Procedură : 2017/0223(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0053/2018

Texte depuse :

A8-0053/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/04/2018 - 6.2

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0093

RECOMANDARE     ***
PDF 550kWORD 65k
5.3.2018
PE 613.406v01-00 A8-0053/2018

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Mauritius

(12476/2017– C8-0445/2017 – 2017/0223(NLE))

Comisia pentru pescuit

Raportoare: Norica Nicolai

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru bugete
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Mauritius

(12476/2017 – C8-0445/2017 – 2017/0223(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (12476/2017),

–  având în vedere proiectul de Protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Mauritius (12479/2017),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 43, articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) și articolul 218 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0445/2017),

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru pescuit și avizul Comisiei pentru bugete (A8-0053/2018),

1.  aprobă încheierea protocolului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Mauritius.


EXPUNERE DE MOTIVE

Oceanul Indian este al doilea cel mai mare furnizor de ton din lume și principalul loc de aprovizionare cu ton al flotei UE. Tonul obez și tonul cu aripioare galbene sunt cele mai capturate specii din Oceanul Indian, în special de către flota taiwaneză (70 %), în timp ce flota UE realizează numai 8,9 % din capturile totale anuale.

Republica Mauritius este un stat insular din Oceanul Indian, situat la 2 000 kilometri de coasta sud-vestică a Africii continentale, cu o suprafață de 2 040 km², o zonă maritimă de 2,3 de milioane de km² și o zonă economică exclusivă (ZEE) de 1,86 milioane de km². Țara cuprinde insulele Mauritius, Rodrigues, insulele periferice St Brandon și Agaléga și teritoriile disputate ale Arhipelagului Chagos și Insulei Tromelin.

Cu o populație de 1,27 de milioane de persoane, dintre care 1,25 milioane locuiesc pe insula Mauritius și 38 000 pe insula Rodrigues, această țară încearcă să reducă în continuare mortalitatea infantilă, să îmbunătățească accesul la asistență medicală și să asigure o repartizare mai echitabilă a veniturilor.

Mauritius are o economie în continuă creștere, care a scăzut doar de la 4,6 % la 3,2 % anual în timpul crizei economice mondiale, iar sectorul pescuitului reprezintă aproximativ 1,4 % din PIB-ul țării. Unul dintre pilonii principali ai planului de dezvoltare al țării din 2015 este pescuitul și economia maritimă, asigurându-se respectul cuvenit pentru gestionarea pe termen lung și exploatarea sustenabilă a mediului marin.

În 2007, Mauritius a adoptat Legea privind pescuitul și resursele marine (Fisheries and Marine Resources Act), care a intrat în vigoare în 2008 și al cărei obiectiv este să asigure o mai bună gestionare, protecție și conservare a resurselor marine. Deși Republica Mauritius nu are nave de patrulare, licențele de pescuit impun ca navele să aibă la bord un sistem funcțional de monitorizare a navelor (SMV); astfel, cooperarea cu Comisia Oceanului Indian oferă oportunitatea de a realiza misiuni de patrulare. În plus, restructurarea fostelor agenții și ministere și fuzionarea acestora în Ministerul pentru Economia Oceanelor, Resursele Marine, Pescuit, Transportul Maritim și Insule, precum și adoptarea unei noi legislații în domeniul pescuitului va asigura conformitatea legislației țării cu rezoluțiile Comisiei Oceanului Indian și va crește eficiența și va îmbunătăți gestionarea acestui sector.

Primul acord de pescuit bilateral între UE și Republica Mauritius a fost adoptat în 1989, iar cel mai recent protocol în domeniul pescuitului a început în 2014 și s-a încheiat la 27 ianuarie 2017. Tonajul de referință anual prevăzut în cel mai recent protocol era de 5 500 t/an pentru o contribuție financiară anuală de 660 000 EUR, din care 302 500 EUR erau alocați pentru sprijinirea și punerea în aplicare a politicii în domeniul maritim și al pescuitului a țării.

Potrivit evaluării ex-post a protocolului precedent, ambele părți au beneficiat de acest cadru - guvernul Republicii Mauritius a utilizat fondurile UE pentru a acorda sprijin sectorial, pentru a asigura o mai bună protecție a ZEE, pentru a avansa cât mai mult în punerea în aplicare a politicii sale de mediu și pentru a promova sustenabilitatea. La rândul său, flota UE a beneficiat de un cadru mai stabil, mai previzibil și mai clar, în special având în vedere toate celelalte acorduri de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil în vigoare în regiune.

Pe baza rezultatelor rapoartelor ex post și ex ante, la 26 aprilie 2017, a fost parafat un nou protocol între UE și Republica Mauritius, care acoperă o perioadă de patru ani. Noul protocol este în concordanță cu obiectivele politicii comune în domeniul pescuitului și cu dimensiunea sa externă.

Protocolul oferă posibilități de pescuit pentru 40 de nave de pescuit de ton cu plasă-pungă și 45 de nave cu paragate plutitoare, precum și pentru maximum 20 de nave de aprovizionare care sprijină operațiunile navelor de pescuit ale UE.

Implicațiile bugetare anuale sunt de 575 000 EUR, cu un total de 2 300 000 EUR, alocat după cum urmează:

a)  un tonaj de referință de 4 000 de tone, pentru care s-a stabilit o sumă anuală legată de acces în valoare de 220 000 EUR;

b)  un sprijin pentru dezvoltarea politicii sectoriale în domeniul pescuitului a Republicii Mauritius în valoare de 220 000 EUR pe an; și

c)  un sprijin pentru dezvoltare în domeniul economiei maritime, în valoare de 135 000 EUR pe an.

În cazul în care nivelul anual al capturilor navelor de pescuit ale UE depășește tonajul de referință anual, contribuția financiară pentru fiecare tonă capturată peste limită va fi de 55 EUR, fără a depăși dublul valorii anuale planificate, în valoare de 220 000 EUR. În cazul în care această limită este depășită, suma peste limită va fi plătită în anul următor.

În cadrul protocolului, Republica Mauritius va aplica aceleași măsuri tehnice și de conservare pentru toate flotele industriale care operează în apele sale, pentru a asigura condiții de concurență echitabile. Autoritățile mauritiene vor furniza totodată UE informații relevante privind activitățile de pescuit străine în apele sale.

În ceea ce privește respectarea drepturilor omului, a principiilor democratice și a statului de drept, UE și Republica Mauritius vor pune în aplicare prezentul acord în conformitate cu articolul 9 din Acordul de la Cotonou.

În conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului și cu obiectivele economice și în domeniul pescuitului ale Republicii Mauritius, părțile vor coopera în domeniul combaterii pescuitului INN, protocolul prevăzând ca navele UE să raporteze imediat orice activitate suspectă observă.

Comitetul mixt, compus din reprezentanți ai ambelor părți, va stabili, pe baza politicii naționale în domeniul maritim și al pescuitului a Republicii Mauritius, obiectivele anuale și multianuale de atins în vederea dezvoltării pescuitului responsabil și sustenabil. Comitetul mixt evaluează progresele înregistrate în realizarea acestor obiective și poate revizui sau suspenda contribuția financiară, în cazul în care rezultatele obținute nu sunt conforme cu programarea.

Ambele părți au convenit să respecte reglementările și recomandările Comisiei Oceanului Indian și să țină seama de acestea și de cele mai bune avize științifice disponibile atunci când comitetul mixt ia decizii cu privire la măsurile necesare pentru a asigura gestionarea sustenabilă a resurselor piscicole ale Republicii Mauritius, cel puțin în ceea ce privește navele UE.

Prezentul protocol poate fi suspendat sau reziliat la inițiativa oricăreia dintre cele două părți prin notificarea în scris cu trei luni, respectiv șase luni în prealabil. Se poate proceda la suspendare în cazul în care una dintre părți nu respectă dispozițiile prezentului protocol sau în cazul în care are loc o încălcare a drepturilor fundamentale sau a drepturilor omului. Atât în cazul procedurii de suspendare, cât și al celei de reziliere, se vor iniția consultări între UE și Republica Mauritius în vederea găsirii unei soluții diplomatice.


AVIZ al Comisiei pentru bugete (23.2.2018)

destinat Comisiei pentru pescuit

referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Mauritius

12476/2017 – C8-0445/2017 – 2017/0223(NLE)

Raportoare pentru aviz: Inese Vaidere

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Pe baza directivelor de negociere relevante, Comisia a purtat negocieri cu guvernul Republicii Mauritius, în scopul încheierii unui nou protocol la acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Mauritius. După încheierea acestor negocieri, a fost parafat un nou protocol, la 26 aprilie 2017. Protocolul acoperă o perioadă de patru ani de la data aplicării sale provizorii, și anume de la data la care a fost semnat, așa cum se prevede la articolul 15.

Primul protocol la acordul de parteneriat în domeniul pescuitului stabilea, pentru o perioadă de trei ani, posibilitățile de pescuit acordate navelor Uniunii în zona de pescuit aflată sub suveranitatea sau jurisdicția Republicii Mauritius, precum și contribuția financiară acordată de Uniunea Europeană. Perioada de aplicare a protocolului respectiv a expirat la 27 ianuarie 2017.

Obiectivul principal al noului protocol este să ofere posibilități de pescuit pentru navele Uniunii în apele Republicii Mauritius, ținând cont de cele mai bune avize științifice disponibile și respectând recomandările Comisiei Tonului din Oceanul Indian (IOTC) și, dacă este cazul, în limitele surplusului disponibil. Comisia și-a bazat poziția, printre altele, pe rezultatele unei evaluări a protocolului anterior (2014-2017) și a unei evaluări prospective privind necesitatea încheierii unui nou protocol. Ambele au fost realizate de experți externi. Protocolul va permite, de asemenea, Uniunii Europene și Republicii Mauritius să colaboreze mai strâns în vederea promovării unei politici sustenabile în domeniul pescuitului, a unei exploatări mai responsabile a resurselor piscicole din apele Republicii Mauritius și să sprijine eforturile Republicii Mauritius de a-și dezvolta o economie maritimă sustenabilă, în interesul ambelor părți.

Noul protocol prevede o contribuție financiară totală de 2 300 000 EUR pentru întreaga perioadă (2017-2021).

Contribuția financiară totală cuprinde:

• o sumă anuală de 220 000 EUR pentru accesul în apele mauritiene, echivalentă unui tonaj de referință de 4 000 de tone pe an;

• o sumă specifică de 220 000 EUR pe an pentru sprijinirea și implementarea politicii sectoriale a Republicii Mauritius în domeniul pescuitului; precum și

• o sumă suplimentară de 135 000 EUR pentru sprijinirea dezvoltării politicii maritime și a economiei maritime.

******

Comisia pentru bugete invită Comisia pentru pescuit, care este comisie competentă, să recomande aprobarea proiectului de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Mauritius.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Protocolul de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Mauritius

Referințe

12476/2017 – C8-0445/2017 – COM(2017)04862017/0223(NLE)

Comisie competentă

 

PECH

 

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

BUDG

14.12.2017

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Inese Vaidere

26.9.2017

Data adoptării

22.2.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

27

3

1

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureșan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Xabier Benito Ziluaga, Jean-Paul Denanot, Ivana Maletić, Pavel Poc, Tomáš Zdechovský

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

27

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Siegfried Mureșan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

ENF

André Elissen

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ENF

Marco Zanni

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Protocolul de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Republica Mauritius

Referințe

12476/2017 – C8-0445/2017 – COM(2017)04862017/0223(NLE)

Data sesizării

13.12.2017

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

PECH

14.12.2017

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

BUDG

14.12.2017

 

 

 

Raportori

Data numirii

Norica Nicolai

12.10.2017

 

 

 

Examinare în comisie

21.11.2017

24.1.2018

 

 

Data adoptării

27.2.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

19

3

0

Membri titulari prezenți la votul final

Clara Eugenia Aguilera García, Alain Cadec, David Coburn, Linnéa Engström, João Ferreira, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți prezenți la votul final

Norbert Erdős

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Liliana Rodrigues

Data depunerii

5.3.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

19

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

GUE/NGL

João Ferreira, Liadh Ní Riada

PPE

Alain Cadec, Norbert Erdős, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Liliana Rodrigues, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Linnéa Engström

3

-

EFDD

David Coburn, Mike Hookem

ENF

Sylvie Goddyn

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 4 aprilie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate