Διαδικασία : 2017/0102(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0060/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0060/2018

Συζήτηση :

PV 10/09/2018 - 19
CRE 10/09/2018 - 19

Ψηφοφορία :

PV 11/09/2018 - 6.11
CRE 11/09/2018 - 6.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0328

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 2212kWORD 376k
7.3.2018
PE 610.547v02-00 A8-0060/2018

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του νομικού πλαισίου του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1288/2013, (ΕΕ) αριθ. 1293/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

Εισηγήτρια: Helga Trüpel

Συντάκτες γνωμοδότησης (*) :

Brando Benifei, Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Eleonora Forenza, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

* Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του νομικού πλαισίου του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1288/2013, (ΕΕ) αριθ. 1293/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2017)0262),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 165 παράγραφος 4 και 166 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0162/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, της 6ης Απριλίου 2017, αριθ. 2017/2585(RSP)(1),

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από τη Γερουσία της Τσεχικής Δημοκρατίας, το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Ισπανίας και το Κοινοβούλιο της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 19ης Οκτωβρίου 2017(2),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της ...(3),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο πολιτικής ατζέντας για τον εθελοντισμό στην Ευρώπη (PAVE) στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έτους εθελοντισμού 2011 (ΕΕΕ) και τη σχετική πενταετή επισκόπηση του 2015 για το ΕΕΕ2011, με τίτλο “Helping Hands”,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-0060/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πρόταση

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη θέσπιση του νομικού πλαισίου του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1288/2013, (ΕΕ) αριθ. 1293/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ

για τη θέσπιση του νομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Αλληλεγγύης και Εθελοντισμού και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1288/2013, (ΕΕ) αριθ. 1293/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ

 

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του κειμένου, εκτός από τις αιτιολογικές σκέψεις 2, 3, 38α και 38β. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το κείμενο).

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στην αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών της και μεταξύ των κρατών μελών της. Η εν λόγω κοινή αξία καθοδηγεί τις δράσεις της και παρέχει την αναγκαία ενότητα για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων και μελλοντικών κοινωνικών προκλήσεων, στην οποία οι νέοι Ευρωπαίοι επιθυμούν να συμβάλουν εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στην πράξη.

(1)  Η αλληλεγγύη, μεταξύ των πολιτών της Ένωσης και μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, αποτελεί μια από τις οικουμενικές αξίες στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εν λόγω κοινή αξία καθοδηγεί τις δράσεις της, παρέχει την αναγκαία ενότητα για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων και μελλοντικών κοινωνικών προκλήσεων, με δράσεις στις οποίες οι νέοι Ευρωπαίοι επιθυμούν να συμβάλουν εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στην πράξη, και παρακινεί το ενδιαφέρον των νέων για το κοινό ευρωπαϊκό σχέδιο. Η αρχή της αλληλεγγύης κατοχυρώνεται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο προοίμιο του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, στις 14 Σεπτεμβρίου 2016, ο Πρόεδρος Γιούνκερ τόνισε την ανάγκη επένδυσης στους νέους και ανακοίνωσε τη σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης με σκοπό να δημιουργηθούν ευκαιρίες που θα επιτρέψουν στους νέους σε όλη την Ένωση να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην κοινωνία, να επιδείξουν αλληλεγγύη, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και, με τον τρόπο αυτόν, όχι μόνο να βρουν εργασία, αλλά και να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία ως άνθρωποι.

(2)  Στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, στις 14 Σεπτεμβρίου 2016, ο Πρόεδρος Γιούνκερ τόνισε την ανάγκη επένδυσης στους νέους και ανακοίνωσε τη σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης με σκοπό να δημιουργηθούν ευκαιρίες που θα επιτρέψουν στους νέους σε όλη την Ένωση να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην κοινωνία, να επιδείξουν αλληλεγγύη, να αναπτύξουν τις δεξιότητες, τις ικανότητες και τις γνώσεις τους και, με τον τρόπο αυτόν, να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία ως άνθρωποι, η οποία είναι επίσης βασικό στοιχείο για τη διαμόρφωση μιας ενεργού και αποτελεσματικής ιθαγένειας της Ένωσης.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Αλληλεγγύης και Εθελοντισμού (ESVS) στοχεύει να αποτελέσει βήμα προόδου προς μια συνολική πολιτική ατζέντα για τον εθελοντισμό στην Ένωση με βάση τα συμπεράσματα του ευρωπαϊκού έτους εθελοντισμού 2011.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2β)  Η Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει, κατ’ αρχήν, να δεσμευτούν ότι θα θεσπίσουν ρυθμίσεις που θα καταστήσουν όσο το δυνατό πιο ελκυστική τη συμμετοχή στην ESVS.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Στην ανακοίνωση με τίτλο «Προς ένα Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης» της 7ης Δεκεμβρίου 201618, η Επιτροπή τόνισε την ανάγκη να ενισχυθούν οι βάσεις των δραστηριοτήτων αλληλεγγύης σε ολόκληρη την Ευρώπη, να παρασχεθούν στους νέους περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες δραστηριοτήτων αλληλεγγύης σε ευρύ φάσμα τομέων, και να στηριχθούν οι προσπάθειες των φορέων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο όσον αφορά την αντιμετώπιση των διαφόρων προκλήσεων και κρίσεων. Η Επιτροπή εγκαινίασε μια πρώτη φάση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης στο πλαίσιο της οποίας κινητοποιήθηκαν διάφορα ενωσιακά προγράμματα με σκοπό την παροχή ευκαιριών εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης ή απασχόλησης σε νέους σε όλη την ΕΕ. Στο πλαίσιο των εν λόγω δραστηριοτήτων, είτε διεξάγονται πριν είτε μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται οι κανόνες και οι προϋποθέσεις που έχουν θεσπιστεί από τα αντίστοιχα ενωσιακά προγράμματα στο πλαίσιο των οποίων έχουν χρηματοδοτηθεί οι δραστηριότητες κατά την αρχική φάση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

(3)  Στην ανακοίνωση με τίτλο «Προς ένα Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης» της 7ης Δεκεμβρίου 201618, η Επιτροπή τόνισε την ανάγκη να ενισχυθούν οι βάσεις των δραστηριοτήτων αλληλεγγύης σε ολόκληρη την Ευρώπη, να παρασχεθούν στους νέους περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες δραστηριοτήτων αλληλεγγύης υψηλής ποιότητας σε ευρύ φάσμα τομέων, και να στηριχθούν οι προσπάθειες των φορέων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο όσον αφορά την αντιμετώπιση των διαφόρων προκλήσεων και κρίσεων. Η Επιτροπή εγκαινίασε μια πρώτη φάση του τότε αποκαλούμενου Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης στο πλαίσιο της οποίας κινητοποιήθηκαν διάφορα ενωσιακά προγράμματα με σκοπό την παροχή ευκαιριών εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης ή απασχόλησης σε νέους σε όλη την Ένωση. Στο πλαίσιο των εν λόγω δραστηριοτήτων, είτε διεξάγονται πριν είτε μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται οι κανόνες και οι προϋποθέσεις που έχουν θεσπιστεί από τα αντίστοιχα ενωσιακά προγράμματα στο πλαίσιο των οποίων έχουν χρηματοδοτηθεί οι δραστηριότητες κατά την αρχική φάση του τότε αποκαλούμενου Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)  Αλληλεγγύη σημαίνει ένα αίσθημα ευθύνης όλων έναντι όλων όσον αφορά τη δέσμευση για το κοινό καλό, που εκφράζεται μέσω συγκεκριμένων δράσεων χωρίς να αναμένεται αντάλλαγμα.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Θα πρέπει να παρασχεθούν στους νέους εύκολα προσβάσιμες ευκαιρίες συμμετοχής σε δραστηριότητες αλληλεγγύης, χάρη στις οποίες θα μπορούν να εκφράσουν τη δέσμευσή τους προς όφελος των κοινοτήτων, αποκτώντας ταυτόχρονα χρήσιμη εμπειρία, δεξιότητες και ικανότητες για την προσωπική, μορφωτική, κοινωνική, επαγγελματική τους εξέλιξη και την εξέλιξή τους ως ενεργών πολιτών, και, ως εκ τούτου, βελτιώνοντας την απασχολησιμότητά τους. Οι εν λόγω δραστηριότητες θα υποστηρίζουν επίσης την κινητικότητα των νέων εθελοντών, ασκουμένων και εργαζομένων.

(4)  Θα πρέπει να παρασχεθούν στους νέους εύκολα προσβάσιμες ευκαιρίες συμμετοχής σε δραστηριότητες αλληλεγγύης υψηλής ποιότητας, οι οποίες θα επηρεάσουν θετικά τη κοινωνία ενώ παράλληλα θα επιτρέψουν στους νέους να εκφράσουν τη δέσμευσή τους σε αλληλεγγύη και προς όφελος των τοπικών κοινοτήτων και να ενισχύσουν τη κοινωνική συνοχή, αποκτώντας ταυτόχρονα χρήσιμη εμπειρία, γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες πρωτίστως για την προσωπική εξέλιξή τους ώστε, με τον τρόπο αυτόν, να τονώνονται η αυτοεκτίμηση, η αυτονομία και η μαθησιακή έφεσή τους, καθώς και να ενθαρρύνεται η μορφωτική, κοινωνική, καλλιτεχνική, γλωσσική, πολιτιστική και επαγγελματική τους εξέλιξη και η εξέλιξή τους ως ενεργών πολιτών. Οι εν λόγω δραστηριότητες θα υποστηρίζουν επίσης την κινητικότητα των νέων εθελοντών, ασκουμένων ή εργαζομένων σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία περί κινητικότητας των εργαζομένων.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4α)  Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην πολυγλωσσία δεδομένου ότι ορισμένες τοποθετήσεις στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων αλληλεγγύης θα έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Οι δραστηριότητες αλληλεγγύης που παρέχονται στους νέους θα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας, υπό την έννοια ότι θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε εκκρεμείς κοινωνικές ανάγκες, να συμβάλλουν στην ισχυροποίηση των κοινοτήτων, να παρέχουν στους νέους την ευκαιρία να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις και ικανότητες, να είναι οικονομικά προσιτές στους νέους, και να υλοποιούνται με ασφαλή και υγιή τρόπο.

(5)   Οι δραστηριότητες αλληλεγγύης που παρέχονται στους νέους θα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας, υπό την έννοια ότι θα πρέπει να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση σημαντικών, σαφώς προσδιορισμένων κοινωνικών προκλήσεων και να ανταποκρίνονται σε σημαντικές, σαφώς προσδιορισμένες ανάγκες και να συμβάλλουν στην ισχυροποίηση των τοπικών ή εθνικών κοινοτήτων και της κοινωνικής συνοχής και στην ενίσχυση της ενεργοποίησης των πολιτών. Οι δραστηριότητες αλληλεγγύης θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις προσωπικές ανάγκες και να συμβάλλουν στην επαγγελματική εξέλιξη των συμμετεχόντων, να παρέχουν στους νέους την ευκαιρία να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, να είναι οικονομικά βιώσιμες και ουσιαστικά προσιτές στους νέους, και να υλοποιούνται με ασφαλή και υγιή τρόπο. Οι δραστηριότητες αλληλεγγύης θα πρέπει να διασφαλίζουν τη γεωγραφική ισορροπία και την ουσιαστική συμμετοχή και προσβασιμότητα ιδίως των μειονεκτούντων νέων. Οι δραστηριότητες αλληλεγγύης δεν θα πρέπει ποτέ να υποκαθιστούν πολιτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ή να επιδρούν αρνητικά σε υφιστάμενες θέσεις εργασίας ή περιόδους πρακτικής άσκησης.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Η ESVS θα πρέπει να παρέχει στους νέους τη δυνατότητα να αποκτήσουν πολύτιμη πείρα, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να συμβάλουν στη κοινωνία, δημιουργώντας περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες που να καλύπτουν ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, ενώ ταυτόχρονα θα παρέχει πρόσβαση σε κατάλληλη κατάρτιση που θα συνοδεύεται από την επίσημη αναγνώριση των δεξιοτήτων και της πείρας που αποκτήθηκαν.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)   Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα παρέχει ένα ενιαίο σημείο εισόδου για τις δραστηριότητες αλληλεγγύης σε ολόκληρη την Ένωση. Θα πρέπει να διασφαλίζεται η συνοχή και η συμπληρωματικότητα του εν λόγω πλαισίου με άλλες συναφείς πολιτικές και προγράμματα της Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει να αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα και τις συνέργειες των υφιστάμενων προγραμμάτων, ιδίως της Ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας. Θα πρέπει επίσης να λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη μέλη για την υποστήριξη των νέων και τη διευκόλυνση της μετάβασης από το σχολείο στην εργασία στο πλαίσιο των «Εγγυήσεων για τη νεολαία»19, μέσω της παροχής πρόσθετων ευκαιριών εισόδου στην αγορά εργασίας υπό μορφή πρακτικής άσκησης ή θέσεων εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με την αλληλεγγύη εντός των αντίστοιχων κρατών μελών ή διασυνοριακά. Επίσης, θα πρέπει να διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα με τα υφιστάμενα σε επίπεδο Ένωσης δίκτυα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που θα αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, όπως το ευρωπαϊκό δίκτυο δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, το EURES και το δίκτυο Eurodesk. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα μεταξύ των υφιστάμενων συναφών προγραμμάτων, ιδίως των εθνικών προγραμμάτων αλληλεγγύης και των προγραμμάτων κινητικότητας για τους νέους, και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, με βάση τις ορθές πρακτικές, ανάλογα με την περίπτωση.

(6)  Η ESVS θα παρέχει ένα κύριο σημείο εισόδου για τις δραστηριότητες αλληλεγγύης σε ολόκληρη την Ένωση. Θα πρέπει να διασφαλίζεται η συνοχή και η συμπληρωματικότητα του εν λόγω πλαισίου με άλλες συναφείς πολιτικές και προγράμματα της Ένωσης και δεν θα πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η χρηματοδότηση των υφιστάμενων συναφών προγραμμάτων στον τομέα της αλληλεγγύης. Η ESVS θα πρέπει να αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα και τις συνέργειες των υφιστάμενων προγραμμάτων, ιδίως της ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας και του προγράμματος «Νεολαία σε δράση». Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα μεταξύ των υφιστάμενων συναφών προγραμμάτων και της ESVS, ιδίως με προγράμματα αλληλεγγύης, εθελοντισμού, δημόσιας διοίκησης και κινητικότητας για τους νέους τα οποία εφαρμόζονται σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι η ESVS παραμένει απαλλαγμένη από διακρίσεις λόγω φύλου ή κοινωνικών ή οικονομικών αντιλήψεων, και θα πρέπει να αξιοποιεί τις ορθές πρακτικές, ανάλογα με την περίπτωση.

Η ESVS δεν θα πρέπει να υποκαθιστά τα εθνικά προγράμματα. Θα πρέπει να διασφαλίζεται σε όλα τα κράτη μέλη η πρόσβαση όλων των νέων σε εθνικές δραστηριότητες αλληλεγγύης μέσω κατάλληλων νομικών πλαισίων και εθνικών πόρων. Θα πρέπει να καθιερωθούν συνεργασίες με ευρωπαϊκά δίκτυα που ειδικεύονται σε ορισμένα επείγοντα κοινωνικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζονται ανεπαρκώς από τα κράτη μέλη όπως η ακραία φτώχεια, η έλλειψη στέγης, η ένδεια μειονοτήτων, όπως των κοινοτήτων των Ρομά, και ο αποκλεισμός των ζητούντων άσυλο.

__________________

 

19 Σύσταση του Συμβουλίου, της 22ας Απριλίου 2013, για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία (2013/C 120/01).

 

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6α)  Οι τοποθετήσεις, τα έργα και οι δράσεις δικτύωσης στο πλαίσιο δραστηριοτήτων αλληλεγγύης στον τομέα της γεωργίας και της ανάπτυξης της υπαίθρου, προσφέρουν στους νέους μια μοναδική ευκαιρία για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Για τη μεγιστοποίηση του αντικτύπου των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα σε άλλα προγράμματα, όπως το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες», το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το πρόγραμμα «Υγεία», να συμβάλλουν στους στόχους του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης μέσω της υποστήριξης των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του. Η εν λόγω συμβολή θα πρέπει να χρηματοδοτείται σύμφωνα προς τις αντίστοιχες βασικές πράξεις των οικείων προγραμμάτων. Αφότου λάβουν έγκυρο σήμα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, θα πρέπει να παρέχεται στους δικαιούχους η δυνατότητα πρόσβασης στη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης καθώς και η δυνατότητα να επωφελούνται από τα μέτρα για την ποιότητα και τα μέτρα υποστήριξης για το είδος της παρεχόμενης δραστηριότητας.

(7)  Για τη μεγιστοποίηση του αντικτύπου των αποτελεσμάτων της ESVS, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα σε άλλα προγράμματα, όπως το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες», το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το πρόγραμμα «Υγεία», να συμβάλλουν στους στόχους της ESVS μέσω της υποστήριξης των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της. Η εν λόγω συμβολή θα πρέπει να χρηματοδοτείται σύμφωνα προς τις αντίστοιχες βασικές πράξεις των οικείων προγραμμάτων προκειμένου να διασφαλίζεται η μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων, της κοινωνίας των πολιτών, και των υφιστάμενων προγραμμάτων εθελοντισμού στα κράτη μέλη. Αφότου λάβουν έγκυρο σήμα ποιότητας της ESVS, θα πρέπει να παρέχεται στους συμμετέχοντες φορείς η δυνατότητα πρόσβασης στη διαδικτυακή πύλη της ESVS, καθώς και η δυνατότητα να επωφελούνται από τα μέτρα για την ποιότητα και τα μέτρα υποστήριξης για το είδος της παρεχόμενης δραστηριότητας.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει να δημιουργεί νέες ευκαιρίες ώστε οι νέοι να συμμετέχουν σε θέσεις εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης ή θέσεις εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με την αλληλεγγύη καθώς και να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν τα δικά τους έργα αλληλεγγύης. Οι εν λόγω ευκαιρίες θα πρέπει να συμβάλλουν στην προσωπική, μορφωτική, κοινωνική και επαγγελματική τους εξέλιξη και στην εξέλιξή τους ως ενεργών πολιτών. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει επίσης να υποστηρίζει δραστηριότητες δικτύωσης για τα άτομα και τους φορείς που συμμετέχουν σ’ αυτό καθώς και μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας των υποστηριζόμενων δραστηριοτήτων και την ενίσχυση της επικύρωσης των μαθησιακών τους αποτελεσμάτων.

(8)  Η ESVS θα πρέπει να δημιουργεί νέες ευκαιρίες ώστε οι νέοι να συμμετέχουν σε θέσεις εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης ή θέσεις εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με την αλληλεγγύη καθώς και να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν τα δικά τους έργα αλληλεγγύης. Οι εν λόγω ευκαιρίες θα πρέπει να συμβάλλουν στην ικανοποίηση εκκρεμών κοινωνικών αναγκών, στην ισχυροποίηση των κοινοτήτων και στην ενίσχυση της προσωπικής, μορφωτικής, κοινωνικής και επαγγελματικής εξέλιξης των νέων και της εξέλιξής τους ως ενεργών πολιτών. Η ESVS θα πρέπει επίσης να υποστηρίζει δραστηριότητες δικτύωσης για τα άτομα και τους φορείς που συμμετέχουν σε αυτή καθώς και μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας των υποστηριζόμενων δραστηριοτήτων και την ενίσχυση της επικύρωσης των μαθησιακών τους αποτελεσμάτων. Θα πρέπει επίσης να συμβάλλει στην υποστήριξη και την ενίσχυση των υφιστάμενων φορέων που εφαρμόζουν δράσεις αλληλεγγύης.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Οι εθελοντικές δραστηριότητες παρέχουν πλούσια εμπειρία σε ένα πλαίσιο μη τυπικής και άτυπης μάθησης που ενισχύει την προσωπική, κοινωνικομορφωτική και επαγγελματική εξέλιξη, την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και την απασχολησιμότητα των νέων. Οι εθελοντικές δραστηριότητες δεν θα πρέπει να έχουν αρνητικές συνέπειες για δυνητική ή υπάρχουσα μισθωτή εργασία, ούτε θα πρέπει να θεωρούνται ως υποκατάστατο αυτής. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια των υποστηριζόμενων δραστηριοτήτων εθελοντισμού σε επίπεδο ΕΕ, οι δραστηριότητες εθελοντισμού στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας που εμπίπτουν στο γεωγραφικό πεδίο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης θα πρέπει να υποστηρίζονται από αυτό μέσω διασυνοριακών τοποθετήσεων εθελοντισμού. Οι υπόλοιπες δραστηριότητες εθελοντισμού στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας που δεν εμπίπτουν στο γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης θα πρέπει να συνεχίσουν να υποστηρίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος που θεσπίστηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό20. Όσον αφορά την ερμηνεία της σχετικής νομοθεσίας σε επίπεδο Ένωσης, τόσο οι διασυνοριακές τοποθετήσεις εθελοντισμού στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και όσο και οι δραστηριότητες εθελοντισμού που συνεχίζουν να υποστηρίζονται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 θα πρέπει να θεωρούνται ισοδύναμες με τις αντίστοιχες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας.

(9)  Οι εθελοντικές δραστηριότητες παρέχουν πλούσια εμπειρία σε ένα πλαίσιο τυπικής και μη τυπικής μάθησης που ενισχύει την προσωπική, κοινωνικομορφωτική εξέλιξη και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά των νέων.Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τον διατομεακό χαρακτήρα των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την αλληλεγγύη, το διαφορετικό καθεστώς των μη κερδοσκοπικών οντοτήτων και φορέων που ενδέχεται να συμμετέχουν στις εν λόγω δραστηριότητες, και τη κοινωνικοοικονομική σημασία του τομέα της αλληλεγγύης στην Ένωση, θα πρέπει να περιληφθούν στον παρόντα κανονισμό διατάξεις ώστε να διασφαλιστεί ότι οι εθελοντικές δραστηριότητες δεν έχουν αρνητικές συνέπειες για δυνητική ή υπάρχουσα μισθωτή εργασία, και οι δραστηριότητες αλληλεγγύης δεν θα πρέπει να θεωρούνται ή όντως να αναπτύσσονται ως υποκατάστατο αυτής.Για το λόγο αυτό, οι τοποθετήσεις αλληλεγγύης υπό μορφή εθελοντισμού θα πρέπει να προσφέρονται αποκλειστικά από συμμετέχοντες φορείς που δραστηριοποιούνται στον μη κερδοσκοπικό τομέα, από ιδρύματα και κοινωνικές επιχειρήσεις.

_____________

 

20 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1719/2006/ΕΚ, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/ΕΚ, ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 50.

 

Τροπολογία17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Η πρακτική άσκηση και οι θέσεις εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με την αλληλεγγύη μπορούν να παρέχουν στους νέους πρόσθετες ευκαιρίες εισόδου στην αγορά εργασίας και συμβολής στην αντιμετώπιση βασικών κοινωνικών προκλήσεων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να προωθηθεί η απασχολησιμότητα και η παραγωγικότητα των νέων και να διευκολυνθεί η μετάβαση από την εκπαίδευση στην απασχόληση, κάτι που αυξάνει σε σημαντικό βαθμό τις πιθανότητες απασχόλησης στην αγορά εργασίας. Οι τοποθετήσεις σε θέσεις πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης θα πρέπει να αμείβονται από τον συμμετέχοντα φορέα και να τηρούν τις αρχές ποιότητας που περιγράφονται συνοπτικά στη σύσταση του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2014, σχετικά με ένα ποιοτικό πλαίσιο για τις περιόδους πρακτικής άσκησης21. Οι παρεχόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης και θέσεις εργασίας θα πρέπει να βοηθούν τους νέους να εισέρχονται στην αγορά εργασίας και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να συνοδεύονται από επαρκή υποστήριξη μετά την τοποθέτηση. Οι τοποθετήσεις σε θέσεις πρακτικής άσκησης και σε θέσεις εργασίας θα πρέπει να διευκολύνονται από τους σχετικούς φορείς της αγοράς εργασίας και, πιο συγκεκριμένα, από τις δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, τους κοινωνικούς εταίρους και τα εμπορικά επιμελητήρια. Οι εν λόγω φορείς, ως συμμετέχοντες φορείς, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις χρηματοδότησης μέσω της αρμόδιας δομής υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης με σκοπό να διαμεσολαβούν μεταξύ των συμμετεχόντων νέων και των εργοδοτών που παρέχουν τοποθετήσεις σε θέσεις πρακτικής άσκησης και σε θέσεις εργασίας σε τομείς αλληλεγγύης.

(10)  Η ESVS θα πρέπει επίσης να προβλέψει ένα πλαίσιο για την πρακτική άσκηση και τις θέσεις εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με την αλληλεγγύη προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη συνοχής σε κοινωνικό, οικονομικό επίπεδο καθώς και σε επίπεδο κοινωνίας των πολιτών. Η πρακτική άσκηση και οι θέσεις εργασίας θα πρέπει να διακρίνονται σαφώς από εθελοντικές δραστηριότητες, τόσο από οικονομική όσο και από οργανωτική άποψη, δεδομένου ότι μπορούν να παρέχουν στους νέους διαφορετικές και πρόσθετες ευκαιρίες για να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους ζωή και μπορούν να αυξήσουν τις πιθανότητες εισόδου τους στην αγορά εργασίας και τις προοπτικές σταδιοδρομίας ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση βασικών κοινωνικών προκλήσεων. Η πρακτική άσκηση και οι θέσεις εργασίας αλληλεγγύης δεν θα πρέπει ποτέ να υποκαθιστούν γνήσιες θέσεις εργασίας. Ωστόσο, η αμειβόμενη πρακτική άσκηση και οι αμειβόμενες θέσεις εργασίας μπορούν να αποτελούν κίνητρο για τους μειονεκτούντες νέους και για τα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την αλληλεγγύη στις οποίες διαφορετικά ίσως να μην μπορούσαν να έχουν πρόσβαση. Οι τοποθετήσεις σε θέσεις πρακτικής άσκησης μπορούν να διευκολύνουν τη μετάβαση των νέων από την εκπαίδευση στην απασχόληση, κάτι που είναι καίριας σημασίας για την βιώσιμη ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Οι τοποθετήσεις σε θέσεις πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο της ESVS θα πρέπει πάντοτε να αμείβονται από τον συμμετέχοντα φορέα και θα πρέπει να τηρούν τις αρχές ποιότητας που περιγράφονται συνοπτικά στη σύσταση του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2014, σχετικά με ένα ποιοτικό πλαίσιο για τις περιόδους πρακτικής άσκησης21. Επιπλέον, οι τοποθετήσεις σε θέσεις πρακτικής άσκησης θα πρέπει να διακρίνονται από την εθελοντική εργασία και να βασίζονται σε γραπτή σύμβαση που συνάπτεται στην αρχή της πρακτικής άσκησης μεταξύ του ασκούμενου και του συμμετέχοντα φορέα. Στις εν λόγω γραπτές συμβάσεις θα πρέπει να αναφέρονται οι εκπαιδευτικοί και επιμορφωτικοί στόχοι, οι συνθήκες εργασίας και η διάρκεια της πρακτικής άσκησης, η αμοιβή του ασκούμενου και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο ή τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις, ή αμφότερα, της χώρας στην οποία πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση. Οι παρεχόμενες τοποθετήσεις σε θέσεις πρακτικής άσκησης θα πρέπει να βοηθούν τους νέους να εισέρχονται στην αγορά εργασίας και δεν θα πρέπει να υποκαθιστούν θέσεις εργασίας. Οι τοποθετήσεις σε θέσεις πρακτικής άσκησης θα πρέπει να είναι προσωρινές και να έχουν εύλογη διάρκεια κατά τα οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό. Οι τοποθετήσεις σε θέσεις εργασίας θα πρέπει να βασίζονται σε γραπτή σύμβαση και θα πρέπει να τηρούνται όλοι οι όροι εργασίας όπως καθορίζονται στο εθνικό δίκαιο ή στις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις, ή σε αμφότερα, της χώρας στην οποία εκτελείται η εργασία. Η οικονομική ενίσχυση προς τους συμμετέχοντες φορείς που παρέχουν τοποθετήσεις σε θέσεις εργασίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες. Η πρακτική άσκηση και οι θέσεις εργασίας θα πρέπει να διακρίνονται σαφώς, όσον αφορά τη χρηματοδότηση και το περιεχόμενό τους, από τις εθελοντικές δραστηριότητες και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να συνοδεύονται από επαρκή προετοιμασία, ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση και υποστήριξη μετά την τοποθέτηση σε σχέση με τη συμμετοχή του συμμετέχοντος στην ESVS. Οι τοποθετήσεις σε θέσεις πρακτικής άσκησης και σε θέσεις εργασίας θα πρέπει να διευκολύνονται από τις σχετικούς φορείς της αγοράς εργασίας και, πιο συγκεκριμένα, από τις δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, τους κοινωνικούς εταίρους και τα εμπορικά επιμελητήρια. Οι εν λόγω φορείς, ως συμμετέχοντες φορείς, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις χρηματοδότησης μέσω της αρμόδιας δομής υλοποίησης της ESVS με σκοπό να διαμεσολαβούν μεταξύ των συμμετεχόντων νέων και των εργοδοτών που παρέχουν τοποθετήσεις σε θέσεις πρακτικής άσκησης και σε θέσεις εργασίας σε τομείς αλληλεγγύης.

__________________

__________________

21 Σύσταση του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2014, σχετικά με ένα ποιοτικό πλαίσιο για τις περιόδους πρακτικής άσκησης, ΕΕ C 88 της 27.3.2014, σ. 1.

21 Σύσταση του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2014, σχετικά με ένα ποιοτικό πλαίσιο για τις περιόδους πρακτικής άσκησης, ΕΕ C 88 της 27.3.2014, σ. 1.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Το πνεύμα καινοτομίας των νέων αποτελεί σημαντικό περιουσιακό στοιχείο για την κοινωνία και την αγορά εργασίας. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει να συμβάλει στην προώθηση αυτού του πνεύματος παρέχοντας στους νέους την ευκαιρία να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν τα δικά τους έργα με σκοπό την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προκλήσεων προς όφελος των τοπικών κοινοτήτων τους. Τα εν λόγω έργα θα πρέπει να αποτελούν ευκαιρία για τη δοκιμή ιδεών στην πράξη και την παροχή υποστήριξης στους νέους ώστε να δημιουργούν οι ίδιοι δράσεις αλληλεγγύης. Θα μπορούσαν επίσης να χρησιμεύσουν ως εφαλτήρια για την περαιτέρω συμμετοχή σε δραστηριότητες αλληλεγγύης και θα μπορούσαν να αποτελέσουν το έναυσμα ώστε να ενθαρρύνονται οι συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης να αυτοαπασχολούνται ή να συστήνουν ενώσεις, ΜΚΟ ή άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της απασχόλησης, των δραστηριοτήτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και της νεολαίας.

(11)  Το πνεύμα καινοτομίας των νέων αποτελεί σημαντικό περιουσιακό στοιχείο για την κοινωνία. H ESVS θα πρέπει να συμβάλει στην προώθηση αυτού του πνεύματος παρέχοντας στους νέους την ευκαιρία να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν τα δικά τους έργα με σκοπό την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προκλήσεων σε αλληλεγγύη και προς όφελος των τοπικών κοινοτήτων, ιδίως κοινοτήτων που βρίσκονται σε αγροτικές, απομονωμένες ή περιθωριοποιημένες περιοχές. Τα εν λόγω έργα θα πρέπει να αποτελούν ευκαιρία για να αναπτύξουν οι νέοι καινοτόμες λύσεις, να δοκιμάσουν ιδέες στη πράξη κατά βιώσιμο τρόπο και να βιώσουν εμπειρίες δράσεων αλληλεγγύης που οι ίδιοι δημιουργούν. Θα μπορούσαν επίσης να χρησιμεύσουν ως εφαλτήρια για την περαιτέρω συμμετοχή σε δραστηριότητες αλληλεγγύης και θα μπορούσαν να αποτελέσουν το έναυσμα ώστε να ενθαρρύνονται οι συμμετέχοντες στην ESVS να συμμετέχουν σε κοινωνικές επιχειρήσεις ή ως εθελοντές σε ενώσεις, ΜΚΟ, οργανώσεις νεολαίας ή άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλληλεγγύης, των δραστηριοτήτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και της νεολαίας και να συστήνουν τις δικές τους ενώσεις. Θα πρέπει να παρέχεται η αναγκαία υποστήριξη σε νέους καθώς και σε οργανώσεις νεολαίας και σπουδαστών προκειμένου να μπορούν να αναπτύσσουν αποτελεσματικά τις δραστηριότητες αλληλεγγύης. Η υποστήριξη μετά τη τοποθέτηση μπορεί να περιλαμβάνει τη παροχή στήριξης και συμβουλών σε συμμετέχοντες που ενδιαφέρονται να συστήσουν και να διευθύνουν ενώσεις, συνεταιρισμούς, κοινωνικές επιχειρήσεις, οργανώσεις νεολαίας και κοινοτικά κέντρα.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Οι νέοι και οι φορείς που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει να αισθάνονται ότι ανήκουν σε μια κοινότητα ατόμων και φορέων που έχουν δεσμευτεί να ενισχύσουν την αλληλεγγύη σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες φορείς χρειάζονται υποστήριξη προκειμένου να ενισχύσουν τις ικανότητές τους να παρέχουν τοποθετήσεις υψηλής ποιότητας σε αυξανόμενο αριθμό συμμετεχόντων. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει να υποστηρίζει δραστηριότητες δικτύωσης που αποσκοπούν στην ενίσχυση της συμμετοχής των νέων και των συμμετεχόντων φορέων σε αυτή την κοινότητα, στην προαγωγή του πνεύματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, καθώς και στην ενθάρρυνση της ανταλλαγής χρήσιμων πρακτικών και εμπειρίας. Οι εν λόγω δραστηριότητες θα πρέπει επίσης να συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης καθώς και στη συγκέντρωση των απόψεων των συμμετεχόντων ατόμων και φορέων σχετικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

(12)  Οι νέοι και οι φορείς που συμμετέχουν στην ESVS θα πρέπει να αισθάνονται ότι ανήκουν σε μια κοινότητα ατόμων και φορέων που έχουν δεσμευτεί να ενισχύσουν την αλληλεγγύη σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής. Ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες μη κερδοσκοπικοί φορείς γενικού συμφέροντος ή κοινωνικού σκοπού χρειάζονται υποστήριξη προκειμένου να ενισχύσουν τις ικανότητές τους να παρέχουν τοποθετήσεις υψηλής ποιότητας σε αυξανόμενο αριθμό συμμετεχόντων. Η ESVS θα πρέπει να υποστηρίζει δραστηριότητες δικτύωσης που αποσκοπούν στην ενίσχυση του εύρους της συμμετοχής των νέων και των συμμετεχόντων μη κερδοσκοπικών φορέων σε αυτή την κοινότητα, ενθαρρύνοντας την ανταλλαγή χρήσιμων πρακτικών και εμπειρίας αλληλεγγύης. Οι εν λόγω δραστηριότητες θα πρέπει επίσης να συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την αλληλεγγύη των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, όπως των μη κερδοσκοπικών οντοτήτων κοινωνικού σκοπού, καθώς και στη συγκέντρωση των απόψεων των συμμετεχόντων ατόμων και φορέων σχετικά με την υλοποίηση της ESVS.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη διασφάλιση της ποιότητας των τοποθετήσεων και των άλλων ευκαιριών που παρέχει το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, ειδικότερα μέσω της παροχής κατάρτισης, γλωσσικής υποστήριξης, ασφαλιστικής κάλυψης, διοικητικής υποστήριξης και υποστήριξης μετά την τοποθέτηση στους συμμετέχοντες, καθώς και της επικύρωσης των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αποκτούν μέσω της εμπειρίας τους στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

(13)  Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη διασφάλιση της ποιότητας των τοποθετήσεων και των άλλων ευκαιριών που παρέχει η ESVS, ειδικότερα μέσω της παροχής διαδικτυακής και μη διαδικτυακής κατάρτισης και γλωσσικής υποστήριξης, ασφαλιστικής κάλυψης, απλοποιημένων διοικητικών διαδικασιών και υποστήριξης πριν και μετά την τοποθέτηση στους συμμετέχοντες, καθώς και της επικύρωσης των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αποκτούν μέσω της εμπειρίας τους στην ESVS. Η εν λόγω υποστήριξη θα πρέπει να αναπτύσσεται και να παρέχεται σε συνεργασία με τις οργανώσεις νεολαίας και άλλους μη κερδοσκοπικούς φορείς της κοινωνίας των πολιτών προκειμένου να αξιοποιείται η εμπειρογνωμοσύνη τους στον τομέα αυτόν. Στις περιπτώσεις που οι δραστηριότητες που αναλαμβάνουν οι συμμετέχοντες πρόκειται να διεξαχθούν σε επικίνδυνα περιβάλλοντα, όπως περιβάλλοντα μετά από καταστροφές, πρέπει να παρέχονται μαθήματα προληπτικής ασφάλειας. Η υποστήριξη μετά την τοποθέτηση θα πρέπει επίσης να δίδει προτεραιότητα στη συνεχή δέσμευση των συμμετεχόντων, ως ενεργών πολιτών, στην κοινότητά τους, κατευθύνοντας αυτούς προς τοπικές οργανώσεις ή έργα στα οποία θα μπορούν να συμμετέχουν μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης.

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Για να διασφαλιστεί ο αντίκτυπος των τοποθετήσεων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης στην προσωπική, μορφωτική, κοινωνική και επαγγελματική εξέλιξη των συμμετεχόντων και την εξέλιξή τους ως ενεργών πολιτών, θα πρέπει οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες που συνιστούν τα μαθησιακά αποτελέσματα της τοποθέτησης να προσδιορίζονται και να τεκμηριώνονται δεόντως, σύμφωνα με τις εθνικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες, όπως συνιστάται στη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης22.

(14)  Για να διασφαλιστεί ο αντίκτυπος των τοποθετήσεων της ESVS στην προσωπική, μορφωτική, καλλιτεχνική, κοινωνική και επαγγελματική εξέλιξη των συμμετεχόντων και την εξέλιξή τους ως ενεργών πολιτών, θα πρέπει οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες που συνιστούν τα μαθησιακά αποτελέσματα στοχευμένης κατάρτισης που έχει παρασχεθεί πριν από τη τοποθέτηση αλληλεγγύης να προσδιορίζονται, να τεκμηριώνονται, να αξιολογούνται, να πιστοποιούνται και να αναγνωρίζονται δεόντως, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές και τις εθνικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες, όπως συνιστάται στη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης22. Ως μέσο αναγνώρισης, θα πρέπει να χρησιμοποιείται μια βεβαίωση Youth Pass ώστε να περιγράφονται και να επικυρώνονται τα μη τυπικά και άτυπα μαθησιακά αποτελέσματα που έχουν προκύψει από την εμπειρία ESVS. Η βεβαίωση Youth Pass θα ενισχύσει την αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των νέων.

__________________

__________________

22 Σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, ΕΕ C 398 της 22.12.2012, σ. 1.

22 Σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, ΕΕ C 398 της 22.12.2012, σ. 1.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14α)   Προκειμένου να υποστηρίζονται οι δραστηριότητες αλληλεγγύης μεταξύ των νέων, οι συμμετέχοντες φορείς θα πρέπει να είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί αποστολής ή υποδοχής, και μπορούν να περιλαμβάνουν μη κυβερνητικές οργανώσεις ή οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, οργανώσεις νεολαίας, εκκλησίες και θρησκευτικές ενώσεις ή κοινότητες.

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Θα πρέπει να εφαρμοστεί η χρήση σήματος ποιότητας με σκοπό να διασφαλίζεται η συμμόρφωση των συμμετεχόντων φορέων προς τις αρχές και τις απαιτήσεις του Χάρτη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στη διάρκεια όλων των σταδίων της εμπειρίας αλληλεγγύης. Η απόκτηση σήματος ποιότητας θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή, χωρίς ωστόσο αυτό να συνεπάγεται αυτομάτως τη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

(15)  Θα πρέπει να εφαρμοστεί η χρήση χωριστών σημάτων ποιότητας και χωριστών πλαισίων παρακολούθησης για τον εθελοντισμό και για τις πρακτικές ασκήσεις και τις θέσεις εργασίας σε συνεργασία με τα εκάστοτε ενδιαφερόμενα μέρη προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι συμμετέχοντες φορείς συμμορφώνονται πραγματικά και διαρκώς προς τις αρχές και τις απαιτήσεις του Χάρτη της ESVS, όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στη διάρκεια όλων των σταδίων της εμπειρίας αλληλεγγύης. Προκειμένου να αποφεύγονται διαφορετικά πρότυπα ποιότητας, ο Χάρτης της ESVS θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον Χάρτη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Εθελοντική Εργασία του προγράμματος Erasmus+ . Η απόκτηση σήματος ποιότητας θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή, χωρίς ωστόσο αυτό να συνεπάγεται αυτομάτως τη χρηματοδότηση στο πλαίσιο της ESVS. Τα σήματα ποιότητας θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες ESVS δεν χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο γνήσιων θέσεων εργασίας ή περιόδων πρακτικής άσκησης. Η διαδικασία που οδηγεί στην απονομή του σήματος ποιότητας δεν θα πρέπει να δημιουργεί πρόσθετη γραφειοκρατία που θα απέτρεπε τους φορείς, να συνεισφέρουν στην ESVS. Το σήμα ποιότητας θα πρέπει επίσης να διασφαλίζει ότι οι συμμετέχοντες φορείς τηρούν την εκ των προτέρων προϋπόθεση σχετικά με την κοινωνική ένταξη και, ειδικότερα, την επενδυτική της προτεραιότητα σχετικά με τη μετάβαση από θεσμικές σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικές υπηρεσίες που έχουν ως βάση τη κοινότητα όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ώστε να αποφεύγεται να χρησιμοποιείται η ενωσιακή χρηματοδότηση για την υποστήριξη, έστω και έμμεσα, του διαχωρισμού της υγείας από τις κοινωνικές υποδομές.

 

_____________________

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Ένα κέντρο πόρων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης θα πρέπει να επικουρεί τους φορείς υλοποίησης, τους συμμετέχοντες φορείς και τους νέους που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της υλοποίησης και των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και την ενίσχυση του προσδιορισμού και της επικύρωσης των ικανοτήτων που αποκτώνται μέσω των εν λόγω δραστηριοτήτων.

(16)  Ένα κέντρο πόρων της ESVS θα πρέπει να επικουρεί τους φορείς υλοποίησης, τους συμμετέχοντες φορείς και τους νέους που συμμετέχουν στην ESVS , με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της υλοποίησης και των δραστηριοτήτων της ESVS και την ενίσχυση του προσδιορισμού, της επικύρωσης και της πιστοποίησης των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αποκτώνται μέσω των εν λόγω δραστηριοτήτων.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Μια διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης θα πρέπει να αναπτύσσεται διαρκώς προκειμένου να διασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και να παρέχεται ένα σημείο ενιαίας εξυπηρέτησης για τα ενδιαφερόμενα άτομα και τους φορείς σε ό,τι αφορά, μεταξύ άλλων, την εγγραφή, τον εντοπισμό και την αντιστοίχιση των προφίλ και των ευκαιριών, τη δικτύωση και τις εικονικές ανταλλαγές, την επιγραμμική κατάρτιση, τη γλωσσική υποστήριξη και την υποστήριξη μετά την τοποθέτηση, καθώς και άλλες χρήσιμες λειτουργίες που ενδέχεται να προκύψουν το μέλλον.

(17)  Μια διαδικτυακή πύλη της ESVS, διαθέσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες των συμμετεχουσών χωρών και προσβάσιμη από τα άτομα με αναπηρία, θα πρέπει να αναπτύσσεται και να επικαιροποιείται διαρκώς προκειμένου να συμβάλλει στη διασφάλιση της εύκολης πρόσβασης στην ESVS και να παρέχει μια διαδραστική, πολύγλωσση πλατφόρμα για τα ενδιαφερόμενα άτομα και τους μη κερδοσκοπικούς φορείς σε ό,τι αφορά, μεταξύ άλλων, την εγγραφή, τον εντοπισμό και την αντιστοίχιση των προφίλ και των ευκαιριών, τη δικτύωση και τις εικονικές ανταλλαγές, τη πληροφόρηση σχετικά με τις υφιστάμενες τοποθετήσεις ή τα υφιστάμενα έργα αλληλεγγύης και τους συμμετέχοντες φορείς, τα σχετικά ευρωπαϊκά και εθνικά σημεία επαφής, τη διαδικτυακή κατάρτιση, τη γλωσσική υποστήριξη και την υποστήριξη πριν και μετά την τοποθέτηση, τους μηχανισμούς άμεσης ανατροφοδότησης και αξιολόγησης, καθώς και άλλες χρήσιμες λειτουργίες που ενδέχεται να προκύψουν το μέλλον. Στον οδηγό του προγράμματος θα πρέπει να παρέχονται λεπτομερείς επεξηγήσεις σχετικά με τη διαδικτυακή πύλη ESVS και τη χρήση της. Θα πρέπει να διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα με την Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Πύλη της Νεολαίας.

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17α)  Θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα πλαίσιο ποιότητας με πρότυπα ποιότητας για τις προσφερόμενες τοποθετήσεις της ESVS. Η βάση αυτού του πλαισίου ποιότητας θα πρέπει να είναι η ισχύουσα νομοθεσία που προστατεύει τα δικαιώματα των εργαζομένων, των ασκουμένων και των εθελοντών τόσο σε ενωσιακό όσο και σε εθνικό επίπεδο, όσον αφορά τη κοινωνική προστασία, το ελάχιστο εισόδημα, τη σταθερότητα, την προστασία της απασχόλησης, τα εργασιακά δικαιώματα, τη ψυχική και τη σωματική υγεία. Τα πρότυπα θα πρέπει να καθορίζονται μέσω μιας διαδικασίας χωρίς αποκλεισμούς με την πλήρη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, των οργανώσεων νεολαίας και των οργανώσεων εθελοντισμού.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17β)  Είναι καίριας σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία της ESVS και την έγκαιρη ανάπτυξη των σχετικών δράσεων να δημιουργηθούν μηχανισμοί στο πλαίσιο των προγραμμάτων εργασίας της ESVS προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι προσφορές γνωστοποιούνται στους καταχωρισμένους νέους εντός εύλογου και σχετικά προβλέψιμου χρονικού διαστήματος. Ως εκ του τούτου, περιοδικές πληροφορίες και επικαιροποιήσεις σχετικά με τις διαθέσιμες τοποθετήσεις και τους συμμετέχοντες φορείς που δραστηριοποιούνται στην ESVS θα πρέπει να αποστέλλονται στα καταχωρισμένα άτομα προκειμένου να ενθαρρύνεται η συμμετοχή τους στην ESVS μετά την καταχώρισή τους, ενώ παράλληλα θα παρέχεται στα άτομα αυτά η δυνατότητα να έρχονται σε άμεση επαφή με τους φορείς που εμπλέκονται στον τομέα της αλληλεγγύης τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Ο παρών κανονισμός προβλέπει για την περίοδο 2018-2020 χρηματοδοτικό κονδύλιο το οποίο αποτελεί το ποσό προνομιακής αναφοράς, κατά την έννοια του σημείου 17 της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση23, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού. Το ποσό προνομιακής αναφοράς περιλαμβάνει ανακατανομές από το πρόγραμμα Erasmus+ (197,7 εκατ. EUR) και από το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (10 εκατ. EUR) για τα οικονομικά έτη 2018, 2019 και 2020, και συμπληρώνεται από συνεισφορές από διάφορα ενωσιακά προγράμματα στο πλαίσιο των ίδιων τομέων, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ένωσης, το πρόγραμμα LIFE και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

(18)  Ο παρών κανονισμός προβλέπει για την περίοδο 2018-2020 χρηματοδοτικό κονδύλιο ύψους 341,5 εκατομμυρίων EUR σε τρέχουσες τιμές το οποίο αποτελεί το ποσό προνομιακής αναφοράς, κατά την έννοια του σημείου 17 της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση23, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού. Το χρηματοδοτικό κονδύλιο θα πρέπει να περιλαμβάνει το ποσό των 197,7 εκατομμυρίων EUR το οποίο είχε αρχικά εγγραφεί για τη χρηματοδότηση των ενδοενωσιακών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Εθελοντική Εργασία στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για τα οικονομικά έτη 2018, 2019 και 2020, δεδομένου ότι οι εν λόγω δραστηριότητες πρόκειται να μεταφερθούν στο πρόγραμμα ESVS. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να αποφευχθεί κάθε αρνητικός αντίκτυπος στη χρηματοδότηση των υφιστάμενων πολυετών προγραμμάτων, το υπολειπόμενο ποσό για τη χρηματοδότηση της ESVS θα πρέπει να αντληθεί αποκλειστικά από αδιάθετα περιθώρια βάσει των ανωτάτων ορίων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου ενώ κατά τα επόμενα οικονομικά έτη θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν νέοι πόροι.

______________ ____

__________________

23 Διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, EE C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

23 Διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, EE C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

Τροπολογία  29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18α)  Οι επενδύσεις στην ESVS δεν θα πρέπει να αποβαίνουν εις βάρος άλλων προγραμμάτων της Ένωσης που παρέχουν ήδη ιδιαίτερα σημαντικές ευκαιρίες στους νέους, ιδίως το πρόγραμμα Erasmus+ και η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων. Οι επενδύσεις στη ESVS θα πρέπει να συνοδεύονται από αυξημένες επενδύσεις σε άλλα συμπληρωματικά προγράμματα της Ένωσης και, ειδικότερα, σε προγράμματα Erasmus+.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)   Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια των δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται από τα προγράμματα που συνεισφέρουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, η χρηματοδοτική στήριξη των τοποθετήσεων και των έργων αλληλεγγύης θα πρέπει ενδεικτικά να πραγματοποιείται με βάση κατανομή 80%-20% μεταξύ των τοποθετήσεων εθελοντισμού και των έργων αλληλεγγύης από τη μια πλευρά, και των τοποθετήσεων σε θέσεις πρακτικής άσκησης και σε θέσεις εργασίας από την άλλη.

(19)   Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια των δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται από τα προγράμματα που συνεισφέρουν στην ESVS, η χρηματοδοτική στήριξη των τοποθετήσεων και των έργων αλληλεγγύης θα πρέπει ενδεικτικά να ανέρχεται στο 95% για τις τοποθετήσεις εθελοντισμού και τα έργα αλληλεγγύης και στο 5% για τις τοποθετήσεις σε θέσεις πρακτικής άσκησης και σε θέσεις εργασίας.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα να παρέχουν οι συμμετέχουσες χώρες πρόσθετη εθνική χρηματοδότηση σύμφωνα με τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

(20)  Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των αποτελεσμάτων της ESVS, θα πρέπει να μπορούν να παρέχουν οι συμμετέχουσες χώρες πρόσθετη εθνική, περιφερειακή ή τοπική χρηματοδότηση σύμφωνα με τους κανόνες της ESVS.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20α)  Η πολιτική προστασία και η ανθρωπιστική βοήθεια δεν μπορούν να εξαρτώνται από τους νέους μέσω της ESVS. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν τη συνέχεια των επενδύσεων στη διαρθρωμένη πολιτική προστασία και ανθρωπιστική βοήθεια.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21α)  Κατά γενικό κανόνα, οι συμμετέχοντες θα υποβάλλουν την αίτηση επιχορήγησης στην εθνική υπηρεσία της χώρας στην οποία εδρεύει ο φορέας. Οι αιτήσεις επιχορήγησης για τοποθετήσεις που οργανώνονται από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς φορείς θα υποβάλλονται στον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21β)  Η Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία για την ανάπτυξη ενός θεματολογίου της Ένωσης για τον εθελοντισμό, λαμβάνοντας υπόψη τη πολιτική ατζέντα για τον εθελοντισμό (PAVE), με σκοπό την εξασφάλιση της αναγνώρισης και του σεβασμού των δικαιωμάτων των εθελοντών και των οργανώσεων που συνεργάζονται με εθελοντές και τη μείωση των διοικητικών και νομικών φραγμών που αντιμετωπίζουν ο εθελοντισμός και οι οργανώσεις που συνεργάζονται με εθελοντές σε ολόκληρη την Ευρώπη, επιπλέον της προαγωγής, της προώθησης και της υποστήριξης μιας ευρύτερης νοοτροπίας αλληλεγγύης και εθελοντισμού στην Ευρώπη.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Πέραν των κρατών μελών, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει επίσης να είναι ανοικτό στη συμμετοχή άλλων χωρών βάσει διμερών συμφωνιών. Η συμμετοχή αυτή θα πρέπει πραγματοποιείται κατά περίπτωση μέσω συμπληρωματικών πιστώσεων που πρέπει να χορηγούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες που θα συμφωνούνται με τις οικείες χώρες.

(22)  Όπως στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Εθελοντική Εργασία, πέραν των κρατών μελών, η ESVS πρέπει να είναι ανοικτή στις χώρες του προγράμματος Erasmus+ και τις χώρες εταίρους, δίνοντας, από την ίδρυσή της, ιδιαίτερη προσοχή στις γειτονικές χώρες της Ένωσης προκειμένου να προωθηθεί η ισότητα ευκαιριών μεταξύ των νέων από κράτη μέλη και τρίτες χώρες. Η συμμετοχή αυτή θα πρέπει πραγματοποιείται μέσω συμπληρωματικών πιστώσεων που πρέπει να χορηγούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες που θα συμφωνούνται με τις οικείες χώρες.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει να απευθύνεται σε νέους ηλικίας 18-30 ετών. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις δραστηριότητες που παρέχει το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει να είναι η εγγραφή στη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

(23)  Η ESVS θα πρέπει να απευθύνεται σε νέους ηλικίας 18-30 ετών. Η διαχείριση της συμμετοχής στις δραστηριότητες που παρέχει η ESVS θα πρέπει να γίνεται είτε με εκ των προτέρων καταχώριση στη διαδικτυακή πύλη της ESVS είτε με επίσημη διαδικασία αίτησης ή πρόσληψης την οποία θα διεκπεραιώνει ο συμμετέχων φορέας. Όπου κρίνεται αναγκαίο, θα πρέπει να προβλέπονται συμπληρωματικά εργαλεία για τους σκοπούς της εγγραφής προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή όλων των νέων και ιδίως εκείνων που βρίσκονται σε πιο ευάλωτες καταστάσεις και εκείνων που δεν διαθέτουν επαρκείς ψηφιακές δεξιότητες. Για τον σκοπό αυτό, θα μπορούν να χρησιμοποιούνται οι υφιστάμενες διαδικασίες αίτησης που παρέχουν οι οργανισμοί συντονισμού και αποστολής.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(23α)  Η ομάδα στόχος των νέων πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ευρύτερη και χωρίς αποκλεισμούς, ώστε να συμμετέχουν στην ESVS νέοι με διαφορετικό υπόβαθρο, μορφωτικό επίπεδο, δεξιότητες, ικανότητες, γνώσεις και πείρα.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(23β)  Είναι αναγκαία η προώθηση μιας ευρύτερης στρατηγικής χάραξης πολιτικής με στόχο τη δημιουργία ενός ευνοϊκού για τον εθελοντισμό περιβάλλοντος στην Ευρώπη, χωρίς να επικαλύπτονται αλλά μάλλον να ενισχύονται οι επιτυχημένες υφιστάμενες πρωτοβουλίες, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Εθελοντική Εργασία.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στη διασφάλιση της πρόσβασης όλων των νέων στις δραστηριότητες που υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, και ιδίως των πλέον μειονεκτούντων εξ αυτών. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα με σκοπό την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της συμμετοχής των μειονεκτούντων νέων, καθώς και προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί που οφείλονται στην απόσταση των εξόχως απόκεντρων περιφερειών της Ένωσης και των υπερπόντιων χωρών και εδαφών24. Παρομοίως, οι συμμετέχουσες χώρες θα πρέπει να επιδιώξουν τη θέσπιση όλων των κατάλληλων μέτρων για την άρση των νομικών και διοικητικών εμποδίων για την ορθή λειτουργία του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται και η επίλυση, όπου αυτό είναι δυνατό, και με την επιφύλαξη του κεκτημένου του Σένγκεν και του ενωσιακού δικαίου σχετικά με την είσοδο και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών, των διοικητικών θεμάτων που αποτελούν αιτίες δυσκολιών στην απόκτηση θεωρήσεων διαβατηρίου και αδειών διαμονής.

(24)  Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στη διασφάλιση της έμπρακτης πρόσβασης όλων των νέων στις δραστηριότητες που υποστηρίζονται από την ESVS, και ιδίως των πλέον μειονεκτούντων νέων, όπως των νέων με ειδικές ανάγκες. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ληφθούν προσαρμοσμένα μέτρα και να παρέχεται εξατομικευμένη υποστήριξη, για να καλύπτονται όλες οι κατηγορίες νέων με λιγότερες ευκαιρίες, να προωθείται η κοινωνική ένταξη και να λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί που οφείλονται στην απόσταση των εξόχως απόκεντρων περιφερειών της Ένωσης και των υπερπόντιων χωρών και εδαφών24. Παρομοίως, οι συμμετέχουσες χώρες θα πρέπει να επιδιώξουν τη θέσπιση όλων των κατάλληλων μέτρων για την άρση των νομικών και διοικητικών εμποδίων για την ορθή λειτουργία της ESVS. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται και η επίλυση, όπου αυτό είναι δυνατό, και με την επιφύλαξη του κεκτημένου του Σένγκεν και του ενωσιακού δικαίου σχετικά με την είσοδο και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών, των διοικητικών θεμάτων που αποτελούν αιτίες δυσκολιών στην απόκτηση θεωρήσεων διαβατηρίου και αδειών διαμονής.

______________________

______________________

24 Σύμφωνα με την απόφαση 2001/822/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2001, σχετικά με τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα («απόφαση σύνδεσης ΥΧΕ»), ΕΕ L314 της 30.11.2001, σ. 1, στα προγράμματα μπορούν να συμμετέχουν άτομα που προέρχονται από υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) καθώς και αρμόδιοι δημόσιοι και/ή ιδιωτικοί φορείς από ΥΧΕ.

24 Σύμφωνα με την απόφαση 2001/822/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2001, σχετικά με τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα («απόφαση σύνδεσης ΥΧΕ»), ΕΕ L314 της 30.11.2001, σ. 1, στα προγράμματα μπορούν να συμμετέχουν άτομα που προέρχονται από υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) καθώς και αρμόδιοι δημόσιοι και/ή ιδιωτικοί φορείς από ΥΧΕ.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Οποιοσδήποτε φορέας επιθυμεί να συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, είτε βάσει χρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, είτε από άλλο ενωσιακό πρόγραμμα, είτε βάσει χρηματοδότησης από διαφορετική πηγή, θα πρέπει να λαμβάνει σήμα ποιότητας, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις. Η διαδικασία που οδηγεί στην απονομή του σήματος ποιότητας θα πρέπει να εφαρμόζεται σε μόνιμη βάση από τις δομές υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Το χορηγηθέν σήμα ποιότητας θα πρέπει να επαναξιολογείται περιοδικά και μπορεί να ανακαλείται αν, κατόπιν διενέργειας των σχετικών ελέγχων, διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις που οδήγησαν στην απονομή του.

(25)  Οποιοσδήποτε φορέας επιθυμεί να συμμετάσχει στην ESVS, είτε βάσει χρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό της ESVS είτε από άλλο ενωσιακό πρόγραμμα, είτε βάσει χρηματοδότησης από διαφορετική πηγή, θα πρέπει πρώτα να λαμβάνει σήμα ποιότητας, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις και η σχετική δραστηριότητα δεν εμπίπτει στον κατάλογο των εξαιρουμένων δραστηριοτήτων. Η διαδικασία που οδηγεί στην απονομή του σήματος ποιότητας θα πρέπει να εφαρμόζεται σε μόνιμη, δημόσια και διαφανή βάση από τις δομές υλοποίησης της ESVS. Σε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να αποφεύγεται ο περιττός διοικητικός φόρτος. Το χορηγηθέν σήμα ποιότητας θα πρέπει να επαναξιολογείται περιοδικά και μπορεί να ανακαλείται αν, κατόπιν διενέργειας των σχετικών ελέγχων, διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις που οδήγησαν στην απονομή του.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Φορέας που επιθυμεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης με σκοπό την παροχή τοποθετήσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης θα πρέπει, ως προϋπόθεση, να έχει λάβει σήμα ποιότητας. Η εν λόγω απαίτηση δεν θα πρέπει να ισχύει για φυσικά πρόσωπα που επιδιώκουν τη χρηματοδοτική στήριξη έργων αλληλεγγύης για λογαριασμό άτυπης ομάδας συμμετεχόντων στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

(26)  Μη κερδοσκοπικός φορέας που επιθυμεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης με σκοπό την παροχή τοποθετήσεων στο πλαίσιο της ESVS θα πρέπει, ως προϋπόθεση, να έχει λάβει σήμα ποιότητας. Η απονομή του σήματος ποιότητας δεν θα πρέπει να ισχύει για φυσικά πρόσωπα που επιδιώκουν τη χρηματοδοτική στήριξη των προγραμμάτων τους και έργων αλληλεγγύης για λογαριασμό άτυπης ομάδας συμμετεχόντων στην ESVS. Οι αρμόδιοι εκτελεστικοί φορείς θα πρέπει να διενεργούν ισοδύναμους ελέγχους ποιότητας για να εξακριβώνουν τη συμμόρφωση των εν λόγω φυσικών προσώπων με τις απαιτήσεις της ESVS.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(26α)  Οι ανάγκες και οι προσδοκίες των τοπικών κοινοτήτων πρέπει να αποτελούν σημαντικό κριτήριο για την αξιολόγηση της ποιότητας των έργων. Συνεπώς, θα πρέπει να καθιερωθούν σχετικοί δείκτες και να επανεξετάζονται σε ετήσια βάση.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27)  Για την αποτελεσματική διαχείριση της απόδοσης, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και της αξιολόγησης, απαιτείται η ανάπτυξη ειδικών, μετρήσιμων και ρεαλιστικών δεικτών οι οποίοι μπορούν να μετρηθούν με το πέρασμα του χρόνου και αντανακλούν τη λογική της παρέμβασης.

(27)  Για την αποτελεσματική διαχείριση της απόδοσης, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και της αξιολόγησης, απαιτείται η ανάπτυξη ειδικών, μετρήσιμων και ρεαλιστικών ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών οι οποίοι μπορούν να μετρηθούν με το πέρασμα του χρόνου και αντανακλούν τη λογική της παρέμβασης.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  Θα πρέπει να διασφαλιστεί η κατάλληλη προβολή, δημοσιοποίηση και διάδοση των ευκαιριών και των αποτελεσμάτων των δράσεων που υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Στις δραστηριότητες προβολής, δημοσιοποίησης και διάδοσης θα πρέπει να συμβάλλουν όλοι οι φορείς υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση, μέσω της στήριξης και άλλων βασικών ενδιαφερόμενων.

(28)  Θα πρέπει να διασφαλιστεί η κατάλληλη προβολή, δημοσιοποίηση και διάδοση των ευκαιριών και των αποτελεσμάτων των δράσεων που υποστηρίζονται από την ESVS σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Στις δραστηριότητες προβολής, δημοσιοποίησης και διάδοσης θα πρέπει να συμβάλλουν, χωρίς να αυξάνεται ο γραφειοκρατικός φόρτος, όλοι οι εκτελεστικοί φορείς της ESVS, οι ιστότοποι της Επιτροπής και τα ενωσιακά προγράμματα που συνδέονται ήδη με την ESVS.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(28α)  Για να επιτευχθούν αποτελεσματικότερα οι στόχοι της ESVS, η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι εθνικοί οργανισμοί θα πρέπει να συνεργάζονται στενά με τις ΜΚΟ, τις οργανώσεις νεολαίας και τους τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς που έχουν εμπειρογνωμοσύνη σε δράσεις αλληλεγγύης.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

(29)  Για να εξασφαλιστεί επαρκής ενημέρωση του ευρέος κοινού και ισχυρότερες συνέργειες μεταξύ των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται με πρωτοβουλία της Επιτροπής, οι πόροι που διατίθενται για ενέργειες επικοινωνιακής προβολής στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να συμβάλλουν επίσης στην κάλυψη της εταιρικής προβολής των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, εφόσον συνδέονται με τον γενικό στόχο του παρόντος κανονισμού.

(29)  Για να εξασφαλιστεί επαρκής ενημέρωση του ευρέος κοινού και ισχυρότερες συνέργειες μεταξύ των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται με πρωτοβουλία της Επιτροπής, οι πόροι που διατίθενται για ενέργειες επικοινωνιακής προβολής στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να συμβάλλουν επίσης στην κάλυψη της εταιρικής προβολής των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, όπως είναι η κοινωνική ένταξη, η συνοχή, η περιβαλλοντική προστασία και ο μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής μεταβολής, όπως περιγράφονται στους γενικούς στόχους του παρόντος κανονισμού, και θα πρέπει να συνάδουν με τους στόχους των πηγών χρηματοδότησης της ESVS.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίησή του, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα αξιοποιήσει στον μέγιστο δυνατό βαθμό τις υφιστάμενες ρυθμίσεις διαχείρισης. Ως εκ τούτου, η υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης θα πρέπει να ανατεθεί σε υφιστάμενες δομές, δηλ. στην Επιτροπή, στον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού και στους εθνικούς οργανισμούς που έχουν οριστεί για τη διαχείριση των δράσεων που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013.

(30)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίησή της, η ESVS θα αξιοποιήσει στον μέγιστο δυνατό βαθμό τις υφιστάμενες ρυθμίσεις διαχείρισης. Ως εκ τούτου, η υλοποίηση της ESVS θα πρέπει να ανατεθεί σε υφιστάμενες δομές, δηλ. στην Επιτροπή, στον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού και στους εθνικούς οργανισμούς που έχουν οριστεί για τη διαχείριση των δράσεων που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013. Θα πρέπει να συσταθεί γνωμοδοτικός φορέας στον οποίο θα συμμετέχουν ευρωπαϊκά δίκτυα ΜΚΟ αλληλεγγύης και εθελοντισμού.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(35)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης26, η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει προγράμματα εργασίας και να ενημερώσει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Στο πρόγραμμα εργασίας θα πρέπει να καθορίζονται τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την υλοποίησή του σύμφωνα με τους γενικούς και τους ειδικούς στόχους του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, τα κριτήρια επιλογής και χορήγησης για τις επιχορηγήσεις, καθώς και άλλα απαιτούμενα στοιχεία. Τα προγράμματα εργασίας και τυχόν τροποποιήσεις τους θα πρέπει να θεσπίζονται μέσω εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης.

(35)  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης26, η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει προγράμματα εργασίας και να ενημερώσει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Στο πρόγραμμα εργασίας θα πρέπει να καθορίζονται τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την υλοποίησή του σύμφωνα με τους γενικούς και τους ειδικούς στόχους της ESVS, τα κριτήρια επιλογής και χορήγησης για τις επιχορηγήσεις, καθώς και άλλα απαιτούμενα στοιχεία. Τα προγράμματα εργασίας και τυχόν τροποποιήσεις τους θα πρέπει να θεσπίζονται μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και να βασίζονται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των δικαιούχων.

__________________

__________________

26 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

26 Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(37)  Για λόγους αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, η επιτροπή που συστάθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 θα πρέπει επίσης να συνδράμει την Επιτροπή στην εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, η εν λόγω επιτροπή θα πρέπει να συγκαλείται με συγκεκριμένη σύνθεση και η εντολή της θα πρέπει να συνάδει με τον νέο ρόλο της. Ο διορισμός των σχετικών εκπροσώπων για τις εν λόγω συνεδριάσεις θα πρέπει να αποτελεί αρμοδιότητα των συμμετεχουσών χωρών, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις πτυχές του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης που σχετίζονται με τον εθελοντισμό και τα διάφορα επαγγέλματα.

(37)  Για λόγους αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, μία ειδική υποεπιτροπή της επιτροπής που συστάθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 θα πρέπει επίσης να συνδράμει την Επιτροπή στην εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα, η εν λόγω επιτροπή θα πρέπει να συγκαλείται με συγκεκριμένη σύνθεση. Ο διορισμός των σχετικών εκπροσώπων για τις εν λόγω συνεδριάσεις θα πρέπει να αποτελεί αρμοδιότητα των συμμετεχουσών χωρών, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις πτυχές της ESVS που σχετίζονται με τον εθελοντισμό και τα διάφορα επαγγέλματα. Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας (ΕΦΝ), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Εθελοντισμού (ΕΚΕ) και άλλες σχετικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων δικτύων που εκπροσωπούν εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις, θα πρέπει να περιλαμβάνονται ως μόνιμοι παρατηρητές χωρίς δικαίωμα ψήφου σε επιτροπή προγράμματος και να προβλέπεται η παρουσία τους από τον εσωτερικό κανονισμό της εν λόγω επιτροπής.

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 38 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(38α)  Στο ψήφισμά του της 2ας Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού για το Erasmus+, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να κάνουν μια δημοσιονομική προσπάθεια για να εξυπηρετήσουν τη νέα πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης χωρίς να υποχρηματοδοτήσουν άλλα τρέχοντα και πρώτου βαθμού προτεραιότητας προγράμματα.

 

___________________

 

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0018.

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 38 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(38β)  Στο ψήφισμά του, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2018, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχολιάζει με ανησυχία ότι, παρά τις προειδοποιήσεις του, η νομοθετική πρόταση που εγκρίθηκε στις 30 Μαΐου 2017 προβλέπει ότι ο προϋπολογισμός για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα χρηματοδοτηθεί κατά τρία τέταρτα με ανακατανομή από υπάρχοντα προγράμματα, και κυρίως από το Erasmus+ (197,7 εκατομμύρια EUR) και επαναλαμβάνει ότι οποιεσδήποτε νέες πολιτικές δεσμεύσεις θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν με νέες πιστώσεις και όχι με ανακατανομές από υπάρχοντα προγράμματα·

 

_____________________

 

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA-PROV(2017)0302.

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 38 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(38γ)  Για την ESVS πρέπει να εξασφαλιστούν χωριστή χρηματοδότηση και χωριστά κονδύλια του προϋπολογισμού, χωρίς να προκληθεί καμία μείωση των κονδυλίων των άλλων πολιτικών για τη νεολαία, την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την απασχόληση και την αλληλεγγύη. Θα πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί η βέλτιστη και διαφανής χρήση των χρηματοδοτικών πόρων.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(39)  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης στο πλαίσιο του τομέα 1α του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου αξιοποιεί επίσης κεφάλαια που έχουν ανακατανεμηθεί από το πρόγραμμα Erasmus+. Τα εν λόγω κεφάλαια θα πρέπει να προέλθουν κυρίως από πιστώσεις που αποσκοπούν στη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Εθελοντική Εργασία, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των τοποθετήσεων εθελοντισμού που υποστηρίζονται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού. Επιπλέον, ορισμένες πιστώσεις του μηχανισμού εγγύησης σπουδαστικών δανείων, οι οποίες δεν είναι πιθανό να απορροφηθούν στο πλαίσιο του Erasmus+, θα πρέπει να ανακατανεμηθούν προκειμένου να παράσχουν επαρκή συγχρηματοδότηση για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των εθνικών οργανισμών και να ευθυγραμμιστούν περαιτέρω με την ικανότητα απορρόφησης της εν λόγω δράσης.

(39)  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο της ESVS στο πλαίσιο του τομέα 1α του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου αξιοποιεί κεφάλαια που έχουν ανακατανεμηθεί από το πρόγραμμα Erasmus+. Τα εν λόγω κεφάλαια θα πρέπει να προέρχονται αποκλειστικά από πιστώσεις που αποσκοπούν στη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Εθελοντική Εργασία οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των τοποθετήσεων εθελοντισμού που υποστηρίζονται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 40 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(40α)  Δεδομένου ότι η εργασία με ζώα έχει θεραπευτική αξία, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην παροχή ευκαιριών στους νέους με διανοητικές και σωματικές αναπηρίες για εργασία σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις θεραπευτικού σκοπού.

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(41)  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2018. Για να καταστεί δυνατή η ταχεία εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(41)  Για να καταστεί δυνατή η ταχεία εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)   «δραστηριότητα αλληλεγγύης»: δραστηριότητα που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση εκκρεμών κοινωνικών αναγκών προς όφελος μιας κοινότητας και, ταυτόχρονα, στην προώθηση της προσωπικής, μορφωτικής, κοινωνικής, επαγγελματικής εξέλιξης του ατόμου και της εξέλιξής του ως ενεργού πολίτη, η οποία μπορεί να λάβει τη μορφή τοποθετήσεων, έργων ή δραστηριοτήτων δικτύωσης, τα οποία αναπτύσσονται σε σχέση με διάφορους τομείς, όπως η εκπαίδευση και κατάρτιση, η απασχόληση, η ισότητα των φύλων, η επιχειρηματικότητα, ιδίως η κοινωνική επιχειρηματικότητα, η ιδιότητα του πολίτη και η δημοκρατική συμμετοχή, η προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης, η δράση για το κλίμα, η πρόληψη, ετοιμότητα και αποκατάσταση σε περίπτωση καταστροφών, η γεωργία και η αγροτική ανάπτυξη, η παροχή τροφίμων και άλλων μη επισιτιστικών ειδών, η υγεία και η ευεξία, η δημιουργικότητα και ο πολιτισμός, η σωματική αγωγή και ο αθλητισμός, η κοινωνική πρόνοια και προστασία, η υποδοχή και ενσωμάτωση υπηκόων τρίτων χωρών, η εδαφική συνεργασία και συνοχή·

 

(1)   «δραστηριότητα αλληλεγγύης»: δραστηριότητα γενικού συμφέροντος που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων προς όφελος μιας κοινότητας και της κοινωνίας συνολικά, ενώ ταυτόχρονα προωθεί την προσωπική, μορφωτική, καλλιτεχνική, επαγγελματική εξέλιξη του ατόμου και την εξέλιξή του ως ενεργού πολίτη· Η δραστηριότητα αλληλεγγύης έχει τη μορφή τοποθετήσεων, έργων ή δραστηριοτήτων δικτύωσης, τα οποία αναπτύσσονται σε σχέση με διάφορους τομείς, όπως η τυπική, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση και κατάρτιση, οι δραστηριότητες για νέους, η απασχόληση, η ισότητα των φύλων, η επιχειρηματικότητα, ιδίως η κοινωνική επιχειρηματικότητα, η ιδιότητα του πολίτη και η δημοκρατική συμμετοχή, ο διαπολιτισμικός διάλογος, η κοινωνική ενσωμάτωση, η ενσωμάτωση ατόμων αναπηρία, η προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης, η δράση για το κλίμα, η πρόληψη, ετοιμότητα και αποκατάσταση σε περίπτωση καταστροφών, η κοινωνική γεωργία και η αγροτική ανάπτυξη, η παροχή τροφίμων και άλλων μη επισιτιστικών ειδών, η υγεία και η ευεξία, η δημιουργικότητα και ο πολιτισμός, η σωματική αγωγή και ο αθλητισμός, η κοινωνική πρόνοια και προστασία, η υποδοχή και ενσωμάτωση υπηκόων τρίτων χωρών, όπως αιτούντων άσυλο και προσφύγων·

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  «αλληλεγγύη»: η προθυμία για ανάληψη δράσης για το γενικό καλό, στο πλαίσιο συγκεκριμένων δραστηριοτήτων χωρίς να αναμένεται αντάλλαγμα·

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  «συμμετέχων»: νέος ο οποίος έχει εγγραφεί στη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και λαμβάνει μέρος σε δραστηριότητα αλληλεγγύης την οποία παρέχει συμμετέχων φορέας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης·

(2)  «συμμετέχων»: νέος ο οποίος λαμβάνει μέρος σε δραστηριότητα αλληλεγγύης στο πλαίσιο της ESVS την οποία παρέχει συμμετέχων φορέας ή έχει αναπτυχθεί από ομάδα νέων που έχουν καταχωριστεί στη διαδικτυακή πύλη της ESVS·

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  «μειονεκτούντες νέοι»: άτομα τα οποία χρήζουν πρόσθετης υποστήριξης λόγω αναπηρίας, εκπαιδευτικών δυσκολιών, οικονομικών εμποδίων, πολιτισμικών διαφορών, προβλημάτων υγείας, κοινωνικών εμποδίων, γεωγραφικών εμποδίων·

(3)   «νέος με μειωμένες ευκαιρίες»: άτομο ηλικίας 17 έως 30 ετών το οποίο χρήζει πρόσθετης, στοχευμένης υποστηρίξεως, δεδομένου ότι μειονεκτεί λόγω του γεγονότος ότι αντιμετωπίζει έναν ή περισσότερους παράγοντες αποκλεισμού ή εμπόδια, όπως αναπηρία, μαθησιακές δυσκολίες, κοινωνικά και οικονομικά εμπόδια, πολιτισμικές διαφορές, προβλήματα υγείας, θεσμικούς ή γεωγραφικούς φραγμούς ή διακρίσεις για οποιονδήποτε από τους λόγους που περιλαμβάνονται στο άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  «συμμετέχων φορέας»: οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας στον οποίο έχει χορηγηθεί το σήμα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και ο οποίος παρέχει τοποθέτηση σε συμμετέχοντα στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης ή υλοποιεί άλλες δραστηριότητες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης·

(4)  «συμμετέχων φορέας»: μη κερδοσκοπικός δημόσιος ή μη κερδοσκοπικός ιδιωτικός φορέας ο οποίος ασκεί δραστηριότητα γενικού συμφέροντος ή με κοινωνικό σκοπό, παίζει θεμελιώδη ρόλο στην ενθάρρυνση, προώθηση και διευκόλυνση της προσβασιμότητας στον τομέα του εθελοντισμού και των αντίστοιχων συμπράξεων και στον οποίο έχει χορηγηθεί το σήμα ποιότητας της ESVS· παρέχει τοποθέτηση αλληλεγγύης σε συμμετέχοντα στην ESVS ή υλοποιεί και στηρίζει άλλες δραστηριότητες στο πλαίσιο της ESVS, όπου συμμετέχει είτε ως φορέας αποστολής είτε ως φορέας υποδοχής. «φορέας αποστολής»: φορέας που αναλαμβάνει την προετοιμασία και τη στήριξη των συμμετεχόντων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την τοποθέτηση αλληλεγγύης. «φορέας υποδοχής»: ο φορέας που παρέχει τοποθέτηση σε συμμετέχοντα·

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  «τοποθέτηση αλληλεγγύης»: δραστηριότητα εθελοντισμού, πρακτική άσκηση ή θέση εργασίας σε τομέα που σχετίζεται με την αλληλεγγύη, η οποία οργανώνεται από συμμετέχοντα φορέα και η οποία συμβάλλει στην αντιμετώπιση βασικών κοινωνικών αναγκών, ενισχύοντας ταυτόχρονα την προσωπική, μορφωτική, κοινωνική και επαγγελματική εξέλιξη, την εξέλιξη ως ενεργού πολίτη και την απασχολησιμότητα του συμμετέχοντα στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης που συμμετέχει σ’ αυτήν, είτε σε χώρα διαφορετική από τη χώρα διαμονής του (διασυνοριακή) είτε στη χώρα διαμονής του (εγχώρια)·

(5)  «τοποθέτηση αλληλεγγύης»: δραστηριότητα εθελοντισμού, πρακτική άσκηση ή θέση εργασίας οργανωμένη από συμμετέχοντα φορέα σε τομέα που σχετίζεται με την αλληλεγγύη, έχει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και δεν υποκαθιστά ούτε αντικαθιστά εθνικά συστήματα εθελοντισμού και που συμβάλλει στην αντιμετώπιση σαφώς καθορισμένων βασικών κοινωνικών αναγκών, ενισχύοντας ταυτόχρονα την προσωπική, μορφωτική, κοινωνική και επαγγελματική εξέλιξη καθώς και την εξέλιξη ως ενεργού πολίτη του συμμετέχοντα στην ESVS που την αναλαμβάνει, κατά προτίμηση σε χώρα διαφορετική από τη χώρα διαμονής του (διασυνοριακή) είτε στη χώρα διαμονής του (εγχώρια), αν χρειαστεί·

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  «εθελοντισμός»: μη αμειβόμενη, εθελοντική υπηρεσία πλήρους απασχόλησης για περίοδο έως δώδεκα μηνών, η οποία παρέχει στους νέους την ευκαιρία να συμβάλουν στην καθημερινή εργασία φορέων που δραστηριοποιούνται σε τομείς που σχετίζονται με την αλληλεγγύη, με απώτερο σκοπό το όφελος των κοινοτήτων εντός των οποίων διεξάγονται οι δραστηριότητες, περιλαμβανομένης μιας στέρεης μαθησιακής και εκπαιδευτικής διάστασης που αποσκοπεί να παράσχει στον νέο εθελοντή τη δυνατότητα να αποκτήσει δεξιότητες και ικανότητες που θα είναι χρήσιμες για την προσωπική, μορφωτική, κοινωνική και επαγγελματική του ανάπτυξη, και οι οποίες θα συμβάλουν επίσης στην απασχολησιμότητά του.

(6)  «εθελοντισμός»: μη αμειβόμενη, εθελοντική τοποθέτηση σε φορέα συμμετέχοντα στον μη κερδοσκοπικό τομέα η οποία αναλαμβάνεται για περίοδο έως δώδεκα μηνών, είτε υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης είτε σε ευέλικτη βάση τουλάχιστον 10 ωρών εβδομαδιαίως, και παρέχει στους νέους την ευκαιρία να συμβάλουν στην καθημερινή εργασία μη κερδοσκοπικών φορέων που δραστηριοποιούνται σε τομείς που σχετίζονται με την αλληλεγγύη, με απώτερο σκοπό το όφελος των κοινοτήτων εντός των οποίων διεξάγονται οι δραστηριότητες και ιδίως των πιο ευάλωτων ατόμων στις εν λόγω κοινότητες, περιλαμβανομένης μιας στέρεης μαθησιακής και εκπαιδευτικής διάστασης που σκοπό έχει να παράσχει στον νέο εθελοντή τη δυνατότητα να αποκτήσει επικυρωμένες και πιστοποιημένες δεξιότητες και ικανότητες που θα είναι χρήσιμες για την προσωπική, μορφωτική, κοινωνική και επαγγελματική του ανάπτυξη, και οι οποίες θα συμβάλουν επίσης στην απασχολησιμότητά του· η δραστηριότητα αυτή χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένη διάρκεια, σαφείς στόχους, περιεχόμενο, καθήκοντα, δομή και πλαίσιο· πρέπουσα αμοιβή, καθώς και νομική και κοινωνική προστασία, ενώ δεν μπορεί να υποκαταστήσει ή να αντικαταστήσει την αμειβόμενη απασχόληση·

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  «τοποθετήσεις ομάδων εθελοντισμού»: τοποθετήσεις που επιτρέπουν σε ομάδες συμμετεχόντων στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης από διαφορετικές συμμετέχουσες χώρες να παρέχουν από κοινού εθελοντική χειρωνακτική ή διανοητική εργασία για έναν κοινό σκοπό, στο πλαίσιο σημαντικού έργου κοινωφελούς εργασίας για περίοδο δύο εβδομάδων έως δύο μηνών·

(7)  «τοποθετήσεις ομάδων εθελοντισμού»: τοποθετήσεις που επιτρέπουν σε ομάδες συμμετεχόντων στην ESVS από διαφορετικές συμμετέχουσες χώρες να παρέχουν από κοινού εθελοντική χειρωνακτική ή διανοητική εργασία για έναν κοινό σκοπό, στο πλαίσιο σημαντικού έργου κοινωφελούς εργασίας, σε συνεργασία με δημόσιες αρχές, μη κερδοσκοπικούς φορείς, ιδρύματα και κοινωνικές επιχειρήσεις, για περίοδο δύο εβδομάδων έως δύο μηνών·

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  «πρακτική άσκηση»: περίοδος επαγγελματικής άσκησης διάρκειας δύο έως δώδεκα μηνών, η οποία αμείβεται από τον φορέα που φιλοξενεί τον συμμετέχοντα στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, βάσει γραπτής συμφωνίας πρακτικής άσκησης, η οποία περιλαμβάνει μαθησιακή συνιστώσα και συνιστώσα κατάρτισης, και η οποία αποσκοπεί στην απόκτηση πρακτικής και επαγγελματικής εμπειρίας για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας και τη διευκόλυνση της μετάβασης σε κανονική απασχόληση·

(8)  «πρακτική άσκηση»: περίοδος επαγγελματικής άσκησης διάρκειας τριών έως έξι μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης μία φορά και για μέγιστη διάρκεια δώδεκα μηνών εντός του ίδιου συμμετέχοντος φορέα, η οποία αμείβεται από τον φορέα που φιλοξενεί τον συμμετέχοντα στην ESVS, περιλαμβάνει μια μαθησιακή και μια πρακτική συνιστώσα, προορίζεται για την απόκτηση πρακτικής και επαγγελματικής πείρας με στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων χρήσιμων στην προσωπική, τη μορφωτική, την κοινωνική, την επαγγελματική εξέλιξη του συμμετέχοντα καθώς και στην εξέλιξή του ως ενεργού πολίτη, βασίζεται σε γραπτή συμφωνία που συνάπτεται κατά την έναρξη της πρακτικής άσκησης μεταξύ των συμμετεχόντων και του συμμετέχοντα φορέα, στην οποία προσδιορίζονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι, οι συνθήκες εργασίας και η διάρκεια της πρακτικής άσκησης, οι αποδοχές του συμμετέχοντα και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας ή των ισχυουσών συλλογικών συμβάσεων, ή και των δύο, της χώρας στην οποία πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση, ενώ δεν υποκαθιστά θέσεις εργασίας·

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  «θέση εργασίας»: περίοδος εργασίας διάρκειας δύο έως δώδεκα μηνών, η οποία αμείβεται από τον συμμετέχοντα φορέα που απασχολεί τον συμμετέχοντα στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και η οποία παρέχεται σε συμμετέχουσα χώρα βάσει σύμβασης εργασίας σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο της εν λόγω χώρας·

(9)  «θέση εργασίας»: περίοδος εργασίας διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών, βασιζόμενη σε γραπτή σύμβαση εργασίας η οποία πληροί όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις απασχόλησης κατά τα προβλεπόμενα στο εθνικό δίκαιο ή στις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις της χώρας όπου εκτελείται η εργασία, η οποία αμείβεται από τον συμμετέχοντα φορέα που απασχολεί τον συμμετέχοντα στην ESVS·

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  «έργο αλληλεγγύης»: τοπική πρωτοβουλία διάρκειας δύο έως δώδεκα μηνών, η οποία σχεδιάζεται και υλοποιείται από ομάδες τουλάχιστον πέντε συμμετεχόντων στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, με σκοπό να αντιμετωπιστούν βασικές προκλήσεις στην τοπική τους κοινότητα και να ενταχθούν σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή προοπτική·

(10)  «έργο αλληλεγγύης»: τοπική πρωτοβουλία διάρκειας δύο έως δώδεκα μηνών, η οποία σχεδιάζεται και υλοποιείται από ομάδες τουλάχιστον πέντε συμμετεχόντων στην ESVS, με σκοπό να αντιμετωπιστούν βασικές προκλήσεις στην τοπική τους κοινότητα και να ενταχθούν σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή προοπτική, καθώς και να συνδεθούν με τρέχουσες τοπικές πρωτοβουλίες αλληλεγγύης· κατά την πραγματοποίηση δράσεων αλληλεγγύης είναι υποχρεωτικό να υπάρχει μέριμνα για την καθοδήγηση καθώς και για την εκ των προτέρων και εκ των υστέρων υποστήριξη από πλευράς του ενδιάμεσου φορέα ή των τοπικών αρχών, έτσι ώστε να διασφαλίζονται η βιωσιμότητα του έργου και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών·

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10α)  «κοινωνική γεωργία»: η αξιοποίηση των γεωργικών πόρων με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής, σωματικής και ψυχικής ευεξίας των ανθρώπων, που δίνει σε ευάλωτα από ψυχολογικής και κοινωνικής άποψης άτομα τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις εργασίες γεωργικών εκμεταλλεύσεων·

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 11

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  «σήμα ποιότητας»: η πιστοποίηση που χορηγείται σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα ή σε διεθνή οργανισμό ο οποίος επιθυμεί να παρέχει τοποθετήσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, βάσει διαδικασίας που αποσκοπεί στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις αρχές και τις απαιτήσεις του Χάρτη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης·

(11)  «σήμα ποιότητας»: η πιστοποίηση που χορηγείται σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα ή σε διεθνή οργανισμό ο οποίος επιθυμεί να καταστεί συμμετέχων φορέας και να παρέχει τοποθετήσεις στο πλαίσιο της ESVS, βάσει διαδικασίας που αποσκοπεί στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις αρχές και τις απαιτήσεις της ESVS και στην εξασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τους συμμετέχοντες φορείς·

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  «Χάρτης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης»: το έγγραφο στο οποίο καθορίζονται τα αντίστοιχα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που πρέπει να έχει κάθε φορέας που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης·

(12)  «Χάρτης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Αλληλεγγύης και Εθελοντισμού»: το έγγραφο στο οποίο καθορίζονται τα αντίστοιχα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που πρέπει να έχει κάθε φορέας που επιθυμεί να συμμετάσχει στην ESVS·

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  «Κέντρο πόρων Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης»: τα πρόσθετα καθήκοντα που εκτελεί ένας ορισθείς εθνικός οργανισμός με σκοπό την υποστήριξη της ανάπτυξης και υλοποίησης δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης καθώς και τον προσδιορισμό των ικανοτήτων που αποκτώνται από τους συμμετέχοντες μέσω των τοποθετήσεων και των έργων στα οποία συμμετέχουν·

(13)  «Κέντρο πόρων Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Αλληλεγγύης και Εθελοντισμού»: τα πρόσθετα καθήκοντα που εκτελεί ένας ορισθείς εθνικός οργανισμός με σκοπό την υποστήριξη της ανάπτυξης και υλοποίησης δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της ESVS καθώς και τον προσδιορισμό των ικανοτήτων που αποκτώνται από τους συμμετέχοντες μέσω της στοχοθετημένης κατάρτισης που λαμβάνουν πριν από την τοποθέτηση αλληλεγγύης· Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των οικείων εθνικών υπηρεσιών στη διαδικασία σχεδιασμού των καθηκόντων του Κέντρου Πόρων της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης·

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  «Διαδικτυακή πύλη Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης»: διαδικτυακό εργαλείο που παρέχει σχετικές επιγραμμικές υπηρεσίες στους συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και στους συμμετέχοντες φορείς, περιλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, την εγγραφή συμμετεχόντων, την αναζήτηση συμμετεχόντων για τοποθετήσεις, τη δημοσίευση και αναζήτηση τοποθετήσεων, την αναζήτηση πιθανών εταίρων έργου, τη διαχείριση υπεύθυνων επικοινωνίας και προσφορών τοποθετήσεων και έργων, την κατάρτιση, τις δραστηριότητες επικοινωνίας και δικτύωσης, την πληροφόρηση και κοινοποίηση ευκαιριών, καθώς και άλλες σχετικές εξελίξεις που συνδέονται με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

(14)  «Διαδικτυακή πύλη της ESVS»: πολύγλωσσο και διαδραστικό διαδικτυακό εργαλείο, διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες των συμμετεχουσών χωρών και προσβάσιμο σε άτομα με αναπηρίες, το οποίο παρέχει συμπληρωματικές διαδικτυακές υπηρεσίες στα άτομα και τους οργανισμούς που συμμετέχουν στην ESVS· οι εν λόγω υπηρεσίες συμπληρώνουν τις δραστηριότητες των συμμετεχόντων φορέων και περιλαμβάνουν την παροχή πληροφοριών σχετικά με την ESVS, την εγγραφή συμμετεχόντων, την αναζήτηση συμμετεχόντων για τοποθετήσεις, τη δημοσίευση και αναζήτηση τοποθετήσεων, την αναζήτηση πιθανών εταίρων έργου, τη διαχείριση υπεύθυνων επικοινωνίας και προσφορών τοποθετήσεων και έργων, την κατάρτιση, τις δραστηριότητες επικοινωνίας και δικτύωσης, την πληροφόρηση και κοινοποίηση ευκαιριών, την εξασφάλιση μηχανισμού ανατροφοδότησης όσον αφορά την ποιότητα των τοποθετήσεων καθώς και άλλες σχετικές εξελίξεις που συνδέονται με την ESVS·

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α)  Για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων σε δραστηριότητες εθελοντισμού που δεν αμείβονται καθόλου και με δεδομένο ότι η εργάσιμη εβδομάδα σε επαγγελματικό περιβάλλον δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 40 ώρες την εβδομάδα, δεν επιτρέπεται να προσφέρουν νέοι εθελοντική εργασία για περισσότερο από 25 ώρες την εβδομάδα·

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στόχος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης είναι η ενίσχυση της συμμετοχής των νέων και των φορέων σε προσβάσιμες δραστηριότητες αλληλεγγύης υψηλής ποιότητας, ως μέσα συμβολής στην ενίσχυση της συνοχής και της αλληλεγγύης στην Ευρώπη, μέσω της υποστήριξης κοινοτήτων και της ανταπόκρισης σε προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία.

 

Στόχος της ESV είναι να προαχθεί η αλληλεγγύη ως αξία και ο εθελοντισμός στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν, για την οικοδόμηση μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, μέσω της ενίσχυσης της συμμετοχής των νέων και των μη κερδοσκοπικών φορέων σε προσβάσιμες δραστηριότητες αλληλεγγύης υψηλής ποιότητας, ως μέσα συμβολής στην ενίσχυση της συνοχής και της ιδιότητας του πολίτη· επιδιώκει να συμπληρώνει τις υφιστάμενες δράσεις και δομές των φορέων που στηρίζουν τις τοπικές κοινότητες, ιδίως τις πλέον ευάλωτες, και να ανταποκρίνεται γρήγορα σε κοινωνικές προκλήσεις, σε ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος, μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και βελτίωσης της κοινωνικής ένταξης.

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-α)  να διασφαλίσει ότι οι δραστηριότητες αλληλεγγύης που παρέχονται στους συμμετέχοντες θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων και στην ισχυροποίηση των κοινοτήτων, καθώς και ότι θα είναι υψηλής ποιότητας και θα έχουν αξιολογηθεί δεόντως·

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  να παρέχει στους νέους, με την υποστήριξη των συμμετεχόντων φορέων, εύκολα προσβάσιμες ευκαιρίες συμμετοχής σε δραστηριότητες αλληλεγγύης, οι οποίες θα τους επιτρέψουν ταυτόχρονα να βελτιώσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους με σκοπό την προσωπική, μορφωτική, κοινωνική, επαγγελματική εξέλιξή τους, την εξέλιξή τους ως ενεργών πολιτών και την απασχολησιμότητά τους, και θα διευκολύνουν τη μετάβαση στην αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω της υποστήριξης της κινητικότητας των νέων εθελοντών, των ασκουμένων και των εργαζομένων·

α)  να παρέχει στους νέους, με την υποστήριξη των συμμετεχόντων φορέων, εύκολα προσβάσιμες ευκαιρίες συμμετοχής σε δραστηριότητες αλληλεγγύης και εθελοντισμού, οι οποίες θα τους επιτρέψουν ταυτόχρονα να βελτιώσουν τις δεξιότητες, τις ικανότητες και τις γνώσεις τους με σκοπό την προσωπική, μορφωτική, κοινωνική, πολιτισμική, επαγγελματική τους εξέλιξή και την εξέλιξή τους ως ενεργών πολιτών, μεταξύ άλλων μέσω της υποστήριξης της κινητικότητας των νέων εθελοντών, πράγμα το οποίο μπορεί να οδηγήσει στη βελτίωση της απασχολησιμότητας, ενώ θα διασφαλίζει ότι αποφεύγεται η υποκατάσταση της αμειβόμενης με μη αμειβόμενη εργασία·

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  να προαγάγει την ένταξη των νέων με λιγότερες ευκαιρίες στην ESVS με τη δημιουργία προσαρμοσμένων μορφοτύπων και την προώθηση ειδικών μέτρων καθοδήγησης και στήριξης·

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  να διασφαλίσει ότι οι δραστηριότητες αλληλεγγύης που παρέχονται στους συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης συμβάλλουν στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων, εκκρεμών κοινωνικών αναγκών και στην ισχυροποίηση των κοινοτήτων, είναι υψηλής ποιότητας και επικυρώνονται δεόντως.

β)  να διασφαλίσει ότι οι δραστηριότητες αλληλεγγύης και οι εθελοντικές δραστηριότητες, που παρέχονται στους συμμετέχοντες στην ESVS, συμβάλλουν στην υπέρβαση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων, στην ανταπόκριση στις ανάγκες δημοσίου συμφέροντος προς όφελος της κοινότητας, στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων, σαφώς εντοπισμένων, εκκρεμών κοινωνικών αναγκών και στην ισχυροποίηση των κοινοτήτων, είναι υψηλής ποιότητας, επικυρώνονται και εφαρμόζονται δεόντως, τηρούν τις αρχές και πληρούν τις απαιτήσεις του Χάρτη της ESVS.

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  να υποστηρίξει την ανάπτυξη, την ενίσχυση και τη διατήρηση ενός θεματολογίου της ΕΕ για τον εθελοντισμό με σκοπό την εξασφάλιση της αναγνώρισης και του σεβασμού των δικαιωμάτων των εθελοντών και των οργανώσεων στις οποίες συμμετέχουν εθελοντές και τη μείωση των διοικητικών και νομικών φραγμών που αντιμετωπίζουν ο εθελοντισμός και οι οργανώσεις στις οποίες συμμετέχουν εθελοντές σε ολόκληρη την Ένωση, επιπλέον της προαγωγής, της προώθησης και της υποστήριξης μιας ευρύτερης νοοτροπίας αλληλεγγύης και εθελοντισμού στην Ένωση.

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β β)  να προωθήσει μια κοινή ευρωπαϊκή προοπτική μεταξύ των πολιτών της Ένωσης, μέσω της συμμετοχής σε δραστηριότητες αλληλεγγύης·

Τροπολογία    80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β γ (νέο

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β γ)  να εξασφαλίσει ότι η προσωπική, μορφωτική, κοινωνική και επαγγελματική εξέλιξη των συμμετεχόντων και η εξέλιξή τους ως ενεργών πολιτών, καθώς και οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες που συνιστούν τα μαθησιακά αποτελέσματα της τοποθέτησης προσδιορίζονται, τεκμηριώνονται, αξιολογούνται και πιστοποιούνται δεόντως.

Τροπολογία    81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β δ (νέο

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β δ)  να προαγάγει την ένταξη των νέων με λιγότερες ευκαιρίες στην ESVS, με τη δημιουργία προσαρμοσμένων μορφοτύπων και την προώθηση ειδικών μέτρων καθοδήγησης και στήριξης με ειδικό προϋπολογισμό·

Τροπολογία    82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β ε)  να αποτρέψει το ενδεχόμενο της μετατροπής μέτρων κοινωνικής ευθύνης σε μέτρα της ESVS και της συνακόλουθης ακατάλληλης χρήσης της χρηματοδότησης·

Τροπολογία    83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι δράσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης παρουσιάζουν συνοχή και συμπληρωματικότητα με τις συναφείς πολιτικές και τα προγράμματα που σχετίζονται με τους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, καθώς και με τα υφιστάμενα σε επίπεδο Ένωσης δίκτυα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

1.  Οι δράσεις της ESVS παρουσιάζουν συνοχή και συμπληρωματικότητα με τις συναφείς πολιτικές της Ένωσης και τα προγράμματα που σχετίζονται με τους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, καθώς και με τα υφιστάμενα σε επίπεδο Ένωσης δίκτυα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της ESVS.

Τροπολογία    84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή και οι συμμετέχουσες χώρες συνεργάζονται με σκοπό την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα, μέσα από τη διασφάλιση της συνοχής μεταξύ των εθνικών προγραμμάτων που συνδέονται με την αλληλεγγύη, την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση, τη νεολαία από τη μια πλευρά, και των δράσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης από την άλλη. Οι εν λόγω δράσεις στηρίζονται στις σχετικές ορθές πρακτικές και τα υφιστάμενα προγράμματα.

2.  Η Επιτροπή και οι συμμετέχουσες χώρες συνεργάζονται με σκοπό την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα, μέσα από τη διασφάλιση της συνοχής μεταξύ των εθνικών προγραμμάτων που συνδέονται με την αλληλεγγύη, την εκπαίδευση και τη νεολαία από τη μια πλευρά, και των δράσεων στο πλαίσιο της ESVS από την άλλη. Οι εν λόγω δράσεις στηρίζονται στις σχετικές ορθές πρακτικές και τα υφιστάμενα προγράμματα.

Τροπολογία    85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Η Επιτροπή αναλαμβάνει την πρωτοβουλία της ανάπτυξης ενός θεματολογίου της ΕΕ για τον εθελοντισμό με σκοπό την εξασφάλιση της αναγνώρισης και του σεβασμού των δικαιωμάτων των εθελοντών και των οργανώσεων στις οποίες συμμετέχουν εθελοντές και τη μείωση των διοικητικών και νομικών φραγμών που αντιμετωπίζουν ο εθελοντισμός και οι οργανώσεις στις οποίες συμμετέχουν εθελοντές σε ολόκληρη την Ένωση, επιπλέον της προαγωγής, της προώθησης και της υποστήριξης μιας ευρύτερης νοοτροπίας αλληλεγγύης και εθελοντισμού στην Ένωση.

Τροπολογία    86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα συνεργάζονται, μέσω της ανοικτής μεθόδου του συντονισμού, για την επίτευξη σύγκλισης και συμπληρωματικότητας των εθνικών νόμων σε σχέση με τις πολιτικές εθελοντισμού.

Τροπολογία    87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τοποθετήσεις αλληλεγγύης, έργα αλληλεγγύης και δραστηριότητες δικτύωσης αλληλεγγύης·

α)  τοποθετήσεις αλληλεγγύης, υπό μορφή

 

(i)   εθελοντισμού·

 

(ii)   πρακτικής άσκησης και θέσεων εργασίας·

 

(iii)   έργων αλληλεγγύης και δραστηριοτήτων δικτύωσης αλληλεγγύης·

Τροπολογία    88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Θα αναπτυχθεί ευρωπαϊκό πλαίσιο για εθελοντική τοποθέτηση σε θέσεις αλληλεγγύης, έργα αλληλεγγύης και δραστηριότητες δικτύωσης. Το ευρωπαϊκό πλαίσιο, υπό τη μορφή Χάρτη, προσδιορίζει τα δικαιώματα και τις ευθύνες και διευκολύνει την κινητικότητα και την αναγνώριση των δεξιοτήτων·

Τροπολογία    89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)   μέτρα που αποσκοπούν στο να διασφαλίσουν την ποιότητα των τοποθετήσεων αλληλεγγύης, περιλαμβανομένης της γλωσσικής υποστήριξης, της διοικητικής υποστήριξης για τους συμμετέχοντες και τους συμμετέχοντες φορείς, την ασφαλιστική κάλυψη, την υποστήριξη μετά την τοποθέτηση καθώς και την ανάπτυξη πιστοποιητικού στο οποίο προσδιορίζονται και τεκμηριώνονται οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες που αποκτώνται στη διάρκεια της τοποθέτησης·

α)  μέτρα που αποσκοπούν στο να διασφαλίσουν την ποιότητα των τοποθετήσεων αλληλεγγύης και την πρόσβαση σ’αυτές, περιλαμβανομένης της διαδικτυακής και μη διαδικτυακής κατάρτισης για την προετοιμασία πριν από την τοποθέτηση αλληλεγγύης και την καθοδήγηση κατά τη διάρκειά της, της γλωσσικής υποστήριξης, της οικονομικής και διοικητικής υποστήριξης για τους συμμετέχοντες και τους συμμετέχοντες φορείς, την ασφαλιστική κάλυψη, την υποστήριξη πριν και μετά από την τοποθέτηση καθώς και την περαιτέρω χρήση του Youth Pass (Διαβατηρίου Νέων) στο οποίο προσδιορίζονται και τεκμηριώνονται οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες που αποκτώνται στη διάρκεια της τοποθέτησης, ο συνολικός αριθμός των ωρών εθελοντικής εργασίας, και η διάρκεια της τοποθέτησης εθελοντισμού, ενώ στο πλαίσιο της ανάπτυξης των μέτρων αυτών οι οργανώσεις νεολαίας μπορούν να συμμετέχουν ως εμπειρογνώμονες·

Τροπολογία    90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  δραστηριότητες δικτύωσης για άτομα και φορείς που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

γ)  δραστηριότητες δικτύωσης για άτομα και φορείς που συμμετέχουν ή επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ESVS, οι οποίες πρέπει να συνάδουν πλήρως με την αποδεδειγμένη επιτόπια εμπειρία και να την συμπληρώνουν, και ειδικότερα να λειτουργούν παράλληλα με την ορθή πρακτική στους τομείς εθελοντισμού και προστασίας του πολίτη.

Τροπολογία    91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β.   Η συμμετοχή σε τοποθετήσεις αλληλεγγύης, διέπεται από τον Χάρτη της ESVS που ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμμετεχόντων οργανισμών και των συμμετεχόντων και αναφέρει τη βάση του «σήματος ποιότητας» για τη διαδικασία πιστοποίησης των συμμετεχόντων οργανισμών.Ο Χάρτης της ESVS εξασφαλίζει την ποιότητα των υπηρεσιών που πρέπει να παρασχεθούν, όπως η εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης για τους συμμετέχοντες και η παροχή κατάλληλης διατροφής, στέγασης και ελάχιστου επιδόματος στους εθελοντές. Πρέπει να δημιουργηθεί χωριστό σήμα ποιότητας για τις τοποθετήσεις εθελοντισμού και για τις τοποθετήσεις σε θέσεις πρακτικής άσκησης και εργασίας. Ο Χάρτης της ESVS συνάδει με το άρθρο 7α και περιλαμβάνει κατάλογο δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να είναι επικίνδυνες για τους συμμετέχοντες και την κοινωνία, ή ακατάλληλες για τους συμμετέχοντες, όπως ο εθελοντισμός σε ιδρύματα μέριμνας για παιδιά, και οι οποίες δεν πρέπει να πραγματοποιούνται στο πλαίσιο τοποθετήσεων αλληλεγγύης. Κατά την εκπόνηση του Χάρτη της ESVS, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τον Χάρτη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Εθελοντική Εργασία.

Τροπολογία    92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2γ.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο ΧΧ, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, μέσω της έγκρισης του Χάρτη της ESVS και των τροπολογιών επί αυτού.

Τροπολογία    93

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  δραστηριότητες και μέτρα που παρέχονται από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και από φορείς που υποστηρίζουν τους νέους στην πρόσβαση σε τοποθετήσεις και έργα αλληλεγγύης ή στην ανάπτυξή τους·

Τροπολογία    94

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α β)  δραστηριότητες και μέτρα που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας των τοποθετήσεων αλληλεγγύης, οι οποίες προσφέρονται από συμμετέχοντες φορείς που υποστηρίζουν τους νέους όσον αφορά την πρόσβασή τους σε εθελοντικές δραστηριότητες και την ανάπτυξη των δικών τους έργων αλληλεγγύης, καθώς και, κατά περίπτωση, της στήριξης που παρέχεται στους συμμετέχοντες μετά την τοποθέτησή τους εφόσον ενδιαφέρονται για τη δημιουργία και δοκιμαστική εφαρμογή ενώσεων, συνεταιρισμών, κοινωνικών επιχειρήσεων, οργανώσεων νεολαίας και κοινοτικών κέντρων·

Τροπολογία    95

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α γ)  την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για εθελοντικές δράσεις το οποίο προσδιορίζει δικαιώματα και ευθύνες και διευκολύνει την κινητικότητα και την αναγνώριση προσόντων·

Αιτιολόγηση

Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εθελοντικής Εργασίας και την προώθηση του εθελοντισμού στην Ευρώπη (2016/2872) ζητεί τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου για τις εθελοντικές δράσεις

Τροπολογία    96

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α δ)  την ανάπτυξη σαφούς και λεπτομερούς διαδικασίας που θα απευθύνεται σε συμμετέχοντες και οργανώσεις, καθορίζοντας τα βήματα και τα χρονοδιαγράμματα όλων των φάσεων των τοποθετήσεων·

Τροπολογία    97

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α ε)  δραστηριότητες και μέτρα που εκτελούνται από συμμετέχοντες φορείς, που υποστηρίζουν τους νέους για την απόκτηση πρόσβασης και την ανάπτυξη τοποθετήσεων και έργων αλληλεγγύης·

Τροπολογία    98

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α στ)  μέτρα που ενθαρρύνουν τις κοινωνικές επιχειρήσεις να υποστηρίζουν τις δραστηριότητες της ESVS ή να επιτρέπουν στους εργαζόμενους να συμμετέχουν σε εθελοντικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της ESVS·

Τροπολογία    99

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  την ανάπτυξη και διατήρηση σήματος ποιότητας για φορείς που παρέχουν τοποθετήσεις για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, με σκοπό να διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τις αρχές και τις απαιτήσεις του Χάρτη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης·

β)  την ανάπτυξη και διατήρηση σημάτων ποιότητας για φορείς που παρέχουν αντίστοιχα τοποθετήσεις εθελοντισμού ή θέσεις πρακτικής άσκησης και εργασίας για την ESVS, με σκοπό να διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τις αρχές και τις απαιτήσεις του Χάρτη της ESVS. Χωριστή διαδικασία διαπίστευσης για φορείς που επιθυμούν να παρέχουν τοποθετήσεις εθελοντισμού και φορείς που επιθυμούν να παρέχουν τοποθετήσεις σε θέσεις πρακτικής άσκησης και εργασίας, με διαφορετικά κριτήρια αξιολόγησης, η οποία περιορίζει την πρόσβαση στο πρόγραμμα μόνο στις δράσεις για τις οποίες έχουν διαπιστευθεί οι εν λόγω φορείς·

Τροπολογία    100

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  τη χρήση του Youthpass, ενός ενωσιακού εργαλείου για την αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων·

Τροπολογία    101

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  τη δημιουργία, διατήρηση και επικαιροποίηση της διαδικτυακής πύλης της ESVS και άλλων συναφών επιγραμμικών υπηρεσιών, καθώς και των απαραίτητων συστημάτων υποστήριξης ΤΠ και διαδικτυακών εργαλείων.

δ)  τη δημιουργία, διατήρηση και επικαιροποίηση της διαδικτυακής πύλης της ESVS, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων πεδίου των συμμετεχόντων, και άλλων συναφών επιγραμμικών υπηρεσιών, που είναι διαθέσιμες σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, κατ’ αρχάς για τη διάδοση των επιδιώξεων του παρόντος κανονισμού και την προβολή του ευπρόσιτου αυτού, καθώς και των απαραίτητων συστημάτων υποστήριξης ΤΠ και διαδικτυακών εργαλείων.

Τροπολογία    102

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  τη δημιουργία ενός πλαισίου ποιότητας με πρότυπα ποιότητας για τις τοποθετήσεις που προσφέρονται στο πλαίσιο της ESVS·

Τροπολογία    103

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η συγκεκριμένη δράση απαιτεί την υπέρβαση του ψηφιακού χάσματος, ώστε να καταστούν οι προσπάθειες αλληλεγγύης που προτείνει το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης προσβάσιμες σε όλους τους νέους Ευρωπαίους, και ιδίως εκείνους που προέρχονται από αγροτικές περιοχές.

Τροπολογία    104

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 8α

 

Η ESVS παρέχει ίσες ευκαιρίες για όλους τους νέους στην ΕΕ, ανεξάρτητα από τις εθνικές ευκαιρίες. Επίσης, τοποθετεί τις δράσεις αλληλεγγύης και τον εθελοντισμό στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού έργου και ενισχύει τη σημασία της διασυνοριακής ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.

Τροπολογία    105

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει χρηματοδοτικό κονδύλιο 294 200 000 EUR33 σε τρέχουσες τιμές και συμπληρώνεται από συνεισφορές που προέρχονται από:

2.  Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει χρηματοδοτικό κονδύλιο 294 200 000 EUR33 σε τρέχουσες τιμές, το οποίο θα αυξηθεί με τη χρήση αδιάθετων περιθωρίων και θα χρησιμοποιεί νέους χρηματοδοτικούς πόρους στα προσεχή οικονομικά έτη.

__________________

__________________

33 Το εν λόγω χρηματοδοτικό κονδύλιο αποτελεί το ποσό προνομιακής αναφοράς κατά την έννοια του σημείου 17 της διοργανικής συμφωνίας (2013/C 373/01) μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

Τ33 ο εν λόγω χρηματοδοτικό κονδύλιο αποτελεί το ποσό προνομιακής αναφοράς κατά την έννοια του σημείου 17 της διοργανικής συμφωνίας (2013/C 373/01) μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης δεν θα πρέπει να υπονομεύει τη λειτουργία άλλων προγραμμάτων της ΕΕ, ενώ θα πρέπει να εστιάζει κυρίως στη νεολαία και τους εθελοντές στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και θα πρέπει να χρηματοδοτείται κυρίως από το κονδύλιο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Εθελοντική Εργασία και όχι από άλλα τμήματα του Erasmus+ ή προγράμματα της ΕΕ (σημείωση: η παρούσα τροπολογία θα απαιτούσε τη διαγραφή των άρθρων 27-31).

Τροπολογία    106

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το οποίο συνεισφέρει 35 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές·

διαγράφεται

Τροπολογία    107

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ένωσης, ο οποίος συνεισφέρει 6 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές·

διαγράφεται

Τροπολογία    108

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  το πρόγραμμα LIFE, το οποίο συνεισφέρει 4 500 000 EUR σε τρέχουσες τιμές·

διαγράφεται

Τροπολογία    109

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο συνεισφέρει 1 800 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.

διαγράφεται

Τροπολογία    110

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Το υπόλοιπο πρέπει να χρηματοδοτηθεί με τη χρήση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο του ισχύοντος κανονισμού για το ΠΔΠ·

Τροπολογία    111

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός των ορίων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Τροπολογία    112

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η χρηματοδοτική στήριξη στις τοποθετήσεις και τα έργα αλληλεγγύης που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) του άρθρου 7 παράγραφος 1 είναι, ενδεικτικά, 80% για τις τοποθετήσεις εθελοντισμού και τα έργα αλληλεγγύης· και 20% για τις τοποθετήσεις πρακτικής άσκησης και τις θέσεις εργασίας.

3.  Η χρηματοδοτική στήριξη στις τοποθετήσεις και τα έργα αλληλεγγύης που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) του άρθρου 7 παράγραφος 1 είναι, ενδεικτικά, 95% για τις τοποθετήσεις εθελοντισμού και τα έργα αλληλεγγύης και 5% για τις τοποθετήσεις πρακτικής άσκησης και εργασίας.

Τροπολογία    113

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η χρηματοδοτική ενίσχυση μπορεί επίσης να καλύπτει δαπάνες που συνδέονται με τις δραστηριότητες προπαρασκευής, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης που απαιτούνται για τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και την επίτευξη των στόχων του και, ειδικότερα, μελέτες, συσκέψεις εμπειρογνωμόνων και δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας, δαπάνες που συνδέονται με τη δημιουργία, διατήρηση και επικαιροποίηση της διαδικτυακής πύλης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και των απαραίτητων συστημάτων υποστήριξης ΤΠ, και όλες τις υπόλοιπες δαπάνες τεχνικής και διοικητικής βοήθειας με τις επιβαρύνεται η Επιτροπή για τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

4.  Η χρηματοδοτική ενίσχυση μπορεί επίσης να καλύπτει δαπάνες που συνδέονται με τις δραστηριότητες προπαρασκευής, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης που απαιτούνται για τη διαχείριση της ESVS και την επίτευξη των στόχων της και, ειδικότερα, προσαρμοσμένη και εξατομικευμένη στήριξη σε συμμετέχοντες νέους με λιγότερες ευκαιρίες, μελέτες, συσκέψεις εμπειρογνωμόνων και δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας, δαπάνες που συνδέονται με τη δημιουργία, διατήρηση και επικαιροποίηση της διαδικτυακής πύλης της ESVS και των απαραίτητων συστημάτων υποστήριξης ΤΠ, και όλες τις υπόλοιπες δαπάνες τεχνικής και διοικητικής βοήθειας με τις οποίες επιβαρύνεται η Επιτροπή για τη διαχείριση της ESVS .

Τροπολογία    114

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4α.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη συνεχίζουν να χρηματοδοτούν την πολιτική προστασία και την ανθρωπιστική βοήθεια, προκειμένου να μην χρησιμοποιείται η ESVS για να αντισταθμίζονται οι περικοπές δημοσίων δαπανών με τη συμμετοχή εθελοντών νέων στους κοινωνικούς τομείς στους οποίους χάθηκαν θέσεις εργασίας.

Τροπολογία    115

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Αν χρειαστεί, είναι δυνατόν να εγγραφούν στον προϋπολογισμό πιστώσεις για την περίοδο μετά το 2020 με σκοπό την κάλυψη δαπανών αυτού του είδους, ώστε να καταστεί εφικτή η διαχείριση δράσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

5.  Αν χρειαστεί, είναι δυνατόν να εγγραφούν στον προϋπολογισμό πιστώσεις πληρωμών για την περίοδο μετά το 2020 με σκοπό την κάλυψη δαπανών αυτού του είδους, ώστε να καταστεί εφικτή η διαχείριση δράσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί έως τη 31η Δεκεμβρίου 2020.

Τροπολογία    116

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Μια συμμετέχουσα χώρα μπορεί να θέσει στη διάθεση των δικαιούχων εθνικά κονδύλια, τα οποία αυτοί θα διαχειρίζονται σύμφωνα με τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, και να χρησιμοποιεί για τον σκοπό αυτόν τις αποκεντρωμένες δομές του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης για να εξασφαλίσει, αναλογικά, την επιπλέον χρηματοδότησή τους.

6.  Μια συμμετέχουσα χώρα, περιφερειακή ή τοπική αρχή θέτει, στο μέτρο των δυνατοτήτων της, στη διάθεση των δικαιούχων πρόσθετα κονδύλια, τα οποία αυτοί θα διαχειρίζονται σύμφωνα με τους κανόνες της ESVS , και χρησιμοποιεί για τον σκοπό αυτόν τις αποκεντρωμένες δομές της ESVS για να εξασφαλίσει, αναλογικά, την επιπλέον χρηματοδότησή τους. Τα κράτη μέλη θα μπορούν να καταστήσουν διαθέσιμα νέα πρόσθετα κονδύλια.

Τροπολογία    117

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Προκειμένου να απλοποιηθούν οι απαιτήσεις που ισχύουν για τους δικαιούχους, γίνεται χρήση χρηματοδότησης με κατ’ αποκοπή ποσά, βάσει μοναδιαίου κόστους και με ενιαίο συντελεστή στον μέγιστο δυνατό βαθμό.

Τροπολογία    118

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

1.  Η ESVS θα λειτουργεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τρίτες χώρες.

Τροπολογία    119

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι ανοικτό στη συμμετοχή άλλων χωρών βάσει διμερών συμφωνιών. Η συμμετοχή αυτή πραγματοποιείται κατά περίπτωση μέσω συμπληρωματικών πιστώσεων που πρέπει να χορηγούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες που θα συμφωνούνται με τις εν λόγω χώρες.

2.  Από το 2020, η ESVS είναι ανοικτή σε όλες τις άλλες χώρες που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Εθελοντική Εργασία και είναι ανοικτή σε άλλες χώρες με βάση διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες. Η συμμετοχή αυτή, με ιδιαίτερη έμφαση στις γειτονικές χώρες, καθώς και σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, πραγματοποιείται κατά περίπτωση μέσω συμπληρωματικών πιστώσεων που πρέπει να χορηγούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες που θα συμφωνούνται με τις εν λόγω χώρες.

Τροπολογία    120

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι νέοι ηλικίας 17 έως 30 ετών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης εγγράφονται στη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Ωστόσο, κατά τη χρονική στιγμή έναρξης μιας τοποθέτησης ή ενός έργου, ένας εγγεγραμμένος νέος πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών και έως 30 ετών.

1.  Οι νέοι ηλικίας 17 έως 30 ετών μπορούν να συμμετάσχουν στην ESVS. Νέοι ηλικίας 17 ετών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ESVS μπορούν να εγγραφούν στη διαδικτυακή πύλη της ή να ζητήσουν τοποθέτηση αλληλεγγύης μέσω των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων που προβλέπονται από τη συμμετέχουσα οργάνωση που κατέχει το σήμα ποιότητας. Ωστόσο, κατά τη χρονική στιγμή έναρξης μιας τοποθέτησης ή ενός έργου, ένας εγγεγραμμένος νέος πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών και έως 30 ετών. Η Επιτροπή καταβάλλει προσπάθειες με σκοπό την παροχή τοποθετήσεων σε όλους τους επιλέξιμους αιτούντες.

Τροπολογία    121

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή και οι συμμετέχουσες χώρες διασφαλίζουν ότι καταβάλλονται ιδιαίτερες προσπάθειες για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, ιδίως σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή μειονεκτούντων νέων.

2.  Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και άλλες συμμετέχουσες χώρες διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται ειδικά και αποτελεσματικά μέτρα για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της ισότητας των όρων πρόσβασης, ιδίως σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή νέων με λιγότερες ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένων ατόμων με αναπηρία, ατόμων που προσδιορίζονται ως ΛΟΑΔΜ και ατόμων που προέρχονται από περιθωριοποιημένες κοινότητες. Στα μέτρα αυτά μπορούν να συμπεριλαμβάνονται αναπροσαρμοσμένα, εξατομικευμένα συστήματα υποστήριξης και καθοδήγηση, ειδικοί υπεύθυνοι επικοινωνίας κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεων, καθώς και ειδικές μορφές αυτών, όπως τοποθετήσεις σύντομης διάρκειας. Κάθε πρόσθετο κόστος που συνδέεται με τη συμμετοχή ατόμων με ειδικές ανάγκες πρέπει να καλύπτεται 100 %·

Τροπολογία    122

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι ανοικτό στη συμμετοχή δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, ή διεθνών οργανισμών, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει σήμα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

1.  Η ESVS είναι ανοικτή στη συμμετοχή μη κερδοσκοπικών δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, διεθνών οργανισμών, όπως ΜΚΟ και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, υπό την προϋπόθεση ότι οι δραστηριότητές τους ανταποκρίνονται στον ορισμό της δραστηριότητας αλληλεγγύης που αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό, ότι έχουν λάβει σήμα ποιότητας και ότι η δραστηριότητα που προσφέρουν δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των εξαιρουμένων δραστηριοτήτων.

Τροπολογία    123

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η αίτηση που υποβάλλει επιλέξιμος φορέας με σκοπό να καταστεί συμμετέχων φορέας στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης αξιολογείται από τον αρμόδιο φορέα υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης προκειμένου να εξακριβωθεί το αν οι δραστηριότητές του συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

2.  Η αίτηση που υποβάλλει επιλέξιμος φορέας με σκοπό να καταστεί συμμετέχων φορέας στην ESVS αξιολογείται από τον αρμόδιο φορέα υλοποίησης της ESVS προκειμένου να εξακριβωθεί αν οι δραστηριότητές του συμμορφώνονται προς τις αρχές και τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον Χάρτη της ESVS. Κάθε φορέας που τροποποιεί ουσιαστικά τις δραστηριότητές του ενημερώνει τον αρμόδιο φορέα υλοποίησης προκειμένου να αξιολογηθεί εκ νέου. Η διαδικασία αίτησης και εγγραφής είναι φιλική προς τον χρήστη. Αποφεύγονται οι διοικητικές επιβαρύνσεις. Η διαδικασία που οδηγεί στο στοιχείο του εθελοντισμού διαφοροποιείται από τη διαδικασία που οδηγεί στην απονομή σήματος ποιότητας για το επαγγελματικό στοιχείο, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών χαρακτηριστικών κάθε στοιχείου.

Τροπολογία    124

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ανάλογα με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, μπορεί να χορηγηθεί στον φορέα το σήμα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Το χορηγηθέν σήμα επαναξιολογείται κατά περιόδους και μπορεί να ανακληθεί.

3.  Ανάλογα με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, μπορεί να χορηγηθεί στον φορέα το σήμα ποιότητας της ESVS. Το χορηγηθέν σήμα επαναξιολογείται σε τακτική βάση, το ελάχιστο ανά διετία, χωρίς όμως υπέρμετρη διοικητική επιβάρυνση, και μπορεί να ανακληθεί μόλις οι δραστηριότητες του φορέα πάψουν να συμμορφώνονται προς τις αρχές και τις απαιτήσεις που καθορίζονται στον Χάρτη της ESVS. Ωστόσο, μπορεί να χορηγηθεί εκ νέου ύστερα από περαιτέρω αξιολόγηση. Τα αποτελέσματα των επαναξιολογήσεων των φορέων αποτελούν τμήμα της διαδικασίας παρακολούθησης και αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 15 του παρόντος Κανονισμού και ιδίως της έκθεσης προόδου που θα δημοσιεύσει η Επιτροπή το 2020.

Τροπολογία    125

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Κάθε φορέας στον οποίο έχει χορηγηθεί το σήμα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης αποκτά πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και έχει τη δυνατότητα να παρέχει στα εγγεγραμμένα άτομα ευκαιρίες συμμετοχής σε δραστηριότητες αλληλεγγύης.

4.  Κάθε φορέας στον οποίο έχει χορηγηθεί το σήμα ποιότητας της ESVS αποκτά πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη της ESVS και έχει τη δυνατότητα να παρέχει στα εγγεγραμμένα άτομα ευκαιρίες συμμετοχής σε δραστηριότητες αλληλεγγύης. Η Επιτροπή θεσπίζει χωριστές διαδικασίες διαπίστευσης για φορείς που σκοπεύουν να παρέχουν τοποθετήσεις εθελοντισμού και φορείς που σκοπεύουν να παρέχουν τοποθετήσεις πρακτικής άσκησης και εργασίας, με διαφορετικά κριτήρια αξιολόγησης, και περιορίζει την πρόσβαση στο πρόγραμμα μόνο για τα τμήματα για τα οποία έχουν διαπιστευθεί.

Τροπολογία    126

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α.  Σε όλα τα στάδια των διαδικασιών αίτησης και πιστοποίησης ο διοικητικός φόρτος πρέπει να παραμένει όσο το δυνατόν χαμηλότερος, προκειμένου να αποφεύγεται η απογοήτευση, οι πρόσθετες δαπάνες και η έλλειψη κινήτρων εκ μέρους του συμμετέχοντος φορέα σε ό,τι αφορά την προσφορά τοποθετήσεων.

Τροπολογία    127

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6β.  Οι συμμετέχοντες φορείς που λαμβάνουν στήριξη για τις τοποθετήσεις αλληλεγγύης τους στο πλαίσιο εθελοντικών δραστηριοτήτων έχουν δικαίωμα να παρέχουν την προβλεπόμενη στο πρόγραμμα κατάρτιση προετοιμασίας και να παρέχουν καθοδήγηση κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης αλληλεγγύης καθώς και να παρέχουν συνέχεια οι ίδιοι, εφόσον δεν επιθυμούν να αναθέσουν τα ανωτέρω καθήκοντα στον αρμόδιο εθνικό οργανισμό. Οι συμμετέχοντες φορείς λαμβάνουν οικονομική στήριξη για την κατάρτιση που παρέχουν οι ίδιοι.

Τροπολογία    128

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αίτηση για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης μπορεί να υποβάλει οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας με έδρα σε συμμετέχουσα χώρα καθώς και διεθνείς οργανισμοί που διεξάγουν δραστηριότητες αλληλεγγύης στις συμμετέχουσες χώρες. Στην περίπτωση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο στοιχείο α) του άρθρου 7 παράγραφος 1, απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης είναι ο συμμετέχων φορέας να έχει λάβει σήμα ποιότητας. Στην περίπτωση των έργων αλληλεγγύης που αναφέρονται στο στοιχείο β) του άρθρου 7 παράγραφος 1, αίτηση για χρηματοδότηση μπορούν να υποβάλουν και φυσικά πρόσωπα για λογαριασμό άτυπων ομάδων συμμετεχόντων στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

Αίτηση για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της ESVS μπορεί να υποβάλει οποιοσδήποτε μη κερδοσκοπικός δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας με έδρα σε κράτος μέλος ή σε άλλη συμμετέχουσα χώρα καθώς και διεθνείς οργανισμοί που διεξάγουν δραστηριότητες αλληλεγγύης στις συμμετέχουσες χώρες. Στην περίπτωση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο στοιχείο α) του άρθρου 7 παράγραφος 1, απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο της ESVS είναι ο συμμετέχων φορέας να έχει λάβει σήμα ποιότητας. Στην περίπτωση των έργων αλληλεγγύης που αναφέρονται στο στοιχείο β) του άρθρου 7 παράγραφος 1, αίτηση για χρηματοδότηση μπορούν να υποβάλουν και φυσικά πρόσωπα για λογαριασμό άτυπων ομάδων συμμετεχόντων της ESVS, υπό την προϋπόθεση ότι διεξάγονται ισοδύναμοι έλεγχοι ποιότητας από τους αρμόδιους φορείς υλοποίησης.

Τροπολογία    129

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τις συμμετέχουσες χώρες, παρακολουθεί τακτικά την απόδοση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης ως προς την επίτευξη των στόχων του.

1.   Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τις συμμετέχουσες χώρες, τους εκτελεστικούς οργανισμούς και τους συμμετέχοντες και αποστέλλοντες φορείς, καθώς και ευρωπαϊκούς και εθνικούς ενδιαφερόμενους φορείς, όπως οι οργανώσεις νεολαίας, παρακολουθεί τακτικά και αποτελεσματικά την απόδοση (ESVS) ως προς την επίτευξη των στόχων της. Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να συσταθεί μια ειδική επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος. Η επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος, περιλαμβάνει εκπροσώπους από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις άλλες συμμετέχουσες χώρες, τους εκτελεστικούς οργανισμούς, τις συμμετέχουσες οργανώσεις και τους ενωσιακούς και εθνικούς φορείς

Τροπολογία    130

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.   Η πρόοδος σχετικά με τους ειδικούς στόχους μετριέται βάσει δεικτών, όπως:

2.   Η πρόοδος σχετικά με τους ειδικούς στόχους μετριέται βάσει μιας σειράς ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών, όπως:

Τροπολογία    131

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)   τον αριθμό των συμμετεχόντων σε τοποθετήσεις εθελοντισμού (εγχώριες και διασυνοριακές)·

α)   τον αριθμό και το προφίλ των συμμετεχόντων σε υψηλής ποιότητας τοποθετήσεις εθελοντισμού, ανά χώρα, ηλικία και φύλο (εγχώριες και διασυνοριακές)·

Τροπολογία    132

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  του αριθμού των συμμετεχόντων που δηλώνουν ότι έχουν αυξήσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους·

Τροπολογία    133

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α β)  το ποσοστό επίτευξης των στόχων του έργου σε σχέση με τις προσδιορισμένες ανάγκες της κοινότητας·

Τροπολογία    134

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)   τον αριθμό των συμμετεχόντων σε έργα αλληλεγγύης·

δ)  τον αριθμό και το προφίλ των συμμετεχόντων σε υψηλής ποιότητας έργα αλληλεγγύης, ανά χώρα, ηλικία και φύλο·

Τροπολογία    135

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  του αριθμού των συμμετεχόντων που δηλώνουν ότι απέκτησαν δεξιότητες, ικανότητες και γνώσεις για την προσωπική, μορφωτική, κοινωνική και επαγγελματική τους εξέλιξη, καθώς και την εξέλιξή τους ως ενεργών πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της ιδιότητας του ευρωπαίου πολίτη, ανά χώρα, ηλικία και φύλο·

Τροπολογία    136

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ β)  του αριθμού των συμμετεχόντων με ειδικές ανάγκες ή νέων με λιγότερες ευκαιρίες·

Τροπολογία    137

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  του αριθμού των συμμετεχόντων που απέκτησαν πιστοποιητικό, όπως το Youthpass, ή άλλου είδους επίσημη αναγνώριση της συμμετοχής τους στην ESVS·

Τροπολογία    138

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε β)   το ποσοστό απασχόλησης των νέων που έχουν ήδη συμμετάσχει·

Τροπολογία    139

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε γ)   το ποσοστό των συμμετεχόντων που δηλώνουν ότι σκοπεύουν να συνεχίσουν να συμμετέχουν σε δράσεις αλληλεγγύης, ανά χώρα, ηλικία και φύλο (ε) τον αριθμό των έργων αλληλεγγύης·

Τροπολογία    140

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε δ)   του αριθμού των φορέων που διαθέτουν σήμα ποιότητας, των οποίων οι δραστηριότητες αλληλεγγύης έχουν χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της ESVS ανά χώρα·

Τροπολογία    141

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε ε)  την ποιότητα και η αποτελεσματικότητα της όλης διαδικασίας, δηλαδή το επίπεδο διοικητικού φόρτου για τους συμμετέχοντες και τους συμμετέχοντες φορείς·

Τροπολογία    142

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε στ)  τον γενικότερο βαθμό ικανοποίησης των συμμετεχόντων και των συμμετεχόντων φορέων σε ό,τι αφορά την ποιότητα των τοποθετήσεων ESVS, την κατάρτιση, τη γλωσσική υποστήριξη, τη διοικητική υποστήριξη, την ασφαλιστική κάλυψη και την υποστήριξη μετά την τοποθέτηση.

Τροπολογία    143

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε ζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε ζ)  την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών και τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για την απονομή και την περαιτέρω επαναξιολόγηση της απονομής του σήματος ποιότητας·

Τροπολογία    144

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε η (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε η)  την ποιότητα της τοποθέτησης, ιδίως σε σχέση με τη βοήθεια και την παρακολούθηση των συμμετεχόντων·

Τροπολογία    145

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε θ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε θ)  την ποιότητα των αποτελεσμάτων και τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων αλληλεγγύης·

Τροπολογία    146

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε ι (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε ι)  την αποτελεσματικότητα των ειδικών μέτρων που λήφθηκαν για την προώθηση και εξασφάλιση της κοινωνικής ένταξης και τις συνθήκες ισότιμης πρόσβασης για τους συμμετέχοντες, ιδίως για τη συμμετοχή μειονεκτούντων νέων·

Τροπολογία    147

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το αργότερο έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα καταρτίσει αναλυτικό πρόγραμμα παρακολούθησης των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων του παρόντος κανονισμού.

Έως τις ...*, η Επιτροπή θα καταρτίσει αναλυτικό πρόγραμμα παρακολούθησης των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων του παρόντος κανονισμού.

 

_______________

 

* Ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    148

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Το 2020 η Επιτροπή θα δημοσιεύσει έκθεση απολογισμού της προόδου που θα έχει πραγματοποιηθεί προς την κατεύθυνση της επίτευξης των αποτελεσμάτων του, περιλαμβανομένου του στόχου της παροχής σε 100 000 νέους ευκαιριών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης έως το 2020 [οι οποίες θα καλύπτουν το σύνολο των τοποθετήσεων και των έργων που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) του άρθρου 7 παράγραφος 1].

3.  Το 2019 η Επιτροπή θα δημοσιεύσει έκθεση σχετικά με τα επιτευχθέντα αποτελέσματα και τις ποιοτικές και ποσοτικές πτυχές της εκτέλεσης του προγράμματος, στην οποία θα προβαίνει σε απολογισμό της προόδου που θα έχει πραγματοποιηθεί προς την κατεύθυνση της επίτευξης των αποτελεσμάτων του, περιλαμβανομένου του στόχου της παροχής σε 100 000 νέους ευκαιριών στο πλαίσιο της ESVS έως το 2020 [οι οποίες θα καλύπτουν το σύνολο των τοποθετήσεων και των έργων που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) του άρθρου 7 παράγραφος 1], καθώς και τη σχέση κόστους-οφέλους του προγράμματος, και θα την υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.

Τροπολογία    149

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Η ποιότητα των τοποθετήσεων αξιολογείται με τη χρήση κοινών προτύπων ελέγχου σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες, έτσι ώστε να μπορεί να επιτευχθεί ένα κοινό επίπεδο ποιότητας σε ό,τι αφορά την υλοποίηση. Οι συμμετέχοντες φορείς συμβάλλουν στην ανάπτυξη ποιοτικών προτύπων.

Τροπολογία    150

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τέσσερα έτη μετά την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα διενεργήσει ανεξάρτητη αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού και θα υποβάλει έκθεση σχετικά με τα βασικά πορίσματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

4.  Η Επιτροπή θα διενεργήσει ανεξάρτητη εκ των υστέρων αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού για να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα, την απόδοση και τις επιπτώσεις του προγράμματος σε σχέση μα τους στόχους του, και θα υποβάλει, το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021, έκθεση σχετικά με τα βασικά πορίσματα, συμπεριλαμβανομένων συστάσεων για το μέλλον του προγράμματος, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης, η Επιτροπή διασφαλίζει την τακτική διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων συμμετεχόντων, συμμετεχόντων φορέων και εμπλεκόμενων τοπικών κοινοτήτων. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα ανατροφοδοτήσουν τον μελλοντικό σχεδιασμό του προγράμματος και τις προτάσεις κατανομής των πόρων.

Τροπολογία    151

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τις συμμετέχουσες χώρες, διασφαλίζει τη διάδοση πληροφοριών, τη δημοσιοποίηση και τις επακόλουθες ενέργειες σε σχέση με το σύνολο των δράσεων που υποστηρίζονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

1.  Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τις συμμετέχουσες χώρες και δίκτυα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της ESVS σε επίπεδο Ένωσης, διασφαλίζει τη διάδοση πληροφοριών, τη δημοσιοποίηση και τις επακόλουθες ενέργειες σε σχέση με το σύνολο των δράσεων που υποστηρίζονται στο πλαίσιο της ESVS, ιδίως μέσω λύσεων ΤΠΕ όπως είναι η διαδικτυακή πύλη που είναι διαθέσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης και με ιδιαίτερη έμφαση στις ίσες ευκαιρίες και στην προσβασιμότητα.

Τροπολογία    152

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι εθνικοί οργανισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 20 χαράσσουν συνεπή πολιτική όσον αφορά την αποτελεσματική προβολή, τη διάδοση και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται στο πλαίσιο των δράσεων τις οποίες διαχειρίζονται, παρέχουν υποστήριξη στην Επιτροπή κατά την εκτέλεση του γενικού καθήκοντος της διάδοσης των πληροφοριών σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, περιλαμβανομένων πληροφοριών για δράσεις των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, και τα αποτελέσματά τους, και ενημερώνουν τις σχετικές ομάδες στόχου όσον αφορά τις δράσεις που αναλαμβάνονται στη χώρα τους.

2.  Οι εθνικοί οργανισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 20 χαράσσουν συνεπή πολιτική όσον αφορά την αποτελεσματική προβολή, μεταξύ άλλων και σε απομακρυσμένες περιοχές, τη διάδοση και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται στο πλαίσιο των δράσεων τις οποίες διαχειρίζονται, παρέχουν υποστήριξη στην Επιτροπή κατά την εκτέλεση του γενικού καθήκοντος της διάδοσης των πληροφοριών σχετικά με την ESVS, περιλαμβανομένων πληροφοριών για δράσεις των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, και τα αποτελέσματά τους, και ενημερώνουν τις σχετικές ομάδες στόχου όσον αφορά τις δράσεις που αναλαμβάνονται στη χώρα τους.

Τροπολογία    153

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι δραστηριότητες επικοινωνιακής προβολής συμβάλλουν επίσης στην εταιρική προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, με την προϋπόθεση ότι σχετίζονται με τους γενικούς στόχους του παρόντος κανονισμού.

3.  Οι δραστηριότητες επικοινωνιακής προβολής συμβάλλουν επίσης στην εταιρική προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, με την προϋπόθεση ότι σχετίζονται με τους γενικούς στόχους του παρόντος κανονισμού και συνιστούν προστιθέμενη αξία και προβολή για την Ένωση.

Τροπολογία    154

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Οι εθνικές αρχές συνεργάζονται με εξειδικευμένες υπηρεσίες πληροφόρησης νέων που ενημερώνουν, προσεγγίζουν, καθοδηγούν και υποστηρίζουν τους νέους, ιδίως όσους προέρχονται από μειονεκτούντα περιβάλλοντα, προκειμένου να εξασφαλίζεται συνεκτική και ποικιλόμορφη διάδοση και προβολή.

Τροπολογία    155

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  σε ενωσιακό επίπεδο, από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA)·

Τροπολογία    156

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η εθνική αρχή ορίζει ανεξάρτητο ελεγκτικό οργανισμό. Ο ανεξάρτητος ελεγκτικός οργανισμός εκδίδει γνωμοδότηση λογιστικού ελέγχου σχετικά με την ετήσια διαχειριστική δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο 60 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

1.  Η εθνική αρχή ορίζει, σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας, ανεξάρτητο ελεγκτικό οργανισμό. Ο ανεξάρτητος ελεγκτικός οργανισμός εκδίδει γνωμοδότηση λογιστικού ελέγχου σχετικά με την ετήσια διαχειριστική δήλωση που αναφέρεται στο άρθρο 60 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.

Τροπολογία    157

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 19α

 

Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού

 

1.   Σε ενωσιακό επίπεδο, ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) ευθύνεται για τη διαχείριση όλων των σταδίων της επιχορήγησης για έργα και δράσεις της ESVS που αναφέρονται στο άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού και που υποβάλλονται από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς φορείς.

 

2.   Ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) ευθύνεται επίσης για τη διαπίστευση και την παρακολούθηση ενωσιακών ή διεθνών φορέων.

Τροπολογία    158

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε κάθε χώρα που συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, οι εθνικοί οργανισμοί που έχουν οριστεί για τη διαχείριση των δράσεων που αναφέρονται στο κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 στις αντίστοιχες χώρες τους ενεργούν επίσης ως εθνικοί οργανισμοί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

Σε κάθε χώρα που συμμετέχει στην ESVS, οι εθνικοί οργανισμοί που έχουν οριστεί για τη διαχείριση των δράσεων που αναφέρονται στο κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 στις αντίστοιχες χώρες τους ενεργούν επίσης ως εθνικοί οργανισμοί στο πλαίσιο της ESVS. Οι οργανισμοί του δικτύου EURES, όπως αναφέρονται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/589, βοηθούν τους εθνικούς οργανισμούς στη διαχείριση των δράσεων αλληλεγγύης υπό μορφή τοποθετήσεων σε θέσεις πρακτικής άσκησης και εργασίας, καθώς και στα σχετικά μέτρα ποιότητας και στήριξης στο πλαίσιο της ESVS.

 

_______________

 

1 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/589 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Απριλίου 2016, για το ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης (EURES), την πρόσβαση των εργαζομένων σε υπηρεσίες κινητικότητας και την περαιτέρω ενοποίηση των αγορών εργασίας και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 492/2011 και (ΕΕ) αριθ. 1296/2013 (ΕΕ L 107 της 22.4.2016, σ. 1).

Τροπολογία    159

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 28 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013, ο εθνικός οργανισμός είναι επίσης αρμόδιος για τη διαχείριση όλων των σταδίων του κύκλου ζωής των έργων των δράσεων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης που απαριθμούνται στις εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 24, σύμφωνα με το στοιχείο γ) σημεία v) και vi) του άρθρου 58 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 και με το άρθρο 44 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής34.

2.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 28 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013, ο εθνικός οργανισμός είναι επίσης αρμόδιος για τη διαχείριση όλων των σταδίων του κύκλου ζωής των έργων των δράσεων της ESVS που απαριθμούνται στις εκτελεστικές πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 24, σύμφωνα με το στοιχείο γ) σημεία v) και vi) του άρθρου 58 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 και με το άρθρο 44 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής34. Η Επιτροπή παρέχει στους εθνικούς οργανισμούς συγκεκριμένη κατάρτιση και καθοδήγηση για την κατάλληλη διεκπεραίωση όλων των σταδίων του έργου, καθώς και για την αντιμετώπιση όλων των εμποδίων που συναντούν τα άτομα και οι φορείς.

__________________

__________________

34 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, ΕΕ L 362 της 31.12.2012, σ. 1.

34 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1268/2012 της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, ΕΕ L 362 της 31.12.2012, σ. 1.

Τροπολογία    160

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  ορίζει τα διεθνή πρότυπα ελέγχου για τους εθνικούς οργανισμούς και τους κανόνες για τη διαχείριση των κονδυλίων της Ένωσης για επιχορηγήσεις στήριξης από τους εθνικούς οργανισμούς·

α)  ορίζει τα διεθνή πρότυπα ελέγχου για τους εθνικούς οργανισμούς και τους κανόνες για τη διαχείριση των κονδυλίων της Ένωσης για επιχορηγήσεις στήριξης από τους εθνικούς οργανισμούς, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις απλούστευσης και, ως εκ τούτου, μη επιβάλλοντας πρόσθετες επιβαρύνσεις στους συμμετέχοντες φορείς·

Τροπολογία    161

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  προσδιορίζει ετήσιες προτεραιότητες·

Τροπολογία    162

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α β)  διαβουλεύεται με εθνικούς οργανισμούς για τον καθορισμό διαδικασιών, μέσων και εργαλείων, εξασφαλίζοντας επαρκείς πόρους για τα έξοδα διαχείρισης·

Τροπολογία    163

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Η Επιτροπή οργανώνει τακτικές συνεδριάσεις με τη συμμετοχή του δικτύου εθνικών οργανισμών προκειμένου να διασφαλίζει τη συνεκτική υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

7.  Η Επιτροπή οργανώνει τακτικές συνεδριάσεις με τη συμμετοχή του δικτύου εθνικών οργανισμών, των συμμετεχόντων και αποστελλόντων φορέων, καθώς και φορέων της κοινωνίας των πολιτών, που συμμετέχουν στις δραστηριότητες της ESVS, όπως οργανώσεις νεολαίας, προκειμένου να διασφαλίζει τη συνεκτική υλοποίηση της ESVS σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες. Η Επιτροπή καλεί τα υφιστάμενα σε επίπεδο Ένωσης δίκτυα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες στο πλαίσιο της ESVS, όπως το ευρωπαϊκό δίκτυο δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, το EURES και το δίκτυο Eurodesk, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Εθελοντισμού (CEV) και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας (ΕΦΝ) καθώς και άλλες σχετικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων δικτύων που εκπροσωπούν εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις, να συμμετάσχουν σε αυτές τις συνεδριάσεις.

Τροπολογία    164

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι εθνικοί οργανισμοί είναι αρμόδιοι για τους πρωταρχικούς ελέγχους των δικαιούχων επιδοτήσεων για τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης που τους ανατίθενται. Οι εν λόγω έλεγχοι παρέχουν εύλογη εξασφάλιση ότι οι επιδοτήσεις που χορηγούνται χρησιμοποιούνται όπως προβλέπεται και σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες της Ένωσης.

3.  Οι εθνικοί οργανισμοί και ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) είναι αρμόδιοι για τους πρωταρχικούς ελέγχους των δικαιούχων επιδοτήσεων για τις δράσεις της ESVS που τους ανατίθενται. Οι εν λόγω έλεγχοι είναι αναλογικοί και κατάλληλοι και παρέχουν εύλογη εξασφάλιση ότι οι επιδοτήσεις που χορηγούνται χρησιμοποιούνται όπως προβλέπεται και σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες της Ένωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις απλούστευσης και, ως εκ τούτου, μη επιβάλλοντας πρόσθετες επιβαρύνσεις στους συμμετέχοντες φορείς. Επιπλέον, προκειμένου να απλοποιηθούν οι απαιτήσεις για τους δικαιούχους, θα πρέπει να γίνεται χρήση χρηματοδότησης με κατ’ αποκοπή ποσά, μοναδιαίο κόστος ή με ενιαίο συντελεστή στον μέγιστο δυνατό βαθμό.

Τροπολογία    165

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θεσπίζει προγράμματα εργασίας μέσω εκτελεστικών πράξεων. Κάθε πρόγραμμα εργασίας εξασφαλίζει την ετήσια εκτέλεση των γενικών και ειδικών στόχων που περιγράφονται στα άρθρα 3 και 4 κατά τρόπο συνεκτικό, και προσδιορίζει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τη μέθοδο εφαρμογής και το συνολικό ποσό του. Τα προγράμματα εργασίας περιέχουν επίσης περιγραφή των δράσεων που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν, ένδειξη του ποσού που κατανέμεται σε κάθε δράση, κατανομή των πόρων μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών για τις δράσεις που διαχειρίζονται οι εθνικοί οργανισμοί και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής.

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 25α όσον αφορά τη θέσπιση προγραμμάτων εργασίας. Κάθε πρόγραμμα εργασίας εξασφαλίζει την ετήσια εκτέλεση των γενικών και ειδικών στόχων που περιγράφονται στα άρθρα 3 και 4 κατά τρόπο συνεκτικό, και προσδιορίζει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τη μέθοδο εφαρμογής και το συνολικό ποσό του. Τα προγράμματα εργασίας περιέχουν επίσης περιγραφή των δράσεων που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν, συμπεριλαμβανομένων των κοινών δράσεων σε διασυνοριακό επίπεδο, ένδειξη του ποσού που κατανέμεται σε κάθε δράση, κατανομή των πόρων μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών για τις δράσεις που διαχειρίζονται οι εθνικοί οργανισμοί και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής.

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να καλούνται να διατυπώσουν τη γνώμη τους σχετικά με τα μέτρα εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    166

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Ύστερα από δύο έτη εφαρμογής του παρόντος κανονισμού από την Επιτροπή μέσω προγραμμάτων εργασίας, οι δείκτες αποτελεσμάτων της ESVS υπόκεινται σε περαιτέρω έλεγχο από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάλληλη ενσωμάτωση των προβλεπόμενων στόχων και δραστηριοτήτων σε ένα επίσημο πλαίσιο πολιτικής για τη νεολαία που θα εφαρμοστεί μετά το 2020.

Τροπολογία    167

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 25 παράγραφος 2.

διαγράφεται

Τροπολογία    168

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 25

διαγράφεται

Διαδικασία επιτροπής

 

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 36 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

 

2.  Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

 

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να καλούνται να διατυπώσουν τη γνώμη τους σχετικά με τα μέτρα εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    169

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 25α

 

Άσκηση της εξουσιοδότησης

 

1.   Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

 

2.   Η εξουσία για έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 24 ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

 

3.   Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 24 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα καμίας από τις ήδη ισχύουσες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

 

4.   Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες οι οποίοι ορίζονται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 2016.

 

5.   Μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

 

6.   Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 24 αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Τροπολογία    170

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 27

διαγράφεται

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1293/2013

 

Στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«3.  Μέγιστο ποσό 3 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές από το υποπρόγραμμα για το Περιβάλλον που αντιστοιχεί στον τομέα προτεραιότητας «Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση» και 1 500 000 EUR σε τρέχουσες τιμές από το υποπρόγραμμα για τη «Δράση για το Κλίμα» που αντιστοιχεί στον τομέα προτεραιότητας «Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση» διατίθενται για τη χρηματοδότηση έργων, κατά την έννοια του άρθρου 17 παράγραφος 4, που υλοποιεί το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/XXX, και τα οποία συμβάλλουν σε έναν ή περισσότερους τομείς προτεραιότητας κατά την έννοια των άρθρων 9 και 13. Η εν λόγω ενίσχυση εκτελείται αποκλειστικά σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/XXX, χωρίς να ισχύουν οι ειδικές απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1293/2013. »

 

Τροπολογία    171

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 28

διαγράφεται

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013

 

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 τροποποιείται ως εξής:

 

1.  Το άρθρο 58 παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

 

α)  το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

«Με πρωτοβουλία της Επιτροπής, τα ΕΔΕΤ μπορούν να στηρίξουν μέτρα προπαρασκευής, παρακολούθησης, διοικητικής και τεχνικής βοήθειας, αξιολόγησης, λογιστικού ελέγχου και ελέγχου, τα οποία είναι απαραίτητα για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, και να στηρίξουν δράσεις δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2017/XXX, όπως αυτές αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο, στον βαθμό που οι εν λόγω δράσεις έχουν ως στόχο την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. »

 

β)  Στο τρίτο εδάφιο, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ιγ):

 

«ιγ)  δράσεις που χρηματοδοτούνται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2017/XXX για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης με σκοπό την ενίσχυση της προσωπικής, μορφωτικής, κοινωνικής, επαγγελματικής εξέλιξής τους, της εξέλιξής τους ως ενεργών πολιτών καθώς και της απασχολησιμότητάς τους, και οι οποίες διευκολύνουν τη μετάβαση στην αγορά εργασίας. »

 

2.  Στο άρθρο 91 παράγραφος 3, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

«35 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές από το ποσό που παρέχεται για τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής χορηγούνται στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης για τη στήριξη των δράσεών του, σύμφωνα με το στοιχείο α) του άρθρου 9 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/XXX. Η ενίσχυση εκτελείται αποκλειστικά σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/XXX, χωρίς να ισχύουν οι ειδικές απαιτήσεις των ειδικών ανά ταμείο κανονισμών. »

 

Τροπολογία    172

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 29

διαγράφεται

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

 

Στο άρθρο 51 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, μετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

«Το ΕΓΤΑΑ μπορεί επίσης να χρηματοδοτεί δράσεις που υλοποιούνται από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης με ποσό ύψους 1 800 000 EUR σε τρέχουσες τιμές, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/XXX, οι οποίες συμβάλλουν σε μία ή περισσότερες προτεραιότητες της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη. Η ενίσχυση εκτελείται αποκλειστικά σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/XXX, χωρίς να ισχύουν οι ειδικές απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013. »

 

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης δεν θα πρέπει να υπονομεύει τη λειτουργία άλλων προγραμμάτων της ΕΕ, ενώ θα πρέπει να εστιάζει κυρίως στη νεολαία και τους εθελοντές στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ (σημείωση: η παρούσα τροπολογία θα απαιτούσε τη διαγραφή των άρθρων 27-31).

Τροπολογία    173

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 30

διαγράφεται

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

 

Στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ι):

 

«ι)  τις δράσεις που υλοποιούνται από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/XXX, οι οποίες συμβάλλουν σε μία ή περισσότερες από τις προτεραιότητες της Ένωσης στον τομέα της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης, και ιδίως τις δράσεις που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 51 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013. Η ενίσχυση εκτελείται αποκλειστικά σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/XXX, χωρίς να ισχύουν οι ειδικές απαιτήσεις των ειδικών ανά ταμείο κανονισμών. »

 

Τροπολογία    174

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 31

διαγράφεται

Τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1313/2013/EE

 

Στο άρθρο 19 παράγραφος 1 της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ, μετά το δεύτερο εδάφιο προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

«6 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές από το χρηματοδοτικό κονδύλιο του τομέα 3 «Ασφάλεια και ιδιότητα του πολίτη» χορηγούνται για τη χρηματοδότηση δράσεων που υλοποιεί το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/XXX, οι οποίες συμβάλλουν σε μία ή περισσότερες από τις προτεραιότητες της Ένωσης στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Η ενίσχυση εκτελείται αποκλειστικά σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/XXX, χωρίς να ισχύουν οι ειδικές απαιτήσεις της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ. »

 

(1)

(2)

(3)


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (ΕΣΑ) αποτελεί πολύτιμη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Η ανάγκη για αλληλεγγύη είναι πιο έντονη από ποτέ: η συνεχιζόμενη ανεργία των νέων, οι νομισματικές κρίσεις και η αύξηση του ευρωσκεπτικισμού αποτελούν φαινόμενα που απαιτούν μεγαλύτερη δέσμευση και αλληλεγγύη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν μακροπρόθεσμα οι εν λόγω προκλήσεις και να προωθηθεί το ταχύτερο δυνατόν η αλληλεγγύη το ΕΣΑ εστιάζει στο μέλλον της Ευρώπης: τη νεολαία. Το πρόγραμμα που προτείνει η Επιτροπή περιλαμβάνει μια διευρυμένη «Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Εθελοντική Εργασία» και ένα σκέλος απασχόλησης που καλύπτει τις θέσεις εργασίας και την πρακτική άσκηση για τον τομέα αλληλεγγύης.

Ως εισηγήτρια θεωρώ ότι είναι προτιμότερο να μειωθεί το τμήμα απασχόλησης του προγράμματος από το προτεινόμενο 20% στο 5% των συνολικών πιστώσεων του προγράμματος , προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχία του ΕΣΑ, να διατηρηθεί η ποιότητα των σχετικών θέσεων και να ενισχυθεί η αξία της εθελοντικής υπηρεσίας στο σύνολό της. Επειδή η Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) είναι εκείνη που έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για την τροποποίηση των παραγράφων που αφορούν το σκέλος απασχόλησης, προσβλέπω στην εποικοδομητική συνεργασία με τους συναδέλφους της Επιτροπής EMPL για το θέμα αυτό.

Επέλεξα να εστιάσω στην έννοια της αλληλεγγύης στο πρόγραμμα. Το ΕΣΑ δεν θα πρέπει να αποτελεί πρόγραμμα που προάγει κατά κύριο λόγο την απασχόληση, και σίγουρα δεν πρέπει να γίνεται αντιληπτό ως απάντηση στο πρόβλημα της ανεργίας των νέων. Τα ζητήματα αυτά καλύπτονται από υφιστάμενες πρωτοβουλίες, όπως οι Εγγυήσεις για τη νεολαία και η Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, που δημιουργήθηκαν ακριβώς για τον σκοπό αυτό. Οι πρωτοβουλίες αυτές πρέπει να επεκταθούν και να μην απαξιωθούν από την εισαγωγή ενός νέου προγράμματος.

Επιπλέον, τίθεται το γενικότερο ερώτημα κατά πόσο η εργασία σε κερδοσκοπικές επιχειρήσεις είναι συμβατή με το πνεύμα αλληλεγγύης. Η διατύπωση της πρότασης της Επιτροπής όσον αφορά τον ποιοτικό έλεγχο και την παρακολούθηση είναι πολύ ασαφής, και αυτό οδηγεί σε επικίνδυνα κενά στον τομέα της απασχόλησης, γεγονός που θα έχει αρνητικό αντίκτυπο για τους συμμετέχοντες.

Η έκθεσή μου εστιάζει στην προώθηση της αλληλεγγύης στη νεολαία με όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό τρόπο. Στο πλαίσιο αυτό, πρωταρχικός στόχος πρέπει να είναι η ένταξη των μειονεκτούντων νέων. Ο τρόπος να απευθυνθούμε σε αυτή την ομάδα-στόχο δεν είναι μέσω διαδικτυακής πύλης, αλλά μέσω άμεσης προσωπικής επαφής. Αυτό απαιτεί την ενεργό συμμετοχή των φορέων και των οργανώσεων που οργανώνουν τις εθελοντικές υπηρεσίες. Η επαφή με αυτή την ομάδα-στόχο μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της δημιουργίας σχέσεων σε προσωπικό επίπεδο. Για τον λόγο αυτό απευθύνω έκκληση για τη στοχευμένη προώθηση δομών ελέγχου και ευέλικτων επιχειρησιακών μονάδων, προκειμένου οι μειονεκτούντες νέοι να καταστεί δυνατό να αποκτήσουν την εμπειρία του εθελοντισμού. Στο πλαίσιο αυτό υποστηρίζω επίσης τη μεγαλύτερη ευελιξία των εθελοντικών υπηρεσιών, έτσι ώστε και εναλλακτικοί τρόποι ζωής να είναι συμβατοί με το ΕΣΑ και συνεπώς το πρόγραμμα να μπορεί να προσελκύσει νέες ομάδες-στόχους.

Στο πλαίσιο αυτό, προτείνω να αλλάξει η ονομασία του «Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης» σε «Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Αλληλεγγύης και Εθελοντισμού», ώστε να διατηρηθεί η έμφαση στη λέξη «αλληλεγγύη», αλλά να αποφεύγονται η σύγχυση και οι αρνητικοί, σχετικοί με το στρατό, συνειρμοί που προκαλεί η λέξη «σώμα».


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (12.1.2018)

προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του νομικού πλαισίου του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1288/2013, (ΕΕ) αριθ. 1293/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ

(COM(2017)0262 – C8‑0162/2017 – 2017/0102(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Brando Benifei

(*)Συνδεδεμένη επιτροπή – άρθρο 54 του Κανονισμού)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την πρωτοβουλία για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης τον Δεκέμβριο του 2016, σε συνέχεια της ομιλίας του Προέδρου Juncker σχετικά με την κατάσταση της Ένωσης. Ο πρωταρχικός στόχος της είναι να προωθήσει την αίσθηση του ανήκειν στο ευρωπαϊκό εγχείρημα, καλλιεργώντας μια από τις πιο βασικές αξίες του, την αλληλεγγύη, και να βοηθήσει τους νέους Ευρωπαίους να βελτιώσουν τις προοπτικές εργασίας τους, δεδομένης της συνεχιζόμενης συνύπαρξης υψηλών επιπέδων ανεργίας των νέων και αναντιστοιχίας δεξιοτήτων. Αφού ξεκίνησε η «πρώτη φάση» του, η Επιτροπή θεώρησε σκόπιμο να προτείνει ειδικό νομικό πλαίσιο, δημοσιεύοντας στις 30 Μαΐου 2017 την πρόταση κανονισμού η οποία εξετάζεται επί του παρόντος από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Ο κανονισμός θέτει τη νομική βάση για το Σώμα Αλληλεγγύης, ορίζοντας τις δημοσιονομικές ρυθμίσεις και τις ρυθμίσεις υλοποίησης της πρωτοβουλίας, καθώς επίσης θέτοντας συγκεκριμένους στόχους και ορίζοντας βασικές έννοιες.

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων έχει αναλάβει να εκδώσει γνωμοδότηση σχετικά με τις πτυχές της πρότασης που αφορούν ειδικότερα το αποκαλούμενο «επαγγελματικό σκέλος», ιδίως σε σχέση με τους ορισμούς της «πρακτικής άσκησης» και της «θέσης εργασίας» που περιέχονται στο κείμενο. Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για τα συγκεκριμένα μέρη της πρότασης της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 54 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL εκφράζει, σε γενικές γραμμές, την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής, ωστόσο επισημαίνει ορισμένα κρίσιμα σημεία στον σχεδιασμό της, τα οποία επιχειρεί να αντιμετωπίσει με τις τροπολογίες του. Κύριος στόχος του είναι να εξασφαλιστεί ότι το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης δεν αφήνει περιθώριο πιθανής στρέβλωσης με την ανάθεση σε εθελοντές καθηκόντων τα οποία θα πρέπει να εκτελούνται στο πλαίσιο τακτικής αμειβόμενης απασχόλησης. Υπό αυτή την έννοια, πρέπει να εξαλειφθεί κάθε κίνδυνος υποκατάστασης στη νομοθεσία. Για τον λόγο αυτόν, θεωρεί απαραίτητο να γίνει σαφής διαχωρισμός του εθελοντισμού από την πρακτική άσκηση και τη θέση εργασίας, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τη χρηματοδότηση και για τα δύο σκέλη. Θα πρέπει να ενισχυθούν στο κείμενο οι αναφορές στις διασφαλίσεις για την απασχόληση και να αναφέρεται ρητά ότι είναι απαραίτητο οι θέσεις εργασίας και πρακτικής άσκησης να είναι πλήρως σύμφωνες με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, να είναι υποχρεωτικά αμειβόμενες, και να είναι της ύψιστης δυνατής ποιότητας.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης πιστεύει επίσης ότι, προκειμένου να αποφευχθούν καταχρήσεις στον εν λόγω τομέα, επιβάλλεται να έχουν πρόσβαση στον εθελοντισμό μόνον οι δημόσιες αρχές ή οι συμμετέχοντες οργανισμοί του μη κερδοσκοπικού τομέα. Αυτό, για παράδειγμα, θα απέκλειε τη δυνατότητα, που προβλέπεται επί του παρόντος στην ευρωπαϊκή υπηρεσία για την εθελοντική εργασία, μεγάλες επιχειρήσεις ή εταιρείες να παίρνουν εθελοντές που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ –πρακτική η οποία, πέραν του ότι φαίνεται αμφισβητήσιμη από ηθική και οικονομική άποψη, θα μπορούσε επίσης να μετατραπεί σε απαράδεκτη μορφή εταιρικής διαφήμισης. Εξάλλου, ο τομέας της αλληλεγγύης πρέπει, λόγω του διατομεακού χαρακτήρα του και της κοινωνικοοικονομικής σημασίας του, να αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη προσοχή από τις ρυθμιστικές αρχές, προκειμένου να αποφεύγονται πιθανές διαταραχές στην αγορά εργασίας.

Απεναντίας, θα πρέπει να επιτρέπεται στις κερδοσκοπικές εταιρείες να συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης μόνον εφόσον προσφέρουν αμειβόμενη θέση εργασίας ή πρακτικής άσκησης για τους νέους. Πιθανή εναλλακτική επιλογή σε αυτήν την προσέγγιση, η οποία θα πρέπει παρά ταύτα να εξεταστεί, είναι η εξής: εταιρείες ή επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας που επιθυμούν να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει να αναπτύσσουν εταιρικές σχέσεις ή να χρηματοδοτούν τις τοποθετήσεις σε μη κερδοσκοπικές οντότητες που διαθέτουν πραγματογνωσία στο σχετικό πεδίο αλληλεγγύης.

Με τις προτεινόμενες προσαρμογές, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα προσφέρει στους νέους ανά την Ευρώπη νέες ευκαιρίες να συμμετέχουν σε δραστηριότητες αλληλεγγύης και να αποκτούν ουσιαστική πρακτική πείρα.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης παρακαλεί τους βουλευτές της Επιτροπής Απασχόλησης να επικεντρώσουν την εργασία τους στα τμήματα του κειμένου που έχουν σαφή σχέση με τις δραστηριότητες της επιτροπής EMPL. Αυτό θα διευκολύνει την ταχεία έγκριση της θέσης της επιτροπής EMPL και θα αποτελέσει ένδειξη θετικής και καλόπιστης συνεργασίας με την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας και αναγνώρισης του έργου της εισηγήτριάς της.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στην αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών της και μεταξύ των κρατών μελών της. Η εν λόγω κοινή αξία καθοδηγεί τις δράσεις της και παρέχει την αναγκαία ενότητα για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων και μελλοντικών κοινωνικών προκλήσεων, στην οποία οι νέοι Ευρωπαίοι επιθυμούν να συμβάλουν εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στην πράξη.

(1)  Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στην αλληλεγγύη μεταξύ των πολιτών της και μεταξύ των κρατών μελών της. Η εν λόγω κοινή αξία καθοδηγεί τις δράσεις της και παρέχει την αναγκαία ενότητα για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων και μελλοντικών κοινωνικών προκλήσεων, στην οποία οι νέοι Ευρωπαίοι επιθυμούν να συμβάλουν εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στην πράξη. Η αρχή της αλληλεγγύης παγιώνεται στο άρθρο 2 ΣΕΕ και στο προοίμιο του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, στις 14 Σεπτεμβρίου 201617, ο Πρόεδρος Γιούνκερ τόνισε την ανάγκη επένδυσης στους νέους και ανακοίνωσε τη σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης με σκοπό να δημιουργηθούν ευκαιρίες που θα επιτρέψουν στους νέους σε όλη την Ένωση να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην κοινωνία, να επιδείξουν αλληλεγγύη, να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και, με τον τρόπο αυτόν, όχι μόνο να βρουν εργασία, αλλά και να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία ως άνθρωποι.

(2)  Στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, στις 14 Σεπτεμβρίου 201617, ο Πρόεδρος Γιούνκερ τόνισε την ανάγκη επένδυσης στους νέους και ανακοίνωσε τη σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης με σκοπό να δημιουργηθούν ευκαιρίες για τους νέους σε όλη την Ένωση, που θα του επιτρέψουν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην κοινωνία, να επιδείξουν αλληλεγγύη αναπτύσσοντας παράλληλα τις άτυπες και μη τυπικές δεξιότητές τους και, με τον τρόπο αυτόν, να συγκεντρώσουν πρακτική πείρα σε δραστηριότητες στη βάση κοινοτήτων, αλλά και να αποκτήσουν πολύτιμη εμπειρία ως άνθρωποι.

__________________

__________________

17 Η κατάσταση της Ένωσης το 2016: Για μια καλύτερη Ευρώπη – Μια Ευρώπη που προστατεύει, ισχυροποιεί και αμύνεται, IP/16/3042 (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3042_en.htm).

17 Η κατάσταση της Ένωσης το 2016: Για μια καλύτερη Ευρώπη – Μια Ευρώπη που προστατεύει, ισχυροποιεί και αμύνεται, IP/16/3042 (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3042_en.htm).

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναλάβουν καταρχήν να προβούν στις απαιτούμενες ρυθμίσεις ώστε η συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης να καταστεί όσο το δυνατόν περισσότερο ελκυστική.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Στην ανακοίνωση με τίτλο «Προς ένα Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης» της 7ης Δεκεμβρίου 201618, η Επιτροπή τόνισε την ανάγκη να ενισχυθούν οι βάσεις των δραστηριοτήτων αλληλεγγύης σε ολόκληρη την Ευρώπη, να παρασχεθούν στους νέους περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες δραστηριοτήτων αλληλεγγύης σε ευρύ φάσμα τομέων, και να στηριχθούν οι προσπάθειες των φορέων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο όσον αφορά την αντιμετώπιση των διαφόρων προκλήσεων και κρίσεων. Η Επιτροπή εγκαινίασε μια πρώτη φάση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης στο πλαίσιο της οποίας κινητοποιήθηκαν διάφορα ενωσιακά προγράμματα με σκοπό την παροχή ευκαιριών εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης ή απασχόλησης σε νέους σε όλη την ΕΕ. Στο πλαίσιο των εν λόγω δραστηριοτήτων, είτε διεξάγονται πριν είτε μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται οι κανόνες και οι προϋποθέσεις που έχουν θεσπιστεί από τα αντίστοιχα ενωσιακά προγράμματα στο πλαίσιο των οποίων έχουν χρηματοδοτηθεί οι δραστηριότητες κατά την αρχική φάση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

(3)  Στην ανακοίνωση με τίτλο «Προς ένα Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης» της 7ης Δεκεμβρίου 201618, η Επιτροπή τόνισε την ανάγκη να ενισχυθούν οι βάσεις των δραστηριοτήτων αλληλεγγύης σε ολόκληρη την Ευρώπη, να παρασχεθούν στους νέους περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες δραστηριοτήτων αλληλεγγύης σε ευρύ φάσμα τομέων, και να στηριχθούν οι προσπάθειες των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών, κρατικών και μη κυβερνητικών φορέων όσον αφορά την αντιμετώπιση των διαφόρων προκλήσεων και κρίσεων. Η Επιτροπή εγκαινίασε μια πρώτη φάση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης στο πλαίσιο της οποίας κινητοποιήθηκαν διάφορα ενωσιακά προγράμματα με σκοπό την παροχή ευκαιριών εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης ή απασχόλησης σε νέους σε όλη την ΕΕ. Στο πλαίσιο των εν λόγω δραστηριοτήτων, είτε διεξάγονται πριν είτε μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται οι κανόνες και οι προϋποθέσεις που έχουν θεσπιστεί από τα αντίστοιχα ενωσιακά προγράμματα στο πλαίσιο των οποίων έχουν χρηματοδοτηθεί οι δραστηριότητες κατά την αρχική φάση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

__________________

__________________

18 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, Προς ένα Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, COM(2016) 942 final της 7.12.2016.

18 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, Προς ένα Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, COM(2016) 942 final της 7.12.2016.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Θα πρέπει να παρασχεθούν στους νέους εύκολα προσβάσιμες ευκαιρίες συμμετοχής σε δραστηριότητες αλληλεγγύης, χάρη στις οποίες θα μπορούν να εκφράσουν τη δέσμευσή τους προς όφελος των κοινοτήτων, αποκτώντας ταυτόχρονα χρήσιμη εμπειρία, δεξιότητες και ικανότητες για την προσωπική, μορφωτική, κοινωνική, επαγγελματική τους εξέλιξη και την εξέλιξή τους ως ενεργών πολιτών, και, ως εκ τούτου, βελτιώνοντας την απασχολησιμότητά τους. Οι εν λόγω δραστηριότητες θα υποστηρίζουν επίσης την κινητικότητα των νέων εθελοντών, ασκουμένων και εργαζομένων.

(4)  Θα πρέπει να παρασχεθούν στους νέους εύκολα προσβάσιμες ευκαιρίες συμμετοχής σε δραστηριότητες αλληλεγγύης με θετικά αποτελέσματα στην κοινωνία επιτρέποντάς τους να εκφράσουν τη δέσμευσή τους προς όφελος των κοινοτήτων αποκτώντας παράλληλα χρήσιμη εμπειρία, δεξιότητες και ικανότητες για την προσωπική, μορφωτική, κοινωνική, επαγγελματική τους εξέλιξη και την εξέλιξή τους ως ενεργών πολιτών, και, ως εκ τούτου, βελτιώνοντας τις δεξιότητές τους και ενισχύοντας την απασχολησιμότητά τους, τις οποίες μπορούν να εφαρμόσουν στη συνέχεια και σε ένα πλαίσιο απασχόλησης. Οι εν λόγω δραστηριότητες θα υποστηρίζουν επίσης την κινητικότητα των νέων εθελοντών, ασκουμένων και εργαζομένων.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Οι δραστηριότητες αλληλεγγύης που παρέχονται στους νέους θα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας, υπό την έννοια ότι θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε εκκρεμείς κοινωνικές ανάγκες, να συμβάλλουν στην ισχυροποίηση των κοινοτήτων, να παρέχουν στους νέους την ευκαιρία να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις και ικανότητες, να είναι οικονομικά προσιτές στους νέους, και να υλοποιούνται με ασφαλή και υγιή τρόπο.

(5)  Οι δραστηριότητες αλληλεγγύης που παρέχονται στους νέους θα πρέπει να συμβάλλουν στην κάλυψη εκκρεμών κοινωνικών αναγκών και προκλήσεων και στην ισχυροποίηση των κοινοτήτων και των πολιτών, και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες για προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη των συμμετεχόντων. Οι δραστηριότητες αλληλεγγύης θα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας και ουσιαστικά προσβάσιμες σε όλους τους νέους, παρέχοντας την ευκαιρία να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις και ικανότητες και αναγνώριση των προσπαθειών τους, και να υλοποιούνται με ασφαλή και υγιή τρόπο. Θα πρέπει να καταβληθούν ιδιαίτερες προσπάθειες για να εξασφαλιστεί ότι οι προσφερόμενες δραστηριότητες αλληλεγγύης είναι ουσιαστικά πολυδεκτικές και προσβάσιμες, ιδίως όσον αφορά τους νέους με λιγότερες ευκαιρίες και ειδικότερα τους νέους με αναπηρία. Οι δραστηριότητες αλληλεγγύης δεν θα πρέπει ποτέ να υποκαθιστούν πολιτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ούτε να έχουν αρνητικό αντίκτυπο σε υπάρχουσες θέσεις εργασίας ή πρακτικής άσκησης.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα παρέχει ένα ενιαίο σημείο εισόδου για τις δραστηριότητες αλληλεγγύης σε ολόκληρη την Ένωση. Θα πρέπει να διασφαλίζεται η συνοχή και η συμπληρωματικότητα του εν λόγω πλαισίου με άλλες συναφείς πολιτικές και προγράμματα της Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει να αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα και τις συνέργειες των υφιστάμενων προγραμμάτων, ιδίως της Ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας. Θα πρέπει επίσης να λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη μέλη για την υποστήριξη των νέων και τη διευκόλυνση της μετάβασης από το σχολείο στην εργασία στο πλαίσιο των «Εγγυήσεων για τη νεολαία»19, μέσω της παροχής πρόσθετων ευκαιριών εισόδου στην αγορά εργασίας υπό μορφή πρακτικής άσκησης ή θέσεων εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με την αλληλεγγύη εντός των αντίστοιχων κρατών μελών ή διασυνοριακά. Επίσης, θα πρέπει να διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα με τα υφιστάμενα σε επίπεδο Ένωσης δίκτυα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που θα αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, όπως το ευρωπαϊκό δίκτυο δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, το EURES και το δίκτυο Eurodesk. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα μεταξύ των υφιστάμενων συναφών προγραμμάτων, ιδίως των εθνικών προγραμμάτων αλληλεγγύης και των προγραμμάτων κινητικότητας για τους νέους, και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, με βάση τις ορθές πρακτικές, ανάλογα με την περίπτωση.

(6)  Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα παρέχει ένα κύριο σημείο εισόδου για τις δραστηριότητες αλληλεγγύης που αναλαμβάνονται από νέους σε ολόκληρη την Ένωση. Θα πρέπει να διασφαλίζεται η συνοχή και η συμπληρωματικότητα του εν λόγω πλαισίου με άλλες συναφείς πολιτικές και προγράμματα της Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει να αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα και τις συνέργειες των υφιστάμενων προγραμμάτων, ιδίως της Ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας, και δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο τη χρηματοδότηση των ήδη υφιστάμενων σχετικών προγραμμάτων στον τομέα της αλληλεγγύης. Θα πρέπει επίσης να λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη μέλη για την υποστήριξη των νέων όσον αφορά την πρόσβαση σε ευκαιρίες εθελοντισμού καθώς και σε εκείνες που αναπτύσσονται με στόχο τη διευκόλυνση της μετάβασης από το σχολείο στην εργασία στο πλαίσιο των «Εγγυήσεων για τη νεολαία», μέσω της παροχής πρόσθετων ευκαιριών εισόδου στην αγορά εργασίας υπό μορφή πρακτικής άσκησης ή θέσεων εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με την αλληλεγγύη εντός των αντίστοιχων κρατών μελών ή διασυνοριακά. Επίσης, θα πρέπει να διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα με τα υφιστάμενα σε επίπεδο Ένωσης δίκτυα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που θα αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, όπως το ευρωπαϊκό δίκτυο δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, το EURES και το δίκτυο Eurodesk, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεότητας (YFJ), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Εθελοντισμού (CEV) και άλλες σχετικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων. Θα πρέπει να δημιουργηθούν συμπράξεις με ευρωπαϊκά δίκτυα τα οποία ειδικεύονται σε ορισμένα επείγοντα κοινωνικά προβλήματα που δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς από τα κράτη μέλη, όπως η ακραία φτώχεια, η έλλειψη στέγης, η φτώχεια μεταξύ των κοινοτήτων Ρομά, ο αποκλεισμός των αιτούντων άσυλο. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα μεταξύ των υφιστάμενων συναφών προγραμμάτων, ιδίως των εθνικών προγραμμάτων αλληλεγγύης και των προγραμμάτων κινητικότητας για τους νέους, και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, με βάση τις ορθές πρακτικές, ανάλογα με την περίπτωση.

__________________

 

19 Σύσταση του Συμβουλίου, της 22ας Απριλίου 2013, για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία (2013/C 120/01).

 

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Για τη μεγιστοποίηση του αντικτύπου των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα σε άλλα προγράμματα, όπως το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες», το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το πρόγραμμα «Υγεία», να συμβάλλουν στους στόχους του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης μέσω της υποστήριξης των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του. Η εν λόγω συμβολή θα πρέπει να χρηματοδοτείται σύμφωνα προς τις αντίστοιχες βασικές πράξεις των οικείων προγραμμάτων. Αφότου λάβουν έγκυρο σήμα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, θα πρέπει να παρέχεται στους δικαιούχους η δυνατότητα πρόσβασης στη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης καθώς και η δυνατότητα να επωφελούνται από τα μέτρα για την ποιότητα και τα μέτρα υποστήριξης για το είδος της παρεχόμενης δραστηριότητας.

(7)  Για τη μεγιστοποίηση του αντικτύπου των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα σε άλλα προγράμματα, όπως το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες», το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το πρόγραμμα «Υγεία», να συμβάλλουν στους στόχους του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης μέσω της υποστήριξης των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του. Η εν λόγω συμβολή θα πρέπει να χρηματοδοτείται σύμφωνα προς τις αντίστοιχες βασικές πράξεις των οικείων προγραμμάτων. Αφότου λάβουν έγκυρο σήμα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, θα πρέπει να παρέχεται στους συμμετέχοντες φορείς η δυνατότητα πρόσβασης στη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης καθώς και η δυνατότητα να επωφελούνται από τα μέτρα για την ποιότητα και τα μέτρα υποστήριξης για το είδος της παρεχόμενης δραστηριότητας.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει να δημιουργεί νέες ευκαιρίες ώστε οι νέοι να συμμετέχουν σε θέσεις εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης ή θέσεις εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με την αλληλεγγύη καθώς και να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν τα δικά τους έργα αλληλεγγύης. Οι εν λόγω ευκαιρίες θα πρέπει να συμβάλλουν στην προσωπική, μορφωτική, κοινωνική και επαγγελματική τους εξέλιξη και στην εξέλιξή τους ως ενεργών πολιτών. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει επίσης να υποστηρίζει δραστηριότητες δικτύωσης για τα άτομα και τους φορείς που συμμετέχουν σ’ αυτό καθώς και μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας των υποστηριζόμενων δραστηριοτήτων και την ενίσχυση της επικύρωσης των μαθησιακών τους αποτελεσμάτων.

(8)  Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει να δημιουργεί νέες ευκαιρίες ώστε οι νέοι να συμμετέχουν σε θέσεις εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης ή θέσεις εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με την αλληλεγγύη καθώς και να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν τα δικά τους έργα αλληλεγγύης. Οι εν λόγω ευκαιρίες θα πρέπει να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των εκκρεμών κοινωνικών αναγκών και στην ενίσχυση των κοινοτήτων, καθώς επίσης στην προσωπική, μορφωτική, κοινωνική και επαγγελματική εξέλιξη των νέων και στην εξέλιξή τους ως ενεργών πολιτών. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει επίσης να υποστηρίζει δραστηριότητες δικτύωσης για τα άτομα και τους φορείς που συμμετέχουν σ’ αυτό καθώς και μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας των υποστηριζόμενων δραστηριοτήτων και την ενίσχυση της επικύρωσης των μαθησιακών τους αποτελεσμάτων. Θα πρέπει επίσης να συμβάλλει στην υποστήριξη και την ενίσχυση των υφιστάμενων φορέων που εφαρμόζουν δράσεις αλληλεγγύης.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α)  Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει να συμβάλλει στην επίσπευση και τη διευκόλυνση της επαγγελματικής ένταξης της νεολαίας της Ευρώπης εμφανιζόμενο ως προσόν στο βιογραφικό σημείωμα.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Οι εθελοντικές δραστηριότητες παρέχουν πλούσια εμπειρία σε ένα πλαίσιο μη τυπικής και άτυπης μάθησης που ενισχύει την προσωπική, κοινωνικομορφωτική και επαγγελματική εξέλιξη, την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και την απασχολησιμότητα των νέων. Οι εθελοντικές δραστηριότητες δεν θα πρέπει να έχουν αρνητικές συνέπειες για δυνητική ή υπάρχουσα μισθωτή εργασία, ούτε θα πρέπει να θεωρούνται ως υποκατάστατο αυτής. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια των υποστηριζόμενων δραστηριοτήτων εθελοντισμού σε επίπεδο ΕΕ, οι δραστηριότητες εθελοντισμού στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας που εμπίπτουν στο γεωγραφικό πεδίο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης θα πρέπει να υποστηρίζονται από αυτό μέσω διασυνοριακών τοποθετήσεων εθελοντισμού. Οι υπόλοιπες δραστηριότητες εθελοντισμού στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας που δεν εμπίπτουν στο γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης θα πρέπει να συνεχίσουν να υποστηρίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος που θεσπίστηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό20. Όσον αφορά την ερμηνεία της σχετικής νομοθεσίας σε επίπεδο Ένωσης, τόσο οι διασυνοριακές τοποθετήσεις εθελοντισμού στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και όσο και οι δραστηριότητες εθελοντισμού που συνεχίζουν να υποστηρίζονται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 θα πρέπει να θεωρούνται ισοδύναμες με τις αντίστοιχες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας.

(9)  Οι εθελοντικές δραστηριότητες παρέχουν πλούσια εμπειρία σε ένα πλαίσιο μη τυπικής και άτυπης μάθησης που ενισχύει την προσωπική, κοινωνικομορφωτική και επαγγελματική εξέλιξη, την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και την απασχολησιμότητα των νέων. Ωστόσο, δεδομένου του διατομεακού χαρακτήρα των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την αλληλεγγύη, διατάξεις σχετικά με τα διαφορετικά καθεστώτα φορέων και οργανώσεων που ενδεχομένως εμπλέκονται σε αυτές τις δραστηριότητες, καθώς και με την κοινωνικοοικονομική σημασία του τομέα της αλληλεγγύης στην ΕΕ θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον παρόντα κανονισμό, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εθελοντικές δραστηριότητες δεν έχουν αρνητικές συνέπειες για δυνητική ή υπάρχουσα μισθωτή εργασία, ούτε θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να θεωρούνται ή να χρησιμοποιούνται κατ’ ουσίαν ως υποκατάστατο αυτής. Για τον λόγο αυτόν, οι τοποθετήσεις αλληλεγγύης υπό μορφή εθελοντισμού δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να παρέχονται αποκλειστικά από τις δημόσιες αρχές ή από συμμετέχοντες φορείς του μη κερδοσκοπικού τομέα. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια των υποστηριζόμενων δραστηριοτήτων εθελοντισμού σε επίπεδο ΕΕ, οι δραστηριότητες εθελοντισμού στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας που εμπίπτουν στο γεωγραφικό πεδίο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης θα πρέπει να υποστηρίζονται από αυτό μέσω διασυνοριακών τοποθετήσεων εθελοντισμού. Οι υπόλοιπες δραστηριότητες εθελοντισμού στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας που δεν εμπίπτουν στο γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης θα πρέπει να συνεχίσουν να υποστηρίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος που θεσπίστηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό20. Όσον αφορά την ερμηνεία της σχετικής νομοθεσίας σε επίπεδο Ένωσης, τόσο οι διασυνοριακές τοποθετήσεις εθελοντισμού στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και όσο και οι δραστηριότητες εθελοντισμού που συνεχίζουν να υποστηρίζονται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 θα πρέπει να θεωρούνται ισοδύναμες με τις αντίστοιχες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας.

__________________

__________________

20 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1719/2006/ΕΚ, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/ΕΚ, ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 50.

20 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1719/2006/ΕΚ, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/ΕΚ, ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 50.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Η πρακτική άσκηση και οι θέσεις εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με την αλληλεγγύη μπορούν να παρέχουν στους νέους πρόσθετες ευκαιρίες εισόδου στην αγορά εργασίας και συμβολής στην αντιμετώπιση βασικών κοινωνικών προκλήσεων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να προωθηθεί η απασχολησιμότητα και η παραγωγικότητα των νέων και να διευκολυνθεί η μετάβαση από την εκπαίδευση στην απασχόληση, κάτι που αυξάνει σε σημαντικό βαθμό τις πιθανότητες απασχόλησης στην αγορά εργασίας. Οι τοποθετήσεις σε θέσεις πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης θα πρέπει να αμείβονται από τον συμμετέχοντα φορέα και να τηρούν τις αρχές ποιότητας που περιγράφονται συνοπτικά στη σύσταση του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2014, σχετικά με ένα ποιοτικό πλαίσιο για τις περιόδους πρακτικής άσκησης21. Οι παρεχόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης και θέσεις εργασίας θα πρέπει να βοηθούν τους νέους να εισέρχονται στην αγορά εργασίας και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να συνοδεύονται από επαρκή υποστήριξη μετά την τοποθέτηση. Οι τοποθετήσεις σε θέσεις πρακτικής άσκησης και σε θέσεις εργασίας θα πρέπει να διευκολύνονται από τις σχετικούς φορείς της αγοράς εργασίας και, πιο συγκεκριμένα, από τις δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, τους κοινωνικούς εταίρους και τα εμπορικά επιμελητήρια. Οι εν λόγω φορείς, ως συμμετέχοντες φορείς, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις χρηματοδότησης μέσω της αρμόδιας δομής υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης με σκοπό να διαμεσολαβούν μεταξύ των συμμετεχόντων νέων και των εργοδοτών που παρέχουν τοποθετήσεις σε θέσεις πρακτικής άσκησης και σε θέσεις εργασίας σε τομείς αλληλεγγύης.

(10)  Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει επίσης να προβλέπει ένα πλαίσιο για πρακτική άσκηση και θέσεις εργασίας σε τομείς που συνδέονται με την αλληλεγγύη ως συμβολή στην ανάπτυξη συνοχής στην κοινωνία και την οικονομία, και μεταξύ των πολιτών. Οι θέσεις πρακτικής άσκησης και απασχόλησης θα πρέπει να είναι σαφώς διακριτές από τις εθελοντικές δραστηριότητες, τόσο από οικονομική όσο και από οργανωτική άποψη, δεδομένου ότι μπορούν να παρέχουν στους νέους διαφορετικές και πρόσθετες ευκαιρίες εισόδου στην αγορά εργασίας και να αυξάνουν τις ευκαιρίες απασχόλησης και τις προοπτικές σταδιοδρομίας τους και παράλληλα να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση βασικών κοινωνικών προκλήσεων. Οι θέσεις πρακτικής άσκησης και απασχόλησης δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να οδηγούν σε υποκατάσταση θέσεων εργασίας. Οι αμειβόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης και θέσεις απασχόλησης μπορούν ωστόσο να αποτελέσουν κίνητρο για τη συμμετοχή μειονεκτούντων νέων και νέων με λιγότερες ευκαιρίες σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την αλληλεγγύη, στις οποίες δεν θα είχαν υπό άλλες συνθήκες την δυνατότητα να συμμετέχουν. Οι τοποθετήσεις σε θέσεις πρακτικής άσκησης μπορούν να διευκολύνουν τη μετάβαση των νέων από την εκπαίδευση στην απασχόληση, κάτι που έχει καθοριστική σημασία για τη βιώσιμη ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Οι τοποθετήσεις σε θέσεις πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης θα πρέπει πάντα να αμείβονται από τον συμμετέχοντα φορέα και να τηρούν τις αρχές ποιότητας που περιγράφονται συνοπτικά στη σύσταση του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2014, σχετικά με ένα ποιοτικό πλαίσιο για τις περιόδους πρακτικής άσκησης21. Επιπλέον, οι τοποθετήσεις σε θέσεις πρακτικής άσκησης θα πρέπει να διακρίνονται από την εθελοντική εργασία και να βασίζονται σε γραπτή συμφωνία που συνάπτεται στην αρχή της περιόδου άσκησης μεταξύ του ασκουμένου και του συμμετέχοντος φορέα. Στις εν λόγω γραπτές συμφωνίες θα πρέπει να αναφέρονται οι στόχοι εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι συνθήκες εργασίας και η διάρκεια της πρακτικής άσκησης, η αμοιβή του ασκουμένου και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών δυνάμει της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας, των ισχυουσών συλλογικών συμβάσεων, ή και των δύο, της χώρας στην οποία πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση. Οι τοποθετήσεις σε παρεχόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης θα πρέπει να βοηθούν τους νέους να εισέρχονται στην αγορά εργασίας και δεν θα πρέπει να υποκαθιστούν θέσεις εργασίας. Οι τοποθετήσεις σε θέσεις πρακτικής άσκησης θα πρέπει να είναι προσωρινές και να έχουν εύλογη διάρκεια κατά τα οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό. Οι τοποθετήσεις σε θέσεις εργασίας θα πρέπει να βασίζονται σε γραπτή σύμβαση και να τηρούν όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις απασχόλησης κατά τα προβλεπόμενα στο εθνικό δίκαιο ή/και στις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις της συμμετέχουσας χώρας όπου εκτελείται η εργασία. Η χρηματοδοτική στήριξη σε συμμετέχοντες οργανισμούς που παρέχουν τοποθετήσεις σε θέσεις εργασίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες. Η πρακτική άσκηση και οι θέσεις εργασίας θα πρέπει να είναι σαφώς διακριτές, όσον αφορά τη χρηματοδότηση και την ουσία, από τις εθελοντικές δραστηριότητες και, συνεπώς, θα πρέπει να συνοδεύονται από επαρκή προετοιμασία, κατάρτιση στον χώρο εργασίας και υποστήριξη μετά την τοποθέτηση, σε σχέση με τη συμμετοχή του συμμετέχοντα στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Οι τοποθετήσεις σε θέσεις πρακτικής άσκησης και σε θέσεις εργασίας θα πρέπει να διευκολύνονται από τις σχετικούς φορείς της αγοράς εργασίας και, πιο συγκεκριμένα, από τις δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, τους κοινωνικούς εταίρους και τα εμπορικά επιμελητήρια. Οι εν λόγω φορείς, ως συμμετέχοντες φορείς, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις χρηματοδότησης μέσω της αρμόδιας δομής υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης με σκοπό να διαμεσολαβούν μεταξύ των συμμετεχόντων νέων και των εργοδοτών που παρέχουν τοποθετήσεις σε θέσεις πρακτικής άσκησης και σε θέσεις εργασίας σε τομείς αλληλεγγύης.

__________________

__________________

21 Σύσταση του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2014, σχετικά με ένα ποιοτικό πλαίσιο για τις περιόδους πρακτικής άσκησης, ΕΕ C 88 της 27.3.2014, σ. 1.

21 Σύσταση του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2014, σχετικά με ένα ποιοτικό πλαίσιο για τις περιόδους πρακτικής άσκησης, ΕΕ C 88 της 27.3.2014, σ. 1.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Το πνεύμα καινοτομίας των νέων αποτελεί σημαντικό περιουσιακό στοιχείο για την κοινωνία και την αγορά εργασίας. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει να συμβάλει στην προώθηση αυτού του πνεύματος παρέχοντας στους νέους την ευκαιρία να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν τα δικά τους έργα με σκοπό την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προκλήσεων προς όφελος των τοπικών κοινοτήτων τους. Τα εν λόγω έργα θα πρέπει να αποτελούν ευκαιρία για τη δοκιμή ιδεών στην πράξη και την παροχή υποστήριξης στους νέους ώστε να δημιουργούν οι ίδιοι δράσεις αλληλεγγύης. Θα μπορούσαν επίσης να χρησιμεύσουν ως εφαλτήρια για την περαιτέρω συμμετοχή σε δραστηριότητες αλληλεγγύης και θα μπορούσαν να αποτελέσουν το έναυσμα ώστε να ενθαρρύνονται οι συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης να αυτοαπασχολούνται ή να συστήνουν ενώσεις, ΜΚΟ ή άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της απασχόλησης, των δραστηριοτήτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και της νεολαίας.

(11)  Το πνεύμα καινοτομίας των νέων αποτελεί σημαντικό περιουσιακό στοιχείο για την κοινωνία και την αγορά εργασίας. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει να συμβάλει στην προώθηση αυτού του πνεύματος παρέχοντας στους νέους την ευκαιρία να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν τα δικά τους έργα με σκοπό την αντιμετώπιση ανικανοποίητων προκλήσεων προς όφελος των τοπικών κοινοτήτων. Τα εν λόγω έργα θα πρέπει να αποτελούν ευκαιρία για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων με βιώσιμο τρόπο και την παροχή υποστήριξης στους νέους ώστε να δημιουργούν οι ίδιοι δράσεις αλληλεγγύης. Θα μπορούσαν επίσης να χρησιμεύσουν ως εφαλτήρια για διάφορες μορφές δραστηριοτήτων αλληλεγγύης και θα μπορούσαν να αποτελέσουν το έναυσμα ώστε να ενθαρρύνονται οι συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας ή να συστήνουν ενώσεις, ΜΚΟ ή άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της απασχόλησης, των δραστηριοτήτων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και της νεολαίας, και να συμμετέχουν διαρκώς εντατικότερα σε συμμετοχικές δραστηριότητες. Θα πρέπει να παρέχεται η αναγκαία διοικητική υποστήριξη στους νέους και στις οργανώσεις νέων και φοιτητών, για την αποτελεσματική ανάπτυξη των πρωτοβουλιών. Η υποστήριξη μετά την τοποθέτησή τους θα μπορούσε να περιλαμβάνει υποστήριξη και συμβουλές στους συμμετέχοντες που ενδιαφέρονται για δημιουργία και δοκιμαστική εφαρμογή ενώσεων, συνεταιρισμών, κοινωνικών επιχειρήσεων, οργανώσεων νεολαίας και κοινοτικών κέντρων. Η υποστήριξη αυτή θα μπορούσε να περιλαμβάνει μια μελέτη σκοπιμότητας, την επιλογή της νομικής μορφής, ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου, οικονομικές και φορολογικές συμβουλές, αξιολόγηση κινδύνου, παροχή συμβουλών για δραστηριότητες επικοινωνίας, διαφήμισης και εμπορικής προώθησης.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Οι νέοι και οι φορείς που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει να αισθάνονται ότι ανήκουν σε μια κοινότητα ατόμων και φορέων που έχουν δεσμευτεί να ενισχύσουν την αλληλεγγύη σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες φορείς χρειάζονται υποστήριξη προκειμένου να ενισχύσουν τις ικανότητές τους να παρέχουν τοποθετήσεις υψηλής ποιότητας σε αυξανόμενο αριθμό συμμετεχόντων. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει να υποστηρίζει δραστηριότητες δικτύωσης που αποσκοπούν στην ενίσχυση της συμμετοχής των νέων και των συμμετεχόντων φορέων σε αυτή την κοινότητα, στην προαγωγή του πνεύματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, καθώς και στην ενθάρρυνση της ανταλλαγής χρήσιμων πρακτικών και εμπειρίας. Οι εν λόγω δραστηριότητες θα πρέπει επίσης να συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης καθώς και στη συγκέντρωση των απόψεων των συμμετεχόντων ατόμων και φορέων σχετικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

(12)  Οι νέοι και οι φορείς που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει να αισθάνονται ότι ανήκουν σε μια κοινότητα ατόμων και φορέων που έχουν δεσμευτεί να ενισχύσουν την αλληλεγγύη σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες φορείς χρειάζονται υποστήριξη προκειμένου να ενισχύσουν τις ικανότητές τους να παρέχουν τοποθετήσεις υψηλής ποιότητας σε αυξανόμενο αριθμό συμμετεχόντων. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει να υποστηρίζει δραστηριότητες δικτύωσης που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ικανότητας των νέων και της δραστηριοποίησης των συμμετεχόντων φορέων σε αυτή την κοινότητα, στην προαγωγή του πνεύματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, καθώς και στην ενθάρρυνση της ανταλλαγής χρήσιμων πρακτικών και εμπειρίας. Οι εν λόγω δραστηριότητες θα πρέπει επίσης να συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης καθώς και στη συγκέντρωση των απόψεων των συμμετεχόντων ατόμων και φορέων σχετικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη διασφάλιση της ποιότητας των τοποθετήσεων και των άλλων ευκαιριών που παρέχει το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, ειδικότερα μέσω της παροχής κατάρτισης, γλωσσικής υποστήριξης, ασφαλιστικής κάλυψης, διοικητικής υποστήριξης και υποστήριξης μετά την τοποθέτηση στους συμμετέχοντες, καθώς και της επικύρωσης των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αποκτούν μέσω της εμπειρίας τους στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

(13)  Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη διασφάλιση της ποιότητας των τοποθετήσεων και των άλλων ευκαιριών που παρέχει το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, ειδικότερα μέσω της παροχής επιγραμμικής ή απογραμμικής κατάρτισης, γλωσσικής υποστήριξης, ασφαλιστικής κάλυψης, διοικητικής υποστήριξης και υποστήριξης πριν και μετά την τοποθέτηση στους συμμετέχοντες. Η εν λόγω υποστήριξη θα πρέπει να σχεδιαστεί σε συνεργασία με οργανώσεις νεολαίας και άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ώστε να αξιοποιηθεί η πραγματογνωσία τους στον τομέα αυτόν. Η υποστήριξη μετά την τοποθέτηση θα πρέπει επίσης να δίνει προτεραιότητα στη συνεχή ενεργό παρουσία των συμμετεχόντων στην κοινότητά τους, κατευθύνοντας τη δραστηριότητά τους σε τοπικές οργανώσεις ή τοπικά έργα μετά την τοποθέτηση.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Για να διασφαλιστεί ο αντίκτυπος των τοποθετήσεων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης στην προσωπική, μορφωτική, κοινωνική και επαγγελματική εξέλιξη των συμμετεχόντων και την εξέλιξή τους ως ενεργών πολιτών, θα πρέπει οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες που συνιστούν τα μαθησιακά αποτελέσματα της τοποθέτησης να προσδιορίζονται και να τεκμηριώνονται δεόντως, σύμφωνα με τις εθνικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες, όπως συνιστάται στη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης22.

(14)  Για να διασφαλιστεί ο αντίκτυπος των τοποθετήσεων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης στην προσωπική, μορφωτική, κοινωνική και επαγγελματική εξέλιξη των συμμετεχόντων και την εξέλιξή τους ως ενεργών πολιτών, θα πρέπει οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες που συνιστούν τα μαθησιακά αποτελέσματα της τοποθέτησης να προσδιορίζονται, να τεκμηριώνονται, να ελέγχονται και να πιστοποιούνται δεόντως, σύμφωνα με τις εθνικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες, όπως συνιστάται στη σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης22. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να διευκολυνθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία δημοσίευσε για τον σκοπό αυτόν τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης και έναν ευρωπαϊκό κατάλογο επικύρωσης.

__________________

__________________

22 Σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, ΕΕ C 398 της 22.12.2012, σ. 1.

22 Σύσταση του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, ΕΕ C 398 της 22.12.2012, σ. 1.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Θα πρέπει να εφαρμοστεί η χρήση σήματος ποιότητας με σκοπό να διασφαλίζεται η συμμόρφωση των συμμετεχόντων φορέων προς τις αρχές και τις απαιτήσεις του Χάρτη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στη διάρκεια όλων των σταδίων της εμπειρίας αλληλεγγύης. Η απόκτηση σήματος ποιότητας θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή, χωρίς ωστόσο αυτό να συνεπάγεται αυτομάτως τη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

(15)  Θα πρέπει να εφαρμοστεί η χρήση σήματος ποιότητας και πλαισίου παρακολούθησης, αντίστοιχα, για τον εθελοντισμό και για τις θέσεις πρακτικής άσκησης και εργασίας, σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους, με σκοπό να διασφαλίζεται η συμμόρφωση των συμμετεχόντων φορέων προς τις αρχές και τις απαιτήσεις του Χάρτη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στη διάρκεια όλων των σταδίων της εμπειρίας αλληλεγγύης. Η απόκτηση σήματος ποιότητας θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή, χωρίς ωστόσο αυτό να συνεπάγεται αυτομάτως τη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Τα σήματα ποιότητας θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι δραστηριότητες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης δεν υποκαθιστούν κανονικές θέσεις εργασίας ή πρακτικής άσκησης. Η διαδικασία που οδηγεί στην απονομή σήματος ποιότητας δεν θα πρέπει να δημιουργεί πρόσθετη γραφειοκρατία που θα αποτρέπει οργανισμούς, ιδίως ιδιωτικές επιχειρήσεις που ανήκουν στην επαγγελματική συνιστώσα, να συνεισφέρουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Το σήμα ποιότητας θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζει ότι οι συμμετέχοντες οργανισμοί συμμορφώνονται προς το προαπαιτούμενο της κοινωνικής ένταξης, ιδίως όσον αφορά την επενδυτική προτεραιότητά του για μετάβαση από ιδρυματικές σε τοπικές υπηρεσίες υγείας και κοινωνικές υπηρεσίες όπως ορίζονται στον κανονισμό περί καθορισμού κοινών διατάξεων για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, προκειμένου η χρηματοδότηση από την ΕΕ να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποστήριξη (έστω και έμμεσα) του διαχωρισμού των υγειονομικών από τις κοινωνικές υποδομές.

Αιτιολόγηση

Από το 2013, η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί σταθερά την αποϊδρυματοποίηση των υπηρεσιών υγείας, δηλαδή τη διαδικασία που αντικαθιστά τα ψυχιατρικά νοσοκομεία μακροχρόνιας διαμονής με λιγότερο απομονωμένες κοινοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας, με την προσθήκη προαπαιτούμενου στα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, σύμφωνα με το οποίο τα εν λόγω κονδύλια δεν μπορούν να διατεθούν για ιδρυματικές υπηρεσίες υγείας. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει να συμπεριλάβει σχετικές διατάξεις.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Μια διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης θα πρέπει να αναπτύσσεται διαρκώς προκειμένου να διασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και να παρέχεται ένα σημείο ενιαίας εξυπηρέτησης για τα ενδιαφερόμενα άτομα και τους φορείς σε ό,τι αφορά, μεταξύ άλλων, την εγγραφή, τον εντοπισμό και την αντιστοίχιση των προφίλ και των ευκαιριών, τη δικτύωση και τις εικονικές ανταλλαγές, την επιγραμμική κατάρτιση, τη γλωσσική υποστήριξη και την υποστήριξη μετά την τοποθέτηση, καθώς και άλλες χρήσιμες λειτουργίες που ενδέχεται να προκύψουν το μέλλον.

(17)  Μια διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ θα πρέπει να αναπτύσσεται διαρκώς προκειμένου να διασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και να παρέχεται ένα σημείο ενιαίας εξυπηρέτησης για τα ενδιαφερόμενα άτομα και τους φορείς σε ό,τι αφορά, μεταξύ άλλων, την εγγραφή, τον εντοπισμό και την αντιστοίχιση των προφίλ και των ευκαιριών, τη δικτύωση και τις εικονικές ανταλλαγές, την ενημέρωση για υφιστάμενες τοποθετήσεις ή έργα αλληλεγγύης και συμμετέχοντες οργανισμούς, κοινωνικούς εταίρους, σχετικά ευρωπαϊκά και εθνικά σημεία επαφής, την επιγραμμική κατάρτιση, τη γλωσσική υποστήριξη και την υποστήριξη πριν και μετά την τοποθέτηση, αξιολογήσεις από ομοτίμους για τις τοποθετήσεις και μηχανισμούς άμεσης ανάδρασης, καθώς και άλλες χρήσιμες λειτουργίες που ενδέχεται να προκύψουν στο μέλλον. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στο να καταστεί πλήρως προσβάσιμη η διαδικτυακή πύλη από όλους τους νέους, ανεξάρτητα από τις ικανότητές τους.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17α)  Είναι ουσιαστικό για την ομαλή λειτουργία του προγράμματος και την έγκαιρη ανάπτυξη των δράσεων, να τεθούν σε εφαρμογή μηχανισμοί στο πλαίσιο των προγραμμάτων εργασίας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, για να εξασφαλιστεί ότι θα υποβάλλονται προσφορές στους εγγεγραμμένους νέους μέσα σε εύλογο και σχετικά προβλέψιμο χρονικό διάστημα. Θα πρέπει, επομένως, να αποστέλλονται στα εγγεγραμμένα άτομα περιοδικές πληροφορίες και ενημερώσεις σχετικά με τις διαθέσιμες τοποθετήσεις και τους οργανισμούς που συμμετέχουν ενεργά, προκειμένου να τονωθεί η δέσμευσή τους στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης μετά την εγγραφή τους, και να τους προσφέρεται επίσης η δυνατότητα άμεσης επαφής με τους οικείους φορείς στον τομέα της αλληλεγγύης, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17β)  Θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα πλαίσιο ποιότητας με πρότυπα ποιότητας για τις παρεχόμενες τοποθετήσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, στη βάση της υφιστάμενης νομοθεσίας που προστατεύει τα δικαιώματα των εργαζομένων, των ασκουμένων και των εθελοντών, τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο, όσον αφορά την κοινωνική προστασία, το ελάχιστο εισόδημα, τη σταθερότητα, τα εργασιακά δικαιώματα, την ψυχική και τη σωματική υγεία. Τα πρότυπα θα πρέπει να καθοριστούν μέσω μιας διαδικασίας χωρίς αποκλεισμούς, με πλήρη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, των οργανώσεων νεολαίας και των εθελοντικών οργανώσεων.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Ο παρών κανονισμός προβλέπει για την περίοδο 2018-2020 χρηματοδοτικό κονδύλιο το οποίο αποτελεί το ποσό προνομιακής αναφοράς, κατά την έννοια του σημείου 17 της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση23, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού. Το ποσό προνομιακής αναφοράς περιλαμβάνει ανακατανομές από το πρόγραμμα Erasmus+ (197,7 εκατ. EUR) και από το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (10 εκατ. EUR) για τα οικονομικά έτη 2018, 2019 και 2020, και συμπληρώνεται από συνεισφορές από διάφορα ενωσιακά προγράμματα στο πλαίσιο των ίδιων τομέων, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ένωσης, το πρόγραμμα LIFE και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

(18)  Ο παρών κανονισμός προβλέπει για την περίοδο 2018-2020 χρηματοδοτικό κονδύλιο το οποίο αποτελεί το ποσό προνομιακής αναφοράς, κατά την έννοια του σημείου 17 της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση23, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού. Το ποσό προνομιακής αναφοράς περιλαμβάνει ανακατανομές από το πρόγραμμα Erasmus+ (197,7 εκατ. EUR), οι οποίες δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπονομεύσουν τη χρηματοδότηση σχεδίων κινητικότητας που έχουν ήδη περιληφθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, και από το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (10 εκατ. EUR) για τα οικονομικά έτη 2018, 2019 και 2020, και συμπληρώνεται από συνεισφορές από διάφορα ενωσιακά προγράμματα στο πλαίσιο των ίδιων τομέων, όπως ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης και το πρόγραμμα LIFE.

__________________

__________________

23 Διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, EE C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

23 Διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, EE C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18α)  Κατά τη διάρκεια των επικείμενων συζητήσεων για την προσεχή περίοδο δημοσιονομικού προγραμματισμού, η χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επηρεάζει τη χρηματοδότηση του προγράμματος κινητικότητας Erasmus+ ή άλλα βασικά προγράμματα όπως το ΕΚΤ ή το ΕΓΤΑΑ·

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(23α)  Η ομάδα στόχος των νέων πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ευρύτερη και χωρίς αποκλεισμούς, ώστε στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης να συμμετέχουν νέοι με διαφορετικό υπόβαθρο, μορφωτικό επίπεδο, δεξιότητες, ικανότητες, γνώσεις και πείρα.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Οποιοσδήποτε φορέας επιθυμεί να συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, είτε βάσει χρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, είτε από άλλο ενωσιακό πρόγραμμα, είτε βάσει χρηματοδότησης από διαφορετική πηγή, θα πρέπει να λαμβάνει σήμα ποιότητας, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις. Η διαδικασία που οδηγεί στην απονομή του σήματος ποιότητας θα πρέπει να εφαρμόζεται σε μόνιμη βάση από τις δομές υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Το χορηγηθέν σήμα ποιότητας θα πρέπει να επαναξιολογείται περιοδικά και μπορεί να ανακαλείται αν, κατόπιν διενέργειας των σχετικών ελέγχων, διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις που οδήγησαν στην απονομή του.

(25)  Οποιοσδήποτε φορέας επιθυμεί να συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, είτε βάσει χρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, είτε από άλλο ενωσιακό πρόγραμμα, είτε βάσει χρηματοδότησης από διαφορετική πηγή, θα πρέπει να λαμβάνει προηγουμένως σήμα ποιότητας, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις. Η διαδικασία που οδηγεί στην απονομή του σήματος ποιότητας θα πρέπει να εφαρμόζεται σε μόνιμη βάση από τις δομές υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Σε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να αποφεύγεται ο περιττός διοικητικός φόρτος. Το χορηγηθέν σήμα ποιότητας θα πρέπει να επαναξιολογείται περιοδικά και μπορεί να ανακαλείται αν, κατόπιν διενέργειας των σχετικών ελέγχων, διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις που οδήγησαν στην απονομή του.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 40

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(40)  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης στο πλαίσιο του τομέα 1α του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου θα πρέπει να συμπληρωθεί επιπλέον από χρηματοδοτικές συνεισφορές από άλλα προγράμματα και τομείς, τα οποία απαιτούν την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1293/201327, (ΕΕ) αριθ. 1303/201328, (ΕΕ) αριθ. 1305/201329, (ΕΕ) αριθ. 1306/201330 καθώς και της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

(40)  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης στο πλαίσιο του τομέα 1α του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου θα πρέπει να συμπληρωθεί επιπλέον από χρηματοδοτικές συνεισφορές από άλλα προγράμματα και τομείς, τα οποία απαιτούν την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1293/201327, (ΕΕ) αριθ. 1303/201328, (ΕΕ) αριθ. 1305/201329, (ΕΕ) αριθ. 1306/201330 καθώς και της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Το εν λόγω χρηματοδοτικό κονδύλιο θα πρέπει να συμπληρωθεί, με παράλληλη εξασφάλιση ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές συνέπειες στις υπάρχουσες διατάξεις για τη χρηματοδότηση του εθελοντισμού, της κοινωνικής ένταξης, της απασχόλησης, αλλά και της κινητικότητας, που προβλέπονται ήδη στα υφιστάμενα προγράμματα, και ιδίως στο πρόγραμμα Erasmus+. Επιπλέον, για να διασφαλιστoύν η επιτυχία και η αποτελεσματικότητα της Πρωτοβουλίας, και ιδίως για να υποστηριχθούν οι νέοι με λιγότερες ευκαιρίες, ο προϋπολογισμός θα πρέπει να αυξηθεί με κατάλληλη χρήση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο του ισχύοντος κανονισμού για το ΠΔΠ. Οι επενδύσεις στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει να συνοδεύονται από αύξηση των επενδύσεων σε άλλα συμπληρωματικά προγράμματα της ΕΕ, όπως το Erasmus+ και η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων.

__________________

__________________

27 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 614/2007 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 185).

27 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 614/2007 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 185).

28 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).».

28 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).».

29 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487).

29 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487).

30 Κανονισμός (EE) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 549).

30 Κανονισμός (EE) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 549).

31 Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης, (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 924).

31 Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης, (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 924).

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(41)  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2018. Για να καταστεί δυνατή η ταχεία εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(41)  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από την 1η Μαρτίου 2018. Για να καταστεί δυνατή η ταχεία εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  «δραστηριότητα αλληλεγγύης»: δραστηριότητα που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση εκκρεμών κοινωνικών αναγκών προς όφελος μιας κοινότητας και, ταυτόχρονα, στην προώθηση της προσωπικής, μορφωτικής, κοινωνικής, επαγγελματικής εξέλιξης του ατόμου και της εξέλιξής του ως ενεργού πολίτη, η οποία μπορεί να λάβει τη μορφή τοποθετήσεων, έργων ή δραστηριοτήτων δικτύωσης, τα οποία αναπτύσσονται σε σχέση με διάφορους τομείς, όπως η εκπαίδευση και κατάρτιση, η απασχόληση, η ισότητα των φύλων, η επιχειρηματικότητα, ιδίως η κοινωνική επιχειρηματικότητα, η ιδιότητα του πολίτη και η δημοκρατική συμμετοχή, η προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης, η δράση για το κλίμα, η πρόληψη, ετοιμότητα και αποκατάσταση σε περίπτωση καταστροφών, η γεωργία και η αγροτική ανάπτυξη, η παροχή τροφίμων και άλλων μη επισιτιστικών ειδών, η υγεία και η ευεξία, η δημιουργικότητα και ο πολιτισμός, η σωματική αγωγή και ο αθλητισμός, η κοινωνική πρόνοια και προστασία, η υποδοχή και ενσωμάτωση υπηκόων τρίτων χωρών, η εδαφική συνεργασία και συνοχή·

(1)  «δραστηριότητα αλληλεγγύης»: δραστηριότητα που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση εκκρεμών κοινωνικών αναγκών προς όφελος μιας κοινότητας και της κοινωνίας εν γένει, και ταυτόχρονα, στην προώθηση της προσωπικής, μορφωτικής, κοινωνικής, επαγγελματικής εξέλιξης του ατόμου και της εξέλιξής του ως ενεργού πολίτη, η οποία μπορεί να λάβει τη μορφή τοποθετήσεων, έργων ή δραστηριοτήτων δικτύωσης, τα οποία έχουν ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και διακρατική διάσταση, αναπτύσσονται σε σχέση με διάφορους τομείς, όπως η τυπική και η μη τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση, η εργασία των νέων, η απασχόληση, η κοινωνική ένταξη, η ισότητα και η μη εισαγωγή διακρίσεων, η ισότητα των φύλων, η κοινωνική επιχειρηματικότητα, η ιδιότητα του πολίτη και η δημοκρατική συμμετοχή, η προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης, η δράση για το κλίμα, η πρόληψη, ετοιμότητα και αποκατάσταση σε περίπτωση καταστροφών, η υπεύθυνη γεωργία και η αγροτική ανάπτυξη, η παροχή τροφίμων και άλλων μη επισιτιστικών ειδών, η υγεία και η ευεξία, η δημιουργικότητα και ο πολιτισμός, η σωματική αγωγή και ο αθλητισμός, η κοινωνική πρόνοια και προστασία, η υποστήριξη των νέων, οι αναπηρίες, η αλληλεγγύη μεταξύ γενεών, η υποδοχή και ενσωμάτωση υπηκόων τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων, η εδαφική συνεργασία και συνοχή·

Τροπολογία  28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  «μειονεκτούντες νέοι»: άτομα τα οποία χρήζουν πρόσθετης υποστήριξης λόγω αναπηρίας, εκπαιδευτικών δυσκολιών, οικονομικών εμποδίων, πολιτισμικών διαφορών, προβλημάτων υγείας, κοινωνικών εμποδίων, γεωγραφικών εμποδίων·

(3) «νέοι με λιγότερες ευκαιρίες»: άτομα τα οποία χρήζουν πρόσθετης υποστήριξης λόγω του ότι βρίσκονται σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τους συνομήλικούς τους δεδομένου ότι αντιμετωπίζουν έναν ή περισσότερους παράγοντες αποκλεισμού ή εμπόδια όπως η αναπηρία, μαθησιακές δυσκολίες, οικονομικά εμπόδια, κοινωνικά εμπόδια, πολιτισμικές διαφορές, προβλήματα σωματικής και ψυχικής υγείας, γεωγραφικά εμπόδια·

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  «συμμετέχων φορέας»: οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας στον οποίο έχει χορηγηθεί το σήμα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και ο οποίος παρέχει τοποθέτηση σε συμμετέχοντα στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης ή υλοποιεί άλλες δραστηριότητες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης·

(4)  «συμμετέχων φορέας»: οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας στον οποίο έχει ήδη χορηγηθεί το σήμα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και ο οποίος παρέχει τοποθέτηση εθελοντισμού ή τοποθέτηση σε θέση πρακτικής άσκησης ή εργασίας σε συμμετέχοντα στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης ή υλοποιεί άλλες δραστηριότητες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης·

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  «τοποθέτηση αλληλεγγύης»: δραστηριότητα εθελοντισμού, πρακτική άσκηση ή θέση εργασίας σε τομέα που σχετίζεται με την αλληλεγγύη, η οποία οργανώνεται από συμμετέχοντα φορέα και η οποία συμβάλλει στην αντιμετώπιση βασικών κοινωνικών αναγκών, ενισχύοντας ταυτόχρονα την προσωπική, μορφωτική, κοινωνική και επαγγελματική εξέλιξη, την εξέλιξη ως ενεργού πολίτη και την απασχολησιμότητα του συμμετέχοντα στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης που συμμετέχει σ’ αυτήν, είτε σε χώρα διαφορετική από τη χώρα διαμονής του (διασυνοριακή) είτε στη χώρα διαμονής του (εγχώρια)·

(5)  δραστηριότητα εθελοντισμού ή πρακτική άσκηση σε τομέα που σχετίζεται με την αλληλεγγύη, η οποία οργανώνεται από συμμετέχοντα φορέα και η οποία συμβάλλει στην αντιμετώπιση βασικών κοινωνικών αναγκών, ενισχύοντας ταυτόχρονα την προσωπική, μορφωτική, κοινωνική και επαγγελματική εξέλιξη, την εξέλιξη ως ενεργού πολίτη και την απασχολησιμότητα του συμμετέχοντα στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης που συμμετέχει σ’ αυτήν, είτε σε χώρα διαφορετική από τη χώρα διαμονής του (διασυνοριακή) είτε, κατ’ εξαίρεση για νέους με λιγότερες ευκαιρίες, στη χώρα διαμονής του (εγχώρια)·

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  «εθελοντισμός»: μη αμειβόμενη, εθελοντική υπηρεσία πλήρους απασχόλησης32 για περίοδο έως δώδεκα μηνών, η οποία παρέχει στους νέους την ευκαιρία να συμβάλουν στην καθημερινή εργασία φορέων που δραστηριοποιούνται σε τομείς που σχετίζονται με την αλληλεγγύη, με απώτερο σκοπό το όφελος των κοινοτήτων εντός των οποίων διεξάγονται οι δραστηριότητες, περιλαμβανομένης μιας στέρεης μαθησιακής και εκπαιδευτικής διάστασης που αποσκοπεί να παράσχει στον νέο εθελοντή τη δυνατότητα να αποκτήσει δεξιότητες και ικανότητες που θα είναι χρήσιμες για την προσωπική, μορφωτική, κοινωνική και επαγγελματική του ανάπτυξη, και οι οποίες θα συμβάλουν επίσης στην απασχολησιμότητά του.

(6)  «εθελοντισμός»: μη αμειβόμενη, εθελοντική τοποθέτηση σε δημόσια αρχή ή συμμετέχοντα φορέα του μη κερδοσκοπικού τομέα, πλήρους32 ή μερικής απασχόλησης για περίοδο έως δώδεκα μηνών, η οποία παρέχει στους νέους την ευκαιρία να συμβάλουν στην καθημερινή εργασία φορέων που δραστηριοποιούνται σε τομείς που σχετίζονται με την αλληλεγγύη, με απώτερο σκοπό το όφελος των κοινοτήτων εντός των οποίων διεξάγονται οι δραστηριότητες, περιλαμβανομένης μιας στέρεης μαθησιακής και εκπαιδευτικής διάστασης που αποσκοπεί να παράσχει στον νέο εθελοντή τη δυνατότητα να αποκτήσει, να επικυρώσει και να πιστοποιήσει δεξιότητες και ικανότητες που θα είναι χρήσιμες για την προσωπική, μορφωτική, κοινωνική και επαγγελματική του ανάπτυξη, και οι οποίες θα συμβάλουν επίσης στην απασχολησιμότητά του·

__________________

__________________

32 Κατά κανόνα, δραστηριότητα που διεξάγεται διαρκώς, 5 ημέρες την εβδομάδα επί 7 ώρες την ημέρα.

32 Κατά κανόνα, δραστηριότητα που διεξάγεται διαρκώς, 5 ημέρες την εβδομάδα επί 7 ώρες την ημέρα.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  «πρακτική άσκηση»: περίοδος επαγγελματικής άσκησης διάρκειας δύο έως δώδεκα μηνών, η οποία αμείβεται από τον φορέα που φιλοξενεί τον συμμετέχοντα στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, βάσει γραπτής συμφωνίας πρακτικής άσκησης, η οποία περιλαμβάνει μαθησιακή συνιστώσα και συνιστώσα κατάρτισης, και η οποία αποσκοπεί στην απόκτηση πρακτικής και επαγγελματικής εμπειρίας για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας και τη διευκόλυνση της μετάβασης σε κανονική απασχόληση·

(8)  «πρακτική άσκηση»: περίοδος επαγγελματικής πρακτικής άσκησης διάρκειας τριών έως έξι μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης μία φορά και για μέγιστη διάρκεια δώδεκα μηνών εντός του ίδιου συμμετέχοντος φορέα, η οποία αμείβεται από τον φορέα που φιλοξενεί τον συμμετέχοντα στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, περιλαμβάνει μια μαθησιακή και μια πρακτική συνιστώσα, προορίζεται για την απόκτηση πρακτικής και επαγγελματικής πείρας με στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων χρήσιμων στην προσωπική, τη μορφωτική, την κοινωνική, την πολιτική και την επαγγελματική εξέλιξη του συμμετέχοντα, βασίζεται σε γραπτή συμφωνία που συνάπτεται κατά την έναρξη της πρακτικής άσκησης μεταξύ των συμμετεχόντων και του συμμετέχοντα φορέα, στην οποία προσδιορίζονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι, οι συνθήκες εργασίας και η διάρκεια της πρακτικής άσκησης, οι αποδοχές του συμμετέχοντα και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, των ισχυουσών συλλογικών συμβάσεων, ή και των δύο, της χώρας στην οποία πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση, και δεν υποκαθιστά θέσεις εργασίας·

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  «θέση εργασίας»: περίοδος εργασίας διάρκειας δύο έως δώδεκα μηνών, η οποία αμείβεται από τον συμμετέχοντα φορέα που απασχολεί τον συμμετέχοντα στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και η οποία παρέχεται σε συμμετέχουσα χώρα βάσει σύμβασης εργασίας σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο της εν λόγω χώρας·

(9)  «θέση εργασίας»: περίοδος εργασίας διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών, βασιζόμενη σε γραπτή σύμβαση εργασίας η οποία πληροί όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις απασχόλησης κατά τα προβλεπόμενα στο εθνικό δίκαιο ή/και στις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις της χώρας όπου εκτελείται η εργασία, η οποία αμείβεται από τον συμμετέχοντα φορέα που απασχολεί τον συμμετέχοντα στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  «έργο αλληλεγγύης»: τοπική πρωτοβουλία διάρκειας δύο έως δώδεκα μηνών, η οποία σχεδιάζεται και υλοποιείται από ομάδες τουλάχιστον πέντε συμμετεχόντων στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, με σκοπό να αντιμετωπιστούν βασικές προκλήσεις στην τοπική τους κοινότητα και να ενταχθούν σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή προοπτική·

(10)  «έργο αλληλεγγύης»: τοπική πρωτοβουλία διάρκειας δύο έως δώδεκα μηνών, η οποία σχεδιάζεται και υλοποιείται από ομάδες τουλάχιστον πέντε συμμετεχόντων στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, με σκοπό να αντιμετωπιστούν βασικές προκλήσεις στην τοπική τους κοινότητα και να ενταχθούν σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή προοπτική· Κατά την πραγματοποίηση δράσεων αλληλεγγύης είναι υποχρεωτικό να υπάρχει μέριμνα για την καθοδήγηση καθώς και για την εκ των προτέρων και εκ των υστέρων υποστήριξη από πλευράς του ενδιάμεσου φορέα ή των τοπικών αρχών, έτσι ώστε να διασφαλίζονται η βιωσιμότητα του έργου και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών·

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 11

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  «σήμα ποιότητας»: η πιστοποίηση που χορηγείται σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα ή σε διεθνή οργανισμό ο οποίος επιθυμεί να παρέχει τοποθετήσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, βάσει διαδικασίας που αποσκοπεί στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις αρχές και τις απαιτήσεις του Χάρτη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης·

(11)  «σήμα ποιότητας»: η πιστοποίηση που χορηγείται σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα ή σε διεθνή οργανισμό ο οποίος επιθυμεί να καταστεί συμμετέχων οργανισμός και να παρέχει τοποθετήσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, βάσει διαδικασίας που αποσκοπεί στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις αρχές και τις απαιτήσεις του Χάρτη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και στην εξασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται από τους συμμετέχοντες οργανισμούς· πρέπει να δημιουργηθεί χωριστό σήμα ποιότητας για τις τοποθετήσεις εθελοντισμού και για τις τοποθετήσεις σε θέσεις πρακτικής άσκησης και εργασίας, σε συνεργασία με τους συμφεροντούχους·

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  «Χάρτης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης»: το έγγραφο στο οποίο καθορίζονται τα αντίστοιχα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που πρέπει να έχει κάθε φορέας που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης·

(12)  «Χάρτης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης»: το έγγραφο στο οποίο καθορίζονται τα αντίστοιχα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που κάθε φορέας που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης πρέπει να έχει εκ των προτέρων και να τηρεί διαρκώς για να αποκτήσει και να διατηρήσει το σήμα ποιότητας·

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 13

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  «Κέντρο πόρων Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης»: τα πρόσθετα καθήκοντα που εκτελεί ένας ορισθείς εθνικός οργανισμός με σκοπό την υποστήριξη της ανάπτυξης και υλοποίησης δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης καθώς και τον προσδιορισμό των ικανοτήτων που αποκτώνται από τους συμμετέχοντες μέσω των τοποθετήσεων και των έργων στα οποία συμμετέχουν·

(13)  «Κέντρο πόρων Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης»: τα πρόσθετα καθήκοντα που εκτελεί ένας εθνικός οργανισμός ορισθείς κατόπιν διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης, με σκοπό την υποστήριξη της ανάπτυξης, της υλοποίησης και της ποιότητας δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης καθώς και τον προσδιορισμό των ικανοτήτων που αποκτώνται από τους συμμετέχοντες μέσω των τοποθετήσεων και των έργων στα οποία συμμετέχουν·

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Στόχος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης είναι η ενίσχυση της συμμετοχής των νέων και των φορέων σε προσβάσιμες δραστηριότητες αλληλεγγύης υψηλής ποιότητας, ως μέσα συμβολής στην ενίσχυση της συνοχής και της αλληλεγγύης στην Ευρώπη, μέσω της υποστήριξης κοινοτήτων και της ανταπόκρισης σε προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία.

1.  Στόχος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης είναι να συμβάλλει στην ενίσχυση της συνοχής και της αλληλεγγύης στην Ευρώπη, να υποστηρίζει κοινότητες και να ανταποκρίνεται στις κοινωνικές προκλήσεις ενισχύοντας τη συμμετοχή των νέων και των φορέων σε προσβάσιμες δραστηριότητες αλληλεγγύης υψηλής ποιότητας.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  να διασφαλίσει ότι οι δραστηριότητες αλληλεγγύης που παρέχονται στους συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης συμβάλλουν στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων, εκκρεμών κοινωνικών αναγκών και στην ισχυροποίηση των κοινοτήτων, είναι υψηλής ποιότητας και επικυρώνονται δεόντως.

β)  να διασφαλίσει ότι οι δραστηριότητες αλληλεγγύης που παρέχονται στους συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης συμβάλλουν στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων κοινωνικών αναγκών και στην ισχυροποίηση των κοινοτήτων, είναι υψηλής ποιότητας και επικυρώνονται δεόντως.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  να εξασφαλίσει ότι η προσωπική, μορφωτική, κοινωνική και επαγγελματική εξέλιξη των συμμετεχόντων και η εξέλιξή τους ως ενεργών πολιτών, οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες που συνιστούν τα μαθησιακά αποτελέσματα της τοποθέτησης προσδιορίζονται, τεκμηριώνονται, αξιολογούνται και πιστοποιούνται δεόντως.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β β)  να προαγάγει την ένταξη των νέων με λιγότερες ευκαιρίες στο Σώμα, με τη δημιουργία προσαρμοσμένων μορφοτύπων και την προώθηση ειδικών μέτρων καθοδήγησης και στήριξης με ειδικό προϋπολογισμό·

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β γ)  να αποτρέψει το ενδεχόμενο της μετατροπής μέτρων κοινωνικής ευθύνης σε μέτρα του Σώματος Αλληλεγγύης και της συνακόλουθης κακοδιαχείρισης της χρηματοδότησης·

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τοποθετήσεις αλληλεγγύης, έργα αλληλεγγύης και δραστηριότητες δικτύωσης αλληλεγγύης·

α)  τοποθετήσεις αλληλεγγύης, στη μορφή

 

i)   εθελοντισμού·

 

ii)   πρακτικής άσκησης ή θέσεων εργασίας·

 

iii)   έργων και δραστηριοτήτων δικτύωσης·

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τοποθετήσεις αλληλεγγύης υπό μορφή εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης ή θέσεων εργασίας, περιλαμβανομένων μεμονωμένων διασυνοριακών και εγχώριων τοποθετήσεων καθώς και τοποθετήσεων ομάδων εθελοντισμού·

α)  τοποθετήσεις αλληλεγγύης υπό μορφή εθελοντισμού, πρακτικής άσκησης ή θέσεων εργασίας, περιλαμβανομένων μεμονωμένων διασυνοριακών τοποθετήσεων και, στην περίπτωση νέων με λιγότερες ευκαιρίες, εγχώριων τοποθετήσεων, καθώς και τοποθετήσεων ομάδων εθελοντισμού·

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  δραστηριότητες δικτύωσης για άτομα και φορείς που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

γ)  δραστηριότητες δικτύωσης για άτομα και φορείς που συμμετέχουν ή προτίθενται να συμμετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  μέτρα που αποσκοπούν στο να διασφαλίσουν την ποιότητα των τοποθετήσεων αλληλεγγύης, περιλαμβανομένης της γλωσσικής υποστήριξης, της διοικητικής υποστήριξης για τους συμμετέχοντες και τους συμμετέχοντες φορείς, την ασφαλιστική κάλυψη, την υποστήριξη μετά την τοποθέτηση καθώς και την ανάπτυξη πιστοποιητικού στο οποίο προσδιορίζονται και τεκμηριώνονται οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες που αποκτώνται στη διάρκεια της τοποθέτησης·

α)  μέτρα που αποσκοπούν στο να διασφαλίσουν την ποιότητα και την προσβασιμότητα των τοποθετήσεων αλληλεγγύης, περιλαμβανομένης της επιγραμμικής και απογραμμικής πλήρους κατάρτισης, της γλωσσικής υποστήριξης, της διοικητικής υποστήριξης για τους συμμετέχοντες και τους συμμετέχοντες φορείς, την ασφαλιστική κάλυψη, την υποστήριξη πριν και μετά την τοποθέτηση καθώς και την ανάπτυξη επίσημου πιστοποιητικού, βάσει των εμπειριών του Youthpass, στο οποίο προσδιορίζονται, τεκμηριώνονται, αξιολογούνται και πιστοποιούνται, οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες που αποκτώνται στη διάρκεια της τοποθέτησης· Όπου είναι σκόπιμο, η υποστήριξη, μετά την τοποθέτησή τους, των συμμετεχόντων που ενδιαφέρονται για δημιουργία και δοκιμαστική λειτουργία ενώσεων, συνεταιρισμών, κοινωνικών επιχειρήσεων, οργανώσεων νεολαίας και κοινοτικών κέντρων·

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  την ανάπτυξη και διατήρηση σήματος ποιότητας για φορείς που παρέχουν τοποθετήσεις για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, με σκοπό να διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τις αρχές και τις απαιτήσεις του Χάρτη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης·

β)  την ανάπτυξη και διατήρηση σημάτων ποιότητας για φορείς που παρέχουν αντίστοιχα τοποθετήσεις εθελοντισμού ή θέσεις πρακτικής άσκησης και εργασίας για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, με σκοπό να διασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τις αρχές και τις απαιτήσεις του Χάρτη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Χωριστή διαδικασία διαπίστευσης για φορείς που επιθυμούν να παρέχουν τοποθετήσεις εθελοντισμού και φορείς που επιθυμούν να παρέχουν τοποθετήσεις σε θέσεις πρακτικής άσκησης και εργασίας, με διαφορετικά κριτήρια αξιολόγησης, με περιορισμό της πρόσβασης στο πρόγραμμα μόνο στις δράσεις για τις οποίες έχουν διαπιστευθεί·

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η συγκεκριμένη δράση απαιτεί την υπέρβαση του ψηφιακού χάσματος, ώστε να καταστούν οι προσπάθειες αλληλεγγύης που προτείνει το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης προσβάσιμες σε όλους τους νέους Ευρωπαίους, και ιδίως εκείνους που προέρχονται από αγροτικές περιοχές.

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το οποίο συνεισφέρει 35 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές·

διαγράφεται

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο συνεισφέρει 1 800 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.

διαγράφεται

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Το υπόλοιπο θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί με τη χρήση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο του ισχύοντος κανονισμού για το ΠΔΠ·

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η χρηματοδοτική ενίσχυση μπορεί επίσης να καλύπτει δαπάνες που συνδέονται με τις δραστηριότητες προπαρασκευής, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης που απαιτούνται για τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και την επίτευξη των στόχων του και, ειδικότερα, μελέτες, συσκέψεις εμπειρογνωμόνων και δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας, δαπάνες που συνδέονται με τη δημιουργία, διατήρηση και επικαιροποίηση της διαδικτυακής πύλης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και των απαραίτητων συστημάτων υποστήριξης ΤΠ, και όλες τις υπόλοιπες δαπάνες τεχνικής και διοικητικής βοήθειας με τις επιβαρύνεται η Επιτροπή για τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

4.  Η χρηματοδοτική ενίσχυση μπορεί επίσης να καλύπτει δαπάνες που συνδέονται με τις δραστηριότητες προπαρασκευής, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης που απαιτούνται για τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και την επίτευξη των στόχων του και, ειδικότερα, προσαρμοσμένη και εξατομικευμένη στήριξη σε συμμετέχοντες νέους με λιγότερες ευκαιρίες, μελέτες, συσκέψεις εμπειρογνωμόνων και δράσεις πληροφόρησης και επικοινωνίας, δαπάνες που συνδέονται με τη δημιουργία, διατήρηση και επικαιροποίηση της διαδικτυακής πύλης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και των απαραίτητων συστημάτων υποστήριξης ΤΠ, και όλες τις υπόλοιπες δαπάνες τεχνικής και διοικητικής βοήθειας με τις επιβαρύνεται η Επιτροπή για τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η αίτηση που υποβάλλει επιλέξιμος φορέας με σκοπό να καταστεί συμμετέχων φορέας στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης αξιολογείται από τον αρμόδιο φορέα υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης προκειμένου να εξακριβωθεί το αν οι δραστηριότητές του συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

2.  Η αίτηση που υποβάλλει επιλέξιμος φορέας με σκοπό να καταστεί συμμετέχων φορέας στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης αξιολογείται από τον αρμόδιο φορέα υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης προκειμένου να εξακριβωθεί το αν οι δραστηριότητές του συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Κάθε οντότητα που τροποποιεί ουσιαστικά τις δραστηριότητές της ενημερώνει τον αρμόδιο φορέα υλοποίησης προκειμένου να αξιολογηθεί εκ νέου. Η διαδικασία αίτησης και εγγραφής είναι φιλική προς τον χρήστη. Αποφεύγονται οι διοικητικές επιβαρύνσεις. Η διαδικασία που οδηγεί στο στοιχείο του εθελοντισμού διαφοροποιείται από τη διαδικασία που οδηγεί στην απονομή σήματος ποιότητας για το στοιχείο του εθελοντισμού, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών χαρακτηριστικών κάθε στοιχείου.

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τις συμμετέχουσες χώρες, παρακολουθεί τακτικά την απόδοση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης ως προς την επίτευξη των στόχων του.

1.  Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τις συμμετέχουσες χώρες, θέτει ως προτεραιότητα ένα πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης και το χρησιμοποιεί για να παρακολουθεί την απόδοση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης ως προς την επίτευξη των στόχων του.

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  ο αριθμός των φορέων που διαθέτουν σήμα ποιότητας, των οποίων οι δραστηριότητες αλληλεγγύης έχουν χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε κάθε χώρα που συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, οι εθνικοί οργανισμοί που έχουν οριστεί για τη διαχείριση των δράσεων που αναφέρονται στο κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 στις αντίστοιχες χώρες τους ενεργούν επίσης ως εθνικοί οργανισμοί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

Σε κάθε χώρα που συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, οι εθνικοί οργανισμοί που έχουν οριστεί για τη διαχείριση των δράσεων που αναφέρονται στο κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 στις αντίστοιχες χώρες τους ενεργούν επίσης ως εθνικοί οργανισμοί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Οι οργανισμοί του δικτύου EURES, όπως ορίζονται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/589, βοηθούν τους εθνικούς οργανισμούς στη διαχείριση των δράσεων αλληλεγγύης υπό μορφή τοποθετήσεων σε θέσεις πρακτικής άσκησης και εργασίας, καθώς και στα σχετικά μέτρα ποιότητας και στήριξης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CULT

12.6.2017

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

12.6.2017

Συνδεδεμένες επιτροπές - Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

5.10.2017

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Brando Benifei

18.9.2017

Εξέταση στην επιτροπή

10.10.2017

4.12.2017

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

11.1.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

35

4

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Martina Dlabajová, Elena Gentile, Arne Gericke, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka, Λάμπρος Φουντούλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Arena, Georges Bach, Deirdre Clune, Miapetra Kumpula-Natri, António Marinho e Pinto, Ivari Padar, Evelyn Regner, Anne Sander, Sven Schulze, Jasenko Selimovic, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniele Viotti

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

35

+

ALDE

PPE

S&D

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic, Yana Toom

Georges Bach, David Casa, Deirdre Clune, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc

Maria Arena, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Ivari Padar, Emilian Pavel, Evelyn Regner, Marita Ulvskog, Daniele Viotti, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

4

-

ENF

GUE/NGL

NI

Joëlle Mélin

Rina Ronja Kari, João Pimenta Lopes

Lampros Fountoulis

5

0

ECR

EFDD

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens

Laura Agea

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (30.11.2017)

προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του νομικού πλαισίου του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1288/2013, (ΕΕ) αριθ. 1293/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Eleonora Forenza

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής έχει ως αντικείμενο τη θέσπιση νομικού πλαισίου του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1288/2013, (ΕΕ) αριθ. 1293/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ. Το μελλοντικό αυτό σώμα αλληλεγγύης θα απορροφήσει επίσης την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (ΕΕΥ). Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και η ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία δεν έχουν το ίδιο πεδίο αρμοδιότητας, δεδομένου ότι η ΕΕΥ υλοποιεί προγράμματα εθελοντισμού σε τρίτες χώρες. Κατά συνέπεια, η συντάκτρια της παρούσης εκτιμά ότι πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να μην χαθούν οι δραστηριότητες του προηγούμενου προγράμματος μετά τη συγχώνευση.

Το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης αποσκοπεί στην κινητοποίηση, μέχρι το 2020, 100 000 νέων ηλικίας μεταξύ 18 και 30 ετών με προγράμματα που βασίζονται στη διατήρηση και στην προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική συνοχή. Η πρόταση της Επιτροπής βασίζεται στη φιλοσοφία του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1). Οι χώρες που θα έχουν πρόσβαση στο παρόν πρόγραμμα θα είναι τα κράτη μέλη της ΕΕ και, ενδεχομένως, και άλλες χώρες κατόπιν διμερών συμφωνιών, αλλά πρέπει να έχουμε κατά νου ότι βρίσκονται στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης διερχόμενοι που δεν διαθέτουν διαβατήριο κανενός κράτους μέλος της ΕΕ. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει νέους ακόμη κι αν δεν είναι κάτοχοι δελτίου ταυτότητας κράτους μέλους της Ένωσης. Η έκδοση των αδειών διαμονής και θεωρήσεων πρέπει να διευκολυνθεί για τους νέους αυτούς.

Η αλληλεγγύη αποτελεί θεμέλια αρχή της ΕΕ. Δίνει νόημα στο Ευρωπαϊκό σχέδιο και παρέχει την απαραίτητη ενότητα για να αντεπεξέλθουμε σε έκτακτες καταστάσεις, σημερινές και μελλοντικές κρίσεις. Με την ευκαιρία της 60ής επετείου της Συνθήκης της Ρώμης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους υπέρ της ενίσχυσης της αλληλεγγύης, της οποίας γενική επιδίωξη είναι η συνολική άνθηση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων(2).

Η συντάκτρια θεωρεί θεμελιώδους σημασίας τη στήριξη και την ενθάρρυνση των νέων που πλήττονται ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση και άρα βρίσκονται στην πλέον ευάλωτη κατάσταση ώστε να συμμετάσχουν αυτοί σε κάθε λογής ενέργεια και δράση που αποσκοπεί στη βελτίωση συστημάτων και πολιτικών στον τομέα της αλληλεγγύης, καθώς τούτο βοηθά στην εδραίωση μιας νοοτροπίας επικεντρωμένης στα ανθρώπινα δικαιώματα επί των οποίων έχει οικοδομηθεί η ΕΕ.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ, των γυναικών και των μεταναστών είναι ανθρώπινα δικαιώματα και ότι, δεδομένου ότι οι κατηγορίες αυτές είναι ιδιαίτερα ευάλωτες, είναι αναγκαίο να ενσωματωθούν στο πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών του προγράμματος η διάσταση του φύλου και μια προοπτική για τη μετανάστευση.

Επικροτεί την Επιτροπή για την ειδική πρόνοια που ενσωμάτωσε ως προς τους νέους που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και την πρόσβασή τους σε εθελοντικό πρόγραμμα κατάρτισης, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί υποκατάστατο της αμειβόμενης εργασίας ή εκείνης της πρακτικής άσκησης που ρυθμίζεται από τους σχετικούς τοπικούς νόμους και προορίζεται να οδηγήσει σε συμβάσεις εργασίας. Καλούνται συνεπώς η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ασκήσουν εποπτεία προκειμένου να αποκλειστούν παρόμοια ενδεχόμενα.

Η συντάκτρια θεωρεί ανησυχητικό το γεγονός ότι πόροι που προορίζονταν ή είχαν δεσμευθεί για τους τομείς της εκπαίδευσης και του πολιτισμού (πχ για το Erasmus+) μεταφέρονται στο προσφάτως θεσπισθέν πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Το Erasmus+ συγκαταλέγεται αποδεδειγμένα μεταξύ των προσφορότερων μέσων για την εδραίωση μιας ευρωπαϊκής συνείδησης. Η εμπειρία που έχει αποκομιστεί από το Erasmus+ είναι πολιτιστικά και εκπαιδευτικά πολύτιμη και αυτό είναι κάτι που πρέπει να αξιολογηθεί προκειμένου να παρασχεθεί μιας υψηλής ποιότητας κατάρτιση στο πλαίσιο του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

Η συντάκτρια πιστεύει επιπροσθέτως ότι οι κοινωνικοί εταίροι και όλοι οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών πρέπει να συμμετέχουν στην διαδικασία της εκ των προτέρων αξιολόγησης, αλλά και στην ενεργοποίηση, στην επιτήρηση και στην παρακολούθηση του προγράμματος, χωρίς ωστόσο παρεμβάσεις και παρεμβολές στο έργο των εθελοντικών δικτύων πολιτικής προστασίας τα οποία, είτε στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, είτε διότι έχουν εμπλακεί σε διαδικασίες ανασυγκρότησης μετά από φυσικές καταστροφές, έχουν συνεισφέρει σε αυτά και έχουν συνεργαστεί με τα προγράμματα της Επιτροπής για την αντίδραση σε φυσικές καταστροφές ή σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Θα πρέπει να παρασχεθούν στους νέους εύκολα προσβάσιμες ευκαιρίες συμμετοχής σε δραστηριότητες αλληλεγγύης, χάρη στις οποίες θα μπορούν να εκφράσουν τη δέσμευσή τους προς όφελος των κοινοτήτων, αποκτώντας ταυτόχρονα χρήσιμη εμπειρία, δεξιότητες και ικανότητες για την προσωπική, μορφωτική, κοινωνική, επαγγελματική τους εξέλιξη και την εξέλιξή τους ως ενεργών πολιτών, και, ως εκ τούτου, βελτιώνοντας την απασχολησιμότητά τους. Οι εν λόγω δραστηριότητες θα υποστηρίζουν επίσης την κινητικότητα των νέων εθελοντών, ασκουμένων και εργαζομένων.

(4)  Θα πρέπει να παρασχεθούν στους νέους εύκολα προσβάσιμες ευκαιρίες συμμετοχής σε δραστηριότητες αλληλεγγύης, χάρη στις οποίες θα μπορούν να εκφράσουν τη δέσμευσή τους προς όφελος των κοινοτήτων, αποκτώντας ταυτόχρονα χρήσιμη εμπειρία, δεξιότητες και ικανότητες για την προσωπική, μορφωτική, κοινωνική, επαγγελματική τους εξέλιξη και την εξέλιξή τους ως ενεργών πολιτών, και, ως εκ τούτου, βελτιώνοντας την απασχολησιμότητά τους. Οι εν λόγω δραστηριότητες θα υποστηρίζουν επίσης την κινητικότητα των νέων εθελοντών, ασκουμένων και εργαζομένων και θα πρέπει να συνάδουν με τις εθνικές νομοθεσίες σχετικά με την κινητικότητα των εργαζομένων.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Οι δραστηριότητες αλληλεγγύης που παρέχονται στους νέους θα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας, υπό την έννοια ότι θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε εκκρεμείς κοινωνικές ανάγκες, να συμβάλλουν στην ισχυροποίηση των κοινοτήτων, να παρέχουν στους νέους την ευκαιρία να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις και ικανότητες, να είναι οικονομικά προσιτές στους νέους, και να υλοποιούνται με ασφαλή και υγιή τρόπο.

(5)  Οι δραστηριότητες αλληλεγγύης που παρέχονται στους νέους θα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας, υπό την έννοια ότι θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε εκκρεμείς κοινωνικές ανάγκες, να συμβάλλουν στην ισχυροποίηση των τοπικών κοινοτήτων και της κοινωνικής συνοχής, να παρέχουν στους νέους την ευκαιρία να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις και ικανότητες, να είναι οικονομικά προσιτές στους νέους, και να υλοποιούνται με ασφαλή και υγιή τρόπο.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα παρέχει ένα ενιαίο σημείο εισόδου για τις δραστηριότητες αλληλεγγύης σε ολόκληρη την Ένωση. Θα πρέπει να διασφαλίζεται η συνοχή και η συμπληρωματικότητα του εν λόγω πλαισίου με άλλες συναφείς πολιτικές και προγράμματα της Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει να αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα και τις συνέργειες των υφιστάμενων προγραμμάτων, ιδίως της Ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας. Θα πρέπει επίσης να λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη μέλη για την υποστήριξη των νέων και τη διευκόλυνση της μετάβασης από το σχολείο στην εργασία στο πλαίσιο των «Εγγυήσεων για τη νεολαία»19, μέσω της παροχής πρόσθετων ευκαιριών εισόδου στην αγορά εργασίας υπό μορφή πρακτικής άσκησης ή θέσεων εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με την αλληλεγγύη εντός των αντίστοιχων κρατών μελών ή διασυνοριακά. Επίσης, θα πρέπει να διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα με τα υφιστάμενα σε επίπεδο Ένωσης δίκτυα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που θα αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, όπως το ευρωπαϊκό δίκτυο δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, το EURES και το δίκτυο Eurodesk. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα μεταξύ των υφιστάμενων συναφών προγραμμάτων, ιδίως των εθνικών προγραμμάτων αλληλεγγύης και των προγραμμάτων κινητικότητας για τους νέους, και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, με βάση τις ορθές πρακτικές, ανάλογα με την περίπτωση.

(6)  Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα παρέχει ένα ενιαίο σημείο εισόδου, απαλλαγμένο από διακρίσεις λόγω φύλου ή κοινωνικής τάξης, για τις δραστηριότητες αλληλεγγύης σε ολόκληρη την Ένωση. Θα πρέπει να διασφαλίζεται η συνοχή και η συμπληρωματικότητα του εν λόγω πλαισίου με άλλες συναφείς πολιτικές και προγράμματα της Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει να αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα και τις συνέργειες των υφιστάμενων προγραμμάτων, ιδίως της Ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας. Θα πρέπει επίσης να λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη μέλη για την υποστήριξη των νέων και τη διευκόλυνση της μετάβασης από το σχολείο στην εργασία στο πλαίσιο των «Εγγυήσεων για τη νεολαία»19, μέσω της παροχής πρόσθετων ευκαιριών εισόδου στην αγορά εργασίας υπό μορφή πρακτικής άσκησης ή θέσεων εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με την αλληλεγγύη εντός των αντίστοιχων κρατών μελών ή διασυνοριακά. Επίσης, θα πρέπει να διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα με τα υφιστάμενα σε επίπεδο Ένωσης δίκτυα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που θα αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, όπως το ευρωπαϊκό δίκτυο δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, το EURES και το δίκτυο Eurodesk. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα μεταξύ των υφιστάμενων συναφών προγραμμάτων, ιδίως των εθνικών προγραμμάτων αλληλεγγύης και των προγραμμάτων κινητικότητας για τους νέους, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, με βάση τις ορθές πρακτικές, ανάλογα με την περίπτωση.

_________________

_________________

19 Σύσταση του Συμβουλίου, της 22ας Απριλίου 2013, για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία (2013/C 120/01).

19 Σύσταση του Συμβουλίου, της 22ας Απριλίου 2013, για τη θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία (2013/C 120/01).

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Για τη μεγιστοποίηση του αντικτύπου των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα σε άλλα προγράμματα, όπως το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες», το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το πρόγραμμα «Υγεία», να συμβάλλουν στους στόχους του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης μέσω της υποστήριξης των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του. Η εν λόγω συμβολή θα πρέπει να χρηματοδοτείται σύμφωνα προς τις αντίστοιχες βασικές πράξεις των οικείων προγραμμάτων. Αφότου λάβουν έγκυρο σήμα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, θα πρέπει να παρέχεται στους δικαιούχους η δυνατότητα πρόσβασης στη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης καθώς και η δυνατότητα να επωφελούνται από τα μέτρα για την ποιότητα και τα μέτρα υποστήριξης για το είδος της παρεχόμενης δραστηριότητας.

(7)  Για τη μεγιστοποίηση του αντικτύπου των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα σε άλλα προγράμματα, όπως το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες», το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το πρόγραμμα «Υγεία», να συμβάλλουν στους στόχους του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης μέσω της υποστήριξης των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του. Η εν λόγω συμβολή θα πρέπει να χρηματοδοτείται σύμφωνα προς τις αντίστοιχες βασικές πράξεις των οικείων προγραμμάτων, με σκοπό μια πιο διευρυμένη συμμετοχή των νέων, της κοινωνίας των πολιτών και των υφιστάμενων δικτύων εθελοντικής εργασίας στα κράτη μέλη. Αφότου λάβουν έγκυρο σήμα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, θα πρέπει να παρέχεται στους δικαιούχους η δυνατότητα πρόσβασης στη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης καθώς και η δυνατότητα να επωφελούνται από τα μέτρα για την ποιότητα και τα μέτρα υποστήριξης για το είδος της παρεχόμενης δραστηριότητας.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Ο παρών κανονισμός προβλέπει για την περίοδο 2018-2020 χρηματοδοτικό κονδύλιο το οποίο αποτελεί το ποσό προνομιακής αναφοράς, κατά την έννοια του σημείου 17 της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού. Το ποσό προνομιακής αναφοράς περιλαμβάνει ανακατανομές από το πρόγραμμα Erasmus+ (197,7 εκατομμύρια EUR) και από το πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (10 εκατομμύρια EUR) για τα οικονομικά έτη 2018, 2019 και 2020, και συμπληρώνεται από συνεισφορές από διάφορα ενωσιακά προγράμματα στο πλαίσιο των ίδιων τομέων, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ένωσης, το πρόγραμμα LIFE και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

(18)  Ο παρών κανονισμός προβλέπει για την περίοδο 2018-2020 χρηματοδοτικό κονδύλιο το οποίο αποτελεί το ποσό προνομιακής αναφοράς, κατά την έννοια του σημείου 17 της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού. Με εξαίρεση τις ανακατανομές, το ποσό προνομιακής αναφοράς θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί με χρησιμοποίηση όλων των χρηματοοικονομικών μέσων που διατίθενται στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου.

_________________

_________________

23 Διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, EE C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

23 Διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, EE C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

 

23αΚανονισμός (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

18α)  Όταν οι δράσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης δεν συνδέονται άμεσα με χρηματοοικονομικά μέσα διατιθέμενα βάσει του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013, η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίζει νέα πρόσθετα κονδύλια.

Αιτιολόγηση

Οι δράσεις που αναλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης πρέπει να σχετίζονται με τους πόρους και τα προγράμματα μέσω των οποίων χρηματοδοτούνται. Όταν τούτο δεν συμβαίνει, η Επιτροπή μεριμνά για την εξεύρεση πρόσθετων χρηματοδοτικών πόρων για την υλοποίηση των δράσεων αυτών.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα να παρέχουν οι συμμετέχουσες χώρες πρόσθετη εθνική χρηματοδότηση σύμφωνα με τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

(20)  Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, τα κράτη μέλη και κατά περίπτωση οι υποεθνικές αρμόδιες αρχές με αποκλειστική νομοθετική εξουσία, καθώς και οι συμμετέχουσες χώρες εγκρίνουν διατάξεις για να καταστεί δυνατή πρόσθετη εθνική, περιφερειακή και τοπική χρηματοδότηση σύμφωνα με τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στη διασφάλιση της πρόσβασης όλων των νέων στις δραστηριότητες που υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, και ιδίως των πλέον μειονεκτούντων εξ αυτών. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα με σκοπό την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της συμμετοχής των μειονεκτούντων νέων, καθώς και προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί που οφείλονται στην απόσταση των εξόχως απόκεντρων περιφερειών της Ένωσης και των υπερπόντιων χωρών και εδαφών24. Παρομοίως, οι συμμετέχουσες χώρες θα πρέπει να επιδιώξουν τη θέσπιση όλων των κατάλληλων μέτρων για την άρση των νομικών και διοικητικών εμποδίων για την ορθή λειτουργία του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται και η επίλυση, όπου αυτό είναι δυνατό, και με την επιφύλαξη του κεκτημένου του Σένγκεν και του ενωσιακού δικαίου σχετικά με την είσοδο και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών, των διοικητικών θεμάτων που αποτελούν αιτίες δυσκολιών στην απόκτηση θεωρήσεων διαβατηρίου και αδειών διαμονής.

(24)  Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στη διασφάλιση της πρόσβασης όλων των νέων στις δραστηριότητες που υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, και ιδίως των πλέον μειονεκτούντων εξ αυτών. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ληφθούν ειδικά μέτρα με σκοπό την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της συμμετοχής των μειονεκτούντων νέων, καθώς και προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί που οφείλονται στην απόσταση των εξόχως απόκεντρων περιφερειών της Ένωσης και των υπερπόντιων χωρών και εδαφών24. Παρομοίως, τα κράτη μέλη και οι συμμετέχουσες χώρες θα πρέπει να επιδιώξουν τη θέσπιση όλων των κατάλληλων μέτρων για την άρση των νομικών και διοικητικών εμποδίων για την ορθή λειτουργία του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται και η επίλυση, όπου αυτό είναι δυνατό, και με την επιφύλαξη του κεκτημένου του Σένγκεν και του ενωσιακού δικαίου σχετικά με την είσοδο και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών, των διοικητικών θεμάτων που αποτελούν αιτίες δυσκολιών στην απόκτηση θεωρήσεων διαβατηρίου και αδειών διαμονής.

_________________

_________________

24 Σύμφωνα με την απόφαση 2001/822/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2001, σχετικά με τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα («απόφαση σύνδεσης ΥΧΕ»), ΕΕ L314 της 30.11.2001, σ. 1, στα προγράμματα μπορούν να συμμετέχουν άτομα που προέρχονται από υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) καθώς και αρμόδιοι δημόσιοι και/ή ιδιωτικοί φορείς από ΥΧΕ.

24 Σύμφωνα με την απόφαση 2001/822/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2001, σχετικά με τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα («απόφαση σύνδεσης ΥΧΕ»), ΕΕ L314 της 30.11.2001, σ. 1, στα προγράμματα μπορούν να συμμετέχουν άτομα που προέρχονται από υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) καθώς και αρμόδιοι δημόσιοι και/ή ιδιωτικοί φορείς από ΥΧΕ.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Οποιοσδήποτε φορέας επιθυμεί να συμμετάσχει στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, είτε βάσει χρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, είτε από άλλο ενωσιακό πρόγραμμα, είτε βάσει χρηματοδότησης από διαφορετική πηγή, θα πρέπει να λαμβάνει σήμα ποιότητας, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις. Η διαδικασία που οδηγεί στην απονομή του σήματος ποιότητας θα πρέπει να εφαρμόζεται σε μόνιμη βάση από τις δομές υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Το χορηγηθέν σήμα ποιότητας θα πρέπει να επαναξιολογείται περιοδικά και μπορεί να ανακαλείται αν, κατόπιν διενέργειας των σχετικών ελέγχων, διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις που οδήγησαν στην απονομή του.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)  

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

(28)  Θα πρέπει να διασφαλιστεί η κατάλληλη προβολή, δημοσιοποίηση και διάδοση των ευκαιριών και των αποτελεσμάτων των δράσεων που υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Στις δραστηριότητες προβολής, δημοσιοποίησης και διάδοσης θα πρέπει να συμβάλλουν όλοι οι φορείς υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση, μέσω της στήριξης και άλλων βασικών ενδιαφερόμενων.

(28)  Θα πρέπει να διασφαλιστεί η κατάλληλη προβολή, δημοσιοποίηση και διάδοση των ευκαιριών και των αποτελεσμάτων των δράσεων που υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης μέσω διαδικτυακών πυλών σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Στις δραστηριότητες προβολής, δημοσιοποίησης και διάδοσης θα πρέπει να συμβάλλουν όλοι οι φορείς υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και τα προγράμματα της Ένωσης που συμμετέχουν ήδη στον Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

(29)  Για να εξασφαλιστεί επαρκής ενημέρωση του ευρέος κοινού και ισχυρότερες συνέργειες μεταξύ των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται με πρωτοβουλία της Επιτροπής, οι πόροι που διατίθενται για ενέργειες επικοινωνιακής προβολής στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να συμβάλλουν επίσης στην κάλυψη της εταιρικής προβολής των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές συνδέονται με τους γενικούς στόχους του παρόντος κανονισμού.

(29)  Για να εξασφαλιστεί επαρκής ενημέρωση του ευρέος κοινού και ισχυρότερες συνέργειες μεταξύ των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται με πρωτοβουλία της Επιτροπής, οι πόροι που διατίθενται για ενέργειες επικοινωνιακής προβολής στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να συμβάλλουν επίσης στην κάλυψη της εταιρικής προβολής των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, όπως είναι η κοινωνική ένταξη, η συνοχή, η περιβαλλοντική προστασία και ο μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής μεταβολής, όπως περιγράφονται στους γενικούς στόχους του παρόντος κανονισμού, και θα πρέπει να συνάδουν με τους στόχους των πηγών χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(37)  Για λόγους αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, η επιτροπή που συστάθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 θα πρέπει επίσης να συνδράμει την Επιτροπή στην εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, η εν λόγω επιτροπή θα πρέπει να συγκαλείται με συγκεκριμένη σύνθεση και η εντολή της θα πρέπει να συνάδει με τον νέο ρόλο της. Ο διορισμός των σχετικών εκπροσώπων για τις εν λόγω συνεδριάσεις θα πρέπει να αποτελεί αρμοδιότητα των συμμετεχουσών χωρών, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις πτυχές του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης που σχετίζονται με τον εθελοντισμό και τα διάφορα επαγγέλματα.

(37)  Για λόγους αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, η επιτροπή που συστάθηκε βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 θα πρέπει επίσης να συνδράμει την Επιτροπή στην εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, η εν λόγω επιτροπή θα πρέπει να συγκαλείται με συγκεκριμένη σύνθεση και η εντολή της θα πρέπει να συνάδει με τον νέο ρόλο της. Ο διορισμός των σχετικών εκπροσώπων για τις εν λόγω συνεδριάσεις θα πρέπει να αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών και των συμμετεχουσών χωρών, οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις πτυχές του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης που σχετίζονται με τον εθελοντισμό και τα διάφορα επαγγέλματα.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(40)  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης στο πλαίσιο του τομέα 1α του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου θα πρέπει να συμπληρωθεί επιπλέον από χρηματοδοτικές συνεισφορές από άλλα προγράμματα και τομείς, τα οποία απαιτούν την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1293/201327, (ΕΕ) αριθ. 1303/201328, (ΕΕ) αριθ. 1305/201329, (ΕΕ) αριθ. 1306/201330 καθώς και της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

διαγράφεται

_________________

 

27 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE) και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 614/2007 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 185).

 

28 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).

 

29 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487).

 

30 Κανονισμός (EE) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 549).

 

31 Απόφαση αριθ. 1313/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης, (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 924).

 

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  «δραστηριότητα αλληλεγγύης»: δραστηριότητα που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση εκκρεμών κοινωνικών αναγκών προς όφελος μιας κοινότητας και, ταυτόχρονα, στην προώθηση της προσωπικής, μορφωτικής, κοινωνικής, επαγγελματικής εξέλιξης του ατόμου και της εξέλιξής του ως ενεργού πολίτη, η οποία μπορεί να λάβει τη μορφή τοποθετήσεων, έργων ή δραστηριοτήτων δικτύωσης, τα οποία αναπτύσσονται σε σχέση με διάφορους τομείς, όπως η εκπαίδευση και κατάρτιση, η απασχόληση, η ισότητα των φύλων, η επιχειρηματικότητα, ιδίως η κοινωνική επιχειρηματικότητα, η ιδιότητα του πολίτη και η δημοκρατική συμμετοχή, η προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης, η δράση για το κλίμα, η πρόληψη, ετοιμότητα και αποκατάσταση σε περίπτωση καταστροφών, η γεωργία και η αγροτική ανάπτυξη, η παροχή τροφίμων και άλλων μη επισιτιστικών ειδών, η υγεία και η ευεξία, η δημιουργικότητα και ο πολιτισμός, η σωματική αγωγή και ο αθλητισμός, η κοινωνική πρόνοια και προστασία, η υποδοχή και ενσωμάτωση υπηκόων τρίτων χωρών, η εδαφική συνεργασία και συνοχή·

(1)  «δραστηριότητα αλληλεγγύης»: δραστηριότητα που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση εκκρεμών κοινωνικών αναγκών προς όφελος μιας κοινότητας και, ταυτόχρονα, στην προώθηση της προσωπικής, μορφωτικής, κοινωνικής, επαγγελματικής εξέλιξης του ατόμου και της εξέλιξής του ως ενεργού πολίτη και ως ανθρώπου, η οποία μπορεί να λάβει τη μορφή τοποθετήσεων, έργων ή δραστηριοτήτων δικτύωσης, τα οποία αναπτύσσονται σε σχέση με διάφορους τομείς, όπως η εκπαίδευση και κατάρτιση, η απασχόληση, η ισότητα των φύλων, η επιχειρηματικότητα, ιδίως η κοινωνική επιχειρηματικότητα, η ιδιότητα του πολίτη και η δημοκρατική συμμετοχή, η προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης, η δράση για το κλίμα, η πρόληψη, ετοιμότητα και αποκατάσταση σε περίπτωση καταστροφών, η γεωργία και η αγροτική ανάπτυξη, η παροχή τροφίμων και άλλων μη επισιτιστικών ειδών, η υγεία και η ευεξία, η δημιουργικότητα και ο πολιτισμός, η σωματική αγωγή και ο αθλητισμός, η κοινωνική πρόνοια και προστασία, η αναπηρία, η υποδοχή και ενσωμάτωση υπηκόων τρίτων χωρών, η εδαφική συνεργασία και συνοχή·

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  «μειονεκτούντες νέοι»: άτομα τα οποία χρήζουν πρόσθετης υποστήριξης λόγω αναπηρίας, εκπαιδευτικών δυσκολιών, οικονομικών εμποδίων, πολιτισμικών διαφορών, προβλημάτων υγείας, κοινωνικών εμποδίων, γεωγραφικών εμποδίων·

(3)  «μειονεκτούντες νέοι»: άτομα τα οποία χρήζουν πρόσθετης υποστήριξης λόγω αναπηρίας, εκπαιδευτικών δυσκολιών ή δυσκολιών ενσωμάτωσης, οικονομικών εμποδίων, πολιτισμικών διαφορών, προβλημάτων υγείας, κοινωνικών εμποδίων, γεωγραφικών εμποδίων·

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  «εθελοντισμός»: μη αμειβόμενη, εθελοντική υπηρεσία πλήρους απασχόλησης32 για περίοδο έως δώδεκα μηνών, η οποία παρέχει στους νέους την ευκαιρία να συμβάλουν στην καθημερινή εργασία φορέων που δραστηριοποιούνται σε τομείς που σχετίζονται με την αλληλεγγύη, με απώτερο σκοπό το όφελος των κοινοτήτων εντός των οποίων διεξάγονται οι δραστηριότητες, περιλαμβανομένης μιας στέρεης μαθησιακής και εκπαιδευτικής διάστασης που αποσκοπεί να παράσχει στον νέο εθελοντή τη δυνατότητα να αποκτήσει δεξιότητες και ικανότητες που θα είναι χρήσιμες για την προσωπική, μορφωτική, κοινωνική και επαγγελματική του ανάπτυξη, και οι οποίες θα συμβάλουν επίσης στην απασχολησιμότητά του.

(6)  «εθελοντισμός»: μη αμειβόμενη, εθελοντική υπηρεσία πλήρους απασχόλησης32 για περίοδο έως δώδεκα μηνών, η οποία παρέχει στους νέους την ευκαιρία να συμβάλουν στην καθημερινή εργασία φορέων που δραστηριοποιούνται σε τομείς που σχετίζονται με την αλληλεγγύη, με απώτερο σκοπό το όφελος των κοινοτήτων εντός των οποίων διεξάγονται οι δραστηριότητες, περιλαμβανομένης μιας στέρεης μαθησιακής και εκπαιδευτικής διάστασης που αποσκοπεί να παράσχει στον νέο εθελοντή τη δυνατότητα να αποκτήσει δεξιότητες και ικανότητες που θα είναι χρήσιμες για την προσωπική, μορφωτική, κοινωνική και ανθρώπινη ανάπτυξη, ώστε να συμβάλει έτσι και στην πιθανή απασχολησιμότητά του.

_________________

_________________

32 Κατά κανόνα, δραστηριότητα που διεξάγεται διαρκώς, 5 ημέρες την εβδομάδα επί 7 ώρες την ημέρα.

32 Κατά κανόνα, δραστηριότητα που διεξάγεται διαρκώς, 5 ημέρες την εβδομάδα επί 7 ώρες την ημέρα.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  «τοποθετήσεις ομάδων εθελοντισμού»: τοποθετήσεις που επιτρέπουν σε ομάδες συμμετεχόντων στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης από διαφορετικές συμμετέχουσες χώρες να παρέχουν από κοινού εθελοντική χειρωνακτική ή διανοητική εργασία για έναν κοινό σκοπό, στο πλαίσιο σημαντικού έργου κοινωφελούς εργασίας για περίοδο δύο εβδομάδων έως δύο μηνών·

(7)  «τοποθετήσεις ομάδων εθελοντισμού»: τοποθετήσεις που επιτρέπουν σε ομάδες συμμετεχόντων στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης από διαφορετικά κράτη μέλη και άλλες συμμετέχουσες χώρες να παρέχουν από κοινού εθελοντική χειρωνακτική ή διανοητική εργασία για έναν κοινό σκοπό, στο πλαίσιο σημαντικού έργου κοινωφελούς εργασίας για περίοδο δύο εβδομάδων έως δύο μηνών·

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  «Διαδικτυακή πύλη Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης»: διαδικτυακό εργαλείο που παρέχει σχετικές επιγραμμικές υπηρεσίες στους συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και στους συμμετέχοντες φορείς, περιλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, την εγγραφή συμμετεχόντων, την αναζήτηση συμμετεχόντων για τοποθετήσεις, τη δημοσίευση και αναζήτηση τοποθετήσεων, την αναζήτηση πιθανών εταίρων έργου, τη διαχείριση υπεύθυνων επικοινωνίας και προσφορών τοποθετήσεων και έργων, την κατάρτιση, τις δραστηριότητες επικοινωνίας και δικτύωσης, την πληροφόρηση και κοινοποίηση ευκαιριών, καθώς και άλλες σχετικές εξελίξεις που συνδέονται με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

(14)  «Διαδικτυακή πύλη Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης»: διαδικτυακό εργαλείο που παρέχει σχετικές επιγραμμικές υπηρεσίες στους συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και στους συμμετέχοντες φορείς, περιλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, την εγγραφή συμμετεχόντων, τη διαχείριση των σημάτων ποιότητας, την αναζήτηση συμμετεχόντων για τοποθετήσεις, τη δημοσίευση και αναζήτηση τοποθετήσεων, την αναζήτηση πιθανών εταίρων έργου, τη διαχείριση υπεύθυνων επικοινωνίας και προσφορών τοποθετήσεων και έργων, την κατάρτιση, τις δραστηριότητες επικοινωνίας και δικτύωσης, την πληροφόρηση και κοινοποίηση ευκαιριών, τη διάδοση των αποτελεσμάτων δράσεων αλληλεγγύης, καθώς και άλλες σχετικές εξελίξεις που συνδέονται με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στόχος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης είναι η ενίσχυση της συμμετοχής των νέων και των φορέων σε προσβάσιμες δραστηριότητες αλληλεγγύης υψηλής ποιότητας, ως μέσα συμβολής στην ενίσχυση της συνοχής και της αλληλεγγύης στην Ευρώπη, μέσω της υποστήριξης κοινοτήτων και της ανταπόκρισης σε προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία.

Στόχος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης είναι η ενίσχυση της συμμετοχής των νέων και των φορέων σε προσβάσιμες δραστηριότητες αλληλεγγύης υψηλής ποιότητας, ως μέσα συμβολής στην ενίσχυση της συνοχής και της αλληλεγγύης στην Ευρώπη, μέσω της υποστήριξης κοινοτήτων και της ανταπόκρισης σε κοσμοϊστορικές προκλήσεις και δη εκείνες που συνδέονται με μια βαθύτερη κοινωνική ενσωμάτωση, με την εκπαίδευση και την απασχόληση, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος και τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή και οι συμμετέχουσες χώρες συνεργάζονται με σκοπό την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα, μέσα από τη διασφάλιση της συνοχής μεταξύ των εθνικών προγραμμάτων που συνδέονται με την αλληλεγγύη, την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση, τη νεολαία από τη μια πλευρά, και τις δράσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης από την άλλη. Οι εν λόγω δράσεις στηρίζονται στις σχετικές ορθές πρακτικές και τα υφιστάμενα προγράμματα.

2.  Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και άλλες συμμετέχουσες χώρες συνεργάζονται με σκοπό την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα, μέσα από τη διασφάλιση της συνοχής μεταξύ των εθνικών προγραμμάτων που συνδέονται με την αλληλεγγύη, την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση, τη νεολαία -χωρίς να υπονομεύονται οι νομοθετικές αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στις υποεθνικές αρχές- από τη μια πλευρά, και τις δράσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης από την άλλη. Οι εν λόγω δράσεις στηρίζονται στις σχετικές ορθές πρακτικές και τα υφιστάμενα προγράμματα.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης επιδιώκει την επίτευξη των στόχων του μέσω των ακόλουθων ειδών δράσεων:

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης επιδιώκει την επίτευξη των στόχων του μέσω των ακόλουθων ειδών δράσεων, στο πλαίσιο των στόχων των πηγών χρηματοδότησης:

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι τα κονδύλια με τα οποία χρηματοδοτείται το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης προέρχονται από το Erasmus +, το EaSI, τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ένωσης, το LIFE, το ΕΚΤ και το ΕΓΤΑΑ, οι στόχοι του Σώματος πρέπει να συνδέονται με τις επιδιώξεις των ταμείων που το χρηματοδοτούν.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τοποθετήσεις αλληλεγγύης, έργα αλληλεγγύης και δραστηριότητες δικτύωσης αλληλεγγύης·

α)  τοποθετήσεις αλληλεγγύης, έργα αλληλεγγύης και δραστηριότητες δικτύωσης αλληλεγγύης που αφορούν την κοινωνία των πολιτών·

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  δραστηριότητες δικτύωσης για άτομα και φορείς που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

γ)  δραστηριότητες δικτύωσης για άτομα και φορείς που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης που συνάδουν απολύτως και συμπληρώνουν την κεκτημένη επιτόπια εμπειρία σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ιδίως όσον αφορά τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα των εθελοντικών δραστηριοτήτων και της πολιτικής προστασίας.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  μέτρα που αποσκοπούν στο να διασφαλίσουν την ποιότητα των τοποθετήσεων αλληλεγγύης, περιλαμβανομένης της γλωσσικής υποστήριξης, της διοικητικής υποστήριξης για τους συμμετέχοντες και τους συμμετέχοντες φορείς, την ασφαλιστική κάλυψη, την υποστήριξη μετά την τοποθέτηση καθώς και την ανάπτυξη πιστοποιητικού στο οποίο προσδιορίζονται και τεκμηριώνονται οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες που αποκτώνται στη διάρκεια της τοποθέτησης·

α)  μέτρα που αποσκοπούν στο να διασφαλίσουν την υψηλή ποιότητα των τοποθετήσεων αλληλεγγύης, περιλαμβανομένων ενός ολοκληρωμένου προγράμματος κατάρτισης, της γλωσσικής υποστήριξης, της διοικητικής υποστήριξης για τους συμμετέχοντες και τους συμμετέχοντες φορείς, την ασφαλιστική κάλυψη, την υποστήριξη μετά την τοποθέτηση καθώς και την ανάπτυξη πιστοποιητικού στο οποίο προσδιορίζονται και τεκμηριώνονται οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες που αποκτώνται στη διάρκεια της τοποθέτησης·

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

(d)  τη δημιουργία, διατήρηση και επικαιροποίηση της διαδικτυακής πύλης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και άλλων συναφών επιγραμμικών υπηρεσιών, καθώς και των απαραίτητων συστημάτων υποστήριξης ΤΠ και διαδικτυακών εργαλείων.

(d)  τη δημιουργία, διατήρηση και επικαιροποίηση της διαδικτυακής πύλης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων πεδίου των συμμετεχόντων, και άλλων συναφών επιγραμμικών υπηρεσιών, κατ’ αρχάς για την διάδοση των επιδιώξεων του παρόντος κανονισμού και την προβολή του ευπρόσιτου αυτού, καθώς και των απαραίτητων συστημάτων υποστήριξης ΤΠ και διαδικτυακών εργαλείων.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει χρηματοδοτικό κονδύλιο 294 200 000 EUR σε τρέχουσες τιμές και συμπληρώνεται από συνεισφορές που προέρχονται από:

διαγράφεται

α) το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το οποίο συνεισφέρει 35 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές·

 

β) τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ένωσης, ο οποίος συνεισφέρει 6 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές·

 

γ) το πρόγραμμα LIFE, το οποίο συνεισφέρει 4 500 000 EUR σε τρέχουσες τιμές·

 

δ) το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο συνεισφέρει 1 800 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.

 

_________________

 

33 Το εν λόγω χρηματοδοτικό κονδύλιο αποτελεί το ποσό προνομιακής αναφοράς κατά την έννοια του σημείου 17 της διοργανικής συμφωνίας (2013/C 373/01) μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση.

 

Αιτιολόγηση

Πιστεύουμε ότι οι νέες πρωτοβουλίες δεν θα πρέπει να χρηματοδοτούνται με ανακατανομή από υπάρχοντα προγράμματα και κονδύλια· θα πρέπει, αντιθέτως, να χρηματοδοτούνται από όλους τους άλλους πόρους που είναι διαθέσιμοι στο πλαίσιο του υφιστάμενου ΠΔΠ.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Μια συμμετέχουσα χώρα μπορεί να θέσει στη διάθεση των δικαιούχων εθνικά κονδύλια, τα οποία αυτοί θα διαχειρίζονται σύμφωνα με τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, και να χρησιμοποιεί για τον σκοπό αυτόν τις αποκεντρωμένες δομές του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης για να εξασφαλίσει, αναλογικά, την επιπλέον χρηματοδότησή τους.

6.  Μια συμμετέχουσα χώρα θέτει, στο μέτρο των δυνατοτήτων της, στη διάθεση των δικαιούχων εθνικά κονδύλια, τα οποία αυτοί θα διαχειρίζονται σύμφωνα με τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, και να χρησιμοποιεί για τον σκοπό αυτόν τις αποκεντρωμένες δομές του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης για να εξασφαλίσει, αναλογικά, την επιπλέον χρηματοδότησή τους. Τα κράτη μέλη θα μπορούν να καταστήσουν διαθέσιμα νέα πρόσθετα κονδύλια.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

1.  Τα κράτη μέλη συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Σε κράτη μέλη όπου οι αρμοδιότητες που άπτονται της διεκπεραίωσης των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης έχουν μεταβιβαστεί σε υποεθνικές αρχές, θα διαμορφωθούν μηχανισμοί, μέσω των εθνικών οργανισμών που λειτουργούν ως εκτελεστικοί φορείς, για να καταστεί δυνατή η άμεση συμμετοχή των εν λόγω αρχών.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή και οι συμμετέχουσες χώρες διασφαλίζουν ότι καταβάλλονται ιδιαίτερες προσπάθειες για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, ιδίως σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή μειονεκτούντων νέων.

2.  Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη και άλλες συμμετέχουσες χώρες διασφαλίζουν ότι καταβάλλονται ιδιαίτερες προσπάθειες για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, ιδίως σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή μειονεκτούντων και πιο ευάλωτων νέων, και υιοθετούν προς τον σκοπό αυτό μια προσέγγιση ανοικτή στην παράμετρο του φύλου.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι ανοικτό στη συμμετοχή δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, ή διεθνών οργανισμών, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει σήμα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

1.  Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι ανοικτό στη συμμετοχή δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, ή διεθνών οργανισμών, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει σήμα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης σύμφωνα με τους στόχους του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η αίτηση που υποβάλλει επιλέξιμος φορέας με σκοπό να καταστεί συμμετέχων φορέας στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης αξιολογείται από τον αρμόδιο φορέα υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης προκειμένου να εξακριβωθεί το αν οι δραστηριότητές του συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

2.  Η αίτηση που υποβάλλει επιλέξιμος φορέας με σκοπό να καταστεί συμμετέχων φορέας στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης αξιολογείται από τον αρμόδιο φορέα υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης προκειμένου να εξακριβωθεί το αν οι δραστηριότητές του συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις και τους στόχους του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ανάλογα με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, μπορεί να χορηγηθεί στον φορέα το σήμα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Το χορηγηθέν σήμα επαναξιολογείται κατά περιόδους και μπορεί να ανακληθεί.

3.  Ανάλογα με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, μπορεί να χορηγηθεί στον φορέα το σήμα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Το χορηγηθέν σήμα επαναξιολογείται τουλάχιστον ανά διετία χωρίς όμως υπέρμετρη διοικητική επιβάρυνση και μπορεί να ανακληθεί.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η χορήγηση του σήματος ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης δεν συνεπάγεται αυτομάτως τη χορήγηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

5.  Η χορήγηση του σήματος ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης δεν συνεπάγεται αυτομάτως τη χορήγηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, αλλά αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για αυτή τη χρηματοδότηση.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αίτηση για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης μπορεί να υποβάλει οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας με έδρα σε συμμετέχουσα χώρα καθώς και διεθνείς οργανισμοί που διεξάγουν δραστηριότητες αλληλεγγύης στις συμμετέχουσες χώρες. Στην περίπτωση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο στοιχείο α) του άρθρου 7 παράγραφος 1, απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης είναι ο συμμετέχων φορέας να έχει λάβει σήμα ποιότητας. Στην περίπτωση των έργων αλληλεγγύης που αναφέρονται στο στοιχείο β) του άρθρου 7 παράγραφος 1, αίτηση για χρηματοδότηση μπορούν να υποβάλουν και φυσικά πρόσωπα για λογαριασμό άτυπων ομάδων συμμετεχόντων στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

Αίτηση για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης μπορεί να υποβάλει οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας με έδρα σε κράτος μέλος ή σε άλλη συμμετέχουσα χώρα καθώς και διεθνείς οργανισμοί που διεξάγουν δραστηριότητες αλληλεγγύης σε κράτος μέλος ή σε άλλες συμμετέχουσες χώρες. Στην περίπτωση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο στοιχείο α) του άρθρου 7 παράγραφος 1, απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης είναι ο συμμετέχων φορέας να έχει λάβει σήμα ποιότητας. Στην περίπτωση των έργων αλληλεγγύης που αναφέρονται στο στοιχείο β) του άρθρου 7 παράγραφος 1, αίτηση για χρηματοδότηση μπορούν να υποβάλουν και φυσικά πρόσωπα για λογαριασμό άτυπων ομάδων συμμετεχόντων στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τις συμμετέχουσες χώρες, παρακολουθεί τακτικά την απόδοση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης ως προς την επίτευξη των στόχων του.

1.  Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και άλλες συμμετέχουσες χώρες, παρακολουθεί τακτικά την απόδοση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης ως προς την επίτευξη των στόχων του.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τον αριθμό των συμμετεχόντων σε τοποθετήσεις εθελοντισμού (εγχώριες και διασυνοριακές)·

α)  τον αριθμό των συμμετεχόντων σε τοποθετήσεις εθελοντισμού, συμπεριλαμβανομένων μειονεκτούντων νέων (εγχώριες και διασυνοριακές)·

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τον αριθμό των συμμετεχόντων σε τοποθετήσεις πρακτικής άσκησης (εγχώριες και διασυνοριακές)·

β)  τον αριθμό των συμμετεχόντων σε τοποθετήσεις πρακτικής άσκησης, συμπεριλαμβανομένων μειονεκτούντων νέων (εγχώριες και διασυνοριακές)·

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τον αριθμό των συμμετεχόντων σε τοποθετήσεις σε θέσεις εργασίας (εγχώριες και διασυνοριακές)·

γ)  τον αριθμό των συμμετεχόντων σε τοποθετήσεις σε θέσεις εργασίας, συμπεριλαμβανομένων μειονεκτούντων νέων (εγχώριες και διασυνοριακές)·

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  τον αριθμό των συμμετεχόντων σε έργα αλληλεγγύης·

δ)  τον αριθμό των συμμετεχόντων σε έργα αλληλεγγύης, συμπεριλαμβανομένων μειονεκτούντων νέων·

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  ο αριθμός των έργων αλληλεγγύης·

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τις συμμετέχουσες χώρες, διασφαλίζει τη διάδοση πληροφοριών, τη δημοσιοποίηση και τις επακόλουθες ενέργειες σε σχέση με το σύνολο των δράσεων που υποστηρίζονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

1.  Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και άλλες συμμετέχουσες χώρες, διασφαλίζει τη διάδοση πληροφοριών, τη δημοσιοποίηση και τις επακόλουθες ενέργειες σε σχέση με το σύνολο των δράσεων που υποστηρίζονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, καθώς και σε σχέση με όλα όσα αφορούν την εγγραφή και την πρόσβαση στις διαδικασίες.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι εθνικοί οργανισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 20 χαράσσουν συνεπή πολιτική όσον αφορά την αποτελεσματική προβολή, τη διάδοση και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται στο πλαίσιο των δράσεων τις οποίες διαχειρίζονται, παρέχουν υποστήριξη στην Επιτροπή κατά την εκτέλεση του γενικού καθήκοντος της διάδοσης των πληροφοριών σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, περιλαμβανομένων πληροφοριών για δράσεις των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, και τα αποτελέσματά τους, και ενημερώνουν τις σχετικές ομάδες στόχου όσον αφορά τις δράσεις που αναλαμβάνονται στη χώρα τους.

2.  Οι εθνικοί οργανισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 20 χαράσσουν συνεπή και κατάλληλη πολιτική όσον αφορά την αποτελεσματική προβολή, τη διάδοση και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται στο πλαίσιο των δράσεων τις οποίες διαχειρίζονται, παρέχουν υποστήριξη στην Επιτροπή κατά την εκτέλεση του γενικού καθήκοντος της διάδοσης των πληροφοριών σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, περιλαμβανομένων πληροφοριών για δράσεις των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, και τα αποτελέσματά τους, και ενημερώνουν τις σχετικές ομάδες στόχου όσον αφορά τις δράσεις που αναλαμβάνονται στη χώρα τους.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  σε εθνικό επίπεδο, από τους εθνικούς οργανισμούς στις συμμετέχουσες χώρες.

β)  από τους εθνικούς οργανισμούς που έχουν οριστεί στα κράτη μέλη ή σε άλλες συμμετέχουσες χώρες.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στα κράτη μέλη στα οποία η κατανομή αρμοδιοτήτων φτάνει σε υποεθνικά επίπεδα με αποκλειστική νομοθετική εξουσία.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε κάθε χώρα που συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, οι εθνικές αρχές που έχουν οριστεί για τη διαχείριση των δράσεων που αναφέρονται στο κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 ενεργούν επίσης ως εθνικές αρχές στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Οι παράγραφοι 1, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 και 16 του άρθρου 27 του εν λόγω κανονισμού ισχύουν κατ’ αναλογία για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Αν δεν έχει οριστεί εθνική αρχή σε χώρα που περιλαμβάνεται στις χώρες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 του παρόντος κανονισμού, η εν λόγω αρχή ορίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 6 και 8 έως 15 του άρθρου 27 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013.

Σε κάθε χώρα που συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, οι εθνικές αρχές που έχουν οριστεί για τη διαχείριση των δράσεων που αναφέρονται στο κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 ενεργούν επίσης ως εθνικές αρχές στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Σε κράτη μέλη όπου οι αρμοδιότητες που άπτονται αυτού του κεφαλαίου έχουν μεταβιβαστεί σε υποεθνικές αρχές με αποκλειστική νομοθετική εξουσία, θα διαμορφωθούν μηχανισμοί, μέσω των εθνικών οργανισμών που λειτουργούν ως εκτελεστικοί φορείς, για να καταστεί δυνατή η άμεση συμμετοχή των εν λόγω αρχών. Οι παράγραφοι 1, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 και 16 του άρθρου 27 του εν λόγω κανονισμού ισχύουν κατ’ αναλογία για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Αν δεν έχει οριστεί εθνική αρχή σε χώρα που περιλαμβάνεται στις χώρες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 του παρόντος κανονισμού, η εν λόγω αρχή ορίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 6 και 8 έως 15 του άρθρου 27 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε κάθε χώρα που συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, οι εθνικοί οργανισμοί που έχουν οριστεί για τη διαχείριση των δράσεων που αναφέρονται στο κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 στις αντίστοιχες χώρες τους ενεργούν επίσης ως εθνικοί οργανισμοί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

Σε κάθε κράτος μέλος ή άλλη χώρα που συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, οι εθνικοί οργανισμοί που έχουν οριστεί για τη διαχείριση των δράσεων που αναφέρονται στο κεφάλαιο III του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 στις αντίστοιχες χώρες τους ενεργούν επίσης ως εθνικοί οργανισμοί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Σε κράτη μέλη όπου οι αρμοδιότητες που άπτονται αυτού του κεφαλαίου έχουν μεταβιβαστεί σε υποεθνικές αρχές με αποκλειστική νομοθετική εξουσία, θα διαμορφωθούν μηχανισμοί, μέσω των εθνικών οργανισμών που λειτουργούν ως εκτελεστικοί φορείς, για να καταστεί δυνατή η άμεση συμμετοχή των εν λόγω αρχών.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θεσπίζει προγράμματα εργασίας μέσω εκτελεστικών πράξεων. Κάθε πρόγραμμα εργασίας εξασφαλίζει την ετήσια εκτέλεση των γενικών και ειδικών στόχων που περιγράφονται στα άρθρα 3 και 4 κατά τρόπο συνεκτικό, και προσδιορίζει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τη μέθοδο εφαρμογής και το συνολικό ποσό του. Τα προγράμματα εργασίας περιέχουν επίσης περιγραφή των δράσεων που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν, ένδειξη του ποσού που κατανέμεται σε κάθε δράση, κατανομή των πόρων μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών για τις δράσεις που διαχειρίζονται οι εθνικοί οργανισμοί και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής.

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 25α όσον αφορά τη θέσπιση προγραμμάτων εργασίας. Κάθε πρόγραμμα εργασίας εξασφαλίζει την ετήσια εκτέλεση των γενικών και ειδικών στόχων που περιγράφονται στα άρθρα 3 και 4 κατά τρόπο συνεκτικό, και προσδιορίζει τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τη μέθοδο εφαρμογής και το συνολικό ποσό του. Τα προγράμματα εργασίας περιέχουν επίσης περιγραφή των δράσεων που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν, ένδειξη του ποσού π