Postopek : 2017/0223(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0053/2018

Predložena besedila :

A8-0053/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 17/04/2018 - 6.2

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0093

PRIPOROČILO     ***
PDF 545kWORD 60k
5.3.2018
PE 613.406v02-00 A8-0053/2018

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, ki jih zagotavlja Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Mauritius o partnerstvu v ribiškem sektorju

(12476/2017– C8-0445/2017 – 2017/0223(NLE))

Odbor za ribištvo

Poročevalka: Norica Nicolai

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za proračun
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, ki jih zagotavlja Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Mauritius o partnerstvu v ribiškem sektorju

(12476/2017 – C8-0445/2017 – 2017/0223(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (12476/2017),

–  ob upoštevanju protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, ki jih zagotavlja Sporazum med Evropsko skupnostjo in Republiko Mauritius o partnerstvu v ribiškem sektorju (12479/2017),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 43 in členom 218(6), drugi pododstavek, točka (a), in členom 218(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0445/2017),

–  ob upoštevanju člena 99(1) in (4) ter člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za ribištvo in mnenja Odbora za razvoj (A8-0053/2018),

1.  odobri osnutek sklepa Sveta;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.


OBRAZLOŽITEV

Indijski ocean je drugi največji vir tuna na svetu in največji vir ulova tuna za ladjevje EU. Največji delež ulova v Indijskem oceanu predstavljata rumenoplavuti in veleoki tun, ki ju v glavnem lovi tajvanska flota (70%), medtem ko flota EU opravi le 8,9 % celotnega letnega ulova.

Republika Mauritius je otoška država v Indijskem oceanu, 2000 km oddaljena od jugovzhodne obale afriškega kontinenta, s kopensko površino 2040 km2, vodno površino 2,3 milijona km2 in izključno ekonomsko cono površine 1,86 milijona km2. Država obsega otoka Mauritius in Rodrigues, zunanja otoka St. Brandon in Agaléga ter sporna ozemlja otoka Tromelin in otočja Chagos.

Država ima 1,27 milijona prebivalcev, od katerih 1,25 milijona živi na otoku Mauritius, 38 000 pa na otoku Rodrigues, in poskuša zmanjšati stopnjo umrljivosti otrok, izboljšati zdravstveno varstvo in doseči pravičnejšo razdelitev dohodkov.

Gospodarstvo Mauritiusa je v stalni rasti, ki se je le med svetovno gospodarsko krizo zmanjšala s 4,6 % na 3,2 %, ribiški sektor pa prispeva približno 1,4 % BDP države. Razvojni načrt države iz leta 2015 vključuje ribolov in oceansko gospodarstvo kot enega od glavnih stebrov, ob ustreznem spoštovanju dolgoročnega upravljanja in trajnostnega izkoriščanja morskega okolja.

Leta 2007 je država sprejela zakon o ribištvu in morskih virih, ki je začel veljati leta 2008 in katerega cilj je omogočiti boljše upravljanje, varstvo in ohranjanje morski virov. Čeprav Republika Mauritius nima patruljnih čolnov, se za vse ribiške licence zahteva delujoč sistem za spremljanje plovil (VMS), sodelovanje s Komisijo za Indijski ocean pa je omogočilo patruljiranje. Poleg tega naj bi prestrukturiranje in združitev nekdanjih agencij in ministrstev v ministrstvo za oceansko gospodarstvo, morske vire, ribištvo, ladjarstvo in zunanje otoke, s sprejetjem nove ribiške zakonodaje uskladila zakonodajo te države z resolucijami Komisije za Indijski ocean in izboljšala učinkovitost in upravljanje.

Prvi dvostranski sporazum o ribištvu med EU in Republiko Mauritius je bil sklenjen leta 1989, najnovejši protokoli o ribištvu pa so začeli veljati leta 2014 in prenehali veljati 27. januarja 2017. Zadnji protokol je zajemal letno referenčno tonažo v višini 5500 ton/leto za letni finančni prispevek v višini 660 000 EUR, od katerih je bilo 302 500 EUR namenjenih za podporo in izvajanje ribiške in pomorske politike te države.

Naknadna ocena prejšnjega protokola kaže, da sta obe strani imeli korist od takega okvira, saj je vlada Mauritiusa uporabila sredstva EU za sektorsko podporo, boljše varstvo izključne ekonomske cone in znaten napredek pri izvajanju okoljske politike in spodbujanju trajnosti. Hkrati je flota EU imela koristi od bolj stabilnega, predvidljivega in jasnega okvira, zlasti ob upoštevanju preostalih veljavnih sporazumov o partnerstvu o trajnostnem ribištvu na tem območju.

Na podlagi rezultatov teh naknadnih in predhodnih poročil je bil 26. aprila 2017 parafiran novi protokol med EU in Republiko Mauritius za obdobje štirih let. Novi protokol je v skladu s cilji skupne ribiške politike in njeno zunanjo razsežnostjo.

Protokol nudi ribolovne možnosti 40 plovilom za ribolov tuna s potegalko in 45 plovilom s površinskim parangalom, omogoča pa tudi prisotnost največ 20 oskrbovalnih plovil za podporo ribolovnim plovilom EU pri njihovi dejavnosti.

Letne proračunske posledice so v višini 575 000 EUR, kar skupno znaša 2 300 000 EUR, razdeljenih, kot sledi:

a)  referenčna tonaža 4000 ton, za katero je bil določen letni znesek, povezan z dostopom, v višini 220 000 EUR;

b)  podpora razvoju sektorske ribiške politike Republike Mauritius, ki znaša 220 000 EUR na leto ter

c)  podpora razvoju na področju oceanskega gospodarstva v višini 135 000 EUR na leto.

Če letna stopnja ulova ribiških plovil EU preseže letno referenčno tonažo, je finančni prispevek za vsako presežno tono ulova 55 EUR in ne presega dvakratnika letnega načrtovanega zneska v višini 220 000. Če se preseže tudi ta omejitev, se presežni znesek plača v letu, ki sledi.

V okviru protokola bo Republika Mauritius uveljavila enake tehnične in ohranitvene ukrepe za vse industrijske flote, ki delujejo v njenih vodah, da se zagotovijo konkurenčni pogoji. Istočasno bodo mauricijski organi EU posredovali ustrezne informacije o tujih ribolovnih dejavnostih v njihovih vodah.

Glede spoštovanja človekovih pravic, demokratičnih načel in načel pravne države bosta EU in Republika Mauritius ta sporazum izvrševala v skladu s členom 9 Sporazuma iz Cotonouja.

Obe strani bosta sodelovali v boju proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu v skladu s skupno ribiško politiko in ribiškimi ter gospodarskimi cilji Republike Mauritius, saj protokol določa, da morajo plovila EU nemudoma sporočiti vsako sumljivo dejavnost.

Skupni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki obeh pogodbenic, bo na podlagi nacionalne ribiške in pomorske politike Mauritiusa določil letne in večletne cilje na področju razvoja odgovornega in trajnostnega ribolova. Skupni odbor oceni napredek pri doseganju teh ciljev in lahko ponovno pregleda ali začasno ustavi izplačevanje finančnega prispevka, če rezultati niso v skladu z načrti.

Obe pogodbenici sta se sporazumeli, da je treba upoštevati določbe in priporočila Komisije za Indijski ocean ter najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje, ko se bo skupni odbor dogovarjal o ukrepih, potrebnih za zagotovitev trajnostnega upravljanja ribolovnih virov Mauritiusa, kar zadeva plovila EU.

Izvrševanje protokola se lahko začasno odloži ali prekine na pobudo katere koli od obeh strank, vendar je treba nasprotno stranko predhodno pisno obvestiti tri oziroma šest mesecev vnaprej. Odložitev izvrševanja je mogoče sprožiti, če ena od strank ne spoštuje določb protokola ali če je bila storjena kršitev temeljnih in človekovih pravic. V primeru postopka za odložitev izvrševanja protokola kot tudi za njegovo prekinitev se začnejo posvetovanja med EU in Republiko Mauritius, da bi se našla diplomatska rešitev.


MNENJE Odbora za proračun (23.2.2018)

za Odbor za ribištvo

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, ki jih zagotavlja Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Mauritius o partnerstvu v ribiškem sektorju

12476/2017 – C8-0445/2017 – 2017/0223(NLE)

Pripravljavka mnenja: Inese Vaidere

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Komisija je na podlagi ustreznih pogajalskih smernic opravila pogajanja z vlado Mauritiusa za sklenitev novega protokola k Sporazumu med Evropsko unijo in Republiko Mauritius o partnerstvu v ribiškem sektorju. Po koncu pogajanj je bil 26. aprila 2017 parafiran nov protokol. Protokol zajema štiriletno obdobje od datuma začetka njegove začasne uporabe, to je od datuma njegovega podpisa, kot je navedeno v členu 15 Protokola.

Prvi protokol k sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju je za obdobje treh let določil ribolovne možnosti, dodeljene plovilom Unije na ribolovnem območju pod suverenostjo ali pristojnostjo Mauritiusa, in finančni prispevek, ki ga odobri Unija. Obdobje uporabe navedenega protokola se je izteklo 27. januarja 2017.

Glavni cilj novega protokola je plovilom Unije zagotoviti ribolovne možnosti v vodah Mauritiusa na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja in ob upoštevanju priporočil Komisije za tune v Indijskem oceanu (IOTC) ter, kjer je primerno, v mejah razpoložljivega presežka. Komisija se je med drugim oprla na rezultate ocene predhodnega protokola (2014–2017) in v prihodnost usmerjene ocene smotrnosti sklenitve novega protokola. Obe oceni so izvedli zunanji strokovnjaki. Protokol bo Evropski uniji in Republiki Mauritius prav tako omogočil tesnejše sodelovanje pri spodbujanju trajnostne ribiške politike, odgovornega izkoriščanja ribolovnih virov v vodah Mauritiusa in prizadevanj Mauritiusa za razvoj trajnostnega oceanskega gospodarstva, v interesu obeh pogodbenic.

Novi protokol zagotavlja skupen finančni prispevek v višini 2 300 000 EUR za celotno obdobje (2017-2021).

Ta skupni finančni prispevek obsega:

letni znesek v višini 220 000 EUR za dostop do voda Mauritiusa, kar ustreza referenčni tonaži 4 000 ton na leto;

posebni znesek v višini 220 000 EUR na leto za podporo in izvajanje sektorske ribiške politike Mauritiusa ter

dodatni znesek v višini 135 000 EUR za podporo pomorski politiki in oceanskemu gospodarstvu.

******

Odbor za proračun poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, da priporoči odobritev osnutka sklepa Sveta o sklenitvi Protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, ki jih zagotavlja Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Mauritius o partnerstvu v ribiškem sektorju.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Protokol o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, ki jih zagotavlja Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Mauritius o partnerstvu v ribiškem sektorju

Referenčni dokumenti

12476/2017 – C8-0445/2017 – COM(2017)04862017/0223(NLE)

Pristojni odbor

 

PECH

 

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

14.12.2017

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Inese Vaidere

26.9.2017

Datum sprejetja

22.2.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

27

3

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Xabier Benito Ziluaga, Jean-Paul Denanot, Ivana Maletić, Pavel Poc, Tomáš Zdechovský

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

27

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

3

-

ENF

André Elissen

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga

NI

Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos)

1

0

ENF

Marco Zanni

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Protokol o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka, ki jih zagotavlja Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Mauritius o partnerstvu v ribiškem sektorju

Referenčni dokumenti

12476/2017 – C8-0445/2017 – COM(2017)04862017/0223(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

13.12.2017

 

 

 

Pristojni odbor

  Datum razglasitve na zasedanju

PECH

14.12.2017

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

  Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

14.12.2017

 

 

 

Poročevalec/-ka

  Datum imenovanja

Norica Nicolai

12.10.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

21.11.2017

24.1.2018

 

 

Datum sprejetja

27.2.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

19

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Clara Eugenia Aguilera García, Alain Cadec, David Coburn, Linnéa Engström, João Ferreira, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Norbert Erdős

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Liliana Rodrigues

Datum predložitve

5.3.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

19

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

GUE/NGL

João Ferreira, Liadh Ní Riada

PPE

Alain Cadec, Norbert Erdős, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Liliana Rodrigues, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Linnéa Engström

3

-

EFDD

David Coburn, Mike Hookem

ENF

Sylvie Goddyn

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 4. april 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov