Procedură : 2017/0086(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0054/2018

Texte depuse :

A8-0054/2018

Dezbateri :

PV 12/09/2018 - 17
CRE 12/09/2018 - 17

Voturi :

PV 13/09/2018 - 10.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0349

RAPORT     ***I
PDF 1295kWORD 184k
8.3.2018
PE 612.231v02-00 A8-0054/2018

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind înființarea unui portal digital unic pentru a furniza informații, proceduri, servicii de asistență și soluționare a problemelor și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012

(COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD))

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

Raportoare: Marlene Mizzi

ERATE/ADDENDA
AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind înființarea unui portal digital unic pentru a furniza informații, proceduri, servicii de asistență și soluționare a problemelor și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012

(COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0256),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 21 alineatul (2), articolul 48 și articolul 114 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0141/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 18 octombrie 2017(1),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A8-0054/2018),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Comunicarea privind Piața unică digitală17 recunoaște rolul internetului și al tehnologiilor digitale în transformarea modului în care trăim și în care ne desfășurăm activitățile prin facilitarea accesului la imense oportunități de inovare, creștere economică și locuri de muncă. În comunicare se recunoaște faptul că nevoile cetățenilor și întreprinderilor atât în propriile lor țări, cât și la nivel transfrontalier ar putea fi mai bine satisfăcute prin extinderea și integrarea portalurilor, a rețelelor, a serviciilor și a sistemelor europene existente și prin conectarea acestora la „portalul digital unic”. Planul de acțiune privind guvernarea electronică 2016-202018 al Uniunii plasează portalul digital unic printre acțiunile sale pentru 2017. Raportul privind cetățenia UE19 consideră portalul digital unic o prioritate pentru drepturile aferente cetățeniei Uniunii.

(2)  Comunicarea privind Piața unică digitală17 recunoaște rolul internetului și al tehnologiilor digitale în transformarea vieților și a modului în care cetățenii, societățile și angajații lor comunică, accesează informațiile și cunoștințele, consumă, participă și își desfășoară activitățile prin facilitarea accesului la oportunități de inovare, creștere economică și locuri de muncă. În această comunicare, precum și în mai multe rezoluții adoptate de Parlamentul European, se recunoaște faptul că nevoile cetățenilor și întreprinderilor atât în propriile lor țări, cât și la nivel transfrontalier ar putea fi mai bine satisfăcute prin extinderea și integrarea portalurilor, a site-urilor, a rețelelor, a serviciilor și a sistemelor europene și naționale existente și prin conectarea acestora, creând astfel un punct unic de intrare european, un „portal digital unic”. Planul de acțiune privind guvernarea electronică 2016-202018 al Uniunii plasează portalul digital unic printre acțiunile sale pentru 2017. Raportul privind cetățenia UE19 consideră portalul digital unic o prioritate pentru drepturile aferente cetățeniei Uniunii.

__________________

__________________

17 „O strategie privind piața unică digitală pentru Europa”, Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, COM(2015)192 final, 6.5.2015.

17 „O strategie privind piața unică digitală pentru Europa”, Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, COM(2015)192 final, 6.5.2015.

18 „Planul de acțiune al UE privind guvernarea electronică 2016-2020 — Accelerarea transformării digitale a guvernării”, Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, COM(2016)0179 final.

18 „Planul de acțiune al UE privind guvernarea electronică 2016-2020 — Accelerarea transformării digitale a guvernării”, Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, COM(2016)0179 final.

19 Raportul privind cetățenia UE: Consolidarea drepturilor cetățenilor în realizarea unei Uniuni a schimbărilor democratice, 24 ianuarie 2017, COM(2017)30/2 final.

19 Raportul privind cetățenia UE: Consolidarea drepturilor cetățenilor în realizarea unei Uniuni a schimbărilor democratice, 24 ianuarie 2017, COM(2017)30/2 final.

Justificare

O mai bună reflectare a importanței pe care o au tehnologiile digitale în transformarea vieților și a modului în care cetățenii, societățile și angajații lor comunică, accesează informațiile și cunoștințele, inventează, consumă, participă și își desfășoară activitățile. În plus, subliniază importanța integrării tuturor portalurilor europene și naționale într-un punct unic de intrare.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Parlamentul European și Consiliul au solicitat în mod repetat un pachet de informații și asistență mai amplu și mai ușor de utilizat pentru a ajuta întreprinderile să navigheze pe piața unică și pentru a consolida și a raționaliza instrumentele pieței unice, pentru a răspunde mai bine nevoilor cetățenilor și ale întreprinderilor în activitățile lor transfrontaliere.

(3)  Parlamentul European și Consiliul au solicitat în mod repetat un pachet de informații și asistență mai amplu și mai ușor de utilizat pentru a ajuta cetățenii și întreprinderile să navigheze pe piața unică și pentru a consolida și a raționaliza instrumentele pieței unice, pentru a răspunde mai bine nevoilor cetățenilor și ale întreprinderilor în activitățile lor transfrontaliere.

Justificare

Parlamentul European a solicitat în mod repetat mai multe informații și asistență sporită pentru a ajuta atât cetățenii, cât și întreprinderile.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Prezentul regulament răspunde acestei solicitări prin punerea la dispoziția cetățenilor și a întreprinderilor a unui acces ușor la informațiile, procedurile și serviciile de asistență și soluționare a problemelor de care au nevoie pentru a-și exercita drepturile în cadrul pieței interne. Prezentul regulament stabilește un portal digital unic în contextul căruia Comisia și autoritățile competente ar putea juca un rol important în îndeplinirea obiectivelor menționate mai sus.

(4)  Prezentul regulament răspunde acestei solicitări prin punerea la dispoziția cetățenilor și a întreprinderilor a unui acces la informațiile, procedurile și serviciile online de asistență și soluționare a problemelor de care au nevoie pentru a-și exercita drepturile în cadrul pieței interne. Portalul digital unic ar putea contribui la o mai mare transparență a normelor și reglementărilor în domenii precum călătoriile în interiorul Uniunii, munca și pensionarea în Uniunea Europeană, reședința în alte state membre decât statul membru de origine, accesul la educație în alte state membre, accesul la asistență medicală, exercitarea drepturilor familiale, a drepturilor de ședere, a drepturilor cetățenești și a drepturilor consumatorilor. În plus, ar putea contribui la îmbunătățirea încrederii consumatorilor, la soluționarea fragmentării în domeniul protecției consumatorilor și al normelor pieței interne și la reducerea costurilor de conformitate care revin întreprinderilor. Prezentul regulament instituie un portal digital unic interactiv și ușor de utilizat, care, în funcție de nevoile utilizatorilor, ar trebui să-i îndrume către serviciile cele mai adecvate. În acest context, Comisia, statele membre și autoritățile competente ar putea juca un rol important în îndeplinirea obiectivelor menționate mai sus.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  Portalul digital unic ar trebui să faciliteze interacțiunile dintre cetățeni și întreprinderi, pe de o parte, și administrațiile publice și autoritățile competente, pe de altă parte, prin asigurarea accesului la portaluri și site-uri online gestionate la nivel european, național, regional sau local, facilitând activitățile de zi cu zi ale cetățenilor și ale întreprinderilor și reducând la minimum obstacolele apărute pe piața unică. Existența acestui portal unic european, care oferă acces la informații exacte și actualizate, precum și la proceduri online și servicii de asistență și soluționare a problemelor, ar putea contribui la creșterea gradului de conștientizare în rândul utilizatorilor cu privire la diferitele servicii online existente și poate duce la economii de costuri și de timp pentru utilizatori atunci când stabilesc care sunt serviciile online cele mai adecvate pentru cerințele lor.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Prezentul regulament enumeră informațiile care sunt relevante pentru cetățeni și întreprinderi în exercitarea drepturilor lor în cadrul pieței interne și solicită statelor membre și Comisiei să se asigure că informațiile din aceste domenii sunt acoperite integral de pagini internet și portaluri la nivel național și la nivelul Uniunii. În plus, informațiile nu ar trebui doarexplice normele și obligațiile cetățenilor și ale întreprinderilor, ci ar trebui să explice, de asemenea, procedurile care trebuie realizate de către cetățenii și întreprinderile pentru a respecta aceste norme și obligații. Informațiile ar trebui, de asemenea, să furnizeze o descriere a asistenței și serviciilor de soluționare a problemelor la care cetățenii și întreprinderile pot face referire în cazul în care au probleme cu înțelegerea informațiilor, cu aplicarea acestor informații la situația lor concretă sau cu urmarea unei proceduri.

(5)  Prezentul regulament enumeră informațiile care sunt relevante pentru cetățeni și întreprinderi în exercitarea drepturilor lor în cadrul pieței interne și solicită statelor membre și Comisiei să se asigure că informațiile exacte, de înaltă calitate și actualizate din aceste domenii sunt acoperite integral la nivel național și la nivelul Uniunii, inclusiv la nivel regional și local, explicând normele și obligațiile aplicabile, precum și procedurile care trebuie realizate de către cetățeni și întreprinderi pentru a respecta aceste norme și obligații. Aceste informații ar trebui grupate în domenii de subiecte, cum ar fi „condiții de muncă”, „sănătate” și „pensii”, interconectând diferite servicii complementare, astfel încât utilizatorii să poată fi îndrumați cu ușurință între diferite servicii prin intermediul portalului digital unic. În vederea asigurării clarității portalului digital unic, informațiile furnizate prin intermediul acestui portal ar trebui să fie clare, exacte și actualizate, utilizarea terminologiei complexe ar trebui redusă la minimum, iar utilizarea acronimelor ar trebui limitată la cele care se referă la termeni simplificați și ușor de înțeles, care nu necesită o cunoaștere prealabilă a subiectului sau a domeniului de drept. În plus, aceste informații ar trebui, de asemenea, să furnizeze o descriere a asistenței și serviciilor de soluționare a problemelor la care cetățenii și întreprinderile pot face referire în cazul în care au probleme cu înțelegerea informațiilor, cu aplicarea acestor informații la situația lor concretă sau cu urmarea unei proceduri.

Justificare

Pentru ca portalul digital unic să răspundă nevoilor utilizatorilor, ar trebui stabilite standarde cu privire la calitatea informațiilor. Informațiile clare, precise și actualizate au fost identificate de cetățeni și de întreprinderi ca fiind unele dintre cele mai importante caracteristici ale unui punct de contact unic în studiul „A European Single Point of Contact” („Un punct de contact unic european”) (2013) realizat pentru Departamentul tematic A al Parlamentului European. În conformitate cu recomandările autorului, ar trebui să se asigure faptul că informațiile sunt ușor de înțeles, astfel încât un număr maxim de utilizatori să poată beneficia de informațiile și serviciile prevăzute în prezentul regulament.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Având în vedere faptul că inițiativa are un triplu obiectiv care vizează reducerea sarcinii administrative suplimentare asupra cetățenilor și întreprinderilor care exploatează sau doresc să își desfășoare activitatea în alte state membre, în deplină conformitate cu normele și procedurile naționale, eliminarea discriminării și asigurarea funcționării pieței interne în ceea ce privește furnizarea de informații, procedurile și serviciile de asistență și soluționare a problemelor și deoarece componentele sale acoperă libera circulație a cetățenilor și de securitate socială, care nu pot fi considerate ca având un simplu caracter accesoriu, inițiativa ar trebui să se bazeze pe articolul 21 alineatul (2), articolul 48 și articolul 114 alineatul (1) din TFUE.

(6)  Având în vedere faptul că prezentul regulament vizează reducerea sarcinii administrative suplimentare asupra cetățenilor și întreprinderilor, în cazul în care aceștia își desfășoară activitatea sau doresc să își desfășoare activitatea în alte state membre sau în statul membru în care își au sediul sau reședința, în deplină conformitate cu normele și procedurile naționale, eliminarea discriminării și asigurarea funcționării pieței interne în ceea ce privește furnizarea de informații, procedurile și serviciile de asistență și soluționare a problemelor și deoarece componentele sale acoperă libera circulație a cetățenilor și securitatea socială, care nu pot fi considerate ca având un simplu caracter accesoriu, prezentul regulament ar trebui să se bazeze pe articolul 21 alineatul (2), articolul 48 și articolul 114 alineatul (1) din TFUE.

Justificare

Portalul digital unic va aduce beneficii nu numai utilizatorilor transfrontalieri, ci și utilizatorilor care accesează portalul în statul lor membru de origine sau în statul membru în care locuiesc/își au reședința, prin orientarea administrației naționale către obiectivele privind realizarea guvernării electronice și furnizarea de soluții digitale pentru activitățile de zi cu zi în viața oamenilor.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Pentru ca cetățenii și întreprinderile din UE să se bucure de dreptul lor la liberă circulație în cadrul pieței interne, Uniunea ar trebui să adopte măsuri specifice care să le permită cetățenilor și întreprinderilor să aibă acces cu ușurință la informații complete și fiabile cu privire la drepturile lor instituite prin legislația Uniunii și la informarea în legătură cu normele și procedurile naționale aplicabile pe care vor trebui să respecte atunci când se mută, locuiesc sau studiază sau atunci când stabilesc sau desfășoară activități într-un alt stat membru decât cel de origine. Informațiile care trebuie furnizate la nivel național ar trebui să aibă în vedere nu numai normele naționale de punere în aplicare a dreptul Uniunii, ci și orice alte norme naționale care sunt aplicabile cetățenilor și întreprinderilor din alte state membre

(7)  Pentru ca cetățenii și întreprinderile din UE să se bucure de dreptul lor la liberă circulație în cadrul pieței interne, Uniunea ar trebui să adopte măsuri specifice, nediscriminatorii, care să le permită cetățenilor și tuturor rezidenților persoane fizice dintr-un stat membru și întreprinderilor să aibă acces cu ușurință la informații complete și fiabile cu privire la drepturile lor instituite prin legislația Uniunii și la informarea în legătură cu normele și procedurile naționale aplicabile pe care vor trebui să le respecte atunci când se mută, locuiesc sau studiază sau atunci când stabilesc sau desfășoară activități într-un alt stat membru decât cel de origine. Informațiile care trebuie furnizate la nivel național ar trebui să aibă în vedere nu numai normele naționale de punere în aplicare a dreptul Uniunii, ci și orice alte norme naționale care sunt aplicabile cetățenilor și întreprinderilor din alte state membre

Justificare

Aceasta este o declarație generală potrivit căreia Uniunea și statele membre ar trebui să adopte măsuri nediscriminatorii pentru întreprinderi și cetățeni.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Prezentul regulament ar trebui să creeze un punct de intrare unic prin intermediul căruia cetățenii și întreprinderile să aibă acces la informații cu privire la regulile și cerințele pe care trebuie să le respecte, în conformitate cu legislația Uniunii și/sau națională. Acesta ar trebui să simplifice contactul cetățenilor și întreprinderilor cu serviciile de asistență și soluționare a problemelor, stabilite la nivelul Uniunii sau la nivel național și să îl facă mai eficace. Portalul ar trebui, de asemenea, să faciliteze accesul la proceduri și completarea acestora. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să solicite statelor membre să permită utilizatorilor să completeze integral online anumite proceduri care sunt de o importanță majoră pentru majoritatea cetățenilor și a întreprinderilor care se deplasează în străinătate, fără a afecta în niciun fel cerințele de fond existente în legislația Uniunii și/sau națională în aceste domenii de politică. În acest context, prezentul regulament ar trebui să sprijine utilizarea principiului „o singură dată” pentru schimbul de elemente justificative între autoritățile competente din diferite state membre.

(11)  Prezentul regulament ar trebui să creeze un punct de intrare unic prin intermediul căruia cetățenii și întreprinderile să aibă acces la informații cu privire la regulile și cerințele pe care trebuie să le respecte, în conformitate cu legislația Uniunii și/sau națională. Acesta ar trebui să simplifice contactul cetățenilor și întreprinderilor cu serviciile de asistență și soluționare a problemelor, stabilite la nivelul Uniunii sau la nivel național și să îl facă mai eficace. Portalul ar trebui, de asemenea, să faciliteze accesul online la proceduri. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să solicite statelor membre să permită utilizatorilor să realizeze online, atunci când este posibil, procedurile enumerate la anexa II care sunt de o importanță majoră pentru majoritatea cetățenilor și a întreprinderilor sau de să desfășoare alte proceduri aflate online la dispoziția utilizatorilor dintr-un stat membru și care au fost stabilite la nivel național de către organismele centrale ale statului sau puse la dispoziția tuturor autorităților regionale și locale. Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere în niciun fel drepturilor și obligațiilor existente în legislația Uniunii și/sau națională în aceste domenii de politică. În ceea ce privește procedurile enumerate în anexa II la prezentul regulament și procedurile prevăzute de Directivele 2005/36/CE, 2006/123/CE, 2014/24/UE și 2014/25/UE, prezentul regulament ar trebui să sprijine utilizarea principiului „doar o singură dată” și ar trebui să respecte pe deplin dreptul fundamental la protecția datelor cu caracter personal, pentru schimbul de elemente justificative între autoritățile competente din diferite state membre.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Portalul ar trebui să fie ușor de utilizat și orientat către utilizator și ar trebui să permită cetățenilor și întreprinderilor să interacționeze cu administrațiile naționale și cu cele de la nivelul Uniunii, oferindu-le posibilitatea să furnizeze feedback cu privire la serviciile oferite prin intermediul portalului și la funcționarea pieței interne, în funcție de experiența lor. Instrumentul de feedback ar trebui să permită utilizatorului să sublinieze problemele, deficiențele și nevoile pe care le întâlnește pentru a încuraja îmbunătățirea continuă a calității serviciilor.

(12)  Portalul digital unic și informațiile, procedurile online și serviciile de asistență și soluționare a problemelor care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament la nivelul Uniunii sau la nivel național ar trebui să fie prezentate într-un mod ușor de utilizat și orientat către utilizator. Portalul ar trebui să vizeze evitarea suprapunerilor și să asigure linkuri către serviciile existente. Portalul ar trebui să permită cetățenilor și întreprinderilor să interacționeze cu administrațiile naționale și cu cele de la nivelul Uniunii, oferindu-le posibilitatea să furnizeze feedback cu privire la serviciile oferite prin intermediul portalului și la funcționarea pieței interne, în funcție de experiența lor. Instrumentul de feedback ar trebui să permită utilizatorului să sublinieze problemele, deficiențele și nevoile pe care le întâlnește pentru a încuraja îmbunătățirea continuă a calității serviciilor pe bază de date anonime, pentru a proteja datele cu caracter personal ale utilizatorilor.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Succesul portalului va depinde de eforturile comune ale Comisiei și ale statelor membre. Portalul ar trebui să includă o interfață comună pentru utilizatori, integrată în portalul „Europa ta” existent, care va fi gestionată de Comisie. Interfața comună pentru utilizatori ar trebui să ofere linkuri către informațiile, procedurile și către serviciile de asistență sau soluționare a problemelor disponibile pe portalurile autorităților competente din statele membre și ale Comisiei. Pentru a facilita utilizarea portalului, interfața pentru utilizatori ar trebui să fie disponibilă în toate limbile oficiale ale Uniunii. Funcționarea portalului ar trebui să fie sprijinită prin instrumente tehnice elaborate de Comisie în cooperare cu statele membre.

(13)  Succesul portalului va depinde de eforturile comune ale Comisiei și ale statelor membre. Portalul ar trebui să includă o interfață comună pentru utilizatori, integrată în portalul „Europa ta” existent, care va fi gestionată de Comisie. Interfața comună pentru utilizatori ar trebui să ofere linkuri către informațiile, procedurile și către serviciile de asistență sau soluționare a problemelor disponibile pe portalurile autorităților competente din statele membre și ale Comisiei. Pentru a facilita utilizarea portalului, interfața pentru utilizatori ar trebui să fie vizibilă pe toate site-urile Uniunii și pe cele naționale care fac parte din portal și care sunt corelate cu acesta și ar trebui să fie disponibilă în toate limbile oficiale ale Uniunii. Funcționarea portalului ar trebui să fie sprijinită prin instrumente tehnice elaborate de Comisie în cooperare cu statele membre.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Prezentul regulament ar trebui să sporească dimensiunea pieței interne referitoare la procedurile online, respectând, de asemenea, principiul general al nediscriminării în ceea ce privește accesarea de către cetățeni sau întreprinderi a procedurilor online deja stabilite la nivel național, pe baza legislației naționale sau a Uniunii. Ar trebui să fie posibil ca utilizatorii care nu își au reședința sau nu sunt stabiliți într-un stat membru să poată accesa și completa procedurile online fără a întâmpina obstacole, cum ar fi câmpurile care necesită numerele naționale de telefon sau codurile poștale naționale, plata de redevențe care poate fi realizată numai prin intermediul unor sisteme care nu prevăd plăți transfrontaliere, lipsa de explicații detaliate în altă limbă decât limba sau limbile naționale, lipsa de posibilități de a depune elemente justificative electronice din partea autorităților, situată într-un alt stat membru și lipsa de acceptare a mijloacelor de identificare electronică emise în alte state membre.

(15)  Prezentul regulament ar trebui să sporească dimensiunea pieței interne referitoare la procedurile online, contribuind astfel la digitalizarea pieței interne, respectând, de asemenea, principiul general al nediscriminării în ceea ce privește accesarea de către cetățeni sau întreprinderi a procedurilor online deja stabilite la nivel național, pe baza legislației naționale sau a Uniunii. Ar trebui să fie posibil ca utilizatorii care nu își au reședința sau nu sunt stabiliți într-un stat membru să poată accesa și completa procedurile online fără a întâmpina obstacole, cum ar fi câmpurile care necesită numerele naționale de telefon, prefixele naționale pentru numere de telefon sau codurile poștale naționale, plata de redevențe care poate fi realizată numai prin intermediul unor sisteme care nu prevăd plăți transfrontaliere, lipsa de explicații detaliate în altă limbă decât limba sau limbile naționale sau oficiale ale unui stat membru, lipsa de posibilități de a depune elemente justificative electronice din partea autorităților, situată într-un alt stat membru și lipsa de acceptare a mijloacelor de identificare electronică emise în alte state membre. În cazul în care un utilizator, într-o situație limitată în mod strict la un singur stat membru, poate accesa și desfășura o procedură online în acel stat membru într-un domeniu vizat de prezentul regulament, un utilizator transfrontalier ar trebui, de asemenea, să poată accesa și desfășura aceeași procedură online, utilizând fie aceeași soluție tehnică, fie una adaptată, și fără niciun obstacol discriminatoriu. În acest scop, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a institui proceduri nediscriminatorii similare pentru utilizatorii din alte state membre sau care își au reședința în alte state membre, cu condiția ca acestea să se asigure că condițiile privind accesul la informații și servicii pentru utilizatorii transfrontalieri sunt aceleași ca pentru utilizatorii stabiliți în acel stat membru.

Justificare

Portalul este un instrument digital care va contribui la informarea oamenilor cu privire la drepturile lor prevăzute de legislația națională și a Uniunii și care le va permite să utilizeze și să acceseze proceduri online și servicii, precum și instrumente de soluționare a problemelor. Regulamentul nu va afecta sau nu va împiedica statele membre să își organizeze în continuare serviciile și procedurile naționale într-un mod care să răspundă nevoilor lor naționale; totuși, acestea vor trebui să se asigure că procedurile sunt nediscriminatorii pentru utilizatorii transfrontalieri.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Prezentul regulament se bazează pe Regulamentul eIDAS26 care stabilește condițiile în care statele membre recunosc și acceptă mijloacele de identificare electronică ale persoanelor fizice și juridice care intră sub incidența unui sistem notificat de identificare electronică al unui alt stat membru. De la data aplicării acelui regulament, ar trebui să fie posibil ca utilizatorii să își folosească mijloacele de identificare și autentificare electronică în scopul de a desfășura activități la nivel transfrontalier și să interacționeze pe cale electronică cu autoritățile competente.

(16)  Prezentul regulament se bazează pe Regulamentul eIDAS26 care stabilește condițiile în care statele membre recunosc și acceptă mijloacele de identificare electronică ale persoanelor fizice și juridice care intră sub incidența unui sistem notificat de identificare electronică al unui alt stat membru. De la data aplicării acelui regulament, ar trebui să fie posibil ca utilizatorii să își folosească mijloacele de identificare și autentificare electronică în scopul de a desfășura activități la nivel transfrontalier și să interacționeze pe cale electronică cu autoritățile competente. De asemenea, ar trebui să fie posibil ca utilizatorii să își folosească mijloacele de identificare și autentificare electronică atunci când desfășoară activități și interacționează pe cale electronică cu administrațiile instituțiilor, organismelor, oficiilor sau agențiilor Uniunii. Prezentul regulament ar trebui să respecte neutralitatea tehnologică în ceea ce privește sistemele de identificare și de autentificare electronică.

__________________

__________________

26 Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE (JO L 257, 28.8.2014, p. 73-114).

26 Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE (JO L 257, 28.8.2014, p. 73-114).

Justificare

Utilizatorii ar trebui să poată folosi mijloacele naționale de identificare și autentificare electronică la nivel european.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Pentru a le permite cetățenilor și întreprinderilor să se bucure de beneficiile pieței interne în mod direct, fără sarcini administrative suplimentare inutile, prezentul regulament ar trebui să impună digitalizarea completă a interfeței utilizatorilor pentru anumite proceduri destinate utilizatorilor transfrontalieri, care sunt enumerate în anexa II la prezentul regulament și să furnizeze criterii pentru definirea modului în care procedura se califică drept integral online. „Înregistrarea activității comerciale” este una dintre aceste proceduri care prezintă un interes deosebit pentru întreprinderi. Aceasta nu ar trebui să includă însă procedurile care să conducă la constituirea de societăți comerciale sau firme cu personalitate juridică, dat fiind faptul că astfel de proceduri necesită o abordare globală care vizează facilitarea soluțiilor digitale pe toată durata ciclului de viață al unei societăți. Atunci când întreprinderile se stabilesc într-un alt stat membru, acestea sunt obligate să se înscrie la un regim de asigurări sociale și la un regim de asigurări medicale pentru a înregistra și plăti contribuțiile angajaților la cele regimuri. Aceste proceduri sunt comune pentru toate întreprinderile care își desfășoară activitatea în orice sector al economiei, și, prin urmare, este adecvat să se solicite ca aceste două proceduri de înregistrare să fie disponibile online.

(18)  Pentru a le permite cetățenilor și întreprinderilor să se bucure de beneficiile pieței interne în mod direct, fără sarcini administrative suplimentare inutile, prezentul regulament ar trebui să impună digitalizarea completă a interfeței utilizatorilor pentru anumite proceduri destinate utilizatorilor transfrontalieri, care sunt enumerate în anexa II la prezentul regulament și să furnizeze criterii pentru definirea modului în care o procedură se califică drept integral online. O astfel de cerință de digitalizare completă nu ar trebui să se aplice în cazul în care o procedură nu există într-un stat membru. „Notificarea activității comerciale” este una dintre aceste proceduri care prezintă un interes deosebit pentru întreprinderi. Prezentul regulament nu ar trebui să vizeze însă procedurile de constituire de societăți comerciale sau firme cu personalitate juridică, inclusiv înregistrarea ca întreprindere unipersonală, parteneriat sau orice altă formă care nu este o entitate juridică distinctă sau înregistrarea unei activități comerciale în registrul comercial, dat fiind faptul că astfel de proceduri necesită o abordare globală care vizează facilitarea soluțiilor digitale pe toată durata ciclului de viață al unei societăți. Atunci când întreprinderile se stabilesc într-un alt stat membru, acestea sunt obligate să se înscrie la un regim de asigurări sociale și la un regim de asigurări medicale pentru a înregistra și plăti contribuțiile angajaților la cele regimuri. Aceste proceduri sunt comune pentru toate întreprinderile care își desfășoară activitatea în orice sector al economiei, și, prin urmare, este adecvat să se solicite ca aceste două proceduri de înregistrare să fie disponibile online. De asemenea, este adecvat ca procedurile referitoare la aspectele fiscale să fie puse la dispoziție online, întrucât aceste proceduri tind să reprezinte unul dintre principalele obstacole în calea funcționării transfrontaliere a întreprinderilor mici și mijlocii din Uniune.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18a)  O procedură ar trebui considerată ca fiind integral online dacă utilizatorul poate realiza toate etapele, de la accesarea procedurii în cauză până la finalizarea ei, prin interacțiunea cu autoritatea competentă („serviciul de relații cu clienții”), pe cale electronică, de la distanță și prin intermediul unui serviciu online. Acest serviciu ar trebui să îndrume utilizatorul printr-o listă cuprinzătoare a tuturor cerințelor care trebuie îndeplinite și a tuturor elementelor justificative care trebuie furnizate. De asemenea, el ar trebui să permită utilizatorului să furnizeze informațiile și dovada conformității cu toate aceste cerințe și ar trebui să ofere utilizatorului o confirmare de primire automată. Rezultatul procedurii, astfel cum este prevăzut în prezentul regulament, ar trebui, de asemenea, să fie furnizat prin mijloace electronice sau, atunci când o impune legislația europeană sau națională, prin livrare propriu-zisă. Acest lucru nu ar trebui să aducă atingere competențelor statelor membre de a stabili un contact direct și o comunicare directă cu cetățenii și întreprinderile care utilizează procedurile în scopul clarificărilor suplimentare necesare care nu necesită prezența fizică directă.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  În unele cazuri, dat fiind nivelul actual al progresului tehnic, este posibil să fie încă necesar ca utilizatorii să se prezinte personal în fața unei autorități competente, ca parte a procedurii de înregistrare online, în special în cazul în care se solicită emiterea sau reînnoirea pașapoartelor sau a cărților de identitate care conțin date biometrice. Orice astfel de excepție ar trebui să fie limitată la situațiile în care nu există tehnologia digitală pentru a atinge scopul procedurii.

(19)  În unele cazuri, utilizatorului ar putea să i se solicite să prezinte elemente justificative care să dovedească fapte ce nu pot fi atestate prin mijloace online, cum ar fi certificatele medicale și dovada inspecției tehnice a autovehiculelor. În măsura în care dovada cu privire la astfel de fapte poate fi prezentată în format electronic, această împrejurare nu ar trebui să constituie o excepție de la principiul privind punerea la dispoziție a unei proceduri integral online. În alte cazuri, dat fiind nivelul actual al progresului tehnic, este posibil să fie încă necesar ca utilizatorii unei proceduri online să se prezinte personal în fața unei autorități competente pentru realizarea unei etape a procedurii online, de exemplu în cazul în care se solicită emiterea sau reînnoirea pașapoartelor sau a cărților de identitate care conțin date biometrice. Orice astfel de excepție ar trebui să fie nediscriminatorie și limitată la situațiile în care este absolut necesară pentru ca statele membre să pună în aplicare măsuri strict necesare, justificate în mod obiectiv și proporționale în interesul general al securității, sănătății publice și combaterii fraudei. În cazul în care există tehnologii de natură să înlocuiască o prezență personală la o autoritate, cum ar fi comunicarea online securizată, de exemplu chat-urile în direct sau videoconferințele, acestea ar trebui folosite, exceptând situația în care un astfel de demers ar constitui o încălcare a cerințelor formale instituite prin legislația statului membru în care se desfășoară procedura. Orice astfel de excepție ar trebui notificată și justificată Comisiei și grupului de coordonare a portalului și ar trebui discutată și revizuită periodic în cadrul grupului de coordonare a portalului, alături de bunele practici naționale și evoluțiile tehnice care ar facilita digitalizarea sporită a procedurilor.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Prezentul regulament nu ar trebui să interfereze cu competențele autorităților naționale în diferitele etape ale procedurii, inclusiv cu orice fluxuri procedurale din cadrul și dintre autoritățile lor competente, indiferent dacă sunt digitalizate sau nu.

(20)  Prezentul regulament nu ar trebui să afecteze drepturile și obligațiile existente în temeiul legislației naționale sau a Uniunii în domeniile de politică vizate de prezentul regulament și nu ar trebui să împiedice statele membre să își organizeze în continuare serviciile și procedurile naționale într-un mod care să răspundă nevoilor lor naționale și să respecte formele comune de organizare și de comunicare utilizate la nivel național, regional și local. Prezentul regulament nu ar trebui să afecteze competențele statelor membre în crearea oricărei proceduri, nici acordarea de competențe autorităților naționale și nici competențele autorităților naționale în diferitele etape ale procedurii, inclusiv cu orice fluxuri procedurale din cadrul și dintre autoritățile lor competente, indiferent dacă sunt digitalizate sau nu. Prezentul regulament ar trebui să fie complementar competențelor statelor membre de a menține sau de a institui proceduri nedigitalizate sau proceduri online existente pe lângă procedurile online enumerate în anexa II.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Mai multe rețele și servicii au fost înființate la nivel național și la nivelul Uniunii pentru a ajuta cetățenii și întreprinderile în activitățile lor transfrontaliere. Este important ca aceste servicii, inclusiv Centrele Europene ale Consumatorilor, serviciul „Europa ta — Consiliere”, SOLVIT, serviciul de asistență în materie de drepturi de proprietate intelectuală, Europe Direct și Rețeaua întreprinderilor europene să facă parte din portalul digital unic, pentru a se asigura că toți utilizatorii potențiali le pot găsi. Cele care sunt enumerate în anexa III la prezentul regulament au fost stabilite prin actele Uniunii obligatorii, în timp ce altele își desfășoară activitatea pe o bază voluntară. Serviciile enumerate în anexă ar trebui să fie obligate să respecte criteriile de calitate prevăzute în prezentul regulament, iar celelalte ar trebui să aleagă să respecte cerințele de calitate, în cazul în care doresc ca serviciile lor să fie disponibile prin intermediul portalului.

(22)  Mai multe rețele și servicii au fost înființate la nivel național și la nivelul Uniunii pentru a ajuta cetățenii și întreprinderile în activitățile lor transfrontaliere. Este important ca aceste servicii, inclusiv toate serviciile existente de asistență sau de soluționare a problemelor instituite la nivelul Uniunii, cum ar fi Centrele Europene ale Consumatorilor, serviciul „Europa ta — Consiliere”, SOLVIT, serviciul de asistență în materie de drepturi de proprietate intelectuală, Europe Direct și Rețeaua întreprinderilor europene, să facă parte din portalul digital unic, pentru a se asigura că toți utilizatorii potențiali le pot găsi. Serviciile enumerate în anexa III la prezentul regulament au fost stabilite prin actele Uniunii obligatorii, în timp ce alte servicii își desfășoară activitatea pe o bază voluntară. Ambele categorii de servicii ar trebui să fie obligate să respecte criteriile de calitate prevăzute în prezentul regulament și să fie disponibile prin intermediul portalului. Domeniul de aplicare al acestor servicii, modalitățile lor de guvernanță și caracterul voluntar al acestor servicii nu ar trebui modificate de prezentul regulament.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  În plus, statele membre și Comisia pot decide să adauge alte servicii naționale de asistență sau de soluționare a problemelor, furnizate de către autoritățile competente sau de către entitățile private sau semiprivate, în conformitate cu condițiile prevăzute de prezentul regulament. În principiu, autoritățile competente ar trebui să fie responsabile de acordarea de asistență cetățenilor și întreprinderilor în legătură cu orice întrebări legate de normele și procedurile aplicabile care nu pot fi abordate pe deplin de serviciile online. Cu toate acestea, în domenii foarte specializate și în cazul în care serviciul prestat de către organismele private sau semiprivate îndeplinește nevoile utilizatorilor, statele membre pot propune Comisiei să includă aceste servicii în portal, cu condiția ca acestea să îndeplinească toate condițiile prevăzute în regulament și să nu se suprapună cu serviciile de asistență sau de soluționare a problemelor deja incluse.

(23)  În plus, statele membre și Comisia pot decide să adauge alte servicii naționale de asistență sau de soluționare a problemelor, furnizate de către autoritățile competente sau de către entitățile private sau semiprivate, sau organismele publice cum ar fi camerele de comerț sau serviciile neguvernamentale de asistență pentru cetățeni, în conformitate cu condițiile prevăzute de prezentul regulament. În principiu, autoritățile competente ar trebui să fie responsabile de acordarea de asistență cetățenilor și întreprinderilor în legătură cu orice întrebări legate de normele și procedurile aplicabile care nu pot fi abordate pe deplin de serviciile online. Cu toate acestea, în domenii foarte specializate și în cazul în care serviciul prestat de către organismele private sau semiprivate îndeplinește nevoile utilizatorilor, statele membre pot propune Comisiei să includă aceste servicii în portal, cu condiția ca acestea să îndeplinească toate condițiile prevăzute în regulament și să nu se suprapună cu serviciile de asistență sau de soluționare a problemelor deja incluse.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Pentru a-i ajuta pe utilizatori să identifice serviciile corespunzătoare, prezentul regulament ar trebui să furnizeze un instrument care să îi îndrume pe utilizatori în mod automat către serviciile respective.

(24)  Pentru a-i ajuta pe utilizatori să identifice serviciile corespunzătoare, prezentul regulament ar trebui să furnizeze un instrument care să conțină un sistem de căutare și un sistem de identificare a serviciilor, care să îi îndrume pe utilizatori în mod automat către serviciile respective.

Justificare

Această modificare este necesară pentru a se asigura logica internă și coerența textului.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  Conformitatea cu o listă de cerințe minime de calitate este un element esențial pentru succesul portalului digital unic, pentru a se asigura că furnizarea de informații sau servicii este fiabilă, deoarece, în caz contrar, aceasta ar submina în mod grav credibilitatea portalului în ansamblu. Accesibilitatea informațiilor destinate utilizatorilor transfrontalieri poate fi îmbunătățită substanțial dacă informațiile sunt disponibile nu numai în limba națională a unui stat membru, ci și în cel puțin încă o limbă oficială a UE. Traducerea din limba sau limbile naționale în alte limbi oficiale ale Uniunii ar trebui să reflecte în mod fidel conținutul informațiilor furnizate în limba sau limbile naționale.

(25)  Conformitatea cu o listă de cerințe minime de calitate este un element esențial pentru succesul portalului digital unic, pentru a se asigura că furnizarea de informații sau servicii este fiabilă, deoarece, în caz contrar, aceasta ar submina în mod grav credibilitatea portalului în ansamblu. Accesibilitatea informațiilor destinate utilizatorilor transfrontalieri poate fi îmbunătățită substanțial dacă informațiile sunt disponibile nu numai în limba sau limbile oficiale sau naționale ale unui stat membru, ci și în cel puțin încă o limbă oficială a Uniunii, care este înțeleasă de un număr cât mai mare de utilizatori în activitățile transfrontaliere. Traducerea din limba sau limbile naționale sau oficiale ale unui stat membru în alte limbi oficiale ale Uniunii ar trebui să reflecte în mod fidel conținutul informațiilor furnizate în limba sau limbile naționale sau oficiale ale statului membru. Grupul de coordonare ar trebui să ofere, de asemenea, o recomandare statelor membre privind limba sau limbile suplimentare care sunt înțelese de un număr cât mai mare de utilizatori în activitățile transfrontaliere. Activitățile transfrontaliere ar trebui definite ca fiind acelea în care utilizatorul nu este limitat în toate privințele la teritoriul unui singur stat membru. Atunci când furnizează informații în cel puțin una dintre limbile oficiale ale Uniunii, pe lângă limbile naționale sau oficiale, statele membre ar trebui, de asemenea, să ia în considerare posibilitatea că anumite informații ar putea fi solicitate în mai mare măsură de grupuri vorbitoare de anumite limbi, precum utilizatorii din țările învecinate sau din regiunile transfrontaliere.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(25a)  În temeiul Directivei (UE) 2016/2102 a Parlamentului European și a Consiliului1a („Directiva privind accesibilitatea site-urilor web”), statele membre trebuie să se asigure că site-urile lor web sunt accesibile în conformitate cu principiile perceptibilității, operabilității, inteligibilității și robusteții și că se conformează cerințelor respectivei directive. Deși Directiva privind accesibilitatea site-urilor web nu se aplică site-urilor web și aplicațiilor mobile ale instituțiilor, organismelor, oficiilor și agențiilor Uniunii în ceea ce privește interfața comună pentru utilizatori, serviciile de asistență și de soluționare a problemelor, mecanismele de feedback din partea utilizatorilor și toate paginile web ale portalului digital unic de care sunt responsabile instituțiile, organismele, oficiile și agențiile Uniunii, Comisia ar trebui să se asigure că aceste pagini web sunt accesibile persoanelor cu handicap într-un mod echivalent cu cerințele respectivei directive. În special, Comisia este încurajată să respecte standardele europene armonizate relevante, asigurând conformitatea cu cerințele de perceptibilitate, operabilitate, inteligibilitate și robustețe. Comisia și statele membre ar trebui să asigure conformitatea cu Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități, în special articolele 9 și 21, și, pentru a promova accesul la informații pentru persoanele cu handicap intelectual, ar trebui furnizate alternative în limbaj ușor lizibil și în cea mai mare măsură cu putință și în mod proporțional.

 

__________________

 

1a Directiva (UE) 2016/2102 a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 2016 privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public (JO L 327, 2.12.2016, p. 1).

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27)  Serviciile online oferite de autoritățile competente sunt esențiale pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite cetățenilor și întreprinderilor. În cazul în care administrațiile publice din anumite state membre solicită din ce în ce mai rar cetățenilor și întreprinderilor să furnizeze aceleași informații în mod repetat, depunând, în schimb, eforturi pentru reutilizarea datelor deja furnizate, aceeași tendință ar trebui să fie stimulată în cazul utilizatorilor care se confruntă cu procedurile din alte state membre, în scopul de a reduce sarcinile suplimentare.

(27)  Serviciile online oferite de autoritățile competente sunt esențiale pentru îmbunătățirea calității și siguranței serviciilor oferite cetățenilor și întreprinderilor. În cazul în care administrațiile publice din anumite state membre solicită din ce în ce mai rar cetățenilor și întreprinderilor să furnizeze aceleași informații în mod repetat, depunând, în schimb, eforturi pentru reutilizarea datelor deja furnizate, aceeași tendință ar trebui să fie stimulată în cazul utilizatorilor care se confruntă cu procedurile din alte state membre, în scopul de a reduce sarcinile suplimentare.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(27a)  Pentru a permite schimbul transfrontalier legal de elemente justificative și informații prin aplicarea principiului „doar o singură dată” la nivelul întregii Uniuni, aplicarea prezentului regulament și a principiului menționat trebuie să respecte toate normele aplicabile în materie de protecție a datelor, inclusiv principiul reducerii la minimum a datelor, al acurateței, al limitării stocării, al integrității și confidențialității, al necesității, al proporționalității și al limitării scopului, precum și al protecției datelor începând cu momentul conceperii și al protecției implicite a datelor. De asemenea, aplicarea se face cu respectarea deplină a principiilor protecției vieții private și al securității începând cu momentul conceperii și cu respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor, inclusiv dreptul la tratament echitabil și la transparență.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 27 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(27b)  Statele membre și Comisia ar trebui să se asigure că utilizatorilor sistemului tehnic pentru schimbul de elemente justificative vizat de prezentul regulament (denumit în continuare „sistemul tehnic”) li se oferă informații clare cu privire la modul în care datele cu caracter personal care îi vizează vor fi prelucrate în conformitate cu articolele 13 și 14 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului1a și cu articolele 11 și 12 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001. De asemenea, utilizatorii ar trebui să aibă dreptul de a se opune prelucrării datelor lor cu caracter personal în sistemul tehnic în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679.

 

__________________

 

1a Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  În vederea facilitării în continuare a utilizării procedurilor online, prezentul regulament ar trebui, în conformitate cu principiul „doar o singură dată”,reprezinte baza pentru schimbul direct de elemente justificative între autoritățile competente în cauză din diferite state membre, la cererea cetățenilor și a întreprinderilor. Principiul „înregistrării unice” înseamnă că cetățenii și întreprinderile nu ar trebui să fie nevoiți să furnizeze în mod repetat aceleași informații autorităților publice pentru schimbul transfrontalier de elemente justificative.

(28)  În vederea facilitării în continuare a utilizării procedurilor online, prezentul regulament ar trebui, în conformitate cu principiul „doar o singură dată” și cu interesul public prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) 2016/679asigure temeiul pentru introducerea unui sistem tehnic complet operațional, sigur și securizat pentru schimbul automatizat de elemente justificative la solicitarea explicită și cu consimțământul persoanelor fizice și juridice. Prezentul regulament nu ar trebui să reprezinte un temei pentru schimbul de elemente justificative sau pentru utilizarea sistemului tehnic pentru schimbul de elemente justificative în alte scopuri decât cele prevăzute în Directivele 2005/36/CE, 2006/123/CE, 2014/24/UE și 2014/25/UE și în legislația națională sau a Uniunii aplicabilă pentru procedurile online enumerate în anexa II.

 

 

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(28a)  Dat fiind faptul că cetățenii și întreprinderile, în majoritatea cazurilor, nu ar fi conștienți de faptul că schimbul transfrontalier de elemente justificative poate fi activat la cerere, utilizatorul ar trebui informat în mod corespunzător cu privire la această posibilitate, în momentul utilizării procedurilor online prevăzute de Directivele 2005/36/CE, 2006/123/CE, 2014/24/UE și 2014/25/UE și a procedurilor enumerate în anexa II. Utilizatorul ar trebui să dețină controlul deplin asupra schimbului de elemente justificative, pe baza unei cereri exprese adresate personal de către utilizator autorității competente pentru schimbul de elemente justificative. O cerere se consideră expresă numai în cazul în care conține o indicație liber exprimată, specifică, în cunoștință de cauză și lipsită de ambiguitate a dorinței persoanei, prin care aceasta, fie printr-o declarație, fie printr-o acțiune fără echivoc, este de acord cu schimbul de informații relevante. Caracterul expres al unei cereri privind schimbul de elemente justificative nu ar trebui să fie dedus din simpla cerere de efectuare a unei anumite proceduri (de exemplu, înmatricularea unui autovehicul) și nici din adresarea unei cereri generale, cum ar fi o cerere pentru obținerea tuturor documentelor necesare din partea tuturor autorităților relevante necesare pentru o anumită procedură.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Considerentul 28 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(28b)  Utilizarea sistemului tehnic ar trebui să rămână voluntară, iar utilizatorul să fie în măsură, de asemenea, să prezinte elemente justificative prin alte mijloace, în afara sistemului tehnic introdus de prezentul regulament. Utilizatorul ar trebui să aibă posibilitatea de a examina în prealabil elementele justificative și dreptul de a monitoriza sau de a retrage cererea expresă pentru schimbul de elemente justificative în orice moment al procedurii. O astfel de retragere ar putea avea loc, de regulă, în situațiile în care utilizatorul, după examinarea prealabilă a elementelor justificative care urmează să fie transmise, descoperă că informațiile sunt inexacte, neactualizate sau depășesc ceea ce este necesar în scopul procedurii în cauză. Utilizatorul ar trebui, de asemenea, să poată contesta utilizarea abuzivă și să împiedice utilizarea secundară a datelor în scopuri care nu corespund așteptărilor sale legitime.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Considerentul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30)  Un astfel de sistem ar trebui să fie pus la dispoziție în plus față de alte sisteme care oferă mecanisme de cooperare între autorități, cum ar fi IMI sau [cardul pentru servicii electronice] și nu ar trebui să afecteze alte sisteme, inclusiv sistemul prevăzut la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009, documentul european de achiziție unic în temeiul Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului33, interconectarea registrelor naționale și interconectarea registrelor centrale, ale comerțului și ale societăților în temeiul Directivei 2009/101/CE a Parlamentului European și a Consiliului34 și a registrelor de insolvență în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/848 al Parlamentului European și al Consiliului35.

(30)  Securitatea sistemului tehnic care ar trebui instituit pentru a permite schimbul de elemente justificative în temeiul prezentului regulament ar trebui, de asemenea, să le ofere autorităților competente solicitante certitudinea că elementele justificative sunt autentice și legale. Autoritatea emitentă ar trebui să se asigure că datele cu caracter personal sunt actualizate în cazul în care este necesar și că datele inexacte sau perimate nu mai sunt prelucrate. Sistemul tehnic ar trebui să fie pus la dispoziție în plus față de alte sisteme care oferă mecanisme de cooperare între autorități, cum ar fi IMI și nu ar trebui să afecteze alte sisteme, inclusiv sistemul prevăzut la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009, documentul european de achiziție unic în temeiul Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului33, schimbul electronic de informații în materie de securitate socială (EESSI), interconectarea registrelor naționale și interconectarea registrelor centrale, ale comerțului și ale societăților în temeiul Directivei 2009/101/CE a Parlamentului European și a Consiliului34 și a registrelor de insolvență în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/848 al Parlamentului European și al Consiliului35.

__________________

__________________

33 Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 94, 28.3.2014, p. 65-242).

33 Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 94, 28.3.2014, p. 65).

34 Directiva 2009/101/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 de coordonare, în vederea echivalării, a garanțiilor impuse societăților în statele membre, în înțelesul articolului 48 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaților sau terților (JO L 258, 1.10.2009, p. 11-19).

34 Directiva 2009/101/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 de coordonare, în vederea echivalării, a garanțiilor impuse societăților în statele membre, în înțelesul articolului 48 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaților sau terților (JO L 258, 1.10.2009, p. 11).

35 Regulamentul (UE) 2015/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015 privind procedurile de insolvență, (JO L 141, 5.6.2015, p. 19-72).

35 Regulamentul (UE) 2015/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015 privind procedurile de insolvență (JO L 141, 5.6.2015, p. 19).

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Considerentul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31)  În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a unui sistem tehnic care să permită schimbul de elemente justificative, Comisiei ar trebui să-i fie conferite competențe de executare pentru a detalia, în special, specificațiile tehnice ale unui sistem de prelucrare a cererii din partea utilizatorului pentru furnizarea de informații care urmează să fie schimbate, transferul unor astfel de elemente justificative, măsurile necesare pentru a asigura integritatea și confidențialitatea transferului. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului36.

(31)  În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a unui sistem tehnic care să permită schimbul de elemente justificative, Comisiei ar trebui să-i fie conferite competențe de executare pentru a detalia, în special, specificațiile tehnice, organizatorice și operative ale unui sistem de prelucrare a cererii din partea utilizatorului pentru furnizarea de informații care urmează să fie schimbate, transferul unor astfel de elemente justificative, măsurile necesare pentru a asigura integritatea și confidențialitatea transferului, precum și măsurile necesare pentru asigurarea interacțiunii utilizatorului cu sistemul tehnic și a cooperării dintre autoritățile competente. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului36.

__________________

__________________

36 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13-18).

36 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13-18).

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Considerentul 31 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(31a)  În vederea asigurării unui nivel înalt de securitate a sistemului tehnic pentru aplicarea transfrontalieră a principiului „doar o singură dată”, la adoptarea actelor de punere în aplicare care stabilesc specificațiile pentru un astfel de sistem tehnic, Comisia ar trebui să ia în considerare în mod corespunzător standardele și specificațiile tehnice elaborate de organizațiile și organismele de standardizare europene și internaționale, în special de Comitetul European de Standardizare (CEN), Institutul European de Standardizare în Telecomunicații (ETSI), Organizația Internațională de Standardizare (ISO) și Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (UIT), în conformitate cu articolul 32 din Regulamentul (UE) 2016/679 și cu articolul 22 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

Justificare

Menționarea explicită a Regulamentului (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor) și a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 cu privire la specificațiile tehnice privind securitatea.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32)  Conformitatea cu criteriile de calitate ar trebui să fie responsabilitatea autorităților competente și a Comisiei în ceea ce privește informațiile, procedurile și serviciile de care sunt responsabile. Coordonatorii naționali și Comisia ar trebui să supravegheze respectarea criteriilor de calitate la nivel național și la nivelul Uniunii și să soluționeze toate problemele care apar. Prezentul regulament ar trebui să acorde Comisiei o gamă largă de mijloace pentru a aborda orice deteriorare a calității serviciilor oferite prin portal, în funcție de gravitatea și persistența unor asemenea deteriorări; printre aceste mijloace s-ar număra implicarea grupului de coordonare a portalului. Acest lucru nu ar trebui să aducă atingere responsabilității generale a Comisiei în ceea ce privește monitorizarea respectării prezentului regulament.

(32)  Conformitatea cu criteriile de calitate ar trebui să fie responsabilitatea autorităților competente și a Comisiei în ceea ce privește informațiile, procedurile și serviciile de care sunt responsabile. Coordonatorii naționali și Comisia ar trebui să supravegheze, la intervale regulate, respectarea criteriilor de calitate și securitate la nivel național și la nivelul Uniunii și să soluționeze toate problemele care apar. În plus, coordonatorii naționali ar trebui să supravegheze și să monitorizeze funcționarea sistemului tehnic care permite schimbul transfrontalier de elemente justificative. Prezentul regulament ar trebui să acorde Comisiei o gamă largă de mijloace pentru a aborda orice deteriorare a calității serviciilor oferite prin portal, în funcție de gravitatea și persistența unor asemenea deteriorări; printre aceste mijloace s-ar număra implicarea grupului de coordonare a portalului. Acest lucru nu ar trebui să aducă atingere responsabilității generale a Comisiei în ceea ce privește monitorizarea respectării prezentului regulament.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Considerentul 33 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(33a)  Prezentul regulament ar trebui, de asemenea, să specifice un set de cerințe de calitate pentru interfața comună pentru utilizatori. Comisia ar trebui să se asigure că interfața comună pentru utilizatori respectă cerințele respective și, în special, ar trebui să fie disponibilă și accesibilă online prin intermediul unor canale diferite, să se preteze la o navigare ușoară și să conțină informații clare. Pentru a garanta că utilizatorii sunt la curent cu existența interfeței comune ce le este destinată, aceasta ar trebui să fie ușor de recunoscut pe site-urile și paginile de internet de la nivelul Uniunii și cel național.

Justificare

Acest amendament propune o soluție tehnică pentru a optimiza opțiunile motorului de căutare al portalului digital unic.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Considerentul 33 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(33b) Ar trebui să fie posibil ca interfața comună pentru utilizator să utilizeze întrebările frecvente bazate pe problemele principale exprimate de utilizatori, cu sprijinul instrumentelor de căutare inteligentă și al instrumentelor online, cum ar fi formularele electronice care pot contribui la reducerea sarcinii de căutare pentru utilizatori și la direcționarea întrebărilor acestora către cel mai adecvat serviciu. De asemenea, practicile privind întrebările frecvente reduc numărul întrebărilor care nu intră în competența unui serviciu specific și au avut un succes deosebit în direcționarea întrebărilor între portalurile existente ale Uniunii.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Considerentul 33 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(33c)  Comisia ar trebui să asigure faptul că procedurile de atribuire a contractelor pentru dezvoltarea aplicațiilor informatice și a paginilor web pentru aplicații informatice ce suportă accesul la portal iau în considerare în mod corespunzător criteriile de inovare și necesitatea unor standarde deschise pentru facilitatea reutilizării și a interoperabilității acestor soluții TI.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Considerentul 34 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(34a)  Denumirea sub care portalul va fi cunoscut și promovat în rândul publicului larg ar trebui să fie cea sub care este cunoscut în limba engleză, „Your Europe” („Europa ta”), la fel ca pentru portalul deja existent. Interfața comună pentru utilizatori ar trebui să fie vizibilă și ușor de găsit, în special prin intermediul diferitelor căutări pe internet și al site-urilor și paginilor web naționale și ale Uniunii. Sigla la nivelul Uniunii a portalului ar trebui găzduită pe toate site-urile de la nivelul Uniunii, precum și pe site-urile de la nivel național legate de portal. Dacă există motoare de căutare interne în cadrul unui site național, portalul ar trebui să fie accesibil în cadrul opțiunilor de căutare pe paginile sau site-urile de internet naționale. Autoritățile competente ar trebui să se asigure că utilizatorii sunt îndrumați de pe site-urile lor legate de portal către „portalul digital unic”. Informațiile și accesul la organizațiile relevante la nivel național ar trebui, de asemenea, să fie furnizate pe paginile sau site-urile de internet ale serviciilor individuale gestionate la nivelul Uniunii.

Justificare

Identificarea și vizibilitatea reprezintă elemente importante pentru succesul portalului digital unic.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Considerentul 37

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(37)  Calitatea informațiilor, a procedurilor și a serviciilor de asistență și soluționare a problemelor disponibile prin intermediul portalului ar trebui să fie monitorizată în principal prin intermediul unui instrument care va permite transmiterea de comentarii din partea utilizatorilor pentru a evalua gradul de acoperire și calitatea informațiilor, a procedurilor și a serviciilor de asistență și soluționare a problemelor pe care aceștia le-au utilizat. Aceste observații vor fi colectate într-un instrument comun la care Comisia, autoritățile competente și coordonatorii naționali ar trebui să aibă acces. În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament în ceea ce privește funcționalitățile acestui instrument de feedback din partea utilizatorilor și modalitățile legate de colectarea și accesarea comentariilor din partea utilizatorilor, Comisiei ar trebui să îi fie conferite competențe de executare. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

(37)  Calitatea portalului digital unic depinde de calitatea serviciilor naționale și ale Uniunii furnizate prin intermediul portalului. Experiențele nesatisfăcătoare în ceea ce privește informațiile și serviciile online furnizate la nivelul Uniunii și la nivel național ar putea genera o percepție negativă a portalului. Prin urmare, calitatea informațiilor, a procedurilor și a serviciilor de asistență și soluționare a problemelor disponibile prin intermediul portalului ar trebui să fie monitorizată periodic, în principal prin intermediul unui instrument care va permite transmiterea de comentarii, inclusiv text liber, din partea utilizatorilor pentru a evalua gradul de acoperire și calitatea informațiilor, a procedurilor și a serviciilor de asistență și soluționare a problemelor pe care aceștia le-au utilizat. Aceste observații vor fi colectate într-un instrument comun la care Comisia, autoritățile competente și coordonatorii naționali ar trebui să aibă acces. În vederea sporirii încrederii și a asigurării transparenței pentru utilizatori, feedbackul ar trebui să fie agregat și pus la dispoziția publicului de manieră anonimizată pe site-ul Comisiei, precum și pe portal, sub forma unor rapoarte de sinteză. În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament în ceea ce privește funcționalitățile acestui instrument de feedback din partea utilizatorilor și modalitățile legate de colectarea, accesarea și publicarea comentariilor din partea utilizatorilor, Comisiei ar trebui să îi fie conferite competențe de executare. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Considerentul 40

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(40)  Atunci când măsurile prevăzute de prezentul regulament presupun prelucrarea de date cu caracter personal, aceasta trebuie efectuată în conformitate cu dreptul Uniunii privind protecția datelor cu caracter personal, în special [Directiva 95/46/CE38] [Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului39] [noul regulament de înlocuire a Regulamentului (CE) nr. 45/2001] al Parlamentului European și al Consiliului.

(40)  În cazurile în care măsurile prevăzute în prezentul regulament implică prelucrarea de date cu caracter personal, aceasta se efectuează în conformitate cu legislația Uniunii privind protecția datelor cu caracter personal. Îndeosebi, se aplică Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului38, Regulamentul (UE) 2016/679 și Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului39, cu referire la prezentul regulament.

__________________

__________________

38 Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31–50).

38 Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

39 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

39 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

 

39a Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, p. 89).

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Considerentul 40 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(40a)  Sistemul instituit ar trebui să garanteze securitatea datelor utilizatorilor împotriva pirateriei informatice și a atacurilor cibernetice.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Considerentul 41

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(41)  Obiectivul prezentului regulament este de a garanta că utilizatorii care își desfășoară activitatea în alte state membre au acces online, la nivelul Uniunii și la nivel național, la informații cuprinzătoare, fiabile și ușor de înțeles cu privire la drepturi, reguli și obligații, la proceduri online care sunt pe deplin funcționale la nivel transfrontalier și la servicii de asistență și soluționare a problemelor. Deoarece acest lucru nu poate fi realizat în mod satisfăcător de statele membre, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective.

(41)  Obiectivul prezentului regulament este de a garanta că utilizatorii care își desfășoară activitatea în alte state membre au acces online, la nivelul Uniunii și la nivel național, la informații cuprinzătoare, fiabile, accesibile și ușor de înțeles cu privire la drepturi, reguli și obligații, la proceduri online care sunt pe deplin funcționale la nivel transfrontalier și la servicii de asistență și soluționare a problemelor. Deoarece acest lucru nu poate fi realizat în mod satisfăcător de statele membre, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective.

Justificare

Se reflectă mai bine starea actuală a comunicațiilor efectuate de persoanele cu handicap.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Considerentul 42

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(42)  Pentru ca statele membre și Comisia să elaboreze și să pună în aplicare instrumentele necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, anumite dispoziții din acesta ar trebui să se aplice la doi ani de la data intrării în vigoare.

(42)  Pentru ca statele membre și Comisia să elaboreze și să pună în aplicare instrumentele necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, anumite dispoziții din acesta ar trebui să se aplice la doi ani de la data intrării în vigoare. Alte dispoziții care pot fi îndeplinite mai ușor ar trebui să se aplice începând cu... [18 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  stabilește normele pentru instituirea și funcționarea unui portal digital unic, care să ofere cetățenilor și întreprinderilor un acces ușor la informații complete, de înaltă calitate și eficiente și la servicii de asistență și soluționare a problemelor și proceduri eficiente în ceea ce privește normele Uniunii și normele naționale aplicabile pentru cetățenii și întreprinderile care își exercită sau intenționează să își exercite drepturile care decurg din dreptul Uniunii în domeniul pieței interne, în sensul articolului 26 alineatul (2) din TFUE;

(a)  stabilește normele pentru instituirea și funcționarea unui portal digital unic, care să ofere cetățenilor și întreprinderilor un acces ușor la informații complete, de înaltă calitate, exacte, actualizate și ușor de înțeles și la servicii de asistență și soluționare a problemelor și proceduri eficiente în ceea ce privește normele Uniunii și normele naționale aplicabile pentru cetățenii și întreprinderile care își exercită sau intenționează să își exercite drepturile care decurg din dreptul Uniunii în domeniul pieței interne, în sensul articolului 26 alineatul (2) din TFUE;

Justificare

Pentru ca portalul digital unic să răspundă nevoilor utilizatorilor, ar trebui stabilite standarde cu privire la calitatea informațiilor. Informațiile clare, precise și actualizate au fost identificate de cetățeni și de întreprinderi ca fiind unele dintre cele mai importante caracteristici ale unui punct de contact unic în studiul „A European Single Point of Contact” („Un punct de contact unic european”) (2013) realizat pentru Departamentul tematic A al Parlamentului European. În conformitate cu recomandările autorului, ar trebui să se asigure faptul că informațiile sunt ușor de înțeles, astfel încât un număr maxim de utilizatori să poată beneficia de informațiile și serviciile prevăzute în prezentul regulament.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  facilitează utilizarea unor proceduri de către utilizatorii din alte state membre și sprijină punerea în aplicare a principiului „o singură dată”;

(b)  facilitează utilizarea de proceduri online, inclusiv de către utilizatorii din alte state membre, precum și schimbul de elemente justificative pentru procedurile enumerate în anexa II la prezentul regulament și procedurile prevăzute în Directivele 2005/36/CE, 2006/123/CE, 2014/24/UE și 2014/25/UE, prin aplicarea principiului „doar o singură dată”;

Justificare

Ar trebui să se clarifice faptul că prezentul regulament nu introduce un temei juridic pentru principiul „doar o singură dată”, deoarece acest lucru ar trebui făcut în cadrul unei propuneri distincte dedicată stabilirii unui temei juridic clar care poate fi folosit pentru a extinde principiul „doar o singură dată” în sectoare care nu sunt incluse în prezenta propunere. Un instrumentul juridic separat este, de asemenea, necesar pentru a soluționa eventualele probleme legate de protecția datelor și de răspundere care apar cu aplicarea acestui principiu. În schimb, regulamentul va facilita schimbul de elemente justificative pentru anumite proceduri online prin intermediul unui instrument specific prevăzut la articolul 12 și, prin urmare, va permite punerea în aplicare a principiului „doar o singură dată”.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  În cazul în care dispozițiile prezentului regulament intră în contradicție cu o dispoziție a unui alt act al Uniunii care reglementează aspecte specifice legate de tematica reglementată de prezentul regulament, dispoziția celuilalt act al Uniunii prevalează.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b.  Prezentul regulament nu afectează nici drepturile conferite printr-o procedură stabilită la nivelul Uniunii sau la nivel național în oricare dintre domeniile reglementate de prezentul regulament, nici fondul acesteia.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Un portal digital unic („portal”) se creează de către Comisie și autoritățile competente în conformitate cu prezentul regulament. Portalul cuprinde o interfață comună pentru utilizatori, integrată într-un portal unic administrat de Comisie și linkuri către site-urile internet ale Uniunii și către cele naționale relevante.

1.  Un portal digital unic („portalul”) se creează de către Comisie și statele membre în conformitate cu prezentul regulament. Portalul cuprinde o interfață comună pentru utilizatori, integrată în portalul unic „Europa ta” administrat de Comisie. Portalul va asigura accesul și linkuri către site-urile și paginile de internet ale Uniunii și către cele naționale relevante.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  informații și linkuri către procedurile stabilite la nivelul Uniunii sau la nivel național pentru exercitarea drepturilor respective și respectarea obligațiilor și normelor respective;

(b)  informații și linkuri către procedurile stabilite la nivelul Uniunii sau la nivel național pentru a permite utilizatorilor să își exercite drepturile și să respecte obligațiile și normele aplicabile pieței interne;

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 34 pentru a modifica anexa I prin actualizarea informațiilor din categoriile de informații existente și pentru a modifica anexa III prin adăugarea de noi servicii de asistență și rezolvare a problemelor în vederea luării în considerare a noilor evoluții în ceea ce privește accesul la drepturile, obligațiile și normele stabilite în dreptul Uniunii și în dreptul național.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  „autoritate competentă” înseamnă orice organism sau autoritate dintr-un stat membru instituită la nivel național, regional sau local, cu responsabilități specifice referitoare la informațiile, procedurile, serviciile de asistență și soluționare a problemelor reglementate de prezentul regulament;

(3)  „autoritate competentă” înseamnă orice organism sau autoritate dintr-un stat membru instituită la nivel național, regional sau local, cu responsabilități specifice referitoare la informațiile, procedurile, serviciile de asistență și soluționare a problemelor reglementate de prezentul regulament sau orice altă persoană sau entitate căreia statul membru i-a delegat o astfel de competență;

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  „elemente justificative” înseamnă orice document sau date, inclusiv sub formă de text sau de înregistrare sonoră, vizuală sau audiovizuală, indiferent de suportul folosit, eliberate de o autoritate competentă pentru a dovedi faptele sau conformitatea cu cerințele pentru procedurile menționate la articolul 2 alineatul (2) litera (b).

(4)  „elemente justificative” înseamnă orice document sau date, inclusiv sub formă de text sau de înregistrare sonoră, vizuală sau audiovizuală, indiferent de suportul folosit, solicitate de o autoritate competentă pentru a dovedi faptele sau conformitatea cu cerințele pentru procedurile menționate la articolul 2 alineatul (2) litera (b).

Justificare

Această modificare este necesară pentru a se asigura logica internă și coerența textului.

Amendamentul 50

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre se asigură că utilizatorii au acces online rapid la următoarele elemente pe paginile lor naționale:

1.  Statele membre se asigură că utilizatorii au acces online rapid la următoarele elemente pe site-urile și paginile lor de internet:

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  În plus, aceste pagini și site-uri de internet conțin un link către interfața comună pentru utilizatori menționată la articolul 2 alineatul (1).

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Comisia se asigură că utilizatorii au acces online la informațiile menționate la articolul 4 alineatele (1) și (2) prin intermediul interfeței comune pentru utilizatori și al funcțiilor interne integrate ale motorului de căutare.

Justificare

Această modificare este necesară pentru a se asigura faptul că este responsabilitatea Comisiei să ofere acces la informațiile, procedurile și serviciile de asistență și de soluționare a problemelor menționate la articolul 4 alineatele (1) și (2), prin intermediul portalului digital unic.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b.  Comisia și statele membre pot oferi informații suplimentare, altele decât cele specificate în anexa I și anexa II.

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 5 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Accesul la proceduri

Accesul online la proceduri

Justificare

Articolul 5 vizează numai procedurile pe care statele membre sunt obligate să le furnizeze integral online.

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre se asigură că, în cazul în care o procedură, menționată la articolul 2 alineatul (2) litera (b), stabilită la nivel național, poate fi accesată și completată online de către utilizatorii din statul membru respectiv, aceasta poate fi, de asemenea, accesată și completată de către utilizatorii din alte state membre în mod nediscriminatoriu.

eliminat

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre se asigură că utilizatorii pot să completeze, în întregime online, procedurile enumerate în anexa II.

2.  Statele membre se asigură că utilizatorii pot să acceseze și să desfășoare integral online procedurile enumerate în anexa II, cu excepția cazului în care astfel de proceduri nu există în statul membru în cauză.

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Procedurile menționate la punctul 2 se consideră ca fiind integral online în cazul în care identificarea, furnizarea de informații, de documente justificative, semnarea și transmiterea finală pot fi realizate prin mijloace electronice de la distanță și prin intermediul unui singur canal de comunicație și dacă rezultatul procedurii este, de asemenea, furnizat în format electronic.

3.  Procedurile menționate la punctul 2 se consideră ca fiind integral online în cazul în care identificarea, furnizarea de informații și de elemente justificative, semnarea și transmiterea finală pot fi realizate prin mijloace electronice de la distanță și prin intermediul unui canal de comunicație, care să le permită utilizatorilor să îndeplinească cerințele legate de procedură în mod structurat, și în cazul în care rezultatul procedurii este, de asemenea, furnizat în format electronic sau prin livrare fizică, în cazul în care acest lucru este impus de legislația Uniunii sau de legislația națională și în cazul în care utilizatorii primesc o notificare electronică privind finalizarea procedurii, fără a aduce atingere competențelor statelor membre de a institui un contact direct cu cetățenii și întreprinderile.

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul în care obiectivul urmărit de o anumită procedură, menționată la punctul 2, nu poate fi realizat fără a solicita utilizatorului să se prezinte personal în fața autorității competente într-un anumit stadiu al procedurii, statele membre limitează această prezență fizică la ceea ce este strict necesar și justificat în mod obiectiv și se asigură că alte etape ale procedurii pot fi finalizate în întregime online. Statele membre notifică astfel de excepții Comisiei.

4.  În cazul în care, în situații excepționale justificate în interesul securității generale, al sănătății publice și al prevenirii fraudelor, obiectivul urmărit nu poate fi realizat în întregime online, statele membre pot solicita prezența fizică a utilizatorului în fața autorității competente pentru una dintre etapele procedurii. În aceste situații excepționale, statele membre limitează această prezență fizică la ceea ce este strict necesar și justificat în mod obiectiv și se asigură că alte etape ale procedurii pot fi finalizate în întregime online. Statele membre ar trebui, de asemenea, să se asigure că cerința privind prezența fizică nu duce la discriminarea utilizatorilor transfrontalieri. Statele membre notifică astfel de excepții Comisiei și Grupului de coordonare a portalului digital unic și le justifică.

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Prezentul regulament nu afectează nici drepturile conferite prin orice procedură stabilită la nivelul Uniunii sau la nivel național în domeniile reglementate de prezentul regulament, nici substanța acestora.

5.  Statele membre se asigură că autoritățile competente au competența de a verifica autenticitatea si legalitatea tuturor documentele prezentate ca elemente justificative. Elementele justificative care fac obiectul schimburilor prin intermediul sistemului tehnic menționat la articolul 12 sunt considerate de către autoritatea care le primește ca fiind verificate.

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Nicio dispoziție din prezentul articol nu împiedică statele membre să ofere utilizatorilor posibilitatea suplimentară de a accesa și efectua procedurile menționate la articolul 2 alineatul (2) litera (b) prin alte mijloace decât un canal online.

6.  Nicio dispoziție din prezentul articol nu împiedică statele membre să ofere utilizatorilor posibilitatea de a accesa și efectua procedurile menționate la articolul 2 alineatul (2) litera (b) prin alte mijloace decât un canal online.

Justificare

Această modificare este necesară pentru a se asigura logica internă și coerența textului.

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre și Comisia se asigură că utilizatorii au acces online rapid la serviciile de asistență sau de soluționare a problemelor menționate la articolul 2 alineatul (2) litera (c).

1.  Statele membre și Comisia se asigură că utilizatorii au acces online rapid și nediscriminatoriu la serviciile de asistență sau de soluționare a problemelor menționate la articolul 2 alineatul (2) litera (c).

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  serviciul este oferit gratuit sau la un preț accesibil pentru microîntreprinderi sau cetățeni;

(b)  serviciul este oferit gratuit sau la un preț accesibil pentru destinatari, cum ar fi microîntreprinderile sau întreprinderile mici și mijlocii, organizațiile nonprofit sau cetățenii;

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  serviciul respectă cerințele prevăzute la articolele 9 și 13.

(c)  serviciul respectă cerințele de calitate prevăzute la articolele 6a, 9 și 13.

Justificare

Această modificare este necesară pentru a se asigura logica internă și coerența textului.

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul în care coordonatorul național a propus includerea unui link în conformitate cu alineatul (3) și furnizează un astfel de link în conformitate cu articolul 16 alineatul (3), Comisia trebuie să evalueze dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la respectivul alineat și, în caz afirmativ, să activeze linkul.

4.  În cazul în care coordonatorul național a propus includerea unui link în conformitate cu alineatul (3) și furnizează un astfel de link în conformitate cu articolul 16 alineatul (3), Comisia trebuie să evalueze, printr-un act de punere în aplicare, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la respectivul alineat și, în caz afirmativ, să activeze linkul.

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 6a

 

Cerințele de calitate legate de accesibilitatea online

 

1. Statele membre asigură conformitatea cu Directiva 2016/2102 în ceea ce privește site-urile și paginile de internet prin intermediul cărora acordă accesul la:

 

(a) informațiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1);

 

(b) procedurile menționate la articolul 5; sau

 

(c) serviciile de asistență și de soluționare a problemelor menționate la articolul 6.

 

2. În sensul articolul 4 din Directiva 2016/2102, Comisia face mai accesibile site-urile și paginile de internet prin care acordă acces la informațiile menționate la articolul 4 alineatul (2) și la serviciile de asistență și rezolvare a problemelor menționate la articolul 6.

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritățile competente și Comisia se asigură că, în cazul în care, în conformitate cu articolul 4, sunt responsabile de asigurarea accesului la informațiile menționate la articolul 2 alineatul (2) litera (a), informațiile respectă următoarele cerințe:

1.  Statele membre și Comisia se asigură că, în cazul în care, în conformitate cu articolul 4, sunt responsabile de asigurarea accesului la informațiile menționate la articolul 2 alineatul (2) litera (a), informațiile respectă următoarele cerințe:

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-a)  sunt orientate către utilizator, ceea ce înseamnă că informațiile sunt furnizate prin modalități eficiente, simple și ușor de utilizat prin care utilizatorii pot găsi toate informațiile relevante;

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  includ denumirea entității responsabile pentru conținutul informațiilor;

(c)  includ denumirea autorității sau entității responsabile pentru conținutul informațiilor;

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  includ denumirea autorității sau entității responsabile pentru proceduri și efectuarea procedurilor;

Justificare

Ar trebui menționate și informațiile cu privire la autoritatea, respectiv entitatea responsabilă pentru proceduri.

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  includ datele de contact și linkuri către toate serviciile de asistență și soluționare a problemelor relevante;

(d)  includ datele de contact, inclusiv cel puțin un număr de telefon, o adresă de e-mail și eventual alte mijloace de comunicare electronică și linkuri către toate serviciile de asistență și soluționare a problemelor relevante;

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Autoritățile competente furnizează informații în cel puțin una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene, în plus față de limba națională sau, dacă este cazul, de limbile naționale.

2.  Statele membre furnizează informații în cel puțin una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene care este înțeleasă pe larg de un număr cât mai mare de utilizatori, în plus față de limba națională sau oficială sau, dacă este cazul, de limbile naționale sau oficiale ale statului lor membru. Acest lucru nu aduce atingere legislației statelor membre privind utilizarea limbilor.

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pentru a se conforma dispozițiilor articolului 4, autoritățile competente și Comisia garantează că utilizatorii au acces la o explicație clară și ușor de înțeles a următoarelor elemente din procedurile menționate la articolul 2 alineatul (2) litera (b), înainte de a trebuile identifice pentru a iniția procedura:

1.  Pentru a se conforma dispozițiilor articolului 4, statele membre și Comisia garantează că utilizatorii au acces la o explicație clară, concisă, precisă, accesibilă și ușor de înțeles a următoarelor elemente din procedurile menționate la articolul 2 alineatul (2) litera (b). Acest acces ar trebui să fie disponibil, acolo unde este cazul, înainte ca utilizatorul să se autentifice șise identifice înainte de a iniția procedura:

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  diferitele etape ale procedurii;

(a)  diferitele etape și stadii necesare pentru a naviga în cadrul procedurii;

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  autoritățile competente pe care le implică procedura și organizația care deține responsabilitatea principală în privința procedurii, inclusiv datele de contact ale acesteia, în eventualitatea unor plângeri;

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  timpul estimat necesar pentru finalizarea procedurii și eventualele termene aplicabile;

(f)  eventuale termene ce trebuie respectate de către utilizator sau de către autoritatea competentă și timpul estimat de care are nevoie aceasta pentru a finaliza procedura;

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  în cazul lipsei unui răspuns din partea autorității competente, normele sau consecințele acesteia pentru utilizatori;

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  limba sau, după caz, limbile în care poate fi efectuată procedura.

(g)  orice altă limbă în care poate fi efectuată procedura.

Justificare

Modificare de redactare în vederea clarificării textului, întrucât procedurile menționate aici vor fi, în orice caz, puse la dispoziție în cel puțin o limbă.

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ga)  orice derogare de la obligația statelor membre de a asigura pe deplin disponibilitatea online a procedurilor menționate la articolul 5, fiecare derogare fiind completată de o explicație rezonabilă cu privire la modul în care aceste restricții îndeplinesc criteriile de necesitate absolută și de justificare obiectivă.

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care explicația menționată la punctul 1 este deja pusă la dispoziție pentru utilizatorii naționali, ea poate fi reutilizată în sensul prezentului regulament, cu condiția ca aceasta să conțină informații în legătură cu situația utilizatorilor din alte țări, după caz.

2.  În cazul în care explicația menționată la punctul 1 este deja pusă la dispoziție pentru utilizatorii dintr-un stat membru, ea poate fi reutilizată în sensul prezentului regulament, cu condiția ca aceasta să conțină informații în legătură cu situația utilizatorilor transfrontalieri, după caz.

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Autoritățile competente furnizează explicația menționată la alineatul (1) în cel puțin una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene, în plus față de limba națională sau, dacă este cazul, de limbile naționale.

3.  Statele membre furnizează explicația menționată la alineatul (1) în cel puțin una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene care este înțeleasă pe larg de un număr cât mai mare de utilizatori, în plus față de limba națională sau oficială sau, dacă este cazul, de limbile oficiale sau naționale ale statului lor membru. Acest lucru nu aduce atingere legislației statelor membre privind utilizarea limbilor.

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pentru a se conforma dispozițiilor articolului 4, autoritățile competente și Comisia garantează că utilizatorii au acces la o explicație clară și ușor de înțeles a următoarelor elemente înainte de depunerea unei cereri conform articolului 2 alineatul (2) litera (c):

1.  Pentru a se conforma dispozițiilor articolului 4, statele membre și Comisia garantează că utilizatorii au acces la o explicație clară și ușor de înțeles a următoarelor elemente înainte de depunerea unei cereri conform articolului 2 alineatul (2) litera (c):

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  numele și datele de contact ale entităților responsabile de serviciu;

(b)  numele și datele de contact, inclusiv cel puțin un număr de telefon și o adresă de e-mail, eventual completată de alte mijloace electronice de comunicare, ale entităților responsabile de serviciu;

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  timpul estimat necesar pentru a furniza serviciul sau timpul mediu de răspuns;

(d)  eventuale termene ce trebuie respectate de către utilizator sau de către entitățile responsabile de serviciu și timpul estimat în care entitățile responsabile vizate trebuie să finalizeze procedura;

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  limba sau, dacă este cazul, limbile în care cererea poate fi depusă și care poate fi utilizată în contactele ulterioare.

(e)  orice altă limbă în care cererea poate fi depusă și care poate fi utilizată în contactele ulterioare.

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Autoritățile competente furnizează explicația menționată la alineatul (1) în cel puțin una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene, în plus față de limba națională sau, dacă este cazul, de limbile naționale.

2.  Statele membre furnizează explicația menționată la alineatul (1) în cel puțin una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene care este înțeleasă în general de un număr de utilizatori cât mai mare, în plus față de limba oficială sau, dacă este cazul, de limbile oficiale ale statului lor membru. Acest lucru nu aduce atingere legislației statelor membre privind utilizarea limbilor.

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritățile competente se asigură că sunt îndeplinite următoarele cerințe în legătură cu procedurile menționate la articolul 5 alineatul (1) pentru care sunt responsabile:

Statele membre se asigură că sunt îndeplinite următoarele cerințe în legătură cu procedurile menționate la articolele 5 și 11 pentru care sunt responsabile:

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  în caz de nerespectare a termenelor aplicabile, utilizatorii sunt informați în prealabil cu privire la motivele aferente și este acordat un nou termen.

(b)  în cazul unei întârzieri sau al nerespectării termenelor aplicabile, utilizatorii sunt informați în prealabil cu privire la motivele aferente și la eventuale urmări pentru respectarea termenelor aplicabile, inclusiv angajamentul de a respecta un nou termen dacă nu va fi respectat termenul în vigoare.

Amendamentul    88

Propunere de regulament

Articolul 11 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Accesul transfrontalier la procedurile online

Accesul transfrontalier online la proceduri

Amendamentul    89

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1.  Statele membre se asigură că, în cazul în care o procedură menționată la articolul 2 alineatul (2) litera (b) și stabilită la nivel național de către autoritățile centrale sau pusă în mod uniform la dispoziția tuturor autorităților de la nivel administrativ inferior poate fi accesată și completată online de către utilizatorii din statul membru respectiv, aceasta poate fi, de asemenea, accesată și completată în mod nediscriminatoriu de către utilizatorii din alte state membre.

Amendamentul    90

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritățile competente se asigură că, în cazul în care procedurile prevăzute la articolul 5 alineatul (1) sunt oferite online, cel puțin următoarele cerințe sunt respectate:

1.  Statele membre se asigură că, în cazul în care procedurile prevăzute la alineatul (-1) de la prezentul articol sunt oferite online, sunt respectate cel puțin următoarele cerințe:

Amendamentul    91

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  utilizatorii pot accesa și primi instrucțiuni în legătură cu completarea unei proceduri în cel puțin una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene, în plus față de limba națională sau, dacă este cazul, de limbile naționale.

(a)  utilizatorii pot accesa și primi instrucțiuni în legătură cu completarea unei proceduri în conformitate cu articolul 8 alineatele (2) și (3) în cel puțin una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene care este înțeleasă în general de un număr de utilizatori cât mai mare, în plus față de limba oficială sau, dacă este cazul, de limbile oficiale ale statului membru în cauză;

Amendamentul    92

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  utilizatorii au posibilitatea de a se identifica, de a semna și autentifica documentele folosind mijloace de identificare și autentificare electronice, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului, în cazul în care identificarea și semnătura sunt necesare;

(c)  utilizatorii au posibilitatea de a se identifica și de a se autentifica, de a semna și autentifica documentele folosind mijloace de identificare și autentificare electronice, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului, în cazul în care identificarea, autentificarea și semnătura sunt necesare și în cazul în care acest lucru este, de asemenea, posibil pentru utilizatorii stabiliți în statul membru în cauză;

Amendamentul    93

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  utilizatorii au posibilitatea de a furniza dovezi privind conformitatea cu cerințele aplicabile în format electronic;

(d)  utilizatorii au posibilitatea de a primi și de a furniza dovezi privind conformitatea cu cerințele aplicabile în format electronic în toate cazurile în care acest lucru este, de asemenea, posibil pentru utilizatorii naționali și în conformitate cu procedurile și cerințele naționale;

Amendamentul    94

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  în cazul în care finalizarea unui proceduri necesită o plată, utilizatorii au posibilitatea de a plăti taxele online prin intermediul serviciilor de plăți transfrontaliere, inclusiv, cel puțin, pentru operațiunile de transfer de credit sau de debitare directă, astfel cum se specifică în Regulamentul (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European și al Consiliului40.

(e)  în cazul în care finalizarea unui proceduri necesită o plată, utilizatorii au posibilitatea de a plăti taxele online prin intermediul serviciilor de plăți transfrontaliere, inclusiv, cel puțin, pentru operațiunile de transfer de credit sau de debitare directă, astfel cum se specifică în Regulamentul (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European și al Consiliului40 și în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. xxx privind prevenirea geoblocării nejustificate și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă.

_________________

_________________

40 Regulamentul (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și comerciale aplicabile operațiunilor de transfer de credit și de debitare directă în euro și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 (JO L 94, 30.3.2012, p. 22-37)

40 Regulamentul (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și comerciale aplicabile operațiunilor de transfer de credit și de debitare directă în euro și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 (JO L 94, 30.3.2012, p. 22-37)

Amendamentul    95

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care autoritățile competente acceptă, în cazul utilizatorilor naționali, copii digitalizate ale unor documente justificative neelectronice ale identității, cum ar fi cărțile de identitate sau pașapoartele, ele trebuie să accepte astfel de copii digitale și de la utilizatori din alte state membre.

2.  În cazul în care procedura nu necesită identificarea sau autentificarea electronică menționată la alineatul (1) litera (c) și în cazul în care autoritățile competente acceptă, în cazul utilizatorilor naționali, copii digitalizate ale unor documente justificative neelectronice de identitate, cum ar fi cărțile de identitate sau pașapoartele, ele trebuie să accepte astfel de copii digitale și de la utilizatori din alte state membre.

Amendamentul    96

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Autoritățile competente cooperează prin intermediul sistemului de informare al pieței interne (IMI), instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 al Parlamentului European și al Consiliului, în cazul în care este necesar să se verifice autenticitatea elementelor justificative care le sunt transmise în format electronic de către utilizator în scopul unei proceduri online.

3.  Autoritățile competente cooperează prin intermediul sistemului de informare al pieței interne (IMI), instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 al Parlamentului European și al Consiliului, în cazul în care este necesar să se verifice autenticitatea elementelor justificative care le sunt transmise în format electronic de către utilizator în scopul unei proceduri online menționate la prezentul articol.

Amendamentul    97

Propunere de regulament

Articolul 12 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Schimbul transfrontalier de documente justificative între autoritățile competente

Sistemul tehnic pentru schimbul transfrontalier electronic de documente justificative între autoritățile competente

Amendamentul    98

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În scopul schimbului de documente justificative pentru procedurile online enumerate în anexa II și pentru procedurile prevăzute de Directivele 2005/36/CE, 2006/123/CE, 2014/24/UE și 2014/25/UE, Comisia, în cooperare cu statele membre, stabilește un sistem pentru schimbul electronic de documente justificative între autoritățile competente din state membre diferite (denumit în continuare „sistemul tehnic”).

1.  În scopul unic al schimbului electronic de documente justificative pentru procedurile online enumerate în anexa II și pentru procedurile prevăzute de Directivele 2005/36/CE, 2006/123/CE, 2014/24/UE și 2014/25/UE, Comisia, în cooperare cu statele membre, creează un sistem tehnic sigur, securizat și pe deplin funcțional („sistemul tehnic”) pentru schimbul electronic de documente justificative între autoritățile competente din state membre diferite.

Justificare

Noua referire propusă de Verts/ALE combinată cu Am 10 al raportorului: Aplicarea prezentului regulament și a principiului „doar o singură dată” trebuie să se facă în conformitate cu normele aplicabile în materie de protecție a datelor, inclusiv cu principiul echității, al transparenței, al reducerii la minimum a datelor, al acurateței, al limitării perioadei de păstrare, al integrității și confidențialității, al necesității, al proporționalității și al limitării scopului, precum și al protecției datelor începând cu momentul conceperii și al protecției implicite a datelor.

Amendamentul    99

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-a)  trebuie să permită prelucrarea numai la cererea explicită a utilizatorului, menționată la alineatul (4);

Amendamentul    100

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  trebuie să se asigure că utilizatorul are posibilitateaexamineze elementele justificative care urmează să fie partajate.

(e)  trebuie să-i ofere utilizatorul posibilitatea examineze elementele justificative care urmează să fie transmise înainte ca acesteadevină accesibile pentru autoritățile competente care solicită elementele justificative, fără a aduce atingere informațiilor care urmează să fie furnizate conform articolelor 13 și 14 din Regulamentul (UE) 2016/679;

Amendamentul    101

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  trebuie să-i permită utilizatorului să monitorizeze schimbul de elemente justificative în diferitele etape ale procesului de transfer;

Amendamentul    102

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(eb)  trebuie să asigure un nivel înalt de interoperabilitate cu diferite sisteme naționale și cu alte sisteme relevante;

Amendamentul    103

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2 – litera ec (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ec)  nu trebuie să stocheze și să prelucreze niciun fel de date referitoare la schimbul de elemente justificative dincolo de ceea ce este strict necesar din punct de vedere tehnic pentru realizarea schimbului de elemente justificative și numai pe durata necesară în acest scop.

Amendamentul    104

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  La cererea expresă a utilizatorului, autoritățile competente responsabile cu procedurile online menționate la alineatul (1) solicită elementele justificative direct de la autoritățile competente care eliberează elemente justificative în alte state membre prin intermediul sistemului tehnic. Sub rezerva dispozițiilor de la alineatul (2) litera (d), autoritățile emitente trebuie să le pună la dispoziție prin intermediul aceluiași sistem.

4.  La cererea expresă liber exprimată, specifică, în cunoștință de cauză și lipsită de ambiguitate a utilizatorului în cauză, autoritățile competente responsabile cu procedurile online menționate la alineatul (1) solicită elementele justificative direct de la autoritățile competente care eliberează elemente justificative în alte state membre prin intermediul sistemului tehnic. Sub rezerva dispozițiilor de la alineatul (2), autoritățile emitente trebuie să le pună la dispoziție prin intermediul aceluiași sistem, după ce utilizatorul a avut posibilitatea să examineze elementele justificative care urmează a fi transmise și dacă nu a fost retrasă cererea.

Amendamentul    105

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Autoritățile competente responsabile de procedurile online menționate la alineatul (1) se asigură că utilizatorii au posibilitatea de a formula sau de a retrage o cerere expresă ori de a prezenta sau de a retrage elemente justificative prin alte mijloace decât sistemul tehnic. Utilizatorii au posibilitatea să retragă cererea în orice etapă a procedurii, iar condițiile pentru retragere nu sunt mai stricte decât cele pentru formularea unei astfel de cereri. Utilizarea sistemului tehnic nu este obligatorie, iar utilizatorul poate, de asemenea, să își prezinte cererea în mod direct, prin alte mijloace, care nu fac parte din sistemul tehnic. De asemenea, utilizatorii au posibilitatea de a prezenta elementele justificative în afara sistemului tehnic, în mod direct autorității competente responsabile.

Amendamentul    106

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Este posibil să se efectueze schimburi transfrontaliere automate de date fără cererea expresă a utilizatorului menționată la alineatul (4), în cazul în care este permis un schimb transfrontalier automat în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern și schimbul nu vizează date cu caracter personal.

Amendamentul    107

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Elementele justificative puse la dispoziție de către o autoritate competentă se limitează strict la ceea ce a fost solicitat și nu pot fi utilizate de către autoritatea care le primește decât pentru procedura pentru care au fost partajate.

6.  Elementele justificative puse la dispoziție de către o autoritate competentă se limitează strict la ceea ce a fost solicitat și nu pot fi utilizate de către autoritatea care le primește decât pentru finalizarea procedurii pentru care au fost partajate.

Amendamentul    108

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Comisia adoptă acte de punere în aplicare pentru a stabili specificațiile tehnice ale sistemelor necesare pentru punerea în aplicare a prezentului articol. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 34 alineatul (2).

7.  Până la ... [un an de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], Comisia adoptă primele acte de punere în aplicare pentru a stabili specificațiile tehnice, organizatorice și operaționale ale sistemului tehnic necesar pentru punerea în aplicare a prezentului articol, în special pentru interacțiunea utilizatorului cu sistemul și cu autoritățile competente, precum și pentru interacțiunea dintre autoritățile competente prin intermediul sistemului tehnic. Atunci când adoptă respectivele acte de punere în aplicare, Comisia ține seama de drepturile fundamentale ale utilizatorilor. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 35 alineatul (2).

Amendamentul    109

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

8a.  Comisia, în cooperare cu statele membre, este responsabilă de dezvoltarea, disponibilitatea, întreținerea și gestionarea securității sistemului tehnic. Sistemul tehnic este supravegheat și monitorizat de către Comisie în consultare, după caz, cu Comitetul european pentru protecția datelor.

Amendamentul    110

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-a)  serviciile de asistență și soluționare a problemelor sunt executate într-un interval de timp rezonabil, luând în considerare complexitatea cererii; precum și

Amendamentul    111

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  toate termenele aplicabile autorităților competente în cadrul serviciului sunt respectate;

(a)  toate termenele aplicabile autorităților competente în cadrul serviciului sunt respectate; precum și

Amendamentul    112

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  în caz de nerespectare a termenelor aplicabile, utilizatorii sunt informați în prealabil cu privire la motivele aferente și este acordat un nou termen;

(b)  în caz de întârziere sau de nerespectare a termenelor aplicabile, utilizatorii sunt informați imediat cu privire la motivele aferente și este acordat un nou termen, care este definitiv;

Amendamentul    113

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  serviciile de asistență și de soluționare a problemelor sunt accesibile prin intermediul unor diverse canale corespunzătoare;

Amendamentul    114

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cb)  se identifică în mod clar organizația care furnizează serviciile de asistență și de soluționare a problemelor, inclusiv aspecte precum proprietatea, identitatea juridică și datele de contact ale organizației respective.

Amendamentul    115

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Coordonatorii naționali și Comisia monitorizează conformitatea informațiilor, procedurilor și a serviciilor de asistență și soluționare a problemelor prin intermediul portalului pentru care sunt responsabile, utilizând cerințele de calitate prevăzute la articolele 7-11 și 13. Monitorizarea este efectuată pe baza datelor colectate în conformitate cu articolul 22.

1.  Coordonatorii naționali și Comisia monitorizează periodic conformitatea informațiilor, procedurilor și a serviciilor de asistență și soluționare a problemelor prin intermediul portalului pentru care sunt responsabile, utilizând cerințele de calitate prevăzute la articolele 7-11 și 13. În plus, aceștia monitorizează respectarea de către site-urile de internet și paginile web prin intermediul cărora acordă acces la astfel de informații, proceduri și servicii de asistență și soluționare a problemelor a cerințelor de accesibilitate prevăzute la articolul 6a. Monitorizarea este efectuată pe baza datelor colectate în conformitate cu articolul 22.

Amendamentul    116

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În caz de deteriorare a calității serviciilor menționate la alineatul (1) furnizate de autoritățile competente, Comisia poate lua următoarele măsuri în funcție de gravitatea și persistența deteriorării:

2.  În caz de deteriorare a calității serviciilor menționate la alineatul (1) furnizate de autoritățile competente, Comisia ia una sau mai multe dintre următoarele măsuri în funcție de gravitatea și persistența deteriorării:

Amendamentul    117

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  Întrerupe temporar accesul la informațiile, procedurile, serviciile de asistență sau soluționare a problemelor furnizate prin intermediul portalului.

(d)  decide să întrerupă temporar, prin intermediul actelor de punere în aplicare, accesul la informațiile, procedurile, serviciile de asistență sau soluționare a problemelor furnizate prin intermediul portalului.

Amendamentul    118

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care un serviciu de asistență sau de soluționare a problemelor către care sunt furnizate linkuri în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) se abate în mod repetat de la cerințele prevăzute la articolul 13 sau nu mai răspunde nevoilor utilizatorilor, astfel cum este indicat de datele colectate în conformitate cu articolul 22, Comisia îl poate deconecta de la portal.

3.  În cazul în care un serviciu de asistență sau de soluționare a problemelor către care sunt furnizate linkuri în conformitate cu articolul 6 alineatele (1) și (2) se abate în mod repetat de la cerințele prevăzute la articolele 6a, 9 și 13 sau nu mai răspunde nevoilor utilizatorilor, astfel cum este indicat de datele colectate în conformitate cu articolul 22, Comisia îl poate deconecta de la portal, după ce se consultă cu coordonatorul național din statul membru sau din statele membre vizate, iar dacă este necesar, și cu grupul de coordonare a portalului. Comisia și coordonatorul național sau coordonatorii naționali în cauză adoptă un plan de acțiune comun, prin care propun măsuri pentru îmbunătățirea serviciului și pentru reconectarea acestuia la portal. Atunci când este necesar, aceste măsuri pot fi discutate de grupul de coordonare a portalului.

Amendamentul    119

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Informațiile privind rezultatele monitorizării în conformitate cu alineatul (1) și privind măsurile luate în conformitate cu alineatele (2) și (3) sunt puse periodic la dispoziția publicului sub forma unor rapoarte de sinteză pe site-ul web al Comisiei, precum și prin intermediul portalului.

Amendamentul    120

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia furnizează o interfață comună pentru utilizatori pentru a asigura buna funcționare a portalului.

1.  Comisia furnizează o interfață comună pentru utilizatori pentru a asigura buna funcționare a portalului. Interfața comună pentru utilizatori este integrată în portalul existent „Europa ta”.

Amendamentul    121

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Interfața comună pentru utilizatori trebuie să ofere acces la informații, proceduri și serviciile de asistență sau soluționare problemelor prin intermediul unor linkuri către site-urile relevante de la nivel național și de la nivelul Uniunii, furnizate în registrul menționat la articolul 16.

2.  Interfața comună pentru utilizatori oferă acces la informații, proceduri și serviciile de asistență sau soluționare a problemelor prin intermediul unor linkuri către site-urile sau paginile web relevante de la nivel național și de la nivelul Uniunii, incluse în registrul menționat la articolul 16.

Amendamentul    122

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În conformitate cu rolurile și responsabilitățile lor respective, statele membre și Comisia se asigură, astfel cum se prevede la articolul 4, că informațiile, procedurile și serviciile de asistență și soluționarea a problemelor sunt organizate și structurate într-un mod care să îmbunătățească accesibilitatea prin intermediul interfeței cu utilizatorul.

3.  În conformitate cu rolurile și responsabilitățile lor respective, statele membre și Comisia se asigură, astfel cum se prevede la articolul 4, că informațiile, procedurile și serviciile de asistență și soluționare a problemelor sunt organizate, structurate și marcate într-un mod care să îmbunătățească identificarea prin intermediul interfeței cu utilizatorul, în special prin linkuri între site-urile sau paginile web existente și complementare, prin simplificarea și gruparea și prin linkuri către serviciile și informațiile online de la nivelul Uniunii și de la nivel național.

Amendamentul    123

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare de stabilire a organizării detaliate, a structurii și marcării fiecăreia dintre informații, proceduri sau fiecărui serviciu de asistență sau soluționare a problemelor pentru a permite buna funcționare a interfeței comune pentru utilizatori. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 35 alineatul (2).

4.  Comisia poate adopta, după ce se consultă cu grupul de coordonare, acte de punere în aplicare de stabilire a organizării detaliate, a structurii și marcării fiecăreia dintre informații, proceduri sau fiecărui serviciu de asistență sau soluționare a problemelor pentru a permite buna funcționare a interfeței comune pentru utilizatori. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 35 alineatul (2).

Amendamentul    124

Propunere de regulament

Articolul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 15a

 

Cerințe de calitate legate de interfața comună pentru utilizatori

 

Comisia se asigură că interfața comună pentru utilizatori respectă următoarele cerințe de calitate:

 

(a)   este disponibilă și accesibilă online prin diverse canale electronice;

 

(b)   este ușor de navigat și conține informații clare, ușor de înțeles, care nu folosesc un limbaj specializat;

 

(c)   este ușor de recunoscut prin intermediul siglei și al linkului său de serviciu online la nivelul Uniunii, asigurându-se, în cazul amândurora, vizibilitatea și disponibilitatea pe site-urile și pe paginile web de la nivel național și de la nivelul Uniunii;

 

(d)   este interoperabilă cu diverse tehnologii de asistență disponibile la nivelul Uniunii și la nivel internațional, precum și cu diverse servicii complementare.

 

 

 

 

 

 

Amendamentul    125

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia creează și actualizează un registru electronic pentru linkuri către informațiile, procedurile și serviciile de asistență și soluționare a problemelor menționate la articolul 2 alineatul (2) care permite conexiunea între aceste servicii și interfața comună pentru utilizatori a portalului.

1.  Comisia creează și actualizează un registru electronic pentru linkuri către informațiile, procedurile și serviciile de asistență și soluționare a problemelor menționate la articolul 2 alineatul (2) care permite conexiunea și interconectarea între aceste servicii și interfața comună pentru utilizatori a portalului.

Amendamentul    126

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia include linkuri către informațiile, procedurile și serviciile de asistență și soluționare a problemelor accesibile pe site-urile gestionate la nivelul Uniunii, precum și toate actualizările lor ulterioare, în registrul de linkuri.

2.  Comisia include linkuri către toate informațiile, procedurile și serviciile de asistență și soluționare a problemelor accesibile pe site-urile gestionate la nivelul Uniunii, precum și toate actualizările lor ulterioare, în registrul de linkuri.

Amendamentul    127

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Coordonatorii naționali includ linkuri către informațiile, procedurile și serviciile de asistență și soluționare a problemelor accesibile pe site-urile gestionate de autoritățile competente sau de entități private sau semiprivate, în conformitate cu articolul 6 alineatul (3), precum și toate actualizările lor ulterioare, în registrul de linkuri.

Coordonatorii naționali includ linkuri către toate informațiile, procedurile și serviciile de asistență și soluționare a problemelor accesibile pe site-urile gestionate de autoritățile competente sau de entități private sau semiprivate, în conformitate cu articolul 6 alineatul (3), precum și toate actualizările lor ulterioare, în registrul de linkuri.

Amendamentul    128

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Comisia și coordonatorii naționali se asigură că informațiile, procedurile și serviciile de asistență sau soluționare a problemelor oferite prin portal nu conțin nicio duplicare parțială sau completă inutilă care riscă să provoace confuzie în rândurile utilizatorilor.

5.  Comisia și coordonatorii naționali se asigură că informațiile, procedurile și serviciile de asistență sau soluționare a problemelor oferite prin portal nu conțin nicio dublare și nici suprapuneri parțiale sau complete și inutile care riscă să provoace confuzie în rândurile utilizatorilor.

Amendamentul    129

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Comisia și coordonatorii naționali se asigură că linkurile, paginile și site-urile web defectuoase, incorecte și care lipsesc sunt corectate sau înlocuite cu linkuri, pagini și site-uri web exacte și actualizate de îndată ce sunt informați cu privire la aceasta.

Amendamentul    130

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a.  Comisia și statele membre pot să asigure linkuri către informații care nu sunt enumerate în anexa I, către o procedură care nu este enumerată în anexa II sau către un serviciu de asistență sau de soluționare a problemelor care nu este enumerat în anexa III dacă informația, procedura sau serviciul de asistență sau de soluționare a problemelor respectiv satisface cerințele de calitate prevăzute în prezentul regulament.

Amendamentul    131

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia este responsabilă cu dezvoltarea, disponibilitatea, găzduirea, întreținerea și securitatea următoarelor aplicații informatice și pagini internet:

1.  Comisia este responsabilă cu dezvoltarea, disponibilitatea, monitorizarea periodică, actualizarea periodică, întreținerea, securitatea și găzduirea următoarelor aplicații informatice și pagini internet:

Amendamentul    132

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  rapoartele de sinteză privind calitatea, menționate la articolul 14 alineatul (3a) și la articolul 22 alineatul (5a).

Amendamentul    133

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Autoritățile competente sunt responsabile cu dezvoltarea, disponibilitatea, întreținerea și securitatea aplicațiilor informatice referitoare la paginile internet pe care le gestionează și care sunt conectate la interfața comună pentru utilizatori.

2.  Statele membre sunt responsabile cu dezvoltarea, disponibilitatea, monitorizarea și actualizarea periodică, întreținerea și securitatea aplicațiilor informatice referitoare la site-urile și paginile lor web naționale pe care le gestionează și care sunt conectate la interfața comună pentru utilizatori.

Amendamentul    134

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Comisia și statele membre pun la dispoziția publicului informații referitoare la versiunea și la data ultimei actualizări a aplicațiilor informatice pentru care acestea sunt responsabile.

Amendamentul    135

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Denumirea și sigla prin care portalul va fi cunoscut și promovat în rândul publicului larg vor fi stabilite de Comisie, în strânsă cooperare cu grupul de coordonare a portalului, cel târziu până la data punerii în aplicare a prezentului regulament.

1.  Denumirea sub care portalul va fi cunoscut și promovat în rândul publicului larg va fi denumirea sub care este cunoscut în limba engleză, „Your Europe” („Europa ta”), la fel ca pentru portalul deja existent. Sigla sub care portalul va fi cunoscut și promovat în rândul publicului larg este stabilită de Comisie, în strânsă cooperare cu grupul de coordonare a portalului, cel târziu până la ... [șase luni după data intrării în vigoare a prezentului regulament]. Sigla portalului pentru serviciul online de la nivelul Uniunii și linkul sunt puse la dispoziție pe site-urile și pe paginile web de la nivelul Uniunii care sunt conectate la portal.

Amendamentul    136

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Denumirea portalului ține loc și de etichetă de calitate, care nu poate fi utilizată decât în acest sens de către paginile internet de informare și serviciile de asistență și soluționare a problemelor incluse în registrul de linkuri menționat la articolul 16, ca dovadă a respectării cerințelor de calitate prevăzute în capitolul III.

2.  Denumirea portalului ține loc și de etichetă de calitate, care nu poate fi utilizată decât în acest sens de către paginile internet de informare și serviciile de asistență și soluționare a problemelor incluse în registrul de linkuri menționat la articolul 16 dacă acestea respectă cerințele de calitate prevăzute în capitolul III.

Amendamentul    137

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritățile competente și Comisia promovează acțiunile de sensibilizare și utilizarea de către cetățeni și întreprinderi a portalului și asigură accesibilitatea și vizibilitatea portalului și a serviciilor acestuia prin intermediul motoarelor de căutare aflate la dispoziția publicului.

1.  Statele membre, Comisia și Parlamentul European promovează cunoașterea și utilizarea de către cetățeni și întreprinderi a portalului și asigură accesibilitatea și vizibilitatea portalului, a serviciilor acestuia și a informațiilor puse la dispoziție prin intermediul său.

Amendamentul    138

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Statele membre se asigură că sigla și linkul către portalul digital unic pot fi găsite cu ușurință pe paginile web și site-urile web naționale și că această siglă și acest link sunt disponibile pe motoarele interne de căutare ale paginilor web și site-urilor web naționale.

Amendamentul    139

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Autoritățile competente și Comisia își coordonează activitățile de promovare menționate la punctul 1 și trebuie să se refere la portal utilizând sigla acestuia în astfel de activități împreună cu orice alte denumiri comerciale, după caz.

2.  Statele membre și Comisia își coordonează activitățile de promovare menționate la alineatul (1) și trebuie să se refere la portal utilizând sigla acestuia în astfel de activități împreună cu orice alte denumiri comerciale, după caz.

Amendamentul    140

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Autoritățile competente și Comisia se asigură că portalul este ușor de găsit prin intermediul portalurilor conexe pentru care sunt responsabile și că sunt incluse linkuri clare către portal pe toate paginile internet relevante.

3.  Statele membre și Comisia se asigură că portalul este ușor de găsit prin intermediul portalurilor conexe pentru care sunt responsabile și că sunt incluse linkuri clare către portal prin intermediul mecanismelor de căutare disponibile publicului și pe toate paginile și site-urile de internet relevante de la nivelul Uniunii și de la nivel național.

Amendamentul    141

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritățile competente și Comisia se asigură că statisticile sunt colectate în legătură cu vizitele utilizatorilor pe portal și pe paginile internet cu care este conectat portalul pentru a îmbunătăți funcționalitatea acestuia.

1.  Autoritățile competente și Comisia se asigură că sunt colectate date statistice în legătură cu vizitele utilizatorilor pe portal și pe paginile și site-urile de internet cu care este conectat portalul, într-un format standardizat, agregat și anonim, fiind puse la dispoziția publicului sub formă de date libere, pentru a îmbunătăți funcționalitatea acestuia.

Amendamentul    142

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Autoritățile competente și Comisia înregistrează și partajează, într-o formă agregată, numărul, originea și obiectul solicitărilor de servicii de asistență și soluționare a problemelor și timpii de răspuns ai acestora.

2.  Autoritățile competente și Comisia înregistrează și partajează, într-o formă agregată, numărul, originea și obiectul solicitărilor de servicii de asistență și soluționare a problemelor și timpii de răspuns ai acestora și pun informațiile respective la dispoziția publicului sub formă de date libere.

Amendamentul    143

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 34 în ceea ce privește categoriile detaliate ale datelor care trebuie înregistrate în conformitate cu alineatul (2) în ceea ce privește informațiile, procedurile și serviciile de asistență și soluționare a problemelor la care este conectat portalul.

3.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 34 în ceea ce privește categoriile detaliate ale datelor care trebuie înregistrate în conformitate cu alineatele (1) și (2) în legătură cu informațiile, procedurile și serviciile de asistență și soluționare a problemelor la care este conectat portalul și în ceea ce privește formatul standardizat pentru colectarea datelor în conformitate cu alineatul (1).

Amendamentul    144

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În scopul de a obține informații direct de la utilizatori cu privire la gradul de satisfacție în ceea ce privește serviciile furnizate în cadrul portalului, Comisia pune la dispoziția utilizatorilor, prin intermediul portalului, un instrument ușor de utilizat care să le permită acestora să transmită comentarii în mod anonim, imediat după ce utilizează oricare dintre serviciile menționate la articolul 2 alineatul (2), cu privire la calitatea și disponibilitatea serviciilor furnizate prin portal și a interfeței comune pentru utilizatori.

1.  În scopul de a obține informații direct de la utilizatori cu privire la gradul de satisfacție în ceea ce privește serviciile furnizate în cadrul portalului și informațiile oferite în cadrul acestora, Comisia pune la dispoziția utilizatorilor, prin intermediul portalului, un instrument ușor de utilizat, care oferă și posibilitatea de a răspunde sub formă de text liber, care să le permită acestora să transmită comentarii în mod anonim, imediat după ce utilizează oricare dintre serviciile menționate la articolul 2 alineatul (2), cu privire la calitatea și disponibilitatea serviciilor furnizate prin portal și la informațiile disponibile în cadrul acestuia, precum și a interfeței comune pentru utilizatori.

Amendamentul    145

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Autoritățile competente și Comisia trebuie să includă un link către acest instrument pe toate paginile internet care fac parte din portal. Autoritățile competente cooperează cu Comisia și integrează un astfel de instrument în paginile de internet pentru care sunt responsabile.

2.  Autoritățile competente și Comisia trebuie să le ofere utilizatorilor acces la acest instrument pe toate paginile internet care fac parte din portal. Autoritățile competente cooperează cu Comisia și integrează un astfel de instrument în paginile de internet pentru care sunt responsabile.

Amendamentul    146

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Prin derogare de la alineatul (2), autoritățile competente nu au obligația de a integra instrumentul de feedback din partea utilizatorilor, menționat la alineatul (1), în paginile lor conectate la portal în cazul în care un mecanism de feedback din partea utilizatorilor, având funcționalități similare instrumentului la care se face referire în alineatul (1), este disponibil pe paginile de internet respective pentru a monitoriza calitatea serviciilor. Autoritățile competente colectează feedbackul primit din partea utilizatorilor prin intermediul instrumentului și îl partajează cu Comisia și coordonatorii naționali din alte state membre.

4.  Prin derogare de la alineatul (2), autoritățile competente nu au obligația de a integra instrumentul de feedback din partea utilizatorilor, menționat la alineatul (1), în paginile lor conectate la portal în cazul în care un mecanism de feedback din partea utilizatorilor, având funcționalități similare instrumentului la care se face referire în alineatul (1), este disponibil pe paginile de internet respective pentru a monitoriza calitatea serviciilor. În acest caz, autoritățile competente colectează de sine stătător feedbackul primit din partea utilizatorilor prin intermediul instrumentului și îl partajează cu Comisia și coordonatorii naționali din alte state membre.

Amendamentul    147

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Comisia pune la dispoziție prin intermediul portalului informații de sinteză cu privire la calitatea informațiilor și a serviciilor accesibile pe portal, pe baza articolului 14, a datelor statistice referitoare la utilizatori menționate la articolul 21 alineatele (1) și (2) și a feedbackului de la utilizatori menționat la alineatul (1) de la prezentul articol.

Amendamentul    148

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  trebuie să pună la dispoziția utilizatorilor portalului un instrument ușor de utilizat pentru a semnala în mod anonim obstacolele întâmpinate de aceștia în exercitarea drepturilor lor pe piața internă;

(a)  trebuie să pună la dispoziția utilizatorilor portalului un instrument ușor de utilizat pentru a semnala în mod anonim obstacolele întâmpinate de aceștia în exercitarea drepturilor lor pe piața internă; instrumentul ușor de utilizat include, de asemenea, o rubrică pentru text liber, unde utilizatorii pot descrie obstacolele întâmpinate;

Amendamentul    149

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre și Comisia analizează și examinează problemele ridicate și le remediază ori de câte ori este posibil, prin mijloace adecvate.

3.  Statele membre, Comisia, Parlamentul European și Comitetul Economic și Social European analizează și examinează problemele ridicate și le remediază ori de câte ori este posibil, prin mijloace adecvate.

Amendamentul    150

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  să supravegheze și să monitorizeze sistemul tehnic menționat la articolul 12.

Amendamentul    151

Propunere de regulament

Articolul 25 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Se înființează un grup de coordonare („grupul de coordonare a portalului”). Acesta este compus din coordonatorii naționali și este prezidat de un reprezentant al Comisiei. Acesta își adoptă propriul regulament de procedură. Comisia asigură secretariatul.

Se înființează un grup de coordonare („grupul de coordonare a portalului”). Acesta este compus din coordonatorii naționali și un reprezentant al Parlamentului European și este prezidat de un reprezentant al Comisiei. Acesta își adoptă propriul regulament de procedură. Comisia asigură secretariatul.

Amendamentul    152

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Grupul de coordonare a portalului sprijină punerea în aplicare a portalului. Principalele sale sarcini sunt:

1.  Grupul de coordonare a portalului sprijină punerea în aplicare a prezentului regulament. Principalele sale sarcini sunt:

Amendamentul    153

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  promovarea adoptării procedurilor integral online și a mijloacelor online de autentificare, identificare și semnături, astfel cum se prevede în special în Regulamentul (UE) nr. 910/2014;

Amendamentul    154

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  organizarea de dezbateri despre îmbunătățirea modului de prezentare a informațiilor, în domeniile enumerate în anexa I;

(b)  organizarea de dezbateri despre îmbunătățirea modului de prezentare orientată către utilizator a informațiilor, în domeniile enumerate în anexa I, în special pe baza statisticilor colectate în conformitate cu articolul 21;

Amendamentul    155

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  organizarea de dezbateri privind cazurile de deteriorare continuă și gravă a calității serviciilor asigurate de statele membre, iar dacă nu se întreprind măsuri de corecție, formularea de avize sau recomandări în vederea îmbunătățirii respectării prezentului regulament de către statele membre;

Amendamentul    156

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  acordarea de asistență Comisiei în monitorizarea conformității cu cerințele prevăzute la articolele 7 - 11 și 13;

(e)  acordarea de asistență Comisiei în monitorizarea conformității cu cerințele prevăzute la articolele 7-13;

Amendamentul    157

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ha)  formularea de avize privind procedurile sau măsurile organizatorice menite să faciliteze aplicarea principiilor securității și protecției vieții private de la stadiul conceperii;

Amendamentul    158

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 1 – litera hb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(hb)  emiterea de avize și schimbul de bune practici cu privire la organizarea, structurarea și marcarea detaliată a informațiilor, procedurilor și serviciilor de asistență sau de soluționare a problemelor asigurate prin intermediul portalului, pentru a permite buna funcționare a interfeței comune pentru utilizatori menționată la articolul 15 alineatul (3);

Amendamentul    159

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 1 – litera hc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(hc)  discutarea chestiunilor legate de colectarea feedbackului din partea utilizatorilor și a datelor statistice menționate la articolele 21, 22 și 23, astfel încât serviciile oferite la nivelul Uniunii și la nivel național să fie îmbunătățite permanent;

Amendamentul    160

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 1 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ia)  luarea la cunoștință a rapoartelor de sinteză menționate la articolul 14 alineatul (3a);

Amendamentul    161

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 1 – litera la (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(la)  întreprinderea de măsuri în vederea unei eventuale fuzionări a portalurilor de informare și de soluționare a problemelor existente în Uniune.

Amendamentul    162

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 1 – litera lb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(lb)  emiterea de orientări cu privire la o nouă limbă sau la noi limbi oficiale ale Uniunii care trebuie să fie folosite de autoritățile naționale pe lângă limba sau limbile oficiale utilizate în conformitate cu articolul 7 alineatul (2), articolul 8 alineatul (3), articolul 9 alineatul (2) și articolul 11 alineatul (1) litera (a); avizul grupului de coordonare ia în considerare limba sau limbile cele mai pe larg înțelese de cetățeni și întreprinderi în activitățile transfrontaliere.

Amendamentul    163

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia adoptă programul de lucru anual care precizează, în special:

1.  După consultarea grupului de coordonare a portalului, Comisia adoptă programul de lucru anual care precizează, în special:

Justificare

O reflectare mai bună a logicii interne a textului.

Amendamentul    164

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  dezvoltarea și întreținerea instrumentelor informatice care sprijină punerea în aplicare a prezentului regulament la nivelul Uniunii;

(a)  dezvoltarea și întreținerea instrumentelor informatice care sprijină punerea în aplicare a prezentului regulament la nivelul Uniunii, inclusiv dezvoltarea și întreținerea sistemului tehnic pentru schimburile transfrontaliere de elemente justificative menționat la articolul 12;

Amendamentul    165

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  traducerea unui volum maxim, per stat membru, de informații menționate la articolul 2 alineatul (2) litera (a) și de instrucțiuni pentru finalizarea procedurilor menționate la articolul 11 alineatul (1) litera (a), într-o limbă oficială a Uniunii, alta decât limba națională.

(c)  traducerea unui volum cât mai mare, per stat membru, de informații, explicații și instrucțiuni menționate la articolul 7, articolul 8 alineatul (1), articolul 9 și articolul 11 alineatul (1) litera (a) într-o altă limbă oficială a Uniunii decât limba națională sau oficială ori, după caz, limbile naționale sau oficiale. În cazul în care statele membre nu plătesc din bugetele lor costurile traducerilor într-o limbă oficială a Uniunii înțeleasă pe larg de cât mai mulți utilizatori, acestea pot solicita ca traducerea în limba respectivă să fie efectuată de Comisie. Traducerile acoperă în primul rând informațiile de bază în toate domeniile enumerate în anexa I și, în cazul în care este disponibil un buget suficient, orice alte informații, explicații și instrucțiuni menționate la articolul 7, articolul 8 alineatul (1), articolul 9 și articolul 11 alineatul (1) litera (a). Statele membre introduc linkurile către aceste informații traduse în registrul pentru linkuri.

Amendamentul    166

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 1 – punctul 8 a (nou)

Regulamentul (UE) nr. 1024/2012

Anexa – punctul 12 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  În anexă se adaugă următorul punct:

 

„12a.  Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)...”

Amendamentul    167

Propunere de regulament

Articolul 37 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 2, articolele 4-11, articolul 12 alineatele (1)-(6) și (8), articolul 13, articolul 14, articolul 15 alineatele (1)-(3), articolul 16, articolul 17, articolul 21 alineatele (1) și (2), articolul 22 alineatele (1)- (4) și articolul 23 se aplică de la [doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Articolul 2, articolul 4, articolul 6, articolul 7, articolul 9, articolul 12 alineatul (7), articolul 13, articolul 14, articolul 15 alineatele (1)-(3), articolul 16, articolul 17, articolul 21 alineatele (1) și (2), articolul 22 alineatele (1)-(4) și articolul 23 se aplică de la [18 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament]. Articolul 5, articolul 8, articolul 10, articolul 11, articolul 12 alineatele (1)-(6) și (8) sunt aplicabile începând cu [doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament].

Amendamentul    168

Propunere de regulament

Anexa I – Domenii de informații privind cetățenii – tabel

Domeniul

INFORMAȚII CU PRIVIRE LA DREPTURI, OBLIGAȚII ȘI NORME

Călătoriile în interiorul Uniunii

•  documentele solicitate cetățenilor Uniunii, membrilor familiilor lor care nu sunt cetățeni ai Uniunii, minorilor care călătoresc singuri, cetățenilor din afara Uniunii atunci când călătoresc din străinătate în cadrul Uniunii (carte de identitate, pașaport, vize)

 

•  drepturile și obligațiile pasagerilor care călătoresc cu avionul, cu trenul, cu vaporul, cu autobuzul în și din Uniune, precum și ale celor care cumpără pachete de servicii de călătorie sau servicii de călătorie asociate

 

•  asistență în caz de mobilitate redusă atunci când persoanele respective călătoresc în și din Uniune

 

•  transportarea animalelor, plantelor, alcoolului, tutunului, țigărilor și a altor produse atunci când se călătorește în interiorul Uniunii

 

•  apelurile vocale și serviciile de trimitere și de primire a mesajelor electronice și de date electronice în interiorul Uniunii

Munca și pensionarea în Uniunea Europeană

•  căutarea unui loc de muncă în alt stat membru

 

•  obținerea unui loc de muncă în alt stat membru

 

•  recunoașterea calificărilor profesionale pentru obținerea unui loc de muncă în alt stat membru

 

•  impozitarea în alt stat membru

 

•  aspecte legate de ocuparea forței de muncă (inclusiv programul de lucru, concedii plătite, drepturile la vacanță, drepturile și obligațiile referitoare la orele suplimentare de lucru, controalele sanitare, rezilierea contractelor, concedierile și disponibilizările)

 

•  egalitatea de tratament (normele de combatere a discriminării la locul de muncă, remunerarea egală pentru femei și bărbați, egalitatea de remunerare pentru angajații cu contracte de muncă cu durată nedeterminată/determinată)

 

•  obligațiile în materie de sănătate și siguranță în ceea ce privește diferitele tipuri de activități

 

•  drepturile și obligațiile de asigurare socială în Uniune, inclusiv cele legate de stabilirea unor pensii

Vehiculele în Uniune

•  mutarea unui autovehicul temporar sau permanent într-un alt stat membru

 

•  obținerea și reînnoirea permisului de conducere

 

•  contractarea unei asigurări auto obligatorii

 

•  vânzarea și cumpărarea unui autovehicul într-un alt stat membru

 

•  închirierea unui autovehicul

 

•  regulile de circulație și cerințele naționale pentru conducătorii auto

Șederea într-un alt stat membru

•  mutarea temporară sau permanentă într-un alt stat membru

 

•  participarea la alegerile locale și la alegerile pentru Parlamentul European

 

•  cerințele de eliberare a permiselor de ședere pentru cetățenii Uniunii și pentru membrii familiilor lor, inclusiv pentru membrii familiei care nu sunt cetățeni ai Uniunii

Studiile sau stagiile în alt stat membru

•  frecventarea școlii în alt stat membru

 

•  frecventarea universității în alt stat membru

 

•  voluntariatul în alt stat membru

 

•  stagiile în alt stat membru

 

•  desfășurarea unor activități de cercetare în alt stat membru în cadrul unui program de învățământ

Asistența medicală

•  obținerea de îngrijiri medicale în alt stat membru

 

•  achiziționarea de produse farmaceutice prescrise în alt stat membru decât cel în care a fost eliberată rețeta, online sau în persoană

Drepturile, obligațiile și normele familiale la nivel transfrontalier

•  naștere, încredințarea copiilor minori, responsabilitățile parentale, obligațiile de întreținere față de copii într-o situație familială transfrontalieră

 

•  viața în cuplu cu cetățenii diferite (căsătorii, separări, divorțuri, drepturi de proprietate, drepturile coabitanților)

 

•  drepturile succesorale într-un alt stat membru

Consumatorii în situațiile transfrontaliere

•  achiziționarea de bunuri și servicii dintr-un alt stat membru (inclusiv financiare), online sau în persoană

 

•  deținerea unui cont bancar în alt stat membru

 

•  racordarea la utilități (gaz, energie electrică, apă, telecomunicații și internet)

 

•  plăți, inclusiv transferuri de credit, întârzieri în ceea ce privește plățile transfrontaliere

 

•  drepturile consumatorilor și garanțiile legate de cumpărarea de bunuri și servicii

 

Amendamentul

Domeniul

INFORMAȚII CU PRIVIRE LA DREPTURI, OBLIGAȚII ȘI NORME

Călătoriile în interiorul Uniunii

•  documentele solicitate cetățenilor Uniunii, membrilor familiilor lor care nu sunt cetățeni ai Uniunii, minorilor care călătoresc singuri, cetățenilor din afara Uniunii atunci când călătoresc din străinătate în cadrul Uniunii (carte de identitate, pașaport, vize)

 

•  drepturile și obligațiile pasagerilor care călătoresc cu avionul, cu trenul, cu vaporul, cu autobuzul în și din Uniune, precum și ale celor care cumpără pachete de servicii de călătorie sau servicii de călătorie asociate

 

•  asistență în caz de mobilitate redusă atunci când persoanele respective călătoresc în și din Uniune

 

•  transportarea animalelor, plantelor, alcoolului, tutunului, țigărilor și a altor produse atunci când se călătorește în interiorul Uniunii

 

•  apelurile vocale și serviciile de trimitere și de primire a mesajelor electronice și de date electronice în interiorul Uniunii

Munca și pensionarea în Uniunea Europeană

•  căutarea unui loc de muncă în alt stat membru

 

•  obținerea unui loc de muncă în alt stat membru

 

•  recunoașterea calificărilor profesionale pentru obținerea unui loc de muncă în alt stat membru

 

•  impozitarea în alt stat membru

 

•  normele obligatorii în materie de responsabilitate și asigurare într-un alt stat membru

 

•  aspecte legate de ocuparea forței de muncă (inclusiv programul de lucru, concedii plătite, drepturile la vacanță, drepturile și obligațiile referitoare la orele suplimentare de lucru, controalele sanitare, rezilierea contractelor, concedierile și disponibilizările)

 

•  condițiile de angajare și drepturile sociale ale lucrătorilor detașați

 

•  egalitatea de tratament (normele de combatere a discriminării la locul de muncă, remunerarea egală pentru femei și bărbați, egalitatea de remunerare pentru angajații cu contracte de muncă cu durată nedeterminată/determinată)

 

•  obligațiile în materie de sănătate și siguranță în ceea ce privește diferitele tipuri de activități

 

•  drepturile și obligațiile de asigurare socială în Uniune, inclusiv cele legate de stabilirea unor pensii

Vehiculele în Uniune

•  mutarea unui autovehicul temporar sau permanent într-un alt stat membru

 

•  obținerea și reînnoirea permisului de conducere

 

•  contractarea unei asigurări auto obligatorii

 

•  vânzarea și cumpărarea unui autovehicul într-un alt stat membru

 

•  închirierea unui autovehicul

 

•  regulile de circulație și cerințele naționale pentru conducătorii auto, inclusiv vignetele de emisii și de taxă de drum pentru șederi temporare sau permanente într-un alt stat membru

Șederea într-un alt stat membru

•  mutarea temporară sau permanentă într-un alt stat membru

 

  cumpărarea, vânzarea și impozitarea bunurilor imobiliare în alt stat membru, inclusiv drepturile și obligațiile asociate deținerii în proprietate de bunuri imobiliare și utilizării bunurilor imobiliare

 

•  participarea la alegerile locale și la alegerile pentru Parlamentul European

 

•  cerințele de eliberare a permiselor de ședere pentru cetățenii Uniunii și pentru membrii familiilor lor, inclusiv pentru membrii familiei care nu sunt cetățeni ai Uniunii

 

  cerințe pentru naturalizarea unui rezident care locuiește într-un alt stat membru

 

•  obligațiile în caz de deces și repatrierea rămășițelor pământești

Studiile sau stagiile în alt stat membru

•  frecventarea creșei, a grădiniței și a școlii în alt stat membru

 

•  frecventarea universității în alt stat membru

 

•  frecventarea unui centru de formare pentru adulți în alt stat membru

 

•  recunoașterea educației și formării profesionale

 

•  voluntariatul în alt stat membru

 

•  stagiile în alt stat membru

 

•  desfășurarea unor activități de cercetare în alt stat membru în cadrul unui program de învățământ

 

 

Asistența medicală

•  obținerea de îngrijiri medicale în alt stat membru

 

•  achiziționarea de produse farmaceutice prescrise în alt stat membru decât cel în care a fost eliberată rețeta, online sau în persoană

 

•  asigurarea de sănătate în alt stat membru, inclusiv posibilitatea de a comanda cardul european de asigurări de sănătate

 

•  programele publice de asistență medicală preventivă

 

•  numere de telefon pentru urgențe

 

•  mutarea într-un cămin de bătrâni

Drepturile, obligațiile și normele familiale la nivel transfrontalier

•   naștere, încredințarea copiilor minori, responsabilitățile parentale, recurgerea la o mamă purtătoare și adopția, inclusiv adopția de către al doilea părinte, obligațiile de întreținere față de copii într-o situație familială transfrontalieră

 

•  viața în cuplu cu cetățenii diferite fără discriminări în funcție de orientarea sexuală (căsătorii, parteneriate civile sau înregistrate, separări, divorțuri, drepturi de proprietate, drepturile coabitanților)

 

•  drepturile și obligațiile succesorale într-un alt stat membru, inclusiv regimul fiscal

 

•  efectele juridice ale răpirilor internaționale ale copiilor de către părinți și drepturile conexe

Drepturile consumatorilor

•  achiziționarea sau închirierea de bunuri, conținut digital, bunuri imobiliare sau servicii dintr-un alt stat membru (inclusiv financiare), online sau în persoană

 

•  deținerea unui cont bancar în alt stat membru

 

•  racordarea la utilități (gaz, electricitate, apă, evacuarea gunoiului menajer, telecomunicații și internet)

 

•  plăți, inclusiv transferuri de credit, întârzieri în ceea ce privește plățile transfrontaliere

 

•  drepturile consumatorilor și garanțiile legate de cumpărarea de bunuri și servicii

 

  despăgubirea consumatorilor și procedura judiciară

 

  siguranța și securitatea produselor

 

 

Drepturile cetățenilor și ale rezidenților

  depunerea de petiții administrative și judiciare la nivel național și la nivelul Uniunii

 

  recunoașterea identității de gen

Protecția datelor cu caracter personal

  exercitarea drepturilor de către persoanele ale căror date sunt vizate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679, în special, a celor din secțiunile 2-4 privind informarea și accesul la date cu caracter personal, rectificarea și ștergerea și dreptul la opoziție.

Amendamentul    169

Propunere de regulament

Anexa I – Domenii de informații privind întreprinderile – tabel

Domeniul

INFORMAȚII CU PRIVIRE LA DREPTURI, OBLIGAȚII ȘI NORME

Inițierea, desfășurarea sau închiderea unei afaceri

•  înregistrarea unei întreprinderi (procedurile de înregistrare și formele juridice pentru desfășurarea activității)

 

•  drepturile de proprietate intelectuală (depunerea unei cereri de brevet, înregistrarea unei mărci, a unei schițe sau a unui desen, obținerea unei licențe de reproducere)

 

•  echitate și transparență în practicile comerciale, inclusiv cele privind drepturile consumatorilor și garanțiile legate de vânzarea de bunuri și servicii

 

•  oferirea de facilități online pentru plățile transfrontaliere atunci când se comercializează bunuri și servicii online

 

•  drepturile și obligațiile care decurg din dreptul contractelor, inclusiv dobânzile de penalizare

 

•  procedurile de insolvență și de lichidare a întreprinderilor

 

•  asigurarea de credit

 

•  fuziunile dintre companii sau vânzarea unei întreprinderi

Personalul

•  aspecte legate de ocuparea forței de muncă (inclusiv programul de lucru, concedii plătite, drepturile la vacanță, drepturile și obligațiile referitoare la orele suplimentare de lucru, controalele sanitare, rezilierea contractelor, concedierile și disponibilizările)

 

•  drepturile și obligațiile de asigurare socială în Uniune (înregistrarea în calitate de angajator, înregistrarea angajaților, notificarea încetării contractului unui salariat, plata contribuțiilor de asigurări sociale, drepturile și obligațiile legate de pensii)

 

•  ocuparea forței de muncă de către lucrători din alte state membre (detașarea lucrătorilor, normele referitoare la libera prestare a serviciilor, cerințele privind reședința pentru lucrători)

 

•  egalitatea de tratament (normele de combatere a discriminării la locul de muncă, remunerarea egală pentru femei și bărbați, egalitatea de remunerare pentru angajații cu contracte de muncă cu durată nedeterminată/determinată)

 

•  normele privind reprezentarea personalului

Impozite

•  TVA: informații cu privire la regulile generale, rate de impozitare și scutiri, înregistrarea și plata TVA, obținerea unei rambursări

 

•  accize: informații cu privire la regulile generale, rate de impozitare și scutiri

 

•  alte taxe: plăți, rate

Bunuri

•  obținerea marcajului CE

 

•   identificarea standardelor aplicabile, specificațiile tehnice și obținerea certificării pentru produse

 

•  recunoașterea reciprocă a produselor care nu fac obiectul unor specificații la nivelul Uniunii

 

•  cerințe privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor chimice periculoase

 

•  vânzarea la distanță sau în afara spațiului comercial: informațiile care urmează să fie furnizate clienților în avans, confirmarea scrisă a contractului, retragerea dintr-un contract, furnizarea de bunuri, alte obligații specifice

 

•  produsele cu defect: drepturile consumatorilor, responsabilitățile și garanțiile post-vânzare, căi de atac pentru partea prejudiciată

 

•  certificarea EMAS, etichete (etichetele energetice, proiectarea ecologică, eticheta ecologică a UE)

 

•  reciclarea și gestionarea deșeurilor

Servicii

•  obținerea de licențe, autorizații sau permise în vederea înființării unei întreprinderi

 

•  informarea autorităților cu privire la activitățile transfrontaliere

 

•  recunoașterea calificărilor profesionale

Finanțarea unei întreprinderi

•  obținerea accesului la finanțare la nivelul Uniunii, inclusiv programele de finanțare ale Uniunii și granturile de afaceri

 

•  obținerea accesului la finanțare la nivel național

 

•  inițiative destinate antreprenorilor (schimburi organizate pentru noii antreprenori, programe de mentorat etc.)

Contracte publice

•  participarea la licitațiile publice: norme și proceduri

 

•  prezentarea unei oferte online ca răspuns la o cerere de ofertă publică

 

•  raportarea neregulilor în ceea ce privește procesul de licitație

Sănătatea și siguranța la locul de muncă

•  obligațiile în materie de sănătate și siguranță în ceea ce privește diferitele tipuri de activități, printre care prevenirea riscurilor, informarea și formarea profesională

 

Amendamentul

Domeniul

INFORMAȚII CU PRIVIRE LA DREPTURI, OBLIGAȚII ȘI NORME

Inițierea, desfășurarea sau închiderea unei afaceri

•  înregistrarea, restructurarea sau închiderea unei întreprinderi (procedurile de înregistrare și formele juridice pentru desfășurarea activității)

 

•  relocarea unei întreprinderi în alt stat membru

 

•  drepturile de proprietate intelectuală (depunerea unei cereri de brevet, înregistrarea unei mărci, a unei schițe sau a unui desen, obținerea unei licențe de reproducere, eventuale derogări)

 

•  echitate și transparență în practicile comerciale, inclusiv cele privind drepturile consumatorilor și garanțiile legate de vânzarea de bunuri și servicii

 

•  oferirea de facilități online pentru plățile transfrontaliere atunci când se comercializează bunuri și servicii online

 

•  drepturile și obligațiile care decurg din dreptul contractelor, inclusiv dobânzile de penalizare

 

•  procedurile de insolvență și de lichidare a întreprinderilor

 

•  asigurarea de credit

 

•  fuziunile dintre companii sau vânzarea unei întreprinderi

 

•  răspunderea în activitatea de gestionare

Personalul

•  aspecte legate de ocuparea forței de muncă (inclusiv programul de lucru, concedii plătite, drepturile la vacanță, drepturile și obligațiile referitoare la orele suplimentare de lucru, controalele sanitare, rezilierea contractelor, concedierile și disponibilizările)

 

•  drepturile și obligațiile de asigurare socială în Uniune (înregistrarea în calitate de angajator, înregistrarea angajaților, notificarea încetării contractului unui salariat, plata contribuțiilor de asigurări sociale, drepturile și obligațiile legate de pensii)

 

•  ocuparea forței de muncă de către lucrători din alte state membre (detașarea lucrătorilor, normele referitoare la libera prestare a serviciilor, cerințele privind reședința pentru lucrători)

 

•  egalitatea de tratament (normele de combatere a discriminării la locul de muncă, remunerarea egală pentru femei și bărbați, egalitatea de remunerare pentru angajații cu contracte de muncă cu durată nedeterminată/determinată)

 

•  normele privind reprezentarea personalului

Impozite

•  TVA: informații cu privire la regulile generale, rate de impozitare și scutiri, înregistrarea și plata TVA, obținerea unei rambursări

 

•  accize: informații cu privire la regulile generale, rate de impozitare și scutiri

 

•  taxele vamale și alte impozite și taxe percepute la import, procedurile vamale de import și de export

 

•  alte taxe: plăți, rate, declarații fiscale

Bunuri

•  obținerea marcajului CE și cerințele privind produsele

 

•   identificarea standardelor aplicabile, specificațiile tehnice și obținerea certificării pentru produse

 

•  recunoașterea reciprocă a produselor care nu fac obiectul unor specificații la nivelul Uniunii

 

•  cerințe privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor chimice periculoase

 

•  vânzarea la distanță sau în afara spațiului comercial: informațiile care urmează să fie furnizate clienților în avans, confirmarea scrisă a contractului, retragerea dintr-un contract, furnizarea de bunuri, alte obligații specifice

 

•  produsele cu defect: drepturile consumatorilor, responsabilitățile și garanțiile post-vânzare, căi de atac pentru partea prejudiciată

 

•  certificarea EMAS, etichete (etichetele energetice, proiectarea ecologică, eticheta ecologică a UE)

 

•  reciclarea și gestionarea deșeurilor

Servicii

•  obținerea de licențe, autorizații sau permise în vederea înființării unei întreprinderi

 

•  informarea autorităților cu privire la activitățile transfrontaliere

 

•  recunoașterea calificărilor profesionale, a educației și formării profesionale

Finanțarea unei întreprinderi

•  obținerea accesului la finanțare la nivelul Uniunii, inclusiv programele de finanțare ale Uniunii și granturile de afaceri

 

•  obținerea accesului la finanțare la nivel național

 

•  inițiative destinate antreprenorilor (schimburi organizate pentru noii antreprenori, programe de mentorat etc.)

Contracte publice

•  participarea la licitațiile publice: norme și proceduri

 

•  prezentarea unei oferte online ca răspuns la o cerere de ofertă publică

 

•  raportarea neregulilor în ceea ce privește procesul de licitație

Sănătatea și siguranța la locul de muncă

•  obligațiile în materie de sănătate și siguranță în ceea ce privește diferitele tipuri de activități, printre care prevenirea riscurilor, informarea și formarea profesională

Amendamentul    170

Propunere de regulament

ANEXA II – tabel

 

Textul propus de Comisie

Evenimente legate de viață

Proceduri

Rezultatul preconizat

Naștere

Solicitarea unui certificat de naștere

Certificat de naștere

Studii

Solicitarea unei burse de studiu din partea unei instituții publice

Decizia cu privire la cererea de bursă

Aspecte legate de muncă

Înregistrarea pentru prestațiile de securitate socială

Confirmarea de primire

 

Solicitarea recunoașterii diplomei

Decizia privind cererea de recunoaștere

Mutarea

Înregistrarea unei modificări a adresei

Confirmarea înregistrării noii adrese

 

Solicitarea/reînnoirea cărții de identitate sau a pașaportului

Eliberarea sau reînnoirea unei cărți de identitate sau a unui pașaport

 

Înregistrarea unui autovehicul

Certificat de înmatriculare

Pensionarea

Solicitarea pensiei și prestațiile de prepensionare din sistemele publice sau semipublice

Decizia referitoare la solicitarea pentru plata unei pensii sau prestațiile de prepensionare

Demararea unei afaceri

Înregistrarea activității comerciale generale, cu excepția procedurilor privind constituirea de societăți sau firme în sensul articolului 54 al doilea paragraf din TFUE

Confirmare cu privire la finalizarea tuturor etapelor necesare pentru funcționarea unei societăți

 

Înregistrarea unui angajator (a unei persoane fizice) în sistemele publice sau semipublice de pensii și de asigurare

Numărul de înregistrare la asigurările sociale

 

Înregistrarea angajaților în sistemele publice sau semipublice de pensii și de asigurare

Numărul de înregistrare la asigurările sociale

Desfășurarea activității

Notificarea către sistemele de securitate socială a încheierii contractului cu un angajat.

Confirmarea de primire a notificării

 

Plata contribuțiilor sociale pentru angajați

Primirea sau altă formă de confirmare a plății contribuțiilor sociale pentru angajați

 

Amendamentul

Evenimente legate de viață

Proceduri

Rezultatul preconizat

Naștere

Solicitarea unui certificat de naștere

Certificat de naștere sau dovada înregistrării nașterii

Reședința

Solicitarea unui certificat de reședință sau solicitarea și prelungirea unui permis de ședere

Dovada înregistrării și a reședinței sau eliberarea ori prelungirea unui permis de ședere

Studii

Solicitarea unei burse de studiu din partea unui organism public sau a unei instituții publice

Decizia cu privire la cererea de bursă

 

Înscrierea în instituții de învățământ superior

Confirmarea înscrierii

 

Solicitarea unui certificat de diplomă sau a unui certificat al calificărilor de la un organism sau o instituție publică

Copia diplomei sau certificatul calificărilor

Aspecte legate de muncă

Înregistrarea pentru prestațiile de securitate socială

Confirmarea de primire

 

Solicitarea recunoașterii calificărilor profesionale

Decizia privind cererea de recunoaștere

 

Solicitarea recunoașterii diplomei

Decizia privind cererea de recunoaștere

 

Declararea impozitelor pe venit

Confirmare de primire a declarației

Mutarea

Înregistrarea unei modificări a adresei

Confirmarea înregistrării noii adrese și anularea înregistrării adresei anterioare

 

Solicitarea/reînnoirea cărții de identitate sau a pașaportului

Eliberarea sau reînnoirea unei cărți de identitate sau a unui pașaport

 

Înregistrarea unui autovehicul

Certificat de înmatriculare

 

Obținerea de vignete pentru emisii sau pentru taxa de drum emise de un organism sau o instituție publică

Primirea de vignete pentru emisii sau pentru taxa de drum

Pensionarea

Solicitarea pensiei și prestațiile de prepensionare din sistemele publice sau semipublice

Decizia referitoare la solicitarea pentru plata unei pensii sau prestațiile de prepensionare

 

Solicitarea de informații privind soldul contului de pensie de la regimuri publice sau semipublice

Situația contului de pensii

Demararea unei afaceri

Notificarea activității comerciale, autorizațiile de desfășurare a activității comerciale, modificările aduse activității și încetarea unei activități economice fără a iniția o procedură de insolvență sau de lichidare, cu excepția procedurilor privind constituirea de societăți sau firme în sensul articolului 54 al doilea paragraf din TFUE și înregistrarea unei activități comerciale în registrul comerțului.

Confirmarea înregistrării modificărilor aduse activității comerciale

 

Înregistrarea în scopuri de TVA

Codul de înregistrare în scopuri de TVA

 

Înregistrarea în scopuri fiscale (impozitul pe venit)

Codul de identificare fiscală

 

Înregistrarea unui angajator (a unei persoane fizice) în sistemele publice sau semipublice de pensii și de asigurare

Numărul de înregistrare la asigurările sociale (sau altă formă de confirmare a înregistrării)

 

Înregistrarea angajaților în sistemele publice sau semipublice de pensii și de asigurare

Numărul de înregistrare la asigurările sociale (sau altă formă de confirmare a înregistrării)

 

Declarațiile de TVA

Primirea declarației de TVA

 

Declarația fiscală a întreprinderii/activității comerciale

Confirmarea de primire a declarației

Desfășurarea activității

Notificarea către sistemele de securitate socială a încheierii contractului cu un angajat.

Confirmarea de primire a notificării

 

Plata contribuțiilor sociale pentru angajați

Primirea sau altă formă de confirmare a plății contribuțiilor sociale pentru angajați

 

Notificarea încetării activității care face obiectul TVA

Confirmarea de primire a notificării

Amendamentul    171

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  Autoritățile de supraveghere în materie de protecție a datelor

Amendamentul    172

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7b)  Serviciile voluntare de asistență și soluționare a problemelor oferite de autoritățile competente, de Comisie sau de organismele, oficiile și agențiile Uniunii ori de entități private sau semiprivate, cu condiția ca aceste servicii să respecte criteriile de calitate prevăzute în prezentul regulament

(1)

Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.


EXPUNERE DE MOTIVE

I. Introducere

Ca răspuns la realizarea unei piețe interne mai aprofundate și mai echitabile pentru cetățeni și întreprinderi, aceasta fiind una dintre cele 10 priorități-cheie ale Comisiei Juncker, împreună cu dezvoltarea pieței unice digitale, prezenta inițiativă reprezintă o acțiune-cheie, menită să ajute cetățenii și întreprinderile să valorifice pe deplin beneficiile oferite de noile instrumente digitale și strategii pentru e-guvernare atunci când călătoresc, lucrează și studiază sau desfășoară activități comerciale în oricare stat membru al UE.

Din păcate, încă există obstacole semnificative atât pentru cetățenii, cât și pentru întreprinderile care doresc să se mute, să studieze, să locuiască, să vândă produse sau să furnizeze servicii în alt stat membru al UE. Identificarea unor informații online relevante, exacte și ușor de înțeles cu privire la activitățile lor de zi cu zi, precum și capacitatea de a accesa și de a efectua online proceduri administrative naționale sunt adesea complicate, de durată și costisitoare, în cazul în care sunt posibile. Astfel de probleme pot fi întâmpinate și de resortisanții unui stat membru care trăiesc în alt stat membru și care încearcă să acceseze proceduri în statul lor membru de origine. Europa și statele membre au nevoie de stimulente mai puternice pentru a adopta strategii transfrontaliere și naționale mai ambițioase pentru e-guvernare, astfel încât cetățenii și întreprinderile UE să poată beneficia pe deplin de progresele tehnologice disponibile.

Regulamentul propus prezintă această nouă inițiativă menită să răspundă nevoii tot mai mari a Europei de o administrație publică deschisă, eficientă și favorabilă incluziunii, orientată către abordări ambițioase ale e-guvernării, care oferă servicii publice digitale capăt-la-capăt fără frontiere, personalizate și ușor de utilizat. Regulamentul prezintă un punct unic de intrare centralizat, un „portal digital unic”, care va oferi cetățenilor și întreprinderilor din UE acces la toate informațiile necesare atunci când își exercită drepturile la libera circulație în UE. Portalul asigură, de asemenea, accesul deplin la procedurile online în mod nediscriminatoriu (în cazul în care procedura este disponibilă pentru un resortisant al unui anumit stat membru, ea ar trebui să fie accesibilă și utilizatorilor din alte state membre) și la servicii de asistență și soluționare a problemelor. De asemenea, impune statelor membre obligația de a crea un acces online integral la procedurile cele mai importante și cel mai frecvent utilizate de cetățeni și întreprinderi.

II. Pregătirea propunerii

Propunerea se bazează pe consultări ample cu părțile interesate și pe o evaluare a impactului. Consultarea a inclus un atelier al părților interesate, o consultare publică online, întâlniri cu reprezentanții părților interesate, precum și schimburi cu statele membre. Elementele principale care se desprind din consultare sunt nevoia de a aborda atât cantitatea, cât și calitatea informațiilor care vizează piața unică, procedurile electronice și serviciile de asistență disponibile. Există un sprijin larg pentru obiectivele inițiativei și un nivel ridicat de interes al părților implicate în punerea lor în aplicare cu succes.

Propunerea este susținută de o evaluare a impactului, care a arătat că cea mai bună opțiune este asigurarea unei abordări coordonate la nivelul UE, în care informațiile, procedurile și serviciile de asistență să poată fi găsite prin intermediul unui instrument de căutare al UE. Statele membre vor fi cele care vor gestiona conținutul și cerințele de fond ale normelor și obligațiilor naționale. Această obligație este completată de criterii de calitate clare și aplicabile și de proceduri-cheie disponibile online.

III. Poziția raportoarei

Raportoarea sprijină în mare măsură obiectivele generale ale propunerii Comisiei, care urmărește instituirea unui punct unic de intrare digital care oferă informații de înaltă calitate și acces la proceduri administrative online și la servicii de asistență pentru cetățeni și întreprinderi.

Internetul și tehnologiile digitale transformă modul în care persoanele și întreprinderile trăiesc, lucrează, studiază, desfășoară activități comerciale și călătoresc. Prin urmare, raportoarea sprijină ideea trecerii UE și a statelor membre la digitalizarea administrațiilor lor, punând la dispoziția cetățenilor unele dintre procedurile administrative, informațiile și măsurile reparatorii esențiale în format online și în cel puțin o altă limbă străină pe lângă limbile lor naționale sau oficiale. Disponibilitatea online nediscriminatorie a acestor informații și proceduri este, de asemenea, importantă pentru ca cetățenii să își poată exercita drepturile pe piața internă.

În același timp, însă, raportoarea a identificat o serie de elemente care necesită o discuție mai aprofundată sau o clarificare suplimentară. În primul rând, raportoarea va aborda avizul Autorității Europene pentru Protecția Datelor, care prezintă observații și recomandări cu privire la modul în care pot fi mai bine protejate dreptul la viață privată și datele cu caracter personal în cadrul propunerii de regulament. În al doilea rând, raportoarea prezintă o serie de îmbunătățiri cu privire la cerințele de calitate legate de informații, de procedurile online și de serviciile de asistență și soluționare a problemelor. În al treilea rând, raportoarea propune dispoziții suplimentare pentru a clarifica cerințele privind accesul la procedurile online. În cele din urmă, raportoarea sprijină modificările aduse Regulamentului IMI.

1. Avizul Autorității Europene pentru Protecția Datelor - principiul „doar o singură dată”

Avizul Autorității Europene pentru Protecția Datelor (AEPD) este emis la solicitarea specifică atât a Comisiei, cât și a Parlamentului, în temeiul articolului 28 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001. Avizul oferă recomandări cu privire la punerea în aplicare a principiului „doar o singură dată”, care urmărește să asigure faptul că cetățenilor și întreprinderilor li se solicită să furnizeze unei administrații publice doar o singură dată aceleași informații, care pot fi reutilizate ulterior.

Raportoarea susține recomandările adresate în avizul AEPD și subliniază că, pentru a asigura punerea în aplicare cu succes a principiului „doar o singură dată” la nivelul întregii UE și pentru a permite schimbul legal transfrontalier de date, principiul „doar o singură dată” trebuie pus în aplicare în conformitate cu principiile relevante privind protecția datelor. Raportoarea sprijină și eforturile depuse pentru a se asigura că persoanele fizice păstrează controlul asupra datelor lor cu caracter personal, inclusiv prin solicitarea „unei cereri explicite a utilizatorului” înainte de orice transfer de elemente justificative între autoritățile competente și oferindu-i utilizatorului posibilitatea de a „examina” elementele justificative care urmează să fie schimbate.

Totuși, raportoarea consideră că încă există unele elemente care necesită o clarificare suplimentară. Pentru abordarea acestor elemente, raportoarea oferă recomandări privind o gamă largă de chestiuni, concentrându-se pe temeiul juridic privind schimbul transfrontalier de elemente justificative, pe limitarea scopului și pe domeniul de aplicare al principiului „doar o singură dată”, precum și pe preocupările practice referitoare la controlul utilizatorului. Printre recomandările esențiale ale raportoarei se numără și clarificarea faptului că propunerea nu reprezintă un temei juridic pentru utilizarea sistemului tehnic în vederea schimbului de informații în alte scopuri decât cele prevăzute în cele patru directive enumerate sau, în caz contrar, astfel cum se prevede în legislația națională sau a Uniunii aplicabilă. Propunerea nu urmărește să prevadă o restricție în ceea ce privește principiul limitării scopului în temeiul Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR).

2. Cerințe de calitate referitoare la informații, la procedurile online și la serviciile de asistență și soluționare a problemelor

În ceea ce privește cerințele de calitate, raportoarea sprijină abordarea generală a Comisiei. Ea subliniază faptul că calitatea portalului digital unic depinde de calitatea serviciilor naționale și europene furnizate prin intermediul portalului. Pentru ca portalul digital unic să răspundă nevoilor utilizatorilor, ar trebui stabilite standarde de înaltă calitate cu privire la informații, proceduri online și serviciile de asistență și soluționare a problemelor. Experiențele nesatisfăcătoare în ceea ce privește informațiile și serviciile online furnizate la nivel european și național vor genera o percepție negativă legată de portalul digital unic.

Prin urmare, raportoarea introduce o serie de îmbunătățiri la proiectul actual, pentru a consolida cerințele de calitate. În conformitate cu recomandările raportoarei, ar trebui să se asigure faptul că informațiile sunt ușor de înțeles, astfel încât un număr maxim de utilizatori să poată beneficia de informațiile și serviciile prevăzute în prezentul regulament. În acest sens, raportoarea propune o serie de amendamente pentru a se asigura că atât paginile web naționale, cât și cele ale Uniunii care intră în domeniul de aplicare al propunerii sunt accesibile și pentru utilizatorii cu handicap. De asemenea, raportoarea sugerează că, pentru interfața comună pentru utilizatori, susținută de Comisie, trebuie să se introducă o serie de cerințe de calitate. Prin intermediul grupului de coordonare, Comisia și coordonatorii naționali ar trebui să monitorizeze respectarea criteriilor de calitate și, în cazul în care există o deteriorare gravă și persistentă, să poată deconecta temporar serviciul sau, în ultimă instanță, să ia în considerare adoptarea de sancțiuni sau de acțiuni comune cu statele membre pentru a îmbunătăți serviciile sau pentru a remedia problemele acestora.

3. Accesul la procedurile online

Raportoarea mută articolul 5 alineatul (1) la articolul 11. Modificarea este necesară în vederea clarificării diferenței dintre procedurile online prevăzute la articolul 5 și la articolul 11. Procedurile online enumerate în anexa II cu privire la articolul 5 vor fi obligatorii pentru statele membre. În consecință, statele membre trebuie să se asigure că procedurile prevăzute la articolul 5 sunt în întregime online și accesibile tuturor utilizatorilor. În plus, raportoarea clarifică semnificația termenului „în întregime online” și procedurile care trebuie vizate în anexa II. Raportoarea consideră că este important să sublinieze că prezentul regulament nu va aduce atingere dispozițiilor de fond din legislația națională și/sau a Uniunii în vigoare și că statele membre vor continua să-și organizeze serviciile și procedurile naționale în modul care răspunde nevoilor lor naționale.

Articolul 11, pe de altă parte, asigură faptul că, dacă statele membre pun la dispoziția cetățenilor lor anumite proceduri, ele ar trebui să ofere acele proceduri într-un mod nediscriminatoriu și utilizatorilor transfrontalieri, astfel încât aceștia să își poată exercita drepturile pe piața internă, care decurg din dreptul Uniunii, și să poată respecta obligațiile și normele în cauză. Raportoarea sprijină acest obiectiv, dar subliniază, în plus, că cerințele tehnice utilizate pentru utilizatorii transfrontalieri ar trebui să fie posibile și pentru utilizatorii naționali, în conformitate cu procedurile și cerințele naționale.

4. Revizuirea Regulamentului IMI

Raportoarea este de acord cu modificările propuse la Regulamentul IMI, care confirmă și actualizează dispozițiile privind mecanismul de supraveghere coordonată prevăzut pentru IMI și care, de asemenea, i-ar permite Comitetului european pentru protecția datelor (CEPD) să beneficieze de posibilitățile tehnice oferite de IMI pentru schimbul de informații în contextul Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR). În ceea ce privește modificările aduse Regulamentului IMI, AEPD recomandă adăugarea GDPR la anexa Regulamentului IMI pentru a permite posibila utilizare a IMI în scopul protecției datelor.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Crearea unui portal digital unic care să ofere informații, proceduri, servicii de asistență de soluționare a problemelor

Referințe

COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD)

Data prezentării la PE

2.5.2017

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

IMCO

12.6.2017

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

ITRE

12.6.2017

LIBE

12.6.2017

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

ITRE

30.5.2017

LIBE

5.2.2018

 

 

Raportori

Data numirii

Marlene Mizzi

30.5.2017

 

 

 

Examinare în comisie

11.10.2017

21.11.2017

22.1.2018

21.2.2018

Data adoptării

22.2.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

33

3

0

Membri titulari prezenți la votul final

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Marco Zullo

Membri supleanți prezenți la votul final

Lucy Anderson, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Kaja Kallas, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Ulrike Trebesius, Lambert van Nistelrooij

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Gabriel Mato, Flavio Zanonato, Jaromír Štětina

Data depunerii

8.3.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

33

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

 

 

 

S&D

 

Verts/ALE

Kaja Kallas, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Ulrike Trebesius

Marco Zullo

Dennis de Jong

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Antonio López-Istúriz White, Gabriel Mato, Andreas Schwab, Jaromir Stetina, Adam Szejnfeld, Róza Gräfin von Thun und Hoheinstein, Mihai Turcanu, Lambert van Nistelrooij

Lucy Anderson, Nicola Danti, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Flavio Zanonato

Pascal Durand, Igor Soltes

3

-

EFDD

ENF

John Stuart Agnew, Robert Jaroslaw Iwaszkiewicz

Mylène Troszczynski

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 21 martie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate