Postup : 2017/0086(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0054/2018

Předložené texty :

A8-0054/2018

Rozpravy :

PV 12/09/2018 - 17
CRE 12/09/2018 - 17

Hlasování :

PV 13/09/2018 - 10.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0349

ZPRÁVA     ***I
PDF 1282kWORD 176k
8.3.2018
PE 612.231v03-00 A8-0054/2018

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje jednotná digitální brána pro poskytování informací, postupů, asistenčních služeb a služeb pro řešení problémů a kterým se mění nařízení (EU) č. 1024/2012

(COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD))

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

Zpravodajka: Marlene Mizzi

ERRATA/ADDENDA
POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje jednotná digitální brána pro poskytování informací, postupů, asistenčních služeb a služeb pro řešení problémů a kterým se mění nařízení (EU) č. 1024/2012

(COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2017)0256),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 21 odst. 2, článek 48 a čl. 114 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0141/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 18. října 2017(1),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A8-0054/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Sdělení o jednotném digitálním trhu17 uznává úlohu, kterou internet a digitální technologie hrají při proměně našeho životního stylu a způsobu, jakým pracujeme, tím, že vytvářejí obrovské příležitosti pro inovaci, růst a zaměstnanost. Sdělení uznává, že potřeby občanů a podniků v jejich vlastních zemích a napříč hranicemi by mohly být lépe naplněny, pokud by došlo k integraci stávajících evropských portálů, sítí, služeb a systémů a jejich propojení do „jednotné digitální brány“. Jednotná digitální brána je v akčním plánu EU pro „eGovernment“ na období 2016–202018 uvedena mezi opatřeními na rok 2017. Zpráva o občanství EU19 považuje jednotnou digitální bránu za prioritu z hlediska práv občanů Unie.

(2)  Sdělení o jednotném digitálním trhu17 uznává úlohu, kterou internet a digitální technologie hrají při proměně našeho životního stylu a způsobu, jakým občané, společnosti a jejich zaměstnanci komunikují, získávají informace a znalosti, konzumují, podílí se na různých aktivitách a pracují, a to tím, že vytvářejí obrovské příležitosti pro inovaci, růst a zaměstnanost. Toto sdělení spolu s několika usneseními Evropského parlamentu uznává, že potřeby občanů a podniků v jejich vlastních zemích a napříč hranicemi by mohly být lépe naplněny, pokud by došlo k integraci stávajících evropských a vnitrostátních portálů, webových stránek, sítí, služeb a systémů a jejich propojení v jednotném evropském vstupním místě nebo „jednotné digitální bráně“. Jednotná digitální brána je v akčním plánu EU pro „eGovernment“ na období 2016–202018 uvedena mezi opatřeními na rok 2017. Zpráva o občanství EU19 považuje jednotnou digitální bránu za prioritu z hlediska práv občanů Unie.

__________________

__________________

17 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Strategie pro jednotný digitální trh v Evropě“ (COM(2015) 192 final ze dne 6. května 2015).

17 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Strategie pro jednotný digitální trh v Evropě“ (COM(2015) 192 final ze dne 6. května 2015).

18 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Akční plán EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020 – Urychlování digitální transformace veřejné správy“ (COM(2016) 179 final).

18 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů „Akční plán EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020 – Urychlování digitální transformace veřejné správy“ (COM(2016) 179 final).

19 Zpráva o občanství EU: Posílení práv občanů v Unii demokratické změny, (COM(2017) 30/2 final ze dne 24. ledna 2017).

19 Zpráva o občanství EU: Posílení práv občanů v Unii demokratické změny, (COM(2017) 30/2 final ze dne 24. ledna 2017).

Odůvodnění

Znění lépe odráží význam digitálních technologií pro změnu životního stylu a způsobu, jakým občané, společnosti a jejich zaměstnanci komunikují, přistupují k informacím a poznatkům, konzumují, vynalézají, účastní se a pracují. Podtrhuje důležitost integrace všech evropských a vnitrostátních portálů v rámci jednoho kontaktního místa.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Evropský parlament a Rada opakovaně požadovaly úplnější a uživatelsky přívětivější soubor informací a asistence, který by podnikům pomohl nastavit jednotný trh a který by posílil a zjednodušil nástroje jednotného trhu tak, aby lépe vyhovovaly potřebám občanů a podniků při jejich přeshraničních činnostech.

(3)  Evropský parlament a Rada opakovaně požadovaly úplnější a uživatelsky přívětivější soubor informací a asistence, který by občanům a podnikům pomohl nastavit jednotný trh a který by posílil a zjednodušil nástroje jednotného trhu tak, aby lépe vyhovovaly potřebám občanů a podniků při jejich přeshraničních činnostech.

Odůvodnění

Evropský parlament opakovaně vyzýval k tomu, aby bylo poskytováno více informací a rozsáhlejší pomoc ve prospěch občanů a podniků.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Toto nařízení odpovídá na tyto požadavky tím, že občanům a podnikům nabízí snadný přístup k informacím, postupům a službám, jež poskytují pomoc a pomáhají řešit problémy, které potřebují k uplatnění svých práv na vnitřním trhu. Toto nařízení zřizuje jednotnou digitální bránu, v jejímž rámci budou Komise a příslušné orgány při dosahování těchto cílů hrát důležitou úlohu.

(4)  Toto nařízení odpovídá na tyto požadavky tím, že občanům a podnikům nabízí přístup k informacím, postupům a službám, jež poskytují pomoc a pomáhají řešit problémy, které potřebují k uplatnění svých práv na vnitřním trhu. Jednotná digitální brána pomůže zvýšit transparentnost pravidel a předpisů v oblastech, jako je cestování v rámci Unie, práva a důchod v Unii, pobývání v jiných členských státech, než je členský stát původu, přístup ke vzdělání v jiných členských státech, přístup ke zdravotní péči, uplatňování rodinných práv, práv na pobyt či občanských a spotřebitelských práv. Dále pomůže zlepšit důvěru spotřebitelů, řešit problém fragmentace ochrany spotřebitele a pravidel vnitřního trhu a snížit náklady podniků na dodržování předpisů. Toto nařízení zřizuje uživatelsky vstřícnou, interaktivní jednotnou digitální bránu, která by uživatelům v souladu s jejich potřebami měla pomáhat nalézt služby, které jsou pro ně nejvhodnější. Při dosahování těchto cílů hraje důležitou úlohu Komise, členské státy a příslušné orgány.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  Jednotná digitální brána by měla poskytovat přístup k unijním, vnitrostátním, regionálním a místním internetovým portálům a webovým stránkám, pomáhat občanů a podniků vykonávat každodenní činnosti a minimalizovat překážky na jednotném trhu, a zjednodušovat tak interakci mezi občany a podniky na jedné straně a orgány veřejné správy a příslušnými orgány na straně druhé. Existence jednotné digitální brány poskytující přístup k přesným a aktuálním informacím, postupům a asistenčním službám a službám pro řešení problémů by zvýšila informovanost uživatelů o různých službách, které jsou dostupné online, a ušetřila uživatelům náklady a čas při rozhodování o tom, která online služba nejlépe vyhovuje jejich požadavkům.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  V tomto nařízení jsou vyjmenovány oblasti informací, jež mají význam pro občany a podniky, kteří uplatňují svá práva na vnitřním trhu. Členské státy a Komise by měly zajistit, aby veškeré informace v rámci těchto oblastí byly uvedeny na webových stránkách a portálech na vnitrostátní a unijní úrovni. Dále by tyto informace měly vysvětlovat nejen pravidla a povinnosti občanů a podniků, ale rovněž postupy, které občané a podniky musí dodržet, aby splnili daná pravidla a povinnosti. Tyto informace by měly také poskytnout popis služeb, jež poskytují pomoc a pomáhají řešit problémy, na které se občané a podniky mohou obrátit, pokud mají problémy s porozuměním určité informaci, s uplatněním dané informace ve své konkrétní situaci nebo s provedením určitého postupu.

(5)  V tomto nařízení jsou vyjmenovány oblasti informací, jež mají význam pro občany a podniky, kteří uplatňují svá práva na vnitřním trhu. Členské státy a Komise by měly zajistit, aby veškeré informace v rámci těchto oblastí, které by měly být přesné, kvalitní a vždy aktuální, byly uvedeny na vnitrostátní a unijní úrovni, včetně úrovně regionální a místní, a aby vysvětlovaly platná pravidla a povinnosti občanů a podnikůpostupy, které občané a podniky musí dodržet, aby splnili daná pravidla a povinnosti. Tyto informace by měly být seskupeny podle tematických oblastí, jako jsou například „pracovní podmínky“, „zdraví“, „důchody“, a měly by obsahovat odkazy na různé doplňkové služby, aby uživatelé mohli prostřednictvím jednotné digitální brány snadno přecházet mezi jednotlivými službami. V zájmu přehlednosti jednotné digitální brány by informace poskytované jejím prostřednictvím měly být jasné, přesné a vždy aktuální, měly by obsahovat co nejméně složitého pojmosloví a používány by měly být pouze zkratky, které představují zjednodušení snadno srozumitelných pojmů a nevyžadují předchozí znalost dané problematiky či práva. Tyto informace by měly také poskytnout popis služeb, jež poskytují pomoc a pomáhají řešit problémy, na které se občané a podniky mohou obrátit, pokud mají problémy s porozuměním určité informaci, s uplatněním dané informace ve své konkrétní situaci nebo s provedením určitého postupu.

Odůvodnění

Měly by být stanoveny normy kvality informací poskytovaných prostřednictvím jednotné digitální brány, aby odpovídaly potřebám uživatelů. Podle studie „A European Single Point of Contact“, která byla v roce vypracována pro tematickou sekci A Evropského parlamentu, považují občané jasné, přesné a aktuální informace za nejdůležitější charakteristiku jednotného kontaktního místa. V souladu s doporučeními zpravodajky je třeba zajistit, aby informace byly snadno srozumitelné a informace a služby uvedené v tomto nařízení tak mohly být k užitku co největšímu počtu uživatelů.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Protože tato iniciativa sleduje trojí cíl zaměřený na snížení dodatečné administrativní zátěže občanů a podniků, které působí nebo si přejí působit v jiných členských státech v plném souladu s vnitrostátními pravidly a postupy, odstranění diskriminace a zajištění funkčnosti vnitřního trhu, pokud jde o poskytování informací, pomoci a řešení problémů a zajištění postupů, a protože mezi její součásti patří volný pohyb občanů a sociální zabezpečení, což nelze považovat za pouhou shodu okolností, měla by se tato iniciativa zakládat na čl. 21 odst. 2, článku 48 a čl. 114 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

(6)  Protože cílem tohoto nařízení je snížit dodatečnou administrativní zátěž občanů a podniků, ať už působí nebo si přejí působit v jiných členských státech, nebo v členském státě, kde mají bydliště či sídlo, v plném souladu s vnitrostátními pravidly a postupy, odstranění diskriminace a zajištění funkčnosti vnitřního trhu, pokud jde o poskytování informací, pomoci a řešení problémů a zajištění postupů, a protože mezi její součásti patří volný pohyb občanů a sociální zabezpečení, což nelze považovat za pouhou shodu okolností, mělo by se toto nařízení zakládat na čl. 21 odst. 2, článku 48 a čl. 114 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

Odůvodnění

Jednotná digitální brána bude přínosná nejen pro přeshraniční uživatele, ale i pro uživatele přistupující k bráně ve svém domovském členském státě nebo v členském státě, ve kterém bydlí / sídlí, protože přiblíží vnitrostátní správu k cílům v oblasti vytváření elektronické veřejné správy a nabídne digitální řešení usnadňující vyřizování každodenních záležitostí.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Aby občané a podniky v Unii mohli užívat práva na volný pohyb v rámci vnitřního trhu, měla by Unie přijmout zvláštní opatření, jež občanům a podnikům umožní snadný přístup k úplným a spolehlivým informacím o jejich právech vytvořených právem Unie a k informacím o platných vnitrostátních pravidlech a postupech, které budou muset dodržovat, pokud se přestěhují, budou žít či studovat, usadí se nebo budou vykonávat podnikatelskou činnost v jiném členském státě než svém vlastním. Informace, které by měly být poskytnuty na vnitrostátní úrovni, by se měly týkat nejen vnitrostátních pravidel, jež provádí právo Unie, ale rovněž veškerých ostatních vnitrostátních pravidel, která platí také pro občany a podniky z jiných členských států.

(7)  Aby občané a podniky v Unii mohli užívat práva na volný pohyb v rámci vnitřního trhu, měla by Unie přijmout zvláštní a nediskriminační opatření, jež občanům a všem fyzickým osobám pobývajícím v členském státě a podnikům umožní snadný přístup k úplným a spolehlivým informacím o jejich právech vytvořených právem Unie a k informacím o platných vnitrostátních pravidlech a postupech, které budou muset dodržovat, pokud se přestěhují, budou žít či studovat, usadí se nebo budou vykonávat podnikatelskou činnost v jiném členském státě než svém vlastním. Informace, které by měly být poskytnuty na vnitrostátní úrovni, by se měly týkat nejen vnitrostátních pravidel, jež provádí právo Unie, ale rovněž veškerých ostatních vnitrostátních pravidel, která platí také pro občany a podniky z jiných členských států.

Odůvodnění

Obecné prohlášení, že Unie a členské státy by měly přijmout nediskriminační opatření pro podniky a občany.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Toto nařízení by mělo zřídit jednotné kontaktní místo, jehož prostřednictvím budou občané a podniky moci získávat informace o pravidlech a požadavcích, které musí splnit v souladu s unijním nebo vnitrostátním právem. Mělo by zjednodušit a zefektivnit kontakt občanů a podniků s asistenčními službami a službami pro řešení problémů, jež byly zřízeny na unijní nebo vnitrostátní úrovni. Brána by rovněž měla usnadnit přístup k postupům a jejich provádění. Proto by toto nařízení mělo požadovat, aby členské státy umožnily uživatelům provést zcela online určité postupy, které mají zásadní význam pro většinu občanů a podniků, kteří se stěhují do zahraničí, aniž by byly jakkoliv ovlivněny stávající hmotněprávní požadavky na základě unijního nebo vnitrostátního práva v rámci daných oblastí politiky. V této souvislosti by nařízení mělo podpořit uplatnění zásady „pouze jednou“ za účelem výměny důkazů mezi příslušnými orgány v různých členských státech.

(11)  Toto nařízení by mělo zřídit jednotné kontaktní místo, jehož prostřednictvím budou občané a podniky moci získávat informace o pravidlech a požadavcích, které musí splnit v souladu s unijním nebo vnitrostátním právem. Mělo by zjednodušit a zefektivnit kontakt občanů a podniků s asistenčními službami a službami pro řešení problémů, jež byly zřízeny na unijní nebo vnitrostátní úrovni. Brána by rovněž měla usnadnit online přístup k postupům a jejich provádění. Proto by toto nařízení mělo požadovat, aby členské státy uživatelům umožnily, aby určité postupy uvedené v příloze II, které mají zásadní význam pro většinu občanů a podniků, nebo jiné postupy dostupné uživatelům v členském státě online, které byly stanoveny na vnitrostátní úrovni ústředními orgány státní správy nebo byly poskytnuty všem orgánů na nižší úrovni, mohli ve vhodných případech provádět online. Toto nařízení by nemělo mít vliv na stávající práva a povinnosti na základě unijního nebo vnitrostátního práva v rámci daných oblastí politiky. Pokud jde o postupy uvedené v příloze II tohoto nařízení a postupy uvedené ve směrnicích 2005/36/ES, 2006/123/ES, 2014/24/EU a 2014/25/EU, mělo by toto nařízení za účelem výměny důkazů mezi příslušnými orgány v různých členských státech podpořit uplatnění zásady „pouze jednou“ a mělo by plně respektovat základní právo na ochranu osobních údajů.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Brána by měla pamatovat především na uživatele a být uživatelsky přívětivá a měla by občanům a podnikům umožnit spolupracovat se správou na unijní i vnitrostátní úrovni tím, že jim dá možnost poskytnout zpětnou vazbu týkající se jak služeb nabízených prostřednictvím brány, tak i jejich zkušeností s fungováním vnitřního trhu. Nástroj pro zpětnou vazbu by měl uživatelům dát možnost upozornit na zjištěné problémy, nedostatky a potřeby za účelem neustálého zvyšování kvality daných služeb.

(12)  Jednotná digitální brána a informace, online postupy a asistenční služby a služby pro řešení problémů v rámci působnosti tohoto nařízení na úrovni Unie nebo vnitrostátní úrovni by se měly orientovat především na uživatele a být uživatelsky přívětivé. Brána by se neměla překrývat se stávajícími službami, ale měla by na ně naopak odkazovat. Měla by občanům a podnikům umožnit spolupracovat se správou na unijní i vnitrostátní úrovni tím, že jim dá možnost poskytnout zpětnou vazbu týkající se jak služeb nabízených prostřednictvím brány, tak i jejich zkušeností s fungováním vnitřního trhu. Nástroj pro zpětnou vazbu by měl uživatelům dát možnost upozornit na zjištěné problémy, nedostatky a potřeby za účelem neustálého zvyšování kvality daných služeb na základě údajů, které musejí být v zájmu ochrany osobních údajů uživatelů anonymní.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Úspěch brány bude záviset na spojeném úsilí Komise a členských států. Brána by měla obsahovat společné uživatelské rozhraní, které bude začleněné do stávajícího portálu Vaše Evropa a které bude spravovat Komise. Společné uživatelské rozhraní by mělo obsahovat odkazy na informace, postupy, asistenční služby a služby pro řešení problémů, které jsou dostupné na portálech spravovaných příslušnými orgány v členských státech a Komisí. Aby bylo používání brány co nejsnazší, uživatelské rozhraní by mělo být dostupné ve všech úředních jazycích Unie. Fungování brány by měly podporovat technické nástroje vyvinuté Komisí ve spolupráci se členskými státy.

(13)  Úspěch brány bude záviset na spojeném úsilí Komise a členských států. Brána by měla obsahovat společné uživatelské rozhraní, které bude začleněné do stávajícího portálu Vaše Evropa a které bude spravovat Komise. Společné uživatelské rozhraní by mělo obsahovat odkazy na informace, postupy, asistenční služby a služby pro řešení problémů, které jsou dostupné na portálech spravovaných příslušnými orgány v členských státech a Komisí. Aby bylo používání brány co nejsnazší, uživatelské rozhraní by mělo být viditelné na všech unijních i vnitrostátních webových stránkách, které jsou součástí brány nebo s ní jsou propojené, a mělo by být dostupné ve všech úředních jazycích Unie. Fungování brány by měly podporovat technické nástroje vyvinuté Komisí ve spolupráci se členskými státy.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Toto nařízení by mělo zvýšit rozsah online postupů na vnitřním trhu tím, že podpoří obecnou zásadu nediskriminace také v souvislosti s přístupem občanů a podniků k online postupům, které již byly na vnitrostátní úrovni zřízeny na základě vnitrostátního nebo unijního práva. Uživatelé, kteří nemají pobyt nebo sídlo v členském státě, by měli mít možnost přístupu a splnění online postupů bez překážek, jako jsou pole ve formulářích, která vyžadují vnitrostátní telefonní čísla nebo vnitrostátní poštovní směrovací čísla, platby poplatků, které lze provést pouze prostřednictvím systémů, jež neumožňují přeshraniční platby, chybějící podrobná vysvětlení v jiném jazyce, než je úřední jazyk či jazyky daného státu, chybějící možnost předložit elektronický doklad získaný na úřadech v jiném členském státě a chybějící možnost přijmout elektronický prostředek identifikace vydaný v jiných členských státech.

(15)  Toto nařízení by mělo zvýšit rozsah online postupů na vnitřním trhu a přispět tak k digitalizaci vnitřního trhu tím, že podpoří obecnou zásadu nediskriminace také v souvislosti s přístupem občanů a podniků k online postupům, které již byly na vnitrostátní úrovni zřízeny na základě vnitrostátního nebo unijního práva. Uživatelé, kteří nemají pobyt nebo sídlo v členském státě, by měli mít možnost přístupu a splnění online postupů bez překážek, jako jsou pole ve formulářích, která vyžadují vnitrostátní telefonní čísla, vnitrostátní předvolby telefonních čísel nebo vnitrostátní poštovní směrovací čísla, platby poplatků, které lze provést pouze prostřednictvím systémů, jež neumožňují přeshraniční platby, chybějící podrobná vysvětlení v jiném jazyce, než je úřední nebo národní jazyk či jazyky daného členského státu, chybějící možnost předložit elektronický doklad získaný na úřadech v jiném členském státě a chybějící možnost přijmout elektronický prostředek identifikace vydaný v jiných členských státech. Pokud má uživatel nacházející se v situaci důsledně vázané na jeden členský stát možnost přístupu a splnění určitého online postupu v tomto členském státě v oblasti spadající do působnosti tohoto nařízení, měl by mít možnost přístupu a splnění téhož online postupu také přeshraniční uživatel, a to buď za pomoci téhož, nebo upraveného technického řešení, a to bez jakýchkoli diskriminačních překážek. Za tímto účelem by členské státy měly mít možnost stanovit podobné nediskriminační postupy pro uživatele z jiných členských států nebo pro uživatele, kteří mají v jiných členských státech své bydliště, pokud tyto postupy zajistí, že přeshraniční uživatelé budou mít stejné podmínky přístupu k informacím a službám jako uživatelé usazení v daném členském státě.

Odůvodnění

Brána je digitálním nástrojem, který napomůže tomu, aby obyvatelé byli informováni o svých právech podle unijního a vnitrostátního práva, umožní jim využívat postupy online, asistenční služby a služby zaměřené na řešení problémů a zajistit si k nim přístup. Nařízení nebude mít vliv na dosavadní způsob organizace vnitrostátních služeb a postupů v členských státech, který odpovídá jejich vnitrostátním potřebám, ani jim nebude bránit v tom, aby je tímto způsobem nadále organizovaly, členské státy nicméně budou muset zajistit, aby tyto postupy nebyly diskriminační vůči přeshraničním uživatelům.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Toto nařízení by mělo vycházet z nařízení eIDAS26, které stanovuje podmínky, za nichž členské státy uznávají určité způsoby elektronické identifikace fyzických a právnických osob, jež spadají pod oznámený systém elektronické identifikace jiného členského státu. Ode dne přijetí tohoto nařízení by uživatelé měli mít možnost použít své prostředky elektronické identifikace a ověření tak, aby mohli působit přeshraničně a s příslušnými orgány komunikovat elektronicky.

(16)  Toto nařízení by mělo vycházet z nařízení eIDAS26, které stanovuje podmínky, za nichž členské státy uznávají určité způsoby elektronické identifikace fyzických a právnických osob, jež spadají pod oznámený systém elektronické identifikace jiného členského státu. Ode dne přijetí tohoto nařízení by uživatelé měli mít možnost použít své prostředky elektronické identifikace a ověření tak, aby mohli působit přeshraničně a s příslušnými orgány komunikovat elektronicky. Uživatelé by měli mít rovněž možnost používat své prostředky elektronické identifikace a ověření, pokud jednají a elektronicky komunikují se správou orgánů, institucí, úřadů či agentur Unie. Toto nařízení by mělo dodržovat technologickou neutralitu systémů elektronické identifikace a ověřování totožnosti.

__________________

__________________

26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 73).

26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 73).

Odůvodnění

Uživatelé by měli mít možnost využívat vnitrostátních prostředků elektronické identifikace a ověření na evropské úrovni.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Aby občané a podniky mohli přímo využívat výhody vnitřního trhu bez další zbytečné administrativní zátěže, mělo by toto nařízení požadovat plnou digitalizaci uživatelského rozhraní určitých klíčových postupů pro přeshraniční uživatele, které jsou uvedeny v příloze II tohoto nařízení, a stanovit kritéria pro určení, kdy je postup považován za plně online. „Registrace podnikatelské činnosti“ představuje jeden z těchto postupů, jež jsou pro podniky obzvláště důležité. Nemělo by ovšem zahrnovat postupy vedoucí k založení společností nebo firem coby právních subjektů, neboť tyto postupy vyžadují komplexní přístup zaměřený na usnadnění digitálních řešení po celou dobu existence společnosti. Pokud jsou podniky založeny v jiném členském státě, požaduje se po nich, aby se registrovaly v systému sociálního zabezpečení a v systému pojištění, aby mohly registrovat své zaměstnance a platit příspěvky do obou systémů. Tyto postupy jsou společné pro všechny podniky působící v kterémkoliv odvětví hospodářství, a je proto vhodné požadovat, aby tyto dva registrační postupy byly dostupné online.

(18)  Aby občané a podniky mohli přímo využívat výhody vnitřního trhu bez další zbytečné administrativní zátěže, mělo by toto nařízení požadovat plnou digitalizaci uživatelského rozhraní určitých klíčových postupů pro přeshraniční uživatele, které jsou uvedeny v příloze II tohoto nařízení, a stanovit kritéria pro určení, kdy je postup považován za plně online. Tento požadavek úplné digitalizace by neměl být uplatňován, pokud v členských státech tyto postupy neexistují. „Oznámení podnikatelské činnosti“ představuje jeden z těchto postupů, jež jsou pro podniky obzvláště důležité. Toto nařízení by ovšem nemělo zahrnovat postupy vedoucí k založení společností nebo firem coby právních subjektů, včetně registrace samostatně výdělečné činnosti, registrace partnerství nebo jiná formy, která není samostatným právním subjektem, nebo registrace obchodní činnosti v obchodním rejstříku, neboť tyto postupy vyžadují komplexní přístup zaměřený na usnadnění digitálních řešení po celou dobu existence společnosti. Pokud jsou podniky založeny v jiném členském státě, požaduje se po nich, aby se registrovaly v systému sociálního zabezpečení a v systému pojištění, aby mohly registrovat své zaměstnance a platit příspěvky do obou systémů. Tyto postupy jsou společné pro všechny podniky působící v kterémkoliv odvětví hospodářství, a je proto vhodné požadovat, aby tyto dva registrační postupy byly dostupné online. Dostupné online by měly být rovněž postupy týkající se daňových záležitostí, protože tyto postupy představují zpravidla hlavní překážky pro přeshraniční spolupráci malých a středních podniků v Unii.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18a)  Postup měl být chápán jako zcela online, pokud uživatel může všechny jednotlivé kroky od přístupu k tomuto postupu až do jeho dokončení uskutečnit formou elektronické komunikace s příslušným orgánem („front office“) na dálku a prostřednictvím určité služby online. Tato služba by měla uživatele provést uceleným seznamem všech požadavků, které je třeba splnit, a důkazů, které je třeba předložit. Měla by uživateli rovněž umožnit poskytnout tyto informace a potvrzení o splnění všech takovýchto požadavků a měla by mu vystavit automatické potvrzení o přijetí. Výsledky postupu podle tohoto nařízení by měly příslušné orgány v případě, že je to proveditelné, poskytovat uživatelům elektronickou cestou, nebo pokud to vyžadují unijní nebo vnitrostátní právní předpisy, fyzickým doručením. Tím nejsou dotčeny pravomoci členských států, pokud jde o navázání přímého kontaktu a komunikace s občany a podniky za pomoci postup pro účely dalších nezbytných vyjasnění, která nevyžadují fyzickou přítomnost.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  V některých případech může být s ohledem na současný stav technického rozvoje stále nezbytné, aby se uživatelé kvůli určitému postupu dostavili v rámci online postupu k příslušnému orgánu osobně, zejména v případě žádosti o vydání nebo výměnu cestovního pasu či průkazu totožnosti s biometrickými údaji. Všechny takové výjimky by se měly týkat pouze případů, ve kterých cíle daného postupu nelze dosáhnout pomocí žádné existující digitální technologie.

(19)  V některých případech může být od uživatele požadováno, aby předložil doklady prokazující skutečnosti, které nelze ověřit online, například lékařská potvrzení či doklady o technické způsobilosti vozidel. Pokud lze doklad prokazující takové skutečnosti předložit v elektronickém formátu, nemělo by to představovat výjimku ze zásady, že postup by měl být dostupný plně online. V jiných případech může být s ohledem na současný stav technického rozvoje stále nezbytné, aby se uživatelé kvůli určitému online postupu dostavili v rámci některé fáze online postupu k příslušnému orgánu osobně, například v případě žádosti o vydání nebo výměnu cestovního pasu či průkazu totožnosti s biometrickými údaji. Všechny takové výjimky musí být nediskriminační a musí se omezovat na situace, kdy je naprosto nezbytné, aby členské státy uplatňovaly nezbytná, objektivně odůvodněná a přiměřená opatření v zájmu všeobecné bezpečnosti, veřejného zdraví a zamezení podvodů. Existují-li technologie, které mohou nahradit osobní návštěvu daného orgánu, například zabezpečená komunikace online prostřednictvím chatu, videokonference apod., mělo by se těchto technologií využívat, není-li to v rozporu s formálními předpisy stanovenými zákonem členského státu, ve kterém se daný postup provádí. Všechny takové výjimky by měly být oznámeny Komisi a koordinační skupině pro jednotnou digitální bránu spolu s příslušným odůvodněním a měly by být pravidelně projednávány a přezkoumávány v koordinační skupině pro bránu spolu osvědčenými vnitrostátními postupy a technickým rozvojem, které by usnadnily další digitalizaci postupů.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Toto nařízení by nemělo být v rozporu s pravomocemi vnitrostátních orgánů v jednotlivých krocích určitého postupu včetně pracovních postupů v rámci příslušných orgánů nebo mezi příslušnými orgány, bez ohledu na to, zda jsou tyto pracovní postupy digitalizované, či nikoliv.

(20)  Tímto nařízením by neměla být dotčena stávající práva a povinnosti, jež stanoví unijní či vnitrostátní právní předpisy v rámci oblastí politiky, na něž se vztahuje toto nařízení, a členským státům by nemělo bránit v tom, aby své vnitrostátní služby a postupy organizovaly i nadále způsobem, který odpovídá jejich vnitrostátním potřebám a je ve shodě s jednotnými formami organizace a komunikace používanými na celostátní, regionální a místní úrovni. Toto nařízení by nemělo být v rozporu s pravomocemi členských států, pokud jde o zavádění postupů a svěřování pravomocí vnitrostátním orgánům, ani s pravomocemi vnitrostátních orgánů v jednotlivých krocích určitého postupu včetně pracovních postupů v rámci příslušných orgánů nebo mezi příslušnými orgány, bez ohledu na to, zda jsou tyto pracovní postupy digitalizované, či nikoliv. Toto nařízení by mělo doplňovat pravomoci členských států, pokud jde o zachování nedigitalizovaných postupů nebo stávajících online postupů vedle postupů online uvedených v příloze II nebo stanovení postupů nových.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  Na vnitrostátní a unijní úrovni bylo zřízeno několik sítí a služeb, jež pomáhají občanům a podnikům při jejich přeshraniční činnosti. Je důležité, aby tyto služby včetně evropských spotřebitelských center, služby Vaše Evropa – Poradenství, sítě SOLVIT, asistenčních služeb pro práva duševního vlastnictví, kontaktních center Europe Direct a sítě Enterprise Europe Network byly součástí jednotné digitální brány, aby je všichni uživatelé mohli s jistotou nalézt. Sítě a služby, které jsou uvedeny v příloze III tohoto nařízení, byly zřízeny závaznými akty Unie, zatímco ostatní fungují na základě dobrovolnosti. Na služby v první skupině by se měla vztahovat kvalitativní kritéria, která jsou stanovena tímto nařízením, a služby ve druhé skupině by měly splňovat požadavky na kvalitu, mají-li být dostupné prostřednictvím brány.

(22)  Na vnitrostátní a unijní úrovni bylo zřízeno několik sítí a služeb, jež pomáhají občanům a podnikům při jejich přeshraniční činnosti. Je důležité, aby tyto služby, včetně všech stávajících asistenčních služeb či služeb pro řešení problémů vytvořených na úrovni Unie, jako jsou evropská spotřebitelská centra, služba Vaše Evropa – Poradenství, síť SOLVIT, asistenční služby pro práva duševního vlastnictví, kontaktní centra Europe Direct a síť Enterprise Europe Network, byly součástí jednotné digitální brány, aby je všichni uživatelé mohli s jistotou nalézt. Služby, které jsou uvedeny v příloze III tohoto nařízení, byly zřízeny závaznými akty Unie, zatímco ostatní služby fungují na základě dobrovolnosti. Na obě kategorie služeb by se měla vztahovat kvalitativní kritéria, která jsou stanovena tímto nařízením, a měly by být dostupné prostřednictvím brány. Na rozsahu těchto služeb, správních podmínkách a dobrovolnosti, na jejímž základě fungují, by toto nařízením nemělo nic měnit.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Členské státy a Komise se dále mohou rozhodnout za podmínek stanovených tímto nařízením přidat další vnitrostátní asistenční služby nebo služby pro řešení problémů, které jsou poskytovány příslušnými orgány nebo soukromými a polosoukromými subjekty. Obecně by příslušné orgány měly mít povinnost poskytovat občanům a podnikům pomoc v případě jakýchkoliv dotazů, které občané a podniky mají v souvislosti s platnými pravidly a postupy a které nelze v úplnosti položit prostřednictvím online služeb. Nicméně ve vysoce specializovaných oblastech, a pokud služby poskytované soukromými či polosoukromými orgány splňují potřeby uživatelů, mohou členské státy Komisi navrhnout, aby takové služby začlenila do brány v případě, že splňují všechny podmínky stanovené tímto nařízením a nezdvojují již zařazené asistenční služby nebo služby pro řešení problémů.

(23)  Členské státy a Komise se dále mohou rozhodnout za podmínek stanovených tímto nařízením přidat další vnitrostátní asistenční služby nebo služby pro řešení problémů, které jsou poskytovány příslušnými orgány nebo soukromými nebo polosoukromými subjekty nebo veřejnými orgány, jako jsou obchodní komory či nestátní asistenční služby pro občany. Obecně by příslušné orgány měly mít povinnost poskytovat občanům a podnikům pomoc v případě jakýchkoliv dotazů, které občané a podniky mají v souvislosti s platnými pravidly a postupy a které nelze v úplnosti položit prostřednictvím online služeb. Nicméně ve vysoce specializovaných oblastech, a pokud služby poskytované soukromými či polosoukromými orgány splňují potřeby uživatelů, mohou členské státy Komisi navrhnout, aby takové služby začlenila do brány v případě, že splňují všechny podmínky stanovené tímto nařízením a nezdvojují již zařazené asistenční služby nebo služby pro řešení problémů.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Aby uživatelé zjistili, která služba je pro ně vhodná, mělo by toto nařízení poskytnout nástroj, který uživatele automaticky dovede ke správné službě.

(24)  Aby uživatelé zjistili, která služba je pro ně vhodná, mělo by toto nařízení poskytnout vyhledávač a nástroj k dohledávání služeb, který uživatele automaticky dovede ke správné službě.

Odůvodnění

Tato změna je nezbytná s ohledem na zachování vnitřní logiky a soudržnosti textu.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Splnění minimálních požadavků na kvalitu je pro úspěch jednotné digitální brány nezbytné, neboť poskytování informací a služeb musí být spolehlivé. V opačném případě by byla poškozena důvěryhodnost celé brány. Dostupnost informací pro přeshraniční uživatele lze výrazně zlepšit, pokud budou dané informace dostupné nejen v národním jazyce členského státu, ale také alespoň v jednom dalším úředním jazyce EU. Překlad z národního jazyka nebo jazyků do tohoto dalšího úředního jazyka Unie by měl přesně odrážet obsah informací, které jsou poskytnuty v národním jazyce nebo jazycích.

(25)  Splnění minimálních požadavků na kvalitu je pro úspěch jednotné digitální brány nezbytné, neboť poskytování informací a služeb musí být spolehlivé. V opačném případě by byla poškozena důvěryhodnost celé brány. Dostupnost informací pro přeshraniční uživatele lze výrazně zlepšit, pokud budou dané informace dostupné nejen v úředním jazyce či jazycích členského státu, ale také alespoň v jednom dalším úředním jazyce Unie, který je srozumitelný pro co největší počet uživatelů v rámci přeshraničních činností. Překlad z úředního nebo národního jazyka nebo jazyků určitého členského státu do tohoto dalšího úředního jazyka Unie by měl přesně odrážet obsah informací, které jsou poskytnuty v národním nebo úředním jazyce nebo jazycích daného členského státu. Koordinační skupina pro bránu by měla pro členské státy vydat doporučení týkající se dalšího jazyka či jazyků, které jsou srozumitelné co největšímu počtu uživatelů v rámci přeshraničních činností. Přeshraniční činnosti by měly být vymezeny jako činnosti, u nichž uživatel není ve všech aspektech omezen na území jednoho členského státu. Při poskytování informací nejméně v jednom úředním jazyce Unie, který není národním nebo úředním jazykem daného členského státu, členský stát rovněž přihlédne k možnosti, že určité informace by mohly být častěji vyhledávány skupinami mluvčích určitého jazyka, jako jsou uživatelé ze sousedních zemí nebo přeshraničních regionů.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(25a)  V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2101a (směrnice o přístupnosti internetových stránek) mají členské státy povinnost zajistit, aby jejich internetové stránky byly přístupné v souladu se zásadami vnímatelnosti, ovladatelnosti, srozumitelnosti a stability a aby byly splňovaly požadavky této směrnice. Zatímco směrnice o přístupnosti webových stránek se nevztahuje na internetové stránky a mobilní aplikace orgánů, institucí, úřadů a agentur Unie, měla by Komise pro účely společného uživatelského rozhraní, asistenčních služeb, služeb pro řešení problémů, mechanismů zpětné vazby uživatelů a veškerých internetových stránek v rámci jednotné digitální brány, za něž orgány, instituce, úřady a agentury Unie zodpovídají, zajistit, aby tyto internetové stránky byly přístupné osobám se zdravotním postižením způsobem vyhovujícím požadavkům uvedené směrnice. Komise by zejména měla splňovat příslušné harmonizované normy EU, zajišťovat shody s požadavky vnímatelnosti, srozumitelnosti, ovladatelnosti a stability. Komise a členské státy by měly zajistit dodržování Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, zejména s články 9 a 21 této dohody, a v zájmu podpory přístupu osob s mentálním postižením k informacím by měly být v co nejvyšší míře proporčně nabízeny alternativy napsané snadno srozumitelným způsobem.

 

__________________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (Úř. věst. L 327, 2.12.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh  22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27)  Online služby poskytované příslušnými orgány jsou klíčové pro zvýšení kvality služeb poskytovaných občanům a podnikům. Pokud orgány veřejné správy v členských státech ve zvyšující se míře nepožadují, aby občané a podniky dodávali vícekrát ty samé informace, ale namísto toho pracují na opakovaném používání údajů, mělo by být totéž umožněno také uživatelům, kteří se potýkají s postupy v jiných členských státech, tak aby se snížila administrativní zátěž.

(27)  Online služby poskytované příslušnými orgány jsou klíčové pro zvýšení kvality a bezpečnosti služeb poskytovaných občanům a podnikům. Pokud orgány veřejné správy v členských státech ve zvyšující se míře nepožadují, aby občané a podniky dodávali vícekrát ty samé informace, ale namísto toho pracují na opakovaném používání údajů, mělo by být totéž umožněno také uživatelům, kteří se potýkají s postupy v jiných členských státech, tak aby se snížila administrativní zátěž.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(27a)  Má-li by umožněna zákonná přeshraniční výměna důkazů a informací v rámci celounijního uplatňování zásady „pouze jednou“, je třeba toto nařízení a zásadu „pouze jednou“ uplatňovat v souladu se všemi příslušnými předpisy v oblasti ochrany údajů, včetně zásad minimalizace dat, přenosnosti, omezení uchovávání dat, integrity a důvěrnosti, nezbytnosti, proporcionality a omezení účelu, jako i ochrany údajů již od návrhu a ochrany údajů jako výchozí nastavení. Je nutné je rovněž uplatňovat plně v souladu se zásadami soukromí a bezpečnosti již od návrhu a při dodržování základních práv osob, včetně spravedlnosti a transparentnosti.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(27b)  Členské státy a Komise by měly zajistit, aby uživatelé technického systému pro výměnu důkazů podle tohoto nařízení (dále jen „technický systém“) obdrželi jasné informace o způsobu zpracování osobních údajů, které se jich týkají, v souladu s články 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6791a a s články 11 a 12 nařízení (ES) č. 45/2001. Uživatelé by rovněž měli mít právo vyslovit námitku proti zpracovávání jejich osobních údajů v technickém systému podle čl. 21 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679.

 

__________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  Aby se dále usnadnilo použití online postupů, mělo by toto nařízení, v souladu se zásadou „pouze jednou“, poskytovat základ pro výměnu důkazů na žádost občanů a podniků přímo mezi příslušnými orgány z různých členských států. Zásada „pouze jednou“ znamená, že občané a podniky by pro přeshraniční výměnu důkazů neměli mít povinnost poskytovat stejné informace orgánům veřejné moci více než jednou.

(28)  Aby se dále usnadnilo použití online postupů, mělo by toto nařízení, v souladu se zásadou „pouze jednou“ a s veřejným zájmem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. e) nařízení (EU) 2016/679 poskytovat základ pro vytvoření plně funkčního, zabezpečeného technického systému pro automatickou výměnu důkazů na výslovnou žádost občanů a podniků a s jejich souhlasem. Toto nařízení by nemělo vytvářet základ pro výměnu důkazů nebo pro používání technického systému pro výměnu důkazů za jinými účely, než které jsou uvedeny ve směrnicích 2005/36/ES, 2006/123/ES, 2014/24/EU a 2014/25/EU a v platných unijních nebo vnitrostátních právních předpisech ve vztahu k postupům online uvedeným v příloze II.

 

 

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(28a)  Protože občané a podniky by ve většině případů nevěděli, že na jejich žádost může proběhnout přeshraniční výměna důkazů, měli by být uživatelé o této možnosti přiměřeně informováni při používání online postupů stanovených směrnicemi 2005/36/ES, 2006/123/ES, 2014/24/EU a 2014/25/EU a postupů uvedených v příloze II. Nad výměnou důkazů by měl mít uživatel úplnou kontrolu na základě výslovného požadavku na výměnu důkazů, který uživatel sdělí příslušnému orgánu osobně. Požadavek by měl být považován za výslovný, pokud obsahuje svobodný, výslovný, vědomý a jednoznačný projev vůle daného jedince, že má dojít k výměně příslušných informací, a to buď v podobě prohlášení, nebo vyjádření souhlasu. Na výslovný požadavek na výměnu důkazů by se nemělo usuzovat z pouhého požadavku na uskutečnění určitého postupu (např. registrace motorového vozidla), ani z obecného požadavku uživatele, například žádosti o získání všech nezbytných dokumentů od všech příslušných orgánů pro určitý postup.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(28b)  Používání technického systémů je dobrovolné a uživatel by měl rovněž mít možnost předkládat důkazy jinými prostředky než prostřednictvím technického systému vytvořeného tímto nařízením. Uživatel by měl mít možnost předběžné kontroly důkazů a právo monitorovat nebo stáhnout výslovný souhlas s výměnou důkazů v kterékoli fázi postupu. Ke stažení žádosti může docházet nejčastěji v případech, kdy uživatel po zobrazení důkazů, které mají být předmětem výměny, zjistí, že informace v nich obsažené jsou nepřesné, neaktuální či přesahují rozsah toho, co je pro účely daného postupu nezbytné. Uživatel by měl mít rovněž možnost napadnout zneužití údajů a zabránit jejich sekundárnímu použití pro účely, které neodpovídají jeho legitimním očekáváním.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30)  Takový systém by měl být k dispozici vedle ostatních systémů poskytujících mechanismy spolupráce mezi orgány, jako jsou IMI nebo [e-Services Card], a neměl by mít vliv na ostatní systémy včetně systému předpokládaném v článku 4 nařízení (ES) č. 987/2009, v jednotném evropském osvědčení pro zakázky v rámci směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2014/2433, na vzájemné propojení vnitrostátních rejstříků, vzájemné propojení centrálních, obchodních a podnikových rejstříků na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/101/ES34 a insolvenčních rejstříků na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/84835.

(30)  Zabezpečený technický systém, který by měl být vytvořen pro výměnu důkazů na základě tohoto nařízení, by žádající příslušné orgány měl rovněž ujistit, že daný důkaz byl poskytnut správným vydávajícím orgánem. Vydávající orgán by měl zajistit, aby osobní údaje byly v případě potřeby aktualizovány a aby nepřesné či zastaralé údaje již nebyly zpracovávány. Takový systém by měl být k dispozici vedle ostatních systémů poskytujících mechanismy spolupráce mezi orgány, jako jsou IMI nebo [e-Services Card], a neměl by mít vliv na ostatní systémy včetně systému předpokládaného v článku 4 nařízení (ES) č. 987/2009, na jednotné evropské osvědčení pro zakázky podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2014/2433 , na elektronické výměny informací o sociálním zabezpečení (EESSI), na vzájemné propojení vnitrostátních rejstříků, vzájemné propojení centrálních, obchodních a podnikových rejstříků na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/101/ES34 a insolvenčních rejstříků na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/84835.

__________________

__________________

33 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65–242).

33 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65).

34 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/101/ES ze dne 16. září 2009 o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 48 druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření (Úř. věst. L 258, 1.10.2009, s. 11–19).

34 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/101/ES ze dne 16. září 2009 o koordinaci ochranných opatření, která jsou na ochranu zájmů společníků a třetích osob vyžadována v členských státech od společností ve smyslu čl. 48 druhého pododstavce Smlouvy, za účelem dosažení rovnocennosti těchto opatření (Úř. věst. L 258, 1.10.2009, s. 11)

35 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 19–72).

35 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/848 ze dne 20. května 2015 o insolvenčním řízení (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 19).

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31)  Aby se zajistily jednotné podmínky pro zavedení technického systému umožňujícího výměnu důkazů, prováděcí pravomoci by měly být svěřeny Komisi za účelem podrobné, zejména technické, specifikace systému zpracování žádostí od uživatelů o výměnu důkazů a přenos daných důkazů a za účelem stanovení nezbytných opatření pro zajištění integrity a důvěrnosti přenosu. Tyto pravomoci by se měly vykonávat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/201136.

(31)  Aby se zajistily jednotné podmínky pro zavedení technického systému umožňujícího výměnu důkazů, prováděcí pravomoci by měly být svěřeny Komisi za účelem podrobné, zejména technické, organizační a provozní, specifikace systému zpracování žádostí od uživatelů o výměnu důkazů a přenos daných důkazů a za účelem stanovení nezbytných opatření pro zajištění integrity a důvěrnosti přenosu a opatření nezbytných k zajištění interakce uživatele s technickým systémem a vzájemné interakce příslušných orgánů. Tyto pravomoci by se měly vykonávat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/201136.

__________________

__________________

36 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13–18).

36 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13–18).

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 31 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(31a)  V zájmu zvýšení bezpečnosti technického systému pro přeshraniční uplatňování zásady „pouze jednou“ by v souvislosti s přijímáním prováděcích aktů specifikujících tento technický systém Komise měla náležitě zohlednit normy a technickou specifikaci, které vypracovaly evropské i mezinárodní normalizační organizace a subjekty, zejména Evropský výbor pro normalizaci (CEN), Evropský ústav pro telekomunikační normy (ETSI), Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) a Mezinárodní telekomunikační unie (ITU), v souladu s článkem 32 nařízení (EU) č. 2016/679 a článkem 22 nařízení (ES) č. 45/2001.

Odůvodnění

Výslovný odkaz na nařízení 2016/679 a nařízení 45/2001 v souvislosti s technickými specifikacemi v oblasti bezpečnosti.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32)  Za soulad s kvalitativními kritérii by měly být odpovědné příslušné orgány a Komise, a to ve vztahu k těm informacím, postupům a službám, za něž jsou odpovědné. Národní koordinátoři a Komise by měli dohlížet na soulad s kvalitativními kritérii na vnitrostátní, respektive unijní úrovni a měli by řešit jakékoliv problémy, jež vyvstanou. Toto nařízení by mělo dát Komisi širokou řadu prostředků, jak řešit zhoršení kvality služeb nabízených prostřednictvím brány, a to v závislosti na vážnosti a trvalosti takového zhoršení a za účasti koordinační skupiny pro bránu. Tímto by neměla být dotčena celková odpovědnost Komise, pokud jde o sledování souladu s tímto nařízením.

(32)  Za soulad s kvalitativními kritérii by měly být odpovědné příslušné orgány a Komise, a to ve vztahu k těm informacím, postupům a službám, za něž jsou odpovědné. Národní koordinátoři a Komise by měli pravidelně dohlížet na soulad s kvalitativními a bezpečnostními kritérii na vnitrostátní, respektive unijní úrovni a měli by řešit jakékoliv problémy, jež vyvstanou. Národní koordinátoři by navíc měli dohlížet na fungování technického systému umožňujícího přeshraniční výměnu důkazů a provádět jeho monitorování. Toto nařízení by mělo dát Komisi širokou řadu prostředků, jak řešit zhoršení kvality služeb nabízených prostřednictvím brány, a to v závislosti na vážnosti a trvalosti takového zhoršení a za účasti koordinační skupiny pro bránu. Tímto by neměla být dotčena celková odpovědnost Komise, pokud jde o sledování souladu s tímto nařízením.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 33 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(33a)  Toto nařízení by mělo rovněž specificky stanovit soubor požadavků na kvalitu pro společné uživatelské rozhraní. Komise by měla zajistit, aby společné uživatelské rozhraní splňovalo tyto požadavky a zejména bylo k dispozici a prostřednictvím různých kanálů přístupné online, aby umožňovalo snadnou orientaci a používalo jasné informace. Má-li být zajištěna informovanost uživatelů o společném uživatelském rozhraní, mělo by být rozhraní snadno rozpoznatelné na webových stránkách na vnitrostátní i unijní úrovni.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nabízí technické řešení umožňující optimalizovat možnosti vyhledávače v rámci jednotné digitální brány.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 33 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(33b) Společné uživatelské rozhraní by mělo umožňovat využívání často kladených otázek na základě klíčových uživatelských problémů a za pomoci inteligentních vyhledávacích a internetových nástrojů, jako jsou elektronické formuláře, které mohou uživatelům ulehčit zátěž spojenou s vyhledáváním a nasměrovat jejich dotazy na nejvhodnější službu. Využívání často kladených otázek také snižuje počet dotazů, které nespadají do oblasti působnosti určité služby, a velmi se osvědčilo v souvislosti s přesměrováváním dotazů mezi stávajícími unijními portály.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 33 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(33c)  Komise by měla zajistit, aby v zadávacím řízení vztahujícím se na vývoj aplikací IT a webových stránek pro aplikace IT podporující bránu byla náležitě zohledněna inovační kritéria a potřeba otevřených standardů s cílem usnadnit opětovné použití a interoperabilitu těchto řešení IT.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 34 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(34a)  Názvem, pod kterým by brána měla být známa a propagována veřejnosti, by mělo být anglické označení „Your Europe“, které je názvem již existujícího portálu. Společné uživatelské rozhraní by mělo být snadno dohledatelné mezi prvními výsledky vyhledávání, především prostřednictvím různých internetových vyhledávačů a na vnitrostátních a unijních webových stránkách. Unijní logo brány by mělo být viditelné na všech webových stránkách na úrovni Unie, jakož i na vnitrostátních webových stránkách, které jsou s touto bránou propojeny. Mají-li vnitrostátní webové stránky své vyhledávače, brána by měla být přístupná jako jedna z možností vyhledávání, které vnitrostátní webové stránky nabízejí. Příslušné orgány by měly zajistit, aby uživatelé byli z jejich webových stránek odkazujících na bránu přesměrováni na „jednotnou digitální bránu“. Informace a přístup k příslušným organizacím na vnitrostátní úrovni by měly být poskytovány rovněž na webových stránkách jednotlivých služeb na úrovni Unie.

Odůvodnění

Dohledatelnost a viditelnost jsou důležitými předpoklady úspěšnosti jednotné digitální brány.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(37)  Kvalita informací, postupů a asistenčních služeb a služeb pro řešení problémů, které budou dostupné prostřednictvím brány, by se měla sledovat primárně pomocí nástroje pro zpětnou vazbu, který bude uživatele žádat, aby zhodnotili pokrytí a kvalitu informací, postupů nebo asistenčních služeb a služeb pro řešení problémů, které použili. Tato zpětná vazba se bude shromažďovat ve společném nástroji, k němuž by měli mít přístup Komise, příslušné orgány a národní koordinátoři. Prováděcí pravomoci by měly být svěřeny Komisi, aby byly zajištěny jednotné podmínky pro provedení tohoto nařízení ve vztahu k funkcím tohoto nástroje pro zpětnou vazbu od uživatelů a ke způsobům získávání a sdílení této zpětné vazby od uživatelů. Tyto pravomoci by se měly vykonávat v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.

(37)  Kvalita jednotné digitální brány závisí na kvalitě unijních a vnitrostátních služeb, které budou prostřednictvím této brány poskytovány. Špatné zkušenosti s informacemi a službami poskytovanými na unijní a vnitrostátní úrovni mohou vést k tomu, že brána bude vnímána negativně. Kvalita informací, postupů a asistenčních služeb a služeb pro řešení problémů, které budou dostupné prostřednictvím brány, by se měla tedy pravidelně sledovat primárně pomocí nástroje pro zpětnou vazbu společně s možností odpovědět prostřednictvím volného textového pole, jež budou uživatele žádat, aby zhodnotili pokrytí a kvalitu informací, postupů nebo asistenčních služeb a služeb pro řešení problémů, které použili. Tato zpětná vazba se bude shromažďovat ve společném nástroji, k němuž by měli mít přístup Komise, příslušné orgány a národní koordinátoři. V zájmu zvyšování důvěry uživatelů a zajišťování transparentnosti by měla být zpětná vazba veřejnosti zpřístupněna formou otevřených dat v souhrnné a anonymní podobě na webových stránkách Komise a na stránkách samotné brány v podobě souhrnných zpráv. Prováděcí pravomoci by měly být svěřeny Komisi, aby byly zajištěny jednotné podmínky pro provedení tohoto nařízení ve vztahu k funkcím tohoto nástroje pro zpětnou vazbu od uživatelů a ke způsobům získávání, sdílení a uveřejňování této zpětné vazby od uživatelů. Tyto pravomoci by se měly vykonávat v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(40)  Pokud opatření stanovená tímto nařízením zahrnují zpracování osobních údajů, mělo by se provádět v souladu s právními předpisy Unie o ochraně osobních údajů, zejména [směrnice 95/46/ES]38 [nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679]39 a [nové nařízení, které nahrazuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001].

(40)  Pokud opatření stanovená tímto nařízením zahrnují zpracování osobních údajů, provádí se toto zpracování v souladu s právními předpisy Unie o ochraně osobních údajů. V souvislosti s tímto nařízením platí zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/200138, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/68039.

__________________

__________________

38 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31–50).

38Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1)

39 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

39 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

 

39a Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 89). 89).

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 40 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(40a)  Systém by měl být nastaven tak, aby údaje uživatelů byly zajištěny proti hackerským a kybernetickým útokům.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(41)  Toto nařízení má za cíl zajistit, aby uživatelé, kteří působí v jiných členských státech, měli online přístup k úplným, spolehlivým a srozumitelným unijním i vnitrostátním informacím o právech, pravidlech a povinnostech, k online postupům, které jsou plně přeshraniční, a k asistenčním službám a službám pro řešení problémů. Protože členské státy nemohou těchto cílů uspokojivě dosáhnout, Unie může přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity, jak je stanovena v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality, jak je stanovena v tomto článku, nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné k dosažení těchto cílů.

(41)  Toto nařízení má za cíl zajistit, aby uživatelé, kteří působí v jiných členských státech, měli online přístup k úplným, spolehlivým, přístupným a srozumitelným unijním i vnitrostátním informacím o právech, pravidlech a povinnostech, k online postupům, které jsou plně přeshraniční, a k asistenčním službám a službám pro řešení problémů. Protože členské státy nemohou těchto cílů uspokojivě dosáhnout, Unie může přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity, jak je stanovena v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality, jak je stanovena v tomto článku, nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné k dosažení těchto cílů.

Odůvodnění

Lépe odráží současný způsob komunikace osob se zdravotním postižením.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(42)  Aby členské státy a Komise vyvinuly a zavedly nezbytné nástroje pro uplatnění tohoto nařízení, měla by některá jeho ustanovení začít platit dva roky po vstupu tohoto nařízení v platnost.

(42)  Aby členské státy a Komise vyvinuly a zavedly nezbytné nástroje pro uplatnění tohoto nařízení, měla by některá jeho ustanovení začít platit dva roky po jeho vstupu v platnost. Ostatní ustanovení, která lze splňovat dříve, by měla platit od ... [18 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost].

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  stanovuje pravidla pro zřízení a provoz jednotné digitální brány, která občanům a podnikům poskytuje snadný přístup k vysoce kvalitním a úplným informacím, účinným asistenčním službám a službám pro řešení problémů a účinným postupům, které se týkají unijních a vnitrostátních pravidel, jež platí pro občany a podniky, které uplatňují nebo zamýšlí uplatňovat v oblasti vnitřního trhu svá práva odvozená z právních předpisů Unie ve smyslu čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU);

a)  stanovuje pravidla pro zřízení a provoz jednotné digitální brány, která občanům a podnikům poskytuje snadný přístup k přesným, aktuálním, snadno srozumitelným, vysoce kvalitním a úplným informacím, účinným asistenčním službám a službám pro řešení problémů a účinným postupům, které se týkají unijních a vnitrostátních pravidel, jež platí pro občany a podniky, které uplatňují nebo zamýšlí uplatňovat v oblasti vnitřního trhu svá práva odvozená z právních předpisů Unie ve smyslu čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU);

Odůvodnění

Měly by být stanoveny normy kvality informací poskytovaných prostřednictvím jednotné digitální brány, tak aby odpovídaly potřebám uživatelů. Podle studie „A European Single Point of Contact“, která byla v roce vypracována pro tématickou sekce A Evropského parlamentu, považují občané jasné, přesné a aktuální informace za nejdůležitější charakteristiku jednotného kontaktního místa. V souladu s doporučeními zpravodajky je třeba zajistit, aby informace byly snadno srozumitelné a informace a služby uvedené v tomto nařízení tak mohly být k užitku co největšímu počtu uživatelů.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  umožňuje, aby uživatelé z jiných členských států užívali postupy, a podporuje uplatnění zásady „pouze jednou“;

b)  umožňuje, aby i uživatelé z jiných členských států užívali postupy online, a uplatňováním zásady „pouze jednou“ usnadňuje výměnu důkazů pro účely postupů uvedených v příloze II tohoto nařízení a postupů, které stanoví směrnice 2005/36/ES, 2006/123/ES, 2014/24/EU a 2014/25/EU;

Odůvodnění

Mělo by být jasně uvedeno, že toto nařízení neposkytuje právní základ pro zásadu „pouze jednou“, neboť takový základ by měl poskytovat zvláštní návrh, který by zavedl jasný právní základ, jehož by bylo možné využít k rozšíření zásady „pouze jednou“ i na odvětví, která nejsou zahrnuta do tohoto návrhu. Rovněž je zapotřebí zavést zvláštní právní nástroj, který by řešil případné otázky ochrany údajů a odpovědnosti, které by vyvstaly v souvislosti s touto zásadou. Nařízení místo toho prostřednictvím zvláštního nástroje uvedeného v článku 12 usnadní výměnu důkazů pro některé online postupy, čímž usnadní uplatňování zásady „pouze jednou“.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  V případech, kdy jsou ustanovení tohoto nařízení v rozporu s ustanovením jiného aktu Unie, který upravuje zvláštní aspekty předmětu tohoto nařízení, bude mít přednost ustanovení jiného aktu Unie.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b.  Tímto nařízením není dotčena podstata jakéhokoliv postupu ani práva udělená jeho prostřednictvím, je-li takový postup stanoven na unijní nebo vnitrostátní úrovni v kterékoliv oblasti, na kterou se vztahuje toto nařízení.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Jednotnou digitální bránu (dále jen „brána“) zřizuje Komise a příslušné orgány v souladu s tímto nařízením. Brána sestává ze společného uživatelského rozhraní na jediném portálu spravovaném Komisí a odkazuje na příslušné vnitrostátní a unijní webové stránky.

1.  Jednotnou digitální bránu (dále jen „brána“) zřizuje Komise a členské státy v souladu s tímto nařízením. Brána sestává ze společného uživatelského rozhraní na jediném portálu „Your Europe“ (Vaše Evropa) spravovaném Komisí. Brána poskytuje přístup k příslušným vnitrostátním a unijním webovým stránkám a odkazuje na ně.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  informacím o postupech stanovených na unijní nebo vnitrostátní úrovni a odkazům na tyto postupy za účelem uplatnění těchto práv a splnění těchto povinností a pravidel;

b)  informacím o postupech stanovených na unijní nebo vnitrostátní úrovni a odkazům na tyto postupy s cílem umožnit uživatelům uplatnění jejich práv a splnění povinností a pravidel v oblasti vnitřního trhu;

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 34, jimiž přizpůsobí přílohu I vývoji v oblasti přístupnosti práv, povinností a pravidel v souladu s právními předpisy Unie a jejích členských států, a to aktualizací informací ve stávajících informačních kategoriích, a přílohu III doplněním dalších asistenčních služeb a služeb pro řešení problémů.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3)  „příslušným orgánem“ se rozumí kterýkoliv orgán nebo úřad členského státu, který je zřízený na vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni a který má specifické povinnosti související s informacemi, postupy a asistenčními službami a službami pro řešení problémů, na něž se vztahuje toto nařízení;

3)  „příslušným orgánem“ se rozumí kterýkoliv orgán nebo úřad členského státu, který je zřízený na vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni a který má specifické povinnosti související s informacemi, postupy a asistenčními službami a službami pro řešení problémů, na něž se vztahuje toto nařízení, nebo jakákoli jiná osoba nebo orgán, jíž nebo jemuž tento členský stát takovou pravomoc svěřil;

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4)  „důkazem“ se rozumí jakýkoliv dokument nebo údaj včetně textu nebo zvuku, vizuálního nebo audiovizuálního záznamu bez ohledu na použité médium, který příslušný orgán vydal, aby prokázal skutečnosti nebo splnění požadavků na postupy uvedené v čl. 2 odst. 2 písm. b).

4)  „důkazem“ se rozumí jakýkoliv dokument nebo údaj včetně textu nebo zvuku, vizuálního nebo audiovizuálního záznamu bez ohledu na použité médium, který příslušný orgán vyžaduje, aby prokázal skutečnosti nebo splnění požadavků na postupy uvedené v čl. 2 odst. 2 písm. b).

Odůvodnění

Tato změna je nezbytná s ohledem na zachování vnitřní logiky a soudržnosti textu.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zajistí, že uživatelé budou mít na jejich vnitrostátních webových stránkách snadný online přístup k:

1.  Členské státy zajistí, že uživatelé budou mít na jejich webových stránkách snadný online přístup k:

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Na těchto webových stránkách bude navíc uveden odkaz na společné uživatelské rozhraní uvedené v čl. 2 odst. 1.

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Komise zajistí, aby uživatelé měli online přístup k informacím uvedeným v čl. 4 odst. 1 a čl. 4 odst. 2 prostřednictvím společného uživatelského rozhraní a vnitřních vyhledávacích nástrojů, které budou jeho součástí.

Odůvodnění

Tato změna je nezbytná kvůli zajištění toho, aby Komise nesla odpovědnost za poskytování přístupu k informacím, postupům, asistenčním službám a službám zaměřeným na řešení problémů uvedeným v čl. 4 odst. 1 a v čl. 4 odst. 2 prostřednictvím jednotné digitální brány.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  Kromě informací uvedených v příloze I a příloze II mohou Komise a členské státy poskytovat také další informace.

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 5 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Přístup k postupům

Online přístup k postupům

Odůvodnění

Článek 5 zahrnuje pouze postupy, které jsou členské státy povinny poskytovat plně online.

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zajistí, že ty postupy uvedené v čl. 2 odst. 2 písm. b, jež jsou stanoveny na vnitrostátní úrovni a které jsou pro uživatele z daného členského státu přístupné online a které mohou uživatelé z daného členského státu splnit online, budou nediskriminačním způsobem přístupné také pro uživatele z ostatních členských států a že je uživatelé z ostatních členských států budou moci splnit nediskriminačním způsobem.

vypouští se

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy zajistí, že uživatelé mohou splnit postupy uvedené v příloze II zcela online.

2.  Členské státy zajistí, aby uživatelé měli úplný přístup k postupům uvedeným v příloze II a mohli je splnit zcela online s výjimkou případů, kdy tyto postupy v dotčeném členském státě neexistují.

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Postupy uvedené v odstavci 2 se považují za plně online, jestliže identifikaci, poskytnutí informací a podpůrných důkazů, podepsání a konečné podání lze provést elektronicky na dálku prostřednictvím jednotného komunikačního kanálu a jestliže výstup postupu je doručen rovněž elektronicky.

3.  Postupy uvedené v odstavci 2 se považují za plně online, jestliže identifikaci, poskytnutí informací a důkazů, podepsání a konečné podání lze provést elektronicky na dálku prostřednictvím komunikačního kanálu, který uživatelům umožní strukturovaným způsobem splnit požadavky spojené s daným postupem, a jestliže výstup postupu je doručen rovněž elektronicky nebo listovní zásilkou, pokud to unijní nebo vnitrostátní právní předpisy vyžadují a pokud uživatelé obdrží elektronické oznámení o splnění postupu, aniž by byly dotčeny pravomoci členských států navázat s občany přímý kontakt.

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  V případech, kdy cíle daného postupu, který je uveden v odstavci 2, nelze dosáhnout, aniž by se po uživateli v určité fázi daného postupu požadovala osobní návštěva příslušného orgánu, členské státy tuto osobní návštěvu omezí na to, co je zcela nezbytné a objektivně oprávněné, a zajistí, aby ostatní kroky daného postupu bylo možné splnit zcela online. Členské státy o těchto výjimkách uvědomí Komisi.

4.  Pokud v odůvodněných a výjimečných případech, kdy se jedná o obecnou bezpečnost, veřejné zdraví nebo boj proti podvodům, cíle daného postupu, nelze plně dosáhnout online, mohou členské státy po uživateli požadovat, aby se pro účely daného procedurálního kroku osobně dostavil k příslušnému orgánu. V těchto výjimečných případech omezí členské státy tuto osobní návštěvu na to, co je zcela nezbytné a objektivně oprávněné, a zajistí, aby ostatní kroky daného postupu bylo možné splnit zcela online. Členské státy by měly rovněž zajistit, aby požadavky na osobní návštěvu nevedly k diskriminaci přeshraničních uživatelů. Členské státy o těchto výjimkách uvědomí Komisi a koordinační skupinu pro jednotnou digitální bránu a řádně je odůvodní.

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Tímto nařízením není dotčena podstata ani práva udělená prostřednictvím jakéhokoliv postupu, který je stanoven na unijní nebo vnitrostátní úrovni v kterékoliv oblasti upravené tímto nařízením.

5.  Členské státy zajistí, aby měly příslušné orgány pravomoc ověřovat pravost a legalitu všech dokumentů, které jsou předkládány jako důkazy. Listinné důkazy, u nichž byla výměna provedena prostřednictvím technického systému podle článku 12, jsou pro účely přijímajícího orgánu pokládány za ověřené.

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Nic v tomto článku nebrání členským státům, aby uživatelům nabízely další možnosti přístupu k postupům a splnění postupů uvedených v čl. 2 odst. 2 písm. b) jinými prostředky, než je online kanál.

6.  Nic v tomto článku nebrání členským státům, aby uživatelům nabízely možnosti přístupu k postupům a splnění postupů uvedených v čl. 2 odst. 2 písm. b) jinými prostředky, než je online kanál.

Odůvodnění

Tato změna je nezbytná s ohledem na zachování vnitřní logiky a soudržnosti textu.

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy a Komise zajistí, že uživatelé budou mít snadný online přístup k asistenčním službám a službám pro řešení problémů uvedeným v čl. 2 odst. 2 písm. c).

1.  Členské státy a Komise zajistí, že uživatelé budou mít snadný a nediskriminační online přístup k asistenčním službám a službám pro řešení problémů uvedeným v čl. 2 odst. 2 písm. c).

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  služba je nabízena bezplatně nebo za cenu, která je dostupná pro mikropodniky či občany;

b)  služba je nabízena bezplatně nebo za cenu, která je dostupná pro zamýšlené příjemce, jako jsou mikropodniky, malé a střední podniky, neziskové organizace či občané;

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  služba splňuje požadavky stanovené v článcích 9 a 13.

c)  služba splňuje požadavky na kvalitu stanovené v článcích 6a, 9 a 13.

Odůvodnění

Tato změna je nezbytná s ohledem na zachování vnitřní logiky a soudržnosti textu.

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Pokud národní koordinátor navrhl vložení odkazu v souladu s odstavcem 3 a tento odkaz poskytne v souladu s čl. 16 odst. 3, Komise posoudí, zda jsou podmínky v tomto odstavci splněny, a je-li tomu tak, daný odkaz aktivuje.

4.  Pokud národní koordinátor navrhl vložení odkazu v souladu s odstavcem 3 a tento odkaz poskytne v souladu s čl. 16 odst. 3, Komise prostřednictvím prováděcího aktu posoudí, zda jsou podmínky v tomto odstavci splněny, a je-li tomu tak, daný odkaz aktivuje.

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 6a

 

Požadavky na kvalitu vztahující se k přístupnosti webových stránek

 

1. Členské státy zajistí soulad se směrnicí č. 2016/2102, pokud jde o webové stránky, jejichž prostřednictvím udělují přístup:

 

a) k informacím uvedeným v čl. 4 odst. 1;

 

b) k postupům uvedeným v článku 5 nebo

 

c) k asistenčním službám a službám pro řešení problémů uvedeným v článku 6.

 

2. Komise lépe zpřístupní ve smyslu článku 4 směrnice 2016/2102 webové stránky, jejichž prostřednictvím poskytuje přístup k informacím uvedeným v čl. 4 odst. 2 a k asistenčním službám a službám pro řešení problémů uvedeným v článku 6.

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Příslušné orgány a Komise zajistí, že v případech, kdy jsou podle článku 4 odpovědné za zajištění přístupu k informacím uvedeným v čl. 2 odst. 2 písm. a), budou tyto informace splňovat následující požadavky:

1.  Členské státy a Komise zajistí, že v případech, kdy jsou podle článku 4 odpovědné za zajištění přístupu k informacím uvedeným v čl. 2 odst. 2 písm. a), budou tyto informace splňovat následující požadavky:

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-a)  jsou v rámci přístupu zaměřeného na uživatele poskytovány účelným, snadným a uživatelsky vstřícným způsobem tak, aby uživatelé mohli najít všechny potřebné informace;

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  zahrnují název subjektu, který je odpovědný za obsah dané informace;

c)  zahrnují název orgánu nebo subjektu, který je odpovědný za obsah dané informace;

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  zahrnují název orgánu nebo subjektu, který je odpovědný za postupy a jejich plnění;

Odůvodnění

Uvedeny by měly být rovněž informace o orgánu nebo subjektu odpovědném za postupy.

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  zahrnují kontaktní informace a odkazy na všechny příslušné asistenční služby a služby pro řešení problémů;

d)  zahrnují kontaktní informace, které obsahují alespoň telefonní číslo, emailovou adresu a jsou případně doplněny dalšími elektronickými prostředky komunikace, a odkazy na všechny příslušné asistenční služby a služby pro řešení problémů;

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Příslušné orgány poskytnou informace kromě národního jazyka, případně národních jazyků, alespoň v jednom úředním jazyce Unie.

2.  Členské státy poskytnou informace kromě národního nebo úředního jazyka, případně národních nebo úředních jazyků svého členského státu, alespoň v jednom úředním jazyce Unie, který je obecně srozumitelný pro co největší počet uživatelů. Tímto ustanovením nejsou dotčeny právní předpisy členských států upravující používání jazyků.

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Příslušné orgány a Komise za účelem splnění článku 4 zajistí, že uživatelé mají přístup k jasnému a uživatelsky přívětivému vysvětlení následujících prvků postupů, které jsou uvedeny v čl. 2 odst. 2 písm. b), předtím než musí před zahájením postupu prokázat svou totožnost:

1.  Členské státy a Komise za účelem splnění článku 4 zajistí, že uživatelé mají přístup k jasnému, stručnému, přesnému, přístupnému a uživatelsky přívětivému vysvětlení následujících prvků postupů, které jsou uvedeny v čl. 2 odst. 2 písm. b). Takový přístup by měl být případně k dispozici předtím, než musí uživatel před zahájením postupu prokázat svou totožnost a umožnit její ověření:

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  jednotlivé kroky daného postupu;

a)  jednotlivé kroky a fáze, které vyžaduje navigace v rámci daného postupu;

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  zúčastněné příslušné orgány a organizace nesoucí hlavní odpovědnost za daný postup, včetně kontaktních údajů pro případ stížností;

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  odhad času potřebného pro splnění postupu a veškeré platné lhůty;

f)  všechny lhůty, které má uživatel nebo příslušný orgán dodržovat, a odhad času, který příslušný orgán potřebuje pro splnění postupu;

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

fa)   v případě, že příslušný orgán neodpoví, veškerá pravidla nebo jejich důsledky pro uživatele;

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  jazyk, případně jazyky, v nichž lze daný postup provést.

g)  každý další jazyk, v němž lze daný postup provést.

Odůvodnění

Redakční změna, která má vyjasnit stávající formulaci, neboť postupy, na které se zde odkazuje, budou v každém případě poskytovány přinejmenším v jednom jazyce.

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ga)  veškeré výjimky z povinnosti členských států poskytovat postupy uvedené v článku 5 zcela online, přičemž každá výjimka musí obsahovat řádné odůvodnění, ve kterém bude vysvětleno, jak tato omezení splňují kritéria naprosté nezbytnosti a objektivní oprávněnosti.

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pokud je vysvětlení uvedené v odstavci 1 pro vnitrostátní uživatele již dostupné, může být opětovně použito pro účely tohoto nařízení v případě, že obsahuje informace vztahující se k situaci uživatelů z řad cizích státních příslušníků, pokud jsou takové informace zapotřebí.

2.  Pokud je vysvětlení uvedené v odstavci 1 pro uživatele v jednom členském státě již dostupné, může být opětovně použito pro účely tohoto nařízení v případě, že obsahuje informace vztahující se k situaci přeshraničních uživatelů, pokud jsou takové informace zapotřebí.

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Příslušné orgány poskytnou vysvětlení uvedené v odstavci 1 kromě národního jazyka, případně národních jazyků, alespoň v jednom úředním jazyce Unie.

3.  Členské státy poskytnou vysvětlení uvedené v odstavci 1 kromě národního nebo úředního jazyka, případně národních nebo úředních jazyků svého členského státu, alespoň v jednom úředním jazyce Unie, který je obecně srozumitelný pro co největší počet uživatelů. Tímto ustanovením nejsou dotčeny právní předpisy členských států upravující používání jazyků.

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Příslušné orgány a Komise za účelem splnění článku 4 zajistí, že uživatelé mají před podáním žádosti o službu uvedenou v čl. 2 odst. 2 písm. c) přístup k jasnému a uživatelsky přívětivému vysvětlení následujících prvků:

1.  Členské státy a Komise za účelem splnění článku 4 zajistí, že uživatelé mají před podáním žádosti o službu uvedenou v čl. 2 odst. 2 písm. c) přístup k jasnému a uživatelsky přívětivému vysvětlení následujících prvků:

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  název a kontaktní údaje subjektů, které odpovídají za danou službu;

b)  název a kontaktní údaje subjektů, které odpovídají za danou službu, obsahující alespoň telefonní číslo, emailovou adresu nebo případně též jiné prostředky elektronické komunikace;

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  odhad času potřebného k poskytnutí služby nebo průměrná doba odezvy;

d)  všechny lhůty, které má uživatel nebo subjekt odpovědný za službu dodržovat, a odhad času, který příslušný orgán potřebuje pro provedení postupu;

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  jazyk, případně jazyky, v nichž lze žádost podat a které lze použít při následném kontaktu.

e)  každý další jazyk, v němž lze žádost podat a které lze použít při následném kontaktu.

Pozměňovací návrh    85

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Příslušné orgány poskytnou vysvětlení uvedené v odstavci 1 kromě národního jazyka, případně národních jazyků, alespoň v jednom úředním jazyce Unie.

2.  Členské státy poskytnou vysvětlení uvedené v odstavci 1 kromě vlastního národního nebo úředního jazyka nebo jazyků alespoň v jednom úředním jazyce Unie, který je obecně srozumitelný co největšímu počtu uživatelů. Tímto ustanovením nejsou dotčeny právní předpisy členských států upravující používání jazyků.

Pozměňovací návrh    86

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příslušné orgány zajistí, že jsou ve vztahu k postupům uvedeným v čl. 5 odst. 1, za něž jsou odpovědné, splněny následující požadavky:

Členské státy zajistí, že jsou ve vztahu k postupům uvedeným v článcích 5 a 11, za něž jsou odpovědné, splněny následující požadavky:

Pozměňovací návrh    87

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  v případě nedodržení platných lhůt jsou uživatelé předem informováni o důvodech nedodržení a je stanovena nová lhůta.

b)  v případě prodlení nebo nedodržení platných lhůt jsou uživatelé předem informováni o důvodech a o důsledcích, které toto prodlení nebo nedodržení lhůt může mít pro splnění příslušných lhůt, včetně stanovení nové lhůty, pokud stávající lhůta, k níž se uživatel zavázal, nebude dodržena.

Pozměňovací návrh    88

Návrh nařízení

Čl. 11 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Přeshraniční přístup k online postupům

Přeshraniční online přístup k postupům

Pozměňovací návrh    89

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1.  Členské státy zajistí, aby postupy uvedené v čl. 2 odst. 2 písm. b), které byly stanoveny na celostátní úrovni nebo ústředními orgány státní správy nebo jsou jednotně dostupné všem orgánům na nižších úrovních a jsou pro uživatele z daného členského státu přístupné online a uživatelé z daného členského státu je mohou provádět online, mohli nediskriminačním způsobem provádět také uživatelé z ostatních členských států.

Pozměňovací návrh    90

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Příslušné orgány zajistí, že v případech, kdy jsou postupy uvedené v čl. 5 odst. 1 nabízeny online, jsou splněny alespoň následující požadavky:

1.  Členské státy zajistí, že v případech, kdy jsou postupy uvedené v odst. -1 tohoto článku nabízeny online, jsou splněny alespoň následující požadavky:

Pozměňovací návrh    91

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  uživatelům je umožněn přístup a získání pokynů pro splnění postupu alespoň v jednom úředním jazyce Unie, který je jiný než národní jazyk, případně národní jazyky;

a)  uživatelům je umožněn přístup a získání pokynů pro splnění postupu v souladu s čl. 8 odst. 2 a 3 kromě národního nebo úředního jazyka nebo jazyků daného členského státu alespoň v jednom úředním jazyce Unie, který je převážně srozumitelný co největšímu počtu uživatelů;

Pozměňovací návrh    92

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  pokud je požadována identifikace a podpis, uživatelé mají možnost prokázat svou totožnost a podepsat a ověřit dokumenty za použití elektronických prostředků identifikace a ověření, tak jak jsou stanoveny na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 910/2014;

c)  pokud je požadována identifikace, ověření a podpis, uživatelé mají možnost prokázat svou totožnost a podepsat a ověřit dokumenty za použití elektronických prostředků identifikace a ověření, tak jak jsou stanoveny na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014, mají-li takovou možnost i vnitrostátní uživatelé usazení v daném členském státě;

Pozměňovací návrh    93

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  uživatelé mají možnost poskytnout důkaz o splnění platných požadavků v elektronickém formátu;

d)  uživatelé mají možnost získat a poskytnout důkaz o splnění platných požadavků v elektronickém formátu ve všech případech, kdy takovou možnost mají i vnitrostátní uživatelé a kdy je to v souladu s vnitrostátními postupy a požadavky;

Pozměňovací návrh    94

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  pokud splnění určitého postupu vyžaduje platbu, uživatelé mají možnost uhradit veškeré poplatky online prostřednictvím přeshraničních platebních služeb, které zahrnují alespoň úhradu nebo inkaso, jež jsou upřesněny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/201240.

e)  pokud splnění určitého postupu vyžaduje platbu, uživatelé mají možnost uhradit veškeré poplatky online prostřednictvím přeshraničních platebních služeb, které zahrnují alespoň úhradu nebo inkaso, jež jsou upřesněny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/201240 a v nařízení (EU) č. xxx o řešení neodůvodněného zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace na vnitřním trhu kvůli státní příslušnosti, místu bydliště či místu usazení zákazníků.

_________________

_________________

40 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se stanoví technické a obchodní požadavky pro úhrady a inkasa v eurech a kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009 (Úř. věst. L 94, 30.3.2012, s. 22–37).

40 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se stanoví technické a obchodní požadavky pro úhrady a inkasa v eurech a kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009 (Úř. věst. L 94, 30.3.2012, s. 22–37).

Pozměňovací návrh    95

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pokud příslušné orgány přijímají digitalizované kopie neelektronických důkazů totožnosti, jako jsou průkazy totožnosti nebo cestovní pasy, v případě vnitrostátních uživatelů, budou přijímat takové digitalizované kopie v případě uživatelů z ostatních členských států.

2.  Pokud daný postup nevyžaduje elektronickou identifikaci nebo ověření podle odst. 1 písm. c) a pokud příslušné orgány přijímají digitalizované kopie neelektronických důkazů totožnosti, jako jsou průkazy totožnosti nebo cestovní pasy, v případě vnitrostátních uživatelů, budou přijímat takové digitalizované kopie v případě uživatelů z ostatních členských států.

Pozměňovací návrh    96

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud bude nutné ověřit pravost důkazů, které uživatel pro účely online postupu předloží příslušným orgánům v elektronickém formátu, budou příslušné orgány spolupracovat prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI) zřízeného na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1024/2012.

3.  Pokud bude nutné ověřit pravost důkazů, které uživatel pro účely online postupu uvedeného v tomto článku předloží příslušným orgánům v elektronickém formátu, budou příslušné orgány spolupracovat prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI) zřízeného na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1024/2012.

Pozměňovací návrh    97

Návrh nařízení

Čl. 12 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Přeshraniční výměna důkazů mezi příslušnými orgány

Technický systém pro přeshraniční elektronickou výměnu důkazů mezi příslušnými orgány

Pozměňovací návrh    98

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise ve spolupráci s členskými státy zřídí technický systém pro elektronickou výměnu důkazů mezi příslušnými orgány v různých členských státech (dále jen „technický systém“) pro účel výměny důkazů pro online postupy uvedené v příloze II a postupy stanovené směrnicemi 2005/36/ES, 2006/123/ES, 2014/24/EU a 2014/25/EU.

1.  Komise ve spolupráci s členskými státy zřídí plně funkční zabezpečený technický systém pro elektronickou výměnu důkazů mezi příslušnými orgány v různých členských státech (dále jen „technický systém“) výlučně pro účel elektronické výměny důkazů pro online postupy uvedené v příloze II a postupy stanovené směrnicemi 2005/36/ES, 2006/123/ES, 2014/24/EU a 2014/25/EU.

Odůvodnění

Nový bod odůvodnění navržený skupinou Verts/ALE v kombinaci s PN 10 předloženým zpravodajkou: Toto nařízení a zásadu „pouze jednou“ je třeba uplatňovat v souladu se všemi příslušnými předpisy v oblasti ochrany údajů, včetně zásad čestnosti, transparentnosti, minimalizace dat, přesnosti, omezení uchovávání dat, integrity a důvěrnosti, nezbytnosti, proporcionality a omezení účelu, jakož i ochrany údajů již od návrhu a ochrany údajů jako výchozí nastavení.

Pozměňovací návrh    99

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-a)  umožní zpracování pouze na výslovnou žádost uživatele podle odstavce 4;

Pozměňovací návrh    100

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  zajistí, že uživatel bude mít možnost zobrazit si důkaz, který bude odeslán.

e)  poskytne uživateli možnost zobrazit si důkaz, který bude odeslán, dříve než je tento důkaz zpřístupněn příslušným orgánům, které jej požadují, aniž je dotčeno poskytování informací podle článků 13 a 14 nařízení (EU) 2016/679.

Pozměňovací návrh    101

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  umožní uživateli sledovat výměnu důkazů v jednotlivých fázích probíhající výměny;

Pozměňovací návrh    102

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

eb)  zajistí vysokou úroveň interoperability s různými vnitrostátními systémy a dalšími relevantními systémy;

Pozměňovací návrh    103

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2 – písm. e c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ec)  neukládá ani nezpracovává žádné jiné údaje o předmětu výměny důkazů než ty, které jsou z technického hlediska nezbytně nutné k zajištění této výměny, a uchovává tyto údaje pouze po dobu k tomuto účelu nezbytnou.

Pozměňovací návrh    104

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Příslušné orgány, které jsou odpovědné za online postupy uvedené v odstavci 1, si na základě výslovné žádosti uživatele prostřednictvím technického systému vyžádají důkazy přímo od příslušných orgánů, které důkaz vydávají v jiném členském státu. Vydávající orgány dle odstavce 2 písm. d) zpřístupní daný důkaz prostřednictvím toho samého systému.

4.  Příslušné orgány, které jsou odpovědné za online postupy uvedené v odstavci 1, si na základě výslovné, svobodně podané, konkrétní, informované a jednoznačné žádosti dotčeného uživatele prostřednictvím technického systému vyžádají důkazy přímo od příslušných orgánů, které důkaz vydávají v jiném členském státu. Vydávající orgány dle odstavce 2 písm. d) zpřístupní daný důkaz prostřednictvím téhož systému poté, co uživatel měl možnost zobrazit důkaz, který má být odeslán, pokud žádost nebyla stažena.

Pozměňovací návrh    105

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Příslušné orgány odpovědné za postupy online uvedené v odstavci 1 zajistí, aby uživatelé měli možnosti podat nebo stáhnout výslovnou žádost nebo předložit či odstranit důkazy jinak než pomocí technického systému. Uživatelé mají možnost svou žádost stáhnout v kterémkoli okamžiku postupu, přičemž podmínky stažení žádosti nesmějí být přísnější než podmínky podání této žádosti. Použití technického systému není povinné a uživatelé mají rovněž možnost podávat žádosti také přímo prostřednictvím jiných prostředků bez použití technického systému. Uživatel může důkazy předložit dotčenému příslušnému orgánu i přímo bez použití technického systému.

Pozměňovací návrh    106

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Automatická přeshraniční výměna údajů je možná bez výslovného souhlasu uživatele uvedeného v odstavci 4, pokud tuto automatickou přeshraniční výměnu údajů povolují právní předpisy Unie nebo členského státu a předmětem výměny údajů nejsou osobní údaje.

Pozměňovací návrh    107

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Důkaz, který příslušný orgán zpřístupní, bude striktně omezen na to, co bylo vyžádáno, a bude použit pouze přijímajícím orgánem pro účel postupu, kvůli kterému došlo k výměně daného důkazu.

6.  Důkaz, který příslušný orgán zpřístupní, bude striktně omezen na to, co bylo vyžádáno, a bude použit pouze přijímajícím orgánem pro provedení postupu, kvůli kterému došlo k výměně daného důkazu.

Pozměňovací návrh    108

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Komise přijme prováděcí akty, jimiž stanoví specifikace technického systému, které jsou nezbytné pro provedení tohoto článku. Tyto prováděcí akty budou přijaty v souladu s postupem uvedeným v čl. 34 odst. 2.

7.  Do ... [jeden ro po vstupu tohoto nařízení v platnost] přijme Komise první prováděcí akty, jimiž stanoví technické, organizační a provozní specifikace technického systému, které jsou nezbytné pro provedení tohoto článku, zejména pokud jde o interakci uživatele se systémem a s příslušnými orgány a o vzájemnou interakci mezi příslušnými orgány prostřednictvím technického systému. Při přijímání těchto prováděcích aktů Komise zohlední základní práva uživatelů. Tyto prováděcí akty budou přijaty v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 35 odst. 2.

Pozměňovací návrh    109

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8a.  Komise ve spolupráci s členskými státy odpovídá za vývoj, dostupnost, údržbu a zabezpečení technického systému. Technický systém podléhá dohledu a monitorování Komise, která v případě potřeby konzultuje s Evropskou radou pro ochranu údajů.

Pozměňovací návrh    110

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-a)  asistenční služby a služby pro řešení problémů jsou poskytovány v přiměřeném časovém rámci s přihlédnutím ke složitosti žádosti; a

Pozměňovací návrh    111

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  jsou dodrženy všechny lhůty platné pro příslušné orgány v průběhu poskytování služby;

a)  jsou dodrženy všechny lhůty platné pro příslušné orgány v průběhu poskytování služby; a

Pozměňovací návrh    112

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  v případě nedodržení platných lhůt jsou uživatelé předem informováni o důvodech nedodržení a je stanovena nová lhůta;

b)  v případě prodlení nebo nedodržení platných lhůt jsou uživatelé ihned informováni o důvodech a je stanovena nová konečná lhůta.

Pozměňovací návrh    113

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  asistenční služby a služby pro řešení problémů jsou přístupné různými vhodnými způsoby;

Pozměňovací návrh    114

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

c)  jednoznačně je identifikována organizace zajišťující asistenční službu a službu pro řešení problémů, včetně vlastnické struktury, právní totožnosti a kontaktních údajů.

Pozměňovací návrh    115

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Národní koordinátoři a Komise budou sledovat, zda informace, postupy a asistenčních služby a služby pro řešení problémů, které jsou dostupné prostřednictvím brány a za které jsou národní koordinátoři a Komise odpovědní, splňují požadavky na kvalitu stanovené v článcích 7 až 11 a v článku 13. Sledování bude prováděno na základě údajů shromážděných podle článku 22.

1.  Národní koordinátoři a Komise pravidelně sledují, zda informace, postupy a asistenčních služby a služby pro řešení problémů, které jsou dostupné prostřednictvím brány a za které jsou národní koordinátoři a Komise odpovědní, splňují požadavky na kvalitu stanovené v článcích 7 až 11 a v článku 13. Sledují rovněž, zda webové stránky, jejichž prostřednictvím poskytují přístup k těmto informacím, postupům, asistenčním službám a službám pro řešení problémů splňují požadavky na přístupnost uvedené v článku 6a. Sledování bude prováděno na základě údajů shromážděných podle článku 22.

Pozměňovací návrh    116

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  V případě zhoršení kvality služeb uvedených v odstavci 1, které poskytují příslušné orgány, může Komise s ohledem na vážnost a trvalost daného zhoršení přijmout kterékoliv z následujících opatření:

2.  V případě zhoršení kvality služeb uvedených v odstavci 1, které poskytují příslušné orgány, může Komise s ohledem na vážnost a trvalost daného zhoršení přijmout jedno nebo více z následujících opatření:

Pozměňovací návrh    117

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  dočasně od brány odpojit danou informaci, postup nebo službu, jež poskytuje pomoc nebo pomáhá řešit problémy.

d)  prostřednictvím prováděcích aktů dočasně od brány odpojit danou informaci, postup nebo službu, jež poskytuje pomoc nebo pomáhá řešit problémy.

Pozměňovací návrh    118

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Pokud určitá asistenční služba a služba pro řešení problémů, k níž jsou poskytnuty odkazy podle čl. 6 odst. 2, trvale nesplňuje požadavky stanovené v článku 13 nebo dle údajů shromážděných podle článku 22 již nesplňuje potřeby uživatelů, může ji Komise od brány odpojit.

3.  Pokud určitá asistenční služba a služba pro řešení problémů, k níž jsou poskytnuty odkazy podle čl. 6 odst. 1 a 2, trvale nesplňuje požadavky stanovené v článcích 6a, 9 a 13 nebo dle údajů shromážděných podle článku 22 již nesplňuje potřeby uživatelů, může ji Komise od brány odpojit po konzultaci s národním koordinátorem dotčeného členského státu nebo států a případně s koordinační skupinou pro bránu. Komise a příslušný národní koordinátor nebo koordinátoři přijmou společný akční plán opatření ke zlepšení služby a jejímu opětovnému připojení k jednotné digitální bráně. V případě nutnost mohou být tato opatření projednána s koordinační skupinou pro bránu.

Pozměňovací návrh    119

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Informace o výsledcích monitorování podle odstavce 1 a o opatřeních přijatých podle odstavců 2 a 3 jsou pravidelně zveřejňovány formou souhrnných zpráv umístěných na webových stránkách Komise a prostřednictvím brány.

Pozměňovací návrh    120

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise poskytne společné uživatelské rozhraní, aby zajistila řádné fungování brány.

1.  Komise poskytne společné uživatelské rozhraní, aby zajistila řádné fungování brány. Společné uživatelské rozhraní je integrováno do stávajícího portálu „Vaše Evropa“.

Pozměňovací návrh    121

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Společné uživatelské rozhraní umožní přístup k informacím, postupům a asistenčním službám a službám pro řešení problémů prostřednictvím odkazů na příslušné vnitrostátní nebo unijní webové stránky, které jsou k dispozici v úložišti uvedeném v článku 16.

2.  Společné uživatelské rozhraní umožní přístup k informacím, postupům a asistenčním službám a službám pro řešení problémů prostřednictvím odkazů na příslušné vnitrostátní nebo unijní webové stránky zahrnuté v úložišti uvedeném v článku 16.

Pozměňovací návrh    122

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy a Komise v souladu se svými příslušnými rolemi a odpovědnostmi stanovenými na základě článku 4 zajistí, že informace, postupy a služby, jež poskytují pomoc a pomáhají řešit problémy, jsou organizovány, uspořádány a označeny takovým způsobem, který zlepšuje možnost jejich vyhledání prostřednictvím uživatelského rozhraní.

3.  Členské státy a Komise v souladu se svými příslušnými rolemi a odpovědnostmi stanovenými na základě článku 4 zajistí, že informace, postupy a služby, jež poskytují pomoc a pomáhají řešit problémy, jsou organizovány, uspořádány a označeny takovým způsobem, který zlepšuje možnost jejich vyhledání prostřednictvím uživatelského rozhraní a zejména prostřednictvím propojení mezi stávajícími a doplňujícími webovými stránkami, které by měly racionalizovány a sdruženy do skupin, a prostřednictvím odkazů na unijní a vnitrostátní online služby a informace.

Pozměňovací návrh    123

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Komise může přijmout prováděcí akty, které stanoví podrobnou organizaci, uspořádání a označení každé informace, postupu a služby, jež poskytuje pomoc nebo pomáhá řešit problémy, tak aby bylo zajištěno řádné fungování společného uživatelského rozhraní. Tyto prováděcí akty budou přijaty v souladu s postupem uvedeným v čl. 35 odst. 2.

4.  Komise může po konzultaci s koordinační skupinou přijmout prováděcí akty, které stanoví podrobnou organizaci, uspořádání a označení každé informace, postupu a služby, jež poskytuje pomoc nebo pomáhá řešit problémy, tak aby bylo zajištěno řádné fungování společného uživatelského rozhraní. Tyto prováděcí akty budou přijaty v souladu s postupem uvedeným v čl. 35 odst. 2.

Pozměňovací návrh    124

Návrh nařízení

Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 15a

 

Požadavky na kvalitu společného uživatelského rozhraní

 

Komise zajistí, aby společné uživatelské rozhraní splňovalo následující požadavky na kvalitu:

 

a)   je dostupné online různými elektronickými prostředky;

 

b)   je snadno ovladatelné a obsahuje jasné a uživatelsky vstřícné informace bez slangových výrazů;

 

c)   je snadno rozpoznatelná prostřednictvím loga online služby na unijní úrovni a odkazu na ni, které jsou dobře patrné a dostupné na národních a unijních webových stránkách;

 

d)   je interoperabilní s různými pomocnými technologiemi dostupnými na unijní a mezinárodní úrovni a s různými doplňkovými službami.

 

 

 

 

 

 

Pozměňovací návrh    125

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise zřídí a bude udržovat elektronické úložiště odkazů pro informace, postupy a asistenční služby a služby pro řešení problémů, které jsou uvedeny v čl. 2 odst. 2, a umožní propojení daných služeb a společného uživatelského rozhraní brány.

1.  Komise zřídí a bude udržovat elektronické úložiště odkazů pro informace, postupy a asistenční služby a služby pro řešení problémů, které jsou uvedeny v čl. 2 odst. 2, a umožní propojení daných služeb a společného uživatelského rozhraní brány a vzájemné odkazování.

Pozměňovací návrh    126

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise do úložiště odkazů vloží odkazy na informace, postupy a asistenční služby a služby pro řešení problémů, které jsou dostupné na webových stránkách spravovaných na úrovni Unie, a zajistí jejich veškerou následující aktualizaci.

2.  Komise do úložiště odkazů vloží odkazy na veškeré informace, postupy a asistenční služby a služby pro řešení problémů, které jsou dostupné na webových stránkách spravovaných na úrovni Unie, a zajistí jejich veškerou následující aktualizaci.

Pozměňovací návrh    127

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Národní koordinátoři do úložiště odkazů vloží odkazy na informace, postupy a asistenční služby a služby pro řešení problémů, které jsou dostupné na webových stránkách spravovaných příslušnými orgány nebo soukromými či polosoukromými subjekty dle čl. 6 odst. 3, a zajistí jejich veškerou následující aktualizaci.

Národní koordinátoři do úložiště odkazů vloží odkazy na veškeré informace, postupy a asistenční služby a služby pro řešení problémů, které jsou dostupné na webových stránkách spravovaných příslušnými orgány nebo soukromými či polosoukromými subjekty dle čl. 6 odst. 3, a zajistí jejich veškerou následující aktualizaci.

Pozměňovací návrh    128

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Komise a národní koordinátoři zajistí, že informace, postupy a asistenční služby a služby pro řešení problémů, které jsou nabízeny prostřednictvím brány, se zbytečně zcela ani zčásti neopakují, a nematou tak uživatele.

5.  Komise a národní koordinátoři zajistí, že informace, postupy a asistenční služby a služby pro řešení problémů, které jsou nabízeny prostřednictvím brány, se zbytečně zcela ani zčásti neopakují a nepřekrývají, a nematou tak uživatele.

Pozměňovací návrh    129

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Komise a národní koordinátoři zajistí, aby nefunkční nebo chybějící odkazy, webové stránky byly opraveny a nahrazeny přesnými aktuálními odkazy nebo webovými stránkami, jakmile je přijato příslušné oznámení.

Pozměňovací návrh    130

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a.  Komise a členské státy mohou odkazovat na informace neuvedené v příloze I, postupy neuvedené v příloze II nebo asistenční službu či službu pro řešení problémů neuvedenou v příloze III, pokud tyto informace, postupy nebo asistenční služby či služby pro řešení problémů splňují požadavky na kvalitu stanovené tímto nařízením.

Pozměňovací návrh    131

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise ponese odpovědnost za vývoj, dostupnost, údržbu, zabezpečení a hostování následujících IT aplikací a webových stránek:

1.  Komise ponese odpovědnost za vývoj, dostupnost, pravidelné sledování, pravidelnou aktualizaci, údržbu, zabezpečení a hostování následujících IT aplikací a webových stránek:

Pozměňovací návrh    132

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  souhrnných zpráv o kvalitě uvedených v čl. 14 odst. 3a a čl. 22 odst. 5a.

Pozměňovací návrh    133

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Příslušné orgány ponesou odpovědnost za vývoj, dostupnost, údržbu a zabezpečení IT aplikací, jež souvisí s webovými stránkami, které spravují a které jsou prostřednictvím odkazů propojeny se společným uživatelským rozhraním.

2.  Členské státy ponesou odpovědnost za vývoj, dostupnost, pravidelné sledování a aktualizaci, údržbu a zabezpečení IT aplikací, jež souvisí s národními webovými stránkami, které spravují a které jsou prostřednictvím odkazů propojeny se společným uživatelským rozhraním.

Pozměňovací návrh    134

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Komise a členské státy zveřejňuje informace o verzi a datu poslední aktualizace IT aplikací, za něž odpovídají.

Pozměňovací návrh    135

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  O názvu a logu, pod kterými bude brána známa a propagována veřejnosti, rozhodne Komise v úzké spolupráci s koordinační skupinou pro bránu nejpozději do data použitelnosti tohoto nařízení.

1.  Názvem, pod kterým by brána měla být známa a propagována veřejnosti, by mělo být anglické označení „Your Europe“, které je názvem již existujícího portálu. O názvu a logu, pod kterými bude brána známa a propagována veřejnosti, rozhodne Komise v úzké spolupráci s koordinační skupinou pro bránu nejpozději do ... [šest měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost]. Na národních a unijních webových stránkách propojených s bránou je uvedeno logo online služby na unijní úrovni a odkaz na ni.

Pozměňovací návrh    136

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Název brány bude sloužit také jako značka kvality, již budou v tomto smyslu, coby důkaz dodržení požadavků na kvalitu uvedených v kapitole III, moci používat pouze ty informační webové stránky a asistenční služby a služby pro řešení problémů, které jsou zahrnuty do úložiště uvedeného v kapitole III.

2.  Název brány bude sloužit také jako značka kvality, již budou v tomto smyslu moci používat pouze ty informační webové stránky a asistenční služby a služby pro řešení problémů uvedené v článku 16, které splňují požadavky na kvalitu uvedené v kapitole III.

Pozměňovací návrh    137

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Příslušné orgány a Komise budou mezi občany a podniky podporovat povědomí o bráně a používání brány a prostřednictvím veřejně přístupných vyhledávacích nástrojů zajistí dostupnost a viditelnost brány a jejích služeb.

1.  Členské státy, Komise a Evropský parlament budou mezi občany a podniky podporovat povědomí o bráně a používání brány a zajistí dostupnost a viditelnost brány, jejích služeb a informací zveřejněných jejím prostřednictvím.

Pozměňovací návrh    138

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Členské státy zajistí, aby logo jednotné digitální brány a odkazy na ni bylo možné snadno nalézt na národních webových stránkách a aby toto logo a tyto odkazy bylo možné nalézt interními vyhledávacími nástroji národních webových stránek.

Pozměňovací návrh    139

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Příslušné orgány a Komise budou koordinovat své propagační činnosti uvedené v odstavci 1, přičemž budou odkazovat na bránu použitím jejího loga a odkazu společně s názvy případných dalších značek.

2.  Členské státy a Komise budou koordinovat své propagační činnosti uvedené v odstavci 1, přičemž budou odkazovat na bránu použitím jejího loga a odkazu společně s názvy případných dalších značek.

Pozměňovací návrh    140

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Příslušné orgány a Komise zajistí, že bránu bude možné snadno vyhledat prostřednictvím souvisejících portálů, za něž jsou odpovědné, a že na všech příslušných webových stránkách budou uvedeny jasné odkazy na bránu.

3.  Členské státy a Komise zajistí, že bránu bude možné snadno vyhledat prostřednictvím souvisejících portálů, za něž jsou odpovědné, a že na vyhledávacích nástrojích dostupných veřejnosti a na všech příslušných unijních a národních webových stránkách budou uvedeny jasné odkazy na bránu.

Pozměňovací návrh    141

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Příslušné orgány a Komise zajistí, že budou získávány statistiky týkající se návštěv uživatelů brány a webových stránek, na něž brána odkazuje, aby bylo možné zlepšit fungování brány.

1.  V zájmu lepšího fungování brány příslušné orgány a Komise zajistí, aby byly získávány statistiky týkající se návštěv uživatelů brány a webových stránek, na něž brána odkazuje, a to ve standardním anonymním agregovaném formátu, a zajistí jejich zpřístupnění veřejnosti jako otevřená data.

Pozměňovací návrh    142

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Příslušné orgány a Komise budou zaznamenávat a vyměňovat si souhrnné počty, původ a předmět žádostí o asistenční služby a služby pro řešení problémů, a doby jejich odezvy.

2.  Příslušné orgány a Komise budou zaznamenávat a vyměňovat si souhrnné počty, původ a předmět žádostí o asistenční služby a služby pro řešení problémů, a doby jejich odezvy a zajistí jejich zpřístupnění veřejnosti jako otevřená data.

Pozměňovací návrh    143

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Komisi je v souladu s článkem 34 svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci týkající se podrobných kategorií údajů, jež mají být v souladu s odstavcem 2 zaznamenávány ve vztahu k informacím, postupům a asistenčním službám a službám pro řešení problémů, na které brána odkazuje.

3.  Komisi je v souladu s článkem 34 svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci týkající se podrobných kategorií údajů, jež mají být v souladu s odstavci 1 a 2 zaznamenávány ve vztahu k informacím, postupům a asistenčním službám a službám pro řešení problémů, na které brána odkazuje, a týkající se rovněž normalizovaného formátu pro shromažďování údajů v souladu s odstavcem 1.

Pozměňovací návrh    144

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Aby se získaly přímé informace od uživatelů o jejich spokojenosti se službami poskytovanými v rámci brány, Komise uživatelům prostřednictvím brány poskytne uživatelsky přívětivý nástroj, který jim umožní se ihned po využití služeb uvedených v čl. 2 odst. 2 anonymně vyjádřit ke kvalitě a dostupnosti služeb poskytovaných prostřednictvím brány a ke kvalitě a dostupnosti společného uživatelského rozhraní.

1.  Aby se získaly přímé informace od uživatelů o jejich spokojenosti se službami poskytovanými v rámci brány a informacemi jejím prostřednictvím zpřístupňovanými, Komise uživatelům prostřednictvím brány poskytne uživatelsky přívětivý nástroj společně s možností odpovědět prostřednictvím volného textového pole, což jim umožní se ihned po využití služeb uvedených v čl. 2 odst. 2 anonymně vyjádřit ke kvalitě a dostupnosti služeb poskytovaných prostřednictvím brány a informací zpřístupňovaných jejich prostřednictvím a ke kvalitě a dostupnosti společného uživatelského rozhraní.

Pozměňovací návrh    145

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Příslušné orgány a Komise uvedou na všech webových stránkách, které tvoří součást brány, vhodný odkaz na tento nástroj. Příslušné orgány budou spolupracovat s Komisí a integrují tento nástroj do webových stránek, za něž nesou odpovědnost.

2.  Příslušné orgány a Komise umožní na všech webových stránkách, které tvoří součást brány, přístup k tomuto nástroji. Příslušné orgány budou spolupracovat s Komisí a integrují tento nástroj do webových stránek, za něž nesou odpovědnost.

Pozměňovací návrh    146

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Odchylně od odstavce 2 se od příslušných orgánů nepožaduje, aby nástroj zpětné vazby od uživatelů uvedený v odstavci 1 integrovaly do svých webových stránek, které odkazují na bránu, pokud je na těchto webových stránkách pro účel sledování kvality služeb k dispozici mechanismus zpětné vazby s podobnými funkcemi, jako má nástroj uvedený v odstavci 1. Příslušné orgány budou získávat zpětnou vazbu od uživatelů, kterou od nich obdrží prostřednictvím nástroje zpětné vazby, a budou ji sdílet s Komisí a národními koordinátory z ostatních členských států.

4.  Odchylně od odstavce 2 se od příslušných orgánů nepožaduje, aby nástroj zpětné vazby od uživatelů uvedený v odstavci 1 integrovaly do svých webových stránek, které odkazují na bránu, pokud je na těchto webových stránkách pro účel sledování kvality služeb k dispozici mechanismus zpětné vazby s podobnými funkcemi, jako má nástroj uvedený v odstavci 1. Příslušné orgány budou v takovém případě získávat svou vlastní zpětnou vazbu od uživatelů, kterou od nich obdrží prostřednictvím nástroje zpětné vazby, a budou ji sdílet s Komisí a národními koordinátory z ostatních členských států.

Pozměňovací návrh    147

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Komise poskytne prostřednictvím brány souhrnné informace o kvalitě informací a služeb zpřístupněných pomocí brány ve smyslu článku 14 a na základě statistik uživatelů uvedených v čl. 21 odst. 1 a 2 a zpětné vazby od uživatelů zmíněné v odst. 1 tohoto článku.

Pozměňovací návrh    148

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  poskytne uživatelům brány uživatelsky přívětivý nástroj pro anonymní hlášení překážek, na něž narazili při uplatňování svých práv na vnitřním trhu;

a)  poskytne uživatelům brány uživatelsky přívětivý nástroj pro anonymní hlášení překážek, na něž narazili při uplatňování svých práv na vnitřním trhu; součástí takového uživatelsky přívětivého nástroje je rovněž volné textové pole, kde mohou uživatelé popsat překážku, na kterou narazili;

Pozměňovací návrh    149

Návrh nařízení

Čl. 23 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy a Komise budou analyzovat a zkoumat problémy, které vyvstaly, a řešit je vhodnými prostředky, kdykoliv to bude možné.

3.  Členské státy, Komise, Evropský parlament a Evropský hospodářský a sociální výbor budou analyzovat a zkoumat problémy, které vyvstaly, a řešit je vhodnými prostředky, kdykoliv to bude možné.

Pozměňovací návrh    150

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  dohlížet na technický systém uvedený v článku 12 a monitorovat jej.

Pozměňovací návrh    151

Návrh nařízení

Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Bude zřízena koordinační skupina (dále jen „koordinační skupina pro bránu“). Bude se skládat z národních koordinátorů a bude jí předsedat zástupce Komise. Koordinační skupina přijme svůj jednací řád. Sekretariát zajistí Komise.

Bude zřízena koordinační skupina (dále jen „koordinační skupina pro bránu“). Bude se skládat z národních koordinátorů a zástupce Evropského parlamentu a bude jí předsedat zástupce Komise. Koordinační skupina přijme svůj jednací řád. Sekretariát zajistí Komise.

Pozměňovací návrh    152

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Koordinační skupina pro bránu bude podporovat zřízení brány. Zejména bude:

1.  Koordinační skupina pro bránu bude podporovat provádění tohoto nařízení. Zejména bude:

Pozměňovací návrh    153

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  propagovat využívání postupů, které lze provádět zcela online, a způsobů ověřování, prokazování totožnosti a podepisování online podle ustanovení nařízení (EU) č. 910/2014;

Pozměňovací návrh    154

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  projednávat zlepšení předkládaných informací v oblastech, které jsou uvedeny v příloze I;

b)  projednávat zlepšení způsobu předkládání informací v oblastech, které jsou uvedeny v příloze I, tak aby odpovídal potřebám uživatelů, a to především na základě statistických údajů shromažďovaných v souladu s článkem 21;

Pozměňovací návrh    155

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  projednávat případy závažného a trvalého zhoršení kvality služeb poskytovaných členskými státy a nebudou-li provedena žádná nápravná opatření, pak vydávat stanoviska nebo doporučení ke zlepšení dodržování tohoto nařízení členskými státy;

Pozměňovací návrh    156

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  pomáhat Komisi se sledováním dodržování požadavků, které jsou stanoveny v článcích 7 až 11 a 13;

e)  pomáhat Komisi se sledováním dodržování požadavků, které jsou stanoveny v článcích 7 až 13;

Pozměňovací návrh    157

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ha)  vydávat stanoviska k postupům nebo organizačním opatřením s cílem usnadnit uplatňování zásad ochrany soukromí a bezpečnosti již od návrhu;

Pozměňovací návrh    158

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1 – písm. h b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

hb)  vydávat stanoviska a sdílet osvědčené postupy týkající se podrobné organizace, uspořádání a označení každé informace, postupu a služby, jež poskytuje pomoc nebo pomáhá řešit problémy prostřednictvím brány, tak aby bylo zajištěno řádné fungování společného uživatelského rozhraní uvedeného v čl. 15 odst. 3;

Pozměňovací návrh    159

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1 – písm. h c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

hc)  zabývat se otázkami, které se týkají získávání zpětné vazby od uživatelů a statistických údajů uvedených v článcích 21, 22 a 23 s cílem zajistit, aby se služby nabízené na unijní a vnitrostátní úrovni trvale zlepšovaly;

Pozměňovací návrh    160

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ia)  sledovat souhrnné zprávy uvedené v čl. 14 odst. 3a;

Pozměňovací návrh    161

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1 – písm. l a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

la)  usilovat o sloučení stávajících informačních portálů Unie a jejích portálů pro řešení problémů.

Pozměňovací návrh    162

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1 – písm. l b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

lb)  vydávat pokyny ohledně toho, jaký další úřední jazyk či úřední jazyky Unie by měly vnitrostátní orgány používat kromě úředního nebo národního jazyka či jazyků užívaných v souladu s čl. 7 odst. 2, čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 2 a čl. 11 odst. 1 písm. a); koordinační skupina vezme ve svém stanovisku v úvahu, který jazyk či jazyky jsou mezi občany a podniky v jejich přeshraničních činnostech obecně nejsrozumitelnější.

Pozměňovací návrh    163

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise přijme roční pracovní program, ve kterém upřesní zejména:

1.  Komise přijme po konzultaci s koordinační skupinou pro bránu roční pracovní program, ve kterém upřesní zejména:

Odůvodnění

Lépe vystihuje vnitřní logiku textu.

Pozměňovací návrh    164

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  vývoj a údržbu IT nástrojů podporujících provedení tohoto nařízení na úrovni Unie;

a)  vývoj a údržbu IT nástrojů podporujících provedení tohoto nařízení na úrovni Unie, včetně vývoje a údržby technického systému na podporu přeshraniční výměny důkazů uvedené v článku 12;

Pozměňovací návrh    165

Návrh nařízení

Čl. 28 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  překlad maximálního rozsahu – na členský stát – informací, které jsou uvedeny v čl. 2 odst. 2 písm. a), a pokynů pro splnění postupů, které jsou uvedeny v čl. 11 odst. 1 písm. a), do úředního jazyka Unie jiného než národní jazyk.

c)  překlad maximálního rozsahu – na členský stát – informací, vysvětlení a pokynů, které jsou uvedeny v článku 7, čl. 8 odst. 1, článku 9 a čl. 11 odst. 1 písm. a), do úředního jazyka Unie jiného než národní nebo úřední jazyk, případně než národní či úřední jazyky. Pokud členské státy nehradí z vlastního rozpočtu náklady na překlady do úředního jazyka Unie, který je obecně srozumitelný co největšímu počtu uživatelů, mohou o překlady do takového jazyka požádat Komisi. Tyto překlady zahrnují předně základní informace ve všech oblastech uvedených v příloze I, a pokud jsou k dispozici dostatečné rozpočtové prostředky, jakékoliv další informace, vysvětlení a pokyny podle článku 7, čl. 8 odst. 1, článku 9 a čl. 11 odst. 1 písm. a). Členské státy poskytnou odkazy na přeložené informace úložišti odkazů.

Pozměňovací návrh    166

Návrh nařízení

Čl. 36 – odst. 1 – bod 8 a (nový)

Nařízení (EU) č. 1024/2012

Příloha – bod 12 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8a)  V příloze se doplňuje nový bod, který zní:

 

„12a.  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)...“

Pozměňovací návrh    167

Návrh nařízení

Čl. 37 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 2, články 4 až 11, čl. 12 odst. 1 až 6 a čl. 12 odst. 8, článek 13, článek 14, čl. 15 odst. 1 až 3, článek 16, článek 17, čl. 21 odst. 1 a 2, článek 22 odst. 1 až 4 a článek 23 se použijí ode dne [dva roky po vstupu tohoto nařízení v platnost].

Článek 2, článek 4, článek 6, článek 7, článek 9, čl. 12 odst. 7, článek 13, článek 14, čl. 15 odst. 1 až 3, článek 16, článek 17, čl. 21 odst. 1 a 2, článek 22 odst. 1 až 4 a článek 23 se použijí ode dne [18 měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost]. Článek 5, článek 8, článek 10, článek 11, čl. 12 odst. 1 až 6 a odst. 8 se použijí ode dne [dva roky po vstupu tohoto nařízení v platnost].

Pozměňovací návrh    168

Návrh nařízení

Příloha I – Oblasti informačních oblastí týkajících se občanů – tabulka

Oblast

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE PRÁV, POVINNOSTÍ A PRAVIDEL

Cestování v rámci Unie

•  dokumenty požadované od občanů Unie, jejich rodinných příslušníků, kteří nejsou občany Unie, nezletilých cestujících bez doprovodu, osob, které nejsou občany EU, cestují-li přes hranice v rámci Unie (průkaz totožnosti, vízum, cestovní pas)

 

•  práva a povinnosti osob cestujících do Unie a z Unie letadlem, vlakem, lodí, autobusem, a osob, které si zakoupily soubory cestovních služeb nebo další služby spojené s cestováním

 

•  asistence v případě snížené pohyblivosti při cestování do Unie a z Unie

 

•  přeprava zvířat, rostlin, alkoholu, tabáku, cigaret a dalšího zboží při cestování do Unie

 

•  hlasová volání a odesílání a přijímání elektronických zpráv a elektronických dat v rámci Unie

Práce a důchod v rámci Unie

•  hledání zaměstnání v jiném členském státě

 

•  nástup do zaměstnání v jiném členském státě

 

•  uznávání kvalifikací za účelem získání zaměstnání v jiném členském státě

 

•  zdanění v jiném členském státě

 

•  podmínky zaměstnání (včetně pracovní doby, placené dovolené, nároků na dovolenou, práv a povinností týkajících se práce přesčas, zdravotních prohlídek, ukončení smluv, výpovědí a propouštění pro nadbytečnost)

 

•  rovné zacházení (pravidla proti diskriminaci na pracovišti, stejná odměna za tutéž práci pro muže a ženy, stejná odměna za práci pro zaměstnance pracující na základě smlouvy na dobu určitou / smlouvy na dobu neurčitou)

 

•  ochrana zdraví a bezpečnosti v souvislosti s různými druhy činností

 

•  práva a povinnosti týkající se sociálního zabezpečení v Unii, včetně práv a povinností souvisejících se získáním důchodu

Vozidla v Unii

•  dočasné či trvalé přemístění vozidla do jiného členského státu

 

•  získání řidičského průkazu a prodloužení jeho platnosti

 

•  uzavření povinného pojištění motorového vozidla

 

•  nákup a prodej motorového vozidla v jiném členském státě

 

•  pronájem motorového vozidla

 

•  vnitrostátní pravidla silničního provozu a požadavky na řidiče

Pobyt v jiném členském státě

•  dočasné či trvalé přestěhování do jiného členského státu

 

•  účast v obecních volbách a volbách do Evropského parlamentu

 

•  požadavky týkající se povolení k pobytu pro občany Unie a jejich rodinné příslušníky, včetně rodinných příslušníků, kteří nejsou občany Unie

Vzdělávání nebo stáž v jiném členském státě

•  navštěvování školy v jiném členském státě

 

•  navštěvování univerzity v jiném členském státě

 

•  dobrovolná činnost v jiném členském státě

 

•  stáž v jiném členském státě

 

•  provádění výzkumu v jiném členském státě jakožto součást vzdělávacího programu

Zdravotní péče

•  poskytování zdravotní péče v jiném členském státě

 

•  nákup předepsaných farmaceutických přípravků v jiném členském státě, než kde byl vydán předpis, on-line nebo osobně

Přeshraniční rodinná práva, povinnost a pravidla

•  narození, opatrovnictví nezletilých dětí, rodičovská odpovědnost, vyživovací povinnost vůči dítěti v přeshraniční rodinné situaci

 

•  život v páru osob s různou státní příslušností (manželství, rozluka, rozvod, manželská majetková práva, práva osob žijících ve společné domácnosti)

 

•  práva týkající se dědictví v jiném členském státě

Spotřebitelé v přeshraničních situacích

•  nákup zboží a služeb z jiného členského státu (včetně finančních), on-line nebo osobně

 

•  vlastnictví bankovního účtu v jiném členském státě

 

•  připojení k veřejným službám, jako např. plyn, elektřina, voda, telekomunikační služby a internet

 

•  platby, včetně úhrad a prodlení při přeshraničních platbách

 

•  práva spotřebitelů a záruky týkající se nákupu zboží a služeb

 

Pozměňovací návrh

Oblast

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE PRÁV, POVINNOSTÍ A PRAVIDEL

Cestování v rámci Unie

•  dokumenty požadované od občanů Unie, jejich rodinných příslušníků, kteří nejsou občany Unie, nezletilých cestujících bez doprovodu, osob, které nejsou občany EU, cestují-li přes hranice v rámci Unie (průkaz totožnosti, vízum, cestovní pas)

 

•  práva a povinnosti osob cestujících do Unie a z Unie letadlem, vlakem, lodí, autobusem, a osob, které si zakoupily soubory cestovních služeb nebo další služby spojené s cestováním

 

•  asistence v případě snížené pohyblivosti při cestování do Unie a z Unie

 

•  přeprava zvířat, rostlin, alkoholu, tabáku, cigaret a dalšího zboží při cestování do Unie

 

•  hlasová volání a odesílání a přijímání elektronických zpráv a elektronických dat v rámci Unie

Práce a důchod v rámci Unie

•  hledání zaměstnání v jiném členském státě

 

•  nástup do zaměstnání v jiném členském státě

 

•  uznávání kvalifikací za účelem získání zaměstnání v jiném členském státě

 

•  zdanění v jiném členském státě

 

•  pravidla povinného pojištění odpovědnosti a pojištění v jiném členském státě

 

•  podmínky zaměstnání (včetně pracovní doby, placené dovolené, nároků na dovolenou, práv a povinností týkajících se práce přesčas, zdravotních prohlídek, ukončení smluv, výpovědí a propouštění pro nadbytečnost)

 

•  pracovní podmínky a sociální nároky vyslaných pracovníků

 

•  rovné zacházení (pravidla proti diskriminaci na pracovišti, stejná odměna za tutéž práci pro muže a ženy, stejná odměna za práci pro zaměstnance pracující na základě smlouvy na dobu určitou / smlouvy na dobu neurčitou)

 

•  ochrana zdraví a bezpečnosti v souvislosti s různými druhy činností

 

•  práva a povinnosti týkající se sociálního zabezpečení v Unii, včetně práv a povinností souvisejících se získáním důchodu

Vozidla v Unii

•  dočasné či trvalé přemístění vozidla do jiného členského státu

 

•  získání řidičského průkazu a prodloužení jeho platnosti

 

•  uzavření povinného pojištění motorového vozidla

 

•  nákup a prodej motorového vozidla v jiném členském státě

 

•  pronájem motorového vozidla

 

•  vnitrostátní pravidla silničního provozu a požadavky na řidiče, včetně dálničních a emisních známek pro dočasný nebo trvalý pobyt v jiném členském státě

Pobyt v jiném členském státě

•  dočasné či trvalé přestěhování do jiného členského státu

 

•  nákup, prodej a zdanění nemovitého majetku v jiném členském státě, včetně práv a povinností spojených s vlastnictvím a užíváním nemovitého majetku

 

•  účast v obecních volbách a volbách do Evropského parlamentu

 

•  požadavky týkající se povolení k pobytu pro občany Unie a jejich rodinné příslušníky, včetně rodinných příslušníků, kteří nejsou občany Unie

 

•  požadavky týkající se naturalizace osoby trvale žijící v jiném členském státě

 

•  povinnosti v případě úmrtí a repatriace pozůstatků těla zesnulého

Vzdělávání nebo stáž v jiném členském státě

•  navštěvování jeslí, mateřské školy a školy v jiném členském státě

 

•  navštěvování univerzity v jiném členském státě

 

•  navštěvování střediska vzdělávání dospělých v jiném členském státě

 

•  uznávání dosaženého odborného vzdělání a odborné přípravy

 

•  dobrovolná činnost v jiném členském státě

 

•  stáž v jiném členském státě

 

•  provádění výzkumu v jiném členském státě jakožto součást vzdělávacího programu

 

 

Zdravotní péče

•  poskytování zdravotní péče v jiném členském státě

 

•  nákup předepsaných farmaceutických přípravků v jiném členském státě, než kde byl vydán předpis, on-line nebo osobně

 

•  krytí v rámci zdravotního pojištění v jiném členském státě, včetně možnosti objednání evropského průkazu zdravotního pojištění

 

•  informace o veřejných programech preventivní zdravotní péče

 

•  linky tísňového volání

 

•  přemístění do domova pro seniory

Přeshraniční rodinná práva, povinnost a pravidla

•  narození, opatrovnictví nezletilých dětí, rodičovská odpovědnost, náhradní mateřství a osvojení, včetně osvojení druhým z manželů, vyživovací povinnost vůči dítěti v přeshraniční rodinné situaci

 

•  život v páru osob s různou státní příslušností bez diskriminace na základě sexuální orientace (manželství, občanské/registrované partnerství, rozluka, rozvod, manželská majetková práva, práva osob žijících ve společné domácnosti)

 

•  práva a povinnosti týkající se dědictví v jiném členském státě, včetně daňových předpisů

 

•  právní důsledky mezinárodního únosu dítěte jedním z rodičů a práva s tím související

Práva spotřebitelů

•  nákup nebo pronájem zboží, digitálního obsahu, nemovitostí nebo služeb z jiného členského státu (včetně finančních) on-line nebo osobně

 

•  vlastnictví bankovního účtu v jiném členském státě

 

•  připojení k veřejným službám, jako např. plyn, elektřina, voda, nakládání s odpadem, telekomunikační služby a internet

 

•  platby, včetně úhrad a prodlení při přeshraničních platbách

 

•  práva spotřebitelů a záruky týkající se nákupu zboží a služeb

 

•  odškodnění a soudní řízení pro spotřebitele

 

•  bezpečnost a ochrana výrobků

 

 

Práva občanů a rezidentů

•  předkládání správních a soudních peticí na vnitrostátní a unijní úrovni

 

•  uznávání pohlaví

Ochrana osobních údajů

•  výkon práv subjektů údajů podle nařízení (EU) 2016/679 a zejména práv uvedených v oddílech 2 až 4 tohoto nařízení týkajících se informací a přístupu k osobním údajům, opravy a výmazu a vznesení námitky.

Pozměňovací návrh    169

Návrh nařízení

Příloha I – Oblasti informačních oblastí týkajících se občanů – tabulka

Oblast

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE PRÁV, POVINNOSTÍ A PRAVIDEL

Založení podniku, jeho provozování a ukončení jeho činnosti

•  registrace podniku (registrační postupy a právní formy pro vykonávání obchodní činnosti)

 

•  práva duševního vlastnictví (žádost o patent, registrace ochranné známky, náčrt nebo návrh, získání licence pro reprodukování)

 

•  spravedlnost a transparentnost v obchodních praktikách, včetně práv spotřebitelů a záruk týkajících se prodeje zboží a služeb

 

•  nabízení on-line platforem pro přeshraniční platby při prodeji zboží a služeb on-line

 

•  práva a povinnosti vyplývající ze smluvního práva, včetně úroků z opožděných plateb

 

•  úpadkové řízení a likvidace společností

 

•  pojištění úvěrů

 

•  fúze společností nebo prodej podniků

Zaměstnanci

•  podmínky zaměstnání (včetně pracovní doby, placené dovolené, nároků na dovolenou, práv a povinností týkajících se práce přesčas, zdravotních prohlídek, ukončení smluv, výpovědí a propouštění pro nadbytečnost)

 

•  práva a povinnosti týkající se sociálního zabezpečení v Unii (registrace jako zaměstnavatel, registrace zaměstnanců, oznámení ukončení smlouvy zaměstnance, úhrada příspěvků na sociální zabezpečení, práva a povinnosti týkající se důchodů)

 

•  zaměstnávání pracovníků v jiném členském státě (vysílání pracovníků, pravidla týkající se volného pohybu služeb, požadavky týkající se pobytu pracovníků)

 

•  rovné zacházení (pravidla proti diskriminaci na pracovišti, stejná odměna za tutéž práci pro muže a ženy, stejná odměna za práci pro zaměstnance pracující na základě smlouvy na dobu určitou / smlouvy na dobu neurčitou)

 

•  pravidla týkající se zastoupení zaměstnanců

Daně

•  DPH: informace týkající se obecných pravidel, sazby a osvobození od daně, registrace k DPH a platba DPH, vrácení DPH

 

•  spotřební daně: informace týkající se obecných pravidel, sazby a osvobození od daně

 

•  ostatní daně: platba, sazby

Zboží

•  získání označení CE

 

•  identifikace platných norem, technické specifikace a získání certifikace výrobků

 

•  vzájemné uznávání výrobků, na které se nevztahují unijní specifikace

 

•  požadavky týkající se klasifikace, označování a balení nebezpečných chemických látek

 

•  prodej na dálku / mimo obchodní prostory: informace, které musí být zákazníkům sděleny předem, písemné potvrzení smlouvy, odstoupení od smlouvy, dodání zboží, další zvláštní povinnosti

 

•  vadné výrobky: práva spotřebitelů a záruky, povinnosti po uzavření obchodu, prostředky nápravy pro poškozenou stranu

 

•  certifikace a štítky (EMAS, energetické štítky, ekodesign, ekoznačka EU)

 

•  recyklace a nakládání s odpady

Služby

•  získání licencí, oprávnění a povolení za účelem zahájení podnikání

 

•  oznámení přeshraniční činnosti orgánům

 

•  uznávání odborných kvalifikací

Financování podniku

•  získání přístupu k financím na úrovni Unie, včetně programů Unie týkajících se financování a podnikatelských grantů

 

•  získání přístupu k financím na vnitrostátní úrovni

 

•  iniciativy určené podnikatelům (výměny pořádané pro nové podnikatele, poradenské programy atd.)

Veřejné zakázky

•  účast ve veřejných nabídkových řízeních: pravidla a postupy

 

•  on-line předložení nabídky v reakci na veřejné výběrové řízení

 

•  oznamování nesrovnalostí v souvislosti s výběrovým řízením

Zdraví a bezpečnost při práci

•  ochrana zdraví a bezpečnosti v souvislosti s různými druhy činností, včetně prevence rizik, informací a školení

 

Pozměňovací návrh

Oblast

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE PRÁV, POVINNOSTÍ A PRAVIDEL

Založení podniku, jeho provozování a ukončení jeho činnosti

•  registrace, změna nebo ukončení činnosti podniku (registrační postupy a právní formy pro vykonávání obchodní činnosti)

 

•  přemístění podniku z jednoho členského státu do jiného členského státu

 

•  práva duševního vlastnictví (žádost o patent, registrace ochranné známky, náčrt nebo návrh, získání licence pro reprodukování, použitelné výjimky)

 

•  spravedlnost a transparentnost v obchodních praktikách, včetně práv spotřebitelů a záruk týkajících se prodeje zboží a služeb

 

•  nabízení on-line platforem pro přeshraniční platby při prodeji zboží a služeb on-line

 

•  práva a povinnosti vyplývající ze smluvního práva, včetně úroků z opožděných plateb

 

•  úpadkové řízení a likvidace společností

 

•  pojištění úvěrů

 

•  fúze společností nebo prodej podniků

 

•  odpovědnost vedení

Zaměstnanci

•  podmínky zaměstnání (včetně pracovní doby, placené dovolené, nároků na dovolenou, práv a povinností týkajících se práce přesčas, zdravotních prohlídek, ukončení smluv, výpovědí a propouštění pro nadbytečnost)

 

•  práva a povinnosti týkající se sociálního zabezpečení v Unii (registrace jako zaměstnavatel, registrace zaměstnanců, oznámení ukončení smlouvy zaměstnance, úhrada příspěvků na sociální zabezpečení, práva a povinnosti týkající se důchodů)

 

•  zaměstnávání pracovníků v jiném členském státě (vysílání pracovníků, pravidla týkající se volného pohybu služeb, požadavky týkající se pobytu pracovníků)

 

•  rovné zacházení (pravidla proti diskriminaci na pracovišti, stejná odměna za tutéž práci pro muže a ženy, stejná odměna za práci pro zaměstnance pracující na základě smlouvy na dobu určitou / smlouvy na dobu neurčitou)

 

•  pravidla týkající se zastoupení zaměstnanců

Daně

•  DPH: informace týkající se obecných pravidel, sazby a osvobození od daně, registrace k DPH a platba DPH, vrácení DPH

 

•  spotřební daně: informace týkající se obecných pravidel, sazby a osvobození od daně

 

•  clo a jiné daně a odvody z dovozu, dovozní celní postupy, vývozní celní postupy

 

•  ostatní daně: platba, sazby, daňová přiznání

Zboží

•  získání označení CE a požadavky na výrobky

 

•  identifikace platných norem, technické specifikace a získání certifikace výrobků

 

•  vzájemné uznávání výrobků, na které se nevztahují unijní specifikace

 

•  požadavky týkající se klasifikace, označování a balení nebezpečných chemických látek

 

•  prodej na dálku / mimo obchodní prostory: informace, které musí být zákazníkům sděleny předem, písemné potvrzení smlouvy, odstoupení od smlouvy, dodání zboží, další zvláštní povinnosti

 

•  vadné výrobky: práva spotřebitelů a záruky, povinnosti po uzavření obchodu, prostředky nápravy pro poškozenou stranu

 

•  certifikace a štítky (EMAS, energetické štítky, ekodesign, ekoznačka EU)

 

•  recyklace a nakládání s odpady

Služby

•  získání licencí, oprávnění a povolení za účelem zahájení podnikání

 

•  oznámení přeshraniční činnosti orgánům

 

•  uznávání odborných kvalifikací, dosaženého odborného vzdělání a odborné přípravy

Financování podniku

•  získání přístupu k financím na úrovni Unie, včetně programů Unie týkajících se financování a podnikatelských grantů

 

•  získání přístupu k financím na vnitrostátní úrovni

 

•  iniciativy určené podnikatelům (výměny pořádané pro nové podnikatele, poradenské programy atd.)

Veřejné zakázky

•  účast ve veřejných nabídkových řízeních: pravidla a postupy

 

•  on-line předložení nabídky v reakci na veřejné výběrové řízení

 

•  oznamování nesrovnalostí v souvislosti s výběrovým řízením

Zdraví a bezpečnost při práci

•  ochrana zdraví a bezpečnosti v souvislosti s různými druhy činností, včetně prevence rizik, informací a školení

Pozměňovací návrh    170

Návrh nařízení

Příloha II – tabulka

 

Znění navržené Komisí

Životní události

Postupy

Očekávaný výstup

Narození

Žádost o rodný list

Rodný list

Studium

Žádost o stipendium od veřejné instituce

Rozhodnutí týkající se žádosti o grant

Práce

Registrace do systému sociálního zabezpečení

Potvrzení o přijetí

 

Žádost o uznání diplomu

Rozhodnutí o žádosti o uznání

Stěhování

Změna adresy

Potvrzení registrace nové adresy

 

Žádost o vydání průkazu totožnosti nebo cestovního pasu a jejich výměna

Vydání nebo výměna průkazu totožnosti nebo cestovního pasu

 

Registrace motorového vozidla

Potvrzení o registraci

Odchod do důchodu

Žádost o důchod a dávky předčasného důchodu z veřejných nebo poloveřejných systémů

Rozhodnutí týkající se žádosti o důchod nebo dávky předčasného důchodu

Založení podniku

Obecná registrace podnikatelské činnosti, vyjma postupů týkajících se založení společností ve smyslu druhého odstavce článku 54 SFEU

Potvrzení o dokončení všech kroků potřebných pro zahájení činnosti jakožto podnik

 

Registrace zaměstnavatele (fyzické osoby) do veřejného nebo poloveřejného důchodového systému a systému pojištění

Registrační číslo sociálního zabezpečení

 

Registrace zaměstnanců do veřejného nebo poloveřejného důchodového systému a systému pojištění

Registrační číslo sociálního zabezpečení

Podnikání

Oznámení určené systému sociálního zabezpečení o ukončení smlouvy se zaměstnancem

Potvrzení o přijetí oznámení

 

Úhrada příspěvků na sociální zabezpečení za zaměstnance

Příjmový doklad nebo jiná forma potvrzení úhrady příspěvků na sociální zabezpečení za zaměstnance

 

Pozměňovací návrh

Životní události

Postupy

Očekávaný výstup

Narození

Žádost o rodný list

Rodný list nebo potvrzení o registraci narození

Místo pobytu

Žádost o potvrzení místa pobytu nebo žádost o pobytovou kartu a obnovení této karty

Potvrzení o registraci a o místě pobytu nebo vydání či obnovení pobytové karty

Studium

Žádost o stipendium od veřejného orgánu nebo veřejné instituce

Rozhodnutí týkající se žádosti o grant

 

Přihláška ke studiu ve veřejné instituci vysokoškolského vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí ke studiu

 

Žádost o doložení diplomu a o osvědčení o kvalifikacích vydané veřejným orgánem nebo institucí

Kopie diplomu nebo osvědčení o kvalifikaci

Práce

Registrace do systému sociálního zabezpečení

Potvrzení o přijetí

 

Žádost o uznání odborné kvalifikace

Rozhodnutí o žádosti o uznání

 

Žádost o uznání diplomu

Rozhodnutí o žádosti o uznání

 

Přiznání k daním z příjmů

Potvrzení o podání přiznání

Stěhování

Změna adresy

Potvrzení registrace nové adresy a zrušení registrace předchozí adresy

 

Žádost o vydání průkazu totožnosti nebo cestovního pasu a jejich výměna

Vydání nebo výměna průkazu totožnosti nebo cestovního pasu

 

Registrace motorového vozidla

Potvrzení o registraci

 

Získání dálničních nebo emisních známek vydaných veřejným orgánem nebo institucí

Potvrzení o vydání dálničních nebo emisních známek

Odchod do důchodu

Žádost o důchod a dávky předčasného důchodu z veřejných nebo poloveřejných systémů

Rozhodnutí týkající se žádosti o důchod nebo dávky předčasného důchodu

 

Žádost o informace o zůstatku na důchodovém účtu v rámci veřejných nebo poloveřejných systémů

Informace o zůstatku na důchodovém účtu

Založení podniku

Ohlašování podnikatelské činnosti, povolení podnikatelské činnosti, změny podnikatelské činnosti a ukončení podnikatelské činnosti bez insolvenčního nebo likvidačního řízení vyjma postupů týkajících se založení společností ve smyslu druhého odstavce článku 54 SFEU a registrace podnikatelské činnosti v obchodním rejstříku

Potvrzení registrace změn podnikatelské činnosti

 

Registrace k DPH

Identifikační číslo pro účely DPH

 

Přihlášení k dani z příjmu

Daňové identifikační číslo

 

Registrace zaměstnavatele (fyzické osoby) do veřejného nebo poloveřejného důchodového systému a systému pojištění

Registrační číslo sociálního zabezpečení (nebo jiné potvrzení o registraci)

 

Registrace zaměstnanců do veřejného nebo poloveřejného důchodového systému a systému pojištění

Registrační číslo sociálního zabezpečení (nebo jiné potvrzení o registraci)

 

Přiznání k DPH

Potvrzení o podání přiznání k DPH

 

Přiznání k dani z příjmu právnických osob / živnostenské dani

Potvrzení o podání přiznání

Podnikání

Oznámení určené systému sociálního zabezpečení o ukončení smlouvy se zaměstnancem

Potvrzení o přijetí oznámení

 

Úhrada příspěvků na sociální zabezpečení za zaměstnance

Příjmový doklad nebo jiná forma potvrzení úhrady příspěvků na sociální zabezpečení za zaměstnance

 

Oznámení o ukončení činnosti podléhající DPH

Potvrzení o přijetí oznámení

Pozměňovací návrh    171

Návrh nařízení

Příloha III – bod 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7a)  Dozorové úřady pro ochranu údajů

Pozměňovací návrh    172

Návrh nařízení

Příloha III – bod 7 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7b)  Dobrovolné asistenční služby a služby pro řešení problémů nabízené příslušnými orgány, Komisí nebo institucemi, úřady a agenturami Unie nebo soukromými či polosoukromými subjekty za předpokladu, že tyto služby splňují kritéria kvality stanovená v tomto nařízení

(1)

Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. Úvod

V souvislosti s úsilím o vytvoření hlubšího a spravedlivějšího vnitřního trhu, které je společně s rozvojem jednotného digitálního trhu jednou z deseti hlavních priorit Junckerovy Komise, představuje tato iniciativa klíčové opatření, jež má pomoci občanům a podnikům v plné míře využívat výhod, které jim při jejich cestování, práci, studiu či podnikání v kterémkoli z členských států EU nabízejí nové digitální nástroje a strategie elektronické veřejné správy.

Stále však existují značné překážky pro občany i společnosti mající zájem přestěhovat se do jiné země EU, studovat tam nebo tam žít, prodávat tam výrobky nebo poskytovat služby. Mají-li nalézt na internetu potřebné, přesné a srozumitelné informace týkající se jejich každodenních záležitostí a získat online přístup ke správním postupům a splnit je bývá mnohdy složité, časově náročné či nákladné, anebo zcela nemožné. Na problémy tohoto druhu mohou narážet i státní příslušníci členského státu, kteří žijí v jiném členském státě a snaží se získat přístup k postupům v členském státě původu. Evropa a členské státy potřebují silnější pobídky, které je budou motivovat k tomu, aby přijaly ambicióznější přeshraniční a vnitrostátní strategie v oblasti elektronické veřejné správy tak, aby občané a podniky v EU mohli v plném rozsahu využívat výhod dostupných výsledků technologického rozvoje.

Navrhované nařízení přichází s novou iniciativou, jejímž cílem je vyjít vstříc rostoucí potřebě otevřené, efektivní a inkluzivní veřejné správě zaměřené na ambiciózní přístupy založené na elektronizaci veřejné správy, která bude poskytovat personalizované, uživatelsky vstřícné a přímé digitální veřejné služby bez ohledu na státní hranice. Představuje návrh na vytvoření centralizovaného jednotného kontaktního místa, „jednotné digitální brány“, která bude občanům a podnikům EU poskytovat přístup ke všem informacím, které potřebují v souvislosti s uplatňováním svých práv na volný pohyb v EU. Zajišťuje rovněž úplný přístup k online postupům (je-li určitý postup dostupný státnímu příslušníkovi určitého členského státu, měli by k němu mít přístup i uživatelé z jiných členských států) a ke službám pro řešení problémů a asistenčním službám. Ukládá také členským státům povinnost vytvořit úplný online přístup k nejdůležitějším postupům, které občané a podniky používají nejčastěji.

II. Příprava návrhu

Návrh vychází z rozsáhlých konzultací se zúčastněnými stranami a z posouzení dopadů. Součástí konzultací byl seminář zúčastněných stran, které se dané problematice věnují, internetová veřejná konzultace, setkání se zástupci zúčastněných stran, jakož i výměny názorů s jednotlivými členskými státy. Hlavními prvky, které z konzultace vzešly, jsou nutnost řešit množství a kvalitu informací o jednotném trhu, elektronické prostupy a dostupné asistenční služby. Cíle této iniciativy se setkávají se širokou podporou a zúčastněné strany mají velký zájem na jejím úspěšném uskutečnění.

Návrh se opírá o posouzení dopadů, které ukázalo, že nejlepší možností je koordinovaný přístup na úrovni EU, v rámci kterého jsou informace, postupy a asistenční služby k nalezení prostřednictvím nástroje vyhledávání na úrovni EU. O obsahu a základních požadavcích stanovených v rámci vnitrostátních právních předpisů a povinností budou rozhodovat členské státy. Tento přístup je doplněn jasnými a vymahatelnými kritérii kvality a požadavkem, že klíčové postupy musejí být dostupné online.

III. Postoj zpravodajky

Zpravodajka celkově podporuje obecné cíle návrhu, který Komise předložila a který má vést k vytvoření jednotného kontaktního místa poskytujícího kvalitní informace a přístup online ke správním postupům a asistenčním službám a službám pro řešení problémů, které jsou poskytovány občanům i podnikům.

Internet a digitální technologie proměňují způsob, jakým lidé a podniky žijí, pracují, studují, podnikají a cestují. Zpravodajka proto podporuje myšlenku, že EU a členské státy mají digitalizovat své správní orgány a že v rámci toho mají některé základní správní postupy, informace a opravné prostředky poskytovat občanům online, a to nejen v jejich národním či úředním jazyce, nýbrž nejméně i v jednom dalším, cizím jazyce. To, že tyto informace a postupy budou dostupné online a bez jakékoli diskriminace, je důležité i proto, že občané budou moci využívat svá práva na vnitřním trhu.

Zpravodajka zároveň poukázala na několik bodů, které vyžadují hlubší diskusi nebo objasnění. Zpravodajka se bude předně zabývat stanoviskem evropského inspektora ochrany údajů, který poskytuje své připomínky a doporučení ohledně toho, jak v navrhovaném nařízení lépe zaručit právo na soukromí a ochranu osobních údajů. Zadruhé zpravodajka navrhuje několik zlepšení týkajících se požadavků na kvalitu informací, online postupů a asistenčních služeb a služeb pro řešení problémů. Zatřetí navrhuje některá další ustanovení, jejichž účelem je vyjasnit požadavky vztahující se na přístup k postupům online. A konečné též zpravodajka podporuje změny, které zavedlo nařízení IMI.

1. Stanovisko evropského inspektora ochrany údajů – zásada „pouze jednou“

Své stanovisko vydal evropský inspektor ochrany údajů na společnou konkrétní žádost Komise a Parlamentu v souladu s čl. 28 odst. 2 nařízení č. 45/2001. Stanovisko obsahuje doporučení týkající se uplatňování zásady „pouze jednou“, které má zajistit, aby občané a podniky museli předkládat tytéž informace orgánu veřejné správy pouze jednou s tím, že tyto informace mohou být následně znovu použity.

Zpravodajka podporuje doporučení obsažená ve stanovisku evropského inspektora ochrany údajů a zdůrazňuje, že k zajištění úspěšného provádění zásady „pouze jednou“ v celé Evropské unii a k umožnění zákonné přeshraniční výměny údajů je třeba, aby byla zásada „pouze jednou“ prováděna v souladu s příslušnými zásadami ochrany údajů. Zpravodajka rovněž podporuje úsilí k zajištění toho, aby jednotlivci měli své osobní údaje i nadále pod kontrolou, čehož by mělo být dosaženo mimo jiné tím, že jakémukoli předávání důkazů mezi příslušnými orgány musí předcházet „výslovná žádost uživatele“, a dále tím, že uživatelé si budou moci důkaz, který má být odeslán, „zobrazit“.

Zpravodajka se nicméně domnívá, že několik bodů musí být ještě více vyjasněno. S ohledem na tyto body zpravodajka předkládá doporučení k celé řadě otázek, přičemž se zaměřuje na právní základ přeshraniční výměny důkazů, účelové omezení a rozsah působnosti zásady „pouze jednou“ a také na praktické problémy týkající se uživatelské kontroly. Mezi nejdůležitější doporučení zpravodajky patří to, které vysvětluje, že návrh nepředstavuje právní základ pro používání technického systému výměny informací pro jiné účely než pro ty, které stanoví uvedené čtyři směrnice nebo jiné právní předpisy EU nebo členských států. Cílem návrhu není omezit zásadu účelového omezení, kterou stanoví obecné nařízení o ochraně údajů.

2. Požadavky na kvalitu informací, online postupů a asistenčních služeb a služeb pro řešení problémů

Co se týče požadavků na kvalitu, zpravodajka podporuje celkový přístup Komise. Důraz klade na to, že kvalita jednotné digitální brány závisí na kvalitě evropských a vnitrostátních služeb, které budou prostřednictvím této brány poskytovány. Má-li jednotná digitální brána odpovídat potřebám uživatelů, je třeba stanovit vysoké normy pro kvalitu informací, online postupů a asistenčních služeb a služeb pro řešení problémů. Špatné zkušenosti s informacemi a službami poskytovanými na evropské a vnitrostátní úrovni povedou k tomu, že jednotná digitální brána bude vnímána negativně.

Zpravodajka proto do stávajícího návrhu doplňuje řadu zlepšení, která mají požadavky na kvalitu posílit. V souladu s doporučeními zpravodajky je třeba zajistit, aby informace byly snadno srozumitelné a informace a služby uvedené v tomto nařízení tak mohly být k užitku co největšímu počtu uživatelů. V této souvislosti zpravodajka navrhuje soubor změn, jejichž účelem je zajistit, aby vnitrostátní i unijní webové stránky spadající do působnosti tohoto návrhu byly přístupné rovněž uživatelům se zdravotním postižením. Zpravodajka navrhuje rovněž to, aby byl zaveden soubor požadavků na kvalitu platných pro společné uživatelské rozhraní, jehož podporu bude mít na starosti Komise. Komise a národní koordinátoři by měli prostřednictvím koordinační skupiny sledovat dodržování kritérií kvality a v případě závažného a přetrvávajícího zhoršení by měli mít možnost službu dočasně odpojit nebo jako nejzazší možnost zvážit uložení pokuty či přijetí společných opatření v součinnosti s členskými státy, aby se tyto služby zlepšily nebo aby byly odstraněny jejich nedostatky.

3. Přístup k online postupům

Ustanovení čl. 5 odst. 1 přesunula zpravodajka do článku 11. Tato změna je potřebná kvůli vyjasnění rozdílu mezi online postupy, které stanoví článek 5, a těmi, které stanoví článek 11. Online postupy uvedené v příloze II v souvislosti s článkem 5 budou pro členské státy povinné. Členské státy v souladu s tím musejí zajistit, aby postupy uvedené v článku 5 byly plně online a přístupné všem uživatelům. Zpravodajka dále objasňuje, co znamená, že postupy jsou plně online, a na které postupy se má příloha II vztahovat. Podle názoru zpravodajky je třeba zdůraznit, že tímto nařízením nebudou dotčena hmotněprávní ustanovení stávajících unijních či vnitrostátních právních předpisů a že členské státy budou své služby a postupy i nadále organizovat způsobem, který odpovídá jejich vnitrostátním potřebám.

Článek 11 na druhé straně zajišťuje, aby postupy poskytované členskými státy jejich vnitrostátním občanům byly těmito státy nediskriminačním způsobem poskytovány rovněž přeshraničním uživatelům, tak aby tito uživatelé mohli uplatňovat na vnitřním trhu svá práva, která vyplývají z právních předpisů Unie, a byly tak dodržovány tyto povinnosti a právní předpisy. Zpravodajka tento cíl podporuje, navíc však zdůrazňuje, že technické požadavky vztahující se na přeshraniční uživatele by mělo být možné uplatňovat v souladu s vnitrostátními postupy a požadavky i na vnitrostátní uživatele.

4. Revize nařízení IMI

Zpravodajka souhlasí s navrženými změnami v nařízení o systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI), které potvrzují a aktualizují ustanovení o koordinovaném mechanismu dohledu, jenž má být v rámci systému IMI uplatňován, a které by také umožnily, aby Evropská rada pro ochranu údajů (EDPB) využívala technické možnosti, jež systém IMI v oblasti výměny informací v návaznosti na obecné nařízení o ochraně údajů (GDPR) nabízí. S ohledem na změny v nařízení o systému IMI evropský inspektor ochrany údajů doporučuje doplnit přílohu nařízení o systému IMI o nařízení GDPR, tak aby bylo možno případně používat systém IMI pro účely ochrany údajů.


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Zřízení jednotné digitální brány k poskytování informací, postupů, podpory a služeb řešení problémů

Referenční údaje

COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD)

Datum předložení EP

2.5.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

12.6.2017

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

12.6.2017

LIBE

12.6.2017

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

ITRE

30.5.2017

LIBE

5.2.2018

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Marlene Mizzi

30.5.2017

 

 

 

Projednání ve výboru

11.10.2017

21.11.2017

22.1.2018

21.2.2018

Datum přijetí

22.2.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

33

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Marco Zullo

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Lucy Anderson, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Kaja Kallas, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Ulrike Trebesius, Lambert van Nistelrooij

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Gabriel Mato, Flavio Zanonato, Jaromír Štětina

Datum předložení

8.3.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

33

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

 

 

 

S&D

 

Verts/ALE

Kaja Kallas, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Ulrike Trebesius

Marco Zullo

Dennis de Jong

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Antonio López-Istúriz White, Gabriel Mato, Andreas Schwab, Jaromir Stetina, Adam Szejnfeld, Róza Gräfin von Thun und Hoheinstein, Mihai Turcanu, Lambert van Nistelrooij

Lucy Anderson, Nicola Danti, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Flavio Zanonato

Pascal Durand, Igor Soltes

3

-

EFDD

ENF

John Stuart Agnew, Robert Jaroslaw Iwaszkiewicz

Mylène Troszczynski

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 21. března 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí