RECOMANDARE referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Mauritius

  5.3.2018 - (12476/2017– C8-0445/2017 – 2017/0223(NLE)) - ***

  Comisia pentru pescuit
  Raportoare: Norica Nicolai

  Procedură : 2017/0223(NLE)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A8-0053/2018
  Texte depuse :
  A8-0053/2018
  Dezbateri :
  Texte adoptate :

  PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Mauritius

  (12476/2017 – C8-0445/2017 – 2017/0223(NLE))

  (Procedura de aprobare)

  Parlamentul European,

  –  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (12476/2017),

  –  având în vedere proiectul de Protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Mauritius (12479/2017),

  –  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 43, articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) și articolul 218 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0445/2017),

  –  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

  –  având în vedere recomandarea Comisiei pentru pescuit și avizul Comisiei pentru bugete (A8-0053/2018),

  1.  aprobă încheierea protocolului;

  2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Mauritius.

  EXPUNERE DE MOTIVE

  Oceanul Indian este al doilea cel mai mare furnizor de ton din lume și principalul loc de aprovizionare cu ton al flotei UE. Tonul obez și tonul cu aripioare galbene sunt cele mai capturate specii din Oceanul Indian, în special de către flota taiwaneză (70 %), în timp ce flota UE realizează numai 8,9 % din capturile totale anuale.

  Republica Mauritius este un stat insular din Oceanul Indian, situat la 2 000 kilometri de coasta sud-vestică a Africii continentale, cu o suprafață de 2 040 km², o zonă maritimă de 2,3 de milioane de km² și o zonă economică exclusivă (ZEE) de 1,86 milioane de km². Țara cuprinde insulele Mauritius, Rodrigues, insulele periferice St Brandon și Agaléga și teritoriile disputate ale Arhipelagului Chagos și Insulei Tromelin.

  Cu o populație de 1,27 de milioane de persoane, dintre care 1,25 milioane locuiesc pe insula Mauritius și 38 000 pe insula Rodrigues, această țară încearcă să reducă în continuare mortalitatea infantilă, să îmbunătățească accesul la asistență medicală și să asigure o repartizare mai echitabilă a veniturilor.

  Mauritius are o economie în continuă creștere, care a scăzut doar de la 4,6 % la 3,2 % anual în timpul crizei economice mondiale, iar sectorul pescuitului reprezintă aproximativ 1,4 % din PIB-ul țării. Unul dintre pilonii principali ai planului de dezvoltare al țării din 2015 este pescuitul și economia maritimă, asigurându-se respectul cuvenit pentru gestionarea pe termen lung și exploatarea sustenabilă a mediului marin.

  În 2007, Mauritius a adoptat Legea privind pescuitul și resursele marine (Fisheries and Marine Resources Act), care a intrat în vigoare în 2008 și al cărei obiectiv este să asigure o mai bună gestionare, protecție și conservare a resurselor marine. Deși Republica Mauritius nu are nave de patrulare, licențele de pescuit impun ca navele să aibă la bord un sistem funcțional de monitorizare a navelor (SMV); astfel, cooperarea cu Comisia Oceanului Indian oferă oportunitatea de a realiza misiuni de patrulare. În plus, restructurarea fostelor agenții și ministere și fuzionarea acestora în Ministerul pentru Economia Oceanelor, Resursele Marine, Pescuit, Transportul Maritim și Insule, precum și adoptarea unei noi legislații în domeniul pescuitului va asigura conformitatea legislației țării cu rezoluțiile Comisiei Oceanului Indian și va crește eficiența și va îmbunătăți gestionarea acestui sector.

  Primul acord de pescuit bilateral între UE și Republica Mauritius a fost adoptat în 1989, iar cel mai recent protocol în domeniul pescuitului a început în 2014 și s-a încheiat la 27 ianuarie 2017. Tonajul de referință anual prevăzut în cel mai recent protocol era de 5 500 t/an pentru o contribuție financiară anuală de 660 000 EUR, din care 302 500 EUR erau alocați pentru sprijinirea și punerea în aplicare a politicii în domeniul maritim și al pescuitului a țării.

  Potrivit evaluării ex-post a protocolului precedent, ambele părți au beneficiat de acest cadru - guvernul Republicii Mauritius a utilizat fondurile UE pentru a acorda sprijin sectorial, pentru a asigura o mai bună protecție a ZEE, pentru a avansa cât mai mult în punerea în aplicare a politicii sale de mediu și pentru a promova sustenabilitatea. La rândul său, flota UE a beneficiat de un cadru mai stabil, mai previzibil și mai clar, în special având în vedere toate celelalte acorduri de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil în vigoare în regiune.

  Pe baza rezultatelor rapoartelor ex post și ex ante, la 26 aprilie 2017, a fost parafat un nou protocol între UE și Republica Mauritius, care acoperă o perioadă de patru ani. Noul protocol este în concordanță cu obiectivele politicii comune în domeniul pescuitului și cu dimensiunea sa externă.

  Protocolul oferă posibilități de pescuit pentru 40 de nave de pescuit de ton cu plasă-pungă și 45 de nave cu paragate plutitoare, precum și pentru maximum 20 de nave de aprovizionare care sprijină operațiunile navelor de pescuit ale UE.

  Implicațiile bugetare anuale sunt de 575 000 EUR, cu un total de 2 300 000 EUR, alocat după cum urmează:

  a)  un tonaj de referință de 4 000 de tone, pentru care s-a stabilit o sumă anuală legată de acces în valoare de 220 000 EUR;

  b)  un sprijin pentru dezvoltarea politicii sectoriale în domeniul pescuitului a Republicii Mauritius în valoare de 220 000 EUR pe an; și

  c)  un sprijin pentru dezvoltare în domeniul economiei maritime, în valoare de 135 000 EUR pe an.

  În cazul în care nivelul anual al capturilor navelor de pescuit ale UE depășește tonajul de referință anual, contribuția financiară pentru fiecare tonă capturată peste limită va fi de 55 EUR, fără a depăși dublul valorii anuale planificate, în valoare de 220 000 EUR. În cazul în care această limită este depășită, suma peste limită va fi plătită în anul următor.

  În cadrul protocolului, Republica Mauritius va aplica aceleași măsuri tehnice și de conservare pentru toate flotele industriale care operează în apele sale, pentru a asigura condiții de concurență echitabile. Autoritățile mauritiene vor furniza totodată UE informații relevante privind activitățile de pescuit străine în apele sale.

  În ceea ce privește respectarea drepturilor omului, a principiilor democratice și a statului de drept, UE și Republica Mauritius vor pune în aplicare prezentul acord în conformitate cu articolul 9 din Acordul de la Cotonou.

  În conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului și cu obiectivele economice și în domeniul pescuitului ale Republicii Mauritius, părțile vor coopera în domeniul combaterii pescuitului INN, protocolul prevăzând ca navele UE să raporteze imediat orice activitate suspectă observă.

  Comitetul mixt, compus din reprezentanți ai ambelor părți, va stabili, pe baza politicii naționale în domeniul maritim și al pescuitului a Republicii Mauritius, obiectivele anuale și multianuale de atins în vederea dezvoltării pescuitului responsabil și sustenabil. Comitetul mixt evaluează progresele înregistrate în realizarea acestor obiective și poate revizui sau suspenda contribuția financiară, în cazul în care rezultatele obținute nu sunt conforme cu programarea.

  Ambele părți au convenit să respecte reglementările și recomandările Comisiei Oceanului Indian și să țină seama de acestea și de cele mai bune avize științifice disponibile atunci când comitetul mixt ia decizii cu privire la măsurile necesare pentru a asigura gestionarea sustenabilă a resurselor piscicole ale Republicii Mauritius, cel puțin în ceea ce privește navele UE.

  Prezentul protocol poate fi suspendat sau reziliat la inițiativa oricăreia dintre cele două părți prin notificarea în scris cu trei luni, respectiv șase luni în prealabil. Se poate proceda la suspendare în cazul în care una dintre părți nu respectă dispozițiile prezentului protocol sau în cazul în care are loc o încălcare a drepturilor fundamentale sau a drepturilor omului. Atât în cazul procedurii de suspendare, cât și al celei de reziliere, se vor iniția consultări între UE și Republica Mauritius în vederea găsirii unei soluții diplomatice.

  AVIZ al Comisiei pentru bugete (23.2.2018)

  destinat Comisiei pentru pescuit

  referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Mauritius

  12476/2017 – C8-0445/2017 – 2017/0223(NLE)

  Raportoare pentru aviz: Inese Vaidere

  JUSTIFICARE SUCCINTĂ

  Pe baza directivelor de negociere relevante, Comisia a purtat negocieri cu guvernul Republicii Mauritius, în scopul încheierii unui nou protocol la acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Mauritius. După încheierea acestor negocieri, a fost parafat un nou protocol, la 26 aprilie 2017. Protocolul acoperă o perioadă de patru ani de la data aplicării sale provizorii, și anume de la data la care a fost semnat, așa cum se prevede la articolul 15.

  Primul protocol la acordul de parteneriat în domeniul pescuitului stabilea, pentru o perioadă de trei ani, posibilitățile de pescuit acordate navelor Uniunii în zona de pescuit aflată sub suveranitatea sau jurisdicția Republicii Mauritius, precum și contribuția financiară acordată de Uniunea Europeană. Perioada de aplicare a protocolului respectiv a expirat la 27 ianuarie 2017.

  Obiectivul principal al noului protocol este să ofere posibilități de pescuit pentru navele Uniunii în apele Republicii Mauritius, ținând cont de cele mai bune avize științifice disponibile și respectând recomandările Comisiei Tonului din Oceanul Indian (IOTC) și, dacă este cazul, în limitele surplusului disponibil. Comisia și-a bazat poziția, printre altele, pe rezultatele unei evaluări a protocolului anterior (2014-2017) și a unei evaluări prospective privind necesitatea încheierii unui nou protocol. Ambele au fost realizate de experți externi. Protocolul va permite, de asemenea, Uniunii Europene și Republicii Mauritius să colaboreze mai strâns în vederea promovării unei politici sustenabile în domeniul pescuitului, a unei exploatări mai responsabile a resurselor piscicole din apele Republicii Mauritius și să sprijine eforturile Republicii Mauritius de a-și dezvolta o economie maritimă sustenabilă, în interesul ambelor părți.

  Noul protocol prevede o contribuție financiară totală de 2 300 000 EUR pentru întreaga perioadă (2017-2021).

  Contribuția financiară totală cuprinde:

  • o sumă anuală de 220 000 EUR pentru accesul în apele mauritiene, echivalentă unui tonaj de referință de 4 000 de tone pe an;

  • o sumă specifică de 220 000 EUR pe an pentru sprijinirea și implementarea politicii sectoriale a Republicii Mauritius în domeniul pescuitului; precum și

  • o sumă suplimentară de 135 000 EUR pentru sprijinirea dezvoltării politicii maritime și a economiei maritime.

  ******

  Comisia pentru bugete invită Comisia pentru pescuit, care este comisie competentă, să recomande aprobarea proiectului de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Mauritius.

  PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

  Titlu

  Protocolul de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Mauritius

  Referințe

  12476/2017 – C8-0445/2017 – COM(2017)04862017/0223(NLE)

  Comisie competentă

   

  PECH

   

   

   

   

  Aviz emis de către

  Data anunțului în plen

  BUDG

  14.12.2017

  Raportor/Raportoare pentru aviz:

  Data numirii

  Inese Vaidere

  26.9.2017

  Data adoptării

  22.2.2018

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  27

  3

  1

  Membri titulari prezenți la votul final

  Nedzhmi Ali, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureșan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Xabier Benito Ziluaga, Jean-Paul Denanot, Ivana Maletić, Pavel Poc, Tomáš Zdechovský

  VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

  27

  +

  ALDE

  Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Urmas Paet

  ECR

  Zbigniew Kuźmiuk

  PPE

  Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Siegfried Mureșan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

  VERTS/ALE

  Jordi Solé, Indrek Tarand

  3

  -

  ENF

  André Elissen

  GUE/NGL

  Xabier Benito Ziluaga

  NI

  Eleftherios Synadinos

  1

  0

  ENF

  Marco Zanni

  Legenda simbolurilor utilizate:

  +  :  pentru

  -  :  împotrivă

  0  :  abțineri

  PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

  Titlu

  Protocolul de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Mauritius

  Referințe

  12476/2017 – C8-0445/2017 – COM(2017)04862017/0223(NLE)

  Data sesizării

  13.12.2017

   

   

   

  Comisie competentă

  Data anunțului în plen

  PECH

  14.12.2017

   

   

   

  Comisii sesizate pentru aviz

  Data anunțului în plen

  BUDG

  14.12.2017

   

   

   

  Raportori

  Data numirii

  Norica Nicolai

  12.10.2017

   

   

   

  Examinare în comisie

  21.11.2017

  24.1.2018

   

   

  Data adoptării

  27.2.2018

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  19

  3

  0

  Membri titulari prezenți la votul final

  Clara Eugenia Aguilera García, Alain Cadec, David Coburn, Linnéa Engström, João Ferreira, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Norbert Erdős

  Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

  Liliana Rodrigues

  Data depunerii

  5.3.2018

  VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

  19

  +

  ALDE

  António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

  ECR

  Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

  GUE/NGL

  João Ferreira, Liadh Ní Riada

  PPE

  Alain Cadec, Norbert Erdős, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

  S&D

  Clara Eugenia Aguilera García, Liliana Rodrigues, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

  VERTS/ALE

  Linnéa Engström

  3

  -

  EFDD

  David Coburn, Mike Hookem

  ENF

  Sylvie Goddyn

  0

  0

   

   

  Legenda simbolurilor utilizate:

  +  :  pentru

  -  :  împotrivă

  0  :  abțineri

  Ultima actualizare: 4 aprilie 2018
  Aviz juridic - Politica de confidențialitate