Procedură : 2017/2266(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0055/2018

Texte depuse :

A8-0055/2018

Dezbateri :

PV 14/03/2018 - 21
CRE 14/03/2018 - 21

Voturi :

PV 15/03/2018 - 10.5

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0083

RAPORT     
PDF 575kWORD 65k
5.3.2018
PE 615.458v02-00 A8-0055/2018

conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de denunțare a Acordului de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Uniunea Comorelor

(14423/2017 – C8-0447/2017 – 2017/0241(NLE) – 2017/2266(INI))

Comisia pentru pescuit

Raportor: João Ferreira

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare
 INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de denunțare a Acordului de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Uniunea Comorelor

(14423/2017 – C8-0447/2017 – 2017/0241(NLE)2017/2266(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (14423/2017),

–  având în vedere Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Uniunea Comorelor(1),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 43 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0447/2017),

–  având în vedere Rezoluția sa legislativă din ...(2) referitoare la proiectul de decizie,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea și eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1936/2001 și (CE) nr. 601/2004 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1093/94 și (CE) nr. 1447/1999(3) („Regulamentul INN”), în special articolul 8 alineatul (8),

–  având în vedere articolul 99 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit și avizul Comisiei pentru dezvoltare (A8-0055/2018),

A.  întrucât Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Uniunea Comorelor (denumită în continuare „Comore”) prevede denunțarea lui de către oricare dintre părți în cazul unor circumstanțe grave, cum ar fi nerespectarea angajamentelor asumate de către părți cu privire la combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (pescuitul INN);

B.  întrucât pescuitul ilegal este o amenințare majoră pentru resursele marine la nivel mondial, din cauză că reduce stocurile de pește, distruge habitatele marine, creează un dezavantaj incorect pentru pescarii cinstiți și distruge mijloacele de subzistență ale comunităților costiere, în special în țările în curs de dezvoltare;

C.  întrucât UE ar trebui să depună toate eforturile pentru a se asigura că acordurile în domeniul pescuitului sustenabil încheiate cu țările terțe sunt reciproc avantajoase atât pentru UE, cât și pentru țările terțe în cauză, inclusiv pentru populația locală și sectorul pescuitului din aceste țări;

D.  întrucât obiectivul general al protocolului de stabilire a Acordului de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Uniunea Comorelor a fost acela de a consolida cooperarea dintre UE și Comore în domeniul pescuitului, în interesul ambelor părți, prin instituirea unui cadru de parteneriat care să permită o politică sustenabilă în domeniul pescuitului și totodată exploatarea sustenabilă a resurselor piscicole din zona economică exclusivă a Comorelor, precum și de a garanta o cotă adecvată din stocurile excedentare de pește disponibile, care să corespundă intereselor flotei UE;

E.  întrucât primul acordul în sectorul pescuitului încheiat între CEE și Comore datează din 1988 și întrucât, de atunci, flotele statelor membre ale CEE/UE au primit acces la posibilitățile de pescuit în temeiul unei serii de protocoale de punere în aplicare;

F.  întrucât, potrivit raportului UNCTAD intitulat „Exporturi piscicole și dezvoltarea economică a țărilor cel mai puțin dezvoltate”, cooperarea sectorială nu a depășit un stadiu rudimentar, cu un impact foarte redus asupra industriei piscicole, a condițiilor de debarcare, a capacității de monitorizare și de supraveghere, a dezvoltării științifice sau asupra formării tehnice a pescarilor și a observatorilor; întrucât prețul pe care UE îl plătește Comorelor pe tona de pește (ton) reprezintă aproximativ 15 % din prețul cu ridicata estimat per tonă;

G.  întrucât la 1 octombrie 2015 Uniunea Comorelor a fost notificată cu privire la posibilitatea de a fi identificată ca țară terță necooperantă din cauză că nu a reușit să exercite un control adecvat asupra navelor înregistrate sub pavilion comorian; întrucât, deoarece în mai 2017 a fost identificată ca țară necooperantă, iar în iulie 2017 a fost inclusă cu acest statut pe lista UE, care a emis un „cartonaș roșu”, această țară nu a reușit încă să ia măsurile corective necesare pentru a rezolva problemele identificate și pentru a combate pescuitul INN;

H.  întrucât protocolul anterior la Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului cu Uniunea Comorelor a expirat la 30 decembrie 2016 și nu a fost reînnoit din cauza lipsei totale de măsuri din partea Uniunii Comorelor pentru combaterea pescuitului INN; întrucât protocolul a fost dotat cu un pachet financiar anual de 600 000 EUR, din care 300 000 EUR au fost alocați pentru susținerea politicii de pescuit a Comorelor, cu scopul de a promova sustenabilitatea și buna gestiune a resurselor piscicole în apele acestei țări;

I.  întrucât UE și-a asumat un angajament ferm față de combaterea pescuitului ilegal și a oricăror activități rezultate în urma acestuia și întrucât acest angajament este prevăzut în Regulamentul INN;

J.  întrucât UE și statele sale membre continuă cooperarea cu Uniunea Comorelor în mai multe sectoare; întrucât denunțarea de către UE a Acordului de parteneriat în sectorul pescuitului poate fi oprită (dacă sunt luate măsurile corective necesare) și întrucât denunțarea acestui acord nu exclude negocierea unui alt acord viitor sau a oricărei alte forme de parteneriat în sectorul pescuitului,

K.  întrucât combaterea pescuitului INN nu constă numai în identificarea țărilor terțe necooperante, ci, din contră, presupune găsirea unor soluții pentru ca situațiile identificate să fie rectificate; întrucât, fără sprijin extern, Uniunea Comorelor nu va reuși să își îmbunătățească politicile de gestionare a mediului marin, în special a resurselor piscicole, inclusiv în ceea ce privește condițiile de debarcare, capacitatea de monitorizare și supraveghere, dezvoltarea științifică și formarea tehnică a pescarilor și a observatorilor;

L.  întrucât Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) au inclus, pentru prima dată, un obiectiv legat de conservarea și utilizarea sustenabilă a mărilor și resurselor marine (obiectivul 14),

1.  regretă faptul că Uniunea Comorelor nu a reușit să ia măsurile corective necesare pentru a rezolva problemele identificate și pentru a combate pescuitul INN, în ciuda avertismentelor UE;

2.  reiterează importanța măsurilor de control eficace din partea statului de pavilion, a căror absență este principala cauză a pescuitului INN; consideră că Uniunea Comorelor ar trebui să își îndeplinească obligațiile care îi revin în temeiul dreptului internațional cu privire la supravegherea și controlul navelor care îi arborează pavilionul; are convingerea fermă că această lipsă de supraveghere și autorizațiile de pescuit permit navelor respective să se angajeze în activități de pescuit INN într-un climat de impunitate;

3.  consideră că Uniunea Comorelor ar trebui să își mențină angajamentele față de UE și să profite de această ocazie pentru a pune în practică măsurile necesare pentru a-și îmbunătăți capacitatea de a combate pescuitul ilegal;

4.  regretă faptul că, în aproape 30 de ani de acorduri în sectorul pescuitului între UE și Comore, acorduri care au inclus și o componentă orientată către cooperare și sprijin pentru dezvoltarea sectorului pescuitului din Comore, nu a fost posibil să se obțină rezultate mai tangibile în dezvoltarea sectorului, inclusiv în domenii cum ar fi capacitatea de monitorizare și de supraveghere, progresele științifice și formarea tehnică a pescarilor și a observatorilor;

5.  susține că instrumentele de cooperare pentru dezvoltare disponibile, în special Fondul european de dezvoltare (FED), trebuie să fie mai eficient corelate cu sprijinul global pentru dezvoltarea capacităților în sectorul pescuitului;

6.  reamintește că, în temeiul Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului semnat cu UE și al altor instrumente internaționale, precum și în cadrul pentru realizarea Agendei 2030 și a obiectivelor de dezvoltare durabilă, Comore are obligația să respecte principiile bunei guvernanțe în domeniul pescuitului și al pescuitului responsabil, să mențină stocurile de pește și să conserve ecosistemul marin în zona sa economică exclusivă;

7.  subliniază necesitatea de a se combate pescuitul INN la nivel global și de a se crea stimulente pentru ca statele să își asume în mod serios responsabilitățile și să pună în aplicare reformele necesare în sectorul pescuitului de la nivel național;

8.  subliniază că combaterea pescuitului INN nu trebuie să se bazeze exclusiv pe identificarea țărilor terțe necooperante și că, pentru a combate cu adevărat toate formele de pescuit ilegal, este necesar să se găsească modalități de a ajuta țările, în special statele mici insulare aflate în curs de dezvoltare, cum este Uniunea Comorelor, să își modifice politicile de gestionare a mediului marin;

9.  este de acord cu Comisia și cu Consiliul cu privire la necesitatea de a aplica măsurile menționate la articolul 38 alineatul (8) din Regulamentul INN privind denunțarea oricărui acord bilateral permanent în sectorul pescuitului încheiat cu Uniunea Comorelor, care prevede denunțarea acordului în cazul nerespectării angajamentelor luate de această țară cu privire la combaterea pescuitului INN;

10.  constată celelalte consecințe menționate la articolul 38 alineatul (8) din Regulamentul privind pescuitul INN, referitoare la navlosire, schimbarea pavilionului și acordurile private, printre altele;

11.  susține, cu toate acestea, că denunțarea nu trebuie să marcheze sfârșitul cooperării dintre UE și Comore în sectorul pescuitului; îndeamnă Comisia să depună eforturi pentru a se asigura că această relație poate fi reactivată cât mai curând posibil, plecând de la premisa că comunitățile de pescuit și pescuitul artizanal la scară mică ar trebui să fie considerate esențiale pentru dezvoltarea acestei țări și că, în acest scop, investițiile și asistența tehnică ar trebui să fie promovate în următoarele domenii:

  gestionarea pescuitului și sistemul de guvernanță, legislația, mecanismele instituționale, consolidarea capacităților în materie de resurse umane (pescari, oameni de știință, inspectori etc.) și ameliorarea valorii comerciale și culturale a uneltelor tradiționale și a peștilor din Comore;

  capacitățile de monitorizare și cele științifice, capacitatea de protecție a zonelor de coastă, precum și capacitățile de inspecție, de supraveghere și de control al calității;

  construirea de instalații pentru refrigerarea, distribuirea și prelucrarea peștelui;

  construirea și modernizarea infrastructurii de debarcare și de securitate în porturi și în radele portuare;

  reînnoirea flotelor de mici dimensiuni din Comore pentru a îmbunătăți siguranța, capacitatea de a rămâne pe mare și capacitatea de pescuit.

12.  solicită includerea unei clauze prin care, dacă Uniunea Comorelor își remediază deficiențele, procedura să fie oprită, iar cartonașul roșu să fie retras, permițându-se astfel întoarcerea flotei UE;

13.  solicită Comisiei să ia măsurile adecvate pentru a se asigura revenirea la normalitate, îmbunătățind eficiența combaterii pescuitului INN și permițând flotei UE să se întoarcă în zona de pescuit după renegocierea termenilor noului protocol;

14.  invită Comisia și Consiliul, fiecare în cadrul sferei sale de competență, să țină la curent Parlamentul European fără întârziere cu privire la evoluțiile care ar putea apărea în acest proces;

15.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Uniunii Comorelor.

(1)

JO L 290, 20.10.2006, p. 7.

(2)

Texte adoptate, P8_TA (0000)0000.

(3)

JO L 286, 29.10.2008, p. 1.


EXPUNERE DE MOTIVE

Uniunea Comorelor (Comore) este un grup format din trei insule principale situate în vestul Oceanului Indian, în largul coastei de est a Africii. Arhipelagul, care este independent din anul 1975, cuprinde, de asemenea, o a patra insulă, Mayotte, care a optat pentru suveranitatea franceză.

Potrivit datelor din 2013, Comorele au o populație de aproximativ 734 000 de locuitori. Contextul istoric, instabilitatea politică și dificultatea de a accesa resursele plasează Comorele în categoria țărilor cel mai puțin dezvoltate, având o economie care depinde în foarte mare măsură de subvenții și de asistență tehnică din străinătate.

Sectorul pescuitului este al doilea sector ca mărime din țară, după agricultură, și este considerat o prioritate strategică. El asigură 10 % dintre locurile de muncă și 8 % din PIB (potrivit datelor din 2013). Aceste procente indică totuși o scădere a importanței sectorului din punct de vedere economic și din punctul de vedere al ocupării forței de muncă, din cauza vulnerabilității acestuia la factorii externi - toate operațiunile desfășurate în țară (8 000 de pescari) implică activități artizanale la scară mică, utilizând fie bărci mici din fibră de sticlă de 6-7 m lungime, cu o capacitate a motorului de maximum 25 CP și cu echipamente tehnice extrem de rudimentare, fie canoe nemotorizate.

Stocurile care pot fi exploatate în cadrul ZEE a Comorelor, constituite în special din pești pelagici mari (ton și pește-spadă), sunt estimate la 33 000 de tone pe an, dar capturile anuale ale pescarilor locali se ridică la aproximativ 16 000 de tone. Restul peștelui este capturat de flote industriale străine și debarcat în altă parte. Peștele este, de asemenea, prelucrat în afara Comorelor, inclusiv peștele capturat de flotele locale.

Relațiile bilaterale în materie de pescuit dintre Uniunea Europeană (și predecesorii acesteia) și Comore au început încă din anul 1988. Totuși, începând cu 2006, relațiile respective au fost reglementate de un acord de parteneriat în domeniul pescuitului, care prevede o contribuție financiară cu două componente distincte: una privind accesul la resursele piscicole și cealaltă orientată spre sprijinul sectorial pentru dezvoltarea capacităților locale.

Acordul revizuit în cadrul prezentului raport implică o contribuție financiară totală de 1 845 750 EUR, aproximativ 49 % din această sumă fiind destinată sprijinului sectorial. Acordul permitea acordarea a 45 de licențe pentru navele de pescuit ton cu plasă-pungă și a 25 de licențe pentru navele de pescuit cu paragate plutitoare (partajate între Spania, Franța și Portugalia). Acest acord prevedea, de asemenea, ca navele UE care operează în temeiul său să includă în echipaj un număr minim de persoane din Comore și a inclus o clauză de exclusivitate cu privire la speciile care pot fi pescuite.

În ciuda condițiilor prevăzute în acord și în protocolul asociat, punerea sa în aplicare a fost afectată de diferite constrângeri, în special legate de piraterie, lucru care a însemnat că aceste licențe de pescuit nu au fost utilizate. În același timp, implicarea Comorelor în operațiuni care încalcă Regulamentul privind pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN), în special prin faptul că permite schimbarea pavilionului navelor implicate în pescuitul INN, a determinat UE să notifice Uniunea Comorelor, în octombrie 2015, cu privire la posibilitatea de a fi identificată ca țară necooperantă - lucru care s-a și întâmplat în lunile mai și iunie 2017 (când a primit un „cartonaș roșu”).

În lipsa oricărei reacții din partea autorităților comoriene pe întreg parcursul acestui proces, Comisia și Consiliul propun ca acordul să fie denunțat.

În ansamblu, raportorul nu vede niciun motiv pentru care să nu fie de acord cu această denunțare a acordului, dar ar trebui să se aibă în vedere două aspecte: situația socială foarte precară din Comore, precum și un număr de evaluări efectuate de organismele ONU care critică poziția puternică a UE atunci când este vorba de elaborarea de acorduri și de stabilirea prețului peștelui (plătind o valoare sub prețul estimat cu ridicata pentru ton) și care subliniază că acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului nu au reușit să sprijine dezvoltarea industriei locale.

Raportorul ar dori să sublinieze faptul că, în aproape 30 de ani de acorduri în domeniul pescuitului dintre UE și Comore - care au inclus și o componentă orientată către cooperare și sprijin pentru dezvoltarea sectorului pescuitului din Comore - nu a fost posibil să se obțină rezultate mai tangibile în dezvoltarea sectorului, inclusiv în domenii cum ar fi capacitatea de monitorizare și de supraveghere, evoluțiile științifice și formarea tehnică a pescarilor și observatorilor.

Din această evaluare rezultă că este esențial ca, în contextul prezentei decizii, să se prezinte propuneri destinate să contribuie la continuarea sprijinului pentru dezvoltare și la îmbunătățirea condițiilor în domeniul pescuitului în Comore și în activitățile conexe, precum și a calității vieții pescarilor și a comunităților de pescari.

În acest context de cooperare continuă între UE și Comore - în special în ceea ce privește politica de dezvoltare - este important ca politica UE și a statelor sale membre față de această țară să se concentreze asupra priorităților strategice, dintre care sectorul pescuitului constituie o componentă centrală. UE ar trebui, prin urmare, să continue să promoveze transferurile care vor permite Uniunii Comorelor, printre altele:

  să-și îmbunătățească sistemul de administrare și guvernanță în domeniul pescuitului, atât din punct de vedere juridic, cât și în ceea ce privește structura instituțională, consolidarea capacităților în materie de resurse umane (pescari, oameni de știință, inspectori etc.), precum și valoarea culturală și comercială a uneltelor tradiționale și a peștilor din Comore;

  să-și dezvolte capacitățile în ceea ce privește monitorizarea și evaluarea științifică, protecția zonelor de coastă, inspecția, supravegherea și controlul calității;

  să creeze sau să renoveze instalații pentru refrigerarea, distribuirea și prelucrarea peștelui;

  să construiască și să modernizeze infrastructura de debarcare și de securitate în porturi și radele portuare;

  să promoveze reînnoirea flotei de mici dimensiuni pentru a îmbunătăți siguranța, capacitatea de a rămâne pe mare și capacitatea de pescuit.

Raportorul consideră că acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil semnate de UE cu țările terțe trebuie să fie reciproc benefice și să acorde prioritate măsurilor de consolidare a suveranității țărilor terțe asupra zonelor lor de pescuit, dezvoltării de activități economice conexe și protecției resurselor maritime, comunităților de pescuit și lucrătorilor din domeniul pescuitului. Acest tip de dezvoltare, și nu sărăcirea resurselor, este cea mai eficientă și echitabilă modalitate de combatere a pescuitului INN.

Raportorul solicită, de asemenea, ca Parlamentul European să fie informat fără întârziere în legătură cu orice evoluții ulterioare în cadrul acestui proces.


AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare (21.2.2018)

destinat Comisiei pentru pescuit

referitor la propunerea de decizie a Consiliului de denunțare a Acordului de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Uniunea Comorelor

(2017/2266(INI))

Raportor pentru aviz: Norbert Neuser

SUGESTII

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru pescuit, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A.  întrucât cel mai recent Protocol la Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului (APP), care a expirat la 31 decembrie 2016, a fost dotat cu un pachet financiar anual de 600 000 EUR, din care 300 000 EUR au fost alocați pentru susținerea politicii de pescuit a Comorelor, cu scopul de a promova sustenabilitatea și buna gestiune a resurselor piscicole în apele acestei țări;

B.  întrucât pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN) care afectează zonele de coastă din Comore are efecte negative asupra pescuitului local și a biodiversității, amenințând veniturile și mijloacele de subzistență ale micilor pescari, pune în pericol securitatea alimentară și dezvoltarea sustenabilă a Comorelor și, în ultimă instanță, exacerbează sărăcia,

C.  întrucât resursele maritime nu sunt nelimitate; întrucât continentul african pierde în fiecare an miliarde de dolari din cauza pescuitului INN;

D.  întrucât, potrivit FAO, pescuitul ilegal reprezintă circa 26 de milioane de tone de pește anual sau peste 15 % din capturile de pește la nivel mondial; întrucât pescuitul excesiv ilegal subminează regenerarea stocurilor de pește, amenință biodiversitatea, ecosistemul marin și siguranța alimentară și duce la pierderi economice importante;

E.  întrucât gestionarea sustenabilă a ecosistemelor marine este esențială pentru limitarea efectelor nocive ale schimbărilor climatice; întrucât COP21 a subliniat necesitatea urgentă de a inversa tendința către supraproducție;

F.  întrucât Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă și obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) au inclus, pentru prima dată, un obiectiv legat de conservarea și utilizarea sustenabilă a mărilor și resurselor marine (obiectivul 14),

1.  este conștient de faptul că pescuitul INN este o problemă economică și de mediu importantă la nivel mondial, atât pentru pescuitul în apă dulce, cât și pentru pescuitul marin, și amenință sustenabilitatea stocurilor de pește și securitatea alimentară, precum și biodiversitatea oceanelor planetei; subliniază că pescuitul INN subminează, de asemenea, eforturile de gestionare a pescuitului și reprezintă o concurență neloială pentru pescari, în special pentru flotele artizanale, și pentru ceilalți operatori care își desfășoară activitatea respectând legea, acest tip de pescuit având consecințe sociale, economice și de mediu grave; constată că nivelurile ridicate ale pescuitului INN tind să survină mai frecvent în țări cu o guvernanță deficitară;

2.  subliniază că țările în curs de dezvoltare sunt deosebit de vulnerabile la pescuitul INN din cauza capacității limitate de control și de supraveghere a apelor lor, ceea ce destabilizează și mai mult gestionarea pescuitului; subliniază faptul că pescuitul INN privează țările în curs de dezvoltare de venituri și alimente, în special atunci când aceste activități au loc în aceleași zone de pescuit în care își desfășoară activitatea micii pescari locali;

3.  salută toleranța zero a UE în ceea ce privește pescuitul ilegal la nivel mondial;

4.  regretă faptul că, în ciuda sprijinului sectorial prevăzut în temeiul protocolului la Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului, autoritățile comoriene nu au luat măsurile necesare pentru a crea un registru național al navelor de pescuit și nu au elaborat și nu au pus în aplicare un plan național de acțiune robust și un cadru juridic solid împotriva pescuitului INN desfășurat în apele comoriene și de către navele care arborează pavilionul Comorelor, fapt care a dus la identificarea Comorelor ca țară terță necooperantă în temeiul Regulamentului INN;

5.  regretă faptul că, pe lângă lipsa de capacitate a administrației comoriene de combatere a pescuitului INN, Comisia a raportat o lipsă de guvernare/o voință politică insuficientă de a coopera din partea autorităților naționale din Comore;

6.  solicită să se întărească capacitatea țărilor în curs de dezvoltare în ceea ce privește chestiunile administrative, dar și în ceea ce privește cartografierea și evaluarea resurselor; solicită, de asemenea, măsuri care să le ajute să întocmească statistici fiabile și obiective care să contribuie la formularea de politici și strategii în domeniul economic și în ceea ce privește monitorizarea și protecția pescuitului legal;

7.  reamintește că, în temeiul APP semnat cu UE și al altor instrumente internaționale, precum și în cadrul legat de realizarea Agendei 2030 și a obiectivelor de dezvoltare durabilă, Uniunea Comorelor are obligația să respecte principiile bunei guvernanțe în domeniul pescuitului și al pescuitului responsabil, să mențină stocurile de pește și să conserve ecosistemul marin în zona sa economică exclusivă;

8.  reamintește în special ODD 14, obiectivul 4, care vizează să reglementeze în mod eficace pescuitul și să pună capăt pescuitului excesiv, pescuitului INN și practicilor de pescuit distructive și să pună în aplicare planuri de gestionare bazate pe date științifice, cu scopul de a reface stocurile de pește în cel mai scurt timp posibil, cel puțin la niveluri care pot asigura producția maximă durabilă, determinate de caracteristicile lor biologice;

9.  solicită Comisiei să își continue dialogul politic și sectorial în domeniul pescuitului cu autoritățile comoriene, care să asigure îndeplinirea de către acestea a dispozițiilor din Regulamentul privind pescuitul INN și, în cele din urmă, să ducă la eliminarea acestei țări de pe lista țărilor necooperante; solicită ca, până atunci, ajutorul primit de Comore în cadrul altor instrumente financiare ale UE să fie reorientat, astfel încât populația să nu plătească costul acestei stări de fapt;

10.  subliniază că autoritățile de control al pescuitului de la nivel mondial ar trebui să beneficieze de suficiente resurse (umane, financiare și tehnologice) care să le permită să pună pe deplin în aplicare legislația și reglementările din domeniul pescuitului;

11.  își exprimă convingerea că lupta împotriva pescuitului INN necesită o abordare multilaterală și depinde în mare măsură de un răspuns coerent la nivel internațional, inclusiv din partea statelor de pavilion, a statelor de coastă, a statelor porturilor și a statelor de comercializare; consideră că acest răspuns ar trebui să se bazeze pe punerea în aplicare uniformă a legislației internaționale și a reglementărilor cu privire la pescuitul INN și pe un schimb cuprinzător și precis de informații; invită comunitatea internațională să ia măsuri similare celor adoptate de UE pentru ca pe piețe să nu se mai poată comercializa peștele capturat în cadrul pescuitului INN.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

20.2.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Eleftherios Synadinos, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko

Membri supleanți prezenți la votul final

Thierry Cornillet, Paul Rübig, Rainer Wieland

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

21

+

ALDE

Thierry Cornillet, Paavo Väyrynen

ECR

Nirj Deva, Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

PPE

György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda, Paul Rübig, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Željana Zovko, Anna Záborská

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon

Verts/ALE

Maria Heubuch

1

-

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREAÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

27.2.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

0

2

Membri titulari prezenți la votul final

Clara Eugenia Aguilera García, Alain Cadec, David Coburn, Linnéa Engström, João Ferreira, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți prezenți la votul final

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Nicola Caputo, Ole Christensen, Rosa D’Amato, Norbert Erdős, John Flack, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, Czesław Hoc, Yannick Jadot, France Jamet, Seán Kelly, Verónica Lope Fontagné, Linda McAvan, Francisco José Millán Mon, Nosheena Mobarik, Cláudia Monteiro de Aguiar, Rolandas Paksas, Daciana Octavia Sârbu, David-Maria Sassoli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Nils Torvalds

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Liliana Rodrigues


VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

20

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

ENF

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

João Ferreira, Liadh Ní Riada

PPE

Alain Cadec, Norbert Erdős, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Liliana Rodrigues, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Linnéa Engström

0

-

 

 

2

0

EFDD

David Coburn, Mike Hookem

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 9 martie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate