ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета за денонсиране на Споразумението за партньорство в сектора на рибарството между Европейската общност и Съюза на Коморските острови

6.3.2018 - (14423/2017 – C8‑0447/2017 – 2017/0241(NLE)) - ***

Комисия по рибно стопанство
Докладчик: Жуан Ферейра

Процедура : 2017/0241(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0058/2018
Внесени текстове :
A8-0058/2018
Гласувания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за денонсиране на Споразумението за партньорство в сектора на рибарството между Европейската общност и Съюза на Коморските острови

(14423/2017 – C8‑0447/2017 – 2017/0241(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (14423/2017),

–  като взе предвид Споразумението за партньорство в сектора на рибарството между Европейската общност и Съюза на Коморските острови,[1]

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 43, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) от Договора за функционирането на ЕС (C8‑0447/2017),

–  като взе предвид своята незаконодателна резолюция от …[2] относно проекта на решение,

–  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по рибно стопанство и становището на комисията по развитие (A8-0058/2018),

1.  дава своето одобрение за денонсиране на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Съюза на Коморските острови.

  • [1]  OВ L 290, 20.10.2006 г., стр. 7.
  • [2]  Приети текстове от тази дата, P8_TA(0000)0000.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Съюзът на Коморските острови (Коморски острови) е група от три основни острова, разположени в западната част на Индийския океан, край бреговете на Източна Африка. Към архипелага, който е независим от 1975 г. насам, принадлежи също така четвърти остров, Майот, който е избрал френски суверенитет.

Според данните от 2013 г. населението на Коморските острови е около 734 000 жители. Историческият контекст, политическата нестабилност и трудностите в достъпа до ресурси поставят Коморските острови сред най-слабо развитите страни, с икономика, силно зависима от чуждестранни помощи и техническо подпомагане.

Секторът на рибарството е вторият по големина сектор в страната след селското стопанство и се счита за стратегически приоритет. Той осигурява 10% от работните места и 8% от БВП (по данни за 2013 г.). Тези проценти обаче показват спад във важността на сектора по отношение на икономическото значение и заетостта поради неговата уязвимост към външни фактори – всички вътрешни операции (8 000 рибари) са свързани със занаятчийски дребномащабни дейности, при които се използват или малки лодки от стъклопласт с дължина 6 – 7 m, обем на двигателя не повече от 25 CV и изключително елементарно техническо оборудване, или безмоторни канута.

Запасите, които могат да бъдат ловувани в рамките на изключителната икономическа зона (ИИЗ) на Коморските острови – най-вече големи пелагични риби (риба тон и риба меч) – се оценяват на 33 000 тона годишно, но годишният улов от местните рибари възлиза на около 16 000 тона. Останалият улов се извършва от чуждестранен флот за промишлен риболов и се разтоварва на друго място. Рибата се обработва също така извън Коморските острови, включително рибата, уловена от местния флот.

Двустранните отношения в областта на рибарството между Европейския съюз (и неговите предшественици) и Коморските острови датират от 1988 г. От 2006 г. нататък обаче техните отношения се уреждат от споразумение за партньорство в областта на рибарството, в което се предвижда финансово участие с два отделни компонента: един за достъпа до рибните ресурси; и един, насочен към секторна подкрепа за развитие на местния капацитет.

Споразумението, което е предмет на преразглеждане в настоящия доклад, включва общо финансово участие в размер на 1 845 750 EUR, около 49% от които бяха заделени за секторна подкрепа. Споразумението позволява предоставянето на 45 лицензии за сейнери за улов на риба тон и 25 лицензии за кораби с повърхностни парагади (разделени между Испания, Франция и Португалия). Това споразумение също така съдържа изискване корабите от ЕС, които извършват дейност съгласно него, да ангажират определен минимален брой персонал от Коморските острови и включва клауза за изключителни права във връзка с ловуваните видове.

Независимо от условията, предвидени в споразумението и протокола към него, прилагането му беше засегнато от различни ограничения – по-специално във връзка с пиратството – което означава, че тези лицензии за риболов не бяха използвани. Същевременно участието на Коморските острови в операции, които са в нарушение на Регламента относно незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов, по-специално посредством разрешението за смяна на флага на кораби, извършващи ННН риболов, накара ЕС да уведоми Коморските острови през октомври 2015 г. за възможността те да бъдат определени като несътрудничеща държава, до което действително се стигна през май и юни 2017 г. (когато Коморските острови получиха „червен картон“).

Поради липсата на реакция от страна на коморските органи в хода на този процес Комисията и Съвета предлагат посоченото споразумение бъде денонсирано.

Като цяло докладчикът счита, че няма причина за несъгласие с това денонсиране на споразумението, но следва да се обърне внимание на два въпроса: изключително несигурното социално положение в Съюза на Коморските острови; и редица преценки, направени от органите на ООН, в които се критикува силната позицията на ЕС при сключването на споразумения и определянето на цената на рибата (ЕС заплаща по-ниска от прогнозираната цена на едро за риба тон), и се изтъква, че споразуменията за партньорство в областта на рибарството не оказват подкрепа на развитието на местната промишленост.

Докладчикът би желал да подчертае факта, че в продължение на почти 30-те години, през които действат споразуменията в областта на рибарството между ЕС и Коморските острови – включващи компонент, насочен към сътрудничество и подкрепа за развитие на сектора на рибарството на Коморските острови – не беше възможно да се постигнат по-осезаеми резултати в развитието на сектора, включително в области като капацитета за мониторинг и наблюдение, научното развитие и техническото обучение за рибарите и наблюдателите.

Поради тази оценка е от съществено значение в контекста на настоящото решение да бъдат внесени предложения, имащи за цел да допринесат за непрекъснатост на помощта за развитие и да спомогнат за подобряване на условията в областта на рибарството на Коморските острови, в свързаните с него дейности и в качеството на живота на рибарите и рибарските общности.

В този контекст на непрекъснато сътрудничество между ЕС и Коморските острови – по-специално по отношение на политиката за развитие – е важно политиката на ЕС и неговите държави членки спрямо тази страна да се съсредоточи върху стратегическите приоритети, основен елемент от които е секторът на рибарството. Във връзка с това ЕС следва да продължи да насърчава трансфери, които ще позволят на Коморските острови, наред с другото:

  да подобрят своята система за администриране и управление на рибарството в правно отношение и от гледна точка на институционалната структура, изграждането на капацитет по отношение на човешките ресурси (рибари, учени, инспектори и др.) и на търговската и културната стойност на традиционните съоръжения и видове риба на Коморските острови;

  да развиват капацитета си по отношение на мониторинга и научната оценка, опазването на крайбрежните райони, проверките, наблюдението и контрола на качеството;

  да създадат или да реновират съоръжения за охлаждане, дистрибуция и преработка на риба;

  да изградят и модернизират инфраструктура за разтоварване и сигурност на пристанищата;

  да насърчават обновяването на дребномащабния флот с цел подобряване на безопасността, на времето, през което може да остане в открити води, и на риболовния капацитет.

Докладчикът счита, че споразуменията за устойчиво рибарство, сключени от ЕС с трети държави, трябва да са от взаимна полза и да поставят като приоритет действията за укрепване на суверенитета на трети държави над техните риболовни зони, развитието на свързаните с тях икономически дейности и защитата на морските ресурси, на риболовните общности и на работниците в рибното стопанство. Този вид развитие, а не намаляването на ресурсите, е най-ефективният и най-справедливият начин за борба с ННН риболов.

Докладчикът също така отправя искане Европейският парламент да бъде информиран незабавно за всякакви бъдещи събития, свързани с развитието на този процес.

СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие (21.2.2018)

на вниманието на комисията по рибно стопанство

относно проекта на решение на Съвета за денонсиране на Споразумението за партньорство в сектора на рибарството между Европейската общност и Съюза на Коморските острови
(14423/17 – C8‑0447/2017 2017/0241(NLE))

Докладчик по становище: Норберт Нойзер

КРАТКА ОБОСНОВКА

Незаконният, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов е широко признат като значим екологичен, икономически и социален проблем. Той означава сериозна заплаха за морските екосистеми, неизгодно положение на рибарите, извършващи отговорен риболов, и нарушение на пазара на морски храни. Борбата с ННН риболов се превърна в основно средство за постигане на устойчиво управление на рибарството в международен план.

Развиващите се страни са особено уязвими по отношение на ННН риболов. Поради ограничения си капацитет за контрол и наблюдение на своите води те обикновено стават цел на ННН риболов, което допълнително дестабилизира управлението на техния риболов. Слабото управление и високите равнища на ННН риболов обикновено вървят ръка за ръка. И накрая, ННН риболов лишава развиващите се страни от приходи и храна.

Редица международни инструменти формират основата за борбата срещу ННН риболов. Общото при тях е приемането, че крайбрежната държава носи основната отговорност за гарантиране на спазването в нейни води на правото, свързано с риболовните дейности, което не засяга задължението за дължима грижа на държавите на флага.

Борбата с ННН риболов е също така приоритет в програмата за сътрудничество за развитие, както е видно от целта за устойчиво развитие № 14 („ЦУР 14“) по отношение на опазването и устойчивото използване на океаните, моретата и морските ресурси за устойчиво развитие. ЦУР 14, цел 4 призовава за прекратяване на прекомерния улов, ННН риболов и вредните риболовни практики.

Също така, в редица свои резолюции Европейският парламент последователно е подчертавал необходимостта от по-нататъшни действия срещу всички форми на ННН риболов. В този контекст Европейският съюз прие Регламент (ЕО) № 1005/2008 („Регламента за ННН риболов“), който включва многоетапни процедури, включително диалог, за въздействие върху несътрудничещите държави.

Докладчикът е удовлетворен от разясненията на Комисията относно прилагането на процедурата за несътрудничеща трета държава съгласно Регламента относно ННН риболов спрямо Коморските острови и поради това подкрепя предложението за денонсиране на споразумението в областта на рибарството с тази държава.

Въпреки това докладчикът подкрепя продължаването на политическия диалог с органите на Коморските острови за постигане на по-добро управление на рибарството в тази държава. Освен това докладчикът се застъпва за пренасочване на помощта, получена от посочената държава по силата на други финансови инструменти на Съюза, така че населението да не плаща цената на това състояние на нещата.

******

Комисията по развитие приканва водещата комисия по рибно стопанство да препоръча Парламентът да даде своето одобрение за проекта на решение на Съвета за денонсиране на Споразумението за партньорство в сектора на рибарството между Европейската общност и Съюза на Коморските острови.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Решение на Съвета за денонсиране на Споразумението за партньорство в сектора на рибарството между Европейската общност и Съюза на Коморските острови, прието от Съвета посредством Регламент (ЕО) № 1563/2006 от 5 октомври 2006 г.

Позовавания

14423/2017 – C8-0447/2017 – COM(2017)05562017/0241(NLE)

Водеща комисия

 

PECH

 

 

 

 

Становище, изказано от

Дата на обявяване в заседание

DEVE

15.1.2018

Докладчик по становище

Дата на назначаване

Norbert Neuser

11.12.2017

Разглеждане в комисия

25.1.2018

 

 

 

Дата на приемане

20.2.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Mireille D’Ornano, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Eleftherios Synadinos, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Thierry Cornillet, Paul Rübig, Rainer Wieland

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

19

+

ALDE

Thierry Cornillet, Paavo Väyrynen

ECR

Nirj Deva, Eleni Theocharous

EFDD

Mireille D'Ornano

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

PPE

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda, Paul Rübig, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon

VERTS/ALE

Maria Heubuch

1

-

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Решение на Съвета за денонсиране на Споразумението за партньорство в сектора на рибарството между Европейската общност и Съюза на Коморските острови, прието от Съвета посредством Регламент (ЕО) № 1563/2006 от 5 октомври 2006 г.

Позовавания

14423/2017 – C8-0447/2017 – COM(2017)05562017/0241(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

18.12.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

PECH

15.1.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

DEVE

15.1.2018

BUDG

15.1.2018

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

BUDG

9.10.2017

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

João Ferreira

13.10.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

28.11.2017

24.1.2018

 

 

Дата на приемане

27.2.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

0

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Clara Eugenia Aguilera García, Alain Cadec, David Coburn, Linnéa Engström, João Ferreira, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Norbert Erdős

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Liliana Rodrigues

Дата на внасяне

6.3.2018

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

20

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

ENF

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

João Ferreira, Liadh Ní Riada

PPE

Alain Cadec, Norbert Erdős, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Liliana Rodrigues, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Linnéa Engström

0

-

 

 

2

0

EFDD

David Coburn, Mike Hookem

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 9 март 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност