Postopek : 2017/2266(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0055/2018

Predložena besedila :

A8-0055/2018

Razprave :

PV 14/03/2018 - 21
CRE 14/03/2018 - 21

Glasovanja :

PV 15/03/2018 - 10.5

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0083

POROČILO     
PDF 557kWORD 57k
5.3.2018
PE 615.458v02-00 A8-0055/2018

s predlogom nezakonodajne resolucije o osnutku sklepa Sveta o odpovedi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Zvezo Komori o partnerstvu v ribiškem sektorju

(14423/2017 – C8-0447/2017 – 2017/0241(NLE) – 2017/2266(INI))

Odbor za ribištvo

Poročevalec: João Ferreira

PREDLOG NEZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za razvoj
 INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG NEZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o odpovedi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Zvezo Komori o partnerstvu v ribiškem sektorju

(14423/2017 – C8-0447/2017 – 2017/0241(NLE)2017/2266(INI))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (14423/2017),

–  ob upoštevanju Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Zvezo Komori o partnerstvu v ribiškem sektorju(1),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členoma 43 in točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0447/2017),

–  ob upoštevanju svoje zakonodajne resolucije z dne ...(2) o osnutku sklepa,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1005/2008 z dne 29. septembra 2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje in o spremembi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1936/2001 in (ES) št. 601/2004 ter o razveljavitvi uredb (ES) št. 1093/94 in (ES) št. 1447/1999(3) ter zlasti člena 8(8) Uredbe,

–  ob upoštevanju člena 99(2) Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo in mnenja Odbora za razvoj (A8-0055/2018),

A.  ker Sporazum med Evropsko skupnostjo in Zvezo Komori (v nadaljevanju: Komori) o partnerstvu v ribiškem sektorju določa, da lahko vsaka od pogodbenic sporazum odpove v primeru resnih okoliščin, kot je nespoštovanje obvez, ki sta jih pogodbenici prevzeli v zvezi s preprečevanjem nezakonitega, neprijavljenega in zakonsko neurejenega ribolova;

B.  ker nezakoniti ribolov pomeni veliko grožnjo za svetovne morske vire, saj izčrpava ribje staleže, uničuje morske habitate, postavlja poštene ribiče v neupravičeno slabši položaj in uničuje življenjske vire obalnih skupnosti, zlasti v državah v razvoju;

C.  ker bi morala EU storiti vse, kar je mogoče, da bi sporazumi o trajnostnem ribištvu s tretjimi državami zagotavljali vzajemne koristi EU in zadevnim tretjim državam, vključno z lokalnim prebivalstvom in ribiškimi sektorji;

D.  ker je bil skupni cilj protokola o sklenitvi sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Zvezo Komori okrepiti ribiško sodelovanje med Evropsko unijo in Komori v interesu obeh pogodbenic z ustanovitvijo partnerskega okvira za razvoj trajnostne ribiške politike, ob hkratnem izkoriščanju ribolovnih virov na trajnosten način v komorski izključni ekonomski coni, ter zagotoviti ustrezen delež razpoložljivih ribolovnih presežkov, ki je skladen z interesi flote EU;

E.  ker prvi ribiški sporazum med EGS in Komori sega v leto 1988 in ker je od takrat flota držav članic EGS/EU dobila ribolovne možnosti na podlagi vrste protokolov o izvajanju;

F.  ker glede na poročilo konference OZN za trgovino in razvoj z naslovom „Ribiški izvoz in gospodarski razvoj najmanj razvitih držav“ ostaja sektorsko sodelovanje na osnovni ravni in ima zelo majhen vpliv na ribiški sektor, pogoje za iztovarjanje, zmogljivosti spremljanja in nadzora, znanstveni razvoj ali tehnično usposabljanje ribičev in opazovalcev; ker je cena, ki jo EU plačuje Komorom za tono rib (tuna), približno 15 % ocenjene veleprodajne cene za tono;

G.  ker so bili Komori 1. oktobra 2015 obveščeni o možnosti, da bodo opredeljeni kot nesodelujoča tretja država, ki ne izvaja ustreznega nadzora nad plovili, registriranimi pod komorsko zastavo; ker so bili maja 2017 opredeljeni kot nesodelujoča država, julija 2017 pa jih je EU dala na seznam nesodelujočih držav in jim izdala „rdeči karton“, država pa še vedno ni sprejela korektivnih ukrepov za odpravo ugotovljenih težav in za boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu;

H.  ker je prejšnji protokol k sporazumu o ribolovu s Komori prenehal veljati 30. decembra 2016 in ni bil podaljšan, ker se Komori niso zavezali k boju proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu; ker so bila protokolu dodeljena finančna sredstva v višini 600 000 EUR letno, od katerih je bilo 300 000 EUR namenjenih podpori ribiške politike Komorov, da bi se spodbujala trajnost in dobro upravljanje ribolovnih virov v komorskih vodah;

I.  ker je EU odločno zavezana k boju proti nezakonitemu ribolovu in kateri koli obliki poslovanja, ki izhaja iz njega, ta zaveza pa je tudi določena v uredbi o nezakonitem, neprijavljenem in zakonsko neurejenem ribolovu;

J.  ker si EU in njene države članice prizadevajo za sodelovanje s Komori v mnogih sektorjih; ker se lahko odločitev EU, da odpove sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju, spremeni (če se sprejmejo potrebni korektivni ukrepi) in ker odpoved tega sporazuma ne izključuje prihodnjih pogajanj o novem sporazumu ali o kakršni koli drugi obliki partnerstva v ribiškem sektorju;

K.  ker boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu ni odvisen le od opredelitve nesodelujočih tretjih držav, ampak, nasprotno, zahteva, da se poiščejo rešitve za ugotovljene težave; ker Komori, če ne bodo dobili zunanje pomoči, ne bodo mogli izboljšati svoje politike za upravljanje morskih ribolovnih virov, zlasti kar zadeva pogoje za iztovarjanje, zmogljivosti spremljanja in nadzora, znanstveni razvoj ter tehnično usposabljanje ribičev in opazovalcev;

L.  ker imajo agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 in cilji trajnostnega razvoja prvič vključen cilj, povezan z ohranjanjem in trajnostnim izkoriščanjem morij in morskih virov (cilj 14);

1.  obžaluje, da Komori, kljub opozorilom EU, niso sprejeli korektivnih ukrepov za odpravo ugotovljenih težav in za boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu;

2.  ponovno poudarja, kako pomemben je učinkovit nadzor države zastave, saj je pomanjkanje nadzora poglavitni razlog za nezakoniti, neprijavljeni in zakonsko neurejeni ribolov; meni, da bi morali Komori izpolnjevati svoje obveznosti glede kontrole in nadzora plovil, ki plujejo pod njihovo zastavo, v skladu z mednarodnim pravom; je trdno prepričan, da pomanjkanje nadzora in dovoljenj za ribolov tem plovilom omogoča, da nekaznovano izvajajo nezakoniti, neprijavljeni in zakonsko neurejeni ribolov;

3.  meni, da bi morali Komori še nadalje sodelovati z EU in izkoristiti to priložnost za uvedbo potrebnih ukrepov ter povečati sposobnost za preprečevanje nezakonitega ribolova;

4.  obžaluje dejstvo, da v skoraj 30 letih ribiških sporazumov med EU in Komori (ki so vključevali komponento, usmerjeno v sodelovanje in podporo razvoju ribiškega sektorja na Komorih) ni bilo mogoče doseči oprijemljivejših rezultatov pri razvoju tega sektorja, tudi na področjih, kot so zmogljivosti za spremljanje in nadzor, znanstveni razvoj in tehnično usposabljanje ribičev in opazovalcev;

5.  meni, da je treba razpoložljive instrumente razvojnega sodelovanja, zlasti Evropski razvojni sklad (ERS), učinkoviteje uskladiti s splošno podporo za razvoj zmogljivosti v ribiškem sektorju;

6.  opozarja, da imajo Komori v skladu s sporazumom o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki so ga podpisali z EU, in drugimi mednarodnimi instrumenti, pa tudi v okviru uresničevanja Agende 2030 in ciljev trajnostnega razvoja dolžnost spoštovati načeli dobrega upravljanja v ribištvu in odgovornega ribolova, vzdrževati ribje staleže in ohranjati morske ekosisteme v svoji izključni ekonomski coni;

7.  poudarja, da se je treba na svetovni ravni boriti proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu in oblikovati spodbude za države, da bodo resno prevzele odgovornost in izvedle potrebne reforme ribiškega sektorja;

8.  meni, da boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu ne sme temeljiti izključno na opredelitvi nesodelujočih tretjih držav in da je treba za pravi boj proti vsem oblikam nezakonitega ribolova najti način, kako pomagati državam, zlasti majhnim otoškim državam v razvoju, od katerih so ena Komori, da spremenijo svoje pomorske politike upravljanja;

9.  se strinja s Komisijo in Svetom, da je treba izvajati ukrepe iz člena 38(8) uredbe o ribolovu IUU za razveljavitev vseh veljavnih dvostranskih sporazumov o ribištvu s Komori, ki določa prenehanje veljavnosti sporazuma, če niso izpolnjene obveznosti glede boja proti ribolovu IUU;

10.  ugotavlja, da so v členu 38 uredbe o ribolovu IUU navedene tudi druge posledice, med drugim prepoved zakupa, zamenjave zastave ribiškega plovila in sklepanje zasebnih sporazumov;

11.  kljub temu vztraja, da taka odpoved ne sme pomeniti konca sodelovanja med EU in Komori v ribiškem sektorju; poziva Komisijo, naj si prizadeva, da bi se ta odnos čim prej ponovno vzpostavil, ob predpostavki, da so ribiške skupnosti in mali priobalni obrtni ribolov osrednjega pomena za razvoj Komorov in da bi bilo treba zato spodbujati naložbe in tehnično pomoč na naslednjih področjih:

  ribiška uprava in sistem upravljanja, zakonodaja, institucionalni mehanizmi, krepitev zmogljivosti za človeške vire (ribiči, znanstveniki, inšpektorji in drugi), večje gospodarsko in kulturno vrednotenje tradicionalnega komorskega orodja in rib;

  zmogljivosti za spremljanje in znanstvene zmogljivosti, zmogljivosti za zaščito obale, inšpekcije, nadzor in kontrolo kakovosti;

  izgradnja objektov za hlajenje, distribucijo in predelavo rib;

  izgradnja in nadgradnja infrastrukture za iztovarjanje in varnostne infrastrukture v lukah in pristaniščih;

  obnova komorskega ladjevja za mali priobalni ribolov, da bi se izboljšala njegova varnost, sposobnost, da ostane na morju, in ribolovne zmogljivosti;

12.  poziva, naj se vključi klavzula o ustavitvi postopka in preklicu rdečega kartona, če bi Komori odpravili svoje pomanjkljivosti, saj bi to floti EU omogočilo vrnitev;

13.  poziva Komisijo, naj sprejme ustrezne ukrepe, da se znova vzpostavi prvotno stanje in izboljša učinkovitosti ukrepov za boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu, ko se sprejmejo pogoji novega protokola pa bi se na ribolovno območje vrnila tudi flota EU;

14.  poziva Komisijo in Svet, naj v okviru svojih pristojnosti nemudoma in izčrpno obvestita Parlament o morebitnih spremembah na tem področju;

15.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Zvezi Komori.

(1)

UL L 290, 20.10.2006, str. 7.

(2)

Sprejeta besedila, P8_TA(0000)0000.

(3)

UL L 286, 29.10.2008, str. 1.


OBRAZLOŽITEV

Zvezo Komori (v nadaljnjem besedilu: Komori) sestavljajo trije glavni otoki v zahodnem Indijskem oceanu ob obali vzhodne Afrike. Otočje, ki je neodvisno od leta 1975, vključuje tudi četrti otok Mayotte, ki pa se je odločil, da ostane pod francosko oblastjo.

Komori imajo po podatkih iz leta 2013 približno 734 000 prebivalcev. Zaradi zgodovinskega ozadja, politične nestabilnosti in težav pri dostopu do virov so Komori med najmanj razvitimi državami, njihovo gospodarstvo pa je močno odvisno od zunanje finančne in tehnične pomoči.

Ribiški sektor je za kmetijstvom drugi največji sektor v državi in šteje za prednostno strateško nalogo. Zagotavlja 10 % delovnih mest in ustvarja 8 % BDP (podatki iz leta 2013). A te vrednosti kažejo upad pomena sektorja v smislu delovnih mest in v gospodarskem smislu, saj je sektor zelo občutljiv na zunanje vplive – pri vseh domačih dejavnostih (8000 ribičev) gre za obrtni ribolov v malem obsegu, pri katerem se uporabljajo mali čolni iz steklenih vlaken dolžine 6–7 m z močjo motorja največ 25 KS in z zelo osnovno tehnično opremo ali nemotorizirani kanuji.

Ribji stalež, namenjen ulovu v komorski izključni ekonomski coni (večinoma velike pelagične ribe, med njimi tun in mečarica), se ocenjuje na 33 000 ton letno, letni ulov lokalnih ribičev pa znaša približno 16 000 ton. Preostale ribe ulovijo tuje industrijske flote in jih iztovorijo drugje. Tudi predelava rib poteka zunaj Komorov in vključuje ribe, ki jih ulovijo lokalni ribiči.

Začetek dvostranskih odnosov v ribištvu med Evropsko unijo (in njenima predhodnicama) ter Komori sega v leto 1988. Od leta 2006 dalje pa so njuni odnosi urejeni s sporazumom o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki določa finančni prispevek z dvema ločenima elementoma: enim za dostop do ribolovnih virov in drugim za sektorsko podporo za razvoj lokalnih zmogljivosti.

Sporazum, ki ga obravnava to poročilo, predvideva finančna sredstva v višini 1 845 750 EUR, od tega je 49 % sredstev namenjenih sektorski pomoči. Sporazum je omogočil podelitev 45 dovoljenj za plovila za ribolov tunov s potegalkami in 25 dovoljenj za plovila za ribolov s površinskimi parangali (dovoljenja so si razdelile Španija, Francija in Portugalska). Ta protokol je zahteval, da je na plovilih EU, ki delujejo v skladu s protokolom, zaposleno minimalno število komorskega osebja, in je vključeval klavzulo o izključnosti glede vrst, ki se jih lahko lovi.

Ne glede na pogoje, določene v sporazumu in z njim povezanim protokolom, so na njegovo izvajanje vplivale različne omejitve, zlasti v zvezi s piratstvom, zaradi katerih ta ribolovna dovoljenja niso bila uporabljena. Hkrati je EU Komore zaradi vpletenosti v dejavnosti, ki kršijo uredbo o nezakonitem, neprijavljenem in zakonsko neurejenem ribolovu (IUU), zlasti ker dovolijo zamenjavo zastave ribiških plovil, ki izvajajo tak ribolov, oktobra 2015 obvestila o možnosti, da bodo opredeljeni kot nesodelujoča država, kar se je maja in junija 2017 dejansko zgodilo (ko so dobili „rdeči karton“).

Ker se v tem času komorski organi niso odzivali, Komisija in Svet predlagata, naj se sporazum odpove.

Poročevalec na splošno ne vidi razloga za nasprotovanje odpovedi sporazuma, vendar bi bilo treba razmisliti o dveh vprašanjih: o zelo negotovih socialnih razmerah na Komorih in o številnih ocenah, v katerih so organi Združenih narodov kritični do močnega položaja EU, ko gre za pripravo sporazumov in določanje cene rib (le-ta je nižja od ocenjene veleprodajne cene za tuna), ter opozarjajo, da sporazumi o partnerstvu v ribiškem sektorju ne podpirajo razvoja lokalne industrije.

Poročevalec želi poudariti dejstvo, da v skoraj 30 letih ribiških sporazumov med EU in Komori (ki so vključevali komponento, usmerjeno v sodelovanje in podporo za razvoj ribiškega sektorja na Komorih) ni bilo mogoče doseči oprijemljivejših rezultatov pri razvoju tega sektorja, tudi na področjih, kot so zmogljivosti za spremljanje in nadzor, znanstveni razvoj in tehnično usposabljanje za ribiče in opazovalce.

Na podlagi te ocene in ob upoštevanju te resolucije je bistveno, da se predstavijo predlogi, kako zagotoviti stalno podporo za razvoj in kako prispevati k izboljšanju stanja na področju ribištva na Komorih, s tem povezanih dejavnosti ter kakovosti življenja ribičev in ribiških skupnosti.

V okviru neprekinjenega sodelovanja med EU in Komori, zlasti z vidika razvojne politike, je pomembno, da se politika EU in njenih držav članic v odnosu do te države osredotoči na strateške prednostne naloge, med katerimi ima ribiški sektor osrednjo vlogo. EU bi morala tako še nadalje spodbujati transferje, ki bodo Komorom med drugim omogočili, da:

  izboljšajo sistem za upravljanje ribištva s pravnega vidika in v smislu institucionalne strukture, okrepijo zmogljivost človeških virov (ribiči, znanstveniki, inšpektorji itd.), ter povečajo komercialno in kulturno vrednost komorske tradicionalne opreme in rib;

  razvijejo svoje zmogljivosti na področju spremljanja in znanstvenega ocenjevanja, varstva obale, inšpekcij, nadzora in preverjanja kakovosti;

  zgradijo ali obnovijo objekte za hlajenje, distribucijo in predelavo rib;

  zgradijo in nadgradijo infrastrukturo za iztovarjanje in varnostno infrastrukturo v lukah in pristaniščih;

  spodbudijo obnovo ladjevja za mali priobalni ribolov, da bi izboljšali varnost ribolova, sposobnost ladjevja, da ostane na morju, in njegovo ribolovno zmogljivost.

Poročevalec meni, da morajo biti sporazumi o trajnostnem ribolovu, ki jih EU podpiše s tretjimi državami, vzajemno koristni in dati prednost ukrepom za krepitev suverenosti tretjih držav v ribiškem sektorju, za razvoj povezanih gospodarskih dejavnosti ter za zaščito morskih virov, ribiških skupnosti in delavcev v ribištvu. Prav tovrstni razvoj in ne siromašenje virov je najbolj učinkovit in pošten način boja proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu.

Poročevalec tudi zahteva, da se Evropski parlament v prihodnje sproti obvešča o vsem dogajanju v okviru tega procesa.


MNENJE Odbora za razvoj (21.2.2018)

za Odbor za ribištvo

o osnutku sklepa Sveta o odpovedi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Zvezo Komori o partnerstvu v ribiškem sektorju

(2017/2266(INI))

Pripravljavec mnenja: Norbert Neuser

POBUDE

Odbor za razvoj poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A.  ker so bila v zadnjem protokolu k sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki je prenehal veljati 31. decembra 2016, dodeljena finančna sredstva v višini 600 000 EUR letno, od katerih je bilo 300 000 EUR namenjenih podpori ribiške politike Komorov z namenom spodbujanja trajnosti in dobrega upravljanja ribolovnih virov v komorskih vodah;

B.  ker ima nezakoniti, neprijavljeni in zakonsko neurejeni ribolov v obalnih vodah Komorov škodljive posledice za lokalno ribištvo in biotsko raznovrstnost, saj ogroža prihodke in možnosti malih ribičev za preživljanje ter prehransko varnost in trajnostni razvoj Komorov, s tem pa povečuje revščino;

C.  ker so morski viri omejeni; ker afriška celina vsako leto izgubi več milijard dolarjev zaradi nezakonitega, neprijavljenega in zakonsko neurejenega ribolova;

D.  ker se po podatkih Organizacije združenih narodov za kmetijstvo (FAO) letno nezakonito ulovi 26 milijonov ton rib, kar je več kot 15 % ulova po vsem svetu; ker se zaradi nezakonitega prelova staleži rib ne morejo obnavljati, biotska raznovrstnost, morski ekosistem in prehranska varnost so ogroženi, vse to pa povzroča znatne gospodarske izgube;

E.  ker je trajnostno upravljanje morskih ekosistemov bistveno za omejevanje škodljivih učinkov podnebnih sprememb; ker je bilo na konferenci COP21 poudarjeno, da je treba trend prekomerne proizvodnje nujno preobrniti;

F.  ker so agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 in cilji trajnostnega razvoja prvič vključili cilj, povezan z ohranjanjem in trajnostnim izkoriščanjem morij in morskih virov (cilj 14);

1.  se zaveda, da je nezakoniti, neprijavljeni in zakonsko neurejeni morski in sladkovodni ribolov velik svetovni gospodarski in okoljski problem, ki ogroža trajnost ribjih staležev in prehransko varnost ter biotsko raznovrstnost svetovnih oceanov; poudarja, da nezakoniti, neprijavljeni in zakonsko neurejeni ribolov tudi spodkopava prizadevanja za upravljanje ribištva in pomeni nepošteno konkurenco za ribiče, zlasti tiste s plovili za mali priobalni ribolov, in druge, ki delujejo v skladu z zakonom, to pa ima hude socialne, gospodarske in okoljske posledice; ugotavlja, da je nezakoniti, neprijavljeni in zakonsko neurejeni ribolov pogostejši v državah s šibkim upravljanjem;

2.  poudarja, da so države v razvoju zaradi omejenih zmogljivosti za nadzor in spremljanje svojih voda posebej občutljive na nezakoniti, neprijavljeni in zakonsko neurejeni ribolov, kar še dodatno spodkopava upravljanje njihovih ribolovnih dejavnosti; izpostavlja, da so zaradi nezakonitega, neprijavljenega in zakonsko neurejenega ribolova države v razvoju ob dohodek in hrano, zlasti ko se te dejavnosti opravljajo na območjih, ki jih uporabljajo tudi lokalni ribiči;

3.  pozdravlja politiko nične tolerance, ki jo ima EU v zvezi z nezakonitim ribolovom po vsem svetu;

4.  obžaluje, da komorski organi kljub sektorski podpori iz protokola k sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju niso sprejeli ustreznih ukrepov za vzpostavitev nacionalne evidence ribiških plovil ter za pripravo in izvajanje zanesljivega nacionalnega akcijskega načrta in pravnega okvira proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu komorskih ribiških plovil v komorskih vodah, zaradi česar so bili Komori v skladu z uredbo o nezakonitem, neprijavljenem in zakonsko neurejenem ribolovu opredeljeni kot nesodelujoča država;

5.  obžaluje, da je Komisija poleg tega, da komorska uprava nima zmogljivosti za boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu, poročala tudi o pomanjkanju upravljanja oziroma prešibki politični volji komorskih nacionalnih oblasti za sodelovanje;

6.  poziva, naj se zmogljivosti držav v razvoju okrepijo na področju upravnih zadev, kartiranja in ocenjevanja virov; poziva tudi, naj se vzpostavijo ukrepi, s katerimi jim bo zagotovljena pomoč pri pridobivanju zanesljivih in objektivnih statističnih podatkov, kar bo prispevalo k oblikovanju ekonomskih politik in strategij ter na področju spremljanja in zaščite zakonitega ribolova;

7.  opozarja, da so Komori v skladu s sporazumom o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki so ga podpisali z EU, in drugimi mednarodnimi instrumenti, pa tudi v okviru uresničevanja Agende 2030 in ciljev trajnostnega razvoja, dolžni spoštovati načeli dobrega upravljanja v ribištvu in odgovornega ribolova, vzdrževati ribje staleže in ohranjati morske ekosisteme v svoji izključni ekonomski coni;

8.  opozarja zlasti na podcilj 4 cilja trajnostnega razvoja 14, ki govori o učinkoviti ureditvi lovljenja in odpravi prelova, nezakonitega, neprijavljenega in zakonsko neurejenega ribolova in škodljivih ribolovnih praks ter o izvedbi znanstveno utemeljenih načrtov upravljanja, da bi se ribji staleži v najkrajšem izvedljivem času obnovili vsaj do ravni, ki omogočajo največji trajnostni donos, kot ga določajo njihove biološke značilnosti;

9.  poziva Komisijo, naj nadaljuje politični in sektorski dialog o ribištvu s komorskimi oblastmi, ki bo privedel do izpolnjevanja določb v skladu z uredbo o nezakonitem, neprijavljenem in zakonsko neurejenem ribolovu s strani Komorov ter nazadnje do črtanja Komorov s seznama nesodelujočih držav; poziva, naj se do takrat pomoč, ki jo Komori prejemajo v okviru drugih finančnih instrumentov EU, preusmeri tako, da plačilo stroškov tega stanja ne bo padlo na pleča tamkajšnjih prebivalcev;

10.  poudarja, da je treba vsem organom za nadzor ribištva po svetu zagotoviti zadostne (človeške, finančne in tehnološke) vire, ki jim bodo omogočili celovito izvajanje zakonodaje in predpisov na področju ribištva;

11.  je prepričan, da mora boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu trajati več let in je v veliki meri odvisen od usklajenega odziva na mednarodni ravni, tudi odziva držav zastave, obalnih držav, držav pristanišča in držav trga; meni, da bi moral ta odziv temeljiti na enotni uporabi mednarodnega prava in predpisov o nezakonitem, neprijavljenem in zakonsko neurejenem ribolovu ter na obširni in natančni izmenjavi informacij; poziva mednarodno skupnost, naj sprejme podobne ukrepe, kot jih je sprejela EU, za zaprtje trgov za ribe iz nezakonitega, neprijavljenega in zakonsko neurejenega ribolova.

INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

20.2.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

21

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Thierry Cornillet, Paul Rübig, Rainer Wieland

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

21

+

ALDE

Thierry Cornillet, Paavo Väyrynen

ECR

Nirj Deva, Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)

EFDD

Ignazio Corrao, Mireille D’Ornano

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

PPE

György Hölvényi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda, Paul Rübig, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Željana Zovko, Anna Záborská

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon

Verts/ALE

Maria Heubuch

1

-

NI

Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos)

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

27.2.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

20

0

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Clara Eugenia Aguilera García, Alain Cadec, David Coburn, Linnéa Engström, João Ferreira, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Nicola Caputo, Ole Christensen, Rosa D’Amato, Norbert Erdős, John Flack, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, Czesław Hoc, Yannick Jadot, France Jamet, Seán Kelly, Verónica Lope Fontagné, Linda McAvan, Francisco José Millán Mon, Nosheena Mobarik, Cláudia Monteiro de Aguiar, Rolandas Paksas, Daciana Octavia Sârbu, David-Maria Sassoli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Nils Torvalds

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Liliana Rodrigues


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

20

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

ENF

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

João Ferreira, Liadh Ní Riada

PPE

Alain Cadec, Norbert Erdős, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Liliana Rodrigues, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Linnéa Engström

0

-

 

 

2

0

EFDD

David Coburn, Mike Hookem

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 9. marec 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov