ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на по-големи възможности на органите за защита на конкуренцията на държавите членки, за да бъдат по-ефективни в правоприлагането, и за гарантиране на правилното функциониране на вътрешния пазар

6.3.2018 - (COM(2017)0142 – C8-0119/2017 – 2017/0063(COD)) - ***I

Комисия по икономически и парични въпроси
Докладчик: Андреас Шваб


Процедура : 2017/0063(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0057/2018
Внесени текстове :
A8-0057/2018
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на по-големи възможности на органите за защита на конкуренцията на държавите членки, за да бъдат по-ефективни в правоприлагането, и за гарантиране на правилното функциониране на вътрешния пазар

(COM(2017)0142 – C8-0119/2017 – 2017/0063(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2017)0142),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 103 и 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0119/2017),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Сената на Чешката република, Парламента на Испания, Парламента на Португалия и Сената на Румъния в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становището на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0057/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ[1]*

към предложението на Комисията

---------------------------------------------------------

2017/0063 (COD)

Предложение за

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за предоставяне на по-големи възможности на органите за защита на конкуренцията на държавите членки, за да бъдат по-ефективни в правоприлагането, и за гарантиране на правилното функциониране на вътрешния пазар

(Текст от значение за ЕИО)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 103 и 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет[2],

в съответствие с обикновената законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1)  Членове 101 и 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) са свързани с обществения ред и следва да се прилагат ефективно в целия Съюз, за да се гарантира, че конкуренцията на вътрешния пазар не се нарушава. Ефективното прилагане на членове 101 и 102 от ДФЕС е необходимо, за да се осигурят по-отворени и по-справедливи конкурентни пазари в Европа, на които дружествата се конкурират предимно въз основа на своите качества и без да създават пречки за навлизане на пазара, като им се дава възможност да създават богатство и работни места. То защитава потребителите и предприятията, извършващи дейност на вътрешния пазар, от стопански практики, чрез които се поддържат изкуствено високи цени на стоките и услугите, и повишава избора им на новаторски стоки и услуги.

(2)  Публичното прилагане на членове 101 и 102 от ДФЕС се извършва от националните органи за защита на конкуренцията (НОЗК) на държавите членки успоредно с Комисията съгласно Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета ([3]). НОЗК и Комисията заедно образуват мрежа от публични органи, които прилагат правилата за конкуренция на ЕС в тясно сътрудничество (Европейската мрежа по конкуренция).

(2а)  За да се предотврати въвеждането на излишни нови процедури в държавите членки, настоящата директива не поставя под съмнение настоящото разпределение на правомощията за вземане на решения и за разследване между различни НОЗК в дадена държава членка с доказана ефективност.

(3)  Член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1/2003 задължава НОЗК и националните съдилища да прилагат членове 101 и 102 от ДФЕС по отношение на споразумения или практики, които могат да засегнат търговията между държавите членки. На практика повечето НОЗК прилагат разпоредбите на националното право в областта на конкуренцията успоредно с членове 101 и 102 от ДФЕС. Следователно настоящата директива, чиято цел е да се гарантира, че НОЗК разполагат с необходимите гаранции за независимост и правомощия за правоприлагане и налагане на глоби, за да бъдат в състояние да прилагат ефективно членове 101 и 102 от ДФЕС, неизбежно ще окаже въздействие върху разпоредбите на националното право в областта на конкуренцията, прилагани успоредно от страна на НОЗК.

(4)  Освен това предоставянето на НОЗК на правомощия да получават цялата информация, свързана с предприятието, предмет на разследването, в цифрова форма, независимо от носителя, на който се съхранява, трябва също да засегне обхвата на правомощията на НОЗК, когато по време на ранните етапи на производството те предприемат съответното действие за разследване също въз основа на разпоредбите на националното право в областта на конкуренцията, които се прилагат успоредно с членове 101 и 102 от ДФЕС. Предоставянето на НОЗК на правомощия за проверки с различен обхват в зависимост от това дали те в крайна сметка ще прилагат единствено разпоредбите на националното право в областта на конкуренцията или също така и разпоредбите на членове 101 и 102 от ДФЕС, ще застраши ефективността на прилагането на правото в областта на конкуренцията в рамките на вътрешния пазар. Поради това приложното поле на директивата следва да обхваща прилагането на членове 101 и 102 от ДФЕС самостоятелно и успоредното им прилагане с националното право в областта на конкуренцията за един и същ случай. Изключение представлява защитата на заявления за освобождаване от глоби и намаляване на техния размер и заявления за постигане на споразумение, които обхващат и националното право в областта на конкуренцията, прилагано самостоятелно.

(5)  Националното законодателство не позволява на много НОЗК да разполагат с необходимите гаранции за независимост и правомощия за правоприлагане и налагане на глоби, за да могат да прилагат ефективно тези правила. Това подкопава способността им ефективно да прилагат членове 101 и 102 от ДФЕС и разпоредбите на националното право в областта на конкуренцията успоредно с разпоредбите на членове 101 и 102 от ДФЕС, ако е целесъобразно. Така например съгласно националното право много НОЗК не разполагат с ефективни инструменти за намиране на доказателства за нарушения на членове 101 и 102 от ДФЕС, за налагане на глоби на дружествата, които нарушават закона, или не разполагат с достатъчни човешки и финансови ресурси и бюджетната автономност, необходими за ефективното прилагане на членове 101 и 102 от ДФЕС. Това може да им попречи да предприемат каквито и да било действия или води до ограничаване на техните действия по правоприлагане. Липсата на оперативни инструменти и гаранции на много НОЗК за ефективно прилагане на членове 101 и 102 от ДФЕС означава, че предприятията, участващи в антиконкурентни практики, могат да получат много различни резултати от производствата си в зависимост от държавата членка, в която извършват дейност: те може изобщо да не бъдат предмет на принудително изпълнение по член 101 или 102 от ДФЕС или правоприлагането да бъде неефективно. Например, в някои държави членки предприятията могат да избегнат отговорността за плащането на глоби просто като се преструктурират. Различията в прилагането на членове 101 и 102 от ДФЕС и разпоредбите на националното право в областта на конкуренцията, прилагани успоредно с разпоредбите на членове 101 и 102 от ДФЕС, водят до пропуснати възможности да се премахнат пречките за навлизане на пазара и за създаване на по-справедливи конкурентни пазари в рамките на Съюза, където предприятията се конкурират въз основа на своите качества. Най-засегнати са предприятията и потребителите в онези държави членки, в които НОЗК не разполагат с достатъчно средства, за да бъдат ефективни в правоприлагането. Предприятията не могат да се конкурират въз основа на качествата си, когато са налице безопасни убежища за антиконкурентни практики, например, поради факта, че не могат да бъдат събрани доказателства за антиконкурентни практики или защото предприятията могат да избегнат отговорност за плащане на глоби. Това е фактор, който ги възпира да навлязат на тези пазари и да упражняват там правата си на установяване и предоставяне на стоки и услуги. Потребители, намиращи се в държавите членки с по-слабо правоприлагане пропускат ползите от ефективното прилагане на правилата в областта на конкуренцията. Така различията в прилагането на членове 101 и 102 от ДФЕС и разпоредбите на националното право в областта на конкуренцията, прилагани успоредно с разпоредбите на членове 101 и 102 от ДФЕС, в Съюза, водят до нарушаване на конкуренцията на единния пазар и подкопават правилното му функциониране.

(6)  Пропуските и ограниченията в инструментите и гаранциите на НОЗК застрашават системата на паралелни правомощия за прилагането на членове 101 и 102 от ДФЕС, която е замислена като едно съгласувано цяло, основано на тясно сътрудничество в рамките на Европейската мрежа по конкуренция. Тази система зависи от органи, които са в състояние да разчитат един на друг за прилагането на мерки за установяване на факти от името на другата страна, с цел насърчаване на сътрудничеството и взаимопомощта между държавите членки. Въпреки това тя не функционира добре, когато все още има НОЗК, които не разполагат с подходящи инструменти за установяване на факти. В други ключови аспекти НОЗК не могат да си предоставят помощ на взаимна основа. Например в мнозинството от държавите членки предприятията, осъществяващи трансгранична дейност, са в състояние да избегнат плащането на глоби просто като не поддържат законно присъствие в някои от териториите на държавите членки, в които извършват дейност. Това намалява стимулите за спазване на членове 101 и 102 от ДФЕС. Произтичащото от това неефективно правоприлагане води до нарушаване на конкуренцията за спазващите закона предприятия и подкопава доверието на потребителите във вътрешния пазар, по-специално в цифровата среда.

(7)  С цел да се гарантира истинско общо пространство на правоприлагане в областта на конкуренцията в Европа, което осигурява по-равнопоставени условия за предприятията, осъществяващи дейност на вътрешния пазар, и намалява неравните условия за потребителите, е необходимо да се въведат минимални гаранции за независимост, достатъчни финансови, човешки и технологични ресурси, и основни правомощия за правоприлагане и за налагане на глоби при прилагането на членове 101 и 102 от ДФЕС и разпоредбите на националното право в областта на конкуренцията, прилагани успоредно с разпоредбите на членове 101 и 102 от ДФЕС, така че НОЗК да могат да бъдат напълно ефективни.

(8)  Целесъобразно е настоящата директива да се основава на двойното правно основание на членове 103 и 114 от ДФЕС. Това е необходимо поради факта, че настоящата директива обхваща не само прилагането на членове 101 и 102 от ДФЕС и прилагането на разпоредбите на националното право в областта на конкуренцията успоредно с разпоредбите на посочените членове, но също така и недостатъците и ограниченията на инструментите и гаранциите на НОЗК за прилагане на членове 101 и 102 от ДФЕС, които имат отрицателно въздействие върху конкуренцията и правилното функциониране на вътрешния пазар.

(9)  Въвеждането на минимални гаранции, за да се гарантира, че НОЗК прилагат членове 101 и 102 от ДФЕС еднакво и ефективно, не засяга възможността на държавите членки да поддържат или да въвеждат по-засилени гаранции за независимост и ресурси за НОЗК и по-подробни правила относно правомощията на тези органи за правоприлагане и налагане на глоби. По-специално държавите членки могат да предоставят на НОЗК допълнителни правомощия извън предвидените в настоящата директива с цел допълнително увеличаване на тяхната ефективност.

(10)  В областта на условията за предоставяне на освобождаване от глоби или намаляване на техния размер за тайни картели обаче са необходими подробни правила. Ще се смята, че дружествата вече са напуснали тайните картели, в които са участвали, само ако имат достатъчно правна сигурност относно това дали ще се ползват от освобождаване от глоби. Значителните различия между програмите за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер, приложими в държавите членки, водят до правна несигурност за потенциалните кандидати за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер, които могат да отслабят стимулите им да се ползват от освобождаване или намаляване. Тези различия могат също така да доведат до това няколко членове на таен картел да се опитат да се възползват от програмите за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер в различни държави членки. Ако държавите членки можеха да въвеждат или прилагат по-ясни и хармонизирани правила за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер в областта, обхваната от настоящата директива, това би довело до целта да се запазят стимулите за заявителите, с цел възможно най-ефективно правоприлагане в областта на конкуренцията в Съюза, и би гарантирало еднаквите условия на конкуренция за предприятията, осъществяващи дейност на вътрешния пазар. Това не пречи на държавите членки да прилагат програми за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер, които освен тайните картели обхващат и други нарушения на членове 101 и 102 от ДФЕС, както и съответните национални разпоредби.

(11)  Настоящата директива не се прилага спрямо националните законодателства, доколкото в тях се предвижда налагането на наказателни санкции на физически лица, с изключение на правилата, уреждащи взаимодействието между програмите за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер и налагането на санкции на физически лица.

(12)  Упражняването на правомощията, предоставени на НОЗК, следва да бъде предмет на подходящи гаранции, които най-малкото отговарят на стандартите на общите принципи на правото на ЕС и Хартата на основните права на Европейския съюз, в съответствие със съдебната практика на Съда на Европейския съюз, и по-специално в контекста на производства, които биха могли да доведат до налагането на санкции. Тези гаранции включват правото на добра администрация, зачитането на правото на защита на предприятията, съществен елемент от което е правото на изслушване. По-специално, НОЗК следва да информират страните, предмет на разследването, за предварителните възражения, повдигнати срещу тях съгласно член 101 или член 102 от ДФЕС, преди да вземат решение, което засяга неблагоприятно техните интереси, и тези страни следва да имат възможност ефективно да изложат становищата си по тези възражения преди вземането на такова решение. Поради тази причина е изключително важно страните, предмет на разследването, да получат поне изложение на възраженията, в което се посочват всички възражения, които НОЗК възнамерява да използва в окончателно решение за установяване на нарушение, засягащо неблагоприятно интересите на съответното предприятие. Страните, които са били уведомени за предварителните възражения относно предполагаемо нарушение на член 101 или член 102 от ДФЕС, следва да имат право на достъп до съответната преписка на НОЗК, за да бъдат в състояние да упражнят ефективно правото си на защита. Това се извършва при съблюдаване на законните интереси на предприятията за защита на техните търговски тайни и не обхваща поверителната информация и вътрешните документи на НОЗК и Комисията и кореспонденцията между тях. Освен това ▌адресатите на ▌решения на НОЗК, установяващи нарушение на член 101 или член 102 от ДФЕС или налагащи корективни мерки или глоби, или налагащи обвързващи ангажименти, следва да имат право на ефективни правни средства за защита пред съд в съответствие с член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз и с член 6 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи. Такива окончателни решения на НОЗК следва да бъдат мотивирани, така че да позволяват на адресатите на тези решения да установят причините за решението и да упражнят правото си на ефективни правни средства за защита. Освен това, в съответствие с правото на добра администрация държавите членки следва да гарантират, че при прилагането на членове 101 и 102 от ДФЕС, НОЗК провеждат производствата в разумен срок. При планирането на тези гаранции следва да се постигне баланс между зачитането на основните права на предприятията и задължението да се гарантира, че членове 101 и 102 от ДФЕС се прилагат ефективно.

(13)  Предоставянето на правомощия на НОЗК да прилагат членове 101 и 102 от ДФЕС обективно и в общия интерес на ефективното прилагане на европейските правила в областта на конкуренцията представлява съществен елемент от осигуряването на ефективно и еднакво прилагане на тези правила.

(14)  Независимостта на НОЗК следва да се засили с цел гарантиране на ефективно и еднакво прилагане на членове 101 и 102 от ДФЕС. За целта следва да се въведе изрична разпоредба в националното законодателство, за да се гарантира, че при прилагането на членове 101 и 102 от ДФЕС НОЗК са защитени срещу външна намеса или политически натиск, които могат да застрашат независимата им оценка на разглежданите от тях случаи. За тази цел следва предварително да се установят ясни и прозрачни правила и процедури за назначенията и относно основанията за освобождаване от длъжност на членовете на органа за вземане на решения на НОЗК, за да се премахнат всякакви основателни съмнения относно обективността на този орган и неговата неподатливост на външни фактори. Освен това, с цел засилване на безпристрастността на НОЗК, глобите, които НОЗК налагат, не следва да се използват за прякото им финансиране.

(15)  За да се осигури независимостта на НОЗК, техните ръководители, членовете на органа за вземане на решения и техният персонал следва да действат добросъвестно и да се въздържат от всякакви действия, които са несъвместими с изпълнението на функциите им. За тази цел е необходимо по време на работата или мандата им и за разумен период след това те да се въздържат от всякакви несъвместими функции, които може да доведат до конфликт на интереси в определен случай. Освен това при упражняване на техните функции по време на работата им и на техния мандат те не следва да имат интереси в предприятия или организации, които са обект на производство за прилагане на членове 101 или 102 от ДФЕС, в които участват, доколкото това би могло да компрометира тяхната независимост при разглеждането на съответния случай. Служителите и членовете на органа за вземане на решения следва да декларират всички интереси или активи, които могат да създадат конфликт на интереси при изпълнението на техните задължения. От тях следва да се изисква да информират органа за вземане на решение, останалите негови членове или — за НОЗК, в които едно единствено лице е оправомощено да взема решения — техния орган по назначаването, ако, при изпълнението на техните задължения им се възложи да се произнесат по въпрос, който ги засяга, което би могло да накърни тяхната обективност.

(15а)  Всеки НЗОК следва да публикува кодекс за поведение, който, без да се засяга прилагането на по-строги национални правила, обхваща най-малко правилата за предотвратяване на конфликт на интереси, включително разпоредби относно периода на прекъсване и приемане на покани, както и правила относно предприетите дейности в лично качество.

(16)  Независимостта на НОЗК не възпрепятства нито съдебния контрол, нито парламентарния надзор в съответствие със законодателството на държавите членки. Изискванията по отношение на отчетността също допринасят за гарантиране на надеждността и легитимността на действията на НОЗК. Пропорционалните изисквания по отношение на отчетността включват публикуването от НОЗК на периодични доклади за тяхната дейност до правителствен или парламентарен орган. НОЗК могат също така да бъдат обект на контрол или наблюдение на финансовите им разходи, стига това да не засяга тяхната независимост.

(17)  НОЗК следва да могат да приоритизират производствата си за изпълнение на членове 101 и 102 от ДФЕС, за да използват ефективно ресурсите си и да насочат усилията си към превенцията и прекратяването на антиконкурентни практики, които нарушават конкуренцията на вътрешния пазар. За тази цел те следва да могат да отхвърлят жалби на основание, че те не са приоритет, с изключение на жалбите, произхождащи от съответните национални публични органи, доколкото това не засяга ресурсите на НОЗК. Това следва да се извършва, без да се засягат правомощията на НОЗК да отхвърлят жалби по други причини, като например липса на компетентност, или да решат, че няма основания за предприемане на действия от тяхна страна. В случаи на отхвърляне, жалбоподателите следва своевременно да бъдат информирани, като им се представи обосновка. Освен това, в случаи на официално внесени жалби, отхвърлянето следва да подлежи на ефективни корективни мерки. Правомощията на НОЗК да приоритизират изпълнителните си производства не засягат правото на правителството на дадена държава членка да издава общи насоки относно политиката или приоритетите за националните органи за защита на конкуренцията, които не са свързани със специфично производство за изпълнение на членове 101 и 102 от ДФЕС.

(18)  НОЗК следва да разполагат с достатъчни ресурси като квалифициран персонал, правен и икономически експертен опит, финансови средства и технически и технологични съоръжения, за да гарантират, че могат ефективно да изпълняват задачите си при прилагането на членове 101 и 102 от ДФЕС. В случай че съгласно националното право техните задължения и правомощия са разширени, ресурсите, необходими за изпълнение на тези задачи, следва да бъдат съобразени с това. Независимостта на НОЗК следва да бъде засилена, като им се даде възможност независимо да решават относно изпълнението на разпределения им бюджет за целите на извършването на техните задачи, без да се засягат националните бюджетни правила и процедури.

(18a)  С цел да се гарантира ефективен мониторинг на изпълнението на настоящата директива, държавите членки следва да гарантират, че НОЗК представят на правителствен или парламентарен орган публично достъпни периодични доклади за своите дейности и ресурси. Тези доклади следва да включват информация за назначенията и освобождаването от длъжност на членовете на органа за вземане на решения, размера на ресурсите, които са били предоставени през съответната година, както и всички промени в тази сума в сравнение с предходните години. Такива доклади следва също да се предават на равнището на Съюза.

(19)  НОЗК изискват минимален набор от общи правомощия за разследване и вземане на решения, за да могат ефективно да изпълняват членове 101 и 102 от ДФЕС.

(20)  На НОЗК следва да бъдат предоставени ефективни правомощия за разследване, за да разкриват всички споразумения, решения или съгласувани практики, забранени с член 101 от ДФЕС, или всички злоупотреби с господстващо положение, забранени с член 102 от ДФЕС, на всеки стадий от производствата пред тях.

(21)  Разследващите правомощия на националните административни органи за защита на конкуренцията трябва да бъдат достатъчни, за да отговорят на предизвикателствата, свързани с правоприлагането в цифровата среда, и следва да дават възможност на националните органи за защита на конкуренцията да получат цялата информация в цифров вид, включително обстойни данни, свързани с предприятието или сдружението от предприятия, което е предмет на действия по разследване, независимо от носителя, на който тя се съхранява, като преносими компютри, мобилни телефони, други мобилни устройства и съхранение „в облак“.

(22)  Националните административни органи за защита на конкуренцията следва да бъдат оправомощени да инспектират помещенията на предприятията и на сдруженията на предприятия, които са предмет на производства за прилагане на разпоредбите на членове 101 и 102 от ДФЕС, както и на други участници на пазара, които може да разполагат с информация от значение за тези производства. Националните административни органи за защита на конкуренцията следва да може да извършват такива проверки поне когато съществуват разумни основания за съмнение за нарушение на член 101 или член 102 от ДФЕС. Настоящата директива не възпрепятства държавите членки да изискват предварително разрешение от национален съдебен орган за извършването на такива проверки.

(23)  За да бъдат националните административни органи за защита на конкуренцията ефективни, правомощието им да извършват проверки следва да им даде възможност да получат достъп до информация, която е достъпна за предприятието или сдружението на предприятия или лицето, предмет на проверка, и която е свързана с предприятието, предмет на разследването.

(24)  За да се сведе до минимум ненужното забавяне на проверките, националните административни органи за защита на конкуренцията следва да имат правомощието да продължат да извършват търсене на копия или извлечения от счетоводните книги и документи, свързани със стопанската дейност на предприятието или сдружението на предприятия, предмет на проверка, в помещенията на органа или на друго определено място.

(25)  Опитът показва, че документи, свързани със стопанската дейност, може да се съхраняват в домовете на директорите или на други лица, работещи за предприятието, по-специално предвид на увеличеното използване на по-гъвкави работни договорености. За да се създадат условия за ефективност на проверките, националните административни органи за защита на конкуренцията следва да имат правомощието да влизат във всяко помещение, включително и частни домове, когато съществува основателно подозрение, че там се съхраняват документи, свързани със стопанската дейност, които могат да бъдат от значение за доказването на ▌нарушение на член 101 или член 102 от ДФЕС. Това правомощие се упражнява с предварителното разрешение на съдебен орган. Това не пречи на държавите членки в случаи на изключителна спешност да възлагат задачите на национален съдебен орган на национален административен орган за защита на конкуренцията, който действа като правораздавателен орган.

(26)  НОЗК следва да имат ефективни правомощия да изискват да им бъде предоставена информацията, необходима за разкриване на споразумения, решения или съгласувани практики, забранени с член 101 от ДФЕС, или на всякакви злоупотреби, забранени с член 102 от ДФЕС. Те следва да включват правото да изискват информация, съхранявана във всякакъв цифров формат, включително електронни писма и съобщения от система за съобщения в реално време, независимо от това къде се съхранява тя, включително в „облак“ или на сървъри, при положение че е достъпна за адресата на искането за информация. Това право не следва да води до задължение за предприятието, което е непропорционално по отношение на изискванията на разследването, например, то не води до излишни разходи или усилия на предприятието. Въпреки че правото да се изисква информация е от решаващо значение за откриването на нарушения, обхватът на подобни искания следва да бъде съобразен с целта. Исканията не следва да задължават предприятието да признае, че е извършило нарушение, тъй като доказването на това е задължение на НОЗК. Опитът показва, че предоставената на доброволен принцип информация от трети страни, като например от конкурентите, клиентите и потребителите на пазара, също може да бъде ценен източник на информация за информирано и стриктно правоприлагане и НОЗК следва да насърчават това.

(27)  НОЗК следва да разполагат с ефективни средства за възстановяване на конкуренцията на пазара чрез налагане на съразмерни структурни и поведенчески мерки, които са съразмерни на извършеното нарушение и необходими за неговото прекратяване.

(27а)  Временните мерки могат да представляват важно средство за гарантирането на това, че докато тече разследване, нарушението, предмет на разследването, не води до сериозни и непоправими вреди за конкуренцията, предизвиквайки промени на пазара, които трудно биха могли да бъдат коригирани от решение, взето от НОЗК в края на производството. За да се предотвратят такива непоправими щети върху конкуренцията, НОЗК следва да могат да налагат временни мерки. Настоящата директива обаче не засяга правото на НЗОК да налагат временни мерки в други подходящи случаи. Решение, с което се постановяват временни мерки, следва да е в сила само за определен период – или до приключването на производствата от НОЗК, или за определен период от време, който може да бъде подновен, доколкото това е необходимо и целесъобразно. Държавите членки следва да гарантират, че целесъобразността на мерките може да бъде преразгледана чрез ускорени процедури на обжалване. С оглед на това да се даде възможност на органите за защита на конкуренцията да реагират на промени на бързо развиващи се пазари, Комисията следва да разгледа наличните възможности, с цел ускоряване на производството пред органите за защита на конкуренцията за прилагането на членове 101 и 102 или за опростяване на приемането на временни мерки. Тя следва да проведе проучване и да представи резултатите на Европейския парламент и Съвета до края на 2020 г., и ако е целесъобразно, да внесе съответно законодателно предложение. Освен това държавите членки следва да създадат необходимите условия, за да се гарантира, че НОЗК могат да се възползват на практика от временните мерки.

(28)  Когато в хода на производство, което може да доведе до забрана на споразумение или практика, предприятията или сдруженията на предприятия предлагат на НОЗК ангажименти, които отговарят на опасенията им, тези органи следва да бъдат в състояние да приемат решения, с които тези ангажименти стават обвързващи и подлежащи на принудително изпълнение за засегнатите предприятия. По принцип такива решения за поемане на ангажименти не са целесъобразни в случаите на тайни картели, във връзка с които НОЗК следва да налагат глоба. Решенията за поемане на ангажименти следва да установят, че вече не съществуват основания за действие от страна на НОЗК, без да се прави заключение за това дали е налице нарушение на член 101 или член 102 от ДФЕС Решенията за поемане на ангажименти не оказват влияние на правомощията на органите за защита на конкуренцията и съдилищата на държавите членки за извършване на такова установяване на нарушение и вземане на решение по случая. Освен това, ефективните средства за наблюдение на спазването на поетите ангажименти от страна на предприятията и налагането на санкции в случай на неспазване са доказали ефикасността си за органите за защита на конкуренцията. В случаите, когато са настъпили съществени промени в някой от фактите, на които се основава дадено решение, или когато предприятието действа в противоречие със своите ангажименти, или когато решението се е основавало на непълна, невярна или подвеждаща информация, предоставена от страните, НОЗК следва да разполагат с ефективни средства за възобновяването на производството.

(29)  За да се гарантира ефективно и еднакво прилагане на членове 101 и 102 от ДФЕС, националните административни органи за защита на конкуренцията следва да имат правомощията да налагат ефективни, пропорционални и възпиращи глоби на предприятия и сдружения на предприятия за нарушения на член 101 или член 102 от ДФЕС или пряко в рамките на собствени административни производства, или като се обърнат към съд за налагане на глоби в рамките на ненаказателни съдебни производства. При това не се засягат разпоредбите на националните законодателства на държавите членки, които предвиждат налагането на санкции от съдилища в рамките на наказателни производства за нарушение на членове 101 и 102 от ДФЕС.

(30)  С цел да се гарантира, че предприятията и сдруженията на предприятия спазват правомощията за разследване и вземане на решения на НОЗК, националните административни органи за защита на конкуренцията трябва да могат да налагат ефективни глоби при неспазване, както и периодични имуществени санкции за налагане на спазването на тези правомощия или пряко в рамките на свои собствени административни производства, или като се обърнат към съд за налагане на глоби в рамките на ненаказателни съдебни производства. При това не се засягат разпоредбите на националните законодателства на държавите членки, които предвиждат налагането на такива глоби от съдилища в рамките на наказателни съдебни производства. Освен това настоящата директива няма отражение нито върху националните правила за стандарта на доказване, нито върху задълженията на НОЗК да установяват фактите по съответния случай, при условие че тези правила и задължения са съвместими с общите принципи на правото на Съюза. Глобите и периодичните имуществени санкции следва да се определят пропорционално на общия оборот на съответните предприятия и сдружения на предприятия.

(31)  С цел гарантиране на ефективно и еднакво прилагане на членове 101 и 102 от ДФЕС понятието за предприятие, което се съдържа в членове 101 и 102 от ДФЕС, следва да се прилага в съответствие със съдебната практика на Съда на Европейския съюз като обозначаващо една икономическа единица, дори ако то е съставено от няколко физически или юридически лица. Поради това НОЗК следва да могат да прилагат понятието за предприятие при подвеждането под отговорност на дадено дружество майка и да му налагат глоби за поведението на едно от неговите дъщерни дружества, в случаите когато това дружество майка и негово дъщерно дружество са част от една и съща стопанска единица. С цел да се предотврати бягството от отговорност на предприятията за плащане на глоби за нарушения на членове 101 и 102 от ДФЕС чрез правни или организационни промени, НОЗК следва да могат да подвеждат под отговорност правоприемниците и икономическите приемници на предприятието и да им налагат глоби за нарушение на членове 101 и 102 от ДФЕС в съответствие със съдебната практика на Съда на Европейския съюз.

(32)  С цел да се гарантира, че глобите, наложени за нарушения на членове 101 и 102 от ДФЕС, отразяват икономическата значимост на нарушението, НОЗК следва да вземат предвид тежестта на нарушението. НОЗК следва също да могат да определят глоби, които са съразмерни на продължителността на нарушението. Тези фактори следва да бъдат оценени в съответствие със съдебната практика на Съда на Европейския съюз. По-специално, що се отнася до оценката на тежестта на дадено нарушение, Съдът на Европейския съюз е установил, че трябва да се вземат под внимание обстоятелствата в конкретния случай, контекстът, в който е извършено нарушението, и възпиращото действие на глобите. Факторите, които могат да са част от тази оценка, са оборотът на стоките и услугите, предмет на нарушението, както и размерът и икономическата мощ на предприятието, включително случаите, когато това е малко или средно предприятие с ограничен продуктов портфейл, тъй като те отразяват влиянието, което то може да окаже върху пазара. Освен това наличието на повтарящи се нарушения от един и същ извършител свидетелства за склонността му да извършва такива нарушения и поради това е важен признак за сериозността на разглежданото поведение и съответно на необходимостта да се повиши равнището на санкцията за постигане на ефективен възпиращ ефект. При определянето на размера на глобата, която трябва да бъде наложена, НОЗК следва да вземат предвид стойността на продажбите на стоките и услугите на предприятието, с които нарушението е свързано пряко или косвено. Аналогично, НОЗК следва да имат право да увеличат размера на глобата, която трябва да бъде наложена на предприятие или сдружение на предприятия, което продължава да извършва същото или извърши подобно нарушение, след като е взето решение от страна на Комисията или национален орган за защита на конкуренцията, констатиращо, че същото това предприятие или сдружение на предприятия е нарушило членове 101 или 102 от ДФЕС. В допълнение, НОЗК следва да могат да вземат предвид икономическата жизнеспособност на засегнатото предприятие, както и, в съответствие с член 18, параграф 3 от Директива 2014/104/ЕС на Европейския парламент и на Съвета[4], всички обезщетения, изплатени в резултат на взаимно съгласие.

(33)  Опитът показва, че сдруженията на предприятия редовно играят роля в нарушенията на конкуренцията и НОЗК следва да са в състояние ефективно да глобяват тези сдружения. При оценката на тежестта на нарушението с цел определяне на размера на глобата в рамките на производство, образувано срещу сдружения на предприятия, когато нарушението е свързано с дейностите на неговите членове, следва да се вземе предвид сборът от продажбите, реализирани от предприятията, които са членове на сдружението, с чиито стоки и услуги нарушението е свързано пряко или косвено. За да се гарантира действително събиране на глобите, наложени на сдружения на предприятия за извършените от тях нарушения, е необходимо да се определят условията, при които НОЗК могат да изискат плащане на глобата от членовете на сдружението, когато сдружението е неплатежоспособно. За тази цел НОЗК следва да вземат предвид относителния размер на предприятията, които са част от сдружението, и по-специално положението на малките и средните предприятия. Плащането на глобата от един или няколко членове на сдружението не засяга правилата на националното законодателство, които предвиждат събиране на сумата от други членове на сдружението.

(34)  Възпиращият ефект на глобите се различава значително в Европа, а в някои държави членки максималният размер на глобата, която може да бъде определена, е много нисък. За да се гарантира, че НОЗК могат да определят възпиращи глоби, максималният размер на глобата следва да се определи на равнище, не по-малко от 10 % от общия световен оборот на съответното предприятие. Това не следва да възпрепятства държавите членки да поддържат или въвеждат по-високи равнища на максимален размер на глобата.

(35)  Програмите за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер са ключов инструмент за разкриването на тайни картели и по този начин допринасят за ефективното преследване и налагането на санкции за най-сериозните нарушения на правото в областта на конкуренцията. Понастоящем обаче съществуват значителни различия между програмите за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер, приложими в държавите членки. Тези различия водят до правна несигурност за предприятията нарушители относно условията, при които те могат да подадат заявление за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер, както и относно статуса им в рамките на съответната програма(и) за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер. Тази несигурност може да отслаби стимулите за потенциалните заявители за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер да подават заявления с тази цел. Това на свой ред може да доведе до по-малко ефективно прилагане на правилата в областта на конкуренцията в Съюза, тъй като се разкриват по-малко тайни картели.

(36)  Различията между програмите за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер на равнището на държавите членки също така застрашават еднаквите условия на конкуренция за предприятията, осъществяващи дейност на вътрешния пазар. Поради това е целесъобразно да се повиши правната сигурност, като се намалят тези различия чрез гарантиране, че всички НОЗК могат да предоставят освобождаване от глоби или намаляване на техния размер и да приемат опростени заявления при същите условия. За да се гарантира още по-голяма степен на правна сигурност за предприятията на вътрешния пазар и да се увеличи привлекателността на програмите за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер в рамките на Съюза, са необходими по-нататъшни усилия от страна на държавите членки за привеждане в съответствие на техните условия за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер.

(37)  НОЗК следва да предоставят освобождаване от глоби или намаляване на техния размер, ако са изпълнени определени условия. Предприятията следва да се счита, че са предоставили на националния орган за защита на конкуренцията доказателства по отношение на таен картел, които дават възможност за установяване на нарушение на член 101 от ДФЕС, ако националният орган по конкуренцията не е разполагал с доказателства за констатирането на нарушение на член 101 от ДФЕС във връзка със същия картел към момента на подаването на такива доказателства от предприятието.

(38)  Заявителите следва да имат възможността да подават заявления за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер в писмена форма или, по целесъобразност, чрез други средства, които не водят до създаването на документи, информация или други материали в притежание, под разпореждане или контрол на заявителя. За тази цел НОЗК следва да разполагат със система, която им позволява да приемат заявления за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер в устна форма или чрез други средства, включително в цифров вид. Освен това, с цел да се намалят административните и другите значителни тежести по отношение на времето, свързано с подаването на няколко заявления, следва да бъде възможно кандидатите да подават заявления за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер не само на официалния език на съответния НОЗК, но и на още един работен език на Съюза.

(39)  С оглед на споделената компетентност между Комисията и НОЗК за прилагането на членове 101 и 102 от ДФЕС, от ключово значение е наличието на гладко функционираща система за обобщени заявления. Заявителите, които са подали заявление за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер до Европейската комисия във връзка с предполагаем таен картел, следва да могат да подават обобщени заявления във връзка със същия картел до НОЗК, които те считат за подходящи. НОЗК следва да приемат обобщени заявления, които съдържат минимален набор от информация във връзка с предполагаемия картел и да не изискват допълнителна информация над този определен минимум, преди да предприемат действия по случая. Въпреки това заявителите носят отговорност да уведомят НОЗК, към които са подали обобщени заявления, ако обхватът на заявлението им за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер се промени. НОЗК следва да предоставят на заявителите потвърждение с датата и часа на получаване и да уведомят заявителя за това дали вече е постъпило предишно обобщено заявление за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер във връзка със същия картел, освен ако това би повлияло по отрицателен начин на целостта на разследването. След като Комисията реши да не предприеме цялостни или частични действия по случая, заявителите следва да имат възможност да подадат пълно заявление за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер до НОЗК, до които са подали обобщени заявления.

(40)  Правната несигурност относно това дали служителите на предприятията са защитени от индивидуални санкции може да попречи на потенциалните заявители да подадат заявление за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер. Поради това настоящи и бивши служители и директори на предприятията, които подават заявление за освобождаване от глоби пред органите за защита на конкуренцията, следва да бъдат защитени от всякакви санкции, наложени от публични органи за участието им в тайния картел, предмет на заявлението. Тази защита следва да е обвързана с ефективното сътрудничество на съответните служители и директори със съответните НОЗК и с това заявлението за освобождаване от глоби да предхожда наказателното производство.

(41)  При системата на паралелни правомощия за прилагането на членове 101 и 102 от ДФЕС е необходимо тясно сътрудничество между НОЗК, както и между НОЗК и Комисията. По-специално, когато НОЗК извършва проверка от името на друг НОЗК в съответствие с член 22, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета, следва да се даде възможност за присъствие и помощ на длъжностни лица от запитващия орган с цел повишаване на ефективността на тези проверки чрез предоставяне на допълнителни ресурси, знания и технически експертен опит.

(42)  По подобен начин следва да бъдат въведени мерки, които дават възможност на НОЗК да искат помощ на взаимна основа за уведомяването за предварителни възражения и решения и за прилагането на решения за налагане на глоби или периодични имуществени санкции, ако съответното предприятие няма законно присъствие на тяхна територия. Това ще гарантира ефективното прилагане на членове 101 и 102 от ДФЕС и ще допринесе за правилното функциониране на вътрешния пазар. С цел да се гарантира, че НОЗК полагат разумни усилия за изпълнение на решения за налагане на глоби или периодични имуществени санкции, преди да поискат взаимна помощ, от запитаните органи следва да се изисква да изпълняват тези решения само доколкото засегнатото предприятие няма законно присъствие или очевидно не разполага с достатъчно активи в държавата членка на НОЗК, искащ взаимна помощ. За да се гарантира, че НОЗК посвещават достатъчно ресурси на исканията за взаимна помощ и с цел насърчаването на подобна помощ, запитаните органи следва да могат да си възстановяват свързаните с това разходи.

(43)  За да се гарантира ефективното прилагане на членове 101 и 102 от ДФЕС от страна на НОЗК, е необходимо да се предвидят работещи правила относно спирането на давностните срокове. По-специално, при системата на паралелни правомощия националните давностни срокове следва да спират да текат по време на производство пред НОЗК на друга държава членка или пред Комисията. Това не възпрепятства държавите членки да поддържат или въвеждат абсолютни давностни срокове, при условие че продължителността на тези абсолютни срокове не прави практически невъзможно или изключително трудно ефективното прилагане на членове 101 и 102 от ДФЕС.

(44)  За да се гарантира, че случаите се разглеждат по ефективен и ефикасен начин в рамките на Европейската мрежа по конкуренция, в държавите членки, в които национален административен орган за защита на конкуренцията е компетентен да разследва нарушения на член 101 или член 102 от ДФЕС и национален съдебен орган за защита на конкуренцията е компетентен да приема решения за установяване на нарушения и/или за налагане на глоби, националните административни органи за защита на конкуренцията следва да могат да предявяват искове директно пред националния съдебен орган за защита на конкуренцията. Освен това доколкото националните съдилища действат като съдилища, осъществяващи съдебен контрол в производства срещу решения за изпълнение на НОЗК, прилагащи членове 101 или 102 от ДФЕС, националните административни органи за защита на конкуренцията следва сами по себе си да имат пълното право да участват като прокурор или ответник в тези производства и да се ползват от същите права като тези публични органи в тези производства.

(45)  Рискът от това да бъдат разкрити самоуличаващи материали извън контекста на разследването, за целите на което са предоставени, може да отслаби стимулите за потенциалните заявители за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер да сътрудничат на органите за защита на конкуренцията. Вследствие на това, независимо от формата, в която са подадени заявленията за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер, информацията от такива заявления, получена чрез достъп до преписката, следва да бъде използвана само когато това е необходимо за упражняването на правото на защита в производства пред съдилищата на държавите членки в определени много ограничени случаи, които имат пряко отношение към делото, по което е предоставен достъп. Това не следва да възпрепятства органите за защита на конкуренцията да публикуват решенията си в съответствие с приложимото право на Съюза или националното право.

(46)  Доказателствата са важен елемент при прилагането на членове 101 и 102 от ДФЕС. НОЗК следва да могат да вземат предвид съответните доказателства, независимо дали са представени в писмена или устна форма или на запис, включително записи под прикритие, направени от юридически или физически лица, при условие че те не са единственият източник на доказателства. С това не се засяга правото на изслушване.

(47)  За подкрепа на тясното сътрудничество в рамките на Европейската мрежа по конкуренция Комисията следва да осигури поддържане, разработване, хостинг, експлоатиране и подкрепа на централна информационна система (Система за Европейската мрежа по конкуренция) в съответствие със съответните стандарти за поверителност, защита на данните и сигурност на данните. Европейската мрежа по конкуренция разчита на оперативна съвместимост за своето ефективно и ефикасно функциониране. Общият бюджет на Съюза следва да поеме разходите за поддържане, разработване, хостинг, подкрепа на ползвателите и експлоатиране на централната информационна система, както и други административни разходи, направени във връзка с функционирането на Европейската мрежа по конкуренция, и по-специално разходите, свързани с организирането на заседания. До 2020 г. разходите за Европейската мрежа по конкуренция се предвижда да бъдат покрити от програмата за решения за оперативна съвместимост и общи рамки за европейските публични администрации (програма ISA2) при наличие на ресурси и при спазване на критериите за допустимост и приоритизация.

(48)  Тъй като целите на настоящата директива, а именно да гарантира, че НОЗК разполагат с необходимите гаранции за независимост и ресурси, както и с правомощия за правоприлагане и налагане на глоби, за да могат да прилагат ефективно членове 101 и 102 от ДФЕС и националното конкурентно право, паралелно на членове 101 и 102 ДФЕС, и да гарантира ефективното функциониране на вътрешния пазар и на Европейската мрежа за защита на конкуренцията, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки самостоятелно, и тъй като поради изискванията за ефективност и съгласуваност на прилагането на членове 101 и 102 от ДФЕС тези цели могат да бъдат постигнати по-добре от Съюза самостоятелно, и по-специално с оглед на неговия териториален обхват, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(49)  Съгласно Съвместната политическа декларация на държавите членки и на Комисията относно обяснителните документи от 28 септември 2011 г.[5] държавите членки са поели ангажимент в обосновани случаи да прилагат към съобщението за своите мерки за транспониране един или повече документи, обясняващи връзката между елементите на дадена директива и съответстващите им части от националните инструменти за транспониране. По отношение на настоящата директива законодателят счита, че предоставянето на тези документи е обосновано,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

ГЛАВА I

ПРЕДМЕТ, ОБХВАТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет и обхват

1.  С настоящата директива се установяват определени правила, за да се гарантира, че националните органи за защита на конкуренцията разполагат с необходимите гаранции за независимост и ресурси, както и с правомощия за правоприлагане и налагане на глоби, за да могат ефективно да прилагат членове 101 и 102 от ДФЕС, с цел да се предотвратят нарушаването на конкуренцията на вътрешния пазар и поставянето на потребителите и предприятията, особено малките и средните предприятия, в неблагоприятно положение в резултат на национални закони и мерки, които възпрепятстват националните органи за защита на конкуренцията да бъдат ефективни в правоприлагането. Обхватът на директивата включва прилагането на членове 101 и 102 от ДФЕС и разпоредбите на националното право в областта на конкуренцията, прилагани паралелно на членове 101 и 102 от ДФЕС по отношение на същия случай, с изключение на член 29, параграф 2, който обхваща също изключителното прилагане на националното право в областта на конкуренцията.

2.  С настоящата директива се определят някои правила относно взаимната помощ, за да се гарантира гладкото функциониране на вътрешния пазар и системата на тясно сътрудничество в рамките на Европейската мрежа по конкуренция.

Член 2

Определения

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

(1)  „национален орган за защита на конкуренцията“ означава орган, определен от държава членка съгласно член 35 от Регламент (ЕО) № 1/2003 като отговорен за прилагането на членове 101 и 102 от ДФЕС. Държавите членки могат да определят един или повече административни органи (национален административен орган за защита на конкуренцията), както и съдебни органи (национален съдебен орган за защита на конкуренцията) да изпълняват тези функции;

(2)  „орган за защита на конкуренцията“ означава национален орган за защита на конкуренцията или Комисията или и двете, в зависимост от контекста;

(3)  „Европейска мрежа по конкуренция“ ̕означава мрежата от публични органи, образувана от националните органи за защита на конкуренцията и Комисията с цел да предостави форум за обсъждане и сътрудничество при прилагането и привеждането в изпълнение на членове 101 и 102 от ДФЕС;

(4)  „разпоредби на националното право в областта на конкуренцията“ означава разпоредбите на националното право, които основно преследват същите цели като целите на членове 101 и 102 от ДФЕС и които се прилагат по едно и също дело и успоредно с антитръстовото законодателство на Съюза съгласно член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1/2003, с изключение на употребата на информация, взета от заявления за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер и заявления за постигане на споразумение съгласно член 29, параграф 2, и с изключение на разпоредбите на националното право, които налагат наказателноправни санкции на физически лица;

(5)  „национално съдилище“ означава национален съд или трибунал по смисъла на член 267 от ДФЕС;

(6)  „съд, осъществяващ съдебен контрол“ означава национален съд, който при обичайния ред за обжалване разполага с правомощия да осъществява съдебен контрол върху решения на национален орган за защита на конкуренцията или върху съдебни решения, постановени по такива решения, независимо дали този съд има правомощието да установява нарушения на правото в областта на конкуренцията;

(7)  „производство“ означава производство пред национален орган за защита на конкуренцията за прилагането на член 101 или член 102 от ДФЕС до приключване на това производство от посочения орган с вземане на решение по член 9 или член 11 или докато той заключи, че няма основания за по-нататъшни действия от негова страна, или в случая на Комисията означава производство, водено от нея, въз връзка с прилагането на член 101 или член 102 от ДФЕС, до приключване на това производство от нейно решение съгласно членове 7, 9 или 10 от Регламент (ЕО) № 1/2003, или докато тя заключи, че няма основания за по-нататъшни действия от нейна страна;

(8)  „предприятие“ съгласно членове 101 и 102 от ДФЕС означава всяко образувание, което извършва икономическа дейност, независимо от правния му статут и начина, по който то се финансира, в съответствие със съдебната практика на Съда на Европейския съюз;

(9)  „таен картел“ означава споразумение и/или съгласувана практика между двама или повече конкуренти, целящо(а) координиране на тяхното конкурентно поведение на пазара и/или оказване на влияние върху съответните параметри на конкуренцията чрез практики като определяне на покупни или продажни цени или други търговски условия, разпределяне на квоти за производство или продажби, разпределяне на пазарите, включително чрез манипулиране на търгове, ограничения на вноса или износа и/или антиконкурентни действия срещу други конкуренти, които не са известни, частично или изцяло, освен на участниците в тях;

(10)  „освобождаване от глоби“ означава, че на дадено предприятие не е наложена глоба за неговото участие в таен картел, за да се възнагради сътрудничеството му с орган за защита на конкуренцията в рамките на програма за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер;

(11)  „намаляване на глоби“ означава, че е наложена глоба с по-нисък размер в сравнение с глобите, които в противен случай биха били наложени на предприятие за участието му в таен картел, за да се възнагради сътрудничеството му с орган за защита на конкуренцията в рамките на програма за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер;

(12)  „освобождаване от глоби или намаляване на техния размер“ означава както освобождаване от глоби, така и намаляване на техния размер;

(13)  „програма за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер“ означава програма, свързана с прилагането на член 101 от ДФЕС или съответната му разпоредба съгласно националното право, въз основа на която участник в таен картел, независимо от другите предприятия, участващи в картела, сътрудничи в разследване, провеждано от орган за защита на конкуренцията, като доброволно предоставя данни, свързани с познанията на участника относно картела и ролята му в него, в замяна на което чрез решение или чрез прекратяване на производството този участник се освобождава от глоби за участието му в картела, или техният размер се намалява;

(14)  „заявление за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер“ означава устно или писмено доброволно изявление, направено от предприятие или физическо лице или от тяхно име пред орган за защита на конкуренцията, или запис на такова изявление, в което се описват познанията на предприятието или на физическото лице относно даден таен картел и ролята на предприятието или на физическото лице в него, като изявлението е изготвено специално, за да бъде представено на органа за защита на конкуренцията с оглед освобождаване от глоби или намаляване на техния размер съгласно програма за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер, като не се включва вече съществуваща информация;

(15)  „вече съществуваща информация“ означава доказателства, които съществуват независимо от производство пред орган за защита на конкуренцията, без оглед на това дали такава информация се съдържа в преписката на органа за защита на конкуренцията;

(16)  „заявление за постигане на споразумение“ означава доброволно изявление, направено от предприятие или от негово име пред орган за защита на конкуренцията, което съдържа потвърждение от предприятието или отказ от оспорване на неговото участие в нарушение на член 101 от ДФЕС или съответната му разпоредба съгласно националното право, както и неговата отговорност за това нарушение, като изявлението е изготвено специално, за да се предостави възможност на органа за защита на конкуренцията да проведе опростена или ускорена процедура;

(17)  „заявител“ означава предприятие, което подава заявление за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер в рамките на програма за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер;

(18)  „запитващ орган“ означава национален орган за защита на конкуренцията, който подава искане за взаимна помощ, както е посочено в членове 23, 24 или 25;

(19)  „запитан орган“ означава национален орган за защита на конкуренцията, който получава искане за взаимна помощ, а в случай на искане за помощ съгласно членове 24 и 25 може да означава компетентната публична служба, орган или отдел, който носи основната отговорност за прилагането на подобни решения по силата на национални законови и подзаконови разпоредби и административни практики;

Всички позовавания на прилагането и нарушенията на членове 101 и 102 от ДФЕС се разбират като включващи паралелното прилагане на разпоредбите на националното право в областта на конкуренцията по отношение на същия случай.

ГЛАВА II

ОСНОВНИ ПРАВА

Член 3

Гаранции

1.  Упражняването на правомощията, посочени в настоящата директива, от националните органи за защита на конкуренцията ▌спазва общите принципи на правото на Съюза и Хартата на основните права на Европейския съюз.

2.  Държавите членки следва по-специално да гарантират, че при упражняването на тези правомощия са взети подходящи предпазни мерки по отношение на правото на предприятията на защита, включително правото на изслушване и правото на обжалване по съдебен ред.

3.  Държавите членки гарантират, че производствата на националните органи за защита на конкуренцията във връзка с прилагането на членове 101 и 102 от ДФЕС се извършват в рамките на разумен срок. Държавите членки гарантират, че преди да вземат решение съгласно член 9 от настоящата директива, националните органи за защита на конкуренцията приемат изложение на възраженията.

ГЛАВА III

НЕЗАВИСИМОСТ И РЕСУРСИ

Член 4

Независимост

1.  С цел гарантиране на независимостта на националните административни органи за защита на конкуренцията при прилагането на членове 101 и 102 от ДФЕС, държавите членки гарантират, че те изпълняват своите задължения и упражняват своите правомощия безпристрастно и в интерес на ефективното и еднакво прилагане на тези разпоредби, предмет на пропорционални изисквания по отношение на отчетността, и без да се засяга тясното сътрудничество между органите за защита на конкуренцията в рамките на Европейската мрежа по конкуренция.

2.  Държавите членки гарантират по-специално, че:

а)  Служителите и членовете на органа за вземане на решения на националните административни органи за защита на конкуренцията могат да изпълняват своите задължения и да упражняват своите правомощия за прилагането на членове 101 и 102 от ДФЕС независимо от политическа и друга външна намеса;

б)  Служителите и членовете на органа за вземане на решения на националните административни органи за защита на конкуренцията не търсят и не приемат инструкции от което и да е правителство или друго публично или частно образувание при изпълнението на своите задължения и упражняването на правомощията си за прилагането на членове 101 и 102 от ДФЕС;

в)  Служителите и членовете на органа за вземане на решения на националните административни органи за защита на конкуренцията се въздържат от каквото и да е действие, което е несъвместимо с изпълнението на техните задължения и упражняването на правомощията им за прилагането на членове 101 и 102 от ДФЕС. Националните органи за защита на конкуренцията разполагат с въведени процедури, които да гарантират, че за разумен период след напускане на службата, техният персонал и членовете на органа за вземане на решения се въздържат от заемане на длъжности, които биха могли да доведат до конфликт на интереси във връзка с конкретен случай, в който са участвали, докато са били в националния орган за защита на конкуренцията;

г)  Членовете на органа за вземане на решения на националните административни органи за защита на конкуренцията могат да бъдат освобождавани от длъжност само ако вече не изпълняват условията, необходими за изпълнение на техните задължения, или ако са били признати за виновни по тежки нарушения съгласно националното право. Основанията за освобождаване от длъжност следва предварително да бъдат установени в националното законодателство. Те не могат да бъдат освобождавани от длъжност на основания, свързани с доброто изпълнение на техните задължения и упражняването на правомощията им по прилагане на членове 101 и 102 от ДФЕС, както е посочено в член 5, параграф 2;

д)  Националните административни органи за защита на конкуренцията имат правомощие да определят своите приоритети за изпълнение на задачи по прилагането на членове 101 и 102 от ДФЕС, както е посочено в член 5, параграф 2. До степента, в която националните административни органи за защита на конкуренцията са задължени да разглеждат жалби, които са официално представени, това включва правомощието на тези органи да отхвърлят такива жалби на основание, че те не ги считат за приоритет, като се изключват, когато е приложимо съгласно националното право, жалби, произхождащи от съответните национални публични органи. Това не засяга правомощието на националните органи за защита на конкуренцията да отхвърлят жалби на други основания, предвидени в националното право. При отхвърлянето на официално внесена жалба се прилагат ефективни правни средства за защита в съответствие с националното законодателство.

да)  Членовете на органа за вземане на решения на националните административни органи за защита на конкуренцията се избират и се назначават в съответствие с предварително определени ясни и прозрачни процедури за подбор и наемане.

Член 5

Ресурси

1.  Държавите членки гарантират, че националните органи за защита на конкуренцията имат на разположение достатъчен на брой квалифициран персонал и достатъчни финансови, технически и технологични ресурси за ефективното изпълнение на своите задължения и упражняването на своите правомощия при прилагането на членове 101 и 102 от ДФЕС, както е посочено в параграф 2 от настоящия член.

2.  Прилагането на членове 101 и 102 от ДФЕС от страна на националните органи за защита на конкуренцията включва: провеждане на разследвания с оглед на прилагането на членове 101 и 102 от ДФЕС; вземане на решения за прилагане на тези разпоредби въз основа на член 5 от Регламент (ЕО) № 1/2003; предоставяне на съвети; както и тясно сътрудничество в рамките на Европейската мрежа по конкуренция, с цел гарантиране на ефективно и еднакво прилагане на членове 101 и 102 от ДФЕС.

2а.  Без да се засягат националните бюджетни правила и процедури, държавите членки гарантират, че на националните органи за защита на конкуренцията се предоставя независимост при изпълнението на предоставения им бюджет за целите на извършването на техните задачи, както са посочени в параграф 2.

2б.  Държавите членки гарантират, че националните административни органи за защита на конкуренцията представят на правителствен или парламентарен орган публично достъпни периодични доклади за своята дейност и за своите ресурси. Държавите членки гарантират, че тези доклади включват информация за назначенията и уволненията на членове на органа за вземане на решения, размера на ресурсите, които са били предоставени през съответната година, както и всички промени в тази сума в сравнение с предходните години, и гарантират, че тези доклади се изпращат на равнище Съюз.

ГЛАВА IV

ПРАВОМОЩИЯ

Член 6

Правомощия за извършване на проверки на стопански помещения

1.  Държавите членки гарантират, че националните административни органи за защита на конкуренцията могат да провеждат всички необходими внезапни проверки на предприятия и сдружения на предприятия за прилагането на членове 101 и 102 от ДФЕС. Държавите членки не са възпрепятствани да изискват предварително разрешение от национален съдебен орган за такива инспекции. Държавите членки гарантират, че длъжностните лица и другите придружаващи лица, упълномощени от националните органи за защита на конкуренцията да извършат проверка, разполагат най-малкото с правомощия:

а)  да влизат във всички помещения, терени и транспортни средства на предприятия и сдружения на предприятия;

б)  да проверяват счетоводните книги и други документи, свързани със стопанската дейност, независимо от носителя, на който се съхраняват, включително право на достъп до информация, която е достъпна за лицето, предмет на проверката;

в)  да вземат или получават под всякаква форма копия или извлечения от такива счетоводни книги или документи и, когато считат за необходимо, да продължат да търсят такива копия или извлечения в техните помещения или на друго определено място;

г)  да запечатват всички търговски помещения и счетоводни книги или документи за срока и в степента, необходими за дадена проверка;

д)  да искат от който и да е представител или член на персонала на предприятието или на сдружението на предприятия обяснения по факти или документи, свързани с предмета и целта на проверката, и да записват отговора.

2.  Държавите членки гарантират, че предприятията и сдруженията на предприятия са длъжни да се подчинят на проверките, провеждани от националните административни органи за защита на конкуренцията. Ако дадено предприятие или сдружение на предприятия се противопостави на проверка, разпоредена от национален административен орган за защита на конкуренцията или от национален съдебен орган, националните органи за защита на конкуренцията могат да получат необходимото съдействие на полицията или на равностоен правоприлагащ орган, така че да имат възможност да извършат проверката. Такова съдействие може да бъде поискано като предпазна мярка.

Член 7

Правомощия за извършване на проверки на други помещения

1.  Държавите членки гарантират, че ако съществува основателно подозрение, че счетоводните книги или други записи, свързани със стопанската дейност и с предмета на проверката, които могат да са от значение за доказване на ▌нарушение на член 101 или член 102 от ДФЕС, се съхраняват в помещения, различни от посочените в член 6, терени или транспортни средства, в това число домовете на директорите, управителите и на други членове на персонала на предприятия и сдружения на предприятия, националните административни органи за защита на конкуренцията могат да провеждат внезапни проверки в такива помещения, терени и транспортни средства.

2.  Тези проверки не ▌се извършват без предварително разрешение от национален съдебен орган, който изрично посочва доказателствата за основателни подозрения, посочени в параграф 1.

3.  Държавите членки гарантират, че длъжностните лица и другите придружаващи лица, упълномощени от националните съдилища да извършат проверка в съответствие с параграф 1 от настоящия член, разполагат най-малко с правомощията, уредени в член 6, параграф 1, буква а), буква б) и буква в) и член 6, параграф 2.

Член 8

Искане на информация

Държавите членки гарантират, че националните административни органи за защита на конкуренцията могат ▌ да задължат предприятията и сдруженията на предприятия да предоставят цялата необходима информация, изисквана за прилагането на членове 101 и 102 от ДФЕС в рамките на определен и разумен срок. Тези искания за информация са специфични и подходящи по обхват и не задължават адресата на искането да признае нарушение на членове 101 и 102 от ДФЕС. Това задължение включва информация, която е достъпна за предприятието и сдружението на предприятия.

Член 9

Установяване и прекратяване на нарушение

1.  Държавите членки гарантират, че в случаите когато националните органи за защита на конкуренцията констатират ▌нарушение на член 101 или 102 от ДФЕС, те могат чрез решение да задължат съответните предприятия и сдружения на предприятия да прекратят това нарушение. За тази цел те могат да наложат поведенчески или структурни принудителни мерки, които са съразмерни на извършеното нарушение и необходими за ефективното му прекратяване. Ако два вида принудителни мерки са еднакво ефективни, националните органи за защита на конкуренцията предпочитат мярката, която е с възможно най-малка тежест за предприятието. В случай че те имат законен интерес да направят това, те могат също така да направят констатация, че в миналото е извършено нарушение.

1а.  Когато националните органи за защита на конкуренцията решат, че няма основание да продължат производство за прилагане на членове 101 и 102 от ДФЕС и в резултат прекратят производството, държавите членки гарантират, че националните органи за защита на конкуренцията информират Комисията съответно.

Член 10

Временни мерки

1.  Държавите членки гарантират, че националните административни органи за защита на конкуренцията, действащи по собствена инициатива, могат чрез решение да разпоредят налагането на временни мерки на предприятията, поне в случаите, в които е налице спешност, поради риск от тежки и непоправими вреди за конкуренцията и въз основа на prima facie констатация за нарушение на член 101 или член 102 от ДФЕС. Такова решение е пропорционално и се прилага или за определен срок от време, който може да бъде подновен, доколкото това е необходимо и целесъобразно, или докато бъде взето окончателно решение. Европейската мрежа по конкуренция следва да бъде информирана за тези мерки и тяхното прилагане.

1а.  Държавите членки гарантират, че може да бъде извършен преглед на целесъобразността на временните мерки, посочени в параграф 1, по ускорени процедури на обжалване.

Член 11

Поети задължения

1.  Държавите членки гарантират, че при образувани производства с цел да бъде взето решение, с което се изисква да бъде прекратено нарушение на член 101 или член 102 от ДФЕС, националните органи за защита на конкуренцията могат, след като са потърсили становището на участниците на пазара, чрез решение да направят задължителни ангажиментите, предложени от предприятията, с които да отговорят на опасенията, изразени от тези органи. Такова решение може да бъде прието за определен период и съдържа заключението, че повече не са налице основания за предприемане на действия от страна на съответния национален орган за защита на конкуренцията.

1а.  Държавите членки гарантират, че националните органи за защита на конкуренцията разполагат с ефективни правомощия да следят изпълнението на задълженията, посочени в параграф 1.

1б.  Когато съответното предприятие действа в противоречие с решение за поемане на задължения, националните органи за защита на конкуренцията могат да възобновят производството.

ГЛАВА V

ГЛОБИ И ПЕРИОДИЧНИ ИМУЩЕСТВЕНИ САНКЦИИ

Член 12

Глоби на предприятия и сдружения на предприятия

1.  Без да се засягат разпоредбите на националните законодателства на държавите членки, които предвиждат налагането на санкции в рамките на съдебни наказателни производства, държавите членки гарантират, че националните административни органи за защита на конкуренцията могат или да наложат с решение в рамките на административни производства, или да поискат в рамките на ненаказателни съдебни производства налагането на ефективни, пропорционални и възпиращи парични глоби на предприятия и сдружения на предприятия, когато те умишлено или поради небрежност нарушават разпоредбите на член 101 или член 102 от ДФЕС.

2.  Без да се засягат разпоредбите на националните законодателства на държавите членки, които предвиждат налагането на санкции в рамките на съдебни наказателни производства, държавите членки гарантират, че националните административни органи за защита на конкуренцията могат или да наложат чрез решение в рамките на административни производства или да поискат в рамките на ненаказателни съдебни производства налагането на ефективни, пропорционални и възпиращи парични глоби на предприятия и сдружения на предприятия, които се определят пропорционално на техния общ оборот в световен мащаб, ако умишлено или поради небрежност:

а)  те не спазят проверка, посочена в член 6, параграф 2;

б)  печатите, поставени от длъжностни лица или други придружаващи лица, упълномощени от националните органи за защита на конкуренцията, както е посочено в член 6, параграф 1, буква г), са счупени;

в)  в отговор на въпрос, посочен в член 6, параграф 1, буква д) дават неточен или подвеждащ отговор, не могат или отказват да дадат пълен отговор, или не успяват да поправят в рамките на срок, определен от националния орган за защита на конкуренцията, неточен, подвеждащ или непълен отговор, даден от член на персонала;

г)  те предоставят неточна, непълна или подвеждаща информация в отговор на искане ▌, посочено в член 8, или не предоставят информация в рамките на определения срок;

д)  те не изпълнят решение, посочено в членове 9, 10 и 11.

3.  Държавите членки гарантират, че понятието за предприятие се прилага за целите на налагането на глоби на дружествата майки и на правоприемниците и икономическите приемници на предприятия.

Член 13

Изчисляване на размера на глобите

1.  Държавите членки гарантират, че при определяне на размера на глобата за нарушение на член 101 или член 102 от ДФЕС националните органи за защита на конкуренцията вземат предвид както тежестта, така и продължителността на нарушението. Това може да включва фактори като големината и пазарната мощ на предприятието и дали нарушението се повтаря.

1а.  При определяне на размера на глобата, която следва да бъде наложена в резултат на нарушение на членове 101 или 102 от ДФЕС, националните органи за защита на конкуренцията могат, в съответствие с член 18, параграф 3 от Директива 2014/104/ЕС, да вземат предвид всяко обезщетение, изплатено в резултат на уреждане на спор по взаимно съгласие.

2.  Държавите членки гарантират, че когато се налага глоба на сдружение на предприятия, като се отчита оборотът на неговите членове и сдружението не е платежоспособно, сдружението е длъжно да изиска от своите членове да покрият размера на глобата.

Когато е необходимо, за да се осигури плащането на цялата глоба, държавите членки гарантират, че националните органи за защита на конкуренцията имат право да изискат плащането на неизплатената сума от глобата от което и да е от предприятията, чиито представители са били членове на органите за вземане на решения на сдружението. До степента, в която това е все още необходимо, националните органи за защита на конкуренцията също така имат право да изискат плащане на неизплатената сума от глобата от който и да е от членовете на сдружението, осъществявали дейност на пазара, на който е извършено нарушението. Плащането обаче съгласно настоящия параграф не се изисква от тези предприятия, които покажат, че те не са приложили нарушаващото решение на сдружението и че или не са знаели за нарушението или активно са се разграничили от него, преди да е започнало разследването.

Член 14

Максимален размер на глобата

1.  Държавите членки гарантират, че максималният размер на глобата, която национален орган за защита на конкуренцията може да наложи на всяко предприятие или сдружение на предприятия, участващо в нарушение на член 101 или член 102 от ДФЕС, не следва да бъде определен на равнище под 10 % от общия световен равнище за стопанската година, предхождаща решението.

2.  Когато нарушение от страна на сдружение на предприятия е свързано с дейностите на неговите членове, максималният размер на глобата не се определя на равнище под 10 % от сумата на общия световен оборот на всеки член, който развива дейност на пазара, засегнат от нарушението на сдружението. Финансовата отговорност на всяко предприятие по отношение на плащането на глобата обаче не надвишава максималния размер, определен в съответствие с параграф 1.

Член 15

Периодични имуществени санкции

Държавите членки гарантират, че националните административни органи за защита на конкуренцията могат да наложат чрез решение ефективни, пропорционални и възпиращи периодични имуществени санкции на предприятия и сдружения на предприятия, които се определят пропорционално на техния дневен общ оборот, с цел те да бъдат принудени:

а)  да се подчинят на проверка, посочена в член 6, параграф 2;

б)  да предоставят пълна и точна информация, както е посочено в член 8;

в)  да спазят решение, посочено в членове 9, 10 и 11.

ГЛАВА VI

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ГЛОБИ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА ТЕХНИЯ РАЗМЕР

Член 16

Освобождаване от глоби

1.  Държавите членки гарантират, че националните органи за защита на конкуренцията разполагат с програми за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер, които им дават възможност в случаите на тайни картели да предоставят освобождаване от глоби на предприятията.

2.  Държавите членки гарантират, че освобождаването от глоби в случаи на тайни картели може да бъде предоставено само ако предприятието:

а)  изпълнява условията, уредени в член 18;

б)  оповести участието си в таен картел; и

в)  е първо в предоставянето на доказателства, които:

i.  към момента на получаване на заявлението дават възможност на националния орган за защита на конкуренцията да извърши целева проверка във връзка с тайния картел, при условие че националният орган за защита на конкуренцията все още не е разполагал с доказателства за извършване на проверка във връзка с тайния картел или вече не е извършил такава проверка; или

ii.  от гледна точка на националния орган за защита на конкуренцията дават възможност за констатирането на нарушение на правото в областта на конкуренцията, при условие че националният орган за защита на конкуренцията все още не е разполагал с доказателства за констатирането на такова нарушение и че нито едно друго предприятие преди това не е отговаряло на условията за освобождаване от глоби по силата на параграф 2, буква в), подточка i) във връзка със същия картел.

3.  Държавите членки гарантират, че всички предприятия отговарят на условията за освобождаване от глоби, с изключение на предприятията, които са предприели стъпки за принуждаване на други предприятия да участват в таен картел.

3а.  Държавите членки гарантират, че националните органи за защита на конкуренцията уведомяват заявителя за освобождаване от глоби дали му е предоставено условно освобождаване от глоби. Заявителят за освобождаване от глоби може да поиска да бъде информиран писмено от националните органи за защита на конкуренцията относно резултата от своето заявление. В случай на отказ, заявителят може да поиска от националния орган за защита на конкуренцията да разгледа заявлението му за намаляване на глобата.

Член 17

Намаляване на глоби

1.  Държавите членки гарантират, че националните органи за защита на конкуренцията разполагат с програми за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер, които им дават възможност да предоставят намаление на глобите на предприятия, които не отговарят на условията за освобождаване от глоби.

2.  Държавите членки гарантират, че намалението на размера на глобите се предоставя само ако установените в член 18 условия са изпълнени и заявителят оповести участието си в таен картел и предостави на националния орган за защита на конкуренцията доказателства за предполагаемия таен картел, които представляват съществена добавена стойност за целите на доказването на нарушение на член 101 от ДФЕС или на съответната разпоредба съгласно националното право, свързани с доказателствата, които към момента на подаване на заявлението вече са на разположение на националния орган за защита на конкуренцията.

3.  Държавите членки гарантират, че националните органи за защита на конкуренцията са в състояние да предоставят допълнително намаление на размера на глобите, ако заявителят представи доказателства, които националният орган по конкуренция използва, без да е необходимо допълнително потвърждаване, за доказването на допълнителни факти, което да доведе до увеличение на глобите в сравнение с глобите, които в противен случай биха били наложени на участниците в тайния картел. Намаляването на глобите за заявителя е съразмерно на такова увеличение на глобите.

Член 18

Общи условия за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер

Държавите членки гарантират, че за да изпълни изискванията за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер, заявителят трябва да отговаря на следните кумулативни условия:

а)  да е преустановил участието си в предполагаемия таен картел непосредствено след като е подал своето заявление, с изключение на това, което според компетентния национален орган за защита на конкуренцията би било разумно необходимо за запазване на целостта на разследването;

б)  да сътрудничи истински, в пълна степен, непрекъснато и експедитивно с националния орган за защита на конкуренцията от подаването на заявлението до момента, в който органът приключи своето производство срещу всички страни по разследването, като приеме решение или като прекрати производството по друг начин. Това включва:

i.  незабавно да предоставя на националния орган за защита на конкуренцията цялата съответна информация и доказателства относно предполагаемия таен картел, които придобие или с които разполага, по-специално:

- наименованието и адреса на юридическото лице, подаващо заявлението за освобождаване от глоби;

- наименованията на всички останали предприятия, които участват или са участвали в предполагаемия таен картел;

  - подробно описание на предполагаемия таен картел, включително засегнатите продукти, засегнатите територии, времетраенето и естеството на предполагаемия таен картел;

  - доказателства за предполагаемия таен картел, до които заявителят има достъп;

  - информация за всички минали или евентуални бъдещи заявления за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер, внесени пред други национални органи за защита на конкуренцията или пред Комисията във връзка с предполагаемия таен картел.

ii.  да бъде на разположение на националния орган за защита на конкуренцията, за да отговаря на всякакви искания, които могат да допринесат за установяване на фактите;

iii.  да предостави на разположение настоящите (и по възможност бившите) служители и директори, за да бъдат интервюирани от националния орган за защита на конкуренцията;

iv.  да не унищожава, подправя или укрива съответна информация или доказателства; и

v.  да не разкрива, че е подал заявление, нито съдържанието на своето заявление, преди националният орган за защита на конкуренцията да е издал възражения в рамките на воденото от него производство, освен ако е договорено друго; и

в)  когато възнамерява да подаде заявление до националния орган за защита на конкуренцията, той не трябва:

i.  да е унищожил, подправил или укрил доказателства за предполагаемия таен картел; или

ii.  да е разкрил, че възнамерява да подаде заявление или съдържанието на своето заявление, освен пред други органи за защита на конкуренцията.

Член 19

Форма на заявления за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер

1.  Държавите членки гарантират, че заявителите могат да подават заявления за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер в писмена форма, както и че националните органи за защита на конкуренцията разполагат със система, която им позволява да приемат изявления в устна форма или чрез други средства, които не водят до създаването на документи, информация или други материали в притежание, под разпореждане или контрол на заявителя. По искане на заявителя, националните органи за защита на конкуренцията потвърждават писмено получаването на заявлението му за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер.

1а.  Държавите членки гарантират, че заявленията за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер могат да бъдат подадени на един от съответните официални езици на компетентния национален орган за защита на конкуренцията или на един от работните езици на Съюза.

Член 20

Пореден номер за официално заявление за освобождаване от глоба

1.  Държавите членки гарантират, че предприятие, което желае да подаде заявление за освобождаване от глоба, може на първо време да кандидатства за пореден номер пред националните органи за защита на конкуренцията. Поредният номер предоставя на заявителя място в редицата за срок, който органът за защита на конкуренцията, получил заявлението за пореден номер, определя за всеки конкретен случай. Това позволява на заявителя да събере необходимата информация и доказателства, за да покрие съответния доказателствен праг за освобождаване от глоба.

Държавите членки гарантират, че заявленията за пореден номер могат да бъдат подадени на един от съответните официални езици на компетентния национален орган за защита на конкуренцията или на един от работните езици на Съюза.

2.  Държавите членки гарантират, че националните органи за защита на конкуренцията разполагат с право на преценка дали да предоставят пореден номер. Пореден номер може да бъде предоставен само ако предприятието предостави на националния орган за защита на конкуренцията всички от посочените данни:

а) името и адреса на заявителя;

б) основанието за опасението, което е довело до заявлението за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер;

в) наименованията на всички останали предприятия, които участват или са участвали в предполагаемия таен картел;

г) засегнатите продукти и територии;

д) времетраенето и естеството на предполагаемия таен картел;

е) информация за всички минали или евентуални бъдещи заявления за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер, внесени пред който и да е друг орган за защита на конкуренцията във връзка с предполагаемия таен картел.

3.  Държавите членки гарантират, че, ако заявителят изпълни условията на поредния номер в определения срок, предоставената информация и доказателства ще се смятат за изпратени в момента на предоставяне на поредния номер.

3а.  Държавите членки гарантират, че предприятие, което желае да подаде заявление за намаляване на глоби, може първоначално да кандидатства за пореден номер пред националните органи за защита на конкуренцията. По отношение на такъв пореден номер се прилагат параграфи 1 – 3 mutatis mutandis.

Член 21

Обобщени заявления

1.  Държавите членки гарантират, че заявителите, които са подали заявление за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер, като са поискали пореден номер или като са подали пълно заявление до Комисията във връзка с предполагаем таен картел, могат да подават обобщени заявления във връзка със същия картел до националните органи за защита на конкуренцията, които според заявителите са компетентни да разгледат случая.

Държавите членки гарантират, че обобщените заявления могат да бъдат подадени на един от съответните официални езици на компетентния национален орган за защита на конкуренцията или на още един работен език на Съюза.

2.  Държавите членки гарантират, че националните органи за защита на конкуренцията приемат обобщени заявления, при условие че са изпратени в една от формите по член 19, имат същия продуктов, географски и времеви обхват като заявлението за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер, подадено до Комисията, и съдържат кратко описание на информацията, посочена в буква а) и букви в) – е) от член 20, параграф 2, както и информация относно държавата членка, в което вероятно се намира доказателството, доколкото тя е известна на заявителя към момента на подаването ▌.

3.  Държавите членки гарантират, че националните органи за защита на конкуренцията се въздържат да изискват от заявителя информация ▌, преди да поискат подаване на пълно заявление в съответствие с параграф 6.

4.  Държавите членки гарантират, че националните органи за защита на конкуренцията, които получат обобщено заявление, предоставят на заявителя потвърждение с датата и часа на получаване. По искане на заявителя, получаването на обобщено заявление следва да бъде признато писмено от националните органи за защита на конкуренцията.

5.  Държавите членки гарантират, че националните органи за защита на конкуренцията, които получат обобщено заявление, проверяват в момента на получаването дали вече е постъпило предишно обобщено заявление или заявление за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер по повод на същия предполагаем таен картел и освен ако това би повлияло по отрицателен начин на целостта на разследването, уведомяват заявителя за това.

6.  Държавите членки гарантират, че кандидатите имат възможност да подават до националните органи за защита на конкуренцията пълни заявления за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер, въз основа на обобщените заявления по параграф 1, само след като Комисията уведоми тези органи, че не възнамерява да предприеме цялостни или частични действия по случая. Комисията ще информира редовно компетентните национални органи за защита на конкуренцията относно актуалното състояние и взема подобно решение без необосновано забавяне. Държавите членки гарантират, че националните органи за защита на конкуренцията имат правомощие да определят разумен срок, в рамките на който заявителят трябва да подаде пълното заявление заедно със съответните доказателства и информация.

7.  Държавите членки гарантират, че ако заявителят подаде пълното заявление по параграф 6 в срока, определен от националния орган за защита на конкуренцията, информацията, която се съдържа в него, ще се смята за подадена на датата и часа на обобщеното заявление. Ако заявителят е подал обобщеното заявление не по-късно от 5 работни дни след изпращане на заявлението за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер до Комисията, обобщеното заявление ще се смята за подадено на датата и часа на заявлението за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер, подадено до Комисията.

Член 22

Взаимодействие между програмите за освобождаване от глоби и намаляване на техния размер и санкциите за физически лица

Държавите членки гарантират, че настоящи и бивши служители и директори на заявителите за освобождаване от глоби пред органите за защита на конкуренцията са изцяло и незабавно защитени от всякакви наказателни и административни санкции и от санкции, наложени по ненаказателни съдебни производства за участието им в тайния картел, предмет на заявлението, включително при трансгранични случаи, при единственото условие, че тези служители и директори сътрудничат активно на съответните органи за защита на конкуренцията и ако заявлението за освобождаване от глоби предхожда датата, на която служителите и директорите са били уведомени от компетентните органи на държавата членка за наказателното производство.

ГЛАВА VII

ВЗАИМОПОМОЩ

Член 23

Сътрудничество между националните органи за защита на конкуренцията

Държавите членки гарантират, че, когато националните административни органи за защита на конкуренцията извършват проверка от името и за сметка на други национални органи за защита на конкуренцията в съответствие с член 22 от Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета, се разрешава на длъжностните лица и другите придружаващи лица, упълномощени от запитващия национален орган за защита на конкуренцията, да присъстват и активно да подпомагат в проверката запитания национален орган за защита на конкуренцията чрез упражняване на правомощията, посочени в членове 6 и 7.

Член 24

Искания за уведомяване за предварителни възражения и решения

1.  Без да се засяга която и да е друга форма на уведомяване от национален орган за защита на конкуренцията на запитващата държава членка в съответствие с действащите в тази държава членка правила, държавите членки гарантират, че по искане на запитващия орган запитаният орган уведомява адресата от името на запитващия орган за предварителните възражения срещу предполагаемото нарушение на членове 101 или 102 от ДФЕС и за решенията за прилагане на тези членове, както и за документи, които се отнасят до изпълнението на решения за налагане на глоби или периодични имуществени санкции.

2.  Запитаният орган гарантира, че уведомяването в запитаната държава членка е извършено в съответствие с действащите в запитаната държава членка национални законови и подзаконови разпоредби и административни практики.

Член 25

Искания за изпълнение на решения за налагане на глоби или периодични имуществени санкции

1.  Държавите членки гарантират, че по искане на запитващия орган запитаният орган изпълнява решения за налагане на глоби или периодични имуществени санкции, приети от запитващия орган в съответствие с членове 12 и 15. Това се прилага само доколкото:

а)  предприятието, спрямо което е приложима глобата или периодичната имуществена санкция, няма законно присъствие в държавата членка на запитващия орган; или

б)  е очевидно, че предприятието, спрямо което може да бъде приложена глобата или периодичната имуществена санкция, няма достатъчно активи в държавата членка на запитващия орган.

2.  Запитаният орган гарантира, че изпълнението в запитаната държава членка се извършва в съответствие с действащите в запитаната държава членка национални законови и подзаконови разпоредби и административни практики.

3.  Запитващият орган може да отправи искане за изпълнение само когато решението, позволяващо изпълнение в запитващата държава членка, е окончателно и вече не може да бъде обжалвано по обичайния ред и когато е направил разумни опити да изпълни решенията на своя територия.

4.  Въпросите, свързани с давностните срокове, се уреждат от действащите закони на запитващата държава членка.

5.  Запитаният орган не е длъжен да изпълнява решения съгласно параграф 1, когато е в състояние да покаже основателни причини пред запитващия орган, показващи как това би било в очевидно противоречие с обществения ред в държавата членка, в която се изисква изпълнение.

Член 26

Спорове относно искания за уведомяване и за изпълнение на решения за налагане на глоби или имуществени санкции

1.  Споровете относно законосъобразността на дадена мярка, за която ще бъде изпратено уведомление, или на дадено решение за налагане на глоби или периодични имуществени санкции по членове 12 и 15, прието от запитващия орган, са от компетентността на съответните органи на запитващата държава членка и се уреждат от националните правила на тази държава.

2.  Споровете относно изпълнителните мерки, предприети в запитаната държава членка, или относно валидността на уведомяване, извършено от запитания орган, са от компетентността на съответните органи на запитаната държава членка и се уреждат от действащите правила на тази държава.

Член 26a

Споделяне на разходите между националните органи за защита на конкуренцията

Държавите членки гарантират, че по искане на запитания орган, поискалите помощ национални административни органи за защита на конкуренцията:

а)  поемат всички разумни допълнителни разходи, включително разходи за превод и административни разходи, във връзка с действията, предприети съгласно членове 23 и 24;

б)  позволяват на запитания орган да възстанови всички разумни административни разходи от събрана глоба или имуществена санкция във връзка с действия, предприети в съответствие с член 25.

ГЛАВА VIII

ДАВНОСТНИ СРОКОВЕ

Член 27

Спиране на давностни срокове за налагането на санкции

1.  Държавите членки гарантират, че давностните срокове за налагането на глоби или периодични имуществени санкции от страна на националните органи за защита на конкуренцията по членове 12 и 15 спират да текат по време на производство пред националните органи за защита на конкуренцията на други държави членки или пред Комисията във връзка с нарушение, засягащо същото споразумение, решение на сдружение или съгласувана практика. Спирането започва от момента на уведомяването за първото официално действие по разследване на предприятието, обект на производство. То продължава до деня, в който съответният орган приключи своето производство и уведоми предприятието за това. Продължителността на този период на спиране не засяга абсолютните давностни срокове, които са предвидени съгласно националното право.

2.  Давностният срок за налагането на глоби или периодични имуществени санкции спира да тече, докато решението на органа за защита на конкуренцията е предмет на неприключило производство в съд, осъществяващ съдебен контрол.

2а.  Комисията гарантира, че уведомлението за започване на официално действие по разследване, получено от национален орган за защита на конкуренцията съгласно член 11, параграф 3 от Регламент 1/2003, се предоставя на националните органи за защита на конкуренцията на другите държави членки в рамките на системата на Европейската мрежа по конкуренция.

ГЛАВА IX

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 28

Роля на националните административни органи за защита на конкуренцията пред националните съдилища

1.  Държавите членки, които определят както национален административен орган за защита на конкуренцията, който е компетентен да разследва нарушения на членове 101 или 102 от ДФЕС, така и национален съдебен орган за защита на конкуренцията, който е компетентен да приема решения за установяване на нарушенията и/или за налагане на глоби, гарантират, че исковете пред националния съдебен орган за защита на конкуренцията могат да бъдат предявявани директно от националния административен орган за защита на конкуренцията.

2.  Доколкото националните съдилища действат по производства срещу решения за изпълнение на националните органи за защита на конкуренцията, прилагащи членове 101 или 102 от ДФЕС, държавите членки гарантират, че националният административен орган за защита на конкуренцията сам по себе си има пълното право да участва като прокурор или ответник в това производство и да се ползва от същите права като тези публични органи в това производство.

Член 29

Ограничения относно използването на информация

1.  Информацията, събрана въз основа на разпоредбите, посочени в настоящата директива, се използва единствено за целта, за която е събрана. Тя не се използва като доказателство за налагане на санкции на физически лица. Настоящият параграф не засяга задълженията съгласно националното наказателно право.

1а.  Държавите членки гарантират, че националните органи за защита на конкуренцията, техните длъжностни лица, служители и други лица, работещи под надзора на тези органи, не разкриват информация, получена съгласно настоящата директива и от естество, попадащо в обхвата на задължението за опазване на служебната тайна.

2.  Държавите членки гарантират, че достъп до изявления за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер или до заявления за постигане на споразумение ще се предоставя само за целите на упражняването на правото на защита в производства пред национален орган за защита на конкуренцията. Държавите членки гарантират, че информацията от такива изявления за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер и заявления за постигане на споразумение може да бъде използвана от страната, получила достъп до преписката, само когато това е необходимо, за да упражни правото си на защита в производства пред съдилищата на държавите членки в случаи, които имат пряко отношение към делото, по което е предоставен достъп, и които се отнасят до:

а)  разпределянето между участниците в картела на глоба, наложена им солидарно от национален орган за защита на конкуренцията; или

б)  преразглеждането на решение, с което националният орган за защита на конкуренцията е установил нарушение на член 101 от ДФЕС или на национални разпоредби в областта на конкуренцията.

3.  Държавите членки гарантират, че следните категории информация, получени по време на производство пред национален орган за защита на конкуренцията, няма да се използват в производства пред национални съдилища, докато националният орган за защита на конкуренцията не приключи своето производство срещу всички страни по разследването, като приеме решение, посочено в член 9 или 11, или като прекрати производството по друг начин:

а)  Информация, която е била изготвена от други физически или юридически лица специално за производството, водено от националния орган за защита на конкуренцията; и

б)  Информация, която националният орган за защита на конкуренцията е изготвил и изпратил на страните в хода на своето производство.

4.  Държавите членки гарантират, че изявленията за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер ще се обменят между националните органи за защита на конкуренцията само съгласно член 12 от Регламент (ЕО) № 1/2003:

а)  със съгласието на заявителя; или

б)  когато получаващият орган също е получил заявление за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер във връзка със същото нарушение от същия заявител като предаващия орган, при условие че към момента на предаване на информацията заявителят не е имал възможност да оттегли информацията, която е подал до този получаващ орган; или

в)  когато получаващият орган е поел писмен ангажимент, че нито предадената му информацията, нито други данни, които може да е получил след датата и часа на предаването, отбелязани от предаващия орган, няма да се използват от него или от друг орган, на който впоследствие информацията е предадена, за налагане на санкции на заявителя, на друго юридическо или физическо лице, обхванато от благоприятното третиране, предоставено от предаващия орган в резултат на заявлението на заявителя по линия на неговата програма за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер, или на служител или бивш служител на някое от посочените по-горе лица;

и при условие че защитата срещу оповестяване, предоставена от получаващия национален орган за защита на конкуренцията, е равностойна на тази, предоставена от предаващия национален орган за защита на конкуренцията.

5.  Когато орган за защита на конкуренцията предава информация, предоставена доброволно от заявител, в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 1/2003, без съгласието на заявителя, държавите членки гарантират, че получаващите национални органи за защита на конкуренцията са в състояние да покрият критериите, посочени в параграф 4, буква в).

6.  Параграфи 2 – 5 се прилагат независимо от формата, в която са подадени изявленията за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер в съответствие с член 19.

Член 30

Допустимост на доказателствата пред националните органи за защита на конкуренцията

Държавите членки гарантират, че видовете доказателства, допустими пред национален орган за защита на конкуренцията, включват документи, устни изявления, записи и всякакви други предмети, съдържащи информация, независимо от носителя, на който се съхранява информацията.

Член 31

▌Системата на Европейската мрежа по конкуренция

1.  Разходите, направени от Комисията във връзка с поддръжката и развитието на системата на Европейската мрежа по конкуренция и сътрудничеството в рамките на Европейската мрежа по конкуренция, се поемат от общия бюджет на Съюза в рамките на наличните бюджетни кредити.

2.  Европейската мрежа по конкуренция публикува колкото често е необходимо полезни препоръки и най-добри практики от различни национални органи за защита на конкуренцията относно независимостта, ресурсите, правомощията, глобите и взаимопомощта.

ГЛАВА X

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 32

Транспониране

1.  Държавите членки въвеждат в сила законовите и подзаконовите актове и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, не по-късно от [двегодишен период на транспониране]. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.  Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 32a

Преглед

Не по-късно от ... [седем години след датата на приемане на директивата] Комисията представя на Европейския парламент и Съвета доклад за транспонирането и прилагането на настоящата директива, придружен, ако е необходимо, от подходящо законодателно предложение.

Член 33

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 34

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на година.

За Европейския парламент  За Съвета

Председател  Председател

  • [1] * Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват със символа ▌.
  • [2]   ОВ C , , стр.
  • [3]   Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 г. относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1).
  • [4]  Директива 2014/104/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 г. относно някои правила за уреждане на искове за обезщетение за вреди по националното право за нарушения на разпоредбите на правото на държавите членки и на Европейския съюз в областта на конкуренцията (ОВ L 349, 5.12.2014 г., стр. 1).
  • [5]   OВ C 369, 17.12.2011 г., стp. 14.

СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (21.11.2017)

на вниманието на комисията по икономически и парични въпроси

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на по-големи възможности на органите за защита на конкуренцията на държавите членки, за да бъдат по-ефективни в правоприлагането, и за гарантиране на правилното функциониране на вътрешния пазар
(COM(2017)0142 – C8-0119/2017 – (2017/0063(COD))

Докладчик по становище: Ева Майдел

КРАТКА ОБОСНОВКА

Националните органи за защита на конкуренцията имат решаваща роля в прилагането на законодателството на ЕС в областта на конкуренцията (членове 101 и 102 от ДФЕС), заедно с Европейската комисия, и с това значително допринасят за един добре функциониращ, конкурентен и ориентиран към потребителите вътрешен пазар. Докладчикът признава, че за да може тези функции на НОЗК да бъдат запазени и укрепени, изпълнителните правомощия, създадени с Регламент 1/2003, трябва да бъдат подкрепени с необходимите инструменти, средства и процедури за всички национални органи за защита на конкуренцията (НОЗК). Подобни инструменти и водещи принципи за всички НОЗК ще гарантират по-единно, ефективно и последователно прилагане на правилата за конкуренцията в ЕС. Съответно, докладчикът признава, че предложението на Комисията би могло да доведе до практически ползи за противодействие на нарушаването на конкуренцията и че то е важна стъпка към разгръщането на пълния потенциал на вътрешния пазар на ЕС.

Докладчикът желае да подчертае, че поради липсата на достатъчно финансови средства в някои НОЗК, приоритизирането на производствата и следователно капацитетът за прилагане на въпросния НОЗК могат да бъдат неблагоприятно засегнати. Независимо от това, че не е възможно да се определи в кои случаи се счита, че са налице достатъчни средства за всички държави членки на НОЗК, предложението би могло да бъде подсилено чрез предоставяне на по-голяма бюджетна автономност на НОЗК при изпълнението на отпуснатите им бюджети. Подобна разпоредба ще позволи на НОЗК да подбират по приоритет своята работа по отделни казуси, ще им даде възможност да осъществяват многобройни проверки едновременно и ще увеличи степента на тяхната независимост. Следователно, предложените от докладчика изменения предполагат по-голяма бюджетна автономност за НОЗК, като едновременно с това се спазват всички национални бюджетни правила.

Докладчикът счита, че безпристрастността на НОЗК и тяхната защита срещу политически или бизнес влияния следва да бъде ключов елемент във връзка с предоставянето на повече възможности за използване на допълнителни инструменти, средства и, в някои случаи, на нови отговорности. Ето защо гаранциите срещу конфликти на интереси, както и ангажиментите за прозрачност при подбора и уволненията от страна на НОЗК и тяхното ръководство, биха могли да укрепят настоящото предложение. Такива разпоредби могат да бъдат полезни за повишаването на осведомеността и на общественото доверие в НОЗК.

Що се отнася до размера на глобите, прилагани от НОЗК, докладчикът признава, че понастоящем предприятията могат да бъдат обект на много различни глоби за сходни нарушения в различните държави членки. Тази ситуация създава опасност за еднаквото прилагане на правото в областта на конкуренция. Докладчикът приветства усилията в предложението за справяне с тези предизвикателства и счита, че определянето на една обща горна граница на размера на глобата може да осигури подходящите стимули за подобрение.

Докладчикът също така е на мнение, че правомощията за събиране на доказателства на НОК могат да бъдат подобрени чрез свеждане до минимум на някои административни процедури и чрез превръщането на неговите правомощия за разследване в по-пригодни към цифровата реалност на предприятия в наши дни. Следователно докладчикът предлага допълнения към предложението във връзка с това.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия по икономически и парични въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Членове 101 и 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) са свързани с обществения ред и следва да се прилагат ефективно в целия Съюз, за да се гарантира, че конкуренцията на вътрешния пазар не се нарушава. Ефективното прилагане на членове 101 и 102 от ДФЕС е необходимо, за да се осигурят по-отворени конкурентни пазари в Европа, на които дружествата се конкурират предимно въз основа на своите качества и без да създават пречки за навлизане на пазара, като им се дава възможност да създават богатство и работни места. То защитава потребителите от стопански практики, чрез които се поддържат изкуствено високи цени на стоките и услугите, и повишава избора им на новаторски стоки и услуги.

(1)  Членове 101 и 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) са свързани с обществения ред и следва да се прилагат ефективно в целия Съюз, за да се гарантира, че конкуренцията на вътрешния пазар не се нарушава. Ефективното прилагане на членове 101 и 102 от ДФЕС е необходимо, за да се осигурят по-отворени и конкурентни пазари в Европа, без пречки за навлизане на пазара, като се дава възможност на дружествата да се състезават въз основа на своите качества и да създават богатство и работни места. То защитава потребителите от стопански практики, чрез които се поддържат изкуствено високи цени на стоките и услугите, и повишава избора им на новаторски стоки и услуги.

Обосновка

Намерението на докладчика е да изясни текста и да го съкрати.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Националното законодателство не позволява на много НОЗК да разполагат с необходимите гаранции за независимост и правомощия за правоприлагане и налагане на глоби, за да могат да прилагат ефективно тези правила. Това подкопава способността им ефективно да прилагат членове 101 и 102 от ДФЕС и разпоредбите на националното право в областта на конкуренцията успоредно с разпоредбите на членове 101 и 102 от ДФЕС, ако е целесъобразно. Така например съгласно националното право много НОЗК не разполагат с ефективни инструменти за намиране на доказателства за нарушения на членове 101 и 102 от ДФЕС, за налагане на глоби на дружествата, които нарушават закона, или не разполагат с необходимите ресурси за ефективното прилагане на членове 101 и 102 от ДФЕС. Това може да им попречи да предприемат каквито и да било действия или води до ограничаване на техните действия по правоприлагане. Липсата на оперативни инструменти и гаранции на много НОЗК за ефективно прилагане на членове 101 и 102 от ДФЕС означава, че предприятията, участващи в антиконкурентни практики, могат да получат много различни резултати от производствата си в зависимост от държавата членка, в която извършват дейност: те може изобщо да не бъдат предмет на принудително изпълнение по член 101 или 102 от ДФЕС или правоприлагането да бъде неефективно. Например, в някои държави членки предприятията могат да избегнат отговорността за плащането на глоби просто като се преструктурират. Различията в прилагането на членове 101 и 102 от ДФЕС и разпоредбите на националното право в областта на конкуренцията, прилагани успоредно с разпоредбите на членове 101 и 102 от ДФЕС, водят до пропуснати възможности да се премахнат пречките за навлизане на пазара и за създаване на по-отворени конкурентни пазари в рамките на Европейския съюз, където предприятията се конкурират въз основа на своите качества. Най-засегнати са предприятията и потребителите в онези държави членки, в които НОЗК не разполагат с достатъчно средства, за да бъдат ефективни в правоприлагането. Предприятията не могат да се конкурират въз основа на качествата си, когато са налице безопасни убежища за антиконкурентни практики, например, поради факта, че не могат да бъдат събрани доказателства за антиконкурентни практики или защото предприятията могат да избегнат отговорност за плащане на глоби. Това е фактор, който ги възпира да навлязат на тези пазари и да упражняват там правата си на установяване и предоставяне на стоки и услуги. Потребители, намиращи се в държавите членки с по-слабо правоприлагане пропускат ползите от ефективното прилагане на правилата в областта на конкуренцията. Така различията в прилагането на членове 101 и 102 от ДФЕС и разпоредбите на националното право в областта на конкуренцията, прилагани успоредно с разпоредбите на членове 101 и 102 от ДФЕС, в Европа, водят до нарушаване на конкуренцията на единния пазар и подкопават правилното му функциониране.

(5)  Националното законодателство не позволява на много НОЗК да разполагат с необходимите гаранции за независимост и правомощия за правоприлагане и налагане на глоби, за да могат ефективно да прилагат успоредно членове 101 и 102 от ДФЕС и разпоредбите на националното право в областта на конкуренцията. Така например съгласно националното право много НОЗК не разполагат с ефективни инструменти за намиране на доказателства за нарушения на членове 101 и 102 от ДФЕС, за налагане на глоби на дружествата, които нарушават закона, или не разполагат с необходимите ресурси за ефективното прилагане на членове 101 и 102 от ДФЕС. Това може да им попречи да предприемат каквито и да било действия или води до ограничаване на техните действия по правоприлагане. Липсата на оперативни инструменти и гаранции на много НОЗК за ефективно прилагане на членове 101 и 102 от ДФЕС означава, че предприятията, участващи в антиконкурентни практики, могат да получат много различни резултати от производствата си в зависимост от държавата членка, в която извършват дейност или са установени: те може изобщо да не бъдат предмет на принудително изпълнение по член 101 или 102 от ДФЕС или правоприлагането да бъде неефективно. Например, в някои държави членки предприятията могат да избегнат отговорността за плащането на глоби просто като се преструктурират. Различията в прилагането на членове 101 и 102 от ДФЕС и разпоредбите на националното право в областта на конкуренцията, прилагани успоредно с разпоредбите на членове 101 и 102 от ДФЕС, водят до пропуснати възможности да се премахнат пречките за навлизане на пазара и за създаване на по-отворени конкурентни пазари в рамките на Европейския съюз, където предприятията се конкурират въз основа на своите качества. Най-засегнати са предприятията и потребителите в онези държави членки, в които НОЗК не разполагат с достатъчно средства, за да бъдат ефективни в правоприлагането. Предприятията не могат да се конкурират въз основа на качествата си, когато са налице безопасни убежища за антиконкурентни практики, например, поради факта, че не могат да бъдат събрани доказателства за антиконкурентни практики или защото предприятията могат да избегнат отговорност за плащане на глоби. Това е фактор, който ги възпира да навлязат на тези пазари и да упражняват там правата си на установяване и предоставяне на стоки и услуги. Потребители, намиращи се в държавите членки с по-слабо правоприлагане пропускат ползите от ефективното прилагане на правилата в областта на конкуренцията. Така различията в прилагането на членове 101 и 102 от ДФЕС и разпоредбите на националното право в областта на конкуренцията, прилагани успоредно с разпоредбите на членове 101 и 102 от ДФЕС, в Европа, водят до нарушаване на конкуренцията на единния пазар и подкопават правилното му функциониране.

Обосновка

Намерението на докладчика е да изясни текста и да го съкрати. Предприятията могат да извършват дейност в повече от една държава членка на ЕС, но независимо от това различните резултати от работата могат да зависят и от мястото им на установяване, т.е. съответният НОЗК, който отговаря за случая.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Пропуските и ограниченията в инструментите и гаранциите на НОЗК застрашават системата на паралелни правомощия за прилагането на членове 101 и 102 от ДФЕС, която е замислена като едно съгласувано цяло, основано на тясно сътрудничество в рамките на Европейската мрежа по конкуренция. Тази система зависи от органи, които са в състояние да разчитат един на друг за прилагането на мерки за установяване на факти от името на другата страна. Въпреки това тя не функционира добре, когато все още има НОЗК, които не разполагат с подходящи инструменти за установяване на факти. В други ключови аспекти НОЗК не могат да си предоставят помощ на взаимна основа. Например в мнозинството от държавите членки предприятията, осъществяващи трансгранична дейност, са в състояние да избегнат плащането на глоби просто като не поддържат законно присъствие в някои от териториите на държавите членки, в които извършват дейност. Това намалява стимулите за спазване на членове 101 и 102 от ДФЕС. Произтичащото от това неефективно правоприлагане води до нарушаване на конкуренцията за спазващите закона предприятия и подкопава доверието на потребителите във вътрешния пазар, по-специално в цифровата среда.

(6)  Пропуските и ограниченията в инструментите и гаранциите на НОЗК застрашават системата на паралелни правомощия за прилагането на членове 101 и 102 от ДФЕС, която е замислена като едно съгласувано цяло, основано на тясно сътрудничество в рамките на Европейската мрежа по конкуренция. Тази система зависи от органи, които са в състояние да разчитат един на друг за прилагането на мерки за установяване на факти по искане на другата страна. Въпреки това тя не функционира добре, когато все още има НОЗК, които не разполагат с подходящи инструменти за установяване на факти. В други ключови аспекти НОЗК не могат да си предоставят помощ на взаимна основа. Например в мнозинството от държавите членки предприятията, осъществяващи трансгранична дейност, са в състояние да избегнат плащането на глоби просто като не поддържат законно присъствие в някои от териториите на държавите членки, в които извършват дейност. Това намалява стимулите за спазване на членове 101 и 102 от ДФЕС. Произтичащото от това неефективно правоприлагане води до нарушаване на конкуренцията за спазващите закона предприятия и подкопава доверието на потребителите във вътрешния пазар, по-специално в цифровата среда.

Обосновка

Намерението на докладчика е текстът да бъде в синхрон с определенията: „запитващ орган“ и „запитан орган“. НОЗК на дадена държава членка може да извършва проучвания за установяване на факти по искане на НОЗК от друга държава членка.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Въвеждането на минимални гаранции, за да се гарантира, че НОЗК прилагат членове 101 и 102 от ДФЕС ефективно, не засяга възможността на държавите членки да поддържат или да въвеждат по-засилени гаранции за независимост и ресурси за НОЗК и по-подробни правила относно правомощията на тези органи за правоприлагане и налагане на глоби. По-специално държавите членки могат да предоставят на НОЗК допълнителни правомощия извън предвидените в настоящата директива с цел допълнително увеличаване на тяхната ефективност.

(9)  Въвеждането на минимални гаранции, за да се гарантира, че НОЗК прилагат членове 101 и 102 от ДФЕС единно и ефективно, не засяга възможността на държавите членки да поддържат или да въвеждат по-засилени гаранции за независимост и ресурси за НОЗК и по-подробни правила относно правомощията на тези органи за правоприлагане и налагане на глоби. По-специално държавите членки могат да предоставят на НОЗК допълнителни правомощия извън предвидените в настоящата директива с цел допълнително увеличаване на тяхната ефективност.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  В областта на условията за предоставяне на освобождаване от глоби или намаляване на техния размер за тайни картели обаче са необходими подробни правила. Ще се смята, че дружествата вече са напуснали тайните картели, в които са участвали, само ако имат достатъчно правна сигурност относно това дали ще се ползват от освобождаване от глоби. Значителните различия между програмите за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер, приложими в държавите членки, водят до правна несигурност за потенциалните кандидати за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер, които могат да отслабят стимулите им да се ползват от освобождаване или намаляване. Ако държавите членки можеха да въвеждат или прилагат по-малко или повече ограничителни правила за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер в областта, обхваната от настоящата директива, това не само би било в противоречие с целта да се запазят стимулите за заявителите, с цел възможно най-ефективно правоприлагане в областта на конкуренцията в Съюза, но също така би застрашило еднаквите условия на конкуренция за предприятията, осъществяващи дейност на вътрешния пазар. Това не пречи на държавите членки да прилагат програми за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер, които освен тайните картели обхващат и други нарушения на членове 101 и 102 от ДФЕС, както и съответните национални разпоредби.

(10)  В областта на условията за предоставяне на освобождаване от глоби или намаляване на техния размер за разкриване на картели обаче са необходими подробни правила. Ще се смята, че дружествата вече са напуснали картелите, в които са участвали, само ако имат достатъчно правна сигурност относно това дали ще се ползват от освобождаване от глоби. Значителните различия между програмите за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер, приложими в държавите членки, водят до правна несигурност за потенциалните кандидати за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер, които могат да отслабят стимулите им да се ползват от освобождаване или намаляване. Ако държавите членки можеха да въвеждат или прилагат по-малко или повече ограничителни правила за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер в областта, обхваната от настоящата директива, това не само би било в противоречие с целта да се запазят стимулите за заявителите, с цел възможно най-ефективно правоприлагане в областта на конкуренцията в Съюза, но също така би застрашило еднаквите условия на конкуренция за предприятията, осъществяващи дейност на вътрешния пазар. Това не пречи на държавите членки да прилагат програми за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер, които освен картелите обхващат и други нарушения на членове 101 и 102 от ДФЕС, както и съответните национални разпоредби.

Обосновка

Освобождаване от глоби на практика се предоставя на първия участник в картела, който оповестява информация за картела, а не на целия картел. Картелите са тайни по своето естество и следователно „таен картел“ е излишно повторение в целия текст. Заличаването на „тайни“ ще приведе текста в съответствие с терминологията, използвана в Директива 2014/104. Вж. също изменение 10.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Независимостта на НОЗК следва да се засили с цел гарантиране на ефективно и еднакво прилагане на членове 101 и 102 от ДФЕС. За целта следва да се въведе изрична разпоредба в националното законодателство, за да се гарантира, че при прилагането на членове 101 и 102 от ДФЕС НОЗК са защитени срещу външна намеса или политически натиск, които могат да застрашат независимата им оценка на разглежданите от тях случаи. За тази цел следва предварително да се установят правила относно основанията за освобождаване от длъжност на членовете на органа за вземане на решения на НОЗК, за да се премахнат всякакви основателни съмнения относно обективността на този орган и неговата неподатливост на външни фактори.

(14)  Независимостта на НОЗК следва да се засили с цел гарантиране на ефективно и еднакво прилагане на членове 101 и 102 от ДФЕС. За целта следва да се въведе изрична разпоредба в националното законодателство, за да се гарантира, че при прилагането на членове 101 и 102 от ДФЕС НОЗК са защитени срещу външна намеса или политически натиск, които могат да застрашат независимата им оценка на разглежданите от тях случаи. За тази цел следва предварително да се установят ясни и прозрачни правила за назначенията и относно основанията за освобождаване от длъжност на членовете на органа за вземане на решения на НОЗК, за да се премахнат всякакви основателни съмнения относно обективността на този орган и неговата неподатливост на външни фактори.

Обосновка

Според докладчика, след като предложението ще увеличи правомощията и компетентността на някои НОЗК, това следва да се извършва успоредно с увеличаването на тяхната независимост и експертен опит, когато става въпрос за членовете на персонала на националните органи за защита на конкуренцията (НОЗК). Има вероятност назначенията на база на заслуги и в условия на прозрачност и обективните освобождавания от длъжност да насърчават независимостта при вземането на решения и да повишат общественото доверие в НОЗК.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  За да се осигури независимостта на НОЗК, техният персонал и членовете на органа за вземане на решения следва да действат добросъвестно и да се въздържат от всякакви действия, които са несъвместими с изпълнението на функциите им. За да не се допусне независимата оценка на служители или членове на органа за вземане на решения да бъде застрашена, е необходимо по време на работата или мандата им и за разумен период след това те да се въздържат от всякакви несъвместими функции, независимо дали те получават за тях възнаграждение или не. Освен това по време на работата им и на техния мандат те не следва да имат интереси в предприятия или организации, които имат отношения с НОЗК, доколкото това би могло да компрометира тяхната независимост. Служителите и членовете на органа за вземане на решения следва да декларират всички интереси или активи, които могат да създадат конфликт на интереси при изпълнението на техните задължения. От тях следва да се изисква да информират органа за вземане на решение, останалите негови членове или — за НОЗК, в които едно единствено лице е оправомощено да взема решения — техния орган по назначаването, ако, при изпълнението на техните задължения им се възложи да се произнесат по въпрос, който ги засяга, което би могло да накърни тяхната обективност.

(15)  За да се осигури независимостта на НОЗК, техният персонал, членовете на органа за вземане на решения и ръководството следва да действат добросъвестно и да се въздържат от всякакви действия, които са несъвместими с изпълнението на функциите им. За да не се допусне независимата оценка на служители или членове на органа за вземане на решения и ръководството на НОЗК да бъде застрашена, е необходимо по време на работата или мандата си и за разумен период след това те да се въздържат от всякакви функции, които биха довели до възникването на конфликт на интереси или които са несъвместими по друга причина, независимо дали те получават за тях възнаграждение или не. Освен това по време на работата им и на техния мандат те не следва да имат интереси в предприятия или организации, които имат отношения с НОЗК, доколкото това би могло да компрометира тяхната независимост. Служителите, членовете на органа за вземане на решения и ръководството на НОЗК декларират всички интереси или активи, които могат да създадат конфликт на интереси при изпълнението на техните задължения. За тази цел членовете на органа за вземане на решения и ръководството на НОЗК следва да подават ежегодна декларация за лоялност и декларация за интереси, като посочват преки или косвени интереси, които могат да бъдат счетени за накърняващи тяхната независимост и биха могли да окажат влияние върху тяхната работа. От тях следва да се изисква да информират органа за вземане на решение, останалите негови членове или — за НОЗК, в които едно единствено лице е оправомощено да взема решения — техния орган по назначаването, ако, при изпълнението на техните задължения им се възложи да се произнесат по въпрос, който ги засяга, което би могло да накърни тяхната обективност.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 18 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18a)  Независимостта на НОЗК ще се увеличи, ако те са способни да управляват независимо предоставените им бюджети. Една такава свобода при управлението на предоставените им бюджети следва да се прилага в рамките на националните бюджетни правила и процедури.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  Разследващите правомощия на националните административни органи за защита на конкуренцията трябва да бъдат достатъчни, за да отговорят на предизвикателствата, свързани с правоприлагането в цифровата среда, и следва да дават възможност на националните органи за защита на конкуренцията да получат цялата информация в цифров вид, включително обстойни данни, свързани с предприятието или сдружението от предприятия, което е предмет на действия по разследване, независимо от носителя, на който тя се съхранява, като преносими компютри, мобилни телефони и други мобилни устройства.

(21)  Разследващите правомощия на националните административни органи за защита на конкуренцията трябва да бъдат достатъчни, за да отговорят на предизвикателствата, свързани с правоприлагането в цифровата среда, и следва да дават възможност на националните органи за защита на конкуренцията да получат цялата информация в цифров вид, включително обстойни данни, свързани с предприятието или сдружението от предприятия, което е предмет на действия по разследване, независимо от носителя, на който тя се съхранява, като преносими компютри, мобилни телефони, други мобилни устройства и съхраняване „в облак“.

Изменение    10

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  „таен картел“ означава споразумение и/или съгласувана практика между двама или повече конкуренти, целящо(а) координиране на тяхното конкурентно поведение на пазара и/или оказване на влияние върху съответните параметри на конкуренцията чрез практики като определяне на покупни или продажни цени и други търговски условия, разпределяне на квоти за производство или продажби, разпределяне на пазарите, включително чрез манипулиране на търгове (bid-rigging), ограничения на вноса или износа и/или антиконкурентни действия срещу други конкуренти, които не са известни, частично или изцяло, освен на участниците в тях;

(9)  „картел“ означава споразумение или съгласувана практика между двама или повече конкуренти, целящо(а) координиране на тяхното конкурентно поведение на пазара или оказване на влияние върху съответните параметри на конкуренцията чрез практики, като например, но не единствено, определяне или координиране на покупни или продажни цени и други търговски условия, включително по отношение на правата върху интелектуална собственост, разпределяне на квоти за производство или продажби, разпределяне на пазарите и клиентите, включително чрез манипулиране на търгове (bid-rigging), ограничения на вноса или износа или антиконкурентни действия срещу други конкуренти;

(Промяната в определението на понятието ще трябва да бъде нанесена в целия текст.)

Изменение    11

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Упражняването на правомощията, посочени в настоящата директива, от националните органи за защита на конкуренцията е предмет на подходящи гаранции, включително по отношение на правото на защита и правото на ефективни правни средства за защита пред съд на предприятията, в съответствие с общите принципи на правото на Съюза и Хартата на основните права на Европейския съюз.

Упражняването на правомощията, посочени в настоящата директива, от националните органи за защита на конкуренцията е предмет на подходящи гаранции, включително по отношение на правото на предприятията на защита, правото им на добра администрация, правото им на справедлив съдебен процес и правото им на ефективни правни средства за защита пред съд, в съответствие с общите принципи на правото на Съюза и Хартата на основните права на Европейския съюз.

Изменение    12

Предложение за директива

Член 4 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  Служителите и членовете на органа за вземане на решения на националните административни органи за защита на конкуренцията могат да изпълняват своите задължения и да упражняват своите правомощия за прилагането на членове 101 и 102 от ДФЕС независимо от политическа и друга външна намеса;

a)  Директорът, служителите и членовете на органа за вземане на решения на националните административни органи за защита на конкуренцията могат да изпълняват своите задължения и да упражняват своите правомощия за прилагането на членове 101 и 102 от ДФЕС независимо от политическа и друга външна намеса;

Изменение    13

Предложение за директива

Член 4 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  Служителите и членовете на органа за вземане на решения на националните административни органи за защита на конкуренцията не търсят и не приемат инструкции от което и да е правителство или друго публично или частно образувание при изпълнението на своите задължения и упражняването на правомощията си за прилагането на членове 101 и 102 от ДФЕС;

б)  Директорът, служителите и членовете на органа за вземане на решения на националните административни органи за защита на конкуренцията не търсят и не приемат инструкции от което и да е правителство или друго публично или частно образувание при изпълнението на своите задължения и упражняването на правомощията си за прилагането на членове 101 и 102 от ДФЕС;

Изменение    14

Предложение за директива

Член 4 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  Служителите и членовете на органа за вземане на решения на националните административни органи за защита на конкуренцията се въздържат от каквото и да е действие, което е несъвместимо с изпълнението на техните задължения и упражняването на правомощията им за прилагането на членове 101 и 102 от ДФЕС;

в)  Директорът, служителите, членовете на органа за вземане на решения и ръководството на националните административни органи за защита на конкуренцията се въздържат от каквото и да е действие, което е несъвместимо с изпълнението на техните задължения и упражняването на правомощията им за прилагането на членове 101 и 102 от ДФЕС; По-специално това задължение предполага по време на работата им и на техния мандат те да нямат интереси в предприятия или организации, които имат отношения с национален орган за защита на конкуренцията, доколкото подобен интерес би могъл да компрометира тяхната независимост;

Обосновка

Намерението на докладчика е да укрепи безпристрастността на персонала и на членовете на НОЗК.

Изменение    15

Предложение за директива

Член 4 – параграф 2 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  Служителите, членовете на органа за вземане на решения и ръководството на националните органи за защита на конкуренцията декларират всички интереси или активи, които могат да създадат конфликт на интереси при изпълнението на техните задължения. За тази цел членовете на органа за вземане на решения и ръководството на националните органи за защита на конкуренцията подават ежегодна декларация за лоялност и декларация за интереси, като посочват преки или косвени интереси, които могат да бъдат счетени за накърняващи тяхната независимост и биха могли да окажат влияние върху тяхната работа.

Обосновка

Намерението на докладчика е да се засили независимостта на НОЗК от политически или бизнес влияния. Подобни разпоредби вече съществуват в секторните регламенти, като например за регулаторните органи в железопътния сектор (член 55 от Директива 2012/34).

Изменение    16

Предложение за директива

Член 4 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  Членовете на органа за вземане на решения на националните административни органи за защита на конкуренцията могат да бъдат освобождавани от длъжност само ако вече не изпълняват условията, необходими за изпълнение на техните задължения, или ако са били признати за виновни по тежки нарушения съгласно националното право. Основанията за освобождаване от длъжност следва предварително да бъдат установени в националното законодателство. Те не могат да бъдат освобождавани от длъжност на основания, свързани с доброто изпълнение на техните задължения и упражняването на правомощията им по прилагане на членове 101 и 102 от ДФЕС, както е посочено в член 5, параграф 2;

г)  Директорът и членовете на органа за вземане на решения на националните административни органи за защита на конкуренцията могат да бъдат освобождавани от длъжност само ако вече не изпълняват условията, необходими за изпълнение на техните задължения, или ако са били признати за виновни по тежки нарушения съгласно националното право. Основанията за освобождаване от длъжност следва предварително да бъдат установени в националното законодателство. Те не могат да бъдат освобождавани от длъжност на основания, свързани с доброто изпълнение на техните задължения и упражняването на правомощията им по прилагане на членове 101 и 102 от ДФЕС, както е посочено в член 5, параграф 2 от настоящата директива;

Изменение    17

Предложение за директива

Член 4 – параграф 2 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  Членовете на органа за вземането на решения на националните административни органи за защита на конкуренцията се избират и се назначават в съответствие с предварително определени ясни и прозрачни правила и процедури.

Обосновка

Намерението на докладчика е да се засили независимостта на НОЗК от политически или бизнес влияния. Подобни разпоредби вече съществуват в секторните регламенти, като например за регулаторните органи в железопътния сектор (член 55 от Директива 2012/34).

Изменение    18

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че националните органи за защита на конкуренцията разполагат с човешките, финансовите и техническите ресурси, които са необходими за ефективното изпълнение на техните задължения и упражняването на правомощията им при прилагането на членове 101 и 102 от ДФЕС, както е посочено в параграф 2.

1.  Държавите членки гарантират, че националните органи за защита на конкуренцията разполагат с човешките, финансовите и техническите ресурси, които са необходими за ефективното и независимо изпълнение на техните задължения и упражняването на правомощията им при прилагането на членове 101 и 102 от ДФЕС, както е посочено в параграф 2.

Изменение    19

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Държавите членки гарантират, че националните органи за защита на конкуренцията разполагат с отделни бюджетни средства и че при спазване на националните бюджетни правила те са в състояние да управляват независимо отпуснатите бюджетни средства, за да може да дават приоритет на разследванията по конкретни случаи.

Обосновка

Предоставянето на НОЗК на правото самостоятелно да разпределят своите финансови ресурси за отделните случаи ще позволи гъвкавост и независимост при избора на това кои случаи заслужават повече внимание. За някои НОЗК това може да представлява значително подобрение по отношение на независимостта им.

Изменение    20

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  да проверяват счетоводните книги и други документи, свързани със стопанската дейност, независимо от носителя, на който се съхраняват, включително право на достъп до информация, която е достъпна за лицето, предмет на проверката;

б)  да проверяват счетоводните книги и други документи, свързани със стопанската дейност, независимо от носителя, на който се съхраняват, като например преносими компютри, мобилни устройства и съхраняване „в облак“, включително право на достъп до информация, която е достъпна за лицето, предмет на проверката;

Обосновка

Намерението на докладчика е да направи предложение, подходящо за цифровата ера, и да се даде възможност на НОЗК да имат по-добър достъп до съответните медии. Информация относно картелите рядко се документира в писмен вид, а по-скоро се намира в електронна кореспонденция.

Изменение    21

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че националните административни органи за защита на конкуренцията могат чрез решение да задължат предприятията и сдруженията на предприятия да предоставят цялата необходима информация за прилагането на членове 101 и 102 от ДФЕС в рамките на определен срок. Това задължение включва и информация, която е достъпна за предприятието и сдружението на предприятия.

Държавите членки гарантират, че националните административни органи за защита на конкуренцията могат да задължат предприятията и сдруженията на предприятия да предоставят цялата необходима информация за прилагането на членове 101 и 102 от ДФЕС в рамките на определен срок. Това задължение включва и информация, която е достъпна за предприятието и сдружението на предприятия.

Обосновка

Намерението на докладчика е да се улеснят НОЗК в искането на информация, да им осигури повече гъвкавост и ускоряване на процедурата.

Изменение    22

Предложение за директива

Член 12 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  те предоставят неточна, непълна или подвеждаща информация в отговор на искане по силата на решение, посочено в член 8, или не предоставят информация в рамките на определения срок;

г)  те предоставят неточна, непълна или подвеждаща информация в отговор на искане, посочено в член 8, или не предоставят информация в рамките на определения срок;

Обосновка

Намерението на докладчика е да се улеснят НОЗК в искането на информация, да им осигури повече гъвкавост и ускоряване на процедурата.

Изменение    23

Предложение за директива

Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че максималният размер на глобата, която национален орган за защита на конкуренцията може да наложи на всяко предприятие или сдружение на предприятия, участващо в нарушение на член 101 или член 102 от ДФЕС, не следва да бъде определен на равнище под 10 % от общия му оборот за стопанската година, предхождаща решението.

1.  Държавите членки гарантират, че национален орган за защита на конкуренцията може да наложи на всяко предприятие или сдружение на предприятия, участващо в нарушение на член 101 или член 102 от ДФЕС, глоба, чийто максимален размер е не по-малко от 10% от общия му световен оборот за стопанската година, предхождаща решението.

Обосновка

Мерки, определящи максимални минимални санкции, са често срещани в законодателство на ЕС във връзка с правосъдието и вътрешните работи. Тази формулировка отразява текста на член 5 от Рамковото решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма.

Изменение    24

Предложение за директива

Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато нарушение от страна на сдружение на предприятия е свързано с дейностите на неговите членове, максималният размер на глобата не се определя на равнище под 10 % от сумата на общия световен оборот на всеки член, който развива дейност на пазара, засегнат от нарушението на сдружението. Финансовата отговорност на всяко предприятие по отношение на плащането на глобата обаче не надвишава максималния размер, определен в съответствие с параграф 1.

2.  Когато нарушение от страна на сдружение на предприятия е свързано с дейностите на неговите членове, максималният размер на глобата не е по-малък от 10% от сумата на общия световен оборот на всеки член, който развива дейност на пазара, засегнат от нарушението на сдружението. Финансовата отговорност на всяко предприятие по отношение на плащането на глобата обаче не надвишава максималния размер, определен в съответствие с параграф 1.

Обосновка

Мерки, определящи максимални минимални санкции, са често срещани в законодателство на ЕС във връзка с правосъдието и вътрешните работи. Тази формулировка отразява текста на член 5 от Рамковото решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма.

Изменение    25

Предложение за директива

Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че заявителите могат да подават заявления за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер в писмена форма, както и че националните органи за защита на конкуренцията разполагат със система, която им позволява да приемат изявления в устна форма или чрез други средства, които не водят до създаването на документи, информация или други материали в притежание, под разпореждане или контрол на заявителя.

Държавите членки гарантират, че заявителите могат да подават заявления за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер в писмена форма, както и че националните органи за защита на конкуренцията разполагат със система, която им позволява да приемат изявления в устна форма или чрез други средства, които не водят до създаването на документи, информация или други материали в притежание, под разпореждане или контрол на заявителя. Държавите членки разрешават на националните органи за защита на конкуренцията да приемат пълни заявления за освобождаване от глоби и обобщени заявления на друг официален език на Съюза, в допълнение към официалния език или официалните езици на държавата членка на националния орган за защита на конкуренцията.

Обосновка

Намерението на докладчика е да се даде допълнителен стимул за предприятията да подават заявления за заявления за освобождаване от глоби, като се намалят разходите за превод на заявления за освобождаване от глоби, когато това е възможно.

Изменение    26

Предложение за директива

Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че заявителите, които са подали заявление за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер, като са поискали пореден номер или като са подали пълно заявление до Комисията във връзка с предполагаем таен картел, могат да подават обобщени заявления във връзка със същия картел до националните органи за защита на конкуренцията, които според заявителите са компетентни да разгледат случая.

1.  Държавите членки гарантират, че заявителите, които са подали заявление за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер, като са поискали пореден номер или като са подали пълно заявление до Комисията във връзка с предполагаем картел, могат да подават обобщени заявления във връзка със същия картел до националните органи за защита на конкуренцията, които според заявителите са компетентни да разгледат случая.

Изменение    27

Предложение за директива

Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че настоящи и бивши служители и директори на заявителите за освобождаване от глоби пред органите за защита на конкуренцията са защитени от всякакви наказателни и административни санкции и от санкции, наложени по ненаказателни съдебни производства за участието им в тайния картел, предмет на заявлението, ако тези служители и директори сътрудничат активно на съответните органи за защита на конкуренцията и ако заявлението за освобождаване от глоби предхожда наказателното производство.

Държавите членки гарантират, че настоящи и бивши служители и директори на заявителите за освобождаване от глоби пред органите за защита на конкуренцията са защитени от всякакви наказателни и административни санкции и от санкции, наложени по ненаказателни съдебни производства за участието им в тайния картел, предмет на заявлението, ако тези служители и директори сътрудничат активно на съответните органи за защита на конкуренцията и ако заявлението за освобождаване от глоби е подадено преди датата, на която служителите и директорите са били уведомени от компетентните органи на държавата членка за наказателното производство.

Обосновка

Ако обхватът на разпоредбата на директивата, отнасяща се до освобождаването от глоби или намаляването на техния размер, е твърде широк, може да се загуби възпиращият ефект на санкциите.

Изменение    28

Предложение за директива

Член 25 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Запитаният орган не е длъжен да изпълнява решения съгласно параграф 1, ако това би било в очевидно противоречие с обществения ред в държавата членка, в която се изисква изпълнение.

5.  Запитаният орган изпълнява решения съгласно параграф 1, освен ако не е в състояние да покаже основателни причини пред запитващия орган, разкриващи как това би било в очевидно противоречие с обществения ред в държавата членка, в която се изисква изпълнение.

Изменение    29

Предложение за директива

Член 26 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 26a

 

Поделяне на разходите между националните органи за защита на конкуренцията

 

Държавите членки гарантират, че по искане на запитания орган, запитващият орган:

 

а)  във връзка с действие, предприето съгласно членове 23 и 24, заплаща всички разумни допълнителни разходи, включително разходи за превод и административни разходи;

 

б)  във връзка с действие, предприето съгласно член 25, разрешава на запитания орган да възстанови всички разумни административни разходи от наложена глоба или периодична имуществена санкция.

Изменение    30

Предложение за директива

Член 27 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Комисията гарантира, че уведомлението за започване на официално действие по разследване, изпратено от национален орган за защита на конкуренцията съгласно член 11, параграф 3 от Регламент 1/2003, е предоставено на националните органи за защита на конкуренцията на другите държави членки в рамките на системата на Европейската мрежа по конкуренция.

Изменение    31

Предложение за директива

Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Информацията, събрана въз основа на разпоредбите, посочени в настоящата директива, се използва единствено за целта, за която е събрана. Тя не се използва като доказателство за налагане на санкции на физически лица.

1.  Информацията, събрана въз основа на разпоредбите, посочени в настоящата директива, се използва единствено за целта, за която е събрана. Тя не се използва като доказателство за налагане на санкции на физически лица. Когато става въпрос за наказателната отговорност на отделно лице, органът за защита на конкуренцията може да предава данни от преписката по делото в съда или в прокуратурата.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на по-големи възможности на органите за защита на конкуренцията на държавите членки, за да бъдат по-ефективни в правоприлагането, и за гарантиране на правилното функциониране на вътрешния пазар

Позовавания

COM(2017)0142 – C8-0119/2017 – 2017/0063(COD)

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

ECON

26.4.2017

 

 

 

Становище, изказано от

Дата на обявяване в заседание

IMCO

26.4.2017

Докладчик по становище:

Дата на назначаване

Eva Maydell

25.4.2017

Разглеждане в комисия

4.9.2017

11.10.2017

20.11.2017

 

Дата на приемане

21.11.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

34

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Kaja Kallas, Arndt Kohn

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Heidi Hautala, Jaromír Štětina

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

34

+

ALDE

ECR

ENF

GUE/NGL

PPE

 

 

S&D

 

 

Verts/ALE

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Jasenko Selimovic

Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Richard Sulík, Anneleen Van Bossuyt

Mylène Troszczynski

Dennis de Jong

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Andreas Schwab, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mihai Ţurcanu

Sergio Gaetano Cofferati, Nicola Danti, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler

Heidi Hautala, Igor Šoltes

0

-

 

 

1

0

EFDD

Marco Zullo

Легенда на използваните знаци:

+  :  Гласове „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на по-големи възможности на органите за защита на конкуренцията на държавите членки, за да бъдат по-ефективни в правоприлагането, и за гарантиране на правилното функциониране на вътрешния пазар

Позовавания

COM(2017)0142 – C8-0119/2017 – 2017/0063(COD)

Дата на представяне на ЕП

23.3.2017

 

 

 

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

ECON

26.4.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

Дата на обявяване в заседание

ITRE

26.4.2017

IMCO

26.4.2017

JURI

26.4.2017

 

Неизказано становище

Дата на решението

ITRE

25.4.2017

JURI

12.4.2017

 

 

Докладчици

Дата на назначаване

Andreas Schwab

21.3.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

11.7.2017

9.10.2017

21.11.2017

 

Дата на приемане

27.2.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

48

5

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dimitrios Papadimoulis, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Tibor Szanyi, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Enrique Calvet Chambon, Jan Keller, Verónica Lope Fontagné, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Michel Reimon, Andreas Schwab, Romana Tomc, Miguel Urbán Crespo, Roberts Zīle

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Zbigniew Kuźmiuk, Edouard Martin

Дата на внасяне

6.3.2018

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

48

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne, Roberts Zīle

PPE

Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Dariusz Rosati, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Jan Keller, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Costas Mavrides, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Tibor Szanyi, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Philippe Lamberts, Michel Reimon, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

5

-

EFDD

David Coburn

ENF

Bernard Monot

GUE/ NGL

Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo

1

0

EFDD

Marco Valli

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 23 март 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност