Postupak : 2017/2266(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0055/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0055/2018

Rasprave :

PV 14/03/2018 - 21
CRE 14/03/2018 - 21

Glasovanja :

PV 15/03/2018 - 10.5

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0083

IZVJEŠĆE     
PDF 501kWORD 63k
5.3.2018
PE 615.458v02-00 A8-0055/2018

koje sadrži Prijedlog nezakonodavne rezolucije o nacrtu odluke Vijeća o otkazivanju Sporazuma o partnerstvu u sektoru ribarstva između Europske zajednice i Unije Komorâ

(14423/2017 – C8-0447/2017 – 2017/0241(NLE) – 2017/2266(INI))

Odbor za ribarstvo

Izvjestitelj: João Ferreira

PRIJEDLOG NEZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE ODBORA ZA RAZVOJ
 INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG NEZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o nacrtu odluke Vijeća o otkazivanju Sporazuma o partnerstvu u sektoru ribarstva između Europske zajednice i Unije Komorâ

(14423/2017 – C8-0447/2017 – 2017/0241(NLE)2017/2266(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Nacrt odluke Vijeća (14423/2017),

–  uzimajući u obzir Sporazum o partnerstvu u sektoru ribarstva između Europske zajednice i Unije Komorâ(1),

–  uzimajući u obzir zahtjev za davanje suglasnosti koji je podnijelo Vijeće u skladu s člankom 43. i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0447/2017),

–  uzimajući u obzir svoju zakonodavnu rezoluciju od …(2) o Nacrtu odluke,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, odvraćanje od njega i njegovo zaustavljanje, o izmjeni uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999(3) („Uredba o ribolovu NNN”), a posebno njezin članak 8. stavak 8.,

–  uzimajući u obzir članak 99. stavak 2. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ribarstvo i mišljenje Odbora za razvoj (A8-0055/2018),

A.  budući da je Sporazumom o partnerstvu u sektoru ribarstva između Europske zajednice i Unije Komorâ (dalje u tekstu „Komori”) predviđeno da bilo koja stranka može otkazati sporazum u slučaju nastupanja ozbiljnih okolnosti kao što je neispunjenje obveza koje su stranke preuzele u odnosu na suzbijanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova („ribolov NNN”);

B.  budući da je nezakonit ribolov jedna od glavnih prijetnji globalnim morskim resursima s obzirom na to da se njime iscrpljuju riblji stokovi, uništavaju morska staništa, pošteni ribari stavljaju u nepovoljan položaj te dokida mogućnost da obalne zajednice privređuju za život, naročito u zemljama u razvoju;

C.  budući da Europska unija treba učiniti sve u svojoj moći kako bi zajamčila da sporazumi o održivom ribarstvu sklopljeni s trećim zemljama donose zajedničke koristi EU-u i trećim zemljama o kojima je riječ, među ostalim i njihovu lokalnom stanovništvu i sektoru ribarstva;

D.  budući da bi opći cilj Protokola uz Sporazum o partnerstvu u sektoru ribarstva između Europske zajednice i Unije Komorâ trebalo biti poboljšanje suradnje u ribarstvu između EU-a i Komorâ u interesu obiju stranaka radi stvaranja partnerskog okvira u sklopu kojeg bi se kreirala politika održivog ribarstva te istodobnog održivog iskorištavanja ribolovnih resursa u isključivom gospodarskom pojasu Komorâ te utvrdio odgovarajući udio dostupnog viška ribolovnih resursa koji odgovara interesima flota Unije;

E.  budući da prvi Sporazum u području ribarstva sklopljen između EEZ-a i Unije Komorâ datira iz 1988. i da otad flote država članica EEZ-a/EU-a imaju pristup ribolovnim mogućnostima u vodama te zemlje zahvaljujući uzastopnim protokolima o provedbi Sporazuma;

F.  budući da je prema izvješću UNCTAD-a o izvozu proizvoda ribarstva i gospodarskom razvoju najmanje razvijenih zemalja („Fishery Exports and The Economic Development of Least Developed Countries”) sektorska suradnja još uvijek na samom začetku, ostvarujući neznatan utjecaj u pogledu ribarske industrije na uvjete iskrcaja ribe, kapacitete za praćenje i nadzor, znanstveni razvoj ili tehničko osposobljavanje ribara i promatrača; budući da je cijena koju EU plaća Komorima po toni ribe (tuna) oko 15 % niža od procijenjene cijene ulova po toni;

G.  budući da su Komori 1. listopada 2015. obaviješteni o mogućnosti da ih se utvrdi kao nekooperativnu treću zemlju zbog nedostatne kontrole nad plovilima koja plove pod komorskom zastavom; budući da i nakon što je EU u svibnju 2017. Komore utvrdio kao nekooperativnu zemlju te ih u srpnju 2017. uvrstio na popis takvih zemalja, po čemu je izdao „crveni karton”, ta zemlja nije poduzela korektivne mjere potrebne za rješavanje utvrđenih problema i suzbijanje ribolova NNN;

H.  budući da je prethodni Protokol u okviru Sporazuma o ribarstvu s Komorima istekao 30. prosinca 2016. i nije obnovljen zbog izostanka angažmana Komorâ u pogledu borbe protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova; budući da je za posljednji protokol bila dodijeljena financijska omotnica u iznosu od 600 000 EUR godišnje, od čega je 300 000 EUR bilo namijenjeno za potporu ribarstvenoj politici Komorâ u cilju promicanja održivosti i dobrog upravljanja ribolovnim resursima u njihovim vodama;

I.  budući da je EU ustrajno angažiran u borbi protiv nezakonitog ribolova i protiv svake povezane aktivnosti, u skladu s Uredbom EU-a o ribolovu NNN;

J.  budući da EU i njegove države članice s Komorima održavaju suradnju u raznim sektorima; budući da se odluka EU-a o otkazivanju Sporazuma o partnerstvu u sektoru ribarstva može poništiti (ako se poduzmu potrebne korektivne mjere) te da otkazivanje Sporazuma ne dovodi u pitanje buduće pregovore o nekom drugom sporazumu ili bilo kojem drugom obliku partnerstva u području ribarstva;

K.  budući da borba protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova ne podrazumijeva samo utvrđivanje nekooperativnih trećih zemalja, nego i pronalazak rješenja kako bi se ispravila utvrđena situacija; budući da bez vanjske pomoći Unija Komorâ neće imati sposobnost za poboljšanje svojih politika upravljanja morskim i pomorskim resursima, osobito u vezi s ribolovnim resursima, a posebno kada je riječ o uvjetima za iskrcaj ulova, kapacitetu za praćenje i nadzor, znanstvenom razvoju ili tehničkom osposobljavanju ribara i promatrača;

L.  budući da Program održivog razvoja do 2030. i ciljevi održivog razvoja prvi put obuhvaćaju cilj povezan s očuvanjem i održivim korištenjem mora i morskih resursa;

1.  žali zbog toga što Komori nisu poduzeli korektivne mjere potrebne za rješavanje utvrđenih problema i suzbijanje ribolova NNN, unatoč upozorenjima EU-a;

2.  ponovno naglašava važnost stvarne kontrole država zastava plovila jer je njezin izostanak jedan od temeljnih uzroka ribolova NNN; smatra da bi Komori trebali ispunjavati svoje obveze u skladu s međunarodnim pravom kada je riječ o nadzoru i kontroli plovila koja plove pod komorskom zastavom; snažno vjeruje da izostanak nadzora i dozvola za ribolov omogućuje tim plovilima da nekažnjeno obavljaju ribolov NNN;

3.  smatra da bi Komori trebali nastaviti surađivati s EU-om i iskoristiti ovu priliku da uspostave mjere potrebne za poboljšanje svojih sposobnosti za hvatanje u koštac s nezakonitim ribolovom;

4.  žali zbog činjenice da u gotovo trideset godina tijekom kojih EU ima na snazi sporazume o ribarstvu s Komorima, koji su uključivali element suradnje i potpore sektorskom razvoju u toj zemlji, nije bilo moguće postići konkretnije rezultate u razvoju komorskog ribarstva, među ostalim i u pogledu kapaciteta za praćenje i nadzor, znanstvenog razvoja ili tehničkog osposobljavanja ribara i promatrača;

5.  zagovara potrebu za boljim povezivanjem instrumenata raspoloživih u okviru razvojne suradnje, odnosno Europskog razvojnog fonda (ERF), te globalne potpore razvoju kapaciteta u sektoru ribarstva;

6.  podsjeća da su Komori, na temelju Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu potpisanog s EU-om i ostalih međunarodnih instrumenata, kao i na temelju okvira za ostvarivanje ciljeva Programa do 2030. i ciljeva održivog razvoja, dužni poštovati načela dobrog upravljanja u ribarstvu i odgovornog ribolova, održavati riblje stokove i čuvati morski ekosustav koji se nalazi u njihovu isključivom gospodarskom pojasu;

7.  ističe da je potrebno boriti se protiv ribolova NNN na globalnoj razini te stvoriti poticaje za države da ozbiljno preuzmu odgovornost i poduzmu potrebne reforme u svojim sektorima ribarstva;

8.  ističe da borba protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova ne bi trebala biti samo utvrđivanje nekooperativnih trećih zemalja, te da stvarna borba protiv svih oblika nezakonitog ribolova podrazumijeva pronalazak načina za pružanje pomoći zemljama, naročito malim otočnim državama u razvoju, kao što je slučaj Unije Komorâ, da promijene svoje politike upravljanja morskim i pomorskim resursima;

9.  slaže se s Komisijom i Vijećem oko potrebe da se primijene mjere iz članka 38. stavka 8. Uredbe o ribolovu NNN radi otkazivanja svih stalnih bilateralnih sporazuma u području ribarstva s Komorima, kojima se predviđa prekid sporazuma u slučaju da te zemlje ne ispunjavaju preuzete obveze u pogledu borbe protiv ribolova NNN;

10.  ističe druge posljedice iz članka 38. stavka 8. Uredbe o nezakonitom, neprijavljenom i nereguliranom ribolovu u pogledu zabrana zakupa plovila, zamjene zastave i privatnih sporazuma;

11.  međutim, smatra da ovo otkazivanje ne mora značiti kraj suradnje između EU-a i Komorâ u području ribarstva; apelira na Europsku komisiju da radi na čim bržoj ponovnoj uspostavi suradnje, pri čemu se ribarske zajednice te artizanalni i mali ribolov moraju uzeti u obzir kao ključni čimbenik za razvoj zemlje, prije svega uz promicanje ulaganja i tehničke pomoći u područjima koja se odnose na:

  sustav administracije i upravljanja ribarstvom, zakonodavstvo, institucionalni okvir, razvoj ljudskih resursa (ribari, znanstvenici, inspektori i ostali), vrednovanje komercijalnih i kulturnih komorskih tradicionalnih alata i ribe;

  razvoj vlastitih kapaciteta za praćenje i istraživanje, zaštitu obale, inspekcije, nadzor i kontrolu kvalitete;

  pokretanje objekata za hlađenje, distribuciju i preradu ribe;

  izgradnju i jačanje infrastrukture za iskrcaj ribe i sigurnost u lukama i pristaništima;

  obnovu komorske flote za mali ribolov u pogledu sigurnosti, vremena provedenog na moru te ribolovnog kapaciteta;

12.  poziva na uvrštenje klauzule kojom bi se u slučaju da Komori isprave svoje nedostatke zaustavio postupak i povukao crveni karton, čime bi se omogućilo vraćanje flote Zajednice;

13.  poziva Komisiju da poduzme odgovarajuće korake kako bi se ponovno uspostavilo prijašnje stanje normalnosti, čime bi se poboljšala djelotvornost borbe protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova te omogućilo da se flota EU-a vrati u ribolovno područje kada se ponovno u pregovorima utvrde uvjeti novog protokola,

14.  poziva Komisiju i Vijeće da u okviru svojih ovlasti smjesta i u potpunosti obavještavaju Parlament o svakom mogućem razvoju događaja u ovom postupku;

15.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji, vladama i parlamentima država članica te Unije Komorâ.

(1)

SL L 290, 20.10.2006., str 7.

(2)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(0000)0000.

(3)

SL L 286, 29.10.2008., str. 1.


OBRAZLOŽENJE

Unija Komorâ (Komori) skup je triju glavnih otoka koji se nalaze u zapadnom Indijskom oceanu, istočno od afričke obale. U komorsko otočje, koje je neovisno od 1975., ubraja se i četvrti otok, Mayotte, koji se odlučio za ostanak pod francuskim suverenitetom.

Prema podacima iz 2013. Komori broje oko 734 000 stanovnika. S obzirom na povijesni kontekst, političku nestabilnost i poteškoće u pristupu resursima Komori pripadaju najmanje razvijenim zemljama, s gospodarstvom koje uvelike ovisi o inozemnim potporama i tehničkoj pomoći.

Ribarstvo je drugi po važnosti gospodarski sektor u toj zemlji, odmah nakon poljoprivrede, te se smatra strateškim prioritetom. Zaslužan je za 10 % radnih mjesta i 8 % BDP-a (podaci za 2013.). Međutim, te brojke odaju da sektor gubi na važnosti u pogledu zapošljavanja i gospodarstva, što je posljedica njegove osjetljivosti na vanjske čimbenike. Sve su domaće aktivnosti (koje obuhvaćaju 8 000 ribara) artizanalne prirode i malih razmjera te podrazumijevaju korištenje malih plovila od staklenih vlakana duljine od 6 do 7 metara, snage ne veće od 25 KS i opremljenih vrlo primitivnim tehničkim sredstvima, ili pak kanua bez motora.

Procijenjeni iskoristivi stokovi u isključivom gospodarskom pojasu Unije Komorâ koji su u znatnoj većini velike pelagične ribe (tuna i sabljarka) iznose 33 000 tona godišnje, a godišnji ulov lokalnih ribara otprilike 16 000 tona. Preostale količine ribe love inozemne industrijske flote koje iskrcavaju ulov na drugim lokacijama. Prerada ribe također se obavlja izvan Komorâ, uključujući ulove lokalne flote.

Bilateralni odnosi u području ribarstva između Europske unije (i njezinih prethodnica) i Komorâ datiraju iz 1988. Od 2006. pak njihovi su odnosi uređeni Sporazumom o partnerstvu u sektoru ribarstva, čiji financijski doprinos ima dvije zasebne komponente: pristup ribolovnim resursima i sektorsku potporu razvoju lokalnih kapaciteta.

Sporazum koji se razmatra u ovom izvješću obuhvaća ukupni financijski doprinos u iznosu od 1 845 750 EUR, od čega je oko 49 % namijenjeno za sektorsku potporu. Tim je Sporazumom omogućena dodjela 45 dozvola za tunolovce plivaričare i 25 dozvola za plovila s površinskim parangalima (podijeljeno između Španjolske, Francuske i Portugala). U Sporazumu se također navodi obveza da se plovila EU-a koja djeluju na temelju Sporazuma služe minimalnim brojem komorskih članova posade te klauzula o isključivosti u pogledu vrsta koje se love.

Unatoč uvjetima utvrđenim Sporazumom i Protokolom koji iz njega proizlazi, njihova je realizacija naišla na niz prepreka, prije svega piratstvo, što je dovelo do neiskorištenja navedenih dozvola za ribolov. U isto je vrijeme sudjelovanje Komorâ u aktivnostima kojima se krši Uredba o nezakonitom, neprijavljenom i nereguliranom ribolovu, odnosno u omogućavanju da plovila koja obavljaju takav ribolov zamijene zastavu, dovelo do toga da EU u listopadu 2015. pošalje obavijest Uniji Komorâ o mogućnosti da je se utvrdi kao nekooperativnu zemlju, što je naposljetku i učinjeno u svibnju i lipnju 2017. (s dodjelom „crvenog kartona”).

S obzirom na izostanak reakcije nadležnih komorskih tijela tijekom čitavog tog postupka, Komisija i Vijeće predlažu otkazivanje tog Sporazuma.

Iako se izvjestitelj u globalu slaže s otkazivanjem, smatra da je važno obratiti pozornost na sljedeća dva pitanja: vrlo nestabilnu društvenu situaciju na Komorima i određene ocjene koje su provela tijela UN-a, a u kojima se kritizira položaj moći EU-a u sklapanju sporazumâ i utvrđivanju cijene ribe (plaćanje ispod procijenjene cijene na veliko za tunu) te se navodi da sporazumi o partnerstvu nisu ispunili svoj cilj u pružanju potpore razvoju lokalne industrije.

Izvjestitelj bi stoga želio naglasiti da u gotovo trideset godina tijekom kojih EU ima na snazi sporazume o ribarstvu s Komorima, koji su uključivali element suradnje i potpore sektorskom razvoju u toj zemlji, nije bilo moguće postići konkretnije rezultate u razvoju sektora ribarstva na Komorima, među ostalim i u pogledu kapaciteta za praćenje i nadzor, znanstvenog razvoja ili tehničkog osposobljavanja ribara i promatrača.

Ta ocjena podrazumijeva da se u kontekstu ove rezolucije iznesu prijedlozi kojima bi se moglo doprinijeti daljnjem pružanju potpore razvoju i poboljšanju uvjeta za ribolov na Komorima te povezanih aktivnosti, kao i povećanju kvalitete života ribara i ribarskih zajednica.

U aktualnom kontekstu nastavka suradnje između EU-a i Komorâ, prvenstveno u području razvojne politike, važno je da se politika EU-a i njegovih država članica prema toj zemlji usredotoči na komorske strateške prioritete, među kojima se sektor ribarstva izdvaja kao središnji element. EU bi stoga trebao nastaviti s promicanjem prijenosa sredstava kojima bi se omogućilo da Komori među ostalim:

  poboljšaju sustav administracije i upravljanja ribarstvom, s pravnog stajališta, kako u institucionalnom okviru tako i u pogledu razvoja ljudskih resursa (ribari, znanstvenici, inspektori i ostali) te u vrednovanju komercijalnih i kulturnih komorskih tradicionalnih alata i riba;

  razviju vlastite kapacitete za praćenje i istraživanje, zaštitu obale, inspekcije i nadzor te kontrolu kvalitete;

  stvore ili obnove objekte za hlađenje, distribuciju i preradu ribe;

  izgrade i osnaže infrastrukturu za iskrcaj i sigurnost u lukama i pristaništima;

  promiču obnovu flote za mali ribolov u pogledu sigurnosti, vremena provedenog na moru te ribolovnog kapaciteta.

Izvjestitelj smatra da sporazumi o održivom ribarstvu koje EU sklapa s trećim zemljama trebaju biti od uzajamne koristi i davati prednost jačanju suverenosti trećih zemalja nad vlastitim ribarstvom, razvoju povezanih gospodarskih aktivnosti i zaštiti morskih resursa, ribarskih zajednica i radnika. Razvoj, a ne iscrpljivanje resursa, najučinkovitiji i najpravedniji je način za suzbijanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova.

Izvjestitelj usto traži da se Europski parlament smjesta obavještava o svakom razvoju događaja u ovom postupku.


MIŠLJENJE ODBORA ZA RAZVOJ (21.2.2018)

upućeno Odboru za ribarstvo

o Prijedlogu odluke Vijeća o otkazivanju Sporazuma o partnerstvu u sektoru ribarstva između Europske zajednice i Unije Komorâ

(2017/2266(INI))

Izvjestitelj za mišljenje: Norbert Neuser

PRIJEDLOZI

Odbor za razvoj poziva Odbor za ribarstvo da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

A.  budući da je za posljednji Protokol uz Sporazum o partnerstvu u ribarstvu (FPA), koji je prestao važiti 31. prosinca 2016., bila dodijeljena financijska omotnica u iznosu od 600 000 EUR godišnje, od čega je 300 000 EUR bilo namijenjeno za potporu ribarstvenoj politici Komorâ u cilju promicanja održivosti i dobrog upravljanja ribolovnim resursima u njihovim vodama;

B.  budući da nezakonit, neprijavljen i nereguliran ribolov (NNN) u obalnim područjima Komorâ ima štetne učinke na lokalno ribarstvo i bioraznolikost, čime se ugrožava dohodak i životni uvjeti malih ribara, sigurnost Komorâ u pogledu opskrbe hranom i njihov održivi razvoj te zbog kojih se u konačnici povećava siromaštvo;

C.  budući da morski resursi nisu neograničeni; budući da afrički kontinent svake godine gubi milijarde dolara zbog nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova;

D.  budući da se, prema podacima FAO-a, u okviru nezakonitog ribolova ulovi oko 26 milijuna tona ribe godišnje ili više od 15 % ukupnog svjetskog ulova; budući da se prekomjernim nezakonitim izlovom dovodi u pitanje obnova ribljih stokova, ugrožava biološka raznolikost, morski ekosustav i sigurnost opskrbe hranom te nastaju znatni ekonomski gubici;

E.  budući da je održivo upravljanje morskim ekosustavima presudno za ograničavanje negativnih učinaka klimatskih promjena; budući da je na konferenciji COP21 istaknuto da hitno treba zaustaviti trend pretjerane proizvodnje;

F.  budući da Program održivog razvoja do 2030. i ciljevi održivog razvoja prvi put obuhvaćaju cilj povezan s očuvanjem i održivim korištenjem mora i morskih resursa;

1.  svjestan je da je nezakonit, neprijavljen i nereguliran ribolov velik gospodarski i ekološki problem diljem svijeta, i u morskom i u slatkovodnom ribarstvu, zbog čega je ugrožena održivost ribljih stokova i sigurnost opskrbe hranom te bioraznolikost svjetskih oceana; ističe da se nezakonitim, neprijavljenim i nereguliranim ribolovom potkopavaju i napori u području upravljanja ribarstvom te da on ribare, posebno one iz flota za artizanalni ribolov, i ostale koji posluju u skladu sa zakonom izlaže nepoštenom tržišnom natjecanju te da ima teške socijalne, gospodarske i okolišne posljedice; napominje da je visok stupanj nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova češći u zemljama sa slabim upravljanjem;

2.  ističe da su zemlje u razvoju posebno osjetljive na nezakoniti, neprijavljeni i neregulirani ribolov zbog ograničenih kapaciteta za kontrolu i nadzor nad svojim vodama, što dodatno destabilizira upravljanje njihovim ribarstvom; ističe da nezakoniti, neprijavljeni i neregulirani ribolov lišava zemlje u razvoju prihoda i hrane, posebno kad se te aktivnosti odvijaju na istom ribolovnom području na kojemu djeluju i mali lokalni ribari;

3.  pozdravlja politiku nulte tolerancije EU-a prema nezakonitom ribolovu na svjetskoj razini;

4.  izražava žaljenje zbog toga što, u skladu sa sektorskom potporom predviđenom u okviru Protokola uz Sporazum o partnerstvu u ribarstvu, vlasti Komorâ nisu poduzele odgovarajuće mjere za uspostavu nacionalnog registra ribarskih plovila te izradu i provedbu čvrstog nacionalnog akcijskog plana i pravnog okvira protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova u komorskim vodama i od strane plovila pod komorskom zastavom, zbog čega su Komori u okviru Uredbe o ribolovu NNN označeni kao nekooperativna zemlja;

5.  izražava žaljenje zbog toga što je, osim nepostojanja kapaciteta administracije Komorâ za suzbijanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, Komisija izvijestila o nedostatku upravljanja/nedovoljnoj političkoj volji komorskih nacionalnih tijela za suradnju;

6.  poziva na jačanje administrativnih kapaciteta zemalja u razvoju, ali i kapaciteta kartiranja i procjene resursa; nadalje poziva da im se pomogne pri uspostavi pouzdanih i objektivnih statističkih podataka koji doprinose razvoju politika i strategija u području gospodarstva, nadzora i zaštite zakonitog ribarstva;

7.  podsjeća da su Komori, na temelju Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu potpisanog s EU-om i ostalih međunarodnih instrumenata, kao i na temelju okvira za ostvarivanje ciljeva Programa do 2030. i ciljeva održivog razvoja, dužni poštovati načela dobrog upravljanja u ribarstvu i odgovornog ribolova, održavati riblje stokove i čuvati morski ekosustav koji se nalazi u njihovu isključivom gospodarskom pojasu;

8.  posebno podsjeća na cilj održivog razvoja br. 14, kojim se nastoji djelotvorno regulirati izlov i okončati prekomjerni izlov, nezakonit, neprijavljen i nereguliran ribolov te štetne ribolovne prakse, kao i provoditi znanstveno utemeljene planove upravljanja radi obnove ribljih stokova u najkraćem mogućem roku, barem do razina na kojima se može proizvesti najviši održivi prinos određen njihovim biološkim značajkama;

9.  poziva Komisiju da s tijelima Komorâ nastavi politički dijalog i dijalog u sektoru ribarstva, koji bi doveo do toga da Komori ispune odredbe u okviru Uredbe o ribolovu NNN te u konačnici do uklanjanja te zemlje s popisa nekooperativnih zemalja; u međuvremenu poziva da se pomoć koju Komori primaju u okviru ostalih financijskih instrumenata EU-a preusmjeri kako stanovništvo ne bi snosilo posljedice takvog stanja;

10.  ističe da bi tijela za kontrolu ribarstva diljem svijeta trebala imati dovoljno resursa (ljudskih, financijskih i tehnoloških) s pomoću kojih bi mogla u potpunosti provoditi propise u sektoru ribarstva;

11.  uvjeren je da borba protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova zahtijeva višestrani pristup i uvelike ovisi o usklađenom reagiranju na međunarodnoj razini, među ostalim o reagiranju država zastave, obalnih država, država luka i država trgovine; smatra da bi se to reagiranje trebalo temeljiti na jedinstvenoj primjeni međunarodnog prava i propisa u području nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova te na opsežnoj i preciznoj razmjeni informacija; poziva međunarodnu zajednicu da poduzme mjere slične onima koje je donio EU u cilju zatvaranja tržišta za ribu ulovljenu u okviru nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova.

INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

20.2.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

21

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Eleftherios Synadinos, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Thierry Cornillet, Paul Rübig, Rainer Wieland

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

21

+

ALDE

Thierry Cornillet, Paavo Väyrynen

ECR

Nirj Deva, Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

PPE

György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda, Paul Rübig, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Željana Zovko, Anna Záborská

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon

Verts/ALE

Maria Heubuch

1

-

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

27.2.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

20

0

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Clara Eugenia Aguilera García, Alain Cadec, David Coburn, Linnéa Engström, João Ferreira, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Nicola Caputo, Ole Christensen, Rosa D’Amato, Norbert Erdős, John Flack, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, Czesław Hoc, Yannick Jadot, France Jamet, Seán Kelly, Verónica Lope Fontagné, Linda McAvan, Francisco José Millán Mon, Nosheena Mobarik, Cláudia Monteiro de Aguiar, Rolandas Paksas, Daciana Octavia Sârbu, David-Maria Sassoli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Nils Torvalds

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Liliana Rodrigues


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

20

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

ENF

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

João Ferreira, Liadh Ní Riada

PPE

Alain Cadec, Norbert Erdős, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Liliana Rodrigues, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Linnéa Engström

0

-

 

 

2

0

EFDD

David Coburn, Mike Hookem

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 9. ožujka 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti