Menettely : 2017/0241(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0058/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0058/2018

Keskustelut :

PV 14/03/2018 - 21
CRE 14/03/2018 - 21

Äänestykset :

PV 15/03/2018 - 10.4

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0082

SUOSITUS     ***
PDF 403kWORD 59k
6.3.2018
PE 612.309v02-00 A8-0058/2018

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Komorien liiton välisen kalastuskumppanuussopimuksen irtisanomisesta

(14423/2017 – C8-0447/2017 – 2017/0241(NLE))

Kalatalousvaliokunta

Esittelijä: João Ferreira

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 KEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Komorien liiton välisen kalastuskumppanuussopimuksen irtisanomisesta

(14423/17 – C8-0447/2017 – 2017/0241(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (14423/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja Komorien liiton välisen kalastuskumppanuussopimuksen(1),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 43 artiklan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0447/2017),

–  ottaa huomioon ...(2) antamansa päätöslauselman, joka ei liity lainsäädäntöön, esityksestä neuvoston päätökseksi,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 ja 4 kohdan ja 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan suosituksen ja kehitysyhteistyövaliokunnan lausunnon (A8-0058/2018),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen irtisanomiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Komorien liiton hallituksille ja parlamenteille.

(1)

EUVL L 290, 20.10.2006, s. 7.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(0000)0000.


PERUSTELUT

Komorien liitto (Komorit) on kolmen pääsaaren ryhmittymä, joka sijaitsee läntisellä Intian valtamerellä Itä-Afrikan rannikon edustalla. Saariryhmään, joka on ollut itsenäinen vuodesta 1975, kuuluu myös Ranskan suvereniteetin alainen neljäs saari Mayotte.

Vuoden 2013 tietojen mukaan Komorien asukasluku on noin 734 000. Historiallisen taustan, poliittisen epävakauden ja luonnonvarojen käytön vaikeuden vuoksi Komorit kuuluu vähiten kehittyneisiin maihin, ja sen talous on suuresti riippuvainen ulkomaisista avustuksista ja teknisestä tuesta.

Kalatalousala on maan toiseksi suurin toimiala maatalouden jälkeen, ja sitä pidetään strategisena prioriteettina. Sen osuus työpaikoista on 10 prosenttia ja BKT:stä 8 prosenttia (vuoden 2013 tiedot). Prosenttiosuuksista käy kuitenkin ilmi, että alan merkitys talouden ja työllisyyden kannalta on vähentynyt, mikä johtuu sen alttiudesta ulkoisille tekijöille – kaikki kotimainen toiminta (8 000 kalastajaa) on pienimuotoista kalastusta, jossa käytetään joko pieniä 6–7 metrin pituisia lasikuituveneitä, joiden moottoriteho on korkeintaan 25 hevosvoimaa ja joiden tekniset välineet ovat äärimmäisen alkeellisia, tai moottorittomia kanootteja.

Komorien talousvyöhykkeellä voidaan hyödyntää lähinnä suurten pelagisten kalojen (tonnikala ja miekkakala) kantoja arviolta 33 000 tonnia vuodessa, mutta paikallisten kalastajien vuotuiset saaliit ovat noin 16 000 tonnia. Loput kaloista jäävät ulkomaisten laivastojen saaliiksi, ja ne puretaan muualla. Kalat jalostetaan myös Komorien ulkopuolella, paikallisen laivaston pyydystämät kalat mukaan luettuina.

Euroopan unionin (ja sen edeltäjien) ja Komorien kahdenväliset kalastussuhteet saivat alkunsa vuonna 1988. Vuodesta 2006 alkaen suhteiden perustana on kuitenkin ollut kalastuskumppanuussopimus, joka mukaisesti taloudellinen korvaus muodostuu kahdesta erillisestä osasta: kalavarojen hyödyntämismahdollisuus ja paikallisten valmiuksien kehittämisen alakohtainen tuki.

Tässä mietinnössä tarkasteltavan sopimuksen taloudellisen korvauksen kokonaismäärä oli 1 845 750 euroa, josta noin 49 prosenttia oli varattu alakohtaiseen tukeen. Sopimuksessa myönnettiin (Espanjan, Ranskan ja Portugalin kesken jaettavaksi) 45 kalastuslupaa nuottaa käyttäville tonnikala-aluksille ja 25 lupaa pintasiima-aluksille. Tässä sopimuksessa edellytettiin myös sen nojalla toimivia EU:n aluksia palkkaamaan aluksille vähimmäismäärä komorilaista miehistöä, ja siihen sisältyi kalastettavia lajeja koskeva yksinoikeuslauseke.

Sopimuksessa ja siihen liittyvässä pöytäkirjassa määrätyistä ehdoista huolimatta sopimuksen täytäntöönpanoon kohdistui erityisesti merirosvousta koskevia erilaisia rajoituksia, minkä vuoksi näitä kalastuslupia ei käytetty. Kun Komorit osallistui samaan aikaan laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta (LIS-kalastus) koskevan asetuksen vastaiseen toimintaan erityisesti sallimalla LIS-kalastukseen osallistuneiden alusten lippuvaltion vaihdon, sen seurauksena EU ilmoitti lokakuussa 2015 Komoreille, että se luokitellaan mahdollisesti yhteistyöhön osallistumattomaksi maaksi – mikä todella tapahtuikin touko- ja kesäkuussa 2017 (kun se sai ”punaisen kortin”).

Koska Komorien viranomaiset eivät ole reagoineet tähän mitenkään koko prosessin aikana, komissio ja neuvosto ehdottavat, että sopimus irtisanotaan.

Yleisesti ottaen esittelijällä ei ole mitään syytä olla eri mieltä sopimuksen irtisanomisesta, mutta olisi kiinnitettävä huomiota kahteen seuraavaan seikkaan: Komorien yhteiskunnallinen tilanne on hyvin epävarma, ja YK:n elimet ovat tehneet useita arvioita, joissa arvostellaan EU:n vahvaa asemaa, joka liittyy sopimusten tekemiseen ja kalan hinnan asettamiseen (tonnikalasta maksetaan arvioitua tukkuhintaa vähemmän), ja korostetaan, että kalastuskumppanuussopimuksilla ei ole onnistuttu tukemaan paikallisen toimialan kehittämistä.

Esittelijä haluaisi korostaa sitä, että vaikka melkein 30 vuoden ajan EU:n ja Komorien välillä on ollut kalastuskumppanuussopimuksia, joihin on sisältynyt yhteistyötä ja Komorien kalastusalan kehittämistä koskeva osuus, ei ole ollut mahdollista saada aikaan tuntuvampia tuloksia myöskään sellaisilla aloilla kuin seurantaa ja valvontaa koskevat valmiudet, tieteellinen kehittäminen sekä kalastajien ja tarkkailijoiden tekninen koulutus.

Tämä arvio edellyttää, että tämän päätöksen yhteydessä tehdään ehdotuksia, joilla pyritään edistämään kehittämisen tukemisen jatkuvuutta ja saamaan aikaan parannuksia Komorien kalastusolosuhteissa, oheistoiminnoissa sekä kalastajien ja kalastusyhteisöjen elämänlaadussa.

Tässä yhteydessä, kun EU:n ja Komorien välistä yhteistyötä jatketaan erityisesti kehityspolitiikan alalla, on tärkeää, että tätä maata koskevassa EU:n ja sen jäsenvaltioiden toimintapolitiikassa keskitytään strategisiin prioriteetteihin, joista kalastusala on keskeisellä sijalla. EU:n olisi näin ollen edistettävä edelleen varojen siirtoja, joiden avulla Komorit voivat muun muassa

  parantaa kalastushallintoa ja kalastuksen hallintaa koskevaa järjestelmäänsä oikeudelliselta kannalta ja institutionaalisen rakenteen, henkilöstöresursseja (kalastajat, tutkijat, tarkastajat jne.) koskevien valmiuksien sekä Komorien perinteisiin pyydyksiin ja kaloihin liittyvien kaupallisten ja kulttuuristen arvojen osalta

  kehittää seurantaa ja tieteellistä arviointia, rannikoiden suojelua, tarkkailua, valvontaa ja laadunvalvontaa koskevia valmiuksiaan

  perustaa tai uudistaa kalan jäähdytykseen, jakeluun ja jalostukseen liittyviä laitoksia

  rakentaa ja saattaa ajan tasalle purkamiseen ja turvallisuuteen liittyvää infrastruktuuria satamissa

  edistää pienimuotoista kalastusta harjoittavan laivaston uudistamista turvallisuuden, merellä olemiseen liittyvien valmiuksien ja kalastuskapasiteetin parantamiseksi.

Esittelijä katsoo, että kestävää kalastusta koskevien sopimusten, joita EU allekirjoittaa kolmansien maiden kanssa, on oltava molempia osapuolia hyödyttäviä ja niissä on asetettava etusijalle toiminta, jolla vahvistetaan kolmansien maiden oikeutta määrätä itse kalastusalastaan, taloudellisten oheistoimintojen kehittämisestä sekä meren luonnonvarojen, kalastusyhteisöjen ja kalastusalan työntekijöiden suojelusta. Tällainen kehittäminen luonnonvarojen köyhdyttämisen sijaan on tehokkain ja oikeudenmukaisin tapa torjua LIS-kalastusta.

Esittelijä pyytää lisäksi, että Euroopan parlamentille ilmoitetaan välittömästi kaikesta tähän prosessiin liittyvästä tulevasta kehityksestä.


KEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (21.2.2018)

kalatalousvaliokunnalle

esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Komorien liiton välisen kalastuskumppanuussopimuksen irtisanomisesta

(14423/17 – C8-0447/2017 2017/0241(NLE))

Valmistelija: Norbert Neuser

LYHYET PERUSTELUT

Laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta (LIS-kalastus) pidetään yleisesti merkittävänä ympäristöön liittyvänä, taloudellisena ja yhteiskunnallisena ongelmana. Se on merkittävä uhka meriekosysteemeille, aiheuttaa epäoikeudenmukaista haittaa vastuullisille kalastajille ja häiritsee kalastustuotteiden markkinoita. LIS-kalastuksen torjunnasta on tullut tärkein väline pyrittäessä kestävään kalastuksenhoitoon maailmanlaajuisesti.

Kehitysmaat ovat erityisen alttiita LIS-kalastukselle. Koska maiden valvonta- ja tarkkailuvalmiudet omilla vesillään ovat rajalliset, ne ovat tavanomaisesti LIS-kalastusta harjoittavien kalastajien kohteina, mikä heikentää entisestään maiden kalastuksenhoidon vakautta. Heikko hallinto ja laajamittainen LIS-kalastus kulkevat usein käsi kädessä. Lisäksi LIS-kalastus vie kehitysmailta tuloja ja elintarvikkeita.

Useat kansainväliset säädökset muodostavat LIS-kalastuksen torjunnan perustan. Ne ovat yhdenmukaisia siltä osin, että rannikkovaltiolle kuuluu ensisijainen vastuu kalastustoimintaa koskevan lainsäädännön noudattamisen varmistamisesta vesillään, mikä ei rajoita lippuvaltioiden due diligence -velvoitetta.

LIS-kalastuksen torjunta on etusijalla myös kehitysyhteistyötavoitteissa, kuten merten ja merten tarjoamien luonnonvarojen säilyttämistä ja niiden kestävän käytön edistämistä koskevasta kestävän kehityksen tavoitteesta 14 käy ilmi. Kestävän kehityksen tavoitteen 14 alatavoitteessa 4 kehotetaan lopettamaan liikakalastus, LIS-kalastus ja tuhoisat kalastuskäytänteet.

Euroopan parlamentti on myös useissa päätöslauselmissaan korostanut jatkuvasti tarvetta toteuttaa lisätoimenpiteitä kaikkien LIS-kalastuksen muotojen torjumiseksi. Tätä taustaa vastaan Euroopan unioni hyväksyi asetuksen (EY) N:o 1005/2008 (”LIS-asetus”), johon sisältyy yhteistyöhön osallistumattomia maita koskeva monivaiheinen menettely, vuoropuhelu mukaan lukien.

Valmistelija on tyytyväinen komission selityksiin yhteistyöhön osallistumattomia kolmansia maita koskevan menettelyn soveltamisesta LIS-asetuksen mukaisesti Komorien liittoon ja kannattaa siksi esitystä tämän maan kanssa tehdyn kalastuskumppanuussopimuksen irtisanomisesta.

Valmistelija kuitenkin toteaa kannattavansa sellaisen poliittisen vuoropuhelun jatkamista Komorien liiton viranomaisten kanssa, joka johtaa tämän maan kalastuksenhoidon parantamiseen. Valmistelija kehottaa myös suuntaamaan uudelleen tukea, jota tämä maa saa unionin muista rahoitusvälineistä, jotta väestö ei joudu maksamaan tästä asiantilasta aiheutuvia kustannuksia.

******

Kehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa suosittamaan, että parlamentti antaa hyväksyntänsä esitykselle Euroopan yhteisön ja Komorien liiton välisen kalastuskumppanuussopimuksen irtisanomisesta.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Neuvoston päätös 5. lokakuuta 2006 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1563/2006 hyväksytyn Euroopan yhteisön ja Komorien liiton välisen kalastuskumppanuussopimuksen irtisanomisesta

Viiteasiakirjat

14423/2017 – C8-0447/2017 – COM(2017)05562017/0241(NLE)

Asiasta vastaava valiokunta

 

PECH

 

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

15.1.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Norbert Neuser

11.12.2017

Valiokuntakäsittely

25.1.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

20.2.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Mireille D’Ornano, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Eleftherios Synadinos, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Thierry Cornillet, Paul Rübig, Rainer Wieland

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

19

+

ALDE

Thierry Cornillet, Paavo Väyrynen

ECR

Nirj Deva, Eleni Theocharous

EFDD

Mireille D'Ornano

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

PPE

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda, Paul Rübig, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon

VERTS/ALE

Maria Heubuch

1

-

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Neuvoston päätös 5 päivänä lokakuuta 2006 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1563/2006 hyväksytyn Euroopan yhteisön ja Komorien liiton välisen kalastuskumppanuussopimuksen irtisanomisesta

Viiteasiakirjat

14423/2017 – C8-0447/2017 – COM(2017)05562017/0241(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

18.12.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

PECH

15.1.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

15.1.2018

BUDG

15.1.2018

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

BUDG

9.10.2017

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

João Ferreira

13.10.2017

 

 

 

Valiokuntakäsittely

28.11.2017

24.1.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

27.2.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

0

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Clara Eugenia Aguilera García, Alain Cadec, David Coburn, Linnéa Engström, João Ferreira, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Norbert Erdős

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Liliana Rodrigues

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

6.3.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

20

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

ENF

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

João Ferreira, Liadh Ní Riada

PPE

Alain Cadec, Norbert Erdős, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Liliana Rodrigues, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Linnéa Engström

0

-

 

 

2

0

EFDD

David Coburn, Mike Hookem

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 7. maaliskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö