ζητεί να συνεχιστεί η στοχευμένη στήριξη προς τους αγρότες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών, μικρών και μεσαίων αγροκτημάτων και, μέσω στοχοθετημένων πρακτικών μέτρων, προς εκείνους σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικούς περιορισμούς, καθώς και εκείνους σε μειονεκτικές, ορεινές και εξόχως απόκεντρες περιοχές, διασφαλίζοντας έτσι πιο αποτελεσματικά την επισιτιστική ασφάλεια και προμήθεια σε όλα τα τμήματα της ΕΕ, και αποτρέποντας την πληθυσμιακή συρρίκνωση των αγροτικών περιοχών· ζητεί η στήριξη να είναι σωστά στοχευμένη προς τους άμεσα απασχολούμενους στη γη, χωρίς να εξαιρούνται οι γεωργοί μερικής απασχόλησης που σε πολλές περιπτώσεις έχουν διαφοροποιήσει τις δραστηριότητές τους και δεν πρέπει να τιμωρηθούν για τις προσπάθειές τους αυτές· παρατηρεί ότι η δημιουργία κινήτρων για τη γεωργία του μέλλοντος μέσω της διάθεσης επαρκούς προϋπολογισμού για την ΚΓΠ και η θετική διαφοροποίηση για τις πλέον ευάλωτες περιοχές είναι κρίσιμης σημασίας για τον γεωργικό τομέα· καλεί την Επιτροπή να προβλέψει την αύξηση του κονδυλίου για προγράμματα ειδικών μέτρων λόγω της απομόνωσης και του νησιωτικού χαρακτήρα (POSEI), όπως ζητεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να διασωθεί ένα καθεστώς εξαιρετικά σημαντικό για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές· υπενθυμίζει ότι τρία κράτη μέλη είναι επιλέξιμα για τα προγράμματα αυτά, ποσοστό μικρότερο του 1 % του προϋπολογισμού της ΚΓΠ· παρατηρεί, συγκεκριμένα, ότι η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων, όπως είναι το πρόγραμμα LEADER, αντιπροσωπεύει μια αποτελεσματική χρήση των πόρων της ΚΓΠ· ζητεί να αποδοθεί αυξημένη χρηματοδότηση βάσει του μελλοντικού ΠΔΠ στη δημιουργία και την ανάπτυξη οργανώσεων παραγωγών·

23.  καλεί την Επιτροπή στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ να στηρίξει την πρόσβαση των γεωργών στην καινοτομία όπως είναι οι σύγχρονες τεχνικές αναπαραγωγής και η γεωργία ακριβείας, και τούτο μέσω της αύξησης των συνεργιών μεταξύ διαφορετικών μορφών χρηματοδοτικών προγραμμάτων και μέσω της βελτίωσης της θέσης της γεωργίας στα ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ· διαπιστώνει τον όλο και πιο ενισχυμένο ρόλο και δυνατότητες των νέων τεχνολογιών στη γεωργία, επισημαίνει ωστόσο ότι η εφαρμογή τους παραμένει ανέφικτη για μεγάλο μέρος των παραγωγών εξαιτίας του υψηλού τους κόστους·

24.  ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει μια πρόταση για ένα νομικό πλαίσιο που θα διέπει τη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στην ΕΕ και θα εξασφαλίσει την κατάλληλη χρηματοδότησή της, με στόχο την καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην ενιαία αγορά, και την διασφάλιση εκείνου του επιπέδου διαφάνειας και βεβαιότητας για τους γεωργούς που θα τους επιτρέψει να προβαίνουν σε αποφάσεις μετά λόγου γνώσεως, προς όφελος όχι μόνο των ιδίων αλλά και των καταναλωτών, αποφεύγοντας πρακτικές όπως οι πωλήσεις κάτω του κόστους, με επακόλουθη πτώση των γεωργικών εισοδημάτων· ζητεί να χρηματοδοτηθούν μέτρα τα οποία δίνουν ώθηση στη διαπραγματευτική δύναμη των παραγωγών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων· υπενθυμίζει την αμέριστη υποστήριξη του Κοινοβουλίου υπέρ ενός ρυθμιστικού πλαισίου της ΕΕ για την πάταξη των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών·

25.  διαπιστώνει το ενδιαφέρον των παραγωγών για τα προγράμματα προώθησης της παραγωγής της ΕΕ και καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει τις σημερινές τάσεις ενίσχυσης των πόρων για παρόμοια προγράμματα, προβαίνοντας παράλληλα σε εκτίμηση των σχετικών γραφειοκρατικών απαιτήσεων και όρων, που συχνά είναι δυσχερείς, ιδίως για τους μικρούς και μεσαίους, καθώς και για τους καινούργιους παραγωγούς και τις οργανώσεις τους·

26.  διαπιστώνει ότι τα τέσσερα πρώτα σενάρια που παραθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Λευκή Βίβλο του Μαρτίου 2017 δεν είναι αρκετά φιλόδοξα· τονίζει ότι το πέμπτο σενάριο πρέπει να αποτελέσει την αφετηρία του προβληματισμού για τον προϋπολογισμό της περιόδου μετά το 2020· εκφράζει την πεποίθηση ότι η διάρκεια του επόμενου ΠΔΠ πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη (τουλάχιστον επτά έτη), με μακροπρόθεσμη προοπτική το 2050 για την ανάπτυξη του γεωργικού τομέα της ΕΕ, προκειμένου, αφενός να εξασφαλιστεί η προβλεψιμότητα και η σταθερότητα των πόρων για την ΚΓΠ στο μέλλον, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη την σημασία της ασφάλειας εφοδιασμού και την αυξημένη αστάθεια του τομέα, και, αφετέρου, να αυξηθεί η δυνατότητα επιτυχίας των πιλοτικών προγραμμάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.1.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

32

3

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Franc Bogovič, Stefan Eck, Jens Gieseke, Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik, Hannu Takkula, Tom Vandenkendelaere, Thomas Waitz

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Stanisław Ożóg

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

32

+

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Esther Herranz García, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik, Czesław Adam Siekierski, Tom Vandenkendelaere

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

ECR

Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson, Stanisław Ożóg

ALDE

Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Hannu Takkula

ENF

Philippe Loiseau, Laurenţiu Rebega

3

-

GUE/NGL

Stefan Eck, Luke Ming Flanagan

EFDD

John Stuart Agnew

5

0

ECR

Richard Ashworth

Verts/ALE

José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė

EFDD

Marco Zullo

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Αλιείας (23.11.2017)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020

(2017/2052(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Clara Eugenia Aguilera García

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Αλιείας καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  επισημαίνει, δεδομένης της κοινωνικοοικονομικής σπουδαιότητας της αλιείας στις παράκτιες περιοχές της ΕΕ, ότι είναι απολύτως αναγκαία η διατήρηση ενός εξειδικευμένου, μεγάλου, ανεξάρτητου και προσιτού ταμείου αλιείας που θα συμβάλλει στην εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ), θα μεριμνά για την βιωσιμότητα των υδατοκαλλιεργειών και της αλιείας της Ευρώπης και θα εισαγάγει σχέδιο επιλεκτικής αλιείας με σκοπό την αποφυγή των απορρίψεων, την άμβλυνση του οικονομικού φόρτου της υποχρέωσης εκφόρτωσης και την διευκόλυνση της συμμόρφωσης με αυτήν, καθώς και την επίτευξη της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (ΜΒΑ)· επισημαίνει επιπλέον ότι ένα τέτοιο ταμείο οφείλει επίσης να βοηθήσει τον κλάδο να υλοποιήσει την αναγκαία διαδικασία αναδιάρθρωσης η οποία, για μια σειρά λόγων, έχει καταστεί επιβεβλημένη και τονίζει ότι η διαδικασία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει μέτρα όπως η υλοποίηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης και η αντικατάσταση των κινητήρων με μη-ρυπογόνους·

2.  τονίζει ότι η ΚΑΠ αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ και ότι τα χρηματοδοτικά μέσα που έχει στη διάθεσή της η ΕΕ για την πολιτική αυτή οφείλουν συνεπώς να επαρκούν για την επίτευξη των απαιτητικών στόχων που ορίζει ο βασικός κανονισμός· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι σήμερα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) αντιπροσωπεύει μόλις το 0,6 % του συνολικού ΠΔΠ 2014-2020· τονίζει ότι τα χρηματοδοτικά μέσα του ΕΤΘΑ πρέπει να διατηρηθούν τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο δεδομένης της μακροοικονομικής σημασίας της αλιευτικής δραστηριότητας για τις παράκτιες περιφέρειες της ΕΕ·

3.  προτρέπει την Επιτροπή να προτείνει μεγαλύτερη χρηματοδότηση για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού του ΕΤΘΑ, αυξημένα ποσοστά χρηματοδότησης και διαφορετικούς κανόνες όσον αφορά τη συγχρηματοδότηση και τις αποζημιώσεις των αλιέων κατά τις περιόδους παύσης της αλιευτικής δραστηριότητας, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της παραδοσιακής αλιείας μικρής κλίμακας η οποία συχνά παρεμποδίζεται λόγω διοικητικών καθυστερήσεων εκ μέρους των κρατών μελών·

4.  παρατηρεί ότι οι ενισχύσεις για την προσωρινή παύση της αλιευτικής δραστηριότητας πρέπει σε ορισμένες περιπτώσεις να διατηρηθούν· παρατηρεί επιπλέον ότι θα πρέπει αυτές να επικεντρώνονται στους στόλους που εξαναγκάζονται να διακόψουν τη δραστηριότητά τους λόγω εξωτερικού παράγοντα, όπως είναι η απαγόρευση ενός τύπου αλιείας. ζητεί εξάλλου να διατηρηθούν οι ενισχύσεις οριστικής παύσης της αλιευτικής δραστηριότητας με τους ίδιους όρους με αυτούς που ισχύουν επί του παρόντος και ταυτόχρονα να πραγματοποιηθεί, όπου απαιτείται, οικονομικός έλεγχος των επιπτώσεων που έχει η διάλυση των πλοίων στην ισορροπία του στόλου και στην πραγματική αλιευτική ικανότητα.

5.  σημειώνει ότι η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για τη μείωση της μελλοντικής χρηματοδότησης· συντάσσεται με την άποψη ότι η ΕΕ οφείλει να βρει τρόπο να διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε ενδεχόμενη μείωση του ΠΔΠ μετά το 2020 δεν θα σημάνει αυτομάτως χαμηλότερες πιστώσεις για το ΕΤΘΑ, δεδομένου ότι αυτό έχει υποστεί περικοπές στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2018· υπογραμμίζει το γεγονός ότι πρέπει να δοθεί ειδική προτεραιότητα στη βοήθεια προς τη μικρής κλίμακας παράκτια αλιεία· προειδοποιεί επίσης ότι ο κίνδυνος αρνητικού αντικτύπου επί της αλιείας από το Brexit καθιστά αναγκαία την ύπαρξη μιας συμπαγούς γραμμής του προϋπολογισμού, ιδίως δεδομένης της μείωσης που υφίστανται ήδη τα κονδύλια που διατίθενται στον κλάδο·

6.  προτείνει να ενισχυθεί η χρηματοδότηση με τη χρήση χρηματοδοτικών μέσων που θα λειτουργούν συμπληρωματικά ως προς τις μη επιστρεπτέες ενισχύσεις· προτείνει επίσης να υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης σε δανειοδοτικό πρόγραμμα που θα επιτρέψει στον κλάδο να διευρύνει τις δυνατότητες χρηματοδότησής του με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης των επιχειρήσεων αλλά και να συνεχίσει να εργάζεται για τον μετριασμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της αλίευσης·

7.  τονίζει ότι είναι ανάγκη να διατίθενται στο ΕΤΘΑ επαρκείς πόροι ώστε να είναι δυνατές οι επενδύσεις με σκοπό τη βιωσιμότητα, την επιλεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα των αλιευτικών στόλων·

8.  τονίζει ότι το επίπεδο εκτέλεσης του ΕΤΘΑ για την περίοδο 2014-2020, τρία έτη μετά την έγκρισή του στις 15 Μαΐου 2014, εξακολουθεί να μην είναι ικανοποιητικό, δεδομένου ότι μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου 2017 είχε χρησιμοποιηθεί μόλις το 1,4 % από τα 6,4 δισεκατομμύρια EUR του ταμείου· ευελπιστεί ότι το επίπεδο εκτέλεσης του ΕΤΘΑ και άλλων ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών προγραμμάτων θα βελτιωθεί· επισημαίνει ότι το χαμηλό επίπεδο εκτέλεσης εν πολλοίς οφείλεται στην καθυστερημένη έγκριση του κανονισμού του εν λόγω ευρωπαϊκού ταμείου μετά τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και, σε πολλές περιπτώσεις, στην έλλειψη σαφήνειας των διοικητικών διαδικασιών για την χορήγηση των ενισχύσεων που προβλέπει το ταμείο· ζητεί συνεπώς μεγαλύτερη ακρίβεια και απλούστευση επ’ αυτού· ζητεί μεγαλύτερη ευελιξία στην κατανομή πιστώσεων και, συγκεκριμένα, ζητεί να μπορούν τα κονδύλια για τα δεδομένα που δεν απορροφήθηκαν από τα κράτη μέλη να μεταφέρονται σε ερευνητικά ιδρύματα και, για λόγους ελέγχου, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας·

9.  επιμένει επίσης ότι οι δαπάνες που σχετίζονται με την υποχρέωση εκφόρτωσης πρέπει να αποζημιώνονται από το ΕΤΘΑ, γεγονός που προϋποθέτει απλοποίηση και επαρκή χρηματοδότηση του ταμείου·

10.  εκτιμά ότι απαιτούνται μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι η λειτουργία του ταμείου στην μετά το 2020 περίοδο θα είναι ταχύτερη, πιο ευέλικτη και λιγότερο γραφειοκρατική, χωρίς τις καθυστερήσεις που εξακολουθούν να πλήττουν το ΕΤΘΑ 2014-2020· εκτιμά ότι δεν πρέπει να επαναληφθούν τα σημερινά φαινόμενα·

11.  καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει την επενδυτική ρήτρα προκειμένου να μπορούν οι συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΤΘΑ περιφερειακές και εθνικές επενδύσεις να εξαιρούνται από τον υπολογισμό του εθνικού ελλείμματος στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου·

12.  συντάσσεται με την κρατούσα εντός του κλάδου και των διοικήσεων των κρατών μελών άποψη ότι οι σημερινοί κανόνες χρηματοδότησης είναι υπερβολικά περίπλοκοι και ότι θα μπορούσαν να είναι στο σύνολό τους λιγότερο επαχθείς, ιδίως για έργα χαμηλής χρηματοδότησης· επισημαίνει ότι η έκθεση για τον κανονισμό «Omnibus» με στόχο την απλούστευση του δημοσιονομικού κανονισμού δεν κάλυπτε το ΕΤΘΑ και ότι πρέπει εντούτοις ο κανονισμός ΕΤΘΑ να απλουστευθεί·

13.  υπογραμμίζει τη σημασία του ελέγχου των αλιευμάτων και της συλλογής επιστημονικών δεδομένων, καθηκόντων που αποτελούν πυλώνες της ΚΑΠ· θεωρεί ότι πρέπει να συνεχίσουν να λαμβάνουν χρηματοδότηση από την ΕΕ και ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την αξιοποίηση των σχετικών πόρων·

14.  συντάσσεται με την άποψη ότι θα πρέπει, σε ένα νέο ταμείο της ΕΕ για την αλιεία, να θεσπισθούν κανόνες αναλογικότητας ούτως ώστε να έχουν τα μικρότερα έργα μικρότερο γραφειοκρατικό φόρτο από τα μεγαλύτερα έργα· προτείνει με την ευκαιρία αυτή ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποιος κανόνας τύπου de minimis για χαμηλού επιπέδου χρηματοδότηση στο πλαίσιο ενός νέου ταμείου της ΕΕ για την αλιεία·

15.  τονίζει ότι, παρόλο που η ΕΕ παραμένει καθαρός εισαγωγέας θαλασσινών, η ευρωπαϊκή αλιεία συνεχίζει να είναι και σημαντική πηγή υγιεινών τροφίμων για την ευρωπαϊκή αγορά και εγγύηση επισιτιστικής αυτονομίας· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ οφείλει να συνεχίσει να αποτρέπει την είσοδο στην αγορά της ΕΕ προϊόντων που δεν συμμορφώνονται ούτε με τα διατροφικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα που απορρέουν από τη σύμβαση αριθ. 188 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας ούτε με τους κανόνες για την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας· εκτιμά ότι οι εν λόγω απαιτήσεις πρέπει να ενσωματώνονται στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών· επισημαίνει ότι γενικά πρέπει οι εισαγωγές αλιευτικών προϊόντων χαμηλής ποιότητας που δεν πληρούν τις νομικές απαιτήσεις να περιοριστούν και να υπάρξουν ίσοι όροι ανταγωνισμού για τα αλιευτικά προϊόντα· υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθούν και να εναρμονιστούν οι έλεγχοι και οι επιθεωρήσεις των εισαγωγών από τρίτες χώρες προκειμένου να αποτρέπεται η είσοδος στην αγορά της ΕΕ προϊόντων που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας·

16.  υπογραμμίζει ότι, μέχρι τώρα, η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία στη διαχείριση της αλιείας συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τη μείωση της ικανότητας των αλιευτικών στόλων, την ορθή διαχείριση των πόρων, την ποιότητα των προϊόντων και την μεταποίηση αυτών· εκτιμά ότι πρέπει στο ΠΔΠ για την περίοδο μετά το 2020 να ληφθεί υπόψη η ισορροπία μεταξύ των αλιευτικών πόρων και της αλιευτικής ικανότητας του στόλου· επισημαίνει ότι πρέπει επίσης να συνεκτιμηθούν άλλα στοιχεία, απροσδιόριστης προστιθέμενης αξίας, όπως είναι ο ρόλος που διαδραματίζει ο κλάδος στις κοινότητες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την αλιεία με όρους άμεσης και έμμεσης απασχόλησης και τοπικής ανάπτυξης· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, πόσο σημαντικό είναι να συνεχίσει να υπάρχει ένα ανεξάρτητο ταμείο για την αλιεία προκειμένου να στηρίζει τις εν λόγω κοινότητες και να μεριμνά για μία ακόμη μεγαλύτερη εδαφική συνοχή·

17.  επισημαίνει ότι οι παράκτιες κοινότητες που εξαρτώνται από την παραδοσιακή αλιεία πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα για το μελλοντικό ΕΤΘΑ λόγω της σημασίας που έχει για τις εν λόγω κοινότητες η παραδοσιακή αλιεία με όρους περιβάλλοντος και απασχόλησης, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύει ο κλάδος το 80% του ευρωπαϊκού στόλου και το 40% της συνολικής απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα και τούτο επιπλέον των εμμέσως δημιουργούμενων θέσεων εργασίας στους τομείς της τοπικής διανομής/πώλησης, της κατασκευής διχτυών ή της επισκευής πλοίων· επισημαίνει επιπλέον ότι οι παράκτιες κοινότητες που εξαρτώνται από την παραδοσιακή αλιεία πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα για το μελλοντικό ΕΤΘΑ προκειμένου να συμβάλουν στην ανάπτυξη και να δημιουργήσουν έσοδα και θέσεις εργασίας· σημειώνει ότι τούτο ήταν το μήνυμα της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ και ότι ελήφθη υπόψη όταν διατυπώθηκε η νέα πολιτική·

18.  τονίζει τη σημασία της κοινωνικής και οικονομικής διάστασης της αλιείας για τις τοπικές κοινότητες και για ορισμένες θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές· αναγνωρίζει την ανάγκη να διατηρηθούν επαρκείς δημοσιονομικές προβλέψεις για την εξασφάλιση χρηματοδότησης στους παράκτιους, παραδοσιακούς και μικρής κλίμακας στόλους·

19.  τονίζει ότι η παραδοσιακή παράκτια αλιεία έχει υψηλή τουριστική ελκυστικότητα και ότι έχει συνεπώς σημαντικό έμμεσο θετικό αντίκτυπο σε άλλους τομείς της οικονομίας·

20.  επισημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές παράκτιες και νησιωτικές κοινότητες εξαρτώνται στον μέγιστο βαθμό - και θα συνεχίσουν να εξαρτώνται - από τον αλιευτικό τομέα, είτε σε σχέση με τη μεταποίηση των αλιευτικών προϊόντων, τον τουρισμό, την εστίαση, είτε - ανατρέχοντας πλέον στα αρχικά στάδια της παραγωγικής διαδικασίας - σε σχέση με τα ναυπηγεία, τη συντήρηση, τις επισκευές, την ασφάλεια και τις νέες τεχνολογίες· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων και οι ομάδες τοπικής δράσης για την αλιεία (ΟΤΔΑ) θα πρέπει να παραμείνουν στο επίκεντρο και ότι η χρηματοδότησή τους πρέπει να αυξηθεί, δεδομένου ότι χρησιμεύουν στις τοπικές αλιευτικές κοινότητες για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων σε επίπεδο βάσης, μέσω της αξιοποίησης των γνώσεων των τοπικών ενδιαφερόμενων φορέων στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της περιοχής· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη μεγάλη σημασία της διατήρησης της χρηματοδοτικής διάρθρωσης των κλαδικών οργανώσεων των αλιέων ως έχει και της χρηματοδοτικής συμβολής υπέρ των αντιπροσωπευτικών ενώσεων του κλάδου·

21.  πιστεύει ότι τα μέτρα ελέγχου αποτελούν θεμελιώδες και ουσιαστικό στοιχείο της ΚΑΠ προκειμένου να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού· εκτιμά επίσης ότι πρέπει να διατεθούν επαρκείς οικονομικοί και άλλοι πόροι σε δραστηριότητες ελέγχου, τόσο από την Επιτροπή όσο και από τα κράτη μέλη· θεωρεί λοιπόν ότι το μελλοντικό ταμείο πρέπει να εξασφαλίσει επαρκή σχετική στήριξη·

22.  τονίζει την ανάγκη να διατηρηθεί ως έχει η χρηματοδοτική διάρθρωση για τα δύο μέσα συλλογικής στήριξης του αλιευτικού τομέα, ήτοι τις επιτόπιες ομάδες δράσης και τις παραγωγικές οργανώσεις του αλιευτικού κλάδου και τούτο διότι αποτελούν βασικά στοιχεία για την περαιτέρω ανάπτυξη της αλιείας στις περιοχές που εξαρτώνται από αυτήν τη δραστηριότητα·

23.  θεωρεί ότι το ΕΤΘΑ πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει χρηματοδοτικά κατά προτεραιότητα την παράκτια και την παραδοσιακή αλιεία λόγω του κοινωνικοοικονομικού ρόλου που αυτές διαδραματίζουν στις περιοχές που εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την αλιεία, αλλά χωρίς να απειληθεί η χρηματοδοτική στήριξη προς άλλους στόλους, επίσης αναγκαίους για τον εφοδιασμό των αγορών της ΕΕ με υγιεινά τρόφιμα·

24.  θεωρεί απαραίτητο, ενόψει της επικείμενης μεταρρύθμισης του ΠΔΠ, να ξεκινήσει διάλογος σχετικά με το ενδεχόμενο χρηματοδότησης μέτρων για τον εκσυγχρονισμό ορισμένων στόλων που κρίνονται απαρχαιωμένοι και ενέχουν κινδύνους για την ασφάλεια στη θάλασσα, όπως είναι κάποιοι στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει αύξηση της αλιευτικής ικανότητας·

25.  υπογραμμίζει τον όλο και σημαντικότερο ρόλο της λεγόμενης «γαλάζιας οικονομίας»· εκτιμά ότι πρέπει οι προτεραιότητες της στρατηγικής για τη γαλάζια ανάπτυξη να ευθυγραμμιστούν με τις προτεραιότητες του ΕΤΘΑ μέσω της δημιουργίας ειδικής γραμμής προϋπολογισμού που θα καλύπτει, λόγου χάρη, περιβαλλοντική βιωσιμότητα, αποδοτική χρήση των πόρων, ανταγωνιστικότητα, δημιουργία ευκαιριών για απασχόληση υψηλής ποιότητας, ακαδημαϊκή και επαγγελματική κατάρτιση και εδαφική συνοχή· ζητεί από την Επιτροπή να επανεξετάσει τα χρηματοδοτικά κονδύλια για τη γαλάζια ανάπτυξη στο πλαίσιο του ΠΔΠ και τονίζει ότι ένα ταμείο αλιείας οφείλει να έχει σημαντικό ρόλο στο θέμα αυτό·

26.  επικροτεί την ώθηση που θέλει να δώσει η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη «γαλάζια οικονομία» στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας –για τον οποίο προορίζεται το 20% του ΕΤΘΑ– αλλά εκφράζει τη λύπη του για τα γραφειοκρατικά εμπόδια που ορθώνονται στην ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας· ζητεί συνεπώς να εξεταστούν τρόποι μείωσης της γραφειοκρατίας στα κράτη μέλη·

27.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να υποστηριχθούν μέτρα για τη διευκόλυνση του κοινωνικού διαλόγου και για την αξιοποίηση του ΕΤΘΑ έτσι ώστε να συμβάλει στην εκπαίδευση ειδικευμένων επαγγελματιών για τον τομέα της ναυτιλίας και της αλιείας· τονίζει τη σημασία που έχει ο εκσυγχρονισμός του τομέα της ναυτιλίας και της αλιείας και επισημαίνει τον ρόλο που διαδραματίζει εν προκειμένω η καινοτομία· ζητεί συνεπώς να αυξηθούν οι επενδύσεις στον τομέα της καινοτομίας και της τεχνολογικής ανάπτυξης, δεδομένης ιδίως της ανάγκης να βελτιωθεί η επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων στο πλαίσιο της υποχρέωσης εκφόρτωσης και της επίτευξης της ΜΒΑ αλλά και της ανάγκης να εξασφαλιστούν η αποδοτικότητα του σκάφους και η άνεση και η ασφάλεια του πληρώματος· ζητεί επιπλέον να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε πόρους για τις επιχειρήσεις άλλων τομέων που αναπτύσσουν προτάσεις για τον αλιευτικό τομέα και να αυξηθούν οι δυνατότητες χρηματοδότησης για την προώθηση βελτιώσεων στην οικονομική και περιβαλλοντική απόδοση του τομέα·

28.  επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να προωθήσουμε και να επενδύσουμε στη διαφοροποίηση της αλιείας μέσω της ανάπτυξης συμπληρωματικών δραστηριοτήτων·

29.  υπενθυμίζει ότι είναι ανάγκη να βελτιωθεί η συλλογή επιστημονικών δεδομένων και να εξασφαλιστεί καλύτερη πρόσβαση σε αυτή, να ενθαρρυνθεί η συνεργασία ανάμεσα στους τομείς της ναυτιλίας και της αλιείας, αφενός, και της επιστημονικής κοινότητας, των ΜΚΟ και άλλων φορέων, αφετέρου, καθώς και να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη νέων ερευνητικών δραστηριοτήτων και να δημιουργηθούν νέοι κλάδοι στο εσωτερικό του αλιευτικού τομέα, όπως η υδατοπονία·

30.  τονίζει εκ νέου πόση σημασία έχει η εκπόνηση σοβαρών και ανεξάρτητων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων για την αξιολόγηση της κατάστασης των αλιευτικών πόρων, προκειμένου να εκδίδονται αποφάσεις διαχείρισης που θα επιτρέπουν την επίτευξη της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (ΜΒΑ)· συντάσσεται με την άποψη ότι πρέπει να υπάρξει επαρκής χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ της μετά το 2020 περιόδου για τους σκοπούς της συλλογής επιστημονικών δεδομένων·

31.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο χρηματοδότησης για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) αποκλειστικά για τα καθήκοντα ελέγχου, επιθεώρησης και εποπτείας του αλιευτικού τομέα που αυτή ασκεί· ζητεί να ενισχυθεί μελλοντικά ο ρόλος της EFCA προκειμένου να καταστεί δυνατή η επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ και προκειμένου να μπορέσει η ίδια η EFCA να ενοποιήσει τις δραστηριότητές της όσον αφορά τη διαχείριση των αλιευτικών στόλων και την εποπτεία των διαδικασιών ελέγχου· ζητεί από την Επιτροπή να αυξήσει τη χρηματοδότηση της EFCA.·

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

21.11.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

2

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, David Coburn, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, Mike Hookem, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

France Jamet, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Maria Lidia Senra Rodríguez

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

21

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Ruža Tomašić, Remo Sernagiotto

ENF

France Jamet

PPE

Alain Cadec, Carlos Iturgaiz, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato, Jarosław Wałęsa, Verónica Lope Fontagné, Werner Kuhn

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Isabelle Thomas, Renata Briano, Ricardo Serrão Santos, Richard Corbett, Ulrike Rodust

VERTS/ALE

Ian Hudghton, Linnéa Engström, Marco Affronte

2

-

EFDD

David Coburn, Mike Hookem

2

0

GUE/NGL

Liadh Ní Riada, Maria Lidia Senra Rodríguez

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (6.12.2017)

για την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020

(2017/2052(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Helga Trüpel

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  πιστεύει ότι το τέλος της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020, σε συνδυασμό με τις μεταβληθείσες ευρωπαϊκές και διεθνείς πολιτικές περιστάσεις, επιβάλλουν μια επανεξέταση της δομής του ΠΔΠ προκειμένου να προσαρμοστεί αυτό στις ανάγκες της Ένωσης· παροτρύνει συνεπώς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν καταλλήλως τις ενδεχόμενες συνέπειες και επιπτώσεις του Brexit, να ξεκινήσουν ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση του ΠΔΠ και να παράσχουν τους οικονομικούς πόρους που είναι αναγκαίοι για να αποτραπούν οποιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις του Brexit, είτε σε επίπεδο χρηματοδότησης προοριζόμενης για προγράμματα πανευρωπαϊκής συνεργασίας στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, των μέσων ενημέρωσης, της νεολαίας, του αθλητισμού και της έρευνας, είτε εις βάρος των ανθρώπων που εργάζονται στους οικείους τομείς·

2.   τάσσεται υπέρ εκείνων των προγραμμάτων στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, των μέσων ενημέρωσης, της νεολαίας, του αθλητισμού και της έρευνας και της ιθαγένειας των οποίων η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία έχει σαφώς καταδειχθεί και τα οποία εξακολουθούν να είναι δημοφιλή μεταξύ των δικαιούχων· ζητεί να υπάρξει σημαντική αύξηση στις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πληρωμών και στις μακροπρόθεσμες και συντονισμένες επενδύσεις προκειμένου να είναι εγγυημένη η επιτυχής ολοκλήρωση των στόχων τους στο ΠΔΠ της περιόδου μετά το 2020·

3.  θεωρεί ότι η διάρθρωση του επόμενου ΠΔΠ πρέπει κατ’ ελάχιστον να τηρεί τα ακόλουθα κριτήρια:

i.  απλότητα, δηλαδή μεταρρύθμιση των τομέων κατά τρόπο τέτοιο ώστε να μπορούν οι πολίτες να κατανοούν τους στόχους του· πιστεύει ότι τα προγράμματα για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, τη νεολαία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό πρέπει να συγκεντρωθούν σε έναν μόνο τομέα που θα αντανακλά δεόντως τους διαφόρους στόχους των προγραμμάτων·

ii.  προβλεψιμότητα, δηλαδή μια δομή του ΠΔΠ και των σχετικών προγραμμάτων που θα επιτρέπει επαρκώς μακροπρόθεσμο σχεδιασμό από τους δικαιούχους· καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει τη δομή των προγραμμάτων των οποίων οι δυνατότητες δεν έχουν αξιοποιηθεί πλήρως ακόμη, συμπεριλαμβανομένης της διατομεακής συνιστώσας του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» και συγκεκριμένα του μηχανισμού εγγυοδοσίας για τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα και των δράσεων αυτού τις οποίες υλοποιεί από κοινού με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), δράσεων καίριας σημασίας για την υποστήριξη των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας·

iii.  διαφάνεια και δημοκρατική λογοδοσία, δηλαδή ευθυγράμμιση της διάρκειας του ΠΔΠ με τον ευρωπαϊκό εκλογικό κύκλο· σημειώνει ότι η αναντιστοιχία μεταξύ του επταετούς προγραμματισμού του ΠΔΠ και του δεκαετούς‑ προγραμματισμού των πολιτικών και στρατηγικών προτεραιοτήτων της ΕΕ μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη συνεκτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνουν τα προγράμματα της Ένωσης· προτείνει συνεπώς ένα ΠΔΠ για την περίοδο μετά το 2020 δεκαετούς διάρκειας, με δεσμευτική και ουσιαστική αναθεώρηση μετά τα πρώτα 5 έτη·

iv.  προσαρμοστικότητα, καθώς η εμπειρία του ΠΔΠ 2014-2020 κατέδειξε την αδυναμία αυτού να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις χωρίς να επηρεάσει αρνητικά υφιστάμενα προγράμματα· πιστεύει ότι απαιτούνται μεγαλύτερη ευελιξία και ευρύτερα περιθώρια στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ και πιστεύει επίσης ότι πρέπει να καθιερωθεί η αρχή «νέο χρήμα για νέες πρωτοβουλίες» και τούτο προκειμένου οι νέες πρωτοβουλίες να μην χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ εις βάρος υφιστάμενων προγραμμάτων και πολιτικών της ΕΕ· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η μακροπρόθεσμη σταθερότητα είναι ουσιαστικής σημασίας για τα πολιτιστικά και εκπαιδευτικά προγράμματα· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξετάσουν το ενδεχόμενο αύξησης των ανώτατων ορίων των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών στα μελλοντικά ΠΔΠ· θεωρεί ότι η ευελιξία πρέπει να καταστήσει δυνατή την πλήρη αξιοποίηση των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ όσον αφορά τις αναλήψεις υποχρεώσεων και τις πληρωμές·

v.  ανάληψη ευθυνών, επειγόντως, δεδομένου ότι πρέπει να αναληφθεί δράση για να αποτραπεί μια νέα κρίση πληρωμών στο μέλλον κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ΠΔΠ· συντάσσεται με την άποψη ότι χρειάζεται ιδιαίτερη μέριμνα για να αποφεύγεται η συσσώρευση καθυστερούμενων οφειλών στους λογαριασμούς, όπως αυτές που διαπιστώθηκαν στη λήξη του προηγούμενου ΠΔΠ (2007-2013) και στην έναρξη του τρέχοντος ΠΔΠ (2014-2020)· αναμένει ότι μία αύξηση των πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων θα συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση των πιστώσεων για την έγκαιρη εκτέλεση των πληρωμών· εκφράζει τη λύπη του διότι οι συνέπειες των υπερήμερων πληρωμών είναι σημαντικές και έχουν ιδιαίτερα σοβαρές επιπτώσεις για τις μικρές οργανώσεις στους κλάδους της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της δημιουργίας με αποτέλεσμα να επηρεάζουν άμεσα τους δικαιούχους του προϋπολογισμού της ΕΕ, όπως είναι, για παράδειγμα, οι φοιτητές, τα πανεπιστήμια, οι ΜΜΕ και οι ερευνητές·

4.  πιστεύει ότι οι επαρκείς και μακροπρόθεσμες επενδύσεις στους τομείς της εκπαίδευσης και του πολιτισμού είναι ουσιαστικής σημασίας ώστε να είναι σε θέση οι πολίτες της ΕΕ να συμμετέχουν ενεργά στην πολιτική και δημοκρατική ζωή της ΕΕ·

5.  υποστηρίζει σθεναρά ότι είναι ανάγκη να μειωθεί η συνεισφορά του πόρου βάσει του ΑΕΕ στους ίδιους πόρους του προϋπολογισμού της ΕΕ, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωτικής μεταρρύθμισης του συστήματος, ώστε να γίνει σεβαστό το γράμμα και το πνεύμα του άρθρου 311 της ΣΛΕΕ·

6.  παρατηρεί με μεγάλη ανησυχία τη διόγκωση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων, της ξενοφοβίας, του ρατσισμού, του εθνικισμού, του βίαιου εξτρεμισμού και της τρομοκρατίας στην Ευρώπη· ζητεί, συνεπώς, να υπάρξουν αποτελεσματικά αποτρεπτικά μέτρα που θα υποστηριχθούν μέσω αυξημένης χρηματοδότησης για τα σχετικά προγράμματα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, όσων πρωτοβουλιών υποστηρίζουν εκπαιδευτικές στρατηγικές που εδραιώνουν την ευρωπαϊκή ιθαγένεια, την κοινωνική συνοχή, την ανοχή και τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και προάγουν ευρωπαϊκές κοινωνίες ανοικτές και χωρίς αποκλεισμούς ως το θεμέλιο του δημοκρατικού μας μοντέλου, σύμφωνα με τη Δήλωση του Παρισιού της 17ης Μαρτίου 2015·

7.  αναγνωρίζει τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προκλήσεις που ενέχει η ενσωμάτωση προσφύγων διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης και μεταναστών στην ευρωπαϊκή κοινωνία, προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν και οι νεοφερμένοι και οι κοινωνίες υποδοχής· υπογραμμίζει σχετικά τη σημασία των προγραμμάτων στους χώρους του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και του αθλητισμού και ζητεί μακροπρόθεσμες και συντονισμένες επενδύσεις, καθώς και μια επαρκή αύξηση της χρηματοδότησης μέσω σημερινών και μελλοντικών εκδοχών των προγραμμάτων Erasmus+, «Δημιουργική Ευρώπη» και «Ευρώπη για τους πολίτες» προκειμένου να υποστηριχθούν οι προσπάθειες των κρατών μελών για ουσιαστική ενσωμάτωση και με παράλληλη προσθήκη αυτής της υποστήριξης για πολιτιστικά και εκπαιδευτικά προγράμματα σε άλλα ταμεία της ΕΕ για την ενσωμάτωση, όπως είναι το Ταμείο για το άσυλο, τη μετανάστευση και την ένταξη (AMIF)·

8.  αντιλαμβάνεται τα προβλήματα που καλείται να επιλύσει η Ένωση στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της νεολαίας και της ιθαγένειας, ιδίως σε ό,τι αφορά τις πρακτικές λεπτομέρειες της πρόσβασης σε προγράμματα της ΕΕ και δη για ανθρώπους με αναπηρίες και σε σχέση με την ανάγκη διεύρυνσης της εμβέλειας των προγραμμάτων ώστε να αφορούν όλους τους νέους Ευρωπαίους, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών δευτεροβάθμιας και των ασκουμένων και τούτο προκειμένου να μην περιορίζονται τα προγράμματα στους φοιτητές της τριτοβάθμιας που αποτελούν σήμερα τη συντριπτική πλειοψηφία των δικαιούχων· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, πόσο σημαντικά είναι τα πολιτιστικά, τα εκπαιδευτικά και τα αθλητικά προγράμματα, και ζητεί να γίνουν μακροπρόθεσμες και συντονισμένες επενδύσεις μέσω των υφιστάμενων και των μελλοντικών προγραμμάτων Erasmus+, «Δημιουργική Ευρώπη» και «Ευρώπη για τους πολίτες» προκειμένου να στηριχθούν οι προσπάθειες των κρατών μελών·

9.  υπενθυμίζει ότι το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» και η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων αποτελούν βασικά εργαλεία για να αντιμετωπιστεί το πάγιο πρόβλημα της υψηλής ανεργίας των νέων και ζητεί να συνεχιστούν οι προσπάθειες βελτίωσής τους, καθώς και να υπάρξει ουσιαστική αύξηση του προϋπολογισμού τους, εντός του πλαισίου του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου· τονίζει ότι χρειάζονται πολιτικές για την υποστήριξη της ζήτησης και των επενδύσεων, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την προώθηση της ανάπτυξης, καθώς και συντονισμός των κοινωνικών πολιτικών, ώστε να υποστηριχθεί μια ποιοτική και βιώσιμη μετάβαση των νέων προς την αγορά εργασίας·

10.  τονίζει την ανάγκη να ενισχυθούν τα υπάρχοντα προγράμματα στα πεδία της εκπαίδευσης και του πολιτισμού με σκοπό την περαιτέρω στήριξη της απασχολησιμότητας των εργαζομένων, ιδίως στα κράτη μέλη με υψηλά ποσοστά ανεργίας, αλλά και την εδραίωση της ανταγωνιστικότητας των κλάδων πολιτιστικής δημιουργίας της ΕΕ·

11.  πιστεύει ότι το προσεχές ΠΔΠ οφείλει να παράσχει ειδική χρηματοδότηση για τη μη τυπική εκπαίδευση, για δραστηριότητες που βασίζονται στον εθελοντισμό στον τομέα της ευρωπαϊκής αγωγής του πολίτη για τους νέους στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις σχολές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και σε άλλα κέντρα μάθησης, διότι οι δραστηριότητες αυτού του είδους διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση ότι η ΕΕ «διδάσκεται» σε πολλά σχολεία σε ολόκληρη την Ευρώπη, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα της ευρωπαϊκής αγωγής του πολίτη γενικά, και συμβάλλοντας, εμμέσως, στην προώθηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της ενεργού συμμετοχής των νέων πολιτών στα κοινά·

12.  επαναλαμβάνει ότι υποστηρίζει την ενίσχυση της εξωτερικής διάστασης των πολιτιστικών προγραμμάτων Erasmus+ και «Δημιουργική Ευρώπη» διότι αποτελεί αυτή μια σημαντική παράμετρο της διαπροσωπικής διάστασης της στρατηγικής της ΕΕ για τις διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις, με ειδική έμφαση στις χώρες χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων, καθώς και σε ειδικά προγράμματα κινητικότητας για νέους καλλιτέχνες και επαγγελματίες του τομέα του πολιτισμού και της δημιουργίας· είναι της γνώμης ότι η εξωτερική διάσταση του νέου προγράμματος Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει να ενισχυθεί·

13.  ζητεί να συνεχιστούν οι επενδύσεις σε σημερινά και σε μελλοντικά προγράμματα όπως είναι τα Πλαίσιο ΕΚ 2020, Erasmus +, «Δημιουργική Ευρώπη» και «Ευρώπη για τους πολίτες» για να υπάρχει χώρος για τις οργανώσεις νεολαίας να συνεχίσουν την επικοινωνία με τους νέους και να τους προσφέρουν πολύτιμες ικανότητες και δεξιότητες ζωής μέσω ευκαιριών δια βίου μάθησης, εκπαίδευσης με επίκεντρο τον διδασκόμενο, μη τυπικής εκπαίδευσης και άτυπης μάθησης, με έμφαση στον εθελοντισμό και τη νεανική εργασία·

14.  τονίζει ότι η αύξηση των επενδύσεων στο Erasmus + πρέπει να επιτρέπει μια ευρύτερη εμβέλεια του προγράμματος, προκειμένου να συμπεριλάβει πιο φιλόδοξες ευκαιρίες κινητικότητας για τους εκπαιδευόμενους στο πλαίσιο της ΕΕΚ, τους ευάλωτους νέους και τους νέους που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις και εμπόδια, περιλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες, των ατόμων που προσδιορίζονται ως ΛΟΑΔΜ και των ατόμων που προέρχονται από περιθωριοποιημένες κοινότητες, καθώς και τους μαθητές στο πλαίσιο σχολικών ανταλλαγών·

15.  ζητεί να δεκαπλασιαστούν οι επενδύσεις στο πρόγραμμα που θα διαδεχθεί το Erasmus + για τον κύκλο του επόμενου ΠΔΠ και τούτο προκειμένου να προσεγγίσει πολύ περισσότερους νέους και σπουδαστές σε ολόκληρη την Ευρώπη και να αξιοποιήσει το πλήρες δυναμικό του προγράμματος, υποστηρίζοντας την έκκληση που απηύθυναν ο Πρόεδρος Juncker στην ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης, ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες και η εκστρατεία Erasmusx10 για έναν συνασπισμό των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών· επισημαίνει ότι το σημερινό πρόγραμμα Erasmus + αντιπροσωπεύει μόνο το 1,36 % του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 και θα ωφελήσει μόνο 4 εκατομμύρια Ευρωπαίους έως το τέλος της εφαρμογής του το 2020·

16.  τονίζει ότι είναι σημαντική η έγκαιρη έγκριση του ΠΔΠ μετά το 2020 και των κανονισμών των συναφών προγραμμάτων, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στην υλοποίηση των προγραμμάτων και να περιοριστεί στο ελάχιστο το μεταβατικό διάστημα ανάμεσα στην τρέχουσα και την προσεχή περίοδο·

17.  εκτιμά, δεδομένου του μεγάλου ακόμη αριθμού Ευρωπαίων πολιτών με χαμηλό επίπεδο γραμματισμού ή με σχετικές δυσκολίες, περιλαμβανομένων του λειτουργικού αναλφαβητισμού και του αναλφαβητισμού σε σχέση με τα μέσα ενημέρωσης, και δεδομένου επίσης ότι περίπου το 40% των εργαζομένων της ΕΕ δεν διαθέτουν επαρκείς ψηφιακές δεξιότητες και ότι το 44% του πληθυσμού έχει χαμηλές ή ανύπαρκτες βασικές ψηφιακές δεξιότητες, ότι το προσεχές ΠΔΠ πρέπει να δεσμεύσει σημαντικούς πρόσθετους πόρους – πάνω και πέρα από τα υφιστάμενα προγράμματα εκπαίδευσης – για τη στήριξη των ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω ενισχυμένων ευκαιριών εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου μάθησης, καθώς και για τη στήριξη της ψηφιοποίησης των εκπαιδευτικών και πολιτιστικών πόρων, ώστε να βελτιωθούν και να ενισχυθούν η ποιότητά τους και η πρόσβαση σε αυτούς· τονίζει επιπλέον ότι οι πρωτοβουλίες για τις ψηφιακές δεξιότητες πρέπει να περιλαμβάνουν τόσο τις βασικές δεξιότητες για τη ζωή, όπως την κατάρτιση ως προς τα μέσα ενημέρωσης και τα ψηφιακά μέσα, και ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες, όπως η κωδικοποίηση· τονίζει ότι το νέο ΠΔΠ οφείλει να παρέχει την ευκαιρία για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής της ΕΕ για τις ψηφιακές δεξιότητες·

18.  τονίζει τη σημασία της αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού και της ένταξης των ατόμων από μειονεκτούντα περιβάλλοντα, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης και ισότιμη πρόσβασή τους στον πολιτισμό και την εκπαίδευση·

19.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, ενός προγράμματος για την προαγωγή της αλληλεγγύης μεταξύ των νέων Ευρωπαίων και συνιστά τη συνέχισή του κατά το επόμενο ΠΔΠ με αύξηση του προϋπολογισμού και ως στοιχείο του πλαισίου πολιτικής της ΕΕ για τη νεολαία·

20.  αναγνωρίζει τη σημασία των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ και των κρατών μελών της και συνιστά να αναπτυχθεί ένα συντονισμένο πλαίσιο πολιτικής που να αντιμετωπίζει τις συγκεκριμένες ανάγκες για την περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση του τομέα·

21.  τονίζει την ανάγκη να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της εφαρμογής των προγραμμάτων με μείωση της γραφειοκρατίας, ενδεχομένως μέσω της απλούστευσης, της ευελιξίας και της συνέργειας μεταξύ των προγραμμάτων, και να αποφευχθούν καθυστερημένες πληρωμές ή συσσώρευση ανεξόφλητων λογαριασμών·

22.  αναγνωρίζει τη σημασία της διαφύλαξης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και της αξιοποίησης του δυναμικού τους ως μοχλών οικονομικής ανάπτυξης·

23.  ζητεί να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε ποιοτικές πρακτικές ασκήσεις και μαθητείες και στην αυξημένη συμμετοχή των νέων Ευρωπαίων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων·

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

4.12.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

14

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andrea Bocskor, Silvia Costa, María Teresa Giménez Barbat, Γιώργος Γραμματικάκης, Petra Kammerevert, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Norbert Erdős, Hermann Winkler

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sylvie Goddyn

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

14

+

ALDE

María Teresa Giménez Barbat

PPE

Andrea Bocskor, Norbert Erdős, Stefano Maullu, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Hermann Winkler, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Γιώργος Γραμματικάκης, Petra Kammerevert, Luigi Morgano, Julie Ward

1

-

ENF

Sylvie Goddyn

0

0

 

 

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (30.11.2017)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020

(2017/2052(INI))

Συντάκρια γνωμοδότησης: Monica Macovei

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  επισημαίνει ότι η δομή του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) θα πρέπει να αντιστοιχεί καλύτερα στις πέντε κορυφαίες πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ· ζητεί μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ της χρηματοδότησης του προϋπολογισμού της ΕΕ και των στόχων της, εν ανάγκη με υπέρβαση της «γυάλινης οροφής» του 1 % του ΑΕγχΠ για τις συνεισφορές των κρατών μελών και/ή προσαρμογή και μείωση των στόχων της ΕΕ·

2.  ζητεί να αυξηθεί η χρηματοδότηση για την καταπολέμηση του φαινομένου της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στον βίαιο εξτρεμισμό εντός της ΕΕ· θεωρεί ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την προώθηση της ένταξης και την καταπολέμηση των διακρίσεων, του ρατσισμού και της ξενοφοβίας·

3.  τονίζει τη σημασία των διαφόρων ταμείων της ΕΕ και υπογραμμίζει ότι οι δράσεις στον τομέα της ασφάλειας και της μετανάστευσης δεν θα πρέπει μόνο να καλύπτονται από ειδικά μέσα, όπως το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ), τα οποία παρέχουν επαρκές επίπεδο χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση των σφαιρικών προκλήσεων σε αυτούς τους τομείς με επαρκείς πόρους από την αρχή και για όλη τη διάρκεια του επόμενου ΠΔΠ, αλλά θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν ήδη από τον σχεδιασμό σε μελλοντικά μέσα γενικότερου χαρακτήρα, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ταμείο Συνοχής ή το Ταμείο για την Ένωση Ασφάλειας (που αντιστοιχεί στο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Ασφάλεια) και τα χρηματοδοτικά μέσα εξωτερικής δράσης· υπογραμμίζει ότι δεν θα πρέπει να αποκλειστεί η δυνατότητα χρήσης άλλων μηχανισμών γενικότερου χαρακτήρα, όπως π.χ. του ΕΚΤ, για τη χρηματοδότηση δράσεων οι οποίες είναι επίσης συναφείς στο πλαίσιο της ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων στις κοινωνίες υποδοχής· θεωρεί απαραίτητη τη διατήρηση όλων των ταμείων ΕΔΕΤ μετά το 2020 και τονίζει ότι ορισμένα ταμεία, όπως το ΕΚΤ, θα πρέπει να αντιμετωπίζουν ιδίως το ζήτημα των προγραμμάτων για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης, της περιθωριοποίησης, των εγκλημάτων μίσους και της ξενοφοβίας·

4.  ζητεί μεγαλύτερη χρηματοδοτική στήριξη για την ενίσχυση των δράσεων της κοινωνίας των πολιτών·

5.  τονίζει ότι το επίπεδο και οι μηχανισμοί χρηματοδότησης για την ασφάλεια και τη μετανάστευση θα πρέπει να είναι επαρκείς και να παρέχουν την απαραίτητη ευελιξία ώστε να αποφεύγεται η συστηματική προσφυγή στον μηχανισμό ευελιξίας του προϋπολογισμού της ΕΕ κάθε χρόνο, όπως συμβαίνει με το ισχύον ΠΔΠ από το 2015, καθώς και να διασφαλιστεί ότι οι τρόποι χορήγησης χρηματοδότησης καλύπτουν αποτελεσματικά τις επιτόπιες ανάγκες που ανακύπτουν· υποστηρίζει ότι τα κεφάλαια θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν μια ισχυρή ενδιάμεση επανεξέταση, η οποία θα προσαρμόζει την κατανομή της χρηματοδότησης στις επιτόπιες ανάγκες βάσει επικαιροποιημένων στατιστικών στοιχείων και θα επιβραβεύει τις επιδόσεις στην εφαρμογή των προτεραιοτήτων της ΕΕ·

6.  επαναλαμβάνει τις ανησυχίες του σχετικά με τη δημιουργία ad hoc μέσων εκτός του προϋπολογισμού της Ένωσης, όπως είναι τα καταπιστευματικά ταμεία, τα οποία δεν διατηρούν τον ενιαίο και καθολικό χαρακτήρα του προϋπολογισμού της ΕΕ ούτε βελτιώνουν τη διαφάνεια και την κατανόησή του· υπενθυμίζει ότι τα καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ θα πρέπει να χρηματοδοτούν μόνο δράσεις εκτός της Ένωσης· υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι σε θέση να ασκεί τις οικείες εξουσίες ελέγχου όχι μόνο στο στάδιο της δημιουργίας των εν λόγω καταπιστευματικών ταμείων της ΕΕ, αλλά καθ’ όλη τη διάρκεια της σχετικής εκταμίευσης·

7.  αποδοκιμάζει την αύξηση της χρηματοδοτικής στήριξης που χορηγεί η ΕΕ σε τρίτες χώρες όπως η Λιβύη και η Τουρκία για την αποτροπή της μετανάστευσης, παρά τις ανησυχίες σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις εν λόγω τρίτες χώρες·

8.  υπενθυμίζει ότι, για να λειτουργήσει ορθά η Ένωση Ασφάλειας, τα χρηματοδοτικά μέσα θα πρέπει να εστιαστούν στη βελτίωση των υφιστάμενων πολιτικών και συστημάτων·  

9.  τονίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν όλοι οι οργανισμοί στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων (ΔΕΥ) και τα όργανα της Ένωσης που συστάθηκαν πρόσφατα στο πλαίσιο του Θεματολογίου σχετικά με την Ένωση Ασφάλειας, καθώς και τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν στην καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος, της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της τρομοκρατίας, τόσο από την άποψη της παροχής στήριξης σε θέματα ασύλου, δικαστικής συνεργασίας, αστυνομικής συνεργασίας, διαχείρισης των συνόρων, προστασίας των δεδομένων, έργων ΤΠ μεγάλης κλίμακας ή θεμελιωδών δικαιωμάτων· ζητεί να διατεθούν επαρκείς πόροι για τις επιχειρήσεις και τις δραστηριότητές τους· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η χρηματοδότηση που παρέχεται για πολλούς από τους εν λόγω οργανισμούς δεν συμβαδίζει με τις αυξημένες προσδοκίες σχετικά με τα καθήκοντά τους·

α)  εκφράζει τη λύπη του για την ανεπαρκή, στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ, διάθεση πόρων στους οργανισμούς επιβολής του νόμου, όπως η Ευρωπόλ, η Eurojust και η Cepol, και ζητεί να είναι ο προγραμματισμός των πόρων σύμφωνος με τις πολιτικές προσδοκίες και τις επιχειρησιακές απαιτήσεις των οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης για τεχνολογική και τεχνική υποστήριξη, καθώς και κατάρτιση·

β)  ζητεί να χορηγηθεί αυξημένη χρηματοδότηση για τη δημιουργία πρόσθετων κοινών ομάδων έρευνας με σκοπό την αύξηση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών στις διασυνοριακές έρευνες·

γ)  τονίζει τη σημασία του έργου που επιτελεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) για διάφορα υφιστάμενα και νέα συστήματα στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης· ζητεί να διατεθούν επαρκείς χρηματοοικονομικοί και ανθρώπινοι πόροι προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση του εν λόγω έργου, καθώς και για την ομαλή εφαρμογή και διαχείριση του συστήματος εισόδου-εξόδου, του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών και Αδείας Ταξιδίου (ETIAS), του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS-TCN) και επικείμενων πρωτοβουλιών για να καταστεί δυνατή η διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ για τη διαχείριση της ασφάλειας, των συνόρων και της μετανάστευσης·

δ)  υπενθυμίζει τη δέσμευση της Ένωσης για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής «Ευρώπη 2020», καθώς και την ανάγκη για καλύτερη κατανόηση και αντιμετώπιση των φαινομένων της ριζοσπαστικοποίησης, της αυξανόμενης περιθωριοποίησης ορισμένων ομάδων, της ρητορικής μίσους και των εγκλημάτων μίσους· υπογραμμίζει τον ρόλο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA) σε σχέση με τα θέματα αυτά· ζητεί να διατεθούν συμπληρωματικοί ανθρώπινοι πόροι στον FRA· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η εντολή του FRA εξακολουθεί να περιορίζει τον ρόλο του στη στήριξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ότι ο FRA θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να γνωμοδοτεί με δική του πρωτοβουλία επί νομοθετικών προτάσεων και ότι το πεδίο αρμοδιοτήτων του θα πρέπει να επεκταθεί σε όλους τους τομείς δικαιωμάτων που προστατεύονται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, θεμάτων αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας·

ε)  ζητεί να διατεθούν επαρκείς πόροι για την παγίωση της νέας εντολής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX) και υπογραμμίζει ότι, λόγω των νέων καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων του, απαιτείται η συνέχιση της χρηματοδότησης στο δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020·

στ)  ζητεί να διατεθούν πρόσθετοι ανθρώπινοι πόροι στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) προκειμένου να υποστηριχθεί μια ενισχυμένη εντολή για να μετατραπεί η EASO σε αυτόνομο οργανισμό που θα είναι σε θέση να παρέχει την απαραίτητη επιχειρησιακή και τεχνική συνδρομή στα κράτη μέλη·

ζ)  υπογραμμίζει τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) για την πλήρη εκτίμηση της παράνομης χρήσης ναρκωτικών ουσιών, καθώς και τη σημασία του τόσο για το προληπτικό σκέλος όσο και για τις δραστηριότητες παρακολούθησης στον τομέα της επιβολής του νόμου, τονίζει δε την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι παρέχονται επαρκείς πόροι στον οργανισμό·

η)  ζητεί τη διάθεση επαρκών πόρων προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εφαρμογή και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας·

10.  καλεί την Επιτροπή να επικαλεστεί το άρθρο 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε περίπτωση σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης του κράτους δικαίου από κράτος μέλος και ζητεί από το Συμβούλιο να αναλάβει τις ευθύνες του στο πλαίσιο αυτό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

28.11.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

40

7

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gérard Deprez, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

André Elissen, Karoline Graswander-Hainz, Georg Mayer, Julia Pitera

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

40

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Sophia in ‘t Veld

ECR

Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Roberta Metsola, Julia Pitera, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Karoline Graswander-Hainz, Sylvie Guillaume, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Soraya Post, Birgit Sippel, Sergei Stanishev

VERTS/ALE

Jean Lambert, Bodil Valero

7

-

EFDD

Gerard Batten, Kristina Winberg

ENF

André Elissen, Georg Mayer

GUE/NGL

Malin Björk, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (11.10.2017)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020

(2017/2052(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Gerolf Annemans

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υπενθυμίζει ότι οι δαπάνες της ΕΕ πρέπει να διατίθενται με τη δέουσα ευελιξία και να υπόκεινται στη δέουσα δημοκρατική εποπτεία και λογοδοσία, γεγονός που καθιστά αναγκαία την πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τον κανονισμό του ΠΔΠ· ζητεί, ως εκ τούτου, ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου κατά τις διαπραγματεύσεις για το επόμενο ΠΔΠ και προειδοποιεί ότι διάκειται αρνητικά έναντι της συνήθους «από πάνω προς τα κάτω» πρακτικής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε σχέση με τον καθορισμό των συνολικών ανώτατων ορίων ανά τομέα αντί να αξιολογούνται πρώτα οι πραγματικές ανάγκες των προγραμμάτων·

2.  παρατηρεί ότι το τρέχον ΠΔΠ περιορίζει σοβαρά την οικονομική αυτονομία της Ένωσης διότι τα περισσότερα έσοδα προέρχονται από εθνικές συνεισφορές των κρατών μελών και μεγάλο μέρος των δαπανών είναι ήδη προορισμένο να διοχετευθεί με τη μορφή επιστροφών στα ίδια κράτη μέλη·

3.  τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι ένα μέσο που συμβάλλει στην εκπλήρωση των κοινών στόχων της Ένωσης που περιέχονται στο άρθρο 3 της ΣΕΕ και εκτιμά ότι έχει υπηρετήσει ικανοποιητικά τον σκοπό αυτό κατά το παρελθόν·

4.  επισημαίνει ότι το ΠΔΠ για την περίοδο μετά το 2020 οφείλει να δώσει στην Ένωση τη δυνατότητα να ανταποκριθεί τόσο στις υφιστάμενες όσο και στις αυριανές προκλήσεις που επιβάλλουν μια πανευρωπαϊκή προσέγγιση·

5.  επισημαίνει το ενδεχόμενο μετάβασης από την ομοφωνία στην ειδική πλειοψηφία για την έγκριση του προσεχούς κανονισμού ΠΔΠ, βάσει των διατάξεων του άρθρο 312 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, το οποίο μετατοπίζει τις διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ ακόμη πιο κοντά προς τη διαδικασία για την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού της Ένωσης·

6.  ζητεί την ευθυγράμμιση των μελλοντικών ΠΔΠ με τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της θητείας της Επιτροπής, γεγονός που θα μειώσει συνεπώς τη διάρκεια του ΠΔΠ από επτά έτη σε πέντε για ορισμένα προγράμματα, ενώ για άλλα και δη για όσα συνδέονται με προγράμματα που απαιτούν μακροπρόθεσμο προγραμματισμό και/ή πολιτικές που προβλέπουν περίπλοκες διαδικασίες για την εγκατάσταση συστημάτων εκτέλεσης, όπως είναι η πολιτική συνοχής ή ανάπτυξης της υπαίθρου, θα καταστήσει αναγκαίες συμφωνίες διάρκειας 5 + 5 ετών με υποχρεωτική μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση·

7.  υπενθυμίζει ότι η τάση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να επιχειρεί να επεκτείνει τον ρόλο του στη νομοθετική διαδικασία μέσω της λήψης αποφάσεων για νομοθετικές διατάξεις κατά τις διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ δεν συνάδει με τις Συνθήκες, οι οποίες αποκλείουν ρητώς οποιονδήποτε παρόμοιο ρόλο για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο·

8.  επισημαίνει τη σημασία που έχει το ΠΔΠ ως πολυετής προϋπολογισμός προσανατολισμένος ως επί το πλείστον στις επενδύσεις·

9.  τονίζει ότι η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου θα επηρεάσει σοβαρά το επόμενο ΠΔΠ, ιδίως από την πλευρά των εσόδων· επιμένει, ως εκ τούτου, ότι πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στην θέσπιση πραγματικών ιδίων πόρων· στηρίζει τις συστάσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου για τους ίδιους πόρους όσον αφορά τη διαφοροποίηση των εσόδων του προϋπολογισμού της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των νέων ιδίων πόρων, προκειμένου να μειωθεί το μερίδιο των συνεισφορών βάσει του ΑΕΕ στον προϋπολογισμό της Ένωσης, με σκοπό να εγκαταλειφθεί η προσέγγιση της «δίκαιης ανταπόδοσης» των κρατών μελών·

10.  θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αναμείνει το αποτέλεσμα του Brexit για να αρχίσει την προετοιμασία των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ μετά το 2020 και εκτιμά ότι οφείλει η Επιτροπή να καταθέσει πρόταση για το θέμα αυτό το συντομότερο δυνατόν και ιδανικά έως το πρώτο τρίμηνο του 2018·

11.  υπενθυμίζει ότι οι νέες προτεραιότητες και πρωτοβουλίες της ΕΕ πρέπει να χρηματοδοτούνται με νέους πόρους χωρίς υπονόμευση υφιστάμενων προγραμμάτων και πολιτικών· ζητεί σε αυτό το πλαίσιο μια εις βάθος μεταρρύθμιση του χρηματοδοτικού συστήματος της ΕΕ - ένα γνήσιο σύστημα ιδίων πόρων - που θα καταστήσει τον προϋπολογισμό της ΕΕ σταθερότερο, βιωσιμότερο και πιο προβλέψιμο, με παράλληλη βελτίωση της διαφάνειας για τους πολίτες· εκτιμά ότι πρέπει να εξεταστούν το θέμα της ενότητας του προϋπολογισμού και το θέμα μιας αυξημένης δημοσιονομικής ευελιξίας·

12.  φρονεί ότι αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των Ευρωπαίων πολιτών που προσδοκούν από την Ένωση να ασχοληθεί με εκείνες τις σημαντικές διασυνοριακές προκλήσεις που αδυνατούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα κράτη μέλη· προειδοποιεί τα κράτη μέλη ότι η Ένωση δεν θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει όπως πρέπει τις εν λόγω προκλήσεις αυτές χωρίς μια αντίστοιχη αύξηση των δημοσιονομικών της πόρων·

13.  ζητεί την ενίσχυση της συμπληρωματικότητας μεταξύ των εθνικών προϋπολογισμών και του προϋπολογισμού της ΕΕ·

14.  φρονεί ότι η θέσπιση νέου τίτλου για την υλοποίηση μιας Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης, κατά προτίμηση χρηματοδοτούμενου με νέους ίδιους πόρους, συνάδει με τις Συνθήκες της ΕΕ·

15.  τονίζει ότι το επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να λάβει πλήρως υπόψη τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η ΕΕ στο πλαίσιο της COP 21.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

11.10.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

13

5

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerolf Annemans, Mercedes Bresso, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Diane James, Alain Lamassoure, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Claudia Țapardel, Kazimierz Michał Ujazdowski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ashley Fox, Enrique Guerrero Salom, Jérôme Lavrilleux, Jasenko Selimovic

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Tadeusz Zwiefka

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ

ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

13

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

PPE

Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, , Paulo Rangel, György Schöpflin, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Enrique Guerrero Salom, Pedro Silva Pereira, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Pascal Durand

5

-

ECR

Ashley Fox, Kazimierz Michał Ujazdowski

ENF

Gerolf Annemans

NI

Diane James

PPE

Jérôme Lavrilleux

1

0

PPE

Markus Pieper

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (6.12.2017)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020

(2017/2052(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Iratxe García Pérez

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΣΛΕΕ, η προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών συνιστά θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου αποτελεί, συνεπώς, νομική υποχρέωση που απορρέει άμεσα από τις Συνθήκες· λαμβάνοντας υπόψη, επιπλέον, ότι στο ΠΔΠ έχει προσαρτηθεί διοργανική κοινή δήλωση σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για το ΠΔΠ 2014-2020, η προσαρτημένη κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, του Νοεμβρίου 2013, προβλέπει ότι οι ετήσιες διαδικασίες του προϋπολογισμού που εφαρμόζονται για το ΠΔΠ θα περιλαμβάνουν, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, στοιχεία που θα ανταποκρίνονται στη διάσταση του φύλου, λαμβάνοντας υπόψη τους τρόπους με τους οποίους το συνολικό δημοσιονομικό πλαίσιο της Ένωσης συμβάλλει στην ενίσχυση της ισότητας των φύλων και εξασφαλίζει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με την ενδιάμεση επανεξέταση του ΠΔΠ, δεν γίνεται καμία αναφορά στην εφαρμογή της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε συνέχεια της συμπερίληψης του προγράμματος «Δάφνη» στο πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια», θα έπρεπε να έχει εξασφαλιστεί κατάλληλη και δίκαιη κατανομή χρηματοδοτικής στήριξης, λαμβανομένου υπόψη του επιπέδου της χρηματοδότησης που ήδη κατανεμήθηκε στο πλαίσιο των προηγούμενων προγραμμάτων για την περίοδο 2007-2013·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα ζητήσει τη χορήγηση επαρκούς χρηματοδότησης για τον ειδικό στόχο «Δάφνη» του προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια», καθώς και την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προβολή του στόχου αυτού· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι το επίπεδο της διαθέσιμης χρηματοδότησης για το πρόγραμμα «Δάφνη» μειώθηκε κατά την περίοδο 2014-2020, σε σύγκριση με την περίοδο 2007-2013·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση της οικονομικής ανεξαρτησίας και της ενδυνάμωσης των γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιες υπηρεσίες εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό τομέα απασχόλησης για τις γυναίκες·

1.  υπενθυμίζει ότι η ισότητα των φύλων είναι κατοχυρωμένη στη Συνθήκη ΕΕ· τονίζει την ανάγκη για ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές, τα προγράμματα και τις πρωτοβουλίες της ΕΕ προκειμένου να γίνει η ισότητα πράξη· επισημαίνει ότι η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διαδικασίας του προϋπολογισμού σε όλα της τα στάδια και σε όλες τις γραμμές του προϋπολογισμού, και όχι μόνο στα προγράμματα στα οποία ο αντίκτυπος ως προς την ισότητα των φύλων είναι πιο προφανής, προκειμένου οι δαπάνες του προϋπολογισμού να καταστούν αποτελεσματικό εργαλείο για την προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών·

2.  υπογραμμίζει την ανάγκη για πιο εμφατική και αποτελεσματική ενσωμάτωση των πολιτικών για την ισότητα των φύλων και των εργαλείων για τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού·

3.  σημειώνει ότι η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό αποτελεί μέρος μιας συνολικής στρατηγικής για την ισότητα των φύλων· τονίζει, συνεπώς, ότι η προσήλωση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ στον εν λόγω τομέα είναι θεμελιώδης· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, λυπηρό το γεγονός ότι δεν έχει εγκριθεί στρατηγική για την ισότητα των φύλων στην ΕΕ για την περίοδο 2016-2020 και, επαναλαμβάνοντας τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 16ης Ιουνίου 2016, σχετικά με την ισότητα των φύλων, καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει το καθεστώς της στρατηγικής της δέσμευσης για την ισότητα των φύλων την περίοδο 2016-2019 αναβαθμίζοντας το εν λόγω έγγραφο σε ανακοίνωση·

4.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι, παρά την κοινή δήλωση σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου που προσαρτήθηκε στο ΠΔΠ, δεν έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στον εν λόγω τομέα ούτε έχει προκύψει από το ΠΔΠ 2014-2020 σαφής στρατηγική για την ισότητα των φύλων με συγκεκριμένες επιδιώξεις, απτούς στόχους και πιστώσεις· καλεί το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ανανεώσουν τη δέσμευσή τους για ισότητα των φύλων στο επόμενο ΠΔΠ, μέσω κοινής δήλωσης που θα προσαρτηθεί στο ΠΔΠ, μαζί με δέσμευση ότι θα συνεκτιμηθεί η διάσταση του φύλου στον προϋπολογισμό· ζητεί αποτελεσματική εποπτεία της εφαρμογής της εν λόγω δήλωσης στο πλαίσιο των ετήσιων διαδικασιών του προϋπολογισμού, με τη συμπερίληψη σχετικής πρόβλεψης σε ρήτρα επανεξέτασης του νέου κανονισμού για το ΠΔΠ·

5.  ζητεί να αναφέρεται ρητώς η ισότητα των φύλων στον τομέα 3, «Ασφάλεια και ιθαγένεια»·

6.  επισημαίνει ότι ένας από τους βασικούς στόχους του γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ είναι οι στρατηγικές επενδύσεις και η βιώσιμη ανάπτυξη με σκοπό την προώθηση της οικονομικής συνοχής και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδίως για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, και συνεπώς είναι εξαιρετικά σημαντικό να δοθεί έμφαση στην ενίσχυση του δυναμικού των γυναικών σε όλους τους τομείς της οικονομίας: ψηφιακή οικονομία, τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΠΕ), καθώς και θετικές επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά (STEM)· τονίζει ότι μόνο αν δοθεί ειδική έμφαση στο φύλο στους εν λόγω τομείς θα καταστεί δυνατή η αντιμετώπιση του χάσματος μεταξύ των φύλων και της έλλειψης δεξιοτήτων σε επίπεδο Ένωσης στους τομείς ΤΠΕ και STEM·

7.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο να χρηματοδοτηθούν επαρκώς, από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), μέτρα που προωθούν και στηρίζουν την ποιοτική εκπαίδευση, την απασχολησιμότητα, την επιχειρηματικότητα και τις θέσεις εργασίας για γυναίκες και κορίτσια, ιδίως δε τις γυναίκες και τα κορίτσια που ανήκουν στις λιγότερο προνομιούχες ομάδες τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές, στα οποία θα περιλαμβάνεται, ενδεικτικά, η παροχή ευκαιριών στους τομείς STEM, ούτως ώστε οι δαπάνες του προϋπολογισμού να αξιοποιούνται αποτελεσματικά για την επίτευξη στόχων πολιτικής·

8.  διατυπώνει εκ νέου το αίτημά του για χωριστή γραμμή προϋπολογισμού για το πρόγραμμα «Δάφνη», προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια ως προς τη χρήση των σχετικών κονδυλίων και να εξασφαλιστεί κατάλληλο επίπεδο χρηματοδότησης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να αυξηθούν οι πόροι για τον ειδικό στόχο «Δάφνη» για την περίοδο 2014-2020 σε συνάρτηση με τους κατανεμηθέντες πόρους της προηγουμένης περιόδου προγραμματισμού·

9.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) δεν συνεκτιμά τη διάσταση του φύλου· τονίζει ότι η διάσταση του φύλου θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο ΕΤΣΕ, καθώς η ΕΕ δεν θα ανακάμψει πλήρως και σε ικανοποιητικό βαθμό από τις πρόσφατες οικονομικές κρίσεις, εάν δεν αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις τους στις γυναίκες, οι οποίες, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, επλήγησαν περισσότερο από αυτές·

10.  υπενθυμίζει ότι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο που εισέρχονται στην ΕΕ είναι γυναίκες και παιδιά· υπογραμμίζει ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου συγκαταλέγεται επίσης στις θεμελιώδεις αρχές του Ταμείου ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης (AMIF)· επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του για συμπερίληψη της διάστασης του φύλου στις πολιτικές μετανάστευσης και ασύλου, μεταξύ άλλων· ζητεί την αποδοτική αξιοποίηση των κονδυλίων του AMIF για την ένταξη των προσφύγων, των οικογενειών τους και των αιτούντων άσυλο·

11.  καταδικάζει απερίφραστα την επαναφορά και την επέκταση του «κανόνα της παγκόσμιας μέγγενης» (global gag rule) και τον αντίκτυπό του στην υγειονομική περίθαλψη και στα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών σε παγκόσμια κλίμακα· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να καλύψουν το χρηματοδοτικό κενό που άφησαν οι ΗΠΑ στον τομέα της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων, προσφεύγοντας τόσο σε εθνική όσο και σε ενωσιακή αναπτυξιακή χρηματοδότηση·

12.  τονίζει πόσο σημαντικές είναι οι επενδύσεις σε δημόσιες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και η δρομολόγηση της διάθεσης καθορισμένων ποσών για επενδύσεις στο επόμενο ΠΔΠ με σκοπό να εξασφαλιστεί η επαρκής παροχή δημόσιων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και οικονομικά προσιτών δημόσιων κοινωνικών υποδομών, όπως τα κέντρα ημερήσιας φροντίδας, για τη φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων και άλλων εξαρτώμενων ατόμων·

13.  τονίζει ότι, για να είναι σε θέση το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) να εκπληρώσει τους στόχους του, πρέπει να αυξηθούν ο προϋπολογισμός και το προσωπικό του, προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητά του να παρέχει κατάλληλη συνδρομή στην Επιτροπή μέσω της παροχής σχετικών στοιχείων και τεχνικής υποστήριξης σε τομείς προτεραιότητας, όπως η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών και η καταπολέμηση της βίας που συνδέεται με το φύλο· επισημαίνει ότι το EIGE θα πρέπει να παραμείνει ειδικό, χωριστό όργανο εντός του θεσμικού πλαισίου της Ένωσης·

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

4.12.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

16

1

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Mary Honeyball, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Angelika Mlinar, Maria Noichl, Marijana Petir, Ángela Vallina, Anna Záborská

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Stefan Eck, Sirpa Pietikäinen, Evelyn Regner, Marc Tarabella, Mylène Troszczynski, Julie Ward

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Lambert van Nistelrooij

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

16

+

ALDE

Angelika Mlinar

EFDD

Daniela Aiuto

GUE/NGL

Stefan Eck, Ángela Vallina

PPE

Sirpa Pietikäinen

S&D

Maria Arena, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Hedh, Mary Honeyball, Maria Noichl, Evelyn Regner, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Julie Ward

VERTS/ALE

Max Andersson, Florent Marcellesi

1

-

ENF

Mylène Troszczynski

4

0

PPE

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marijana Petir, Lambert van Nistelrooij, Anna Záborská

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.2.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

29

4

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni, Ελευθέριος Συναδινός, Λευτέρης Χριστοφόρου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Xabier Benito Ziluaga, Jean-Paul Denanot, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Stanisław Ożóg, Pavel Poc, Nils Torvalds, Helga Trüpel, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Anders Primdahl Vistisen


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

29

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Urmas Paet, Nils Torvalds

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský