Postup : 2017/0223(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0053/2018

Předložené texty :

A8-0053/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 17/04/2018 - 6.2

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0093

DOPORUČENÍ     ***
PDF 549kWORD 65k
5.3.2018
PE 613.406v02-00 A8-0053/2018

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou

(12476/2017 – C8‑0445/2017 – 2017/0223(NLE))

Výbor pro rybolov

Zpravodajka: Norica Nicolai

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Rozpočtového výboru
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou

(12476/2017 – C8‑0445/2017 – 2017/0223(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (12476/2017),

–  s ohledem na protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou v odvětví rybolovu (12479/2017),

–  s ohledem na žádost o souhlas, kterou předložila Rada v souladu s článkem 43, čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) a čl. 218 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0445/2017),

–  s ohledem na čl. 99 odst. 1 a 4 a čl. 108 odst. 7 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení Výboru pro rybolov a na stanovisko Rozpočtového výboru (A8-0053/2018),

1.  uděluje souhlas s uzavřením protokolu;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a Mauricijské republice.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Indický oceán je druhým největším poskytovatelem tuňáka na světě a největším zdrojem úlovků tuňáka pro loďstva EU. Největší množství úlovků v Indickém oceánu sestává z tuňáka žlutoploutvého a tuňáka velkookého, kteří jsou cílem především tchajwanského loďstva (70 %), zatímco podíl celkového ročního úlovku loďstev EU činí pouze 8,9 %.

Mauricijská republika je ostrovní stát, který se nachází v Indickém oceánu 2 000 kilometrů od jihovýchodního pobřeží kontinentální Afriky, má rozlohu pevniny 2 040 km2, námořní zónu 2,3 milionu km2 a výlučnou ekonomickou zónu 1,86 milionu km2. Stát zahrnuje ostrovy Mauricius, Rodrigues, vnější ostrovy Saint Brandon a Agalega a sporná území ostrova Tromelin a Čagoských ostrovů.

Republika má 1,27 milionu obyvatel, z nichž 1,25 milionu žije na ostrově Mauricius a 38 000 na ostrově Rodrigues, a snaží se dále snižovat úmrtnost dětí, zlepšovat úroveň zdravotní péče a dosáhnout spravedlivějšího rozdělování příjmů.

Ekonomika Mauricijské republiky neustále roste, pouze během celosvětové hospodářské krize růst poklesl ze 4,6 % na 3,2 %. Odvětví rybolovu činí přibližně 1,4 % HDP země. Plán rozvoje země z roku 2015 zahrnuje rybářskou a oceánskou ekonomiku coby hlavní pilíře s patřičným ohledem na dlouhodobé řízení a udržitelné využívání mořského prostředí.

V roce 2007 země přijala zákon o rybolovu a mořských zdrojích, který vstoupil v platnost v roce 2008, s cílem poskytovat lepší řízení, ochranu a zachování mořských zdrojů. Ačkoli Mauricijská republika nemá hlídková plavidla, všechny licence k rybolovu vyžadují funkční systém sledování plavidel a spolupráce s Komisí Indického oceánu poskytla příležitost pro hlídkové mise. Kromě toho restrukturalizace a fúze předchozích agentur a ministerstev do ministerstva pro oceánskou ekonomiku, mořské zdroje, rybolov, námořní dopravu a vnější ostrovy spolu s přijetím nových právních předpisů pro rybolov mají uvést právní předpisy zemí do souladu s usneseními Komise Indického oceánu a zlepšit účinnost a řízení.

První dvoustranná dohoda o rybolovu mezi EU a Mauricijskou republikou byla uzavřena v roce 1989 a nejnovější protokol o rybolovu byl zahájen roku 2014 a ukončen 27. ledna 2017. Nejnovější protokol zahrnoval roční referenční množství 5 500 tun za roční finanční příspěvek 660 000 EUR, z čehož 302 500 EUR bylo určeno na podporu a provádění rybolovu zemí a námořní politiky.

Hodnocení ex post předchozího protokolu ukazuje, že obě strany měly z tohoto rámce užitek, přičemž mauricijská vláda využila financování EU pro podporu tohoto odvětví, lepší ochranu výlučné ekonomické zóny a značný pokrok při provádění politiky v oblasti životního prostředí a při prosazování udržitelnosti. Loďstvo EU zároveň mělo prospěch ze stabilnějšího, předvídatelnějšího a jasnějšího rámce, zejména s ohledem na všechny ostatní dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, které působí v daném regionu.

Na základě výsledků této zprávy ex post a ex ante byl 26. dubna 2017 mezi EU a Mauricijskou republikou parafován nový protokol, jehož platnost je stanovena na období čtyř let. Nový protokol odpovídá cílům společné rybářské politiky (SRP) a jejímu vnějšímu rozměru.

Tento protokol zajišťuje rybolovná práva pro 40 plavidel lovících tuňáky pomocí košelkových nevodů a 45 plavidel lovících u hladiny pomocí dlouhých lovných šňůr, jakož i pro nejvýše 20 podpůrných plavidel, které mají napomáhat činnosti rybářských plavidel EU.

Roční rozpočtový důsledek 575 000 EUR z celkové sumy 2 300 000 EUR je rozdělen takto:

a)  referenční množství 4 000 tun, k němuž byla stanovena roční částka spojená s přístupem ve výši 220 000 EUR,

b)  podpora pro rozvoj odvětvové politiky rybolovu Mauricijské republiky ve výši 220 000 EUR ročně, a

c)  podpora na rozvoj oceánské ekonomiky ve výši 135 000 EUR ročně.

Překročí-li roční úroveň odlovu rybářských plavidel EU roční referenční množství, finanční příspěvek za každou tunu úlovků navíc bude 55 EUR, aniž by byla dvojnásobně překročena roční plánovaná částka 220 000 EUR. Pokud bude tento limit překročen, přesahující částka bude vyplacena v následujícím roce.

Mauricijská republika uplatní v rámci protokolu stejná technická a ochranná opatření vůči všem průmyslovým loďstvům, která působí v jejích vodách, aby zajistila rovné podmínky. Současně mauricijské orgány poskytnou EU významné informace týkající se zahraničních rybolovných činností ve vodách státu.

Co se týče dodržování lidských práv, zásady demokracie a právního státu, budou EU a Mauricijská republika provádět tuto dohodu v souladu s článkem 9 dohody z Cotonou.

V souladu se SRP a mauricijskými cíli v oblasti rybolovu a ekonomiky budou obě strany spolupracovat v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu, přičemž protokol vyžaduje, aby plavidla EU okamžitě hlásila jakoukoli zaznamenanou podezřelou činnost.

Smíšený výbor složený ze zástupců obou stran stanoví roční i víceleté cíle, jichž má být dosaženo v rámci rozvoje odpovědného a udržitelného rybolovu, a to s ohledem na vnitrostátní rybářskou a námořní politiku Mauricijské republiky. Smíšený výbor bude hodnotit pokrok při dosahování těchto cílů a bude moci upravit nebo pozastavit finanční příspěvky, jestliže výsledky nebudou odpovídat plánu.

Obě strany se zavázaly, že budou dodržovat nařízení a doporučení Komise Indického oceánu a budou k nim spolu s nejlepším dostupným vědeckým poradenstvím přihlížet, až se smíšený výbor dohodne na nezbytných opatřeních k zajištění udržitelného řízení mauricijských rybolovných zdrojů, co se týče plavidel EU.

Protokol může být pozastaven nebo ukončen na podnět kterékoli ze dvou zúčastněných stran s ohledem na psané oznámení poskytnuté tři, potažmo šest měsíců předem. Pozastavení může být iniciováno, jestliže jedna ze stran nevyhovuje ustanovením protokolu a dojde k porušení základních a lidských práv. Postup pozastavení a ukončení zahájí konzultace mezi EU a Mauricijskou republikou za účelem nalezení diplomatického řešení.


STANOVISKO Rozpočtového výboru (23.2.2018)

pro Výbor pro rybolov

k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou

(12476/2017 – C8-0445/2017 – 2017/0223(NLE))

Zpravodajka: Inese Vaidere

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Na základě příslušných směrnic pro jednání vedla Komise jednání s mauricijskou vládou za účelem uzavření nového protokolu k Dohodě o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou. Po těchto jednáních byl dne 26. dubna 2017 parafován nový protokol. Protokol se vztahuje na období čtyř let od data jeho prozatímního provádění, tj. od data jeho podpisu, jak je uvedeno v jeho článku 15.

První protokol k dohodě o partnerství v odvětví rybolovu stanovil na období tří let rybolovná práva přiznaná plavidlům Unie v rybolovné oblasti spadající pod svrchovanost nebo jurisdikci Mauricia a finanční příspěvek poskytovaný Evropskou unií. Období uplatňování uvedeného protokolu skončilo dne 27. ledna 2017.

Hlavním cílem nového protokolu je zajistit rybolovná práva pro plavidla Unie v mauricijských vodách na základě nejlepších dostupných vědeckých doporučení Komise pro tuňáky Indického oceánu (IOTC) a případně v mezích dostupného přebytku. Komise formulovala svůj postoj zčásti na základě výsledků hodnocení předchozího protokolu (2014–2017) a do budoucnosti zaměřeného posouzení toho, zda by měl být uzavřen nový protokol. Obě byla provedena externími odborníky. Protokol Evropské unii a Mauricijské republice rovněž v zájmu obou stran umožní užší spolupráci při podpoře politiky udržitelného rybolovu, odpovědného využívání rybolovných zdrojů v mauricijských vodách a podpoře úsilí Mauricia o rozvoj své udržitelné oceánské ekonomiky.

Nový protokol stanoví celkový finanční příspěvek ve výši 2 300 000 EUR pro celé období (2017–2021).

Tento celkový finanční příspěvek tvoří:

• částka 220 000 EUR ročně za přístup do mauricijských vod odpovídající referenčnímu množství 4 000 tun ročně;

• zvláštní částka ve výši 220 000 EUR ročně na podporu a provádění rybářské odvětvové politiky Mauricia a

• dodatečná částka ve výši 135 000 EUR na podporu námořní politiky a oceánské ekonomiky.

******

Výbor pro rozpočet vyzývá Výbor pro rybolov jako věcně příslušný výbor, aby Parlamentu doporučil schválení návrhu rozhodnutí Rady o uzavření protokolu, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou

Referenční údaje

12476/2017 – C8-0445/2017 – COM(2017)04862017/0223(NLE)

Věcně příslušný výbor

 

PECH

 

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

14.12.2017

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Inese Vaidere

26.9.2017

Datum přijetí

22.2.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

27

3

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Xabier Benito Ziluaga, Jean-Paul Denanot, Ivana Maletić, Pavel Poc, Tomáš Zdechovský

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

27

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

ENF

André Elissen

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ENF

Marco Zanni

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Protokol, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unií a Mauricijskou republikou

Referenční údaje

12476/2017 – C8-0445/2017 – COM(2017)04862017/0223(NLE)

Datum konzultace / žádosti o souhlas

13.12.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

PECH

14.12.2017

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

14.12.2017

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Norica Nicolai

12.10.2017

 

 

 

Projednání ve výboru

21.11.2017

24.1.2018

 

 

Datum přijetí

27.2.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Clara Eugenia Aguilera García, Alain Cadec, David Coburn, Linnéa Engström, João Ferreira, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Norbert Erdős

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Liliana Rodrigues

Datum předložení

5.3.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

19

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

GUE/NGL

João Ferreira, Liadh Ní Riada

PPE

Alain Cadec, Norbert Erdős, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Liliana Rodrigues, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Linnéa Engström

3

-

EFDD

David Coburn, Mike Hookem

ENF

Sylvie Goddyn

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 4. dubna 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí