Betänkande - A8-0058/2018Betänkande
A8-0058/2018

REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om uppsägning av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna

6.3.2018 - (14423/2017 – C8-0447/2017 – 2017/0241(NLE)) - ***

Fiskeriutskottet
Föredragande: João Ferreira

Förfarande : 2017/0241(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0058/2018
Ingivna texter :
A8-0058/2018
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om uppsägning av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna (14423/2017 – C8-0447/2017 – 2017/0241(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (14423/2017),

–  med beaktande av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna[1],

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 43 samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0447/2017),

–  med beaktande av sin resolution som inte avser lagstiftning av den …[2], om utkastet till beslut,

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från fiskeriutskottet och yttrandet från utskottet för utveckling (A8-0058/2018),

1.  Europaparlamentet godkänner inte att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Unionen Komorerna.

  • [1]  EUT L 290, 20.10.2006, s. 7.
  • [2]  Antagna texter, P8_TA(0000)0000.

MOTIVERING

Unionen Komorerna (Komorerna) är en ögrupp bestående av tre huvudöar, som ligger i västra Indiska oceanen, vid Afrikas ostkust. Till ögruppen, som har varit självständig sedan 1975, hör även en fjärde ö, Mayotte, som har valt att tillhöra Frankrike.

Enligt uppgifter från 2013 har ögruppen 734 000 invånare. Med tanke på den historiska kontexten, politisk instabilitet och svårigheter att få tillgång till resurser, räknas Komorerna till de minst utvecklade länderna, med en ekonomi som i hög grad är beroende av bidrag och tekniskt stöd utifrån.

Fiskerisektorn är den näst viktigaste näringen i landet, strax efter jordbruket, och anses ha strategisk betydelse. Den står för 10 % av arbetstillfällena och 8 % av BNP (siffror från 2013). Dessa siffror visar emellertid en minskning av sektorns betydelse när det gäller sysselsättning och ekonomi, till följd av dess sårbarhet för yttre faktorer – all inhemsk verksamhet (8 000 fiskare) är småskalig och icke-industriell, med små glasfiberbåtar på 6–7 meter med en motorstyrka på maximalt 25 hp och med mycket anspråkslös teknisk utrustning, eller kanoter som saknar motor.

De bestånd som kan utnyttjas i Komorernas exklusiva ekonomiska zon – främst stor pelagisk fisk (tonfisk och svärdfisk) – uppskattas till 33 000 ton per år, men de årliga fångsterna från lokala fiskare ligger på cirka 16 000 ton. Övrig fisk fångas av utländska industriella flottor, som landar fångsten på andra platser. Även fiskberedningen sker utanför Komorerna, inbegripet av den fisk som fångas av den lokala flottan.

De bilaterala fiskeförbindelserna mellan EU (och dess föregångare) och Komorerna går tillbaka till 1988. Dessa förbindelser har dock sedan 2006 reglerats av ett partnerskapsavtal inom fiskerisektorn, som erbjuder ekonomiska fördelar inom två områden: en för tillgång till fiskeresurser, och en som gäller sektorsstöd för att utveckla den lokala kapaciteten.

Avtalet som behandlas i detta betänkande gäller ett totalt ekonomiskt bidrag på 1 845 750 euro, varav cirka 49 procent skulle vara sektorstöd. Genom avtalet har 45 licenser för notfartyg för tonfisk och 25 för ytlångrevsfartyg beviljats (fördelade mellan Spanien, Frankrike och Portugal). Avtalet föreskriver vidare att de EU-fartyg som bedriver fiske inom ramen för det anställer ett minimiantal komorier, och det innehåller även en exklusivitetsklausul i vilken man fastställer vilka arter som får fiskas.

Trots villkoren i avtalet och tillhörande protokoll har genomförandet begränsats på grund av olika hinder – främst relaterade till piratdåd –, vilket har lett till att dessa licenser inte har utnyttjats. Samtidigt har Komorernas inblandning i aktiviteter som strider mot förordningen om olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-förordningen), i synnerhet tillåtandet av flaggutbyte för fartyg som deltar i IUU-fiske, lett till att EU i oktober 2015 varnade Komorerna för att de skulle kunna komma att betecknats som ett icke-samarbetande land – vilket också blev fallet i maj och juni 2017 (då landet fick ”rött kort”).

På grund av uteblivna reaktioner från Komorernas myndigheter under hela denna process föreslår kommissionen och rådet att detta avtal sägs upp.

Föredraganden motsätter sig generellt sett inte detta, men anser att två frågor måste tas i beaktande: den mycket osäkra sociala situationen i Komorerna, och en rad undersökningar från FN-organ, som kritiserar EU:s starka position i fråga om utformningen av avtal och prissättningen på fisk (lägre pris än det uppskattade grossistpriser för tonfisk), och som pekar på att partnerskapsavtalen inte har kunnat bidra till utvecklingen av den lokala näringen.

Föredraganden betonar att under nästan 30 år av fiskeriavtal mellan EU och Komorerna – som har omfattat delar som handlar om samarbete och stöd till utvecklingen av fiskerisektorn i detta land – har man inte kunnat uppnå mätbara resultat i fråga om utvecklingen av Komorernas fiskerisektor, inbegripet områden såsom övervakning och kontroll, vetenskaplig utveckling och teknisk utbildning för fiskeriarbetare och observatörer.

Denna utvärdering gör det nödvändigt att inom ramen för detta beslut lägga fram förslag som syftar till att bidra till att säkra fortsatt stöd till utvecklingen och till att förbättra villkoren för fisket i Komorerna och närbesläktade aktiviteter och livskvaliteten för fiskare och fiskesamhällen.

I det fortsatta samarbetet mellan EU och Komorerna, och särskilt när det gäller utvecklingspolitiken, är det viktigt att EU och dess medlemsstater prioriterar åtgärder som rör de strategiska prioriteringarna för detta land, där fiskerisektorn är central. EU bör därför fortsätta att främja överföringar som gör det möjligt för Komorerna att bland annat

  förbättra sitt rättsliga system och den institutionella strukturen med avseende på fiskeriförvaltning, kapacitetsuppbyggnad för mänskliga resurser (fiskare, forskare, inspektörer etc.) och det kommersiella och kulturella värdet av Komorernas traditionella redskap och fiske,

  utveckla sin kapacitet med avseende på övervakning och vetenskaplig kompetens, kustskydd, fiskerikontroll och kvalitetskontroll,

  inrätta eller renovera anläggningar för kylning, distribuering och beredning av fisk,

  bygga och stärka hamnarnas landnings- och säkerhetsinfrastruktur,

  och främja förnyelsen av den småskaliga flottan med avseende på säkerheten, vistelsetiden till havs och fisket.

Föredraganden anser att de avtal om hållbart fiske som EU ingår med tredjeländer bör gynna båda parter, och att åtgärder för att stärka tredjelandets suveränitet över sitt fiske, utveckling av tillhörande ekonomiska aktiviteter och skydd av de marina resurserna, samhällena och fiskeriarbetarna bör vara en prioritering i dessa avtal. Denna typ av utveckling, och inte en utarmning av resurserna, är det mest effektiva och rättvisa sättet att bekämpa IUU-fiske.

Föredragaren begär vidare att Europaparlamentet informeras omedelbart om den framtida utvecklingen i denna process.

YTTRANDE från utskottet för utveckling (21.2.2018)

till fiskeriutskottet

över utkastet till rådets beslut om uppsägning av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna
(14423/17 – C8‑0447/2017 2017/0241(NLE))

Föredragande av yttrande: Norbert Neuser

KORTFATTAD MOTIVERING

Olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU) betraktas allmänt som ett stort miljömässigt, ekonomiskt och samhälleligt problem. Det utgör ett stort hot mot de marina ekosystemen, innebär en orättvis nackdel för ansvarstagande fiskare och stör fisk- och skaldjursmarknaden. Att bekämpa IUU-fiske fiske har blivit ett viktigt medel för att uppnå hållbar förvaltning av världens fiskevatten.

Utvecklingsländerna är särskilt utsatta när det gäller IUU-fiske. Med begränsad kapacitet att kontrollera och övervaka sina vatten är dessa länder ofta måltavlor för IUU-fiskare, vilket ytterligare destabiliserar förvaltningen av deras fiske. En svag förvaltning och ett omfattande IUU-fiske går vanligtvis hand i hand. Slutligen innebär IUU-fiske att utvecklingsländer berövas både inkomster och livsmedel.

Ett antal internationella instrument utgör grunden för kampen mot IUU-fiske. Enligt samtliga dessa instrument har kuststaten det primära ansvaret för att säkerställa att lagstiftningen för fiskeverksamheten i landets vatten följs, utan att det påverkar skyldigheten för flaggstater att visa tillbörlig aktsamhet.

Kampen mot IUU-fiske är också en prioriterad fråga på dagordningen för utvecklingssamarbetet, vilket framgår av mål nr 14 för hållbar utveckling om att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling. I delmål 4 i mål 14 för hållbar utveckling uppmanas till ett stopp för överfiske, IUU-fiske och destruktiva fiskemetoder.

Dessutom har Europaparlamentet i flera resolutioner alltid betonat behovet av ytterligare åtgärder mot alla former av IUU-fiske. Mot denna bakgrund har Europeiska unionen antagit förordning (EG) nr 1005/2008 (den s.k. IUU-förordningen), som omfattar ett förfarande i flera steg, bland annat dialog, för hanteringen av icke-samarbetande länder.

Föredraganden är nöjd med kommissionens förklaring om varför förfarandet för icke-samarbetande tredjeland, som anges i IUU-förordningen, borde tillämpas på Komorerna och stöder därför förslaget att säga upp fiskeavtalet med detta land.

Trots det förordar föredraganden en fortsatt politisk dialog med de komoriska myndigheterna som kan leda till en bättre styrning av Komorernas fiskeripolitik. Föredraganden förespråkar också en omfördelning av det stöd som detta land erhåller via några av unionens andra finansieringsinstrument så att befolkningen inte blir lidande av denna situation.

******

Utskottet för utveckling uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott rekommendera att Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets beslut om uppsägning av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Rådets beslut om uppsägning av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna, vilket antogs genom rådets förordning (EG) nr 1563/2006 av den 5 oktober 2006

Referensnummer

14423/2017 – C8-0447/2017 – COM(2017)05562017/0241(NLE)

Ansvarigt/Ansvariga utskott

 

PECH

 

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

DEVE

15.1.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Norbert Neuser

11.12.2017

Behandling i utskott

25.1.2018

 

 

 

Antagande

20.2.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

19

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Mireille D’Ornano, Nirj Deva, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, Eleftherios Synadinos, Eleni Theocharous, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská, Željana Zovko

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Thierry Cornillet, Paul Rübig, Rainer Wieland

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

19

+

ALDE

Thierry Cornillet, Paavo Väyrynen

ECR

Nirj Deva, Eleni Theocharous

EFDD

Mireille D'Ornano

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey

PPE

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Cristian Dan Preda, Paul Rübig, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Anna Záborská, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Arne Lietz, Norbert Neuser, Vincent Peillon

VERTS/ALE

Maria Heubuch

1

-

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Rådets beslut om uppsägning av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna, vilket antogs genom rådets förordning (EG) nr 1563/2006 av den 5 oktober 2006

Referensnummer

14423/2017 – C8-0447/2017 – COM(2017)05562017/0241(NLE)

Datum för remiss / begäran om godkännande

18.12.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

PECH

15.1.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

DEVE

15.1.2018

BUDG

15.1.2018

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

BUDG

9.10.2017

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

João Ferreira

13.10.2017

 

 

 

Behandling i utskott

28.11.2017

24.1.2018

 

 

Antagande

27.2.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

0

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Clara Eugenia Aguilera García, Alain Cadec, David Coburn, Linnéa Engström, João Ferreira, Sylvie Goddyn, Mike Hookem, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Liadh Ní Riada, Ulrike Rodust, Annie Schreijer-Pierik, Remo Sernagiotto, Isabelle Thomas, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Norbert Erdős

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Liliana Rodrigues

Ingivande

6.3.2018

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

20

+

ALDE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

ECR

Peter van Dalen, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić

ENF

Sylvie Goddyn

GUE/NGL

João Ferreira, Liadh Ní Riada

PPE

Alain Cadec, Norbert Erdős, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Liliana Rodrigues, Ulrike Rodust, Isabelle Thomas

VERTS/ALE

Linnéa Engström

0

-

 

 

2

0

EFDD

David Coburn, Mike Hookem

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 9 mars 2018
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy