Postup : 2017/2266(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0055/2018

Předložené texty :

A8-0055/2018

Rozpravy :

PV 14/03/2018 - 21
CRE 14/03/2018 - 21

Hlasování :

PV 15/03/2018 - 10.5

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0083

ZPRÁVA     
PDF 507kWORD 59k
5.3.2018
PE 615.458v02-00 A8-0055/2018

obsahující návrh nelegislativního usnesení k návrhu rozhodnutí Rady o vypovězení dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím

a Komorskou unií v odvětví rybolovu

(14423/2017 – C8-0447/2017 – 2017/0241(NLE) – 2017/2266(INI))

Výbor pro rybolov

Zpravodaj: João Ferreira

NÁVRH NELEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro rozvoj
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH NELEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu rozhodnutí Rady o vypovězení Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Komorskou unií v odvětví rybolovu

(14423/2017 – C8-0447/2017 – 2017/0241(NLE)2017/2266(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (14423/2017),

–  s ohledem na dohodu o partnerství mezi Evropským společenstvím a Komorskou unií v odvětví rybolovu(1),

–  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s článkem 43 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C8-0447/2017),

–  s ohledem na své legislativní usnesení ze dne ... (2)o návrhu rozhodnutí,

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999(3) („nařízení o rybolovu NNN“), a zejména na čl. 8 odst. 8 uvedeného nařízení,

–  s ohledem na čl. 99 odst. 2 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov a stanovisko Výboru pro rozvoj (A8-0055/2018),

A.  vzhledem k tomu, že dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropským společenstvím a Komorským svazem (dále jen „Komory“) stanoví, že kterákoli ze stran může dohodu ukončit v případě závažných okolností, jako je nedodržení závazků přijatých stranami v oblasti boje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu (dále jen „rybolov NNN“);

B.  vzhledem k tomu, že nezákonný rybolov je jednou z největších hrozeb pro světové mořské zdroje, neboť decimuje populace ryb, ničí mořské prostředí, nespravedlivě znevýhodňuje poctivé rybáře a ničí živobytí pobřežních komunit, zejména v rozvojových zemích;

C.  vzhledem k tomu, že EU by se měla všemi možnými způsoby snažit zajistit, aby dohody o udržitelném rybolovu uzavírané s třetími zeměmi byly přínosné jak pro EU, tak i pro dotyčné třetí země a jejich místní populace a odvětví rybolovu;

D.  vzhledem k tomu, že hlavním cílem protokolu k dohodě o partnerství mezi Evropským společenstvím a Komorskou unií v odvětví rybolovu bylo posílit spolupráci mezi EU a Komorami v zájmu obou stran prostřednictvím zavedení rámce pro partnerství, jehož cílem je rozvíjet udržitelný rybolov při současném využívání rybolovných zdrojů udržitelným způsobem v komorské výlučné hospodářské zóně, jakož i zajistit přiměřený podíl dostupných přebytečných zdrojů ryb odpovídající zájmům loďstev EU;

E.  vzhledem k tomu, že první dohoda o rybolovu uzavřená mezi EHS a Komorami pochází z roku 1988, a vzhledem k tomu, že loďstvům členských států EHS/Unie byl od té doby poskytován přístup k možnostem rybolovu v rámci řady prováděcích protokolů;

F.  vzhledem k tomu, že podle zprávy UNCTAD s názvem „Vývoz ryb a hospodářský rozvoj nejméně rozvinutých zemí“ nepokročila odvětvová spolupráce nad rámec naprosto základní spolupráce a má jen velmi malý dopad na odvětví rybolovu, podmínky vykládek, kontrolu a dohled, vědecký rozvoj nebo odbornou technickou přípravu rybářů a pozorovatelů; vzhledem k tomu, že cena, kterou EU platí Komorám za tunu ryb (tuňáka), činí přibližně 15 % odhadované velkoobchodní ceny za tunu;

G.  vzhledem k tomu, že dne 1. října 2015 bylo Komorám oznámeno, že mohou být označeny za nespolupracující třetí zemi z toho důvodu, že nevykonávají dostatečnou kontrolu plavidel registrovaných pod komorskou vlajkou; vzhledem k tomu, že poté, co byla země v květnu 2017 označena jako nespolupracující země a v červenci 2017 jako taková uvedena na seznamu ze strany EU, jež jí udělila „červenou kartu“, stále nepřijala nápravná opatření nezbytná k vyřešení zjištěných problémů a k boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu;

H.  vzhledem k tomu, že předchozí protokol k dohodě o rybolovu s Komorami skončil dne 30. prosince 2016 a nebyl obnoven, protože Komory nedokázaly přijmout žádné závazky v boji proti rybolovu NNN; vzhledem k tomu, že na tento protokol byly přiděleny finanční prostředky ve výši 600 000 EUR ročně, z nichž 300 000 EUR bylo vyčleněno na podporu politiky rybolovu Komor, aby se podpořila udržitelnost a řádné řízení rybolovných zdrojů ve vodách této země;

I.  vzhledem k tomu, že EU je pevně odhodlána bojovat proti nezákonnému rybolovu a jakékoli formě podnikání, která z něj vychází, a že tento závazek je stanoven v nařízení o rybolovu NNN;

J.  vzhledem k tomu, že EU a její členské státy uskutečňují spolupráci s Komorami v několika odvětvích; vzhledem k tomu, že vypovězení dohody o partnerství v oblasti rybolovu ze strany EU může být odvoláno (pokud budou přijata nezbytná nápravná opatření), a vzhledem k tomu, že vypovězení této dohody nevylučuje budoucí jednání o jiné dohodě nebo jiné formě partnerství v odvětví rybolovu;

K.  vzhledem k tomu, že boj proti rybolovu NNN nezávisí pouze na identifikaci nespolupracujících třetích zemí, ale naopak vyžaduje, aby byly nalezeny způsoby nápravy situací, které se objevily; vzhledem k tomu, že pokud Komory neobdrží vnější pomoc, nebudou schopny zlepšit svou politiku správy moří zejména v oblasti řízení rybolovných zdrojů, a to i pokud jde o podmínky vykládek, kapacitu v oblasti sledování a kontroly, vědecký rozvoj a technickou odbornou přípravu rybářů a pozorovatelů;

L.  vzhledem k tomu, že Agenda pro udržitelný rozvoj do roku 2030 a cíle udržitelného rozvoje zahrnují poprvé cíl týkající se zachování a udržitelného využívání moří a mořských zdrojů (14. cíl);

1.  vyjadřuje politování nad tím, že Komory nepřijaly potřebná nápravná opatření k vyřešení zjištěných problémů a k boji proti rybolovu NNN, a to navzdory tomu, že je EU varovala;

2.  připomíná význam účinné kontroly státu vlajky, jejíž absence je hlavní příčinou rybolovu NNN; domnívá se, že by Komory měly plnit své závazky podle mezinárodního práva, pokud jde o dohled a kontrolu nad plavidly plujícími pod jejich vlajkou; je pevně přesvědčen, že tato absence dohledu a povolování rybolovu umožňuje těmto plavidlům beztrestně se dopouštět rybolovu NNN;

3.  zastává názor, že Komory by měly nadále spolupracovat s EU a využít této příležitosti k tomu, aby zavedly opatření nezbytná pro zlepšení své schopnosti řešit nezákonný rybolov;

4.  odsuzuje skutečnost, že za téměř 30 let dohod o rybolovu mezi EU a Komorami, které obsahovaly složku zaměřenou na spolupráci a podporu rozvoje komorského odvětví rybolovu, nebylo možné dosáhnout hmatatelnějších výsledků v oblasti rozvoje tohoto odvětví, a to ani v oblastech, jako jsou kapacita v oblasti sledování a kontroly, vědecký vývoj a technická odborná příprava rybářů a pozorovatelů;

5.  zdůrazňuje, že dostupné nástroje rozvojové spolupráce, zejména Evropský rozvojový fond (ERF), musí být účinněji propojeny s celkovou podporou rozvoje kapacit v odvětví rybolovu;

6.  připomíná, že Komory mají na základě dohody o partnerství v oblasti rybolovu podepsané s EU a dalších mezinárodních nástrojů, jakož i v rámci pro plnění Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a cílů udržitelného rozvoje povinnost dodržovat zásady řádné správy v odvětví rybolovu a zodpovědného rybolovu, zachovávat populace ryb a chránit mořský ekosystém ve své výlučné ekonomické zóně;

7.  zdůrazňuje, že je nutné bojovat proti rybolovu NNN na celém světě a vytvořit pobídky pro státy, aby braly svou odpovědnost vážně a provedly nezbytné reformy svých odvětví rybolovu;

8.  trvá na tom, že boj proti rybolovu NNN nesmí záviset výlučně na identifikaci nespolupracujících třetích zemí a že pro skutečný boj proti nezákonnému rybolovu ve všech jeho formách je nezbytné nalézt způsoby, jak pomoci zemím, zejména malým ostrovním rozvojovým zemím jako jsou Komory, aby mohly změnit svou politiku správy moří;

9.  souhlasí s Komisí a Radou, že je potřebné uplatnit opatření uvedená v čl. 38 odst. 8 nařízení o rybolovu NNN o vypovězení jakékoli platné dvoustranné dohody o rybolovu s Komorami, která stanoví ukončení této dohody v případě, že nejsou dodrženy závazky přijaté danou třetí zemí, pokud jde o boj proti rybolovu NNN;

10.  bere na vědomí další důsledky uvedené v čl. 38 odst. 8 nařízení o rybolovu NNN, týkající se mimo jiné zákazů nájmu, výměny vlajky a soukromých ujednání;

11.  trvá však na tom, že toto vypovězení nesmí znamenat konec spolupráce mezi EU a Komorami v odvětví rybolovu; naléhavě žádá Komisi, aby se snažila zajistit, aby mohl být tento vztah co nejdříve obnoven, a to na základě předpokladu, že za zásadní pro rozvoj země budou považovány rybářské komunity a drobný tradiční rybolov a že by za tímto účelem měly být podporovány investice a technická pomoc v následujících oblastech:

  systém správy a řízení rybolovu, právní předpisy, institucionální struktura, budování kapacit pro lidské zdroje (rybáře, vědce, kontrolory a další) a zvyšování obchodní a kulturní hodnoty tradičních komorských lovných zařízení a ryb;

  kapacity, pokud jde o sledování a vědecké posuzování, ochranu pobřeží, kontrolu, dohled a kontrolu kvality;

  vytvoření zařízení pro chlazení, distribuci a zpracování ryb;

  výstavba a modernizace infrastruktury pro vykládku a bezpečnostní infrastruktury přístavů a přístavišť;

  obnova komorského drobného loďstva s cílem zlepšit jeho bezpečnost, schopnost zůstávat na moři a rybolovnou kapacitu;

12.  požaduje začlenění doložky, podle které by v případě, že Komory odstraní své nedostatky, byl postup zastaven a červená karta by byla zrušena, což by umožnilo návrat flotily EU;

13.  vyzývá Komisi, aby přijala příslušná opatření pro obnovení normálního stavu tím, že zlepší účinnost opatření pro boj proti rybolovu NNN a umožní flotile EU vrátit se do rybolovné oblasti, jakmile budou znovu sjednány podmínky nového protokolu;

14.  vyzývá Komisi a Radu, aby v rámci svých pravomocí Parlament v plném rozsahu neprodleně informovaly o případném dalším vývoji v tomto procesu;

15.  pověřuje svého předsedu, aby jeho postoj předal Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Komorského svazu.

(1)

Úř. věst. L 290, 20.10.2006, s. 7.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(0000)0000.

(3)

Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 1.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Komorský svaz (dále jen „Komory“) je skupina tří hlavních ostrovů ležících v západní části Indického oceánu u pobřeží východní Afriky. Souostroví, které je od roku 1975 nezávislé, rovněž obsahuje čtvrtý ostrov, Mayotte, který si zvolil francouzskou svrchovanost.

Podle údajů z roku 2013 mají Komory přibližně 734 000 obyvatel. Z důvodu historických souvislostí, politické nestability a obtíží s přístupem ke zdrojům patří Komorský svaz mezi nejméně rozvinuté země, jejíž hospodářství je silně závislé na zahraničních grantech a technické pomoci.

Odvětví rybolovu je v zemi po zemědělství druhým největším odvětvím a je považováno za strategickou prioritu. Připadá na něj 10 % pracovních míst a 8 % HDP (údaje za rok 2013). Tyto podíly nicméně ukazují na pokles jeho důležitosti z hlediska hospodářského významu a zaměstnanosti, a to kvůli jeho zranitelnosti ze strany vnějších faktorů – všechny domácí provozy (8 000 rybářů) zahrnují tradiční a drobný rybolov buď za použití malých sklolaminátových člunů 6–7 m dlouhých s výkonem motoru nejvýše 25 CV a s extrémně základním technickým vybavením, nebo kánoí bez motoru.

Populace, jež lze ve výlučné ekonomické zóně Komor lovit, většinou velké pelagické ryby (tuňák a mečoun obecný), se odhadují na 33 000 tun ročně, avšak roční odlovy místních rybářů činí přibližně 16 000 tun. Zbývající ryby uloví zahraniční průmyslové lodi a vykládají je jinde. Ryby jsou také zpracovávány mimo Komory, a to včetně ryb ulovených místními rybáři.

Dvoustranné vztahy v oblasti rybolovu mezi Evropskou unií (a jejími předchůdci) a Komorami započaly v roce 1988. Od roku 2006 se však jejich vztahy řídí Dohodou o partnerství v oblasti rybolovu, která stanoví finanční příspěvek s dvěma samostatnými složkami: jednou za přístup k rybolovným zdrojům; a jednou zaměřenou na odvětvovou podporu k rozvoji místních kapacit.

Dohoda, jež je předmětem přezkumu v této zprávě, zahrnovala finanční příspěvek v celkové výši 1 845 750 EUR, přičemž přibližně 49 % těchto prostředků bylo vyčleněno na odvětvovou podporu. Dohoda umožňovala udělit 45 licencí plavidlům lovícím tuňáky pomocí košelkových nevodů a 25 plavidlům pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru (jež jsou rozděleny mezi Španělsko, Francii a Portugalsko). Dohoda rovněž vyžadovala, aby plavidla EU působící podle této dohody zaměstnávala minimální počet komorských členů posádky a obsahovala ustanovení o výlučnosti, pokud jde o lovené druhy ryb.

Přes podmínky stanovené v dohodě a přidruženém protokolu bylo jeho provádění ovlivněno různými omezeními, zejména pokud jde o pirátství, která vedla k tomu, že tyto licence k rybolovu nebyly využity. Zároveň zapojení Komor do operací, které porušují nařízení o nezákonném, nehlášeném a neregulovaném rybolovu (NNN rybolov), zejména tím, že umožňovaly výměnu vlajek plavidel zapojených do NNN rybolovu, vedlo EU k tomu, že Komorám  v říjnu 2015 oznámila, že mohou být označeny jako nespolupracující země, k čemuž také došlo v květnu a červnu 2017 (kdy dostaly „červenou kartu“).

Při absenci jakékoliv reakce ze strany komorských orgánů v průběhu tohoto procesu Komise a Rada navrhují, aby byla dohoda vypovězena.

Zpravodaj obecně vzato nevidí žádný důvod pro nesouhlas s tímto vypovězením dohody, je ale třeba zvážit dvě otázky: velmi obtížnou sociální situaci na Komorách; a řadu hodnocení ze strany subjektů OSN, která kritizují silné postavení EU, pokud jde o vypracovávání dohod a stanovování ceny ryb (nižší, než je odhadovaná velkoobchodní cena tuňáka), a poukazují na to, že se dohodám o partnerství v oblasti rybolovu podporovat rozvoj místního průmyslu nedaří.

Zpravodaj by rád zdůraznil skutečnost, že za téměř 30 let dohod o rybolovu mezi EU a Komorami, které obsahovaly složku zaměřenou na spolupráci a podporu rozvoje komorského odvětví rybolovu, nebylo možné dosáhnout hmatatelnějších výsledků v oblasti rozvoje odvětví, a to ani v oblastech, jako jsou kapacita v oblasti sledování a kontroly, vědecký vývoj a technická odborná příprava rybářů a pozorovatelů.

Toto hodnocení znamená, že v souvislosti s daným rozhodnutím je nezbytně nutné předložit návrhy zaměřené na přispívání ke kontinuitě podpory rozvoje a na pomoc ke zlepšování podmínek v odvětví rybolovu na Komorách, v souvisejících činnostech, a co se týče kvality života rybářů a rybářských komunit.

V tomto kontextu pokračující spolupráce mezi EU a Komorami, zejména pokud jde o rozvojovou politiku, je důležité, aby se politika EU a jejích členských států vůči této zemi zaměřila na strategické priority, mezi nimiž je odvětví rybolovu ústředním prvkem. EU by tudíž měla i nadále prosazovat převody, které Komorám mimo jiné umožní:

–  zlepšení jejich systému správy a řízení rybolovu z právního hlediska a s ohledem na institucionální strukturu, budování kapacit pro lidské zdroje (rybáře, vědce, kontrolory atd.) a obchodní a kulturní hodnotu tradičních komorských lovných zařízení a ryb;

–  rozvoj jejich kapacit, pokud jde o sledování a vědecké posuzování, ochranu pobřeží, kontrolu, dohled a kontrolu kvality;

–  vytvoření nebo renovace zařízení pro chlazení, distribuci a zpracování ryb;

–  výstavbu a modernizaci infrastruktury pro vykládku a bezpečnostní infrastruktury přístavů a přístavišť;

–  podporu obnovení drobného loďstva s cílem zlepšit jeho bezpečnost, schopnost zůstávat na moři si a rybolovnou kapacitu.

Zpravodaj je toho názoru, že dohody o udržitelném rybolovu, jež EU uzavírá se třetími zeměmi, musí být vzájemně prospěšné a musí upřednostňovat opatření k posílení svrchovanosti třetích zemí nad jejich rybolovem, rozvoj souvisejících hospodářských činností a ochranu mořských zdrojů, rybářských komunit a pracovníků v odvětví rybolovu. Nejúčinnější a nejspravedlivější způsob boje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu představuje tento typ rozvoje, a nikoli vyčerpání zdrojů.

Zpravodaj dále žádá, aby byl Evropský parlament neprodleně informován o jakémkoli dalším vývoji v tomto procesu.


STANOVISKO Výboru pro rozvoj (21.2.2018)

pro Výbor pro rybolov

k návrhu rozhodnutí Rady o vypovězení Dohody o partnerství mezi Evropským společenstvím a Komorskou unií v odvětví rybolovu

(2017/2266(INI))

Zpravodaj: Norbert Neuser

PA_NonLeg

NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro rybolov jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A.  vzhledem k tomu, že na poslední protokol k Dohodě o partnerství v odvětví rybolovu (FPA), jehož platnost vypršela dne 31. prosince 2016, byly přiděleny finanční prostředky ve výši 600 000 EUR ročně, z nichž 300 000 EUR bylo vyčleněno na podporu politiky rybolovu Komor, aby se podpořila udržitelnost a řádné řízení rybolovných zdrojů ve vodách této země;

B.  vzhledem k tomu, že nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov (rybolov NNN) v pobřežních oblastech Komor má negativní dopad na místní rybolov a biologickou rozmanitost, ohrožuje příjmy a živobytí malých rybářů, potravinovou bezpečnost a udržitelný rozvoj Komor a v konečném důsledku prohlubuje chudobu;

C.  vzhledem k tomu, že mořské zdroje nejsou neomezené; vzhledem k tomu, že v důsledku rybolovu NNN přichází africký kontinent každoročně o miliardy dolarů;

D.  vzhledem k tomu, že objem nezákonného rybolovu dosahuje podle organizace FAO přibližně 26 milionů tun ryb ročně nebo více než 15 % celosvětových úlovků; vzhledem k tomu, že nezákonný nadměrný rybolov oslabuje obnovu rybích populací, ohrožuje biologickou rozmanitost, mořský ekosystém a potravinovou bezpečnost a vede k velkým hospodářským ztrátám;

E.  vzhledem k tomu, že udržitelné řízení mořských ekosystémů má zásadní význam pro omezení nepříznivých účinků změny klimatu; vzhledem k tomu, že konference COP 21 zdůraznila naléhavou potřebu zvrátit trend směřující k nadprodukci;

F.  vzhledem k tomu, že Agenda pro udržitelný rozvoj do roku 2030 a cíle udržitelného rozvoje zahrnují poprvé cíl týkající se zachování a udržitelného využívání moří a mořských zdrojů (14. cíl);

1.  je si vědom skutečnosti, že jak mořský, tak sladkovodní rybolov NNN představuje obrovský celosvětový environmentální a hospodářský problém, který ohrožuje udržitelnost rybích populací, potravinovou bezpečnost a též biologickou rozmanitost světových oceánů; zdůrazňuje, že rybolov NNN rovněž ohrožuje úsilí v oblasti řízení rybolovu a představuje nekalou hospodářskou soutěž pro rybáře, zejména pro loďstva pro drobný rybolov, a jiné subjekty, které působí v souladu s právními předpisy, což má vážné sociální, hospodářské a environmentální důsledky; konstatuje, že vysoká míra rybolovu NNN se obvykle častěji vyskytuje v zemích se slabou správou;

2.  zdůrazňuje, že rozvojové země jsou zvláště ohroženy rybolovem NNN, neboť jsou jen v omezené míře schopny kontrolovat své vody a vykonávat nad nimi dohled, což ještě více destabilizuje řízení jejich rybolovu; zdůrazňuje, že rybolov NNN připravuje rozvojové země o příjmy a potraviny, zejména pokud k takovému rybolovu dochází ve stejných lovištích, v nichž působí místní drobní rybáři;

3.  vítá politiku nulové tolerance, kterou proti nezákonnému rybolovu na celosvětové úrovni uplatňuje EU;

4.  vyjadřuje politování nad tím, že komorské orgány navzdory odvětvové podpoře poskytované na základě protokolu k Dohodě o udržitelném rybolovu nepřijaly vhodná opatření ke zřízení vnitrostátního rejstříku rybářských plavidel a k vypracování a provádění důsledného národního akčního plánu a právního rámce pro boj proti rybolovu NNN, který probíhá v komorských vodách a kterého se dopouštějí plavidla plující pod komorskou vlajkou, což vedlo k tomu, že byly Komory podle nařízení o rybolovu NNN označeny za nespolupracující zemi;

5.  vyjadřuje politování nad tím, že kromě nedostatečné kapacity Komorů v boji proti rybolovu NNN Komise na straně vnitrostátních komorských orgánů zaznamenala také nedostatečnou správu věcí veřejných a nedostatek politické vůle ke spolupráci;

6.  vyzývá k posílení kapacit rozvojových zemí v oblasti administrativy, ale také v oblasti mapování a posuzování zdrojů; dále vyzývá k přijetí opatření, která by jim pomohla při vypracování spolehlivých a objektivních statistik, což by přispělo k tvorbě politik a strategií v ekonomické oblasti a k dohledu nad zákonem povoleným rybolovem a ochraně tohoto rybolovu;

7.  připomíná, že Komory mají na základě dohody o partnerství v oblasti rybolovu podepsané s EU a dalších mezinárodních nástrojů, jakož i v rámci pro plnění Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a cílů udržitelného rozvoje povinnost dodržovat zásady řádné správy v odvětví rybolovu a zodpovědného rybolovu, zachovávat populace ryb a chránit mořský ekosystém ve své výlučné ekonomické zóně;

8.  připomíná zejména 14. cíl udržitelného rozvoje, dílčí cíl 4, který usiluje o účinnou regulaci lovu, ukončení nadměrného rybolovu, rybolovu NNN a destruktivních metod rybolovu a o zavedení vědeckých plánů řízení, aby se rybí populace co možná nejdříve obnovily na úroveň, která může v souladu s jejich biologickými charakteristikami přinášet maximální udržitelný výnos;

9.  vyzývá Komisi, aby pokračovala v politickém a odvětvovém dialogu o rybolovu s komorskými orgány, který povede k tomu, že tato země bude plnit ustanovení nařízení o rybolovu NNN a ve výsledku i k jejímu odstranění ze seznamu nespolupracujících zemí; mezitím vyzývá k tomu, aby pomoc poskytovaná Komorům v rámci jiných finančních nástrojů EU byla přesměrována tak, aby na současný stav nedoplácelo obyvatelstvo této země;

10.  zdůrazňuje, že orgánům kontroly rybolovu na celém světě je třeba poskytovat dostatečné zdroje (lidské, finanční a technologické), které jim umožní provést právní nebo správní předpisy v oblasti rybolovu v plném rozsahu;

11.  je přesvědčen, že boj proti rybolovu NNN vyžaduje vícestranný přístup a ve velké míře závisí na soudržné reakci na mezinárodní úrovni, a to i od států vlajky, pobřežních států, přístavních států a tržních států; zastává názor, že tato reakce by měla být založena na jednotném uplatňování mezinárodních právních předpisů a nařízení o rybolovu NNN a na rozsáhlé a přesné výměně informací; vyzývá mezinárodní společenství, aby přijalo opatření podobná těm, jež přijala EU, aby zabránila uvádění ryb ulovených v rámci rybolovu NNN na trh.

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

20.2.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

21

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Eleftherios Synadinos, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Thierry Cornillet, Paul Rübig, Rainer Wieland

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

21

+

ALDE

Thierry Cornillet, Paavo Väyrynen

ECR

Nirj Deva, Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

PPE

György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda, Paul Rübig, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Željana Zovko, Anna Záborská

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon

Verts/ALE

Maria Heubuch

1

-

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

27.2.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

20

0

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Clara Eugenia Aguilera García, Alain Cadec, David Coburn, Linnéa Engström, João Ferreira, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Nicola Caputo, Ole Christensen, Rosa D’Amato, Norbert Erdős, John Flack, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, Czesław Hoc, Yannick Jadot, France Jamet, Seán Kelly, Verónica Lope Fontagné, Linda McAvan, Francisco José Millán Mon, Nosheena Mobarik, Cláudia Monteiro de Aguiar, Rolandas Paksas, Daciana Octavia Sârbu, David-Maria Sassoli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Nils Torvalds

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Liliana Rodrigues


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

20

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

ENF

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

João Ferreira, Liadh Ní Riada

PPE

Alain Cadec, Norbert Erdős, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Liliana Rodrigues, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Linnéa Engström

0

-

 

 

2

0

EFDD

David Coburn, Mike Hookem

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 9. března 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí