Postup : 2017/0102(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0060/2018

Předložené texty :

A8-0060/2018

Rozpravy :

PV 10/09/2018 - 19
CRE 10/09/2018 - 19

Hlasování :

PV 11/09/2018 - 6.11
CRE 11/09/2018 - 6.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0328

ZPRÁVA     ***I
PDF 2014kWORD 325k
7.3.2018
PE 610.547v02-00 A8-0060/2018

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví právní rámec Evropského sboru solidarity a kterým se mění nařízení (EU) č. 1288/2013, (EU) č. 1293/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a rozhodnutí č. 1313/2013/EU

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

Výbor pro kulturu a vzdělávání

Zpravodajka: Helga Trüpel

Navrhovatel (*):

Brando Benifei, Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Eleonora Forenza, Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

* Přidružený výbor – článek 54 jednacího řádu

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci
 STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
 STANOVISKO Rozpočtového výboru
 STANOVISKO Výboru pro regionální rozvoj
 STANOVISKO Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví právní rámec Evropského sboru solidarity a kterým se mění nařízení (EU) č. 1288/2013, (EU) č. 1293/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a rozhodnutí č. 1313/2013/EU

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2017)0262),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 165 odst. 4 a čl. 166 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0162/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 6. dubna 2017 o Evropském sboru solidarity (2017/2585(RSP))(1),

–  s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality českým senátem, španělským parlamentem a portugalským parlamentem, v nichž se uvádí, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 19. října 2017(2),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne ...(3),

–  s ohledem na dokument o politické agendě dobrovolnictví v Evropě (PAVE) pro Evropský rok dobrovolnictví 2011 a na související přezkum výsledků Evropského roku dobrovolnictví 2011 po pěti letech nazvaný „Helping hands“ („Podat pomocnou ruku“);

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro kulturu a vzdělávání a na stanoviska Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Rozpočtového výboru, Výboru pro regionální rozvoj a Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A8-0060/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh  1

Návrh nařízení

Název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Návrh

Návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

kterým se stanoví právní rámec Evropského sboru solidarity a kterým se mění nařízení (EU) č. 1288/2013, (EU) č. 1293/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a rozhodnutí č. 1313/2013/EU

kterým se stanoví právní rámec Evropské solidární a dobrovolné služby a kterým se mění nařízení (EU) č. 1288/2013, (EU) č. 1293/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a rozhodnutí č. 1313/2013/EU

 

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na celý text s výjimku bodů odůvodnění 2, 3, 38a a 38b. Jeho přijetí si vyžádá odpovídající změny v celém textu.)

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Evropská unie je založena na solidaritě mezi svými občany a mezi svými členskými státy. Tato společná hodnota určuje její činnost a vytváří nezbytnou jednotu při hledání východisek ze současných i budoucích společenských problémů, s jejichž řešením jsou mladí Evropané ochotni pomoci prostřednictvím projevů solidarity v praxi.

(1)  Solidarita mezi občany Unie a mezi členskými státy EU je jednou z univerzálních hodnot, na nichž je Evropská unie založena. Tato společná hodnota určuje její činnost, vytváří nezbytnou jednotu při hledání východisek ze současných i budoucích společenských problémů, s jejichž řešením jsou mladí Evropané ochotni pomoci prostřednictvím projevů solidarity v praxi, a zvyšuje zájem mladých lidí o společný evropský projekt. Zásada solidarity je zakotvena v článku 2 Smlouvy o Evropské unii a v preambuli Listiny základních práv Evropské unie.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Zpráva o stavu Unie ze dne 14. září 2016 zdůraznila potřebu investovat do mladých lidí a oznámila ustavení Evropského sboru solidarity, který bude vytvářet pro mladé lidi v celé Unii příležitosti smysluplně pomáhat společnosti, projevovat solidaritu a rozvíjet vlastní dovednosti, čímž mladí získají nejen pracovní, ale i neocenitelné lidské zkušenosti.

(2)  Zpráva o stavu Unie ze dne 14. září 2016 zdůraznila potřebu investovat do mladých lidí a oznámila ustavení Evropského sboru solidarity, který bude vytvářet pro mladé lidi v celé Unii příležitosti smysluplně pomáhat společnosti, projevovat solidaritu a rozvíjet vlastní dovednosti, kompetence a znalosti s cílem získat neocenitelné lidské zkušenosti, které jsou klíčové i pro utváření aktivního a angažovaného občanství Unie.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  Evropská solidární a dobrovolná služba (ESVS) má představovat další krok na cestě k ucelené politické agendě dobrovolnictví v Unii, která bude vycházet z výsledků Evropského roku dobrovolnictví 2011.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2b)  Unie a členské státy by se měly v zásadě zavázat k vytvoření co nejpřitažlivějších rámcových podmínek pro účast na Evropské solidární a dobrovolné službě (ESVS).

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Ve svém sdělení nazvaném „Evropský sbor solidarity“ ze dne 7. prosince 2016 18zdůraznila Komise potřebu upevnit základy pro solidární činnosti v celé Evropě, poskytnout mladým lidem více příležitostí a lepší příležitosti k solidárním činnostem pokrývajícím široké spektrum oblastí a podpořit vnitrostátní a lokální aktéry v jejich úsilí o řešení různých problémů a krizí. Toto sdělení zahájilo první fázi Evropského sboru solidarity, čímž bylo spuštěno osm různých programů EU nabízejících dobrovolnickou práci, stáže nebo pracovní příležitosti pro mladé lidi v celé EU. Tyto činnosti – ať už byly prováděny předtím, co toto nařízení vstoupilo v platnost, nebo budou prováděny až po jeho vstoupení v platnost – by se měly nadále řídit pravidly a podmínkami vytvořenými příslušnými programy EU, z nichž byly financovány během první fáze Evropského sboru solidarity.

(3)  Ve svém sdělení nazvaném „Evropský sbor solidarity“ ze dne 7. prosince 201618 zdůraznila Komise potřebu upevnit základy pro solidární činnosti v celé Evropě, poskytnout mladým lidem více příležitostí a lepší příležitosti ke kvalitním solidárním činnostem pokrývajícím široké spektrum oblastí a podpořit celostátní, regionální a lokální aktéry v jejich úsilí o řešení různých problémů a krizí. Toto sdělení zahájilo první fázi Evropského sboru solidarity, jak byl původně označován, čímž bylo spuštěno osm různých programů EU nabízejících dobrovolnickou práci, stáže nebo pracovní příležitosti pro mladé lidi v celé Unii. Tyto činnosti – ať už byly prováděny předtím, co toto nařízení vstoupilo v platnost, nebo budou prováděny až po jeho vstoupení v platnost – by se měly nadále řídit pravidly a podmínkami vytvořenými příslušnými programy EU, z nichž byly financovány během první fáze Evropského sboru solidarity, jak byl původně označován.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a)  Solidaritou se rozumí smysl pro odpovědnost každého jednotlivce vůči každému jednotlivci za konání společného dobra nacházející svůj výraz v konkrétní činnosti bez očekávání protislužby.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Mladým lidem by měly být poskytovány snadno dostupné příležitosti k účasti na solidárních činnostech, které jim umožní vyjádřit odhodlání pracovat ku prospěchu komunit, získávat přitom užitečné zkušenosti, dovednosti a kompetence pro osobní, společenský, občanský a profesní rozvoj a pro rozvoj v oblasti vzdělání, a dosáhnout tak lepšího uplatnění na trhu práce. Tyto činnosti by rovněž podpořily mobilitu mladých dobrovolníků, stážistů a pracovníků.

(4)  Mladým lidem by měly být poskytovány snadno dostupné příležitosti k účasti na kvalitních solidárních činnostech s pozitivním dopadem na společnost, které jim umožní vyjádřit odhodlání pracovat ku prospěchu místních komunit a v solidaritě s nimi, prohlubovat sociální soudržnost, získávat užitečné zkušenosti, znalosti, dovednosti a kompetence, a to především pro svůj osobní rozvoj, a posilovat tak své sebevědomí, svou nezávislost a motivaci k učení a zároveň s tím čerpat i podněty pro svůj vzdělanostní, společenský, umělecký, lingvistický, kulturní, občanský a profesní rozvoj. Tyto činnosti by rovněž podpořily mobilitu mladých dobrovolníků, stážistů nebo zaměstnanců v souladu s právními předpisy jednotlivých členských států v oblasti mobility pracovníků.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4a)  Zvláštní pozornost je třeba věnovat vícejazyčnosti, neboť některé solidární umisťování bude přeshraniční.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Solidární činnosti, které budou mladým lidem nabízeny, by se měly vyznačovat vysokou kvalitou v tom smyslu, že by měly reagovat na nenaplněné společenské potřeby, přispívat k posilování komunit, poskytovat mladým lidem možnost získat cenné znalosti a kompetence, být pro mladé finančně dostupné a být prováděny v bezpečných a zdravotně nezávadných podmínkách.

(5)   Solidární činnosti umožňující zapojení mladých lidí by se měly vyznačovat vysokou kvalitou v tom smyslu, že by měly pomáhat překonávat závažné, jasně určené společenské výzvy a reagovat na významné, jasně určené potřeby a přispívat k posilování místních nebo celostátních komunit, k sociální soudržnosti a k posilování aktivního občanství. Solidární činnosti by měly reagovat na osobní potřeby a přispívat k profesnímu rozvoji účastníků, nabízet mladým lidem možnost získat cenné znalosti, dovednosti a kompetence, být pro mladé lidi finančně udržitelné a fakticky dostupné a být prováděny v bezpečných a zdravotně nezávadných podmínkách. Solidární činnosti by měly zaručovat zeměpisnou vyváženost a účinné začleňování a přístupnost, a to zejména pro znevýhodněné mladé lidi. Solidární činnosti by nikdy neměly nahrazovat politiky společenské odpovědnosti podniků ani by neměly mít negativní dopad na stávající pracovní místa nebo stáže.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  ESVS by měla poskytovat mladým lidem příležitost získat cenné zkušenosti, rozvíjet své dovednosti a přispívat společnosti, včetně větších a lepších příležitostí v široké škále činností, a současně zpřístupňovat odbornou přípravu, a to při formálním uznání získaných dovedností a zkušeností.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)   Evropský sbor solidarity by měl poskytovat jednotný vstupní bod pro solidární činnosti napříč Unií. Měl by být zajištěn soulad a komplementarita tohoto rámce s ostatními příslušnými politikami a programy Unie. Evropský sbor solidarity by měl stavět na silných stránkách a synergii stávajících programů, k nimž patří zejména Evropská dobrovolná služba. Rovněž by měl doplňovat úsilí členských států zaměřené na podporu mladých lidí a usnadňování jejich přechodu ze škol do pracovního procesu v souladu se zárukami pro mladé lidi19, jimž za tímto účelem – formou stáží nebo pracovních míst v oblastech spojených se solidaritou v rámci příslušného členského státu nebo v zahraničí – poskytne další příležitosti, jak se začít uplatňovat na trhu práce. Také by měla být zajištěna komplementarita se stávajícími sítěmi na úrovni Unie, které se vztahují k činnostem spadajícím pod Evropský sbor solidarity a k nimž patří evropská síť veřejných služeb zaměstnanosti, EURES a Eurodesk. Dále by měla být zajištěna komplementarita stávajících souvisejících režimů, a to zejména vnitrostátních solidárních režimů a režimů mobility pro mladé lidi, s Evropským sborem solidarity, přičemž v příslušných případech by měly být využity osvědčené postupy.

(6)  ESVS by měl poskytovat hlavní vstupní bod pro solidární činnosti napříč Unií. Měl by být zajištěn soulad a komplementarita tohoto rámce s ostatními příslušnými politikami a programy Unie, přičemž by nemělo být ohroženo financování stávajících příslušných programů v oblasti solidarity. ESVS by měl stavět na silných stránkách a synergii stávajících programů, k nimž patří zejména Evropská dobrovolná služba a program Mládež v akci. Dále by měla být zajištěna komplementarita stávajících souvisejících režimů a ESVS, a to zejména vnitrostátních režimů solidarity, dobrovolnictví, civilní služby a mobility pro mladé lidi na celostátní, regionální nebo místní úrovni. Mělo by být zajištěno, aby ESVS byla prosta diskriminace na základě pohlaví a sociálních nebo ekonomických faktorů a aby se v relevantních případech opírala o osvědčené postupy. ESVS by neměla nahrazovat vnitrostátní režimy. Ve všech členských státech by měl být k dispozici vhodný právní rámec a vnitrostátní prostředky, jež zaručí přístup k vnitrostátním solidárním činnostem všem mladým lidem. Měla by být vytvořena partnerství s evropskými sítěmi specializujícími se na některé naléhavé sociální problémy, které členské státy nedostatečně řeší, jako je extrémní chudoba, bezdomovectví, chudoba menšin, jako jsou romské komunity, a vyloučení žadatelů o azyl.

__________________

 

19 Doporučení Rady ze dne 22. dubna 2013 o zavedení záruk pro mladé lidi (2013/C 120/01).

 

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6a)  Umisťování, projekty a sítě solidarity v oblasti zemědělství a rozvoje venkova nabízí mladým lidem jedinečnou příležitost k výměně osvědčených postupů.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Za účelem maximalizace dopadů Evropského sboru solidarity by měla být přijata ustanovení, která umožní dalším programům Unie, jako jsou Azylový, migrační a integrační fond, Evropa pro občany, Evropský fond pro regionální rozvoj a program činnosti Unie v oblasti zdraví, aby pomáhaly plnit cíle Evropského sboru solidarity tím, že budou podporovat činnosti v jeho rámci. Tato pomoc by měla být financována v souladu s příslušnými základními akty daných programů. Jakmile příjemci získají platnou značku kvality Evropského sboru solidarity, měl by jim být poskytnut přístup k portálu Evropského sboru solidarity a měli by mít k dispozici opatření pro kvalitu a podporu podle druhu nabízené činnosti.

(7)  Za účelem maximalizace dopadů ESVS by měla být přijata ustanovení, která umožní dalším programům Unie, jako jsou Azylový, migrační a integrační fond, Evropa pro občany, Evropský fond pro regionální rozvoj a program činnosti Unie v oblasti zdraví, aby pomáhaly plnit cíle ESVS tím, že budou podporovat činnosti v jejím rámci. Tato pomoc by měla být financována v souladu s příslušnými základními akty daných programů, přičemž je třeba do nich ve větší míře zapojit mladé lidi a občanskou společnost a zohledňovat již nabyté zkušenosti s aktivním dobrovolnictvím v členských státech. Jakmile zúčastněné organizace získají platnou značku kvality ESVS, měl by jim být poskytnut přístup k portálu ESVS a měly by mít k dispozici opatření pro kvalitu a podporu podle druhu nabízené činnosti.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Evropský sbor solidarity by měl pro mladé lidi vytvářet nové příležitosti k vykonávání dobrovolnické práce, účasti ve stážích nebo získání pracovních míst v oblastech spojených se solidaritou a také k tomu, aby z vlastní iniciativy zakládali a rozvíjeli solidární projekty. Tyto příležitosti by měly přispívat k jejich osobnímu, společenskému, občanskému a profesnímu rozvoji i k rozvoji v oblasti vzdělání. Evropský sbor solidarity by měl rovněž podporovat vytváření sítí pro účastníky a organizace v rámci Evropského sboru solidarity a také opatření k zajištění kvality podporovaných činností a zdokonalit uznávání výsledků jejich vzdělání.

(8)  ESVS by měla pro mladé lidi vytvářet nové příležitosti k vykonávání dobrovolnické práce, účasti ve stážích nebo získání pracovních míst v oblastech spojených se solidaritou a také k tomu, aby z vlastní iniciativy zakládali a rozvíjeli solidární projekty. Tyto příležitosti by měly pomoci reagovat na nenaplněné společenské potřeby a přispívat k posílení komunit a měly by přispívat k osobnímu, společenskému, občanskému a profesnímu rozvoji mladých lidí. ESVS by měla rovněž podporovat vytváření sítí pro účastníky a organizace v rámci ESVS a také opatření k zajištění kvality podporovaných činností a zdokonalit uznávání výsledků jejich vzdělání. Měla by rovněž přispívat k podpoře a posilování stávajících organizací provádějících solidární činnosti.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Dobrovolnické činnosti představují významnou zkušenost v kontextu neformálního i informálního vzdělávání, která napomáhá osobnímu, sociálně vzdělávacímu a profesnímu rozvoji, aktivnímu občanskému životu a zaměstnatelnosti mladých lidí. Dobrovolnické činnosti by neměly mít negativní účinky na potenciální či již existující placené zaměstnání a ani by neměly být vnímány jako jeho náhrada. Aby byla zajištěna kontinuita s ohledem na dobrovolnické činnosti podporované na úrovni Unie, měly by být činnosti vykonávané v rámci Evropské dobrovolné služby, jež spadají do geografického rámce Evropského sboru solidarity, podpořeny tímto sborem, a to formou přeshraničních dobrovolnických pracovních umístění. Ostatní dobrovolnické činnosti v rámci Evropské dobrovolné služby, které nespadají do geografického rámce Evropského sboru solidarity, by měly pokračovat v rámci programu ustanoveného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1288/2013, kterým se zavádí program „Erasmus+“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport20. S ohledem na výklad související legislativy na úrovni Unie by přeshraniční umísťování dobrovolníků v rámci Evropského sboru solidarity a dobrovolnické činnosti, jež jsou nadále podporovány dle nařízení (EU) č. 1288/2013, měly být považovány za ekvivalentní těm, které spadají pod Evropskou dobrovolnou službu.

(9)  Dobrovolnické činnosti představují významnou zkušenost v kontextu formálního i neformálního vzdělávání, která napomáhá osobnímu, sociálně vzdělávacímu rozvoji a aktivnímu občanskému životu mladých lidí. Avšak vzhledem k meziodvětvové povaze činností spojených se solidaritou, rozdílnému statutu neziskových subjektů a organizací, které se na těchto činnostech mohou případně podílet, a socioekonomickému významu oblasti solidarity v Unii by měla být do tohoto nařízení zahrnuta ustanovení, jež zajistí, aby dobrovolnické činnosti neměly negativní účinky na potenciální či již existující placené zaměstnání, a solidární činnosti by neměly být vnímány či fakticky zaváděny jako jeho náhrada. Z tohoto důvodu by solidární umisťování mající formu dobrovolnické činnosti mělo být nabízeno zúčastněnými organizacemi působícími v neziskovém sektoru, nadacemi a sociálními podniky.

_____________

 

20 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1288/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí program „Erasmus+“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušují rozhodnutí č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES, Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 50.

 

Pozměňovací návrh  17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Stáže a pracovní místa v oblastech spojených se solidaritou mohou mladým lidem nabídnout další příležitosti, jak se začít uplatňovat na trhu práce a přispívat přitom k řešení zásadních společenských problémů. Tím lze přispět ke zvýšení zaměstnatelnosti a produktivity mladých lidí a zároveň jim usnadnit přechod ze vzdělávacího do pracovního procesu, což je klíčové pro jejich možnosti na trhu práce. Pracovní místa ve formě stáží nabízená v rámci Evropského sboru solidarity by měla být zúčastněnými organizacemi odměňována a měla by se řídit zásadami kvality uvedenými v doporučení Rady k rámci kvality stáží ze dne 10. března 201421. Nabízené stáže a pracovní místa by měly pro mladé lidi představovat odrazový můstek ke vstupu na trh práce, a měly by tedy být spojeny s příslušnou podporou poskytovanou po umístění. Stáže a pracovní místa by měli zprostředkovávat příslušní aktéři trhu práce, zejména veřejné i soukromé služby zaměstnanosti, sociální partneři a obchodní komory. Zúčastněné organizace by měly být schopny požádat o finanční podporu prostřednictvím příslušné prováděcí struktury Evropského sboru solidarity s ohledem na jejich roli prostředníka mezi mladými účastníky a zaměstnavateli, kteří nabízejí stáže a pracovní místa v oblastech spojených se solidaritou.

(10)  ESVS by měla rovněž vytvořit rámec pro stáže a pracovní místa v oblastech spojených se solidaritou s cílem budovat sociální, ekonomickou a občanskou soudržnost. Stáže a pracovní místa by měla být jak z finančního, tak organizačního hlediska jasně oddělena od dobrovolnických činností, neboť mohou mladým lidem nabídnout jiné a další příležitosti, jak se uplatnit a zvýšit své možnosti na trhu práce a vyhlídky práce a přispívat přitom k řešení zásadních společenských problémů. Stáže a pracovní místa by nikdy neměly vést k nahrazení zaměstnání. Placené stáže a pracovní místa však mohou být pobídkou pro znevýhodněné mladé lidi a mladé lidí, kteří mají méně příležitostí, aby se účastnili činností souvisejících se solidaritou, které by jinak nemohli vykonávat. Pracovní místa ve formě stáží mohou mladým lidem usnadnit přechod ze vzdělávacího do pracovního procesu, což je klíčové pro dosažení jejich udržitelné integrace na trhu práce. Pracovní místa ve formě stáží nabízená v rámci ESVS by měla být vždy zúčastněnými organizacemi odměňována a měla by se řídit zásadami kvality uvedenými v doporučení Rady k rámci kvality stáží ze dne 10. března 201421. Pracovní místa ve formě stáží by navíc měla být odlišena od dobrovolnické práce a měla by být založena na písemné dohodě uzavřené na začátku stáže mezi stážistou a zúčastněnou organizací. V takovýchto písemných dohodách by měly být uvedeny vzdělávací a školicí cíle, pracovní podmínky a délka trvání stáže, odměna stážisty a práva a povinnosti stran podle příslušných vnitrostátních právních předpisů a/nebo příslušných kolektivních smluv země, v níž daná stáž probíhá. Nabízená pracovní místa ve formě stáží by měla pro mladé lidi představovat odrazový můstek ke vstupu na trh práce a neměla by nahrazovat zaměstnání. Pracovní místa ve formě stáží by měla být dočasná a měla by mít přiměřenou dobu trvání podle definice v tomto nařízení. Umístění do zaměstnání by se mělo opírat o písemnou smlouvu a mělo by být v souladu se všemi podmínkami zaměstnávání stanovenými ve vnitrostátních právních předpisech nebo platných kolektivních smlouvách zúčastněné země, v níž zaměstnání probíhá. Finanční podpora zúčastněným organizacím nabízejícím umístění do zaměstnání by neměla překročit dvanáct měsíců. Stáže a pracovní místa by měly být z hlediska financovány i věcné podstaty jasně odlišeny od dobrovolnických činností, a měly by tedy být spojeny s příslušnou přípravou, školením v zaměstnání a podporou poskytovanou po umístění v souvislosti s účastí daného účastníka v ESVS. Stáže a pracovní místa by měli zprostředkovávat příslušní aktéři trhu práce, zejména veřejné i soukromé služby zaměstnanosti, sociální partneři a obchodní komory. Zúčastněné organizace by měly být schopny požádat o finanční podporu prostřednictvím příslušné prováděcí struktury ESVS s ohledem na jejich roli prostředníka mezi mladými účastníky a zaměstnavateli, kteří nabízejí stáže a pracovní místa v oblastech spojených se solidaritou.

__________________

__________________

21 Doporučení Rady ze dne 10. března 2014 k rámci kvality stáží, Úř. věst. C 88, 27.3.2014, s. 1.

21 Doporučení Rady ze dne 10. března 2014 k rámci kvality stáží, Úř. věst. C 88, 27.3.2014, s. 1.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Iniciativní duch mladých lidí je významným přínosem pro společnost i pro trh práce. Evropský sbor solidarity by měl napomáhat rozvoji tohoto aspektu tím, že bude mladým lidem poskytovat možnost vytvořit a uskutečnit jejich vlastní projekty zaměřené na řešení specifických problémů jejich lokálních komunit. Tyto projekty by měly představovat příležitost k otestování nápadů a podpořit mladé lidi v tom, aby se sami stali původci solidárních činností. Kromě toho by tyto projekty mohly sloužit jako odrazový můstek pro další účast v solidárních činnostech a mohly by být prvním krokem k pobídnutí účastníků Evropského sboru solidarity k tomu, aby se stali samostatně výdělečně činnými osobami nebo aby zakládali sdružení, nevládní organizace či jiné subjekty působící v oblasti solidarity a v neziskovém a mládežnickém sektoru.

(11)  Iniciativní duch mladých lidí je významným přínosem pro společnost. ESVS by měla napomáhat rozvoji tohoto aspektu tím, že bude mladým lidem poskytovat možnost vytvořit a uskutečnit jejich vlastní projekty zaměřené na řešení specifických problémů jejich lokálních komunit, zejména komunit ve venkovských, v izolovaných nebo v marginalizovaných oblastech, které budou s těmito komunitami solidární a budou jim ku prospěchu. Tyto projekty by měly představovat příležitost pro mladé lidi k hledání inovativních řešení a k vyzkoušení nápadů udržitelným způsobem a umožnit mladým lidem, aby se sami stali původci solidárních činností. Kromě toho by tyto projekty mohly sloužit jako odrazový můstek pro další účast v solidárních činnostech a mohly by být prvním krokem k pobídnutí účastníků ESVS k tomu, aby se zapojili do sociálního podnikání nebo jako dobrovolníci ve sdruženích, nevládních organizacích, mládežnických organizacích či jiných subjektech působících v oblasti solidarity a v neziskovém a mládežnickém sektoru a aby zakládali vlastní sdružení. Mladým lidem, mládeži a studentským organizacím by měla být poskytnuta nezbytná podpora, aby mohli solidární činnost skutečně vyvíjet. Podpora poskytovaná po umístění by měla zahrnovat podporu a poradenství účastníkům při zakládání a řízení sdružení, družstev, sociálních podniků, mládežnických organizací a komunitních center.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Mladí lidé a organizace účastnící se činností Evropského sboru solidarity by měli mít pocit, že náležejí ke komunitě jednotlivců a organizací, jejichž posláním je podpora solidarity v celé Evropě. Zúčastněné organizace zároveň potřebují podporu, která jim umožní zvyšovat kapacity, a nabízet tak narůstajícímu počtu účastníků kvalitní umístění. Evropský sbor solidarity by měl podporovat činnosti spojené s vytvářením sítí a zaměřené na posilování zapojení mladých lidí i organizací do této komunity, na posilování ducha Evropského sboru solidarity i na podněcování výměny užitečných zkušeností a postupů. Tyto činnosti by také měly přispět ke zvyšování povědomí veřejnosti a soukromých aktérů o Evropském sboru solidarity a k získávání zpětné vazby od účastníků a zúčastněných organizací ohledně provádění Evropského sboru solidarity.

(12)  Mladí lidé a organizace účastnící se činností ESVS by měli mít pocit, že náležejí ke komunitě jednotlivců a organizací, jejichž posláním je podpora solidarity v celé Evropě i za jejími hranicemi. Zúčastněné neziskové organizace veřejného zájmu nebo se sociálním zaměřením zároveň potřebují podporu, která jim umožní zvyšovat kapacity, a nabízet tak narůstajícímu počtu účastníků kvalitní umístění. ESVS by měla podporovat činnosti spojené s vytvářením sítí zaměřené na posilování schopností mladých lidí a zapojení neziskových organizací do této komunity i na podněcování výměny užitečných zkušeností a postupů v oblasti solidarity. Tyto činnosti by také měly přispět ke zvyšování povědomí o solidaritě u veřejnosti a soukromých subjektů, jako jsou sociálně zaměřené neziskové organizace, a k získávání zpětné vazby od účastníků a zúčastněných organizací ohledně fungování ESVS.

Pozměňovací návrh  20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Zvláštní pozornost by měla být věnována zajišťování kvality umístění a dalších příležitostí nabízených v rámci Evropského sboru solidarity, zejména prostřednictvím nabídky školení, jazykové podpory, pojištění, administrativní podpory a podpory po umístění pro účastníky i uznávání znalostí, dovedností a kompetencí získaných během činnosti v rámci Evropského sboru solidarity.

(13)  Zvláštní pozornost by měla být věnována zajišťování kvality umístění a dalších příležitostí nabízených v rámci ESVS, zejména prostřednictvím nabídky online i offline školení a jazykové podpory, pojištění, zjednodušených administrativních postupů a podpory před umístěním i po umístění pro účastníky i uznávání znalostí, dovedností a kompetencí získaných během činnosti v rámci ESVS. Tato podpora by měla být koncipována a poskytována ve spolupráci s mládežnickými organizacemi a dalšími neziskovými organizacemi a organizacemi občanské společnosti s cílem využít jejich odborných znalostí na tomto poli. Pokud mají činnosti prováděné účastníky probíhat v nebezpečném prostředí, např. v prostředí po katastrofě, měly by být poskytovány preventivní bezpečnostní kurzy. Podpora po umístění by také měla upřednostňovat trvalou občanskou angažovanost účastníků v jejich společenství a směrovat je k místním organizacím nebo projektům, s nimiž by měli po dokončení svého umístění spolupracovat.

Pozměňovací návrh  21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Za účelem zajištění dopadu činností v rámci Evropského sboru solidarity na osobní, vzdělávací, společenský, občanský a profesní rozvoj účastníků by měly být řádně identifikovány a dokumentovány znalosti, dovednosti a kompetence, jež jsou vzdělávacími výstupy daného umístění, a to v souladu s podmínkami a specifiky jednotlivých států, dle doporučení Rady ze dne 20. prosince 2012 o uznávání neformálního a informálního učení22.

(14)  Za účelem zajištění dopadu činností v rámci ESVS na osobní, vzdělávací, umělecký, společenský, občanský a profesní rozvoj účastníků by měly být řádně identifikovány, dokumentovány, posuzovány, ověřovány a uznány znalosti, dovednosti a kompetence, jež jsou vzdělávacími výstupy cílené odborné přípravy absolvované před solidárním umístěním, a to v souladu s evropskými pokyny a s podmínkami a specifiky jednotlivých států, dle doporučení Rady ze dne 20. prosince 2012 o uznávání neformálního a informálního učení22. Jako nástroj pro jejich uznávání by měl být používán certifikát Youthpass, v němž by byly popsány a potvrzeny výsledky neformálního a informálního vzdělávání dosažené v průběhu činnosti v rámci ESVS. Tento certifikát zlepší uznávání výsledků vzdělávání mladých lidí.

__________________

__________________

22 Doporučení Rady ze dne 20. prosince 2012 o uznávání neformálního a informálního učení, Úř. věst. C 398, 22.12.2012, s. 1.

22 Doporučení Rady ze dne 20. prosince 2012 o uznávání neformálního a informálního učení, Úř. věst. C 398, 22.12.2012, s. 1.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14a)   V zájmu podpory solidárních činností mezi mladými lidmi by měly být zúčastněnými vysílajícími nebo přijímajícími organizacemi neziskové organizace, jako například nevládní organizace, organizace občanské společnosti, organizace mládeže, církve a náboženská sdružení nebo komunity.

Pozměňovací návrh  23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Měla by být zavedena značka kvality, aby bylo zajištěno, že zúčastněné organizace splňují zásady a požadavky charty Evropského sboru solidarity, co se týče jejich práv a úkolů ve všech fázích dané solidární činnosti. Získání značky kvality by mělo být předpokladem pro účast, ale nemělo by automaticky vést k poskytnutí finančních prostředků v rámci Evropského sboru solidarity.

(15)  Ve spolupráci s příslušnými aktéry by měly být zavedeny oddělené značky kvality pro dobrovolnictví a pro stáže a pracovní místa a rámce pro monitorování, aby bylo zajištěno, že zúčastněné organizace skutečně a trvale splňují zásady a požadavky charty ESVS, co se týče jejich práv a úkolů ve všech fázích dané solidární činnosti. V zájmu zajištění jednotnosti norem kvality by měla Charta ESVS zohledňovat Chartu Evropské dobrovolné služby programu Erasmus+. Získání značky kvality by mělo být předpokladem pro účast, ale nemělo by automaticky vést k poskytnutí finančních prostředků v rámci ESVS. Značky kvality by měly zajistit, aby činnosti v rámci ESVS nesloužily jako náhrada za řádná pracovní místa nebo místa pro stážisty. Proces, který vede k udělování značky kvality, by neměl vytvářet dodatečnou byrokracii, která by odrazovala organizace od příspěvku do ESVS. Značka kvality by také měla zajistit, aby zúčastněné organizace postupovaly v souladu s podmíněností ex ante týkající se sociálního začleňování a zejména s její investiční prioritou, kterou je přechod od institucionálních ke komunitním zdravotnickým a sociálním službám, jak je uvedeno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/20131a, s cílem zabránit tomu, aby bylo financování EU použito k podpoře (byť i nepřímé) oddělování zdravotnických a sociálních infrastruktur.

 

_____________________

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Prováděcím orgánům, zúčastněným organizacím a mladým lidem účastnícím se činnosti Evropského sboru solidarity by mělo být k dispozici centrum zdrojů Evropského sboru solidarity, které pomůže zvýšit kvalitu provádění a činností Evropského sboru solidarity a také zdokonalit identifikaci a uznávání kompetencí získaných prostřednictvím těchto činností.

(16)  Prováděcím orgánům, zúčastněným organizacím a mladým lidem účastnícím se činnosti ESVS by mělo být k dispozici centrum zdrojů ESVS, které pomůže zvýšit kvalitu provádění a činností ESVS a také zdokonalit identifikaci, uznávání a osvědčování znalostí, dovedností a kompetencí získaných prostřednictvím těchto činností.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Nepřetržitě by měl být rozvíjen portál Evropského sboru solidarity, který zajistí snadný přístup k Evropskému sboru solidarity a poskytne jednotné místo s komplexní nabídkou pro zájemce a organizace, co se týče mimo jiné registrací, identifikace a propojování profilů a příležitostí, vytváření sítí a virtuálních výměn, školení online, jazykové podpory a podpory po umístění a dalších užitečných funkcí, které mohou vzniknout v budoucnu.

(17)  Nepřetržitě by měl být vytvářen a aktualizován portál ESVS, dostupný ve všech úředních jazycích zúčastněných zemí a přizpůsobený pro osoby se zdravotním postižením, který bude přispívat k zajištění snadného přístupu k ESVS a představovat interaktivní, mnohojazyčnou platformu pro individuální zájemce i neziskové organizace, co se týče mimo jiné registrace, identifikace a propojování profilů a příležitostí, vytváření sítí a virtuálních výměn, informací o stávajících solidárních umisťováních nebo projektech a o zúčastněných organizacích, příslušných evropských kontaktních místech a vnitrostátních kontaktních místech, školení online, jazykové podpory a podpory po umístění, mechanismů přímé zpětné vazby a hodnocení a dalších užitečných funkcí, které mohou vzniknout v budoucnu. Portál ESVS a způsob jeho používání by měly být podrobně vysvětleny v programovém průvodci. Je třeba zajistit interoperabilitu s Evropským portálem pro mládež.

Pozměňovací návrh  26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17a)  Měl by být vytvořen rámec kvality zavádějící normy kvality pro nabídky na umístění v rámci ESVS. Základem tohoto rámce by měly být platné právní předpisy na ochranu práv pracovníků, stážistů a dobrovolníků na úrovni Unie i členských států, co se týče sociální ochrany, minimální výše příjmu, stálosti, ochrany zaměstnanců, zaměstnaneckých práv, duševního a tělesného zdraví. Tyto normy by měly být stanoveny v rámci inkluzivního procesu za plné účasti sociálních partnerů a mládežnických a dobrovolnických organizací.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17b)  Pro správné fungování ESVS a včasné zahájení činností, které zavedou mechanismy v rámci pracovních programů ESVS, je nezbytné zajistit, aby byly nabídky předloženy registrovaným mladým lidem v rozumné a relativně předvídatelné době. Pravidelné informace a aktualizace o dostupných umístěních a zúčastněných organizacích aktivně zapojených do ESVS by proto měly být zaslány registrovaným osobám, aby se po jejich registraci podnítila jejich angažovanost v ESVS a současně jim byla nabídnuta příležitost přímo kontaktovat subjekty zapojené do oblasti solidarity na vnitrostátní i evropské úrovni.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Toto nařízení stanovuje finanční příděl pro období 2018–2020, který má představovat hlavní referenční částku dle ustanovení bodu 17 Interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení23 pro Evropský parlament a Radu během každoročního rozpočtového procesu. Hlavní referenční částka zahrnuje přerozdělení z programu Erasmus+ (197,7 milionu EUR) a z Programu pro zaměstnanost a sociální inovace (10 milionů EUR) pro rozpočtové roky 2018, 2019 a 2020 a je doplněna příspěvky z několika programů Unie v rámci různých okruhů, k nimž patří Evropský sociální fond, mechanismus civilní ochrany Unie, program LIFE a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova.

(18)  Toto nařízení stanovuje finanční příděl 341,5 milionu EUR v běžných cenách pro období 2018–2020, který má představovat hlavní referenční částku dle ustanovení bodu 17 Interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení23 pro Evropský parlament a Radu během každoročního rozpočtového procesu. Tento finanční příděl by měl zahrnovat částku 197,7 milionu EUR, která byla původně vyčleněna na financování Evropské dobrovolné služby v Unii v rámci programu Erasmus+ pro rozpočtové roky 2018, 2019 a 2020, vzhledem k tomu, že tyto činnosti musí být převedeny do programu ESVS. Vzhledem k tomu, že je třeba zabránit negativním dopadům na financování stávajících víceletých programů, je třeba zbývající částku na financování ESVS získat výhradně z nepřiděleného rozpětí v rámci stropů víceletého finančního rámce a v příštích rozpočtových rocích by měly být použity nové zdroje.

______________ ____

__________________

23 Interinstitucionální dohoda ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení, Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

23 Interinstitucionální dohoda ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení, Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

Pozměňovací návrh  29

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18a)  Investice do ESVS nesmí být na úkor jiných programů Unie, které již nyní nabízejí mladým lidem velmi cenné příležitosti, což je zejména program Erasmus+ a Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí. Investice do ESVS by měly být provázeny vyššími investicemi do dalších programů Unie, které ho doplňují, což je zejména případ programů Erasmus+.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)   Za účelem zajištění kontinuity činností, které jsou podporovány z programů přispívajících do Evropského sboru solidarity, by finanční podpora solidárních umístění měla být rozdělena v poměru 80 % : 20 % mezi dobrovolnická umístění a solidární projekty na straně jedné a stáže a pracovní umístění na straně druhé.

(19)   Za účelem zajištění kontinuity činností, které jsou podporovány z programů přispívajících do ESVS, by měla být finanční podpora solidárních umístění rozdělena přibližně v poměru 95 % na dobrovolnická umístění a solidární projekty a 5 % na stáže a pracovní umístění.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Za účelem maximalizace dopadu Evropského sboru solidarity by měla být přijata opatření, která zúčastněným zemím umožní poskytovat další, vnitrostátní finanční podporu, jež je k dispozici v souladu s pravidly Evropského sboru solidarity.

(20)  Za účelem maximalizace dopadu ESVS by měly být zúčastněné země schopny poskytnout další celostátní, regionální či místní finanční podporu, jež je k dispozici v souladu s pravidly ESVS.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20a)  Civilní ochrana a humanitární pomoc nemohou být závislé na mladých lidech prostřednictvím ESVS. Komise a členské státy by měly zajistit nepřetržité investice do strukturované civilní ochrany a humanitární pomoci.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21a)  Grantové žádosti účastníků se zpravidla předkládají vnitrostátní agentuře země, ve které je daná organizace usazena. Grantové žádosti o umístění, které jsou organizovány v celoevropském měřítku nebo mezinárodními organizacemi, se předkládají Výkonné agentuře Evropské komise pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21b)  Komise by se měla chopit iniciativy na vytvoření koncepce agendy dobrovolnictví v Unii, přičemž by měla vzít v úvahu politickou agendu dobrovolnictví v Evropě (PAVE), s cílem zaručit uznávání a dodržování práv dobrovolníků a organizací spolupracujících s dobrovolníky a omezení správních a právních překážek, na které narážejí dobrovolníci a organizace s nimi spolupracující, v celé Evropě a zároveň s tím i podněcovat, propagovat a podporovat šíření kultury solidarity a dobrovolnictví v Evropě.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22)  Kromě členských států by měl Evropský sbor solidarity na základě bilaterálních dohod rovněž umožnit účast jiným zemím. Jejich účast by měla být v příslušných případech založena na dalších vyhrazených částkách, jež budou zpřístupněny v souladu s postupy dohodnutými s dotčenými zeměmi.

(22)  Stejně jako v případě Evropské dobrovolné služby by měla být ESVS otevřená zemím zapojeným do programu Erasmus+ a Mládež v akci a partnerským zemím, přičemž zvláštní pozornost je třeba od samého začátku věnovat zemím sousedícím s Unií s cílem podporovat rovnost příležitostí pro mladé lidi z členských států a třetích zemí. Jejich účast by měla být založena na dalších vyhrazených částkách, jež budou zpřístupněny v souladu s postupy dohodnutými s dotčenými zeměmi.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Evropský sbor solidarity by se měl zaměřovat na mladé lidi ve věku 1830 let. K účasti na činnostech, které nabízí Evropský sbor solidarity, by měla být nutná registrace na portálu Evropského sboru solidarity.

(23)  ESVS by se měla zaměřovat na mladé lidi ve věku 18–30 let. Účast na činnostech, které nabízí ESVS, by měla být řízena buď prostřednictvím předchozí registrace na portálu ESVS, nebo prostřednictvím oficiální žádosti nebo náborovým postupem, který spravuje zúčastněná organizace. V případě potřeby by měly být za účelem registrace poskytnuty i další nástroje s cílem usnadnit účast všech mladých lidí, zejména těch, kteří se nacházejí v nejzranitelnější situaci, a těch, kteří nejsou digitálně gramotní. Za tímto účelem by mohly být používány existující postupy podávání žádostí, které uplatňují koordinující a vysílající organizace.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(23a)  Cílová skupina mladých lidí by měla být co nejširší a nejobsáhlejší, aby se ESVS účastnili mladí lidé s odlišným zázemím, úrovní vzdělání, dovednostmi, schopnostmi, znalostmi a zkušenostmi.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(23b)  Je nezbytné podporovat širší politickou strategii zaměřenou na vytvoření příznivého prostředí pro dobrovolnictví v Evropě, která se nepřekrývá s dalšími probíhajícími programy, ale spíše posiluje úspěšné stávající iniciativy, jako je Evropská dobrovolná služba.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Zvláštní pozornost by měla být věnována tomu, aby činnosti podporované Evropským sborem solidarity byly dostupné všem mladým lidem, a zejména těm nejvíce znevýhodněným. Měla by být tedy zavedena zvláštní opatření pro prosazování společenského začlenění a pro zapojení znevýhodněných mladých lidí a také pro to, aby byla brána v potaz omezení daná odlehlostí nejokrajovějších regionů Unie a zámořských zemí a území24. Podobně by se měly zúčastněné země snažit přijmout veškerá příslušná opatření pro odstranění právních a administrativních překážek, které brání řádnému fungování Evropského sboru solidarity. Taková opatření zahrnují – pokud je to možné, a aniž by tím bylo dotčeno schengenské acquis a právo EU týkající se vstupu a pobytu občanů třetích zemí – řešení administrativních problémů, které způsobují potíže při získávání víz a povolení k pobytu.

(24)  Zvláštní pozornost by měla být věnována tomu, aby činnosti podporované ESVS byly v praxi dostupné všem mladým lidem, zejména nejvíce znevýhodněným mladým lidem, jako jsou mladí lidé se zvláštními potřebami. Měla by být tedy přijata zvláštní opatření a individualizovaná podpora, jež budou zahrnovat všechny kategorie mladých lidí, kteří mají méně příležitostí, s cílem prosazovat společenské začlenění a brát rovněž v potaz omezení daná odlehlostí nejokrajovějších regionů Unie a zámořských zemí a území24. Podobně by se měly zúčastněné země snažit přijmout veškerá příslušná opatření pro odstranění právních a administrativních překážek, které brání řádnému fungování ESVS. Taková opatření zahrnují – pokud je to možné, a aniž by tím bylo dotčeno schengenské acquis a právo EU týkající se vstupu a pobytu občanů třetích zemí – řešení administrativních problémů, které způsobují potíže při získávání víz a povolení k pobytu.

______________________

______________________

24 Osoby ze zámořských zemí a území a příslušné veřejné anebo soukromé subjekty a instituce ze zámořských zemí a území se těchto programů mohou účastnit v souladu s rozhodnutím Rady 2001/822/ES ze dne 27. listopadu 2001 o přidružení zámořských zemí a území k Evropskému společenství, Úř. věst. L 314, 30.11.2011, s. 1.

24 Osoby ze zámořských zemí a území a příslušné veřejné anebo soukromé subjekty a instituce ze zámořských zemí a území se těchto programů mohou účastnit v souladu s rozhodnutím Rady 2001/822/ES ze dne 27. listopadu 2001 o přidružení zámořských zemí a území k Evropskému společenství, Úř. věst. L 314, 30.11.2011, s. 1.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Jakýkoliv subjekt, který má zájem se zapojit do činnosti Evropského sboru solidarity, ať už je financován z rozpočtu Evropského sboru solidarity, z jiného programu Unie, nebo z jiného zdroje, by měl po splnění příslušných podmínek obdržet značku kvality. Postup, který vede k udělení značky kvality, by měl být prováděcími strukturami Evropského sboru solidarity vykonáván nepřetržitě. Udělená značka kvality by měla být periodicky posuzována, a pokud by v kontextu provedených kontrol bylo zjištěno neplnění podmínek, jež vedly k jejímu udělení, mohla by být odebrána.

(25)  Jakýkoliv subjekt, který má zájem se zapojit do činnosti ESVS, ať už je financován z rozpočtu ESVS, z jiného programu Unie, nebo z jiného zdroje, by měl po splnění příslušných podmínek, a pokud daná činnost není uvedena na seznamu nepovolených činností, obdržet značku kvality. Postup, který vede k udělení značky kvality, by měl být prováděcími strukturami ESVS vykonáván nepřetržitě, veřejně a transparentně. V tomto procesu je třeba zabránit zbytečné administrativní zátěži. Udělená značka kvality by měla být periodicky posuzována, a pokud by v kontextu provedených kontrol bylo zjištěno neplnění podmínek, jež vedly k jejímu udělení, mohla by být odebrána.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26)  Subjekt, který má zájem nabízet umístění v rámci Evropského sboru solidarity a chce požádat o finanční podporu, by měl nejprve získat značku kvality, což je nezbytná základní podmínka. Tento požadavek by se neměl vztahovat na fyzické osoby žádající o finanční podporu jménem neformální skupiny účastníků Evropského sboru solidarity pro jejich solidární projekty.

(26)  Neziskový subjekt, který má zájem nabízet umístění v rámci ESVS a chce požádat o finanční podporu, by měl nejprve získat značku kvality, což je nezbytná základní podmínka. Přidělení značky kvality by se nemělo vztahovat na fyzické osoby žádající o finanční podporu jménem neformální skupiny účastníků ESVS pro jejich programy a solidární projekty. Příslušné prováděcí subjekty by měly provádět ekvivalentní kontroly kvality s cílem zajistit, aby tyto fyzické osoby dodržovaly požadavky ESVS.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(26a)  Důležitým kritériem při hodnocení kvality projektů by měly být potřeby a očekávání místních komunit. Odpovídajícím způsobem by proto měly být zavedeny vhodné ukazatele, které budou každoročně znovu posouzeny.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27)  Efektivní kontrola výkonu zahrnující monitorování a hodnocení vyžaduje vytvoření specifických, měřitelných a realistických ukazatelů, které lze měřit v čase a které reflektují logiku daného zásahu.

(27)  Efektivní kontrola výkonu zahrnující monitorování a hodnocení vyžaduje vytvoření specifických, měřitelných a realistických kvalitativních a kvantitativních ukazatelů, které lze měřit v čase a které reflektují logiku daného zásahu.

Pozměňovací návrh  44

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28)  Náležitý dosah, publicita a šíření příležitostí a výsledků činností podporovaných Evropským sborem solidarity by měly být zajišťovány na evropské, vnitrostátní a místní úrovni. Činnosti spojené se zajištěním náležitého dosahu, publicity a šíření informací by měly zajišťovat všechny prováděcí subjekty Evropského sboru solidarity, společně – je-li to relevantní – s podporou ze strany dalších klíčových zúčastněných stran.

(28)  Náležitý dosah, publicita a šíření příležitostí a výsledků činností podporovaných ESVS by měly být zajišťovány na evropské, vnitrostátní, regionální a místní úrovni. Činnosti spojené se zajištěním náležitého dosahu, publicity a šíření informací by bez zvyšování administrativní zátěže měly zajišťovat všechny prováděcí subjekty ESVS, a to na příslušných internetových stránkách Komise a stránkách věnovaných programům Unie, které jsou již s ESVS spojeny

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(28a)  V zájmu účinnějšího naplňování cílů ESVS by Komise, členské státy a národní agentury měly vzájemně úzce spolupracovat v partnerství s nevládními a mládežnickými organizacemi a místními zúčastněnými stranami, které mají odborné znalosti v oblasti solidárních činností.

Pozměňovací návrh  46

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29)  Za účelem zajištění větší efektivity komunikace s veřejností při větší a kvalitnější součinnosti mezi komunikačními činnostmi vykonávanými z iniciativy Komise by zdroje vyčleněné na komunikaci dle tohoto nařízení měly rovněž přispívat k pokrytí institucionální komunikace v souvislosti s politickými prioritami Unie za předpokladu, že se týkají obecného cíle tohoto nařízení.

(29)  Za účelem zajištění větší efektivity komunikace s veřejností při větší a kvalitnější součinnosti mezi komunikačními činnostmi vykonávanými z iniciativy Komise by zdroje vyčleněné na komunikaci dle tohoto nařízení měly rovněž přispívat k pokrytí institucionální komunikace v souvislosti s politickými prioritami Unie vytyčenými Komisí, jako je sociální integrace, ochrana životního prostředí a zmírňování změny klimatu, jež se vztahují k obecným cílům tohoto nařízení, a být v souladu s cíli zdrojů financování ESVS.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30)  Za účelem efektivního a účinného provádění tohoto nařízení by měl Evropský sbor solidarity co nejvíce využívat stávající řídicí mechanismy, které již byly zavedeny. Provádění Evropského sboru solidarity by tedy mělo být svěřeno stávajícím subjektům, tj. Komisi, Výkonné agentuře pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast a národním agenturám, jež jsou pověřeny řízením činností uvedených v kapitole III nařízení (EU) č. 1288/2013.

(30)  Za účelem efektivního a účinného provádění tohoto nařízení by měla ESVS co nejvíce využívat stávající řídicí mechanismy, které již byly zavedeny. Provádění ESVS by tedy mělo být svěřeno stávajícím subjektům, tj. Komisi, Výkonné agentuře pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast a národním agenturám, jež jsou pověřeny řízením činností uvedených v kapitole III nařízení (EU) č. 1288/2013. Měla by být zřízena poradní instituce s účastí sítí evropských nevládních organizací působících v oblasti solidarity a dobrovolnictví.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(35)  V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie26, by Komise měla přijmout pracovní programy a informovat o tom Evropský parlament a Radu. V pracovních programech by měla být stanovena opatření potřebná pro jejich provádění v souladu s obecnými a specifickými cíli Evropského sboru solidarity, pravidla pro udílení grantů a další požadované prvky. Pracovní programy a jakékoliv jejich doplňky by měly být přijímány prostřednictvím prováděcích aktů v souladu s přezkumným postupem.

(35)  V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie26, by Komise měla přijmout pracovní programy a informovat o tom Evropský parlament a Radu. V pracovních programech by měla být stanovena opatření potřebná pro jejich provádění v souladu s obecnými a specifickými cíli Evropského sboru solidarity, pravidla pro udílení grantů a další požadované prvky. Pracovní programy a jakékoliv jejich doplňky by měly být přijímány prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci a založeny na potřebách a požadavcích příjemců.

__________________

__________________

26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(37)  Z důvodu efektivity by měl Komisi při provádění tohoto nařízení rovněž pomáhat výbor zřízený podle nařízení (EU) č. 1288/2013. Tento výbor by se měl s ohledem na Evropský sbor solidarity scházet ve specifickém složení a jeho mandát by měl být v souladu s plněním této nové role. Úkolem zúčastněných zemí by mělo být jmenovat pro tato zasedání příslušné zástupce a brát přitom v potaz dobrovolnické a profesní rozměry Evropského sboru solidarity.

(37)  Z důvodu efektivity a účelnosti by měl Komisi při provádění tohoto nařízení rovněž pomáhat zvláštní podvýbor výboru zřízeného podle nařízení (EU) č. 1288/2013. Tento výbor by se měl s ohledem na tento program scházet ve specifickém složení. Úkolem zúčastněných zemí by mělo být jmenovat pro tato zasedání příslušné zástupce a brát přitom v potaz dobrovolnické a profesní rozměry ESVS. Členy programového výboru by měly být jako stálí pozorovatelé bez hlasovacích práv Evropské fórum mládeže (YFJ), Evropské dobrovolnické centrum (CEV) a další relevantní organizace občanské společnosti, včetně sítí zastupujících zaměstnavatele a odbory, přičemž jejich přítomnost by měl upravovat jednací řád tohoto výboru.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 38 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(38a)  Ve svém usnesení ze dne 2. února 2017 o provádění nařízení, kterým se zavádí program Erasmus+1a, Evropský parlament vybídl Komisi a členské státy, aby nové iniciativě Evropského sboru solidarity poskytly prostředky z rozpočtu, aniž by došlo k podfinancování jiných stávajících a prioritních programů.

 

___________________

 

1a Přijaté texty, P8_TA(2017)0018.

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 38 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(38b)  Ve svém usnesení ze dne 5. července 2017 o mandátu pro třístranná jednání o návrhu rozpočtu na rozpočtový rok 20181a Evropský parlament se znepokojením konstatoval, že navzdory varování ze strany Parlamentu počítá legislativní návrh, který byl přijat dne 30. května 2017, s tím, že rozpočet na Evropský sbor solidarity by byl ze tří čtvrtin financován z prostředků přerozdělených ze stávajících programů, zejména z programu Erasmus+ (197,7 milionu EUR), a zdůraznil, že veškeré nové politické závazky by měly být financovány prostřednictvím nových prostředků, a nikoli přerozdělením prostředků ze stávajících programů.

 

_____________________

 

1a Přijaté texty, P8_TA-PROV(2017)0302.

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 38 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(38c)  Na Evropský sbor solidarity je nutné zajistit samostatné financování a samostatné rozpočtové prostředky, a nikoli snižovat rozpočet na jiná opatření na podporu mládeže, vzdělávání, odborné přípravy, zaměstnanosti nebo solidarity. Tyto finanční zdroje je nutné vynakládat optimálně a transparentně.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(39)  Finanční příděl Evropského sboru solidarity v rámci okruhu 1a víceletého finančního rámce také vychází z finančních prostředků přerozdělených z programu Erasmus+. Tyto prostředky by měly pocházet zejména z částek vyčleněných na financování činností Evropské dobrovolné služby, které by spadaly pod rámec umístění dobrovolníků dle tohoto nařízení. Kromě toho by některé vyčleněné částky nástroje pro záruky za studentské půjčky, které pravděpodobně nebudou využity v rámci programu Erasmus+, měly být v zájmu poskytování adekvátního spolufinancování provozních nákladů národních agentur přerozděleny a uvedeny do většího souladu s absorpční kapacitou této činnosti.

(39)  Finanční příděl ESVS v rámci okruhu 1a víceletého finančního rámce vychází z finančních prostředků přerozdělených z programu Erasmus+. Tyto prostředky by měly pocházet výhradně z částek vyčleněných na financování činnosti Evropské dobrovolné služby, která by spadala pod rámec umístění dobrovolníků dle tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 40 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(40a)  Vzhledem k terapeutické hodnotě práce se zvířaty by měla být věnována zvláštní pozornost tomu, aby byly mladým lidem s duševním nebo fyzickým zdravotním postižením nabídnuta možnost zapojit se do péče o zvířata na farmách.

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(41)  Toto nařízení by mělo být použitelné od 1. ledna 2018. Za účelem rychlé použitelnosti opatření uvedených v tomto nařízení by toto nařízení mělo vstoupit v platnost následující den po datu jeho vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie––

(41)  Za účelem rychlé použitelnosti opatření uvedených v tomto nařízení by toto nařízení mělo vstoupit v platnost následující den po datu jeho vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)   „solidární činností“ se rozumí činnost, jejímž cílem je řešit nesplněné společenské potřeby ve prospěch společenství a zároveň podporovat osobní, vzdělávací, sociální, občanský i profesní rozvoj jednotlivce a jež může mít podobu umístění, projektů nebo vytváření sítí zaměřených na různé oblasti, jako je vzdělávání a odborná příprava, zaměstnanost, rovnost žen a mužů, podnikání, zejména sociální podnikání, občanství a demokratická angažovanost, životní prostředí a ochrana přírody, opatření v oblasti klimatu, předcházení katastrofám, připravenost a obnova, zemědělství a rozvoj venkova, zajištění potravin a nepotravinového materiálu, zdraví a dobré životní podmínky, tvořivost a kultura, tělesná výchova a sport, sociální pomoc a zabezpečení, přijímání a integrace státních příslušníků třetích zemí, územní spolupráce a soudržnost;

 

(1)   „solidární činností“ se rozumí činnost všeobecného zájmu, jejímž cílem je řešit důležité společenské problémy ve prospěch společenství a společnosti jako celku a zároveň podporovat osobní, vzdělávací, umělecký, sociální, občanský i profesní rozvoj jednotlivce; solidární činnost může mít podobu umístění, projektů nebo vytváření sítí zaměřených na různé oblasti, jako je formální, neformální a informální vzdělávání a odborná příprava, mládežnická práce, zaměstnanost, rovnost žen a mužů, sociální podnikání, občanství a demokratická angažovanost, mezikulturní dialog, sociální začleňování, začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti, životní prostředí a ochrana přírody, opatření v oblasti klimatu, předcházení katastrofám, připravenost a obnova, sociální zemědělství a rozvoj venkova, územní spolupráce a soudržnost, zajištění potravin a nepotravinového materiálu, zdraví a dobré životní podmínky, tvořivost a kultura, tělesná výchova a sport, sociální pomoc a zabezpečení a přijímání a integrace státních příslušníků třetích zemí, jako jsou žadatelé o azyl a uprchlíci;

Pozměňovací návrh    57

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  „solidaritou“ se rozumí ochota pracovat pro obecné dobro v rámci konkrétní činnosti bez očekávání protislužby;

Pozměňovací návrh    58

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  „účastníkem“ se rozumí mladý člověk, který se zaregistroval prostřednictvím portálu Evropského sboru solidarity a účastní se solidární činnosti v rámci Evropského sboru solidarity, jež je zajišťována zúčastněnou organizací;

(2)  „účastníkem“ se rozumí mladý člověk, který se účastní solidární činnosti v rámci ESVS, jež je zajišťována zúčastněnou organizací nebo rozvíjena skupinou mladých lidí, kteří se zaregistrovali na portálu ESVS;

Pozměňovací návrh    59

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  „znevýhodněnými mladými lidmi“ se rozumí osoby, které potřebují dodatečnou pomoc z důvodu zdravotního postižení, vzdělávacích problémů, hospodářských překážek, kulturních rozdílů, zdravotních problémů, sociálních překážek či geografických překážek;

(3)   „mladým člověkem, který má méně příležitostí“ se rozumí osoba ve věku 17 až 30 let, která potřebuje dodatečnou cílenou podporu z důvodu svého znevýhodnění, protože čelí jednomu nebo více faktorům vyloučení nebo překážkám, jako je zdravotní postižení, potíže s učením, sociální a ekonomické překážky, kulturní odlišnosti, zdravotní potíže, institucionální nebo zeměpisné překážky či diskriminace založená na některém z důvodů uvedených v článku 21 Listiny základních práv Evropské unie;

Pozměňovací návrh    60

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  „zúčastněnou organizací“ se rozumí jakýkoli veřejný či soukromý subjekt, jemuž byla udělena značka kvality Evropského sboru solidarity, který nabízí umístění účastníkovi Evropského sboru solidarity nebo provádí jiné činnosti v rámci Evropského sboru solidarity;

(4)  „zúčastněnou organizací“ se rozumí jakýkoli veřejný či soukromý neziskový subjekt, který zajišťuje činnost obecného zájmu nebo má sociální cíl a který hraje nepostradatelnou úlohu při prosazování, podporování a umožňování přístupu k sektoru dobrovolnictví a partnerství s ním a získal značku kvality ESVS; takový subjekt nabízí solidární umístění účastníkovi ESVS a podporuje další činnost v rámci ESVS, které se účastní jako vysílající nebo přijímající organizace; „vysílající organizací“ se rozumí organizace, která je pověřena přípravou a podporou dobrovolníka před solidárním umístěním, během něho a po něm; „přijímající organizací“ se rozumí organizace, která dobrovolníkovi nabízí umístění;

Pozměňovací návrh    61

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  „solidárním umístěním“ se rozumí dobrovolnická činnost, stáž či zaměstnání v oblasti solidarity, které organizuje zúčastněná organizace a které přispívají k řešení klíčových společenských výzev a zároveň podporují osobní, vzdělávací, sociální, občanský a profesní rozvoj a zaměstnatelnost účastníka Evropského sboru solidarity, který je vykonává, a to buď v jiné zemi, než je země bydliště účastníka (přeshraniční), nebo v zemi jeho bydliště (vnitrostátní);

(5)  „solidárním umístěním“ se rozumí dobrovolnická činnost, stáž či zaměstnání v oblasti solidarity, které mají evropský přínos a nenahrazují dobrovolnické systému členských států, jež organizuje zúčastněná organizace a které přispívají k řešení jasně stanovených klíčových společenských výzev a zároveň podporují osobní, vzdělávací, sociální, občanský a profesní rozvoj účastníka ESVS, který je vykonává, a to buď v jiné zemi, než je země bydliště účastníka (přeshraniční), nebo v zemi jeho bydliště (vnitrostátní), pokud je to nutné;

Pozměňovací návrh    62

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  „dobrovolnictvím“ se rozumí neplacené dobrovolné služby na plný úvazek po dobu až dvanácti měsíců, kterými mohou mladí lidé přispět ke každodenní práci organizací působících v oblastech solidarity, jejichž konečným účelem je prospěch komunit, v nichž jsou příslušné činnosti prováděny, a které mají významný studijní a vzdělávací rozměr umožňující mladým dobrovolníkům získat dovednosti a kompetence, jež budou užitečné pro jejich osobní, vzdělávací, sociální a profesní rozvoj a jež také přispějí ke zvýšení jejich zaměstnatelnosti;

(6)  „dobrovolnictvím“ se rozumí neplacené dobrovolné umístění v rámci zúčastněné organizace v neziskovém sektoru, které trvá po dobu až dvanácti měsíců, a to buď na plný pracovní úvazek, nebo s pružnou pracovní dobou v rozsahu nejméně 10 hodin týdně, kterými mohou mladí lidé přispět ke každodenní práci neziskových organizací působících v oblastech solidarity, jejichž konečným účelem je prospěch komunit, v nichž se daná činnost vykonává, a zejména prospěch těch, kteří to v rámci komunity potřebují, a které mají významný studijní a vzdělávací rozměr umožňující mladým dobrovolníkům ověřit si dovednosti a kompetence, jež budou užitečné pro jejich osobní, vzdělávací, sociální a profesní rozvoj a jež také přispějí ke zvýšení jejich zaměstnatelnosti, a získat pro ně osvědčení; tato činnost je časově omezená, má jasně stanovené cíle, obsah, úkoly, strukturu a rámec, je odpovídajícím způsobem finančně ohodnocena, těší se právní a sociální ochraně a nemůže být náhradou placeného zaměstnání;

Pozměňovací návrh    63

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  „umístěním dobrovolnických týmů“ se rozumí umístění, díky němuž mohou týmy účastníků Evropského sboru solidarity z různých zúčastněných zemí se společným cílem dobrovolně pracovat na smysluplných komunitních projektech, a to v podobě plnění manuálních či intelektuálních úkolů, po dobu mezi dvěma týdny a dvěma měsíci;

(7)  „umístěním dobrovolnických týmů“ se rozumí umístění, díky němuž mohou týmy účastníků ESVS z různých zúčastněných zemí se společným cílem dobrovolně pracovat ve spolupráci s orgány veřejné moci, neziskovými organizacemi, nadacemi a sociálními podniky na smysluplných komunitních projektech, a to v podobě plnění manuálních či intelektuálních úkolů, po dobu mezi dvěma týdny a dvěma měsíci;

Pozměňovací návrh    64

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 8

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  „stáží“ se rozumí dvou-dvanáctiměsíční období pracovní praxe, jež je placena organizací hostící účastníka Evropského sboru solidarity na základě písemné dohody o stáži, zahrnuje prvek vzdělávání a odborné přípravy jejímž cílem je získání praktických a odborných zkušeností za účelem zlepšení zaměstnatelnostiusnadnění přechodu do řádného zaměstnání;

(8)  „stáží“ se rozumí tří-šestiměsíční období pracovní praxe, kterou lze prodloužit jednou a na dobu maximálně dvanácti měsíců v téže zúčastněné organizaci, jež je placena organizací hostící účastníka ESVS a která zahrnuje prvek vzdělávání a odborné přípravy, jejímž cílem je získání praktických a odborných zkušeností za účelem rozvíjení schopností užitečných pro osobní, vzdělávací, sociální, občanskýprofesní rozvoj a účastníka, která probíhá na základě písemné dohody uzavřené na začátku stáže mezi účastníkem a zúčastněnou organizací, v níž jsou uvedeny vzdělávací cíle, pracovní podmínky a doba trvání stáže, odměna účastníka a práva a povinnosti obou stran podle vnitrostátních právních předpisů a příslušných kolektivních smluv země, v níž daná stáž probíhá, a která nenahrazuje řádné zaměstnání;

Pozměňovací návrh    65

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 9

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  „zaměstnáním“ se rozumí dvou- až dvanáctiměsíční období práce, jež je placena zúčastněnou organizací zaměstnávající účastníka Evropského sboru solidarity a vykonávána v zúčastněné zemi na základě pracovní smlouvy v souladu s vnitrostátním regulačním rámcem dané zúčastněné země;

(9)  „zaměstnáním“ se rozumí nejméně šestiměsíční období práce na základě písemné pracovní smlouvy, která je v souladu se všemi podmínkami zaměstnávání stanovenými ve vnitrostátních právních předpisech nebo platných kolektivních smlouvách země, v níž je vykonáváno dané zaměstnání, jež je placeno zúčastněnou organizací zaměstnávající účastníka ESVS;

Pozměňovací návrh    66

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  „solidárním projektem“ se rozumí místní iniciativa na období dvou až dvanácti měsíců, kterou zahájí a provádějí skupiny nejméně pěti účastníků Evropského sboru solidarity, a to s cílem řešit klíčové výzvy v rámci své místní komunity a zároveň je propojit s širší evropskou perspektivou;

(10)  „solidárním projektem“ se rozumí místní iniciativa na období dvou až dvanácti měsíců, kterou zahájí a provádějí skupiny nejméně pěti účastníků ESVS, a to s cílem řešit klíčové výzvy v rámci své místní komunity a zároveň je propojit s širší evropskou perspektivou a se stávajícími místními iniciativami v oblasti solidarity. U solidární činnosti musí být povinně zajištěna organizace poradenství, jakož i podpora ze strany zúčastněné organizace nebo místních orgánů před umístěním a po něm, a to s cílem zajistit udržitelnost projektu a kvalitu poskytovaných služeb;

Pozměňovací návrh    67

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10a)  „sociálním zemědělstvím“ se rozumí využití zemědělských zdrojů ke zlepšení sociální, fyzické a duševní pohody osob v psychicky nebo sociálně znevýhodněném postavení tím, že jim je umožněno zapojit se do práce v zemědělství;

Pozměňovací návrh    68

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 11

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  „značkou kvality“ se rozumí osvědčení udělené veřejnému nebo soukromému subjektu nebo mezinárodní organizaci, které chtějí poskytnout umístění v rámci Evropského sboru solidarity postupem, jehož cílem je zajistit dodržování zásad a požadavků charty Evropského sboru solidarity;

(11)  „značkou kvality“ se rozumí osvědčení udělené veřejnému nebo soukromému subjektu nebo mezinárodní organizaci, které se chtějí stát zúčastněnou organizací a chtějí poskytnout umístění v rámci ESVS v rámci postupu, jehož cílem je zajistit dodržování zásad a požadavků charty ESVS a zajišťovat kvalitu služeb poskytovaných zúčastněnými organizacemi;

Pozměňovací návrh    69

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  „chartou Evropského sboru solidarity“ se rozumí dokument, který stanoví příslušná práva a povinnosti, k jejichž dodržování se musí zavázat všechny subjekty, které se chtějí připojit k Evropskému sboru solidarity;

(12)  „chartou Evropské solidární a dobrovolné služby“ se rozumí dokument, v němž jsou stanovena příslušná práva a povinnosti, k jejichž dodržování se musí zavázat všechny subjekty, které se chtějí připojit k ESVS;

Pozměňovací návrh    70

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  „centrem zdrojů Evropského sboru solidarity“ se rozumí doplňkové funkce prováděné určenou národní agenturou na podporu rozvoje a provádění činností v rámci Evropského sboru solidarity a také určování kompetencí, které účastníci získávají během svého umístění a projektů;

(13)  „centrem zdrojů Evropské solidární a dobrovolné služby“ se rozumějí doplňkové funkce prováděné určenou národní agenturou na podporu rozvoje a provádění činností v rámci ESVS a také určování kompetencí, které účastníci získávají během cílené odborné přípravy absolvované před solidárním umístěním; do procesu navrhování funkcí, které by mělo plnit centrum zdrojů Evropské solidární a dobrovolné služby, by se měly zapojit příslušné agentury členských států;

Pozměňovací návrh    71

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  „portálem Evropského sboru solidarity“ se rozumí internetový nástroj, který poskytuje příslušné on-line služby účastníkům a zúčastněným organizacím Evropského sboru solidarity, včetně poskytování informací o Evropském sboru solidarity, registrace účastníků, vyhledávání účastníků pro umístění, reklamy a vyhledávání umístění, vyhledávání potenciálních partnerů pro projekty, správy kontaktů a nabídek umístění a projektů, odborné přípravy, činností v oblasti komunikace a vytváření sítí, informování o příležitostech a jejich oznamování, jakož i dalšího relevantního vývoje týkajícího se Evropského sboru solidarity;

(14)  „portálem ESVS“ se rozumí mnohojazyčný interaktivní internetový nástroj, který je k dispozici ve všech úředních jazycích zúčastněných zemí a je přístupný osobám se zdravotním postižením a který účastníkům ESVS a zúčastněným organizacím poskytuje doplňkové internetové služby; tyto služby slouží jako doplnění činnosti zúčastněných organizací a zahrnují poskytování informací o ESVS, registraci účastníků, vyhledávání účastníků pro umístění, reklamu a vyhledávání umístění, vyhledávání potenciálních partnerů pro projekty, správu kontaktů a nabídky umístění a projektů, odbornou přípravu, činnost v oblasti komunikace a vytváření sítí, informování o příležitostech a jejich oznamování, poskytování zpětné vazby, pokud jde o kvalitu umístění a také další relevantní vývoj týkající se ESVS;

Pozměňovací návrh    72

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a)  za účelem povzbuzení mladých lidí, aby se zapojili do dobrovolnické činnosti, která je zcela neplacená, a vzhledem k tomu, že pracovní týden by v profesním prostředí neměl mít více než 40 hodin, je zakázáno, aby mladí lidé vykonávali dobrovolnickou činnost více než 25 hodin týdně.

Pozměňovací návrh    73

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Cílem Evropského sboru solidarity je zvýšit účast mladých lidí a organizací na dostupných a vysoce kvalitních solidárních činnostech, a tím přispět k posílení soudržnosti a solidarity v Evropě, podpořit komunity a řešit společenské výzvy.

 

Cílem ESVS je prosazovat solidaritu jako hodnotu a dobrovolnictví v Evropě i jinde s cílem vybudovat inkluzivní společnost na základě větší účasti mladých lidí a neziskových organizací na dostupných a vysoce kvalitních solidárních činnostech, a tím přispět k posílení soudržnosti a občanství; jejím cílem je doplňovat stávající akce a struktury organizací, které podporují místní komunity, zejména ty nejohroženější, a rychle reagovat na společenské výzvy, zajišťovat ochranu životního prostředí, zmírňovat dopady změny klimatu a docílit většího zapojení do společnosti.

Pozměňovací návrh    74

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-a)  zajistit, aby solidární činnost nabízená účastníkům přispívala k řešení významných společenských výzev a k posilování komunit a byla kvalitní a řádně uznávána;

Pozměňovací návrh    75

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  poskytnout mladým lidem, s podporou zúčastněných organizací, snadno dostupné příležitosti pro zapojení se do solidárních činností a současně zlepšovat jejich dovednosti a kompetence v rámci osobního, vzdělávacího, sociálního, občanského a profesního rozvoje, jakož i jejich zaměstnatelnost a usnadnit jim přechod na trh práce, a to i podporou mobility mladých dobrovolníků, stážistů a pracovníků;

a)  poskytnout mladým lidem, s podporou zúčastněných organizací, snadno dostupné příležitosti pro zapojení se do solidární a dobrovolnické činnosti a současně zlepšovat jejich dovednosti, kompetence a znalosti v rámci osobního, vzdělávacího, sociálního, občanského, kulturního a profesního rozvoje, a to i podporou mobility mladých dobrovolníků, což může vést také k lepší zaměstnatelnosti a zároveň zajistit, aby nedocházelo k náhradě placené práce prací neplacenou;

Pozměňovací návrh    76

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  zvýšit zapojení mladých lidí, kteří mají méně příležitostí, do ESVS vytvořením uzpůsobených formátů a podporou zvláštního poradenství a podpůrných opatření;

Pozměňovací návrh    77

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  zajistit, že solidární činnosti nabízené účastníkům Evropského sboru solidarity přispívají k řešení konkrétních neuspokojených společenských potřeb a k posilování komunit, jsou vysoce kvalitní a jsou řádně uznávány.

b)  zajistit, aby solidární a dobrovolnická činnost nabízená účastníkům ESVS přispívala k překonání závažných společenských problémů a uspokojování potřeb veřejného zájmu ku prospěchu komunity, k řešení konkrétních, jasně vymezených neuspokojených společenských potřeb a k posilování komunit, byla kvalitní, řádně uznávána, prováděna s ohledem na příslušné zásady a přispívala ke splnění požadavků charty ESVS.

Pozměňovací návrh    78

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  podpořit rozvoj, podporu a provoz programu EU pro dobrovolnictví, jehož cílem bude zaručit uznávání a dodržování práv dobrovolníků a organizací, jejichž činnost zahrnuje dobrovolníky, a omezit v celé Unii správní a právní překážky pro dobrovolníky a organizace, jejichž činnost zahrnuje dobrovolníky, a dále podpořit, propagovat a prosazovat obecněji pojatou kulturu solidarity a dobrovolnictví v Evropě.

Pozměňovací návrh    79

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb)  upevnit společnou evropskou perspektivu u občanů Unie prostřednictvím zapojení do solidární činnosti;

Pozměňovací návrh    80

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b c (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bc)  zajistit, aby byl osobní, vzdělávací, společenský, občanský a profesní rozvoj účastníků a dále znalosti, dovednosti a kompetence, jež jsou vzdělávacími výstupy daného umístění, řádně identifikovány, zdokumentovány, posouzeny a certifikovány.

Pozměňovací návrh    81

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b d (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bd)  zvýšit zapojení mladých lidí, kteří mají méně příležitostí, do ESVS vytvořením uzpůsobených formátů a podporou konkrétních potřeb uzpůsobeného a individualizovaného poradenství a podpůrných opatření na základě speciálně vyčleněného rozpočtu;

Pozměňovací návrh    82

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b e (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

be)  zabránit, aby organizace přeměňovaly opatření sociální odpovědnosti v rámci své činnosti v opatření ESVS, a zneužívaly tak finanční prostředky;

Pozměňovací návrh    83

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Akce Evropského sboru solidarity musí být soudržné a doplňkové ve vztahu k příslušným politikám a programům týkajícím se oblastí uvedených v čl. 2 odst. 1, jakož i ke stávajícím sítím na úrovni Unie, které jsou pro činnosti Evropského sboru solidarity významné.

1.  Akce ESVS musí být soudržné a doplňkové ve vztahu k příslušným opatřením a programům Unie týkajícím se oblastí uvedených v čl. 2 odst. 1, jakož i ke stávajícím sítím na úrovni Unie, které jsou významné z hlediska činnosti ESVS .

Pozměňovací návrh    84

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise a zúčastněné země spolupracují na dosahování efektivnosti a účinnosti zajišťováním soudržnosti mezi vnitrostátními programy a režimy týkajícími se solidarity, vzdělávání, odborné přípravy a mládeže na straně jedné a akcemi Evropského sboru solidarity na straně druhé. Tyto akce vycházejí z osvědčených postupů a stávajících programů.

2.  Komise a zúčastněné země spolupracují na dosahování efektivnosti a účinnosti zajišťováním soudržnosti mezi vnitrostátními programy a režimy týkajícími se solidarity, vzdělávání a mládeže na straně jedné a akcemi ESVS na straně druhé. Tyto akce vycházejí z osvědčených postupů a stávajících programů.

Pozměňovací návrh    85

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Komise přijme iniciativu na podporu rozvoje programu EU pro dobrovolnictví, jehož cílem bude zaručit uznávání a dodržování práv dobrovolníků a organizací, jejichž činnost zahrnuje dobrovolníky, a omezit v celé Unii správní a právní překážky pro dobrovolníky a organizace, jejichž činnost zahrnuje dobrovolníky, a dále podpořit, propagovat a prosazovat obecněji pojatou kulturu solidarity a dobrovolnictví v Evropě.

Pozměňovací návrh    86

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b.  Komise a členské státy spolupracují na dosažení konvergence a komplementarity v oblasti politiky týkající se dobrovolnictví mezi odlišnými právními předpisy členských států, a to na základě otevřené metody koordinace.

Pozměňovací návrh    87

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  solidární umísťování, projekty a vytváření sítí;

a)  solidární umísťování ve formě:

 

i)   dobrovolnictví,

 

ii)   stáží a zaměstnání,

 

iii)   projektů a vytváření sítí;

Pozměňovací návrh    88

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Pro dobrovolnické solidární umísťování, solidární projekty a vytváření sítí se vytvoří evropský rámec. Tento rámec, v němž jsou stanovena práva a povinnosti, usnadňuje mobilitu a uznávání dovedností formou charty.

Pozměňovací návrh    89

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  opatření, jejichž cílem je zajistit kvalitu solidárních umístění, včetně vzdělávání, jazykové podpory, administrativní podpory účastníků a zúčastněných organizací, pojištění a podpory po umístění, jakož i vypracování osvědčení, které určí a zdokumentuje znalosti, dovednosti a kompetence nabyté během umístění;

a)  opatření, jejichž cílem je zajistit kvalitu a přístupnost solidárních umístění, včetně internetového i jiného vzdělávání sloužícího jako příprava před solidárním umístěním a jako odborné vedení během tohoto umístění, jazykové podpory, finanční a administrativní podpory účastníků a zúčastněných organizací, pojištění a podpory před umístěním i po něm, jakož i další používání pasu mládeže, v němž jsou uvedeny a zdokumentovány znalosti, dovednosti a kompetence nabyté během umístění, celkový počet dobrovolně odpracovaných hodin a dobu trvání daného umístění, a do jejichž vypracovávání se mohou zapojit coby odborníci mládežnické organizace;

Pozměňovací návrh    90

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  vytváření sítí jednotlivci a organizacemi, které se účastní Evropského sboru solidarity.

c)  vytváření sítí jednotlivci a organizacemi, které se účastní nebo chtějí účastnit ESVS, které musí být zcela v souladu s prokázanými zkušenostmi na místě a musí tyto zkušenosti doplňovat, zejména pak musí být v souladu s osvědčenými postupy v oblasti dobrovolnictví a civilní ochrany.

Pozměňovací návrh    91

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.   Účast na solidárním umístění se řídí chartou ESVS, v níž jsou stanovena práva a povinnosti zúčastněných organizací a účastníků a uveden základ certifikačního procesu pro udělení „značky kvality“ v případě zúčastněné organizace. Charta ESVS zajistí kvalitu poskytovaných služeb, jako je zajištění slušných životních podmínek pro účastníky a poskytování odpovídající stravy, ubytování a minimálního příspěvku pro dobrovolníky. Musí být zřízena zvláštní značka kvality pro dobrovolnická umístění a pro stáže a pracovní umístění. Charta ESVS splňuje ustanovení článku 7a a obsahuje seznam činností, které jsou pro účastníky a společnost potenciálně škodlivé nebo nevhodné, jako je dobrovolnictví v ústavních zařízeních pro děti, které tak neprobíhá v rámci solidárního umístění. Při vypracovávání charty ESVS přihlédne Komise k Chartě Evropské dobrovolné služby.

Pozměňovací návrh    92

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2c.   Komisi je v souladu s článkem XX svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, kterými se doplňuje toto nařízení přijetím charty ESVS a jejích změn.

Pozměňovací návrh    93

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  činnost a opatření provedené organizacemi a subjekty občanské společnosti, které podporují mladé lidi, pokud jde o přístup k solidárním umístěním a projektům a o vytváření těchto umístění a projektů;

Pozměňovací návrh    94

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ab)  činnost a opatření zaměřená na zajištění kvality solidárních umístění poskytovaných zúčastněnými organizacemi, které podporují mladé lidi v přístupu k dobrovolnické činnosti, a na vypracovávání vlastních solidárních projektů, příp. také podpora poskytovaná po umístění účastníkům při zakládání a řízení sdružení, družstev, sociálních podniků, mládežnických organizací a komunitních center;

Pozměňovací návrh    95

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. a c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ac)  vypracování evropského rámce pro dobrovolnou činnost, v němž budou určena práva a povinnosti a jenž usnadní mobilitu a uznávání dovedností;

Odůvodnění

V usnesení Evropského parlamentu o Evropské dobrovolné službě a podpoře dobrovolnictví (2016/2872) ze dne 26. října 2016 se požaduje vytvoření právního evropského rámce dobrovolné činnosti.

Pozměňovací návrh    96

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. a d (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ad)  vypracování jasného a podrobného postupu zaměřeného na účastníky a organizace, v němž by byly stanoveny jednotlivé kroky a časový harmonogram pro všechny fáze umístění;

Pozměňovací návrh    97

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. a e (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ae)  činnost a opatření vykonávané zúčastněnými organizacemi, které podporují mladé lidi v přístupu k solidárním umístněním a projektům a které jim pomáhají tato umístění a projekty vytvářet;

Pozměňovací návrh    98

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. a f (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

af)  opatření na zvýšení motivace sociálních podniků podporovat činnost ESVS anebo opatření, která by umožňovala zaměstnancům, aby se sami zapojili do dobrovolnické činnosti v rámci ESVS;

Pozměňovací návrh    99

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  vytvoření a udržování značky kvality pro subjekty, které chtějí poskytovat umístění Evropskému sboru solidarity, za účelem zajištění souladu se zásadami a požadavky charty Evropského sboru solidarity;

b)  vytvoření a udržování značek kvality pro subjekty, které chtějí poskytovat umístění dobrovolníků či stáže a umístění do zaměstnání ESVS, za účelem zajištění souladu se zásadami a požadavky charty ESVS; oddělený akreditační postup pro subjekty, které chtějí nabízet umístění dobrovolníků, a subjekty, které chtějí nabízet stáže a umístění do zaměstnání, s různými hodnotícími kritérii, která by omezovala přístup k programu na činnost, pro nějž je akreditována;

Pozměňovací návrh    100

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  použití pasu mládeže, což je evropský nástroj pro uznávání výsledků učení;

Pozměňovací návrh    101

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Znění navržené Komisí

d)  vytvoření, údržbu a aktualizaci portálu Evropského sboru solidarity a dalších příslušných on-line služeb, jakož i nezbytných podpůrných systémů IT a internetových nástrojů.

d)  vytvoření, údržbu a aktualizaci portálu i solidarity a dobrovolnictví, včetně zpráv účastníků z praxe, a dalších příslušných on-line služeb, který by byl k dispozici ve všech úředních jazycích Unie a který by poskytoval především informace o cílech a dostupnosti tohoto nařízení, jakož i nezbytných podpůrných systémů IT a internetových nástrojů.

Pozměňovací návrh    102

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  vypracování rámce kvality s normami kvality pro nabídky umístění v rámci ESVS;

Pozměňovací návrh    103

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Tato akce vyžaduje překonání digitální propasti, aby bylo úsilí v oblasti solidarity, jak je přináší Evropský sbor solidarity, přístupné všem mladým Evropanům, zejména pak těm z venkovských oblastí.

Pozměňovací návrh    104

Návrh nařízení

Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 8a

 

ESVS zajistí rovné příležitosti pro všechny mladé lidi v Unii, a to bez ohledu na příležitosti v členských státech. Solidární činnost a dobrovolnictví se tak stanou jedním z podstatných rysů evropského projektu a podpoří význam solidarity napříč evropskými hranicemi.

Pozměňovací návrh    105

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Částka uvedená v odstavci 1 zahrnuje finanční krytí ve výši 294 200 000 EUR33 v běžných cenách doplněné o příspěvky z:

2.  Částka uvedená v odstavci 1 zahrnuje finanční krytí ve výši 294 200 000 EUR33 v běžných cenách, které je navýšeno o nepřidělené rozpětí a nové zdroje v rámci budoucích rozpočtových let.

__________________

__________________

33 Toto finanční krytí představuje hlavní referenční částku ve smyslu bodu 17 interinstitucionální dohody (2013/C 373/01) mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení.

33 Toto finanční krytí představuje hlavní referenční částku ve smyslu bodu 17 interinstitucionální dohody (2013/C 373/01) mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení.

Odůvodnění

Evropský sbor solidarity by neměl ohrožovat fungování jiných programů EU, zatímco hlavní důraz by se měl klást na mladé lidi a dobrovolníky v rámci programu Erasmus+, a měl by být financován hlavně z přídělu pro Evropskou dobrovolnou službu, a nikoli z jiných částí programu Erasmus+ nebo programů EU (pozn.: tento pozměňovací návrh by si vyžádal vypuštění článků 27–31).

Pozměňovací návrh    106

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  Evropského sociálního fondu, který se podílí 35 000 000 EUR v běžných cenách;

vypouští se

Pozměňovací návrh    107

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  mechanismu civilní ochrany Unie, který se podílí 6 000 000 EUR v běžných cenách;

vypouští se

Pozměňovací návrh    108

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  programu LIFE, který se podílí 4 500 000 EUR v běžných cenách;

vypouští se

Pozměňovací návrh    109

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, který se podílí 1 800 000 EUR v běžných cenách.

vypouští se

Pozměňovací návrh    110

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Zbývající část by měla být financována využitím všech finančních prostředků dostupných podle stávajícího nařízení o VFR;

Pozměňovací návrh    111

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Roční prostředky schvaluje Evropský parlament a Rada v mezích víceletého finančního rámce.

Pozměňovací návrh    112

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Finanční podpora solidárních umístění a projektů uvedených v čl. 7 odst. 1 písm. a) a b) je orientačně určena z 80 % na dobrovolnické činnosti a solidární projekty a z 20 % na stáže a umístění do zaměstnání.

3.  Finanční podpora solidárních umístění a projektů uvedených v čl. 7 odst. 1 písm. a) a b) je orientačně určena z 95 % na dobrovolnickou činnost a solidární projekty a z % na stáže a umístění do zaměstnání.

Pozměňovací návrh    113

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Přidělené finanční prostředky mohou rovněž pokrýt výdaje na přípravné, monitorovací a kontrolní činnostičinnosti spojené s auditem a hodnocením, jež jsou nezbytné pro řízení Evropského sboru solidarity a pro dosažení jeho cílů, zejména náklady na studie, jednání odborníků, informační a komunikační akce, výdaje na vytvoření, údržbu a aktualizaci portálu Evropského sboru solidarity a nezbytné podpůrné systémy IT, jakož i všechny ostatní výdaje na technickou a správní pomoc, které Komisi vzniknou při řízení Evropského sboru solidarity.

4.  Přidělené finanční prostředky mohou rovněž pokrýt výdaje na přípravnou, monitorovací a kontrolní činnostčinnost spojenou s auditem a hodnocením, jež je nezbytná pro řízení ESVS a pro dosažení jejích cílů, zejména na přizpůsobenou a individuální podporu zúčastněných mladých lidí, kteří mají méně příležitostí, náklady na studie, jednání odborníků, informační a komunikační akce, výdaje na vytvoření, údržbu a aktualizaci portálu ESVS a nezbytné podpůrné systémy IT, jakož i všechny ostatní výdaje na technickou a správní pomoc, které Komisi vzniknou při řízení ESVS.

Pozměňovací návrh    114

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4a.  Komise a členské státy pokračují ve financování civilní ochrany a humanitární pomoci, aby nebyla ESVS využívána ke kompenzování škrtů ve veřejných výdajích umisťováním mladých dobrovolníků do těch sociálních sektorů, v nichž byla zničena pracovní místa.

Pozměňovací návrh    115

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Za účelem pokrytí podobných výdajů mohou být v případě potřeby vyčleněné prostředky zapsány do rozpočtu na období po roce 2020, aby se umožnilo řízení akcí, které do 31. prosince 2020 nebudou ještě dokončeny.

5.  Za účelem pokrytí podobných výdajů mohou být v případě potřeby vyčleněné prostředky na platby zapsány do rozpočtu na období po roce 2020, aby se umožnilo řízení akcí, které do 31. prosince 2020 nebudou ještě dokončeny.

Pozměňovací návrh    116

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Zúčastněná země může příjemcům poskytnout vnitrostátní finanční prostředky, které budou spravovány podle pravidel Evropského sboru solidarity, a k tomuto účelu může využít decentralizovaných struktur sboru, pokud zajistí poměrné doplňkové financování těchto struktur.

6.  Zúčastněná země a regionální nebo místní subjekt musejí příjemcům v souladu se svými zdroji poskytnout dodatečné finanční prostředky, které budou spravovány podle pravidel Evropského sboru solidarity, a k tomuto účelu může využít decentralizovaných struktur sboru, pokud zajistí poměrné doplňkové financování těchto struktur. Členské státy mohou poskytnout nové dodatečné finanční prostředky.

Pozměňovací návrh    117

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Aby se zjednodušily požadavky pro příjemce, budou v maximální možné míře používány jednorázové částky, jednotkové náklady a paušální financování.

Pozměňovací návrh    118

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Evropského sboru solidarity se účastní členské státy.

1.  ESVS působí v Unii a ve třetích zemích.

Pozměňovací návrh    119

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Evropský sbor solidarity je otevřen účasti jiných zemí na základě dvoustranných dohod. Případná spolupráce je založena na dodatečných prostředcích poskytnutých na základě postupů, které budou s uvedenými zeměmi dohodnuty.

2.  Do roku 2020 je ESVS otevřena všem ostatním státům, které se účastní Evropské dobrovolné služby a je otevřena účasti jiných zemí na základě dvoustranných a mnohostranných dohod. Případná spolupráce, zejména pak se zeměmi sousedství, jakož i se zeměmi s nízkými a středními příjmy je založena na dodatečných prostředcích poskytnutých na základě postupů, které budou s uvedenými zeměmi dohodnuty.

Pozměňovací návrh    120

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Mladí lidé ve věku 17 až 30 let, kteří se chtějí účastnit Evropského sboru solidarity, se zaregistrují prostřednictvím portálu uvedeného sboru. V okamžiku zahájení umístění nebo projektu však musí registrovaný mladý člověk dosáhnout alespoň 18 let věku a nebýt starší než 30 let.

1.  ESVS se mohou účastnit mladí lidé ve věku 17 až 30 let. Mladí lidé mladší 17 let, kteří se chtějí podílet na ESVS se mohou zaregistrovat na portálu ESVS nebo požádat o solidární umístění prostřednictvím postupů, které jsou stanoveny zúčastněnou organizaci, která je držitelem značky kvality. V okamžiku zahájení umístění nebo projektu však musí registrovaný mladý člověk dosáhnout alespoň 18 let věku a nebýt starší než 30 let. Komise usiluje o to, aby umístění bylo zajištěno všem žadatelům.

Pozměňovací návrh    121

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Při provádění tohoto nařízení Komise a zúčastněné země zajistí, aby bylo vynaloženo zvláštní úsilí na podporu sociálního začleňování, zejména účasti znevýhodněných mladých lidí.

2.  Při provádění tohoto nařízení Komise, členské státydalší zúčastněné země zajistí, aby byla přijata konkrétní a účinná opatření s cílem podpořit sociální začleňování a podmínky rovného přístupu, zejména účasti znevýhodněných mladých lidí, včetně osob se zdravotním postižením, osob identifikujících se jako osoby LGBTI a osob z řad marginalizovaných skupin obyvatel. Tato opatření mohou zahrnovat podpůrné, na míru přizpůsobené systémy a poradenství, zvláštní kontaktní osoby během doby umístění, jakož i zvláštní formáty, jako jsou krátkodobá umístění. Veškeré dodatečné náklady spojené s účastí osob se zvláštními potřebami se hradí ve výši 100 %;

Pozměňovací návrh    122

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Evropský sbor solidarity je otevřen účasti veřejných nebo soukromých subjektů nebo mezinárodních organizací, a to za předpokladu, že jim byla udělena značka kvality Evropského sboru solidarity.

1.  ESVS je otevřena účasti neziskových veřejných nebo soukromých subjektů nebo mezinárodních organizací, jako jsou nevládní organizace a organizace občanské společnosti, za předpokladu, že odpovídají definici solidární činnosti v rámci tohoto nařízení, a že jim byla udělena značka kvality, a že jejich činnost nespadá do seznamu vyloučených činností.

Pozměňovací návrh    123

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Žádost subjektu způsobilého k tomu, aby se stal zúčastněnou organizací Evropského sboru solidarity, posoudí příslušný prováděcí orgán Evropského sboru solidarity, aby bylo zajištěno, že jsou činnosti uvedeného subjektu v souladu s požadavky Evropského sboru solidarity.

2.  Žádost subjektu způsobilého k tomu, aby se stal zúčastněnou organizací ESVS, posoudí příslušný prováděcí orgán ESVS, aby bylo zajištěno, že jsou činnosti uvedeného subjektu v souladu se zásadami a požadavky stanovenými v chartě ESVS. Každý subjekt, který podstatným způsobem změní své činnosti, o tom informuje příslušný prováděcí orgán, aby mohlo být provedeno nové posouzení. Postup při žádosti a registraci musí být uživatelsky přívětivý. Je třeba vyhnout se administrativní zátěži. Postup, který vede k dobrovolnické složce, musí být odlišen od postupu vedoucího k udělování značky kvality pro profesní složku s přihlédnutím ke konkrétním vlastnostem každé složky.

Pozměňovací návrh    124

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Na základě tohoto posouzení může být subjektu udělena značka kvality Evropského sboru solidarity. Získaná značka se pravidelně opětovně posuzuje a může být odňata.

3.  Na základě tohoto posouzení může být subjektu udělena značka kvality ESVS. Získaná značka se pravidelně a nejméně každé dva roky posuzuje, aniž by byla vytvářena nadměrná administrativní zátěž, a může být odňata, pokud činnost uvedeného subjektu nadále není v souladu se zásadami a kritérii uvedenými v chartě ESVS. Pak však může být znovu přidělena na základě dalšího hodnocení. Výsledky opětovného posouzení subjektů jsou součástí hodnocení a monitorování podle článku 15 tohoto nařízení a zejména zprávy o pokroku, kterou Komise zveřejní v roce 2020.

Pozměňovací návrh    125

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Každý subjekt, který obdržel značku kvality Evropského sboru solidarity, získá přístup k portálu Evropského sboru solidarity a může nabízet solidární činnosti registrovaným jednotlivcům.

4.  Každý subjekt, který obdržel značku kvality ESVS, získá přístup k portálu ESVS a může nabízet solidární činnosti registrovaným jednotlivcům. Komise vytvoří samostatné akreditační postupy pro subjekty, které chtějí poskytovat dobrovolnická umístění, a subjekty, které chtějí nabízet umístění ve formě zaměstnání nebo stáže, přičemž součástí postupů budou různá hodnotící kritéria a omezení přístupu k programu na části, k jejichž provádění jsou subjekty akreditovány.

Pozměňovací návrh    126

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a.  Ve všech fázích procesu podávání přihlášek a akreditace se administrativní zátěž omezuje na minimum s cílem předejít vzniku frustrace, dodatečných nákladů nebo nedostatku motivace na straně zúčastněné organizace při poskytování umístění.

Pozměňovací návrh    127

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 6 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6b.  Zúčastněné organizace, jejichž solidární umístění v rámci dobrovolné činnosti bude podporováno, mohou samostatně poskytnout odbornou přípravu stanovenou v programu za účelem přípravy před solidárním umístěním, po něm a odborného vedení během umístění, pokud nechtějí tuto přípravu ponechat na odpovědnosti příslušných národních agentur. Zúčastněné organizace získají finanční podporu pro zavedení vlastní odborné přípravy.

Pozměňovací návrh    128

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Každý veřejný či soukromý subjekt se sídlem ve zúčastněné zemi, jakož i mezinárodní organizace, které provádějí solidární činnosti v zúčastněných zemích, mohou požádat o financování z prostředků pro Evropský sbor solidarity. V případě činností uvedených v čl. 7 odst. 1 písm. a) musí zúčastněná organizace obdržet značku kvality jako předpoklad pro získání finančního krytí z prostředků pro Evropský sbor solidarity. V případě solidárních projektů uvedených v čl. 7 odst. 1 písm. b) může fyzická osoba rovněž požádat o financování jménem neformální skupiny účastníků Evropského sboru solidarity.

Každý neziskový veřejný či soukromý subjekt se sídlem v členském státu nebo jiné zúčastněné zemi, jakož i mezinárodní organizace, které provádějí solidární činnosti v zúčastněných zemích, mohou požádat o financování z prostředků pro ESVS. V případě činností uvedených v čl. 7 odst. 1 písm. a) musí zúčastněná organizace obdržet značku kvality jako předpoklad pro získání finančního krytí z prostředků pro ESVS. V případě solidárních projektů uvedených v čl. 7 odst. 1 písm. b) může fyzická osoba rovněž požádat o financování jménem neformální skupiny účastníků ESVS za předpokladu, že budou prováděny rovnocenné kontroly kvality, které vykonávají příslušné provádějící subjekty.

Pozměňovací návrh    129

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise ve spolupráci se zúčastněnými zeměmi pravidelně monitoruje výkonnost Evropského sboru solidarity, pokud jde o dosahování jeho cílů.

1.   Komise ve spolupráci se členskými státy a zúčastněnými zeměmi, výkonnými agenturami a přijímajícími a vysílajícími organizacemi, jakož i Unií a vnitrostátními zúčastněnými stranami, jako jsou mládežnické organizace, pravidelně monitoruje výkonnost ESVS, pokud jde o dosahování jejích cílů. Za tímto účelem by měl být zřízen zvláštní Monitorovací výbor pro kontrolu provádění programu. Členy Monitorovacího výboru pro kontrolu provádění programu budou zástupci Komise, členských států, jiných zúčastněných zemí, výkonné agentury a zúčastněné organizace a zúčastněné strany na unijní i vnitrostátní úrovni

Pozměňovací návrh    130

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.   Pokrok při plnění specifických cílů se měří pomocí ukazatelů, jako jsou:

2.   Pokrok při plnění specifických cílů se měří pomocí souboru kvalitativních a kvantitativních ukazatelů, jako jsou:

Pozměňovací návrh    131

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)   počet účastníků v dobrovolnických umístěních (vnitrostátních i přeshraničních),

a)   počet a profil účastníků ve vysoce kvalitních dobrovolnických umístěních podle státu, věku a pohlaví (vnitrostátních i přeshraničních),

Pozměňovací návrh    132

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  počet účastníků, kteří uvedli, že si zdokonalili znalosti, dovednosti a kompetence;

Pozměňovací návrh    133

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ab)  míra dosažení cílů projektu s ohledem na zjištěné potřeby komunity;

Pozměňovací návrh    134

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)   počet účastníků v solidárních projektech,

d)  počet a profil účastníků ve vysoce kvalitních solidárních projektech podle země, věku a pohlaví;

Pozměňovací návrh    135

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  počet účastníků, kteří uvádějí, že nabyli dovedností, kompetencí a znalostí pro osobní, vzdělávací, společenský, občanský, včetně evropského občanství a profesní rozvoj podle věku, stát a pohlaví;

Pozměňovací návrh    136

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

db)  počet účastníků se zvláštními potřebami nebo mladých lidí s méně příležitostmi;

Pozměňovací návrh    137

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  počet účastníků, kteří obdrželi osvědčení, jako je pas mládeže, nebo jiný druh formálního uznání své účasti na ESVS;

Pozměňovací návrh    138

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

eb)   míra zaměstnanosti bývalých účastníků;

Pozměňovací návrh    139

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2 – písm. e c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ec)   procento účastníků, kteří prohlásili, že se hodlají dál věnovat solidárním činnostem, podle země, věku a pohlaví (e...) počet solidárních projektů;

Pozměňovací návrh    140

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2 – písm. e d (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ed)   počet organizací se značkou kvality, které pro své solidární činnosti obdržely financování v rámci ESVS;

Pozměňovací návrh    141

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2 – písm. e e (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ee)  kvalita a účinnost celého postupu, zejména úroveň administrativní zátěže, jíž jsou vystaveni účastníci a zúčastněné organizace;

Pozměňovací návrh    142

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2 – písm. e f (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ef)  celková míra spokojenosti účastníků a zúčastněných organizací, pokud jde o kvalitu umístění ESVS, školení, jazykovou podporu, administrativní podporu, pojištění a podporu po umístění;

Pozměňovací návrh    143

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2 – písm. e g (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

eg)  účinnost a účelnost postupů a kritérií používaných pro udělování a opětovné posuzování udělení značky kvality;

Pozměňovací návrh    144

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2 – písm. e h (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

eh)  kvalita umístění, zejména s ohledem na podporu a následné monitorování účastníků;

Pozměňovací návrh    145

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2 – písm. e i (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ei)  kvalita výsledků a dopad solidárních činností;

Pozměňovací návrh    146

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2 – písm. e j (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ej)  účinnost zvláštních opatření přijatých na podporu a zaručení sociálního začleňování a rovných podmínek přístupu ve prospěch účastníků, zejména pokud jde o účast znevýhodněných mladých lidí;

Pozměňovací návrh    147

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Nejpozději šest měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost vypracuje Komise podrobný program pro monitorování výstupů, výsledků a dopadů tohoto nařízení.

Do ...* vypracuje Komise podrobný program pro monitorování výstupů, výsledků a dopadů tohoto nařízení.

 

_______________

 

*Datum vstupu tohoto nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh    148

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  V roce 2020 Komise zveřejní zprávu hodnotící pokrok při dosahování cílů Evropského sboru solidarity, včetně cíle nabídnout mladým lidem do roku 2020 v rámci tohoto sboru 100 000 příležitostí (zahrnujících všechna umístění a projekty uvedené v čl. 7 odst. 1 písm. a) a b)).

3.  V roce 2019 Komise zveřejní zprávu o dosažených výsledcích a o kvalitativních a kvantitativních aspektech provádění programu, v níž zhodnotí pokrok při dosahování cílů ESVS, včetně cíle nabídnout mladým lidem do roku 2020 v rámci tohoto sboru 100 000 příležitostí (zahrnujících všechna umístění a projekty uvedené v čl. 7 odst. 1 písm. a) a b)), a nákladovou efektivitu programu, kterou předá Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.

Pozměňovací návrh    149

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Kvalita umístění se hodnotí na základě jednotných norem monitorování ve všech zúčastněných zemích, aby bylo možné dosáhnout jednotné úrovně kvality provádění. Zúčastněné organizace pomáhají rozvíjet soubor norem kvality.

Pozměňovací návrh    150

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Čtyři roky od data použitelnosti tohoto nařízení provede Komise nezávislé hodnocení tohoto nařízení a předloží zprávu o hlavních zjištěních Evropskému parlamentu, Radě, Výboru regionů a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru.

4.  Komise provede nezávislé hodnocení tohoto nařízení ex post, v němž posoudí účinnost, účelnost a dopad programu s ohledem na jeho cíle, a nejpozději do 30. června 2021 předloží zprávu o hlavních zjištěních, včetně doporučení pro budoucí provádění programu, Evropskému parlamentu, Radě, Výboru regionů a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru. V rámci tohoto hodnocení Komise zajistí pravidelné konzultace se všemi zainteresovanými stranami, včetně účastníků, zúčastněných organizací a dotčených místních společenství. Výsledky hodnocení budou využity při navrhování budoucí podoby programu a přidělování zdrojů.

Pozměňovací návrh    151

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise ve spolupráci se zúčastněnými zeměmi zajistí šíření informací, publicitu a navazující kroky v souvislosti se všemi akcemi podporovanými v rámci Evropského sboru solidarity.

1.  Komise ve spolupráci se zúčastněnými zeměmi a sítěmi na úrovni Unie, které souvisí s činností ESVS a zajistí šíření informací, publicitu a navazující kroky v souvislosti se všemi akcemi podporovanými v rámci ESVS, zejména prostřednictvím řešení v oblasti IKT, jako je portál dostupný ve všech úředních jazycích Unie, přičemž se zvláště zaměří na rovné příležitosti a dostupnost.

Pozměňovací návrh    152

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Národní agentury uvedené v článku 20 vypracují jednotnou politiku, pokud jde o účinný dosah, jakož i šíření informací a využívání výsledků činností podporovaných v rámci jimi řízených akcí, pomáhají Komisi s obecným úkolem šíření informací o Evropském sboru solidarity, včetně informací o akcích řízených na vnitrostátní úrovni a na úrovni Unie a o jejich výsledcích, a informují příslušné cílové skupiny o iniciativách uskutečňovaných v jejich zemi.

2.  Národní agentury uvedené v článku 20 vypracují jednotnou politiku, pokud jde o účinný dosah, který by se měl zaměřovat i na vzdálené oblasti, jakož i šíření informací a využívání výsledků činností podporovaných v rámci jimi řízených akcí, pomáhají Komisi s obecným úkolem šíření informací o ESVS, včetně informací o akcích řízených na vnitrostátní úrovni a na úrovni Unie a o jejich výsledcích, a informují příslušné cílové skupiny o iniciativách uskutečňovaných v jejich zemi.

Pozměňovací návrh    153

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Komunikační činnosti přispívají také k institucionální komunikaci v souvislosti s politickými prioritami Unie za předpokladu, že se týkají obecného cíle tohoto nařízení.

3.  Komunikační činnosti přispívají také k institucionální komunikaci v souvislosti s politickými prioritami Unie za předpokladu, že se týkají obecného cíle tohoto nařízení, představují pro Unii přidanou hodnotu a zviditelňují ji.

Pozměňovací návrh    154

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Národní agentury spolupracují se specializovanými službami pro informování mládeže, které informují, oslovují a zajišťují vedení a podporu mladým lidem, zejména těm ze znevýhodněného prostředí, s cílem zajistit soudržné a rozmanité metody šíření informací a oslovování.

Pozměňovací návrh    155

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast – EACEA na úrovni Unie;

Pozměňovací návrh    156

Návrh nařízení

Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Vnitrostátní orgán určí nezávislého auditora. Nezávislý auditor vydává auditní výrok k ročnímu prohlášení řídícího subjektu podle čl. 60 odst. 5 písm. nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012.

1.  Vnitrostátní orgán určí v souladu se zásadou transparentnosti nezávislého auditora. Nezávislý auditor vydává auditní výrok k ročnímu prohlášení řídícího subjektu podle čl. 60 odst. 5 písm. nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012.

Pozměňovací návrh    157

Návrh nařízení

Článek 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 19a

 

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast

 

1.   Na úrovni Unie je za řízení všech fází grantové žádosti pro projekty a činnosti v rámci ESVS uvedené v článku 7 tohoto nařízení, jež byly předloženy celoevropskými nebo mezinárodními organizacemi, zodpovědná Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast – EACEA.

 

2.   Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast – EACEA je rovněž zodpovědná za akreditaci a monitorování celounijních a mezinárodních organizací.

Pozměňovací návrh    158

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Národní agentury určené k řízení akcí uvedených v kapitole III nařízení (EU) č. 1288/2013 v každé zemi, která se účastní Evropského sboru solidarity, jednají ve svých příslušných zemích rovněž jako národní agentury v rámci Evropského sboru solidarity.

Národní agentury určené k řízení akcí uvedených v kapitole III nařízení (EU) č. 1288/20131 v každé zemi, která se účastní ESVS, jednají ve svých příslušných zemích rovněž jako národní agentury v rámci ESVS. Organizace sítě EURES uvedené v článku 7 nařízení (EU) č. 2016/589 pomáhají těmto národním agenturám při řízení solidárních činností ve formě stáží a umístění do zaměstnání a v rámci příslušných opatření kvality a podpůrných opatření v rámci ESVS.

 

_______________

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/589 ze dne 13. dubna 2016 o Evropské síti služeb zaměstnanosti (EURES), přístupu pracovníků ke službám mobility a další integraci trhů práce a o změně nařízení (EU) č. 492/2011 a (EU) č. 1296/2013 (Úř. věst. L 107, 22.4.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh    159

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Aniž je dotčen čl. 28 odst. 3 nařízení (EU) č. 1288/2013, národní agentura rovněž odpovídá za řízení všech fází životního cyklu projektů v rámci těchto akcí Evropského sboru solidarity vyjmenovaných v prováděcích aktech uvedených v článku 24, v souladu s čl. 58 odst. 1 písm. c) body v) a vi) nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 a s článkem 44 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/201234.

2.  Aniž je dotčen čl. 28 odst. 3 nařízení (EU) č. 1288/2013, národní agentura rovněž odpovídá za řízení všech fází životního cyklu projektů v rámci těchto akcí ESVS vyjmenovaných v prováděcích aktech uvedených v článku 24, v souladu s čl. 58 odst. 1 písm. c) body v) a vi) nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 a s článkem 44 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/201234. Komise zajistí národním agenturám konkrétní odbornou přípravu a pokyny, které jim umožní náležitě vykonávat celý životní cyklus projektů a překonávat všechny překážky, jimž by mohly jednotlivci a organizace čelit.

__________________

__________________

34 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 ze dne 29. října 2012 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie (Úř. věst. L 362, 31.12.2012, s. 1).

34 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1268/2012 ze dne 29. října 2012 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie (Úř. věst. L 362, 31.12.2012, s. 1).

Pozměňovací návrh    160

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  stanoví normy vnitřní kontroly pro národní agentury a pravidla pro správu finančních prostředků Unie určených na grantovou podporu, která je prováděna národními agenturami;

a)  stanoví normy vnitřní kontroly pro národní agentury a pravidla pro správu finančních prostředků Unie určených na grantovou podporu, která je prováděna národními agenturami, přičemž zohlední požadavky na zjednodušení, a nebude tudíž na zúčastněné organizace uvalovat žádnou dodatečnou zátěž;

Pozměňovací návrh    161

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  určí každoroční priority;

Pozměňovací návrh    162

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 1 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ab)  konzultuje s národními agenturami vytvoření postupů a nástrojů a současně zajistí dostatečné zdroje na výdaje za správu;

Pozměňovací návrh    163

Návrh nařízení

Čl. 21 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Komise pořádá pravidelné schůzky se sítí národních agentur, aby zajistila soudržné provádění Evropského sboru solidarity ve všech zúčastněných zemích.

7.  Komise pořádá pravidelné schůzky se sítí národních agentur, zúčastněných a vysílajících organizací, jakož i zúčastněných stran z řad občanské společnosti ESVS, jako jsou mládežnické organizace, aby zajistila soudržné provádění ESVS ve všech zúčastněných zemích. Komise pozve stávající sítě na úrovni Unie, které se vztahují k činnostem spadajícím pod ESVS, jako jsou evropská síť veřejných služeb zaměstnanosti, EURES a Eurodesk, Evropské dobrovolnické centrum (European Volunteer Centre, CEV) a Evropské fórum mládeže (European Youth Forum, YFJ) a jiné příslušné organizace občanské společnosti, včetně sítí zastupujících zaměstnavatele a odbory, aby se těchto schůzí zúčastnily.

Pozměňovací návrh    164

Návrh nařízení

Čl. 22 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Národní agentury jsou odpovědné za primární kontroly příjemců grantů na akce Evropského sboru solidarity, které jsou jim svěřeny. Tyto kontroly musí poskytovat dostatečné záruky, že jsou udělené granty využívány tak, jak bylo zamýšleno, a v souladu s platnými pravidly Unie.

3.  Národní agentury a Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast – EACEA jsou odpovědné za primární kontroly příjemců grantů na akce ESVS, které jsou jim svěřeny. Tyto kontroly musí být přiměřené a adekvátní a musí poskytovat dostatečné záruky, že jsou udělené granty využívány tak, jak bylo zamýšleno, a v souladu s platnými pravidly Unie, přičemž zohledňují požadavky na zjednodušení, a neuvalují tudíž na zúčastněné organizace žádnou dodatečnou zátěž. Kromě toho musí být za účelem zjednodušení požadavků na příjemce v co největší možné míře používány jednorázové částky, jednotkové náklady či paušální financování.

Pozměňovací návrh    165

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Za účelem provádění tohoto nařízení přijme Komise prostřednictvím prováděcích aktů pracovní program. Každý pracovní program zajistí, aby obecný cíl a specifické cíle stanovené v článcích 3 a 4 byly důsledně prováděny, a stanoví očekávané výsledky, způsob provádění a jejich celkovou výši. Pracovní programy musí zároveň obsahovat popis financovaných akcí, částku přidělenou na každou akci i rozdělení finančních prostředků mezi zúčastněné země na akce řízené prostřednictvím národních agentur a orientační harmonogram provádění.

1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 25a, pokud jde o přijímání pracovních programů. Každý pracovní program zajistí, aby obecný cíl a specifické cíle stanovené v článcích 3 a 4 byly důsledně prováděny, a stanoví očekávané výsledky, způsob provádění a jejich celkovou výši. Pracovní programy musí zároveň obsahovat popis financovaných akcí včetně společných akcí na přeshraniční úrovni, částku přidělenou na každou akci i rozdělení finančních prostředků mezi zúčastněné země na akce řízené prostřednictvím národních agentur a orientační harmonogram provádění.

Odůvodnění

Je vhodné, aby v souvislosti s prováděcími opatřeními k tomuto nařízení byly konzultovány Parlament a Rada.

Pozměňovací návrh    166

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Po dvou letech od provedení tohoto nařízení ze strany Komise prostřednictvím pracovních programů se ukazatele výsledků ESVS předloží k dalšímu přezkumu Radě a Parlamentu za účelem posouzení vhodného začlenění stanovených cílů a činností do formálního rámce politiky mládeže, která bude zavedena po roce 2020.

Pozměňovací návrh    167

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 25 odst. 2.

vypouští se

Pozměňovací návrh    168

Návrh nařízení

Článek 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 25

vypouští se

Postup projednávání ve výboru

 

1.  Komisi je nápomocen výbor zřízený článkem 36 nařízení (EU) č. 1288/2013. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

 

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

 

Odůvodnění

Je vhodné, aby v souvislosti s prováděcími opatřeními k tomuto nařízení byly konzultovány Parlament a Rada.

Pozměňovací návrh    169

Návrh nařízení

Článek 25 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 25a

 

Výkon přenesené pravomoci

 

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

 

2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 24 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [date of entry into force of this Regulation]. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

 

3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 24 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

 

4.   Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.

 

5.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

 

6.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 24 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Pozměňovací návrh    170

Návrh nařízení

Článek 27

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 27

vypouští se

Změna nařízení (EU) č. 1293/2013

 

V článku 4 nařízení (EU) č. 1293/2013 se doplňuje nový odstavec, který zní:

 

„3.  Maximální částka 3 000 000 EUR v běžných cenách z podprogramu pro životní prostředí určených na prioritní oblast „správa a informace v oblasti životního prostředí“ a 1 500 000 EUR v běžných cenách z podprogramu pro oblast klimatu určených na prioritní oblast „správa a informace v oblasti klimatu“ se přiděluje na financování projektů ve smyslu čl. 17 odst. 4 prováděných Evropským sborem solidarity v souladu s nařízením (EU) 2017/XXX, které přispívají k jedné nebo více z těchto prioritních oblastí ve smyslu článků 9 a 13. Toto přidělení se provede pouze v souladu s nařízením (EU) 2017/XXX, bez ohledu na zvláštní požadavky nařízení (EU) č. 1293/2013.“ ’

 

Pozměňovací návrh    171

Návrh nařízení

Článek 28

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 28

vypouští se

Změny nařízení (EU) č. 1303/2013

 

Nařízení (EU) č. 1303/2013 se mění takto:

 

1.  Ustanovení čl. 58 odst. 1 se mění takto:

 

a)  první pododstavec se nahrazuje tímto:

 

„Z ESI fondů lze z podnětu Komise financovat opatření nezbytná pro provádění tohoto nařízení, která se zaměřují na přípravu, monitorování, správní a technickou pomoc, hodnocení, audit a kontrolu, a lze z nich financovat akce podle nařízení (EU) 2017/XXX, jak je uvedeno ve třetím pododstavci, pokud tato opatření sledují cíle hospodářské, sociální a územní soudržnosti.“

 

b)  v třetím pododstavci se doplňuje nové písmeno m), které zní:

 

„m)  akce financovaná podle nařízení (EU) 2017/XXX o Evropském sboru solidarity, jejímž účelem je posílit osobní, vzdělávací, sociální, občanský a profesní rozvoj mladých lidí, jakož i jejich zaměstnatelnost a usnadnění přechodu na trh práce.“

 

2.  V čl. 91 odst. 3 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

 

„Částka 35 000 000 EUR v běžných cenách z částky přidělené na technickou pomoc z podnětu Komise se přidělí Evropskému sboru solidarity na podporu jeho akcí v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2017/XXX. Toto přidělení se provede pouze v souladu s nařízením (EU) 2017/XXX, bez ohledu na zvláštní požadavky nařízení o jednotlivých fondech.“

 

Pozměňovací návrh    172

Návrh nařízení

Článek 29

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 29

vypouští se

Změna nařízení (EU) č. 1305/2013

 

V čl. 51 odst. 1 nařízení (EU) č. 1305/2013 se za první pododstavec vkládá nový pododstavec, který zní:

 

„EZFRV může financovat rovněž akce prováděné Evropským sborem solidarity, které přispívají k jedné nebo více prioritám Unie v oblasti rozvoje venkova, a to částkou 1 800 000 EUR v běžných cenách, v souladu s nařízením (EU) 2017/XXX. Toto přidělení se provede pouze v souladu s nařízením (EU) 2017/XXX, bez ohledu na zvláštní požadavky nařízení (EU) č. 1305/2013.“

 

Odůvodnění

Evropský sbor solidarity by neměl ohrožovat fungování jiných programů EU, zatímco hlavní důraz by měl být na mladé lidi a dobrovolníky v rámci programu Erasmus+ (pozn.: tento pozměňovací návrh by vyžadoval vypuštění článků 27–31).

Pozměňovací návrh    173

Návrh nařízení

Článek 30

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 30

vypouští se

Změna nařízení (EU) č. 1306/2013

 

V článku 6 nařízení (EU) č. 1306/2013 se doplňuje písmeno j), které zní:

 

„j)  akce prováděné Evropským sborem solidarity v souladu s nařízením (EU) 2017/XXX, které přispívají k jedné nebo více prioritám Unie v oblasti zemědělství a rozvoje venkova, a zejména akce uvedené v čl. 51 odst. 1 druhém pododstavci nařízení (EU) č. 1305/2013. Toto přidělení se provede pouze v souladu s nařízením (EU) 2017/XXX, bez ohledu na zvláštní požadavky nařízení o jednotlivých fondech.“

 

Pozměňovací návrh    174

Návrh nařízení

Článek 31

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 31

vypouští se

Změna rozhodnutí č. 1313/2013/EU

 

V čl. 19 odst. 1 rozhodnutí č. 1313/2013/EU se za druhý pododstavec vkládá nový pododstavec, který zní:

 

„Částka 6 000 000 EUR v běžných cenách z finančního krytí pocházejícího z okruhu 3 „Bezpečnost a občanství“ se přiděluje na financování akcí prováděných Evropským sborem solidarity v souladu s nařízením (EU) 2017/XXX, které přispívají k jedné nebo více prioritám Unie v oblasti civilní ochrany. Toto přidělení se provede pouze v souladu s nařízením (EU) 2017/XXX, bez ohledu na zvláštní požadavky rozhodnutí č. 1313/2013/EU.“

 

(1)

 

(2)

(3)


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Evropský sbor solidarity je cenná iniciativa Evropské komise, jejímž cílem je posílit solidaritu v rámci Evropy. Je jí zapotřebí více než kdy jindy: pokračující nezaměstnanost mladých lidí, měnová krize nebo vzrůstající euroskepticismus volají po větší angažovanosti a solidaritě na evropské úrovni. Evropský sbor solidarity se v zájmu udržitelného překonání těchto výzev a co nejrychlejší podpory myšlence solidarity zaměřuje na budoucnost Evropy: na mladé lidi. Návrh programu, který předložila Komise, nabízí vedle rozšířené „Evropské dobrovolné služby“ i oblast zaměstnání, jež zahrnuje i pracovní místa a stáže v odvětví solidarity.

Jako zpravodajka se zasazuji o vyškrtnutí části týkající se zaměstnání z programu, aby se zajistil úspěch Evropského sboru solidarity, předešlo se ztrátě kvality míst a posílila se hodnota dobrovolné služby jako celku. Jelikož výlučná pravomoc měnit články, které se týkají oblasti zaměstnání, náleží Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL), doufám v této souvislosti v konstruktivní spolupráci kolegů z výboru EMPL.

V návrhu Komise zůstává řada nejasných míst, což obnáší četná rizika s ohledem na definici cíle a vymezení příslušných dvou oblastí, a to jak pokud jde o jednotlivého účastníka, tak co se týče kvality programu jako celku.

Rozhodla jsem se proto vrátit do popředí programu myšlenku solidarity. Evropský sbor solidarity nesmí být programem, který primárně podporuje zaměstnanost, a už vůbec se nesmí jednat o řešení problému nezaměstnanosti mladých lidí. K tomu již existují jiné iniciativy, např. záruky pro mladé lidi (Youth Guarantee) či Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (Youth Employment Initiative), které vznikly právě za tímto účelem. Tyto iniciativy je třeba rozpracovat, a nikoliv znehodnotit dalším programem.

Bez ohledu na výše uvedené se nabízí otázka, zda je žádoucí spojit práci v podniku zaměřeném na vytváření zisku s myšlenkou solidarity. Formulace obsažené v návrhu Komise ohledně kontroly kvality a následného hodnocení jsou velmi vágní, čímž se vytvářejí v oblasti zaměstnávání nebezpečné mezery, které účastníka znevýhodňují. EU nepotřebuje žádný další program, v jehož rámci by mladí lidé nahradili levnou pracovní sílu, nebo dokonce zmírnili nedostatek odborných pracovních sil (který existuje v sociálním odvětví v řadě členských zemí).

Ve zprávě se zaměřuji na co nejúspěšnější podporu solidarity mezi mladými lidmi. Proto musí být jedním z primárních cílů začleňování znevýhodněných mladých lidí. Tuto cílovou skupinu nelze oslovit pomocí internetových portálů, ale prostřednictvím přímých kontaktních osob. K tomu je zapotřebí aktivní zapojení zúčastněných stran a organizací, které se zaměřují na dobrovolnou službu. Tuto cílovou skupinu lze oslovit pouze prostřednictvím budování vztahů na osobní úrovni. Proto prosazuji cílenou podporu strukturám monitorování a dobrovolným místům, která budou flexibilně uzpůsobována, aby umožnila znevýhodněným mladým lidem získat zkušenosti s dobrovolnou činností. V této souvislosti se rovněž zasazuji o větší flexibilitu dobrovolné služby, aby byly s Evropským sborem solidarity slučitelné i alternativní životní modely, a tím mohly být pro program získány i nové cílové skupiny.

V neposlední řadě povede vyškrtnutí části o oblasti zaměstnání k větší jasnosti při provádění. Jelikož se politika v oblasti mládeže řídí jinou logikou než politika zaměstnanosti, nelze v této oblasti směšovat ani příslušné vnitrostátní prováděcí struktury. Vnitrostátní agentury zabývající se mládeží nejsou v současnosti nastaveny tak, aby mohly řešit otázky týkající se politiky zaměstnanosti.

Dalším rizikem integrace zaměstnání a dobrovolné činnosti v rámci jednoho názvu programu je znehodnocení dobrovolné práce, které z tohoto kroku vyplývá. Angažovaný mladý člověk s největší pravděpodobností upřednostní placenou nabídku před neplacenou. Dobrovolná činnost by se automaticky stala činností druhé kategorie, přestože představuje samotnou podstatu odvětví solidarity. Za žádných okolností nesmí být ohrožena značka kvality Evropské dobrovolné služby.

Vyškrtnutím části týkající se zaměstnání se vytvoří prostor pro širší a hlubší dobrovolný program na evropské úrovni, který se úžeji zaměří na začleňování, které opravdu může podpořit solidaritu v Evropě. Má-li být tohoto cíle v dlouhodobém horizontu dosaženo, musí být na tento účel v příštím víceletém finančním rámci vyčleněno více finančních prostředků. Pouze s přiměřenými novými finančními prostředky se může tento program vymanit ze stínu svého předchůdce a stát se vývěsním štítem evropské politiky mládeže.

V této souvislosti navrhuji změnit název tak, aby byla zachována solidarita jako podstata návrhu, ale současně mohla být odstraněna nedorozumění a negativní asociace slova „sbor“, které asociuje armádu: nový název by měl znít „Evropská iniciativa solidarity“ (anglicky: European Solidarity Initiative).


STANOVISKO Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (12.1.2018)

pro Výbor pro kulturu a vzdělávání

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví právní rámec Evropského sboru solidarity a kterým se mění nařízení (EU) č. 1288/2013, (EU) č. 1293/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a rozhodnutí č. 1313/2013/EU

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

Zpravodaj: Brando Benifei

(*) Přidružený výbor – článek 54 jednacího řádu

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Evropská komise oznámila v prosinci 2016 v návaznosti na projev předsedy Junckera o stavu Unie iniciativu Evropského sboru solidarity. Jejím zastřešujícím cílem je posílit pocit sounáležitosti s projektem evropské integrace podporou solidarity jako jedné z jeho nejzákladnějších hodnot a pomoci mladým Evropanům zlepšit jejich pracovní vyhlídky vzhledem k tomu, že stále přetrvává vysoká míra nezaměstnanosti mladých lidí a nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi. Komise považovala po zahájení „první fáze“ iniciativy za vhodné navrhnout ad hoc právní rámec a dne 30. května 2017 předložila návrh nařízení, který nyní projednává Parlament a Rada. Nařízení stanoví právní základ pro Evropský sbor solidarity, vymezuje rozpočtová a prováděcí pravidla iniciativy a stanoví konkrétní cíle a definuje základní pojmy.

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci byl pověřen vypracováním stanoviska k aspektům návrhu, které se konkrétně týkají tzv. „profesní složky“, zejména pokud jde o definice „stáže“ a „zaměstnání“ obsažené v textu. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci má pro tyto části návrhu Komise podle článku 54 jednacího řádu Evropského parlamentu výhradní pravomoci.

Váš zpravodaj za výbor EMPL návrh Komise v zásadě vítá, nicméně jasně upozorňuje na kritické body v návrhu a svými pozměňovacími návrhy je řeší. Jeho hlavním cílem je zajistit, aby Evropský sbor solidarity neotevřel dveře případnému pokřivení účelu, při němž by byli dobrovolníci využíváni k plnění úkolů, které by měly být vykonávány v rámci řádného placeného zaměstnání. V tomto smyslu je nutné v právních předpisech rozptýlit jakékoli riziko nahrazování. Z tohoto důvodu považuje zpravodaj za nezbytné jasně oddělit dobrovolnickou činnost od stáží a zaměstnání, a to i s ohledem na finanční prostředky přidělené oběma složkám. V textu je třeba posílit odkaz na záruky zaměstnanosti a výslovně zmínit, že u zaměstnání a stáží se musí plně dodržovat platná vnitrostátní legislativa, musí být povinně placeny a musí mít nejvyšší kvalitu.

Zpravodaj se rovněž domnívá, že k tomu, aby se zabránilo zneužívání v této oblasti, je nezbytné omezit přístup k dobrovolnické činnosti pouze na veřejné orgány nebo na zúčastněné organizace v neziskovém sektoru. To by například vyloučilo možnost, kterou v současné době Evropská dobrovolná služba dává, totiž že dobrovolníky financované z prostředků EU budou využívat velké společnosti nebo korporace, což se z etického a finančního hlediska zdá sporné, ale mohlo by se to stát i nepřijatelnou formou firemní reklamy. Kromě toho musí regulační orgány věnovat oblasti spojené se solidaritou vzhledem k její meziodvětvové povaze a socioekonomickému významu zvláštní pozornost, aby se zabránilo jakémukoli potenciálnímu narušení trhu práce.

Místo toho by měly mít ziskové společnosti možnost účastnit se Evropského sboru solidarity, pouze pokud nabízejí mladým lidem placené zaměstnání nebo stáž. Další možnou alternativou k tomuto přístupu, kterou je třeba ještě posoudit, by mohlo být to, že pokud by se společnosti nebo subjekty působící v oblasti sociální ekonomiky chtěly do iniciativy Evropského sboru solidarity zapojit, měly by rozvíjet partnerství s neziskovými subjekty s odborností v příslušné oblasti solidarity nebo financovat umístění v těchto subjektech.

Evropský sbor solidarity s navrhovanými úpravami nabídne mladým lidem v Evropě nové příležitosti k tomu, aby se zapojili do solidárních činností a získali smysluplné zkušenosti z praxe.

Zpravodaj by rád požádal členy Výboru pro zaměstnanost, aby se při své práci soustředili na části textu, které jednoznačně souvisí s činností výboru EMPL. Tím by se usnadnilo rychlé přijetí postoje výboru EMPL a bylo by to znamením pozitivní a loajální spolupráce s Výborem pro kulturu a vzdělávání a činností jeho zpravodaje.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Evropská unie je založena na solidaritě mezi svými občany a mezi svými členskými státy. Tato společná hodnota určuje její činnost a vytváří nezbytnou jednotu při hledání východisek ze současných i budoucích společenských problémů, s jejichž řešením jsou mladí Evropané ochotni pomoci prostřednictvím projevů solidarity v praxi.

(1)  Evropská unie je založena na solidaritě mezi svými občany a mezi svými členskými státy. Tato společná hodnota určuje její činnost a vytváří nezbytnou jednotu při hledání východisek ze současných i budoucích společenských problémů, s jejichž řešením jsou mladí Evropané ochotni pomoci prostřednictvím projevů solidarity v praxi. Zásada solidarity je zakotvena v článku 2 SEU a v preambuli Listiny základních práv Evropské unie.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Zpráva o stavu Unie ze dne 14. září 201617 zdůraznila potřebu investovat do mladých lidí a oznámila ustavení Evropského sboru solidarity, který bude vytvářet pro mladé lidi v celé Unii příležitosti smysluplně pomáhat společnosti, projevovat solidaritu a rozvíjet vlastní dovednosti, čímž mladí získají nejen pracovní, ale i neocenitelné lidské zkušenosti.

(2)  Zpráva o stavu Unie ze dne 14. září 201617 zdůraznila potřebu investovat do mladých lidí a oznámila ustavení Evropského sboru solidarity, který bude vytvářet pro mladé lidi v celé Unii příležitosti a umožní jim smysluplně pomáhat společnosti, projevovat solidaritu a současně při tom také rozvíjet vlastní informální a neformální dovednosti, čímž mladí získají praktické zkušenosti s komunitními činnostmi a také neocenitelné lidské zkušenosti.

__________________

__________________

17 Zpráva o stavu Unie 2016: Směřování k lepší Evropě – Evropě, která ochraňuje, dává příležitosti a brání, IP/16/3042 (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3042_en.htm)

17 Zpráva o stavu Unie 2016: Směřování k lepší Evropě – Evropě, která ochraňuje, dává příležitosti a brání, IP/16/3042 (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3042_en.htm).

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  Evropská unie a členské státy by se měly v zásadě zavázat k vytvoření co nejpřitažlivějších rámcových podmínek pro účast v Evropském sboru solidarity.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Ve svém sdělení nazvaném „Evropský sbor solidarity“ ze dne 7. prosince 201618 zdůraznila Komise potřebu upevnit základy pro solidární činnosti v celé Evropě, poskytnout mladým lidem více příležitostí a lepší příležitosti k solidárním činnostem pokrývajícím široké spektrum oblastí a podpořit vnitrostátní a lokální aktéry v jejich úsilí o řešení různých problémů a krizí. Toto sdělení zahájilo první fázi Evropského sboru solidarity, čímž bylo spuštěno osm různých programů EU nabízejících dobrovolnickou práci, stáže nebo pracovní příležitosti pro mladé lidi v celé EU. Tyto činnosti – ať už byly prováděny předtím, co toto nařízení vstoupilo v platnost, nebo budou prováděny až po jeho vstoupení v platnost – by se měly nadále řídit pravidly a podmínkami vytvořenými příslušnými programy EU, z nichž byly financovány během první fáze Evropského sboru solidarity.

(3)  Ve svém sdělení nazvaném „Evropský sbor solidarity“ ze dne 7. prosince 201618 zdůraznila Komise potřebu upevnit základy pro solidární činnosti v celé Evropě, poskytnout mladým lidem více příležitostí a lepší příležitosti k solidárním činnostem pokrývajícím široké spektrum oblastí a podpořit vnitrostátní, regionální a místní státní a nevládní aktéry v jejich úsilí o řešení různých problémů a krizí. Toto sdělení zahájilo první fázi Evropského sboru solidarity, čímž bylo spuštěno osm různých programů EU nabízejících dobrovolnickou práci, stáže nebo pracovní příležitosti pro mladé lidi v celé EU. Tyto činnosti – ať už byly prováděny předtím, co toto nařízení vstoupilo v platnost, nebo budou prováděny až po jeho vstoupení v platnost – by se měly nadále řídit pravidly a podmínkami vytvořenými příslušnými programy EU, z nichž byly financovány během první fáze Evropského sboru solidarity.

__________________

__________________

18 Sdělení Evropské komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané „Evropský sbor solidarity“, COM(2016) 942 final ze dne 7.12.2016.

18 Sdělení Evropské komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané „Evropský sbor solidarity“, COM(2016) 942 final ze dne 7.12.2016.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Mladým lidem by měly být poskytovány snadno dostupné příležitosti k účasti na solidárních činnostech, které jim umožní vyjádřit odhodlání pracovat ku prospěchu komunit, získávat přitom užitečné zkušenosti, dovednosti a kompetence pro osobní, společenský, občanský a profesní rozvoj a pro rozvoj v oblasti vzdělání, a dosáhnout tak lepšího uplatnění na trhu práce. Tyto činnosti by rovněž podpořily mobilitu mladých dobrovolníků, stážistů a pracovníků.

(4)  Mladým lidem by měly být poskytovány snadno dostupné příležitosti k účasti na solidárních činnostech, které by měly pozitivní vliv na společnost a současně jim umožnily v první řadě vyjádřit odhodlání pracovat ku prospěchu komunit a získávat přitom současně užitečné zkušenosti, dovednosti a kompetence pro osobní, společenský, občanský a profesní rozvoj a pro rozvoj v oblasti vzdělání, a zlepšovat tak jejich dovednosti a zvýšit jejich profesní schopnosti, které mohou uplatnit při sjednávání zaměstnání. Tyto činnosti by rovněž podpořily mobilitu mladých dobrovolníků, stážistů a pracovníků.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Solidární činnosti, které budou mladým lidem nabízeny, by se měly vyznačovat vysokou kvalitou v tom smyslu, že by měly reagovat na nenaplněné společenské potřeby, přispívat k posilování komunit, poskytovat mladým lidem možnost získat cenné znalosti a kompetence, být pro mladé finančně dostupné a být prováděny v bezpečných a zdravotně nezávadných podmínkách.

(5)  Solidární činnosti, které budou mladým lidem nabízeny, by měly pomoci reagovat na nenaplněné společenské potřeby a přispívat k posilování komunit a občanství a reagovat na potřeby osobního a profesního rozvoje účastníků. Solidární činnosti by se měly vyznačovat vysokou kvalitou a měly by být reálně přístupné všem mladým lidem, nabízet jim možnost získat cenné znalosti a kompetence a dosáhnout toho, aby bylo jejich úsilí uznáno, a být prováděny v bezpečných a zdravotně nezávadných podmínkách. Zvláštní úsilí by mělo být vynaloženo na zajištění účinného začlenění a dostupnosti nabízených solidárních činností, zejména pokud jde o mladé lidi, kteří mají méně příležitostí, tj. především o mladé lidi se zdravotním postižením. Solidární činnosti by nikdy neměly nahrazovat politiky sociální odpovědnosti podniků ani by neměly mít negativní dopad na stávající pracovní místa nebo stáže.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Evropský sbor solidarity by měl poskytovat jednotný vstupní bod pro solidární činnosti napříč Unií. Měl by být zajištěn soulad a komplementarita tohoto rámce s ostatními příslušnými politikami a programy Unie. Evropský sbor solidarity by měl stavět na silných stránkách a synergii stávajících programů, k nimž patří zejména Evropská dobrovolná služba. Rovněž by měl doplňovat úsilí členských států zaměřené na podporu mladých lidí a usnadňování jejich přechodu ze škol do pracovního procesu v souladu se zárukami pro mladé lidi 19, jimž za tímto účelem – formou stáží nebo pracovních míst v oblastech spojených se solidaritou v rámci příslušného členského státu nebo v zahraničí – poskytne další příležitosti, jak se začít uplatňovat na trhu práce. Také by měla být zajištěna komplementarita se stávajícími sítěmi na úrovni Unie, které se vztahují k činnostem spadajícím pod Evropský sbor solidarity a k nimž patří evropská síť veřejných služeb zaměstnanosti, EURES a Eurodesk. Dále by měla být zajištěna komplementarita stávajících souvisejících režimů, a to zejména vnitrostátních solidárních režimů a režimů mobility pro mladé lidi, s Evropským sborem solidarity, přičemž v příslušných případech by měly být využity osvědčené postupy.

(6)  Evropský sbor solidarity by měl poskytovat hlavní vstupní bod pro solidární činnosti prováděné mladými lidmi napříč Unií. Měl by být zajištěn soulad a komplementarita tohoto rámce s ostatními příslušnými politikami a programy Unie. Evropský sbor solidarity by měl stavět na silných stránkách a synergii stávajících programů, k nimž patří zejména Evropská dobrovolná služba, a neměl by ohrozit financování již existujících příslušných programů v oblasti solidarity. Rovněž by měl doplňovat úsilí členských států zaměřené na podporu mladých lidí při přístupu k dobrovolnickým příležitostem a příležitostem vytvořeným k usnadňování jejich přechodu ze škol do pracovního procesu tím, že jim – formou stáží nebo pracovních míst v oblastech spojených se solidaritou v rámci příslušného členského státu nebo v zahraničí – poskytne další příležitosti, jak se začít uplatňovat na trhu práce. Také by měla být zajištěna komplementarita se stávajícími sítěmi na úrovni Unie, které se vztahují k činnostem spadajícím pod Evropský sbor solidarity a k nimž patří evropská síť veřejných služeb zaměstnanosti, EURES a Eurodesk, Evropské fórum mládeže (YFJ), Evropské dobrovolnické centrum (CEV) a další příslušné organizace občanské společnosti včetně sociálních partnerů. Měla by být vytvořena partnerství s evropskými sítěmi specializujícími se na některé naléhavé sociální problémy, které členské státy nedostatečně řeší, jako je extrémní chudoba, bezdomovectví, chudoba romských komunit, vyloučení žadatelů o azyl. Dále by měla být zajištěna komplementarita stávajících souvisejících režimů, a to zejména vnitrostátních solidárních režimů a režimů mobility pro mladé lidi, s Evropským sborem solidarity, přičemž v příslušných případech by měly být využity osvědčené postupy.

__________________

 

19 Doporučení Rady ze dne 22. dubna 2013 o zavedení záruk pro mladé lidi (2013/C 120/01).

 

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Za účelem maximalizace dopadů Evropského sboru solidarity by měla být přijata ustanovení, která umožní dalším programům Unie, jako jsou Azylový, migrační a integrační fond, Evropa pro občany, Evropský fond pro regionální rozvoj a program činnosti Unie v oblasti zdraví, aby pomáhaly plnit cíle Evropského sboru solidarity tím, že budou podporovat činnosti v jeho rámci. Tato pomoc by měla být financována v souladu s příslušnými základními akty daných programů. Jakmile příjemci získají platnou značku kvality Evropského sboru solidarity, měl by jim být poskytnut přístup k portálu Evropského sboru solidarity a měli by mít k dispozici opatření pro kvalitu a podporu podle druhu nabízené činnosti.

(7)  Za účelem maximalizace dopadů Evropského sboru solidarity by měla být přijata ustanovení, která umožní dalším programům Unie, jako jsou Azylový, migrační a integrační fond, Evropa pro občany, Evropský fond pro regionální rozvoj a program činnosti Unie v oblasti zdraví, aby pomáhaly plnit cíle Evropského sboru solidarity tím, že budou podporovat činnosti v jeho rámci. Tato pomoc by měla být financována v souladu s příslušnými základními akty daných programů. Jakmile zúčastněné organizace získají platnou značku kvality Evropského sboru solidarity, měl by jim být poskytnut přístup k portálu Evropského sboru solidarity a měly by mít k dispozici opatření pro kvalitu a podporu podle druhu nabízené činnosti.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Evropský sbor solidarity by měl pro mladé lidi vytvářet nové příležitosti k vykonávání dobrovolnické práce, účasti ve stážích nebo získání pracovních míst v oblastech spojených se solidaritou a také k tomu, aby z vlastní iniciativy zakládali a rozvíjeli solidární projekty. Tyto příležitosti by měly přispívat k jejich osobnímu, společenskému, občanskému a profesnímu rozvoji i k rozvoji v oblasti vzdělání. Evropský sbor solidarity by měl rovněž podporovat vytváření sítí pro účastníky a organizace v rámci Evropského sboru solidarity a také opatření k zajištění kvality podporovaných činností a zdokonalit uznávání výsledků jejich vzdělání.

(8)  Evropský sbor solidarity by měl pro mladé lidi vytvářet nové příležitosti k vykonávání dobrovolnické práce, účasti ve stážích nebo získání pracovních míst v oblastech spojených se solidaritou a také k tomu, aby z vlastní iniciativy zakládali a rozvíjeli solidární projekty. Tyto příležitosti by měly pomoci reagovat na nenaplněné společenské potřeby a přispívat k posílení komunit a měly by přispívat k osobnímu, společenskému, občanskému a profesnímu rozvoji mladých lidí. Evropský sbor solidarity by měl rovněž podporovat vytváření sítí pro účastníky a organizace v rámci Evropského sboru solidarity a také opatření k zajištění kvality podporovaných činností a zdokonalit uznávání výsledků jejich vzdělání. Měl by rovněž přispívat k podpoře a posilování stávajících organizací provádějících solidární činnosti.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  Uvedení práce v Evropském sboru solidarity v životopise by mělo být výhodou, a tento sbor by tak měl přispívat k zrychlování a zjednodušování profesního začlenění evropské mládeže.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Dobrovolnické činnosti představují významnou zkušenost v kontextu neformálního i informálního vzdělávání, která napomáhá osobnímu, sociálně vzdělávacímu a profesnímu rozvoji, aktivnímu občanskému životu a zaměstnatelnosti mladých lidí. Dobrovolnické činnosti by neměly mít negativní účinky na potenciální či již existující placené zaměstnání a ani by neměly být vnímány jako jeho náhrada. Aby byla zajištěna kontinuita s ohledem na dobrovolnické činnosti podporované na úrovni Unie, měly by být činnosti vykonávané v rámci Evropské dobrovolné služby, jež spadají do geografického rámce Evropského sboru solidarity, podpořeny tímto sborem, a to formou přeshraničních dobrovolnických pracovních umístění. Ostatní dobrovolnické činnosti v rámci Evropské dobrovolné služby, které nespadají do geografického rámce Evropského sboru solidarity, by měly pokračovat v rámci programu ustanoveného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1288/2013, kterým se zavádí program „Erasmus+“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport20. S ohledem na výklad související legislativy na úrovni Unie by přeshraniční umísťování dobrovolníků v rámci Evropského sboru solidarity a dobrovolnické činnosti, jež jsou nadále podporovány dle nařízení (EU) č. 1288/2013, měly být považovány za ekvivalentní těm, které spadají pod Evropskou dobrovolnou službu.

(9)  Dobrovolnické činnosti představují významnou zkušenost v kontextu neformálního i informálního vzdělávání, která napomáhá osobnímu, sociálně vzdělávacímu a profesnímu rozvoji, aktivnímu občanskému životu a zaměstnatelnosti mladých lidí. Vzhledem k meziodvětvové povaze činností souvisejících se solidaritou, odlišnému postavení subjektů a organizací potenciálně zapojených do těchto činností a také socioekonomickému významu oblasti spojené se solidaritou v Unii by měla být v tomto nařízení zahrnuta ustanovení zajišťující, aby dobrovolnické činnosti neměly negativní účinky na potenciální či již existující placené zaměstnání a ani by neměly být vnímány či reálně využívány jako jeho náhrada. Z tohoto důvodu by solidární umístění v podobě dobrovolnictví podle tohoto nařízení měly nabízet výhradně a pouze veřejné subjekty nebo zúčastněné organizace v neziskovém sektoru. Aby byla zajištěna kontinuita s ohledem na dobrovolnické činnosti podporované na úrovni Unie, měly by být činnosti vykonávané v rámci Evropské dobrovolné služby, jež spadají do geografického rámce Evropského sboru solidarity, podpořeny tímto sborem, a to formou přeshraničních dobrovolnických pracovních umístění. Ostatní dobrovolnické činnosti v rámci Evropské dobrovolné služby, které nespadají do geografického rámce Evropského sboru solidarity, by měly pokračovat v rámci programu ustanoveného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1288/2013, kterým se zavádí program „Erasmus+“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport20. S ohledem na výklad související legislativy na úrovni Unie by přeshraniční umísťování dobrovolníků v rámci Evropského sboru solidarity a dobrovolnické činnosti, jež jsou nadále podporovány dle nařízení (EU) č. 1288/2013, měly být považovány za ekvivalentní těm, které spadají pod Evropskou dobrovolnou službu.

__________________

__________________

20 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1288/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí program „Erasmus+“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušují rozhodnutí č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES, Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 50.

20 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1288/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí program „Erasmus+“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušují rozhodnutí č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES, Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 50.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Stáže a pracovní místa v oblastech spojených se solidaritou mohou mladým lidem nabídnout další příležitosti, jak se začít uplatňovat na trhu práce a přispívat přitom k řešení zásadních společenských problémů. Tím lze přispět ke zvýšení zaměstnatelnosti a produktivity mladých lidí a zároveň jim usnadnit přechod ze vzdělávacího do pracovního procesu, což je klíčové pro jejich možnosti na trhu práce. Pracovní místa ve formě stáží nabízená v rámci Evropského sboru solidarity by měla být zúčastněnými organizacemi odměňována a měla by se řídit zásadami kvality uvedenými v doporučení Rady k rámci kvality stáží ze dne 10. března 201421 Nabízené stáže a pracovní místa by měly pro mladé lidi představovat odrazový můstek ke vstupu na trh práce, a měly by tedy být spojeny s příslušnou podporou poskytovanou po umístění. Stáže a pracovní místa by měli zprostředkovávat příslušní aktéři trhu práce, zejména veřejné i soukromé služby zaměstnanosti, sociální partneři a obchodní komory. Zúčastněné organizace by měly být schopny požádat o finanční podporu prostřednictvím příslušné prováděcí struktury Evropského sboru solidarity s ohledem na jejich roli prostředníka mezi mladými účastníky a zaměstnavateli, kteří nabízejí stáže a pracovní místa v oblastech spojených se solidaritou.

(10)  Evropský sbor solidarity by měl rovněž vytvořit rámec pro stáže a pracovní místa v oblastech spojených se solidaritou ve snaze budovat sociální, ekonomickou a občanskou soudržnost. Stáže a pracovní místa by měla být jak z finančního, tak organizačního hlediska jasně oddělena od dobrovolnických činností, neboť mohou mladým lidem nabídnout jiné a další příležitosti, jak se začít uplatňovat a zvýšit své možnosti na trhu práce a vyhlídky práce a přispívat přitom k řešení zásadních společenských problémů. Stáže a pracovní místa by nikdy neměly vést k nahrazení zaměstnání. Placené stáže a pracovní místa však mohou být pobídkou pro znevýhodněné mladé lidi a mladé lidí, kteří mají méně příležitostí, aby se účastnili činností souvisejících se solidaritou, které by jinak nemohli vykonávat. Pracovní místa ve formě stáží mohou mladým lidem usnadnit přechod ze vzdělávacího do pracovního procesu, což je klíčové pro dosažení jejich udržitelné integrace na trhu práce. Pracovní místa ve formě stáží nabízená v rámci Evropského sboru solidarity by měla být vždy zúčastněnými organizacemi odměňována a měla by se řídit zásadami kvality uvedenými v doporučení Rady k rámci kvality stáží ze dne 10. března 201421. Pracovní místa ve formě stáží by navíc měla být odlišena od dobrovolnické práce a měla by být založena na písemné dohodě uzavřené na začátku stáže mezi stážistou a zúčastněnou organizací. V takovýchto písemných dohodách by měly být uvedeny vzdělávací a školicí cíle, pracovní podmínky a délka trvání stáže, odměna stážisty a práva a povinnosti stran podle příslušných vnitrostátních právních předpisů a/nebo příslušných kolektivních smluv země, v níž daná stáž probíhá. Nabízená pracovní místa ve formě stáží by měla pro mladé lidi představovat odrazový můstek ke vstupu na trh práce a neměla by nahrazovat zaměstnání. Pracovní místa ve formě stáží by měla být dočasná a měla by mít přiměřenou dobu trvání podle definice v tomto nařízení. Umístění do zaměstnání by se mělo opírat o písemnou smlouvu a mělo by být v souladu se všemi podmínkami zaměstnávání stanovenými ve vnitrostátních právních předpisech a/nebo platných kolektivních smlouvách zúčastněné země, v níž zaměstnání probíhá. Finanční podpora zúčastněným organizacím nabízejícím umístění do zaměstnání by neměla překročit dvanáct měsíců. Stáže a pracovní místa by měly být z hlediska financovány i věcné podstaty jasně odlišeny od dobrovolnických činností, a měly by tedy být spojeny s příslušnou přípravou, školením v zaměstnání a podporou poskytovanou po umístění v souvislosti s účastí daného účastníka v Evropském sboru solidarity. Stáže a pracovní místa by měli zprostředkovávat příslušní aktéři trhu práce, zejména veřejné i soukromé služby zaměstnanosti, sociální partneři a obchodní komory. Zúčastněné organizace by měly být schopny požádat o finanční podporu prostřednictvím příslušné prováděcí struktury Evropského sboru solidarity s ohledem na jejich roli prostředníka mezi mladými účastníky a zaměstnavateli, kteří nabízejí stáže a pracovní místa v oblastech spojených se solidaritou.

__________________

__________________

21 Doporučení Rady ze dne 10. března 2014 k rámci kvality stáží, Úř. věst. C 88, 27.3.2014, s. 1.

21 Doporučení Rady ze dne 10. března 2014 k rámci kvality stáží, Úř. věst. C 88, 27.3.2014, s. 1.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Iniciativní duch mladých lidí je významným přínosem pro společnost i pro trh práce. Evropský sbor solidarity by měl napomáhat rozvoji tohoto aspektu tím, že bude mladým lidem poskytovat možnost vytvořit a uskutečnit jejich vlastní projekty zaměřené na řešení specifických problémů jejich lokálních komunit. Tyto projekty by měly představovat příležitost k otestování nápadů a podpořit mladé lidi v tom, aby se sami stali původci solidárních činností. Kromě toho by tyto projekty mohly sloužit jako odrazový můstek pro další účast v solidárních činnostech a mohly by být prvním krokem k pobídnutí účastníků Evropského sboru solidarity k tomu, aby se stali samostatně výdělečně činnými osobami nebo aby zakládali sdružení, nevládní organizace či jiné subjekty působící v oblasti solidarity a v neziskovém a mládežnickém sektoru.

(11)  Iniciativní duch mladých lidí je významným přínosem pro společnost i pro trh práce. Evropský sbor solidarity by měl napomáhat rozvoji tohoto aspektu tím, že bude mladým lidem poskytovat možnost vytvořit a uskutečnit jejich vlastní projekty zaměřené na řešení otevřených problémů lokálních komunit. Tyto projekty by měly představovat příležitost k vyvinutí inovativních řešení udržitelným způsobem a podpořit mladé lidi v tom, aby se sami stali původci solidárních činností. Kromě toho by tyto projekty mohly sloužit jako odrazový můstek pro další účast v solidárních činnostech a mohly by být prvním krokem k pobídnutí účastníků Evropského sboru solidarity k tomu, aby se zapojili do podnikání a sociálního podnikání nebo aby zakládali sdružení, nevládní organizace či jiné subjekty působící v oblasti solidarity a v neziskovém a mládežnickém sektoru a aby se stále častěji podíleli na sdružovacích činnostech. Mladým lidem, mládeži a studentským organizacím by měla být poskytnuta nezbytná podpora, aby se dosáhlo účinného rozvoje těchto iniciativ. Podpora poskytovaná po umístění by měla zahrnovat podporu a poradenství účastníkům při zakládání a řízení sdružení, družstev, sociálních podniků, mládežnických organizací a komunitních center. Takováto podpora by mohla zahrnovat studii proveditelnosti, volbu právní formy, vytvoření obchodního plánu, finanční a daňové poradenství, posouzení rizik, poradenství s komunikačními, propagačními a marketingovými činnostmi.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Mladí lidé a organizace účastnící se činností Evropského sboru solidarity by měli mít pocit, že náležejí ke komunitě jednotlivců a organizací, jejichž posláním je podpora solidarity v celé Evropě. Zúčastněné organizace zároveň potřebují podporu, která jim umožní zvyšovat kapacity, a nabízet tak narůstajícímu počtu účastníků kvalitní umístění. Evropský sbor solidarity by měl podporovat činnosti spojené s vytvářením sítí a zaměřené na posilování zapojení mladých lidí i organizací do této komunity, na posilování ducha Evropského sboru solidarity i na podněcování výměny užitečných zkušeností a postupů. Tyto činnosti by také měly přispět ke zvyšování povědomí veřejnosti a soukromých aktérů o Evropském sboru solidarity a k získávání zpětné vazby od účastníků a zúčastněných organizací ohledně provádění Evropského sboru solidarity.

(12)  Mladí lidé a organizace účastnící se činností Evropského sboru solidarity by měli mít pocit, že náležejí ke komunitě jednotlivců a organizací, jejichž posláním je podpora solidarity v celé Evropě. Zúčastněné organizace zároveň potřebují podporu, která jim umožní zvyšovat kapacity, a nabízet tak narůstajícímu počtu účastníků kvalitní umístění. Evropský sbor solidarity by měl podporovat činnosti spojené s vytvářením sítí a zaměřené na posilování kapacit mladých lidí i zapojení organizací do této komunity, na posilování ducha Evropského sboru solidarity i na podněcování výměny užitečných zkušeností a postupů. Tyto činnosti by také měly přispět ke zvyšování povědomí veřejnosti a soukromých aktérů o Evropském sboru solidarity a k získávání zpětné vazby od účastníků a zúčastněných organizací ohledně provádění Evropského sboru solidarity.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Zvláštní pozornost by měla být věnována zajišťování kvality umístění a dalších příležitostí nabízených v rámci Evropského sboru solidarity, zejména prostřednictvím nabídky školení, jazykové podpory, pojištění, administrativní podpory a podpory po umístění pro účastníky i uznávání znalostí, dovedností a kompetencí získaných během činnosti v rámci Evropského sboru solidarity.

(13)  Zvláštní pozornost by měla být věnována zajišťování kvality umístění a dalších příležitostí nabízených v rámci Evropského sboru solidarity, zejména prostřednictvím nabídky odpovídajícího školení on-line a off-line, jazykové podpory, pojištění, administrativní podpory a podpory před umístěním a po umístění pro účastníky. Tato podpora by měla být připravena ve spolupráci s mládežnickými organizacemi a dalšími organizacemi občanské společnosti, aby byly využity jejich znalosti a zkušenosti v této oblasti. Podpora po umístění by také měla upřednostňovat trvalou občanskou angažovanost účastníků v jejich společenství a směrovat je k místním organizacím nebo projektům, s nimiž by měli po svém umístění spolupracovat.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Za účelem zajištění dopadu činností v rámci Evropského sboru solidarity na osobní, vzdělávací, umělecký, společenský, občanský a profesní rozvoj účastníků by měly být řádně identifikovány a dokumentovány znalosti, dovednosti a kompetence, jež jsou vzdělávacími výstupy daného umístění, a to v souladu s podmínkami a specifiky jednotlivých států, dle doporučení Rady ze dne 20. prosince 2012 o uznávání neformálního a informálního učení22.

(14)  Za účelem zajištění dopadu činností v rámci Evropského sboru solidarity na osobní, vzdělávací, společenský, občanský a profesní rozvoj účastníků by měly být řádně identifikovány, dokumentovány, prověřovány a osvědčovány znalosti, dovednosti a kompetence, jež jsou vzdělávacími výstupy daného umístění, a to v souladu s podmínkami a specifiky jednotlivých států, dle doporučení Rady ze dne 20. prosince 2012 o uznávání neformálního a informálního učení22. Tento proces by měla usnadnit Evropská komise, která za tímto účelem zveřejnila evropské pokyny pro uznávání neformálního a informálního učení a evropský katalog pro uznávání neformálního a informálního učení.

__________________

__________________

22 Doporučení Rady ze dne 20. prosince 2012 o uznávání neformálního a informálního učení, Úř. věst. C 398, 22.12.2012, s. 1.

22 Doporučení Rady ze dne 20. prosince 2012 o uznávání neformálního a informálního učení, Úř. věst. C 398, 22.12.2012, s. 1.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Měla by být zavedena značka kvality, aby bylo zajištěno, že zúčastněné organizace splňují zásady a požadavky charty Evropského sboru solidarity, co se týče jejich práv a úkolů ve všech fázích dané solidární činnosti. Získání značky kvality by mělo být předpokladem pro účast, ale nemělo by automaticky vést k poskytnutí finančních prostředků v rámci Evropského sboru solidarity.

(15)  V partnerské spolupráci s relevantními zúčastněnými stranami by měly být zavedeny značka kvality a rámec monitorování pro dobrovolnickou činnost a pro stáže a pracovní místa, aby bylo zajištěno, že zúčastněné organizace splňují zásady a požadavky charty Evropského sboru solidarity, co se týče jejich práv a úkolů ve všech fázích dané solidární činnosti. Získání značky kvality by mělo být předpokladem pro účast, ale nemělo by automaticky vést k poskytnutí finančních prostředků v rámci Evropského sboru solidarity. Značky kvality by měly zajistit, aby činnosti v rámci Evropského sboru solidarity nenahrazovaly řádná pracovní místa nebo místa pro stážisty. Proces, který vede k udělování značky kvality, by neměl vytvářet dodatečnou byrokracii, která by odrazovala organizace, zejména soukromé podniky v profesní složce, od příspěvku do Evropského sboru solidarity. Značka kvality by také měla zajistit, aby zúčastněné organizace postupovaly v souladu s podmíněností ex ante týkající se sociálního začleňování a zejména s její investiční prioritou, kterou je přechod od institucionálních ke komunitním zdravotnickým a sociálním službám, jak je uvedeno v nařízení o společných ustanoveních týkajícím se evropských strukturálních a investičních fondů, s cílem zabránit tomu, aby nemohlo být financování EU použito k podpoře (byť i nepřímé) oddělování zdravotnických a sociálních infrastruktur.

Odůvodnění

Od roku 2013 Evropská unie postupnými kroky přechází k deinstitucionalizaci zdravotnických služeb, což znamená proces nahrazování dlouhodobých psychiatrických léčeben méně izolovanými komunitními službami péče o duševní zdraví, u něhož se používá podmíněnost ex ante v Evropském strukturálním a investičním fondu, podle níž tyto prostředky nelze věnovat na institucionální zdravotnické služby. Evropský sbor solidarity by měl obsahovat ustanovení v tomto smyslu.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Nepřetržitě by měl být rozvíjen portál Evropského sboru solidarity, který zajistí snadný přístup k Evropskému sboru solidarity a poskytne jednotné místo s komplexní nabídkou pro zájemce a organizace, co se týče mimo jiné registrací, identifikace a propojování profilů a příležitostí, vytváření sítí a virtuálních výměn, školení online, jazykové podpory a podpory po umístění a dalších užitečných funkcí, které mohou vzniknout v budoucnu.

(17)  Nepřetržitě by měl být rozvíjen portál Evropského sboru solidarity ve všech úředních jazycích EU, který zajistí snadný přístup k Evropskému sboru solidarity a poskytne jednotné místo s komplexní nabídkou pro zájemce a organizace, co se týče mimo jiné registrací, identifikace a propojování profilů a příležitostí, vytváření sítí a virtuálních výměn, informací o stávajících solidárních umístěních nebo projektech a o zúčastněných organizacích, příslušných unijních kontaktních místech a vnitrostátních kontaktních místech, školení online, jazykové podpory a podpory před umístěním a po umístění, srovnávacích hodnocení umístění a mechanismů přímé zpětné vazby a dalších užitečných funkcí, které mohou vzniknout v budoucnu. Zvláštní pozornost bude věnována tomu, aby byl portál plně přístupný všem mladým lidem bez ohledu na jejich schopnosti.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17a)  Pro správné fungování programu a včasné zahájení činností, které zavedou mechanismy v rámci pracovních programů Evropského sboru solidarity, je nezbytné zajistit, aby byly nabídky předloženy registrovaným mladým lidem v rozumné a relativně předvídatelné době. Pravidelné informace a aktualizace o dostupných umístěních a aktivně zapojených zúčastněných organizacích by proto měly být zaslány registrované osobě, aby se po jejich registraci podnítila jejich angažovanost v Evropském sboru solidarity a současně jim byla nabídnuta příležitost přímo kontaktovat subjekty zapojené do oblasti solidarity na vnitrostátní i evropské úrovni.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17b)  Měl by být vytvořen kvalitní rámec pro normy kvality nabídek na umístění v rámci Evropského sboru solidarity. Jeho základem by se měly stát platné právní předpisy na ochranu práv pracovníků, stážistů a dobrovolníků na úrovni EU i členských států, co se týče sociální ochrany, minimální výše příjmu, stálosti, ochrany zaměstnanců, zaměstnaneckých práv, duševního a tělesného zdraví. Tyto normy by měly být stanoveny v rámci inkluzivního procesu za plné účasti sociálních partnerů a mládežnických a dobrovolnických organizací.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Toto nařízení stanovuje finanční příděl pro období 2018–2020, který má představovat hlavní referenční částku dle ustanovení bodu 17 Interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení23 pro Evropský parlament a Radu během každoročního rozpočtového procesu. Hlavní referenční částka zahrnuje přerozdělení z programu Erasmus+ (197,7 milionu EUR) a z Programu pro zaměstnanost a sociální inovace (10 milionů EUR) pro rozpočtové roky 2018, 2019 a 2020 a je doplněna příspěvky z několika programů Unie v rámci různých okruhů, k nimž patří Evropský sociální fond, mechanismus civilní ochrany Unie, program LIFE a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova.

(18)  Toto nařízení stanovuje finanční příděl pro období 2018–2020, který má představovat hlavní referenční částku dle ustanovení bodu 17 Interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení23 pro Evropský parlament a Radu během každoročního rozpočtového procesu. Hlavní referenční částka zahrnuje přerozdělení z programu Erasmus+ (197,7 milionu EUR), které nesmí žádným způsobem zpochybnit financování projektů mobility, které již byly v rámci programu Erasmus+ schváleny, a z Programu pro zaměstnanost a sociální inovace (10 milionů EUR) pro rozpočtové roky 2018, 2019 a 2020 a je doplněna příspěvky z několika programů Unie v rámci různých okruhů, k nimž patří mechanismus civilní ochrany Unie a program LIFE.

__________________

__________________

23 Interinstitucionální dohoda ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení, Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

23 Interinstitucionální dohoda ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení, Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18a)  V nadcházejících debatách o příštím programovém období by nemělo financování Evropského sboru solidarity žádným způsobem ohrozit financování programu mobility Erasmus+ a dalších základních programů, jako jsou ESF nebo EZFRV;

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(23a)  Cílová skupina mladých lidí by měla být co nejširší a nejobsáhlejší, aby se Evropského sboru solidarity účastnili mladí lidé s odlišným zázemím, úrovní vzdělání, dovednostmi, schopnostmi, znalostmi a zkušenostmi.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Jakýkoliv subjekt, který má zájem se zapojit do činnosti Evropského sboru solidarity, ať už je financován z rozpočtu Evropského sboru solidarity, z jiného programu Unie, nebo z jiného zdroje, by měl po splnění příslušných podmínek obdržet značku kvality. Postup, který vede k udělení značky kvality, by měl být prováděcími strukturami Evropského sboru solidarity vykonáván nepřetržitě. Udělená značka kvality by měla být periodicky posuzována, a pokud by v kontextu provedených kontrol bylo zjištěno neplnění podmínek, jež vedly k jejímu udělení, mohla by být odebrána.

(25)  Jakýkoliv subjekt, který má zájem se zapojit do činnosti Evropského sboru solidarity, ať už je financován z rozpočtu Evropského sboru solidarity, z jiného programu Unie, nebo z jiného zdroje, by měl po splnění příslušných podmínek nejprve obdržet značku kvality. Postup, který vede k udělení značky kvality, by měl být prováděcími strukturami Evropského sboru solidarity vykonáván nepřetržitě. V tomto procesu je třeba zabránit zbytečné administrativní zátěži. Udělená značka kvality by měla být periodicky posuzována, a pokud by v kontextu provedených kontrol bylo zjištěno neplnění podmínek, jež vedly k jejímu udělení, mohla by být odebrána.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 40

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(40)  Finanční příděl Evropského sboru solidarity v rámci okruhu 1a víceletého finančního rámce by měl být dále doplněn finančními příspěvky z jiných programů a okruhů, což vyžaduje změnu nařízení (EU) č. 1293/201327, (EU) č. 1303/201328, (EU) č. 1305/201329, (EU) č. 1306/201330 a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1313/201331.

(40)  Finanční příděl Evropského sboru solidarity v rámci okruhu 1a víceletého finančního rámce by měl být dále doplněn finančními příspěvky z jiných programů a okruhů, což vyžaduje změnu nařízení (EU) č. 1293/201327, (EU) č. 1303/201328, (EU) č. 1305/201329, (EU) č. 1306/201330 a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1313/201331. Tento finanční příděl by měl být doplněn a současně by mělo být zajištěno, aby nevznikl negativní dopad na stávající ustanovení, která se týkají financování dobrovolné práce, sociálního začleňování, zaměstnanosti, ale také mobility a která jsou již obsažena v existujících programech, zejména v programu Erasmus+. Kromě toho by měl být zvýšen rozpočet prostřednictvím použití všech dostupných prostředků podle nařízení o VFR s cílem zajistit úspěch a účinnost této iniciativy, zejména pokud jde o podporu mladých lidí, kteří mají méně příležitostí. Investice do Evropského sboru solidarity by měly být provázeny vyššími investicemi do dalších programů EU, které ho doplňují, jako je program Erasmus+ a Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí.

__________________

__________________

27 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1293/2013 ze dne 11. prosince 2013 o zřízení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (ES) č. 614/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 185).

27 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1293/2013 ze dne 11. prosince 2013 o zřízení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (ES) č. 614/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 185).

28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti , Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).

28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti , Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).

29 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487).

29 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487).

30 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549).

30 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549).

31 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1313/2013/EU ze dne 17. prosince 2013 o mechanismu civilní ochrany Unie (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 924).

31 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1313/2013/EU ze dne 17. prosince 2013 o mechanismu civilní ochrany Unie (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 924).

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(41)  Toto nařízení by mělo být použitelné od 1. ledna 2018. Za účelem rychlé použitelnosti opatření uvedených v tomto nařízení by toto nařízení mělo vstoupit v platnost následující den po datu jeho vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

(41)  Toto nařízení by mělo být použitelné od 1. března 2018. Za účelem rychlé použitelnosti opatření uvedených v tomto nařízení by toto nařízení mělo vstoupit v platnost následující den po datu jeho vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1)  „solidární činností“ se rozumí činnost, jejímž cílem je řešit nesplněné společenské potřeby ve prospěch společenství a zároveň podporovat osobní, vzdělávací, sociální, občanský i profesní rozvoj jednotlivce a jež může mít podobu umístění, projektů nebo vytváření sítí zaměřených na různé oblasti, jako je vzdělávání a odborná příprava, zaměstnanost, rovnost žen a mužů, podnikání, zejména sociální podnikání, občanství a demokratická angažovanost, životní prostředí a ochrana přírody, opatření v oblasti klimatu, předcházení katastrofám, připravenost a obnova, zemědělství a rozvoj venkova, zajištění potravin a nepotravinového materiálu, zdraví a dobré životní podmínky, tvořivost a kultura, tělesná výchova a sport, sociální pomoc a zabezpečení, přijímání a integrace státních příslušníků třetích zemí, územní spolupráce a soudržnost;

1)  „solidární činností“ se rozumí činnost, jejímž cílem je řešit nesplněné společenské potřeby ve prospěch společenství a společnosti jako celku a zároveň podporovat osobní, vzdělávací, sociální, občanský i profesní rozvoj jednotlivce a jež může mít podobu umístění, projektů nebo vytváření sítí, které mají evropskou a mezinárodní přidanou hodnotu a nadnárodní rozměr a jsou zaměřeny na různé oblasti, jako je formální a neformální vzdělávání a odborná příprava, práce mladých, zaměstnanost, sociální začleňování, rovnost a antidiskriminační opatření, rovnost žen a mužů, sociální podnikání, občanství a demokratická angažovanost, životní prostředí a ochrana přírody, opatření v oblasti klimatu, předcházení katastrofám, připravenost a obnova, občanské zemědělství a rozvoj venkova, zajištění potravin a nepotravinového materiálu, zdraví a dobré životní podmínky, tvořivost a kultura, tělesná výchova a sport, sociální pomoc a zabezpečení, pomoc mladým, zdravotní postižení, mezigenerační solidarita, přijímání a integrace státních příslušníků třetích zemí včetně žadatelů o azyl a uprchlíků, územní spolupráce a soudržnost;

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3)  „znevýhodněnými mladými lidmi“ se rozumí osoby, které potřebují dodatečnou pomoc z důvodu zdravotního postižení, vzdělávacích problémů, hospodářských překážek, kulturních rozdílů, zdravotních problémů, sociálních překážek či geografických překážek;

3) „mladými lidmi, kteří mají méně příležitostí“ se rozumí osoby, které potřebují dodatečnou pomoc z toho důvodu, že jsou vůči svým vrstevníkům v nevýhodě, neboť se potýkají s jedním či více faktory vyloučení, jako je zdravotní postižení, vzdělávací potíže, ekonomické překážky, kulturní rozdíly, tělesné a duševní zdravotní problémy či geografické překážky;

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4)  „zúčastněnou organizací“ se rozumí jakýkoli veřejný či soukromý subjekt, jemuž byla udělena značka kvality Evropského sboru solidarity, který nabízí umístění účastníkovi Evropského sboru solidarity nebo provádí jiné činnosti v rámci Evropského sboru solidarity;

4)  „zúčastněnou organizací“ se rozumí jakýkoli veřejný či soukromý subjekt, jemuž již byla udělena značka kvality Evropského sboru solidarity, který nabízí dobrovolnickou práci, pracovní místo ve formě stáže nebo umístění do zaměstnání účastníkovi Evropského sboru solidarity nebo provádí jiné činnosti v rámci Evropského sboru solidarity;

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5)  „solidárním umístěním“ se rozumí dobrovolnická činnost, stáž či zaměstnání v oblasti solidarity, které organizuje zúčastněná organizace a které přispívají k řešení klíčových společenských výzev a zároveň podporují osobní, vzdělávací, sociální, občanský a profesní rozvoj a zaměstnatelnost účastníka Evropského sboru solidarity, který je vykonává, a to buď v jiné zemi, než je země bydliště účastníka (přeshraniční), nebo v zemi jeho bydliště (vnitrostátní);

5)  „solidárním umístěním“ se rozumí dobrovolnická činnost, stáž či zaměstnání v oblasti solidarity, které organizuje zúčastněná organizace a které přispívají k řešení klíčových společenských výzev a zároveň podporují osobní, vzdělávací, sociální, občanský a profesní rozvoj a zaměstnatelnost účastníka Evropského sboru solidarity, který je vykonává, a to buď v jiné zemi, než je země bydliště účastníka (přeshraniční), nebo výjimečně v případě mladých lidí, kteří mají méně příležitostí, v zemi jeho bydliště (vnitrostátní);

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6)  „dobrovolnictvím“ se rozumí neplacené dobrovolné služby na plný úvazek32 po dobu až dvanácti měsíců, kterými mohou mladí lidé přispět ke každodenní práci organizací působících v oblastech solidarity, jejichž konečným účelem je prospěch komunit, v nichž jsou příslušné činnosti prováděny, a které mají významný studijní a vzdělávací rozměr umožňující mladým dobrovolníkům získat dovednosti, kompetence a znalosti, jež budou užitečné pro jejich osobní, vzdělávací, sociální a profesní rozvoj a jež také přispějí ke zvýšení jejich zaměstnatelnosti;

6)  „dobrovolnictvím“ se rozumí neplacené dobrovolné umístění v orgánu veřejné moci nebo zúčastněné organizaci v neziskovém sektoru buď na plný úvazek32, nebo na částečný úvazek po dobu až dvanácti měsíců; mladí lidé tak mohou přispět ke každodenní práci organizací působících v oblastech solidarity, jejichž konečným účelem je prospěch komunit, v nichž jsou příslušné činnosti prováděny, a které mají významný studijní a vzdělávací rozměr umožňující mladým dobrovolníkům získat, ověřit si a osvědčit dovednosti a kompetence, jež budou užitečné pro jejich osobní, vzdělávací, sociální a profesní rozvoj a jež také přispějí ke zvýšení jejich zaměstnatelnosti;

__________________

__________________

32 Obecnou zásadou je, že jde o činnost prováděnou nepřetržitě pět dní v týdnu, sedm hodin denně.

32 Obecnou zásadou je, že jde o činnost prováděnou nepřetržitě pět dní v týdnu, sedm hodin denně.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 8

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8)  „stáží“ se rozumí dvou- až dvanáctiměsíční období pracovní praxe, jež je placena organizací hostící účastníka Evropského sboru solidarity na základě písemné dohody o stáži, zahrnuje prvek vzdělávání a odborné přípravy a jejímž cílem je získání praktických a odborných zkušeností za účelem zlepšení zaměstnatelnosti a usnadnění přechodu do řádného zaměstnání;

8)  „stáží“ se rozumí tří- až šestiměsíční období pracovní praxe, kterou lze prodloužit jednou a na dobu maximálně dvanácti měsíců v téže zúčastněné organizaci, jež je placena organizací hostící účastníka Evropského sboru a která zahrnuje prvek vzdělávání a odborné přípravy, jejím cílem je získání praktických a odborných zkušeností za účelem rozvíjení kompetencí užitečných pro osobní, vzdělávací, sociální, občanský a profesní rozvoj a účastníka, probíhá na základě písemné dohody uzavření na začátku stáže mezi účastníkem a zúčastněnou organizací, v níž jsou uvedeny vzdělávací cíle, pracovní podmínky a doba trvání stáže a práva a povinnosti stran podle vnitrostátních právních předpisů a/nebo příslušných kolektivních smluv země, v níž daná stáž probíhá, a nenahrazuje řádná zaměstnání;

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 9

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9)  „zaměstnáním“ se rozumí dvou- až dvanáctiměsíční období práce, jež je placena zúčastněnou organizací zaměstnávající účastníka Evropského sboru solidarity a vykonávána v zúčastněné zemi na základě pracovní smlouvy v souladu s vnitrostátním regulačním rámcem dané zúčastněné země;

9)  „zaměstnáním“ se rozumí nejméně šestiměsíční období práce na základě písemné pracovní smlouvy, která je v souladu se všemi podmínkami zaměstnávání stanovenými ve vnitrostátních právních předpisech a/nebo platných kolektivních smlouvách země, v níž je vykonáváno dané zaměstnání, jež je placeno zúčastněnou organizací zaměstnávající účastníka Evropského sboru solidarity;

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10)  „solidárním projektem“ se rozumí místní iniciativa na období dvou až dvanácti měsíců, kterou zahájí a provádějí skupiny nejméně pěti účastníků Evropského sboru solidarity, a to s cílem řešit klíčové výzvy v rámci své místní komunity a zároveň je propojit s širší evropskou perspektivou;

10)  „solidárním projektem“ se rozumí místní iniciativa na období dvou až dvanácti měsíců, kterou zahájí a provádějí skupiny nejméně pěti účastníků Evropského sboru solidarity, a to s cílem řešit klíčové výzvy v rámci své místní komunity a zároveň je propojit s širší evropskou perspektivou. U solidární činnosti musí být povinně zajištěna organizace poradenství, jakož i podpora před umístěním a po něm ze strany zprostředkující organizace nebo místních orgánů, a to s cílem zajistit udržitelnost projektu a kvalitu poskytovaných služeb;

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 11

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

11)  „značkou kvality“ se rozumí osvědčení udělené veřejnému nebo soukromému subjektu nebo mezinárodní organizaci, které chtějí poskytnout umístění v rámci Evropského sboru solidarity postupem, jehož cílem je zajistit dodržování zásad a požadavků charty Evropského sboru solidarity;

11)  „značkou kvality“ se rozumí osvědčení udělené veřejnému nebo soukromému subjektu nebo mezinárodní organizaci, které se chtějí stát zúčastněnou organizací a chtějí poskytnout umístění v rámci Evropského sboru solidarity postupem, jehož cílem je zajistit dodržování zásad a požadavků charty Evropského sboru solidarity a zajišťovat kvalitu služeb poskytovaných zúčastněnými organizacemi; v partnerské spolupráci s relevantními zúčastněnými stranami musí být zřízena zvláštní značka kvality pro dobrovolnická umístění a pro stáže a pracovní umístění;

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

12)  „chartou Evropského sboru solidarity“ se rozumí dokument, který stanoví příslušná práva a povinnosti, k jejichž dodržování se musí zavázat všechny subjekty, které se chtějí připojit k Evropskému sboru solidarity;

12)  „chartou Evropského sboru solidarity“ se rozumí dokument, který stanoví příslušná práva a povinnosti, k jejichž dodržování se musí předem zavázat všechny subjekty, které se chtějí připojit k Evropskému sboru solidarity, a tato práva a povinnosti musí soustavně dodržovat, aby získaly a zachovaly si značku kvality;

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 13

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

13)  „centrem zdrojů Evropského sboru solidarity“ se rozumí doplňkové funkce prováděné určenou národní agenturou na podporu rozvoje provádění činností v rámci Evropského sboru solidarity a také určování kompetencí, které účastníci získávají během svého umístění a projektů;

13)  „centrem zdrojů Evropského sboru solidarity“ se rozumí doplňkové funkce prováděné subjektem vybraným pro tento účel na základě postupu přidělování výběrových řízení na podporu rozvoje, provádění a kvality činností v rámci Evropského sboru solidarity a také určování kompetencí, které účastníci získávají během svého umístění a projektů;

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Cílem Evropského sboru solidarity je zvýšit účast mladých lidí a organizací na dostupných a vysoce kvalitních solidárních činnostech, a tím přispět k posílení soudržnosti a solidarity v Evropě, podpořit komunity a řešit společenské výzvy.

1.  Cílem Evropského sboru solidarity je přispět k posílení soudržnosti a prosazovat solidaritu v Evropě, podpořit komunity a rychle a účinně řešit společenské výzvy zvýšením účasti mladých lidí a organizací na dostupných a vysoce kvalitních solidárních činnostech.

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  zajistit, že solidární činnosti nabízené účastníkům Evropského sboru solidarity přispívají k řešení konkrétních neuspokojených společenských potřeb a k posilování komunit, jsou vysoce kvalitní a jsou řádně uznávány.

b)  zajistit, že solidární činnosti nabízené účastníkům Evropského sboru solidarity přispívají k řešení konkrétních společenských potřeb a k posilování komunit, jsou vysoce kvalitní a jsou řádně uznávány.

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  zajistit, aby byl osobní, vzdělávací, společenský, občanský a profesní rozvoj účastníků a dále znalosti, dovednosti a kompetence, jež jsou vzdělávacími výstupy daného umístění, řádně identifikovány, dokumentovány, posouzeny a certifikovány.

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b b (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb)  zvýšit začlenění mladých lidí, kteří mají méně příležitostí, do tohoto sboru vytvořením uzpůsobených formátů a podporou konkrétním potřebám uzpůsobeného a individualizovaného poradenství a podpůrných opatření speciálně vyčleněným rozpočtem;

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bc)  zabránit, aby organizace přeměňovaly opatření sociální odpovědnosti při své činnosti v opatření Evropského sboru solidarity a zneužívaly tak finanční prostředky;

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  solidární umísťování, projekty a vytváření sítí;

a)  solidární umísťování ve formě:

 

i)   dobrovolnictví;

 

ii)   stáží či zaměstnání,

 

iii)   projektů a činností vytváření sítí;

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  solidární umísťování v podobě dobrovolnictví, stáží či zaměstnání, včetně přeshraničních a vnitrostátních umísťování a umísťování dobrovolnických týmů;

a)  solidární umísťování v podobě dobrovolnictví, stáží či zaměstnání, včetně přeshraničních umísťování – a v případě mladých lidí, kteří mají méně příležitostí, také vnitrostátních umísťování – a umísťování dobrovolnických týmů;

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  vytváření sítí jednotlivci a organizacemi, které se účastní Evropského sboru solidarity.

c)  vytváření sítí jednotlivci a organizacemi, které se účastní nebo se chtějí účastnit Evropského sboru solidarity.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  opatření, jejichž cílem je zajistit kvalitu solidárních umístění, včetně vzdělávání, jazykové podpory, administrativní podpory účastníků a zúčastněných organizací, pojištění a podpory po umístění, jakož i vypracování osvědčení, které určí a zdokumentuje znalosti, dovednosti a kompetence nabyté během umístění;

a)  opatření, jejichž cílem je zajistit kvalitu a přístupnost solidárních umístění, včetně komplexního vzdělávání on-line a off-line, jazykové podpory, administrativní podpory účastníků a zúčastněných organizací, pojištění a podpory před umístěním a po něm, jakož i vypracování úředního osvědčení na základě zkušeností s pasem mládeže „Youth Pass“, které určí, zdokumentuje, zhodnotí a osvědčí znalosti, dovednosti a kompetence nabyté během umístění; v relevantních případech podpora po umístění účastníkům, kteří mají zájem o zakládání a řízení sdružení, družstev, sociálních podniků, mládežnických organizací a komunitních center;

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  vytvoření a udržování značky kvality pro subjekty, které chtějí poskytovat umístění Evropskému sboru solidarity, za účelem zajištění souladu se zásadami a požadavky charty Evropského sboru solidarity;

b)  vytvoření a udržování značek kvality pro subjekty, které chtějí poskytovat umístění dobrovolníků či stáže a umístění do zaměstnání Evropskému sboru solidarity, za účelem zajištění souladu se zásadami a požadavky charty Evropského sboru solidarity; oddělený akreditační postup pro subjekty, které chtějí nabízet umístění dobrovolníků, a subjekty, které chtějí nabízet stáže a umístění do zaměstnání s různými hodnotícími kritérii, které omezují přístup k programu týkajícího se činností, pro něž jsou akreditovány;

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Tato akce vyžaduje překonání digitální propasti, aby bylo úsilí v oblasti solidarity, jak je přináší Evropský sbor solidarity, přístupné všem mladým Evropanům, zejména pak těm z venkovských oblastí.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  Evropského sociálního fondu, který se podílí 35 000 000 EUR v běžných cenách;

vypouští se

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, který se podílí 1 800 000 EUR v běžných cenách.

vypouští se

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Zbývající část by měla být financována prostřednictvím využití všech finančních prostředků dostupných podle stávajícího nařízení o VFR.

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Přidělené finanční prostředky mohou rovněž pokrýt výdaje na přípravné, monitorovací a kontrolní činnosti a činnosti spojené s auditem a hodnocením, jež jsou nezbytné pro řízení Evropského sboru solidarity a pro dosažení jeho cílů, zejména náklady na studie, jednání odborníků, informační a komunikační akce, výdaje na vytvoření, údržbu a aktualizaci portálu Evropského sboru solidarity a nezbytné podpůrné systémy IT, jakož i všechny ostatní výdaje na technickou a správní pomoc, které Komisi vzniknou při řízení Evropského sboru solidarity.

4.  Přidělené finanční prostředky mohou rovněž pokrýt výdaje na přípravné, monitorovací a kontrolní činnosti a činnosti spojené s auditem a hodnocením, jež jsou nezbytné pro řízení Evropského sboru solidarity a pro dosažení jeho cílů, zejména na přizpůsobenou a individuální podporu zúčastněných mladých lidí, kteří mají méně příležitostí, náklady na studie, jednání odborníků, informační a komunikační akce, výdaje na vytvoření, údržbu a aktualizaci portálu Evropského sboru solidarity a nezbytné podpůrné systémy IT, jakož i všechny ostatní výdaje na technickou a správní pomoc, které Komisi vzniknou při řízení Evropského sboru solidarity.

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Žádost subjektu způsobilého k tomu, aby se stal zúčastněnou organizací Evropského sboru solidarity, posoudí příslušný prováděcí orgán Evropského sboru solidarity, aby bylo zajištěno, že jsou činnosti uvedeného subjektu v souladu s požadavky Evropského sboru solidarity.

2.  Žádost subjektu způsobilého k tomu, aby se stal zúčastněnou organizací Evropského sboru solidarity, posoudí příslušný prováděcí orgán Evropského sboru solidarity, aby bylo zajištěno, že jsou činnosti uvedeného subjektu v souladu s požadavky Evropského sboru solidarity. Každý subjekt, který podstatným způsobem změní své činnosti, o tom informuje příslušný prováděcí orgán, aby mohlo být provedeno nové posouzení. Postup při žádosti a registraci musí být uživatelsky přívětivý. Je třeba vyhnout se administrativní zátěži. Postup, který vede k dobrovolnické složce, musí být odlišen od postupu vedoucího k udělování značky kvality pro dobrovolnickou složku s přihlédnutím ke specifickým vlastnostem každé složky.

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise ve spolupráci se zúčastněnými zeměmi pravidelně monitoruje výkonnost Evropského sboru solidarity, pokud jde o dosahování jeho cílů.

1.  Komise ve spolupráci se zúčastněnými zeměmi přednostně zavede rámec pro monitorování a hodnocení a využije ho k monitorování výkonnosti Evropského sboru solidarity, pokud jde o dosahování jeho cílů.

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  počet organizací se značkou kvality, které na své solidární činnosti obdržely financování v rámci Evropského sboru solidarity.

Pozměňovací návrh    56

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Národní agentury určené k řízení akcí uvedených v kapitole III nařízení (EU) č. 1288/2013 v každé zemi, která se účastní Evropského sboru solidarity, jednají ve svých příslušných zemích rovněž jako národní agentury v rámci Evropského sboru solidarity.

Národní agentury určené k řízení akcí uvedených v kapitole III nařízení (EU) č. 1288/2013 v každé zemi, která se účastní Evropského sboru solidarity, jednají ve svých příslušných zemích rovněž jako národní agentury v rámci Evropského sboru solidarity. Organizace sítě EURES definované v článku 7 nařízení (EU) č. 2016/589 pomáhají těmto národním agenturám při řízení solidárních činností ve formě stáží a umístění do zaměstnání a v rámci příslušných opatření kvality a podpůrných opatření v rámci Evropského sboru solidarity.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Evropský sbor solidarity

Referenční údaje

COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

CULT

12.6.2017

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

12.6.2017

Přidružené výbory - datum oznámení na zasedání

5.10.2017

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Brando Benifei

18.9.2017

Projednání ve výboru

10.10.2017

4.12.2017

 

 

Datum přijetí

11.1.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

35

4

5

Členové přítomní při konečném hlasování

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Maria Arena, Georges Bach, Deirdre Clune, Miapetra Kumpula-Natri, António Marinho e Pinto, Ivari Padar, Evelyn Regner, Anne Sander, Sven Schulze, Jasenko Selimovic, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Daniele Viotti

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

35

+

ALDE

PPE

S&D

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic, Yana Toom

Georges Bach, David Casa, Deirdre Clune, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc

Maria Arena, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Ivari Padar, Emilian Pavel, Evelyn Regner, Marita Ulvskog, Daniele Viotti, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

4

-

ENF

GUE/NGL

NI

Joëlle Mélin

Rina Ronja Kari, João Pimenta Lopes

Lampros Fountoulis

5

0

ECR

EFDD

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens

Laura Agea

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (30.11.2017)

pro Výbor pro kulturu a vzdělávání

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví právní rámec Evropského sboru solidarity a kterým se mění nařízení (EU) č. 1288/2013, (EU) č. 1293/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a rozhodnutí č. 1313/2013/EU

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

Zpravodajka: Eleonora Forenza

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh Evropské komise usiluje o stanovení právního rámce Evropského sboru solidarity a změnu nařízení (EU) č. 1288/2013, (EU) č. 1293/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1306/2013 a rozhodnutí č. 1313/2013/EU a jeho cílem je zřídit sbor solidarity, jehož součástí bude i existující Evropská dobrovolná služba (EDS). Je třeba zdůraznit, že Evropský sbor solidarity a Evropská dobrovolná služba nemají stejnou oblast působnosti, jelikož EDS zřídila dobrovolnické programy i ve třetích zemích. Zpravodajka proto doporučuje dbát na to, aby toto sloučení neohrozilo činnosti předchozího programu.

Cílem programu Evropského sboru solidarity je získat do roku 2020 100 000 mladých lidí ve věku od 18 do 30 let pro projekty zaměřené na zachování a ochranu životního prostředí a na sociální soudržnost. Tento návrh se opírá o ustanovení Listiny základních práv Evropské unie(1). K programu budou mít přístup členské státy EU, případně další země na základě dvoustranných dohod. Zároveň je třeba mít na paměti, že v současné době se na území Evropské unie pohybují i osoby, které nevlastní pas žádného členského státu Unie. Proto je třeba připomenout, že program musí být koncipován tak, aby k němu měli přístup i mladí lidé, kteří nevlastní občanský průkaz žádného členského státu Unie, a aby tito lidé mohli snadněji získat povolení k pobytu a víza.

Solidarita je jednou ze zásad, na nichž je založena Evropská unie a jež definuje evropský projekt a zaručuje jednotu nezbytnou pro řešení současných i budoucích naléhavých a krizových situací. U příležitosti 60. výročí Římských smluv Evropská rada, Evropský parlament a Evropská komise znovu potvrdily svůj závazek posilovat solidaritu, jejíž uplatňování přispívá ke komplexnímu rozvoji lidské sféry(2).

Zpravodajka se domnívá, že je nanejvýše důležité, aby se mezi mladými lidmi, které nejvíce zasáhla hospodářská krize a kteří jsou proto zranitelnější, prosazovaly a podporovaly veškeré činnosti zaměřené na zlepšování systémů a politik v oblasti solidarity, neboť právě solidarita přispívá k posilování kultury lidských práv, na nichž je založena Evropská unie.

Je třeba připomenout, že práva žen a osob LGBTQI, jakož i práva migrantů, jsou lidská práva, a že vzhledem k tomu, že se jedná o mimořádně zranitelné osoby, je nezbytné do hlavních směrů dotyčného programu začlenit hledisko rovnosti žen a mužů a uplatňovat přístup zohledňující migrační postupy.

Zpravodajka vítá zvláštní opatření, kterými chce Komise podpořit mladé lidi, pokud jde o přístup k programu dobrovolné odborné přípravy, která nesmí v žádném případě nahrazovat placenou práci nebo stáže vedoucí k získání pracovní smlouvy a upravené podle místních právních předpisů. Vyzývá proto Komisi a členské státy, aby sledovaly, zda k takovým situacím nedochází.

Zpravodajka je znepokojena skutečností, že na nově vzniklý program Evropského sboru solidarity byly převedeny finanční zdroje, které již byly vyčleněny nebo určeny na vzdělávání a kulturu, např. na program ERASMUS+, který byl jedním z hlavních faktorů podílejících se na utváření evropského povědomí. Účast na programu ERASMUS+ považuje za kulturní a vzdělávací zkušenost a také za zásadní prvek pro zajištění kvalitní vzdělávací stáže v rámci programu Evropského sboru solidarity.

Zpravodajka dále zdůrazňuje, že do hodnocení ex ante, provádění, kontroly a sledování programu musí být zapojeni sociální partneři a všichni aktéři občanské společnosti a že je třeba plně respektovat asociační sítě civilní ochrany, které přispěly k ochraně životního prostředí a k obnově po přírodních katastrofách a spolupracovaly s intervenčními programy Evropské komise zaměřenými na řešení následků přírodních pohrom a na ochranu životního prostředí.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Mladým lidem by měly být poskytovány snadno dostupné příležitosti k účasti na solidárních činnostech, které jim umožní vyjádřit odhodlání pracovat ku prospěchu komunit, získávat přitom užitečné zkušenosti, dovednosti a kompetence pro osobní, společenský, občanský a profesní rozvoj a pro rozvoj v oblasti vzdělání, a dosáhnout tak lepšího uplatnění na trhu práce. Tyto činnosti by rovněž podpořily mobilitu mladých dobrovolníků, stážistů a pracovníků.

(4)  Mladým lidem by měly být poskytovány snadno dostupné příležitosti k účasti na solidárních činnostech, které jim umožní vyjádřit odhodlání pracovat ku prospěchu komunit, získávat přitom užitečné zkušenosti, dovednosti a kompetence pro osobní, společenský, občanský a profesní rozvoj a pro rozvoj v oblasti vzdělání, a dosáhnout tak lepšího uplatnění na trhu práce. Tyto činnosti by rovněž podpořily mobilitu mladých dobrovolníků, stážistů a pracovníků a měly by být v souladu s právními předpisy jednotlivých členských států v oblasti mobility pracovníků.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Solidární činnosti, které budou mladým lidem nabízeny, by se měly vyznačovat vysokou kvalitou v tom smyslu, že by měly reagovat na nenaplněné společenské potřeby, přispívat k posilování komunit, poskytovat mladým lidem možnost získat cenné znalosti a kompetence, být pro mladé finančně dostupné a být prováděny v bezpečných a zdravotně nezávadných podmínkách.

(5)  Solidární činnosti, které budou mladým lidem nabízeny, by se měly vyznačovat vysokou kvalitou v tom smyslu, že by měly reagovat na nenaplněné společenské potřeby, přispívat k posilování místních komunit a sociální soudržnosti, poskytovat mladým lidem možnost získat cenné znalosti a kompetence, být pro mladé finančně dostupné a být prováděny v bezpečných a zdravotně nezávadných podmínkách.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Evropský sbor solidarity by měl poskytovat jednotný vstupní bod pro solidární činnosti napříč Unií. Měl by být zajištěn soulad a komplementarita tohoto rámce s ostatními příslušnými politikami a programy Unie. Evropský sbor solidarity by měl stavět na silných stránkách a synergii stávajících programů, k nimž patří zejména Evropská dobrovolná služba. Rovněž by měl doplňovat úsilí členských států zaměřené na podporu mladých lidí a usnadňování jejich přechodu ze škol do pracovního procesu v souladu se zárukami pro mladé lidi19, jimž za tímto účelem – formou stáží nebo pracovních míst v oblastech spojených se solidaritou v rámci příslušného členského státu nebo v zahraničí – poskytne další příležitosti, jak se začít uplatňovat na trhu práce. Také by měla být zajištěna komplementarita se stávajícími sítěmi na úrovni Unie, které se vztahují k činnostem spadajícím pod Evropský sbor solidarity a k nimž patří evropská síť veřejných služeb zaměstnanosti, EURES a Eurodesk. Dále by měla být zajištěna komplementarita stávajících souvisejících režimů, a to zejména vnitrostátních solidárních režimů a režimů mobility pro mladé lidi, s Evropským sborem solidarity, přičemž v příslušných případech by měly být využity osvědčené postupy.

(6)  Evropský sbor solidarity by poskytoval jednotný vstupní bod pro solidární činnosti napříč Unií, který by byl přístupný všem, aniž by byl kdokoli diskriminován na základě pohlaví či třídní příslušnosti. Měl by být zajištěn soulad a komplementarita tohoto rámce s ostatními příslušnými politikami a programy Unie. Evropský sbor solidarity by měl stavět na silných stránkách a synergii stávajících programů, k nimž patří zejména Evropská dobrovolná služba. Rovněž by měl doplňovat úsilí členských států zaměřené na podporu mladých lidí a usnadňování jejich přechodu ze škol do pracovního procesu v souladu se zárukami pro mladé lidi19, jimž za tímto účelem – formou stáží nebo pracovních míst v oblastech spojených se solidaritou v rámci příslušného členského státu nebo v zahraničí – poskytne další příležitosti, jak se začít uplatňovat na trhu práce. Také by měla být zajištěna komplementarita se stávajícími sítěmi na úrovni Unie, které se vztahují k činnostem spadajícím pod Evropský sbor solidarity a k nimž patří evropská síť veřejných služeb zaměstnanosti, EURES a Eurodesk. Dále by měla být zajištěna komplementarita stávajících souvisejících režimů, a to zejména vnitrostátních solidárních režimů a režimů mobility pro mladé lidi, včetně programů fungujících na regionální nebo místní úrovni, s Evropským sborem solidarity, přičemž v příslušných případech by měly být využity osvědčené postupy.

_________________

_________________

19 Doporučení Rady ze dne 22. dubna 2013 o zavedení záruk pro mladé lidi (2013/C 120/01).

19 Doporučení Rady ze dne 22. dubna 2013 o zavedení záruk pro mladé lidi (2013/C 120/01).

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Za účelem maximalizace dopadů Evropského sboru solidarity by měla být přijata ustanovení, která umožní dalším programům Unie, jako jsou Azylový, migrační a integrační fond, Evropa pro občany, Evropský fond pro regionální rozvoj a program činnosti Unie v oblasti zdraví, aby pomáhaly plnit cíle Evropského sboru solidarity tím, že budou podporovat činnosti v jeho rámci. Tato pomoc by měla být financována v souladu s příslušnými základními akty daných programů. Jakmile příjemci získají platnou značku kvality Evropského sboru solidarity, měl by jim být poskytnut přístup k portálu Evropského sboru solidarity a měli by mít k dispozici opatření pro kvalitu a podporu podle druhu nabízené činnosti.

(7)  Za účelem maximalizace dopadů Evropského sboru solidarity by měla být přijata ustanovení, která umožní dalším programům Unie, jako jsou Azylový, migrační a integrační fond, Evropa pro občany, Evropský fond pro regionální rozvoj a program činnosti Unie v oblasti zdraví, aby pomáhaly plnit cíle Evropského sboru solidarity tím, že budou podporovat činnosti v jeho rámci. Tato pomoc by měla být financována v souladu s příslušnými základními akty daných programů, přičemž je třeba do nich ve větší míře zapojit mladé lidi a občanskou společnost a zohledňovat již nabyté zkušenosti s aktivním dobrovolnictvím v členských státech. Jakmile příjemci získají platnou značku kvality Evropského sboru solidarity, měl by jim být poskytnut přístup k portálu Evropského sboru solidarity a měli by mít k dispozici opatření pro kvalitu a podporu podle druhu nabízené činnosti.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Toto nařízení stanovuje finanční příděl pro období 2018–2020, který má představovat hlavní referenční částku dle ustanovení bodu 17 Interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení23 pro Evropský parlament a Radu během každoročního rozpočtového procesu. Hlavní referenční částka zahrnuje přerozdělení z programu Erasmus+ (197,7 milionu EUR) a z Programu pro zaměstnanost a sociální inovace (10 milionů EUR) pro rozpočtové roky 2018, 2019 a 2020 a je doplněna příspěvky z několika programů Unie v rámci různých okruhů, k nimž patří Evropský sociální fond, mechanismus civilní ochrany Unie, program LIFE a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova.

(18)  Toto nařízení stanovuje finanční příděl pro období 2018–2020, který má představovat hlavní referenční částku dle ustanovení bodu 17 Interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení23 pro Evropský parlament a Radu během každoročního rozpočtového procesu. S výjimkou přerozdělení by hlavní referenční částka měla být financována všemi finančními prostředky dostupnými na základě nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/201323a.

_________________

_________________

23 Interinstitucionální dohoda ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení, Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

23 Interinstitucionální dohoda ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení, Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

 

23a Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18a)  Pokud činnosti Evropského sboru solidarity nejsou přímo spjaty s finančními prostředky dostupnými podle nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, Komise by pro ně měla zajistit nové dodatečné finanční prostředky.

Odůvodnění

Činnosti Evropského sboru solidarity musí souviset s fondy a programy, prostřednictvím nichž jsou financovány; pro činnosti, které s nimi spjaty nejsou, musí Komise za účelem jejich uskutečnění zajistit dodatečné zdroje financování.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20)  Za účelem maximalizace dopadu Evropského sboru solidarity by měla být přijata opatření, která zúčastněným zemím umožní poskytovat další, vnitrostátní finanční podporu, jež je k dispozici v souladu s pravidly Evropského sboru solidarity.

(20)  Za účelem maximalizace dopadu Evropského sboru solidarity by členské státy, případně příslušné orgány na nižší než státní úrovni s vlastními výhradními legislativními pravomocemi, jakož i zúčastněné země, měly přijmout ustanovení umožňující poskytovat další celostátní, regionální a místní finanční podporu, jež je k dispozici v souladu s pravidly Evropského sboru solidarity.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Zvláštní pozornost by měla být věnována tomu, aby činnosti podporované Evropským sborem solidarity byly dostupné všem mladým lidem, a zejména těm nejvíce znevýhodněným. Měla by být tedy zavedena zvláštní opatření pro prosazování společenského začlenění a pro zapojení znevýhodněných mladých lidí a také pro to, aby byla brána v potaz omezení daná odlehlostí nejokrajovějších regionů Unie a zámořských zemí a území24. Podobně by se měly zúčastněné země snažit přijmout veškerá příslušná opatření pro odstranění právních a administrativních překážek, které brání řádnému fungování Evropského sboru solidarity. Taková opatření zahrnují – pokud je to možné, a aniž by tím bylo dotčeno schengenské acquis a právo EU týkající se vstupu a pobytu občanů třetích zemí – řešení administrativních problémů, které způsobují potíže při získávání víz a povolení k pobytu.

(24)  Zvláštní pozornost by měla být věnována tomu, aby činnosti podporované Evropským sborem solidarity byly dostupné všem mladým lidem, a zejména těm nejvíce znevýhodněným. Měla by být tedy zavedena zvláštní opatření pro prosazování společenského začlenění a pro zapojení znevýhodněných mladých lidí a také pro to, aby byla brána v potaz omezení daná odlehlostí nejokrajovějších regionů Unie a zámořských zemí a území24. Podobně by se měly členské státy a zúčastněné země snažit přijmout veškerá příslušná opatření pro odstranění právních a administrativních překážek, které brání řádnému fungování Evropského sboru solidarity. Taková opatření zahrnují – pokud je to možné, a aniž by tím bylo dotčeno schengenské acquis a právo EU týkající se vstupu a pobytu občanů třetích zemí – řešení administrativních problémů, které způsobují potíže při získávání víz a povolení k pobytu.

_________________

_________________

24 Osoby ze zámořských zemí a území a příslušné veřejné anebo soukromé subjekty a instituce ze zámořských zemí a území se těchto programů mohou účastnit v souladu s rozhodnutím Rady 2001/822/ES ze dne 27. listopadu 2001 o přidružení zámořských zemí a území k Evropskému společenství, Úř. věst. L 314, 30.11.2011, s. 1.

24 Osoby ze zámořských zemí a území a příslušné veřejné anebo soukromé subjekty a instituce ze zámořských zemí a území se těchto programů mohou účastnit v souladu s rozhodnutím Rady 2001/822/ES ze dne 27. listopadu 2001 o přidružení zámořských zemí a území k Evropskému společenství, Úř. věst. L 314, 30.11.2011, s. 1.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Jakýkoliv subjekt, který má zájem se zapojit do činnosti Evropského sboru solidarity, ať už je financován z rozpočtu Evropského sboru solidarity, z jiného programu Unie, nebo z jiného zdroje, by měl po splnění příslušných podmínek obdržet značku kvality. Postup, který vede k udělení značky kvality, by měl být prováděcími strukturami Evropského sboru solidarity vykonáván nepřetržitě. Udělená značka kvality by měla být periodicky posuzována, a pokud by v kontextu provedených kontrol bylo zjištěno neplnění podmínek, jež vedly k jejímu udělení, mohla by být odebrána.

(Netýká se českého znění.)  

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Znění navržené Komisí

(28)  Náležitý dosah, publicita a šíření příležitostí a výsledků činností podporovaných Evropským sborem solidarity by měly být zajišťovány na evropské, vnitrostátní a místní úrovni. Činnosti spojené se zajištěním náležitého dosahu, publicity a šíření informací by měly zajišťovat všechny prováděcí subjekty Evropského sboru solidarity, společně – je-li to relevantní – s podporou ze strany dalších klíčových zúčastněných stran.

(28)  Náležitý dosah, publicita a šíření příležitostí a výsledků činností podporovaných Evropským sborem solidarity by měly být zajišťovány prostřednictvím webových portálů na evropské, celostátní, regionální a místní úrovni. Činnosti spojené se zajištěním náležitého dosahu, publicity a šíření informací by měly zajišťovat všechny prováděcí subjekty Evropského sboru solidarity a programy Unie, které jsou již spojeny s Evropským sborem solidarity.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Znění navržené Komisí

(29)  Za účelem zajištění větší efektivity komunikace s veřejností při větší a kvalitnější součinnosti mezi komunikačními činnostmi vykonávanými z iniciativy Komise by zdroje vyčleněné na komunikaci dle tohoto nařízení měly rovněž přispívat k pokrytí institucionální komunikace v souvislosti s politickými prioritami Unie za předpokladu, že se týkají obecného cíle tohoto nařízení.

(29)  Za účelem zajištění větší efektivity komunikace s veřejností při větší a kvalitnější součinnosti mezi komunikačními činnostmi vykonávanými z iniciativy Komise by zdroje vyčleněné na komunikaci dle tohoto nařízení měly rovněž přispívat k pokrytí institucionální komunikace v souvislosti s politi0ckými prioritami Unie, jako je sociální integrace, ochrana životního prostředí a zmírňování změny klimatu, jež se týkají obecného cíle tohoto nařízení, a odpovídat cílům zdrojů financování Evropského sboru solidarity.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(37)  Z důvodu efektivity by měl Komisi při provádění tohoto nařízení rovněž pomáhat výbor zřízený podle nařízení (EU) č. 1288/2013. Tento výbor by se měl s ohledem na Evropský sbor solidarity scházet ve specifickém složení a jeho mandát by měl být v souladu s plněním této nové role. Úkolem zúčastněných zemí by mělo být jmenovat pro tato zasedání příslušné zástupce a brát přitom v potaz dobrovolnické a profesní rozměry Evropského sboru solidarity.

(37)  Z důvodu efektivnosti a účinnosti by měl Komisi při provádění tohoto nařízení rovněž pomáhat výbor zřízený podle nařízení (EU) č. 1288/2013. Tento výbor by se měl s ohledem na Evropský sbor solidarity scházet ve specifickém složení a jeho mandát by měl být v souladu s plněním této nové role. Úkolem členských států a zúčastněných zemí by mělo být jmenovat pro tato zasedání příslušné zástupce a brát přitom v potaz dobrovolnické a profesní rozměry Evropského sboru solidarity.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(40)  Finanční příděl Evropského sboru solidarity v rámci okruhu 1a víceletého finančního rámce by měl být dále doplněn finančními příspěvky z jiných programů a okruhů, což vyžaduje změnu nařízení (EU) č. 1293/201327, (EU) č. 1303/201328, (EU) č. 1305/201329, (EU) č. 1306/201330 a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1313/201331.

vypouští se

_________________

 

27 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1293/2013 ze dne 11. prosince 2013 o zřízení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (ES) č. 614/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 185).

 

28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti , Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).

 

29 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487).

 

30 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549).

 

31 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1313/2013/EU ze dne 17. prosince 2013 o mechanismu civilní ochrany Unie (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 924).

 

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1)  „solidární činností“ se rozumí činnost, jejímž cílem je řešit nesplněné společenské potřeby ve prospěch společenství a zároveň podporovat osobní, vzdělávací, sociální, občanský i profesní rozvoj jednotlivce a jež může mít podobu umístění, projektů nebo vytváření sítí zaměřených na různé oblasti, jako je vzdělávání a odborná příprava, zaměstnanost, rovnost žen a mužů, podnikání, zejména sociální podnikání, občanství a demokratická angažovanost, životní prostředí a ochrana přírody, opatření v oblasti klimatu, předcházení katastrofám, připravenost a obnova, zemědělství a rozvoj venkova, zajištění potravin a nepotravinového materiálu, zdraví a dobré životní podmínky, tvořivost a kultura, tělesná výchova a sport, sociální pomoc a zabezpečení, přijímání a integrace státních příslušníků třetích zemí, územní spolupráce a soudržnost;

1)  „solidární činností“ se rozumí činnost, jejímž cílem je řešit nesplněné společenské potřeby ve prospěch společenství a zároveň podporovat osobní, vzdělávací, sociální, občanský i formativní rozvoj jednotlivce a jež může mít podobu umístění, projektů nebo vytváření sítí zaměřených na různé oblasti, jako je vzdělávání a odborná příprava, zaměstnanost, rovnost žen a mužů, sociální podnikání, občanství a demokratická angažovanost, životní prostředí a ochrana přírody, opatření v oblasti klimatu, předcházení katastrofám, připravenost a obnova, zemědělství a rozvoj venkova, zajištění potravin a nepotravinového materiálu, zdraví a dobré životní podmínky, tvořivost a kultura, tělesná výchova a sport, sociální pomoc a zabezpečení, zdravotní postižení, přijímání a integrace státních příslušníků třetích zemí, územní spolupráce a soudržnost;

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3)  „znevýhodněnými mladými lidmi“ se rozumí osoby, které potřebují dodatečnou pomoc z důvodu zdravotního postižení, vzdělávacích problémů, hospodářských překážek, kulturních rozdílů, zdravotních problémů, sociálních překážek či geografických překážek;

3)  „znevýhodněnými mladými lidmi“ se rozumí osoby, které potřebují dodatečnou pomoc z důvodu zdravotního postižení, vzdělávacích problémů, problémů s integrací, hospodářských překážek, kulturních rozdílů, zdravotních problémů, sociálních překážek či geografických překážek;

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6)  „dobrovolnictvím“ se rozumí neplacené dobrovolné služby na plný úvazek32 po dobu až dvanácti měsíců, kterými mohou mladí lidé přispět ke každodenní práci organizací působících v oblastech solidarity, jejichž konečným účelem je prospěch komunit, v nichž jsou příslušné činnosti prováděny, a které mají významný studijní a vzdělávací rozměr umožňující mladým dobrovolníkům získat dovednosti a kompetence, jež budou užitečné pro jejich osobní, vzdělávací, sociální a profesní rozvoj a jež také přispějí ke zvýšení jejich zaměstnatelnosti;

6)  „dobrovolnictvím“ se rozumí neplacené dobrovolné služby na plný úvazek32 po dobu až dvanácti měsíců, kterými mohou mladí lidé přispět ke každodenní práci organizací působících v oblastech solidarity, jejichž konečným účelem je prospěch komunit, v nichž jsou příslušné činnosti prováděny, a které mají významný studijní a vzdělávací rozměr umožňující mladým dobrovolníkům získat dovednosti a kompetence, jež budou užitečné pro jejich osobní, vzdělávací, sociální a formativní rozvoj, a přispějí tak rovněž ke zvýšení jejich potenciálu zaměstnatelnosti;

_________________

_________________

32 Obecnou zásadou je, že jde o činnost prováděnou nepřetržitě pět dní v týdnu, sedm hodin denně.

32 Obecnou zásadou je, že jde o činnost prováděnou nepřetržitě pět dní v týdnu, sedm hodin denně.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7)  „umístěním dobrovolnických týmů“ se rozumí umístění, díky němuž mohou týmy účastníků Evropského sboru solidarity z různých zúčastněných zemí se společným cílem dobrovolně pracovat na smysluplných komunitních projektech, a to v podobě plnění manuálních či intelektuálních úkolů, po dobu mezi dvěma týdny a dvěma měsíci;

7)  „umístěním dobrovolnických týmů“ se rozumí umístění, díky němuž mohou týmy účastníků Evropského sboru solidarity z různých členských států a dalších zúčastněných zemí se společným cílem dobrovolně pracovat na smysluplných komunitních projektech, a to v podobě plnění manuálních či intelektuálních úkolů, po dobu mezi dvěma týdny a dvěma měsíci;

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

14)  „portálem Evropského sboru solidarity“ se rozumí internetový nástroj, který poskytuje příslušné on-line služby účastníkům a zúčastněným organizacím Evropského sboru solidarity, včetně poskytování informací o Evropském sboru solidarity, registrace účastníků, vyhledávání účastníků pro umístění, reklamy a vyhledávání umístění, vyhledávání potenciálních partnerů pro projekty, správy kontaktů a nabídek umístění a projektů, odborné přípravy, činností v oblasti komunikace a vytváření sítí, informování o příležitostech a jejich oznamování, jakož i dalšího relevantního vývoje týkajícího se Evropského sboru solidarity.

14)  „portálem Evropského sboru solidarity“ se rozumí internetový nástroj, který poskytuje příslušné on-line služby účastníkům a zúčastněným organizacím Evropského sboru solidarity, včetně poskytování informací o Evropském sboru solidarity, registrace účastníků, správy značky kvality, vyhledávání účastníků pro umístění, reklamy a vyhledávání umístění, vyhledávání potenciálních partnerů pro projekty, správy kontaktů a nabídek umístění a projektů, odborné přípravy, činností v oblasti komunikace a vytváření sítí, informování o příležitostech a jejich oznamování, šíření výsledků solidárních opatření, jakož i dalšího relevantního vývoje týkajícího se Evropského sboru solidarity.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Cílem Evropského sboru solidarity je zvýšit účast mladých lidí a organizací na dostupných a vysoce kvalitních solidárních činnostech, a tím přispět k posílení soudržnosti a solidarity v Evropě, podpořit komunity a řešit společenské výzvy.

Cílem Evropského sboru solidarity je zvýšit účast mladých lidí a organizací na dostupných a vysoce kvalitních solidárních činnostech, a tím přispět k posílení soudržnosti a solidarity v Evropě, podpořit komunity a řešit epochální výzvy, zejména ty, které jsou spojeny s větší sociální integrací, vzděláváním a zaměstnaností, jakož i s ochranou životního prostředí a zmírňováním změny klimatu.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise a zúčastněné země spolupracují na dosahování efektivnosti a účinnosti zajišťováním soudržnosti mezi vnitrostátními programy a režimy týkajícími se solidarity, vzdělávání, odborné přípravy a mládeže na straně jedné a akcemi Evropského sboru solidarity na straně druhé. Tyto akce vycházejí z osvědčených postupů a stávajících programů.

2.  Komise, členské státy a další zúčastněné země spolupracují na dosahování efektivnosti a účinnosti zajišťováním soudržnosti mezi vnitrostátními programy a režimy týkajícími se solidarity, vzdělávání, odborné přípravy a mládeže na straně jedné, aniž by byly dotčeny legislativní pravomoci orgánů na nižší než státní úrovni, a akcemi Evropského sboru solidarity na straně druhé. Tyto akce vycházejí z osvědčených postupů a stávajících programů.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Evropský sbor solidarity sleduje své cíle prostřednictvím těchto tří typů akcí:

Evropský sbor solidarity sleduje v rámci cílů týkajících se zdrojů financování své cíle prostřednictvím těchto tří typů akcí:

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že finanční prostředky pro Evropský sbor solidarity pocházejí z programů Erasmus+, EaSI a LIFE a z mechanismu civilní ochrany EU, Evropského sociálního fondu a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, musí být cíle sboru spojeny s cíli, které sledují fondy, pomocí nichž je sbor financován.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  solidární umísťování, projekty a vytváření sítí;

a)  solidární umísťování, projekty a vytváření sítí ve spojení s občanskou společností;

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  vytváření sítí jednotlivci a organizacemi, které se účastní Evropského sboru solidarity.

c)  vytváření sítí jednotlivci a organizacemi účastnícími se Evropského sboru solidarity, což musí být v plném souladu s prokázanými zkušenostmi z praxe na místní a regionální úrovni a tyto zkušenosti doplňovat, zejména pokud jde o osvědčené postupy v oblasti dobrovolnictví a civilní ochrany.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  opatření, jejichž cílem je zajistit kvalitu solidárních umístění, včetně vzdělávání, jazykové podpory, administrativní podpory účastníků a zúčastněných organizací, pojištění a podpory po umístění, jakož i vypracování osvědčení, které určí a zdokumentuje znalosti, dovednosti a kompetence nabyté během umístění;

a)  opatření, jejichž cílem je zajistit vysokou kvalitu solidárních umístění, včetně komplexního vzdělávacího programu, jazykové podpory, administrativní podpory účastníků a zúčastněných organizací, pojištění a podpory po umístění, jakož i vypracování osvědčení, které určí a zdokumentuje znalosti, dovednosti a kompetence nabyté během umístění;

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Znění navržené Komisí

d)  vytvoření, údržbu a aktualizaci portálu Evropského sboru solidarity a dalších příslušných on-line služeb, jakož i nezbytných podpůrných systémů IT a internetových nástrojů.

d)  vytvoření, údržbu a aktualizaci portálu Evropského sboru solidarity, včetně zpráv účastníků z praxe, a dalších příslušných on-line služeb, především informací o cílech a přístupnosti tohoto nařízení, jakož i nezbytných podpůrných systémů IT a internetových nástrojů.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Částka uvedená v odstavci 1 zahrnuje finanční krytí ve výši 294 200 000 EUR33 v běžných cenách doplněné o příspěvky z:

vypouští se

a) Evropského sociálního fondu, který se podílí 35 000 000 EUR v běžných cenách;

 

b) mechanismu civilní ochrany Unie, který se podílí 6 000 000 EUR v běžných cenách;

 

c) programu LIFE, který se podílí 4 500 000 EUR v běžných cenách;

 

d) Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, který se podílí 1 800 000 EUR v běžných cenách.

 

_________________

 

33 Toto finanční krytí představuje hlavní referenční částku ve smyslu bodu 17 interinstitucionální dohody (2013/C 373/01) mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení.

 

Odůvodnění

Jsme přesvědčeni, že nové iniciativy by neměly být financovány přesunem finančních prostředků ze stávajících programů a fondů, ale že by měly být financovány ze všech ostatních zdrojů, které jsou v rámci VFR dostupné.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  Zúčastněná země může příjemcům poskytnout vnitrostátní finanční prostředky, které budou spravovány podle pravidel Evropského sboru solidarity, a k tomuto účelu může využít decentralizovaných struktur sboru, pokud zajistí poměrné doplňkové financování těchto struktur.

6.  Zúčastněná země poskytne příjemcům v souladu se svými zdroji vnitrostátní finanční prostředky, které budou spravovány podle pravidel Evropského sboru solidarity, a k tomuto účelu využije decentralizovaných struktur sboru, pokud zajistí poměrné doplňkové financování těchto struktur. Členské státy mohou poskytnout nové dodatečné finanční prostředky.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Evropského sboru solidarity se účastní členské státy.

1.  Evropského sboru solidarity se účastní členské státy. V členských státech, kde byly pravomoci týkající se výkonu činností Evropského sboru solidarity přeneseny na orgány na nižší než státní úrovni, jsou prostřednictvím národních agentur plnících úlohu prováděcích orgánů vytvořeny mechanismy s cílem umožnit přímou účast uvedených orgánů.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Při provádění tohoto nařízení Komise a zúčastněné země zajistí, aby bylo vynaloženo zvláštní úsilí na podporu sociálního začleňování, zejména účasti znevýhodněných mladých lidí.

2.  Při provádění tohoto nařízení členské státy a zúčastněné země zajistí, aby bylo vynaloženo zvláštní úsilí na podporu sociálního začleňování, zejména účasti znevýhodněných a zranitelnějších mladých lidí, přičemž zohlední hledisko rovnosti žen a mužů.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Evropský sbor solidarity je otevřen účasti veřejných nebo soukromých subjektů nebo mezinárodních organizací, a to za předpokladu, že jim byla udělena značka kvality Evropského sboru solidarity.

1.  Evropský sbor solidarity je otevřen účasti veřejných nebo soukromých subjektů nebo mezinárodních organizací, a to za předpokladu, že jim byla udělena značka kvality Evropského sboru solidarity v souladu s cíli tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Žádost subjektu způsobilého k tomu, aby se stal zúčastněnou organizací Evropského sboru solidarity, posoudí příslušný prováděcí orgán Evropského sboru solidarity, aby bylo zajištěno, že jsou činnosti uvedeného subjektu v souladu s požadavky Evropského sboru solidarity.

2.  Žádost subjektu způsobilého k tomu, aby se stal zúčastněnou organizací Evropského sboru solidarity, posoudí příslušný prováděcí orgán Evropského sboru solidarity, aby bylo zajištěno, že jsou činnosti uvedeného subjektu v souladu s požadavky a cíli Evropského sboru solidarity.

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Na základě tohoto posouzení může být subjektu udělena značka kvality Evropského sboru solidarity. Získaná značka se pravidelně opětovně posuzuje a může být odňata.

3.  Na základě tohoto posouzení může být subjektu udělena značka kvality Evropského sboru solidarity. Získaná značka se posuzuje nejméně každé dva roky, aniž by došlo k vytvoření nepřiměřené administrativní zátěže, a může být odňata.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Značka kvality Evropského sboru solidarity nevede automaticky k financování z prostředků pro Evropský sbor solidarity.

5.  Značka kvality Evropského sboru solidarity nevede automaticky k financování z prostředků pro Evropský sbor solidarity, je však jeho základním předpokladem.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Každý veřejný či soukromý subjekt se sídlem ve zúčastněné zemi, jakož i mezinárodní organizace, které provádějí solidární činnosti v zúčastněných zemích, mohou požádat o financování z prostředků pro Evropský sbor solidarity. V případě činností uvedených v čl. 7 odst. 1 písm. a) musí zúčastněná organizace obdržet značku kvality jako předpoklad pro získání finančního krytí z prostředků pro Evropský sbor solidarity. V případě solidárních projektů uvedených v čl. 7 odst. 1 písm. b) může fyzická osoba rovněž požádat o financování jménem neformální skupiny účastníků Evropského sboru solidarity.

Každý veřejný či soukromý subjekt se sídlem v členském státě nebo jiné zúčastněné zemi, jakož i mezinárodní organizace, které provádějí solidární činnosti v členském státě nebo v jiných zúčastněných zemích, mohou požádat o financování z prostředků pro Evropský sbor solidarity. V případě činností uvedených v čl. 7 odst. 1 písm. a) musí zúčastněná organizace obdržet značku kvality jako předpoklad pro získání finančního krytí z prostředků pro Evropský sbor solidarity. V případě solidárních projektů uvedených v čl. 7 odst. 1 písm. b) může fyzická osoba rovněž požádat o financování jménem neformální skupiny účastníků Evropského sboru solidarity.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise ve spolupráci se zúčastněnými zeměmi pravidelně monitoruje výkonnost Evropského sboru solidarity, pokud jde o dosahování jeho cílů.

1.  Komise ve spolupráci s členskými státy a jinými zúčastněnými zeměmi pravidelně monitoruje výkonnost Evropského sboru solidarity, pokud jde o dosahování jeho cílů.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  počet účastníků v dobrovolnických umístěních (vnitrostátních i přeshraničních),

a)  počet účastníků včetně znevýhodněných mladých lidí v dobrovolnických umístěních (vnitrostátních i přeshraničních),

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  počet účastníků umístěných v rámci stáží (vnitrostátních i přeshraničních),

b)  počet účastníků včetně znevýhodněných mladých lidí umístěných v rámci stáží (vnitrostátních i přeshraničních),

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  počet účastníků umístěných do zaměstnání (vnitrostátních i přeshraničních),

c)  počet účastníků včetně znevýhodněných mladých lidí umístěných do zaměstnání (vnitrostátních i přeshraničních),

Pozměňovací návrh    39

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  počet účastníků v solidárních projektech,

d)  počet účastníků včetně znevýhodněných mladých lidí v solidárních projektech,

Pozměňovací návrh    40

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  počet solidárních projektů;

Pozměňovací návrh    41

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise ve spolupráci se zúčastněnými zeměmi zajistí šíření informací, publicitu a navazující kroky v souvislosti se všemi akcemi podporovanými v rámci Evropského sboru solidarity.

1.  Komise ve spolupráci s členskými státy a jinými zúčastněnými zeměmi zajistí šíření informací, publicitu a navazující kroky v souvislosti se všemi akcemi podporovanými v rámci Evropského sboru solidarity, jakož i se vším, co je spojeno s registrací a přístupností řízení.

Pozměňovací návrh    42

Návrh nařízení

Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Národní agentury uvedené v článku 20 vypracují jednotnou politiku, pokud jde o účinný dosah, jakož i šíření informací a využívání výsledků činností podporovaných v rámci jimi řízených akcí, pomáhají Komisi s obecným úkolem šíření informací o Evropském sboru solidarity, včetně informací o akcích řízených na vnitrostátní úrovni a na úrovni Unie a o jejich výsledcích, a informují příslušné cílové skupiny o iniciativách uskutečňovaných v jejich zemi.

2.  Národní agentury uvedené v článku 20 vypracují jednotnou politiku a vhodnou strategii, pokud jde o účinný dosah, jakož i šíření informací a využívání výsledků činností podporovaných v rámci jimi řízených akcí, pomáhají Komisi s obecným úkolem šíření informací o Evropském sboru solidarity, včetně informací o akcích řízených na vnitrostátní úrovni a na úrovni Unie a o jejich výsledcích, a informují příslušné cílové skupiny o iniciativách uskutečňovaných v jejich zemi.

Pozměňovací návrh    43

Návrh nařízení

Čl. 17 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  národní agentury na vnitrostátní úrovni v zúčastněných zemích.

b)  národní agentury určené členskými státy a dalšími zúčastněnými zeměmi.

Odůvodnění

Musí být zohledněna odlišná situace v členských státech, ve kterých byly pravomoci přeneseny na nižší než státní úroveň s vlastními legislativními pravomocemi.

Pozměňovací návrh    44

Návrh nařízení

Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Vnitrostátní orgány určené k řízení akcí uvedených v kapitole III nařízení (EU) č. 1288/2013 v každé zemi, která se účastní Evropského sboru solidarity, jednají rovněž jako vnitrostátní orgány v rámci Evropského sboru solidarity. Ustanovení čl. 27 odst. 1, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 a 16 uvedeného nařízení se obdobně použijí na Evropský sbor solidarity. Pro země uvedené v čl. 11 odst. 2 tohoto nařízení, kde vnitrostátní orgán není pro tuto zemi určen, se tento orgán určí v souladu s čl. 27 odst. 2 až 6 a 8 až 15 nařízení (EU) č. 1288/2013.

Vnitrostátní orgány určené k řízení akcí uvedených v kapitole III nařízení (EU) č. 1288/2013 v každé zemi, která se účastní Evropského sboru solidarity, jednají rovněž jako vnitrostátní orgány v rámci Evropského sboru solidarity. V členských státech, kde byly pravomoci týkající se uvedené kapitoly přeneseny na orgány na nižší než státní úrovni s vlastními výhradními legislativními pravomocemi, musí být prostřednictvím národních agentur majících úlohu prováděcích orgánů vytvořeny mechanismy s cílem umožnit přímou účast uvedených orgánů. Ustanovení čl. 27 odst. 1, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 a 16 uvedeného nařízení se obdobně použijí na Evropský sbor solidarity. Pro země uvedené v čl. 11 odst. 2 tohoto nařízení, kde vnitrostátní orgán není pro tuto zemi určen, se tento orgán určí v souladu s čl. 27 odst. 2 až 6 a 8 až 15 nařízení (EU) č. 1288/2013.

Pozměňovací návrh    45

Návrh nařízení

Čl. 20 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Národní agentury určené k řízení akcí uvedených v kapitole III nařízení (EU) č. 1288/2013 v každé zemi, která se účastní Evropského sboru solidarity, jednají ve svých příslušných zemích rovněž jako národní agentury v rámci Evropského sboru solidarity.

Národní agentury určené k řízení akcí uvedených v kapitole III nařízení (EU) č. 1288/2013 v každém členském státě a jiné zemi, která se účastní Evropského sboru solidarity, jednají ve svých příslušných zemích rovněž jako národní agentury v rámci Evropského sboru solidarity. V členských státech, kde byly pravomoci týkající se uvedené kapitoly přeneseny na orgány na nižší než státní úrovni s vlastními výhradními legislativními pravomocemi, musí být prostřednictvím národních agentur majících úlohu prováděcích orgánů vytvořeny mechanismy s cílem umožnit přímou účast uvedených orgánů.

Pozměňovací návrh    46

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Za účelem provádění tohoto nařízení přijme Komise prostřednictvím prováděcích aktů pracovní program. Každý pracovní program zajistí, aby obecný cíl a specifické cíle stanovené v článcích 3 a 4 byly důsledně prováděny, a stanoví očekávané výsledky, způsob provádění a jejich celkovou výši. Pracovní programy musí zároveň obsahovat popis financovaných akcí, částku přidělenou na každou akci i rozdělení finančních prostředků mezi zúčastněné země na akce řízené prostřednictvím národních agentur a orientační harmonogram provádění.

1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 25a, pokud jde o přijímání pracovních programů. Každý pracovní program zajistí, aby obecný cíl a specifické cíle stanovené v článcích 3 a 4 byly důsledně prováděny, a stanoví očekávané výsledky, způsob provádění a jejich celkovou výši. Pracovní programy musí zároveň obsahovat popis financovaných akcí, částku přidělenou na každou akci i rozdělení finančních prostředků mezi zúčastněné země na akce řízené prostřednictvím národních agentur a orientační harmonogram provádění.

Odůvodnění

Je vhodné, aby v souvislosti s prováděcími opatřeními k tomuto nařízení byly konzultovány Parlament a Rada.

Pozměňovací návrh    47

Návrh nařízení

Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 25 odst. 2.

vypouští se

Odůvodnění

Je vhodné, aby v souvislosti s prováděcími opatřeními k tomuto nařízení byly konzultovány Parlament a Rada.

Pozměňovací návrh    48

Návrh nařízení

Článek 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 25

vypouští se

Postup projednávání ve výboru

 

1.  Komisi je nápomocen výbor zřízený článkem 36 nařízení (EU) č. 1288/2013. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

 

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

 

Odůvodnění

Je vhodné, aby v souvislosti s prováděcími opatřeními k tomuto nařízení byly konzultovány Parlament a Rada.

Pozměňovací návrh    49

Návrh nařízení

Článek 25 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 25a

 

Výkon přenesené pravomoci

 

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

 

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 24 je svěřena Komisi na dobu pěti let od [den vstupu tohoto nařízení v platnost]. Komise vyhotoví zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto dvouletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

 

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 24 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

 

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.

 

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

 

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 24 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitku nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Odůvodnění

Je vhodné, aby v souvislosti s prováděcími opatřeními k tomuto nařízení byly konzultovány Parlament a Rada.

Pozměňovací návrh    50

Návrh nařízení

Článek 26

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

[...]

vypouští se

Pozměňovací návrh    51

Návrh nařízení

Článek 27

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 27

vypouští se

Změna nařízení (EU) č. 1293/2013

 

V článku 4 nařízení (EU) č. 1293/2013 se doplňuje nový odstavec, který zní:

 

„3. Maximální částka 3 000 000 EUR v běžných cenách z podprogramu pro životní prostředí určených na prioritní oblast „správa a informace v oblasti životního prostředí“ a 1 500 000 EUR v běžných cenách z podprogramu pro oblast klimatu určených na prioritní oblast „správa a informace v oblasti klimatu“ se přiděluje na financování projektů ve smyslu čl. 17 odst. 4 prováděných Evropským sborem solidarity v souladu s nařízením (EU) 2017/XXX, které přispívají k jedné nebo více z těchto prioritních oblastí ve smyslu článků 9 a 13. Toto přidělení se provede pouze v souladu s nařízením (EU) 2017/XXX, bez ohledu na zvláštní požadavky nařízení (EU) č. 1293/2013.

 

Pozměňovací návrh    52

Návrh nařízení

Článek 28

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 28

vypouští se

Změny nařízení (EU) č. 1303/2013

 

Nařízení (EU) č. 1303/2013 se mění takto:

 

1. Ustanovení čl. 58 odst. 1 se mění takto:

 

a) první pododstavec se nahrazuje tímto:

 

„Z ESI fondů lze z podnětu Komise financovat opatření nezbytná pro provádění tohoto nařízení, která se zaměřují na přípravu, monitorování, správní a technickou pomoc, hodnocení, audit a kontrolu, a lze z nich financovat akce podle nařízení (EU) 2017/XXX, jak je uvedeno ve třetím pododstavci, pokud tato opatření sledují cíle hospodářské, sociální a územní soudržnosti.

 

„m) akce financovaná podle nařízení (EU) 2017/XXX o Evropském sboru solidarity, jejímž účelem je posílit osobní, vzdělávací, sociální, občanský a profesní rozvoj mladých lidí, jakož i jejich zaměstnatelnost a usnadnění přechodu na trh práce.

 

„Částka 35 000 000 EUR v běžných cenách z částky přidělené na technickou pomoc z podnětu Komise se přidělí Evropskému sboru solidarity na podporu jeho akcí v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2017/XXX. Toto přidělení se provede pouze v souladu s nařízením (EU) 2017/XXX, bez ohledu na zvláštní požadavky nařízení o jednotlivých fondech.

 

Pozměňovací návrh    53

Návrh nařízení

Článek 29

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 29

vypouští se

Změna nařízení (EU) č. 1305/2013

 

V čl. 51 odst. 1 nařízení (EU) č. 1305/2013 se za první pododstavec vkládá nový pododstavec, který zní:

 

„EZFRV může financovat rovněž akce prováděné Evropským sborem solidarity, které přispívají k jedné nebo více prioritám Unie v oblasti rozvoje venkova, a to částkou 1 800 000 EUR v běžných cenách, v souladu s nařízením (EU) 2017/XXX. Toto přidělení se provede pouze v souladu s nařízením (EU) 2017/XXX, bez ohledu na zvláštní požadavky nařízení (EU) č. 1305/2013.

 

Pozměňovací návrh    54

Návrh nařízení

Článek 30

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 30

vypouští se

Změna nařízení (EU) č. 1306/2013

 

V článku 6 nařízení (EU) č. 1306/2013 se doplňuje písmeno j), které zní:

 

„j) akce prováděné Evropským sborem solidarity v souladu s nařízením (EU) 2017/XXX, které přispívají k jedné nebo více prioritám Unie v oblasti zemědělství a rozvoje venkova, a zejména akce uvedené v čl. 51 odst. 1 druhém pododstavci nařízení (EU) č. 1305/2013. Toto přidělení se provede pouze v souladu s nařízením (EU) 2017/XXX, bez ohledu na zvláštní požadavky nařízení o jednotlivých fondech.

 

Pozměňovací návrh    55

Návrh nařízení

Článek 31

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 31

vypouští se

Změna rozhodnutí č. 1313/2013/EU

 

V čl. 19 odst. 1 rozhodnutí č. 1313/2013/EU se za druhý pododstavec vkládá nový pododstavec, který zní:

 

„Částka 6 000 000 EUR v běžných cenách z finančního krytí pocházejícího z okruhu 3 „Bezpečnost a občanství“ se přiděluje na financování akcí prováděných Evropským sborem solidarity v souladu s nařízením (EU) 2017/XXX, které přispívají k jedné nebo více prioritám Unie v oblasti civilní ochrany. Toto přidělení se provede pouze v souladu s nařízením (EU) 2017/XXX, bez ohledu na zvláštní požadavky nařízení (EU) č. 1313/2013.“

 

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Evropský sbor solidarity

Referenční údaje

COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

CULT

12.6.2017

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

12.6.2017

Přidružené výbory - datum oznámení na zasedání

5.10.2017

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Eleonora Forenza

28.6.2017

Projednání ve výboru

7.9.2017

 

 

 

Datum přijetí

28.11.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

55

6

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Nicola Caputo, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Jan Huitema, Peter Jahr, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Younous Omarjee, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Tiemo Wölken

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Richard Ashworth, Pál Csáky, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

55

+

ALDE

Catherine Bearder, Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Arne Gericke, Bolesław G. Piecha

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Stefan Eck, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Younous Omarjee

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Pál Csáky, Angélique Delahaye, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Peter Jahr, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Tomáš Zdechovský

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Bart Staes, Keith Taylor

6

-

ECR

Richard Ashworth, Mark Demesmaeker, Julie Girling, John Procter

EFDD

Julia Reid

ENF

Sylvie Goddyn

1

0

ALDE

Jan Huitema

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm (2012/C 326/02) (Úř. věst. C 326, 26.10.2012, s. 391)

(2)

http://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2017/03/25-rome-declaration/


STANOVISKO Rozpočtového výboru (5.12.2017)

pro Výbor pro kulturu a vzdělávání

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví právní rámec Evropského sboru solidarity a kterým se mění nařízení (EU) č. 1288/2013, (EU) č. 1293/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a rozhodnutí č. 1313/2013/EU

(COM(2017)0262 – C8‑0162/2017 – 2017/0102(COD))

Zpravodaj: Tiemo Wölken

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Zpravodaj vítá návrh Evropské komise na zavedení Evropského sboru solidarity (ESC) ze dne 30. května 2017. EU je založena na solidaritě: solidaritě mezi občany, přeshraniční solidaritě mezi členskými státy a solidaritě při svých činnostech na území Unie i ve světě. Solidarita je sdílená hodnota, která je v EU silně vnímána. Je součástí základní struktury, díky níž je evropský sen inspirací pro další a další generace a o níž se opírají společné hodnoty celé Unie.

Stávající návrh ESC poskytuje zvláštní právní základ pro iniciativu, která dává mladým lidem v celé EU příležitost zasazovat se o lepší Unii na podporu evropského projektu a současně rozvíjet své dovednosti.

Zpravodaj je však pevně přesvědčen, že tento sbor si zasluhuje vlastní, vyhrazený rozpočet. Na období 2018–2020 Komise navrhuje financovat ESC ze tří čtvrtin přerozdělením prostředků z probíhajících programů v rámci jejich stávajících finančních přídělů: 197,7 milionu EUR má být převedeno z programu Erasmus+, 10 milionů EUR z programu pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) a 47,3 milionu EUR z programů v jiných okruzích (z toho 35 milionů EUR z Evropského sociálního fondu (ESF), 6 milionů EUR z mechanismu civilní ochrany, 4,5 milionu EUR z programu LIFE a 1,8 milionu EUR z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)). Pouze u čtvrtiny celkového finančního krytí ESC by se jednalo o „čerstvé“ prostředky.

Zpravodaj důrazně odmítá systém, podle něhož má být ESC financován do značné míry na úkor klíčových činností dalších důležitých programů EU, které mají vlastní cenné poslání, cíle a odpovídající finanční prostředky, jež byly naplánovány na začátku současného VFR. Co mohlo být přijatelné v první, pilotní fázi ESC, aby mohly být činnosti zahájeny bez dalších prodlev, nelze považovat za střednědobé nebo dlouhodobé financování důležitého programu, který si zasluhuje nejen vlastní právní základ, ale i ambiciózní krytí čerstvými prostředky.

Po vyčerpání dostupných rozpětí vyžadují nové politické priority současného VFR nové zdroje získané prostřednictvím ustanovení o flexibilitě a zvláštních nástrojů, jež stanoví nařízení o VFR. Pokud je ESC skutečně novou prioritní iniciativou, jak je uvedeno ve společném prohlášení o legislativních prioritách EU na rok 2017, je logické, aby obdržela čerstvé prostředky a mohla tak naplňovat své cíle, aniž by poškozovala probíhající programy a projekty financované z prostředků EU.

Zpravodaj zastává názor, že k financování ESC v období 2018–2020 by měly být využity nástroje flexibility, které jsou k dispozici ve stávajícím VFR a které byly posíleny při revizi v polovině období, jako je nástroj pružnosti a celkové rozpětí pro závazky. Převody prostředků lze akceptovat pouze tehdy, pokud se s nimi počítalo již na počátku programu, jako tomu bylo v případě financování vnitrounijních činností evropské dobrovolné služby v rámci programu Erasmus+. Zrušení převodů prostředků ve prospěch ESF z oddílů určených na EaSI, ESF, civilní ochranu, LIFE a ARD a jejich navrácením do původních rozpočtových položek v souladu s původním finančním plánováním hodlá dát zpravodaj jasně najevo, jak by měla být tato iniciativa financována.

LIFE, který je zaměřen na řešení environmentálních a klimatických problémů, přinesl značné zlepšení stavu životního prostředí v EU. Aby bylo možné pokračovat v boji proti klimatické změně a dodržet závazky přijaté v rámci Pařížské dohody COP21, neměly by být prostředky tohoto programu převáděny na jiné účely.

EZFRV a ESF jako součást strukturálních a investičních fondů EU (ESIF) přispívají ke zvyšování hospodářské, sociální a územní soudržnosti Unie. Cílem ESIF je zmenšovat rozdíly v úrovni rozvoje jednotlivých regionů. ESC by neměl být financován z prostředků odčerpaných z politiky soudržnosti.

Prostřednictvím mechanismu civilní ochrany Unie koordinují Unie a členské státy své systémy pro předcházení přírodním a člověkem způsobeným katastrofám, připravenost a odezvu na ně. Vzhledem k významnému nárůstu počtu, závažnosti a složitosti přírodních a člověkem způsobených katastrof v posledních letech, mimo jiné v důsledku klimatické změny, je společný integrovaný přístup k řešení krizí o to důležitější. V tomto kontextu zpravodaj považuje za nepřijatelné převádět na ESC prostředky určené na civilní ochranu.

Dále zpravodaj navrhuje posílení ustanovení o monitorování a hodnocení ESC.

Závěrem zpravodaj důrazně vybízí Komisi, aby vypracovala jasný a ambiciózní návrh na provádění a financování ESC od roku 2021, jak přislíbila.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

18)  Toto nařízení stanovuje finanční příděl pro období 2018–2020, který má představovat hlavní referenční částku dle ustanovení bodu 17 Interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení23 pro Evropský parlament a Radu během každoročního rozpočtového procesu. Hlavní referenční částka zahrnuje přerozdělení z programu Erasmus+ (197,7 milionu EUR) a z Programu pro zaměstnanost a sociální inovace (10 milionů EUR) pro rozpočtové roky 2018, 2019 a 2020 a je doplněna příspěvky z několika programů Unie v rámci různých okruhů, k nimž patří Evropský sociální fond, mechanismus civilní ochrany Unie, program LIFE a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova.

18)  Toto nařízení stanovuje finanční příděl 341,5 milionu EUR v běžných cenách pro období 2018–2020, který má představovat hlavní referenční částku dle ustanovení bodu 17 Interinstitucionální dohody mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení23 pro Evropský parlament a Radu během každoročního rozpočtového procesu. Tento finanční příděl by měl zahrnovat částku 197,7 milionu EUR, která byla původně vyčleněna na financování Evropské dobrovolné služby v Unii v rámci programu Erasmus+ pro rozpočtové roky 2018, 2019 a 2020, vzhledem k tomu, že tyto činnosti musí být převedeny do programu Evropského sboru solidarity. Vzhledem k tomu, že je třeba zabránit negativním dopadům na financování stávajících víceletých programů, je třeba zbývající částku na financování Evropského sboru solidarity získat výhradně z nepřiděleného rozpětí v rámci stropů víceletého finančního rámce.

_________________

_________________

23 Interinstitucionální dohoda ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení, Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

23 Interinstitucionální dohoda ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení, Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 38 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(38a)  Ve svém usnesení ze dne 2. února 2017 o provádění nařízení, kterým se zavádí program Erasmus+1a, Evropský parlament vybídl Komisi a členské státy, aby nové iniciativě Evropského sboru solidarity poskytly prostředky z rozpočtu, aniž by došlo k podfinancování jiných stávajících a prioritních programů.

 

___________________

 

1a Přijaté texty, P8_TA(2017)0018.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 38 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

b)  Ve svém usnesení ze dne 5. července 2017 o mandátu pro třístranná jednání o návrhu rozpočtu na rozpočtový rok 20181a Evropský parlament se znepokojením konstatoval, že navzdory varování ze strany Parlamentu počítá legislativní návrh, který byl přijat dne 30. května 2017, s tím, že rozpočet na ESC by byl ze tří čtvrtin financován z prostředků přerozdělených ze stávajících programů, zejména z programu Erasmus+ (197,7 milionu EUR), a zdůraznil, že veškeré nové politické závazky by měly být financovány prostřednictvím nových prostředků, a nikoli přerozdělením prostředků ze stávajících programů.

 

_____________________

 

1a Přijaté texty, P8_TA-PROV(2017)0302.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 38 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(38 c)  Na Evropský sbor solidarity je nutné zajistit samostatné financování a samostatné rozpočtové prostředky, a nikoli snižovat rozpočet na jiné politiky na podporu mládeže, vzdělávání, odborné přípravy, zaměstnanosti a solidarity. Tyto finanční zdroje je nutné vynakládat optimálně a transparentně.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(39)  Finanční příděl Evropského sboru solidarity v rámci okruhu 1a víceletého finančního rámce také vychází z finančních prostředků přerozdělených z programu Erasmus+. Tyto prostředky by měly pocházet zejména z částek vyčleněných na financování činností Evropské dobrovolné služby, které by spadaly pod rámec umístění dobrovolníků dle tohoto nařízení. Kromě toho by některé vyčleněné částky nástroje pro záruky za studentské půjčky, které pravděpodobně nebudou využity v rámci programu Erasmus+, měly být v zájmu poskytování adekvátního spolufinancování provozních nákladů národních agentur přerozděleny a uvedeny do většího souladu s absorpční kapacitou této činnosti.

(39)  Finanční příděl Evropského sboru solidarity v rámci okruhu 1a víceletého finančního rámce vychází z finančních prostředků přerozdělených z programu Erasmus+. Tyto prostředky by měly pocházet výhradně z částek vyčleněných na financování činností Evropské dobrovolné služby, které by spadaly pod rámec umístění dobrovolníků dle tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(40)  Finanční příděl Evropského sboru solidarity v rámci okruhu 1a víceletého finančního rámce by měl být dále doplněn finančními příspěvky z jiných programů a okruhů, což vyžaduje změnu nařízení (EU) č. 1293/201327, (EU) č. 1303/201328, (EU) č. 1305/201329, (EU) č. 1306/201330 a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1313/201331.

vypouští se

__________________

 

27 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1293/2013 ze dne 11. prosince 2013 o zřízení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (ES) č. 614/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 185).

 

28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).

 

29 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487).

 

30 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549).

 

31 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1313/2013/EU ze dne 17. prosince 2013 o mechanismu civilní ochrany Unie (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 924).

 

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6)  „dobrovolnictvím“ se rozumí neplacené dobrovolné služby na plný úvazek po dobu až dvanácti měsíců, kterými mohou mladí lidé přispět ke každodenní práci organizací působících v oblastech solidarity, jejichž konečným účelem je prospěch komunit, v nichž jsou příslušné činnosti prováděny, a které mají významný studijní a vzdělávací rozměr umožňující mladým dobrovolníkům získat dovednosti, kompetence a znalosti, jež budou užitečné pro jejich osobní, vzdělávací, sociální a profesní rozvoj a jež také přispějí ke zvýšení jejich zaměstnatelnosti;

6)  „dobrovolnictvím“ se rozumí neplacené dobrovolné služby na plný úvazek32 po dobu až dvanácti měsíců, kterými mohou mladí lidé přispět ke každodenní práci neziskových organizací působících v oblastech solidarity, jejichž konečným účelem je prospěch komunit, v nichž jsou příslušné činnosti prováděny, a které mají významný studijní a vzdělávací rozměr umožňující mladým dobrovolníkům získat dovednosti a kompetence, jež budou užitečné pro jejich osobní, vzdělávací, sociální a profesní rozvoj a jež také přispějí ke zvýšení jejich zaměstnatelnosti;

_________________

_________________

32 Obecnou zásadou je, že jde o činnost prováděnou nepřetržitě pět dní v týdnu, sedm hodin denně.

32 Obecnou zásadou je, že jde o činnost prováděnou nepřetržitě pět dní v týdnu, sedm hodin denně.

Odůvodnění

Je nezbytné výslovně vyloučit veškeré dobrovolnické činnosti mimo neziskových organizací. V opačném případě bychom se dostali do rozporu s vnitrostátními ustanoveními některých členských států v oblasti dobrovolnictví, např. Belgie a Francie.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  poskytnout mladým lidem, s podporou zúčastněných organizací, snadno dostupné příležitosti pro zapojení se do solidárních činností a současně zlepšovat jejich dovednosti a kompetence v rámci osobního, vzdělávacího, sociálního, občanského a profesního rozvoje, jakož i jejich zaměstnatelnost a usnadnit jim přechod na trh práce, a to i podporou mobility mladých dobrovolníků, stážistů a pracovníků;

a)  poskytnout mladým lidem, s podporou zúčastněných organizací, snadno dostupné příležitosti pro zapojení se do solidárních činností a současně zlepšovat jejich znalosti, dovednosti a kompetence v rámci osobního, vzdělávacího, sociálního, občanského, kulturního a profesního rozvoje, jakož i jejich zaměstnatelnost a usnadnit jim přechod na trh práce, a to i podporou mobility mladých dobrovolníků, stážistů a pracovníků;

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  přípravu informačních kampaní s cílem seznámit veřejnost s činností Evropského sboru solidarity.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Částka uvedená v odstavci 1 zahrnuje finanční krytí ve výši 294 200 000 EUR v běžných cenách doplněné o příspěvky z:

2.  Částka uvedená v odstavci 1 zahrnuje finanční krytí ve výši 197 700 000 v běžných cenách, což odpovídá částce původně vyčleněné na financování činností Evropského sboru solidarity v Unii v rámci programu Erasmus+. Zbývající částka 143 800 000 EUR na financování Evropského sboru solidarity bude získána výhradně z nepřiděleného rozpětí v rámci stropů víceletého finančního rámce.

_________________

 

33 Toto finanční krytí představuje hlavní referenční částku ve smyslu bodu 17 interinstitucionální dohody (2013/C 373/01) mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení.

 

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  Evropského sociálního fondu, který se podílí 35 000 000 EUR v běžných cenách;

vypouští se

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  mechanismu civilní ochrany Unie, který se podílí 6 000 000 EUR v běžných cenách;

vypouští se

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  programu LIFE, který se podílí 4 500 000 EUR v běžných cenách;

vypouští se

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, který se podílí 1 800 000 EUR v běžných cenách.

vypouští se

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Roční prostředky schvaluje Evropský parlament a Rada v mezích víceletého finančního rámce.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Za účelem pokrytí podobných výdajů mohou být v případě potřeby vyčleněné prostředky zapsány do rozpočtu na období po roce 2020, aby se umožnilo řízení akcí, které do 31. prosince 2020 nebudou ještě dokončeny.

5.  Za účelem pokrytí podobných výdajů mohou být v případě potřeby vyčleněné prostředky na platby zapsány do rozpočtu na období po roce 2020, aby se umožnilo řízení akcí, které do 31. prosince 2020 nebudou ještě dokončeny.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Žádost subjektu způsobilého k tomu, aby se stal zúčastněnou organizací Evropského sboru solidarity, posoudí příslušný prováděcí orgán Evropského sboru solidarity, aby bylo zajištěno, že jsou činnosti uvedeného subjektu v souladu s požadavky Evropského sboru solidarity.

2.  Žádost subjektu způsobilého k tomu, aby se stal zúčastněnou organizací Evropského sboru solidarity, posoudí příslušný prováděcí orgán Evropského sboru solidarity, aby bylo zajištěno, že jsou činnosti uvedeného subjektu v souladu se zásadami a kritérii uvedenými v chartě Evropského sboru solidarity.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Na základě tohoto posouzení může být subjektu udělena značka kvality Evropského sboru solidarity. Získaná značka se pravidelně opětovně posuzuje a může být odňata.

3.  Na základě tohoto posouzení může být subjektu udělena značka kvality Evropského sboru solidarity. Získaná značka se pravidelně opětovně nejméně každé dva roky posuzuje a může být odňata, pokud činnost uvedeného subjektu nadále není v souladu se zásadami a kritérii uvedenými v chartě Evropského sboru solidarity.

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Každý subjekt, který získal značku kvality Evropského sboru solidarity, je zapsán do databáze zúčastněných organizací na Evropském portálu pro mládež, k němuž mají přístup všichni mladí Evropané.

Odůvodnění

V současnosti jsou struktury akreditované v rámci EDS začleňovány do evropské databáze organizací EDS na Evropském portálu pro mládež. To umožňuje informovat mladé lidi o těchto subjektech. Je proto důležité učinit podobná opatření i u ESS.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Komise ve spolupráci se zúčastněnými zeměmi pravidelně monitoruje výkonnost Evropského sboru solidarity, pokud jde o dosahování jeho cílů.

1.  Komise ve spolupráci se zúčastněnými zeměmi pravidelně monitoruje výkonnost a výsledky Evropského sboru solidarity, pokud jde o dosahování jeho cílů, zejména o jeho příspěvek ke zvyšování soudržnosti a solidarity v Evropě, a podává příslušné zprávy.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  počet účastníků v dobrovolnických umístěních (vnitrostátních i přeshraničních),

a)  počet a profil účastníků v dobrovolnických umístěních (vnitrostátních i přeshraničních),

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  počet účastníků umístěných v rámci stáží (vnitrostátních i přeshraničních),

b)  počet a profil účastníků umístěných v rámci stáží (vnitrostátních i přeshraničních),

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  počet účastníků umístěných do zaměstnání (vnitrostátních i přeshraničních),

c)  počet a profil účastníků umístěných do zaměstnání (vnitrostátních i přeshraničních),

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  počet účastníků v solidárních projektech,

d)  počet a profil účastníků v solidárních projektech,

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea)  míra spokojenosti účastníků a zúčastněných organizací, pokud jde o kvalitu umístění, školení, jazykovou podporu, administrativní podporu, pojištění a podporu po umístění.

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

b)  míra zaměstnanosti mladých lidí, kteří byli účastníky.

Odůvodnění

Nesmíme zapomínat na to, že jedním z cílů Evropského sboru solidarity je zlepšit zaměstnatelnost mladých lidí a usnadnit jejich přechod na trh práce.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  V roce 2020 Komise zveřejní zprávu hodnotící pokrok při dosahování cílů Evropského sboru solidarity, včetně cíle nabídnout mladým lidem do roku 2020 v rámci tohoto sboru 100 000 příležitostí (zahrnujících všechna umístění a projekty uvedené v čl. 7 odst. 1 písm. a) a b)).

3.  V roce 2019 Komise zveřejní zprávu o dosažených výsledcích a o kvalitativních a kvantitativních aspektech provádění programu, v níž zhodnotí pokrok při dosahování cílů Evropského sboru solidarity, včetně cíle nabídnout mladým lidem do roku 2020 v rámci tohoto sboru 100 000 příležitostí (zahrnujících všechna umístění a projekty uvedené v čl. 7 odst. 1 písm. a) a b)), a nákladovou efektivitu programu, kterou předá Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Čtyři roky od data použitelnosti tohoto nařízení provede Komise nezávislé hodnocení tohoto nařízení a předloží zprávu o hlavních zjištěních Evropskému parlamentu, Radě, Výboru regionů a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru.

4.  Komise provede nezávislé hodnocení tohoto nařízení ex post, v němž posoudí účinnost, účelnost a dopad programu s ohledem na jeho cíle, a nejpozději do 30. června 2021 předloží zprávu o hlavních zjištěních, včetně doporučení pro budoucí provádění programu, Evropskému parlamentu, Radě, Výboru regionů a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru. V rámci tohoto hodnocení Komise zajistí pravidelné konzultace se všemi zainteresovanými stranami, včetně účastníků, zúčastněných organizací a dotčených místních společenství. Výsledky hodnocení budou využity při navrhování budoucí podoby programu a přidělování zdrojů.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 26 – odst. 1 – bod 2

Nařízení (EU) č. 1288/2013

Čl. 18 – odst. 2 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  až 1,5 % na nástroj pro záruky za studentské půjčky;

c)  3,5 % z nástroje pro záruky za studentské půjčky;

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Článek 27

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 27

vypouští se

Změna nařízení (EU) č. 1293/2013

 

V článku 4 nařízení (EU) č. 1293/2013 se doplňuje nový odstavec, který zní:

 

„3.  Maximální částka 3 000 000 EUR v běžných cenách z podprogramu pro životní prostředí určených na prioritní oblast „správa a informace v oblasti životního prostředí“ a 1 500 000 EUR v běžných cenách z podprogramu pro oblast klimatu určených na prioritní oblast „správa a informace v oblasti klimatu“ se přiděluje na financování projektů ve smyslu čl. 17 odst. 4 prováděných Evropským sborem solidarity v souladu s nařízením (EU) 2017/XXX, které přispívají k jedné nebo více z těchto prioritních oblastí ve smyslu článků 9 a 13. Toto přidělení se provede pouze v souladu s nařízením (EU) 2017/XXX, bez ohledu na zvláštní požadavky nařízení (EU) č. 1293/2013. “

 

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Článek 28

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 28

vypouští se

Změny nařízení (EU) č. 1303/2013

 

Nařízení (EU) č. 1303/2013 se mění takto:

 

1.  Ustanovení čl. 58 odst. 1 se mění takto:

 

a)  první pododstavec se nahrazuje tímto:

 

„Z ESI fondů lze z podnětu Komise financovat opatření nezbytná pro provádění tohoto nařízení, která se zaměřují na přípravu, monitorování, správní a technickou pomoc, hodnocení, audit a kontrolu, a lze z nich financovat akce podle nařízení (EU) 2017/XXX, jak je uvedeno ve třetím pododstavci, pokud tato opatření sledují cíle hospodářské, sociální a územní soudržnosti.“

 

b)  v třetím pododstavci se doplňuje nové písmeno m), které zní:

 

„m)  akce financovaná podle nařízení (EU) 2017/XXX o Evropské iniciativě solidarity, jejímž účelem je posílit osobní, vzdělávací, sociální, občanský a profesní rozvoj mladých lidí, jakož i jejich zaměstnatelnost a usnadnění přechodu na trh práce.“

 

2.  V čl. 91 odst. 3 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

 

„Částka 35 000 000 EUR v běžných cenách z částky přidělené na technickou pomoc z podnětu Komise se přidělí Evropské iniciativě solidarity na podporu jejích akcí v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2017/XXX. Toto přidělení se provede pouze v souladu s nařízením (EU) 2017/XXX, bez ohledu na zvláštní požadavky nařízení o jednotlivých fondech. “

 

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Článek 29

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 29

vypouští se

Změna nařízení (EU) č. 1305/2013

 

V čl. 51 odst. 1 nařízení (EU) č. 1305/2013 se za první pododstavec vkládá nový pododstavec, který zní:

 

„EZFRV může financovat rovněž akce prováděné Evropskou iniciativou solidarity, které přispívají k jedné nebo více prioritám Unie v oblasti rozvoje venkova, a to částkou 1 800 000 EUR v běžných cenách, v souladu s nařízením (EU) 2017/XXX. Toto přidělení se provede pouze v souladu s nařízením (EU) 2017/XXX, bez ohledu na zvláštní požadavky nařízení (EU) č. 1305/2013.“

 

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Článek 30

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 30

vypouští se

Změna nařízení (EU) č. 1306/2013

 

V článku 6 nařízení (EU) č. 1306/2013 se doplňuje písmeno j), které zní:

 

„j)  akce prováděné Evropskou iniciativou solidarity v souladu s nařízením (EU) 2017/XXX, které přispívají k jedné nebo více prioritám Unie v oblasti zemědělství a rozvoje venkova, a zejména akce uvedené v čl. 51 odst. 1 druhém pododstavci nařízení (EU) č. 1305/2013. Toto přidělení se provede pouze v souladu s nařízením (EU) 2017/XXX, bez ohledu na zvláštní požadavky nařízení o jednotlivých fondech.“

 

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Článek 31

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 31

vypouští se

Změna rozhodnutí č. 1313/2013/EU

 

V čl. 19 odst. 1 rozhodnutí č. 1313/2013/EU se za druhý pododstavec vkládá nový pododstavec, který zní:

 

„Částka 6 000 000 EUR v běžných cenách z finančního krytí pocházejícího z okruhu 3 „Bezpečnost a občanství“ se přiděluje na financování akcí prováděných Evropskou iniciativou solidarity v souladu s nařízením (EU) 2017/XXX, které přispívají k jedné nebo více prioritám Unie v oblasti civilní ochrany. Toto přidělení se provede pouze v souladu s nařízením (EU) 2017/XXX, bez ohledu na zvláštní požadavky rozhodnutí č. 1313/2013/EU. “

 

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Evropský sbor solidarity

Referenční údaje

COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD)

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

CULT

12.6.2017

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

12.6.2017

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Tiemo Wölken

29.6.2017

Datum přijetí

4.12.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

21

5

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Paul Rübig, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

John Howarth, Joachim Zeller

KONEČNÉ JMENOVITÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Siegfried Mureşan, Paul Rübig, Joachim Zeller

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

5

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen, Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


STANOVISKO Výboru pro regionální rozvoj (29.11.2017)

pro Výbor pro kulturu a vzdělávání

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví právní rámec Evropského sboru solidarity a kterým se mění nařízení (EU) č. 1288/2013, (EU) č. 1293/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a rozhodnutí č. 1313/2013/EU

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

Navrhovatel: Krzysztof Hetman

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Solidarita, která tvoří základ Evropské unie, je také jednou ze základních hodnot pro Evropany. Není přehnané tvrdit, že úspěch Evropské unie je založen na solidaritě. Má obrovský potenciál navádět k empatii, vzájemné péči a pozitivní interakci jak mezi národy, tak mezi jednotlivci. Proto bychom měli tuto myšlenku podporovat a v myslích Evropanů prosazovat.

Navrhovatel se domnívá, že výborným nástrojem k dosažení tohoto cíle je Evropský sbor solidarity, a proto velmi uvítal oznámení tohoto plánu v rámci Zprávy o stavu Unie ze dne 14. září 2016 následované sdělením Komise s názvem „Evropský sbor solidarity“ ze dne 7. prosince 2016 a legislativním návrhem ze dne 1. června 2017. Zvýšené zapojení mládeže ze všech evropských zemí do solidárních činností má potenciál posílit solidaritu a soudržnost v celé Evropě a přispět k řešení společenských výzev a splnit neuspokojené potřeby v zúčastněných zemích a regionech. Kromě toho podpoří osobní a profesní rozvoj mladých lidí tím, že získají cenné dovednosti.

Navrhovatel podporuje vytvoření Evropského sboru solidarity zaměřeného na dva typy činností: solidární projekty a dobrovolnická umístění na jedné straně a stáže a pracovní umístění na straně druhé. Zatímco první kategorie by bezpochyby měla být základem budoucího Evropského sboru solidarity, druhá kategorie představuje významnou příležitost pro mladé lidi vstoupit na trh práce a získat příležitost ke kvalitnímu zaměstnání. Proto navrhovatel navrhuje mírně upravit orientační rozdělení rozpočtu mezi dva typy činností a zvýšit finanční podporu určenou pro stáže a pracovní umístění na 30 %.

Celková částka 341 500 000 EUR poskytnutá na provádění Evropského sboru solidarity do 31. prosince 2020 umožní zapojit do solidárních činností 100 000 mladých lidí. Navrhovatel podporuje návrh Komise získat tuto částku z různých stávajících programů EU, včetně 35 000 000 EUR z Evropského sociálního fondu. Domnívá se však, že hlavní příspěvek musí pocházet z prostředků programu Erasmus+ vyčleněných na financování činností Evropské dobrovolné služby (EDS), které by nyní spadaly pod rámec činností dle tohoto nařízení.

Navrhovatel doufá, že návrh naváže na zkušenosti a dobrou praxi vytvořené v rámci EDS a rozvine součinnost a doplňkovost s dalšími fondy a programy EU s cílem co nejvíce naplnit svůj potenciál.

Výbor pro regionální rozvoj považuje opatření na zjednodušení za nesmírně důležitý prvek zlepšené efektivnosti a zvýšené účinnosti projektů prováděných s podporou rozpočtu EU. Proto navrhovatel připravil několik změn, které jsou v souladu s touto zásadou a zajistí, že příjemci nebudou zatíženi zbytečnými požadavky a formalitami.

Navrhovatel se domnívá, že Evropský sbor solidarity bude mít významný pozitivní vliv nejen na takto zapojené mladé lidi, ale také na regionální a místní komunity, a zavázal se tedy k posílení místního a regionálního rozměru tohoto nařízení.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Evropská unie je založena na solidaritě mezi svými občany a mezi svými členskými státy. Tato společná hodnota určuje její činnost a vytváří nezbytnou jednotu při hledání východisek ze současných i budoucích společenských problémů, s jejichž řešením jsou mladí Evropané ochotni pomoci prostřednictvím projevů solidarity v praxi.

(1)  Evropská unie je založena na solidaritě mezi svými občany a mezi svými členskými státy. Tato společná hodnota určuje její činnost, vytváří nezbytnou jednotu při hledání východisek ze současných i budoucích společenských problémů, s jejichž řešením jsou mladí Evropané ochotni pomoci prostřednictvím projevů solidarity v praxi, a zvyšuje zájem mladých lidí o společný evropský projekt.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Ve svém sdělení nazvaném „Evropský sbor solidarity“ ze dne 7. prosince 201618 zdůraznila Komise potřebu upevnit základy pro solidární činnosti v celé Evropě, poskytnout mladým lidem více příležitostí a lepší příležitosti k solidárním činnostem pokrývajícím široké spektrum oblastí a podpořit vnitrostátní a lokální aktéry v jejich úsilí o řešení různých problémů a krizí. Toto sdělení zahájilo první fázi Evropského sboru solidarity, čímž bylo spuštěno osm různých programů EU nabízejících dobrovolnickou práci, stáže nebo pracovní příležitosti pro mladé lidi v celé EU. Tyto činnosti – ať už byly prováděny předtím, co toto nařízení vstoupilo v platnost, nebo budou prováděny až po jeho vstoupení v platnost – by se měly nadále řídit pravidly a podmínkami vytvořenými příslušnými programy EU, z nichž byly financovány během první fáze Evropského sboru solidarity.

(3)  Ve svém sdělení nazvaném „Evropský sbor solidarity“ ze dne 7. prosince 201618 zdůraznila Komise potřebu upevnit základy pro solidární činnosti v celé Evropě, poskytnout mladým lidem více příležitostí a lepší příležitosti k solidárním činnostem pokrývajícím široké spektrum oblastí a podpořit vnitrostátní, regionální a lokální aktéry v jejich úsilí o řešení různých problémů a krizí. Toto sdělení zahájilo první fázi Evropského sboru solidarity, čímž bylo spuštěno osm různých programů EU nabízejících dobrovolnickou práci, stáže, možnost osobního rozvoje nebo pracovní příležitosti pro mladé lidi v celé EU. Tyto činnosti – ať už byly prováděny předtím, co toto nařízení vstoupilo v platnost, nebo budou prováděny až po jeho vstoupení v platnost – by se měly nadále řídit pravidly a podmínkami vytvořenými příslušnými programy EU, z nichž byly financovány během první fáze Evropského sboru solidarity.

_________________

_________________

18 Sdělení Evropské komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané „Evropský sbor solidarity“, COM(2016) 942 final ze dne 7.12.2016.

18 Sdělení Evropské komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů nazvané „Evropský sbor solidarity“, COM(2016) 942 final ze dne 7.12.2016.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Mladým lidem by měly být poskytovány snadno dostupné příležitosti k účasti na solidárních činnostech, které jim umožní vyjádřit odhodlání pracovat ku prospěchu komunit, získávat přitom užitečné zkušenosti, dovednosti a kompetence pro osobní, společenský, občanský a profesní rozvoj a pro rozvoj v oblasti vzdělání, a dosáhnout tak lepšího uplatnění na trhu práce. Tyto činnosti by rovněž podpořily mobilitu mladých dobrovolníků, stážistů a pracovníků.

(4)  Mladým lidem by měly být poskytovány snadno dostupné příležitosti k účasti na solidárních činnostech, které jim umožní vyjádřit odhodlání pracovat ku prospěchu komunit členských států, získávat přitom užitečné zkušenosti, znalosti, dovednosti a kompetence pro osobní, společenský, občanský a profesní rozvoj a pro rozvoj v oblasti vzdělání, a dosáhnout tak lepšího uplatnění na trhu práce. Tyto činnosti by rovněž podpořily mobilitu mladých dobrovolníků, stážistů a pracovníků.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Solidární činnosti, které budou mladým lidem nabízeny, by se měly vyznačovat vysokou kvalitou v tom smyslu, že by měly reagovat na nenaplněné společenské potřeby, přispívat k posilování komunit, poskytovat mladým lidem možnost získat cenné znalosti a kompetence, být pro mladé finančně dostupné a být prováděny v bezpečných a zdravotně nezávadných podmínkách.

(5)  Solidární činnosti, které budou mladým lidem nabízeny, by se měly vyznačovat vysokou kvalitou, měly by brát v úvahu jejich schopnosti a měly by být v úzké vazbě na vývoj společnosti, v tom smyslu, že by měly reagovat na klíčové společenské problémy, přispívat k posilování místních komunit a sociální soudržnosti, poskytovat mladým lidem možnost získat cenné znalosti, dovednosti a kompetence, být pro mladé finančně dostupné a být prováděny v bezpečných a zdravotně nezávadných podmínkách.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Evropský sbor solidarity by měl poskytovat jednotný vstupní bod pro solidární činnosti napříč Unií. Měl by být zajištěn soulad a komplementarita tohoto rámce s ostatními příslušnými politikami a programy Unie. Evropský sbor solidarity by měl stavět na silných stránkách a synergii stávajících programů, k nimž patří zejména Evropská dobrovolná služba. Rovněž by měl doplňovat úsilí členských států zaměřené na podporu mladých lidí a usnadňování jejich přechodu ze škol do pracovního procesu v souladu se zárukami pro mladé lidi19, jimž za tímto účelem – formou stáží nebo pracovních míst v oblastech spojených se solidaritou v rámci příslušného členského státu nebo v zahraničí – poskytne další příležitosti, jak se začít uplatňovat na trhu práce. Také by měla být zajištěna komplementarita se stávajícími sítěmi na úrovni Unie, které se vztahují k činnostem spadajícím pod Evropský sbor solidarity a k nimž patří evropská síť veřejných služeb zaměstnanosti, EURES a Eurodesk. Dále by měla být zajištěna komplementarita stávajících souvisejících režimů, a to zejména vnitrostátních solidárních režimů a režimů mobility pro mladé lidi, s Evropským sborem solidarity, přičemž v příslušných případech by měly být využity osvědčené postupy.

(6)  Evropský sbor solidarity by měl poskytovat základní vstupní bod prostý jakékoli diskriminace na základě původu pro solidární činnosti napříč Unií. Měl by být zajištěn soulad a komplementarita tohoto rámce s ostatními příslušnými politikami a programy Unie. Evropský sbor solidarity by měl stavět na silných stránkách a synergii stávajících programů, k nimž patří zejména Evropská dobrovolná služba. Rovněž by měl doplňovat úsilí regionů, měst a místních komunit jednotlivých členských států zaměřené na podporu mladých lidí a usnadňování jejich přechodu ze škol do pracovního procesu v souladu se zárukami pro mladé lidi19, jimž za tímto účelem – formou stáží nebo pracovních míst v oblastech spojených se solidaritou v rámci příslušného členského státu nebo v zahraničí – poskytne další příležitosti, jak se začít uplatňovat na trhu práce. Také by měla být zajištěna komplementarita se stávajícími sítěmi na úrovni Unie, které se vztahují k činnostem spadajícím pod Evropský sbor solidarity a k nimž patří evropská síť veřejných služeb zaměstnanosti, EURES, Eurodesk a program Mládež v pohybu. Dále by měla být zajištěna komplementarita stávajících souvisejících režimů, a to zejména vnitrostátních solidárních režimů a režimů mobility pro mladé lidi, včetně programů fungujících na regionální nebo místní úrovni, s Evropským sborem solidarity, přičemž v příslušných případech by měly být využity osvědčené postupy.

_________________

_________________

19 Doporučení Rady ze dne 22. dubna 2013 o zavedení záruk pro mladé lidi (2013/C 120/01).

19 Doporučení Rady ze dne 22. dubna 2013 o zavedení záruk pro mladé lidi (2013/C 120/01).

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Za účelem maximalizace dopadů Evropského sboru solidarity by měla být přijata ustanovení, která umožní dalším programům Unie, jako jsou Azylový, migrační a integrační fond, Evropa pro občany, Evropský fond pro regionální rozvoj a program činnosti Unie v oblasti zdraví, aby pomáhaly plnit cíle Evropského sboru solidarity tím, že budou podporovat činnosti v jeho rámci. Tato pomoc by měla být financována v souladu s příslušnými základními akty daných programů. Jakmile příjemci získají platnou značku kvality Evropského sboru solidarity, měl by jim být poskytnut přístup k portálu Evropského sboru solidarity a měli by mít k dispozici opatření pro kvalitu a podporu podle druhu nabízené činnosti.

(7)  Za účelem maximalizace dopadů Evropského sboru solidarity by měla být přijata ustanovení, která umožní dalším programům Unie, jako jsou Azylový, migrační a integrační fond, Evropa pro občany, Evropský sociální fond, Evropský fond pro regionální rozvoj a program činnosti Unie v oblasti zdraví, aby pomáhaly plnit cíle Evropského sboru solidarity tím, že budou podporovat činnosti v jeho rámci. Tato pomoc by měla být financována v souladu s příslušnými základními akty daných programů a měla by doplňovat stávající politiky Unie, jako je politika soudržnosti, bez negativního dopadu na její operační programy jako takové a v závislosti na dostupných prostředcích souvisejících s jejich využitím. Jakmile příjemci získají platnou značku kvality Evropského sboru solidarity, měl by jim být poskytnut přístup k portálu Evropského sboru solidarity a měli by mít k dispozici opatření pro kvalitu a podporu podle druhu nabízené činnosti.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Evropský sbor solidarity by měl pro mladé lidi vytvářet nové příležitosti k vykonávání dobrovolnické práce, účasti ve stážích nebo získání pracovních míst v oblastech spojených se solidaritou a také k tomu, aby z vlastní iniciativy zakládali a rozvíjeli solidární projekty. Tyto příležitosti by měly přispívat k jejich osobnímu, společenskému, občanskému a profesnímu rozvoji i k rozvoji v oblasti vzdělání. Evropský sbor solidarity by měl rovněž podporovat vytváření sítí pro účastníky a organizace v rámci Evropského sboru solidarity a také opatření k zajištění kvality podporovaných činností a zdokonalit uznávání výsledků jejich vzdělání.

(8)  Evropský sbor solidarity by měl pro mladé lidi vytvářet nové příležitosti k vykonávání dobrovolnické práce, účasti ve stážích nebo získání pracovních míst v oblastech spojených se solidaritou a také k tomu, aby z vlastní iniciativy zakládali a rozvíjeli nadnárodní a přeshraniční programy a solidární projekty. Tyto příležitosti by měly přispívat k jejich osobnímu, společenskému, občanskému a profesnímu rozvoji a přispět k vytvoření skutečného evropského občanství a zlepšit solidaritu mezi mladými lidmi s cílem zlepšit jejich následný přístup na trh práce. Evropský sbor solidarity by měl rovněž podporovat vytváření sítí pro účastníky a organizace v rámci Evropského sboru solidarity za účelem výměny osvědčených postupů, a také opatření k zajištění kvality podporovaných činností a zdokonalit uznávání výsledků jejich vzdělání.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  Stáže a pracovní místa v oblastech spojených se solidaritou mohou mladým lidem nabídnout další příležitosti, jak se začít uplatňovat na trhu práce a přispívat přitom k řešení zásadních společenských problémů. Tím lze přispět ke zvýšení zaměstnatelnosti a produktivity mladých lidí a zároveň jim usnadnit přechod ze vzdělávacího do pracovního procesu, což je klíčové pro jejich možnosti na trhu práce. Pracovní místa ve formě stáží nabízená v rámci Evropského sboru solidarity by měla být zúčastněnými organizacemi odměňována a měla by se řídit zásadami kvality uvedenými v doporučení Rady k rámci kvality stáží ze dne 10. března 201421. Nabízené stáže a pracovní místa by měly pro mladé lidi představovat odrazový můstek ke vstupu na trh práce, a měly by tedy být spojeny s příslušnou podporou poskytovanou po umístění. Stáže a pracovní místa by měli zprostředkovávat příslušní aktéři trhu práce, zejména veřejné i soukromé služby zaměstnanosti, sociální partneři a obchodní komory. Zúčastněné organizace by měly být schopny požádat o finanční podporu prostřednictvím příslušné prováděcí struktury Evropského sboru solidarity s ohledem na jejich roli prostředníka mezi mladými účastníky a zaměstnavateli, kteří nabízejí stáže a pracovní místa v oblastech spojených se solidaritou.

(10)  Stáže a pracovní místa v oblastech spojených se solidaritou mohou mladým lidem nabídnout další příležitosti, které jim mohou zajistit nezbytný základ k tomu, aby se začali uplatňovat na trhu práce, a přispívat přitom k řešení zásadních společenských problémů. Tím lze přispět ke zvýšení zaměstnatelnosti a produktivity mladých lidí na základě jejich vlastních schopností a zároveň jim usnadnit přechod ze vzdělávacího do pracovního procesu, což je klíčové pro jejich možnosti na trhu práce. Pracovní místa ve formě stáží nabízená v rámci Evropského sboru solidarity by měla být zúčastněnými organizacemi odměňována a měla by se zakládat na zásadách kvality uvedených v doporučení Rady k rámci kvality stáží ze dne 10. března 201421. Nabízené stáže a pracovní místa by měly pro mladé lidi představovat odrazový můstek ke vstupu na trh práce, a měly by tedy být spojeny s příslušnou podporou poskytovanou po umístění. Stáže a pracovní místa by měli zprostředkovávat příslušní aktéři trhu práce, zejména veřejné i soukromé služby zaměstnanosti, sociální partneři a obchodní komory. Zúčastněné organizace by měly být schopny požádat o finanční podporu prostřednictvím příslušné prováděcí struktury Evropského sboru solidarity s ohledem na jejich roli prostředníka mezi mladými účastníky a zaměstnavateli, kteří nabízejí stáže a pracovní místa v oblastech spojených se solidaritou.

_________________

_________________

21 Doporučení Rady ze dne 10. března 2014 k rámci kvality stáží, Úř. věst. C 88, 27.3.2014, s. 1.

21 Doporučení Rady ze dne 10. března 2014 k rámci kvality stáží, Úř. věst. C 88, 27.3.2014, s. 1.

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Iniciativní duch mladých lidí je významným přínosem pro společnost i pro trh práce. Evropský sbor solidarity by měl napomáhat rozvoji tohoto aspektu tím, že bude mladým lidem poskytovat možnost vytvořit a uskutečnit jejich vlastní projekty zaměřené na řešení specifických problémů jejich lokálních komunit. Tyto projekty by měly představovat příležitost k otestování nápadů a podpořit mladé lidi v tom, aby se sami stali původci solidárních činností. Kromě toho by tyto projekty mohly sloužit jako odrazový můstek pro další účast v solidárních činnostech a mohly by být prvním krokem k pobídnutí účastníků Evropského sboru solidarity k tomu, aby se stali samostatně výdělečně činnými osobami nebo aby zakládali sdružení, nevládní organizace či jiné subjekty působící v oblasti solidarity a v neziskovém a mládežnickém sektoru.

(11)  Iniciativní duch mladých lidí je významným přínosem pro společnost i pro trh práce. Evropský sbor solidarity by měl napomáhat rozvoji tohoto aspektu tím, že bude mladým lidem poskytovat možnost vytvořit a uskutečnit jejich vlastní projekty zaměřené na řešení specifických problémů jejich lokálních komunit, zejména komunit v izolovaných nebo marginalizovaných oblastech. Tyto projekty by měly představovat příležitost k otestování nápadů a podpořit mladé lidi v tom, aby se sami stali původci solidárních činností. Kromě toho by tyto projekty mohly sloužit jako odrazový můstek pro další účast v solidárních činnostech a mohly by být prvním krokem k pobídnutí účastníků Evropského sboru solidarity k tomu, aby se stali samostatně výdělečně činnými osobami nebo aby zakládali sdružení, nevládní organizace či jiné subjekty působící v oblasti solidarity a v neziskovém a mládežnickém sektoru.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Zvláštní pozornost by měla být věnována zajišťování kvality umístění a dalších příležitostí nabízených v rámci Evropského sboru solidarity, zejména prostřednictvím nabídky školení, jazykové podpory, pojištění, administrativní podpory a podpory po umístění pro účastníky i uznávání znalostí, dovedností a kompetencí získaných během činnosti v rámci Evropského sboru solidarity.

(13)  Zvláštní pozornost by měla být věnována zajišťování kvality umístění a dalších příležitostí nabízených v rámci Evropského sboru solidarity, zejména prostřednictvím nabídky školení, jazykové podpory, pojištění, administrativní podpory, logistické podpory a podpory před umístěním a po umístění pro účastníky i uznávání znalostí, dovedností a kompetencí získaných během činnosti v rámci Evropského sboru solidarity. Pokud mají činnosti prováděné účastníky probíhat v nebezpečném prostředí, např. v prostředí po katastrofě, měly by být poskytovány preventivní bezpečnostní kurzy.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Za účelem zajištění dopadu činností v rámci Evropského sboru solidarity na osobní, vzdělávací, společenský, občanský a profesní rozvoj účastníků by měly být řádně identifikovány a dokumentovány znalosti, dovednosti a kompetence, jež jsou vzdělávacími výstupy daného umístění, a to v souladu s podmínkami a specifiky jednotlivých států, dle doporučení Rady ze dne 20. prosince 2012 o uznávání neformálního a informálního učení22.

(14)  Za účelem zajištění dopadu činností v rámci Evropského sboru solidarity na osobní, vzdělávací, společenský, občanský a profesní rozvoj účastníků by měl být vyvinut systém uznávání dovedností získaných dobrovolnou prací v rámci Evropského sboru solidarity a měly by být řádně identifikovány a dokumentovány znalosti, dovednosti a kompetence, jež jsou vzdělávacími výstupy daného umístění, a to v souladu s podmínkami a specifiky jednotlivých států, dle doporučení Rady ze dne 20. prosince 2012 o uznávání neformálního a informálního učení22.

_______________

_________________

22 Doporučení Rady ze dne 20. prosince 2012 o uznávání neformálního a informálního učení, Úř. věst. C 398, 22.12.2012, s. 1.

22 Doporučení Rady ze dne 20. prosince 2012 o uznávání neformálního a informálního učení, Úř. věst. C 398, 22.12.2012, s. 1.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Měla by být zavedena značka kvality, aby bylo zajištěno, že zúčastněné organizace splňují zásady a požadavky charty Evropského sboru solidarity, co se týče jejich práv a úkolů ve všech fázích dané solidární činnosti. Získání značky kvality by mělo být předpokladem pro účast, ale nemělo by automaticky vést k poskytnutí finančních prostředků v rámci Evropského sboru solidarity.

(15)  Měla by být zavedena značka kvality, aby bylo zajištěno, že zúčastněné organizace splňují zásady a požadavky charty Evropského sboru solidarity, co se týče jejich práv a úkolů ve všech fázích dané solidární činnosti. Získání značky kvality na základě společných kritérií uznávaných na úrovni Unie by mělo být předpokladem pro účast, ale nemělo by automaticky vést k poskytnutí finančních prostředků v rámci Evropského sboru solidarity.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Prováděcím orgánům, zúčastněným organizacím a mladým lidem účastnícím se činnosti Evropského sboru solidarity by mělo být k dispozici centrum zdrojů Evropského sboru solidarity, které pomůže zvýšit kvalitu provádění a činností Evropského sboru solidarity a také zdokonalit identifikaci a uznávání kompetencí získaných prostřednictvím těchto činností.

(16)  Prováděcím orgánům, zúčastněným organizacím a mladým lidem účastnícím se činnosti Evropského sboru solidarity by mělo být k dispozici centrum zdrojů Evropského sboru solidarity, které pomůže zvýšit kvalitu provádění a činností Evropského sboru solidarity a také zdokonalit identifikaci, uznávání a certifikaci kompetencí získaných prostřednictvím těchto činností.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Nepřetržitě by měl být rozvíjen portál Evropského sboru solidarity, který zajistí snadný přístup k Evropskému sboru solidarity a poskytne jednotné místo s komplexní nabídkou pro zájemce a organizace, co se týče mimo jiné registrací, identifikace a propojování profilů a příležitostí, vytváření sítí a virtuálních výměn, školení online, jazykové podpory a podpory po umístění a dalších užitečných funkcí, které mohou vzniknout v budoucnu.

(17)  Nepřetržitě by měl být rozvíjen portál Evropského sboru solidarity, který přispěje ke snadnému přístupu k Evropskému sboru solidarity a poskytne jednotné místo s komplexní nabídkou pro zájemce a organizace, co se týče mimo jiné informace o umístění dobrovolníků, registrací, identifikace a propojování profilů a příležitostí, vytváření sítí a virtuálních výměn, školení online, jazykové podpory a podpory před umístěním a po umístění a dalších užitečných funkcí, které mohou vzniknout v budoucnu, což by mělo být spojeno s rozvojem společnosti. Služby poskytované portálem Evropského sboru solidarity by měly propagovat a doplňovat služby, které již nabízejí zúčastněné organizace. Je třeba zajistit interoperabilitu s Evropským portálem pro mládež.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19)  Za účelem zajištění kontinuity činností, které jsou podporovány z programů přispívajících do Evropského sboru solidarity, by finanční podpora solidárních umístění měla být rozdělena v poměru 80 % : 20 % mezi dobrovolnická umís