Proċedura : 2016/0336(CNS)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0051/2018

Testi mressqa :

A8-0051/2018

Dibattiti :

PV 14/03/2018 - 15
CRE 14/03/2018 - 15

Votazzjonijiet :

PV 15/03/2018 - 10.9
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2018)0087

RAPPORT     *
PDF 1219kWORD 135k
1.3.2018
PE 608.305v02-00 A8-0051/2018

dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar Bażi Komuni Konsolidata għat-Taxxa Korporattiva (BKKTK)

(COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336 (CNS))

Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

Rapporteur: Alain Lamassoure

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW
 NOTA SPJEGATTIVA
 OPINJONI TAL-MINORANZA
 OPINJONI tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali
 PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI
 VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar Bażi Komuni Konsolidata għat-Taxxa Korporattiva (BKKTK)

(COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336 (CNS))

(Proċedura leġiżlattiva speċjali – konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2016)0683),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 115 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C8-0471/2016),

–  wara li kkunsidra l-opinjonijiet motivati ppreżentati mill-Parlament Daniż, mill-Kamra tar-Rappreżentanti Irlandiża, mis-Senat Irlandiż, mill-Kamra tad-Deputati Lussemburgiża, mill-Parlament Malti, mill-Ewwel Kamra tan-Netherlands, mit-Tieni Kamra tan-Netherlands, u mill-Parlament Żvediż, fil-qafas tal-Protokoll Nru 2 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipji ta' sussidjarjetà u proporzjonalità li jiddikjaraw li l-abbozz ta' att leġiżlattiv ma jimxix mal-prinċipju ta' sussidjarjetà,

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 78c tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji u l-opinjoni tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (A8-0051/2018),

1.  Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni biex timmodifika l-proposta tagħha konsegwentement, skont l-Artikolu 293(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

3.  Jistieden lill-Kunsill biex jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

4.  Jitlob lill-Kunsill biex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-proposta tal-Kummissjoni b'mod sustanzjali;

5.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda    1

Proposta għal direttiva

Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(1)  Il-kumpaniji li jfittxu li jagħmlu negozju bejn il-fruntieri fi ħdan l-Unjoni jiltaqgħu ma' ostakoli serji u tfixkil tas-suq minħabba l-eżistenza u l-interazzjoni ta' 28 sistema differenti tat-taxxa korporattiva. Barra minn hekk, l-istrutturi tal-ippjanar tat-taxxa saru dejjem aktar sofistikati maż-żmien, hekk kif dawn jiżviluppaw f'diversi ġurisdizzjonijiet u effettivament jieħdu vantaġġ mit-teknikalitajiet ta' sistema tat-taxxa jew mid-diskrepanzi bejn żewġ sistemi tat-taxxa jew aktar għall-iskop li titnaqqas l-obbligazzjoni ta' taxxa tal-kumpaniji. Għalkemm dawk is-sitwazzjonijiet jenfasizzaw nuqqasijiet li huma kompletament differenti fin-natura tagħhom, it-tnejn li huma joħolqu ostakoli li jfixklu l-funzjonament xieraq tas-suq intern. Għalhekk, kwalunkwe azzjoni meħuda biex tikkoreġi dawn il-problemi għandha tindirizza dawn iż-żewġ tipi ta' nuqqasijiet tas-suq.

(1)  Il-kumpaniji li jfittxu li jagħmlu negozju bejn il-fruntieri fi ħdan l-Unjoni jiltaqgħu ma' ostakoli serji u tfixkil tas-suq minħabba l-eżistenza u l-interazzjoni ta' 28 sistema differenti tat-taxxa korporattiva. Fi żminijiet ta' globalizzazzjoni u diġitalizzazzjoni, qed isir dejjem aktar diffiċli biex tiġi ttraċċata t-tassazzjoni, partikolarment dik tal-kapital finanzjarju u intellettwali fuq bażi tas-sors, u qed isir aktar faċli biex tiġi manipulata. Barra minn hekk, l-istrutturi tal-ippjanar tat-taxxa saru dejjem aktar sofistikati maż-żmien, hekk kif dawn jiżviluppaw f'diversi ġurisdizzjonijiet u effettivament jieħdu vantaġġ mit-teknikalitajiet ta' sistema tat-taxxa jew mid-diskrepanzi bejn żewġ sistemi tat-taxxa jew aktar għall-iskop li titnaqqas l-obbligazzjoni ta' taxxa tal-kumpaniji. Id-diġitalizzazzjoni mifruxa ta' ħafna setturi tal-ekonomija, flimkien mal-iżvilupp rapidu tal-ekonomija diġitali, tqajjem dubji dwar l-adegwatezza tal-mudelli ta' taxxa korporattiva tal-Unjoni maħsuba għas-setturi tradizzjonali, anki fir-rigward tal-punt sa liema jkunu jistgħu jerġgħu jiġu definiti l-kriterji ta' valutazzjoni u kalkolu biex ikunu adattati għall-attivitajiet kummerċjali tas-seklu XXI. Għalkemm dawk is-sitwazzjonijiet jenfasizzaw nuqqasijiet li huma kompletament differenti fin-natura tagħhom, ilkoll kemm huma joħolqu ostakoli li jfixklu l-funzjonament xieraq tas-suq intern u jagħtu lok għal distorsjonijiet bejn il-kumpaniji l-kbar u l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju. Standard ġdid għall-bażi komuni għat-taxxa għall-Unjoni jenħtieġ li jindirizza dawn it-tipi kollha ta' nuqqasijiet tas-suq u jirrispetta l-għanijiet taċ-ċarezza u taċ-ċertezza tad-dritt fit-tul kif ukoll il-prinċipju tan-newtralità tat-taxxa. Aktar konverġenza bejn is-sistemi tat-taxxa nazzjonali se twassal għal nuqqas sinifikanti fil-kostijiet u fil-piż amministrattiv għan-negozji li joperaw b'mod transfruntier fi ħdan l-Unjoni. Filwaqt li l-politika tat-tassazzjoni hija kompetenza nazzjonali, l-Artikolu 115 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jistabbilixxi b'mod ċar li l-Kunsill għandu, waqt li jaġixxi unanimament skont il-proċedura leġiżlattiva speċjali u wara li jikkonsulta mal-Parlament Ewropew u l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali, joħroġ direttivi għall-approssimazzjoni ta' dawk il-liġijiet, regolamenti jew dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri li direttament jaffettwaw l-istabbiliment jew l-operazzjoni tas-suq intern.

Emenda    2

Proposta għal direttiva

Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(2)  Sabiex jiġi appoġġat il-funzjonament xieraq tas-suq intern, l-ambjent tat-taxxa korporattiva fl-Unjoni għandu jissawwar f'konformità mal-prinċipju li l-kumpaniji jħallsu s-sehem ġust tagħhom ta' taxxa fil-ġurisdizzjonijiet fejn jiġu ġġenerati l-profitti tagħhom. Għalhekk, huwa neċessarju li jiġu previsti mekkaniżmi li jiskoraġġixxu lill-kumpaniji milli jieħdu vantaġġ mid-diskrepanzi fost is-sistemi tat-taxxa nazzjonali sabiex ibaxxu l-obbligazzjoni tat-taxxa tagħhom. Huwa daqstant ieħor importanti li jiġu stimolati wkoll it-tkabbir u l-iżvilupp ekonomiku fis-suq intern permezz tal-iffaċilitar tal-kummerċ transfruntier u tal-investiment korporattiv. Għal dan il-għan, jeħtieġ li jiġu eliminati r-riskji kemm tat-tassazzjoni doppja kif ukoll tan-nontassazzjoni doppja fl-Unjoni permezz tal-eradikazzjoni tad-differenzi fl-interazzjoni tas-sistemi nazzjonali tat-taxxa korporattiva. Fl-istess ħin, il-kumpaniji jeħtieġu qafas ġuridiku u tat-taxxa faċilment operabbli biex ikunu jistgħu jiżviluppaw l-attività kummerċjali tagħhom u jespanduha tul il-fruntieri fl-Unjoni. F'dak il-kuntest, għandhom jitneħħew ukoll il-każijiet ta' diskriminazzjoni li jifdal.

(2)  Sabiex jiġi appoġġat il-funzjonament xieraq tas-suq intern, l-ambjent tat-taxxa korporattiva fl-Unjoni jenħtieġ li jissawwar f'konformità mal-prinċipju li l-kumpaniji jħallsu s-sehem ġust tagħhom ta' taxxa fil-ġurisdizzjonijiet fejn jiġu ġġenerati l-profitti tagħhom u fejn il-kumpaniji jkollhom stabbiliment permanenti. Meta wieħed iqis il-bidla diġitali fl-ambjent tan-negozju, huwa neċessarju li jiġi żgurat li l-kumpaniji li jiġġeneraw dħul fi Stat Membru mingħajr ma jkollhom stabbiliment permanenti fiżiku iżda jkollhom preżenza diġitali f'dak l-Istat Membru jenħtieġ li jiġu ttrattati bl-istess mod bħall-kumpaniji li għandhom stabbiliment permanenti fiżiku. Għalhekk, huwa neċessarju li jiġu previsti mekkaniżmi li jiskoraġġixxu lill-kumpaniji milli jieħdu vantaġġ mid-diskrepanzi fost is-sistemi tat-taxxa nazzjonali sabiex ibaxxu l-obbligazzjoni tat-taxxa tagħhom. Huwa daqstant ieħor importanti li jiġu stimolati wkoll it-tkabbir u l-iżvilupp ekonomiku fis-suq intern permezz tal-iffaċilitar tal-kummerċ transfruntier u tal-investiment korporattiv. Għal dan il-għan, jeħtieġ li jiġu eliminati r-riskji kemm tat-tassazzjoni doppja kif ukoll tan-nontassazzjoni doppja fl-Unjoni permezz tal-eradikazzjoni tad-differenzi fl-interazzjoni tas-sistemi nazzjonali tat-taxxa korporattiva. Fl-istess ħin, il-kumpaniji jeħtieġu qafas ġuridiku u tat-taxxa faċilment operabbli biex ikunu jistgħu jiżviluppaw l-attività kummerċjali tagħhom u jespanduha tul il-fruntieri fl-Unjoni. F'dak il-kuntest, jenħtieġ li jitneħħew ukoll il-każijiet ta' diskriminazzjoni li jifdal. Il-konsolidazzjoni hija element essenzjali tas-sistema BKKTK, billi l-ostakoli fiskali prinċipali li jiffaċċjaw il-kumpaniji tal-istess grupp li joperaw b'mod transfruntier fl-Unjoni jistgħu jiġu indirizzati biss b'dak il-mod. Il-konsolidazzjoni telimina l-formalitajiet tal-ipprezzar tat-trasferimenti u t-taxxa doppja fi ħdan il-grupp.

Emenda    3

Proposta għal direttiva

Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3)  Kif ġie rrimarkat fil-proposta tas-16 ta' Marzu 2011 għal Direttiva tal-Kunsill dwar Bażi Komuni Konsolidata għat-Taxxa Korporattiva (BKKTK)7, sistema tat-taxxa korporattiva li tittratta lill-Unjoni bħala suq uniku għall-fini ta' komputazzjoni tal-bażi għat-taxxa korporattiva tal-kumpaniji tiffaċilita l-attività transfruntiera għall-kumpaniji residenti fl-Unjoni u tippromwovi l-għan li din issir post aktar kompetittiv għall-investiment fuq livell internazzjonali. Il-proposta tal-2011 għal BKKTK iffokata fuq l-għan li tiġi ffaċilitata l-espansjoni tal-attività kummerċjali għan-negozji fi ħdan l-Unjoni. Minbarra dak l-għan, għandu jittieħed f'kunsiderazzjoni wkoll li BKKTK tista' tkun effettiva ħafna sabiex jittejjeb il-funzjonament tas-suq intern permezz tal-ġlieda kontra l-iskemi ta' evitar tat-taxxa. F'dan id-dawl, għandha tiġi mnedija mill-ġdid l-inizjattiva għal BKKTK sabiex tindirizza, fuq bażi ugwali, kemm l-aspett tal-iffaċilitar tan-negozju, kif ukoll il-funzjoni tal-inizjattiva fil-ġlieda kontra l-evitar tat-taxxa. Approċċ bħal dan iservi l-aħjar l-għan tal-eradikazzjoni tad-distorsjonijiet fil-funzjonament tas-suq intern.

(3)  Kif ġie rrimarkat fil-proposta tas-16 ta' Marzu 2011 għal Direttiva tal-Kunsill dwar Bażi Komuni Konsolidata għat-Taxxa Korporattiva (BKKTK)7, sistema tat-taxxa korporattiva li tittratta lill-Unjoni bħala suq uniku għall-fini ta' komputazzjoni tal-bażi għat-taxxa korporattiva tal-kumpaniji tiffaċilita l-attività transfruntiera għall-kumpaniji residenti fl-Unjoni u tippromwovi l-għan li din issir post aktar kompetittiv għall-investiment fuq livell internazzjonali speċjalment għal intrapriżi żgħar u ta' daqs medju. Il-proposta tal-2011 għal BKKTK iffokat fuq l-għan li tiġi ffaċilitata l-espansjoni tal-attività kummerċjali għan-negozji fi ħdan l-Unjoni. Minbarra dak l-għan, jenħtieġ li jittieħed f'kunsiderazzjoni wkoll li BKKTK tista' tkun effettiva ħafna sabiex jittejjeb il-funzjonament tas-suq intern permezz tal-ġlieda kontra l-iskemi ta' evitar tat-taxxa. F'dan id-dawl, jenħtieġ li tiġi mnedija mill-ġdid l-inizjattiva għal BKKTK sabiex tindirizza, fuq bażi ugwali, kemm l-aspett tal-iffaċilitar tan-negozju, kif ukoll il-funzjoni tal-inizjattiva fil-ġlieda kontra l-evitar tat-taxxa. Ladarba tiġi implimentata fl-Istati Membri kollha, BKKTK hi mistennija li tiżgura li t-taxxi jitħallsu fejn jiġu ġġenerati l-profitti u fejn il-kumpaniji għandhom stabbiliment permanenti. Approċċ bħal dan iservi l-aħjar l-għan tal-eradikazzjoni tad-distorsjonijiet fil-funzjonament tas-suq intern. It-titjib tas-suq intern hu fattur ewlieni għall-inkoraġġiment tat-tkabbir u l-ħolqien tax-xogħol. L-introduzzjoni ta' BKKTK tista' ttejjeb it-tkabbir ekonomiku u tirriżulta f'aktar impjiegi fl-Unjoni billi tnaqqas il-kompetizzjoni tat-taxxa dannuża bejn il-kumpaniji.

__________________

__________________

7 Proposta għal Direttiva tal-Kunsill dwar Bażi għat-Taxxa Korporattiva Konsolidata Komuni, KUMM (2011) 121 finali/2, 3.10.2011.

7 Proposta għal Direttiva tal-Kunsill dwar Bażi għat-Taxxa Korporattiva Konsolidata Komuni, COM (2011) 121 finali/2, 3.10.2011.

Emenda    4

Proposta għal direttiva

Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(4)  Meta wieħed iqis il-ħtieġa li tittieħed azzjoni malajr sabiex jiġi żgurat funzjonament xieraq tas-suq intern billi dan isir, minn naħa waħda, aktar favorevoli għall-kummerċ u għall-investiment u, min-naħa l-oħra, aktar reżiljenti għall-iskemi ta' evitar tat-taxxa, jeħtieġ li l-inizjattiva ambizzjuża ta' BKKTK tinqasam f'żewġ proposti separati. Fl-ewwel stadju, għandhom jiġu maqbula regoli dwar bażi komuni għat-taxxa korporattiva, qabel ma tiġi indirizzata l-kwistjoni tal-konsolidazzjoni fit-tieni stadju.

(4)  Meta wieħed iqis il-ħtieġa li tittieħed azzjoni malajr sabiex jiġi żgurat funzjonament xieraq tas-suq intern billi dan isir, minn naħa waħda, aktar favorevoli għall-kummerċ u għall-investiment u, min-naħa l-oħra, aktar reżiljenti għall-iskemi ta' evitar tat-taxxa, huwa importanti ħafna li jiġi żgurat id-dħul fis-seħħ simultanju tad-Direttiva dwar Bażi Komuni għat-Taxxa Korporattiva u tad-Direttiva dwar Bażi Komuni Konsolidata għat-Taxxa Korporattiva. Minħabba li bidla bħal din fis-sistema hija pass importanti lejn it-tlestija tas-suq intern, hija teħtieġ flessibbiltà biex tkun tista' tiġi eżegwita b'mod xieraq sa mill-bidu nett. Għaldaqstant, peress li s-suq intern iħaddan I-Istati Membri kollha, jenħtieġ li l-BKKTK tiġi introdotta fl-Istati Membri kollha. Jekk il-Kunsill ma jirnexxilux jadotta deċiżjoni unanima dwar il-proposta biex tiġi stabbilita BKKTK, il-Kummissjoni jenħtieġ li toħroġ proposta ġdida bbażata fuq l-Artikolu 116 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, li permezz tagħha l-Parlament Ewropew u l-Kunsill jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja biex joħorġu l-leġiżlazzjoni meħtieġa. Bħala l-aħħar għażla, jenħtieġ li l-Istati Membri jagħtu bidu għal kooperazzjoni msaħħa li jenħtieġ li tkun miftuħa indefinittivament għall-Istati Membri mhux parteċipanti skont it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Huwa ta' dispjaċir li ma saret l-ebda valutazzjoni dettaljata biżżejjed fir-rigward tal-proposti għall-BKTK jew għall-BKKTK dwar l-impatt fuq id-dħul mit-taxxa korporattiva tal-Istati Membri fuq bażi ta' pajjiż b'pajjiż.

Emenda    5

Proposta għal direttiva

Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(5)  Ħafna strutturi ta' ppjanar aggressiv tat-taxxa għandhom it-tendenza li jkunu inklużi f'kuntest transfruntier, li jimplika li l-gruppi ta' kumpaniji parteċipanti għandhom minimu ta' riżorsi. Fuq din il-premessa, għal raġunijiet ta' proporzjonalità, ir-regoli dwar BKKTK għandhom ikunu obbligatorji biss għall-gruppi ta' kumpaniji ta' daqs sostanzjali. Għal dak il-għan, għandu jiġi ffissat livell limitu relatat mad-daqs fuq il-bażi tad-dħul ikkonsolidat totali ta' grupp li jippreżenta dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati. Barra minn hekk, sabiex iservu aħjar l-għan li jiffaċilitaw il-kummerċ u l-investiment fis-suq intern, ir-regoli dwar BKKTK għandhom ikunu disponibbli wkoll, bħala għażla, għal dawk il-gruppi li ma jilħqux il-livell limitu relatat mad-daqs.

(5)  Ħafna strutturi ta' ppjanar aggressiv tat-taxxa għandhom it-tendenza li jkunu inklużi f'kuntest transfruntier, li jimplika li l-gruppi ta' kumpaniji parteċipanti għandhom minimu ta' riżorsi. Fuq din il-premessa, għal raġunijiet ta' proporzjonalità, ir-regoli dwar bażi komuni jenħtieġ li jkunu obbligatorji inizjalment biss għall-kumpaniji li jappartjenu għal grupp ta' daqs sostanzjali. Għal dak il-għan, jenħtieġ li jiġi ffissat livell limitu inizjali ta' EUR 750 miljun relatat mad-daqs fuq il-bażi tad-dħul ikkonsolidat totali ta' grupp li jippreżenta rapporti finanzjarji konsolidati. Peress li din id-Direttiva tistabbilixxi standard ġdid għall-bażi għat-taxxa korporattiva għan-negozji kollha fl-Unjoni, jenħtieġ li l-livell limitu jitbaxxa għal żero fuq perjodu massimu ta' seba' snin. Sabiex iservu aħjar l-għan li jiffaċilitaw il-kummerċ u l-investiment fis-suq intern, ir-regoli dwar bażi komuni għat-taxxa korporattiva jenħtieġ li jkunu disponibbli wkoll fl-ewwel fażi, bħala għażla, għall-kumpaniji li ma jissodisfawx dawk il-kriterji.

Emenda    6

Proposta għal direttiva

Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(5a)  Taħt l-istess kundizzjonijiet, il-bidla għal bażi komuni konsolidata għat-taxxa korporattiva tista' tirriżulta f'telf jew gwadann ta' dħul fiskali għall-Istati Membri. Sabiex jingħata kumpens għat-telf, jenħtieġ li jinħoloq mekkaniżmu ta' kumpens temporanju, iffinanzjat mill-bilanċ favorevoli fiskali minn dawk l-Istati Membri li jesperjenzaw gwadannji fi dħul fiskali b'riżultat tar-reġim il-ġdid. Il-kumpens jenħtieġ li jiġi aġġustat kull sena biex jitqiesu d-deċiżjonijiet nazzjonali jew reġjonali li ttieħdu qabel id-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tkun obbligata tipproponi t-tneħħija jew il-bidla tas-sistema ta' kumpens wara perjodu ta' seba' snin u tiffissa l-limiti massimi għall-kumpens.

Emenda    7

Proposta għal direttiva

Premessa 5b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(5b)  Sabiex tiġi evitata l-allokazzjoni eżistenti tal-piż tat-taxxa bejn l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju (SMEs) u l-korporazzjonijiet multinazzjonali kif imsemmi fir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-25 ta' Novembru 2015 dwar id-deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili, bażi komuni konsolidata għat-taxxa korporattiva għandha l-għan li ma tqegħidx lill-SMEs f'sitwazzjoni ta' żvantaġġ kompetittiv, u b'hekk toħloq ambjent b'kundizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni għall-SMEs. L-awtorità tat-taxxa prinċipali tipprovdi lill-SMEs l-għodod neċessarji li jgħinuhom jikkonformaw mar-rekwiżiti amministrattivi u organizzattivi involuti fl-għażla fakultattiva li jiġu inklużi fis-CCCTB.

Emenda    8

Proposta għal direttiva

Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(6)  L-eliġibbiltà għall-grupp tat-taxxa kkonsolidat għandha tiġi ddeterminata skont test f'żewġ partijiet ibbażat fuq (i) il-kontroll (iżjed minn 50% tad-drittijiet tal-vot) u (ii) is-sjieda (iżjed minn 75% tal-ekwità) jew id-drittijiet għall-profitti (iżjed minn 75% tad-drittijiet li jagħtu dritt għall-profitt). Test bħal dan jiżgura livell għoli ta' integrazzjoni ekonomika bejn il-membri tal-grupp. Sabiex tiġi garantita l-integrità tas-sistema, iż-żewġ livelli limiti għall-kontroll u s-sjieda jew id-drittijiet għall-profitt għandhom jintlaħqu matul is-sena tat-taxxa; inkella, il-kumpanija li tkun qed tfalli jkollha titlaq mill-grupp immedjatament. Sabiex jiġi evitat li r-riżultati tat-taxxa jiġu mmanipulati mill-kumpaniji li jissieħbu fil-grupp u li jitilqu minnu f'perjodu ta' żmien qasir, għandu jkun hemm ukoll rekwiżit minimu ta' disa' xhur konsekuttivi għall-istabbiliment ta' sħubija fi grupp.

(6)  Jeħtieġ li jiġi definit il-kunċett ta' stabbiliment permanenti li jinsab fl-Unjoni u li jappartjeni lil kontribwent li huwa residenti fl-Unjoni għal finijiet ta' taxxa. Spiss wisq, il-kumpaniji multinazzjonali jagħmlu arranġamenti biex jittrasferixxu l-profitti tagħhom lejn reġimi tat-taxxa favorevoli mingħajr ma jħallsu l-ebda taxxa jew iħallsu rati baxxi ħafna ta' taxxa. Il-kunċett ta' stabbiliment permanenti se jagħti definizzjoni preċiża u vinkolanti tal-kriterji li jridu jiġu ssodisfati jekk kumpanija multinazzjonali trid tagħti prova li tinsab f'pajjiż partikolari. Dan se jobbliga lill-kumpaniji multinazzjonali jħallsu t-taxxi tagħhom b'mod ġust. L-għan se jkun li jiġi żgurat li l-kontribwenti kollha kkonċernati jħaddnu fehim komuni u li tiġi eskluża l-possibbiltà ta' diskrepanza minħabba definizzjonijiet diverġenti. Analoġikament, huwa importanti li jkun hemm definizzjoni komuni ta' stabbilimenti permanenti li jinsabu f'pajjiż terz jew fl-Unjoni, iżda li jappartjenu għal kontribwent li huwa residenti f'pajjiż terz għal finijiet ta' taxxa. Jekk l-ipprezzar tat-trasferiment jagħti lok għal trasferiment tal-profitti lejn ġurisdizzjonijiet b'rata baxxa ta' taxxa, tkun preferibbli sistema li tagħti profitt permezz ta' tqassim skont formula speċifika. L-Unjoni tista' tistabbilixxi standard internazzjonali għat-tassazzjoni korporattiva moderna u effiċjenti billi tadotta tali sistema. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tabozza linji gwida għall-fażi tranżitorja li fiha t-tqassim skont formula speċifika jeżisti flimkien ma' metodi oħra ta' allokazzjoni fit-trattament ta' pajjiżi terzi, filwaqt li fl-aħħar mill-aħħar it-tqassim skont formula speċifika jenħtieġ li jkun il-metodu standard ta' allokazzjoni. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tagħmel proposta biex tistabbilixxi mudell tal-Unjoni ta' trattat tat-taxxa li fl-aħħar mill-aħħar ikun jista' jissostitwixxi l-eluf ta' trattati bilaterali konklużi minn kull wieħed mill-Istati Membri.

Emenda    9

Proposta għal direttiva

Premessa 6a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(6a)  L-oġġetti diġitali għandhom it-tendenza li jkunu mobbli u intanġibbli ħafna. L-istudji wrew li s-settur diġitali huwa involut ħafna fil-prattiki ta' ppjanar aggressiv tat-taxxa, billi bosta mudelli ta' negozju ma jirrikjedux infrastruttura fiżika biex jeżegwixxu tranżazzjonijiet ma' klijenti u jaqalgħu profitti. Dan jippermetti lill-ikbar kumpaniji diġitali jħallsu kważi rata żero ta' taxxa fuq id-dħul tagħhom. It-teżori tal-Istati Membri jitilfu biljuni ta' euro fi dħul mit-taxxa minħabba li ma jistgħux jintaxxaw lill-kumpaniji multinazzjonali diġitali; Bil-għan li tingħeleb din l-inġustizzja soċjali reali u urġenti, il-leġiżlazzjoni fis-seħħ fil-qasam tat-taxxa korporattiva trid tiġi estiża biex tinkludi kriterju ġdid tal-istabbiliment diġitali permanenti abbażi ta' preżenza diġitali sinifikanti. Hemm bżonn kundizzjonijiet ekwivalenti ta' kompetizzjoni għall-mudelli ta' negozju simili biex ikunu indirizzati l-isfidi marbuta mat-taxxa li jinqalgħu fil-kuntest tad-diġitalizzazzjoni, mingħajr ma jixxekkel il-potenzjal tas-settur diġitali. F'dan ir-rigward, il-ħidma mwettqa mill-OECD jenħtieġ li tingħata attenzjoni partikolari fil-kuntest ta' ġabra koerenti ta' regoli internazzjonali.

Emenda    10

Proposta għal direttiva

Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(10)  Il-formula għat-tqassim tal-bażi għat-taxxa konsolidata għandha tinkludi tliet fatturi mogħtija l-istess piż, jiġifieri x-xogħol, l-assi u l-bejgħ, skont id-destinazzjoni. Dawk il-fatturi mogħtija l-istess piż għandhom jirriflettu approċċ bilanċjat għad-distribuzzjoni tal-profitti taxxabbli fost l-Istati Membri rilevanti u għandhom jiżguraw li l-profitti jiġu intaxxati fejn ikunu effettivament iggwadanjati. Għalhekk, il-fatturi tax-xogħol u l-assi għandhom jiġu allokati lill-Istat Membru fejn isir ix-xogħol jew fejn jinsabu l-assi, u b'hekk jagħtu piż xieraq lill-interessi tal-Istat Membru tal-oriġini, filwaqt li l-fattur tal-bejgħ għandu jiġi allokat lill-Istat Membru tad-destinazzjoni tal-prodotti jew tas-servizzi. Sabiex jitqiesu d-differenzi fil-livelli tal-pagi madwar l-Unjoni u, b'hekk, tkun permessa distribuzzjoni ġusta tal-bażi għat-taxxa konsolidata, il-fattur tax-xogħol għandu jinkludi kemm il-pagi kif ukoll l-għadd ta' impjegati (jiġifieri kull element jgħodd in-nofs). Min-naħa l-oħra, il-fattur tal-assi għandu jinkludi l-assi tanġibbli fissi kollha, iżda mhux l-assi intanġibbli u finanzjarji, minħabba n-natura mobbli tagħhom u r-riskju li jirriżulta li r-regoli ta' din id-Direttiva jistgħu jiġu ċirkumvenzjonati. Meta, minħabba ċirkostanzi eċċezzjonali, l-eżitu tat-tqassim ma jkunx jirrappreżenta b'mod ġust il-firxa ta' attività ta' negozju, klawżola ta' salvagwardja għandha tipprevedi metodu alternattiv għall-allokazzjoni tal-introjtu.

(10)  Il-formula għat-tqassim tal-bażi għat-taxxa konsolidata jenħtieġ li tinkludi erba' fatturi mogħtija l-istess piż, jiġifieri x-xogħol, l-assi, il-bejgħ skont id-destinazzjoni u l-ġbir u l-użu ta' data personali tal-utenti ta' pjattaformi u servizzi onlajn (tal-aħħar imsemmija "il-fattur data"). Dawk il-fatturi mogħtija l-istess piż jenħtieġ li jirriflettu approċċ bilanċjat għad-distribuzzjoni tal-profitti taxxabbli fost l-Istati Membri rilevanti u jenħtieġ li jiżguraw li l-profitti jiġu intaxxati fejn ikunu effettivament iggwadanjati. Għalhekk, il-fatturi tax-xogħol u l-assi jenħtieġ li jiġu allokati lill-Istat Membru fejn isir ix-xogħol jew fejn jinsabu l-assi, u b'hekk jagħtu piż xieraq lill-interessi tal-Istat Membru tal-oriġini, filwaqt li l-fattur tal-bejgħ jenħtieġ li jiġi allokat lill-Istat Membru tad-destinazzjoni tal-prodotti jew tas-servizzi. Sabiex jitqiesu d-differenzi fil-livelli tal-pagi madwar l-Unjoni u, b'hekk, tkun permessa distribuzzjoni ġusta tal-bażi għat-taxxa konsolidata, il-fattur tax-xogħol jenħtieġ li jinkludi kemm il-pagi kif ukoll l-għadd ta' impjegati (jiġifieri kull element jgħodd in-nofs). Min-naħa l-oħra, il-fattur tal-assi jenħtieġ li jinkludi biss l-assi tanġibbli. Meta, minħabba ċirkostanzi eċċezzjonali, l-eżitu tat-tqassim ma jkunx jirrappreżenta b'mod ġust il-firxa ta' attività ta' negozju, klawżola ta' salvagwardja jenħtieġ li tipprevedi metodu alternattiv għall-allokazzjoni tal-introjtu.

Emenda    11

Proposta għal direttiva

Premessa 10a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(10a)  Il-formula tat-tqassim tal-bażi għat-taxxa konsolidata jeħtieġ li tirrifletti b'mod sħiħ l-attività ekonomika li tkun seħħet f'kull Stat Membru, billi jitqiesu bis-sħiħ id-differenzi potenzjali sinifikanti li jista' jkun hemm bejn l-ekonomiji tagħhom. Jekk il-formula tirriżulta fi tqassim żbilanċjat li jonqos milli jirrifletti l-attività ekonomika, mekkaniżmu għas-soluzzjoni tat-tilwim jista' jirrimedja din is-sitwazzjoni. Fid-dawl ta' dan ta' hawn fuq, il-Kummissjoni jenħtieġ li tivvaluta l-possibbiltà li twaqqaf mekkaniżmu għas-soluzzjoni tat-tilwim biex tiżgura soluzzjoni xierqa għat-tilwim meta jkunu involuti Stati Membri differenti.

Emenda    12

Proposta għal direttiva

Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(11)  Minħabba l-karatteristiċi speċifiċi tagħhom, ċerti setturi bħas-settur finanzjarju u tal-assigurazzjoni, is-settur taż-żejt u tal-gass, kif ukoll is-settur tat-tbaħħir u tat-trasport bl-ajru, jeħtieġu formula aġġustata għat-tqassim tal-bażi għat-taxxa konsolidata.

imħassar

Emenda    13

Proposta għal direttiva

Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(14)  Din id-Direttiva tibni fuq id-Direttiva tal-Kunsill 2016/xx/UE dwar bażi komuni għat-taxxa korporattiva (li tistabbilixxi sett komuni ta' regoli dwar it-taxxa korporattiva għall-komputazzjoni tal-bażi għat-taxxa) u tiffoka fuq il-konsolidazzjoni tar-riżultati tat-taxxa fost il-grupp. B'hekk, se jkun meħtieġ li tiġi ttrattata l-interazzjoni bejn iż-żewġ strumenti leġiżlattivi u li tiġi akkomodata t-tranżizzjoni ta' ċerti elementi tal-bażi għat-taxxa fil-qafas il-ġdid tal-grupp. Dawn l-elementi għandhom jinkludu, b'mod partikolari, ir-regola dwar il-limitazzjoni tal-imgħax, il-klawżola ta' bdil u l-leġiżlazzjoni dwar kumpanija kkontrollata minn barra l-pajjiż, kif ukoll id-diskrepanzi ibridi.

(14)  Din id-Direttiva tibni fuq id-Direttiva tal-Kunsill 2016/xx/UE dwar bażi komuni għat-taxxa korporattiva (li tistabbilixxi sett komuni ta' regoli dwar it-taxxa korporattiva għall-komputazzjoni tal-bażi għat-taxxa) u tiffoka fuq il-konsolidazzjoni tar-riżultati tat-taxxa fost il-grupp. B'hekk, se jkun meħtieġ li tiġi ttrattata l-interazzjoni bejn iż-żewġ strumenti leġiżlattivi u li tiġi akkomodata t-tranżizzjoni ta' ċerti elementi tal-bażi għat-taxxa fil-qafas il-ġdid tal-grupp. Dawn l-elementi jenħtieġ li jinkludu, b'mod partikolari, ir-regola dwar il-limitazzjoni tal-imgħax, il-klawżola ta' bdil u l-leġiżlazzjoni dwar kumpanija kkontrollata minn barra l-pajjiż, kif ukoll id-diskrepanzi ibridi. Jenħtieġ li l-Istati Membri ma jinżammux milli jintroduċu miżuri addizzjonali kontra l-evitar tat-taxxa bl-għan li jitnaqqsu l-effetti negattivi tat-trasferiment tal-profitti lejn pajjiżi b'taxxa baxxa mill-Unjoni.

Emenda    14

Proposta għal direttiva

Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(16)  Sabiex jiġu ssupplimentati jew emendati ċerti elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva, is-setgħa li jiġu adottati atti f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward ta' (i) il-kunsiderazzjoni tal-bidliet fil-liġijiet tal-Istati Membri dwar il-forom tal-kumpaniji u t-taxxi korporattivi u l-emendar tal-Annessi I u II kif xieraq; (ii) l-istipular ta' definizzjonijiet addizzjonali; u (iii) is-supplimentar tar-regola dwar il-limitazzjoni tat-tnaqqis tal-imgħax b'regoli kontra l-frammentazzjoni, sabiex jiġu indirizzati aħjar ir-riskji tal-evitar tat-taxxa li jistgħu jirriżultaw fi ħdan grupp. Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol ta' tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti. Il-Kummissjoni, meta tħejji u tfassal atti delegati, għandha tiżgura li jkun hemm trażmissjoni simultanja, f'waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(16)  Sabiex jiġu ssupplimentati jew emendati ċerti elementi mhux essenzjali ta' din id-Direttiva, is-setgħa li jiġu adottati atti f'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jenħtieġ li tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward ta' (i) il-kunsiderazzjoni tal-bidliet fil-liġijiet tal-Istati Membri dwar il-forom tal-kumpaniji u t-taxxi korporattivi u l-emendar tal-Annessi I u II kif xieraq; (ii) l-istipular ta' definizzjonijiet addizzjonali; (iii) is-supplimentar tar-regola dwar il-limitazzjoni tat-tnaqqis tal-imgħax b'regoli kontra l-frammentazzjoni, sabiex jiġu indirizzati aħjar ir-riskji tal-evitar tat-taxxa li jistgħu jirriżultaw fi ħdan grupp u (iv) l-ħruġ ta' linji gwida għall-fażi tranżizzjonali fejn t-tqassim skont formula jeżisti flimkien ma' metodi oħra ta’ allokazzjoni fin-negozjati ma' pajjiżi terzi; Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol ta' tħejjija tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti u jenħtieġ li tqis ir-riżoluzzjoni annwali tal-Parlament Ewropew. Il-Kummissjoni, meta tħejji u tfassal atti delegati, jenħtieġ li tiżgura li jkun hemm trażmissjoni simultanja, f'waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Emenda    15

Proposta għal direttiva

Premessa 17

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(17)  Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva, il-Kummissjoni għandha tingħata setgħat ta' implimentazzjoni (i) sabiex tadotta kull sena lista ta' forom ta' kumpaniji ta' pajjiżi terzi li huma simili għall-forom ta' kumpaniji elenkati fl-Anness I; (ii) tistabbilixxi regoli dettaljati dwar il-kalkolazzjoni tal-fatturi tax-xogħol, tal-assi u tal-bejgħ, l-allokazzjoni tal-impjegati u l-pagi, l-assi u l-bejgħ lill-fattur rispettiv u l-valwazzjoni tal-assi; (iii) tadotta att li jistabbilixxi forma standard tal-avviż sabiex jinħoloq grupp; u (iv) biex tistabbilixxi regoli dwar is-sottomissjoni elettronika tad-dikjarazzjoni tat-taxxa konsolidata, il-forma tad-dikjarazzjoni tat-taxxa konsolidata, il-forma tad-dikjarazzjoni tat-taxxa ta' kontribwent waħdieni u d-dokumentazzjoni ta' sostenn meħtieġa. Dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill12 .

(17)  Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva, il-Kummissjoni jenħtieġ li tingħata setgħat ta' implimentazzjoni (i) sabiex tadotta kull sena lista ta' forom ta' kumpaniji ta' pajjiżi terzi li huma simili għall-forom ta' kumpaniji elenkati fl-Anness I; (ii) tistabbilixxi regoli dettaljati dwar il-kalkolazzjoni tal-fatturi tax-xogħol, fatturi tal-assi u tal-bejgħ u l-fattur tad-data, l-allokazzjoni tal-impjegati u l-pagi, l-allokazzjoni tad-data personali miġbura u d-data personali użata, l-assi u l-bejgħ lill-fattur rispettiv u l-valwazzjoni tal-assi; (iii) tadotta att li jistabbilixxi forma standard tal-avviż sabiex jinħoloq grupp; u (iv) biex tistabbilixxi regoli dwar is-sottomissjoni elettronika tad-dikjarazzjoni tat-taxxa konsolidata, il-forma tad-dikjarazzjoni tat-taxxa konsolidata, il-forma tad-dikjarazzjoni tat-taxxa ta' kontribwent waħdieni u d-dokumentazzjoni ta' sostenn meħtieġa. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tfassal dawn il-formati uniformi tad-dikjarazzjoni tat-taxxa b'kooperazzjoni mal-amministrazzjonijiet fiskali tal-Istati Membri. Dawk is-setgħat jenħtieġ li jiġu eżerċitati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill12 .

__________________

__________________

12 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal- eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).

12 Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).

Emenda    16

Proposta għal direttiva

Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(18)  Billi l-għanijiet ta' din id-Direttiva, jiġifieri li jittejjeb il-funzjonament tas-suq intern permezz tal-ġlieda kontra prattiki ta' evitar tat-taxxa internazzjonali u li jiġu ffaċilitati n-negozji fl-espansjoni tul il-fruntieri fi ħdan l-Unjoni, ma jistgħux jintlaħqu b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri li jaġixxu individwalment u b'mod diverġenti minħabba li hija meħtieġa azzjoni kkoordinata sabiex jintlaħqu dawn l-għanijiet, iżda jistgħu minflok, minħabba l-fatt li d-Direttiva timmira għall-ineffiċjenzi tas-suq intern li joriġinaw fl-interazzjoni bejn ir-regoli tat-taxxa nazzjonali differenti li jħallu impatt fuq is-suq intern u jiskoraġġixxu l-attività transfruntiera, jintlaħqu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jintlaħqu dawk l-għanijiet, speċjalment meta wieħed iqis li l-kamp ta' applikazzjoni obbligatorju tagħha huwa limitat għal gruppi lil hinn minn ċertu daqs.

(18)  Billi l-għanijiet ta' din id-Direttiva, jiġifieri li jittejjeb il-funzjonament tas-suq intern permezz tal-ġlieda kontra prattiki ta' evitar tat-taxxa internazzjonali u li jiġu ffaċilitati n-negozji, b'mod partikolari l-SMEs, fl-espansjoni tul il-fruntieri fi ħdan l-Unjoni, ma jistgħux jintlaħqu b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri li jaġixxu individwalment u b'mod diverġenti minħabba li hija meħtieġa azzjoni kkoordinata sabiex jintlaħqu dawn l-għanijiet, iżda jistgħu minflok, minħabba l-fatt li d-Direttiva timmira għall-ineffiċjenzi tas-suq intern li joriġinaw fl-interazzjoni bejn ir-regoli tat-taxxa nazzjonali differenti li jħallu impatt fuq is-suq intern u jiskoraġġixxu l-attività transfruntiera, jintlaħqu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miżuri skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jintlaħqu dawk l-għanijiet, speċjalment meta wieħed iqis li l-kamp ta' applikazzjoni obbligatorju tagħha huwa limitat għal gruppi lil hinn minn ċertu daqs.

Emenda    17

Proposta għal direttiva

Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(20)  Il-Kummissjoni għandha tkun obbligata li tirrevedi l-applikazzjoni tad-Direttiva ħames snin wara d-dħul fis-seħħ tagħha u tirrapporta lill-Kunsill dwar it-tħaddim tagħha. L-Istati Membri għandhom ikunu obbligati li jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva,

(20)  Billi din id-Direttiva fiha tibdil importanti għar-regoli dwar it-tassazzjoni korporattiva, il-Kummissjoni jenħtieġ li tkun obbligata twettaq valutazzjoni bir-reqqa tal-applikazzjoni tad-Direttiva ħames snin wara d-dħul fis-seħħ tagħha u tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar it-tħaddim tagħha. Dan ir-rapport ta' implimentazzjoni jenħtieġ li jinkludi mill-inqas dawn il-punti li ġejjin: l-impatt tas-sistema ta' tassazzjoni prevista f'din id-Direttiva għad-dħul tal-Istati Membri, il-vantaġġi u l-iżvantaġġi tas-sistema għall-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, l-impatt fuq il-ġbir ġust tat-taxxa bejn l-Istati Membri, l-impatt fuq is-suq intern fl-intier tiegħu, b'attenzjoni partikolari għad-distorsjoni possibbli tal-kompetizzjoni bejn il-kumpaniji soġġetti għar-regoli l-ġodda stabbiliti f'din id-Direttiva, u n-numru ta' impriżi li jaqgħu fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni matul il-perjodu ta' tranżizzjoni. Il-Kummissjoni jenħtieġ li tkun rikjesta tirrieżamina l-applikazzjoni tad-Direttiva għaxar snin wara li tidħol fis-seħħ u tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar it-tħaddim tagħha. L-Istati Membri jenħtieġ li jkunu obbligati li jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet tal-liġi nazzjonali li huma jadottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva,

Emenda    18

Proposta għal direttiva

Premessa 20a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(20a)  Sabiex tinkiseb konsolidazzjoni sħiħa u konsistenti u biex jiġi evitat li jinħolqu opportunitajiet ġodda għall-arbitraġġ minn inkonsistenzi bejn l-Istati Membri, hemm bżonn jiġu adottati kriterji ċari, konsistenti u oġġettivi għall-kalkolu tal-bażi għat-taxxa konsolidata; Għal dan il-għan, il-Kummissjoni jenħtieġ li tipproponi l-aġġustamenti meħtieġa għad-dispożizzjonijiet rilevanti ta' din id-Direttiva dwar id-definizzjoni u l-kalkolu tal-bażi għat-taxxa konsolidata.

Emenda    19

Proposta għal direttiva

Premessa 20b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(20b)  Il-Kummissjoni jenħtieġ li tikkunsidra aktar studji li janalizzaw l-impatt potenzjali tal-BKKTK fuq id-dħul mit-taxxa korporattiva tal-Istati Membri individwali, u l-iżvantaġġi kompetittivi li jista' jkollha l-Unjoni fil-konfront ta' pajjiżi terzi.

Emenda    20

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Din id-Direttiva tistabbilixxi sistema għall-konsolidazzjoni tal-bażijiet għat-taxxa, kif imsemmija fid-Direttiva tal-Kunsill 2016/xx/UE14, ta' kumpaniji li huma membri ta' grupp u tistabbilixxi regoli dwar kif bażi komuni konsolidata għat-taxxa korporattiva għandha tiġi allokata lill-Istati Membri u amministrata mill-awtoritajiet tat-taxxa nazzjonali.

1.  Din id-Direttiva tistabbilixxi bażi komuni għat-tassazzjoni fl-Unjoni ta' ċerti kumpaniji u tistipula regoli għall-kalkolu ta' dik il-bażi, inklużi regoli dwar il-miżuri għall-prevenzjoni tal-evitar tat-taxxa u dwar id-dimensjoni internazzjonali tas-sistema tat-taxxa proposta.

_______________

 

14 [it-titolu sħiħ tad-Direttiva (ĠU L [ ], [ ], p. [ ])].

 

Emenda    21

Proposta għal direttiva

Artikolu 2 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Ir-regoli ta' din id-Direttiva għandhom japplikaw għal kumpanija li hija stabbilita skont il-liġijiet ta' Stat Membru, inklużi l-istabbilimenti permanenti tagħha fi Stati Membri oħrajn, fejn il-kumpanija tissodisfa l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

1.  Ir-regoli ta' din id-Direttiva għandhom japplikaw għal kumpanija li hija stabbilita skont il-liġijiet ta' Stat Membru, inklużi l-istabbilimenti permanenti u diġitali permanenti tagħha fi Stati Membri oħrajn, fejn il-kumpanija tissodisfa l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

Emenda    22

Proposta għal direttiva

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  tkun tagħmel parti minn grupp ikkonsolidat għall-finijiet ta' kontabilità finanzjarja bi dħul totali tal-grupp ikkonsolidat ta' aktar minn EUR 750 000 000 matul is-sena finanzjarja ta' qabel is-sena finanzjarja rilevanti;

(c)  tkun tagħmel parti minn grupp ikkonsolidat għall-finijiet ta' kontabilità finanzjarja bi dħul totali tal-grupp ikkonsolidat ta' aktar minn EUR 750 000 000 matul is-sena finanzjarja ta' qabel is-sena finanzjarja rilevanti; Dan il-livell limitu għandu jitbaxxa għal żero fuq perjodu massimu ta' seba' snin;

Emenda    23

Proposta għal direttiva

Artikolu 2 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Kumpanija li tissodisfa l-kundizzjonijiet tal-punti (a), (b) u (d) tal-paragrafu 1, iżda li ma tissodisfax il-kundizzjonijiet tal-punt (c) ta' dak il-paragrafu, tista' tagħżel, inkluż għall-istabbilimenti permanenti tagħha li jinsabu fi Stati Membri oħrajn, li tapplika r-regoli ta' din id-Direttiva għal perjodu ta' ħames snin tat-taxxa. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż awtomatikament għal termini suċċessivi ta' ħames snin tat-taxxa, sakemm ma jkunx hemm avviż ta' terminazzjoni kif imsemmi fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 47. Il-kundizzjonijiet taħt il-punti (a), (b) u (d) tal-paragrafu 1 għandhom jiġu ssodisfati kull darba li sseħħ l-estensjoni.

3.  Kumpanija li tissodisfa l-kundizzjonijiet tal-punti (a), (b) u (d) tal-paragrafu 1, iżda li ma tissodisfax il-kundizzjonijiet tal-punt (c) ta' dak il-paragrafu, tista' tagħżel, inkluż għall-istabbilimenti permanenti tagħha li jinsabu fi Stati Membri oħrajn, li tapplika r-regoli ta' din id-Direttiva.

Emenda    24

Proposta għal direttiva

Artikolu 2 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  Ir-regoli ta' din id-Direttiva ma għandhomx japplikaw għal kumpanija tat-tbaħħir taħt sistema tat-taxxa speċjali. Kumpanija tat-tbaħħir taħt sistema tat-taxxa speċjali għandha tittieħed f'kunsiderazzjoni għall-fini tad-determinazzjoni tal-kumpaniji li huma membri tal-istess grupp kif imsemmi fl-Artikoli 5 u 6.

imħassar

Emenda    25

Proposta għal direttiva

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 23

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(23)  "bażi għat-taxxa konsolidata" tfisser ir-riżultat tal-għadd tal-bażijiet għat-taxxa tal-membri kollha tal-grupp, kif ikkalkolati skont id-Direttiva 2016/xx/UE;

(23)  "bażi għat-taxxa konsolidata" tfisser id-dħul taxxabbli nett konsolidat tal-membri tal-grupp, kif ikkalkolat fuq bażi kontabilistika konsistenti applikabbli għall-membri kollha tal-grupp skont id-Direttiva 2016/xx/UE;

Emenda    26

Proposta għal direttiva

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 28a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(28a)  "fattur tad-data" tfisser il-ġbir u l-użu, għal finijiet kummerċjali, ta' data personali tal-utenti ta' pjattaformi u servizzi online fi Stat Membru wieħed jew aktar.

Emenda    27

Proposta għal direttiva

Artikolu 4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Meta l-post tal-ġestjoni effettiva ta' membru ta' grupp involut fit-tbaħħir jew fit-trasport fil-passaġġi fuq l-ilma interni jkun abbord vapur jew dgħajsa, il-membru tal-grupp għandu jitqies li huwa residenti għall-finijiet ta' taxxa fl-Istat Membru tal-port domestiku tal-vapur jew tad-dgħajsa, jew jekk ma jkunx hemm dan il-port domestiku, fl-Istat Membru ta' residenza, għall-finijiet ta' taxxa, tal-operatur tal-vapur jew tad-dgħajsa.

imħassar

Emenda    28

Proposta għal direttiva

Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  Għall-finijiet ta' taxxa, kontribwent residenti għandu jkun soġġett għal taxxa korporattiva fuq l-introjtu kollu li jiġi minn kwalunkwe sors, kemm jekk ġewwa jew inkella barra l-Istat Membru fejn huwa residenti.

4.  Għall-finijiet ta' taxxa, kontribwent residenti għandu jkun soġġett għal taxxa korporattiva fuq l-introjtu kollu ġġenerat minn kwalunkwe attività, kemm jekk ġewwa jew inkella barra l-Istat Membru fejn huwa residenti.

Emenda    29

Proposta għal direttiva

Artikolu 4 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5.  Kontribwent mhux residenti għandu jkun soġġett għal taxxa korporattiva fuq l-introjtu kollu minn attività mwettqa permezz ta' stabbiliment permanenti fi Stat Membru.

5.  Kontribwent mhux residenti għandu jkun soġġett għal taxxa korporattiva fuq l-introjtu kollu minn attività mwettqa permezz ta' stabbiliment permanenti, inkluż permezz ta' stabbiliment diġitali permanenti, fi Stat Membru. Stabbiliment diġitali permanenti ta' kontribwent għandu jiġi ddeterminat skont il-kundizzjonijiet u l-kriterji mniżżla fl-Artikolu 5 tad-Direttiva tal-Kunsill ... dwar Bażi Komuni għat-Taxxa Korporattiva1a.

 

_______________

 

1a Id-Direttiva tal-Kunsill ... dwar Bażi Komuni għat-Taxxa Korporattiva (ĠU L ..., …, p. …).

Emenda    30

Proposta għal direttiva

Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(a)  ikollha dritt li terżerċita iżjed minn 50 % tad-drittijiet tal-vot; u

(a)  ikollha dritt li teżerċita drittijiet tal-vot li jaqbżu l-50 %; u

Emenda    31

Proposta għal direttiva

Artikolu 6 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a.  L-istabbilimenti permanenti għandhom jinkludu l-istabbilimenti diġitali permanenti skont il-kundizzjonijiet u l-kriterji mniżżla fl-Artikolu 5 tad-Direttiva tal-Kunsill ... dwar Bażi Komuni għat-Taxxa Korporattiva1a.

 

_______________

 

1a Id-Direttiva tal-Kunsill ... dwar Bażi Komuni għatt-Taxxa Korporattiva (ĠU L ..., …, p. …).

Emenda    32

Proposta għal direttiva

Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Il-bażijiet għat-taxxa tal-membri kollha ta' grupp għandhom jiżdiedu flimkien f'bażi għat-taxxa konsolidata.

1.  Il-bażi għat-taxxa ta' grupp konsolidat għandu jkun determinat bħallikieku kien entità waħda. Għal dan il-għan, il-bażi għat-taxxa aggregata tal-grupp għandha tiġi kkalkulata mill-ġdid sabiex jiġu eliminati l-profitt jew it-telf kollu, inklużi dawk li jirriżultaw minn kull tranżazzjoni, tkun xi tkun in-natura tagħha, bejn żewġ entitajiet jew aktar fi ħdan il-grupp.

Emenda    33

Proposta għal direttiva

Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Meta l-bażi għat-taxxa konsolidata tkun negattiva, it-telf għandu jiġi riportat u jiġi paċut kontra l-bażi għat-taxxa konsolidata pożittiva li jmiss. Meta l-bażi għat-taxxa konsolidata tkun pożittiva, din għandha tinqasam f'konformità mal-Kapitolu VIII.

2.  Meta l-bażi għat-taxxa konsolidata tkun negattiva, it-telf għandu jiġi riportat u jiġi paċut kontra l-bażi għat-taxxa konsolidata pożittiva li jmiss tul perjodu massimu ta' ħames snin. Meta l-bażi għat-taxxa konsolidata tkun pożittiva, din għandha tinqasam f'konformità mal-Kapitolu VIII.

Emenda    34

Proposta għal direttiva

Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Il-gruppi għandhom japplikaw metodu konsistenti u ddokumentat b'mod adegwat sabiex jirreġistraw it-tranżazzjonijiet intragrupp. Il-gruppi jistgħu jbiddlu l-metodu biss għal raġunijiet kummerċjali validi u fil-bidu ta' sena tat-taxxa.

2.  Il-gruppi għandhom japplikaw metodu konsistenti u ddokumentat b'mod adegwat sabiex jirreġistraw it-tranżazzjonijiet intragrupp. Il-gruppi jistgħu jbiddlu l-metodu biss għal raġunijiet kummerċjali validi u fil-bidu ta' sena tat-taxxa. Dawn it-tranżazzjonijiet kollha għandhom jitneħħew mill-bażi tat-taxxa b'riżultat tal-konsolidazzjoni mwettqa skont l-Artikolu 7(1).

Emenda    35

Proposta għal direttiva

Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

3.  Il-metodu sabiex jiġu rreġistrati t-tranżazzjonijiet intragrupp għandu jagħmilha possibbli li l-bejgħ u t-trasferimenti intragrupp kollha jiġu identifikati fl-aktar kost baxx għall-assi mhux soġġetti għal deprezzament jew il-valur għall-finijiet ta' taxxa għall-assi deprezzabbli.

imħassar

Emenda    36

Proposta għal direttiva

Artikolu 9 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

4.  It-trasferimenti intragrupp ma għandhomx ibiddlu l-istatus tal-assi intanġibbli ġġenerati mill-grupp innifsu.

imħassar

Emenda    37

Proposta għal direttiva

Artikolu 23 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Meta, b'riżultat ta' riorganizzazzjoni ta' negozju, grupp wieħed jew aktar, jew żewġ membri jew aktar ta' grupp, isiru parti minn grupp ieħor, kwalunkwe telf mhux ikkumpensat tal-grupp jew gruppi eżistenti qabel għandu jiġi allokat lil kull wieħed mill-membri tal-grupp skont il-Kapitolu VIII u abbażi tal-fatturi applikabbli fi tmiem is-sena tat-taxxa li fiha sseħħ ir-riorganizzazzjoni tan-negozju. It-telf mhux ikkumpensat tal-grupp jew tal-gruppi eżistenti qabel għandu jiġi riportat għas-snin futuri.

Meta, b'riżultat ta' riorganizzazzjoni ta' negozju, grupp wieħed jew aktar, jew żewġ membri jew aktar ta' grupp, isiru parti minn grupp ieħor, kwalunkwe telf mhux ikkumpensat tal-grupp jew gruppi eżistenti qabel għandu jiġi allokat lil kull wieħed mill-membri tal-grupp skont il-Kapitolu VIII u abbażi tal-fatturi applikabbli fi tmiem is-sena tat-taxxa li fiha sseħħ ir-riorganizzazzjoni tan-negozju. It-telf mhux ikkumpensat tal-grupp jew tal-gruppi eżistenti qabel għandu jiġi riportat tul perjodu massimu ta' ħames snin.

Emenda    38

Proposta għal direttiva

Artikolu 23 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Meta żewġ kontribwenti prinċipali jew aktar jingħaqdu skont it-tifsira tal-punti (i) u (ii) tal-Artikolu 2(a) tad-Direttiva tal-Kunsill 2009/133/KE15, kwalunkwe telf mhux ikkumpensat ta' grupp għandu jiġi allokat lill-membri tiegħu skont il-Kapitolu VIII, abbażi tal-fatturi skont kif ikunu fi tmiem is-sena tat-taxxa li fiha sseħħ il-fużjoni. It-telf mhux ikkumpensat għandu jiġi riportat għas-snin futuri.

2.  Meta żewġ kontribwenti prinċipali jew aktar jingħaqdu skont it-tifsira tal-punti (i) u (ii) tal-Artikolu 2(a) tad-Direttiva tal-Kunsill 2009/133/KE15, kwalunkwe telf mhux ikkumpensat ta' grupp għandu jiġi allokat lill-membri tiegħu skont il-Kapitolu VIII, abbażi tal-fatturi skont kif ikunu fi tmiem is-sena tat-taxxa li fiha sseħħ il-fużjoni. It-telf mhux ikkumpensat għandu jiġi riportat tul perjodu massimu ta' ħames snin.

__________________

__________________

15 Id-Direttiva tal-Kunsill 2009/133/KE tad-19 ta' Ottubru 2009 dwar is-sistema komuni ta' tassazzjoni applikabbli għal mergers, diviżjonijiet, diviżjonijiet parzjali, trasferimenti ta' assi u skambji ta' ishma li jikkonċernaw kumpanniji ta' Stati Membri differenti u għat-trasferiment tal-uffiċċju reġistrat ta' SE jew SCE bejn Stati Membri (ĠU L 310, 25.11.2009, p. 34).

15 Id-Direttiva tal-Kunsill 2009/133/KE tad-19 ta' Ottubru 2009 dwar is-sistema komuni ta' tassazzjoni applikabbli għal mergers, diviżjonijiet, diviżjonijiet parzjali, trasferimenti ta' assi u skambji ta' ishma li jikkonċernaw kumpanniji ta' Stati Membri differenti u għat-trasferiment tal-uffiċċju reġistrat ta' SE jew SCE bejn Stati Membri (ĠU L 310, 25.11.2009, p. 34).

Emenda    39

Proposta għal direttiva

Artikolu 28 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-bażi għat-taxxa konsolidata għandha tinqasam bejn il-membri tal-grupp f'kull sena tat-taxxa abbażi ta' formula għat-tqassim. Sabiex jiġi ddeterminat is-sehem imqassam ta' membru tal-grupp A, il-formula għandha tieħu l-forma li ġejja, li tagħti l-istess importanza lill-fatturi tal-bejgħ, tax-xogħol u tal-assi:

Il-bażi għat-taxxa konsolidata għandha tinqasam bejn il-membri tal-grupp f'kull sena tat-taxxa abbażi ta' formula għat-tqassim. Sabiex jiġi ddeterminat is-sehem imqassam ta' membru tal-grupp A, il-formula għandha tieħu l-forma li ġejja, li tagħti l-istess importanza lill-fatturi tal-bejgħ, tax-xogħol, tal-assi u l-fattur tad-data:

Emenda    40

Proposta għal direttiva

Artikolu 28 – paragrafu 1 – formola

 

Test propost mill-Kummissjoni

 

 

Emenda

 

Emenda    41

Proposta għal direttiva

Artikolu 28 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Meta fattur wieħed jew aktar ma jkunux applikabbli minħabba n-natura tal-attivitajiet ta' kontribwent, il-fatturi l-oħra kollha applikabbli għandhom jiġu mkejla proporzjonalment mill-ġdid fil-formula sabiex jinżamm piż ugwali assolut mogħti lil kull fattur applikabbli.

Emenda    42

Proposta għal direttiva

Artikolu 28 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5.  Sabiex jiġi ddeterminat is-sehem imqassam ta' membru ta' grupp, għandha tingħata l-istess importanza lill-fatturi tal-bejgħ, tax-xogħol u tal-assi.

5.  Sabiex jiġi ddeterminat is-sehem imqassam ta' membru ta' grupp, għandha tingħata l-istess importanza lill-fatturi tal-bejgħ, tax-xogħol, tal-assi u l-fattur tad-data.

Emenda    43

Proposta għal direttiva

Artikolu 28 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

5a.  Nofs il-fattur tad-data għandu jikkonsisti mill-volum totali tad-data personali tal-utenti ta' pjattaformi u servizzi online miġbura għal kull Stat Membru minn membru ta' grupp bħala n-numeratur tiegħu u l-volum totali ta' data personali tal-utenti ta' pjattaformi u servizzi online miġbura għal kull Stat Membru mill-grupp bħala d-denominatur tiegħu, u n-nofs l-ieħor tal-fattur tad-data għandu jikkonsisti mill-volum totali ta' data personali tal-utenti ta' pjattaformi u servizzi online użati għal kull Stat Membru minn membru tal-grupp bħala n-numeratur tiegħu u l-volum totali ta' data personali tal-utenti ta' pjattaformi u servizzi online użati għal kull Stat Membru mill-grupp bħala d-denominatur tiegħu.

Emenda    44

Proposta għal direttiva

Artikolu 28 – paragrafu 5b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

5b.  Il-volum tad-data personali miġbura skont il-fattur tad-data għandu jitkejjel fl-aħħar tas-sena tat-taxxa f'kull Stat Membru.

Emenda    45

Proposta għal direttiva

Artikolu 28 – paragrafu 5c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

5c.  Id-definizzjoni tal-ġbir u l-użu tad-data personali għal skopijiet kummerċjali fil-kuntest tal-fattur tad-data għandu jiġi ddeterminat skont r-Regolament (UE) 2016/679.

Emenda    46

Proposta għal direttiva

Artikolu 29

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 29

imħassar

Klawżola ta' salvagwardja

 

Bħala eċċezzjoni għar-regola stabbilita fl-Artikolu 28, jekk il-kontribwent prinċipali jew awtorità kompetenti jqisu li l-eżitu tat-tqassim tal-bażi għat-taxxa konsolidata lil membru ta' grupp ma jirrappreżentax b'mod ġust il-firxa tal-attività tan-negozju ta' dak il-membru tal-grupp, il-kontribwent prinċipali jew l-awtorità kompetenti jistgħu jitolbu l-użu ta' metodu alternattiv għall-kalkolazzjoni tas-sehem ta' taxxa ta' kull membru tal-grupp. Jista' jintuża metodu alternattiv biss jekk, wara konsultazzjonijiet fost l-awtoritajiet kompetenti u, fejn applikabbli, diskussjonijiet miżmuma f'konformità mal-Artikoli 77 u 78, dawn l-awtoritajiet kollha jaqblu ma' dak il-metodu alternattiv. L-Istat Membru tal-awtorità tat-taxxa ewlenija għandu jinforma lill-Kummissjoni dwar il-metodu alternattiv użat.

 

Emenda    47

Proposta għal direttiva

Artikolu 38 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Il-bejgħ ta' prodotti għandu jiġi inkluż fil-fattur tal-bejgħ tal-membru tal-grupp li jkun jinsab fl-Istat Membru fejn jispiċċaw il-kunsinna jew it-trasport tal-prodotti lill-persuna li tiksibhom. Meta dak il-post ma jkunx jista' jiġi ddeterminat, il-bejgħ tal-prodotti għandu jiġi attribwit lill-membru tal-grupp li jkun jinsab fl-Istat Membru tal-aħħar post identifikabbli tal-prodotti.

1.  Il-bejgħ ta' prodotti għandu jiġi inkluż fil-fattur tal-bejgħ tal-membru tal-grupp li jkun jinsab fl-Istat Membru fejn jispiċċaw il-kunsinna jew it-trasport tal-prodotti lill-persuna li tiksibhom. Meta dak il-post ma jkunx jista' jiġi ddeterminat jew il-membru tal-grupp ma jkollux rabta taxabbli, il-bejgħ tal-prodotti għandu jiġi attribwit lill-membru tal-grupp li jkun jinsab fl-Istat Membru tal-aħħar post identifikabbli tal-prodotti.

Emenda    48

Proposta għal direttiva

Artikolu 43

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 43

imħassar

Tbaħħir, trasport fil-passaġġi fuq l-ilma interni u trasport bl-ajru

 

Id-dħul, l-ispejjeż u elementi deduċibbli oħrajn ta' membru ta' grupp li n-negozju prinċipali tiegħu jkun l-operat ta' vapuri jew inġenji tal-ajru fit-traffiku internazzjonali jew l-operat ta' dgħajjes involuti fit-trasport fil-passaġġi fl-ilma interni għandhom jiġu esklużi mill-bażi għat-taxxa konsolidata u ma jitqassmux skont ir-regoli stabbiliti fl-Artikolu 28. Minflok, tali dħul, spejjeż u elementi deduċibbli oħrajn għandhom jiġu attribwiti lil dak il-membru tal-grupp fuq bażi ta' tranżazzjoni bi tranżazzjoni u jkunu soġġetti għal aġġustamenti għall-ipprezzar skont l-Artikolu 56 tad-Direttiva 2016/xx/UE.

 

Il-parteċipazzjonijiet fil-membru tal-grupp u minnu għandhom jittieħdu f'kunsiderazzjoni sabiex jiġi ddeterminat jekk hemmx grupp kif imsemmi fl-Artikoli 5 u 6.

 

Emenda    49

Proposta għal direttiva

Artikolu 46 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  L-avviż imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jkopri l-membri kollha tal-grupp, ħlief għall-kumpaniji tat-trasport marittimu msemmija fl-Artikolu 2(4).

2.  L-avviż imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jkopri l-membri kollha tal-grupp

Emenda    50

Proposta għal direttiva

Artikolu 48 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kummissjoni tista' tadotta att li jistabbilixxi forma standard tal-avviż sabiex jinħoloq grupp. Dak l-att ta' implimentazzjoni għandu jiġi adottat skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 77(2).

Il-Kummissjoni għandha tadotta att li jistabbilixxi forma standard tal-avviż sabiex jinħoloq grupp. Dak l-att ta' implimentazzjoni għandu jiġi adottat skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 77(2).

Emenda    51

Proposta għal direttiva

Artikolu 55 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kummissjoni tista' tadotta atti li jistabbilixxu regoli dwar is-sottomissjoni elettronika tad-dikjarazzjoni tat-taxxa konsolidata, dwar il-forma tad-dikjarazzjoni tat-taxxa konsolidata, dwar il-forma tad-dikjarazzjoni tat-taxxa ta' kontribwent waħdieni u dwar id-dokumentazzjoni ta' sostenn meħtieġa. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 77(2).

Il-Kummissjoni għandha tadotta atti li jistabbilixxu regoli dwar is-sottomissjoni elettronika tad-dikjarazzjoni tat-taxxa konsolidata, dwar il-forma tad-dikjarazzjoni tat-taxxa konsolidata, dwar il-forma tad-dikjarazzjoni tat-taxxa ta' kontribwent waħdieni u dwar id-dokumentazzjoni ta' sostenn meħtieġa. Il-Kummissjoni għandha tfassal dawn il-formati uniformi tad-dikjarazzjoni tat-taxxa b'kooperazzjoni mal-amministrazzjonijiet fiskali tal-Istati Membri. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 77(2).

Emenda    52

Proposta għal direttiva

Artikolu 65 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  Meta l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fih ikun residenti membru ta' grupp għall-finijiet ta' taxxa jew fejn ikun jinsab fil-forma ta' stabbiliment permanenti ma taqbilx ma' deċiżjoni tal-awtorità tat-taxxa ewlenija li tkun ittieħdet skont l-Artikolu 49 jew 56(2) jew (4) jew mat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 56(5), din tista' tikkontesta dik id-deċiżjoni quddiem il-qrati tal-Istat Membru tal-awtorità tat-taxxa ewlenija f'perjodu ta' tliet xhur.

1.  Meta l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li fih ikun residenti membru ta' grupp għall-finijiet ta' taxxa jew fejn ikun jinsab fil-forma ta' stabbiliment permanenti, inkluż fil-forma ta' stabbiliment diġitali permanenti, ma taqbilx ma' deċiżjoni tal-awtorità tat-taxxa ewlenija li tkun ittieħdet skont l-Artikolu 49 jew 56(2) jew (4) jew mat-tieni subparagrafu tal-Artikolu 56(5), din tista' tikkontesta dik id-deċiżjoni quddiem il-qrati tal-Istat Membru tal-awtorità tat-taxxa ewlenija f'perjodu ta' tliet xhur.

Emenda    53

Proposta għal direttiva

Artikolu 65 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a.  Il-Kummissjoni għandha tanalizza jekk l-istabbiliment ta' mekkaniżmu għas-soluzzjoni tat-tilwim ikomplix iżid l-effikaċja u l-effiċjenza tar-riżoluzzjoni ta' nuqqas ta' qbil bejn l-Istati Membri. Il-Kummissjoni għandha tissottometti rapport dwar dan lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill, inkluża, jekk xieraq, proposta leġiżlattiva.

Emenda    54

Proposta għal direttiva

Artikolu 67 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

1.  L-appelli kontra valutazzjonijiet tat-taxxa emendati jew valutazzjonijiet tat-taxxa magħmula skont l-Artikolu 54 għandhom jinstemgħu minn korp amministrattiv li, skont il-liġi tal-Istat Membru tal-awtorità tat-taxxa ewlenija, huwa kompetenti sabiex jisma' l-appelli fl-ewwel istanza. Il-korp amministrattiv għandu jkun indipendenti mill-awtoritajiet tat-taxxa fl-Istat Membru tal-awtorità tat-taxxa ewlenija. Meta ma jkunx hemm korp amministrattiv bħal dan f'dak l-Istat Membru, il-kontribwent prinċipali jista' jressaq appell ġudizzjarju direttament.

1.  L-appelli kontra valutazzjonijiet tat-taxxa emendati jew valutazzjonijiet tat-taxxa magħmula skont l-Artikolu 54 għandhom jinstemgħu minn korp amministrattiv li, skont il-liġi tal-Istat Membru tal-awtorità tat-taxxa ewlenija, huwa kompetenti sabiex jisma' l-appelli fl-ewwel istanza. Il-korp amministrattiv għandu jkun indipendenti mill-awtoritajiet tat-taxxa fl-Istat Membru tal-awtorità tat-taxxa ewlenija. Meta ma jkunx hemm korp amministrattiv bħal dan f'dak l-Istat Membru, jew fejn jippreferi l-kontribwent prinċipali, dan tal-aħħar jista' jressaq appell ġudizzjarju direttament.

Emenda    55

Proposta għal direttiva

Artikolu 67 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

5.  Il-korp amministrattiv imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jiddeċiedi fuq l-appell fi żmien sitt xhur. Jekk il-kontribwent prinċipali ma jirċievi l-ebda deċiżjoni f'dak il-perjodu, id-deċiżjoni tal-awtorità tat-taxxa ewlenija għandha titqies li tkun ġiet ikkonfermata.

5.  Jekk isir rikors, il-korp amministrattiv imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jiddeċiedi fuq l-appell fi żmien sitt xhur. Jekk il-kontribwent prinċipali ma jirċievi l-ebda deċiżjoni f'dak il-perjodu, id-deċiżjoni tal-awtorità tat-taxxa ewlenija għandha titqies li tkun ġiet ikkonfermata.

Emenda    56

Proposta għal direttiva

Artikolu 69 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Fejn japplika l-paragrafu 1, il-kostijiet tas-self eċċedenti u l-EBITDA għandhom jiġu kkalkolati fil-livell tal-grupp u jinkludu r-riżultati tal-membri kollha tal-grupp. L-ammont ta' EUR 3 000 000 imsemmi fl-Artikolu 13 tad-Direttiva 2016/xx/UE għandu jiżdied għal 5 000 000.

2.  Fejn japplika l-paragrafu 1, il-kostijiet tas-self eċċedenti u l-EBITDA għandhom jiġu kkalkolati fil-livell tal-grupp u jinkludu r-riżultati tal-membri kollha tal-grupp. L-ammont ta' EUR 1 000 000 imsemmi fl-Artikolu 13 tad-Direttiva 2016/xx/UE għandu jiżdied għal 5 000 000.

Emenda    57

Proposta għal direttiva

Artikolu 71

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 71

imħassar

Kumpens u rkupru tat-telf

 

1.  L-Artikolu 41 tad-Direttiva 2016/xx/UE dwar il-kumpens u rkupru tat-telf għandu jieqaf japplika awtomatikament meta tidħol fis-seħħ din id-Direttiva.

 

2.  It-telf ittrasferit li jkun għadu ma ġiex irkuprat meta tidħol fis-seħħ din id-Direttiva għandu jibqa' għand il-kontribwent li jkun ġie ttrasferit lilu.

 

Emenda    58

Proposta għal direttiva

Artikolu 72 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, ir-referenza għar-rata statutorja tat-taxxa korporattiva li kien ikun soġġett għaliha l-kontribwent fl-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 53(1) tad-Direttiva 2016/xx/UE ma għandhiex tapplika u minflok għandha tiġi sostitwita bir-rata statutorja medja tat-taxxa korporattiva applikabbli fost l-Istati Membri kollha.

Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, ir-regoli dwar il-bdil stabbiliti fl-Artikolu 53 tad-Direttiva 2016/xx/UE għandhom japplikaw.

Emenda    59

Proposta għal direttiva

Artikolu 73 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, il-kamp ta' applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar il-kumpaniji kkontrollati minn barra l-pajjiż skont l-Artikolu 59 tad-Direttiva 2016/xx/UE għandu jkun limitat għar-relazzjonijiet bejn il-membri tal-grupp u l-entitajiet li huma residenti għal finijiet ta' taxxa, jew l-istabbilimenti permanenti li jinsabu f'pajjiż terz.

Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, il-kamp ta' applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar il-kumpaniji kkontrollati minn barra l-pajjiż skont l-Artikolu 59 tad-Direttiva 2016/xx/UE għandu jkun limitat għar-relazzjonijiet bejn il-membri tal-grupp u l-entitajiet li huma residenti għal finijiet ta' taxxa, jew l-istabbilimenti permanenti, inklużi l-istabbilimenti diġitali permanenti li jinsabu f'pajjiż terz.

Emenda    60

Proposta għal direttiva

Artikolu 74 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, il-kamp ta' applikazzjoni tar-regoli dwar id-diskrepanzi ibridi skont l-Artikolu 61 tad-Direttiva 2016/xx/UE għandu jkun limitat għar-relazzjonijiet bejn il-membri tal-grupp u oħrajn li mhumiex membri tal-grupp u li huma intrapriżi assoċjati, kif imsemmi fl-Artikolu 56 tad-Direttiva 2016/xx/UE.

Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, il-kamp ta' applikazzjoni tar-regoli dwar id-diskrepanzi ibridi u arranġamenti relatati japplika kif definit skont l-Artikolu 61 tad-Direttiva 2016/xx/UE.

Emenda    61

Proposta għal direttiva

Artikolu 76

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 76

Artikolu 76

Notifika lill-Parlament Ewropew

Notifika lill-Parlament Ewropew

 

1.  Il-Parlament Ewropew għandu jorganizza konferenza interparlamentari biex jevalwa is-sistema tal-BKKTK, b'kunsiderazzjoni tar-riżultati tad-diskussjonijiet ta' politika tat-taxxa li saru skont il-proċedura tas-Semestru Ewropew. Il-Parlament Ewropew għandu jikkomunika l-opinjoni u l-konklużjonijiet tiegħu permezz ta' riżoluzzjoni indirizzata lill-Kummissjoni u lill-Kunsill.

Il-Parlament Ewropew għandu jiġi informat bl-adozzjoni tal-atti delegati mill-Kummissjoni, bi kwalunkwe oġġezzjoni fformulata għalihom u bir-revoka tad-delega tas-setgħat mill-Kunsill.

2.  Il-Parlament Ewropew għandu jiġi informat bl-adozzjoni tal-atti delegati mill-Kummissjoni, bi kwalunkwe oġġezzjoni fformulata għalihom u bir-revoka tad-delega tas-setgħat mill-Kunsill.

Emenda    62

Proposta għal direttiva

Artikolu 78a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

Artikolu 78a

 

Mekkaniżmu ta' kumpens

 

Sabiex tikkumpensa għal xokkijiet f'daqqa fid-dħul mit-taxxa tal-Istati Membri li jirriżultaw minn gwadann u telf fiskali direttament u unikament ikkawżati mill-bidla għar-reġim il-ġdid introdott b'din id-Direttiva, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi mekkaniżmu ta' kumpens iddedikat, li jkun operattiv mid-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva. Il-kumpens għandu jkun aġġustat kull sena biex jitqiesu d-deċiżjonijiet nazzjonali jew reġjonali li ttieħdu qabel id-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva. Il-mekkaniżmu ta' kumpens għandu jkun iffinanzjat mill-bilanċ pożittiv fiskali minn dawk l-Istati Membri li jesperjenzaw żidiet fid-dħul fiskali, u għandu jiġi stabbilit għal perjodu inizjali ta' seba' snin. Wara dak il-perjodu, il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-ħtieġa li jkompli jopera l-mekkaniżmu ta' kumpens, u għaldaqstant tiddeċiedi li twaqqfu jew iġġeddu darba għal perjodu ieħor ta' mhux aktar minn sentejn.

Emenda    63

Proposta għal direttiva

Artikolu 79

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Artikolu 79

Artikolu 79

Reviżjoni

Rapport ta' implimentazzjoni u rieżami

Il-Kummissjoni għandha, ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva, tirrevedi l-applikazzjoni tagħha u tirrapporta lill-Kunsill dwar it-tħaddim ta' din id-Direttiva. B'mod partikolari, ir-rapport għandu jinkludi analiżi tal-impatt tal-mekkaniżmu mwaqqaf fil-Kapitolu VIII ta' din id-Direttiva dwar it-tqassim tal-bażijiet għat-taxxa bejn l-Istati Membri.

Il-Kummissjoni għandha, ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva, tivvaluta l-applikazzjoni tagħha u tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar it-tħaddim ta' din id-Direttiva. Dak ir-rapport ta' implimentazzjoni għandu jinkludi analiżi tal-impatt tal-mekkaniżmu mwaqqaf fil-Kapitolu VIII ta' din id-Direttiva dwar it-tqassim tal-bażijiet għat-taxxa bejn l-Istati Membri. Fit-tfassil tal-konklużjonijiet ta' dak ir-rapport ta' implimentazzjoni jew fil-kuntest tal-qafas finanzjarju pluriennali li jmiss, il-Kummissjoni għandha tipproponi t-termini u l-kundizzjonijiet biex talloka parti mid-dħul fiskali ġġenerat mill-bażi komuni konsolidata għat-taxxa korporattiva għall-baġit tal-Unjoni sabiex b'mod proporzjonat tnaqqas il-kontribuzzjonijiet tal-Istati Membri lill-istess baġit.

 

Il-Kummissjoni għandha, 10 snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva, tirrevedi l-applikazzjoni tagħha u tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar it-tħaddim ta' din id-Direttiva.

Emenda    64

Proposta għal direttiva

Artikolu 80 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw, sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2020, il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji sabiex jikkonformaw ma' din id-Direttiva. Dawn għandhom jikkomunikaw minnufih it-test ta' dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni.

L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw, sa mhux aktar tard mill-31 ta' Diċembru 2019, il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji sabiex jikkonformaw ma' din id-Direttiva. Dawn għandhom jikkomunikaw minnufih it-test ta' dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni.

Emenda    65

Proposta għal direttiva

Artikolu 80 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Huma għandhom japplikaw dawk id-dispożizzjonijiet mill-1 ta' Jannar 2021.

Huma għandhom japplikaw dawk id-dispożizzjonijiet mill-1 ta' Jannar 2020.


NOTA SPJEGATTIVA

Introduzzjoni

Tard fl-2016 il-Kummissjoni pproponiet riforma mill-qiegħ tar-regoli tat-tassazzjoni koporattiva maqsuma f'żewġ stadji, jiġifieri proposta għal Bażi Komuni għat-Taxxa Korporattiva (BKTK) u proposta għal Bażi Komuni Konsolidata għat-Taxxa Korporattiva (BKKTK). Fl-istess ħin, il-Kummissjoni rtirat il-proposta tagħha tal-2011 għal BKKTK, li kienet ġiet imblukkata fil-Kunsill. L-għan ta' dan il-proġett imniedi mill-ġdid huwa li jsaħħaħ is-suq intern billi jagħmilha aktar faċli u orħos għall-kumpaniji biex joperaw b'mod transfruntier fl-UE, u biex jiġġieled ukoll prattiki ta' ppjanar aggressiv tat-taxxa korporattiva u jżid it-trasparenza fiskali korporattiva fl-UE.

Filwaqt li l-BKTK tipprovdi għal sett uniku ta' regoli għall-kalkolu tal-bażi tat-taxxa korporattiva, il-BKKTK tintroduċi element ta' konsolidazzjoni li għandu jippermetti lin-negozji jikkumpensaw għat-telf fi Stat Membru wieħed bil-profitti miksuba fi Stat Membru ieħor.

L-idea li s-sistemi tat-taxxa korporattiva jiġu armonizzati fl-UE mhix ġdida, u kienet diġà dehret fid-dokumenti ta' politika fil-bidu tas-sittinijiet. Fl-1975 il-Kummissjoni pproponiet Direttiva dwar l-armonizzazzjoni tas-sistemi tat-taxxa korporattiva u ta' taxxa f'ras il-għajn fuq dividendi, li minħabba n-nuqqas ta' progress fil-Kunsill, ġiet eventwalment irtirata fl-1990. Minflok, il-Kummissjoni ħarġet Linji Gwida għat-Tassazzjoni tal-Kumpaniji. Fl-2001 il-Kummissjoni ppubblikat studju dwar Tassazzjoni tal-kumpaniji fis-suq intern; madankollu, kien biss fl-2011 li l-Kummissjoni pproponiet il-BKKTK.

Il-Parlament Ewropew esprima l-appoġġ tiegħu għall-proġett BKKTK f'diversi okkażjonijiet. Fl-2008 huwa laqa' b'sodisfazzjoni l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tniedi l-BKKTK u fl-2012 huwa adotta rapport tar-rapporteur is-Sa Marianna Thyssen fejn appellat li l-BKKTK tiġi applikata kemm jista' jkun malajr u għal kemm jista' jkun kumpaniji. Fl-2015, fir-riżoluzzjoni tiegħu dwar id-deċiżjonijiet fil-qasam tat-taxxa u miżuri oħra ta' natura jew effett simili (TAXE 1), il-Parlament appella għat-twaqqif ta' BKKTK obbligatorja u tenna t-talbiet tiegħu fir-riżoluzzjoni tiegħu fl-2016 (TAXE 2).

Kuntest

Tassazzjoni korporattiva ġusta saret waħda mill-ewwel prijoritajiet fuq l-aġenda internazzjonali fl-isfond tal-kriżi finanzjarja globali u diversi rivelazzjonijiet ta' skandli finanzjarji bħal-Luxleaks u l-Panama Papers. Il-ġlieda kontra l-evitar tat-taxxa wasslet għall-adozzjoni tal-inizjattiva tal-OECD dwar l-Erożjoni tal-Bażi u t-Trasferiment tal-Profitt (BEPS). Fl-UE, ir-rakkomandazzjonijiet tal-BEPS ġew implimentati, fost oħrajn, permezz tal-pakkett kontra l-evitar tat-taxxa (ATAD 1) adottat f'nofs l-2016 u l-ATAD 2 dwar diskrepanzi ibridi, adottat aktar kmieni din is-sena, kif ukoll l-iskambju ta' informazzjoni dwar deċiżjonijiet tat-taxxa ("DAC4") u rapporti għal kull pajjiż ("DAC5").

Il-BKKTK hija element essenzjali nieqes fil-bini tas-suq intern ġenwin u fil-ġlieda kontra l-evitar tat-taxxa. Il-BKKTK twassal għal ċertezza fiskali, qafas regolatorju ċar u stabbli u regoli sodi kontra l-evitar tat-taxxa inkluż l-abolizzjoni tal-ipprezzar tat-trasferiment.

Fl-ambjent ekonomiku internazzjonali attwali, huwa ta' sfida għall-Istati Membri biex jiżguraw li d-dħul min-negozju jiġi intaxxat fejn jinħoloq il-valur. B'mod partikolari, kumpaniji multinazzjonali kbar ikunu jistgħu jaqilbu faċilment il-profitti tagħhom lejn l-Istati Membri b'rati tat-taxxa korporattivi aktar baxxi. Sabiex jiġu evitati effetti detrimentali fuq id-dħul fiskali tal-Istati Membri individwali, ir-rapporteur iqis li jenħtieġ li jiġi introdott kumpens fl-applikazzjoni tar-regoli tal-BKKTK. Barra minn hekk, ir-rapporteur huwa favur mekkaniżmi ta' flessibbiltà biex tiġi eżegwita b'mod sħiħ id-Direttiva, allinjata fuq l-istess skeda mad-Direttiva BKTK, u biex tiġi mmonitorjata l-ħajja tas-sistema ladarba titpoġġa fis-seħħ biex taġġusta mal-kambjamenti fix-xena politika u ekonomika.

Żviluppi internazzjonali futuri possibbli bħal tnaqqis sinifikanti fir-rata tat-taxxa korporattiva fir-Renju Unit ta' wara Brexit jew it-tibdil radikali mistenni tas-sistema tat-taxxa korporattiva fl-Istati Uniti jagħmluha aktar urġenti li tiġi adottata BKKTK bi grad ta' flessibbiltà inkorporat fis-sistema.

Barra minn hekk, is-sistemi tat-taxxa korporattiva eżistenti jirriflettu r-realtajiet ekonomiċi tal-aħħar seklu fejn in-negozji kienu marbuta b'mod ċar ma' suq intern. Il-globalizzazzjoni, id-diġitalizzazzjoni tal-ekonomija dinjija, il-kummerċ elettroniku u mudelli ta' negozju ġodda joffru opportunitajiet sinifikanti għan-negozji kif ukoll għaċ-ċittadini Ewropej. Madankollu, jirrappreżentaw ukoll sfidi fir-rigward tal-prevenzjoni tad-distorsjoni tas-suq, il-ġlieda kontra l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa. In-negozji attivi fl-UE mingħajr stabbiliment fiżiku għandhom jiġu ttrattati bl-istess mod bħal negozji li jkollhom stabbiliment fiżiku fl-UE. Is-sistemi ta' tassazzjoni moderni tas-seklu 21 iridu jindirizzaw l-ispeċifiċitajiet tal-ekonomija diġitali globalizzata l-ġdida u din hija r-raġuni għaliex ir-rapporteur jemmen li l-BKKTK jenħtieġ li tinkludi wkoll il-kunċett ta' preżenza diġitali u l-qbid tal-valur kummerċjali tad-data personali.

Il-BKKTK b'mod ċar toffri benefiċċji kbar għan-negozji billi tippermettilhom isegwu regoli komuni dwar it-taxxa fl-Istati Membri kollha u jissottomettu dikjarazzjoni tat-taxxa waħda biss għall-attivitajiet kollha magħmula fl-UE mill-awtorità tat-taxxa prinċipali. Sistema unika ta' tassazzjoni korporattiva fl-UE tevita wkoll sistemi fiskali b'mod parallel mill-Istati Membri u b'hekk tnaqqas l-ispejjeż amministrattivi.

Konsolidazzjoni

F'din il-proposta l-Kummissjoni tissuġġerixxi li l-profitti taxxabbli għandhom ikunu kondiviżi bejn l-Istati Membri fejn il-kumpanija hija attiva. Il-formola għat-tqassim (li hija l-"Formula Massachusetts" użata minn nofs is-seklu 20 u li diġà kienet proposta mill-Kummissjoni fl-2011), tikkonsisti minn tliet fatturi mogħtija l-istess piż: il-bejgħ, l-assi u x-xogħol. Ir-rapporteur jipproponi li jiżdied ir-raba' fattur - il-ġbir u l-isfruttament tad-data personali għal skopijiet kummerċjali ("DATA") biex jiġi żgurat li BKKTK tapplika wkoll għal attivitajiet diġitali. Dawn il-fatturi huma aktar reżiljenti għal ippjanar aggressiv tat-taxxa minn prezzar tat-trasferiment. Il-formuli tat-tqassim qegħdin jintużaw minn xi stati federali bħall-Istati Uniti, il-Kanada u l-Iżvizzera.

Barra minn hekk, din is-sistema tippermetti lill-Istati Membri jżommu d-dritt sovran li jistabbilixxu r-rata fiskali u li jintaxxaw is-sehem xieraq tal-profitti li jsiru minn kumpanija. Ir-rapporteur jinsisti li l-element tal-konsolidazzjoni huwa kundizzjoni sine qua non tas-sistema l-ġdida ta' tassazzjoni u jrid jiġi introdott fl-istess żmien tar-regoli komuni dwar it-taxxa korporattiva.

Kooperazzjoni miżjuda bejn l-amministrazzjonijiet nazzjonali tat-taxxa hija ta' importanza kbira għas-suċċess tal-konsolidazzjoni. L-awtorità ewlenija tal-kontribwent se taġixxi bħala "punt uniku ta' servizz" għall-kumpaniji, għalhekk huma jeħtieġu li jiżviluppaw aktar il-kapaċitajiet tagħhom li jibnu fuq l-esperjenza reċenti bl-implimentazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 2011/16/UE dwar il-kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tat-tassazzjoni.

Ir-rapporteur jemmen li l-proposti BKKTK jirrappreżentaw kontribut essenzjali fit-tlestija tas-suq intern u għandhom il-potenzjal li jsaħħu t-tkabbir tal-ekonomija Ewropea. Qafas ġdid jippromwovi integrazzjoni aħjar u aktar ġusta tas-suq intern u jista' jikkontribwixxi biex jintlaħqu l-objettivi ta' proġetti ewlenin oħra bħalma huma l-Unjoni tas-Swieq Kapitali, is-Suq Uniku Diġitali u l-Pjan ta' Investiment għall-Ewropa. Ir-rapporteur jemmen li l-BKKTK tindirizza l-isfidi attwali fil-kuntest tat-tassazzjoni internazzjonali u tista' sservi bħala għodda b'saħħitha fil-ġlieda kontra l-ippjanar aggressiv tat-taxxa.


OPINJONI TAL-MINORANZA

skont l-Artikolu 52a(4) tar-Regoli ta' Proċedura,

mill-Membri tal-PPE Esther de Lange, Brian Hayes u Gunnar Hökmark

1. Minkejja li t-tassazzjoni hija kompetenza tal-Istati Membri, il-ġlieda kontra l-evitar tat-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa turi li hemm bżonn li tissaħħaħ il-kooperazzjoni fil-livell Ewropew. Din il-proposta dwar il-bażi komuni (konsolidata) għat-taxxa korporattiva, madankollu, se jkollha impatt minimu biss fuq l-indirizzar tal-evitar tat-taxxa u tal-evażjoni tat-taxxa, filwaqt li l-konsegwenzi għall-ekonomiji tal-Istati Membri se jkunu gravi ħafna, speċjalment għax il-konsolidazjoni proposta ma tirrappreżentax korrettament il-livell ta' attività ekonomika.

2. Ma saret valutazzjoni tal-impatt pajjiż pajjiż biżżejjed dettaljata la dwar il-BKTK u lanqas dwar il-BKKTK, partikolarment f'termini ta' impatt fuq id-dħul mit-taxxa tal-Istati Membri. It-tibdiliet ulterjuri proposti f'dan ir-rapport jenfasizzaw il-bżonn ta' valutazzjoni tal-impatt ġdida li tikkalkola b'mod ċar il-konsegwenzi għal kull Stat Membru;

3. Barra minn hekk, l-ippjanar aggressiv tat-taxxa minn kumpaniji multinazzjonali huwa problema globali. L-aħjar mod biex din il-problema tiġi indirizzata huwa fuq bażi maqbula fuq livell internazzjonali permezz tal-inizjattiva tal-OECD tal-Erożjoni tal-Bażi u Trasferiment tal-Profitt (BEPS);

4. Seba' parlamenti nazzjonali ħarġu opinjonijiet motivati li fihom qajmu oġġezzjonijiet għall-proposti dwar BKTK u BKKTK minħabba raġunjiet konnessi mas-sussidjarjetà u mas-sovranità fiskali. Dan ir-rapport ma tax affattu kas dan it-tħassib.


OPINJONI tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali (4.10.2017)

għall-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji

dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill dwar Bażi Komuni Konsolidata tat-Taxxa Korporattiva (BKKTK)

(COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS))

Rapporteur għal opinjoni: Evelyn Regner

ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

I. Introduzzjoni

Din il-proposta, flimkien mal-proposta għal Direttiva tal-Kunsill dwar Bażi Komuni tat-Taxxa Korporattiva (2016/0337(CNS)), hija tnedija mill-ġdid tal-inizjattiva tal-2011 tal-Kummissjoni dwar Bażi Komuni Konsolidata tat-Taxxa Korporattiva fl-UE. L-iskop taż-żewġ proposti hu li jipprovdu leġiżlazzjoni tal-UE f'dan il-qasam li tkun adattata għal ambjent ekonomiku li sar aktar globalizzat, mobbli u diġitali fejn l-Istati Membri qed isibuha dejjem aktar diffiċli biex jiġġieldu b'mod effikaċi kontra prattiki ta' ppjanar aggressiv tat-taxxa permezz ta' azzjoni unilaterali sabiex jipproteġu l-bażijiet tat-taxxa nazzjonali tagħhom mill-erożjoni u mit-trasferiment tal-profitt.

II. Implimentazzjoni effettiva tal-konsolidazzjoni

L-implimentazzjoni ta' Bażi Komuni Konsolidata tat-Taxxa Korporattiva hija essenzjali fil-ġlieda biex tinkiseb il-ġustizzja bejn in-negozji fi ħdan u barra mill-UE minn perspettiva tat-tassazzjoni. Waħda mit-theddidiet ewlenin tal-ġustizzja fiskali hija l-prattika mifruxa tat-trasferiment tal-profitt. Ladarba tkun ġiet implimentata għal kollox, il-Bażi Komuni Konsolidata tat-Taxxa Korporattiva se tagħmilha possibbli li jiġi attribwit dħul meta jinħoloq il-valur permezz ta' formola msejsa fuq tliet fatturi mogħtija l-istess piż li huma aktar reżiljenti għal prattiki ta' ppjanar aggressiv tat-taxxa minn prezzar tat-trasferiment. B'dan il-mod, il-lakuni bejn is-sistemi tat-taxxa nazzjonali, b'mod partikolari l-ipprezzar tat-trasferiment, li jirrappreżenta madwar 70 % tat-trasferiment tal-profitt fl-UE, jistgħu jiġu eliminati u pass kbir lejn sistema tat-taxxa ġusta, effiċjenti u trasparenti jkun jista' jittieħed. Għaldaqstant, jenħtieġ li ż-żewġ proposti jitqiesu bħala pakkett, u jenħtieġ li jiġu implimentati flimkien sabiex tintlaħaq aktar ġustizzja fit-taxxa. Jenħtieġ li l-Bażi Komuni Konsolidata tat-Taxxa Korporattiva tkun fis-seħħ sal-aħħar tas-sena 2020.

Fir-rigward tal-ġustizzja ġenerali tas-sistemi tat-taxxa tagħna, il-korporazzjonijiet jeħtiġilhom jerfgħu s-sehem tagħhom tal-piż, u għalhekk huwa essenzjali li eżenzjonijiet ġodda mit-taxxa ma jnawrux il-bażi tat-taxxa. Iridu jiġu appoġġati miżuri li jinċentivaw l-entitajiet privati biex jinvestu fl-ekonomija reali, peress li d-diskrepanza attwali fl-investiment fl-UE hija waħda mis-sorsi ewlenin tad-dgħufijiet ekonomiċi tagħha. Madankollu, ħelsien mit-taxxa għall-kumpaniji jeħtieġ li jiġu mibnija b'kawtela u implimentati biss meta l-impatt pożittiv tagħhom fuq l-impjiegi u t-tkabbir ikun evidenti u kwalunkwe riskju ta' ħolqien ta' lakuni ġodda fis-sistema tat-tassazzjoni jiġi eskluż. Għalhekk, jenħtieġ li l-promozzjoni tal-innovazzjoni u tal-investiment issir permezz ta' sussidji pubbliċi pjuttost milli permezz ta' eżenzjonijiet mit-taxxa.

Sabiex jiġu miġġielda b'mod effikaċi strutturi ta' ppjanar aggressiv tat-taxxa kif ukoll sabiex jiġu evitati żewġ reġimi paralleli tat-taxxa, jenħtieġ li l-Bażi Komuni Konsolidata tat-Taxxa Korporattiva tkun obbligatorja għall-kumpaniji kollha b'fatturat ogħla minn 40 miljun euro. Il-limiti stabbiliti għall-intrapriżi mikro, żgħar, medji u kbar ġew iddefiniti żmien twil ilu. Il-kunċett imur lura għar-raba' Direttiva dwar il-Liġi tal-Kumpaniji tal-1978. Il-ħtieġa għall-introduzzjoni ta' limitu stabbilit ġdid s'issa għadu ma ġiex iġġustifikat b'mod sodisfaċenti mill-Kummissjoni. Peress li l-SMEs m'għandhomx ir-riżorsi biex jinvestu fi strutturi ta' kumpanija tal-isem biex jittrasferixxu l-profitt b'mod artifiċjali, dawn qegħdin jiġu furzati f'żvantaġġ kompetittiv fil-konfront tal-intrapriżi multinazzjonali. Sabiex jiġi żgurat suq uniku b'saħħtu huwa essenzjali li tiġi stabbilita sistema ta' bażi tat-taxxa korporattiva komuni ġusta, effiċjenti, trasparenti u li tiffavorixxi t-tkabbir, ibbażata fuq il-prinċipju li l-profitti jenħtieġ li jiġu ntaxxati fil-pajjiż li fih jiġu ġġenerati.

Filwaqt li titqies il-bidla diġitali fl-ambjent tan-negozju, huwa meħtieġ li jiġi definit il-kunċett ta' stabbilimenti kummerċjali diġitali. Il-kumpaniji li jiġġeneraw dħul fi Stat Membru mingħajr ma jkollhom ebda stabbiliment fiżiku f'dak l-Istat Membru iridu jiġu ttrattati bl-istess mod bħal kumpaniji bi stabbiliment fiżiku. Għalhekk, il-BKKTK trid tapplika wkoll għall-korporazzjonijiet diġitali.

III. L-introduzzjoni ta' rata ta' taxxa korporattiva minima fil-proposta

Rata minima tat-taxxa korporattiva komuni u ġusta hija l-unika triq li toħloq trattament ugwali u ġust bejn is-suġġetti differenti li jkunu qed jagħmlu negozju fl-UE, u fi ħdan il-komunità akbar ta' suġġetti fiskali. In-nuqqas milli tiġi implimentata tali rata minima se jwassal biss għal sitwazzjoni fejn ġirja lejn l-aktar livell baxx fuq ir-rati tat-taxxa tiġi intensifikata. L-eżistenza ta' Bażi Komuni Konsolidata tat-Taxxa Korporattiva se tfisser li l-Istati Membri mhux se jibqgħu f'pożizzjoni li jkunu jistgħu jikkompetu permezz tal-bażijiet tat-taxxa, u għalhekk l-inċentivi ekonomiċi biex jikkompetu permezz ta' rati tat-taxxa se jiżdiedu. Bħala medja, it-taxxa korporattiva fl-UE naqset minn 35 % fis-snin 1990 għal 22,5 % illum. Biex tintemm din il-ġirja lejn l-aktar livell baxx fuq ir-rati tat-taxxa korporattiva fil-livell tal-UE, hu meħtieġ li tiġi introdotta rata minima tat-taxxa korporattiva ta' 25 %.

EMENDA

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, biex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin:

Emenda    1

Proposta għal direttiva

Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(1)  Il-kumpaniji li jfittxu li jagħmlu negozju bejn il-fruntieri fi ħdan l-Unjoni jiltaqgħu ma' ostakoli serji u tfixkil tas-suq minħabba l-eżistenza u l-interazzjoni ta' 28 sistema differenti tat-taxxa korporattiva. Barra minn hekk, l-istrutturi tal-ippjanar tat-taxxa saru dejjem aktar sofistikati maż-żmien, hekk kif dawn jiżviluppaw f'diversi ġurisdizzjonijiet u effettivament jieħdu vantaġġ mit-teknikalitajiet ta' sistema tat-taxxa jew mid-diskrepanzi bejn żewġ sistemi tat-taxxa jew aktar għall-iskop li titnaqqas l-obbligazzjoni ta' taxxa tal-kumpaniji. Għalkemm dawk is-sitwazzjonijiet jenfasizzaw nuqqasijiet li huma kompletament differenti fin-natura tagħhom, it-tnejn li huma joħolqu ostakoli li jfixklu l-funzjonament xieraq tas-suq intern. Għalhekk, kwalunkwe azzjoni meħuda biex tikkoreġi dawn il-problemi għandha tindirizza dawn iż-żewġ tipi ta' nuqqasijiet tas-suq.

(1)  Il-kumpaniji li jfittxu li jagħmlu negozju bejn il-fruntieri fi ħdan l-Unjoni jiltaqgħu ma' ostakoli serji u tfixkil tas-suq minħabba l-eżistenza u l-interazzjoni ta' 28 sistema differenti tat-taxxa korporattiva. Barra minn hekk, l-istrutturi tal-ippjanar tat-taxxa saru dejjem aktar aggressivi u sofistikati maż-żmien, hekk kif dawn jiżviluppaw f'diversi ġurisdizzjonijiet u effettivament jieħdu vantaġġ mit-teknikalitajiet ta' sistema tat-taxxa jew mid-diskrepanzi bejn żewġ sistemi tat-taxxa jew aktar għall-iskop li titnaqqas l-obbligazzjoni ta' taxxa tal-kumpaniji. Għalkemm dawk is-sitwazzjonijiet jenfasizzaw nuqqasijiet li huma kompletament differenti fin-natura tagħhom, it-tnejn li huma joħolqu ostakoli li jfixklu l-funzjonament xieraq tas-suq intern. Fi ħdan qafas ekonomiku aktar globalizzat, mobbli u diġitali, kwalunkwe azzjoni meħuda biex tikkoreġi dawn il-problemi għandha għaldaqstant tindirizza dawn iż-żewġ tipi ta' nuqqasijiet tas-suq permezz tal-allinjament tal-bażi tat-taxxa korporattiva fl-Unjoni u l-ħolqien ta' ambjent tat-taxxa aktar ġust u aktar koerenti li fih il-kumpaniji jistgħu joperaw.

Emenda    2

Proposta għal direttiva

Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(2)  Sabiex jiġi appoġġat il-funzjonament xieraq tas-suq intern, l-ambjent tat-taxxa korporattiva fl-Unjoni għandu jissawwar f'konformità mal-prinċipju li l-kumpaniji jħallsu s-sehem ġust tagħhom ta' taxxa fil-ġurisdizzjonijiet fejn jiġu ġġenerati l-profitti tagħhom. Għalhekk, huwa neċessarju li jiġu previsti mekkaniżmi li jiskoraġġixxu lill-kumpaniji milli jieħdu vantaġġ mid-diskrepanzi fost is-sistemi tat-taxxa nazzjonali sabiex ibaxxu l-obbligazzjoni tat-taxxa tagħhom. Huwa daqstant ieħor importanti li jiġu stimolati wkoll it-tkabbir u l-iżvilupp ekonomiku fis-suq intern permezz tal-iffaċilitar tal-kummerċ transfruntier u tal-investiment korporattiv. Għal dan il-għan, jeħtieġ li jiġu eliminati r-riskji kemm tat-tassazzjoni doppja kif ukoll tan-nontassazzjoni doppja fl-Unjoni permezz tal-eradikazzjoni tad-differenzi fl-interazzjoni tas-sistemi nazzjonali tat-taxxa korporattiva. Fl-istess ħin, il-kumpaniji jeħtieġu qafas ġuridiku u tat-taxxa faċilment operabbli biex ikunu jistgħu jiżviluppaw l-attività kummerċjali tagħhom u jespanduha tul il-fruntieri fl-Unjoni. F'dak il-kuntest, għandhom jitneħħew ukoll il-każijiet ta' diskriminazzjoni li jifdal.

(2)  Sabiex jiġi appoġġat il-funzjonament xieraq tas-suq intern, l-ambjent tat-taxxa korporattiva fl-Unjoni għandu jissawwar f'konformità mal-prinċipju li l-kumpaniji jħallsu s-sehem ġust tagħhom ta' taxxa fil-ġurisdizzjonijiet fejn jiġu ġġenerati l-profitti tagħhom. Sistema tat-taxxa korporattiva li tittratta l-Unjoni bħala suq uniku għall-fini ta' komputazzjoni tal-bażi tat-taxxa korporattiva tal-kumpaniji żżid it-trasparenza tal-attivitajiet ta' intrapriżi multinazzjonali u tippermetti lill-pubbliku jivvaluta l-impatt tagħhom fuq l-ekonomija. Għalhekk, huwa neċessarju li jiġu previsti mekkaniżmi li jipprevjenu lill-kumpaniji milli jieħdu vantaġġ mid-diskrepanzi fost is-sistemi tat-taxxa nazzjonali sabiex ibaxxu l-obbligazzjoni tat-taxxa tagħhom. Il-gruppi bi stabbilimenti fi ħdan l-Unjoni jenħtieġ li jappoġġaw il-prinċipji tal-Unjoni ta' governanza tajba. Huwa daqstant ieħor importanti li jiġu stimolati wkoll it-tkabbir u l-iżvilupp ekonomiku fis-suq intern permezz tal-iffaċilitar tal-kummerċ transfruntier u tal-investiment korporattiv. Għal dan il-għan, jeħtieġ li jiġu eliminati r-riskji kemm tat-tassazzjoni doppja kif ukoll tan-nontassazzjoni doppja fl-Unjoni permezz tal-eradikazzjoni tad-differenzi fl-interazzjoni tas-sistemi nazzjonali tat-taxxa korporattiva. Fl-istess ħin, il-kumpaniji jeħtieġu qafas ġuridiku u tat-taxxa faċilment operabbli biex ikunu jistgħu jiżviluppaw l-attività kummerċjali tagħhom u jespanduha tul il-fruntieri fl-Unjoni. F'dak il-kuntest, għandhom jitneħħew ukoll il-każijiet ta' diskriminazzjoni li jifdal.

Emenda    3

Proposta għal direttiva

Premessa 3

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(3)  Kif ġie rrimarkat fil-proposta tas-16 ta' Marzu 2011 għal Direttiva tal-Kunsill dwar Bażi Komuni Konsolidata għat-Taxxa Korporattiva (BKKTK)1 , sistema tat-taxxa korporattiva li tittratta lill-Unjoni bħala suq uniku għall-fini ta' komputazzjoni tal-bażi għat-taxxa korporattiva tal-kumpaniji tiffaċilita l-attività transfruntiera għall-kumpaniji residenti fl-Unjoni u tippromwovi l-għan li din issir post aktar kompetittiv għall-investiment fuq livell internazzjonali. Il-proposta tal-2011 għal BKKTK iffokata fuq l-għan li tiġi ffaċilitata l-espansjoni tal-attività kummerċjali għan-negozji fi ħdan l-Unjoni. Minbarra dak l-għan, għandu jittieħed f'kunsiderazzjoni wkoll li BKKTK tista' tkun effettiva ħafna sabiex jittejjeb il-funzjonament tas-suq intern permezz tal-ġlieda kontra l-iskemi ta' evitar tat-taxxa. F'dan id-dawl, għandha tiġi mnedija mill-ġdid l-inizjattiva għal BKKTK sabiex tindirizza, fuq bażi ugwali, kemm l-aspett tal-iffaċilitar tan-negozju, kif ukoll il-funzjoni tal-inizjattiva fil-ġlieda kontra l-evitar tat-taxxa. Approċċ bħal dan iservi l-aħjar l-għan tal-eradikazzjoni tad-distorsjonijiet fil-funzjonament tas-suq intern.

(3)  Kif ġie rrimarkat fil-proposta tas-16 ta' Marzu 2011 għal Direttiva tal-Kunsill dwar Bażi Komuni Konsolidata għat-Taxxa Korporattiva (BKKTK)1 , sistema tat-taxxa korporattiva li tittratta lill-Unjoni bħala suq uniku għall-fini ta' komputazzjoni tal-bażi għat-taxxa korporattiva tal-kumpaniji tiffaċilita l-attività transfruntiera għall-kumpaniji residenti fl-Unjoni u tippromwovi l-għan li din issir post aktar kompetittiv għall-investiment fuq livell internazzjonali. Il-proposta tal-2011 għal BKKTK iffokata fuq l-għan li tiġi ffaċilitata l-espansjoni tal-attività kummerċjali għan-negozji fi ħdan l-Unjoni. Minbarra dak l-għan, għandu jittieħed f'kunsiderazzjoni wkoll li BKKTK tista' tkun effettiva ħafna sabiex jittejjeb il-funzjonament tas-suq intern permezz tal-ġlieda kontra l-iskemi ta' evitar tat-taxxa. F'dan id-dawl, għandha tiġi mnedija mill-ġdid l-inizjattiva għal BKKTK sabiex tindirizza, fuq bażi ugwali, kemm l-aspett tal-iffaċilitar tan-negozju, kif ukoll il-funzjoni tal-inizjattiva fil-ġlieda kontra l-evitar tat-taxxa. Ladarba tiġi implimentata fl-Istati Membri kollha, il-BKKTK hi mistennija li tiżgura li t-taxxi jitħallsu meta jinħolqu l-profitti. Approċċ bħal dan iservi l-aħjar l-għan tal-eradikazzjoni tad-distorsjonijiet fil-funzjonament tas-suq intern.

______________

________________

1 Proposta għal Direttiva tal-Kunsill dwar Bażi għat-Taxxa Korporattiva Konsolidata Komuni, COM (2011) 121 final/2, 3.10.2011.

1 Proposta għal Direttiva tal-Kunsill dwar Bażi għat-Taxxa Korporattiva Konsolidata Komuni, COM (2011) 121 final/2, 3.10.2011.

Emenda    4

Proposta għal direttiva

Premessa 4

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(4)  Meta wieħed iqis il-ħtieġa li tittieħed azzjoni malajr sabiex jiġi żgurat funzjonament xieraq tas-suq intern billi dan isir, minn naħa waħda, aktar favorevoli għall-kummerċ u għall-investiment u, min-naħa l-oħra, aktar reżiljenti għall-iskemi ta' evitar tat-taxxa, jeħtieġ li l-inizjattiva ambizzjuża ta' BKKTK tinqasam f'żewġ proposti separati. Fl-ewwel stadju, għandhom jiġu maqbula regoli dwar bażi komuni għat-taxxa korporattiva, qabel ma tiġi indirizzata l-kwistjoni tal-konsolidazzjoni fit-tieni stadju.

(4)  Meta wieħed iqis il-ħtieġa li tittieħed azzjoni malajr sabiex jiġi żgurat funzjonament xieraq tas-suq intern billi dan isir, minn naħa waħda, aktar favorevoli għall-kummerċ u għall-investiment u, min-naħa l-oħra, aktar reżiljenti għall-iskemi ta' evitar tat-taxxa, jeħtieġ li l-inizjattiva ambizzjuża ta' BKKTK tinqasam f'żewġ proposti separati. Fl-ewwel stadju, għandhom jiġu maqbula regoli dwar bażi komuni għat-taxxa korporattiva, qabel ma tiġi indirizzata l-kwistjoni tal-konsolidazzjoni fit-tieni stadju. Madankollu, l-implimentazzjoni tal-BKKTK mingħajr konsolidazzjoni ma tindirizzax il-problema tat-trasferiment tal-profitti. Għalhekk, huwa essenzjali li tiġi applikata l-konsolidazzjoni fl-Istati Membri kollha mill-1 ta' Jannar 2021.

Emenda    5

Proposta għal direttiva

Premessa 5

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(5)  Ħafna strutturi ta' ppjanar aggressiv tat-taxxa għandhom it-tendenza li jkunu inklużi f'kuntest transfruntier, li jimplika li l-gruppi ta' kumpaniji parteċipanti għandhom minimu ta' riżorsi. Fuq din il-premessa, għal raġunijiet ta' proporzjonalità, ir-regoli dwar BKKTK għandhom ikunu obbligatorji biss għall-gruppi ta' kumpaniji ta' daqs sostanzjali. Għal dak il-għan, għandu jiġi ffissat livell limitu relatat mad-daqs fuq il-bażi tad-dħul ikkonsolidat totali ta' grupp li jippreżenta dikjarazzjonijiet finanzjarji kkonsolidati. Barra minn hekk, sabiex iservu aħjar l-għan li jiffaċilitaw il-kummerċ u l-investiment fis-suq intern, ir-regoli dwar BKKTK għandhom ikunu disponibbli wkoll, bħala għażla, għal dawk il-gruppi li ma jilħqux il-livell limitu relatat mad-daqs.

(5)  Sabiex jiġu miġġielda b'mod effikaċi strutturi ta' ppjanar aggressiv tat-taxxa kif ukoll sabiex jiġu evitati żewġ reġimi paralleli tat-taxxa, jenħtieġ li r-regoli dwar bażi komuni jkunu obbligatorji għall-kumpaniji kollha minbarra l-SMEs. Il-livelli limitu għal mikroimpriżi, impriżi żgħar, medji u kbar huma definiti fir-Raba' Direttiva tal-Kunsill 78/660/KEE (ir-4 Direttiva dwar il-Liġi tal-Kumpaniji)1a. Peress li l-SMEs ma għandhomx ir-riżorsi biex jinvestu fi strutturi ta' kumpaniji tal-isem sabiex ikunu jistgħu jittrasferixxu l-profitti b'mod artifiċjali, huma qed jiġu sfurzati f'sitwazzjoni ta' żvantaġġ kompetittiv fil-konfront ta' kumpaniji multinazzjonali. Sabiex jiġi żgurat suq uniku b'saħħtu, huwa essenzjali li tiġi stabbilita sistema ta' bażi komuni korporattiva tat-taxxa ġusta, effiċjenti, trasparenti u li tiffavorixxi t-tkabbir, ibbażata fuq il-prinċipju li l-profitti għandhom jiġu ntaxxati fil-pajjiż li jiġu ġġenerati fih. Barra minn hekk, sabiex tiġi żgurata l-koerenza bejn iż-żewġ passi tal-inizjattiva ta' BKKTK, ir-regoli dwar bażi komuni għandhom ikunu obbligatorji għall-kumpaniji li jitqiesu bħala grupp jekk timmaterjalizza l-inizjattiva sħiħa. Sabiex iservu aħjar l-għan li jiffaċilitaw il-kummerċ u l-investiment fis-suq intern, ir-regoli dwar BKKTK għandhom ikunu disponibbli wkoll, bħala għażla, għal dawk il-gruppi li ma jilħqux il-livell limitu relatat mad-daqs.

 

________________

 

1a Ir-Raba' Direttiva tal-Kunsill 78/660/KEE tal-25 ta' Lulju 1978 ibbażata fuq l-Artikolu 54(3)(g) tat-Trattat dwar il-kontijiet annwali ta' ċerti tipi ta' kumpaniji (ĠU L 222, 14.8.1978, p. 11).

Emenda    6

Proposta għal direttiva

Premessa 5a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(5a)  Filwaqt li titqies il-bidla diġitali fl-ambjent tan-negozju, huwa meħtieġ li jiġi definit il-kunċett ta' stabbilimenti kummerċjali diġitali. Il-kumpaniji li jiġġeneraw dħul fi Stat Membru mingħajr ma jkollhom ebda stabbiliment fiżiku f'dak l-Istat Membru jridu jiġu ttrattati bl-istess mod bħal kumpaniji bi stabbiliment fiżiku. Għaldaqstant, jenħtieġ li l-BKKTK tapplika wkoll għall-korporazzjonijiet diġitali.

Emenda    7

Proposta għal direttiva

Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(10)  Il-formula għat-tqassim tal-bażi għat-taxxa konsolidata għandha tinkludi tliet fatturi mogħtija l-istess piż, jiġifieri x-xogħol, l-assi u l-bejgħ, skont id-destinazzjoni. Dawk il-fatturi mogħtija l-istess piż għandhom jirriflettu approċċ bilanċjat għad-distribuzzjoni tal-profitti taxxabbli fost l-Istati Membri rilevanti u għandhom jiżguraw li l-profitti jiġu intaxxati fejn ikunu effettivament iggwadanjati. Għalhekk, il-fatturi tax-xogħol u l-assi għandhom jiġu allokati lill-Istat Membru fejn isir ix-xogħol jew fejn jinsabu l-assi, u b'hekk jagħtu piż xieraq lill-interessi tal-Istat Membru tal-oriġini, filwaqt li l-fattur tal-bejgħ għandu jiġi allokat lill-Istat Membru tad-destinazzjoni tal-prodotti jew tas-servizzi. Sabiex jitqiesu d-differenzi fil-livelli tal-pagi madwar l-Unjoni u, b'hekk, tkun permessa distribuzzjoni ġusta tal-bażi għat-taxxa konsolidata, il-fattur tax-xogħol għandu jinkludi kemm il-pagi kif ukoll l-għadd ta' impjegati (jiġifieri kull element jgħodd in-nofs). Min-naħa l-oħra, il-fattur tal-assi għandu jinkludi l-assi tanġibbli fissi kollha, iżda mhux l-assi intanġibbli u finanzjarji, minħabba n-natura mobbli tagħhom u r-riskju li jirriżulta li r-regoli ta' din id-Direttiva jistgħu jiġu ċirkumvenzjonati. Meta, minħabba ċirkostanzi eċċezzjonali, l-eżitu tat-tqassim ma jkunx jirrappreżenta b'mod ġust il-firxa ta' attività ta' negozju, klawżola ta' salvagwardja għandha tipprevedi metodu alternattiv għall-allokazzjoni tal-introjtu.

(10)  Il-formula għat-tqassim tal-bażi għat-taxxa konsolidata għandha tinkludi tliet fatturi mogħtija l-istess piż, jiġifieri x-xogħol, l-assi u l-bejgħ, skont id-destinazzjoni. Dawk il-fatturi mogħtija l-istess piż għandhom jirriflettu approċċ bilanċjat għad-distribuzzjoni tal-profitti taxxabbli fost l-Istati Membri rilevanti u għandhom jiżguraw li l-profitti jiġu intaxxati fejn ikunu effettivament iggwadanjati, inkluż fir-rigward tal-attivitajiet fis-settur tal-ekonomija diġitali li mhux bilfors jeħtieġu l-istabbiliment fiss fi Stat Membru biex tiġi eżerċitata attività. Għalhekk, il-fatturi tax-xogħol u l-assi għandhom jiġu allokati lill-Istat Membru fejn isir ix-xogħol jew fejn jinsabu l-assi, u b'hekk jagħtu piż xieraq lill-interessi tal-Istat Membru tal-oriġini, filwaqt li l-fattur tal-bejgħ għandu jiġi allokat lill-Istat Membru tad-destinazzjoni tal-prodotti jew tas-servizzi. Sabiex jitqiesu d-differenzi fil-livelli tal-pagi madwar l-Unjoni u, b'hekk, tkun permessa distribuzzjoni ġusta tal-bażi għat-taxxa konsolidata, il-fattur tax-xogħol għandu jinkludi kemm il-pagi kif ukoll l-għadd ta' impjegati (jiġifieri kull element jgħodd in-nofs). Min-naħa l-oħra, il-fattur tal-assi għandu jinkludi l-assi tanġibbli fissi kollha, iżda mhux l-assi intanġibbli u finanzjarji, minħabba n-natura mobbli tagħhom u r-riskju li jirriżulta li r-regoli ta' din id-Direttiva jistgħu jiġu ċirkumvenzjonati. Meta, minħabba ċirkostanzi eċċezzjonali, l-eżitu tat-tqassim ma jkunx jirrappreżenta b'mod ġust il-firxa ta' attività ta' negozju, klawżola ta' salvagwardja għandha tipprevedi metodu alternattiv għall-allokazzjoni tal-introjtu. Madankollu, it-tliet fatturi mogħtija l-istess piż huma aktar reżiljenti għal prattiki ta' ppjanar aggressiv tat-taxxa mill-metodi mifruxa tal-ipprezzar tat-trasferiment għall-allokazzjoni tal-profitt li qed jintużaw attwalment. B'riżultat ta' dan, lakuni bejn is-sistemi tat-taxxa nazzjonali, b'mod partikolari l-ipprezzar tat-trasferiment, li jirrappreżenta madwar 70 % tat-trasferimenti tal-profitti kollha fl-Unjoni, jistgħu jiġu eliminati u jittieħed pass kbir lejn sistema tat-taxxa ġusta, effikaċi u trasparenti.

Emenda    8

Proposta għal direttiva

Premessa 11a (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(11a)  Biex tintemm din il-ġirja lejn l-aktar livell baxx fuq ir-rati tat-taxxa korporattiva fil-livell tal-UE, hu meħtieġ li tiġi introdotta rata minima tat-taxxa korporattiva ta' 25 % fl-UE. Bħala medja, ir-rati tat-taxxa korporattiva fl-Unjoni naqsu minn 35% fid-disgħinijiet għal 22,5% fil-preżent. Bl-adozzjoni tal-BKKTK, l-Istati Membri mhux se jkunu jistgħu jibqgħu jikkompetu permezz ta' tnaqqis ulterjuri fir-rati tat-taxxa korporattiva tagħhom.

Emenda    9

Proposta għal direttiva

Artikolu 1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

2.  Kumpanija li tapplika r-regoli tad-Direttiva ma tibqax soġġetta għal-liġi nazzjonali dwar it-taxxa korporattiva fir-rigward tal-kwistjonijiet kollha rregolati minn din id-Direttiva, sakemm ma jkunx dikjarat mod ieħor.

2.  Kumpanija li tapplika r-regoli ta' din id-Direttiva għandha tibqa' soġġetta għal-liġi nazzjonali dwar it-taxxa korporattiva. F'każ ta' kunflitt bejn din id-Direttiva u l-liġi nazzjonali dwar it-taxxa korporattiva, din tal-aħħar għandha tieħu preċedenza, dment li ma jkunx dikjarat mod ieħor.

Emenda    10

Proposta għal direttiva

Artikolu 2 – paragrafu 1 – parti introduttorja

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(1)  Ir-regoli ta' din id-Direttiva għandhom japplikaw għal kumpanija li hija stabbilita skont il-liġijiet ta' Stat Membru, inklużi l-istabbilimenti permanenti tagħha fi Stati Membri oħrajn, fejn il-kumpanija tissodisfa l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

(1)  Ir-regoli ta' din id-Direttiva għandhom japplikaw għal kumpanija li hija stabbilita skont il-liġijiet ta' Stat Membru, inklużi l-istabbilimenti permanenti u n-negozji diġitali tagħha fi Stati Membri oħrajn, fejn il-kumpanija tissodisfa l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

Emenda    11

Proposta għal direttiva

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt c

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

(c)  tkun tagħmel parti minn grupp ikkonsolidat għall-finijiet ta' kontabilità finanzjarja bi dħul totali tal-grupp ikkonsolidat ta' aktar minn EUR 750 000 000 matul is-sena finanzjarja ta' qabel is-sena finanzjarja rilevanti;

(c)  tkun tagħmel parti minn grupp ikkonsolidat għall-finijiet ta' kontabilità finanzjarja bi dħul totali tal-grupp ikkonsolidat ta' aktar minn EUR 40 000 000 matul is-sena finanzjarja ta' qabel is-sena finanzjarja rilevanti;

Emenda    12

Proposta għal direttiva

Artikolu 2 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Id-Direttiva għandha tapplika wkoll għal kumpanija li tkun stabbilita skont il-liġijiet ta' pajjiż terz fir-rigward tal-istabbilimenti permanenti tagħha li jinsabu fi Stat Membru wieħed jew aktar fejn il-kumpanija tissodisfa l-kundizzjonijiet stipulati fil-punti (b) sa (d) tal-paragrafu 1.

Id-Direttiva għandha tapplika wkoll għal kumpanija li tkun stabbilita skont il-liġijiet ta' pajjiż terz fir-rigward tal-istabbilimenti permanenti tagħha li jinsabu fi Stat Membru wieħed jew aktar, u fir-rigward tal-fatturat stabbilit b'mod fiss fi Stat Membru wieħed jew aktar, fejn il-kumpanija tissodisfa l-kundizzjonijiet stipulati fil-punti (b) sa (d) tal-paragrafu 1.

Emenda    13

Proposta għal direttiva

Artikolu 2 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

2a.  Din id-Direttiva għandha tapplika wkoll għal kumpaniji li jkunu ġew stabbiliti skont il-liġijiet ta' pajjiż terz fir-rigward tal-istabbilimenti kummerċjali diġitali li jkunu speċifikament diretti lejn konsumaturi jew negozju fi Stat Membru jew li prinċipalment jirċievu d-dħul tagħhom minn attività fi Stat Membru, meta l-kumpanija tissodisfa l-kundizzjonijiet stipulati fil-punti (b) sa (d) tal-paragrafu 1. Biex jiġi ddeterminat jekk stabbiliment kummerċjali diġitali jkunx speċifikament dirett lejn konsumaturi jew negozji fi Stat Membru, għandhom jitqiesu l-postijiet tar-residenza fiżiċi tal-konsumaturi jew tal-utenti u l-fornituri tal-prodotti u s-servizzi pprovduti, f'konformità mal-punt ta' azzjoni 1 BEPS tal-OECD. Jekk dawk ma jkunux jistgħu jiġu determinati, għandu jiġi kkunsidrat jekk l-istabbiliment kummerċjali diġitali jkunx qed imexxi n-negozju tiegħu taħt id-dominju tal-ogħla livell tal-Istat Membru jew tal-Unjoni jew, fir-rigward ta' negozji bbażati fuq l-applikazzjoni mobbli, l-istabbiliment kummerċjali diġitali jkunx qed iqassam l-applikazzjoni tiegħu permezz ta' parti ta' ċentru ta' distribuzzjoni ta' applikazzjoni mobbli speċifika għal Stat Membru jew jekk in-negozju jitwettaqx taħt dominju li, pereżempju bħala riżultat tal-użu tal-ismijiet tal-Istati Membri, tar-reġjuni jew il-bliet, jindika b'mod ċar li dan huwa dirett lejn konsumaturi jew negozji fi Stat Membru jew jekk in-negozju huwiex soġġett għat-termini u l-kundizzjonijiet ġenerali applikabbli speċifikament għall-Unjoni Ewropea jew għal Stat Membru jew jekk il-preżenza web tal-istabbiliment kummerċjali diġitali tipprovdix spazju għar-riklami mmirat speċifikament lejn il-konsumaturi u n-negozji fi Stat Membru.

Emenda    14

Proposta għal direttiva

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 28a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(28a)  "stabbiliment kummerċjali diġitali" tfisser, fid-dawl tas-sejbiet mill-punt ta' azzjoni 1 BEPS tal-OECD, stabbiliment speċifikament dirett lejn il-konsumaturi jew in-negozji fi Stat Membru, b'kunsiderazzjoni xierqa tal-postijiet fiżiċi tal-konsumaturi jew tal-utenti u tal-fornituri tal-prodotti u s-servizzi pprovduti. Jekk dawn ma jkunux jistgħu jiġu determinati, għandu jiġi kkunsidrat jekk stabbiliment ikunx qed imexxi n-negozju tiegħu taħt id-dominju tal-ogħla livell tal-Istat Membru jew tal-Unjoni jew, fir-rigward ta' negozji bbażati fuq l-applikazzjoni mobbli, ikunx qed iqassam l-applikazzjoni tiegħu permezz taċ-ċentru ta' distribuzzjoni ta' parti speċifika ta' applikazzjoni mobbli ta' Stat Membru jew jekk in-negozju jitwettaqx taħt dominju li, bl-użu tal-ismijiet tal-Istati Membri, tar-reġjuni jew l-ibliet, jindika li dan huwa dirett lejn konsumaturi jew negozji fi Stat Membru jew li negozju huwa soġġett għat-termini u l-kundizzjonijiet ġenerali applikabbli speċifikament għall-Unjoni Ewropea jew għal Stat Membru jew li l-preżenza tar-riklamar tal-kumpanija toffri spazji għar-riklami indirizzati speċifikament għall-konsumaturi u n-negozji fi Stat Membru.

Emenda    15

Proposta għal direttiva

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt 28b (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(28b)  "rata tat-taxxa korporattiva effettiva" tfisser taxxa korporattiva mħallsa b'relazzjoni mal-qligħ u l-profitti kif stipulat fid-dikjarazzjonijiet finanzjarji ta' kumpanija.

Emenda    16

Proposta għal direttiva

Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

 

(da)  l-istabbilimenti kummerċjali diġitali kollha tagħha.

Emenda    17

Proposta għal direttiva

Artikolu 73 – paragrafu 1

 

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, il-kamp ta' applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar il-kumpaniji kkontrollati minn barra l-pajjiż skont l-Artikolu 59 tad-Direttiva 2016/xx/UE għandu jkun limitat għar-relazzjonijiet bejn il-membri tal-grupp u l-entitajiet li huma residenti għal finijiet ta' taxxa, jew l-istabbilimenti permanenti li jinsabu f'pajjiż terz.

Għall-finijiet ta' din id-Direttiva, il-kamp ta' applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar il-kumpaniji kkontrollati minn barra l-pajjiż skont l-Artikolu 59 tad-Direttiva 2016/xx/UE għandu jkun limitat għar-relazzjonijiet bejn il-membri tal-grupp u l-entitajiet li huma residenti għal finijiet ta' taxxa, jew l-istabbilimenti permanenti jew l-istabbilimenti kummerċjali diġitali li jinsabu f'pajjiż terz.

Emenda    18

Proposta għal direttiva

Artikolu 79 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda

Il-Kummissjoni għandha, ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva, tirrevedi l-applikazzjoni tagħha u tirrapporta lill-Kunsill dwar it-tħaddim ta' din id-Direttiva. B'mod partikolari, ir-rapport għandu jinkludi analiżi tal-impatt tal-mekkaniżmu mwaqqaf fil-Kapitolu VIII ta' din id-Direttiva dwar it-tqassim tal-bażijiet għat-taxxa bejn l-Istati Membri.

Il-Kummissjoni għandha, ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva, tirrevedi l-applikazzjoni tagħha u tirrapporta lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew dwar it-tħaddim ta' din id-Direttiva. B'mod partikolari, ir-rapport għandu jinkludi analiżi tal-impatt tal-mekkaniżmu mwaqqaf fil-Kapitolu VIII ta' din id-Direttiva dwar it-tqassim tal-bażijiet għat-taxxa bejn l-Istati Membri.

PROĊEDURA TAL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

Titolu

Bażi Komuni Konsolidata tat-Taxxa Korporattiva (BKKTK)

Referenzi

COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS)

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ECON

24.11.2016

 

 

 

Opinjoni mogħtija minn

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

JURI

24.11.2016

Rapporteur għal opinjoni

       Data tal-ħatra

Evelyn Regner

28.11.2016

Eżami fil-kumitat

3.5.2017

 

 

 

Data tal-adozzjoni

7.9.2017

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

13

8

0

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Angel Dzhambazki, Rainer Wieland, Tiemo Wölken

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Gabriel Mato, Andrey Novakov

VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT LI JINTALAB JAGĦTI OPINJONI

13

+

ALDE

EFDD

ENF

GUE/NGL

VERTS/ALE

S&D

Jean-Marie Cavada

Joëlle Bergeron

Marie-Christine Boutonnet, Gilles Lebreton

Kostas Chrysogonos

Max Andersson, Julia Reda

Sergio Gaetano Cofferati, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Tiemo Wölken

8

-

ALDE

ECR

PPE

António Marinho e Pinto

Angel Dzhambazki

Gabriel Mato, Andrey Novakov, Axel Voss, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual

0

0

 

 

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni


PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI

Titolu

Bażi Komuni Konsolidata għat-Taxxa Korporattiva (BKKTK)

Referenzi

COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS)

Data meta ġie kkonsultat il-PE

21.11.2016

 

 

 

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ECON

24.11.2016

 

 

 

Kumitati mitluba jagħtu opinjoni

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

IMCO

24.11.2016

JURI

24.11.2016

 

 

Opinjoni(jiet) mhux mogħtija

       Data tad-deċiżjoni

IMCO

5.12.2016

 

 

 

Rapporteurs

       Data tal-ħatra

Sur Alain Lamassoure

22.11.2016

 

 

 

Eżami fil-kumitat

30.8.2017

10.10.2017

6.11.2017

 

Data tal-adozzjoni

21.2.2018

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

38

11

5

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Udo Bullmann, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Matt Carthy, Bas Eickhout, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Luigi Morgano, Joachim Starbatty, Romana Tomc, Lieve Wierinck

Sostituti (skont l-Artikolu 200(2)) preżenti għall-votazzjoni finali

Alberto Cirio, Alex Mayer, Laurenţiu Rebega

Data tat-tressiq

1.3.2018


VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIETFIL-KUMITAT RESPONSABBLI

38

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Pirkko Ruohonen-Lerner

PPE

Burkhard Balz, Alberto Cirio, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Dariusz Rosati, Anne Sander, Romana Tomc, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Bas Eickhout, Sven Giegold, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

11

-

ECR

Sander Loones, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Matt Carthy, Miguel Viegas

PPE

Brian Hayes, Gunnar Hökmark

S&D

Costas Mavrides, Alfred Sant

5

0

EFDD

Marco Valli

ENF

Bernard Monot, Laurenţiu Rebega

GUE/NGL

Paloma López Bermejo, Martin Schirdewan

 

Corrections to vote

+

 

-

Esther de Lange, Laurenţiu Rebega

0

 

Tifsira tas-simboli użati:

+  :  favur

-  :  kontra

0  :  astensjoni

Aġġornata l-aħħar: 14 ta' Marzu 2018Avviż legali - Politika tal-privatezza