RECOMANDARE referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de denunțare a Acordului de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Uniunea Comorelor

6.3.2018 - (14423/2017 – C8-0447/2017 – 2017/0241(NLE)) - ***

Comisia pentru pescuit
Raportor: João Ferreira

Procedură : 2017/0241(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0058/2018
Texte depuse :
A8-0058/2018
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de denunțare a Acordului de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Uniunea Comorelor

(14423/2017 – C8-0447/2017 – 2017/0241(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (14423/2017),

–  având în vedere Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Uniunea Comorelor[1],

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 43 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0447/2017),

–  având în vedere rezoluția sa fără caracter legislativ din ...[2] referitoare la proiectul de decizie,

–  având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru pescuit și avizul Comisiei pentru dezvoltare (A8-0058/2018),

1.  aprobă denunțarea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Uniunii Comorelor.

  • [1]  JO L 290, 20.10.2006, p. 7.
  • [2]  Texte adoptate, P8_TA(0000)0000.

EXPUNERE DE MOTIVE

Uniunea Comorelor (Comorele) este un grup format din trei insule principale situate în vestul Oceanului Indian, în largul coastei de est a Africii. Arhipelagul, care este independent din anul 1975, cuprinde, de asemenea, o a patra insulă, Mayotte, care a optat pentru suveranitatea franceză.

Potrivit datelor din 2013, Comorele au o populație de aproximativ 734 000 de locuitori. Contextul istoric, instabilitatea politică și dificultatea de a accesa resurse plasează Comorele în categoria țărilor cel mai puțin dezvoltate, având o economie care depinde în foarte mare măsură de subvenții și de asistență tehnică din străinătate.

Sectorul pescuitului este al doilea sector ca mărime din țară, după agricultură, și este considerat o prioritate strategică. El asigură 10 % dintre locurile de muncă și 8 % din PIB (potrivit datelor din 2013). Cu toate acestea, procentele respective indică o scădere a importanței sectorului din punct de vedere economic și din punctul de vedere al ocupării forței de muncă din cauza vulnerabilității sale la factorii externi - toate operațiunile naționale (8 000 de pescari) implică activități la scară mică, artizanale, utilizând fie bărci mici din fibră de sticlă de 6-7 m lungime, cu o capacitate a motorului de maximum 25 CV și cu echipamente tehnice extrem de rudimentare, fie canoe nemotorizate.

Stocurile care pot fi exploatate în cadrul ZEE a Comorelor, constituite în special din pești pelagici mari (ton și pește-spadă), sunt estimate la 33 000 de tone pe an, dar capturile anuale ale pescarilor locali se ridică la aproximativ 16 000 de tone. Restul peștelui este capturat de flote industriale străine și debarcat în altă parte. De asemenea, peștii sunt prelucrați în afara Comorelor, inclusiv peștele capturat de flotele locale.

Relațiile bilaterale în materie de pescuit dintre Uniunea Europeană (și predecesorii acesteia) și Comore au început încă din 1988. Totuși, începând cu 2006, relațiile respective au fost reglementate de un acord de parteneriat în domeniul pescuitului, care prevede o contribuție financiară cu două componente distincte: una privind accesul la resursele piscicole; o a doua orientată spre sprijinul sectorial pentru dezvoltarea capacităților locale.

Acordul revizuit în cadrul prezentului raport implică o contribuție financiară totală de 1 845 750 EUR, aproximativ 49 % din această sumă fiind destinată sprijinului sectorial. Acordul permitea acordarea a 45 de licențe pentru navele de pescuit ton cu plasă-pungă și a 25 de licențe pentru navele de pescuit cu paragate plutitoare (partajate între Spania, Franța și Portugalia). Acest acord impunea, de asemenea, ca navele UE care operează în temeiul său să cuprindă în echipaj un număr minim de persoane din Comore și a inclus o clauză de exclusivitate cu privire la speciile care pot fi pescuite.

În ciuda condițiilor prevăzute în acord și în protocolul asociat, punerea sa în aplicare a fost afectată de diferite constrângeri - în special legate de piraterie, lucru care a însemnat că aceste licențe de pescuit nu au fost utilizate. În același timp, implicarea Comorelor în operațiuni care încalcă Regulamentul privind pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN), în special prin faptul că permite schimbarea pavilionului navelor implicate în pescuitul INN, a determinat UE să notifice Uniunea Comorelor în octombrie 2015 cu privire la posibilitatea de a fi identificată ca țară necooperantă - lucru care s-a și petrecut în mai și iunie 2017 (când a primit un „cartonaș roșu”).

În lipsa oricărei reacții din partea autorităților comoriene pe întreg parcursul acestui proces, Comisia și Consiliul propun ca acordul să fie denunțat.

În ansamblu, raportorul nu vede niciun motiv pentru care să nu fie de acord cu această denunțare a acordului, dar ar trebui să se aibă în vedere două aspecte: situația socială foarte precară din Comore, precum și un număr de evaluări efectuate de organismele ONU care critică poziția puternică a UE atunci când este vorba de elaborarea de acorduri și de stabilirea prețului peștelui (plătind o valoare sub prețul estimat cu ridicata pentru ton) și subliniază că acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului nu au reușit să sprijine dezvoltarea industriei locale.

Raportorul ar dori să sublinieze faptul că, în aproape 30 de ani de acorduri în domeniul pescuitului dintre UE și Comore - care au inclus și o componentă orientată către cooperare și sprijin pentru dezvoltarea sectorului pescuitului din Comore - nu a fost posibil să se obțină rezultate mai tangibile în dezvoltarea sectorului, inclusiv în domenii cum ar fi capacitatea de monitorizare și de supraveghere, evoluțiile științifice și formarea tehnică a pescarilor și observatorilor.

Din această evaluare rezultă că este esențial, în contextul prezentei decizii, să se prezinte propuneri destinate să contribuie la continuarea sprijinului pentru dezvoltare și la îmbunătățirea condițiilor în ceea ce privește domeniul pescuitului din Comore, activitățile conexe, precum și calitatea vieții pescarilor și a comunităților de pescari.

În acest context de cooperare continuă dintre UE și Comore - în special în ceea ce privește politica de dezvoltare, este important ca politica UE și a statelor sale membre față de această țară să se concentreze asupra priorităților strategice, din care sectorul pescuitului constituie o componentă centrală. UE ar trebui, prin urmare, să continue să promoveze transferurile care vor permite Uniunii Comorelor, printre altele:

  să-și îmbunătățească sistemul de administrare și guvernanță în domeniul pescuitului, atât din punct de vedere juridic, cât și în ceea ce privește structura instituțională, consolidarea capacităților în materie de resurse umane (pescari, oameni de știință, inspectori etc.), precum și valoarea culturală și comercială a uneltelor tradiționale și a speciilor de pești din Comore;

  să-și dezvolte capacitățile în ceea ce privește monitorizarea și evaluarea științifică, protecția zonelor de coastă, inspecția, supravegherea și controlul calității;

  să creeze sau să renoveze instalații pentru refrigerarea, distribuirea și prelucrarea peștelui;

  să construiască și să modernizeze infrastructura de debarcare și de securitate în porturi și radele portuare;

  să promoveze reînnoirea flotei de mici dimensiuni pentru a îmbunătăți siguranța, capacitatea de a rămâne pe mare și capacitatea de pescuit.

Raportorul consideră că acordurile de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil semnate de UE cu țările terțe trebuie să fie reciproc benefice și să acorde prioritate măsurilor de consolidare a suveranității țărilor terțe asupra zonelor lor de pescuit, dezvoltării de activități economice conexe și protecției resurselor maritime, comunităților de pescuit și lucrătorilor din domeniul pescuitului. Acest tip de dezvoltare, și nu sărăcirea resurselor, este cea mai eficientă și echitabilă modalitate de combatere a pescuitului INN.

Raportorul solicită, de asemenea, ca Parlamentul European să fie informat fără întârziere în legătură cu orice evoluții ulterioare în cadrul acestui proces.

AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare (21.2.2018)

destinat Comisiei pentru pescuit

referitor la propunerea de decizie a Consiliului de denunțare a Acordului de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Uniunea Comorelor

(14423/17 – C8-0447/2017 2017/0241(NLE))

Raportor pentru aviz: Norbert Neuser

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN) este o problemă de mediu, economică și socială recunoscută la scară largă. Pescuitul INN reprezintă o amenințare majoră la adresa ecosistemelor marine, creează concurență neloială pentru pescarii responsabili și perturbă piața pentru pește și fructe de mare. Combaterea pescuitului INN este un instrument esențial pentru gestionarea durabilă a pescuitului la nivel mondial.

Țările în curs de dezvoltare sunt deosebit de vulnerabile la pescuitul INN. Întrucât capacitatea de a controla și supraveghea apele lor teritoriale este limitată, acestea sunt vizate de pescarii care practică INN, ceea ce destabilizează în și mai mare măsură gestionarea pescuitului. Guvernanța deficitară merge de cele mai multe ori mână în mână cu nivelurile ridicate ale pescuitului INN. În sfârșit, pescuitul INN privează țările în curs de dezvoltare de venituri și alimente.

O serie de instrumente internaționale stau la baza combaterii pescuitului INN. Instrumentele în cauză prevăd responsabilitatea primară a statului de coastă de a se asigura că activitățile de pescuit din apele sale se desfășoară cu respectarea legislației în domeniu, fără a aduce atingere obligației de diligență a statelor de pavilion.

Lupta împotriva pescuitului INN constituie, de asemenea, o prioritate pe agenda cooperării pentru dezvoltare, astfel cum o demonstrează obiectivul de dezvoltare durabilă nr. 14 („ODD nr. 14”) privind conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă. Ținta 4 a ODD nr. 14 solicită să se pună capăt pescuitului INN și practicilor de pescuit distructive.

De asemenea, Parlamentul European a subliniat în repetate rânduri în rezoluțiile sale că sunt necesare măsuri suplimentare pentru a combate toate formele de pescuit INN. În acest context, Uniunea Europeană a adoptat Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 („Regulamentul INN”), care include o procedură în mai multe etape, printre care se numără și dialogul, pentru a trata cu țările necooperante.

Raportorul este mulțumit de explicațiile Comisiei privind aplicarea procedurii de țară terță necooperantă în temeiul Regulamentului INN în ceea ce privește Comorele și, prin urmare, sprijină propunerea de a denunța acordul de parteneriat în domeniul pescuitului încheiat cu această țară.

Acestea fiind spuse, raportorul este de acord cu continuarea dialogului politic cu autoritățile comoriene cu scopul de a îmbunătăți guvernanța activităților de pescuit din această țară. De asemenea, raportorul susține reorientarea asistenței alocate acestei țări, cu ajutorul altor instrumente financiare ale Uniunii, astfel încât populația să nu sufere consecințele acestei situații.

******

Comisia pentru dezvoltare invită Comisia pentru pescuit, care este comisie competentă, să recomande aprobarea de către Parlament a propunerii de decizie a Consiliului de denunțare a Acordului de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Uniunea Comorelor.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Decizia Consiliului de denunțare a Acordului de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Uniunea Comorelor, adoptat prin Regulamentul (CE) nr. 1563/2006 al Consiliului din 5 octombrie 2006

Referințe

14423/2017 – C8-0447/2017 – COM(2017)05562017/0241(NLE)

Comisie competentă

 

PECH

 

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

DEVE

15.1.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Norbert Neuser

11.12.2017

Examinare în comisie

25.1.2018

 

 

 

Data adoptării

20.2.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

19

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Mireille D’Ornano, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Eleftherios Synadinos, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko

Membri supleanți prezenți la votul final

Thierry Cornillet, Paul Rübig, Rainer Wieland

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

19

+

ALDE

Thierry Cornillet, Paavo Väyrynen

ECR

Nirj Deva, Eleni Theocharous

EFDD

Mireille D'Ornano

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

PPE

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda, Paul Rübig, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon

VERTS/ALE

Maria Heubuch

1

-

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Decizia Consiliului de denunțare a Acordului de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Uniunea Comorelor, adoptat prin Regulamentul (CE) nr. 1563/2006 al Consiliului din 5 octombrie 2006

Referințe

14423/2017 – C8-0447/2017 – COM(2017)05562017/0241(NLE)

Data sesizării / cerere de aprobare

18.12.2017

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

PECH

15.1.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru avizare

Data anunțului în plen

DEVE

15.1.2018

BUDG

15.1.2018

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

BUDG

9.10.2017

 

 

 

Raportori

Data numirii

João Ferreira

13.10.2017

 

 

 

Examinare în comisie

28.11.2017

24.1.2018

 

 

Data adoptării

27.2.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

0

2

Membri titulari prezenți la votul final

Clara Eugenia Aguilera García, Alain Cadec, David Coburn, Linnéa Engström, João Ferreira, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Membri supleanți prezenți la votul final

Norbert Erdős

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Liliana Rodrigues

Data depunerii

6.3.2018

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

20

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

ENF

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

João Ferreira, Liadh Ní Riada

PPE

Alain Cadec, Norbert Erdős, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Liliana Rodrigues, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Linnéa Engström

0

-

 

 

2

0

EFDD

David Coburn, Mike Hookem

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 8 martie 2018
Aviz juridic - Politica de confidențialitate