Postupak : 2017/0223(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0053/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0053/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 17/04/2018 - 6.2

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0093

PREPORUKA     ***
PDF 481kWORD 59k
5.3.2018
PE 613.406v02-00 A8-0053/2018

o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola kojim se utvrđuju ribolovne mogućnosti i financijski doprinos predviđeni Sporazumom o partnerstvu u području ribarstva između Europske unije i Republike Mauricijusa

(12476/2017 – C8-0445/2017 – 2017/0223(NLE))

Odbor za ribarstvo

Izvjestiteljica: Norica Nicolai

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE ODBORA ZA PRORAČUNE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola kojim se utvrđuju ribolovne mogućnosti i financijski doprinos predviđeni Sporazumom o partnerstvu u području ribarstva između Europske unije i Republike Mauricijusa

(12476/2017 – C8-0445/2017 – 2017/0223(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća (12476/2017),

–  uzimajući u obzir Protokol kojim se utvrđuju ribolovne mogućnosti i financijski doprinos predviđeni Sporazumom o partnerstvu u području ribarstva između Europske unije i Republike Mauricijusa (12479/2017);

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 43. i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) te člankom 218. stavkom 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0445/2017),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavke 1. i 4. te članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za ribarstvo i mišljenje Odbora za proračune (A8-0053/2018),

1.  daje suglasnost za sklapanje Protokola;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Republike Mauricijusa.


OBRAZLOŽENJE

Indijski ocean drugi je najveći izvor tune na svijetu te najveći izvor ulova tune za flotu EU-a. Najveći dio ulova u Indijskom oceanu čine žutoperajna i velikoooka tuna, koje većinom lovi tajvanska flota (70 %), dok flota EU-a ostvaruje samo 8,9 % ukupnog godišnjeg ulova.

Republika Mauricijus otočna je država u Indijskom oceanu, smještena 2 000 kilometara od jugoistočne obale kontinentalne Afrike, čija je kopnena površina 2 040 km2 i koja ima pomorsku zonu od 2,3 milijuna km2 te isključivu gospodarsku zonu od 1,86 milijuna km2. Zemlja se sastoji od otoka Mauricijusa i Rodriguesa, vanjskih otoka Sv. Brandona i Agalége te spornih područja otoka Tromelin i arhipelaga Chagos.

U republici Maruicijusu živi 1,27 milijuna stanovnika, od kojih 1,25 milijuna živi na otoku Mauricijusu, a 38 000 na otoku Rodriguesu, a zemlja nastoji dodatno smanjiti smrtnost djece, poboljšati zdravstvenu skrb i postići pravedniju raspodjelu dohotka.

Gospodarstvo Mauricijusa bilježi stalan rast, koji je samo tijekom svjetske gospodarske krize pao s 4,6 % godišnje na 3,2 %, pri čemu se u sektoru ribarstva ostvaruje otprilike 1,4 % BDP-a zemlje. Ribarstvo i gospodarstvo oceana uključeni su u razvojni plan zemlje za 2015. kao jedni od glavnih stupova, uz posvećivanje dužne pažnje dugoročnom upravljanju i održivom iskorištavanju morskog okoliša.

Republika Mauricijus usvojila je 2007. godine Zakon o ribarstvu i pomorskim resursima, koji je stupio na snagu 2008., u cilju pružanja bolje zaštite i očuvanja pomorskih resursa te boljeg upravljanja njima. Iako Republika Mauricijus nema patrolnih plovila, za izdavanje ribarske dozvole potrebno je imati funkcionalan sustav za praćenje plovila (VMS), a zahvaljujući suradnji s Komisijom za Indijski ocean omogućene su patrolne misije. Nadalje, restrukturiranje i spajanje nekadašnjih agencija i ministarstava u Ministarstvo gospodarstva oceana, pomorskih resursa, ribarstva, pomorstva i vanjskih otoka, zajedno s usvajanjem novog zakonodavstva u području ribarstva trebalo bi dovesti do usklađivanja zakonodavstva te zemlje s rezolucijama Komisije za Indijski ocean, kao i do veće učinkovitosti i boljeg upravljanja.

Prvi bilateralni sporazum o ribarstvu između EU-a i Republike Mauricijusa sklopljen je 1989., a zadnji Protokol o ribarstvu počeo se primjenjivati 2014. te je istekao 27. siječnja 2017. Zadnji Protokol obuhvaćao je godišnju referentnu tonažu od 5 500 tona godišnje za godišnji financijski doprinos u iznosu od 660 000 EUR, od čega je 302 500 EUR bilo namijenjeno podršci i provedbi ribarstvene i pomorske politike zemlje.

Ex-post evaluacija zadnjeg Protokola pokazala je da je taj okvir bio koristan za obje strane. Mauricijska vlada koristila je sredstva EU-a za sektorsku potporu, bolju zaštitu isključivog gospodarskog pojasa te znatan napredak u provedbi svoje politike zaštite okoliša i promicanju održivosti. U isto vrijeme, korist za flotu EU-a očitovala se u stabilnijem, predvidljivijem i jasnijem okviru, posebno s obzirom na sve ostale aktivne sporazume o partnerstvu u održivom ribarstvu u toj regiji.

Na temelju rezultata tih ex-post i ex-ante izvješća, novi Protokol između Europske unije i Republike Mauricijusa parafiran je 26. travnja 2017. na razdoblje od četiri godine. Taj novi Protokol u skladu je s ciljevima zajedničke ribarstvene politike i njezinom vanjskom dimenzijom.

Protokolom se jamče ribolovne mogućnosti za 40 tunolovaca plivaričara i 45 plovila s površinskim parangalima, kao i najviše 20 opskrbnih plovila za ispomoć aktivnostima ribarskih plovila EU-a.

Godišnji utjecaj na proračun iznosi 575 000 EUR, odnosno 2 300 000 EUR ukupno, a raspoređuje se kako slijedi:

a)  referentna tonaža od 4 000 tona, za koju je utvrđen godišnji iznos za pristup od 220 000 EUR;

b)  potpora za razvoj sektorske ribarstvene politike Republike Mauricijusa, koja iznosi 220 000 EUR godišnje i

c)  potpora za razvoj u području gospodarstva oceana, koja iznosi 135 000 EUR godišnje.

Ako godišnja razina ulova za ribarska plovila EU-a prijeđe godišnju referentnu tonažu, financijski doprinos za svaku prekomjernu tonu ulova iznosit će 55 EUR, do najvišeg iznosa jednakog dvostrukoj vrijednosti planiranog godišnjeg iznosa od 220 000 EUR. Ako se ta granica premaši, prekomjerni iznos bit će isplaćen u narednoj godini.

Kao dio Protokola, Republika Mauricijus primjenjivat će iste tehničke mjere i mjere očuvanja na sve industrijske flote koje djeluju u njezinim vodama, kako bi se zajamčili jednaki uvjeti za sve. U isto vrijeme, nadležna tijela Mauricijusa dostavit će EU-u relevantne informacije o stranim ribolovnim aktivnostima u svojim vodama.

Kad je riječ o poštovanju ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava, EU i Republika Mauricijus provoditi će taj sporazum u skladu s člankom 9. Sporazuma iz Cotonoua.

U skladu sa zajedničkom ribarstvenom politikom i ciljevima Mauricijusa u području ribarstva i gospodarstva, dvije će strane surađivati u području borbe protiv ribolova NNN, s obzirom na to da se u Protokolu od plovila EU-a zahtijeva da smjesta prijave sve primijećene sumnjive aktivnosti.

Zajednički odbor sastavljen od članova obiju strana utvrdit će na temelju nacionalne ribarstvene i pomorske politike Mauricijusa godišnje i višegodišnje ciljeve koje treba ostvariti s pomoću razvoja odgovornog i održivog ribarstva. Zajednički odbor ocjenjivat će napredak u ostvarivanju tih ciljeva te će moći revidirati ili obustaviti financijski doprinos u slučaju da rezultati nisu u skladu s programom.

Obje su se strane složile da će poštovati propise i preporuke Komisije za Indijski ocean i da će ih uzeti u obzir, zajedno s najboljim raspoloživim znanstvenim mišljenjima, pri dogovaranju mjera potrebnih za osiguranje održivog upravljanja ribolovnim resursima Mauricijusa, kad je riječ o plovilima EU-a.

Ovaj Protokol može se obustaviti ili prekinuti na inicijativu bilo koje od dviju strana, pod uvjetom da je tri mjeseca odnosno šest mjeseci ranije dostavljena prethodna obavijest u pisanom obliku. Obustava se može pokrenuti ako jedna od strana ne poštuje odredbe Protokola ili ako je došlo do povrede temeljnih ili ljudskih prava. U slučaju postupka obustave ili prekida pokrenut će savjetovanja između EU-a i Republike Mauricijusa kako bi se pronašlo diplomatsko rješenje.


MIŠLJENJE ODBORA ZA PRORAČUNE (23.2.2018)

upućeno Odboru za ribarstvo

o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola kojim se utvrđuju ribolovne mogućnosti i financijski doprinos predviđeni Sporazumom o partnerstvu u području ribarstva između Europske unije i Republike Mauricijusa

12476/2017 – C8-0445/2017 – 2017/0223(NLE)

Izvjestiteljica za mišljenje: Inese Vaidere

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Na temelju odgovarajućih pregovaračkih smjernica Komisija je pregovarala s Vladom Mauricijusa u cilju sklapanja novog Protokola uz Sporazum o partnerstvu u području ribarstva između Europske unije i Republike Mauricijusa. Nakon tih pregovora novi je Protokol parafiran 26. travnja 2017. Protokolom je obuhvaćeno razdoblje od četiri godine od datuma početka njegove privremene primjene, to jest od datuma njegova potpisivanja, kako je utvrđeno u njegovu članku 15.

U prvom Protokolu uz Sporazum o partnerstvu u području ribarstva za razdoblje od tri godine utvrđene su ribolovne mogućnosti koje se dodjeljuju plovilima Unije u ribolovnoj zoni pod suverenitetom ili jurisdikcijom Mauricijusa te financijski doprinos koji odobrava Europska unija. Razdoblje primjene tog protokola isteklo je 27. siječnja 2017.

Glavni je cilj novog Protokola osigurati ribolovne mogućnosti za plovila Unije u vodama Mauricijusa na temelju najboljih raspoloživih znanstvenih mišljenja i poštujući preporuke Komisije za tunu u Indijskom oceanu (IOTC), unutar granica raspoloživog viška ako je to primjenjivo. Komisija je svoje stajalište dijelom odredila na temelju rezultata evaluacije prethodnog protokola (2014. – 2017.) i na temelju procjene potrebe za sklapanjem novog protokola u budućnosti. I evaluaciju i procjenu proveli su vanjski stručnjaci. Osim toga, Protokolom će se Europskoj uniji i Republici Mauricijusu omogućiti snažnija suradnja u području promicanja politike održivog ribarstva i razumnog iskorištavanja ribolovnih resursa u vodama Mauricijusa, te će se poduprijeti nastojanja Mauricijusa da razvije vlastito održivo gospodarstvo oceana, a sve to u interesu obiju stranaka.

Novim se Protokolom predviđa ukupan financijski doprinos od 2 300 000 EUR za cijelo razdoblje (2017. – 2021.).

Ukupna financijska naknada obuhvaća:

• godišnji iznos od 220 000 EUR za pristup vodama Mauricijusa, koji odgovara referentnoj tonaži od 4 000 tona godišnje,

• poseban iznos od 220 000 EUR godišnje za potporu i provedbu mauricijske sektorske ribarstvene politike, te

• dodatni iznos od 135 000 EUR za potporu razvoju pomorske politike i gospodarstva oceana.

******

Odbor za proračune poziva Odbor za ribarstvo da kao nadležni odbor preporuči davanje suglasnosti za nacrt odluke Vijeća o sklapanju Protokola kojim se utvrđuju ribolovne mogućnosti i financijski doprinos predviđeni Sporazumom o partnerstvu u području ribarstva između Europske unije i Republike Mauricijusa

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Protokol kojim se utvrđuju ribolovne mogućnosti i financijski doprinos predviđeni Sporazumom o partnerstvu u području ribarstva između Europske unije i Republike Mauricijusa

Referentni dokumenti

12476/2017 – C8-0445/2017 – COM(2017)04862017/0223(NLE)

Nadležni odbor

 

PECH

 

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

14.12.2017

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Inese Vaidere

26.9.2017

Datum usvajanja

22.2.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

27

3

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Xabier Benito Ziluaga, Jean-Paul Denanot, Ivana Maletić, Pavel Poc, Tomáš Zdechovský

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

27

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

ENF

André Elissen

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ENF

Marco Zanni

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Protokol kojim se utvrđuju ribolovne mogućnosti i financijski doprinos predviđeni Sporazumom o partnerstvu u području ribarstva između Europske unije i Republike Mauricijusa

Referentni dokumenti

12476/2017 – C8-0445/2017 – COM(2017)04862017/0223(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

13.12.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

PECH

14.12.2017

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

14.12.2017

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Norica Nicolai

12.10.2017

 

 

 

Razmatranje u odboru

21.11.2017

24.1.2018

 

 

Datum usvajanja

27.2.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

19

3

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Clara Eugenia Aguilera García, Alain Cadec, David Coburn, Linnéa Engström, João Ferreira, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Norbert Erdős

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Liliana Rodrigues

Datum podnošenja

5.3.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

19

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

GUE/NGL

João Ferreira, Liadh Ní Riada

PPE

Alain Cadec, Norbert Erdős, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Liliana Rodrigues, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Linnéa Engström

3

-

EFDD

David Coburn, Mike Hookem

ENF

Sylvie Goddyn

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 4. travnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti