Menettely : 2017/0102(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0060/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0060/2018

Keskustelut :

PV 10/09/2018 - 19
CRE 10/09/2018 - 19

Äänestykset :

PV 11/09/2018 - 6.11
CRE 11/09/2018 - 6.11
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0328

MIETINTÖ     ***I
PDF 1789kWORD 321k
7.3.2018
PE 610.547v02-00 A8-0060/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevasta oikeudellisesta kehyksestä sekä asetusten (EU) N:o 1288/2013, (EU) N:o 1293/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1306/2013 sekä päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta

Esittelijä: Helga Trüpel

Valmistelija(t) (*):

Brando Benifei, työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

Eleonora Forenza, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 MAATALOUDEN JA MAASEUDUN KEHITTÄMISEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevasta oikeudellisesta kehyksestä sekä asetusten (EU) N:o 1288/2013, (EU) N:o 1293/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1306/2013 sekä päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0262),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan, 165 artiklan 4 kohdan ja 166 artiklan 4 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0162/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon 6. huhtikuuta 2017 antamansa päätöslauselman Euroopan solidaarisuusjoukoista (2017/2585(RSP))(1),

–  ottaa huomioon Tšekin senaatin, Espanjan parlamentin ja Portugalin parlamentin toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 19. lokakuuta 2017 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon alueiden komitean ... antaman lausunnon(3),

–  ottaa huomioon Euroopan vapaaehtoistoiminnan teemavuoden 2011 puitteissa laaditun Euroopan vapaaehtoistoiminnan toimenpideohjelman (PAVE) ja siihen liittyvän vuonna 2015 annetun EYV2011-viisivuotisraportin ”Helping Hands”,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan, ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, budjettivaliokunnan, aluekehitysvaliokunnan ja maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnot (A8-0060/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Ehdotus

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevasta oikeudellisesta kehyksestä sekä asetusten (EU) N:o 1288/2013, (EU) N:o 1293/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1306/2013 sekä päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta

Euroopan solidaarisuus- ja vapaaehtoispalvelua koskevasta oikeudellisesta kehyksestä sekä asetusten (EU) N:o 1288/2013, (EU) N:o 1293/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1306/2013 sekä päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta

 

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin, lukuun ottamatta johdanto-osan 2, 3, 38 a ja 38 b kappaletta. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Euroopan unioni perustuu sen kansalaisten ja jäsenvaltioiden väliseen solidaarisuuteen. Tämä yhteinen arvo ohjaa sen toimintaa ja luo yhtenäisyyden, jota tarvitaan, jotta voidaan vastata nykyisiin ja tuleviin yhteiskunnan haasteisiin, joihin vastaamisessa nuoret eurooppalaiset ovat valmiita auttamaan ilmaisten solidaarisuuttaan käytännössä.

(1)  Euroopan unionin kansalaisten ja jäsenvaltioiden välinen solidaarisuus on yksi yleismaailmallisista arvoista, joihin unioni perustuu. Tämä yhteinen arvo ohjaa sen toimintaa ja luo yhtenäisyyden, jota tarvitaan, jotta voidaan vastata nykyisiin ja tuleviin yhteiskunnan haasteisiin, joihin vastaamisessa nuoret eurooppalaiset ovat valmiita auttamaan ilmaisten solidaarisuuttaan käytännössä. Se myös lisää nuorten kiinnostusta yhteiseen Eurooppa-hankkeeseen. Yhteisvastuun periaate on kirjattu Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklaan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan johdanto-osaan.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Unionin tilaa käsittelevässä puheessa 14 päivänä syyskuuta 2016 korostettiin tarvetta investoida nuoriin ja ilmoitettiin Euroopan solidaarisuusjoukkojen perustamisesta tarkoituksena luoda nuorille koko unionissa mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan toimintaan mielekkäällä tavalla, osoittaa solidaarisuuttaan ja kehittää taitojaan ja työn lisäksi saada tällä tavalla arvokasta inhimillistä kokemusta.

(2)  Unionin tilaa käsittelevässä puheessa 14 päivänä syyskuuta 2016 korostettiin tarvetta investoida nuoriin ja ilmoitettiin Euroopan solidaarisuusjoukkojen perustamisesta tarkoituksena luoda nuorille koko unionissa mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan toimintaan mielekkäällä tavalla, osoittaa solidaarisuuttaan ja kehittää tietojaan, taitojaan ja osaamistaan ja saada tällä tavalla arvokasta inhimillistä kokemusta, mikä on ratkaisevan tärkeää myös, jotta heistä tulisi aktiivisia ja osallistuvia unionin kansalaisia.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a)  Euroopan solidaarisuus- ja vapaaehtoispalvelun, jäljempänä ’ESVS’, on tarkoitus edistää siirtymistä kohti kattavaa unionin vapaaehtoistoiminnan toimenpideohjelmaa, joka perustuu Euroopan vapaaehtoistoiminnan teemavuoden 2011 tuloksiin.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 b)  Unionin ja jäsenvaltioiden olisi periaatteesta sitouduttava ottamaan käyttöön järjestelyjä, jotka tekevät ESVS:ään osallistumisesta mahdollisimman houkuttelevaa.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Komissio painotti 7 päivänä joulukuuta 2016 antamassaan tiedonannossa ”Euroopan solidaarisuusjoukot”18 tarvetta vahvistaa yhteisvastuutoiminnan perustaa koko Euroopan alueella, tarjota nuorille enemmän ja parempia mahdollisuuksia solidaarisuustoimintaan monilla eri aloilla ja tukea kansallisia ja paikallisia toimijoita niiden pyrkimyksissä selvittää erilaisia haasteita ja kriisejä. Tiedonannolla käynnistettiin Euroopan solidaarisuusjoukkojen ensimmäinen toimintavaihe, jossa tarjotaan EU:n eri ohjelmien puitteissa vapaaehtoistyö-, harjoittelu- ja työskentelymahdollisuuksia nuorille eri puolilta EU:ta. Kyseisiin toimiin – riippumatta siitä, toteutetaanko ne ennen tämän asetuksen voimaantuloa vai sen jälkeen – olisi edelleen sovellettava niissä unionin ohjelmissa vahvistettuja sääntöjä ja edellytyksiä, joista kutakin toimea on rahoitettu Euroopan solidaarisuusjoukkojen ensimmäisessä toimintavaiheessa.

(3)  Komissio painotti 7 päivänä joulukuuta 2016 antamassaan tiedonannossa ”Euroopan solidaarisuusjoukot”18 tarvetta vahvistaa yhteisvastuutoiminnan perustaa koko Euroopan alueella, tarjota nuorille enemmän ja parempia mahdollisuuksia laadukkaaseen solidaarisuustoimintaan monilla eri aloilla ja tukea kansallisia, alueellisia ja paikallisia toimijoita niiden pyrkimyksissä selvittää erilaisia haasteita ja kriisejä. Tiedonannolla käynnistettiin tuolloin Euroopan solidaarisuusjoukkojen nimellä tunnetun hankkeen ensimmäinen toimintavaihe, jossa tarjotaan unionin eri ohjelmien puitteissa vapaaehtoistyö-, harjoittelu- ja työskentelymahdollisuuksia nuorille eri puolilta unionia. Kyseisiin toimiin – riippumatta siitä, toteutetaanko ne ennen tämän asetuksen voimaantuloa vai sen jälkeen – olisi edelleen sovellettava niissä unionin ohjelmissa vahvistettuja sääntöjä ja edellytyksiä, joista kutakin toimea on rahoitettu tuolloin Euroopan solidaarisuusjoukkojen nimellä tunnetun hankkeen ensimmäisessä toimintavaiheessa.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a)  Solidaarisuus tarkoittaa jokaisen vastuuntuntoa muista ja sitoutumista yhteiseen hyvään, mikä ilmenee käytännön toimintana, josta ei odoteta saatavan vastinetta.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Nuorille olisi tarjottava helposti käytettävissä olevia solidaarisuustoiminnan mahdollisuuksia, joiden kautta he voivat tuoda esiin sitoutumisensa yhteisöjä hyödyttävään toimintaan ja samalla hankkia hyödyllistä kokemusta, taitoja ja osaamista henkilökohtaista, koulutuksellista, sosiaalista, kansalaisuuteen liittyvää ja ammatillista kehittymistään varten ja siten parantaa työllistettävyyttään. Tällaisilla toimilla tuettaisiin myös nuorten vapaaehtoistyöntekijöiden, harjoittelijoiden ja työntekijöiden liikkuvuutta.

(4)  Nuorille olisi tarjottava helposti käytettävissä olevia mahdollisuuksia laadukkaisiin solidaarisuustoimiin, jotka hyödyttävät yhteiskuntaa ja antavat nuorille mahdollisuuden ilmaista solidaarisuutensa paikallisyhteisöjä kohtaan ja sitoutumisensa niitä hyödyttävään toimintaan, lujittaa osaltaan sosiaalista koheesiota ja samalla hankkia hyödyllistä kokemusta, tietoja, taitoja ja osaamista ennen kaikkea henkilökohtaisen kehityksensä tueksi, itsetuntonsa, itsenäisyytensä ja oppimismotivaationsa lisäämiseksi ja koulutuksellista, sosiaalista, taiteellista, kielellistä, kulttuurista, kansalaisuuteen liittyvää ja ammatillista kehitystään varten. Tällaisilla toimilla tuettaisiin myös nuorten vapaaehtoistyöntekijöiden, harjoittelijoiden tai työntekijöiden liikkuvuutta työvoiman liikkuvuutta koskevaa kansallista lainsäädäntöä noudattaen.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(4 a)  Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä monikielisyyteen, sillä osa solidaarisuusjaksoista on kansainvälisiä.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Nuorille tarjottavan solidaarisuustoiminnan olisi oltava korkealaatuista, eli sen olisi vastattava täyttämättömiin yhteiskunnallisiin tarpeisiin, vahvistettava yhteisöjä, tarjottava nuorille tilaisuuksia hankkia arvokasta tietoa ja osaamista, oltava taloudellisesti nuorten ulottuvilla ja se olisi toteutettava turvallisissa ja terveellisissä olosuhteissa.

(5)  Nuorille tarjottavan solidaarisuustoiminnan olisi oltava laadukasta, eli sen olisi autettava selviytymään merkittävistä, selkeästi yksilöidyistä yhteiskunnallisista haasteista ja vastattava merkittäviin, selkeästi yksilöityihin tarpeisiin, vahvistettava paikallisia tai kansallisia yhteisöjä ja sosiaalista koheesiota sekä edistettävä aktiivista kansalaisuutta. Solidaarisuustoimien olisi vastattava osallistujien henkilökohtaisiin tarpeisiin ja edistettävä heidän ammatillista kehitystään, tarjottava nuorille tilaisuuksia hankkia arvokkaita tietoja, taitoja ja osaamista, oltava taloudellisesti kestäviä ja tosiasiallisesti nuorten ulottuvilla, ja ne olisi toteutettava turvallisissa ja terveellisissä olosuhteissa. Solidaarisuustoimissa olisi varmistettava maantieteellinen tasapaino ja tehokas osallisuus ja toimien saavutettavuus etenkin epäedullisessa asemassa oleville nuorille. Solidaarisuustoimet eivät saisi koskaan korvata yritysten yhteiskuntavastuuta koskevia toimintaperiaatteita eivätkä vaikuttaa kielteisesti olemassa oleviin työ- tai harjoittelupaikkoihin.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  ESVS:n olisi tarjottava nuorille mahdollisuus saada arvokasta kokemusta, kehittää taitojaan ja osallistua yhteiskuntaan, siihen olisi kuuluttava laajempi ja parempi valikoima monenlaisia toimia ja siinä olisi myös tarjottava mahdollisuus osallistua asianmukaiseen koulutukseen, jonka päätteeksi saadut taidot ja kokemus tunnustettaisiin virallisesti.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)   Euroopan solidaarisuusjoukot tarjoaisivat keskitetyn yhteyspisteen, josta saa tietoa kaikista solidaarisuustoimista eri puolilla Euroopan unionia. Olisi varmistettava puitteiden yhdenmukaisuus ja täydentävyys unionin muihin asiaan liittyviin toimintalinjoihin ja ohjelmiin nähden. Euroopan solidaarisuusjoukkojen olisi pohjattava nykyisten ohjelmien, erityisesti eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun, vahvuuksiin ja synergioihin niiden kanssa. Joukkojen olisi myös täydennettävä jäsenvaltioiden nuorisotakuun19 yhteydessä toteuttamia toimia, joilla tuetaan nuoria ja helpotetaan heidän siirtymistään opinnoista työelämään tarjoamalla heille lisää mahdollisuuksia päästä kiinni työmarkkinoihin solidaarisuuteen liittyvien alojen harjoittelu- tai työpaikkojen kautta joko kotimaassa tai ulkomailla. Olisi varmistettava myös täydentävyys Euroopan solidaarisuusjoukkojen toiminnan kannalta olennaisten unionin tason verkostojen, kuten Euroopan laajuisen julkisten työvoimapalvelujen verkoston, EURES-verkoston ja Eurodesk-verkoston, kanssa. Lisäksi oli varmistettava nykyisten asiaan liittyvien järjestelmien, erityisesti kansallisten yhteisvastuujärjestelmien ja nuorten liikkuvuusjärjestelmien, ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen välinen täydentävyys hyödyntäen hyviä käytäntöjä tapauksen mukaan.

(6)  ESVS tarjoaisi pääyhteyspisteen, josta saa tietoa kaikista solidaarisuustoimista eri puolilla Euroopan unionia. Olisi varmistettava puitteiden yhdenmukaisuus ja täydentävyys unionin muihin asiaan liittyviin toimintalinjoihin ja ohjelmiin nähden eikä muiden olemassa olevien solidaarisuusohjelmien rahoitusta saisi vaarantaa. ESVS:n olisi pohjattava nykyisten ohjelmien, erityisesti eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun ja Youth in Action -ohjelman, vahvuuksiin ja synergioihin niiden kanssa. Lisäksi olisi varmistettava täydentävyys nykyisten asiaan liittyvien järjestelmien ja ESVS:n välillä ja erityisesti kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla toimivien yhteisvastuu-, vapaaehtois- ja siviilipalvelusjärjestelmien ja nuorten liikkuvuusjärjestelmien kanssa. Olisi varmistettava, että ESVS:ssä ei esiinny sukupuoleen tai sosiaalisiin tai taloudellisiin seikkoihin perustuvaa syrjintää, ja sen olisi hyödynnettävä hyviä käytäntöjä tapauksen mukaan. ESVS:llä ei pidä korvata kansallisia järjestelmiä. Kaikkien nuorten mahdollisuus osallistua kansallisiin solidaarisuustoimiin olisi taattava kaikissa jäsenvaltioissa asianmukaisin lainsäädäntökehyksin ja kansallisin resurssein. Olisi vakiinnutettava kumppanuussuhteet sellaisiin eurooppalaisiin verkostoihin, jotka ovat erikoistuneet tiettyihin kiireellisiin sosiaalisiin ongelmiin, joihin jäsenvaltiot eivät ole puuttuneet riittävällä tavalla ja joita ovat muun muassa äärimmäinen köyhyys, asunnottomuus, puutteenalaisuus vähemmistöjen keskuudessa, kuten romaniyhteisöissä, ja turvapaikanhakijoiden eristäminen.

__________________

 

19 Neuvoston suositus, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2013, nuorisotakuun perustamisesta (2013/C 120/01).

 

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(6 a)  Maatalouden ja maaseudun kehittämisen alalla toteutettavat solidaarisuusjaksot, hankkeet ja verkostoitumistoimet tarjoavat nuorille ainutlaatuisen mahdollisuuden parhaiden käytäntöjen vaihtoon.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Jotta Euroopan solidaarisuusjoukkojen vaikutus olisi mahdollisimman suuri, olisi säädettävä muiden unionin ohjelmien, kuten turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston, Kansalaisten Eurooppa -ohjelman, Euroopan aluekehitysrahaston ja terveysalan toimintaohjelman, mahdollisuudesta edistää osaltaan Euroopan solidaarisuusjoukkojen tavoitteiden saavuttamista tukemalla sen soveltamisalaan kuuluvia toimia. Tällainen tuki olisi rahoitettava asianomaisten ohjelmien perussäädösten mukaisesti. Kun edunsaajille on myönnetty voimassa oleva Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkki, niille olisi annettava pääsy Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaaliin ja niiden olisi saatava käyttöönsä toimityypin mukaan tarjottavat laatu- ja tukitoimenpiteet.

(7)  Jotta ESVS:n vaikutus olisi mahdollisimman suuri, olisi säädettävä muiden unionin ohjelmien, kuten turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston, Kansalaisten Eurooppa -ohjelman, Euroopan aluekehitysrahaston ja terveysalan toimintaohjelman, mahdollisuudesta edistää osaltaan ESVS:n tavoitteiden saavuttamista tukemalla sen soveltamisalaan kuuluvia toimia. Tällainen tuki olisi rahoitettava asianomaisten ohjelmien perussäädösten mukaisesti, ja siinä olisi pyrittävä varmistamaan nuorten, kansalaisyhteiskunnan ja jäsenvaltioiden nykyisten vapaaehtoistoimintajärjestelmien laajempi osallistuminen. Kun osallistujaorganisaatioille on myönnetty voimassa oleva ESVS:n laatumerkki, niille olisi annettava pääsy ESVS:n portaaliin ja niiden olisi saatava käyttöönsä toimityypin mukaan tarjottavat laatu- ja tukitoimenpiteet.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Euroopan solidaarisuusjoukkojen olisi avattava nuorille uusia mahdollisuuksia tehdä vapaaehtoistyötä ja suorittaa harjoittelu- ja työjaksoja solidaarisuuteen liittyvillä aloilla sekä suunnitella ja kehittää solidaarisuushankkeita omien ideoidensa pohjalta. Tällaisten mahdollisuuksien avulla nuorten olisi voitava vauhdittaa henkilökohtaista, koulutuksellista, sosiaalista, kansalaisuuteen liittyvää ja ammatillista kehitystään. Euroopan solidaarisuusjoukkojen olisi myös tuettava osallistujien ja organisaatioiden verkostotoimia sekä toimenpiteitä, joilla varmistetaan tuettujen toimien laatu ja edistetään oppimistulosten validointia.

(8)  ESVS:n olisi avattava nuorille uusia mahdollisuuksia tehdä vapaaehtoistyötä ja suorittaa harjoittelu- ja työjaksoja solidaarisuuteen liittyvillä aloilla sekä suunnitella ja kehittää solidaarisuushankkeita omien ideoidensa pohjalta. Tällaisten mahdollisuuksien avulla olisi voitava vastata täyttämättömiin yhteiskunnallisiin tarpeisiin, lujittaa yhteisöjä ja edistää nuorten henkilökohtaista, koulutuksellista, sosiaalista, kansalaisuuteen liittyvää ja ammatillista kehitystä. ESVS:n olisi myös tuettava osallistujien ja organisaatioiden verkostoitumistoimia sekä toimenpiteitä, joilla varmistetaan tuettujen toimien laatu ja edistetään oppimistulosten validointia. Sen olisi lisäksi tuettava ja vahvistettava solidaarisuustoimia toteuttavia olemassa olevia organisaatioita.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Vapaaehtoistoiminta tarjoaa laajalti mahdollisuuksia epäviralliseen ja arkioppimiseen, joiden avulla nuoret voivat edistää henkilökohtaista, sosiaalista, koulutuksellista ja ammatillista kehitystään sekä kansalaisaktiivisuuttaan ja työllistettävyyttään. Vapaaehtoistoimilla ei saisi olla kielteistä vaikutusta mahdolliseen tai olemassa olevaan palkkatyöhön, eikä niitä saisi pitää korvikkeena palkkatyölle. Jotta voidaan varmistaa jatkuvuus unionin tasolla tuettuihin vapaaehtoistoimiin nähden, niihin eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun soveltamisalaan kuuluviin vapaaehtoistoimiin, jotka sisältyvät Euroopan solidaarisuusjoukkojen maantieteelliseen toiminta-alueeseen, olisi jatkossa myönnettävä tukea Euroopan solidaarisuusjoukkojen kansainvälisten vapaaehtoisjaksojen muodossa. Muita eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun mukaisia vapaaehtoistoimia, joita Euroopan solidaarisuusjoukkojen maantieteellinen toiminta-alue ei kata, tuetaan edelleen unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus+” perustamisesta annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1288/201320 perustetun ohjelman mukaisesti. Asiaan liittyvää unionin tason lainsäädäntöä tulkittaessa sekä Euroopan solidaarisuusjoukkojen mukaiset kansainväliset vapaaehtoisjaksot että jatkossakin asetuksen (EU) N:o 1288/2013 mukaisesti tuettavat vapaaehtoistoimet olisi katsottava vastaaviksi kuin ne, joita toteutetaan eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun puitteissa.

(9)  Vapaaehtoistoiminta tarjoaa laajalti mahdollisuuksia viralliseen ja epäviralliseen oppimiseen, joiden avulla nuoret voivat edistää henkilökohtaista, sosiaalista ja koulutuksellista kehitystään sekä kansalaisaktiivisuuttaan. Ottaen kuitenkin huomioon solidaarisuuteen liittyvien toimien monialaisen luonteen, näihin toimiin mahdollisesti osallistuvien voittoa tavoittelemattomien yksiköiden ja organisaatioiden erilaisen aseman sekä solidaarisuussektorin sosioekonomisen merkityksen unionissa tähän asetukseen olisi sisällytettävä säännöksiä sen varmistamiseksi, että vapaaehtoistoimilla ei ole kielteistä vaikutusta mahdolliseen tai olemassa olevaan palkkatyöhön, eikä solidaarisuustoimia saisi pitää korvikkeena palkkatyölle tai tosiasiallisesti käyttää korvaamaan palkkatyötä. Tästä syystä vapaaehtoistoiminnan muodossa toteutettavia solidaarisuusjaksoja voisivat tarjota vain osallistujaorganisaatiot, jotka ovat voittoa tavoittelemattoman sektorin yhteisöjä, säätiöitä tai yhteiskunnallisia yrityksiä.

_____________

 

20 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1288/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus+” perustamisesta ja päätösten N:o 1719/2006/EY, 1720/2006/EY ja 1298/2008/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 50).

 

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Solidaarisuuteen liittyvien alojen harjoittelu- ja työpaikat voivat tarjota nuorille lisämahdollisuuksia työmarkkinoille pääsyyn samalla kun ne helpottavat merkittäviin yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamista. Niiden avulla voidaan edistää nuorten työllistettävyyttä ja tuottavuutta, ja ne helpottavat siirtymistä opiskelusta työelämään, mikä on ratkaisevaa nuorten mahdollisuuksien parantamiseksi työmarkkinoilla. Osallistuvien organisaatioiden olisi suoritettava korvaus Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa tarjottavista harjoittelujaksoista ja noudatettava laatuperiaatteita, jotka esitetään harjoittelujen laatupuitteista 10 päivänä maaliskuuta 2014 annetussa neuvoston suosituksessa21. Tarjottavien harjoittelu- ja työpaikkojen olisi toimittava nuorten ponnahduslautana työmarkkinoille, ja siksi niihin olisi yhdistettävä asianmukainen palvelujakson jälkeinen tuki. Työmarkkinoiden asiaankuuluvien toimijoiden, etenkin julkisten ja yksityisten työvoimapalvelujen, työmarkkinaosapuolten ja kauppakamarien, olisi helpotettava harjoittelu- ja työjaksojen suorittamista. Osallistujaorganisaatioina niiden olisi voitava hakea rahoitusta Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimivaltaisen täytäntöönpanorakenteen kautta, jotta ne voisivat toimia välittäjinä osallistujanuorten ja solidaarisuusalojen harjoittelu- ja työjaksoja tarjoavien työnantajien välillä.

(10)  ESVS:n olisi myös tarjottava puitteet solidaarisuuteen liittyvien alojen harjoittelu- ja työjaksoille, jotta voidaan lujittaa sosiaalista, taloudellista ja kansalaisten yhteenkuuluvuutta. Harjoittelu- ja työjaksot olisi selvästi erotettava vapaaehtoistoiminnasta sekä rahoituksen että järjestelyjen osalta, koska ne voivat tarjota nuorille erilaisia ja uusia mahdollisuuksia työmarkkinoille pääsyyn ja parantaa heidän mahdollisuuksiaan kyseisillä markkinoilla ja heidän uranäkymiään, samalla kun ne helpottavat merkittäviin yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamista. Harjoittelu- ja työjaksojen ei koskaan pidä johtaa palkkatyön korvaamiseen. Harjoittelu- ja työjaksot, joista maksetaan korvaus, voivat kuitenkin toimia epäedullisessa asemassa oleville nuorille ja nuorille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, kannustimena osallistua solidaarisuuteen liittyviin toimiin, joihin he eivät välttämättä muutoin voisi osallistua. Harjoittelujaksot voivat helpottaa nuorten siirtymistä opiskelusta työelämään, mikä on ratkaisevaa, jotta he voivat integroitua kestävästi työmarkkinoille. Osallistuvien organisaatioiden olisi aina suoritettava korvaus ESVS:n puitteissa tarjottavista harjoittelujaksoista ja noudatettava laatuperiaatteita, jotka esitetään harjoittelujen laatupuitteista 10 päivänä maaliskuuta 2014 annetussa neuvoston suosituksessa21. Harjoittelujaksot olisi lisäksi erotettava vapaaehtoistyöstä, ja niiden olisi perustuttava kirjalliseen sopimukseen, jonka harjoittelija ja osallistujaorganisaatio tekevät harjoittelun alussa. Tällaisissa kirjallisissa sopimuksissa olisi ilmoitettava koulutus- ja harjoittelutavoitteet, työehdot ja harjoittelun kesto sekä harjoittelijan saama korvaus ja osapuolten sen maan kansallisen lainsäädännön mukaiset oikeudet ja velvollisuudet ja/tai siinä maassa sovellettavat työehtosopimukset, jossa harjoittelu suoritetaan. Tarjottavien harjoittelujaksojen olisi toimittava nuorten ponnahduslautana työmarkkinoille, eikä niillä saisi korvata työpaikkoja. Harjoittelujaksojen olisi oltava tilapäisiä ja kohtuullisen pituisia tämän asetuksen määritelmän mukaisesti. Työjaksojen olisi perustuttava kirjalliseen sopimukseen, ja niissä olisi noudatettava kaikkia sen maan kansallisen lainsäädännön mukaisia ja/tai siinä maassa sovellettavien työehtosopimusten mukaisia työehtoja, jossa työ suoritetaan. Työjaksoja tarjoaville osallistujaorganisaatioille ei saisi myöntää rahoitustukea yli kahdentoista kuukauden ajan. Harjoittelu- ja työjaksot olisi erotettava selvästi vapaaehtoistoiminnasta sekä rahoituksen että sisällön osalta, ja siksi niihin olisi yhdistettävä asianmukainen valmennus, työssäoppiminen ja palvelujakson jälkeinen tuki, joka liittyy osallistujan osallistumiseen ESVS:ään. Työmarkkinoiden asiaankuuluvien toimijoiden, etenkin julkisten ja yksityisten työvoimapalvelujen, työmarkkinaosapuolten ja kauppakamarien, olisi helpotettava harjoittelu- ja työjaksojen suorittamista. Osallistujaorganisaatioina niiden olisi voitava hakea rahoitusta ESVS:n toimivaltaisen täytäntöönpanorakenteen kautta, jotta ne voisivat toimia välittäjinä osallistujanuorten ja solidaarisuusalojen harjoittelu- ja työjaksoja tarjoavien työnantajien välillä.

__________________

__________________

21 Neuvoston suositus, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2014, harjoittelun laatupuitteista (EUVL C 88, 27.3.2014, s. 1).

21 Neuvoston suositus, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2014, harjoittelun laatupuitteista (EUVL C 88, 27.3.2014, s. 1).

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Nuorten aloitteellisuus on yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla merkittävä voimavara. Euroopan solidaarisuusjoukkojen olisi osaltaan edistettävä sitä tarjoamalla nuorille mahdollisuuksia laatia ja toteuttaa omia hankkeitaan, joissa he voivat tarttua tiettyihin ongelmiin paikallisyhteisöjensä eduksi. Kyseisten hankkeiden olisi annettava nuorille mahdollisuus testata ideoitaan ja tuettava nuoria ryhtymään itse solidaarisuustoiminnan edistäjiksi. Hankkeet voisivat olla myös lähtökohtana vahvemmalle sitoutumiselle solidaarisuustoimintaan, ja ne voisivat antaa Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujille kannustavan alkusysäyksen yrittäjyyteen tai yhdistysten, kansalaisjärjestöjen tai muiden solidaarisuus- ja nuorisoalan tai voittoa tavoittelemattoman sektorin elinten perustamiseen.

(11)  Nuorten aloitteellisuus on yhteiskunnassa merkittävä voimavara. ESVS:n olisi osaltaan edistettävä sitä tarjoamalla nuorille mahdollisuuksia laatia ja toteuttaa omia hankkeitaan, joissa he voivat tarttua tiettyihin ongelmiin solidaarisuudesta paikallisyhteisöjä ja erityisesti maaseudulla, eristyneillä tai syrjäytyneillä alueilla olevia yhteisöjä kohtaan ja näiden eduksi. Kyseisten hankkeiden olisi annettava nuorille mahdollisuus kehittää innovoivia ratkaisuja, testata ideoitaan kestävällä tavalla ja kokea, millaista on itse edistää solidaarisuustoimintaa. Hankkeet voisivat olla myös lähtökohtana vahvemmalle sitoutumiselle solidaarisuustoimintaan, ja ne voisivat antaa ESVS:n osallistujille kannustavan alkusysäyksen yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen tai vapaaehtoistoimintaan yhdistyksissä, kansalaisjärjestöissä, nuorisojärjestöissä tai muissa solidaarisuus- ja nuorisoalan tai voittoa tavoittelemattoman sektorin elimissä taikka oman yhdistyksen perustamiseen. Nuorille sekä nuoriso- ja opiskelijajärjestöille olisi annettava tarvittavaa tukea, jotta voidaan varmistaa niiden voivan kehittää tehokkaasti solidaarisuustoimia. Palvelujakson jälkeiseen tukeen voisi kuulua tuen ja neuvojen antaminen osallistujille, jotka ovat kiinnostuneita yhdistyksen, osuuskunnan, yhteiskunnallisen yrityksen, nuorisojärjestön tai yhteisökeskuksen perustamisesta ja johtamisesta.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Euroopan solidaarisuusjoukkoihin osallistuvien nuorten ja organisaatioiden olisi tunnettava kuuluvansa yhteisöön, jossa niin yksittäiset henkilöt kuin eri yksikötkin ovat sitoutuneet solidaarisuuden lisäämiseen koko Euroopassa. Samaan aikaan osallistujaorganisaatiot tarvitsevat tukea parantaakseen kapasiteettiaan tarjota laadukkaita palvelujaksoja kasvavalle osallistujajoukolle. Euroopan solidaarisuusjoukkojen olisi myös tuettava verkostotoimia, joilla pyritään vahvistamaan nuorten ja osallistujaorganisaatioiden sitoutumista tähän yhteisöön, lisäämään Euroopan solidaarisuusjoukkojen yhteenkuuluvuuden tunnetta ja edistämään hyödyllisten käytäntöjen ja kokemusten jakamista. Kyseisillä toimilla olisi myös lisättävä julkisten ja yksityisten toimijoiden tietoisuutta Euroopan solidaarisuusjoukoista sekä kerättävä osallistujanuorilta ja -organisaatioilta palautetta Euroopan solidaarisuusjoukkojen täytäntöönpanosta.

(12)  ESVS:ään osallistuvien nuorten ja organisaatioiden olisi tunnettava kuuluvansa yhteisöön, jossa niin yksittäiset henkilöt kuin eri yksikötkin ovat sitoutuneet solidaarisuuden lisäämiseen koko Euroopassa ja muualla maailmassa. Samaan aikaan yleishyödylliset tai yhteiskunnallisia päämääriä edistävät voittoa tavoittelemattomat osallistujaorganisaatiot tarvitsevat tukea parantaakseen kapasiteettiaan tarjota laadukkaita palvelujaksoja kasvavalle osallistujajoukolle. ESVS:n olisi myös tuettava verkostoitumistoimia, joilla pyritään vahvistamaan nuorten valmiuksia ja voittoa tavoittelemattomien osallistujaorganisaatioiden sitoutumista tähän yhteisöön ja edistämään hyödyllisten solidaarisuuskäytäntöjen ja kokemusten jakamista. Kyseisillä toimilla olisi myös lisättävä julkisten ja yksityisten toimijoiden, kuten yhteiskunnallisia päämääriä edistävien voittoa tavoittelemattomien yksiköiden, tietoisuutta solidaarisuudesta sekä kerättävä osallistujilta ja osallistujaorganisaatioilta palautetta ESVS:n täytäntöönpanosta.

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä palvelujaksojen ja muiden Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa tarjottavien mahdollisuuksien laadun varmistamiseen erityisesti tarjoamalla osallistujille koulutusta, kielitukea, vakuutus, hallinnollista tukea ja palvelujakson jälkeistä tukea sekä huolehtimalla Euroopan solidaarisuusjoukkoihin osallistumisen aikana hankittujen tietojen, taitojen ja osaamisen validoinnista.

(13)  Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä palvelujaksojen ja muiden ESVS:n puitteissa tarjottavien mahdollisuuksien laadun varmistamiseen erityisesti tarjoamalla osallistujille verkkokursseja ja muunlaista koulutusta ja kielitukea, vakuutus, yksinkertaistetut hallinnolliset menettelyt ja palvelujaksoa edeltävää ja sen jälkeistä tukea sekä huolehtimalla ESVS:ään osallistumisen aikana hankittujen tietojen, taitojen ja osaamisen validoinnista. Tätä tukea olisi kehitettävä ja annettava yhteistyössä nuorisojärjestöjen ja muiden voittoa tavoittelemattomien ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa, jotta voidaan hyödyntää niiden asiantuntemusta alalla. Jos osallistujien on määrä toimia vaarallisissa olosuhteissa, kuten katastrofin jälkeisissä olosuhteissa, heille olisi järjestettävä etukäteen turvallisuuskoulutusta. Palvelujakson jälkeen annettavassa tuessa olisi myös asetettava etusijalle osallistujien jatkuva osallistuminen yhteisöönsä kansalaisina ja heitä olisi palvelujakson päätyttyä ohjattava osallistumaan paikallisten järjestöjen tai hankkeiden toimintaan.

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Jotta voidaan varmistaa Euroopan solidaarisuusjoukkojen mukaisten palvelujaksojen vaikutus osallistujien henkilökohtaiseen, koulutukselliseen, sosiaaliseen, kansalaisuuteen liittyvään ja ammatilliseen kehittymiseen, palvelujakson oppimistuloksina saavutetut tiedot, taidot ja osaaminen olisi yksilöitävä ja dokumentoitava asianmukaisesti kansalliset olosuhteet ja erityispiirteet huomioon ottaen, kuten suositellaan epävirallisen ja arkioppimisen validoinnista 20 päivänä joulukuuta 2012 annetussa neuvoston suosituksessa22.

14.  Jotta voidaan varmistaa ESVS:n mukaisten palvelujaksojen vaikutus osallistujien henkilökohtaiseen, koulutukselliseen, taiteelliseen, sosiaaliseen, kansalaisuuteen liittyvään ja ammatilliseen kehittymiseen, ennen solidaarisuusjaksoa suoritetun kohdennetun koulutuksen oppimistuloksina saavutetut tiedot, taidot ja osaaminen olisi yksilöitävä, dokumentoitava, arvioitava, sertifioitava ja tunnustettava asianmukaisesti eurooppalaiset suuntaviivat ja kansalliset olosuhteet ja erityispiirteet huomioon ottaen, kuten suositellaan epävirallisen ja arkioppimisen validoinnista 20 päivänä joulukuuta 2012 annetussa neuvoston suosituksessa22. Tunnustamisen välineenä olisi käytettävä Youth Pass -todistusta, jossa olisi kuvattava ja validoitava tulokset, jotka osallistuja on saavuttanut epävirallisessa ja arkioppimisessa ESVS:n puitteissa. Youth Pass -todistus parantaa nuorten oppimistulosten tunnustamista.

__________________

__________________

22 Neuvoston suositus, annettu 20 päivänä joulukuuta 2012, epävirallisen ja arkioppimisen validoinnista (EUVL C 398, 22.12.2012, s. 1).

22 Neuvoston suositus, annettu 20 päivänä joulukuuta 2012, epävirallisen ja arkioppimisen validoinnista (EUVL C 398, 22.12.2012, s. 1).

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(14 a)   Jotta voidaan edistää solidaarisuustoimia nuorten keskuudessa, lähettävien ja vastaanottavien osallistujaorganisaatioiden olisi oltava voittoa tavoittelemattomia, ja niihin voi kuulua kansalaisjärjestöjä tai kansalaisyhteiskunnan järjestöjä, nuorisojärjestöjä, kirkkoja ja uskonnollisia yhdistyksiä tai yhteisöjä.

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Olisi otettava käyttöön laatumerkki varmistukseksi siitä, että osallistujaorganisaatiot noudattavat Euroopan solidaarisuusjoukkojen peruskirjan periaatteita ja vaatimuksia, jotka koskevat niiden oikeuksia ja velvollisuuksia solidaarisuustoiminnan kaikissa vaiheissa. Laatumerkin saamisen olisi oltava ennakkoedellytyksenä osallistumiselle, mutta se ei saisi johtaa automaattisesti Euroopan solidaarisuusjoukkojen mukaisen rahoituksen saamiseen.

(15)  Olisi otettava käyttöön yhteistyössä asianomaisten sidosryhmien kanssa erillinen laatumerkki ja seurantajärjestelmä yhtäältä vapaaehtoistoimintaa ja toisaalta harjoittelu- ja työjaksoja varten, jotta voidaan varmistaa, että osallistujaorganisaatiot tosiasiassa ja jatkuvasti noudattavat ESVS:n peruskirjan periaatteita ja vaatimuksia, jotka koskevat niiden oikeuksia ja velvollisuuksia solidaarisuustoiminnan kaikissa vaiheissa. Erilaisten laatuvaatimusten välttämiseksi ESVS:n peruskirjassa olisi otettava huomioon Erasmus+-ohjelmaan kuuluvan eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun peruskirja. Laatumerkin saamisen olisi oltava ennakkoedellytyksenä osallistumiselle, mutta se ei saisi johtaa automaattisesti ESVS:n mukaisen rahoituksen saamiseen. Laatumerkeillä olisi varmistettava, että ESVS:n toimia ei käytetä korvaamaan varsinaisia työ- tai harjoittelupaikkoja. Laatumerkin myöntämisprosessi ei saisi lisätä byrokratiaa, jotta organisaatiot eivät sen tähden luopuisi osallistumisesta ESVS:ään. Laatumerkillä olisi myös varmistettava, että osallistujaorganisaatiot noudattavat sosiaalista osallisuutta koskevaa ennakkoehtoa ja etenkin asettavat investoinneissaan etusijalle siirtymisen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 1303/20131 a mukaisesti laitospohjaisista terveys- ja sosiaalipalveluista avohuollon palveluihin, jotta unionin rahoituksella ei edes välillisesti tuettaisi sosiaali- ja terveydenhuollon infrastruktuurien erottamista toisistaan.

 

_____________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Euroopan solidaarisuusjoukkojen täytäntöönpanoelinten, osallistujaorganisaatioiden ja osallistuvien nuorten apuna olisi oltava Euroopan solidaarisuusjoukkojen resurssikeskus, jolla tuetaan täytäntöönpanon ja toteutettavien toimien laatua sekä kyseisten toimien kautta hankitun osaamisen yksilöintiä ja validointia.

(16)  ESVS:n täytäntöönpanoelinten, osallistujaorganisaatioiden ja osallistuvien nuorten apuna olisi oltava ESVS:n resurssikeskus, jolla tuetaan ESVS:n täytäntöönpanon ja toteutettavien toimien laatua sekä kyseisten toimien kautta hankittujen tietojen, taitojen ja osaamisen yksilöintiä, validointia ja sertifiointia.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalia olisi kehitettävä jatkuvasti, jotta varmistetaan Euroopan solidaarisuusjoukkojen hyvä saavutettavuus ja tarjotaan niin kiinnostuneille nuorille kuin organisaatioillekin keskitetty yhteyspiste, joka tekee mahdolliseksi rekisteröitymisen, hakijaprofiilien ja palvelupaikkojen yksilöimisen ja yhteensovittamisen, verkottumisen ja virtuaalisen yhteydenpidon, verkkokoulutuksen, kielituen ja palvelujakson jälkeisen tuen sekä muita käytännöllisiä toimintoja, joihin saattaa ilmetä tarvetta myöhemmin.

(17)  ESVS:n portaalia, jonka olisi oltava saatavilla kaikilla osallistujamaiden virallisilla kielillä ja esteettömästi vammaisten henkilöiden käytettävissä, olisi kehitettävä ja päivitettävä jatkuvasti, jotta varmistetaan ESVS:n hyvä saavutettavuus ja tarjotaan niin kiinnostuneille nuorille kuin voittoa tavoittelemattomille organisaatioillekin interaktiivinen, monikielinen alusta, joka tekee mahdolliseksi rekisteröitymisen, hakijaprofiilien ja palvelupaikkojen yksilöimisen ja yhteensovittamisen, verkottumisen ja virtuaalisen yhteydenpidon, tiedottamisen tarjolla olevista solidaarisuusjaksoista tai -hankkeista sekä osallistujaorganisaatioista ja asiaankuuluvista unionin ja kansallisista yhteyspisteistä, verkkokoulutuksen, kielituen ja palvelujaksoa edeltävän ja sen jälkeisen tuen, suorat palaute- ja arviointimekanismit sekä muita käytännöllisiä toimintoja, joihin saattaa ilmetä tarvetta myöhemmin. ESVS:n portaalista ja sen käytöstä olisi annettava yksityiskohtaiset ohjeet ohjelmaoppaassa. Yhteentoimivuus Euroopan nuorisoportaalin kanssa olisi varmistettava.

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 a)  Olisi kehitettävä laatupuitteet, joihin sisältyvät ESVS:n palvelujaksotarjouksia koskevat laatuvaatimukset. Laatupuitteiden olisi perustuttava voimassa olevaan lainsäädäntöön, jolla suojataan työntekijöiden, harjoittelijoiden ja vapaaehtoistyöntekijöiden oikeuksia kansallisella ja unionin tasolla sosiaalisen suojelun, vähimmäispalkan, vakauden, työsuhdeturvan, työhön liittyvien oikeuksien sekä mielenterveyden ja fyysisen terveyden alalla. Vaatimukset olisi määritettävä osallistavassa prosessissa, johon työmarkkinaosapuolet, nuorisojärjestöt ja vapaaehtoisjärjestöt osallistuvat täysimääräisesti.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 b)  ESVS:n moitteettoman toiminnan ja toimien oikea-aikaisen toteuttamisen kannalta on olennaista, että ESVS:n työohjelmissa otetaan käyttöön mekanismeja, joilla taataan, että rekisteröityneille nuorille esitetään tarjouksia kohtuullisessa ja suhteellisen ennakoitavissa olevassa ajassa. Rekisteröityneille henkilöille olisi lähetettävä säännöllisesti tietoa ja päivityksiä, jotka koskevat tarjolla olevia palvelujaksoja ja ESVS:ään aktiivisesti osallistuvia organisaatioita, jotta heitä kannustetaan osallistumaan ESVS:ään rekisteröitymisensä jälkeen, minkä lisäksi heille olisi tarjottava mahdollisuus olla suoraan yhteydessä jäsenvaltioiden ja unionin tason toimijoihin solidaarisuuden alalla.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Tässä asetuksessa säädetään vuosia 2018–2020 koskevasta rahoituskehyksestä, joka muodostaa talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen23 17 kohdassa tarkoitetun ensisijaisen rahoitusohjeen Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoa varten Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittaisessa talousarviomenettelyssä. Ensisijaiseen rahoitusohjeeseen sisältyvät uudelleenkohdentamiset Erasmus+ -ohjelmasta (197,7 miljoonaa euroa) ja työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevasta ohjelmasta (10 miljoonaa euroa) varainhoitovuosiksi 2018, 2019 ja 2020, ja sitä täydennetään rahoitusosuuksilla eri otsakkeiden mukaisesti useista unionin ohjelmista, kuten Euroopan sosiaalirahastosta, unionin pelastuspalvelumekanismista, Life-ohjelmasta ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

(18)  Tässä asetuksessa vahvistetaan vuosiksi 2018–2020 rahoituspuitteet, jotka ovat 341,5 miljoonaa euroa käypinä hintoina ja joita Euroopan parlamentin ja neuvoston on määrä pitää talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen23 17 kohdan mukaisesti ensisijaisena rahoitusohjeenaan vuosittaisessa talousarviomenettelyssä. Rahoituspuitteisiin olisi sisällytettävä 197,7 miljoonan euron määrä, joka varattiin alun perin unionin sisäisen Erasmus+ -ohjelmaan kuuluvan eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun toiminnan rahoittamiseen varainhoitovuosina 2018, 2019 ja 2020, koska kyseinen toiminta siirretään ESVS-ohjelmaan. Jotta vältettäisiin mahdolliset kielteiset vaikutukset olemassa olevien monivuotisten ohjelmien rahoitukseen, jäljelle jäävä osuus ESVS:n rahoituksesta olisi otettava yksinomaan kohdentamattomista liikkumavaroista monivuotisessa rahoituskehyksessä vahvistettujen enimmäismäärien mukaisesti ja tulevina varainhoitovuosina olisi käytettävä uusia varoja.

______________ ____

__________________

23 Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen toimielinten sopimus, tehty 2 päivänä joulukuuta 2013, talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1).

23 Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen toimielinten sopimus, tehty 2 päivänä joulukuuta 2013, talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1).

Tarkistus  29

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 a)  ESVS:ään panostamisen ei pidä tapahtua sellaisten muiden unionin ohjelmien kustannuksella, jotka jo tarjoavat nuorille arvokkaita mahdollisuuksia ja joita ovat erityisesti Erasmus+ -ohjelma ja nuorisotyöllisyysaloite. ESVS:ään panostettaessa olisi panostettava enemmän myös muihin sitä täydentäviin unionin ohjelmiin, etenkin Erasmus+ -ohjelmaan.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)   Jotta voidaan varmistaa Euroopan solidaarisuusjoukkojen rahoitukseen osallistuvien ohjelmien puitteissa tuettujen toimien jatkuvuus, solidaarisuusjaksoihin ja -hankkeisiin myönnettävä rahoitustuki olisi alustavasti jaettava siten, että 80 prosenttia siitä osoitetaan vapaaehtoisjaksoihin ja solidaarisuushankkeisiin ja 20 prosenttia harjoittelu- ja työpaikkoihin.

(19)   Jotta voidaan varmistaa ESVS:n rahoitukseen osallistuvien ohjelmien puitteissa tuettujen toimien jatkuvuus, solidaarisuusjaksoihin ja -hankkeisiin myönnettävästä rahoitustuesta olisi alustavasti osoitettava 95 prosenttia vapaaehtoisjaksoihin ja solidaarisuushankkeisiin ja 5 prosenttia harjoittelu- ja työjaksoihin.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Jotta Euroopan solidaarisuusjoukkojen vaikutus olisi mahdollisimman suuri, olisi vahvistettava säännökset, jotka antavat osallistujamaille mahdollisuuden asettaa käyttöön kansallista lisärahoitusta Euroopan solidaarisuusjoukkojen sääntöjen mukaisesti.

(20)  Jotta ESVS:n vaikutus olisi mahdollisimman suuri, osallistujamaiden olisi voitava asettaa käyttöön kansallista, alueellista tai paikallista lisärahoitusta ESVS:n sääntöjen mukaisesti.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(20 a)  Pelastuspalvelu ja humanitaarinen apu eivät voi olla riippuvaisia ESVS:ssä palvelevista nuorista. Komission ja jäsenvaltioiden olisi varmistettava jatkuvat investoinnit järjestelmälliseen pelastuspalveluun ja humanitaariseen apuun.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(21 a)  Yleissääntönä on, että osallistujien on esitettävä tukihakemuksensa sen maan kansalliselle toimistolle, johon organisaatio on sijoittautunut. Unionin laajuisesti toimivien tai kansainvälisten organisaatioiden järjestämiä palvelujaksoja koskevat tukihakemukset esitetään Euroopan komission alaiselle koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastolle.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 21 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(21 b)  Komission olisi tehtävä aloite ja laadittava vapaaehtoistoimintaa koskeva unionin toimintasuunnitelma, jossa otetaan huomioon vapaaehtoistoiminnan toimenpideohjelma (PAVE) ja jolla olisi pyrittävä varmistamaan vapaaehtoistyöntekijöiden ja heitä käyttävien organisaatioiden oikeuksien tunnustaminen ja kunnioittaminen ja vapaaehtoistoiminnan ja vapaaehtoistyöntekijöitä eri puolilla unionia käyttävien organisaatioiden kohtaamien hallinnollisten ja oikeudellisten esteiden vähentäminen sekä edistämään ja tukemaan solidaarisuuden ja vapaaehtoistoiminnan kulttuurin leviämistä Euroopassa.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Jäsenvaltioiden lisäksi myös muiden maiden olisi voitava osallistua Euroopan solidaarisuusjoukkoihin kahdenvälisten sopimusten pohjalta. Osallistuminen olisi tapauksen mukaan toteutettava käyttäen lisämäärärahoja, jotka asetetaan käytettäväksi asianomaisten maiden kanssa sovittavin menettelyin.

(22)  Kuten eurooppalaisessa vapaaehtoispalvelussa jäsenvaltioiden lisäksi myös Erasmus+ -ohjelmaan ja nuorisotoimintaohjelmaan osallistuvien maiden ja kumppanimaiden, eritoten unionin naapurivaltioiden, olisi voitava osallistua ESVS:ään alusta alkaen, jotta voidaan edistää jäsenvaltioista ja kolmansista maista tulevien nuorten yhtäläisiä mahdollisuuksia. Osallistuminen olisi toteutettava käyttäen lisämäärärahoja, jotka asetetaan käytettäväksi asianomaisten maiden kanssa sovittavin menettelyin.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Euroopan solidaarisuusjoukkojen toiminta olisi kohdennettava 18–30-vuotiaisiin nuoriin. Euroopan solidaarisuusjoukkojen tarjoamiin toimiin osallistumisen edellytyksenä olisi oltava Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalissa tehtävä ennakkorekisteröityminen.

(23)  ESVS:n toiminta olisi kohdennettava 18–30-vuotiaisiin nuoriin. ESVS:n tarjoamiin toimiin osallistumista olisi säänneltävä edellyttämällä joko ennakkorekisteröitymistä ESVS:n portaalissa tai virallista haku- tai rekrytointimenettelyä, jota hallinnoi osallistujaorganisaatio. Rekisteröitymistä varten olisi tarvittaessa tarjottava muita välineitä, jotta helpotetaan kaikkien nuorten ja erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ja digitaalisesti lukutaidottomien nuorten osallistumista. Tähän tarkoitukseen voitaisiin käyttää koordinoivien ja lähettävien organisaatioiden tarjoamia hakumenettelyjä.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(23 a)  Nuorten kohderyhmän olisi oltava mahdollisimman laaja ja osallistava, jotta taustaltaan, koulutustasoltaan, valmiuksiltaan, osaamiseltaan, tiedoiltaan ja kokemukseltaan erilaiset nuoret voivat osallistua ESVS:ään.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(23 b)  Olisi edistettävä laajempaa toimintapoliittista strategiaa, jonka tavoitteena on luoda suotuisat olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle unionissa ja vahvistaa käynnissä olevia onnistuneita ohjelmia, kuten eurooppalaista vapaaehtoispalvelua, eikä luoda päällekkäisyyksiä niiden kanssa.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Olisi kiinnitettävä erityistä huomiota sen varmistamiseen, että Euroopan solidaarisuusjoukkojen tukemat toimet ovat kaikkien nuorten, erityisesti heikoimmassa asemassa olevien, saavutettavissa. Sen vuoksi olisi otettava käyttöön erityistoimenpiteitä sosiaalisen osallisuuden ja heikossa asemassa olevien nuorten osallistumisen edistämiseksi sekä otettava huomioon rajoitteet, jotka johtuvat unionin syrjäisimpien alueiden ja merentakaisten maiden ja alueiden syrjäisestä sijainnista.24 Myös osallistujamaiden olisi pyrittävä toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet Euroopan solidaarisuusjoukkojen asianmukaisen toimintaa haittaavien oikeudellisten ja hallinnollisten esteiden poistamiseksi. Siihen kuuluu – mahdollisuuksien mukaan ja sanotun rajoittamatta kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksiä koskevan Schengenin säännöstön ja unionin lainsäädännön soveltamista – sellaisten hallinnollisten kysymysten ratkaiseminen, jotka hankaloittavat viisumin ja oleskeluluvan saamista.

(24)  Olisi kiinnitettävä erityistä huomiota sen varmistamiseen, että ESVS:stä tuettavat toimet ovat käytännössä kaikkien nuorten ja erityisesti kaikkein epäedullisimmassa asemassa olevien nuorten, kuten erityistarpeita omaavien nuorten, saavutettavissa. Sen vuoksi olisi otettava käyttöön erityistoimenpiteitä ja tarjottava yksilöllistä tukea, jotta saadaan mukaan kaikki nuoret, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, ja voidaan edistää sosiaalista osallisuutta sekä ottaa huomioon rajoitteet, jotka johtuvat unionin syrjäisimpien alueiden ja merentakaisten maiden ja alueiden syrjäisestä sijainnista.24 Myös osallistujamaiden olisi pyrittävä toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet ESVS:n asianmukaista toimintaa haittaavien oikeudellisten ja hallinnollisten esteiden poistamiseksi. Siihen kuuluu – mahdollisuuksien mukaan ja sanotun rajoittamatta kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksiä koskevan Schengenin säännöstön ja unionin lainsäädännön soveltamista – sellaisten hallinnollisten kysymysten ratkaiseminen, jotka hankaloittavat viisumin ja oleskeluluvan saamista.

______________________

______________________

24 Luonnolliset henkilöt merentakaisista maista tai alueilta ja merentakaisen maan tai alueen toimivaltaiset julkiset tai yksityiset elimet ja laitokset voivat osallistua ohjelmiin merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan yhteisöön 27 päivänä marraskuuta 2001 tehdyn neuvoston päätöksen 2001/822/EY (EYVL L 314, 30.11.2001, s. 1) mukaisesti.

24 Luonnolliset henkilöt merentakaisista maista tai alueilta ja merentakaisen maan tai alueen toimivaltaiset julkiset tai yksityiset elimet ja laitokset voivat osallistua ohjelmiin merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan yhteisöön 27 päivänä marraskuuta 2001 tehdyn neuvoston päätöksen 2001/822/EY (EYVL L 314, 30.11.2001, s. 1) mukaisesti.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Kaikkien yksiköiden, jotka haluavat osallistua Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimintaan, riippumatta siitä, tuleeko rahoitus Euroopan solidaarisuusjoukkojen talousarviosta, jostakin toisesta unionin ohjelmasta vai muusta rahoituslähteestä, olisi saatava laatumerkki, jos sitä koskevat edellytykset täyttyvät. Euroopan solidaarisuusjoukkoja täytäntöönpanevien rakenteiden olisi pidettävä yllä jatkuvaa menettelyä laatumerkin myöntämiseksi. Myönnetyt laatumerkit olisi arvioitava määräajoin uudelleen, ja merkki olisi peruutettava, jos toteutettavien tarkastusten yhteydessä käy ilmi, että sen myöntämisen edellytykset eivät enää täyty.

(25)  Kaikkien yksiköiden, jotka haluavat osallistua ESVS:n toimintaan, riippumatta siitä, tuleeko rahoitus ESVS:n talousarviosta, jostakin toisesta unionin ohjelmasta vai muusta rahoituslähteestä, olisi ensin saatava laatumerkki, jos sitä koskevat edellytykset täyttyvät eikä asianomainen toimi sisälly poissuljettujen toimien luetteloon. ESVS:ää täytäntöönpanevien rakenteiden olisi pidettävä yllä jatkuvaa, julkista ja avointa menettelyä laatumerkin myöntämiseksi. Prosessissa olisi vältettävä tarpeetonta hallinnollista rasitusta. Myönnetyt laatumerkit olisi arvioitava määräajoin uudelleen, ja merkki olisi peruutettava, jos toteutettavien tarkastusten yhteydessä käy ilmi, että sen myöntämisen edellytykset eivät enää täyty.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26)  Yksiköillä, jotka haluavat hakea rahoitusta palvelujaksojen tarjoamiseksi Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa, on oltava ennakkoedellytyksenä oleva laatumerkki. Tämän vaatimuksen ei pitäisi koskea luonnollisia henkilöitä, jotka hakevat rahoitustukea Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujista koostuvan epävirallisen ryhmän puolesta näiden solidaarisuushankkeita varten.

(26)  Voittoa tavoittelemattomilla yksiköillä, jotka haluavat hakea rahoitusta palvelujaksojen tarjoamiseksi ESVS:n puitteissa, on oltava ennakkoedellytyksenä oleva laatumerkki. Laatumerkin saamista ei pitäisi edellyttää luonnollisilta henkilöiltä, jotka hakevat rahoitustukea ESVS:n osallistujista koostuvan epävirallisen ryhmän puolesta näiden ohjelmia ja solidaarisuushankkeita varten. Toimivaltaisten täytäntöönpanoelinten olisi suoritettava vastaavia laatutarkastuksia sen varmistamiseksi, että kyseiset luonnolliset henkilöt täyttävät ESVS:n vaatimukset.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(26 a)  Paikallisyhteisöjen tarpeiden ja odotusten olisi oltava tärkeä kriteeri arvioitaessa hankkeiden laatua. Tätä varten olisi otettava käyttöön asianmukaisia indikaattoreita, joita olisi arvioitava uudelleen vuosittain.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27)  Tehokas tulosjohtaminen, mukaan luettuina seuranta ja arviointi, edellyttää sellaisten täsmällisten, mitattavien ja realististen indikaattoreiden kehittämistä, joita voidaan mitata ajan myötä ja joissa otetaan huomioon toimien toteutustapa.

(27)  Tehokas tulosjohtaminen, mukaan luettuina seuranta ja arviointi, edellyttää sellaisten täsmällisten, mitattavien ja realististen määrällisten ja laadullisten indikaattoreiden kehittämistä, joita voidaan mitata ajan myötä ja joissa otetaan huomioon toimien toteutustapa.

Tarkistus  44

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28)  Tiedottaminen Euroopan solidaarisuusjoukkojen tukemien toimien tarjoamista mahdollisuuksista ja niitä koskeva julkisuus ja tulosten levittäminen olisi varmistettava niin Euroopan tasolla kuin kansallisella ja paikallistasolla. Tiedotus-, julkisuus- ja tulostenlevitystoimien toteuttamisen olisi oltava Euroopan solidaarisuusjoukkojen kaikkien täytäntöönpanoelinten tehtävänä, tarvittaessa muiden sidosryhmien avulla.

(28)  Tiedottaminen ESVS:n tukemien toimien tarjoamista mahdollisuuksista ja niitä koskeva julkisuus ja tulosten levittäminen olisi varmistettava niin Euroopan tasolla kuin kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Tiedotus-, julkisuus- ja tulostenlevitystoimien toteuttamisen olisi oltava, byrokratiaa kuitenkaan lisäämättä, ESVS:n kaikkien täytäntöönpanoelinten tehtävänä, ja siinä olisi käytettävä komission ja niiden unionin ohjelmien verkkosivustoja, jotka osallistuvat jo ESVS:ään.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(28 a)  Jotta ESVS:n tavoitteet voidaan saavuttaa paremmin, komission, jäsenvaltioiden ja kansallisten toimistojen olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä niiden kansalaisjärjestöjen, nuorisojärjestöjen ja paikallisten sidosryhmien kanssa, joilla on asiantuntemusta solidaarisuustoimista.

Tarkistus  46

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(29)  Jotta varmistetaan yleisölle suunnatun tiedotuksen tehokkuus ja komission aloitteesta toteutettujen viestintätoimien välinen vahvempi yhteisvaikutus, tämän asetuksen mukaisesti viestintätoimiin kohdennetuilla määrärahoilla olisi tuettava myös ulkoista tiedotustoimintaa, joka koskee unionin poliittisia painopisteitä edellyttäen, että ne liittyvät tämän asetuksen yleiseen tavoitteeseen.

(29)  Jotta varmistetaan yleisölle suunnatun tiedotuksen tehokkuus ja komission aloitteesta toteutettujen viestintätoimien välinen vahvempi yhteisvaikutus, tämän asetuksen mukaisesti viestintätoimiin kohdennetuilla määrärahoilla olisi tuettava myös ulkoista tiedotustoimintaa, joka koskee unionin poliittisia painopisteitä, kuten sosiaalista integroitumista, yhteenkuuluvuutta, ympäristönsuojelua ja ilmastonmuutoksen hillintää, niiltä osin kuin ne liittyvät tämän asetuksen yleiseen tavoitteeseen ja ovat ESVS:n rahoituslähteiden tavoitteiden mukaisia.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(30)  Tämän asetuksen tehokkaan ja vaikuttavan täytäntöönpanon varmistamiseksi Euroopan solidaarisuusjoukkojen olisi hyödynnettävä mahdollisimman paljon jo käytössä olevia hallinnointijärjestelmiä. Euroopan solidaarisuusjoukkojen täytäntöönpano olisi näin ollen annettava nykyisten rakenteiden, kuten komission, koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) sekä asetuksen (EU) N:o 1288/2013 III luvussa tarkoitettujen toimien hallinnointiin nimettyjen kansallisten toimistojen tehtäväksi.

(30)  Tämän asetuksen tehokkaan ja vaikuttavan täytäntöönpanon varmistamiseksi ESVS:n olisi hyödynnettävä mahdollisimman paljon jo käytössä olevia hallinnointijärjestelmiä. ESVS:n täytäntöönpano olisi näin ollen annettava nykyisten rakenteiden, kuten komission, koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston (EACEA) sekä asetuksen (EU) N:o 1288/2013 III luvussa tarkoitettujen toimien hallinnointiin nimettyjen kansallisten toimistojen tehtäväksi. Olisi perustettava neuvoa-antava elin, johon kuuluu solidaarisuuden ja vapaaehtoistoiminnan aloilla toimivien eurooppalaisten kansalaisjärjestöjen verkostoja.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(35)  Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/201226 mukaan komission olisi hyväksyttävä työohjelmia ja ilmoitettava niistä Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Työohjelmassa olisi vahvistettava toimenpiteet, jotka ovat tarpeen Euroopan solidaarisuusjoukkojen toteuttamiseksi niiden yleis- ja erityistavoitteita vastaavasti, avustusten valinta- ja myöntämisperusteet sekä kaikki muut vaadittavat seikat. Työohjelmat ja niihin mahdollisesti tehtävät muutokset olisi hyväksyttävä täytäntöönpanosäädöksillä tarkastelumenettelyä noudattaen.

(35)  Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/201226 mukaan komission olisi hyväksyttävä työohjelmia ja ilmoitettava niistä Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Työohjelmassa olisi vahvistettava toimenpiteet, jotka ovat tarpeen ESVS:n toteuttamiseksi sen yleis- ja erityistavoitteita vastaavasti, avustusten valinta- ja myöntämisperusteet sekä kaikki muut vaadittavat seikat. Työohjelmat ja niihin mahdollisesti tehtävät muutokset olisi hyväksyttävä delegoiduilla säädöksillä ja tuensaajien tarpeiden ja vaatimusten perusteella.

__________________

__________________

26 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

26 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(37)  Asetuksen (EU) N:o 1288/2013 mukaisesti perustetun komitean olisi tehokkuuden ja vaikuttavuuden vuoksi avustettava komissiota myös tämän asetuksen täytäntöönpanossa. Euroopan solidaarisuusjoukkojen osalta kyseisen komitean olisi kokoonnuttava erityiskokoonpanossa, ja sen toimeksiantoa olisi muutettava niin, että se voi hoitaa tämän uuden tehtävänsä. Osallistujamaiden olisi nimettävä edustajat näihin kokouksiin ottaen huomioon Euroopan solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoisen ja ammatillisen ulottuvuuden.

(37)  Asetuksen (EU) N:o 1288/2013 mukaisesti perustetun komitean erityisen alakomitean olisi tehokkuuden ja vaikuttavuuden vuoksi avustettava komissiota myös tämän asetuksen täytäntöönpanossa. Ohjelman osalta kyseisen komitean olisi kokoonnuttava erityiskokoonpanossa. Osallistujamaiden olisi nimettävä edustajat näihin kokouksiin ottaen huomioon ESVS:n vapaaehtoisen ja ammatillisen ulottuvuuden. Euroopan nuorisofoorumille, eurooppalaiselle vapaaehtoistyökeskukselle (CEV) ja muille asiaankuuluville kansalaisyhteiskunnan järjestöille, myös työnantajia ja ammattijärjestöjä edustaville verkostoille, olisi annettava ohjelmakomiteassa pysyvän tarkkailijan asema ilman äänioikeutta ja niiden läsnäolosta olisi määrättävä komitean työjärjestyksessä.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 38 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(38 a)  Euroopan parlamentti kannusti Erasmus+ -asetuksen täytäntöönpanosta 2 päivänä helmikuuta 2017 antamassaan päätöslauselmassa1 a komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan talousarviotoimia Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan uuden aloitteen kattamiseksi ilman, että muita nykyisiä ja ensisijaisia ohjelmia alirahoitetaan.

 

___________________

 

1 a Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0018.

Tarkistus  51

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 38 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(38 b)  Euroopan parlamentti totesi 5 päivänä heinäkuuta 2017 varainhoitovuoden 2018 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin neuvotteluvaltuuksista antamassaan päätöslauselmassa1 a huolestuneena, että sen varoituksista huolimatta 30 päivänä toukokuuta 2017 hyväksytyssä lainsäädäntöehdotuksessa kaavaillaan, että kolme neljäsosaa Euroopan solidaarisuusjoukkojen määrärahoista rahoitettaisiin kohdentamalla nykyisten ohjelmien määrärahoja uudelleen ja pääosa siirrettäisiin Erasmus+ -ohjelmasta (197,7 miljoonaa euroa), ja muistutti siitä, että kaikki uudet poliittiset sitoumukset olisi rahoitettava uusilla määrärahoilla eikä kohdentamalla nykyisten ohjelmien määrärahoja uudelleen.

 

_____________________

 

1 a Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2017)0302.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 38 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(38 c)  ESVS:lle olisi taattava erillinen rahoitus ja määrärahat eikä sen seurauksena saisi vähentää muiden sellaisten politiikkojen rahoitusta, joilla edistetään nuorisoasioita, koulutusta, työllisyyttä tai solidaarisuutta. Olisi varmistettava rahoitusvarojen optimaalinen ja avoin käyttö.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(39)  Monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeeseen 1a kuuluvat Euroopan solidaarisuusjoukkojen määrärahat perustuvat osittain Erasmus+ -ohjelmasta uudelleenkohdennettuihin varoihin. Kyseiset varat olisi siirrettävä ensisijaisesti määrärahoista, jotka on tarkoitettu sellaisten eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun toimien rahoittamiseen, jotka kuuluisivat tämän asetuksen mukaisesti rahoitettavien vapaaehtoisjaksojen piiriin. Lisäksi joitakin opintolainojen takausjärjestelmän määrärahoja, joita todennäköisesti ei käytetä kokonaan Erasmus+ -ohjelman puitteissa, olisi uudelleenkohdennettava asianmukaisen osarahoituksen tarjoamiseksi kansallisten toimistojen toimintakustannuksiin ja mukautettava paremmin vastaamaan mahdollisuuksia hyödyntää määrärahoja tässä toimessa.

(39)  Monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeeseen 1a kuuluvat ESVS:n määrärahat perustuvat Erasmus+ -ohjelmasta uudelleenkohdennettuihin varoihin. Kyseiset varat olisi siirrettävä yksinomaan määrärahoista, jotka on tarkoitettu sellaisten eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun toimien rahoittamiseen, jotka kuuluisivat tämän asetuksen mukaisesti rahoitettavien vapaaehtoisjaksojen piiriin.

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 40 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(40 a)  Koska eläinten parissa työskenteleminen on terapeuttista, erityishuomiota olisi kiinnitettävä siihen, että henkisesti ja fyysisesti vammaisille nuorille tarjottaisiin mahdollisuuksia työskennellä hoivamaatiloilla.

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(41)  Tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2018. Tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden ripeän soveltamisen varmistamiseksi asetuksen olisi tultava voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

(41)  Tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden ripeän soveltamisen varmistamiseksi asetuksen olisi tultava voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(1)   ’solidaarisuustoimella’ toimea, jolla pyritään vastaamaan täyttämättömiin yhteiskunnallisiin tarpeisiin yhteisön eduksi ja samalla tukemaan osallistujan henkilökohtaista, koulutuksellista, yhteiskunnallista, kansalaisuuteen liittyvää ja ammatillista kehitystä, joka voi tapahtua palvelujaksojen, hankkeiden tai verkostotoimien muodossa ja toteutua eri aloilla, kuten koulutuksen, työllisyyden, sukupuolten tasa-arvon, yrittäjyyden, erityisesti sosiaalisen yrittäjyyden, kansalaisuuden ja demokraattisen osallistumisen, ympäristön- ja luonnonsuojelun, ilmastotoimien, katastrofien ehkäisyn, katastrofivalmiuden ja jälleenrakennustoiminnan, maatalouden, maaseudun kehittämisen, elintarvikkeiden ja muiden hyödykkeiden tarjonnan, terveyden ja hyvinvoinnin, luovuuden ja kulttuurin, liikunnan ja urheilun, sosiaalihuollon ja -turvan, kolmansien maiden kansalaisten vastaanottamisen ja kotouttamisen, alueellisen yhteistyön ja koheesion alalla;

 

(1)   ’solidaarisuustoimella’ yleishyödyllistä toimea, jolla pyritään vastaamaan merkittäviin yhteiskunnallisiin haasteisiin yhteisön ja koko yhteiskunnan eduksi ja samalla tukemaan osallistujan henkilökohtaista, koulutuksellista, taiteellista, yhteiskunnallista, kansalaisuuteen liittyvää ja ammatillista kehitystä; solidaarisuustoimi toteutetaan palvelujaksojen, hankkeiden tai verkostoitumistoimien muodossa eri aloilla, kuten virallisen, epävirallisen ja arkioppimisen, nuorisotyön, työllisyyden, sukupuolten tasa-arvon, yhteiskunnallisen yrittäjyyden, kansalaisuuden ja demokraattisen osallistumisen, kulttuurienvälisen vuoropuhelun, sosiaalisen osallisuuden, vammaisten henkilöiden osallisuuden, ympäristön- ja luonnonsuojelun, ilmastotoimien, katastrofien ehkäisyn, katastrofivalmiuden ja jälleenrakennustoiminnan, maatilojen kuntouttavan käytön ja maaseudun kehittämisen, alueellisen yhteistyön ja koheesion, elintarvikkeiden ja muiden hyödykkeiden tarjonnan, terveyden ja hyvinvoinnin, luovuuden ja kulttuurin, liikunnan ja urheilun, sosiaalihuollon ja -turvan sekä kolmansien maiden kansalaisten, kuten turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten, vastaanottamisen ja kotouttamisen alalla;

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  ’solidaarisuudella’ valmiutta edistää yhteistä hyvää käytännön toiminnalla, josta ei odoteta saatavan vastinetta;

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(2)  ’osallistujalla’ nuorta, joka on rekisteröitynyt Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalissa ja osallistuu Euroopan solidaarisuusjoukkojen mukaiseen osallistujaorganisaation tarjoamaan solidaarisuustoimeen;

(2)  ’osallistujalla’ nuorta, joka osallistuu ESVS:n mukaiseen solidaarisuustoimeen, jota tarjoaa osallistujaorganisaatio tai jonka on kehittänyt ESVS:n portaaliin rekisteröitynyt nuorten ryhmä;

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(3)  ’epäedullisessa asemassa olevilla nuorilla’ henkilöitä, jotka tarvitsevat lisätukea vamman, oppimisvaikeuksien, taloudellisten esteiden, kulttuurierojen, terveysongelmien, sosiaalisten esteiden tai maantieteellisten esteiden vuoksi;

(3)   ’nuorella, jolla on muita vähemmän mahdollisuuksia,’ 17–30-vuotiasta henkilöä, joka tarvitsee kohdennettua lisätukea, koska hän on epäedullisessa asemassa yhden tai useamman syrjäytymistä edistävän seikan tai esteen, kuten vamman, oppimisvaikeuksien, sosiaalisten ja taloudellisten esteiden, kulttuurierojen, terveysongelmien, institutionaalisten tai maantieteellisten esteiden vuoksi taikka Euroopan unionin perusoikeuskirjan 21 artiklassa vahvistettuun perusteeseen perustuvan syrjinnän vuoksi;

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(4)  ’osallistujaorganisaatiolla’ kaikkia julkisia tai yksityisiä yksiköitä, joille on myönnetty Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkki, jotka tarjoavat palvelupaikan Euroopan solidaarisuusjoukkoihin osallistujalle tai toteuttavat muita toimia Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa;

(4)  ’osallistujaorganisaatiolla’ voittoa tavoittelematonta julkista tai yksityistä yksikköä, joka toteuttaa yleishyödyllisiä toimia tai yhteiskunnallisia päämääriä edistäviä toimia ja merkittävällä tavalla kannustaa, edistää ja helpottaa osallistumista ja kumppanuutta vapaaehtoistoiminnan alalla ja jolle on myönnetty ESVS:n laatumerkki; tällainen yksikkö tarjoaa solidaarisuusjakson ESVS:ään osallistujalle tai toteuttaa ja tukee muita toimia ESVS:ssä, johon se osallistuu joko lähettävänä organisaationa tai vastaanottavana organisaationa; ’lähettävällä organisaatiolla’ organisaatiota, joka vastaa osallistujien valmentamisesta ja tukemisesta ennen solidaarisuusjaksoa, sen aikana ja sen jälkeen; ’vastaanottavalla organisaatiolla’ organisaatiota, joka tarjoaa palvelujakson osallistujalle;

Tarkistus  61

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(5)  ’solidaarisuusjaksolla’ solidaarisuuteen liittyvällä alalla tehtävää vapaaehtoistoimintaa, harjoittelua tai työtä, jonka järjestää jokin osallistujaorganisaatio ja jolla edistetään vastaamista keskeisiin yhteiskunnan haasteisiin ja tehostetaan Euroopan solidaarisuusjoukkoihin osallistujan henkilökohtaista, koulutuksellista, sosiaalista, kansalaisuuteen liittyvää ja ammatillista kehitystä sekä työllistettävyyttä joko muussa kuin osallistujan asuinmaassa (kansainvälinen) tai osallistujan asuinmaassa (kotimainen);

(5)  ’solidaarisuusjaksolla’ solidaarisuuteen liittyvällä alalla tehtävää vapaaehtoistoimintaa, harjoittelua tai työtä, josta saadaan EU:n tason lisäarvoa ja joka ei korvaa kansallista vapaaehtoisjärjestelmää, jonka järjestää jokin osallistujaorganisaatio ja jolla edistetään vastaamista selkeästi yksilöityihin, keskeisiin yhteiskunnan haasteisiin ja tehostetaan ESVS:n osallistujan henkilökohtaista, koulutuksellista, sosiaalista, kansalaisuuteen liittyvää ja ammatillista kehitystä ja jonka osallistuja suorittaa mieluiten muussa kuin osallistujan asuinmaassa (kansainvälinen) tai tarvittaessa osallistujan asuinmaassa (kotimainen);

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(6)  ’vapaaehtoistoiminnalla’ kokopäiväistä palkatonta enintään 12 kuukauden mittaista vapaaehtoispalvelua, jolla tarjotaan nuorille mahdollisuus edistää solidaarisuuteen liittyvillä aloilla toimivien organisaatioiden päivittäistä toimintaa niiden yhteisöjen eduksi, joissa toimet toteutetaan, ja johon liittyy vankka koulutusulottuvuus, jotta nuoret vapaaehtoiset voivat saada taitoja ja osaamista, joista on hyötyä heidän henkilökohtaiselle, koulutukselliselle, sosiaaliselle ja ammatilliselle kehitykselleen ja jolla myös edistetään nuorten työllistettävyyttä;

(6)  ’vapaaehtoistoiminnalla’ palkatonta enintään 12 kuukauden mittaista joko kokopäivätoimista tai joustavan aikataulun mukaista mutta vähintään 10 viikkotuntia käsittävää vapaaehtoisjaksoa voittoa tavoittelemattoman sektorin osallistujaorganisaatiossa, jolla tarjotaan nuorille mahdollisuus edistää solidaarisuuteen liittyvillä aloilla toimivien voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden päivittäistä toimintaa, joka hyödyttää niitä yhteisöjä, joissa toimet toteutetaan, ja etenkin näiden yhteisöjen apua tarvitsevia jäseniä, johon liittyy vankka koulutusulottuvuus, jotta nuoret vapaaehtoiset voivat saada taitoja ja osaamista, jotka validoidaan ja sertifioidaan ja joista on hyötyä heidän henkilökohtaiselle, koulutukselliselle, sosiaaliselle ja ammatilliselle kehitykselleen ja jolla myös edistetään nuorten työllistettävyyttä; tälle toiminnalle on tyypillistä määräaikaisuus sekä selkeät tavoitteet, sisältö, tehtävät, rakenne ja puitteet, asianmukainen korvaus, oikeusturva ja sosiaalinen suojelu, eikä se voi korvata palkkatyötä;

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(7)  ’vapaaehtoistiimijaksoilla’ palvelujaksoja, joissa Euroopan solidaarisuusjoukkoihin osallistujat eri osallistujamaista voivat yhdessä toteuttaa kahdesta viikosta kahteen kuukauteen kestävää vapaaehtoistoimintaa yhteisen tavoitteen hyväksi tekemällä ruumiillisen tai henkisen työn tehtäviä arvokkaissa yhteisöhankkeissa;

(7)  ’vapaaehtoistiimijaksoilla’ palvelujaksoja, joissa ESVS:n osallistujat eri osallistujamaista voivat yhdessä toteuttaa kahdesta viikosta kahteen kuukauteen kestävää vapaaehtoistoimintaa yhteisen tavoitteen hyväksi tekemällä ruumiillisen tai henkisen työn tehtäviä arvokkaissa yhteisöhankkeissa yhteistyössä viranomaisten, voittoa tavoittelemattomien järjestöjen, säätiöiden ja yhteiskunnallisten yritysten kanssa;

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(8)  ’harjoittelulla’ kahdesta kahteentoista kuukauteen kestävää työharjoittelua, josta Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujan vastaanottanut organisaatio maksaa korvauksen ja joka perustuu kirjalliseen harjoittelusopimukseen, sisältää oppimista ja toteutetaan käytännön työkokemuksen ja ammatillisen osaamisen saamiseksi, jotta voidaan parantaa osallistujan työllistettävyyttä ja helpottaa hänen siirtymistään tavanomaiseen työelämään;

(8)  ’harjoittelulla’ kolmesta kuuteen kuukauteen kestävää työharjoittelua, joka voidaan uusia kerran ja enintään 12 kuukauden ajaksi samassa osallistujaorganisaatiossa, josta ESVS:n osallistujan vastaanottanut organisaatio maksaa korvauksen, johon kuuluu oppimis- ja koulutusosio ja jolla on tarkoitus hankkia käytännön kokemusta ja ammatillista kokemusta, jotta voidaan kehittää osallistujan henkilökohtaisen, koulutuksellisen, sosiaalisen, kansalaisuuteen liittyvän ja ammatillisen kehityksen kannalta hyödyllistä osaamista; harjoittelu perustuu harjoittelun alussa tehtyyn osallistujan ja osallistujaorganisaation väliseen kirjalliseen sopimukseen, jossa ilmoitetaan koulutustavoitteet, työehdot, harjoittelun kesto, osallistujan saama korvaus ja osapuolten sen maan kansallisen lainsäädännön mukaiset ja/tai siinä maassa sovellettavien työehtosopimusten mukaiset oikeudet ja velvollisuudet, jossa harjoittelu suoritetaan; harjoittelulla ei korvata työpaikkoja;

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(9)  ’työllä’ kahdesta kahteentoista kuukauteen kestävää työjaksoa, josta Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujaa isännöivä organisaatio maksaa korvauksen, joka toteutetaan osallistujamaassa ja joka perustuu kyseisen osallistujamaan kansallisen sääntelykehyksen mukaiseen työsopimukseen;

(9)  ’työllä’ vähintään kuusi kuukautta kestävää työjaksoa, josta ESVS:n osallistujaa isännöivä organisaatio maksaa korvauksen ja joka perustuu kirjalliseen työsopimukseen, joka noudattaa kaikkia sen maan kansallisen lainsäädännön mukaisia ja/tai siinä maassa sovellettavien työehtosopimusten mukaisia työehtoja, jossa työ suoritetaan;

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(10)  ’solidaarisuushankkeella’ paikallista kahdesta kahteentoista kuukauteen kestävää hanketta, jonka perustavat ja toteuttavat vähintään viidestä Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujasta koostuvat ryhmät, jotta voidaan vastata paikallisyhteisön keskeisiin hankkeisiin ja samalla liittää ne laajempaan eurooppalaiseen yhteyteen;

(10)  ’solidaarisuushankkeella’ paikallista kahdesta kahteentoista kuukauteen kestävää hanketta, jonka perustavat ja toteuttavat vähintään viidestä ESVS:n osallistujasta koostuvat ryhmät, jotta voidaan vastata paikallisyhteisön keskeisiin hankkeisiin ja samalla liittää ne laajempaan eurooppalaiseen yhteyteen ja olemassa oleviin paikallisiin solidaarisuusaloitteisiin; solidaarisuushankkeen toteuttamisen ehdottomana edellytyksenä on osallistujaorganisaation tai paikallisviranomaisten järjestämä ohjaus sekä palvelujaksoa edeltävä ja sen jälkeinen tuki hankkeen kestävyyden ja tarjottujen palvelujen laadun varmistamiseksi;

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 10 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(10 a)  ’maatilojen kuntouttavalla käytöllä’ maatalouden resurssien käyttämistä yksittäisten ihmisten sosiaalisen, fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin parantamiseksi, minkä ansiosta psyykkisesti tai sosiaalisesti heikossa asemassa olevat henkilöt voivat osallistua maatilan töihin;

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(11)  ’laatumerkillä’ sertifiointia, joka on myönnetty Euroopan solidaarisuusjoukkojen peruskirjan periaatteiden ja vaatimusten noudattamisen varmistamiseen tähtäävän menettelyn tuloksena julkiselle tai yksityiselle yksikölle tai kansainväliselle järjestölle, joka haluaa tarjota Euroopan solidaarisuusjoukkojen palvelujaksoja;

(11)  ’laatumerkillä’ sertifiointia, joka on myönnetty ESVS:n periaatteiden ja vaatimusten noudattamisen varmistamiseen ja osallistujaorganisaatioiden tarjoamien palvelujen laadun varmistamiseen tähtäävän menettelyn tuloksena julkiselle tai yksityiselle yksikölle tai kansainväliselle järjestölle, joka haluaa liittyä osallistujaorganisaatioksi ja tarjota ESVS:n palvelujaksoja;

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(12)  ’Euroopan solidaarisuusjoukkojen peruskirjalla’ asiakirjaa, jossa vahvistetaan oikeudet ja velvollisuudet, joiden noudattamiseen kaikkien niiden yksiköiden, jotka ovat halukkaita liittymään Euroopan solidaarisuusjoukkoihin, on sitouduttava;

(12)  ’Euroopan solidaarisuus- ja vapaaehtoispalvelun peruskirjalla’ asiakirjaa, jossa vahvistetaan oikeudet ja velvollisuudet, joiden noudattamiseen kaikkien niiden yksiköiden, jotka ovat halukkaita liittymään ESVS:ään, on sitouduttava;

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(13)  ’Euroopan solidaarisuusjoukkojen resurssikeskuksella’ lisätoimintoja, jotka toteuttaa nimetty kansallinen toimisto, jotta voidaan tukea Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimien kehittämistä ja täytäntöönpanoa sekä osallistujien palvelujaksoistaan ja hankkeistaan saaman osaamisen tunnistamista;

(13)  ’Euroopan solidaarisuus- ja vapaaehtoispalvelun resurssikeskuksella’ lisätoimintoja, jotka toteuttaa nimetty kansallinen toimisto, jotta voidaan tukea ESVS:n toimien kehittämistä ja täytäntöönpanoa sekä osallistujien ennen solidaarisuusjaksoa suoritetussa kohdennetussa koulutuksessa saaman osaamisen tunnistamista; kyseiset kansalliset toimistot olisi otettava mukaan Euroopan solidaarisuus- ja vapaaehtoispalvelun resurssikeskuksen toimintojen määrittämisprosessiin;

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 14 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(14)  ’Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalilla’ verkkopohjaista työkalua, jolla tarjotaan Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujille ja osallistujaorganisaatioille tarpeellisia verkkopalveluita, mukaan lukien tiedon tarjonta Euroopan solidaarisuusjoukoista, osallistujien rekisteröinti, osallistujien haku palvelujaksoihin, palvelujaksoista ilmoittaminen ja niiden etsiminen, potentiaalisten hankekumppaneiden haku, palvelujaksoja ja hankkeita koskevien yhteyksien ja tarjousten hoitaminen, koulutus-, viestintä- ja verkostotoimet, mahdollisuuksista tiedottaminen ja ilmoittaminen sekä muut Euroopan solidaarisuusjoukkoihin liittyvät merkittävät tapahtumat.

(14)  ’ESVS:n portaalilla’ monikielistä interaktiivista verkkopohjaista työkalua, joka on saatavilla kaikilla osallistujamaiden virallisilla kielillä ja on esteettömästi vammaisten henkilöiden käytettävissä ja jolla tarjotaan ESVS:n osallistujille ja osallistujaorganisaatioille täydentäviä verkkopalveluita; kyseiset palvelut täydentävät osallistujaorganisaatioiden toimia, ja niihin kuuluvat tiedon tarjonta ESVS:stä, osallistujien rekisteröinti, osallistujien haku palvelujaksoihin, palvelujaksoista ilmoittaminen ja niiden etsiminen, potentiaalisten hankekumppaneiden haku, palvelujaksoja ja hankkeita koskevien yhteyksien ja tarjousten hoitaminen, koulutus-, viestintä- ja verkostoitumistoimet, mahdollisuuksista tiedottaminen ja ilmoittaminen, mekanismi palautteen antamiseksi palvelujaksojen laadusta sekä muut ESVS:ään liittyvät merkittävät tapahtumat.

Tarkistus  72

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 14 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 a)  Jotta nuoria voidaan kannustaa osallistumaan täysin palkattomaan vapaaehtoistoimintaan ja ottaen huomioon, että ammatillisessa ympäristössä työviikon enimmäiskesto on 40 tuntia, nuorten vapaaehtoistoiminnan kesto on rajoitettava 25 tuntiin viikossa.

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Euroopan solidaarisuusjoukkojen tavoitteena on tehostaa nuorten ja eri organisaatioiden osallistumista avoimiin ja laadukkaisiin solidaarisuustoimiin, jotta voidaan edistää yhteenkuuluvuuden ja solidaarisuuden vahvistamista Euroopassa, tukea yhteisöjä ja vastata yhteiskunnallisiin haasteisiin.

 

ESVS:n tavoitteena on edistää solidaarisuutta arvona ja vapaaehtoistoimintaa Euroopassa ja sen ulkopuolella osallistavan yhteiskunnan luomiseksi tehostamalla nuorten ja voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden osallistumista avoimiin ja laadukkaisiin solidaarisuustoimiin, jotta voidaan edistää yhteenkuuluvuuden ja kansalaisuuden vahvistamista Euroopassa. Sen tarkoituksena on täydentää paikallisyhteisöjä ja etenkin kaikkein heikoimmassa asemassa olevia yhteisöjä tukevien organisaatioiden olemassa olevia toimia ja rakenteita sekä vastata nopeasti yhteiskunnallisiin haasteisiin ja edistää ympäristönsuojelua, ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja entistä parempaa sosiaalista integraatiota.

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(-a)  varmistetaan, että osallistujille tarjottavilla solidaarisuustoimilla vastataan merkittäviin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja vahvistetaan yhteisöjä ja että ne ovat laadukkaita ja asianmukaisesti validoituja;

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  tarjotaan nuorille osallistujaorganisaatioiden tuella helposti saatavilla olevia mahdollisuuksia osallistua solidaarisuustoimiin ja samalla parannetaan nuorten taitoja ja osaamista heidän henkilökohtaista, koulutuksellista, sosiaalista, kansalaisuuteen liittyvää ja ammatillista kehitystään varten sekä parannetaan nuorten työllistettävyyttä ja helpotetaan nuorten siirtymistä työmarkkinoille, myös tukemalla nuorten vapaaehtoisten, harjoittelijoiden ja työntekijöiden liikkuvuutta;

(a)  tarjotaan nuorille osallistujaorganisaatioiden tuella helposti saatavilla olevia mahdollisuuksia osallistua solidaarisuus- ja vapaaehtoistoimiin ja samalla parannetaan nuorten tietoja, taitoja ja osaamista heidän henkilökohtaista, koulutuksellista, sosiaalista, kansalaisuuteen liittyvää, kulttuurista ja ammatillista kehitystään varten, myös tukemalla nuorten vapaaehtoisten liikkuvuutta, mikä voi osaltaan parantaa heidän työllistettävyyttään, varmistaen kuitenkin, ettei palkkatyötä korvata palkattomalla työllä;

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(a a)  lisätään sellaisten nuorten, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, osallistumista ESVS:ään luomalla soveltuvia toimintamuotoja ja huolehtimalla erityisohjauksesta ja tukitoimista;

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  varmistetaan, että Euroopan solidaarisuusjoukkoihin osallistuville tarjottavilla solidaarisuustoimilla vastataan konkreettisiin, täyttämättömiin yhteiskunnallisiin tarpeisiin ja vahvistetaan yhteisöjä ja että ne ovat laadukkaita ja asianmukaisesti validoituja.

(b)  varmistetaan, että ESVS:ään osallistuville tarjottavilla solidaarisuus- ja vapaaehtoistoimilla autetaan selviytymään merkittävistä yhteiskunnallisista haasteista ja vastataan yleisen edun mukaisiin tarpeisiin yhteisön eduksi, vastataan konkreettisiin, selkeästi yksilöityihin täyttämättömiin yhteiskunnallisiin tarpeisiin ja vahvistetaan yhteisöjä ja että ne ovat laadukkaita ja asianmukaisesti validoituja ja toteutettuja ja noudattavat ESVS:n peruskirjan periaatteita ja vaatimuksia;

Tarkistus  78

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a)  tuetaan vapaaehtoistoimintaa koskevan unionin toimintasuunnitelman laatimista, tukea ja ylläpitoa, jotta voidaan varmistaa vapaaehtoistyöntekijöiden ja heitä käyttävien organisaatioiden oikeuksien tunnustaminen ja kunnioittaminen ja vähentää vapaaehtoistoiminnan ja vapaaehtoistyöntekijöitä eri puolilla unionia käyttävien organisaatioiden kohtaamia hallinnollisia ja oikeudellisia esteitä sekä edistää ja tukea solidaarisuuden ja vapaaehtoistoiminnan kulttuurin leviämistä unionissa;

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b b)  edistetään solidaarisuustoimiin osallistumisen kautta yhteistä eurooppalaista näkemystä unionin kansalaisten keskuudessa;

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – b c alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(b c)  varmistetaan, että osallistujien henkilökohtainen, koulutuksellinen, sosiaalinen, kansalaisuuteen liittyvä ja ammatillinen kehitys sekä palvelujakson oppimistuloksina saadut tiedot, taidot ja osaaminen yksilöidään, dokumentoidaan, arvioidaan ja sertifioidaan asianmukaisesti;

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – b d alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(b d)  lisätään sellaisten nuorten, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, osallistumista ESVS:ään luomalla soveltuvia toimintamuotoja ja huolehtimalla räätälöidyistä ja yksilöllisistä ohjaus- ja tukitoimista, joihin varataan omat määrärahat;

Tarkistus    82

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – b e alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b e)  vältetään se, että organisaatiot muuttavat yhteiskuntavastuuseen liittyviä toimiaan ESVS:n toimiksi ja käyttävät rahoitusta tällä tavoin väärin.

Tarkistus    83

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Euroopan solidaarisuusjoukkojen toiminnan on oltava johdonmukaista ja täydentävää 2 artiklan ensimmäisen kohdan 1 alakohdassa mainittuihin aloihin liittyviin toimintalinjoihin ja ohjelmiin nähden sekä Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimien kannalta merkityksellisiin unionin tason nykyisiin verkostoihin nähden.

1.  ESVS:n toiminnan on oltava johdonmukaista ja täydentävää 2 artiklan ensimmäisen kohdan 1 alakohdassa mainittuihin aloihin liittyviin unionin toimintalinjoihin ja ohjelmiin nähden sekä ESVS:n toimien kannalta merkityksellisiin unionin tason nykyisiin verkostoihin nähden.

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio ja osallistujamaat tekevät yhteistyötä pyrkien tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen varmistamalla yhtäältä solidaarisuuteen, koulutukseen ja nuorisoon liittyvien kansallisten ohjelmien sekä toisaalta Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa toteuttavan toiminnan välisen johdonmukaisuuden. Näiden toimien on rakennuttava hyville käytännöille ja nykyisille ohjelmille.

2.  Komissio ja osallistujamaat tekevät yhteistyötä pyrkien tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen varmistamalla yhtäältä solidaarisuuteen, koulutukseen ja nuorisoon liittyvien kansallisten ohjelmien sekä toisaalta ESVS:n puitteissa toteuttavan toiminnan välisen johdonmukaisuuden. Näiden toimien on rakennuttava hyville käytännöille ja nykyisille ohjelmille.

Tarkistus    85

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Komissio laatii omasta aloitteestaan vapaaehtoistoimintaa koskevan unionin toimintasuunnitelman, jotta voidaan varmistaa vapaaehtoistyöntekijöiden ja heitä käyttävien organisaatioiden oikeuksien tunnustaminen ja kunnioittaminen ja vähentää vapaaehtoistoiminnan ja vapaaehtoistyöntekijöitä eri puolilla unionia käyttävien organisaatioiden kohtaamia hallinnollisia ja oikeudellisia esteitä sekä edistää ja tukea solidaarisuuden ja vapaaehtoistoiminnan kulttuurin leviämistä unionissa.

Tarkistus    86

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b.  Komissio ja jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä vapaaehtoistoimintaa koskevien toimintapolitiikkojen lähentämiseksi kansallisessa lainsäädännössä ja niiden täydentävyyden varmistamiseksi avoimen koordinointimenetelmän avulla.

Tarkistus    87

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  solidaarisuusjaksot, hankkeet ja verkostotoimet

(a)  solidaarisuusjaksot seuraavissa muodoissa:

 

(i)   vapaaehtoistoiminta;

 

(ii)   harjoittelu tai työ;

 

(iii)   hankkeet ja verkostoitumistoimet;

Tarkistus    88

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Solidaarisuusjaksoille, solidaarisuushankkeille ja verkostoitumistoimille on kehitettävä eurooppalaiset puitteet. Näissä eurooppalaisissa puitteissa on peruskirjan muodossa määritettävä oikeudet ja velvollisuudet ja helpotettava liikkuvuutta ja taitojen tunnustamista.

Tarkistus    89

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  toimenpiteet, joilla pyritään varmistamaan solidaarisuusjaksojen laatu, mukaan lukien koulutus, kielituki, osallistujien ja osallistujaorganisaatioiden hallinnollinen tuki, vakuutus, palvelujakson jälkeinen tuki sekä todistuksen laatiminen, jossa yksilöidään harjoittelun aikana hankitut tiedot, taidot ja pätevyydet;

(a)  toimenpiteet, joilla pyritään varmistamaan solidaarisuusjaksojen laatu ja saavutettavuus, mukaan lukien verkkokursseina ja muussa muodossa annettava solidaarisuusjaksoa edeltävä valmennus ja solidaarisuusjakson aikainen ohjaus, kielituki, osallistujien ja osallistujaorganisaatioiden taloudellinen ja hallinnollinen tuki, vakuutus, palvelujaksoa edeltävä ja sen jälkeinen tuki sekä Youth Pass -todistuksen laajempi käyttö asiakirjana, jossa yksilöidään ja dokumentoidaan palvelujakson aikana hankitut tiedot, taidot ja osaaminen, vapaaehtoistyötuntien yhteenlaskettu määrä sekä vapaaehtoisjakson kesto ja jonka kehittämiseen nuorisojärjestöt voivat osallistua asiantuntijoina;

Tarkistus    90

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  Euroopan solidaarisuusjoukkoihin osallistuvien henkilöiden ja organisaatioiden verkostotoimet.

(c)  ESVS:ään osallistuvien tai osallistumiseen halukkaiden henkilöiden ja organisaatioiden verkostoitumistoimet, joissa on kaikilta osin hyödynnettävä ja täydennettävä kentältä saatuja hyviä kokemuksia, erityisesti vapaaehtoistoiminnan ja pelastuspalvelun vakiintuneiden käytäntöjen ohella.

Tarkistus    91

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b.   Solidaarisuusjaksoihin osallistumiseen sovelletaan ESVS:n peruskirjaa, jossa vahvistetaan osallistujaorganisaatioiden ja osallistujien oikeudet ja velvollisuudet ja määritetään perusta osallistujaorganisaatioiden laatumerkkiä koskevalle sertifiointiprosessille. ESVS:n peruskirjassa on varmistettava palvelujen laatu ja muun muassa määrättävä osallistujien kunnollisten elinolojen varmistamisesta ja riittävän ruoan, majoituksen ja vähimmäiskorvauksen tarjoamisesta vapaaehtoisille. Vapaaehtoisjaksoja sekä harjoittelu- ja työjaksoja varten on otettava käyttöön erillinen laatumerkki. ESVS:n peruskirjan on noudatettava 7 a artiklaa, ja siihen on sisällyttävä luettelo toimista, jotka saattavat olla haitallisia osallistujille ja yhteiskunnalle tai eivät sovi osallistujille, kuten vapaaehtoistoiminta lasten laitoshuoltoyksiköissä, ja joita ei voi sisältyä solidaarisuusjaksoon. Komissio ottaa ESVS:n peruskirjaa laatiessaan huomioon eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun peruskirjan.

Tarkistus    92

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 c.   Siirretään komissiolle valta antaa XX artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta hyväksymällä ESVS:n peruskirja ja siihen tehtävät muutokset.

Tarkistus    93

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(a a)  kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja yksiköiden toteuttamat toimet ja toimenpiteet, joilla tuetaan nuorten mahdollisuuksia osallistua solidaarisuusjaksoihin ja -hankkeisiin tai kehittää solidaarisuusjaksoja ja -hankkeita;

Tarkistus    94

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(a b)  toimet ja toimenpiteet, joilla varmistetaan osallistujaorganisaatioiden järjestämien solidaarisuusjaksojen laatu ja tuetaan nuoria vapaaehtoistoimiin pääsyssä ja omien solidaarisuushankkeiden kehittämisessä, sekä tarpeen mukaan sellaisille osallistujille tarjottava palvelujakson jälkeinen tuki, jotka ovat kiinnostuneita yhdistyksen, osuuskunnan, yhteiskunnallisen yrityksen, nuorisojärjestön tai yhteisökeskuksen perustamisesta ja johtamisesta;

Tarkistus    95

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – a c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(a c)  sellaisten vapaaehtoistoimien eurooppalaisten puitteiden kehittäminen, joissa määritetään oikeudet ja velvollisuudet ja joilla helpotetaan liikkuvuutta ja taitojen tunnustamista;

Perustelu

Eurooppalaisesta vapaaehtoispalvelusta ja vapaaehtoistyön edistämisestä Euroopassa 27 päivänä lokakuuta annetussa Euroopan parlamentin päätöslauselmassa (2016/2872(RSP)) pyydetään luomaan oikeudellinen kehys vapaaehtoistyölle.

Tarkistus    96

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – a d alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(a d)  osallistujille ja osallistujaorganisaatioille tarkoitetun selkeän ja yksityiskohtaisen menettelyn kehittäminen, jossa määritetään palvelujaksojen eri vaiheisiin liittyvät toimenpiteet ja aikataulut;

Tarkistus    97

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – a e alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(a e)  osallistujaorganisaatioiden toteuttamat toimet ja toimenpiteet, joilla tuetaan nuorten mahdollisuuksia osallistua solidaarisuusjaksoihin ja -hankkeisiin tai kehittää solidaarisuusjaksoja ja -hankkeita;

Tarkistus    98

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – a f alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(a f)  toimenpiteet, joilla kannustetaan yhteiskunnallisia yrityksiä tukemaan ESVS:n toimia tai sallimaan työntekijöiden osallistuminen vapaaehtoistoimintaan ESVS:n puitteissa;

Tarkistus    99

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(b)  laatumerkin suunnittelu ja hallinnointi sellaisia yksiköitä varten, jotka haluavat tarjota Euroopan solidaarisuusjoukkojen palvelujaksoja, jotta varmistetaan Euroopan solidaarisuusjoukkojen peruskirjan periaatteiden ja vaatimusten noudattaminen;

(b)  laatumerkkien suunnittelu ja hallinnointi sellaisia yksiköitä varten, jotka haluavat tarjota ESVS:n vapaaehtoisjaksoja tai harjoittelu- ja työjaksoja, jotta varmistetaan ESVS:n peruskirjan periaatteiden ja vaatimusten noudattaminen; sellaisten erillisten akkreditointimenettelyjen perustaminen yksiköille, jotka haluavat tarjota vapaaehtoisjaksoja, ja yksiköille, jotka haluavat tarjota työ- ja harjoittelujaksoja, joissa sovelletaan eri arviointiperusteita ja rajoitetaan ohjelmaan osallistuminen koskemaan toimia, joita varten yksiköt on akkreditoitu;

Tarkistus    100

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a)  Youth Pass -todistuksen käyttäminen oppimistulosten tunnustamisen välineenä unionissa;

Tarkistus    101

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d)  Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalin sekä muiden tarpeellisten verkkopalveluiden ja tarvittavien tietoteknisten tukijärjestelmien ja verkkotyökalujen perustaminen, ylläpito ja päivittäminen.

(d)  ESVS:n portaalin, toimintaan osallistuneiden raportit mukaan lukien, sekä muiden tarpeellisten verkkopalveluiden ja tarvittavien tietoteknisten tukijärjestelmien ja verkkotyökalujen perustaminen, ylläpito ja päivittäminen; portaalin ja verkkopalveluiden on oltava saatavilla kaikilla unionin virallisilla kielillä, jotta voidaan ennen kaikkea tehdä tunnetuiksi tämän asetuksen tavoitteita ja toimintaan osallistumisen edellytyksiä;

Tarkistus    102

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d a)  sellaisten laatupuitteiden kehittäminen, joihin sisältyvät ESVS:n palvelujaksotarjouksia koskevat laatuvaatimukset.

Tarkistus    103

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Tämä toiminta edellyttää digitaalisen kuilun kuromista umpeen, jotta ESVS:n ehdottamat solidaarisuustoimet olisivat kaikkien eurooppalaisten nuorten ja erityisesti maaseudun nuorten saatavilla.

Tarkistus    104

Ehdotus asetukseksi

8 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a artikla

 

ESVS:n on tarjottava kaikille unionin nuorille yhtäläiset mahdollisuudet, kansallisista mahdollisuuksista riippumatta. Sen on myös tuotava solidaarisuustoimet ja vapaaehtoistoiminta Eurooppa-hankkeen ytimeen ja vahvistettava solidaarisuuden merkitystä yli Euroopan rajojen.

Tarkistus    105

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettu määrä sisältää 294 200 000 euron rahoituspuitteet33 käypinä hintoina, mitä täydennetään seuraavilta tahoilta saatavilla rahoitusosuuksilla:

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettu määrä sisältää 294 200 000 euron rahoituspuitteet33 käypinä hintoina, minkä lisäksi käytetään kohdentamattomia liikkumavaroja ja uusia varoja tulevina varainhoitovuosina.

__________________

__________________

33 Tämä rahoituskehys muodostaa ensisijaisen rahoitusohjeen Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta, talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen (2013/C 373/01) 17 kohdan mukaisesti.

33 Nämä rahoituspuitteet muodostavat ensisijaisen rahoitusohjeen talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen (2013/C 373/01) 17 kohdan mukaisesti.

Perustelu

Euroopan solidaarisuusjoukkojen ei pidä heikentää muiden unionin ohjelmien toimintaa. Niissä olisi keskityttävä ensi sijassa nuoriin ja vapaaehtoisiin Erasmus+ -ohjelmassa, ja niitä olisi rahoitettava pääasiassa EVS:n määrärahoista eikä Erasmus+ -ohjelman muista osista tai unionin muista ohjelmista. (Huom. Jos tämä tarkistus hyväksytään, 27–31 artikla on poistettava.)

Tarkistus    106

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  Euroopan sosiaalirahasto, jonka osuus on 35 000 000 käypinä hintoina;

Poistetaan.

Tarkistus    107

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  unionin pelastuspalvelumekanismi, jonka osuus on 6 000 000 käypinä hintoina;

Poistetaan.

Tarkistus    108

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  Life-ohjelma, jonka osuus on 4 500 000 käypinä hintoina;

Poistetaan.

Tarkistus    109

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d)  Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, jonka osuus on 1 800 000 käypinä hintoina.

Poistetaan.

Tarkistus    110

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäljelle jäävä määrä olisi rahoitettava käyttämällä kaikkia nykyistä monivuotista rahoituskehystä koskevassa asetuksessa tarjolla olevia rahoituskeinoja.

Tarkistus    111

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Euroopan parlamentti ja neuvosto myöntävät vuotuiset määrärahat monivuotisen rahoituskehyksen rajoissa.

Tarkistus    112

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä 7 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetusta solidaarisuusjaksoille ja -hankkeille myönnettävästä rahoitustuesta on suuntaa-antavasti 80 prosenttia vapaaehtoisjaksoihin ja solidaarisuushankkeisiin ja 20 prosenttia harjoittelu- ja työjaksoihin.

3.  Edellä 7 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetusta solidaarisuusjaksoille ja -hankkeille myönnettävästä rahoitustuesta on suuntaa-antavasti 95 prosenttia vapaaehtoisjaksoihin ja solidaarisuushankkeisiin ja 5 prosenttia harjoittelu- ja työjaksoihin.

Tarkistus    113

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Määrärahoista voidaan kattaa myös suunnittelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja arviointitoimiin kuuluvia kustannuksia, joita Euroopan solidaarisuusjoukkojen hallinto ja sen tavoitteiden saavuttaminen edellyttävät, kuten erityisesti tutkimukset, asiantuntijatapaamiset sekä tiedotus- ja viestintätoimet, Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalin ja tarvittavien tietoteknisten tukijärjestelmien perustaminen, ylläpito ja päivittäminen sekä kaikki muut komissiolle Euroopan solidaarisuusjoukkojen hallinnosta koituneet teknisen ja hallinnollisen tuen kulut.

4.  Määrärahoista voidaan kattaa myös suunnittelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja arviointitoimiin kuuluvia kustannuksia, joita ESVS:n hallinto ja sen tavoitteiden saavuttaminen edellyttävät, kuten erityisesti räätälöity ja yksilöllinen tuki osallistuville nuorille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, tutkimukset, asiantuntijatapaamiset sekä tiedotus- ja viestintätoimet, ESVS:n portaalin ja tarvittavien tietoteknisten tukijärjestelmien perustaminen, ylläpito ja päivittäminen sekä kaikki muut komissiolle ESVS:n hallinnosta koituneet teknisen ja hallinnollisen tuen kulut.

Tarkistus    114

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

4 a.  Komissio ja jäsenvaltiot jatkavat pelastuspalvelun ja humanitaarisen avun rahoittamista, jotta ESVS:ää ei käytettäisi julkisen talouden leikkauksien kompensoimiseen ottamalla nuoria vapaaehtoistyöntekijöitä palvelukseen niillä sosiaalialoilla, joilla työpaikkoja on tuhottu.

Tarkistus    115

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Samanlaisten kulujen kattamiseksi talousarvioon voidaan tarvittaessa sisällyttää määrärahoja myös vuoden 2020 jälkeen, jotta voidaan hallinnoida toimia, joita ei ole saatu päätökseen 31 päivään joulukuuta 2020 mennessä.

5.  Samanlaisten kulujen kattamiseksi talousarvioon voidaan tarvittaessa sisällyttää maksumäärärahoja myös vuoden 2020 jälkeen, jotta voidaan hallinnoida toimia, joita ei ole saatu päätökseen 31 päivään joulukuuta 2020 mennessä.

Tarkistus    116

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Osallistujamaa voi osoittaa tuensaajien käyttöön kansallisia varoja, joita hallinnoidaan Euroopan solidaarisuusjoukkojen sääntöjen mukaisesti, ja käyttää tässä tarkoituksessa Euroopan solidaarisuusjoukkojen hajautettuja rakenteita, kunhan se varmistaa näiden rakenteiden täydentävän rahoituksen.

6.  Osallistujamaa taikka alueellinen tai paikallinen yksikkö osoittaa käytettävissään olevien varojen puitteissa tuensaajien käyttöön lisärahoitusta, jota hallinnoidaan ESVS:n sääntöjen mukaisesti, ja käyttää tässä tarkoituksessa ESVS:n hajautettuja rakenteita, kunhan se varmistaa näiden rakenteiden täydentävän rahoituksen. Jäsenvaltiot voivat asettaa saataville uutta lisärahoitusta.

Tarkistus    117

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Vaatimusten yksinkertaistamiseksi tuensaajien kannalta on käytettävä mahdollisimman usein kertakorvauksia, yksikkökustannuksia ja kiinteämääräistä rahoitusta.

Tarkistus    118

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltiot osallistuvat Euroopan solidaarisuusjoukkoihin.

1.  ESVS toimii unionissa ja kolmansissa maissa.

Tarkistus    119

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Muut maat voivat osallistua Euroopan solidaarisuusjoukkoihin kahdenvälisten sopimusten pohjalta. Yhteistyö toteutetaan tarvittaessa käyttäen lisämäärärahoja, jotka asetetaan käytettäväksi näiden maiden kanssa sovittavin menettelyin.

2.  Vuoteen 2020 mennessä ESVS:n on oltava avoin kaikille muille maille, jotka osallistuvat eurooppalaiseen vapaaehtoispalveluun, ja muut maat voivat osallistua siihen kahdenvälisten ja monenvälisten sopimusten pohjalta. Yhteistyö, jossa otetaan erityisesti huomioon naapurivaltiot sekä matalan tulotason ja keskitulotason maat, toteutetaan tarvittaessa käyttäen lisämäärärahoja, jotka asetetaan käytettäväksi näiden maiden kanssa sovittavin menettelyin.

Tarkistus    120

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  17–30-vuotiaiden nuorten, jotka haluavat osallistua Euroopan solidaarisuusjoukkoihin, on rekisteröidyttävä Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalissa. Rekisteröityneen nuoren on palvelujakson tai hankkeen käynnistyessä kuitenkin oltava vähintään 18-vuotias ja enintään 30-vuotias.

1.  ESVS:ään voivat osallistua 17–30-vuotiaat nuoret. 17-vuotiaat nuoret, jotka haluavat osallistua ESVS:ään, voivat rekisteröityä ESVS:n portaalissa tai hakea solidaarisuusjaksoa laatumerkin saaneen osallistujaorganisaation järjestämien hakumenettelyjen mukaisesti. Rekisteröityneen nuoren on palvelujakson tai hankkeen käynnistyessä kuitenkin oltava vähintään 18-vuotias ja enintään 30-vuotias. Komissio pyrkii tarjoamaan palvelujaksoa jokaiselle, joka on esittänyt hyväksyttävän hakemuksen.

Tarkistus    121

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Pannessaan täytäntöön tätä asetusta komissio ja osallistujamaat varmistavat, että erityisesti pyritään edistämään sosiaalista osallisuutta, varsinkin epäedullisessa asemassa olevien nuorten osallistumista.

2.  Pannessaan täytäntöön tätä asetusta komissio, jäsenvaltiot ja muut osallistujamaat varmistavat, että toteutetaan tehokkaita erityistoimenpiteitä, joilla edistetään sosiaalista osallisuutta ja yhtäläisiä osallistumisedellytyksiä ja varsinkin sellaisten nuorten osallistumista, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, mukaan lukien vammaiset henkilöt, hlbti-henkilöksi itsensä määrittävät henkilöt ja marginalisoituneista yhteisöistä lähtöisin olevat henkilöt. Näihin toimenpiteisiin voi kuulua mukautettuja räätälöityjä tukijärjestelmiä ja ohjausta, erityisiä yhteyshenkilöitä palvelujaksojen aikana ja erityisiä toimintamalleja, kuten lyhytaikaisia palvelujaksoja. Erityistarpeita omaavien henkilöiden osallistumisesta mahdollisesti aiheutuvat lisäkustannukset katetaan 100-prosenttisesti.

Tarkistus    122

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Euroopan solidaarisuusjoukkoihin osallistuminen on avointa julkisille tai yksityisille yksiköille tai kansainvälisille järjestöille sillä edellytyksellä, että ne ovat saaneet Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkin.

1.  ESVS:ään osallistuminen on avointa voittoa tavoittelemattomille julkisille tai voittoa tavoittelemattomille yksityisille yksiköille sekä kansainvälisille järjestöille, kuten kansalaisjärjestöille ja kansalaisyhteiskunnan järjestöille, sillä edellytyksellä, että niiden toimet vastaavat tässä asetuksessa säädettyä solidaarisuustoimen määritelmää, että ne ovat saaneet laatumerkin ja että niiden tarjoama toimi ei sisälly poissuljettujen toimien luetteloon.

Tarkistus    123

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimivaltainen täytäntöönpanoelin arvioi valintakelpoisen yksikön esittämän hakemuksen, joka koskee Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujaorganisaatioksi tulemista, ja varmistaa, että sen toimet ovat Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevien vaatimusten mukaista.

2.  ESVS:n toimivaltainen täytäntöönpanoelin arvioi valintakelpoisen yksikön esittämän hakemuksen, joka koskee ESVS:n osallistujaorganisaatioksi tulemista, ja varmistaa, että sen toimet ovat ESVS:n peruskirjassa vahvistettujen periaatteiden ja vaatimusten mukaisia. Yksikön, joka muuttaa toimintaansa merkittävällä tavalla, on ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle täytäntöönpanoelimelle uudelleenarviointia varten. Hakemus- ja rekisteröitymisprosessin on oltava käyttäjäystävällinen. Hallinnollista rasitusta on vältettävä. Vapaaehtoistoimintaosiota koskeva prosessi on erotettava prosessista, joka johtaa laatumerkin myöntämiseen ammatillista osiota varten, ottaen huomioon kunkin osion erityispiirteet.

Tarkistus    124

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Tällaisen arvioinnin perusteella yksikölle voidaan myöntää Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkki. Saatu merkki arvioidaan säännöllisin väliajoin uudestaan ja se voidaan peruuttaa.

3.  Tällaisen arvioinnin perusteella yksikölle voidaan myöntää ESVS:n laatumerkki. Saatu merkki arvioidaan säännöllisin väliajoin ja vähintään kahden vuoden välein uudestaan välttäen liiallista hallinnollista rasitusta, ja se voidaan peruuttaa, jos kyseisen yksikön toimet eivät enää vastaa ESVS:n peruskirjassa vahvistettuja periaatteita ja vaatimuksia. Laatumerkki voidaan kuitenkin myöntää uudestaan myöhemmin tehtävän uuden arvioinnin perusteella. Yksiköiden uudelleenarviointien tulokset ovat osa tämän asetuksen 15 artiklassa tarkoitettua seurantaa ja arviointia ja erityisesti edistymiskertomusta, jonka komissio julkaisee vuonna 2020.

Tarkistus    125

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Yksikölle, joka on saanut Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkin, on tarjottava pääsy Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaaliin ja sen on voitava esittää solidaarisuustoimien tarjouksia rekisteröityneille henkilöille.

4.  Yksikölle, joka on saanut ESVS:n laatumerkin, on tarjottava pääsy ESVS:n portaaliin, ja sen on voitava esittää solidaarisuustoimien tarjouksia rekisteröityneille henkilöille. Komissio perustaa erilliset akkreditointimenettelyt yksiköille, jotka aikovat tarjota vapaaehtoisjaksoja, ja yksiköille, jotka aikovat tarjota työ- ja harjoittelujaksoja, joissa sovelletaan eri arviointiperusteita ja rajoitetaan ohjelmaan osallistuminen koskemaan toimia, joita varten yksiköt on akkreditoitu.

Tarkistus    126

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a.  Hallinnollinen rasitus on haku- ja akkreditointimenettelyjen kaikissa vaiheissa pidettävä mahdollisimman vähäisenä, jotta se ei johtaisi turhautumiseen, lisäkustannuksiin tai osallistujaorganisaatioiden haluttomuuteen tarjota palvelujaksoja.

Tarkistus    127

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 6 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 b.  Osallistujaorganisaatiot, joiden solidaarisuusjaksoihin saadaan rahoitusta osana vapaaehtoistoimintaa, voivat itsenäisesti tarjota ohjelmassa määrätyn koulutuksen valmennusta, solidaarisuusjakson aikaista tukea ja seurantaa varten, jolleivät ne päätä antaa tätä koulutusta asianomaisen kansallisen toimiston tehtäväksi. Osallistujaorganisaatiot saavat omia koulutusjärjestelmiään varten rahoitustukea.

Tarkistus    128

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Kaikki johonkin osallistujamaahan sijoittautuneet julkiset tai yksityiset yksiköt ja osallistujamaissa solidaarisuustoimia toteuttavat kansainväliset järjestöt voivat hakea rahoitusta Euroopan solidaarisuusjoukoista. Kun kyseessä ovat 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut toimet, Euroopan solidaarisuusjoukkojen rahoituksen saamiselle on ennakkoedellytyksenä, että osallistujaorganisaatiolle on myönnetty laatumerkki. Kun kyseessä ovat 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut toimet, luonnolliset henkilöt voivat hakea rahoitusta myös Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujien muodostamien epävirallisten ryhmien puolesta.

Kaikki johonkin jäsenvaltioon tai muuhun osallistujamaahan sijoittautuneet voittoa tavoittelemattomat julkiset tai yksityiset yksiköt ja osallistujamaissa solidaarisuustoimia toteuttavat kansainväliset järjestöt voivat hakea rahoitusta ESVS:stä. Kun kyseessä ovat 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut toimet, ESVS:n rahoituksen saamiselle on ennakkoedellytyksenä, että osallistujaorganisaatiolle on myönnetty laatumerkki. Kun kyseessä ovat 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut solidaarisuushankkeet, myös luonnolliset henkilöt voivat hakea rahoitusta ESVS:n osallistujien muodostamien epävirallisten ryhmien puolesta edellyttäen, että toimivaltaiset täytäntöönpanoelimet suorittavat vastaavia laatutarkastuksia.

Tarkistus    129

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio seuraa yhteistyössä osallistujamaiden kanssa säännöllisesti Euroopan solidaarisuusjoukkojen tuloksellisuutta tavoitteiden saavuttamisessa.

1.   Komissio seuraa yhteistyössä jäsenvaltioiden ja osallistujamaiden, toimeenpanovirastojen, osallistujaorganisaatioiden ja lähettävien organisaatioiden sekä unionin tason ja kansallisten sidosryhmien, kuten nuorisojärjestöjen, kanssa säännöllisesti ja tehokkaasti ESVS:n tuloksellisuutta tavoitteiden saavuttamisessa. Tätä varten perustetaan erityinen ohjelman seurantakomitea. Ohjelman seurantakomiteaan kuuluu edustajia komissiosta, jäsenvaltioista, muista osallistujamaista, toimeenpanovirastoista, osallistujaorganisaatioista sekä unionin tason ja kansallisista sidosryhmistä.

Tarkistus    130

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.   Edistymistä erityistavoitteissa mitataan käyttämällä indikaattoreita, joita ovat

2.   Edistymistä erityistavoitteissa mitataan käyttämällä laadullisia ja määrällisiä indikaattoreita, joita ovat

Tarkistus    131

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)   osallistujien määrä vapaaehtoisjaksoissa (kotimaiset ja kansainväliset);

(a)   osallistujien määrä ja profiili laadukkaissa vapaaehtoisjaksoissa (kotimaiset ja kansainväliset) maan, iän ja sukupuolen mukaan;

Tarkistus    132

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(a a)  niiden osallistujien määrä, jotka ilmoittavat kehittäneensä tietojaan, taitojaan ja osaamistaan;

Tarkistus    133

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(a b)  hankkeen tavoitteiden saavuttamisen aste suhteessa yhteisön yksilöityihin tarpeisiin;

Tarkistus    134

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d)   osallistujien määrä solidaarisuushankkeissa;

(d)  osallistujien määrä ja profiili laadukkaissa solidaarisuushankkeissa maan, iän ja sukupuolen mukaan;

Tarkistus    135

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d a)  niiden osallistujien määrä, jotka ilmoittavat saaneensa uusia tietoja, taitoja ja osaamista henkilökohtaista, koulutuksellista, sosiaalista, kansalaisuuteen, myös unionin kansalaisuuteen, liittyvää ja ammatillista kehitystään varten, maan, iän ja sukupuolen mukaan;

Tarkistus    136

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d b)  erityistarpeita omaavien osallistujien tai sellaisten nuorten, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, määrä;

Tarkistus    137

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(e a)  niiden osallistujien määrä, jotka ovat saaneet todistuksen, esimerkiksi Youth Pass -todistuksen, tai muun virallisen tunnustuksen osallistumisestaan ESVS:ään;

Tarkistus    138

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(e b)   aiempien osallistujien työllistymisaste;

Tarkistus    139

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – e c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(e c)   niiden osallistujien prosenttiosuus, jotka ilmoittavat aikovansa jatkaa osallistumista solidaarisuustoimiin, maan, iän ja sukupuolen mukaan; solidaarisuushankkeiden määrä;

Tarkistus    140

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – e d alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(e d)   sellaisten laatumerkin saaneiden organisaatioiden määrä, joiden solidaarisuustoimille on myönnetty rahoitusta ESVS:stä, maan mukaan;

Tarkistus    141

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – e e alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(e e)  koko menettelyn laatu ja tehokkuus, erityisesti osallistujille ja osallistujaorganisaatioille aiheutunut hallinnollinen rasitus;

Tarkistus    142

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – e f alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(e f)  osallistujien ja osallistujaorganisaatioiden yleinen tyytyväisyys ESVS:n palvelujaksojen laatuun, koulutukseen, kielitukeen, hallinnolliseen tukeen, vakuutukseen ja palvelujakson jälkeiseen tukeen;

Tarkistus    143

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – e g alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(e g)  laatumerkin myöntämisessä ja myöhemmässä uudelleenarvioinnissa käytettävien menettelyjen ja kriteerien tehokkuus ja vaikuttavuus;

Tarkistus    144

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – e h alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(e h)  palvelujakson laatu, erityisesti osallistujien avustamisen ja seurannan osalta;

Tarkistus    145

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – e i alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(e i)  solidaarisuustoimien tulosten laatu ja vaikutukset;

Tarkistus    146

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – e j alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(e j)  niiden erityistoimenpiteiden vaikuttavuus, joilla pyritään edistämään sosiaalista osallisuutta ja yhtäläisiä osallistumisedellytyksiä ja etenkin epäedullisessa asemassa olevien nuorten osallistumista.

Tarkistus    147

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta komissio laatii tämän asetuksen tuotosten, tulosten ja vaikutusten yksityiskohtaisen seurantaohjelman.

Komissio laatii viimeistään ... päivänä ...kuuta ...* tämän asetuksen tuotosten, tulosten ja vaikutusten yksityiskohtaisen seurantaohjelman.

 

_______________

 

* Tämän asetuksen voimaantulopäivä.

Tarkistus    148

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio julkaisee vuonna 2020 raportin, jossa tehdään yhteenveto edistymisestä tavoitteen saavuttamisessa eli 100 000:n paikan tarjoamisessa nuorille Euroopan solidaarisuusjoukoissa vuoteen 2020 mennessä (tämä kattaa kaikki 7 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut palvelujaksot ja hankkeet).

3.  Komissio julkaisee vuonna 2019 saaduista tuloksista ja ohjelman täytäntöönpanon laadullisista ja määrällisistä näkökohdista raportin, jossa tehdään yhteenveto edistymisestä tavoitteen saavuttamisessa eli 100 000 paikan tarjoamisessa nuorille ESVS:ssä vuoteen 2020 mennessä (tämä kattaa kaikki 7 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut palvelujaksot ja hankkeet) sekä ohjelman kustannustehokkuudesta, ja toimittaa sen Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle.

Tarkistus    149

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Palvelujaksojen laatua arvioidaan soveltaen kaikille osallistujamaille yhteisiä seurantakriteerejä, jotta täytäntöönpano olisi laadultaan samantasoista. Osallistujaorganisaatiot avustavat laatuvaatimusten kehittämisessä.

Tarkistus    150

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Neljän vuoden kuluttua tämän asetuksen soveltamispäivästä komissio toteuttaa tämän asetuksen riippumattoman arvioinnin ja antaa raportin keskeisistä tuloksista Euroopan parlamentille, neuvostolle, alueiden komitealle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle.

4.  Komissio toteuttaa tämän asetuksen riippumattoman jälkiarvioinnin arvioidakseen ohjelman tehokkuutta, vaikuttavuutta ja vaikutuksia suhteessa ohjelman tavoitteisiin ja antaa viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2021 ohjelman tulevaisuutta koskevia suosituksia sisältävän raportin keskeisistä tuloksista Euroopan parlamentille, neuvostolle, alueiden komitealle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle. Komissio varmistaa arvioinnissa kaikkien asiaankuuluvien sidosryhmien säännöllisen kuulemisen, mukaan lukien osallistujat, osallistujaorganisaatiot ja asianomaiset paikallisyhteisöt. Arvioinnin tulokset otetaan huomioon ohjelman tulevassa suunnittelussa ja resurssien kohdentamisehdotuksissa.

Tarkistus    151

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio varmistaa yhteistyössä osallistujamaiden kanssa tiedon levittämisen, julkisuuden lisäämisen ja jatkotoimet kaikkien Euroopan solidaarisuusjoukkojen mukaisesti tuettujen toimien osalta.

1.  Komissio varmistaa yhteistyössä osallistujamaiden ja ESVS:n toiminnan kannalta merkityksellisten unionin tason verkostojen kanssa tiedon levittämisen, julkisuuden lisäämisen ja jatkotoimet kaikkien ESVS:n mukaisesti tuettujen toimien osalta hyödyntäen erityisesti tietoteknisiä ratkaisuja, kuten kaikilla unionin virallisilla kielillä käytettävissä olevaa portaalia, ja kiinnittää erityistä huomiota yhtäläisiin mahdollisuuksiin ja saavutettavuuteen.

Tarkistus    152

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäljempänä 20 artiklassa tarkoitettujen kansallisten toimistojen on suunniteltava johdonmukainen toimintalinja, joka koskee tehokasta tiedotusta niiden hallinnoimien toimien yhteydessä tuetuista toiminnoista sekä tulosten levittämistä ja hyödyntämistä, ja avustettava komissiota yleisessä tiedottamisessa, joka koskee Euroopan solidaarisuusjoukkoja, kansallisella ja unionin tasolla hallinnoituja toimia koskevat tiedot mukaan luettuina, ja niiden tuloksia ja tiedotettava asiaankuuluville kohderyhmille niiden maassa toteutetuista toimista.

2.  Jäljempänä 20 artiklassa tarkoitettujen kansallisten toimistojen on suunniteltava johdonmukainen toimintalinja, joka koskee tehokasta, myös syrjäisille alueille kohdennettua, tiedotusta niiden hallinnoimien toimien yhteydessä tuetuista toiminnoista sekä tulosten levittämistä ja hyödyntämistä, ja avustettava komissiota yleisessä tiedottamisessa, joka koskee ESVS:ää, kansallisella ja unionin tasolla hallinnoituja toimia koskevat tiedot mukaan luettuina, ja niiden tuloksia ja tiedotettava asiaankuuluville kohderyhmille niiden maassa toteutetuista toimista.

Tarkistus    153

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Viestintätoimilla olisi lisäksi edistettävä unionin poliittisten prioriteettien viestintää, kun ne liittyvät tämän asetuksen yleiseen tavoitteeseen.

3.  Viestintätoimilla olisi lisäksi edistettävä unionin poliittisten prioriteettien viestintää, kun ne liittyvät tämän asetuksen yleiseen tavoitteeseen ja tuovat unionille lisäarvoa ja lisää näkyvyyttä.

Tarkistus    154

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Kansallisten toimistojen on tehtävä yhteistyötä erikoistuneiden nuorisotiedotuspalvelujen kanssa, jotka tiedottavat, avustavat, opastavat ja tukevat nuoria, etenkin taustaltaan epäedullisessa asemassa olevia nuoria, jotta voidaan varmistaa johdonmukainen ja monipuolinen tiedottaminen ohjelmasta ja sen tuloksista.

Tarkistus    155

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(a a)  koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA) unionin tasolla;

Tarkistus    156

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kansallisen viranomaisen on nimettävä riippumaton tarkastuselin. Riippumattoman tarkastuselimen on annettava tarkastuslausunto asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 60 artiklan 5 kohdassa tarkoitetusta vuotuisesta johdon vahvistuslausumasta.

1.  Kansallisen viranomaisen on nimettävä riippumaton tarkastuselin avoimuusperiaatetta noudattaen. Riippumattoman tarkastuselimen on annettava tarkastuslausunto asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 60 artiklan 5 kohdassa tarkoitetusta vuotuisesta johdon vahvistuslausumasta.

Tarkistus    157

Ehdotus asetukseksi

19 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

19 a artikla

 

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto

 

1.   Unionin tasolla koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA) hallinnoi kaikkia vaiheita, jotka liittyvät tuen myöntämiseen tämän asetuksen 7 artiklassa tarkoitetuille ESVS:n hankkeille ja toimille, joita unionin laajuisesti toimivat tai kansainväliset organisaatiot esittävät.

 

2.   Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA) vastaa myös unionin laajuisesti toimivien tai kansainvälisten organisaatioiden akkreditoinnista ja valvonnasta.

Tarkistus    158

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Asetuksen (EU) N:o 1288/2013 III luvussa tarkoitettujen toimien hallintaan kyseisessä maassa nimetty kansallinen toimisto toimii kussakin Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujamaassa myös Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa kansallisena toimistona.

Asetuksen (EU) N:o 1288/2013 III luvussa tarkoitettujen toimien hallintaan kyseisessä maassa nimetty kansallinen toimisto toimii kussakin ESVS:n osallistujamaassa myös ESVS:n puitteissa kansallisena toimistona. Asetuksen (EU) N:o 2016/5891 7 artiklassa tarkoitetut Eures-verkoston organisaatiot avustavat kansallisia toimistoja harjoittelu- ja työjaksojen muodossa toteutettavien solidaarisuustoimien hallinnoinnissa sekä ESVS:n puitteissa toteutettavissa asianmukaisissa laatu- ja tukitoimenpiteissä.

 

_______________

 

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/589, annettu 13 päivänä huhtikuuta 2016, työnvälityspalvelujen eurooppalaisesta verkostosta (Eures), liikkuvuuspalvelujen tarjoamisesta työntekijöille ja työmarkkinoiden yhdentymisen tiivistämisestä ja asetusten (EU) N:o 492/2011 ja (EU) N:o 1296/2013 muuttamisesta (EUVL L 107, 22.4.2016, s. 1).

Tarkistus  159

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Rajoittamatta asetuksen (EU) N:o 1288/2013 28 artiklan 3 kohdan soveltamista kansallisen toimiston on vastattava myös hankkeen elinkaaren kaikkien vaiheiden hallinnosta 24 artiklassa tarkoitetuissa täytäntöönpanosäädöksissä lueteltujen Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimien osalta asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 58 artiklan 1 kohdan c alakohdan v ja vi alakohdan ja komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/201234 44 artiklan mukaisesti.

2.  Rajoittamatta asetuksen (EU) N:o 1288/2013 28 artiklan 3 kohdan soveltamista kansallisen toimiston on vastattava myös hankkeen elinkaaren kaikkien vaiheiden hallinnosta 24 artiklassa tarkoitetuissa täytäntöönpanosäädöksissä lueteltujen ESVS:n toimien osalta asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 58 artiklan 1 kohdan c alakohdan v ja vi alakohdan ja komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/201234 44 artiklan mukaisesti. Komissio tarjoaa kansallisille toimistoille käytännönläheistä koulutusta ja ohjausta, jotta ne voivat selvittää asianmukaisesti kaikki hankkeen elinkaaren vaiheet ja yksittäisten henkilöiden ja organisaatioiden mahdollisesti kohtaamat esteet.

__________________

__________________

34 Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1268/2012, annettu 29 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamissäännöistä (EUVL L 362, 31.12.2012, s. 1).

34 Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1268/2012, annettu 29 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamissäännöistä (EUVL L 362, 31.12.2012, s. 1).

Tarkistus    160

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  vahvistettava kansallisten toimistojen sisäistä valvontaa koskevat vaatimukset ja tukea varten kansallisille toimistoille siirrettävien unionin varojen hallinnointia koskevat säännöt;

(a)  vahvistettava kansallisten toimistojen sisäistä valvontaa koskevat vaatimukset ja tukea varten kansallisille toimistoille siirrettävien unionin varojen hallinnointia koskevat säännöt sekä otettava huomioon yksinkertaistamisvaatimukset ja vältettävä siksi aiheuttamasta lisärasitetta osallistujaorganisaatioille;

Tarkistus    161

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(a a)  määritettävä vuotuiset prioriteetit;

Tarkistus    162

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(a b)  kuultava kansallisia toimistoja menettelyjen, välineiden ja työkalujen vahvistamiseksi varmistaen riittävät varat hallintokorvauksia varten;

Tarkistus    163

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Komissio järjestää säännöllisesti kokouksia kansallisten toimistojen verkoston kanssa varmistaakseen, että Euroopan solidaarisuusjoukot pannaan täytäntöön johdonmukaisella tavalla kaikissa osallistujamaissa.

7.  Komissio järjestää säännöllisesti kokouksia kansallisten toimistojen verkoston, osallistujaorganisaatioiden ja lähettävien organisaatioiden ja ESVS:n toimintaan osallistuvien kansalaisyhteiskunnan sidosryhmien, kuten nuorisojärjestöjen, kanssa varmistaakseen, että ESVS pannaan täytäntöön johdonmukaisella tavalla kaikissa osallistujamaissa. Komissio kutsuu ESVS:n toiminnan kannalta merkitykselliset unionin tason verkostot, kuten julkisten työvoimapalvelujen verkoston (PES), Eures-verkoston ja Eurodesk-verkoston, eurooppalaisen vapaaehtoistyökeskuksen (CEV) ja Euroopan nuorisofoorumin sekä muita asiaankuuluvia kansalaisyhteiskunnan järjestöjä, myös työantajia ja ammattijärjestöjä edustavia verkostoja, osallistumaan näihin kokouksiin.

Tarkistus    164

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Kansalliset toimistot ovat vastuussa tuensaajien ensisijaisesta valvonnasta Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimissa, jotka on annettu niiden tehtäväksi. Valvonnan on annettava kohtuulliset takeet siitä, että myönnetyt tuet käytetään tarkoitetulla tavalla ja sovellettavien unionin sääntöjen mukaisesti.

3.  Kansalliset toimistot ja koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA) ovat vastuussa tuensaajien ensisijaisesta valvonnasta ESVS:n toimissa, jotka on annettu niiden tehtäväksi. Valvonnan on oltava oikeasuhteista ja riittävää ja annettava kohtuulliset takeet siitä, että myönnetyt tuet käytetään tarkoitetulla tavalla ja sovellettavien unionin sääntöjen mukaisesti ottaen huomioon yksinkertaistamisvaatimukset ja välttäen siksi aiheuttamasta lisärasitetta osallistujaorganisaatioille. Vaatimusten yksinkertaistamiseksi tuensaajien kannalta on myös käytettävä mahdollisimman usein kertakorvauksia, yksikkökustannuksia tai kiinteämääräistä rahoitusta.

Tarkistus    165

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi komissio hyväksyy toimintaohjelmia täytäntöönpanosäädösten muodossa. Toimintaohjelmilla varmistetaan, että 3 ja 4 artiklassa vahvistetut yleis- ja erityistavoitteet pannaan johdonmukaisesti täytäntöön ja niissä määritellään odotettavat tulokset, täytäntöönpanomenetelmä sekä toimintaohjelman kokonaismäärä. Toimintaohjelmissa on oltava myös kuvaus rahoitettavista toimista, maininta kullekin toimelle osoitetun rahoituksen määrästä, rahoituksen jakautuminen osallistujamaiden kesken kansallisen toimiston kautta hallinnoitaville toimille sekä toimenpiteiden täytäntöönpanon alustava aikataulu.

1.  Siirretään komissiolle valta antaa toimintaohjelmien hyväksymistä koskevia delegoituja säädöksiä 25 a artiklan mukaisesti. Toimintaohjelmilla varmistetaan, että 3 ja 4 artiklassa vahvistetut yleis- ja erityistavoitteet pannaan johdonmukaisesti täytäntöön ja niissä määritellään odotettavat tulokset, täytäntöönpanomenetelmä sekä toimintaohjelman kokonaismäärä. Toimintaohjelmissa on oltava myös kuvaus rahoitettavista toimista, myös kansainvälisistä yhteistoimista, maininta kullekin toimelle osoitetun rahoituksen määrästä, rahoituksen jakautuminen osallistujamaiden kesken kansallisen toimiston kautta hallinnoitaville toimille sekä toimenpiteiden täytäntöönpanon alustava aikataulu.

Perustelu

Parlamenttia ja neuvostoa olisi kuultava tätä asetusta koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä.

Tarkistus    166

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Kun komissio on pannut tätä asetusta täytäntöön työohjelmilla kahden vuoden ajan, ESVS:n tulosindikaattorit toimitetaan neuvostolle ja Euroopan parlamentille lisätarkastelua varten, jotta voidaan arvioida suunniteltujen tavoitteiden ja toimien asianmukaista sisällyttämistä viralliseen nuorisopolitiikan kehykseen, joka on määrä ottaa käyttöön vuoden 2020 jälkeen.

Tarkistus    167

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Tarkistus    168

Ehdotus asetukseksi

25 artikla

Komission teksti

Tarkistus

25 artikla

Poistetaan.

Komiteamenettely

 

1.  Komissiota avustaa asetuksen (EU) N:o 1288/2013 36 artiklalla perustettu komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

 

2.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

 

Perustelu

Parlamenttia ja neuvostoa olisi kuultava tätä asetusta koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä.

Tarkistus    169

Ehdotus asetukseksi

25 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

25 a artikla

 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

 

1.   Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

 

2.   Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän asetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 24 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

 

3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 24 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

 

4.   Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

 

5.   Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

 

6.   Edellä olevan 24 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

Tarkistus    170

Ehdotus asetukseksi

27 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

27 artikla

Poistetaan.

Asetuksen (EU) N:o 1293/2013 muuttaminen

 

Lisätään asetuksen (EU) N:o 1293/2013 4 artiklaan kohta seuraavasti:

 

”3.  Enintään 3 000 000 euroa käypinä hintoina Ympäristö-alaohjelmasta, mikä vastaa painopistealuetta Ympäristöhallinto ja -tieto, ja 1 500 000 euroa käypinä hintoina Ilmastotoimet-alaohjelmasta, mikä vastaa painopistealuetta Ilmastohallinto ja -tieto, osoitetaan rahoituksena 17 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuille, Euroopan solidaarisuusjoukkojen asetuksen (EU) 2017/XXX mukaisesti täytäntöönpanemille hankkeille, joilla edistetään yhtä tai useampaa 9 ja 13 artiklassa tarkoitettua painopistealuetta. Nämä määrärahat pannaan täytäntöön ainoastaan asetuksen (EU) 2017/XXX mukaisesti siten, että asetuksen (EU) N:o 1293/2013 erityisvaatimuksia ei sovelleta.”

 

Tarkistus    171

Ehdotus asetukseksi

28 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

28 artikla

Poistetaan.

Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttaminen

 

Muutetaan asetus (EU) N:o 1303/2013 seuraavasti:

 

1.  Muutetaan 58 artiklan 1 kohta seuraavasti:

 

a)  Korvataan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

 

”ERI-rahastoista voidaan komission aloitteesta tukea tämän asetuksen täytäntöönpanoon tarvittavia valmistelua, seurantaa, hallinnollista ja teknistä tukea, arviointia, tarkastuksia ja valvontaa koskevia toimenpiteitä ja tukea kolmannessa alakohdassa tarkoitettuja asetuksen (EU) 2017/XXX nojalla toteutettavia toimia siinä määrin kuin näillä toimilla tuetaan taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitetta”.’

 

b)  Lisätään kolmanteen alakohtaan m alakohta seuraavasti:

 

” m)  asetuksen (EU) 2017/XXX mukaisesti rahoitetut Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevat toimet, jotta voidaan tukea nuorten henkilökohtaista, koulutuksellista, sosiaalista, kansalaisuuteen liittyvää ja ammatillista kehitystä sekä työllistettävyyttä ja helpottaa siirtymistä työmarkkinoille.”

 

2.  Lisätään 91 artiklan 3 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

”Komission aloitteesta tekniseen tukeen kohdennetuista määrärahoista osoitetaan 35 000 000 euroa käypinä hintoina Euroopan solidaarisuusjoukoille niiden toiminnan tukemiseen asetuksen (EU) 2017/XXX 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti. Määrärahat pannaan täytäntöön ainoastaan asetuksen (EU) 2017/XXX mukaisesti siten, että rahastokohtaisten asetusten erityisvaatimuksia ei sovelleta.’”

 

Tarkistus    172

Ehdotus asetukseksi

29 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

29 artikla

Poistetaan.

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 muuttaminen

 

Lisätään asetuksen (EU) N:o 1305/2013 51 artiklan 1 kohtaan alakohta ensimmäisen alakohdan jälkeen seuraavasti:

 

”Maaseuturahastosta voidaan myös asetuksen (EU) 2017/XXX mukaisesti osoittaa 1 800 000 euroa käypinä hintoina Euroopan solidaarisuusjoukkojen täytäntöönpanemiin toimiin, joilla edistetään yhtä tai useampaa maaseudun kehittämistä koskevaa unionin prioriteettia. Määrärahat pannaan täytäntöön ainoastaan asetuksen (EU) 2017/XXX mukaisesti siten, että asetuksen (EU) N:o 1305/2013 erityisvaatimuksia ei sovelleta.”

 

Perustelu

Euroopan solidaarisuusjoukkojen ei pidä heikentää muiden unionin ohjelmien toimintaa. Niissä olisi keskityttävä ensi sijassa nuoriin ja vapaaehtoisiin Erasmus+ -ohjelmassa. (Huom. Jos tämä tarkistus hyväksytään, 27–31 artikla on poistettava.)

Tarkistus    173

Ehdotus asetukseksi

30 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

30 artikla

Poistetaan.

Asetuksen (EU) N:o 1306/2013 muuttaminen

 

Lisätään asetuksen (EU) N:o 1306/2013 6 artiklan ensimmäiseen kohtaan j alakohta seuraavasti:

 

”j)  Euroopan solidaarisuusjoukkojen asetuksen (EU) 2017/XXX mukaisesti täytäntöönpanemat toimet, joilla edistetään yhtä tai useampaa unionin prioriteettia maatalouden ja maaseudun kehittämisen alalla, ja erityisesti asetuksen (EU) N:o 1305/2013 51 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut toimet. Määrärahat pannaan täytäntöön ainoastaan asetuksen (EU) 2017/XXX mukaisesti siten, että rahastokohtaisten asetusten erityisvaatimuksia ei sovelleta.”

 

Tarkistus    174

Ehdotus asetukseksi

31 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

31 artikla

Poistetaan.

Päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttaminen

 

Lisätään päätöksen N:o 1313/2013/EU 19 artiklan 1 kohtaan alakohta toisen alakohdan jälkeen seuraavasti:

 

”Otsakkeesta 3 ”Turvallisuus ja kansalaisuus” saaduista määrärahoista 6 000 000 euroa käypinä hintoina osoitetaan rahoituksena Euroopan solidaarisuusjoukkojen asetuksen (EU) 2017/XXX mukaisesti täytäntöönpanemille toimille, joilla edistetään yhtä tai useampaa unionin painopistettä pelastuspalvelun alalla. Määrärahat pannaan täytäntöön ainoastaan asetuksen (EU) 2017/XXX mukaisesti siten, että päätöksen N:o 1313/2013/EU erityisvaatimuksia ei sovelleta.”

 

(1)

(2)

(3)


PERUSTELUT

Euroopan solidaarisuusjoukot on hieno Euroopan komission aloite, jolla pyritään lisäämään solidaarisuutta Euroopassa. Sitä tarvitaankin enemmän kuin koskaan, sillä sitkeä nuorisotyöttömyys, valuuttakriisi ja kasvava euroskeptisyys edellyttävät vahvempaa sitoutumista ja yhteisvastuullisuutta Euroopan tasolla. Jotta näihin haasteisiin voidaan vastata kestävästi ja solidaarisuushenki saadaan herätettyä mahdollisimman varhain, Euroopan solidaarisuusjoukkojen kohderyhmänä on Euroopan tulevaisuutta edustava nuoriso. Komission ehdottamassa ohjelmassa esitetään entistä laajemman ”eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun” lisäksi työllisyysosiota, joka koskee vapaaehtoissektorin työ- ja harjoittelupaikkoja.

Esittelijä ehdottaa, että työllisyysosiolle varattua osuutta ohjelman kokonaismäärärahoista pienennetään ehdotetusta 20 prosentista 5 prosenttiin, sillä näin voidaan varmistaa Euroopan solidaarisuusjoukkojen menestys, välttää työpaikkojen laadun heikkeneminen ja lisätä vapaaehtoispalvelun arvostusta kokonaisuudessaan. Koska työllisyysnäkökohtia sisältävien tekstinosien muuttaminen kuuluu työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan yksinomaiseen toimivaltaan, esittelijä toivoo näiltä osin rakentavaa yhteistyötä EMPL-valiokunnan kollegojen kanssa.

Esittelijä on keskittynyt nostamaan etualalle ohjelman solidaarisuusnäkökohtia. Euroopan solidaarisuusjoukot ei saa olla ensisijaisesti työllisyyttä edistävä ohjelma, eikä sitä varsinkaan ole tarkoitettu ratkaisuksi nuorisotyöttömyyteen. Siihen tarkoitukseen on jo luotu muita erityisaloitteita, kuten nuorisotakuu tai nuorisotyöllisyysaloite. Niitä pitää kehittää eikä heikentää jälleen yhdellä uudella ohjelmalla.

Tätä tärkeämpää olisi pohtia, onko työ voittoa tavoittelevassa yrityksessä ylipäätään yhdistettävissä solidaarisuuspäämääriin. Komission ehdotuksen sanamuoto on laadunvalvonnan ja ohjauksen osalta hyvin ylimalkainen, mikä jättää työllisyyden alalla vaarallisia aukkoja ja on epäkohta osallistujien kannalta.

Tässä mietinnössä keskitytään lisäämään mahdollisimman paljon nuorten solidaarisuutta. Ensisijaisena tavoitteena täytyy olla epäedullisessa asemassa olevien nuorten osallistaminen. Tätä kohderyhmää ei tavoiteta verkkoportaalin kautta vaan suorien yhteyshenkilöiden välityksellä. Se edellyttää vapaaehtoispalvelua tarjoavilta toimijoilta ja organisaatioilta aktiivisuutta. Tämä kohderyhmä saadaan mukaan vain luomalla henkilökohtaisia yhteyksiä. Siksi esittelijä kehottaa tarjoamaan ohjausta ja sopeutettuja palvelujaksoja, jotka antavat epäedullisessa asemassa oleville nuorille mahdollisuuden kokeilla vapaaehtoistoimintaa. Samoin esittelijä kannattaa vapaaehtoispalvelun joustavoittamista, jotta myös vaihtoehtoiset elämäntavat olisivat yhdistettävissä Euroopan solidaarisuusjoukoissa toimimisen kanssa ja jotta ohjelmaan saataisiin mukaan uusia kohderyhmiä.

Esittelijä ehdottaa ”Euroopan solidaarisuusjoukkojen” nimen muuttamista ”Euroopan solidaarisuus- ja vapaaehtoispalveluksi”, sillä näin säilytetään sen ydinajatusta kuvaava ”solidaarisuus” mutta poistetaan harhaanjohtava ja kielteisiä sotilaallisia mielleyhtymiä herättävä ”joukot”.


TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (12.1.2018)

kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevasta oikeudellisesta kehyksestä sekä asetusten (EU) N:o 1288/2013, (EU) N:o 1293/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1306/2013 sekä päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta

(COM(2017)0262 – C8‑0162/2017 – 2017/0102(COD))

Valmistelija: Brando Benifei

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla

LYHYET PERUSTELUT

Komissio ilmoitti Euroopan solidaarisuusjoukot -aloitteesta joulukuussa 2016 komission puheenjohtajan Junckerin unionin tilaa käsittelevän puheen jälkeen. Aloitteen ensisijaisena tavoitteena on lisätä tunnetta Euroopan yhdentymishankkeeseen kuulumisesta edistämällä solidaarisuutta, joka on yksi sen keskeisimmistä perusarvoista, sekä auttaa parantamaan nuorten eurooppalaisten työllistymisnäkymiä tilanteessa, jossa nuorisotyöttömyys on edelleen korkeaa eivätkä ammattitaidon tarjonta ja kysyntä kohtaa. Sen jälkeen kun aloitteen ensimmäinen vaihe oli jo käynnistetty, komissio katsoi tarkoituksenmukaiseksi ehdottaa tilapäistä oikeuskehystä ja julkaisi 30. toukokuuta 2017 ehdotuksen asetukseksi, joka on parlamentin ja neuvoston tarkasteltavana. Asetuksessa vahvistetaan solidaarisuusjoukkojen oikeusperusta, määritellään aloitteen talousarvio- ja täytäntöönpanojärjestelyt sekä asetetaan erityistavoitteet ja määritellään keskeiset termit.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa on pyydetty laatimaan lausunto ehdotuksen näkökohdista, jotka koskevat erityisesti niin sanottua ”ammatillista toimintalohkoa” ja varsinkin tekstiin sisältyviä ”harjoittelun” ja ”työn” määritelmiä. Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalla on Euroopan parlamentin työjärjestyksen 54 artiklan mukaisesti näissä komission ehdotuksen osissa yksinomainen toimivalta.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon valmistelija on yleisesti ottaen tyytyväinen komission ehdotukseen mutta tuo kuitenkin selvästi esiin sen suunnitelman kriittisiä osatekijöitä ja puuttuu niihin tarkistuksissaan. Valmistelijan ensisijaisena tavoitteena on varmistaa, että Euroopan solidaarisuusjoukot eivät avaa ovia mahdolliselle vääristyneelle tilanteelle, jossa vapaaehtoisia käytetään sellaisiin tehtäviin, jotka varsinaista palkallista työtä tekevien olisi suoritettava. Tässä mielessä lainsäädännöllä on poistettava kaikki riskit tällaiselle työntekijöiden korvaamiselle vapaaehtoisilla. Siksi valmistelija katsoo, että on välttämätöntä erottaa selvästi toisistaan harjoittelu- ja työpaikat myös kummallekin lohkolle kohdennettavassa rahoituksessa. Tekstissä olevaa viittausta työpaikkojen turvaamiseen on vahvistettava, ja siinä on nimenomaisesti mainittava työ- ja harjoittelupaikkojen tarpeellisuus, jotta sovellettavaa kansallista lainsäädäntöä noudatetaan täysimääräisesti, pakolliset korvaukset maksetaan ja paras mahdollinen laatu varmistetaan.

Valmistelija katsoo myös, että väärinkäytösten välttämiseksi tällä osa-alueella vapaaehtoistyön tarjoaminen on rajoitettava koskemaan vain viranomaisia ja voittoa tavoittelemattoman sektorin osallistujaorganisaatioita. Ulkopuolelle jäisivät näin ollen esimerkiksi eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun isoille yrityksille ja yhtiöille tällä hetkellä tarjoama mahdollisuus ottaa töihin EU:n rahoittamia vapaaehtoisia, mikä on eettisestä ja taloudellisesta näkökulmasta kiistanalaista ja voi myös muuttua yritysmainonnaksi, jota ei voida hyväksyä. Lisäksi lainsäätäjien on kiinnitettävä erityistä huomiota vapaaehtoissektoriin, joka on luonteeltaan monialainen ja sosioekonomisesti merkittävä, jotta vältetään sen mahdollinen vääristävä vaikutus työmarkkinoihin.

Sen sijaan olisi sallittava voittoa tavoittelevien yritysten osallistuminen Euroopan solidaarisuusjoukkoihin vain, jos ne tarjoavat palkallisia työ- tai harjoittelupaikkoja nuorille. Vielä on selvitettävä tälle lähestymistavalle sitä mahdollista vaihtoehtoa, että jos yhtiöitä tai yhteiskunnallisia yrityksiä edustavat toimijat haluavat osallistua Euroopan solidaarisuusjoukot -aloitteeseen, niiden olisi luotava kumppanuuksia sellaisten voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kanssa, jotka ovat asiantuntijoita kyseisellä solidaarisuusalalla, tai rahoitettava palvelujaksoja niissä.

Euroopan solidaarisuusjoukot tarjoavat ehdotettujen muutosten jälkeen nuorille Euroopassa uusia mahdollisuuksia solidaarisuustoimintaan osallistumiseen ja mielekkään käytännön kokemuksen hankkimiseen.

Valmistelija pyytää työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan jäseniä keskittämään työnsä niihin tekstin osiin, jotka liittyvät selvästi valiokunnan toimintaan. Tämä olisi tarkoituksenmukaista, helpottaisi työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kannan nopeaa hyväksymistä ja osoittaisi, että yhteistyö kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan ja sen valmistelijan kanssa on myönteistä ja lojaalia.

TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja koulutusvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Euroopan unioni perustuu sen kansalaisten ja jäsenvaltioiden väliseen solidaarisuuteen. Tämä yhteinen arvo ohjaa sen toimintaa ja luo yhtenäisyyden, jota tarvitaan, jotta voidaan vastata nykyisiin ja tuleviin yhteiskunnan haasteisiin, joihin vastaamisessa nuoret eurooppalaiset ovat valmiita auttamaan ilmaisten solidaarisuuttaan käytännössä.

(1)  Euroopan unioni perustuu sen kansalaisten ja jäsenvaltioiden väliseen solidaarisuuteen. Tämä yhteinen arvo ohjaa sen toimintaa ja luo yhtenäisyyden, jota tarvitaan, jotta voidaan vastata nykyisiin ja tuleviin yhteiskunnan haasteisiin, joihin vastaamisessa nuoret eurooppalaiset ovat valmiita auttamaan ilmaisten solidaarisuuttaan käytännössä. Yhteisvastuun periaate on kirjattu SEU-sopimuksen 2 artiklaan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan johdanto-osaan.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Unionin tilaa käsittelevässä puheessa 14 päivänä syyskuuta 201617 korostettiin tarvetta investoida nuoriin ja ilmoitettiin Euroopan solidaarisuusjoukkojen perustamisesta tarkoituksena luoda nuorille koko unionissa mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan toimintaan mielekkäällä tavalla, osoittaa solidaarisuuttaan ja kehittää taitojaan ja työn lisäksi saada tällä tavalla arvokasta inhimillistä kokemusta.

(2)  Unionin tilaa käsittelevässä puheessa 14 päivänä syyskuuta 201617 korostettiin tarvetta investoida nuoriin ja ilmoitettiin Euroopan solidaarisuusjoukkojen perustamisesta tarkoituksena luoda nuorille koko unionissa mahdollisuuksia, jotta he voivat osallistua yhteiskunnan toimintaan mielekkäällä tavalla ja osoittaa solidaarisuuttaan, samalla kun he kehittävät arkioppimiseen ja epäviralliseen oppimiseen perustuvia taitojaan ja saavat tällä tavalla käytännön kokemusta yhteisöperusteisista toimista ja arvokasta inhimillistä kokemusta.

__________________

__________________

17 The State of the Union 2016: Towards a Better Europe – A Europe that Protects, Empowers and Defends, IP/16/3042 (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3042_en.htm).

17 The State of the Union 2016: Towards a Better Europe – A Europe that Protects, Empowers and Defends, IP/16/3042 (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3042_en.htm).

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a)  Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden olisi periaatteessa sitouduttava järjestelyihin, jotka tekevät Euroopan solidaarisuusjoukkoihin osallistumisesta mahdollisimman houkuttelevaa.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Komissio painotti 7 päivänä joulukuuta 2016 antamassaan tiedonannossa ”Euroopan solidaarisuusjoukot”18 tarvetta vahvistaa yhteisvastuutoiminnan perustaa koko Euroopan alueella, tarjota nuorille enemmän ja parempia mahdollisuuksia solidaarisuustoimintaan monilla eri aloilla ja tukea kansallisia ja paikallisia toimijoita niiden pyrkimyksissä selvittää erilaisia haasteita ja kriisejä. Tiedonannolla käynnistettiin Euroopan solidaarisuusjoukkojen ensimmäinen toimintavaihe, jossa tarjotaan EU:n eri ohjelmien puitteissa vapaaehtoistyö-, harjoittelu- ja työskentelymahdollisuuksia nuorille eri puolilta EU:ta. Kyseisiin toimiin – riippumatta siitä, toteutetaanko ne ennen tämän asetuksen voimaantuloa vai sen jälkeen – olisi edelleen sovellettava niissä unionin ohjelmissa vahvistettuja sääntöjä ja edellytyksiä, joista kutakin toimea on rahoitettu Euroopan solidaarisuusjoukkojen ensimmäisessä toimintavaiheessa.

(3)  Komissio painotti 7 päivänä joulukuuta 2016 antamassaan tiedonannossa ”Euroopan solidaarisuusjoukot”18 tarvetta vahvistaa yhteisvastuutoiminnan perustaa koko Euroopan alueella, tarjota nuorille enemmän ja parempia mahdollisuuksia solidaarisuustoimintaan monilla eri aloilla ja tukea kansallisia, alueellisia ja paikallisia hallintoja tai hallinnosta riippumattomia toimijoita niiden pyrkimyksissä selvittää erilaisia haasteita ja kriisejä. Tiedonannolla käynnistettiin Euroopan solidaarisuusjoukkojen ensimmäinen toimintavaihe, jossa tarjotaan EU:n eri ohjelmien puitteissa vapaaehtoistyö-, harjoittelu- ja työskentelymahdollisuuksia nuorille eri puolilta EU:ta. Kyseisiin toimiin – riippumatta siitä, toteutetaanko ne ennen tämän asetuksen voimaantuloa vai sen jälkeen – olisi edelleen sovellettava niissä unionin ohjelmissa vahvistettuja sääntöjä ja edellytyksiä, joista kutakin toimea on rahoitettu Euroopan solidaarisuusjoukkojen ensimmäisessä toimintavaiheessa.

__________________

__________________

18 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Euroopan solidaarisuusjoukot (COM(2016) 942 final, 7.12.2016).

18 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Euroopan solidaarisuusjoukot (COM(2016)0942, 7.12.2016).

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Nuorille olisi tarjottava helposti käytettävissä olevia solidaarisuustoiminnan mahdollisuuksia, joiden kautta he voivat tuoda esiin sitoutumisensa yhteisöjä hyödyttävään toimintaan ja samalla hankkia hyödyllistä kokemusta, taitoja ja osaamista henkilökohtaista, koulutuksellista, sosiaalista, kansalaisuuteen liittyvää ja ammatillista kehittymistään varten ja siten parantaa työllistettävyyttään. Tällaisilla toimilla tuettaisiin myös nuorten vapaaehtoistyöntekijöiden, harjoittelijoiden ja työntekijöiden liikkuvuutta.

(4)  Nuorille olisi tarjottava helposti käytettävissä olevia solidaarisuustoimien mahdollisuuksia, mikä hyödyttäisi yhteiskuntaa ja antaisi heille ensi sijassa mahdollisuuden tuoda esiin sitoutumisensa yhteisöjä hyödyttävään toimintaan ja hankkia samalla hyödyllistä kokemusta, taitoja ja osaamista henkilökohtaista, koulutuksellista, sosiaalista, kansalaisuuteen liittyvää ja ammatillista kehittymistään varten ja parantaa siten taitojaan ja tehostaa ammatillisia vahvuuksiaan, joita he voivat sittemmin soveltaa työympäristössä. Tällaisilla toimilla tuettaisiin myös nuorten vapaaehtoistyöntekijöiden, harjoittelijoiden ja työntekijöiden liikkuvuutta.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Nuorille tarjottavan solidaarisuustoiminnan olisi oltava korkealaatuista, eli sen olisi vastattava täyttämättömiin yhteiskunnallisiin tarpeisiin, vahvistettava yhteisöjä, tarjottava nuorille tilaisuuksia hankkia arvokasta tietoa ja osaamista, oltava taloudellisesti nuorten ulottuvilla ja se olisi toteutettava turvallisissa ja terveellisissä olosuhteissa.

(5)  Nuorille tarjottavien solidaarisuustoimien olisi autettava vastaamaan täyttämättömiin yhteiskunnallisiin tarpeisiin ja haasteisiin ja edistettävä yhteisöjen ja kansalaisuuden vahvistamista, ja niillä olisi reagoitava osallistujien henkilökohtaisen ja ammatillisen kehityksen tarpeisiin. Solidaarisuustoimien olisi oltava korkealaatuisia ja tosiasiallisesti kaikkien nuorten ulottuvilla ja tarjottava heille tilaisuuksia hankkia arvokasta tietoa ja osaamista ja saada tunnustusta toimilleen, ja ne olisi toteutettava turvallisissa ja terveellisissä olosuhteissa. Erityisesti olisi pyrittävä varmistamaan tarjottujen solidaarisuustoimien tosiasiallinen osallistavuus ja saatavuus, varsinkin suhteessa nuoriin, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, ja erityisesti suhteessa vammaisiin nuoriin. Solidaarisuustoimet eivät saisi koskaan korvata yritysten yhteiskuntavastuuta koskevia toimintaperiaatteita, eivätkä ne saisi vaikuttaa kielteisesti olemassa oleviin työpaikkoihin eikä harjoitteluun.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Euroopan solidaarisuusjoukot tarjoaisivat keskitetyn yhteyspisteen, josta saa tietoa kaikista solidaarisuustoimista eri puolilla Euroopan unionia. Olisi varmistettava puitteiden yhdenmukaisuus ja täydentävyys unionin muihin asiaan liittyviin toimintalinjoihin ja ohjelmiin nähden. Euroopan solidaarisuusjoukkojen olisi pohjattava nykyisten ohjelmien, erityisesti eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun, vahvuuksiin ja synergioihin niiden kanssa. Joukkojen olisi myös täydennettävä jäsenvaltioiden nuorisotakuun19 yhteydessä toteuttamia toimia, joilla tuetaan nuoria ja helpotetaan heidän siirtymistään opinnoista työelämään tarjoamalla heille lisää mahdollisuuksia päästä kiinni työmarkkinoihin solidaarisuuteen liittyvien alojen harjoittelu- tai työpaikkojen kautta joko kotimaassa tai ulkomailla. Olisi varmistettava myös täydentävyys Euroopan solidaarisuusjoukkojen toiminnan kannalta olennaisten unionin tason verkostojen, kuten Euroopan laajuisen julkisten työvoimapalvelujen verkoston, EURES-verkoston ja Eurodesk-verkoston, kanssa. Lisäksi oli varmistettava nykyisten asiaan liittyvien järjestelmien, erityisesti kansallisten yhteisvastuujärjestelmien ja nuorten liikkuvuusjärjestelmien, ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen välinen täydentävyys hyödyntäen hyviä käytäntöjä tapauksen mukaan.

(6)  Euroopan solidaarisuusjoukot tarjoaisivat pääasiallisen yhteyspisteen, josta saa tietoa kaikista nuorten toteuttamista solidaarisuustoimista eri puolilla Euroopan unionia. Olisi varmistettava puitteiden yhdenmukaisuus ja täydentävyys unionin muihin asiaan liittyviin toimintalinjoihin ja ohjelmiin nähden. Euroopan solidaarisuusjoukkojen olisi pohjattava nykyisten ohjelmien, erityisesti eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun, vahvuuksiin ja synergioihin niiden kanssa, eikä niillä saisi vaarantaa jo olemassa olevien solidaarisuusohjelmien rahoitusta. Joukkojen olisi myös täydennettävä jäsenvaltioiden toteuttamia toimia, joilla tuetaan nuorten mahdollisuuksia vapaaehtoistyöhön ja joita on kehitetty, jotta helpotetaan heidän siirtymistään opinnoista työelämään tarjoamalla heille lisää mahdollisuuksia päästä kiinni työmarkkinoihin solidaarisuuteen liittyvien alojen harjoittelu- tai työpaikkojen kautta joko kotimaassa tai ulkomailla. Olisi varmistettava myös täydentävyys Euroopan solidaarisuusjoukkojen toiminnan kannalta olennaisten unionin tason verkostojen, kuten Euroopan laajuisen julkisten työvoimapalvelujen verkoston, EURES-verkoston, Eurodesk-verkoston, Euroopan nuorisofoorumin, Euroopan vapaaehtoistyökeskuksen ja muiden asiaankuuluvien kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, myös työmarkkinaosapuolten, kanssa. Olisi vakiinnutettava kumppanisuhteet sellaisiin EU:n verkkoihin, jotka ovat erikoistuneet tiettyihin kiireellisiin sosiaalisiin ongelmiin, joihin jäsenvaltiot eivät reagoi riittävällä tavalla ja joita ovat muun muassa äärimmäinen köyhyys, asunnottomuus ja puutteenalaisuus romaniyhteisöissä ja turvapaikanhakijoiden eristäminen. Lisäksi oli varmistettava nykyisten asiaan liittyvien järjestelmien, erityisesti kansallisten yhteisvastuujärjestelmien ja nuorten liikkuvuusjärjestelmien, ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen välinen täydentävyys hyödyntäen hyviä käytäntöjä tapauksen mukaan.

__________________

 

19 Neuvoston suositus, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2013, nuorisotakuun perustamisesta (2013/C 120/01).

 

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Jotta Euroopan solidaarisuusjoukkojen vaikutus olisi mahdollisimman suuri, olisi säädettävä muiden unionin ohjelmien, kuten turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston, Kansalaisten Eurooppa -ohjelman, Euroopan aluekehitysrahaston ja terveysalan toimintaohjelman, mahdollisuudesta edistää osaltaan Euroopan solidaarisuusjoukkojen tavoitteiden saavuttamista tukemalla sen soveltamisalaan kuuluvia toimia. Tällainen tuki olisi rahoitettava asianomaisten ohjelmien perussäädösten mukaisesti. Kun edunsaajille on myönnetty voimassa oleva Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkki, niille olisi annettava pääsy Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaaliin ja niiden olisi saatava käyttöönsä toimityypin mukaan tarjottavat laatu- ja tukitoimenpiteet.

(7)  Jotta Euroopan solidaarisuusjoukkojen vaikutus olisi mahdollisimman suuri, olisi säädettävä muiden unionin ohjelmien, kuten turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston, Kansalaisten Eurooppa -ohjelman, Euroopan aluekehitysrahaston ja terveysalan toimintaohjelman, mahdollisuudesta edistää osaltaan Euroopan solidaarisuusjoukkojen tavoitteiden saavuttamista tukemalla sen soveltamisalaan kuuluvia toimia. Tällainen tuki olisi rahoitettava asianomaisten ohjelmien perussäädösten mukaisesti. Kun osallistujaorganisaatioille on myönnetty voimassa oleva Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkki, niille olisi annettava pääsy Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaaliin ja niiden olisi saatava käyttöönsä toimityypin mukaan tarjottavat laatu- ja tukitoimenpiteet.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Euroopan solidaarisuusjoukkojen olisi avattava nuorille uusia mahdollisuuksia tehdä vapaaehtoistyötä ja suorittaa harjoittelu- ja työjaksoja solidaarisuuteen liittyvillä aloilla sekä suunnitella ja kehittää solidaarisuushankkeita omien ideoidensa pohjalta. Tällaisten mahdollisuuksien avulla nuorten olisi voitava vauhdittaa henkilökohtaista, koulutuksellista, sosiaalista, kansalaisuuteen liittyvää ja ammatillista kehitystään. Euroopan solidaarisuusjoukkojen olisi myös tuettava osallistujien ja organisaatioiden verkostotoimia sekä toimenpiteitä, joilla varmistetaan tuettujen toimien laatu ja edistetään oppimistulosten validointia.

(8)  Euroopan solidaarisuusjoukkojen olisi avattava nuorille uusia mahdollisuuksia tehdä vapaaehtoistyötä ja suorittaa harjoittelu- ja työjaksoja solidaarisuuteen liittyvillä aloilla sekä suunnitella ja kehittää solidaarisuushankkeita omien ideoidensa pohjalta. Tällaisten mahdollisuuksien avulla olisi voitava auttaa vastaamaan täyttämättömiin yhteiskunnallisiin tarpeisiin ja edistettävä yhteisöjen vahvistamista samalla, kun olisi vauhditettava nuorten henkilökohtaista, koulutuksellista, sosiaalista, kansalaisuuteen liittyvää ja ammatillista kehitystä. Euroopan solidaarisuusjoukkojen olisi myös tuettava osallistujien ja organisaatioiden verkostotoimia sekä toimenpiteitä, joilla varmistetaan tuettujen toimien laatu ja edistetään oppimistulosten validointia. Euroopan solidaarisuusjoukkojen olisi myös edistettävä solidaarisuustoimia toteuttavien olemassa olevien organisaatioiden tukemista ja vahvistamista.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a)  Eurooppalaisten solidaarisuusjoukkojen avulla on määrä nopeuttaa ja helpottaa eurooppalaisten nuorten pääsyä työelämään, sillä niihin osallistuminen katsotaan vahvuudeksi ansioluettelossa.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Vapaaehtoistoiminta tarjoaa laajalti mahdollisuuksia epäviralliseen ja arkioppimiseen, joiden avulla nuoret voivat edistää henkilökohtaista, sosiaalista, koulutuksellista ja ammatillista kehitystään sekä kansalaisaktiivisuuttaan ja työllistettävyyttään. Vapaaehtoistoimilla ei saisi olla kielteistä vaikutusta mahdolliseen tai olemassa olevaan palkkatyöhön, eikä niitä saisi pitää korvikkeena palkkatyölle. Jotta voidaan varmistaa jatkuvuus unionin tasolla tuettuihin vapaaehtoistoimiin nähden, niihin eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun soveltamisalaan kuuluviin vapaaehtoistoimiin, jotka sisältyvät Euroopan solidaarisuusjoukkojen maantieteelliseen toiminta-alueeseen, olisi jatkossa myönnettävä tukea Euroopan solidaarisuusjoukkojen kansainvälisten vapaaehtoisjaksojen muodossa. Muita eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun mukaisia vapaaehtoistoimia, joita Euroopan solidaarisuusjoukkojen maantieteellinen toiminta-alue ei kata, tuetaan edelleen unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus+” perustamisesta annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1288/201320 perustetun ohjelman mukaisesti. Asiaan liittyvää unionin tason lainsäädäntöä tulkittaessa sekä Euroopan solidaarisuusjoukkojen mukaiset kansainväliset vapaaehtoisjaksot että jatkossakin asetuksen (EU) N:o 1288/2013 mukaisesti tuettavat vapaaehtoistoimet olisi katsottava vastaaviksi kuin ne, joita toteutetaan eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun puitteissa.

(9)  Vapaaehtoistoiminta tarjoaa laajalti mahdollisuuksia epäviralliseen ja arkioppimiseen, joiden avulla nuoret voivat edistää henkilökohtaista, sosiaalista, koulutuksellista ja ammatillista kehitystään sekä kansalaisaktiivisuuttaan ja työllistettävyyttään. Ottaen kuitenkin huomioon solidaarisuuteen liittyvien toimien monialaisen luonteen, näihin toimiin mahdollisesti osallistuvien yhteisöjen ja organisaatioiden erilaisen aseman sekä solidaarisuusalan sosioekonomisen merkityksen EU:ssa tähän asetukseen olisi sisällytettävä säännöksiä sen varmistamiseksi, että vapaaehtoistoimilla ei ole kielteistä vaikutusta mahdolliseen tai olemassa olevaan palkkatyöhön, eikä niitä saisi milloinkaan pitää korvikkeena palkkatyölle tai käyttää tosiasiallisesti sellaisena. Tämän vuoksi vain viranomaisten tai voittoa tavoittelemattoman alan osallistujaorganisaatioiden olisi voitava tarjota tämän asetuksen mukaisia vapaaehtoistyön muodossa toteutettavia solidaarisuusjaksoja, ja tarjoajat olisi rajattava sen mukaisesti. Jotta voidaan varmistaa jatkuvuus unionin tasolla tuettuihin vapaaehtoistoimiin nähden, niihin eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun soveltamisalaan kuuluviin vapaaehtoistoimiin, jotka sisältyvät Euroopan solidaarisuusjoukkojen maantieteelliseen toiminta-alueeseen, olisi jatkossa myönnettävä tukea Euroopan solidaarisuusjoukkojen kansainvälisten vapaaehtoisjaksojen muodossa. Muita eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun mukaisia vapaaehtoistoimia, joita Euroopan solidaarisuusaloitteen maantieteellinen toiminta-alue ei kata, tuetaan edelleen unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus+” perustamisesta annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1288/201320 perustetun ohjelman mukaisesti. Asiaan liittyvää unionin tason lainsäädäntöä tulkittaessa sekä Euroopan solidaarisuusjoukkojen mukaiset kansainväliset vapaaehtoisjaksot että jatkossakin asetuksen (EU) N:o 1288/2013 mukaisesti tuettavat vapaaehtoistoimet olisi katsottava vastaaviksi kuin ne, joita toteutetaan eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun puitteissa.

__________________

__________________

20 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1288/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus+” perustamisesta ja päätösten N:o 1719/2006/EY, 1720/2006/EY ja 1298/2008/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 50).

20 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1288/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelman ”Erasmus+” perustamisesta ja päätösten N:o 1719/2006/EY, 1720/2006/EY ja 1298/2008/EY kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 50).

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Solidaarisuuteen liittyvien alojen harjoittelu- ja työpaikat voivat tarjota nuorille lisämahdollisuuksia työmarkkinoille pääsyyn samalla kun ne helpottavat merkittäviin yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamista. Niiden avulla voidaan edistää nuorten työllistettävyyttä ja tuottavuutta, ja ne helpottavat siirtymistä opiskelusta työelämään, mikä on ratkaisevaa nuorten mahdollisuuksien parantamiseksi työmarkkinoilla. Osallistuvien organisaatioiden olisi suoritettava korvaus Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa tarjottavista harjoittelujaksoista ja noudatettava laatuperiaatteita, jotka esitetään harjoittelujen laatupuitteista 10 päivänä maaliskuuta 2014 annetussa neuvoston suosituksessa21. Tarjottavien harjoittelu- ja työpaikkojen olisi toimittava nuorten ponnahduslautana työmarkkinoille, ja siksi niihin olisi yhdistettävä asianmukainen palvelujakson jälkeinen tuki. Työmarkkinoiden asiaankuuluvien toimijoiden, etenkin julkisten ja yksityisten työvoimapalvelujen, työmarkkinaosapuolten ja kauppakamarien, olisi helpotettava harjoittelu- ja työjaksojen suorittamista. Osallistujaorganisaatioina niiden olisi voitava hakea rahoitusta Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimivaltaisen täytäntöönpanorakenteen kautta, jotta ne voisivat toimia välittäjinä osallistujanuorten ja solidaarisuusalojen harjoittelu- ja työjaksoja tarjoavien työnantajien välillä.

(10)  Euroopan solidaarisuusjoukkojen olisi myös tarjottava solidaarisuuteen liittyvien alojen harjoittelu- ja työpaikkoja varten järjestelmä, jolla autetaan kehittämään sosiaalista, taloudellista ja yhteiskunnallista yhteenkuuluvuutta. Harjoittelu- ja työpaikat olisi selvästi erotettava vapaaehtoistoiminnasta sekä rahoituksen että organisaation näkökulmasta, koska ne voivat tarjota nuorille erilaisia ja uusia mahdollisuuksia työmarkkinoille pääsyyn ja parantaa heidän mahdollisuuksiaan kyseisillä markkinoilla ja heidän uranäkymiään, samalla kun ne helpottavat merkittäviin yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamista. Harjoittelu- ja työpaikat eivät saisi koskaan johtaa työpaikkojen korvaamiseen. Harjoittelu- ja työpaikat, joista maksetaan korvaus, voivat kuitenkin toimia epäedullisessa asemassa oleville nuorille ja nuorille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, kannustimena osallistua solidaarisuuteen liittyviin toimiin, joihin he eivät välttämättä muutoin voisi osallistua. Harjoittelujaksot voivat helpottaa nuorten siirtymistä opiskelusta työelämään, mikä on ratkaisevaa, jotta he voivat integroitua kestävästi työmarkkinoille. Osallistuvien organisaatioiden olisi aina suoritettava korvaus Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa tarjottavista harjoittelujaksoista ja noudatettava laatuperiaatteita, jotka esitetään harjoittelujen laatupuitteista 10 päivänä maaliskuuta 2014 annetussa neuvoston suosituksessa21. Harjoittelujaksot olisi lisäksi erotettava vapaaehtoistyöstä, ja niiden olisi perustuttava kirjalliseen sopimukseen, jonka harjoittelija ja osallistujaorganisaatio tekevät harjoittelun alussa. Tällaisissa kirjallisissa sopimuksissa olisi ilmoitettava koulutus- ja harjoittelutavoitteet, harjoittelun työehdot ja kesto sekä harjoittelijan saama korvaus ja osapuolten oikeudet ja velvollisuudet ja/tai sovellettavat työehtosopimukset, jotka perustuvat sen maan kansalliseen lakiin, jossa harjoittelu suoritetaan. Tarjottavien harjoittelujaksojen olisi toimittava nuorten ponnahduslautana työmarkkinoille, eivätkä ne saisi korvata työpaikkoja. Harjoittelujaksojen olisi oltava tilapäisiä ja kohtuullisen pituisia tämän asetuksen määritelmän mukaisesti. Työjaksojen olisi perustuttava kirjalliseen sopimukseen, ja niissä olisi noudatettava kaikkia sen maan kansallisen lainsäädännön ja/tai sovellettavien työehtosopimusten mukaisia työehtoja, jossa työ suoritetaan. Työjaksoja tarjoaville osallistujaorganisaatioille ei saisi myöntää rahoitustukea yli kahdentoista kuukauden ajan. Harjoittelu- ja työpaikat olisi selvästi erotettava vapaaehtoistoiminnasta sekä rahoituksen että asiasisällön näkökulmasta, ja siksi niihin olisi yhdistettävä asianmukainen valmistautuminen, töissä tapahtuva harjoittelu ja palvelujakson jälkeinen tuki, kun osallistuja osallistuu Euroopan solidaarisuusjoukkoihin. Työmarkkinoiden asiaankuuluvien toimijoiden, etenkin julkisten ja yksityisten työvoimapalvelujen, työmarkkinaosapuolten ja kauppakamarien, olisi helpotettava harjoittelu- ja työjaksojen suorittamista. Osallistujaorganisaatioina niiden olisi voitava hakea rahoitusta Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimivaltaisen täytäntöönpanorakenteen kautta, jotta ne voisivat toimia välittäjinä osallistujanuorten ja solidaarisuusalojen harjoittelu- ja työjaksoja tarjoavien työnantajien välillä.

__________________

__________________

21 Neuvoston suositus, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2014, harjoittelun laatupuitteista (EUVL C 88, 27.3.2014, s. 1).

21 Neuvoston suositus, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2014, harjoittelun laatupuitteista (EUVL C 88, 27.3.2014, s. 1).

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Nuorten aloitteellisuus on yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla merkittävä voimavara. Euroopan solidaarisuusjoukkojen olisi osaltaan edistettävä sitä tarjoamalla nuorille mahdollisuuksia laatia ja toteuttaa omia hankkeitaan, joissa he voivat tarttua tiettyihin ongelmiin paikallisyhteisöjensä eduksi. Kyseisten hankkeiden olisi annettava nuorille mahdollisuus testata ideoitaan ja tuettava nuoria ryhtymään itse solidaarisuustoiminnan edistäjiksi. Hankkeet voisivat olla myös lähtökohtana vahvemmalle sitoutumiselle solidaarisuustoimintaan, ja ne voisivat antaa Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujille kannustavan alkusysäyksen yrittäjyyteen tai yhdistysten, kansalaisjärjestöjen tai muiden solidaarisuus- ja nuorisoalan tai voittoa tavoittelemattoman sektorin elinten perustamiseen.

(11)  Nuorten aloitteellisuus on yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla merkittävä voimavara. Euroopan solidaarisuusjoukkojen olisi osaltaan edistettävä sitä tarjoamalla nuorille mahdollisuuksia laatia ja toteuttaa omia hankkeitaan, joissa he voivat tarttua tiettyihin ongelmiin paikallisyhteisöjensä eduksi. Kyseisten hankkeiden olisi annettava nuorille mahdollisuus kehittää innovatiivisia ratkaisuja kestävästi ja tuettava nuoria ryhtymään itse solidaarisuustoiminnan edistäjiksi. Hankkeet voisivat olla myös lähtökohtana vahvemmalle sitoutumiselle erilaisiin solidaarisuustoimiin, ja ne voisivat antaa Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujille kannustavan alkusysäyksen yrittäjyyteen ja sosiaaliseen yrittäjyyteen tai yhdistysten, kansalaisjärjestöjen tai muiden solidaarisuus- ja nuorisoalan tai voittoa tavoittelemattoman sektorin elinten perustamiseen ja suuremmassa määrin yhdistystoimintaan osallistumiseen. Nuorille sekä nuoriso- ja opiskelijajärjestöille olisi annettava tarvittavaa tukea, jotta aloitteita voidaan kehittää vaikuttavasti. Palvelujakson jälkeiseen tukeen voisi kuulua tuen ja neuvojen antaminen osallistujille, jotka ovat kiinnostuneita yhdistysten, osuuskuntien, sosiaalisten yritysten, nuorisojärjestöjen ja yhteisökeskuksien perustamisesta ja luotsaamisesta. Tällaiseen tukeen voisi kuulua kannattavuustutkimus, oikeudellisen muodon valitseminen, liiketoimintasuunnitelman kehittäminen, rahoitusta ja verotusta koskeva neuvonta, riskienarviointi sekä viestintää, myynninedistämistä ja markkinointia koskeva neuvonta.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Euroopan solidaarisuusjoukkoihin osallistuvien nuorten ja organisaatioiden olisi tunnettava kuuluvansa yhteisöön, jossa niin yksittäiset henkilöt kuin eri yksikötkin ovat sitoutuneet solidaarisuuden lisäämiseen koko Euroopassa. Samaan aikaan osallistujaorganisaatiot tarvitsevat tukea parantaakseen kapasiteettiaan tarjota laadukkaita palvelujaksoja kasvavalle osallistujajoukolle. Euroopan solidaarisuusjoukkojen olisi myös tuettava verkostotoimia, joilla pyritään vahvistamaan nuorten ja osallistujaorganisaatioiden sitoutumista tähän yhteisöön, lisäämään Euroopan solidaarisuusjoukkojen yhteenkuuluvuuden tunnetta ja edistämään hyödyllisten käytäntöjen ja kokemusten jakamista. Kyseisillä toimilla olisi myös lisättävä julkisten ja yksityisten toimijoiden tietoisuutta Euroopan solidaarisuusjoukoista sekä kerättävä osallistujanuorilta ja -organisaatioilta palautetta Euroopan solidaarisuusjoukkojen täytäntöönpanosta.

(12)  Euroopan solidaarisuusjoukkoihin osallistuvien nuorten ja organisaatioiden olisi tunnettava kuuluvansa yhteisöön, jossa niin yksittäiset henkilöt kuin eri yksikötkin ovat sitoutuneet solidaarisuuden lisäämiseen koko Euroopassa. Samaan aikaan osallistujaorganisaatiot tarvitsevat tukea parantaakseen kapasiteettiaan tarjota laadukkaita palvelujaksoja kasvavalle osallistujajoukolle. Euroopan solidaarisuusjoukkojen olisi myös tuettava verkostotoimia, joilla pyritään vahvistamaan nuorten valmiuksia ja osallistujaorganisaatioiden sitoutumista tähän yhteisöön, lisäämään Euroopan solidaarisuusjoukkojen yhteenkuuluvuuden tunnetta ja edistämään hyödyllisten käytäntöjen ja kokemusten jakamista. Kyseisillä toimilla olisi myös lisättävä julkisten ja yksityisten toimijoiden tietoisuutta Euroopan solidaarisuusjoukoista sekä kerättävä osallistujanuorilta ja -organisaatioilta palautetta Euroopan solidaarisuusjoukkojen täytäntöönpanosta.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä palvelujaksojen ja muiden Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa tarjottavien mahdollisuuksien laadun varmistamiseen erityisesti tarjoamalla osallistujille koulutusta, kielitukea, vakuutus, hallinnollista tukea ja palvelujakson jälkeistä tukea sekä huolehtimalla Euroopan solidaarisuusjoukkoihin osallistumisen aikana hankittujen tietojen, taitojen ja osaamisen validoinnista.

(13)  Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä palvelujaksojen ja muiden Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa tarjottavien mahdollisuuksien laadun varmistamiseen erityisesti tarjoamalla osallistujille verkossa ja sen ulkopuolella koulutusta, kielitukea, vakuutus, hallinnollista tukea ja palvelujaksoa edeltävää ja sen jälkeistä tukea. Tätä tukea olisi annettava yhteistyössä nuorisojärjestöjen ja muiden kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa, jotta voidaan hyödyntää niiden asiantuntemusta alalla. Palvelujakson jälkeen annettavassa tuessa olisi myös asetettava etusijalle osallistujien jatkuva osallistuminen kansalaisina yhteisössään ja heitä olisi ohjattava osallistumaan palvelujakson jälkeen paikallisten järjestöjen tai hankkeiden toimintaan.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Jotta voidaan varmistaa Euroopan solidaarisuusjoukkojen mukaisten palvelujaksojen vaikutus osallistujien henkilökohtaiseen, koulutukselliseen, sosiaaliseen, kansalaisuuteen liittyvään ja ammatilliseen kehittymiseen, palvelujakson oppimistuloksina saavutetut tiedot, taidot ja osaaminen olisi yksilöitävä ja dokumentoitava asianmukaisesti kansalliset olosuhteet ja erityispiirteet huomioon ottaen, kuten suositellaan epävirallisen ja arkioppimisen validoinnista 20 päivänä joulukuuta 2012 annetussa neuvoston suosituksessa22.

(14)  Jotta voidaan varmistaa Euroopan solidaarisuusjoukkojen mukaisten palvelujaksojen vaikutus osallistujien henkilökohtaiseen, koulutukselliseen, sosiaaliseen, kansalaisuuteen liittyvään ja ammatilliseen kehittymiseen, palvelujakson oppimistuloksina saavutetut tiedot, taidot ja osaaminen olisi yksilöitävä, dokumentoitava, arvioitava ja sertifioitava asianmukaisesti kansalliset olosuhteet ja erityispiirteet huomioon ottaen, kuten suositellaan epävirallisen ja arkioppimisen validoinnista 20 päivänä joulukuuta 2012 annetussa neuvoston suosituksessa22. Komission olisi helpotettava tätä prosessia, ja se on julkaissut tätä tarkoitusta varten epävirallisen oppimisen ja arkioppimisen validointia koskevat eurooppalaiset suuntaviivat ja validointia Euroopassa koskevan kartoituksen.

__________________

__________________

22 Neuvoston suositus, annettu 20 päivänä joulukuuta 2012, epävirallisen ja arkioppimisen validoinnista (EUVL C 398, 22.12.2012, s. 1).

22 Neuvoston suositus, annettu 20 päivänä joulukuuta 2012, epävirallisen ja arkioppimisen validoinnista (EUVL C 398, 22.12.2012, s. 1).

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Olisi otettava käyttöön laatumerkki varmistukseksi siitä, että osallistujaorganisaatiot noudattavat Euroopan solidaarisuusjoukkojen peruskirjan periaatteita ja vaatimuksia, jotka koskevat niiden oikeuksia ja velvollisuuksia solidaarisuustoiminnan kaikissa vaiheissa. Laatumerkin saamisen olisi oltava ennakkoedellytyksenä osallistumiselle, mutta se ei saisi johtaa automaattisesti Euroopan solidaarisuusjoukkojen mukaisen rahoituksen saamiseen.

(15)  Yhteistyössä asianomaisten sidosryhmien kanssa olisi otettava käyttöön sekä vapaaehtoistyötä että harjoittelu- ja työpaikkoja varten laatumerkki ja seurantajärjestelmä varmistukseksi siitä, että osallistujaorganisaatiot noudattavat Euroopan solidaarisuusjoukkojen peruskirjan periaatteita ja vaatimuksia, jotka koskevat niiden oikeuksia ja velvollisuuksia solidaarisuustoiminnan kaikissa vaiheissa. Laatumerkin saamisen olisi oltava ennakkoedellytyksenä osallistumiselle, mutta se ei saisi johtaa automaattisesti Euroopan solidaarisuusjoukkojen mukaisen rahoituksen saamiseen. Laatumerkillä olisi varmistettava, että Euroopan solidaarisuusjoukoilla ei korvata tosiasiallisia työ- tai harjoittelupaikkoja. Laatumerkin myöntämiseen johtava prosessi ei saisi aiheuttaa byrokraattista lisärasitetta, jonka vuoksi organisaatiot ja erityisesti ammatilliseen näkökohtaan sisältyvät yksityisyritykset lakkaisivat edistämästä Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimintaa. Laatumerkillä olisi myös varmistettava, että osallistujaorganisaatiot noudattavat sosiaalista osallisuutta koskevaa ennakkoehtoa ja erityisesti asettavat investoinneissaan etusijalle siirtymisen laitospohjaisista terveys- ja sosiaalipalveluista Euroopan rakenne- ja investointirahastojen yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa tarkoitettuihin avohuollon terveys- ja sosiaalipalveluihin, jotta voidaan estää EU:n rahoituksen mahdollinen käyttäminen terveysalan infrastruktuurien ja sosiaalisten infrastruktuurien erottamiseen toisistaan (edes välillisesti).

Perustelu

Euroopan unioni on vuodesta 2013 pyrkinyt luopumaan terveydenhuoltopalvelujen laitoshoidosta, millä tarkoitetaan prosessia, jolla korvataan pitkäaikaiseen oleskeluun tarkoitetut psykiatriset hoitolaitokset vähemmän eristetyillä yhteisöllisillä mielenterveyspalveluilla, ja ottanut käyttöön ERI-rahastoja koskevan ennakkoehdon, jonka mukaan niitä ei voida kohdentaa laitospalveluihin. Euroopan solidaarisuusjoukkojen kehykseen olisi sisällytettävä tämänsuuntaisia säännöksiä.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalia olisi kehitettävä jatkuvasti, jotta varmistetaan Euroopan solidaarisuusjoukkojen hyvä saavutettavuus ja tarjotaan niin kiinnostuneille nuorille kuin organisaatioillekin keskitetty yhteyspiste, joka tekee mahdolliseksi rekisteröitymisen, hakijaprofiilien ja palvelupaikkojen yksilöimisen ja yhteensovittamisen, verkottumisen ja virtuaalisen yhteydenpidon, verkkokoulutuksen, kielituen ja palvelujakson jälkeisen tuen sekä muita käytännöllisiä toimintoja, joihin saattaa ilmetä tarvetta myöhemmin.

(17)  Kaikilla EU:n virallisilla kielillä toimivaa Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalia olisi kehitettävä jatkuvasti, jotta varmistetaan Euroopan solidaarisuusjoukkojen hyvä saavutettavuus ja tarjotaan niin kiinnostuneille nuorille kuin organisaatioillekin keskitetty yhteyspiste, joka tekee mahdolliseksi rekisteröitymisen, hakijaprofiilien ja palvelupaikkojen yksilöimisen ja yhteensovittamisen, verkottumisen ja virtuaalisen yhteydenpidon, tiedottamisen olemassa olevista solidaarisuusjaksoista tai hankkeista sekä osallistujaorganisaatioista, työmarkkinaosapuolista ja asiaankuuluvista unionin kansallisista yhteyspisteistä, verkkokoulutuksen, kielituen ja palvelujaksoa edeltävän ja sen jälkeisen tuen, palvelujaksojen vertaisarvioinnit, suorat palautusmekanismit sekä muita käytännöllisiä toimintoja, joihin saattaa ilmetä tarvetta myöhemmin. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että portaali on täysin kaikkien nuorten käytettävissä heidän valmiuksistaan riippumatta.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 a)  Ohjelman asianmukaisen toiminnan ja toimien oikea-aikaisen toteuttamisen kannalta on olennaista, että Euroopan solidaarisuusjoukkojen kehyksessä otetaan käyttöön mekanismeja, joilla taataan, että rekisteröityneille nuorille esitetään tarjouksia kohtuullisessa ja suhteellisen ennakoitavissa olevassa ajassa. Rekisteröityneille henkilöille olisi näin ollen lähetettävä säännöllisesti tietoa ja päivityksiä, jotka koskevat käytettävissä olevia jaksoja ja aktiivisia osallistujaorganisaatioita, jotta heitä kannustetaan osallistumaan Euroopan solidaarisuusjoukkoihin rekisteröintinsä jälkeen, tarjoten heille samalla mahdollisuuden olla suoraan yhteydessä jäsenvaltioiden ja unionin tason solidaarisuuden alan toimijoihin.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 b)  Olisi kehitettävä laatupuitteet, jotka sisältävät Euroopan solidaarisuusjoukkojen jaksotarjouksiin liittyviä laatunormeja. Tämän olisi perustuttava nykyiseen lainsäädäntöön, jolla suojataan työntekijöiden, harjoittelijoiden ja vapaaehtoistyöntekijöiden oikeuksia sekä EU:ssa että kansallisesti sosiaaliturvan, vähimmäispalkan, pysyvyyden, työntekijöiden oikeuksien sekä mielenterveyden ja fyysisen terveyden alalla. Normit olisi määritettävä osallistavassa prosessissa, johon työmarkkinaosapuolet, nuorisojärjestöt ja vapaaehtoisjärjestöt osallistuvat täysimääräisesti.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Tässä asetuksessa säädetään vuosia 2018–2020 koskevasta rahoituskehyksestä, joka muodostaa talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen23 17 kohdassa tarkoitetun ensisijaisen rahoitusohjeen Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoa varten Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittaisessa talousarviomenettelyssä. Ensisijaiseen rahoitusohjeeseen sisältyvät uudelleenkohdentamiset Erasmus+ ‑ohjelmasta (197,7 miljoonaa euroa) ja työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevasta ohjelmasta (10 miljoonaa euroa) varainhoitovuosiksi 2018, 2019 ja 2020, ja sitä täydennetään rahoitusosuuksilla eri otsakkeiden mukaisesti useista unionin ohjelmista, kuten Euroopan sosiaalirahastosta, unionin pelastuspalvelumekanismista, Life-ohjelmasta ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

(18)  Tässä asetuksessa säädetään vuosia 2018–2020 koskevasta rahoituskehyksestä, joka muodostaa talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen23 17 kohdassa tarkoitetun ensisijaisen rahoitusohjeen Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoa varten Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittaisessa talousarviomenettelyssä. Ensisijaiseen rahoitusohjeeseen sisältyvät uudelleenkohdentamiset Erasmus+ -ohjelmasta (197,7 miljoonaa euroa) – millä ei pidä vaarantaa Erasmus+-ohjelmassa jo vahvistettujen liikkuvuushankkeiden rahoitusta – ja työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevasta ohjelmasta (10 miljoonaa euroa) varainhoitovuosiksi 2018, 2019 ja 2020, ja sitä täydennetään rahoitusosuuksilla eri otsakkeiden mukaisesti useista unionin ohjelmista, kuten unionin pelastuspalvelumekanismista ja Life-ohjelmasta.

__________________

__________________

23 Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen toimielinten sopimus, tehty 2 päivänä joulukuuta 2013, talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1).

23 Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen toimielinten sopimus, tehty 2 päivänä joulukuuta 2013, talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1).

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 a)  Tulevissa keskusteluissa, joissa tarkastellaan talousarvion seuraavaa ohjelmakautta, Euroopan solidaarisuusjoukkojen rahoitus ei saisi heikentää millään tavoin Erasmus+ ‑liikkuvuusohjelman ja muiden keskeisten ohjelmien, kuten Euroopan sosiaalirahaston ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston, rahoitusta.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(23 a)  Nuorten kohderyhmän on oltava mahdollisimman laaja ja osallistava, jotta nuoret, jotka eroavat toisistaan taustaltaan, koulutustasoltaan, valmiuksiltaan, osaamiseltaan, tiedoiltaan ja kokemukseltaan, voivat osallistua Euroopan solidaarisuusjoukkoihin.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Kaikkien yksiköiden, jotka haluavat osallistua Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimintaan, riippumatta siitä, tuleeko rahoitus Euroopan solidaarisuusjoukkojen talousarviosta, jostakin toisesta unionin ohjelmasta vai muusta rahoituslähteestä, olisi saatava laatumerkki, jos sitä koskevat edellytykset täyttyvät. Euroopan solidaarisuusjoukkoja täytäntöönpanevien rakenteiden olisi pidettävä yllä jatkuvaa menettelyä laatumerkin myöntämiseksi. Myönnetyt laatumerkit olisi arvioitava määräajoin uudelleen, ja merkki olisi peruutettava, jos toteutettavien tarkastusten yhteydessä käy ilmi, että sen myöntämisen edellytykset eivät enää täyty.

(25)  Kaikkien yksiköiden, jotka haluavat osallistua Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimintaan, riippumatta siitä, tuleeko rahoitus Euroopan solidaarisuusjoukkojen talousarviosta, jostakin toisesta unionin ohjelmasta vai muusta rahoituslähteestä, olisi ensin saatava laatumerkki, jos sitä koskevat edellytykset täyttyvät. Euroopan solidaarisuusjoukkoja täytäntöönpanevien rakenteiden olisi pidettävä yllä jatkuvaa menettelyä laatumerkin myöntämiseksi. Prosessissa olisi vältettävä tarpeetonta hallinnollista rasitetta. Myönnetyt laatumerkit olisi arvioitava määräajoin uudelleen, ja merkki olisi peruutettava, jos toteutettavien tarkastusten yhteydessä käy ilmi, että sen myöntämisen edellytykset eivät enää täyty.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(40)  Lisäksi monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeeseen 1a kuuluvia Euroopan solidaarisuusjoukkojen määrärahoja olisi täydennettävä rahoitusosuuksilla muista ohjelmista ja otsakkeista, mikä edellyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1293/201327, (EU) N:o 1303/201328, (EU) N:o 1305/201329 ja (EU) N:o 1306/201330 sekä päätöksen N:o 1313/2013/EU31 muuttamista.

(40)  Lisäksi monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeeseen 1a kuuluvia Euroopan solidaarisuusjoukkojen määrärahoja olisi täydennettävä rahoitusosuuksilla muista ohjelmista ja otsakkeista, mikä edellyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1293/201327, (EU) N:o 1303/201328, (EU) N:o 1305/201329 ja (EU) N:o 1306/201330 sekä päätöksen N:o 1313/2013/EU31 muuttamista. Määrärahoja täydennettäessä olisi varmistettava, ettei tämä vaikuta haitallisesti nykyisten ohjelmien, etenkään Erasmus + -ohjelman, voimassa oleviin vapaaehtoistoimintaa, sosiaalista osallisuutta, työllisyyttä eikä myöskään liikkuvuutta koskeviin rahoitussäännöksiin. Jotta voidaan lisäksi varmistaa, että aloite on onnistunut ja tehokas keino tukea etenkin nuoria, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, sen määrärahoja olisi lisättävä hyödyntämällä asiaa koskevia monivuotisesta rahoituskehyksestä annetun asetuksen kehyksessä saatavilla olevia varoja. Euroopan solidaarisuusjoukkoihin tehtyjen investointien lisäksi olisi lisättävä investointeja muihin täydentäviin EU:n ohjelmiin, kuten Erasmus+ -ohjelmaan ja nuorisotyöllisyysaloitteeseen.

__________________

__________________

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1293/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustamisesta ja asetuksen (EY) N:o 614/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 185).

27 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1293/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustamisesta ja asetuksen (EY) N:o 614/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 185).

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

29 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487).

29 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487).

30 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549).

30 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549).

31 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1313/2013/EU, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, unionin pelastuspalvelumekanismista (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 924).

31 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1313/2013/EU, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, unionin pelastuspalvelumekanismista (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 924).

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(41)  Tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2018. Tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden ripeän soveltamisen varmistamiseksi asetuksen olisi tultava voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

(41)  Tätä asetusta olisi sovellettava 1 päivästä maaliskuuta 2018. Tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden ripeän soveltamisen varmistamiseksi asetuksen olisi tultava voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(1)  ’solidaarisuustoimella’ toimea, jolla pyritään vastaamaan täyttämättömiin yhteiskunnallisiin tarpeisiin yhteisön eduksi ja samalla tukemaan osallistujan henkilökohtaista, koulutuksellista, yhteiskunnallista, kansalaisuuteen liittyvää ja ammatillista kehitystä, joka voi tapahtua palvelujaksojen, hankkeiden tai verkostotoimien muodossa ja toteutua eri aloilla, kuten koulutuksen, työllisyyden, sukupuolten tasa-arvon, yrittäjyyden, erityisesti sosiaalisen yrittäjyyden, kansalaisuuden ja demokraattisen osallistumisen, ympäristön- ja luonnonsuojelun, ilmastotoimien, katastrofien ehkäisyn, katastrofivalmiuden ja jälleenrakennustoiminnan, maatalouden, maaseudun kehittämisen, elintarvikkeiden ja muiden hyödykkeiden tarjonnan, terveyden ja hyvinvoinnin, luovuuden ja kulttuurin, liikunnan ja urheilun, sosiaalihuollon ja -turvan, kolmansien maiden kansalaisten vastaanottamisen ja kotouttamisen, alueellisen yhteistyön ja koheesion alalla;

(1)  ’solidaarisuustoimella’ toimea, jolla pyritään vastaamaan täyttämättömiin yhteiskunnallisiin tarpeisiin yhteisön ja koko yhteiskunnan eduksi ja samalla tukemaan osallistujan henkilökohtaista, koulutuksellista, yhteiskunnallista, kansalaisuuteen liittyvää ja ammatillista kehitystä, joka voi tapahtua sellaisten palvelujaksojen, hankkeiden tai verkostotoimien muodossa, jotka tuottavat eurooppalaista ja kansainvälistä lisäarvoa ja joilla on kansainvälinen ulottuvuus, ja toteutua eri aloilla, kuten virallisen ja epävirallisen koulutuksen ja harjoittelun, nuorisotyön, työllisyyden, sosiaalisen osallisuuden, yhdenvertaisuuden, syrjinnän torjumisen, sukupuolten tasa-arvon, sosiaalisen yrittäjyyden, kansalaisuuden ja demokraattisen osallistumisen, ympäristön- ja luonnonsuojelun, ilmastotoimien, katastrofien ehkäisyn, katastrofivalmiuden ja jälleenrakennustoiminnan, yhteisöllisyyttä korostavan maatalouden, maaseudun kehittämisen, elintarvikkeiden ja muiden hyödykkeiden tarjonnan, terveyden ja hyvinvoinnin, luovuuden ja kulttuurin, liikunnan ja urheilun, sosiaalihuollon ja -turvan, nuorille tarkoitettujen tukipalvelujen, vammaisuuden, sukupolvien välisen solidaarisuuden, kolmansien maiden kansalaisten, mukaan lukien turvapaikanhakijat ja pakolaiset, vastaanottamisen ja kotouttamisen, alueellisen yhteistyön ja koheesion alalla;

Tarkistus28

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(3)  ’epäedullisessa asemassa olevilla nuorilla’ henkilöitä, jotka tarvitsevat lisätukea vamman, oppimisvaikeuksien, taloudellisten esteiden, kulttuurierojen, terveysongelmien, sosiaalisten esteiden tai maantieteellisten esteiden vuoksi;

(3) ’nuorilla, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia’ henkilöitä, jotka tarvitsevat lisätukea, koska he ovat ikätovereihinsa verrattuna epäedullisessa asemassa yhden tai useamman syrjäytymistä edistävän seikan tai esteen, kuten vamman, oppimisvaikeuksien, kulttuurierojen, fyysistä ja henkistä terveyttä koskevien ongelmien tai maantieteellisten esteiden vuoksi;

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(4)  ’osallistujaorganisaatiolla’ kaikkia julkisia tai yksityisiä yksiköitä, joille on myönnetty Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkki, jotka tarjoavat palvelupaikan Euroopan solidaarisuusjoukkoihin osallistujalle tai toteuttavat muita toimia Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa;

(4)  ’osallistujaorganisaatiolla’ kaikkia julkisia tai yksityisiä yksiköitä, joille on jo myönnetty Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkki, jotka tarjoavat vapaaehtoistyötä tai harjoittelu- tai työpaikan Euroopan solidaarisuusjoukkoihin osallistujalle tai toteuttavat muita toimia Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa;

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(5)  ’solidaarisuusjaksolla’ solidaarisuuteen liittyvällä alalla tehtävää vapaaehtoistoimintaa, harjoittelua tai työtä, jonka järjestää jokin osallistujaorganisaatio ja jolla edistetään vastaamista keskeisiin yhteiskunnan haasteisiin ja tehostetaan Euroopan solidaarisuusjoukkoihin osallistujan henkilökohtaista, koulutuksellista, sosiaalista, kansalaisuuteen liittyvää ja ammatillista kehitystä sekä työllistettävyyttä joko muussa kuin osallistujan asuinmaassa (kansainvälinen) tai osallistujan asuinmaassa (kotimainen);

(5)  ’solidaarisuusjaksolla’ solidaarisuuteen liittyvällä alalla tehtävää vapaaehtoistoimintaa, harjoittelua tai työtä, jonka järjestää jokin osallistujaorganisaatio ja jolla edistetään vastaamista keskeisiin yhteiskunnan haasteisiin ja tehostetaan Euroopan solidaarisuusjoukkoihin osallistujan henkilökohtaista, koulutuksellista, sosiaalista, kansalaisuuteen liittyvää ja ammatillista kehitystä sekä työllistettävyyttä joko muussa kuin osallistujan asuinmaassa (kansainvälinen) tai poikkeustapauksessa nuorille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, osallistujan asuinmaassa (kotimainen);

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(6)  ’vapaaehtoistoiminnalla’ kokopäiväistä32 palkatonta enintään 12 kuukauden mittaista vapaaehtoispalvelua, jolla tarjotaan nuorille mahdollisuus edistää solidaarisuuteen liittyvillä aloilla toimivien organisaatioiden päivittäistä toimintaa niiden yhteisöjen eduksi, joissa toimet toteutetaan, ja johon liittyy vankka koulutusulottuvuus, jotta nuoret vapaaehtoiset voivat saada taitoja ja osaamista, joista on hyötyä heidän henkilökohtaiselle, koulutukselliselle, sosiaaliselle ja ammatilliselle kehitykselleen ja jolla myös edistetään nuorten työllistettävyyttä;

(6)  ’vapaaehtoistoiminnalla’ palkatonta enintään 12 kuukauden mittaista vapaaehtoisjaksoa julkisessa viranomaisessa tai voittoa tavoittelemattoman alan osallistujaorganisaatiossa joko kokopäiväisesti32, osa-aikaisesti tai vapaa-ajalla, jolla tarjotaan nuorille mahdollisuus edistää solidaarisuuteen liittyvillä aloilla toimivien organisaatioiden päivittäistä toimintaa niiden yhteisöjen eduksi, joissa toimet toteutetaan, ja johon liittyy vankka koulutusulottuvuus, jotta nuoret vapaaehtoiset voivat saada taitoja ja osaamista, joista on hyötyä heidän henkilökohtaiselle, koulutukselliselle, sosiaaliselle ja ammatilliselle kehitykselleen ja joilla myös edistetään nuorten työllistettävyyttä, ja jotta nämä taidot ja osaaminen voidaan todentaa ja sertifioida;

__________________

__________________

32 Yleisenä periaatteena on, että toimi toteutetaan jatkuvana, viitenä päivänä viikossa ja seitsemän tuntia päivässä.

32 Yleisenä periaatteena on, että toimi toteutetaan jatkuvana, viitenä päivänä viikossa ja seitsemän tuntia päivässä.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(8)  ’harjoittelulla’ kahdesta kahteentoista kuukauteen kestävää työharjoittelua, josta Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujan vastaanottanut organisaatio maksaa korvauksen ja joka perustuu kirjalliseen harjoittelusopimukseen, sisältää oppimista ja toteutetaan käytännön työkokemuksen ja ammatillisen osaamisen saamiseksi, jotta voidaan parantaa osallistujan työllistettävyyttä ja helpottaa hänen siirtymistään tavanomaiseen työelämään;

(8)  ’harjoittelulla’ kolmesta kuuteen kuukauteen kestävää työharjoittelua, joka voidaan uusia kerran ja enintään kahdentoista kuukauden ajaksi samassa osallistujaorganisaatiossa ja josta Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujan vastaanottanut organisaatio maksaa korvauksen ja johon kuuluu oppimista ja harjoittelua koskeva näkökohta ja jolla on tarkoitus hankkia käytännön kokemusta ja ammatillista kokemusta, jotta voidaan kehittää osallistujan henkilökohtaisen, koulutuksellisen, sosiaalisen, kansalaisuuteen liittyvän ja ammatillisen kehityksen kannalta hyödyllistä osaamista; harjoittelu perustuu harjoittelun alussa tehtyyn osallistujan ja osallistujaorganisaation väliseen kirjalliseen sopimukseen, jossa ilmoitetaan koulutustavoitteet, työolosuhteet, harjoittelun kesto, osallistujan saama korvaus ja osapuolten oikeudet ja velvollisuudet ja/tai sovellettavat työehtosopimukset, jotka perustuvat sen maan kansalliseen lakiin, jossa harjoittelu suoritetaan, eikä harjoittelulla korvata työpaikkoja;

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 9 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(9)  ’työllä’ kahdesta kahteentoista kuukauteen kestävää työjaksoa, josta Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujaa isännöivä organisaatio maksaa korvauksen, joka toteutetaan osallistujamaassa ja joka perustuu kyseisen osallistujamaan kansallisen sääntelykehyksen mukaiseen työsopimukseen;

(9)  ’työllä’ vähintään kuusi kuukautta kestävää työjaksoa, josta Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujaa isännöivä organisaatio maksaa korvauksen ja joka perustuu kirjalliseen sopimukseen, jossa on noudatettava kaikkia sen maan kansallisen lainsäädännön ja/tai sovellettavien työehtosopimusten mukaisia työehtoja, jossa työ suoritetaan.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 10 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(10)  ’solidaarisuushankkeella’ paikallista kahdesta kahteentoista kuukauteen kestävää hanketta, jonka perustavat ja toteuttavat vähintään viidestä Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujasta koostuvat ryhmät, jotta voidaan vastata paikallisyhteisön keskeisiin hankkeisiin ja samalla liittää ne laajempaan eurooppalaiseen yhteyteen;

(10)  ’solidaarisuushankkeella’ paikallista kahdesta kahteentoista kuukauteen kestävää hanketta, jonka perustavat ja toteuttavat vähintään viidestä Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujasta koostuvat ryhmät, jotta voidaan vastata paikallisyhteisön keskeisiin hankkeisiin ja samalla liittää ne laajempaan eurooppalaiseen yhteyteen; solidaarisuustoimen toteuttamisen edellytyksenä välittäjäorganisaation tai paikallisviranomaisten on järjestettävä ohjausta sekä annettava palvelujaksoa edeltävää ja sen jälkeistä tukea hankkeen kestävyyden ja tarjottujen palvelujen laadun varmistamiseksi;

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(11)  ’laatumerkillä’ sertifiointia, joka on myönnetty Euroopan solidaarisuusjoukkojen peruskirjan periaatteiden ja vaatimusten noudattamisen varmistamiseen tähtäävän menettelyn tuloksena julkiselle tai yksityiselle yksikölle tai kansainväliselle järjestölle, joka haluaa tarjota Euroopan solidaarisuusjoukkojen palvelujaksoja;

(11)  ’laatumerkillä’ sertifiointia, joka on myönnetty Euroopan solidaarisuusjoukkojen peruskirjan periaatteiden ja vaatimusten noudattamisen varmistamiseen ja osallistujaorganisaatioiden tarjoamien palvelujen laadun varmistamiseen tähtäävän menettelyn tuloksena julkiselle tai yksityiselle yksikölle tai kansainväliselle järjestölle, joka haluaa alkaa toimia osallistujaorganisaationa ja tarjota Euroopan solidaarisuusjoukkojen palvelujaksoja; tarkoituksena on ottaa yhteistyössä asianomaisten sidosryhmien kanssa käyttöön erillinen laatumerkki vapaaehtoisjaksoja sekä harjoittelu- ja työjaksoja varten;

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(12)  ’Euroopan solidaarisuusjoukkojen peruskirjalla’ asiakirjaa, jossa vahvistetaan oikeudet ja velvollisuudet, joiden noudattamiseen kaikkien niiden yksiköiden, jotka ovat halukkaita liittymään Euroopan solidaarisuusjoukkoihin, on sitouduttava;

(12)  ’Euroopan solidaarisuusjoukkojen peruskirjalla’ asiakirjaa, jossa vahvistetaan oikeudet ja velvollisuudet, joiden noudattamiseen kaikkien niiden yksiköiden, jotka ovat halukkaita liittymään Euroopan solidaarisuusjoukkoihin, on sitouduttava ennakkoon ja jota niiden on noudatettava jatkuvasti laatumerkin saamiseksi ja säilyttämiseksi;

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 13 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(13)  ’Euroopan solidaarisuusjoukkojen resurssikeskuksella’ lisätoimintoja, jotka toteuttaa nimetty kansallinen toimisto, jotta voidaan tukea Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimien kehittämistä ja täytäntöönpanoa sekä osallistujien palvelujaksoistaan ja hankkeistaan saaman osaamisen tunnistamista;

(13)  ’Euroopan solidaarisuusjoukkojen resurssikeskuksella’ lisätoimintoja, jotka toteuttaa tarjouskilpailulla tätä tarkoitusta varten valittu yksikkö, jotta voidaan tukea Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimien kehittämistä, täytäntöönpanoa ja laatua sekä osallistujien palvelujaksoistaan ja hankkeistaan saaman osaamisen tunnistamista;

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Euroopan solidaarisuusjoukkojen tavoitteena on tehostaa nuorten ja eri organisaatioiden osallistumista avoimiin ja laadukkaisiin solidaarisuustoimiin, jotta voidaan edistää yhteenkuuluvuuden ja solidaarisuuden vahvistamista Euroopassa, tukea yhteisöjä ja vastata yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Euroopan solidaarisuusjoukkojen tavoitteena on edistää yhteenkuuluvuuden vahvistamista ja solidaarisuutta Euroopassa, tukea yhteisöjä ja vastata ripeästi ja tehokkaasti yhteiskunnallisiin haasteisiin tehostamalla nuorten ja eri organisaatioiden osallistumista avoimiin ja laadukkaisiin solidaarisuustoimiin.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  varmistetaan, että Euroopan solidaarisuusjoukkoihin osallistuville tarjottavilla solidaarisuustoimilla vastataan konkreettisiin, täyttämättömiin yhteiskunnallisiin tarpeisiin ja vahvistetaan yhteisöjä ja että ne ovat laadukkaita ja asianmukaisesti validoituja.

(b)  varmistetaan, että Euroopan solidaarisuusjoukkoihin osallistuville tarjottavilla solidaarisuustoimilla vastataan konkreettisiin yhteiskunnallisiin tarpeisiin ja vahvistetaan yhteisöjä ja että ne ovat laadukkaita ja asianmukaisesti validoituja.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a)  varmistetaan, että osallistujien henkilökohtainen, koulutuksellinen, sosiaalinen, kansalaisuuteen liittyvä ja ammatillinen kehitys sekä palvelujakson oppimistuloksina saavutetut tiedot, taidot ja osaaminen yksilöidään, dokumentoidaan, arvioidaan ja sertifioidaan asianmukaisesti;

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b b)  lisätään sellaisten nuorten, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, osallistumista aloitteeseen luomalla soveltuvia toimintamuotoja ja huolehtimalla erityisohjaus- ja tukitoimista tähän osoitettavalla talousarviolla;

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – b c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b c)  vältetään se, että organisaatiot muuttavat yhteiskuntavastuuseen liittyviä toimiaan solidaarisuusjoukkojen toimiksi ja käyttävät näin rahoitusta väärin;

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  solidaarisuusjaksot, hankkeet ja verkostotoimet

(a)  solidaarisuusjaksot seuraavissa muodoissa:

 

i)   vapaaehtoistoiminta;

 

ii)   harjoittelu tai työ;

 

iii)   hankkeet ja verkostotoimet;

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  solidaarisuusjaksot, jotka tapahtuvat vapaaehtoistoiminnan, työharjoittelun tai työn muodossa, mukaan lukien henkilökohtaiset kansainväliset ja kotimaiset solidaarisuusjaksot sekä vapaaehtoistiimien palvelujaksot;

(a)  solidaarisuusjaksot, jotka tapahtuvat vapaaehtoistoiminnan, työharjoittelun tai työn muodossa, mukaan lukien henkilökohtaiset kansainväliset ja nuorten, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, tapauksessa kotimaiset solidaarisuusjaksot sekä vapaaehtoistiimien palvelujaksot;

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  Euroopan solidaarisuusjoukkoihin osallistuvien henkilöiden ja organisaatioiden verkostotoimet.

(c)  Euroopan solidaarisuusjoukkoihin osallistuvien tai niihin osallistumiseen halukkaiden henkilöiden ja organisaatioiden verkostotoimet.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  toimenpiteet, joilla pyritään varmistamaan solidaarisuusjaksojen laatu, mukaan lukien koulutus, kielituki, osallistujien ja osallistujaorganisaatioiden hallinnollinen tuki, vakuutus, palvelujakson jälkeinen tuki sekä todistuksen laatiminen, jossa yksilöidään harjoittelun aikana hankitut tiedot, taidot ja pätevyydet;

(a)  toimenpiteet, joilla pyritään varmistamaan solidaarisuusjaksojen laatu ja käytettävyys, mukaan lukien verkossa ja sen ulkopuolella annettava kattava koulutus, kielituki, osallistujien ja osallistujaorganisaatioiden hallinnollinen tuki, vakuutus, palvelujaksoa edeltävä ja sen jälkeinen tuki sekä Youthpass-todistuksesta saatuihin kokemuksiin perustuen virallisen todistuksen laatiminen, jossa yksilöidään, arvioidaan ja sertifioidaan harjoittelun aikana hankitut tiedot, taidot ja pätevyydet; tarvittaessa palvelujakson jälkeinen tuki osallistujille, jotka ovat kiinnostuneita yhdistysten, osuuskuntien, sosiaalisten yritysten, nuorisojärjestöjen ja yhteisökeskuksien perustamisesta ja luotsaamisesta;

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  laatumerkin suunnittelu ja hallinnointi sellaisia yksiköitä varten, jotka haluavat tarjota Euroopan solidaarisuusjoukkojen palvelujaksoja, jotta varmistetaan Euroopan solidaarisuusjoukkojen peruskirjan periaatteiden ja vaatimusten noudattaminen;

(b)  laatumerkkien suunnittelu ja hallinnointi sellaisia yksiköitä varten, jotka haluavat tarjota Euroopan solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoisjaksoja tai harjoittelu- ja työjaksoja, jotta varmistetaan Euroopan solidaarisuusjoukkojen peruskirjan periaatteiden ja vaatimusten noudattaminen; erillinen akkreditointimenettely sellaisia yksiköitä varten, jotka haluavat tarjota vapaaehtoisjaksoja, ja sellaisia yksiköitä varten, jotka haluavat tarjota työ- ja harjoittelujaksoja, joiden arviointiperusteet eroavat toisistaan, ja rajoittaen ohjelmaan osallistumista koskemaan toimia, joita varten yksiköt on akkreditoitu;

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Toiminta edellyttää digitaalisen kahtiajaon torjumista, jotta solidaarisuustoimi olisi Euroopan solidaarisuusjoukkojen ehdottamassa muodossa kaikkien eurooppalaisten nuorten ja erityisesti maaseutualueilta kotoisin olevien nuorten saatavilla.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  Euroopan sosiaalirahasto, jonka osuus on 35 000 000 käypinä hintoina;

Poistetaan.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d)  Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, jonka osuus on 1 800 000 käypinä hintoina.

Poistetaan.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jäljelle jäävä määrä olisi katettava käyttämällä kaikkia monivuotisesta rahoituskehyksestä annetun nykyisen asetuksen kehyksessä saatavilla olevia varoja.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Määrärahoista voidaan kattaa myös suunnittelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja arviointitoimiin kuuluvia kustannuksia, joita Euroopan solidaarisuusjoukkojen hallinto ja sen tavoitteiden saavuttaminen edellyttävät, kuten erityisesti tutkimukset, asiantuntijatapaamiset sekä tiedotus- ja viestintätoimet, Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalin ja tarvittavien tietoteknisten tukijärjestelmien perustaminen, ylläpito ja päivittäminen sekä kaikki muut komissiolle Euroopan solidaarisuusjoukkojen hallinnosta koituneet teknisen ja hallinnollisen tuen kulut.

4.  Määrärahoista voidaan kattaa myös suunnittelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja arviointitoimiin kuuluvia kustannuksia, joita Euroopan solidaarisuusjoukkojen hallinto ja sen tavoitteiden saavuttaminen edellyttävät, kuten erityisesti räätälöity ja yksilöllistetty tuki osallistuville nuorille, joilla on muita vähemmän mahdollisuuksia, tutkimukset, asiantuntijatapaamiset sekä tiedotus- ja viestintätoimet, Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalin ja tarvittavien tietoteknisten tukijärjestelmien perustaminen, ylläpito ja päivittäminen sekä kaikki muut komissiolle Euroopan solidaarisuusjoukkojen hallinnosta koituneet teknisen ja hallinnollisen tuen kulut.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimivaltainen täytäntöönpanoelin arvioi valintakelpoisen yksikön esittämän hakemuksen, joka koskee Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujaorganisaatioksi tulemista, ja varmistaa, että sen toimet ovat Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevien vaatimusten mukaista.

2.  Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimivaltainen täytäntöönpanoelin arvioi valintakelpoisen yksikön esittämän hakemuksen, joka koskee Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujaorganisaatioksi tulemista, ja varmistaa, että sen toimet ovat Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevien vaatimusten mukaista. Sellaisten yksikköjen, jotka muuttavat toimintaansa merkittävällä tavalla, on ilmoitettava asiasta toimivaltaiselle täytäntöönpanoelimelle uudelleenarviointia varten. Hakemus- ja rekisteröintiprosessin on oltava käyttäjäystävällinen. Hallinnollista rasitusta on vältettävä. Vapaaehtoistoimintaa koskevaan osatekijään johtava prosessi on erotettava prosessista, joka johtaa laatumerkin myöntämiseen vapaaehtoistoimintaa koskevalle osatekijälle, kun otetaan huomioon molempien osatekijöiden erityispiirteet.

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio seuraa yhteistyössä osallistujamaiden kanssa säännöllisesti Euroopan solidaarisuusjoukkojen tuloksellisuutta tavoitteiden saavuttamisessa.

1.  Komissio asettaa painopistealaksi seuranta- ja arviointikehyksen käyttöönoton yhteistyössä osallistujamaiden kanssa ja hyödyntää sitä seuratakseen Euroopan solidaarisuusjoukkojen tuloksellisuutta tavoitteiden saavuttamisessa.

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(e a)  sellaisten laatumerkin saaneiden organisaatioiden määrä, joiden solidaarisuustoimille on myönnetty rahoitusta Euroopan solidaarisuusjoukkojen kehyksessä.

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Asetuksen (EU) N:o 1288/2013 III luvussa tarkoitettujen toimien hallintaan kyseisessä maassa nimetty kansallinen toimisto toimii kussakin Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujamaassa myös Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa kansallisena toimistona.

Asetuksen (EU) N:o 1288/2013 III luvussa tarkoitettujen toimien hallintaan kyseisessä maassa nimetty kansallinen toimisto toimii kussakin Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujamaassa myös Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa kansallisena toimistona. Asetuksen (EU) N:o 2016/589 7 artiklassa määritetyt EURES-verkoston organisaatiot avustavat näitä kansallisia toimistoja harjoittelu- ja työjaksojen muodossa toteutettavien solidaarisuustoimien hallinnassa sekä Euroopan solidaarisuusjoukkojen kehyksessä toteutettavissa asianmukaisissa laatu- ja tukitoimissa.

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan solidaarisuusjoukot

Viiteasiakirjat

COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CULT

12.6.2017

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

12.6.2017

Valiokuntien yhteistyömenettely - Ilmoitettu istunnossa (pvä)

5.10.2017

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Brando Benifei

18.9.2017

Valiokuntakäsittely

10.10.2017

4.12.2017

 

 

Hyväksytty (pvä)

11.1.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

35

4

5

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Maria Arena, Georges Bach, Deirdre Clune, Miapetra Kumpula-Natri, António Marinho e Pinto, Ivari Padar, Evelyn Regner, Anne Sander, Sven Schulze, Jasenko Selimovic, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Daniele Viotti

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

35

+

ALDE

PPE

S&D

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic, Yana Toom

Georges Bach, David Casa, Deirdre Clune, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc

Maria Arena, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Ivari Padar, Emilian Pavel, Evelyn Regner, Marita Ulvskog, Daniele Viotti, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

4

-

ENF

GUE/NGL

NI

Joëlle Mélin

Rina Ronja Kari, João Pimenta Lopes

Lampros Fountoulis

5

0

ECR

EFDD

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens

Laura Agea

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (30.11.2017)

kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevasta oikeudellisesta kehyksestä sekä asetusten (EU) N:o 1288/2013, (EU) N:o 1293/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1306/2013 sekä päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

Valmistelija: Eleonora Forenza

LYHYET PERUSTELUT

Komission ehdotuksen tarkoituksena on luoda oikeudellinen kehys Euroopan solidaarisuusjoukoille ja muuttaa asetuksia (EU) N:o 1288/2013, (EU) N:o 1293/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1306/2013 sekä päätöstä N:o 1313/2013/EU. Tulevien solidaarisuusjoukkojen on tarkoitus kattaa myös nykyinen eurooppalainen vapaaehtoispalvelu (EVS). On tärkeää korostaa, että Euroopan solidaarisuusjoukkojen ja eurooppalaisella vapaaehtoispalvelun vastuualat eivät ole samat, sillä EVS on toteuttanut vapaaehtoisohjelmia myös kolmansissa maissa. Niinpä valmistelija suosittaa, että tässä fuusiossa ei uhrattaisi edellisen ohjelman tuloksia.

Euroopan solidaarisuusjoukkojen tavoitteena on saada satatuhatta 18–30-vuotiasta nuorta osallistumaan ennen vuotta 2020 hankkeisiin, joiden perustana on ympäristönsuojelu tai sosiaalinen yhteenkuuluvuus. Tämä komission ehdotus perustuu Euroopan unionin perusoikeuskirjan periaatteisiin(1). Tähän ohjelmaan voivat osallistua unionin jäsenvaltiot ja mahdollisesti muut maat kahdenvälisten sopimusten perusteella, mutta on tärkeää ottaa huomioon, että tätä nykyä Euroopan unionin alueen läpi kulkee myös henkilöitä, joilla ei ole unionin minkään jäsenvaltion passia. Tämän vuoksi on tarpeen voida ottaa ohjelmaan mukaan myös nuoret, joilla ei ole jonkin jäsenvaltion henkilötodistusta, ja tehdä oleskelulupien ja viisumien saaminen heille helpommaksi.

Yhteisvastuu on yksi Euroopan unionin perusarvoista. Se määrittää Euroopan unionin kehitystä ja takaa yhtenäisyyden, jota tarvitaan nykyisten ja tulevien kriisien ja hätätilojen selättämiseksi. Rooman sopimuksen 60-vuotispäivän yhteydessä Eurooppa-neuvosto, Euroopan parlamentti ja komissio totesivat jälleen olevansa sitoutuneita vahvistamaan yhteisvastuuta, millä pyritään inhimillisen ulottuvuuden kokonaisvaltaiseen kehittämiseen(2).

Lausunnon valmistelija pitää äärimmäisen tärkeänä, että edistetään ja tuetaan toimia, joiden tavoitteena on parantaa yhteisvastuuseen liittyviä järjestelmiä ja toimintalinjoja, nuorten keskuudessa, jotka ovat kärsineet huomattavasti talouskriisistä ja ovat näin ollen muita heikommassa asemassa, sillä yhteisvastuun avulla vahvistetaan ihmisoikeuksien toimintakulttuuria, joille Euroopan unioni perustuu.

On tärkeää painottaa, että naisten ja hlbtiq-ihmisten oikeudet sekä maahanmuuttajien oikeudet ovat ihmisoikeuksia ja että koska nämä henkilöt ovat erityisen haavoittuvia, on tarpeen huomioida sukupuolinäkökulma ja muuttoliikeprosessi ohjelman ohjeistuksessa.

Valmistelija pitää myönteisenä komission ehdottamaa säännöstä, jonka mukaan epäedullisessa asemassa olevien nuorten osallistuminen vapaaehtoiskoulutukseen on etusijalla, ja katsoo, että sen ei pidä missään tapauksessa korvata palkkatyötä tai työsopimukseen johtavaa työharjoittelua, josta säädetään paikallisessa lainsäädännössä. Valmistelija kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita näin ollen valvomaan, että tällaisia tilanteita ei pääse syntymään.

Valmistelija on huolissaan koulutuksen ja kulttuurin aloille, muun muassa Erasmus+ -ohjelmalle, jo osoitettujen tai varattujen varojen siirtämisestä uusille Euroopan solidaarisuusjoukoille, sillä Erasmus+ -ohjelma on ollut yksi tärkeimmistä välineistä luotaessa eurooppalaista henkeä. Valmistelija katsoo, että Erasmus+ -ohjelmaan osallistuminen on suurenmoinen kulttuurinen ja koulutuksellinen mahdollisuus, jota voidaan hyödyntää myös laadukkaan harjoittelun takaamiseksi Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa.

Valmistelija painottaa lisäksi, että on tärkeää ottaa mukaan työmarkkinaosapuolet ja kaikki kansalaisyhteiskunnan toimijat ohjelman ennakkoarviointiprosessiin, käynnistämiseen, seurantaan ja valvontaan sekä ottaa kaikin tavoin huomioon väestönsuojelujärjestöjen verkostot, jotka toimivat ympäristönsuojelun alalla tai osallistuvat luonnonkatastrofien jälkeiseen jälleenrakennukseen ja jotka ovat antaneet panoksensa luonnonkatastrofeja ja ympäristönsuojelua koskeviin komission toimintaohjelmiin ja tehneet yhteistyötä niiden kanssa.

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja koulutusvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Nuorille olisi tarjottava helposti käytettävissä olevia solidaarisuustoiminnan mahdollisuuksia, joiden kautta he voivat tuoda esiin sitoutumisensa yhteisöjä hyödyttävään toimintaan ja samalla hankkia hyödyllistä kokemusta, taitoja ja osaamista henkilökohtaista, koulutuksellista, sosiaalista, kansalaisuuteen liittyvää ja ammatillista kehittymistään varten ja siten parantaa työllistettävyyttään. Tällaisilla toimilla tuettaisiin myös nuorten vapaaehtoistyöntekijöiden, harjoittelijoiden ja työntekijöiden liikkuvuutta.

(4)  Nuorille olisi tarjottava helposti käytettävissä olevia solidaarisuustoiminnan mahdollisuuksia, joiden kautta he voivat tuoda esiin sitoutumisensa yhteisöjä hyödyttävään toimintaan ja samalla hankkia hyödyllistä kokemusta, taitoja ja osaamista henkilökohtaista, koulutuksellista, sosiaalista, kansalaisuuteen liittyvää ja ammatillista kehittymistään varten ja siten parantaa työllistettävyyttään. Tällaisilla toimilla tuettaisiin myös nuorten vapaaehtoistyöntekijöiden, harjoittelijoiden ja työntekijöiden liikkuvuutta, ja niiden olisi oltava työntekijöiden liikkuvuutta koskevan kansallisen lainsäädännön mukaisia.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Nuorille tarjottavan solidaarisuustoiminnan olisi oltava korkealaatuista, eli sen olisi vastattava täyttämättömiin yhteiskunnallisiin tarpeisiin, vahvistettava yhteisöjä, tarjottava nuorille tilaisuuksia hankkia arvokasta tietoa ja osaamista, oltava taloudellisesti nuorten ulottuvilla ja se olisi toteutettava turvallisissa ja terveellisissä olosuhteissa.

(5)  Nuorille tarjottavan solidaarisuustoiminnan olisi oltava korkealaatuista, eli sen olisi vastattava täyttämättömiin yhteiskunnallisiin tarpeisiin, vahvistettava paikallisia yhteisöjä ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta, tarjottava nuorille tilaisuuksia hankkia arvokasta tietoa ja osaamista, oltava taloudellisesti nuorten ulottuvilla ja se olisi toteutettava turvallisissa ja terveellisissä olosuhteissa.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Euroopan solidaarisuusjoukot tarjoaisivat keskitetyn yhteyspisteen, josta saa tietoa kaikista solidaarisuustoimista eri puolilla Euroopan unionia. Olisi varmistettava puitteiden yhdenmukaisuus ja täydentävyys unionin muihin asiaan liittyviin toimintalinjoihin ja ohjelmiin nähden. Euroopan solidaarisuusjoukkojen olisi pohjattava nykyisten ohjelmien, erityisesti eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun, vahvuuksiin ja synergioihin niiden kanssa. Joukkojen olisi myös täydennettävä jäsenvaltioiden nuorisotakuun19 yhteydessä toteuttamia toimia, joilla tuetaan nuoria ja helpotetaan heidän siirtymistään opinnoista työelämään tarjoamalla heille lisää mahdollisuuksia päästä kiinni työmarkkinoihin solidaarisuuteen liittyvien alojen harjoittelu- tai työpaikkojen kautta joko kotimaassa tai ulkomailla. Olisi varmistettava myös täydentävyys Euroopan solidaarisuusjoukkojen toiminnan kannalta olennaisten unionin tason verkostojen, kuten Euroopan laajuisen julkisten työvoimapalvelujen verkoston, EURES-verkoston ja Eurodesk-verkoston, kanssa. Lisäksi oli varmistettava nykyisten asiaan liittyvien järjestelmien, erityisesti kansallisten yhteisvastuujärjestelmien ja nuorten liikkuvuusjärjestelmien, ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen välinen täydentävyys hyödyntäen hyviä käytäntöjä tapauksen mukaan.

(6)  Euroopan solidaarisuusjoukot tarjoaisivat keskitetyn yhteyspisteen, joka on kaikille avoin sukupuolesta tai yhteiskuntaluokasta riippumatta ja josta saa tietoa kaikista solidaarisuustoimista eri puolilla Euroopan unionia. Olisi varmistettava puitteiden yhdenmukaisuus ja täydentävyys unionin muihin asiaan liittyviin toimintalinjoihin ja ohjelmiin nähden. Euroopan solidaarisuusjoukkojen olisi pohjattava nykyisten ohjelmien, erityisesti eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun, vahvuuksiin ja synergioihin niiden kanssa. Joukkojen olisi myös täydennettävä jäsenvaltioiden nuorisotakuun19 yhteydessä toteuttamia toimia, joilla tuetaan nuoria ja helpotetaan heidän siirtymistään opinnoista työelämään tarjoamalla heille lisää mahdollisuuksia päästä kiinni työmarkkinoihin solidaarisuuteen liittyvien alojen harjoittelu- tai työpaikkojen kautta joko kotimaassa tai ulkomailla. Olisi varmistettava myös täydentävyys Euroopan solidaarisuusjoukkojen toiminnan kannalta olennaisten unionin tason verkostojen, kuten Euroopan laajuisen julkisten työvoimapalvelujen verkoston, EURES-verkoston ja Eurodesk-verkoston, kanssa. Lisäksi oli varmistettava nykyisten asiaan liittyvien järjestelmien, erityisesti myös alueellisella tai paikallisella tasolla toimivien kansallisten yhteisvastuujärjestelmien ja nuorten liikkuvuusjärjestelmien, ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen välinen täydentävyys hyödyntäen hyviä käytäntöjä tapauksen mukaan.

_________________

_________________

19 Neuvoston suositus, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2013, nuorisotakuun perustamisesta (2013/C 120/01).

19 Neuvoston suositus, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2013, nuorisotakuun perustamisesta (2013/C 120/01).

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Jotta Euroopan solidaarisuusjoukkojen vaikutus olisi mahdollisimman suuri, olisi säädettävä muiden unionin ohjelmien, kuten turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston, Kansalaisten Eurooppa -ohjelman, Euroopan aluekehitysrahaston ja terveysalan toimintaohjelman, mahdollisuudesta edistää osaltaan Euroopan solidaarisuusjoukkojen tavoitteiden saavuttamista tukemalla sen soveltamisalaan kuuluvia toimia. Tällainen tuki olisi rahoitettava asianomaisten ohjelmien perussäädösten mukaisesti. Kun edunsaajille on myönnetty voimassa oleva Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkki, niille olisi annettava pääsy Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaaliin ja niiden olisi saatava käyttöönsä toimityypin mukaan tarjottavat laatu- ja tukitoimenpiteet.

(7)  Jotta Euroopan solidaarisuusjoukkojen vaikutus olisi mahdollisimman suuri, olisi säädettävä muiden unionin ohjelmien, kuten turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston, Kansalaisten Eurooppa -ohjelman, Euroopan aluekehitysrahaston ja terveysalan toimintaohjelman, mahdollisuudesta edistää osaltaan Euroopan solidaarisuusjoukkojen tavoitteiden saavuttamista tukemalla sen soveltamisalaan kuuluvia toimia. Tällainen tuki olisi rahoitettava asianomaisten ohjelmien perussäädösten mukaisesti, ja siinä olisi pyrittävä ottamaan paremmin mukaan nuoret ja kansalaisyhteiskunta sekä ottamaan paremmin huomioon jäsenvaltioissa jo olemassa olevat vapaaehtoistoiminnan järjestelmät. Kun edunsaajille on myönnetty voimassa oleva Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkki, niille olisi annettava pääsy Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaaliin ja niiden olisi saatava käyttöönsä toimityypin mukaan tarjottavat laatu- ja tukitoimenpiteet.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Tässä asetuksessa säädetään vuosia 2018–2020 koskevasta rahoituskehyksestä, joka muodostaa talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen23 17 kohdassa tarkoitetun ensisijaisen rahoitusohjeen Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoa varten Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittaisessa talousarviomenettelyssä. Ensisijaiseen rahoitusohjeeseen sisältyvät uudelleenkohdentamiset Erasmus+ -ohjelmasta (197,7 miljoonaa euroa) ja työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevasta ohjelmasta (10 miljoonaa euroa) varainhoitovuosiksi 2018, 2019 ja 2020, ja sitä täydennetään rahoitusosuuksilla eri otsakkeiden mukaisesti useista unionin ohjelmista, kuten Euroopan sosiaalirahastosta, unionin pelastuspalvelumekanismista, Life-ohjelmasta ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

(18)  Tässä asetuksessa säädetään vuosia 2018–2020 koskevasta rahoituskehyksestä, joka muodostaa talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen23 17 kohdassa tarkoitetun ensisijaisen rahoitusohjeen Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoa varten Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittaisessa talousarviomenettelyssä. Uudelleenkohdentamisia lukuun ottamatta ensisijainen rahoitusohje olisi rahoitettava käyttämällä kaikkia neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/201323 a mukaisesti saatavilla olevia välineitä.

_________________

_________________

23 Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen toimielinten sopimus, tehty 2 päivänä joulukuuta 2013, talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1).

23 Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen toimielinten sopimus, tehty 2 päivänä joulukuuta 2013, talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1).

 

23 a Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(18 a)  Jos Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimet eivät ole suoraan yhteydessä neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 mukaisiin määrärahoihin, komission olisi varmistettava, että niihin osoitetaan tuoretta lisärahoitusta.

Perustelu

Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimien on liityttävä rahastoihin ja ohjelmiin, joista ne rahoitetaan. Jos toimiin ei liity tällaisia yhteyksiä, komission on varmistettava, että toimien toteuttamiseen on olemassa lisärahoitus.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Jotta Euroopan solidaarisuusjoukkojen vaikutus olisi mahdollisimman suuri, olisi vahvistettava säännökset, jotka antavat osallistujamaille mahdollisuuden asettaa käyttöön kansallista lisärahoitusta Euroopan solidaarisuusjoukkojen sääntöjen mukaisesti.

(20)  Jotta Euroopan solidaarisuusjoukkojen vaikutus olisi mahdollisimman suuri, jäsenvaltioiden ja soveltuvissa tapauksissa toimivaltaisten alue- ja paikallisviranomaisten, joilla on omaa, yksinomaista lainsäädäntövaltaa, sekä osallistujamaiden olisi annettava säännöksiä kansallisen, alueellisen ja paikallisen lisärahoituksen asettamiseksi käyttöön Euroopan solidaarisuusjoukkojen sääntöjen mukaisesti.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Olisi kiinnitettävä erityistä huomiota sen varmistamiseen, että Euroopan solidaarisuusjoukkojen tukemat toimet ovat kaikkien nuorten, erityisesti heikoimmassa asemassa olevien, saavutettavissa. Sen vuoksi olisi otettava käyttöön erityistoimenpiteitä sosiaalisen osallisuuden ja heikossa asemassa olevien nuorten osallistumisen edistämiseksi sekä otettava huomioon rajoitteet, jotka johtuvat unionin syrjäisimpien alueiden ja merentakaisten maiden ja alueiden syrjäisestä sijainnista24. Myös osallistujamaiden olisi pyrittävä toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet Euroopan solidaarisuusjoukkojen asianmukaisen toimintaa haittaavien oikeudellisten ja hallinnollisten esteiden poistamiseksi. Siihen kuuluu – mahdollisuuksien mukaan ja sanotun rajoittamatta kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksiä koskevan Schengenin säännöstön ja unionin lainsäädännön soveltamista – sellaisten hallinnollisten kysymysten ratkaiseminen, jotka hankaloittavat viisumin ja oleskeluluvan saamista.

(24)  Olisi kiinnitettävä erityistä huomiota sen varmistamiseen, että Euroopan solidaarisuusjoukkojen tukemat toimet ovat kaikkien nuorten, erityisesti heikoimmassa asemassa olevien, saavutettavissa. Sen vuoksi olisi otettava käyttöön erityistoimenpiteitä sosiaalisen osallisuuden ja heikossa asemassa olevien nuorten osallistumisen edistämiseksi sekä otettava huomioon rajoitteet, jotka johtuvat unionin syrjäisimpien alueiden ja merentakaisten maiden ja alueiden syrjäisestä sijainnista24. Myös jäsenvaltioiden ja osallistujamaiden olisi pyrittävä toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet Euroopan solidaarisuusjoukkojen asianmukaisen toimintaa haittaavien oikeudellisten ja hallinnollisten esteiden poistamiseksi. Siihen kuuluu – mahdollisuuksien mukaan ja sanotun rajoittamatta kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksiä koskevan Schengenin säännöstön ja unionin lainsäädännön soveltamista – sellaisten hallinnollisten kysymysten ratkaiseminen, jotka hankaloittavat viisumin ja oleskeluluvan saamista.

_________________

_________________

24 Luonnolliset henkilöt merentakaisista maista tai alueilta ja merentakaisen maan tai alueen toimivaltaiset julkiset tai yksityiset elimet ja laitokset voivat osallistua ohjelmiin merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan yhteisöön 27 päivänä marraskuuta 2001 tehdyn neuvoston päätöksen 2001/822/EY (EYVL L 314, 30.11.2001, s. 1) mukaisesti.

24 Luonnolliset henkilöt merentakaisista maista tai alueilta ja merentakaisen maan tai alueen toimivaltaiset julkiset tai yksityiset elimet ja laitokset voivat osallistua ohjelmiin merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan yhteisöön 27 päivänä marraskuuta 2001 tehdyn neuvoston päätöksen 2001/822/EY (EYVL L 314, 30.11.2001, s. 1) mukaisesti.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Kaikkien yksiköiden, jotka haluavat osallistua Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimintaan, riippumatta siitä, tuleeko rahoitus Euroopan solidaarisuusjoukkojen talousarviosta, jostakin toisesta unionin ohjelmasta vai muusta rahoituslähteestä, olisi saatava laatumerkki, jos sitä koskevat edellytykset täyttyvät. Euroopan solidaarisuusjoukkoja täytäntöönpanevien rakenteiden olisi pidettävä yllä jatkuvaa menettelyä laatumerkin myöntämiseksi. Myönnetyt laatumerkit olisi arvioitava määräajoin uudelleen, ja merkki olisi peruutettava, jos toteutettavien tarkastusten yhteydessä käy ilmi, että sen myöntämisen edellytykset eivät enää täyty.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Komission teksti

(28)  Tiedottaminen Euroopan solidaarisuusjoukkojen tukemien toimien tarjoamista mahdollisuuksista ja niitä koskeva julkisuus ja tulosten levittäminen olisi varmistettava niin Euroopan tasolla kuin kansallisella ja paikallistasolla. Tiedotus-, julkisuus- ja tulostenlevitystoimien toteuttamisen olisi oltava Euroopan solidaarisuusjoukkojen kaikkien täytäntöönpanoelinten tehtävänä, tarvittaessa muiden sidosryhmien avulla.

(28)  Tiedottaminen Euroopan solidaarisuusjoukkojen tukemien toimien tarjoamista mahdollisuuksista ja niitä koskeva julkisuus ja tulosten levittäminen olisi varmistettava internetportaalien avulla niin Euroopan tasolla kuin kansallisella sekä alue- ja paikallistasolla. Tiedotus-, julkisuus- ja tulostenlevitystoimien toteuttamisen olisi tapahduttava Euroopan solidaarisuusjoukkojen kaikkien täytäntöönpanoelinten ja niiden unionin ohjelmien kautta, jotka ovat jo yhteydessä Euroopan solidaarisuusjoukkoihin.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Komission teksti

(29)  Jotta varmistetaan yleisölle suunnatun tiedotuksen tehokkuus ja komission aloitteesta toteutettujen viestintätoimien välinen vahvempi yhteisvaikutus, tämän asetuksen mukaisesti viestintätoimiin kohdennetuilla määrärahoilla olisi tuettava myös ulkoista tiedotustoimintaa, joka koskee unionin poliittisia painopisteitä edellyttäen, että ne liittyvät tämän asetuksen yleiseen tavoitteeseen.

(29)  Jotta varmistetaan yleisölle suunnatun tiedotuksen tehokkuus ja komission aloitteesta toteutettujen viestintätoimien välinen vahvempi yhteisvaikutus, tämän asetuksen mukaisesti viestintätoimiin kohdennetuilla määrärahoilla olisi tuettava myös ulkoista tiedotustoimintaa, joka koskee unionin poliittisia painopisteitä, kuten yhteiskuntaan integroitumista, yhteenkuuluvuutta, ympäristönsuojelua ja ilmastonmuutoksen torjuntaa, niiltä osin kuin ne liittyvät tämän asetuksen yleiseen tavoitteeseen, ja niiden olisi oltava Euroopan solidaarisuusjoukkojen rahoituslähteiden tavoitteiden mukaisia.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(37)  Asetuksen (EU) N:o 1288/2013 mukaisesti perustetun komitean olisi tehokkuuden ja vaikuttavuuden vuoksi avustettava komissiota myös tämän asetuksen täytäntöönpanossa. Euroopan solidaarisuusjoukkojen osalta kyseisen komitean olisi kokoonnuttava erityiskokoonpanossa, ja sen toimeksiantoa olisi muutettava niin, että se voi hoitaa tämän uuden tehtävänsä. Osallistujamaiden olisi nimettävä edustajat näihin kokouksiin ottaen huomioon Euroopan solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoisen ja ammatillisen ulottuvuuden.

(37)  Asetuksen (EU) N:o 1288/2013 mukaisesti perustetun komitean olisi tehokkuuden ja vaikuttavuuden vuoksi avustettava komissiota myös tämän asetuksen täytäntöönpanossa. Euroopan solidaarisuusjoukkojen osalta kyseisen komitean olisi kokoonnuttava erityiskokoonpanossa, ja sen toimeksiantoa olisi muutettava niin, että se voi hoitaa tämän uuden tehtävänsä. Jäsenvaltioiden ja muiden osallistujamaiden olisi nimettävä edustajat näihin kokouksiin ottaen huomioon Euroopan solidaarisuusjoukkojen vapaaehtoisen ja ammatillisen ulottuvuuden.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(40)  Lisäksi monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeeseen 1a kuuluvia Euroopan solidaarisuusjoukkojen määrärahoja olisi täydennettävä rahoitusosuuksilla muista ohjelmista ja otsakkeista, mikä edellyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1293/201327, (EU) N:o 1303/201328, (EU) N:o 1305/201329 ja (EU) N:o 1306/201330 sekä päätöksen N:o 1313/2013/EU31 muuttamista.

Poistetaan.

_________________

 

27 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1293/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustamisesta ja asetuksen (EY) N:o 614/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 185).

 

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

 

29 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487).

 

30 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549).

 

31 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1313/2013/EU, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, unionin pelastuspalvelumekanismista (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 924).

 

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(1)  ’solidaarisuustoimella’ toimea, jolla pyritään vastaamaan täyttämättömiin yhteiskunnallisiin tarpeisiin yhteisön eduksi ja samalla tukemaan osallistujan henkilökohtaista, koulutuksellista, yhteiskunnallista, kansalaisuuteen liittyvää ja ammatillista kehitystä, joka voi tapahtua palvelujaksojen, hankkeiden tai verkostotoimien muodossa ja toteutua eri aloilla, kuten koulutuksen, työllisyyden, sukupuolten tasa-arvon, yrittäjyyden, erityisesti sosiaalisen yrittäjyyden, kansalaisuuden ja demokraattisen osallistumisen, ympäristön- ja luonnonsuojelun, ilmastotoimien, katastrofien ehkäisyn, katastrofivalmiuden ja jälleenrakennustoiminnan, maatalouden, maaseudun kehittämisen, elintarvikkeiden ja muiden hyödykkeiden tarjonnan, terveyden ja hyvinvoinnin, luovuuden ja kulttuurin, liikunnan ja urheilun, sosiaalihuollon ja -turvan, kolmansien maiden kansalaisten vastaanottamisen ja kotouttamisen, alueellisen yhteistyön ja koheesion alalla;

(1)  ’solidaarisuustoimella’ toimea, jolla pyritään vastaamaan täyttämättömiin yhteiskunnallisiin tarpeisiin yhteisön eduksi ja samalla tukemaan osallistujan henkilökohtaista, koulutuksellista, yhteiskunnallista, kansalaisuuteen liittyvää ja formatiivista kehitystä, joka voi tapahtua palvelujaksojen, hankkeiden tai verkostotoimien muodossa ja toteutua eri aloilla, kuten koulutuksen, työllisyyden, sukupuolten tasa-arvon, yrittäjyyden, erityisesti sosiaalisen yrittäjyyden, kansalaisuuden ja demokraattisen osallistumisen, ympäristön- ja luonnonsuojelun, ilmastotoimien, katastrofien ehkäisyn, katastrofivalmiuden ja jälleenrakennustoiminnan, maatalouden, maaseudun kehittämisen, elintarvikkeiden ja muiden hyödykkeiden tarjonnan, terveyden ja hyvinvoinnin, luovuuden ja kulttuurin, liikunnan ja urheilun, sosiaalihuollon ja -turvan, vammaisuuden, kolmansien maiden kansalaisten vastaanottamisen ja kotouttamisen, alueellisen yhteistyön ja koheesion alalla;

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(3)  ’epäedullisessa asemassa olevilla nuorilla’ henkilöitä, jotka tarvitsevat lisätukea vamman, oppimisvaikeuksien, taloudellisten esteiden, kulttuurierojen, terveysongelmien, sosiaalisten esteiden tai maantieteellisten esteiden vuoksi;

(3)  ’epäedullisessa asemassa olevilla nuorilla’ henkilöitä, jotka tarvitsevat lisätukea vamman, oppimis- tai integroitumisvaikeuksien, taloudellisten esteiden, kulttuurierojen, terveysongelmien, sosiaalisten esteiden tai maantieteellisten esteiden vuoksi;

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(6)  ’vapaaehtoistoiminnalla’ kokopäiväistä32 palkatonta enintään 12 kuukauden mittaista vapaaehtoispalvelua, jolla tarjotaan nuorille mahdollisuus edistää solidaarisuuteen liittyvillä aloilla toimivien organisaatioiden päivittäistä toimintaa niiden yhteisöjen eduksi, joissa toimet toteutetaan, ja johon liittyy vankka koulutusulottuvuus, jotta nuoret vapaaehtoiset voivat saada taitoja ja osaamista, joista on hyötyä heidän henkilökohtaiselle, koulutukselliselle, sosiaaliselle ja ammatilliselle kehitykselleen ja jolla myös parannetaan nuorten työllistettävyyttä;

(6)  ’vapaaehtoistoiminnalla’ kokopäiväistä32 palkatonta enintään 12 kuukauden mittaista vapaaehtoispalvelua, jolla tarjotaan nuorille mahdollisuus edistää solidaarisuuteen liittyvillä aloilla toimivien organisaatioiden päivittäistä toimintaa niiden yhteisöjen eduksi, joissa toimet toteutetaan, ja johon liittyy vankka koulutusulottuvuus, jotta nuoret vapaaehtoiset voivat saada taitoja ja osaamista, joista on hyötyä heidän henkilökohtaiselle, koulutukselliselle, sosiaaliselle ja formatiiviselle kehitykselleen ja joilla näin ollen myös parannetaan nuorten potentiaalista työllistettävyyttä;

_________________

_________________

32 Yleisenä periaatteena on, että toimi toteutetaan jatkuvana, viitenä päivänä viikossa ja seitsemän tuntia päivässä.

32.Yleisenä periaatteena on, että toimi toteutetaan jatkuvana, viitenä päivänä viikossa ja seitsemän tuntia päivässä.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(7)  ’vapaaehtoistiimijaksoilla’ palvelujaksoja, joissa Euroopan solidaarisuusjoukkoihin osallistujat eri osallistujamaista voivat yhdessä toteuttaa kahdesta viikosta kahteen kuukauteen kestävää vapaaehtoistoimintaa yhteisen tavoitteen hyväksi tekemällä ruumiillisen tai henkisen työn tehtäviä arvokkaissa yhteisöhankkeissa;

(7)  ’vapaaehtoistiimijaksoilla’ palvelujaksoja, joissa Euroopan solidaarisuusjoukkoihin osallistujat eri jäsenvaltioista ja muista osallistujamaista voivat yhdessä toteuttaa kahdesta viikosta kahteen kuukauteen kestävää vapaaehtoistoimintaa yhteisen tavoitteen hyväksi tekemällä ruumiillisen tai henkisen työn tehtäviä arvokkaissa yhteisöhankkeissa;

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 14 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(14)  ’Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalilla’ verkkopohjaista työkalua, jolla tarjotaan Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujille ja osallistujaorganisaatioille tarpeellisia verkkopalveluita, mukaan lukien tiedon tarjonta Euroopan solidaarisuusjoukoista, osallistujien rekisteröinti, osallistujien haku palvelujaksoihin, palvelujaksoista ilmoittaminen ja niiden etsiminen, potentiaalisten hankekumppaneiden haku, palvelujaksoja ja hankkeita koskevien yhteyksien ja tarjousten hoitaminen, koulutus-, viestintä- ja verkostotoimet, mahdollisuuksista tiedottaminen ja ilmoittaminen sekä muut Euroopan solidaarisuusjoukkoihin liittyvät merkittävät tapahtumat.

(14)  ’Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalilla’ verkkopohjaista työkalua, jolla tarjotaan Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujille ja osallistujaorganisaatioille tarpeellisia verkkopalveluita, mukaan lukien tiedon tarjonta Euroopan solidaarisuusjoukoista, osallistujien rekisteröinti, laatumerkkien hallinnointi, osallistujien haku palvelujaksoihin, palvelujaksoista ilmoittaminen ja niiden etsiminen, potentiaalisten hankekumppaneiden haku, palvelujaksoja ja hankkeita koskevien yhteyksien ja tarjousten hoitaminen, koulutus-, viestintä- ja verkostotoimet, mahdollisuuksista tiedottaminen ja ilmoittaminen ja tiedottaminen solidaarisuustoimien tuloksista sekä muut Euroopan solidaarisuusjoukkoihin liittyvät merkittävät tapahtumat.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Euroopan solidaarisuusjoukkojen tavoitteena on tehostaa nuorten ja eri organisaatioiden osallistumista avoimiin ja laadukkaisiin solidaarisuustoimiin, jotta voidaan edistää yhteenkuuluvuuden ja solidaarisuuden vahvistamista Euroopassa, tukea yhteisöjä ja vastata yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Euroopan solidaarisuusjoukkojen tavoitteena on tehostaa nuorten ja eri organisaatioiden osallistumista avoimiin ja laadukkaisiin solidaarisuustoimiin, jotta voidaan edistää yhteenkuuluvuuden ja solidaarisuuden vahvistamista Euroopassa, tukea yhteisöjä ja vastata ratkaisevan tärkeisiin haasteisiin, jotka liittyvät erityisesti yhteiskuntaan integroitumisen, koulutuksen ja työllisyyden sekä ympäristönsuojelun ja ilmastonmuutoksen torjunnan tehostamiseen.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio ja osallistujamaat tekevät yhteistyötä pyrkien tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen varmistamalla yhtäältä solidaarisuuteen, koulutukseen ja nuorisoon liittyvien kansallisten ohjelmien sekä toisaalta Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa toteuttavan toiminnan välisen johdonmukaisuuden. Näiden toimien on rakennuttava hyville käytännöille ja nykyisille ohjelmille.

2.  Komissio, jäsenvaltiot ja muut osallistujamaat tekevät yhteistyötä pyrkien tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen varmistamalla yhtäältä solidaarisuuteen, koulutukseen ja nuorisoon liittyvien kansallisten ohjelmien sekä toisaalta Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa toteuttavan toiminnan välisen johdonmukaisuuden, ilman että rajoitetaan kuitenkaan jäsenvaltioiden alue- ja paikallisviranomaisten lainsäädäntövaltaa. Näiden toimien on rakennuttava hyville käytännöille ja nykyisille ohjelmille.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Euroopan solidaarisuusjoukot pyrkivät tavoitteisiinsa seuraavan tyyppisillä toimilla:

Euroopan solidaarisuusjoukot pyrkivät tavoitteisiinsa seuraavan tyyppisillä toimilla ottaen huomioon rahoituslähteidensä tavoitteet:

Perustelu

Koska Euroopan solidaarisuusjoukkoja rahoitetaan Erasmus+ -ohjelman, EaSI-ohjelman, unionin pelastuspalvelumekanismin, Life-ohjelman, ESR:n ja maaseuturahaston varoin, joukkojen tavoitteiden on liityttävä näiden ohjelmien ja rahastojen tavoitteisiin.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  solidaarisuusjaksot, hankkeet ja verkostotoimet

(a)  kansalaisyhteiskuntaan liittyvät solidaarisuusjaksot, hankkeet ja verkostotoimet

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  Euroopan solidaarisuusjoukkoihin osallistuvien henkilöiden ja organisaatioiden verkostotoimet.

(c)  Euroopan solidaarisuusjoukkoihin osallistuvien henkilöiden ja organisaatioiden verkostotoimet, niin että otetaan kaikin tavoin huomioon hyväksi todetut kokemukset paikan päällä alueellisesti ja paikallisesti, erityisesti vapaaehtoistoiminnan ja pelastuspalvelun hyvät käytännöt, ja täydennetään niitä.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  toimenpiteet, joilla pyritään varmistamaan solidaarisuusjaksojen laatu, mukaan lukien koulutus, kielituki, osallistujien ja osallistujaorganisaatioiden hallinnollinen tuki, vakuutus, palvelujakson jälkeinen tuki sekä todistuksen laatiminen, jossa yksilöidään harjoittelun aikana hankitut tiedot, taidot ja pätevyydet;

(a)  toimenpiteet, joilla pyritään varmistamaan solidaarisuusjaksojen korkea laatu, mukaan lukien kattava koulutusohjelma, kielituki, osallistujien ja osallistujaorganisaatioiden hallinnollinen tuki, vakuutus, palvelujakson jälkeinen tuki sekä todistuksen laatiminen, jossa yksilöidään harjoittelun aikana hankitut tiedot, taidot ja pätevyydet;

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Komission teksti

(d)  Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalin sekä muiden tarpeellisten verkkopalveluiden ja tarvittavien tietoteknisten tukijärjestelmien ja verkkotyökalujen perustaminen, ylläpito ja päivittäminen.

(d)  Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalin, toimintaan osallistuneiden raportit mukaan lukien, sekä muiden tarpeellisten verkkopalveluiden, joilla tehdään ennen kaikkea tunnetuiksi tämän asetuksen tavoitteita ja mahdollisuuksia osallistua sen johdosta toteutettavaan toimintaan, ja tarvittavien tietoteknisten tukijärjestelmien ja verkkotyökalujen perustaminen, ylläpito ja päivittäminen.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettu määrä sisältää 294 200 000 euron rahoituspuitteet33 käypinä hintoina, mitä täydennetään seuraavilta tahoilta saatavilla rahoitusosuuksilla:

Poistetaan.

(a)   Euroopan sosiaalirahasto, jonka osuus on 35 000 000 käypinä hintoina;

 

(b)   unionin pelastuspalvelumekanismi, jonka osuus on 6 000 000 käypinä hintoina;

 

(c)   Life-ohjelma, jonka osuus on 4 500 000 käypinä hintoina;

 

(d) Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, jonka osuus on 1 800 000 käypinä hintoina.

 

_________________

 

33 Tämä rahoituskehys muodostaa ensisijaisen rahoitusohjeen Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta, talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen (2013/C 373/01) 17 kohdan mukaisesti.

 

Perustelu

Uusia aloitteita ei pitäisi rahoittaa siirtämällä varoja olemassa olevista ohjelmista ja rahastoista. Niiden rahoittamisessa olisi pikemminkin käytettävä kaikkia muita resursseja, jotka ovat saatavilla nykyisessä monivuotisessa rahoituskehyksessä.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  Osallistujamaa voi osoittaa tuensaajien käyttöön kansallisia varoja, joita hallinnoidaan Euroopan solidaarisuusjoukkojen sääntöjen mukaisesti, ja käyttää tässä tarkoituksessa Euroopan solidaarisuusjoukkojen hajautettuja rakenteita, kunhan se varmistaa näiden rakenteiden täydentävän rahoituksen.

6.  Osallistujamaa osoittaa tuensaajien käyttöön käytettävissään olevien varojen puitteissa kansallisia varoja, joita hallinnoidaan Euroopan solidaarisuusjoukkojen sääntöjen mukaisesti, ja käyttää tässä tarkoituksessa Euroopan solidaarisuusjoukkojen hajautettuja rakenteita, kunhan se varmistaa näiden rakenteiden täydentävän rahoituksen. Jäsenvaltiot voivat asettaa käyttöön tuoretta lisärahoitusta.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltiot osallistuvat Euroopan solidaarisuusjoukkoihin.

1.  Jäsenvaltiot osallistuvat Euroopan solidaarisuusjoukkoihin. Niissä jäsenvaltioissa, joissa Euroopan solidaarisuusjoukkojen toiminnan kehittämiseen liittyvä toimivalta on siirretty alue- ja paikallisviranomaisille, täytäntöönpanoeliminä toimivat kansalliset toimistot kehittävät mekanismeja kyseisten viranomaisten suoraa osallistumista varten.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

12 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Pannessaan täytäntöön tätä asetusta komissio ja osallistujamaat varmistavat, että erityisesti pyritään edistämään sosiaalista osallisuutta, varsinkin epäedullisessa asemassa olevien nuorten osallistumista.

2.  Pannessaan täytäntöön tätä asetusta jäsenvaltiot ja muut osallistujamaat varmistavat, että erityisesti pyritään edistämään sosiaalista osallisuutta, varsinkin epäedullisessa ja muita heikommassa asemassa olevien nuorten osallistumista, ja ottavat tätä varten huomioon sukupuolinäkökulman.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Euroopan solidaarisuusjoukkoihin osallistuminen on avointa julkisille tai yksityisille yksiköille tai kansainvälisille järjestöille sillä edellytyksellä, että ne ovat saaneet Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkin.

1.  Euroopan solidaarisuusjoukkoihin osallistuminen on avointa julkisille tai yksityisille yksiköille tai kansainvälisille järjestöille sillä edellytyksellä, että ne ovat saaneet Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkin tämän asetuksen tavoitteiden mukaisesti.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimivaltainen täytäntöönpanoelin arvioi valintakelpoisen yksikön esittämän hakemuksen, joka koskee Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujaorganisaatioksi tulemista, ja varmistaa, että sen toimet ovat Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevien vaatimusten mukaista.

2.  Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimivaltainen täytäntöönpanoelin arvioi valintakelpoisen yksikön esittämän hakemuksen, joka koskee Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujaorganisaatioksi tulemista, ja varmistaa, että sen toimet ovat Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevien vaatimusten ja tavoitteiden mukaisia.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Tällaisen arvioinnin perusteella yksikölle voidaan myöntää Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkki. Saatu merkki arvioidaan säännöllisin väliajoin uudestaan ja se voidaan peruuttaa.

3.  Tällaisen arvioinnin perusteella yksikölle voidaan myöntää Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkki. Saatu merkki arvioidaan vähintään kahden vuoden välein uudestaan, ilman että luodaan liiallista hallinnollista rasitetta, ja se voidaan peruuttaa.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkki ei automaattisesti johda Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa saatavaan rahoitukseen.

5.  Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkki ei automaattisesti johda Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa saatavaan rahoitukseen, mutta se on ehdoton ennakkoedellytys tälle rahoitukselle.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Kaikki johonkin osallistujamaahan sijoittautuneet julkiset tai yksityiset yksiköt ja osallistujamaissa solidaarisuustoimia toteuttavat kansainväliset järjestöt voivat hakea rahoitusta Euroopan solidaarisuusjoukoista. Kun kyseessä ovat 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut toimet, Euroopan solidaarisuusjoukkojen rahoituksen saamiselle on ennakkoedellytyksenä, että osallistujaorganisaatiolle on myönnetty laatumerkki. Kun kyseessä ovat 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut toimet, luonnolliset henkilöt voivat hakea rahoitusta myös Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujien muodostamien epävirallisten ryhmien puolesta.

Kaikki johonkin jäsenvaltioon tai muuhun osallistujamaahan sijoittautuneet julkiset tai yksityiset yksiköt ja jäsenvaltioissa tai muissa osallistujamaissa solidaarisuustoimia toteuttavat kansainväliset järjestöt voivat hakea rahoitusta Euroopan solidaarisuusjoukoista. Kun kyseessä ovat 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut toimet, Euroopan solidaarisuusjoukkojen rahoituksen saamiselle on ennakkoedellytyksenä, että osallistujaorganisaatiolle on myönnetty laatumerkki. Kun kyseessä ovat 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut toimet, luonnolliset henkilöt voivat hakea rahoitusta myös Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujien muodostamien epävirallisten ryhmien puolesta.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio seuraa yhteistyössä osallistujamaiden kanssa säännöllisesti Euroopan solidaarisuusjoukkojen tuloksellisuutta tavoitteiden saavuttamisessa.

1.  Komissio seuraa yhteistyössä jäsenvaltioiden ja muiden osallistujamaiden kanssa säännöllisesti Euroopan solidaarisuusjoukkojen tuloksellisuutta tavoitteiden saavuttamisessa.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  osallistujien määrä vapaaehtoisjaksoissa (kotimaiset ja kansainväliset);

(a)  osallistujien määrä, epäedullisessa asemassa olevat nuoret mukaan luettuina, vapaaehtoisjaksoissa (kotimaiset ja kansainväliset);

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  osallistujien määrä harjoittelujaksoissa (kotimaiset ja kansainväliset);

(b)  osallistujien määrä, epäedullisessa asemassa olevat nuoret mukaan luettuina, harjoittelujaksoissa (kotimaiset ja kansainväliset);

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  osallistujien määrä työjaksoissa (kotimaiset ja kansainväliset);

(c)  osallistujien määrä, epäedullisessa asemassa olevat nuoret mukaan luettuina, työjaksoissa (kotimaiset ja kansainväliset);

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d)  osallistujien määrä solidaarisuushankkeissa;

(d)  osallistujien määrä, epäedullisessa asemassa olevat nuoret mukaan luettuina, solidaarisuushankkeissa;

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d a)  solidaarisuushankkeiden määrä;

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio varmistaa yhteistyössä osallistujamaiden kanssa tiedon levittämisen, julkisuuden lisäämisen ja jatkotoimet kaikkien Euroopan solidaarisuusjoukkojen mukaisesti tuettujen toimien osalta.

1.  Komissio varmistaa yhteistyössä jäsenvaltioiden ja muiden osallistujamaiden kanssa tiedon levittämisen, julkisuuden lisäämisen ja jatkotoimet kaikkien Euroopan solidaarisuusjoukkojen mukaisesti tuettujen toimien osalta sekä kaikkien rekisteröitymiseen ja menettelyihin osallistumiseen liittyvien toimien osalta.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäljempänä 20 artiklassa tarkoitettujen kansallisten toimistojen on suunniteltava johdonmukainen toimintalinja, joka koskee tehokasta tiedotusta niiden hallinnoimien toimien yhteydessä tuetuista toiminnoista sekä tulosten levittämistä ja hyödyntämistä, ja avustettava komissiota yleisessä tiedottamisessa, joka koskee Euroopan solidaarisuusjoukkoja, kansallisella ja unionin tasolla hallinnoituja toimia koskevat tiedot mukaan luettuina, ja niiden tuloksia ja tiedotettava asiaankuuluville kohderyhmille niiden maassa toteutetuista toimista.

2.  Jäljempänä 20 artiklassa tarkoitettujen kansallisten toimistojen on suunniteltava johdonmukainen toimintalinja ja sopiva strategia, jotka koskevat tehokasta tiedotusta niiden hallinnoimien toimien yhteydessä tuetuista toiminnoista sekä tulosten levittämistä ja hyödyntämistä, ja avustettava komissiota yleisessä tiedottamisessa, joka koskee Euroopan solidaarisuusjoukkoja, kansallisella ja unionin tasolla hallinnoituja toimia koskevat tiedot mukaan luettuina, ja niiden tuloksia ja tiedotettava asiaankuuluville kohderyhmille niiden maassa toteutetuista toimista.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  kansalliset toimistot kansallisella tasolla osallistujamaissa.

(b)  nimetyt kansalliset toimistot jäsenvaltioissa ja muissa osallistujamaissa.

Perustelu

Tilanne on erilainen jäsenvaltioissa, joissa valtiotasoa alemmilla hallintotasoilla on omaa lainsäädäntövaltaa, ja tämä on otettava huomioon.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

18 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Asetuksen (EU) N:o 1288/2013 III luvussa tarkoitettujen toimien hallintaan nimetty kansallinen viranomainen toimii kussakin Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujamaassa myös Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa kansallisena viranomaisena. Mainitun asetuksen 27 artiklan 1, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 ja 16 kohtaa sovelletaan analogisesti myös Euroopan solidaarisuusjoukkoihin. Tämän asetuksen 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen maiden osalta, jos kyseinen maa ei ole nimennyt kansallista viranomaista, se nimetään asetuksen (EU) N:o 1288/2013 27 artiklan 2–6 ja 8–15 kohdan mukaisesti.

Asetuksen (EU) N:o 1288/2013 III luvussa tarkoitettujen toimien hallintaan nimetty kansallinen viranomainen toimii kussakin Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujamaassa myös Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa kansallisena viranomaisena. Niissä jäsenvaltioissa, joissa tähän lukuun liittyvä toimivalta on siirretty alue- ja paikallisviranomaisille, joilla on omaa, yksinomaista lainsäädäntövaltaa, täytäntöönpanoeliminä toimivien kansallisten toimistojen on kehitettävä mekanismeja kyseisten viranomaisten suoraa osallistumista varten. Mainitun asetuksen 27 artiklan 1, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 ja 16 kohtaa sovelletaan analogisesti myös Euroopan solidaarisuusjoukkoihin. Tämän asetuksen 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen maiden osalta, jos kyseinen maa ei ole nimennyt kansallista viranomaista, se nimetään asetuksen (EU) N:o 1288/2013 27 artiklan 2–6 ja 8–15 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Asetuksen (EU) N:o 1288/2013 III luvussa tarkoitettujen toimien hallintaan kyseisessä maassa nimetty kansallinen toimisto toimii kussakin Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujamaassa myös Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa kansallisena toimistona.

Asetuksen (EU) N:o 1288/2013 III luvussa tarkoitettujen toimien hallintaan kyseisessä maassa nimetty kansallinen toimisto toimii kussakin jäsenvaltiossa tai muussa Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujamaassa myös Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa kansallisena toimistona. Niissä jäsenvaltioissa, joissa tähän lukuun liittyvä toimivalta on siirretty alue- ja paikallisviranomaisille, joilla on omaa, yksinomaista lainsäädäntövaltaa, täytäntöönpanoeliminä toimivien kansallisten toimistojen on kehitettävä mekanismeja kyseisten viranomaisten suoraa osallistumista varten.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi komissio hyväksyy toimintaohjelmia täytäntöönpanosäädösten muodossa. Toimintaohjelmilla varmistetaan, että 3 ja 4 artiklassa vahvistetut yleis- ja erityistavoitteet pannaan johdonmukaisesti täytäntöön ja niissä määritellään odotettavat tulokset, täytäntöönpanomenetelmä sekä toimintaohjelman kokonaismäärä. Toimintaohjelmissa on oltava myös kuvaus rahoitettavista toimista, maininta kullekin toimelle osoitetun rahoituksen määrästä, rahoituksen jakautuminen osallistujamaiden kesken kansallisen toimiston kautta hallinnoitaville toimille sekä toimenpiteiden täytäntöönpanon alustava aikataulu.

1.  Siirretään komissiolle valta antaa toimintaohjelmien hyväksymistä koskevia delegoituja säädöksiä 25 a artiklan mukaisesti. Toimintaohjelmilla varmistetaan, että 3 ja 4 artiklassa vahvistetut yleis- ja erityistavoitteet pannaan johdonmukaisesti täytäntöön ja niissä määritellään odotettavat tulokset, täytäntöönpanomenetelmä sekä toimintaohjelman kokonaismäärä. Toimintaohjelmissa on oltava myös kuvaus rahoitettavista toimista, maininta kullekin toimelle osoitetun rahoituksen määrästä, rahoituksen jakautuminen osallistujamaiden kesken kansallisen toimiston kautta hallinnoitaville toimille sekä toimenpiteiden täytäntöönpanon alustava aikataulu.

Perustelu

Parlamenttia ja neuvostoa on kuultava tämän asetuksen täytäntöönpanoa koskevista toimista.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 25 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Perustelu

Parlamenttia ja neuvostoa on kuultava tämän asetuksen täytäntöönpanoa koskevista toimista.

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

25 artikla

Komission teksti

Tarkistus

25 artikla

Poistetaan.

Komiteamenettely

 

1.  Komissiota avustaa asetuksen (EU) N:o 1288/2013 36 artiklalla perustettu komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

 

2.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

 

Perustelu

Parlamenttia ja neuvostoa on kuultava tämän asetuksen täytäntöönpanoa koskevista toimista.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

25 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

25 a artikla

 

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

 

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

 

2.  Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän asetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 24 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen kahden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

 

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 24 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

 

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

 

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

 

6.  Edellä olevan 24 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

Perustelu

Parlamenttia ja neuvostoa on kuultava tämän asetuksen täytäntöönpanoa koskevista toimista.

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

26 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

[...]

Poistetaan.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

27 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

27 artikla

Poistetaan.

Asetuksen (EU) N:o 1293/2013 muuttaminen

 

Lisätään asetuksen (EU) N:o 1293/2013 4 artiklaan kohta seuraavasti:

 

”3. Enintään 3 000 000 euroa käypinä hintoina Ympäristö-alaohjelmasta, mikä vastaa painopistealuetta Ympäristöhallinto ja -tieto, ja 1 500 000 euroa käypinä hintoina Ilmastotoimet-alaohjelmasta, mikä vastaa painopistealuetta Ilmastohallinto ja -tieto, osoitetaan rahoituksena 17 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuille, Euroopan solidaarisuusjoukkojen asetuksen (EU) 2017/XXX mukaisesti täytäntöönpanemille hankkeille, joilla edistetään yhtä tai useampaa 9 ja 13 artiklassa tarkoitettua painopistealuetta. Nämä määrärahat pannaan täytäntöön ainoastaan asetuksen (EU) 2017/XXX mukaisesti siten, että asetuksen (EU) N:o 1293/2013 erityisvaatimuksia ei sovelleta.

 

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

28 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

28 artikla

Poistetaan.

Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttaminen

 

Muutetaan asetus (EU) N:o 1303/2013 seuraavasti:

 

1. Muutetaan 58 artiklan 1 kohta seuraavasti:

 

a) Korvataan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

 

”ERI-rahastoista voidaan komission aloitteesta tukea tämän asetuksen täytäntöönpanoon tarvittavia valmistelua, seurantaa, hallinnollista ja teknistä tukea, arviointia, tarkastuksia ja valvontaa koskevia toimenpiteitä ja tukea kolmannessa alakohdassa tarkoitettuja asetuksen (EU) 2017/XXX nojalla toteutettavia toimia siinä määrin kuin näillä toimilla tuetaan taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitetta”.

 

”m) asetuksen (EU) 2017/XXX mukaisesti rahoitetut Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevat toimet, jotta voidaan tukea nuorten henkilökohtaista, koulutuksellista, sosiaalista, kansalaisuuteen liittyvää ja ammatillista kehitystä sekä työllistettävyyttä ja helpottaa siirtymistä työmarkkinoille.”

 

”Komission aloitteesta tekniseen tukeen kohdennetuista määrärahoista osoitetaan 35 000 000 euroa käypinä hintoina Euroopan solidaarisuusjoukoille niiden toiminnan tukemiseen asetuksen (EU) 2017/XXX 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti. Määrärahat pannaan täytäntöön ainoastaan asetuksen (EU) 2017/XXX mukaisesti siten, että rahastokohtaisten asetusten erityisvaatimuksia ei sovelleta.”

 

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

29 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

29 artikla

Poistetaan.

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 muuttaminen

 

Lisätään asetuksen (EU) N:o 1305/2013 51 artiklan 1 kohtaan alakohta ensimmäisen alakohdan jälkeen seuraavasti:

 

”Maaseuturahastosta voidaan myös asetuksen (EU) 2017/XXX mukaisesti osoittaa 1 800 000 euroa käypinä hintoina Euroopan solidaarisuusjoukkojen täytäntöönpanemiin toimiin, joilla edistetään yhtä tai useampaa maaseudun kehittämistä koskevaa unionin prioriteettia. Määrärahat pannaan täytäntöön ainoastaan asetuksen (EU) 2017/XXX mukaisesti siten, että asetuksen (EU) N:o 1305/2013 erityisvaatimuksia ei sovelleta.”

 

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

30 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

30 artikla

Poistetaan.

Asetuksen (EU) N:o 1306/2013 muuttaminen

 

Lisätään asetuksen (EU) N:o 1306/2013 6 artiklan ensimmäiseen kohtaan j alakohta seuraavasti:

 

”j) Euroopan solidaarisuusjoukkojen asetuksen (EU) 2017/XXX mukaisesti täytäntöönpanemat toimet, joilla edistetään yhtä tai useampaa unionin prioriteettia maatalouden ja maaseudun kehittämisen alalla, ja erityisesti asetuksen (EU) N:o 1305/2013 51 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut toimet. Määrärahat pannaan täytäntöön ainoastaan asetuksen (EU) 2017/XXX mukaisesti siten, että rahastokohtaisten asetusten erityisvaatimuksia ei sovelleta.”

 

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

31 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

31 artikla

Poistetaan.

Päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttaminen

 

Lisätään päätöksen N:o 1313/2013/EU 19 artiklan 1 kohtaan alakohta toisen alakohdan jälkeen seuraavasti:

 

”Otsakkeesta 3 ”Turvallisuus ja kansalaisuus” saaduista määrärahoista 6 000 000 euroa käypinä hintoina osoitetaan rahoituksena Euroopan solidaarisuusjoukkojen asetuksen (EU) 2017/XXX mukaisesti täytäntöönpanemille toimille, joilla edistetään yhtä tai useampaa unionin painopistettä pelastuspalvelun alalla. Määrärahat pannaan täytäntöön ainoastaan asetuksen (EU) 2017/XXX mukaisesti siten, että päätöksen N:o 1313/2013/EU erityisvaatimuksia ei sovelleta.”

 

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan solidaarisuusjoukot

Viiteasiakirjat

COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CULT

12.6.2017

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

12.6.2017

Yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat        Ilmoitettu istunnossa (pvä)

5.10.2017

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Eleonora Forenza

28.6.2017

Valiokuntakäsittely

7.9.2017

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

28.11.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

55

6

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Nicola Caputo, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Jan Huitema, Peter Jahr, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Younous Omarjee, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Tiemo Wölken

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Richard Ashworth, Pál Csáky, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

55

+

ALDE

Catherine Bearder, Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Arne Gericke, Bolesław G. Piecha

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Stefan Eck, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Younous Omarjee

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Pál Csáky, Angélique Delahaye, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Peter Jahr, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Tomáš Zdechovský

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Bart Staes, Keith Taylor

6

-

ECR

Richard Ashworth, Mark Demesmaeker, Julie Girling, John Procter

EFDD

Julia Reid

ENF

Sylvie Goddyn

1

0

ALDE

Jan Huitema

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm (2012/C 326/02) (EUVL C 326, 26.10.2012, s. 391).

(2)

http://www.consilium.europa.eu/fi/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/#


BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO (5.12.2017)

kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevasta oikeudellisesta kehyksestä sekä asetusten (EU) N:o 1288/2013, (EU) N:o 1293/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1306/2013 sekä päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta

(COM(2017)0262 – C8‑0162/2017 – 2017/0102(COD))

Valmistelija: Tiemo Wölken

LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija suhtautuu myönteisesti Euroopan solidaarisuusjoukkojen (ESC) perustamista koskevaan ehdotukseen, jonka Euroopan komissio esitti 30. toukokuuta 2017. Euroopan unioni perustuu solidaarisuuteen: solidaarisuuteen sen kansalaisten kesken, solidaarisuuteen rajojen yli sen jäsenvaltioiden välillä ja solidaarisuuteen sen toimissa unionin sisä- ja ulkopuolella. Solidaarisuus on yhteinen arvo, joka koetaan voimakkaasti EU:n sisällä. Se on osa unionin ydinrakennetta, jonka ansiosta unelma yhtenäisestä Euroopasta innoittaa yhä uusia sukupolvia ja luo yhteisiä arvoja kaikkialla unionissa.

Tässä ehdotuksessa esitetään omaa oikeusperustaa aloitteelle, joka tarjoaa nuorille eri puolilla EU:ta tilaisuuden toteuttaa käytännössä toiveensa paremmasta unionista ja siten edistää Euroopan yhdentymistä samalla, kun he kehittävät omia taitojaan.

Valmistelija on kuitenkin vahvasti vakuuttunut siitä, että solidaarisuusjoukot ansaitsevat oman talousarvionsa. Vuosiksi 2018–2020 komissio ehdottaa, että kolme neljäsosaa Euroopan solidaarisuusjoukkojen rahoituksesta järjestetään kohdentamalla uudelleen varoja käynnissä olevista ohjelmista niiden nykyisten määrärahojen puitteissa: Erasmus+ -ohjelmasta otetaan 197,7 miljoonaa euroa ja työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevasta ohjelmasta 10 miljoonaa euroa sekä muihin otsakkeisiin kuuluvista ohjelmista 47,3 miljoonaa euroa (joista 35 miljoonaa euroa Euroopan sosiaalirahastosta (ESR), 6 miljoonaa euroa unionin pelastuspalvelumekanismista, 4,5 miljoonaa euroa Life-ohjelmasta ja 1,8 miljoonaa euroa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta). Vain neljäsosa Euroopan solidaarisuusjoukkojen kokonaisrahoituksesta olisi ”uutta” rahoitusta.

Valmistelija torjuu jyrkästi tämän asetelman, jossa Euroopan solidaarisuusjoukkoja rahoitetaan suurelta osin sellaisten EU:n muiden tärkeiden ohjelmien kustannuksella, joilla on omat arvokkaat tehtävänsä ja tavoitteensa ja niihin mukautetut rahoituspuitteet, jotka on budjetoitu nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen alusta alkaen. Mikä on voinut olla hyväksyttävää solidaarisuusjoukkojen ensimmäisessä kokeiluvaiheessa toiminnan saamiseksi alulle nopeasti, ei voi olla keskipitkän tai pitkän aikavälin ratkaisu tällaisen tärkeän ohjelman rahoittamiseksi, sillä se ansaitsee oman oikeusperustansa lisäksi myös kunnianhimoisen määrän uutta rahoitusta.

Uudet poliittiset prioriteetit nykyisessä monivuotisessa rahoituskehyksessä edellyttävät uutta rahoitusta monivuotista rahoituskehystä koskevaan asetukseen sisältyvien joustavuussäännösten ja erityisvälineiden käyttöönoton kautta, sen jälkeen kun käytettävissä oleva liikkumavara on käytetty. Jos solidaarisuusjoukot todellakin on uusi ensisijainen aloite, kuten todetaan EU:n vuoden 2017 lainsäädäntöprioriteetteja koskevassa yhteisessä julistuksessa, on loogista, että sille pitäisi myöntää uutta rahoitusta niin, että se voi saavuttaa tavoitteensa vahingoittamatta käynnissä olevia EU:n rahoittamia ohjelmia ja hankkeita.

Valmistelija on sitä mieltä, että nykyisen monivuotisen rahoituskehyksen tarjoamia joustavuusvälineitä, joita on edistetty väliarvioinnin yhteydessä, kuten joustovälinettä ja maksusitoumusmäärärahojen kokonaisliikkumavaraa, olisi käytettävä rahoittamaan solidaarisuusjoukkoja vuosina 2018–2020. Uudelleenkohdentaminen on hyväksyttävää vain, jos varojen siirtäminen on ollut suunnitteilla ohjelman alusta lähtien, kuten silloin, kun on kyse Erasmus+ -ohjelmaan sisältyvän eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun yhteydessä toteutettavasta EU:n sisällä tapahtuvasta toiminnasta. Poistamalla EaSI-ohjelman, Euroopan sosiaalirahaston, pelastuspalvelun, Life-ohjelman ja maaseuturahaston varoista otetut osuudet Euroopan solidaarisuusjoukoilta ja palauttamalla kyseiset määrät budjettikohtiin, joista ne oli otettu, alkuperäisen rahoitussuunnitelman mukaisesti, valmistelija lähettää selvän viestin tämän aloitteen rahoittamisesta.

Life-ohjelma vastaa ympäristöön ja ilmastoon liittyviin haasteisiin ja on parantanut merkittävästi ympäristön tilaa EU:ssa. Jotta Life-ohjelmalla jatketaan ilmastonmuutoksen torjuntaa ja mukautetaan se COP 21 -kokouksen aikana tehtyyn Pariisin sopimukseen, Lifen rahoitusta ei pitäisi uudelleenkohdentaa muihin tarkoituksiin.

Osana EU:n rakenne- ja investointirahastoja (ERI-rahastot) Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Euroopan sosiaalirahasto vahvistavat omalta osaltaan taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta unionissa. ERI-rahastojen tavoitteena on vähentää alueiden välisiä kehityseroja. Euroopan solidaarisuusjoukkoja ei pitäisi rahoittaa siirtämällä varoja pois koheesiopolitiikasta.

Unionin pelastuspalvelumekanismin kautta unioni ja jäsenvaltiot koordinoivat järjestelmiään, joiden tarkoituksena on luonnon ja ihmisen aiheuttamien katastrofien ennaltaehkäisy ja niihin varautuminen sekä niihin liittyvien avustustoimien toteuttaminen. Kun otetaan huomioon luonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien katastrofien määrän kasvu, vakavuus ja monimutkaisuus viime vuosina, mikä johtuu muun muassa ilmastonmuutoksesta, yhteinen ja yhtenäinen lähestymistapa katastrofien hallintaan on yhä tärkeämpää. Tässä yhteydessä valmistelija ei voi hyväksyä sitä, että pelastuspalvelun varoja siirretään Euroopan solidaarisuusjoukoille.

Lisäksi valmistelija ehdottaa, että vahvistetaan solidaarisuusjoukkojen seurantaa ja arviointia koskevia säännöksiä.

Lopuksi valmistelija kehottaa painokkaasti komissiota laatimaan selkeän ja kunnianhimoisen ehdotuksen Euroopan solidaarisuusjoukkojen käyttöönottamisesta ja rahoituksesta vuodesta 2021 alkaen, kuten on luvattu.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Tässä asetuksessa säädetään vuosia 2018–2020 koskevasta rahoituskehyksestä, joka muodostaa talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen23 17 kohdassa tarkoitetun ensisijaisen rahoitusohjeen Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoa varten Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittaisessa talousarviomenettelyssä. Ensisijaiseen rahoitusohjeeseen sisältyvät uudelleenkohdentamiset Erasmus+ -ohjelmasta (197,7 miljoonaa euroa) ja työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevasta ohjelmasta (10 miljoonaa euroa) varainhoitovuosiksi 2018, 2019 ja 2020, ja sitä täydennetään rahoitusosuuksilla eri otsakkeiden mukaisesti useista unionin ohjelmista, kuten Euroopan sosiaalirahastosta, unionin pelastuspalvelumekanismista, Life-ohjelmasta ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

(18)  Tässä asetuksessa säädetään vuosia 2018–2020 koskevasta rahoituskehyksestä, joka on 341,5 miljoonaa euroa käypinä hintoina ja joka muodostaa talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen23 17 kohdassa tarkoitetun ensisijaisen rahoitusohjeen Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoa varten Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittaisessa talousarviomenettelyssä. Rahoituskehykseen olisi sisällytettävä 197,7 miljoonan euron määrä, joka varattiin alun perin unionin sisäisen eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun toiminnan rahoittamiseen osana Erasmus+ -ohjelmaa varainhoitovuosiksi 2018, 2019 ja 2020, koska kyseinen toiminta siirretään Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevaan ohjelmaan. Jotta vältettäisiin mahdolliset kielteiset vaikutukset olemassa olevien monivuotisten ohjelmien rahoitukseen, jäljelle jäävä osuus Euroopan solidaarisuusjoukkojen rahoituksesta olisi kerättävä yksinomaan monivuotisen rahoituskehyksen enimmäismäärien kohdentamattomista liikkumavaroista.

_________________

_________________

23 Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen toimielinten sopimus, tehty 2 päivänä joulukuuta 2013, talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1).

23 Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen toimielinten sopimus, tehty 2 päivänä joulukuuta 2013, talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1).

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 38 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(38 a)  Euroopan parlamentti kannusti Erasmus+ -asetuksen täytäntöönpanosta 2 päivänä helmikuuta 2017 antamassaan päätöslauselmassa1 a komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan talousarviotoimia tämän Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevan uuden aloitteen kattamiseksi ilman että muita nykyisiä ja ensisijaisia ohjelmia alirahoitetaan.

 

___________________

 

1 a Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0018.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 38 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(38 b)  Euroopan parlamentti antoi 5 päivänä heinäkuuta 2017 päätöslauselman1 a varainhoitovuoden 2018 talousarvioesitystä käsittelevän trilogin neuvotteluvaltuuksista. Parlamentti totesi siinä huolestuneena, että sen varoituksista huolimatta 30 päivänä toukokuuta 2017 hyväksytyssä lainsäädäntöehdotuksessa kaavaillaan, että kolme neljäsosaa Euroopan solidaarisuusjoukkojen määrärahoista rahoitettaisiin nykyisistä ohjelmista tehtävillä uudelleenkohdennuksilla, joista pääosa tehtäisiin Erasmus+ -ohjelmasta (197,7 miljoonaa euroa), ja muistutti siitä, että kaikki uudet poliittiset sitoumukset olisi rahoitettava uusilla määrärahoilla eikä kohdentamalla uudelleen määrärahoja nykyisistä ohjelmista.

 

_____________________

 

1 a Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2017)0302.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 38 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(38 c)  Euroopan solidaarisuusjoukoille olisi taattava erillinen rahoitus ja määrärahat eikä sen seurauksena saisi vähentää muiden sellaisten politiikkojen rahoitusta, joilla edistetään nuorison asemaa, koulutusta, työllisyyttä tai solidaarisuutta. Olisi varmistettava rahoitusvarojen optimaalinen ja avoin käyttö.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(39)  Monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeeseen 1a kuuluvat Euroopan solidaarisuusjoukkojen määrärahat perustuvat osittain Erasmus+ -ohjelmasta uudelleenkohdennettuihin varoihin. Kyseiset varat olisi siirrettävä ensisijaisesti määrärahoista, jotka on tarkoitettu sellaisten eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun toimien rahoittamiseen, jotka kuuluisivat tämän asetuksen mukaisesti rahoitettavien vapaaehtoisjaksojen piiriin. Lisäksi joitakin opintolainojen takausjärjestelmän määrärahoja, joita todennäköisesti ei käytetä kokonaan Erasmus+ -ohjelman puitteissa, olisi uudelleenkohdennettava asianmukaisen osarahoituksen tarjoamiseksi kansallisten toimistojen toimintakustannuksiin ja mukautettava paremmin vastaamaan mahdollisuuksia hyödyntää määrärahoja tässä toimessa.

(39)  Monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeeseen 1a kuuluvat Euroopan solidaarisuusjoukkojen määrärahat perustuvat Erasmus+ -ohjelmasta uudelleenkohdennettuihin varoihin. Kyseiset varat olisi siirrettävä yksinomaan määrärahoista, jotka on tarkoitettu sellaisten eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun toimien rahoittamiseen, jotka kuuluisivat tämän asetuksen mukaisesti rahoitettavien vapaaehtoisjaksojen piiriin.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(40)  Lisäksi monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeeseen 1a kuuluvia Euroopan solidaarisuusjoukkojen määrärahoja olisi täydennettävä rahoitusosuuksilla muista ohjelmista ja otsakkeista, mikä edellyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1293/201327, (EU) N:o 1303/201328, (EU) N:o 1305/201329 ja (EU) N:o 1306/201330 sekä päätöksen N:o 1313/2013/EU31 muuttamista.

Poistetaan.

__________________

 

27 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1293/2013, annettu 11 päivänä joulukuuta 2013, ympäristön ja ilmastotoimien ohjelman (Life) perustamisesta ja asetuksen (EY) N:o 614/2007 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 185).

 

28 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).

 

29 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1305/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 487).

 

30 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta, hallinnoinnista ja seurannasta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 352/78, (EY) N:o 165/94, (EY) N:o 2799/98, (EY) N:o 814/2000, (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 485/2008 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 549).

 

31 Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1313/2013/EU, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, unionin pelastuspalvelumekanismista (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 924).

 

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(6)  ’vapaaehtoistoiminnalla’ kokopäiväistä32 palkatonta enintään 12 kuukauden mittaista vapaaehtoispalvelua, jolla tarjotaan nuorille mahdollisuus edistää solidaarisuuteen liittyvillä aloilla toimivien organisaatioiden päivittäistä toimintaa niiden yhteisöjen eduksi, joissa toimet toteutetaan, ja johon liittyy vankka koulutusulottuvuus, jotta nuoret vapaaehtoiset voivat saada taitoja ja osaamista, joista on hyötyä heidän henkilökohtaiselle, koulutukselliselle, sosiaaliselle ja ammatilliselle kehitykselleen ja jolla myös edistetään nuorten työllistettävyyttä;

(6)  ’vapaaehtoistoiminnalla’ kokopäiväistä32 palkatonta enintään 12 kuukauden mittaista vapaaehtoispalvelua, jolla tarjotaan nuorille mahdollisuus edistää solidaarisuuteen liittyvillä aloilla toimivien voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden päivittäistä toimintaa niiden yhteisöjen eduksi, joissa toimet toteutetaan, ja johon liittyy vankka koulutusulottuvuus, jotta nuoret vapaaehtoiset voivat saada taitoja ja osaamista, joista on hyötyä heidän henkilökohtaiselle, koulutukselliselle, sosiaaliselle ja ammatilliselle kehitykselleen ja jolla myös edistetään nuorten työllistettävyyttä;

_________________

_________________

32 Yleisenä periaatteena on, että toimi toteutetaan jatkuvana, viitenä päivänä viikossa ja seitsemän tuntia päivässä.

32 Yleisenä periaatteena on, että toimi toteutetaan jatkuvana, viitenä päivänä viikossa ja seitsemän tuntia päivässä.

Perustelu

Vapaaehtoistoiminnan ulkopuolelle on ehdottomasti ja nimenomaisesti jätettävä kaikki vapaaehtoistoiminta, jota tekevät muut kuin voittoa tavoittelemattomat järjestöt, jotta ei rikottaisi joidenkin jäsenvaltioiden, esimerkiksi Belgian ja Ranskan, vapaaehtoistoimintaa koskevia kansallisia säännöksiä.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  tarjotaan nuorille osallistujaorganisaatioiden tuella helposti saatavilla olevia mahdollisuuksia osallistua solidaarisuustoimiin ja samalla parannetaan nuorten taitoja ja osaamista heidän henkilökohtaista, koulutuksellista, sosiaalista, kansalaisuuteen liittyvää ja ammatillista kehitystään varten sekä parannetaan nuorten työllistettävyyttä ja helpotetaan nuorten siirtymistä työmarkkinoille, myös tukemalla nuorten vapaaehtoisten, harjoittelijoiden ja työntekijöiden liikkuvuutta;

(a)  tarjotaan nuorille osallistujaorganisaatioiden tuella helposti saatavilla olevia mahdollisuuksia osallistua solidaarisuustoimiin ja samalla parannetaan nuorten tietoja, taitoja ja osaamista heidän henkilökohtaista, koulutuksellista, sosiaalista, kansalaisuuteen liittyvää, kulttuurista ja ammatillista kehitystään varten sekä parannetaan nuorten työllistettävyyttä ja helpotetaan nuorten siirtymistä työmarkkinoille, myös tukemalla nuorten vapaaehtoisten, harjoittelijoiden ja työntekijöiden liikkuvuutta;

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d a)  Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimintaa tunnetuksi tekevien tiedotuskampanjoiden järjestäminen.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettu määrä sisältää 294 200 000 euron rahoituspuitteet käypinä hintoina33, mitä täydennetään seuraavilta tahoilta saatavilla rahoitusosuuksilla:

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettu määrä sisältää 197 700 000 euron rahoituspuitteet käypinä hintoina, mikä vastaa osana Erasmus+ -ohjelmaa toteutettavan unionin sisäisen eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun toiminnan rahoitukseen alun perin varattua määrää. Jäljelle jäävä 143 800 000 euron osuus Euroopan solidaarisuusjoukkojen rahoituksesta kootaan yksinomaan monivuotisen rahoituskehyksen enimmäismäärien kohdentamattomista liikkumavaroista.

_________________

 

33 Nämä rahoituspuitteet muodostavat ensisijaisen rahoitusohjeen talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen (2013/C 373/01) 17 kohdan mukaisesti.

 

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  Euroopan sosiaalirahasto, jonka osuus on 35 000 000 käypinä hintoina;

Poistetaan.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  unionin pelastuspalvelumekanismi, jonka osuus on 6 000 000 käypinä hintoina;

Poistetaan.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  Life-ohjelma, jonka osuus on 4 500 000 käypinä hintoina;

Poistetaan.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d)  Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, jonka osuus on 1 800 000 käypinä hintoina.

Poistetaan.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Euroopan parlamentti ja neuvosto myöntävät vuotuiset määrärahat monivuotisen rahoituskehyksen rajoissa.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Samanlaisten kulujen kattamiseksi talousarvioon voidaan tarvittaessa sisällyttää määrärahoja myös vuoden 2020 jälkeen, jotta voidaan hallinnoida toimia, joita ei ole saatu päätökseen 31 päivään joulukuuta 2020 mennessä.

5.  Samanlaisten kulujen kattamiseksi talousarvioon voidaan tarvittaessa sisällyttää maksumäärärahoja myös vuoden 2020 jälkeen, jotta voidaan hallinnoida toimia, joita ei ole saatu päätökseen 31 päivään joulukuuta 2020 mennessä.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimivaltainen täytäntöönpanoelin arvioi valintakelpoisen yksikön esittämän hakemuksen, joka koskee Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujaorganisaatioksi tulemista, ja varmistaa, että sen toimet ovat Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevien vaatimusten mukaista.

2.  Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimivaltainen täytäntöönpanoelin arvioi valintakelpoisen yksikön esittämän hakemuksen, joka koskee Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujaorganisaatioksi tulemista, ja varmistaa, että sen toimet ovat Euroopan solidaarisuusjoukkojen peruskirjassa esitettyjen periaatteiden ja vaatimusten mukaisia.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Tällaisen arvioinnin perusteella yksikölle voidaan myöntää Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkki. Saatu merkki arvioidaan säännöllisin väliajoin uudestaan ja se voidaan peruuttaa.

3.  Tällaisen arvioinnin perusteella yksikölle voidaan myöntää Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkki. Saatu merkki arvioidaan säännöllisin väliajoin, vähintään kahden vuoden välein, uudestaan, ja se voidaan peruuttaa, jos kyseisen yksikön toiminta ei enää vastaa Euroopan solidaarisuusjoukkojen peruskirjassa vahvistettuja periaatteita ja vaatimuksia.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Yksikkö, joka on saanut Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkin, sisällytetään Euroopan nuorisoportaalin tietokantaan Euroopan solidaarisuusjoukkoihin osallistuvista organisaatioista. Kaikilla nuorilla EU:ssa on pääsy tähän portaaliin.

Perustelu

Eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun piiriin hyväksytyt yksiköt on tätä nykyä sisällytetty Euroopan nuorisoportaalissa olevaan tietokantaan eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun organisaatioista. Nuoret saavat tällä tavoin tietoa kyseisistä yksiköistä. On tärkeää menetellä samalla tavalla Euroopan solidaarisuusjoukkojen kanssa.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio seuraa yhteistyössä osallistujamaiden kanssa säännöllisesti Euroopan solidaarisuusjoukkojen tuloksellisuutta tavoitteiden saavuttamisessa.

1.  Komissio seuraa yhteistyössä osallistujamaiden kanssa säännöllisesti Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimintaa ja tuloksia sekä joukkojen tavoitteiden noudattamista ja erityisesti joukkojen osuutta yhteenkuuluvuuden ja solidaarisuuden lujittamisessa Euroopassa sekä raportoi niistä.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  osallistujien määrä vapaaehtoisjaksoissa (kotimaiset ja kansainväliset);

(a)  osallistujien määrä ja profiili vapaaehtoisjaksoissa (kotimaiset ja kansainväliset);

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  osallistujien määrä harjoittelujaksoissa (kotimaiset ja kansainväliset);

(b)  osallistujien määrä ja profiili harjoittelujaksoissa (kotimaiset ja kansainväliset);

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  osallistujien määrä työjaksoissa (kotimaiset ja kansainväliset);

(c)  osallistujien määrä ja profiili työjaksoissa (kotimaiset ja kansainväliset);

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d)  osallistujien määrä solidaarisuushankkeissa;

(d)  osallistujien määrä ja profiili solidaarisuushankkeissa;

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(e a)  osallistujien ja osallistujaorganisaatioiden tyytyväisyys palvelujaksojen laatuun, koulutukseen, kielitukeen, hallinnolliseen tukeen, vakuutukseen ja palvelujakson jälkeiseen tukeen.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(e b)  osallistuneiden nuorten työllistymisaste.

Perustelu

Ei pidä unohtaa, että yksi Euroopan solidaarisuusjoukkojen tavoitteista on tehostaa nuorten työllistyvyyttä ja helpottaa heidän siirtymistään työmarkkinoille.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Komissio julkaisee vuonna 2020 raportin, jossa tehdään yhteenveto edistymisestä tavoitteen saavuttamisessa eli 100 000:n paikan tarjoamisessa nuorille Euroopan solidaarisuusjoukoissa vuoteen 2020 mennessä (tämä kattaa kaikki 7 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut palvelujaksot ja hankkeet).

3.  Komissio julkaisee vuonna 2019 raportin ohjelman täytäntöönpanossa saaduista tuloksista ja täytäntöönpanon laadullisista ja määrällisistä näkökohdista. Raportissa tehdään yhteenveto edistymisestä tavoitteen saavuttamisessa eli 100 000 paikan tarjoamisessa nuorille Euroopan solidaarisuusjoukoissa vuoteen 2020 mennessä (tämä kattaa kaikki 7 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut palvelujaksot ja hankkeet) sekä ohjelman kustannustehokkuudesta, ja se toimitetaan Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

15 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Neljän vuoden kuluttua tämän asetuksen soveltamispäivästä komissio toteuttaa tämän asetuksen riippumattoman arvioinnin ja antaa raportin keskeisistä tuloksista Euroopan parlamentille, neuvostolle, alueiden komitealle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle.

4.  Komissio toteuttaa tämän asetuksen riippumattoman jälkiarvioinnin arvioidakseen ohjelman vaikuttavuutta, tehokkuutta ja vaikutuksia ohjelman tavoitteisiin verrattuna ja antaa viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2021 raportin keskeisistä tuloksista, ohjelman tulevaisuutta koskevat suositukset mukaan luettuna, Euroopan parlamentille, neuvostolle, alueiden komitealle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle. Osana arviointia komissio varmistaa kaikkien asianomaisten sidosryhmien säännöllisen kuulemisen, mukaan luettuina osallistujat, osallistujaorganisaatiot ja asianomaiset paikallisyhteisöt. Arvioinnin tulokset otetaan huomioon ohjelman tulevassa suunnittelussa ja resurssien kohdentamisehdotuksissa.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

26 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Asetus (EU) N:o 1288/2013

18 artikla – 2 kohta – c alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

(c)  enintään 1,prosenttia opintolainojen takausjärjestelmälle;

(c)  3,prosenttia opintolainojen takausjärjestelmälle;

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

27 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

27 artikla

Poistetaan.

Asetuksen (EU) N:o 1293/2013 muuttaminen

 

Lisätään asetuksen (EU) N:o 1293/2013 4 artiklaan kohta seuraavasti:

 

”3.  Enintään 3 000 000 euroa käypinä hintoina Ympäristö-alaohjelmasta, mikä vastaa painopistealuetta Ympäristöhallinto ja -tieto, ja 1 500 000 euroa käypinä hintoina Ilmastotoimet-alaohjelmasta, mikä vastaa painopistealuetta Ilmastohallinto ja -tieto, osoitetaan rahoituksena 17 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuille, Euroopan solidaarisuusjoukkojen asetuksen (EU) 2017/XXX mukaisesti täytäntöön panemille hankkeille, joilla edistetään yhtä tai useampaa 9 ja 13 artiklassa tarkoitettua painopistealuetta. Nämä määrärahat pannaan täytäntöön ainoastaan asetuksen (EU) 2017/XXX mukaisesti siten, että asetuksen (EU) N:o 1293/2013 erityisvaatimuksia ei sovelleta.”

 

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

28 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

28 artikla

Poistetaan.

Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttaminen

 

Muutetaan asetus (EU) N:o 1303/2013 seuraavasti:

 

1.  Muutetaan 58 artiklan 1 kohta seuraavasti:

 

(a)  Korvataan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

 

ERI-rahastoista voidaan komission aloitteesta tukea tämän asetuksen täytäntöönpanoon tarvittavia valmistelua, seurantaa, hallinnollista ja teknistä tukea, arviointia, tarkastuksia ja valvontaa koskevia toimenpiteitä ja tukea kolmannessa alakohdassa tarkoitettuja asetuksen (EU) 2017/XXX nojalla toteutettavia toimia siinä määrin kuin näillä toimilla tuetaan taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitetta”.

 

(b)  Lisätään kolmanteen alakohtaan m alakohta seuraavasti:

 

”(m)  asetuksen (EU) 2017/XXX mukaisesti rahoitetut Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevat toimet, jotta voidaan tukea nuorten henkilökohtaista, koulutuksellista, sosiaalista, kansalaisuuteen liittyvää ja ammatillista kehitystä sekä työllistettävyyttä ja helpottaa siirtymistä työmarkkinoille.”

 

2.  Lisätään 91 artiklan 3 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

”Komission aloitteesta tekniseen tukeen kohdennetuista määrärahoista osoitetaan 35 000 000 euroa käypinä hintoina Euroopan solidaarisuusjoukoille niiden toiminnan tukemiseen asetuksen (EU) 2017/XXX 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti. Määrärahat pannaan täytäntöön ainoastaan asetuksen (EU) 2017/XXX mukaisesti siten, että rahastokohtaisten asetusten erityisvaatimuksia ei sovelleta.”

 

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

29 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

29 artikla

Poistetaan.

Asetuksen (EU) N:o 1305/2013 muuttaminen

 

Lisätään asetuksen (EU) N:o 1305/2013 51 artiklan 1 kohtaan alakohta ensimmäisen alakohdan jälkeen seuraavasti:

 

”Maaseuturahastosta voidaan myös asetuksen (EU) 2017/XXX mukaisesti osoittaa 1 800 000 euroa käypinä hintoina Euroopan solidaarisuusaloitteen täytäntöönpanemiin toimiin, joilla edistetään yhtä tai useampaa maaseudun kehittämistä koskevaa unionin prioriteettia. Määrärahat pannaan täytäntöön ainoastaan asetuksen (EU) 2017/XXX mukaisesti siten, että asetuksen (EU) N:o 1305/2013 erityisvaatimuksia ei sovelleta.”

 

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

30 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

30 artikla

Poistetaan.

Asetuksen (EU) N:o 1306/2013 muuttaminen

 

Lisätään asetuksen (EU) N:o 1306/2013 6 artiklan ensimmäiseen kohtaan j alakohta seuraavasti:

 

”(j)  Euroopan solidaarisuusjoukkojen asetuksen (EU) 2017/XXX mukaisesti täytäntöönpanemat toimet, joilla edistetään yhtä tai useampaa unionin prioriteettia maatalouden ja maaseudun kehittämisen alalla, ja erityisesti asetuksen (EU) N:o 1305/2013 51 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut toimet, Määrärahat pannaan täytäntöön ainoastaan asetuksen (EU) 2017/XXX mukaisesti siten, että rahastokohtaisten asetusten erityisvaatimuksia ei sovelleta.”

 

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

31 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

31 artikla

Poistetaan.

Päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttaminen

 

Lisätään päätöksen N:o 1313/2013/EU 19 artiklan 1 kohtaan alakohta toisen alakohdan jälkeen seuraavasti:

 

”Otsakkeesta 3 ”Turvallisuus ja kansalaisuus” saaduista määrärahoista 6 000 000 euroa käypinä hintoina osoitetaan rahoituksena Euroopan solidaarisuusjoukkojen asetuksen (EU) 2017/XXX mukaisesti täytäntöönpanemille toimille, joilla edistetään yhtä tai useampaa unionin painopistettä pelastuspalvelun alalla. Määrärahat pannaan täytäntöön ainoastaan asetuksen (EU) 2017/XXX mukaisesti siten, että päätöksen N:o 1313/2013/EU erityisvaatimuksia ei sovelleta.”

 

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan solidaarisuusjoukot

Viiteasiakirjat

COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CULT

12.6.2017

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

12.6.2017

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Tiemo Wölken

29.6.2017

Hyväksytty (pvä)

4.12.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

21

5

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Paul Rübig, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

John Howarth, Joachim Zeller

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Siegfried Mureşan, Paul Rübig, Joachim Zeller

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

5

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen, Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO (29.11.2017)

kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan solidaarisuusjoukkoja koskevasta oikeudellisesta kehyksestä sekä asetusten (EU) N:o 1288/2013, (EU) N:o 1293/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1305/2013 ja (EU) N:o 1306/2013 sekä päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta

(COM(2017)0262 – C8‑0162/2017 – 2017/0102(COD))

Valmistelija: Krzysztof Hetman

LYHYET PERUSTELUT

Solidaarisuus eli yhteisvastuu on osa Euroopan unionin perustaa ja myös yksi eurooppalaisten tärkeimmistä arvoista. Ei ole liioittelua sanoa, että Euroopan unionin menestystarina perustuu solidaarisuuteen. Sillä on valtavat mahdollisuudet luoda empatiaa, vastavuoroista huolenpitoa ja myönteistä vuorovaikutusta sekä kansakuntien että yksilöiden välille. Meidän olisi siksi pidettävä tämä ajatus eurooppalaisten mielissä ja vahvistettava sitä.

Valmistelija katsoo, että Euroopan solidaarisuusjoukot ovat mainio väline tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Hän onkin pitänyt erittäin myönteisenä ajatuksen julkistamista unionin tilaa käsitelleessä puheessa 14. syyskuuta 2016 sekä aihetta koskevan komission tiedonannon ”Euroopan solidaarisuusjoukot” antamista 7. joulukuuta 2016 ja lainsäädäntöehdotuksen antamista 1. kesäkuuta 2017. Lisäämällä kaikkien Euroopan maiden nuorten osallistumista solidaarisuustoimintaan on mahdollista vahvistaa solidaarisuutta ja yhteenkuuluvuutta koko Euroopassa sekä osaltaan edistää osallistuvien maiden ja alueiden yhteiskunnallisten haasteiden käsittelyä ja tarpeiden täyttämistä. Näin myös tuetaan nuorten henkilökohtaista ja ammatillista kehitystä, kun he saavat hyödyllisiä taitoja.

Valmistelija tukee sellaisten Euroopan solidaarisuusjoukkojen perustamista, jotka keskittyvät kahdenlaiseen toimintaan eli yhtäältä solidaarisuushankkeisiin ja vapaaehtoisjaksoihin ja toisaalta harjoittelu- ja työpaikkoihin. Ensin mainittujen olisi ehdottomasti muodostettava tulevien Euroopan solidaarisuusjoukkojen perusta, ja viimeksi mainitut tarjoavat nuorille tärkeän tilaisuuden päästä työmarkkinoille ja parantaa mahdollisuuksia saada laadukas työpaikka. Tästä syystä valmistelija ehdottaa, että alustavia budjetin jako-osuuksia näiden kahden toiminnan tyypin välillä muutettaisiin hieman ja harjoittelu- ja työpaikkoihin myönnettävä rahoitustuki nostettaisiin 30 prosenttiin.

Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimintaan 31. joulukuuta 2020 saakka on varattu yhteensä 341 500 000 euron määräraha, jolla solidaarisuustoimintaan voidaan ottaa mukaan 100 000 nuorta. Valmistelija tukee komission ehdotusta, että tämä summa koottaisiin siirtämällä rahoitusta useista nykyisistä EU:n ohjelmista, mukaan lukien 35 000 000 euroa Euroopan sosiaalirahastosta. Hän kuitenkin katsoo, että suurin rahoitusosuus olisi siirrettävä Erasmus+ -ohjelman määrärahoista, jotka on tarkoitettu sellaisten eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun (EVS) toimien rahoittamiseen, jotka kuuluisivat nyt tämän asetuksen mukaisesti rahoitettavien toimien piiriin.

Valmistelija toivoo, että ehdotuksessa hyödynnetään eurooppalaisesta vapaaehtoispalvelusta saatua kokemusta ja parhaita käytäntöjä ja että sillä luodaan synergioita muiden EU:n rahastojen ja ohjelmien kanssa ja täydennetään niitä, jotta sen potentiaali otetaan käyttöön parhaalla mahdollisella tavalla.

Aluekehitysvaliokunta katsoo, että yksinkertaistamistoimenpiteet ovat äärimmäisen tärkeä tekijä parannettaessa EU:n talousarviosta tuettavien hankkeiden vaikuttavuutta ja tehokkuutta. Valmistelija on tästä syystä ehdottanut joitakin tämän periaatteen mukaisia muutoksia, joilla varmistetaan, että edunsaajia ei rasiteta tarpeettomilla vaatimuksilla ja muodollisuuksilla.

Valmistelija uskoo, että Euroopan solidaarisuusjoukot vaikuttavat niihin osallistuvien nuorten lisäksi erittäin myönteisesti myös alueellisiin ja paikallisiin yhteisöihin, joten hän pyrkii vahvistamaan asetuksen alueellista ja paikallista ulottuvuutta.

TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kulttuuri- ja koulutusvaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1)  Euroopan unioni perustuu sen kansalaisten ja jäsenvaltioiden väliseen solidaarisuuteen. Tämä yhteinen arvo ohjaa sen toimintaa ja luo yhtenäisyyden, jota tarvitaan, jotta voidaan vastata nykyisiin ja tuleviin yhteiskunnan haasteisiin, joihin vastaamisessa nuoret eurooppalaiset ovat valmiita auttamaan ilmaisten solidaarisuuttaan käytännössä.

(1)  Euroopan unioni perustuu sen kansalaisten ja jäsenvaltioiden väliseen solidaarisuuteen. Tämä yhteinen arvo ohjaa sen toimintaa ja luo yhtenäisyyden, jota tarvitaan, jotta voidaan vastata nykyisiin ja tuleviin yhteiskunnan haasteisiin, joihin vastaamisessa nuoret eurooppalaiset ovat valmiita auttamaan ilmaisten solidaarisuuttaan käytännössä. Se myös lisää nuorten kiinnostusta Euroopan yhdentymishankkeeseen.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Komissio painotti 7 päivänä joulukuuta 2016 antamassaan tiedonannossa ”Euroopan solidaarisuusjoukot”18 tarvetta vahvistaa yhteisvastuutoiminnan perustaa koko Euroopan alueella, tarjota nuorille enemmän ja parempia mahdollisuuksia solidaarisuustoimintaan monilla eri aloilla ja tukea kansallisia ja paikallisia toimijoita niiden pyrkimyksissä selvittää erilaisia haasteita ja kriisejä. Tiedonannolla käynnistettiin Euroopan solidaarisuusjoukkojen ensimmäinen toimintavaihe, jossa tarjotaan EU:n eri ohjelmien puitteissa vapaaehtoistyö-, harjoittelu- ja työskentelymahdollisuuksia nuorille eri puolilta EU:ta. Kyseisiin toimiin – riippumatta siitä, toteutetaanko ne ennen tämän asetuksen voimaantuloa vai sen jälkeen – olisi edelleen sovellettava niissä unionin ohjelmissa vahvistettuja sääntöjä ja edellytyksiä, joista kutakin toimea on rahoitettu Euroopan solidaarisuusjoukkojen ensimmäisessä toimintavaiheessa.

(3)  Komissio painotti 7 päivänä joulukuuta 2016 antamassaan tiedonannossa ”Euroopan solidaarisuusjoukot”18 tarvetta vahvistaa yhteisvastuutoiminnan perustaa koko Euroopan alueella, tarjota nuorille enemmän ja parempia mahdollisuuksia solidaarisuustoimintaan monilla eri aloilla ja tukea kansallisia, alueellisia ja paikallisia toimijoita niiden pyrkimyksissä selvittää erilaisia haasteita ja kriisejä. Tiedonannolla käynnistettiin Euroopan solidaarisuusjoukkojen ensimmäinen toimintavaihe, jossa tarjotaan EU:n eri ohjelmien puitteissa vapaaehtoistyö-, harjoittelu- ja työskentelymahdollisuuksia sekä mahdollisuuksia henkilökohtaiseen kehitykseen nuorille eri puolilta EU:ta. Kyseisiin toimiin – riippumatta siitä, toteutetaanko ne ennen tämän asetuksen voimaantuloa vai sen jälkeen – olisi edelleen sovellettava niissä unionin ohjelmissa vahvistettuja sääntöjä ja edellytyksiä, joista kutakin toimea on rahoitettu Euroopan solidaarisuusjoukkojen ensimmäisessä toimintavaiheessa.

_________________

_________________

18 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Euroopan solidaarisuusjoukot (COM(2016) 942 final, 7.12.2016).

18 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Euroopan solidaarisuusjoukot (COM(2016) 942 final, 7.12.2016).

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Nuorille olisi tarjottava helposti käytettävissä olevia solidaarisuustoiminnan mahdollisuuksia, joiden kautta he voivat tuoda esiin sitoutumisensa yhteisöjä hyödyttävään toimintaan ja samalla hankkia hyödyllistä kokemusta, taitoja ja osaamista henkilökohtaista, koulutuksellista, sosiaalista, kansalaisuuteen liittyvää ja ammatillista kehittymistään varten ja siten parantaa työllistettävyyttään. Tällaisilla toimilla tuettaisiin myös nuorten vapaaehtoistyöntekijöiden, harjoittelijoiden ja työntekijöiden liikkuvuutta.

(4)  Nuorille olisi tarjottava helposti käytettävissä olevia solidaarisuustoiminnan mahdollisuuksia, joiden kautta he voivat tuoda esiin sitoutumisensa jäsenvaltioiden yhteisöjä hyödyttävään toimintaan ja samalla hankkia hyödyllistä kokemusta, tietoa, taitoja ja osaamista henkilökohtaista, koulutuksellista, sosiaalista, kansalaisuuteen liittyvää ja ammatillista kehittymistään varten ja siten parantaa työllistettävyyttään. Tällaisilla toimilla tuettaisiin myös nuorten vapaaehtoistyöntekijöiden, harjoittelijoiden ja työntekijöiden liikkuvuutta.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Nuorille tarjottavan solidaarisuustoiminnan olisi oltava korkealaatuista, eli sen olisi vastattava täyttämättömiin yhteiskunnallisiin tarpeisiin, vahvistettava yhteisöjä, tarjottava nuorille tilaisuuksia hankkia arvokasta tietoa ja osaamista, oltava taloudellisesti nuorten ulottuvilla ja se olisi toteutettava turvallisissa ja terveellisissä olosuhteissa.

(5)  Nuorille tarjottavan solidaarisuustoiminnan olisi oltava korkealaatuista, siinä olisi otettava huomioon nuorten taidot ja sen olisi oltava läheisesti yhteydessä yhteiskunnan kehitykseen, eli sen olisi vastattava keskeisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin, vahvistettava paikallisyhteisöjä ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta, tarjottava nuorille tilaisuuksia hankkia arvokasta tietoa, taitoja ja osaamista, oltava taloudellisesti nuorten ulottuvilla ja se olisi toteutettava turvallisissa ja terveellisissä olosuhteissa.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Euroopan solidaarisuusjoukot tarjoaisivat keskitetyn yhteyspisteen, josta saa tietoa kaikista solidaarisuustoimista eri puolilla Euroopan unionia. Olisi varmistettava puitteiden yhdenmukaisuus ja täydentävyys unionin muihin asiaan liittyviin toimintalinjoihin ja ohjelmiin nähden. Euroopan solidaarisuusjoukkojen olisi pohjattava nykyisten ohjelmien, erityisesti eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun, vahvuuksiin ja synergioihin niiden kanssa. Joukkojen olisi myös täydennettävä jäsenvaltioiden nuorisotakuun19 yhteydessä toteuttamia toimia, joilla tuetaan nuoria ja helpotetaan heidän siirtymistään opinnoista työelämään tarjoamalla heille lisää mahdollisuuksia päästä kiinni työmarkkinoihin solidaarisuuteen liittyvien alojen harjoittelu- tai työpaikkojen kautta joko kotimaassa tai ulkomailla. Olisi varmistettava myös täydentävyys Euroopan solidaarisuusjoukkojen toiminnan kannalta olennaisten unionin tason verkostojen, kuten Euroopan laajuisen julkisten työvoimapalvelujen verkoston, EURES-verkoston ja Eurodesk-verkoston, kanssa. Lisäksi oli varmistettava nykyisten asiaan liittyvien järjestelmien, erityisesti kansallisten yhteisvastuujärjestelmien ja nuorten liikkuvuusjärjestelmien, ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen välinen täydentävyys hyödyntäen hyviä käytäntöjä tapauksen mukaan.

(6)  Euroopan solidaarisuusjoukot tarjoaisivat pääyhteyspisteen, joka on kaikille avoin taustasta riippumatta ja josta saa tietoa kaikista solidaarisuustoimista eri puolilla Euroopan unionia. Olisi varmistettava puitteiden yhdenmukaisuus ja täydentävyys unionin muihin asiaan liittyviin toimintalinjoihin ja ohjelmiin nähden. Euroopan solidaarisuusjoukkojen olisi pohjattava nykyisten ohjelmien, erityisesti eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun, vahvuuksiin ja synergioihin niiden kanssa. Joukkojen olisi myös täydennettävä jäsenvaltioiden alueiden, kuntien ja paikallisyhteisöjen nuorisotakuun19 yhteydessä toteuttamia toimia, joilla tuetaan nuoria ja helpotetaan heidän siirtymistään opinnoista työelämään tarjoamalla heille lisää mahdollisuuksia päästä kiinni työmarkkinoihin solidaarisuuteen liittyvien alojen harjoittelu- tai työpaikkojen kautta joko kotimaassa tai ulkomailla. Olisi varmistettava myös täydentävyys Euroopan solidaarisuusjoukkojen toiminnan kannalta olennaisten unionin tason verkostojen, kuten Euroopan laajuisen julkisten työvoimapalvelujen verkoston, EURES-verkoston, Eurodesk-verkoston ja Nuoret liikkeellä -ohjelman, kanssa. Lisäksi olisi varmistettava nykyisten asiaan liittyvien järjestelmien, erityisesti kansallisten yhteisvastuujärjestelmien ja nuorten liikkuvuusjärjestelmien, mukaan lukien alueellisen tai paikallisen tason järjestelmät, ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen välinen täydentävyys hyödyntäen hyviä käytäntöjä tapauksen mukaan.

_________________

_________________

19 Neuvoston suositus, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2013, nuorisotakuun perustamisesta (2013/C 120/01).

19 Neuvoston suositus, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2013, nuorisotakuun perustamisesta (2013/C 120/01).

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Jotta Euroopan solidaarisuusjoukkojen vaikutus olisi mahdollisimman suuri, olisi säädettävä muiden unionin ohjelmien, kuten turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston, Kansalaisten Eurooppa -ohjelman, Euroopan aluekehitysrahaston ja terveysalan toimintaohjelman, mahdollisuudesta edistää osaltaan Euroopan solidaarisuusjoukkojen tavoitteiden saavuttamista tukemalla sen soveltamisalaan kuuluvia toimia. Tällainen tuki olisi rahoitettava asianomaisten ohjelmien perussäädösten mukaisesti. Kun edunsaajille on myönnetty voimassa oleva Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkki, niille olisi annettava pääsy Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaaliin ja niiden olisi saatava käyttöönsä toimityypin mukaan tarjottavat laatu- ja tukitoimenpiteet.

(7)  Jotta Euroopan solidaarisuusjoukkojen vaikutus olisi mahdollisimman suuri, olisi säädettävä muiden unionin ohjelmien, kuten turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston, Kansalaisten Eurooppa -ohjelman, Euroopan sosiaalirahaston, Euroopan aluekehitysrahaston ja terveysalan toimintaohjelman, mahdollisuudesta edistää osaltaan Euroopan solidaarisuusjoukkojen tavoitteiden saavuttamista tukemalla sen soveltamisalaan kuuluvia toimia. Tällainen tuki olisi rahoitettava asianomaisten ohjelmien perussäädösten mukaisesti nykyisiä unionin politiikkoja, kuten koheesiopolitiikkaa, täydentäen siten, että tästä ei aiheudu haittaa niiden toimintaohjelmille, ja edellyttäen, että käytettävissä on varoja, kun otetaan huomioon niiden käyttöaste. Kun edunsaajille on myönnetty voimassa oleva Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkki, niille olisi annettava pääsy Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaaliin ja niiden olisi saatava käyttöönsä toimityypin mukaan tarjottavat laatu- ja tukitoimenpiteet.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Euroopan solidaarisuusjoukkojen olisi avattava nuorille uusia mahdollisuuksia tehdä vapaaehtoistyötä ja suorittaa harjoittelu- ja työjaksoja solidaarisuuteen liittyvillä aloilla sekä suunnitella ja kehittää solidaarisuushankkeita omien ideoidensa pohjalta. Tällaisten mahdollisuuksien avulla nuorten olisi voitava vauhdittaa henkilökohtaista, koulutuksellista, sosiaalista, kansalaisuuteen liittyvää ja ammatillista kehitystään. Euroopan solidaarisuusjoukkojen olisi myös tuettava osallistujien ja organisaatioiden verkostotoimia sekä toimenpiteitä, joilla varmistetaan tuettujen toimien laatu ja edistetään oppimistulosten validointia.

(8)  Euroopan solidaarisuusjoukkojen olisi avattava nuorille uusia mahdollisuuksia tehdä vapaaehtoistyötä ja suorittaa harjoittelu- ja työjaksoja solidaarisuuteen liittyvillä aloilla sekä suunnitella ja kehittää kansainvälisiä ja rajat ylittäviä ohjelmia ja solidaarisuushankkeita omien ideoidensa pohjalta. Tällaisten mahdollisuuksien avulla nuorten olisi voitava vauhdittaa henkilökohtaista, koulutuksellista, sosiaalista, kansalaisuuteen liittyvää ja ammatillista kehitystään, ja niiden olisi edistettävä aidon unionin kansalaisuuden kehittymistä ja parannettava nuorten välistä solidaarisuutta, jotta edistetään heidän myöhempää pääsyään työmarkkinoille. Euroopan solidaarisuusjoukkojen olisi myös tuettava osallistujien ja organisaatioiden verkostotoimia, joiden avulla ne voivat vaihtaa parhaita käytäntöjä, sekä toimenpiteitä, joilla varmistetaan tuettujen toimien laatu ja edistetään oppimistulosten validointia.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Solidaarisuuteen liittyvien alojen harjoittelu- ja työpaikat voivat tarjota nuorille lisämahdollisuuksia työmarkkinoille pääsyyn samalla kun ne helpottavat merkittäviin yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamista. Niiden avulla voidaan edistää nuorten työllistettävyyttä ja tuottavuutta, ja ne helpottavat siirtymistä opiskelusta työelämään, mikä on ratkaisevaa nuorten mahdollisuuksien parantamiseksi työmarkkinoilla. Osallistuvien organisaatioiden olisi suoritettava korvaus Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa tarjottavista harjoittelujaksoista ja noudatettava laatuperiaatteita, jotka esitetään harjoittelujen laatupuitteista 10 päivänä maaliskuuta 2014 annetussa neuvoston suosituksessa21. Tarjottavien harjoittelu- ja työpaikkojen olisi toimittava nuorten ponnahduslautana työmarkkinoille, ja siksi niihin olisi yhdistettävä asianmukainen palvelujakson jälkeinen tuki. Työmarkkinoiden asiaankuuluvien toimijoiden, etenkin julkisten ja yksityisten työvoimapalvelujen, työmarkkinaosapuolten ja kauppakamarien, olisi helpotettava harjoittelu- ja työjaksojen suorittamista. Osallistujaorganisaatioina niiden olisi voitava hakea rahoitusta Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimivaltaisen täytäntöönpanorakenteen kautta, jotta ne voisivat toimia välittäjinä osallistujanuorten ja solidaarisuusalojen harjoittelu- ja työjaksoja tarjoavien työnantajien välillä.

(10)  Solidaarisuuteen liittyvien alojen harjoittelu- ja työpaikat voivat tarjota nuorille lisämahdollisuuksia varmistamalla työmarkkinoille pääsyyn tarvittavan perustan samalla kun ne helpottavat merkittäviin yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaamista. Niiden avulla voidaan edistää nuorten työllistettävyyttä ja tuottavuutta, myös kunkin henkilökohtaisten taitojen perusteella, ja ne helpottavat siirtymistä opiskelusta työelämään, mikä on ratkaisevaa nuorten mahdollisuuksien parantamiseksi työmarkkinoilla. Osallistuvien organisaatioiden olisi suoritettava korvaus Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa tarjottavista harjoittelujaksoista, joiden olisi perustuttava laatuperiaatteisiin, jotka esitetään harjoittelujen laatupuitteista 10 päivänä maaliskuuta 2014 annetussa neuvoston suosituksessa21. Tarjottavien harjoittelu- ja työpaikkojen olisi toimittava nuorten ponnahduslautana työmarkkinoille, ja siksi niihin olisi yhdistettävä asianmukainen palvelujakson jälkeinen tuki. Työmarkkinoiden asiaankuuluvien toimijoiden, etenkin julkisten ja yksityisten työvoimapalvelujen, työmarkkinaosapuolten ja kauppakamarien, olisi helpotettava harjoittelu- ja työjaksojen suorittamista. Osallistujaorganisaatioina niiden olisi voitava hakea rahoitusta Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimivaltaisen täytäntöönpanorakenteen kautta, jotta ne voisivat toimia välittäjinä osallistujanuorten ja solidaarisuusalojen harjoittelu- ja työjaksoja tarjoavien työnantajien välillä.

_________________

_________________

21 Neuvoston suositus, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2014, harjoittelun laatupuitteista (EUVL C 88, 27.3.2014, s. 1).

21 Neuvoston suositus, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2014, harjoittelun laatupuitteista (EUVL C 88, 27.3.2014, s. 1).

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Nuorten aloitteellisuus on yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla merkittävä voimavara. Euroopan solidaarisuusjoukkojen olisi osaltaan edistettävä sitä tarjoamalla nuorille mahdollisuuksia laatia ja toteuttaa omia hankkeitaan, joissa he voivat tarttua tiettyihin ongelmiin paikallisyhteisöjensä eduksi. Kyseisten hankkeiden olisi annettava nuorille mahdollisuus testata ideoitaan ja tuettava nuoria ryhtymään itse solidaarisuustoiminnan edistäjiksi. Hankkeet voisivat olla myös lähtökohtana vahvemmalle sitoutumiselle solidaarisuustoimintaan, ja ne voisivat antaa Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujille kannustavan alkusysäyksen yrittäjyyteen tai yhdistysten, kansalaisjärjestöjen tai muiden solidaarisuus- ja nuorisoalan tai voittoa tavoittelemattoman sektorin elinten perustamiseen.

(11)  Nuorten aloitteellisuus on yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla merkittävä voimavara. Euroopan solidaarisuusjoukkojen olisi osaltaan edistettävä sitä tarjoamalla nuorille mahdollisuuksia laatia ja toteuttaa omia hankkeitaan, joissa he voivat tarttua tiettyihin ongelmiin paikallisyhteisöjensä, erityisesti syrjäisillä tai marginalisoituneilla alueilla olevien yhteisöjen, eduksi. Kyseisten hankkeiden olisi annettava nuorille mahdollisuus testata ideoitaan ja tuettava nuoria ryhtymään itse solidaarisuustoiminnan edistäjiksi. Hankkeet voisivat olla myös lähtökohtana vahvemmalle sitoutumiselle solidaarisuustoimintaan, ja ne voisivat antaa Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujille kannustavan alkusysäyksen yrittäjyyteen tai yhdistysten, kansalaisjärjestöjen tai muiden solidaarisuus- ja nuorisoalan tai voittoa tavoittelemattoman sektorin elinten perustamiseen.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä palvelujaksojen ja muiden Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa tarjottavien mahdollisuuksien laadun varmistamiseen erityisesti tarjoamalla osallistujille koulutusta, kielitukea, vakuutus, hallinnollista tukea ja palvelujakson jälkeistä tukea sekä huolehtimalla Euroopan solidaarisuusjoukkoihin osallistumisen aikana hankittujen tietojen, taitojen ja osaamisen validoinnista.

(13)  Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä palvelujaksojen ja muiden Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa tarjottavien mahdollisuuksien laadun varmistamiseen erityisesti tarjoamalla osallistujille koulutusta, myös kulttuurisia taitoja ja kielitukea, vakuutus, hallinnollista ja logistista tukea ja palvelujaksoa edeltävää ja sen jälkeistä tukea sekä huolehtimalla Euroopan solidaarisuusjoukkoihin osallistumisen aikana hankittujen tietojen, taitojen ja osaamisen validoinnista. Jos osallistujien on määrä suorittaa toimia vaarallisissa olosuhteissa, kuten katastrofin jälkeisissä olosuhteissa, heille olisi tarjottava etukäteen turvallisuuskoulutusta.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Jotta voidaan varmistaa Euroopan solidaarisuusjoukkojen mukaisten palvelujaksojen vaikutus osallistujien henkilökohtaiseen, koulutukselliseen, sosiaaliseen, kansalaisuuteen liittyvään ja ammatilliseen kehittymiseen, palvelujakson oppimistuloksina saavutetut tiedot, taidot ja osaaminen olisi yksilöitävä ja dokumentoitava asianmukaisesti kansalliset olosuhteet ja erityispiirteet huomioon ottaen, kuten suositellaan epävirallisen ja arkioppimisen validoinnista 20 päivänä joulukuuta 2012 annetussa neuvoston suosituksessa22.

(14)  Jotta voidaan varmistaa Euroopan solidaarisuusjoukkojen mukaisten palvelujaksojen vaikutus osallistujien henkilökohtaiseen, koulutukselliseen, sosiaaliseen, kansalaisuuteen liittyvään ja ammatilliseen kehittymiseen, olisi kehitettävä järjestelmä Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa tehdyssä vapaaehtoistyössä saavutettujen taitojen tunnustamiseksi ja palvelujakson oppimistuloksina saavutetut tiedot, taidot ja osaaminen olisi yksilöitävä ja dokumentoitava asianmukaisesti kansalliset olosuhteet ja erityispiirteet huomioon ottaen, kuten suositellaan epävirallisen ja arkioppimisen validoinnista 20 päivänä joulukuuta 2012 annetussa neuvoston suosituksessa22.

_______________

_________________

22 Neuvoston suositus, annettu 20 päivänä joulukuuta 2012, epävirallisen ja arkioppimisen validoinnista (EUVL C 398, 22.12.2012, s. 1).

22 Neuvoston suositus, annettu 20 päivänä joulukuuta 2012, epävirallisen ja arkioppimisen validoinnista (EUVL C 398, 22.12.2012, s. 1).

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Olisi otettava käyttöön laatumerkki varmistukseksi siitä, että osallistujaorganisaatiot noudattavat Euroopan solidaarisuusjoukkojen peruskirjan periaatteita ja vaatimuksia, jotka koskevat niiden oikeuksia ja velvollisuuksia solidaarisuustoiminnan kaikissa vaiheissa. Laatumerkin saamisen olisi oltava ennakkoedellytyksenä osallistumiselle, mutta se ei saisi johtaa automaattisesti Euroopan solidaarisuusjoukkojen mukaisen rahoituksen saamiseen.

(15)  Olisi otettava käyttöön laatumerkki varmistukseksi siitä, että osallistujaorganisaatiot noudattavat Euroopan solidaarisuusjoukkojen peruskirjan periaatteita ja vaatimuksia, jotka koskevat niiden oikeuksia ja velvollisuuksia solidaarisuustoiminnan kaikissa vaiheissa. Unionissa tunnustettuihin yhteisiin kriteereihin perustuvan laatumerkin saamisen olisi oltava ennakkoedellytyksenä osallistumiselle, mutta se ei saisi johtaa automaattisesti Euroopan solidaarisuusjoukkojen mukaisen rahoituksen saamiseen.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Euroopan solidaarisuusjoukkojen täytäntöönpanoelinten, osallistujaorganisaatioiden ja osallistuvien nuorten apuna olisi oltava Euroopan solidaarisuusjoukkojen resurssikeskus, jolla tuetaan täytäntöönpanon ja toteutettavien toimien laatua sekä kyseisten toimien kautta hankitun osaamisen yksilöintiä ja validointia.

(16)  Euroopan solidaarisuusjoukkojen täytäntöönpanoelinten, osallistujaorganisaatioiden ja osallistuvien nuorten apuna olisi oltava Euroopan solidaarisuusjoukkojen resurssikeskus, jolla tuetaan täytäntöönpanon ja toteutettavien toimien laatua sekä kyseisten toimien kautta hankitun osaamisen yksilöintiä, validointia ja sertifiointia.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalia olisi kehitettävä jatkuvasti, jotta varmistetaan Euroopan solidaarisuusjoukkojen hyvä saavutettavuus ja tarjotaan niin kiinnostuneille nuorille kuin organisaatioillekin keskitetty yhteyspiste, joka tekee mahdolliseksi rekisteröitymisen, hakijaprofiilien ja palvelupaikkojen yksilöimisen ja yhteensovittamisen, verkottumisen ja virtuaalisen yhteydenpidon, verkkokoulutuksen, kielituen ja palvelujakson jälkeisen tuen sekä muita käytännöllisiä toimintoja, joihin saattaa ilmetä tarvetta myöhemmin.

(17)  Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalia olisi kehitettävä jatkuvasti, jotta edistetään Euroopan solidaarisuusjoukkojen hyvää saavutettavuutta ja tarjotaan niin kiinnostuneille nuorille kuin organisaatioillekin keskitetty yhteyspiste, joka tekee mahdolliseksi vapaaehtoisjaksoja koskevien tietojen saamisen, rekisteröitymisen, hakijaprofiilien ja palvelupaikkojen yksilöimisen ja yhteensovittamisen, verkottumisen ja virtuaalisen yhteydenpidon, verkkokoulutuksen, kielituen ja palvelujaksoa edeltävän ja sen jälkeisen tuen sekä muita käytännöllisiä toimintoja, joihin saattaa ilmetä tarvetta myöhemmin ja joiden olisi oltava yhteydessä yhteiskunnan kehitykseen. Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalissa tarjottavien palvelujen olisi edistettävä ja täydennettävä osallistujaorganisaatioiden tarjoamia palveluja. Yhteentoimivuus Euroopan nuorisoportaalin kanssa olisi varmistettava.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Jotta voidaan varmistaa Euroopan solidaarisuusjoukkojen rahoitukseen osallistuvien ohjelmien puitteissa tuettujen toimien jatkuvuus, solidaarisuusjaksoihin ja -hankkeisiin myönnettävä rahoitustuki olisi alustavasti jaettava siten, että 80 prosenttia siitä osoitetaan vapaaehtoisjaksoihin ja solidaarisuushankkeisiin ja 20 prosenttia harjoittelu- ja työpaikkoihin.

(19)  Jotta voidaan varmistaa Euroopan solidaarisuusjoukkojen rahoitukseen osallistuvien ohjelmien puitteissa tuettujen toimien jatkuvuus, solidaarisuusjaksoihin ja -hankkeisiin myönnettävä rahoitustuki olisi alustavasti jaettava siten, että 70 prosenttia siitä osoitetaan vapaaehtoisjaksoihin ja solidaarisuushankkeisiin ja 30 prosenttia harjoittelu- ja työpaikkoihin.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Jotta Euroopan solidaarisuusjoukkojen vaikutus olisi mahdollisimman suuri, olisi vahvistettava säännökset, jotka antavat osallistujamaille mahdollisuuden asettaa käyttöön kansallista lisärahoitusta Euroopan solidaarisuusjoukkojen sääntöjen mukaisesti.

(20)  Jotta Euroopan solidaarisuusjoukkojen vaikutus olisi mahdollisimman suuri, osallistujamaiden olisi voitava asettaa käyttöön kansallista, alueellista tai paikallista lisärahoitusta Euroopan solidaarisuusjoukkojen sääntöjen mukaisesti.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(20 a)  Pelastuspalvelu ja humanitaarinen apu eivät voi olla riippuvaisia Euroopan solidaarisuusjoukoissa palvelevista nuorista. Komission ja jäsenvaltioiden olisi varmistettava jatkuvat investoinnit järjestelmälliseen pelastuspalveluun ja humanitaariseen apuun.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Jäsenvaltioiden lisäksi myös muiden maiden olisi voitava osallistua Euroopan solidaarisuusjoukkoihin kahdenvälisten sopimusten pohjalta. Osallistuminen olisi tapauksen mukaan toteutettava käyttäen lisämäärärahoja, jotka asetetaan käytettäväksi asianomaisten maiden kanssa sovittavin menettelyin.

(22)  Jäsenvaltioiden lisäksi myös muiden maiden olisi voitava osallistua Euroopan solidaarisuusjoukkoihin kahdenvälisten sopimusten pohjalta, minkä olisi koskettava erityisesti Euroopan vapaakauppaliittoon (EFTA) kuuluvia maita, itäisen kumppanuuden maita, unionin naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvia maita, liittymisneuvotteluja käyviä maita, ehdokasmaita ja mahdollisia ehdokasmaita erityisesti kansainvälisten ohjelmien yhteydessä. Osallistuminen olisi tapauksen mukaan toteutettava käyttäen lisämäärärahoja, jotka asetetaan käytettäväksi asianomaisten maiden kanssa sovittavin menettelyin.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Euroopan solidaarisuusjoukkojen toiminta olisi kohdennettava 18–30-vuotiaisiin nuoriin. Euroopan solidaarisuusjoukkojen tarjoamiin toimiin osallistumisen edellytyksenä olisi oltava Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalissa tehtävä ennakkorekisteröityminen.

(23)  Euroopan solidaarisuusjoukkojen toiminta olisi kohdennettava 18–30-vuotiaisiin nuoriin. Euroopan solidaarisuusjoukkojen tarjoamiin toimiin osallistumisen edellytyksenä olisi oltava Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalissa tehtävä ennakkorekisteröityminen. Tämän rekisteröitymistavan lisäksi olisi tarjottava muita välineitä, jotta helpotetaan kaikkien nuorten ja erityisesti epäedullisimmassa asemassa olevien ja digitaalisesti lukutaidottomien nuorten osallistumista. Tähän tarkoitukseen voitaisiin käyttää koordinoivien ja lähettävien organisaatioiden käyttämiä hakumenettelyjä.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(23 a)  On edistettävä laajempaa toimintastrategiaa, jonka tavoitteena on luoda Eurooppaan vapaaehtoistyölle suotuisat olosuhteet ja vahvistaa käynnissä olevia menestyksekkäitä ohjelmia, kuten eurooppalaista vapaaehtoispalvelua, eikä luoda päällekkäisyyksiä niiden kanssa.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 23 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(23 b)  Nuorten liikkuvuus olisi varmistettava myös Eurail Youth Pass -ohjelman avulla.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Olisi kiinnitettävä erityistä huomiota sen varmistamiseen, että Euroopan solidaarisuusjoukkojen tukemat toimet ovat kaikkien nuorten, erityisesti heikoimmassa asemassa olevien, saavutettavissa. Sen vuoksi olisi otettava käyttöön erityistoimenpiteitä sosiaalisen osallisuuden ja heikossa asemassa olevien nuorten osallistumisen edistämiseksi sekä otettava huomioon rajoitteet, jotka johtuvat unionin syrjäisimpien alueiden ja merentakaisten maiden ja alueiden syrjäisestä sijainnista24. Myös osallistujamaiden olisi pyrittävä toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet Euroopan solidaarisuusjoukkojen asianmukaisen toimintaa haittaavien oikeudellisten ja hallinnollisten esteiden poistamiseksi. Siihen kuuluu – mahdollisuuksien mukaan ja sanotun rajoittamatta kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksiä koskevan Schengenin säännöstön ja unionin lainsäädännön soveltamista – sellaisten hallinnollisten kysymysten ratkaiseminen, jotka hankaloittavat viisumin ja oleskeluluvan saamista.

(24)  Olisi kiinnitettävä erityistä huomiota sen varmistamiseen, että Euroopan solidaarisuusjoukkojen tukemat toimet ovat kaikkien nuorten, erityisesti heikoimmassa asemassa olevien, saavutettavissa. Sen vuoksi olisi otettava käyttöön erityistoimenpiteitä sosiaalisen osallisuuden ja heikossa asemassa olevien nuorten osallistumisen edistämiseksi sekä otettava huomioon rajoitteet, jotka johtuvat unionin syrjäisimpien alueiden ja merentakaisten maiden ja alueiden syrjäisestä sijainnista24. Kansallisten toimistojen olisi korvattava matkakulut nuorille etukäteen, jotta heidän ei tarvitse hakea korvauksia jälkikäteen. Myös osallistujamaiden olisi pyrittävä toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet Euroopan solidaarisuusjoukkojen asianmukaisen toimintaa haittaavien oikeudellisten ja hallinnollisten esteiden poistamiseksi. Siihen kuuluu – mahdollisuuksien mukaan ja sanotun rajoittamatta kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksiä koskevan Schengenin säännöstön ja unionin lainsäädännön soveltamista – sellaisten hallinnollisten kysymysten ratkaiseminen, jotka hankaloittavat viisumin ja oleskeluluvan saamista.

_________________

_________________

24 Luonnolliset henkilöt merentakaisista maista tai alueilta ja merentakaisen maan tai alueen toimivaltaiset julkiset tai yksityiset elimet ja laitokset voivat osallistua ohjelmiin merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan yhteisöön 27 päivänä marraskuuta 2001 tehdyn neuvoston päätöksen 2001/822/EY (EYVL L 314, 30.11.2001, s. 1) mukaisesti.

24 Luonnolliset henkilöt merentakaisista maista tai alueilta ja merentakaisen maan tai alueen toimivaltaiset julkiset tai yksityiset elimet ja laitokset voivat osallistua ohjelmiin merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan yhteisöön 27 päivänä marraskuuta 2001 tehdyn neuvoston päätöksen 2001/822/EY (EYVL L 314, 30.11.2001, s. 1) mukaisesti.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Kaikkien yksiköiden, jotka haluavat osallistua Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimintaan, riippumatta siitä, tuleeko rahoitus Euroopan solidaarisuusjoukkojen talousarviosta, jostakin toisesta unionin ohjelmasta vai muusta rahoituslähteestä, olisi saatava laatumerkki, jos sitä koskevat edellytykset täyttyvät. Euroopan solidaarisuusjoukkoja täytäntöönpanevien rakenteiden olisi pidettävä yllä jatkuvaa menettelyä laatumerkin myöntämiseksi. Myönnetyt laatumerkit olisi arvioitava määräajoin uudelleen, ja merkki olisi peruutettava, jos toteutettavien tarkastusten yhteydessä käy ilmi, että sen myöntämisen edellytykset eivät enää täyty.

(25)  Kaikkien yksiköiden, jotka haluavat osallistua Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimintaan, riippumatta siitä, tuleeko rahoitus Euroopan solidaarisuusjoukkojen talousarviosta, jostakin toisesta unionin ohjelmasta vai muusta rahoituslähteestä, olisi saatava laatumerkki, jos sitä koskevat edellytykset täyttyvät. Euroopan solidaarisuusjoukkoja täytäntöönpanevien rakenteiden olisi pidettävä yllä jatkuvaa, julkista ja avointa menettelyä laatumerkin myöntämiseksi. Myönnetyt laatumerkit olisi arvioitava määräajoin uudelleen, ja merkki olisi peruutettava, jos toteutettavien tarkastusten yhteydessä käy ilmi, että sen myöntämisen edellytykset eivät enää täyty.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26)  Yksiköillä, jotka haluavat hakea rahoitusta palvelujaksojen tarjoamiseksi Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa, on oltava ennakkoedellytyksenä oleva laatumerkki. Tämän vaatimuksen ei pitäisi koskea luonnollisia henkilöitä, jotka hakevat rahoitustukea Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujista koostuvan epävirallisen ryhmän puolesta näiden solidaarisuushankkeita varten.

(26)  Yksiköillä, jotka haluavat hakea rahoitusta palvelujaksojen tarjoamiseksi Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa, on oltava ennakkoedellytyksenä oleva laatumerkki. Tämän vaatimuksen ei pitäisi koskea luonnollisia henkilöitä, jotka hakevat rahoitustukea Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujista koostuvan epävirallisen ryhmän puolesta näiden ohjelmia ja solidaarisuushankkeita varten.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(27 a)  Paikallisyhteisöjen tarpeiden ja odotusten olisi oltava tärkeä kriteeri arvioitaessa hankkeiden laatua. Siksi olisi otettava käyttöön asianmukaisia indikaattoreita, joita olisi arvioitava uudelleen vuosittain.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28)  Tiedottaminen Euroopan solidaarisuusjoukkojen tukemien toimien tarjoamista mahdollisuuksista ja niitä koskeva julkisuus ja tulosten levittäminen olisi varmistettava niin Euroopan tasolla kuin kansallisella ja paikallistasolla. Tiedotus-, julkisuus- ja tulostenlevitystoimien toteuttamisen olisi oltava Euroopan solidaarisuusjoukkojen kaikkien täytäntöönpanoelinten tehtävänä, tarvittaessa muiden sidosryhmien avulla.

(28)  Tiedottaminen Euroopan solidaarisuusjoukkojen tukemien toimien tarjoamista mahdollisuuksista ja niitä koskeva julkisuus ja tulosten levittäminen olisi varmistettava niin Euroopan tasolla kuin kansallisella sekä alue- ja paikallistasolla. Tiedotus-, julkisuus- ja tulostenlevitystoimien toteuttamisen olisi oltava Euroopan solidaarisuusjoukkojen kaikkien täytäntöönpanoelinten tehtävänä, tarvittaessa muiden sidosryhmien avulla, kuitenkaan lisäämättä byrokratiaa.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(31)  Jotta voidaan varmistaa Euroopan solidaarisuusjoukkojen täytäntöönpano moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti ja niiden tiivis seuranta kansallisella tasolla, on tärkeää hyödyntää nykyisiä asetuksen (EU) N:o 1288/2013 III luvussa tarkoitettujen toimien hallinnointiin nimettyjä kansallisia viranomaisia.

(31)  Jotta voidaan varmistaa Euroopan solidaarisuusjoukkojen täytäntöönpano moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti ja niiden tiivis seuranta kansallisella tasolla, on tärkeää hyödyntää ja tarvittaessa vahvistaa nykyisiä asetuksen (EU) N:o 1288/2013 III luvussa tarkoitettujen toimien hallinnointiin nimettyjä kansallisia viranomaisia.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(35)  Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/201226 mukaan komission olisi hyväksyttävä työohjelmia ja ilmoitettava niistä Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Työohjelmassa olisi vahvistettava toimenpiteet, jotka ovat tarpeen Euroopan solidaarisuusjoukkojen toteuttamiseksi niiden yleis- ja erityistavoitteita vastaavasti, avustusten valinta- ja myöntämisperusteet sekä kaikki muut vaadittavat seikat. Työohjelmat ja niihin mahdollisesti tehtävät muutokset olisi hyväksyttävä täytäntöönpanosäädöksillä tarkastelumenettelyä noudattaen.

(35)  Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/201226 mukaan komission olisi hyväksyttävä työohjelmia ja ilmoitettava niistä Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Työohjelmassa olisi vahvistettava täytäntöönpanotoimenpiteet, jotka ovat tarpeen Euroopan solidaarisuusjoukkojen toteuttamiseksi niiden yleis- ja erityistavoitteita vastaavasti, avustusten valinta- ja myöntämisperusteet sekä kaikki muut vaadittavat seikat. Työohjelmat ja niihin mahdollisesti tehtävät muutokset olisi hyväksyttävä täytäntöönpanosäädöksillä tarkastelumenettelyä noudattaen.

_________________

_________________

26 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

26 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(36)  Koska jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on Euroopan solidaarisuusjoukkojen perustaminen, vaan se voidaan sen laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(36)  Koska jäsenvaltiot eivät voi yksin saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on Euroopan solidaarisuusjoukkojen perustaminen, vaan se voidaan sen laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 40 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(40 a)  Koska ohjelman määrärahat ovat suhteellisen vähäiset, Euroopan solidaarisuusjoukoista vastaavaa komission henkilöstöä olisi käytettävä uudelleen ilman, että siitä koituu ylimääräisiä talousvaikutuksia.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(1)  ’solidaarisuustoimella’ toimea, jolla pyritään vastaamaan täyttämättömiin yhteiskunnallisiin tarpeisiin yhteisön eduksi ja samalla tukemaan osallistujan henkilökohtaista, koulutuksellista, yhteiskunnallista, kansalaisuuteen liittyvää ja ammatillista kehitystä, joka voi tapahtua palvelujaksojen, hankkeiden tai verkostotoimien muodossa ja toteutua eri aloilla, kuten koulutuksen, työllisyyden, sukupuolten tasa-arvon, yrittäjyyden, erityisesti sosiaalisen yrittäjyyden, kansalaisuuden ja demokraattisen osallistumisen, ympäristön- ja luonnonsuojelun, ilmastotoimien, katastrofien ehkäisyn, katastrofivalmiuden ja jälleenrakennustoiminnan, maatalouden, maaseudun kehittämisen, elintarvikkeiden ja muiden hyödykkeiden tarjonnan, terveyden ja hyvinvoinnin, luovuuden ja kulttuurin, liikunnan ja urheilun, sosiaalihuollon ja -turvan, kolmansien maiden kansalaisten vastaanottamisen ja kotouttamisen, alueellisen yhteistyön ja koheesion alalla;

(1)  ’solidaarisuustoimella’ toimea, jolla pyritään vastaamaan keskeisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin yhteisön tai koko unionin eduksi ja samalla tukemaan osallistujan henkilökohtaista, koulutuksellista, yhteiskunnallista, kansalaisuuteen liittyvää ja ammatillista kehitystä, joka voi tapahtua palvelujaksojen, hankkeiden tai verkostotoimien muodossa ja toteutua eri aloilla, kuten koulutuksen, myös uusia teknologioita koskevan koulutuksen, työllisyyden, sukupuolten tasa-arvon, yrittäjyyden, erityisesti sosiaalisen ja kestävän yrittäjyyden, kansalaisuuden ja demokraattisen osallistumisen, nuorisotyön, ympäristön- ja luonnonsuojelun, ilmastotoimien, katastrofien ehkäisyn, katastrofivalmiuden ja jälleenrakennustoiminnan, maatalouden, mukaan lukien maatilojen kuntouttava käyttö, maaseudun kehittämisen, elintarvikkeiden ja muiden hyödykkeiden tarjonnan, terveyden ja hyvinvoinnin, luovuuden ja kulttuurin, liikunnan ja urheilun, sosiaalihuollon ja -turvan, erityisesti marginalisoituneiden yhteisöjen sosiaalisen osallisuuden, ikääntyneille, vammaisille henkilöille ja muille toisten ihmisten apua tarvitseville suunnattujen toimien, sukupolvien välisen solidaarisuuden, kolmansien maiden kansalaisten vastaanottamisen ja kotouttamisen, alueellisen yhteistyön ja koheesion alalla, ja jolle on tyypillistä määräaikaisuus sekä selkeät tavoitteet, sisältö, tehtävät, rakenne ja puitteet ja johon on tarjottava asianmukainen taloudellinen tuki;

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(2)  ’osallistujalla’ nuorta, joka on rekisteröitynyt Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalissa ja osallistuu Euroopan solidaarisuusjoukkojen mukaiseen osallistujaorganisaation tarjoamaan solidaarisuustoimeen;

(2)  ’osallistujalla’ 18–30-vuotiasta nuorta, joka on rekisteröitynyt Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalissa ja osallistuu Euroopan solidaarisuusjoukkojen mukaiseen laatumerkillä sertifioidun osallistujaorganisaation tarjoamaan solidaarisuustoimeen tai -hankkeeseen;

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(3)  ’epäedullisessa asemassa olevilla nuorilla’ henkilöitä, jotka tarvitsevat lisätukea vamman, oppimisvaikeuksien, taloudellisten esteiden, kulttuurierojen, terveysongelmien, sosiaalisten esteiden tai maantieteellisten esteiden vuoksi;

(3)  ’epäedullisessa asemassa olevilla nuorilla’ henkilöitä, jotka tarvitsevat lisätukea vamman, oppimisvaikeuksien, taloudellisten tai sosiaalisten esteiden, terveysongelmien tai maantieteellisten esteiden vuoksi tai jotka kohtaavat jonkinlaista syrjintää;

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(4)  ’osallistujaorganisaatiolla’ kaikkia julkisia tai yksityisiä yksiköitä, joille on myönnetty Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkki, jotka tarjoavat palvelupaikan Euroopan solidaarisuusjoukkoihin osallistujalle tai toteuttavat muita toimia Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa;

(4)  ’osallistujaorganisaatiolla’ kaikkia julkisia tai yksityisiä voittoa tavoittelemattomia yksiköitä, joille on myönnetty unionissa tunnustettujen yhteisten kriteerien perusteella Euroopan solidaarisuusjoukkojen laatumerkki, jotka tarjoavat palvelupaikan Euroopan solidaarisuusjoukkoihin osallistujalle tai toteuttavat muita toimia Euroopan solidaarisuusjoukkojen puitteissa;

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(6)  ’vapaaehtoistoiminnalla’ kokopäiväistä palkatonta enintään 12 kuukauden mittaista vapaaehtoispalvelua, jolla tarjotaan nuorille mahdollisuus edistää solidaarisuuteen liittyvillä aloilla toimivien organisaatioiden päivittäistä toimintaa niiden yhteisöjen eduksi, joissa toimet toteutetaan, ja johon liittyy vankka koulutusulottuvuus, jotta nuoret vapaaehtoiset voivat saada taitoja ja osaamista, joista on hyötyä heidän henkilökohtaiselle, koulutukselliselle, sosiaaliselle ja ammatilliselle kehitykselleen ja jolla myös edistetään nuorten työllistettävyyttä;

(6)  ’vapaaehtoistoiminnalla’ palkatonta enintään 12 kuukauden mittaista vapaaehtoispalvelua, jolla tarjotaan nuorille mahdollisuus edistää solidaarisuuteen liittyvillä aloilla toimivien organisaatioiden päivittäistä toimintaa niiden yhteisöjen eduksi, joissa toimet toteutetaan, ja johon liittyy vankka koulutusulottuvuus, jotta nuoret vapaaehtoiset voivat saada taitoja ja osaamista, joista on hyötyä heidän henkilökohtaiselle, koulutukselliselle ja sosiaaliselle kehitykselleen, ja jolle on tyypillistä määräaikaisuus sekä selkeät tavoitteet, sisältö, tehtävät, rakenne, puitteet ja ohjaus, ja johon on tarjottava asianmukainen taloudellinen tuki ja jota ei saa käyttää korvaamaan palkkatyötä;

_________________

 

32 Yleisenä periaatteena on, että toimi toteutetaan jatkuvana, viitenä päivänä viikossa ja seitsemän tuntia päivässä.

 

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti