Postopek : 2017/0086(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0054/2018

Predložena besedila :

A8-0054/2018

Razprave :

PV 12/09/2018 - 17
CRE 12/09/2018 - 17

Glasovanja :

PV 13/09/2018 - 10.6
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0349

POROČILO     ***I
PDF 1236kWORD 173k
8.3.2018
PE 612.231v03-00 A8-0054/2018

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi enotnega digitalnega portala za zagotavljanje informacij in postopkov ter služb za pomoč in reševanje težav ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012

(COM(2017)0256 – C8‑0141/2017 – 2017/0086(COD))

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

Poročevalka: Marlene Mizzi

NAPAKE/DODATKI
PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi enotnega digitalnega portala za zagotavljanje informacij in postopkov ter služb za pomoč in reševanje težav ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012

(COM(2017)0256 – C8‑0141/2017 – 2017/0086(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0256),

–  ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 21(2), 48 in 114(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8‑0141/2017),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 18. oktobra 2017(1),

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A8-0054/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če nadomesti, bistveno spremeni ali namerava bistveno spremeniti svoj predlog;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Sporočilo o enotnem digitalnem trgu17 priznava vlogo, ki jo imajo internet in digitalne tehnologije pri spreminjanju načina življenja in dela, saj prinašajo številne priložnosti za inovacije, rast in delovna mesta. Priznava tudi, da je mogoče potrebe državljanov in podjetij v njihovih matičnih državah in prek meja bolje zadovoljiti z razširitvijo in povezovanjem obstoječih evropskih portalov, mrež, storitev in sistemov v „enotni digitalni portal“, Akcijski načrt Unije za e-upravo za obdobje 2016–202018 enotni digitalni portal uvršča med ukrepe za leto 2017. V Poročilu o državljanstvu EU19 je enotni digitalni portal označen kot prednostna naloga za pravice iz državljanstva EU.

(2)  Sporočilo o enotnem digitalnem trgu17 priznava vlogo, ki jo imajo internet in digitalne tehnologije pri spreminjanju življenja in načina, kako državljani, podjetja in njihovi zaposleni komunicirajo, dostopajo do informacij in znanja, trošijo, sodelujejo in delajo, saj prinašajo številne priložnosti za inovacije, rast in delovna mesta. To sporočilo in številne resolucije, ki jih je sprejel Evropski parlament, priznavajo, da je mogoče potrebe državljanov in podjetij v njihovih matičnih državah in prek meja bolje zadovoljevati z razširitvijo in povezovanjem obstoječih evropskih in nacionalnih portalov, spletišč, mrež, storitev in sistemov, tako da bi ustvarili evropsko enotno kontaktno točko ali „enotni digitalni portal“. Akcijski načrt Unije za e-upravo za obdobje 2016–202018 enotni digitalni portal uvršča med ukrepe za leto 2017. V Poročilu o državljanstvu EU19 je enotni digitalni portal označen kot prednostna naloga za pravice iz državljanstva EU.

__________________

__________________

17 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom Strategija za enotni digitalni trg za Evropo, 6.5.2015, COM(2015) 192 final.

17 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom Strategija za enotni digitalni trg za Evropo, 6.5.2015, COM(2015)0192.

18 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom Evropski akcijski načrt za e-upravo za obdobje 2016–2020, Pospešitev digitalne preobrazbe uprave, 19.4.2016, COM(2016) 179 final.

18 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom Evropski akcijski načrt za e-upravo za obdobje 2016–2020, Pospešitev digitalne preobrazbe uprave, 19.4.2016, COM(2016)0179.

19 Poročilo o državljanstvu EU: Krepitev pravic državljanov v Uniji demokratičnih sprememb, 24. januar 2017, COM(2017) 30 final, str. 2.

19 Poročilo o državljanstvu EU: Krepitev pravic državljanov v Uniji demokratičnih sprememb, 24. januar 2017, COM(2017)0030, str. 2.

Obrazložitev

Bolj je poudarjen pomen digitalnih tehnologij pri spremembah v življenju državljanov, podjetij in njihovih zaposlenih ter v njihovem načinu komuniciranja, dostopanja do informacij in znanja, izumljanja, sodelovanja in dela. Poleg tega je izpostavljen pomen povezovanja vseh evropskih in nacionalnih portalov v enotno kontaktno točko.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Evropski parlament in Svet sta večkrat pozvala k oblikovanju celovitejšega in uporabniku prijaznejšega svežnja informacij in pomoči, ki bi podjetjem pomagal krmariti po enotnem trgu ter okrepil in izboljšal učinkovitost orodij enotnega trga za boljšo izpolnitev potreb, ki jih imajo podjetja in državljani pri svojih čezmejnih dejavnostih.

(3)  Evropski parlament in Svet sta večkrat pozvala k oblikovanju celovitejšega in uporabniku prijaznejšega svežnja informacij in pomoči, ki bi državljanom in podjetjem pomagal krmariti po enotnem trgu ter okrepil in izboljšal učinkovitost orodij enotnega trga za boljšo izpolnitev potreb, ki jih imajo podjetja in državljani pri svojih čezmejnih dejavnostih.

Obrazložitev

Evropski parlament je že večkrat pozval, naj se poveča število informacij in okrepi podpora za državljane in podjetja.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Ta uredba je odziv na te pozive, saj državljanom in podjetjem omogoča enostaven dostop do informacij in postopkov ter služb za pomoč in reševanje težav, ki jih potrebujejo za uveljavljanje svojih pravic na notranjem trgu. Uredba vzpostavlja enotni digitalni portal, v zvezi s katerim bi imeli Komisija in pristojni organi pomembno vlogo pri doseganju navedenih ciljev.

(4)  Ta uredba je odziv na te pozive, saj državljanom in podjetjem omogoča enostaven dostop do informacij in spletnih postopkov ter služb za pomoč in reševanje težav, ki jih potrebujejo za uveljavljanje svojih pravic na notranjem trgu. Enotni digitalni portal bi lahko pripomogel k večji preglednosti pravil in predpisov glede potovanja po Uniji, dela in upokojevanja v Uniji, bivanja državljanov v državah članicah, ki niso njihova izvorna država članica, dostopa do izobraževanja v drugih državah članicah, dostopa do zdravstvenega varstva ter uveljavljanja družinskopravnih pravic, pravic, vezanih na prebivališče, državljanskih in potrošniških pravic. Poleg tega bi lahko pomagal izboljšati zaupanje potrošnikov, odpraviti razdrobljenost na področju varstva potrošnikov in pravil notranjega trga ter zmanjšati stroške izpolnjevanja obveznosti za podjetja. Uredba vzpostavlja uporabnikom prijazen interaktiven enotni digitalni portal, ki bi uporabnikom pomagal do najustreznejših služb glede na potrebe. Glede tega bi imeli Komisija, države članice in pristojni organi pomembno vlogo pri doseganju navedenih ciljev.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  Enotni digitalni portal bi moral olajšati interakcijo med državljani in podjetji na eni strani ter javnimi upravami in pristojnimi organi na drugi strani, tako da bi zagotovil dostop do evropskih, nacionalnih, regionalnih in lokalnih spletnih portalov spletišč in spletnih strani, olajšal vsakodnevne dejavnosti državljanov in podjetij ter zmanjšal ovire na enotnem trgu. Obstoj evropskega enotnega digitalnega portala, ki bi zagotavljal dostop do točnih in ažurnih informacij, spletnih postopkov ter služb za pomoč in reševanje težav, bi lahko prispeval k ozaveščanju uporabnikov o različnih obstoječih spletnih storitvah in jim prihranil stroške in čas, potrebne za ugotavljanje, katera spletna storitev najbolj ustreza njihovim potrebam.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Navaja področja informacij, ki so pomembna za državljane in podjetja, ki uveljavljajo svoje pravice na notranjem trgu, ter bi morala od držav članic in Komisije zahtevati, da zagotovijo, da so informacije z navedenih področij v celoti zajete na nacionalnih spletiščih in portalih ter spletiščih in portalih Unije. Poleg tega informacije ne bi smele pojasnjevati zgolj pravil in obveznosti državljanov in podjetij, ampak tudi postopke, ki jih morajo državljani in podjetja opraviti za izpolnjevanje navedenih pravil in obveznosti. Informacije bi morale zagotavljati tudi opis služb za pomoč in reševanje težav, na katere se lahko državljani in podjetja obrnejo, kadar imajo težave z razumevanjem informacij, tako da te informacije uporabijo v posameznih situacijah ali opravijo postopek.

(5)  Navaja področja informacij, ki so pomembna za državljane in podjetja, ki uveljavljajo svoje pravice na notranjem trgu, ter bi morala od držav članic in Komisije zahtevati, da zagotovijo, da so točne, visokokakovostne in ažurne informacije z navedenih področij v celoti zajete na nacionalni ravni in ravni Unije, tudi na regionalni in lokalni ravni, ter pojasnijo veljavna pravila in obveznosti ter postopke, ki jih morajo državljani in podjetja opraviti za izpolnjevanje navedenih pravil in obveznosti. Te informacije je treba združiti v tematska področja, kot so delovni pogoji, zdravje in pokojnine, ter povezati različne dopolnjujoče se službe, tako da bi bilo mogoče uporabnike prek enotnega digitalnega portala enostavno usmerjati med različnimi službami. Zaradi preglednosti enotnega digitalnega portala je treba zagotoviti, da so informacije na njem jasne, točne in ažurne, zmanjšati je treba uporabo zapletenih strokovnih poimenovanj, uporabo kratic pa omejiti na poenostavljene in zlahka razumljive izraze, ki ne zahtevajo predhodnega poznavanja tematike ali pravnega področja. Poleg tega bi morale te informacije zagotavljati tudi opis služb za pomoč in reševanje težav, na katere se lahko državljani in podjetja obrnejo, kadar imajo težave z razumevanjem informacij, tako da te informacije uporabijo v konkretnih situacijah ali da opravijo postopek.

Obrazložitev

Da bo enotni digitalni portal lahko izpolnil potrebe uporabnikov, je treba opredeliti standarde kakovosti storitev. Po mnenju državljanov in podjetij naj bi bila ena najpomembnejših značilnosti enotne kontaktne točke jasnost, točnost in ažurnost informacij, kakor je bilo ugotovljeno v študiji o enotni evropski kontaktni točki, ki je bila leta 2013 izvedena za tematski sektor A v Evropskem parlamentu. Po priporočilih avtorjev bi bilo treba zagotoviti, da bodo informacije zlahka razumljive, tako da bodo informacije in storitve, predvidene v tej uredbi, v korist čim večjemu številu uporabnikov.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Ker ima pobuda trikratni namen, tj. zmanjšati dodatno upravno breme za državljane in podjetja, ki poslujejo ali želijo poslovati v drugih državah članicah popolnoma skladno z nacionalnimi pravili in postopki, odpraviti diskriminacijo in zagotoviti delovanje notranjega trga v zvezi z zagotavljanjem informacij in postopkov ter službami za pomoč in reševanje težav, ter ker njene komponente zajemajo prosto gibanje državljanov in socialno varnost, ki ju ni mogoče šteti le za naključni, bi morala pobuda temeljiti na členih 21(2), 48 in 114(1) PDEU.

(6)  Ker je namen te uredbe zmanjšati dodatno upravno breme za državljane in podjetja, kadar poslujejo ali želijo poslovati bodisi v drugih državah članicah bodisi v državi članici, v kateri imajo sedež oziroma prebivališče, popolnoma skladno z nacionalnimi pravili in postopki, odpraviti diskriminacijo in zagotoviti delovanje notranjega trga v zvezi z zagotavljanjem informacij in postopkov ter službami za pomoč in reševanje težav, ter ker njene komponente zajemajo prosto gibanje državljanov in socialno varnost, ki ju ni mogoče šteti le za naključni, bi morala ta uredba temeljiti na členih 21(2), 48 in 114(1) PDEU.

Obrazložitev

Enotni digitalni portal ne bo koristil le čezmejnim uporabnikom, temveč tudi uporabnikom, ki do portala dostopajo v svoji državi članici ali državi članici, v kateri imajo prebivališče, saj naj bi pomagal nacionalni upravi pri doseganju ciljev na področju e-uprave in zagotavljal digitalne rešitve za vsakodnevne dejavnosti v življenju ljudi.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Da bi državljani in podjetja Unije lahko uveljavljali svojo pravico do prostega gibanja na notranjem trgu, bi morala Unija sprejeti posebne ukrepe, ki bi državljanom in podjetjem omogočili enostaven dostop do celovitih in zanesljivih informacij o pravicah, ki jih imajo v skladu s pravom Unije, ter do veljavnih nacionalnih pravil in postopkov, ki jih bodo morali izpolnjevati, kadar se preselijo v državo članico, ki ni njihova matična država članica, ali tam živijo ali se izobražujejo oziroma kadar tam ustanavljajo podjetja in opravljajo poslovno dejavnost. Informacije, ki jih je treba zagotoviti na nacionalni ravni, se ne bi smele nanašati samo na nacionalna pravila, ki izvajajo pravo Unije, ampak tudi na vsa druga nacionalna pravila, ki veljajo za državljane in podjetja iz drugih držav članic.

(7)  Da bi državljani in podjetja Unije lahko uveljavljali svojo pravico do prostega gibanja na notranjem trgu, bi morala Unija sprejeti posebne nediskriminatorne ukrepe, ki bi državljanom, vsem fizičnim osebam, ki prebivajo v državi članici, in podjetjem omogočili enostaven dostop do celovitih in zanesljivih informacij o pravicah, ki jih imajo v skladu s pravom Unije, ter do veljavnih nacionalnih pravil in postopkov, ki jih bodo morali izpolnjevati, kadar se preselijo v državo članico, ki ni njihova matična država članica, ali tam živijo ali se izobražujejo oziroma kadar tam ustanavljajo podjetja in opravljajo poslovno dejavnost. Informacije, ki jih je treba zagotoviti na nacionalni ravni, se ne bi smele nanašati samo na nacionalna pravila, ki izvajajo pravo Unije, ampak tudi na vsa druga nacionalna pravila, ki veljajo za državljane in podjetja iz drugih držav članic.

Obrazložitev

To je splošna trditev, da bi morale Unija in države članice sprejeti ukrepe, s katerimi ne bodo diskriminirale podjetij in državljanov.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Ta uredba bi morala vzpostaviti enotno kontaktno točko, s katero bi lahko državljani in podjetja dostopali do informacij o pravilih in zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati na podlagi prava Unije in/ali nacionalnega prava. Morala bi poenostaviti stike državljanov in podjetij s službami za pomoč in reševanje težav, vzpostavljenimi na ravni Unije ali nacionalni ravni, in jih narediti učinkovitejše. Digitalni portal bi moral tudi olajšati dostop do postopkov in njihovo opravljanje. Zato bi morala ta uredba od držav članic zahtevati, naj uporabnikom omogočijo popolnoma spletno opravljanje določenih postopkov, ki so ključnega pomena za večino državljanov in podjetij, ki se preselijo v druge države članice, ne da bi kakor koli vplivala na veljavne bistvene zahteve iz prava Unije in/ali nacionalnega prava, ki veljajo na navedenih področjih politike. V zvezi s tem bi morala Uredba podpreti uporabo načela „samo enkrat“ za izmenjavo dokazil med pristojnimi organi različnih držav članic.

(11)  Ta uredba bi morala vzpostaviti enotno kontaktno točko, s katero bi lahko državljani in podjetja dostopali do informacij o pravilih in zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati na podlagi prava Unije in/ali nacionalnega prava. Poenostaviti bi morala stike državljanov in podjetij s službami za pomoč in reševanje težav, vzpostavljenimi na ravni Unije ali nacionalni ravni, in jih narediti učinkovitejše. Digitalni portal bi moral olajšati tudi spletni dostop do postopkov in njihovo opravljanje. Zato bi morala ta uredba od držav članic zahtevati, naj uporabnikom po možnosti omogočijo popolnoma spletno opravljanje postopkov iz Priloge II, ki so ključnega pomena za večino državljanov in podjetij, ali dokončanje drugih postopkov, ki so uporabnikom v državi članici na voljo na spletu in jih je na nacionalni ravni uvedel centralni državni organ ali so dani na voljo organom na poddržavni ravni. Ta uredba ne bi smela posegati v obstoječe pravice in obveznosti iz prava Unije in/ali nacionalnega prava, ki veljajo na teh področjih politike. V zvezi s postopki iz Priloge II k tej uredbi in postopki iz direktiv 2005/36/ES, 2006/123/ES, 2014/24/EU in 2014/25/EU bi morala ta uredba podpreti uporabo načela „samo enkrat“ za izmenjavo dokazil med pristojnimi organi različnih držav članic, pri tem pa bi morala biti popolnoma spoštovana temeljna pravica do varstva osebnih podatkov.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Digitalni portal bi moral biti osredotočen na uporabnika in biti uporabniku prijazen, državljanom in podjetjem pa bi moral omogočiti interakcijo z nacionalnimi upravami in upravami Unije, tako da bi jim dal možnost podajanja povratnih informacij v zvezi s storitvami, zagotovljenimi z digitalnim portalom, in delovanjem notranjega trga po njihovih izkušnjah. Orodje za povratne informacije bi moralo uporabniku omogočiti izpostavljanje odkritih težav, pomanjkljivosti in potreb, da bi se spodbudilo stalno izboljševanje kakovosti storitev.

(12)  Enotni digitalni portal in informacije, spletni postopki ter službe za pomoč in reševanje težav na ravni Unije ali nacionalni ravni, ki spadajo v področje uporabe te uredbe, bi morali biti predstavljeni na način, ki bi bil osredotočen na uporabnika in uporabniku prijazen. Prizadevati bi si morali, da portal ne bi povzročal prekrivanja in da bi zagotovil povezave med obstoječimi službami. Državljanom in podjetjem bi moral omogočati interakcijo z nacionalnimi upravami in upravo na ravni Unije, tako da bi jim dal možnost pošiljanja povratnih informacij v zvezi s storitvami, zagotovljenimi z digitalnim portalom, in delovanjem notranjega trga po njihovih izkušnjah. Orodje za povratne informacije bi moralo uporabniku omogočiti sporočanje odkritih težav, pomanjkljivosti in potreb, da bi se spodbudilo stalno izboljševanje kakovosti storitev, in sicer na podlagi anonimnih podatkov, da bi varovali osebne podatke uporabnikov.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Uspeh digitalnega portala bo odvisen od skupnega prizadevanja Komisije in držav članic. Digitalni portal bi moral vključevati skupni uporabniški vmesnik, integriran v obstoječi portal Tvoja Evropa, ki ga bo upravljala Komisija. Skupni uporabniški vmesnik bi moral zagotavljati povezave do informacij in postopkov ter služb za pomoč ali reševanje težav, ki so na voljo na portalih, ki jih upravljajo pristojni organi držav članic in Komisija. Za spodbujanje uporabe digitalnega portala bi moral biti uporabniški vmesnik na voljo v vseh uradnih jezikih Unije. Delovanje digitalnega portala bi moralo biti podprto s tehničnimi orodji, ki jih Komisija razvije v sodelovanju z državami članicami.

(13)  Uspeh digitalnega portala bo odvisen od skupnega prizadevanja Komisije in držav članic. Digitalni portal bi moral vključevati skupni uporabniški vmesnik, integriran v obstoječi portal Tvoja Evropa, ki ga bo upravljala Komisija. Skupni uporabniški vmesnik bi moral zagotavljati povezave do informacij in postopkov ter služb za pomoč ali reševanje težav, ki so na voljo na portalih, ki jih upravljajo pristojni organi držav članic in Komisija. Za spodbujanje uporabe digitalnega portala bi moral biti na vseh spletiščih Unije in nacionalnih spletiščih, ki so vključena v portal ali z njim povezana, viden uporabniški vmesnik ter bi moral biti na voljo v vseh uradnih jezikih Unije. Delovanje digitalnega portala bi moralo biti podprto s tehničnimi orodji, ki jih bo Komisija razvila v sodelovanju z državami članicami.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Ta uredba bi morala okrepiti razsežnost notranjega trga v zvezi s spletnimi postopki s podpiranjem splošnega načela nediskriminacije tudi v povezavi z dostopom državljanov ali podjetij do spletnih postopkov, ki na nacionalni ravni že obstajajo na podlagi nacionalnega prava ali prava Unije. Uporabniki, ki ne prebivajo v državi članici ali tam nimajo sedeža, bi morali imeti možnost dostopati do spletnih postopkov in jih opraviti brez ovir, kot so polja v obrazcih, ki zahtevajo nacionalne telefonske ali poštne številke, plačila pristojbin, ki jih je mogoče izvesti samo s sistemi, ki ne omogočajo čezmejnih plačil, pomanjkanje podrobnih pojasnil v jeziku, ki ni nacionalni jezik, nezadostne možnosti za predložitev elektronskih dokazil, ki jih izdajo organi v drugi državi članici, in pomanjkanje sprejemanja sredstev elektronske identifikacije, izdanih v drugih državah članicah.

(15)  Ta uredba bi morala okrepiti razsežnost notranjega trga v zvezi s spletnimi postopki in tako prispevati k digitalizaciji notranjega trga in podpreti splošno načelo nediskriminacije v povezavi z dostopom državljanov ali podjetij do spletnih postopkov, ki na nacionalni ravni že obstajajo na podlagi nacionalnega prava ali prava Unije. Uporabniki, ki ne prebivajo v državi članici ali tam nimajo sedeža, bi morali imeti možnost dostopati do spletnih postopkov in jih opraviti brez ovir, kot so polja v obrazcih, ki zahtevajo klicno številko države, nacionalne telefonske ali poštne številke, plačilo pristojbin, ki ga je mogoče izvesti samo s sistemi, ki ne omogočajo čezmejnih plačil, odsotnost podrobnih pojasnil v jeziku, ki ni državni ali uradni jezik države članice, nezadostne možnosti za predložitev elektronskih dokazil, ki jih izdajo organi v drugi državi članici, in nesprejemanje sredstev elektronske identifikacije, izdanih v drugih državah članicah. Če ima uporabnik, ki je omejen izključno na eno državo članico, možnost dostopati do postopka in ga opraviti prek spleta v tej državi članici na področju, ki ga ureja ta uredba, bi moral tudi čezmejni uporabnik imeti možnost, da brez diskriminatornih ovir dostopa do tega postopka in ga opravi prek spleta z uporabo iste ali prilagojene tehnične rešitve. Zato je treba državam članicam omogočiti, da uvedejo podobne nediskriminatorne postopke za uporabnike, ki prihajajo iz drugih držav članic ali prebivajo v drugih državah članicah, če zagotovijo, da so pogoji dostopa do informacij in storitev zanje enaki kot za uporabnike, ki prebivajo v tej državi članici.

Obrazložitev

Portal je digitalni instrument, ki bo prispeval k obveščanju ljudi o pravicah, ki jim pripadajo po evropski in nacionalni zakonodaji, ter jim omogočil uporabo spletnih postopkov in dostop do služb ter orodij za reševanje težav. Uredba ne bo vplivala na države članice ali jim preprečevala, da svoje nacionalne službe in postopke še naprej organizirajo tako, kot ustreza njihovim nacionalnim potrebam, bodo pa morale zagotoviti, da pri postopki ne bodo diskriminirali čezmejnih uporabnikov.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Ta uredba bi morala temeljiti na uredbi eIDAS26, ki določa pogoje, pod katerimi države članice priznajo določena sredstva elektronske identifikacije fizičnih in pravnih oseb, ki so vključena v priglašeno shemo elektronske identifikacije druge države članice. Od začetka uporabe navedene Uredbe naj bi bilo uporabnikom omogočeno, da svoja sredstva elektronske identifikacije in avtentikacije uporabljajo za čezmejno poslovanje in pri elektronski interakciji s pristojnimi organi.

(16)  Ta uredba bi morala temeljiti na uredbi eIDAS26, ki določa pogoje, pod katerimi države članice priznajo nekatera sredstva elektronske identifikacije fizičnih in pravnih oseb, ki so vključena v priglašeno shemo elektronske identifikacije druge države članice. Od začetka uporabe navedene uredbe naj bi bilo uporabnikom omogočeno, da svoja sredstva elektronske identifikacije in avtentikacije uporabljajo za čezmejno poslovanje in pri elektronski interakciji s pristojnimi organi. Poleg tega bi jim bilo treba omogočiti, da bodo lahko svoja sredstva elektronske identifikacije in avtentikacije uporabljali pri elektronskem poslovanju in interakciji z upravo institucij, organov, uradov in agencij Unije. Ta uredba bi morala spoštovati tehnološko nevtralnost glede sistemov elektronske identifikacije in avtentikacije.

__________________

__________________

26 Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (UL L 257, 28.8.2014, str. 73).

26 Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (UL L 257, 28.8.2014, str. 73).

Obrazložitev

Uporabnikom je treba omogočiti, da nacionalna sredstva elektronske identifikacije in avtentikacije uporabljajo tudi na evropski ravni.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Da bi lahko državljani in podjetja neposredno uživali koristi notranjega trga brez nepotrebnih dodatnih upravnih bremen, bi ta uredba morala zahtevati popolno digitalizacijo uporabniškega vmesnika z določenimi ključnimi postopki za čezmejne uporabnike, ki so navedeni v Prilogi II k tej uredbi, in določati merila za opredelitev, kdaj je postopek v celoti spleten. V okviru teh postopkov je za podjetja zlasti pomembna „registracija poslovne dejavnosti“. Vendar ne bi smela zajemati postopkov za ustanovitev podjetij kot pravnih oseb, saj je za take postopke potreben celovit pristop, namenjen spodbujanju uporabe digitalnih rešitev v celotnem življenjskem ciklu podjetja. Ko se podjetje ustanovi v drugi državi članici, ga je treba prijaviti v sistem socialne varnosti in sistem zavarovanja, da se prijavijo njegovi zaposleni in se v oba sistema plačujejo prispevki. Navedena postopka prijave sta obvezna za vsa podjetja, ne glede na gospodarski sektor, zato je primerno zahtevati, da se v celoti zagotovita na spletu.

(18)  Da bi lahko državljani in podjetja neposredno uživali koristi notranjega trga brez nepotrebnih dodatnih upravnih bremen, bi ta uredba morala zahtevati popolno digitalizacijo uporabniškega vmesnika z nekaterimi ključnimi postopki za čezmejne uporabnike, ki so navedeni v Prilogi II k tej uredbi, in določati merila za opredelitev, kdaj je postopek popolnoma spleten. Zahteva po popolni digitalizaciji bi se morala uporabljati le, kadar v državi članici še ni tovrstnega postopka. V okviru teh postopkov je za podjetja zlasti pomembna priglasitev poslovne dejavnosti. Ta uredba ne bi smela zajemati postopkov za ustanovitev podjetij ali firm kot pravnih oseb ali za registracijo poslovne dejavnosti, vključno z registracijo samostojnega podjetnika, partnerstva ali druge oblike, ki ni ločena pravna oseba, ali za registracijo poslovne dejavnosti v poslovnem registru, saj je za tovrstne postopke potreben celovit pristop, namenjen spodbujanju uporabe digitalnih rešitev v celotnem življenjskem ciklu podjetja. Ko se podjetje ustanovi v drugi državi članici, ga je treba prijaviti v sistem socialne varnosti in sistem zavarovanja, da se prijavijo njegovi zaposleni in se v oba sistema plačujejo prispevki. Ta postopka prijave sta obvezna za vsa podjetja, ne glede na gospodarski sektor, zato je primerno zahtevati, da se v celoti zagotovita tudi na spletu. Poleg tega je primerno, da so na spletu na voljo postopki v zvezi z obdavčevanjem, ki so običajno ena izmed glavnih ovir za čezmejno delovanje malih in srednjih podjetij v Uniji.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(18a)  Postopek šteje za popolnoma spletnega, če lahko uporabnik vse faze od dostopa do postopka do njegovega dokončanja opravi v elektronski interakciji s pristojnim organom („okence“), na daljavo in prek spletne službe. Ta bi morala uporabnika voditi skozi celovit seznam vseh zahtev, ki jih je treba izpolniti, in vseh dokazil, ki jih je treba predložiti. Prav tako bi morala uporabniku omogočiti, da predloži informacije in dokazila o izpolnjevanju vseh zahtev, ter mu zagotoviti samodejno potrdilo o prejemu. Če je mogoče, bi moral biti izid postopka, kot je določen v tej uredbi, uporabniku zagotovljen z elektronskimi sredstvi ali fizično dostavljen, če tako zahteva evropska ali nacionalna zakonodaja. Pri tem se ne posega v pristojnost držav članic, da pri uporabi postopkov navežejo neposreden stik in komunikacijo z državljani in podjetji za nadaljnja pojasnila, pri katerih ni potrebna neposredna fizična navzočnost.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Glede na sedanje stanje tehničnega razvoja se morajo uporabniki postopka v nekaterih primerih v okviru spletnega postopka še vedno osebno zglasiti pri pristojnem organu, zlasti ko zaprosijo za izdajo ali podaljšanje potnega lista ali osebne izkaznice z biometričnimi podatki. Vsaka taka izjema bi morala biti omejena na primere, ko za doseganje namena postopka ni na voljo ustrezna digitalna tehnologija.

(19)  V nekaterih primerih se lahko od uporabnika zahteva, da predloži dokazila o dejstvih, ki jih ni mogoče dokazati s spletnimi sredstvi, kot so zdravniška potrdila in potrdilo o tehničnem pregledu motornega vozila. Če je dokazila mogoče predložiti v elektronski obliki, ne bi smela biti izvzeta iz načela popolne spletne dostopnosti postopka. V drugih primerih se morajo uporabniki spletnega postopka glede na aktualni tehnični razvoj v okviru posamezne faze spletnega postopka še vedno osebno zglasiti pri pristojnem organu, na primer ko zaprosijo za izdajo ali podaljšanje potnega lista ali osebne izkaznice z biometričnimi podatki. Vsaka taka izjema bi morala biti nediskriminatorna in omejena samo na primere, ko mora država članica izvajati nujno potrebne, objektivno utemeljene in sorazmerne ukrepe v interesu splošne varnosti, javnega zdravja in boja proti goljufijam. Če obstajajo tehnologije, ki bi lahko nadomestile osebno zglasitev pred organom, kot je na primer varna spletna komunikacija v obliki klepeta ali videokonference, bi jih bilo treba uporabiti, razen če je to v nasprotju z zakonodajo države, v kateri se izvaja postopek. O vseh teh izjemah bi bilo treba obvestiti Komisijo in usklajevalno skupino za digitalni portal in izjeme obrazložiti ter bi jih bilo treba redno obravnavati in pregledovati skupaj z dobrimi nacionalnimi praksami in tehničnimi novostmi, ki bi mogle olajšati nadaljnjo digitalizacijo postopkov.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  Ta uredba ne bi smela posegati v pristojnosti nacionalnih organov v različnih fazah postopka, vključno s postopkovnimi delovnimi procesi znotraj pristojnih organov in med njimi, ne glede na to, ali so digitalizirani ali ne.

(20)  Ta uredba ne bi smela vplivati na obstoječe pravice in obveznosti v skladu z zakonodajo Unije ali nacionalno zakonodajo na področjih politike, ki jih obravnava ta uredba, in državam članicam ne bi smela preprečevati, da svoje nacionalne službe in postopke še naprej organizirajo tako, kot ustreza njihovim nacionalnim potrebam in je v skladu s splošnimi oblikami organizacije in komunikacije, ki se uporabljajo na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Ta uredba ne bi smela posegati v pristojnosti držav članic v zvezi z uvajanjem postopkov in podeljevanjem pristojnosti nacionalnim organom ali v pristojnosti nacionalnih organov v različnih fazah postopka, vključno s postopkovnimi delovnimi procesi znotraj pristojnih organov in med njimi, ne glede na to, ali so digitalizirani ali ne. Ta uredba bi morala dopolnjevati pristojnost držav članic, da poleg spletnih postopkov iz Priloge II ohranijo ali uvedejo nedigitalizirane ali že obstoječe spletne postopke.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  Na nacionalni ravni in ravni Unije je bilo vzpostavljenih več mrež in služb za pomoč državljanom in podjetjem pri čezmejnih dejavnostih. Pomembno je, da so te službe, vključno z evropskimi potrošniškimi centri, portalom Tvoja Evropa – nasveti, mrežo SOLVIT, Službo za pomoč glede pravic intelektualne lastnine, mrežo Europe Direct in Evropsko podjetniško mrežo, del enotnega digitalnega portala, tako da jih lahko najdejo vsi potencialni uporabniki. Službe iz Priloge III k tej uredbi so bile vzpostavljene z zavezujočimi akti Unije, druge pa so prostovoljne. Za službe iz Priloge III bi morala veljati merila kakovosti iz te uredbe, prostovoljne službe pa se lahko same odločijo, ali bodo izpolnjevale zahteve glede kakovosti, če želijo, da so njihove storitve dostopne prek digitalnega portala.

(22)  Na nacionalni ravni in ravni Unije je bilo vzpostavljenih več mrež in služb za pomoč državljanom in podjetjem pri čezmejnih dejavnostih. Pomembno je, da so te službe, vključno z vsemi obstoječimi službami pomoč ali reševanje težav, vzpostavljenimi na ravni Unije, kot so evropski potrošniški centri, portal Tvoja Evropa – nasveti, mreža SOLVIT, Služba za pomoč glede pravic intelektualne lastnine, mreža Europe Direct in Evropska podjetniška mreža, del enotnega digitalnega portala, tako da jih lahko najdejo vsi potencialni uporabniki. Službe iz Priloge III k tej uredbi so bile vzpostavljene z zavezujočimi akti Unije, druge pa so prostovoljne. Za obe vrsti služb bi morala veljati merila kakovosti iz te uredbe, poleg tega pa bi morale biti dostopne prek digitalnega portala. Ta uredba ne bi smela spreminjati obsega teh storitev, njihove ureditve upravljanja in njihove prostovoljne podlage.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  Poleg tega se lahko države članice in Komisija pod pogoji iz te uredbe same odločijo dodati druge nacionalne službe za pomoč in reševanje težav, ki jih zagotavljajo pristojni organi ali zasebni in polzasebni subjekti. Načeloma bi morali biti pristojni organi odgovorni za pomoč državljanom in podjetjem pri vseh težavah v zvezi z veljavnimi pravili in postopki, ki jih s spletnimi službami ne morejo v celoti rešiti. Vendar lahko države članice za zelo specifična področja, in kadar službe, ki jih zagotavljajo zasebni ali polzasebni subjekti, izpolnjujejo potrebe uporabnikov, Komisiji predlagajo vključitev takih služb v digitalni portal, če izpolnjujejo vse zahteve iz te uredbe in ne podvajajo že obstoječih služb za pomoč in reševanje težav.

(23)  Poleg tega se lahko države članice in Komisija pod pogoji iz te uredbe same odločijo dodati druge nacionalne službe za pomoč in reševanje težav, ki jih zagotavljajo pristojni organi ali zasebni in polzasebni subjekti ali javni subjekti, kot so gospodarske zbornice ali nevladne službe za pomoč državljanom. Načeloma bi morali biti za pomoč državljanom in podjetjem pri vseh težavah v zvezi z veljavnimi pravili in postopki, ki jih s spletnimi službami ne morejo v celoti rešiti, odgovorni pristojni organi. Vendar lahko države članice za zelo specifična področja, in kadar službe, ki jih zagotavljajo zasebni ali polzasebni subjekti, izpolnjujejo potrebe uporabnikov, Komisiji predlagajo vključitev takih služb v digitalni portal, če izpolnjujejo vse zahteve iz te uredbe in ne podvajajo že obstoječih služb za pomoč in reševanje težav.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Za pomoč uporabnikom pri iskanju ustrezne službe bi ta uredba morala zagotoviti orodje, ki uporabnike samodejno usmeri k pravi službi.

(24)  Za pomoč uporabnikom pri iskanju ustrezne službe bi ta uredba morala zagotoviti iskalni pripomoček in orodje za iskanje služb, ki bi uporabnike samodejno usmerila k pravi službi.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben za zagotovitev notranje logičnosti in povezanosti besedila.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25)  Za zanesljivost zagotavljanja informacij ali služb je bistven element uspeha enotnega digitalnega portala prav skladnost s seznamom minimalnih zahtev glede kakovosti, saj bi bila v nasprotnem primeru resno ogrožena verodostojnost digitalnega portala kot celote. Dostopnost informacij za čezmejne uporabnike je mogoče bistveno izboljšati, kadar so informacije na voljo ne le v nacionalnem jeziku države članice, ampak tudi vsaj v enem uradnem jeziku EU. Prevodi iz nacionalnega jezika ali jezikov v drugi uradni jezik Unije bi morali natančno odražati vsebino informacij, zagotovljenih v nacionalnem jeziku ali jezikih.

(25)  Za zanesljivost zagotavljanja informacij ali služb je bistven element uspeha enotnega digitalnega portala prav skladnost s seznamom minimalnih zahtev glede kakovosti, saj bi bila v nasprotnem primeru resno ogrožena verodostojnost digitalnega portala kot celote. Dostopnost informacij za čezmejne uporabnike je mogoče bistveno izboljšati, če informacije niso na voljo le v državnem ali uradnem jeziku ali jezikih države članice, ampak tudi vsaj v enem uradnem jeziku EU, ki ga razume čim večje število uporabnikov v čezmejnih dejavnostih. Prevodi iz uradnega jezika ali jezikov države članice v drugi uradni jezik Unije bi morali natančno odražati vsebino informacij, zagotovljenih v državnem ali uradnem jeziku ali jezikih države članice. Poleg tega bi morala usklajevalna skupina državam članicam priporočiti dodatni jezik ali jezike, ki jih razume čim večje število uporabnikov v čezmejnih dejavnostih. Čezmejne dejavnosti bi bilo treba opredeliti kot dejavnosti, v katerih uporabnik ni popolnoma omejen samo na eno državo članico. Pri zagotavljanju informacij v vsaj enem dodatnem uradnem jeziku Unije poleg državnega ali uradnega jezika ali jezikov bi morale države članice tudi upoštevati, da bi utegnili govorci nekaterih jezikov bolj iskati nekatere informacije, na primer uporabniki iz sosednih držav ali čezmejnih regij.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(25a)  V skladu z Direktivo (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta1a (direktiva o dostopnosti spletišč) morajo države članice zagotoviti, da so njihova spletišča dostopna v skladu z načeli zaznavnosti, operabilnosti, razumljivosti in robustnosti in da izpolnjujejo zahteve iz direktive. Čeprav se direktiva ne uporablja za spletišča in mobilne aplikacije institucij, organov, uradov in agencij Unije, bi morala Komisija za namene skupnega uporabniškega vmesnika, pomoči, služb za reševanje težav, mehanizmov za povratne informacije uporabnikov in spletnih strani enotnega digitalnega portala, za katere so pristojne institucije, organi, uradi in agencije Unije, zagotoviti, da bodo te spletne strani dostopne invalidom v skladu z zahtevami navedene Direktive (EU) 2016/2102. Komisijo se spodbuja k izpolnjevanju ustreznih evropskih harmoniziranih standardov, tako da bo zagotovljena skladnost z zahtevami glede zaznavnosti, operabilnosti, razumljivosti in robustnosti. Komisija in države članice bi morale zagotoviti skladnost s Konvencijo OZN o pravicah invalidov, zlasti s členoma 9 in 21, osebam z motnjami v duševnem razvoju pa bi morale biti v čim večji meri in sorazmerno zagotovljene alternativne strani v zlahka berljivem jeziku.

 

__________________

 

1a Direktiva (EU) 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja (UL L 327, 2.12.2016, str. 1).

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27)  Spletne storitve, ki jih zagotavljajo pristojni organi, so ključne za izboljšanje kakovosti storitev za državljane in podjetja. Kadar javne uprave v državah članicah od državljanov in podjetij vse redkeje zahtevajo večkratno predložitev istih informacij in si prizadevajo za večkratno uporabo informacij, bi moralo za zmanjšanje dodatnega bremena enako veljati za uporabnike, ki opravljajo postopke v drugih državah članicah.

(27)  Spletne storitve, ki jih zagotavljajo pristojni organi, so ključne za izboljšanje kakovosti in varnosti storitev za državljane in podjetja. Kadar javne uprave v državah članicah od državljanov in podjetij vse redkeje zahtevajo večkratno predložitev istih informacij in si prizadevajo za večkratno uporabo podatkov, bi moralo za zmanjšanje dodatnega bremena enako veljati za uporabnike, ki opravljajo postopke v drugih državah članicah.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(27a)  Da se po vsej Uniji omogoči zakonita čezmejna izmenjava dokazil in informacij na podlagi uporabe načela „samo enkrat“, bi bilo treba to uredbo in načelo uporabljati v skladu z ustreznimi pravili o varstvu podatkov, vključno z načelom najmanjšega obsega podatkov, točnosti, omejitve shranjevanja, celovitosti in zaupnosti, nujnosti, sorazmernosti in omejitve namena, pa tudi z načeli vgrajenega in privzetega varstva podatkov. Pri izvajanju te uredbe bi bilo treba popolnoma upoštevati načela varstva zasebnosti in vgrajenega varstva ter spoštovati temeljne pravice posameznikov, na primer pravičnost, in preglednost.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(27b)  Države članice in Komisija bi morale zagotoviti, da bodo uporabnikom tehničnega sistema za izmenjavo dokazil, vzpostavljenim v skladu z uredbo (tehnični sistem), na voljo nedvoumne informacije o tem, kako bodo njihovi osebni podatki obdelani v skladu s členoma 13 in 14 Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta1a in členoma 11 in 12 Uredbe (ES) št. 45/2001. Uporabniki bi morali imeti tudi pravico, da v skladu s členom 21(1) Uredbe (EU) 2016/679 nasprotujejo obdelavi svojih osebnih podatkov v tehničnem sistemu.

 

__________________

 

1a Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (splošna uredba o varstvu podatkov).

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28)  Za nadaljnje spodbujanje uporabe spletnih postopkov bi morala ta uredba v skladu z načelom „samo enkrat“ zagotoviti podlago za neposredno izmenjavo dokazil med zadevnimi pristojnimi organi iz različnih držav članic, za katero zaprosijo državljani in podjetja. Načelo „samo enkrat“ pomeni, da državljanom in podjetjem za čezmejno izmenjavo dokazil javnim organom istih informacij ne bi bilo treba predložiti več kot enkrat.

(28)  Za nadaljnje spodbujanje uporabe spletnih postopkov bi morala ta uredba v skladu z načelom „samo enkrat“ in z javnim interesom iz člena 6(1)(e) Uredbe (EU) 2016/679 zagotoviti podlago za vzpostavitev popolnoma delujočega, varnega in zaščitenega tehničnega sistema za samodejno izmenjavo dokazil na podlagi izrecne zahteve in soglasja državljanov in podjetij. Ta uredba ne bi smela biti podlaga za izmenjavo dokazil ali za uporabo tehničnega sistema za izmenjavo dokazil za druge namene, kot so določeni v direktivah 2005/36/ES, 2006/123/ES, 2014/24/EU in 2014/25/EU ter v zakonodaji Unije ali nacionalni zakonodaji, ki velja v zvezi s spletnimi postopki iz Priloge II.

 

 

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(28a)  Ker državljani in podjetja večinoma ne bi vedeli, da se lahko na zahtevo omogoči čezmejna izmenjava dokazil, bi bilo treba uporabnike ustrezno obvestiti o tej možnosti pri opravljanju spletnih postopkov iz direktiv 2005/36/ES, 2006/123/ES, 2014/24/EU in 2014/25/EU ter postopkov iz Priloge II. Uporabnik bi moral imeti popoln nadzor nad izmenjavo dokazil, ki bi morala temeljiti na njegovi izrecni zahtevi pristojnemu organu. Zahteva za izmenjavo dokazil šteje za izrecno le, če vsebuje prostovoljen, specifičen, ozaveščen in nedvoumen izraz posameznikove volje, bodisi z izjavo ali z nedvomnim pritrdilnim dejanjem, da želi izvesti izmenjavo ustreznih informacij. Kot izrecna zahteva za izmenjavo dokazil se ne bi smela upoštevati zgolj uporabnikova zahteva za izvedbo določenega upravnega postopka (na primer za registracijo motornega vozila) niti splošna zahteva, kot je zahteva za pridobitev potrebnih dokumentov od vseh ustreznih organov za posamezen postopek.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(28b)  Uporaba tehničnega sistema, vzpostavljenega v skladu s to uredbo, bi morala ostati prostovoljna in uporabniku bi moralo biti omogočeno, da dokazila posreduje tudi na druge načine, zunaj tega sistema. Uporabnik bi moral imeti ves čas postopka možnost, da si dokazila ogleda in da spremlja izrecno zahtevo za izmenjavo dokazil ali da od nje odstopi. Do odstopa bi lahko običajno prišlo, če bi uporabnik po predogledu dokazil, ki naj bi se izmenjala, ugotovil, da so informacije netočne, zastarele ali presegajo tisto, kar je potrebno za postopek. Uporabniku bi bilo treba tudi omogočiti, da nasprotuje zlorabi in onemogoči sekundarno uporabo podatkov za namene, ki ne izpolnjujejo njegovih upravičenih pričakovanj.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(30)  Tak sistem bi moral biti na voljo poleg drugih sistemov, ki zagotavljajo mehanizme za sodelovanje med organi, kot je IMI ali [storitvena e-izkaznica], in ne bi smel vplivati na druge sisteme, vključno s sistemom iz člena 4 Uredbe (ES) št. 987/2009, enotnim evropskim dokumentom v zvezi z oddajo javnega naročila iz Direktive (EU) 2014/24 Evropskega parlamenta in Sveta33, medsebojno povezavo nacionalnih registrov, medsebojno povezavo centralnih in trgovinskih registrov ter registrov podjetij iz Direktive 2009/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta34 ter registri insolventnosti iz Uredbe (EU) 2015/848 Evropskega parlamenta in Sveta35.

(30)  Varen tehnični sistem, ki bi ga bilo treba vzpostaviti za izmenjavo dokazil v skladu s to uredbo, bi moral pristojnim organom prosilcem jamčiti, da je dokazilo izdal pravi organ ter da so posredovani dokumenti avtentični in zakoniti. Organ, ki izda dokazilo, bi moral zagotoviti, da se osebni podatki po potrebi posodobijo in da se netočni ali zastareli podatki ne obdelujejo več. Tehnični sistem bi moral biti na voljo poleg drugih sistemov, ki zagotavljajo mehanizme za sodelovanje med organi, kot je IMI, in ne bi smel vplivati na druge sisteme, vključno s sistemom iz člena 4 Uredbe (ES) št. 987/2009, enotnim evropskim dokumentom v zvezi z oddajo javnega naročila iz Direktive (EU) 2014/24 Evropskega parlamenta in Sveta33, sistemom elektronske izmenjave informacij o socialni varnosti (EESSI), medsebojno povezavo nacionalnih registrov, medsebojno povezavo centralnih in trgovinskih registrov ter registrov podjetij iz Direktive 2009/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta34 ter registri insolventnosti iz Uredbe (EU) 2015/848 Evropskega parlamenta in Sveta35.

__________________

__________________

33 Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL L 94, 28.3.2014, str. 65).

33 Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL L 94, 28.3.2014, str. 65).

34 Direktiva 2009/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o uskladitvi zaščitnih ukrepov za varovanje interesov družbenikov in tretjih oseb, ki jih države članice zahtevajo od gospodarskih družb v skladu z drugim pododstavkom člena 48 Pogodbe, zato da se oblikujejo zaščitni ukrepi z enakim učinkom v vsej Skupnosti (UL L 258, 1.10.2009, str. 11).

34 Direktiva 2009/101/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o uskladitvi zaščitnih ukrepov za varovanje interesov družbenikov in tretjih oseb, ki jih države članice zahtevajo od gospodarskih družb v skladu z drugim pododstavkom člena 48 Pogodbe, zato da se oblikujejo zaščitni ukrepi z enakim učinkom v vsej Skupnosti (UL L 258, 1.10.2009, str. 11).

35 Uredba (EU) 2015/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o postopkih v primeru insolventnosti (UL L 141, 5.6.2015, str. 19).

35 Uredba (EU) 2015/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o postopkih v primeru insolventnosti (UL L 141, 5.6.2015, str. 19).

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(31)  Da bi se zagotovili enotni pogoji za izvajanje tehničnega sistema za izmenjavo dokazil, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za določitev zlasti tehničnih specifikacij sistema za obdelavo zahtevkov uporabnika za izmenjavo dokazil, prenos takih dokazil ter ukrepov, potrebnih za zagotovitev integritete in zaupnosti prenosa. Navedena pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta36.

(31)  Da bi se zagotovili enotni pogoji za izvajanje tehničnega sistema za izmenjavo dokazil, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila za določitev zlasti tehničnih, organizacijskih in operativnih specifikacij sistema za obdelavo zahtevkov uporabnika za izmenjavo dokazil, prenos takih dokazil ter ukrepov, potrebnih za zagotovitev integritete in zaupnosti prenosa, in ukrepov, potrebnih za zagotovitev uporabnikove interakcije s tehničnim sistemom in interakcije med pristojnimi organi. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta36.

__________________

__________________

36 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

36 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Uvodna izjava 31 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(31a)  Da bi zagotovili visoko raven varnosti tehničnega sistema za čezmejno uporabo načela „samo enkrat“ pri sprejemanju izvedbenih aktov, s katerimi se določijo specifikacije tega sistema, bi morala Komisija ustrezno upoštevati standarde in tehnične specifikacije, ki jih pripravijo evropske in mednarodne standardizacijske organizacije in organi, zlasti Evropski odbor za standardizacijo (CEN), Evropski inštitut za telekomunikacijske standarde (ETSI), Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO) in Mednarodna telekomunikacijska zveza (ITU), v skladu s členom 32 Uredbe (EU) 2016/679 in členom 22 Uredbe (ES) št. 45/2001.

Obrazložitev

Izrecna navedba Uredbe (EU) 2016/679 (splošna uredba o varstvu podatkov) in Uredbe 45/2001, kar zadeva tehnične specifikacije o varnosti.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(32)  Za skladnost z merili kakovosti v zvezi z informacijami, postopki in službami bi morali biti odgovorni pristojni organi in Komisija, ki so zanje odgovorni. Nacionalni koordinatorji in Komisija bi morali nadzirati skladnost z merili kakovosti na nacionalni ravni oziroma ravni Unije ter obravnavati morebitne težave. Ta uredba bi morala Komisiji zagotoviti vrsto sredstev za obravnavo poslabšanja kakovosti služb, zagotovljenih z digitalnim portalom, odvisno od resnosti in trajanja takega poslabšanja, kar bi pomenilo vključitev usklajevalne skupine za digitalni portal. To ne bi smelo prejudicirati splošne odgovornosti Komisije v zvezi s spremljanjem skladnosti s to uredbo.

(32)  Za skladnost z merili kakovosti v zvezi z informacijami, postopki in službami bi morali biti odgovorni pristojni organi in Komisija, ki so zanje odgovorni. Nacionalni koordinatorji in Komisija bi morali redno nadzirati skladnost z merili kakovosti in varnosti na nacionalni ravni oziroma ravni Unije ter obravnavati morebitne težave. Nacionalni koordinatorji bi morali poleg tega nadzorovati in spremljati delovanje tehničnega sistema, ki omogoča čezmejno izmenjavo dokazil. Ta uredba bi morala Komisiji zagotoviti vrsto sredstev za obravnavo poslabšanja kakovosti služb, zagotovljenih z digitalnim portalom, odvisno od resnosti in trajanja takega poslabšanja, kar bi pomenilo vključitev usklajevalne skupine za digitalni portal. To ne bi smelo prejudicirati splošne odgovornosti Komisije v zvezi s spremljanjem skladnosti s to uredbo.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Uvodna izjava 33 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(33a)  V tej uredbi bi moral biti naveden nabor zahtev glede kakovosti skupnega uporabniškega vmesnika. Komisija bi morala zagotoviti, da bi bile vse te zahteve pri vmesniku upoštevane, zlasti pa bi moral biti spletno dostopen po različnih kanalih, omogočeno bi moralo biti preprosto orientiranje po njem, uporabljene informacije pa bi morale biti jasne. Za zagotovitev, da boso uporabniki poznali skupni vmesnik, bi moral biti na nacionalnih in unijskih spletiščih in spletnih straneh zlahka prepoznaven.

Obrazložitev

V tem predlogu spremembe je predlagana tehnična rešitev za optimizacijo iskalniških možnosti v okviru enotnega digitalnega portala.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Uvodna izjava 33 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(33b) Skupni uporabniški vmesnik bi moral imeti možnost uporabe pogosto zastavljenih vprašanj, ki temeljijo na ključnih vprašanjih uporabnikov, s podporo inteligentnih iskalnikov in spletnih orodij, kot so elektronski obrazci, ki lahko uporabnikom olajšajo breme iskanja in njihove poizvedbe usmerijo k najprimernejši službi. Uporaba pogosto zastavljenih vprašanj tudi zmanjša število poizvedb, ki ne spadajo v pristojnost posamezne službe, in je še zlasti koristna pri usmerjanju poizvedb med že obstoječimi portali Unije.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Uvodna izjava 33 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(33c)  Komisija zagotovi, da se pri postopkih za oddajo javnih naročil za razvoj informacijskih aplikacij in spletnih strani za aplikacije, ki bodo podpirale portal, ustrezno upoštevajo merila za inovacije in potreba po odprtih standardih za spodbujanje ponovne uporabe in interoperabilnosti teh informacijskotehnoloških rešitev.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Uvodna izjava 34 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(34a)  Digitalni portal naj bi bil v splošni javnosti znan in promoviran pod angleškim imenom „Your Europe“ na že obstoječem istoimenskem portalu. Skupni uporabniški vmesnik bi moral biti prepoznaven in bi se ga moralo dati zlahka najti, zlasti prek različnih spletnih iskalnikov ter nacionalnih in unijskih spletišč in spletnih strani. Logotip enotnega digitalnega portala na ravni Unije bi moral biti viden na vseh spletiščih na ravni Unije in na nacionalni ravni, ki so povezani s portalom. Če na nacionalnem spletišču ali spletni strani obstaja notranji iskalnik, bi moral biti med iskalnimi možnostmi spletišča ali spletne strani dostopen tudi enotni digitalni portal. Pristojni organi bi morali poskrbeti za preusmerjanje uporabnikov z njihovih spletišč, povezanih s portalom, na enotni digitalni portal. Poleg tega je treba tudi v okviru spletnih strani in spletišč posameznih služb na ravni Unije zagotoviti informacije in dostop do ustreznih organizacij na nacionalni ravni.

Obrazložitev

Najdljivost in vidnost sta pomembna elementa za uspešnost enotnega digitalnega portala.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(37)  Kakovost informacij in postopkov ter služb za pomoč in reševanje težav, ki so na voljo na digitalnem portalu, bi bilo treba spremljati predvsem z orodjem za povratne informacije uporabnikov, ki bo uporabnikom omogočilo oceno zajemanja in kakovosti informacij, postopka ali službe za pomoč in reševanje težav, ki so jo uporabili. Te povratne informacije se bodo zbirale v skupnem orodju, do katerega bi morali imeti dostop Komisija, pristojni organi in nacionalni koordinatorji. Da bi se zagotovili enotni pogoji za izvajanje te uredbe v zvezi s funkcijami orodja za povratne informacije uporabnikov ter načini zbiranja in izmenjave teh povratnih informacij, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Navedena pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011.

(37)  Kakovost enotnega digitalnega portala je odvisna od kakovosti storitev Unije in nacionalnih storitev, ki se zagotavljajo prek njega. Slabe izkušnje s spletnimi informacijami in storitvami na ravni Unije ter na nacionalni ravni lahko povzročijo negativen odnos do portala. Zato bi bilo treba kakovost informacij in postopkov ter služb za pomoč in reševanje težav, ki so na voljo na digitalnem portalu, redno spremljati predvsem z orodjem za povratne informacije uporabnikov – tudi z možnostjo, da se odgovori s prostim besedilom –, ki bo uporabnikom omogočilo oceno zajemanja in kakovosti informacij, postopka ali službe za pomoč in reševanje težav, ki so jo uporabili. Povratne informacije se bodo zbirale v skupnem orodju, do katerega bi morali imeti dostop Komisija, pristojni organi in nacionalni koordinatorji. Da bi povečali zaupanje in zagotovili preglednost za uporabnike, bi bilo treba povratne informacije zbrati in javno objaviti kot anonimizirane odprte podatke na spletišču Komisije in na portalu v obliki zbirnih poročil. Da bi zagotovili enotne pogoje za izvajanje te uredbe v zvezi s funkcijami orodja za povratne informacije uporabnikov ter načine zbiranja, izmenjave in objave povratnih informacij, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(40)  Kadar ukrepi iz te uredbe vključujejo obdelavo osebnih podatkov, bi jih bilo treba izvesti v skladu s pravom Unije o varstvu osebnih podatkov, zlasti [Direktivo 95/46/ES] [Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta] in [novo uredbo, ki nadomešča Uredbo (ES) št. 45/2001] Evropskega parlamenta in Sveta.

(40)  Kadar ukrepi iz te uredbe vključujejo obdelavo osebnih podatkov, se ta izvede v skladu s pravom Unije o varstvu osebnih podatkov. V okviru te uredbe bi se morale uporabljati zlasti Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta38, Uredba (EU) 2016/679 in Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta39.

__________________

__________________

38 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31).

38 Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

39 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

39 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

 

39a Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (UL L 119, 4.5.2016, str. 89).

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Uvodna izjava 40 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(40a)  Vzpostavljeni sistem bi moral podatke uporabnikov varovati pred vdori v računalniški sistem in kibernetskimi napadi.

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(41)  Cilj te uredbe je uporabnikom, ki so dejavni v drugi državi članici, zagotoviti spletni dostop do celovitih, zanesljivih in razumljivih informacij Unije in nacionalnih informacij o pravicah, pravilih in obveznostih, do spletnih postopkov, ki so v celoti izvedljivi čezmejno, ter do služb za pomoč in reševanje težav. Ker tega cilja države članice ne morejo zadovoljivo doseči same, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev.

(41)  Cilj te uredbe je uporabnikom, ki so dejavni v drugi državi članici, zagotoviti spletni dostop do celovitih, zanesljivih, dostopnih in razumljivih informacij Unije in nacionalnih informacij o pravicah, pravilih in obveznostih, do spletnih postopkov, ki so v celoti izvedljivi čezmejno, ter do služb za pomoč in reševanje težav. Ker tega cilja države članice ne morejo zadovoljivo doseči same, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev.

Obrazložitev

Boljše upoštevanje sedanjega stanja komunikacije invalidov.

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Uvodna izjava 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(42)  Da bi lahko države članice in Komisija razvile in izvajale orodja, potrebna za uveljavitev te uredbe, bi morale nekatere njene določbe začeti veljati dve leti po datumu začetka veljavnosti Uredbe.

(42)  Da bi lahko države članice in Komisija razvile in izvajale orodja, potrebna za uveljavitev te uredbe, bi morale nekatere njene določbe začeti veljati dve leti po datumu začetka njene veljavnosti. Druge določbe, ki jih je mogoče laže izpolniti, bi se morale uporabljati od ... [18 mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe].

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  določa pravila za vzpostavitev in delovanje enotnega digitalnega portala, ki bo državljanom in podjetjem omogočil enostaven dostop do kakovostnih in celovitih informacij, učinkovitih služb za pomoč in reševanje težav ter učinkovitih postopkov v zvezi s pravili Unije in nacionalnimi pravili, veljavnimi za državljane in podjetja, ki uveljavljajo ali nameravajo uveljavljati svoje pravice iz prava Unije na področju notranjega trga, v smislu člena 26(2) PDEU;

(a)  določa pravila za vzpostavitev in delovanje enotnega digitalnega portala, ki bo državljanom in podjetjem omogočil enostaven dostop do točnih, ažurnih, lahko razumljivih, kakovostnih in celovitih informacij, učinkovitih služb za pomoč in reševanje težav ter učinkovitih postopkov v zvezi s pravili Unije in nacionalnimi pravili, veljavnimi za državljane in podjetja, ki uveljavljajo ali nameravajo uveljavljati svoje pravice iz prava Unije na področju notranjega trga, v smislu člena 26(2) PDEU;

Obrazložitev

Da bo enotni digitalni portal lahko izpolnil potrebe uporabnikov, je treba opredeliti standarde kakovosti storitev. Po mnenju državljanov in podjetij naj bi bila ena najpomembnejših značilnosti enotne kontaktne točke točnost in ažurnost informacij, kakor je bilo ugotovljeno v študiji o enotni evropski kontaktni točki, ki je bila leta 2013 izvedena za tematski sektor A v Evropskem parlamentu. Po priporočilih avtorjev bi bilo treba zagotoviti, da bodo informacije zlahka razumljive, tako da bodo informacije in storitve, predvidene v tej uredbi, v korist čim večjemu številu uporabnikov.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  uporabnikom iz drugih držav članic olajšuje uporabo postopkov in podpira izvajanje načela „samo enkrat“;

(b)  olajšuje uporabo spletnih postopkov, tudi uporabnikom iz drugih držav članic, in spodbuja izmenjavo dokazil v zvezi s postopki iz Priloge II k tej uredbi in postopki, določenimi v direktivah 2005/36/ES, 2006/123/ES, 2014/24/EU in 2014/25/EU, na podlagi izvajanja načela „samo enkrat“;

Obrazložitev

Pojasniti je treba, da ta uredba ne daje pravne podlage za načelo „samo enkrat“, saj bi bilo treba to narediti z ločenim predlogom, v katerem bi določili jasno pravno podlago, ki bi jo lahko uporabili za razširitev načela „samo enkrat“ v sektorjih, ki v tem predlogu niso zajeti. Ločen pravni instrument je potreben tudi za obravnavanje morebitnih vprašanj, povezanih z varstvom podatkov, in odgovornosti, ki izhaja iz načela. Namesto tega bo ta uredba olajšala izmenjavo dokazil za nekatere spletne postopke prek posebnega instrumenta iz člena 12, zato bo olajšala uporabo načela „samo enkrat“.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Če so določbe te uredbe v nasprotju z določbo drugega akta Unije, ki ureja posamezne vidike predmeta urejanja te uredbe, se uporablja določba drugega akta Unije.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b.  Ta uredba ne vpliva niti na vsebino postopkov na ravni Unije ali nacionalni ravni v zvezi s področji, ki jih ureja ta uredba, niti na pravice, ki iz teh postopkov izhajajo.

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Enotni digitalni portal (v nadaljnjem besedilu: digitalni portal) vzpostavijo Komisija in pristojni organi v skladu s to uredbo. Digitalni portal je sestavljen iz skupnega uporabniškega vmesnika, integriranega v enotni portal, ki ga upravlja Komisija, in vsebuje povezave do ustreznih nacionalnih spletišč in spletišč Unije.

1.  Enotni digitalni portal (v nadaljnjem besedilu: digitalni portal) vzpostavijo Komisija in države članice v skladu s to uredbo. Digitalni portal je sestavljen iz skupnega uporabniškega vmesnika, integriranega v enotni portal „Tvoja Evropa“, ki ga upravlja Komisija. Portal zagotavlja dostop in povezave do ustreznih nacionalnih spletišč in spletnih strani ter spletišč in spletnih strani Unije.

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  informacij o postopkih, vzpostavljenih na ravni Unije ali nacionalni ravni, za uveljavljanje teh pravic in skladnost z navedenimi obveznostmi in pravili, ter povezav do njih;

(b)  informacij o postopkih, vzpostavljenih na ravni Unije ali nacionalni ravni, da se uporabnikom omogoči uveljavljanje njihovih pravic in skladnost z obveznostmi in pravili na področju notranjega trga, ter povezav do njih;

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 34 za spremembo Priloge I, tako da se posodobijo informacije v obstoječih kategorijah informacij, in za spremembo Priloge III, tako da se dodajo nadaljnje službe za pomoč in reševanje težav, zato da bi upoštevali nov razvoj dogodkov pri dostopu do pravic, obveznosti in pravil v skladu z zakonodajo Unije in nacionalno zakonodajo.

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  „pristojni organ“ pomeni kateri koli organ države članice, ustanovljen na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, ki ima posebne pristojnosti v zvezi z informacijami in postopki ter službami za pomoč in reševanje težav iz te uredbe;

(3)  „pristojni organ“ pomeni organ države članice, ustanovljen na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, ki ima posebne pristojnosti v zvezi z informacijami in postopki ter službami za pomoč in reševanje težav iz te uredbe, ali oseba ali organ, ki mu država članica podeli to pristojnost;

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  „dokazilo“ pomeni kateri koli dokument ali podatek, vključno z besedilom, zvočnim, vizualnim ali avdiovizualnim posnetkom, ne glede na uporabljen medij, ki ga pristojni organ izda za dokazovanje dejstev ali skladnosti z zahtevami za postopke iz člena 2(2)(b).

(4)  „dokazilo“ pomeni kateri koli dokument ali podatek, vključno z besedilom, zvočnim, vizualnim ali avdiovizualnim posnetkom, ne glede na uporabljeni medij, ki ga pristojni organ potrebuje za dokazovanje dejstev ali skladnosti z zahtevami za postopke iz člena 2(2)(b).

Obrazložitev

Predlog spremembe je potreben za zagotovitev notranje logike in doslednosti besedila.

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice zagotovijo, da imajo uporabniki na nacionalnih spletnih straneh enostaven dostop do:

1.  Države članice zagotovijo, da imajo uporabniki na njihovih spletiščih in spletnih straneh enostaven dostop do:

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Poleg tega spletišča in spletne strani vsebujejo povezavo do skupnega uporabniškega vmesnika iz člena 2(1).

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Komisija zagotovi, da imajo uporabniki na spletu dostop do informacij iz člena 4(1) in 4(2) prek skupnega uporabniškega vmesnika in integriranih notranjih iskalnih pripomočkov portala.

Obrazložitev

Ta sprememba je pomembna, da se vzpostavi odgovornost Komisije v zvezi z zagotavljanjem dostopa do informacij, postopkov ter služb za pomoč in reševanje iz člena 4(1) in 4(2) prek enotnega digitalnega portala.

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b.  Komisija in države članice lahko poleg informacij iz Priloge I in Priloge II zagotovijo še dodatne informacije.

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 5 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Dostop do postopkov

Spletni dostop do postopkov

Obrazložitev

Člen 5 se nanaša le na postopke, ki jih morajo države članice v celoti zagotoviti prek spleta.

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice zagotovijo, da kadar imajo njeni nacionalni uporabniki dostop do postopka iz člena 2(2)(b), vzpostavljenega na nacionalni ravni, in ga lahko opravijo na spletu, enako in nediskriminatorno velja za uporabnike iz drugih držav članic.

črtano

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice zagotovijo, da lahko uporabniki postopke iz Priloge II v celoti opravijo na spletu.

2.  Države članice zagotovijo, da lahko uporabniki v celoti dostopajo do postopkov iz Priloge II in jih opravijo na spletu, razen če ti postopki v zadevni državi članici niso na voljo.

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Postopki iz odstavka 2 se štejejo za popolnoma spletne, kadar je mogoče identifikacijo ter predložitev informacij, podpornih dokazil, podpisa in končne vloge opraviti elektronsko na daljavo in prek enotnega komunikacijskega kanala ter kadar se elektronsko dostavi tudi izid postopka.

3.  Postopki iz odstavka 2 se štejejo za popolnoma spletne, kadar je mogoče identifikacijo ter predložitev informacij in dokazil, podpisa in končne vloge opraviti elektronsko na daljavo in prek komunikacijskega kanala, ki uporabnikom omogoča, da zahteve v zvezi s postopkom izpolnijo na strukturiran način, ter kadar se elektronsko ali fizično dostavi tudi izid postopka, kadar tako zahtevata evropska ali nacionalna zakonodaja in kadar so uporabniki elektronsko obveščeni o zaključku postopka, kar poteka brez poseganja v pristojnost držav članic, da z državljani in podjetji vzpostavijo neposreden stik.

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Kadar cilja na podlagi navedenega postopka iz odstavka 2 ni mogoče doseči, ne da bi se uporabnik v določeni fazi postopka osebno zglasil pri pristojnem organu, države članice osebno navzočnost omejijo na navzočnost, ki je nujno potrebna in objektivno upravičena, ter zagotovijo, da je mogoče druge faze postopka v celoti opraviti na spletu. O takšnih izjemah uradno obvestijo Komisijo.

4.  Če v ustrezno utemeljenih izjemnih primerih splošne varnosti, javnega zdravja ali boja proti goljufijam zastavljenega cilja ni mogoče v celoti doseči na spletu, lahko države članice zahtevajo uporabnikovo osebno navzočnost pri postopkovnem koraku pred pristojnim organom. V teh izjemnih primerih države članice osebno navzočnost omejijo na navzočnost, ki je nujno potrebna in objektivno upravičena, ter zagotovijo, da je mogoče druge faze postopka v celoti opraviti na spletu. Države članice bi morale tudi zagotoviti, da zahteve glede osebne navzočnosti ne pomenijo diskriminacije čezmejnih uporabnikov. O takšnih izjemah uradno obvestijo Komisijo in usklajevalno skupino za enotni digitalni portal ter jih utemeljijo.

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Ta uredba ne vpliva na vsebino postopkov ali pravice, ki izhajajo iz postopkov na ravni Unije ali nacionalni ravni v zvezi s področji, ki jih ureja ta uredba.

5.  Države članice zagotovijo, da imajo pristojni organi pristojnost za preverjanje verodostojnosti in zakonitosti vseh dokumentov, ki so predloženi kot dokazila. Pisna dokazila, izmenjana prek tehničnega sistema iz člena 12, za namene organa prejemnika štejejo za preverjena.

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Ta člen državam članicam nikakor ne preprečuje, da uporabnikom zagotovijo dodatne možnosti dostopa do in opravljanja postopkov iz člena 2(2)(b) tudi kako drugače in ne samo prek spleta.

6.  Ta člen državam članicam nikakor ne preprečuje, da uporabnikom zagotovijo možnosti dostopa do in opravljanja postopkov iz člena 2(2)(b) tudi kako drugače in ne samo prek spleta.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben za zagotovitev notranje logike in doslednosti besedila.

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice in Komisija zagotovijo, da imajo uporabniki enostaven spletni dostop do služb za pomoč ali reševanje težav iz člena 2(2)(c).

1.  Države članice in Komisija zagotovijo, da imajo uporabniki enostaven, nediskriminatoren spletni dostop do služb za pomoč ali reševanje težav iz člena 2(2)(c).

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  služba je brezplačna ali se zaračuna po ceni, dostopni za mikropodjetja ali državljane;

(b)  služba je brezplačna ali se zaračuna po ceni, dostopni za predvidene prejemnike, kot so mikropodjetja ter mala in srednja podjetja, nepridobitne organizacije ali državljani;

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  služba izpolnjuje zahteve iz členov 9 in 13.

(c)  služba izpolnjuje zahteve glede kakovosti iz členov 6a, 9 in 13.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben za zagotovitev notranje logike in doslednosti besedila.

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Kadar je nacionalni koordinator predlagal vključitev povezave v skladu z odstavkom 3 in jo zagotovi v skladu s členom 16(3), Komisija oceni, ali so pogoji iz navedenega odstavka izpolnjeni, in če so, povezavo aktivira.

4.  Kadar nacionalni koordinator predlaga vključitev povezave v skladu z odstavkom 3 in jo zagotovi v skladu s členom 16(3), Komisija z izvedbenim aktom oceni, ali so pogoji iz navedenega odstavka izpolnjeni, in če so, povezavo aktivira.

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 6a

 

Zahteve glede kakovosti v zvezi s spletno dostopnostjo

 

1. Države članice zagotovijo skladnost z Direktivo 2016/2102 v zvezi s spletišči in spletnimi stranmi, prek katerih omogočijo dostop do:

 

(a) informacij iz člena 4(1),

 

(b) postopkov iz člena 5 ali

 

(c) služb za pomoč in reševanje težav iz člena 6.

 

2. Komisija poskrbi, da so spletišča in spletne strani, prek katerih omogoči dostop do informacij iz člena 4(2) in služb za pomoč in reševanje težav iz člena 6, bolj dostopni v smislu člena 4 Direktive 2016/2102.

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Pristojni organi in Komisija zagotovijo, da kadar so v skladu s členom 4 odgovorni za zagotavljanje dostopa do informacij iz člena 2(2)(a), te informacije izpolnjujejo naslednje zahteve:

1.  Države članice in Komisija zagotovijo, da kadar so v skladu s členom 4 odgovorni za zagotavljanje dostopa do informacij iz člena 2(2)(a), te informacije izpolnjujejo naslednje zahteve:

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka -a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-a)  so osredotočene na uporabnika, kar pomeni, da se zagotovijo ob ustreznem upoštevanju učinkovitih, preprostih in uporabnikom prijaznih načinov, na katere lahko uporabniki poiščejo vse ustrezne informacije;

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  vključujejo ime subjekta, odgovornega za vsebino informacij;

(c)  vključujejo ime organa ali subjekta, odgovornega za vsebino informacij;

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  vključujejo ime organa ali subjekta, odgovornega za postopek in njegovo dokončanje;

Obrazložitev

Navedene morajo biti tudi informacije o organu ali subjektu, odgovornem za postopek.

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  vključujejo kontaktne podatke in povezave do ustreznih služb za pomoč in reševanje težav;

(d)  vključujejo kontaktne podatke, vključno vsaj s telefonsko številko, elektronskim naslovom in po možnosti podprto s katero drugo obliko elektronske komunikacije, in povezave do ustreznih služb za pomoč in reševanje težav;

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pristojni organi informacije zagotovijo tudi vsaj v enem uradnem jeziku Unije in ne samo v nacionalnem jeziku ali, kadar je to ustrezno, nacionalnih jezikih.

2.  Države članice informacije zagotovijo tudi vsaj v enem uradnem jeziku Unije, ki ga dobro razume čim širše število uporabnikov, in ne samo v nacionalnem ali uradnem jeziku ali, kadar je to ustrezno, nacionalnih ali uradnih jezikih njihove države članice. To ne posega v zakonodajo držav članic o rabi jezikov.

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Pristojni organi in Komisija za skladnost s členom 4 zagotovijo, da imajo uporabniki, preden morajo pred začetkom postopka izkazati svojo istovetnost, dostop do jasnega in uporabniku prijaznega pojasnila naslednjih elementov postopkov iz člena 2(2)(b):

1.  Države članice in Komisija za skladnost s členom 4 zagotovijo, da imajo uporabniki, preden morajo pred začetkom postopka izkazati svojo istovetnost, dostop do jasnega, jedrnatega, natančnega, dostopnega in uporabniku prijaznega pojasnila naslednjih elementov postopkov iz točke (b) člena 2(2). Ta dostop bi moral biti po možnosti na voljo, še preden mora uporabnik pred začetkom postopka izkazati svojo istovetnost:

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  različnih korakov postopka;

(a)  različnih korakov in faz, potrebnih za izvedbo postopka;

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  udeleženih pristojnih organov in organizacij z glavno odgovornostjo za postopek, vključno s kontaktnimi podatki v primeru pritožb;

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  predvidenega časa za opravljanje postopka in veljavnih rokov;

(f)  rokov, ki jih mora spoštovati uporabnik ali pristojni organ, in predvidenega časa, ki ga pristojni organ potrebuje za zaključek postopka;

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa)  če ni odgovora pristojnega organa, pravil ali posledic, ki jih ima to za uporabnike;

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  jezika ali, kadar je to ustrezno, jezikov, v katerih je mogoče opraviti postopek.

(g)  dodatnega jezika, v katerem je mogoče opraviti postopek.

Obrazložitev

Redakcijska sprememba, ki povečuje jasnost besedila, saj bodo zgoraj omenjeni postopki v vsakem primeru zagotovljeni vsaj v enem jeziku.

Predlog spremembe    78

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ga)  vseh odstopanj od obveznosti držav članic, da v skladu s členom 5 zagotovijo, da so postopki v celoti spletni, pri čemer se vsaka razlaga dopolni z razumno razlago, kako te omejitve izpolnjujejo merilo nujnosti in objektivne utemeljitve.

Predlog spremembe    79

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Kadar imajo nacionalni uporabniki že na voljo pojasnilo iz odstavka 1, ga je mogoče ponovno uporabiti za namene te uredbe, če vsebuje informacije v zvezi z okoliščinami nenacionalnih uporabnikov, kadar je to ustrezno.

2.  Kadar imajo uporabniki v državi članici že na voljo pojasnilo iz odstavka 1, ga je mogoče ponovno uporabiti za namene te uredbe, če vsebuje informacije v zvezi z okoliščinami čezmejnih uporabnikov, kadar je to ustrezno.

Predlog spremembe    80

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Pristojni organi pojasnilo iz odstavka 1 zagotovijo tudi vsaj v enem uradnem jeziku Unije in ne samo v nacionalnem jeziku ali, kadar je to ustrezno, nacionalnih jezikih.

3.  Države članice pojasnilo iz odstavka 1 zagotovijo tudi vsaj v enem uradnem jeziku Unije, ki ga dobro razume čim širše število uporabnikov, in ne samo v nacionalnem ali uradnem jeziku ali, kadar je to ustrezno, nacionalnih ali uradnih jezikih njihove države članice. To ne posega v zakonodajo držav članic o rabi jezikov.

Predlog spremembe    81

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Za skladnost s členom 4 pristojni organi in Komisija zagotovijo, da imajo uporabniki, preden zaprosijo za službo iz člena 2(2)(c), dostop do jasnega in uporabniku prijaznega pojasnila naslednjih elementov:

1.  Za skladnost s členom 4 države članice in Komisija zagotovijo, da imajo uporabniki, preden zaprosijo za službo iz člena 2(2)(c), dostop do jasnega in uporabniku prijaznega pojasnila naslednjih elementov:

Predlog spremembe    82

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  imena in kontaktnih podatkov subjektov, odgovornih za storitve službe;

(b)  imena in kontaktnih podatkov, vključno vsaj s telefonsko številko in elektronskim naslovom in po možnosti podprto s katero drugo obliko elektronske komunikacije, subjektov, odgovornih za storitve službe;

Predlog spremembe    83

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  pričakovanega časa za opravljanje storitve ali povprečnega odzivnega časa;

(d)  rokov, ki jih mora spoštovati uporabnik ali subjekti, odgovorni za storitve službe, in predvidenega časa, ki ga ustrezni odgovorni subjekti potrebujejo za zaključek postopka;

Predlog spremembe    84

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  jezika ali, kadar je to ustrezno, jezikov, v katerih je mogoče oddati zahtevek in jih uporabiti pri nadaljnjih stikih.

(e)  dodatnega jezika, v katerem je mogoče oddati zahtevek in ga uporabiti pri nadaljnjih stikih.

Predlog spremembe    85

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pristojni organi pojasnilo iz odstavka 1 zagotovijo tudi vsaj v enem uradnem jeziku Unije in ne samo v nacionalnem jeziku ali, kadar je to ustrezno, nacionalnih jezikih.

2.  Države članice pojasnilo iz odstavka 1 zagotovijo tudi vsaj v enem uradnem jeziku Unije, ki ga dobro razume čim širše število uporabnikov, in ne samo v nacionalnem ali uradnem jeziku ali, kadar je to ustrezno, nacionalnih ali uradnih jezikih svoje države članice. To ne posega v zakonodajo držav članic o rabi jezikov.

Predlog spremembe    86

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pristojni organi zagotovijo, da so izpolnjene naslednje zahteve v zvezi s postopki iz člena 5(1), za katere so odgovorni:

Države članice zagotovijo, da so izpolnjene naslednje zahteve v zvezi s postopki iz členov 5 in 11, za katere so odgovorne:

Predlog spremembe    87

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  v primeru neizpolnjevanja veljavnih rokov so uporabniki vnaprej obveščeni o razlogih za neizpolnjevanje in določi se nov rok.

(b)  v primeru zamude ali neizpolnjevanja veljavnih rokov so uporabniki vnaprej obveščeni o razlogih za to in o posledicah, ki bi jih to lahko imelo za izpolnjevanje veljavnih rokov, vključno s sprejetjem novega roka, če aktualni sprejeti rok ne bo izpolnjen.

Predlog spremembe    88

Predlog uredbe

Člen 11 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Čezmejni dostop do spletnih postopkov

Čezmejni spletni dostop do postopkov

Predlog spremembe    89

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1.  Države članice zagotovijo, da kadar imajo njihovi uporabniki dostop do postopka iz točke (b) člena 2(2), ki so ga na nacionalni ravni vzpostavili centralni državni organi ali se enotno zagotavlja vsem organom na podcentralni ravni, in ga lahko opravijo na spletu, ta enako in nediskriminatorno velja za uporabnike iz drugih držav članic.

Predlog spremembe    90

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Pristojni organi zagotovijo, da so, kadar so postopki iz člena 5(1) zagotovljeni na spletu, izpolnjene vsaj naslednje zahteve:

1.  Države članice zagotovijo, da so, kadar so postopki iz odstavka -1 tega člena zagotovljeni na spletu, izpolnjene vsaj naslednje zahteve:

Predlog spremembe    91

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  uporabniki lahko do navodil za opravljanje postopka dostopajo in jih prejmejo tudi vsaj v enem uradnem jeziku Unije in ne samo v nacionalnem jeziku ali, kadar je to ustrezno, nacionalnih jezikih;

(a)  uporabniki lahko do navodil za izvedbo postopka v skladu s členom 8(2) in (3) dostopajo in jih prejmejo tudi vsaj v enem uradnem jeziku Unije, ki ga dobro razume čim širše število uporabnikov, in ne samo v nacionalnem ali uradnem jeziku ali, kadar je to ustrezno, nacionalnih ali uradnih jezikih zadevne države članice;

Predlog spremembe    92

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  kadar se zahtevata identifikacija in podpis, lahko uporabniki izkažejo svojo istovetnost, podpišejo in avtenticirajo dokumente s sredstvi elektronske identifikacije in avtentikacije, kot določa Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta;

(c)  kadar se zahtevajo identifikacija, avtentikacija in podpis, lahko uporabniki izkažejo svojo istovetnost, se podpišejo in avtenticirajo dokumente s sredstvi elektronske identifikacije in avtentikacije, kot določa Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta, kadar je to omogočeno tudi nacionalnim uporabnikom s prebivališčem v tej državi članici;

Predlog spremembe    93

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  uporabniki lahko dokazila o skladnosti z veljavnimi zahtevami zagotovijo v elektronski obliki;

(d)  uporabniki lahko dokazila o skladnosti z veljavnimi zahtevami prejmejo in zagotovijo v elektronski obliki v vseh primerih, ko je to omogočeno tudi nacionalnim uporabnikom ter v skladu z nacionalnimi postopki in zahtevami;

Predlog spremembe    94

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  kadar je opravljanje postopka odvisno od plačila, lahko uporabniki pristojbine plačajo na spletu z uporabo čezmejnih plačilnih storitev, vključno z vsaj s kreditnimi prenosi ali direktnimi bremenitvami v skladu z Uredbo (EU) št. 260/2012 Evropskega parlamenta in Sveta40.

(e)  kadar je izvedba postopka odvisno od plačila, lahko uporabniki pristojbine plačajo na spletu z uporabo čezmejnih plačilnih storitev, vključno z vsaj s kreditnimi prenosi ali direktnimi bremenitvami v skladu z Uredbo (EU) št. 260/2012 Evropskega parlamenta in Sveta40 in v skladu z Uredbo (EU) št. xxx o preprečevanju neupravičenega geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije na podlagi državljanstva, prebivališča ali sedeža strank na notranjem trgu.

_________________

_________________

40 Uredba (EU) št. 260/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o uvajanju tehničnih in poslovnih zahtev za kreditne prenose in direktne bremenitve v eurih in o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009 (UL L 94, 30.3.2012, str. 22).

40 Uredba (EU) št. 260/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o uvajanju tehničnih in poslovnih zahtev za kreditne prenose in direktne bremenitve v eurih in o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009 (UL L 94, 30.3.2012, str. 22–37).

Predlog spremembe    95

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Kadar pristojni organi za nacionalne uporabnike sprejemajo digitalizirane kopije neelektronskih dokazil o identiteti, na primer osebnih izkaznic ali potnih listov, takšne digitalizirane kopije sprejemajo tudi za uporabnike iz drugih držav članic.

2.  Kadar za postopek ni potrebna elektronska identifikacija ali avtentikacija iz odstavka 1(c) in kadar pristojni organi za nacionalne uporabnike sprejemajo digitalizirane kopije neelektronskih dokazil o identiteti, na primer osebnih izkaznic ali potnih listov, potem digitalizirane kopije sprejemajo tudi od uporabnikov iz drugih držav članic.

Predlog spremembe    96

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Pristojni organi po potrebi za preverjanje pristnosti dokazila, ki jim ga uporabnik v okviru spletnega postopka predloži v elektronski obliki, sodelujejo prek informacijskega sistema za notranji trg, vzpostavljenega z Uredbo (EU) št. 1024/2012 Evropskega parlamenta in Sveta.

3.  Pristojni organi po potrebi za preverjanje pristnosti dokazila, ki jim ga uporabnik v okviru spletnega postopka iz tega člena predloži v elektronski obliki, sodelujejo prek informacijskega sistema za notranji trg, vzpostavljenega z Uredbo (EU) št. 1024/2012 Evropskega parlamenta in Sveta.

Predlog spremembe    97

Predlog uredbe

Člen 12 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Čezmejna izmenjava dokazil med pristojnimi organi

Tehnični sistem za čezmejno elektronsko izmenjavo dokazil med pristojnimi organi

Predlog spremembe    98

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija za izmenjavo dokazil za spletne postopke iz Priloge II ter postopke iz direktiv 2005/36/ES, 2006/123/ES, 2014/24/EU in 2014/25/EU v sodelovanju z državami članicami vzpostavi tehnični sistem za elektronsko izmenjavo dokazil med pristojnimi organi različnih držav članic (v nadaljnjem besedilu: tehnični sistem).

1.  Komisija izključno za elektronsko izmenjavo dokazil za spletne postopke iz Priloge II ter postopke iz direktiv 2005/36/ES, 2006/123/ES, 2014/24/EU in 2014/25/EU v sodelovanju z državami članicami vzpostavi popolnoma delujoč, varen in zaščiten tehnični sistem (v nadaljnjem besedilu: tehnični sistem) za elektronsko izmenjavo dokazil med pristojnimi organi različnih držav članic.

Obrazložitev

Nova uvodna izjava, ki jo predlaga skupina Zelenih v povezavi s predlogom spremembe 10 poročevalke: To uredbo in načelo „samo enkrat“ bi bilo treba uporabljati v skladu z ustreznimi pravili o varstvu podatkov, vključno z načelom najmanjšega obsega podatkov, točnosti, omejitve shranjevanja, celovitosti in zaupnosti, nujnosti, sorazmernosti in omejitve namena, pa tudi z načeli vgrajenega in privzetega varstva podatkov.

Predlog spremembe    99

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2 – točka -a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-a)  obdelavo dopušča samo na izrecno zahtevo uporabnika iz odstavka 4;

Predlog spremembe    100

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  zagotavlja, da ima uporabnik možnost predogleda dokazil, ki se izmenjujejo.

(e)  uporabniku daje možnost predogleda dokazil, ki se izmenjujejo, preden so dostopna pristojnim organom, ki jih zahtevajo, brez poseganja v informacije, ki jih je treba zagotoviti v skladu s členoma 13 in 14 Uredbe (EU) 2016/679;

Predlog spremembe    101

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  uporabniku omogoča, da spremlja izmenjavo dokazil v različnih fazah obdelave v okviru prenosa;

Predlog spremembe    102

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2 – točka e b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(eb)  zagotavlja visoko raven interoperabilnosti z različnimi nacionalnimi sistemi in ustreznimi drugimi sistemi;

Predlog spremembe    103

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2 – točka e c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ec)  ne hrani ali obdeluje podatkov o izmenjanih dokazilih razen tistega, kar je tehnično nujno potrebno zaradi izmenjave dokazil, in sicer le za obdobje, potrebno za ta namen.

Predlog spremembe    104

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Pristojni organi, odgovorni za spletne postopke iz odstavka 1, na izrecno zahtevo uporabnika prek tehničnega sistema zahtevajo dokazila neposredno od pristojnih organov drugih držav članic, ki izdajajo dokazila. Organi izdajatelji takšna dokazila v skladu z odstavkom 2(d) dajo na voljo prek istega sistema.

4.  Pristojni organi, odgovorni za spletne postopke iz odstavka 1, na izrecno, prostovoljno, specifično, ozaveščeno in nedvoumno zahtevo zadevnega uporabnika prek tehničnega sistema zahtevajo dokazila neposredno od pristojnih organov drugih držav članic, ki izdajajo dokazila. Organi izdajatelji ta dokazila v skladu z odstavkom 2 dajo na voljo prek istega sistema, potem ko ima uporabnik možnost pregledati dokazila, ki se izmenjujejo, in če se zahteva ne umakne.

Predlog spremembe    105

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Pristojni organi, odgovorni za spletne postopke iz odstavka 1, zagotovijo, da lahko uporabniki vložijo ali umaknejo izrecno zahtevo ali predložijo ali umaknejo dokazila tudi drugače, ne samo prek tehničnega sistema. Uporabniki imajo možnost, da zahtevo kadar koli v postopku umaknejo, pogoji za umik zahteve pa niso strožji od pogojev za njeno vložitev. Uporaba tehničnega sistema ni obvezna in uporabniki lahko svoje zahteve predložijo tudi neposredno prek drugih sredstev brez uporabe tehničnega sistema. Poleg tega je treba uporabnikom omogočiti, da predložijo dokazila neposredno zadevnemu pristojnemu organu brez uporabe tehničnega sistema.

Predlog spremembe    106

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Samodejna čezmejna izmenjava podatkov je mogoča brez izrecne zahteve uporabnika iz odstavka 4, kadar je dovoljena v skladu z zakonodajo Unije ali nacionalno zakonodajo in kadar ne gre za osebne podatke.

Predlog spremembe    107

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Dokazila, ki jih da na voljo pristojni organ, so strogo omejena na zahtevane podatke in jih organ prejemnik uporabi le za namene postopka, za katerega so bila dokazila izmenjana.

6.  Dokazila, ki jih da na voljo pristojni organ, so strogo omejena na zahtevane podatke in jih organ prejemnik uporabi le za dokončanje postopka, za katerega so bila dokazila izmenjana.

Predlog spremembe    108

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Komisija sprejme izvedbene akte za določitev specifikacij tehničnega sistema, potrebnega za izvajanje tega člena. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 34(2).

7.  Komisija do ... [eno leto po začetku veljavnosti te uredbe] sprejme prve izvedbene akte za določitev tehničnih, organizacijskih in operativnih specifikacij tehničnega sistema, potrebnega za izvajanje tega člena, zlasti za interakcijo uporabnika s sistemom in pristojnimi organi ter za interakcijo med pristojnimi organi prek tehničnega sistema. Komisija pri sprejetju izvedbenih aktov upošteva temeljne pravice uporabnikov. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 35(2).

Predlog spremembe    109

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

8a.  Komisija je v sodelovanju z državami članicami odgovorna za razvoj, razpoložljivost, vzdrževanje in upravljanje varnosti tehničnega sistema. Tehnični sistem nadzira in spremlja Komisija, po potrebi po posvetovanju z Evropskim odborom za varstvo podatkov.

Predlog spremembe    110

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1 – točka -a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-a)  storitve pomoči in reševanja težav se izvajajo v razumnem roku, pri čemer se upošteva zapletenost zahteve, ter

Predlog spremembe    111

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  spoštovanje rokov, ki veljajo za pristojne organe med opravljanjem službe;

(a)  spoštovanje rokov, ki veljajo za pristojne organe med opravljanjem službe, ter

Predlog spremembe    112

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  v primeru neizpolnjevanja veljavnih rokov so uporabniki vnaprej obveščeni o razlogih za neizpolnjevanje in določi se nov rok;

(b)  v primeru zamude ali neizpolnjevanja veljavnih rokov so uporabniki nemudoma obveščeni o razlogih za zamudo ali neizpolnjevanje in se določi nov končni rok;

Predlog spremembe    113

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  službe za pomoč in reševanje težav so dostopne prek različnih ustreznih kanalov;

Predlog spremembe    114

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cb)  organizacija služb za pomoč in reševanje težav, vključno z njihovim lastništvom, pravnim statusom in kontaktnimi podatki, je jasno opredeljena.

Predlog spremembe    115

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Nacionalni koordinatorji in Komisija spremljajo skladnost informacij in postopkov ter služb za pomoč in reševanje težav, ki so na voljo na digitalnem portalu in za katere so odgovorni, z zahtevami glede kakovosti iz členov 7 do 11 in 13. Spremljanje se opravi na podlagi podatkov, zbranih v skladu s členom 22.

1.  Nacionalni koordinatorji in Komisija redno spremljajo skladnost informacij in postopkov ter služb za pomoč in reševanje težav, ki so na voljo na digitalnem portalu in za katere so odgovorni, z zahtevami glede kakovosti iz členov 7 do 11 in 13. Poleg tega spremljajo, koliko so spletišča in spletne strani, prek katerih dajejo dostop do teh informacij, postopki in službe za pomoč in reševanje težav skladni z zahtevami glede dostopnosti iz člena 6a. Spremljanje se opravi na podlagi podatkov, zbranih v skladu s členom 22.

Predlog spremembe    116

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  V primeru poslabšanja kakovosti storitev iz odstavka 1, ki jih zagotavljajo pristojni organi, lahko Komisija ob upoštevanju resnosti in trajanja poslabšanja sprejme katerega koli od naslednjih ukrepov:

2.  V primeru poslabšanja kakovosti storitev iz odstavka 1, ki jih zagotavljajo pristojni organi, lahko Komisija ob upoštevanju resnosti in trajanja poslabšanja sprejme enega ali več naslednjih ukrepov:

Predlog spremembe    117

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  na digitalnem portalu začasno onemogoči informacije, postopke ali službe za pomoč ali reševanje težav.

(d)  se z izvedbenimi akti odloči, da na digitalnem portalu začasno onemogoči informacije, postopke ali službe za pomoč ali reševanje težav.

Predlog spremembe    118

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Kadar služba za pomoč ali reševanje težav, do katere vodi povezava v skladu s členom 6(2), dlje časa ne izpolnjuje zahtev iz člena 13 ali ne izpolnjuje več potreb uporabnikov, kar se ugotovi na podlagi podatkov, zbranih v skladu s členom 22, lahko Komisija takšno službo odstrani z digitalnega portala.

3.  Kadar služba za pomoč ali reševanje težav, do katere vodi povezava v skladu s členom 6(1) in (2), dlje časa ne izpolnjuje zahtev iz členov 6a, 9 in 13 ali ne izpolnjuje več potreb uporabnikov, kar se ugotovi na podlagi podatkov, zbranih v skladu s členom 22, jo lahko Komisija odstrani z digitalnega portala po posvetovanju z nacionalnim koordinatorjem ustrezne države članice ali držav članic in po potrebi z usklajevalno skupino za digitalni portal. Komisija in ustrezni nacionalni koordinator ali koordinatorji sprejmejo skupni akcijski načrt, v katerem predlagata ukrepe za izboljšanje službe in njeno ponovno povezavo z digitalnim portalom. Kadar je potrebno, lahko o teh ukrepih razpravlja usklajevalna skupina za digitalni portal.

Predlog spremembe    119

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Informacije o rezultatih spremljanja iz odstavka 1 in o sprejetih ukrepih iz odstavkov 2 in 3 so redno javno dostopne v obliki zbirnih poročil na spletišču Komisije in tudi prek digitalnega portala.

Predlog spremembe    120

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija za zagotavljanje pravilnega delovanja digitalnega portala zagotovi skupni uporabniški vmesnik.

1.  Komisija za zagotavljanje pravilnega delovanja digitalnega portala zagotovi skupni uporabniški vmesnik. Skupni uporabniški vmesnik je integriran v obstoječi portal „Tvoja Evropa“.

Predlog spremembe    121

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Skupni uporabniški vmesnik omogoča dostop do informacij in postopkov ter služb za pomoč ali reševanje težav s povezavami do ustreznih nacionalnih spletišč in spletišč Unije, ki so zagotovljene v repozitoriju iz člena 16.

2.  Skupni uporabniški vmesnik omogoča dostop do informacij in postopkov ter služb za pomoč ali reševanje težav s povezavami do ustreznih nacionalnih spletišč ali spletnih strani in spletišč ali spletnih strani Unije, ki so vključeni v repozitorij iz člena 16.

Predlog spremembe    122

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice in Komisije, ki delujejo v skladu s svojimi vlogami in odgovornostmi iz člena 4, zagotovijo, da so informacije in postopki ter službe za pomoč in reševanje težav organizirani, strukturirani in označeni na način, ki prek uporabniškega vmesnika izboljšuje najdljivost.

3.  Države članice in Komisije, ki delujejo v skladu s svojimi vlogami in odgovornostmi iz člena 4, zagotovijo, da so informacije in postopki ter službe za pomoč in reševanje težav organizirani, strukturirani in označeni na način, ki prek uporabniškega vmesnika izboljšuje najdljivost, zlasti prek povezav med obstoječimi in dopolnilnimi spletišči ali spletnimi stranmi, povezovanja in združevanja spletišč ali spletnih strani ter izboljšanih povezav do spletnih storitev in informacij na ravni Unije in nacionalni ravni.

Predlog spremembe    123

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Komisija lahko sprejme izvedbene akte, s katerimi določi podrobno organizacijo, strukturo in označevanje informacij in postopkov ter služb za pomoč ali reševanje težav, da se omogoči pravilno delovanje skupnega uporabniškega vmesnika. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 35(2).

4.  Komisija lahko po posvetovanju z usklajevalno skupino sprejme izvedbene akte, s katerimi določi podrobno organizacijo, strukturo in označevanje informacij in postopkov ter služb za pomoč ali reševanje težav, da se omogoči pravilno delovanje skupnega uporabniškega vmesnika. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 35(2).

Predlog spremembe    124

Predlog uredbe

Člen 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 15a

 

Zahteve glede kakovosti v zvezi s skupnim uporabniškim vmesnikom

 

Komisija zagotovi, da je skupni uporabniški vmesnik v skladu z naslednjimi zahtevami glede kakovosti:

 

(a)   vmesnik je na voljo in dostopen na spletu prek različnih elektronskih kanalov;

 

(b)   omogoča enostavno uporabo in vsebuje jasne, uporabniku prijazne informacije v nestrokovnem jeziku;

 

(c)   je enostavno prepoznaven na podlagi svojega logotipa za spletno storitev na ravni Unije ter povezave do nje, oboje pa mora biti jasno vidno na spletiščih in spletnih straneh na ravni Unije ter nacionalni ravni;

 

(d)   omogoča interoperabilnost z različnimi podpornimi tehnologijami na ravni Unije in mednarodni ravni ter z različnimi dopolnilnimi storitvami;

 

 

 

 

 

 

Predlog spremembe    125

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija vzpostavi in vzdržuje elektronski repozitorij povezav do informacij in postopkov ter služb za pomoč in reševanje težav iz člena 2(2), ki omogoča povezavo med takimi storitvami in skupnim uporabniškim vmesnikom digitalnega portala.

1.  Komisija vzpostavi in vzdržuje elektronski repozitorij povezav do informacij in postopkov ter služb za pomoč in reševanje težav iz člena 2(2), ki omogoča povezavo in navezovanje stikov med temi službami in skupnim uporabniškim vmesnikom digitalnega portala.

Predlog spremembe    126

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija v repozitoriju povezav zagotovi povezave do informacij in postopkov ter služb za pomoč in reševanje težav, ki so dostopni na spletnih straneh, ki se upravljajo na ravni Unije, in vse njihove naknadne posodobitve.

2.  Komisija v repozitoriju povezav zagotovi povezave do vseh informacij in postopkov ter služb za pomoč in reševanje težav, ki so dostopni na spletnih straneh, ki se upravljajo na ravni Unije, in vse njihove naknadne posodobitve.

Predlog spremembe    127

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Nacionalni koordinatorji v repozitoriju povezav zagotovijo povezave do informacij in postopkov ter služb za pomoč in reševanje težav, ki so dostopni na spletnih straneh, ki jih upravljajo pristojni organi ali zasebni ali polzasebni subjekti iz člena 6(3), in vse njihove naknadne posodobitve.

Nacionalni koordinatorji v repozitoriju povezav zagotovijo povezave do vseh informacij in postopkov ter služb za pomoč in reševanje težav, ki so dostopni na spletnih straneh, ki jih upravljajo pristojni organi ali zasebni ali polzasebni subjekti iz člena 6(3), in vse njihove naknadne posodobitve.

Predlog spremembe    128

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Komisija in nacionalni koordinatorji zagotovijo, da informacije in postopki ter službe za pomoč ali reševanje težav, zagotovljeni na digitalnem portalu, ne vsebujejo nepotrebnih popolnih ali delnih podvajanj, ki bi lahko zmedla uporabnike.

5.  Komisija in nacionalni koordinatorji zagotovijo, da informacije in postopki ter službe za pomoč ali reševanje težav, zagotovljeni na digitalnem portalu, ne vsebujejo nepotrebnih popolnih ali delnih podvajanj ter prekrivanj, ki bi lahko zmedla uporabnike.

Predlog spremembe    129

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 5a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Komisija in nacionalni koordinatorji zagotovijo, da se pomanjkljive, nedelujoče in manjkajoče povezave, spletne strani in spletišča popravijo ali nadomestijo s točnimi, posodobljeni povezavami, spletnimi stranmi in spletnimi mesti, takoj ko so bili priglašeni.

Predlog spremembe    130

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 6a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a.  Komisija in države članice lahko zagotovijo povezave do informacij, ki niso navedene v Prilogi I, postopka, ki ni naveden v Prilogi II, ali službe za pomoč ali reševanje težav, ki ni navedena v Prilogi III, če informacije, postopek, pomoč ali reševanje težav izpolnjujejo zahteve glede kakovosti iz te uredbe.

Predlog spremembe    131

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija je odgovorna za razvoj, razpoložljivost, vzdrževanje, varnost in gostovanje naslednjih aplikacij IT in spletnih strani:

1.  Komisija je odgovorna za razvoj, razpoložljivost, redno spremljanje, redno posodabljanje, vzdrževanje, varnost in gostovanje naslednjih aplikacij IT in spletnih strani:

Predlog spremembe    132

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1 – točka ea (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  povzetkov poročil o kakovosti iz člena 14(3a) in člena 22(5a).

Predlog spremembe    133

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pristojni organi so odgovorni za razvoj, razpoložljivost, vzdrževanje in varnost aplikacij IT, povezanih s spletnimi stranmi, ki jih upravljajo in so povezana s skupnim uporabniškim vmesnikom.

2.  Države članice so odgovorne za razvoj, razpoložljivost, redno spremljanje in posodabljanje, vzdrževanje in varnost aplikacij IT, povezanih z njihovimi nacionalnimi spletišči in spletnimi stranmi, ki jih upravljajo in so povezana s skupnim uporabniškim vmesnikom.

Predlog spremembe    134

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Komisija in države članice javno objavijo informacije, ki se nanašajo na različico in datum zadnje posodobitve aplikacij IT, za katere so odgovorne.

Predlog spremembe    135

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija bo ime in logotip, pod katerima bo digitalni portal znan in promoviran v splošni javnosti, določila v tesnem sodelovanju z usklajevalno skupino za digitalni portal, in sicer najpozneje do začetka uporabe te uredbe.

1.  Ime, pod katerim bo portal v splošni javnosti znan in promoviran, je angleško poimenovanje „Your Europe“, ki je enako poimenovanju že obstoječega portala. Logotip, pod katerim bo digitalni portal znan in promoviran v splošni javnosti, določi Komisija v tesnem sodelovanju z usklajevalno skupino za digitalni portal, in sicer najpozneje do ... [6 mesecev po datumu začetka veljavnosti te uredbe]. Logotip portala za spletno storitev na ravni Unije in povezava do njega bosta na voljo na nacionalnih spletiščih in spletnih straneh ter spletiščih in spletnih straneh Unije, ki so povezani s portalom.

Predlog spremembe    136

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Ime digitalnega portala je hkrati tudi znak kakovosti, ki ga lahko v tem smislu uporabljajo le spletišča z informacijami ter službe za pomoč in reševanje težav, vključeni v repozitorij iz člena 16, kot dokaz o skladnosti z zahtevami glede kakovosti iz Poglavja III.

2.  Ime digitalnega portala je hkrati tudi znak kakovosti, ki ga lahko v tem smislu uporabljajo le spletišča z informacijami ter službe za pomoč in reševanje težav, vključeni v repozitorij iz člena 16, če izpolnjujejo zahteve glede kakovosti iz Poglavja III.

Predlog spremembe    137

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Pristojni organi in Komisija spodbujajo poznavanje in uporabo digitalnega portala med državljani in podjetji ter zagotovijo, da so digitalni portal in njegove storitve dostopni in vidni v iskalnikih, dostopnih javnosti.

1.  Države članice, Komisija in Evropski parlament spodbujajo poznavanje in uporabo digitalnega portala med državljani in podjetji ter zagotovijo, da so digitalni portal in njegove storitve ter informacije, ki se zagotavljajo prek njega, dostopni in vidni.

Predlog spremembe    138

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Države članice zagotovijo, da je logotip in povezavo do enotnega digitalnega portala enostavno najti na nacionalnih spletnih straneh in spletiščih in da sta na voljo v notranjih iskalnikih nacionalnih spletnih strani in spletišč.

Predlog spremembe    139

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pristojni organi in Komisija usklajujejo dejavnosti spodbujanja iz odstavka 1, pri čemer digitalni portal promovirajo z omembami njegovega logotipa in sklicev ter, kadar je to ustrezno, drugih znamk.

2.  Države članice in Komisija usklajujejo dejavnosti spodbujanja iz odstavka 1, pri čemer digitalni portal promovirajo z omembami njegovega logotipa in sklicev ter, kadar je to ustrezno, drugih znamk.

Predlog spremembe    140

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Pristojni organi in Komisija zagotovijo, da je mogoče digitalni portal enostavno najti prek povezanih portalov, za katere so odgovorni, in da vsa ustrezna spletišča vsebujejo jasne povezave do digitalnega portala.

3.  Države članice in Komisija zagotovijo, da je mogoče digitalni portal enostavno najti prek povezanih portalov, za katere so odgovorni, in da so dodane jasne povezave do digitalnega portala prek iskalnikov, dostopnih javnosti, ter na vseh ustreznih spletiščih in spletnih straneh na ravni Unije in nacionalni ravni.

Predlog spremembe    141

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Za izboljšanje funkcionalnosti digitalnega portala pristojni organi in Komisija zagotovijo zbiranje statističnih podatkov o obiskih uporabnikov na digitalnem portalu in spletnih strani, do katerih vodijo povezave na digitalnem portalu.

1.  Za izboljšanje funkcionalnosti digitalnega portala pristojni organi in Komisija zagotovijo zbiranje statističnih podatkov o obiskih uporabnikov na digitalnem portalu in spletnih straneh ter spletiščih, do katerih vodijo povezave na digitalnem portalu, v standardizirani, zbirni in anonimni obliki, ki bo javnosti na voljo kot odprti podatki.

Predlog spremembe    142

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pristojni organi in Komisija zabeležijo in si v zbirni obliki izmenjajo število, izvor in vsebino zahtevkov za službe za pomoč in reševanje težav ter odzivne čase.

2.  Pristojni organi in Komisija zabeležijo in si v zbirni obliki izmenjajo število, izvor in vsebino zahtevkov za službe za pomoč in reševanje težav ter odzivne čase, te informacije pa dajo javnosti na voljo kot odprte podatke.

Predlog spremembe    143

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Komisija je pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 34 v zvezi s podrobnimi kategorijami podatkov, ki se beležijo v skladu z odstavkom 2, na področju informacij in postopkov ter služb za pomoč in reševanje težav, do katerih vodijo povezave na digitalnem portalu.

3.  Komisija je pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 34 v zvezi s podrobnimi kategorijami podatkov, ki se beležijo v skladu z odstavkoma 1 in 2, na področju informacij in postopkov ter služb za pomoč in reševanje težav, do katerih vodijo povezave na digitalnem portalu, in v zvezi s standardizirano obliko za zbiranje podatkov v skladu z odstavkom 1.

Predlog spremembe    144

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Da bi Komisija od uporabnikov pridobila neposredne informacije o zadovoljstvu s storitvami digitalnega portala, na portalu zagotovi uporabniku prijazno orodje, ki takoj po uporabi storitev iz člena 2(2) omogoča anonimno oceno kakovosti in razpoložljivosti storitev digitalnega portala in skupnega uporabniškega vmesnika.

1.  Da bi Komisija od uporabnikov pridobila neposredne informacije o zadovoljstvu s storitvami digitalnega portala in razpoložljivimi informacijami, na portalu zagotovi uporabniku prijazno orodje, povezano z možnostjo, da se odgovori s prostim besedilom, ki takoj po uporabi storitev in razpoložljivih informacij iz člena 2(2) omogoča anonimno oceno kakovosti in razpoložljivosti storitev digitalnega portala in razpoložljivih informacij, ki jih vsebuje, ter skupnega uporabniškega vmesnika.

Predlog spremembe    145

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pristojni organi in Komisija na vse spletne strani, ki so del digitalnega portala, vključijo ustrezno povezavo do tega orodja. Pristojni organi sodelujejo s Komisijo in tako orodje vključijo na spletne strani, za katere so odgovorni.

2.  Pristojni organi in Komisija na vseh spletnih straneh, ki so del digitalnega portala, uporabnikom omogočijo dostop do tega orodja. Pristojni organi sodelujejo s Komisijo in tako orodje vključijo na spletne strani, za katere so odgovorni.

Predlog spremembe    146

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Z odstopanjem od odstavka 2 pristojnim organom orodja za povratne informacije uporabnikov iz odstavka 1 ni treba vključiti na svoje spletne strani, povezane z digitalnim portalom, če je na navedenih spletnih straneh za spremljanje kakovosti storitev že na voljo mehanizem za povratne informacije uporabnikov s podobnimi funkcijami kot orodje iz odstavka 1. Pristojni organi zbirajo povratne informacije, prejete z orodjem za povratne informacije uporabnikov, ter jih dajo na voljo Komisiji in nacionalnim koordinatorjem drugih držav članic.

4.  Z odstopanjem od odstavka 2 pristojnim organom orodja za povratne informacije uporabnikov iz odstavka 1 ni treba vključiti na svoje spletne strani, povezane z digitalnim portalom, če je na navedenih spletnih straneh za spremljanje kakovosti storitev že na voljo mehanizem za povratne informacije uporabnikov s podobnimi funkcijami kot orodje iz odstavka 1. V takem primeru pristojni organi zbirajo lastne povratne informacije, prejete z orodjem za povratne informacije uporabnikov, ter jih dajo na voljo Komisiji in nacionalnim koordinatorjem drugih držav članic.

Predlog spremembe    147

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 5a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Komisija prek portala zagotovi povzetek informacij o kakovosti podatkov in storitev, dostopnih prek portala, v skladu s členom 14, in na podlagi statističnih podatkov o uporabnikih iz člena 21(1) in (2) in povratnih informacij uporabnikov iz odstavka (1) tega člena.

Predlog spremembe    148

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  uporabnikom digitalnega portala zagotovi uporabniku prijazno orodje za anonimno sporočanje ovir, ki jih imajo pri uveljavljanju pravic na notranjem trgu;

(a)  uporabnikom digitalnega portala zagotovi uporabniku prijazno orodje za anonimno sporočanje ovir, ki jih imajo pri uveljavljanju pravic na notranjem trgu; uporabniku prijazno orodje vključuje tudi polje za odgovor odprtega tipa, v katerem lahko uporabniki opišejo oviro, s katero so se srečali;

Predlog spremembe    149

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice in Komisija analizirajo in raziščejo izpostavljene težave ter jih, če je le mogoče, ustrezno obravnavajo.

3.  Države članice, Komisija, Evropski parlament in Evropski ekonomsko-socialni odbor analizirajo in raziščejo izpostavljene težave ter jih, če je le mogoče, ustrezno obravnavajo.

Predlog spremembe    150

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 1 – točka da (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  nadzirajo in spremljajo tehnični sistem iz člena 12.

Predlog spremembe    151

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ustanovi se usklajevalna skupina (v nadaljnjem besedilu: usklajevalna skupina za digitalni portal). Sestavljajo jo nacionalni koordinatorji, predseduje pa ji predstavnik Komisije. Usklajevalna skupina za digitalni portal sprejme svoj poslovnik. Komisija zagotovi sekretariat.

Ustanovi se usklajevalna skupina (v nadaljnjem besedilu: usklajevalna skupina za digitalni portal). Sestavljajo jo nacionalni koordinatorji in predstavnik Evropskega parlamenta, predseduje pa ji predstavnik Komisije. Usklajevalna skupina za digitalni portal sprejme svoj poslovnik. Komisija zagotovi sekretariat.

Predlog spremembe    152

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Usklajevalna skupina za digitalni portal podpira delovanje digitalnega portala. Zlasti:

1.  Usklajevalna skupina za digitalni portal podpira izvajanje te uredbe. Zlasti:

Predlog spremembe    153

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 1 – točka aa (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  olajšuje uporabo popolnoma spletnih postopkov in spletnih načinov avtentikacije, identifikacije in podpisa, zlasti kot določa Uredba (EU) št. 910/2014;

Predlog spremembe    154

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  razpravlja o izboljšavah predstavitve informacij na področjih iz Priloge I;

(b)  razpravlja o izboljšavah predstavitve informacij, osredotočenih na uporabnika, na področjih iz Priloge I, zlasti na podlagi statističnih podatkov, zbranih v skladu s členom 21;

Predlog spremembe    155

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 1 – točka ca (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  razpravlja o primerih resnega in stalnega poslabšanja kakovosti storitev, ki jih zagotavljajo države članice, in, če niso bili uvedeni popravni ukrepi, zagotovi mnenja ali priporočila za izboljšanje skladnosti držav članic s to uredbo;

Predlog spremembe    156

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  pomaga Komisiji pri spremljanju skladnosti z zahtevami iz členov 7 do 11 in 13;

(e)  pomaga Komisiji pri spremljanju skladnosti z zahtevami iz členov od 7 do 13;

Predlog spremembe    157

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 1 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ha)  zagotavlja mnenja o postopkih ali organizacijskih ukrepih za olajšanje uporabe načel vgrajene varnosti in vgrajene zasebnosti;

Predlog spremembe    158

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 1 – točka h b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(hb)  pripravlja mnenja in izmenjavo najboljše prakse o podrobni organizaciji, strukturi in označevanju informacij, postopkov in služb za pomoč ali reševanje težav, ki se zagotavljajo prek portala, da se omogoči pravilno delovanje skupnega uporabniškega vmesnika iz člena 15(3);

Predlog spremembe    159

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 1 – točka h c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(hc)  razpravlja o vprašanjih v zvezi z zbiranjem povratnih informacij od uporabnikov in statističnih podatkov iz členov 21, 22 in 23, da se storitve na ravni Unije in nacionalni ravni neprestano izboljšujejo;

Predlog spremembe    160

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 1 – točka i a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ia)  upošteva zbirna poročila iz člena 14(3a);

Predlog spremembe    161

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 1 – točka la (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(la)  si prizadeva za združevanje obstoječih portalov Unije za informacije in reševanje težav;

Predlog spremembe    162

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 1 – točka lb (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(lb)  zagotavlja smernice o dodatnem uradnem jeziku ali jezikih Unije, ki jih morajo nacionalni organi uporabljati poleg uradnega ali nacionalnega jezika ali jezikov v skladu s členi 7(2), 8(3) in 9(2) ter točko (a) člena 11(1); v mnenju usklajevalne skupine se upošteva, kateri jezik ali katere jezike razume največ državljanov in podjetij, ki opravljajo čezmejne dejavnosti.

Predlog spremembe    163

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija sprejme letni delovni program, v katerem so določeni zlasti:

1.  Komisija po posvetovanju z usklajevalno skupino za digitalni portal sprejme letni delovni program, v katerem so določeni zlasti:

Obrazložitev

Bolje odraža notranjo logičnost besedila.

Predlog spremembe    164

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  razvoja in vzdrževanja orodij IT, ki podpirajo izvajanje te uredbe na ravni Unije;

(a)  razvoja in vzdrževanja orodij IT, ki podpirajo izvajanje te uredbe na ravni Unije, vključno z razvojem in vzdrževanjem tehničnega sistema za čezmejno izmenjavo dokazil iz člena 12;

Predlog spremembe    165

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  prevajanja največje možne količine informacij iz člena 2(2)(a) za vsako državo članico in navodil za opravljanje postopkov iz člena 11(1)(a) v uradni jezik Unije, ki ni nacionalni jezik.

(c)  prevajanja največje možne količine informacij, pojasnil in navodil za vsako državo članico, kot je določeno v členih 7, 8(1), 9 in 11(1)(a) v uradni jezik Unije, ki ni nacionalni ali uradni jezik, ali, kjer je primerno, nacionalni ali uradni jeziki. Če države članice stroškov prevodov v uradni jezik Unije, ki ga na splošno razume največje možno število uporabnikov, ne plačujejo iz lastnega proračuna, lahko prevode v ta jezik zahtevajo od Komisije. Prevodi zajemajo zlasti osnovne informacije z vseh področij, naštetih v Prilogi I, in, če je na voljo dovolj proračunskih sredstev, vse dodatne informacije, pojasnila in navodila, navedena v členih 7, 8(1), 9 in 11(1)(a). Države članice zagotovijo povezave do prevedenih informacij v repozitoriju povezav.

Predlog spremembe    166

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 1 – točka 8a (novo)

Uredba (EU) št. 1024/2012

Priloga – točka 12 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  V Prilogi se doda naslednja točka:

 

„12a.  Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov)...“

Predlog spremembe    167

Predlog uredbe

Člen 37 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 2, členi od 4 do 11, člen 12(1) do (6) in (8), člen 13, člen 14, člen 15(1) do (3), člen 16, člen 17, člen 21(1) in (2), člen 22(1) do (4) in člen 23 začnejo veljati [dve leti po začetku veljavnosti te uredbe].

Člen 2, člen 4, člen 6, člen 7, člen 9, člen 12(7), člen 13, člen 14, člen 15(1) do (3), člen 16, člen 17, člen 21(1) in (2), člen 22(1) do (4) in člen 23 začnejo veljati [18 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe]. Člen 5, člen 8, člen 10, člen 11, člen 12(1) do (6) in (8) začnejo veljati [dve leti po začetku veljavnosti te uredbe].

Predlog spremembe    168

Predlog uredbe

Priloga I – Področja informacij v zvezi z državljani – preglednica

Področje

INFORMACIJE O PRAVICAH, OBVEZNOSTIH IN PRAVILIH

Potovanje v Uniji

•  dokumenti, ki jih morajo predložiti državljani Unije, njihovi družinski člani, ki niso državljani Unije, mladoletniki, ki potujejo sami, in državljani držav zunaj Unije, ko prečkajo meje znotraj Unije (osebni dokument, vizum, potni list)

 

•  pravice in obveznosti potnikov, ki v Unijo in iz nje potujejo z letalom, vlakom, ladjo ali avtobusom, in tistih, ki kupijo paketna potovanja in povezane potovalne aranžmaje

 

•  pomoč potnikom z zmanjšano gibljivostjo, ki potujejo v Unijo ali iz nje

 

•  prevoz živali, rastlin, alkohola, tobaka, cigaret in drugega blaga med potovanjem v Uniji

 

•  govorni klici ter pošiljanje in prejemanje elektronskih sporočil in podatkov znotraj Unije

Delo in upokojitev v Uniji

•  iskanje zaposlitve v drugi državi članici

 

•  zaposlitev v drugi državi članici

 

•  priznavanje kvalifikacij za zaposlitev v drugi državi članici

 

•  obdavčenje v drugi državi članici

 

•  pogoji zaposlovanja (vključno z delovnim časom, plačanim dopustom, pravicami do letnega dopusta, pravicami in obveznostmi glede nadurnega dela, zdravstvenimi pregledi, prenehanjem pogodb, odpovedjo in odpuščanji)

 

•  enaka obravnava (pravila, ki prepovedujejo diskriminacijo na delovnem mestu, enako plačilo za moške in ženske, enako plačilo za zaposlene s pogodbami o zaposlitvi za določen/nedoločen čas)

 

•  obveznosti na področju zdravja in varnosti v zvezi z različnimi vrstami dejavnosti

 

•  pravice in obveznosti na področju socialne varnosti v Uniji, vključno s pravicami in obveznostmi v zvezi s prejemanjem pokojnin

Vozila v Uniji

•  začasna ali stalna preselitev motornega vozila v drugo državo članico

 

•  pridobitev in podaljšanje vozniškega dovoljenja

 

•  sklenitev obveznega avtomobilskega zavarovanja

 

•  nakup in prodaja motornega vozila v drugi državi članici

 

•  najem motornega vozila

 

•  nacionalni prometni predpisi in zahteve za voznike

Prebivanje v drugi državi članici

•  začasna ali stalna preselitev v drugo državo članico

 

•  udeležba na lokalnih volitvah in volitvah v Evropski parlament

 

•  zahteve za dovoljenja za prebivanje državljanov Unije in njihovih družinskih članov, vključno z družinskimi člani, ki niso državljani Unije

Izobraževanje ali pripravništvo v drugi državi članici

•  šolanje v drugi državi članici

 

•  visokošolsko izobraževanje v drugi državi članici

 

•  prostovoljno delo v drugi državi članici

 

•  pripravništva v drugi državi članici

 

•  izvajanje raziskav v drugi državi članici v okviru izobraževalnega programa

Zdravstveno varstvo

•  zdravljenje v drugi državi članici

 

•  spletni ali osebni nakup predpisanih farmacevtskih izdelkov v državi članici, ki ni država članica, v kateri je bil izdan recept

Čezmejne družinskopravne pravice, obveznosti in pravila

•  rojstvo, skrbništvo za mladoletne otroke, starševske odgovornosti, preživninske obveznosti v zvezi z otroki v družinah v čezmejnem položaju

 

•  pari, ki imajo različno državljanstvo (sklenitev zakonske zveze, ločitev, razveza zakonske zveze, pravice v premoženjskih razmerjih med zakoncema, pravice zunajzakonskih partnerjev)

 

•  pravice v zvezi z dedovanjem v drugi državi članici

Potrošniki v čezmejnih položajih

•  spletni ali osebni nakup blaga in storitev (vključno s finančnimi storitvami) iz druge države članice

 

•  odprt bančni račun v drugi državi članici

 

•  komunalni priključki, kot so plinski, električni, vodovodni, telekomunikacijski in internetni priključki

 

•  plačila, vključno z bančnimi nakazili, zamude pri čezmejnih plačilih

 

•  pravice potrošnikov ter jamstva v zvezi z nakupom blaga in storitev

 

Predlog spremembe

Področje

INFORMACIJE O PRAVICAH, OBVEZNOSTIH IN PRAVILIH

Potovanje v Uniji

•  dokumenti, ki jih morajo predložiti državljani Unije, njihovi družinski člani, ki niso državljani Unije, mladoletniki, ki potujejo sami, in državljani držav zunaj Unije, ko prečkajo meje znotraj Unije (osebni dokument, vizum, potni list)

 

•  pravice in obveznosti potnikov, ki v Unijo in iz nje potujejo z letalom, vlakom, ladjo ali avtobusom, in tistih, ki kupijo paketna potovanja in povezane potovalne aranžmaje

 

•  pomoč potnikom z zmanjšano gibljivostjo, ki potujejo v Unijo ali iz nje

 

•  prevoz živali, rastlin, alkohola, tobaka, cigaret in drugega blaga med potovanjem v Uniji

 

•  govorni klici ter pošiljanje in prejemanje elektronskih sporočil in podatkov znotraj Unije

Delo in upokojitev v Uniji

•  iskanje zaposlitve v drugi državi članici

 

•  zaposlitev v drugi državi članici

 

•  priznavanje kvalifikacij za zaposlitev v drugi državi članici

 

•  obdavčenje v drugi državi članici

 

  predpisi o odgovornosti in obveznem zavarovanju v drugi državi članici

 

•  pogoji zaposlovanja (vključno z delovnim časom, plačanim dopustom, pravicami do letnega dopusta, pravicami in obveznostmi glede nadurnega dela, zdravstvenimi pregledi, prenehanjem pogodb, odpovedjo in odpuščanji)

 

•  pogoji za zaposlitev in socialne pravice napotenih delavcev

 

•  enaka obravnava (pravila, ki prepovedujejo diskriminacijo na delovnem mestu, enako plačilo za moške in ženske, enako plačilo za zaposlene s pogodbami o zaposlitvi za določen/nedoločen čas)

 

•  obveznosti na področju zdravja in varnosti v zvezi z različnimi vrstami dejavnosti

 

•  pravice in obveznosti na področju socialne varnosti v Uniji, vključno s pravicami in obveznostmi v zvezi s prejemanjem pokojnin

Vozila v Uniji

•  začasna ali stalna preselitev motornega vozila v drugo državo članico

 

•  pridobitev in podaljšanje vozniškega dovoljenja

 

•  sklenitev obveznega avtomobilskega zavarovanja

 

•  nakup in prodaja motornega vozila v drugi državi članici

 

•  najem motornega vozila

 

•  nacionalni prometni predpisi in zahteve za voznike, na primer cestninske in emisijske nalepke za začasno ali stalno prebivanje v drugi državi članici

Prebivanje v drugi državi članici

•  začasna ali stalna preselitev v drugo državo članico

 

•  nakup, prodaja in obdavčitev nepremičnin v drugi državi članici, vključno s pravicami in obveznostmi, povezanimi z lastništvom in rabo nepremičnin

 

•  udeležba na lokalnih volitvah in volitvah v Evropski parlament

 

•  zahteve za dovoljenja za prebivanje državljanov Unije in njihovih družinskih članov, vključno z družinskimi člani, ki niso državljani Unije

 

•  zahteve za naturalizacijo rezidentov, ki prebivajo v drugi državi članici

 

•  obveznosti v primeru smrti in repatriacije posmrtnih ostankov

Izobraževanje ali pripravništvo v drugi državi članici

•  obiskovanje jasli, vrtca in šole v drugi državi članici

 

•  visokošolsko izobraževanje v drugi državi članici

 

  obiskovanje centra za izobraževanje odraslih v drugi državi članici

 

•  priznavanje poklicnega izobraževanja in usposabljanja

 

•  prostovoljno delo v drugi državi članici

 

•  pripravništva v drugi državi članici

 

•  izvajanje raziskav v drugi državi članici v okviru izobraževalnega programa

 

 

Zdravstveno varstvo

•  zdravljenje v drugi državi članici

 

•  spletni ali osebni nakup predpisanih farmacevtskih izdelkov v državi članici, ki ni država članica, v kateri je bil izdan recept

 

  zdravstveno zavarovanje v drugi državi članici, vključno z možnostjo, da se zaprosi za evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja

 

•  javni preventivni zdravstveni programi

 

  številke za klic v sili

 

  selitev v dom starejših občanov

Čezmejne družinskopravne pravice, obveznosti in pravila

•  rojstvo, skrbništvo za mladoletne otroke, starševske odgovornosti, nadomestno starševstvo in posvojitev, vključno z enostransko posvojitvijo otroka partnerja, preživninske obveznosti v zvezi z otroki v družinah v čezmejnem položaju

 

•  pari, ki imajo različno državljanstvo, brez diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti (sklenitev zakonske zveze, civilnega ali registriranega partnerstva, ločitev, razveza zakonske zveze, pravice v premoženjskih razmerjih med zakoncema, pravice zunajzakonskih partnerjev)

 

•  pravice in obveznosti v zvezi z dedovanjem v drugi državi članici, vključno z davčnimi pravili

 

•  pravne posledice pri mednarodnih starševskih ugrabitvah otrok in s tem povezane pravice

Pravice potrošnikov

•  spletni ali osebni nakup ali najem blaga, digitalnih vsebin, nepremičnin ali storitev (vključno s finančnimi storitvami) iz druge države članice

 

•  odprt bančni račun v drugi državi članici

 

•  komunalni priključki, kot so plinski, električni, vodovodni priključek, odvoz smeti, telekomunikacijski in internetni priključki

 

•  plačila, vključno z bančnimi nakazili, zamude pri čezmejnih plačilih

 

•  pravice potrošnikov ter jamstva v zvezi z nakupom blaga in storitev

 

  pravna sredstva, nadomestilo škode in sodni postopek za potrošnike

 

  varnost proizvodov

 

 

Pravice državljanov in rezidentov

•  vlaganje upravnih in sodnih zahtevkov na nacionalni ravni in ravni Unije

 

•  priznavanje spola

Varstvo osebnih podatkov

•  izvajanje pravic posameznikov, na katere se podatki nanašajo, v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 in zlasti tistih iz oddelkov 2 do 4 uredbe glede informacij in dostopa do osebnih podatkov, njihovega popravka in izbrisa ter ugovora.

Predlog spremembe    169

Predlog uredbe

Priloga I – Področja informacij v zvezi s podjetji – preglednica

Področje

INFORMACIJE O PRAVICAH, OBVEZNOSTIH IN PRAVILIH

Ustanovitev, vodenje in zaprtje podjetja

•  registracija podjetja (postopki registracije in pravne oblike poslovanja)

 

•  pravice intelektualne lastnine (vložitev patentne prijave, registracija blagovne znamke, risbe ali modela, pridobitev dovoljenja za razmnoževanje)

 

•  poštenost in preglednost poslovnih praks, vključno s pravicami potrošnikov ter jamstvi v zvezi s prodajo blaga in storitev

 

•  zagotavljanje spletnih storitev za čezmejna plačila pri prodaji blaga in storitev na spletu

 

•  pravice in obveznosti, ki izhajajo iz pogodbenega prava, vključno z zamudnimi obrestmi

 

•  postopek zaradi insolventnosti in likvidacija podjetij

 

•  kreditno zavarovanje

 

•  združitve podjetij ali prodaja podjetja

Zaposleni

•  pogoji zaposlovanja (vključno z delovnim časom, plačanim dopustom, pravicami do letnega dopusta, pravicami in obveznostmi glede nadurnega dela, zdravstvenimi pregledi, prenehanjem pogodb, odpovedjo in odpuščanji)

 

•  pravice in obveznosti na področju socialne varnosti v Uniji (registracija delodajalca, registracija zaposlenih, obvestilo o izteku pogodbe zaposlenega, plačevanje socialnih prispevkov, pravice in obveznosti v zvezi s pokojninami)

 

•  zaposlovanje delavcev iz drugih držav članic (napotitev delavcev, pravila o svobodi opravljanja storitev, zahteve glede stalnega prebivališča delavcev)

 

•  enaka obravnava (pravila, ki prepovedujejo diskriminacijo na delovnem mestu, enako plačilo za moške in ženske, enako plačilo za zaposlene s pogodbami o zaposlitvi za določen/nedoločen čas)

 

•  pravila o zastopanju zaposlenih

Davki

•  DDV: informacije o splošnih pravilih, stopnjah in oprostitvah, registracija za namene DDV in plačevanje DDV, pridobitev vračila

 

•  trošarine: informacije o splošnih pravilih, stopnjah in oprostitvah

 

•  drugi davki: plačevanje, stopnje

Blago

•  pridobitev oznake CE

 

•  opredelitev veljavnih standardov, tehničnih specifikacij in certifikacija izdelkov

 

•  vzajemno priznavanje izdelkov, za katere specifikacije Unije ne veljajo

 

•  zahteve glede razvrščanja, označevanja in pakiranja nevarnih kemikalij

 

•  prodaja na daljavo/prodaja zunaj poslovnih prostorov: informacije, ki jih je treba vnaprej zagotoviti strankam, pisna potrditev pogodbe, odstop od pogodbe, dobava blaga, druge posebne obveznosti

 

•  zdelki z napako: pravice in jamstva za potrošnike, odgovornosti po prodaji, pravna sredstva, ki so na voljo oškodovancu

 

•  certificiranje, oznake (EMAS, energijske nalepke, okoljsko primerna zasnova, znak EU za okolje)

 

•  recikliranje in ravnanje z odpadki

Storitve

•  pridobitev licenc, odobritev ali dovoljenj za ustanovitev podjetja

 

•  obveščanje organov o čezmejnih dejavnostih

 

•  priznavanje poklicnih kvalifikacij

Financiranje podjetja

•  pridobitev dostopa do financiranja na ravni Unije, vključno s programi financiranja in nepovratnimi sredstvi Unije za podjetja

 

•  pridobitev dostopa do financiranja na nacionalni ravni

 

•  pobude, namenjene podjetnikom (izmenjave za nove podjetnike, programi mentorstva itd.)

Javna naročila

•  sodelovanje na javnih razpisih: pravila in postopki

 

•  predložitev ponudbe prek spleta v okviru javnega razpisa

 

•  sporočanje nepravilnosti v zvezi s postopkom javnega razpisa

Varnost in zdravje pri delu

•  obveznosti na področju zdravja in varnosti v zvezi z različnimi vrstami dejavnosti, vključno s preprečevanjem tveganj, obveščanjem in usposabljanjem

 

Predlog spremembe

Področje

INFORMACIJE O PRAVICAH, OBVEZNOSTIH IN PRAVILIH

Ustanovitev, vodenje in zaprtje podjetja

•  registracija, sprememba ali zaprtje podjetja (postopki registracije in pravne oblike poslovanja)

 

  selitev podjetja v drugo državo članico

 

•  pravice intelektualne lastnine (vložitev patentne prijave, registracija blagovne znamke, risbe ali modela, pridobitev dovoljenja za razmnoževanje, veljavne izjeme)

 

•  poštenost in preglednost poslovnih praks, vključno s pravicami potrošnikov ter jamstvi v zvezi s prodajo blaga in storitev

 

•  zagotavljanje spletnih storitev za čezmejna plačila pri prodaji blaga in storitev na spletu

 

•  pravice in obveznosti, ki izhajajo iz pogodbenega prava, vključno z zamudnimi obrestmi

 

•  postopek zaradi insolventnosti in likvidacija podjetij

 

•  kreditno zavarovanje

 

•  združitve podjetij ali prodaja podjetja

 

•  odgovornost uprave

Zaposleni

•  pogoji zaposlovanja (vključno z delovnim časom, plačanim dopustom, pravicami do letnega dopusta, pravicami in obveznostmi glede nadurnega dela, zdravstvenimi pregledi, prenehanjem pogodb, odpovedjo in odpuščanji)

 

•  pravice in obveznosti na področju socialne varnosti v Uniji (registracija delodajalca, registracija zaposlenih, obvestilo o izteku pogodbe zaposlenega, plačevanje socialnih prispevkov, pravice in obveznosti v zvezi s pokojninami)

 

•  zaposlovanje delavcev iz drugih držav članic (napotitev delavcev, pravila o svobodi opravljanja storitev, zahteve glede stalnega prebivališča delavcev)

 

•  enaka obravnava (pravila, ki prepovedujejo diskriminacijo na delovnem mestu, enako plačilo za moške in ženske, enako plačilo za zaposlene s pogodbami o zaposlitvi za določen/nedoločen čas)

 

•  pravila o zastopanju zaposlenih

Davki

•  DDV: informacije o splošnih pravilih, stopnjah in oprostitvah, registracija za namene DDV in plačevanje DDV, pridobitev vračila

 

•  trošarine: informacije o splošnih pravilih, stopnjah in oprostitvah

 

•  carine in drugi davki in dajatve ob uvozu, carinski postopki ob uvozu in izvozu

 

•  drugi davki: plačevanje, stopnje, davčna napoved

Blago

•  pridobitev oznake CE in zahteve za proizvode

 

•  opredelitev veljavnih standardov, tehničnih specifikacij in certifikacija izdelkov

 

•  vzajemno priznavanje izdelkov, za katere specifikacije Unije ne veljajo

 

•  zahteve glede razvrščanja, označevanja in pakiranja nevarnih kemikalij

 

•  prodaja na daljavo/prodaja zunaj poslovnih prostorov: informacije, ki jih je treba vnaprej zagotoviti strankam, pisna potrditev pogodbe, odstop od pogodbe, dobava blaga, druge posebne obveznosti

 

•  izdelki z napako: pravice in jamstva za potrošnike, odgovornosti po prodaji, pravna sredstva, ki so na voljo oškodovancu

 

•  certificiranje, oznake (EMAS, energijske nalepke, okoljsko primerna zasnova, znak EU za okolje)

 

•  recikliranje in ravnanje z odpadki

Storitve

•  pridobitev licenc, odobritev ali dovoljenj za ustanovitev podjetja

 

•  obveščanje organov o čezmejnih dejavnostih

 

•  priznavanje poklicnih kvalifikacij, poklicno izobraževanje in usposabljanje

Financiranje podjetja

•  pridobitev dostopa do financiranja na ravni Unije, vključno s programi financiranja in nepovratnimi sredstvi Unije za podjetja

 

•  pridobitev dostopa do financiranja na nacionalni ravni

 

•  pobude, namenjene podjetnikom (izmenjave za nove podjetnike, programi mentorstva itd.)

Javna naročila

•  sodelovanje na javnih razpisih: pravila in postopki

 

•  predložitev ponudbe prek spleta v okviru javnega razpisa

 

•  sporočanje nepravilnosti v zvezi s postopkom javnega razpisa

Varnost in zdravje pri delu

•  obveznosti na področju zdravja in varnosti v zvezi z različnimi vrstami dejavnosti, vključno s preprečevanjem tveganj, obveščanjem in usposabljanjem

Predlog spremembe    170

Predlog uredbe

PRILOGA II – preglednica

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Življenjski dogodki

Postopki

Pričakovani rezultat

Rojstvo

vložitev prošnje za izdajo rojstnega lista

rojstni list

Študij

vložitev prošnje za štipendijo javne institucije

odločitev o prošnji za štipendijo

Delo

prijava v sistem socialnega varstva

obvestilo o prejemu

 

vložitev prošnje za priznanje diplome

odločitev o prošnji za priznanje

Selitev

prijava spremembe naslova

potrditev vpisa novega naslova

 

vložitev prošnje za izdajo/podaljšanje osebne izkaznice ali potnega lista

izdaja ali podaljšanje osebne izkaznice ali potnega lista

 

registracija motornega vozila

potrdilo o registraciji

Upokojitev

vložitev zahtevkov za pokojnino in dajatve za predčasno upokojitev v okviru javnih ali poljavnih sistemov

odločitev o zahtevku za pokojnino ali dajatve predčasne upokojitve

Ustanovitev podjetja

splošna registracija poslovne dejavnosti, razen postopkov v zvezi z ustanovitvijo družb ali podjetij v smislu drugega odstavka člena 54 PDEU

potrditev dokončanja vseh korakov, potrebnih za začetek poslovanja podjetja

 

registracija delodajalca (fizične osebe) v okviru javnih ali poljavnih sistemov zavarovanja in pokojninskega zavarovanja

registrska številka v evidenci socialnih zavarovanj

 

registracija zaposlenih v okviru javnih ali poljavnih sistemov zavarovanja in pokojninskega zavarovanja

registrska številka v evidenci socialnih zavarovanj

Poslovanje

obvestilo sistemom socialne varnosti o izteku pogodbe z zaposlenim

potrditev prejema priglasitve

 

plačilo socialnih prispevkov za zaposlene

potrdilo o plačilu ali druga oblika potrdila o plačilu socialnih prispevkov za zaposlene

 

Predlog spremembe

Življenjski dogodki

Postopki

Pričakovani rezultat

Rojstvo

vložitev prošnje za izdajo rojstnega lista

Rojstni list ali potrdilo o vpisu v rojstno matično knjigo

Prebivanje

vložitev prošnje za potrdilo o prebivališču ali prošnje za izdajo in podaljšanje dovoljenja za prebivanje

potrdilo o registraciji in prebivališču ali izdaja ali podaljšanje dovoljenja za prebivanje

Študij

vložitev prošnje za štipendijo javnega organa ali institucije

odločitev o prošnji za štipendijo

 

vpis na javni visokošolski zavod

odločitev o vpisu

 

vložitev prošnje pri javnem organu ali zavodu za izdajo potrdila o diplomi in potrdila o usposobljenosti

kopija diplome ali potrdila o usposobljenosti

Delo

prijava v sistem socialnega varstva

obvestilo o prejemu

 

vložitev prošnje za priznanje poklicnih kvalifikacij

odločitev o prošnji za priznanje

 

vložitev prošnje za priznanje diplome

odločitev o prošnji za priznanje

 

prijava dohodnine

potrditev prejema dohodninske napovedi

Selitev

prijava spremembe naslova

potrditev vpisa novega naslova in odjava prejšnjega naslova

 

vložitev prošnje za izdajo/podaljšanje osebne izkaznice ali potnega lista

izdaja ali podaljšanje osebne izkaznice ali potnega lista

 

registracija motornega vozila

potrdilo o registraciji

 

pridobitev vinjete ali emisijske nalepke, ki jo izda javni organ ali institucija

prejem vinjete ali emisijske nalepke

Upokojitev

vložitev zahtevkov za pokojnino in prejemke za predčasno upokojitev v okviru javnih ali poljavnih sistemov

odločitev o zahtevku za pokojnino ali prejemke za predčasno upokojitev

 

prošnja za prejem informacij o stanju na pokojninskem računu v okviru javnih ali poljavnih sistemov

obvestilo o stanju na pokojninskem računu

Ustanovitev podjetja

priglasitev poslovne dejavnosti, dovoljenja za poslovno dejavnost, spremembe in prenehanje poslovne dejavnosti, kadar ne gre za nesolventnost ali stečaj, razen postopkov v zvezi z ustanovitvijo družb ali podjetij v smislu drugega odstavka člena 54 PDEU, in registracija poslovne dejavnosti v poslovnem registru.

potrditev registracije sprememb poslovne dejavnosti

 

registracija za DDV

registracijsko številka za DDV

 

registracija zavezanca za dohodnino

davčna številka

 

registracija delodajalca (fizične osebe) v okviru javnih ali poljavnih sistemov zavarovanja in pokojninskega zavarovanja

registrska številka socialnega zavarovanja (ali drugo potrdilo o registraciji)

 

registracija zaposlenih v okviru javnih ali poljavnih sistemov zavarovanja in pokojninskega zavarovanja

registrska številka socialnega zavarovanja (ali drugo potrdilo o registraciji)

 

obračun DDV

prejem obračuna DDV

 

napoved za odmero davka od dohodkov pravnih oseb

potrditev prejema prijave

Poslovanje

obvestilo sistemom socialne varnosti o izteku pogodbe z zaposlenim

potrditev prejema priglasitve

 

plačilo socialnih prispevkov za zaposlene

potrdilo o plačilu ali druga oblika potrdila o plačilu socialnih prispevkov za zaposlene

 

priglasitev prenehanja dejavnosti, za katero se plačuje DDV

potrditev prejema priglasitve

Predlog spremembe    171

Predlog uredbe

Priloga III – točka 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a)  Nadzorni organi za varstvo podatkov

Predlog spremembe    172

Predlog uredbe

Priloga III – točka 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7b)  Prostovoljne službe za pomoč in reševanje težav, ki jih zagotavljajo pristojni organi, Komisija ali organi, uradi in agencije Unije ali zasebni in polzasebni subjekti, če te službe izpolnjujejo merila glede kakovosti, določena v tej uredbi

(1)

Še ni objavljeno v Uradnem listu.


OBRAZLOŽITEV

I. Uvod

Oblikovanje bolj poglobljenega in pravičnejšega notranjega trga za državljane in podjetja je poleg razvoja enotnega digitalnega trga ena od desetih prednostnih nalog Junckerjeve Komisije. V zvezi s tem ta pobuda prinaša ključno ukrepanje, ki naj bi državljanom in podjetjem pomagalo, da popolnoma izkoristijo prednosti novih digitalnih orodij in strategij e-uprave pri potovanjih, delu in študiju ali izvajanju poslovne dejavnosti v kateri koli državi članici EU.

Žal se državljani, ki se želijo preseliti, študirati ali živeti v drugi državi članici EU, in podjetja, ki želijo v njej prodajati izdelke ali opravljati storitve, še vedno srečujejo s precejšnjimi ovirami. Iskanje pomembnih, točnih in razumljivih informacij na spletu o vsakodnevnih dejavnostih ter možnost dostopanja do nacionalnih upravnih postopkov na spletu in njihovega izvajanja je pogosto zapleteno, dolgotrajno in drago, če je sploh izvedljivo. S temi težavami se lahko srečujejo tudi državljani ene države članice, ki živijo v drugi državi in poskušajo dostopati do postopkov v svoji državi članici izvora. Evropa in države članice potrebujejo močnejše spodbude za sprejemanje bolj ambicioznih čezmejnih in nacionalnih strategij e-uprave, tako da lahko državljani in podjetja EU v celoti izkoristijo razpoložljive tehnološke dosežke.

Nova pobuda, predlagana v tej uredbi, naj bi se odzvala na vse večjo potrebo Evrope po odprti, učinkoviti in vključujoči javni upravi, osredotočeni na ambiciozne pristope na področju e-uprave, ki zagotavljajo brezmejne, prilagojene, uporabniku prijazne, vseobsežne digitalne javne storitve. V uredbi je predlagana vzpostavitev centralizirane enotne kontaktne točke, tj. enotnega digitalnega portala, ki bi državljanom in podjetjem EU omogočil dostop do vseh informacij, potrebnih za uveljavljanje njihovih pravic do prostega gibanja v EU. Prav tako zagotavlja nediskriminatoren in popoln dostop do spletnih postopkov (če je postopek na voljo državljanom določene države članice, bi moral biti dostopen tudi uporabnikom iz drugih držav članic) ter služb za pomoč in reševanje težav. Poleg tega državam članicam nalaga obveznost omogočanja popolnega spletnega dostopa do najpomembnejših postopkov ter postopkov, ki jih državljani in podjetja najpogosteje uporabljajo.

II. Priprava predloga

Predlog temelji na obsežnih posvetovanjih z deležniki in oceni učnika. Posvetovanje je vključevalo namensko delavnico za zainteresirane strani, spletno javno posvetovanje, srečanja s predstavniki zainteresiranih strani in izmenjave mnenj z državami članicami. Glavne ugotovitve posvetovanja so, da je treba obravnavati količino in kakovost razpoložljivih informacij v zvezi z enotnim trgom, e-postopkov in služb za pomoč. Cilji pobude imajo široko podporo, zainteresirane strani pa kažejo veliko zanimanja za uspešno izvajanje.

Predlog temelji na oceni učinka, ki je pokazala, da je najboljša možnost zagotoviti usklajen pristop EU, ki omogoča iskanje informacij, postopkov in služb za pomoč prek iskalnika EU. Države članice bodo same upravljale vsebino in temeljne zahteve nacionalnih predpisov in obveznosti. To se dopolni z jasnimi in izvršljivimi merili kakovosti ter ključnimi postopki, dostopnimi na spletu.

III. Stališče poročevalke

Poročevalka na splošno podpira splošne cilje predloga Komisije, katerega namen je vzpostaviti enotno digitalno kontaktno točko, ki bi državljanom in podjetjem zagotovila visokokakovostne informacije in dostop do spletnih upravnih postopkov ter služb za pomoč.

Internet in digitalne tehnologije spreminjajo način življenja, dela, študija, poslovanja in potovanja ljudi in podjetij. Zato poročevalka podpira zamisel, da bi se EU in države članice osredotočile na digitalizacijo svojih uprav, da bi državljanom zagotovile dostop do nekaterih bistvenih upravnih postopkov, informacij in pravnih sredstev v spletni obliki in v vsaj enem dodatnem tujem jeziku poleg svojih nacionalnih ali uradnih jezikov. Nediskriminatoren dostop do teh informacij in postopkov prek spleta je pomemben tudi zato, da lahko državljani uveljavljajo svoje pravice na notranjem trgu.

Hkrati pa je poročevalka opredelila več vprašanj, o katerih je treba še naprej razpravljati ali jih dodatno pojasniti. Poročevalka bo najprej obravnavala mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov, ki vsebuje pripombe in priporočila o boljši zaščiti pravice do zasebnosti in varstva osebnih podatkov v predlagani uredbi. Kot drugo poročevalka predlaga številne izboljšave v zvezi s zahtevami glede kakovosti na področju informacij, spletnih postopkov ter služb za pomoč in reševanje težav. Kot tretje poročevalka predlaga dodatne določbe, ki pojasnjujejo zahteve glede dostopa do spletnih postopkov. Nazadnje poročevalka izraža podporo spremembam, ki jih je uvedla uredba IMI.

1. Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov – načelo „samo enkrat“

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov se izdaja na posebno zahtevo tako Komisije kot Parlamenta na podlagi člena 28(2) Uredbe 45/2001. Mnenje vsebuje priporočila v zvezi z izvajanjem načela „samo enkrat“, katerega cilj je zagotoviti, da se od državljanov in podjetij zahteva, da iste informacije javni upravi predložijo le enkrat, nato pa se lahko ponovno uporabijo.

Poročevalka podpira priporočila, obravnavana v mnenju Evropskega nadzornika za varstvo podatkov, in poudarja, da je treba za zagotovitev uspešnega izvajanja načela „samo enkrat“ po celotni EU in za omogočanje zakonite čezmejne izmenjave podatkov to načelo izvajati v skladu z ustreznimi načeli o varstvu podatkov. Poročevalka podpira tudi prizadevanja za zagotovitev, da posamezniki ohranijo nadzor nad svojimi osebnimi podatki, vključno z zahtevo po „izrecni zahtevi uporabnika“ pred morebitnim prenosom dokazil med pristojnimi organi in z možnostjo, da uporabnik predhodno pregleda dokazila, ki se izmenjujejo.

Vendar pa poročevalka meni, da je treba nekatere elemente dodatno pojasniti. V zvezi s tem je poročevalka pripravila priporočila o številnih vprašanjih, pri čemer se je osredotočila na pravno podlago za čezmejno izmenjavo dokazil, načelo omejitve namena in obseg načela „samo enkrat“ ter praktične pomisleke v zvezi z nadzorom s strani uporabnikov. Ključna priporočila poročevalke vključujejo pojasnilo, da predlog ne zagotavlja pravne podlage za uporabo tehničnega sistema za izmenjavo informacij za namene, ki niso opredeljeni v štirih navedenih direktivah ali sicer predvideni v veljavni zakonodaji EU ali nacionalni zakonodaji. Predlog nima namena omejiti načela omejitve namena iz Splošne uredbe o varstvu podatkov.

2. Zahteve glede kakovosti v zvezi z informacijami, spletnimi postopki ter službami za pomoč in reševanje težav

V zvezi z zahtevami glede kakovosti poročevalka podpira splošni pristop Komisije. Poudarja, da je kakovost enotnega digitalnega portala odvisna od kakovosti evropskih in nacionalnih storitev, ki se zagotavljajo prek portala. Da bi enotni digitalni portal izpolnil potrebe uporabnikov, bi bilo treba določiti visoke standarde kakovosti glede informacij, spletnih postopkov ter služb za pomoč in reševanje težav. Slabe izkušnje s spletnimi informacijami in storitvami na evropski in nacionalni ravni lahko privedejo do negativnega dojemanja enotnega digitalnega portala.

Zato predlaga številne izboljšave sedanjega osnutka, da se okrepijo zahteve glede kakovosti. V skladu s priporočili poročevalke je treba zagotoviti, da so informacije enostavno razumljive, da bo lahko čim večje število uporabnikov izkoristilo informacije in storitve, predvidene v tej uredbi. Poročevalka v zvezi s tem predlaga vrsto sprememb, ki bodo zagotovile, da bodo nacionalne spletne strani in spletne strani Unije s področja predloga dostopne tudi uporabnikom invalidom. Poročevalka tudi predlaga, da je treba določiti sklop zahtev glede kakovosti za skupni uporabniški vmesnik, ki ga podpira Komisija. Komisija in nacionalni koordinatorji bi morali prek usklajevalne skupine spremljati skladnost z merili kakovosti in imeti možnost, da storitev v primeru resnega in trajnega poslabšanja začasno odstranijo s portala ali v skrajnem primeru obravnavajo kazni ali skupne ukrepe z državami članicami za izboljšanje ali odpravo napak storitve.

3. Dostop do spletnih postopkov

Poročevalka je člen 5(1) prestavila v člen 11. Sprememba je potrebna, da se pojasni razlika med spletnimi postopki iz člena 5 in člena 11. Spletni postopki iz Priloge II v zvezi s členom 5 bodo za države članice obvezni. Zato morajo države članice zagotoviti, da so postopki iz člena 5 v celoti na voljo prek spleta in dostopni vsem uporabnikom. Poleg tega poročevalka pojasnjuje, kaj pomeni popolnoma spletni postopek in katere postopke je treba zajeti v Prilogi II. Po mnenju poročevalke je pomembno poudariti, da ta uredba ne bo vplivala na temeljne določbe v obstoječih predpisih v zakonodaji Unije in/ali nacionalni zakonodaji in da bodo države članice še naprej organizirale svoje nacionalne službe in postopke na način, ki ustreza njihovim nacionalnim potrebam.

Na drugi strani pa člen 11 zagotavlja, da morajo države članice, ki ponujajo določene postopke svojim nacionalnim državljanom, te postopke na nediskriminatoren način zagotoviti tudi čezmejnim uporabnikom, tako da lahko ti uveljavljajo svoje pravice iz zakonodaje Unije na notranjem trgu ter izpolnijo te obveznosti in pravila. Poročevalka podpira ta cilj, vendar dodatno poudarja, da bi morale biti tehnične zahteve, ki se uporabljajo za čezmejne uporabnike, možne tudi za nacionalne uporabnike v skladu z nacionalnimi postopki in zahtevami.

4. Revizija uredbe IMI

Poročevalka se strinja s predlaganimi spremembami uredbe IMI, s katero se potrjujejo in posodabljajo določbe o mehanizmu usklajenega nadzora, ki je predviden za IMI in bi tudi Evropskemu odboru za varstvo podatkov omogočil, da izkoristi tehnične možnosti, ki jih IMI zagotavlja za izmenjavo informacij v okviru Splošne uredbe o varstvu podatkov. Evropski nadzornik za varstvo podatkov v zvezi s predlogi sprememb uredbe IMI priporoča, da se Splošna uredba o varstvu podatkov doda k Prilogi uredbe IMI, da se omogoči morebitna uporaba IMI za namene varstva podatkov.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Vzpostavitev enotnega digitalnega portala za zagotavljanje informacij, postopkov, pomoči in storitev reševanja težav

Referenčni dokumenti

COM(2017)0256 – C8-0141/2017 – 2017/0086(COD)

Datum predložitve EP

2.5.2017

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

12.6.2017

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

12.6.2017

LIBE

12.6.2017

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

ITRE

30.5.2017

LIBE

5.2.2018

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Marlene Mizzi

30.5.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

11.10.2017

21.11.2017

22.1.2018

21.2.2018

Datum sprejetja

22.2.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

33

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Marco Zullo

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Lucy Anderson, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Kaja Kallas, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Ulrike Trebesius, Lambert van Nistelrooij

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Gabriel Mato, Flavio Zanonato, Jaromír Štětina

Datum predložitve

6.3.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

33

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

PPE

 

 

 

S&D

 

Verts/ALE

Kaja Kallas, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Ulrike Trebesius

Marco Zullo

Dennis de Jong

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Antonio López-Istúriz White, Gabriel Mato, Andreas Schwab, Jaromir Stetina, Adam Szejnfeld, Róza Gräfin von Thun und Hoheinstein, Mihai Turcanu, Lambert van Nistelrooij

Lucy Anderson, Nicola Danti, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Flavio Zanonato

Pascal Durand, Igor Soltes

3

-

EFDD

ENF

John Stuart Agnew, Robert Jaroslaw Iwaszkiewicz

Mylène Troszczynski

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 21. marec 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov