JELENTÉS az információkhoz, az eljárásokhoz, valamint a segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító egységes digitális ügyfélkapu létrehozásáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

  8.3.2018 - (COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD)) - ***I

  Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
  Előadó: Marlene Mizzi


  Eljárás : 2017/0086(COD)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A8-0054/2018
  Előterjesztett szövegek :
  A8-0054/2018
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  az információkhoz, az eljárásokhoz, valamint a segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító egységes digitális portál létrehozásáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

  (COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD))

  (Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

  Az Európai Parlament,

  –  tekintettel az Európai Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2017)0256),

  –  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 21. cikkének (2) bekezdésére, 48. cikkére és 114. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján az Európai Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C8-0141/2017),

  –  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

  –  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. október 18-i véleményére[1],

  –  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

  –  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére (A8-0054/2018),

  1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

  2.  felkéri az Európai Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

  3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

  Módosítás    1

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  A digitális egységes piacról szóló közlemény17 elismeri az internet és a digitális technológiák szerepét abban, hogy az innováció, a növekedés és a munkahelyteremtés terén óriási lehetőségeket teremtenek, és ezáltal átalakítják életvitelünket és munkamódszereinket. A közlemény megállapítja, hogy a meglévő európai portálok, hálózatok, szolgáltatások és rendszerek kiterjesztésével és integrálásával, valamint az „egységes digitális portálhoz” való hozzákapcsolásuk révén a polgárok és a vállalkozások igényeinek saját országukban és a határokon átnyúlóan is jobban meg lehet felelni. A 2016–2020-as időszakra szóló uniós e-kormányzati cselekvési terv18 a 2017-re tervezett fellépései között sorolja fel az egységes digitális portál létrehozását. Az uniós polgárságról szóló jelentés19 az egységes digitális portált prioritásként kezeli az uniós polgársághoz fűződő jogok tekintetében.

  (2)  A digitális egységes piacról szóló közlemény17 elismeri az internet és a digitális technológiák szerepét abban, hogy az innováció, a növekedés és a munkahelyteremtés terén lehetőségeket teremtenek, és ezáltal átalakítják azt, ahogy a polgárok, a vállalkozások és munkavállalóik kommunikálnak, hozzáférnek az információhoz és tudáshoz, ahogy fogyasztanak, a részvételt gyakorolják, és ahogy dolgoznak. Az említett közlemény és az Európai Parlament által elfogadott számos állásfoglalás megállapítja, hogy a meglévő európai és nemzeti portálok, weboldalak, hálózatok, szolgáltatások és rendszerek kiterjesztésével és integrálásával, vagy az „egységes digitális portálhoz” való hozzákapcsolásuk és ezáltal egy európai egyablakos ügyintézési pont létrehozása révén a polgárok és a vállalkozások igényeinek saját országukban és a határokon átnyúlóan is jobban meg lehet felelni. A 2016–2020-as időszakra szóló uniós e-kormányzati cselekvési terv18 a 2017-re tervezett fellépései között sorolja fel az egységes digitális portál létrehozását. Az uniós polgárságról szóló jelentés19 az egységes digitális portált prioritásként kezeli az uniós polgársághoz fűződő jogok tekintetében.

  __________________

  __________________

  17A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Európai digitális egységes piaci stratégia COM(2015) 192 final, 2015.5.6.

  17A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Európai digitális egységes piaci stratégia COM(2015) 192 final, 2015.5.6.

  18A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Uniós e-kormányzati cselekvési terv 2016–2020. A közigazgatás digitális átalakításának felgyorsítása COM(2016) 179 final.

  18A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Uniós e-kormányzati cselekvési terv 2016–2020. A közigazgatás digitális átalakításának felgyorsítása COM(2016) 179 final.

  19 Jelentés az uniós polgárságról: A polgárok jogainak megerősítése a demokratikus átalakulás uniójában, 2017. január 24., COM(2017) 30 final/2.

  19 Jelentés az uniós polgárságról: A polgárok jogainak megerősítése a demokratikus átalakulás uniójában, 2017. január 24., COM(2017) 30 final/2.

  Indokolás

  A módosítás jobban tükrözni annak fontosságát, ahogy a digitális technológiák átalakítják az életvitelt és azt, ahogy a polgárok, vállalatok és munkavállalóik kommunikálnak, hozzáférnek az információhoz és tudáshoz, ahogy gondolkodnak, fogyasztanak, a részvételt gyakorolják, és ahogy dolgoznak. A módosítás emellett hangsúlyozza annak fontosságát, hogy valamennyi európai és nemzeti portált egyetlen egyablakos ügyintézési pontba kell integrálni.

  Módosítás    2

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  Az Európai Parlament és a Tanács több alkalommal is egy átfogóbb, felhasználóbarátabb információs és segítségnyújtó csomag kidolgozására szólított fel a vállalkozások egységes piacon való eligazodásának megkönnyítése, valamint annak érdekében, hogy erősebb és korszerűbb egységes piaci eszközök révén jobban meg lehessen felelni a vállalkozások és a polgárok körében a határokon átnyúló tevékenységek során felmerülő igényeknek.

  (3)  Az Európai Parlament és a Tanács több alkalommal is egy átfogóbb, felhasználóbarátabb információs és segítségnyújtó csomag kidolgozására szólított fel a polgárok és avállalkozások egységes piacon való eligazodásának megkönnyítése, valamint annak érdekében, hogy erősebb és korszerűbb egységes piaci eszközök révén jobban meg lehessen felelni a vállalkozások és a polgárok körében a határokon átnyúló tevékenységek során felmerülő igényeknek.

  Indokolás

  Az Európai Parlament többször is szorgalmazta, hogy a polgárok és a vállalkozások segítése érdekében több tájékoztatásra és támogatásra van szükség.

  Módosítás    3

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4)  Ez a rendelet a polgárok és a vállalkozások számára a belső piachoz fűződő jogaik gyakorlásához szükséges információkhoz, eljárásokhoz, segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz való könnyű hozzáférés biztosításával válaszol erre a felhívásra. A rendelet egységes digitális portált hoz létre, amelynek keretében a Bizottság és az illetékes hatóságok fontos szerepet játszanak e célkitűzések megvalósításában.

  (4)  Ez a rendelet a polgárok és a vállalkozások számára a belső piachoz fűződő jogaik gyakorlásához szükséges információkhoz, online eljárásokhoz, segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosításával válaszol erre a felhívásra. Az egységes digitális portál hozzájárulhat a szabályok és rendelkezések átláthatóbbá válásához olyan területeken, mint az Unión belüli utazás, az Unióban való munkavállalás és nyugdíjba vonulás, a származási tagállamtól eltérő tagállamban való letelepedés, a más tagállamok oktatási rendszerében történő részvétel, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, valamint a családi, a tartózkodási, az állampolgári és a fogyasztói jogok gyakorlása. Emellett segíthet javítani a fogyasztói bizalmat, kezelheti a fogyasztóvédelmi és belső piaci szabályok fragmentáltságát és csökkentheti a vállalkozások megfelelési költségeit. A rendelet egy felhasználóbarát, interaktív egységes digitális portált hoz létre, amely a felhasználók igényei alapján elvezeti őket a legmegfelelőbb szolgáltatásokhoz. Ennek keretében a Bizottság, a tagállamok és az illetékes hatóságok fontos szerepet játszanak e célkitűzések megvalósításában.

  Módosítás    4

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (4 a)  Az egységes digitális portálnak elő kell segítenie egyrészt a polgárok és a vállalkozások, másrészt pedig a közigazgatás és az illetékes hatóságok közötti kommunikációt azáltal, hogy hozzáférést biztosít az uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten kezelt online portálokhoz és weboldalakhoz, megkönnyítve ezzel a polgárok és vállalkozások mindennapi tevékenységeit, és minimalizálva az egységes piacon kialakuló akadályokat. Ennek az egységes digitális portálnak a létezése, amely hozzáférést biztosít a pontos és naprakész információkhoz, online szolgáltatásokhoz és a segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz, segítheti felhívni a fogyasztók figyelmét a különböző meglévő online szolgáltatásokra, valamint költséget és időt takaríthat meg a felhasználók számára annak megállapítása során, hogy melyik online szolgáltatás felel meg a legjobban igényeiknek.

  Módosítás    5

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (5)  Felsorolja azokat az információs területeket, amelyek a belső piacon a jogaikat gyakorló polgárok és vállalkozások számára relevánsak, és a tagállamok és a Bizottság számára előírja annak biztosítását, hogy az e területekre vonatkozó információk nemzeti és uniós weboldalakon és portálokon teljeskörűen elérhetők legyenek. A tájékoztatásnak továbbá nem csupán a polgárokra és a vállalkozásokra vonatkozó szabályokra és kötelezettségekre kell kiterjednie, hanem azokra az eljárásokra is, amelyeket a polgároknak és a vállalkozásoknak el kell végezniük ahhoz, hogy eleget tegyenek e szabályoknak és kötelezettségeknek. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell azon segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatások leírását is, amelyekhez a polgárok és a vállalkozások az információk megértésével, az információknak az adott helyzetre való alkalmazásával vagy egy eljárás lefolytatásával kapcsolatos problémáikkal fordulhatnak.

  (5)  Felsorolja azokat az információs területeket, amelyek a belső piacon a jogaikat gyakorló polgárok és vállalkozások számára relevánsak, és a tagállamok és a Bizottság számára előírja annak biztosítását, hogy az e területekre vonatkozó információk nemzeti és uniós szinten teljeskörűen elérhetők legyenek, a regionális és helyi szintet is beleértve, kifejtve az alkalmazandó szabályokat és kötelezettségeket,valamint azokat az eljárásokat, amelyeket a polgároknak és a vállalkozásoknak el kell végezniük ahhoz, hogy eleget tegyenek e szabályoknak és kötelezettségeknek. Ezeket az információkat tematikus területek szerint kell csoportosítani, mint például a „munkakörülmények”, „egészségügy” és „nyugdíjak”, összekapcsolva a különböző egymást kiegészítő szolgáltatásokat, hogy az egységes digitális portálon keresztül könnyen át lehessen irányítani a felhasználókat a különböző szolgáltatások között. Az egységes digitális portál egyértelműségének biztosítása érdekében a portálon keresztül nyújtott információknak egyértelműnek, pontosnak és a naprakésznek kell lenniük, a minimálisan szükségesre kell korlátozni a bonyolult terminológia használatát, a rövidítések közül pedig csak azokat szabad használni, amelyek egyszerűsített és könnyen érthető fogalmakat biztosítanak, amelyek nem követelik meg a kérdés vagy a jogi terület előzetes ismeretét. Emellett a tájékoztatásnak tartalmaznia kell azon segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatások leírását is, amelyekhez a polgárok és a vállalkozások az információk megértésével, az információknak az adott helyzetre való alkalmazásával vagy egy eljárás lefolytatásával kapcsolatos problémáikkal fordulhatnak.

  Indokolás

  Annak érdekében, hogy az egységes digitális portál megfeleljen a felhasználók igényeinek, meg kell határozni az információk minőségére vonatkozó előírásokat. Az Európai Parlament „A” tematikus főosztálya által készített „Európai egyablakos ügyintézési pont” című 2013. évi tanulmány szerint a polgárok és a vállalkozások szemében az egyablakos ügyintézési pontok egyik legfontosabb tulajdonsága az kell legyen, hogy egyértelmű, pontos és naprakész információkkal szolgálnak. A szerző ajánlásaival összhangban azt is biztosítani kell, hogy az információk könnyen érthetők legyenek, és így a lehető legtöbb felhasználó használhassa ki az e rendeletben előírt információk és szolgáltatások előnyeit.

  Módosítás    6

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (6)  Mivel a kezdeményezés hármas célkitűzést követ egyrészt az azokra a polgárokra és vállalkozásokra nehezedő további adminisztratív terhek csökkentse tekintetében, akik, illetve amelyek a nemzeti szabályokkal és eljárásokkal teljes mértékben összhangban működnek vagy kívánnak működni, másrészt a hátrányos megkülönböztetés megszüntetése, harmadrészt a belső piacon a tájékoztatás, az eljárások, a segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatások működésének biztosítása tekintetében, és mivel a polgárok szabad mozgására és a szociális biztonságra vonatkozó elemei nem tekinthetők csupán járulékosnak, a kezdeményezésnek az EUMSZ 21. cikkének (2) bekezdésén, 48. cikkén és 114. cikkének (1) bekezdésén kell alapulnia.

  (6)  Mivel e rendelet célja egyrészt az azokra a polgárokra és vállalkozásokra nehezedő további adminisztratív terhek csökkentése, akik, illetve amelyek a nemzeti szabályokkal és eljárásokkal teljes mértékben összhangban működnek vagy kívánnak működni egy másik tagállamban, illetve a székhely vagy lakóhely szerinti tagállamukban, másrészt célja a hátrányos megkülönböztetés megszüntetése, harmadrészt pedig a belső piacon a tájékoztatás, az eljárások, a segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatások működésének biztosítása, és mivel a polgárok szabad mozgására és a szociális biztonságra vonatkozó elemei nem tekinthetők csupán járulékosnak, ennek a rendeletnek az EUMSZ 21. cikkének (2) bekezdésén, 48. cikkén és 114. cikkének (1) bekezdésén kell alapulnia.

  Indokolás

  Az egységes digitális portál nem csak a határokon túli felhasználók számára lesz majd hasznos, hanem a portálra a saját tagállamukban vagy lakóhelyük/tartózkodási helyük szerinti tagállamban belépő felhasználók számára is, mégpedig azáltal, hogy a nemzeti közigazgatást elmozdítja az e-kormányzat megvalósítási céljai felé, és digitális megoldásokat kínál az emberek mindennapi tevékenységei számára.

  Módosítás    7

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (7)  Annak érdekében, hogy az uniós polgárok és vállalkozások élhessenek a belső piacon való szabad mozgáshoz való jogukkal, az Uniónak olyan konkrét intézkedéseket kell elfogadnia, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy könnyen hozzáférjenek az uniós jogaikra vonatkozó mindenre kiterjedő és megbízható információkhoz, valamint tájékoztatást kapjanak azokról a nemzeti szabályokról és eljárásokról, amelyeknek meg kell felelniük azokban az esetekben, amikor lakóhelyüktől eltérő tagállamba utaznak, ott élnek vagy tanulmányokat folytatnak, illetőleg vállalkozást hoznak létre vagy üzleti tevékenységet folytatnak. A nemzeti szinten nyújtandó tájékoztatásnak nemcsak az uniós jogot végrehajtó nemzeti szabályokra kell kiterjednie, hanem az egyéb olyan nemzeti szabályokra is, amelyek a külföldi állampolgárokra és vállalkozásokra egyaránt vonatkoznak.

  (7)  Annak érdekében, hogy az uniós polgárok és vállalkozások élhessenek a belső piacon való szabad mozgáshoz való jogukkal, az Uniónak olyan konkrét megkülönböztetésmentes intézkedéseket kell elfogadnia, amelyek lehetővé teszik számukra, és a tagállamokban lakóhellyel rendelkező minden természetes személy számára, hogy könnyen hozzáférjenek az uniós jogaikra vonatkozó mindenre kiterjedő és megbízható információkhoz, valamint tájékoztatást kapjanak azokról a nemzeti szabályokról és eljárásokról, amelyeknek meg kell felelniük azokban az esetekben, amikor lakóhelyüktől eltérő tagállamba utaznak, ott élnek vagy tanulmányokat folytatnak, illetőleg vállalkozást hoznak létre vagy üzleti tevékenységet folytatnak. A nemzeti szinten nyújtandó tájékoztatásnak nemcsak az uniós jogot végrehajtó nemzeti szabályokra kell kiterjednie, hanem az egyéb olyan nemzeti szabályokra is, amelyek a külföldi állampolgárokra és vállalkozásokra egyaránt vonatkoznak.

  Indokolás

  A módosítás egy általános megállapítást vezet be, miszerint az Uniónak és tagállamainak megkülönböztetésmentes intézkedéseket kell elfogadnia a vállalkozásokra és a polgárokra vonatkozóan.

  Módosítás    8

  Rendeletre irányuló javaslat

  11 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (11)  A rendeletnek egyablakos ügyintézési pontot kell létrehoznia, amelyen keresztül a polgárok és a vállalkozások hozzáférhetnek az azokra a szabályokra és követelményekre vonatkozó információkhoz, amelyeket az uniós és/vagy nemzeti jog értelmében be kell tartaniuk. Egyszerűsíteni kell és hatékonyabbá kell tenni a polgárok és a vállalkozások kapcsolatát az uniós vagy nemzeti szinten létrehozott segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokkal. A portálnak az eljárásokhoz való hozzáférést és azok elvégzését is meg kell könnyítenie. Ezért a rendeletnek elő kell írnia, hogy a tagállamok a felhasználók számára tegyék lehetővé, hogy bizonyos, a határokon átnyúló tevékenységet folytató polgárok és vállalkozások többsége számára kulcsfontosságú eljárásokat teljes mértékben online lehessen elvégezni anélkül, hogy az az adott szakpolitikai területen belül bármilyen módon érintené az uniós és/vagy nemzeti jog alapján fennálló lényegi követelményeket. Ebben az összefüggésben a rendeletnek támogatnia kell az egyszeri adatszolgáltatás elvének alkalmazását a különböző tagállamok illetékes hatóságai közötti információcsere tekintetében.

  (11)  A rendeletnek egyablakos ügyintézési pontot kell létrehoznia, amelyen keresztül a polgárok és a vállalkozások hozzáférhetnek az azokra a szabályokra és követelményekre vonatkozó információkhoz, amelyeket az uniós és/vagy nemzeti jog értelmében be kell tartaniuk. Egyszerűsíteni kell és hatékonyabbá kell tenni a polgárok és a vállalkozások kapcsolatát az uniós vagy nemzeti szinten létrehozott segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokkal. A portálnak az eljárásokhoz való online hozzáférést is meg kell könnyítenie. Ezért a rendeletnek elő kell írnia, hogy a tagállamok a felhasználók számára tegyék lehetővé, hogy a II. mellékletben felsorolt, a határokon átnyúló tevékenységet folytató polgárok és vállalkozások többsége számára kulcsfontosságú eljárásokat, illetve a tagállamokban online a felhasználók rendelkezésére álló egyéb, nemzeti szinten, központi állami szervek által meghatározott vagy az alsóbb szintű hatóságok által elérhető eljárásokat teljes mértékben online lehessen elvégezni. A rendelet semmilyen módon nem érinti az adott szakpolitikai területre vonatkozó meglévő uniós és/vagy nemzeti jog szerinti jogokat és kötelezettségeket. A rendeletnek az e rendelet II. mellékletében felsorolt eljárásokkal és a 2005/36/EK, 2006/123/EK, 2014/24/EU és a 2014/25/EU irányelvben előírt eljárásokkal összefüggésben támogatnia kell az egyszeri adatszolgáltatás elvének alkalmazását és teljes mértékben tiszteletben kell tartania a személyes adatok védelméhez való alapvető jogot a különböző tagállamok illetékes hatóságai közötti információcsere tekintetében.

  Módosítás    9

  Rendeletre irányuló javaslat

  12 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (12)  A portálnak felhasználóközpontúnak és felhasználóbarátnak kell lennie, és lehetővé kell tennie a polgárok és a vállalkozások számára, hogy kapcsolatba lépjenek a nemzeti és uniós szintű közigazgatási szervekkel, lehetőséget biztosítva számukra, hogy visszajelzést adjanak mind a portálon keresztül hozzáférhető szolgáltatásokkal, mind pedig a belső piac működésével kapcsolatos tapasztalataikat illetően. A véleménynyilvánítási eszköznek lehetővé kell tennie a felhasználó számára, hogy a szolgáltatások minőségének folyamatos javítása érdekében jelezzék az észlelt problémákat, hiányosságokat és szükségleteket.

  (12)  Az egységes digitális portálnak és az uniós vagy nemzeti szinten e rendelet alkalmazási körébe tartozó tájékoztatásnak, online eljárásoknak és segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásoknak felhasználóközpontú és felhasználóbarát módon kell megjelenniük. A portálnak kerülnie kell az átfedéseket és kapcsolatot kell biztosítania a meglévő szolgáltatások között. A portálnak lehetővé kell tennie a polgárok és a vállalkozások számára, hogy kapcsolatba lépjenek a nemzeti és uniós szintű közigazgatási szervekkel, lehetőséget biztosítva számukra, hogy visszajelzést adjanak mind a portálon keresztül hozzáférhető szolgáltatásokat, mind pedig a belső piac működésével kapcsolatos tapasztalataikat illetően. A véleménynyilvánítási eszköznek lehetővé kell tennie a felhasználó számára, hogy a szolgáltatások minőségének – a felhasználók személyes adatainak védelme érdekében – anonim adatok alapján történő folyamatos javítása céljából jelezzék az észlelt problémákat, hiányosságokat és szükségleteket.

  Módosítás    10

  Rendeletre irányuló javaslat

  13 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (13)  A portál sikere a Bizottság és a tagállamok közös erőfeszítésétől függ. Ki kell alakítani a portál közös felhasználói felületét, amely illeszkedik a meglévő Európa Önökért portálba, és amelyet a Bizottság kezel majd. A közös felhasználói felületen linkeket kell elhelyezni a tagállamok illetékes hatóságai és a Bizottság által kezelt portálokon rendelkezésre álló információkhoz, eljárásokhoz, illetve segítségnyújtó vagy problémamegoldó szolgáltatásokhoz. A portál használatának megkönnyítése érdekében a felhasználói felületnek valamennyi hivatalos uniós nyelven rendelkezésre kell állnia. A portál működését a Bizottság által a tagállamokkal együttműködésben kidolgozott technikai eszközökkel kell támogatni.

  (13)  A portál sikere a Bizottság és a tagállamok közös erőfeszítésétől függ. Ki kell alakítani a portál közös felhasználói felületét, amely illeszkedik a meglévő Európa Önökért portálba, és amelyet a Bizottság kezel majd. A közös felhasználói felületen linkeket kell elhelyezni a tagállamok illetékes hatóságai és a Bizottság által kezelt portálokon rendelkezésre álló információkhoz, eljárásokhoz, illetve segítségnyújtó vagy problémamegoldó szolgáltatásokhoz. A portál használatának megkönnyítése érdekében a felhasználói felületnek a portál részét képező vagy a portálhoz kapcsolódó valamennyi uniós és nemzeti weboldalon láthatónak kell lennie, és valamennyi hivatalos uniós nyelven rendelkezésre kell állnia. A portál működését a Bizottság által a tagállamokkal együttműködésben kidolgozott technikai eszközökkel kell támogatni.

  Módosítás    11

  Rendeletre irányuló javaslat

  15 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (15)  A rendeletnek meg kell erősítenie az online eljárások belső piaci dimenzióját azáltal, hogy a polgároknak és a vállalkozásoknak a nemzeti vagy uniós jog alapján nemzeti szinten már létrehozott online eljárásokhoz való hozzáférése tekintetében is tiszteletben tartja a megkülönböztetésmentesség általános elvét. Lehetővé kell tenni a tagállamokban lakóhellyel, illetve székhellyel nem rendelkező felhasználók számára, hogy olyan akadályok nélkül férhessenek hozzá az online eljárásokhoz és végezhessék el azokat, mint például az, hogy az űrlapokon az adott országban használatos telefonszámokat vagy nemzeti irányítószámokat kérik, csak határokon átnyúló fizetéseket nem biztosító rendszereken keresztül teljesíthetők a díjfizetések, a tagállamok hivatalos nyelvén vagy nyelvein kívüli nyelveken nem állnak rendelkezésre részletes magyarázatok, más tagállamban található hatóságoktól származó elektronikus igazolás benyújtására nincs lehetőség, valamint a más tagállamokban kibocsátott elektronikus azonosítási eszközöket nem fogadják el.

  (15)  A rendeletnek – ezzel is hozzájárulva a belső piaci digitalizálásához – meg kell erősítenie az online eljárások belső piaci dimenzióját azáltal, hogy a polgároknak és a vállalkozásoknak a nemzeti vagy uniós jog alapján nemzeti szinten már létrehozott online eljárásokhoz való hozzáférése tekintetében tiszteletben tartja a megkülönböztetésmentesség általános elvét. Lehetővé kell tenni a tagállamokban lakóhellyel, illetve székhellyel nem rendelkező felhasználók számára, hogy olyan akadályok nélkül férhessenek hozzá az online eljárásokhoz és végezhessék el azokat, mint például az, hogy az űrlapokon az adott országban használatos telefonszámokat, nemzeti előhívószámokat vagy nemzeti irányítószámokat kérik, csak határokon átnyúló fizetéseket nem biztosító rendszereken keresztül teljesíthetők a díjfizetések, a tagállamok nemzeti vagy hivatalos nyelvén vagy nyelvein kívüli nyelveken nem állnak rendelkezésre részletes magyarázatok, más tagállamban található hatóságoktól származó elektronikus igazolás benyújtására nincs lehetőség, valamint a más tagállamokban kibocsátott elektronikus azonosítási eszközöket nem fogadják el. Ha egy felhasználó – egy szigorúan egyetlen tagállamra szorítkozó helyzetben – egy, az e rendelet alkalmazási körébe tartozó területen online hozzá tud férni egy eljáráshoz az adott tagállamban, és online el tudják végezni azt, akkor egy határokon túli felhasználó számára szintén lehetővé kell tenni, hogy megkülönböztető akadályok nélkül online hozzáférhessen ugyanahhoz az eljáráshoz, és online elvégezhesse azt, vagy ugyanazon technikai megoldás, vagy pedig egy adaptált megoldás használatával. E célból a tagállamok számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy hasonló megkülönböztetésmentes eljárásokat hozzanak létre a más tagállamokból származó vagy más tagállamokban tartózkodó felhasználók számára, feltéve, hogy biztosítják, hogy a határokon túli felhasználók információkhoz és szolgáltatásokhoz való felhasználási feltételei ugyanazok, mint amelyek az adott tagállamban tartózkodó felhasználókra érvényesek.

  Indokolás

  A portál egy digitális eszköz, amely segíti az emberek tájékoztatását az uniós és nemzeti jog szerinti jogaikkal kapcsolatban, valamint lehetővé teszi számukra, hogy használják az online eljárásokat, valamint a segítségnyújtó és problémamegoldó eszközöket, és hozzáférjenek azokhoz. A rendelet nem érinti, illetve nem akadályozza meg a tagállamokat abban, hogy továbbra is olyan módon szervezzék meg nemzeti szolgáltatásaikat és eljárásaikat, amely eleget tesz a nemzeti igényeiknek, azonban biztosítaniuk kell, hogy az eljárások nem megkülönböztetőek a határokon túli felhasználókkal szemben.

  Módosítás    12

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (16)  A rendeletnek az eIDAS-rendeletre26 kell épülnie, amely megállapítja azokat a feltételeket, amelyek mellett a tagállamok elismernek a természetes és jogi személyek más tagállamok által bejelentett elektronikus azonosítási rendszereinek hatálya alá tartozó bizonyos elektronikus azonosító eszközöket. A rendelet alkalmazásának időpontjától kezdve lehetővé kell tenni a felhasználók számára, hogy elektronikus azonosítási és hitelesítési eszközeiket használják annak érdekében, hogy határokon átnyúlóan működjenek, és elektronikus úton kommunikáljanak az illetékes hatóságokkal.

  (16)  A rendeletnek az eIDAS-rendeletre26 kell épülnie, amely megállapítja azokat a feltételeket, amelyek mellett a tagállamok elismernek a természetes és jogi személyek más tagállamok által bejelentett elektronikus azonosítási rendszereinek hatálya alá tartozó bizonyos elektronikus azonosító eszközöket. A rendelet alkalmazásának időpontjától kezdve lehetővé kell tenni a felhasználók számára, hogy elektronikus azonosítási és hitelesítési eszközeiket használják annak érdekében, hogy határokon átnyúlóan működjenek, és elektronikus úton kommunikáljanak az illetékes hatóságokkal. Lehetővé kell tenni a felhasználók számára, hogy az uniós intézményekkel, szervekkel, hivatalokkal vagy ügynökségekkel folytatott elektronikus ügyintézésük és kommunikációjuk során használni tudják elektronikus azonosítási és hitelesítési eszközeiket. E rendeletnek tiszteletben kell tartania a technikai semlegességet az elektronikus azonosítás és hitelesítés terén.

  __________________

  __________________

  26 Az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU rendelete (2014. július 23.) a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 257., 2014.8.28., 73–114. o.).

  26 Az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU rendelete (2014. július 23.) a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 257., 2014.8.28., 73–114. o.).

  Indokolás

  A felhasználók számára lehetővé kell tenni, hogy európai szinten is használni tudják elektronikus azonosítási és hitelesítési eszközeiket.

  Módosítás    13

  Rendeletre irányuló javaslat

  18 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (18)  Annak érdekében, hogy a polgárok és a vállalkozások további szükségtelen adminisztratív terhek nélkül közvetlenül élvezhessék a belső piac előnyeit, e rendeletnek elő kell írnia a II. mellékletében felsorolt, a határokon túli felhasználók esetében meghatározott egyes kulcsfontosságú eljárások felhasználói felületének teljes körű digitalizálását, és meg kell határoznia azokat a kritériumokat, amelyek alapján egy eljárás teljes mértékben online-nak minősül. Az „üzleti tevékenység nyilvántartásba vétele” a vállalkozások számára különös jelentőséggel bíró ilyen eljárások egyike. A rendelet hatálya nem terjedhet ki azonban azokra az eljárásokra, amelyek a társaságok jogi személyiséggel való felruházásához vezetnek, mivel az ilyen eljárások olyan átfogó megközelítést igényelnek, amelynek célja a digitális megoldások elősegítése a vállalat teljes életciklusa során. Amikor a vállalkozások egy másik tagállamban telepednek le, nyilvántartásba kell vetetniük magukat egy társadalombiztosítási és egy biztosítási rendszerben alkalmazottaik bejelentése és a két rendszerbe történő befizetések céljából. Ezek az eljárások a gazdaság bármely ágazatában működő valamennyi vállalkozás számára azonosak, ezért helyénvaló előírni, hogy e két regisztrációs eljárás online elérhető legyen.

  (18)  Annak érdekében, hogy a polgárok és a vállalkozások további szükségtelen adminisztratív terhek nélkül közvetlenül élvezhessék a belső piac előnyeit, e rendeletnek elő kell írnia a II. mellékletében felsorolt, a határokon túli felhasználók esetében meghatározott egyes kulcsfontosságú eljárások felhasználói felületének teljes körű digitalizálását, és meg kell határoznia azokat a kritériumokat, amelyek alapján egy eljárás teljes mértékben online-nak minősül. A teljes körű digitalizációra vonatkozó fenti előírás nem alkalmazandó, ha nem létezik ilyen eljárás az adott tagállamban. Az „üzleti tevékenység bejelentése” a vállalkozások számára különös jelentőséggel bíró ilyen eljárások egyike. A rendelet hatálya azonban nem terjed ki azokra az eljárásokra, amelyek a társaságok jogi személyiséggel való felruházásához, illetve amelyek egy üzleti tevékenység nyilvántartásba vételéhez vezetnek, beleértve az egyéni vállalkozóként, személyegyesítő társaságként vagy egyéb, különálló jogi személynek nem minősülő formában történő nyilvántartásba vételt is, mivel az ilyen eljárások olyan átfogó megközelítést igényelnek, amelynek célja a digitális megoldások elősegítése a vállalat teljes életciklusa során. Amikor a vállalkozások egy másik tagállamban telepednek le, nyilvántartásba kell vetetniük magukat egy társadalombiztosítási és egy biztosítási rendszerben alkalmazottaik bejelentése és a két rendszerbe történő befizetések céljából. Ezek az eljárások a gazdaság bármely ágazatában működő valamennyi vállalkozás számára azonosak, ezért helyénvaló előírni, hogy e két regisztrációs eljárás online elérhető legyen. Célszerű továbbá online elérhetővé tenni az adóügyi kérdésekkel kapcsolatos eljárásokat is, mivel ezek jelentik az egyik fő akadályt az Unión belüli kis- és középvállalkozások határokon átnyúló működése előtt.

  Módosítás    14

  Rendeletre irányuló javaslat

  18 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (18a)  Egy eljárást akkor kell teljes mértékben online eljárásnak tekinteni, ha a felhasználó elektronikus úton, távolról és online szolgáltatáson keresztül, az illetékes hatósággal („front office”) kapcsolatba lépve tehet meg minden lépést, az eljáráshoz való hozzáféréstől kezdve egészen annak befejezéséig. Ennek a szolgáltatásnak az összes teljesítendő követelményről és az összes benyújtandó igazolásáról készített átfogó listán keresztül iránymutatást kell adnia a felhasználónak. Azt is lehetővé kell tennie a felhasználó számára, hogy benyújtsa az információkat és az összes ilyen követelménynek való megfelelés bizonyítékát, és automatikus átvételi elismervényt kell kiadnia a felhasználó számára. Az e rendeletben meghatározott eljárás kimenetelét az illetékes hatóságoknak – amennyiben kivitelezhető – szintén elektronikus úton kell közölnie a felhasználóval, vagy amennyiben uniós vagy nemzeti jogszabály előírja, fizikai úton. Ez nem sérti a tagállamok arra vonatkozó hatáskörét, hogy közvetlen kapcsolatot és kommunikációt tartsanak fenn a polgárokkal és a vállalkozásokkal olyan eljárásokat használva a szükséges további pontosítások érdekében, amelyek nem igényelnek közvetlen fizikai jelenlétet.

  Módosítás    15

  Rendeletre irányuló javaslat

  19 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (19)  Tekintettel a technika jelenlegi állására, bizonyos esetekben továbbra is szükség lehet arra, hogy az eljárás felhasználói az online eljárás részeként személyesen megjelenjenek az illetékes hatóság előtt, különösen a biometrikus adatokat tartalmazó útlevelek vagy személyazonosító igazolványok kérelmezése vagy megújítása esetén. Az ilyen kivételeket azokra a helyzetekre kell korlátozni, amikor az eljárás céljának elérésére nem létezik digitális technológia.

  (19)  Bizonyos esetekben megkövetelhetik a felhasználótól, hogy nyújtson be igazolást azon tények bizonyítására, amelyeket online eszközökkel nem lehet megállapítani, mint például az orvosi igazolások és a gépjárművek műszaki vizsgáztatásának igazolása. Mindaddig, amíg az ilyen tényeket bizonyító igazolásokat elektronikus formátumban be lehet nyújtani, ez nem képezhet kivételt azon elv alól, hogy az eljárást teljes mértékben online módon kell elérhetővé tenni. Tekintettel a technika jelenlegi állására, más esetekben továbbra is szükség lehet arra, hogy az online eljárás felhasználói az online eljárás egy lépéseként személyesen megjelenjenek az illetékes hatóság előtt, például a biometrikus adatokat tartalmazó útlevelek vagy személyazonosító igazolványok kérelmezése vagy megújítása esetén. Az ilyen kivételeknek megkülönböztetésmentesnek kell lenniük és azokra a helyzetekre kell korlátozódniuk, amikor a tagállamoknak feltétlenül szigorú, szükséges, objektív módon indokolt és arányos általános érdekű intézkedéseket kell végrehajtaniuk a közbiztonság, a közegészségügy és csalás elleni küzdelem érdekében. Amennyiben létezik olyan technológia, amely alkalmas a hatóság előtti személyes megjelenés kiváltására, mint például chatszolgáltatásokhoz és videokonferenciához hasonló biztonságos online kommunikációs megoldások, úgy alkalmazni kell azokat, kivéve, ha ez ellentétes az eljárás lefolytatásának helye szerinti tagállam jogában foglalt alaki követelményekkel. Minden ilyen kivételt be kell jelenteni és indokolni kell az Európai Bizottságnak és a portállal foglalkozó koordinációs csoportnak, és azokat rendszeresen meg kell vitatni és felül kell vizsgálni a portállal foglalkozó koordinációs csoporttal, azokkal a nemzeti bevált gyakorlatokkal és technikai fejlesztésekkel együtt, amelyek elősegítik az eljárások további digitalizálását.

  Módosítás    16

  Rendeletre irányuló javaslat

  20 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (20)  A rendelet nem befolyásolhatja a nemzeti hatóságok hatásköreit az eljárás különböző szakaszaiban, ideértve az illetékes hatóságaikon belüli és azok közötti eljárási munkafolyamatokat is, függetlenül attól, hogy azok digitalizáltak vagy sem.

  (20)  Ez a rendelet nem érinti az e rendelet alkalmazási körébe tartozó szakpolitikai területeken az uniós vagy nemzeti jog alapján már meglévő jogokat és kötelezettségeket, és nem akadályozza meg a tagállamokat abban, hogy továbbra is olyan módon szervezzék meg nemzeti szolgáltatásaikat és eljárásaikat, amely eleget tesz a nemzeti igényeiknek, és megfelel a nemzeti, regionális és helyi szinten használt közös szervezeti és kommunikációs formáknak. A rendelet nem befolyásolhatja a tagállamok hatásköreit az eljárások kialakításában és a nemzeti hatóságoknak való hatáskörátadásban, illetve a nemzeti hatóságok hatásköreit az eljárás különböző szakaszaiban, ideértve az illetékes hatóságaikon belüli és azok közötti eljárási munkafolyamatokat is, függetlenül attól, hogy azok digitalizáltak vagy sem. Ennek a rendeletnek ki kell egészítenie a tagállamok azon hatásköreit, hogy a II. mellékletben felsorolt online eljárásokon túl nem digitalizált vagy meglévő online szolgáltatásokat tartsanak fenn vagy vezessenek be.

  Módosítás    17

  Rendeletre irányuló javaslat

  22 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (22)  Több hálózat és szolgáltatás is létrejött nemzeti és uniós szinten annak érdekében, hogy segítsék a polgárokat és a vállalkozásokat a határokon átnyúló tevékenységeikben. Fontos, hogy ezek a szolgáltatások – köztük az Európai Fogyasztói Központok, az Európa Önökért Tanácsadó Szolgálat, a SOLVIT, a Szellemi Tulajdonjogok HelpDesk, a Europe Direct és az Enterprise Europe Network – az egységes digitális portál részét képezzék annak érdekében, hogy valamennyi potenciális felhasználó megtalálja őket. Az e rendelet III. mellékletében felsorolt szolgáltatásokat kötelező erejű uniós jogi aktusok hozták létre, míg mások önkéntes alapon működnek. Az előbbi szolgáltatások számára elő kell írni az e rendeletben meghatározott minőségi kritériumok kötelező alkalmazását, míg az utóbbiak számára csak abban az esetben, ha szolgáltatásaikat a portálon keresztül hozzáférhetővé kívánják tenni.

  (22)  Több hálózat és szolgáltatás is létrejött nemzeti és uniós szinten annak érdekében, hogy segítsék a polgárokat és a vállalkozásokat a határokon átnyúló tevékenységeikben. Fontos, hogy ezek a szolgáltatások – köztük az uniós szinten létrehozott összes segítségnyújtó vagy problémamegoldó eszköz, például az Európai Fogyasztói Központok, az Európa Önökért Tanácsadó Szolgálat, a SOLVIT, a Szellemi Tulajdonjogok HelpDesk, a Europe Direct és az Enterprise Europe Network – az egységes digitális portál részét képezzék annak érdekében, hogy valamennyi potenciális felhasználó megtalálja őket. Az e rendelet III. mellékletében felsorolt szolgáltatásokat kötelező erejű uniós jogi aktusok hozták létre, míg más szolgáltatások önkéntes alapon működnek. Mindkét szolgáltatáskategória számára elő kell írni az e rendeletben meghatározott minőségi kritériumok kötelező alkalmazását, és a portálon keresztül hozzáférhetővé kell tenni. Ez a rendelet nem módosíthatja e szolgáltatások körét, irányítási rendszereit és az önkéntes alapú működtetésüket.

  Módosítás    18

  Rendeletre irányuló javaslat

  23 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (23)  Ezen túlmenően a tagállamok és a Bizottság úgy határozhatnak, hogy az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelően további, illetékes hatóságok, illetve részben vagy egészben magánkézben lévő szervezetek által nyújtott nemzeti segítségnyújtó vagy problémamegoldó szolgáltatásokat biztosítanak. Elvileg az illetékes hatóságok számára kötelezővé kell tenni, hogy a polgároknak és a vállalkozásoknak segítséget nyújtsanak az alkalmazandó szabályokra és eljárásokra vonatkozó minden olyan kérdésben, amely nem oldható meg teljes mértékben online szolgáltatások révén. Azonban igen speciális területeken és amennyiben egy részben vagy egészben magánkézben lévő szervezetek által nyújtott szolgáltatás megfelel a felhasználók igényeinek, lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy javasolják a Bizottságnak egy ilyen szolgáltatásnak a portálra való felvételét, feltéve, hogy az megfelel a rendeletben meghatározott valamennyi feltételnek, és nem helyettesíti a portálon keresztül már elérhető segítségnyújtó vagy problémamegoldó szolgáltatásokat.

  (23)  Ezen túlmenően a tagállamok és a Bizottság úgy határozhatnak, hogy az e rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelően további, illetékes hatóságok, részben vagy egészben magánkézben lévő szervezetek, vagy köztestületek, például kereskedelmi kamarák vagy állampolgárokat célzó nem kormányzati segítségnyújtó szolgálatok által nyújtott nemzeti segítségnyújtó vagy problémamegoldó szolgáltatásokat biztosítanak. Elvileg az illetékes hatóságok számára kötelezővé kell tenni, hogy a polgároknak és a vállalkozásoknak segítséget nyújtsanak az alkalmazandó szabályokra és eljárásokra vonatkozó minden olyan kérdésben, amely nem oldható meg teljes mértékben online szolgáltatások révén. Azonban igen speciális területeken és amennyiben egy részben vagy egészben magánkézben lévő szervezetek által nyújtott szolgáltatás megfelel a felhasználók igényeinek, lehetővé kell tenni a tagállamok számára, hogy javasolják a Bizottságnak egy ilyen szolgáltatásnak a portálra való felvételét, feltéve, hogy az megfelel a rendeletben meghatározott valamennyi feltételnek, és nem helyettesíti a portálon keresztül már elérhető segítségnyújtó vagy problémamegoldó szolgáltatásokat.

  Módosítás    19

  Rendeletre irányuló javaslat

  24 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (24)  Annak érdekében, hogy a felhasználók segítséget kapjanak a megfelelő szolgáltatás kiválasztásához, e rendeletnek olyan eszközt kell biztosítania, amely automatikusan a megfelelő szolgáltatáshoz irányítja a felhasználókat.

  (24)  Annak érdekében, hogy a felhasználók segítséget kapjanak a megfelelő szolgáltatás kiválasztásához, e rendeletnek olyan keresőeszközt és szolgáltatáskereső eszközt kell biztosítania, amely automatikusan a megfelelő szolgáltatáshoz irányítja a felhasználókat.

  Indokolás

  Erre a módosításra a szöveg belső logikájának és koherenciájának biztosítása érdekében van szükség.

  Módosítás    20

  Rendeletre irányuló javaslat

  25 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (25)  A minőségi követelmények minimális körének való megfelelés lényeges eleme az egységes digitális portál sikerének, mivel ezáltal biztosítható az információ- és a szolgáltatásnyújtás megbízhatósága, ennek hiánya pedig súlyosan veszélyeztetné a portál egészének hitelességét. A határokon túli felhasználók számára az információk hozzáférhetősége jelentősen javítható, ha az információ nem csak az adott tagállam nemzeti nyelvén áll rendelkezésre, hanem legalább az Unió egy további hivatalos nyelvén is. A nemzeti nyelvről vagy nyelvekről az Unió ezen másik hivatalos nyelvére történő fordításnak pontosan tükröznie kell a nemzeti nyelven vagy nyelveken nyújtott információk tartalmát.

  (25)  A minőségi követelmények minimális körének való megfelelés lényeges eleme az egységes digitális portál sikerének, mivel ezáltal biztosítható az információ- és a szolgáltatásnyújtás megbízhatósága, ennek hiánya pedig súlyosan veszélyeztetné a portál egészének hitelességét. A határokon túli felhasználók számára az információk hozzáférhetősége jelentősen javítható, ha az információ nem csak az adott tagállam nemzeti vagy hivatalos nyelvén vagy nyelvein áll rendelkezésre, hanem legalább az Unió egy olyan további hivatalos nyelvén is, amelyet a határokon átnyúló tevékenységet folytató felhasználók a lehető legnagyobb számban megértenek. A tagállam hivatalos vagy nemzeti nyelvéről vagy nyelveiről az Unió ezen másik hivatalos nyelvére történő fordításnak pontosan tükröznie kell a tagállam nemzeti vagy hivatalos nyelvén vagy nyelvein nyújtott információk tartalmát. A koordinációs csoportnak ajánlást is kell tennie a tagállamok számára a további nyelvről vagy nyelvekről, amelyet vagy amelyeket a határokon átnyúló tevékenységet folytató felhasználók a lehető legnagyobb számban megértenek. A határokon átnyúló tevékenységek azok a tevékenységek, amelyek esetében a felhasználók nem minden szempontból csak egyetlen tagállamban használják a szolgáltatásokat. Amikor az Unió legalább egy olyan hivatalos nyelvén nyújtanak tájékoztatást, amely kiegészíti a nemzeti vagy hivatalos nyelvet, vagy adott esetben a nemzeti vagy hivatalos nyelveket, a tagállamoknak figyelembe kell venniük azt a lehetőséget is, hogy bizonyos információkat gyakrabban igényelnek egy adott nyelven beszélő csoportok, például a szomszédos országokban vagy a határokon átnyúló régiókban élő felhasználók.

  Módosítás    21

  Rendeletre irányuló javaslat

  25 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (25a)  Az (EU) 2016/2102 európai parlamenti és tanácsi irányelvvel1a (a honlapok akadálymentesítéséről szóló irányelv) összhangban a tagállamok kötelesek biztosítani, hogy honlapjaik az érzékelhetőség, a kezelhetőség, az érthetőség és a stabilitás elveivel összhangban akadálymentesítettek legyenek, és hogy megfeleljenek az irányelv követelményeinek. Miközben a honlapok akadálymentesítéséről szóló irányelv nem alkalmazandó az uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek weboldalaira és mobilalkalmazásaira, a közös felhasználói felület, a segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatások, a felhasználói visszajelzések és az egységes digitális portál minden olyan weboldala tekintetében, amelyekért az uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek felelnek, az Európai Bizottságnak biztosítania kell, hogy ezek a weboldalak az irányelv követelményeivel egyenértékű módon hozzáférhetők legyenek a fogyatékossággal élő személyek számára. Arra kell ösztönözni a Bizottságot, hogy feleljen meg az idevágó európai harmonizált szabványoknak, amelyek biztosítják az érzékelhetőség, kezelhetőség, érthetőség és a stabilitás követelményeinek való megfelelést. A Bizottságnak és a tagállamoknak biztosítaniuk kell a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménynek, és különösen annak 9. és 21. cikkének való megfelelést, valamint annak érdekében, hogy a szellemi fogyatékossággal élő személyek könnyebben hozzáférjenek az információkhoz, könnyen érthető nyelven a lehető legnagyobb mértékben és arányosan alternatívákat kell biztosítaniuk.

   

  __________________

   

  1a Az Európai Parlament és a Tanács 2016. október 26-i (EU) 2016/2102 irányelve a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről (HL L 327., 2016.12.2., 1. o.).

  Módosítás    22

  Rendeletre irányuló javaslat

  27 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (27)  Az illetékes hatóságok által nyújtott online szolgáltatások elengedhetetlenek a polgárok és a vállalkozások számára nyújtott szolgáltatások minőségének javításához. A tagállamok közigazgatásai ahelyett, hogy megkövetelnék a polgároktól és a vállalkozásoktól, hogy ugyanazt az információt több ízben is benyújtsák, egyre inkább az adatok többszöri felhasználására törekednek; a további terhek csökkentése érdekében elő kell segíteni, hogy a más tagállamokban eljárásokat folytató felhasználók esetében is így járjanak el.

  (27)  Az illetékes hatóságok által nyújtott online szolgáltatások elengedhetetlenek a polgárok és a vállalkozások számára nyújtott szolgáltatások minőségének és biztonságának javításához. A tagállamok közigazgatásai ahelyett, hogy megkövetelnék a polgároktól és a vállalkozásoktól, hogy ugyanazt az információt több ízben is benyújtsák, egyre inkább az adatok többszöri felhasználására törekednek; a további terhek csökkentése érdekében elő kell segíteni, hogy a más tagállamokban eljárásokat folytató felhasználók esetében is így járjanak el.

  Módosítás    23

  Rendeletre irányuló javaslat

  27 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (27a)  Annak érdekében, hogy lehetővé tegyék az egyszeri adatszolgáltatás elvének uniós szintű alkalmazásával lehetővé tegyék az igazolások és információk jogszerű határokon átnyúló cseréjét, a rendelet alkalmazásának és az egyszeri adatszolgáltatás elvének meg kell felelnie minden hatályos adatvédelmi előírásnak, beleértve az adatminimalizálás, pontosság, az adattárolás korlátozása, az adatok sértetlensége és titkossága, a szükségesség, arányosság és célhoz kötöttség, valamint a beépített és alapértelmezett adatvédelem elvét is. Emellett maradéktalanul meg kell felelnie a magánélet tiszteletben tartása, a beépített biztonság és az egyének alapvető jogainak tiszteletben tartása elvének, beleértve a méltányosságot és az átláthatóságot is.

  Módosítás    24

  Rendeletre irányuló javaslat

  27 b preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (27b)  A tagállamoknak és a Bizottságnak biztosítaniuk kell, hogy az igazolások cseréjére szolgáló, a rendelet értelmében létrehozott technikai rendszer felhasználói egyértelmű tájékoztatást kapjanak arról, hogy az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. és 14. cikkével, valamint a 45/2001/EK rendelet1a 11. és 12. cikkével összhangban hogyan kezelik a rájuk vonatkozó személyes adatokat. A felhasználóknak joguk arra is, hogy az (EU) 2016/697 rendelet 21. cikkének (1) bekezdése alapján tiltakozzanak a személyes adataik technikai rendszerben történő kezelése ellen.

   

  __________________

   

  1a Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

  Módosítás    25

  Rendeletre irányuló javaslat

  28 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (28)  Az online eljárások alkalmazásának további megkönnyítése érdekében e rendeletnek – az egyszeri adatszolgáltatás elvével összhangban – biztosítania kell, hogy a különböző tagállamok érintett illetékes hatóságai a polgárok és a vállalkozások kérésére közvetlenül cserélhessenek ki egymás között igazolásokat. Az egyszeri adatszolgáltatás elve azt jelenti, hogy a polgároknak és a vállalkozásoknak a határokon átnyúló információcsere esetében nem kell több alkalommal ugyanazokat az információkat benyújtaniuk a hatóságok részére.

  (28)  Az online eljárások alkalmazásának további megkönnyítése érdekében e rendeletnek – az egyszeri adatszolgáltatás elvével és az (EU) 2016/679 rendelet 6. cikke (1) bekezdésének e) pontjában említett közérdekkel összhangban – alapot kell biztosítania egy, a polgárok és a vállalkozások kifejezett kérésére és hozzájárulásával végzett automatikus igazoláscserére szolgáló, teljes mértékben működőképes és biztonságos technikai rendszer létrehozásához. Ez a rendelet a II. mellékletben felsorolt online eljárások tekintetében a 2005/36/EK, 2006/123/EK, 2014/24/EU és a 2014/25/EU irányelvben és az alkalmazandó uniós vagy nemzeti jogban előírt célokon kívül más célokra nem biztosíthat alapot az igazolások cseréjéhez vagy az igazolások cseréjére szolgáló technikai rendszer használatához.

   

   

  Módosítás    26

  Rendeletre irányuló javaslat

  28 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (28a)  Mivel a polgárok és vállalkozások a legtöbb esetben nincsenek tisztában azzal, hogy kérésre lehetőség van az igazolások határokon átnyúló cseréjére, a felhasználókat megfelelően tájékoztatni kell e lehetőségről a 2005/36/EK, a 2006/123/EK, a 2014/24/EU és a 2014/25/EU irányelvben meghatározott online eljárások, illetve a II. mellékletben felsorolt eljárások igénybevételekor. A felhasználónak teljes körű ellenőrzést kell gyakorolnia az igazolások cseréje felett a felhasználó által személyesen benyújtott kifejezett kérelem alapján, amelyet az igazolás cseréjére vonatkozóan intéz az illetékes hatósághoz. A kérelmet akkor lehet kifejezett kérelemnek tekinteni, ha az egy nyilatkozat vagy egyértelmű ráutaló magatartás révén tartalmazza az egyén adott információcserére irányuló akaratának önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű jelzését. Az igazolások cseréjére vonatkozó kifejezett kérelmet nem szabad egyszerűen csak egy adott eljárás elvégzésére irányuló kérelemből levezetni (pl. egy gépjármű nyilvántartásba vétele), sem pedig a felhasználó például arra irányuló általános kéréséből, hogy a szóban forgó eljárás céljából szerezzék be az összes szükséges dokumentumot az összes érintett hatóságtól.

  Módosítás    27

  Rendeletre irányuló javaslat

  28 b preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (28b)  A technikai rendszer használata önkéntes kell maradjon és lehetővé kell tenni a felhasználók számára, hogy az igazolásokat az e rendelet által létrehozott technikai rendszeren kívül más módon is be tudják nyújtani. A felhasználó az eljárás teljes ideje alatt lehetőséggel kell rendelkezzen az igazolás megtekintésére és az igazoláscserére irányuló kifejezett kérés ellenőrzésére vagy visszavonására. Ilyen visszavonás jellemzően akkor történhet, amikor a felhasználó, miután betekintett a megosztandó igazolásba, észreveszi, hogy a benne foglalt információ pontatlan, elavult vagy túlmutat azon a mértéken, amely a szóban forgó eljáráshoz szükséges. A felhasználó számára lehetővé kell tenni azt is, hogy visszaélés esetén eljárást indítson, és megakadályozza az adatok másodlagos felhasználását olyan célokra, amelyek nem felelnek meg jogos elvárásainak.

  Módosítás    28

  Rendeletre irányuló javaslat

  30 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (30)  Ennek a rendszernek a hatóságok közötti együttműködési mechanizmusokat biztosító más rendszereken, például az IMI-rendszeren és az e-szolgáltatási kártyán felül kell rendelkezésre állnia, és nem érintheti a többi rendszert, ideértve a 987/2009/EK rendelet 4. cikkében előírt rendszert, a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv33 szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentumot, a nemzeti nyilvántartások összekapcsolását, a 2009/101/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv34 szerinti központi, kereskedelmi és cégnyilvántartások összekapcsolását, valamint az (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet35 szerinti fizetésképtelenségi nyilvántartásokat.

  (30)  A rendelet alapján létrehozandó, az igazolások cseréjére szolgáló biztonságos technikai rendszernek biztosítania kell a kérelmező illetékes hatóságokat arról, hogy az adott dokumentumokat ténylegesen és jogszerűen a megfelelő kibocsátó hatóság adta ki. A kibocsátó hatóságnak biztosítania kell, hogy a személyes adatokat szükség esetén aktualizálják, a nem pontos vagy nem aktuális adatokat pedig nem kezelik többet. A technikai rendszernek a hatóságok közötti együttműködési mechanizmusokat biztosító más rendszereken, például az IMI-rendszeren felül kell rendelkezésre állnia, és nem érintheti a többi rendszert, ideértve a 987/2009/EK rendelet 4. cikkében előírt rendszert, a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv33 szerinti egységes európai közbeszerzési dokumentumot, a 2005/36/EK irányelv szerinti európai szakmai kártyát, a szociális biztonságra vonatkozó információk elektronikus adatcseréjét, a nemzeti nyilvántartásoknak, valamint a központi, kereskedelmi és cégnyilvántartásoknak a 2009/101/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv34 szerinti összekapcsolását, valamint a fizetésképtelenségi nyilvántartásoknak az (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet35 szerinti összekapcsolását.

  __________________

  __________________

  33 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU irányelve (2014. február 26.) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 65–242. o.).

  33 Az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU irányelve (2014. február 26.) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 65–242. o.).

  34 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/101/EK irányelve (2009. szeptember 16.) az egész Közösségre kiterjedő egységes biztosítékok kialakítása érdekében a tagállamok által a társasági tagok és harmadik személyek érdekei védelmében a Szerződés 48. cikkének második bekezdése szerinti társaságoknak előírt biztosítékok összehangolásáról (HL L 258., 2009.10.1., 11–19. o.).

  34 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/101/EK irányelve (2009. szeptember 16.) az egész Közösségre kiterjedő egységes biztosítékok kialakítása érdekében a tagállamok által a társasági tagok és harmadik személyek érdekei védelmében a Szerződés 48. cikkének második bekezdése szerinti társaságoknak előírt biztosítékok összehangolásáról (HL L 258., 2009.10.1., 11. o.).

  35 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/848 rendelete (2015. május 20.) a fizetésképtelenségi eljárásról (HL L 141., 2015.6.5., 19–72. o.).

  35 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/848 rendelete (2015. május 20.) a fizetésképtelenségi eljárásról (HL L 141., 2015.6.5., 19–72. o.).

  Módosítás    29

  Rendeletre irányuló javaslat

  31 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (31)  az igazolások cseréjét lehetővé tevő technikai rendszer bevezetéséhez szükséges egységes feltételek biztosítása érdekében a Bizottságot végrehajtási hatáskörökkel kell felruházni, hogy részletes technikai specifikációkat határozzon meg a felhasználói kérelmek feldolgozására szolgáló rendszerre vonatkozóan az igazolások cseréje, az igazolások továbbítása, valamint az adatok sértetlenségének és bizalmas jellegének biztosításához szükséges intézkedések tekintetében. E hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kell gyakorolni36 .

  (31)  az igazolások cseréjét lehetővé tevő technikai rendszer bevezetéséhez szükséges egységes feltételek biztosítása érdekében a Bizottságot végrehajtási hatáskörökkel kell felruházni, hogy részletes technikai, szervezeti és műveleti specifikációkat határozzon meg a felhasználói kérelmek feldolgozására szolgáló rendszerre vonatkozóan az igazolások cseréje, az igazolások továbbítása, valamint az adatok sértetlenségének és bizalmas jellegének biztosításához szükséges intézkedések tekintetében, beleértve a felhasználó és a technikai rendszer közötti, illetve az illetékes hatóságok közötti interakció biztosításához szükséges intézkedéseket is. E hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kell gyakorolni36.

  __________________

  __________________

  36 Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13–18. o.).

  36 Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13–18. o.).

  Módosítás    30

  Rendeletre irányuló javaslat

  31 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (31a)  Annak érdekében, hogy az egyszeri adatszolgáltatás elvének határokon átnyúló alkalmazását lehetővé tevő technikai rendszer kellően biztonságos legyen, az e technikai rendszerre alkalmazandó előírások meghatározásáról szóló végrehajtási jogi aktusok elfogadása során a Bizottságnak – az (EU) 2016/679 rendelet 32. cikkével és a 45/2001/EK rendelet 22. cikkével összhangban – kellően figyelembe kell vennie az európai és nemzetközi szabványügyi szervezetek és szervek által kidolgozott szabványokat és műszaki előírásokat, különös tekintettel az Európai Szabványügyi Bizottságra (CEN), az Európai Távközlési Szabványügyi Intézetre (ETSI), a Nemzetközi Szabványügyi Szervezetre (ISO) és a Nemzetközi Távközlési Egyesületre (ITU).

  Indokolás

  A 2016/679 rendelet (európai általános adatvédelmi rendelet) és a 45/2001 rendelet kifejezett említése a biztonság technikai specifikációi tekintetében.

  Módosítás    31

  Rendeletre irányuló javaslat

  32 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (32)  A felelősségi körükbe tartozó információk, eljárások és szolgáltatások tekintetében a minőségi kritériumoknak való megfelelést az illetékes hatóságoknak és a Bizottságnak kell biztosítaniuk. A nemzeti koordinátoroknak a nemzeti szintű, a Bizottságnak pedig az uniós szintű minőségi kritériumoknak való megfelelést kell ellenőrizniük, és a felmerülő problémákat kezelniük. E rendeletnek széles körben eszközöket kell biztosítania a Bizottság számára a portálon keresztül nyújtott szolgáltatások minőségromlásának kezelésére, és a minőségromlás súlyosságától és tartósságától függően a portállal foglalkozó koordinációs csoport is bevonható. Ez nem befolyásolhatja a Bizottságnak az e rendeletnek való megfelelés nyomon követésére vonatkozó általános felelősségét.

  (32)  A felelősségi körükbe tartozó információk, eljárások és szolgáltatások tekintetében a minőségi kritériumoknak való megfelelést az illetékes hatóságoknak és a Bizottságnak kell biztosítaniuk. A nemzeti koordinátoroknak a nemzeti szintű, a Bizottságnak pedig az uniós szintű minőségi és biztonsági kritériumoknak való megfelelést rendszeres időközönként ellenőrizniük kell, és a felmerülő problémákat kezelniük. A nemzeti koordinátoroknak továbbá felügyelniük és ellenőrizniük kell az igazolások határokon átnyúló cseréjét lehetővé tevő technikai rendszer működését. E rendeletnek széles körben eszközöket kell biztosítania a Bizottság számára a portálon keresztül nyújtott szolgáltatások minőségromlásának kezelésére, és a minőségromlás súlyosságától és tartósságától függően a portállal foglalkozó koordinációs csoport is bevonható. Ez nem befolyásolhatja a Bizottságnak az e rendeletnek való megfelelés nyomon követésére vonatkozó általános felelősségét.

  Módosítás    32

  Rendeletre irányuló javaslat

  33 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (33a)  A rendeletnek minőségi követelményeket is rögzítenie kell a közös felhasználói felület vonatkozásában. A Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy a közös felhasználói felület megfeleljen e követelményeknek, és annak különféle csatornákon online elérhetőnek és hozzáférhetőnek, könnyen kezelhetőnek kell lennie, és egyértelmű információkat kell tartalmaznia. Annak érdekében, hogy a felhasználók megismerjék a közös felhasználói felületet, annak könnyen felismerhetőnek kell lennie mind a nemzeti mind az uniós szintű honlapokon.

  Indokolás

  Ez a módosítás egy technikai megoldást javasol az egységes digitális portál keresőmotor-beállításainak optimalizálására.

  Módosítás    33

  Rendeletre irányuló javaslat

  33 b preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (33b) Lehetővé kell tenni, hogy a közös felhasználói felület a felhasználók számára fontos problémák alapján Gyakran Ismételt Kérdéseket használjon, igénybe véve az intelligens keresőeszközök és olyan online eszközök, például elektronikus formanyomtatványok támogatását, amelyek segítséget nyújthatnak a felhasználókra a keresés kapcsán nehezedő terhek csökkentésében, és a legmegfelelőbb szolgáltatáshoz irányítják át a keresési kéréseiket. A Gyakran Ismételt Kérdések csökkentik az adott szolgáltatási körön kívül eső keresési kérések számát is, és különösen sikeresnek bizonyultak a keresések különböző uniós portálok közötti átirányításában.

  Módosítás    34

  Rendeletre irányuló javaslat

  33 c preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (33c)  A Bizottság biztosítja, hogy a portált támogató számítástechnikai alkalmazások és weboldalak fejlesztésére irányuló közbeszerzési eljárások kellő módon figyelembe vegyék az innovációs kritériumokat és a nyílt szabványok szükségességét ezen számítástechnikai megoldások újrafelhasználásának és interoperabilitásának elősegítése érdekében.

  Módosítás    35

  Rendeletre irányuló javaslat

  34 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (34a)  A portál a nevét a hasonló elnevezésű, már meglévő portál angol nyelvű „Your Europe” elnevezés után kapja, amellyel azt ismertté kell tenni a nagyközönség számára. A közös felhasználói portálnak kiemelt helyen gyorsan fellelhetőnek kell lennie, különösen a különböző webes kereséseken és a nemzeti és uniós weboldalakon és weblapokon keresztül. A portál uniós szintű „logóját” valamennyi uniós szintű weboldalon, valamint a portálhoz kapcsolódó összes nemzeti szintű weboldalon el kell helyezni. Amennyiben egy nemzeti szervezet weboldalán belső keresőmotor működik, a portálnak elérhetőnek kell lennie a nemzeti szervezet weboldalának keresési opciói között. Az illetékes hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy a portálhoz kapcsolódó weboldalaikról átirányítsák a felhasználókat az egységes digitális portálra. Az érintett nemzeti szintű szervezetekre vonatkozó információkat és azok elérését az egyes uniós szinten kezelt szolgáltatások honlapjain is meg kell adni.

  Indokolás

  A fellelhetőség és láthatóság fontos elemei az egységes digitális portál sikerének.

  Módosítás    36

  Rendeletre irányuló javaslat

  37 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (37)  A portálon keresztül rendelkezésre álló információk, eljárások, segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatások minőségét elsősorban egy felhasználói visszajelzésekre szolgáló eszköz segítségével kell ellenőrizni, amelyben a felhasználókat felkérik az általuk igénybe vett információk, eljárás vagy segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatás teljességének és minőségének értékelésére. A visszajelzéseket olyan közös eszköz segítségével gyűjtik majd, amelyhez a Bizottságnak, az illetékes hatóságoknak és a nemzeti koordinátoroknak lesz hozzáférésük. Annak érdekében, hogy e rendelet végrehajtása egységes feltételek mellett történjen, e felhasználói véleménynyilvánítási eszköz funkciói, valamint a felhasználók visszajelzéseinek összegyűjtésére és megosztására vonatkozó szabályok tekintetében a Bizottságot végrehajtási hatáskörökkel kell felruházni. Ezeket a végrehajtási hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.

  (37)  Az egységes digitális portál minősége a portálon keresztül nyújtott uniós és nemzeti szolgáltatások minőségétől függ. Az uniós és nemzeti szinten nyújtott online tájékoztatással és szolgáltatásokkal kapcsolatos rossz tapasztalatok ahhoz vezethetnek, hogy negatívan ítélik meg a portált. Ezért a portálon keresztül rendelkezésre álló információk, eljárások, segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatások minőségét ezért elsősorban egy felhasználói visszajelzésekre szolgáló eszköz segítségével rendszeresen ellenőrizni kell, amelyben a felhasználókat felkérik az általuk igénybe vett információk, eljárás vagy segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatás teljességének és minőségének értékelésére, és szabad szöveges válaszlehetőséget biztosítva számukra. A visszajelzéseket olyan közös eszköz segítségével gyűjtik majd, amelyhez a Bizottságnak, az illetékes hatóságoknak és a nemzeti koordinátoroknak lesz hozzáférésük. Annak érdekében, hogy növeljék a bizalmat és biztosítsák az átláthatóságot a felhasználók számára, a visszajelzéseket anonimizált módon összesítő jelentések formájában összesíteni kell és nyilvánosságra kell hozni a Bizottság honlapján, valamint magán a portálon. Annak érdekében, hogy e rendelet végrehajtása egységes feltételek mellett történjen, e felhasználói véleménynyilvánítási eszköz funkciói, valamint a felhasználók visszajelzéseinek összegyűjtésére, megosztására és közzétételére vonatkozó szabályok tekintetében a Bizottságot végrehajtási hatáskörökkel kell felruházni. Ezeket a végrehajtási hatásköröket a 182/2011/EU rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.

  Módosítás    37

  Rendeletre irányuló javaslat

  40 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (40)  Amennyiben az e rendeletben előírt intézkedések személyes adatok feldolgozását vonják maguk után, azt a személyes adatok védeleméről szóló uniós jogszabályokkal, különösen a [95/46/EK irányelvvel]38 , az [(EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelettel]39 és a [45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet helyébe lépő új rendelettel] összhangban kell végezni.

  (40)  Amennyiben az e rendeletben előírt intézkedések személyes adatok feldolgozását vonják maguk után, a feldolgozást a személyes adatok védeleméről szóló uniós jogszabályokkal összhangban kell végezni. E rendelet vonatkozásában különösen a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet38, az (EU) 2016/679 rendelet39 és az (EU) 2016/680 irányelv39a alkalmazandó.

  __________________

  __________________

  38 Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve (1995. október 24.) a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31–50. o.).

  38 Az Európai Parlament és a Tanács 95/45/EK irányelve (2000. december 18.) a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 8., 1995.11.23., 311. o.).

  39 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

  39 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

   

  39a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/680 irányelve (2016. április 27.) a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 2016.5.4., 89. o.).

  Módosítás    38

  Rendeletre irányuló javaslat

  40 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (40a)  A bevezetett rendszernek szavatolnia kell a felhasználók adatainak a feltörés és kibertámadások elleni biztonságát.

  Módosítás    39

  Rendeletre irányuló javaslat

  41 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (41)  E rendelet célja annak biztosítása, hogy a más tagállamokban tevékenységet folytató felhasználók online hozzáféréssel rendelkezzenek a jogokra, szabályokra és kötelezettségekre vonatkozó átfogó, megbízható és érthető uniós és nemzeti információkhoz, a határokon átnyúlóan teljeskörűen működőképes online eljárásokhoz, valamint a segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz. Mivel ezt a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritási elvnek megfelelően. Az ugyanezen cikkben foglalt arányossági elvnek megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az említett célok eléréséhez szükséges mértéket.

  (41)  E rendelet célja annak biztosítása, hogy a más tagállamokban tevékenységet folytató felhasználók online hozzáféréssel rendelkezzenek a jogokra, szabályokra és kötelezettségekre vonatkozó átfogó, megbízható, érthető és hozzáférhető uniós és nemzeti információkhoz, a határokon átnyúlóan teljeskörűen működőképes online eljárásokhoz, valamint a segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz. Mivel ezt a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, az Unió intézkedéseket hozhat az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritási elvnek megfelelően. Az ugyanezen cikkben foglalt arányossági elvnek megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az említett célok eléréséhez szükséges mértéket.

  Indokolás

  A módosítás jobban tükrözi a fogyatékossággal élő személyek jelenlegi helyzetét.

  Módosítás    40

  Rendeletre irányuló javaslat

  42 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (42)  Annak érdekében, hogy a tagállamok és a Bizottság kidolgozzák és végrehajtsák az e rendelet érvénybe léptetéséhez szükséges eszközöket, a rendelet egyes rendelkezéseit a hatálybalépését követő két év elteltével kell alkalmazni.

  (42)  Annak érdekében, hogy a tagállamok és a Bizottság kidolgozzák és végrehajtsák az e rendelet érvénybe léptetéséhez szükséges eszközöket, a rendelet egyes rendelkezéseit a hatálybalépését követő két év elteltével kell alkalmazni. A hamarabb alkalmazható többi rendelkezést [18 hónappal e rendelet hatályba lépését követően]-tól kell alkalmazni.

  Módosítás    41

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a)  az EUMSZ 26. cikkének (2) bekezdése értelmében vett belső piac területén az uniós jogból eredő jogaikat gyakorló vagy gyakorolni kívánó polgárokra és vállalkozásokra vonatkozó uniós és nemzeti szabályok tekintetében a polgárok és a vállalkozások számára jó minőségű, átfogó információkhoz, valamint eredményes segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz és hatékony eljárásokhoz egyszerű hozzáférést biztosító egységes digitális portál létrehozására és működtetésére vonatkozó szabályokat határoz meg;

  a)  az EUMSZ 26. cikkének (2) bekezdése értelmében vett belső piac területén az uniós jogból eredő jogaikat gyakorló vagy gyakorolni kívánó polgárokra és vállalkozásokra vonatkozó uniós és nemzeti szabályok tekintetében a polgárok és a vállalkozások számára pontos, naprakész és könnyen érthető, jó minőségű, átfogó információkhoz, valamint eredményes segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz és hatékony eljárásokhoz egyszerű hozzáférést biztosító egységes digitális portál létrehozására és működtetésére vonatkozó szabályokat határoz meg;

  Indokolás

  Annak érdekében, hogy az egységes digitális portál megfeleljen a felhasználók igényeinek, meg kell határozni az információk minőségére vonatkozó előírásokat. Az Európai Parlament „A” tematikus főosztálya által készített „Európai egyablakos ügyintézési pont” című 2013. évi tanulmány szerint a polgárok és a vállalkozások szemében az egyablakos ügyintézési pontok egyik legfontosabb tulajdonsága az kell legyen, hogy pontos és naprakész információkkal szolgálnak. A szerző ajánlásaival összhangban azt is biztosítani kell, hogy az információk könnyen érthetők legyenek, és így a lehető legtöbb felhasználó használhassa ki az e rendeletben előírt információk és szolgáltatások előnyeit.

  Módosítás    42

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – b pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b)  megkönnyíti az eljárások igénybevételét más tagállamok felhasználói számára, és támogatja az egyszeri adatszolgáltatás elvének alkalmazását;

  b)  megkönnyíti az online eljárások igénybevételét akár más tagállamok felhasználói számára is, és az egyszeri adatszolgáltatás elvének alkalmazásán keresztül elősegíti a II. mellékletben felsorolt eljárásokkal és a 2005/36/EK, 2006/123/EK, 2014/24/EU és a 2014/25/EU irányelvben előírt eljárásokkal kapcsolatos igazolások cseréjét;

  Indokolás

  Egyértelművé kell tenni, hogy e rendelet nem biztosít jogalapot az egyszeri adatszolgáltatás elvének, mivel azt egy egyértelmű jogalapot biztosító külön javaslatban kell megtenni, amely felhasználható az egyszeri adatszolgáltatás elvének kiterjesztésére az e javaslatban nem szereplő ágazatokra is. Külön jogi eszközre van szükség az adatvédelemmel kapcsolatos esetleges kérdések, és az elv alkalmazásával kapcsolatos felelősség kezelésére is. A rendelet a 12. cikk szerinti külön eszköz révén meg fogja könnyíteni az igazolások cseréjét bizonyos online eljárások esetében, így elő fogja segíteni az egyszeri adatszolgáltatás alkalmazását.

  Módosítás    43

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (1a)  Amennyiben e rendelet rendelkezései ellentétesek az e rendelet hatálya alá tartozó valamely terület konkrét vonatkozásait szabályozó másik uniós jogi aktus valamely rendelkezésével, a másik uniós jogi aktus rendelkezése az irányadó.

  Módosítás    44

  Rendeletre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 b bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (1b)  Ez a rendelet nem érinti a hatálya alá tartozó területeken az uniós vagy nemzeti szinten meghatározott eljárásoknak sem a tartalmát, sem az azokon keresztül biztosított jogokat.

  Módosítás    45

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A Bizottság és az illetékes hatóságok e rendelettel összhangban egységes digitális portált (a továbbiakban: portál) hoznak létre. A portál a Bizottság által működtetett egyetlen webhelybe integrált közös felhasználói felületből áll, és kapcsolódik a releváns nemzeti és uniós weboldalakhoz.

  (1)  Az Európai Bizottság és a tagállamok e rendelettel összhangban egységes digitális portált (a továbbiakban: portál) hoznak létre. A portál a Bizottság által működtetett egységes „Európa Önökért” portálba integrált közös felhasználói felületből áll. A portál kapcsolódást és hozzáférést biztosít a releváns nemzeti és uniós weboldalakhoz és weblapokhoz.

  Módosítás    46

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – 2 bekezdés – b pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b)  az e jogok gyakorlása, valamint az e kötelezettségeknek és szabályoknak való megfelelés érdekében uniós vagy nemzeti szinten létrehozott eljárásokra vonatkozó információk és az ezekre az eljárásokra mutató linkek;

  b)  a felhasználók jogainak gyakorlása, valamint a belső piac tekintetében érvényes kötelezettségeknek és szabályoknak való megfelelés érdekében uniós vagy nemzeti szinten létrehozott eljárásokra vonatkozó információk és az ezekre az eljárásokra mutató linkek;

  Módosítás    47

  Rendeletre irányuló javaslat

  2 cikk – 3 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (3a)  Az Európai Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 34. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az I. melléklet módosítására a jelenlegi információkategóriákra vonatkozó információk frissítése érdekében, valamint a III. melléklet módosítására további segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatások beillesztése érdekében, figyelembe véve az uniós jog és a nemzeti jogszabályok szerinti jogok, kötelezettségek és szabályok hozzáférhetőségével kapcsolatos újabb fejleményeket.

  Módosítás    48

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  „illetékes hatóság”: bármely nemzeti, regionális vagy helyi szinten létrehozott olyan tagállami testület vagy hatóság, amely illetőséggel rendelkezik az e rendelet hatálya alá tartozó információk, eljárások, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokkal kapcsolatban;

  (3)  „illetékes hatóság”: bármely nemzeti, regionális vagy helyi szinten létrehozott olyan tagállami testület vagy hatóság, amely illetőséggel rendelkezik az e rendelet hatálya alá tartozó információk, eljárások, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokkal kapcsolatban, illetve bármely más személy vagy testület, amelyet a tagállam ilyen hatáskörrel ruházott fel;

  Módosítás    49

  Rendeletre irányuló javaslat

  3 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4)  „igazolás”: az illetékes hatóság által a tények vagy a 2. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett eljárásokra vonatkozó követelményeknek való megfelelés bizonyítása érdekében kiadott bármely dokumentum vagy adat, ideértve a szöveget, illetve a hang-, kép- és audiovizuális felvételt is, függetlenül az alkalmazott médiumtól.

  (4)  „igazolás”: az illetékes hatóság által a tények vagy a 2. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett eljárásokra vonatkozó követelményeknek való megfelelés bizonyítása érdekében megkövetelt bármely dokumentum vagy adat, ideértve a szöveget, illetve a hang-, kép- és audiovizuális felvételt is, függetlenül az alkalmazott médiumtól.

  Indokolás

  Erre a módosításra a szöveg belső logikájának és koherenciájának biztosítása érdekében van szükség.

  Módosítás    50

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A tagállamok biztosítják, hogy nemzeti weboldalaikon keresztül a felhasználók könnyen és online hozzáférjenek a következőkhöz:

  (1)  A tagállamok biztosítják, hogy weboldalaikon és weblapjaikon keresztül a felhasználók könnyen és online hozzáférjenek a következőkhöz:

  Módosítás    51

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 cikk – 1 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (1a)  Emellett e weboldalak és weblapok linket kell tartalmazzanak a 2. cikk (1) bekezdése szerinti közös felhasználói felülethez.

  Módosítás    52

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 cikk – 2 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (2a)  Az Európai Bizottság gondoskodik arról, hogy a felhasználók a közös felhasználói felületen és az integrált belső keresőmotoron keresztül online hozzáférjenek a 4. cikk (1) és a 4. cikk (2) bekezdésében említett információkhoz.

  Indokolás

  Ez a módosítás annak biztosítása érdekében szükséges, hogy az Európai Bizottság feleljen a 4. cikk (1) bekezdésében és a 4. cikk (2) bekezdésében említett információk, eljárások és segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatások egységes digitális portálon keresztül történő hozzáférhetővé tételéért.

  Módosítás    53

  Rendeletre irányuló javaslat

  4 cikk – 2 b bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (2b)  A Bizottság és a tagállamok az I. és a II. mellékletben szereplők mellett további információkat is nyújthatnak.

  Módosítás    54

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 cikk – cím

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Az eljárásokhoz való hozzáférés

  Az eljárásokhoz való online hozzáférés

  Indokolás

  Az 5. cikk csak azokra az eljárásokra terjed ki, amelyeket a tagállamok kötelesek teljes mértékben online elérhetővé tenni.

  Módosítás    55

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben a 2. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett, nemzeti szinten létrehozott eljárás az adott tagállam felhasználói számára online elérhető és elvégezhető, akkor az eljárás a többi tagállam felhasználói számára megkülönböztetéstől mentesen szintén elérhető és elvégezhető legyen.

  törölve

  Módosítás    56

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  A tagállamok biztosítják, hogy a felhasználók teljes mértékben online végezhessék el a II. mellékletben felsorolt eljárásokat.

  (2)  A tagállamok biztosítják, hogy a felhasználók teljes mértékben hozzáférjenek a II. mellékletben felsorolt eljárásokhoz és online elvégezhessék el azokat, kivéve, ha az adott tagállamban nem léteznek ilyen eljárások.

  Módosítás    57

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 cikk – 3 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  A (2) bekezdésben említett eljárások akkor tekinthetők teljes mértékben online-nak, ha az azonosítás, a információ és az alátámasztó igazolások szolgáltatása, az aláírás és a végső benyújtás elektronikus úton, távolról és egyetlen kommunikációs csatornán keresztül történhet, továbbá ha az eljárás eredménye elektronikus úton is továbbításra kerül.

  (3)  A (2) bekezdésben említett eljárások akkor tekinthetők teljes mértékben online-nak, ha az azonosítás, az információ és az igazolások szolgáltatása, az aláírás és a végső benyújtás elektronikus úton, távolról és egy kommunikációs csatornán keresztül történhet, miáltal a felhasználók strukturált módon eleget tehetnek az eljárással kapcsolatos követelményeknek, továbbá ha az eljárás eredménye elektronikus úton, vagy fizikailag is továbbításra kerül, amennyiben ezt írja elő az uniós vagy nemzeti jog, és a felhasználókat elektronikus úton értesítik az eljárás befejezéséről, nem sértve a tagállamok azon jogát, hogy közvetlen kapcsolatba lépjen a polgárokkal és a vállalkozásokkal.

  Módosítás    58

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 cikk – 4 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4)  Amennyiben egy, a (2) bekezdésben említett eljárás célját nem lehet elérni anélkül, hogy a felhasználó az eljárás bizonyos szakaszában az illetékes hatóság előtt személyesen megjelenjen, a tagállamok az ilyen fizikai jelenlétet a feltétlenül szükséges és objektív módon indokolt esetekre korlátozzák, és biztosítják, hogy az eljárás további lépései teljes mértékben online elvégezhetők legyenek. A tagállamok értesítik a Bizottságot ezekről a kivételekről.

  (4)  Amennyiben kivételesen indokolt esetekben, például a közbiztonság, a közegészségügy vagy a csalás elleni küzdelem érdekében egy eljárás célját nem lehet teljes mértékben online elérni, a tagállamok megkövetelhetik, hogy a felhasználó az eljárás egy bizonyos szakaszában az illetékes hatóság előtt személyesen megjelenjen. Ilyen kivételes esetekben a tagállamok az ilyen fizikai jelenlétet a feltétlenül szükséges és objektív módon indokolt esetekre korlátozzák, és biztosítják, hogy az eljárás további lépései teljes mértékben online elvégezhetők legyenek. A tagállamoknak azt is biztosítaniuk kell, hogy a fizikai jelenléttel kapcsolatos követelmények nem eredményeznek diszkriminációt a határon túli felhasználók számára. A tagállamok értesítik a Bizottságot és az egységes digitális portállal foglalkozó koordinációs csoportot ezekről a kivételekről és megfelelően megindokolják azokat.

  Módosítás    59

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 cikk – 5 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (5)  Ez a rendelet nem érinti az általa szabályozott területeken az uniós vagy nemzeti szinten meghatározott eljárásoknak sem a tartalmát, sem az azokon keresztül biztosított jogokat.

  (5)  A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóságok rendelkeznek az ahhoz szükséges hatáskörrel, hogy ellenőrizzék valamennyi igazolásként benyújtott dokumentum eredetiségét és jogszerűségét. A 12. cikkben említett technikai rendszer használatával megosztott igazolásokat az azokat fogadó hatóság ellenőrzöttnek kell tekintse.

  Módosítás    60

  Rendeletre irányuló javaslat

  5 cikk – 6 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (6)  E cikk egyetlen rendelkezése sem akadályozza meg a tagállamokat abban, hogy a felhasználók számára a 2. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett eljárásokhoz való hozzáférésnek és az eljárások lefolytatásának az online csatornától eltérő további lehetőségeit kínálják.

  (6)  E cikk egyetlen rendelkezése sem akadályozza meg a tagállamokat abban, hogy a felhasználók számára a 2. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett eljárásokhoz való hozzáférésnek és az eljárások lefolytatásának az online csatornától eltérő lehetőségeit kínálják.

  Indokolás

  Erre a módosításra a szöveg belső logikájának és koherenciájának biztosítása érdekében van szükség.

  Módosítás    61

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A tagállamok és a Bizottság biztosítják, hogy a felhasználók könnyű, online hozzáféréssel rendelkezzenek a 2. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz.

  (1)  A tagállamok és a Bizottság biztosítják, hogy a felhasználók könnyű, megkülönböztetésmentes, online hozzáféréssel rendelkezzenek a 2. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz.

  Módosítás    62

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 cikk – 3 bekezdés – b pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b)  a szolgáltatást ingyenesen vagy a mikrovállalkozások és a polgárok számára megfizethető áron kínálják;

  b)  a szolgáltatást ingyenesen vagy a megcélzott ügyfelek, például mikro- vagy kisvállalkozások, nonprofit szervezetek és a polgárok számára megfizethető áron kínálják;

  Módosítás    63

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 cikk – 3 bekezdés – c pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  c)  a szolgáltatás megfelel a 9. és 13. cikkben meghatározott követelményeknek.

  c)  a szolgáltatás megfelel a 6a., a 9. és a 13. cikkben meghatározott minőségi követelményeknek.

  Indokolás

  Erre a módosításra a szöveg belső logikájának és koherenciájának biztosítása érdekében van szükség.

  Módosítás    64

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 cikk – 4 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4)  Amennyiben a nemzeti koordinátor a (3) bekezdéssel összhangban javaslatot tesz egy link beillesztésére, és a linket a 16. cikk (3) bekezdése szerint elérhetővé teszi, a Bizottság megvizsgálja, hogy teljesülnek-e az említett bekezdésben foglalt feltételek, és ha igen, akkor aktiválja a linket.

  (4)  Amennyiben a nemzeti koordinátor a (3) bekezdéssel összhangban javaslatot tesz egy link beillesztésére, és a linket a 16. cikk (3) bekezdése szerint elérhetővé teszi, a Bizottság egy végrehajtási jogi aktus révén megvizsgálja, hogy teljesülnek-e az említett bekezdésben foglalt feltételek, és ha igen, akkor aktiválja a linket.

  Módosítás    65

  Rendeletre irányuló javaslat

  6 a cikk (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  6a. cikk

   

  Az internetes hozzáférésre vonatkozó minőségi követelmények

   

  (1) A tagállamok biztosítják a 2016/2102 irányelvnek való megfelelést azon weboldalak és honlapok esetében, amelyekhez hozzáférést biztosítanak:

   

  a) a 4. cikk (1) bekezdésében említett információk;

   

  b) az 5. cikkben említett eljárások; vagy

   

  c) a 6. cikkben említett segítségnyújtási és problémamegoldó szolgáltatások.

   

  (2) A Bizottság a 2016/2102. irányelv 4. cikke értelmében hozzáférhetőbbé teszi azokat a weboldalakat és honlapokat, amelyeken keresztül hozzáférést biztosít a 4. cikk (2) bekezdésében említett információkhoz, valamint a 6. cikkben említett segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz.

  Módosítás    66

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  Az illetékes hatóságok és a Bizottság biztosítják, hogy amennyiben a 4. cikkel összhangban ők felelnek a 2. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett információkhoz való hozzáférés biztosításáért, az információ megfelel a következő követelményeknek:

  (1)  A tagállamok és a Bizottság biztosítják, hogy amennyiben a 4. cikkel összhangban ők felelnek a 2. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett információkhoz való hozzáférés biztosításáért, az információ megfelel a következő követelményeknek:

  Módosítás    67

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 cikk – 1 bekezdés – -a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  -a)  felhasználóközpontú, azaz a tájékoztatás során kellő módon figyelembe veszik azokat a hatékony, könnyű és felhasználóbarát módszereket, amelyek révén a felhasználók megtalálhatnak minden releváns információt;

  Módosítás    68

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 cikk – 1 bekezdés – c pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  c)  tartalmazza az információ tartalmáért felelős szervezet nevét;

  c)  tartalmazza az információ tartalmáért felelős hatóság vagy szervezet nevét;

  Módosítás    69

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ca)  tartalmazza az eljárás lefolytatásáért felelős hatóság vagy szervezet nevét;

  Indokolás

  Az eljárás lefolytatásáért felelős hatósággal vagy szervezettel kapcsolatos információkat is meg kell adni.

  Módosítás    70

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 cikk – 1 bekezdés – d pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  11d)  tartalmazza a releváns segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatások elérhetőségét és az azokra mutató linkeket;

  d)  tartalmazza a releváns segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatások elérhetőségét, beleértve legalább egy telefonszámot, egy e-mail-címet és lehetőleg más elektronikus kommunikációs csatornákat, valamint az azokra mutató linkeket;

  Módosítás    71

  Rendeletre irányuló javaslat

  7 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  Az illetékes hatóságok a nemzeti nyelven – vagy adott esetben a nemzeti nyelveken – kívül az Unió legalább még egy hivatalos nyelvén rendelkezésre bocsátják az információt.

  (2)  A tagállamok nemzeti vagy hivatalos nyelvükön – vagy adott esetben nemzeti vagy hivatalos nyelveiken – kívül az Unió legalább még egy, a felhasználók lehető legnagyobb része által értett hivatalos nyelvén rendelkezésre bocsátják az információt. Ez nem érinti a tagállamok nyelvhasználatra vonatkozó jogszabályait.

  Módosítás    72

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  Az illetékes hatóságok és a Bizottság a 4. cikknek való megfelelés érdekében biztosítják, hogy a felhasználók egyértelmű és felhasználóbarát magyarázatot kapjanak a 2. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett eljárások következő elemeiről, mielőtt az eljárás megindításához azonosítaniuk kellene magukat:

  (1)  A tagállamok és a Bizottság a 4. cikknek való megfelelés érdekében biztosítják, hogy a felhasználók egyértelmű, tömör, pontos, hozzáférhető és felhasználóbarát magyarázatot kapjanak a 2. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett eljárások következő elemeiről. E hozzáférés adott esetben rendelkezésre kell álljon, mielőtt a felhasználóknak az eljárás megindításához azonosítaniuk kellene magukat:

  Módosítás    73

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 cikk – 1 bekezdés – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a)  az eljárás különböző lépései;

  a)  az eljárás lefolytatásához megkövetelt különböző lépések és szakaszok;

  Módosítás    74

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  aa)  az eljárásban érintett illetékes hatóságok és az eljárásért elsődlegesen felelős szervezet, beleértve panasz esetén annak kapcsolattartási adatait is;

  Módosítás    75

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 cikk – 1 bekezdés – f pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  f)  az eljárás elvégzéséhez szükséges becsült idő és az alkalmazandó határidők;

  f)  a felhasználók vagy az illetékes hatóság által betartandó határidők, valamint az eljárás elvégzéséhez az illetékes hatóságnak szükséges becsült idő és az alkalmazandó határidők;

  Módosítás    76

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 cikk – 1 bekezdés – f a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  fa)  arra vonatkozó szabályok, ha az illetékes hatóság nem válaszol, és ennek a felhasználóra vonatkozó következményei;

  Módosítás    77

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 cikk – 1 bekezdés – g pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  g)  az a nyelv vagy adott esetben nyelvek, amely(ek)en az eljárás elvégezhető.

  g)  az a további nyelv vagy nyelvek, amely(ek)en az eljárás elvégezhető.

  Indokolás

  A szöveg pontosítását szolgáló szerkesztői módosítás, hiszen az itt említett eljárást legalább egy nyelven mindenképpen lefolytatják.

  Módosítás    78

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ga)  bármely kivétel a tagállamok 5. cikkben említett azon kötelezettsége alól, hogy teljes mértékben online hozzáférhetővé kell tenniük az eljárásokat, és minden kivételhez ésszerű magyarázatot kell fűzni azzal kapcsolatban, hogy e korlátozások eleget tesznek annak a feltételnek, miszerint azok feltétlenül szükségesek és objektív módon igazolhatók.

  Módosítás    79

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  Amennyiben az (1) bekezdésben említett magyarázat már rendelkezésre áll a nemzeti felhasználók számára, akkor azt e rendelet alkalmazásában újra fel lehet használni, feltéve, hogy adott esetben a külföldi felhasználók helyzetére vonatkozó információkat tartalmaz.

  (2)  Amennyiben az (1) bekezdésben említett magyarázat már rendelkezésre áll a tagállami felhasználók számára, akkor azt e rendelet alkalmazásában újra fel lehet használni, feltéve, hogy adott esetben a határokon túli felhasználók helyzetére vonatkozó információkat tartalmaz.

  Módosítás    80

  Rendeletre irányuló javaslat

  8 cikk – 3 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  Az illetékes hatóságok az (1) bekezdésben említett magyarázatot a nemzeti nyelven – vagy adott esetben a nemzeti nyelveken – kívül az Unió legalább még egy hivatalos nyelvén megadják.

  (3)  A tagállamok az (1) bekezdésben említett magyarázatot a tagállam nemzeti vagy hivatalos nyelvén – vagy adott esetben a nemzeti vagy hivatalos nyelvein – kívül az Unió legalább még egy, a felhasználók lehető legnagyobb része által értett hivatalos nyelvén megadják. Ez nem érinti a tagállamok nyelvhasználatra vonatkozó jogszabályait.

  Módosítás    81

  Rendeletre irányuló javaslat

  9 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  Az illetékes hatóságok és a Bizottság a 4. cikknek való megfelelés érdekében biztosítják, hogy a felhasználók a 2. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett szolgáltatás iránti kérelem benyújtása előtt egyértelmű és felhasználóbarát magyarázatot kapjanak az alábbiakkal kapcsolatban:

  (1)  A tagállamok és a Bizottság a 4. cikknek való megfelelés érdekében biztosítják, hogy a felhasználók a 2. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett szolgáltatás iránti kérelem benyújtása előtt egyértelmű és felhasználóbarát magyarázatot kapjanak az alábbiakkal kapcsolatban:

  Módosítás    82

  Rendeletre irányuló javaslat

  9 cikk – 1 bekezdés – b pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b)  a szolgáltatásért felelős szervezetek neve és elérhetősége;

  b)  a szolgáltatásért felelős szervezetek neve és elérhetősége, beleértve legalább egy telefonszámot, egy e-mail-címet és lehetőleg más elektronikus kommunikációs csatornákat;

  Módosítás    83

  Rendeletre irányuló javaslat

  9 cikk – 1 bekezdés – d pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  d)  a szolgáltatás nyújtásához szükséges becsült idő vagy az átlagos válaszadási idő;

  d)  a felhasználók vagy a szolgáltatásért felelős szervezet által betartandó határidők, valamint az eljárás elvégzéséhez az illetékes szervezetnek szükséges becsült idő;

  Módosítás    84

  Rendeletre irányuló javaslat

  9 cikk – 1 bekezdés – e pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  e)  az a nyelv vagy adott esetben azok a nyelvek, amely(ek)en a kérelem benyújtható, és amelyet későbbi kapcsolatfelvételek során is használni lehet.

  e)  az a további nyelv, amelyen a kérelem benyújtható, és amelyet későbbi kapcsolatfelvételek során is használni lehet.

  Módosítás    85

  Rendeletre irányuló javaslat

  9 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  Az illetékes hatóságok az (1) bekezdésben említett magyarázatot a nemzeti nyelven – vagy adott esetben a nemzeti nyelveken – kívül az Unió legalább még egy hivatalos nyelvén megadják.

  (2)  A tagállamok az (1) bekezdésben említett magyarázatot a tagállam nemzeti vagy hivatalos nyelvén – vagy adott esetben a nemzeti vagy hivatalos nyelvein – kívül az Unió legalább még egy, a felhasználók lehető legnagyobb része által értett hivatalos nyelvén megadják. Ez nem érinti a tagállamok nyelvhasználatra vonatkozó jogszabályait.

  Módosítás    86

  Rendeletre irányuló javaslat

  10 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Az illetékes hatóságok biztosítják, hogy az alábbi követelmények teljesüljenek az 5. cikk (1) bekezdésében említett azon eljárásokkal kapcsolatban, amelyekért felelősek:

  A tagállamok biztosítják, hogy az alábbi követelmények teljesüljenek az 5. és a 11. cikkben említett azon eljárásokkal kapcsolatban, amelyekért felelősek:

  Módosítás    87

  Rendeletre irányuló javaslat

  10 cikk – 1 bekezdés – b pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b)  az alkalmazandó határidők be nem tartása esetén a felhasználókat előzetesen tájékoztatják annak okairól és az új határidőről.

  b)  késedelem vagy az alkalmazandó határidők be nem tartása esetén a felhasználókat előzetesen tájékoztatják annak okairól és bármely, az alkalmazandó határidők teljesítését érintő következményéről, többek közt új határidő vállalásáról, amennyiben az aktuális, vállalt határidőt nem tudják tartani.

  Módosítás    88

  Rendeletre irányuló javaslat

  11 cikk – cím

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Határokon átnyúló hozzáférés az online eljárásokhoz

  Határokon átnyúló online hozzáférés az eljárásokhoz

  Módosítás    89

  Rendeletre irányuló javaslat

  11 cikk – -1 bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (-1)  A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben a 2. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett, nemzeti szinten központi kormányzati szervek által létrehozott vagy az összes központi szint alatti önkormányzat által egységesen alkalmazható eljárás az adott tagállam felhasználói számára online elérhető és végrehajtható, akkor az eljárás a többi tagállam felhasználói számára megkülönböztetéstől mentesen szintén elérhető és elvégezhető legyen.

  Módosítás    90

  Rendeletre irányuló javaslat

  11 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  Az illetékes hatóságok biztosítják, hogy amennyiben az 5. cikk (1) bekezdésében említett eljárásokat online kínálják, legalább a következő követelmények teljesüljenek:

  (1)  A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben az e cikk (-1) bekezdésében említett eljárásokat online kínálják, legalább a következő követelmények teljesüljenek:

  Módosítás    91

  Rendeletre irányuló javaslat

  11 cikk – 1 bekezdés – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a)  a felhasználók az Unió egyik, a nemzeti nyelvtől – vagy adott esetben a nemzeti nyelvektől – eltérő hivatalos nyelvén érhetnek el vagy kaphatnak az eljárás elvégzéséhez szükséges utasításokat;

  a)  a felhasználók a 8. cikk (2) és (3) bekezdésével összhangban az Unió legalább egyik, a felhasználók lehető legnagyobb része által értett, a nemzeti vagy hivatalos nyelvtől, vagy adott esetben az érintett tagállam nemzeti vagy hivatalos nyelveitől eltérő nyelvén érhetnek el vagy kaphatnak az eljárás elvégzéséhez szükséges utasításokat;

  Módosítás    92

  Rendeletre irányuló javaslat

  11 cikk – 1 bekezdés – c pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  c)  amennyiben azonosításra vagy aláírásra van szükség, a felhasználók a 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírtaknak megfelelően elektronikus azonosító és hitelesítési eszközök használatával azonosíthatják magukat, valamint írhatnak alá és hitelesíthetnek dokumentumokat;

  c)  amennyiben azonosításra, hitelesítésre vagy aláírásra van szükség, a felhasználók a 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírtaknak megfelelően elektronikus azonosító és hitelesítési eszközök használatával azonosíthatják vagy hitelesíthetik magukat, valamint írhatnak alá és hitelesíthetnek dokumentumokat, és amennyiben ez a szóban forgó tagállamban letelepedett nemzeti felhasználók számára is lehetséges;

  Módosítás    93

  Rendeletre irányuló javaslat

  11 cikk – 1 bekezdés – d pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  d)  a felhasználók elektronikus formátumban nyújthatják be az igazolásokat a vonatkozó követelményeknek való megfelelésről;

  d)  a felhasználók elektronikus formátumban kaphatják meg és nyújthatják be az igazolásokat a vonatkozó követelményeknek való megfelelésről minden olyan esetben, amikor ez a nemzeti felhasználók számára is lehetséges, és összhangban van a nemzeti eljárásokkal és követelményekkel;

  Módosítás    94

  Rendeletre irányuló javaslat

  11 cikk – 1 bekezdés – e pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  e)  amennyiben az eljárás elvégzéséhez díjfizetésre van szükség, a felhasználók a határokon átnyúló pénzforgalmi szolgáltatásokon keresztül, többek között legalább a 260/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott átutalás vagy beszedés útján online fizethetnek az eljárásért40.

  e)  amennyiben az eljárás elvégzéséhez díjfizetésre van szükség, a felhasználók a határokon átnyúló pénzforgalmi szolgáltatásokon keresztül, többek között legalább a 260/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben40 meghatározott átutalás vagy beszedés útján online fizethetnek az eljárásért összhangban az indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozás, illetve a fogyasztó állampolgársága, a belső piacon belüli lakóhelye vagy székhelye alapján történő egyéb megkülönböztetés elleni fellépésről szóló (EU) xxx rendelettel.

  _________________

  _________________

  40 Az Európai Parlament és a Tanács 260/2012/EU rendelete (2012. március 14.) az euroátutalások és -beszedések technikai és üzleti követelményeinek megállapításáról és a 924/2009/EK rendelet módosításáról (HL L 94., 2012.3.30., 22–37. o.). Tevékenységalapú irányítás:

  40 Az Európai Parlament és a Tanács 260/2012/EU rendelete (2012. március 14.) az euroátutalások és -beszedések technikai és üzleti követelményeinek megállapításáról és a 924/2009/EK rendelet módosításáról (HL L 94., 2012.3.30., 22–37. o.).

  Módosítás    95

  Rendeletre irányuló javaslat

  11 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  Amennyiben az illetékes hatóságok elfogadják a nemzeti felhasználók személyazonosságára vonatkozó nem elektronikus igazolások – például személyazonosító igazolványok vagy útlevelek – digitalizált másolatait, akkor a többi tagállamból származó felhasználók esetében is el kell fogadniuk az ilyen digitalizált másolatokat .

  (2)  Amennyiben az eljárás nem követeli meg az (1) bekezdés c) pontjában említett elektronikus azonosítást vagy hitelesítést, az illetékes hatóságok elfogadják a nemzeti felhasználók személyazonosságára vonatkozó nem elektronikus igazolások – például személyazonosító igazolványok vagy útlevelek – digitalizált másolatait, akkor a többi tagállamból származó felhasználók esetében is el kell fogadniuk az ilyen digitalizált másolatokat.

  Módosítás    96

  Rendeletre irányuló javaslat

  11 cikk – 3 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  Amennyiben a felhasználók által az online eljárás során elektronikus formában benyújtott igazolások hitelességének ellenőrzéséhez szükséges, az illetékes hatóságok az 1024/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott belső piaci információs rendszeren (IMI) keresztül együttműködnek egymással.

  (3)  Amennyiben a felhasználók által az e cikkben említett online eljárás során elektronikus formában benyújtott igazolások hitelességének ellenőrzéséhez szükséges, az illetékes hatóságok az 1024/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel létrehozott belső piaci információs rendszeren (IMI) keresztül együttműködnek egymással.

  Módosítás    97

  Rendeletre irányuló javaslat

  12 cikk – cím

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Az igazolások határokon átnyúló cseréje az illetékes hatóságok között

  Az igazolások illetékes hatóságok közötti határokon átnyúló elektronikus cseréjére szolgáló technikai rendszer

  Módosítás    98

  Rendeletre irányuló javaslat

  12 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A II. mellékletben felsorolt online eljárásokban, valamint a 2005/36/EK, a 2006/123/EK, a 2014/24/EU és a 2014/25/EU irányelvben előírt eljárásokban az igazolások cseréje céljából a Bizottság a tagállamokkal együttműködve létrehozza a különböző tagállamok illetékes hatóságai között az igazolások elektronikus cseréjének technikai rendszerét (a továbbiakban: technikai rendszer).

  (1)  A II. mellékletben felsorolt online eljárásokban, valamint a 2005/36/EK, a 2006/123/EK, a 2014/24/EU és a 2014/25/EU irányelvben előírt eljárásokban kizárólag az igazolások elektronikus cseréje céljából a Bizottság a tagállamokkal együttműködve létrehozza a különböző tagállamok illetékes hatóságai között az igazolások elektronikus cseréjének teljes mértékben működőképes, biztos és biztonságos technikai rendszerét („a technikai rendszer”).

  Indokolás

  A Verts/ALE által javasolt új preambulumbekezdés együtt az előadó 10. módosításával: Ezt a rendeletet és az egyszeri adatszolgáltatás elvét a megfelelő adatvédelmi szabályokkal összhangban kell alkalmazni, beleértve a tisztességesség, átláthatóság, adatminimalizálás, pontosság, az adattárolás korlátozása, az adatok sértetlensége és titkossága, a szükségesség, arányosság és célhoz kötöttség, valamint a beépített és alapértelmezett adatvédelem elvét.

  Módosítás    99

  Rendeletre irányuló javaslat

  12 cikk – 2 bekezdés – -a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  -a)  a feldolgozást csak a felhasználó (4) bekezdésben említett kifejezett kérése esetén teszi lehetővé;

  Módosítás    100

  Rendeletre irányuló javaslat

  12 cikk – 2 bekezdés – e pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  e)  biztosítja a felhasználó számára annak lehetőségét, hogy betekinthessen a hatóságok között átadandó igazolásokba.

  e)  biztosítja a felhasználó számára annak lehetőségét, hogy betekinthessen az átadandó igazolásokba, mielőtt azokat az igazolást kérő illetékes hatóságok számára hozzáférhetővé teszik, az (EU) 2016/679 rendelet 13. és 14. cikkével összhangban nyújtandó információk sérelme nélkül;

  Módosítás    101

  Rendeletre irányuló javaslat

  12 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ea)  lehetővé teszi, hogy a felhasználók nyomon kövessék az igazolások cseréjét a továbbítás különböző szakaszaiban;

  Módosítás    102

  Rendeletre irányuló javaslat

  12 cikk – 2 bekezdés – e b pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  eb)  magas szintű interoperabilitást biztosít a különböző nemzeti és egyéb releváns rendszerekkel;

  Módosítás    103

  Rendeletre irányuló javaslat

  12 cikk – 2 bekezdés – e c pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ec)  nem tárol vagy dolgoz fel a megosztott igazolásokkal kapcsolatos adatokat azon túlmutatóan, ami technikai szempontból feltétlenül szükséges az igazolások cseréjéhez, és csak a cél eléréséhez szükséges ideig.

  Módosítás    104

  Rendeletre irányuló javaslat

  12 cikk – 4 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4)  Az (1) bekezdésben említett online eljárásokért felelős illetékes hatóságok a felhasználó kifejezett kérésére a technikai rendszeren keresztül közvetlenül a másik tagállamban igazolást kibocsátó illetékes hatóságoktól kérnek igazolást. A kibocsátó hatóságok a (2) bekezdés d) pontjára figyelemmel ugyanezen rendszeren keresztül bocsátják rendelkezésre ezeket az igazolásokat.

  (4)  Az (1) bekezdésben említett online eljárásokért felelős illetékes hatóságok az érintett felhasználó kifejezett, önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kérésére a technikai rendszeren keresztül közvetlenül a más tagállamban igazolást kibocsátó illetékes hatóságoktól kérnek igazolást. A kibocsátó hatóságok a (2) bekezdésre figyelemmel ugyanezen rendszeren keresztül bocsátják rendelkezésre ezeket az igazolásokat, miután a felhasználó betekinthetett a megosztandó igazolásokba, és amennyiben a kérést nem vonták vissza.

  Módosítás    105

  Rendeletre irányuló javaslat

  12 cikk – 4 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (4a)  Az (1) bekezdésben említett online eljárásokért felelős illetékes hatóságok biztosítják, hogy a felhasználóknak a technikai rendszeren kívül más úton is lehetőségük legyen kifejezett kérelmüket benyújtaniuk vagy visszavonniuk, vagy igazolást szolgáltatniuk vagy visszavonniuk. Lehetővé kell tenni a felhasználó számára, hogy a kérelmet az eljárás bármely szakaszában visszavonja, és a visszavonás feltételei nem lehetnek szigorúbbak a kérelem benyújtásának feltételeinél. A technikai rendszer használata nem kötelező és lehetővé kell tenni a felhasználók számára, hogy kérelmüket közvetlenül, a technikai rendszeren kívül más módon is be tudják nyújtani. Lehetővé kell tenni a felhasználók számára, hogy a technikai rendszeren kívül közvetlenül az érintett illetékes hatóságnak nyújtsák be az igazolást.

  Módosítás    106

  Rendeletre irányuló javaslat

  12 cikk – 5 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (5a)  Nincs szükség a felhasználónak a (4) bekezdésben említett kifejezett kérelmére, amennyiben az uniós vagy nemzeti jog kifejezett kérelem nélkül is engedélyezi az adatok automatizált, határokon átnyúló cseréjét, és amennyiben a csere nem érint személyes adatokat.

  Módosítás    107

  Rendeletre irányuló javaslat

  12 cikk – 6 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (6)  Az illetékes hatóság által rendelkezésre bocsátott igazolásoknak szigorúan a kért információkra kell korlátozódniuk, és azokat az átvevő hatóság csak azon eljárás céljaira használhatja fel, amely kapcsán az igazolások cseréjére sor került.

  (6)  Az illetékes hatóság által rendelkezésre bocsátott igazolásoknak szigorúan a kért információkra kell korlátozódniuk, és azokat az átvevő hatóság csak azon eljárás végrehajtására használhatja fel, amely kapcsán az igazolások cseréjére sor került.

  Módosítás    108

  Rendeletre irányuló javaslat

  12 cikk – 7 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (7)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el az e cikk végrehajtásához szükséges technikai rendszer specifikációinak meghatározására. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 34. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni.

  (7)   ...[a rendelet hatálybalépésétől számított egy év]-ig a Bizottság elfogadja az első végrehajtási jogi aktusokat az e cikk végrehajtásához, és különösen a felhasználó által a rendszerrel és az illetékes hatóságokkal folytatott kommunikációhoz és az illetékes hatóságok között a technikai rendszeren keresztül folytatott kommunikációhoz szükséges technikai rendszer műszaki, szervezeti és operatív specifikációinak meghatározására. E végrehajtási jogi aktusok elfogadása során a Bizottság figyelembe veszi a felhasználók alapvető jogait. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 35. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.

  Módosítás    109

  Rendeletre irányuló javaslat

  12 cikk – 8 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (8 a)  A Bizottság felel – a tagállamokkal együttműködve – a technikai rendszer fejlesztéséért, rendelkezésre állásáért, karbantartásáért és biztonságirányításáért. A technikai rendszert a Bizottság felügyeli és ellenőrzi, szükség szerint egyeztetve az Európai Adatvédelmi Testülettel.

  Módosítás    110

  Rendeletre irányuló javaslat

  13 cikk – 1 bekezdés – -a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  -a)  a segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokat ésszerű időtartamon belül, a kérelem bonyolultságát figyelembe véve hajtják végre; valamint

  Módosítás    111

  Rendeletre irányuló javaslat

  13 cikk – 1 bekezdés – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a)  a szolgáltatás nyújtása során az illetékes hatóságokra vonatkozó határidőket betartják;

  a)  a szolgáltatás nyújtása során az illetékes hatóságokra vonatkozó határidőket betartják; és

  Módosítás    112

  Rendeletre irányuló javaslat

  13 cikk – 1 bekezdés – b pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b)  az alkalmazandó határidők be nem tartása esetén a felhasználókat előzetesen tájékoztatják annak okairól és az új határidőről;

  b)  késedelem vagy az alkalmazandó határidők be nem tartása esetén a felhasználókat haladéktalanul tájékoztatják annak okairól és az új, végleges határidőről;

  Módosítás    113

  Rendeletre irányuló javaslat

  13 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ca)  a segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatások különböző megfelelő csatornákon keresztül hozzáférhetők;

  Módosítás    114

  Rendeletre irányuló javaslat

  13 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (cb)  egyértelműen azonosított a segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatások mögött álló szervezet, beleértve e szervezet tulajdonosi szerkezetét, jogi személyiségét és kapcsolattartási adatait is;

  Módosítás    115

  Rendeletre irányuló javaslat

  14 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A nemzeti koordinátorok és a Bizottság ellenőrzik a 7–11. cikkben és a 13. cikkben meghatározott minőségi követelmények teljesülését a portálon keresztül rendelkezésre álló azon információk, eljárások, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatások esetében, amelyekért felelősek. Az ellenőrzést a 22. cikk szerint gyűjtött adatok alapján végzik el.

  (1)  A nemzeti koordinátorok és a Bizottság rendszeresen ellenőrzik a 7–11. cikkben és a 13. cikkben meghatározott minőségi követelmények teljesülését a portálon keresztül rendelkezésre álló azon információk, eljárások, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatások esetében, amelyekért felelősek. Emellett ellenőrzik azoknak a honlapoknak és internetes oldalaknak a 6a. cikkben meghatározott hozzáférhetőségi követelményeknek való megfelelését, amelyeken keresztül hozzáférést biztosítanak az ilyen információkhoz, eljárásokhoz és segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz. Az ellenőrzést a 22. cikk szerint gyűjtött adatok alapján végzik el.

  Módosítás    116

  Rendeletre irányuló javaslat

  14 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  Az (1) bekezdésben említett, az illetékes hatóságok által nyújtott szolgáltatások minőségének romlása esetén a Bizottság az alábbi intézkedéseket hozhatja a minőségromlás súlyosságára és tartósságára tekintettel:

  (2)  Az (1) bekezdésben említett, az illetékes hatóságok által nyújtott szolgáltatások minőségének romlása esetén a Bizottság az alábbi intézkedések közül egyet vagy többet foganatosít a minőségromlás súlyosságára és tartósságára tekintettel:

  Módosítás    117

  Rendeletre irányuló javaslat

  14 cikk – 2 bekezdés – d pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  d)  az információt, az eljárást, a segítségnyújtó vagy a problémamegoldó szolgáltatást ideiglenesen eltávolítja portálról.

  d)  végrehajtási jogi aktusok útján az információt, az eljárást, a segítségnyújtó vagy a problémamegoldó szolgáltatást ideiglenesen eltávolítja portálról.

  Módosítás    118

  Rendeletre irányuló javaslat

  14 cikk – 3 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  A Bizottság eltávolíthatja a portálról azokat a 6. cikk (2) bekezdése szerint a portálon elhelyezett linkeken keresztül elérhető segítségnyújtó vagy problémamegoldó szolgáltatásokat, amelyek következetesen nem felelnek meg a 13. cikkben meghatározott követelményeknek, vagy a 22. cikk szerint gyűjtött adatok szerint többé nem felelnek meg a felhasználók igényeinek.

  (3)  A Bizottság az érintett tagállam nemzeti koordinátorával vagy az érintett tagállamokkal és szükség esetén a portállal foglalkozó koordinációs csoporttal folytatott konzultációt követően eltávolíthatja a portálról azokat a 6. cikk (1) és (2) bekezdése szerint a portálon elhelyezett linkeken keresztül elérhető segítségnyújtó vagy problémamegoldó szolgáltatásokat, amelyek következetesen nem felelnek meg a 6a., a 9. és 13. cikkben meghatározott követelményeknek, vagy a 22. cikk szerint gyűjtött adatok szerint többé nem felelnek meg a felhasználók igényeinek. A Bizottság és az érintett nemzeti koordinátor vagy koordinátorok közös cselekvési tervet fogadnak el, amelyben javaslatot tesznek a szolgáltatás kijavítását célzó intézkedésekre és a szolgáltatás a portálra való visszakapcsolására. Szükség esetén ezeket az intézkedéseket meg lehet vitatni a portállal foglalkozó koordinációs csoporttal.

  Módosítás    119

  Rendeletre irányuló javaslat

  14 cikk – 3 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (3a)  Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés eredményéről, valamint a (2) és a (3) bekezdés szerint hozott intézkedésekről szóló információkat rendszeresen összesítő jelentések formájában nyilvánosságra kell hozni a Bizottság honlapján, valamint magán a portálon.

  Módosítás    120

  Rendeletre irányuló javaslat

  15 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A Bizottság a portál megfelelő működése érdekében közös felhasználói felületet biztosít.

  (1)  A Bizottság a portál megfelelő működése érdekében közös felhasználói felületet biztosít. A közös felhasználói felület a meglévő „Your Europe” portálba illeszkedik.

  Módosítás    121

  Rendeletre irányuló javaslat

  15 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  A közös felhasználói felület a 16. cikkben említett adattárban tárolt, a releváns nemzeti és uniós weboldalakra mutató linkjeik révén hozzáférést biztosít az információkhoz, eljárásokhoz, segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz.

  (2)  A közös felhasználói felület a 16. cikkben említett adattárba felvett, a releváns nemzeti és uniós weboldalakra vagy weblapokra mutató linkjei révén hozzáférést biztosít az információkhoz, eljárásokhoz, segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz.

  Módosítás    122

  Rendeletre irányuló javaslat

  15 cikk – 3 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  A tagállamok és a Bizottság – a 4. cikkben előírt feladataikkal és felelősségi köreikkel összhangban – biztosítják, hogy az információk, az eljárások, valamint a segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatások kialakítására, felépítésére és megjelenésére olyan módon kerüljön sor, amely a felhasználói felületen javítja a fellelhetőséget.

  (3)  A tagállamok és a Bizottság – a 4. cikkben előírt feladataikkal és felelősségi köreikkel összhangban – biztosítják, hogy az információk, az eljárások, valamint a segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatások kialakítására, felépítésére és megjelenésére olyan módon kerüljön sor, amely a felhasználói felületen, és különösen a meglévő és kiegészítő weboldalak vagy weblapok közötti linkeken, a weboldalak és weblapok egyszerűsítésén és csoportosításán, valamint az uniós és nemzeti szintű online szolgáltatásokra és információkra mutató linkeken keresztül javítja fellelhetőséget.

  Módosítás    123

  Rendeletre irányuló javaslat

  15 cikk – 4 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el a közös felhasználói felület megfelelő működésének lehetővé tétele érdekében az egyes információk, eljárások, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatások részletes kialakításának, felépítésének és megjelenésének meghatározására. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 35. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni.

  (4)  A Bizottság a koordinációs csoporttal folytatott konzultációt követően végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el a közös felhasználói felület megfelelő működésének lehetővé tétele érdekében az egyes információk, eljárások, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatások részletes kialakításának, felépítésének és megjelenésének meghatározására. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 35. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással kell elfogadni.

  Módosítás    124

  Rendeletre irányuló javaslat

  15 a cikk (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  15a. cikk

   

  A közös felhasználói felülettel kapcsolatos minőségi követelmények

   

  Az Európai Bizottság gondoskodik arról, hogy a közös felhasználó felület megfeleljen a következő minőségi követelményeknek:

   

  a)   különböző elektronikus csatornákon keresztül online elérhető és hozzáférhető;

   

  b)   könnyű rajta navigálni, egyértelmű, felhasználóbarát és szakzsargontól mentes információkat használ;

   

  c)   könnyen felismerhető az uniós szintű online szolgáltatási logójáról és linkjéről, amelyeket láthatóvá és elérhetővé kell tenni a nemzeti és uniós szintű weboldalakon vagy weblapokon;

   

  d)   interoperábilis számos, uniós és nemzetközi szinten rendelkezésre álló támogató technológiával és különböző kiegészítő szolgáltatásokkal.

   

   

   

   

   

   

  Módosítás    125

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A Bizottság létrehozza és karbantartja a 2. cikk (2) bekezdésében említett információkhoz, eljárásokhoz, segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz vezető linkek elektronikus adattárát, amely lehetővé teszi a szóban forgó szolgáltatások és a portál közös felhasználói felülete közötti kapcsolatot.

  (1)  A Bizottság létrehozza és karbantartja a 2. cikk (2) bekezdésében említett információkhoz, eljárásokhoz, segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz vezető linkek elektronikus adattárát, amely lehetővé teszi a szóban forgó szolgáltatások és a portál közös felhasználói felülete közötti kapcsolatot és linkeket.

  Módosítás    126

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  A Bizottság a linkeket tartalmazó adattár számára megadja az uniós szinten kezelt weboldalakon hozzáférhető információkhoz, eljárásokhoz, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz, továbbá ezek minden későbbi frissítéséhez vezető linkeket.

  (2)  A Bizottság a linkeket tartalmazó adattár számára megadja az uniós szinten kezelt weboldalakon hozzáférhető valamennyi információhoz, eljáráshoz, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatáshoz, továbbá ezek minden későbbi frissítéséhez vezető linkeket.

  Módosítás    127

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A nemzeti koordinátorok a linkeket tartalmazó adattár számára megadják az illetékes hatóságok vagy a 6. cikk (3) bekezdésében említett, részben vagy egészben magánkézben lévő szervezetek által kezelt weboldalakon hozzáférhető információkhoz, eljárásokhoz, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz, továbbá ezek minden későbbi frissítéséhez vezető linkeket.

  A nemzeti koordinátorok a linkeket tartalmazó adattár számára megadják az illetékes hatóságok vagy a 6. cikk (3) bekezdésében említett, részben vagy egészben magánkézben lévő szervezetek által kezelt weboldalakon hozzáférhető valamennyi információhoz, eljáráshoz, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatáshoz, továbbá ezek minden későbbi frissítéséhez vezető linkeket.

  Módosítás    128

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 cikk – 5 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (5)  A Bizottság és a nemzeti koordinátorok biztosítják, hogy a portálon keresztül hozzáférhető információk, eljárások, segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatások ne tartalmazzanak szükségtelenül teljes vagy részleges átfedéseket, amelyek összezavarhatják a felhasználókat.

  (5)  A Bizottság és a nemzeti koordinátorok biztosítják, hogy a portálon keresztül hozzáférhető információk, eljárások, segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatások ne tartalmazzanak szükségtelenül teljes vagy részleges párhuzamosságokat és átfedéseket, amelyek összezavarhatják a felhasználókat.

  Módosítás    129

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 cikk – 5 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (5a)  A Bizottság és a nemzeti koordinátorok biztosítják, hogy a hibás, megszakadt vagy hiányzó linkeket, weblapokat és weboldalakat – amint erről tudomást szereztek – kijavítsák vagy pontos, naprakész linkekkel, weblapokkal és weboldalakkal pótolják.

  Módosítás    130

  Rendeletre irányuló javaslat

  16 cikk – 6 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (6a)  A Bizottság és a tagállamok linkeket biztosíthatnak az I. mellékletben nem felsorolt információkhoz, valamely, a II. mellékletben nem felsorolt eljáráshoz vagy a III. mellékletben nem felsorolt segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatáshoz, amennyiben az információ, eljárás vagy segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatás megfelel az e rendeletben meghatározott minőségi követelményeknek.

  Módosítás    131

  Rendeletre irányuló javaslat

  18 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A Bizottság felelős a következő informatikai alkalmazások és weboldalak fejlesztéséért, rendelkezésre állásáért, karbantartásáért, biztonságáért és tárolásáért:

  (1)  A Bizottság felelős a következő informatikai alkalmazások és weboldalak fejlesztéséért, rendelkezésre állásáért, rendszeres ellenőrzéséért, rendszeres frissítéséért, karbantartásáért, biztonságáért és tárolásáért:

  Módosítás    132

  Rendeletre irányuló javaslat

  18 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ea)  a 14. cikk (3a) bekezdésében és a 22. cikk (5a) bekezdésében említett összesítő minőségi jelentések.

  Módosítás    133

  Rendeletre irányuló javaslat

  18 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  Az illetékes hatóságok felelősek az általuk kezelt és a közös felhasználói felülethez kapcsolódó weboldalakhoz kapcsolódó informatikai alkalmazások fejlesztéséért, rendelkezésre állásáért, karbantartásáért és biztonságáért.

  (2)  A tagállamok felelősek az általuk kezelt és a közös felhasználói felülethez kapcsolódó nemzeti weboldalaikhoz és weblapjaikhoz kapcsolódó informatikai alkalmazások fejlesztéséért, rendelkezésre állásáért, rendszeres ellenőrzéséért és frissítéséért, karbantartásáért és biztonságáért.

  Módosítás    134

  Rendeletre irányuló javaslat

  18 cikk – 2 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (2a)  A Bizottság és a tagállamok nyilvánosságra hozzák a felelősségük alá tartozó számítástechnikai alkalmazások utolsó frissítésének verziójára és időpontjára vonatkozó információkat.

  Módosítás    135

  Rendeletre irányuló javaslat

  19 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A Bizottság – legkésőbb e rendelet alkalmazásának időpontjáig – a portállal foglalkozó koordinációs csoporttal szoros együttműködésben határoz a portál nevéről és logójáról, amelyekkel azt ismertté kell tenni a nagyközönség számára.

  (1)  A portál a nevét a hasonló elnevezésű, már meglévő portál angol nyelvű „Your Europe” elnevezés után kapja, amellyel azt ismertté kell tenni a nagyközönség számára. A Bizottság ...[legkésőbb hat hónappal e rendelet hatálybalépésének időpontját követően]-ig a portállal foglalkozó koordinációs csoporttal szoros együttműködésben határoz a portál logójáról, amellyel azt ismertté kell tenni a nagyközönség számára. A portál uniós szintű szolgáltatási logóját és a linket elérhetővé kell tenni a portálhoz kapcsolódó nemzeti és uniós szintű weboldalakon és weblapokon.

  Módosítás    136

  Rendeletre irányuló javaslat

  19 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  A portál neve olyan minőségi védjegyként is szolgál, amelyet a 16. cikkben említett adattárban található információs weboldalak, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatások csak ebben az értelemben használhatnak a III. fejezetben említett minőségi követelmények betartásának bizonyítékaként.

  (2)  A portál neve olyan minőségi védjegyként is szolgál, amelyet a 16. cikkben említett adattárban található információs weboldalak, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatások csak ebben az értelemben használhatnak, amennyiben megfelelnek a III. fejezetben említett minőségi követelményeknek.

  Módosítás    137

  Rendeletre irányuló javaslat

  20 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  Az illetékes hatóságok és a Bizottság előmozdítják a portál ismertségét és használatát a polgárok és a vállalkozások körében, és biztosítják a portálnak és szolgáltatásainak a nyilvánosság számára elérhető keresőprogramokon keresztüli hozzáférhetőségét és láthatóságát.

  (1)  A tagállamok, a Bizottság és az Európai Parlament előmozdítják a portál ismertségét és használatát a polgárok és a vállalkozások körében, és biztosítják a portál, annak szolgáltatásai és az ott megadott információk hozzáférhetőségét és láthatóságát.

  Módosítás    138

  Rendeletre irányuló javaslat

  20 cikk – 1 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (1a)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a logó és az egységes digitális portálra mutató link könnyen fellelhető legyen a nemzeti weblapokon és weboldalakon, valamint hogy ez a logó és link rendelkezésre álljon a nemzeti weboldalak és weblapok belső keresőmotorjában.

  Módosítás    139

  Rendeletre irányuló javaslat

  20 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  Az illetékes hatóságok és a Bizottság összehangolják az (1) bekezdésben említett promóciós tevékenységeiket, és az ilyen tevékenységek során a portálra annak logójával hivatkoznak, adott esetben más márkanevekkel együtt.

  (2)  A tagállamok és a Bizottság összehangolják az (1) bekezdésben említett promóciós tevékenységeiket, és az ilyen tevékenységek során a portálra annak logójával hivatkoznak, adott esetben más márkanevekkel együtt.

  Módosítás    140

  Rendeletre irányuló javaslat

  20 cikk – 3 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  Az illetékes hatóságok és a Bizottság biztosítják, hogy a portál könnyen fellelhető legyen azokon a kapcsolódó portálokon, amelyekért felelősek, és a portálra mutató egyértelmű linkek működjenek valamennyi releváns weboldalon.

  (3)  A tagállamok és a Bizottság biztosítják, hogy a portál könnyen fellelhető legyen azokon a kapcsolódó portálokon, amelyekért felelősek, és a portálra mutató egyértelmű linkek működjenek a nyilvánosság számára hozzáférhető keresőmotorokban és valamennyi releváns weboldalon és weblapon uniós és nemzeti szinten.

  Módosítás    141

  Rendeletre irányuló javaslat

  21 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  Az illetékes hatóságok és a Bizottság gondoskodnak arról, hogy a portál működésének javítása érdekében mind a portálon, mind az ahhoz linkekkel kapcsolódó weboldalakon statisztikai adatokat gyűjtsenek a felhasználói látogatásokról.

  (1)  Az illetékes hatóságok és a Bizottság gondoskodnak arról, hogy a portál működésének javítása érdekében mind a portálon, mind az ahhoz linkekkel kapcsolódó weboldalakon és weblapokon statisztikai adatokat gyűjtsenek a felhasználói látogatásokról szabványosított, összesített és névtelen formában, és azokat nyílt hozzáférésű adatokként a nyilvánosság rendelkezésére bocsássák.

  Módosítás    142

  Rendeletre irányuló javaslat

  21 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  Az illetékes hatóságok és a Bizottság összesített módon nyilvántartásba veszik és kicserélik a segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatások igénybevételére irányuló kérelmek számát, eredetét és tárgyát, valamint a válaszadási idejüket.

  (2)  Az illetékes hatóságok és a Bizottság összesített módon nyilvántartásba veszik és kicserélik a segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatások igénybevételére irányuló kérelmek számát, eredetét és tárgyát, valamint a válaszadási idejüket, és ezen információkat nyílt hozzáférésű adatokként nyilvánosságra hozzák.

  Módosítás    143

  Rendeletre irányuló javaslat

  21 cikk – 3 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 34. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a (2) bekezdés szerint nyilvántartásba veendő adatok részletes kategóriáira vonatkozóan azon információk, eljárások, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatások tekintetében, amelyek linkjei a portálon elérhetők.

  (3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 34. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az (1) és (2) bekezdés szerint nyilvántartásba veendő adatok részletes kategóriáira vonatkozóan azon információk, eljárások, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatások tekintetében, amelyek linkjei a portálon elérhetők, és amelyek az (1) bekezdés szerinti adatgyűjtés egységesített formátumára vonatkoznak.

  Módosítás    144

  Rendeletre irányuló javaslat

  22 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  Annak érdekében, hogy a felhasználóktól közvetlenül információkat lehessen gyűjteni a portálon belül nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségükről, a Bizottság a portálon keresztül felhasználóbarát eszközt biztosít számukra, amely lehetővé teszi, hogy a 2. cikk (2) bekezdésében említett bármely szolgáltatás igénybevételét követően azonnal és névtelenül megtegyék észrevételeiket a portálon keresztül nyújtott szolgáltatások és a közös felhasználói felület minőségéről és rendelkezésre állásáról.

  (1)  Annak érdekében, hogy a felhasználóktól közvetlenül információkat lehessen gyűjteni a portálon belül nyújtott szolgáltatásokkal és információkkal kapcsolatos elégedettségükről, a Bizottság a portálon keresztül egy szövegbeviteli mezővel összekapcsolt, felhasználóbarát eszközt biztosít számukra, amely lehetővé teszi, hogy a 2. cikk (2) bekezdésében említett bármely szolgáltatás igénybevételét követően azonnal és névtelenül megtegyék észrevételeiket a portálon keresztül nyújtott szolgáltatások, információk és a közös felhasználói felület minőségéről és rendelkezésre állásáról.

  Módosítás    145

  Rendeletre irányuló javaslat

  22 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  Az illetékes hatóságok és a Bizottság ezen eszközre mutató megfelelő linkeket helyeznek el a portál részét képező valamennyi weboldalon. Az illetékes hatóságok a Bizottsággal együttműködve integrálják az eszközt a hatáskörükbe tartozó weboldalakba.

  (2)  Az illetékes hatóságok és a Bizottság a portál részét képező valamennyi weboldalon hozzáférést biztosítanak a felhasználók számára ehhez az eszközhöz. Az illetékes hatóságok a Bizottsággal együttműködve integrálják az eszközt a hatáskörükbe tartozó weboldalakba.

  Módosítás    146

  Rendeletre irányuló javaslat

  22 cikk – 4 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4)  A (2) bekezdéstől eltérve az illetékes hatóságoknak nem szükséges az (1) bekezdésben említett felhasználói véleménynyilvánítási eszközt a portálhoz linkekkel kapcsolódó weboldalaikba integrálni, ha az (1) bekezdésben említett eszközhöz hasonló funkciókat ellátó felhasználói visszacsatolási mechanizmus áll rendelkezésre az említett weboldalakon a szolgáltatás minőségének ellenőrzése céljából. Az illetékes hatóságok összegyűjtik a felhasználói véleménynyilvánítási eszközön keresztül kapott felhasználói visszajelzéseket, és megosztják azokat a Bizottsággal és a többi tagállam nemzeti koordinátorával.

  (4)  A (2) bekezdéstől eltérve az illetékes hatóságoknak nem szükséges az (1) bekezdésben említett felhasználói véleménynyilvánítási eszközt a portálhoz linkekkel kapcsolódó weboldalaikba integrálni, ha az (1) bekezdésben említett eszközhöz hasonló funkciókat ellátó felhasználói visszacsatolási mechanizmus áll rendelkezésre az említett weboldalakon a szolgáltatás minőségének ellenőrzése céljából. Az illetékes hatóságok ezekben az esetekben összegyűjtik a felhasználói véleménynyilvánítási eszközön keresztül kapott saját felhasználói visszajelzéseiket, és megosztják azokat a Bizottsággal és a többi tagállam nemzeti koordinátorával.

  Módosítás    147

  Rendeletre irányuló javaslat

  22 cikk – 5 a bekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (5a)  A Bizottság a portálon a 21. cikk (1) és (2) bekezdésében említett felhasználói statisztikákon és az e cikk (1) bekezdésében említett felhasználói visszajelzések alapján összesített tájékoztatást biztosít a portálon keresztül a 14. cikknek megfelelően elérhető információk és szolgáltatások minőségéről.

  Módosítás    148

  Rendeletre irányuló javaslat

  23 cikk – 1 bekezdés – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a)  a portál felhasználói számára felhasználóbarát eszközt biztosít a belső piaci jogaik gyakorlása során általuk tapasztalt akadályok anonimizált formában történő jelzésére;

  a)  a portál felhasználói számára felhasználóbarát eszközt biztosít a belső piaci jogaik gyakorlása során általuk tapasztalt akadályok anonimizált formában történő jelzésére; a szóban forgó felhasználóbarát eszköz egy szövegbeviteli mezőt is tartalmaz, ahol a felhasználók ismertethetik a felmerült akadályokat;

  Módosítás    149

  Rendeletre irányuló javaslat

  23 cikk – 3 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  A tagállamok és a Bizottság elemzik és megvizsgálják a felmerült problémákat, és lehetőség szerint a megfelelő eszközökkel kezelik azokat.

  (3)  A tagállamok, az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elemzik és megvizsgálják a felmerült problémákat, és lehetőség szerint a megfelelő eszközökkel kezelik azokat.

  Módosítás    150

  Rendeletre irányuló javaslat

  24 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  da)  felügyeli és ellenőrzi a 12. cikkben említett technikai rendszert

  Módosítás    151

  Rendeletre irányuló javaslat

  25 cikk – 1 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Létre kell hozni egy, koordinációs csoportot (a továbbiakban: a portállal foglalkozó koordinációs csoport). A csoport a nemzeti koordinátorokból áll, elnöke a Bizottság képviselője. A csoport elfogadja eljárási szabályzatát. A csoport titkárságát a Bizottság biztosítja.

  Létre kell hozni egy, koordinációs csoportot (a továbbiakban: a portállal foglalkozó koordinációs csoport). A csoport a nemzeti koordinátorokból és az Európai Parlament képviselőjéből áll, elnöke a Bizottság képviselője. A csoport elfogadja eljárási szabályzatát. A csoport titkárságát a Bizottság biztosítja.

  Módosítás    152

  Rendeletre irányuló javaslat

  26 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A portállal foglalkozó koordinációs csoport támogatja a portál megvalósítását. Feladatai különösen a következők:

  (1)  A portállal foglalkozó koordinációs csoport támogatja e rendelet végrehajtását. Feladatai különösen a következők:

  Módosítás    153

  Rendeletre irányuló javaslat

  26 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  a a)  előmozdítja a teljes körűen online eljárások és az online hitelesítési, azonosítási, valamint aláírási módszerek elterjedését a 910/2014/EU rendelet által előírtak szerint;

  Módosítás    154

  Rendeletre irányuló javaslat

  26 cikk – 1 bekezdés – b pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b)  megvitatja az I. mellékletben felsorolt területekhez tartozó információk megjelenítésének javítására adódó lehetőségeket;

  b)  különösen a 21. cikkel összhangban gyűjtött statisztikák alapján megvitatja az I. mellékletben felsorolt területekhez tartozó információk felhasználóközpontú megjelenítésének javítására adódó lehetőségeket;

  Módosítás    155

  Rendeletre irányuló javaslat

  26 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ca)  megvitatja a tagállamok által biztosított szolgáltatási minőség súlyos és folyamatos romlásának eseteit, és amennyiben nem történik korrekciós intézkedés, véleményeket vagy ajánlásokat fogalmaz meg a tagállamok e rendeletben foglaltaknak való megfeleléséről;

  Módosítás    156

  Rendeletre irányuló javaslat

  26 cikk – 1 bekezdés – e pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  e)  segíti a Bizottságot a 7–11. cikkben és a 13. cikkben foglalt követelményeknek való megfelelés nyomon követésében;

  e)  segíti a Bizottságot a 7–13. cikkben foglalt követelményeknek való megfelelés nyomon követésében;

  Módosítás    157

  Rendeletre irányuló javaslat

  26 cikk – 1 bekezdés – h a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ha)  véleményeket ad ki a beépített biztonság és a beépített adatvédelem elve alkalmazásának elősegítését szolgáló eljárásokról vagy szervezeti intézkedésekről;

  Módosítás    158

  Rendeletre irányuló javaslat

  26 cikk – 1 bekezdés – h b pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  hb)  a 15. cikk (3) bekezdésében említett közös felhasználói felület megfelelő működésének lehetővé tétele érdekében véleményeket ad ki és bevált gyakorlatokat cserél az információk, eljárások, valamint segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatások részletes kialakításával, felépítésével és megjelenésével kapcsolatban;

  Módosítás    159

  Rendeletre irányuló javaslat

  26 cikk – 1 bekezdés – 1 h c pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  hc)  megvitatja a 21., 22. és 23. cikkben említett felhasználói visszajelzések és statisztikák gyűjtésével kapcsolatos kérdéseket, hogy folyamatosan javítsák az uniós és nemzeti szinten nyújtott szolgáltatásokat;

  Módosítás    160

  Rendeletre irányuló javaslat

  26 cikk – 1 bekezdés – i a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ia)  tudomásul veszi a 14. cikk (3a) bekezdésében említett összesítő jelentéseket;

  Módosítás    161

  Rendeletre irányuló javaslat

  26 cikk – 1 bekezdés – l a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  l )  fellép a meglévő uniós információs és problémamegoldó portálok összevonása érdekében.

  Módosítás    162

  Rendeletre irányuló javaslat

  26 cikk – 1 bekezdés – l b pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  lb)  iránymutatást ad a nemzeti hatóságok által használt hivatalos vagy nemzeti nyelven vagy nyelveken túl a 7. cikk (2) bekezdésével, a 8. cikk (3) bekezdésével, a 9. cikk (2) bekezdésével és a 11. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban használandó további hivatalos uniós nyelvre vagy nyelvekre vonatkozóan; a koordinációs csoport véleménye figyelembe veszi azt, hogy melyik a polgárok és a vállalkozások által a határokon átnyúló tevékenységek során legszélesebb körben megértett nyelv.

  Módosítás    163

  Rendeletre irányuló javaslat

  27 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A Bizottság elfogadja az éves munkaprogramot, amelyben meghatározza különösen:

  (1)  A Bizottság a portállal foglalkozó koordinációs csoporttal folytatott konzultációt követően elfogadja az éves munkaprogramot, amelyben meghatározza különösen:

  Indokolás

  A módosítás jobban tükrözi a szöveg belső logikáját.

  Módosítás    164

  Rendeletre irányuló javaslat

  28 cikk – 1 bekezdés – a pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a)  az e rendelet uniós szintű végrehajtását támogató informatikai eszközök fejlesztése és karbantartása;

  a)  az e rendelet uniós szintű végrehajtását támogató informatikai eszközök fejlesztése és karbantartása, beleértve a 12. cikkben említett igazolások határokon átnyúló cseréjét célzó technikai rendszer fejlesztését és karbantartását is;

  Módosítás    165

  Rendeletre irányuló javaslat

  28 cikk – 1 bekezdés – c pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  c)  a 2. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett információk tagállamonkénti maximális mennyiségének, valamint a 11. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett eljárások lefolytatására vonatkozó utasításoknak az Unió valamely, a nemzeti nyelvtől eltérő hivatalos nyelvére való lefordítása.

  c)  a 7. cikkben, a 8. cikk (1) bekezdésében, a 9. cikkben és a 11. cikk (1) bekezdésének a) pontjában megállapított információk, magyarázatok és utasítások tagállamonkénti maximális mennyiségének az Unió valamely, a tagállam nemzeti vagy hivatalos nyelvétől vagy adott esetben nemzeti vagy hivatalos nyelveitől eltérő hivatalos nyelvére való lefordítása. Amennyiben a tagállamok nem finanszírozzák saját költségvetésükből az Unió valamely hivatalos, a felhasználók lehető legnagyobb része által értett nyelvére való fordítás költségét, az anyag adott nyelvre való lefordítását kérelmezhetik a Bizottságtól. E fordításoknak elsősorban az I. mellékletben felsorolt valamennyi területhez tartozó alapvető információkra kell kiterjedniük, és – ha ehhez elegendő költségvetés áll rendelkezésre – akkor a 7. cikkben, a 8. cikk (1) bekezdésében, a 9. cikkben és a 11. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott bármely további információra, magyarázatra és utasításra is. A tagállamok a linkeket tartalmazó adattárban szerepeltetik a lefordított információkra mutató linkeket.

  Módosítás    166

  Rendeletre irányuló javaslat

  36 cikk – 1 bekezdés – 8 a pont (új)

  1024/2012/EU rendelet

  Melléklet – 12 a pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  8a.  A melléklet a következő ponttal egészül ki:

   

  „12a.  Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).”

  Módosítás    167

  Rendeletre irányuló javaslat

  37 cikk – 2 bekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A 2. cikket, a 4–11. cikket, a 12. cikk (1)–(6) és (8) bekezdését, a 13. cikket, a 14. cikket, a 15. cikk (1)–(3) bekezdését, a 16. cikket, a 17. cikket, a 21. cikk (1) és (2) bekezdését, a 22. cikk (1)–(4) bekezdését, valamint a 23. cikket [két évvel e rendelet hatálybalépése után]-tól/től kell alkalmazni.

  A 2., 4., 6., 7. és 9. cikket, a 12. cikk (7) bekezdését, a 13. cikket, a 14. cikket, a 15. cikk (1)–(3) bekezdését, a 16. cikket, a 17. cikket, a 21. cikk (1) és (2) bekezdését, a 22. cikk (1)–(4) bekezdését, valamint a 23. cikket [18 hónappal e rendelet hatálybalépése után]-tól/től kell alkalmazni. Az 5., 8. 10. és 11. cikket, valamint a 12. cikk (1)–(6) és (8) bekezdését [két évvel e rendelet hatálybalépése után]-tól/től kell alkalmazni.

  Módosítás    168

  Rendeletre irányuló javaslat

  I melléklet – A polgárok számára releváns információterületek – táblázat

  Terület

  A JOGOKRA, KÖTELEZETTSÉGEKRE ÉS SZABÁLYOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

  Utazás az Unión belül

  •  az uniós polgárok, azok nem uniós polgár családtagjai, az egyedül utazó kiskorúak, valamint az Unión belüli határokon átutazó nem uniós polgárok számára szükséges úti okmányok (személyazonosító igazolvány, vízum, útlevél)

   

  •  az Unión belül és az Unióból kiindulva repülővel, vonattal, hajóval és busszal utazó, valamint az utazási csomagot vagy utazási szolgáltatásegyüttest vásárló személyek jogai és kötelezettségei

   

  •  segítségnyújtás csökkent mozgásképességű személyeknek az Unión belüli és az Unióból kiinduló utazásaik során

   

  •  állatok, növények, alkohol, dohány, cigaretta és egyéb áruk szállítása az Unióban történő utazások során

   

  •  hanghívások, valamint elektronikus üzenetek és elektronikus adatok küldése és fogadása az Unión belül

  Munkavállalás és nyugdíj az Unióban

  •  munkakeresés másik tagállamban

   

  •  munkavállalás másik tagállamban

   

  képesítések elismerése munkavállalás céljából másik tagállamban

   

  adózás másik tagállamban

   

  foglalkoztatási feltételek (beleértve a munkaidőt, a fizetett szabadságot, a szabadnap-jogosultságokat, a túlórával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, az egészségügyi vizsgálatokat, a szerződések megszüntetését, az elbocsátást és a létszámcsökkentést)

   

  egyenlő bánásmód (a munkahelyi hátrányos megkülönböztetés elleni szabályok, a férfiak és nők egyenlő díjazása, a határozott idejű/állandó munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalók egyenlő díjazása)

   

  a különböző típusú tevékenységekre vonatkozó egészségügyi és biztonsági előírások

   

  társadalombiztosítási jogok és kötelezettségek az Unióban, beleértve a nyugdíjfolyósítással kapcsolatosakat is

  Járművek az Unióban

  gépjármű átvitele ideiglenes vagy állandó jelleggel másik tagállamba

   

  vezetői engedély megszerzése és megújítása

   

  kötelező gépjármű-biztosítás kötése

   

  gépjármű vásárlása és értékesítése másik tagállamban

   

  •  gépjármű bérlése

   

  egy ország közlekedési szabályai és járművezetőkre vonatkozó előírásai

  Tartózkodás másik tagállamban

  átköltözés ideiglenes vagy állandó jelleggel másik tagállamba

   

  részvétel a helyhatósági választásokon és az európai parlamenti választásokon

   

  a tartózkodási kártyára vonatkozó követelmények az uniós polgárok és családtagjaik számára, beleértve a nem uniós polgár családtagokat is

  Tanulmányok és szakmai gyakorlat másik tagállamban

  iskolai tanulmányok másik tagállamban

   

  •  egyetemi tanulmányok másik tagállamban

   

  önkéntes munka másik tagállamban

   

  szakmai gyakorlat másik tagállamban

   

  kutatás végzése másik tagállamban oktatási program keretében

  Egészségügyi ellátások

  orvosi ellátás igénybevétele másik tagállamban

   

  vényköteles gyógyszerek vásárlása a rendelvény kiadásának helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban, online vagy személyesen

  Határokon átnyúló családi jogok és kötelezettségek, családokra vonatkozó szabályok

  születés, kiskorú gyermekek felügyelete, szülői felelősség, a határon átnyúló családi helyzetben lévő gyermekekkel kapcsolatos tartási kötelezettségek

   

  vegyes állampolgárságú párkapcsolatok (házasság, különválás, házasság felbontása, házassági vagyonjogi kérdések, élettársak jogai)

   

  örökléssel kapcsolatos jogok másik tagállamban

  Fogyasztók határokon átnyúló helyzetekben

  •  áruk és szolgáltatások (köztük pénzügyi szolgáltatások) vásárlása más tagállamból, online vagy személyesen

   

  bankszámla másik tagállamban

   

  kapcsolódás a közszolgáltatásokhoz, például a gáz-, a villamos, a víz-, a távközlési és az internethálózathoz

   

  fizetési műveletek, beleértve az átutalásokat, valamint a határokon átnyúló fizetési műveletek késedelmét

   

  az áruk és szolgáltatások vásárlásával kapcsolatos fogyasztói jogok és vásárlói garancia

   

  Módosítás

  Terület

  A JOGOKRA, KÖTELEZETTSÉGEKRE ÉS SZABÁLYOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

  Utazás az Unión belül

  •  az uniós polgárok, azok nem uniós polgár családtagjai, az egyedül utazó kiskorúak, valamint az Unión belüli határokon átutazó nem uniós polgárok számára szükséges úti okmányok (személyazonosító igazolvány, vízum, útlevél)

   

  •  az Unión belül és az Unióból kiindulva repülővel, vonattal, hajóval és busszal utazó, valamint az utazási csomagot vagy utazási szolgáltatásegyüttest vásárló személyek jogai és kötelezettségei

   

  •  segítségnyújtás csökkent mozgásképességű személyeknek az Unión belüli és az Unióból kiinduló utazásaik során

   

  •  állatok, növények, alkohol, dohány, cigaretta és egyéb áruk szállítása az Unióban történő utazások során

   

  •  hanghívások, valamint elektronikus üzenetek és elektronikus adatok küldése és fogadása az Unión belül

  Munkavállalás és nyugdíj az Unióban

  •  munkakeresés másik tagállamban

   

  •  munkavállalás másik tagállamban

   

  képesítések elismerése munkavállalás céljából másik tagállamban

   

  adózás másik tagállamban

   

  •  a felelősségre és a biztosításra vonatkozó kötelező szabályok egy másik tagállamban

   

  foglalkoztatási feltételek (beleértve a munkaidőt, a fizetett szabadságot, a szabadnap-jogosultságokat, a túlórával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, az egészségügyi vizsgálatokat, a szerződések megszüntetését, az elbocsátást és a létszámcsökkentést)

   

  •  a kiküldött munkavállalók szociális jogai és foglalkoztatási feltételei

   

  egyenlő bánásmód (a munkahelyi hátrányos megkülönböztetés elleni szabályok, a férfiak és nők egyenlő díjazása, a határozott idejű/állandó munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalók egyenlő díjazása)

   

  a különböző típusú tevékenységekre vonatkozó egészségügyi és biztonsági előírások

   

  társadalombiztosítási jogok és kötelezettségek az Unióban, beleértve a nyugdíjfolyósítással kapcsolatosakat is

  Járművek az Unióban

  gépjármű átvitele ideiglenes vagy állandó jelleggel másik tagállamba

   

  vezetői engedély megszerzése és megújítása

   

  kötelező gépjármű-biztosítás kötése

   

  gépjármű vásárlása és értékesítése másik tagállamban

   

  •  gépjármű bérlése

   

  •  egy ország közlekedési szabályai és járművezetőkre vonatkozó előírásai, így egy másik tagállamban való ideiglenes vagy állandó tartózkodásra vonatkozó autópálya- és kibocsátási matricák

  Tartózkodás másik tagállamban

  átköltözés ideiglenes vagy állandó jelleggel másik tagállamba

   

  ingatlan vásárlása, eladása és adóztatása egy másik tagállamban, beleértve az ingatlan tulajdonlásához és használatához kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket is

   

  részvétel a helyhatósági választásokon és az európai parlamenti választásokon

   

  a tartózkodási kártyára vonatkozó követelmények az uniós polgárok és családtagjaik számára, beleértve a nem uniós polgár családtagokat is

   

  egy másik tagállam területén élő személy honosítására vonatkozó követelmények

   

  •  kötelezettségek halálozás esetén, illetve a földi maradványok hazaszállítása

  Tanulmányok és szakmai gyakorlat másik tagállamban

  bölcsőde, óvoda és iskolai tanulmányok másik tagállamban

   

  •  egyetemi tanulmányok másik tagállamban

   

  •  felnőttképzési központ látogatása másik tagállamban

   

  •  szakoktatás és -képzés elismerése

   

  önkéntes munka másik tagállamban

   

  szakmai gyakorlat másik tagállamban

   

  kutatás végzése másik tagállamban oktatási program keretében

   

   

  Egészségügyi ellátások

  orvosi ellátás igénybevétele másik tagállamban

   

  vényköteles gyógyszerek vásárlása a rendelvény kiadásának helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban, online vagy személyesen

   

  •  egészségbiztosítási fedezet egy másik tagállamban, ideértve az európai egészségbiztosítási kártya igénylésének lehetőségét is

   

  •  megelőző közegészségügyi programok

   

  •  segélyhívó számok

   

  •  idősotthonba költözés

  Határokon átnyúló családi jogok és kötelezettségek, családokra vonatkozó szabályok

  •  születés, kiskorú gyermekek felügyelete, szülői felelősség, béranyaság és örökbefogadás, ideértve a társszülős örökbefogadást is, a határon átnyúló családi helyzetben lévő gyermekekkel kapcsolatos tartási kötelezettségek

   

  •  vegyes állampolgárságú párkapcsolatok, a szexuális irányultság alapján történő megkülönböztetés nélkül (házasság, regisztrált partnerkapcsolat/bejegyzett élettársi kapcsolat, különválás, házasság felbontása, házassági vagyonjogi kérdések, élettársak jogai)

   

  •  örökléssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek másik tagállamban, többek közt az adózási szabályok tekintetében

   

  •  a gyermekek szülők által általi jogellenes külföldre viteléhez kapcsolódó jogi következmények és jogok

  Fogyasztói jogok

  áru, digitális tartalom, tulajdon vagy szolgáltatás (köztük pénzügyi szolgáltatások) vásárlása vagy bérlése más tagállamból, online vagy személyesen

   

  bankszámla másik tagállamban

   

  •  kapcsolódás a közszolgáltatásokhoz, például a gáz-, a villamos, a víz-, a hulladékkezelő, a távközlési és az internethálózathoz

   

  fizetési műveletek, beleértve az átutalásokat, valamint a határokon átnyúló fizetési műveletek késedelmét

   

  az áruk és szolgáltatások vásárlásával kapcsolatos fogyasztói jogok és vásárlói garancia

   

  fogyasztói jogorvoslati és bírósági eljárások

   

  termékbiztonság és -védelem

   

   

  A polgárok és lakosok jogai

  közigazgatási és bírósági petíciók benyújtása nemzeti és uniós szinten

   

    nemek elismerése

  A személyes adatok védelme

    az érintettek általi joggyakorlás az (EU) 2016/679 rendelet értelmében, különös tekintettel a rendelet 2–4. szakaszában említett, a tájékoztatásra és a személyes adatokhoz való hozzáférésre, helyesbítésre és törlésre, illetve kifogásra vonatkozó jogokra

  Módosítás    169

  Rendeletre irányuló javaslat

  I melléklet – A vállalkozások számára releváns információterületek – táblázat

  Terület

  A JOGOKRA, KÖTELEZETTSÉGEKRE ÉS SZABÁLYOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

  Vállalkozás indítása, működtetése és megszüntetése

  cégnyilvántartásba vétel (nyilvántartásba vételi eljárások és jogi formák üzleti tevékenység végzéséhez)

   

  szellemi tulajdonjogok (szabadalmi kérelem; védjegy, rajz vagy formaterv lajstromozása; többszörözési engedély megszerzése)

   

  a kereskedelmi gyakorlatok tisztességessége és átláthatósága, beleértve az áruk és szolgáltatások értékesítésével kapcsolatos fogyasztói jogokat és vásárlói garanciát

   

  online fizetési szolgáltatások határokon átnyúló fizetések számára online értékesített áruk és szolgáltatások esetén

   

  a szerződési jogból eredő jogok és kötelezettségek, ideértve a késedelmi kamatokat is

   

  fizetésképtelenségi eljárás és a vállalkozás felszámolása

   

  hitelbiztosítás

   

  vállalatok egyesülése, vállalat értékesítése

  Személyzet

  foglalkoztatási feltételek (beleértve a munkaidőt, a fizetett szabadságot, a szabadnap-jogosultságokat, a túlórával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, az egészségügyi vizsgálatokat, a szerződések megszüntetését, az elbocsátást és a létszámcsökkentést)

   

  társadalombiztosítási jogok és kötelezettségek az Unióban (munkáltatóként való regisztráció, a munkavállalók bejelentése, a munkavállaló munkaszerződésének megszűnéséről való értesítés, társadalombiztosítási járulékok fizetése, a nyugdíjakhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek)

   

  munkavállalók más tagállamokban való foglalkoztatása (a munkavállalók kiküldetése, a szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó szabályok, a munkavállalók tartózkodási követelményei)

   

  egyenlő bánásmód (a munkahelyi hátrányos megkülönböztetés elleni szabályok, a férfiak és nők egyenlő díjazása, a határozott idejű/állandó munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalók egyenlő díjazása)

   

  •  a személyzet érdekképviseletére vonatkozó szabályok

  Adózás

  •  héa: a héával kapcsolatos általános szabályokra, a héakulcsokra és a héamentességekre, a héanyilvántartásba vételre és a héabefizetésre, valamint a héavisszatérítésre vonatkozó információk

   

  jövedéki adó: az általános szabályokra, az adókulcsokra és a mentességekre vonatkozó információk

   

  •  egyéb adók: befizetés, adókulcsok

  Termékek

  a CE-jelölés megszerzése

   

  az alkalmazandó szabványok és műszaki előírások azonosítása, a termékek tanúsíttatása

   

  az uniós előírások hatálya alá nem tartozó termékek kölcsönös elismerése

   

  a veszélyes vegyi anyagok osztályozására, címkézésére és csomagolására vonatkozó követelmények

   

  távértékesítés/üzlethelyiségen kívüli értékesítés: az ügyfeleknek előre adandó tájékoztatás, a szerződés írásban történő megerősítése, a szerződéstől való elállás, az áru kiszállítása, egyéb konkrét kötelezettségek

   

  hibás termék: fogyasztói jogok és vásárlói garancia, értékesítés utáni felelősség, a károsult fél jogorvoslati lehetőségei

   

  tanúsítás, címkézés (EMAS, energiacímkézés, környezettudatos tervezés, uniós ökocímke)

   

  •  újrahasznosítás és hulladékgazdálkodás

  Szolgáltatások

  az üzleti tevékenység megkezdéséhez szükséges engedélyek beszerzése

   

  hatóságok értesítése határokon átnyúló tevékenységek végzéséről

   

  •  szakmai képesítések elismerése

  Vállalkozásfinan-szírozás

  uniós szintű finanszírozáshoz jutás, beleértve az uniós finanszírozási programokat és a vállalkozási támogatásokat

   

  nemzeti szintű finanszírozáshoz jutás

   

  vállalkozók számára indított kezdeményezések (új vállalkozók számára szervezett csereprogramok, mentori programok stb.)

  Közbeszerzés

  •  nyilvános közbeszerzési eljáráson való részvétel: szabályok és eljárások

   

  nyilvános ajánlati felhívás alapján ajánlat online benyújtása

   

  közbeszerzési eljárással kapcsolatos szabálytalanságok jelentése

  Munkahelyi egészségvédelem és biztonság

  a különböző típusú tevékenységekre vonatkozó egészségügyi és biztonsági előírások, beleértve a kockázatmegelőzést, a tájékoztatást és a képzést

   

  Módosítás

  Terület

  A JOGOKRA, KÖTELEZETTSÉGEKRE ÉS SZABÁLYOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

  Vállalkozás indítása, működtetése és megszüntetése

  •  cég nyilvántartásba vétele, módosítása vagy bezárása (nyilvántartásba vételi eljárások és jogi formák üzleti tevékenység végzéséhez)

   

  •  vállalkozás áttelepítése egyik tagállamból egy másikba

   

  •  szellemi tulajdonjogok (szabadalmi kérelem; védjegy, rajz vagy formaterv lajstromozása; többszörözési engedély megszerzése, alkalmazandó kivételek)

   

  a kereskedelmi gyakorlatok tisztességessége és átláthatósága, beleértve az áruk és szolgáltatások értékesítésével kapcsolatos fogyasztói jogokat és vásárlói garanciát

   

  online fizetési szolgáltatások határokon átnyúló fizetések számára online értékesített áruk és szolgáltatások esetén

   

  a szerződési jogból eredő jogok és kötelezettségek, ideértve a késedelmi kamatokat is

   

  fizetésképtelenségi eljárás és a vállalkozás felszámolása

   

  hitelbiztosítás

   

  vállalatok egyesülése, vállalat értékesítése

   

  •  a vezetőség felelőssége

  Személyzet

  foglalkoztatási feltételek (beleértve a munkaidőt, a fizetett szabadságot, a szabadnap-jogosultságokat, a túlórával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, az egészségügyi vizsgálatokat, a szerződések megszüntetését, az elbocsátást és a létszámcsökkentést)

   

  társadalombiztosítási jogok és kötelezettségek az Unióban (munkáltatóként való regisztráció, a munkavállalók bejelentése, a munkavállaló munkaszerződésének megszűnéséről való értesítés, társadalombiztosítási járulékok fizetése, a nyugdíjakhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek)

   

  munkavállalók más tagállamokban való foglalkoztatása (a munkavállalók kiküldetése, a szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó szabályok, a munkavállalók tartózkodási követelményei)

   

  egyenlő bánásmód (a munkahelyi hátrányos megkülönböztetés elleni szabályok, a férfiak és nők egyenlő díjazása, a határozott idejű/állandó munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalók egyenlő díjazása)

   

  •  a személyzet érdekképviseletére vonatkozó szabályok

  Adózás

  •  héa: a héával kapcsolatos általános szabályokra, a héakulcsokra és a héamentességekre, a héanyilvántartásba vételre és a héabefizetésre, valamint a héavisszatérítésre vonatkozó információk

   

  jövedéki adó: az általános szabályokra, az adókulcsokra és a mentességekre vonatkozó információk

   

  •  vám és a behozatalra, a behozatali vámeljárásokra és a kiviteli vámeljárásokra kivetett egyéb adók és illetékek

   

  •  egyéb adók: befizetés, adókulcsok, adóbevallások

  Termékek

  •  a CE-jelölés megszerzése és termékkövetelmények

   

  az alkalmazandó szabványok és műszaki előírások azonosítása, a termékek tanúsíttatása

   

  az uniós előírások hatálya alá nem tartozó termékek kölcsönös elismerése

   

  a veszélyes vegyi anyagok osztályozására, címkézésére és csomagolására vonatkozó követelmények

   

  távértékesítés/üzlethelyiségen kívüli értékesítés: az ügyfeleknek előre adandó tájékoztatás, a szerződés írásban történő megerősítése, a szerződéstől való elállás, az áru kiszállítása, egyéb konkrét kötelezettségek

   

  hibás termék: fogyasztói jogok és vásárlói garancia, értékesítés utáni felelősség, a károsult fél jogorvoslati lehetőségei

   

  tanúsítás, címkézés (EMAS, energiacímkézés, környezettudatos tervezés, uniós ökocímke)

   

  •  újrahasznosítás és hulladékgazdálkodás

  Szolgáltatások

  az üzleti tevékenység megkezdéséhez szükséges engedélyek beszerzése

   

  hatóságok értesítése határokon átnyúló tevékenységek végzéséről

   

  •  szakmai képesítések, szakoktatás és -képzés elismerése

  Vállalkozásfinanszírozás

  uniós szintű finanszírozáshoz jutás, beleértve az uniós finanszírozási programokat és a vállalkozási támogatásokat

   

  nemzeti szintű finanszírozáshoz jutás

   

  vállalkozók számára indított kezdeményezések (új vállalkozók számára szervezett csereprogramok, mentori programok stb.)

  Közbeszerzés

  •  nyilvános közbeszerzési eljáráson való részvétel: szabályok és eljárások

   

  nyilvános ajánlati felhívás alapján ajánlat online benyújtása

   

  közbeszerzési eljárással kapcsolatos szabálytalanságok jelentése

  Munkahelyi egészségvédelem és biztonság

  a különböző típusú tevékenységekre vonatkozó egészségügyi és biztonsági előírások, beleértve a kockázatmegelőzést, a tájékoztatást és a képzést

  Módosítás    170

  Rendeletre irányuló javaslat

  II melléklet – táblázat

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Életesemények

  Eljárások

  Várt eredmény

  Születés

  Születési anyakönyvi kivonat igénylése

  Születési anyakönyvi kivonat

  Tanulmányok

  Tanulmányi ösztöndíj igénylése állami intézménytől

  Határozat az ösztöndíjkérelemről

  Munka

  Társadalombiztosítási ellátásra való bejelentkezés

  Kézhezvétel visszaigazolása

   

  Képesítés elismerésének kérelmezése

  Határozat az elismerés iránti kérelemről

  Költözés

  Lakcímváltozás bejelentése

  Az új cím bejegyzésének megerősítése

   

  Személyazonosító igazolvány vagy útlevél igénylése / megújítása

  Személyazonosító igazolvány vagy útlevél kiállítása vagy megújítása

   

  Gépjármű nyilvántartásba vétele

  Forgalmi engedély

  Nyugdíjba vonulás

  Nyugdíj és előnyugdíj igénylése állami vagy félig állami nyugdíjrendszerektől

  Határozat a nyugdíj-, illetve előnyugdíj-igénylésről

  Vállalkozásindítás

  Üzleti tevékenység általános bejegyzése, kivéve az EUMSZ 54. cikkének második bekezdése szerinti társaságok alapítására vonatkozó eljárásokat

  A vállalkozás működésének megkezdéséhez szükséges valamennyi lépés teljesítésének igazolása

   

  Munkáltató (természetes személy) állami vagy félig állami nyugdíj- és biztosítási rendszereknél való regisztrációja

  Társadalombiztosítási nyilvántartási szám

   

  Munkavállaló állami vagy félig állami nyugdíj- és biztosítási rendszereknél való bejelentése

  Társadalombiztosítási nyilvántartási szám

  Üzleti tevékenység végzése

  A társadalombiztosítási rendszerek értesítése a munkavállalóval kötött szerződés megszűnéséről

  Az értesítés kézhezvételének igazolása

   

  A munkavállalók társadalombiztosítási járulékainak befizetése

  A munkavállalók társadalombiztosítási járulékainak befizetéséről szóló elismervény vagy más igazolás

   

  Módosítás

  Életesemények

  Eljárások

  Várt eredmény

  Születés

  Születési anyakönyvi kivonat igénylése

  Születési anyakönyvi kivonat vagy a születés nyilvántartásba vételének igazolása

  Tartózkodási hely

  Tartózkodási engedély igénylése vagy tartózkodási kártya igénylése és megújítása

  A nyilvántartásba vétel és tartózkodási hely igazolása vagy tartózkodási kártya kiállítása vagy megújítása

  Tanulmányok

  Tanulmányi ösztöndíj igénylése állami szervtől vagy intézménytől

  Határozat az ösztöndíjkérelemről

   

  Beiratkozás állami felsőoktatási intézménybe

  Határozat a beiratkozásról

   

  Bizonyítvány megszerzéséről szóló tanúsítvány és képesítés megszerzéséről szóló tanúsítvány kérelmezése állami szervezettől vagy intézménytől

  Képesítés megszerzéséről szóló bizonyítvány vagy tanúsítvány másolata

  Munka

  Társadalombiztosítási ellátásra való bejelentkezés

  Kézhezvétel visszaigazolása

   

  Szakmai képesítés elismerésének kérelmezése

  Határozat az elismerés iránti kérelemről

   

  Képesítés elismerésének kérelmezése

  Határozat az elismerés iránti kérelemről

   

  Jövedelemadó-bevallás

  A bevallás kézhezvételének visszaigazolása

  Költözés

  Lakcímváltozás bejelentése

  Az új cím bejegyzésének megerősítése és a korábbi cím törlése a nyilvántartásból

   

  Személyazonosító igazolvány vagy útlevél igénylése / megújítása

  Személyazonosító igazolvány vagy útlevél kiállítása vagy megújítása

   

  Gépjármű nyilvántartásba vétele

  Forgalmi engedély

   

  Állami szervezet vagy intézmény által kiadott autópálya-matrica vagy kibocsátási matrica megszerzése

  Autópálya-matrica vagy kibocsátási matrica kézhez vétele

  Nyugdíjba vonulás

  Nyugdíj és előnyugdíj igénylése állami vagy félig állami nyugdíjrendszerektől

  Határozat a nyugdíj-, illetve előnyugdíj-igénylésről

   

  Nyugdíjszámla-mérleggel kapcsolatos információ igénylése állami vagy félig állami nyugdíjrendszerektől

  Nyugdíjszámlamérleg-kivonat

  Vállalkozásindítás

  Üzleti tevékenység bejelentése, az arra vonatkozó engedélyek, üzleti tevékenység módosítása és üzleti tevékenység beszüntetése csődeljárás vagy felszámolási eljárás nélkül, kivéve az EUMSZ 54. cikkének második bekezdése szerinti társaságok alapítására vonatkozó eljárásokat és az üzleti tevékenység cégnyilvántartásba való bejegyzése.

  Az üzleti tevékenység módosításaira vonatkozó bejegyzés visszaigazolása

   

  Héa-nyilvántartásba vétel

  Héaazonosító szám

   

  Jövedelemadó-nyilvántartásba vétel

  Adóazonosító szám

   

  Munkáltató (természetes személy) állami vagy félig állami nyugdíj- és biztosítási rendszereknél való regisztrációja

  Társadalombiztosítási nyilvántartási szám (vagy a bejegyzés más megerősítése)

   

  Munkavállaló állami vagy félig állami nyugdíj- és biztosítási rendszereknél való bejelentése

  Társadalombiztosítási nyilvántartási szám (vagy a bejelentés más megerősítése)

   

  Héabevallások

  A héabevallás kézhezvétele

   

  Vállalat/vállalkozás adóbevallása

  A bevallás kézhezvételének visszaigazolása

  Üzleti tevékenység végzése

  A társadalombiztosítási rendszerek értesítése a munkavállalóval kötött szerződés megszűnéséről

  Az értesítés kézhezvételének igazolása

   

  A munkavállalók társadalombiztosítási járulékainak befizetése

  A munkavállalók társadalombiztosítási járulékainak befizetéséről szóló elismervény vagy más igazolás

   

  Héaköteles tevékenység beszüntetésének bejelentése

  Az értesítés kézhezvételének igazolása

  Módosítás    171

  Rendeletre irányuló javaslat

  III melléklet – 7 a pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  7a.  Adatvédelmi felügyeleti hatóságok

  Módosítás    172

  Rendeletre irányuló javaslat

  III melléklet – 7 b pont (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  7b.  Az illetékes hatóságok, az Európai Bizottság, az Unió hivatalai és ügynökségei, illetve a részben vagy egészben magánkézben lévő szervezetek által kínált segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatások, amennyiben ezek a szolgáltatások megfelelnek az e rendeletben meghatározott minőségi kritériumoknak

  • [1]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

  INDOKOLÁS

  I. Bevezetés

  Hogy választ adjon arra felhívásra, hogy egy mélyebb és méltányosabb belső piacot kell létrehozni a polgárok és vállalkozások számára, ami a Jean-Claude Juncker vezette Európai Bizottság 10 kiemelt prioritásának egyike, ez a kezdeményezés egy kiemelt intézkedést hajt végre, amelynek célja, hogy segítsen a polgároknak és a vállalkozásoknak az új digitális eszközök és e-kormányzati stratégiák által kínált előnyök teljes körű kihasználásában, amikor egy uniós tagállamban utaznak, dolgoznak, tanulnak vagy vállalkoznak.

  A polgárok és vállalkozások sajnos jelentős akadályokkal találják szemben magukat, amikor egy másik uniós tagállamba kívánnak költözni, ott akarnak tanulni, élni, illetve ott szeretnének termékeket értékesíteni vagy szolgáltatásokat nyújtani. A mindennapi tevékenységeikkel kapcsolatos megfelelő, pontos és érthető információk megtalálása, valamint a nemzeti közigazgatási eljárások online igénybevétele és lefolytatása továbbra is bonyolult, időigényes és költséges – ha egyáltalán lehetséges. Ezekkel a problémákkal azok a polgárok is szembesülhetnek, akik az egyik tagállam állampolgárai, de egy másik tagállamban élnek, és a származási tagállamuk eljárásait kívánják igénybe venni. Európának és a tagállamoknak erőteljesebb ösztönzőre van szüksége ahhoz, hogy ambiciózusabb határokon átnyúló és nemzeti e-kormányzati stratégiákat fogadjanak el, hogy az uniós polgárok és vállalkozások teljes mértékben élvezhessék a rendelkezésre álló technológiai fejlesztések előnyeit.

  A javasolt rendelet azzal a céllal terjeszti elő ezt a kezdeményezést, hogy eleget tegyen a nyílt, hatékony és befogadó közigazgatás iránti egyre nagyobb európai igénynek, amely közigazgatás ambiciózus e-kormányzati megközelítéseken alapul, határok nélküli, egyénre szabott, felhasználóbarát és „végponttól végpontig” jellegű digitális közszolgáltatásokat nyújtva. A rendelet egy központosított egyablakos ügyintézési pontra, az „egységes digitális ügyfélkapura” tesz javaslatot, amely hozzáférést biztosít majd az uniós polgárok és vállalkozások számára az összes olyan információhoz, amelyre az Unión belüli szabad mozgáshoz való joguk gyakorlása során szükségük van. Továbbá megkülönböztetésmentes módon biztosítja az online eljárásokhoz (amennyiben egy adott tagállam állampolgára számára egy adott eljárás áll rendelkezésre, azt más tagállamok felhasználói számára is elérhetővé kell tenni), valamint a segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Azt is kötelezővé teszi a tagállamok számára, hogy teljes körű online hozzáférést biztosítsanak a legfontosabb és a polgárok és vállalkozások által leggyakrabban használt eljárásokhoz.

  II. A javaslat előkészítése

  A javaslat az érdekelt felekkel folytatott széles körű konzultációkon és egy hatásvizsgálaton alapul. A konzultáció az érdekelt feleknek szóló munkaértekezletet, nyilvános online konzultációt, valamint az érdekelt felekkel és a tagállamokkal folytatott kétoldalú megbeszéléseket is magában foglalt. A konzultáció során nyert fő tanulság, hogy meg kell oldani az egységes piaccal kapcsolatos információk mennyiségével és minőségével, az elektronikus eljárásokkal és az igénybe vehető segítségnyújtó szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseket. A kezdeményezés céljai széles körű támogatást élveznek, valamint az érintettek részéről nagyfokú érdeklődés mutatkozik annak sikeres végrehajtása iránt.

  A javaslatot egy hatásvizsgálat támasztja alá, amely arra mutatott rá, hogy a legjobb lehetőség egy összehangolt uniós megközelítést kialakítása, amelynek keretében az információk, eljárások és segítségnyújtó szolgáltatások egy uniós keresőeszközön keresztül lelhetők fel. A tagállamok fogják kezelni a tartalmat és a nemzeti szabályok és kötelezettségek alapvető követelményeit. Mindez egyértelmű és érvényesíthető minőségi kritériumokkal egészül ki, valamint azzal, hogy valamennyi kulcsfontosságú eljárás online elérhető.

  III. Az előadó álláspontja

  Az előadó teljes mértékben támogatja az Európai Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy egy olyan egyablakos ügyintézési pontot hozzon létre, amely jó minőségű információkat nyújt, és hozzáférést biztosít a polgárok és vállalkozások számára az online közigazgatási eljárásokhoz és a segítségnyújtó szolgáltatásokhoz.

  Az internet és a digitális technológiák átalakítják az emberek és a vállalkozások életvitelét, munkavégzését, vállalkozási tevékenységét és utazását. Ezért az előadó támogatja azt az elképzelést, hogy az Uniónak és a tagállamoknak a közigazgatás digitalizálása felé kell elmozdulnia, amelynek során néhány közigazgatási eljárást, információt és jogorvoslati lehetőséget online formában, a tagállamok nemzeti vagy hivatalos nyelvein túl legalább egy további nyelven bocsátanak a polgárok rendelkezésére. A belső piacon a jogaik gyakorlása érdekében a polgárok számára is fontos, hogy ezek az információk és eljárások megkülönböztetésmentes módon online a rendelkezésükre álljanak.

  Ugyanakkor az előadó számos olyan elemet talált, amelyek további megvitatást és pontosítást igényelnek. Az előadó egyrészt foglalkozik az európai adatvédelmi biztos véleményével, amely észrevételeket és ajánlásokat fogalmaz meg arról, hogyan lehet jobb védelmet biztosítani a magánélethez való jog és a személyes adatok számára a javasolt rendeletben. Másrészt az előadó számos javítást javasol a tájékoztatással, az online eljárásokkal és a segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokkal kapcsolatos minőségi követelmények tekintetében. Harmadrészt az előadó további rendelkezéseket javasol az online eljárásokhoz való hozzáférés követelményeinek tisztázására. Végezetül pedig az előadó támogatja a belső piaci információs rendszerről szóló rendelet (IMI) módosításait.

  1. Az európai adatvédelmi biztos véleménye – az egyszeri adatszolgáltatás elve

  Az európai adatvédelmi biztos az Európai Bizottság és a Parlament által a 45/2001/EK rendelet 28. cikkének (2) bekezdése szerint előterjesztett külön kérelem alapján nyilvánított véleményt. A vélemény ajánlásokat fogalmaz meg az egyszeri adatszolgáltatás elvének végrehajtásával kapcsolatban, amely biztosítani kívánja, hogy a polgároknak és a vállalkozásoknak ugyanazt az információt csak egyszer kelljen benyújtania a közigazgatási szerveknek, amelyet aztán újra fel lehet használni.

  Az előadó támogatja európai adatvédelmi biztos véleményében megfogalmazott ajánlásokat, és hangsúlyozza, hogy annak érdekében, hogy az uniós szintű egyszeri adatszolgáltatás elvének végrehajtása sikeres legyen, és biztosítani lehessen a határon átnyúló, jogszerű adatcserét, az egyszeri adatszolgáltatás elvét a meglévő adatvédelmi elvekkel összhangban kell bevezetni. Az előadó támogatja azokat az erőfeszítéseket, amelyek célja biztosítani, hogy az egyének ellenőrzést gyakoroljanak a személyes adataik felett, megkövetelve „a felhasználó kifejezett kérését”, mielőtt a igazolásoknak bármiféle átadására sor kerülhetne a hatáskörrel rendelkező hatóságok között, valamint hogy felkínálja a felhasználónak, hogy „betekinthessen” az átadandó igazolásokba .

  Az előadó azonban úgy véli, hogy néhány elem még további pontosítást igényel. E problémák kezelése érdekében az előadó számos kérdés vonatkozásában fogalmaz meg ajánlásokat az igazolások határon átnyúló átadásának jogalapjára, a célhoz kötöttségre, az egyszeri adatszolgáltatás elve hatályának korlátjaira és a felhasználói ellenőrzés gyakorlati kérdéseire vonatkozóan. Az előadó fő ajánlásai azt is tisztázzák, hogy a javaslat – a felsorolt négy irányelvben foglalt vagy egyébként a vonatkozó uniós vagy a nemzeti jog által meghatározott célokon túl – nem ad jogalapot a technikai rendszer információcserére történő felhasználására. A javaslat nem kívánja korlátozni az általános adatvédelmi rendelet szerinti célhoz kötöttség elvét.

  2. A tájékoztatásra, online eljárásokra és a segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatásokra vonatkozó minőségi követelmények

  A minőségi követelményekkel kapcsolatban az előadó támogatja az Európai Bizottság általános megközelítését. Az előadó hangsúlyozza, hogy az egységes digitális ügyfélkapu minősége a portálon keresztül nyújtott uniós és nemzeti szolgáltatások minőségétől függ. Ahhoz, hogy az egységes digitális ügyfélkapu eleget tegyen a felhasználók igényeinek, magas szintű minőségi normákat kell meghatározni az információk, az online eljárások és a segítségnyújtó és problémamegoldó szolgáltatások tekintetében. Az európai és nemzeti szinten nyújtott online tájékoztatással és szolgáltatásokkal kapcsolatos rossz tapasztalatok ahhoz vezetnek, hogy a felhasználók negatívan ítélik meg az egységes digitális ügyfélkaput.

  Ezért az előadó a minőségi követelmények megerősítése érdekében több ponton is javítja a jelenlegi tervezetet. Az előadó ajánlásaival összhangban biztosítani kell, hogy az információk könnyen érthetők legyenek, és így a lehető legtöbb felhasználó használhassa ki az e rendeletben előírt információk és szolgáltatások előnyeit. E tekintetben az előadó több módosítást is javasolt annak biztosítása érdekében, hogy a javaslat alkalmazási körébe tartozó nemzeti és uniós weblapok hozzáférhetők legyenek a fogyatékossággal élő felhasználók számára is. Az előadó azt is javasolja, hogy minőségi követelményeket kell bevezetni az Európai Bizottság által támogatott közös felhasználói felületre. Az Európai Bizottságnak és a nemzeti koordinátoroknak a koordinációs csoporton keresztül ellenőrizniük kell a minőségi kritériumok betartását, és lehetőséget kell biztosítani számukra, hogy a minőség súlyos és tartós romlása esetén átmenetileg lekapcsolják a szolgáltatást, vagy utolsó lehetőségként szankciók kiszabását mérlegeljék, illetve a tagállamokkal együtt közös fellépést kezdeményezzenek a szolgáltatások javítása vagy kijavítása érdekében.

  3. Az online eljárásokhoz való hozzáférés

  Az előadó az 5. cikk (1) bekezdését a 11. cikkbe emeli át. A módosításra azért van szükség, hogy tisztázzák az 5. cikkben és a 11. cikkben meghatározott online eljárások közötti különbséget. A II. mellékletben az 5. cikkel összefüggésben felsorolt online eljárások kötelezőek a tagállamok számára. Következésképpen a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az 5. cikkben említett eljárások teljes mértékben online elérhetőek és hozzáférhetőek legyenek valamennyi felhasználó számára. Az előadó tisztázza továbbá, hogy mit jelent a „teljes mértékben online” kifejezés, és mely eljárásokat kell bevonni a II. mellékletbe. Az előadó fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy ez a rendelet nem érinti az uniós és/vagy nemzeti jog meglévő alapvető rendelkezéseit, és hogy a tagállamok továbbra is saját nemzeti igényeiknek megfelelő módon szervezik meg nemzeti szolgáltatásaikat és eljárásaikat.

  Másrészről a 11. cikk biztosítja, hogy ha a tagállamok bizonyos eljárásokat bocsátanak az állampolgáraik rendelkezésére, akkor ezeket az eljárásokat megkülönböztetéstől mentes módon a határokon túli felhasználók számára is elérhetővé kell tenniük, hogy azok gyakorolhassák az uniós jogból eredő belső piaci jogaikat, és eleget tegyenek ezeknek a kötelezettségeknek és szabályoknak. Az előadó támogatja ezt a célkitűzést, de azt is hangsúlyozza, hogy a határokon túli felhasználók esetében használt technikai követelményeket a nemzeti eljárásokkal és követelményekkel összhangban a nemzeti felhasználók esetében is lehetővé kell tenni.

  4. A belső piaci információs rendszerről (IMI) szóló rendelet módosítása

  Az előadó egyetért az IMI rendelet javasolt módosításaival, amelyek megerősítik és naprakésszé teszik az IMI koordinált felülvizsgálati rendszerére vonatkozó rendelkezéseket, és amelyek lehetővé teszik az Európai Adatvédelmi Testület számára, hogy az általános adatvédelmi rendelet keretében az információcsere érdekében részesüljön az IMI által nyújtott technikai lehetőségekből. Az IMI rendelet módosításaival kapcsolatban az európai adatvédelmi biztos azt javasolja, hogy az IMI rendelet melléklete egészüljön ki az általános adatvédelmi rendelettel, hogy az IMI felhasználási lehetőségei közé az adatvédelem is bekerülhessen.

  ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

  Cím

  Információkat, eljárásokat, valamint támogató és problémamegoldó szolgáltatásokat biztosító egységes digitális portál létrehozása

  Hivatkozások

  COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD)

  Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

  2.5.2017

   

   

   

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  IMCO

  12.6.2017

   

   

   

  Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  ITRE

  12.6.2017

  LIBE

  12.6.2017

   

   

  Nem nyilvánított véleményt

         A határozat dátuma

  ITRE

  30.5.2017

  LIBE

  5.2.2018

   

   

  Előadók

         A kijelölés dátuma

  Marlene Mizzi

  30.5.2017

   

   

   

  Vizsgálat a bizottságban

  11.10.2017

  21.11.2017

  22.1.2018

  21.2.2018

  Az elfogadás dátuma

  22.2.2018

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  33

  3

  0

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Marco Zullo

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok

  Lucy Anderson, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Kaja Kallas, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Ulrike Trebesius, Lambert van Nistelrooij

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

  Gabriel Mato, Flavio Zanonato, Jaromír Štětina

  Benyújtás dátuma

  6.3.2018

  NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

  33

  +

  ALDE

  ECR

  EFDD

  GUE/NGL

  PPE

   

   

   

  S&D

   

  Verts/ALE

  Kaja Kallas, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

  Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Ulrike Trebesius

  Marco Zullo

  Dennis de Jong

  Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Antonio López-Istúriz White, Gabriel Mato, Andreas Schwab, Jaromir Stetina, Adam Szejnfeld, Róza Gräfin von Thun und Hoheinstein, Mihai Turcanu, Lambert van Nistelrooij

  Lucy Anderson, Nicola Danti, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Flavio Zanonato

  Pascal Durand, Igor Soltes

  3

  -

  EFDD

  ENF

  John Stuart Agnew, Robert Jaroslaw Iwaszkiewicz

  Mylène Troszczynski

  0

  0

   

   

  Jelmagyarázat:

  +  :  mellette

  -  :  ellene

  0  :  tartózkodik

  Utolsó frissítés: 2018. március 21.
  Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat