Postup : 2017/2266(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0055/2018

Predkladané texty :

A8-0055/2018

Rozpravy :

PV 14/03/2018 - 21
CRE 14/03/2018 - 21

Hlasovanie :

PV 15/03/2018 - 10.5

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0083

SPRÁVA     
PDF 506kWORD 63k
5.3.2018
PE 615.458v02-00 A8-0055/2018

s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa vypovedá Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Komorským zväzom

(14423/2017 – C8-0447/2017 – 2017/0241(NLE) – 2017/2266(INI))

Výbor pre rybárstvo

Spravodajca: João Ferreira

NÁVRH NELEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre rozvoj
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH NELEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa vypovedá Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Komorským zväzom

(14423/2017 – C8-0447/2017 – 2017/0241(NLE)2017/2266(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (14423/2017),

–  so zreteľom na Dohodu o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Komorským zväzom(1),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 43 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0447/2017),

–  so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z ...(2) o návrhu rozhodnutia,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho odstránenie, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999(3) (ďalej len „nariadenie o NNN rybolove“), a najmä na jeho článok 8 ods. 8,

–  so zreteľom na článok 99 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo a stanovisko Výboru pre rozvoj (A8-0055/2018),

A.  keďže Dohodou o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Komorským zväzom (ďalej len „Komory“) sa stanovuje možnosť jej ukončenia ktoroukoľvek stranou v prípade závažných okolností, ako napríklad nedodržanie záväzkov prijatých stranami v oblasti boja proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu (ďalej len „NNN rybolov“);

B.  keďže nezákonný rybolov je veľkou hrozbou pre svetové morské zdroje, pretože decimuje populácie rýb, ničí morské biotopy, nespravodlivo znevýhodňuje čestných rybárov a ničí živobytie pobrežných spoločenstiev, predovšetkým v rozvojových krajinách;

C.  keďže EÚ by mala podniknúť všetky možné kroky s cieľom zabezpečiť, aby dohody o udržateľnom rybárstve uzatvorené s tretími krajinami prinášali výhody tak pre EÚ, ako aj pre príslušné tretie krajiny vrátane ich miestneho obyvateľstva a odvetvia rybárstva;

D.  keďže všeobecným cieľom protokolu o uzavretí Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Komorským zväzom bolo posilniť spoluprácu v oblasti rybárstva medzi EÚ a Komorami v záujme oboch strán vytvorením rámca partnerstva, ktorý umožní vykonávať udržateľnú rybársku politiku a tiež udržateľné využívanie rybolovných zdrojov vo výhradnej hospodárskej zóne Komor, ako aj zabezpečiť primeraný podiel dostupného nadbytku povoleného výlovu zodpovedajúci záujmom flotíl EÚ;

E.  keďže prvá rybárska dohoda medzi EHS a Komorami pochádza z roku 1988 a keďže flotilám členských štátov EHS/EÚ je odvtedy umožnený prístup k rybolovným možnostiam na základe viacerých vykonávacích protokolov;

F.  keďže podľa správy UNCTAD s názvom Vývoz produktov rybárstva a hospodársky rozvoj v najmenej rozvinutých krajinách dosiahla odvetvová spolupráca len základnú úroveň a má len veľmi malý vplyv na odvetvie rybárstva, podmienky vyloďovania, monitorovacie kapacity a kapacity dohľadu, vedecký vývoj či technickú odbornú prípravu rybárov a pozorovateľov; keďže cena, ktorú EÚ platí Komorom za tonu rýb (tuniaka), je približne 15 % odhadovanej veľkoobchodnej ceny za tonu;

G.  keďže Komory boli 1. októbra 2015 informované o tom, že môžu byť označené za nespolupracujúcu tretiu krajinu, ak nebudú vykonávať primerané kontroly plavidiel zaregistrovaných pod komorskou vlajkou; keďže ani po tom, čo EÚ v máji 2017 označila krajinu za nespolupracujúcu krajinu a v júli 2017 ju umiestnila na zoznam nespolupracujúcich krajín a udelila jej tzv. červenú kartu, Komory naďalej neprijali nápravné opatrenia potrebné na riešenie zistených problémov a na boj proti NNN rybolovu;

H.  keďže platnosť predchádzajúceho protokolu k dohode o rybolove s Komorami sa skončila 30. decembra 2016 a protokol nebol obnovený, pretože Komory neprijali žiaden záväzok týkajúci sa boja proti NNN rybolovu; keďže na tento protokol sa pridelili finančné prostriedky vo výške 600 000 EUR ročne, z čoho 300 000 EUR sa vyčlenilo na podporu rybárskej politiky Komor s cieľom podporiť udržateľnosť a dobré riadenie rybolovných zdrojov v ich vodách;

I.  keďže EÚ je pevne odhodlaná bojovať proti nezákonnému rybolovu a všetkým formám podnikania, ktoré z neho vyplývajú, a tento záväzok je stanovený v nariadení o NNN rybolove;

J.  keďže EÚ a jej členské štáty sa usilujú o spoluprácu s Komorami v niekoľkých odvetviach; keďže vypovedanie dohody o partnerstve v sektore rybolovu zo strany EÚ je možné zvrátiť (ak sa prijmú potrebné nápravné opatrenia) a keďže vypovedanie tejto dohody nevylučuje budúce rokovania o novej dohode alebo akejkoľvek inej forme partnerstva v sektore rybolovu;

K.  keďže boj proti NNN rybolovu nezávisí iba od určenia nespolupracujúcich tretích krajín, ale, naopak, vyžaduje si, aby sa našli spôsoby na nápravu zistených situácií; keďže Komory, ak nezískajú vonkajšiu pomoc, nedokážu zlepšiť svoju politiku správy morí, najmä v oblasti riadenia rybolovných zdrojov, a to aj pokiaľ ide o podmienky vyloďovania, monitorovacie kapacity a kapacity dohľadu, vedecký vývoj a technickú odbornú prípravu rybárov a pozorovateľov;

L.  keďže program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 a ciele trvalo udržateľného rozvoja po prvýkrát zahŕňajú cieľ týkajúci sa ochrany a udržateľného využívania morí a morských zdrojov (cieľ č. 14);

1.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komory neprijali nápravné opatrenia potrebné na riešenie zistených problémov a na boj proti NNN rybolovu, a to napriek varovaniu zo strany EÚ;

2.  opakovane zdôrazňuje význam účinnej kontroly vlajkového štátu, pretože nevykonávanie takejto kontroly je hlavnou príčinou NNN rybolovu; domnieva sa, že Komory by si mali plniť svoje povinnosti vyplývajúce z medzinárodného práva, pokiaľ ide o dohľad nad plavidlami plaviacimi sa pod ich vlajkou a ich kontrolu; vyjadruje pevné presvedčenie, že chýbajúci dohľad a chýbajúce povolenia na rybolov umožňujú takýmto plavidlám, aby beztrestne vykonávali NNN rybolov;

3.  zastáva názor, že Komory by mali pokračovať v spolupráci s EÚ a využiť túto príležitosť na to, aby zaviedli opatrenia potrebné na zlepšenie svojej schopnosti riešiť problém nezákonného rybolovu;

4.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že počas takmer 30 rokov trvania dohôd o rybolove medzi EÚ a Komorami – ktoré zahŕňali zložku zameranú na spoluprácu a podporu rozvoja odvetvia rybárstva na Komoroch – nebolo možné dosiahnuť hmatateľnejšie výsledky v rozvoji odvetvia, a to ani v oblastiach, ako sú monitorovacie kapacity a kapacity dohľadu, vedecký vývoj a technická odborná príprava rybárov a pozorovateľov;

5.  zastáva názor, že nástroje dostupné v oblasti rozvojovej spolupráce, najmä Európsky rozvojový fond (ERF), je potrebné účinnejšie skĺbiť s celkovou podporou na rozvoj kapacít v odvetví rybárstva;

6.  pripomína, že Komory majú na základe dohody o partnerstve v sektore rybolovu podpísanej s EÚ a iných medzinárodných nástrojov, ako aj v rámci plnenia Agendy 2030 a cieľov trvalo udržateľného rozvoja, povinnosť rešpektovať zásady dobrého spravovania rybného hospodárstva a zodpovedného rybolovu, zachovať populácie rýb a chrániť morský ekosystém vo svojej výhradnej hospodárskej zóne;

7.  zdôrazňuje potrebu bojovať proti NNN rybolovu na celosvetovej úrovni a vytvoriť stimuly pre štáty, aby brali svoje povinnosti vážne a vo svojich sektoroch rybárstva vykonali potrebné reformy;

8.  tvrdí, že boj proti NNN rybolovu nesmie závisieť výhradne od určenia nespolupracujúcich tretích krajín a že na skutočný boj proti nezákonnému rybolovu vo všetkých jeho formách je potrebné nájsť spôsoby, ako pomáhať krajinám, najmä malým ostrovným rozvojovým štátom ako Komory, aby mohli zmeniť svoju politiku správy morí;

9.  súhlasí s Komisiou a Radou, že je potrebné uplatňovať opatrenia uvedené v článku 38 ods. 8 nariadenia o NNN rybolove na vypovedanie akejkoľvek platnej bilaterálnej dohody o rybolove s Komorami, ktorá ustanovuje ukončenie dohody v prípade nedodržania záväzkov, ktoré prijali v oblasti boja proti NNN rybolovu;

10.  berie na vedomie ďalšie dôsledky uvedené v článku 38 ods. 8 nariadenia o NNN rybolove, ktoré sa okrem iného týkajú zákazu prenájmu, zmeny vlajky a súkromných dohôd;

11.  tvrdí však, že takéto vypovedanie dohody nesmie znamenať koniec spolupráce medzi EÚ a Komorami v odvetví rybárstva; naliehavo vyzýva Komisiu, aby sa snažila zabezpečiť, aby sa tento vzťah čo najskôr obnovil, a to vychádzajúc z toho, že rybárske spoločenstvá a maloobjemový tradičný rybolov treba považovať za rozhodujúci faktor rozvoja krajiny a že na tento účel by sa mali podporovať investície a technická pomoc v týchto oblastiach:

  systém správy a riadenia rybolovu, právne predpisy, inštitucionálne mechanizmy, budovanie kapacít ľudských zdrojov (rybári, vedci, inšpektori a iní) a posilnenie obchodnej a kultúrnej hodnoty tradičného komorského výstroja a rýb;

  monitorovacie a vedecké kapacity, kapacity na ochranu pobrežia a kapacity na inšpekcie, dohľad a kontrolu kvality;

  zriaďovanie zariadení na chladenie, distribúciu a spracovanie rýb;

  budovanie a modernizácia vyloďovacej a bezpečnostnej infraštruktúry v prístavoch;

  obnova flotily maloobjemového rybolovu Komor s cieľom zlepšiť bezpečnosť a schopnosť udržať sa na mori a rybolovnú kapacitu;

12.  žiada začlenenie doložky, podľa ktorej by sa v prípade, že Komory napravia svoje nedostatky, príslušný postup zastavil a červená karta by sa zrušila, čím by sa umožnil návrat flotily EÚ;

13.  vyzýva Komisiu, aby prijala potrebné kroky na obnovenie zvyčajného režimu tým, že zvýši účinnosť opatrení zameraných na boj proti NNN rybolovu a flotile EÚ povolí návrat do rybolovnej oblasti hneď po tom, ako sa opätovne dohodnú podmienky nového protokolu;

14.  vyzýva Komisiu a Radu, aby každá v rámci svojich právomocí bezodkladne a v plnom rozsahu Parlament informovala o vývoji tohto procesu;

15.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Komorského zväzu.

(1)

Ú. v. EÚ L 290, 20.10.2006, s. 7.

(2)

Prijaté texty, P8_TA(0000)0000.

(3)

Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008, s. 1.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Komorský zväz (Komory) je skupina troch hlavných ostrovov nachádzajúcich sa v západnej časti Indického oceánu pri pobreží východnej Afriky. K súostroviu, ktoré je nezávislé od roku 1975, patrí aj štvrtý ostrov Mayotte, ktorý sa rozhodol pre francúzsku suverenitu.

Podľa údajov z roku 2013 majú Komory približne 734 000 obyvateľov. Historický kontext, politická nestabilita a ťažkostí pri získavaní zdrojov radia Komory medzi najmenej rozvinuté krajiny s hospodárstvom v značnej miere závislom na zahraničných grantoch a technickej pomoci.

Odvetvie rybárstva je druhým najväčším odvetvím v krajine po poľnohospodárstve a považuje sa za strategickú prioritu. Predstavuje 10 % pracovných miest a 8 % HDP (údaje z roku 2013). Tieto percentuálne údaje však poukazujú na pokles významu odvetvia z hľadiska hospodárskeho významu a zamestnanosti vzhľadom na jeho zraniteľnosť voči vonkajším faktorom – všetky vnútroštátne operácie (8 000 rybárov) zahŕňajú drobné maloobjemové činnosti s použitím malých lodí zo skleneného vlákna s dĺžkou 6 – 7 m s objemom motora najviac 25 CV a s extrémne základným technickým vybavením alebo bezmotorové kanoe.

Populácie rýb, ktoré sa dajú využiť v komorskej výhradnej hospodárskej zóne – väčšinou ide o veľké pelagické ryby (tuniak a mečiar veľký) – sa odhadujú na 33 000 ton ročne, ale ročné úlovky miestnych rybárov predstavujú približne 16 000 ton. Ostatné ryby lovia zahraničné priemyselné flotily a vyloďujú sa inde. Ryby sa spracúvajú aj mimo Komor vrátane rýb, ktoré ulovili miestne rybárske flotily.

Dvojstranné vzťahy v oblasti rybárstva medzi Európskou úniou (a jej predchodcami) a Komorami sa datujú od roku 1988. Od roku 2006 sa však tieto vzťahy riadia dohodou o partnerstve v sektore rybolovu, v rámci ktorej sa poskytuje finančný príspevok na dve rozdielne zložky: jedna na prístup k rybolovným zdrojom a druhá zameraná na sektorovú podporu rozvoja miestnych kapacít.

Dohoda, ktorej preskúmaním sa zaoberá táto správa, predstavuje celkový finančný príspevok vo výške 1 845 750 EUR, z čoho približne 49 % bolo vyčlenených na sektorovú podporu. Dohoda umožňuje 45 licencií pre plavidlá s vlečnými sieťami na lov tuniakov a 25 pre plavidlá s lovnými šnúrami na lov pri hladine (rozdelené medzi Španielsko, Francúzsko a Portugalsko). V tejto dohode sa takisto požaduje, aby plavidlá EÚ, ktoré lovia v súlade s ňou, zamestnávali istý minimálny počet komorských zamestnancov, a je v nej takisto zahrnutá doložka o výhradnom práve týkajúca sa lovených druhov rýb.

Bez ohľadu na podmienky stanovené v dohode a pripojenom protokole, jej vykonávanie bolo ovplyvnené rôznymi prekážkami, najmä v súvislosti s pirátstvom, čo znamená, že tieto licencie na rybolov sa nevyužili. Účasť Komor na činnostiach, ktoré sú v rozpore s nariadením o nezákonnom, nenahlásenom a neregulovanom rybolove (NNN), najmä tým, že umožnili zmenu vlajky plavidlám zapojeným do NNN rybolovu, zároveň viedlo EÚ v októbri 2015 k tomu, že Komorom zaslala oznámenie o možnosti ich označenia za nespolupracujúcu krajinu, k čomu skutočne došlo v máji a júni 2017 (vtedy dostali tzv. červenú kartu).

Keďže komorské orgány počas celého tohto postupu nereagovali, Komisia a Rada navrhujú vypovedanie dohody.

Spravodajca celkovo nevidí žiadny dôvod nesúhlasiť s týmto vypovedaním dohody, ale treba zvážiť tieto dve otázky: veľmi zložitú sociálnu situáciu na Komoroch a počet posúdení vypracovaných orgánmi OSN, ktoré kritizujú silné postavenie EÚ, pokiaľ ide o vypracovanie dohôd a stanovenie cien rýb (platenie nižších než odhadovaných veľkoobchodných cien za tuniaky), a poukazuje na to, že dohody o partnerstve v odvetví rybárstva nepriniesli podporu rozvoja miestneho priemyslu.

Spravodajca by rád zdôraznil skutočnosť, že počas takmer 30 rokov trvania dohôd o rybárstve medzi EÚ a Komorami – ktoré zahŕňali zložku zameranú na spoluprácu a podporu rozvoja odvetvia rybárstva na Komoroch – nebolo možné dosiahnuť hmatateľnejšie výsledky v rozvoji odvetvia, a to ani v oblastiach, ako sú monitorovacie kapacity a kapacity dohľadu, vedecký rozvoj a technická odborná príprava pre rybárov a pozorovateľov.

Toto hodnotenie považuje v kontexte tohto rozhodnutia za kľúčové, aby sa predložili návrhy, ktoré prispejú ku kontinuite podpory rozvoja, a aby sa pomohlo zlepšeniu podmienok rybárstva na Komoroch v súvisiacich činnostiach a v kvalite života rybárov a rybárskych komunít.

V tomto rámci pokračujúcej spolupráce medzi EÚ a Komorami – najmä z hľadiska rozvojovej politiky – je dôležité, aby sa politiky EÚ a jej členských štátov voči tejto krajine zamerali na strategické priority, pričom odvetvie rybárstva je ich ústredným prvkom. EÚ by preto mala naďalej podporovať prevody, ktoré umožnia Komorom, okrem iného:

  zlepšiť systém správy a riadenia rybolovu z právneho hľadiska a v súvislosti s inštitucionálnou štruktúrou, budovaním kapacít ľudských zdrojov (rybárov, vedcov, technikov a pod.), ako aj s obchodnou a kultúrnou hodnotu tradičného výstroja a rýb z Komor;

  rozvíjať kapacity, pokiaľ ide o monitorovanie a vedecké hodnotenie, ochranu pobrežia, inšpekcie, dohľad a kontrolu kvality;

  zriaďovať alebo obnovovať zariadenia na chladenie, distribúciu a spracovania rýb;

  vybudovať a modernizovať vykládkovú a bezpečnostnú infraštruktúru v prístavoch;

  podporovať obnovu flotily maloobjemového rybolovu s cieľom zlepšiť bezpečnosť a schopnosť udržať sa na mori a rybolovnú kapacitu.

Spravodajca sa domnieva, že dohody o udržateľnom rybolove, ktoré podpísala EÚ s tretími krajinami, musia byť obojstranne prospešné a uprednostňovať opatrenia na posilnenie suverenity tretích krajín v ich rybolovnej oblasti, rozvoj súvisiacich hospodárskych činností a ochranu morských zdrojov, rybolovných spoločenstiev a pracovníkov v sektore rybolovu. Najúčinnejším a najspravodlivejším spôsobom boja proti NNN rybolovu je práve takýto vývoj, a nie degradácia zdrojov.

Spravodajca ďalej žiada, aby bol Európsky parlament okamžite informovaný o ďalšom vývoji v tomto procese.


STANOVISKO Výboru pre rozvoj (21.2.2018)

pre Výbor pre rybárstvo

k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa vypovedá Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Komorským zväzom‏

(2017/2266(INI))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Norbert Neuser

NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre rybárstvo, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A.  keďže poslednému protokolu k dohode o partnerstve v sektore rybolovu (FPA), ktorého platnosť sa skončila 31. decembra 2016, boli pridelené finančné prostriedky vo výške 600 000 EUR ročne, z čoho 300 000 EUR bolo určených na podporu rybárskej politiky Komor v záujme podpory trvalej udržateľnosti a dobrého riadenia rybolovných zdrojov v ich vodách;

B.  keďže nezákonný, nenahlásený a neregulovaný (NNN) rybolov v pobrežných oblastiach Komor má negatívny vplyv na miestne rybárstvo a biodiverzitu, ohrozuje príjem a živobytie malých rybárov, potravinovú bezpečnosť a trvalo udržateľný rozvoj Komor a v konečnom dôsledku prehlbuje chudobu;

C.  keďže morské zdroje nie sú neobmedzené; keďže NNN rybolov pripravuje každý rok africký kontinent o miliardy dolárov;

D.  keďže nezákonný rybolov predstavuje podľa FAO približne 26 miliónov ton rýb ročne, resp. viac ako 15 % celkového svetového úlovku; keďže nezákonný nadmerný rybolov narúša obnovu populácií rýb, ohrozuje biodiverzitu, morský ekosystém, ako aj potravinovú bezpečnosť a spôsobuje významné hospodárske straty;

E.  keďže udržateľné riadenie morských ekosystémov má rozhodujúci význam z hľadiska obmedzenia nepriaznivých účinkov zmeny klímy; keďže konferencia COP 21 zdôraznila, že je naliehavo potrebné zvrátiť tendenciu k nadprodukcii;

F.  keďže program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 a ciele trvalo udržateľného rozvoja po prvýkrát zahŕňajú cieľ týkajúci sa ochrany a udržateľného využívania morí a morských zdrojov (cieľ č. 14);

1.  uvedomuje si, že NNN rybolov je významným celosvetovým hospodárskym a environmentálnym problémom týkajúcim sa tak morského, ako aj sladkovodného prostredia, ktorý ohrozuje udržateľnosť populácií rýb a potravinovú bezpečnosť a tiež biodiverzitu svetových oceánov; zdôrazňuje, že NNN rybolov takisto podkopáva úsilie o riadenie rybárstva a predstavuje nekalú súťaž pre rybárov, najmä pre flotily drobného rybolovu, a iné subjekty pôsobiace v súlade s právnymi predpismi, čo má vážne sociálne, hospodárske a environmentálne dôsledky; poznamenáva, že vysoká miera NNN rybolovu sa obvykle častejšie vyskytuje v krajinách so slabým riadením;

2.  zdôrazňuje, že rozvojové krajiny sú NNN rybolovom obzvlášť ohrozené z dôvodu svojej obmedzenej schopnosti kontrolovať a sledovať svoje vody, čo ešte viac destabilizuje riadenie ich rybárstva; zdôrazňuje, že NNN rybolov oberá rozvojové krajiny o príjmy a obživu, najmä ak sa tieto činnosti uskutočňujú v tých istých rybolovných oblastiach, kde lovia drobní miestni rybári;

3.  víta politiku nulovej tolerancie, ktorú EÚ uplatňuje voči nezákonnému rybolovu na celosvetovej úrovni;

4.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v rozpore so sektorovou podporou poskytovanou podľa protokolu k dohode o partnerstve v sektore rybolovu komorské orgány neprijali náležité opatrenia s cieľom zriadiť národný register rybárskych plavidiel a vypracovať a vykonávať solídny národný akčný plán a právny rámec proti NNN rybolovu v komorských vodách a komorskými plavidlami, čo viedlo k tomu, že Komory boli podľa nariadenia o NNN rybolove označené za nespolupracujúcu krajinu;

5.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že okrem nedostatočnej kapacity Komor v boji proti NNN rybolovu Komisia zaznamenala na strane komorských vnútroštátnych orgánov aj nedostatočnú správu vecí verejných a nedostatok politickej vôle spolupracovať;

6.  žiada posilnenie kapacity rozvojových krajín v oblasti administratívy, ale aj v oblasti mapovania a hodnotenia zdrojov; okrem toho požaduje, aby sa im poskytla podpora pri vypracúvaní spoľahlivých a objektívnych štatistík, ktoré prispejú k tvorbe politík a stratégií v oblasti hospodárstva, dohľadu a ochrany zákonného rybolovu;

7.  pripomína, že Komory majú na základe dohôd o partnerstve podpísaných s EÚ a na základe iných medzinárodných nástrojov, ako aj v rámci programu 2030 a cieľov trvalo udržateľného rozvoja, povinnosť rešpektovať zásady dobrého spravovania rybného hospodárstva a zodpovedného rybolovu, zachovať populácie rýb a chrániť morský ekosystém vo svojej výhradnej hospodárskej zóne;

8.  pripomína najmä cieľ trvalo udržateľného rozvoja č. 14, čiastkový cieľ č. 4, ktorým je efektívne regulovať zber a ukončiť nadmerný výlov rýb, NNN rybolov a deštruktívne rybárske praktiky a implementovať vedecky založené plány hospodárenia s cieľom obnoviť populácie rýb v čo najkratšom možnom čase prinajmenšom na úroveň, ktorá dokáže vyprodukovať maximálny udržateľný úlovok tak, ako je dané jeho biologickou charakteristikou;

9.  vyzýva Komisiu, aby pokračovala v politickom a sektorovom dialógu s komorskými orgánmi, ktorý by viedol k splneniu ustanovení podľa nariadenia o NNN rybolove komorskými orgánmi a v konečnom dôsledku k odstráneniu tejto krajiny zo zoznamu nespolupracujúcich krajín; žiada, aby sa medzitým pomoc, ktorú Komory prijímajú v rámci iných finančných nástrojov EÚ, preorientovala tak, aby obyvateľstvo nemuselo znášať náklady za tento stav;

10.  zdôrazňuje, že kontrolným rybolovným orgánom na celom svete by sa mali poskytnúť dostatočné (ľudské, finančné a technické) zdroje, ktoré im umožnia v plnej miere vykonávať právne predpisy a nariadenia v oblasti rybárstva;

11.  je presvedčený, že boj proti NNN rybolovu si vyžaduje multilaterálny prístup a vo veľkej miere závisí od jednotnej reakcie na medzinárodnej úrovni vrátane reakcie vlajkových štátov, pobrežných štátov, prístavných štátov a trhových štátov; zastáva názor, že táto reakcia by mala byť založená na jednotnom uplatňovaní medzinárodného práva a nariadení o NNN rybolove a na rozsiahlej a presnej výmene informácií; vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby prijalo opatrenia podobné tým, ktoré prijala EÚ, s cieľom zavrieť trhy pre ryby pochádzajúce z NNN rybolovu.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

20.2.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

21

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Eleftherios Synadinos, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Thierry Cornillet, Paul Rübig, Rainer Wieland

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

21

+

ALDE

Thierry Cornillet, Paavo Väyrynen

ECR

Nirj Deva, Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

PPE

György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda, Paul Rübig, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Željana Zovko, Anna Záborská

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon

Verts/ALE

Maria Heubuch

1

-

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

27.2.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

0

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Clara Eugenia Aguilera García, Alain Cadec, David Coburn, Linnéa Engström, João Ferreira, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Nicola Caputo, Ole Christensen, Rosa D’Amato, Norbert Erdős, John Flack, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, Czesław Hoc, Yannick Jadot, France Jamet, Seán Kelly, Verónica Lope Fontagné, Linda McAvan, Francisco José Millán Mon, Nosheena Mobarik, Cláudia Monteiro de Aguiar, Rolandas Paksas, Daciana Octavia Sârbu, David-Maria Sassoli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Nils Torvalds

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Liliana Rodrigues


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

20

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

ENF

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

João Ferreira, Liadh Ní Riada

PPE

Alain Cadec, Norbert Erdős, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Liliana Rodrigues, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Linnéa Engström

0

-

 

 

2

0

EFDD

David Coburn, Mike Hookem

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 8. marca 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia