Procedūra : 2017/0086(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0054/2018

Pateikti tekstai :

A8-0054/2018

Debatai :

PV 12/09/2018 - 17
CRE 12/09/2018 - 17

Balsavimas :

PV 13/09/2018 - 10.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0349

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1283kWORD 172k
8.3.2018
PE 612.231v03-00 A8-0054/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrųjų skaitmeninių vartų sukūrimo informacijai teikti, procedūroms atlikti ir pagalbos bei problemų sprendimo paslaugoms teikti, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012

(COM(2017) 0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD))

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

Pranešėja: Marlene Mizzi

ERRATA/ADDENDA
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrųjų skaitmeninių vartų sukūrimo informacijai teikti, procedūroms atlikti ir pagalbos bei problemų sprendimo paslaugoms teikti, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012

(COM(2017) 0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017) 0256),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 21 straipsnio 2 dalį, 48 straipsnį ir 114 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0141/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. spalio 18 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą (A8-0054/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  Komunikate dėl bendrosios skaitmeninės rinkos17 pripažįstamas interneto ir skaitmeninių technologijų vaidmuo sukuriant labai didelių inovacijų, augimo ir darbo vietų kūrimo galimybių ir taip keičiant žmonių gyvenimą ir darbo formas. Komisija pripažįsta, kad piliečių ir įmonių veiklos, vykdomos savo šalyje, taip pat tarpvalstybinės veiklos poreikiai galėtų būti geriau tenkinami išplečiant ir integruojant esamus Europos portalus, tinklus, paslaugas ir sistemas ir susiejant juos į bendruosius skaitmeninius vartus. Sąjungos 2016–2020 m. e. valdžios veiksmų plane18 bendrieji skaitmeniniai vartai įtraukti į sąrašą kaip vienas jos 2017 m. įgyvendintinų veiksmų. ES pilietybės ataskaitoje19 bendrieji skaitmeniniai vartai laikomi ES pilietybės teisių srities prioritetiniu tikslu;

(2)  Komunikate dėl bendrosios skaitmeninės rinkos17 pripažįstamas interneto ir skaitmeninių technologijų vaidmuo sukuriant palankesnių inovacijų, augimo ir darbo vietų kūrimo galimybių ir taip keičiant žmonių gyvenimą ir piliečių, įmonių ir jų darbuotojų bendravimo būdą, galimybę susipažinti su informacija ir įgyti žinių, vartojimo, dalyvavimo ir darbo formas. Komunikate ir keliose Europos Parlamento priimtose rezoliucijose pripažįstama, kad piliečių ir įmonių veiklos, vykdomos savo šalyje, taip pat tarpvalstybinės veiklos poreikiai galėtų būti geriau tenkinami išplečiant ir integruojant esamus Europos ir nacionalinius portalus, interneto svetaines, tinklus, paslaugas ir sistemas ir susiejant juos į „bendruosius skaitmeninius vartus“, tuo sukuriant Europos vieno langelio principu veikiantį centrą. Sąjungos 2016–2020 m. e. valdžios veiksmų plane18 bendrieji skaitmeniniai vartai įtraukti į sąrašą kaip vienas jos 2017 m. įgyvendintinų veiksmų. ES pilietybės ataskaitoje19 bendrieji skaitmeniniai vartai laikomi ES pilietybės teisių srities prioritetiniu tikslu;

__________________

__________________

17 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos bendrosios skaitmeninės rinkos strategija“, COM(2015) 192 final, 2015 5 6.

17 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos bendrosios skaitmeninės rinkos strategija“, COM(2015) 192 final, 2015 5 6.

18 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „2016–2020 m. ES e. valdžios veiksmų planas. Valdžios skaitmeninių permainų spartinimas“, COM(2016) 0179 final.

18 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „2016–2020 m. ES e. valdžios veiksmų planas. Valdžios skaitmeninių permainų spartinimas“, COM(2016) 0179 final.

19 ES pilietybės ataskaita „Piliečių teisių stiprinimas demokratinių pokyčių Sąjungoje“, 2017 m. sausio 24 d., COM(2017) 30/2 final.

19 ES pilietybės ataskaita „Piliečių teisių stiprinimas demokratinių pokyčių Sąjungoje“, 2017 m. sausio 24 d., COM(2017) 30/2 final.

Pagrindimas

Geriau atspindima skaitmeninių technologijų svarba keičiant žmonių gyvenimą ir piliečių, įmonių ir jų darbuotojų bendravimo būdą, galimybę susipažinti su informacija ir įgyti žinių, išradimo, vartojimo, dalyvavimo ir darbo formas. Be to, pabrėžiama, kad svarbu integruoti visus Europos ir nacionalinius portalus į vieną bendrą Europos vieno langelio principu veikiantį centrą.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  Europos Parlamentas ir Taryba ne kartą ragino parengti visapusiškesnių, naudotojams lengviau prieinamų informacijos ir pagalbos priemonių rinkinį, kad įmonės galėtų lengviau spręsti su bendrąja rinka susijusius klausimus, taip pat ragino stiprinti ir racionalizuoti bendrosios rinkos priemones siekiant geriau patenkinti su tarpvalstybine veikla susijusius piliečių ir įmonių poreikius;

(3)  Europos Parlamentas ir Taryba ne kartą ragino parengti visapusiškesnių, naudotojams lengviau prieinamų informacijos ir pagalbos priemonių rinkinį, kad piliečiai ir įmonės galėtų lengviau spręsti su bendrąja rinka susijusius klausimus, taip pat ragino stiprinti ir racionalizuoti bendrosios rinkos priemones siekiant geriau patenkinti su tarpvalstybine veikla susijusius piliečių ir įmonių poreikius;

Pagrindimas

Europos Parlamentas ne kartą reikalavo teikti daugiau informacijos ir pagalbos, kad padėtų piliečiams ir įmonėms.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  šiuo reglamentu reaguojama į minėtus raginimus ir piliečiams ir įmonėms suteikiama paprasta prieiga prie informacijos, procedūrų ir pagalbos bei problemų sprendimo paslaugų, kurių jiems reikia, kad galėtų naudotis savo teisėmis vidaus rinkoje. Šiuo reglamentu sukuriami bendrieji skaitmeniniai vartai; įgyvendindamos šią iniciatyvą, Komisija ir kompetentingos institucijos atliktų svarbų vaidmenį siekiant pirmiau nurodytų tikslų;

(4)  šiuo reglamentu reaguojama į minėtus raginimus ir piliečiams ir įmonėms suteikiama prieiga prie informacijos, internetinių procedūrų ir pagalbos bei problemų sprendimo paslaugų, kurių jiems reikia, kad galėtų naudotis savo teisėmis vidaus rinkoje. Bendrieji skaitmeniniai vartai gali padėti užtikrinti didesnį taisyklių ir nuostatų skaidrumą tokiose srityse, kaip teisė keliauti Sąjungoje, dirbti ir išeiti į pensiją Sąjungoje, gyventi kitose valstybėse narėse nei jų kilmės valstybė narė, mokytis kitose valstybėse narėse, gauti sveikatos priežiūros paslaugas, naudotis šeimos teisėmis, teisė gyventi šalyje, piliečių teisės ir vartotojų teisės. Be to, jie galėtų padėti didinti vartotojų pasitikėjimą, spręsti vartotojų apsaugos ir vidaus rinkos taisyklių susiskaidymo problemą ir mažinti įmonių reikalavimų laikymosi išlaidas. Šiuo reglamentu sukuriami patogūs naudoti ir interaktyvūs bendrieji skaitmeniniai vartai, per kuriuos, atsižvelgiant į naudotojų poreikius, jiems bus teikiamos tinkamiausios paslaugos. Įgyvendindamos šią iniciatyvą, Komisija, valstybės narės ir kompetentingos institucijos atliktų svarbų vaidmenį siekiant pirmiau nurodytų tikslų;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  bendrieji skaitmeniniai vartai turėtų palengvinti piliečių ir įmonių ryšius su viešojo administravimo subjektais ir kompetentingomis institucijomis, suteikdami prieigą prie Sąjungos, nacionalinio, regioninio ar vietos lygmeniu administruojamų interneto portalų, tinklalapių ir interneto svetainių, palengvindami kasdienę piliečių ir įmonių veiklą ir mažindami kliūtis, su kuriomis susiduriama bendrojoje rinkoje. Bendrieji skaitmeniniai vartai, suteikiantys prieigą prie tikslios ir atnaujintos informacijos, internetinių procedūrų ir pagalbos bei problemų sprendimo paslaugų, galėtų padėti didinti naudotojų informuotumą apie įvairias esamas internetines paslaugas ir taupyti naudotojų išlaidas bei laiką nustatant, kokia internetinė paslauga geriausiai atitinka jų poreikius;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  šiame reglamente pateikiamas informacijos sričių, kurios svarbios piliečiams ir įmonėms, kai jos naudojasi savo teisėmis vidaus rinkoje, sąrašas ir reikalaujama, kad valstybės narės ir Komisija užtikrintų, kad nacionalinio ir Sąjungos lygmenų interneto svetainėse ir portaluose būtų pateikiama visa tų sričių informacija. Be to, pateikiama informacija turėtų paaiškinti ne tik taisykles bei piliečių ir įmonių pareigas, bet ir procedūras, kurias turi atlikti piliečiai ir įmonės, kad būtų užtikrintas tų taisyklių laikymasis ir pareigų vykdymas. Informacija taip pat turėtų apimti pagalbos bei problemų sprendimo paslaugų aprašymą, kuriame piliečiai ir įmonės galėtų rasti reikiamus paaiškinimus, jei jiems kiltų neaiškumų dėl pateiktos informacijos arba būtų neaišku, kaip tą informaciją taikyti konkrečiomis aplinkybėmis, arba jei kiltų su procedūros atlikimu susijusių neaiškumų;

(5)  šiame reglamente pateikiamas informacijos sričių, kurios svarbios piliečiams ir įmonėms, kai jos naudojasi savo teisėmis vidaus rinkoje, sąrašas ir reikalaujama, kad valstybės narės ir Komisija užtikrintų, kad būtų pateikiama visa tiksli, aukštos kokybės ir atnaujinta tų sričių informacija nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis, įskaitant regioninį ir vietos lygmenis, paaiškinant galiojančias taisykles ir pareigas, taip pat procedūras, kurias turi atlikti piliečiai ir įmonės, kad būtų užtikrintas tų taisyklių laikymasis ir pareigų vykdymas. Ši informacija turėtų būti sugrupuota į temines sritis, pvz., „darbo sąlygos“, „sveikata“ ir „pensijos“, tarpusavyje susiejant skirtingas papildomas paslaugas, kad naudotojai galėtų būti lengvai nukreipiami tarp skirtingų paslaugų per bendruosius skaitmeninius vartus. Siekiant užtikrinti bendrųjų skaitmeninių vartų aiškumą, per šiuos vartus teikiama informacija turėtų būti aiški, tiksli ir atnaujinta, turėtų būti kuo labiau mažinamas sudėtingų terminų naudojimas, o akronimai turėtų atspindėti supaprastintus ir lengvai suprantamus terminus, kurių supratimui nereikia iš anksto išmanyti problemos ar teisės srities. Be to, ta informacija taip pat turėtų apimti pagalbos bei problemų sprendimo paslaugų aprašymą, kuriame piliečiai ir įmonės galėtų rasti reikiamus paaiškinimus, jei jiems kiltų neaiškumų dėl pateiktos informacijos arba būtų neaišku, kaip tą informaciją taikyti konkrečiomis aplinkybėmis, arba jei kiltų su procedūros atlikimu susijusių neaiškumų;

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad bendrieji skaitmeniniai vartai atitiktų naudotojų poreikius, turėtų būti nustatyti informacijos kokybės standartai. Europos Parlamento A teminio skyriaus atliktame tyrime „Europos vienas bendras informacinis punktas“ (2013 m.) nurodoma, kad piliečiai ir įmonės aiškios, tikslios ir atnaujintos informacijos teikimą laiko viena svarbiausių vieno bendro informacinio punkto funkcijų. Atsižvelgiant į autorės rekomendacijas, taip pat reikėtų užtikrinti, kad informaciją būtų lengva suprasti, siekiant, kad kuo didesnis naudotojų skaičius galėtų pasinaudoti šiame reglamente numatyta informacija ir paslaugomis.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  kadangi šia iniciatyva tikslingai siekiama trigubo tikslo, t. y. sumažinti papildomą administracinę naštą, tenkančią piliečiams ir bendrovėms, vykdantiems veiklą arba norintiems ją vykdyti kitose valstybėse narėse visiškai laikantis nacionalinių taisyklių ir procedūrų, taip pat panaikinti diskriminaciją ir užtikrinti vidaus rinkos veikimą (kiek tai susiję su informacijos, procedūrų ir pagalbos bei problemų sprendimo paslaugų teikimu) ir kadangi jos sudedamosios dalys apima su laisvu piliečių judėjimu ir socialine apsauga susijusius aspektus, kas negali būti laikoma tik papildomu aspektu, iniciatyva turėtų būti grindžiama SESV 21 straipsnio 2 dalimi, 48 straipsniu ir 114 straipsnio 1 dalimi;

(6)  kadangi šiuo reglamentu siekiama sumažinti papildomą administracinę naštą, tenkančią piliečiams ir bendrovėms, vykdantiems veiklą arba norintiems ją vykdyti kitose valstybėse narėse ar valstybėje narėje, kurioje jie yra įsisteigę arba gyvena, visiškai laikantis nacionalinių taisyklių ir procedūrų, taip pat panaikinti diskriminaciją ir užtikrinti vidaus rinkos veikimą (kiek tai susiję su informacijos, procedūrų ir pagalbos bei problemų sprendimo paslaugų teikimu) ir kadangi jos sudedamosios dalys apima su laisvu piliečių judėjimu ir socialine apsauga susijusius aspektus, kas negali būti laikoma tik papildomu aspektu, šis reglamentas turėtų būti grindžiamas SESV 21 straipsnio 2 dalimi, 48 straipsniu ir 114 straipsnio 1 dalimi;

Pagrindimas

Bendrieji skaitmeniniai vartai bus naudingi ne tik tarpvalstybiniams naudotojams, bet ir naudotojams, turintiems prieigą prie vartų savo nacionalinėje valstybėje narėje arba valstybėje narėje, kurioje jie gyvena arba nuolat gyvena, nacionaliniu administravimu siekiant e. vyriausybės tikslų ir pateikiant skaitmeninius sprendimus kasdienei žmonių veiklai.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  kad Sąjungos piliečiai ir įmonės galėtų naudotis laisvo judėjimo vidaus rinkoje teise, Sąjunga turėtų priimti specialias priemones, kurios piliečiams ir įmonėms suteiktų prieigą prie išsamios ir patikimos informacijos apie Sąjungos teise jiems suteiktas teises ir informacijos apie taikomas nacionalines taisykles ir procedūras, kurių jiems reikės laikytis judant, gyvenant ar studijuojant arba steigiant ar vykdant verslą ne savo šalyje, bet kitoje valstybėje narėje. Nacionaliniu lygmeniu teiktina informacija turėtų būti susijusi ne tik su nacionalinėmis taisyklėmis, kuriomis įgyvendinama Sąjungos teisė, bet ir su bet kokiomis kitomis nacionalinėmis taisyklėmis, kurios yra vienodai taikomos kitų valstybių narių piliečiams ir įmonėms;

(7)  kad Sąjungos piliečiai ir įmonės galėtų naudotis laisvo judėjimo vidaus rinkoje teise, Sąjunga turėtų priimti specialias nediskriminacines priemones, kurios piliečiams bei visiems valstybėje narėje gyvenantiems fiziniams asmenims ir įmonėms suteiktų prieigą prie išsamios ir patikimos informacijos apie Sąjungos teise jiems suteiktas teises ir informacijos apie taikomas nacionalines taisykles ir procedūras, kurių jiems reikės laikytis judant, gyvenant ar studijuojant arba steigiant ar vykdant verslą ne savo šalyje, bet kitoje valstybėje narėje. Nacionaliniu lygmeniu teiktina informacija turėtų būti susijusi ne tik su nacionalinėmis taisyklėmis, kuriomis įgyvendinama Sąjungos teisė, bet ir su bet kokiomis kitomis nacionalinėmis taisyklėmis, kurios yra vienodai taikomos kitų valstybių narių piliečiams ir įmonėms;

Pagrindimas

Tai bendra nuostata, kad Sąjunga ir valstybės narės turėtų priimti nediskriminacines priemones įmonių ir piliečių atžvilgiu.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  šiuo reglamentu turėtų būti sukurtas vieno langelio principu veikiantis centras, o piliečiams ir įmonėms turėtų būti suteikta galimybė per šį centrą gauti informaciją apie taisykles ir reikalavimus, kurių jie privalo laikytis pagal Sąjungos ir (arba) nacionalinę teisę. Reglamentu turėtų būti supaprastintas piliečių ir įmonių ryšys su Sąjungos arba nacionaliniu lygmeniu sukurtų pagalbos bei problemų sprendimo paslaugų teikėjais ir turėtų būti užtikrintas didesnis to ryšio veiksmingumas. Be to, vartais turėtų būti suteikta patogesnė prieiga prie procedūrų ir galimybė jas atlikti. Todėl šiuo reglamentu turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės, nedarydamos jokio poveikio esamiems esminiams reikalavimams, pagal Sąjungos ir (arba) nacionalinę teisę nustatytiems tose politikos srityse, užtikrintų naudotojams galimybę internete visa apimtimi atlikti tam tikras procedūras, kurios yra labai svarbios daugumai tarpvalstybinę veiklą vykdančių piliečių ir įmonių. Taigi reglamentu turėtų būti remiamas vienkartinio duomenų pateikimo principo taikymas įvairių valstybių narių kompetentingoms institucijoms keičiantis įrodymais;

(11)  šiuo reglamentu turėtų būti sukurtas vieno langelio principu veikiantis centras, o piliečiams ir įmonėms turėtų būti suteikta galimybė per šį centrą gauti informaciją apie taisykles ir reikalavimus, kurių jie privalo laikytis pagal Sąjungos ir (arba) nacionalinę teisę. Reglamentu turėtų būti supaprastintas piliečių ir įmonių ryšys su Sąjungos arba nacionaliniu lygmeniu sukurtų pagalbos bei problemų sprendimo paslaugų teikėjais ir turėtų būti užtikrintas didesnis to ryšio veiksmingumas. Be to, vartais turėtų būti suteikta patogesnė internetinė prieiga prie procedūrų. Todėl šiuo reglamentu turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės užtikrintų naudotojams galimybę, jei taikoma, internete visa apimtimi atlikti II priede išvardintas procedūras, kurios yra labai svarbios daugumai tarpvalstybinę piliečių ir įmonių, arba atlikti kitas procedūras, kurios yra internetu prieinamos naudotojams valstybėje narėje ir kurios buvo nustatytos pagrindinių valstybės įstaigų nacionaliniu lygmeniu arba arba teikiamos visoms žemesnio lygmens valdžios institucijoms. Šiuo reglamentu neturėtų būti daromas joks poveikis esamoms teisėms ir pareigoms, pagal Sąjungos ir (arba) nacionalinę teisę nustatytoms tose politikos srityse. Atliekant procedūras, išvardintas šio reglamento II priede, ir procedūras, nustatytas direktyvose 2005/36/EB, 2006/123/EB, 2014/24/ES ir 2014/25/ES, šiuo reglamentu turėtų būti remiamas vienkartinio duomenų pateikimo principo taikymas ir visapusiškai gerbiama pagrindinė teisė į asmens duomenų apsaugą, įvairių valstybių narių kompetentingoms institucijoms keičiantis įrodymais;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  vartai turėtų būti orientuoti į naudotojus ir turėtų būti jiems patogūs naudotis, juose turėtų būti užtikrinta galimybė piliečiams ir įmonėms palaikyti ryšį su nacionalinėmis ir Sąjungos lygmens administravimo įstaigomis – piliečiams ir įmonėms turėtų būti suteikta galimybė pateikti grįžtamąją informaciją apie paslaugas, suteiktas per vartus, ir apie savo patirtį, susijusią su vidaus rinkos veikimu. Turėtų būti taikoma grįžtamosios informacijos rinkimo priemonė, kuria naudodamiesi naudotojai galėtų nurodyti pastebėtas problemas, trūkumus ir poreikius, kad būtų skatinama nuolat tobulinti paslaugų kokybę;

(12)  bendrieji skaitmeniniai vartai ir informacija, internetinės procedūros ir pagalba bei problemų sprendimo paslaugos, patenkančios į šio reglamento taikymo sritį Sąjungos ar nacionaliniu lygmeniu, turėtų būti pateikiami į naudotojus orientuotu būdu ir turėtų būti jiems patogūs naudotis. Vartai turėtų siekti išvengti sutapimo ir nurodyti esamų paslaugų tarpusavio ryšius. Juose turėtų būti užtikrinta galimybė piliečiams ir įmonėms palaikyti ryšį su nacionalinėmis ir Sąjungos lygmens administravimo įstaigomis – piliečiams ir įmonėms turėtų būti suteikta galimybė pateikti grįžtamąją informaciją apie paslaugas, suteiktas per vartus, ir apie savo patirtį, susijusią su vidaus rinkos veikimu. Turėtų būti taikoma grįžtamosios informacijos rinkimo priemonė, kuria naudodamiesi naudotojai galėtų nurodyti pastebėtas problemas, trūkumus ir poreikius, kad būtų skatinama nuolat tobulinti paslaugų kokybę, remiantis anoniminiais duomenimis, siekiant apsaugoti naudotojų asmens duomenis;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  vartų sėkmę lems bendros Komisijos ir valstybių narių pastangos. Šiuose vartuose turėtų veikti bendroji naudotojų sąsaja; ji turėtų būti integruota į esamą portalą „Jūsų Europa“ ir ją administruos Komisija. Bendrojoje naudotojų sąsajoje turėtų būti pateiktos nuorodos į informaciją ir procedūras, taip pat į pagalbos bei problemų sprendimo paslaugas, kurios teikiamos per valstybių narių kompetentingų institucijų ir Komisijos administruojamus portalus. Kad būtų lengviau naudotis vartais, naudotojų sąsaja turėtų būti prieinama visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis. Šių vartų veikimas turėtų būti palaikomas techninėmis priemonėmis, sukurtomis Komisijai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis;

(13)  vartų sėkmę lems bendros Komisijos ir valstybių narių pastangos. Šiuose vartuose turėtų veikti bendroji naudotojų sąsaja; ji turėtų būti integruota į esamą portalą „Jūsų Europa“ ir ją administruos Komisija. Bendrojoje naudotojų sąsajoje turėtų būti pateiktos nuorodos į informaciją ir procedūras, taip pat į pagalbos bei problemų sprendimo paslaugas, kurios teikiamos per valstybių narių kompetentingų institucijų ir Komisijos administruojamus portalus. Kad būtų lengviau naudotis vartais, naudotojų sąsaja turėtų būti matoma visose Sąjungos ir nacionalinėse interneto svetainėse, kurios yra vartų dalis arba yra su jais susijusios, ir turėtų būti prieinama visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis. Šių vartų veikimas turėtų būti palaikomas techninėmis priemonėmis, sukurtomis Komisijai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  šis reglamentas turėtų sustiprinti su vidaus rinka susijusį internetinių procedūrų aspektą – bendrasis nediskriminavimo principas turėtų būti taip pat taikomas užtikrinant piliečiams arba įmonėms prieigą prie internetinių procedūrų, nacionaliniu lygmeniu jau sukurtų remiantis nacionaline arba Sąjungos teise. Valstybėje narėje negyvenantiems arba neįsisteigusiems naudotojams turėtų būti suteikta galimybė internete rasti ir atlikti procedūras ir turi būti užtikrinama, kad nekiltų tokių kliūčių, kaip antai reikalavimas formų laukeliuose nurodyti nacionalinius telefono numerius arba nacionalinius pašto kodus, reikalavimas sumokėti mokesčius suteikiant galimybę tai padaryti tik per sistemas, per kurias negali būti atliekami tarpvalstybiniai mokėjimai, išsamių paaiškinimų nepateikimas kita nei valstybine (-ėmis) kalba (-omis), galimybių pateikti kitose valstybėse narėse esančių institucijų elektroninius įrodymus nebuvimas ir kitų valstybių narių išduotų elektroninių atpažinties priemonių nepripažinimas;

(15)  šis reglamentas turėtų sustiprinti su vidaus rinka susijusį internetinių procedūrų aspektą taip prisidėdamas prie vidaus rinkos skaitmeninimo – bendrasis nediskriminavimo principas turėtų būti taip pat taikomas užtikrinant piliečiams arba įmonėms prieigą prie internetinių procedūrų, nacionaliniu lygmeniu jau sukurtų remiantis nacionaline arba Sąjungos teise. Valstybėje narėje negyvenantiems arba neįsisteigusiems naudotojams turėtų būti suteikta galimybė internete rasti ir atlikti procedūras ir turi būti užtikrinama, kad nekiltų tokių kliūčių, kaip antai reikalavimas formų laukeliuose nurodyti nacionalinius telefono numerius, nacionalinius telefono kodus arba nacionalinius pašto kodus, reikalavimas sumokėti mokesčius suteikiant galimybę tai padaryti tik per sistemas, per kurias negali būti atliekami tarpvalstybiniai mokėjimai, išsamių paaiškinimų nepateikimas kita nei valstybės narės valstybine (-ėmis) ar oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis), galimybių pateikti kitose valstybėse narėse esančių institucijų elektroninius įrodymus nebuvimas ir kitų valstybių narių išduotų elektroninių atpažinties priemonių nepripažinimas. Jei naudotojas griežtai viena valstybe nare apsiribojančioje situacijoje gali internete rasti ir atlikti procedūrą toje valstybėje narėje šio reglamento apimamoje srityje, tarptautiniam naudotojui taip pat turėtų būti suteikta galimybė internete rasti ir atlikti tą pačią procedūrą, naudojant tą patį techninį sprendimą arba pritaikytą sprendimą ir be jokių diskriminacinių kliūčių. Šiuo tikslu valstybės narės turėtų turėti galimybę nustatyti panašias nediskriminacines procedūras, taikytinas naudotojams iš kitų valstybių narių arba gyvenantiems kitose valstybėse narėse, jeigu jos tarptautiniams naudotojams užtikrina tokias pačias prieigos prie informacijos ir paslaugų sąlygos kaip ir naudotojams, įsisteigusiems toje valstybėje narėje;

Pagrindimas

Vartai – skaitmeninė priemonė, kuri padės informuoti žmones apie jų teises, įtvirtintas ES ir nacionalinės teisės aktuose, suteiks jiems galimybę naudotis internetinėmis procedūromis ir paslaugomis bei problemų sprendimo priemonėmis. Reglamentas neturės įtakos ir netrukdys valstybėms narėms toliau organizuoti savo nacionalines paslaugas ir procedūras taip, kad jos atitiktų jų nacionalinius poreikius, tačiau jos turės užtikrinti, kad tarptautiniams naudotojams taikomos procedūros būtų nediskriminacinės.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  šis reglamentas turėtų būti grindžiamas Elektroninės atpažinties reglamentu (EAR)26, kuriame yra nustatytos sąlygos, kuriomis valstybės narės pripažįsta tam tikras elektronines fizinių ir juridinių asmenų atpažinties priemones, taikomas pagal kitos valstybės narės elektroninės atpažinties sistemą, apie kurią pranešta. Naudotojams turėtų būti suteikta galimybė nuo to reglamento taikymo pradžios dienos naudotis turimomis elektroninėmis atpažinties ir tapatumo nustatymo priemonėmis, kad jie galėtų vykdyti tarpvalstybinę veiklą ir elektroniniu būdu susisiekti su kompetentingomis institucijomis;

(16)  šis reglamentas turėtų būti grindžiamas Elektroninės atpažinties reglamentu (EAR)26, kuriame yra nustatytos sąlygos, kuriomis valstybės narės pripažįsta tam tikras elektronines fizinių ir juridinių asmenų atpažinties priemones, taikomas pagal kitos valstybės narės elektroninės atpažinties sistemą, apie kurią pranešta. Naudotojams turėtų būti suteikta galimybė nuo to reglamento taikymo pradžios dienos naudotis turimomis elektroninėmis atpažinties ir tapatumo nustatymo priemonėmis, kad jie galėtų vykdyti tarpvalstybinę veiklą ir elektroniniu būdu susisiekti su kompetentingomis institucijomis. Naudotojams taip pat turėtų būti suteikta galimybė naudotis turimomis elektroninėmis atpažinties ir tapatumo nustatymo priemonėmis, kad jie galėtų vykdyti savo veiklą ir elektroniniu būdu susisiekti su Sąjungos institucijų, įstaigų, tarnybų ar agentūrų administracija. Šiuo reglamentu turėtų būti užtikrintas technologinis neutralumas elektroninės atpažinties ir tapatumo nustatymo sistemų srityje;

__________________

__________________

26 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL L 257, 2014 8 28, p. 73–114).

26 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL L 257, 2014 8 28, p. 73–114).

Pagrindimas

Naudotojams turėtų būti suteikta galimybė naudotis nacionalinėmis elektroninėmis atpažinties ir tapatumo nustatymo priemonėmis Europos lygmeniu.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  kad piliečiai ir įmonės galėtų, nepatirdami papildomos administracinės naštos, tiesiogiai naudotis vidaus rinkos teikiamais pranašumais, šiame reglamente turėtų būti nustatytas reikalavimas visiškai suskaitmeninti tam tikrų šio reglamento II priede išvardytų pagrindinių procedūrų, skirtų tarpvalstybiniams naudotojams, naudotojų sąsają, taip pat turi būti nustatyti kriterijai, kuriais remiantis būtų nustatoma, ar procedūra yra visiškai internetinė. Viena iš tokių procedūrų, kuri ypač svarbi įmonėms, – verslo veiklos registravimas. Tačiau tai neturėtų apimti procedūrų, kurias būtina atlikti steigiant bendroves arba įmones kaip juridinius asmenis, kadangi šioms procedūroms turi būti taikomas visapusiškas požiūris, kuriuo siekiama palengvinti skaitmeninių sprendimų diegimą per visą bendrovės gyvavimo ciklą. Kitoje valstybėje narėje besisteigiančios įmonės privalo registruotis socialinės apsaugos sistemoje ir draudimo sistemoje, kad galėtų užregistruoti savo darbuotojus ir mokėti įmokas į abi sistemas. Šios procedūros yra vienodos visoms bet kuriame ekonomikos sektoriuje veiklą vykdančioms įmonėms, todėl tikslinga reikalauti, kad būtų užtikrinta galimybė internete atlikti tas dvi registravimo procedūras;

(18)  kad piliečiai ir įmonės galėtų, nepatirdami papildomos administracinės naštos, tiesiogiai naudotis vidaus rinkos teikiamais pranašumais, šiame reglamente turėtų būti nustatytas reikalavimas visiškai suskaitmeninti tam tikrų šio reglamento II priede išvardytų pagrindinių procedūrų, skirtų tarpvalstybiniams naudotojams, naudotojų sąsają, taip pat turi būti nustatyti kriterijai, kuriais remiantis būtų nustatoma, ar procedūra yra visiškai internetinė. Toks visiško suskaitmeninimo reikalavimas neturėtų būti taikomas, kai tokios procedūros valstybėje narėje nėra. Viena iš tokių procedūrų, kuri ypač svarbi įmonėms, – pranešimas apie verslo veiklą. Tačiau šis reglamentas neturėtų apimti procedūrų, kurias būtina atlikti steigiant bendroves arba įmones kaip juridinius asmenis, įskaitant registravimąsi individualiu prekiautoju, partnerystės ar bet kokios kitos verslo formos, kuri nėra atskiras juridinis asmuo, registravimą arba verslo veiklos registravimą verslo registre, kadangi šioms procedūroms turi būti taikomas visapusiškas požiūris, kuriuo siekiama palengvinti skaitmeninių sprendimų diegimą per visą bendrovės gyvavimo ciklą. Kitoje valstybėje narėje besisteigiančios įmonės privalo registruotis socialinės apsaugos sistemoje ir draudimo sistemoje, kad galėtų užregistruoti savo darbuotojus ir mokėti įmokas į abi sistemas. Šios procedūros yra vienodos visoms bet kuriame ekonomikos sektoriuje veiklą vykdančioms įmonėms, todėl tikslinga reikalauti, kad būtų užtikrinta galimybė internete atlikti tas dvi registravimo procedūras. Taip pat tikslinga užtikrinti, kad su mokesčiais susijusios procedūros būtų prieinamos internete, nes šios procedūros yra viena iš pagrindinių kliūčių tarpvalstybinei mažųjų ir vidutinių įmonių veiklai Sąjungoje;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(18a)  Procedūra turėtų būti laikoma visiškai internetine, jei naudotojas gali atlikti visus veiksmus – nuo prieigos prie tos procedūros iki jos atlikimo – susisiekdamas su kompetentinga institucija („tiesioginio aptarnavimo padaliniu“) elektroniniu būdu, nuotoliniu būdu ir per internetinę paslaugą. Ši paslauga turėtų nukreipti naudotoją į išsamų visų reikalavimų, kuriuos reikia įvykdyti, ir visų įrodymų, kuriuos reikia pateikti, sąrašą. Ji taip pat turėtų suteikti galimybę naudotojui pateikti informaciją ir įrodymus, kad laikomasi visų šių reikalavimų, ir naudotojui turėtų būti pateiktas automatinis jų gavimo patvirtinimas. Kaip nustatyta šiame reglamente, procedūros rezultatai taip pat, jei įmanoma, turėtų būti pateikiami elektroninėmis priemonėmis arba, jei taip reikalaujama pagal Sąjungos ar nacionalinę teisę, pristatant fiziškai. Tai neturėtų daryti poveikio valstybių narių kompetencijai tiesiogiai susisiekti ir bendrauti su piliečiais ir įmonėmis taikant procedūras tolesnių būtinų paaiškinimų, kuriems pateikti nereikia tiesioginio fizinio dalyvavimo, tikslais;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  kai kuriais atvejais, atsižvelgiant į esamą technikos raidos būklę, tam tikra procedūra besinaudojantiems asmenims vis dar gali prireikti, atliekant tą procedūrą, patiems nuvykti į kompetentingą instituciją, visų pirma teikiant prašymą išduoti arba atnaujinti pasą arba tapatybės kortelę, kuriuose yra įrašyti biometriniai duomenys. Bet kokios tokio pobūdžio išimtys turėtų būti taikomos tik tada, kai nėra skaitmeninių technologijų, kuriomis būtų galima pasiekti procedūros tikslą;

(19)  kai kuriais atvejais gali būti reikalaujama, kad naudotojas pateiktų įrodymus, įrodančius faktus, kurių negalima nustatyti internetinėmis priemonėmis, pvz., sveikatos pažymėjimus ir variklinių transporto priemonių techninės apžiūros pažymėjimus. Jei tokiems faktams nustatyti skirti įrodymai gali būti pateikiami elektroniniu formatu, tuo neturėtų būti nukrypstama nuo principo, pagal kurį suteikiama galimybė procedūrą visa apimtimi atlikti internete. Kitais atvejais, atsižvelgiant į esamą technikos raidos būklę, tam tikra internetine procedūra besinaudojantiems asmenims vis dar gali prireikti, atliekant vieną tos internetinės procedūros dalį, patiems nuvykti į kompetentingą instituciją, pavyzdžiui, teikiant prašymą išduoti arba atnaujinti pasą arba tapatybės kortelę, kuriuose yra įrašyti biometriniai duomenys. Bet kokios tokio pobūdžio išimtys turėtų būti nediskriminacinės ir taikomos tik tada, kai valstybėms narėms būtina taikyti griežtas, būtinas ir objektyviai pagrįstas bei proporcingas priemones bendro saugumo, visuomenės sveikatos ir kovos su sukčiavimu tikslais. Jei esama technologijų, kuriomis galima pakeisti asmens atvykimą į instituciją, pavyzdžiui, saugiu interneto ryšiu, kaip antai tiesioginiais pokalbiais internetu arba vaizdo konferencijomis, turėtų būti naudojamos šios technologijos, išskyrus atvejus, kai tai prieštarautų valstybės narės, kurioje atliekama procedūra, teisės aktuose nustatytiems formos reikalavimams. Apie tokias išimtis turėtų būti pranešta Komisijai ir vartų koordinavimo grupei, jos turi būti joms pagrįstos ir jos turėtų būti reguliariai aptariamos ir peržiūrimos vartų koordinavimo grupėje kartu su geriausia nacionaline patirtimi ir technine pažanga, kuri palengvintų tolesnį procedūrų skaitmeninimą;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  šis reglamentas neturėtų paveikti nacionalinių institucijų kompetencijos įvairiais bet kokios procedūros etapais, įskaitant su suskaitmenintomis arba nesuskaitmenintomis procedūromis susijusius darbo srautus jų kompetentingose institucijose arba tarp kompetentingų institucijų;

(20)  šis reglamentas neturėtų turėti įtakos esamoms teisėms ir pareigoms pagal Sąjungos ar nacionalinę teisę politikos srityse, kurioms taikomas šis reglamentas, ir neturėtų trukdyti valstybėms narėms toliau organizuoti savo nacionalines paslaugas ir procedūras taip, kad jos atitiktų jų nacionalinius poreikius ir bendrus organizavimo ir bendravimo būdus, naudojamus nacionaliniu, regionų ir vietos lygmenimis. šis reglamentas neturėtų paveikti valstybių narių kompetencijos nustatyti bet kokią procedūrą ir suteikti kompetenciją nacionalinėms valdžios institucijoms arba nacionalinių institucijų kompetencijos įvairiais bet kokios procedūros etapais, įskaitant su suskaitmenintomis arba nesuskaitmenintomis procedūromis susijusius darbo srautus jų kompetentingose institucijose arba tarp kompetentingų institucijų. Šis reglamentas turėtų papildyti valstybių narių kompetenciją, be II priede išvardytų internetinių procedūrų, išlaikyti arba nustatyti nesuskaitmenintas ar esamas internetines procedūras;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  siekiant padėti piliečiams ir įmonėms vykdyti tarpvalstybinę veiklą, nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis yra sukurta keletas tinklų ir paslaugų. Svarbu, kad šios paslaugos, įskaitant Europos vartotojų centrus, „Jūsų Europos patarėją“, SOLVIT, intelektinės nuosavybės teisių pagalbos tarnybą, „Europe Direct“ ir Europos įmonių tinklą, būtų įtrauktos į bendruosius skaitmeninius vartus siekiant užtikrinti, kad visi galimi naudotojai galėtų jas rasti. Šio reglamento III priede išvardytos paslaugos buvo sukurtos privalomais Sąjungos aktais, o kitos veikia savanorišku pagrindu. III priede išvardytoms paslaugoms turėtų būti taikomi šiame reglamente nustatyti kokybės kriterijai, o teikiant savanoriškas paslaugas reikėtų sutikti laikytis kokybės reikalavimų, jei norima, kad būtų užtikrinta šių paslaugų prieiga per vartus;

(22)  siekiant padėti piliečiams ir įmonėms vykdyti tarpvalstybinę veiklą, nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis yra sukurta keletas tinklų ir tarnybų. Svarbu, kad šios tarnybos, įskaitant visas esamas pagalbos ar problemų sprendimo tarnybas, nustatytas Sąjungos lygmeniu, pvz., Europos vartotojų centrus, „Jūsų Europos patarėją“, SOLVIT, intelektinės nuosavybės teisių pagalbos tarnybą, „Europe Direct“ ir Europos įmonių tinklą, būtų įtrauktos į bendruosius skaitmeninius vartus siekiant užtikrinti, kad visi galimi naudotojai galėtų jas rasti. Šio reglamento III priede išvardytos tarnybos buvo įsteigtos privalomais Sąjungos aktais, o kitos tarnybos veikia savanorišku pagrindu. Abiejų kategorijų tarnyboms turėtų būti taikomi šiame reglamente nustatyti kokybės kriterijai ir turėtų būti užtikrinta šių prieiga prie šių tarnybų per vartus. Šiuo reglamentu neturėtų būti keičiama šių paslaugų apimtis, jų valdymo tvarka ir savanoriškas pagrindas, kuriuo jos veikia;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  be to, valstybės narės ir Komisija gali nuspręsti šiame reglamente nustatytomis sąlygomis įtraukti ir kitas kompetentingų institucijų arba privačių ar pusiau privačių subjektų teikiamas nacionalines pagalbos bei problemų sprendimo paslaugas. Iš esmės kompetentingos institucijos turėtų būti atsakingos už pagalbos teikimą piliečiams ir įmonėms visais jiems rūpimais su taikomomis taisyklėmis ir procedūromis susijusiais klausimais, kurie negali būti visiškai išspręsti naudojantis internetinėmis paslaugomis. Tačiau jei paslaugos yra teikiamos labai specializuotose srityse ir jei privačių arba pusiau privačių subjektų teikiamomis paslaugomis yra patenkinami naudotojų poreikiai, valstybės narės gali siūlyti Komisijai įtraukti šias paslaugas į vartus, jei tos paslaugos atitinka visas reglamente nustatytas sąlygas ir jei jomis nebūtų dubliuojamos jau įtrauktos pagalbos arba problemų sprendimo paslaugos;

(23)  be to, valstybės narės ir Komisija gali nuspręsti šiame reglamente nustatytomis sąlygomis įtraukti ir kitas kompetentingų institucijų arba privačių ar pusiau privačių subjektų, pvz., viešojo sektoriaus institucijų, prekybos ir pramonės rūmų ar nevyriausybinių pagalbos piliečiams tarnybų, teikiamas nacionalines pagalbos bei problemų sprendimo paslaugas. Iš esmės kompetentingos institucijos turėtų būti atsakingos už pagalbos teikimą piliečiams ir įmonėms visais jiems rūpimais su taikomomis taisyklėmis ir procedūromis susijusiais klausimais, kurie negali būti visiškai išspręsti naudojantis internetinėmis paslaugomis. Tačiau jei paslaugos yra teikiamos labai specializuotose srityse ir jei privačių arba pusiau privačių subjektų teikiamomis paslaugomis yra patenkinami naudotojų poreikiai, valstybės narės gali siūlyti Komisijai įtraukti šias paslaugas į vartus, jei tos paslaugos atitinka visas reglamente nustatytas sąlygas ir jei jomis nebūtų dubliuojamos jau įtrauktos pagalbos arba problemų sprendimo paslaugos;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  kad naudotojai galėtų lengviau rasti tinkamą paslaugą, šiame reglamente turėtų būti nustatyta priemonė, kuri automatiškai nukreiptų naudotojus į tinkamą paslaugą;

(24)  kad naudotojai galėtų lengviau rasti tinkamą paslaugą, šiame reglamente turėtų būti nustatyta paieškos ir paslaugų radimo priemonė, kuri automatiškai nukreiptų naudotojus į tinkamą paslaugą;

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas siekiant užtikrinti vidinę teksto logiką ir nuoseklumą.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  vienas iš svarbiausių sėkmingo bendrųjų skaitmeninių vartų veikimo principų yra būtiniausių kokybės reikalavimų laikymasis siekiant užtikrinti, kad teikiama informacija arba paslaugos būtų patikimos, nes priešingu atveju būtų padaryta didelė žala šių vartų, kaip sistemos, patikimumui. Būtų galima gerokai padidinti tarpvalstybinių naudotojų galimybes gauti informaciją, jei informacija būtų teikiama ne tik valstybės narės nacionaline kalba, bet ir bent viena papildoma oficialiąja Sąjungos kalba. Verčiant nacionaline kalba arba kalbomis parengtą informaciją į kitą oficialiąją Sąjungos kalbą, turėtų būti tiksliai perteikiamas nacionaline kalba arba kalbomis pateiktos informacijos turinys;

(25)  vienas iš svarbiausių sėkmingo bendrųjų skaitmeninių vartų veikimo principų yra būtiniausių kokybės reikalavimų laikymasis siekiant užtikrinti, kad teikiama informacija arba paslaugos būtų patikimos, nes priešingu atveju būtų padaryta didelė žala šių vartų, kaip sistemos, patikimumui. Būtų galima gerokai padidinti tarpvalstybinių naudotojų galimybes gauti informaciją, jei informacija būtų teikiama ne tik valstybės narės nacionaline ar oficialia (-iomis) kalba (-omis), bet ir bent viena papildoma oficialiąja Sąjungos kalba, kurią supranta dauguma naudotojų, vykdančių tarptautinę veiklą. Verčiant nacionaline ar oficialia valstybės narės kalba arba kalbomis parengtą informaciją į kitą oficialiąją Sąjungos kalbą, turėtų būti tiksliai perteikiamas nacionaline ar oficialiąja valstybės narės kalba arba kalbomis pateiktos informacijos turinys. Koordinavimo grupė taip pat turėtų pateikti valstybėms narėms rekomendaciją dėl papildomos kalbos ar kalbų, kurias supranta dauguma naudotojų, vykdančių tarptautinę veiklą. Tarpvalstybinė veikla turėtų būti apibrėžiama kaip veikla, kurią vykdydamas naudotojas visais atžvilgiais neapsiriboja viena valstybe nare. Teikdamos informaciją bent viena Sąjungos oficialiąja kalba, kuri papildo nacionalinę arba oficialiąją kalbą, ar, jei taikoma, nacionalines ar oficialiąsias kalbas, valstybės narės taip pat turėtų atsižvelgti į galimybę, kad tam tikros informacijos aktyviau gali ieškoti konkrečia kalba kalbančios grupės, pvz., kaimyninių šalių ar pasienio regionų naudotojai.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(25a)  pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/21021a (Interneto svetainių prieinamumo direktyva) valstybės narės privalo užtikrinti, kad jų interneto svetainės būtų prieinamos vadovaujantis suvokimo, galimybės naudotis, suprantamumo ir tvarumo principais ir kad jos atitiktų tos direktyvos reikalavimus. Nors Interneto svetainių prieinamumo direktyva netaikoma Sąjungos institucijų, įstaigų, tarnybų ir agentūrų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms, bendrosios naudotojų sąsajos, pagalbos, problemų sprendimo paslaugų, naudotojų grįžtamosios informacijos rinkimo mechanizmų ir bet kokių bendrųjų skaitmeninių vartų interneto svetainių, už kurias atsakingos Sąjungos institucijos, įstaigos, tarnybos ir įstaigos, atveju Komisija turėtų užtikrinti, kad šios interneto svetainės būtų prieinamos neįgaliesiems ir atitiktų tos direktyvos reikalavimus. Visų pirma Komisija yra raginama laikytis atitinkamų Europos suderintų standartų, užtikrinant suvokimo, suprantamumo, galimybės naudotis ir tvarumo reikalavimų laikymąsi. Komisija ir valstybės narės turėtų užtikrinti Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos, ypač jos 9 ir 21 straipsnių, laikymąsi, ir, siekiant užtikrinti geresnę prieigą prie informacijos protinę negalią turintiems asmenims, turėtų būti kuo didesniu mastu ir proporcingai užtikrintos lengvai skaitomos kalbos alternatyvos;

 

__________________

 

1a 2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/2102 dėl viešojo sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo (OL L 327, 2016 12 2, p. 1).

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  kompetentingų institucijų teikiamos internetinės paslaugos nepaprastai svarbios didinant piliečiams ir įmonėms teikiamų paslaugų kokybę. Kadangi valstybių narių valdžios institucijos vis dažniau nebereikalauja piliečių ir įmonių kelis kartus pateikti tą pačią informaciją ir ieško galimybių pakartotinai naudotis duomenimis, siekiant sumažinti papildomą naštą, turėtų būti supaprastinti ir atitinkami reikalavimai, taikomi procedūras kitose valstybėse narėse atliekantiems naudotojams;

(27)  kompetentingų institucijų teikiamos internetinės paslaugos nepaprastai svarbios didinant piliečiams ir įmonėms teikiamų paslaugų kokybę ir saugumą. Kadangi valstybių narių valdžios institucijos vis dažniau nebereikalauja piliečių ir įmonių kelis kartus pateikti tą pačią informaciją ir ieško galimybių pakartotinai naudotis duomenimis, siekiant sumažinti papildomą naštą, turėtų būti supaprastinti ir atitinkami reikalavimai, taikomi procedūras kitose valstybėse narėse atliekantiems naudotojams;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(27a)  siekiant sudaryti sąlygas teisėtam tarpvalstybiniam keitimuisi įrodymais ir informacija taikant visos Sąjungos vienkartinio duomenų pateikimo principą, šis reglamentas ir šis principas turėtų būti taikomi laikantis taikomų duomenų apsaugos taisyklių, įskaitant duomenų kiekio mažinimo, tikslumo, saugojimo ribojimo, vientisumo ir konfidencialumo, būtinumo, proporcingumo ir tikslo ribojimo principus, taip pat pritaikytosios duomenų apsaugos ir standartizuotosios duomenų apsaugos principus. Jie taip pat turėtų būti įgyvendinami visapusiškai laikantis pritaikyto privatumo ir saugumo principų ir gerbiant asmenų pagrindines teises, įskaitant sąžiningumą ir skaidrumą;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

27 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(27b)  valstybės narės ir Komisija turėtų užtikrinti, kad pagal šį reglamentą nustatytos keitimosi įrodymais techninės sistemos (toliau – techninė sistema) naudotojams būtų pateikta aiški informacija apie tai, kaip su jais susiję asmens duomenys bus tvarkomi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/6791a 13 ir 14 straipsnius ir Reglamento (EB) Nr. 45/2001 11 ir 12 straipsnius. Pagal Reglamento (ES) 2016/679 21 straipsnio 1 dalį naudotojai taip pat turėtų turėti teisę nesutikti, kad jų asmens duomenys būtų tvarkomi techninėje sistemoje;

 

__________________

 

1a 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  kad būtų lengviau atlikti internetines procedūras, šiame reglamente, laikantis vienkartinio duomenų pateikimo principo, turėtų būti nustatytas pagrindas, kuriuo remdamosi atitinkamos įvairių valstybių narių kompetentingos institucijos galėtų, piliečiams ir įmonėms paprašius, tiesiogiai keistis įrodymais. Vienkartinio duomenų pateikimo principas reiškia tai, kad iš piliečių ir įmonių neturėtų būti reikalaujama tarpvalstybinio keitimosi įrodymais tikslu pateikti valdžios institucijoms tą pačią informaciją daugiau nei vieną kartą;

(28)  kad būtų lengviau atlikti internetines procedūras, šiame reglamente, laikantis vienkartinio duomenų pateikimo principo ir viešojo intereso pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e punktą, turėtų būti nustatytas pagrindas nustatyti visapusiškai veikiančią ir saugią automatizuoto keitimosi įrodymais sistemą, kai yra aiškus piliečių ir įmonių prašymas ir sutikimas. Šiame reglamente neturėtų būti nustatytas pagrindas keistis įrodymais ar naudoti techninę keitimosi įrodymais sistemą kitais tikslais nei nurodyti direktyvose 2005/36/EB, 2006/123/EB, 2014/24/ES ir 2014/25/ES bei galiojančiuose Sąjungos ar nacionaliniuose II priede išvardytas internetines procedūras reglamentuojančiuose teisės aktuose;

 

 

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(28a)  Kadangi daugeliu atvejų piliečiai ir įmonės nežinotų, kad tarpvalstybinis keitimasis įrodymais gali būti vykdomas pateikus prašymą, naudotojai, naudodamiesi direktyvose 2005/36/EB, 2006/123/EB, 2014/24/ES ir 2014/25/ES procedūromis ir II priede išvardytomis procedūromis, turėtų būti tinkamai informuoti apie šią galimybę. Naudotojas turėtų visiškai kontroliuoti keitimąsi įrodymais, vykdomą remiantis konkrečiu ir aiškiu prašymu, kurį naudotojas asmeniškai pateikė kompetentingai institucijai dėl keitimosi įrodymais. Prašymas turėtų būti laikomas aiškiu, jei jame pateikiama laisva valia ir turint visą informaciją nurodyta, konkreti ir nedviprasmiška nuoroda apie asmens pageidavimus keistis atitinkama informacija, išreiškiant valią pareiškimu arba aiškiais pritariamais veiksmais. Aiškus prašymas keistis įrodymais neturėtų būti paprasčiausiai numanomas iš nei prašymo atlikti konkrečią procedūrą (pvz., registruoti variklinę transporto priemonę), nei iš naudotojo pateikto bendro pobūdžio prašymo, pvz., suteikti visus reikalingus dokumentus iš visų atitinkamų institucijų atliekamos administracinės procedūros tikslais;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

28 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(28b)  naudotis technine sistema ir toliau turėtų būti leidžiama savanoriškai, o naudotojas turėtų turėti galimybę įrodymus pateikti kitais būdais, naudojantis ne šiuo reglamentu nustatyta technine sistema. Naudotojas turėtų turėti galimybę bet kuriuo procedūros metu peržiūrėti įrodymą ir teisę stebėti arba atšaukti aiškų prašymą keistis įrodymais. Toks atšaukimas paprastai galimas tais atvejais, kai naudotojas, peržiūrėjęs įrodymus, kuriais turi būti keičiamasi, nustato, kad informacija yra netiksli, pasenusi arba viršija tai, kas būtina siekiant atitinkamos procedūros tikslų. Naudotojas taip pat turėtų turėti galimybę ginčyti netinkamą duomenų naudojimą ir užkirsti kelią antriniam duomenų naudojimui tais tikslais, kurie neatitinka jo (jos) teisėtų lūkesčių;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30)  ši sistema turėtų būti taikoma kartu su kitomis sistemomis, kuriomis nustatomi institucijų bendradarbiavimo mechanizmai, pavyzdžiui, IMI sistema arba [e. paslaugų kortele], ir ji neturėtų paveikti kitų sistemų, įskaitant sistemą, numatytą Reglamento (EB) Nr. 987/2009 4 straipsnyje, Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2014/2433, nacionalinių registrų sujungimą, taip pat centrinių, komercinių ir bendrovių registrų pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/101/EB34 sujungimą ir nemokumo registrų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/84835 sujungimą;

(30)  saugi techninė sistema, kuri turėtų būti sukurta, kad būtų galima pagal šį reglamentą keistis įrodymais, turėtų suteikti prašančiosioms kompetentingoms institucijoms tikrumo dėl išduodančiosios institucijos pateiktų dokumentų autentiškumo ir teisėtumo; Išduodančioji institucija turėtų užtikrinti, kad prireikus asmens duomenys būtų atnaujinami, o netikslūs ar pasenę duomenys nebetvarkomi. Techninė sistema turėtų būti taikoma kartu su kitomis sistemomis, kuriomis nustatomi institucijų bendradarbiavimo mechanizmai, pavyzdžiui, IMI sistema, ir ji neturėtų paveikti kitų sistemų, įskaitant sistemą, numatytą Reglamento (EB) Nr. 987/2009 4 straipsnyje, Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2014/2433, elektroninius socialinės apsaugos informacijos mainus (EESSI), nacionalinių registrų sujungimą, taip pat centrinių, komercinių ir bendrovių registrų pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/101/EB34 sujungimą ir nemokumo registrų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/84835 sujungimą;

__________________

__________________

33 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL L 94, 2014 3 28, p. 65–242).

33 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB (OL L 94, 2014 3 28, p. 65).

34 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/101/EB dėl apsaugos priemonių, kurių valstybės narės reikalauja iš Sutarties 48 straipsnio antroje pastraipoje apibrėžtų bendrovių siekiant apsaugoti narių ir trečiųjų asmenų interesus, koordinavimo, siekiant suvienodinti tokias apsaugos priemones (OL L 258, 2009 10 1, p. 11–19).

34 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/101/EB dėl apsaugos priemonių, kurių valstybės narės reikalauja iš Sutarties 48 straipsnio antroje pastraipoje apibrėžtų bendrovių siekiant apsaugoti narių ir trečiųjų asmenų interesus, koordinavimo, siekiant suvienodinti tokias apsaugos priemones (OL L 258, 2009 10 1, p. 11).

35 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/848 dėl nemokumo bylų (OL L 141, 2015 6 5, p. 19–72).

35 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/848 dėl nemokumo bylų (OL L 141, 2015 6 5, p. 19).

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31)  siekiant užtikrinti vienodas techninės sistemos, kuria suteikiama galimybė keistis įrodymais, įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, kad ji galėtų parengti, visų pirma, išsamias naudotojo pateikto prašymo apsikeisti įrodymais tvarkymo sistemos technines specifikacijas, tų įrodymų persiuntimo tvarką, taip pat sukurti priemones, reikalingas perduodamų duomenų vientisumui ir konfidencialumui užtikrinti. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/201136;

(31)  siekiant užtikrinti vienodas techninės sistemos, kuria suteikiama galimybė keistis įrodymais, įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, kad ji galėtų parengti, visų pirma, išsamias naudotojo pateikto prašymo apsikeisti įrodymais tvarkymo sistemos technines, organizacines ir veikimo specifikacijas, tų įrodymų persiuntimo tvarką, taip pat sukurti priemones, reikalingas perduodamų duomenų vientisumui ir konfidencialumui užtikrinti, įskaitant priemones, reikalingas naudotojų sąveikai su technine sistema ir kompetentingų institucijų tarpusavio sąveikai užtikrinti. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/201136;

__________________

__________________

36 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13–18).

36 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13–18).

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

31 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(31a)  siekiant užtikrinti techninės sistemos, naudojamos siekiant tarpvalstybiniu mastu taikyti vienkartinio duomenų pateikimo principą, aukšto lygio saugumą, priimdama įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos tos techninės sistemos specifikacijos, Komisija turėtų deramai atsižvelgti į standartus ir technines specifikacijas, kurias parengė Europos ir tarptautinės standartizacijos organizacijos ir įstaigos [, visų pirma Europos standartizacijos komitetas (CEN), Europos telekomunikacijų standartų institutas (ETSI), Tarptautinė standartizacijos organizacija (ISO) ir Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga (ITU)], pagal Reglamento (ES) 2016/679 32 straipsnį ir Reglamento (EB) Nr. 45/2001 22 straipsnį;

Pagrindimas

Aiškiai minimi Reglamentas 2016/679 (BDAR) ir Reglamentas Nr. 45/2001, susiję su techniniais saugumo reikalavimais.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32)  kompetentingos institucijos ir Komisija turėtų būti atsakingos už informacijos, procedūrų ir paslaugų, kurias teikti joms pavesta, atitikties kokybės kriterijams užtikrinimą. Nacionaliniai koordinatoriai ir Komisija turėtų prižiūrėti, kaip atitinkamai nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis yra užtikrinama atitiktis kokybės kriterijams, ir spręsti kylančias problemas. Šiuo reglamentu Komisijai turėtų būti suteikiama įvairių priemonių, kurių ji galėtų imtis blogėjant per vartus teikiamų paslaugų kokybei, atsižvelgdama į blogėjimo problemos rimtumą ir trukmę; kaip viena iš šių priemonių būtų vartų koordinavimo grupės pagalba. Tai neturėtų daryti įtakos bendrai Komisijos atsakomybei, susijusiai su šio reglamento laikymosi stebėsena;

(32)  kompetentingos institucijos ir Komisija turėtų būti atsakingos už informacijos, procedūrų ir paslaugų, kurias teikti joms pavesta, atitikties kokybės kriterijams užtikrinimą. Nacionaliniai koordinatoriai ir Komisija turėtų reguliariai prižiūrėti, kaip atitinkamai nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis yra užtikrinama atitiktis kokybės ir saugumo kriterijams, ir spręsti kylančias problemas. Be to, nacionaliniai koordinatoriai turėtų prižiūrėti ir stebėti, kaip veikia techninė sistema, sudaranti sąlygas keistis įrodymais tarpvalstybiniu mastu. Šiuo reglamentu Komisijai turėtų būti suteikiama įvairių priemonių, kurių ji galėtų imtis blogėjant per vartus teikiamų paslaugų kokybei, atsižvelgdama į blogėjimo problemos rimtumą ir trukmę; kaip viena iš šių priemonių būtų vartų koordinavimo grupės pagalba. Tai neturėtų daryti įtakos bendrai Komisijos atsakomybei, susijusiai su šio reglamento laikymosi stebėsena;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

33 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(33a)  šiame reglamente taip pat turėtų būti tiksliai apibrėžti bendrosios naudotojų sąsajos kokybės reikalavimai. Komisija turėtų užtikrinti, kad bendroji naudotojų sąsaja atitiktų tuos reikalavimus ir visų pirma ji turėtų būti prieinama internete įvairiais kanalais, lengvai naršoma ir naudoti aiškią informaciją. Kad naudotojai žinotų apie bendrąją naudotojų sąsają, ji turėtų būti lengvai atpažįstama ir nacionalinėse, ir Sąjungos interneto svetainėse ir tinklalapiuose;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siūlomas techninis sprendimas, kaip optimizuoti bendrųjų skaitmeninių vartų paieškos priemonių parinktis.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

33 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(33b) bendrojoje naudotojo sąsajoje turėtų būti įmanoma naudoti dažniausiai užduodamus klausimus, pagrįstus naudotojui svarbiais klausimais, kuriuos palaiko išmaniosios paieškos ir internetinės priemonės, pvz., elektroninės formos, kurios gali sumažinti paieškos naštą naudotojams ir nukreipti jų užklausas į tinkamiausią paslaugą. Dažniausiai užduodamų klausimų praktika taip pat mažina užklausų, kurios nepriklauso tam tikros paslaugos teikimo sričiai, skaičių, ir ji buvo ypač sėkminga nukreipiant užklausas į esamus Sąjungos portalus;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

33 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(33c)  Komisija užtikrina, kad viešųjų pirkimų procedūrose dėl IT taikomųjų programų ir IT taikomųjų programų tinklalapių, kurie teikią paramą vartams, sukūrimo būtų deramai atsižvelgiama į inovacijų kriterijus ir atvirų standartų poreikį, siekiant palengvinti šių IT sprendinių pakartotinį naudojimą ir sąveiką;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

34 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(34a)  pavadinimas, iš kurio vartai atpažįstami ir propaguojami plačiajai visuomenei, turėtų būti toks pat kaip esamo portalo anglų kalba – „Your Europe“. Bendroji naudotojų sąsaja turėtų būti aiškiai ir lengvai randama, ypač per skirtingas interneto paieškos priemones ir nacionalines bei Sąjungos interneto svetaines ir tinklalapius. Vartų Sąjungos lygmenų logotipas turėtų būti matomas visose Sąjungos lygmens svetainėse ir nacionalinio lygmens interneto svetainėse, susietose su vartais. Kai nacionaliniuose tinklalapiuose ar interneto svetainėse yra vidaus paieškos sistemos, vartai turėtų būti prieinami nacionalinių tinklalapių ar interneto svetainių paieškos parinktyse. Kompetentingos institucijos turėtų užtikrinti, kad naudotojai būtų nukreipiami iš savo interneto svetainių, susietų su „bendraisiais skaitmeniniais vartais“. Informacija ir prieiga prie atitinkamų nacionalinio lygmens organizacijų taip pat turėtų būti teikiama Sąjungos lygmens pavienių tarnybų tinklalapiuose ar interneto svetainėse;

Pagrindimas

Galimybė rasti paslaugas ir matomumas yra svarbūs bendrųjų skaitmeninių vartų sėkmės elementai.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(37)  informacijos, procedūrų ir pagalbos bei problemų sprendimo paslaugų, kurias galima gauti per vartus, kokybė turėtų būti stebima visų pirma per naudotojų grįžtamosios informacijos rinkimo priemonę, kurią taikant naudotojų bus prašoma įvertinti informacijos, procedūros arba pagalbos bei problemų sprendimo paslaugos, kuria jie naudojosi, aprėptį ir kokybę. Ši grįžtamoji informacija bus laikoma bendroje priemonėje, o prieiga prie šios priemonės turėtų būti užtikrinta Komisijai, kompetentingoms institucijoms ir nacionaliniams koordinatoriams. Kalbant apie šios naudotojų grįžtamosios informacijos rinkimo priemonės funkcijas ir su naudotojų grįžtamosios informacijos rinkimu ir dalijimusi šia informacija susijusias sąlygas, siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento taikymo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011;

(37)  bendrųjų skaitmeninių vartų kokybė priklauso nuo Sąjungos ir nacionalinių paslaugų, teikiamų per vartus, kokybės. Nepakankama patirtis, susijusi su internetine informacija ir paslaugomis, teikiamomis Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis, gali paskatinti neigiamą suvokimą apie vartus. Todėl informacijos, procedūrų ir pagalbos bei problemų sprendimo paslaugų, kurias galima gauti per vartus, kokybė turėtų būti reguliariai stebima visų pirma per naudotojų grįžtamosios informacijos rinkimo priemonę kartu su galimybe atsakyti per laisvojo teksto parinktį, kurią taikant naudotojų bus prašoma įvertinti informacijos, procedūros arba pagalbos bei problemų sprendimo paslaugos, kuria jie naudojosi, aprėptį ir kokybę. Ši grįžtamoji informacija bus laikoma bendroje priemonėje, o prieiga prie šios priemonės turėtų būti užtikrinta Komisijai, kompetentingoms institucijoms ir nacionaliniams koordinatoriams. Siekiant padidinti pasitikėjimą ir užtikrinti skaidrumą naudotojams, grįžtamoji informacija turėtų būti apibendrinama ir viešai skelbiama anonimiškai kaip atvirieji duomenys Komisijos interneto svetainėje, taip pat pačiuose vartuose, teikiant suvestines ataskaitas. Kalbant apie šios naudotojų grįžtamosios informacijos rinkimo priemonės funkcijas ir su naudotojų grįžtamosios informacijos rinkimu, dalijimusi šia informacija ir jos skelbimu susijusias sąlygas, siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento taikymo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(40)  kai šiame reglamente numatytos priemonės yra susijusios su asmens duomenų tvarkymu, laikomasi Sąjungos teisės aktų dėl asmens duomenų apsaugos, visų pirma [Direktyvos 95/46/EB38] [Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/67939] ir [naujojo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo pakeičiamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001];

(40)  kai šiame reglamente numatytos priemonės yra susijusios su asmens duomenų tvarkymu, tas tvarkymas turėtų būti atliekamas laikantis Sąjungos teisės aktų dėl asmens duomenų apsaugos. Visų pirma, įgyvendinant šį reglamentą, turėtų būti taikomi Europos Parlamento reglamentas (EB) Nr. 45/200138, Reglamentas (ES) 2016/679 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/68039;

__________________

__________________

38 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31–50).

38 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).

39 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

39 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

 

39a 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos kompetentingoms institucijoms tvarkant asmens duomenis nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas arba bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinamas Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR (OL L 119, 2016 5 4, p. 89).

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

40 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(40a)  sukurta sistema turėtų užtikrinti naudotojų duomenų saugumą įsilaužimo ir kibernetinių išpuolių atvejais;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(41)  šio reglamento tikslas – užtikrinti, kad kitose valstybėse narėse veiklą vykdantiems naudotojams būtų suteikta internetinė prieiga prie išsamios, patikimos ir suprantamos Sąjungos lygmens ir nacionalinės informacijos apie teises, taisykles ir pareigas, prieiga prie internetinių procedūrų, kurias galima visa apimtimi atlikti tarpvalstybiniu lygmeniu, taip pat prieiga prie pagalbos bei problemų sprendimo paslaugų. Kadangi valstybės narės vienos negalėtų to tinkamai pasiekti, Sąjunga, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo, gali patvirtinti priemonių. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu nereikalaujama daugiau, nei būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(41)  šio reglamento tikslas – užtikrinti, kad kitose valstybėse narėse veiklą vykdantiems naudotojams būtų suteikta internetinė prieiga prie išsamios, patikimos, prieinamos ir suprantamos Sąjungos lygmens ir nacionalinės informacijos apie teises, taisykles ir pareigas, prieiga prie internetinių procedūrų, kurias galima visa apimtimi atlikti tarpvalstybiniu lygmeniu, taip pat prieiga prie pagalbos bei problemų sprendimo paslaugų. Kadangi valstybės narės vienos negalėtų to tinkamai pasiekti, Sąjunga, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo, gali patvirtinti priemonių. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu nereikalaujama daugiau, nei būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

Pagrindimas

Šis pakeitimas geriau parodo esamas ryšių galimybes, skirtas neįgaliesiems.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(42)  kad valstybės narės ir Komisija galėtų sukurti ir įgyvendinti priemones, kurios reikalingos šiam reglamentui įgyvendinti, tam tikros jo nuostatos turėtų būti taikomos praėjus dvejiems metams nuo jo įsigaliojimo dienos;

(42)  kad valstybės narės ir Komisija galėtų sukurti ir įgyvendinti priemones, kurios reikalingos šiam reglamentui įgyvendinti, tam tikros jo nuostatos turėtų būti taikomos praėjus dvejiems metams nuo jo įsigaliojimo dienos. Kitos nuostatos, kurių laikytis yra lengviau, turėtų būti taikomos nuo ... [8 mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo dienos];

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  nustatomos taisyklės, pagal kurias kuriami ir veikia bendrieji skaitmeniniai vartai, kuriais siekiama suteikti piliečiams ir įmonėms galimybę lengvai gauti aukštos kokybės, išsamią informaciją ir veiksmingas pagalbos bei problemų sprendimo paslaugas, taip pat veiksmingai atlikti procedūras, susijusias su Sąjungos ir nacionalinėmis taisyklėmis, kurios taikomos piliečiams ir įmonėms, besinaudojantiems arba ketinantiems naudotis pagal Sąjungos vidaus rinkos teisę nustatytomis teisėmis, apibrėžtomis SESV 26 straipsnio 2 dalyje;

a)  nustatomos taisyklės, pagal kurias kuriami ir veikia bendrieji skaitmeniniai vartai, kuriais siekiama suteikti piliečiams ir įmonėms galimybę lengvai gauti tikslią, atnaujintą ir lengvai suprantamą aukštos kokybės ir išsamią informaciją ir veiksmingas pagalbos bei problemų sprendimo paslaugas, taip pat veiksmingai atlikti procedūras, susijusias su Sąjungos ir nacionalinėmis taisyklėmis, kurios taikomos piliečiams ir įmonėms, besinaudojantiems arba ketinantiems naudotis pagal Sąjungos vidaus rinkos teisę nustatytomis teisėmis, apibrėžtomis SESV 26 straipsnio 2 dalyje;

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad bendrieji skaitmeniniai vartai atitiktų naudotojų poreikius, turėtų būti nustatyti informacijos kokybės standartai. Europos Parlamento A teminio skyriaus atliktame tyrime „Europos vienas bendras informacinis punktas“ (2013 m.) nurodoma, kad piliečiai ir įmonės tikslios ir atnaujintos informacijos teikimą laiko viena svarbiausių vieno bendro informacinio punkto funkcijų. Atsižvelgiant į autorės rekomendacijas, taip pat reikėtų užtikrinti, kad informaciją būtų lengva suprasti, siekiant, kad kuo didesnis naudotojų skaičius galėtų pasinaudoti šiame reglamente numatyta informacija ir paslaugomis.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  kitų valstybių narių naudotojams suteikiama galimybių lengviau naudotis procedūromis ir remiamas vienkartinio duomenų pateikimo principo įgyvendinimas;

b)  kitų valstybių narių naudotojams suteikiama galimybių lengviau naudotis internetinėmis procedūromis ir palengvinamas keitimasis įrodymais, kuriuos reikia pateikti atliekant procedūras, išvardytas šio reglamento II priede, ir atliekant procedūras, nustatytas direktyvose 2005/36/EB, 2006/123/EB, 2014/24/ES ir 2014/25/ES, taikant vienkartinio duomenų pateikimo principą;

Pagrindimas

Turėtų būti aiškiai nurodyta, kad šiame reglamente nenustatytas vienkartinio duomenų pateikimo principo teisinis pagrindas, nes tai turėtų būti padaryta atskirame pasiūlyme, kuriame nustatomas aiškus teisinis pagrindas, kuris gali būti naudojamas siekiant išplėsti vienkartinio duomenų pateikimo principo taikymą ir taikyti jį sektoriams, neįtrauktiems į šį pasiūlymą. Taip pat reikia atskiros teisinės priemonės siekiant spręsti galimas problemas, susijusias su duomenų apsauga ir atsakomybe, atsirandančia taikant šį principą. Vietoj to šis reglamentas sudarys palankias sąlygas vykdant tam tikras internetines procedūras keistis įrodymais taikant 12 straipsnyje nustatytą specialią priemonę, todėl bus sudarytos palankios sąlygos taikyti vienkartinio duomenų pateikimo principą.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Jeigu šio reglamento nuostatos prieštarauja kuriai nors kito Sąjungos teisės akto, kuriuo reglamentuojami konkretūs su šio reglamento dalyku susiję aspektai, nuostatai, pirmenybė teikiama to kito Sąjungos akto nuostatai.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b.  Šiuo reglamentu nedaroma poveikio nė vienos procedūros, nustatytos Sąjungos arba nacionaliniu lygmeniu bet kurioje srityje, kuriai taikomas šis reglamentas, esmei arba teisėms, kurios suteikiamos taikant bet kurią iš tų procedūrų.

 

 

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Bendruosius skaitmeninius vartus (toliau – vartai) pagal šį reglamentą sukuria Komisija ir kompetentingos institucijos. Vartus sudaro į bendrą Komisijos administruojamą portalą integruota bendroji naudotojų sąsaja, jie susieti su atitinkamomis nacionalinėmis ir Sąjungos internetinėmis svetainėmis.

1.  Bendruosius skaitmeninius vartus (toliau – vartai) pagal šį reglamentą sukuria Komisija ir valstybės narės. Vartus sudaro į bendrą Komisijos administruojamą portalą „Jūsų Europa“ integruota bendroji naudotojų sąsaja. Vartai suteikia prieigą ir yra susieti su atitinkamomis nacionalinėmis ir Sąjungos internetinėmis svetainėmis bei tinklalapiais.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  informacijos apie ir nuorodų į Sąjungos arba nacionaliniu lygmeniu nustatytas procedūras, kuriomis užtikrinama galimybė naudotis tomis teisėmis ir tų pareigų ir taisyklių laikymasis;

b)  informacijos apie ir nuorodų į Sąjungos arba nacionaliniu lygmeniu nustatytas procedūras, kuriomis naudotojams užtikrinama galimybė naudotis savo teisėmis ir tų pareigų ir taisyklių laikymasis vidaus rinkos srityje;

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Komisijai pagal 34 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl I priedo dalinio pakeitimo atnaujinant esamų informacijos kategorijų informaciją ir III priedo dalinio pakeitimo papildant jį tolesnėmis pagalbos ir problemų sprendimo paslaugomis, siekiant atsižvelgti į prieigos prie informacijos apie teises, pareigas ir taisykles, nustatytas Sąjungos ir nacionalinėje teisėje, pokyčius.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3)  kompetentinga institucija – bet kuri nacionaliniu, regionų arba vietos lygmeniu įsteigta valstybės narės įstaiga arba institucija, kuriai pavestos konkrečios pareigos, susijusios su informacija, procedūromis ir pagalbos bei problemų sprendimo paslaugomis, kurioms taikomas šis reglamentas;

3)  kompetentinga institucija – bet kuri nacionaliniu, regionų arba vietos lygmeniu įsteigta valstybės narės įstaiga arba institucija, kuriai pavestos konkrečios pareigos, susijusios su informacija, procedūromis ir pagalbos bei problemų sprendimo paslaugomis, kurioms taikomas šis reglamentas, arba bet kuris kitas asmuo ar įstaiga, kuriam ar kuriai valstybė suteikė tokią kompetenciją;

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4)  įrodymai – bet koks dokumentas arba duomenys, įskaitant tekstą arba garsą, vaizdo arba garso ir vaizdo įrašą, neatsižvelgiant į tai, kokia laikmena naudojama, kurį kompetentinga institucija pateikė tam, kad būtų įrodyti faktai arba tai, kad laikomasi 2 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytų procedūrų reikalavimų.

4)  įrodymai – bet koks dokumentas arba duomenys, įskaitant tekstą arba garsą, vaizdo arba garso ir vaizdo įrašą, neatsižvelgiant į tai, kokia laikmena naudojama, kurią naudoti reikalauja kompetentinga institucija tam, kad būtų įrodyti faktai arba tai, kad laikomasi 2 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytų procedūrų reikalavimų.

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas siekiant užtikrinti vidinę teksto logiką ir nuoseklumą.

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad nacionaliniuose tinklalapiuose naudotojams būtų suteikta paprasta internetinė prieiga prie šios informacijos:

1.  Valstybės narės užtikrina, kad tinklalapiuose ir interneto svetainėse naudotojams būtų suteikta paprasta internetinė prieiga prie šios informacijos:

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Be to, į tuos tinklalapius ir interneto svetaines įtraukiama nuoroda į 2 straipsnio 1 dalyje nurodytą bendrąją naudotojų sąsają.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Komisija užtikrina, kad naudotojai turėtų internetinę prieigą prie 4 straipsnio 1 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos informacijos per bendrąją naudotojų sąsają ir integruotas vidaus paieškos sistemas.

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas siekiant užtikrinti, kad Komisija būtų atsakinga už prieigos prie informacijos, procedūrų ir pagalbos bei problemų sprendimo paslaugų, kaip nurodyta 4 straipsnio 1 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje, suteikimą per bendruosius skaitmeninius vartus.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b.  Komisija ir valstybės gali savo noru teikti papildomą informaciją, nenurodytą I ir II prieduose.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prieiga prie procedūrų

Internetinė prieiga prie procedūrų

Pagrindimas

5 straipsnis apima tik tas procedūras, kurias valstybės narės privalo atlikti visiškai internete.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad jei nacionaliniu lygmeniu nustatyta 2 straipsnio 2 dalies b punkte nurodyta procedūra yra internete prieinama tų valstybių narių piliečiams ir jie gali ją atlikti internete, ta procedūra, laikantis nediskriminavimo principo, turėtų būti taip pat prieinama kitų valstybių narių naudotojams ir jiems turėtų būti suteikta galimybė ją atlikti internete.

Išbraukta.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės užtikrina, kad naudotojai galėtų internete visa apimtimi atlikti II priede išvardytas procedūras.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad naudotojai turėtų visapusišką prieigą ir galėtų atlikti II priede išvardytas procedūras, išskyrus atvejus, kai tokių procedūrų nėra atitinkamoje valstybėje narėje.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  2 dalyje nurodytos procedūros laikomos visiškai internetinėmis, jei, atliekant tas procedūras, yra suteikiama galimybė elektroniniu nuotoliniu būdu per bendrą ryšių kanalą nustatyti tapatumą, pateikti informaciją, perduoti patvirtinamuosius dokumentus, pasirašyti ir atlikti galutinį veiksmą ir jei procedūrų rezultatas taip pat pateikiamas elektroniniu būdu.

3.  2 dalyje nurodytos procedūros laikomos visiškai internetinėmis, jei, atliekant tas procedūras, yra suteikiama galimybė elektroniniu nuotoliniu būdu per bendrą ryšių kanalą nustatyti tapatumą, pateikti informaciją ir įrodymus, pasirašyti ir atlikti galutinį veiksmą, sudarant galimybę naudotojams struktūriškai įvykdyti su procedūra susijusius reikalavimus, ir jei procedūrų rezultatas taip pat pateikiamas elektroniniu būdu arba pačiam asmeniui atvykstant, kai to reikalaujama pagal Sąjungos arba nacionalinės teisės aktus ir kai naudotojams pateikiamas elektroninis pranešimas apie procedūros atlikimą, nedarant poveikio valstybių narių kompetencijai tiesiogiai susisiekti su piliečiai ir įmonėmis.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Jei tam tikros 2 dalyje nurodytos procedūros tikslas negali būti pasiektas nenustačius reikalavimo naudotojui kuriuo nors procedūros etapu pačiam atvykti į kompetentingą instituciją, valstybės narės šį reikalavimą taiko tik tais atvejais, kai tai yra iš esmės būtina ir objektyviai pagrįsta, ir užtikrina galimybę kitus procedūros veiksmus visa apimtimi atlikti internete. Valstybės narės praneša Komisijai apie šias išimtis.

4.  Jei pagrįstais išimtiniais atvejais, susijusiais su bendruoju saugumu, visuomenės sveikata ar kova su sukčiavimu, tikslas negali būti visapusiškai pasiektas internetu, valstybės narės gali reikalauti, kad atliekant tam tikrą procedūros veiksmą naudotojas pats atvyktų į atitinkamą kompetentingą instituciją. Tais išimtiniais atvejais valstybės narės šį reikalavimą taiko tik tada, kai tai yra iš esmės būtina ir objektyviai pagrįsta, ir užtikrina galimybę kitus procedūros veiksmus visa apimtimi atlikti internete. Valstybės narės taip pat turėtų užtikrinti, kad taikant fizinio dalyvavimo reikalavimus nebūtų diskriminuojami tarpvalstybiniai naudotojai. Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai ir bendrųjų skaitmeninių vartų koordinavimo grupei apie šias išimtis ir jas pagrindžia.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Šiuo reglamentu nedaroma poveikio nė vienos procedūros, nustatytos Sąjungos arba nacionaliniu lygmeniu bet kurioje srityje, kuriai taikomas šis reglamentas, esmei arba teisėms, kurios suteikiamos taikant bet kurią iš tų procedūrų.

5.  Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos institucijos turėtų įgaliojimus tikrinti visų dokumentų, pateiktų kaip įrodymas, autentiškumą ir teisėtumą. Patvirtinamieji dokumentai, kuriais keičiamasi per 12 straipsnyje nurodytą techninę sistemą gaunančiosios institucijos reikmėms, laikomi patikrintais.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Nė viena šio straipsnio nuostata netrukdo valstybėms narėms ne internetu, bet kitomis priemonėmis suteikti naudotojams papildomą galimybę atlikti 2 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytas procedūras.

6.  Nė viena šio straipsnio nuostata netrukdo valstybėms narėms ne internetu, bet kitomis priemonėmis suteikti naudotojams galimybę atlikti 2 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytas procedūras.

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas siekiant užtikrinti vidinę teksto logiką ir nuoseklumą.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės ir Komisija užtikrina, kad naudotojams būtų suteikta paprasta internetinė prieiga prie 2 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytų pagalbos bei problemų sprendimo paslaugų.

1.  Valstybės narės ir Komisija užtikrina, kad naudotojams būtų suteikta paprasta nediskriminacinė internetinė prieiga prie 2 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytų pagalbos bei problemų sprendimo paslaugų.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  paslauga yra teikiama nemokamai arba tokia kaina, kuri yra prieinama labai mažoms įmonėms arba piliečiams;

b)  paslauga yra teikiama nemokamai arba tokia kaina, kuri yra prieinama numatytiems gavėjams, pvz., labai mažoms arba mažosioms ir vidutinėms įmonėms, ne pelno organizacijoms arba piliečiams;

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  paslauga atitinka 9 ir 13 straipsniuose nustatytus reikalavimus.

c)  paslauga atitinka 6a, 9 ir 13 straipsniuose nustatytus kokybės reikalavimus.

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas siekiant užtikrinti vidinę teksto logiką ir nuoseklumą.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Nacionaliniam koordinatoriui pagal 3 dalį pasiūlius įtraukti nuorodą ir pagal 16 straipsnio 3 dalį tą nuorodą suteikus, Komisija įvertina, ar laikomasi toje dalyje nustatytų sąlygų, ir, jei jų laikomasi, ji suaktyvina nuorodą.

4.  Nacionaliniam koordinatoriui pagal 3 dalį pasiūlius įtraukti nuorodą ir pagal 16 straipsnio 3 dalį tą nuorodą suteikus, Komisija, naudodamasi įgyvendinimo aktu, įvertina, ar laikomasi toje dalyje nustatytų sąlygų, ir, jei jų laikomasi, suaktyvina nuorodą.

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6 a straipsnis

 

Kokybės reikalavimai, susiję su saityno prieinamumu

 

1. Valstybės narės užtikrina Direktyvos 2016/2102 laikymąsi dėl interneto svetainių ir tinklalapių, per kuriuos jos suteikia prieigą prie:

 

a) 4 straipsnio 1 dalyje nurodytos informacijos;

 

b) 5 straipsnyje nurodytų procedūrų arba

 

c) 6 straipsnyje nurodytų pagalbos bei problemų sprendimo paslaugų.

 

2. Komisija, jog interneto svetainės ir tinklalapiai, per kuriuos ji suteikia prieigą prie 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos informacijos ir 6 straipsnyje nurodytų pagalbos bei problemų sprendimo paslaugų, būtų lengviau prieinami, kaip nustatyta Direktyvos 2016/2102 4 straipsnyje.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kompetentingos institucijos ir Komisija užtikrina, kad tais atvejais, kai pagal 4 straipsnį jos yra atsakingos už prieigos prie 2 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytos informacijos užtikrinimą, ta informacija atitiktų šiuos reikalavimus:

1.  Valstybės narės institucijos ir Komisija užtikrina, kad tais atvejais, kai pagal 4 straipsnį jos yra atsakingos už prieigos prie 2 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytos informacijos užtikrinimą, ta informacija atitiktų šiuos reikalavimus:

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-a)  į vartotoją orientuota informacija reiškia, kad informacija turi būti pateikiama naudojant veiksmingus, paprastus ir patogius naudotojams būdus, kuriais naudotojai galėtų rasti visą reikiamą informaciją;

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  turi būti nurodytas už informacijos turinį atsakingo subjekto pavadinimas;

c)  turi būti nurodytas už informacijos turinį atsakingos institucijos ar subjekto pavadinimas;

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  turi būti nurodytas už procedūras ir procedūrų atlikimą atsakingos institucijos arba subjekto pavadinimas;

Pagrindimas

Turi būti pateikiama ir informacija apie instituciją arba subjektą, atsakingą už procedūras.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  turi būti pateikti visų susijusių pagalbos bei problemų sprendimo paslaugų teikėjų kontaktiniai duomenys ir nuorodos į tas paslaugas;

d)  turi būti pateikti visų susijusių pagalbos bei problemų sprendimo paslaugų teikėjų kontaktiniai duomenys, įskaitant bent telefono numerį, el. pašto adresą arba galimai kitų naudojamų elektroninės komunikacijos priemonių duomenis, ir nuorodos į tas paslaugas;

Pakeitimas  71

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kompetentingos institucijos pateikia informaciją ne tik nacionaline kalba arba atitinkamais atvejais nacionalinėmis kalbomis, bet ir bent viena papildoma Sąjungos oficialiąja kalba.

2.  Valstybės narės pateikia informaciją ne tik savo valstybės narės nacionaline ar oficialiąja kalba arba atitinkamais atvejais nacionalinėmis arba oficialiosiomis kalbomis, bet ir bent viena papildoma Sąjungos oficialiąja kalba, kurią plačiai supranta kuo daugiau naudotojų. Tai nedaro poveikio valstybių narių teisės aktams, susijusiems su kalbų vartojimu.

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kompetentingos institucijos ir Komisija, siekdamos laikytis 4 straipsnio nuostatų, užtikrina, kad naudotojams būtų suteikta galimybė, prieš jiems atliekant tapatybės nustatymo veiksmus, dar nepradėjus procedūros, gauti aiškų ir paprastą paaiškinimą dėl šių su 2 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytomis procedūromis susijusių dalykų:

1.  Valstybės narės ir Komisija, siekdamos laikytis 4 straipsnio nuostatų, užtikrina, kad naudotojams būtų suteikta galimybė gauti aiškų, glaustą, tikslų, prieinamą ir paprastą paaiškinimą dėl šių su 2 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytomis procedūromis susijusių dalykų. Tokia galimybė turėtų būti, jei reikia, užtikrinama prieš naudotojui prieš jiems atliekant tapatybės nustatymo veiksmus, dar nepradėjus procedūros:

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  įvairių procedūros etapų;

a)  įvairių procedūros etapų ir veiksmų, reikalingų procedūrai atlikti;

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  procedūroje dalyvaujančių kompetentingų institucijų ir organizacijos, kuri yra iš esmės atsakinga už procedūrą, įskaitant jos kontaktinius duomenis skundų atveju;

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  apytikrio laiko, kurį reikės skirti procedūrai atlikti, ir visų taikomų terminų;

f)  bet kokių galutinių terminų, kurių turi laikytis naudotojas arba kompetentinga institucija, ir apytikrio laiko, kurį kompetentinga institucija turės skirti procedūrai atlikti;

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa)  jei kompetentinga institucija nepateikia atsakymo, bet kokių taisyklių arba ar jų pasekmių naudotojams.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  kalbos arba atitinkamais atvejais kalbų, kurią (-ias) galima pasirinkti procedūrai atlikti.

g)  papildomos kalbos, kurią galima pasirinkti procedūrai atlikti.

Pagrindimas

Redakcinio pobūdžio pakeitimas, kuriuo siekiama patikslinti tekstą, nes nurodytos procedūros bet kokiu atveju bus teikiamos bent viena kalba.

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ga)  kiekvienos išimties, kai nukrypstama nuo valstybės narės pareigos suteikti galimybę procedūras pagal 5 straipsnį visa apimtimi atlikti internetu, kiekvieną išimtį pagrindžiant paaiškinimu, kaip šie apribojimai atitinka esminės būtinybės ir objektyvaus pagrįstumo kriterijus.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jei 1 dalyje nurodytas paaiškinimas jau yra pateiktas nacionaliniams naudotojams, jis gali būti naudojamas ir šio reglamento tikslais, jei tame paaiškinime pateikiama informacija yra tinkama (atitinkamais atvejais) atsižvelgiant į užsienio naudotojų aplinkybes.

2.  Jei 1 dalyje nurodytas paaiškinimas jau yra pateiktas valstybės narės naudotojams, jis gali būti naudojamas ir šio reglamento tikslais, jei tame paaiškinime pateikiama informacija yra tinkama (atitinkamais atvejais) atsižvelgiant į tarpvalstybinių naudotojų aplinkybes.

Pakeitimas  80

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Kompetentingos institucijos 1 dalyje nurodytą paaiškinimą pateikia ne tik nacionaline kalba arba atitinkamais atvejais nacionalinėmis kalbomis, bet ir bent viena papildoma Sąjungos oficialiąja kalba.

3.  Valstybės narės 1 dalyje nurodytą paaiškinimą pateikia ne tik savo valstybės narės nacionaline ar oficialiąja kalba arba atitinkamais atvejais nacionalinėmis arba oficialiosiomis kalbomis, bet ir bent viena papildoma Sąjungos oficialiąja kalba, kurią plačiai supranta kuo daugiau naudotojų. Tai nedaro poveikio valstybių narių teisės aktams, susijusiems su kalbų vartojimu.

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kompetentingos institucijos ir Komisija, siekdamos laikytis 4 straipsnio nuostatų, užtikrina, kad naudotojams būtų suteikta galimybė, prieš pateikiant prašymą suteikti 2 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytą paslaugą, susipažinti su aiškia ir paprasta informacija apie:

1.  Valstybės narės ir Komisija, siekdamos laikytis 4 straipsnio nuostatų, užtikrina, kad naudotojams būtų suteikta galimybė, prieš pateikiant prašymą suteikti 2 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytą paslaugą, susipažinti su aiškia ir paprasta informacija apie:

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  už paslaugą atsakingų subjektų pavadinimą ir kontaktinius duomenis;

b)  už paslaugą atsakingų subjektų pavadinimą ir kontaktinius duomenis, įskaitant bent telefono numerį, el. pašto adresą arba galimai kitų naudojamų elektroninės komunikacijos priemonių duomenis;

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  apytikrį procedūros atlikimo laiką arba vidutinį atsakymo pateikimo laiką;

d)  bet kokius galutinius terminus, kurių turi laikytis naudotojas arba už paslaugą atsakingas subjektas, ir apytikrį laiką, kurį atitinkami atsakingi subjektai turės skirti procedūrai atlikti;

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  kalbą arba atitinkamais atvejais kalbas, kuria (-iomis) gali būti teikiamas prašymas ir kuri gali būti vartojama palaikant tolesnius ryšius.

e)  papildomą kalbą, kuria gali būti teikiamas prašymas ir kuri gali būti vartojama palaikant tolesnius ryšius.

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kompetentingos institucijos 1 dalyje nurodytą paaiškinimą pateikia ne tik nacionaline kalba arba atitinkamais atvejais nacionalinėmis kalbomis, bet ir bent viena papildoma Sąjungos oficialiąja kalba.

2.  Valstybės narės 1 dalyje nurodytą paaiškinimą pateikia ne tik savo valstybės narės nacionaline ar oficialiąja kalba arba atitinkamais atvejais nacionalinėmis arba oficialiosiomis kalbomis, bet ir bent viena papildoma Sąjungos oficialiąja kalba, kurią plačiai supranta kuo daugiau naudotojų. Tai nedaro poveikio valstybių narių teisės aktams, susijusiems su kalbų vartojimu.

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kompetentingos institucijos užtikrina, kad būtų laikomasi šių su 5 straipsnio 1 dalyje nurodytomis procedūromis, už kurias jos atsakingos, susijusių reikalavimų:

Valstybės narės užtikrina, kad būtų laikomasi šių su 5 ir 11 straipsniuose nurodytomis procedūromis, už kurias jos atsakingos, susijusių reikalavimų:

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  jei nesilaikoma taikomų terminų, naudotojai iš anksto informuojami apie priežastis ir nurodomas naujas terminas.

b)  jei vėluojama ar nesilaikoma taikomų terminų, naudotojai iš anksto informuojami apie priežastis ir bet kokias galimas to pasekmes taikomų terminų laikymuisi, įskaitant įsipareigojimą laikytis naujo termino, jei esamo termino nebus laikomasi.

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tarpvalstybinė prieiga prie internetinių procedūrų

Tarpvalstybinė internetinių prieiga prie procedūrų

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1.  Valstybės narės užtikrina, kad, jei nacionaliniu lygmeniu ar pagrindinių valstybės įstaigų nustatyta arba visoms žemesnio lygmens valdžios institucijoms vienodai teikiama 2 straipsnio 2 dalies b punkte nurodyta procedūra yra internete prieinama tos valstybės narės naudotojams ir jie gali ją atlikti internete, ta procedūra, laikantis nediskriminavimo principo, turėtų būti taip pat prieinama kitų valstybių narių naudotojams ir jiems turėtų būti suteikta galimybė ją atlikti internete.

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kompetentingos institucijos užtikrina, kad tais atvejais, kai 5 straipsnio 1 dalyje nurodytos procedūros yra teikiamos internete, būtų laikomasi bent šių reikalavimų:

1.  Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, kai šio straipsnio -1 dalyje nurodytos procedūros yra teikiamos internete, būtų laikomasi bent šių reikalavimų:

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  naudotojams turi būti suteikta galimybė nurodymus dėl procedūros atlikimo gauti ne tik nacionaline kalba arba atitinkamais atvejais nacionalinėmis kalbomis, bet ir bent viena papildoma Sąjungos oficialiąja kalba;

a)  naudotojams turi būti suteikta galimybė nurodymus dėl procedūros atlikimo pagal 8 straipsnio 2 ir 3 dalis gauti ne tik tos valstybės narės nacionaline arba oficialiąja kalba arba atitinkamais atvejais nacionalinėmis arba oficialiosiomis kalbomis, bet ir bent viena papildoma Sąjungos oficialiąja kalba, kurią plačiai supranta kuo daugiau naudotojų;

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  jei reikalaujama, kad naudotojai patvirtintų savo tapatybę ir pasirašytų, jie gali patvirtinti savo tapatybę, pasirašyti dokumentus ir patvirtinti jų tapatumą naudodamiesi Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 nustatytomis elektroninėmis atpažinties ir tapatumo nustatymo priemonėmis;

c)  jei reikalaujama, kad naudotojai patvirtintų savo tapatybę, patvirtintų autentiškumą ir pasirašytų ir jei tai taip pat įmanoma toje valstybėje narėje įsisteigusiems naudotojams, jie gali patvirtinti savo tapatybę, patvirtinti autentiškumą ir pasirašyti dokumentus ir patvirtinti jų tapatumą naudodamiesi Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 nustatytomis elektroninėmis atpažinties ir tapatumo nustatymo priemonėmis;

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  naudotojams turi būti suteikta galimybė pateikti elektroninius taikomų reikalavimų laikymosi įrodymus;

d)  naudotojams turi būti suteikta galimybė gauti ir pateikti elektroninius taikomų reikalavimų laikymosi įrodymus visais atvejais, jei tai taip pat įmanoma nacionaliniams naudotojams, bei laikantis nacionalinių procedūrų ir reikalavimų;

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  jei tam, kad būtų galima atlikti procedūrą, būtina atlikti mokėjimą, naudotojams suteikiama galimybė mokesčius sumokėti internetu, naudojantis tarpvalstybinėmis mokėjimo paslaugomis, įskaitant (mažų mažiausiai) Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 260/201240 nurodytus kredito pervedimus ar tiesioginio debeto operacijas.

e)  jei tam, kad būtų galima atlikti procedūrą, būtina atlikti mokėjimą, naudotojams suteikiama galimybė mokesčius sumokėti internetu, naudojantis tarpvalstybinėmis mokėjimo paslaugomis, įskaitant (mažų mažiausiai) Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 260/201240 nurodytus kredito pervedimus ar tiesioginio debeto operacijas, ir laikantis Reglamento (ES) Nr. xxx dėl nepagrįsto geografinio blokavimo ir kitokių formų diskriminavimo dėl klientų pilietybės, gyvenamosios arba įsisteigimo vietos problemos sprendimo būdų.

_________________

_________________

40 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 260/2012, kuriuo nustatomi kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų eurais techniniai ir komerciniai reikalavimai ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 924/2009 (OL L 94, 2012 3 30, p. 22–37).

40 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 260/2012, kuriuo nustatomi kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų eurais techniniai ir komerciniai reikalavimai ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 924/2009 (OL L 94, 2012 3 30, p. 22–37).

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jei kompetentingoms institucijoms yra priimtinos suskaitmenintos nacionalinių naudotojų neelektroninių tapatybės įrodymų, kaip antai tapatybės kortelių arba pasų, kopijos, joms turi būti priimtinos ir kitų valstybių narių naudotojų pateiktos šių dokumentų suskaitmenintos kopijos.

2.  Jei procedūroje nereikalaujama 1 dalies c punkte nurodytų elektroninės atpažinties ar tapatumo nustatymo priemonių ir jei kompetentingoms institucijoms yra priimtinos suskaitmenintos nacionalinių naudotojų neelektroninių tapatybės įrodymų, kaip antai tapatybės kortelių arba pasų, kopijos, joms turi būti priimtinos ir kitų valstybių narių naudotojų pateiktos šių dokumentų suskaitmenintos kopijos.

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Prireikus kompetentingos institucijos bendradarbiauja per Vidaus rinkos informacinę (IMI) sistemą, nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1024/2012, kad galėtų patikrinti, ar įrodymai, kuriuos naudotojas joms elektroniniu formatu pateikė, kad galėtų atlikti internetinę procedūrą, yra autentiški.

3.  Prireikus kompetentingos institucijos bendradarbiauja per Vidaus rinkos informacinę (IMI) sistemą, nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1024/2012, kad galėtų patikrinti, ar įrodymai, kuriuos naudotojas joms elektroniniu formatu pateikė, kad galėtų atlikti šiame straipsnyje nurodytą internetinę procedūrą, yra autentiški.

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kompetentingų institucijų tarpvalstybinis keitimasis įrodymais

Techninė sistema, skirta kompetentingų institucijų tarpvalstybiniam elektroniniam keitimuisi įrodymais

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kad būtų galima keistis įrodymais, kuriuos reikia pateikti atliekant internetines procedūras, išvardytas II priede, ir atliekant procedūras, nustatytas direktyvose 2005/36/EB, 2006/123/EB, 2014/24/ES ir 2014/25/ES, Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, sukuria techninę sistemą, per kurią įvairių valstybių narių kompetentingos institucijos galėtų elektroniniu būdu keistis įrodymais (toliau – techninė sistema).

1.  Kad būtų galima tik elektroniniu būdu keistis įrodymais, kuriuos reikia pateikti atliekant internetines procedūras, išvardytas II priede, ir atliekant procedūras, nustatytas direktyvose 2005/36/EB, 2006/123/EB, 2014/24/ES ir 2014/25/ES, Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, sukuria visiškai veikiančią ir saugią techninę sistemą, per kurią įvairių valstybių narių kompetentingos institucijos galėtų elektroniniu būdu keistis įrodymais (toliau – techninė sistema).

Pagrindimas

Verts pasiūlyta nauja konstatuojamoji dalis kartu su pranešėjų 10 pakeitimu Taikant šį reglamentą ir vienkartinio duomenų pateikimo principą, turi būti laikomasi atitinkamų duomenų apsaugos taisyklių, įskaitant teisingumo, skaidrumo, duomenų kiekio mažinimo, tikslumo, saugojimo ribojimo, vientisumo ir konfidencialumo, būtinumo, proporcingumo ir tikslo ribojimo, taip pat pritaikytosios duomenų apsaugos ir standartizuotosios duomenų apsaugos principus.

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-a)  ją taikant tik suteikiama galimybė tvarkyti 4 dalyje nurodytą tikslų naudotojo prašymą;

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  ją taikant užtikrinama, kad naudotojui būtų suteikta galimybė peržiūrėti įrodymus, kuriais bus keičiamasi.

e)  ją taikant naudotojui suteikiama galimybė peržiūrėti įrodymus, kuriais bus keičiamasi, prieš suteikiant galimybę susipažinti su jais kompetentingoms institucijoms, prašančioms pateikti įrodymų, nedarant poveikio informacijai, kuri turi būti pateikta pagal Reglamento 2016/679 13 ir 14 straipsnius.

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  ją taikant suteikiama galimybė naudotojui stebėti keitimąsi įrodymais skirtingais įrodymų perdavimo etapais;

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalies e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

eb)  ją taikant užtikrinamas aukštas sąveikumo su įvairiomis nacionalinėmis sistemomis ir kitomis svarbiomis sistemomis lygis;

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalies e c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ec)  ją taikant jokie įrodymų, kuriais keičiamasi, duomenys nėra saugomi ar tvarkomi viršijant tai, kas techniniu požiūriu griežtai būtina keitimuisi įrodymais – tiek laiko, kiek būtina tuo tikslu.

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Gavusios tikslų naudotojo prašymą, kompetentingos institucijos, atsakingos už 1 dalyje nurodytas internetines procedūras, per techninę sistemą tiesiogiai paprašo kitų valstybių narių kompetentingų institucijų, išduodančių įrodymus, pateikti įrodymus. Išduodančiosios institucijos, laikydamosi 2 dalies d punkte nurodyto reikalavimo, šiuos įrodymus pateikia per tą pačią sistemą.

4.  Gavusios tikslų, laisva valia ir turint visą informaciją pateiktą, konkretų ir nedviprasmišką atitinkamo naudotojo prašymą, kompetentingos institucijos, atsakingos už 1 dalyje nurodytas internetines procedūras, per techninę sistemą tiesiogiai paprašo kitų valstybių narių kompetentingų institucijų, išduodančių įrodymus, pateikti įrodymus. Išduodančiosios institucijos, laikydamosi 2 dalyje nurodyto reikalavimo, šiuos įrodymus pateikia per tą pačią sistemą po to, kai naudotojas galėjo peržiūrėti įrodymus, kuriais bus keičiamasi, ir jei to prašymo neatsiėmė.

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Kompetentingos institucijos, atsakingos už 1 dalyje nurodytas internetines procedūras, užtikrina, kad naudotojai turėtų galimybę pateikti ar atsiimti aiškų prašymą arba pateikti ar atsiimti įrodymus ne tik naudodamiesi technine sistema, bet ir kitomis priemonėmis. Naudotojai turi turėti galimybę atsiimti prašymą bet kuriuo procedūros etapu, o tokio atsiėmimo sąlygos neturi būti griežtesnės nei tokio prašymo pateikimo sąlygos. Techninės sistemos naudojimas nėra privalomas, o naudotojai taip pat gali tiesiogiai pateikti savo prašymus ne tik naudodamiesi technine sistema, bet ir kitomis priemonėmis. Naudotojai taip pat gali pateikti įrodymus nesinaudodami technine sistema tiesiogiai atitinkamai kompetentingai institucijai.

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Automatizuotą tarpvalstybinį keitimąsi duomenimis galima vykdyti be 4 dalyje nurodyto naudotojo aiškaus prašymo, jei pagal Sąjungos arba nacionalinę teisę leidžiama automatiškai keistis duomenimis ir jei keitimasis nesusijęs su asmens duomenimis.

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Kompetentinga institucija suteikia galimybę susipažinti tik su tais įrodymais, kurių prašyta, o gaunančioji institucija tuos įrodymus naudoja tik procedūros, dėl kurios apsikeista įrodymais, tikslu.

6.  Kompetentinga institucija suteikia galimybę susipažinti tik su tais įrodymais, kurių prašyta, o gaunančioji institucija tuos įrodymus naudoja tik procedūrai, dėl kurios apsikeista įrodymais, atlikti.

Pakeitimas    108

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato šiam straipsniui įgyvendinti reikalingas techninės sistemos specifikacijas. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 34 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.

7.  Iki ... [vieni metai po šio reglamento įsigaliojimo dienos] Komisija priima pirmuosius įgyvendinimo aktus, kuriais nustato šiam straipsniui, visų pirma naudotojo sąveikai su sistema ir kompetentingomis institucijomis, taip pat kompetentingų institucijų tarpusavio sąveikai per techninę sistemą įgyvendinti reikalingas techninės sistemos technines, organizacines ir veikimo specifikacijas. Priimdama šiuos įgyvendinimo aktus Komisija atsižvelgia į naudotojų pagrindines teises. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 35 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pakeitimas    109

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8a.  Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, yra atsakinga už techninės sistemos sukūrimą, prieinamumo užtikrinimą, priežiūrą ir saugumo valdymą. Komisija, prireikus konsultuodamasi su Europos duomenų apsaugos valdyba, prižiūri ir stebi techninę sistemą.

Pakeitimas    110

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 pastraipos -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-a)  pagalbos ir problemų sprendimo paslaugos teikiamos per pagrįstą laikotarpį, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą, ir

Pakeitimas    111

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  teikiant paslaugą laikomasi visų kompetentingoms institucijoms taikomų terminų;

a)  teikiant paslaugą laikomasi visų kompetentingoms institucijoms taikomų terminų ir

Pakeitimas    112

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  jei nesilaikoma taikomų terminų, naudotojai iš anksto informuojami apie priežastis ir nurodomas naujas terminas;

b)  jei vėluojama ar nesilaikoma taikomų terminų, naudotojai nedelsiant informuojami apie priežastis ir nurodomas naujas galutinis terminas;

Pakeitimas    113

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  pagalbos ir problemų sprendimo paslaugos yra prieinamos per įvairius tinkamus kanalus;

Pakeitimas    114

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 pastraipos c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cb)  aiškiai nurodoma organizacija, atsakinga už pagalbos ir problemų sprendimo paslaugas, įskaitant šios organizacijos atsakomybę, teisinį statusą ir kontaktinius duomenis.

Pakeitimas    115

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Nacionaliniai koordinatoriai ir Komisija stebi per vartus teikiamos informacijos, procedūrų ir pagalbos bei problemų sprendimo paslaugų, už kurias jie atsakingi, atitiktį 7–11 ir 13 straipsniuose nustatytiems kokybės reikalavimams. Stebėsena vykdoma remiantis pagal 22 straipsnį surinktais duomenimis.

1.  Nacionaliniai koordinatoriai ir Komisija reguliariai stebi per vartus teikiamos informacijos, procedūrų ir pagalbos bei problemų sprendimo paslaugų, už kurias jie atsakingi, atitiktį 7–11 ir 13 straipsniuose nustatytiems kokybės reikalavimams. Be to, jie stebi interneto svetainių ir tinklalapių, per kuriuos jie teikia prieigą prie tokios informacijos, procedūrų ir pagalbos bei problemų sprendimo paslaugų atitiktį 6a straipsnyje nustatytiems prieinamumo reikalavimams. Stebėsena vykdoma remiantis pagal 22 straipsnį surinktais duomenimis.

Pakeitimas    116

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jei kompetentingų institucijų teikiamų 1 dalyje nurodytų paslaugų kokybė blogėtų, Komisija, atsižvelgdama į blogėjimo problemos rimtumą ir trukmę, galėtų imtis bet kurios toliau nurodytos priemonės:

2.  Jei kompetentingų institucijų teikiamų 1 dalyje nurodytų paslaugų kokybė blogėtų, Komisija, atsižvelgdama į blogėjimo problemos rimtumą ir trukmę, imasi vienos ar daugiau iš toliau nurodytų priemonių:

Pakeitimas    117

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  informaciją, procedūrą ar pagalbos arba problemų sprendimo paslaugą laikinai atsieti nuo vartų.

d)  naudodamasi įgyvendinimo aktais nuspręsti informaciją, procedūrą ar pagalbos arba problemų sprendimo paslaugą laikinai atsieti nuo vartų.

Pakeitimas    118

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jei pagalbos arba problemų sprendimo paslauga, į kurią pagal 6 straipsnio 2 dalį yra pateiktos nuorodos, nuolatos neatitinka 13 straipsnyje nustatytų reikalavimų arba, kaip matyti iš duomenų, surinktų pagal 22 straipsnį, paslauga nebeatitinka naudotojų poreikių, Komisija gali ją atsieti nuo vartų.

3.  Jei pagalbos arba problemų sprendimo paslauga, į kurią pagal 6 straipsnio 1 ir 2 dalis yra pateiktos nuorodos, nuolatos neatitinka 6a, 9 ir 13 straipsniuose nustatytų reikalavimų arba, kaip matyti iš duomenų, surinktų pagal 22 straipsnį, paslauga nebeatitinka naudotojų poreikių, Komisija gali ją atsieti nuo vartų, pasikonsultavusi su atitinkamu valstybės narės ar valstybių narių nacionaliniu koordinatoriumi ir, prireikus, su vartų koordinavimo grupe. Komisija ir atitinkamas nacionalinis koordinatorius ar koordinatoriai patvirtina bendrą veiksmų planą, kuriame siūlomos priemonės, kuriomis siekiama pagerinti paslaugą ir vėl ją susieti su vartais. Prireikus šias priemones gali aptarti vartų koordinavimo grupė.

Pakeitimas    119

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Informacija apie 1 dalyje nurodytos stebėsenos rezultatus ir apie priemones, kurių imamasi pagal 2 ir 3 dalis, reguliariai viešai skelbiama Komisijos interneto svetainėje, taip pat pačiuose vartuose, teikiant suvestines ataskaitas.

Pakeitimas    120

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kad užtikrintų tinkamą vartų veikimą, Komisija sukuria bendrąją naudotojų sąsają.

1.  Kad užtikrintų tinkamą vartų veikimą, Komisija sukuria bendrąją naudotojų sąsają. Bendroji naudotojų sąsaja integruota į esamą portalą „Jūsų Europa“.

Pakeitimas    121

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Per bendrąją naudotojų sąsają, naudojantis 16 straipsnyje nurodytoje saugykloje sukauptomis nuorodomis į atitinkamas nacionalines ir Sąjungos lygmens interneto svetaines, suteikiama prieiga prie informacijos, procedūrų ir pagalbos arba problemų sprendimo paslaugų.

2.  Per bendrąją naudotojų sąsają, nuorodomis į atitinkamas nacionalines ir Sąjungos lygmens interneto svetaines arba interneto svetaines, įtrauktas į 16 straipsnyje nurodytą saugyklą, suteikiama prieiga prie informacijos, procedūrų ir pagalbos arba problemų sprendimo paslaugų.

Pakeitimas    122

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės ir Komisija, veikdamos pagal savo funkcijas ir pareigas, kaip numatyta 4 straipsnyje, užtikrina, kad informacija, procedūros ir pagalbos bei problemų sprendimo paslaugos būtų organizuojamos, sudaromos ir žymimos taip, kad būtų lengviau jas rasti per naudotojų sąsają.

3.  Valstybės narės ir Komisija, veikdamos pagal savo funkcijas ir pareigas, kaip numatyta 4 straipsnyje, užtikrina, kad informacija, procedūros ir pagalbos bei problemų sprendimo paslaugos būtų organizuojamos, sudaromos ir žymimos taip, kad būtų lengviau jas rasti per naudotojų sąsają, ir visų pirma naudojantis esamų ir papildomų interneto svetainių arba tinklalapių sąsajomis, kurios juos racionalizuoja ir sugrupuoja, ir naudojantis sąsajomis su Sąjungos ir nacionalinio lygmens internetinėmis paslaugomis ir informacija.

Pakeitimas    123

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Kad būtų užtikrintas tinkamas bendrosios naudotojų sąsajos veikimas, Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriuose būtų nustatyta kiekvienos paslaugos – informacijos, procedūrų ir pagalbos arba problemų sprendimo paslaugos – išsami organizavimo sistema, sudarymas ir žymėjimas. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 35 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.

4.  Kad būtų užtikrintas tinkamas bendrosios naudotojų sąsajos veikimas, Komisija, pasikonsultavusi su koordinavimo grupe, gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriuose būtų nustatyta kiekvienos paslaugos – informacijos, procedūrų ir pagalbos arba problemų sprendimo paslaugos – išsami organizavimo sistema, sudarymas ir žymėjimas. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 35 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.

Pakeitimas    124

Pasiūlymas dėl reglamento

15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

15 a straipsnis

 

Kokybės reikalavimai, susiję su bendrąją naudotojų sąsaja

 

Komisija užtikrina, kad bendroji naudotojų sąsaja atitiktų šiuos kokybės reikalavimus:

 

a)   ji turi būti randama ir prieinama internete įvairiais elektroniniais kanalais;

 

b)   ją naudojant turi būti lengva naršyti ir naudoti aiškią ir naudotojui patogią informaciją, kurioje nevartojamas žargonas;

 

c)   ji turi būti lengvai randama naudojant Sąjungos lygmens internetinių paslaugų logotipą ir nuorodą, kurie turi būti matomi ir prieinami nacionalinėse ir Sąjungos lygmens interneto svetainėse ar tinklalapiuose;

 

d)   ji turi būti sąveiki su įvairiomis pagalbinėmis technologijomis Sąjungos ir tarptautiniu lygmenimis ir su skirtingomis papildomomis paslaugomis.

 

 

 

 

 

 

Pakeitimas    125

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija sukuria ir prižiūri elektroninę nuorodų į 2 straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją, procedūras ir pagalbos bei problemų sprendimo paslaugas saugyklą, kurioje užtikrinama šių paslaugų ir vartų bendrosios naudotojų sąsajos sąsaja.

1.  Komisija sukuria ir prižiūri elektroninę nuorodų į 2 straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją, procedūras ir pagalbos bei problemų sprendimo paslaugas saugyklą, kurioje užtikrinama šių paslaugų ir vartų bendrosios naudotojų sąsajos sąsaja ir ryšys.

Pakeitimas    126

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija nuorodų saugyklai pateikia nuorodas į informaciją, procedūras ir pagalbos bei problemų sprendimo paslaugas, kurios gali būti prieinamos Sąjungos lygmeniu valdomuose tinklalapiuose, taip pat visas paskesnes atnaujintas nuorodas.

2.  Komisija nuorodų saugyklai pateikia nuorodas į visą informaciją, procedūras ir pagalbos bei problemų sprendimo paslaugas, kurios gali būti prieinamos Sąjungos lygmeniu valdomuose tinklalapiuose, taip pat visas paskesnes atnaujintas nuorodas.

Pakeitimas    127

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nacionaliniai koordinatoriai nuorodų saugyklai pateikia nuorodas į informaciją, procedūras ir pagalbos bei problemų sprendimo paslaugas, kurios gali būti prieinamos kompetentingų institucijų arba 6 straipsnio 3 dalyje nurodytų privačių arba pusiau privačių subjektų valdomuose tinklalapiuose, taip pat visas paskesnes atnaujintas nuorodas.

Nacionaliniai koordinatoriai nuorodų saugyklai pateikia nuorodas į visą informaciją, procedūras ir pagalbos bei problemų sprendimo paslaugas, kurios gali būti prieinamos kompetentingų institucijų arba 6 straipsnio 3 dalyje nurodytų privačių arba pusiau privačių subjektų valdomuose tinklalapiuose, taip pat visas paskesnes atnaujintas nuorodas.

Pakeitimas    128

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Komisija ir nacionaliniai koordinatoriai užtikrina, kad per vartus teikiama informacija, procedūros ir pagalbos bei problemų sprendimo paslaugos nebūtų visiškai arba iš dalies dubliuojamos, dėl ko naudotojams galėtų kilti painiavos.

5.  Komisija ir nacionaliniai koordinatoriai užtikrina, kad per vartus teikiama informacija, procedūros ir pagalbos bei problemų sprendimo paslaugos nebūtų visiškai arba iš dalies dubliuojamos ir sutampa, dėl ko naudotojams galėtų kilti painiavos.

Pakeitimas    129

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Komisija ir nacionaliniai koordinatoriai užtikrina, kad netinkamos, neveikiančios ir trūkstamos nuorodos, tinklalapiai ir interneto svetainės, gavus apie tai pranešimą, būtų nedelsiant ištaisytos arba pakeistos tiksliomis, atnaujintomis nuorodomis, tinklalapiais ir interneto svetainėmis.

Pakeitimas    130

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a.  Komisija ir valstybės narės gali pateikti nuorodas į informaciją, į I priede nenurodytą informaciją, II priede nenurodytą procedūrą arba III priede nenurodytą pagalbos ar problemų sprendimo paslaugą, jei ta informacija, procedūra ar pagalbos ar problemų sprendimo paslauga atitinka šiame reglamente nustatytus kokybės reikalavimus.

Pakeitimas    131

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija yra atsakinga už toliau išvardytų IT taikomųjų programų ir tinklalapių sukūrimą, prieinamumo užtikrinimą, priežiūrą, saugumą ir prieglobą:

1.  Komisija yra atsakinga už toliau išvardytų IT taikomųjų programų ir tinklalapių sukūrimą, prieinamumo užtikrinimą, reguliarią stebėseną, reguliarų atnaujinimą, priežiūrą, saugumą ir prieglobą:

Pakeitimas    132

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  14 straipsnio 3a dalyje ir 22 straipsnio 5a dalyje nurodytų suvestinių kokybės ataskaitų.

Pakeitimas    133

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kompetentingos institucijos yra atsakingos už IT taikomųjų programų, susijusių su jų valdomais tinklalapiais, kurie yra susieti su bendrąja naudotojų sąsaja, sukūrimą, prieinamumo užtikrinimą, priežiūrą ir saugumą.

2.  Valstybės narės yra atsakingos už IT taikomųjų programų, susijusių su jų valdomomis interneto svetainėmis ir tinklalapiais, kurie yra susieti su bendrąja naudotojų sąsaja, sukūrimą, prieinamumo užtikrinimą, reguliarią stebėseną ir atnaujinimą, priežiūrą ir saugumą.

Pakeitimas    134

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Komisija ir valstybės narės viešai skelbia informaciją, susijusią su paskutinio IT taikomųjų programų, už kurias jos yra atsakingos, atnaujinimo versija ir data.

Pakeitimas    135

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su vartų koordinavimo grupe, ne vėliau kaip iki šio reglamento taikymo pradžios dienos priims sprendimą dėl pavadinimo ir logotipo, iš kurių atpažįstami vartai ir kuriais jie propaguojami plačiajai visuomenei.

1.  Pavadinimas, iš kurio vartai atpažįstami ir propaguojami plačiajai visuomenei, turi būti toks pat kaip esamo portalo anglų kalba – „Your Europe“. Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su vartų koordinavimo grupe, ne vėliau kaip iki ... [šeši mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo dienos] priima sprendimą dėl logotipo, iš kurio atpažįstami vartai ir kuriuo jie propaguojami plačiajai visuomenei. Vartų Sąjungos lygmens internetinių paslaugų logotipas ir nuoroda turi būti prieinami nacionalinio ir Sąjungos lygmenų interneto svetainėse ir tinklalapiuose, susietuose su vartais.

Pakeitimas    136

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Vartų pavadinimas taip pat laikomas kokybės ženklu, kuris tuo tikslu gali būti naudojamas tik į 16 straipsnyje nurodytą nuorodų saugyklą įtrauktose informacijos svetainėse bei pagalbos bei problemų sprendimo paslaugų teikėjų svetainėse kaip įrodymas, kad laikomasi III skyriuje nurodytų kokybės reikalavimų.

2.  Vartų pavadinimas taip pat laikomas kokybės ženklu, kuris tuo tikslu gali būti naudojamas tik į 16 straipsnyje nurodytą nuorodų saugyklą įtrauktose informacijos svetainėse bei pagalbos bei problemų sprendimo paslaugų teikėjų svetainėse, jei jos atitinka III skyriuje nurodytus kokybės reikalavimus.

Pakeitimas    137

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kompetentingos institucijos ir Komisija didina piliečių ir įmonių informuotumą apie vartus ir propaguoja jų naudojimą, taip pat užtikrina vartų ir per juos teikiamų paslaugų prieinamumą ir matomumą per visuomenei prieinamas paieškos priemones.

1.  Valstybės narės, Komisija ir Europos Parlamentas didina piliečių ir įmonių informuotumą apie vartus ir propaguoja jų naudojimą, taip pat užtikrina vartų ir per juos teikiamų paslaugų ir informacijos prieinamumą ir matomumą.

Pakeitimas    138

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Valstybės narės užtikrina, kad logotipas ir nuoroda į bendruosius skaitmeninius vartus būtų lengvai randami nacionaliniuose tinklalapiuose ir interneto svetainėse ir kad šis logotipas ir nuoroda būtų randama nacionalinių tinklalapių ir interneto svetainių vidaus paieškos sistemose.

Pakeitimas    139

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kompetentingos institucijos ir Komisija koordinuoja savo vykdomą 1 dalyje nurodytą propagavimo veiklą ir, vykdydamos šią veiklą, žinią apie vartus, o prireikus ir apie kitus prekių ženklus perteikia naudodamos vartų logotipą ir nuorodą į juos.

2.  Valstybės narės ir Komisija koordinuoja savo vykdomą 1 dalyje nurodytą propagavimo veiklą ir, vykdydamos šią veiklą, žinią apie vartus, o prireikus ir apie kitus prekių ženklus perteikia naudodamos vartų logotipą ir nuorodą į juos.

Pakeitimas    140

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Kompetentingos institucijos ir Komisija užtikrina, kad vartai būtų lengvai randami per susijusius portalus, už kuriuos jos yra atsakingos, ir kad visose susijusiose interneto svetainėse būtų pateiktos aiškios nuorodos į vartus.

3.  Valstybės narės ir Komisija užtikrina, kad vartai būtų lengvai randami per susijusius portalus, už kuriuos jos yra atsakingos, ir kad visose susijusiose Sąjungos ir nacionalinio lygmens interneto svetainėse ir tinklalapiuose būtų pateiktos aiškios nuorodos į vartus naudojant viešai prieinamas paieškos priemones.

Pakeitimas    141

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kompetentingos institucijos ir Komisija užtikrina, kad, siekiant pagerinti vartų funkcijas, būtų renkama statistika apie naudotojų apsilankymų vartuose ir tinklalapiuose, su kuriais vartai yra susieti, skaičių.

1.  Kompetentingos institucijos ir Komisija užtikrina, kad, siekiant pagerinti vartų funkcijas, būtų renkama statistika apie naudotojų apsilankymų vartuose ir tinklalapiuose bei interneto svetainėse, su kuriais vartai yra susieti, skaičių standartizuotu, suvestiniu ir anoniminiu formatu ir ji būtų viešai skelbiama kaip atviri duomenys.

Pakeitimas    142

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kompetentingos institucijos ir Komisija registruoja apibendrintus duomenis apie prašymų suteikti pagalbos bei problemų sprendimo paslaugas skaičių, kilmę ir dalyką, taip pat apie atsakymo į prašymus laiką ir keičiasi tais duomenimis.

2.  Kompetentingos institucijos ir Komisija registruoja apibendrintus duomenis apie prašymų suteikti pagalbos bei problemų sprendimo paslaugas skaičių, kilmę ir dalyką, taip pat apie atsakymo į prašymus laiką ir keičiasi tais duomenimis bei skelbia šią informaciją visuomenei kaip atvirus duomenis.

Pakeitimas    143

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Pagal 34 straipsnį Komisija yra įgaliota priimti deleguotuosius aktus dėl konkrečių kategorijų, prie kurių priskirti duomenys, susiję su informacija, procedūromis ir pagalbos bei problemų sprendimo paslaugomis, su kuriomis vartai yra susieti, turi būti registruojami pagal 2 dalį.

3.  Pagal 34 straipsnį Komisija yra įgaliota priimti deleguotuosius aktus dėl konkrečių kategorijų, prie kurių priskirti duomenys, susiję su informacija, procedūromis ir pagalbos bei problemų sprendimo paslaugomis, su kuriomis vartai yra susieti, turi būti registruojami pagal 1 ir 2 dalis, taip pat dėl standartizuoto duomenų rinkimo formato pagal 1 dalį.

Pakeitimas    144

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Siekdama surinkti iš naudotojų tiesioginę informaciją apie jų pasitenkinimą vartuose teikiamomis paslaugomis, Komisija per vartus suteikia naudotojams patogią priemonę, per kurią jie, pasinaudoję bet kuria 2 straipsnio 2 dalyje nurodyta paslauga, gali iš karto anonimiškai pateikti pastabas apie per vartus teikiamų paslaugų ir bendrosios naudotojų sąsajos kokybę ir prieinamumą.

1.  Siekdama surinkti iš naudotojų tiesioginę informaciją apie jų pasitenkinimą vartuose teikiamomis paslaugomis ir pateikiama informacija, Komisija per vartus suteikia naudotojams patogią priemonę kartu su galimybe pateikti atsakymą laisvojo teksto parinktyje, per kurią jie, pasinaudoję bet kuria 2 straipsnio 2 dalyje nurodyta paslauga, gali iš karto anonimiškai pateikti pastabas apie per vartus teikiamų paslaugų bei pateiktos informacijos ir bendrosios naudotojų sąsajos kokybę ir prieinamumą.

Pakeitimas    145

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kompetentingos institucijos ir Komisija visuose į vartus įtrauktuose tinklalapiuose pateikia tinkamą nurodą į šią priemonę. Kompetentingos institucijos bendradarbiauja su Komisija ir integruoja šią priemonę į tinklalapius, už kuriuos jos yra atsakingos.

2.  Kompetentingos institucijos ir Komisija visuose į vartus įtrauktuose tinklalapiuose suteikia naudotojams prieigą prie šios priemonės. Kompetentingos institucijos bendradarbiauja su Komisija ir integruoja šią priemonę į tinklalapius, už kuriuos jos yra atsakingos.

Pakeitimas    146

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Nukrypstant nuo 2 dalies, nereikalaujama, kad kompetentingos institucijos į su vartais susietus savo tinklalapius integruotų 1 dalyje nurodytą naudotojų grįžtamosios informacijos rinkimo priemonę, jei, siekiant vykdyti paslaugų kokybės stebėseną, tuose tinklalapiuose suteikiama galimybė naudotis naudotojų grįžtamosios informacijos rinkimo mechanizmu, kurio funkcijos yra panašios į 1 dalyje nurodytos priemonės funkcijas. Kompetentingos institucijos renka naudotojų grįžtamąją informaciją, gautą taikant naudotojų grįžtamosios informacijos rinkimo priemonę, ir ta informacija dalijasi su Komisija ir kitų valstybių narių nacionaliniais koordinatoriais.

4.  Nukrypstant nuo 2 dalies, nereikalaujama, kad kompetentingos institucijos į su vartais susietus savo tinklalapius integruotų 1 dalyje nurodytą naudotojų grįžtamosios informacijos rinkimo priemonę, jei, siekiant vykdyti paslaugų kokybės stebėseną, tuose tinklalapiuose suteikiama galimybė naudotis naudotojų grįžtamosios informacijos rinkimo mechanizmu, kurio funkcijos yra panašios į 1 dalyje nurodytos priemonės funkcijas. Tokiu atveju kompetentingos institucijos renka savo naudotojų grįžtamąją informaciją, gautą taikant naudotojų grįžtamosios informacijos rinkimo priemonę, ir ta informacija dalijasi su Komisija ir kitų valstybių narių nacionaliniais koordinatoriais.

Pakeitimas    147

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Komisija per vartus teikia apibendrintą informaciją apie per vartus teikiamos informacijos ir pagalbos bei problemų sprendimo paslaugų kokybę vadovaudamasi 14 straipsniu ir remdamasi 21 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyta naudotojų statistika bei šio straipsnio 1 dalyje nurodyta naudotojų grįžtamąja informacija.

Pakeitimas    148

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  suteikia vartų naudotojams patogią priemonę, kuria naudodamiesi jie galėtų anonimiškai pranešti apie kliūtis, kurių jiems kyla naudojantis vidaus rinkos teikiamomis teisėmis;

a)  suteikia vartų naudotojams patogią priemonę, kuria naudodamiesi jie galėtų anonimiškai pranešti apie kliūtis, kurių jiems kyla naudojantis vidaus rinkos teikiamomis teisėmis; naudotojams patogioje priemonėje taip pat turi būti laisvojo teksto laukelis, kuriame naudotojai galėtų apibūdinti kliūtis, su kuriomis jie susiduria;

Pakeitimas    149

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės ir Komisija išnagrinėja pateiktas problemas ir, jei įmanoma, jas išsprendžia tinkamomis priemonėmis.

3.  Valstybės narės, Komisija, Europos Parlamentas ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas išnagrinėja pateiktas problemas ir, jei įmanoma, jas išsprendžia tinkamomis priemonėmis.

Pakeitimas    150

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  prižiūri ir stebi 12 straipsnyje nurodytą techninę sistemą.

Pakeitimas    151

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Sukuriama koordinavimo grupė (toliau – vartų koordinavimo grupė). Šią grupę sudaro nacionaliniai koordinatoriai, o jai pirmininkauja Komisijos atstovas. Ji priima savo darbo tvarkos taisykles. Komisija teikia sekretoriato paslaugas.

Sukuriama koordinavimo grupė (toliau – vartų koordinavimo grupė). Šią grupę sudaro nacionaliniai koordinatoriai ir Europos Parlamento atstovas, o jai pirmininkauja Komisijos atstovas. Ji priima savo darbo tvarkos taisykles. Komisija teikia sekretoriato paslaugas.

Pakeitimas    152

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Vartų koordinavimo grupė padeda įgyvendinti bendrųjų skaitmeninių vartų iniciatyvą. Visų pirma ji:

1.  Vartų koordinavimo grupė padeda įgyvendinti šį reglamentą. Visų pirma ji:

Pakeitimas    153

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  skatina įsisavinti visiškai internetines procedūras ir internetines tapatumo nustatymo, atpažinties ir pasirašymo priemones, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 910/2014;

Pakeitimas    154

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  svarsto, kaip būtų galima geriau teikti I priede išvardytų sričių informaciją;

b)  svarsto, kaip būtų galima geriau teikti į naudotoją orientuotą I priede išvardytų sričių informaciją, visų pirma remiantis statistiniais duomenimis, surinktais pagal 21 straipsnį;

Pakeitimas    155

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  svarsto smarkaus ir nuolatinio valstybių narių teikiamų paslaugų kokybės blogėjimo atvejus ir, jei nesiimama taisomųjų veiksmų, teikia nuomones ar rekomendacijas dėl to, kaip valstybės narės gali geriau laikytis šio reglamento;

Pakeitimas    156

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  padeda Komisijai vykdyti 7–11 ir 13 straipsniuose nustatytų reikalavimų laikymosi stebėseną;

e)  padeda Komisijai vykdyti 7–13 straipsniuose nustatytų reikalavimų laikymosi stebėseną;

Pakeitimas    157

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ha)  teikia nuomones dėl procedūrų ar organizacinių priemonių, skirtų supaprastinti pritaikytosios apsaugos ir pritaikytojo privatumo principų taikymą;

Pakeitimas    158

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 dalies h b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

hb)  teikia nuomones ir keičiasi geriausia patirtimi dėl vartuose teikiamų informacijos, procedūrų ir pagalbos arba problemų sprendimo paslaugų išsamios organizavimo sistemos, sudarymo ir žymėjimo, kad būtų užtikrintas tinkamas 15 straipsnio 3 dalyje nurodytos bendrosios naudotojo sąsajos veikimas;

Pakeitimas    159

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 dalies h c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

hc)  aptaria 21, 22 ir 23 straipsniuose nurodytų naudotojų grįžtamosios informacijos ir statistinių duomenų rinkimo klausimus, kad Sąjungos ir nacionaliniu lygmeniu siūlomos paslaugos būtų nuolat tobulinamos;

Pakeitimas    160

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 dalies i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ia)  atsižvelgia į suvestines ataskaitas, nurodytas 14 straipsnio 3a dalyje;

Pakeitimas    161

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 dalies l a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

la)  siekia sujungti esamus Sąjungos informacijos ir problemų sprendimo portalus.

Pakeitimas    162

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 dalies l b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

lb)  teikia rekomendacijas dėl papildomos Sąjungos oficialiosios kalbos ar oficialiųjų kalbų, kurią (-ias) nacionalinės valdžios institucijos turi naudoti be oficialiosios ar nacionalinės kalbos ar kalbų pagal 7 straipsnio 2 dalį, 8 straipsnio 3 dalį ir 9 straipsnio 2 dalį bei 11 straipsnio 1 dalies a punktą; koordinavimo grupės nuomonėje atsižvelgiama į labiausiai paplitusią ir piliečių bei įmonių, vykdančių tarpvalstybinę veiklą, plačiausiai suprantamą kalbą ar kalbas.

Pakeitimas    163

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija priima metinę darbo programą; joje visų pirma nurodoma:

1.  Komisija, pasikonsultavusi su vartų koordinavimo grupe, priima metinę darbo programą; joje visų pirma nurodoma:

Pagrindimas

Geriau atspindima teksto vidinė logika.

Pakeitimas    164

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  IT priemonių, kuriomis remiamas šio reglamento įgyvendinimas Sąjungos lygmeniu, kūrimu ir priežiūra;

a)  IT priemonių, kuriomis remiamas šio reglamento įgyvendinimas Sąjungos lygmeniu, kūrimu ir priežiūra, įskaitant tarpvalstybinio keitimosi įrodymais techninės sistemos, nurodytos 12 straipsnyje, kūrimą ir priežiūrą;

Pakeitimas    165

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  kiekvienos valstybės narės informacijos, nurodytos 2 straipsnio 2 dalies a punkte, ir nurodymų, kaip atlikti 11 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytas procedūras, didžiausio galimo kiekio išvertimu į Sąjungos oficialiąją kalbą, kuri nėra valstybės narės nacionalinė kalba.

c)  kiekvienos valstybės narės informacijos, paaiškinimų ir nurodymų, nustatytų 7 straipsnyje, 8 straipsnio 1 dalyje, 9 straipsnyje ir 11 straipsnio 1 dalies a punkte, didžiausio galimo kiekio išvertimu į Sąjungos oficialiąją kalbą, kuri nėra valstybės narės nacionalinė ar oficialioji kalba arba, jei taikoma, viena iš nacionalinių ar oficialiųjų kalbų. Jei valstybės narės vertimo į oficialiąją Sąjungos kalbą, kurią plačiai supranta kuo daugiau naudotojų, išlaidų nedengia iš savo biudžeto, jos gali prašyti, kad vertimą į tą kalbą atliktų Komisija. Visų pirma, išverčiama pagrindinė informacija, susijusi su visomis I priede išvardytomis sritimis, o kai turimas biudžetas yra pakankamas – visa kita 7 straipsnyje, 8 straipsnio 1 dalyje, 9 straipsnyje ir 11 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyta informacija, paaiškinimai ir nurodymai. Valstybės narės pateikia nuorodas į išverstą informaciją nuorodų saugyklai.

Pakeitimas    166

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 1 pastraipos 8 a punktas (naujas)

Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012

Priedo 12 a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8a)  Priedas papildomas šiuo punktu:

 

„12a.  2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)...“

Pakeitimas    167

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2 straipsnis, 4–11 straipsniai, 12 straipsnio 1–6 ir 8 dalys, 13 ir 14 straipsniai, 15 straipsnio 1–3 dalys, 16 ir 17 straipsniai, 21 straipsnio 1 ir 2 dalys, 22 straipsnio 1–4 dalys ir 23 straipsnis taikomi nuo [praėjus dvejiems metams nuo šio reglamento įsigaliojimo].

2, 4, 6, 7 ir 9 straipsniai, 12 straipsnio 7 dalis, 13 ir 14 straipsniai, 15 straipsnio 1–3 dalys, 16 ir 17 straipsniai, 21 straipsnio 1 ir 2 dalys, 22 straipsnio 1–4 dalys ir 23 straipsnis taikomi nuo [praėjus 18 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo]. 5, 8, 10 ir 11 straipsniai ir 12 straipsnio 1–6 ir 8 dalys taikomi nuo [praėjus dvejiems metams nuo šio reglamento įsigaliojimo].

Pakeitimas    168

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedas Informacijos, susijusios su piliečiais, sritys

Sritis

INFORMACIJA APIE TEISES, PAREIGAS IR TAISYKLES

Kelionės Sąjungoje

•  Dokumentai, kuriuos, Sąjungoje kirsdami valstybių narių sienas, privalo turėti Sąjungos piliečiai, jų šeimos nariai, kurie nėra Sąjungos piliečiai, vieni keliaujantys nepilnamečiai ir Sąjungai nepriklausančių šalių piliečiai (tapatybės kortelė, viza, pasas);

 

•  lėktuvu, traukiniu, laivu ar autobusu Sąjungoje ir iš Sąjungos keliaujančių asmenų, taip pat asmenų, perkančių kelionės paslaugų paketus ar susijusių kelionės paslaugų rinkinius, teisės ir pareigos;

 

•  pagalba Sąjungoje ir iš Sąjungos keliaujantiems riboto judumo asmenims;

 

•  gyvūnų, augalų, alkoholio, tabako, cigarečių ir kitų prekių vežimas keliaujant Sąjungoje;

 

•  skambinimas, taip pat elektroninių pranešimų ir elektroninių duomenų siuntimas ir gavimas Sąjungoje.

Darbas ir pensija Sąjungoje

•  Darbo kitoje valstybėje narėje paieška;

 

•  darbas kitoje valstybėje narėje;

 

•  kvalifikacijų pripažinimas darbinantis kitoje valstybėje narėje;

 

•  apmokestinimas kitoje valstybėje narėje;

 

•  darbo sąlygos (įskaitant sąlygas dėl darbo laiko, mokamų atostogų, atostogų išmokų, su viršvalandžiais susijusių teisių ir pareigų, sveikatos patikrinimų, sutarties nutraukimo, atleidimo ir atleidimo dėl etatų mažinimo);

 

•  vienodo požiūrio principas (kovos su diskriminacija darbe taisyklės, vienodas užmokestis vyrams ir moterims, vienodas užmokestis pagal terminuotąsias ir (arba) neterminuotąsias darbo sutartis dirbantiems asmenims);

 

•  su įvairių rūšių veikla susijusios pareigos sveikatos ir saugos srityje;

 

•  Sąjungoje taikomos teisės ir pareigos socialinės apsaugos srityje, įskaitant su pensijos gavimu susijusias teises ir pareigas.

Transporto priemonės Sąjungoje

•  Motorinės transporto priemonės įvežimas į kitą valstybę narę laikinai naudoti arba visam laikui;

 

•  vairuotojo pažymėjimo gavimas ir atnaujinimas;

 

•  privalomojo transporto priemonių draudimo įsigijimas;

 

•  motorinės transporto priemonės pirkimas ir pardavimas kitoje valstybėje narėje;

 

•  motorinės transporto priemonės nuoma;

 

•  nacionalinės kelių eismo taisyklės ir reikalavimai vairuotojams.

Gyvenimas kitoje valstybėje narėje

•  Persikėlimas į kitą valstybę narę gyventi laikinai arba visam laikui;

 

•  dalyvavimas savivaldos rinkimuose ir rinkimuose į Europos Parlamentą;

 

•  su leidimo gyventi kortele susiję reikalavimai Sąjungos piliečiams ir jų šeimos nariams, įskaitant šeimos narius, kurie nėra Sąjungos piliečiai.

Mokymasis arba mokomoji praktika kitoje valstybėje narėje

•  Mokyklos lankymas kitoje valstybėje narėje;

 

•  universitetinės studijos kitoje valstybėje narėje;

 

•  savanoriška veikla kitoje valstybėje narėje;

 

•  mokomoji praktika kitoje valstybėje narėje;

 

•  mokslinių tyrimų vykdymas kitoje valstybėje narėje pagal studijų programą.

Sveikatos priežiūra

•  Naudojimasis medicininio gydymo paslaugomis kitoje valstybėje narėje;

 

•  receptinių vaistų pirkimas internetu arba tiesiogiai kitoje nei recepto išrašymo valstybėje narėje.

Šeimoms taikomos tarpvalstybinio pobūdžio teisės, pareigos ir taisyklės

•  Gimimas, nepilnamečių vaikų globa, tėvų pareigos ir vaikų išlaikymo prievolės šeimoje, kuri yra susijusi su tarpvalstybinėmis aplinkybėmis;

 

•  gyvenimas skirtingų šalių pilietybę turinčių asmenų poroje (santuoka, gyvenimas skyrium, santuokos nutraukimas, sutuoktinių turto režimas ir sugyventinių teisės);

 

•  su paveldėjimu kitoje valstybėje narėje susijusios teisės.

Vartotojų srities tarpvalstybiniai klausimai

•  Prekių ir paslaugų (įskaitant finansines) pirkimas internetu arba tiesiogiai kitoje valstybėje narėje;

 

•  banko sąskaitos turėjimas kitoje valstybėje narėje;

 

•  prisijungimas prie viešųjų paslaugų teikėjų tinklų, pavyzdžiui, dujų, elektros energijos, vandens, telekomunikacijų ir interneto;

 

•  mokėjimai, įskaitant kredito pervedimus, ir vėlavimas atlikti tarpvalstybinius mokėjimus;

 

•  vartotojų teisės ir garantijos, susijusios su prekių ir paslaugų pirkimu.

 

Pakeitimas

Sritis

INFORMACIJA APIE TEISES, PAREIGAS IR TAISYKLES

Kelionės Sąjungoje

•  Dokumentai, kuriuos, Sąjungoje kirsdami valstybių narių sienas, privalo turėti Sąjungos piliečiai, jų šeimos nariai, kurie nėra Sąjungos piliečiai, vieni keliaujantys nepilnamečiai ir Sąjungai nepriklausančių šalių piliečiai (tapatybės kortelė, viza, pasas);

 

•  lėktuvu, traukiniu, laivu ar autobusu Sąjungoje ir iš Sąjungos keliaujančių asmenų, taip pat asmenų, perkančių kelionės paslaugų paketus ar susijusių kelionės paslaugų rinkinius, teisės ir pareigos;

 

•  pagalba Sąjungoje ir iš Sąjungos keliaujantiems riboto judumo asmenims;

 

•  gyvūnų, augalų, alkoholio, tabako, cigarečių ir kitų prekių vežimas keliaujant Sąjungoje;

 

•  skambinimas, taip pat elektroninių pranešimų ir elektroninių duomenų siuntimas ir gavimas Sąjungoje.

Darbas ir pensija Sąjungoje

•  Darbo kitoje valstybėje narėje paieška;

 

•  darbas kitoje valstybėje narėje;

 

•  kvalifikacijų pripažinimas darbinantis kitoje valstybėje narėje;

 

•  apmokestinimas kitoje valstybėje narėje;

 

•  privalomos atsakomybės ir draudimo taisyklės kitoje valstybėje narėje;

 

•  darbo sąlygos (įskaitant sąlygas dėl darbo laiko, mokamų atostogų, atostogų išmokų, su viršvalandžiais susijusių teisių ir pareigų, sveikatos patikrinimų, sutarties nutraukimo, atleidimo ir atleidimo dėl etatų mažinimo);

 

•  komandiruotų darbuotojų socialinės teisės ir įdarbinimo sąlygos;

 

•  vienodo požiūrio principas (kovos su diskriminacija darbe taisyklės, vienodas užmokestis vyrams ir moterims, vienodas užmokestis pagal terminuotąsias ir (arba) neterminuotąsias darbo sutartis dirbantiems asmenims);

 

•  su įvairių rūšių veikla susijusios pareigos sveikatos ir saugos srityje;

 

•  Sąjungoje taikomos teisės ir pareigos socialinės apsaugos srityje, įskaitant su pensijos gavimu susijusias teises ir pareigas.

Transporto priemonės Sąjungoje

•  Motorinės transporto priemonės įvežimas į kitą valstybę narę laikinai naudoti arba visam laikui;

 

•  vairuotojo pažymėjimo gavimas ir atnaujinimas;

 

•  privalomojo transporto priemonių draudimo įsigijimas;

 

•  motorinės transporto priemonės pirkimas ir pardavimas kitoje valstybėje narėje;

 

•  motorinės transporto priemonės nuoma;

 

•  nacionalinės kelių eismo taisyklės ir reikalavimai vairuotojams, įskaitant kelių rinkliavos ir išmetamųjų teršalų lipdukai laikino ar nuolatinio buvimo kitoje valstybėje narėje metu.

Gyvenimas kitoje valstybėje narėje

•  Persikėlimas į kitą valstybę narę gyventi laikinai arba visam laikui;

 

  nekilnojamojo turto pirkimas, pardavimas ir apmokestinimas kitoje valstybėje narėje, įskaitant teises ir pareigas, susijusias su nekilnojamojo turto nuosavybe ir naudojimu;

 

•  dalyvavimas savivaldos rinkimuose ir rinkimuose į Europos Parlamentą;

 

•  su leidimo gyventi kortele susiję reikalavimai Sąjungos piliečiams ir jų šeimos nariams, įskaitant šeimos narius, kurie nėra Sąjungos piliečiai;

 

  reikalavimai kitoje valstybėje narėje gyvenančių gyventojų natūralizacijai;

 

•  įsipareigojimai mirties atveju ir palaikų repatriacija.

Mokymasis arba mokomoji praktika kitoje valstybėje narėje

•  Vaikų lopšelio, vaikų darželio ir mokyklos lankymas kitoje valstybėje narėje;

 

•  universitetinės studijos kitoje valstybėje narėje;

 

•  suaugusiųjų mokymo centro lankymas kitoje valstybėje narėje;

 

•  profesinio rengimo ir mokymo pripažinimas;

 

•  savanoriška veikla kitoje valstybėje narėje;

 

•  mokomoji praktika kitoje valstybėje narėje;

 

•  mokslinių tyrimų vykdymas kitoje valstybėje narėje pagal studijų programą.

 

 

Sveikatos priežiūra

•  Naudojimasis medicininio gydymo paslaugomis kitoje valstybėje narėje;

 

•  receptinių vaistų pirkimas internetu arba tiesiogiai kitoje nei recepto išrašymo valstybėje narėje;

 

•  sveikatos draudimas kitoje valstybėje narėje, įskaitant galimybę užsisakyti Europos sveikatos draudimo kortelę;

 

•  viešosios prevencinės sveikatos priežiūros programos;

 

•  skubios pagalbos iškvietimo numeriai;

 

•  perkėlimas į senelių namus.

Šeimoms taikomos tarpvalstybinio pobūdžio teisės, pareigos ir taisyklės

•  Gimimas, nepilnamečių vaikų globa, tėvų pareigos, pakaitinė motinystė ir įvaikinimas, įskaitant įsivaikinimą antro tėvo teisėmis, ir vaikų išlaikymo prievolės šeimoje, kuri yra susijusi su tarpvalstybinėmis aplinkybėmis;

 

•  gyvenimas skirtingų šalių pilietybę turinčių asmenų poroje, nediskriminuojant dėl seksualinės orientacijos (santuoka, civilinė ar registruota partnerystė, gyvenimas skyrium, santuokos nutraukimas, sutuoktinių turto režimas ir sugyventinių teisės);

 

•  su paveldėjimu kitoje valstybėje narėje susijusios teisės ir pareigos, įskaitant apmokestinimo taisykles;

 

•  tarptautinio tėvų vykdomo vaikų grobimo teisinės pasekmės ir su tuo susijusios teisės.

Vartotojų teisės

•  Prekių, skaitmeninio turinio, turto ar paslaugų (įskaitant finansines) pirkimas arba nuoma internetu arba tiesiogiai kitoje valstybėje narėje;

 

•  banko sąskaitos turėjimas kitoje valstybėje narėje;

 

•  prisijungimas prie viešųjų paslaugų teikėjų tinklų, pavyzdžiui, dujų, elektros energijos, vandens, atliekų šalinimo, telekomunikacijų ir interneto;

 

•  mokėjimai, įskaitant kredito pervedimus, ir vėlavimas atlikti tarpvalstybinius mokėjimus;

 

•  vartotojų teisės ir garantijos, susijusios su prekių ir paslaugų pirkimu;

 

  vartotojų žalos atlyginimas, kompensacijos ir teisminė procedūra;

 

  produktų sauga ir apsauga.

 

 

Piliečių ir gyventojų teisės

  administracinių ir teisminių peticijų pateikimas nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis;

 

  lyties pripažinimas.

Asmens duomenų apsauga

  duomenų subjekto naudojimasis teisėmis pagal Reglamentą (ES) 2016/679, visų pirma to reglamento 2–4 skyriuose nustatytomis teisėmis dėl informacijos ir galimybės susipažinti su asmens duomenimis, juos ištaisyti ar ištrinti ir teikti prieštaravimą.

Pakeitimas    169

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo „Informacijos, susijusios su įmonėmis, sritys“ lentelė

Sritis

INFORMACIJOS APIE TEISES, PAREIGAS IR TAISYKLES KOKYBĖ

Įmonės steigimas, valdymas ir veiklos nutraukimas

•  Įmonės įregistravimas (registravimo procedūros ir teisiniai verslo vykdymo būdai);

 

•  intelektinės nuosavybės teisės (prašymo išduoti patentą pateikimas, prekių ženklo, brėžinio arba dizaino įregistravimas, licencijos atgaminti kūrinį gavimas);

 

•  sąžiningumas ir skaidrumas vykdant komercinę praktiką, įskaitant vartotojų teises ir garantijas, susijusias su prekių ir paslaugų pardavimu;

 

•  galimybės internete atlikti tarpvalstybinius mokėjimus užtikrinimas internete parduodant prekes ir paslaugas;

 

•  teisės ir pareigos pagal sutarčių teisę, įskaitant su delspinigiais susijusias teises ir pareigas;

 

•  bankroto procedūra ir bendrovių likvidavimas;

 

•  kredito draudimas;

 

•  bendrovių susijungimas arba įmonės pardavimas.

Darbuotojai

•  darbo sąlygos (įskaitant sąlygas dėl darbo laiko, mokamų atostogų, atostogų išmokų, su viršvalandžiais susijusių teisių ir pareigų, sveikatos patikrinimų, sutarties nutraukimo, atleidimo ir atleidimo dėl etatų mažinimo);

 

•  Sąjungoje taikomos teisės ir pareigos socialinės apsaugos srityje (darbdavio registravimas, darbuotojų registravimas, pranešimas apie sutarties su darbuotoju termino pabaigą, socialinių įmokų mokėjimas, su pensijomis susijusios teisės ir pareigos);

 

•  darbuotojų darbas kitose valstybėse narėse (darbuotojų komandiruotės, taisyklės dėl paslaugų teikimo laisvės, darbuotojams taikomi buvimo šalyje reikalavimai);

 

•  vienodo požiūrio principas (kovos su diskriminacija darbe taisyklės, vienodas užmokestis vyrams ir moterims, vienodas užmokestis pagal terminuotąsias ir (arba) neterminuotąsias darbo sutartis dirbantiems asmenims);

 

•  taisyklės dėl atstovavimo darbuotojams.

Mokesčiai

•  PVM: informacija apie bendrąsias taisykles, tarifus ir atleidimą nuo mokesčio, PVM mokėtojo registravimą, PVM mokėjimą ir grąžinimą;

 

•  akcizai: informacija apie bendrąsias taisykles, tarifus ir atleidimą nuo akcizų;

 

•  kiti mokesčiai: mokėjimas, tarifai.

Prekės

•  Teisės naudoti CE ženklą įgijimas;

 

•  taikytinų standartų ir techninių specifikacijų nustatymas ir gaminių sertifikavimas;

 

•  gaminių, kuriems nereikalaujama rengti Sąjungoje taikomų specifikacijų, tarpusavio pripažinimas;

 

•  reikalavimai, susiję su pavojingų cheminių medžiagų klasifikavimu, ženklinimu ir pakavimu;

 

•  nuotolinė prekyba / prekyba ne prekybai skirtose patalpose: išankstinė informacija pirkėjams, sutarties patvirtinimas raštu, sutarties atsisakymas, prekių pristatymas ir kitos specialiosios prievolės;

 

•  gaminiai su trūkumais: vartotojų teisės ir garantijos, atsakomybė už parduotas prekes, nukentėjusiosios šalies žalos atlyginimo priemonės;

 

•  sertifikavimas, etiketės (Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistema (EMAS), energijos vartojimo efektyvumo etiketės, ekologinis projektavimas, ES ekologinis ženklas);

 

•  antrinis perdirbimas ir atliekų tvarkymas.

Paslaugos

•  Licencijų ar leidimų įsigijimas siekiant įsteigti įmonę;

 

•  pranešimas institucijoms apie tarpvalstybinės veiklos vykdymą;

 

•  profesinių kvalifikacijų pripažinimas.

Įmonės finansavimas

•  Teisės gauti ES lygmens finansavimą, įskaitant finansavimą pagal Sąjungos finansavimo programas ir subsidijas verslui, įgijimas;

 

•  teisės gauti nacionalinio lygmens finansavimą įgijimas;

 

•  verslininkams skirtos iniciatyvos (naujiems verslininkams rengiamos mainų ar mentorystės programos ir pan.).

Viešosios sutartys

•  Dalyvavimas viešuosiuose konkursuose: taisyklės ir procedūros;

 

•  pasiūlymo teikimas internetu pagal viešą kvietimą teikti pasiūlymus;

 

•  pranešimas apie su konkursu susijusius pažeidimus.

Darbuotojų sauga ir sveikata

•  Su įvairių rūšių veikla susiję įsipareigojimai sveikatos ir saugos srityje, įskaitant rizikos prevenciją, informavimą ir mokymą

 

Pakeitimas

Sritis

INFORMACIJOS APIE TEISES, PAREIGAS IR TAISYKLES KOKYBĖ

Įmonės steigimas, valdymas ir veiklos nutraukimas

•  Įmonės įregistravimas, veiklos keitimas ar nutraukimas (registravimo procedūros ir teisiniai verslo vykdymo būdai);

 

•  įmonės perkėlimas į kitą valstybę narę;

 

•  intelektinės nuosavybės teisės (prašymo išduoti patentą pateikimas, prekių ženklo, brėžinio arba dizaino įregistravimas, licencijos atgaminti kūrinį gavimas, taikytinos išimtys);

 

•  sąžiningumas ir skaidrumas vykdant komercinę praktiką, įskaitant vartotojų teises ir garantijas, susijusias su prekių ir paslaugų pardavimu;

 

•  galimybės internete atlikti tarpvalstybinius mokėjimus užtikrinimas internete parduodant prekes ir paslaugas;

 

•  teisės ir pareigos pagal sutarčių teisę, įskaitant su delspinigiais susijusias teises ir pareigas;

 

•  bankroto procedūra ir bendrovių likvidavimas;

 

•  kredito draudimas;

 

•  bendrovių susijungimas arba įmonės pardavimas.

 

•  valdymo atsakomybė.

Darbuotojai

•  darbo sąlygos (įskaitant sąlygas dėl darbo laiko, mokamų atostogų, atostogų išmokų, su viršvalandžiais susijusių teisių ir pareigų, sveikatos patikrinimų, sutarties nutraukimo, atleidimo ir atleidimo dėl etatų mažinimo);

 

•  Sąjungoje taikomos teisės ir pareigos socialinės apsaugos srityje (darbdavio registravimas, darbuotojų registravimas, pranešimas apie sutarties su darbuotoju termino pabaigą, socialinių įmokų mokėjimas, su pensijomis susijusios teisės ir pareigos);

 

•  darbuotojų darbas kitose valstybėse narėse (darbuotojų komandiruotės, taisyklės dėl paslaugų teikimo laisvės, darbuotojams taikomi buvimo šalyje reikalavimai);

 

•  vienodo požiūrio principas (kovos su diskriminacija darbe taisyklės, vienodas užmokestis vyrams ir moterims, vienodas užmokestis pagal terminuotąsias ir (arba) neterminuotąsias darbo sutartis dirbantiems asmenims);

 

•  taisyklės dėl atstovavimo darbuotojams.

Mokesčiai

•  PVM: informacija apie bendrąsias taisykles, tarifus ir atleidimą nuo mokesčio, PVM mokėtojo registravimą, PVM mokėjimą ir grąžinimą;

 

•  akcizai: informacija apie bendrąsias taisykles, tarifus ir atleidimą nuo akcizų;

 

•  muitai ir kiti importo mokesčiai bei rinkliavos, importo muitinės procedūros, eksporto muitinės procedūros;

 

•  kiti mokesčiai: mokėjimas, tarifai, mokesčių deklaracijos.

Prekės

•  Teisės naudoti CE ženklą įgijimas ir gaminiams taikomi reikalavimai;

 

•  taikytinų standartų ir techninių specifikacijų nustatymas ir gaminių sertifikavimas;

 

•  gaminių, kuriems nereikalaujama rengti Sąjungoje taikomų specifikacijų, tarpusavio pripažinimas;

 

•  reikalavimai, susiję su pavojingų cheminių medžiagų klasifikavimu, ženklinimu ir pakavimu;

 

•  nuotolinė prekyba / prekyba ne prekybai skirtose patalpose: išankstinė informacija pirkėjams, sutarties patvirtinimas raštu, sutarties atsisakymas, prekių pristatymas ir kitos specialiosios prievolės;

 

•  gaminiai su trūkumais: vartotojų teisės ir garantijos, atsakomybė už parduotas prekes, nukentėjusiosios šalies žalos atlyginimo priemonės;

 

•  sertifikavimas, etiketės (Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistema (EMAS), energijos vartojimo efektyvumo etiketės, ekologinis projektavimas, ES ekologinis ženklas);

 

•  antrinis perdirbimas ir atliekų tvarkymas.

Paslaugos

•  Licencijų ar leidimų įsigijimas siekiant įsteigti įmonę;

 

•  pranešimas institucijoms apie tarpvalstybinės veiklos vykdymą;

 

•  profesinių kvalifikacijų, profesinio rengimo ir mokymo pripažinimas.

Įmonės finansavimas

•  Teisės gauti ES lygmens finansavimą, įskaitant finansavimą pagal Sąjungos finansavimo programas ir subsidijas verslui, įgijimas;

 

•  teisės gauti nacionalinio lygmens finansavimą įgijimas;

 

•  verslininkams skirtos iniciatyvos (naujiems verslininkams rengiamos mainų ar mentorystės programos ir pan.).

Viešosios sutartys

•  Dalyvavimas viešuosiuose konkursuose: taisyklės ir procedūros;

 

•  pasiūlymo teikimas internetu pagal viešą kvietimą teikti pasiūlymus;

 

•  pranešimas apie su konkursu susijusius pažeidimus.

Darbuotojų sauga ir sveikata

•  Su įvairių rūšių veikla susiję įsipareigojimai sveikatos ir saugos srityje, įskaitant rizikos prevenciją, informavimą ir mokymą

Pakeitimas    170

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo lentelė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Gyvenimo įvykiai

Procedūros

Numatomas rezultatas

Gimimas

Prašymas išduoti gimimo liudijimą

Gimimo liudijimas

Studijos

Prašymo gauti viešojo sektoriaus institucijos subsidiją studijoms teikimas

Sprendimas dėl prašymo gauti subsidiją

Darbas

Užsiregistravimas gauti socialinės apsaugos išmokas

Gavimo pranešimas

 

Prašymas pripažinti diplomą

Sprendimas dėl prašymo pripažinti diplomą

Persikėlimas

Pasikeitusio adreso registravimas

Naujo adreso įregistravimo patvirtinimas

 

Prašymas išduoti arba atnaujinti tapatybės kortelę arba pasą

Tapatybės kortelės arba paso išdavimas arba atnaujinimas

 

Motorinės transporto priemonės registravimas

Registravimo pažymėjimas

Pensija

Prašymas skirti pensijos arba priešpensinę išmoką pagal valstybinę arba pusiau valstybinę sistemą

Sprendimas dėl prašymo skirti pensijos arba priešpensinę išmoką

Įmonės steigimas

Bendra įmonės veiklos registracija, neįskaitant procedūrų, susijusių su bendrovių arba firmų, apibrėžtų SESV 54 straipsnio antroje pastraipoje, steigimu

Visų veiksmų, kuriuos reikia atlikti, kad būtų galima pradėti įmonės veiklą, įvykdymo patvirtinimas

 

Darbdavio (fizinio asmens) registravimas valstybinėse arba pusiau valstybinėse pensijų ir draudimo sistemose

Registracijos socialinės apsaugos sistemoje numeris

 

Darbuotojų registravimas valstybinėse arba pusiau valstybinėse pensijų ir draudimo sistemose

Registracijos socialinės apsaugos sistemoje numeris

Veiklos vykdymas

Pranešimas socialinės apsaugos sistemoms apie sutarties su darbuotoju termino pabaigą

Pranešimo gavimo patvirtinimas

 

Socialinių įmokų už darbuotojus mokėjimas

Kvitas arba kitoks patvirtinimas, kad socialinės įmokos už darbuotojus yra sumokėtos

 

Pakeitimas

Gyvenimo įvykiai

Procedūros

Numatomas rezultatas

Gimimas

Prašymas išduoti gimimo liudijimą

Gimimo liudijimas arba gimimo registravimo įrodymas

Gyvenamoji vieta

Prašymas išduoti gyventojo pažymėjimą arba prašymas išduoti arba atnaujinti leidimo gyventi kortelę

Registracijos ir gyvenamosios vietos įrodymas arba leidimo gyventi kortelės išdavimas arba atnaujinimas

Studijos

Prašymo gauti viešojo sektoriaus įstaigos arba institucijos subsidiją studijoms teikimas

Sprendimas dėl prašymo gauti subsidiją

 

Registracija viešojoje aukštojo mokslo įstaigoje

Sprendimas dėl registracijos

 

Prašymas viešajai įstaigai ar institucijai pateikti diplomo pažymėjimą ir kvalifikacijos pažymėjimus

Diplomo ar kvalifikacijos pažymėjimo kopija

Darbas

Užsiregistravimas gauti socialinės apsaugos išmokas

Gavimo pranešimas

 

Prašymas pripažinti profesinę kvalifikaciją

Sprendimas dėl prašymo pripažinti diplomą

 

Prašymas pripažinti diplomą

Sprendimas dėl prašymo pripažinti diplomą

 

Pajamų mokesčio deklaravimas

Deklaracijos gavimo patvirtinimas

Persikėlimas

Pasikeitusio adreso registravimas

Naujo adreso įregistravimo ir ankstesnio adreso išregistravimo patvirtinimas

 

Prašymas išduoti arba atnaujinti tapatybės kortelę arba pasą

Tapatybės kortelės arba paso išdavimas arba atnaujinimas

 

Motorinės transporto priemonės registravimas

Registravimo pažymėjimas

 

Viešosios įstaigos ar institucijos greitkelių rinkliavos lipdukų arba išmetamųjų teršalų lipdukų įgijimas

Kelių rinkliavos lipdukų arba išmetamųjų teršalų lipdukų gavimas

Pensija

Prašymas skirti pensijos arba priešpensinę išmoką pagal valstybinę arba pusiau valstybinę sistemą

Sprendimas dėl prašymo skirti pensijos arba priešpensinę išmoką

 

Prašymas pateikti informaciją iš valstybinės arba pusiau valstybinės sistemos apie pensijos sąskaitos likutį

Pensijos sąskaitos likučio ataskaita

Įmonės steigimas

Pranešimas apie įmonės veiklą, įmonės veiklos leidimai, įmonės veiklos pasikeitimai ir įmonės veiklos nutraukimas netaikant bankroto ar likvidavimo procedūrų, neįskaitant procedūrų, susijusių su bendrovių arba firmų, apibrėžtų SESV 54 straipsnio antroje pastraipoje, steigimu, ir įmonės veiklos registravimas verslo registre

Įmonės veiklos pakeitimų registracijos patvirtinimas

 

PVM registracija

PVM mokėtojo kodas

 

Pajamų mokesčio registracija

Mokesčių mokėtojo registracijos numeris

 

Darbdavio (fizinio asmens) registravimas valstybinėse arba pusiau valstybinėse pensijų ir draudimo sistemose

Registracijos socialinės apsaugos sistemoje numeris (arba kitas registracijos patvirtinimas)

 

Darbuotojų registravimas valstybinėse arba pusiau valstybinėse pensijų ir draudimo sistemose

Registracijos socialinės apsaugos sistemoje numeris (arba kitas registracijos patvirtinimas)

 

PVM deklaracijos

PVM deklaracijos gavimas

 

Pelno / verslo mokesčių deklaracija

Deklaracijos gavimo patvirtinimas

Veiklos vykdymas

Pranešimas socialinės apsaugos sistemoms apie sutarties su darbuotoju termino pabaigą

Pranešimo gavimo patvirtinimas

 

Socialinių įmokų už darbuotojus mokėjimas

Kvitas arba kitoks patvirtinimas, kad socialinės įmokos už darbuotojus yra sumokėtos

 

Pranešimas apie PVM apmokestinamos veiklos nutraukimą

Pranešimo gavimo patvirtinimas

Pakeitimas    171

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 7 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a)  Duomenų apsaugos priežiūros institucija

Pakeitimas    172

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 7 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7b)  Kompetentingų institucijų, Komisijos ar Sąjungos įstaigų, tarnybų ar agentūrų arba privačių ar pusiau privačių subjektų siūlomos savanoriškos pagalbos ir problemų sprendimo paslaugos, jei tokios paslaugos atitinka šiame reglamente nustatytus kokybės kriterijus

(1)

Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.


AIŠKINAMOJI DALIS

I. Įvadas

Siekiant prisidėti prie vieno iš dešimties pagrindinių J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos prioritetinių tikslų – sukurti piliečiams tvirtesnę ir teisingesnę vidaus rinką, taip pat sukurti bendrąją skaitmeninę rinką, šioje iniciatyvoje nurodomi svarbiausi veiksmai, kuriais siekiama padėti piliečiams ir įmonėms visapusiškai išnaudoti naujų skaitmeninių priemonių ir e. valdžios strategijų teikiamus privalumus jiems keliaujant, dirbant ir studijuojant arba užsiimant verslu bet kurioje ES valstybėje narėje.

Deja, piliečiams ir įmonėms, siekiantiems persikelti į kitą ES valstybę narę, kitoje ES valstybėje narėje studijuoti, gyventi, pardavinėti gaminius ar teikti paslaugas, vis dar kyla didelių kliūčių. Internete rasti aktualios, tikslios ir suprantamos informacijos apie savo kasdienę veiklą, taip pat internetu atlikti nacionalines administracines procedūras dažnai vis dar sudėtinga, tam reikia skirti daug laiko ir lėšų, o kartais to padaryti apskritai neįmanoma. Su šiomis problemomis taip pat gali susidurti vienos valstybės narės piliečiai, gyvenantys kitoje valstybėje narėje ir siekiantys atlikti procedūras savo kilmės valstybėje narėje. Europa ir valstybės narės turi būti labiau skatinamos priimti platesnių užmojų tarpvalstybines ir nacionalines e. valdžios strategijas, kad ES piliečiai ir įmonės galėtų visapusiškai naudotis esama technologine plėtra.

Siūlomame reglamente pateikiama ši nauja iniciatyva, kuria siekiama patenkinti vis didėjantį Europos poreikį – kad viešasis administravimas būtų atviras, veiksmingas, įtraukus ir orientuotas į ryžtingus e. valdžios metodus, kuriuos taikant būtų užtikrintas universalių, individualius poreikius atitinkančių, naudotojams lengvai prieinamų ir galutiniams naudotojams skirtų skaitmeninių viešųjų paslaugų teikimas. Reglamente siūlomas centralizuotas vieno langelio principu veikiantis centras – bendrieji skaitmeniniai vartai, kurie ES piliečiams ir įmonėms suteiks galimybę gauti visą informaciją, reikalingą naudojantis laisvo judėjimo ES teisėmis. Taip pat šia iniciatyva, laikantis nediskriminavimo principo, užtikrinama visiška prieiga prie internetinių procedūrų (jei tam tikra procedūra yra prieinama konkrečios valstybės narės piliečiui, ji taip pat turėtų būti prieinama kitų valstybių narių naudotojams) ir sudaromos sąlygos išspręsti problemą ir gauti pagalbos paslaugas. Be to, šia iniciatyva valstybėms narėms nustatoma prievolė užtikrinti visišką internetinę prieigą prie svarbiausių ir dažniausiai piliečių ir įmonių naudojamų procedūrų.

II. Pasiūlymo rengimas

Šis pasiūlymas parengtas atsižvelgus į išsamias konsultacijas su suinteresuotaisiais subjektais ir poveikio vertinimą. Vykstant konsultacijoms, buvo surengtas specialus suinteresuotųjų subjektų praktinis seminaras, viešos internetinės konsultacijos, vyko posėdžiai su suinteresuotųjų subjektų atstovais, taip pat informacijos mainai su valstybėmis narėmis. Pagrindiniai dalykai, kurie paaiškėjo po konsultacijų, yra tai, kad būtina užtikrinti, kad esama su bendrąja rinka susijusi informacija, taip pat esamos e. procedūros ir pagalbos paslaugos būtų tinkamos kiekybiniu ir kokybiniu požiūriais. Šios iniciatyvos tikslai plačiai remiami ir suinteresuotieji subjektai yra labai suinteresuoti sėkmingai ją įgyvendinti.

Pasiūlymas grindžiamas poveikio vertinimu, kuris parodė, kad geriausias pasirinkimas – tai suderintas ES požiūris, pagal kurį informaciją, procedūras ir pagalbos paslaugas būtų galima rasti naudojantis ES paieškos priemone. Valstybės narės valdys turinį ir esminius nacionalinių taisyklių ir įsipareigojimų reikalavimus. Taikant šį požiūrį taip pat užtikrinama, kad būtų taikomi aiškūs ir įvykdomi kokybės kriterijai ir kad būtų suteikta galimybė pagrindines procedūras atlikti internete.

III. Pranešėjos pozicija

Pranešėja iš esmės pritaria bendriesiems Komisijos pasiūlymo tikslams, kuriais siekiama sukurti skaitmeninį vieno langelio principu veikiantį centrą, kuriame būtų pateikiama kokybiška informacija ir prieiga prie internetinių administracinių procedūrų bei pagalbos paslaugų piliečiams ir įmonėms.

Interneto ir skaitmeninės technologijos keičia įmonių ir žmonių gyvenimo, darbo, studijų, verslo vykdymo ir keliavimo būdą. Todėl pranešėja pritaria sumanymui padėti ES ir valstybėms narėms suskaitmeninti savo administravimą, pasiūlant piliečiams kai kurias esmines administracines procedūras, informaciją ir teisių gynimo priemones internetiniu formatu ir, greta jų nacionalinės ar oficialiosios kalbos, bent viena papildoma užsienio kalba. Kad piliečiai galėtų naudotis savo teisėmis vidaus rinkoje, taip pat svarbu, kad ši informacija ir šios procedūros būtų prieinamos internete nediskriminaciniu būdu.

Tačiau kartu pranešėja nustatė keletą elementų, kuriuos reikia toliau svarstyti ar paaiškinti. Pirma, pranešėja atkreipia dėmesį į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonę, kurioje pateikiamos pastabos ir rekomendacijos, kaip geriau užtikrinti teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą siūlomame reglamente. Antra, pranešėja pateikia keletą patobulinimų, susijusių su kokybės reikalavimais, taikomais informacijai, internetinėms procedūroms ir pagalbos bei problemų sprendimo paslaugoms. Trečia, pranešėja siūlo papildomas nuostatas, kad būtų paaiškinti reikalavimai, susiję su prieiga prie internetinių procedūrų. Galiausiai, pranešėja pritaria Vidaus rinkos informacinės (IMI) sistemos reglamente pateiktiems pakeitimams.

1. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonė – vienkartinio duomenų pateikimo principas

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno (EDAPP) nuomonė yra pateikta remiantis konkrečiu Komisijos ir Parlamento prašymu pagal Reglamento 45/2001 28 straipsnio 2 dalį. Nuomonėje pateikiamos rekomendacijos, susijusios su vienkartinio duomenų pateikimo principo įgyvendinimu, kuriuo siekiama užtikrinti, kad piliečių ir įmonių būtų prašoma pateikti viešojo administravimo institucijoms tą pačią informaciją tik vieną kartą (tokią informaciją jos gali naudoti pakartotinai).

Pranešėja pritaria EDAPP nuomonėje pateiktoms rekomendacijoms, ir pabrėžia, kad, norint užtikrinti sėkmingą vienkartinio duomenų pateikimo principo įgyvendinimą visoje ES ir sudaryti sąlygas teisėtai keistis duomenimis tarpvalstybiniu lygmeniu, vienkartinio duomenų pateikimo principas turi būti įgyvendintas vadovaujantis aktualiais duomenų apsaugos principais. Pranešėja taip pat remia pastangas užtikrinti, kad asmenys ir toliau valdytų savo asmens duomenis, įskaitant tai, kad prieš kompetentingoms institucijoms apsikeičiant bet kokiais įrodymais būtų gautas tikslus naudotojo prašymas ir kad naudotojui būtų suteikta galimybė peržiūrėti įrodymus, kuriais bus apsikeičiama.

Tačiau pranešėja mano, kad vis dar yra keletas elementų, kuriuos reikia papildomai paaiškinti. Aptardama tuos elementus, pranešėja pateikia rekomendacijų dėl įvairių problemų, sutelkdama dėmesį į tarpvalstybinio apsikeitimo įrodymais teisinį pagrindą, tikslų apribojimo principą, vienkartinio duomenų pateikimo principo taikymo sritį ir naudotojų kontrolės praktinius klausimus. Pagrindinėse pranešėjos rekomendacijose pateiktas paaiškinimas, kad pasiūlyme nenumatytas teisinis pagrindas, kuris turėtų būti taikomas, kai techninė sistema naudojama keistis informacija kitais tikslais, nei pateikti keturiose nurodytose direktyvose ar numatyti taikomuose ES arba nacionalinės teisės aktuose. Pasiūlymu nesiekiama apriboti tikslų apribojimo principo pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.

2. Kokybės reikalavimai, susiję su informacija, internetinėmis procedūromis ir pagalbos bei problemų sprendimo paslaugomis

Dėl kokybės reikalavimų pranešėja pritaria bendram Komisijos požiūriui. Ji pabrėžia, kad bendrųjų skaitmeninių vartų kokybė priklauso nuo Sąjungos ir nacionalinių paslaugų, teikiamų per vartus, kokybės. Siekiant, kad bendrieji skaitmeniniai vartai atitiktų naudotojų poreikius, turėtų būti nustatyti aukšti kokybės standartai, susiję su informacija, internetinėmis procedūromis ir pagalba bei problemų sprendimo paslaugomis. Nepakankama patirtis, susijusi su internetine informacija ir paslaugomis, teikiamomis Europos ir nacionaliniu lygmenimis, gali paskatinti neigiamą suvokimą apie bendruosius skaitmeninius vartus.

Todėl ji pateikia keletą dabartinio projekto patobulinimų, kad sugriežtintų kokybės reikalavimus. Atsižvelgiant į pranešėjos rekomendacijas, reikėtų užtikrinti, kad informaciją būtų lengva suprasti, siekiant, kad kuo didesnis naudotojų skaičius galėtų pasinaudoti šiame reglamente numatyta informacija ir paslaugomis. Šiuo atžvilgiu pranešėja siūlo keletą pakeitimų, kuriais užtikrinama, kad tiek nacionaliniai, tiek Sąjungos tinklalapiai, patenkantys į pasiūlymo taikymo sritį, būtų prieinami ir neįgaliesiems. Pranešėja taip pat siūlo, kad bendrajai naudotojų sąsajai, kurią remia Komisija, būtų nustatyti kokybės reikalavimai. Per koordinavimo grupę Komisija ir nacionaliniai koordinatoriai turėtų stebėti, kaip laikomasi kokybės kriterijų, o pastebėję, kad paslaugos teikimas rimtai ir nuolat blogėja, laikinai nutraukti paslaugos teikimą arba, kaip paskutinę priemonę, apsvarstyti sankcijų taikymą arba imtis bendrų veiksmų su valstybėmis narėmis, kad patobulintų paslaugas arba pašalintų jų trūkumus.

3. Prieiga prie internetinių procedūrų

Pranešėja perkelia 5 straipsnio 1 dalį į 11 straipsnį. Pakeitimas yra būtinas siekiant paaiškinti 5 straipsnyje ir 11 straipsnyje nurodytų interneto procedūrų skirtumus. II priede išvardytos internetinės procedūros, susijusios su 5 straipsniu, bus privalomos valstybėms narėms. Todėl valstybės narės turi užtikrinti, kad 5 straipsnyje išdėstytos procedūros būtų visiškai internetinės ir prieinamos visiems naudotojams. Be to, pranešėja patikslina, ką reiškia sąvoka „visiškai internetinė“ ir kokias procedūras reikia įtraukti į II priedą. Pranešėjai svarbu pabrėžti, kad šis reglamentas neturės įtakos esminėms nuostatoms, įtvirtintoms galiojančiuose Sąjungos ir (arba) nacionalinės teisės aktuose, ir kad valstybės narės toliau galės organizuoti savo nacionalines paslaugas ir procedūras taip, kad jos atitiktų jų nacionalinius poreikius.

Kita vertus, 11 straipsniu užtikrinama, kad jei valstybės narės savo piliečiams taiko tam tikras procedūras, jos taip pat turėtų nediskriminuodamos taikyti tokias procedūras tarptautiniams naudotojams, kad jie galėtų pasinaudoti savo vidaus rinkos teisėmis, nustatytomis pagal Sąjungos teisę, ir laikytis šių pareigų ir taisyklių. Pranešėja pritaria šiam tikslui, tačiau toliau pabrėžia, kad techniniai reikalavimai, taikomi tarptautiniams naudotojams, taip pat turėtų būti prieinami nacionaliniams naudotojams pagal nacionalines procedūras ir reikalavimus.

4. Vidaus rinkos informacinės sistemos reglamento peržiūra

Pranešėja pritaria siūlomiems Vidaus rinkos informacinės (toliau – VRI) sistemos reglamento pakeitimams, kuriais patvirtinamos ir atnaujinamos koordinuoto priežiūros mechanizmo, numatyto VRI sistemai, nuostatos, taip pat leisiančios Europos duomenų apsaugos valdybai (EDAV) gauti naudos iš VRI sistemos techninių galimybių keistis informacija, vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR). Kalbėdamas apie VRI reglamento keitimus, EDAPP rekomenduoja pridėti BDAR prie VRI reglamento priedo, kad VRI sistemą būtų galima naudoti duomenų apsaugos tikslais.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Bendrųjų skaitmeninių vartų, skirtų teikti informavimo, procedūrines, pagalbos ir problemų sprendimo paslaugas, sukūrimas

Nuorodos

COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

2.5.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

12.6.2017

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

12.6.2017

LIBE

12.6.2017

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ITRE

30.5.2017

LIBE

5.2.2018

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Marlene Mizzi

30.5.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

11.10.2017

21.11.2017

22.1.2018

21.2.2018

Priėmimo data

22.2.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

33

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Marco Zullo

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Lucy Anderson, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Kaja Kallas, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Ulrike Trebesius, Lambert van Nistelrooij

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Gabriel Mato, Flavio Zanonato, Jaromír Štětina

Pateikimo data

8.3.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

33

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

 

 

 

S&D

 

Verts/ALE

Kaja Kallas, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Ulrike Trebesius

Marco Zullo

Dennis de Jong

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Antonio López-Istúriz White, Gabriel Mato, Andreas Schwab, Jaromir Stetina, Adam Szejnfeld, Róza Gräfin von Thun und Hoheinstein, Mihai Turcanu, Lambert van Nistelrooij

Lucy Anderson, Nicola Danti, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Flavio Zanonato

Pascal Durand, Igor Soltes

3

-

EFDD

ENF

John Stuart Agnew, Robert Jaroslaw Iwaszkiewicz

Mylène Troszczynski

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. kovo 21 d.Teisinė informacija - Privatumo politika