Процедура : 2017/0102(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0060/2018

Внесени текстове :

A8-0060/2018

Разисквания :

PV 10/09/2018 - 19
CRE 10/09/2018 - 19

Гласувания :

PV 11/09/2018 - 6.11
CRE 11/09/2018 - 6.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0328

ДОКЛАД     ***I
PDF 2167kWORD 358k
7.3.2018
PE 610.547v02-00 A8-0060/2018

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правната рамка на Европейския корпус за солидарност и за изменение на регламенти (ЕС) № 1288/2013, (ЕС) № 1293/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и Решение № 1313/2013/ЕС

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

Комисия по култура и образование

Докладчик: Хелга Трюпел

Докладчици по становище (*):

Брандо Бенифеи, комисия по заетост и социални въпроси

Елеонора Форенца, комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

* Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси
 СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети
 СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие
 СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските райони
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правната рамка на Европейския корпус за солидарност и за изменение на регламенти (ЕС) № 1288/2013, (ЕС) № 1293/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и Решение № 1313/2013/ЕС

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2017)0262),

–  като взе предвид член 294, параграф 2, както и член 165, параграф 4 и член 166, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C8-0162/2017),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид своята резолюция относно Европейския корпус за солидарност от 6 април 2017 г., №. 2017/2585 (RSP)(1),

–  като взе предвид мотивираните становища, внесени в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност от Сената на Чешката република, Парламента на Испания и Парламента на Португалия, в които се посочва, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 октомври 2017 г.(2),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от ...(3),

–  като взе предвид документа „Политическа програма за доброволчеството в Европа“, приет в рамките на Европейската година на доброволческата дейност – 2011 г., и свързаният с ЕГДД 2011 г. 5-годишен преглед „Да подадем ръка за помощ“ от 2015 г.;

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по култура и образование и становищата на комисията по заетост и социални въпроси, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по бюджети, комисията по регионално развитие и комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8-0060/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за регламент

Заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предложение за

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за определяне на правната рамка на Европейския корпус за солидарност и за изменение на регламенти (ЕС) № 1288/2013, (ЕС) № 1293/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и Решение № 1313/2013/ЕС

за определяне на правната рамка на Европейската служба за солидарност и доброволчество и за изменение на регламенти (ЕС) № 1288/2013, (ЕС) № 1293/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и Решение № 1313/2013/ЕС

 

(Настоящото изменение се прилага в целия текст с изключение на съображения 2, 3, 38а и 38б. Приемането му ще наложи съответните промени в целия текст.)

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Европейският съюз се гради на солидарност между неговите граждани и между държавите членки. Тази обща ценност ръководи неговите действия и осигурява необходимото единство за справяне със сегашните и бъдещите обществени предизвикателства, за преодоляването на които младите европейци имат желание да помогнат като изразят своята солидарност на практика.

(1)  Солидарността между гражданите на ЕС и между държавите – членки на ЕС, е една от универсалните ценности, върху които се гради Европейският съюз. Тази обща ценност ръководи неговите действия, осигурява необходимото единство за справяне със сегашните и бъдещите обществени предизвикателства, за преодоляването на които младите европейци имат желание да помогнат, като изразят своята солидарност на практика, и стимулира интереса на младите хора към общия европейски проект. Принципът на солидарност е залегнал в член 2 от Договора за Европейския съюз и в преамбюла на Хартата на основните права на Европейския съюз.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  В речта от 14 септември 2016 г. за състоянието на Съюза се подчертава необходимостта да се инвестира в младите хора и се обявява създаването на Европейски корпус за солидарност с цел да се създадат възможности за младите хора в целия Европейски съюз, за да могат да допринасят в значителна степен за обществото, да проявяват солидарност и да развиват уменията си, като по този начин ще се сдобият не само с работа, но и с безценен човешки опит.

(2)  В речта от 14 септември 2016 г. за състоянието на Съюза се подчертава необходимостта да се инвестира в младите хора и се обявява създаването на Европейски корпус за солидарност с цел да се създадат възможности за младите хора в целия Европейски съюз, за да могат да допринасят в значителна степен за обществото, да проявяват солидарност и да развиват уменията, компетентностите и знанията си, като по този начин ще придобият безценен човешки опит, което е от съществено значение и за появата на активно и ангажирано гражданство в Съюза.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  Европейската служба за солидарност и доброволчество (ЕССД) има за цел осъществяване на напредък към всеобхватна политическа програма за доброволчеството в ЕС въз основа на резултатите от Европейската година на доброволческата дейност през 2011 г.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2б)  Съюзът и държавите членки следва по принцип да създадат възможно най-привлекателни рамкови условия за участието в Европейската служба за солидарност и доброволчество (ЕССД).

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  В своето съобщение от 7 декември 2016 г., озаглавено „Европейски корпус за солидарност“18, Комисията изтъкна необходимостта да се укрепят основите за предприемането на действия за солидарност в цяла Европа, да се предоставят на младите хора повече и по-добри възможности за дейности за солидарност, които обхващат много различни области, и да се подпомагат националните и местните действащи лица в техните усилия за справяне с различни предизвикателства и кризи. Комисията стартира първия етап на Европейския корпус за солидарност, при който бяха мобилизирани осем различни програми на Съюза с цел на младите хора в целия ЕС да бъдат предложени възможности за доброволчество, стаж или работа. По отношение на тези дейности, независимо дали те са били изпълнени преди или след влизането в сила на настоящия регламент, следва да продължат да се прилагат правилата и условията, определени от съответните програми на Съюза, които са ги финансирали през първата фаза на Европейския корпус за солидарност.

(3)  В своето съобщение от 7 декември 2016 г., озаглавено „Европейски корпус за солидарност“18, Комисията изтъкна необходимостта да се укрепят основите за предприемането на действия за солидарност в цяла Европа, да се предоставят на младите хора повече и по-добри възможности за висококачествени дейности за солидарност, които обхващат много различни области, и да се подпомагат националните, регионалните и местните действащи лица в техните усилия за справяне с различни предизвикателства и кризи. Комисията стартира първия етап на наричания тогава „Европейски корпус за солидарност, при който бяха мобилизирани осем различни програми на Съюза с цел на младите хора в целия Съюз да бъдат предложени възможности за доброволчество, стаж или работа. По отношение на тези дейности, независимо дали те са били изпълнени преди или след влизането в сила на настоящия регламент, следва да продължат да се прилагат правилата и условията, определени от съответните програми на Съюза, които са ги финансирали през първата фаза на наричания тогава „Европейски корпус за солидарност.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  Солидарността означава чувство за отговорност на всекиго спрямо всекиго за посвещаване на общото благо, което се изразява в конкретни действия, без да се очаква насрещна услуга.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  На младите хора би трябвало да се предоставят лесно достъпни възможности за участие в дейности за солидарност, които могат да им дадат възможност да изразят ангажираността си в полза на общностите, като същевременно придобиват полезен опит, умения и компетенции за своето личностно, образователно, социално, гражданско и професионално развитие и по този начин подобряват своята пригодност за заетост. С тези дейности ще бъдат подкрепяна също така мобилността на младите доброволци, стажанти и работещи лица.

(4)  На младите хора следва да се предоставят лесно достъпни възможности за участие във висококачествени дейности за солидарност, които биха имали положително въздействие върху обществото, като същевременно биха им предоставили възможност да изразят ангажираността си солидарно със и в полза на местните общности и да засилят социалното сближаване, като същевременно придобиват полезен опит, знания, умения и компетентности преди всичко за своето личностно развитие и по този начин се укрепва тяхното самоуважение, самостоятелност и мотивация за учене и се стимулира тяхното образователно, социално, свързано с изкуствата, лингвистично, културно, гражданско и професионално развитие. С тези дейности ще бъде подкрепяна също така мобилността на младите доброволци, стажанти или работещи лица в съответствие с националното законодателство относно мобилността на работещите лица.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4a)  Следва да се обърне специално внимание на езиковото многообразие, тъй като някои назначенията за участие в дейности за солидарност ще бъдат транснационални.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Дейностите за солидарност, предлагани на младите хора, следва да са с високо качество, в смисъл че следва да отговарят на неудовлетворени обществени потребности, да допринасят за укрепване на общностите, да предлагат на младите хора възможност да придобият ценни знания и компетенции, да са финансово достъпни за младите хора и да се изпълняват в безопасни и здравословни условия.

(5)   Дейностите за солидарност, предлагани на младите хора, следва да са с високо качество, в смисъл, че следва да им помагат да преодолеят значителни, ясно определени социални предизвикателство и да отговарят на значителни, ясно определени обществени потребности и да допринасят за укрепване на местните или националните общности и на социалното сближаване и да и да засилват активното гражданство. Дейностите за солидарност следва да отговарят на личните потребности и да допринасят за професионалното развитие на участниците, да предлагат на младите хора възможност да придобият ценни знания, умения и компетентности, да са финансово устойчиви и ефективно достъпни за младите хора и да се изпълняват в безопасни и здравословни условия. Дейностите за солидарност следва да гарантират географско равновесие и ефективно приобщаване и достъпност, по-специално за младите хора с увреждания. Дейностите за солидарност не следва в никакъв случай да заменят политиките за корпоративна социална отговорност, нито да имат отрицателно въздействие върху съществуващи работни места или стажове.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a)  ЕССД следва да предостави на младите хора възможността да придобият безценен опит, да развият уменията си и да допринесат за обществото, включвайки повече и по-добри възможности, които обхващат много различни дейности, като в същото време предостави достъп до подходящо обучение, последвано от официално признаване на придобития опит и умения.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)   Европейският корпус за солидарност ще осигури единствен входен пункт към дейностите за солидарност в целия Европейски съюз. Следва да се осигури съгласуваност и допълване на тази рамка с други уместни политики и програми на Съюза. Европейският корпус за солидарност ще надгражда върху полезните взаимодействия и опита от съществуващи програми, особено на Европейската доброволческа служба. Той следва също така да допълва усилията на държавите членки за подкрепа на младите хора и за улесняване на прехода от училищния към трудовия живот чрез програмата „Гаранция за младежта“19, предоставяйки им допълнителни възможности за старт на пазара на труда под формата на стажове или работа в области, свързани със солидарността, в собствените им държави членки или в чужбина. Следва да се осигури също и взаимно допълване със съществуващи мрежи на равнище ЕС, свързани с дейностите на Европейския корпус за солидарност, като например Европейската мрежа на публичните служби по заетостта, „EURES“ и мрежата „Евродеск“. Освен това следва да се осигури взаимно допълване между съществуващи схеми, свързани със солидарността, по-специално национални схеми за солидарност и схеми за мобилност на млади хора, и Европейския корпус за солидарност, като се основават на добрите практики, където е целесъобразно.

(6)  ЕССД ще осигури главен входен пункт към дейностите за солидарност в целия Европейски съюз. Следва да се осигури съгласуваност и допълване на тази рамка с други уместни политики и програми на Съюза и не следва да се излагат на риск финансирането на съществуващите съответни програми в областта на солидарността. ЕССД ще надгражда върху полезните взаимодействия и опита от съществуващи програми, особено на Европейската доброволческа служба и програмата „Младежта в действие“. Освен това следва да се осигури взаимно допълване между съществуващи схеми, свързани със солидарността, и ЕССД, по-специално национални схеми за солидарност, доброволчество, публична служба и схеми за мобилност на млади хора, действащи на национално, регионално и местно равнище. Следва да се гарантира, че ЕССД продължава да бъде свободна от дискриминация, основана на пол, социални или икономически съображения, и следва да се основава на добрите практики, където е целесъобразно. ЕССД не следва да замества националните схеми. Следва да се гарантира достъп на всички млади хора до националните дейности за солидарност във всички държави членки посредством подходящи правни рамки и национални ресурси. Следва да се установят партньорства с европейски мрежи, специализирани в определени неотложни социални проблеми, които не са достатъчно решени от държавите членки, като например крайната бедност, бездомността, нищетата сред малцинствата, като например ромските общности, и изключването на търсещите убежище.

__________________

 

19 Препоръка на Съвета от 22 април 2013 г. за създаване на „Гаранция за младежта“ (2013/C 120/01).

 

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6a)  Назначенията за участие в дейности и проекти за солидарност и дейности за изграждането на мрежи в областта на селското стопанство и развитието на селските райони предлагат на младите хора уникална възможност за обмен на най-добри практики.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  За да се увеличи до възможно най-голяма степен въздействието на Европейския корпус за солидарност, следва да се създадат разпоредби, позволяващи други програми на Съюза като например фонд „Убежище, миграция и интеграция“, програмата „Европа за гражданите“, Европейския фонд за регионално развитие и програмата „Здраве“ да допринасят за постигане на целите на Европейския корпус за солидарност, като подпомагат дейности в неговия обхват. Този принос следва да се финансира съгласно съответните основни актове на въпросните програми. След като се сдобият с валиден знак за качество на Европейския корпус за солидарност, на бенефициерите ще бъде осигурен достъп до портала на корпуса и ще получат мерките за качество и подпомагане, предоставяни в съответствие с вида предлагана дейност.

(7)  За да се увеличи до възможно най-голяма степен въздействието на ЕССД, следва да се създадат разпоредби, позволяващи други програми на Съюза, като например фонд „Убежище, миграция и интеграция“, програмата „Европа за гражданите“, Европейския фонд за регионално развитие и програмата „Здраве“ да допринасят за постигане на целите на ЕССД като подпомагат дейности в нейния обхват. Този принос следва да се финансира съгласно съответните основни актове на въпросните програми с оглед да се осигури по-активно участие на младите хора, гражданското общество и съществуващите схеми за доброволчество в държавите членки. След като се сдобият с валиден знак за качество на ЕССД, на участващите организации ще бъде предоставен достъп до портала на ЕССД и ти ще получат мерките за качество и подпомагане, предоставяни в съответствие с вида предлагана дейност.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 8

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Европейският корпус за солидарност следва да разкрие нови възможности за младите хора да изпълняват назначения за участие в доброволческа дейност, стажове или професионална работа в области, свързани със солидарността, както и да създават и разработват проекти за солидарност по собствена инициатива. Тези възможности би трябвало да допринасят за тяхното личностно, образователно, социално, гражданско и професионално развитие. Европейският корпус за солидарност следва също така да подпомага дейности за изграждане на мрежи за участниците в корпуса и за организациите, както и да прилага мерки за осигуряване на качеството на подпомаганите дейности и да подобри процеса на валидиране на учебните резултати, придобити от тях.

(8)  ЕССД следва да разкрие нови възможности за младите хора да изпълняват назначения за участие в доброволческа дейност, стажове или професионална работа в области, свързани със солидарността, както и да създават и разработват проекти за солидарност по собствена инициатива. Тези възможности следва да спомагат за посрещането на неудовлетворени обществени потребности и за укрепването на общностите и следва да допринасят за личностното, образователното, социалното, гражданското и професионалното развитие на младите хора. ЕССД следва също така да подпомага дейности за изграждане на мрежи за участниците в ЕССД и за организациите, както и да прилага мерки за осигуряване на качеството на подпомаганите дейности и да подобри процеса на валидиране на учебните резултати, придобити от тях. Той следва да допринася и за подпомагане и укрепване на съществуващите организации, които изпълняват дейности за солидарност.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Доброволческите дейности предоставят възможности за натрупване на богат опит в контекста на неформалното и самостоятелното учене, което спомага за личностното, социално-образователното и професионалното развитие на младите хора, активно гражданско участие и пригодност за заетост. Доброволческите дейности не би следвало да оказват неблагоприятно въздействие върху потенциална или съществуваща платена професионална дейност, както и не следва да се разглеждат като заместител на такава дейност. За да се осигури приемственост по отношение на доброволческите дейности, подпомагани на равнище ЕС, доброволческите дейности в рамките на Европейската доброволческа служба, които са в географския обхват на Европейския корпус за солидарност, следва да се подпомагат от корпуса под формата на доброволчески назначения в чужбина. Подпомагането на останалите дейности на Европейската доброволческа служба, които са извън географския обхват на Европейския корпус за солидарност, следва да продължи по програмата, създадена с Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на „Еразъм+“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта20. По отношение на тълкуването на съответното законодателство на равнище ЕС както доброволческите назначения в чужбина на Европейския корпус за солидарност, така и доброволческите дейности, чието подпомагане ще продължи съгласно Регламент (ЕС) № 1288/2013, следва да се считат равностойни на дейностите, изпълнявани от Европейската доброволческа служба.

(9)  Доброволческите дейности предоставят възможности за натрупване на богат опит в контекста на формалното и неформалното учене, което спомага за личностното, социално-образователното и активното гражданско участие на младите хора. Като се има предвид обаче междусекторният характер на дейностите, свързани със солидарността, различният статут на субектите и организациите с нестопанска цел, потенциално участващи в тези дейности, и социално-икономическото значение на сектора на солидарността в Съюза, в настоящия регламент следва да се включат разпоредби, чрез които да се гарантира, че доброволческите дейности не оказват неблагоприятно въздействие върху потенциална или съществуваща платена професионална дейност, а дейностите за солидарност не се разглеждат или използват ефективно като заместител на такава дейност. Поради тази причина назначенията за участие в дейности за солидарност под формата на доброволческа дейност следва да се предлагат само от участващите организации с нестопанска цел, фондации и социални предприятия.

_____________

 

20 Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на „Еразъм+“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на решения № 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/ЕО, OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 50.

 

Изменение17

Предложение за регламент

Съображение 10

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Стажовете и работата в области, свързани със солидарността, могат да предложат на младите хора допълнителни възможности за старт на пазара на труда, като в същото време допринасят за справяне с ключови обществени предизвикателства. Това може да подпомогне пригодността на младите хора за заетост и тяхната продуктивност, като улесни прехода им от образование към заетост, който е от основно значение за подобряване на шансовете им на пазара на труда. Назначенията за стажове, предлагани по линия на Европейския корпус за солидарност, би следвало да се заплащат от участващата организация и да следват на принципите за качество, описани в Препоръката на Съвета от 10 март 2014 г. относно рамка за качество на стажовете21. Предлаганите стажове и работни позиции следва да послужат като трамплин за младите хора към пазара на труда и по тази причина следва да бъдат съпътствани от подходящо подпомагане след назначаването. Участието в стажове и назначения за работа следва да бъде улеснявано от съответните участници на пазара на труда, по-специално публични и частни служби по заетостта, социални партньори и търговски камари. Като участващи организации те следва да могат да кандидатстват за финансиране чрез компетентната изпълнителна структура на Европейския корпус за солидарност с цел да посредничат между младите участници и работодателите, предлагащи стажове и назначения за работа в области, свързани със солидарността.

(10)  ЕССД следва да осигури също така рамка за стажовете и работните места в области, свързани със солидарността, за да спомогне за постигането на социално, икономическо и гражданско сближаване. Стажовете и работните места следва да бъдат ясно разграничени от доброволческите дейности, както от финансова, така и от организационна гледна точка, тъй като те могат да предложат на младите хора различни и допълнителни възможности за старт, както и да увеличат техните шансове на пазара на труда и възможностите им за кариера, като в същото време допринасят за справяне с ключови обществени предизвикателства. Стажовете и работните места в никакъв случай не следва да водят до замяна на реални работни места. Платените стажове и работни места обаче могат да представляват стимул за младите хора в неравностойно положение и онези, които разполагат с по-малко възможности, да участват в свързани със солидарността дейности, до които иначе вероятно не биха имали достъп. Назначенията за стажове могат да улесняват прехода на младите хора от образование към заетост, което е от основно значение за постигането на тяхното устойчиво интегриране на пазара на труда. Назначенията за стажове, предлагани по линия на ЕССД, следва винаги да се заплащат от участващата организация и да следват принципите за качество, описани в Препоръката на Съвета от 10 март 2014 г. относно рамка за качество на стажовете21; Назначенията за стажове следва освен това да се различават от доброволческия труд и да се основават на писмено споразумение, сключено в началото на стажа между стажанта и участващата организация. Такива писмени споразумения следва да посочват образователните и обучителните цели, работните условия и продължителността на стажа, възнаграждението на стажанта и правата и задълженията на страните съгласно приложимото национално право и/или общоприложимите колективни трудови договори за държавата, в която се провежда стажът. Предлаганите назначения за стажове следва да послужат като трамплин за младите хора към пазара на труда, а не да заменят реални работни места. Назначенията за стажове следва да бъдат временни и да имат разумна продължителност, както е определено в настоящия регламент. Назначенията на работа следва да се основават на писмен договор и да спазват условията за наемане на работа съгласно приложимото национално право и/или приложимите колективни трудови договори за държавата, в която се извършва работата. Финансовата подкрепа за участващите организации, които предлагат назначения на работа, не следва да надвишава дванадесет месеца. Стажовете и работните места следва да бъдат ясно разграничени по отношение на финансирането и същността си от доброволческите дейности и по тази причина следва да бъдат съпътствани от подходяща подготовка, обучение и подпомагане след назначаването във връзка с участието на участника в ЕССД. Участието в стажове и назначения за работа следва да бъде улеснявано от съответните участници на пазара на труда, по-специално публични и частни служби по заетостта, социални партньори и търговски камари. Като участващи организации те следва да могат да кандидатстват за финансиране чрез компетентната изпълнителна структура на ЕССД с цел да посредничат между младите участници и работодателите, предлагащи стажове и назначения за работа в области, свързани със солидарността.

__________________

__________________

21 Препоръка на Съвета от 10 март 2014 г. относно рамка за качество на стажовете, ОВ C 88, 27.3.2014 г., стр. 1.

21 Препоръка на Съвета от 10 март 2014 г. относно рамка за качество на стажовете, ОВ C 88, 27.3.2014 г., стр. 1.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Инициативността на младите хора е важен актив за обществото и за пазара на труда. Европейският корпус за солидарност следва да допринесе за поощряване на този аспект като предложи на младите хора възможност да създават и реализират собствени проекти, насочени към конкретни предизвикателства в полза на техните местни общности. Такива проекти следва да бъдат възможност за изпробване на идеи и за поощряване на младите хора да бъдат сами двигатели на дейности за солидарност. Проектите може също така да служат за трамплин към бъдещо участие в дейности за солидарност и да са първата крачка към насърчаване на участниците в Европейския корпус за солидарност да работят като самонаети лица или да създават сдружения, НПО или други органи, действащи в области, свързани със солидарността, с дейностите с нестопанска цел и с младежта.

(11)  Инициативността на младите хора е важен актив за обществото. ЕССД следва да допринесе за поощряване на този аспект като предложи на младите хора възможност да създават и реализират собствени проекти, насочени към конкретни предизвикателства в полза на техните местни общности, и по-специално на общностите, намиращи се в селски, изолирани или маргинализирани райони. Такива проекти следва да бъдат възможност за младите хора да разработват иновативни решения и да изпробват идеи по устойчив начин, како и да придобият опит в това да бъдат двигатели на дейности за солидарност. Проектите може също така да служат за трамплин към бъдещо участие в дейности за солидарност и да са първата крачка към насърчаване на участниците в ЕССД да работят в областта на социалното предприемачество или като доброволци в сдружения, НПО или други органи, действащи в области, свързани със солидарността, с дейностите с нестопанска цел и с младежта и да създават свои собствени сдружения. На младите хора и на младежките и студентските организации следва да се предоставя необходимата подкрепа, за да се гарантира, че те могат да развиват ефективно дейностите за солидарност. Подпомагането след назначаването на участниците може да включва предоставяне на подкрепа и съвети на онези участници, проявяващи интерес към създаването и управлението на сдружения, кооперации, социални предприятия, младежки организации и общински центрове.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Младите хора и организациите, участващи в Европейския корпус за солидарност, следва да имат чувство за принадлежност към общност от граждани и субекти, ангажирани с укрепването на солидарността в цяла Европа. Същевременно участващите организации имат нужда от подпомагане, за да укрепват своя капацитет за предлагане на назначения с добро качество на нарастващ брой участници. Европейският корпус за солидарност следва да подпомага дейностите за изграждане на мрежи, насочени към засилване на ангажираността на младите хора и на участващите организации в тази общност, към насърчаване на формирането на дух на Европейския корпус за солидарност и към обмена на полезни практики и опит. Тези дейности следва да спомогнат за популяризирането на Европейския корпус за солидарност в публичния и в частния сектор и за събирането на обратна информация от участниците и участващите организации относно изпълнението на Европейския корпус за солидарност.

(12)  Младите хора и организациите с нестопанска цел, участващи в ЕССД, следва да имат чувство за принадлежност към общност от граждани и субекти, ангажирани с укрепването на солидарността в цяла Европа и извън нея. Същевременно участващите организации с нестопанска цел, които са от общ интерес или имат социална цел имат нужда от подпомагане, за да укрепват своя капацитет за предлагане на назначения с добро качество на нарастващ брой участници. ЕССД следва да подпомага дейностите за изграждане на мрежи, насочени към засилване на капацитета на младите хора и на ангажимента на участващите организации с нестопанска цел в тази общност, като насърчава обмена на полезни практики и опит в областта на солидарността. Тези дейности следва да спомогнат за повишаването на осведомеността относно солидарността сред участниците от публичния и частния сектор, като например субектите с нестопанска и социална цел, и за събирането на обратна информация от участниците и участващите организации относно изпълнението на ЕССД.

Изменение  20

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Следва да се обърне специално внимание на осигуряването на качеството на назначенията и на другите възможности, предлагани от Европейския корпус за солидарност, по-специално като на участниците бъде предложено обучение, езикова помощ, застраховка, административна помощ и подпомагане след назначаването, както и валидиране на знанията, уменията и компетенциите, придобити по време на опита от участието им в Европейския корпус за солидарност.

(13)  Следва да се обърне специално внимание на осигуряването на качеството на назначенията и на другите възможности, предлагани от ЕССД, по-специално като на участниците бъде предложено онлайн или офлайн обучение и езикова помощ, застраховка, опростени процедури по административна помощ и подпомагане преди и след назначаването, както и валидиране на знанията, уменията и компетентностите, придобити по време на опита от участието им в ЕССД. Това подпомагане следва да бъде разработено и предоставено в сътрудничество с младежките организации и другите организации с нестопанска цел и организации на гражданското общество, за да се използва опита им в тази област. В случай че дейностите, предприемани от участниците, трябва да бъдат провеждани в опасни условия, например в ситуация след бедствия, следва да бъдат осигурявани превантивни курсове в областта на сигурността. Подпомагането след назначаването следва също така да отдава приоритет на постоянната гражданска ангажираност на участниците в техните общности, като ги насочва към местни организации или проекти, с които да се ангажират след приключване на назначението.

Изменение  21

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  За да се гарантира влиянието на назначенията в Европейския корпус за солидарност върху личностното, образователното, социалното, гражданското и професионалното развитие на участниците, знанията, уменията и компетенциите, които са учебните резултати, придобити по време на тези назначения, следва да бъдат установени и документирани по подходящ начин, в съответствие с националните условия и особености, както се препоръчва в Препоръката на Съвета от 20 декември 2012 г. относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене22.

(14)  За да се гарантира влиянието на назначенията в ЕССД върху личностното, образователното, свързаното с изкуството, социалното, гражданското и професионалното развитие на участниците, знанията, уменията и компетентностите, които представляват учебните резултати от целенасоченото обучение, проведено преди назначението за участие в дейности за солидарност, следва да бъдат установени, документирани, оценени, удостоверени и признати по подходящ начин, в съответствие с европейските насоки и националните условия и особености, както се препоръчва в препоръката на Съвета от 20 декември 2012 г. относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене22. Сертификатът Youth Pass, като инструмент за признаване, следва да се използва за описване и валидиране на резултатите от неформалното и самостоятелното учене, получени по време на опита от участието им в ЕЕССД. Сертификатът Youth Pass ще подобри признаването на учебните резултати на младите хора.

__________________

__________________

22 Препоръка на Съвета от 20 декември 2012 г. относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене, OВ C 398, 22.12.2012 г., стр. 1.

22 Препоръка на Съвета от 20 декември 2012 г. относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене, OВ C 398, 22.12.2012 г., стр. 1.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 14 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14a)   С цел да се подкрепят дейностите за солидарност сред младите хора, участващите организации следва да бъдат изпращащи или приемащи организации с нестопанска цел и могат да включват неправителствени организации или организации на гражданското общество, младежки организации, църкви и религиозни сдружения или общности.

Изменение  23

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Знакът за качество ще се поставя за гарантиране, че участващите организации спазват принципите и изискванията на Хартата на Европейския корпус за солидарност по отношение на техните права и отговорности за всички етапи от дейностите за солидарност. Получаването на знак за качество следва да бъде предварително условие, но не следва автоматично да води до финансиране по линия на Европейския корпус за солидарност.

(15)  Следва да бъдат въведени отделни знакове за качество и рамки за мониторинг за доброволчество, за стажове и за работа в партньорство със съответните заинтересовани лица, за да се гарантира, че участващите организации спазват ефективно и непрекъснато принципите и изискванията на Хартата на ЕССД по отношение на своите права и отговорности през всички етапи на дейностите за солидарност. За да се избегнат различни стандарти за качество, Хартата на ЕССД следва да вземе предвид Хартата на Европейската доброволческа служба към програмата „Еразъм +“. Получаването на знак за качество следва да бъде предварително условие, но не следва автоматично да води до финансиране по линия на ЕССД. Знакът за качество следва да гарантира, че дейностите на ЕССД не се използват за замяна на реални работни места или стажове. Процесът на присъждане на знак за качество не следва да създава допълнителна бюрокрация, която да възпира организациите да допринасят за ЕССД. Знакът за качество следва да осигури спазването от страна на участващите организации на предварителните условия относно социалното приобщаване и по-специално на инвестиционния приоритет относно прехода от институционални към предоставяни в рамките на общността здравни и социални услуги, определени в Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета, с цел да се предотврати използването на финансиране от страна на Съюза за подкрепа, дори непряка, на сегрегацията на здравната и социалната инфраструктури.

 

_____________________

 

Регламент (ЕС) № 1303./2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 201.12.2013 г., стр. 320).

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Ресурсният център на Европейския корпус за солидарност следва да подпомага изпълнителните органи, участващите организации и младите хора, участващи в Европейския корпус за солидарност, за да се повиши качеството на изпълнението и на дейностите на корпуса и да се улесни установяването и валидирането на компетенциите, придобити чрез тези дейности.

(16)  Ресурсният център на ЕССД следва да подпомага изпълнителните органи, участващите организации и младите хора, участващи в ЕССД, за да се повиши качеството на изпълнението и на дейностите на ЕССД и да се улесни установяването, валидирането и сертифицирането на знанията, уменията и компетентностите , придобити чрез тези дейности.

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Следва да се разработи и да се развива постоянно портал на Европейския корпус за солидарност, за да се осигури лесен достъп до корпуса и „обслужване на едно гише“ за интересуващите се — както граждани, така и организации — във връзка, между другото, с регистрацията, идентификацията и съчетаването на профили и възможности, дейностите за изграждане на мрежи и виртуалния обмен, онлайн обучението, езиковата помощ и подпомагането след назначаването, както и други полезни функционалности, които могат да станат необходими в бъдеще.

(17)  Следва да се развива постоянно и да се актуализира портал на ЕССД, наличен на всички официални езици на участващите държави и достъпен за хора с увреждания, за да се допринесе за осигуряването на лесен достъп до ЕССД и за предоставянето на интерактивна, многоезична платформа за интересуващите се – както граждани, така и организации с нестопанска цел – във връзка, между другото, с регистрацията, идентификацията и съчетаването на профили и възможности, дейностите за изграждане на мрежи и виртуалния обмен, информацията относно съществуващите назначения за участие в дейности или проекти за солидарност и относно участващите организации, съответните европейски и национални центрове за контакт, онлайн обучението, езиковата помощ и подпомагането преди и след назначаването, преките механизми за предоставяне на пряка обратна връзка, както и други полезни функционалности, които могат да станат необходими в бъдеще. Порталът на ЕССД и неговото използване следва да бъдат подробно разяснени в ръководството за програмата. Следва да се гарантира оперативна съвместимост с Европейския младежки портал.

Изменение  26

Предложение за регламент

Съображение 17 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17a)  Следва да се разработи рамка за качество със стандарти за качество за предложенията за назначения на ЕССД. За основа на тази рамка за качество следва да служи съществуващото законодателство, защитаващо правата на работниците, стажантите и доброволците – както на равнище Съюза, така и на национално равнище – по отношение на социалната закрила, минималния доход, стабилността, защита на заетостта, трудовите права, психичното и физическото здраве. Стандартите следва да бъдат определени посредством приобщаващ процес с пълноценното участие на социалните партньори, младежките и доброволческите организации.

Изменение    27

Предложение за регламент

Съображение 17 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17б)  За доброто функциониране на програмата и своевременното разгръщане на съответните дейности е от съществено значение в работните програми на ЕССД да се въведат механизми, които да гарантират, че предложенията се представят на регистрираните млади хора в разумни и относително предвидими срокове. Поради това на регистрираните лица следва да се изпраща периодично информация и актуализации за наличните назначения и активно участващите в ЕССД организации, за да се стимулира техният ангажимент към ЕССД след регистрацията им, като същевременно им се предлага възможност да влизат в пряк контакт със субектите, участващи в областта на солидарността както на национално, така и на европейско равнище.

Изменение    28

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  С настоящия регламент се определя финансов пакет за периода 2018—2020 г., който да представлява основната референтна сума по смисъла на точка 17 от Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина, за сътрудничеството по бюджетните въпроси и за доброто финансово управление23, за Европейския парламент и за Съвета в рамките на годишната бюджетна процедура. Основната референтна сума включва преразпределения от програмата „Еразъм+“ (197,7 милиона EUR) и от Програмата за заетост и социални иновации (10 милиона EUR) за финансовите години 2018, 2019 и 2020, и се допълва от вноски от няколко програми на Съюза по линия на различни функции, като Европейския социален фонд, Механизма за гражданска защита на Съюза, Програмата „LIFE“ и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

(18)  С настоящия регламент се определя финансов пакет в размер на 341,5 милиона евро по текущи цени за периода 2018 – 2020 г., който да представлява основната референтна сума по смисъла на точка 17 от Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина, за сътрудничеството по бюджетните въпроси и за доброто финансово управление23, за Европейския парламент и за Съвета в рамките на годишната бюджетна процедура. Финансовият пакет следва да включва сумата в размер на 197,7 милиона евро, която беше първоначално заделена за финансиране на дейностите на Европейската доброволческа служба в рамките на ЕС по програмата „Еразъм +“ за финансовите 2018, 2019 и 2020 г., при условие че тези дейности бъдат прехвърлени към програмата на ЕССД. С оглед на необходимостта от избягване на отрицателно въздействие върху финансирането на съществуващите многогодишни програми, оставащата сума за финансиране на ЕССД следва да се вземе изключително от неразпределените маржове под таваните на многогодишната финансова рамка, а за следващите финансови години следва да се използват свежи ресурси.

______________ ____

__________________

23 Междуинституционално споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление, ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

23 Междуинституционално споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление, OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

Изменение  29

Предложение за регламент

Съображение 18 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18a)  Инвестициите в ЕССД не следва да бъдат за сметка на други програми на ЕС, които вече предлагат много ценни възможности за младите хора, по-специално програмата Еразъм+ и Инициативата за младежка заетост. Инвестициите в ЕССД следва да се придружават от увеличаване на инвестициите за други допълнителни програми на Съюза и по-специално в случая с програмите Еразъм+.

Изменение    30

Предложение за регламент

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)   За да се осигури приемственост на дейностите, подпомагани от програмите, допринасящи към Европейския корпус за солидарност, финансовата помощ за назначения и проекти за солидарност следва примерно разпределение 80 % – 20 % между назначения за доброволчество и проекти за солидарност, от една страна, и стажове и професионална дейност, от друга.

(19)   За да се осигури приемственост на дейностите, подпомагани от програмите, допринасящи към ЕССД, финансовата помощ за назначения и проекти за солидарност следва да бъде индикативно 95% за назначения за доброволчество и проекти за солидарност и 5% за стажове и за назначения за работа.

Изменение    31

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  За да се увеличи до възможно голяма степен въздействието на Европейския корпус за солидарност, следва да се създадат разпоредби, позволяващи участващите държави да предоставят допълнително национално финансиране в съответствие с правилата на Европейския корпус за солидарност.

(20)  За да се увеличи до възможно голяма степен въздействието на ЕССД, участващите държави следва да могат да предоставят допълнително национално, регионално или местно финансиране в съответствие с правилата на ЕССД.

Изменение    32

Предложение за регламент

Съображение 20 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20a)  Предоставянето на гражданска защита и хуманитарна помощ не може да бъде зависимо от младите хора посредством участието им в ЕССД. Комисията и държавите членки следва да гарантират непрекъснати инвестиции в структурирана гражданска защита и хуманитарна помощ.

Изменение    33

Предложение за регламент

Съображение 21 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21a)  Като общо правило участниците ще подават заявленията за получаване на безвъзмездни средства в националната агенция на държавата, където е установена организацията. Заявления за получаване на безвъзмездни средства за назначения от европейски или международни организации, ще се подават пред Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура на Европейската комисия.

Изменение    34

Предложение за регламент

Съображение 21 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(21б)  Комисията следва да поеме инициативата да разработи програма на Съюза за доброволчество, като вземе предвид политическата програма за доброволчеството в Европа, която има за цел освен да насърчава, популяризира и подкрепя една по-широка култура на солидарност и доброволчество в Европа, също така да гарантира признаването и зачитането на правата на доброволците и на организациите с участие на доброволци и намаляването на административните и правните пречки пред доброволчеството и организациите с участие на доброволци в цяла Европа.

Изменение    35

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  Освен към държавите членки, Европейският корпус за солидарност следва да е отворен за участие и на други държави въз основа на двустранни споразумения. Такова участие следва да се основава, когато е уместно, на допълнителни бюджетни кредити, предоставяни в съответствие с процедурите, които ще се договарят с тези държави.

(22)  Както при Европейската доброволческа служба, освен към държавите членки, ЕССД следва от самото си начало да бъде отворен към държавите и страните партньори по програма „Еразъм+“ и програма „Младежта в действие“, като се обърне специално внимание на съседните на Съюза държави, с цел да се насърчат равните възможности между младите хора от държавите членки и трети държави. Такова участие следва да се основава на допълнителни бюджетни кредити, предоставяни в съответствие с процедурите, които ще се договарят с тези държави.

Изменение    36

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Европейският корпус за солидарност трябва да е насочен към млади хора на възраст между 18 и 30 години. Участието в дейностите, предлагани от Европейския корпус за солидарност, следва да изисква предварителна регистрация в портала на Европейския корпус за солидарност.

(23)  ЕССД следва да е насочен към млади хора на възраст между 18 и 30 години. Участието в дейностите, предлагани от ЕССД, следва да бъде управлявано или чрез предварителна регистрация в портала на ЕССД, или чрез официална процедура за кандидатстване или подбор, управлявана от участващата организация. При необходимост следва да бъдат предоставяни други допълващи инструменти за целите на регистрацията с цел да се улесни участието на всички млади хора, по-специално на онези, които са в най-уязвимо положение, и онези, които не притежават цифрова грамотност. За тази цел може да се използват съществуващите процедури за кандидатстване, осигурявани от координиращите и изпращащите организации.

Изменение    37

Предложение за регламент

Съображение 23 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(23a)  Целевата група от млади хора следва да е възможно най-широка и приобщаваща, така че младежи с различен произход, ниво на образование, умения, способности, знания и опит да участват в ЕССД.

Изменение    38

Предложение за регламент

Съображение 23 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(23б)  Необходимо е да се насърчава една по-широка политическа стратегия, която да е насочена към създаване на благоприятна среда за доброволчество в Европа и която да не се припокрива с други текущи програми, а по-скоро да засилва съществуващите успешни инициативи, като например Европейската доброволческа служба.

Изменение    39

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Специално внимание трябва да се обърне на осигуряването на достъпност до дейностите, подпомагани от Европейския корпус за солидарност, за всички млади хора, особено за онези, които са в най-неравностойно положение. По тази причина следва да се въведат мерки, насърчаващи социалното приобщаване, участието на млади хора в неравностойно положение, и да се вземат предвид ограниченията, дължащи се на периферното местоположение на най-отдалечените райони на Съюза и на отвъдморските страни и територии24. Също така участващите държави трябва да положат усилия да приемат всички подходящи мерки за премахване на правните и административните пречки за доброто функциониране на Европейския корпус за солидарност. Това включва решаване, когато е възможно и без да се засягат достиженията на правото от Шенген и законодателството на Съюза за влизане и пребиваване на граждани на трети държави, на административните въпроси, които създават затруднения при получаването на визи и разрешения за пребиваване.

(24)  Специално внимание следва да се обърне на осигуряването на достъпност до дейностите, подпомагани от ЕССД, за всички млади хора, особено за младите хора в най-неравностойно положение, като например младите хора със специални нужди. По тази причина следва да се предвидят специални мерки и индивидуална подкрепа, за да се достигне до всички категории млади хора с по-малко възможности, както и за насърчаване на социалното приобщаване, и да се вземат предвид ограниченията, дължащи се на периферното местоположение на най-отдалечените райони на Съюза и на отвъдморските страни и територии24. Също така участващите държави следва да положат усилия да приемат всички подходящи мерки за премахване на правните и административните пречки за доброто функциониране на ЕССД. Това включва решаване, когато е възможно и без да се засягат достиженията на правото от Шенген и законодателството на Съюза за влизане и пребиваване на граждани на трети държави, на административните въпроси, които създават затруднения при получаването на визи и разрешения за пребиваване.

______________________

______________________

24 Физическите лица от отвъдморски страни и територии (ОСТ) и компетентните органи и публични и/или частни институции на ОСТ могат да участват в програмите в съответствие с Решение на Съвета № 2001/822/ЕО от 27 ноември 2001 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейската общност, ОВ L314, 30.11.2001 г., стр. 1.

24 Физическите лица от отвъдморски страни и територии (ОСТ) и компетентните органи и публични и/или частни институции на ОСТ могат да участват в програмите в съответствие с Решение на Съвета № 2001/822/ЕО от 27 ноември 2001 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейската общност, ОВ L314, 30.11.2001 г., стр. 1.

Изменение    40

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  Всяка организация, желаеща да участва в Европейския корпус за солидарност, независимо дали е финансирана от бюджета на Европейския корпус за солидарност, от друга програма на Съюза или от друг източник на финансиране, следва да получи знак за качество, при условие, че изпълнява съответните изисквания. Процесът на присъждане на знак за качество трябва да се извършва постоянно от изпълнителните структури на Европейския корпус за солидарност. Присъденият знак за качество следва да се подлага на периодични проверки и може да бъде отнет, ако в контекста на извършваните проверки се установи, че условията, довели за неговото присъждане, вече не се изпълняват.

(25)  Всяка организация, желаеща да участва в ЕССД, независимо дали е финансирана от бюджета на ЕССД, от друга програма на Съюза или от друг източник на финансиране, следва първо да получи знак за качество, при условие, че изпълнява съответните изисквания и че съответната дейност не попада в списъка на изключените дейности. Процесът на присъждане на знак за качество следва да се извършва постоянно, по публично достъпен и прозрачен начин от изпълнителните структури на ЕССД. В този процес следва да се избягва ненужна административна тежест. Присъденият знак за качество следва да се подлага на периодични проверки и може да бъде отнет, ако в контекста на извършваните проверки се установи, че условията, довели за неговото присъждане, вече не се изпълняват.

Изменение    41

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  Всеки субект, желаещ да кандидатства за финансиране, за да предлага назначения в рамките на Европейския корпус за солидарност, първо трябва да е получил знак за качество като предварително условие. Това изискване не се прилага за физически лица, търсещи финансова помощ от името на неформална група участници в Европейския корпус за солидарност за техните проекти за солидарност.

(26)  Всеки субект с нестопанска цел, желаещ да кандидатства за финансиране, за да предлага назначения в рамките на ЕССД, първо следва да е получил знак за качество като предварително условие. Присъждането на знак за качество не се прилага за физически лица, търсещи финансова помощ от името на неформална група участници в ЕССД за техните програми и проекти за солидарност. Компетентните изпълнителни органи следва да извършват равностойни проверки за качеството за установяване на спазването от страна на тези физически лица на изискванията на ЕССД.

Изменение    42

Предложение за регламент

Съображение 26 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(26a)  Нуждите и очакванията на местните общности следва да представляват важен критерий за оценката на качеството на проектите. Следва съответно да бъдат установени подходящи показатели, които да бъдат подлагани на ежегодна преоценка.

Изменение    43

Предложение за регламент

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  Ефективното управление на изпълнението, включително мониторингът и оценката, изисква разработването на конкретни, измерими и реалистични показатели, които могат да бъдат измервани в хода на времето и които отразяват логиката на интервенцията.

(27)  Ефективното управление на изпълнението, включително мониторингът и оценката, изисква разработването на конкретни, измерими и реалистични качествени и количествени показатели, които могат да бъдат измервани в хода на времето и които отразяват логиката на интервенцията.

Изменение  44

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  На европейско, национално и местно равнище следва да се осигурят подходящи разяснителни кампании, популяризиране и разпространяване на възможностите за участие и на резултатите от дейностите, подпомагани от Европейския корпус за солидарност. Разяснителните кампании, популяризирането и разпространяването следва да разчитат на всички изпълнителни органи за Европейския корпус за солидарност, включително, когато е целесъобразно, на подкрепата на други основни заинтересовани страни.

(28)  На европейско, национално, регионално и местно равнище следва да се осигурят подходящи разяснителни кампании, популяризиране и разпространяване на възможностите за участие и на резултатите от дейностите, подпомагани от ЕССД. Разяснителните кампании, популяризирането и разпространяването следва да разчитат, без с това да се увеличава бюрокрацията, на всички изпълнителни органи на ЕССД, на уебстраниците на Комисията и на програмите на Съюза, вече свързани с ЕССД.

Изменение    45

Предложение за регламент

Съображение 28 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(28a)  За по-успешно постигане на целите на ЕССД Комисията, държавите членки и националните агенции следва да работят в тясно сътрудничество с НПО, младежките организации и местните заинтересовани страни с опит в действията за солидарност.

Изменение  46

Предложение за регламент

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Текст, предложен от Комисията

(29)  За да се осигури по-ефикасно информиране на широката общественост и по-силно полезно взаимодействие между комуникационните дейности, предприемани по инициатива на Комисията, ресурсите, отпуснати за комуникационни действия съгласно настоящия регламент, следва да допринасят и за обезпечаването на институционалната комуникация във връзка с политическите приоритети на Съюза, при условие че те са свързани с общата цел на настоящия регламент.

(29)  За да се осигури по-ефикасно информиране на широката общественост и по-силно полезно взаимодействие между комуникационните дейности, предприемани по инициатива на Комисията, ресурсите, отпуснати за комуникационни действия съгласно настоящия регламент, следва да допринасят и за обезпечаването на институционалната комуникация във връзка с политическите приоритети на Съюза, като например социална интеграция, сближаване, опазване на околната среда и смекчаване на последиците от изменението на климата, свързани с общата цел на настоящия регламент, и да съответстват на целите на източниците на средства за ЕССД.

Изменение    47

Предложение за регламент

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30)  За да осигури ефективно и ефикасно изпълнение на настоящия регламент, Европейският корпус за солидарност следва да използва в максимална степен вече въведените и съществуващи договорености за управление. По тази причина изпълнението на Европейския корпус за солидарност следва да бъде възложено на съществуващите структури, т.е. Европейската комисия, Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура и националните агенции, определени за управлението на дейностите, посочени в глава III на Регламент (ЕС) № 1288/2013.

(30)  За да осигури ефективно и ефикасно изпълнение на настоящия регламент, ЕССД следва да използва в максимална степен вече въведените и съществуващи договорености за управление. По тази причина изпълнението на ЕССД следва да бъде възложено на съществуващите структури, т.е. Европейската комисия, Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура и националните агенции, определени за управлението на дейностите, посочени в глава III на Регламент (ЕС) № 1288/2013. Следва да бъде създаден консултативен орган, включващ Европейските мрежи за солидарност и доброволчество на НПО.

Изменение    48

Предложение за регламент

Съображение 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35)  В съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Европейския съюз26, Комисията следва да приема работни програми и да информира Европейския парламенти и Съвета за тях. Работните програми следва да посочват мерките, необходими за тяхното изпълнение в съответствие с общите и конкретните цели на Европейския корпус за солидарност, критериите за подбор и отпускане на безвъзмездна помощ, както и всички останали необходими елементи. Работните програми и всички техни изменения следва да се приемат чрез актове за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане.

(35)  В съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Европейския съюз26, Комисията следва да приема работни програми и да информира Европейския парламенти и Съвета за тях. Работните програми следва да посочват мерките, необходими за тяхното изпълнение в съответствие с общите и конкретните цели на ЕССД, критериите за подбор и отпускане на безвъзмездна помощ, както и всички останали необходими елементи. Работните програми и всички техни изменения следва да се приемат посредством делегирани актове и да се основават на нуждите и исканията на бенефициентите.

__________________

__________________

26 Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета, ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

26 Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета, ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

Изменение    49

Предложение за регламент

Съображение 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37)  От съображения за ефикасност и ефективност комитетът, създаден съгласно Регламент (ЕС) № 1288/2013, следва да подпомага Комисията при изпълнението и на настоящия регламент. По отношение на Европейския корпус за солидарност този комитет следва да заседава в определена конфигурация и неговият мандат следва да се съгласува, така че да изпълнява тази нова роля. Участващите държави следва да определят съответните представители за тези заседания, като вземат предвид измеренията, свързани с доброволческите и професионалните дейности на Европейския корпус за солидарност.

(37)  От съображения за ефикасност и ефективност специален подкомитет към комитета, създаден съгласно Регламент (ЕС) № 1288/2013, следва да подпомага Комисията при изпълнението и на настоящия регламент. По отношение на програмата този комитет следва да заседава в определена конфигурация. Участващите държави следва да определят съответните представители за тези заседания, като вземат предвид измеренията, свързани с доброволческите и професионалните дейности на ЕССД. Европейският младежки форум, Европейският доброволчески център и други значими организации на гражданското общество, включително мрежи, представляващи работодатели и синдикални организации, следва да бъдат включени като постоянни наблюдатели без право на глас в програмния комитет и тяхното присъствие следва да бъде предвидено в правилника за дейността на този комитет.

Изменение    50

Предложение за регламент

Съображение 38 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(38a)  В своята резолюция от 2 февруари 2017 г. относно прилагането на Регламента за „Еразъм+“ Европейският парламент насърчава Комисията и държавите членки да положат усилия по отношение на бюджета, за да приспособят новата инициатива за Европейския корпус за солидарност, без да се ощетява финансирането на други текущи и приоритетни програми.

 

___________________

 

1a Приети текстове, P8_TA(2017)0018.

Изменение  51

Предложение за регламент

Съображение 38 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(38б)  В своята резолюция от 5 юли 2017 г. относно мандата за тристранната среща във връзка с проекта на бюджет за 2018 г. Европейският парламент отбелязва с голяма загриженост, че въпреки неговите предупреждения в законодателното предложение, прието на 30 май 2017 г., се предвижда три четвърти от бюджета за Европейския корпус за солидарност да се финансира чрез преразпределение от съществуващи програми и основно от „Еразъм +“ (197,7 милиона евро), и отново заявява, че всички нови политически ангажименти следва да бъдат финансирани чрез нови бюджетни кредити, а не чрез преразпределение от съществуващи програми.

 

_____________________

 

1a Приети текстове, P8_TA-PROV(2017)0302.

Изменение    52

Предложение за регламент

Съображение 38 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(38в)  Следва да се гарантира отделно финансиране за ЕССД и то не следва да води до намаляване на бюджета за други политики за насърчаване на младежта, образованието, обучението, заетостта или солидарността. Следва да се гарантира оптимално и прозрачно използване на финансовите средства.

Изменение    53

Предложение за регламент

Съображение 39

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(39)  Финансовият пакет на Европейския корпус за солидарност по линия на Функция 1а от многогодишната финансова рамка също допълва средствата, преразпределени от програма „Еразъм+“. Тези средства следва да дойдат главно от бюджетни кредити за финансиране на дейности на Европейската доброволческа служба, които попадат в обхвата на доброволческите назначения, подпомагани съгласно настоящия регламент. В допълнение някои бюджетни кредити на Механизма за гарантиране на студентски заеми, които вероятно няма да бъдат усвоени по програма „Еразъм+“, следва да се преразпределят с цел да се осигури достатъчно съфинансиране на оперативните разходи на националните агенции, и да се приведат в по-голямо съответствие с капацитета за усвояване на тази дейност.

(39)  Финансовият пакет на ЕССД по линия на Функция 1а от многогодишната финансова рамка допълва средствата, преразпределени от програма „Еразъм+“. Тези средства следва да дойдат изключително от бюджетни кредити за финансиране на дейности на Европейската доброволческа служба, които попадат в обхвата на доброволческите назначения, подпомагани съгласно настоящия регламент.

Изменение    54

Предложение за регламент

Съображение 40 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(40a)  Като се има предвид терапевтичната стойност на работата с животни, следва да се обърне специално внимание на предоставянето на възможности на младите хора с умствени и физически увреждания да работят в стопанства, където се използват селскостопански практики за терапевтични цели;

Изменение    55

Предложение за регламент

Съображение 41

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(41)  Настоящият регламент следва да се прилага от 1 януари 2018 г. С цел да се създадат условия за незабавното прилагане на предвидените в настоящия регламент мерки, той следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(41)  С цел да се създадат условия за незабавното прилагане на предвидените в настоящия регламент мерки, той следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)   „дейност за солидарност“ означава дейност, която има за цел да отговори на неудовлетворени обществени потребности в полза на дадена общност, като същевременно подпомага личностното, образователното, социалното, гражданското и професионалното развитие на гражданина, като дейността може да бъде под формата на назначения, проекти или дейности за изграждане на мрежи, разработени във връзка с различни области като например образование и обучение, заетост, равенство между половете, предприемачество, по-специално социално предприемачество, гражданство и демократично участие, околна среда и опазване на природата, действия в областта на климата, предотвратяване на бедствия, готовност при бедствия и възстановяване след тях, селско стопанство и развитие на селските райони, осигуряване на хранителни и нехранителни продукти, здраве и благосъстояние, творчество и култура, физическо възпитание и спорт, социално подпомагане и закрила, приемане и интегриране на граждани на трети държави, териториално сътрудничество и сближаване;

 

(1)   „дейност за солидарност“ означава дейност от общ интерес, която има за цел преодоляването на важни обществени предизвикателства в полза на дадена общност и на обществото като цяло, като същевременно подпомага личностното, образователното, свързаното с изкуството, социалното, гражданското и професионалното развитие на отделната личност; Дейността за солидарност приема формата на назначения, проекти или дейности за изграждане на мрежи, разработени във връзка с различни области като например формално, неформално и самостоятелно образование и обучение, работа с младежта, заетост, равенство между половете, социално предприемачество, гражданство и демократично участие, междукултурен диалог, социално приобщаване, приобщаване на хора с увреждания, околна среда и опазване на природата, действия в областта на климата, предотвратяване на бедствия, готовност при бедствия и възстановяване след тях, социално земеделие и развитие на селските райони, териториално сътрудничество и сближаване, осигуряване на хранителни и нехранителни продукти, здраве и благосъстояние, творчество и култура, физическо възпитание и спорт, социално подпомагане и закрила и приемането и интегрирането на граждани на трети държави, като например мигранти и търсещи убежище лица;

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  „солидарност“ означава готовност за ангажиране с конкретни дейности в полза на общото благо, без да се очаква възнаграждение;

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  „участник“ означава млад човек, който се е регистрирал в Портала на Европейския корпус за солидарност и участва в дейност за солидарност в рамките на Европейския корпус за солидарност, предложена от участваща организация;

(2)  „участник“ означава млад човек, който участва в дейност за солидарност в рамките на ЕССД, предложена от участваща организация или разработена от група млади хора, регистрирани в Портала на ЕССД;

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  „млади хора в неравностойно положение“ означава лица, които имат нужда от допълнителна подкрепа поради увреждане, образователни затруднения, пречки от икономическо естество, културни различия, здравословни проблеми, пречки от социално и географско естество;

(3)   „млад човек с по-малко възможности“ означава лице на възраст между 17 и 30 години, което има нужда от допълнителна, целева подкрепа, тъй като е в неравностойно положение поради наличието на един или повече фактори за изключване или една или повече пречки, като например увреждане, затруднения при учене, пречки от социално и икономическо естество, културни различия, здравословни проблеми, пречки от институционално или географско естество или дискриминация на едно от основанията, заложени в член 21 от Хартата на основните права на Европейския съюз;

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  „участваща организация“ означава публичен или частен субект, на който е присъден знакът за качество на Европейския корпус за солидарност, и който предлага назначение на участник в Европейския корпус за солидарност или изпълнява други дейности в рамките на Европейския корпус за солидарност;

(4)  „участваща организация“ означава публичен или частен субект с нестопанска цел, който извършва дейност от общ интерес или със социална цел, играе основна роля за насърчаването, популяризирането и улесняването на достъпа до и партньорството в сектора на доброволчеството и на който е присъден знакът за качество на ЕССД; такъв субект предлага назначение в дейности за солидарност на участник в ЕССД или изпълнява и подпомага други дейности в рамките на ЕССД, в които участва или като изпращаща, или като приемаща организация. „изпращаща организация“ означава организация, която отговаря за подготовката и подпомагането на участниците преди, по време на и след назначението в дейности за солидарност. „приемаща организация“ означава организация, която предлага назначение на участник;

Изменение  61

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  „назначение за участие в дейности за солидарност“ означава доброволческа дейност, стаж или работа в област, свързана със солидарността, организирана от участваща организация и допринасяща за справяне с важни обществени предизвикателства, като същевременно спомага за личностното, образователното, социалното, гражданското и професионалното развитие и пригодността за заетост на участника в Европейския корпус за солидарност, който приеме това назначение, в държава различна от държавата на местопребиваване (назначение в чужбина) или в държавата на местопребиваване на участника (назначение в държавата на местопребиваване);

(5)  „назначение за участие в дейности за солидарност“ означава доброволческа дейност, стаж или работа в област, свързана със солидарността, които имат европейска добавена стойност и не заменят, нито заместват национални доброволчески схеми, които са организирани от участваща организация и допринасят за справяне с ясно определени, важни обществени предизвикателства, като същевременно спомагат за личностното, образователното, социалното, гражданското и професионалното развитие на участника в ЕССД, който приема това назначение, за предпочитане в държава, различна от държавата на местопребиваване (назначение в чужбина) или в държавата на местопребиваване на участника (назначение в държавата на местопребиваване), ако това е необходимо;

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  „доброволчество“ означава доброволческа служба без заплащане, на пълен работен ден за период до дванадесет месеца, с която на младите хора се предоставя възможност да допринесат за ежедневната работа на организации, действащи в области, свързани със солидарността, в полза на общностите, в които се изпълняват дейностите, която има солидна учебна и образователна насоченост, с цел предоставяне на възможност на младия доброволец /младите доброволци да придобие/ят умения и компетенции, които ще бъдат полезни за тяхното личностно, образователно, социално и професионално развитие, и ще допринесат също така за подобряване на тяхната пригодност за заетост;

(6)  „доброволчество“ означава назначение за доброволческа дейност без заплащане в рамките на участваща организация с нестопанска цел, поето за период до дванадесет месеца, на пълен работен ден или на гъвкаво работно време от най-малко 10 часа седмично, с което на младите хора се предоставя възможност да допринесат за ежедневната работа на организации с нестопанска цел, действащи в области, свързани със солидарността, в полза на общностите, в които се изпълняват дейностите, и в частност на нуждаещите се в такива общности, което има солидна учебна и образователна насоченост, с цел предоставяне на възможност на младия доброволец/младите доброволци да придобие/ят, валидира/т и удостовери/ят умения и компетенции, които ще бъдат полезни за тяхното личностно, образователно, социално и професионално развитие, и ще допринесат също така за подобряване на тяхната пригодност за заетост; тази дейност се характеризира с фиксиран период, ясни цели, съдържание, задачи, структура и рамка, подходяща помощ, както и правна и социална защита и не може да замества или да заменя платената заетост;

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  „назначения на доброволчески екипи“ означава назначения, даващи възможност екипи от участници в Европейския корпус за солидарност от различни участващи държави да извършват заедно доброволческа дейност за постигането на обща цел, като изпълняват задачи, свързани с физически или умствен труд, по проект за полезна обществена услуга, за период с продължителност от две седмици до два месеца;

(7)  „назначения на доброволчески екипи“ означава назначения, даващи възможност екипи от участници в ЕССД от различни участващи държави да извършват заедно доброволческа дейност за постигането на обща цел, като изпълняват задачи, свързани с физически или умствен труд, по проект за полезна обществена услуга, в сътрудничество с публични органи, организации с нестопанска цел, фондации и социални предприятия, за период с продължителност от две седмици до два месеца;

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 8

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  „стаж“ означава период на работна практика с продължителност от два до дванадесет месеца, срещу възнаграждение от организацията, приемаща участника в Европейския корпус за солидарност, въз основа на писмен договор за стаж, като тази работна практика включва учебен аспект и аспект на обучение, и се предприема с цел придобиване на практически и професионален опит за подобряване на пригодността за заетост и улесняване на прехода към редовна заетост;

(8)  „стаж“ означава период на работна практика с продължителност от три до шест месеца, с възможност да се поднови веднъж с максимална продължителност от 12 месеца в същата участваща организация срещу възнаграждение от организацията, приемаща участника в ЕССД, като тази работна практика включва учебен аспект и аспект на обучение и е предприета с цел придобиване на практически и професионален опит, за да се придобият компетентности, полезни за личностното, образователното, социалното, гражданското и професионалното развитие на участника, основава се на писмен договор, сключен в началото на стажа между стажанта и участващата организация, като са посочени образователните цели, условията на труд и продължителността на стажа, възнаграждението на участника и правата и задълженията на двете страни съгласно националното право и/или приложимите колективни трудови договори за държавата, в която се провежда стажът, и не замества работни места;

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 9

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  „работа“ означава период на труд с продължителност от два до дванадесет месеца, срещу възнаграждение от участващата организация, която наема участника в Европейския корпус за солидарност, като този труд се полага в участваща държава и въз основа на трудов договор в съответствие с националната нормативна уредба на участващата държава;

(9)  „работа“ означава период на труд с продължителност от поне шест месеца, въз основа на писмен договор, който следва да спазва всички условия за наемане на работа съгласно националното право и/или приложимите колективни трудови договори за държавата, в която се извършва работата, като се получава възнаграждение от участващата организация, която наема участника в ЕССД;

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  „проект за солидарност“ означава местна инициатива с продължителност от два до дванадесет месеца, която е организирана и се изпълнява от групи от минимум пет участници в Европейския корпус за солидарност с цел справяне със съществени предизвикателства в рамките на тяхната местна общност, като същевременно тези предизвикателства се поставят в по-широка европейска перспектива;

(10)  „проект за солидарност“ означава местна инициатива с продължителност от два до дванадесет месеца, която е организирана и се изпълнява от групи от минимум пет участници в ЕССД с цел справяне със съществени предизвикателства в рамките на тяхната местна общност, като същевременно тези предизвикателства се поставят в по-широка европейска перспектива и се свързват със съществуващите местни инициативи за солидарност. Организирането на насоки, както и структура за подкрепа преди назначаване и след назначаване от участваща организация или местните органи е задължително за осъществяването на действия за солидарност, за да се гарантира устойчивостта на проекта и качеството на предоставяните услуги;

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 10 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10a)  „използване на селскостопански практики за терапевтични цели“ представлява използването на селскостопански ресурси с цел да се подобри социалното, психологическото и умственото благосъстояние на отделни лица, като се даде възможност на тези, които са психологически или социално уязвими, да участват в селскостопански дейности;

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 11

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  „знак за качество“ означава сертифициране, предоставено на публичен или частен субект или на международна организация, желаещ/а да предостави назначения в рамките на Европейския корпус за солидарност съгласно процедура, с която се цели да се гарантира спазването на принципите и изискванията на Хартата на Европейския корпус за солидарност;

(11)  „знак за качество“ означава сертифициране, предоставено на публичен или частен субект или на международна организация, който/която желае да стане участваща организация и желае да предостави назначения в рамките на ЕССД съгласно процедура, с която се цели да се гарантира спазването на принципите и изискванията на Хартата на ЕССД и качеството на предоставяните от участващите организации услуги;

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  „Харта на Европейския корпус за солидарност“ означава документът, в който се определят съответните права и задължения по отношение на които всички субекти, желаещи да се присъединят към Европейския корпус за солидарност, трябва да изразят съгласие, че приемат;

(12)  „Харта на Европейската служба за солидарност и доброволчество“ означава документът, в който се определят съответните права и задължения, за които всички субекти, желаещи да се присъединят към ЕССД, трябва да изразят съгласие, че приемат;

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  „Ресурсен център на Европейския корпус за солидарност“ означава допълнителните функции, изпълнявани от определена национална агенция, в помощ на разработването и изпълнението на дейности в рамките на Европейския корпус за солидарност, както и на установяването на уменията, придобити от участниците в рамките на техните назначения и проекти;

(13)  „Ресурсен център на Европейската служба за солидарност и доброволчество“ означава допълнителните функции, изпълнявани от определена национална агенция, в помощ на разработването и изпълнението на дейности в рамките на ЕССД, както и на установяването на уменията, придобити от участниците в рамките на целенасоченото обучение, извършено преди назначението за участие в дейности за солидарност. Съответните национални агенции следва да участват в процеса на определяне на функциите, които да изпълнява Ресурсният център на Европейската инициатива за солидарност;

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  „Портал на Европейския корпус за солидарност“ означава онлайн инструмент, който предоставя на участниците в Европейския корпус за солидарност и на участващите организации необходими онлайн услуги, включително информация относно Европейския корпус за солидарност, регистриране на участници, търсене на участници за назначения, рекламиране и търсене на назначения, търсене на потенциални партньори по проекти, управление на контакти и предложения за назначения и проекти, обучение, комуникация и дейности за изграждане на мрежи, информиране и уведомяване относно какви възможности се предлагат, както и други нови елементи или факти от значение, свързани с Европейския корпус за солидарност.

(14)  „Портал на ЕССД“ означава многоезичен интерактивен онлайн инструмент, достъпен на всички официални езици на участващите държави, достъпен за хората с увреждания, който предоставя допълнителни услуги онлайн на участниците в ЕССД и участващите организации; тези услуги допълват дейностите на участващите организации и включват предоставянето на информация относно ЕССД, регистриране на участници, търсене на участници за назначения, рекламиране и търсене на назначения, търсене на потенциални партньори по проекти, управление на контакти и предложения за назначения и проекти, обучение, комуникация и дейности за изграждане на мрежи, информиране и уведомяване относно какви възможности се предлагат, предоставяне на механизъм за обратна връзка по отношение на качеството на назначенията, както и други нови елементи или факти от значение, свързани с ЕССД;

Изменение  72

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 14 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14a)  С цел да се насърчават младите хора да участват в доброволчески дейности, които не се заплащат въобще, и като се има предвид, че за работа в условията на професионална среда се предвиждат максимум 40 часа седмично, младите хора не може да участват в доброволчески дейности за повече от 25 часа седмично.

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Целта на Европейския корпус за солидарност е да се повиши ангажираността на младите хора и на организациите по отношение на достъпни и висококачествени дейности за солидарност, като начин да се допринесе за по-тясно сближаване и солидарност в Европа, да се подпомогнат общностите и да се намери отговор на обществените предизвикателства.

 

Целта на ЕССД е да насърчаването на солидарността като ценност и на доброволчеството в Европа и извън нея, за да се изгради приобщаващо общество, като се повиши ангажираността на младите хора и на организациите с нестопанска цел по отношение на достъпни и висококачествени дейности за солидарност, като начин да се допринесе за по-тясно сближаване и гражданството; тя има за цел да се допълнят съществуващи действия и структури на организации, които подкрепят местни общности, в частност най-уязвимите общности, както и да се реагира бързо по отношение на обществените предизвикателства, опазването на околната среда, смекчаването на изменението на климата и по-голямата социална интеграция.

Изменение  74

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква -а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-a)  да гарантира, че дейностите за солидарност, които се предлагат на участниците, допринасят за преодоляването на значителни обществени предизвикателства и за укрепването на общностите и че те са с високо качество и надлежно валидирани;

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  да предостави на младите хора, с помощта на участващи организации, леснодостъпни възможности да участват в дейности за солидарност, като същевременно бъдат усъвършенствани техните умения и компетенции с цел личностно, образователно, социално, гражданско и професионално развитие, както и тяхната пригодност за заетост, и бъде улеснен прехода им към пазара на труда, включително чрез подпомагане на мобилността на младите доброволци, стажанти и работещи лица;

a)  да предостави на младите хора, с помощта на участващи организации, леснодостъпни възможности да участват в дейности за солидарност и доброволчески дейности, като същевременно бъдат усъвършенствани техните умения, компетенции и знания с цел личностно, образователно, социално, гражданско, културно и професионално развитие, включително чрез подпомагане на мобилността на младите доброволци, което може също така да доведе до по-голяма пригодност за заетост, при гарантиране, че се избягва замяната на платена работа от неплатен труд;

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa)  да засили приобщаването на млади хора с по-малко възможности в ЕССД чрез създаване на приспособени формати и да насърчава специални мерки за насочване и подкрепа;

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  да гарантира, че дейностите за солидарност, които се предлагат на участниците в Европейския корпус за солидарност с цел да се допринесе за удовлетворяването на конкретни неудовлетворени обществени потребности и да се укрепят общностите, са с високо качество, и надлежно валидирани.

б)  да гарантира, че дейностите за солидарност и доброволческите дейности, които се предлагат на участниците в ЕССД, допринасят за преодоляването на сериозни обществени предизвикателства и за откликването на обществени потребности в полза на общността, чрез предприемане на мерки по отношение на конкретни, ясно идентифицирани неудовлетворени обществени потребности и укрепване на общности, са с високо качество, надлежно валидирани и изпълнявани, и зачитат принципите и отговарят на изискванията на Хартата на ЕССД.

Изменение  78

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa)  да подпомогне развитието, подкрепата и поддръжката на програма на ЕС за доброволчество, с цел да се гарантира признаването и зачитането на правата на доброволците и организациите с участие на доброволци, както и намаляването на административните и правни бариери пред доброволчеството и организациите с участие на доброволци в целия Съюз, наред с насърчаването, популяризирането и подкрепянето на по-широка култура на солидарност и доброволчество в Съюза.

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бб)  да насърчава засилването на общоевропейска перспектива сред гражданите на Съюза посредством ангажирането им в дейности за солидарност;

Изменение    80

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква б в (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бв)  да гарантира, че личностното, образователното, социалното, гражданското и професионалното развитие на участниците, както и че знанията, уменията и компетентностите, които представляват учебните резултати от назначенията, се установяват, документират, оценяват и сертифицират правилно.

Изменение    81

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква б г (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бг)  да засили приобщаването на млади хора с по-малко възможности в ЕССД чрез създаване на приспособени формати и насърчаване на специално подготвени и персонализирани насоки и мерки за подпомагане с предназначен за целта бюджет;

Изменение    82

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква б д (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бд)  да не се допуска това, организациите да трансформират мерки за социална отговорност в мерки по линия на ЕССД и по този начин да използват финансови средства не по предназначение;

Изменение    83

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Дейностите на Европейския корпус за солидарност са съвместими със съответните политики и програми, свързани с областите, посочени в член 2, параграф 1, и ги допълват, както и със съществуващи мрежи на равнище ЕС, свързани с дейностите на Европейския корпус за солидарност.

1.  Дейностите на ЕССД са съвместими със съответните политики и програми на Съюза, свързани с областите, посочени в член 2, параграф 1, и ги допълват, както и със съществуващи мрежи на равнище ЕС, свързани с дейностите на ЕССД.

Изменение    84

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията и участващите държави си сътрудничат за постигане на ефективност и ефикасност чрез осигуряване на съгласуваност между националните програми и схеми, свързани със солидарността, образованието, професионалното обучение и младежта, от една страна, и дейностите по линия на Европейския корпус за солидарност, от друга страна. Тези дейности се основават на съответните добри практики и съществуващи програми.

2.  Комисията и участващите държави си сътрудничат за постигане на ефективност и ефикасност чрез осигуряване на съгласуваност между националните програми и схеми, свързани със солидарността, образованието, младежта, от една страна, и дейностите по линия на ЕССД, от друга страна. Тези дейности се основават на съответните добри практики и съществуващи програми.

Изменение    85

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Комисията поема инициативата за развитие на програма на ЕС за доброволчество, с цел да се гарантира признаването и зачитането на правата на доброволците и организациите с участие на доброволци, както и намаляването на административните и правни бариери пред доброволчеството и организациите с участие на доброволци в целия Съюз, наред с насърчаването, популяризирането и подкрепянето на по-широка култура на солидарност и доброволчество в Съюза.

Изменение    86

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б.  Комисията и държавите членки си сътрудничат чрез отворен метод на координиране за постигането на сближаване и взаимно допълване между различните национални закони по отношение на политиките за доброволчество.

Изменение    87

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  назначения за участие в дейности за солидарност, проекти за солидарност и дейности за изграждане на мрежи;

a)  назначения за участие в дейности за солидарност под формата на:

 

i)   доброволчество;

 

ii)   стажове или работа;

 

iii)   проекти и дейности за изграждане на мрежи;

Изменение    88

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Европейска рамка се разработва за доброволческите назначения за участие в дейности за солидарност, проекти за солидарност и дейности за изграждане на мрежи. Европейската рамка определя правата и отговорностите и улеснява мобилността и признаването на уменията под формата на Харта;

Изменение    89

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  мерки, които имат за цел гарантиране на качеството на назначенията за участие в дейности за солидарност, включително обучение, езикова подкрепа, административна подкрепа за участниците и за участващите организации, застраховка, подпомагане след назначаването, както и изготвяне на удостоверение, с което се установяват и документират знанията, уменията и компетенциите, придобити по време на назначението;

a)  мерки, които имат за цел гарантиране на качеството и достъпността на назначенията за участие в дейности за солидарност, включително обучение офлайн и онлайн за подготовка преди и насоки по време на назначението за участие в дейности за солидарност, езикова подкрепа, финансова и административна подкрепа за участниците и за участващите организации, застраховка, подпомагане преди назначаването и след назначаването, както и по-нататъшно използване на Youth Pass, с който се установяват и документират знанията, уменията и компетенциите, придобити по време на назначението, общият брой на часовете на доброволчество, както и продължителността на назначението за доброволчество, в развитието на който може да бъдат включени младежки организации в качеството на експерти;

Изменение    90

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  дейности за изграждане на мрежи за участниците и организациите, участващи в Европейския корпус за солидарност.

в)  дейности за изграждане на мрежи за участниците и организациите, участващи или желаещи да участват в ЕССД, при пълно спазване и взаимно допълване на вече утвърдения опит на място, по-специално успоредно с добрите практики в сектора на доброволчеството и на гражданската защита.

Изменение    91

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б.   Участието в назначения за участие в дейности за солидарност се урежда от Хартата на ЕССД, в която се определят правата и задълженията на участниците и участващите организации и се посочва основата за процедурата на сертифициране за „знак за качество“ за участващите организации. Хартата гарантира качеството на услугите, които трябва да бъдат предоставени, като например осигуряване на достойни условия на живот за участниците и предоставяне на подходяща храна, настаняване и минимална издръжка на доброволците Създава се отделен знак за качество за назначенията за участие в доброволческа дейност и назначенията за стаж и работа; Хартата на ЕССД съответства на разпоредбите на член 7а и включва списък на дейности, които са потенциално вредни за участниците и обществото, или неподходящи за участниците, като доброволчество в домове за деца, което не се осъществява в рамките на назначения за участие в дейности за солидарност. При разработването на Хартата на ЕССД, Комисията взема предвид Хартата на Европейската доброволческа служба.

Изменение    92

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2в.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член XX за допълване на настоящия регламент чрез приемане на Хартата на ЕССД и измененията към нея.

Изменение    93

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa)  дейности и мерки, изпълнявани от организации на гражданското общество, както и от организации, които подкрепят младите хора при достъпа им до или при създаването на назначения и проекти за участие в дейности за солидарност;

Изменение    94

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква a б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

аб)  дейности и мерки, чиято цел е да гарантират качеството на назначенията за участие в дейности за солидарност, предоставяни от участващите организации, които подкрепят младите хора при достъпа им до доброволчески дейности и разработването на проекти за солидарност, както и когато е релевантно, подпомагане след назначаването, предоставяно на участниците, които се интересуват от създаване и управление на сдружения, кооперации, социални предприятия, младежки организации и центрове на общностите;

Изменение    95

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква a в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aв)  развитието на европейска рамка за доброволческите дейности, която да определи правата и отговорностите и да улесни мобилността и признаването на умения;

Обосновка

В Резолюцията на Европейския парламент (2016/2872) от 26 октомври 2016 г. относно Европейската доброволческа служба и насърчаването на доброволчеството се настоява за европейска правна рамка за доброволческите дейности.

Изменение    96

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква a г (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aг)  разработването на ясна и подробна процедура, предназначена за участниците и организациите, в която се посочват стъпките и графиците за всички етапи от назначенията;

Изменение    97

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква a д (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aд)  дейности и мерки, изпълнявани от участващите организации, които подкрепят младите хора при достъпа им до и при създаването на назначения и проекти за участие в дейности за солидарност;

Изменение    98

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква a е (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aе)  мерки, които насърчават социалните предприятия да подкрепят дейностите на ЕССД или позволяват на служителите да се ангажират с доброволчески дейности в рамките на ЕССД;

Изменение    99

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  създаването и поддържането на знак за качество за субекти, желаещи да предоставят назначения за Европейския корпус за солидарност, за да се осигури съответствие с принципите и изискванията на Хартата на Европейския корпус за солидарност;

б)  създаването и поддържането на знаци за качество за субекти, желаещи да предоставят съответно назначения за участие в доброволческа дейност или назначения за стажове и работа за ЕССД, за да се осигури съответствие с принципите и изискванията на Хартата на ЕССД; процедура за акредитация на субекти, които желаят да предоставят назначения за участие в доброволческа дейност, и на субекти, които желаят да предоставят назначения на работа и стаж, с различни критерии за оценка, като достъпът до програмата се ограничава до действията, за които са акредитирани;

Изменение    100

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa)  използването на Youthpass – инструмент на Съюза за признаване на резултатите от ученето;

Изменение    101

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Текст, предложен от Комисията

г)  създаването, поддръжката и актуализирането на портал на Европейския корпус за солидарност и други уместни онлайн услуги, както и необходимите информационни системи за поддръжка и онлайн инструменти.

г)  създаването, поддръжката и актуализирането на портал на ЕССД, включително доклади от съответни места на участници, и други уместни онлайн услуги, които да са достъпни на всички официални езици на Съюза, на първо място за разпространяване на информация за целите и достъпността на настоящия регламент, както и необходимите информационни системи за поддръжка и онлайн инструменти.

Изменение    102

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гa)  разработването на рамка за качество със стандарти за качество за предложенията за назначения на ЕССД;

Изменение    103

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Това действие изисква преодоляване на цифровото разделение, за да стане процесът на солидарност, както е предложен от Европейския корпус за солидарност, достъпен за всички млади европейци, особено за младите хора от селските райони.

Изменение    104

Предложение за регламент

Член 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 8a

 

ЕССД осигурява равни възможности за всички млади хора в Съюза независимо от националните възможности. Тя също така поставя дейностите за солидарност и доброволчеството в основата на европейския проект и популяризира значението на солидарността отвъд европейските граници.

Изменение    105

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Сумата, посочена в параграф 1, включва финансов пакет от 294 200 000 EUR33 по текущи цени, допълнен с вноски от:

2.  Сумата, посочена в параграф 1, включва финансов пакет от 294 200 000 EUR33 по текущи цени, увеличен с неразпределения марж и чрез използване на свежи ресурси през следващите финансови години.

__________________

__________________

33 Този финансов пакет представлява основната референтна сума по смисъла на точка 17 от Междуинституционалното споразумение (2013/C 373/01) между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление.

33 Този финансов пакет представлява основната референтна сума по смисъла на точка 17 от Междуинституционалното споразумение (2013/C 373/01) между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление.

Обосновка

Европейският корпус за солидарност не следва да възпрепятства функционирането на други програми на ЕС, като основният му фокус следва да бъде върху младежта и доброволците в рамките на програмата „Еразъм+“ и следва да се финансира основно от разпределените за ЕДС средства, а не от други части на програмата „Еразъм+“ или от други програми на ЕС (забележка: настоящото изменение ще наложи заличаването на членове 27 – 31).

Изменение    106

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  Европейския социален фонд, участващ с 35 000 000 EUR по текущи цени;

заличава се

Изменение    107

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  Механизма за гражданска защита на Съюза, участващ с 6 000 000 EUR по текущи цени;

заличава се

Изменение    108

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  Програма LIFE, участваща с 4 500 000 EUR по текущи цени;

заличава се

Изменение    109

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, участващ с 1 800 000 EUR по текущи цени.

заличава се

Изменение    110

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Останалата сума се финансира чрез използването на всички налични финансови средства по Регламента за МФР;

Изменение    111

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Годишните бюджетни кредити се разрешават от Европейския парламент и от Съвета в рамките на многогодишната финансова рамка.

Изменение    112

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Финансовата помощ за назначенията за участие в дейности за солидарност и за проектите за солидарност, посочени в член 7, параграф 1, букви а) и б), се разпределя индикативно на 80 % за назначения за участие в доброволческа дейност и за проекти за солидарност; и на 20 % за назначения за стажове и работа.

3.  Финансовата помощ за назначенията за участие в дейности за солидарност и за проектите за солидарност, посочени в член 7, параграф 1, букви а) и б), се разпределя индикативно на 95% за назначения за участие в доброволческа дейност и за проекти за солидарност и 5% за назначения за стажове и за назначения за работа;

Изменение    113

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Разпределената сума може да покрива също и разходи, свързани с подготвителни дейности и с дейности за мониторинг, контрол, одит и оценка, които са необходими за управлението на Европейския корпус за солидарност и за постигането на неговите цели, по-специално проучвания, заседания на експерти и дейности за информация и комуникация, разходи, свързани със създаването, поддръжката и актуализирането на портала на Европейския корпус за солидарност и необходимите информационни системи за поддръжка, както и всички други разходи за техническа и административна помощ, направени от Комисията за управлението на Европейския корпус за солидарност.

4.  Разпределената сума може да покрива също и разходи, свързани с подготвителни дейности и с дейности за мониторинг, контрол, одит и оценка, които са необходими за управлението на ЕССД и за постигането на нейните цели, по-специално адаптирана и индивидуализирана подкрепа за участващи млади хора с по-малко възможности, проучвания, заседания на експерти и дейности за информация и комуникация, разходи, свързани със създаването, поддръжката и актуализирането на портала на ЕССД и необходимите информационни системи за поддръжка, както и всички други разходи за техническа и административна помощ, направени от Комисията за управлението на ЕССД.

Изменение    114

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4a.  Комисията и държавите членки продължават да финансират програмите за гражданска защита и хуманитарна помощ, така че ЕССД да не бъде използвана за разрешаване на проблемите, предизвикани от съкращенията на публичните разходи, посредством ангажирането на млади доброволци в онези социални сектори, в които са били закривани работни места.

Изменение    115

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Ако е необходимо, за покриване на подобни разходи може да бъдат предвидени бюджетни кредити в бюджета след 2020 г. с цел да се даде възможност да се управляват действия, които не са приключили до 31 декември 2020 г.

5.  Ако е необходимо, за покриване на подобни разходи в бюджета след 2020 г. може да бъдат предвидени бюджетни кредити за плащания с цел да се даде възможност да се управляват действия, които не са приключили до 31 декември 2020 г.

Изменение    116

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Всяка участваща държава може да предостави национално финансиране, което да е на разположение на бенефициерите и се управлява в съответствие с правилата на Европейския корпус за солидарност, и за тази цел да използва децентрализираните структури на Европейския корпус за солидарност, при условие, че осигури допълнително пропорционално финансиране на тези структури.

6.  Всяка участваща държава, регионален или местен орган, в съответствие със своите ресурси, предоставя на бенефициерите допълнително финансиране, което да е на разположение на бенефициерите и се управлява в съответствие с правилата на ЕССД, и за тази цел да използва децентрализираните структури на ЕССД, при условие, че осигури допълнително пропорционално финансиране на тези структури. Държавите членки могат да предоставят нови допълнителни ресурси.

Изменение    117

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  За да се опростят изискванията към бенефициентите, в максимална възможна степен се използва финансиране чрез еднократни суми, единични разходи и единни ставки.

Изменение    118

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки участват в Европейския корпус за солидарност.

1.  ЕССД извършва дейност в Съюза и в трети държави.

Изменение    119

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Европейският корпус за солидарност е отворен за участие и на други държави въз основа на двустранни споразумения. Сътрудничеството се основава, когато е уместно, на допълнителни бюджетни кредити, предоставяни в съответствие с процедурите, които ще се договарят с тези държави.

2.  Не по-късно от 2020 г. ЕССД се отваря за всички други държави, които участват в Европейската доброволческа служба, и е отворена за участие и на други държави въз основа на двустранни и многостранни споразумения. Сътрудничеството, в частност по отношение на съседните държави, както и тези с ниски и средни доходи, се основава, когато е уместно, на допълнителни бюджетни кредити, предоставяни в съответствие с процедурите, които ще се договарят с тези държави.

Изменение    120

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Младите хора на възраст от 17 до 30 години, които желаят да участват в Европейския корпус за солидарност, се регистрират в портала на Европейския корпус за солидарност. В момента на започване на назначението или на проекта обаче регистрираният млад човек трябва да е на минимум 18 години и на не повече от 30 години.

1.  Младите хора на възраст между 17 и 30 години могат да участват в ЕССД. Младите хора на възраст 17 години, които желаят да участват в ЕССД, могат да се регистрират в портала на ЕССД или да кандидатстват за назначаване за дейност за солидарност чрез процедурите за кандидатстване, предоставени от участваща организация, която е удостоена със знак за качество. В момента на започване на назначението или на проекта обаче регистрираният млад човек трябва да е на минимум 18 години и на не повече от 30 години. Комисията се стреми да осигури назначаване на всички допустими кандидатури.

Изменение    121

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  При изпълнението на настоящия регламент Комисията и участващите държави гарантират, че се полагат специални усилия за насърчаване на социалното приобщаване, по-специално по отношение на участието на млади хора в неравностойно положение.

2.  При изпълнението на настоящия регламент Комисията, държавите членки и другите участващи държави гарантират, че се вземат конкретни и ефективни мерки за насърчаване на социалното приобщаване и условията на равен достъп, по-специално по отношение на участието на млади хора с по-малко възможности, включително хора с увреждания, хора, които се определят като ЛГБТИ, и хора, които произхождат от маргинализирани общности. Тези мерки може да включват адаптирани, специални системи за подкрепа и насоки, специални лица за контакт по време на назначенията, както и специални формати като кратковременни назначения. Всички допълнителни разходи, свързани с участието на лица със специални нужди, се покриват в размер на 100%;

Изменение    122

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Европейският корпус за солидарност е отворен за участието на публични или частни субекти или международни организации, при условие, че са получили знак за качество на Европейския корпус за солидарност.

1.  ЕССД е отворена за участието на публични или частни субекти с нестопанска цел, международни организации като НПО и организации на гражданското общество, при условие, че техните дейности съответстват на определението за дейност за солидарност съобразно настоящия регламент, че са получили знак за качество на ЕССД и че дейността, която предлагат, не попада в рамките на списъка с изключени дейности.

Изменение    123

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Искането на отговарящ на условията субект да стане участваща организация в Европейския корпус за солидарност се оценява от компетентния изпълнителен орган на Европейския корпус за солидарност, за да се увери, че дейностите на този субект съответстват на изискванията на Европейския корпус за солидарност.

2.  Искането на отговарящ на условията субект да стане участваща организация в ЕССД се оценява от компетентния изпълнителен орган на ЕССД, за да бъде установено, че дейностите на този субект съответстват на принципите и изискванията, формулирани в Хартата на ЕССД. Всяка организация, която промени съществено своите дейности, следва да уведоми за това компетентния изпълнителен орган, за да бъде повторно оценена. Процесът за кандидатстване и регистрация следва да бъде лесен за ползване. Следва да се избягва създаването на административна тежест. Процесът, който води към доброволческия компонент, следва да се обособи до процеса, водещ до присъждането на знак за качество за професионалния компонент, при отчитане на специфичните характеристики на всеки компонент.

Изменение    124

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В резултат на тази оценка на дадения субект може да бъде предоставен знака за качество на Европейския корпус за солидарност. Полученият знак за качество периодично се подлага на нова оценка и може да бъде отнет.

3.  В резултат на тази оценка на дадения субект може да бъде предоставен знака за качество на ЕССД. Полученият знак за качество се подлага на нова оценка редовно и най-малко веднъж на две години, без да се създават извънредни административни тежести, и може да бъде отнет, в случай че дейностите на съответния субект престанат да отговарят на принципите и критериите, формулирани в Хартата на ЕССД. В такъв случай обаче може да бъде отново предоставен след допълнителна оценка. Резултатите от преоценката на субектите представляват част от мониторинга и оценката, посочени в член 15 от настоящия регламент, и по-специално от доклада за напредъка, който Комисията публикува през 2020 г.

Изменение    125

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  На всеки субект, който е получил знака за качество на Европейския корпус за солидарност, се осигурява достъп до портала на Европейския корпус за солидарност и той има право да отправя към регистрираните граждани предложения за дейности за солидарност.

4.  На всеки субект, който е получил знака за качество на ЕССД, се осигурява достъп до ЕССД и той има право да отправя към регистрираните граждани предложения за дейности за солидарност. Комисията установява отделни процедури за акредитация на субекти, които възнамеряват да предоставят доброволчески назначения, и на субекти, които възнамеряват да предоставят назначения на работа или стаж, с различни критерии за оценка и като се ограничава достъпът до програмата до частите, за които са акредитирани.

Изменение    126

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6a.  На всички етапи на прилагането и процедурите за акредитация, административната тежест се поддържа на възможно най-ниско равнище, за да се избегне недоволство, допълнителни разходи или липса на стимул от страна на участващата организация за предлагането на назначения.

Изменение    127

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 6 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6б.  Участващите организации, чиито назначения за участие в дейности за солидарност в рамките на доброволческите дейности получават подпомагане, могат да провеждат самостоятелно предвиденото в програмата обучение за подготовка, мониторинг по време на назначението за участие в дейности за солидарност и последващи действия, при условие че не желаят да оставят това на отговорността на компетентната национална агенция. Участващите организации получават подпомагане за провеждането на обучение по собствена инициатива.

Изменение    128

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всеки публичен или частен субект, учреден в участваща държава, както и международни организации, изпълняващи дейности за солидарност в участващите държави, могат да кандидатстват за финансиране по линия на Европейския корпус за солидарност. За дейностите, посочени в член 7, параграф 1, буква а), участващата организация следва да получи знак за качество като предварително условие за получаване на финансиране по линия на Европейския корпус за солидарност. Що се отнася до проектите за солидарност, посочени в член 7, параграф 1, буква б), за финансиране могат да кандидатстват също така физически лица от името на неформални групи, съставени от участници в Европейския корпус за солидарност.

Всеки публичен или частен субект с нестопанска цел, учреден в държава членка или друга участваща държава, както и международни организации, изпълняващи дейности за солидарност в участващите държави, могат да кандидатстват за финансиране по линия на ЕССД. За дейностите, посочени в член 7, параграф 1, буква а), участващата организация следва да получи знак за качество като предварително условие за получаване на финансиране по линия на ЕССД. Що се отнася до проектите за солидарност, посочени в член 7, параграф 1, буква б), за финансиране могат да кандидатстват също така физически лица от името на неформални групи, съставени от участници в ЕССД, при условие че еквивалентни проверки на качеството са извършени от компетентните изпълнителни органи;

Изменение    129

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията, в сътрудничество с участващите държави, редовно следи резултатите на Европейския корпус за солидарност по отношение постигането на неговите цели.

1.   Комисията, в сътрудничество с държавите членки и участващите държави, с изпълнителните агенции участващите и изпращащите организации, както и със заинтересованите страни на равнището на Съюза и на национално равнище, като например младежките организации, редовно и ефективно следи резултатите на ЕССД по отношение постигането на нейните цели. За тази цел следва да бъде създаден специален комитет за мониторинг на програмата. Комитетът за мониторинг на програмата включва представители на Комисията, държавите членки, другите участващи държави, изпълнителните агенции, участващите организации и заинтересованите лица на равнището на Съюза и на национално равнище.

Изменение    130

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.   Напредъкът по конкретните цели се измерва, като се използват следните показатели:

2.   Напредъкът по конкретните цели се измерва, като се използва набор от следните качествени и количествени показатели:

Изменение    131

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)   брой участници в назначения за участие в доброволческа дейност (в държавата на местопребиваване на участниците и в чужбина);

a)   брой и профил на участниците в назначения с високо качество за участие в доброволческа дейност по държава, възраст и пол (в държавата на местопребиваване на участниците и в чужбина);

Изменение    132

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa)  брой участници, заявили, че са повишили своите знания, умения и компетентности;

Изменение    133

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2 – буква a б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аб)  степен на постигане на целите по проектите по отношение на определените потребности на общността;

Изменение    134

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)   брой участници в проекти за солидарност;

г)  брой и профил на участници в проекти с високо качество за солидарност по държави, възраст и пол;

Изменение    135

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гa)  брой участници, които декларират, че са придобили умения, компетентности и знания за личностно, образователно, социално, гражданско, включително във връзка с гражданството в ЕС, и професионално развитие, по възраст, държава и пол;

Изменение    136

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2 – буква г б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гб)  брой участници със специални потребности или млади хора с по-малко възможности;

Изменение    137

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  брой участници, които са получили свидетелство, като например Youthpass, или друг вид официално признаване на участието си в ЕССД;

Изменение    138

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2 – буква д б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дб)   процента на заетост сред младежите, участвали в програмата;

Изменение    139

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2 – буква д в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дв)   процент на участниците, заявили, че възнамеряват да продължат участието си в дейности за солидарност, по държави, възраст и пол (...), брой на проектите за солидарност;

Изменение    140

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2 – буква д г (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дг)   брой на организациите, на които е присъден знакът за качество, чиито дейности за солидарност са получили финансиране в рамките на ЕССД;

Изменение    141

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2 – буква д д (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дд)  качество и ефективност на цялата процедура, а именно равнище на административна тежест, поета от участниците и участващите организации;

Изменение    142

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2 – буква д е (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

де)  степента на цялостна удовлетвореност на участниците и участващите организации по отношение на качеството на назначенията, обученията, езиковата и административната подкрепа, застраховките и подпомагането след назначаването от ЕССД;

Изменение    143

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2 – буква д ж (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дж)  ефикасност и ефективност на процедурите и критериите за предоставянето и по-нататъшната оценка на предоставянето на знак за качество;

Изменение    144

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2 – буква д з (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дз)  качество на назначението, по-специално по отношение на помощта и проследяването на участниците;

Изменение    145

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2 – буква д и (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ди)  качество на резултатите и въздействие на дейностите за солидарност;

Изменение    146

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2 – буква д й (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дй)  ефективност на предприетите специфични мерки за насърчаване и гарантиране на социалното приобщаване и на условия за еднакъв достъп на участниците, по-специално за участието на млади хора в неравностойно положение;

Изменение    147

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Най-късно шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент Комисията изготвя подробна програма за мониторинг на крайните продукти, резултатите и въздействието на настоящия регламент.

В срок до ...* Комисията изготвя подробна програма за мониторинг на крайните продукти, резултатите и въздействието на настоящия регламент.

 

_______________

 

* Датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Изменение    148

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  През 2020 г. Комисията публикува доклад за осъществения напредък за постигането на своите резултати, включително целта до 2020 г. на 100 000 млади хора да бъдат предоставени възможности за участие по линия на Европейският корпус за солидарност (което обхваща всички назначения и проекти, посочени в член 7, параграф 1, букви а) и б)).

3.  През 2019 г. Комисията публикува доклад за постигнатите резултати и за качествените и количествените аспекти на изпълнението на програмата, в който се прави преглед на осъществения напредък за постигане на заложените резултати, включително целта до 2020 г. на 100 000 млади хора да бъдат предоставени възможности за участие по линия на ЕССД (което обхваща всички назначения и проекти, посочени в член 7, параграф 1, букви а) и б)), както и на ефикасността на разходите за програмата, и го представя на Европейския парламент, на Съвета, на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите.

Изменение    149

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Качеството на назначенията се оценява чрез използване на общи стандарти за мониторинг във всички участващи държави, така че да може да бъде постигнато общо равнище на качество на изпълнението. Участващите организации съдействат за разработването на набор от стандарти за качество.

Изменение    150

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Четири години след датата на прилагане на настоящия регламент Комисията прави независима оценка на настоящия регламент и представя на Европейския парламент, на Съвета, на Комитета на регионите и на Европейския икономически и социален комитет доклад относно най-важните констатации.

4.  Комисията прави независима последваща оценка на настоящия регламент, за да оцени ефикасността, ефективността и въздействието на програмата предвид нейните цели и не по-късно от 30 юни 2021 г. представя на Европейския парламент, Съвета, Комитета на регионите и Европейския икономически и социален комитет доклад относно най-важните констатации, включително препоръки за бъдещето на програмата. Като част от оценката Комисията гарантира редовно допитване до всички съответни заинтересовани страни, включително участниците, участващите организации и съответните местни общности. Резултатите от оценката се вземат предвид при проектирането на бъдещите програми и в предложенията за разпределение на средствата.

Изменение    151

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията, в сътрудничество с участващите държави, осигурява разпространението на информация, публичността и проследяването на всички дейности, подкрепяни в рамките на Европейския корпус за солидарност.

1.  Комисията, в сътрудничество с участващите държави мрежите на равнището на Съюза, които са от значение за дейността на ЕССД, осигурява разпространението на информация, публичността и проследяването на всички дейности, подкрепяни в рамките на ЕССД, в частност чрез ИКТ решения като портал, наличен на всички официални езици на Съюза, с особено внимание към равните възможности и достъпността.

Изменение    152

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Националните агенции, посочени в член 20, разработват последователна политика с цел ефективно достигане до гражданите, както и разпространение и използване на резултатите от дейностите, подкрепяни в рамките на действията, управлявани от посочените национални агенции; подпомагат Комисията в изпълнението на общата задача за разпространението на информация относно Европейския корпус за солидарност, включително информация за дейностите, управлявани на национално равнище и на равнището на Съюза, и резултатите от тях, и информират съответните целеви групи относно инициативите, предприети в тяхната държава.

2.  Националните агенции, посочени в член 20, разработват последователна политика с цел ефективно достигане до гражданите, която е насочена и към отдалечените райони, както и разпространение и използване на резултатите от дейностите, подкрепяни в рамките на действията, управлявани от посочените национални агенции; подпомагат Комисията в изпълнението на общата задача за разпространението на информация относно ЕССД, включително информация за дейностите, управлявани на национално равнище и на равнището на Съюза, и резултатите от тях, и информират съответните целеви групи относно инициативите, предприети в тяхната държава.

Изменение    153

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Дейностите по комуникация трябва да допринасят и за институционалната комуникация на политическите приоритети на Съюза, при условие че тези приоритети са свързани с общата цел на настоящия регламент.

3.  Дейностите по комуникация трябва да допринасят и за институционалната комуникация на политическите приоритети на Съюза, при условие че тези приоритети са свързани с общата цел на настоящия регламент и осигуряват добавена стойност и видимост за Съюза.

Изменение    154

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Националните агенции си сътрудничат със специализираните служби за информиране на младежта, които информират, достигат до, насочват и подпомагат младите хора, особено такива в неравностойно положение, с цел да се гарантира съгласувано и разнообразно разпространение и достигане до гражданите.

Изменение    155

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa)  Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) на равнището на Съюза;

Изменение    156

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Националният орган определя независим одитен орган. Независимият одитен орган изготвя одитно становище относно годишната декларация за управлението, посочена в член 60, параграф 5 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

1.  Националният орган, в съответствие с принципа на прозрачност, определя независим одитен орган. Независимият одитен орган изготвя одитно становище относно годишната декларация за управлението, посочена в член 60, параграф 5 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

Изменение    157

Предложение за регламент

Член 19 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 19a

 

Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура

 

1.   На равнището на Съюза Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) отговаря за управлението на всички етапи от безвъзмездните средства за проекти и действия на ЕССД, изброени в член 7 от настоящия регламент, представени от организации, работещи на равнището на Съюза, и от международни организации.

 

2.   Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) отговаря и за акредитацията и мониторинга на организации, работещи на равнището на Съюза, и на международни организации.

Изменение    158

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Във всяка държава, участваща в Европейския корпус за солидарност, националните агенции, на които е възложено управлението на действията, посочени в Глава III от Регламент (ЕС) № 1288/2013, действат също и като национални агенции в рамката на Европейския корпус за солидарност в съответните си държави.

Във всяка държава, участваща в ЕССД, националните агенции, на които е възложено управлението на действията, посочени в Глава III от Регламент (ЕС) № 1288/2013, действат също и като национални агенции в рамката на ЕССД в съответните си държави. Организациите, участващи в мрежата на EURES, както е посочено в член 7 от Регламент (EС) № 2016/589, подпомагат тези национални агенции при управлението на действията за солидарност под формата на назначения за стажове и работа и при съответните мерки за качество и подпомагане в рамките на ЕССД.

 

_______________

 

1Регламент (ЕС) 2016/589 на Европейския парламент и на Съвета от 13 април 2016 г. относно европейска мрежа на службите по заетостта (EURES), достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшно интегриране на пазарите на труда и за изменение на регламенти (EС) № 492/2011 и (EС) № 1296/2013 (ОВ L 107, 22.4.2016 г., стр. 1).

Изменение  159

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Без да се засягат разпоредбите на член 28, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1288/2013, националната агенция отговаря също и за управлението на всички етапи от жизнения цикъл на проектите по онези действия на Европейския корпус за солидарност, които са изброени в актовете за изпълнение, посочени в член 24, в съответствие с член 58, параграф 1, буква в), (v) и (vi) от Регламент (ЕС, Евратом) № 996/2012 и с член 44 от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията34.

2.  Без да се засягат разпоредбите на член 28, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1288/2013, националната агенция отговаря също и за управлението на всички етапи от жизнения цикъл на проектите по онези действия на ЕССД, които са изброени в актовете за изпълнение, посочени в член 24, в съответствие с член 58, параграф 1, буква в), (v) и (vi) от Регламент (ЕС, Евратом) № 996/2012 и с член 44 от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията34. Комисията предоставя на националните агенции конкретно обучение и насоки, за да им даде възможност да изпълняват целия жизнен цикъл на проектите по подходящ начин и да преодоляват всички пречки, с които гражданите и организациите може да се сблъскат.

__________________

__________________

34 Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, ОВ L 362, 31.12.2012 г., стр. 1.

34 Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, ОВ L 362, 31.12.2012 г., стр. 1.

Изменение    160

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  се установяват стандартите за вътрешен контрол за националните агенции, както и правилата за управление на финансовите средства на Съюза за отпускане на безвъзмездни средства от националните агенции;

a)  се установяват стандартите за вътрешен контрол за националните агенции, както и правилата за управление на финансовите средства на Съюза за отпускане на безвъзмездни средства от националните агенции, като се вземат предвид изискванията за опростяване и съответно не се налагат никакви допълнителни тежести върху участващите организации;

Изменение    161

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa)  се посочват годишните приоритети;

Изменение    162

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 1 – буква a б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аб)  се консултират националните агенции за изготвянето на процедури, инструменти и средства, осигуряващи адекватни ресурси за такси за управление;

Изменение    163

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Комисията организира редовни срещи с мрежата от национални агенции с цел да гарантира съгласувано изпълнение на Европейския корпус за солидарност във всички участващи държави.

7.  Комисията организира редовни срещи с мрежата от национални агенции, с участващите и изпращащите организации, както и заинтересованите страни от гражданското общество, които участват в дейностите на ЕССД, като например младежките организации, с цел да гарантира съгласувано изпълнение на ЕССД във всички участващи държави. Комисията кани на тези срещи съществуващите мрежи на равнището на Съюза, свързани с дейностите на ЕССД, като например Европейската мрежа на публичните служби по заетостта, Европейския портал за професионална мобилност (EURES) и мрежата „Евродеск“, Европейския доброволчески център (CEV), Европейския младежки форум (YFJ) и други имащи отношение организации на гражданското общество, включително мрежи, представляващи работодатели и синдикални организации.

Изменение    164

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Националните агенции отговарят за първичните проверки на бенефициерите на безвъзмездни средства за действията на Европейския корпус за солидарност. Тези проверки трябва да осигуряват достатъчно гаранции, че отпуснатите безвъзмездни средства са използвани по предназначение и в съответствие с приложимите правила на Съюза.

3.  Националните агенции и Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) отговарят за първичните проверки на бенефициентите на безвъзмездни средства за действията на ЕССД. Тези проверки са пропорционални и адекватни и осигуряват достатъчно гаранции, че отпуснатите безвъзмездни средства се използват по предназначение и в съответствие с приложимите правила на Съюза, като се вземат предвид изискванията за опростяване и съответно не се налагат допълнителни тежести върху участващите организации. Освен това, с цел да се опростят изискванията към бенефициентите, в максимална възможна степен се използва финансиране чрез еднократни суми, единични разходи или единни ставки.

Изменение    165

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С цел прилагането на настоящия регламент Комисията приема работни програми чрез актове за изпълнение. Във всяка работна програма се гарантира, че общите и специфичните цели, определени в членове 3 и 4, се изпълняват по последователен начин, и се очертават очакваните резултати, метода на изпълнение и общия размер на разходите. В работните програми се съдържа също така описание на действията, които ще се финансират, информация за сумата, разпределена за всяко действие и за разпределението на финансовите средства между участващите държави за дейностите, управлявани чрез националните агенции, и примерен график за тяхното изпълнение.

1.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 25а относно приемането на работни програми: Във всяка работна програма се гарантира, че общите и специфичните цели, определени в членове 3 и 4, се изпълняват по последователен начин, и се очертават очакваните резултати, метода на изпълнение и общия размер на разходите. В работните програми се съдържа също така описание на действията, които ще се финансират, включително съвместни действия на трансгранично равнище, информация за сумата, разпределена за всяко действие и за разпределението на финансовите средства между участващите държави за дейностите, управлявани чрез националните агенции, и примерен график за тяхното изпълнение.

Обосновка

Във връзка с мерките за изпълнение на настоящия регламент следва да се проведат консултации с Парламента и Съвета.

Изменение    166

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  След двегодишно изпълнение на настоящия регламент посредством работните програми на Комисията, показателите за резултатите на ЕССД се представят на Съвета и на Парламента за по-нататъшна проверка с цел да се оцени целесъобразното включване на предвидените цели и дейности в официална рамка на политиката по въпросите на младежта, която да бъде въведена след 2020 г.

Изменение    167

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 25, параграф 2.

заличава се

Изменение    168

Предложение за регламент

Член 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 25

заличава се

Процедура на комитет

 

1.  Комисията се подпомага от комитета, създаден с член 36 от Регламент (ЕС) № 1288/2013. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

 

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

 

Обосновка

Във връзка с мерките за изпълнение на настоящия регламент следва да се проведат консултации с Парламента и Съвета.

Изменение    169

Предложение за регламент

Член 25 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 25а

 

Упражняване на делегирането

 

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията, при спазване на указаните в настоящия член условия.

 

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 24, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава негласно за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

 

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 24, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Прекратяването влиза в сила в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга валидността на делегираните актове, които вече са в сила.

 

4.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

 

5.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

 

6.   Делегиран акт, приет съгласно член 24, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Изменение    170

Предложение за регламент

Член 27

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 27

заличава се

Изменение на Регламент (ЕС) № 1293/2013

 

В член 4 от Регламент (ЕС) № 1293/2013 се добавя следният параграф:

 

„3.  Максимум 3 000 000 EUR по текущи цени от подпрограмата за околната среда, съответстваща на приоритетната област „Управление и информация, свързани с околната среда и максимум 1 500 000 EUR по текущи цени от подпрограмата за действия по климата, съответстваща на приоритетната област „Управление и информация, свързани с климата“, се отпускат за финансиране на проекти по смисъла на член 17, параграф 4, изпълнявани от Европейския корпус за солидарност в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/ХХХ, които допринасят за една или повече от приоритетните области по смисъла на член 9 и член 13. Това разпределяне се извършва само в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/ХХХ, изключвайки специфичните изисквания на Регламент (ЕС) № 1293/2013.“ “

 

Изменение    171

Предложение за регламент

Член 28

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 28

заличава се

Изменения на Регламент (ЕС) № 1303/2013

 

Регламент (ЕС) № 1303/2013 се изменя, както следва:

 

1.  В член 58 параграф 1 се изменя, както следва:

 

a)  първият абзац се заменя със следното:

 

„По инициатива на Комисията ЕСИ фондовете може да подпомагат подготвителните мерки, мерките за мониторинг, за административна и техническа помощ, оценка, одит и контрол, необходими за прилагането на настоящия регламент, и действията за подкрепа съгласно Регламент (ЕС) 2017/ХХХ, посочени в третия абзац, доколкото тези действия имат за цел икономическо, социално и териториално сближаване“. “

 

б)  в третия абзац се добавя следната буква м):

 

„м)  действия, финансирани съгласно Регламент (ЕС) 2017/ХХХ относно Европейския корпус за солидарност с цел подпомагане на личностното, образователното, социалното, гражданското и професионалното развитие на младите хора, както и тяхната пригодност за заетост, и по-лесния им преход към пазара на труда“. ’

 

2.  В член 91, параграф 3 се добавя следния абзац:

 

„35 000 000 EUR по текущи цени от сумата, отпусната за техническа помощ по инициатива на Комисията, се разпределят на Европейския корпус за солидарност за подпомагане на неговите действия, в съответствие с член 9, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 2017/XXX. Това разпределяне се извършва само в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/ХХХ, изключвайки специфичните изисквания на регламентите за отделните фондове.“ ’

 

Изменение    172

Предложение за регламент

Член 29

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 29

заличава се

Изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013

 

В член 51, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1305/2013 след първия абзац се добавя следният абзац:

 

„ЕЗФРСР може също да финансира дейности, изпълнявани от Европейския корпус за солидарност със сума в размер на 1 800 000 EUR по текущи цени в съответствие с Регламент (ЕС) № 2017/XXX, които дейности спомагат за един или повече приоритети на Съюза в областта на развитието на селските райони. Това разпределяне се извършва само в съответствие с Регламент (ЕС) № 2017/ХХХ, изключвайки специфичните изисквания на Регламент (ЕС) № 1305/2013.“ ’

 

Обосновка

Европейският корпус за солидарност не следва да възпрепятства функционирането на други програми на ЕС, като основният му фокус следва да бъде върху младежта и доброволците в рамките на програмата „Еразъм+“ (забележка: настоящото изменение ще наложи заличаването на членове 27 – 31).

Изменение    173

Предложение за регламент

Член 30

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 30

заличава се

Изменение на Регламент (ЕС) № 1306/2013

 

В член 6 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 се добавя следната точка й):

 

„й)  действия, изпълнявани от Европейския корпус за солидарност в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/ХХХ, които спомагат за един или повече от приоритетите на Съюза в областта на селското стопанство и на развитието на селските райони, и най-вече действията, посочени във втория абзац на член 51, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1305/2013. Това разпределяне се извършва само в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/ХХХ, изключвайки специфичните изисквания на регламентите за отделните фондове.“ ’

 

Изменение    174

Предложение за регламент

Член 31

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 31

заличава се

Изменение на Решение № 1313/2013/ЕС

 

В член 19, параграф 1 от Решение № 1313/2013/ЕС след втория абзац се добавя следният абзац:

 

„6 000 000 EUR по текущи цени от финансовия пакет, получен от Функция 3 „Сигурност и гражданство“ се разпределят за финансиране на действия, изпълнявани от Европейския корпус за солидарност в съответствие с Регламент (ЕС) № 2017/XXX, които спомагат за един или повече от приоритетите на Съюза в областта на гражданската защита. Това разпределяне се извършва само в съответствие с Регламент (ЕС) № 2017/ХХХ, изключвайки специфичните изисквания на Решение № 1313/2013/ЕС.“ ’

 

(1)

(2)

(3)


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Европейският корпус за солидарност (ЕКС) е ценна инициатива на Европейската комисия с оглед засилване на солидарността в рамките на Европа. Потребностите са по-големи от всякога: Трайната младежка безработица, валутната криза или нарастващият евроскептицизъм изискват по-голяма ангажираност и солидарност на европейско равнище. За справяне с тези предизвикателства по устойчив начин, както и за насърчаване на мисленето за солидарност на възможно най-ранен етап, ЕКС се съсредоточава върху бъдещето на Европа: младите хора. В предложената от Комисията програма се предвижда наред с една разширена „Европейска доброволческа служба“ (ЕДС) и сфера на заетост, която обхваща работни места и стажове в областта на солидарността.

В качеството си на докладчик се застъпвам за намаляване на аспекта за заетостта от програмата от предложените 20% на 5% от общото разпределение за програмата, за да се гарантира успехът на ЕКС, да се предотврати загубата на качество на работните места и да се засили стойността на доброволческата дейност като цяло. Тъй като на комисията по заетост и социални въпроси (EMPL) има изключителни правомощия при изменението на параграфите, които се отнасят до заетостта, надявам се на конструктивно сътрудничество с колегите от комисията EMPL по този въпрос.

Аз избрах да изведа на преден план концепцията за солидарност на програмата. ЕКС не бива да бъде програма, която преди всичко насърчава заетостта, както и тя не носи решение по отношение на младежката безработица. За тази цел вече съществуват инициативи като „Гаранция за младежта“ и Инициативата за младежка заетост, стартирани точно за тази цел. Важно е те да бъдат развити, а не заменени от една допълнителна програма.

Въпреки това възниква принципният въпрос дали работата в предприятие със стопанска цел може да се съвмести с концепцията за солидарност. Формулировките в предложението на Комисията по отношение на прегледа на качеството и последващите действия са много неясни, което води до опасни пропуски в областта на заетостта в ущърб на участниците.

Моят доклад се съсредоточава върху това, солидарността да се насърчи по възможно най-ефективен начин в сектора на младежта. За това първостепенна цел е приобщаването на младите хора в неравностойно положение. Тази целева група не е достъпна чрез онлайн портали, а чрез преки контакти. Това изисква активното участие на институциите и организациите, които организират доброволчески дейности. Тази целева група може да се достигне само чрез изграждане на отношения на личностно равнище. Поради това призовавам за целенасочено насърчаване на структури и гъвкави оперативни единици, които дават възможност на младежите в неравностойно положение да придобият опит в областта на доброволческите дейности. В този контекст се застъпвам също така за повече гъвкавост на доброволческата служба, така че алтернативни начини на живот да са съвместими с ЕКС и така да могат да бъдат спечелени нови целеви групи за програмата.

В този контекст предлагам промяна на наименованието на „Европейски корпус за солидарност“ съответно на „Европейска служба за солидарност и доброволчество“, което да запази „солидарност“ като сърцевина на програмата, но да изключи недоразуменията и отрицателните асоциации, свързани с военната сфера, които буди „корпус“:


СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси (12.1.2018)

на вниманието на комисията по култура и образование

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правната рамка на Европейския корпус за солидарност и за изменение на регламенти (ЕС) № 1288/2013, (ЕС) № 1293/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и Решение № 1313/2013/ЕС

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

Докладчик по становище: Брандо Бенифеи

(*) Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността

КРАТКА ОБОСНОВКА

Европейската комисия обяви инициативата за Европейски корпус за солидарност през декември 2016 г., след речта на председателя Юнкер за състоянието на Съюза. Основната цел е едновременно да се окуражава чувството за принадлежност към европейския проект, като се насърчава една от неговите най-основни ценности – солидарността, и да се помогне на младите европейци да подобрят перспективите си за работа, имайки предвид, че високата младежка безработица върви ръка за ръка с несъответствието между умения и потребности. След като беше поставено началото на първата фаза, Комисията счете за уместно да предложи ad hoc законодателна рамка, като публикува на 30 май 2017 г. предложението за регламент, което понастоящем е подложено на проверка в Парламента и Съвета. Регламентът определя правното основание за Корпуса за солидарност, като определя бюджетните договорености и механизмите за изпълнение на инициативата, както и задава специфични цели и определя ключови термини.

На комисията по заетост и социални въпроси беше възложено да изготви становище относно аспектите на предложението, отнасящи се до така нареченото „професионално направление“, особено дефинициите на „стаж“ и „работа“, включени в текста. Комисията по заетост и социални въпроси има изключителна компетентност относно тези части на предложението на Комисията съгласно член 54 от Правилника за дейността на Европейския парламент.

Докладчикът на комисията по заетост и социални въпроси като цяло приветства предложението на Комисията, но посочва ясно критичните елементи в него, като внася измененията си. Неговата основна цел е да се осигури, че Европейският корпус за солидарност няма да даде възможност за евентуално нарушение, при което от доброволци да се изисква да извършват дейности, които трябва да бъдат извършвани в рамките на редовна, добре заплатена работа. В този смисъл всеки риск от замяна в законодателството трябва да бъде разсеян. Поради тази причина докладчикът счита за необходимо доброволчеството да се раздели ясно от стажовете и работните места, също и по отношение на финансирането, което получават двете направления. Трябва да бъде засилено позоваването в текста на гаранции за заетостта и да бъде изрично упомената необходимостта при работните места и стажовете да се спазва напълно приложимото национално законодателство, заплащането им да бъде задължително и качеството им да бъде най-високо.

Докладчикът вярва също така, че за да бъдат избегнати нарушения в тази сфера, е наложително да се ограничи достъпът до доброволчеството само до публичните органи или участващите организации в нестопанския сектор. Това би изключило възможността, предвидена понастоящем в Европейската доброволческа служба, големи компании или корпорации да приемат стажанти, финансирани от ЕС, което не само че изглежда спорно от етична и финансова гледна точка, но също така би могло да се превърне в неприемлива форма на корпоративна реклама. Освен това, като се има предвид междусекторният характер на сектора на солидарност, както и неговото социално-икономическо значение, необходимо е регулаторите да се отнасят към него с особено внимание, за да бъдат избегнати потенциални отрицателни въздействия на пазара на труда.

Вместо това на дружествата със стопанска цел следва да бъде разрешено да участват в Европейския корпус за солидарност само ако предлагат на младите хора платено работно място или платен стаж. Възможен алтернативен вариант на този подход, който все още трябва да бъде проучен, би могъл да се състои в това, дружествата или социалните предприятия, които желаят да вземат участие в инициативата за ЕКС, да трябва да развият партньорства или да финансират стажове в субекти с нестопанска цел, които разполагат с експертни познания в съответната сфера на солидарност.

С предложените корекции Европейският корпус за солидарност ще предложи на младите хора в Европа нови възможности за участие в дейности за проява на солидарност и да добият ценен опит на място.

Докладчикът би искал да помоли членовете на комисията по заетост да съсредоточат работата си върху частите от текста, които имат пряко отношение към дейността на комисията по заетост и социални въпроси. Това би улеснило бързото приемане на позицията на комисията по заетост и социални въпроси и би било знак за конструктивно и лоялно сътрудничество с комисията по култура и образование и нейния докладчик в хода на работата.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по култура и образование да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Европейският съюз се гради на солидарност между неговите граждани и между държавите членки. Тази обща ценност ръководи неговите действия и осигурява необходимото единство за справяне със сегашните и бъдещите обществени предизвикателства, за преодоляването на които младите европейци имат желание да помогнат като изразят своята солидарност на практика.

(1)  Европейският съюз се гради на солидарност между неговите граждани и между държавите членки. Тази обща ценност ръководи неговите действия и осигурява необходимото единство за справяне със сегашните и бъдещите обществени предизвикателства, за преодоляването на които младите европейци имат желание да помогнат като изразят своята солидарност на практика. Принципът на солидарност е залегнал в член 2 от ДЕС и в преамбюла на Хартата на основните права на Европейския съюз.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  В речта от 14 септември 2016 г. за състоянието на Съюза17 се подчертава необходимостта да се инвестира в младите хора и се обявява създаването на Европейски корпус за солидарност с цел да се създадат възможности за младите хора в целия Европейски съюз, за да могат да допринасят в значителна степен за обществото, да проявяват солидарност и да развиват уменията си, като по този начин ще се сдобият не само с работа, но и с безценен човешки опит.

(2)  В речта от 14 септември 2016 г.17 за състоянието на Съюза се подчертава необходимостта да се инвестира в младите хора и се обявява създаването на Европейски корпус за солидарност с цел да се създадат възможности за младите хора в целия Европейски съюз, които да им позволят да могат да допринасят в значителна степен за обществото, да проявяват солидарност като същевременно развиват неформално и самостоятелно придобитите си умения, като по този начин ще се сдобият не само с практически опит от основани на общността дейности, но и с безценен човешки опит.

__________________

__________________

17 Обръщение за състоянието на Съюза 2016 г.: Към по-добра Европа — Европа, която закриля, предоставя възможности и защитава, IP/16/3042 (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3042_en.htm).

17 Обръщение за състоянието на Съюза 2016 г.: Към по-добра Европа — Европа, която закриля, предоставя възможности и защитава, IP/16/3042 (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3042_en.htm).

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a)  Европейският съюз и държавите членки следва да поемат категоричен ангажимент да създадат възможно най-привлекателни рамкови условия за участието в Европейския корпус за солидарност.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  В своето съобщение от 7 декември 2016 г., озаглавено „Европейски корпус за солидарност“18, Комисията изтъкна необходимостта да се укрепят основите за предприемането на действия за солидарност в цяла Европа, да се предоставят на младите хора повече и по-добри възможности за дейности за солидарност, които обхващат много различни области, и да се подпомагат националните и местните действащи лица в техните усилия за справяне с различни предизвикателства и кризи. Комисията стартира първия етап на Европейския корпус за солидарност, при който бяха мобилизирани осем различни програми на Съюза с цел на младите хора в целия ЕС да бъдат предложени възможности за доброволчество, стаж или работа. По отношение на тези дейности, независимо дали те са били изпълнени преди или след влизането в сила на настоящия регламент, следва да продължат да се прилагат правилата и условията, определени от съответните програми на Съюза, които са ги финансирали през първата фаза на Европейския корпус за солидарност.

(3)  В своето съобщение от 7 декември 2016 г., озаглавено „Европейски корпус за солидарност“18, Комисията изтъкна необходимостта да се укрепят основите за предприемането на действия за солидарност в цяла Европа, да се предоставят на младите хора повече и по-добри възможности за дейности за солидарност, които обхващат много различни области, и да се подпомагат националните, регионалните и местните правителствени и неправителствени действащи лица в техните усилия за справяне с различни предизвикателства и кризи. Комисията стартира първия етап на Европейския корпус за солидарност, при който бяха мобилизирани различни програми на Съюза с цел на младите хора в целия ЕС да бъдат предложени възможности за доброволчество, стаж или работа. По отношение на тези дейности, независимо дали те са били изпълнени преди или след влизането в сила на настоящия регламент, следва да продължат да се прилагат правилата и условията, определени от съответните програми на Съюза, които са ги финансирали през първата фаза на Европейския корпус за солидарност.

__________________

__________________

18 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите „Европейски корпус за солидарност“, COM(2016) 942 final от 7.12.2016 г.

18 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите „Европейски корпус за солидарност“, COM(2016) 942 final от 7.12.2016 г.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  На младите хора би трябвало да се предоставят лесно достъпни възможности за участие в дейности за солидарност, които могат да им дадат възможност да изразят ангажираността си в полза на общностите, като същевременно придобиват полезен опит, умения и компетенции за своето личностно, образователно, социално, гражданско и професионално развитие и по този начин подобряват своята пригодност за заетост. С тези дейности ще бъдат подкрепяна също така мобилността на младите доброволци, стажанти и работещи лица.

(4)  На младите хора би трябвало да се предоставят лесно достъпни възможности за участие в дейности за солидарност, които ще имат положително въздействие върху обществото и преди всичко същевременно ще им им дадат възможност да изразят ангажираността си в полза на общностите, като същевременно успоредно с това придобият полезен опит, умения и компетенции за своето личностно, образователно, социално, гражданско и професионално развитие и по този начин подобрят своите умения, които могат да продължат да прилагат в условия на заетост. С тези дейности ще бъдат подкрепяна също така мобилността на младите доброволци, стажанти и работещи лица.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Дейностите за солидарност, предлагани на младите хора, следва да са с високо качество, в смисъл че следва да отговарят на неудовлетворени обществени потребности, да допринасят за укрепване на общностите, да предлагат на младите хора възможност да придобият ценни знания и компетенции, да са финансово достъпни за младите хора и да се изпълняват в безопасни и здравословни условия.

(5)  Дейностите за солидарност, предлагани на младите хора, следва да спомагат да отговарят на неудовлетворени обществени потребности и предизвикателства и да допринасят за укрепване на общностите и гражданството и да отговарят на личните и професионалните нужди за развитие на участниците. Дейностите за солидарност, следва да са от високо качество и ефективно достъпни за всички млади хора, да предлагат на младите хора възможност да придобият ценни знания и компетенции, да получат признание за своите усилия и да се изпълняват в безопасни и здравословни условия. Следва да бъдат положени специални усилия, за да се гарантира ефективното приобщаване и достъпност на дейностите за солидарност, предлагани по-специално по отношение на младите хора с по-малко възможности, в частност младите хора с увреждания. Дейностите за солидарност не трябва никога да заместват политиките за корпоративна социална отговорност, нито да имат отрицателно въздействие върху съществуващи работни места или стажове.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Европейският корпус за солидарност ще осигури единствен входен пункт към дейностите за солидарност в целия Европейски съюз. Следва да се осигури съгласуваност и допълване на тази рамка с други уместни политики и програми на Съюза. Европейският корпус за солидарност ще надгражда върху полезните взаимодействия и опита от съществуващи програми, особено на Европейската доброволческа служба. Той следва също така да допълва усилията на държавите членки за подкрепа на младите хора и за улесняване на прехода от училищния към трудовия живот чрез програмата „Гаранция за младежта“19, предоставяйки им допълнителни възможности за старт на пазара на труда под формата на стажове или работа в области, свързани със солидарността, в собствените им държави членки или в чужбина. Следва да се осигури също и взаимно допълване със съществуващи мрежи на равнище ЕС, свързани с дейностите на Европейския корпус за солидарност, като например Европейската мрежа на публичните служби по заетостта, „EURES“ и мрежата „Евродеск“. Освен това следва да се осигури взаимно допълване между съществуващи схеми, свързани със солидарността, по-специално национални схеми за солидарност и схеми за мобилност на млади хора, и Европейския корпус за солидарност, като се основават на добрите практики, където е целесъобразно.

(6)  Европейският корпус за солидарност ще осигури основен входен пункт към дейностите за солидарност, предприемани от младите хора в целия Европейски съюз. Следва да се осигури съгласуваност и допълване на тази рамка с други уместни политики и програми на Съюза. Европейският корпус за солидарност ще надгражда върху полезните взаимодействия и опита от съществуващи програми, особено на Европейската доброволческа служба, и не следва да застрашава финансирането на вече съществуващи съответни програми в областта на солидарността. Той следва също така да допълва усилията на държавите членки за подкрепа на младите хора при достъпа до възможности за доброволчество и усилията, полагани за улесняване на прехода от училищния към трудовия живот, предоставяйки им допълнителни възможности за старт на пазара на труда под формата на стажове или работа в области, свързани със солидарността, в собствените им държави членки или в чужбина. Следва да се осигури също и взаимно допълване със съществуващи мрежи на равнище ЕС, свързани с дейностите на Европейския корпус за солидарност, като например Европейската мрежа на публичните служби по заетостта, „EURES“, мрежата „Евродеск“, Европейския младежки форум (ЕМФ), Европейският доброволчески център и други съответни организации на гражданското общество, включително социалните партньори. Следва да се установят партньорства с европейски мрежи, които са специализирани в определени спешни социални проблеми, които не са достатъчно решени от държавите членки, като например крайната бедност, бездомността, нищетата сред ромските общности, изключването на търсещите убежище. Освен това следва да се осигури взаимно допълване между съществуващи схеми, свързани със солидарността, по-специално национални схеми за солидарност и схеми за мобилност на млади хора, и Европейския корпус за солидарност, като се основават на добрите практики, където е целесъобразно.

__________________

 

19 Препоръка на Съвета от 22 април 2013 г. за създаване на „Гаранция за младежта“ (2013/C 120/01).

 

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  За да се увеличи до възможно най-голяма степен въздействието на Европейския корпус за солидарност, следва да се създадат разпоредби, позволяващи други програми на Съюза като например фонд „Убежище, миграция и интеграция“, програмата „Европа за гражданите“, Европейския фонд за регионално развитие и програмата „Здраве“ да допринасят за постигане на целите на Европейския корпус за солидарност, като подпомагат дейности в неговия обхват. Този принос следва да се финансира съгласно съответните основни актове на въпросните програми. След като се сдобият с валиден знак за качество на Европейския корпус за солидарност, на бенефициерите ще бъде осигурен достъп до портала на корпуса и ще получат мерките за качество и подпомагане, предоставяни в съответствие с вида предлагана дейност.

(7)  За да се увеличи до възможно най-голяма степен въздействието на Европейския корпус за солидарност, следва да се създадат разпоредби, позволяващи други програми на Съюза като например фонд „Убежище, миграция и интеграция“, програмата „Европа за гражданите“, Европейския фонд за регионално развитие и програмата „Здраве“ да допринасят за постигане на целите на Европейския корпус за солидарност, като подпомагат дейности в неговия обхват. Този принос следва да се финансира съгласно съответните основни актове на въпросните програми. След като се сдобият с валиден знак за качество на Европейския корпус за солидарност, на участващите организации ще бъде осигурен достъп до портала на корпуса и ще получат мерките за качество и подпомагане, предоставяни в съответствие с вида предлагана дейност.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 8

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Европейският корпус за солидарност следва да разкрие нови възможности за младите хора да изпълняват назначения за участие в доброволческа дейност, стажове или професионална работа в области, свързани със солидарността, както и да създават и разработват проекти за солидарност по собствена инициатива. Тези възможности би трябвало да допринасят за тяхното личностно, образователно, социално, гражданско и професионално развитие. Европейският корпус за солидарност следва също така да подпомага дейности за изграждане на мрежи за участниците в корпуса и за организациите, както и да прилага мерки за осигуряване на качеството на подпомаганите дейности и да подобри процеса на валидиране на учебните резултати, придобити от тях.

(8)  Европейският корпус за солидарност следва да разкрие нови възможности за младите хора да изпълняват назначения за участие в доброволческа дейност, стажове или професионална работа в области, свързани със солидарността, както и да създават и разработват проекти за солидарност по собствена инициатива. Тези възможности следва да спомагат за посрещането на неудовлетворени обществени потребности и за укрепването на общностите, като едновременно допринасят и за личностното, образователното, социалното, гражданското и професионалното развитие на младите хора. Европейският корпус за солидарност следва също така да подпомага дейности за изграждане на мрежи за участниците в корпуса и за организациите, както и да прилага мерки за осигуряване на качеството на подпомаганите дейности и да подобри процеса на валидиране на учебните резултати, придобити от тях. Той следва да допринася и за подпомагане и укрепване на съществуващите организации, които изпълняват дейности за солидарност.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 8 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a)  Европейският корпус за солидарност следва да може да допринася за ускоряване и улесняване на професионалната интеграция на европейската младеж, давайки предимство, когато дейността в него фигурира в нечия автобиография.

Изменение11

Предложение за регламент

Съображение 9

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Доброволческите дейности предоставят възможности за натрупване на богат опит в контекста на неформалното и самостоятелното учене, което спомага за личностното, социално-образователното и професионалното развитие на младите хора, активно гражданско участие и пригодност за заетост. Доброволческите дейности не би следвало да оказват неблагоприятно въздействие върху потенциална или съществуваща платена професионална дейност, както и не следва да се разглеждат като заместител на такава дейност. За да се осигури приемственост по отношение на доброволческите дейности, подпомагани на равнище ЕС, доброволческите дейности в рамките на Европейската доброволческа служба, които са в географския обхват на Европейския корпус за солидарност, следва да се подпомагат от корпуса под формата на доброволчески назначения в чужбина. Подпомагането на останалите дейности на Европейската доброволческа служба, които са извън географския обхват на Европейския корпус за солидарност, следва да продължи по програмата, създадена с Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на „Еразъм+“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта20. По отношение на тълкуването на съответното законодателство на равнище ЕС както доброволческите назначения в чужбина на Европейския корпус за солидарност, така и доброволческите дейности, чието подпомагане ще продължи съгласно Регламент (ЕС) № 1288/2013, следва да се считат равностойни на дейностите, изпълнявани от Европейската доброволческа служба.

(9)  Доброволческите дейности предоставят възможности за натрупване на богат опит в контекста на неформалното и самостоятелното учене, което спомага за личностното, социално-образователното и професионалното развитие на младите хора, активно гражданско участие и пригодност за заетост. Освен това предвид междусекторния характер на дейностите, свързани със солидарността, различния статут на субектите и организациите, потенциално участващи в тези дейности, както и социално-икономическото значение на сектора на солидарността в ЕС в настоящия регламент следва да се предвидят разпоредби, за да се гарантира, че доброволческите дейности не оказват неблагоприятно въздействие върху потенциална или съществуваща платена професионална дейност, както и не следва да се разглеждат или ефективно да се използват като заместител на такава дейност. Поради тази причина назначения за участие в дейности за солидарност под формата на доброволчество в рамките на Регламента следва да бъдат предлагани само от публични органи или участващи организации в неправителствения сектор. За да се осигури приемственост по отношение на доброволческите дейности, подпомагани на равнище ЕС, доброволческите дейности в рамките на Европейската доброволческа служба, които са в географския обхват на Европейския корпус за солидарност, следва да се подпомагат от корпуса под формата на доброволчески назначения в чужбина. Подпомагането на останалите дейности на Европейската доброволческа служба, които са извън географския обхват на Европейския корпус за солидарност, следва да продължи по програмата, създадена с Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на „Еразъм+“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта(20), По отношение на тълкуването на съответното законодателство на равнище ЕС както доброволческите назначения в чужбина на Европейския корпус за солидарност, така и доброволческите дейности, чието подпомагане ще продължи съгласно Регламент (ЕС) № 1288/2013, следва да се считат равностойни на дейностите, изпълнявани от Европейската доброволческа служба.

__________________

__________________

20 Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на „Еразъм+“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на решения № 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/ЕО, OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 50.

20 Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на „Еразъм+“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на решения № 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/ЕО, OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 50.

Изменение12

Предложение за регламент

Съображение 10

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Стажовете и работата в области, свързани със солидарността, могат да предложат на младите хора допълнителни възможности за старт на пазара на труда, като в същото време допринасят за справяне с ключови обществени предизвикателства. Това може да подпомогне пригодността на младите хора за заетост и тяхната продуктивност, като улесни прехода им от образование към заетост, който е от основно значение за подобряване на шансовете им на пазара на труда. Назначенията за стажове, предлагани по линия на Европейския корпус за солидарност, би следвало да се заплащат от участващата организация и да следват на принципите за качество, описани в Препоръката на Съвета от 10 март 2014 г. относно рамка за качество на стажовете21. Предлаганите стажове и работни позиции следва да послужат като трамплин за младите хора към пазара на труда и по тази причина следва да бъдат съпътствани от подходящо подпомагане след назначаването. Участието в стажове и назначения за работа следва да бъде улеснявано от съответните участници на пазара на труда, по-специално публични и частни служби по заетостта, социални партньори и търговски камари. Като участващи организации те следва да могат да кандидатстват за финансиране чрез компетентната изпълнителна структура на Европейския корпус за солидарност с цел да посредничат между младите участници и работодателите, предлагащи стажове и назначения за работа в области, свързани със солидарността.

(10)  Европейският корпус за солидарност следва да определи и рамка за стажовете и работата в области, свързани със солидарността, за да спомогне за постигането на социално, икономическо и гражданско сближаване. Стажовете и работата следва да бъдат ясно разграничени от доброволческите дейности, както от финансова, така и от организационна гледна точка, тъй като те могат да предложат на младите хора различни и допълнителни възможности за старт както и да увеличат техните шансове на пазара на труда и възможностите за кариера, като в същото време допринасят за справяне с ключови обществени предизвикателства. Стажовете и работата никога не трябва да водят до заместване на работата. Освен това заплатените стажове и работни места могат да бъдат стимул за младите хора в неравностойно положение и тези с ограничени възможности да участват в свързани със солидарността дейности, което вероятно не биха могли да си позволят при други условия. Назначенията за стажове могат да улесняват прехода на младите хора от образование към заетост, което е от основно значение за постигането на тяхното устойчиво интегриране на пазара на труда. Назначенията за стажове, предлагани по линия на Европейския корпус за солидарност, би следвало винаги да се заплащат от участващата организация и да следват принципите за качество, описани в Препоръката на Съвета от 10 март 2014 г.21 относно рамка за качество на стажовете; Назначенията за стажове следва освен това да се различават от доброволния труд и да се основават на писмено споразумение, сключено в началото на стажа между стажанта и участващата организация. Такива писмени споразумения следва да посочват образователните и обучителните цели, работните условия и продължителността на стажа, възнаграждението на стажанта и правата и задълженията на страните съгласно приложимото национално право и/или общоприложимите колективни трудови договори за държавата, в която се провежда стажът. Назначенията за стажове следва да послужат като трамплин за младите хора към пазара на труда, а не да заместят работни места. Назначенията за стажове следва да бъдат временни и да имат разумна продължителност, както е определено в настоящия регламент. Назначенията на работа следва да се основават на писмен договор и да спазват условията за наемане на работа съгласно приложимото национално право и/или приложимите колективни трудови договори за държавата, в която се извършва работата. Финансовата подкрепа за участващите организации, които предлагат назначения на работа, не трябва да надвишават дванадесет месеца. Стажовете и работните позиции трябва да бъдат ясно разграничени по отношение на финансирането и същността си от доброволческата работа и трябва следователно да бъдат придружени от адекватна подготовка, професионално обучение на работното място и подпомагане след назначаването по отношение на участието на участника в Европейския корпус за солидарност. Участието в стажове и назначения за работа следва да бъде улеснявано от съответните участници на пазара на труда, по-специално публични и частни служби по заетостта, социални партньори и търговски камари. Като участващи организации те следва да могат да кандидатстват за финансиране чрез компетентната изпълнителна структура на Европейския корпус за солидарност с цел да посредничат между младите участници и работодателите, предлагащи стажове и назначения за работа в области, свързани със солидарността.

__________________

__________________

21 Препоръка на Съвета от 10 март 2014 г. относно рамка за качество на стажовете, ОВ C 88, 27.3.2014 г., стр. 1.

21 Препоръка на Съвета от 10 март 2014 г. относно рамка за качество на стажовете, ОВ C 88, 27.3.2014 г., стр. 1.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 11

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Инициативността на младите хора е важен актив за обществото и за пазара на труда. Европейският корпус за солидарност следва да допринесе за поощряване на този аспект като предложи на младите хора възможност да създават и реализират собствени проекти, насочени към конкретни предизвикателства в полза на техните местни общности. Такива проекти следва да бъдат възможност за изпробване на идеи и за поощряване на младите хора да бъдат сами двигатели на дейности за солидарност. Проектите може също така да служат за трамплин към бъдещо участие в дейности за солидарност и да са първата крачка към насърчаване на участниците в Европейския корпус за солидарност да работят като самонаети лица или да създават сдружения, НПО или други органи, действащи в области, свързани със солидарността, с дейностите с нестопанска цел и с младежта.

(11)  Инициативността на младите хора е важен актив за обществото и за пазара на труда. Европейският корпус за солидарност следва да допринесе за поощряване на този аспект, като предложи на младите хора възможност да създават и реализират собствени проекти, насочени към конкретни предизвикателства в полза на местните общности. Такива проекти следва да бъдат възможност за разработване на новаторски решения по устойчив начин и за поощряване на младите хора да бъдат сами двигатели на дейности за солидарност. Проектите може също така да служат за трамплин към бъдещо участие в различни видове дейности за солидарност и да са първата крачка към насърчаване на участниците в Европейския корпус за солидарност да работят в областта на предприемачеството и социалното предприемачество или да създават сдружения, НПО или други органи, действащи в области, свързани със солидарността, с дейностите с нестопанска цел и с младежта, както и да се ангажират все повече в дейности за сдружаване. На младите хора и младежките и студентските организации следва да се предоставя необходимата подкрепа за постигането на ефективно развитие за инициативите. Подпомагане след назначаването на участниците може да включва предоставяне на подкрепа и съвети на онези участници, проявяващи интерес към създаването и управлението на сдружения, кооперации, социални предприятия, младежки организации и общински центрове. Подобна подкрепа може да включва проучване за осъществимост, избор на правна форма, разработване на бизнес план, финансови и данъчни консултации, оценка на риска, съвети относно комуникациите, рекламни и маркетингови дейности.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Младите хора и организациите, участващи в Европейския корпус за солидарност, следва да имат чувство за принадлежност към общност от граждани и субекти, ангажирани с укрепването на солидарността в цяла Европа. Същевременно участващите организации имат нужда от подпомагане, за да укрепват своя капацитет за предлагане на назначения с добро качество на нарастващ брой участници. Европейският корпус за солидарност следва да подпомага дейностите за изграждане на мрежи, насочени към засилване на ангажираността на младите хора и на участващите организации в тази общност, към насърчаване на формирането на дух на Европейския корпус за солидарност и към обмена на полезни практики и опит. Тези дейности следва да спомогнат за популяризирането на Европейския корпус за солидарност в публичния и в частния сектор и за събирането на обратна информация от участниците и участващите организации относно изпълнението на Европейския корпус за солидарност.

(12)  Младите хора и организациите, участващи в Европейския корпус за солидарност, следва да имат чувство за принадлежност към общност от граждани и субекти, ангажирани с укрепването на солидарността в цяла Европа. Същевременно участващите организации имат нужда от подпомагане, за да укрепват своя капацитет за предлагане на назначения с добро качество на нарастващ брой участници. Европейският корпус за солидарност следва да подпомага дейностите за изграждане на мрежи, насочени към засилване на капацитета на младите хора и ангажираността на участващите организации в тази общност, към насърчаване на формирането на дух на Европейския корпус за солидарност и към обмена на полезни практики и опит. Тези дейности следва да спомогнат за популяризирането на Европейския корпус за солидарност в публичния и в частния сектор и за събирането на обратна информация от участниците и участващите организации относно изпълнението на Европейския корпус за солидарност.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 13

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Следва да се обърне специално внимание на осигуряването на качеството на назначенията и на другите възможности, предлагани от Европейския корпус за солидарност, по-специално като на участниците бъде предложено обучение, езикова помощ, застраховка, административна помощ и подпомагане след назначаването, както и валидиране на знанията, уменията и компетенциите, придобити по време на опита от участието им в Европейския корпус за солидарност.

(13)  Следва да се обърне специално внимание на осигуряването на качеството на назначенията и на другите възможности, предлагани от Европейския корпус за солидарност, по-специално като на участниците бъде предложено подходящо онлайн или офлайн обучение, езикова помощ, застраховка, административна помощ и подпомагане преди и след назначаването. Това подпомагане следва да се реализира в сътрудничество с младежки организации и други организации на гражданското общество, за да се използва техният експертен опит в областта. Подпомагането след назначаването следва също така да дава предимство на постоянната гражданска ангажираност на участниците в техните общности, като ги насочва да работят с местни организации или проекти след назначаването.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 14

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  За да се гарантира влиянието на назначенията в Европейския корпус за солидарност върху личностното, образователното, социалното, гражданското и професионалното развитие на участниците, знанията, уменията и компетенциите, които са учебните резултати, придобити по време на тези назначения, следва да бъдат установени и документирани по подходящ начин, в съответствие с националните условия и особености, както се препоръчва в Препоръката на Съвета от 20 декември 2012 г. относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене22.

(14)  За да се гарантира влиянието на назначенията в Европейския корпус за солидарност върху личностното, образователното, социалното, гражданското и професионалното развитие на участниците, знанията, уменията и компетенциите, които са учебните резултати, придобити по време на тези назначения, следва да бъдат установени, документирани, проверени и удостоверени по подходящ начин, в съответствие с националните условия и особености, както се препоръчва в Препоръката на Съвета от 20 декември 2012 г. относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене.22. Този процес следва да се улеснява от Европейската комисия, която за целта публикува Европейските насоки за валидиране на неформалното и самостоятелното учене и Европейски справочник относно валидирането.

__________________

__________________

22 Препоръка на Съвета от 20 декември 2012 г. относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене, OВ C 398, 22.12.2012 г., стр. 1.

22 Препоръка на Съвета от 20 декември 2012 г. относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене, OВ C 398, 22.12.2012 г., стр. 1.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 15

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Знакът за качество ще се поставя за гарантиране, че участващите организации спазват принципите и изискванията на Хартата на Европейския корпус за солидарност по отношение на техните права и отговорности за всички етапи от дейностите за солидарност. Получаването на знак за качество следва да бъде предварително условие, но не следва автоматично да води до финансиране по линия на Европейския корпус за солидарност.

(15)  Знакът за качество и рамка за мониторинг, съответно за доброволческа дейност и за стаж и работа, ще се поставя за гарантиране, в сътрудничество със съответните заинтересовани страни, че участващите организации спазват принципите и изискванията на Хартата на Европейския корпус за солидарност по отношение на техните права и отговорности за всички етапи от дейностите за солидарност. Получаването на знак за качество следва да бъде предварително условие, но не следва автоматично да води до финансиране по линия на Европейския корпус за солидарност. Знакът за качество следва да гарантира, че дейностите по линия на Европейския корпус за солидарност не следва да заместват редовните места за работа или стаж. Процесът на присъждане на знак за качество не трябва да създава допълнителна бюрокрация, която да разубеждава организациите, по-специално частните предприятия в професионалния компонент, да допринасят за Европейския корпус за солидарност. Знакът за качество следва да подсигури, че участващите организации спазват предварителните условия относно социалното приобщаване и особено инвестиционния им приоритет относно прехода от институционални към здравни и социални услуги, базирани в общността, определени в общоприложимите разпоредби за европейските структурни и инвестиционни фондове, за да се предотврати употребата на финансирането от страна на ЕС за подкрепа (дори по непряк начин) на сегрегацията на здравните и социалните инфраструктури.

Обосновка

От 2013 г. Европейският съюз все повече преминава към деинституциализиране на здравните услуги, което означава процес на замяна на психиатричните болници за дългосрочно пребиваване с по-малко изолирани услуги за психично здраве в общността, с включването на предварителни условия в европейските структурни и инвестиционни фондове, съгласно които тези фондове не могат да бъдат предназначени за институционални здравни услуги. Европейският корпус за солидарност следва да включва разпоредби в този смисъл.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 17

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  Следва да се разработи и да се развива постоянно портал на Европейския корпус за солидарност, за да се осигури лесен достъп до корпуса и „обслужване на едно гише“ за интересуващите се — както граждани, така и организации — във връзка, между другото, с регистрацията, идентификацията и съчетаването на профили и възможности, дейностите за изграждане на мрежи и виртуалния обмен, онлайн обучението, езиковата помощ и подпомагането след назначаването, както и други полезни функционалности, които могат да станат необходими в бъдеще.

(17)  Следва да се разработи и да се развива постоянно портал на Европейския корпус за солидарност на всички официални езици на ЕС, за да се осигури лесен достъп до корпуса и „обслужване на едно гише“ за интересуващите се както граждани, така и организации във връзка, между другото, с регистрацията, идентификацията и съчетаването на профили и възможности, дейностите за изграждане на мрежи и виртуалния обмен, информацията относно съществуващите назначения или проекти за участие в дейности за солидарност и относно участващите организации, социалните партньори, съответните европейски и национални центрове за контакт, онлайн обучението, езиковата помощ и подпомагането преди и след назначаването, партньорската оценка на назначаването и механизмите за предоставяне на пряка обратна информация, както и други полезни функционалности, които могат да станат необходими в бъдеще. Особено внимание ще бъде отделено на това порталът да бъде изцяло достъпен за всички млади хора, независимо от техните способности.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 17 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17a)  За доброто функциониране на програмата и своевременното разгръщане на дейностите е от съществено значение в работните програми на Европейския корпус за солидарност да се въведат механизми, които да гарантират, че предложенията се представят на регистрираните млади хора в разумни и относително предвидими срокове. Следователно на регистрираните лица следва да се изпраща периодично информация и актуализации за наличните назначения и активно участващите организации, за да се стимулира техният ангажимент към Европейския корпус за солидарност след регистрацията им, като същевременно им се предлага възможността да влизат в пряк контакт със субектите, участващи в областта на солидарността както на национално, така и на европейско равнище.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 17 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17б)  Следва да се разработи рамка за качество със стандарти за качество за предложенията за назначения на Европейския корпус за солидарност. За основа на това следва да служи съществуващото законодателство, защитаващо правата на работниците, стажантите и доброволците по отношение на социалната закрила, минималния доход, стабилността, трудовите права, психичното и физическото здраве както на равнище ЕС, така и на национално равнище. Определянето на стандартите следва да бъде приобщаващ процес с пълноценното участие на социалните партньори, младежките и доброволческите организации.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  С настоящия регламент се определя финансов пакет за периода 2018—2020 г., който да представлява основната референтна сума по смисъла на точка 17 от Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина, за сътрудничеството по бюджетните въпроси и за доброто финансово управление23, за Европейския парламент и за Съвета в рамките на годишната бюджетна процедура. Основната референтна сума включва преразпределения от програмата „Еразъм+“ (197,7 милиона EUR) и от Програмата за заетост и социални иновации (10 милиона EUR) за финансовите години 2018, 2019 и 2020, и се допълва от вноски от няколко програми на Съюза по линия на различни функции, като Европейския социален фонд, Механизма за гражданска защита на Съюза, Програмата „LIFE“ и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

(18)  С настоящия регламент се определя финансов пакет за периода 2018—2020 г., който да представлява основната референтна сума по смисъла на точка 17 от Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина, за сътрудничеството по бюджетните въпроси и за доброто финансово управление23, за Европейския парламент и за Съвета в рамките на годишната бюджетна процедура. Основната референтна сума включва преразпределения от програмата „Еразъм+“ (197,7 милиона EUR), което в никакъв случай не трябва да поставя под въпрос финансирането на проекти за мобилност, вече утвърдени по линия на програмата „Еразъм+“ и от Програмата за заетост и социални иновации (10 милиона EUR) за финансовите години 2018, 2019 и 2020, и се допълва от вноски от няколко програми на Съюза по линия на различни функции, като Механизма за гражданска защита на Съюза и Програмата „LIFE“.

__________________

__________________

23 Междуинституционално споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление, ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

23 Междуинституционално споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление, ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 18 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18a)  На предстоящите дискусии относно следващия бюджетен програмен период финансирането на Европейския корпус за солидарност в никакъв случай не трябва да поставя под въпрос финансирането на програмата за мобилност „Еразъм+“ и на други основни програми, като например ЕСФ или ЕЗФРСР;

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 23 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(23a)  Целевата група от млади хора следва да е възможно най-широка и приобщаваща, така че младежи с различен произход, ниво на образование, умения, способности, знания и опит да участват в Европейския корпус за солидарност.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  Всяка организация, желаеща да участва в Европейския корпус за солидарност, независимо дали е финансирана от бюджета на Европейския корпус за солидарност, от друга програма на Съюза или от друг източник на финансиране, следва да получи знак за качество, при условие, че изпълнява съответните изисквания. Процесът на присъждане на знак за качество трябва да се извършва постоянно от изпълнителните структури на Европейския корпус за солидарност. Присъденият знак за качество следва да се подлага на периодични проверки и може да бъде отнет, ако в контекста на извършваните проверки се установи, че условията, довели за неговото присъждане, вече не се изпълняват.

(25)  Всяка организация, желаеща да участва в Европейския корпус за солидарност, независимо дали е финансирана от бюджета на Европейския корпус за солидарност, от друга програма на Съюза или от друг източник на финансиране, следва да получи предварително знак за качество, при условие, че изпълнява съответните изисквания. Процесът на присъждане на знак за качество трябва да се извършва постоянно от изпълнителните структури на Европейския корпус за солидарност. В този процес следва да се избягва ненужна административна тежест. Присъденият знак за качество следва да се подлага на периодични проверки и може да бъде отнет, ако в контекста на извършваните проверки се установи, че условията, довели за неговото присъждане, вече не се изпълняват.

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 40

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(40)  Освен това финансовият пакет на Европейския корпус за солидарност по линия на Функция 1а от многогодишната финансова рамка следва да се допълни чрез финансово участие от други програми и функции, за което е необходимо изменение на регламенти (ЕС) № 1293/201327, (ЕС) № 1303/201328, (ЕС) № 1305/201329, (ЕС) № 1306/201330, както и на Решение № 1313/2013/ЕС31 на Европейския парламент и на Съвета.

(40)  Освен това финансовият пакет на Европейския корпус за солидарност по линия на Функция 1а от многогодишната финансова рамка следва да се допълни чрез финансово участие от други програми и функции, за което е необходимо изменение на регламенти (ЕС) № 1293/201327, (ЕС) № 1303/201328, (ЕС) № 1305/201329, (ЕС) № 1306/201330, както и на Решение № 1313/2013/ЕС31 на Европейския парламент и на Съвета. Този финансов пакет следва да бъде допълнен, като се гарантира, че няма неблагоприятно въздействие върху съществуващите разпоредби за финансиране на доброволческите дейности, социалното приобщаване, заетостта, но също така и за мобилността, които вече са предвидени в съществуващите програми, и по-специално в програмата „Еразъм+“. Освен това, с цел да се гарантират успехът и ефективността на инициативата, по-специално в подкрепа на младите хора с по-малко възможности, бюджетът следва да се увеличи, като се използват всички налични финансови средства съгласно действащия Регламент за МФР. Инвестициите в Европейския корпус за солидарност следва да се придружават от увеличаване на инвестициите за други допълнителни програми на ЕС, като например „Еразъм+“ и инициативата за младежка заетост.

__________________

__________________

27 Регламент (ЕС) № 1293/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 614/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 185).

27 Регламент (ЕС) № 1293/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 614/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 185).

28 Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).

28 Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).

29 Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487).

29 Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487).

30 Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549).

30 Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549).

31 Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Механизъм за гражданска защита на Съюза (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 924).

31 Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Механизъм за гражданска защита на Съюза (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 924).

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 41

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(41)  Настоящият регламент следва да се прилага от 1 януари 2018 г. С цел да се създадат условия за незабавното прилагане на предвидените в настоящия регламент мерки, той следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(41)  Настоящият регламент следва да се прилага от 1 март 2018 г. С цел да се създадат условия за незабавното прилагане на предвидените в настоящия регламент мерки, той следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  „дейност за солидарност“ означава дейност, която има за цел да отговори на неудовлетворени обществени потребности в полза на дадена общност, като същевременно подпомага личностното, образователното, социалното, гражданското и професионалното развитие на гражданина, като дейността може да бъде под формата на назначения, проекти или дейности за изграждане на мрежи, разработени във връзка с различни области като например образование и обучение, заетост, равенство между половете, предприемачество, по-специално социално предприемачество, гражданство и демократично участие, околна среда и опазване на природата, действия в областта на климата, предотвратяване на бедствия, готовност при бедствия и възстановяване след тях, селско стопанство и развитие на селските райони, осигуряване на хранителни и нехранителни продукти, здраве и благосъстояние, творчество и култура, физическо възпитание и спорт, социално подпомагане и закрила, приемане и интегриране на граждани на трети държави, териториално сътрудничество и сближаване;

(1)  „дейност за солидарност“ означава дейност, която има за цел да отговори на неудовлетворени обществени потребности в полза на дадена общност и обществото като цяло, като същевременно подпомага личностното, образователното, социалното, гражданското и професионалното развитие на гражданина, като дейността може да бъде под формата на назначения, проекти или дейности за изграждане на мрежи, които имат европейска и международна добавена стойност и транснационално измерение, разработени във връзка с различни области като например формално и неформално образование и обучение, работа с младежи, заетост, социално приобщаване, равенство и борба с дискриминацията, равенство между половете, социално предприемачество, гражданство и демократично участие, околна среда и опазване на природата, действия в областта на климата, предотвратяване на бедствия, готовност при бедствия и възстановяване след тях, гражданско селско стопанство и развитие на селските райони, осигуряване на хранителни и нехранителни продукти, здраве и благосъстояние, творчество и култура, физическо възпитание и спорт, социално подпомагане и закрила, помощ за младежите, увреждания, солидарност между поколенията, приемане и интегриране на граждани на трети държави, включително търсещи убежище и бежанци, териториално сътрудничество и сближаване;

Изменение28

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  „млади хора в неравностойно положение“ означава лица, които имат нужда от допълнителна подкрепа поради увреждане, образователни затруднения, пречки от икономическо естество, културни различия, здравословни проблеми, пречки от социално и географско естество;

(3) „млади хора с по-малко възможности“ означава лица, които имат нужда от допълнителна подкрепа, тъй като са в неравностойно положение в сравнение със своите връстници поради наличието на един или повече фактори за изключване или пречки, като например увреждане, затруднения при учене, пречки от икономическо и социално естество, културни различия, физически и психични здравословни проблеми, пречки от географско естество;

 

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  „участваща организация“ означава публичен или частен субект, на който е присъден знакът за качество на Европейския корпус за солидарност, и който предлага назначение на участник в Европейския корпус за солидарност или изпълнява други дейности в рамките на Европейския корпус за солидарност;

(4)  „участваща организация“ означава публичен или частен субект, на който вече е присъден знакът за качество на Европейския корпус за солидарност, и който предлага доброволческа дейност, стаж или назначение на работа на участник в Европейския корпус за солидарност или изпълнява други дейности в рамките на Европейския корпус за солидарност;

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  „назначение за участие в дейности за солидарност“ означава доброволческа дейност, стаж или работа в област, свързана със солидарността, организирана от участваща организация и допринасяща за справяне с важни обществени предизвикателства, като същевременно спомага за личностното, образователното, социалното, гражданското и професионалното развитие и пригодността за заетост на участника в Европейския корпус за солидарност, който приеме това назначение, в държава различна от държавата на местопребиваване (назначение в чужбина) или в държавата на местопребиваване на участника (назначение в държавата на местопребиваване);

(5)  „назначение за участие в дейности за солидарност“ означава доброволческа дейност или стаж в област, свързана със солидарността, организирана от участваща организация и допринасяща за справяне с важни обществени предизвикателства, като същевременно спомага за личностното, образователното, социалното, гражданското и професионалното развитие и пригодността за заетост на участника в Европейския корпус за солидарност, който приеме това назначение, в държава, различна от държавата на местопребиваване (назначение в чужбина), или по изключение за млади хора с по-малко възможности, в държавата на местопребиваване на участника (назначение в държавата на местопребиваване);

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  „доброволчество“ означава доброволческа служба без заплащане, на пълен работен ден32 за период до дванадесет месеца, с която на младите хора се предоставя възможност да допринесат за ежедневната работа на организации, действащи в области, свързани със солидарността, в полза на общностите, в които се изпълняват дейностите, която има солидна учебна и образователна насоченост, с цел предоставяне на възможност на младия доброволец /младите доброволци да придобие/ят умения и компетенции, които ще бъдат полезни за тяхното личностно, образователно, социално и професионално развитие, и ще допринесат също така за подобряване на тяхната пригодност за заетост;

(6)  „доброволчество“ означава доброволческа служба без заплащане в рамките на публичен орган или участваща организация с нестопанска цел, на пълен32 или непълен работен ден за период до дванадесет месеца, с която на младите хора се предоставя възможност да допринесат за ежедневната работа на организации, действащи в области, свързани със солидарността, в полза на общностите, в които се изпълняват дейностите, която има солидна учебна и образователна насоченост, с цел предоставяне на възможност на младия доброволец/младите доброволци да придобие/ят, валидира/т и удостовери/ят умения и компетенции, които ще бъдат полезни за тяхното личностно, образователно, социално и професионално развитие, и ще допринесат също така за подобряване на тяхната пригодност за заетост;

__________________

__________________

32 Като общ принцип — дейност, изпълнявана без прекъсване, пет дни в седмицата и седем часа на ден.

32 Като общ принцип — дейност, изпълнявана без прекъсване, пет дни в седмицата и седем часа на ден.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 8

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  „стаж“ означава период на работна практика с продължителност от два до дванадесет месеца, срещу възнаграждение от организацията, приемаща участника в Европейския корпус за солидарност, въз основа на писмен договор за стаж, като тази работна практика включва учебен аспект и аспект на обучение, и се предприема с цел придобиване на практически и професионален опит за подобряване на пригодността за заетост и улесняване на прехода към редовна заетост;

(8)  „стаж“ означава период на работна практика с продължителност от три до шест месеца, с възможност да се поднови веднъж с максимална продължителност от дванадесет месеца в същата участваща организация срещу възнаграждение от организацията, приемаща участника в Европейския корпус за солидарност, като тази работна практика включва учебен аспект и аспект на обучение и е предприета с цел придобиване на практически и професионален опит, за да се придобият компетентности, полезни за личностното, образователното, социалното, гражданското и професионалното развитие на участника, основава се на писмен договор, сключен в началото на стажа между стажанта и участващата организация, като са посочени образователните цели, условията на труд и продължителността на стажа, възнаграждението на участника и правата и задълженията на двете страни съгласно националното право и/или приложимите колективни трудови договори за държавата, в която се провежда стажът, и не замества работни места;

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 9

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  „работа“ означава период на труд с продължителност от два до дванадесет месеца, срещу възнаграждение от участващата организация, която наема участника в Европейския корпус за солидарност, като този труд се полага в участваща държава и въз основа на трудов договор в съответствие с националната нормативна уредба на участващата държава;

(9)  „работа“ означава период на труд с продължителност от поне шест месеца, въз основа на писмен договор, който следва да спазва всички условия за наемане на работа съгласно националното право и/или,, приложимите колективни трудови договори за държавата, в която се извършва работата, като се получава възнаграждение от участващата организация, която наема участника в Европейския корпус за солидарност;

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  „проект за солидарност“ означава местна инициатива с продължителност от два до дванадесет месеца, която е организирана и се изпълнява от групи от минимум пет участници в Европейския корпус за солидарност с цел справяне със съществени предизвикателства в рамките на тяхната местна общност, като същевременно тези предизвикателства се поставят в по-широка европейска перспектива;

(10)  „проект за солидарност“ означава местна инициатива с продължителност от два до дванадесет месеца, която е организирана и се изпълнява от групи от минимум пет участници в Европейския корпус за солидарност с цел справяне със съществени предизвикателства в рамките на тяхната местна общност, като същевременно тези предизвикателства се поставят в по-широка европейска перспектива. Организирането на насоки, както и структура за предварителна и последваща подкрепа от посредническа организация или местните органи е задължително за осъществяването на действия за солидарност, за да се гарантира устойчивостта на проекта и качеството на предоставяните услуги;

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 11

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  „знак за качество“ означава сертифициране, предоставено на публичен или частен субект или на международна организация, желаещ/а да предостави назначения в рамките на Европейския корпус за солидарност съгласно процедура, с която се цели да се гарантира спазването на принципите и изискванията на Хартата на Европейския корпус за солидарност;

(11)  „знак за качество“ означава сертифициране, предоставено на публичен или частен субект или на международна организация, който/която желае да стане участваща организация и желае да предостави назначения в рамките на Европейския корпус за солидарност съгласно процедура, с която се цели да се гарантира спазването на принципите и изискванията на Хартата на Европейския корпус за солидарност и качеството на предоставяните от участващите организации услуги; отделен знак за качество за назначенията за участие в доброволческа дейност и назначенията за стаж и работа се установява в партньорство със съответните заинтересовани страни;

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  „Харта на Европейския корпус за солидарност“ означава документът, в който се определят съответните права и задължения по отношение на които всички субекти, желаещи да се присъединят към Европейския корпус за солидарност, трябва да изразят съгласие, че приемат;

(12)  „Харта на Европейския корпус за солидарност“ означава документът, в който се определят съответните права и задължения, по отношение на които всички субекти, желаещи да се присъединят към Европейския корпус за солидарност, трябва да изразят съгласие, че приемат предварително и че трябва да спазват непрекъснато, за да бъде получен и запазен знакът за качество;

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 13

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  „Ресурсен център на Европейския корпус за солидарност“ означава допълнителните функции, изпълнявани от определена национална агенция, в помощ на разработването и изпълнението на дейности в рамките на Европейския корпус за солидарност, както и на установяването на уменията, придобити от участниците в рамките на техните назначения и проекти;

(13)  „Ресурсен център на Европейския корпус за солидарност“ означава допълнителните функции, изпълнявани от субект, избран за целта след тръжен процес за определяне, в помощ на разработването, изпълнението и качеството на дейности в рамките на Европейския корпус за солидарност, както и на установяването на уменията, придобити от участниците в рамките на техните назначения и проекти;

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Целта на Европейския корпус за солидарност е да се повиши ангажираността на младите хора и на организациите по отношение на достъпни и висококачествени дейности за солидарност, като начин да се допринесе за по-тясно сближаване и солидарност в Европа, да се подпомогнат общностите и да се намери отговор на обществените предизвикателства.

1.  Целта на Европейския корпус за солидарност е да се допринася за засилване на сближаването и да се насърчава солидарността в Европа, да се подпомагат общностите и да се отговаря бързо и ефективно на обществените предизвикателства, като се повишава ангажираността на младите хора и на организациите по отношение на достъпни и висококачествени дейности за солидарност.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  да гарантира, че дейностите за солидарност, които се предлагат на участниците в Европейския корпус за солидарност с цел да се допринесе за удовлетворяването на конкретни неудовлетворени обществени потребности и да се укрепят общностите, са с високо качество, и надлежно валидирани.

б)  да гарантира, че дейностите за солидарност, които се предлагат на участниците в Европейския корпус за солидарност с цел да се допринесе за удовлетворяването на конкретни обществени предизвикателства и да се укрепят общностите, са с високо качество и надлежно валидирани.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква б a (нова

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  да гарантира, че личностното, образователното, социалното, гражданското и професионалното развитие на участниците, както и че знанията, уменията и компетентностите, които представляват учебните резултати от назначенията, се установяват, документират, оценяват и сертифицират правилно.

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква б б (нова

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бб)  да засили приобщаването на млади хора с по-малко възможности в корпуса чрез създаване на приспособени формати и насърчаване на специално подготвени и персонализирани насоки и мерки за подпомагане с предназначен за целта бюджет;

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква б в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бв)  не следва да се допуска възможността организациите да трансформират мерки за социална отговорност в мерки по линия на Европейския корпус за солидарност и по този начин да използват финансови средства не по предназначение;

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  назначения за участие в дейности за солидарност, проекти за солидарност и дейности за изграждане на мрежи

а)  назначения за участие в дейности за солидарност под формата на

 

i)   доброволчество;

 

ii)   стажове или работа;

 

iii)   проекти и дейности за изграждане на мрежи;

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  назначения за участие в дейности за солидарност под формата на доброволчество, стажове или работа, включително индивидуални назначения в чужбина и назначения в държавата на местопребиваване на участника, както и назначения на доброволчески екипи;

а)  назначения за участие в дейности за солидарност под формата на доброволчество, стажове или работа, включително индивидуални назначения в чужбина и в случая на млади хора с по-малко възможности – назначения в държавата на местопребиваване на участника, както и назначения на доброволчески екипи;

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  дейности за изграждане на мрежи за участниците и организациите, участващи в Европейския корпус за солидарност.

в)  дейности за изграждане на мрежи за участниците и организациите, участващи или имащи желание да участват в Европейския корпус за солидарност.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  мерки, които имат за цел гарантиране на качеството на назначенията за участие в дейности за солидарност, включително обучение, езикова подкрепа, административна подкрепа за участниците и за участващите организации, застраховка, подпомагане след назначаването, както и изготвяне на удостоверение, с което се установяват и документират знанията, уменията и компетенциите, придобити по време на назначението;

а)  мерки, които имат за цел гарантиране на качеството и достъпността на назначенията за участие в дейности за солидарност, включително цялостно онлайн и офлайн обучение, езикова подкрепа, административна подкрепа за участниците и за участващите организации, застраховка, подпомагане преди и след назначаването, както и изготвяне на официално удостоверение, като за основа се използва опитът на Youth Pass, с което се установяват, документират, оценяват и удостоверяват знанията, уменията и компетенциите, придобити по време на назначението; когато е уместно, подпомагане след назначаването на участниците, проявяващи интерес към създаването и управлението на сдружения, кооперации, социални предприятия, младежки организации и общински центрове;

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  създаването и поддържането на знак за качество за субекти, желаещи да предоставят назначения за Европейския корпус за солидарност, за да се осигури съответствие с принципите и изискванията на Хартата на Европейския корпус за солидарност;

б)  създаването и поддържането на знаци за качество за субекти, желаещи да предоставят съответно назначения за участие в доброволческа дейност или назначения за стажове и работа за Европейския корпус за солидарност, за да се осигури съответствие с принципите и изискванията на Хартата на Европейския корпус за солидарност; процедура за акредитация на субекти, които желаят да предоставят назначения за участие в доброволческа дейност, и на субекти, които желаят да предоставят назначения на работа и стаж, с различни критерии за оценка, като достъпът до програмата се ограничава до действията, за които са акредитирани;

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Това действие изисква преодоляване на цифровото разделение, за да стане процесът на солидарност, както е предложен от Европейския корпус за солидарност, достъпен за всички млади европейци, особено за младите хора от селските райони.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  Европейския социален фонд, участващ с 35 000 000 EUR по текущи цени;

заличава се

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, участващ с 1 800 000 EUR по текущи цени.

заличава се

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Останалата част следва да се финансира чрез използването на всички налични финансови средства по Регламента за МФР.

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Разпределената сума може да покрива също и разходи, свързани с подготвителни дейности и с дейности за мониторинг, контрол, одит и оценка, които са необходими за управлението на Европейския корпус за солидарност и за постигането на неговите цели, по-специално проучвания, заседания на експерти и дейности за информация и комуникация, разходи, свързани със създаването, поддръжката и актуализирането на портала на Европейския корпус за солидарност и необходимите информационни системи за поддръжка, както и всички други разходи за техническа и административна помощ, направени от Комисията за управлението на Европейския корпус за солидарност.

4.  Разпределената сума може да покрива също и разходи, свързани с подготвителни дейности и с дейности за мониторинг, контрол, одит и оценка, които са необходими за управлението на Европейския корпус за солидарност и за постигането на неговите цели, по-специално адаптирана и индивидуализирана подкрепа за участващи млади хора с по-малко възможности, проучвания, заседания на експерти и дейности за информация и комуникация, разходи, свързани със създаването, поддръжката и актуализирането на портала на Европейския корпус за солидарност и необходимите информационни системи за поддръжка, както и всички други разходи за техническа и административна помощ, направени от Комисията за управлението на Европейския корпус за солидарност.

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Искането на отговарящ на условията субект да стане участваща организация в Европейския корпус за солидарност се оценява от компетентния изпълнителен орган на Европейския корпус за солидарност, за да се увери, че дейностите на този субект съответстват на изискванията на Европейския корпус за солидарност.

2.  Искането на отговарящ на условията субект да стане участваща организация в Европейския корпус за солидарност се оценява от компетентния изпълнителен орган на Европейския корпус за солидарност, за да се увери, че дейностите на този субект съответстват на изискванията на Европейския корпус за солидарност. Всяка организация, която промени съществено своите дейности, следва да уведоми за това компетентния изпълнителен орган, за да бъде повторно оценена. Процесът за кандидатстване и регистрация следва да бъде лесен за ползване. Следва да се избягва създаването на административна тежест. Процесът, който води към доброволческия компонент, следва да се обособи до процеса, водещ до присъждането на знак за качество за този компонент, при отчитане на специфичните характеристики на всеки компонент.

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията, в сътрудничество с участващите държави, редовно следи резултатите на Европейския корпус за солидарност по отношение постигането на неговите цели.

1.  Комисията, в сътрудничество с участващите държави, въвежда като приоритет рамка за наблюдение и оценка и я използва, за да следи резултатите на Европейския корпус за солидарност по отношение постигането на неговите цели.

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2 – алинея 1 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  брой на организациите, на които е присъден знакът за качество, чиито дейности за солидарност са получили финансиране в рамките на Европейския корпус за солидарност.

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Във всяка държава, участваща в Европейския корпус за солидарност, националните агенции, на които е възложено управлението на действията, посочени в Глава III от Регламент (ЕС) № 1288/2013, действат също и като национални агенции в рамката на Европейския корпус за солидарност в съответните си държави.

Във всяка държава, участваща в Европейския корпус за солидарност, националните агенции, на които е възложено управлението на действията, посочени в Глава III от Регламент (ЕС) № 1288/2013, действат също и като национални агенции в рамката на Европейския корпус за солидарност в съответните си държави. Организациите, участващи в мрежата на EURES, както е определено в член 7 от Регламент (EС) № 2016/589, подпомагат тези национални агенции при управлението на действията за солидарност под формата на назначения за стажове и работа и при съответните мерки за качество и подпомагане в рамките на Европейския корпус за солидарност.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Европейски корпус за солидарност

Позовавания

COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

CULT

12.6.2017

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

12.6.2017

Асоциирани комисии – Дата на обявяване в заседание

5.10.2017

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Brando Benifei

18.9.2017

Разглеждане в комисия

10.10.2017

4.12.2017

 

 

Дата на приемане

11.1.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

35

4

5

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Maria Arena, Georges Bach, Deirdre Clune, Miapetra Kumpula-Natri, António Marinho e Pinto, Ivari Padar, Evelyn Regner, Anne Sander, Sven Schulze, Jasenko Selimovic, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Daniele Viotti

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

35

+

ALDE

PPE

S&D

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic, Yana Toom

Georges Bach, David Casa, Deirdre Clune, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc

Maria Arena, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Ivari Padar, Emilian Pavel, Evelyn Regner, Marita Ulvskog, Daniele Viotti, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

4

-

ENF

GUE/NGL

NI

Joëlle Mélin

Rina Ronja Kari, João Pimenta Lopes

Lampros Fountoulis

5

0

ECR

EFDD

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens

Laura Agea

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (30.11.2017)

на вниманието на комисията по култура и образование

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правната рамка на Европейския корпус за солидарност и за изменение на регламенти (ЕС) № 1288/2013, (ЕС) № 1293/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и Решение № 1313/2013/ЕС

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

Докладчик по становище: Елеонора Форенца

КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението на Комисията има за цел да установи правна рамка на Европейския корпус за солидарност (ЕКС) чрез изменение на регламенти (ЕС) №1288/2013, (ЕС) №1293/2013, (ЕС) №1303/2013, (ЕС) №1305/2013, (ЕС) №1306/2013 и Решение №1313/2013/ЕС; бъдещият корпус за солидарност следва също така да обхваща вече съществуващата Европейска доброволческа служба (ЕДС). Един аспект, който заслужава внимание, е, че Европейският корпус за солидарност и Европейската доброволческа служба не се намират в една и съща сфера на отговорност, като се има предвид, че ЕДС е въвела доброволчески програми в държави извън ЕС. Поради това докладчикът счита, че е важно да се гарантира, че дейностите, извършвани в рамките на предишната програма, няма да бъдат изоставени, когато двете програми бъдат обединени.

Съобразно програмата по линия на Европейския корпус за солидарност 100 000 младежи на възраст от 18 до 30 години трябва да бъдат мобилизирани до 2020 г. чрез проекти, насочени към опазването и защитата на околната среда или към социалното сближаване. Предложението на Комисията се основава на принципите на Хартата на основните права на ЕС(1). Държавите, които ще имат достъп до програмата, ще бъдат държави–членки на ЕС и евентуално други държави по силата на двустранни споразумения, но следва да се има предвид, че хора вече преминават през ЕС без паспорт на която и да е държава членка. Ето защо програмата трябва да включва младите хора, дори когато те не притежават карта за самоличност, издадена от държава членка, и следва за тях да се улесни получаването на разрешения за пребиваване и визи.

Солидарността е един от принципите, на които се основава ЕС; тя дефинира европейския проект и осигурява единството, което е необходимо за справяне с настоящи и бъдещи кризи и извънредни ситуации. При отбелязването на 60-ата годишнина на Договорите от Рим, Съветът, Европейският парламент и Комисията потвърдиха ангажимента си за увеличаване на солидарността, с което се цели насърчаване на цялостното развитие на човешкия живот(2).

Докладчикът счита, че е жизненоважно младите хора, които са по-силно засегнати от икономическата криза и следователно са по-уязвими, да бъдат насърчавани и подпомагани, за да участват във всеки вид мерки, насочени към подобряването на системите и политиките в контекст на солидарност, тъй като това допринася за укрепване на културата на правата на човека, на която се основава ЕС.

Важно е да се подчертае, че правата на жените, ЛГБТКИ хората и мигрантите са права на човека и че, тъй като тези групи са особено уязвими, в програмните насоки трябва да бъдат включени свързаните с пола и миграцията измерения.

Комисията трябва да бъде приветствана за предоставянето на специална разпоредба за младите хора в неравностойно положение по отношение на достъпа до доброволната програма за обучение, която в никакъв случай не бива да замества платения труд или стажовете, които се регулират от съответните местни закони и които имат за цел да доведат до трудови договори. Ето защо призовава Комисията и държавите членки да следят да не възникват такива случаи.

Докладчикът намира за обезпокоителен факта, че средства, които вече са определени или за които са поети задължения в сферата на образованието и културата, като „Еразъм +“, биват прехвърляни към новосъздадената програма на Европейски корпус за солидарност: „Еразъм +“ е доказано едно от най-добрите средства за укрепване на европейско съзнание. Опитът, придобит по линия на „Еразъм +“, е ценен в културно и образователно отношение и от това обстоятелство също така може да се извлече полза, за да се гарантира висок стандарт на обучение по програмата на Европейския корпус за солидарност.

Докладчикът освен това счита, че социалните партньори и всички участници от гражданското общество трябва да участват в процеса на извършване на предварителна оценка и активиране, осъществяване на надзор и мониторинг на програмата, без да се намесват в доброволните мрежи за гражданска защита, които, независимо дали са в областта на опазването на околната среда или са участвали в процеси на възстановяване след природни бедствия, са допринесли и си сътрудничили на програми на Комисията за реагиране при бедствия или дейности за опазване на околната среда.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по култура и образование да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  На младите хора би трябвало да се предоставят лесно достъпни възможности за участие в дейности за солидарност, които могат да им дадат възможност да изразят ангажираността си в полза на общностите, като същевременно придобиват полезен опит, умения и компетенции за своето личностно, образователно, социално, гражданско и професионално развитие и по този начин подобряват своята пригодност за заетост. С тези дейности ще бъдат подкрепяна също така мобилността на младите доброволци, стажанти и работещи лица.

(4)  На младите хора би трябвало да се предоставят лесно достъпни възможности за участие в дейности за солидарност, които могат да им дадат възможност да изразят ангажираността си в полза на общностите, като същевременно придобиват полезен опит, умения и компетенции за своето личностно, образователно, социално, гражданско и професионално развитие и по този начин подобряват своята пригодност за заетост. С тези дейности ще бъде подкрепяна също така мобилността на младите доброволци, стажанти и работещи лица и те следва да бъдат в съответствие с националното законодателство относно мобилността на работещите лица.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Дейностите за солидарност, предлагани на младите хора, следва да са с високо качество, в смисъл че следва да отговарят на неудовлетворени обществени потребности, да допринасят за укрепване на общностите, да предлагат на младите хора възможност да придобият ценни знания и компетенции, да са финансово достъпни за младите хора и да се изпълняват в безопасни и здравословни условия.

(5)  Дейностите за солидарност, предлагани на младите хора, следва да са с високо качество, в смисъл че следва да отговарят на неудовлетворени обществени потребности, да допринасят за укрепване на местните общности и социалното сближаване, да предлагат на младите хора възможност да придобият ценни знания и компетенции, да са финансово достъпни за младите хора и да се изпълняват в безопасни и здравословни условия.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  Европейският корпус за солидарност ще осигури единствен входен пункт към дейностите за солидарност в целия Европейски съюз. Следва да се осигури съгласуваност и допълване на тази рамка с други уместни политики и програми на Съюза. Европейският корпус за солидарност ще надгражда върху полезните взаимодействия и опита от съществуващи програми, особено на Европейската доброволческа служба. Той следва също така да допълва усилията на държавите членки за подкрепа на младите хора и за улесняване на прехода от училищния към трудовия живот чрез програмата „Гаранция за младежта“19, предоставяйки им допълнителни възможности за старт на пазара на труда под формата на стажове или работа в области, свързани със солидарността, в собствените им държави членки или в чужбина. Следва да се осигури също и взаимно допълване със съществуващи мрежи на равнище ЕС, свързани с дейностите на Европейския корпус за солидарност, като например Европейската мрежа на публичните служби по заетостта, „EURES“ и мрежата „Евродеск“. Освен това следва да се осигури взаимно допълване между съществуващи схеми, свързани със солидарността, по-специално национални схеми за солидарност и схеми за мобилност на млади хора, и Европейския корпус за солидарност, като се основават на добрите практики, където е целесъобразно.

(6)  Европейският корпус за солидарност ще осигури единствен входен пункт към дейностите за солидарност в целия Европейски съюз, без присъствие на основана на пола или социалната принадлежност дискриминация. Следва да се осигури съгласуваност и допълване на тази рамка с други уместни политики и програми на Съюза. Европейският корпус за солидарност ще надгражда върху полезните взаимодействия и опита от съществуващи програми, особено на Европейската доброволческа служба. Той следва също така да допълва усилията на държавите членки за подкрепа на младите хора и за улесняване на прехода от училищния към трудовия живот чрез програмата „Гаранция за младежта“19, предоставяйки им допълнителни възможности за старт на пазара на труда под формата на стажове или работа в области, свързани със солидарността, в собствените им държави членки или в чужбина. Следва да се осигури също и взаимно допълване със съществуващи мрежи на равнище ЕС, свързани с дейностите на Европейския корпус за солидарност, като например Европейската мрежа на публичните служби по заетостта, „EURES“ и мрежата „Евродеск“. Освен това следва да се осигури взаимно допълване между съществуващи схеми, свързани със солидарността, по-специално национални схеми за солидарност и схеми за мобилност на млади хора, включително и схеми, извършващи дейност на регионално или местно ниво, и Европейския корпус за солидарност, като се основават на добрите практики, където е целесъобразно.

_________________

_________________

19 Препоръка на Съвета от 22 април 2013 г. за създаване на гаранция за младежта (2013/C 120/01).

19 Препоръка на Съвета от 22 април 2013 г. за създаване на гаранция за младежта (2013/C 120/01).

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  За да се увеличи до възможно най-голяма степен въздействието на Европейския корпус за солидарност, следва да се създадат разпоредби, позволяващи други програми на Съюза като например фонд „Убежище, миграция и интеграция“, програмата „Европа за гражданите“, Европейския фонд за регионално развитие и програмата „Здраве“ да допринасят за постигане на целите на Европейския корпус за солидарност, като подпомагат дейности в неговия обхват. Този принос следва да се финансира съгласно съответните основни актове на въпросните програми. След като се сдобият с валиден знак за качество на Европейския корпус за солидарност, на бенефициерите ще бъде осигурен достъп до портала на корпуса и ще получат мерките за качество и подпомагане, предоставяни в съответствие с вида предлагана дейност.

(7)  За да се увеличи до възможно най-голяма степен въздействието на Европейския корпус за солидарност, следва да се създадат разпоредби, позволяващи други програми на Съюза като например фонд „Убежище, миграция и интеграция“, програмата „Европа за гражданите“, Европейския фонд за регионално развитие и програмата „Здраве“ да допринасят за постигане на целите на Европейския корпус за солидарност, като подпомагат дейности в неговия обхват. Този принос следва да се финансира съгласно съответните основни актове на въпросните програми с оглед на по-активно участие на младите хора, гражданското общество и опита от активното доброволчество, който вече съществува в държавите членки. След като се сдобият с валиден знак за качество на Европейския корпус за солидарност, на бенефициерите ще бъде осигурен достъп до портала на корпуса и ще получат мерките за качество и подпомагане, предоставяни в съответствие с вида предлагана дейност.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  С настоящия регламент се определя финансов пакет за периода 2018—2020 г., който да представлява основната референтна сума по смисъла на точка 17 от Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина, за сътрудничеството по бюджетните въпроси и за доброто финансово управление23, за Европейския парламент и за Съвета в рамките на годишната бюджетна процедура. Основната референтна сума включва преразпределения от програмата „Еразъм+“ (197,7 милиона EUR) и от Програмата за заетост и социални иновации (10 милиона EUR) за финансовите години 2018, 2019 и 2020, и се допълва от вноски от няколко програми на Съюза по линия на различни функции, като Европейския социален фонд, Механизма за гражданска защита на Съюза, Програмата „LIFE“ и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

(18)  С настоящия регламент се определя финансов пакет за периода 2018—2020 г., който да представлява основната референтна сума по смисъла на точка 17 от Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина, за сътрудничеството по бюджетните въпроси и за доброто финансово управление23, за Европейския парламент и за Съвета в рамките на годишната бюджетна процедура. С изключение на преразпределения, основната референтна сума следва да се финансира чрез използването на всички финансови средства, които са на разположение съобразно Регламент (ЕС, Евратом) №1311/2013 на Съвета23a.

_________________

_________________

23 Междуинституционално споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление, OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

23 Междуинституционално споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление, OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

 

23aРегламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020, ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 18 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18a)  В случаите когато действията на Европейския корпус за солидарност не са пряко свързани с финансовите средства, които са налични съобразно Регламент (ЕС, Евратом) №1311/2013, Комисията следва да гарантира, че са на разположение допълнителни нови финансови средства.

Обосновка

Действията на Европейския корпус за солидарност трябва да бъдат свързани с фондовете и програмите, чрез които те се финансират; за тези действия, които не са така свързани, Комисията трябва да гарантира, че са налице допълнителни източници на финансиране, чрез които да се осъществят тези дейности.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  За да се увеличи до възможно голяма степен въздействието на Европейския корпус за солидарност, следва да се създадат разпоредби, позволяващи участващите държави да предоставят допълнително национално финансиране в съответствие с правилата на Европейския корпус за солидарност.

(20)  За да се увеличи до възможно голяма степен въздействието на Европейския корпус за солидарност, държавите членки и по целесъобразност компетентните поднационални органи с техните изключителни законодателни правомощия, както и участващите държави следва да приемат разпоредби, за да предоставят допълнително национално, регионално и местно финансиране в съответствие с правилата на Европейския корпус за солидарност.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Специално внимание трябва да се обърне на осигуряването на достъпност до дейностите, подпомагани от Европейския корпус за солидарност, за всички млади хора, особено за онези, които са в най-неравностойно положение. По тази причина следва да се въведат мерки, насърчаващи социалното приобщаване, участието на млади хора в неравностойно положение, и да се вземат предвид ограниченията, дължащи се на периферното местоположение на най-отдалечените райони на Съюза и на отвъдморските страни и територии24. Също така участващите държави трябва да положат усилия да приемат всички подходящи мерки за премахване на правните и административните пречки за доброто функциониране на Европейския корпус за солидарност. Това включва решаване, когато е възможно и без да се засягат достиженията на правото от Шенген и законодателството на Съюза за влизане и пребиваване на граждани на трети държави, на административните въпроси, които създават затруднения при получаването на визи и разрешения за пребиваване.

(24)  Специално внимание трябва да се обърне на осигуряването на достъпност до дейностите, подпомагани от Европейския корпус за солидарност, за всички млади хора, особено за онези, които са в най-неравностойно положение. По тази причина следва да се въведат мерки, насърчаващи социалното приобщаване, участието на млади хора в неравностойно положение, и да се вземат предвид ограниченията, дължащи се на периферното местоположение на най-отдалечените райони на Съюза и на отвъдморските страни и територии24. Също така държавите членки и участващите държави трябва да положат усилия да приемат всички подходящи мерки за премахване на правните и административните пречки за доброто функциониране на Европейския корпус за солидарност. Това включва решаване, когато е възможно и без да се засягат достиженията на правото от Шенген и законодателството на Съюза за влизане и пребиваване на граждани на трети държави, на административните въпроси, които създават затруднения при получаването на визи и разрешения за пребиваване.

_________________

_________________

24 Физическите лица от отвъдморски страни и територии (ОСТ) и компетентните органи и публични и/или частни институции на ОСТ могат да участват в програмите в съответствие с Решение на Съвета № 2001/822/ЕО от 27 ноември 2001 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейската общност, ОВ L314, 30.11.2001 г., стр. 1.

24 Физическите лица от отвъдморски страни и територии (ОСТ) и компетентните органи и публични и/или частни институции на ОСТ могат да участват в програмите в съответствие с Решение на Съвета № 2001/822/ЕО от 27 ноември 2001 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейската общност, ОВ L314, 30.11.2001 г., стр. 1.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  Всяка организация, желаеща да участва в Европейския корпус за солидарност, независимо дали е финансирана от бюджета на Европейския корпус за солидарност, от друга програма на Съюза или от друг източник на финансиране, следва да получи знак за качество, при условие, че изпълнява съответните изисквания. Процесът на присъждане на знак за качество трябва да се извършва постоянно от изпълнителните структури на Европейския корпус за солидарност. Присъденият знак за качество следва да се подлага на периодични проверки и може да бъде отнет, ако в контекста на извършваните проверки се установи, че условията, довели за неговото присъждане, вече не се изпълняват.

(не засяга английската езикова версия)  

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Текст, предложен от Комисията

(28)  На европейско, национално и местно равнище следва да се осигурят подходящи разяснителни кампании, популяризиране и разпространяване на възможностите за участие и на резултатите от дейностите, подпомагани от Европейския корпус за солидарност. Разяснителните кампании, популяризирането и разпространяването следва да разчитат на всички изпълнителни органи за Европейския корпус за солидарност, включително, когато е целесъобразно, на подкрепата на други основни заинтересовани страни.

(28)  Чрез интернет портали на европейско, национално, регионално и местно равнище следва да се осигурят подходящи разяснителни кампании, популяризиране и разпространяване на възможностите за участие и на резултатите от дейностите, подпомагани от Европейския корпус за солидарност. Разяснителните кампании, популяризирането и разпространяването следва да разчитат на всички изпълнителни органи за Европейския корпус за солидарност и на програми на Съюза, които вече са свързани с Европейския корпус за солидарност.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Текст, предложен от Комисията

(29)  За да се осигури по-ефикасно информиране на широката общественост и по-силно полезно взаимодействие между комуникационните дейности, предприемани по инициатива на Комисията, ресурсите, отпуснати за комуникационни действия съгласно настоящия регламент, следва да допринасят и за обезпечаването на институционалната комуникация във връзка с политическите приоритети на Съюза, при условие че те са свързани с общата цел на настоящия регламент.

(29)  За да се осигури по-ефикасно информиране на широката общественост и по-силно полезно взаимодействие между комуникационните дейности, предприемани по инициатива на Комисията, ресурсите, отпуснати за комуникационни действия съгласно настоящия регламент, следва да допринасят и за обезпечаването на институционалната комуникация във връзка с политическите приоритети на Съюза, като например социална интеграция, сближаване, опазване на околната среда и смекчаване на последиците от изменението на климата, свързани с общата цел на настоящия регламент и в съответствие с целите на източниците на средства за Европейския корпус за солидарност.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37)  От съображения за ефикасност и ефективност комитетът, създаден съгласно Регламент (ЕС) № 1288/2013, следва да подпомага Комисията при изпълнението и на настоящия регламент. По отношение на Европейския корпус за солидарност този комитет следва да заседава в определена конфигурация и неговият мандат следва да се съгласува, така че да изпълнява тази нова роля. Участващите държави следва да определят съответните представители за тези заседания, като вземат предвид измеренията, свързани с доброволческите и професионалните дейности на Европейския корпус за солидарност.

(37)  От съображения за ефикасност и ефективност комитетът, създаден съгласно Регламент (ЕС) № 1288/2013, следва да подпомага Комисията при изпълнението и на настоящия регламент. По отношение на Европейския корпус за солидарност този комитет следва да заседава в определена конфигурация и неговият мандат следва да се съгласува, така че да изпълнява тази нова роля. Държавите членки и останалите участващи държави следва да определят съответните представители за тези заседания, като вземат предвид измеренията, свързани с доброволческите и професионалните дейности на Европейския корпус за солидарност.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 40

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(40)  Освен това финансовият пакет на Европейския корпус за солидарност по линия на Функция 1а от многогодишната финансова рамка следва да се допълни чрез финансово участие от други програми и функции, за което е необходимо изменение на регламенти (ЕС) № 1293/201327 , (ЕС) № 1303/201328, (ЕС) № 1305/201329, (ЕС) № 1306/201330, както и на Решение № 1313/2013/ЕС31 на Европейския парламент и на Съвета.

заличава се

_________________

 

27 Регламент (ЕС) № 1293/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 614/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 185).

 

28 Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320).

 

29 Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 487).

 

30 Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549).

 

31 Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Механизъм за гражданска защита на Съюза (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 924).

 

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  „дейност за солидарност“ означава дейност, която има за цел да отговори на неудовлетворени обществени потребности в полза на дадена общност, като същевременно подпомага личностното, образователното, социалното, гражданското и професионалното развитие на гражданина, като дейността може да бъде под формата на назначения, проекти или дейности за изграждане на мрежи, разработени във връзка с различни области като например образование и обучение, заетост, равенство между половете, предприемачество, по-специално социално предприемачество, гражданство и демократично участие, околна среда и опазване на природата, действия в областта на климата, предотвратяване на бедствия, готовност при бедствия и възстановяване след тях, селско стопанство и развитие на селските райони, осигуряване на хранителни и нехранителни продукти, здраве и благосъстояние, творчество и култура, физическо възпитание и спорт, социално подпомагане и закрила, приемане и интегриране на граждани на трети държави, териториално сътрудничество и сближаване;

(1)  „дейност за солидарност“ означава дейност, която има за цел да отговори на неудовлетворени обществени потребности в полза на дадена общност, като същевременно подпомага личностното, образователното, социалното, гражданското и формиращото развитие на гражданина, като дейността може да бъде под формата на назначения, проекти или дейности за изграждане на мрежи, разработени във връзка с различни области като например образование и обучение, заетост, равенство между половете, предприемачество, по-специално социално предприемачество, гражданство и демократично участие, околна среда и опазване на природата, действия в областта на климата, предотвратяване на бедствия, готовност при бедствия и възстановяване след тях, селско стопанство и развитие на селските райони, осигуряване на хранителни и нехранителни продукти, здраве и благосъстояние, творчество и култура, физическо възпитание и спорт, социално подпомагане и закрила, хора с увреждания, приемане и интегриране на граждани на трети държави, териториално сътрудничество и сближаване;

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  „млади хора в неравностойно положение“ означава лица, които имат нужда от допълнителна подкрепа поради увреждане, образователни затруднения, пречки от икономическо естество, културни различия, здравословни проблеми, пречки от социално и географско естество;

(3)  „млади хора в неравностойно положение“ означава лица, които имат нужда от допълнителна подкрепа поради увреждане, образователни затруднения или трудности при интегрирането, пречки от икономическо естество, културни различия, здравословни проблеми, пречки от социално и географско естество;

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  „доброволчество“ означава доброволческа служба без заплащане, на пълен работен ден32 за период до дванадесет месеца, с която на младите хора се предоставя възможност да допринесат за ежедневната работа на организации, действащи в области, свързани със солидарността, в полза на общностите, в които се изпълняват дейностите, която има солидна учебна и образователна насоченост, с цел предоставяне на възможност на младия доброволец /младите доброволци да придобие/ят умения и компетенции, които ще бъдат полезни за тяхното личностно, образователно, социално и професионално развитие, и ще допринесат също така за подобряване на тяхната пригодност за заетост;

(6)  „доброволчество“ означава доброволческа служба без заплащане, на пълен работен ден32 за период до дванадесет месеца, с която на младите хора се предоставя възможност да допринесат за ежедневната работа на организации, действащи в области, свързани със солидарността, в полза на общностите, в които се изпълняват дейностите, която има солидна учебна и образователна насоченост, с цел предоставяне на възможност на младия доброволец /младите доброволци да придобие/ят умения и компетенции, които ще бъдат полезни за тяхното личностно, образователно, социално и формиращо развитие, и по този начин ще допринесат за подобряване на тяхната потенциална пригодност за заетост;

_________________

_________________

32 Като общ принцип — дейност, изпълнявана без прекъсване, пет дни в седмицата и седем часа на ден.

32 Като общ принцип — дейност, изпълнявана без прекъсване, пет дни в седмицата и седем часа на ден.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  „назначения на доброволчески екипи“ означава назначения, даващи възможност екипи от участници в Европейския корпус за солидарност от различни участващи държави да извършват заедно доброволческа дейност за постигането на обща цел, като изпълняват задачи, свързани с физически или умствен труд, по проект за полезна обществена услуга, за период с продължителност от две седмици до два месеца;

(7)  „назначения на доброволчески екипи“ означава назначения, даващи възможност екипи от участници в Европейския корпус за солидарност от различни държави членки и други участващи държави да извършват заедно доброволческа дейност за постигането на обща цел, като изпълняват задачи, свързани с физически или умствен труд, по проект за полезна обществена услуга, за период с продължителност от две седмици до два месеца;

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  „Портал на Европейския корпус за солидарност“ означава онлайн инструмент, който предоставя на участниците в Европейския корпус за солидарност и на участващите организации необходими онлайн услуги, включително информация относно Европейския корпус за солидарност, регистриране на участници, търсене на участници за назначения, рекламиране и търсене на назначения, търсене на потенциални партньори по проекти, управление на контакти и предложения за назначения и проекти, обучение, комуникация и дейности за изграждане на мрежи, информиране и уведомяване относно какви възможности се предлагат, както и други нови елементи или факти от значение, свързани с Европейския корпус за солидарност.

(14)  „Портал на Европейския корпус за солидарност“ означава онлайн инструмент, който предоставя на участниците в Европейския корпус за солидарност и на участващите организации необходими онлайн услуги, включително информация относно Европейския корпус за солидарност, регистриране на участници, управление на обозначенията за качество, търсене на участници за назначения, рекламиране и търсене на назначения, търсене на потенциални партньори по проекти, управление на контакти и предложения за назначения и проекти, обучение, комуникация и дейности за изграждане на мрежи, информиране и уведомяване относно какви възможности се предлагат, разпространение на резултатите от дейностите за солидарност, както и други нови елементи или факти от значение, свързани с Европейския корпус за солидарност.

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Целта на Европейския корпус за солидарност е да се повиши ангажираността на младите хора и на организациите по отношение на достъпни и висококачествени дейности за солидарност, като начин да се допринесе за по-тясно сближаване и солидарност в Европа, да се подпомогнат общностите и да се намери отговор на обществените предизвикателства.

Целта на Европейския корпус за солидарност е да се повиши ангажираността на младите хора и на организациите по отношение на достъпни и висококачествени дейности за солидарност, като начин да се допринесе за по-тясно сближаване и солидарност в Европа, да се подпомогнат общностите и да се намери отговор на епохалните предизвикателства, преди всичко на свързаните с по-добрата социална интеграция, образованието и заетостта предизвикателства, както и опазването на околната среда и смекчаването на последиците от изменението на климата.

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията и участващите държави си сътрудничат за постигане на ефективност и ефикасност чрез осигуряване на съгласуваност между националните програми и схеми, свързани със солидарността, образованието, професионалното обучение и младежта, от една страна, и дейностите по линия на Европейския корпус за солидарност, от друга страна. Тези дейности се основават на съответните добри практики и съществуващи програми.

2.  Комисията, държавите членки и останалите участващи държави си сътрудничат за постигане на ефективност и ефикасност чрез осигуряване на съгласуваност между националните програми и схеми, свързани със солидарността, образованието, професионалното обучение и младежта, без да се засягат законодателните правомощия на поднационалните органи, от една страна, и дейностите по линия на Европейския корпус за солидарност, от друга страна. Тези дейности се основават на съответните добри практики и съществуващи програми.

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Европейският корпус за солидарност преследва своите цели чрез следните видове дейности:

Европейският корпус за солидарност преследва своите цели, в рамките на целите на неговите източници на финансиране, чрез следните видове дейности:

Обосновка

Като се има предвид, че Европейският корпус за солидарност се финансира по линия на Еразъм +, Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации, механизма за гражданска защита на Съюза, програмата LIFE, ЕСФ и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), неговите цели трябва да бъдат свързани с целите на изброените фондове.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  назначения за участие в дейности за солидарност, проекти за солидарност и дейности за изграждане на мрежи;

а)  назначения за участие в дейности за солидарност, проекти за солидарност и дейности за изграждане на мрежи, свързани с гражданското общество;

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  дейности за изграждане на мрежи за участниците и организациите, участващи в Европейския корпус за солидарност.

в)  дейности за изграждане на мрежи за участниците и организациите, участващи в Европейския корпус за солидарност при пълно спазване на взаимното допълване на вече утвърдения териториален и регионален опит, по-специално на добрите практики в сектора на доброволчеството и на гражданската защита.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  мерки, които имат за цел гарантиране на качеството на назначенията за участие в дейности за солидарност, включително обучение, езикова подкрепа, административна подкрепа за участниците и за участващите организации, застраховка, подпомагане след назначаването, както и изготвяне на удостоверение, с което се установяват и документират знанията, уменията и компетенциите, придобити по време на назначението;

а)  мерки, които имат за цел гарантиране на високото качество на назначенията за участие в дейности за солидарност, включително широкообхватна програма за обучение, езикова подкрепа, административна подкрепа за участниците и за участващите организации, застраховка, подпомагане след назначаването, както и изготвяне на удостоверение, с което се установяват и документират знанията, уменията и компетенциите, придобити по време на назначението;

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Текст, предложен от Комисията

г)  създаването, поддръжката и актуализирането на портал на Европейския корпус за солидарност и други уместни онлайн услуги, както и необходимите информационни системи за поддръжка и онлайн инструменти.

г)  създаването, поддръжката и актуализирането на портал на Европейския корпус за солидарност, включително доклади от съответни места на участници, и други уместни онлайн услуги, на първо място за разпространяване на информация за целите и достъпността на настоящия регламент, както и необходимите информационни системи за поддръжка и онлайн инструменти.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Сумата, посочена в параграф 1, включва финансов пакет от 294 200 000 EUR по текущи цени, допълнен с вноски от:

заличава се

а) Европейския социален фонд, участващ с 35 000 000 EUR по текущи цени;

 

б) Механизма за гражданска защита на Съюза, участващ с 6 000 000 EUR по текущи цени;

 

в) Програма LIFE, участваща с 4 500 000 EUR по текущи цени;

 

г) Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, участващ с 1 800 000 EUR по текущи цени.

 

_________________

 

33 Този финансов пакет представлява основната референтна сума по смисъла на точка 17 от Междуинституционалното споразумение (2013/C 373/01) между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление.

 

Обосновка

Считаме, че новите инициативи не следва да се финансират от преразпределяне от съществуващи програми и фондове; те по-скоро следва да се финансират от всички други средства, налични по линия на действащата МФР.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Всяка участваща държава може да предостави национално финансиране, което да е на разположение на бенефициерите и се управлява в съответствие с правилата на Европейския корпус за солидарност, и за тази цел да използва децентрализираните структури на Европейския корпус за солидарност, при условие, че осигури допълнително пропорционално финансиране на тези структури.

6.  Всяка участваща държава, в съответствие със своите ресурси, предоставя национално финансиране, което да е на разположение на бенефициерите и се управлява в съответствие с правилата на Европейския корпус за солидарност, и за тази цел да използва децентрализираните структури на Европейския корпус за солидарност, при условие, че осигури допълнително пропорционално финансиране на тези структури. Държавите членки могат да предоставят нови допълнителни ресурси.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки участват в Европейския корпус за солидарност.

1.  Държавите членки участват в Европейския корпус за солидарност. В държавите членки, в които компетентностите, свързани с дейностите на Европейския корпус за солидарност, са прехвърлени на поднационални органи, механизмите за пряко участие на посочените органи се установяват чрез националните агенции, отговорни за прилагането.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  При изпълнението на настоящия регламент Комисията и участващите държави гарантират, че се полагат специални усилия за насърчаване на социалното приобщаване, по-специално по отношение на участието на млади хора в неравностойно положение.

2.  При изпълнението на настоящия регламент държавите членки и другите участващи държави гарантират, че се полагат специални усилия за насърчаване на социалното приобщаване, по-специално по отношение на участието на млади хора в неравностойно положение и в по-уязвимо положение, и за тази цел приемат подход, който отчита въпросите, свързани с равенството между половете.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Европейският корпус за солидарност е отворен за участието на публични или частни субекти или международни организации, при условие, че са получили знак за качество на Европейския корпус за солидарност.

1.  Европейският корпус за солидарност е отворен за участието на публични или частни субекти или международни организации, при условие, че са получили знак за качество на Европейския корпус за солидарност в съответствие с целите на настоящия регламент.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Искането на отговарящ на условията субект да стане участваща организация в Европейския корпус за солидарност се оценява от компетентния изпълнителен орган на Европейския корпус за солидарност, за да се увери, че дейностите на този субект съответстват на изискванията на Европейския корпус за солидарност.

2.  Искането на отговарящ на условията субект да стане участваща организация в Европейския корпус за солидарност се оценява от компетентния изпълнителен орган на Европейския корпус за солидарност, за да се увери, че дейностите на този субект съответстват на изискванията и на целите на Европейския корпус за солидарност.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В резултат на тази оценка на дадения субект може да бъде предоставен знака за качество на Европейския корпус за солидарност. Полученият знак за качество периодично се подлага на нова оценка и може да бъде отнет.

3.  В резултат на тази оценка на дадения субект може да бъде предоставен знака за качество на Европейския корпус за солидарност. Полученият знак за качество се подлага на нова оценка най-малко на всеки две години, без да се създават извънредни административни тежести, и може да бъде отнет.

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Знакът за качество на Европейския корпус за солидарност не предоставя автоматично право на получаване на финансиране по линия на Европейския корпус за солидарност.

5.  Знакът за качество на Европейския корпус за солидарност не предоставя автоматично право на получаване на финансиране по линия на Европейския корпус за солидарност, но представлява незаменимо негово предварително условие.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всеки публичен или частен субект, учреден в участваща държава, както и международни организации, изпълняващи дейности за солидарност в участващите държави, могат да кандидатстват за финансиране по линия на Европейския корпус за солидарност. За дейностите, посочени в член 7, параграф 1, буква а), участващата организация следва да получи знак за качество като предварително условие за получаване на финансиране по линия на Европейския корпус за солидарност. Що се отнася до проектите за солидарност, посочени в член 7, параграф 1, буква б), за финансиране могат да кандидатстват също така физически лица от името на неформални групи, съставени от участници в Европейския корпус за солидарност.

Всеки публичен или частен субект, учреден в държава членка или друга участваща държава, както и международни организации, изпълняващи дейности за солидарност в държавите членки или другите участващи държави, могат да кандидатстват за финансиране по линия на Европейския корпус за солидарност. За дейностите, посочени в член 7, параграф 1, буква а), участващата организация следва да получи знак за качество като предварително условие за получаване на финансиране по линия на Европейския корпус за солидарност. Що се отнася до проектите за солидарност, посочени в член 7, параграф 1, буква б), за финансиране могат да кандидатстват също така физически лица от името на неформални групи, съставени от участници в Европейския корпус за солидарност.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията, в сътрудничество с участващите държави, редовно следи резултатите на Европейския корпус за солидарност по отношение постигането на неговите цели.

1.  Комисията, в сътрудничество с държавите членки и другите участващи държави, редовно следи резултатите на Европейския корпус за солидарност по отношение постигането на неговите цели.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  брой участници в назначения за участие в доброволческа дейност (в държавата на местопребиваване на участниците и в чужбина);

а)  брой участници в назначения за участие в доброволческа дейност, включително млади хора в неравностойно положение (в държавата на местопребиваване на участниците и в чужбина);

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  брой участници в назначения за стажове (в държавата на местопребиваване на участниците и в чужбина);

б)  брой участници в назначения за стажове, включително млади хора в неравностойно положение (в държавата на местопребиваване на участниците и в чужбина);

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  брой участници в назначения за работа (в държавата на местопребиваване на участниците и в чужбина);

в)  брой участници в назначения за работа, включително млади хора в неравностойно положение (в държавата на местопребиваване на участниците и в чужбина);

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  брой участници в проекти за солидарност;

г)  брой участници в проекти за солидарност, включително млади хора в неравностойно положение;

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 2 – алинея 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  брой на проектите за солидарност;

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията, в сътрудничество с участващите държави, осигурява разпространението на информация, публичността и проследяването на всички дейности, подкрепяни в рамките на Европейския корпус за солидарност.

1.  Комисията, в сътрудничество с държавите членки и останалите участващи държави, осигурява разпространението на информация, публичността и проследяването на всички дейности, подкрепяни в рамките на Европейския корпус за солидарност, и всичко, свързано със записването и достъпността на процедурите.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Националните агенции, посочени в член 20, разработват последователна политика с цел ефективно достигане до гражданите, както и разпространение и използване на резултатите от дейностите, подкрепяни в рамките на действията, управлявани от посочените национални агенции; подпомагат Комисията в изпълнението на общата задача за разпространението на информация относно Европейския корпус за солидарност, включително информация за дейностите, управлявани на национално равнище и на равнището на Съюза, и резултатите от тях, и информират съответните целеви групи относно инициативите, предприети в тяхната държава.

2.  Националните агенции, посочени в член 20, разработват последователна и подходяща политика с цел ефективно достигане до гражданите, както и разпространение и използване на резултатите от дейностите, подкрепяни в рамките на действията, управлявани от посочените национални агенции; подпомагат Комисията в изпълнението на общата задача за разпространението на информация относно Европейския корпус за солидарност, включително информация за дейностите, управлявани на национално равнище и на равнището на Съюза, и резултатите от тях, и информират съответните целеви групи относно инициативите, предприети в тяхната държава.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  от националните агенции в участващите държави на национално равнище.

б)  от посочените национални агенции в държавите членки и другите участващи държави.

Обосновка

Следва да се вземе под внимание факта, че в някои държави членки, определени компетентности принадлежат на поднационални органи, които разполагат със собствени законодателни правомощия.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Във всяка държава, участваща в Европейския корпус за солидарност, националните органи, на които е възложено управлението на действията, посочени в Глава III от Регламент (ЕС) № 1288/2013, действат също и като национални органи в рамката на Европейския корпус за солидарност. Член 27, параграфи 1, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 от същия регламент се отнасят към Европейския корпус за солидарност по аналогия. За държавите, посочени в член 11, параграф 2 от настоящия регламент, когато за дадена държава не е определен национален орган, такъв орган се определя в съответствие с член 27, параграфи 2—6 и 8—15 от Регламент (ЕС) № 1288/2013.

Във всяка държава, участваща в Европейския корпус за солидарност, националните органи, на които е възложено управлението на действията, посочени в Глава III от Регламент (ЕС) № 1288/2013, действат също и като национални органи в рамката на Европейския корпус за солидарност. В държавите членки, в които компетентностите, свързани с посочената глава, са прехвърлени на поднационални органи, които разполагат със собствена и ексклузивна законодателна компетентност, механизмите за пряко участие на посочените органи се установяват чрез националните агенции, отговорни за прилагането. Член 27, параграфи 1, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 от същия регламент се отнасят към Европейския корпус за солидарност по аналогия. За държавите, посочени в член 11, параграф 2 от настоящия регламент, когато за дадена държава не е определен национален орган, такъв орган се определя в съответствие с член 27, параграфи 2—6 и 8—15 от Регламент (ЕС) № 1288/2013.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Във всяка държава, участваща в Европейския корпус за солидарност, националните агенции, на които е възложено управлението на действията, посочени в Глава III от Регламент (ЕС) № 1288/2013, действат също и като национални агенции в рамката на Европейския корпус за солидарност в съответните си държави.

Във всяка държава членка или друга държава, участваща в Европейския корпус за солидарност, националните агенции, на които е възложено управлението на действията, посочени в Глава III от Регламент (ЕС) № 1288/2013, действат също и като национални агенции в рамката на Европейския корпус за солидарност в съответните си държави. В държавите членки, в които компетентностите, свързани с посочената глава, са прехвърлени на поднационални органи, които разполагат със собствена и ексклузивна законодателна компетентност, механизмите за пряко участие на посочените органи се установяват чрез националните агенции, отговорни за прилагането.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С цел прилагането на настоящия регламент Комисията приема работни програми чрез актове за изпълнение. Във всяка работна програма се гарантира, че общите и специфичните цели, определени в членове 3 и 4, се изпълняват по последователен начин, и се очертават очакваните резултати, метода на изпълнение и общия размер на разходите. В работните програми се съдържа също така описание на действията, които ще се финансират, информация за сумата, разпределена за всяко действие и за разпределението на финансовите средства между участващите държави за дейностите, управлявани чрез националните агенции, и примерен график за тяхното изпълнение.

1.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 25а относно приемането на работни програми: Във всяка работна програма се гарантира, че общите и специфичните цели, определени в членове 3 и 4, се изпълняват по последователен начин, и се очертават очакваните резултати, метода на изпълнение и общия размер на разходите. В работните програми се съдържа също така описание на действията, които ще се финансират, информация за сумата, разпределена за всяко действие и за разпределението на финансовите средства между участващите държави за дейностите, управлявани чрез националните агенции, и примерен график за тяхното изпълнение.

Обосновка

Във връзка с мерките за изпълнение на настоящия регламент следва да се проведат консултации с Парламента и Съвета.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 25, параграф 2.

заличава се

Обосновка

Във връзка с мерките за изпълнение на настоящия регламент следва да се проведат консултации с Парламента и Съвета.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 25

заличава се

Процедура на комитет

 

1.  Комисията се подпомага от комитета, създаден с член 36 от Регламент (ЕС) № 1288/2013. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

 

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

 

Обосновка

Във връзка с мерките за изпълнение на настоящия регламент следва да се проведат консултации с Парламента и Съвета.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 25 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 25а

 

Упражняване на делегирането

 

1.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове при спазване на предвидените в настоящия член условия.

 

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 24, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на това правомощие не по-късно от девет месеца преди изтичането на двугодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

 

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 24, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

 

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.

 

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

 

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 24, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Обосновка

Във връзка с мерките за изпълнение на настоящия регламент следва да се проведат консултации с Парламента и Съвета.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 26