Procedure : 2017/0102(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0060/2018

Indgivne tekster :

A8-0060/2018

Forhandlinger :

PV 10/09/2018 - 19
CRE 10/09/2018 - 19

Afstemninger :

PV 11/09/2018 - 6.11
CRE 11/09/2018 - 6.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0328

BETÆNKNING     ***I
PDF 1797kWORD 252k
7.3.2018
PE 610.547v02-00 A8-0060/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af de retlige rammer for det europæiske solidaritetskorps og om ændring af forordning (EU) nr. 1288/2013, forordning (EU) nr. 1293/2013, forordning (EU) nr. 1303/2013, forordning (EU) nr. 1305/2013, forordning (EU) nr. 1306/2013 og afgørelse nr. 1313/2013/EU

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

Kultur- og Uddannelsesudvalget

Ordfører: Helga Trüpel

Ordførere for udtalelser (*):

Brando Benifei, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Eleonora Forenza, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

(*) Procedure med associerede udvalg - forretningsordenens artikel 54

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 UDTALELSE fra Budgetudvalget
 UDTALELSE fra Regionaludviklingsudvalget
 UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af de retlige rammer for det europæiske solidaritetskorps og om ændring af forordning (EU) nr. 1288/2013, forordning (EU) nr. 1293/2013, forordning (EU) nr. 1303/2013, forordning (EU) nr. 1305/2013, forordning (EU) nr. 1306/2013 og afgørelse nr. 1313/2013/EU

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0262),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 165, stk. 4, og artikel 166, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0162/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til sin beslutning om det europæiske solidaritetskorps af 6. april 2017, nr. 2017/2585 (RSP)(1),

–  der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det tjekkiske senat, det spanske parlament og det portugisiske parlament, om, at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse af 19. oktober 2017 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

–  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af ...(3),

–  der henviser til dokument om den politiske dagsorden for frivilligt arbejde i Europa (PAVE) inden for rammerne af det europæiske år for frivilligt arbejde 2011 og den hermed forbundne femårsrevision fra 2015 af det europæiske år for frivilligt arbejde 2011 med titlen "Helping Hands",

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Kultur- og Uddannelsesudvalget og udtalelser fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Budgetudvalget, Regionaludviklingsudvalget og Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A8-0060/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Titel

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forslag til

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om fastlæggelse af de retlige rammer for det europæiske solidaritetskorps og om ændring af forordning (EU) nr. 1288/2013, forordning (EU) nr. 1293/2013, forordning (EU) nr. 1303/2013, forordning (EU) nr. 1305/2013, forordning (EU) nr. 1306/2013 og afgørelse nr. 1313/2013/EU

om fastlæggelse af de retlige rammer for den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste og om ændring af forordning (EU) nr. 1288/2013, forordning (EU) nr. 1293/2013, forordning (EU) nr. 1303/2013, forordning (EU) nr. 1305/2013, forordning (EU) nr. 1306/2013 og afgørelse nr. 1313/2013/EU

 

(Dette ændringsforslag gælder for hele teksten, med undtagelse af betragtning 2, 3, 38a og 38b. Hvis det vedtages, skal ændringerne foretages alle relevante steder).

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Den Europæiske Union bygger på solidaritet, mellem borgerne såvel som mellem medlemsstaterne. Denne fælles værdi er retningsgivende for Unionens tiltag og skaber det sammenhold, der er nødvendigt for at kunne klare de aktuelle og kommende samfundsmæssige udfordringer, som unge europæere er villige til at bidrage til at håndtere ved at vise deres solidaritet i praksis.

(1)  Solidaritet mellem EU-borgerne såvel som mellem EU-medlemsstaterne er en af de universelle værdier, som Den Europæiske Union bygger på. Denne fælles værdi er retningsgivende for Unionens tiltag, skaber det sammenhold, der er nødvendigt for at kunne klare de aktuelle og kommende samfundsmæssige udfordringer, som unge europæere er villige til at bidrage til at håndtere ved at vise deres solidaritet i praksis, og stimulerer unges interesse i det fælles europæiske projekt. Princippet om solidaritet er forankret i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union og i præamblen til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  I talen om Unionens tilstand den 14. september 2016 blev det understreget, at der er behov for at investere i de unge, og samtidig blev oprettelsen af et europæisk solidaritetskorps bebudet med henblik på at skabe muligheder for, at unge i hele EU kan yde et meningsfuldt bidrag til samfundet, udvise solidaritet og udvikle deres færdigheder, således at de ikke alene får arbejde, men også høster værdifuld menneskelig erfaring.

(2)  I talen om Unionens tilstand den 14. september 2016 blev det understreget, at der er behov for at investere i de unge, og samtidig blev oprettelsen af et europæisk solidaritetskorps bebudet med henblik på at skabe muligheder for, at unge i hele EU kan yde et meningsfuldt bidrag til samfundet, udvise solidaritet og udvikle deres færdigheder, kompetencer og viden, således at de høster værdifuld menneskelig erfaring, som også er afgørende for fremme af et aktivt og engageret EU-borgerskab.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  Den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste har til formål at gøre fremskridt hen imod en omfattende politisk dagsorden for frivilligt arbejde i Unionen baseret på resultaterne af det europæiske år for frivilligt arbejde 2011.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2b)  Unionen og medlemsstaterne bør principielt påtage sig at etablere ordninger, der gør det så attraktivt som muligt at deltage i den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Kommissionen betonede i sin meddelelse "Et europæisk solidaritetskorps" af 7. december 201618 behovet for at styrke grundlaget for solidaritetsarbejde på tværs af Europa, at give unge flere og bedre muligheder for solidaritetsaktiviteter, som dækker en bred vifte af områder, og at støtte de nationale og lokale aktører i deres bestræbelser på at håndtere de forskellige udfordringer og kriser. Meddelelsen markerede startskuddet til første fase af det europæiske solidaritetskorps, hvorved der blev mobiliseret otte forskellige EU-programmer med henblik på at skabe muligheder for frivilligt arbejde, praktikophold eller job til unge i hele EU. Disse aktiviteter bør, uanset om de gennemføres før eller efter ikrafttrædelsen af denne forordning, fortsat være omfattet af de regler og betingelser, der er fastsat i de respektive EU-programmer, der har bidraget med midler til dem i første fase af det europæiske solidaritetskorps.

(3)  Kommissionen betonede i sin meddelelse "Et europæisk solidaritetskorps" af 7. december 201618 behovet for at styrke grundlaget for solidaritetsarbejde på tværs af Europa, at give unge flere og bedre muligheder for solidaritetsaktiviteter af høj kvalitet, som dækker en bred vifte af områder, og at støtte de nationale, regionale og lokale aktører i deres bestræbelser på at håndtere de forskellige udfordringer og kriser. Meddelelsen markerede startskuddet til første fase af det, der dengang blev kaldt det europæiske solidaritetskorps, hvorved der blev mobiliseret otte forskellige EU-programmer med henblik på at skabe muligheder for frivilligt arbejde, praktikophold eller job til unge i hele Unionen. Disse aktiviteter bør, uanset om de gennemføres før eller efter ikrafttrædelsen af denne forordning, fortsat være omfattet af de regler og betingelser, der er fastsat i de respektive EU-programmer, der har bidraget med midler til dem i første fase af det, der dengang blev kaldt det europæiske solidaritetskorps.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a)  Solidaritet betyder, at alle er ansvarsbevidste over for alle med hensyn til at forpligte sig over for almenvellet, hvilket kommer til udtryk i konkrete handlinger, uden at der forventes en modydelse.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Unge bør gives let adgang til muligheder for at deltage i solidaritetsaktiviteter, hvorigennem de kan udtrykke deres engagement til fordel for lokalsamfundene, samtidig med at de erhverver nyttige erfaringer, færdigheder og kompetencer til gavn for deres personlige, uddannelsesmæssige, sociale, medborgerlige og faglige udvikling, og dermed forbedrer deres beskæftigelsesegnethed. Disse aktiviteter skal også fremme mobilitet for unge frivillige, praktikanter og arbejdstagere.

(4)  Unge bør gives let adgang til muligheder for at deltage i solidaritetsaktiviteter af høj kvalitet, hvilket vil have en positiv indvirkning på samfundet, samtidig med at de får mulighed for at udtrykke deres engagement i solidaritet med og til fordel for lokalsamfundene og for at forbedre den sociale samhørighed, samtidig med at de erhverver nyttige erfaringer, færdigheder og kompetencer først og fremmest til gavn for deres personlige udvikling, hvorved deres selvtillid, selvstændighed og motivation for at lære styrkes, og deres uddannelsesmæssige, sociale, kunstneriske, sproglige, kulturelle, medborgerlige og faglige udvikling stimuleres. Disse aktiviteter skal også fremme mobilitet for unge frivillige, praktikanter eller ansatte i overensstemmelse med national lovgivning om arbejdskraftens mobilitet.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4a)  Der bør lægges særlig vægt på flersprogethed, eftersom nogle af solidaritetsopholdene vil være tværnationale.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  De solidaritetsaktiviteter, som tilbydes de unge, bør være af høj kvalitet i den forstand, at de skal tilgodese uopfyldte samfundsmæssige behov, bidrage til at styrke lokalsamfundene, give de unge mulighed for at erhverve værdifuld viden og kompetencer, være økonomisk tilgængelige for de unge og foregå under sikre og sunde vilkår.

(5)   De solidaritetsaktiviteter, som tilbydes de unge, bør være af høj kvalitet i den forstand, at de skal bidrage til at løse betydelige og tydeligt identificerede samfundsmæssige problemer og opfylde betydelige og tydeligt identificerede behov og bidrage til at styrke lokale eller nationale samfund og social samhørighed og styrke et aktivt medborgerskab. Solidaritetsaktiviteter bør opfylde personlige behov og bidrage til den faglige udvikling blandt deltagerne, give de unge mulighed for at erhverve værdifuld viden, færdigheder og kompetencer, være økonomisk holdbare og lettilgængelige for de unge og foregå under sikre og sunde vilkår. Solidaritetsaktiviteter bør garantere en geografisk balance og den effektive inddragelse af og tilgængelighed for især ugunstigt stillede unge. Solidaritetsaktiviteter må aldrig erstatte politikker for virksomhedernes sociale ansvar og må heller ikke have en negativ indvirkning på eksisterende job eller praktikophold.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  Den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste bør give unge muligheden for at få uvurderlig erfaring, udvikle deres færdigheder og bidrage til samfundet, herunder flere og bedre muligheder inden for en bred vifte af aktiviteter, og samtidig give adgang til behørig uddannelse, efterfulgt af formel anerkendelse af de opnåede færdigheder og erfaringer.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)   Det europæiske solidaritetskorps vil tilbyde ét samlet kontaktpunkt for solidaritet inden for EU. Der bør sikres sammenhæng og komplementaritet mellem disse rammer og andre relevante EU-politikker og -programmer. Det europæiske solidaritetskorps bør tage afsæt i styrkerne og synergierne fra eksisterende programmer, ikke mindst den europæiske volontørtjeneste. Korpset bør også supplere medlemsstaternes bestræbelser på at støtte unge og lette deres overgang fra skole til arbejdsliv under ungdomsgarantien19 ved at give de unge yderligere muligheder for at gøre deres entré på arbejdsmarkedet i form af praktikophold eller job i solidaritetsrelaterede sektorer inden for deres respektive medlemsstater eller på tværs af grænserne. Der bør ligeledes sikres komplementaritet i forhold til eksisterende netværk på EU-plan af relevans for aktiviteterne under det europæiske solidaritetskorps, såsom det europæiske netværk af offentlige arbejdsformidlinger, Eures og Eurodesk. Der bør endvidere sikres komplementaritet mellem de eksisterende nationale ordninger, navnlig ordninger vedrørende solidaritet og mobilitet for unge, og det europæiske solidaritetskorps, med udgangspunkt i god praksis når det er relevant.

(6)  Den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste vil tilbyde et hovedkontaktpunkt for solidaritet inden for EU. Der bør sikres sammenhæng og komplementaritet mellem disse rammer og andre relevante EU-politikker og -programmer, og finansieringen af de eksisterende relevante programmer på solidaritetsområdet må ikke bringes i fare . Den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste bør tage afsæt i styrkerne og synergierne fra eksisterende programmer, ikke mindst den europæiske volontørtjeneste og Aktive unge. Der bør endvidere sikres komplementaritet mellem de eksisterende relaterede ordninger, navnlig ordninger vedrørende solidaritet, frivilligt arbejde, statstjenester og mobilitet for unge, der er aktive på nationalt, regionalt eller lokalt plan. Det bør sikres, at den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste forbliver fri for forskelsbehandling på grundlag af køn eller sociale eller økonomiske overvejelser, og den bør tage udgangspunkt i god praksis, når det er relevant. Den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste bør ikke erstatte nationale ordninger. Alle unge bør sikres adgang til nationale solidaritetsaktiviteter i alle medlemsstater ved hjælp af passende retlige rammer og nationale ressourcer. Der bør oprettes partnerskaber med europæiske netværk, der er specialiseret i visse presserende sociale problemer, som ikke i tilstrækkelig grad håndteres af medlemsstaterne, såsom ekstrem fattigdom, hjemløshed, dyb armod blandt minoriteter, f.eks. romasamfund, og udstødelse af asylansøgere.

__________________

 

19Rådets henstilling af 22. april 2013 om oprettelsen af en ungdomsgaranti (2013/C 120/01).

 

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6a)  Solidaritetsophold, projekter og netværksaktiviteter inden for landbrug og udvikling af landdistrikter giver unge en enestående mulighed for at udveksle bedste praksis.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Med henblik på at maksimere virkningen af det europæiske solidaritetskorps bør der indføres bestemmelser, der giver mulighed for, at andre EU-programmer – såsom Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden, programmet Europa for Borgerne, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og sundhedsprogrammet – kan bidrage til at nå målsætningerne for det europæiske solidaritetskorps ved at støtte aktiviteter inden for dets anvendelsesområde. Dette bidrag bør finansieres i overensstemmelse med de pågældende programmers respektive basisretsakter. Når støttemodtagerne er blevet tildelt et gyldigt kvalitetsmærke fra det europæiske solidaritetskorps, bør de gives adgang til det portalen for det europæiske solidaritetskorps og de kvalitets- og støtteforanstaltninger, der tilbydes for den pågældende type aktivitet, som de tilbyder.

(7)  Med henblik på at maksimere virkningen af den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste bør der indføres bestemmelser, der giver mulighed for, at andre EU-programmer – såsom Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden, programmet Europa for Borgerne, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og sundhedsprogrammet – kan bidrage til at nå målsætningerne for den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste ved at støtte aktiviteter inden for dets anvendelsesområde. Dette bidrag bør finansieres i overensstemmelse med de pågældende programmers respektive basisretsakter med det sigte at opnå en større inddragelse af unge, civilsamfundet og de ordninger for frivilligt arbejde, der allerede findes i medlemsstaterne. Når de deltagende organisationer er blevet tildelt et gyldigt kvalitetsmærke fra den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste, bør de gives adgang til den europæiske solidaritets- og volontørtjenestes portal og de kvalitets- og støtteforanstaltninger, der tilbydes for den pågældende type aktivitet, som de tilbyder.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Det europæiske solidaritetskorps bør give de unge nye muligheder for at deltage i frivilligt arbejde, praktikophold eller job i solidaritetsrelaterede sektorer samt at på eget initiativ udforme og udvikle solidaritetsprojekter. Disse muligheder bør bidrage til at fremme deres personlige, uddannelsesmæssige, sociale, medborgerlige og faglige udvikling. Det europæiske solidaritetskorps bør også støtte netværksaktiviteter for sine deltagere og organisationer samt foranstaltninger til at sikre kvaliteten af de støttede aktiviteter og til at fremme valideringen af læringsresultater.

(8)  Den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste bør give de unge nye muligheder for at deltage i frivilligt arbejde, praktikophold eller job i solidaritetsrelaterede sektorer samt at på eget initiativ udforme og udvikle solidaritetsprojekter. Disse muligheder bør hjælpe med at imødekomme uopfyldte samfundsmæssige behov og bidrage til at styrke samfundene og samtidig bidrage til at fremme unges personlige, uddannelsesmæssige, sociale, medborgerlige og faglige udvikling. Den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste bør også støtte netværksaktiviteter for sine deltagere og organisationer samt foranstaltninger til at sikre kvaliteten af de støttede aktiviteter og til at fremme valideringen af læringsresultater. Den bør også bidrage til at støtte og styrke eksisterende organisationer, der gennemfører solidaritetsaktioner.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Frivilligt arbejde giver rige erfaringer i en ikkeformel og uformel læringskontekst, hvilket fremmer de unges personlige, sociale, uddannelsesmæssige og faglige udvikling samt deres aktive medborgerskab og beskæftigelsesegnethed. Frivilligt arbejde bør ikke have en negativ indvirkning på potentiel eller eksisterende lønnet beskæftigelse og bør heller ikke opfattes som en erstatning for den. For at sikre kontinuitet med hensyn til frivilligt arbejde, der støttes på EU-plan, bør de aktiviteter, der støttes under den europæiske volontørtjeneste, og som falder inden for det geografiske anvendelsesområde for det europæiske solidaritetskorps, støttes af sidstnævnte i form af grænseoverskridende frivilligt arbejde. De øvrige aktiviteter under den europæiske volontørtjeneste, som ikke er omfattet af det geografiske anvendelsesområde for det europæiske solidaritetskorps, bør fortsat støttes af det program, der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1288/2013 om oprettelse af "Erasmus+": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt20. Med hensyn til fortolkningen af relateret lovgivning på EU-plan bør både grænseoverskridende frivilligt arbejde under det europæiske solidaritetskorps og frivilligt arbejde, som fortsat vil blive støttet i henhold til forordning (EU) nr. 1288/2013, betragtes som sidestillede med aktiviteterne under den europæiske volontørtjeneste.

(9)  Frivilligt arbejde giver rige erfaringer i en formel og uformel læringskontekst, hvilket fremmer de unges personlige, sociale, uddannelsesmæssige og aktive medborgerskab og beskæftigelsesegnethed. Grundet solidaritetsrelaterede aktiviteters tværsektorielle karakter, de forskellige statusser af nonprofitenheder og ‑organisationer, som kan være involveret i disse aktiviteter, og den socioøkonomiske betydning af solidaritetssektoren i Unionen bør der medtages bestemmelser i denne forordning for at sikre, at frivilligt arbejde ikke har en negativ indvirkning på potentiel eller eksisterende lønnet beskæftigelse, og solidaritetsaktiviteter bør heller ikke opfattes eller reelt anvendes som en erstatning for den. Af denne årsag bør solidaritetsophold i form af frivilligt arbejde udelukkende tilbydes af deltagende organisationer i nonprofitsektoren, fonde og sociale virksomheder.

_____________

 

20Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1288/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af "Erasmus+": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af afgørelse nr. 1719/2006/EF, nr. 1720/2006/EF og nr. 1298/2008/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 50).

 

Ændringsforslag17

Forslag til forordning

Betragtning 10

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Praktikophold og job i solidaritetsrelaterede sektorer kan give de unge yderligere muligheder for at gøre deres entré på arbejdsmarkedet og samtidig bidrage til at håndtere de vigtigste samfundsmæssige udfordringer. Dette kan være med til at fremme de unges beskæftigelsesegnethed og produktivitet og samtidig lette deres overgang fra uddannelse til beskæftigelse, hvilket er afgørende for at forbedre deres chancer på arbejdsmarkedet. De praktikophold, der tilbydes under det europæiske solidaritetskorps, bør aflønnes af de deltagende organisationer og følge de principper, der er skitseret i Rådets henstilling af 10. marts 2014 om en kvalitetsramme for praktikophold21. Disse praktikophold og job bør tjene som springbræt for de unge til at komme ind på arbejdsmarkedet og bør derfor følges op af passende støtte efter opholdet. De relevante aktører på arbejdsmarkedet, først og fremmest offentlige og private arbejdsformidlinger, arbejdsmarkedets parter og handelskamre, bør fremme praktik- og jobophold. Disse bør som deltagende organisationer have mulighed for at søge finansiering via den kompetente gennemførelsesstruktur for det europæiske solidaritetskorps med henblik på at agere mellemled mellem de unge deltagere og de arbejdsgivere, der tilbyder praktikophold og job i solidaritetsrelaterede sektorer.

(10)  Den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste bør også skabe en ramme for praktikophold og job i solidaritetsrelaterede sektorer for at bidrage til opbygningen af social, økonomisk og medborgerlig samhørighed. Praktikophold og job bør såvel finansielt som organisatorisk set være klart adskilte fra frivilligt arbejde, idet de kan tilbyde unge andre og yderligere muligheder for at komme i gang, øge deres chancer på arbejdsmarkedet og deres karriereudsigter og samtidig bidrage til at håndtere de vigtigste samfundsmæssige udfordringer. Praktikophold og job bør aldrig føre til erstatning af job. Lønnede praktikophold og job kan dog udgøre et incitament for dårligt stillede unge og unge med færre muligheder til at deltage i solidaritetsrelaterede aktiviteter, som det måske ellers ikke ville være muligt for dem at få adgang til. Praktikophold kan lette de unges overgang fra uddannelse til beskæftigelse, hvilket er afgørende for en vellykket integration af dem på arbejdsmarkedet. De praktikophold, der tilbydes under den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste, bør altid aflønnes af de deltagende organisationer og bør følge de principper, der er skitseret i Rådets henstilling af 10. marts 2014 om en kvalitetsramme for praktikophold21. Der bør desuden skelnes mellem praktikophold og frivilligt arbejde, og for praktikophold skal der foreligge en skriftlig aftale, som indgås ved praktikopholdets begyndelse mellem praktikanten og den deltagende organisation. Sådanne skriftlige aftaler bør fastsætte de uddannelsesmæssige mål, arbejdsvilkårene og praktikopholdets varighed, praktikantens løn samt parternes rettigheder og forpligtelser i henhold til gældende national ret og/eller gældende kollektive overenskomster i det land, hvor praktikopholdet finder sted. Praktikophold bør tjene som springbræt for de unge til at komme ind på arbejdsmarkedet og bør ikke erstatte job. Praktikophold bør være tidsbegrænsede og bør have en rimelig varighed som fastsat i denne forordning. Job bør være baseret på en skriftlig kontrakt og overholde alle ansættelsesvilkår som fastsat i den nationale lovgivning og/eller de gældende kollektive overenskomster i det land, hvor jobbet udføres. Deltagende organisationer, der tilbyder job, bør ikke modtage finansiel støtte længere end tolv måneder. Praktikophold og job bør holdes klart adskilte fra frivilligt arbejde med hensyn til finansiering og indhold og bør derfor være ledsaget af passende forberedelse, uddannelse på arbejdspladsen og støtte efter opholdet i forbindelse med deltagelse i den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste. De relevante aktører på arbejdsmarkedet, først og fremmest offentlige og private arbejdsformidlinger, arbejdsmarkedets parter og handelskamre, bør fremme praktik- og jobophold. Disse bør som deltagende organisationer have mulighed for at søge finansiering via den kompetente gennemførelsesstruktur for den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste med henblik på at agere mellemled mellem de unge deltagere og de arbejdsgivere, der tilbyder praktikophold og job i solidaritetsrelaterede sektorer.

__________________

__________________

21Rådets henstilling af 10. marts 2014 om en kvalitetsramme for praktikophold (EUT C 88 af 27.3.2014, s. 1).

21 Rådets henstilling af 10. marts 2014 om en kvalitetsramme for praktikophold (EUT C 88 af 27.3.2014, s. 1).

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  De unges initiativlyst udgør et vigtigt aktiv for samfundet og arbejdsmarkedet. Dette bør det europæiske solidaritetskorps bidrage til at fremme ved at give unge mulighed for at udarbejde og gennemføre deres egne projekter med sigte på at håndtere bestemte udfordringer, som kan gavne deres lokalsamfund. Sådanne projekter bør give mulighed for at afprøve idéer og støtte de unge til selv at være drivkraft bag solidaritetsaktioner. De kunne også tjene som springbræt for videre engagement i solidaritetsaktiviteter og være et første skridt i retning af at tilskynde deltagerne i det europæisk solidaritetskorps til at udøve selvstændig erhvervsvirksomhed eller grundlægge foreninger, NGO'er eller andre organer, der er aktive inden for de solidaritetsrelaterede, almennyttige eller ungdomsrelaterede sektorer.

(11)  De unges initiativlyst udgør et vigtigt aktiv for samfundet. Dette bør den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste bidrage til at fremme ved at give unge mulighed for at udarbejde og gennemføre deres egne projekter med sigte på at håndtere bestemte udfordringer i solidaritet med og til gavn for deres lokalsamfund, navnlig samfund, der befinder sig i landområder, isolerede områder eller marginaliserede områder. Sådanne projekter bør give unge mulighed for at udvikle innovative løsninger og afprøve idéer på en bæredygtig måde og opleve at være drivkraft bag solidaritetsaktioner. De kunne også tjene som springbræt for videre engagement i solidaritetsaktiviteter og være et første skridt i retning af at tilskynde deltagerne i den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste til at deltage i socialt iværksætteri eller som frivillige i foreninger, NGO'er, ungdomsorganisationer eller andre organer, der er aktive inden for de solidaritetsrelaterede, almennyttige eller ungdomsrelaterede sektorer, og grundlægge deres egne foreninger. Der bør gives den fornødne støtte til unge og til ungdoms- og studenterorganisationer med henblik på at sikre, at de kan udvikle solidaritetsinitiativerne på en effektiv måde. Støtte efter opholdet kan omfatte støtte og rådgivning til deltagere, der er interesserede i at oprette og drive foreninger, kooperative selskaber, sociale virksomheder, ungdomsorganisationer og lokalcentre.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Unge og organisationer, der deltager i det europæiske solidaritetskorps skal helst kunne mærke, at de tilhører et fællesskab af personer og enheder, der arbejder på at øge solidariteten på tværs af Europa. Samtidig har de deltagende organisationer behov for støtte til at øge deres kapacitet til at tilbyde ophold af god kvalitet til et stigende antal deltagere. Det europæiske solidaritetskorps bør støtte netværksaktiviteter, der sigter mod at styrke samfundsengagementet blandt de unge og de deltagende organisationer, fremme en solidarisk korpsånd samt tilskynde til udveksling af nyttige praksisser og erfaringer. Disse aktiviteter bør også bidrage til at udbrede kendskabet til det europæiske solidaritetskorps blandt offentlige og private aktører og til at indhente feedback fra deltagere og deltagende organisationer om gennemførelsen af det europæiske solidaritetskorps.

(12)  Unge og organisationer, der deltager i den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste, skal helst kunne mærke, at de tilhører et fællesskab af personer og enheder, der arbejder på at øge solidariteten i og uden for Europa. Samtidig har de deltagende nonprofitorganisationer af almen interesse eller med et socialt sigte behov for støtte til at øge deres kapacitet til at tilbyde ophold af god kvalitet til et stigende antal deltagere. Den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste bør støtte netværksaktiviteter, der sigter mod at styrke unges kapacitet og de deltagende nonprofitorganisationers samfundsengagement, og tilskynde til udveksling af nyttige praksisser og erfaringer på solidaritetsområdet. Disse aktiviteter bør også bidrage til at udbrede kendskabet til solidaritet blandt offentlige og private aktører, som f.eks. nonprofitenheder med et socialt sigte, og til at indhente feedback fra deltagere og deltagende organisationer om gennemførelsen af den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Der bør udvises særlig omhu for at sikre kvaliteten af ophold og andre muligheder under det europæiske solidaritetskorps, navnlig ved at deltagerne tilbydes uddannelse, sproglig assistance, forsikring, administrativ støtte og støtte efter opholdet samt validering af den viden og de færdigheder og kompetencer, de har erhvervet i kraft af deres deltagelse i det europæiske solidaritetskorps.

(13)  Der bør udvises særlig omhu for at sikre kvaliteten af ophold og andre muligheder under den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste, navnlig ved at deltagerne tilbydes online- og offlineuddannelse, sproglig assistance, forsikring, forenklede administrative procedurer og støtte før og efter opholdet samt validering af den viden og de færdigheder og kompetencer, de har erhvervet i kraft af deres deltagelse i den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste. Denne støtte bør udvikles og gives i samarbejde med ungdomsorganisationer og andre nonprofit- og civilsamfundsorganisationer med henblik på at udnytte deres ekspertise på området. Hvis deltagernes aktiviteter skal gennemføres i farlige miljøer, f.eks. efter katastrofer, bør der tilbydes kurser i præventiv sikkerhed. Støtte efter opholdet bør også prioritere deltagernes løbende engagement i deres lokalsamfund ved at lede dem i retning af lokale organisationer eller projekter, som de kan involvere sig i efter afslutningen af deres ophold.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  For at sikre, at ophold under det europæiske solidaritetskorps får den ønskede effekt på deltagernes personlige, uddannelsesmæssige, sociale, medborgerlige og faglige udvikling, bør den viden og de færdigheder og kompetencer, der opnås gennem opholdene, identificeres og dokumenteres behørigt i overensstemmelse med de nationale omstændigheder og særlige forhold, jf. Rådets henstilling af 20. december 2012 om validering af ikkeformel og uformel læring22.

(14)  For at sikre, at ophold under den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste får den ønskede effekt på deltagernes personlige, uddannelsesmæssige, kunstneriske, sociale, medborgerlige og faglige udvikling, bør den viden og de færdigheder og kompetencer, der opnås gennem målrettet undervisning inden solidaritetsopholdene, identificeres, dokumenteres, vurderes, certificeres og anerkendes behørigt i overensstemmelse med de europæiske retningslinjer og nationale omstændigheder og særlige forhold, jf. Rådets henstilling af 20. december 2012 om validering af ikkeformel og uformel læring22. Et certifikat for ungdomspasset bør anvendes som et værktøj til anerkendelse for at kunne beskrive og validere de ikkeformelle og uformelle læringsresultater, der er opnået gennem deres erfaringer med den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste. Certifikatet for ungdomspasset vil forbedre anerkendelsen af unges læringsresultater.

__________________

__________________

22Rådets henstilling 2012/C 398/01 af 20. december 2012 om validering af ikkeformel og uformel læring (EUT C 398 af 22.12.2012, s. 1).

22Rådets henstilling 2012/C 398/01 af 20. december 2012 om validering af ikkeformel og uformel læring (EUT C 398 af 22.12.2012, s. 1).

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14a)   For at støtte solidaritetsaktiviteter blandt unge bør de deltagende organisationer være afsendende eller modtagende nonprofitorganisationer og kan omfatte ikke-statslige organisationer eller civilsamfundsorganisationer, ungdomsorganisationer, kirker og religiøse sammenslutninger eller samfund.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Der bør indføres et kvalitetsmærke med henblik på at sikre, at de deltagende organisationer opfylder principperne og kravene i chartret for det europæiske solidaritetskorps med hensyn til deres rettigheder og forpligtelser under alle stadier af solidaritetsopholdet. At have et kvalitetsmærke bør være en forudsætning for at kunne deltage, men det bør ikke automatisk give ret til finansiering under det europæiske solidaritetskorps.

(15)  Der bør i samarbejde med relevante interessenter indføres separate kvalitetsmærker og overvågningsrammer for frivilligt arbejde og praktikophold og job med henblik på at sikre, at de deltagende organisationer reelt og vedvarende opfylder principperne og kravene i chartret for den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste med hensyn til deres rettigheder og forpligtelser under alle stadier af solidaritetsopholdet. For at undgå forskellige kvalitetsstandarder bør chartret for den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste tage hensyn til chartret for den europæiske volontørtjeneste i Erasmus+-programmet. At have et kvalitetsmærke bør være en forudsætning for at kunne deltage, men det bør ikke automatisk give ret til finansiering under den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste. Med kvalitetsmærkerne bør det sikres, at aktiviteter under den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste ikke erstatter regulære job eller praktikophold. Processen, der fører til tildeling af kvalitetsmærker, bør ikke skabe yderligere bureaukrati, der ville afholde organisationer fra at bidrage til den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste. Med et kvalitetsmærke bør det desuden sikres, at de deltagende organisationer opfylder forhåndsbetingelserne vedrørende social inklusion og navnlig investeringsprioriteten for overgangen fra institutionelle til lokalsamfundsbaserede sundhedstjenester og sociale tjenester som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/20131a for at forhindre, at EU-midler, selv indirekte, kan anvendes til at støtte en adskillelse af sundhedsmæssige og sociale infrastrukturer.

 

_____________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320).

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Et ressourcecenter for det europæiske solidaritetskorps bør bistå de gennemførelsesorganer, deltagende organisationer og unge, som deltager i det europæiske solidaritetskorps, for at højne kvaliteten af gennemførelsen og af aktiviteterne i det europæiske solidaritetskorps samt styrke identificering og validering af de kompetencer, der er erhvervet gennem disse aktiviteter.

(16)  Et ressourcecenter for den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste bør bistå de gennemførelsesorganer, deltagende organisationer og unge, som deltager i den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste, for at højne kvaliteten af gennemførelsen og af aktiviteterne i den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste samt styrke identificering, validering og certificering af viden, færdigheder og kompetencer, der er erhvervet gennem disse aktiviteter.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  En portal for det europæiske solidaritetskorps bør løbende udvikles med henblik på at sikre let adgang til det europæiske solidaritetskorps og udgøre ét samlet kontaktpunkt for både berørte enkeltpersoner og organisationer, bl.a. med hensyn til tilmelding, identificering og matchning af profiler og muligheder, netværk og virtuelle udvekslinger, onlineuddannelse, sproglige assistance og støtte efter opholdet samt andre praktiske funktioner i fremtiden.

(17)  En portal for den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste, der er tilgængelig på alle officielle sprog i de deltagende lande og for personer med handicap, bør løbende udvikles og ajourføres med henblik på at bidrage til at sikre let adgang til den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste og udgøre en interaktiv flersproget platform for både berørte enkeltpersoner og nonprofitorganisationer, bl.a. med hensyn til tilmelding, identificering og matchning af profiler og muligheder, netværk og virtuelle udvekslinger, oplysninger vedrørende nuværende solidaritetsophold eller -projekter, deltagende organisationer, relevante europæiske og nationale kontaktpunkter, onlineuddannelse, sproglig assistance og støtte før og efter opholdet, mekanismer for direkte feedback og evaluering samt andre praktiske funktioner i fremtiden. Programvejledningen bør indeholde en detaljeret redegørelse for den europæiske solidaritets- og volontørtjenestes portal og anvendelsen heraf. Der bør sikres interoperabilitet med Den Europæiske Ungdomsportal.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17a)  Der bør udarbejdes en kvalitetsramme med kvalitetsstandarder for tilbud om ophold fra den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste. Grundlaget herfor bør være eksisterende lovgivning, som beskytter arbejdstageres, praktikanters og frivilliges rettigheder både på EU-plan og nationalt plan for så vidt angår social beskyttelse, minimumsindkomst, stabilitet, jobbeskyttelse, arbejdstagerrettigheder og psykisk og fysisk helbred. Standarderne bør defineres ved en inklusiv proces med fuld deltagelse af arbejdsmarkedets parter, ungdomsorganisationer og frivillige organisationer.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Betragtning 17 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17b)  For at den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste kan fungere godt, og af hensyn til den rettidige iværksættelse af de relevante aktioner er det afgørende, at der i arbejdsprogrammerne for den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste indføres mekanismer til sikring af, at registrerede unge modtager tilbud inden for et rimeligt og relativt forudsigeligt tidsrum. Der bør derfor sendes periodiske oplysninger og opdateringer om ledige ophold og deltagende organisationer, der er aktivt involverede i den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste, til registrerede personer for at stimulere deres engagement i den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste efter deres registrering, samtidig med at de også får mulighed for at komme i direkte kontakt med de aktører, der er involveret på solidaritetsområdet såvel på nationalt som europæisk plan.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Denne forordning fastlægger en finansieringsramme for perioden 2018-2020, som skal udgøre det primære referencebeløb for Europa-Parlamentet og Rådet under den årlige budgetprocedure, jf. punkt 17 i den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning23. Det primære referencegrundlag omfatter omfordeling fra programmet Erasmus+ (197,7 mio. EUR) og programmet for beskæftigelse og social innovation (10 mio. EUR) samt yderligere midler i regnskabsårene 2018, 2019 og 2020 og suppleres af bidrag fra flere EU-programmer under forskellige budgetposter, såsom Den Europæiske Socialfond, EU's civilbeskyttelsesordning, Life-programmet og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

(18)  Denne forordning fastlægger en finansieringsramme på 341,5 mio. EUR i løbende priser for perioden 2018-2020, som skal udgøre det primære referencebeløb for Europa-Parlamentet og Rådet under den årlige budgetprocedure, jf. punkt 17 i den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning23. Den finansielle ramme bør omfatte det beløb på 197,7 mio. EUR, der oprindelig blev øremærket til finansiering af den europæiske volontørtjenestes aktiviteter inden for EU under Erasmus+-programmet for regnskabsårene 2018, 2019 og 2020, eftersom disse aktiviteter skal overføres til programmet for den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste. I betragtning af behovet for at undgå eksisterende flerårige programmers eventuelle negative indvirkninger på finansieringen bør det resterende beløb til finansiering af den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste udelukkende hentes fra uudnyttede margener under den flerårige finansielle rammes lofter, og nye ressourcer bør anvendes i de kommende regnskabsår.

______________ ____

__________________

23Interinstitutionel aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1).

23Interinstitutionel aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1).

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18a)  Investeringer i den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste må ikke foretages på bekostning af andre EU-programmer, som i dag tilbyder unge særdeles værdifulde muligheder, navnlig programmet Erasmus+ og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet. Investeringer i den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste bør ledsages af øgede investeringer i andre supplerende EU-programmer og især Erasmus+-programmer.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)   For at sikre kontinuiteten i de aktiviteter, der støttes af programmer, som bidrager til det europæiske solidaritetskorps, bør den finansielle støtte til solidaritetsophold og -projekter som udgangspunkt fordeles således, at 80 % tildeles projekter for frivillige og solidaritet og 20 % til praktik- og jobophold.

(19)   For at sikre kontinuiteten i de aktiviteter, der støttes af programmer, som bidrager til den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste, bør den finansielle støtte til solidaritetsophold og -projekter som udgangspunkt fordeles således, at 95 % tildeles projekter for frivillige og solidaritet, og 5 % tildeles praktik- og jobophold.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  For at maksimere virkningen af det europæiske solidaritetskorps bør de deltagende lande gives mulighed for at afsætte supplerende national finansiering i overensstemmelse med reglerne for det europæiske solidaritetskorps.

(20)  For at maksimere virkningen af den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste bør de deltagende lande kunne afsætte supplerende national, regional eller lokal finansiering i overensstemmelse med reglerne for den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20a)  Civilbeskyttelse og humanitær bistand må ikke afhænge af unge gennem den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste. Kommissionen og medlemsstaterne bør sikre fortsatte investeringer i struktureret civilbeskyttelse og humanitær bistand.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21a)  Som hovedregel sendes deltageres anmodning om tilskud til det nationale agentur i det land, hvor den pågældende organisation hører hjemme. Anmodninger om tilskud til ophold, der tilrettelægges af organisationer på EU-plan eller internationale organisationer, sendes til Europa-Kommissionens Forvaltningsorgan for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Betragtning 21 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21b)  Kommissionen bør tage initiativ til at udarbejde en EU-dagsorden for frivilligt arbejde, idet den tager hensyn til den politiske dagsorden for frivilligt arbejde i Europa (PAVE), med henblik på at garantere anerkendelse af og respekt for rettighederne hos frivillige og de organisationer, som arbejder med frivillige, og mindske de administrative og retlige forhindringer for frivilligt arbejde og de organisationer, som arbejder med frivillige, i hele Europa og samtidig fremme og understøtte en bredere kultur præget af solidaritet og frivilligt arbejde i Europa.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  Foruden medlemsstaterne bør andre lande også gives mulighed for at deltage i det europæiske solidaritetskorps på grundlag af bilaterale aftaler. Dette samarbejde bør i givet fald gennemføres ved hjælp af supplerende bevillinger, som tilvejebringes efter procedurer, der aftales med de pågældende lande.

(22)  Ligesom det gælder for den europæiske volontørtjeneste, bør den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste ikke blot være åben for medlemsstaterne, men også for programlande og partnerlande inden for rammerne af programmerne Erasmus+ og Aktive unge, idet der fra starten rettes særlig opmærksomhed mod EU's nabolande for at fremme lige muligheder for unge fra medlemsstaterne og fra tredjelande. Dette samarbejde bør gennemføres ved hjælp af supplerende bevillinger, som tilvejebringes efter procedurer, der aftales med de pågældende lande.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Det europæiske solidaritetskorps bør være rettet mod unge i alderen 18-30 år. Deltagelse i aktiviteter under det europæiske solidaritetskorps bør kræve forudgående tilmelding via dets portal.

(23)  Den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste bør være rettet mod unge i alderen 18-30 år. Deltagelse i aktiviteter under den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste bør administreres enten gennem forudgående tilmelding via den europæiske solidaritets- og volontørtjenestes portal eller gennem en officiel ansøgnings- eller ansættelsesproces, der administreres af den deltagende organisation. Der bør om nødvendigt indføres andre supplerende værktøjer med henblik på registrering for at gøre det lettere for alle unge at deltage, især de mest sårbare og dem, der ikke besidder digitale færdigheder. Eksisterende ansøgningsprocesser fra koordinerende og afsendende organisationer kan anvendes i dette øjemed.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(23a)  Målgruppen af unge bør være så bred og inkluderende som muligt for at få unge med forskellige baggrunde, uddannelsesniveauer, færdigheder, kompetencer, kundskaber og erfaringer til at deltage i den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Betragtning 23 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(23b)  Det er nødvendigt at fremme en bredere politisk strategi, som tager sigte på at skabe et gunstigt miljø for frivilligt arbejde i Europa og ikke overlapper med andre igangværende programmer, men tværtimod styrker velfungerende eksisterende initiativer såsom den europæiske volontørtjeneste.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  Der bør udvises særlig omhu for at sikre, at de aktiviteter, der støttes af det europæiske solidaritetskorps, er tilgængelige for alle unge, herunder navnlig de mest ugunstigt stillede unge. Der bør derfor træffes særlige foranstaltninger for at fremme social inklusion og deltagelse af ugunstigt stillede unge, og begrænsningerne forbundet med den afsides beliggenhed i Unionens fjernområder og de oversøiske lande og territorier bør tages i betragtning24. De deltagende lande bør ligeledes tilstræbe at træffe alle hensigtsmæssige foranstaltninger for at fjerne retlige og administrative hindringer for et velfungerende europæisk solidaritetskorps. Dette omfatter så vidt muligt at løse administrative problemer, der medfører vanskeligheder med at opnå visa og opholdstilladelse, uden at dette dog tilsidesætter Schengenreglerne eller EU-bestemmelserne om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere.

(24)  Der bør udvises særlig omhu for at sikre, at de aktiviteter, der støttes af den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste, i praksis er tilgængelige for alle unge, herunder navnlig de mest ugunstigt stillede unge, bl.a. unge med særlige behov. Der bør derfor træffes særlige foranstaltninger og ydes individuel støtte for at nå ud til alle kategorier af unge med færre muligheder og fremme social inklusion, og begrænsningerne forbundet med den afsides beliggenhed i Unionens fjernområder og de oversøiske lande og territorier bør tages i betragtning24. De deltagende lande bør ligeledes tilstræbe at træffe alle hensigtsmæssige foranstaltninger for at fjerne retlige og administrative hindringer for en velfungerende europæisk solidaritets- og volontørtjeneste. Dette omfatter så vidt muligt at løse administrative problemer, der medfører vanskeligheder med at opnå visa og opholdstilladelse, uden at dette dog tilsidesætter Schengenreglerne eller EU-bestemmelserne om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere.

______________________

______________________

24 Enkeltpersoner fra et oversøisk land eller territorium (OLT) og de offentlige og/eller private kompetente organer og institutioner i et OLT kan deltage i programmerne i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2001/822/EF af 27. november 2001 om de oversøiske landes og territoriers associering med Det Europæiske Fællesskab (EFT L 314 af 30.11.2001, s. 1).

24 Enkeltpersoner fra et oversøisk land eller territorium (OLT) og de offentlige og/eller private kompetente organer og institutioner i et OLT kan deltage i programmerne i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2001/822/EF af 27. november 2001 om de oversøiske landes og territoriers associering med Det Europæiske Fællesskab (EFT L 314 af 30.11.2001, s. 1).

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  Enhver virksomhed, der ønsker at deltage i det europæiske solidaritetskorps, uanset om deltagelsen er finansieret af budgettet for det europæiske solidaritetskorps, et andet EU-program eller en anden finansieringskilde, bør tildeles et kvalitetsmærke, forudsat at de relevante betingelser er opfyldt. Den proces, der fører frem til tildelingen af kvalitetsmærket, bør løbende udføres af strukturerne til gennemførelse af det europæiske solidaritetskorps. Det tildelte kvalitetsmærke bør revurderes regelmæssigt og kan tilbagekaldes, hvis det i forbindelse med den kontrol, der skal udføres, konstateres, at de betingelser, der lå til grund for tildelingen, ikke længere er opfyldt.

(25)  Enhver virksomhed, der ønsker at deltage i den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste, uanset om deltagelsen er finansieret af budgettet for den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste, et andet EU-program eller en anden finansieringskilde, bør først tildeles et kvalitetsmærke, forudsat at de relevante betingelser er opfyldt, og at den pågældende aktivitet ikke figurerer på listen over udelukkede aktiviteter. Den proces, der fører frem til tildelingen af kvalitetsmærket, bør løbende, offentligt og åbent udføres af strukturerne til gennemførelse af den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste. I denne proces bør unødvendige administrative byrder undgås. Det tildelte kvalitetsmærke bør revurderes regelmæssigt og kan tilbagekaldes, hvis det i forbindelse med den kontrol, der skal udføres, konstateres, at de betingelser, der lå til grund for tildelingen, ikke længere er opfyldt.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26)  En virksomhed, der ønsker at ansøge om midler til at tilbyde ophold som led i det europæiske solidaritetskorps, bør som en forudsætning først være blevet tildelt et kvalitetsmærke. Dette krav bør ikke gælde for fysiske personer, der ansøger om økonomisk støtte på vegne af en uformel gruppe af deltagerne i det europæiske solidaritetskorps til gruppens solidaritetsprojekter.

(26)  En nonprofitvirksomhed, der ønsker at ansøge om midler til at tilbyde ophold som led i den europæiske solidaritets- volontørtjeneste, bør som en forudsætning først være blevet tildelt et kvalitetsmærke. Tildelingen af kvalitetsmærket bør ikke gælde for fysiske personer, der ansøger om økonomisk støtte på vegne af en uformel gruppe af deltagere i den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste til gruppens solidaritetsprogrammer og -projekter. De kompetente gennemførelsesorganer bør foretage tilsvarende kvalitetskontroller for at fastslå, at disse fysiske personer overholder kravene i forbindelse med den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(26a)  Lokalsamfundenes behov og forventninger bør være et vigtigt kriterium ved vurderingen af projekternes kvalitet. Der bør i overensstemmelse hermed indføres passende indikatorer, som revurderes hvert år.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27)  Effektiv resultatforvaltning, herunder evaluering og overvågning, kræver udvikling af specifikke, målbare og realistiske resultatindikatorer, som kan måles over tid, og som afspejler foranstaltningens hensigtsmæssighed.

(27)  Effektiv resultatforvaltning, herunder evaluering og overvågning, kræver udvikling af specifikke, målbare og realistiske kvalitative og kvantitative resultatindikatorer, som kan måles over tid, og som afspejler foranstaltningens hensigtsmæssighed.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  Passende former for opsøgende virksomhed, offentliggørelse og formidling af de muligheder og resultaterne af de aktioner, der støttes af det europæiske solidaritetskorps, bør sikres på europæisk, nationalt og lokalt plan. Opsøgende virksomhed, oplysning og formidling bør foregå via alle de organer, der gennemfører det europæiske solidaritetskorps, herunder, hvis det er relevant, med støtte fra andre vigtige aktører.

(28)  Passende former for opsøgende virksomhed, offentliggørelse og formidling af de muligheder og resultaterne af de aktioner, der støttes af den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste, bør sikres på europæisk, nationalt, regionalt og lokalt plan. Opsøgende virksomhed, oplysning og formidling bør, uden at øge bureaukratiet, foregå via alle de organer, der gennemfører den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste, via Kommissionens websteder og via EU-programmer, der allerede er tilknyttet den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(28a)  For bedre at kunne opfylde målene for den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste bør Kommissionen, medlemsstaterne og de nationale agenturer arbejde tæt sammen med NGO'er, ungdomsorganisationer og lokale interessenter med ekspertise inden for solidaritetsaktioner.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Kommissionens forslag

(29)  For at opnå større gennemslagskraft i kommunikationen til offentligheden og stærkere synergier mellem kommunikationsaktiviteter, der gennemføres på Kommissionens initiativ, bør de ressourcer, der tildeles kommunikationsaktiviteter i henhold til denne forordning, også medvirke til kommunikation udadtil om Unionens politiske prioriteringer, såfremt disse vedrører denne forordnings overordnede mål.

(29)  For at opnå større gennemslagskraft i kommunikationen til offentligheden og stærkere synergier mellem kommunikationsaktiviteter, der gennemføres på Kommissionens initiativ, bør de ressourcer, der tildeles kommunikationsaktiviteter i henhold til denne forordning, også medvirke til kommunikation udadtil om Unionens politiske prioriteringer såsom social integration, samhørighed, miljøbeskyttelse og afbødning af klimaændringer, som vedrører denne forordnings overordnede mål, og være i overensstemmelse med målene for den europæiske solidaritets- og volontørtjenestes finansieringskilder.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30)  For at sikre en effektiv og virkningsfuld gennemførelse af denne forordning bør det europæiske solidaritetskorps gøre optimal brug af de forvaltningsordninger, der allerede er gældende. Ansvaret for at gennemføre det europæiske solidaritetskorps bør derfor overdrages til de bestående strukturer, dvs. Europa-Kommissionen, Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur og de nationale agenturer, der er udpeget til at forvalte de aktioner, der er omhandlet i kapitel III i forordning (EU) nr. 1288/2013.

(30)  For at sikre en effektiv og virkningsfuld gennemførelse af denne forordning bør den europæiske solidaritets- volontørtjeneste gøre optimal brug af de forvaltningsordninger, der allerede er gældende. Ansvaret for at gennemføre den europæiske solidaritets- volontørtjeneste bør derfor overdrages til de bestående strukturer, dvs. Europa-Kommissionen, Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur og de nationale agenturer, der er udpeget til at forvalte de aktioner, der er omhandlet i kapitel III i forordning (EU) nr. 1288/2013. Der bør oprettes et rådgivende organ med deltagelse af europæiske NGO-netværk, som beskæftiger sig med solidaritet og frivilligt arbejde.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Betragtning 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(35)  Kommissionen bør i overensstemmelse med forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget26 vedtage arbejdsprogrammer og underrette Europa-Parlamentet og Rådet herom. I arbejdsprogrammet bør det fastsættes, hvilke foranstaltninger der er nødvendige for deres gennemførelse i overensstemmelse med de generelle og specifikke mål med det europæiske solidaritetskorps, udvælgelses- og tildelingskriterierne for tildeling af tilskud samt alle øvrige elementer, der kræves. Arbejdsprogrammer og eventuelle ændringer hertil bør vedtages ved gennemførelsesretsakter i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren.

(35)  Kommissionen bør i overensstemmelse med forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget26 vedtage arbejdsprogrammer og underrette Europa-Parlamentet og Rådet herom. I arbejdsprogrammet bør det fastsættes, hvilke foranstaltninger der er nødvendige for deres gennemførelse i overensstemmelse med de generelle og specifikke mål med den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste, udvælgelses- og tildelingskriterierne for tildeling af tilskud samt alle øvrige elementer, der kræves. Arbejdsprogrammer og eventuelle ændringer hertil bør vedtages ved delegerede retsakter og på grundlag af støttemodtagernes behov og krav.

__________________

__________________

26 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).

26 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1).

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Betragtning 37

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(37)  Af hensyn til effektivitet og virkningsfuldhed bør det udvalg, der er nedsat i henhold til forordning (EU) nr. 1288/2013, også bistå Kommissionen med gennemførelsen af denne forordning. For så vidt angår det europæiske solidaritetskorps bør dette udvalg mødes i en særlig sammensætning, og dets mandat bør tilpasses med henblik på at varetage denne nye rolle. Det bør være de deltagende landes opgave at udpege de relevante repræsentanter til disse møder under hensyntagen til de dimensioner af det europæiske solidaritetskorps, der omfatter frivilligt arbejde og beskæftigelse.

(37)  Af hensyn til effektivitet og virkningsfuldhed bør et særligt underudvalg under det udvalg, der er nedsat i henhold til forordning (EU) nr. 1288/2013, også bistå Kommissionen med gennemførelsen af denne forordning. For så vidt angår programmet bør dette udvalg mødes i en særlig sammensætning. Det bør være de deltagende landes opgave at udpege de relevante repræsentanter til disse møder under hensyntagen til de dimensioner af den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste, der omfatter frivilligt arbejde og beskæftigelse. Det Europæiske Ungdomsforum, det europæiske center for frivilligt arbejde (CEV) og andre relevante civilsamfundsorganisationer, herunder netværk, der repræsenterer arbejdsgivere og fagforeninger, bør inkluderes som permanente observatører uden stemmeret i et programudvalg, og der bør fastsættes bestemmelser for deres deltagelse i udvalgets forretningsorden.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Betragtning 38 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(38a)  I sin beslutning af 2. februar 2017 om gennemførelsen af forordningen om Erasmus+1a opfordrede Europa-Parlamentet Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre en indsats i budgetmæssig henseende for at imødekomme det nye initiativ med det europæiske solidaritetskorps uden at underfinansiere andre løbende og prioriterede programmer.

 

___________________

 

1a Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0018.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Betragtning 38 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(38b)  Parlamentet udtrykte i sin beslutning af 5. juli 2017 om mandatet med henblik på trepartsmødet om 2018-budgetforslaget1a bekymring over, at det på trods af Parlamentets advarsler i det lovgivningsmæssige forslag af 30. maj 2017 forudsættes, at tre fjerdedele af budgettet til det europæiske solidaritetskorps skal finansieres via omfordeling af midler fra eksisterende programmer og primært fra Erasmus+ (197,7 mio. EUR), og Parlamentet gentog, at alle nye politiske forpligtelser bør finansieres med nye bevillinger og ikke omfordelinger fra eksisterende programmer.

 

_____________________

 

1a Vedtagne tekster, P8_TA-PROV(2017)0302.

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Betragtning 38 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(38c)  Separat finansiering og separate budgetbevillinger bør garanteres for den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste og bør ikke medføre en reduktion af budgettet til andre politikker til fordel for unge, uddannelse, beskæftigelse eller solidaritet. Der bør sikres en optimal og gennemsigtig anvendelse af de finansielle ressourcer.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Betragtning 39

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(39)  Finansieringsrammen for det europæiske solidaritetskorps under udgiftsområde 1a i den flerårige finansielle ramme bygger ligeledes på midler, der omfordeles fra programmet Erasmus+. Disse midler bør hovedsagelig hidrøre fra bevillinger, der tager sigte på at finansiere den europæiske volontørtjenestes aktiviteter, som falder ind under anvendelsesområdet for frivilligt arbejde, der støttes i henhold til denne forordning. Derudover bør nogle bevillinger af studielånsgarantifaciliteten, som ikke ventes at blive opbrugt under Erasmus+, omfordeles med henblik på at yde passende samfinansiering til de nationale agenturers driftsudgifter og bringes mere i overensstemmelse med absorptionskapaciteten for denne foranstaltning.

(39)  Finansieringsrammen for den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste under udgiftsområde 1a i den flerårige finansielle ramme bygger på midler, der omfordeles fra programmet Erasmus+. Disse midler bør udelukkende hidrøre fra bevillinger, der tager sigte på at finansiere den europæiske volontørtjenestes aktiviteter, som falder ind under anvendelsesområdet for frivilligt arbejde, der støttes i henhold til denne forordning.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Betragtning 40 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(40a)  I betragtning af den terapeutiske værdi af arbejde med dyr bør der lægges særlig vægt på at give unge med psykiske og fysiske handicap mulighed for at arbejde på behandlingsgårde.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Betragtning 41

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(41)  Denne forordning bør anvendes fra den 1. januar 2018. For at sikre omgående anvendelse af foranstaltningerne i denne forordning bør den træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende —

(41)  For at sikre omgående anvendelse af foranstaltningerne i denne forordning bør den træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende —

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1)   "solidaritetsaktivitet": aktivitet, der har til formål at imødekomme uopfyldte samfundsmæssige behov til gavn for et lokalsamfund og samtidig fremmer den enkeltes personlige, uddannelsesmæssige, sociale, medborgerlige og faglige udvikling, og som kan tage form af ophold, projekter eller netværksaktiviteter inden for forskellige områder som f.eks. uddannelse, beskæftigelse, ligestilling mellem kønnene, iværksætteri, navnlig socialt iværksætteri, medborgerskab og demokratisk deltagelse, miljø- og naturbeskyttelse, klimaindsatsen, katastrofeforebyggelse, beredskab og genopretning, landbrug og udvikling af landdistrikterne, levering af fødevarer og andre varer, sundhed og trivsel, kreativitet og kultur, idræt og sport, social bistand og velfærd, modtagelse og integration af tredjelandsstatsborgere, territorialt samarbejde og samhørighed

 

1)   "solidaritetsaktivitet": aktivitet af almen interesse, der har til formål at håndtere væsentlige samfundsmæssige udfordringer til gavn for et lokalsamfund og samfundet som helhed og samtidig fremmer den enkeltes personlige, uddannelsesmæssige, kunstneriske, sociale, medborgerlige og faglige udvikling. Solidaritetsaktiviteten tager form af ophold, projekter eller netværksaktiviteter inden for forskellige områder, som f.eks. formel, ikkeformel og uformel uddannelse, ungdomsarbejde, beskæftigelse, ligestilling mellem kønnene, socialt iværksætteri, medborgerskab og demokratisk deltagelse, interkulturel dialog, social inklusion, inddragelse af personer med handicap, miljø- og naturbeskyttelse, klimaindsatsen, katastrofeforebyggelse, beredskab og genopretning, socialt landbrug og udvikling af landdistrikterne, levering af fødevarer og andre varer, sundhed og trivsel, kreativitet og kultur, idræt og sport, social bistand og velfærd og modtagelse og integration af tredjelandsstatsborgere såsom asylansøgere og flygtninge

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a)  "solidaritet": beredvillighed til at yde en indsats for almenvellet som led i specifikke aktiviteter uden at forvente en modydelse

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  "deltager": ungt menneske, der har tilmeldt sig det europæiske solidaritetskorps' portal og deltager i en solidaritetsaktivitet, som tilbydes af en deltagende organisation inden for rammerne af det europæiske solidaritetskorps

2)  "deltager": ungt menneske, der deltager i en solidaritetsaktivitet, som tilbydes af en deltagende organisation inden for rammerne af den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste eller udvikles af en gruppe unge, der er tilmeldt den europæiske solidaritets- og volontørtjenestes portal

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3)  "ugunstigt stillede unge": personer, som har brug for yderligere støtte på grund af handicap, uddannelsesmæssige vanskeligheder, økonomiske hindringer, kulturelle forskelle, helbredsproblemer, sociale hindringer og geografiske hindringer

3)   "unge med færre muligheder": personer i alderen 17 til 30, som har brug for yderligere målrettet støtte på grund af, at de befinder sig i en ufordelagtig situation, fordi de står over for en eller flere af udstødelsesfaktorer eller forhindringer såsom handicap, indlæringsvanskeligheder, sociale og økonomiske hindringer, kulturelle forskelle, helbredsproblemer, institutionelle eller geografiske hindringer eller forskelsbehandling af de grunde, der er anført i artikel 21 i EU's charter om grundlæggende rettigheder

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4)  "deltagende organisation": enhver offentlig eller privat enhed, der har fået tildelt det europæiske solidaritetskorps' kvalitetsmærke, og som tilbyder et ophold til en deltager i det europæiske solidaritetskorps eller gennemfører andre aktiviteter inden for rammerne af det europæiske solidaritetskorps

4)  "deltagende organisation": en offentlig eller privat nonprofitenhed, der udfører en aktivitet af almen interesse eller med et socialt sigte, der spiller en afgørende rolle med hensyn til at tilskynde til, fremme og lette adgangen til partnerskaber i den frivillige sektor, og som har fået tildelt den europæiske solidaritets- og volontørtjenestes kvalitetsmærke. En sådan enhed tilbyder et solidaritetsophold til en deltager i den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste eller gennemfører og støtter andre aktiviteter inden for rammerne af den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste, hvori den deltager som en afsendende eller modtagende organisation. "afsendende oganisation": en organisation, der har ansvaret for at forberede og støtte deltagerne før, under og efter solidaritetsopholdet. "modtagende organisation": en organisation, som tilbyder et ophold til en deltager

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5)  "solidaritetsophold": frivillig aktivitet, praktikophold eller job inden for et solidaritetsrelateret område, som er arrangeret af en deltagende organisation, og som bidrager til at tackle vigtige samfundsmæssige udfordringer, og som samtidig, hvad angår deltageren i det europæiske solidaritetskorps, der har påtaget sig den pågældende opgave, styrker dennes personlige, uddannelsesmæssige, sociale, medborgerlige og faglige udvikling samt beskæftigelsesegnethed i et andet land end bopælslandet (på tværs af landegrænserne) eller i bopælslandet (inden for landegrænserne)

5)  "solidaritetsophold": frivillig aktivitet, praktikophold eller job inden for et solidaritetsrelateret område, som har en europæisk merværdi og ikke er en erstatning for nationale ordninger for frivilligt arbejde og er arrangeret af en deltagende organisation, og som bidrager til at tackle tydeligt identificerede vigtige samfundsmæssige udfordringer, og som samtidig, hvad angår deltageren i den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste, der har påtaget sig den pågældende opgave, styrker dennes personlige, uddannelsesmæssige, sociale, medborgerlige og faglige udvikling i fortrinsvis et andet land end bopælslandet (på tværs af landegrænserne) eller i bopælslandet (inden for landegrænserne), hvis der er behov herfor

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6)  "frivilligt arbejde": ulønnet volontørtjeneste på fuld tid i en periode på op til tolv måneder, som giver unge mulighed for at bidrage til det daglige arbejde hos organisationer, der er aktive inden for solidaritetsrelaterede områder, til gavn i sidste ende for de lokalsamfund, hvor aktiviteterne gennemføres, herunder en solid lærings- og uddannelsesdimension med henblik på at sætte unge frivillige i stand til at erhverve færdigheder og kompetencer, som vil være til nytte for deres personlige, uddannelsesmæssige, sociale og faglige udvikling, og som også vil bidrage til at forbedre deres beskæftigelsesegnethed

6)  "frivilligt arbejde": et ulønnet frivilligt ophold i en deltagende organisation i nonprofitsektoren i en periode på op til tolv måneder, enten på fuld tid eller på fleksibelt grundlag med mindst 10 timer om ugen, som giver unge mulighed for at bidrage til det daglige arbejde hos nonprofitorganisationer, der er aktive inden for solidaritetsrelaterede områder, til gavn i sidste ende for de lokalsamfund, hvor aktiviteterne gennemføres, og især for mennesker i nød i disse lokalsamfund, herunder en solid lærings- og uddannelsesdimension med henblik på at sætte unge frivillige i stand til at erhverve, validere og certificere færdigheder og kompetencer, som vil være til nytte for deres personlige, uddannelsesmæssige, sociale og faglige udvikling, og som også vil bidrage til at forbedre deres beskæftigelsesegnethed. Denne form for aktivitet er kendetegnet ved en fastlagt tidsramme og klarhed med hensyn til mål, indhold, opgaver, opbygning og rammer. En passende godtgørelse og retlig og social beskyttelse kan ikke udgøre en erstatning for lønnet beskæftigelse

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7)  "ophold for frivilliggrupper": ophold, der giver grupper bestående af deltagere i det europæiske solidaritetskorps fra forskellige deltagerlande mulighed for sammen at arbejde frivilligt for et fælles mål, idet de udfører manuelle eller intellektuelle opgaver, i forbindelse med et vigtigt projekt i lokalsamfundets tjeneste i en periode på mellem to uger og to måneder

7)  "ophold for frivilliggrupper": ophold, der giver grupper bestående af deltagere i den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste fra forskellige deltagerlande mulighed for sammen at arbejde frivilligt for et fælles mål, idet de udfører manuelle eller intellektuelle opgaver, i forbindelse med et vigtigt projekt i lokalsamfundets tjeneste i samarbejde med offentlige myndigheder, nonprofitorganisationer, fonde og sociale virksomheder i en periode på mellem to uger og to måneder

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8)  "praktikophold": periode af jobtræning fra to til tolv måneder, som aflønnes af den organisation, der er vært for deltageren i det europæiske solidaritetskorps, på basis af en skriftlig praktikaftale omfattende en lærings- og uddannelseskomponent, og som gennemgås med det formål at opnå praktisk og erhvervsmæssige erfaring med henblikat forbedre beskæftigelsesegnetheden og lette overgangen til rigtige job

8)  "praktikophold": periode af jobtræning fra tre til seks måneder, som kan forlænges én gang, og med en varighed af højst tolv måneder inden for samme deltagende organisation, som aflønnes af den organisation, der er vært for deltageren i den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste, som indeholder en lærings- og uddannelseskomponent, som gennemføres for at få praktisk og erhvervsmæssig erfaring med henblik på at udvikle kompetencer, der er til gavn for deltagerens personlige, uddannelsesmæssige, sociale, medborgerlige og faglige udvikling, som er basereten skriftlig aftale, der indgås ved praktikopholdets begyndelse mellem deltageren og den deltagende organisation, og hvori der er fastsat læringsmål og arbejdsvilkår for praktikopholdet samt dets varighed, deltagerens aflønning, parternes rettigheder og forpligtelser i henhold til den nationale lovgivning og/eller de gældende kollektive overenskomster i det land, hvor praktikopholdet finder sted, og som ikke erstatter job

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9)  "job": periode af arbejde fra to til tolv måneder, som aflønnes af den deltagende organisation, der har ansat deltageren i det europæiske solidaritetskorps, og som gennemføres i et deltagerland på basis af en ansættelseskontrakt i overensstemmelse med deltagerlandets lovgivningsmæssige rammer

9)  "job": periode af arbejde på mindst seks måneder, som er baseret på en skriftlig ansættelseskontrakt, der overholder alle ansættelsesvilkår som fastsat i den nationale lovgivning og/eller de gældende kollektive overenskomster i det land, hvor jobbet udføres, og som aflønnes af den deltagende organisation, der har ansat deltageren i den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10)  "solidaritetsprojekt": lokalt initiativ for en periode fra to til tolv måneder, som iværksættes og gennemføres af grupper på mindst fem deltagere i det europæiske solidaritetskorps med det formål at tackle vigtige udfordringer i deres lokalsamfund og sætte dem ind i et bredere europæisk perspektiv

10)  "solidaritetsprojekt": lokalt initiativ for en periode fra to til tolv måneder, som iværksættes og gennemføres af grupper på mindst fem deltagere i den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste med det formål at tackle vigtige udfordringer i deres lokalsamfund og forbinde dem med et bredere europæisk perspektiv og med eksisterende lokale solidaritetsinitiativer. Det er obligatorisk for deltagende organisationer eller de lokale myndigheder at tilrettelægge vejledning og støtte før og efter opholdet i forbindelse med gennemførelsen af en solidaritetsaktion med henblik på at sikre projektets bæredygtighed og kvaliteten af de leverede ydelser

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10a)  "socialt landbrug": udnyttelse af landbrugets ressourcer til at forbedre enkeltpersoners sociale, fysiske og mentale trivsel, hvilket giver dem, som er psykisk eller socialt sårbare, mulighed for at deltage i landbrugsarbejdet

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 11

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

11)  kvalitetsmærke: certificering af en offentlig eller privat enhed eller en international organisation, der er villig til at tilbyde ophold inden for rammerne af det europæiske solidaritetskorps efter en procedure, der skal sikre, at principperne og kravene i det europæiske solidaritetskorps' charter overholdes

11)  "kvalitetsmærke": certificering af en offentlig eller privat enhed eller en international organisation, der ønsker at blive en deltagende organisation og er villig til at tilbyde ophold inden for rammerne af den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste efter en procedure, der skal sikre, at principperne og kravene i den europæiske solidaritets- og volontørtjenestes charter overholdes, og sikre kvaliteten af de tjenester, der leveres af de deltagende organisationer

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

12)  "det europæiske solidaritetskorps' charter": det dokument, som fastsætter de respektive rettigheder og forpligtelser, som alle de enheder, der er villige til at slutte sig til det europæiske solidaritetskorps, skal indvillige i at overholde

12)  "den europæiske solidaritets- og volontørtjenestes charter": det dokument, som fastsætter de respektive rettigheder og forpligtelser, som alle de enheder, der er villige til at slutte sig til den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste, skal indvillige i at overholde

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

13)  det europæiske solidaritetskorps' ressourcecenter : de yderligere funktioner, som varetages af et udpeget nationalt agentur med det formål at støtte udviklingen og gennemførelsen af aktiviteter inden for rammerne af det europæiske solidaritetskorps samt identifikationen af de kompetencer, som erhverves af deltagerne via deres ophold og projekter

13)  "den europæiske solidaritets- og volontørtjenestes ressourcecenter": de yderligere funktioner, som varetages af et udpeget nationalt agentur med det formål at støtte udviklingen og gennemførelsen af aktiviteter inden for rammerne af den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste samt identifikationen af de kompetencer, som erhverves af deltagerne via den målrettede uddannelse gennemgået før solidaritetsopholdet. De respektive nationale agenturer bør inddrages i udarbejdelsen af de funktioner, som den europæiske solidaritets- og volontørtjenestes ressourcecenter skal varetage

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

14)  ”det europæiske solidaritetskorps' portal": webbaseret værktøj, som stiller relevante onlinetjenester til rådighed for deltagere i det europæiske solidaritetskorps og deltagende organisationer, herunder information om det europæiske solidaritetskorps, registrering af deltagere, søgen efter deltagere til ophold, annoncering af og søgen efter ophold, søgen efter potentielle projektpartnere, håndtering af kontakter og tilbud om ophold og projekter, uddannelses-, kommunikations- og netværksaktiviteter, information og meddelelse om muligheder samt andre relevante udviklingstendenser i relation til det europæiske solidaritetskorps.

14)  "den europæiske solidaritets- og volontørtjenestes portal": et flersproget interaktivt webbaseret værktøj, som findes på alle officielle sprog i de deltagende lande, som er tilgængelig for personer med handicap, og som stiller yderligere onlinetjenester til rådighed for deltagere i den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste og deltagende organisationer. Disse tjenester supplerer de deltagende organisationers aktiviteter og omfatter information om den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste, registrering af deltagere, søgen efter deltagere til ophold, annoncering af og søgen efter ophold, søgen efter potentielle projektpartnere, håndtering af kontakter og tilbud om ophold og projekter, uddannelses-, kommunikations- og netværksaktiviteter, information og meddelelse om muligheder, tilvejebringelse af en feedback-mekanisme vedrørende kvaliteten af opholdene samt andre relevante udviklingstendenser i relation til den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste.

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 14 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

14a)  For at tilskynde unge til at deltage i frivillige aktiviteter, som er ulønnede, og under hensyntagen til at arbejdsugen i et fagligt miljø ikke bør vare længere end 40 timer, må unge ikke udføre frivilligt arbejde i over 25 timer om ugen.

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Målsætningen med det europæiske solidaritetskorps er at øge unges og organisationers deltagelse i tilgængelige solidaritetsaktiviteter af høj kvalitet for at bidrage til at styrke samhørighed og solidaritet i Europa, støtte lokalsamfund og imødegå samfundsmæssige udfordringer.

 

Målsætningen med den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste er at fremme solidaritet som en værdi og frivilligt arbejde i og uden for Europa med henblik på at opbygge et inklusivt samfund ved at øge unges og nonprofitorganisationers deltagelse i tilgængelige solidaritetsaktiviteter af høj kvalitet for at bidrage til at styrke samhørighed og medborgerskab. Den har til formål at supplere eksisterende aktioner og organisationsstrukturer, der støtter lokalsamfund, navnlig de mest sårbare lokalsamfund, og til hurtigt at reagere på samfundsmæssige udfordringer, miljøbeskyttelse, modvirkning af klimaændringer og større social integration.

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-a)  at sikre, at de solidaritetsaktiviteter, som deltagerne tilbydes, bidrager til at tackle væsentlige samfundsmæssige udfordringer og styrke lokalsamfund, og at de er af høj kvalitet og behørigt valideret

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  at give unge - med støtte fra deltagende organisationer - let tilgængelige muligheder for at deltage i solidaritetsaktiviteter og samtidig forbedre deres færdigheder og kompetencer med henblik på personlig, uddannelsesmæssig, social, medborgerlig og faglig udvikling samt forbedre deres beskæftigelsesegnethed og lette overgangen til arbejdsmarkedet, herunder ved at støtte mobilitet for unge frivillige, praktikanter og arbejdstagere

a)  at give unge med støtte fra deltagende organisationer let tilgængelige muligheder for at deltage i solidaritetsaktiviteter og frivillige aktiviteter og samtidig forbedre deres færdigheder, kompetencer og viden med henblik på personlig, uddannelsesmæssig, social, medborgerlig, kulturel og faglig udvikling, herunder ved at støtte mobilitet for unge frivillige, hvilket også kan føre til forbedret beskæftigelsesegnethed, og samtidig sikre, at betalt arbejde ikke erstattes med ubetalt arbejde

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(aa)  at øge inklusionen af unge med færre muligheder inden for den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste ved at skabe tilpassede formater og ved at fremme særlige vejlednings- og støtteforanstaltninger

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  at sikre, at de solidaritetsaktiviteter, som tilbydes deltagere i det europæiske solidaritetskorps, bidrager til at tackle konkrete, uopfyldte samfundsmæssige behov og styrke lokalsamfund, og at de er af høj kvalitet og behørigt valideret.

b)  at sikre, at de solidaritets- og volontøraktiviteter, som tilbydes deltagere i den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste, bidrager til at overvinde væsentlige samfundsmæssige udfordringer og opfylde behov af offentlig interesse til gavn for samfundet, tackle konkrete og tydeligt identificerede, uopfyldte samfundsmæssige behov og styrke lokalsamfund, og at de er af høj kvalitet, behørigt valideret og implementeret samt overholder principperne og kravene i chartret for den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste.

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  at støtte udarbejdelsen, understøttelsen og vedligeholdelsen af en EU-dagsorden for volontørarbejde med det formål at sikre, at volontørers og volontørorganisationers rettigheder anerkendes og respekteres, og at administrative og juridiske hindringer for volontørarbejde og volontørorganisationer reduceres overalt i EU, samt at fremme og støtte en bredere solidaritets- og volontørkultur i EU.

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bb)  at styrke et fælles europæisk perspektiv blandt EU-borgere gennem engagement i solidaritetsaktiviteter

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra b c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bc)  at sikre, at deltagernes personlige, uddannelsesmæssige, sociale, medborgerlige og faglige udvikling samt de kundskaber, færdigheder og kompetencer, der udgør det læringsmæssige udbytte af opholdet, behørigt identificeres, dokumenteres, bedømmes og certificeres

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra b d (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bd)  at øge inklusionen af unge med færre muligheder i den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste ved at skabe tilpassede formater og fremme skræddersyede og individuelt tilpassede vejlednings- og støtteforanstaltninger med et særskilt budget

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra b e (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

be)  at forhindre organisationer i at gøre foranstaltninger vedrørende socialt ansvar til foranstaltninger vedrørende den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste og dermed misbruge finansieringen

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Det europæiske solidaritetskorps' aktioner skal være i overensstemmelse med og supplere de relevante politikker og programmer på de områder, der er nævnt i artikel 2, stk. 1, samt eksisterende netværk på EU-niveau, der er relevante for det europæiske solidaritetskorps' aktiviteter.

1.  Den europæiske solidaritets- og volontørtjenestes aktioner skal være i overensstemmelse med og supplere de relevante EU-politikker og -programmer på de områder, der er nævnt i artikel 2, stk. 1, samt eksisterende netværk på EU-niveau, der er relevante for den europæiske solidaritets- og volontørtjenestes aktiviteter.

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen og deltagerlandene bør samarbejde om at opnå effektivitet og virkning ved at sikre sammenhæng mellem nationale programmer og ordninger, der vedrører solidaritet, uddannelse, erhvervsuddannelse samt unge, på den ene side og aktioner under det europæiske solidaritetskorps på den anden side. Disse aktioner skal baseres på relevant god praksis og eksisterende programmer.

2.  Kommissionen og deltagerlandene bør samarbejde om at opnå effektivitet og virkning ved at sikre sammenhæng mellem nationale programmer og ordninger, der vedrører solidaritet, uddannelse, unge, på den ene side og aktioner under den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste på den anden side. Disse aktioner skal baseres på relevant god praksis og eksisterende programmer.

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Kommissionen skal tage initiativ til at udforme en EU-dagsorden for volontørarbejde med det formål at sikre, at volontørers og volontørorganisationers rettigheder anerkendes og respekteres, og at administrative og juridiske hindringer for volontørarbejde og volontørorganisationer reduceres overalt i EU, samt at fremme og støtte en bredere solidaritets- og volontørkultur i EU.

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b.  Kommissionen og medlemsstaterne samarbejder om at opnå konvergens og komplementaritet vedrørende volontørpolitikker mellem de forskellige nationale love via den åbne koordinationsmetode.

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  solidaritetsophold, projekter og netværksaktiviteter

a)  solidaritetsophold i form af

 

i)   volontørarbejde

 

ii)   praktikophold eller -job

 

iii)   projekter og netværksaktiviteter.

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Der udformes en europæisk ramme for frivillige solidaritetsophold, solidaritetsprojekter og netværksaktiviteter. Den europæiske ramme skal fastlægge rettigheder og ansvarsopgaver og fremme mobilitet og anerkendelse af kvalifikationer i form af et charter.

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  foranstaltninger, der skal sikre kvaliteten af solidaritetsophold, herunder uddannelse, sprogstøtte, administrativ støtte til deltagere og deltagende organisationer, forsikring, støtte efter opholdet samt udvikling af et certifikat, der identificerer og dokumenterer den viden samt de færdigheder og kompetencer, der er erhvervet under opholdet

a)  foranstaltninger, der skal sikre kvaliteten og tilgængeligheden af solidaritetsophold, herunder online- og offlineuddannelse med henblik på forberedelse før samt vejledning i løbet af solidaritetsopholdet, sprogstøtte, økonomisk og administrativ støtte til deltagere og deltagende organisationer, forsikring, støtte før og efter opholdet samt yderligere brug af ungdomspasset, der identificerer og dokumenterer den viden samt de færdigheder og kompetencer, der er erhvervet under opholdet, det samlede antal timer brugt på volontørarbejde og varigheden af volontøropholdet, i hvis udformning ungdomsorganisationer kan inddrages som eksperter

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  netværksaktiviteter for enkeltpersoner og organisationer, der deltager i det europæiske solidaritetskorps.

c)  netværksaktiviteter for enkeltpersoner og organisationer, der deltager eller er villige til at deltage i den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste, der skal være i fuld overensstemmelse med og endvidere være et supplement til dokumenteret praktisk erfaring, især i kombination med bedste praksis vedrørende volontørtjeneste og civilbeskyttelse.

Ændringsforslag    91

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b.   Deltagelse i solidaritetsophold skal være underlagt et charter for den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste, som fastsætter rettigheder og forpligtelser for deltagere og deltagende organisationer og fastlægger grundlaget for certificering af deltagende organisationer med "kvalitetsmærket". Chartret for den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste skal sikre kvaliteten af de tjenesteydelser, der skal leveres, f.eks. ved at sikre anstændige levevilkår for deltagerne og sørge for, at volontører får passende forplejning, indkvartering og lommepenge. Der indføres et særskilt kvalitetsmærke for volontør- og praktikophold. Chartret for den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste skal opfylde bestemmelserne i artikel 7a og indeholde en liste over aktiviteter, der er potentielt skadelige for deltagerne og samfundet eller upassende for deltagere såsom som volontørarbejde i døgninstitutioner, som ikke bør udføres som led i solidaritetsophold. Kommissionen bør ved udformningen af chartret for den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste tage hensyn til chartret for den europæiske volontørtjeneste.

Ændringsforslag    92

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2c.   Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel XX vedrørende supplering af denne forordning ved at fastlægge chartret for den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste og ændringer hertil.

Ændringsforslag    93

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  aktiviteter og foranstaltninger udført af civilsamfundsorganisationer og -enheder, som støtter unge med at få adgang til eller udvikle solidaritetsophold og -projekter

Ændringsforslag    94

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ab)  aktiviteter og foranstaltninger, der skal sikre kvaliteten af solidaritetsophold udbudt af deltagende organisationer, der støtter unge i at få adgang til volontørarbejde og udvikle deres egne solidaritetsprojekter, samt, hvor det er relevant, støtte efter opholdet til deltagere, der er interesserede i at oprette og lede foreninger, kooperativer, sociale virksomheder, ungdomsorganisationer og lokalsamfundscentre

Ændringsforslag    95

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra a c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-ac)  udvikling af en europæisk ramme for volontørtiltag, der fastlægger rettigheder og ansvar og fremmer mobilitet og anerkendelse af kvalifikationer

Begrundelse

Europa-Parlamentets beslutning (2016/2872) af 26. oktober 2016 om europæisk volontørtjeneste og fremme af frivilligt arbejde lægger op til en europæisk lovramme for frivilligt arbejde

Ændringsforslag    96

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra a d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ad)  udarbejdelse af en letforståelig og detaljeret procedure, der er rettet mod deltagere og organisationer og fastlægger trinnene og timingen for alle faser af opholdene

Ændringsforslag    97

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra a e (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ae)  aktiviteter og foranstaltninger udført af deltagende organisationer, som hjælper unge med at få adgang til og udvikle solidaritetsophold og -projekter

Ændringsforslag    98

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra a f (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

af)  foranstaltninger, der tilskynder sociale virksomheder til at støtte den europæiske solidaritets- og volontørtjenestes aktiviteter eller giver deres medarbejdere mulighed for at engagere sig i volontørarbejde inden for rammerne af den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste

Ændringsforslag    99

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  udvikling og bevarelse af et kvalitetsmærke for enheder, der er villige til at tilbyde ophold til det europæiske solidaritetskorps med henblik på at sikre, at principperne og kravene i det europæiske solidaritetskorps' charter overholdes

b)  udvikling og bevarelse af kvalitetsmærker for enheder, der er villige til at tilbyde henholdsvis volontør- og praktikophold for den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste med henblik på at sikre, at principperne og kravene i den europæiske solidaritets- og volontørtjenestes charter overholdes. En særskilt akkrediteringsprocedure for enheder, der ønsker at tilbyde volontørophold, og enheder, der ønsker at tilbyde praktikophold, med forskellige evalueringskriterier, så adgangen til programmet begrænses til de indsatser, som de er akkrediteret til.

Ændringsforslag    100

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  brug af ungdomspasset, et EU-værktøj til anerkendelse af læringsresultater

Ændringsforslag    101

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Kommissionens forslag

d)  etablering, vedligeholdelse og opdatering af det europæiske solidaritetskorps' portal og andre relevante onlinetjenester samt de nødvendige IT-systermer og webbaserede værktøjer.

d)  etablering, vedligeholdelse og opdatering af den europæiske solidaritets- og volontørtjenestes portal, herunder deltagernes feltrapporter, og andre relevante onlinetjenester, som skal være tilgængelige på alle officielle EU-sprog og først og fremmest sigte på at formidle målsætningerne med denne forordning og dens tilgængelighed, samt de nødvendige IT-systemer og webbaserede værktøjer.

Ændringsforslag    102

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  udarbejdelse af en kvalitetsramme med kvalitetsstandarder for tilbud om ophold med den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste

Ændringsforslag    103

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Denne aktion gør det nødvendigt at overvinde den digitale kløft, så de solidaritetsbestræbelser, som den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste tilbyder, bliver tilgængelige for alle unge europæere, især unge fra landdistrikterne.

Ændringsforslag    104

Forslag til forordning

Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 8a

 

Den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste skal give alle unge i EU lige muligheder, uanset de nationale muligheder. Den skal også sætte solidaritetsaktioner og volontørarbejde i centrum for det europæiske projekt og fremhæve vigtigheden af solidaritet på tværs af grænserne i Europa.

Ændringsforslag    105

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, omfatter en finansieringsramme på 294 200 000 EUR33 i løbende priser suppleret med bidrag fra:

2.  Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, omfatter en finansieringsramme på 294 200 000 EUR33 i løbende priser øget med uudnyttede margener og med brug af nye ressourcer i de kommende regnskabsår.

__________________

__________________

33Denne finansieringsramme udgør det primære referencebeløb, jf. punkt 17 i den interinstitutionelle aftale (2013/C 373/01) mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning.

33Denne finansieringsramme udgør det primære referencebeløb, jf. punkt 17 i den interinstitutionelle aftale (2013/C 373/01) mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning.

Begrundelse

Det europæiske solidaritetskorps bør ikke underminere andre EU-programmers virkemåde, mens dets primære fokus bør være på unge og frivillige inden for programmet Erasmus+, og det bør primært finansieres gennem EVS-tildelingen og ikke gennem andre dele af Erasmus+ eller EU-programmer (bemærk: denne ændring vil gøre det nødvendigt at slette artikel 27-31).

Ændringsforslag    106

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  Den Europæiske Socialfond med et bidrag på 35 000 000 EUR i løbende priser

udgår

Ændringsforslag    107

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  EU's civilbeskyttelsesordning med et bidrag på 6 000 000 EUR i løbende priser

udgår

Ændringsforslag    108

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  LIFE-programmet med et bidrag på 4 500 000 EUR i løbende priser

udgår

Ændringsforslag    109

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne med et bidrag på 1 800 000 EUR i løbende priser.

udgår

Ændringsforslag    110

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Det resterende beløb skal finansieres ved at anvende alle de finansielle midler, der er til rådighed under den eksisterende FFR-forordning.

Ændringsforslag    111

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  De årlige bevillinger skal godkendes af Europa-Parlamentet og Rådet inden for rammerne af den flerårige finansielle ramme.

Ændringsforslag    112

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den finansielle støtte til de solidaritetsophold og projekter, der er nævnt i artikel 7, stk. 1, litra a) og b), er foreløbig 80 % for frivilligt arbejde og solidaritetsprojekter og 20 % for praktikophold og jobophold.

3.  Den finansielle støtte til de solidaritetsophold og projekter, der er nævnt i artikel 7, stk. 1, litra a) og b), er foreløbig 95% for volontørophold og solidaritetsprojekter og 5% for praktikophold og jobophold.

Ændringsforslag    113

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Den finansielle tildeling kan også dække udgifter til den forberedelse, overvågning, kontrol, revision og evaluering, som er nødvendig for forvaltningen af det europæiske solidaritetskorps og opfyldelsen af dets mål, navnlig undersøgelser, ekspertmøder, informations- og kommunikationsforanstaltninger, udgifter i forbindelse med etablering, vedligeholdelse og opdatering af det europæiske solidaritetskorps' portal og de nødvendige IT-systemer og alle andre udgifter til teknisk og administrativ bistand, som Kommissionen afholder i forbindelse med forvaltningen af det europæiske solidaritetskorps.

4.  Den finansielle tildeling kan også dække udgifter til den forberedelse, overvågning, kontrol, revision og evaluering, som er nødvendig for forvaltningen af den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste og opfyldelsen af dens mål, navnlig skræddersyet og personligt tilpasset støtte til deltagende unge med færre muligheder, undersøgelser, ekspertmøder, informations- og kommunikationsforanstaltninger, udgifter i forbindelse med etablering, vedligeholdelse og opdatering af den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste' portal og de nødvendige IT-systemer og alle andre udgifter til teknisk og administrativ bistand, som Kommissionen afholder i forbindelse med forvaltningen af den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste.

Ændringsforslag    114

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4a.  Kommissionen og medlemsstaterne vedbliver med at finansiere civilbeskyttelse og humanitær bistand, således at den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste ikke udnyttes til at kompensere for nedskæringer af offentlige udgifter ved at beskæftige unge frivillige i sociale sektorer, hvor der er nedlagt arbejdspladser.

Ændringsforslag    115

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Der kan om nødvendigt afsættes bevillinger i budgettet, der rækker ud over 2020, for at dække tilsvarende udgifter med henblik på at muliggøre gennemførelsen af aktioner, der endnu ikke er afsluttet pr. 31. december 2020.

5.  Der kan om nødvendigt afsættes betalingsbevillinger i budgettet, der rækker ud over 2020, for at dække tilsvarende udgifter med henblik på at muliggøre gennemførelsen af aktioner, der endnu ikke er afsluttet pr. 31. december 2020.

Ændringsforslag    116

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Et deltagerland kan stille nationale finansielle midler, som skal forvaltes efter reglerne for det europæiske solidaritetskorps, til rådighed for støttemodtagere og anvende det europæiske solidaritetskorps' decentrale strukturer til dette formål, forudsat at det sørger for den supplerende pro rata finansiering af disse strukturer.

6.  Et deltagerland eller en deltagende regional eller lokal enhed skal i overensstemmelse med sine ressourcer stille supplerende finansielle midler, som skal forvaltes efter reglerne for den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste, til rådighed for støttemodtagere og anvende den europæiske solidaritets- og volontørtjenestes decentrale strukturer til dette formål, forudsat at det/den sørger for den supplerende pro rata finansiering af disse strukturer. Medlemsstaterne kan stille nye supplerende midler til rådighed.

Ændringsforslag    117

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  For at forenkle kravene for støttemodtagerne skal finansieringen så vidt muligt bestå af faste beløb, engangsbetalinger og faste tilskud.

Ændringsforslag    118

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne deltager i det europæiske solidaritetskorps.

1.  Den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste udfører sine aktiviteter i Den Europæiske Union og i tredjelande.

Ændringsforslag    119

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Andre lande kan deltage i det europæiske solidaritetskorps på grundlag af bilaterale aftaler. Samarbejde kan i givet fald gennemføres ved hjælp af supplerende bevillinger, som tilvejebringes efter de procedurer, der aftales med de pågældende lande.

2.  Fra 2020 skal den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste være åben for alle lande, der deltager i den europæiske volontørtjeneste, og for andre lande på grundlag af bilaterale og multilaterale aftaler. Samarbejde, navnlig hvad angår naboskabslande og lav- og mellemindkomstlande, skal i givet fald gennemføres ved hjælp af supplerende bevillinger, som tilvejebringes efter de procedurer, der aftales med de pågældende lande.

Ændringsforslag    120

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Unge i alderen 17-30 år, der er villige til at deltage i det europæiske solidaritetskorps, registrerer sig på det europæiske solidaritetskorps' portal. Registrerede unge skal dog være mindst 18 år og ikke ældre end 30 år på det tidspunkt, hvor de påbegynder et ophold eller et projekt.

1.  Unge i alderen 17-30 år skal kunne deltage i den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste. Unge på 17 år, der er villige til at deltage i den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste, kan registrere sig på den europæiske solidaritets- og volontørtjenestes portal eller ansøge om et solidaritetsophold via ansøgningsprocedurer hos en organisation, der er tildelt kvalitetsmærket. Registrerede unge skal dog være mindst 18 år og ikke ældre end 30 år på det tidspunkt, hvor de påbegynder et ophold eller et projekt. Kommissionen bestræber sig på at skaffe ophold til alle ansøgere, der opfylder betingelserne.

Ændringsforslag    121

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Ved gennemførelsen af denne forordning sikrer Kommissionen og deltagerlandene, at der gøres en særlig indsats for at fremme social inklusion, navnlig når det gælder ugunstigt stillede unges deltagelse.

2.  Ved gennemførelsen af denne forordning sikrer Kommissionen, medlemsstaterne og andre deltagerlande, at der træffes særlige og effektive foranstaltninger for at fremme social inklusion og lige adgangsbetingelser, navnlig når det gælder deltagelse af unge med færre muligheder, herunder personer med handicap, personer der identificerer sig som LGBTI og personer fra marginaliserede befolkningsgrupper. Disse foranstaltninger kan omfatte tilpassede, skræddersyede støttesystemer og vejledning, særlige kontaktpersoner under opholdet samt særlige formater såsom korttidsophold. Eventuelle yderligere omkostninger ved deltagelsen af personer med særlige behov skal dækkes med en sats på 100 %;

Ændringsforslag    122

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Offentlige eller private enheder eller internationale organisationer deltager i det europæiske solidaritetskorps, forudsat at de har modtaget det europæiske solidaritetskorps' kvalitetsmærke.

1.  Den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste er åben for deltagelse af offentlige eller private nonprofitenheder og internationale organisationer som f.eks. NGO'er og civilsamfundsorganisationer, forudsat at deres aktiviteter falder inden for definitionen af solidaritetsaktivitet i denne forordning, at de har modtaget et kvalitetsmærke, og at aktiviteten ikke henhører under listen over udelukkede aktiviteter.

Ændringsforslag    123

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  En ansøgning fra en enhed, der kan komme i betragtning, om at deltage i det europæiske solidaritetskorps vurderes af det kompetente gennemførelsesorgan under det europæiske solidaritetskorps for at sikre, at dets aktiviteter opfylder kravene i forbindelse med det europæiske solidaritetskorps.

2.  En ansøgning fra en enhed, der kan komme i betragtning, om at deltage i den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste, vurderes af det kompetente gennemførelsesorgan under den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste for at sikre, at dens aktiviteter opfylder de principper og krav, som er fastsat i chartret for den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste. Enhver enhed, som ændrer sine aktiviteter væsentligt, skal orientere det kompetente gennemførelsesorgan herom med henblik på at blive vurderet på ny. Ansøgnings- og registreringsprocessen skal være brugervenlig. Administrative byrder skal undgås. Processen for volontørkomponenten skal holdes adskilt fra processen for tildeling af et kvalitetsmærke for den beskæftigelsesmæssige komponent, idet der tages hensyn til de specifikke kendetegn ved hver komponent.

Ændringsforslag    124

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Enheden kan som et resultat af denne vurdering tildeles det europæiske solidaritetskorps' kvalitetsmærke. Det erhvervede mærke tages regelmæssigt op til fornyet vurdering og kan tilbagekaldes.

3.  Enheden kan som et resultat af denne vurdering tildeles den europæiske solidaritets- og volontørtjenestes kvalitetsmærke. Det erhvervede mærke tages regelmæssigt og mindst hvert andet år op til fornyet vurdering uden at skabe unødige administrative byrder og kan tilbagekaldes, så snart enhedens aktiviteter ikke længere opfylder de principper og krav, som er fastsat i chartret for den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste. Det kan dog tildeles på ny efter en yderligere vurdering. Resultaterne af de fornyede vurderinger af enheder skal indgå den i artikel 15 omhandlede evaluering og overvågning og navnlig i den statusrapport, som Kommissionen offentliggør i 2020.

Ændringsforslag    125

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  En enhed, der har modtaget det europæiske solidaritetskorps' kvalitetsmærke, gives adgang til det europæiske solidaritetskorps' portal og mulighed for at tilbyde solidaritetsaktiviteter til registrerede personer.

4.  En enhed, der har modtaget den europæiske solidaritets- og volontørtjenestes kvalitetsmærke, gives adgang til den europæiske solidaritets- og volontørtjenestes portal og mulighed for at tilbyde solidaritetsaktiviteter til registrerede personer. Kommissionen fastlægger særskilte akkrediteringsprocedurer for enheder, der har til hensigt at levere volontørophold, og enheder, der har til hensigt at levere job- og praktikophold, idet der anvendes forskellige evalueringskriterier, og adgangen begrænses til de dele, som de er akkrediteret for.

Ændringsforslag    126

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a.  På alle trin i ansøgnings- og godkendelsesprocedurerne skal den administrative byrde holdes på så lavt et niveau som muligt for at undgå at skabe frustration i den deltagende organisation, påføre den ekstraomkostninger eller fratage den incitamentet til at tilbyde ophold .

Ændringsforslag    127

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 6 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6b.  Deltagende organisationer, hvis solidaritetsophold modtager støtte i tilknytning til volontørarbejde, kan på egen hånd levere den i programmet fastlagte uddannelse med henblik på forberedelse, vejledning under solidaritetsopholdet og opfølgning, hvis de vælger ikke at overlade denne opgave til det kompetente nationale organ. De deltagende organisationer modtager i så fald økonomisk støtte til deres egne uddannelsesordninger.

Ændringsforslag    128

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Enhver offentlig eller privat enhed, som er etableret i et deltagerland, og internationale organisationer, som udfører solidaritetsaktiviteter i deltagerlandene, kan søge om støtte under det europæiske solidaritetskorps. For så vidt angår aktiviteter, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra a), er det en forudsætning for at modtage støtte under det europæiske solidaritetskorps, at den deltagende organisation har opnået et kvalitetsmærke. For så vidt angår solidaritetsprojekter, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra b), kan fysiske personer ligeledes søge om støtte på vegne af uformelle grupper af deltagere i det europæiske solidaritetskorps.

Enhver offentlig eller privat nonprofitenhed, som er etableret i en medlemsstat eller et andet deltagerland, og internationale organisationer, som udfører solidaritetsaktiviteter i deltagerlandene, kan søge om støtte under den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste. For så vidt angår aktiviteter, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra a), er det en forudsætning for at modtage støtte under den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste, at den deltagende organisation har opnået et kvalitetsmærke. For så vidt angår solidaritetsprojekter, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra b), kan fysiske personer ligeledes søge om støtte på vegne af uformelle grupper af deltagere i den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste, forudsat at de kompetente gennemførelsesorganer udfører en tilsvarende kvalitetskontrol.

Ændringsforslag    129

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen overvåger i samarbejde med deltagerlandene regelmæssigt det europæiske solidaritetskorps' fremskridt med hensyn til at nå dets målsætninger.

1.   Kommissionen overvåger i samarbejde med medlemsstaterne og deltagerlandene, forvaltningsorganerne, de deltagende og udsendende organisationer samt EU- og nationale interessenter såsom ungdomsorganisationer, regelmæssigt og effektivt den europæiske solidaritets- og volontørtjenestes fremskridt med hensyn til at nå dens målsætninger. Med henblik herpå oprettes et særligt programovervågningsudvalg. Programovervågningsudvalget skal omfatte repræsentanter for Kommissionen, medlemsstaterne, andre deltagende lande, forvaltningsorganerne, de deltagende organisationer samt EU- og nationale interessenter

Ændringsforslag    130

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.   Fremskridt med hensyn til de specifikke mål måles ved hjælp af eksempelvis følgende indikatorer:

2.   Fremskridt med hensyn til de specifikke mål måles ved hjælp af et sæt kvalitative og kvantitative indikatorer såsom:

Ændringsforslag    131

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)   antal deltagere i frivilligt arbejde (inden for eller på tværs af landegrænserne)

a)   antal og profil af deltagere i volontørophold af høj kvalitet opdelt efter land, alder og køn (inden for eller på tværs af landegrænserne)

Ændringsforslag    132

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  antal deltagere, der angiver, at de har øget deres viden, færdigheder og kompetencer

Ændringsforslag    133

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ab)  grad af opfyldelse af projektmål for så vidt angår identificerede lokalsamfundsbehov

Ændringsforslag    134

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)   antal deltagere i solidaritetsprojekter

d)  antal og profil af deltagere i solidaritetsprojekter af høj kvalitet opdelt efter land, alder og køn

Ændringsforslag    135

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  et antal deltagere, der angiver, at de har opnået færdigheder, kompetencer og viden til gavn for deres personlige, uddannelsesmæssige, sociale, medborgerlige, herunder som EU-borgere, og faglige udvikling, opdelt efter land, alder og køn

Ændringsforslag    136

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

db)  antal deltagere med særlige behov eller unge med færre muligheder

Ændringsforslag    137

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  antal deltagere, der har modtaget et certifikat, såsom ungdomspasset eller anden form for formel anerkendelse af deres deltagelse i den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste

Ændringsforslag    138

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

eb)   beskæftigelsesgraden blandt tidligere deltagere

Ændringsforslag    139

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – litra e c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ec)   procentdel af deltagere, der angiver, at de agter fortsat at deltage i solidaritetsaktiviteter, opdelt efter land, alder og køn e....) antal solidaritetsprojekter

Ændringsforslag    140

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – litra e d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ed)   antal organisationer med kvalitetsmærket, hvis solidaritetsaktiviteter har modtaget støtte under den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste, opdelt efter land

Ændringsforslag    141

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – litra e e (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ee)  kvaliteten og effektiviteten af den samlede procedure, dvs. omfanget af den administrative byrde, som deltagerne og de deltagende organisationer er pålagt

Ændringsforslag    142

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – litra e f (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ef)  deltagernes og de deltagende organisationers overordnede tilfredshed med kvaliteten af den europæiske solidaritets- og volontørtjenestes ophold, uddannelse, sprogstøtte, administrativ støtte, forsikring og støtte efter opholdet

Ændringsforslag    143

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – litra e g (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

eg)  effektiviteten af procedurerne og kriterierne for tildeling af kvalitetsmærket og den efterfølgende revurdering af tildelingen

Ændringsforslag    144

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – litra e h (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

eh)  opholdets kvalitet, især med hensyn til bistand og opfølgende kontakt til deltagerne

Ændringsforslag    145

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – litra e i (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ei)  resultaternes kvalitet og indvirkningen af solidaritetsaktiviteterne

Ændringsforslag    146

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – litra e j (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ej)  effektiviteten af de specifikke foranstaltninger, der er indført for at fremme og sikre social inklusion og lige adgangsbetingelser for deltagerne, navnlig for dårligt stillede unges deltagelse

Ændringsforslag    147

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Senest seks måneder efter denne forordnings ikrafttræden fastlægger Kommissionen et detaljeret program for overvågning af resultaterne og virkningerne af forordningen.

Senest den ...* fastlægger Kommissionen et detaljeret program for overvågning af resultaterne og virkningerne af forordningen.

 

_______________

 

* Datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Ændringsforslag    148

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionen offentliggør i 2020 en rapport, der gør status over de fremskridt, der er gjort med hensyn til at nå resultaterne, herunder målet om at tilbyde 100 000 unge muligheder under det europæiske solidaritetskorps inden 2020 (omfattende alle ophold og projekter, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra a) og b)).

3.  Kommissionen offentliggør i 2019 en rapport om de opnåede resultater og de kvalitative og kvantitative aspekter af programmets gennemførelse, der gør status over de fremskridt, der er gjort med hensyn til at nå resultaterne, herunder målet om at tilbyde 100 000 unge muligheder under den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste inden 2020 (omfattende alle ophold og projekter, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra a) og b)) samt programmets omkostningseffektivitet, og forelægger den for Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget.

Ændringsforslag    149

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Kvaliteten af opholdene skal evalueres ved hjælp af fælles overvågningsstandarder i alle deltagerlande, således at der kan opnås et fælles kvalitetsniveau for gennemførelse. De deltagende organisationer skal medvirke til at udvikle et sæt kvalitetsstandarder.

Ændringsforslag    150

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Fire år efter datoen for denne forordnings anvendelse foretager Kommissionen en uafhængig evaluering af denne forordning og forelægger en rapport om de vigtigste resultater for Europa-Parlamentet, Rådet, Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.

4.  Kommissionen foretager en uafhængig efterfølgende evaluering af denne forordning for at vurdere effektiviteten, produktiviteten og virkningen af programmet set i forhold til programmets mål og forelægger senest den 30. juni 2021 en rapport om de vigtigste resultater, herunder henstillinger vedrørende programmets fremtid, for Europa-Parlamentet, Rådet, Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Kommissionen skal som led i evalueringen sikre regelmæssig høring af alle relevante interessenter, herunder deltagere, deltagende organisationer og berørte lokalsamfund. Resultaterne af evalueringen skal inddrages i udformningen af fremtidige programmer og forslag til fordeling af ressourcer.

Ændringsforslag    151

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen varetager i samarbejde med deltagerlandene formidlingen af information, presseomtale og opfølgning med hensyn til alle aktioner, hvortil der ydes støtte inden for rammerne af det europæiske solidaritetskorps.

1.  Kommissionen varetager i samarbejde med deltagerlandene og netværk på EU-plan af relevans for den europæiske solidaritets- og volontørtjenestes virksomhed formidlingen af information, presseomtale og opfølgning med hensyn til alle aktioner, hvortil der ydes støtte inden for rammerne af den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste, navnlig gennem IKT-løsninger såsom en portal, der skal være tilgængelig på alle EU's officielle sprog og have særlig fokus på lige muligheder og tilgængelighed.

Ændringsforslag    152

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De nationale agenturer, jf. artikel 20, udvikler en sammenhængende tilgang med henblik på effektivt opsøgende arbejde samt formidling og udnyttelse af resultater af aktiviteter, der er støttet under de aktioner, de forvalter, bistår generelt Kommissionen i forbindelse med formidlingen af information om det europæiske solidaritetskorps, herunder oplysninger om aktioner, der forvaltes på nationalt plan og på EU-plan, og deres resultater og informerer de relevante målgrupper om initiativer i deres land.

2.  De nationale agenturer, jf. artikel 20, udvikler en sammenhængende tilgang med henblik på effektivt opsøgende arbejde, der også skal være rettet mod fjerntliggende områder, samt formidling og udnyttelse af resultater af aktiviteter, der er støttet under de aktioner, de forvalter, bistår generelt Kommissionen i forbindelse med formidlingen af information om den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste, herunder oplysninger om aktioner, der forvaltes på nationalt plan og på EU-plan, og deres resultater og informerer de relevante målgrupper om initiativer i deres land.

Ændringsforslag    153

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommunikationsaktiviteter skal også bidrage til kommunikation udadtil om Unionens politiske prioriteringer, såfremt de vedrører denne forordnings overordnede mål.

3.  Kommunikationsaktiviteter skal også bidrage til kommunikation udadtil om Unionens politiske prioriteringer, såfremt de vedrører denne forordnings overordnede mål, udgør en merværdi for Unionen og øger dens synlighed.

Ændringsforslag    154

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Nationale agenturer skal samarbejde med specialiserede ungdomsinformationstjenester, der informerer, opsøger, vejleder og støtter unge, især unge med en underprivilegeret baggrund, for at opnå sammenhængende og varieret formidling og opsøgende arbejde.

Ændringsforslag    155

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur – EACEA på EU-plan

Ændringsforslag    156

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den nationale myndighed udpeger et uafhængigt revisionsorgan. Det uafhængige revisionsorgan udsteder en revisionserklæring om den årlige forvaltningserklæring som nævnt i artikel 60, stk. 5, i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.

1.  Den nationale myndighed udpeger et uafhængigt revisionsorgan i overensstemmelse med princippet om gennemsigtighed. Det uafhængige revisionsorgan udsteder en revisionserklæring om den årlige forvaltningserklæring som nævnt i artikel 60, stk. 5, i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012.

Ændringsforslag    157

Forslag til forordning

Artikel 19 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 19a

 

Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur

 

1.   På EU-plan er Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur – EACEA ansvarligt for forvaltningen af alle faser af tilskuddet til projekter og aktioner fra den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste, jf. artikel 7 i denne forordning, der er indgivet af EU-dækkende eller internationale organisationer.

 

2.   Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur – EACEA er også ansvarligt for akkreditering og overvågning af EU-dækkende og internationale organisationer.

Ændringsforslag    158

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De nationale agenturer, som i hvert af de lande, der deltager i det europæiske solidaritetskorps, er udpeget til at forvalte de aktioner, der er omhandlet i kapitel III i forordning (EU) nr. 1288/2013, i deres respektive lande, fungerer også som nationale agenturer i forbindelse med det europæiske solidaritetskorps.

De nationale agenturer, som i hvert af de lande, der deltager i den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste, er udpeget til at forvalte de aktioner, der er omhandlet i kapitel III i forordning (EU) nr. 1288/2013, i deres respektive lande, skal også fungere som nationale agenturer i forbindelse med den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste. Euresnettets organisationer, jf. artikel 7 i forordning (EU) nr. 2016/589, bistår disse nationale agenturer i forvaltningen af solidaritetsaktionerne i form af praktik- og jobophold og i de relevante kvalitets- og støtteforanstaltninger inden for rammerne af den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste.

 

_______________

 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/589 af 13. april 2016 om et europæisk arbejdsformidlingsnet (Eures), arbejdstageres adgang til mobilitetstjenester og øget integrering af arbejdsmarkederne og om ændring af forordning (EU) nr. 492/2011 og (EU) nr. 1296/2013 (EUT L 107 af 22.4.2016, s. 1).

Ændringsforslag    159

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Med forbehold af artikel 28, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1288/2013 er det nationale agentur ansvarligt for at forvalte alle projektfaser for de af det europæiske solidaritetskorps' aktioner, der er opført i de gennemførelsesretsakter, der henvises til i artikel 24, i overensstemmelse med artikel 58, stk. 1, litra c), nr. v) og vi), i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 og artikel 44 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/201234.

2.  Med forbehold af artikel 28, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1288/2013 er det nationale agentur ansvarligt for at forvalte alle projektfaser for de af den europæiske solidaritets- og volontørtjenestes aktioner, der er opført i de gennemførelsesretsakter, der henvises til i artikel 24, i overensstemmelse med artikel 58, stk. 1, litra c), nr. v) og vi), i forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 og artikel 44 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/201234. Kommissionen yder specifik træning og vejledning til de nationale agenturer for at sætte dem i stand til at afvikle hele projektets livscyklus korrekt og håndtere alle de hindringer, som enkeltpersoner og organisationer kan komme ud for.

__________________

__________________

34Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29. oktober 2012 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (EUT L 362 af 31.12.2012, s. 1).

34Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1268/2012 af 29. oktober 2012 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (EUT L 362 af 31.12.2012, s. 1).

Ændringsforslag    160

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  angive interne kontrolstandarder og regler for nationale agenturers forvaltning af EU-midler til tilskud

a)  angive interne kontrolstandarder og regler for nationale agenturers forvaltning af EU-midler til tilskud under hensyntagen til forenklingskravene og derfor uden at pålægge deltagende organisationer yderligere byrder

Ændringsforslag    161

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  angive årlige prioriteter

Ændringsforslag    162

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 1 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ab)  konsultere nationale agenturer om fastlæggelsen af procedurer, instrumenter og værktøjer og i den forbindelse sikre tilstrækkelige ressourcer til forvaltningsgebyrer

Ændringsforslag    163

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Kommissionen afholder regelmæssigt møder med nettet af nationale agenturer med det formål at sikre en sammenhængende gennemførelse af det europæiske solidaritetskorps på tværs af alle deltagerlande.

7.  Kommissionen afholder regelmæssigt møder med nettet af nationale agenturer, de deltagende og afsendende organisationer samt med interessenter fra civilsamfundet, der er involveret i den europæiske solidaritets- og volontørtjenestes aktiviteter, såsom ungdomsorganisationer, med det formål at sikre en sammenhængende gennemførelse af den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste på tværs af alle deltagerlande. Kommissionen inviterer eksisterende EU-netværk, der er relevante for aktiviteterne i den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste, såsom det europæiske netværk af offentlige arbejdsformidlinger, Eures og Eurodesk-netværket, Det Europæiske Center for Frivilligt Arbejde (CEV) og Det Europæiske Ungdomsforum (YFJ) og andre relevante civilsamfundsorganisationer, herunder netværk, der repræsenterer arbejdsgivere og fagforeninger, til at deltage i disse møder.

Ændringsforslag    164

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De nationale agenturer er ansvarlige for den primære kontrol af støttemodtagerne med hensyn til de aktioner under det europæiske solidaritetskorps, der er blevet overdraget til dem Disse kontroller skal give rimelig sikkerhed for, at de tildelte tilskud anvendes efter hensigten og i overensstemmelse med de gældende EU-regler.

3.  De nationale agenturer og Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur – EACEA er ansvarlige for den primære kontrol af støttemodtagerne med hensyn til de aktioner under den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste, der er blevet overdraget til dem. Disse kontroller skal være forholdsmæssige og passende og give rimelig sikkerhed for, at de tildelte tilskud anvendes efter hensigten og i overensstemmelse med de gældende EU-regler, under hensyntagen til forenklingskravene og derfor uden at pålægge deltagende organisationer yderligere byrder. For at forenkle kravene for støttemodtagerne bør finansieringen endvidere så vidt muligt bestå af faste beløb, engangsudbetalinger og faste tilskud.

Ændringsforslag    165

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Med henblik på denne forordnings gennemførelse vedtager Kommissionen arbejdsprogrammer ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Hvert arbejdsprogram sikrer, at de generelle og specifikke mål i artikel 3 og 4 gennemføres på en ensartet måde, og skitserer de forventede resultater, gennemførelsesmetoden og det samlede beløb. Arbejdsprogrammerne skal endvidere indeholde en beskrivelse af de aktioner, der skal finansieres, en angivelse af de beløb, der er tildelt hver enkelt aktion, og fordelingen af midler mellem deltagerlandene til aktioner, der skal forvaltes gennem de nationale agenturer, og en vejledende tidsplan for gennemførelsen.

1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 25a vedrørende vedtagelse arbejdsprogrammer. Hvert arbejdsprogram sikrer, at de generelle og specifikke mål i artikel 3 og 4 gennemføres på en ensartet måde, og skitserer de forventede resultater, gennemførelsesmetoden og det samlede beløb. Arbejdsprogrammerne skal endvidere indeholde en beskrivelse af de aktioner, der skal finansieres, herunder fælles aktioner på tværs af grænserne, en angivelse af de beløb, der er tildelt hver enkelt aktion, og fordelingen af midler mellem deltagerlandene til aktioner, der skal forvaltes gennem de nationale agenturer, og en vejledende tidsplan for gennemførelsen.

Begrundelse

Europa-Parlamentet og Rådet bør høres om foranstaltningerne til gennemførelse af denne forordning.

Ændringsforslag    166

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Når Kommissionen i to år har administreret denne forordning gennem arbejdsprogrammer, skal resultatindikatorerne for den europæiske solidaritets- og volontørtjeneste forelægges Rådet og EU-Parlamentet til nærmere gennemgang for at vurdere, hvordan de planlagte mål og aktiviteter bedst kan integreres i en hensigtsmæssig ungdomspolitisk ramme, som skal indføres efter 2020.

Ændringsforslag    167

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 25, stk. 2.

udgår

Ændringsforslag    168

Forslag til forordning

Artikel 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 25

udgår

Udvalgsprocedure

 

1.  Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat ved artikel 36 i forordning (EU) nr. 1288/2013. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

 

2.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

 

Begrundelse

Europa-Parlamentet og Rådet bør høres om foranstaltningerne til gennemførelse af denne forordning.

Ændringsforslag    169

Forslag til forordning

Artikel 25 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 25a

 

Udøvelse af de delegerede beføjelser

 

1.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

 

2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 24, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra [datoen for denne forordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

 

3.   Den i artikel 24 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Afgørelsen får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

 

4.   Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016.

 

5.   Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

 

6.   En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 24 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Ændringsforslag    170

Forslag til forordning

Artikel 27

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 27

udgår

Ændring af forordning (EU) nr. 1293/2013

 

I artikel 4 i forordning (EU) nr. 1293/2013 tilføjes følgende stykke:

 

”3.  Et maksimalt beløb på 3 000 000 EUR i løbende priser fra delprogrammet for miljø svarende til det prioriterede område miljøforvaltning og -information og et maksimalt beløb på 1 500 000 EUR i løbende priser fra delprogrammet for klimaindsatsen svarende til det prioriterede område klimaforvaltning og -information afsættes til finansiering af projekter som omhandlet i artikel 17, stk. 4, der gennemføres af det europæiske solidaritetskorps, jf. forordning (EU) 2017/XXX, og som bidrager til et eller flere af de prioriterede områder, der er omhandlet i artikel 9 og 13. Denne tildeling gennemføres udelukkende i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/XXX, uden hensyntagen til de specifikke krav i forordning (EU) nr. 1293/2013. ”

 

Ændringsforslag    171

Forslag til forordning

Artikel 28

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 28

udgår

Ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013

 

I forordning (EU) nr. 1303/2013 foretages følgende ændringer:

 

1.  I artikel 58, stk. 1, foretages følgende ændringer:

 

a)  Første afsnit affattes således:

 

”På initiativ af Kommissionen kan ESI-fondene finansiere forberedende arbejde, overvågning, administrativ og teknisk bistand, evaluering, revision og kontrol i det omfang, det er nødvendigt til gennemførelse af denne forordning, og yde støtte i henhold til forordning 2017/XXX som omhandlet i tredje afsnit, for så vidt som målet med disse aktioner er økonomisk, social og territorial samhørighed". "

 

b)  I tredje afsnit tilføjes som litra m) følgende:

 

"m)  aktioner, der finansieres i henhold til forordning (EU) 2017/XXX om det europæiske solidaritetskorps for at fremme unges personlige, uddannelsesmæssige, sociale, medborgerlige og faglige udvikling samt deres beskæftigelsesegnethed og lette overgangen til arbejdsmarkedet."

 

2.  I artikel 91, stk. 3, tilføjes følgende afsnit:

 

”Et beløb på 35 000 000 EUR i løbende priser af det beløb, der er afsat til teknisk bistand på Kommissionens initiativ, afsættes til det europæiske solidaritetskorps for at støtte dets aktioner, jf. artikel 9, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2017/XXX. Denne tildeling gennemføres udelukkende i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/XXX, uden hensyntagen til de specifikke krav i fondsspecifikke forordninger."

 

Ændringsforslag    172

Forslag til forordning

Artikel 29

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 29

udgår

Ændring af forordning (EU) nr. 1305/2013

 

I artikel 51, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1305/2013 tilføjes følgende afsnit under første afsnit:

 

”ELFUL kan også finansiere aktioner, som gennemføres af det europæiske solidaritetskorps, og som bidrager til en eller flere af EU-prioriteterne for udvikling af landdistrikterne, med et beløb på 1 800 000 EUR i løbende priser, jf. forordning (EU) 2017/XXX. Denne tildeling gennemføres udelukkende i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/XXX, uden hensyntagen til de specifikke krav i forordning (EU) nr. 1305/2013."

 

Begrundelse

Det europæiske solidaritetskorps bør ikke underminere andre EU-programmers virkemåde, dets primære fokus bør derimod være på unge og frivillige inden for programmet Erasmus+ (bemærk: denne ændring vil gøre det nødvendigt at slette artikel 27-31).

Ændringsforslag    173

Forslag til forordning

Artikel 30

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 30

udgår

Ændring af forordning (EU) nr. 1306/2013

 

I artikel 6 i forordning (EU) nr. 1306/2013 tilføjes følgende litra som litra j):

 

"(j)  aktioner, som gennemføres af det europæiske solidaritetskorps i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 2017/XXX, og som bidrager til en eller flere af EU-prioriteterne på området landbrug og udvikling af landdistrikter, navnlig de aktioner, der er omhandlet i artikel 51, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1305/2013. Denne tildeling gennemføres udelukkende i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/XXX, uden hensyntagen til de specifikke krav i fondsspecifikke forordninger."

 

Ændringsforslag    174

Forslag til forordning

Artikel 31

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 31

udgår

Ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU

 

I artikel 19, stk. 1, i afgørelse nr. 1313/2013/EU indsættes følgende afsnit efter andet afsnit:

 

”Et beløb på 6 000 000 EUR i løbende priser fra finansieringsrammen for udgiftsområde 3 (Sikkerhed og unionsborgerskab) afsættes til finansiering af aktioner, der gennemføres af det europæiske solidaritetskorps, jf. forordning (EU) 2017/XXX, og som bidrager til en eller flere af EU-prioriteterne på civilbeskyttelsesområdet. Denne tildeling gennemføres udelukkende i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/XXX, uden hensyntagen til de specifikke krav i afgørelse nr. 1313/2013/EU."

 

(1)

(2)

(3)


BEGRUNDELSE

Det europæiske solidaritetskorps er et værdifuldt initiativ fra Kommissionen, der sigter på at styrke solidariteten i Europa. Behovet er større end nogensinde: Vedvarende ungdomsarbejdsløshed, finanskrise og stigende EU-skepsis kræver større engagement og solidaritet på europæisk plan. For at tackle disse udfordringer på en bæredygtig måde og fremme solidariteten hurtigst muligt vil det europæiske solidaritetskorps fokusere på Europas fremtid: ungdommen. Kommissionen foreslår et program, der ud over en udvidet europæisk volontørtjeneste også omfatter en beskæftigelsesdel vedrørende jobs og praktik inden for solidaritetssektoren.

Som ordfører går jeg ind for at fjerne beskæftigelsesdelen fra programmet for at give solidaritetskorpset bedre mulighed for succes, undgå en forringelse af kvaliteten af opholdene og øge værdien af volontørtjenesten som helhed. Da Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) har enekompetence til at ændre bestemmelserne i beskæftigelsesdelen, håber jeg på et konstruktivt samarbejde fra mine EMPL-kollegers side i den henseende.

Kommissionens forslag er mange steder uklart, hvilket indebærer visse risici med hensyn til definitionen af mål og afgrænsning mellem de to dele, både for de individuelle deltagere og for kvaliteten af programmet som helhed.

Jeg har besluttet at bringe solidaritetstanken i programmet i fokus. Det bør ikke være et program, der primært sigter på at fremme beskæftigelsen, og bør på ingen måde være et svar på ungdomsarbejdsløsheden. Disse spørgsmål er allerede omfattet af eksisterende initiativer såsom ungdomsgarantien og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, som blev oprettet med netop dette mål in mente. Disse initiativer skal udbygges, ikke udvandes gennem indførelse endnu et program.

Samtidig melder sig det generelle spørgsmål om, hvorvidt det at arbejde i en profitskabende virksomhed er foreneligt med solidaritetstanken. Kommissionens forslag er for så vidt angår kvalitetskontrol og opfølgning holdt i meget vage vendinger, hvilket kan føre til farlige lakuner i beskæftigelsesdelen, som ikke er til gavn for deltagerne. EU har ikke brug for endnu et program, hvor unge anvendes som billig arbejdskraft eller endog som erstatning for kvalificeret arbejdskraft (som der er mangel på i mange medlemsstaters sociale sektor).

Min betænkning fokuserer på at fremme solidariteten i ungdommen bedst muligt. Med henblik herpå må integration af dårligt stillede unge være et primært mål. Denne målgruppe nås ikke via onlineportaler, men ved direkte kontakt med de pågældende. Dette kræver aktiv inddragelse af de institutioner og organisationer, der beskæftiger sig med frivilligt arbejde. Målgruppen kan kun nås ved at knytte kontakter på det personlige plan. Dette er grunden til, at jeg opfordrer til målrettet fremme af ledsagestrukturer og fleksibelt tilpassede indsatssteder, som vil gøre det muligt for dårligt stillede unge at få erfaring med frivilligt arbejde. I denne sammenhæng går jeg også ind for at gøre frivilligt arbejde mere fleksibelt, således at også alternative måder at leve på kan være forenelige med det europæiske solidaritetskorps, og således at programmet kan nå ud til nye målgrupper.

Endelig vil en fjernelse af beskæftigelsesdelen give større klarhed ved gennemførelsen. Da ungdomspolitikken følger en anden logik end beskæftigelsespolitikken, må der ikke være nogen sammenblanding af det nationale gennemførelsesstrukturer på dette område. De nationale ungdomspolitiske organer er på nuværende tidspunkt ikke klædt på til at løse beskæftigelsespolitiske spørgsmål.

En yderligere risici ved at samle beskæftigelse og frivilligt arbejde under ét program er, at frivilligt arbejde devalueres. Et engageret ungt menneske vil efter al sandsynlighed vælge et lønnet jobtilbud frem for et ulønnet. Frivillige aktiviteter vil automatisk blive betragtet som andenrangs, selv om de udgør kernen i solidaritetssektoren. Kvalitetsmærket for den europæiske volontørtjeneste må under ingen omstændigheder bringes i fare.

Ved at fjerne den beskæftigelsespolitiske del skaber man plads til et udvidet og mere vidtrækkende europæisk volontørprogram, som kan fremme solidaritet i Europa gennem et stærkere fokus på inklusion. Hvis dette mål skal nås på lang sigt, skal der afsættes flere bevillinger i den næste flerårige finansielle ramme. Kun med passende midler kan dette program gøre sig fri af forgængerprogrammet og blive et flagskib for europæisk ungdomspolitik.  

I denne forbindelse foreslår jeg en navneændring, som bibeholder "solidaritet" som programmets kerne, men eliminerer de misforståelser og negative associationer, som det militært klingende "korps" kan give anledning til: "det europæiske solidaritetsinitiativ" (engelsk: European Solidarity Initiative).


UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (12.1.2018)

til Kultur- og Uddannelsesudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af de retlige rammer for det europæiske solidaritetskorps og om ændring af forordning (EU) nr. 1288/2013, forordning (EU) nr. 1293/2013, forordning (EU) nr. 1303/2013, forordning (EU) nr. 1305/2013, forordning (EU) nr. 1306/2013 og afgørelse nr. 1313/2013/EU

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

Ordfører for udtalelse: Brando Benifei

(*) Procedure med associerede udvalg – forretningsordenens artikel 54

KORT BEGRUNDELSE

Europa-Kommissionen offentliggjorde det europæiske solidaritetskorpsinitiativ i december 2016 efter formand Jean-Claude Junckers tale om Unionens tilstand. Det overordnede mål er både at fremme en følelse af tilhørsforhold til det europæiske projekt ved at fremme en af dets mest grundlæggende værdier, solidaritet, og at hjælpe unge europæere med at forbedre deres jobudsigter, når man tager den vedvarende sameksistens af et højt ungdomsarbejdsløshedsniveau og manglende overensstemmelse mellem udbudte og efterspurgte færdigheder og kompetencer i betragtning. Efter allerede at være startet i sin "første fase" fandt Kommissionen det hensigtsmæssigt at foreslå en ad hoc-lovramme og offentliggjorde den 30. maj 2017 forslaget til forordning, der gennemgås i Parlamentet og Rådet. Forordningen fastsætter retsgrundlaget for solidaritetskorpset, der fastlægger budget- og gennemførelsesbestemmelserne for initiativet samt fastsætter specifikke mål og definerer centrale udtryk.

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender har fået til opgave at udarbejde en udtalelse om forslagets aspekter specifikt vedrørende den såkaldte "erhvervsmæssige del", især om definitionerne af "praktikophold" og "job" i teksten. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender har enekompetence på disse dele af Kommissionens forslag i henhold til artikel 54 i Europa-Parlamentets forretningsorden.

EMPL-ordføreren bifalder i vid udstrækning Kommissionens forslag, men han giver tydeligt udtryk for og tager i sine ændringsforslag fat på kritiske elementer i dets udformning. Hans primære mål er at sikre, at det europæiske solidaritetskorps ikke åbner dørene for en mulig forvridning, hvor frivillige bruges til at udføre opgaver, der bør udføres som almindelig lønnet beskæftigelse. I denne forbindelse skal enhver risiko for substitution i lovgivningen fjernes. Derfor anser han det for nødvendigt at skille frivilligt arbejde klart fra praktikophold og jobskabelse, også med hensyn til de midler, der er tildelt begge dele. Henvisning til beskæftigelsesgarantier i teksten skal styrkes, og nødvendigheden af, at job og praktik fuldt ud overholder gældende national lovgivning, skal være lønnet, og skal være af den højest kvalitet, skal udtrykkeligt nævnes.

Ordføreren mener også, at det for at undgå misbrug på dette område er nødvendigt at begrænse adgangen til frivilligt arbejde kun til offentlige myndigheder eller de deltagende organisationer i nonprofitsektoren. Dette ville for eksempel udelukke mulighed for – som det på nuværende tidspunkt forventes i den europæiske volontørtjeneste – at store virksomheder eller selskaber anvender EU-finansierede frivillige, hvilket ikke kun forekommer diskutabelt ud fra et etisk og økonomisk synspunkt, men også kunne udvikle sig til en uacceptabel form for virksomhedsreklame. Desuden skal solidaritetssektoren, i betragtning af dens tværsektorielle karakter såvel som dens socioøkonomiske betydning, behandles med særlig opmærksomhed fra tilsynsmyndighedernes side for at undgå enhver potentiel forstyrrende virkning på arbejdsmarkedet.

I stedet bør kommercielle virksomheder kun i det omfang, de tilbyder et lønnet job eller praktik til unge, have lov til at deltage i det europæiske solidaritetskorps. Et andet alternativ til denne fremgangsmåde, som stadig skal undersøges, kunne være, at virksomheder eller sociale virksomheder, såfremt de ønsker at blive involveret i det europæiske solidaritetskorpsinitiativ, bør udvikle partnerskaber eller finansiere ophold i nonprofitorganisationer, der har ekspertise inden for det relevante solidaritetsfelt.

Med de foreslåede justeringer vil det europæiske solidaritetskorps tilbyde unge nye muligheder for at engagere sig i solidaritetsaktiviteter og få en meningsfuld erfaring på stedet.

Ordføreren vil gerne bede medlemmerne af Beskæftigelsesudvalget om at fokusere deres arbejde på de dele af teksten, der er af klar relevans for EMPL-udvalgets aktiviteter. Dette ville være funktionelt for at lette den hurtige vedtagelse af EMPL-holdningen og ville være et tegn på positivt og loyalt samarbejde med Kultur- og Uddannelsesudvalget og dets ordfører.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Kultur- og Uddannelsesudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Den Europæiske Union bygger på solidaritet, mellem borgerne såvel som mellem medlemsstaterne. Denne fælles værdi er retningsgivende for Unionens tiltag og skaber det sammenhold, der er nødvendigt for at kunne klare de aktuelle og kommende samfundsmæssige udfordringer, som unge europæere er villige til at bidrage til at håndtere ved at vise deres solidaritet i praksis.

(1)  Den Europæiske Union bygger på solidaritet, mellem borgerne såvel som mellem medlemsstaterne. Denne fælles værdi er retningsgivende for Unionens tiltag og skaber det sammenhold, der er nødvendigt for at kunne klare de aktuelle og kommende samfundsmæssige udfordringer, som unge europæere er villige til at bidrage til at håndtere ved at vise deres solidaritet i praksis. Solidaritetsprincippet er fastlagt i artikel 2 i TEU og i præamblen til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  I talen om Unionens tilstand den 14. september 201617 blev det understreget, at der er behov for at investere i de unge, og samtidig blev oprettelsen af et europæisk solidaritetskorps bebudet med henblik på at skabe muligheder for, at unge i hele EU kan yde et meningsfuldt bidrag til samfundet, udvise solidaritet og udvikle deres færdigheder, således at de ikke alene får arbejde, men også høster værdifuld menneskelig erfaring.

(2)  I talen om Unionens tilstand den 14. september 201617 blev det understreget, at der er behov for at investere i de unge, og samtidig blev oprettelsen af et europæisk solidaritetskorps bebudet med henblik på at skabe muligheder for unge i hele EU og sætte dem i stand til at yde et meningsfuldt bidrag til samfundet, udvise solidaritet og samtidig udvikle deres uformelle og ikkeformelle færdigheder, således at de får praktisk erfaring med fællesskabsbaserede aktiviteter samt høster værdifuld menneskelig erfaring.

__________________

__________________

17 Unionens tilstand 2016: Hen imod et bedre Europa – et Europa, der beskytter, styrker og forsvarer sine borgere, værdier og interesser (IP/16/3042, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4360_da.htm).

17 Unionens tilstand 2016: Hen imod et bedre Europa – et Europa, der beskytter, styrker og forsvarer sine borgere, værdier og interesser (IP/16/3042, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4360_da.htm).

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  Den Europæiske Union og medlemsstaterne bør principielt påtage sig at etablere betingelser, der gør det så attraktivt som muligt at deltage i det europæiske solidaritetskorps.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Kommissionen betonede i sin meddelelse "Et europæisk solidaritetskorps" af 7. december 201618 behovet for at styrke grundlaget for solidaritetsarbejde på tværs af Europa, at give unge flere og bedre muligheder for solidaritetsaktiviteter, som dækker en bred vifte af områder, og at støtte de nationale og lokale aktører i deres bestræbelser på at håndtere de forskellige udfordringer og kriser. Meddelelsen markerede startskuddet til første fase af det europæiske solidaritetskorps, hvorved der blev mobiliseret otte forskellige EU-programmer med henblik på at skabe muligheder for frivilligt arbejde, praktikophold eller job til unge i hele EU. Disse aktiviteter bør, uanset om de gennemføres før eller efter ikrafttrædelsen af denne forordning, fortsat være omfattet af de regler og betingelser, der er fastsat i de respektive EU-programmer, der har bidraget med midler til dem i første fase af det europæiske solidaritetskorps.

(3)  Kommissionen betonede i sin meddelelse "Et europæisk solidaritetskorps" af 7. december 201618 behovet for at styrke grundlaget for solidaritetsarbejde på tværs af Europa, at give unge flere og bedre muligheder for solidaritetsaktiviteter, som dækker en bred vifte af områder, og at støtte de nationale, regionale og lokale offentlige og ikkestatslige aktører i deres bestræbelser på at håndtere de forskellige udfordringer og kriser. Meddelelsen markerede startskuddet til første fase af det europæiske solidaritetskorps, hvorved der blev mobiliseret otte forskellige EU-programmer med henblik på at skabe muligheder for frivilligt arbejde, praktikophold eller job til unge i hele EU. Disse aktiviteter bør, uanset om de gennemføres før eller efter ikrafttrædelsen af denne forordning, fortsat være omfattet af de regler og betingelser, der er fastsat i de respektive EU-programmer, der har bidraget med midler til dem i første fase af det europæiske solidaritetskorps.

__________________

__________________

18 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget. Et europæisk solidaritetskorps (COM(2016) 942 final af 7.12.2016).

18 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget. Et europæisk solidaritetskorps (COM(2016) 942 final af 7.12.2016).

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Unge bør gives let adgang til muligheder for at deltage i solidaritetsaktiviteter, hvorigennem de kan udtrykke deres engagement til fordel for lokalsamfundene, samtidig med at de erhverver nyttige erfaringer, færdigheder og kompetencer til gavn for deres personlige, uddannelsesmæssige, sociale, medborgerlige og faglige udvikling, og dermed forbedrer deres beskæftigelsesegnethed. Disse aktiviteter skal også fremme mobilitet for unge frivillige, praktikanter og arbejdstagere.

(4)  Unge bør gives let adgang til muligheder for at deltage i solidaritetsaktiviteter, hvilket vil have positive virkninger for samfundet, idet de først og fremmest kan udtrykke deres engagement til fordel for lokalsamfundene og sideløbende hermed erhverve nyttige erfaringer, færdigheder og kompetencer til gavn for deres personlige, uddannelsesmæssige, sociale, medborgerlige og faglige udvikling, og dermed forbedrer deres færdigheder og øger deres beskæftigelsesmæssige styrke, som de bagefter kan anvende i erhvervsmæssig sammenhæng. Disse aktiviteter skal også fremme mobilitet for unge frivillige, praktikanter og arbejdstagere.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  De solidaritetsaktiviteter, som tilbydes de unge, bør være af høj kvalitet i den forstand, at de skal tilgodese uopfyldte samfundsmæssige behov, bidrage til at styrke lokalsamfundene, give de unge mulighed for at erhverve værdifuld viden og kompetencer, være økonomisk tilgængelige for de unge og foregå under sikre og sunde vilkår.

(5)  De solidaritetsaktiviteter, som tilbydes de unge, bør hjælpe med at tilgodese uopfyldte samfundsmæssige behov og udfordringer, bidrage til at styrke lokalsamfundene og medborgerskab samt imødekomme deltagernes behov for personlig og erhvervsmæssige udvikling. Solidaritetsaktiviteter bør være af høj kvalitet og lettilgængelige for alle unge, give dem mulighed for at erhverve værdifuld viden og kompetencer og få anerkendt deres indsats og foregå under sikre og sunde vilkår. Der skal gøres en særlig indsats for at sikre, at de solidaritetsaktiviteter, som tilbydes, reelt er inklusive og tilgængelige, navnlig i forhold til unge med færre muligheder, herunder især unge med handicap. Solidaritetsaktiviteter bør aldrig erstatte politikker for virksomhedernes sociale ansvar og må heller ikke have en negativ indvirkning på eksisterende job eller praktikophold.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Det europæiske solidaritetskorps vil tilbyde ét samlet kontaktpunkt for solidaritet inden for EU. Der bør sikres sammenhæng og komplementaritet mellem disse rammer og andre relevante EU-politikker og -programmer. Det europæiske solidaritetskorps bør tage afsæt i styrkerne og synergierne fra eksisterende programmer, ikke mindst den europæiske volontørtjeneste. Korpset bør også supplere medlemsstaternes bestræbelser på at støtte unge og lette deres overgang fra skole til arbejdsliv under ungdomsgarantien19 ved at give de unge yderligere muligheder for at gøre deres entré på arbejdsmarkedet i form af praktikophold eller job i solidaritetsrelaterede sektorer inden for deres respektive medlemsstater eller på tværs af grænserne. Der bør ligeledes sikres komplementaritet i forhold til eksisterende netværk på EU-plan af relevans for aktiviteterne under det europæiske solidaritetskorps, såsom det europæiske netværk af offentlige arbejdsformidlinger, Eures og Eurodesk. Der bør endvidere sikres komplementaritet mellem de eksisterende nationale ordninger, navnlig ordninger vedrørende solidaritet og mobilitet for unge, og det europæiske solidaritetskorps, med udgangspunkt i god praksis når det er relevant.

(6)  Det europæiske solidaritetskorps vil tilbyde ét hovedkontaktpunkt for solidaritetsaktiviteter, som udføres af unge inden for EU. Der bør sikres sammenhæng og komplementaritet mellem disse rammer og andre relevante EU-politikker og -programmer. Det europæiske solidaritetskorps bør tage afsæt i styrkerne og synergierne fra eksisterende programmer, ikke mindst den europæiske volontørtjeneste, og bør ikke gå ud over finansieringen af de allerede eksisterende relevante programmer på solidaritetsområdet. Korpset bør også supplere medlemsstaternes bestræbelser på at støtte unge i at få adgang til muligheder for frivilligt arbejde og muligheder, der er udviklet for at lette deres overgang fra skole til arbejdsliv ved at give de unge yderligere muligheder for at gøre deres entré på arbejdsmarkedet i form af praktikophold eller job i solidaritetsrelaterede sektorer inden for deres respektive medlemsstater eller på tværs af grænserne. Der bør ligeledes sikres komplementaritet i forhold til eksisterende netværk på EU-plan af relevans for aktiviteterne under det europæiske solidaritetskorps, såsom det europæiske netværk af offentlige arbejdsformidlinger, Eures og Eurodesk, Det Europæiske Ungdomsforum (EUF), Det Europæiske Volontørcenter (CEV) og andre relevante civilsamfundsorganisationer, herunder arbejdsmarkedets parter. Der bør oprettes partnerskaber med europæiske netværk, der er specialiseret i visse presserende sociale problemer, som ikke i tilstrækkelig grad håndteres af medlemsstaterne, såsom ekstrem fattigdom, hjemløshed, dyb armod i romasamfund og udstødelse af asylansøgere. Der bør endvidere sikres komplementaritet mellem de eksisterende nationale ordninger, navnlig ordninger vedrørende solidaritet og mobilitet for unge, og det europæiske solidaritetskorps, med udgangspunkt i god praksis når det er relevant.

__________________

 

19Rådets henstilling af 22. april 2013 om oprettelsen af en ungdomsgaranti (2013/C 120/01).

 

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 7

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Med henblik på at maksimere virkningen af det europæiske solidaritetskorps bør der indføres bestemmelser, der giver mulighed for, at andre EU-programmer – såsom Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden, programmet Europa for Borgerne, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og sundhedsprogrammet – kan bidrage til at nå målsætningerne for det europæiske solidaritetskorps ved at støtte aktiviteter inden for dets anvendelsesområde. Dette bidrag bør finansieres i overensstemmelse med de pågældende programmers respektive basisretsakter. Når støttemodtagerne er blevet tildelt et gyldigt kvalitetsmærke fra det europæiske solidaritetskorps, bør de gives adgang til det portalen for det europæiske solidaritetskorps og de kvalitets- og støtteforanstaltninger, der tilbydes for den pågældende type aktivitet, som de tilbyder.

(7)  Med henblik på at maksimere virkningen af det europæiske solidaritetskorps bør der indføres bestemmelser, der giver mulighed for, at andre EU-programmer – såsom Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden, programmet Europa for Borgerne, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og sundhedsprogrammet – kan bidrage til at nå målsætningerne for det europæiske solidaritetskorps ved at støtte aktiviteter inden for dets anvendelsesområde. Dette bidrag bør finansieres i overensstemmelse med de pågældende programmers respektive basisretsakter. Når de deltagende organisationer er blevet tildelt et gyldigt kvalitetsmærke fra det europæiske solidaritetskorps, bør de gives adgang til portalen for det europæiske solidaritetskorps og de kvalitets- og støtteforanstaltninger, der tilbydes for den pågældende type aktivitet, som de tilbyder.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Det europæiske solidaritetskorps bør give de unge nye muligheder for at deltage i frivilligt arbejde, praktikophold eller job i solidaritetsrelaterede sektorer samt at på eget initiativ udforme og udvikle solidaritetsprojekter. Disse muligheder bør bidrage til at fremme deres personlige, uddannelsesmæssige, sociale, medborgerlige og faglige udvikling. Det europæiske solidaritetskorps bør også støtte netværksaktiviteter for sine deltagere og organisationer samt foranstaltninger til at sikre kvaliteten af de støttede aktiviteter og til at fremme valideringen af læringsresultater.

(8)  Det europæiske solidaritetskorps bør give de unge nye muligheder for at deltage i frivilligt arbejde, praktikophold eller job i solidaritetsrelaterede sektorer samt at på eget initiativ udforme og udvikle solidaritetsprojekter. Disse muligheder bør hjælpe med at imødekomme uopfyldte samfundsmæssige behov og bidrage til at styrke samfundene og samtidig bidrage til at fremme unges personlige, uddannelsesmæssige, sociale, medborgerlige og faglige udvikling. Det europæiske solidaritetskorps bør også støtte netværksaktiviteter for sine deltagere og organisationer samt foranstaltninger til at sikre kvaliteten af de støttede aktiviteter og til at fremme valideringen af læringsresultater. Det bør også bidrage til at støtte og styrke eksisterende organisationer, der gennemfører indsatser på solidaritetsområdet.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  Det europæiske solidaritetskorps bør kunne bidrage til at fremskynde og lette unge europæeres erhvervsmæssige integration ved at være et aktiv på deres CV.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 9

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Frivilligt arbejde giver rige erfaringer i en ikkeformel og uformel læringskontekst, hvilket fremmer de unges personlige, sociale, uddannelsesmæssige og faglige udvikling samt deres aktive medborgerskab og beskæftigelsesegnethed. Frivilligt arbejde bør ikke have en negativ indvirkning på potentiel eller eksisterende lønnet beskæftigelse og bør heller ikke opfattes som en erstatning for den. For at sikre kontinuitet med hensyn til frivilligt arbejde, der støttes på EU-plan, bør de aktiviteter, der støttes under den europæiske volontørtjeneste, og som falder inden for det geografiske anvendelsesområde for det europæiske solidaritetskorps, støttes af sidstnævnte i form af grænseoverskridende frivilligt arbejde. De øvrige aktiviteter under den europæiske volontørtjeneste, som ikke er omfattet af det geografiske anvendelsesområde for det europæiske solidaritetskorps, bør fortsat støttes af det program, der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1288/2013 om oprettelse af "Erasmus+": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt20. Med hensyn til fortolkningen af relateret lovgivning på EU-plan bør både grænseoverskridende frivilligt arbejde under det europæiske solidaritetskorps og frivilligt arbejde, som fortsat vil blive støttet i henhold til forordning (EU) nr. 1288/2013, betragtes som sidestillede med aktiviteterne under den europæiske volontørtjeneste.

(9)  Frivilligt arbejde giver rige erfaringer i en ikkeformel og uformel læringskontekst, hvilket fremmer de unges personlige, sociale, uddannelsesmæssige og faglige udvikling samt deres aktive medborgerskab og beskæftigelsesegnethed. I betragtning af solidaritetsrelaterede aktiviteters tværsektorielle karakter, den forskellige status af de enheder og organisationer, der potentielt er involveret i disse aktiviteter, samt solidaritetssektorens socioøkonomiske betydning i EU bør der imidlertid i denne forordning træffes forholdsregler for at sikre, at frivilligt arbejde ikke har en negativ indvirkning på potentiel eller eksisterende lønnet beskæftigelse, ligesom det ikke bør opfattes eller i praksis anvendes som en erstatning for den. Af denne grund bør solidaritetsophold i form af frivilligt arbejde i henhold til denne forordning udelukkende udbydes af og være begrænset til offentlige myndigheder eller deltagende organisationer i nonprofitsektoren. For at sikre kontinuitet med hensyn til frivilligt arbejde, der støttes på EU-plan, bør de aktiviteter, der støttes under den europæiske volontørtjeneste, og som falder inden for det geografiske anvendelsesområde for det europæiske solidaritetskorps, støttes af sidstnævnte i form af grænseoverskridende frivilligt arbejde. De øvrige aktiviteter under den europæiske volontørtjeneste, som ikke er omfattet af det geografiske anvendelsesområde for det europæiske solidaritetskorps, bør fortsat støttes af det program, der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1288/2013 om oprettelse af "Erasmus+": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt20. Med hensyn til fortolkningen af relateret lovgivning på EU-plan bør både grænseoverskridende frivilligt arbejde under det europæiske solidaritetskorps og frivilligt arbejde, som fortsat vil blive støttet i henhold til forordning (EU) nr. 1288/2013, betragtes som sidestillede med aktiviteterne under den europæiske volontørtjeneste.

__________________

__________________

20 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1288/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af "Erasmus+": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af afgørelse nr. 1719/2006/EF, nr. 1720/2006/EF og nr. 1298/2008/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 50).

20 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1288/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af "Erasmus+": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af afgørelse nr. 1719/2006/EF, nr. 1720/2006/EF og nr. 1298/2008/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 50).

Ændringsforslag12

Forslag til forordning

Betragtning 10

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Praktikophold og job i solidaritetsrelaterede sektorer kan give de unge yderligere muligheder for at gøre deres entré på arbejdsmarkedet og samtidig bidrage til at håndtere de vigtigste samfundsmæssige udfordringer. Dette kan være med til at fremme de unges beskæftigelsesegnethed og produktivitet og samtidig lette deres overgang fra uddannelse til beskæftigelse, hvilket er afgørende for at forbedre deres chancer på arbejdsmarkedet. De praktikophold, der tilbydes under det europæiske solidaritetskorps, bør aflønnes af de deltagende organisationer og følge de principper, der er skitseret i Rådets henstilling af 10. marts 2014 om en kvalitetsramme for praktikophold21. Disse praktikophold og job bør tjene som springbræt for de unge til at komme ind på arbejdsmarkedet og bør derfor følges op af passende støtte efter opholdet. De relevante aktører på arbejdsmarkedet, først og fremmest offentlige og private arbejdsformidlinger, arbejdsmarkedets parter og handelskamre, bør fremme praktik- og jobophold. Disse bør som deltagende organisationer have mulighed for at søge finansiering via den kompetente gennemførelsesstruktur for det europæiske solidaritetskorps med henblik på at agere mellemled mellem de unge deltagere og de arbejdsgivere, der tilbyder praktikophold og job i solidaritetsrelaterede sektorer.

(10)  Det europæiske solidaritetskorps bør også skabe en ramme for praktikophold og job i solidaritetsrelaterede sektorer for at bidrage til opbygningen af social, økonomisk og medborgerlig samhørighed. Praktikophold og job bør såvel finansielt som organisatorisk set være klart adskilte fra frivilligt arbejde, idet de kan tilbyde unge andre og yderligere muligheder for at komme i gang, øge deres chancer på arbejdsmarkedet og deres karriereudsigter og samtidig bidrage til at håndtere de vigtigste samfundsmæssige udfordringer. Praktikophold og job bør aldrig føre til erstatning af arbejdspladser. Lønnede praktikophold og job kan dog udgøre et incitament for dårligt stillede unge og unge med færre muligheder til at deltage i solidaritetsrelaterede aktiviteter, som det måske ellers ikke ville være muligt for dem at få adgang til. Praktikophold kan lette de unges overgang fra uddannelse til beskæftigelse, hvilket er afgørende for en vellykket integration af dem på arbejdsmarkedet. De praktikophold, der tilbydes under det europæiske solidaritetskorps, bør altid aflønnes af de deltagende organisationer og bør følge de kvalitetsprincipper, der er skitseret i Rådets henstilling af 10. marts 2014 om en kvalitetsramme for praktikophold21. Der bør desuden skelnes mellem praktikophold og frivilligt arbejde, og for praktikophold skal der foreligge en skriftlig aftale, som indgås ved praktikopholdets begyndelse mellem praktikanten og den deltagende organisation. Sådanne skriftlige aftaler bør fastsætte de uddannelsesmæssige mål, arbejdsvilkårene og praktikopholdets varighed, praktikantens løn samt parternes rettigheder og forpligtelser i henhold til gældende national ret og/eller gældende kollektive overenskomster i det land, hvor praktikopholdet finder sted. Praktikophold bør tjene som springbræt for de unge til at komme ind på arbejdsmarkedet og bør ikke erstatte job. Praktikophold bør være tidsbegrænsede og bør have en rimelig varighed som fastsat i denne forordning. Jobophold bør være baseret på en skriftlig kontrakt og overholde alle ansættelsesvilkår som fastsat i den nationale lovgivning og/eller de gældende kollektive overenskomster i det land, hvor jobbet udføres. Deltagende organisationer, der tilbyder praktikophold, bør ikke modtage finansiel støtte længere end tolv måneder. Praktik- og jobophold bør holdes klart adskilte fra frivilligt arbejde med hensyn til finansiering og indhold og bør derfor være ledsaget af passende forberedelse, uddannelse på arbejdspladsen samt støtte efter opholdet, som afspejler deltagerens deltagelse i det europæiske solidaritetskorps. De relevante aktører på arbejdsmarkedet, først og fremmest offentlige og private arbejdsformidlinger, arbejdsmarkedets parter og handelskamre, bør fremme praktik- og jobophold. Disse bør som deltagende organisationer have mulighed for at søge finansiering via den kompetente gennemførelsesstruktur for det europæiske solidaritetskorps med henblik på at agere mellemled mellem de unge deltagere og de arbejdsgivere, der tilbyder praktikophold og job i solidaritetsrelaterede sektorer.

__________________

__________________

21Rådets henstilling af 10. marts 2014 om en kvalitetsramme for praktikophold (EUT C 88 af 27.3.2014, s. 1).

21Rådets henstilling af 10. marts 2014 om en kvalitetsramme for praktikophold (EUT C 88 af 27.3.2014, s. 1).

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 11

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  De unges initiativlyst udgør et vigtigt aktiv for samfundet og arbejdsmarkedet. Dette bør det europæiske solidaritetskorps bidrage til at fremme ved at give unge mulighed for at udarbejde og gennemføre deres egne projekter med sigte på at håndtere bestemte udfordringer, som kan gavne deres lokalsamfund. Sådanne projekter bør give mulighed for at afprøve idéer og støtte de unge til selv at være drivkraft bag solidaritetsaktioner. De kunne også tjene som springbræt for videre engagement i solidaritetsaktiviteter og være et første skridt i retning af at tilskynde deltagerne i det europæisk solidaritetskorps til at udøve selvstændig erhvervsvirksomhed eller grundlægge foreninger, NGO'er eller andre organer, der er aktive inden for de solidaritetsrelaterede, almennyttige eller ungdomsrelaterede sektorer.

(11)  De unges initiativlyst udgør et vigtigt aktiv for samfundet og arbejdsmarkedet. Dette bør det europæiske solidaritetskorps bidrage til at fremme ved at give unge mulighed for at udarbejde og gennemføre deres egne projekter med sigte på at håndtere bestemte udfordringer, som kan gavne lokalsamfundene. Sådanne projekter bør give mulighed for at udvikle innovative løsninger på en bæredygtig måde og støtte de unge i selv at være drivkraft bag solidaritetsaktioner. De kunne også tjene som springbræt for videre engagement i forskellige former for solidaritetsaktiviteter og være et første skridt i retning af at tilskynde deltagerne i det europæiske solidaritetskorps til at engagere sig i iværksætteri og socialt iværksætteri eller grundlægge foreninger, NGO'er eller andre organer, der er aktive inden for de solidaritetsrelaterede, almennyttige eller ungdomsrelaterede sektorer, og i stigende grad involvere sig i foreningsarbejde. Der bør gives den fornødne støtte til unge og til ungdoms- og studenterorganisationer til effektiv udvikling af initiativerne. Støtte efter opholdet kan omfatte støtte og rådgivning til deltagere, der er interesserede i at oprette og forsøge sig med foreninger, kooperative selskaber, sociale virksomheder, ungdomsorganisationer og lokalcentre. Det kan eksempelvis være støtte til en gennemførlighedsundersøgelse, valg af retlig form, udvikling af forretningsplaner, finansiel og skattemæssig rådgivning, risikovurdering, rådgivning vedrørende kommunikation, salgsfremme og markedsføring.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Unge og organisationer, der deltager i det europæiske solidaritetskorps skal helst kunne mærke, at de tilhører et fællesskab af personer og enheder, der arbejder på at øge solidariteten på tværs af Europa. Samtidig har de deltagende organisationer behov for støtte til at øge deres kapacitet til at tilbyde ophold af god kvalitet til et stigende antal deltagere. Det europæiske solidaritetskorps bør støtte netværksaktiviteter, der sigter mod at styrke samfundsengagementet blandt de unge og de deltagende organisationer, fremme en solidarisk korpsånd samt tilskynde til udveksling af nyttige praksisser og erfaringer. Disse aktiviteter bør også bidrage til at udbrede kendskabet til det europæiske solidaritetskorps blandt offentlige og private aktører og til at indhente feedback fra deltagere og deltagende organisationer om gennemførelsen af det europæiske solidaritetskorps.

(12)  Unge og organisationer, der deltager i det europæiske solidaritetskorps skal helst kunne mærke, at de tilhører et fællesskab af personer og enheder, der arbejder på at øge solidariteten på tværs af Europa. Samtidig har de deltagende organisationer behov for støtte til at øge deres kapacitet til at tilbyde ophold af god kvalitet til et stigende antal deltagere. Det europæiske solidaritetskorps bør støtte netværksaktiviteter, der sigter mod at styrke de unges kapacitet og samfundsengagementet hos de deltagende organisationer, fremme en solidarisk korpsånd samt tilskynde til udveksling af nyttige praksisser og erfaringer. Disse aktiviteter bør også bidrage til at udbrede kendskabet til det europæiske solidaritetskorps blandt offentlige og private aktører og til at indhente feedback fra deltagere og deltagende organisationer om gennemførelsen af det europæiske solidaritetskorps.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 13

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Der bør udvises særlig omhu for at sikre kvaliteten af ophold og andre muligheder under det europæiske solidaritetskorps, navnlig ved at deltagerne tilbydes uddannelse, sproglig assistance, forsikring, administrativ støtte og støtte efter opholdet samt validering af den viden og de færdigheder og kompetencer, de har erhvervet i kraft af deres deltagelse i det europæiske solidaritetskorps.

(13)  Der bør udvises særlig omhu for at sikre kvaliteten af ophold og andre muligheder under det europæiske solidaritetskorps, navnlig ved at deltagerne tilbydes passende online- og offlineuddannelse, sproglig assistance, forsikring, administrativ støtte og støtte før og efter opholdet. Denne støtte bør skabes i samarbejde med ungdomsorganisationer og andre civilsamfundsorganisationer, så deres ekspertise på feltet kan udnyttes. Støtte efter opholdet bør også prioritere deltagernes løbende engagement i deres lokalsamfund ved at lede dem i retning af lokale organisationer eller projekter, som de kan involvere sig i efter opholdet.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 14

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  For at sikre, at ophold under det europæiske solidaritetskorps får den ønskede effekt på deltagernes personlige, uddannelsesmæssige, sociale, medborgerlige og faglige udvikling, bør den viden og de færdigheder og kompetencer, der opnås gennem opholdene, identificeres og dokumenteres behørigt i overensstemmelse med de nationale omstændigheder og særlige forhold, jf. Rådets henstilling af 20. december 2012 om validering af ikkeformel og uformel læring22.

(14)  For at sikre, at ophold under det europæiske solidaritetskorps får den ønskede effekt på deltagernes personlige, uddannelsesmæssige, sociale, medborgerlige og faglige udvikling, bør den viden og de færdigheder og kompetencer, der opnås gennem opholdene, identificeres, dokumenteres, vurderes og certificeres behørigt i overensstemmelse med de nationale omstændigheder og særlige forhold, jf. Rådets henstilling af 20. december 2012 om validering af ikkeformel og uformel læring. Denne proces bør fremmes af Europa-Kommissionen, som til dette formål har offentliggjort de europæiske retningslinjer for validering af ikkeformel og uformel læring samt en europæisk fortegnelse over validering.

__________________

__________________

22Rådets henstilling 2012/C 398/01 af 20. december 2012 om validering af ikkeformel og uformel læring (EUT C 398 af 22.12.2012, s. 1).

22Rådets henstilling 2012/C 398/01 af 20. december 2012 om validering af ikkeformel og uformel læring (EUT C 398 af 22.12.2012, s. 1).

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 15

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Der bør indføres et kvalitetsmærke med henblik på at sikre, at de deltagende organisationer opfylder principperne og kravene i chartret for det europæiske solidaritetskorps med hensyn til deres rettigheder og forpligtelser under alle stadier af solidaritetsopholdet. At have et kvalitetsmærke bør være en forudsætning for at kunne deltage, men det bør ikke automatisk give ret til finansiering under det europæiske solidaritetskorps.

(15)  Der bør i samarbejde med relevante interessenter indføres et kvalitetsmærke og en overvågningsramme for henholdsvis frivilligt arbejde og praktikophold og job med henblik på at sikre, at de deltagende organisationer opfylder principperne og kravene i chartret for det europæiske solidaritetskorps med hensyn til deres rettigheder og forpligtelser under alle stadier af solidaritetsopholdet. At have et kvalitetsmærke bør være en forudsætning for at kunne deltage, men det bør ikke automatisk give ret til finansiering under det europæiske solidaritetskorps. Med kvalitetsmærkerne bør det sikres, at aktiviteter under det europæiske solidaritetskorps ikke erstatter regulære job eller praktikophold. Processen, der fører til tildeling af et kvalitetsmærke, bør ikke skabe yderligere bureaukrati, som ville afholde organisationer, navnlig private virksomheder i den erhvervsmæssige del, fra at bidrage til det europæiske solidaritetskorps. Med et kvalitetsmærke bør det desuden sikres, at de deltagende organisationer opfylder forhåndsbetingelserne vedrørende social inklusion og navnlig investeringsprioriteten i overgangen fra institutionelle til lokalsamfundsbaserede sundhedstjenester og sociale tjenester som fastsat i forordningen om fælles bestemmelser for de europæiske struktur- og investeringsfonde for at forhindre, at EU-midler (selv indirekte) kan anvendes til at støtte en adskillelse af sundhedsmæssige og sociale infrastrukturer.

Begrundelse

Siden 2013 har EU, med indførelsen af en forhåndsbetingelse i den europæiske struktur- og investeringsfond, i henhold til hvilken disse midler ikke kan anvendes til institutionelle sundhedstjenester, støt bevæget sig i retning af afinstitutionalisering af sundhedstjenester, dvs. en proces, hvor psykiatriske hospitaler med langvarige ophold erstattes af mindre isolerede lokalsamfundsbaserede psykiatriske tjenester. Betingelserne for det europæiske solidaritetskorps bør indeholde bestemmelser i denne henseende.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 17

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  En portal for det europæiske solidaritetskorps bør løbende udvikles med henblik på at sikre let adgang til det europæiske solidaritetskorps og udgøre ét samlet kontaktpunkt for både berørte enkeltpersoner og organisationer, bl.a. med hensyn til tilmelding, identificering og matchning af profiler og muligheder, netværk og virtuelle udvekslinger, onlineuddannelse, sproglige assistance og støtte efter opholdet samt andre praktiske funktioner i fremtiden.

(17)  En portal for det europæiske solidaritetskorps på alle EU's officielle sprog bør løbende udvikles med henblik på at sikre let adgang til det europæiske solidaritetskorps og udgøre ét samlet kontaktpunkt for både berørte enkeltpersoner og organisationer, bl.a. med hensyn til tilmelding, identificering og matchning af profiler og muligheder, netværk og virtuelle udvekslinger, oplysninger om eksisterende solidaritetsophold og -projekter og om deltagende organisationer, arbejdsmarkedsparter, relevante EU- og nationale kontaktpunkter, onlineuddannelse, sproglig assistance og støtte før og efter opholdet, peerevalueringer af opholdene og direkte feedbackmekanismer samt andre praktiske funktioner i fremtiden. Der vil blive lagt særlig vægt på, at portalen er fuldt tilgængelig for alle unge uanset deres evner.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17a)  For at programmet kan fungere godt, og af hensyn til den rettidige iværksættelse af foranstaltningerne, er det afgørende, at der i arbejdsprogrammerne for det europæiske solidaritetskorps indføres mekanismer til sikring af, at registrerede unge modtager tilbud inden for et rimeligt og relativt forudsigeligt tidsrum. Der bør derfor sendes periodisk information og opdateringer om ledige pladser og deltagende organisationer, der er aktivt involverede, til registrerede personer for at stimulere deres engagement i det europæiske solidaritetskorps efter deres registrering, samtidig med at de også får mulighed for at komme i direkte kontakt med de aktører, der er involveret på solidaritetsområdet såvel på nationalt som europæisk plan.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 17 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17b)  Der bør udarbejdes en kvalitetsramme med kvalitetsstandarder for tilbud om ophold inden for rammerne af det europæiske solidaritetskorps. Grundlaget herfor skal være eksisterende lovgivning, som beskytter arbejdstageres, praktikanters og volontørers rettigheder både på EU-plan og nationalt plan for så vidt angår social beskyttelse, minimumsindkomst, stabilitet, arbejdstagerrettigheder samt psykisk og fysisk helbred. Fastsættelsen af standarderne bør være en inklusiv proces med fuld deltagelse af arbejdsmarkedets parter, ungdomsorganisationer og frivillige organisationer.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Denne forordning fastlægger en finansieringsramme for perioden 2018-2020, som skal udgøre det primære referencebeløb for Europa-Parlamentet og Rådet under den årlige budgetprocedure, jf. punkt 17 i den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning23. Det primære referencegrundlag omfatter omfordeling fra programmet Erasmus+ (197,7 mio. EUR) og programmet for beskæftigelse og social innovation (10 mio. EUR) samt yderligere midler i regnskabsårene 2018, 2019 og 2020 og suppleres af bidrag fra flere EU-programmer under forskellige budgetposter, såsom Den Europæiske Socialfond, EU's civilbeskyttelsesordning, Life-programmet og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

(18)  Denne forordning fastlægger en finansieringsramme for perioden 2018-2020, som skal udgøre det primære referencebeløb for Europa-Parlamentet og Rådet under den årlige budgetprocedure, jf. punkt 17 i den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning23. Det primære referencegrundlag omfatter omfordeling fra programmet Erasmus+ (197,7 mio. EUR), som ikke under nogen omstændigheder må få konsekvenser for finansieringen af mobilitetsprojekter, der allerede er øremærket i henhold til Erasmus+ og programmet for beskæftigelse og social innovation (10 mio. EUR) samt yderligere midler i regnskabsårene 2018, 2019 og 2020 og suppleres af bidrag fra flere EU-programmer under forskellige budgetposter, såsom EU's civilbeskyttelsesordning og Life-programmet.

 

__________________

__________________

23Interinstitutionel aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1).

23Interinstitutionel aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1).

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18a)  I de fremtidige drøftelser om den næste budgetprogrammeringsperiode bør finansieringen af det europæiske solidaritetskorps ikke på nogen måde få konsekvenser for finansieringen af mobilitetsprogrammet Erasmus+ eller andre centrale programmer, eksempelvis ESF eller ELFUL.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(23a)  Målgruppen af unge skal være så bred og inkluderende som muligt for at få unge med forskellige baggrunde, uddannelsesniveauer, færdigheder, kompetencer, kundskaber og erfaringer til at deltage i det europæiske solidaritetskorps.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  Enhver virksomhed, der ønsker at deltage i det europæiske solidaritetskorps, uanset om deltagelsen er finansieret af budgettet for det europæiske solidaritetskorps, et andet EU-program eller en anden finansieringskilde, bør tildeles et kvalitetsmærke, forudsat at de relevante betingelser er opfyldt. Den proces, der fører frem til tildelingen af kvalitetsmærket, bør løbende udføres af strukturerne til gennemførelse af det europæiske solidaritetskorps. Det tildelte kvalitetsmærke bør revurderes regelmæssigt og kan tilbagekaldes, hvis det i forbindelse med den kontrol, der skal udføres, konstateres, at de betingelser, der lå til grund for tildelingen, ikke længere er opfyldt.

(25)  Enhver virksomhed, der ønsker at deltage i det europæiske solidaritetskorps, uanset om deltagelsen er finansieret af budgettet for det europæiske solidaritetskorps, et andet EU-program eller en anden finansieringskilde, bør først tildeles et kvalitetsmærke, forudsat at de relevante betingelser er opfyldt. Den proces, der fører frem til tildelingen af kvalitetsmærket, bør løbende udføres af strukturerne til gennemførelse af det europæiske solidaritetskorps. I denne proces skal unødvendige administrative byrder undgås. Det tildelte kvalitetsmærke bør revurderes regelmæssigt og kan tilbagekaldes, hvis det i forbindelse med den kontrol, der skal udføres, konstateres, at de betingelser, der lå til grund for tildelingen, ikke længere er opfyldt.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 40

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(40)  Finansieringsrammen for det europæiske solidaritetskorps under udgiftsområde 1a i den flerårige finansielle ramme bør desuden suppleres med finansielle bidrag fra andre programmer og udgiftsområder, hvilket kræver ændring af forordning (EU) nr. 1293/201327, forordning (EU) nr. 1303/201328, forordning (EU) nr. 1305/201329, forordning (EU) nr. 1306/201330 samt Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1313/2013/EU.

(40)  Finansieringsrammen for det europæiske solidaritetskorps under udgiftsområde 1a i den flerårige finansielle ramme bør desuden suppleres med finansielle bidrag fra andre programmer og udgiftsområder, hvilket kræver ændring af forordning (EU) nr. 1293/201327, forordning (EU) nr. 1303/201328, forordning (EU) nr. 1305/201329, forordning (EU) nr. 1306/201330 samt Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1313/2013/EU31. Denne finansieringsramme bør suppleres, samtidig med at det sikres, at der ikke er nogen skadelig virkning på de eksisterende finansieringsbestemmelser angående frivilligt arbejde, social integration og beskæftigelse, men også angående mobilitet, som allerede er fastsat i de eksisterende programmer, navnlig i programmet Erasmus+. Desuden bør budgettet, for at sikre et vellykket og effektivt initiativ og navnlig for at støtte unge med færre muligheder, forhøjes ved anvendelse af alle de finansielle midler, der er til rådighed under den eksisterende FFR-forordning. Investeringer i det europæiske solidaritetskorps bør ledsages af øgede investeringer i andre supplerende EU-programmer, eksempelvis Erasmus+ og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet.

__________________

__________________

27Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1293/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (Life) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 614/2007 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 185).

27Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1293/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (Life) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 614/2007 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 185).

28Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320).

28Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320).

29Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 487).

29Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 487).

30Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549).

30Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549).

31Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1313/2013/EU af 17. december 2013 om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 924).

31Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1313/2013/EU af 17. december 2013 om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 924).

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 41

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(41)  Denne forordning bør anvendes fra den 1. januar 2018. For at sikre omgående anvendelse af foranstaltningerne i denne forordning bør den træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende —

(41)  Denne forordning bør anvendes fra den 1. marts 2018. For at sikre omgående anvendelse af foranstaltningerne i denne forordning bør den træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende —

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1)  "solidaritetsaktivitet": aktivitet, der har til formål at imødekomme uopfyldte samfundsmæssige behov til gavn for et lokalsamfund og samtidig fremmer den enkeltes personlige, uddannelsesmæssige, sociale, medborgerlige og faglige udvikling, og som kan tage form af ophold, projekter eller netværksaktiviteter inden for forskellige områder som f.eks. uddannelse, beskæftigelse, ligestilling mellem kønnene, iværksætteri, navnlig socialt iværksætteri, medborgerskab og demokratisk deltagelse, miljø- og naturbeskyttelse, klimaindsatsen, katastrofeforebyggelse, beredskab og genopretning, landbrug og udvikling af landdistrikterne, levering af fødevarer og andre varer, sundhed og trivsel, kreativitet og kultur, idræt og sport, social bistand og velfærd, modtagelse og integration af tredjelandsstatsborgere, territorialt samarbejde og samhørighed

1)  "solidaritetsaktivitet": aktivitet, der har til formål at imødekomme uopfyldte samfundsmæssige behov til gavn for et lokalsamfund og for samfundet som helhed og samtidig fremmer den enkeltes personlige, uddannelsesmæssige, sociale, medborgerlige og faglige udvikling, og som kan tage form af ophold, projekter eller netværksaktiviteter, der har en europæisk og international merværdi og en tværnational dimension inden for forskellige områder som f.eks. formel og ikkeformel uddannelse, ungdomsarbejde, beskæftigelse, social inklusion, lighed og bekæmpelse af forskelsbehandling, ligestilling mellem kønnene, socialt iværksætteri, medborgerskab og demokratisk deltagelse, miljø- og naturbeskyttelse, klimaindsatsen, katastrofeforebyggelse, beredskab og genopretning, medborgerbaseret landbrug og udvikling af landdistrikterne, levering af fødevarer og andre varer, sundhed og trivsel, kreativitet og kultur, idræt og sport, social bistand og velfærd, bistand til unge, handicap, solidaritet mellem generationer, modtagelse og integration af tredjelandsstatsborgere, herunder asylansøgere og flygtninge, territorialt samarbejde og samhørighed

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3)  "ugunstigt stillede unge": personer, som har brug for yderligere støtte på grund af handicap, uddannelsesmæssige vanskeligheder, økonomiske hindringer, kulturelle forskelle, helbredsproblemer, sociale hindringer og geografiske hindringer

3) "unge med færre muligheder": personer, som har brug for yderligere støtte, fordi de sammenlignet med deres jævnaldrende er ringere stillet ved at være ramt af én eller flere udelukkelsesfaktorer eller hindringer såsom handicap, indlæringsvanskeligheder, økonomiske hindringer, sociale hindringer, kulturelle forskelle, fysiske og psykiske helbredsproblemer og geografiske hindringer

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4)  "deltagende organisation": enhver offentlig eller privat enhed, der har fået tildelt det europæiske solidaritetskorps' kvalitetsmærke, og som tilbyder et ophold til en deltager i det europæiske solidaritetskorps eller gennemfører andre aktiviteter inden for rammerne af det europæiske solidaritetskorps

4)  "deltagende organisation": enhver offentlig eller privat enhed, der allerede har fået tildelt det europæiske solidaritetskorps' kvalitetsmærke, og som tilbyder et volontør-, praktik- eller jobophold til en deltager i det europæiske solidaritetskorps eller gennemfører andre aktiviteter inden for rammerne af det europæiske solidaritetskorps

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5)  "solidaritetsophold": frivillig aktivitet, praktikophold eller job inden for et solidaritetsrelateret område, som er arrangeret af en deltagende organisation, og som bidrager til at tackle vigtige samfundsmæssige udfordringer, og som samtidig, hvad angår deltageren i det europæiske solidaritetskorps, der har påtaget sig den pågældende opgave, styrker dennes personlige, uddannelsesmæssige, sociale, medborgerlige og faglige udvikling samt beskæftigelsesegnethed i et andet land end bopælslandet (på tværs af landegrænserne) eller i bopælslandet (inden for landegrænserne)

5)  "solidaritetsophold": frivillig aktivitet, praktikophold eller job inden for et solidaritetsrelateret område, som er arrangeret af en deltagende organisation, og som bidrager til at tackle vigtige samfundsmæssige udfordringer, og som samtidig, hvad angår deltageren i det europæiske solidaritetskorps, der har påtaget sig den pågældende opgave, styrker dennes personlige, uddannelsesmæssige, sociale, medborgerlige og faglige udvikling samt beskæftigelsesegnethed i et andet land end bopælslandet (på tværs af landegrænserne) eller, undtagelsesvis for unge med færre muligheder, i bopælslandet (inden for landegrænserne)

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6)  ”frivilligt arbejde": ulønnet volontørtjeneste på fuld tid32 i en periode på op til tolv måneder, som giver unge mulighed for at bidrage til det daglige arbejde hos organisationer, der er aktive inden for solidaritetsrelaterede områder, til gavn i sidste ende for de lokalsamfund, hvor aktiviteterne gennemføres, herunder en solid lærings- og uddannelsesdimension med henblik på at sætte unge frivillige i stand til at erhverve færdigheder og kompetencer, som vil være til nytte for deres personlige, uddannelsesmæssige, sociale og faglige udvikling, og som også vil bidrage til at forbedre deres beskæftigelsesegnethed

6)  "frivilligt arbejde": et ulønnet volontørophold i en offentlig myndighed eller en deltagende organisation i nonprofitsektoren enten fuld tid32 eller deltid i en periode på op til tolv måneder, som giver unge mulighed for at bidrage til det daglige arbejde hos organisationer, der er aktive inden for solidaritetsrelaterede områder, til gavn i sidste ende for de lokalsamfund, hvor aktiviteterne gennemføres, herunder en solid lærings- og uddannelsesdimension med henblik på at sætte unge frivillige i stand til at erhverve, validere og certificere færdigheder og kompetencer, som vil være til nytte for deres personlige, uddannelsesmæssige, sociale og faglige udvikling, og som også vil bidrage til at forbedre deres beskæftigelsesegnethed

__________________

__________________

32Som hovedregel udføres en aktivitet kontinuerligt – syv timer pr. dag fem dage pr. uge.

32Som hovedregel udføres en aktivitet kontinuerligt – syv timer pr. dag fem dage pr. uge.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8)  "praktikophold": periode af jobtræning fra to til tolv måneder, som aflønnes af den organisation, der er vært for deltageren i det europæiske solidaritetskorps, på basis af en skriftlig praktikaftale omfattende en lærings- og uddannelseskomponent, og som gennemgås med det formål at opnå praktisk og erhvervsmæssige erfaring med henblikat forbedre beskæftigelsesegnetheden og lette overgangen til rigtige job

8)  "praktikophold": periode af jobtræning fra tre til seks måneder, som kan forlænges én gang, og med en varighed af højst tolv måneder inden for samme deltagende organisation, som aflønnes af den organisation, der er vært for deltageren i det europæiske solidaritetskorps, som indeholder en lærings- og uddannelseskomponent, gennemføres for at få praktisk og erhvervsmæssig erfaring med henblik på at udvikle kompetencer, der er til gavn for deltagerens personlige, uddannelsesmæssige, sociale, medborgerlige og faglige udvikling, er basereten skriftlig aftale, som indgås ved praktikopholdets begyndelse mellem deltageren og den deltagende organisation, hvori der er fastsat læringsmål og arbejdsvilkår for praktikopholdet samt dets varighed, deltagerens aflønning, parternes rettigheder og forpligtelser i henhold til den nationale lovgivning og/eller de gældende kollektive overenskomster i det land, hvor praktikopholdet finder sted, og som ikke erstatter job

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9)  "job": periode af arbejde fra to til tolv måneder, som aflønnes af den deltagende organisation, der har ansat deltageren i det europæiske solidaritetskorps, og som gennemføres i et deltagerland på basis af en ansættelseskontrakt i overensstemmelse med deltagerlandets lovgivningsmæssige rammer

9)  "job": periode af arbejde på mindst seks måneder, som er baseret på en skriftlig ansættelseskontrakt, der overholder alle ansættelsesvilkår som fastsat i den nationale lovgivning og/eller de gældende kollektive overenskomster i det land, hvor jobbet udføres, og som aflønnes af den deltagende organisation, der har ansat deltageren i det europæiske solidaritetskorps

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10)  "solidaritetsprojekt": lokalt initiativ for en periode fra to til tolv måneder, som iværksættes og gennemføres af grupper på mindst fem deltagere i det europæiske solidaritetskorps med det formål at tackle vigtige udfordringer i deres lokalsamfund og sætte dem ind i et bredere europæisk perspektiv

10)  "solidaritetsprojekt": lokalt initiativ for en periode fra to til tolv måneder, som iværksættes og gennemføres af grupper på mindst fem deltagere i det europæiske solidaritetskorps med det formål at tackle vigtige udfordringer i deres lokalsamfund og sætte dem ind i et bredere europæisk perspektiv. Det er obligatorisk for formidlende organer eller de lokale myndigheder at tilrettelægge vejledning og støtte før og efter opholdet i forbindelse med gennemførelsen af en solidaritetsaktion med henblik på at sikre projektets bæredygtighed og kvaliteten af de leverede ydelser

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 11

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

11)  kvalitetsmærke: certificering af en offentlig eller privat enhed eller en international organisation, der er villig til at tilbyde ophold inden for rammerne af det europæiske solidaritetskorps efter en procedure, der skal sikre, at principperne og kravene i det europæiske solidaritetskorps' charter overholdes

11)  "kvalitetsmærke": certificering af en offentlig eller privat enhed eller en international organisation, der ønsker at blive en deltagende organisation og er villig til at tilbyde ophold inden for rammerne af det europæiske solidaritetskorps efter en procedure, der skal sikre, at principperne og kravene i det europæiske solidaritetskorps' charter overholdes, samt sikre kvaliteten af de tjenester, der leveres af de deltagende organisationer; der skal i samarbejde med relevante interessenter oprettes et særskilt kvalitetsmærke for volontørophold og for praktik- og jobophold

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

12)  "det europæiske solidaritetskorps' charter": det dokument, som fastsætter de respektive rettigheder og forpligtelser, som alle de enheder, der er villige til at slutte sig til det europæiske solidaritetskorps, skal indvillige i at overholde

12)  "det europæiske solidaritetskorps' charter": det dokument, som fastsætter de respektive rettigheder og forpligtelser, som alle de enheder, der er villige til at slutte sig til det europæiske solidaritetskorps, på forhånd skal indvillige i at overholde og til stadighed efterleve med henblik på at få og beholde kvalitetsmærket

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 13

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

13)  det europæiske solidaritetskorps' ressourcecenter : de yderligere funktioner, som varetages af et udpeget nationalt agentur med det formål at støtte udviklingen og gennemførelsen af aktiviteter inden for rammerne af det europæiske solidaritetskorps samt identifikationen af de kompetencer, som erhverves af deltagerne via deres ophold og projekter

13)  "det europæiske solidaritetskorps' ressourcecenter": de yderligere funktioner, som varetages af en enhed, der er udvalgt til dette formål efter en udbudsprocedure, med det formål at støtte udviklingen, gennemførelsen og kvaliteten af aktiviteter inden for rammerne af det europæiske solidaritetskorps samt identifikationen af de kompetencer, som erhverves af deltagerne via deres ophold og projekter

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Målsætningen med det europæiske solidaritetskorps er at øge unges og organisationers deltagelse i tilgængelige solidaritetsaktiviteter af høj kvalitet for at bidrage til at styrke samhørighed og solidaritet i Europa, støtte lokalsamfund og imødegå samfundsmæssige udfordringer.

1.  Målsætningen med det europæiske solidaritetskorps er at bidrage til at styrke samhørigheden og fremme solidariteten i Europa, støtte lokalsamfund og imødegå samfundsmæssige udfordringer hurtigt og effektivt ved at øge unges og organisationers deltagelse i tilgængelige solidaritetsaktiviteter af høj kvalitet.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  at sikre, at de solidaritetsaktiviteter, som tilbydes deltagere i det europæiske solidaritetskorps, bidrager til at tackle konkrete, uopfyldte samfundsmæssige behov og styrke lokalsamfund, og at de er af høj kvalitet og behørigt valideret.

b)  at sikre, at de solidaritetsaktiviteter, som tilbydes deltagere i det europæiske solidaritetskorps, bidrager til at tackle konkrete samfundsmæssige behov og styrke lokalsamfund, og at de er af høj kvalitet og behørigt valideret.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra b a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  at sikre, at deltagernes personlige, uddannelsesmæssige, sociale, medborgerlige og faglige udvikling samt de kundskaber, færdigheder og kompetencer, der udgør læringsresultaterne af opholdet, kortlægges, dokumenteres, vurderes og certificeres behørigt

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra b b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bb)  at øge inklusionen af unge med færre muligheder i korpset ved at skabe tilpassede formater og fremme skræddersyede og individuelt tilpassede vejlednings- og støtteforanstaltninger med et særskilt budget

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra b c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bc)  at forhindre organisationer i at omdanne foranstaltninger med henblik på socialt ansvar til solidaritetskorpsforanstaltninger og dermed i ukorrekt anvendelse af finansieringen.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  solidaritetsophold, projekter og netværksaktiviteter

a)  solidaritetsophold i form af

 

i)   frivilligt arbejde

 

ii)   praktikophold eller job

 

iii)   projekter og netværksaktiviteter.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  solidaritetsophold i form af frivilligt arbejde, praktik eller job, herunder individuelle ophold på tværs af eller inden for landegrænserne samt ophold for frivilliggrupper

a)  solidaritetsophold i form af frivilligt arbejde, praktik eller job, herunder individuelle ophold på tværs af landegrænserne – eller, når det det drejer sig om unge med færre muligheder, inden for landegrænserne – samt ophold for frivilliggrupper

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  netværksaktiviteter for enkeltpersoner og organisationer, der deltager i det europæiske solidaritetskorps.

c)  netværksaktiviteter for enkeltpersoner og organisationer, der deltager eller er villige til at deltage i det europæiske solidaritetskorps.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  foranstaltninger, der skal sikre kvaliteten af solidaritetsophold, herunder uddannelse, sprogstøtte, administrativ støtte til deltagere og deltagende organisationer, forsikring, støtte efter opholdet samt udvikling af et certifikat, der identificerer og dokumenterer den viden samt de færdigheder og kompetencer, der er erhvervet under opholdet

a)  foranstaltninger, der skal sikre kvaliteten og tilgængeligheden af solidaritetsophold, herunder omfattende online- og offlineuddannelse, sprogstøtte, administrativ støtte til deltagere og deltagende organisationer, forsikring, støtte før og efter opholdet samt udvikling af et officielt certifikat baseret på erfaringerne med ungdomspasset, der identificerer, dokumenterer, vurderer og certificerer den viden samt de færdigheder og kompetencer, der er erhvervet under opholdet, samt, såfremt det er relevant, støtte efter opholdet til deltagere, der er interesserede i at oprette og styre foreninger, kooperative selskaber, sociale virksomheder, ungdomsorganisationer og lokalcentre

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  udvikling og bevarelse af et kvalitetsmærke for enheder, der er villige til at tilbyde ophold til det europæiske solidaritetskorps med henblik på at sikre, at principperne og kravene i det europæiske solidaritetskorps' charter overholdes

b)  udvikling og bevarelse af kvalitetsmærker for enheder, der er villige til at tilbyde henholdsvis volontørophold eller praktik- og jobophold til det europæiske solidaritetskorps med henblik på at sikre, at principperne og kravene i det europæiske solidaritetskorps' charter overholdes. En særskilt akkrediteringsprocedure for enheder, der ønsker at tilbyde volontørophold, og enheder, der ønsker at tilbyde job- og praktikophold, med forskellige evalueringskriterier, så adgangen til programmet begrænses til de indsatser, som de er akkrediteret til.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Denne aktion gør det nødvendigt at overvinde den digitale kløft, så de solidaritetsbestræbelser, som det europæiske solidaritetskorps tilbyder, bliver tilgængelige for alle unge europæere, især unge fra landdistrikterne.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  Den Europæiske Socialfond med et bidrag på 35 000 000 EUR i løbende priser

udgår

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne med et bidrag på 1 800 000 EUR i løbende priser.

udgår

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Det resterende beløb bør finansieres ved at anvende alle de finansielle midler, der er til rådighed under den eksisterende FFR-forordning.

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Den finansielle tildeling kan også dække udgifter til den forberedelse, overvågning, kontrol, revision og evaluering, som er nødvendig for forvaltningen af det europæiske solidaritetskorps og opfyldelsen af dets mål, navnlig undersøgelser, ekspertmøder, informations- og kommunikationsforanstaltninger, udgifter i forbindelse med etablering, vedligeholdelse og opdatering af det europæiske solidaritetskorps' portal og de nødvendige IT-systemer og alle andre udgifter til teknisk og administrativ bistand, som Kommissionen afholder i forbindelse med forvaltningen af det europæiske solidaritetskorps.

4.  Den finansielle tildeling kan også dække udgifter til den forberedelse, overvågning, kontrol, revision og evaluering, som er nødvendig for forvaltningen af det europæiske solidaritetskorps og opfyldelsen af dets mål, navnlig skræddersyet og personligt tilpasset støtte til deltagende unge med færre muligheder, undersøgelser, ekspertmøder, informations- og kommunikationsforanstaltninger, udgifter i forbindelse med etablering, vedligeholdelse og opdatering af det europæiske solidaritetskorps' portal og de nødvendige IT-systemer og alle andre udgifter til teknisk og administrativ bistand, som Kommissionen afholder i forbindelse med forvaltningen af det europæiske solidaritetskorps.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  En ansøgning fra en enhed, der kan komme i betragtning, om at deltage i det europæiske solidaritetskorps vurderes af det kompetente gennemførelsesorgan under det europæiske solidaritetskorps for at sikre, at dets aktiviteter opfylder kravene i forbindelse med det europæiske solidaritetskorps.

2.  En ansøgning fra en enhed, der kan komme i betragtning, om at deltage i det europæiske solidaritetskorps vurderes af det kompetente gennemførelsesorgan under det europæiske solidaritetskorps for at sikre, at dets aktiviteter opfylder kravene i forbindelse med det europæiske solidaritetskorps. Enhver enhed, som ændrer sine aktiviteter væsentligt, skal orientere det kompetente gennemførelsesorgan herom med henblik på at blive vurderet på ny. Ansøgnings- og registreringsprocessen skal være brugervenlig. Administrative byrder skal undgås. Processen, der fører til komponenten for frivilligt arbejde, skal holdes adskilt fra processen, der fører til tildeling af et kvalitetsmærke til komponenten for frivilligt arbejde, idet der tages hensyn til de specifikke kendetegn ved hver komponent.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen overvåger i samarbejde med deltagerlandene regelmæssigt det europæiske solidaritetskorps' fremskridt med hensyn til at nå dets målsætninger.

1.  Kommissionen opretter i samarbejde med deltagerlandene som en prioritet en overvågnings- og evalueringsramme og anvender denne til overvågning af det europæiske solidaritetskorps' fremskridt med hensyn til at nå dets målsætninger.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  antal organisationer, som har fået tildelt kvalitetsmærket, og hvis solidaritetsaktiviteter har modtaget støtte under det europæiske solidaritetskorps.

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De nationale agenturer, som i hvert af de lande, der deltager i det europæiske solidaritetskorps, er udpeget til at forvalte de aktioner, der er omhandlet i kapitel III i forordning (EU) nr. 1288/2013, i deres respektive lande, fungerer også som nationale agenturer i forbindelse med det europæiske solidaritetskorps.

De nationale agenturer, som i hvert af de lande, der deltager i det europæiske solidaritetskorps, er udpeget til at forvalte de aktioner, der er omhandlet i kapitel III i forordning (EU) nr. 1288/2013, i deres respektive lande, fungerer også som nationale agenturer i forbindelse med det europæiske solidaritetskorps. Eures' netværksorganisationer, som angivet i artikel 7 i forordning (EU) nr. 2016/589, bistår disse nationale agenturer i forvaltningen af solidaritetsaktionerne i form af praktik- og jobophold og i de relevante kvalitets- og støtteforanstaltninger inden for rammerne af det europæiske solidaritetskorps.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Europæiske solidaritetskorps

Referencer

COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CULT

12.6.2017

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

12.6.2017

Associerede udvalg - dato for meddelelse på plenarmødet

5.10.2017

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Brando Benifei

18.9.2017

Behandling i udvalg

10.10.2017

4.12.2017

 

 

Dato for vedtagelse

11.1.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

35

4

5

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Maria Arena, Georges Bach, Deirdre Clune, Miapetra Kumpula-Natri, António Marinho e Pinto, Ivari Padar, Evelyn Regner, Anne Sander, Sven Schulze, Jasenko Selimovic, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Daniele Viotti

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

35

+

ALDE

PPE

S&D

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic, Yana Toom

Georges Bach, David Casa, Deirdre Clune, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc

Maria Arena, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Ivari Padar, Emilian Pavel, Evelyn Regner, Marita Ulvskog, Daniele Viotti, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

4

ENF

GUE/NGL

NI

Joëlle Mélin

Rina Ronja Kari, João Pimenta Lopes

Lampros Fountoulis

5

0

ECR

EFDD

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens

Laura Agea

Tegnforklaring:

+  :  for

–  :  imod

0  :  hverken/eller


UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (30.11.2017)

til Kultur- og Uddannelsesudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af de retlige rammer for det europæiske solidaritetskorps og om ændring af forordning (EU) nr. 1288/2013, forordning (EU) nr. 1293/2013, forordning (EU) nr. 1303/2013, forordning (EU) nr. 1305/2013, forordning (EU) nr.1306/2013 og afgørelse nr. 1313/2013/EU

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

Ordfører for udtalelse: Eleonora Forenza

KORT BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag sigter mod at fastlægge de retlige rammer for det europæiske solidaritetskorps (ESC) og ændre forordning (EU) nr. 1288/2013, forordning (EU) nr. 1293/2013, forordning (EU) nr. 1303/2013, forordning (EU) nr. 1305/2013, forordning (EU) nr. 1306/2013 og afgørelse nr. 1313/2013/EU og har til formål at oprette et solidaritetskorps, som også skal omfatte den eksisterende europæiske volontørtjeneste. Det er vigtigt at understrege, at anvendelsesområdet for det europæiske solidaritetskorps og den europæiske volontørtjeneste ikke er identisk, idet der under den europæiske volontørtjeneste også er blevet iværksat volontørprogrammer i tredjelande. Ordføreren for udtalelsen opfordrer derfor til, at man ved sammenlægningen er opmærksomhed på ikke at sætte det over styr, der er opnået under det tidligere program.

Programmet for det europæiske solidaritetskorps har som mål inden 2020 at mobilisere 100.000 unge mellem 18 og 30 år med projekter inden for miljøbeskyttelse og social samhørighed. Forslaget bygger på retningslinjerne i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder(1). De lande, der vil få adgang til dette program, vil være EU's medlemsstater samt eventuelt andre lande på grundlag af bilaterale aftaler, men det er vigtigt at være opmærksom på, at der for tiden er personer, der bevæger sig rundt i Den Europæiske Unions område, uden at være i besiddelse af et pas fra nogen EU-medlemsstat. Der gøres derfor opmærksom på, at programmet også bør inkludere unge, som ikke er i besiddelse af et identitetskort fra en EU-medlemsstat, og bidrage til at gøre det lettere at opnå opholdstilladelse og visum.

Solidaritet er et af de principper, som Den Europæiske Union bygger på, det definerer det europæiske projekt og sikrer det sammenhold, der er nødvendigt for at kunne håndtere nuværende og fremtidige nødsituationer og kriser. I anledning af 60-årsdagen for Rom-traktaten bekræftede Det Europæiske Råd, Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen deres tilsagn om at styrke solidariteten, hvis overordnede mål er at bidrage til en generel menneskelig udvikling(2).

Ordføreren mener, at det er afgørende blandt de unge, der er særlig hårdt ramt af den økonomiske krise og er de mest sårbare, at fremme og støtte alle foranstaltninger, der kan forbedre ordninger og politikker inden for solidaritet, da det bidrager til at styrke den menneskerettighedskultur, som Den Europæiske Union bygger på.

Det er vigtigt, at understrege, at kvinders, LGBTQI-personers og indvandreres rettigheder er menneskerettigheder, og at det, eftersom disse personer er særligt sårbare, er nødvendigt at indarbejde et kønsperspektiv og et migrationsperspektiv i retningslinjerne for programmet.

Glæder sig over, at Kommissionen har valgt at fokusere på unge ugunstigt stillede i forbindelse med adgangen til programmet for frivillig uddannelse, som dog på ingen måde må træde i stedet for lønnet arbejde eller praktikophold som forberedelse til egentlig ansættelse, der er reguleret i lokal lovgivning. Opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at overvåge, at der ikke opstår sådanne situationer.

Ordføreren er bekymret over overførslen af midler, der allerede er afsat til, eller som der allerede er indgået forpligtelser for i uddannelses- og kultursektorer såsom Erasmus+, til det nye europæiske program for solidaritet, eftersom Erasmus+-programmet har spillet en særlig vigtig rolle for udbredelsen af en europæisk bevidsthed. Hun betragter de kulturelle og uddannelsesmæssige chancer, som erfaringer inden for rammerne af Erasmus+-programmet byder, som et positivt element også for at kunne opnå et praktikophold af god kvalitet under programmet for det europæiske solidaritetskorps.

Ordføreren understreger endvidere, at det er vigtigt at inddrage arbejdsmarkedets parter og alle civilsamfundets aktører i den forudgående evalueringsproces for, iværksættelsen af, tilsynet med og overvågningen af programmet - under fuld hensyntagen til netværk af civilbeskyttelsesforeninger, som i forbindelse med miljøbeskyttelse og genopbygning efter naturkatastrofer har bidraget og samarbejdet med Europa-Kommissionens interventionsprogrammer for naturkatastrofer og miljøbeskyttelse.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Kultur- og Uddannelsesudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Unge bør gives let adgang til muligheder for at deltage i solidaritetsaktiviteter, hvorigennem de kan udtrykke deres engagement til fordel for lokalsamfundene, samtidig med at de erhverver nyttige erfaringer, færdigheder og kompetencer til gavn for deres personlige, uddannelsesmæssige, sociale, medborgerlige og faglige udvikling, og dermed forbedrer deres beskæftigelsesegnethed. Disse aktiviteter skal også fremme mobilitet for unge frivillige, praktikanter og arbejdstagere.

(4)  Unge bør gives let adgang til muligheder for at deltage i solidaritetsaktiviteter, hvorigennem de kan udtrykke deres engagement til fordel for lokalsamfundene, samtidig med at de erhverver nyttige erfaringer, færdigheder og kompetencer til gavn for deres personlige, uddannelsesmæssige, sociale, medborgerlige og faglige udvikling, og dermed forbedrer deres beskæftigelsesegnethed. Disse aktiviteter skal også fremme mobilitet for unge frivillige, praktikanter og arbejdstagere og bør være i overensstemmelse med de nationale lovgivninger om arbejdstagernes mobilitet.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  De solidaritetsaktiviteter, som tilbydes de unge, bør være af høj kvalitet i den forstand, at de skal tilgodese uopfyldte samfundsmæssige behov, bidrage til at styrke lokalsamfundene, give de unge mulighed for at erhverve værdifuld viden og kompetencer, være økonomisk tilgængelige for de unge og foregå under sikre og sunde vilkår.

(5)  De solidaritetsaktiviteter, som tilbydes de unge, bør være af høj kvalitet i den forstand, at de skal tilgodese uopfyldte samfundsmæssige behov, bidrage til at styrke lokalsamfundene og den sociale samhørighed, give de unge mulighed for at erhverve værdifuld viden og kompetencer, være økonomisk tilgængelige for de unge og foregå under sikre og sunde vilkår.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Det europæiske solidaritetskorps vil tilbyde ét samlet kontaktpunkt for solidaritet inden for EU. Der bør sikres sammenhæng og komplementaritet mellem disse rammer og andre relevante EU-politikker og -programmer. Det europæiske solidaritetskorps bør tage afsæt i styrkerne og synergierne fra eksisterende programmer, ikke mindst den europæiske volontørtjeneste. Korpset bør også supplere medlemsstaternes bestræbelser på at støtte unge og lette deres overgang fra skole til arbejdsliv under ungdomsgarantien19 ved at give de unge yderligere muligheder for at gøre deres entré på arbejdsmarkedet i form af praktikophold eller job i solidaritetsrelaterede sektorer inden for deres respektive medlemsstater eller på tværs af grænserne. Der bør ligeledes sikres komplementaritet i forhold til eksisterende netværk på EU-plan af relevans for aktiviteterne under det europæiske solidaritetskorps, såsom det europæiske netværk af offentlige arbejdsformidlinger, Eures og Eurodesk. Der bør endvidere sikres komplementaritet mellem de eksisterende nationale ordninger, navnlig ordninger vedrørende solidaritet og mobilitet for unge, og det europæiske solidaritetskorps, med udgangspunkt i god praksis når det er relevant.

(6)  Det europæiske solidaritetskorps vil tilbyde ét samlet kontaktpunkt, uden diskrimination på grund af køn eller social klasse, for solidaritet inden for EU. Der bør sikres sammenhæng og komplementaritet mellem disse rammer og andre relevante EU-politikker og -programmer. Det europæiske solidaritetskorps bør tage afsæt i styrkerne og synergierne fra eksisterende programmer, ikke mindst den europæiske volontørtjeneste. Korpset bør også supplere medlemsstaternes bestræbelser på at støtte unge og lette deres overgang fra skole til arbejdsliv under ungdomsgarantien19 ved at give de unge yderligere muligheder for at gøre deres entré på arbejdsmarkedet i form af praktikophold eller job i solidaritetsrelaterede sektorer inden for deres respektive medlemsstater eller på tværs af grænserne. Der bør ligeledes sikres komplementaritet i forhold til eksisterende netværk på EU-plan af relevans for aktiviteterne under det europæiske solidaritetskorps, såsom det europæiske netværk af offentlige arbejdsformidlinger, Eures og Eurodesk. Der bør endvidere sikres komplementaritet mellem de eksisterende nationale ordninger, navnlig ordninger vedrørende solidaritet og mobilitet for unge, herunder ordninger på regionalt og lokalt plan, og det europæiske solidaritetskorps, med udgangspunkt i god praksis når det er relevant.

_________________

_________________

19 Rådets henstilling af 22. april 2013 om oprettelsen af en ungdomsgaranti (2013/C 120/01).

19 Rådets henstilling af 22. april 2013 om oprettelsen af en ungdomsgaranti (2013/C 120/01).

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Med henblik på at maksimere virkningen af det europæiske solidaritetskorps bør der indføres bestemmelser, der giver mulighed for, at andre EU-programmer – såsom Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden, programmet Europa for Borgerne, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og sundhedsprogrammet – kan bidrage til at nå målsætningerne for det europæiske solidaritetskorps ved at støtte aktiviteter inden for dets anvendelsesområde. Dette bidrag bør finansieres i overensstemmelse med de pågældende programmers respektive basisretsakter. Når støttemodtagerne er blevet tildelt et gyldigt kvalitetsmærke fra det europæiske solidaritetskorps, bør de gives adgang til det portalen for det europæiske solidaritetskorps og de kvalitets- og støtteforanstaltninger, der tilbydes for den pågældende type aktivitet, som de tilbyder.

(7)  Med henblik på at maksimere virkningen af det europæiske solidaritetskorps bør der indføres bestemmelser, der giver mulighed for, at andre EU-programmer – såsom Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden, programmet Europa for Borgerne, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og sundhedsprogrammet – kan bidrage til at nå målsætningerne for det europæiske solidaritetskorps ved at støtte aktiviteter inden for dets anvendelsesområde. Dette bidrag bør finansieres i overensstemmelse med de pågældende programmers respektive basisretsakter med det sigte at opnå en større inddragelse af unge, civilsamfundet og de erfaringer med frivilligt arbejde, der allerede findes i medlemsstaterne. Når støttemodtagerne er blevet tildelt et gyldigt kvalitetsmærke fra det europæiske solidaritetskorps, bør de gives adgang til det portalen for det europæiske solidaritetskorps og de kvalitets- og støtteforanstaltninger, der tilbydes for den pågældende type aktivitet, som de tilbyder.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Denne forordning fastlægger en finansieringsramme for perioden 2018-2020, som skal udgøre det primære referencebeløb for Europa-Parlamentet og Rådet under den årlige budgetprocedure, jf. punkt 17 i den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning23. Det primære referencegrundlag omfatter omfordeling fra programmet Erasmus+ (197,7 mio. EUR) og programmet for beskæftigelse og social innovation (10 mio. EUR) samt yderligere midler i regnskabsårene 2018, 2019 og 2020 og suppleres af bidrag fra flere EU-programmer under forskellige budgetposter, såsom Den Europæiske Socialfond, EU's civilbeskyttelsesordning, Life-programmet og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

(18)  Denne forordning fastlægger en finansieringsramme for perioden 2018-2020, som skal udgøre det primære referencebeløb for Europa-Parlamentet og Rådet under den årlige budgetprocedure, jf. punkt 17 i den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning23. Med undtagelse af omfordelinger bør det primære referencebeløb finansieres ved anvendelse af alle de disponible midler i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/201323a.

_________________

_________________

23 Interinstitutionel aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1).

23Interinstitutionel aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1).

 

23aRådets forordning (EU) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18a)  I de tilfælde, hvor det europæiske solidaritetskorps' aktioner ikke er knyttet direkte til finansielle midler under forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013, bør Kommissionen sikre, at der er nye supplerende midler til rådighed.

Begrundelse

De foranstaltninger, der træffes under det europæiske solidaritetskorps, bør være knyttet til de midler og programmer, hvorigennem de finansieres. For de foranstaltninger, som ikke er det, bør Kommissionen sikre, at der er supplerende finansieringskilder til gennemførelse af disse aktioner.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  For at maksimere virkningen af det europæiske solidaritetskorps bør de deltagende lande gives mulighed for at afsætte supplerende national finansiering i overensstemmelse med reglerne for det europæiske solidaritetskorps.

(20)  For at maksimere virkningen af det europæiske solidaritetskorps bør medlemsstaterne og, hvor det er relevant, kompetente subnationale myndigheder med egne eksklusive lovgivningsbeføjelser samt deltagende lande træffe foranstaltninger til at afsætte supplerende national, regional og lokal finansiering i overensstemmelse med reglerne for det europæiske solidaritetskorps.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  Der bør udvises særlig omhu for at sikre, at de aktiviteter, der støttes af det europæiske solidaritetskorps, er tilgængelige for alle unge, herunder navnlig de mest ugunstigt stillede unge. Der bør derfor træffes særlige foranstaltninger for at fremme social inklusion og deltagelse af ugunstigt stillede unge, og begrænsningerne forbundet med den afsides beliggenhed i Unionens fjernområder og de oversøiske lande og territorier24 bør tages i betragtning. De deltagende lande bør ligeledes tilstræbe at træffe alle hensigtsmæssige foranstaltninger for at fjerne retlige og administrative hindringer for et velfungerende europæisk solidaritetskorps. Dette omfatter så vidt muligt at løse administrative problemer, der medfører vanskeligheder med at opnå visa og opholdstilladelse, uden at dette dog tilsidesætter Schengenreglerne eller EU-bestemmelserne om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere.

(24)  Der bør udvises særlig omhu for at sikre, at de aktiviteter, der støttes af det europæiske solidaritetskorps, er tilgængelige for alle unge, herunder navnlig de mest ugunstigt stillede unge. Der bør derfor træffes særlige foranstaltninger for at fremme social inklusion og deltagelse af ugunstigt stillede unge, og begrænsningerne forbundet med den afsides beliggenhed i Unionens fjernområder og de oversøiske lande og territorier bør tages i betragtning24. Medlemsstaterne og de deltagende lande bør ligeledes tilstræbe at træffe alle hensigtsmæssige foranstaltninger for at fjerne retlige og administrative hindringer for et velfungerende europæisk solidaritetskorps. Dette omfatter så vidt muligt at løse administrative problemer, der medfører vanskeligheder med at opnå visa og opholdstilladelse, uden at dette dog tilsidesætter Schengenreglerne eller EU-bestemmelserne om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere.

_________________

_________________

24 Enkeltpersoner fra et oversøisk land eller territorium (OLT) og de offentlige og/eller private kompetente organer og institutioner i et OLT kan deltage i programmerne i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2001/822/EF af 27. november 2001 om de oversøiske landes og territoriers associering med Det Europæiske Fællesskab (EFT L 314 af 30.11.2001, s. 1).

24 Enkeltpersoner fra et oversøisk land eller territorium (OLT) og de offentlige og/eller private kompetente organer og institutioner i et OLT kan deltage i programmerne i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2001/822/EF af 27. november 2001 om de oversøiske landes og territoriers associering med Det Europæiske Fællesskab (EFT L 314 af 30.11.2001, s. 1).

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  Enhver virksomhed, der ønsker at deltage i det europæiske solidaritetskorps, uanset om deltagelsen er finansieret af budgettet for det europæiske solidaritetskorps, et andet EU-program eller en anden finansieringskilde, bør tildeles et kvalitetsmærke, forudsat at de relevante betingelser er opfyldt. Den proces, der fører frem til tildelingen af kvalitetsmærket, bør løbende udføres af strukturerne til gennemførelse af det europæiske solidaritetskorps. Det tildelte kvalitetsmærke bør revurderes regelmæssigt og kan tilbagekaldes, hvis det i forbindelse med den kontrol, der skal udføres, konstateres, at de betingelser, der lå til grund for tildelingen, ikke længere er opfyldt.

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Kommissionens forslag

(28)  Passende former for opsøgende virksomhed, offentliggørelse og formidling af de muligheder og resultaterne af de aktioner, der støttes af det europæiske solidaritetskorps, bør sikres på europæisk, nationalt og lokalt plan. Opsøgende virksomhed, oplysning og formidling bør foregå via alle de organer, der gennemfører det europæiske solidaritetskorps, herunder, hvis det er relevant, med støtte fra andre vigtige aktører.

(28)  Passende former for opsøgende virksomhed, offentliggørelse og formidling af de muligheder og resultaterne af de aktioner, der støttes af det europæiske solidaritetskorps, bør sikres ved hjælp af webportaler på europæisk, nationalt, regionalt og lokalt plan. Opsøgende virksomhed, oplysning og formidling bør foregå via alle de organer, der gennemfører det europæiske solidaritetskorps, og via EU-programmer, der allerede er knyttet til det europæiske solidaritetskorps.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Kommissionens forslag

(29)  For at opnå større gennemslagskraft i kommunikationen til offentligheden og stærkere synergier mellem kommunikationsaktiviteter, der gennemføres på Kommissionens initiativ, bør de ressourcer, der tildeles kommunikationsaktiviteter i henhold til denne forordning, også medvirke til kommunikation udadtil om Unionens politiske prioriteringer, såfremt disse vedrører denne forordnings overordnede mål.

(29)  For at opnå større gennemslagskraft i kommunikationen til offentligheden og stærkere synergier mellem kommunikationsaktiviteter, der gennemføres på Kommissionens initiativ, bør de ressourcer, der tildeles kommunikationsaktiviteter i henhold til denne forordning, også medvirke til kommunikation udadtil om Unionens politiske prioriteringer såsom social integration, samhørighed, miljøbeskyttelse og afbødning af klimaændringer, som vedrører denne forordnings overordnede mål, og være i overensstemmelse med målene for det europæiske solidaritetskorps' finansieringskilder.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 37

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(37)  Af hensyn til effektivitet og virkningsfuldhed bør det udvalg, der er nedsat i henhold til forordning (EU) nr. 1288/2013, også bistå Kommissionen med gennemførelsen af denne forordning. For så vidt angår det europæiske solidaritetskorps bør dette udvalg mødes i en særlig sammensætning, og dets mandat bør tilpasses med henblik på at varetage denne nye rolle. Det bør være de deltagende landes opgave at udpege de relevante repræsentanter til disse møder under hensyntagen til de dimensioner af det europæiske solidaritetskorps, der omfatter frivilligt arbejde og beskæftigelse.

(37)  Af hensyn til effektivitet og virkningsfuldhed bør det udvalg, der er nedsat i henhold til forordning (EU) nr. 1288/2013, også bistå Kommissionen med gennemførelsen af denne forordning. For så vidt angår det europæiske solidaritetskorps bør dette udvalg mødes i en særlig sammensætning, og dets mandat bør tilpasses med henblik på at varetage denne nye rolle. Det bør være medlemsstaternes og de deltagende landes opgave at udpege de relevante repræsentanter til disse møder under hensyntagen til de dimensioner af det europæiske solidaritetskorps, der omfatter frivilligt arbejde og beskæftigelse.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 40

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(40)  Finansieringsrammen for det europæiske solidaritetskorps under udgiftsområde 1a i den flerårige finansielle ramme bør desuden suppleres med finansielle bidrag fra andre programmer og udgiftsområder, hvilket kræver ændring af forordning (EU) nr. 1293/201327, forordning (EU) nr. 1303/201328, forordning (EU) nr. 1305/201329, forordning (EU) nr. 1306/2013 samt Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1313/2013/EU30.

udgår

_________________

 

27 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1293/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (Life) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 614/2007 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 185).

 

28 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320).

 

29 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 487).

 

30 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549).

 

31 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1313/2013/EU af 17. december 2013 om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 924).

 

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  "solidaritetsaktivitet": aktivitet, der har til formål at imødekomme uopfyldte samfundsmæssige behov til gavn for et lokalsamfund og samtidig fremmer den enkeltes personlige, uddannelsesmæssige, sociale, medborgerlige og faglige udvikling, og som kan tage form af ophold, projekter eller netværksaktiviteter inden for forskellige områder som f.eks. uddannelse, beskæftigelse, ligestilling mellem kønnene, iværksætteri, navnlig socialt iværksætteri, medborgerskab og demokratisk deltagelse, miljø- og naturbeskyttelse, klimaindsatsen, katastrofeforebyggelse, beredskab og genopretning, landbrug og udvikling af landdistrikterne, levering af fødevarer og andre varer, sundhed og trivsel, kreativitet og kultur, idræt og sport, social bistand og velfærd, modtagelse og integration af tredjelandsstatsborgere, territorialt samarbejde og samhørighed

(1)  "solidaritetsaktivitet": aktivitet, der har til formål at imødekomme uopfyldte samfundsmæssige behov til gavn for et lokalsamfund og samtidig fremmer den enkeltes personlige, uddannelsesmæssige, sociale, medborgerlige og formative udvikling, og som kan tage form af ophold, projekter eller netværksaktiviteter inden for forskellige områder som f.eks. uddannelse, beskæftigelse, ligestilling mellem kønnene, iværksætteri, navnlig socialt iværksætteri, medborgerskab og demokratisk deltagelse, miljø- og naturbeskyttelse, klimaindsatsen, katastrofeforebyggelse, beredskab og genopretning, landbrug og udvikling af landdistrikterne, levering af fødevarer og andre varer, sundhed og trivsel, kreativitet og kultur, idræt og sport, social bistand og velfærd, handicap, modtagelse og integration af tredjelandsstatsborgere, territorialt samarbejde og samhørighed

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  ”ugunstigt stillede unge": personer, som har brug for yderligere støtte på grund af handicap, uddannelsesmæssige vanskeligheder, økonomiske hindringer, kulturelle forskelle, helbredsproblemer, sociale hindringer og geografiske hindringer

(3)  "ugunstigt stillede unge": personer, som har brug for yderligere støtte på grund af handicap, uddannelsesmæssige eller integrationsmæssige vanskeligheder, økonomiske hindringer, kulturelle forskelle, helbredsproblemer, sociale hindringer og geografiske hindringer

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  ”frivilligt arbejde": ulønnet volontørtjeneste på fuld tid32 i en periode på op til tolv måneder, som giver unge mulighed for at bidrage til det daglige arbejde hos organisationer, der er aktive inden for solidaritetsrelaterede områder, til gavn i sidste ende for de lokalsamfund, hvor aktiviteterne gennemføres, herunder en solid lærings- og uddannelsesdimension med henblik på at sætte unge frivillige i stand til at erhverve færdigheder og kompetencer, som vil være til nytte for deres personlige, uddannelsesmæssige, sociale og faglige udvikling, og som også vil bidrage til at forbedre deres beskæftigelsesegnethed

(6)  "frivilligt arbejde": ulønnet volontørtjeneste på fuld tid32 i en periode på op til tolv måneder, som giver unge mulighed for at bidrage til det daglige arbejde hos organisationer, der er aktive inden for solidaritetsrelaterede områder, til gavn i sidste ende for de lokalsamfund, hvor aktiviteterne gennemføres, herunder en solid lærings- og uddannelsesdimension med henblik på at sætte unge frivillige i stand til at erhverve færdigheder og kompetencer, som vil være til nytte for deres personlige, uddannelsesmæssige, sociale og formative udvikling, og som således også vil forbedre deres potentielle beskæftigelsesegnethed

_________________

_________________

32 Som hovedregel udføres en aktivitet kontinuerligt - syv timer pr. dag fem dage pr. uge.

32 Som hovedregel udføres en aktivitet kontinuerligt - syv timer pr. dag fem dage pr. uge.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  "ophold for frivilliggrupper": ophold, der giver grupper bestående af deltagere i det europæiske solidaritetskorps fra forskellige deltagerlande mulighed for sammen at arbejde frivilligt for et fælles mål, idet de udfører manuelle eller intellektuelle opgaver, i forbindelse med et vigtigt projekt i lokalsamfundets tjeneste i en periode på mellem to uger og to måneder

(7)  "ophold for frivilliggrupper": ophold, der giver grupper bestående af deltagere i det europæiske solidaritetskorps fra forskellige medlemsstater og andre deltagerlande mulighed for sammen at arbejde frivilligt for et fælles mål, idet de udfører manuelle eller intellektuelle opgaver, i forbindelse med et vigtigt projekt i lokalsamfundets tjeneste i en periode på mellem to uger og to måneder

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  "det europæiske solidaritetskorps' portal": webbaseret værktøj, som stiller relevante onlinetjenester til rådighed for deltagere i det europæiske solidaritetskorps og deltagende organisationer, herunder information om det europæiske solidaritetskorps, registrering af deltagere, søgen efter deltagere til ophold, annoncering af og søgen efter ophold, søgen efter potentielle projektpartnere, håndtering af kontakter og tilbud om ophold og projekter, uddannelses-, kommunikations- og netværksaktiviteter, information og meddelelse om muligheder samt andre relevante udviklingstendenser i relation til det europæiske solidaritetskorps.

(14)  "det europæiske solidaritetskorps' portal": webbaseret værktøj, som stiller relevante onlinetjenester til rådighed for deltagere i det europæiske solidaritetskorps og deltagende organisationer, herunder information om det europæiske solidaritetskorps, registrering af deltagere, håndtering af kvalitetsmærker, søgen efter deltagere til ophold, annoncering af og søgen efter ophold, søgen efter potentielle projektpartnere, håndtering af kontakter og tilbud om ophold og projekter, uddannelses-, kommunikations- og netværksaktiviteter, information og meddelelse om muligheder, formidling af resultater af solidaritetsaktioner samt andre relevante udviklingstendenser i relation til det europæiske solidaritetskorps.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Målsætningen med det europæiske solidaritetskorps er at øge unges og organisationers deltagelse i tilgængelige solidaritetsaktiviteter af høj kvalitet for at bidrage til at styrke samhørighed og solidaritet i Europa, støtte lokalsamfund og imødegå samfundsmæssige udfordringer.

Målsætningen med det europæiske solidaritetskorps er at øge unges og organisationers deltagelse i tilgængelige solidaritetsaktiviteter af høj kvalitet for at bidrage til at styrke samhørighed og solidaritet i Europa, støtte lokalsamfund og imødegå vor tids store udfordringer, navnlig dem, der er forbundet med styrkelse af social integration, uddannelse og beskæftigelse samt miljøbeskyttelse og afbødning af klimaændringer.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen og deltagerlandene bør samarbejde om at opnå effektivitet og virkning ved at sikre sammenhæng mellem nationale programmer og ordninger, der vedrører solidaritet, uddannelse, erhvervsuddannelse samt unge, på den ene side og aktioner under det europæiske solidaritetskorps på den anden side. Disse aktioner skal baseres på relevant god praksis og eksisterende programmer.

2.  Kommissionen, medlemsstaterne og andre deltagerlande bør samarbejde om at opnå effektivitet og virkning ved at sikre sammenhæng mellem nationale programmer og ordninger, der vedrører solidaritet, uddannelse, erhvervsuddannelse samt unge, uden at dette berører de subnationale myndigheders lovgivningsbeføjelser, på den ene side og aktioner under det europæiske solidaritetskorps på den anden side. Disse aktioner skal baseres på relevant god praksis og eksisterende programmer.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Det europæiske solidaritetskorps forfølger sine mål gennem følgende typer af aktioner:

Det europæiske solidaritetskorps forfølger sine mål gennem følgende typer af aktioner inden for rammerne af målene for dets finansieringskilder:

Begrundelse

Eftersom midlerne til det europæiske solidaritetskorps kommer fra Erasmus+, EaSI, EU-civilbeskyttelsesmekanismen, Life, ESF og ELFUL, bør målene for korpset knyttes til de mål, der forfølges med de midler, gennem hvilke det finansieres.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  solidaritetsophold, projekter og netværksaktiviteter

a)  solidaritetsophold, projekter og netværksaktiviteter i tilknytning til civilsamfundet

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  netværksaktiviteter for enkeltpersoner og organisationer, der deltager i det europæiske solidaritetskorps.

c)  netværksaktiviteter for enkeltpersoner og organisationer, der deltager i det europæiske solidaritetskorps, som skal være i fuld overensstemmelse med, og supplere, de allerede etablerede lokale og regionale erfaringer, især bedste praksis i forbindelse med frivilligt arbejde og civilbeskyttelse.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  foranstaltninger, der skal sikre kvaliteten af solidaritetsophold, herunder uddannelse, sprogstøtte, administrativ støtte til deltagere og deltagende organisationer, forsikring, støtte efter opholdet samt udvikling af et certifikat, der identificerer og dokumenterer den viden samt de færdigheder og kompetencer, der er erhvervet under opholdet

a)  foranstaltninger, der skal sikre høj kvalitet af solidaritetsophold, herunder et omfattende uddannelsesprogram, sprogstøtte, administrativ støtte til deltagere og deltagende organisationer, forsikring, støtte efter opholdet samt udvikling af et certifikat, der identificerer og dokumenterer den viden samt de færdigheder og kompetencer, der er erhvervet under opholdet

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Kommissionens forslag

d)  etablering, vedligeholdelse og opdatering af det europæiske solidaritetskorps' portal og andre relevante onlinetjenester samt de nødvendige IT-systermer og webbaserede værktøjer.

d)  etablering, vedligeholdelse og opdatering af det europæiske solidaritetskorps' portal, herunder rapporter fra deltagere på stedet, og andre relevante onlinetjenester, først og fremmest for at formidle målsætningerne med denne forordning og dets tilgængelighed, samt de nødvendige IT-systemer og webbaserede værktøjer.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, omfatter en finansieringsramme på 294 200 000 EUR i løbende priser suppleret med bidrag fra:

udgår

a) Den Europæiske Socialfond med et bidrag på 35 000 000 EUR i løbende priser

 

b) EU's civilbeskyttelsesordning med et bidrag på 6 000 000 EUR i løbende priser

 

c) LIFE-programmet med et bidrag på 4 500 000 EUR i løbende priser

 

d) Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne med et bidrag på 1 800 000 EUR i løbende priser.

 

_________________

 

33 Denne finansieringsramme udgør det primære referencebeløb, jf. punkt 17 i den interinstitutionelle aftale (2013/C 373/01) mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning.

 

Begrundelse

Vi mener ikke, at nye initiativer bør finansieres gennem omfordeling fra eksisterende programmer og fonde. De bør i stedet finansieres med alle andre disponible midler under den nuværende FFR.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Et deltagerland kan stille nationale finansielle midler, som skal forvaltes efter reglerne for det europæiske solidaritetskorps, til rådighed for støttemodtagere og anvende det europæiske solidaritetskorps' decentrale strukturer til dette formål, forudsat at det sørger for den supplerende pro rata finansiering af disse strukturer.

6.  Et deltagerland skal i overensstemmelse med dets ressourcer stille nationale finansielle midler, som skal forvaltes efter reglerne for det europæiske solidaritetskorps, til rådighed for støttemodtagere og anvende det europæiske solidaritetskorps' decentrale strukturer til dette formål, forudsat at det sørger for den supplerende pro rata finansiering af disse strukturer. Medlemsstaterne kan stille nye supplerende midler til rådighed.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne deltager i det europæiske solidaritetskorps.

1.  Medlemsstaterne deltager i det europæiske solidaritetskorps. I de medlemsstater, hvor beføjelser, der vedrører gennemførelsen af det europæiske solidaritetskorps' aktiviteter, er blevet overført til subnationale myndigheder, udvikles der via nationale agenturer, der fungerer som gennemførelsesorganer, mekanismer til direkte at inddrage disse myndigheder.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Ved gennemførelsen af denne forordning sikrer Kommissionen og deltagerlandene, at der gøres en særlig indsats for at fremme social inklusion, navnlig når det gælder ugunstigt stillede unges deltagelse.

2.  Ved gennemførelsen af denne forordning sikrer medlemsstaterne og andre deltagerlande, at der gøres en særlig indsats for at fremme social inklusion, navnlig når det gælder ugunstigt stillede og særligt sårbare unges deltagelse, og de skal med dette mål for øje anlægge en kønssensitiv tilgang.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Offentlige eller private enheder eller internationale organisationer deltager i det europæiske solidaritetskorps, forudsat at de har modtaget det europæiske solidaritetskorps' kvalitetsmærke.

1.  Offentlige eller private enheder eller internationale organisationer deltager i det europæiske solidaritetskorps, forudsat at de har modtaget det europæiske solidaritetskorps' kvalitetsmærke i overensstemmelse med målsætningerne for denne forordning.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  En ansøgning fra en enhed, der kan komme i betragtning, om at deltage i det europæiske solidaritetskorps vurderes af det kompetente gennemførelsesorgan under det europæiske solidaritetskorps for at sikre, at dets aktiviteter opfylder kravene i forbindelse med det europæiske solidaritetskorps.

2.  En ansøgning fra en enhed, der kan komme i betragtning, om at deltage i det europæiske solidaritetskorps, vurderes af det kompetente gennemførelsesorgan under det europæiske solidaritetskorps for at sikre, at dets aktiviteter opfylder kravene i forbindelse med og målene for det europæiske solidaritetskorps.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Enheden kan som et resultat af denne vurdering tildeles det europæiske solidaritetskorps' kvalitetsmærke. Det erhvervede mærke tages regelmæssigt op til fornyet vurdering og kan tilbagekaldes.

3.  Enheden kan som et resultat af denne vurdering tildeles det europæiske solidaritetskorps' kvalitetsmærke. Det erhvervede mærke tages mindst hvert andet år op til fornyet vurdering, uden at det må afstedkomme uforholdsmæssige administrative byrder, og kan tilbagekaldes.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Det europæiske solidaritetskorps' kvalitetsmærke fører ikke automatisk til finansiering under det europæiske solidaritetskorps.

5.  Det europæiske solidaritetskorps' kvalitetsmærke fører ikke automatisk til finansiering under det europæiske solidaritetskorps, men er en væsentlig forudsætning for denne finansiering.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Enhver offentlig eller privat enhed, som er etableret i et deltagerland, og internationale organisationer, som udfører solidaritetsaktiviteter i deltagerlandene, kan søge om støtte under det europæiske solidaritetskorps. For så vidt angår aktiviteter, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra a), er det en forudsætning for at modtage støtte under det europæiske solidaritetskorps, at den deltagende organisation har opnået et kvalitetsmærke. For så vidt angår solidaritetsprojekter, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra b), kan fysiske personer ligeledes søge om støtte på vegne af uformelle grupper af deltagere i det europæiske solidaritetskorps.

Enhver offentlig eller privat enhed, som er etableret i en medlemsstat eller et andet deltagerland, og internationale organisationer, som udfører solidaritetsaktiviteter i en medlemsstat eller andre deltagerlande, kan søge om støtte under det europæiske solidaritetskorps. For så vidt angår aktiviteter, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra a), er det en forudsætning for at modtage støtte under det europæiske solidaritetskorps, at den deltagende organisation har opnået et kvalitetsmærke. For så vidt angår solidaritetsprojekter, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra b), kan fysiske personer ligeledes søge om støtte på vegne af uformelle grupper af deltagere i det europæiske solidaritetskorps.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen overvåger i samarbejde med deltagerlandene regelmæssigt det europæiske solidaritetskorps' fremskridt med hensyn til at nå dets målsætninger.

1.  Kommissionen overvåger i samarbejde med medlemsstaterne og andre deltagerlande regelmæssigt det europæiske solidaritetskorps' fremskridt med hensyn til at nå dets målsætninger.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  antal deltagere i frivilligt arbejde (inden for eller på tværs af landegrænserne)

a)  antal deltagere i frivilligt arbejde, herunder ugunstigt stillede unge (inden for eller på tværs af landegrænserne)

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  antal deltagere i praktikophold (inden for eller på tværs af landegrænserne)

b)  antal deltagere i praktikophold, herunder ugunstigt stillede unge (inden for eller på tværs af landegrænserne)

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  antal deltagere i jobophold (inden for eller på tværs af landegrænserne)

c)  antal deltagere i jobophold, herunder ugunstigt stillede unge (inden for eller på tværs af landegrænserne)

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  antal deltagere i solidaritetsprojekter

d)  antal deltagere i solidaritetsprojekter, herunder ugunstigt stillede unge

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  antal af solidaritetsprojekter

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen varetager i samarbejde med deltagerlandene formidlingen af information, presseomtale og opfølgning med hensyn til alle aktioner, hvortil der ydes støtte inden for rammerne af det europæiske solidaritetskorps.

1.  Kommissionen varetager i samarbejde med medlemsstaterne og andre deltagende lande formidlingen af information, presseomtale og opfølgning med hensyn til alle aktioner, hvortil der ydes støtte inden for rammerne af det europæiske solidaritetskorps, og til alle forhold, der har at gøre med registrering og procedurernes tilgængelighed.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De nationale agenturer, jf. artikel 20, udvikler en sammenhængende tilgang med henblik på effektivt opsøgende arbejde samt formidling og udnyttelse af resultater af aktiviteter, der er støttet under de aktioner, de forvalter, bistår generelt Kommissionen i forbindelse med formidlingen af information om det europæiske solidaritetskorps, herunder oplysninger om aktioner, der forvaltes på nationalt plan og på EU-plan, og deres resultater og informerer de relevante målgrupper om initiativer i deres land.

2.  De nationale agenturer, jf. artikel 20, udvikler en sammenhængende tilgang og en passende strategi med henblik på effektivt opsøgende arbejde samt formidling og udnyttelse af resultater af aktiviteter, der er støttet under de aktioner, de forvalter, bistår generelt Kommissionen i forbindelse med formidlingen af information om det europæiske solidaritetskorps, herunder oplysninger om aktioner, der forvaltes på nationalt plan og på EU-plan, og deres resultater og informerer de relevante målgrupper om initiativer i deres land.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  de nationale agenturer på nationalt plan i deltagerlandene.

b)  de nationale agenturer, der er udpeget i medlemsstaterne og andre deltagerlande.

Begrundelse

Der skal tages højde for de forskellige situationer, som findes lokalt i medlemsstater, hvor beføjelser er blevet overført til et subnationalt niveau med egne lovgivningsbeføjelser.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De nationale myndigheder, som i hvert af de lande, der deltager i det europæiske solidaritetskorps, er udpeget til at forvalte de aktioner, der er omhandlet i kapitel III i forordning (EU) nr. 1288/2013, fungerer også som nationale myndigheder i forbindelse med det europæiske solidaritetskorps. Artikel 27, stk. 1, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 og 16, i nævnte forordning finder analog anvendelse på det europæiske solidaritetskorps. I de tilfælde, hvor der for et land, som er nævnt i artikel 11, stk. 2, i denne forordning, ikke er identificeret en national myndighed, udpeges der en sådan i henhold til artikel 27, stk. 2-6 og 8-15, i forordning (EU) nr. 1288/2013.

De nationale myndigheder, som i hvert af de lande, der deltager i det europæiske solidaritetskorps, er udpeget til at forvalte de aktioner, der er omhandlet i kapitel III i forordning (EU) nr. 1288/2013, fungerer også som nationale myndigheder i forbindelse med det europæiske solidaritetskorps. I de medlemsstater, hvor de beføjelser, der vedrører dette kapitel, er blevet overført til de subnationale myndigheder, der har egne eksklusive lovgivningsbeføjelser, udvikles der via nationale kontorer, der fungerer som gennemførelsesorganer, mekanismer til direkte at inddrage disse myndigheder. Artikel 27, stk. 1, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 og 16, i nævnte forordning finder analog anvendelse på det europæiske solidaritetskorps. I de tilfælde, hvor der for et land, som er nævnt i artikel 11, stk. 2, i denne forordning, ikke er identificeret en national myndighed, udpeges der en sådan i henhold til artikel 27, stk. 2-6 og 8-15, i forordning (EU) nr. 1288/2013.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De nationale agenturer, som i hvert af de lande, der deltager i det europæiske solidaritetskorps, er udpeget til at forvalte de aktioner, der er omhandlet i kapitel III i forordning (EU) nr. 1288/2013, i deres respektive lande, fungerer også som nationale agenturer i forbindelse med det europæiske solidaritetskorps.

De nationale agenturer, som i hver medlemsstat eller andre lande, der deltager i det europæiske solidaritetskorps, er udpeget til at forvalte de aktioner, der er omhandlet i kapitel III i forordning (EU) nr. 1288/2013, i deres respektive lande, fungerer også som nationale agenturer i forbindelse med det europæiske solidaritetskorps. I de medlemsstater, hvor de beføjelser, der vedrører dette kapitel, er blevet overført til de subnationale myndigheder, der har egne eksklusive lovgivningsbeføjelser, udvikles der via nationale kontorer, der fungerer som gennemførelsesorganer, mekanismer til direkte at inddrage disse myndigheder.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Med henblik på denne forordnings gennemførelse vedtager Kommissionen arbejdsprogrammer ved hjælp af gennemførelsesretsakter. Hvert arbejdsprogram sikrer, at de generelle og specifikke mål i artikel 3 og 4 gennemføres på en ensartet måde, og skitserer de forventede resultater, gennemførelsesmetoden og det samlede beløb. Arbejdsprogrammerne skal endvidere indeholde en beskrivelse af de aktioner, der skal finansieres, en angivelse af de beløb, der er tildelt hver enkelt aktion, og fordelingen af midler mellem deltagerlandene til aktioner, der skal forvaltes gennem de nationale agenturer, og en vejledende tidsplan for gennemførelsen.

1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 25a vedrørende vedtagelse arbejdsprogrammer. Hvert arbejdsprogram sikrer, at de generelle og specifikke mål i artikel 3 og 4 gennemføres på en ensartet måde, og skitserer de forventede resultater, gennemførelsesmetoden og det samlede beløb. Arbejdsprogrammerne skal endvidere indeholde en beskrivelse af de aktioner, der skal finansieres, en angivelse af de beløb, der er tildelt hver enkelt aktion, og fordelingen af midler mellem deltagerlandene til aktioner, der skal forvaltes gennem de nationale agenturer, og en vejledende tidsplan for gennemførelsen.

Begrundelse

Europa-Parlamentet og Rådet bør høres om foranstaltningerne til gennemførelse af denne forordning.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 25, stk. 2.

udgår

Begrundelse

Europa-Parlamentet og Rådet bør høres om foranstaltningerne til gennemførelse af denne forordning.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 25

udgår

Udvalgsprocedure

 

1.  Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat ved artikel 36 i forordning (EU) nr. 1288/2013. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

 

2.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011.

 

Begrundelse

Europa-Parlamentet og Rådet bør høres om foranstaltningerne til gennemførelse af denne forordning.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 25 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 25a

 

Udøvelse af de delegerede beføjelser

 

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

 

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 24, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra [datoen for denne forordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder senest ni måneder inden udløbet af toårsperioden en rapport om delegationen af beføjelser. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

 

3.  Delegationen af beføjelser i artikel 24 kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

 

4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016.

 

5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

 

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 24 træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Begrundelse

Europa-Parlamentet og Rådet bør høres om foranstaltningerne til gennemførelse af denne forordning.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 26

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

[...]

udgår

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 27

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 27

udgår

Ændring af forordning (EU) nr. 1293/2013

 

I artikel 4 i forordning (EU) nr. 1293/2013 tilføjes følgende stykke:

 

"3. Et maksimalt beløb på 3 000 000 EUR i løbende priser fra delprogrammet for miljø svarende til det prioriterede område miljøforvaltning og -information og et maksimalt beløb på 1 500 000 EUR i løbende priser fra delprogrammet for klimaindsatsen svarende til det prioriterede område klimaforvaltning og -information afsættes til finansiering af projekter som omhandlet i artikel 17, stk. 4, der gennemføres af det europæiske solidaritetskorps, jf. forordning (EU) 2017/XXX, og som bidrager til et eller flere af de prioriterede områder, der er omhandlet i artikel 9 og 13. Denne tildeling gennemføres udelukkende i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/XXX, uden hensyntagen til de specifikke krav i forordning (EU) nr. 1293/2013.

 

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 28

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 28

udgår

Ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013

 

I forordning (EU) nr. 1303/2013 foretages følgende ændringer:

 

1. I artikel 58, stk. 1, foretages følgende ændringer:

 

a) Første afsnit affattes således:

 

"På initiativ af Kommissionen kan ESI-fondene finansiere forberedende arbejde, overvågning, administrativ og teknisk bistand, evaluering, revision og kontrol i det omfang, det er nødvendigt til gennemførelse af denne forordning, og yde støtte i henhold til forordning 2017/XXX som omhandlet i tredje afsnit, for så vidt som målet med disse aktioner er økonomisk, social og territorial samhørighed."

 

"m) aktioner, der finansieres i henhold til forordning (EU) 2017/XXX om det europæiske solidaritetskorps for at fremme unges personlige, uddannelsesmæssige, sociale, medborgerlige og faglige udvikling samt deres beskæftigelsesegnethed og lette overgangen til arbejdsmarkedet."

 

"Et beløb på 35 000 000 EUR i løbende priser af det beløb, der er afsat til teknisk bistand på Kommissionens initiativ, afsættes til det europæiske solidaritetskorps for at støtte dets aktioner, jf. artikel 9, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2017/XXX. Denne tildeling gennemføres udelukkende i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/XXX, uden hensyntagen til de specifikke krav i fondsspecifikke forordninger."

 

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 29

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 29

udgår

Ændring af forordning (EU) nr. 1305/2013

 

I artikel 51, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1305/2013 tilføjes følgende afsnit under første afsnit:

 

"ELFUL kan også finansiere aktioner, som gennemføres af det europæiske solidaritetskorps, og som bidrager til en eller flere af EU-prioriteterne for udvikling af landdistrikterne, med et beløb på 1 800 000 EUR i løbende priser, jf. forordning (EU) 2017/XXX. Denne tildeling gennemføres udelukkende i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/XXX, uden hensyntagen til de specifikke krav i forordning (EU) nr. 1305/2013."

 

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 30

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 30

udgår

Ændring af forordning (EU) nr. 1306/2013

 

I artikel 6 i forordning (EU) nr. 1306/2013 tilføjes følgende litra som litra j):

 

"j) aktioner, som gennemføres af det europæiske solidaritetskorps i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 2017/XXX, og som bidrager til en eller flere af EU-prioriteterne på området landbrug og udvikling af landdistrikter, navnlig de aktioner, der er omhandlet i artikel 51, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1305/2013. Denne tildeling gennemføres udelukkende i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/XXX, uden hensyntagen til de specifikke krav i fondsspecifikke forordninger."

 

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 31

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 31

udgår

Ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU

 

I artikel 19, stk. 1, i afgørelse nr. 1313/2013/EU indsættes følgende afsnit efter andet afsnit:

 

"Et beløb på 6 000 000 EUR i løbende priser fra finansieringsrammen for udgiftsområde 3 (Sikkerhed og unionsborgerskab) afsættes til finansiering af aktioner, der gennemføres af det europæiske solidaritetskorps, jf. forordning (EU) 2017/XXX, og som bidrager til en eller flere af EU-prioriteterne på civilbeskyttelsesområdet. Denne tildeling gennemføres udelukkende i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/XXX, uden hensyntagen til de specifikke krav i afgørelse nr. 1313/2013/EU."

 

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Europæiske solidaritetskorps

Referencer

COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CULT

12.6.2017

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

12.6.2017

Associerede udvalg - dato for meddelelse på plenarmødet

5.10.2017

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Eleonora Forenza

28.6.2017

Behandling i udvalg

7.9.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

28.11.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

55

6

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Nicola Caputo, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Jan Huitema, Peter Jahr, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Younous Omarjee, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Tiemo Wölken

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Richard Ashworth, Pál Csáky, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

55

+

ALDE

Catherine Bearder, Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Arne Gericke, Bolesław G. Piecha

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Stefan Eck, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Younous Omarjee

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Pál Csáky, Angélique Delahaye, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Peter Jahr, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Tomáš Zdechovský

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Bart Staes, Keith Taylor

6

-

ECR

Richard Ashworth, Mark Demesmaeker, Julie Girling, John Procter

EFDD

Julia Reid

ENF

Sylvie Goddyn

1

0

ALDE

Jan Huitema

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

(1)

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm (2012/C 326/02) (EUT C 326 af 26.10.2012, s. 391)

(2)

http://www.consilium.europa.eu/da/press/press-releases/2017/03/25-rome-declaration/


UDTALELSE fra Budgetudvalget (5.12.2017)

til Kultur- og Uddannelsesudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af de retlige rammer for det europæiske solidaritetskorps og om ændring af forordning (EU) nr. 1288/2013, forordning (EU) nr. 1293/2013, forordning (EU) nr. 1303/2013, forordning (EU) nr. 1305/2013, forordning (EU) nr. 1306/2013 og afgørelse nr. 1313/2013/EU

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

Ordfører (for udtalelse): Tiemo Wölken

KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren glæder sig over forslaget om at oprette et europæisk solidaritetskorps (ESC), som Europa-Kommissionen fremsatte den 30. maj 2017. EU bygger på solidaritet: solidaritet mellem borgerne, solidaritet på tværs af grænserne mellem medlemsstaterne og solidaritet i dets indsats i og uden for Unionen. Solidaritet er en fælles værdi, som der er en stærk tilslutning til i EU. Den er en del af det grundlæggende fundament, som gør, at den europæiske drøm fortsat inspirerer nye generationer, og som skaber fælles værdier i hele Unionen.

Det aktuelle ESC-forslag tilvejebringer et særskilt retsgrundlag for et initiativ, der giver unge i hele EU mulighed for at omsætte deres ønsker om en bedre Union til handling og dermed skabe fremdrift i det europæiske projekt, samtidig med at de udvikler deres egne færdigheder.

Ordføreren er imidlertid fast overbevist om, at korpset bør have sit eget særskilte budget. For så vidt angår perioden 2018-2020 foreslår Kommissionen, at tre fjerdedele af finansieringen af det europæiske solidaritetskorps skaffes ved at omfordele midler fra igangværende programmer inden for deres eksisterende finansielle tildeling: Der skal tages 197,7 mio. EUR fra Erasmus+, 10 mio. EUR fra programmet for beskæftigelse og social innovation (EaSI) samt 47,3 mio. EUR fra programmer under andre budgetposter (heraf 35 mio. EUR fra Den Europæiske Socialfond (ESF), 6 mio. EUR fra EU's civilbeskyttelsesordning, 4,5 mio. EUR fra LIFE-programmet og 1,8 mio. EUR fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)). Kun en fjerdedel af den samlede ESC-ramme skal udgøres af nye bevillinger.

Ordføreren tager kraftigt afstand fra denne model, hvorved ESC i betydeligt omfang tildeles bevillinger på bekostning af andre vigtige EU-programmer med egne værdifulde missioner, mål og hertil passende finansielle rammebeløb, som der er budgetteret med siden starten på den nuværende FFR. Hvad der kunne være en acceptabel løsning i den første pilotfase af ESC med henblik på hurtigt at få gang aktiviteterne, kan ikke på mellemlangt eller langt sigt være en løsning til finansiering af et vigtigt program, som ikke alene fortjener at have sit eget lovgivningsmæssige grundlag, men også at få tillagt et ambitiøst budget af "nye" penge.

Nye politiske prioriteter under den nuværende FFR kræver nye ressourcer gennem mobilisering af fleksibilitetsbestemmelserne og de særlige instrumenter, der indgår i FFR-forordningen, når de disponible margener er udtømt. Hvis ESC – som fastslået i den fælles erklæring om EU's lovgivningsmæssige prioriteter for 2017 – reelt er et nyt prioriteret initiativ, er det kun logisk, at det bør modtage ny finansiering, således at det kan nå sine mål uden at skade igangværende EU-finansierede programmer og projekter.

Ordføreren er af den opfattelse, at fleksibilitetsinstrumenterne under den nuværende FFR, der er styrket som led i midtvejsrevisionen, eksempelvis fleksibilitetsinstrumentet og den samlede margen for forpligtelser, bør anvendes til finansiering af ESC i perioden 2018-2020. Det er kun acceptabelt at omfordele midler, når der fra programmets start er kalkuleret med overførsel af midler, sådan som det eksempelvis er tilfældet med finansieringen af den europæiske volontørtjenestes aktiviteter inden for EU under Erasmus+. Ved at fjerne bidragene fra EaSI, ESF, civilbeskyttelse, LIFE og ELFUL til ESC og tilbageføre disse beløb til de budgetposter, hvorfra de blev taget, i overensstemmelse med den oprindelige finansielle programmering, sender ordføreren et klart signal om finansieringen af dette initiativ.

LIFE-programmet, der tager hånd om miljø- og klimamæssige udfordringer, har ydet betydelige bidrag til et forbedret miljø i EU. For at LIFE fortsat kan bekæmpe klimaændringerne og bringes i overensstemmelse med Parisaftalen, der blev indgået under COP21, bør dets midler ikke omfordeles til andre formål.

Som del af EU's struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene) bidrager ELFUL og ESF til at styrke Unionens økonomiske, sociale og territoriale samhørighed. Formålet med ESI-fondene er at mindske forskellene i udviklingsniveau mellem de forskellige regioner. ESC bør ikke finansieres ved at flytte midler væk fra samhørighedspolitikken.

Gennem EU-civilbeskyttelsesmekanismen koordinerer Unionen og medlemsstaterne deres systemer til forebyggelse af samt forberedelse og reaktion på naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer. I betragtning af den betydelige stigning i antallet, alvorligheden og kompleksiteten af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer i de senere år, herunder som følge af klimaændringer, bliver det stadigt vigtigere at have en fælles og integreret tilgang til katastrofehåndtering. Ordføreren finder det i denne forbindelse uacceptabelt at omfordele civilbeskyttelsesmidler til ESC.

Ordføreren foreslår desuden at styrke bestemmelserne vedrørende overvågning og evaluering af ESC.

Sluttelig opfordrer ordføreren kraftigt til, at Kommissionen som lovet udarbejder et klart og ambitiøst forslag til gennemførelse og finansiering af ESC fra 2021.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Denne forordning fastlægger en finansieringsramme for perioden 2018-2020, som skal udgøre det primære referencebeløb for Europa-Parlamentet og Rådet under den årlige budgetprocedure, jf. punkt 17 i den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning23. Det primære referencegrundlag omfatter omfordeling fra programmet Erasmus+ (197,7 mio. EUR) og programmet for beskæftigelse og social innovation (10 mio. EUR) samt yderligere midler i regnskabsårene 2018, 2019 og 2020 og suppleres af bidrag fra flere EU-programmer under forskellige budgetposter, såsom Den Europæiske Socialfond, EU's civilbeskyttelsesordning, Life-programmet og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

(18)  Denne forordning fastlægger en finansieringsramme på 341,5 mio. EUR i løbende priser for perioden 2018-2020, som skal udgøre det primære referencebeløb for Europa-Parlamentet og Rådet under den årlige budgetprocedure, jf. punkt 17 i den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning. Finansieringsrammen bør omfatte beløbet på 197,7 mio. EUR), som oprindeligt var øremærket til finansiering af den europæiske volontørtjenestes aktiviteter inden for EU under Erasmus+ for regnskabsårene 2018, 2019 og 2020, eftersom disse aktiviteter skal overføres til programmet for det europæiske solidaritetskorps. I betragtning af behovet for at undgå negative indvirkninger på finansieringen af eksisterende flerårige programmer bør det resterende beløb til finansiering af det europæiske solidaritetskorps udelukkende hentes fra uudnyttede margener under den flerårige finansielle rammes lofter.

_________________

_________________

23 Interinstitutionel aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1).

23 Interinstitutionel aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1).

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 38 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(38a)  I sin beslutning af 2. februar 2017 om gennemførelsen af forordningen om Erasmus+1a opfordrede Europa-Parlamentet Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre en indsats i budgetmæssig henseende for at imødekomme det nye initiativ med det europæiske solidaritetskorps uden at underfinansiere andre løbende og prioriterede programmer.

 

___________________

 

1a Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0018.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 38 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(38b)  Europa-Parlamentet udtrykte i sin beslutning af 5. juli 2017 om mandatet med henblik på trepartsmødet om 2018-budgetforslaget1a bekymring over, at det på trods af Parlamentets advarsler i det lovgivningsmæssige forslag af 30. maj 2017 forudsættes, at tre fjerdedele af budgettet til det europæiske solidaritetskorps skal finansieres via omfordeling af midler fra eksisterende programmer og primært fra Erasmus+ (197,7 mio. EUR), og gentog, at alle nye politiske forpligtelser bør finansieres med nye bevillinger og ikke omfordelinger fra eksisterende programmer.

 

_____________________

 

1a Vedtagne tekster, P8_TA-PROV(2017)0302.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 38 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(38c)  Separat finansiering og separate budgetbevillinger bør garanteres for det europæiske solidaritetskorps, og finansieringen bør ikke forårsage en reduktion af budgettet til andre politikker til fordel for unge, uddannelse, beskæftigelse eller solidaritet. Der bør sikres en optimal og gennemsigtig anvendelse af de finansielle ressourcer.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 39

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(39)  Finansieringsrammen for det europæiske solidaritetskorps under udgiftsområde 1a i den flerårige finansielle ramme bygger ligeledes på midler, der omfordeles fra programmet Erasmus+. Disse midler bør hovedsagelig hidrøre fra bevillinger, der tager sigte på at finansiere den europæiske volontørtjenestes aktiviteter, som falder ind under anvendelsesområdet for frivilligt arbejde, der støttes i henhold til denne forordning. Derudover bør nogle bevillinger af studielånsgarantifaciliteten, som ikke ventes at blive opbrugt under Erasmus+, omfordeles med henblik på at yde passende samfinansiering til de nationale agenturers driftsudgifter og bringes mere i overensstemmelse med absorptionskapaciteten for denne foranstaltning.

(39)  Finansieringsrammen for det europæiske solidaritetskorps under udgiftsområde 1a i den flerårige finansielle ramme bygger på midler, der omfordeles fra programmet Erasmus+. Disse midler bør udelukkende hidrøre fra bevillinger, der tager sigte på at finansiere den europæiske volontørtjenestes aktiviteter, som falder ind under anvendelsesområdet for frivilligt arbejde, der støttes i henhold til denne forordning.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 40

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(40)  Finansieringsrammen for det europæiske solidaritetskorps under udgiftsområde 1a i den flerårige finansielle ramme bør desuden suppleres med finansielle bidrag fra andre programmer og udgiftsområder, hvilket kræver ændring af forordning (EU) nr. 1293/201327, forordning (EU) nr. 1303/201328, forordning (EU) nr. 1305/201329, forordning (EU) nr. 1306/201330 samt Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1313/2013/EU31.

udgår

__________________

 

27Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1293/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af et program for miljø- og klimaindsatsen (Life) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 614/2007 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 185).

 

28Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320).

 

29Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 487).

 

30Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549).

 

31Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1313/2013/EU af 17. december 2013 om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 924).

 

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  ”frivilligt arbejde": ulønnet volontørtjeneste på fuld tid32 i en periode på op til tolv måneder, som giver unge mulighed for at bidrage til det daglige arbejde hos organisationer, der er aktive inden for solidaritetsrelaterede områder, til gavn i sidste ende for de lokalsamfund, hvor aktiviteterne gennemføres, herunder en solid lærings- og uddannelsesdimension med henblik på at sætte unge frivillige i stand til at erhverve færdigheder og kompetencer, som vil være til nytte for deres personlige, uddannelsesmæssige, sociale og faglige udvikling, og som også vil bidrage til at forbedre deres beskæftigelsesegnethed

(6)  "frivilligt arbejde": ulønnet volontørtjeneste på fuld tid i en periode på op til tolv måneder, som giver unge mulighed for at bidrage til det daglige arbejde hos nonprofitorganisationer, der er aktive inden for solidaritetsrelaterede områder, til gavn i sidste ende for de lokalsamfund, hvor aktiviteterne gennemføres, herunder en solid lærings- og uddannelsesdimension med henblik på at sætte unge frivillige i stand til at erhverve færdigheder og kompetencer, som vil være til nytte for deres personlige, uddannelsesmæssige, sociale og faglige udvikling, og som også vil bidrage til at forbedre deres beskæftigelsesegnethed

_________________

_________________

32Som hovedregel udføres en aktivitet kontinuerligt - syv timer pr. dag fem dage pr. uge.

32Som hovedregel udføres en aktivitet kontinuerligt – syv timer pr. dag fem dage pr. uge.

Begrundelse

Eventuelle frivillige aktiviteter, der ikke udføres for nonprofitorganisationer, skal udtrykkeligt udelukkes. Enhver anden tilgang ville være i strid med den nationale lovgivning om volontørarbejde i nogle medlemsstater, f.eks. Belgien og Frankrig.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  at give unge - med støtte fra deltagende organisationer - let tilgængelige muligheder for at deltage i solidaritetsaktiviteter og samtidig forbedre deres færdigheder og kompetencer med henblik på personlig, uddannelsesmæssig, social, medborgerlig og faglig udvikling samt forbedre deres beskæftigelsesegnethed og lette overgangen til arbejdsmarkedet, herunder ved at støtte mobilitet for unge frivillige, praktikanter og arbejdstagere

a)  at give unge med støtte fra deltagende organisationer let tilgængelige muligheder for at deltage i solidaritetsaktiviteter og samtidig forbedre deres viden, færdigheder og kompetencer med henblik på personlig, uddannelsesmæssig, social, medborgerlig, kulturel og faglig udvikling samt forbedre deres beskæftigelsesegnethed og lette overgangen til arbejdsmarkedet, herunder ved at støtte mobilitet for unge frivillige, praktikanter og arbejdstagere

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra d a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  iværksættelse af oplysningskampagner for at øge kendskabet til aktionerne under det europæiske solidaritetskorps.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, omfatter en finansieringsramme på 294 200 000 EUR33 i løbende priser suppleret med bidrag fra:

2.  det beløb, der er omhandlet i stk. 1, omfatter en finansieringsramme på 197 700 000 EUR i løbende priser, hvilket svarer til det beløb, der oprindeligt blev øremærket til den europæiske volontørtjenestes aktiviteter inden for EU under Erasmus+. Det resterende beløb på 143 800 000 EUR til finansiering af det europæiske solidaritetskorps skal udelukkende hentes fra uudnyttede margener under den flerårige finansielle rammes lofter.

_________________

 

33Denne finansieringsramme udgør det primære referencebeløb, jf. punkt 17 i den interinstitutionelle aftale (2013/C 373/01) mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning.

 

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  Den Europæiske Socialfond med et bidrag på 35 000 000 EUR i løbende priser

udgår

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  EU's civilbeskyttelsesordning med et bidrag på 6 000 000 EUR i løbende priser

udgår

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  LIFE-programmet med et bidrag på 4 500 000 EUR i løbende priser

udgår

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne med et bidrag på 1 800 000 EUR i løbende priser.

udgår

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  De årlige bevillinger godkendes af Europa-Parlamentet og Rådet inden for de grænser, som den flerårige finansielle ramme sætter.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Der kan om nødvendigt afsættes bevillinger i budgettet, der rækker ud over 2020, for at dække tilsvarende udgifter med henblik på at muliggøre gennemførelsen af aktioner, der endnu ikke er afsluttet pr. 31. december 2020.

5.  Der kan om nødvendigt afsættes betalingsbevillinger i budgettet, der rækker ud over 2020, for at dække tilsvarende udgifter med henblik på at muliggøre gennemførelsen af aktioner, der endnu ikke er afsluttet pr. 31. december 2020.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  En ansøgning fra en enhed, der kan komme i betragtning, om at deltage i det europæiske solidaritetskorps vurderes af det kompetente gennemførelsesorgan under det europæiske solidaritetskorps for at sikre, at dets aktiviteter opfylder kravene i forbindelse med det europæiske solidaritetskorps.

2.  En ansøgning fra en enhed, der kan komme i betragtning, om at deltage i det europæiske solidaritetskorps, vurderes af det kompetente gennemførelsesorgan under det europæiske solidaritetskorps for at sikre, at dens aktiviteter opfylder de principper og krav, som er fastsat i chartret for det europæiske solidaritetskorps.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Enheden kan som et resultat af denne vurdering tildeles det europæiske solidaritetskorps' kvalitetsmærke. Det erhvervede mærke tages regelmæssigt op til fornyet vurdering og kan tilbagekaldes.

3.  Enheden kan som et resultat af denne vurdering tildeles det europæiske solidaritetskorps' kvalitetsmærke. Det erhvervede mærke tages regelmæssigt og mindst hvert andet år op til fornyet vurdering og kan tilbagekaldes, så snart enhedens aktiviteter ikke længere opfylder de principper og krav, som er fastsat i chartret for det europæiske solidaritetskorps.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  En enhed, der har modtaget det europæiske solidaritetskorps' kvalitetsmærke, opføres i databasen over deltagende organisationer, der findes på Den Europæiske Ungdomsportal, som alle unge europæere har adgang til.

Begrundelse

Aktuelt inkorporeres de akkrediterede EVS-strukturer i databasen over EVS-organisationer på Den Europæiske Ungdomsportal. Dette giver de unge mulighed for at finde oplysninger om enhederne. Det er derfor vigtigt at gøre det samme for det europæiske solidaritetskorps.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen overvåger i samarbejde med deltagerlandene regelmæssigt det europæiske solidaritetskorps' fremskridt med hensyn til at nå dets målsætninger.

1.  Kommissionen overvåger og rapporterer i samarbejde med deltagerlandene regelmæssigt om det europæiske solidaritetskorps' fremskridt og resultater samt overholdelse af dets målsætninger og helt konkret dets bidrag til at styrke samhørighed og solidaritet i Europa.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  antal deltagere i frivilligt arbejde (inden for eller på tværs af landegrænserne)

a)  antal deltagere i frivilligt arbejde (inden for eller på tværs af landegrænserne) samt deres profil

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  antal deltagere i praktikophold (inden for eller på tværs af landegrænserne)

b)  antal deltagere i praktikophold (inden for eller på tværs af landegrænserne) samt deres profil

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  antal deltagere i jobophold (inden for eller på tværs af landegrænserne)

c)  antal deltagere i jobophold (inden for eller på tværs af landegrænserne) samt deres profil

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  antal deltagere i solidaritetsprojekter

d)  antal deltagere i solidaritetsprojekter samt deres profil

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea)  graden af tilfredshed blandt deltagerne og de deltagende organisationer med hensyn til kvaliteten af praktikophold, uddannelse, sprogstøtte, administrativ støtte, forsikring og støtte efter praktikopholdet

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

eb)  beskæftigelsesgraden blandt tidligere deltagere

Begrundelse

Vi må ikke glemme, at et af hovedformålene med det europæiske solidaritetskorps er at gøre unge mennesker mere beskæftigelsesegnede og lette deres overgang til arbejdsmarkedet.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionen offentliggør i 2020 en rapport, der gør status over de fremskridt, der er gjort med hensyn til at nå resultaterne, herunder målet om at tilbyde 100 000 unge muligheder under det europæiske solidaritetskorps inden 2020 (omfattende alle ophold og projekter, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra a) og b)).

3.  Kommissionen offentliggør i 2019 en rapport om de opnåede resultater og de kvalitative og kvantitative aspekter af programmets gennemførelse, der gør status over de fremskridt, der er gjort med hensyn til at nå resultaterne, herunder målet om at tilbyde 100 000 unge muligheder under det europæiske solidaritetskorps inden 2020 (omfattende alle ophold og projekter, der er omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra a) og b)) samt programmets omkostningseffektivitet, og forelægger den for Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Fire år efter datoen for denne forordnings anvendelse foretager Kommissionen en uafhængig evaluering af denne forordning og forelægger en rapport om de vigtigste resultater for Europa-Parlamentet, Rådet, Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.

4.  Kommissionen foretager en uafhængig efterfølgende evaluering af denne forordning for at vurdere effektiviteten, produktiviteten og virkningen af programmet set i forhold til programmets mål og forelægger senest den 30. juni 2021 en rapport om de vigtigste resultater, herunder henstillinger vedrørende programmets fremtid, for Europa-Parlamentet, Rådet, Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Kommissionen skal som led i evalueringen sikre regelmæssig høring af alle relevante interesserede parter, herunder deltagerne, de deltagende organisationer og de berørte lokalsamfund. Resultaterne af evalueringen skal inddrages i udformningen af fremtidige programmer og forslag til fordeling af ressourcer.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 26 – stk. 1 – nr. 2

Forordning (EU) nr. 1288/2013

Artikel 18 – stk. 2 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  op til 1,5 % til studielånsgarantifaciliteten

c)  3,5 % af studielånsgarantifaciliteten

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 27

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 27

udgår

Ændring af forordning (EU) nr. 1293/2013

 

I artikel 4 i forordning (EU) nr. 1293/2013 tilføjes følgende stykke:

 

‘3.  Et maksimalt beløb på 3 000 000 EUR i løbende priser fra delprogrammet for miljø svarende til det prioriterede område miljøforvaltning og -information og et maksimalt beløb på 1 500 000 EUR i løbende priser fra delprogrammet for klimaindsatsen svarende til det prioriterede område klimaforvaltning og -information afsættes til finansiering af projekter som omhandlet i artikel 17, stk. 4, der gennemføres af det europæiske solidaritetskorps, jf. forordning (EU) 2017/XXX, og som bidrager til et eller flere af de prioriterede områder, der er omhandlet i artikel 9 og 13. Denne tildeling gennemføres udelukkende i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/XXX, uden hensyntagen til de specifikke krav i forordning (EU) nr. 1293/2013. ’

 

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 28

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 28

udgår

Ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013

 

I forordning (EU) nr. 1303/2013 foretages følgende ændringer:

 

1.  I artikel 58, stk. 1, foretages følgende ændringer:

 

a)  Første afsnit affattes således:

 

”På initiativ af Kommissionen kan ESI-fondene finansiere forberedende arbejde, overvågning, administrativ og teknisk bistand, evaluering, revision og kontrol i det omfang, det er nødvendigt til gennemførelse af denne forordning, og yde støtte i henhold til forordning 2017/XXX som omhandlet i tredje afsnit, for så vidt som målet med disse aktioner er økonomisk, social og territorial samhørighed".

 

b)  I tredje afsnit tilføjes som litra m) følgende:

 

  ”m) aktioner, der finansieres i henhold til forordning (EU) 2017/XXX om det europæiske solidaritetskorps for at fremme unges personlige, uddannelsesmæssige, sociale, medborgerlige og faglige udvikling samt deres beskæftigelsesegnethed og lette overgangen til arbejdsmarkedet."

 

2.  I artikel 91, stk. 3, tilføjes følgende afsnit:

 

”Et beløb på 35 000 000 EUR i løbende priser af det beløb, der er afsat til teknisk bistand på Kommissionens initiativ, afsættes til det europæiske solidaritetskorps for at støtte dets aktioner, jf. artikel 9, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2017/XXX. Denne tildeling gennemføres udelukkende i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/XXX, uden hensyntagen til de specifikke krav i fondsspecifikke forordninger."

 

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 29

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 29

udgår

Ændring af forordning (EU) nr. 1305/2013

 

I artikel 51, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1305/2013 tilføjes følgende afsnit under første afsnit:

 

”ELFUL kan også finansiere aktioner, som gennemføres af det europæiske solidaritetskorps, og som bidrager til en eller flere af EU-prioriteterne for udvikling af landdistrikterne, med et beløb på 1 800 000 EUR i løbende priser, jf. forordning (EU) 2017/XXX. Denne tildeling gennemføres udelukkende i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/XXX, uden hensyntagen til de specifikke krav i forordning (EU) nr. 1305/2013."

 

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 30

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 30

udgår

Ændring af forordning (EU) nr. 1306/2013

 

I artikel 6 i forordning (EU) nr. 1306/2013 tilføjes følgende litra som litra j):

 

"j)  aktioner, som gennemføres af det europæiske solidaritetskorps i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 2017/XXX, og som bidrager til en eller flere af EU-prioriteterne på området landbrug og udvikling af landdistrikter, navnlig de aktioner, der er omhandlet i artikel 51, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 1305/2013. Denne tildeling gennemføres udelukkende i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/XXX, uden hensyntagen til de specifikke krav i fondsspecifikke forordninger."

 

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 31

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 31

udgår

Ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU

 

I artikel 19, stk. 1, i afgørelse nr. 1313/2013/EU indsættes følgende afsnit efter andet afsnit:

 

”Et beløb på 6 000 000 EUR i løbende priser fra finansieringsrammen for udgiftsområde 3 (Sikkerhed og unionsborgerskab) afsættes til finansiering af aktioner, der gennemføres af det europæiske solidaritetskorps, jf. forordning (EU) 2017/XXX, og som bidrager til en eller flere af EU-prioriteterne på civilbeskyttelsesområdet. Denne tildeling gennemføres udelukkende i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/XXX, uden hensyntagen til de specifikke krav i afgørelse nr. 1313/2013/EU."

 

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Europæiske solidaritetskorps

Referencer

COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CULT

12.6.2017

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

12.6.2017

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Tiemo Wölken

29.6.2017

Dato for vedtagelse

4.12.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

21

5

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Paul Rübig, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

John Howarth, Joachim Zeller

RESULTAT AF AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Siegfried Mureşan, Paul Rübig, Joachim Zeller

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

5

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen, Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

Tegnforklaring:

+  :  for

–  :  imod

0  :  hverken/eller


UDTALELSE fra Regionaludviklingsudvalget (29.11.2017)

til Kultur- og Uddannelsesudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af de retlige rammer for det europæiske solidaritetskorps og om ændring af forordning (EU) nr. 1288/2013, forordning (EU) nr. 1293/2013, forordning (EU) nr. 1303/2013, forordning (EU) nr. 1305/2013, forordning (EU) nr. 1306/2013 og afgørelse nr. 1313/2013/EU

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

Ordfører for udtalelse: Krzysztof Hetman

KORT BEGRUNDELSE

Solidaritet ligger til grund for Den Europæiske Union og er også en af de centrale værdier for europæerne. Det er ingen overdrivelse at sige, at Den Europæiske Unions succes hviler på solidaritet. Den har et enormt potentiale for at skabe empati, gensidig omsorg og positivt samspil mellem både nationer og enkeltindivider. Dette er grunden til, at vi bør opretholde og styrke denne idé i europæernes bevidsthed.

Ordføreren mener, at et europæisk solidaritetskorps vil være et fantastisk værktøj til at nå dette mål, og derfor glædede han sig over omtalen af denne idé i talen om Unionens tilstand den 14. september 2016, som blev fulgt op med Kommissionens meddelelse om "Et europæisk solidaritetskorps" af 7. december 2016 og et lovgivningsforslag af 1. juni 2017. Den øgede inddragelse af unge fra alle europæiske lande i solidaritetsaktiviteter har potentiale til at styrke solidariteten og samhørigheden i hele Europa og til at bidrage til at tackle samfundsmæssige udfordringer og opfylde udækkede behov i de deltagende lande og regioner. Desuden vil den støtte de unges personlige og faglige udvikling gennem erhvervelse af værdifulde færdigheder.

Ordføreren støtter oprettelsen af et europæisk solidaritetskorps, der fokuserer på to typer aktioner: solidaritetsprojekter og volontørophold på den ene side og praktik- og jobophold på den anden. Mens den første aktionstype uden tvivl bør udgøre grundlaget i det fremtidige europæiske solidaritetskorps, vil den sidstnævnte aktionstype give unge en værdifuld mulighed for komme ind på arbejdsmarkedet og for beskæftigelse af høj kvalitet. Ordføreren foreslår derfor at ændre den vejledende fordeling af bevillingerne til de to typer aktioner og forhøje den finansielle støtte til praktikophold og jobmuligheder til 30 %.

Det samlede beløb på 341 500 000 EUR, der vil blive afsat til gennemførelsen af det europæiske solidaritetskorps indtil den 31. december 2020, vil gøre det muligt at mobilisere 100 000 unge i solidaritetsaktiviteter. Ordføreren støtter Kommissionens forslag om at tilvejebringe dette beløb fra forskellige eksisterende EU-programmer, herunder bl.a. 35 000 000 EUR fra Den Europæiske Socialfond. Ikke desto mindre mener han, at det største bidrag bør komme fra bevillinger under Erasmus+-programmet til finansiering af den europæiske volontørtjenestes aktiviteter, som nu vil blive omfattet af de aktiviteter, der støttes under denne forordning.

Ordføreren håber, at forslaget kommer til at bygge på de erfaringer og bedste praksis, der er udviklet gennem den europæiske volontørtjeneste, og at det vil udvikle synergier og komplementaritet med andre EU-fonde og -programmer, så dets potentiale udnyttes bedst muligt.

Regionaludviklingsudvalget mener, at forenklingsforanstaltninger spiller en særdeles vigtig rolle for en forbedret og øget effektivitet i projekter, der gennemføres med støtte fra EU's budget. Dette er grunden til, at ordføreren har foreslået en række ændringer, som er i overensstemmelse med dette princip og sikrer, at modtagerne ikke pålægges unødvendige krav og formaliteter.

Endelig mener ordføreren, at det europæiske solidaritetskorps vil få en stor positiv virkning ikke blot for de unge, der kommer til at indgå i det, men også på regionalt og lokalt plan, og han tilstræber derfor at styrke den lokale og regionale dimension af denne forordning.

ÆNDRINGSFORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Kultur- og Uddannelsesudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Den Europæiske Union bygger på solidaritet, mellem borgerne såvel som mellem medlemsstaterne. Denne fælles værdi er retningsgivende for Unionens tiltag og skaber det sammenhold, der er nødvendigt for at kunne klare de aktuelle og kommende samfundsmæssige udfordringer, som unge europæere er villige til at bidrage til at håndtere ved at vise deres solidaritet i praksis.

(1)  Den Europæiske Union bygger på solidaritet, mellem borgerne såvel som mellem medlemsstaterne. Denne fælles værdi er retningsgivende for Unionens tiltag, skaber det sammenhold, der er nødvendigt for at kunne klare de aktuelle og kommende samfundsmæssige udfordringer, som unge europæere er villige til at bidrage til at håndtere ved at vise deres solidaritet i praksis, og stimulerer unges interesse i det fælles europæiske projekt.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Kommissionen betonede i sin meddelelse "Et europæisk solidaritetskorps" af 7. december 2016 18 behovet for at styrke grundlaget for solidaritetsarbejde på tværs af Europa, at give unge flere og bedre muligheder for solidaritetsaktiviteter, som dækker en bred vifte af områder, og at støtte de nationale og lokale aktører i deres bestræbelser på at håndtere de forskellige udfordringer og kriser. Meddelelsen markerede startskuddet til første fase af det europæiske solidaritetskorps, hvorved der blev mobiliseret otte forskellige EU-programmer med henblik på at skabe muligheder for frivilligt arbejde, praktikophold eller job til unge i hele EU. Disse aktiviteter bør, uanset om de gennemføres før eller efter ikrafttrædelsen af denne forordning, fortsat være omfattet af de regler og betingelser, der er fastsat i de respektive EU-programmer, der har bidraget med midler til dem i første fase af det europæiske solidaritetskorps.

(3)  Kommissionen betonede i sin meddelelse "Et europæisk solidaritetskorps" af 7. december 2016 behovet for at styrke grundlaget for solidaritetsarbejde på tværs af Europa, at give unge flere og bedre muligheder for solidaritetsaktiviteter, som dækker en bred vifte af områder, og at støtte de nationale, regionale og lokale aktører i deres bestræbelser på at håndtere de forskellige udfordringer og kriser. Meddelelsen markerede startskuddet til første fase af det europæiske solidaritetskorps, hvorved der blev mobiliseret otte forskellige EU-programmer med henblik på at skabe muligheder for frivilligt arbejde, praktikophold, midler til personlig udvikling eller job til unge i hele EU. Disse aktiviteter bør, uanset om de gennemføres før eller efter ikrafttrædelsen af denne forordning, fortsat være omfattet af de regler og betingelser, der er fastsat i de respektive EU-programmer, der har bidraget med midler til dem i første fase af det europæiske solidaritetskorps.

_________________

_________________

18 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget. Et europæisk solidaritetskorps (COM(2016) 942 final af 7.12.2016).

18 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget. Et europæisk solidaritetskorps (COM(2016) 942 final af 7.12.2016).

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Unge bør gives let adgang til muligheder for at deltage i solidaritetsaktiviteter, hvorigennem de kan udtrykke deres engagement til fordel for lokalsamfundene, samtidig med at de erhverver nyttige erfaringer, færdigheder og kompetencer til gavn for deres personlige, uddannelsesmæssige, sociale, medborgerlige og faglige udvikling, og dermed forbedrer deres beskæftigelsesegnethed. Disse aktiviteter skal også fremme mobilitet for unge frivillige, praktikanter og arbejdstagere.

(4)  Unge bør gives let adgang til muligheder for at deltage i solidaritetsaktiviteter, hvorigennem de kan udtrykke deres engagement til fordel for lokalsamfundene i medlemsstaterne, samtidig med at de erhverver nyttige erfaringer, viden, færdigheder og kompetencer til gavn for deres personlige, uddannelsesmæssige, sociale, medborgerlige og faglige udvikling, og dermed forbedrer deres beskæftigelsesegnethed. Disse aktiviteter skal også fremme mobilitet for unge frivillige, praktikanter og arbejdstagere.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  De solidaritetsaktiviteter, som tilbydes de unge, bør være af høj kvalitet i den forstand, at de skal tilgodese uopfyldte samfundsmæssige behov, bidrage til at styrke lokalsamfundene, give de unge mulighed for at erhverve værdifuld viden og kompetencer, være økonomisk tilgængelige for de unge og foregå under sikre og sunde vilkår.

(5)  De solidaritetsaktiviteter, som tilbydes de unge, bør være af høj kvalitet, tage hensyn til deres færdigheder og være tæt knyttet til udviklingen af samfundet, i den forstand, at de skal reagere på vigtige samfundsmæssige udfordringer, bidrage til at styrke lokalsamfundene og den sociale samhørighed, give de unge mulighed for at erhverve værdifuld viden og kompetencer, være økonomisk tilgængelige for de unge og foregå under sikre og sunde vilkår.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Det europæiske solidaritetskorps vil tilbyde ét samlet kontaktpunkt for solidaritet inden for EU. Der bør sikres sammenhæng og komplementaritet mellem disse rammer og andre relevante EU-politikker og -programmer. Det europæiske solidaritetskorps bør tage afsæt i styrkerne og synergierne fra eksisterende programmer, ikke mindst den europæiske volontørtjeneste. Korpset bør også supplere medlemsstaternes bestræbelser på at støtte unge og lette deres overgang fra skole til arbejdsliv under ungdomsgarantien19 ved at give de unge yderligere muligheder for at gøre deres entré på arbejdsmarkedet i form af praktikophold eller job i solidaritetsrelaterede sektorer inden for deres respektive medlemsstater eller på tværs af grænserne. Der bør ligeledes sikres komplementaritet i forhold til eksisterende netværk på EU-plan af relevans for aktiviteterne under det europæiske solidaritetskorps, såsom det europæiske netværk af offentlige arbejdsformidlinger, Eures og Eurodesk. Der bør endvidere sikres komplementaritet mellem de eksisterende nationale ordninger, navnlig ordninger vedrørende solidaritet og mobilitet for unge, og det europæiske solidaritetskorps, med udgangspunkt i god praksis når det er relevant.

(6)  Det europæiske solidaritetskorps vil tilbyde et overordnet kontaktpunkt for solidaritet inden for EU, uden nogen form for forskelsbehandling på grund af baggrund. Der bør sikres sammenhæng og komplementaritet mellem disse rammer og andre relevante EU-politikker og -programmer. Det europæiske solidaritetskorps bør tage afsæt i styrkerne og synergierne fra eksisterende programmer, ikke mindst den europæiske volontørtjeneste. Korpset bør også supplere medlemsstaternes regioners, byers og lokalsamfunds bestræbelser på at støtte unge og lette deres overgang fra skole til arbejdsliv under ungdomsgarantien19 ved at give de unge yderligere muligheder for at gøre deres entré på arbejdsmarkedet i form af praktikophold eller job i solidaritetsrelaterede sektorer inden for deres respektive medlemsstater eller på tværs af grænserne. Der bør ligeledes sikres komplementaritet i forhold til eksisterende netværk på EU-plan af relevans for aktiviteterne under det europæiske solidaritetskorps, såsom det europæiske netværk af offentlige arbejdsformidlinger, Eures, Eurodesk og programmet "Unge på vej". Der bør endvidere sikres komplementaritet mellem de eksisterende nationale ordninger, navnlig ordninger vedrørende solidaritet og mobilitet for unge, herunder ordninger på regionalt og lokalt plan, og det europæiske solidaritetskorps, med udgangspunkt i god praksis, når det er relevant.

_________________

_________________

19 Rådets henstilling af 22. april 2013 om oprettelsen af en ungdomsgaranti (2013/C 120/01).

19 Rådets henstilling af 22. april 2013 om oprettelsen af en ungdomsgaranti (2013/C 120/01).

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Med henblik på at maksimere virkningen af det europæiske solidaritetskorps bør der indføres bestemmelser, der giver mulighed for, at andre EU-programmer såsom Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden, programmet Europa for Borgerne, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og sundhedsprogrammet kan bidrage til at nå målsætningerne for det europæiske solidaritetskorps ved at støtte aktiviteter inden for dets anvendelsesområde. Dette bidrag bør finansieres i overensstemmelse med de pågældende programmers respektive basisretsakter. Når støttemodtagerne er blevet tildelt et gyldigt kvalitetsmærke fra det europæiske solidaritetskorps, bør de gives adgang til det portalen for det europæiske solidaritetskorps og de kvalitets- og støtteforanstaltninger, der tilbydes for den pågældende type aktivitet, som de tilbyder.

(7)  Med henblik på at maksimere virkningen af det europæiske solidaritetskorps bør der indføres bestemmelser, der giver mulighed for, at andre EU-programmer - såsom Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden, programmet Europa for Borgerne, Den Europæiske Socialfond, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og sundhedsprogrammet - kan bidrage til at nå målsætningerne for det europæiske solidaritetskorps ved at støtte aktiviteter inden for dets anvendelsesområde. Dette bidrag bør finansieres i overensstemmelse med de pågældende programmers respektive basisretsakter og som supplement til eksisterende EU-politikker såsom samhørighedspolitikken, uden at det får en negativ indvirkning på dets operationelle programmer som sådan og forudsat, at der er disponible midler i forbindelse med deres anvendelse. Når støttemodtagerne er blevet tildelt et gyldigt kvalitetsmærke fra det europæiske solidaritetskorps, bør de gives adgang til det portalen for det europæiske solidaritetskorps og de kvalitets- og støtteforanstaltninger, der tilbydes for den pågældende type aktivitet, som de tilbyder.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Det europæiske solidaritetskorps bør give de unge nye muligheder for at deltage i frivilligt arbejde, praktikophold eller job i solidaritetsrelaterede sektorer samt at på eget initiativ udforme og udvikle solidaritetsprojekter. Disse muligheder bør bidrage til at fremme deres personlige, uddannelsesmæssige, sociale, medborgerlige og faglige udvikling. Det europæiske solidaritetskorps bør også støtte netværksaktiviteter for sine deltagere og organisationer samt foranstaltninger til at sikre kvaliteten af de støttede aktiviteter og til at fremme valideringen af læringsresultater.

(8)  Det europæiske solidaritetskorps bør give de unge nye muligheder for at deltage i frivilligt arbejde, praktikophold eller job i solidaritetsrelaterede sektorer samt at på eget initiativ udforme og udvikle tværnationale og grænseoverskridende programmer og solidaritetsprojekter. Disse muligheder bør bidrage til at fremme deres personlige, uddannelsesmæssige, sociale, medborgerlige og faglige udvikling og til indførelsen af et ægte unionsborgerskab og til at forbedre solidariteten mellem unge med henblik på at forbedre deres senere adgang til arbejdsmarkedet. Det europæiske solidaritetskorps bør også støtte netværksaktiviteter for sine deltagere og organisationer, som giver dem mulighed for at udveksle bedste praksis, samt foranstaltninger til at sikre kvaliteten af de støttede aktiviteter og til at fremme valideringen af læringsresultater.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Praktikophold og job i solidaritetsrelaterede sektorer kan give de unge yderligere muligheder for at gøre deres entré på arbejdsmarkedet og samtidig bidrage til at håndtere de vigtigste samfundsmæssige udfordringer. Dette kan være med til at fremme de unges beskæftigelsesegnethed og produktivitet og samtidig lette deres overgang fra uddannelse til beskæftigelse, hvilket er afgørende for at forbedre deres chancer på arbejdsmarkedet. De praktikophold, der tilbydes under det europæiske solidaritetskorps, bør aflønnes af de deltagende organisationer og følge de principper, der er skitseret i Rådets henstilling af 10. marts 2014 om en kvalitetsramme for praktikophold21. Disse praktikophold og job bør tjene som springbræt for de unge til at komme ind på arbejdsmarkedet og bør derfor følges op af passende støtte efter opholdet. De relevante aktører på arbejdsmarkedet, først og fremmest offentlige og private arbejdsformidlinger, arbejdsmarkedets parter og handelskamre, bør fremme praktik- og jobophold. Disse bør som deltagende organisationer have mulighed for at søge finansiering via den kompetente gennemførelsesstruktur for det europæiske solidaritetskorps med henblik på at agere mellemled mellem de unge deltagere og de arbejdsgivere, der tilbyder praktikophold og job i solidaritetsrelaterede sektorer.

(10)  Praktikophold og job i solidaritetsrelaterede sektorer kan give yderligere muligheder ved at sikre de unge det nødvendige grundlag for at gøre deres entré på arbejdsmarkedet og samtidig bidrage til at håndtere de vigtigste samfundsmæssige udfordringer. Dette kan være med til at fremme de unges beskæftigelsesegnethed og produktivitet, også baseret på den enkeltes personlige færdigheder, og samtidig lette deres overgang fra uddannelse til beskæftigelse, hvilket er afgørende for at forbedre deres chancer på arbejdsmarkedet. De praktikophold, der tilbydes under det europæiske solidaritetskorps, bør aflønnes af de deltagende organisationer og være baseret på de principper, der er skitseret i Rådets henstilling af 10. marts 2014 om en kvalitetsramme for praktikophold21. Disse praktikophold og job bør tjene som springbræt for de unge til at komme ind på arbejdsmarkedet og bør derfor følges op af passende støtte efter opholdet. De relevante aktører på arbejdsmarkedet, først og fremmest offentlige og private arbejdsformidlinger, arbejdsmarkedets parter og handelskamre, bør fremme praktik- og jobophold. Disse bør som deltagende organisationer have mulighed for at søge finansiering via den kompetente gennemførelsesstruktur for det europæiske solidaritetskorps med henblik på at agere mellemled mellem de unge deltagere og de arbejdsgivere, der tilbyder praktikophold og job i solidaritetsrelaterede sektorer.

_________________

_________________

21 Rådets henstilling af 10. marts 2014 om en kvalitetsramme for praktikophold (EUT C 88 af 27.3.2014, s. 1).

21 Rådets henstilling af 10. marts 2014 om en kvalitetsramme for praktikophold (EUT C 88 af 27.3.2014, s. 1).

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  De unges initiativlyst udgør et vigtigt aktiv for samfundet og arbejdsmarkedet. Dette bør det europæiske solidaritetskorps bidrage til at fremme ved at give unge mulighed for at udarbejde og gennemføre deres egne projekter med sigte på at håndtere bestemte udfordringer, som kan gavne deres lokalsamfund. Sådanne projekter bør give mulighed for at afprøve idéer og støtte de unge til selv at være drivkraft bag solidaritetsaktioner. De kunne også tjene som springbræt for videre engagement i solidaritetsaktiviteter og være et første skridt i retning af at tilskynde deltagerne i det europæisk solidaritetskorps til at udøve selvstændig erhvervsvirksomhed eller grundlægge foreninger, NGO'er eller andre organer, der er aktive inden for de solidaritetsrelaterede, almennyttige eller ungdomsrelaterede sektorer.

(11)  De unges initiativlyst udgør et vigtigt aktiv for samfundet og arbejdsmarkedet. Dette bør det europæiske solidaritetskorps bidrage til at fremme ved at give unge mulighed for at udarbejde og gennemføre deres egne projekter med sigte på at håndtere bestemte udfordringer, som kan gavne deres lokalsamfund, navnlig samfund, der befinder sig i isolerede eller marginaliserede områder. Sådanne projekter bør give mulighed for at afprøve idéer og støtte de unge til selv at være drivkraft bag solidaritetsaktioner. De kunne også tjene som springbræt for videre engagement i solidaritetsaktiviteter og være et første skridt i retning af at tilskynde deltagerne i det europæisk solidaritetskorps til at udøve selvstændig erhvervsvirksomhed eller grundlægge foreninger, NGO'er eller andre organer, der er aktive inden for de solidaritetsrelaterede, almennyttige eller ungdomsrelaterede sektorer.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Der bør udvises særlig omhu for at sikre kvaliteten af ophold og andre muligheder under det europæiske solidaritetskorps, navnlig ved at deltagerne tilbydes uddannelse, sproglig assistance, forsikring, administrativ støtte og støtte efter opholdet samt validering af den viden og de færdigheder og kompetencer, de har erhvervet i kraft af deres deltagelse i det europæiske solidaritetskorps.

(13)  Der bør udvises særlig omhu for at sikre kvaliteten af ophold og andre muligheder under det europæiske solidaritetskorps, navnlig ved at deltagerne tilbydes uddannelse, sproglig assistance, forsikring, administrativ og logistisk støtte og støtte før og efter opholdet samt validering af den viden og de færdigheder og kompetencer, de har erhvervet i kraft af deres deltagelse i det europæiske solidaritetskorps. Hvis deltagernes aktiviteter skal gennemføres i farlige miljøer, f.eks. efter katastrofer, bør der tilbydes kurser i præventiv sikkerhed.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  For at sikre, at ophold under det europæiske solidaritetskorps får den ønskede effekt på deltagernes personlige, uddannelsesmæssige, sociale, medborgerlige og faglige udvikling, bør den viden og de færdigheder og kompetencer, der opnås gennem opholdene, identificeres og dokumenteres behørigt i overensstemmelse med de nationale omstændigheder og særlige forhold, jf. Rådets henstilling af 20. december 2012 om validering af ikkeformel og uformel læring22.

(14)  For at sikre, at ophold under det europæiske solidaritetskorps får den ønskede effekt på deltagernes personlige, uddannelsesmæssige, sociale, medborgerlige og faglige udvikling, bør der udvikles et system til anerkendelse af de færdigheder, der erhverves gennem frivilligt arbejde i det europæiske solidaritetskorps, og den viden og de færdigheder og kompetencer, der opnås gennem opholdene, identificeres og dokumenteres behørigt i overensstemmelse med de nationale omstændigheder og særlige forhold, jf. Rådets henstilling af 20. december 2012 om validering af ikkeformel og uformel læring22.

_______________

_________________

22 Rådets henstilling 2012/C 398/01 af 20. december 2012 om validering af ikkeformel og uformel læring (EUT C 398 af 22.12.2012, s. 1).

22 Rådets henstilling 2012/C 398/01 af 20. december 2012 om validering af ikkeformel og uformel læring (EUT C 398 af 22.12.2012, s. 1).

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Der bør indføres et kvalitetsmærke med henblik på at sikre, at de deltagende organisationer opfylder principperne og kravene i chartret for det europæiske solidaritetskorps med hensyn til deres rettigheder og forpligtelser under alle stadier af solidaritetsopholdet. At have et kvalitetsmærke bør være en forudsætning for at kunne deltage, men det bør ikke automatisk give ret til finansiering under det europæiske solidaritetskorps.

(15)  Der bør indføres et kvalitetsmærke med henblik på at sikre, at de deltagende organisationer opfylder principperne og kravene i chartret for det europæiske solidaritetskorps med hensyn til deres rettigheder og forpligtelser under alle stadier af solidaritetsopholdet. At have et kvalitetsmærke baseret på fælles kriterier, der er anerkendt på EU-plan, bør være en forudsætning for at kunne deltage, men det bør ikke automatisk give ret til finansiering under det europæiske solidaritetskorps.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Et ressourcecenter for det europæiske solidaritetskorps bør bistå de gennemførelsesorganer, deltagende organisationer og unge, som deltager i det europæiske solidaritetskorps, for at højne kvaliteten af gennemførelsen og af aktiviteterne i det europæiske solidaritetskorps samt styrke identificering og validering af de kompetencer, der er erhvervet gennem disse aktiviteter.

(16)  Et ressourcecenter for det europæiske solidaritetskorps bør bistå de gennemførelsesorganer, deltagende organisationer og unge, som deltager i det europæiske solidaritetskorps, for at højne kvaliteten af gennemførelsen og af aktiviteterne i det europæiske solidaritetskorps samt styrke identificering, validering og certificering af de kompetencer, der er erhvervet gennem disse aktiviteter.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  En portal for det europæiske solidaritetskorps bør løbende udvikles med henblik på at sikre let adgang til det europæiske solidaritetskorps og udgøre ét samlet kontaktpunkt for både berørte enkeltpersoner og organisationer, bl.a. med hensyn til tilmelding, identificering og matchning af profiler og muligheder, netværk og virtuelle udvekslinger, onlineuddannelse, sproglige assistance og støtte efter opholdet samt andre praktiske funktioner i fremtiden.

(17)  En portal for det europæiske solidaritetskorps bør løbende udvikles med henblik på at bidrage til en let adgang til det europæiske solidaritetskorps og udgøre ét samlet kontaktpunkt for både berørte enkeltpersoner og organisationer, bl.a. med hensyn til information om frivilligt arbejde, tilmelding, identificering og matchning af profiler og muligheder, netværk og virtuelle udvekslinger, onlineuddannelse, sproglige assistance og støtte efter opholdet samt andre praktiske funktioner i fremtiden, som bør være knyttet til udviklingen af samfundet. De tjenester, der leveres af portalen for det europæiske solidaritetskorps, bør fremme og supplere dem, der allerede tilbydes af de deltagende organisationer. Der bør sikres interoperabilitet med Den Europæiske Ungdomsportal.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  For at sikre kontinuiteten i de aktiviteter, der støttes af programmer, som bidrager til det europæiske solidaritetskorps, bør den finansielle støtte til solidaritetsophold og -projekter som udgangspunkt fordeles således, at 80 % tildeles projekter for frivillige og solidaritet og 20 % til praktik- og jobophold.

(19)  For at sikre kontinuiteten i de aktiviteter, der støttes af programmer, som bidrager til det europæiske solidaritetskorps, bør den finansielle støtte til solidaritetsophold og -projekter som udgangspunkt fordeles således, at 70 % tildeles projekter for frivillige og solidaritet og 30 % til praktik- og jobophold.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  For at maksimere virkningen af det europæiske solidaritetskorps bør de deltagende lande gives mulighed for at afsætte supplerende national finansiering i overensstemmelse med reglerne for det europæiske solidaritetskorps.

(20)  For at maksimere virkningen af det europæiske solidaritetskorps bør de deltagende lande kunne afsætte supplerende national, regional eller lokal finansiering i overensstem