Procedure : 2017/0223(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0053/2018

Ingediende teksten :

A8-0053/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 17/04/2018 - 6.2

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0093

AANBEVELING     ***
PDF 396kWORD 64k
5.3.2018
PE 613.406v02-00 A8-0053/2018

betreffende het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting van een protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Mauritius

(12476/2017– C8-0445/2017 – 2017/0223(NLE))

Commissie visserij

Rapporteur Norica Nicolai

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 ADVIES van de Begrotingscommissie
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

betreffende het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting van een protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Mauritius

(12476/2017 – C8-0445/2017 – 2017/0223(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (12476/2017),

–  gezien het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Mauritius (12479/2017),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens de artikelen 43 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, letter a), en artikel 218, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0445/2017),

–  gezien artikel 99, leden 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie visserij en het advies van de Begrotingscommissie (A8-0053/2018),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en van de Republiek Mauritius.


TOELICHTING

De Indische Oceaan is de op een na grootste leverancier van tonijn ter wereld en de grootste bron van tonijnvangst voor de EU-vloot. De grootste vangsten in de Indische Oceaan betreffen geelvintonijn en grootoogtonijn, waarop vooral wordt gevist door de Taiwanese vloot, terwijl slechts 8,9 % van de totale jaarlijkse vangsten voor rekening van de EU-vloot komt.

De Republiek Mauritius is een eilandstaat in de Indische Oceaan die 2 000 km buiten de zuidoostelijke kust van continentaal Afrika ligt en een landoppervlak van 2 040 km2, een maritieme zone van 2,3 miljoen km2 en een exclusieve economische zone (EEZ) van 1,86 miljoen km2 heeft. Het land omvat de eilanden Mauritius, Rodrigues, de perifere eilanden St. Brandon en Agalega, en de omstreden gebieden van het eiland Tromelin en de Chagos-archipel.

Met een bevolking van 1,27 miljoen mensen, waarvan er 1,25 miljoen op het eiland Mauritius wonen en 38 000 op het eiland Rodrigues, poogt het land de kindersterfte te verminderen, de gezondheidszorg te verbeteren en een evenwichtigere verdeling van het inkomen te bewerkstelligen.

Mauritius kent een voortdurend groeiende economie, die alleen tijdens de economische crisis van 4,6 % per jaar naar 3,2 % daalde, en waarbinnen de visserijsector ca. 1,4 % van het bbp van het land uitmaakt. Het ontwikkelingsplan van het land voor 2015 omvat visserij en oceaaneconomie als een van de belangrijkste pijlers, waarbij gelet wordt op langetermijnbeheer en duurzame exploitatie van het mariene milieu.

In 2007 nam het land de wet inzake visserij en mariene hulpbronnen aan (Fisheries and Marine Resources Act) die in 2008 van kracht werd en tot doel had het beheer, de bescherming en de instandhouding van de mariene hulpbronnen te verbeteren. Hoewel de Republiek Mauritius geen patrouillevaartuigen bezit, is voor alle vismachtigingen een functionerend vaartuigvolgsysteem (VMS) voorgeschreven, en de samenwerking met de Commissie voor de Indische Oceaan (IOC) biedt de mogelijkheid van patrouillemissies. Daarnaast zal de herstructurering en samenvoeging van de vroegere agentschappen en ministeries tot één Ministerie van Oceaaneconomie, mariene hulpbronnen, visserij, scheepvaart en perifere eilanden, in combinatie met de goedkeuring van nieuwe visserijwetgeving, de wetgeving van het land laten aansluiten bij de resoluties van de IOC en voor grotere efficiëntie en beter beheer zorgen.

De eerste bilaterale visserijovereenkomst tussen de EU en de Republiek Mauritius werd gesloten in 1989, en het meest recente visserijprotocol ging in 2014 in en eindigde op 27 januari 2017. Dit protocol had betrekking op een jaarlijks referentietonnage van 5 500 ton/jaar, voor een jaarlijkse financiële tegenprestatie van 660 000 EUR, waarvan 302 000 EUR bestemd was voor steun aan en tenuitvoerlegging van het maritiem en visserijbeleid van het land.

Uit de ex-postevaluatie van het vorige protocol blijkt dat beide partijen profijt hebben gehad van dit kader en dat de Mauritiaanse regering de EU-middelen heeft benut ten behoeve van sectorale steun, een betere EEZ-bescherming en aanzienlijke vooruitgang bij het uitvoeren van haar milieubeleid en het bevorderen van duurzaamheid. Tegelijkertijd heeft de EU-vloot geprofiteerd van een stabieler, voorspelbaarder en duidelijker kader, met name gezien alle overige Partnerschapsovereenkomsten inzake duurzame visserij (SFPA's) die de regio kent.

Op basis van de resultaten van dit ex-postverslag en ex-anteverslag is op 26 april 2017 een nieuw protocol tussen de EU en de Republiek Mauritius opgezet, met een looptijd van vier jaar. Het nieuwe protocol sluit aan bij de doelstellingen van het GVB en de externe aspecten daarvan.

Dit protocol voorziet in visserijmogelijkheden voor 40 vaartuigen voor de tonijnvisserij met de ringzegen en 45 vaartuigen voor de visserij met de drijvende beug, alsmede voor maximaal 20 bevoorradingsvaartuigen ter ondersteuning van de activiteiten van de EU-vaartuigen.

De jaarlijkse impact op de begroting beloopt 575 000 EUR, en in totaal een bedrag van 2 300 000 EUR dat als volgt wordt verdeeld:

a)  een referentietonnage van 4 000 ton, waarvoor een jaarlijks bedrag voor de toegang tot de wateren wordt betaald van 220 000 EUR;

b)  steun voor de ontwikkeling van het sectorale visserijbeleid van de Republiek Mauritius ten belope van 220 000 EUR per jaar; alsmede

c)  steun voor ontwikkeling op het gebied van de oceaaneconomie ten belope van 135 000 EUR per jaar.

Indien het jaarlijkse niveau van de vangsten van EU-vaartuigen het jaarlijkse referentietonnage overstijgt, bedraagt de financiële tegenprestatie voor elke ton extra 55 EUR, met een maximum van tweemaal het geplande bedrag van 220 000 EUR per jaar. Indien deze limiet wordt overschreden, wordt het bijkomende bedrag het daaropvolgende jaar uitbetaald.

Als onderdeel van het protocol zal de Republiek Mauritius dezelfde technische en instandhoudingsmaatregelen toepassen op alle industriële vloten die in haar wateren opereren, zodat er sprake is van gelijke voorwaarden voor allen. Tevens zullen de Mauritiaanse autoriteiten de EU van relevante informatie voorzien over buitenlandse visserijactiviteiten in hun wateren.

Wat de eerbiediging van de mensenrechten, de democratische beginselen en de rechtsstaat betreft zullen de EU en de Republiek Mauritius deze overeenkomst ten uitvoer leggen overeenkomstig artikel 9 van de Overeenkomst van Cotonou.

Zoals aansluit bij het GVB en de economische en visserijdoelstellingen van Mauritius zullen de partijen samenwerken bij de bestrijding van IOO, met betrekking waartoe het protocol EU-vaartuigen aanspoort verdachte activiteiten onmiddellijk te melden.

De gemengde commissie, bestaand uit vertegenwoordigers van beide partijen, zal op basis van het nationale maritieme en visserijbeleid van Mauritius jaarlijkse en meerjarendoelstellingen vaststellen waarnaar bij de ontwikkeling van verantwoorde en duurzame visserij zal worden gestreefd. De gemengde commissie zal de vooruitgang bij deze doelstellingen evalueren en kan de financiële tegenprestatie herzien of opschorten indien de resultaten niet in overeenstemming zijn met de programmering.

Beide partijen hebben toegezegd de regels en aanbevelingen van de IOC te zullen naleven en deze tezamen met het beste beschikbare wetenschappelijke advies in aanmerking te zullen nemen wanneer de gemengde commissie tot overeenstemming komt over de maatregelen die nodig zijn om een duurzaam beheer van de visbestanden van Mauritius te waarborgen, voor zover het EU-vaartuigen betreft.

Dit protocol kan op initiatief van elk van de partijen worden opgeschort of beëindigd mits hiervan drie resp. zes maanden van tevoren schriftelijk kennis wordt gegeven. Om opschorting kan worden gevraagd wanneer een van de partijen zich niet aan de bepalingen van het protocol houdt, met name wanneer er fundamentele elementen of mensenrechten zijn geschonden. Zowel de opschortings- als de beëindigingsprocedure leiden tot overleg tussen de EU en de Republiek Mauritius met het doel tot een diplomatieke oplossing te komen.


ADVIES van de Begrotingscommissie (23.2.2018)

aan de Commissie visserij

inzake het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Mauritius

(12476/2017 – C8-0445/2017 – 2017/0223(NLE))

Rapporteur voor advies: Inese Vaidere

BEKNOPTE MOTIVERING

Op basis van de desbetreffende onderhandelingsrichtsnoeren heeft de Commissie met de regering van Mauritius onderhandelingen gevoerd met het oog op het sluiten van een nieuw protocol bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Mauritius. Na afloop van deze onderhandelingen is op 26 april 2017 een nieuw protocol geparafeerd. Het protocol bestrijkt een periode van vier jaar vanaf de datum van voorlopige toepassing, d.w.z. vanaf de datum van de ondertekening ervan, zoals bepaald in artikel 15 van het protocol.

Het eerste protocol bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij voorzag, voor een periode van drie jaar, in vangstmogelijkheden voor vaartuigen van de Unie die vissen in de visserijzone waarover Mauritius de soevereiniteit of jurisdictie heeft, en in de financiële tegenprestatie van de Europese Unie. De periode waarin dat protocol van toepassing was, is op 27 januari 2017 verstreken.

Het nieuwe protocol is er in de eerste plaats op gericht om de vaartuigen van de Unie vangstmogelijkheden in de wateren van Mauritius te bieden op basis van het beste beschikbare wetenschappelijke advies, met inachtneming van de aanbevelingen van de Commissie voor de tonijnvisserij in de Indische Oceaan (IOTC – Indian Ocean Tuna Commission) en, indien van toepassing, binnen de grenzen van het beschikbare overschot. De Commissie heeft zich onder meer gebaseerd op de resultaten van een evaluatie van het vorige protocol (2014-2017) en op een verkennende evaluatie waarin is nagegaan of een nieuw protocol moest worden gesloten. Beide werden uitgevoerd door externe deskundigen. Voorts zal het protocol het voor de Europese Unie en de Republiek Mauritius mogelijk maken om nauwer samen te werken met het oog op de bevordering van een duurzaam visserijbeleid en een verantwoorde exploitatie van de visbestanden in de Mauritiaanse wateren, en zal het Mauritius ondersteuning bieden bij zijn inspanningen om zijn duurzame oceaaneconomie te ontwikkelen, dit alles in het belang van beide partijen.

Het nieuwe protocol voorziet in een totale financiële tegenprestatie van 2 300 000 EUR voor de gehele periode (2017-2021).

Deze financiële tegenprestatie omvat:

• een jaarlijks bedrag van 220 000 EUR voor toegang tot de Mauritiaanse wateren, wat overeenkomt met een referentietonnage van 4 000 ton per jaar;

• een specifiek bedrag van 220 000 EUR per jaar voor de ondersteuning en uitvoering van het sectorale visserijbeleid van Mauritius; en

• een aanvullend bedrag van 135 000 EUR ter ondersteuning van de ontwikkeling van het maritiem beleid en de oceaaneconomie.

******

De Begrotingscommissie verzoekt de bevoegde Commissie visserij het Parlement aan te bevelen zijn goedkeuring te hechten aan het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Mauritius.

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Mauritius

Document- en procedurenummers

12476/2017 – C8-0445/2017 – COM(2017)04862017/0223(NLE)

Commissie ten principale

 

PECH

 

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

BUDG

14.12.2017

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Inese Vaidere

26.9.2017

Datum goedkeuring

22.2.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

27

3

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Nedzhmi Ali, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Xabier Benito Ziluaga, Jean-Paul Denanot, Ivana Maletić, Pavel Poc, Tomáš Zdechovský

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE ADVISERENDE COMMISSIE

27

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

ENF

André Elissen

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ENF

Marco Zanni

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Mauritius

Document- en procedurenummers

12476/2017 – C8-0445/2017 – COM(2017)04862017/0223(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

13.12.2017

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

PECH

14.12.2017

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

BUDG

14.12.2017

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Norica Nicolai

12.10.2017

 

 

 

Behandeling in de commissie

21.11.2017

24.1.2018

 

 

Datum goedkeuring

27.2.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

19

3

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Clara Eugenia Aguilera García, Alain Cadec, David Coburn, Linnéa Engström, João Ferreira, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Norbert Erdős

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Liliana Rodrigues

Datum indiening

5.3.2018


HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

19

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

GUE/NGL

João Ferreira, Liadh Ní Riada

PPE

Alain Cadec, Norbert Erdős, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Liliana Rodrigues, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Linnéa Engström

3

-

EFDD

David Coburn, Mike Hookem

ENF

Sylvie Goddyn

0

0

 

 

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 4 april 2018Juridische mededeling - Privacybeleid