PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o odpovedi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Zvezo Komori o partnerstvu v ribiškem sektorju

6.3.2018 - (14423/2017 – C8-0447/2017 – 2017/0241(NLE)) - ***

Odbor za ribištvo
Poročevalec: João Ferreira

Postopek : 2017/0241(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0058/2018
Predložena besedila :
A8-0058/2018
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o odpovedi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Zvezo Komori o partnerstvu v ribiškem sektorju

(14423/2017 – C8-0447/2017 – 2017/0241(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (14423/2017),

–  ob upoštevanju Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Zvezo Komori o partnerstvu v ribiškem sektorju[1],

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 43 in točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0447/2017),

–  ob upoštevanju svoje nezakonodajne resolucije z dne ...[2] o osnutku sklepa,

–  ob upoštevanju člena 99(1) in (4) ter člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za ribištvo in mnenja Odbora za razvoj (A8-0058/2018),

1.  odobri osnutek sklepa Sveta;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

  • [1]  UL L 290, 20.10.2006, str. 7.
  • [2]  Sprejeta besedila, P8_TA(0000)0000.

OBRAZLOŽITEV

Zvezo Komori (v nadaljnjem besedilu: Komori) sestavljajo trije glavni otoki v zahodnem Indijskem oceanu, nedaleč od obale vzhodne Afrike. K otočju, ki je neodvisno od leta 1975, spada tudi četrti otok Mayotte, ki pa se je odločil, da ostane pod francosko suverenostjo.

Po podatkih iz leta 2013 imajo Komori okoli 734.000 prebivalcev. Zaradi zgodovinskega ozadja, politične nestabilnosti in težav pri dostopu do virov so Komori med najmanj razvitimi državami, njihovo gospodarstvo pa je močno odvisno od zunanje finančne in tehnične pomoči.

Ribiški sektor je za kmetijstvom drugi največji sektor v državi in šteje za prednostno strateško nalogo. Zagotavlja 10 % delovnih mest in ustvarja 8 % BDP (podatki za leto 2013). Kljub visokemu deležu sektor v smislu gospodarskega pomena in zaposlovanja nazaduje zaradi odvisnosti od zunanjih dejavnikov – pri vseh domačih dejavnostih (8000 ribičev) gre za obrtni ribolov v malem obsegu, pri katerem se uporabljajo bodisi mali čolni iz steklenih vlaken dolžine 6–7 m z močjo motorja največ 25 KS in z zelo osnovno tehnično opremo, bodisi nemotorizirani kanuji.

Staleži, ki jih je mogoče izkoriščati v izključni ekonomski coni Komorov (večinoma velike pelagične ribe, kot sta tun in mečarica), so ocenjeni na 33.000 ton letno, letni ulov lokalnih ribičev pa znaša približno 16.000 ton. Preostale ribe ulovijo tuje industrijske flote in se iztovorijo drugje. Zunaj Komorov poteka tudi predelava rib, vključno z ribami, ki jih ulovijo lokalni ribiči.

Začetek dvostranskih odnosov v ribištvu med Evropsko unijo (in njenima predhodnicama) ter Komori sega v leto 1988. Od leta 2006 naprej pa njune odnose ureja sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki določa finančni prispevek z dvema ločenima elementoma: enim za dostop do ribolovnih virov in drugim za sektorsko podporo za razvoj lokalnih zmogljivosti.

Sporazum, ki se obravnava v tem poročilu, je zajemal skupni finančni prispevek v višini 1.845.750 EUR, od tega je bilo približno 49 % dodeljeno za sektorsko podporo. Sporazum je omogočil podelitev 45 dovoljenj za plovila za ribolov tunov s potegalkami in 25 dovoljenj za plovila za ribolov s površinskimi parangali (dovoljenja so si razdelile Španija, Francija in Portugalska). Vseboval je tudi zahtevo, da je na plovilih EU, ki delujejo v skladu s sporazumom, zaposleno minimalno število komorskega osebja, ter klavzulo o izključnosti glede vrst, ki se jih lahko lovi.

Ne glede na pogoje, določene v sporazumu in z njim povezanem protokolu, so na njegovo izvajanje vplivale različne omejitve, zlasti v zvezi s piratstvom, zaradi katerih ta ribolovna dovoljenja niso bila uporabljena. Hkrati je EU Komore zaradi vpletenosti v dejavnosti, ki kršijo uredbo o nezakonitem, neprijavljenem in zakonsko neurejenem ribolovu (IUU), zlasti ker dovolijo zamenjavo zastave ribiških plovil, ki izvajajo ta ribolov, oktobra 2015 obvestila o možnosti, da bodo opredeljeni kot nesodelujoča država, kar se je maja in junija 2017 dejansko zgodilo (ko so dobili „rdeči karton“).

Ker se komorski organi v vsem tem času niso odzvali, Komisija in Svet predlagata, naj se sporazum odpove.

Poročevalec v splošnem meni, da ni razloga za nasprotovanje odpovedi sporazuma, vendar bi bilo treba razmisliti o dveh vprašanjih: o zelo negotovih socialnih razmerah na Komorih in o številnih ocenah, v katerih so organi Združenih narodov kritični do močnega položaja EU, ko gre za pripravo sporazumov in določanje cene rib (ta je nižja od ocenjene veleprodajne cene za tuna), ter opozarjajo, da sporazumi o partnerstvu v ribiškem sektorju ne podpirajo razvoja lokalne industrije.

Poročevalec želi poudariti, da v skoraj 30 letih obstoja sporazumov o ribolovu med EU in Komori (ki so vključevali komponento, usmerjeno v sodelovanje in podporo za razvoj ribiškega sektorja na Komorih) še ni bilo oprijemljivejših rezultatov pri razvoju tega sektorja, tudi na področjih, kot so zmogljivosti za spremljanje in nadzor, znanstveni razvoj in tehnično usposabljanje za ribiče in opazovalce.

Na podlagi te ocene in na podlagi tega sklepa je bistveno, da se predstavijo predlogi, kako zagotoviti stalno podporo za razvoj in kako prispevati k izboljšanju pogojev na področju ribištva na Komorih, s tem povezanih dejavnosti ter kakovosti življenja ribičev in ribiških skupnosti.

Pri tem neprekinjenem sodelovanju med EU in Komori, zlasti z vidika razvojne politike, je pomembno, da se politika EU in njenih držav članic v odnosu do te države osredotoči na prednostne strateške naloge, med katerimi ima ribiški sektor osrednjo vlogo. EU bi morala tako še naprej spodbujati transferje, ki bodo Komorom med drugim omogočili, da:

  izboljšajo sistem za upravljanje ribištva s pravnega vidika in v smislu institucionalne strukture, povečajo zmogljivost človeških virov (ribiči, znanstveniki, inšpektorji itd.) ter povečajo komercialno in kulturno vrednost komorske tradicionalne opreme in rib;

  povečajo zmogljivosti na področju spremljanja in znanstvenega ocenjevanja, varstva obale, inšpekcij, nadzora in preverjanja kakovosti;

  zgradijo ali obnovijo objekte za hlajenje, distribucijo in predelavo rib;

  zgradijo in izboljšajo infrastrukturo za iztovarjanje in varnostno infrastrukturo v lukah in pristaniščih;

  spodbudijo obnovo ladjevja za mali priobalni ribolov, da bi izboljšali varnost ribolova, zmogljivost plovil, da ostanejo na morju, in njihovo ribolovno zmogljivost.

Poročevalec meni, da morajo biti sporazumi o trajnostnem ribolovu, ki jih EU podpiše s tretjimi državami, vzajemno koristni in dajati prednost ukrepom za krepitev suverenosti tretjih držav nad svojim ribištvom, za razvoj povezanih gospodarskih dejavnosti ter za zaščito morskih virov, ribiških skupnosti in delavcev v ribištvu. Prav tak razvoj, ne pa siromašenje virov, je najbolj učinkovit in pošten način boja proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu.

Poročevalec tudi zahteva, naj bo Evropski parlament v prihodnje sproti obveščen o vsem dogajanju v tem procesu.

MNENJE Odbora za razvoj (21.2.2018)

za Odbor za ribištvo

o osnutku sklepa Sveta o odpovedi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Zvezo Komori o partnerstvu v ribiškem sektorju
(14423/17 – C8-0447/2017 – 2017/0241(NLE))

Pripravljavec mnenja: Norbert Neuser

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Nezakoniti, neprijavljeni in zakonsko neurejeni ribolov splošno velja za precejšen okoljski, gospodarski in socialni problem. Pomeni veliko grožnjo za morske ekosisteme, nepravičen slabši položaj za odgovorne ribiče ter motnjo na trgu z morsko hrano. Boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu je postal eden glavnih načinov za vzpostavitev trajnostnega upravljanja svetovnih ribištev.

Temu ribolovu so zlasti izpostavljene države v razvoju. Zaradi omejenih zmogljivosti za nadzor in spremljanje voda so običajno tarča ribičev, ki izvajajo nezakoniti, neprijavljeni in zakonsko neurejeni ribolov, kar še dodatno spodkopava upravljanje ribištev teh držav. Običajno gresta šibko upravljanje in visoka stopnja nezakonitega, neprijavljenega in zakonsko neurejenega ribolova z roko v roki. Navsezadnje pa nezakoniti, neprijavljeni in zakonsko neurejeni ribolov države v razvoju prikrajša za prihodek in hrano.

Podlaga za boj proti temu ribolovu je vrsta mednarodnih instrumentov. Ti so usklajeni z glavno odgovornostjo obalne države, da zagotovi skladnost z zakonodajo o ribolovnih dejavnostih v svojih vodah, kar ne posega v obveznost skrbnega ravnanja držav zastave.

Boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu je prednostna naloga tudi v agendi za razvojno sodelovanje, kar odraža cilj trajnostnega razvoj št. 14 o ohranjanju in trajnostnem izkoriščanju oceanov, morij in morskih virov za trajnostni razvoj. V cilju 4 cilja trajnostnega razvoja št. 14 se poziva k odpravi prelova, nezakonitega, neprijavljenega in zakonsko neurejenega ribolova ter škodljivih ribolovnih praks.

Tudi Evropski parlament je v več resolucijah vedno znova opozarjal, da so potrebni nadaljnji ukrepi proti vsem oblikam nezakonitega, neprijavljenega in zakonsko neurejenega ribolova. Glede na to je Evropska unija sprejela Uredbo (ES) št. 1005/2008 (uredba o nezakonitem, neprijavljenem in nereguliranem ribolovu), ki za ravnanje v odnosih z nesodelujočimi državami vključuje postopek z več koraki, med njimi tudi dialog.

Pripravljavec mnenja je zadovoljen s pojasnilom Komisije o uporabi postopka za nesodelujočo tretjo državo na podlagi uredbe o nezakonitem, neprijavljenem in nereguliranem ribolovu za Komore ter zato podpira predlog za odpoved sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju s to državo.

Ob tem se zavzema za nadaljnji politični dialog s komorskimi oblastmi, da bi izboljšali upravljanje ribištev te države. Podpira tudi preusmeritev pomoči, ki jo ta država prejema iz drugih finančnih instrumentov Unije, da prebivalstvo ne bi plačalo cene za tako stanje.

******

Odbor za razvoj poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, naj Parlamentu priporoči odobritev osnutka sklepa Sveta o odpovedi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Zvezo Komori o partnerstvu v ribiškem sektorju

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Predlog sklepa Sveta o odpovedi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Zvezo Komori o partnerstvu v ribiškem sektorju, sprejetega z Uredbo Sveta (ES) št. 1563/2006 z dne 5. oktobra 2006

Referenčni dokumenti

14423/2017 – C8-0447/2017 – COM(2017)05562017/0241(NLE)

Pristojni odbor

 

PECH

 

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

DEVE

15.1.2018

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Norbert Neuser

11.12.2017

Obravnava v odboru

25.1.2018

 

 

 

Datum sprejetja

20.2.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

19

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Mireille D’Ornano, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Thierry Cornillet, Paul Rübig, Rainer Wieland

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

19

+

ALDE

Thierry Cornillet, Paavo Väyrynen

ECR

Nirj Deva, Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)

EFDD

Mireille D'Ornano

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

PPE

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda, Paul Rübig, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon

VERTS/ALE

Maria Heubuch

1

-

NI

Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos)

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Predlog sklepa Sveta o odpovedi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Zvezo Komori o partnerstvu v ribiškem sektorju, sprejetega z Uredbo Sveta (ES) št. 1563/2006 z dne 5. oktobra 2006

Referenčni dokumenti

14423/2017 – C8-0447/2017 – COM(2017)05562017/0241(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

18.12.2017

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

PECH

15.1.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

DEVE

15.1.2018

BUDG

15.1.2018

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

BUDG

9.10.2017

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

João Ferreira

13.10.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

28.11.2017

24.1.2018

 

 

Datum sprejetja

27.2.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

20

0

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Clara Eugenia Aguilera García, Alain Cadec, David Coburn, Linnéa Engström, João Ferreira, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Norbert Erdős

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Liliana Rodrigues

Datum predložitve

6.3.2018

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

20

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

ENF

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

João Ferreira, Liadh Ní Riada

PPE

Alain Cadec, Norbert Erdős, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Liliana Rodrigues, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Linnéa Engström

0

-

 

 

2

0

EFDD

David Coburn, Mike Hookem

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 8. marec 2018
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov