Postup : 2017/0223(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0053/2018

Predkladané texty :

A8-0053/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/04/2018 - 6.2

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0093

ODPORÚČANIE     ***
PDF 556kWORD 65k
5.3.2018
PE 613.406v02-00 A8-0053/2018

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok stanovený v Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou

(12476/2017– C8‑0445/2017 – 2017/0223(NLE))

Výbor pre rybárstvo

Spravodajkyňa: Norica Nicolai

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre rozpočet
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok stanovený v Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou

(12476/2017 – C8‑0445/2017 – 2017/0223(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (12476/2017),

–  so zreteľom na Protokol, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou (12479/2017),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 43 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) a článkom 218 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0445/2017),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 a 4 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre rybárstvo a stanovisko Výboru pre rozpočet (A8-0053/2018),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením protokolu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Maurícijskej republiky.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Indický oceán je druhým najväčším miestom na lov tuniaka na svete a najväčším zdrojom úlovku rybárskej flotily EÚ loviacej tuniaky. Najväčšie množstvo úlovkov v Indickom oceáne tvorí tuniak žltoplutvý a tuniak okatý, ktoré loví najmä taiwanská rybárska flotila (70 %), zatiaľ čo rybárska flotila EÚ tvorí iba 8,9 % z celkového ročného objemu úlovkov.

Maurícijská republika je ostrovný štát v Indickom oceáne, ktorý sa nachádza 2 000 kilometrov od juhovýchodného pobrežia kontinentálnej Afriky, s rozlohou 2 040 km2, námornou zónou s rozlohou 2,3 milióna km2 a výhradnou hospodárskou zónou s rozlohou 1,86 milióna km2. Krajina sa skladá z ostrovov Maurícius a Rodrigues, zo vzdialenejších ostrovov Svätý Brandon a Agaléga a zo sporných území ostrova Tromelin a Čagoských ostrovov.

Krajina s populáciou 1,27 milióna obyvateľov, z ktorých 1,25 milióna žije na ostrove Maurícius a 38 000 na ostrove Rodrigues, sa snaží kontinuálne znižovať detskú úmrtnosť, zvyšovať kvalitu zdravotnej starostlivosti a dosiahnuť spravodlivejšie rozdeľovanie príjmov.

Hospodárstvo Maurícia neprestajne rastie, hoci počas celosvetovej hospodárskej krízy kleslo zo 4,6 % ročne na 3,2 %, a odvetvie rybolovu tvorí približne 1,4 % jeho HDP. V pláne rozvoja krajiny na rok 2015 sa rybárstvo a morské hospodárstvo určili za jedny z hlavných pilierov s náležitým ohľadom na dlhodobé riadenie a udržateľné využívanie morského prostredia.

Krajina v roku 2007 prijala zákon o rybolove a morských zdrojoch, ktorý nadobudol účinnosť v roku 2008, s cieľom lepšie spravovať, chrániť a zachovávať morské zdroje. Hoci Maurícijská republika nemá vlastné hliadkovacie plavidlá, vo všetkých licenciách na rybolov sa vyžaduje funkčný systém monitorovania plavidiel (VMS) a spolupráca s Komisiou pre Indický oceán (COI) poskytla príležitosť na hliadkové misie. Okrem toho, reštrukturalizácia a zlúčenie bývalých agentúr a ministerstiev do ministerstva pre morské hospodárstvo, morské zdroje, rybolov, lodnú dopravu a vzdialenejšie ostrovy spolu s prijatím nových právnych predpisov v oblasti rybolovu má zosúladiť vnútroštátne právne predpisy s uzneseniami COI a zlepšiť efektívnosť a riadenie.

Prvá bilaterálna dohoda o rybolove medzi EÚ a Maurícijskou republikou bola uzavretá v roku 1989 a najnovší protokol o rybolove sa začal v roku 2014 a skončil sa 27. januára 2017. Najnovší protokol sa vzťahoval na ročnú referenčnú tonáž 5 500 ton za rok za ročný finančný príspevok 660 000 EUR, z ktorého 302 500 EUR bolo určených na podporu a vykonávanie rybárskej a námornej politiky krajiny.

Z hodnotenia ex post predchádzajúceho protokolu vyplynulo, že tento rámec bol pre obidve zmluvné strany prínosný, pričom maurícijská vláda využila finančné prostriedky EÚ na podporu odvetvia, lepšiu ochranu výhradnej hospodárskej zóny a značný pokrok vo vykonávaní svojej environmentálnej politiky a v podpore udržateľnosti. Rybárska flotila EÚ zase využila výhody stabilnejšieho, predvídateľnejšieho a jasnejšieho rámca, najmä vzhľadom na to, že v tomto regióne pôsobia aj iné dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva.

Na základe výsledkov tejto správy o hodnotení ex post a ex ante bol nový protokol medzi EÚ a Maurícijskou republikou parafovaný 26. apríla 2017 a vzťahuje sa na obdobie štyroch rokov. Nový protokol je v súlade s cieľmi SRP a jej vonkajším rozmerom.

Týmto protokolom sa stanovujú rybolovné možnosti pre 40 plavidiel na lov tuniakov vakovou sieťou a 45 plavidiel s lovnými šnúrami na lov pri hladine, ako aj oprávnenia pre maximálne 20 zásobovacích plavidiel, ktoré budú rybárskym plavidlám Únie pomáhať pri rybolovných operáciách.

Ročný vplyv na rozpočet predstavuje 575 000 EUR z celkovej výšky 2 300 000 EUR a pozostáva z týchto zložiek:

a)  referenčná tonáž 4 000 ton, pri ktorej bola ročná suma súvisiaca so vstupom stanovená na 220 000 EUR;

b)  podpora rozvoja sektorovej rybárskej politiky Maurícijskej republiky vo výške 220 000 EUR ročne a

c)  podpora rozvoja morského hospodárstva vo výške 135 000 EUR ročne.

Ak celková hmotnosť tuniakov ulovených plavidlami Únie presiahne ročnú referenčnú tonáž, finančný príspevok za každú tonu úlovku navyše sa zvýši o 55 EUR, nemôže však prekročiť dvojnásobok ročnej plánovanej sumy vo výške 220 000 EUR. Ak sa toto množstvo prekročí, suma za prekročené množstvo sa uhradí v nasledujúcom roku.

V časti protokolu sa stanovuje, že Maurícijská republika uplatní rovnaké technické a ochranné opatrenia na všetky priemyselné flotily, ktoré pôsobia v jej vodách, s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky. Maurícijské orgány poskytnú EÚ relevantné informácie týkajúce sa rybolovných činností cudzích plavidiel v maurícijských vodách.

Európska únia a Maurícijská republika sa zaväzujú vykonávať túto dohodu v súlade s článkom 9 Dohody z Cotonou z hľadiska ľudských práv, demokratických zásad a právneho štátu.

Strany budú spolupracovať v boji proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu v súlade s cieľmi SRP a maurícijského rybolovu a hospodárstva a v súlade s protokolom bezodkladne nahlasovať každú podozrivú činnosť.

Spoločný výbor, ktorý sa skladá zo zástupcov obidvoch zmluvných strán, schváli ročné a viacročné ciele, ktoré sa majú dosiahnuť v rozvoji zodpovedného a udržateľného rybárstva, na základe vnútroštátnej rybárskej a námornej politiky Maurícia. Spoločný výbor zhodnotí pokrok v dosahovaní týchto cieľov, a ak dospeje k záveru, že dosiahnuté výsledky nie sú v súlade s daným programom, môže prehodnotiť alebo pozastaviť vyplácanie finančného príspevku.

Obidve zmluvné strany sa zaviazali dodržiavať nariadenia a odporúčania COI a posúdiť ich spolu s najlepšími dostupnými vedeckými odporúčaniami, keď sa spoločný výbor dohodne na opatreniach potrebných na zabezpečenie udržateľného riadenia rybolovných zdrojov Maurícia, pokiaľ ide o plavidlá EÚ.

Tento protokol možno pozastaviť alebo vypovedať na podnet ktorejkoľvek z uvedených dvoch strán, a to po troch mesiacoch od písomného oznámenia o pozastavení a po šiestich mesiacoch od písomného oznámenia o vypovedaní. Pozastavenie sa môže začať, ak jedna zo strán nedodržiava ustanovenia protokolu alebo ak došlo k porušeniu základných a ľudských práv. Pozastavením aj vypovedaním sa začnú konzultácie medzi EÚ a Maurícijskou republikou s cieľom nájsť diplomatické riešenie.


STANOVISKO Výboru pre rozpočet (23.2.2018)

pre Výbor pre rybné hospodárstvo

k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok stanovený v Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou

12476/2017 – C8-0445/2017 – 2017/0223(NLE)

Spravodajkyňa: Inese Vaidere

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Komisia na základe relevantných smerníc na rokovanie rokovala s vládou Maurícia s cieľom uzavrieť medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou nový protokol k Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou. Na záver týchto rokovaní bol 26. apríla 2017 parafovaný nový protokol. Protokol sa vzťahuje na obdobie štyroch rokov odo dňa jeho predbežného vykonávania, t. j. odo dňa jeho podpisu, ako sa uvádza v článku 15.

V prvom protokole k tejto Dohode o partnerstve v sektore rybolovu boli stanovené rybolovné možnosti udelené plavidlám Únie v rybolovnej oblasti pod zvrchovanosťou alebo jurisdikciou Maurícia a finančný príspevok Európskej únie na obdobie troch rokov. Obdobie vykonávania uvedeného protokolu sa skončilo 27. januára 2017.

Hlavným cieľom nového protokolu je poskytnúť plavidlám Únie rybolovné možnosti v maurícijských vodách na základe najlepších dostupných vedeckých odporúčaní a s prihliadnutím na odporúčania Komisie pre tuniaky z Indického oceánu (Indian Ocean Tuna Commission – IOTC) v prípadoch, keď je to možné v rámci dostupného nadbytku. Stanovisko Komisie okrem iného vychádzalo z výsledkov hodnotenia predchádzajúceho protokolu (2014 – 2017) a perspektívneho posúdenia toho, či by sa mal uzavrieť nový protokol. Obe vykonali externí odborníci. Protokol takisto umožní Európskej únii a Maurícijskej republike, aby užšie spolupracovali na podpore udržateľnej rybárskej politiky a zodpovedného využívania rybolovných zdrojov v maurícijských vodách, a Maurícius sa vďaka nemu podporí v úsilí rozvíjať udržateľnú morskú ekonomiku, a to v záujme oboch strán.

Nový protokol poskytne celkový finančný príspevok vo výške 2 300 000 EUR na celé obdobie (2017 – 2021).

Tento celkový finančný príspevok pozostáva z týchto položiek:

• suma za prístup do maurícijských vôd vo výške 220 000 EUR ročne, ktorá zodpovedá referenčnej hmotnosti 4 000 ton ročne;

• osobitná suma vo výške 220 000 EUR ročne na podporu a realizáciu maurícijskej sektorovej politiky rybolovu; a

• dodatočná suma vo výške 135 000 EUR na podporu rozvoja námornej politiky a morskej ekonomiky.

******

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre rybárstvo, aby ako gestorský výbor odporučil Parlamentu, aby súhlasil s návrhom rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Protokol, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok stanovený v Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou

Referenčné čísla

12476/2017 – C8-0445/2017 – COM(2017)04862017/0223(NLE)

Gestorský výbor

 

PECH

 

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

14.12.2017

Spravodajca

       dátum vymenovania

Inese Vaidere

26.9.2017

Dátum prijatia

22.2.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

27

3

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Xabier Benito Ziluaga, Jean-Paul Denanot, Ivana Maletić, Pavel Poc, Tomáš Zdechovský

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

27

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

ENF

André Elissen

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ENF

Marco Zanni

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Protokol, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok stanovený v Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Maurícijskou republikou

Referenčné čísla

12476/2017 – C8-0445/2017 – COM(2017)04862017/0223(NLE)

Dátum konzultácie/žiadosť o udelenie súhlasu

13.12.2017

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

PECH

14.12.2017

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

14.12.2017

 

 

 

Spravodajcovia:

       dátum vymenovania

Norica Nicolai

12.10.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

21.11.2017

24.1.2018

 

 

Dátum prijatia

27.2.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

19

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Clara Eugenia Aguilera García, Alain Cadec, David Coburn, Linnéa Engström, João Ferreira, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Norbert Erdős

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Liliana Rodrigues

Dátum predloženia

5.3.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

19

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

GUE/NGL

João Ferreira, Liadh Ní Riada

PPE

Alain Cadec, Norbert Erdős, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Liliana Rodrigues, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Linnéa Engström

3

-

EFDD

David Coburn, Mike Hookem

ENF

Sylvie Goddyn

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 4. apríla 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia