Процедура : 2016/0336(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0051/2018

Внесени текстове :

A8-0051/2018

Разисквания :

PV 14/03/2018 - 15
CRE 14/03/2018 - 15

Гласувания :

PV 15/03/2018 - 10.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0087

ДОКЛАД     *
PDF 1268kWORD 161k
1.3.2018
PE 608.035v02-00 A8-0051/2018

относно предложението за директива на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД)

(COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Ален Ламасур

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 МНЕНИЕ НА МАЛЦИНСТВОТО
 СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД)

(COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2016)0683),

–  като взе предвид член 115 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8-0471/2016),

–  като взе предвид мотивираните становища, внесени в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност от Парламента на Кралство Дания, Камарата на представителите (Dáil Éireann), Сената на Ирландия, Камарата на депутатите на Великото херцогство Люксембург, Камарата на представителите на Република Малта, Първа камара на Кралство Нидерландия, Втора камара на Кралство Нидерландия и Риксдага на Кралство Швеция, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид член 78в от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по правни въпроси (A8-0051/2018),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  приканва Комисията да промени съответно своето предложение съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Дружествата, желаещи да извършват трансгранична дейност в рамките на Съюза, срещат сериозни пречки и се сблъскват с пазарни изкривявания поради наличието и взаимодействието на 28 разнородни системи за корпоративно данъчно облагане. Освен това с течение на времето структурите за данъчно планиране стават все по-сложни, тъй като се развиват в различни юрисдикции и успяват да се възползват от техническите аспекти на данъчната система или от несъответствията между две или повече данъчни системи с цел намаляване на данъчните задължения на дружествата. Въпреки че при тези ситуации се открояват слабости, които са напълно различни по своето естество, и двата вида проблеми създават пречки, които възпрепятстват правилното функциониране на вътрешния пазар. Затова действията за коригиране на тези проблеми следва да бъдат насочени и към двата вида пазарни несъвършенства.

(1)  Дружествата, желаещи да извършват трансгранична дейност в рамките на Съюза, срещат сериозни пречки и се сблъскват с пазарни изкривявания поради наличието и взаимодействието на 28 разнородни системи за корпоративно данъчно облагане. В ерата на глобализацията и цифровизацията данъчното облагане на капитала, в частност на финансовия и на интелектуалния капитал, въз основа на източника става все по-трудно за проследяване и все по-лесно за манипулация. Освен това с течение на времето структурите за данъчно планиране стават все по-сложни, тъй като се развиват в различни юрисдикции и успяват да се възползват от техническите аспекти на данъчната система или от несъответствията между две или повече данъчни системи с цел намаляване на данъчните задължения на дружествата. Повсеместната цифровизация на множество сектори на икономиката в съчетание с бързо развиващата се цифрова икономика поставя под въпрос пригодеността на корпоративните данъчни модели на Съюза, разработени за традиционните индустрии, включително по отношение на степента, до която да се преосмислят критериите за остойностяване и изчисляване, за да съответстват на търговските дейности в 21-ви век. Въпреки че при тези ситуации се открояват слабости, които са напълно различни по своето естество, всички те създават пречки, които възпрепятстват правилното функциониране на вътрешния пазар, и водят до изкривяване между големите дружества и малките и средните предприятия. Нов стандарт за корпоративна данъчна основа за Съюза следва да коригира тези видове проблеми на пазара при зачитане на целите за дългосрочна правна яснота и сигурност и принципа на данъчна неутралност. Повече сближаване между националните данъчни системи ще доведе до значително намаляване на разходите и на административната тежест за предприятията, които извършват трансгранична дейност в рамките на Съюза. При все че данъчната политика е национална компетенция, в член 115 от Договора за функционирането на Европейския съюз ясно се заявява, че Съветът следва, с единодушие, в съответствие със специална законодателна процедура и след консултация с Европейския парламент и с Икономическия и социален комитет, да приема директиви относно сближаването на онези данъчни разпоредби, предвидени в законови, подзаконови или административни разпоредби на държавите членки, които пряко се отнасят до създаването или функционирането на вътрешния пазар.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  За да се подпомогне правилното функциониране на вътрешния пазар, средата за корпоративно данъчно облагане в Съюза следва да бъде съобразена с принципа, че дружествата следва да плащат своя справедлив дял от данъците в юрисдикцията(-ите), където са реализирани печалбите им. Поради това е необходимо да се разработят механизми, които не позволяват на дружествата да се възползват от несъответствията между националните данъчни системи, за да намаляват данъчните си задължения. Същевременно е важно растежът и икономическото развитие на вътрешния пазар да се стимулират чрез улесняване на трансграничната търговия и корпоративните инвестиции. За тази цел е необходимо да се елиминира рискът както от двойно данъчно облагане, така и от двойно данъчно необлагане в Съюза чрез премахване на различията при взаимодействието на националните системи за корпоративно данъчно облагане. Същевременно, за да развиват търговската си дейност и да я разширяват през границите в рамките на Съюза, дружествата се нуждаят от лесно приложима данъчна и нормативна уредба. В този контекст е нужно всички оставащи случаи на дискриминация също да бъдат премахнати.

(2)  За да се подпомогне правилното функциониране на вътрешния пазар, средата за корпоративно данъчно облагане в Съюза следва да бъде съобразена с принципа, че дружествата следва да плащат своя справедлив дял от данъците в юрисдикцията(-ите), където са реализирани печалбите им и където дружествата имат място на стопанска дейност. Предвид промените в стопанската среда, свързани с цифровизацията, възниква необходимостта да се гарантира, че дружествата, които генерират приходи в държава членка, без да имат физическо място на стопанска дейност, но имат цифрово място на стопанска дейност в тази държава членка, следва да се третират по същия начин като дружествата, които имат физическо място на стопанска дейност. Поради това е необходимо да се разработят механизми, които не позволяват на дружествата да се възползват от несъответствията между националните данъчни системи, за да намаляват данъчните си задължения. Същевременно е важно растежът и икономическото развитие на вътрешния пазар да се стимулират чрез улесняване на трансграничната търговия и корпоративните инвестиции. За тази цел е необходимо да се елиминира рискът както от двойно данъчно облагане, така и от двойно данъчно необлагане в Съюза чрез премахване на различията при взаимодействието на националните системи за корпоративно данъчно облагане. Същевременно, за да развиват търговската си дейност и да я разширяват през границите в рамките на Съюза, дружествата се нуждаят от лесно приложима данъчна и нормативна уредба. В този контекст е нужно всички оставащи случаи на дискриминация също да бъдат премахнати. Консолидирането е съществен елемент от системата за ОКООКД, тъй като основните данъчни пречки пред дружествата от една и съща група, които извършват трансгранична дейност в Съюза, могат да бъдат преодолени само по този начин. Консолидирането премахва формалностите, свързани с трансферното ценообразуване и двойното данъчно облагане в рамките на групата.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Както е посочено в предложението за Директива на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД) от 16 март 2011 г.7, създаването на система за корпоративно данъчно облагане, в която Съюзът се разглежда като единен пазар за целите на изчисляването на основата за облагане на дружествата с корпоративен данък, ще улесни трансграничната дейност на дружествата, които са местни лица в Съюза, и ще способства за постигането на целта той да се превърне в по-конкурентно направление за инвестициите на международно равнище. В предложението за ОКООКД от 2011 г. акцентът бе поставен върху целта да се улесни разширяването на търговската дейност на дружествата в рамките на Съюза. В допълнение към тази цел следва да се има предвид също, че ОКООКД може да бъде високоефективен инструмент за подобряване на функционирането на вътрешния пазар посредством противодействие на схемите за избягване на данъци. В този контекст инициативата за ОКООКД следва да бъде подновена, за да може усилията да се насочат в еднаква степен и към двата аспекта — както към улесняването на стопанската дейност, така и към ролята, която инициативата играе в борбата с избягването на данъци. Този подход ще послужи най-добре на целта за премахване на изкривяванията във функционирането на вътрешния пазар.

(3)  Както е посочено в предложението за Директива на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД)7 от 16 март 2011 г., създаването на система за корпоративно данъчно облагане, в която Съюзът се разглежда като единен пазар за целите на изчисляването на основата за облагане на дружествата с корпоративен данък, ще улесни трансграничната дейност на дружествата, които са местни лица в Съюза, и ще способства за постигането на целта той да се превърне в по-конкурентно направление за инвестициите на международно равнище, особено за малките и средните предприятия. В предложението за ОКООКД от 2011 г. акцентът бе поставен върху целта да се улесни разширяването на търговската дейност на дружествата в рамките на Съюза. В допълнение към тази цел следва да се има предвид също, че ОКООКД може да бъде високоефективен инструмент за подобряване на функционирането на вътрешния пазар посредством противодействие на схемите за избягване на данъци. В този контекст инициативата за ОКООКД следва да бъде подновена, за да може усилията да се насочат в еднаква степен и към двата аспекта — както към улесняването на стопанската дейност, така и към ролята, която инициативата играе в борбата с избягването на данъци. След като бъде въведена във всички държави членки, ОКООКД ще гарантира, че данъците се плащат там, където се генерират печалбите и където дружествата имат място на стопанска дейност. Този подход ще послужи най-добре на целта за премахване на изкривяванията във функционирането на вътрешния пазар. Подобряването на вътрешния пазар е ключов фактор за насърчаване на растежа и създаването на работни места. Въвеждането на ОКООКД би увеличило икономическия растеж и би водело до повече работни места в Съюза, като се намали вредната данъчна конкуренция между предприятията.

__________________

__________________

7 Предложение за Директива на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък COM (2011) 121 окончателен/2 от 3.10.2011 г.

7 Предложение за Директива на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък COM (2011) 121 окончателен/2 от 3.10.2011 г.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Като се има предвид необходимостта от бърза реакция, за да се осигури правилното функциониране на вътрешния пазар чрез превръщането му, от една страна, в по-благоприятно за търговията и инвестициите място, а от друга — в по-устойчив по отношение на схемите за избягване на данъци пазар, е необходимо амбициозната инициатива за ОКООКД да бъде разделена на две отделни предложения. На първия етап следва да се съгласуват правилата за общата основа за облагане с корпоративен данък, а впоследствие, на втория етап, да се разгледа частта относно консолидацията.

(4)  Като се има предвид необходимостта от бърза реакция, за да се осигури правилното функциониране на вътрешния пазар чрез превръщането му, от една страна, в по-благоприятно за търговията и инвестициите място, а от друга — в по-устойчив по отношение на схемите за избягване на данъци пазар, е много важно да се осигури едновременното влизане в сила на Директивата относно обща основа за облагане с корпоративен данък и Директивата за обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък . Тъй като такава промяна на режима е значителна стъпка в доизграждането на вътрешния пазар, тя се нуждае от гъвкавост, за да бъде правилно извършена от самото начало. Следователно, тъй като вътрешният пазар обхваща всички държави членки, ОКООКД следва да бъде въведена във всички държави членки. Ако Съветът не успее да вземе единодушно решение относно решението за определяне на ОКООКД, Комисията следва да представи ново предложение на основание член 116 от Договора за функционирането на Европейския съюз, при което Европейският парламент и Съветът действат в съответствие с обикновената законодателна процедура, за да приемат необходимото законодателство. Като крайна мярка следва да бъде инициирано засилено сътрудничество от държавите членки, като то по всяко време трябва да бъде отворено за неучастващи държави членки съгласно Договора за функционирането на Европейския съюз. Все пак може да се изрази съжаление, че не е извършена достатъчно подробна оценка по отношение на предложенията за ОООКД и ОКООКД от гледна точка на въздействието върху приходите на държавите членки от корпоративния данък за всяка отделна държава.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Много структури за агресивно данъчно планиране са склонни да оперират в трансграничен контекст, което означава, че участващите в тях групи от дружества разполагат с минимум ресурси. Въз основа на това и поради съображения, свързани с принципа за пропорционалност, правилата за ОКООКД следва да бъдат задължителни само за групи от значителни по размер дружества. За тази цел ще бъде определен праг за размера въз основа на общия консолидиран приход на групите, представящи консолидирани финансови отчети. Също така, за да се постигне целта за улесняване на търговията и инвестициите в рамките на вътрешния пазар, групите, които не достигат прага за размера на дружествата, също следва да могат да се възползват от правилата за ОКООКД при желание от тяхна страна.

(5)  Много структури за агресивно данъчно планиране са склонни да оперират в трансграничен контекст, което означава, че участващите в тях групи от дружества разполагат с минимум ресурси. Въз основа на това и поради съображения, свързани с принципа за пропорционалност, правилата за общата основа следва първоначално да бъдат задължителни само за дружествата, принадлежащи към групи със значителен размер. За тази цел ще бъде определен начален праг за размера, възлизащ на 750 млн. EUR, въз основа на общия консолидиран приход на групите, представящи консолидирани финансови отчети. Тъй като настоящата директива установява нов стандарт за облагане с корпоративен данък за всички дружества в Съюза, прагът следва да се занижи до нула за максимален период от седем години. С цел по-добре да се изпълни целта за улесняване на търговията и инвестициите в рамките на вътрешния пазар, от правилата за общата основа за облагане с корпоративен данък през първата фаза следва да могат да се възползват и дружествата, които не отговарят на критериите, при желание от тяхна страна.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5а)  При равни други условия преминаването към обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък би могло да доведе за държавите членки до загуба или печалба от данъчни приходи. За да се компенсират загубите следва да се създаде временен механизъм за компенсиране, финансиран от фискалния излишък на държавите членки, които отчитат печалба от данъчни приходи, дължаща се на новия режим. Компенсацията следва да бъде коригирана всяка година, за да се вземат предвид национални или регионални решения, взети преди влизането в сила на настоящата директива. Комисията следва да бъде задължена да предложи премахването или промяната на системата за компенсация след период от седем години, както и да установи максималните нива на компенсиране.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5б)  За да се избегне съществуващото разпределение на данъчното усилие между малките и средните предприятия (МСП) и многонационалните дружества, както се посочва в резолюцията на Европейския парламент от 25 ноември 2015 г. относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие, общата основа за облагане с корпоративен данък има за цел да не поставя МСП в неблагоприятно положение от гледна точка на конкуренцията, като по този начин създаде равнопоставени условия за тях. Главният данъчен орган може да предостави на МСП необходимите инструменти, които да им помогнат да изпълнят административните и организационните изисквания, свързани с доброволното участие в системата на ОКООКД.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Условията за присъединяване към консолидирана за данъчни цели група следва да бъдат определени в съответствие с два критерия — i) контрол (над 50 % от правата на глас) и ii) собственост (над 75 % от собствения капитал) или права на дял от печалбата (над 75 % от правата на участие в разпределението на печалбата). Тези критерии биха осигурили висока степен на икономическа интеграция между членовете на групата. За да се гарантира целостта на системата, двата прага за контрола и собствеността или правата на дял от печалбата следва да бъдат спазвани през цялата данъчна година; в противен случай дружеството следва да напусне незабавно групата. За да се предотврати манипулирането на данъчните резултати чрез присъединяване и напускане на групата от дружества в рамките на кратък период, следва да се предвиди и минимално изискване от девет последователни месеца за придобиване на членство в групата.

(6)  Необходимо е да се определи понятието за място на стопанска дейност, намиращо се в Съюза и принадлежащо към данъкоплатец, който е местно лице за данъчни цели в Съюза. Многонационалните дружества твърде често организират прехвърляне на своите печалби към благоприятни данъчни режими, без да плащат никакъв данък или плащайки много нисък данък. Концепцията за място на стопанската дейност би дала възможност за точно и обвързващо определяне на критериите, които да бъдат изпълнени, за да докаже дадено многонационално дружество, че е наистина установено в определена държава. Това ще задължи многонационалните дружества да плащат данъците си при справедливи условия. Целта е да се осигури еднакво разбиране на понятието от всички засегнати данъкоплатци и да се изключи възможността за несъответствия, дължащи се на разнородни определения. По сходен начин е важно формулирането на общо определение за място на стопанска дейност, намиращо се в трета държава или намиращо се в Съюза, но принадлежащо към данъкоплатец, който е местно лице за данъчни цели в трета държава. В случай че трансферно ценообразуване поражда прехвърлянето на печалби в юрисдикции с ниски данъчни ставки, за предпочитане е да се приеме система, която разпределя печалбите чрез формула за разпределение. Съюзът може да установи международен стандарт за модерно и ефикасно корпоративно данъчно облагане чрез приемане на такава система. Комисията следва да изготви проект на насоки за преходния период, в който разпределението въз основа на формула съществува паралелно с други методи на разпределение в отношенията с трети държави, като крайното разпределение въз основа на формула следва да бъде стандартният метод на разпределяне. Комисията следва да внесе предложение за създаването на образец на Съюза за данъчна спогодба, който в крайна сметка може да замени хилядите двустранни спогодби, сключвани от всяка държава членка.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6а)  Цифровите стоки обикновено са изключително мобилни и нематериални. Проучванията показват, че цифровият сектор има голям дял в практиките на агресивно данъчно планиране, тъй като много бизнес модели не се нуждаят от физическа инфраструктура, за да извършват сделки с клиентите и да реализират печалби. Това позволява на най-големите цифрови дружества да плащат близки до нулата данъци върху своите доходи. Националните хазни на държавите членки губят милиарди евро от неосъществени данъчни приходи, поради това, че не са в състояние да облагат с данъци цифрови мултинационални компании. За справяне с тази реална и неотложна социална несправедливост действащото законодателство в областта на корпоративното данъчно облагане трябва да бъде разширено и да включва нова връзка с цифровата стопанска дейност въз основа на значително цифрово присъствие. Необходими са равнопоставени условия за подобни бизнес модели, за да се преодолеят предизвикателствата в данъчната област, които произтичат от контекста на цифровизация, без да се възпрепятства потенциала на цифровия сектор. В тази връзка особено внимание следва да се обърне на работата, която се извършва от ОИСР по изготвянето на съгласуван в международен план набор от правила.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Формулата за разпределяне на консолидираната данъчна основа следва да включва три фактора с еднаква тежест — труд, активи и продажби по местоназначение. Тези равно претеглени фактори следва да осигурят балансиран подход при разпределянето на облагаемата печалба между съответните държави членки и да гарантират, че печалбите се облагат с данък на мястото, където са реализирани в действителност. Трудът и активите следва да бъдат разпределени на държавата членка, в която се извършва трудът или се намират активите, като по този начин ще бъдат взети под внимание интересите на държавата членка по произход, докато продажбите следва да се разпределят на държавата членка по местоназначение на стоките или услугите. За да се отчетат разликите в нивата на заплащането в рамките на Съюза и по този начин да се осигури справедливо разпределение на консолидираната данъчна основа, факторът труд следва да включва както заплатите, така и броя на наетите лица (т.е. и двете части се включват по равно). Факторът активи от друга страна следва да обхваща всички дълготрайни материални активи, но не нематериалните и финансовите активи поради променливия им характер и възникващия вследствие на това риск от заобикаляне на разпоредбите на настоящата директива. Когато при изключителни обстоятелства резултатът от разпределянето не отразява по справедлив начин мащаба на стопанската дейност, следва да се предвиди алтернативен метод за разпределяне на дохода чрез предпазна клауза.

(10)  Формулата за разпределяне на консолидираната данъчна основа следва да включва четири фактора с еднаква тежест — труд, активи, продажби по местоназначение и събиране и използване на лични данни от онлайн платформи и ползватели на услуги (като последните са наричани „фактор данни“). Тези равно претеглени фактори следва да осигурят балансиран подход при разпределянето на облагаемата печалба между съответните държави членки и да гарантират, че печалбите се облагат с данък на мястото, където са реализирани в действителност. Трудът и активите следва да бъдат разпределени на държавата членка, в която се извършва трудът или се намират активите, като по този начин ще бъдат взети под внимание интересите на държавата членка по произход, докато продажбите следва да се разпределят на държавата членка по местоназначение на стоките или услугите. За да се отчетат разликите в нивата на заплащането в рамките на Съюза и по този начин да се осигури справедливо разпределение на консолидираната данъчна основа, факторът труд следва да включва както заплатите, така и броя на наетите лица (т.е. и двете части се включват по равно). Факторът активи от друга страна следва да обхваща единствено дълготрайни материални активи. Когато при изключителни обстоятелства резултатът от разпределянето не отразява по справедлив начин мащаба на стопанската дейност, следва да се предвиди алтернативен метод за разпределяне на дохода чрез предпазна клауза.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10а)  Формулата за разпределяне на консолидираната данъчна основа трябва изцяло да отразява икономическата дейност, извършена във всяка от държавите членки, като надлежно и изцяло се вземат предвид потенциалните значителни разлики между техните икономики. Когато формулата води до небалансирано разпределяне, което не отразява стопанската дейност, механизъм за уреждане на спорове би могъл до коригира това положение. В светлината на посоченото по-горе насърчава Комисията да извърши оценка във връзка с евентуалното създаване на механизъм за уреждане на спорове, за да се гарантира подходящото уреждане на спорове в случаите, когато са засегнати различни държави членки.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Поради специфичните особености в някои сектори, като например финансовия и застрахователния сектор, добива на нефт и газ, както и морския и въздушния транспорт, е необходима коригирана формула за разпределянето на консолидираната данъчна основа.

заличава се

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Настоящата директива се основава на Директива на Съвета 2016/xx/EС относно обща основа за облагане с корпоративен данък (с която се установява общ набор от разпоредби за корпоративно данъчно облагане за изчисляване на данъчната основа) и е насочена към консолидирането на данъчните резултати в рамките на групата. Затова е необходимо взаимодействието между двата законодателни инструмента да се вземе предвид и да се осигури възможност за преход на някои елементи от данъчната основа към новата рамка на групата. Тези елементи следва да включват по-специално правилото за ограничаване на приспадането на лихви, клаузата за преминаване от освобождаване към данъчен кредит и законодателството за контролираните чуждестранни дружества, както и несъответствията при хибридни субекти и инструменти.

(14)  Настоящата директива се основава на Директива на Съвета 2016/xx/EС относно обща основа за облагане с корпоративен данък (с която се установява общ набор от разпоредби за корпоративно данъчно облагане за изчисляване на данъчната основа) и е насочена към консолидирането на данъчните резултати в рамките на групата. Затова е необходимо взаимодействието между двата законодателни инструмента да се вземе предвид и да се осигури възможност за преход на някои елементи от данъчната основа към новата рамка на групата. Тези елементи следва да включват по-специално правилото за ограничаване на приспадането на лихви, клаузата за преминаване от освобождаване към данъчен кредит и законодателството за контролираните чуждестранни дружества, както и несъответствията при хибридни субекти и инструменти. Държавите членки не следва да бъдат възпрепятствани да въвеждат допълнителни мерки срещу избягването на данъци с цел намаляване на отрицателните последици от прехвърлянето на печалби към държави с ниски данъчни ставки извън Съюза.

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  За да се допълнят или изменят несъществени елементи на настоящата директива, на Комисията следва да бъде делегирано правомощие за приемане на актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на: i) отчитането на промените в законодателството на държавите членки в областта на дружественото право и корпоративното данъчно облагане и съответно изменение на приложения I и II; (ii) формулирането на допълнителни определения; и (iii) допълването на правилото за ограничаване на приспадането на лихви с правила за избягване на разпокъсаността с цел по-ефективно преодоляване на рисковете, свързани с избягването на данъци, които могат да възникнат в дадена група. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(16)  За да се допълнят или изменят несъществени елементи на настоящата директива, на Комисията следва да бъде делегирано правомощие за приемане на актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на: i) отчитането на промените в законодателството на държавите членки в областта на дружественото право и корпоративното данъчно облагане и съответно изменение на приложения I и II; ii) формулирането на допълнителни определения; и (iii) допълването на правилото за ограничаване на приспадането на лихви с правила за избягване на разпокъсаността с цел по-ефективно преодоляване на рисковете, свързани с избягването на данъци, които могат да възникнат в дадена група, и vi) изготвяне на насоки за преходния период, в който разпределението въз основа на формула съществува паралелно с други методи на разпределение в отношенията с трети държави. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, като следва да вземе предвид годишната резолюция на Европейския парламент. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  С цел да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящата директива, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия i) за ежегодно приемане на списък с правните форми на дружества от трети държави, които са сходни с правните форми, изброени в приложение I; ii) за установяване на подробни правила за изчисляването на факторите труд, активи и продажби, разпределянето на наетите лица и заплатите, на активите и на продажбите към съответните фактори и оценката на активите; iii) за приемане на акт за установяване на стандартен формат на уведомлението за създаване на група; и iv) за определяне на правила относно електронното подаване на консолидираната данъчна декларация, формата на консолидираната данъчна декларация, формата на данъчната декларация на отделния данъкоплатец и изискваните придружаващи документи. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета12.

(17)  С цел да се осигурят еднакви условия за прилагането на настоящата директива, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия i) за ежегодно приемане на списък с правните форми на дружества от трети държави, които са сходни с правните форми, изброени в приложение I; ii) за установяване на подробни правила за изчисляването на факторите труд, активи и продажби и фактора данни, разпределянето на наетите лица и заплатите, разпределянето на събраните лични данни и на използваните лични данни, на активите и на продажбите към съответните фактори и оценката на активите; iii) за приемане на акт за установяване на стандартен формат на уведомлението за създаване на група; и iv) за определяне на правила относно електронното подаване на консолидираната данъчна декларация, формата на консолидираната данъчна декларация, формата на данъчната декларация на отделния данъкоплатец и изискваните придружаващи документи. Комисията следва да определя тези единни формати на данъчната декларация в сътрудничество с данъчните администрации на държавите членки. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета12.

__________________

__________________

12 Регламент (ЕС) №182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр.13).

12 Регламент (ЕС) №182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

Изменение    16

Предложение за директива

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Тъй като целите на настоящата директива, а именно да се подобри функционирането на вътрешния пазар чрез борба с практиките за избягване на данъци на международно равнище и да се улеснят дружествата при разширяването на трансграничната им дейност в рамките на Съюза, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, действащи самостоятелно и по различен начин, тъй като за постигането на целите са необходими съгласувани действия, но могат, поради факта, че директивата е насочена към слабостите във вътрешния пазар, произхождащи от взаимодействието между различните национални данъчни правила, които оказват въздействие върху вътрешния пазар и възпрепятстват трансграничната дейност, да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. Съгласно принципа на пропорционалност, установен в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тези цели, особено като се има предвид, че задължителният ѝ обхват е ограничен до групи над определен размер.

(18)  Тъй като целите на настоящата директива, а именно да се подобри функционирането на вътрешния пазар чрез борба с практиките за избягване на данъци на международно равнище и да се улеснят дружествата, в частност МСП, при разширяването на трансграничната им дейност в рамките на Съюза, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, действащи самостоятелно и по различен начин, тъй като за постигането на целите са необходими съгласувани действия, но могат, поради факта, че директивата е насочена към слабостите във вътрешния пазар, произхождащи от взаимодействието между различните национални данъчни правила, които оказват въздействие върху вътрешния пазар и възпрепятстват трансграничната дейност, да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. Съгласно принципа на пропорционалност, установен в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тези цели, особено като се има предвид, че задължителният ѝ обхват е ограничен до групи над определен размер.

Изменение    17

Предложение за директива

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  От Комисията следва да се изиска да направи преглед на прилагането на настоящата директива пет години след влизането ѝ в сила и да докладва за това на Съвета. От държавите членки следва да се изиска да съобщят на Комисията текста на разпоредбите от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива,

(20)  Тъй като настоящата директива съдържа важна промяна в правилата за облагане с корпоративен данък, от Комисията следва да се изиска да извърши надлежна оценка на прилагането на настоящата директива пет години след влизането ѝ в сила и да докладва за нейното функциониране на Европейския парламент и на Съвета. Този доклад за прилагането следва да включва най-малко следните точки: въздействието на въпросната система върху данъчните приходи на държавите членки, предимствата и недостатъците на системата за малките и средните предприятия, въздействието върху справедливото събиране на данъци между държавите членки и въздействието върху вътрешния пазар като цяло, със специален акцент върху евентуалното нарушаване на конкуренцията между дружествата, за които са приложими новите правила, предвидени в настоящата директива, както и броя на дружествата, попадащи в приложното поле през преходния период. От Комисията следва да се изиска да направи преглед на прилагането на директивата десет години след влизането ѝ в сила и да докладва за това на Европейския парламент и на Съвета. От държавите членки следва да се изиска да съобщят на Комисията текста на разпоредбите от националното законодателство, които приемат в областта, уредена с настоящата директива,

Изменение    18

Предложение за директива

Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20а)  За да се постигне пълно и последователно консолидиране и да се предотвратят нови възможности за арбитраж, произтичащи от счетоводни несъответствия между държавите членки, е необходимо да се приемат ясни, последователни и обективни критерии за изчисляване на консолидираната данъчна основа. За тази цел Комисията следва да предложи необходимите корекции на съответните разпоредби от настоящата директива, засягащи определянето и изчисляването на консолидираната данъчна основа.

Изменение    19

Предложение за директива

Съображение 20 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20б)  Комисията следва да разгледа въпроса за извършването на допълнителни проучвания за анализ на потенциалното въздействие на ОКООКД върху приходите от корпоративен данък на отделните държави членки и потенциалното неблагоприятно конкурентно положение на Съюза спрямо трети държави.

Изменение    20

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С настоящата директива се установява система за консолидиране на данъчните основи, както е посочено в Директива 2016/xx/EС14, на Съвета, на дружества, които са членове на дадена група, и се определят правила за разпределянето на общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък между държавите членки и за управлението ѝ от националните данъчни органи.

1.  С настоящата директива се установява обща основа за данъчно облагане в Съюза на определени дружества и се определят правила за изчисляването на тази основа, включително мерки за предотвратяване на избягването на данъци и относно мерките във връзка с международното измерение на предлаганата система за данъчно облагане.

_______________

 

14 [пълното заглавие на директивата (ОВ L [ ], [ ] г., стр. [ ])].

 

Изменение    21

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Разпоредбите на настоящата директива се прилагат по отношение на дружество, учредено съгласно законодателството на държава членка, включително местата му на стопанска дейност в други държави членки, ако дружеството отговаря на всички изброени по-долу условия:

1.  Разпоредбите на настоящата директива се прилагат по отношение на дружество, учредено съгласно законодателството на държава членка, включително местата му на стопанска дейност и цифровите му места на стопанска дейност в други държави членки, ако дружеството отговаря на всички изброени по-долу условия:

Изменение    22

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  то принадлежи към консолидирана група за целите на финансовата отчетност, чиито общи консолидирани приходи надвишават 750 000 000 EUR през финансовата година, предхождаща съответната финансова година;

в)  то принадлежи към консолидирана група за целите на финансовата отчетност, чиито общи консолидирани приходи надвишават 750 000 000 EUR през финансовата година, предхождаща съответната финансова година; Този праг се свежда до нула в рамките на срок от най-много седем години;

Изменение    23

Предложение за директива

Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Дружество, което отговаря на условията по параграф 1, букви а), б) и г), но не отговаря на условията по буква в) от посочения параграф, може да избере, включително по отношение на местата си на стопанска дейност, намиращи се в други държави членки, да прилага правилата на настоящата директива за период от пет данъчни години. Този срок се удължава автоматично за последващи периоди от пет данъчни години, освен ако не е подадено уведомление за преустановяване на дейността на групата, както е посочено в член 47, параграф 2. Спазването на условията по параграф 1, букви а), б) и г) е необходимо при всяко следващо удължаване.

3.  Дружество, което отговаря на условията по параграф 1, букви а), б) и г), но не отговаря на условията по буква в) от посочения параграф, може да избере, включително по отношение на местата си на стопанска дейност, намиращи се в други държави членки, да прилага правилата на настоящата директива.

Изменение    24

Предложение за директива

Член 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Разпоредбите на настоящата директива не се прилагат по отношение на корабоплавателните дружества, за които се прилага специален данъчен режим. Корабоплавателните дружества, за които се прилага специален данъчен режим, се вземат предвид за целите на определянето на дружествата, които са членове на една и съща група, както е посочено в членове 5 и 6.

заличава се

Изменение    25

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – точка 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  „консолидирана данъчна основа“ е сборът от данъчните основи на всички членове на групата, изчислени в съответствие с Директива 2016/хх/ЕС;

(23)  „консолидирана данъчна основа“ са консолидираните нетни облагаеми приходи на членовете на групата, изчислени въз основа на последователна отчетност, приложима за всички членове на групата в съответствие с Директива 2016/хх/ЕС;

Изменение    26

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – точка 28 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(28а)  „фактор данни“ означава събирането и използването с търговска цел на лични данни от онлайн платформи и ползватели на услуги в една или повече държави членки.

Изменение    27

Предложение за директива

Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Когато мястото на действителното управление на член на група за морски или вътрешен воден транспорт е на борда на кораб или лодка, се счита, че членът на групата е местно лице за данъчни цели в държавата членка, в която се намира пристанището по произход на кораба или лодката или ако няма такова пристанище по произход — в държавата членка, в която лицето, експлоатиращо кораба или лодката, е местно лице за данъчни цели.

заличава се

Изменение    28

Предложение за директива

Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Данъкоплатец, който е местно лице, подлежи на облагане с корпоративен данък върху всички свои доходи без оглед на техния източник и независимо дали този източник се намира на територията на държавата членка, на която данъкоплатецът е местно лице за данъчни цели, или извън нея.

4.  Данъкоплатец, който е местно лице, подлежи на облагане с корпоративен данък върху всички свои доходи, произтичащи от всякаква дейност, без оглед на техния източник и независимо дали този източник се намира на територията на държавата членка, на която данъкоплатецът е местно лице за данъчни цели, или извън нея.

Изменение    29

Предложение за директива

Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Данъкоплатец, който не е местно лице, подлежи на облагане с корпоративен данък върху всички свои доходи от дейност, извършена посредством място на стопанска дейност в държава членка.

5.  Данъкоплатец, който не е местно лице, подлежи на облагане с корпоративен данък върху всички свои доходи от дейност, извършена посредством място на стопанска дейност, включително чрез цифрово място на стопанска дейност в държава членка. Цифровото място на стопанска дейност на данъкоплатеца се определя в съответствие с условията и критериите, посочени в член 5 от Директива на Съвета ... относно обща основа за облагане с корпоративен данък1a.

 

_______________

 

1a Директива на Съвета ... относно обща основа за облагане с корпоративен данък (ОВ L ..., …, стр. ...)

Изменение    30

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  право да упражнява повече от 50 % от правата на глас; както и

а)  право да упражнява права на глас, надхвърлящи 50%; както и

Изменение    31

Предложение за директива

Член 6 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Местата на стопанска дейност включват цифрови места на стопанска дейност в съответствие с условията и критериите, посочени в член 5 от Директива на Съвета ... относно обща основа за облагане с корпоративен данък1a.

 

_______________

 

1a Директива на Съвета ... относно обща основа за облагане с корпоративен данък (ОВ L ..., …, стр. ...)

Изменение    32

Предложение за директива

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Данъчните основи на всички членове на групата се обединяват в консолидирана данъчна основа.

1.  Данъчната основа на консолидирана група се определя така, сякаш тя е за едно единствено образувание. За тази цел общата данъчна основа на групата трябва да бъде образувана отново с цел премахване на всички печалби или загуби, включително такива, произтичащи от всякакви сделки, независимо от техния характер, между две или повече предприятия в рамките на групата.

Изменение    33

Предложение за директива

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато консолидираната данъчна основа е отрицателна, загубата се пренася за следващ период и се прихваща от следващата положителна консолидирана данъчна основа. Когато консолидираната данъчна основа е положителна, тя се разпределя в съответствие с глава VIII.

2.  Когато консолидираната данъчна основа е отрицателна, загубата се пренася за следващ период и се прихваща от следващата положителна консолидирана данъчна основа за максимален период от пет години. Когато консолидираната данъчна основа е положителна, тя се разпределя в съответствие с глава VIII.

Изменение    34

Предложение за директива

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Групите прилагат последователен и надлежно документиран метод при регистрирането на вътрешногруповите сделки. Групите могат да променят метода само по основателни причини, свързани с търговията, и само в началото на данъчната година.

2.  Групите прилагат последователен и надлежно документиран метод при регистрирането на вътрешногруповите сделки. Групите могат да променят метода само по основателни причини, свързани с търговията, и само в началото на данъчната година. Всички такива сделки се изваждат от данъчната основа в резултат от консолидацията, проведена съгласно член 7, параграф 1.

Изменение    35

Предложение за директива

Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Методът на регистриране на вътрешногруповите сделки дава възможност всички вътрешногрупови прехвърляния и продажби да бъдат установени по най-ниската стойност за неамортизируемите активи или стойността за данъчни цели за амортизируемите активи.

заличава се

Изменение    36

Предложение за директива

Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Вътрешногруповите прехвърляния не променят статуса на създадените в дружеството нематериални активи.

заличава се

Изменение    37

Предложение за директива

Член 23 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато в резултат на преобразуване на дружества една или повече групи или два или повече членове на група стават част от друга група, неприспаднатите загуби на съществувалата преди това група или групи се разпределят на всеки от членовете на групата в съответствие с глава VIII въз основа на факторите към края на данъчната година, през която е извършено преобразуването на дружествата. Неприспаднатите загуби на съществувалата преди това група или групи се пренасят към следващи години.

Когато в резултат на преобразуване на дружества една или повече групи или два или повече членове на група стават част от друга група, неприспаднатите загуби на съществувалата преди това група или групи се разпределят на всеки от членовете на групата в съответствие с глава VIII въз основа на факторите към края на данъчната година, през която е извършено преобразуването на дружествата. Неприспаднатите загуби на съществувалата преди това група или групи се пренасят към следващи години за максимален период от пет години.

Изменение    38

Предложение за директива

Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато два или повече основни данъкоплатци се сливат по смисъла на член 2, буква а), подточки i) и ii) от Директива 2009/133/ЕО на Съвета15, неприспаднатите загуби на групата се разпределят на нейните членове в съответствие с глава VIII въз основа на факторите към края на данъчната година, през която е извършено сливането. Неприспаднатите загуби се пренасят към следващи години.

2.  Когато два или повече основни данъкоплатци се сливат по смисъла на член 2, буква а), подточки i) и ii) от Директива 2009/133/ЕО на Съвета15, неприспаднатите загуби на групата се разпределят на нейните членове в съответствие с глава VIII въз основа на факторите към края на данъчната година, през която е извършено сливането. Неприспаднатите загуби се пренасят към следващи години за максимален период от пет години.

__________________

__________________

15 Директива 2009/133/ЕО на Съвета от 19 октомври 2009 г. относно общата система за данъчно облагане, приложима спрямо сливанията, разделянията, отделянията, прехвърлянията на активи и замените на акции по отношение на дружества от различни държави членки, както и при прехвърлянето на седалище на SE или SCE в друга държава членка (ОВ L 310, 25.11.2009 г., стр. 34).

15 Директива 2009/133/ЕО на Съвета от 19 октомври 2009 г. относно общата система за данъчно облагане, приложима спрямо сливанията, разделянията, отделянията, прехвърлянията на активи и замените на акции по отношение на дружества от различни държави членки, както и при прехвърлянето на седалище на SE или SCE в друга държава членка (ОВ L 310, 25.11.2009 г., стр. 34).

Изменение    39

Предложение за директива

Член 28 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Консолидираната данъчна основа се разпределя между членовете на групата през всяка данъчна година въз основа на формула за разпределяне. При определянето на разпределения дял на член на групата А се прилага следната формула, в която са зададени равни тегла на факторите продажби, труд и активи:

Консолидираната данъчна основа се разпределя между членовете на групата през всяка данъчна година въз основа на формула за разпределяне. При определянето на разпределения дял на член на групата А се прилага следната формула, в която са зададени равни тегла на факторите продажби, труд, активи и фактор данни.

Изменение    40

Предложение за директива

Член 28 – параграф 1– формула

 

Текст, предложен от Комисията

 

 

Изменение

 

Изменение    41

Предложение за директива

Член 28 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Когато един или повече фактори не се прилагат предвид на естеството на дейността на даден данъкоплатец всички други приложими фактори следва да бъдат отново пропорционално претеглени във формулата, за да се запази абсолютно еднакво тегло на всеки приложим фактор.

Изменение    42

Предложение за директива

Член 28 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  При определянето на разпределения дял на член на групата се задава равно тегло на факторите продажби, труд и активи.

5.  При определянето на разпределения дял на член на групата се задава равно тегло на факторите продажби, труд, активи и фактора данни.

Изменение    43

Предложение за директива

Член 28 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5а.  Половината от фактора данни се състои от общия обем на лични данни от онлайн платформи и ползватели на услуги, събрани във всяка една държава членка от член на групата — в числителя, и общия обем на лични данни от онлайн платформи и ползватели на услуги, събрани във всяка една държава членка от групата — в знаменателя, а другата половина от фактора данни се състои от общото количество лични данни от онлайн платформи и ползватели на услуги, използвани във всяка една държава членка от член на групата — в числителя, и общия обем на лични данни от онлайн платформи и ползватели на услуги, използвани във всяка една държава членка от групата — в знаменателя.

Изменение    44

Предложение за директива

Член 28 – параграф 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5б.  Обемът на събраните лични данни съгласно фактор данни се определя във всяка една държава членка в края на данъчната година.

Изменение    45

Предложение за директива

Член 28 – параграф 5 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5в.  Определението за събирането и използването с търговска цел на лични данни в контекста на фактора данни се определя в съответствие с Регламент 2016/679/ЕС.

Изменение    46

Предложение за директива

Член 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 29

заличава се

Предпазна клауза

 

Като изключение от правилото, установено в член 28, ако основният данъкоплатец или компетентният орган преценят, че резултатът от разпределянето на консолидираната данъчна основа за даден член на групата не отразява справедливо мащаба на стопанската му дейност, основният данъкоплатец или компетентният орган могат да поискат използването на алтернативен метод за изчисляване на данъчния дял за всеки член на групата. Алтернативен метод може да се използва само ако след провеждането на консултации между компетентните органи, и когато е приложимо — след обсъждания в съответствие с членове 77 и 78, всички тези органи постигнат съгласие за използването на този алтернативен метод. Държавата членка на главния данъчен орган информира Комисията относно използвания алтернативен метод.

 

Изменение    47

Предложение за директива

Член 38 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Продажбите на стоки се включват във фактора продажби на члена на групата, намиращ се в държавата членка, която представлява крайната точка на експедицията или транспортирането на стоките до придобиващото ги лице. Когато това място не може да бъде определено, продажбите на стоки се разпределят на члена на групата, намиращ се в държавата членка на последното установено местонахождение на стоките.

1.  Продажбите на стоки се включват във фактора продажби на члена на групата, намиращ се в държавата членка, която представлява крайната точка на експедицията или транспортирането на стоките до придобиващото ги лице. Когато това място не може да бъде определено или членът на групата няма облагаема връзка, продажбите на стоки се разпределят на члена на групата, намиращ се в държавата членка на последното установено местонахождение на стоките.

Изменение    48

Предложение за директива

Член 43

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 43

заличава се

Морски транспорт, вътрешен воден транспорт и въздушен транспорт

 

Приходите, разходите и другите подлежащи на приспадане елементи на член на групата, чиято основна дейност е експлоатацията на кораби или въздухоплавателни средства при международен транспорт или експлоатацията на кораби при вътрешен воден транспорт, се изключват от консолидираната данъчна основа и не се разпределят съгласно разпоредбите, определени в член 28. Вместо това тези приходи, разходи и други подлежащи на приспадане елементи се разпределят на този член на групата за всяка отделна сделка и подлежат на корекции на цените в съответствие с член 56 от Директива 2016/xx/EС.

 

Дяловите участия в член на групата и дяловите участия, притежавани от член на групата, се вземат предвид за целите на определянето на това дали съществува група, както е посочено в членове 5 и 6.

 

Изменение    49

Предложение за директива

Член 46 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Уведомлението, посочено в параграф 1, обхваща всички членове на групата, с изключение на корабоплавателните дружества, посочени в член 2, параграф 4.

2.  Уведомлението, посочено в параграф 1, обхваща всички членове на групата.

Изменение    50

Предложение за директива

Член 48 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията може да приеме акт за установяване на стандартен формат за уведомлението за създаване на група. Посоченият акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 77, параграф 2.

Комисията приема акт за установяване на стандартен формат за уведомлението за създаване на група. Посоченият акт за изпълнение се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 77, параграф 2.

Изменение    51

Предложение за директива

Член 55 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията може да приеме актове, с които се установяват правила относно електронното подаване на консолидираната данъчна декларация, формата на консолидираната данъчна декларация, формата на данъчната декларация на отделния данъкоплатец и изискваните придружаващи документи. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 77, параграф 2.

Комисията приема актове, с които се установяват правила относно електронното подаване на консолидираната данъчна декларация, формата на консолидираната данъчна декларация, формата на данъчната декларация на отделния данъкоплатец и изискваните придружаващи документи. Комисията определя тези единни формати на данъчната декларация в сътрудничество с данъчните администрации на държавите членки. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 77, параграф 2.

Изменение    52

Предложение за директива

Член 65 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато компетентният орган на държавата членка, в която член на групата е местно лице за данъчни цели или в която се намира под формата на място на стопанска дейност, не е съгласен с решение на главния данъчен орган, взето съгласно член 49 или член 56, параграф 2 или 4 или член 56, параграф 5, втора алинея, компетентният орган може да оспори решението в съдилищата на държавата членка на главния данъчен орган в срок от три месеца.

1.  Когато компетентният орган на държавата членка, в която член на групата е местно лице за данъчни цели или в която се намира под формата на място на стопанска дейност, включително под формата на цифрово място на стопанска дейност, не е съгласен с решение на главния данъчен орган, взето съгласно член 49 или член 56, параграф 2 или 4 или член 56, параграф 5, втора алинея, компетентният орган може да оспори решението в съдилищата на държавата членка на главния данъчен орган в срок от три месеца.

Изменение    53

Предложение за директива

Член 65 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Комисията анализира дали създаването на механизъм за уреждане на спорове би увеличило допълнително ефективността и ефикасността на изглаждането на разногласия между държавите членки. Комисията представя доклад по въпроса пред Европейския парламент и Съвета, съдържащ, ако е целесъобразно, законодателно предложение.

Изменение    54

Предложение за директива

Член 67 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Жалбите срещу ревизионните актове или актовете за установяване на данъчни задължения, издадени в съответствие с член 54, се разглеждат от административен орган, който в съответствие със законодателството на държавата членка на главния данъчен орган е компетентен да разгледа жалбата на първа инстанция. Този административен орган е независим от данъчните органи в държавата членка на главния данъчен орган. Когато в тази държава членка няма такъв административен орган, основният данъкоплатец може директно да обжалва по съдебен ред.

1.  Жалбите срещу ревизионните актове или актовете за установяване на данъчни задължения, издадени в съответствие с член 54, се разглеждат от административен орган, който в съответствие със законодателството на държавата членка на главния данъчен орган е компетентен да разгледа жалбата на първа инстанция. Този административен орган е независим от данъчните органи в държавата членка на главния данъчен орган. Когато в тази държава членка няма такъв административен орган или когато основният данъкоплатец предпочете това, основният данъкоплатец може директно да обжалва по съдебен ред.

Изменение    55

Предложение за директива

Член 67 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Административният орган, посочен в параграф 1, взима решение по жалбата в срок от шест месеца. Ако в рамките на този срок основният данъкоплатец не получи решение, решението на главния данъчен орган се смята за потвърдено.

5.  Ако бъде сезиран по жалба, административният орган, посочен в параграф 1, взима решение по жалбата в срок от шест месеца. Ако в рамките на този срок основният данъкоплатец не получи решение, решението на главния данъчен орган се смята за потвърдено.

Изменение    56

Предложение за директива

Член 69 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато се прилага параграф 1, превишението на разходите по заеми и EBITDA се изчисляват на равнището на групата и включват резултатите на всички членове на групата. Сумата от 3 000 000 EUR, посочена в член 13 от Директива 2016/xx/EС, се увеличава на 5 000 000 EUR.

2.  Когато се прилага параграф 1, превишението на разходите по заеми и EBITDA се изчисляват на равнището на групата и включват резултатите на всички членове на групата. Сумата от 1 000 000 EUR, посочена в член 13 от Директива 2016/xx/EС, се увеличава на 5 000 000 EUR.

Изменение    57

Предложение за директива

Член 71

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 71

заличава се

Компенсиране на загубите и последващо възстановяване

 

1.  Член 41 от Директива 2016/xx/EС относно компенсирането на загубите и последващото възстановяване автоматично престава да се прилага, когато настоящата директива влезе в сила.

 

2.  Прехвърлените загуби, които все още не са били възстановени при влизането в сила на настоящата директива, остават за данъкоплатеца, на който са били прехвърлени.

 

Изменение    58

Предложение за директива

Член 72 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на настоящата директива позоваването на законоустановената ставка на корпоративния данък, която би била приложима за данъкоплатеца, в член 53, параграф 1, първа алинея от Директива 2016/xx/EС не се прилага и се заменя от средната законоустановена ставка на корпоративния данък, приложима във всички държави членки.

За целите на настоящата директива се прилагат правилата за преминаване от освобождаване към данъчен кредит, формулирани в член 53 от Директива 2016/xx/EС.

Изменение    59

Предложение за директива

Член 73 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на настоящата директива обхватът на законодателството за контролираните чуждестранни дружества по член 59 от Директива 2016/xx/EС се ограничава до отношенията между членовете на групата и субектите, които са местни лица за данъчни цели в трета държава, или места на стопанска дейност, които се намират в трета държава.

За целите на настоящата директива обхватът на законодателството за контролираните чуждестранни дружества по член 59 от Директива 2016/xx/EС се ограничава до отношенията между членовете на групата и субектите, които са местни лица за данъчни цели в трета държава, или места на стопанска дейност, включително места на цифрова стопанска дейност, които се намират в трета държава.

Изменение    60

Предложение за директива

Член 74 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на настоящата директива обхватът на разпоредбите относно несъответствията при хибридни субекти и инструменти по член 61 от Директива 2016/xx/EС се ограничава до отношенията между членовете на групата и субектите извън групата, които са свързани дружества, както е посочено в член 56 от Директива 2016/xx/EС.

За целите на настоящата директива обхватът на разпоредбите относно несъответствията при хибридни субекти и инструменти и свързаните споразумения се прилага, както е посочено в член 61 от Директива 2016/xx/EС.

Изменение    61

Предложение за директива

Член 76

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 76

Член 76

Уведомяване на Европейския парламент

Уведомяване на Европейския парламент

 

1.  Европейският парламент организира междупарламентарна конференция за оценка на режима на ОКООКД, като вземат предвид резултатите от обсъжданията в областта на данъчната политика в рамките на процедурата на Европейския семестър. Европейският парламент съобщава становището си и заключенията си по този въпрос посредством резолюция на вниманието на Комисията и Съвета.

Европейският парламент се уведомява за приемането на делегирани актове от Комисията, за представените във връзка с тях възражения и за отмяната на делегираните правомощия от Съвета.

2.  Европейският парламент се уведомява за приемането на делегирани актове от Комисията, за представените във връзка с тях възражения и за отмяната на делегираните правомощия от Съвета.

Изменение    62

Предложение за директива

Член 78 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 78a

 

Компенсационен механизъм

 

С цел да бъдат компенсирани внезапни сътресения в данъчните приходи на отделните държави членки, произтичащи от данъчните печалби и загуби, причинени пряко и единствено от преминаването към новия режим, въведен с настоящата директива, Комисията следва да създаде специален компенсационен механизъм, който да бъде оперативен, считано от датата на влизане в сила на настоящата директива. Компенсацията се коригира всяка година, за да се вземат предвид национални или регионални решения, взети преди влизането в сила на настоящата директива. Компенсационният механизъм се финансира от бюджетния излишък на онези държави членки, които се ползват от увеличение на данъчните приходи, като се определя за първоначален период от седем години. След изтичането на този период Комисията оценява необходимостта компенсационният механизъм да продължи да функционира, като съответно решава да го прекрати или да го поднови само веднъж за максимален период от две години.

Изменение    63

Предложение за директива

Член 79

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 79

Член 79

Преглед

Доклад за изпълнение и преглед

В срок от пет години от влизането в сила на настоящата директива Комисията прави преглед на прилагането и докладва на Съвета относно действието на настоящата директива. Докладът включва по-специално анализ на въздействието на механизма, установен в глава VIII от настоящата директива, върху разпределението на данъчните основи между държавите членки.

В срок от пет години от влизането в сила на настоящата директива Комисията оценява прилагането и докладва на Европейския парламент и на Съвета относно действието на настоящата директива. Този доклад за изпълнението включва по-специално анализ на въздействието на механизма, установен в глава VIII от настоящата директива, върху разпределението на данъчните основи между държавите членки. При изготвянето на заключенията на такъв доклад за изпълнение или в контекста на многогодишната финансова рамка Комисията прави предложение за реда и условията за разпределяне на част от данъчните приходи, генерирани от общата консолидирана корпоративна данъчна основа, за бюджета на Европейския съюз с цел пропорционално намаляване на вноските на държавите членки за същия бюджет.

 

В срок от десет години след влизането в сила на настоящата директива Комисията прави преглед на прилагането и докладва на Европейския парламент и на Съвета относно действието на настоящата директива.

Изменение    64

Предложение за директива

Член 80 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от 31 декември 2020 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за спазването на настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от 31 декември 2019 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за спазването на настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Изменение    65

Предложение за директива

Член 80 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Те прилагат тези разпоредби от 1 януари 2021 г.

Те прилагат тези разпоредби от 1 януари 2020 г.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

В края на 2016 г. Комисията предложи мащабна реформа на правилата за облагане с корпоративен данък чрез прилагането на двуетапен подход, а именно предложение за обща основа за облагане с корпоративен данък (ОООКД) и предложение за обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД). В същото време Комисията оттегли предложението си за ОКООКД от 2011 г., което беше блокирано в Съвета. Целта на този възобновен проект е да се укрепи вътрешният пазар, като се намаляват пречките и разходите за предприятията да осъществяват трансгранична дейност в ЕС, а също и като се противодейства на корпоративните практики на агресивно данъчно планиране и се увеличи прозрачността на корпоративното данъчно облагане в ЕС.

Въпреки че ОООКД предвижда единен набор от правила за изчисляване на основата за облагане с корпоративен данък, ОКООКД въвежда елемент на консолидация, който би дал възможност на предприятията да компенсират загубите, реализирани в една държава членка, с печалбите, генерирани в друга държава членка.

Идеята за хармонизиране на системите за корпоративно данъчно облагане в ЕС не е нова, тя вече присъства в политически документи в началото на 60-те години на 20-и век. През 1975 г. Комисията предложи директива за хармонизиране на системите на данъчно облагане на предприятията и удържане на данък при източника върху дивидентите, като в крайна сметка през 1990 г. предложението беше оттеглено поради липсата на напредък в Съвета. Вместо това Комисията публикува Насоки за данъчно облагане на предприятията. През 2001 г. Комисията публикува проучване на данъчното облагане на предприятията на вътрешния пазар; предложението на Комисията за ОКООКД обаче беше представено едва през 2011 г.

Европейският парламент многократно е изразявал своята подкрепа за проекта относно ОКООКД. През 2008 г. Парламентът приветства намерението на Комисията да стартира ОКООКД, а през 2012 г. той прие доклад на докладчика г-жа Мариан Тейсен, в който се призовава ОКООКД да се приложи възможно най-скоро и за възможно най-много дружества. През 2015 г. в своята резолюция относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE 1), Парламентът призова за създаването на задължителна ОКООКД и повтори този призив в своята резолюция от 2016 г. (TAXE 2).

Контекст

Въпросът за справедливото данъчно облагане зае челна позиция в международния дневен ред на фона на световната финансова криза и редица финансови скандали като разкритията на „Люкслийкс“ и „Досиетата от Панама“. Борбата с избягването на данъци доведе до приемане на инициативата на ОИСР относно свиване на данъчната основа и прехвърляне на печалби (СДОПП) . В ЕС препоръките за СДОПП бяха приложени, наред с другото, чрез пакета от мерки за борба с избягването на данъци (ATAD 1), приет в средата на 2016 г., и предложението за директива на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2016/1164 по отношение на несъответствията при хибридни образувания и инструменти, включващи трети държави (ATAD 2), прието по-рано тази година, както и обмена на информация за данъчните становища (Директива за административното сътрудничество / DAC4) и отчитане по държави (DAC5).

ОКООКД е основно липсващо звено за изграждането на истински вътрешен пазар и в борбата с избягването на данъци. ОКООКД предоставя данъчна сигурност, ясна и стабилна регулаторна рамка и строги правила за борба с избягването на данъци, включително премахването на трансферното ценообразуване.

В настоящата международна икономическа среда гарантирането на облагането с данък на приходите на дружествата там, където се създава стойността, представлява предизвикателство за държавите членки. По-специално големите многонационални компании са в състояние лесно да прехвърлят печалбите си към държави членки с по-ниски данъчни ставки. Докладчикът счита, че при прилагането на правилата за ОКООКД следва да бъде въведено обезщетение с цел да се избегнат неблагоприятните последици за данъчните приходи на отделните държави членки. Освен това докладчикът се застъпва за механизми за гъвкавост, за да се прилага директивата в пълна степен и в един и същ график с Директивата за ОООКД, както и за да се следи развитието на режима, след като бъде въведен, с цел приспособяване към промените в политическата и икономическата област.

Възможните бъдещи международни събития, като например значително намаление на ставката на корпоративния данък в Обединеното кралство след излизането му от ЕС или очакваната реформа на системата на корпоративното данъчно облагане в САЩ, правят още по-наложително приемането на ОКООКД с включена в системата известна степен на гъвкавост.

Освен това съществуващите системи за корпоративно данъчно облагане отразяват икономическата реалност на миналия век, когато предприятията бяха ясно свързани с местния пазар. Глобализацията, цифровизацията на световната икономика, електронната търговия и новите модели на стопанска дейност предлагат значителни възможности както за предприятията, така и за европейските граждани. Същевременно обаче те представляват предизвикателства с оглед на предотвратяването на нарушението на пазара, борбата с избягването на данъци и данъчните измами. Предприятия, осъществяващи дейност в ЕС, без да са физически установени, следва да се третират по същия начин както предприятията, които са физически установени в ЕС. Съвременните данъчни системи на 21-ви век трябва да съблюдават особеностите на новата глобализирана цифрова икономика и по тази причина докладчикът счита, че ОКООКД следва също така да обхваща понятието за цифрово присъствие и използването на търговската стойност на личните данни.

ОКООКД предлага ясно значителни ползи за предприятията, на които се дава възможност да следват общи за всички държави членки правила за данъчно облагане и да подават в главния данъчен орган само една данъчна декларация за цялата дейност, извършена в ЕС. С наличието на единна система за корпоративно данъчно облагане в ЕС ще се избегне успоредното съществуване на данъчните системи на държавите членки и по този начин значително ще се намалят административните разходи.

Консолидация

В настоящото предложение Комисията предлага облагаемите печалби да бъдат споделяни между държавите членки, в които компанията извършва дейност. Във формулата за разпределение (формулата „Масачузетс“, използвана от средата на 20-и век и предложена от Комисията още през 2011 г.), се използват три фактора с еднаква тежест: продажби, активи и труд. Докладчикът предлага да се добави четвърти фактор – събирането и използването на лични данни за търговски цели („ДАННИ“), за да се гарантира, че ОКООКД се прилага и за цифрови дейности. Тези фактори са по-устойчиви на агресивно данъчно планиране, отколкото трансферното ценообразуване. Формули за разпределяне се използват от някои федерални държави като САЩ, Канада и Швейцария.

Освен това тази система ще даде възможност на държавите членки да запазят суверенното си право да определят данъчната ставка и с данък да се облага подходящ дял от печалбата на дружеството. Докладчикът заявява, че консолидацията е conditio sine qua non на новата данъчна система и трябва да бъде въведена едновременно с общите правила по отношение на корпоративното данъчно облагане.

Засиленото сътрудничество между националните данъчни администрации е от първостепенно значение за успеха на консолидацията. Главният данъчен орган ще действа като „едно гише“ за дружествата, поради което е необходимо те да продължават да развиват способностите си въз основа на неотдавнашния опит с прилагането на Директива 2011/16/ЕС на Съвета относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане.

Докладчикът счита, че предложението за ОКООКД представлява важен градивен елемент в доизграждането на вътрешния пазар и има потенциал за засилване на растежа на европейската икономика. Една нова рамка ще насърчи изграждането на по-справедлив и по-добре интегриран вътрешен пазар и може да допринесе за постигането на целите и на други водещи проекти, като например съюза на капиталовите пазари, цифровия единен пазар и Плана за инвестиции за Европа. Докладчикът счита, че ОКООКД е насочена към справяне с актуалните предизвикателства в контекста на международното данъчно облагане и може да служи като мощен инструмент в борбата срещу агресивното данъчно планиране.


МНЕНИЕ НА МАЛЦИНСТВОТО

внесено съгласно член 52а, параграф 4 от Правилника за дейността

от членовете на РРЕ Естер де Ланге, Брайън Хейс, Гунар Хьокмарк

1. Въпреки че данъчното облагане е от компетентността на държавите членки, борбата с избягването на данъци и отклонението от данъчно облагане показват необходимостта да се засили сътрудничеството на европейско равнище. Настоящото предложение за обща (консолидирана) основа за облагане с корпоративен данък ще има само незначително въздействие върху борбата с избягването на данъци и отклонението от данъчно облагане, като същевременно последиците за икономиките на държавите членки ще бъдат много сериозни, особено поради факта, че предлаганата схема за консолидация не отразява равнището на икономическа дейност;

2. Не е извършена достатъчно подробна оценка на въздействието по държави по отношение на ОООКД и ОКООКД, особено от гледна точка на въздействието върху данъчните приходи на държавите членки. Допълнителните промени, предложени от настоящия доклад, изтъкват по-голяма необходимост от нова оценка на въздействието с ясни изчисления относно последиците за всяка държава членка;

3. Освен това, агресивното данъчно планиране от страна на многонационалните дружества е глобален проблем. Най-добрият начин за справяне с този проблем е като се постигне международно споразумение чрез инициативата на ОИСР относно свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (BEPS);

4. Седем национални парламента представиха мотивирани становища с възражения срещу предложенията за ОООКД и ОКООКД поради причини, свързани със субсидиарността и данъчния суверенитет. Тези опасения въобще не са взети под внимание при изготвянето на настоящия доклад.


СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси (4.10.2017)

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси

относно предложението за директива на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД)

(COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS))

Докладчик по становище: Евелин Регнер

КРАТКА ОБОСНОВКА

I. Въведение

Предложението, заедно с предложението за директива на Съвета относно обща основа за облагане с корпоративен данък (2016/0337 (CNS), представлява повторно лансиране на инициативата на Комисията от 2011 г. за обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък в ЕС. Целта на двете предложения е да се осигури законодателство на ЕС в тази област, подходящо за икономическата обстановка, която все по-силно е белязана от глобализацията, мобилността и цифровите технологии, в която става все по-трудно държавите членки чрез едностранни действия ефективно да се борят срещу практиките на агресивно данъчно планиране, за да защитят своята национална данъчна основа от свиване и да противодействат на прехвърлянето на печалби.

II. Ефективно прилагане на консолидацията

Прилагането на обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък е от основно значение в борбата за постигане на справедливост между предприятията в ЕС и извън него от гледна точка на данъчното облагане. Една от основните заплахи за данъчната справедливост е широко разпространената практика на прехвърляне на печалби. След като започне да се прилага изцяло, общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък ще позволи доходите да се обвързват с мястото, където се създава стойността, посредством формула, основавана на три равнопоставени фактора, които са по-устойчиви към въздействието на практиките на агресивно данъчно планиране в сравнение с трансферното ценообразуване. По този начин могат да се елиминират вратичките между националните данъчни системи, по-специално трансферното ценообразуване, което съставлява приблизително 70% от цялото прехвърляне на печалби в ЕС, и да се направи важна крачка към справедлива, ефикасна и прозрачна данъчна система. Следователно двете предложения следва да се разглеждат като пакет и да се прилагат паралелно с оглед на постигането на по-голяма данъчна справедливост. Общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък следва да бъде въведена до края на 2020 г.

В контекста на цялостната справедливост на данъчните системи корпорациите трябва да поемат своята част от тежестта, поради което е особено важно новите освобождавания от данъци да не водят до намаляване на данъчната основа. Трябва да се подкрепят мерки, които стимулират частните дружества да инвестират в реалната икономика, тъй като настоящият недостиг на инвестиции в ЕС е една от основните причини за неговите икономически слабости. Въпреки това данъчните облекчения за дружествата трябва да бъдат внимателно замислени и въведени само там, където е очевидно положителното им въздействие за работните места и растежа и където може да се изключи всякакъв риск от създаването на нови вратички в данъчната система. Поради това насърчаването на иновациите и инвестициите следва да се прави чрез публични субсидии, а не чрез освобождаване от данъци.

За да се противодейства ефективно на структурите за агресивно данъчно планиране и да се избегне съществуването на два паралелни данъчни режима, общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък следва да бъде задължителна за всички дружества, чийто оборот надвишава 40 милиона евро. Праговете за микропредприятия, малки и средни предприятия и големи предприятия отдавна са определени. Концепцията води началото си от Четвъртата Директива в областта на дружественото право от 1978 г. Досега Комисията не е обосновала задоволително необходимостта от въвеждане на нов праг. Тъй като МСП не разполагат с необходимите ресурси за инвестиране в структури на дружества „пощенски кутии“, за да прехвърлят изкуствено печалбите си, те са поставени в неблагоприятно конкурентно положение спрямо мултинационалните дружества. С цел да се гарантира доброто състояние на единния пазар, е изключително важно да се създаде справедлива, ефикасна, прозрачна и благоприятстваща растежа система с обща основа за облагане с корпоративен данък, която се базира на принципа, че печалбите следва да бъдат облагани с данъци в държавата, в която са генерирани.

Предвид промените в стопанската среда, свързани с цифровизацията, възниква необходимостта да се дефинира понятието за „място на цифрова стопанска дейност“. Дружества, които имат приходи в държава членка, без да са физически установени в нея, трябва да се третират по същия начин като дружествата, които са физически установени. Следователно общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък трябва да се прилага също и за цифровите корпорации.

III. Въвеждане на минимална ставка на корпоративния данък в предложението

Обща и само минимална ставка на корпоративния данък е единственият начин да се създаде справедливо и равнопоставено третиране между различните субекти, които упражняват стопанска дейност в ЕС, както и между данъчните субекти в по-широк смисъл. Ако подобна минимална ставка не бъде въведена, ще се стигне единствено до положение, при което ще се активира надпреварата за достигане на най-ниски данъчни ставки. Наличието на обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък ще означава, че държавите членки вече няма да могат да се конкурират посредством данъчни основи, което от своя страна ще увеличи икономическите стимули да се конкурират посредством данъчни ставки. Средно корпоративният данък в ЕС е намалял от 35% през 90-те години на ХХ век до 22,5% към настоящия момент. За да се сложи край на надпреварата за достигане на най-ниските ставки на корпоративния данък на равнище ЕС, трябва да се въведе минимална ставка на корпоративния данък, която да е в размер на 25%.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по икономически и парични въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Дружествата, желаещи да извършват трансгранична дейност в рамките на Съюза, срещат сериозни пречки и се сблъскват с пазарни изкривявания поради наличието и взаимодействието на 28 разнородни системи за корпоративно данъчно облагане. Освен това с течение на времето структурите за данъчно планиране стават все по-сложни, тъй като се развиват в различни юрисдикции и успяват да се възползват от техническите аспекти на данъчната система или от несъответствията между две или повече данъчни системи с цел намаляване на данъчните задължения на дружествата. Въпреки че при тези ситуации се открояват слабости, които са напълно различни по своето естество, и двата вида проблеми създават пречки, които възпрепятстват правилното функциониране на вътрешния пазар. Затова действията за коригиране на тези проблеми следва да бъдат насочени и към двата вида пазарни несъвършенства.

(1)  Дружествата, желаещи да извършват трансгранична дейност в рамките на Съюза, срещат сериозни пречки и се сблъскват с пазарни изкривявания поради наличието и взаимодействието на 28 разнородни системи за корпоративно данъчно облагане. Освен това с течение на времето структурите за данъчно планиране стават все по-агресивни и по-сложни, тъй като се развиват в различни юрисдикции и успяват да се възползват от техническите аспекти на данъчната система или от несъответствията между две или повече данъчни системи с цел намаляване на данъчните задължения на дружествата. Въпреки че при тези ситуации се открояват слабости, които са напълно различни по своето естество, и двата вида проблеми създават пречки, които възпрепятстват правилното функциониране на вътрешния пазар. Затова в една по-глобализирана, мобилна и цифрова икономическа среда действията за коригиране на тези проблеми следва да бъдат насочени и към двата вида пазарни несъвършенства чрез съгласуване на основата за облагане с корпоративен данък в Съюза и създаването на по-справедлива и по-последователна стопанска среда, в която могат да работят дружествата.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  За да се подпомогне правилното функциониране на вътрешния пазар, средата за корпоративно данъчно облагане в Съюза следва да бъде съобразена с принципа, че дружествата следва да плащат своя справедлив дял от данъците в юрисдикцията(-ите), където са реализирани печалбите им. Поради това е необходимо да се разработят механизми, които не позволяват на дружествата да се възползват от несъответствията между националните данъчни системи, за да намаляват данъчните си задължения. Същевременно е важно растежът и икономическото развитие на вътрешния пазар да се стимулират чрез улесняване на трансграничната търговия и корпоративните инвестиции. За тази цел е необходимо да се елиминира рискът както от двойно данъчно облагане, така и от двойно данъчно необлагане в Съюза чрез премахване на различията при взаимодействието на националните системи за корпоративно данъчно облагане. Същевременно, за да развиват търговската си дейност и да я разширяват през границите в рамките на Съюза, дружествата се нуждаят от лесно приложима данъчна и нормативна уредба. В този контекст е нужно всички оставащи случаи на дискриминация също да бъдат премахнати.

(2)  За да се подпомогне правилното функциониране на вътрешния пазар, средата за корпоративно данъчно облагане в Съюза следва да бъде съобразена с принципа, че дружествата следва да плащат своя справедлив дял от данъците в юрисдикцията(-ите), където са реализирани печалбите им. Една система за корпоративно данъчно облагане, в която Съюзът се разглежда като единен пазар за целите на изчисляването на основата за облагане на дружествата с корпоративен данък, ще повиши прозрачността на дейностите на многонационалните предприятия и ще даде възможност на обществеността да оцени влиянието им върху икономиката. Поради това е необходимо да се разработят механизми, които не позволяват на дружествата да се възползват от несъответствията между националните данъчни системи, за да намаляват данъчните си задължения. Групите, които имат места на стопанска дейност в рамките на Съюза, следва да подкрепят принципите на Съюза за добро управление. Същевременно е важно растежът и икономическото развитие на вътрешния пазар да се стимулират чрез улесняване на трансграничната търговия и корпоративните инвестиции. За тази цел е необходимо да се елиминира рискът както от двойно данъчно облагане, така и от двойно данъчно необлагане в Съюза чрез премахване на различията при взаимодействието на националните системи за корпоративно данъчно облагане. Същевременно, за да развиват търговската си дейност и да я разширяват през границите в рамките на Съюза, дружествата се нуждаят от лесно приложима данъчна и нормативна уредба. В този контекст е нужно всички оставащи случаи на дискриминация също да бъдат премахнати.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Както е посочено в предложението за директива на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД) от 16 март 2011 г.1, създаването на система за корпоративно данъчно облагане, в която Съюзът се разглежда като единен пазар за целите на изчисляването на основата за облагане на дружествата с корпоративен данък, ще улесни трансграничната дейност на дружествата, които са местни лица в Съюза, и ще способства за постигането на целта той да се превърне в по-конкурентно направление за инвестициите на международно равнище. В предложението за ОКООКД от 2011 г. акцентът бе поставен върху целта да се улесни разширяването на търговската дейност на дружествата в рамките на Съюза. В допълнение към тази цел следва да се има предвид също, че ОКООКД може да бъде високоефективен инструмент за подобряване на функционирането на вътрешния пазар посредством противодействие на схемите за избягване на данъци. В този контекст инициативата за ОКООКД следва да бъде подновена, за да може усилията да се насочат в еднаква степен и към двата аспекта — както към улесняването на стопанската дейност, така и към ролята, която инициативата играе в борбата с избягването на данъци. Този подход ще послужи най-добре на целта за премахване на изкривяванията във функционирането на вътрешния пазар.

(3)  Както е посочено в предложението за Директива на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД)1 от 16 март 2011 г. 1, създаването на система за корпоративно данъчно облагане, в която Съюзът се разглежда като единен пазар за целите на изчисляването на основата за облагане на дружествата с корпоративен данък, ще улесни трансграничната дейност на дружествата, които са местни лица в Съюза, и ще способства за постигането на целта той да се превърне в по-конкурентно направление за инвестициите на международно равнище. В предложението за ОКООКД от 2011 г. акцентът бе поставен върху целта да се улесни разширяването на търговската дейност на дружествата в рамките на Съюза. В допълнение към тази цел следва да се има предвид също, че ОКООКД може да бъде високоефективен инструмент за подобряване на функционирането на вътрешния пазар посредством противодействие на схемите за избягване на данъци. В този контекст инициативата за ОКООКД следва да бъде подновена, за да може усилията да се насочат в еднаква степен и към двата аспекта — както към улесняването на стопанската дейност, така и към ролята, която инициативата играе в борбата с избягването на данъци. След като бъде въведена във всички държави членки, ОКООКД ще гарантира, че данъците се плащат там, където се генерират печалбите. Този подход ще послужи най-добре на целта за премахване на изкривяванията във функционирането на вътрешния пазар.

______________

________________

1 Предложение за Директива на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък COM (2011) 121 окончателен/2 от 3.10.2011 г.

1 Предложение за Директива на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък COM (2011) 121 окончателен/2 от 3.10.2011 г.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Като се има предвид необходимостта от бърза реакция, за да се осигури правилното функциониране на вътрешния пазар чрез превръщането му, от една страна, в по-благоприятно за търговията и инвестициите място, а от друга — в по-устойчив по отношение на схемите за избягване на данъци пазар, е необходимо амбициозната инициатива за ОКООКД да бъде разделена на две отделни предложения. На първия етап следва да се съгласуват правилата за общата основа за облагане с корпоративен данък, а впоследствие, на втория етап, да се разгледа частта относно консолидацията.

(4)  Като се има предвид необходимостта от бърза реакция, за да се осигури правилното функциониране на вътрешния пазар чрез превръщането му, от една страна, в по-благоприятно за търговията и инвестициите място, а от друга — в по-устойчив по отношение на схемите за избягване на данъци пазар, е необходимо амбициозната инициатива за ОКООКД да бъде разделена на две отделни предложения. На първия етап следва да се съгласуват правилата за общата основа за облагане с корпоративен данък, а впоследствие, на втория етап, да се разгледа частта относно консолидацията. Въпреки това прилагането на ОООКД без консолидация няма да реши проблема с прехвърлянето на печалби. Следователно е изключително важно консолидацията да се прилага във всички държави членки от 1 януари 2021 г.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Много структури за агресивно данъчно планиране са склонни да оперират в трансграничен контекст, което означава, че участващите в тях групи от дружества разполагат с минимум ресурси. Въз основа на това и поради съображения, свързани с принципа за пропорционалност, правилата за общата основа следва да бъдат задължителни само за групи от значителни по размер дружества. За тази цел ще бъде определен праг за размера въз основа на общия консолидиран приход на групите, представящи консолидирани финансови отчети. Също така, за да се постигне целта за улесняване на търговията и инвестициите в рамките на вътрешния пазар, групите, които не достигат прага за размера на дружествата, също следва да могат да се възползват от правилата за ОКООКД при желание от тяхна страна.

(5)  За да се противодейства ефективно на структурите за агресивно данъчно планиране и да се избегне съществуването на два паралелни данъчни режима, правилата за общата основа следва да бъдат задължителни за всички дружества с изключение на МСП. Праговете за микропредприятия, малки и средни предприятия и големи предприятия са определени от Четвъртата Директива на Съвета 78/660/ЕИО (Четвърта Директива в областта на дружественото право).1a Тъй като МСП не разполагат с необходимите ресурси за инвестиране в структури на дружества „пощенски кутии“, за да прехвърлят изкуствено печалбите си, те са в неблагоприятно конкурентно положение спрямо мултинационалните дружества. С цел да се гарантира доброто състояние на вътрешния пазар, е изключително важно да се създаде справедлива, ефикасна, прозрачна и благоприятстваща растежа система с обща основа за облагане с корпоративен данък, която се базира на принципа, че печалбите се облагат с данъци в държавата, в която са генерирани. Също така, за да се осигури съгласуваност между двата етапа на инициативата за ОКООКД, правилата относно общата основа следва да бъдат задължителни за дружества, които биха били считани за група, ако инициативата би била реализирана в своята цялост. За да се постигне целта за улесняване на търговията и инвестициите в рамките на вътрешния пазар, групите, които не достигат прага за размера на дружествата, също следва да могат да се възползват от правилата за ОКООКД при желание от тяхна страна.

 

________________

 

1a Четвърта Директива на Съвета 78/660/ЕИО от 25 юли 1978 г., приета на основание член 54, параграф 3, буква ж) от Договора относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества (ОВ L 222, 14.8.1978 г.).

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  Предвид промените в стопанската среда, свързани с цифровизацията, възниква необходимостта да се дефинира понятието за „място на цифрова стопанска дейност“. Дружества, които генерират приходи в държава членка, без да са физически установени в тази държава членка, следва да се третират по същия начин като дружествата, които са физически установени. Поради тази причина ОКООКД следва да се прилага също и за цифровите предприятия.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Формулата за разпределяне на консолидираната данъчна основа следва да включва три фактора с еднаква тежест — труд, активи и продажби по местоназначение. Тези равно претеглени фактори следва да осигурят балансиран подход при разпределянето на облагаемата печалба между съответните държави членки и да гарантират, че печалбите се облагат с данък на мястото, където са реализирани в действителност. Трудът и активите следва да бъдат разпределени на държавата членка, в която се извършва трудът или се намират активите, като по този начин ще бъдат взети под внимание интересите на държавата членка по произход, докато продажбите следва да се разпределят на държавата членка по местоназначение на стоките или услугите. За да се отчетат разликите в нивата на заплащането в рамките на Съюза и по този начин да се осигури справедливо разпределение на консолидираната данъчна основа, факторът труд следва да включва както заплатите, така и броя на наетите лица (т.е. и двете части се включват по равно). Факторът активи от друга страна следва да обхваща всички дълготрайни материални активи, но не нематериалните и финансовите активи поради променливия им характер и възникващия вследствие на това риск от заобикаляне на разпоредбите на настоящата директива. Когато при изключителни обстоятелства резултатът от разпределянето не отразява по справедлив начин мащаба на стопанската дейност, следва да се предвиди алтернативен метод за разпределяне на дохода чрез предпазна клауза.

(10)  Формулата за разпределяне на консолидираната данъчна основа следва да включва три фактора с еднаква тежест — труд, активи и продажби по местоназначение. Тези равно претеглени фактори следва да осигурят балансиран подход при разпределянето на облагаемата печалба между съответните държави членки и да гарантират, че печалбите се облагат с данък на мястото, където са реализирани в действителност, включително в случай на дейности в сектора на цифровата икономика, за които не е необходимо непременно определено място на стопанска дейност в държава членка, за да се извършва дейност там. Трудът и активите следва да бъдат разпределени на държавата членка, в която се извършва трудът или се намират активите, като по този начин ще бъдат взети под внимание интересите на държавата членка по произход, докато продажбите следва да се разпределят на държавата членка по местоназначение на стоките или услугите. За да се отчетат разликите в нивата на заплащането в рамките на Съюза и по този начин да се осигури справедливо разпределение на консолидираната данъчна основа, факторът труд следва да включва както заплатите, така и броя на наетите лица (т.е. и двете части се включват по равно). Факторът активи от друга страна следва да обхваща всички дълготрайни материални активи, но не нематериалните и финансовите активи поради променливия им характер и възникващия вследствие на това риск от заобикаляне на разпоредбите на настоящата директива. Когато при изключителни обстоятелства резултатът от разпределянето не отразява по справедлив начин мащаба на стопанската дейност, следва да се предвиди алтернативен метод за разпределяне на дохода чрез предпазна клауза. Тези равно претеглени фактори обаче са по-устойчиви към въздействието на практиките на агресивно данъчно планиране в сравнение с широко разпространените при разпределянето на печалбата методи за трансферно ценообразуване, които се използват понастоящем. В резултат на това могат да се елиминират вратичките между националните данъчни системи, по-специално по отношение на трансферното ценообразуване, което съставлява приблизително 70% от цялото прехвърляне на печалби в Съюза, и да се направи важна крачка към справедлива, ефикасна и прозрачна данъчна система.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 11 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11а)  За да се сложи край на надпреварата за достигане на най-ниските ставки на корпоративния данък на равнището на Съюза, е необходимо да се въведе минимална ставка на корпоративния данък в Съюза. Средно ставките на корпоративния данък в Съюза са намалели от 35% през 90-те години на ХХ век до 22,5% към настоящия момент. С приемането на ОКООКД държавите членки вече няма да могат да се конкурират посредством по-нататъшно намаляване на своите ставки на корпоративния данък.

Изменение    9

Предложение за директива

Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Дружество, което прилага разпоредбите на настоящата директива, престава да бъде обект на националното законодателство за корпоративно данъчно облагане по отношение на всички аспекти, уредени с настоящата директива, освен ако не е предвидено друго.

2.  Дружество, което прилага разпоредбите на настоящата директива, остава обект на националното законодателство за корпоративно данъчно облагане. В случай на стълкновение между настоящата директива и националното законодателство за корпоративно данъчно облагане, последното има предимство, освен ако не е предвидено друго.

Изменение    10

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Разпоредбите на настоящата директива се прилагат по отношение на дружество, учредено съгласно законодателството на държава членка, включително местата му на стопанска дейност в други държави членки, ако дружеството отговаря на всички изброени по-долу условия:

(1)  Разпоредбите на настоящата директива се прилагат по отношение на дружество, учредено съгласно законодателството на държава членка, включително местата му на стопанска дейност и местата му на цифрова стопанска дейност в други държави членки, ако дружеството отговаря на всички изброени по-долу условия:

Изменение    11

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  то принадлежи към консолидирана група за целите на финансовата отчетност, чиито общи консолидирани приходи надвишават 750000 000 EUR през финансовата година, предхождаща съответната финансова година;

в)  то принадлежи към консолидирана група за целите на финансовата отчетност, чиито общи консолидирани приходи надвишават 40 000 000 EUR през финансовата година, предхождаща съответната финансова година;

Изменение    12

Предложение за директива

Член 2 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящата директива се прилага също и за дружество, учредено съгласно законодателството на трета държава, по отношение на местата му на стопанска дейност, намиращи се в една или повече държави членки, ако дружеството отговаря на условията по параграф 1, букви б) — г).

Настоящата директива се прилага също и за дружество, учредено съгласно законодателството на трета държава, по отношение на местата му на стопанска дейност, намиращи се в една или повече държави членки, както и по отношение на приходите му, генерирани в една или повече държави членки, ако дружеството отговаря на условията по параграф 1, букви б) — г).

Изменение    13

Предложение за директива

Член 2 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Настоящата директива се прилага също и за дружества, учредени съгласно законодателството на трета държава, по отношение на местата им на цифрова стопанска дейност, конкретно насочени към потребители или дружества в държава членка или основно генериращи приход от дейности в държава членка, ако дружеството отговаря на условията по параграф 1, букви б) — г). С цел да се определи дали място на цифрова стопанска дейност е конкретно насочено към потребители или дружества в държава членка, се вземат предвид физическите местоположения на потребителите или ползвателите и доставчиците на предоставяните стоки и услуги, в съответствие с действие 1 от Плана за действие на ОИСР за борба със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (BEPS). Ако те не могат да бъдат определени, се взема предвид дали мястото на цифрова стопанска дейност извършва дейност в домейн от първо ниво на държава членка или на Съюза, а за дейността, базирана на мобилни приложения, дали мястото на цифрова стопанска дейност разпространява своето приложение чрез специфична за държавата членка част на разпределителен център за мобилни приложения или дали дейността се извършва в домейн, който – в резултат например от използването на имената на държави членки, региони или градове – дава ясно да се разбере, че мястото на цифрова стопанска дейност е насочено към потребители или дружества в държава членка или стопанската дейност е обект на общи условия, приложими конкретно за Съюза или за държава членка, или присъствието в интернет на мястото на цифрова стопанска дейност осигурява място за реклама, конкретно насочено към потребители и дружества в държава членка.

Изменение    14

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – точка 28 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(28а)  „място на цифрова стопанска дейност“ означава – предвид заключенията от действие 1 от BEPS на ОИСР – място на стопанска дейност, което е конкретно насочено към потребители или дружества в държава членка, като се вземат надлежно предвид физическите местоположения на потребителите или ползвателите и на доставчиците на предоставените стоки и услуги. Ако те не могат да бъдат определени, се взема предвид дали мястото на стопанска дейност извършва дейност в домейн от първо ниво на държавата членка или на Съюза, а за дейността, базирана на мобилни приложения, дали приложението се разпространява чрез специфичната за държавата членка част на разпределителен център за мобилни приложения или дали дейността се извършва в домейн, който – в резултат например от използването на имената на държави членки, региони или градове – дава ясно да се разбере, че мястото на стопанска дейност е насочено към потребители или дружества в държава членка или стопанската дейност е обект на общи условия, приложими конкретно за Европейския съюз или за държава членка, или присъствието в интернет на дружеството предлага място за реклама, конкретно насочено към потребители и дружества в държава членка.

Изменение    15

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – точка 28 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(28б)  „действителна ставка на корпоративния данък“ означава корпоративният данък, платен по отношение на приходите и печалбите, посочени във финансовите отчети на дружество.

Изменение    16

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  всички негови места на цифрова стопанска дейност.

Изменение    17

Предложение за директива

Член 73 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на настоящата директива обхватът на законодателството за контролираните чуждестранни дружества по член 59 от Директива 2016/xx/EС се ограничава до отношенията между членовете на групата и субектите, които са местни лица за данъчни цели в трета държава, или места на стопанска дейност, които се намират в трета държава.

За целите на настоящата директива обхватът на законодателството за контролираните чуждестранни дружества по член 59 от Директива 2016/xx/EС се ограничава до отношенията между членовете на групата и субектите, които са местни лица за данъчни цели в трета държава, или места на стопанска дейност или места на цифрова стопанска дейност, които се намират в трета държава.

Изменение    18

Предложение за директива

Член 79 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В срок от пет години от влизането в сила на настоящата директива Комисията прави преглед на прилагането и докладва на Съвета относно действието на настоящата директива. Докладът включва по-специално анализ на въздействието на механизма, установен в глава VIII от настоящата директива, върху разпределението на данъчните основи между държавите членки.

В срок от пет години от влизането в сила на настоящата директива Комисията прави преглед на прилагането и докладва на Съвета и на Европейския парламент относно действието на настоящата директива. Докладът включва по-специално анализ на въздействието на механизма, установен в глава VIII от настоящата директива, върху разпределението на данъчните основи между държавите членки.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД)

Позовавания

COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS)

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

ECON

24.11.2016

 

 

 

Становище, изказано от

Дата на обявяване в заседание

JURI

24.11.2016

Докладчик по становище:

Дата на назначаване

Evelyn Regner

28.11.2016

Разглеждане в комисия

3.5.2017

 

 

 

Дата на приемане

7.9.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

13

8

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Rainer Wieland, Tiemo Wölken

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Gabriel Mato, Andrey Novakov

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

13

+

ALDE

EFDD

ENF

GUE/NGL

VERTS/ALE

S&D

Jean-Marie Cavada

Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Kostas Chrysogonos

Max Andersson, Julia Reda

Sergio Gaetano Cofferati, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

8

-

ALDE

ECR

PPE

António Marinho e Pinto

Angel Dzhambazki

Gabriel Mato, Andrey Novakov, Axel Voss, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД)

Позовавания

COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS)

Дата на консултация с ЕП

21.11.2016

 

 

 

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

ECON

24.11.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

Дата на обявяване в заседание

IMCO

24.11.2016

JURI

24.11.2016

 

 

Неизказано становище

Дата на решението

IMCO

5.12.2016

 

 

 

Докладчици

Дата на назначаване

Alain Lamassoure

22.11.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

30.8.2017

10.10.2017

6.11.2017

 

Дата на приемане

21.2.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

38

11

5

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Matt Carthy, Bas Eickhout, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Luigi Morgano, Joachim Starbatty, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Alberto Cirio, Alex Mayer, Laurenţiu Rebega

Дата на внасяне

1.3.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

38

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Pirkko Ruohonen-Lerner

PPE

Burkhard Balz, Alberto Cirio, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Dariusz Rosati, Anne Sander, Romana Tomc, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

11

-

ECR

Sander Loones, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Matt Carthy, Miguel Viegas

PPE

Brian Hayes, Gunnar Hökmark

S&D

Costas Mavrides, Alfred Sant

5

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Bernard Monot, Laurenţiu Rebega

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Martin Schirdewan

 

Corrections to vote

+

 

-

Esther de Lange, Laurenţiu Rebega

0

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 8 март 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност