HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om opsigelse af fiskeripartneraftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Unionen Comorerne

6.3.2018 - (14423/2017 – C8-0447/2017 – 2017/0241(NLE)) - ***

Fiskeriudvalget
Ordfører: João Ferreira

Procedure : 2017/0241(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0058/2018
Indgivne tekster :
A8-0058/2018
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets afgørelse om opsigelse af fiskeripartneraftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Unionen Comorerne

(14423/2017 – C8-0447/2017 – 2017/0241(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (14423/2017),

–  der henviser til fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Unionen Comorerne[1],

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 43 og artikel 218, stk.6, afsnit 2, litra a, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0447/2017),

–  der henviser til sin ikkelovgivningsmæssige beslutning af ...[2] om udkastet til afgørelse,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1 og stk. 4, og artikel 108, stk. 7,

–  der henviser til henstilling fra Fiskeriudvalget og udtalelse fra Udviklingsudvalget (A8-0058/2018),

1.  godkender udkastet til Rådets afgørelse;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

  • [1]  EUT L 290 af 20.10.2006, s. 7.
  • [2]  Vedtagne tekster af denne dato, P8_TA(0000)0000.

BEGRUNDELSE

Unionen Comorerne (Comorerne) er en gruppe af tre hovedøer, som ligger i det vestlige Indiske Ocean ud for Østafrika. Øgruppen, der har været uafhængig siden 1975, består også af en fjerde ø, Mayotte, som har valgt at høre under fransk suverænitet.

Ifølge tal fra 2013 har Comorerne en befolkning på omkring 734 000 indbyggere. Den historiske kontekst, politisk ustabilitet og problemer med adgang til ressourcer placerer Comorerne blandt de mindst udviklede lande med en økonomi, som er stærkt afhængig af udenlandsk bistand og teknisk assistance.

Fiskerisektoren er den næststørste sektor i landet efter landbrug og anses for at være en strategisk prioritet. Den tegner sig for 10 % af beskæftigelsen og 8 % af BNP (tal fra 2013). Disse procentsatser er dog tegn på en nedgang i sektorens betydning for økonomien og beskæftigelsen på grund af dens sårbarhed over for eksterne faktorer, idet al indenlandsk aktivitet (8 000 fiskere) består af traditionelt ikkeindustrielt fiskeri med enten små fiberglasbåde på 6-7 meters længde med en motorkapacitet på ikke mere end 25 hestekræfter og med meget rudimentært teknisk udstyr eller kanoer uden motor.

De bestande, der kan udnyttes i Comorernes eksklusive økonomiske zone, som hovedsagelig består af store pelagiske fisk (tun og sværdfisk), anslås til 33 000 ton pr. år, idet de årlige lokale fiskere fanger omkring 16 000 ton. De resterende fisk fanges af udenlandske industrielle flåder og landes andre steder. Fisken forarbejdes også uden for Comorerne, herunder fisk, der fanges af den lokale fiskeflåde.

De bilaterale fiskerirelationer mellem Den Europæiske Union (og dennes forgængere) og Comorerne går tilbage til 1988. Fra 2006 og fremefter har forbindelserne været reguleret af en fiskeripartnerskabsaftale, hvor der ydes et finansielt bidrag for to særskilte komponenter: en for adgang til fiskeressourcerne og en til sektorstøtte for at udvikle den lokale kapacitet.

Aftalen omfattede et samlet finansielt bidrag på omkring 1 845 750 EUR, hvoraf 49 % var øremærket til sektorstøtte. Med aftalen var der mulighed for 45 licenser til notfartøjer til tunfiskeri og 25 til langlinefartøjer med flydeline (fordelt mellem Spanien, Frankrig og Portugal). Det krævedes også i aftalen, at EU-fartøjer, der fiskede i henhold til aftalen, skulle ansætte et mindsteantal af comoriske statsborgere, og den indeholdt en eksklusivitetsklausul om, hvilke arter der måtte fiskes.

Uanset bestemmelserne i aftalen og den tilknyttede protokol blev gennemførelsen af den begrænset af forskellige faktorer, navnlig relateret til pirateri, og det førte til, at ikke alle licenser blev taget i brug. Samtidig var Comorerne indblandet i overtrædelser af forordningen om ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU), navnlig ved at tillade omflagning af fiskerfartøjer, som er involveret i IUU-fiskeri, og det førte til, at EU i oktober 2015 underrettede Comorerne om, at landet muligvis var i risiko for at blive betragtet som et ikkesamarbejdende land, hvilket senere skete i maj og juni 2017, hvor det fik et "rødt kort".

Da de comoriske myndigheder i hele dette forløb ikke har reageret, foreslår Kommissionen og Rådet nu, at aftalen opsiges.

Ordføreren ser generelt ingen grund til at være uenig i denne opsigelse af aftalen, men der bør tages hensyn til to forhold: den meget usikre sociale situation i Comorerne og en række vurderinger fra FN-organer, der kritiserer, at EU har en meget stærk forhandlingsposition, når det gælder udformningen af aftaler og fastsættelse af priser på fisk (lavere betaling end den anslåede engrospris for tun), og de peger på, at fiskeripartnerskabsaftalerne ikke har formået at bidrage til udviklingen af den lokale industri.

Ordføreren vil gerne understrege det forhold, at i næsten 30 år med fiskeriaftaler mellem EU og Comorerne, som har omfattet elementer vedrørende samarbejde og støtte til udviklingen af Comorernes fiskerisektor, har det ikke været muligt at opnå mange konkrete resultater i sektorens udvikling herunder på områder såsom kontrol- og overvågningskapacitet, videnskabelig udvikling og teknisk uddannelse for fiskere og observatører.

Dette gør det nødvendigt i lyset af denne beslutning at fremsætte forslag, der har til formål at bidrage til at sikre kontinuitet i støtten til udvikling og forbedring af betingelserne for fiskeri i Comorerne både i tilknyttede aktiviteter og i livskvaliteten for fiskerne og fiskersamfundene.

I det fortsatte samarbejde mellem EU og Comorerne og især i udviklingspolitikken er det vigtigt for EU og dets medlemsstater at fokusere på de strategiske prioriteter, hvoraf fiskerisektoren er et centralt element. EU bør derfor fortsat fremme overførsler, der kan sætte Comorerne i stand til bl.a.:

  at forbedre sit retlige system og den institutionelle struktur vedrørende fiskeriforvaltning, opbygge en større kapacitet af menneskelige ressourcer (fiskere, videnskabsfolk, inspektører osv.) og fremme de kommercielle og kulturelle værdier af Comorernes traditionelle fiskeredskaber og -metoder

  at udvikle sin kapacitet med hensyn til kontrol og videnskabelig vurdering, beskyttelse af kystområder, overvågning og kvalitetskontrol

  at skabe eller renovere faciliteter til at køle, distribuere og forarbejde fisk

  at bygge og opgradere havnenes sikkerheds- og landingsinfrastruktur

  at fremme fornyelsen af den ikkeindustrielle fiskerflåde for at forbedre sikkerheden, evnen til at forblive længere på havet og fiskerikapaciteten.

Ordføreren er af den opfattelse, at holdbare fiskeriaftaler, som EU undertegner med tredjelande, skal være til gensidig gavn, og at indsatsen for at styrke tredjelandes suverænitet over deres fiskeri, udvikle økonomiske aktiviteter og beskytte havressourcer, fiskerisamfund og fiskere skal prioriteres. Denne form for udvikling og ikke en forarmelse af ressourcerne er den mest effektive og mest retfærdige måde at bekæmpe IUU-fiskeri på.

Ordføreren anmoder endvidere om, at Europa-Parlamentet omgående underrettes om eventuelle fremtidige udviklinger i denne proces.

UDTALELSE fra Udviklingsudvalget (21.2.2018)

til Fiskeriudvalget

om forslag til Rådets afgørelse om opsigelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Unionen Comorerne
(14423/17 – C8-0447/2017 – 2017/0241(NLE))

Ordfører for udtalelse: Norbert Neuser

KORT BEGRUNDELSE

Ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU) er almindeligt anerkendt som et stort miljømæssigt, økonomisk og socialt problem. Det udgør en stor trussel mod havets økosystemer og en urimelig ulempe for ansvarlige fiskere og forstyrrer markedet for fisk og skaldyr. Bekæmpelse af IUU-fiskeri er blevet et vigtigt middel til at opnå bæredygtig forvaltning af det globale fiskeri.

Udviklingslandene er særligt sårbare over for IUU-fiskeri. Med begrænset kapacitet til kontrol og overvågning af deres farvande udgør de normalt et mål for IUU-fiskeri, hvilket yderligere destabiliserer forvaltningen af deres fiskeri. Svag regeringsførelse og høje niveauer af IUU-fiskeri går som regel hånd i hånd. Endelig fratager IUU-fiskeri udviklingslandene indtægter og fødevarer.

En række internationale instrumenter udgør grundlaget for bekæmpelsen af IUU-fiskeri. Kyststaterne har det primære ansvar for at sikre, at fiskeriaktiviteterne er i overensstemmelse med lovgivningen om fiskeri i deres farvande, uden at det indskrænker flagstatens forpligtelse til at udvise påpasselighed.

Bekæmpelse af IUU-fiskeri er også en prioritet på dagsordenen for udviklingssamarbejdet, som det fremgår af mål for bæredygtig udvikling nr. 14 ("SDG 14") om bevaring og bæredygtig anvendelse af havene og deres marine ressourcer med henblik på bæredygtig udvikling. Delmål nr. 4, i mål for bæredygtig udvikling nr. 14, opfordrer til at standse overfiskeri, IUU-fiskeri og ødelæggende fangstmetoder.

Europa-Parlamentet har også i adskillige beslutninger konsekvent fremhævet behovet for yderligere foranstaltninger mod alle former for IUU-fiskeri. På denne baggrund har Den Europæiske Union vedtaget forordning (EF) nr. 1005/2008 ("IUU-forordningen"), der omfatter en procedure med flere trin, herunder dialog med henblik på at håndtere situationer med ikkesamarbejdende lande.

Ordføreren er tilfreds med Kommissionens forklaringer om anvendelsen af proceduren for ikkesamarbejdende tredjelande i IUU-forordningen over for Comorerne og støtter derfor forslaget om at opsige fiskeriaftalen med dette land.

Når dette er sagt, går ordføreren ind for en fortsat politisk dialog med Comorernes myndigheder, der kan føre til en forbedret forvaltning af fiskeriet i dette land. Ordføreren går også ind for en omprioritering af den bistand, som dette land modtager inden for rammerne af andre af Unionens finansielle instrumenter, så befolkningen ikke betaler prisen for denne situation.

******

Udviklingsudvalget opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at henstille, at forslaget til Rådets afgørelse om opsigelse af Fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Unionen Comorerne godkendes.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Rådets afgørelse om opsigelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Unionen Comorerne vedtaget ved Rådets forordning (EF) nr. 1563/2006 af 5. oktober 2006

Referencer

14423/2017 – C8-0447/2017 – COM(2017)05562017/0241(NLE)

Korresponderende udvalg

 

PECH

 

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

15.1.2018

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Norbert Neuser

11.12.2017

Behandling i udvalg

25.1.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

20.2.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Mireille D’Ornano, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Eleftherios Synadinos, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Thierry Cornillet, Paul Rübig, Rainer Wieland

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

19

+

ALDE

Thierry Cornillet, Paavo Väyrynen

ECR

Nirj Deva, Eleni Theocharous

EFDD

Mireille D'Ornano

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

PPE

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda, Paul Rübig, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon

VERTS/ALE

Maria Heubuch

1

-

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Rådets afgørelse om opsigelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Unionen Comorerne vedtaget ved Rådets forordning (EF) nr. 1563/2006 af 5. oktober 2006

Referencer

14423/2017 – C8-0447/2017 – COM(2017)05562017/0241(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

18.12.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

PECH

15.1.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

15.1.2018

BUDG

15.1.2018

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

BUDG

9.10.2017

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

João Ferreira

13.10.2017

 

 

 

Behandling i udvalg

28.11.2017

24.1.2018

 

 

Dato for vedtagelse

27.2.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

0

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Clara Eugenia Aguilera García, Alain Cadec, David Coburn, Linnéa Engström, João Ferreira, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Norbert Erdős

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Liliana Rodrigues

Dato for indgivelse

6.3.2018

Seneste opdatering: 7. marts 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik