Procedūra : 2017/0241(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0058/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0058/2018

Debates :

PV 14/03/2018 - 21
CRE 14/03/2018 - 21

Balsojumi :

PV 15/03/2018 - 10.4

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2018)0082

IETEIKUMS     ***
PDF 625kWORD 60k
6.3.2018
PE 612.309v03-00 A8-0058/2018

par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar kuru denonsē Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Komoru Salu Savienību

(14423/2017 – C8-0447/2017 – 2017/0241(NLE))

Zivsaimniecības komiteja

Referents: João Ferreira

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
  Attīstības komitejAS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar kuru denonsē Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Komoru Salu Savienību

(14423/17 – C8-0447/2017 – 2017/0241(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam (14423/2017),

–  ņemot vērā Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Komoru Salu Savienību(1),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 43. pantu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu (C8-0447/2017),

–  ņemot vērā ... nenormatīvo rezolūciju(2) par priekšlikumu lēmumam,

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. un 4. punktu un 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ieteikumu un Attīstības komitejas atzinumu (A8-0058/2018),

1.  sniedz piekrišanu nolīguma denonsēšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Komoru Salu Savienības valdībai un parlamentam.

(1)

OV L 290, 20.10.2006., 7. lpp.

(2)

Šajā dienā pieņemtie teksti, P8_TA(0000)0000.


PASKAIDROJUMS

Komoru Salu Savienība (Komoru salas) ir salu grupa ar trim galvenajām salām, kura atrodas Indijas okeāna rietumu daļā pie Austrumāfrikas krastiem. Arhipelāgā, kas ir neatkarīgs kopš 1975. gada, ietilpst arī ceturtā sala, proti, Majota, kura izvēlējās saglabāt savu statusu kā Francijas aizjūras teritorija.

Saskaņā ar 2013. gada rādītājiem Komoru salās ir aptuveni 734 000 iedzīvotāju. Vēsturiskās attīstības, politiskās nestabilitātes un grūti pieejamo resursu dēļ Komoru salas uzskatāmas par vienu no vismazāk attīstītajām valstīm, kuras ekonomika ir ļoti lielā mērā atkarīga no ārvalstu dotācijām un tehniskās palīdzības.

Zivsaimniecības nozare ir otrā lielākā nozare pēc lauksaimniecības, un tiek uzskatīta par stratēģisku prioritāti šajā valstī. Tā nodrošina 10 % darbvietu un 8 % no IKP (2013. gada dati). Šie procentuālie rādītāji tomēr liecina, ka nozares nozīme ekonomikas un nodarbinātības jomā krītas, ņemot vērā tās neaizsargātību pret ārējiem faktoriem — visas iekšzemes darbības (8 000 zvejnieku) ir mazapjoma nerūpnieciskā zveja, izmantojot vai nu mazas stiklšķiedras laivas 6–7 m garumā ar dzinējiem, kuru jauda nepārsniedz 25 zirgspēku, un ar ļoti vienkāršu tehnisko aprīkojumu, vai arī nemotorizētas kanoe laivas.

Lēš, ka Komoru salu EEZ izmantojamie krājumi — galvenokārt lielās pelaģiskās zivis (tunzivis un zobenzivis) — ir aptuveni 33 000 tonnas gadā, savukārt vietējo zvejnieku nozveja ir aptuveni 16 000 tonnas gadā. Pārējās zivis nozvejo ārvalstu rūpnieciskās zvejas flotes un tās izkrauj citās valstīs. Zivis arī apstrādā ārpus Komoru salām, tostarp vietējās flotes nozvejotos lomus.

Divpusējās attiecības zivsaimniecības jomā starp Eiropas Savienību (un tās priekšgājējiem) un Komoru salām sākās 1988. gadā. Savukārt no 2006. gada to attiecības regulē Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē, kas paredz divu dažādu komponentu veidotu finansiālu ieguldījumu: viens ir par piekļuvi zivsaimniecības resursiem, otrs vērsts uz atbalstu nozarei, lai attīstītu vietējās spējas.

Ar šo ziņojumu pārskatāmais nolīgums paredz kopējo finansiālo ieguldījumu EUR 1 845 750 apmērā, no kuriem aptuveni 49 % bija paredzēts nozares atbalstam. Nolīgums paredzēja piešķirt 45 licences tunzivju seineriem un 25 — kuģiem zvejai ar dreifējošām āķu jedām (licences izmantotu Spānija, Francija un Portugāle). Šajā nolīgumā arī paredzēts, ka atbilstoši tam zvejojošiem ES kuģiem ir jānodarbina noteikts minimālais skaits Komoru salu personāla, un tajā ietverta ekskluzivitātes klauzula par sugām, ko atļauts zvejot.

Neatkarīgi no nolīguma un ar to saistītā protokola nosacījumiem tā īstenošanu ietekmējuši dažādi ierobežojumi, jo īpaši sakarā ar pirātismu, un tāpēc šīs zvejas licences nav izmantotas. Vienlaikus Komoru salas arī ir iesaistītas darbībās, ar ko pārkāpj regulu par nelegālu, nereģistrētu un neregulētu (NNN) zveju, jo īpaši atļaujot veikt karoga maiņu citu valstu kuģiem, kas iesaistās NNN zvejā, un tā rezultātā 2015. gada oktobrī ES paziņoja Komoru salām par iespējamību, ka tā var tikt noteikta par nesadarbīgu valsti, kas arī notika 2017. gada maijā un jūnijā (kad šī valsts saņēma t. s. “sarkano kartīti”).

Tā kā šā procesa laikā Komoru salu iestādes nekādi nereaģēja, Komisija un Padome ierosina nolīgumu denonsēt.

Kopumā referents uzskata, ka nav iemesla nepiekrist šā nolīguma denonsēšanai, bet ir jāņem vērā divi apstākļi: ļoti sarežģītā sociālā situācija Komoru salās, kā arī secinājumi vairāku ANO struktūru veiktos novērtējumos, kuros Eiropas Savienība kritizēta par savas stiprākās puses pozīcijas izmantošanu, veicot nolīgumu sagatavošanu un zivju cenu noteikšanu (par tunzivīm maksājot zem vidējās vairumtirdzniecības cenas), un norādīts, ka partnerattiecību nolīgumi zivsaimniecības nozarē nav veicinājuši vietējās ražošanas attīstību.

Referents vēlētos uzsvērt, ka gandrīz 30 gados, kopš ir spēkā Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Komoru salām, kurā turklāt iekļauts uz sadarbību un atbalstu Komoru salu zivsaimniecības nozares attīstīšanai vērsts elements, tomēr nav izdevies gūt praktiskus rezultātus nozares izaugsmē, tostarp tādās jomās kā kontroles un uzraudzības spējas, zinātniskā attīstība un zvejnieku un novērotāju tehniskā apmācība.

Šo novērtējumu dēļ saistībā ar šo lēmumu ir ļoti svarīgi iesniegt priekšlikumus, kuru mērķis būtu turpināt atbalstu attīstībai un palīdzēt Komoru salās uzlabot gan nosacījumus zvejai un saistītajām darbībām, gan zvejnieku un zvejas kopienu dzīves kvalitāti.

Sakarā ar to, ka ES un Komoru salu sadarbība turpinās, jo īpaši attīstības politikas jomā, ir svarīgi ES un tās dalībvalstu politiskajās attiecībās ar šo valsti galveno uzmanību pievērst stratēģiskām prioritātēm, un zivsaimniecības nozarei tajās ir galvenā vieta. Tādēļ ES būtu jāturpina veicināt pārvedumi, kas Komoru salām ļautu, cita starpā:

  uzlabot zivsaimniecības administrācijas un pārvaldības sistēmu gan no juridiskā, gan institucionālās struktūras viedokļa, sekmēt cilvēkresursu spēju veidošanu (zvejnieki, zinātnieki, inspektori utt.), kā arī paaugstināt Komoru tradicionālo zvejas rīku un zivju tirdzniecības un kultūras vērtību;

  attīstīt tās spējas attiecībā uz uzraudzību un zinātnisko novērtējumu, piekrastes aizsardzību, pārbaudēm, uzraudzību un kvalitātes kontroli;

  ierīkot vai atjaunot iekārtas zivju saldēšanai, izplatīšanai un apstrādei;

  ierīkot un modernizēt izkraušanas un drošības infrastruktūru ostās un piestātnēs;

  veicināt nerūpnieciskās zvejas flotes atjaunošanu, lai uzlabotu drošību, iespēju palikt jūrā un zvejas kapacitāti.

Referents uzskata, ka ES un trešo valstu parakstītiem ilgtspējīgas zivsaimniecības nolīgumiem ir jābūt savstarpēji izdevīgiem un tajos galvenā uzmanība jāpievērš darbībām, ar kurām nostiprina trešo valstu suverenitāti pār to zivsaimniecību, attīsta saistīto saimniecisko darbību un veicina jūras resursu aizsardzību, palīdz zvejnieku kopienām un zivsaimniecībā nodarbinātajiem. Nevis resursu noplicināšana, bet šāda veida attīstība ir visefektīvākais un vistaisnīgākais veids, kā cīnīties pret NNN zveju.

Referents turklāt aicina nekavējoties informēt Eiropas Parlamentu par visām turpmākajām norisēm šajā procesā.


Attīstības komitejAS ATZINUMS (21.2.2018)

Zivsaimniecības komitejai

par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar kuru denonsē Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Komoru Salu Savienību

(14423/17 – C8-0447/2017 – 2017/0241(NLE))

Atzinuma sagatavotājs: Norbert Neuser

ĪSS PAMATOJUMS

Nelegāla, nereģistrēta un neregulēta (NNN) zveja tiek vispārēji atzīta par būtisku ekoloģisku, ekonomisku un sociālu problēmu. Tā ir nopietns drauds jūras ekosistēmām, rada netaisnīgu situāciju atbildīgiem zvejniekiem un veicina traucējumus jūras produktu tirgū. NNN zvejas apkarošana ir izšķiroši svarīga, lai panāktu pasaules zivsaimniecības ilgtspējīgu pārvaldību.

NNN zveja īpaši smagi skar jaunattīstības valstis. Tām ir ierobežotas spējas kontrolēt un uzraudzīt savus ūdeņus, un tāpēc NNN zvejnieki parasti izvēlas tieši šīs valstis, kas vēl vairāk destabilizē to zivsaimniecības nozares pārvaldību. Vāja pārvaldība un augsts NNN zvejas līmenis parasti ir cieši saistītas parādības. Visbeidzot, NNN zveja mazina jaunattīstības valstu spēju gūt ieņēmumus un nodrošināt sevi ar pārtiku.

Vairāki starptautiski instrumenti veido pamatu cīņai pret NNN zveju. Tie apvieno gan piekrastes valsts primāro atbildību nodrošināt atbilstību valsts tiesību aktiem par zvejas darbībām tās ūdeņos, gan arī kuģu karoga valstu pienācīgas rūpības pienākumu.

NNN zvejas apkarošana ir prioritāte arī attīstības sadarbības programmā, kā to apliecina 14. ilgtspējīgas attīstības mērķis (IAM 14), kas paredz saglabāt un ilgtspējīgi izmantot okeānus, jūras un to resursus, lai nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību. IAM 14.4. mērķī aicināts pārtraukt pārzveju, NNN zveju un destruktīvu zvejas praksi.

Arī Eiropas Parlaments daudzās rezolūcijās ir konsekventi uzsvēris nepieciešamību cīnīties pret jebkāda veida NNN zveju. Ņemot vērā minēto, Eiropas Savienība pieņēma Regulu (EK) Nr. 1005/2008 (“NNN zvejas regula”), kas paredz vairāku posmu procedūru, tostarp dialogu, lai risinātu attiecības ar nesadarbīgām valstīm.

Atzinuma sagatavotājs ir apmierināts ar Komisijas paskaidrojumiem par to, kāpēc atbilstoši NNN zvejas regulai Komoru Salām tiek piemērota nesadarbīgas trešās valsts procedūra, un tādēļ atbalsta priekšlikumu denonsēt nolīgumu zivsaimniecības nozarē ar šo valsti.

Tomēr atzinuma sagatavotājs atbalsta pastāvīgu politisko dialogu ar Komoru Salu iestādēm, lai uzlabotu šīs valsts zivsaimniecības pārvaldību. Atzinuma sagatavotājs arī ierosina palīdzību šai valstij turpmāk sniegt ar citiem Savienības finanšu instrumentiem, lai iedzīvotājiem nebūtu jācieš no pašlaik izveidojušās situācijas.

******

Attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Zivsaimniecības komiteju ieteikt Parlamentam sniegt piekrišanu priekšlikumam Padomes lēmumam, ar kuru denonsē Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Komoru Salu Savienību.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Padomes lēmums, ar kuru denonsē ar Padomes 2006. gada 5. oktobra Regulu (EK) Nr. 1563/2006 pieņemto Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Komoru Salu Savienību

Atsauces

14423/2017 – C8-0447/2017 – COM(2017)05562017/0241(NLE)

Atbildīgā komiteja

 

PECH

 

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

DEVE

15.1.2018

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Norbert Neuser

11.12.2017

Izskatīšana komitejā

25.1.2018

 

 

 

Pieņemšanas datums

20.2.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

19

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Mireille D’Ornano, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Eleftherios Synadinos, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Thierry Cornillet, Paul Rübig, Rainer Wieland

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

19

+

ALDE

Thierry Cornillet, Paavo Väyrynen

ECR

Nirj Deva, Eleni Theocharous

EFDD

Mireille D'Ornano

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

PPE

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda, Paul Rübig, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon

VERTS/ALE

Maria Heubuch

1

-

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Padomes lēmums, ar kuru denonsē ar Padomes 2006. gada 5. oktobra Regulu (EK) Nr. 1563/2006 pieņemto Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Komoru Salu Savienību

Atsauces

14423/2017 – C8-0447/2017 – COM(2017)05562017/0241(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

18.12.2017

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

PECH

15.1.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

DEVE

15.1.2018

BUDG

15.1.2018

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

BUDG

9.10.2017

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

João Ferreira

13.10.2017

 

 

 

Izskatīšana komitejā

28.11.2017

24.1.2018

 

 

Pieņemšanas datums

27.2.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

20

0

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Clara Eugenia Aguilera García, Alain Cadec, David Coburn, Linnéa Engström, João Ferreira, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Norbert Erdős

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Liliana Rodrigues

Iesniegšanas datums

6.3.2018


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

20

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

ENF

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

João Ferreira, Liadh Ní Riada

PPE

Alain Cadec, Norbert Erdős, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Liliana Rodrigues, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Linnéa Engström

0

-

 

 

2

0

EFDD

David Coburn, Mike Hookem

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 8. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika