Postupak : 2017/0102(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0060/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0060/2018

Rasprave :

PV 10/09/2018 - 19
CRE 10/09/2018 - 19

Glasovanja :

PV 11/09/2018 - 6.11
CRE 11/09/2018 - 6.11
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0328

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 1938kWORD 255k
7.3.2018
PE 610.547v02-00 A8-0060/2018

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća  o utvrđivanju pravnog okvira Europskih snaga solidarnosti i izmjeni uredbi (EU) br. 1288/2013, (EU) br. 1293/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i Odluke br. 1313/2013/EU

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

Odbor za kulturu i obrazovanje

Izvjestiteljica: Helga Trüpel

Izvjestitelji za mišljenja (*):

Brando Benifei, Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja

Eleonora Forenza, Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

* Pridruženi odbori – članak 54. Poslovnika

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja
 MIŠLJENJE Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
 MIŠLJENJE Odbora za proračune
 MIŠLJENJE Odbora za regionalni razvoj
 MIŠLJENJE Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravnog okvira Europskih snaga solidarnosti i izmjeni uredbi (EU) br. 1288/2013, (EU) br. 1293/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i Odluke br. 1313/2013/EU

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0262),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članke 165. stavak 4. i 166. stavak 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0162/2017),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–   uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 6. travnja 2017. o Europskim snagama solidarnosti (2017/2629(RSP))(1),

–  uzimajući u obzir obrazložena mišljenja češkog Senata, Španjolskog parlamenta i portugalske Skupštine, podnesena u okviru Protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojima se iznosi da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 19. listopada 2017.(2),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od ...(3),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za kulturu i obrazovanje te mišljenja Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja, Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane, Odbora za proračune, Odbora za regionalni razvoj i Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj (A8-0060/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prijedlog

Prijedlog

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o utvrđivanju pravnog okvira Europskih snaga solidarnosti i izmjeni uredbi (EU) br. 1288/2013, (EU) br. 1293/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i Odluke br. 1313/2013/EU

o utvrđivanju pravnog okvira Europske solidarnosne i volonterske službe i izmjeni uredbi (EU) br. 1288/2013, (EU) br. 1293/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i Odluke br. 1313/2013/EU

 

(Ova se izmjena primjenjuje u cijelom tekstu, uz iznimku uvodnih izjava 2.,.3., 38.a i 38.b. Ako bude prihvaćena bit će potrebno unijeti tehničke promjene u cijelom tekstu.)

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Europska unija izgrađena je na solidarnosti među građanima i među državama članicama. Te zajedničke vrijednosti usmjeravaju njezino djelovanje i pružaju nužno jedinstvo za suočavanje s trenutačnim i budućim društvenim izazovima, a u tome su mladi Europljani voljni pomoći iskazivanjem solidarnosti u praksi.

(1)  Solidarnost među građanima Unije i među državama članicama EU-a jedna je od univerzalnih vrijednosti na kojima je Europska unija izgrađena. Te zajedničke vrijednosti usmjeravaju njezino djelovanje, pružaju nužno jedinstvo za suočavanje s trenutačnim i budućim društvenim izazovima, a u tome su mladi Europljani voljni pomoći iskazivanjem solidarnosti u praksi, te potiču interes mladih za zajednički europski projekt. Načelo solidarnosti utvrđeno je u članku 2. Ugovora o Europskoj uniji i preambuli Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  U govoru o stanju Unije od 14. rujna 2016. naglašena je potreba ulaganja u mlade i najavljeno je osnivanje Europskih snaga solidarnosti u cilju stvaranja mogućnosti da mladi diljem Unije smisleno doprinesu društvu, pokažu solidarnost i razviju svoje vještine, dobivajući time ne samo zaposlenje nego i neprocjenjivo životno iskustvo.

(2)  U govoru o stanju Unije od 14. rujna 2016. naglašena je potreba ulaganja u mlade i najavljeno je osnivanje Europskih snaga solidarnosti u cilju stvaranja mogućnosti da mladi diljem Unije smisleno doprinesu društvu, pokažu solidarnost i razviju svoje vještine, kompetencije i znanje, dobivajući time neprocjenjivo životno iskustvo, što je ujedno i ključ za pojavu aktivnog i angažiranog građanstva Unije.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a)  Europska solidarnosna i volonterska služba (ESVS) usmjerena je na napredak prema stvaranju sveobuhvatnog političkog programa za volontiranje u Uniji na temelju rezultata Europske godine volontiranja 2011.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2b)  Europska unija i države članice trebale bi se načelno obvezati da uvedu aranžmane zbog kojih bi uključivanje u Europsku solidarnosnu i volontersku službu (ESVS) bilo što atraktivnije.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Komisija je u svojoj Komunikaciji „Europske snage solidarnosti” od 7. prosinca 2016.18 naglasila potrebu da se osnaže temelji za aktivnosti solidarnosti diljem Europe, da se mladima pruže brojnije i bolje mogućnosti za aktivnosti solidarnosti u različitim područjima te da se nacionalnim i lokalnim akterima pruži podrška u njihovim nastojanjima da se suoče s raznim izazovima i krizama. Komunikacijom je pokrenuta prva faza Europskih snaga solidarnosti u kojoj su pokrenuti različiti programi Unije kako bi se mladima diljem EU-a ponudile mogućnosti volontiranja, pripravništva ili zapošljavanja. Na te bi se aktivnosti, bez obzira na to jesu li provedene prije ili nakon stupanja na snagu ove Uredbe, trebala i dalje primjenjivati pravila i uvjeti utvrđeni odgovarajućim programima Unije kojima su financirani u okviru prve faze Europskih snaga solidarnosti.

(3)  Komisija je u svojoj Komunikaciji „Europske snage solidarnosti” od 7. prosinca 2016.18 naglasila potrebu da se osnaže temelji za aktivnosti solidarnosti diljem Europe, da se mladima pruže brojnije i bolje mogućnosti za visokokvalitetne aktivnosti solidarnosti u različitim područjima te da se nacionalnim, regionalnim i lokalnim akterima pruži podrška u njihovim nastojanjima da se suoče s raznim izazovima i krizama. Komunikacijom je pokrenuta prva faza tadašnjih Europskih snaga solidarnosti u kojoj su pokrenuti različiti programi Unije kako bi se mladima diljem Unije ponudile mogućnosti volontiranja, pripravništva ili zapošljavanja. Na te bi se aktivnosti, bez obzira na to jesu li provedene prije ili nakon stupanja na snagu ove Uredbe, trebala i dalje primjenjivati pravila i uvjeti utvrđeni odgovarajućim programima Unije kojima su financirani u okviru prve faze tadašnjih Europskih snaga solidarnosti.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3a)  Solidarnost znači osjećaj odgovornosti jedne osobe prema ostalima u pogledu posvećivanja općem dobru, koji se odražava u konkretnim mjerama bez očekivanja povratne usluge.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Mladima bi trebalo pružiti lako dostupne mogućnosti sudjelovanja u aktivnostima solidarnosti kojima bi mogli izraziti predanost u korist zajednica uz stjecanje korisnog iskustva, vještina i kompetencija za svoj osobni, obrazovni, socijalni, građanski i profesionalni razvoj, čime bi povećali svoju zapošljivost. Tim bi se aktivnostima ujedno poduprla mobilnost mladih volontera, pripravnika i radnika.

(4)  Mladima bi trebalo pružiti lako dostupne mogućnosti sudjelovanja u visokokvalitetnim aktivnostima solidarnosti kojima bi se ostvario pozitivan utjecaj na društvo i kojima bi mogli izraziti predanost solidarnosti s lokalnim zajednicama i u njihovu korist te poboljšati socijalnu koheziju, uz stjecanje korisnog iskustva, znanja, vještina i kompetencija, u prvom redu za svoj osobni razvoj, jačajući time samopouzdanje, samostalnost i motivaciju za učenje, kao i poticanje obrazovnog, socijalnog, umjetničkog, jezičnog, kulturnog, građanskog i profesionalnog razvoja. Tim bi se aktivnostima ujedno poduprla mobilnost mladih volontera, pripravnika ili zaposlenika u skladu s nacionalnim zakonodavstvom u području mobilnosti radnika.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4a)  Posebnu pozornost potrebno je posvetiti višejezičnosti jer će neki od angažmana u području solidarnosti imati prekogranični karakter.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Aktivnosti solidarnosti koje se nude mladima trebale bi biti visokokvalitetne u smislu da bi trebale odgovoriti na nezadovoljene potrebe društva, doprinijeti jačanju zajednica, mladima ponuditi mogućnost stjecanja dragocjenog znanja i kompetencija, trebale bi biti financijski pristupačne mladima te se provoditi u sigurnim i zdravim uvjetima.

(5)   Aktivnosti solidarnosti koje se nude mladima trebale bi biti visokokvalitetne u smislu da bi trebale dati prilog savladavanju znatnih, jasno utvrđenih društvenih izazova i ponuditi odgovor na važne, jasno definirane potrebe te doprinijeti jačanju lokalnih ili nacionalnih zajednica i socijalne kohezije kao i unapređenju aktivnog građanstva. Aktivnosti solidarnosti trebale bi pružiti odgovor na osobne potrebe i doprinijeti profesionalnom razvoju sudionika, mladima ponuditi mogućnost stjecanja dragocjenog znanja, vještina i kompetencija, trebale bi biti financijski održive i učinkovito pristupačne mladima te se provoditi u sigurnim i zdravim uvjetima. Aktivnostima solidarnosti trebalo bi zajamčiti geografsku uravnoteženost i pristupačnost za mlade ljude u nepovoljnom položaju, kao i njihovu učinkovitu uključenost. Aktivnosti solidarnosti nikada ne bi trebale zamijeniti politike društveno odgovornog poslovanja niti imati negativan utjecaj na postojeća radna mjesta ili pripravništva.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5a)  ESVS treba mladima pružati priliku za stjecanje neprocjenjivog iskustva, razvoj vještina i davanje doprinosa društvu te obuhvaćati veći broj boljih prilika u okviru širokog spektra aktivnosti, istovremeno osiguravajući pristup odgovarajućem osposobljavanju kao i službeno priznavanje stečenih vještina i iskustva.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)   Europske snage solidarnosti bile bi jedinstvena ulazna točka za aktivnosti solidarnosti diljem Unije. Potrebno je osigurati usklađenost i komplementarnost tog okvira s drugim relevantnim politikama i programima Unije. Europske snage solidarnosti trebale bi se oslanjati na prednosti i sinergije postojećih programa, osobito Europske volonterske službe. Trebale bi i dopuniti nastojanja država članica da podrže mlade i olakšaju njihov prijelaz iz škole na radno mjesto u okviru Jamstva za mlade19, osiguravanjem dodatnih mogućnosti za ulazak na tržište rada u obliku pripravništva ili poslova u područjima povezanima sa solidarnošću u njihovim državama članicama ili preko granica. Trebalo bi osigurati i komplementarnost s postojećim mrežama na razini Unije koje se odnose na aktivnosti u okviru Europskih snaga solidarnosti, kao što su Europska mreža javnih službi za zapošljavanje, EURES i mreža Eurodesk. Osim toga, trebalo bi osigurati i komplementarnost Europskih snaga solidarnosti s postojećim povezanim programima, osobito programima nacionalne solidarnosti i programima mobilnosti za mlade, oslanjajući se na dobre prakse gdje je to primjereno.

(6)  ESVS bio bi glavna ulazna točka za aktivnosti solidarnosti diljem Unije. Potrebno je osigurati usklađenost i komplementarnost tog okvira s drugim relevantnim politikama i programima Unije, bez da se dovodi u opasnost financiranje postojećih relevantnih programa u području solidarnosti. ESVS bi se trebao oslanjati na prednosti i sinergije postojećih programa, osobito Europske volonterske službe i programa Mladi na djelu. Osim toga, trebalo bi osigurati i komplementarnost ESVS-a s postojećim povezanim programima, osobito programima solidarnosti, volonterstva, civilne službe i programima mobilnosti za mlade koji djeluju na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini. Potrebno je zajamčiti da u okviru ESVS-a ne bude diskriminacije na osnovi spola, socijalnih ili ekonomskih čimbenika, pri čemu bi se ESVS trebao oslanjati na dobre prakse gdje je to primjereno. ESVS ne bi trebao zamijeniti nacionalne sustave. Pristup mladih ljudi nacionalnim aktivnostima solidarnosti trebao bi biti zajamčen u svim državama članicama s pomoću odgovarajućih pravnih okvira i nacionalnih resursa. Trebala bi se uspostaviti partnerstva s europskim mrežama specijaliziranima za određene hitne socijalne probleme koje države članice ne rješavaju dovoljno poput ekstremnog siromaštva, beskućništva, siromaštva u manjinskim zajednicama, kao što su romske zajednice i isključivanja tražitelja azila.

__________________

 

19 Preporuka Vijeća od 22. travnja 2013. o uspostavi Jamstva za mlade (2013/C 120/01).

 

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6a)  U okviru angažmana u području solidarnosti, projekata i umrežavanja u području poljoprivrede i ruralnog razvoja mladima se nudi jedinstvena prilika za razmjenu najboljih praksi.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Kako bi se postigao najbolji mogući učinak Europskih snaga solidarnosti, potrebno je uvesti odredbe kojima bi drugi programi Unije kao što su Fond za azil, migracije i integraciju, program „Europa za građane”, Europski fond za regionalni razvoj i zdravstveni program doprinijeli ciljevima Europskih snaga solidarnosti podupiranjem aktivnosti unutar njihova područja djelovanja. Taj bi se doprinos trebao financirati u skladu s odgovarajućim temeljnim aktima predmetnih programa. Nakon što su dobili valjanu oznaku kvalitete Europskih snaga solidarnosti, korisnicima bi trebalo omogućiti pristup portalu Europskih snaga solidarnosti i omogućiti upotrebu mjera u pogledu kvalitete i podrške predviđenih za ponuđenu vrstu aktivnostti.

(7)  Kako bi se postigao najbolji mogući učinak ESVS-a, potrebno je uvesti odredbe kojima bi drugi programi Unije kao što su Fond za azil, migracije i integraciju, program „Europa za građane”, Europski fond za regionalni razvoj i zdravstveni program doprinijeli ciljevima ESVS-a podupiranjem aktivnosti unutar njihova područja djelovanja. Taj bi se doprinos trebao financirati u skladu s odgovarajućim temeljnim aktima predmetnih programa kako bi se povećala uključenost mladih, civilnog društva i postojećih programa volontiranja u državama članicama. Nakon što su dobili valjanu oznaku kvalitete ESVS-a, organizacijama sudionicama bi trebalo omogućiti pristup portalu ESVS-a i omogućiti upotrebu mjera u pogledu kvalitete i podrške predviđenih za ponuđenu vrstu aktivnosti.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Europske snage solidarnosti trebale bi otvoriti nove mogućnosti volontiranja, pripravničkih angažmana i radnih mjesta za mlade u područjima povezanima sa solidarnošću te osmisliti i razviti projekte u području solidarnosti koji se temelje na njihovoj vlastitoj inicijativi. Te bi mogućnosti trebale doprinijeti poboljšanju njihova osobnog, obrazovnog, socijalnog, građanskog i profesionalnog razvoja. Europske snage solidarnosti trebale bi podupirati i aktivnosti umrežavanja sudionika i organizacija sudionica te mjere za osiguravanje kvalitete podupiranih aktivnosti Europskih snaga solidarnosti i za promicanje vrednovanja stečenih obrazovnih rezultata.

(8)  ESVS trebao bi otvoriti nove mogućnosti volontiranja, pripravničkih angažmana i radnih mjesta za mlade u područjima povezanima sa solidarnošću te osmisliti i razviti projekte u području solidarnosti koji se temelje na njihovoj vlastitoj inicijativi. Te bi mogućnosti trebale pomoći u zadovoljavanju neispunjenih potreba društva te doprinijeti jačanju zajednica i poboljšanju osobnog, obrazovnog, socijalnog, građanskog i profesionalnog razvoja mladih. ESVS trebao bi podupirati i aktivnosti umrežavanja sudionika i organizacija sudionica te mjere za osiguravanje kvalitete podupiranih aktivnosti ESVS-a i za promicanje vrednovanja stečenih obrazovnih rezultata. Trebao bi doprinositi i podržavanju i jačanju postojećih organizacija koje provode akcije solidarnosti.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Volonterske aktivnosti čine bogato iskustvo u neformalnom i informalnom kontekstu učenja u kojem se osnažuje osobni, sociopedagoški i profesionalni razvoj mladih te aktivira njihov osjećaj građanstva i njihova zapošljivost. Te aktivnosti ne smiju imati negativan učinak na potencijalno ili postojeće plaćeno zaposlenje niti bi ih trebalo shvatiti kao nadomjestak za takvo zaposlenje. Kako bi se osigurao kontinuitet u odnosu na volonterske aktivnosti koje se podupiru na razini Unije, volonterske aktivnosti u okviru Europske volonterske službe koje su u zemljopisnom području Europskih snaga solidarnosti trebale bi dobiti njihovu podršku u obliku prekograničnih volonterskih angažmana. Ostale volonterske aktivnosti u okviru Europske volonterske službe koje nisu u zemljopisnom području Europskih snaga solidarnosti trebale bi i dalje dobivati potporu u okviru programa osnovanog Uredbom (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport20. Uzimajući u obzir tumačenje povezanoga zakonodavstva na razini Unije, prekogranične volonterske angažmane u okviru Europskih snaga solidarnosti i volonterske aktivnosti koje i dalje primaju potporu u skladu s Uredbom (EU) br. 1288/2013 trebalo bi smatrati istovrijednima onima koji se izvršavaju u okviru Europske volonterske službe.

(9)  Volonterske aktivnosti čine bogato iskustvo u formalnom i neformalnom kontekstu učenja u kojem se osnažuje osobni i sociopedagoški razvoj mladih te aktivira njihov osjećaj građanstva.Međutim, zbog međusektorske prirode aktivnosti vezanih uz solidarnost, različitog statusa neprofitnih poduzeća i organizacija koje će se možda uključiti u te aktivnosti, kao i društvenog i gospodarskog značaja sektora solidarnosti u Uniji, u Uredbu je potrebno uvrstiti odredbe kako bi se osiguralo da volonterske aktivnosti nemaju negativan učinak na potencijalno ili postojeće plaćeno zaposlenje, a aktivnosti solidarnosti ne bi trebalo shvatiti ili u praksi koristiti kao nadomjestak za takvo zaposlenje.Iz tog razloga, angažmane u području solidarnosti u obliku volontiranja trebale bi nuditi isključivo organizacije sudionice u neprofitnom sektoru, zaklade i socijalna poduzeća.

_____________

 

20 Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage odluka br. 1719/2006/EZ, 1720/2006/EZ i 1298/2008/EZ, SL L 347, 20.12.2013., str. 50.

 

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Pripravništva i radna mjesta u područjima povezanima sa solidarnošću mogu mladima pružiti dodatne mogućnosti za ulaz na tržište rada, uz istovremen doprinos suočavanju s ključnim izazovima društva. To može doprinijeti poticanju zapošljivosti i produktivnosti mladih uz istovremeno olakšavanje njihova prelaska iz obrazovnog sustava na tržište rada, što je ključno za poboljšanje njihovih izgleda na tržištu rada. Za pripravničke angažmane ponuđene u okviru Europskih snaga solidarnosti naknadu bi trebala plaćati organizacija sudionica te bi oni trebali slijediti načela o kvaliteti iznesena u Preporuci Vijeća o uspostavi kvalitativnog okvira za pripravništvo od 10. ožujka 2014. Ponuđena pripravništva i radna mjesta trebala bi mladima biti prvi korak za ulaz na tržište rada te bi stoga trebala biti popraćena odgovarajućom potporom nakon završenog angažmana. Relevantni akteri na tržištu rada, osobito javne i privatne službe za zapošljavanje, socijalni partneri i gospodarske komore, trebali bi olakšati pripravničke angažmane i zapošljavanje. Oni bi se kao organizacije sudionice trebali moći prijaviti za financiranje preko nadležne provedbene strukture Europskih snaga solidarnosti u cilju posredovanja između mladih sudionika i poslodavaca koji nude pripravničke angažmane i radna mjesta u sektorima povezanima sa solidarnošću.

(10)  ESVS također bi trebao dati okvir za pripravništva i radna mjesta u područjima povezanima sa solidarnošću kako bi pomogao u izgradnji socijalne, ekonomske i građanske kohezije. Pripravništva i radna mjesta trebalo bi jasno odvojiti od volonterskih aktivnosti, i s financijskog i s organizacijskog gledišta, jer ona mladima mogu pružiti različite i dodatne mogućnosti za ulaz na tržište rada i povećati njihove šanse na tržištu rada i u daljnjoj karijeri uz istovremen doprinos suočavanju s ključnim izazovima društva. Pripravništva i radna mjesta nikada ne bi trebala dovesti do zamjene zaposlenja. Međutim, plaćena pripravništva i radna mjesta mogu za mlade u nepovoljnom položaju i mlade s manje prilika predstavljati poticaj da sudjeluju u aktivnostima povezanima sa solidarnošću kojima inače ne bi mogli pristupiti. Pripravništvo može mladim ljudima olakšati prelazak iz obrazovanja u radni odnos, što je ključno za njihovo održivo uključivanje na tržište rada. Za pripravničke angažmane ponuđene u okviru ESVS-a naknadu bi uvijek trebala plaćati organizacija sudionica te bi oni trebali slijediti načela o kvaliteti iznesena u Preporuci Vijeća o uspostavi kvalitativnog okvira za pripravništvo od 10. ožujka 201421. Pripravništva bi, štoviše, trebalo razlikovati od volonterskog rada i biti utemeljena na pisanom ugovoru sklopljenom na početku pripravništva između pripravnika i organizacije sudionice. U takvim pisanim ugovorima trebali bi se navesti ciljevi obrazovanja i osposobljavanja, radni uvjeti i trajanja pripravništva, naknada pripravniku te prava i obveze stranaka u skladu s primjenjivim nacionalnim pravom ili kolektivnim sporazumima, ili u skladu s oboje, zemlje u kojoj se pripravništvo odvija. Ponuđeni pripravnički angažmani trebali bi mladima biti prvi korak za ulazak na tržište rada te ne bi trebali zamjenjivati radna mjesta. Pripravnički angažmani trebali bi biti privremeni i imati razumno trajanje kao što je utvrđeno u ovoj Uredbi. Radna mjesta trebala bi se temeljiti na pisanom ugovoru te bi se pritom trebali poštovati svi uvjeti rada definirani nacionalnim zakonodavstvom ili primjenjivim kolektivnim ugovorima zemlje u kojoj se obavlja rad. Financijska potpora organizacijama sudionicama koje nude radna mjesta ne bi trebala trajati dulje od 12 mjeseci. Budući da pripravništva i radna mjesta u pogledu financiranja i sadržaja treba jasno razlikovati od volonterskih aktivnosti, ona bi stoga trebala biti popraćena odgovarajućom pripremom, obukom tijekom rada i potporom nakon angažmana u vezi sa sudjelovanjem sudionika u ESVS-u. Relevantni akteri na tržištu rada, osobito javne i privatne službe za zapošljavanje, socijalni partneri i gospodarske komore, trebali bi olakšati pripravničke angažmane i zapošljavanje. Oni bi se kao organizacije sudionice trebali moći prijaviti za financiranje preko nadležne provedbene strukture ESVS-a u cilju posredovanja između mladih sudionika i poslodavaca koji nude pripravničke angažmane i radna mjesta u sektorima povezanima sa solidarnošću.

__________________

__________________

21 Preporuka Vijeća od 10. ožujka 2014. o kvalitativnom okviru za pripravništvo, SL C 88, 27.3.2014., str. 1.

21 Preporuka Vijeća od 10. ožujka 2014. o kvalitativnom okviru za pripravništvo, SL C 88, 27.3.2014., str. 1.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Poduzetnost mladih važna je prednost za društvo i za tržište rada. Europske snage solidarnosti trebale bi pridonijeti poticanju tog aspekta pružajući mladima priliku da razviju i provedu svoje vlastite projekte usmjerene na suočavanje sa specifičnim izazovima na korist njihovih lokalnih zajednica. Ti bi projekti trebali biti prilika za iskušavanje ideja i potporu mladima da sami budu pokretači aktivnosti u području solidarnosti. Mogli bi poslužiti i kao odskočna daska za daljnje sudjelovanje u aktivnostima solidarnosti te bi mogli biti prvi korak u poticanju sudionika Europskih snaga solidarnosti da postanu samozaposlene osobe ili osnuju udruge, nevladine organizacije ili druga tijela koja djeluju u neprofitnim sektorima povezanima sa solidarnošću i mladima.

(11)  Poduzetnost mladih važna je prednost za društvo. ESVS trebao bi pridonijeti poticanju tog aspekta pružajući mladima priliku da razviju i provedu vlastite projekte usmjerene na suočavanje sa specifičnim izazovima u solidarnosti s lokalnim zajednicama i u njihovu korist, posebno sa zajednicama koje se nalaze u ruralnim, izoliranim ili marginaliziranim područjima. Ti bi projekti trebali biti prilika mladima da osmisle inovativna rješenja i iskuse ideje na održiv način te da budu pokretači aktivnosti u području solidarnosti. Mogli bi poslužiti i kao odskočna daska za daljnje sudjelovanje u aktivnostima solidarnosti te bi mogli biti prvi korak u poticanju sudionika ESVS-a da postanu socijalni poduzetnici ili da se angažiraju kao volonteri u udrugama, nevladinim organizacijama, organizacijama mladih ili drugim tijelima koja djeluju u neprofitnom sektoru i sektorima povezanima sa solidarnošću i mladima te da osnuju svoje vlastite udruge. Mladim ljudima te organizacijama mladih i studentskim organizacijama potrebno je dati nužnu potporu kako bi se osiguralo da mogu učinkovito razviti aktivnosti solidarnosti. Potpora nakon završenog angažmana mogla bi uključivati potporu i savjete sudionicima zainteresiranim za osnivanje i vođenje udruga, zadruga, socijalnih poduzeća, organizacija mladih i centara za zajednice.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Mladi i organizacije koje sudjeluju u Europskim snagama solidarnosti trebali bi osjećati da pripadaju zajednici pojedinaca i subjekata predanih jačanju solidarnosti diljem Europe. Istovremeno organizacijama sudionicama treba potpora kako bi pojačale svoje kapacitete za pružanje kvalitetnih angažmana sve većem broju sudionika. Europske snage solidarnosti trebale bi podržavati aktivnosti umrežavanja usmjerene na jačanje angažmana mladih i organizacija sudionica u toj zajednici, na poticanje duha Europskih snaga solidarnosti te na poticanje razmjene korisnih praksi i iskustava. Te bi aktivnosti trebale doprinijeti i podizanju svijesti o Europskim snagama solidarnosti među javnim i privatnim akterima te prikupljanju povratnih informacija od sudionika i organizacija sudionica o provedbi Europskih snaga solidarnosti.

(12)  Mladi i organizacije koje sudjeluju u ESVS-u trebali bi osjećati da pripadaju zajednici pojedinaca i subjekata predanih jačanju solidarnosti diljem Europe i šire. Istovremeno neprofitnim organizacijama sudionicama usmjerenim prema općem interesu ili socijalnim ciljevima treba potpora kako bi pojačale svoje kapacitete za pružanje kvalitetnih angažmana sve većem broju sudionika. ESVS trebao bi podržavati aktivnosti umrežavanja usmjerene na jačanje kapaciteta mladih i neprofitnih organizacija sudionica u toj zajednici te na poticanje razmjene korisnih praksi solidarnosti i iskustava. Te bi aktivnosti trebale doprinijeti i podizanju svijesti o solidarnosti među javnim i privatnim akterima, kao što su neprofitne udruge usmjerene prema socijalnim ciljevima te prikupljanju povratnih informacija od sudionika i organizacija sudionica o provedbi ESVS-a.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Posebnu bi pozornost trebalo posvetiti osiguranju kvalitete angažmana i drugih mogućnosti koje se nude u okviru Europskih snaga solidarnosti, osobito na način da se sudionicima ponudi osposobljavanje, jezična podrška, osiguranje, administrativna potpora i potpora nakon angažmana te vrednovanje znanja, vještina i kompetencija stečenih kroz njihovo iskustvo u okviru Europskih snaga solidarnosti.

(13)  Posebnu bi pozornost trebalo posvetiti osiguranju kvalitete angažmana i drugih mogućnosti koje se nude u okviru ESVS-a, osobito na način da se sudionicima ponudi osposobljavanje na internetu i izvan njega te jezična podrška, osiguranje, pojednostavnjeni administrativni postupci te potpora prije i nakon angažmana, kao i vrednovanje znanja, vještina i kompetencija stečenih kroz njihovo iskustvo u okviru ESVS-a. Tu potporu treba razvijati i pružati u suradnji s organizacijama mladih i drugim neprofitnim organizacijama te organizacijama civilnog društva kako bi se iskoristilo njihovo stručno znanje stečeno na terenu. Ako se aktivnosti koje poduzimaju sudionici provode u opasnom okružju, kao u područjima nakon katastrofe, potrebno je pružiti preventivne tečajeve o sigurnosti. Potporom nakon angažmana trebalo bi također dati prioritet kontinuiranoj građanskoj angažiranosti sudionika u njihovim zajednicama te bi ih ona trebala voditi prema lokalnim organizacijama ili projektima kojima se mogu posvetiti nakon završetka angažmana.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Kako bi se zajamčio učinak angažmana u okviru Europskih snaga solidarnosti na osobni, obrazovni, socijalni, građanski i profesionalni razvoj sudionika, znanje, vještine i kompetencije koje nastaju kao rezultat angažmana trebalo bi pravilno utvrditi i dokumentirati u skladu s nacionalnim okolnostima i specifičnostima, kako je preporučeno u Preporuci Vijeća od 20. prosinca 2012. o vrednovanju neformalnog i informalnog učenja..

(14)  Kako bi se zajamčio učinak angažmana u okviru ESVS-a na osobni, obrazovni, umjetnički, socijalni, građanski i profesionalni razvoj sudionika, znanje, vještine i kompetencije koje nastaju kao rezultat ciljanog osposobljavanja provedenog prije angažmana u području solidarnosti trebalo bi pravilno utvrditi, dokumentirati, ocijeniti, certificirati i priznati u skladu s europskim smjernicama i nacionalnim okolnostima i specifičnostima, kako je preporučeno u Preporuci Vijeća od 20. prosinca 2012. o vrednovanju neformalnog i informalnog učenja22. Kao alat za priznavanje trebalo bi koristiti potvrdu o iskaznici za mlade kako bi se opisali i ocijenili rezultati neformalnog i informalnog učenja stečeni njihovim iskustvom u okviru ESVS-a. Tom će se potvrdom o iskaznici za mlade poboljšati priznavanje ishoda učenja mladih ljudi.

__________________

__________________

22 Preporuka Vijeća od 20. prosinca 2012. o vrednovanju neformalnog i informalnog učenja (SL C 398, 22.12.2012., str. 1.).

22 Preporuka Vijeća od 20. prosinca 2012. o vrednovanju neformalnog i informalnog učenja (SL C 398, 22.12.2012., str. 1.).

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14a)   Kako bi se podržale aktivnosti solidarnosti među mladima, organizacije koje sudjeluju u slanju ili primanju trebaju biti neprofitne organizacije, te mogu uključivati nevladine organizacije ili organizacije civilnog društva, organizacije mladih, crkve i vjerske udruge ili zajednice.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Trebalo bi uspostaviti oznaku kvalitete kako bi se osigurala usklađenost organizacija sudionica s načelima i zahtjevima povelje Europskih snaga solidarnosti u pogledu njihovih prava i odgovornosti tijekom svih faza iskustva u aktivnostima solidarnosti. Dobivanje oznake kvalitete trebalo bi biti preduvjet za sudjelovanje, ali ne bi trebalo automatski voditi do financiranja u okviru Europskih snaga solidarnosti.

(15)  Trebalo bi uspostaviti posebne oznake kvalitete i okvire za praćenje volontiranja, pripravništava i radnih mjesta u partnerstvu s relevantnim dionicima kako bi se osigurala učinkovita i trajna usklađenost organizacija sudionica s načelima i zahtjevima povelje ESVS-a u pogledu njihovih prava i odgovornosti tijekom svih faza iskustva u području solidarnosti. Kako bi se izbjegli različiti standardi kvalitete, poveljom ESVS-a trebalo bi uzeti u obzir Povelju Europske volonterske službe u okviru programa Erasmus+. Dobivanje oznake kvalitete trebalo bi biti preduvjet za sudjelovanje, ali ne bi trebalo automatski voditi do financiranja u okviru ESVS-a. Oznakama kvalitete trebalo bi zajamčiti da se aktivnosti u okviru ESVS-a ne koriste kao zamjene za stvarna radna mjesta ili pripravništva. Postupak koji vodi dodjeljivanju oznake kvalitete ne bi trebao stvarati dodatnu birokraciju koja bi razuvjerila organizacije od doprinošenja ESVS-u. Oznakom kvalitete trebalo bi se osigurati i da organizacije sudionice ispunjavaju ex ante uvjete društvenog uključivanja, a osobito obveze za prioritet ulaganja u prijelaz iz institucionalnih usluga u usluge u okviru zajednice kako je navedeno u Uredbi (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća1a kako bi se spriječilo da se sredstva Unije koriste za potporu, čak i neizravno, odvajanju zdravstvene i socijalne infrastrukture.

 

_____________________

 

1a Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 320.).

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Resursni centar Europskih snaga solidarnosti trebao bi pomagati provedbenim tijelima, organizacijama sudionicama i mladima koji sudjeluju u Europskim snagama solidarnosti kako bi se poboljšala kvaliteta provedbe i aktivnosti Europskih snaga solidarnosti te kako bi se poboljšalo utvrđivanje i vrednovanje kompetencija stečenih tim aktivnostima.

(16)  Resursni centar ESVS-a trebao bi pomagati provedbenim tijelima, organizacijama sudionicama i mladima koji sudjeluju u ESVS-u kako bi se poboljšala kvaliteta provedbe i aktivnosti ESVS-a te kako bi se poboljšalo utvrđivanje, vrednovanje i certificiranje znanja, vještina i kompetencija stečenih tim aktivnostima.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Portal Europskih snaga solidarnosti trebao bi se neprestano razvijati kako bi se osigurao jednostavan pristup Europskim snagama solidarnosti i kako bi se osigurala jedinstvena kontaktna točka za zainteresirane pojedince i organizacije u pogledu, među ostalim, registracije, identifikacije, usklađivanja profila i mogućnosti, mrežnih i virtualnih razmjena, obuka putem interneta, jezične podrške i podrške nakon završetka angažmana te drugih korisnih funkcija koje bi se mogle pojaviti u budućnosti.

(17)  Portal ESVS-a, dostupan na svim službenim jezicima zemalja sudionica i pristupačan osobama s invaliditetom, trebao bi se neprestano razvijati i ažurirati kako bi se doprinijelo osiguravanju jednostavnog pristupa ESVS-u i kako bi se osigurala interaktivna, višejezična platforma za zainteresirane pojedince i neprofitne organizacije u pogledu, među ostalim, registracije, identifikacije, usklađivanja profila i mogućnosti, mrežnih i virtualnih razmjena, informacija o postojećim angažmanima ili projektima u području solidarnosti te organizacijama sudionicama, relevantnih kontaktnih točaka Unije ili nacionalnih kontaktnih točaka, obuka putem interneta, jezične podrške i podrške prije i nakon završetka angažmana, mehanizama za dobivanje izravnih povratnih informacija i ocjenjivanje te drugih korisnih funkcija koje bi se mogle pojaviti u budućnosti. Portal ESVS-a i njegova upotreba trebali bi se detaljno objasniti u vodiču kroz program, a trebalo bi osigurati i interoperabilnost s Europskim portalom za mlade.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(17a)  Trebalo bi razviti okvir kvalitete sa standardima kvalitete za ESVS. Temelj tog okvira kvalitete trebalo bi biti postojeće zakonodavstvo kojim se štite prava radnika, pripravnika i volontera u pogledu socijalne zaštite, minimalnog dohotka, stabilnosti, zaštite zaposlenja, radnih prava te mentalnog i fizičkog zdravlja i na razini Unije i na nacionalnoj razini, Standardi bi se trebali utvrditi s pomoću uključivog postupka uz puno sudjelovanje socijalnih partnera, organizacija mladih i volonterskih organizacija.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(17b)  Od ključne je važnosti za dobro funkcioniranje ESVS-a i pravovremeno provođenje relevantnih mjera i mehanizama u okviru radnih programa ESVS-a kako bi se zajamčilo da se ponude daje prijavljenim mladim ljudima u razumnom i relativno predvidljivom vremenskom roku. Periodične informacije i ažuriranja o dostupnim angažmanima i aktivno uključenim organizacijama sudionicama u ESVS-u trebale bi se stoga poslati registriranim osobama kako bi se potaknuo njihov angažman u ESVS-u nakon registracije, istovremeno im nudeći mogućnost da izravno stupe u kontakt s uključenim dionicima u području solidarnosti na nacionalnoj i europskoj razini.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Ovom se Uredbom za razdoblje od 2018. do 2020. utvrđuje financijska omotnica koja za Europski parlament i Vijeće u okviru godišnjeg proračunskog postupka predstavlja primarni referentni iznos, u smislu točke 17. Međuinstitucionalnog sporazuma između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju. Primarni referentni iznos uključuje preraspodjelu sredstava iz programa Erasmus+ (197,7 milijuna EUR) i iz Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije (10 milijuna EUR) za financijske godine 2018., 2019. i 2020. te je dopunjen doprinosima iz nekoliko programa Unije iz različitih naslova, kao što su Europski socijalni fond, Mehanizam Unije za civilnu zaštitu, program LIFE i Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj.

(18)  Ovom se Uredbom za razdoblje od 2018. do 2020. utvrđuje financijska omotnica od 341,5 milijuna EUR u tekućim cijenama koja za Europski parlament i Vijeće u okviru godišnjeg proračunskog postupka predstavlja primarni referentni iznos, u smislu točke 17. Međuinstitucionalnog sporazuma između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju23. Financijska omotnica trebala bi uključivati iznos od 197,7 milijuna koji je izvorno namijenjen financiranju aktivnosti Europske volonterske službe unutar Unije iz programa Erasmus+ za financijske godine 2018., 2019. i 2020., s obzirom na to da se te aktivnosti trebaju prenijeti na program ESVS-a. S obzirom na potrebu izbjegavanja bilo kakvog negativnog utjecaja na financiranje postojećih višegodišnjih programa, preostali iznos za financiranje ESVS-a trebao bi se prikupiti isključivo iz nedodijeljenih razlika do gornje granice rashoda VFO-a te bi se u budućim financijskim godinama trebala koristiti nova sredstva.

______________ ____

__________________

23 Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju, SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

23 Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju, SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18a)  Ulaganje u ESVS ne bi trebalo štetiti drugim programima Unije koji već pružaju vrlo vrijedne prilike mladima, što posebno vrijedi za program Erasmus+ i Inicijativu za zapošljavanje mladih. Ulaganje u ESVS trebalo bi biti popraćeno većim ulaganjem u druge dopunske programe Unije, a posebno kad je riječ o programu Erasmus+.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)   Kako bi se osigurao kontinuitet aktivnosti koje su poduprte programima koji doprinose Europskim snagama solidarnosti, financijska potpora angažmanima i projektima u području solidarnosti trebala bi se dodjeljivati u omjeru 80 % – 20 % za volonterske angažmane i projekte u području solidarnosti, s jedne strane, te za pripravničke angažmane i radna mjesta, s druge strane.

(19)   Kako bi se osigurao kontinuitet aktivnosti koje su poduprte programima koji doprinose ESVS-u, financijska potpora angažmanima i projektima u području solidarnosti trebala bi se dodijeliti okvirno u iznosu od 95 % za volonterske angažmane i projekte u području solidarnosti te 5 % za pripravničke angažmane i radna mjesta.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Kako bi se maksimalno povećao učinak Europskih snaga solidarnosti, potrebno je uvesti odredbe kako bi se zemljama sudionicama omogućilo da učine dostupnima dodatna nacionalna sredstva u skladu s pravilima Europskih snaga solidarnosti.

(20)  Kako bi se maksimalno povećao učinak ESVS-a, zemlje sudionice trebale bi moći staviti na raspolaganje dodatna nacionalna, regionalna ili lokalna sredstva u skladu s pravilima ESVS-a.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20a)  Civilna zaštita i humanitarna pomoć ne mogu ovisiti o mladima u okviru ESVS-a. Komisija i države članice trebale bi zajamčiti trajna ulaganja u strukturiranu civilnu zaštitu i humanitarnu pomoć.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21a)  Kao opće pravilo, zahtjev za bespovratna sredstva od strane sudionika uputit će se nacionalnoj agenciji zemlje u kojoj se nalazi organizacija. Zahtjeve za bespovratna sredstva za angažmane u organizaciji europskih ili međunarodnih organizacija podnijet će se Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu Europske komisije.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 21.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21b)  Komisija bi trebala poduzeti inicijativu u cilju razvoja programa Unije za volontiranje, uzimajući u obzir politički program za volontiranje (PAVE), kako bi se zajamčilo priznavanje i poštovanje prava volontera i organizacija koje uključuju volontere te smanjenje administrativnih i pravnih prepreka za volontiranje i organizacije koje uključuju volontere diljem Unije, uz poticanje, promicanje i podupiranje šire kulture solidarnosti i volonterskog rada u Europi.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Pored država članica, Europske snage solidarnosti trebale bi biti otvorene za sudjelovanje drugih zemalja na temelju bilateralnih sporazuma. To bi se sudjelovanje po potrebi trebalo temeljiti na odobrenju dodatnih sredstava u skladu s postupcima koji se dogovaraju s predmetnim zemljama.

(22)  Kao što je to slučaj s Europskom volonterskom službom, pored država članica, ESVS bi trebao biti otvoren i zemljama koje sudjeluju u programima Erasmus+ i Mladi na djelu te njihovim zemljama partnerima, pridajući od samog početka posebnu pozornost susjednim zemljama Unije, u cilju promicanja jednakosti prilika za mlade iz država članica i trećih zemalja. To bi se sudjelovanje trebalo temeljiti na odobrenju dodatnih sredstava u skladu s postupcima koji se dogovaraju s predmetnim zemljama.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Europske snage solidarnosti trebale bi biti namijenjene mladima u dobi od 18 do 30 godina. Za sudjelovanje u aktivnostima koje se nude u okviru Europskih snaga solidarnosti trebalo bi zahtijevati prethodnu registraciju na portalu Europskih snaga solidarnosti.

(23)  ESVS trebao bi biti namijenjen mladima u dobi od 18 do 30 godina. Sudjelovanje u aktivnostima koje se nude u okviru ESVS-a trebalo bi organizirati ili prethodnom registracijom na portalu ESVS-a ili službenom prijavom ili procesom zapošljavanja kojim upravlja organizacija sudionica. Kako bi se olakšalo sudjelovanje svih mladih, naročito onih u najosjetljivijim situacijama i digitalno nepismenih, trebalo bi po potrebi osigurati i ostale dodatne alate u svrhu registracije. U tu je svrhu moguće koristiti postojeće postupke podnošenja zahtjeva koje su predvidjele organizacije za koordinaciju i slanje.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(23a)  Ciljna skupina mladih trebala bi biti što šira i uključivija kako bi u ESVS-u sudjelovali mladi ljudi s različitim pozadinama, razinama obrazovanja, vještinama, sposobnostima, znanjem i iskustvom.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(23b)  Potrebno je promicati širu političku strategiju čiji je cilj stvaranje okružja pogodnog za volontiranje u Europi, a koja se ne preklapa s drugim aktualnim programima već jača postojeće uspješne inicijative poput Europske volonterske službe.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Posebnu pozornost treba posvetiti osiguravanju da su aktivnosti koje se podupiru u okviru Europskih snaga solidarnosti dostupne svima mladima, osobito onima u najnepovoljnijem položaju. Stoga bi trebalo uspostaviti posebne mjere za promicanje socijalne uključenosti i sudjelovanja mladih u nepovoljnom položaju te uzeti u obzir ograničenja koja nameću udaljenost najudaljenijih regija i prekomorskih zemalja i područja Unije. Slično tomu, zemlje sudionice trebale bi nastojati usvojiti sve odgovarajuće mjere za uklanjanje pravnih i administrativnih prepreka pravilnom funkcioniranju Europskih snaga solidarnosti. To uključuje rješavanje, kada je to moguće i ne dovodeći u pitanje schengensku pravnu stečevinu i zakonodavstvo Unije o ulasku i boravku državljana trećih zemalja, administrativnih problema koji stvaraju poteškoće u pogledu dobivanja viza i boravišnih dozvola.

(24)  Posebnu pozornost treba posvetiti osiguravanju da su aktivnosti koje se podupiru u okviru ESVS-a stvarno dostupne svima mladima, osobito onima u najnepovoljnijem položaju i onima s posebnim potrebama. Stoga bi trebalo osigurati posebne mjere za promicanje socijalne uključenosti, kao i individualiziranu potporu kako bi se obuhvatile sve kategorije mladih s manjim mogućnostima, te uzeti u obzir ograničenja koja nameću udaljenost najudaljenijih regija Unije i prekomorskih zemalja i područja24. Slično tomu, zemlje sudionice trebale bi nastojati usvojiti sve odgovarajuće mjere za uklanjanje pravnih i administrativnih prepreka pravilnom funkcioniranju ESVS-a. To uključuje rješavanje, kada je to moguće i ne dovodeći u pitanje schengensku pravnu stečevinu i zakonodavstvo Unije o ulasku i boravku državljana trećih zemalja, administrativnih problema koji stvaraju poteškoće u pogledu dobivanja viza i boravišnih dozvola.

______________________

______________________

24 Pojedinci iz prekomorskih zemalja ili područja i nadležna javna i/ili privatna tijela i institucije iz prekomorskih zemalja ili područja mogu sudjelovati u programima u skladu s Odlukom Vijeća 2001/822/EZ od 27. studenoga 2001. o pridruživanju prekomorskih zemalja i područja Europskoj zajednici, SL L 314, 30.11.2001., str. 1.

24 Pojedinci iz prekomorskih zemalja ili područja i nadležna javna i/ili privatna tijela i institucije iz prekomorskih zemalja ili područja mogu sudjelovati u programima u skladu s Odlukom Vijeća 2001/822/EZ od 27. studenoga 2001. o pridruživanju prekomorskih zemalja i područja Europskoj zajednici, SL L 314, 30.11.2001., str. 1.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Svaki subjekt koji želi sudjelovati u Europskim snagama solidarnosti, bez obzira na to je li financiran iz proračuna Europskih snaga solidarnosti, drugog programa Unije ili drugim izvorima financiranja, mora dobiti oznaku kvalitete uz uvjet da su ispunjeni odgovarajući uvjeti. Postupak koji dovodi do dodjele oznake kvalitete trebale bi kontinuirano provoditi provedbene strukture Europskih snaga solidarnosti. Dodijeljena oznaka kvalitete trebala bi se povremeno ponovno ocijeniti te se može opozvati ako je u okviru provjera koje treba izvršiti utvrđeno da više nisu ispunjeni uvjeti koji su doveli do njezine dodjele.

(25)  Svaki subjekt koji želi sudjelovati u ESVS-u, bez obzira na to je li financiran iz proračuna ESVS-a, drugog programa Unije ili drugim izvorima financiranja, mora prvo dobiti oznaku kvalitete uz uvjet da su ispunjeni odgovarajući uvjeti i da dotična aktivnost nije na popisu isključenih aktivnosti. Postupak koji dovodi do dodjele oznake kvalitete trebale bi kontinuirano, javno i transparentno provoditi provedbene strukture ESVS-a. U tom postupku treba izbjegavati nepotrebna administrativna opterećenja. Dodijeljena oznaka kvalitete trebala bi se povremeno ponovno ocijeniti te se može opozvati ako je u okviru provjera koje treba izvršiti utvrđeno da više nisu ispunjeni uvjeti koji su doveli do njezine dodjele.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  Svaki subjekt koji želi podnijeti zahtjev za financiranje kako bi ponudio angažmane u okviru Europskih snaga solidarnosti trebao bi kao preduvjet imati oznaku kvalitete. Taj se zahtjev ne bi trebao primjenjivati na fizičke osobe koje traže financijsku potporu u ime neformalne skupine sudionika Europskih snaga solidarnosti za njihove projekte u području solidarnosti.

(26)  Neprofitni subjekt koji želi podnijeti zahtjev za financiranje kako bi ponudio angažmane u okviru ESVS-a trebao bi kao preduvjet imati oznaku kvalitete. Dodjela oznake kvalitete ne bi se trebala primjenjivati na fizičke osobe koje traže financijsku potporu u ime neformalne skupine sudionika ESVS-a za njihove programe i projekte u području solidarnosti. Nadležna provedbena tijela trebala bi provoditi jednakovrijedne kontrole kvalitete kako bi se utvrdila sukladnost tih fizičkih osoba sa zahtjevima ESVS-a.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(26a)  Potrebe i očekivanja lokalnih zajednica trebali bi biti važan kriterij prilikom ocjenjivanja kvalitete projekata. U skladu s tim, treba uspostaviti i svake godine ocjenjivati odgovarajuće pokazatelje.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  Djelotvorno upravljanje uspješnošću, što uključuje praćenje i ocjenjivanje, zahtijeva osmišljavanje specifičnih, mjerljivih i ostvarivih pokazatelja koji se mogu mjeriti tijekom vremena i koji odražavaju logiku intervencije.

(27)  Djelotvorno upravljanje uspješnošću, što uključuje praćenje i ocjenjivanje, zahtijeva osmišljavanje specifičnih, mjerljivih i ostvarivih kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja koji se mogu mjeriti tijekom vremena i koji odražavaju logiku intervencije.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Trebalo bi na europskoj, nacionalnoj i lokalnoj razini osigurati učinkovito informiranje, promidžbu te obavješćivanje o mogućnostima i rezultatima aktivnosti podupiranih u okviru Europskih snaga solidarnosti. Informiranje, promidžba i aktivnosti obavješćivanja trebale bi se oslanjati na sva provedbena tijela Europskih snaga solidarnosti, uključujući, prema potrebi, uz potporu drugih ključnih dionika.

(28)  Trebalo bi na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini osigurati učinkovito informiranje, promidžbu te obavješćivanje o mogućnostima i rezultatima aktivnosti podupiranih u okviru ESVS-a. Bez da se povećava birokracija, informiranje, promidžba i aktivnosti obavješćivanja trebale bi se oslanjati na sva provedbena tijela ESVS-a, na internetske stranice Komisije i programe Unije koji su već povezani s ESVS-om.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(28a)  Kako bi se bolje ostvarili ciljevi ESVS-a, Komisija, države članice i nacionalne agencije trebale bi usko surađivati u partnerstvu s nevladinim organizacijama, organizacijama mladih i lokalnim dionicima sa stručnim iskustvom u aktivnostima solidarnosti.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Tekst koji je predložila Komisija

(29)  Kako bi se osigurala veća učinkovitost u komuniciranju sa širom javnosti te veća sinergija između komunikacijskih aktivnosti na inicijativu Komisije, sredstva dodijeljena za komunikacijske aktivnosti u skladu s ovom Uredbom trebala bi doprinijeti i financiranju institucionalne komunikacije koja se odnosi na političke prioritete Unije, ako su oni povezani s općim ciljem ove Uredbe.

(29)  Kako bi se osigurala veća učinkovitost u komuniciranju sa širom javnosti te veća sinergija između komunikacijskih aktivnosti na inicijativu Komisije, sredstva dodijeljena za komunikacijske aktivnosti u skladu s ovom Uredbom trebala bi doprinijeti i financiranju institucionalne komunikacije koja se odnosi na političke prioritete Unije, kao što su socijalna integracija, kohezija, zaštita okoliša i ublažavanja klimatskih promjena, koji su povezani s općim ciljem ove Uredbe, te biti u skladu s ciljevima izvora financiranja ESVS-a.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30)  Kako bi se osigurala učinkovita i djelotvorna provedba ove Uredbe, Europske snage solidarnosti trebale bi u najvećoj mogućoj mjeri primijeniti postojeće mehanizme upravljanja koji su već na snazi. Provedbu Europskih snaga solidarnosti trebalo bi stoga povjeriti postojećim strukturama, tj. Komisiji, Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu te nacionalnim agencijama imenovanima za upravljanje mjerama iz Poglavlja III. Uredbe (EU) br. 1288/2013.

(30)  Kako bi se osigurala učinkovita i djelotvorna provedba ove Uredbe, ESVS trebao bi u najvećoj mogućoj mjeri primijeniti postojeće mehanizme upravljanja koji su već na snazi. Provedbu ESVS-a trebalo bi stoga povjeriti postojećim strukturama, tj. Komisiji, Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu te nacionalnim agencijama imenovanima za upravljanje mjerama iz Poglavlja III. Uredbe (EU) br. 1288/2013. Treba uspostaviti savjetodavno tijelo u kojem će sudjelovati europske solidarnosne i volonterske mreže nevladinih organizacija.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 35.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(35)  U skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Europske unije26 Komisija bi trebala donijeti radne programe i o tome obavijestiti Europski parlament i Vijeće. U radnom programu trebale bi biti utvrđene mjere potrebne za njihovu provedbu u skladu s općim i specifičnim ciljevima Europskih snaga solidarnosti, kriteriji za odabir i dodjelu bespovratnih sredstava te svi drugi potrebni elementi. Radni programi i sve njihove izmjene trebali bi se donijeti provedbenim aktima u skladu s postupkom ispitivanja.

(35)  U skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Europske unije26 Komisija bi trebala donijeti radne programe i o tome obavijestiti Europski parlament i Vijeće. U radnom programu trebale bi biti utvrđene mjere potrebne za njihovu provedbu u skladu s općim i specifičnim ciljevima ESVS-a, kriteriji za odabir i dodjelu bespovratnih sredstava te svi drugi potrebni elementi. Radni programi i sve njihove izmjene trebali bi se donijeti delegiranim aktima i biti utemeljeni na potrebama i zahtjevima korisnika.

__________________

__________________

26 Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002, SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

26 Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002, SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 37.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(37)  Radi učinkovitosti i djelotvornosti Komisiji bi u provedbi ove Uredbe trebao pomoći i odbor osnovan u skladu s Uredbom (EU) br. 1288/2013. U pogledu Europskih snaga solidarnosti taj bi se odbor trebao sastati u posebnom sastavu te bi trebalo prilagoditi njegov mandat kako bi ispunio tu novu ulogu. Zemlje sudionice trebale bi imenovati relevantne predstavnike na tim sastancima uzimajući u obzir volontersku i profesionalnu dimenziju Europskih snaga solidarnosti.

(37)  Radi učinkovitosti i djelotvornosti Komisiji bi u provedbi ove Uredbe trebao pomoći i posebni pododbor odbora osnovan u skladu s Uredbom (EU) br. 1288/2013. U pogledu programa taj bi se odbor trebao sastati u posebnom sastavu. Zemlje sudionice trebale bi imenovati relevantne predstavnike na tim sastancima uzimajući u obzir volontersku i profesionalnu dimenziju ESVS-a. Potrebno je uključiti Europski forum mladih, Europski volonterski centar i druge relevantne organizacije civilnog društva, uključujući mreže koje predstavljaju poslodavce i sindikate, kao stalne promatrače bez prava glasa u programski odbor i njihova se prisutnost treba predvidjeti poslovnikom tog odbora.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 38.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(38a)  U svojoj Rezoluciji od 2. veljače 2017. o provedbi Uredbe o uspostavi programa „Erasmus+”1a Europski parlament potakao je Komisiju i države članice da osiguraju proračunska sredstva za novu inicijativu Europskih snaga solidarnosti i pritom ne smanje financiranje drugih tekućih i prioritetnih programa.

 

___________________

 

1a Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0018.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 38.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(38b)  U svojoj rezoluciji od 5. srpnja 2017. o mandatu za trijalog o nacrtu proračuna za 2018.1a Europski parlament izrazio je zabrinutost što se unatoč njegovim upozorenjima u prijedlogu zakona usvojenom 30. svibnja 2017. predviđa da se tri četvrtine proračuna Europskih snaga solidarnosti financira na temelju preraspodjele sredstava iz postojećih programa, uglavnom iz programa Erasmus+ (197,7 milijuna EUR), te je ponovio da bi se svaka nova politička obveza trebala financirati novim odobrenim sredstvima, a ne preraspodjelom iz postojećih programa.

 

_____________________

 

1a Usvojeni tekstovi, P8_TA-PROV(2017)0302.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 38.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(38c)  ESVS trebao bi imati zajamčeno zasebno financiranje i dodjelu proračunskih sredstava i ne bi smio biti uzrok smanjenja proračuna za druge politike usmjerene na promicanje mladih, obrazovanja, osposobljavanja, zapošljavanja ili solidarnosti. Trebalo bi osigurati optimalno i transparentno korištenje financijskih sredstava.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 39.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(39)  Financijska omotnica Europskih snaga solidarnosti iz naslova 1.a Višegodišnjeg financijskog okvira temelji se i na sredstvima preraspodijeljenima iz programa Erasmus+. Ta bi sredstva trebala proizlaziti uglavnom iz odobrenih sredstava namijenjenih financiranju aktivnosti Europske volonterske službe koje bi bile obuhvaćene volonterskim angažmanima podržanima u okviru ove Uredbe. Osim toga, određena odobrena sredstva iz Instrumenta jamstva za studentske zajmove, koja se vjerojatno neće apsorbirati u okviru programa Erasmus+, trebalo bi preraspodijeliti u cilju pružanja odgovarajućeg sufinanciranja za troškove poslovanja nacionalnih agencija i u većoj mjeri uskladiti s kapacitetom apsorpcije te mjere.

(39)  Financijska omotnica ESVS-a iz naslova 1.a Višegodišnjeg financijskog okvira temelji se na sredstvima preraspodijeljenima iz programa Erasmus+. Ta bi sredstva trebala proizlaziti isključivo iz odobrenih sredstava namijenjenih financiranju aktivnosti Europske volonterske službe koje bi bile obuhvaćene volonterskim angažmanima podržanima u okviru ove Uredbe.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 40.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(40a)  S obzirom na terapeutsku vrijednost rada sa životinjama posebnu pozornost potrebno je usmjeriti na pružanje prilika za mlade s duševnim smetnjama i tjelesnim invaliditetom da rade na socijalnim gospodarstvima.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 41.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(41)  Ova Uredba trebala bi se primjenjivati od 1. siječnja 2018. Kako bi se omogućila brza primjena mjera predviđenih ovom Uredbom, ona bi trebala stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije,

(41)  Kako bi se omogućila brza primjena mjera predviđenih ovom Uredbom, ona bi trebala stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije,

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)   „aktivnost solidarnosti” znači aktivnost usmjerena na rješavanje nezadovoljenih društvenih potreba u korist zajednice uz istodobno poticanje osobnog, obrazovnog, socijalnog, građanskog i profesionalnog razvoja pojedinca, koja može biti u obliku angažmana, projekata ili aktivnosti umrežavanja oblikovanih ovisno o različitim područjima, kao što su obrazovanje i osposobljavanje, zapošljavanje, ravnopravnost spolova, poduzetništvo, posebice socijalno poduzetništvo, građanstvo i demokratsko sudjelovanje, okoliš i zaštita prirode, borba protiv klimatskih promjena, sprečavanje katastrofa, pripravnost i obnova, poljoprivreda i ruralni razvoj, opskrba hranom i neprehrambenim proizvodima, zdravlje i dobrobit, kreativnost i kultura, tjelesni odgoj i sport, socijalna pomoć i skrb, prihvat i integracija državljana trećih zemalja, teritorijalna suradnja i kohezija;

 

(1)   „aktivnost solidarnosti” znači aktivnost od općeg interesa usmjerena na rješavanje važnih društvenih problema u korist zajednice i cjelokupnog društva uz istodobno poticanje osobnog, obrazovnog, umjetničkog, socijalnog, građanskog i profesionalnog razvoja pojedinca; Aktivnost solidarnosti ima oblik angažmana, projekata ili aktivnosti umrežavanja oblikovanih ovisno o različitim područjima, kao što su formalno, neformalno i informalno obrazovanje i osposobljavanje, rad mladih, zapošljavanje, ravnopravnost spolova, socijalno poduzetništvo, građanstvo i demokratsko sudjelovanje, međuvjerski dijalog, socijalna uključenost, uključivanje osoba s invaliditetom, okoliš i zaštita prirode, borba protiv klimatskih promjena, sprečavanje katastrofa, pripravnost i obnova, socijalna poljoprivreda i ruralni razvoj, opskrba hranom i neprehrambenim proizvodima, zdravlje i dobrobit, kreativnost i kultura, tjelesni odgoj i sport, socijalna pomoć i skrb te prihvat i integracija državljana trećih zemalja, kao što su tražitelji azila i izbjeglice;

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a)  „solidarnost” znači spremnost da se poduzmu napori za opće dobro kao dio posebnih aktivnosti, bez ikakvih očekivanja naknade;

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  „sudionik” znači mlada osoba koja je registrirana na portalu Europskih snaga solidarnosti i sudjeluje u aktivnosti solidarnosti u okviru Europskih snaga solidarnosti koju nudi organizacija sudionica;

(2)  „sudionik” znači mlada osoba koja sudjeluje u aktivnosti solidarnosti u okviru ESVS-a koju nudi organizacija sudionica ili koju je razradila skupina mladih registriranih na portalu ESVS-a;

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  „mladi u nepovoljnom položaju” znači pojedinci kojima je potrebna dodatna potpora zbog invaliditeta, poteškoća u obrazovanju, gospodarskih prepreka, kulturnih razlika, zdravstvenih problema, društvenih i geografskih prepreka;

(3)   „mlada osoba koja ima manje mogućnosti” znači pojedinac u dobi između 17 i 30 godina kojemu je potrebna dodatna, ciljana potpora zato što je u nepovoljnom položaju zbog činjenice da se suočava s najmanje jednim čimbenikom isključenosti ili najmanje jednom preprekom, poput invaliditeta, poteškoća u učenju, društvenih i ekonomskih prepreka, kulturnih razlika, zdravstvenih problema, institucionalnih ili geografskih prepreka ili diskriminacije na temelju jednog od razloga utvrđenih u članku 21. Povelje Europske unije o temeljnim pravima;

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  „organizacija sudionica” znači svaki javni ili privatni subjekt kojem je dodijeljena oznaka kvalitete Europskih snaga solidarnosti i koji nudi angažman sudioniku Europskih snaga solidarnosti ili provodi druge aktivnosti u okviru Europskih snaga solidarnosti;

(4)  „organizacija sudionica” znači javni ili privatni neprofitni subjekt koji provodi aktivnosti od općeg interesa ili je usmjeren prema socijalnim ciljevima, koji ima ključnu ulogu u poticanju i promicanju volonterskog sektora i partnerstava u njemu, kao i olakšavanju pristupa njima, te kojem je dodijeljena oznaka kvalitete ESVS-a; takav subjekt nudi angažman u području solidarnosti sudioniku ESVS-a i podržava druge aktivnosti u okviru ESVS-a u kojima sudjeluje ili kao organizacija za slanje ili organizacija za primanje. „Organizacija za slanje” znači organizacija zadužena za pripremu sudionika i njihovu potporu prije, tijekom i nakon angažmana u području solidarnosti. „Organizacija za primanje” znači organizacija koja nudi angažman sudioniku;

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  „angažman u području solidarnosti” znači volonterska aktivnost, pripravništvo ili zaposlenje u području solidarnosti, koje organizira organizacija sudionica i kojima se pridonosi suočavanju s ključnim društvenim izazovima uz istovremeno jačanje osobnog, obrazovnog, društvenog, građanskog i profesionalnog razvoja i zapošljivosti sudionika Europskih snaga solidarnosti, u zemlji koja nije zemlja boravišta (prekogranično) ili u zemlji boravišta sudionika (unutar zemlje);

(5)  „angažman u području solidarnosti” znači volonterska aktivnost, pripravništvo ili zaposlenje u području solidarnosti, koje ima europsku dodanu vrijednost i kojim se ne zamjenjuju niti nadomještaju nacionalni programi volonterstva, koje organizira organizacija sudionica i kojim se pridonosi suočavanju s jasno utvrđenim ključnim društvenim izazovima uz istovremeno jačanje osobnog, obrazovnog, društvenog, građanskog i profesionalnog razvoja sudionika ESVS-a koji izvršava angažman, po mogućnosti u zemlji koja nije zemlja boravišta (prekogranično) ili u zemlji boravišta sudionika (unutar zemlje) ako je to potrebno;

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  „volontiranje” znači usluga bez naknade za dobrovoljni rad s punim radnim vremenom za razdoblje od najviše dvanaest mjeseci, koje mladima pruža mogućnost sudjelovanja u svakodnevnom radu organizacija aktivnih u području solidarnosti, od čega će u konačnici korist ostvariti zajednice u kojima se te aktivnosti obavljaju, uključujući izraženu dimenziju učenja i osposobljavanja kako bi mladi volonteri stekli vještine i kompetencije koje će im koristiti u njihovu osobnom, obrazovnom, društvenom i profesionalnom razvoju i kojima će ujedno poboljšati svoju zapošljivost;

(6)  „volontiranje” znači angažman bez naknade za dobrovoljni rad u okviru organizacije sudionice u neprofitnom sektoru s punim ili fleksibilnim radnim vremenom od najmanje 10 sati tjedno za razdoblje od najviše dvanaest mjeseci, koji mladoj osobi pruža mogućnost sudjelovanja u svakodnevnom radu neprofitnih organizacija aktivnih u području solidarnosti, od čega će u konačnici korist ostvariti zajednice u kojima se te aktivnosti obavljaju, a posebno potrebite osobe u tim zajednicama, uključujući izraženu dimenziju učenja i osposobljavanja kako bi mladi volonteri stekli, dokazali i potvrdili vještine i kompetencije koje će im koristiti u njihovu osobnom, obrazovnom, društvenom i profesionalnom razvoju i kojima će ujedno poboljšati svoju zapošljivost; tu aktivnost karakteriziraju točno određeno razdoblje, jasni ciljevi, sadržaj, zadaće, struktura i okvir; odgovarajuće naknade, te pravna i socijalna zaštita ne mogu zamijeniti ili nadomjestiti plaćeno zaposlenje;

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  „angažmani volonterskih timova” znači angažmani u okviru kojih se timovima sudionika Europskih snaga solidarnosti iz različitih zemalja sudionica omogućuje da zajedno volontiraju za zajednički cilj, obavljanjem fizičkih ili intelektualnih zadataka u okviru društveno korisnog projekta u razdoblju od dva tjedna do dva mjeseca;

(7)  „angažmani volonterskih timova” znači angažmani u okviru kojih se timovima sudionika ESVS-a iz različitih zemalja sudionica omogućuje da zajedno volontiraju za zajednički cilj, obavljanjem fizičkih ili intelektualnih zadataka u okviru društveno korisnog projekta u suradnji s javnim tijelima, neprofitnim organizacijama, zakladama i socijalnim poduzećima u razdoblju od dva tjedna do dva mjeseca;

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 8.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  „pripravništvo” znači razdoblje praktičnog rada u trajanju od dva mjeseca do dvanaest mjeseci koje plaća organizacija domaćin sudionika Europskih snaga solidarnosti na temelju pisanog ugovora o pripravništvu, koje uključuje element učenja i osposobljavanja i poduzeto je radi stjecanja praktičnog i profesionalnog iskustva u cilju povećanja zapošljivosti i olakšavanja prijelaza na redovno zaposlenje;

(8)  „pripravništvo” znači razdoblje praktičnog rada u trajanju od tri mjeseca do šest mjeseci, koje se može produljiti jednom za razdoblje u trajanju od najviše 12 mjeseci u istoj organizaciji sudionici i koje plaća organizacija domaćin sudionika ESVS-a, a uključuje komponentu učenja i osposobljavanja, poduzeto je radi stjecanja praktičnog i profesionalnog iskustva u cilju razvijanja kompetencija korisnih za osobni, obrazovni, socijalni, građanski i profesionalni razvoj sudionika, temelji se na pisanom ugovoru sklopljenom na početku pripravništva između sudionika i organizacije sudionice, u kojem se navode obrazovni ciljevi, radni uvjeti i trajanje pripravništva, naknada pripravnika te prava i obveze stranaka u skladu s nacionalnim pravom ili primjenjivim kolektivnim ugovorima zemlje u kojoj se odrađuje pripravništvo te ne zamjenjuje radna mjesta;

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 9.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  „zaposlenje” znači razdoblje rada od dva mjeseca do dvanaest mjeseci koje plaća organizacija sudionica koja zapošljava sudionika Europskih snaga solidarnosti, koje je provedeno u državi sudionici na temelju ugovora o radu u skladu s nacionalnim regulatornim okvirom predmetne zemlje sudionice;

(9)  „zaposlenje” znači razdoblje rada od najmanje šest mjeseci koje se temelji na pisanom ugovoru o radu u skladu sa svim uvjetima rada definiranim nacionalnim pravom ili primjenjivim kolektivnim ugovorima zemlje sudionice u kojoj se obavlja rad ili obama elementima, a koje plaća organizacija sudionica koja zapošljava sudionika ESVS-a, ;

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  „projekt u području solidarnosti” znači lokalna inicijativa za razdoblje od dva mjeseca do dvanaest mjeseci koju su pokrenule i koju provode skupine od po najmanje pet sudionika Europskih snaga solidarnosti u cilju suočavanja s ključnim izazovima u njihovoj lokalnoj zajednici, uz njihovo uključivanje u širu europsku perspektivu;

(10)  „projekt u području solidarnosti” znači lokalna inicijativa za razdoblje od dva mjeseca do dvanaest mjeseci koju su pokrenule i koju provode skupine od po najmanje pet sudionika ESVS-a u cilju suočavanja s ključnim izazovima u njihovoj lokalnoj zajednici, uz njihovo uključivanje u širu europsku perspektivu i povezivanje s postojećim lokalnim inicijativama u području solidarnosti; prije provođenja aktivnosti u području solidarnosti i kako bi se zajamčila održivost projekta i kvaliteta isporučenih usluga, organizacija sudionica ili lokalna tijela moraju izdati smjernice i osigurati podršku prije i nakon angažmana;

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10a)  „socijalna poljoprivreda” znači korištenje poljoprivrednih resursa s ciljem poboljšanja socijalne, fizičke i psihičke dobrobiti pojedinaca, čime se osobama sa psihološkim smetnjama ili socijalno ugroženim osobama omogućava da sudjeluju u radu u poljoprivredi;

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 11.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  „oznaka kvalitete” znači certifikat dodijeljen javnom ili privatnom subjektu ili međunarodnoj organizaciji koja je voljna osigurati angažman u okviru Europskih snaga solidarnosti nakon postupka čiji je cilj osigurati usklađenost s načelima i zahtjevima povelje Europskih snaga solidarnosti;

(11)  „oznaka kvalitete” znači certifikat dodijeljen javnom ili privatnom subjektu ili međunarodnoj organizaciji koja je voljna postati organizacija sudionica i osigurati angažman u okviru ESVS-a nakon postupka čiji je cilj osigurati usklađenost s načelima i zahtjevima ESVS-a i osigurati kvalitetu usluga koje su isporučile organizacije sudionice;

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  „povelja Europskih snaga solidarnosti” znači dokument kojim su utvrđeni odgovarajuća prava i obveze kojih se moraju pridržavati svi subjekti koji se žele pridružiti Europskim snagama solidarnosti;

(12)  „povelja Europske solidarnosne i volonterske službe” znači dokument kojim su utvrđeni odgovarajuća prava i obveze kojih se moraju pridržavati svi subjekti koji se žele pridružiti ESVS-u;

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  „resursni centar Europskih snaga solidarnosti” znači dodatne funkcije koje izvršava imenovana nacionalna agencija za potporu razvoju i provedbi aktivnosti u okviru Europskih snaga solidarnosti te za utvrđivanje kompetencija koje sudionici stječu svojim angažmanima i projektima;

(13)  „resursni centar Europske solidarnosne i volonterske službe” znači dodatne funkcije koje izvršava imenovana nacionalna agencija za potporu razvoju i provedbi aktivnosti u okviru ESVS-a te za utvrđivanje kompetencija koje sudionici stječu ciljanim osposobljavanjem prije početka angažmana u području solidarnosti; u postupak određivanja funkcija koje će obavljati resursni centar Europske solidarnosne i volonterske službe trebalo bi uključiti i odgovarajuće nacionalne agencije;

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  „portal Europskih snaga solidarnosti” znači internetski alat koji pruža odgovarajuće internetske usluge sudionicima i organizacijama sudionicama Europskih snaga solidarnosti, uključujući pružanje informacija o Europskim snagama solidarnosti, registraciju sudionika, pretraživanje sudionika za angažmane, oglašavanje i pretraživanje ponude angažmana, pretraživanje potencijalnih partnera u projektima, upravljanje kontaktima i ponudama angažmana i projekata, osposobljavanje, komunikaciju i aktivnosti umrežavanja, informiranje i obavješćivanje o mogućnostima te druga relevantna događanja povezana s Europskim snagama solidarnosti.

(14)  „portal ESVS-a” znači višejezični interaktivni internetski alat, dostupan na svim službenim jezicima zemalja sudionica, dostupan osobama s invaliditetom, koji pruža dodatne internetske usluge sudionicima i organizacijama sudionicama ESVS-a; tim se uslugama nadopunjuju aktivnosti organizacija sudionica, a one uključuju pružanje informacija o ESVS-u, registraciju sudionika, pretraživanje sudionika za angažmane, oglašavanje i pretraživanje ponude angažmana, pretraživanje potencijalnih partnera u projektima, upravljanje kontaktima i ponudama angažmana i projekata, osposobljavanje, komunikaciju i aktivnosti umrežavanja, informiranje i obavješćivanje o mogućnostima, uspostavu mehanizma povratnih informacija u pogledu kvalitete angažmana, kao i druga relevantna događanja povezana s ESVS-om;

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 14.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14a)  kako bi se potaknulo mlade da sudjeluju u volonterskim aktivnostima koje su u potpunosti neplaćene i vodeći računa o tome da u profesionalnom okruženju radni tjedan ne bi smio biti dulji od 40 sati, mladima nije dopušteno volontirati više od 25 sati tjedno.

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Cilj je Europskih snaga solidarnosti povećati sudjelovanje mladih ljudi i organizacija u pristupačnim i kvalitetnim aktivnostima solidarnosti kao sredstvu za doprinos jačanju kohezije i solidarnosti u Europi kojim se podupiru zajednice i reagira na društvene izazove.

 

Cilj je ESVS-a promicati solidarnost kao vrijednost te volontiranje u Europi i izvan nje kako bi se izgradilo uključivo društvo, povećanjem sudjelovanja mladih ljudi i neprofitnih organizacija u pristupačnim i kvalitetnim aktivnostima solidarnosti kao sredstvu za doprinos jačanju kohezije i građanstva; njegov je cilj dopuniti postojeće aktivnosti i strukture organizacija koje podupiru lokalne zajednice, posebno one najugroženije, i pružiti hitar odgovor na društvene izazove te na potrebe u pogledu zaštite okoliša, ublažavanja klimatskih promjena i veće socijalne integracije.

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka -a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-a)  osigurati da se aktivnostima solidarnosti koje se nude sudionicima pridonosi rješavanju velikih društvenih izazova i jačanju zajednica te da one budu visokokvalitetne i na odgovarajući način vrednovane;

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  pružiti mladima, uz potporu organizacija sudionica, lako dostupne mogućnosti sudjelovanja u aktivnostima solidarnosti, uz istodobno poboljšanje njihovih vještina i kompetencija za osobni, obrazovni, društveni, građanski i profesionalni razvoj te njihove zapošljivosti i olakšavanja prijelaza na tržište rada, uključujući podršku mobilnosti mladih volontera, pripravnika i radnika;

(a)  pružiti mladima, uz potporu organizacija sudionica, lako dostupne mogućnosti sudjelovanja u aktivnostima solidarnosti i volonterskim aktivnostima, uz istodobno poboljšanje njihovih vještina, kompetencija i znanja za osobni, obrazovni, društveni, građanski, kulturni i profesionalni razvoj, među ostalim podržavanjem mobilnosti mladih volontera, što može dovesti i do veće zapošljivosti, jamčeći istovremeno izbjegavanje zamjene plaćenog rada neplaćenim radom;

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  povećati uključivanje mladih koji imaju manje mogućnosti u ESVS stvaranjem prilagođenih formata i promicanjem posebnih mjera usmjeravanja i potpore;

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  osigurati da aktivnosti solidarnosti koje se nude sudionicima Europskih snaga solidarnosti i kojima se pridonosi rješavanju konkretnih nezadovoljenih društvenih potreba i jačanju zajednica budu kvalitetne i na odgovarajući način vrednovane.

(b)  osigurati da aktivnosti solidarnosti i volonterske aktivnosti koje se nude sudionicima ESVS-a i kojima se pridonosi nadilaženju značajnih društvenih izazova i zadovoljavanju potreba od javnog interesa u korist zajednice, rješavanju konkretnih, jasno utvrđenih nezadovoljenih društvenih potreba i jačanju zajednica budu kvalitetne i na odgovarajući način vrednovane i provedene te da se njima poštuju načela i ispunjuju zahtjevi povelje ESVS-a.

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  podržavati razvoj, potporu i održavanje programa EU-a za volontiranje kako bi se zajamčilo priznavanje i poštovanje prava volontera i organizacija koje uključuju volontere te smanjenje administrativnih i pravnih prepreka za volontiranje i organizacije koje uključuju volontere diljem Unije, uz poticanje, promicanje i podupiranje šire kulture solidarnosti i volonterskog rada u Uniji.

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka bb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bb)  promicati jačanje zajedničke europske perspektive među građanima Unije angažmanom u aktivnostima u području solidarnosti;

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka bc (nova

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bc)  osigurati ispravno utvrđivanje, dokumentiranje, ocjenjivanje i certificiranje osobnog, obrazovnog, društvenog, građanskog i profesionalnog razvoja sudionika te znanja, vještina i kompetencija koji predstavljaju ishode učenja angažmana;

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka bd (nova

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bd)  povećati uključivanje mladih koji imaju manje prilika u ESVS stvaranjem prilagođenih formata i promicanjem individualiziranog i personaliziranog vodstva te mjera potpore s namjenskim proračunom;

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka be (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(be)  spriječiti organizacije da pretvore mjere socijalne odgovornosti u mjere ESVS-a i da tako nepropisno koriste financijska sredstva;

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Mjere Europskih snaga solidarnosti moraju biti usklađene i komplementarne s odgovarajućim politikama i programima koji se odnose na područja navedena u članku 2. stavku 1., kao i postojećim mrežama na razini Unije koje se odnose na aktivnosti Europskih snaga solidarnosti.

1.  Mjere ESVS-a moraju biti usklađene i komplementarne s odgovarajućim politikama i programima Unije koji se odnose na područja navedena u članku 2. stavku 1., kao i postojećim mrežama na razini Unije koje se odnose na aktivnosti ESVS-a.

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija i zemlje sudionice surađuju radi postizanja učinkovitosti i djelotvornosti te osiguravaju, s jedne strane, usklađenost između nacionalnih programa i planova povezanih sa solidarnošću, obrazovanjem, strukovnim osposobljavanjem i mladima te, s druge strane, mjera u okviru Europskih snaga solidarnosti. Te se mjere temelje na odgovarajućoj dobroj praksi i postojećim programima.

2.  Komisija i zemlje sudionice surađuju radi postizanja učinkovitosti i djelotvornosti te osiguravaju, s jedne strane, usklađenost između nacionalnih programa i planova povezanih sa solidarnošću, obrazovanjem i mladima te, s druge strane, mjera u okviru ESVS-a. Te se mjere temelje na odgovarajućoj dobroj praksi i postojećim programima.

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Komisija poduzima inicijativu u cilju razvoja programa EU-a za volontiranje kako bi se zajamčilo priznavanje i poštovanje prava volontera i organizacija koje uključuju volontere te smanjenje administrativnih i pravnih prepreka za volontiranje i organizacije koje uključuju volontere diljem Unije, uz poticanje, promicanje i podupiranje šire kulture solidarnosti i volonterskog rada u Uniji.

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 3.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3b.  Komisija i države članice surađuju kako bi postigle usklađenost i komplementarnost politika u području volontiranja među različitim nacionalnim pravima s pomoću otvorene metode koordinacije.

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  angažmani u području solidarnosti, projekti i aktivnosti umrežavanja

(a)  angažmani u području solidarnosti, u obliku:

 

i.   volontiranja;

 

ii.   pripravništva ili zaposlenja;

 

iii.   projekata i aktivnosti umrežavanja;

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Osmislit će se europski okvir za volonterske angažmane u području solidarnosti, projekte u području solidarnosti i aktivnosti umrežavanja. Europskim okvirom utvrđuju se prava i odgovornosti te se njime olakšava mobilnost i priznavanje vještina, u obliku povelje;

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  mjere usmjerene na osiguranje kvalitete angažmana u području solidarnosti, uključujući stručno usavršavanje, jezičnu potporu, administrativnu potporu za sudionike i organizacije sudionice, osiguranje te potporu nakon završetka angažmana, kao i razvoj certifikata kojim se utvrđuju i dokumentiraju znanja, vještine i kompetencije stečeni tijekom angažmana;

(a)  mjere usmjerene na osiguranje kvalitete i dostupnosti angažmana u području solidarnosti, uključujući osposobljavanje, na internetu i izvan njega, za pripremu prije i usmjeravanje tijekom angažmana u području solidarnosti, jezičnu potporu, financijsku i administrativnu potporu za sudionike i organizacije sudionice, osiguranje te potporu prije početka i nakon završetka angažmana, kao i daljnje korištenje certifikata Youth Pass kojim se utvrđuju i dokumentiraju znanja, vještine i kompetencije stečeni tijekom angažmana, ukupan broj sati volonterskog rada i trajanje volonterskog angažmana, u čiji bi razvoj kao stručni suradnici trebale biti uključene organizacije mladih;

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  aktivnosti umrežavanja za pojedince i organizacije koji sudjeluju u Europskim snagama solidarnosti.

(c)  aktivnosti umrežavanja za pojedince i organizacije koji sudjeluju ili su voljni sudjelovati u ESVS-u, koje moraju biti u potpunosti usklađene i komplementarne s već konsolidiranim lokalnim iskustvima, a posebno s dobrim praksama u sektoru volontiranja i civilne zaštite.

Amandman    91

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2b.   Sudjelovanje u angažmanu u području solidarnosti uređuje se poveljom ESVS-a u kojoj se utvrđuju prava i obveze sudionika i organizacija sudionica te se navodi osnova za postupak certificiranja organizacija sudionica u pogledu dobivanja „oznake kvalitete”. Poveljom ESVS-a jamči se kvaliteta usluga koje se pružaju, kao što su jamčenje pristojnih životnih uvjeta za sudionike i pružanje odgovarajuće hrane, smještaja i minimalne naknade za volontere. Uspostavit će se odvojene oznake kvalitete za volonterske angažmane te za pripravništva i radna mjesta. Povelja ESVS-a bit će u skladu s člankom 7.a te će uključivati popis aktivnosti koje su potencijalno štetne za sudionike i društvo ili neprimjerene za sudionike, kao što je volontiranje u domovima za djecu, koje se neće obavljati u okviru angažmana u području solidarnosti. Komisija će pri sastavljanju povelje ESVS-a u obzir uzeti Povelju Europske volonterske službe.

Amandman    92

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 2.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2c.   Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom XX. kojima se dopunjuje ova Uredba usvajanjem povelje ESVS-a i odgovarajućih izmjena.

Amandman    93

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  aktivnosti i mjere koje provode organizacije civilnog društva i tijela koja daju podršku mladima u razvoju angažmana i projekata u području solidarnosti te u pristupu njima;

Amandman    94

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka ab (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ab)  aktivnosti i mjere usmjerene na jamčenje kvalitete angažmana u području solidarnosti koje nude organizacije sudionice, kojima se mladi podupiru u pristupu volonterskim aktivnostima i razvoju vlastitih projekata u području solidarnosti, kao i, po potrebi, pružanje potpore nakon završetka angažmana za sudionike koji su zainteresirani za uspostavu i vođenje udruga, zadruga, socijalnih poduzeća, organizacija mladih i društvenih centara;

Amandman    95

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka ac (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ac)  razvoj europskog okvira za volonterske aktivnosti kojim se utvrđuju prava i odgovornosti i kojim se olakšava mobilnost i priznavanje vještina;

Obrazloženje

U Rezoluciji Europskog parlamenta (2016/2872) od 26. listopada 2016. o Europskoj volonterskoj službi i poticanju volonterstva u Europi poziva se na uspostavu europskog pravnog okvira za volontiranje.

Amandman    96

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka ad (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ad)  razvoj jasnog i detaljnog postupka namijenjenog sudionicima i organizacijama, kako bi se utvrdili koraci i raspored svih faza angažmana;

Amandman    97

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka ae (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ae)  aktivnosti i mjere koje provode organizacije sudionice koje daju podršku mladima u razvoju angažmana i projekata u području solidarnosti te u pristupu njima;

Amandman    98

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka af (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(af)  mjere kojima se socijalna poduzeća potiču na to da podupiru aktivnosti ESVS-a ili da omoguće zaposlenicima da se uključe u volonterske aktivnosti u okviru ESVS-a;

Amandman    99

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  razvoj i održavanje oznake kvalitete za subjekte koji su spremni osigurati angažman za Europske snage solidarnosti kako bi se osigurala usklađenost s načelima i zahtjevima povelje Europskih snaga solidarnosti;

(b)  razvoj i održavanje oznaka kvalitete za subjekte koji su spremni osigurati volonterske angažmane ili pripravništva i radna mjesta za ESVS kako bi se osigurala usklađenost s načelima i zahtjevima povelje ESVS-a; poseban postupak akreditacije za subjekte koji žele osigurati volonterske angažmane i subjekte koji žele dati radna i pripravnička mjesta s različitim kriterijima evaluacije, uz ograničavanje pristupa programu na djelatnosti za koje su akreditirani;

Amandman    100

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  korištenje certifikata Youth Pass, alata Unije za priznavanje ishoda učenja;

Amandman    101

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Tekst koji je predložila Komisija

(d)  uspostava, održavanje i ažuriranje portala Europskih snaga solidarnosti i drugih odgovarajućih internetskih usluga te odgovarajućih sustava informatičke potpore i internetskih alata.

(d)  uspostava, održavanje i ažuriranje portala ESVS-a, uključujući izvješća sudionika s terena, i drugih odgovarajućih internetskih usluga, koje su dostupne na svim službenim jezicima Unije, prvenstveno radi širenja ciljeva ove Uredbe i informiranja o njezinoj dostupnosti, te odgovarajućih sustava informatičke potpore i internetskih alata.

Amandman    102

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  razvoj okvira kvalitete sa standardima kvalitete za ponude angažmana u sklopu ESVS-a;

Amandman    103

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Za tu je akciju potrebno prevladavanje digitalnog jaza kako bi napori u području solidarnosti koje poduzimaju Europske snage solidarnosti bili dostupni svim mladim Europljanima, posebice onima iz ruralnih područja.

Amandman    104

Prijedlog uredbe

Članak 8.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 8.a

 

ESVS pruža jednake mogućnosti svim mladim osobama u Uniji, bez obzira na nacionalne mogućnosti. Također stavlja aktivnosti u području solidarnosti i volontiranje u središte europskog projekta te potiče važnost prekogranične solidarnosti u Europi.

Amandman    105

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Iznos iz stavka 1. uključuje financijsku omotnicu u iznosu od 294 200 000 EUR33 u tekućim cijenama dopunjenu doprinosima kako slijedi:

2.  Iznos iz stavka 1. uključuje financijsku omotnicu u iznosu od 294 200 000 EUR33 u tekućim cijenama uvećanu za nedodijeljene razlike do gornjih granica i korištenje novih sredstava u nadolazećim financijskim godinama.

__________________

__________________

33 Ta financijska omotnica predstavlja primarni referentni iznos u smislu točke 17. Međuinstitucionalnog sporazuma (2013/C 373/01) između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju.

33 Ta financijska omotnica predstavlja primarni referentni iznos u smislu točke 17. Međuinstitucionalnog sporazuma (2013/C 373/01) između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju.

Obrazloženje

Europske snage solidarnosti ne bi trebale ometati funkcioniranje drugih programa EU-a te bi prvenstveno trebale biti usmjerene na mlade i volontere u okviru programa Erasmus+, a trebale bi se uglavnom financirati s pomoću sredstava dodijeljenih za EVS, a ne s pomoću drugih dijelova programa Erasmus+ ili drugih programa EU-a (napomena: ova izmjena zahtijevala bi brisanje članaka 27.–31.).

Amandman    106

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  Europski socijalni fond, s doprinosom od 35 000 000 EUR u tekućim cijenama;

Briše se.

Amandman    107

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  Mehanizam Unije za civilnu zaštitu, s doprinosom od 6 000 000 EUR u tekućim cijenama;

Briše se.

Amandman    108

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  program LIFE, s doprinosom od 4 500 000 EUR u tekućim cijenama;

Briše se.

Amandman    109

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, s doprinosom od 1 800 000 EUR u tekućim cijenama.

Briše se.

Amandman    110

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

ostatak se financira upotrebom svih raspoloživih financijskih sredstava u skladu s postojećom Uredbom o VFO-u;

Amandman    111

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Godišnja odobrena sredstva odobravaju Europski parlament i Vijeće u granicama višegodišnjeg financijskog okvira.

Amandman    112

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Financijska potpora za angažmane u području solidarnosti i projekte iz članka 7. stavka 1. točaka (a) i (b) dodjeljuje se okvirno u iznosu od 80 % za volonterske angažmane i projekte u području solidarnosti te 20 % za pripravništvo i zapošljavanje.

3.  Financijska potpora za angažmane u području solidarnosti i projekte iz članka 7. stavka 1. točaka (a) i (b) dodjeljuje se okvirno u iznosu od 95 % za volonterske angažmane i projekte u području solidarnosti te 5 % za pripravništvo i zapošljavanje.

Amandman    113

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Financijska sredstva mogu pokrivati i izdatke koji se odnose na aktivnosti pripreme, praćenja, kontrole, revizije i evaluacije koje su potrebne za upravljanje Europskim snagama solidarnosti i ostvarivanje njihovih ciljeva, posebno za studije, sastanke stručnjaka, mjere informiranja i komuniciranja, troškove vezane uz uspostavu, održavanje i ažuriranje portala Europskih snaga solidarnosti i odgovarajućih sustava informatičke potpore te sve druge troškove tehničke i administrativne pomoći Komisije za upravljanje Europskim snagama solidarnosti.

4.  Financijska sredstva mogu pokrivati i izdatke koji se odnose na aktivnosti pripreme, praćenja, kontrole, revizije i evaluacije koje su potrebne za upravljanje ESVS-om i ostvarivanje njihovih ciljeva, posebno za prilagođenu i personaliziranu potporu mladima koji imaju manje mogućnosti, a koji sudjeluju u programu, studije, sastanke stručnjaka, mjere informiranja i komuniciranja, troškove vezane uz uspostavu, održavanje i ažuriranje portala ESVS-a i odgovarajućih sustava informatičke potpore te sve druge troškove tehničke i administrativne pomoći Komisije za upravljanje ESVS-om.

Amandman    114

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4a.  Europska komisija i države članice nastavljaju financirati civilnu zaštitu i humanitarnu pomoć kako se ESVS ne bi koristio za kompenzaciju rezova u javnoj potrošnji angažiranjem mladih volontera u onim socijalnim sektorima u kojima su radna mjesta uništena.

Amandman    115

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Odobrena sredstva mogu se po potrebi unijeti u proračun nakon 2020. za pokrivanje sličnih izdataka, kako bi se omogućilo upravljanje mjerama koje još ne budu dovršene do 31. prosinca 2020.

5.  Odobrena sredstva za plaćanja mogu se po potrebi unijeti u proračun nakon 2020. za pokrivanje sličnih izdataka, kako bi se omogućilo upravljanje mjerama koje još ne budu dovršene do 31. prosinca 2020.

Amandman    116

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Zemlja sudionica može korisnicima staviti na raspolaganje nacionalna sredstva kojima se upravlja u skladu s pravilima Europskih snaga solidarnosti i u tu se svrhu koristiti decentraliziranim strukturama Europskih snaga solidarnosti, tako dugo dok zemlja sudionica osigurava komplementarno razmjerno financiranje tih struktura.

6.  Zemlja sudionica te regionalni ili lokalni subjekt u skladu s vlastitim resursima korisnicima stavlja na raspolaganje dodatna sredstva kojima se upravlja u skladu s pravilima ESVS-a i u tu se svrhu koristi decentraliziranim strukturama ESVS-a, tako dugo dok zemlja sudionica osigurava komplementarno razmjerno financiranje tih struktura. Države članice mogu staviti na raspolaganje nova dodatna sredstva.

Amandman    117

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Kako bi se pojednostavnili zahtjevi za korisnike, u najvećoj mogućoj mjeri koriste se jednokratni iznosi, jedinični troškovi i paušalno financiranje.

Amandman    118

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice sudjeluju u Europskim snagama solidarnosti.

1.  ESVS djeluje u Uniji i u trećim zemljama.

Amandman    119

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Europske snage solidarnosti otvorene su za sudjelovanje drugih zemalja na temelju bilateralnih sporazuma. Ta se suradnja po potrebi temelji na odobrenju dodatnih sredstava u skladu s postupcima koji se dogovaraju s predmetnim zemljama.

2.  ESVS je do 2020. otvoren za sudjelovanje svih drugih zemalja koje sudjeluju u Europskoj volonterskoj službi te je otvoren za druge zemlje na temelju multilateralnih sporazuma. Ta se suradnja, posebno imajući na umu susjedne zemlje kao i zemlje sa srednjim i nižim dohotkom, po potrebi temelji na odobrenju dodatnih sredstava u skladu s postupcima koji se dogovaraju s predmetnim zemljama.

Amandman    120

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Mladi u dobi od 17 do 30 godina koje su voljni sudjelovati u Europskim snagama solidarnosti dužni su se registrirati na portalu Europskih snaga solidarnosti. Međutim, u trenutku započinjanja angažmana ili projekta registrirana mlada osoba može imati najmanje 18 godina, a najviše 30.

1.  Mladi u dobi od 17 do 30 godina mogu sudjelovati u ESVS-u. Mladi u dobi od 17 godina koji su voljni sudjelovati u ESVS-u mogu se registrirati na portalu ESVS-a ili prijaviti za angažman u području solidarnosti putem postupka prijave u ponudi organizacije nositeljice oznake kvalitete. Međutim, u trenutku započinjanja angažmana ili projekta registrirana mlada osoba može imati najmanje 18 godina, a najviše 30. Komisija nastoji osigurati angažman za sve primljene prijave.

Amandman    121

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Pri provedbi ove Uredbe Komisija i zemlje sudionice osiguravaju da se ulože posebni napori za promicanje socijalne uključenosti, posebno u pogledu sudjelovanja mladih u nepovoljnom položaju.

2.  Pri provedbi ove Uredbe Komisija, države članice i druge zemlje sudionice osiguravaju da se poduzmu posebne i djelotvorne mjere za promicanje socijalne uključenosti i uvjeta u pogledu jednakog pristupa, posebno u pogledu sudjelovanja mladih koji imaju manje mogućnosti, uključujući osobe s invaliditetom, pripadnike skupine LGBTI i osobe iz marginaliziranih zajednica. Te mjere mogu uključivati prilagođene sustave potpore i usmjeravanje, posebne kontakt osobe tijekom zadataka i posebne formate, kao što su kratkoročni angažmani. Svi dodatni troškovi povezani sa sudjelovanjem osoba s posebnim potrebama pokrivaju se po stopi od 100 %;

Amandman    122

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Europske snage solidarnosti otvorene su za sudjelovanje javnih ili privatnih subjekata i međunarodnih organizacija, uz uvjet da im je dodijeljena oznaka kvalitete Europskih snaga solidarnosti.

1.  ESVS je otvoren za sudjelovanje neprofitnih javnih ili neprofitnih privatnih subjekata i međunarodnih organizacija, kao što su nevladine organizacije i organizacije civilnog društva, uz uvjet da njihove aktivnosti odgovaraju definiciji aktivnosti u području solidarnosti iz ove Uredbe, da im je dodijeljena oznaka kvalitete i da se aktivnosti koje nude ne nalaze na popisu isključenih aktivnosti.

Amandman    123

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Zahtjev subjekta koji ispunjava uvjete da postane organizacija sudionica Europskih snaga solidarnosti ocjenjuje nadležno provedbeno tijelo Europskih snaga solidarnosti kako bi se utvrdilo da su njegove aktivnosti u skladu sa zahtjevima Europskih snaga solidarnosti.

2.  Zahtjev subjekta koji ispunjava uvjete da postane organizacija sudionica ESVS-a ocjenjuje nadležno provedbeno tijelo ESVS-a kako bi se utvrdilo da su njegove aktivnosti u skladu s načelima i zahtjevima utvrđenima u povelji ESVS-a. Svaki subjekt koji značajno promijeni svoje aktivnosti o tome obavještava nadležno provedbeno tijelo zbog provođenja ponovne ocjene. Postupak prijave i registracije mora biti prilagođen korisnicima. Moraju se izbjegavati administrativna opterećenja. Postupak koji vodi komponenti volontiranja diferencira se od postupka koji vodi dodjeljivanju oznake kvalitete za komponentu zapošljavanja, uzimajući u obzir posebna obilježja svake komponente.

Amandman    124

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Kao rezultat ocjene subjektu može biti dodijeljena oznaka kvalitete Europskih snaga solidarnosti. Stečena oznaka povremeno se ponovno ocjenjuje te se može i opozvati.

3.  Kao rezultat ocjene subjektu može biti dodijeljena oznaka kvalitete ESVS-a. Stečena oznaka redovito se ponovno ocjenjuje, a najmanje svake dvije godine, a da se pritom ne stvara pretjerano administrativno opterećenje, te se može opozvati ako aktivnosti tog subjekta više ne budu u skladu s načelima i zahtjevima utvrđenima u povelji ESVS-a. Međutim, oznaka se nakon dodatnog ocjenjivanja može ponovno dodijeliti. Rezultati ponovnog ocjenjivanja subjekata dio su praćenja i evaluacije iz članka 15. ove Uredbe, a posebno izvješća o napretku koji će Komisija objaviti 2020.

Amandman    125

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Svakom subjektu koji je dobio oznaku kvalitete Europskih snaga solidarnosti omogućuje se pristup portalu Europskih snaga solidarnosti i davanje ponuda registriranim pojedincima za aktivnosti solidarnosti.

4.  Svakom subjektu koji je dobio oznaku kvalitete ESVS-a omogućuje se pristup portalu ESVS-a i davanje ponuda registriranim pojedincima za aktivnosti solidarnosti. Komisija uspostavlja posebne postupke akreditacije za subjekte koji namjeravaju osigurati volonterske angažmane i subjekte koji namjeravaju ponuditi radna i pripravnička mjesta s različitim kriterijima evaluacije, uz ograničavanje pristupa programu na djelatnosti za koje su akreditirani.

Amandman    126

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6a.  U svim fazama postupaka prijave i akreditacije, administrativno opterećenje ostaje na najnižoj mogućoj razini kako bi se izbjegla frustracija, dodatni troškovi ili manjak motivacije za ponudu angažmana od strane organizacije sudionice.

Amandman    127

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 6.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6b.  Organizacije sudionice čije se zadaće u području solidarnosti financiraju u kontekstu volonterskih aktivnosti mogu neovisno pružati osposobljavanje navedeno u programu u svrhu pripreme, potpore tijekom provedbe zadaća u području solidarnosti i praćenja, uz uvjet da ne odluče povjeriti odgovornost za to osposobljavanje odgovarajućoj nacionalnoj agenciji. Organizacije sudionice primaju financijsku potporu za svoje vlastite programe osposobljavanja.

Amandman    128

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svaki javni ili privatni subjekt s poslovnim nastanom u zemlji sudionici te međunarodne organizacije koje provode aktivnosti solidarnosti u zemljama sudionicama mogu se prijaviti za financiranje u okviru Europskih snaga solidarnosti. U slučaju aktivnosti iz članka 7. stavka 1. točke (a), organizacija sudionica mora steći oznaku kvalitete kao preduvjet za financiranje u okviru Europskih snaga solidarnosti. Kad je riječ o projektima u području solidarnosti iz članka 7. stavka 1. točke (b), i fizičke osobe mogu se prijaviti za financiranje u ime neformalnih skupina sudionika Europskih snaga solidarnosti.

Svaki neprofitni javni ili privatni subjekt s poslovnim nastanom u državi članici ili drugoj zemlji sudionici te međunarodne organizacije koje provode aktivnosti solidarnosti u zemljama sudionicama mogu se prijaviti za financiranje u okviru ESVS-a. U slučaju aktivnosti iz članka 7. stavka 1. točke (a) organizacija sudionica mora steći oznaku kvalitete kao preduvjet za financiranje u okviru ESVS-a. Kad je riječ o projektima u području solidarnosti iz članka 7. stavka 1. točke (b), i fizičke osobe mogu se prijaviti za financiranje u ime neformalnih skupina sudionika ESVS-a, uz uvjet da nadležna provedbena tijela provedu jednakovrijedne kontrole kvalitete;

Amandman    129

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija u suradnji s državama sudionicama redovito prati rad Europskih snaga solidarnosti u pogledu postizanja njihovih ciljeva.

1.   Komisija u suradnji s državama članicama i zemljama sudionicama, izvršnim agencijama te organizacijama sudionicama i organizacijama koje šalju sudionike, kao i s europskim i nacionalnim dionicima kao što su organizacije mladih, redovito i efektivno prati rad ESVS-a u pogledu postizanja njegovih ciljeva. U tu svrhu trebao bi se osnovati poseban odbor za praćenje programa. Odbor za praćenje programa uključuje predstavnike Komisije, država članica, drugih zemalja sudionica, izvršnih agencija, organizacija sudionica te dionika Unije i nacionalnih dionika.

Amandman    130

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.   Napredak u pogledu posebnih ciljeva mjeri se s pomoću pokazatelja kao što su:

2.   Napredak u pogledu posebnih ciljeva mjeri se s pomoću skupa kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja kao što su:

Amandman    131

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)   broj sudionika volonterskih angažmana (unutar zemlje i prekogranično);

(a)   broj i profil sudionika visokokvalitetnih volonterskih angažmana, po zemlji, dobi i spolu (unutar zemlje i prekogranično);

Amandman    132

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  broj sudionika koji su izjavili da su poboljšali svoje znanje, vještine i kompetencije;

Amandman    133

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2. – točka ab (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ab)  stopa ostvarenja ciljeva projekta u odnosu na utvrđene potrebe zajednice;

Amandman    134

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)   broj sudionika projekata u području solidarnosti;

(d)  broj i profil sudionika visokokvalitetnih projekata u području solidarnosti po zemlji, dobi i spolu;

Amandman    135

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  broj sudionika koji su izjavili da su stekli vještine, kompetencije i znanje za osobni, obrazovni, društveni, građanski (uključujući i europsko građanstvo) i profesionalni razvoj, po dobi, zemlji i spolu;

Amandman    136

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2. – točka db (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(db)  broj sudionika s posebnim potrebama ili mladih osoba s manjim mogućnostima;

Amandman    137

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  broj sudionika koji su za svoje sudjelovanje u ESVS-u dobili potvrdu, na primjer certifikat Youth Pass, ili neku drugu vrstu formalnog priznanja;

Amandman    138

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2. – točka eb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(eb)   stopa zapošljavanja bivših sudionika;

Amandman    139

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2. – točka ec (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ec)   postotak sudionika koji su izjavili da namjeravaju i dalje sudjelovati u aktivnostima u području solidarnosti, izražen po zemlji, dobi i spolu (e...) broj projekata u području solidarnosti;

Amandman    140

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2. – točka ed (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ed)   broj organizacija nositeljica oznake kvalitete čije su se aktivnosti u području solidarnosti financirale u okviru ESVS-a po zemlji;

Amandman    141

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2. – točka ee (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ee)  kvaliteta i djelotvornost čitavog postupka, ponajprije razina administrativnog opterećenja za sudionike i organizacije sudionice;

Amandman    142

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2. – točka ef (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ef)  ukupni stupanj zadovoljstva sudionika i organizacija sudionica u pogledu kvalitete angažmana, osposobljavanja, jezične potpore, administrativne potpore, osiguranja te potpore nakon završenog angažmana u okviru ESVS-a;

Amandman    143

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2. – točka eg (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(eg)  učinkovitost i djelotvornost postupaka i kriterija za dodjelu i daljnje ponovno ocjenjivanje dodjele oznake kvalitete;

Amandman    144

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2. – točka eh (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(eh)  kvaliteta angažmana, posebno u pogledu pružanja pomoći sudionicima i praćenja sudionika;

Amandman    145

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2. – točka ei (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ei)  kvaliteta rezultata i učinak aktivnosti u području solidarnosti;

Amandman    146

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2. – točka ej (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ej)  djelotvornost posebnih mjera donesenih za promicanje socijalne uključenosti i uvjeta u pogledu jednakog pristupa, posebno za sudjelovanje mladih osoba u nepovoljnom položaju;

Amandman    147

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Najkasnije šest mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe Komisija uspostavlja detaljan program za praćenje ostvarenja, rezultata i učinaka ove Uredbe.

Komisija do...* uspostavlja detaljan program za praćenje ostvarenja, rezultata i učinaka ove Uredbe.

 

_______________

 

* Datum stupanja na snagu ove Uredbe.

Amandman    148

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija će 2020. objaviti izvješće s analizom stanja napretka u postizanju rezultata, uključujući cilj od ponuđenih 100 000 mogućnosti angažmana za mlade u okviru Europskih snaga solidarnosti do 2020. (kojim će biti obuhvaćeni svi angažmani i projekti iz članka 7. stavka 1. točaka (a) i (b)).

3.  Komisija 2019. mora objaviti izvješće o postignutim rezultatima te o kvalitativnim i kvantitativnim aspektima provedbe programa, s analizom stanja napretka u postizanju rezultata, uključujući cilj od ponuđenih 100 000 mogućnosti angažmana za mlade u okviru ESVS-a do 2020. (kojim će biti obuhvaćeni svi angažmani i projekti iz članka 7. stavka 1. točaka (a) i (b)) kao i isplativost programa, koje mora podnijeti Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija.

Amandman    149

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Kvaliteta angažmana ocjenjuje se korištenjem zajedničkih standarda za praćenje u svim zemljama sudionicama kako bi se postigla ujednačena razina provedbene kvalitete. Organizacije sudionice pomažu u razvoju skupa standarda kvalitete.

Amandman    150

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Četiri godine nakon datuma primjene ove Uredbe Komisija će provesti neovisnu evaluaciju ove Uredbe i njezine glavne rezultate izložiti u izvješću Europskom parlamentu, Vijeću, Odboru regija i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru.

4.  Komisija provodi neovisnu ex post evaluaciju ove Uredbe kako bi se procijenili učinkovitost, djelotvornost i učinak programa s obzirom na njegove ciljeve te najkasnije do 30. lipnja 2021. glavne rezultate izlaže u izvješću Europskom parlamentu, Vijeću, Odboru regija i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, uključujući preporuke koje se odnose na budućnost programa. Kao dio evaluacije, Komisija osigurava redovito savjetovanje sa svim relevantnim dionicima, između ostalog i sa sudionicima, organizacijama sudionicama i predmetnim lokalnim zajednicama. Rezultati evaluacije upotrebljavaju se pri izradi budućih prijedloga za izradu programa i raspodjelu resursa.

Amandman    151

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija u suradnji s državama sudionicama osigurava širenje informacija, promidžbu i praćenje svih mjera koje se podupiru u okviru Europskih snaga solidarnosti.

1.  Komisija u suradnji s državama sudionicama i mrežama na razini Unije koje se odnose na aktivnost ESVS-a osigurava širenje informacija, promidžbu i praćenje svih mjera koje se podupiru u okviru ESVS-a, posebno preko rješenja informacijsko-komunikacijske tehnologije poput portala dostupnog na svim službenim jezicima Unije, uz posebnu usmjerenost na jednake prilike i pristupačnost.

Amandman    152

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Nacionalne agencije iz članka 20. razvijaju dosljednu politiku u pogledu učinkovitog informiranja te širenja i iskorištavanja rezultata aktivnosti podupiranih u okviru mjera kojima upravljaju, pomažu Komisiji u općenitoj zadaći širenja informacija povezanih s Europskim snagama solidarnosti, uključujući informacije u pogledu mjera kojima se upravlja na nacionalnoj razini i na razini Unije te njihovih rezultata, te obavješćuju odgovarajuće ciljne skupine o inicijativama poduzetima u njihovoj zemlji.

2.  Nacionalne agencije iz članka 20. razvijaju dosljednu politiku u pogledu učinkovitog informiranja, koje je usmjereno i na udaljena područja, te širenja i iskorištavanja rezultata aktivnosti podupiranih u okviru mjera kojima upravljaju, pomažu Komisiji u općenitoj zadaći širenja informacija povezanih s ESVS-om, uključujući informacije u pogledu mjera kojima se upravlja na nacionalnoj razini i na razini Unije te njihovih rezultata, te obavješćuju odgovarajuće ciljne skupine o inicijativama poduzetima u njihovoj zemlji.

Amandman    153

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komunikacijske aktivnosti pridonose i institucionalnoj komunikaciji o političkim prioritetima Unije ako su povezani s općim ciljem ove Uredbe.

3.  Komunikacijske aktivnosti pridonose i institucionalnoj komunikaciji o političkim prioritetima Unije ako su povezani s općim ciljem ove Uredbe te ako Uniji donose dodanu vrijednost i vidljivost.

Amandman    154

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Nacionalne agencije surađuju sa specijaliziranim informacijskim službama za mlade koje informiraju, senzibiliziraju, usmjeravaju i podržavaju mlade, osobito one iz sredina u nepovoljnom položaju, kako bi se zajamčilo dosljedno i diversificirano širenje informacija i senzibilizacija.

Amandman    155

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) na razini Unije;

Amandman    156

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Nacionalno tijelo imenuje neovisno revizorsko tijelo. Neovisno revizorsko tijelo izdaje revizorsko mišljenje o godišnjoj izjavi o upravljanju iz članka 60. stavka 5. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012.

1.  Nacionalno tijelo u skladu s načelom transparentnosti imenuje neovisno revizorsko tijelo. Neovisno revizorsko tijelo izdaje revizorsko mišljenje o godišnjoj izjavi o upravljanju iz članka 60. stavka 5. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012.

Amandman    157

Prijedlog uredbe

Članak 19.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 19.a

 

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu

 

1.   Na razini Unije, Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) odgovorna je za upravljanje svim fazama dodjele bespovratnih sredstava za projekte i aktivnosti u okviru ESVS-a iz članka 7. ove Uredbe koje podnose organizacije na razini Unije i međunarodne organizacije.

 

2.   Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) nadležna je i za akreditaciju i praćenje organizacija na razini unije ili međunarodnih organizacija.

Amandman    158

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U svakoj zemlji koja sudjeluje u Europskim snagama solidarnosti nacionalne agencije imenovane za upravljanje mjerama iz poglavlja III. Uredbe (EU) br. 1288/2013 u svojim zemljama djeluju i kao nacionalne agencije u okviru Europskih snaga solidarnosti.

U svakoj zemlji koja sudjeluje u ESVS-u nacionalne agencije imenovane za upravljanje mjerama iz poglavlja III. Uredbe (EU) br. 1288/20131 u svojim zemljama djeluju i kao nacionalne agencije u okviru ESVS-a. Organizacije mreže EURES u smislu članka 7. Uredbe (EU) br. 2016/589 pomažu tim nacionalnim agencijama u organizaciji aktivnosti u području solidarnosti u obliku pripravništva i radnih mjesta te u relevantnim mjerama u pogledu kvalitete i podrške u okviru ESVS-a.

 

_______________

 

1 Uredba (EU) 2016/589 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. travnja 2016. o Europskoj mreži službi za zapošljavanje (EURES), pristupu radnika uslugama mobilnosti i daljnjoj integraciji tržišta rada i izmjeni uredaba (EU) br. 492/2011 i (EU) br. 1296/2013 (SL L 107, 22.4.2016., str. 1.).

Amandman    159

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ne dovodeći u pitanje članak 28. stavak 3. Uredbe (EU) br. 1288/2013 nacionalna agencija nadležna je i za upravljanje svim fazama cjelokupnog projekta u pogledu onih mjera Europskih snaga solidarnosti koje su navedene u provedbenim aktima iz članka 24., u skladu s člankom 58. stavkom 1. točkom (c) podtočkama v. i vi. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 i člankom 44. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1268/201234.

2.  Ne dovodeći u pitanje članak 28. stavak 3. Uredbe (EU) br. 1288/2013 nacionalna agencija nadležna je i za upravljanje svim fazama cjelokupnog projekta u pogledu onih mjera ESVS-a koje su navedene u provedbenim aktima iz članka 24., u skladu s člankom 58. stavkom 1. točkom (c) podtočkama v. i vi. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 i člankom 44. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1268/201234. Komisija nacionalnim agencijama osigurava konkretno osposobljavanje i usmjeravanje kako bi im omogućila da na odgovarajući način provode cijeli životni ciklus projekata i rješavaju prepreke s kojima bi se pojedinci i organizacije mogli suočiti.

__________________

__________________

34 Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1268/2012 od 29. listopada 2012. o pravilima za primjenu Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, SL L 362, 31.12.2012., str. 1.

34 Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1268/2012 od 29. listopada 2012. o pravilima za primjenu Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, SL L 362, 31.12.2012., str. 1.

Amandman    160

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  određuje standarde unutarnje kontrole za nacionalne agencije i pravila upravljanja sredstvima Unije za dodjelu bespovratnih sredstava od strane nacionalnih agencija;

(a)  određuje standarde unutarnje kontrole za nacionalne agencije i pravila upravljanja sredstvima Unije za dodjelu bespovratnih sredstava od strane nacionalnih agencija, uzimajući u obzir zahtjeve za pojednostavnjenje, odnosno ne namećući nikakva dodatna opterećenja organizacijama sudionicama;

Amandman    161

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  utvrđuje godišnje prioritete;

Amandman    162

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 1. – točka ab (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ab)  savjetuje se s nacionalnim agencijama u pogledu uspostave postupaka, instrumenata i alata, osiguravajući odgovarajuća sredstva za naknade za upravljanje;

Amandman    163

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Komisija organizira redovne sastanke s mrežom nacionalnih agencija kako bi osigurala dosljednu provedbu Europskih snaga solidarnosti u svim zemljama sudionicama.

7.  Komisija organizira redovne sastanke s mrežom nacionalnih agencija, uz prisutnost organizacija sudionica, organizacija koje šalju sudionike, kao i dionika iz civilnog društva uključenih u aktivnosti ESVS-a, kao što su organizacije mladih, kako bi osigurala dosljednu provedbu ESVS-a u svim zemljama sudionicama. Komisija na te sastanke poziva postojeće mreže na razini Unije koje se odnose na aktivnosti u okviru ESVS-a, kao što su Europska mreža javnih službi za zapošljavanje, EURES, mreža Eurodesk, Europski volonterski centar, Europski forum mladih i druge relevantne organizacije civilnog društva, uključujući mreže koje predstavljaju poslodavce i sindikate.

Amandman    164

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Nacionalne agencije nadležne su za primarne kontrole korisnika bespovratnih sredstava za mjere Europskih snaga solidarnosti koje su im povjerene. Te kontrole razumno jamče da se dodijeljena bespovratna sredstva koriste za ono za što su bila namijenjena te u skladu s primjenjivim pravilima Unije.

3.  Nacionalne agencije i Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) nadležne su za primarne kontrole korisnika bespovratnih sredstava za mjere ESVS-a koje su im povjerene. Te kontrole razmjerne su i prikladne i razumno jamče da se dodijeljena bespovratna sredstva koriste za ono za što su bila namijenjena te u skladu s primjenjivim pravilima Unije, uzimajući u obzir zahtjeve za pojednostavnjenje, odnosno ne namećući nikakva dodatna opterećenja organizacijama sudionicama. Osim toga, kako bi se pojednostavnili zahtjevi za korisnike, u najvećoj mogućoj mjeri upotrebljavaju se jednokratni iznosi, jedinični troškovi i paušalno financiranje.

Amandman    165

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija u cilju provedbe ove Uredbe donosi programe rada s pomoću provedbenih akata. Svaki program rada osigurava dosljednu provedbu općih i posebnih ciljeva iz članaka 3. i 4. i određuje očekivane rezultate, način provedbe te ukupni iznos. Programi rada također sadržavaju opis mjera koje će se financirati, naznaku iznosa raspodijeljenog svakoj mjeri, naznaku raspodjele sredstava među zemljama sudionicama za mjere kojima trebaju upravljati nacionalne agencije te okvirni raspored provedbe.

1.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 25.a u vezi s donošenjem programa rada. Svaki program rada osigurava dosljednu provedbu općih i posebnih ciljeva iz članaka 3. i 4. i određuje očekivane rezultate, način provedbe te ukupni iznos. Programi rada također sadržavaju opis mjera koje će se financirati, uključujući zajedničke aktivnosti na prekograničnoj osnovi, naznaku iznosa raspodijeljenog za svaku mjeru, naznaku raspodjele sredstava među zemljama sudionicama za mjere kojima trebaju upravljati nacionalne agencije te okvirni raspored provedbe.

Obrazloženje

Prikladno je da se u vezi s mjerama provedbe ove Uredbe konzultiraju Parlament i Vijeće.

Amandman    166

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Nakon dvije godine provedbe ove Uredbe u okviru programa rada Komisije, pokazatelji rezultata ESVS-a podnose se Vijeću i Parlamentu radi daljnje kontrole, kako bi se ocijenila odgovarajuća integracija predviđenih ciljeva i aktivnosti u formalnom okviru politike za mlade, koji će se uvesti nakon 2020.

Amandman    167

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 25. stavka 2.

Briše se.

Amandman    168

Prijedlog uredbe

Članak 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 25.

Briše se.

Odborski postupak

 

1.  Komisiji pomaže Odbor ustanovljen člankom 36. Uredbe (EU) br. 1288/2013. Navedeni je odbor odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

 

2.  Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

 

Obrazloženje

Prikladno je da se u vezi s mjerama provedbe ove Uredbe konzultiraju Parlament i Vijeće.

Amandman    169

Prijedlog uredbe

Članak 25.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 25.a

 

Izvršavanje delegiranja ovlasti

 

1.   Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji pod uvjetima utvrđenima u ovom članku.

 

2.   Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 24. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina od [datum stupanja na snagu ove Uredbe]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

 

3.   Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 24. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objavljivanja spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

 

4.   Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

 

5.   Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

 

6.   Delegirani akt donesen na temelju članka 24. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Amandman    170

Prijedlog uredbe

Članak 27.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 27.

Briše se.

Izmjena Uredbe (EU) br. 1293/2013

 

U članku 4. Uredbe (EU) br. 1293/2013 dodaje se sljedeći stavak:

 

„3.  Maksimalan iznos od 3 000 000 EUR u tekućim cijenama iz potprograma za okoliš namijenjen prioritetnom području „Okolišno upravljanje i informacije” te maksimalan iznos od 1 500 000 EUR u tekućim cijenama iz potprograma za klimatske aktivnosti namijenjen prioritetnom području „Upravljanje i informacije na području klime” dodjeljuju se za financiranje projekata u smislu članka 17. stavka 4., koje provode Europske snage solidarnosti u skladu s Uredbom (EU) 2017/XXX i koji doprinose jednom prioritetnom području ili više njih u smislu članaka 9. i 13. Ta se dodjela provodi isključivo u skladu s Uredbom (EU) 2017/XXX, isključujući posebne zahtjeve iz Uredbe (EU) br. 1293/2013. ”

 

Amandman    171

Prijedlog uredbe

Članak 28.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 28.

Briše se.

Izmjene Uredbe (EU) br. 1303/2013

 

Uredba (EU) br. 1303/2013 mijenja se kako slijedi:

 

1.  Članak 58. stavak 1. mijenja se kako slijedi:

 

(a)  prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

 

„ESI fondovi mogu na inicijativu Komisije poduprijeti mjere pripreme, praćenja, administrativne i tehničke pomoći, evaluacije, revizije i kontrole koje su potrebne za provedbu ove Uredbe te mjere u skladu s Uredbom (EU) 2017/XXX, kako je navedeno u trećem podstavku, ukoliko te mjere imaju za cilj postizanje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije”. ”

 

(b)  u trećem podstavku dodaje se sljedeća točka (m):

 

„ (m)  mjere koje se financiraju u skladu s Uredbom (EU) 2017/XXX o Europskim snagama solidarnosti kako bi se osnažio osobni, obrazovni, socijalni, građanski i profesionalni razvoj mladih te njihova zapošljivost i kako bi im se olakšao prijelaz na tržište rada.” ”

 

2.  U članku 91. stavku 3. dodaje se sljedeći podstavak:

 

„Iznos od 35 000 000 EUR u tekućim cijenama od iznosa dodijeljenog tehničkoj pomoći na inicijativu Komisije dodijelit će se Europskoj inicijativi za solidarnost radi potpore njezinim mjerama u skladu s člankom 9. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) 2017/XXX. Dodjela se provodi isključivo u skladu s Uredbom (EU) 2017/XXX, isključujući posebne zahtjeve iz uredbi za pojedine fondove.” ”

 

Amandman    172

Prijedlog uredbe

Članak 29.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 29.

Briše se.

Izmjena Uredbe (EU) br. 1305/2013

 

U članku 51. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1305/2013 nakon prvog podstavka dodaje se sljedeći podstavak:

 

„EPFRR također može u iznosu od 1 800 000 EUR u tekućim cijenama financirati mjere koje provode Europske snage solidarnosti u skladu s Uredbom (EU) 2017/XXX, a koje doprinose jednom prioritetu Unije za ruralni razvoj ili više njih. Dodjela se provodi isključivo u skladu s Uredbom (EU) 2017/XXX, isključujući posebne zahtjeve iz Uredbe (EU) br. 1305/2013.” ”

 

Obrazloženje

Europske snage solidarnosti ne bi trebale ometati funkcioniranje drugih programa EU-a te bi prvenstveno trebale biti usmjerene na mlade i volontere u okviru programa Erasmus+ (napomena: ova izmjena zahtijevala bi brisanje članaka 27.-31.).

Amandman    173

Prijedlog uredbe

Članak 30.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 30.

Briše se.

Izmjena Uredbe (EU) br. 1306/2013

 

U članku 6. Uredbe (EU) br. 1306/2013 dodaje se sljedeća točka (j):

 

„(j)  mjere koje provode Europske snage solidarnosti u skladu s Uredbom (EU) 2017/XXX, koje doprinose jednom prioritetu Unije u području poljoprivrede i ruralnog razvoja ili više njih, a posebno mjere iz članka 51. stavka 1. drugog podstavka Uredbe (EU) br. 1305/2013. Dodjela se provodi isključivo u skladu s Uredbom (EU) 2017/XXX, isključujući posebne zahtjeve iz uredbi za pojedine fondove.” ”

 

Amandman    174

Prijedlog uredbe

Članak 31.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 31.

Briše se.

Izmjena Odluke br. 1313/2013/EU

 

U članku 19. stavku 1. Odluke br. 1313/2013/EU dodaje se sljedeći podstavak nakon drugog podstavka:

 

„Iznos od 6 000 000 EUR u tekućim cijenama iz financijske omotnice koja proizlazi iz naslova 3 „Sigurnost i građanstvo” dodjeljuje se za financiranje mjera koje provode Europske snage solidarnosti u skladu s Uredbom (EU) 2017/XXX, koje doprinose jednom prioritetu Unije u području civilne zaštite ili više njih. Dodjela se provodi isključivo u skladu s Uredbom (EU) 2017/XXX, isključujući posebne zahtjeve iz Odluke br. 1313/2013/EU.” ”

 

(1)

(2)

(3)


OBRAZLOŽENJE

Europske snage solidarnosti vrijedna su inicijativa Europske komisije za jačanje solidarnosti unutar Europe. Potrebe za time veće su nego ikada: trajna nezaposlenost mladih, valutna kriza i sve veći euroskepticizam iziskuju sve više predanosti i solidarnosti na europskoj razini. Kako bi se tim izazovima pristupilo na održiv način, a ideja solidarnosti promicala što prije, Europske snage solidarnosti usredotočene su na budućnost Europe: na mlade. Program koji je predložila Komisija obuhvaća proširenu Europsku volontersku službu i područje zapošljavanja koje obuhvaća radna mjesta i prakse u sektoru solidarnosti.

Kao izvjestiteljica tražim smanjenje dijela programa koji se odnosi na zapošljavanje s predloženih 20 % na 5 % ukupnih dodijeljenih sredstava za taj program, kako bi se zajamčio uspjeh Europskih snaga solidarnosti, spriječilo smanjenje kvalitete radnih mjesta i ojačala vrijednost volonterske službe u cjelini. S obzirom na to da je za izmjene stavaka koji se odnose na područje zapošljavanja isključivo nadležan Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja (EMPL), po tom se pitanju nadam konstruktivnoj suradnji s kolegama iz odbora EMPL.

Odlučila sam u programu istaknuti ideju solidarnosti. Europske snage solidarnosti ne bi smjele biti program kojim se u prvom redu potiče zapošljavanje, a pogotovo u njima ne treba tražiti odgovor na nezaposlenost mladih. Za rješavanje tih problema već postoje inicijative kao što su Garancija za mlade i Inicijativa za zapošljavanje mladih, koje su pokrenute upravo radi tog cilja. Te je inicijative potrebno proširiti, a ne smanjivati njihovu vrijednost uvođenjem novog programa.

Osim toga, postavlja se općenito pitanje je li rad u profitnom poduzeću spojiv s idejom solidarnosti. Odabir riječi u Prijedlogu Komisije u pogledu kontrole kvalitete i praćenja vrlo je nejasan, što u području zapošljavanja dovodi do opasnih nedostataka koji idu na štetu sudionika.

Moje je izvješće usmjereno na što uspješnije promicanje solidarnosti među mladima. U tu svrhu primarni cilj mora biti uključivanje mladih u nepovoljnom položaju. Do te se ciljne skupine ne može doprijeti preko internetskih portala, nego preko izravnog kontakta s pojedincima. To iziskuje aktivno sudjelovanje aktera i organizacija koji organiziraju volonterske službe. Izgradnja odnosa na osobnoj razini jedini je put do te ciljne skupine. Zbog toga pozivam na ciljano unaprjeđenje popratnih struktura i fleksibilno prilagođena operativna tijela koja će mladima u nepovoljnom položaju omogućiti stjecanje iskustva volonterske aktivnosti. U vezi s time zalažem se i za fleksibilniju organizaciju volonterske službe kako bi i alternativni načini života bili uskladivi s Europskim snagama solidarnosti i kako bi se na taj način program mogao proširiti na nove ciljne skupine.

U tom kontekstu predlažem promjenu imena Europskih snaga solidarnosti u „Europsku solidarnosnu i volontersku službu” kako bi se zadržala usredotočenost na „solidarnost”, ali i istodobno uklonili nesporazumi i negativna vojna konotacija riječi „snage”.


MIŠLJENJE Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (12.1.2018)

upućeno Odboru za kulturu i obrazovanje

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravnog okvira Europskih snaga solidarnosti i izmjeni uredbi (EU) br. 1288/2013, (EU) br. 1293/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i Odluke br. 1313/2013/EU

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Brando Benifei

(*)Pridruženi odbor – članak 54. Poslovnika

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Europska komisija najavila je Inicijativu Europskih snaga solidarnosti u prosincu 2016. nakon govora predsjednika Junckera o stanju Unije. Glavni je cilj i potaknuti osjećaj pripadnosti europskom projektu jačanjem solidarnosti kao jedne od njezinih osnovnih vrijednosti i pomoći mladim Europljanima da poboljšaju izglede za zapošljavanje s obzirom na dugotrajno supostojanje visokih stopa nezaposlenosti mladih i neusklađenosti vještina. Nakon što je već pokrenut u „prvoj fazi”, Komisija je smatrala primjerenim predložiti ad hoc pravni okvir te je 30. svibnja 2017. objavila prijedlog uredbe koji se sada razmatra u Parlamentu i Vijeću. Uredbom se uspostavlja pravna osnova za Europske snage solidarnosti te se definira proračun i način provedbe te inicijative, a postavljaju se i posebni ciljevi te definiraju ključni pojmovi.

Odboru za zapošljavanje i socijalna pitanja povjerena je izrada mišljenja o aspektima prijedloga koje se odnose na područje zapošljavanja, a posebice na definicije „pripravništva” i „posla” koje se nalaze u tekstu. Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja u skladu s člankom 54. Poslovnika Europskog parlamenta ima isključivu nadležnost za te dijelove prijedloga Komisije.

Vaš izvjestitelj Odbora EMPL, govoreći općenito, pozdravlja prijedlog Komisije, ali jasno naznačuje i svojim amandmanima ukazuje na kritične elemente u njegovoj strukturi. Glavni cilj izvjestitelja je osigurati da se Europskim snagama solidarnosti ne omogući nepovoljna situacija u kojoj se volonteri iskorištavaju za obavljanje poslova koji bi se trebali obavljati u okviru tradicionalnog plaćenog radnog odnosa. U tom je smislu potrebno ukloniti svaku opasnost od takve zamjene u ovom zakonodavstvu. Izvjestitelj stoga smatra potrebnim da se jasno odvoji volontiranje od pripravništva i zaposlenja, i u pogledu financijskih sredstava koja se dodjeljuju objema područjima. U tekstu je potrebno jasnije uputiti na mjere zaštite radnih mjesta te jasno navesti potrebu da se glede radnih mjesta i pripravništava u potpunosti poštuje primjenjivo nacionalno zakonodavstvo, da se za rad i pripravništvo obvezno prima naknada te da takva mjesta moraju biti najviše kvalitete.

Izvjestitelj isto tako vjeruje da je za izbjegavanje zloupotrebe u tom području od najveće važnosti pristup volontiranju potrebno ograničiti samo na javna tijela ili organizacije sudionice iz neprofitnog sektora. Time bi se, primjerice, isključila mogućnost da velika poduzeća ili korporacije upošljavaju volontere koje financira EU, kao što je to trenutačno predviđeno u Europskoj volonterskoj službi, što ne samo da se čini spornim s etičkogi financijskog gledišta, već bi se moglo pretvoriti i u neprihvatljiv oblik korporativnog oglašavanja. Osim toga, regulatori trebaju obratiti posebnu pozornost na sektor solidarnosti, s obzirom na njegovu međusektorsku prirodu te društveni i gospodarski značaj, kako bi se izbjegli mogući negativni učinci na tržištu rada.

Umjesto toga, profitnim poduzećima trebalo bi se omogućiti da sudjeluju u Europskim snagama solidarnosti samo ako mladima nude plaćeno zaposlenje ili pripravništvo. Moguća alternativa tom pristupu, koju je potrebno još istražiti, mogla bi biti da poduzeća ili socijalna poduzeća koja se žele uključiti u inicijativu Europskih snaga solidarnosti razvijaju partnerstva ili financiraju radna mjesta u neprofitnim poduzećima koja se bave relevantnim poljem solidarnosti.

Europske snage solidarnosti će uz predložene prilagodbe mladima u Europi ponuditi nove prilike da se bave aktivnostima solidarnosti i dobiju relevantno iskustvo na terenu.

Izvjestitelj ljubazno moli da se zastupnici u Odboru za zapošljavanje i socijalna pitanja u svom radu usredotoče na dijelove teksta koji su jasno relevantno za aktivnosti odbora EMPL. To bi bilo svrsishodno i olakšalo bi brzo usvajanje stajališta Odbora EMPL te bi bilo znak pozitivne i lojalne suradnje s Odborom za kulturu i obrazovanje i radom njegova izvjestitelja.

AMANDMANI

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za kulturu i obrazovanje da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Europska unija izgrađena je na solidarnosti među građanima i među državama članicama. Te zajedničke vrijednosti usmjeravaju njezino djelovanje i pružaju nužno jedinstvo za suočavanje s trenutačnim i budućim društvenim izazovima, a u tome su mladi Europljani voljni pomoći iskazivanjem solidarnosti u praksi.

1.  Europska unija izgrađena je na solidarnosti među građanima i među državama članicama. Te zajedničke vrijednosti usmjeravaju njezino djelovanje i pružaju nužno jedinstvo za suočavanje s trenutačnim i budućim društvenim izazovima, a u tome su mladi Europljani voljni pomoći iskazivanjem solidarnosti u praksi. Načelo solidarnosti utvrđeno je u članku UEU-a i preambuli Povelje o temeljnim pravima Europske unije.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U govoru o stanju Unije od 14. rujna 2016.17 naglašena je potreba ulaganja u mlade i najavljeno je osnivanje Europskih snaga solidarnosti u cilju stvaranja mogućnosti da mladi diljem Unije smisleno doprinesu društvu, pokažu solidarnost i razviju svoje vještine, dobivajući time ne samo zaposlenje nego i neprocjenjivo životno iskustvo.

2.  U govoru o stanju Unije od 14. rujna 2016.17 naglašena je potreba ulaganja u mlade i najavljeno je osnivanje Europskih snaga solidarnosti u cilju stvaranja mogućnosti da mladi diljem Unije smisleno doprinesu društvu, pokažu solidarnost te istovremeno razvijaju svoje informalne i neformalne vještine, dobivajući time praktično iskustvo u aktivnostima u zajednici te neprocjenjivo životno iskustvo.

__________________

__________________

17 Stanje Unije 2016.: Prema boljoj Europi – Europi koja štiti, osnažuje i brani, IP/16/3042 (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3042_en.htm).

17 Stanje Unije 2016.: Prema boljoj Europi – Europi koja štiti, osnažuje i brani, IP/16/3042 (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3042_en.htm).

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2. a  Europska unija i države članice trebale bi se načelno obvezati da uvedu aranžmane zbog kojih bi uključivanje u Europske snage solidarnosti bilo što atraktivnije.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija je u svojoj Komunikaciji „Europske snage solidarnosti” od 7. prosinca 2016. naglasila potrebu da se osnaže temelji za aktivnosti solidarnosti diljem Europe, da se mladima pruže brojnije i bolje mogućnosti za aktivnosti solidarnosti u različitim područjima te da se nacionalnim i lokalnim akterima pruži podrška u njihovim nastojanjima da se suoče s raznim izazovima i krizama. Komunikacijom je pokrenuta prva faza Europskih snaga solidarnosti u kojoj su pokrenuti različiti programi Unije kako bi se mladima diljem EU-a ponudile mogućnosti volontiranja, pripravništva ili zapošljavanja. Na te bi se aktivnosti, bez obzira na to jesu li provedene prije ili nakon stupanja na snagu ove Uredbe, trebala i dalje primjenjivati pravila i uvjeti utvrđeni odgovarajućim programima Unije kojima su financirani u okviru prve faze Europskih snaga solidarnosti.

3.  Komisija je u svojoj Komunikaciji „Europske snage solidarnosti” od 7. prosinca 2016.18 naglasila potrebu da se osnaže temelji za aktivnosti solidarnosti diljem Europe, da se mladima pruže brojnije i bolje mogućnosti za aktivnosti solidarnosti u različitim područjima te da se nacionalnim, regionalnim i lokalnim vladinim i nevladinim akterima pruži podrška u njihovim nastojanjima da se suoče s raznim izazovima i krizama. Komunikacijom je pokrenuta prva faza Europskih snaga solidarnosti u kojoj su pokrenuti različiti programi Unije kako bi se mladima diljem EU-a ponudile mogućnosti volontiranja, pripravništva ili zapošljavanja. Na te bi se aktivnosti, bez obzira na to jesu li provedene prije ili nakon stupanja na snagu ove Uredbe, trebala i dalje primjenjivati pravila i uvjeti utvrđeni odgovarajućim programima Unije kojima su financirani u okviru prve faze Europskih snaga solidarnosti.

__________________

__________________

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija „Europske snage solidarnosti”, COM(2016) 942 final, 7.12.2016.

Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija „Europske snage solidarnosti”, COM(2016) 942 final, 7.12.2016.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Mladima bi trebalo pružiti lako dostupne mogućnosti sudjelovanja u aktivnostima solidarnosti kojima bi mogli izraziti predanost u korist zajednica uz stjecanje korisnog iskustva, vještina i kompetencija za svoj osobni, obrazovni, socijalni, građanski i profesionalni razvoj, čime bi povećali svoju zapošljivost. Tim bi se aktivnostima ujedno poduprla mobilnost mladih volontera, pripravnika i radnika.

4.  Mladima bi trebalo pružiti lako dostupne mogućnosti sudjelovanja u aktivnostima solidarnosti, što bi imalo pozitivne učinke na društvo te bi mladima isto tako omogućavalo da, s jedne strane, izraze predanost u korist zajednica i, s druge strane, steknu korisno iskustvo, vještine i kompetencije za svoj osobni, obrazovni, socijalni, građanski i profesionalni razvoj, čime bi povećali svoje vještine i stekli radne navike koje bi onda mogli primijeniti u radnom okruženju. Tim bi se aktivnostima ujedno poduprla mobilnost mladih volontera, pripravnika i radnika.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Aktivnosti solidarnosti koje se nude mladima trebale bi biti visokokvalitetne u smislu da bi trebale odgovoriti na nezadovoljene potrebe društva, doprinijeti jačanju zajednica, mladima ponuditi mogućnost stjecanja dragocjenog znanja i kompetencija, trebale bi biti financijski pristupačne mladima te se provoditi u sigurnim i zdravim uvjetima.

5.  Aktivnosti solidarnosti koje se nude mladima trebale bi pomoći odgovoriti na nezadovoljene potrebe društva i doprinijeti jačanju zajednica i građanstva te odgovoriti na osobne i profesionalne razvojne potrebe sudionika. Aktivnosti solidarnosti trebale bi biti visokokvalitetne i stvarno pristupačne svim mladim ljudima te ponuditi mogućnost stjecanja dragocjenog znanja i kompetencija uz prepoznavanje njihova truda te bi se trebale provoditi u sigurnim i zdravim uvjetima. Potrebno je uložiti posebne napore kako bi se zajamčila djelotvorna uključivost i pristupačnost kada je riječ o ponuđenim aktivnostima solidarnosti, posebice u odnosu na mlade ljude s manje prilika, posebice mladih ljudi s invaliditetom. Aktivnosti solidarnosti nikada ne bi trebale zamijeniti politike poslovne socijalne odgovornosti niti imati negativan utjecaj na postojeća radna mjesta ili pripravništva.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Europske snage solidarnosti bile bi jedinstvena ulazna točka za aktivnosti solidarnosti diljem Unije. Potrebno je osigurati usklađenost i komplementarnost tog okvira s drugim relevantnim politikama i programima Unije. Europske snage solidarnosti trebale bi se oslanjati na prednosti i sinergije postojećih programa, osobito Europske volonterske službe. Trebale bi i dopuniti nastojanja država članica da podrže mlade i olakšaju njihov prijelaz iz škole na radno mjesto u okviru Jamstva za mlade, osiguravanjem dodatnih mogućnosti za ulazak na tržište rada u obliku pripravništva ili poslova u područjima povezanima sa solidarnošću u njihovim državama članicama ili preko granica. Trebalo bi osigurati i komplementarnost s postojećim mrežama na razini Unije koje se odnose na aktivnosti u okviru Europskih snaga solidarnosti, kao što su Europska mreža javnih službi za zapošljavanje, EURES i mreža Eurodesk. Osim toga, trebalo bi osigurati i komplementarnost Europskih snaga solidarnosti s postojećim povezanim programima, osobito programima nacionalne solidarnosti i programima mobilnosti za mlade, oslanjajući se na dobre prakse gdje je to primjereno.

6.  Europske snage solidarnosti bile bi glavna ulazna točka za aktivnosti solidarnosti koje mladi poduzimaju diljem Unije. Potrebno je osigurati usklađenost i komplementarnost tog okvira s drugim relevantnim politikama i programima Unije. Europske snage solidarnosti trebale bi se oslanjati na prednosti i sinergije postojećih programa, osobito Europske volonterske službe te ne bi trebale financijski ugroziti postojeće relevantne programe na području solidarnosti. Trebale bi i dopuniti nastojanja država članica da podrže mlade u pristupanju mogućnostima volontiranja i mogućnostima razvijenima da olakšaju njihov prijelaz iz škole na radno mjesto osiguravanjem dodatnih mogućnosti za ulazak na tržište rada u obliku pripravništva ili poslova u područjima povezanima sa solidarnošću u njihovim državama članicama ili preko granica. Trebalo bi osigurati i komplementarnost s postojećim mrežama na razini Unije koje se odnose na aktivnosti u okviru Europskih snaga solidarnosti, kao što su Europska mreža javnih službi za zapošljavanje, EURES, mreža Eurodesk, Europski forum mladih, Europski volonterski centar i druge relevantne organizacije civilnog društva, uključujući socijalne partnere. Trebalo bi se uspostaviti partnerstvo s europskim mrežama specijaliziranima za određene hitne socijalne probleme koje države članice ne rješavaju dovoljno poput ekstremnog siromaštva, beskućništva, siromaštva u romskim zajednicama, isključivanje tražitelja azila. Osim toga, trebalo bi osigurati i komplementarnost Europskih snaga solidarnosti s postojećim povezanim programima, osobito programima nacionalne solidarnosti i programima mobilnosti za mlade, oslanjajući se na dobre prakse gdje je to primjereno.

__________________

 

19 Preporuka Vijeća od 22. travnja 2013. o uspostavi Jamstva za mlade (2013/C 120/01).

 

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Kako bi se postigao najbolji mogući učinak Europskih snaga solidarnosti, potrebno je uvesti odredbe kojima bi drugi programi Unije kao što su Fond za azil, migracije i integraciju, program „Europa za građane”, Europski fond za regionalni razvoj i zdravstveni program doprinijeli ciljevima Europskih snaga solidarnosti podupiranjem aktivnosti unutar njihova područja djelovanja. Taj bi se doprinos trebao financirati u skladu s odgovarajućim temeljnim aktima predmetnih programa. Nakon što su dobili valjanu oznaku kvalitete Europskih snaga solidarnosti, korisnicima bi trebalo omogućiti pristup portalu Europskih snaga solidarnosti i omogućiti upotrebu mjera u pogledu kvalitete i podrške predviđenih za ponuđenu vrstu aktivnostti.

7.  Kako bi se postigao najbolji mogući učinak Europskih snaga solidarnosti, potrebno je uvesti odredbe kojima bi drugi programi Unije kao što su Fond za azil, migracije i integraciju, program „Europa za građane”, Europski fond za regionalni razvoj i zdravstveni program doprinijeli ciljevima Europskih snaga solidarnosti podupiranjem aktivnosti unutar njihova područja djelovanja. Taj bi se doprinos trebao financirati u skladu s odgovarajućim temeljnim aktima predmetnih programa. Nakon što su dobili valjanu oznaku kvalitete Europskih snaga solidarnosti, organizacijama sudionicama bi trebalo omogućiti pristup portalu Europskih snaga solidarnosti i omogućiti upotrebu mjera u pogledu kvalitete i podrške predviđenih za ponuđenu vrstu aktivnosti.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Europske snage solidarnosti trebale bi otvoriti nove mogućnosti volontiranja, pripravničkih angažmana i radnih mjesta za mlade u područjima povezanima sa solidarnošću te osmisliti i razviti projekte u području solidarnosti koji se temelje na njihovoj vlastitoj inicijativi. Te bi mogućnosti trebale doprinijeti poboljšanju njihova osobnog, obrazovnog, socijalnog, građanskog i profesionalnog razvoja. Europske snage solidarnosti trebale bi podupirati i aktivnosti umrežavanja sudionika i organizacija sudionica te mjere za osiguravanje kvalitete podupiranih aktivnosti Europskih snaga solidarnosti i za promicanje vrednovanja stečenih obrazovnih rezultata.

8.  Europske snage solidarnosti trebale bi otvoriti nove mogućnosti volontiranja, pripravničkih angažmana i radnih mjesta za mlade u područjima povezanima sa solidarnošću te osmisliti i razviti projekte u području solidarnosti koji se temelje na njihovoj vlastitoj inicijativi. Te bi mogućnosti trebale pomoći u zadovoljavanju neispunjenih potreba društva te doprinijeti jačanju zajednica i poboljšanju osobnog, obrazovnog, socijalnog, građanskog i profesionalnog razvoja mladih. Europske snage solidarnosti trebale bi podupirati i aktivnosti umrežavanja sudionika i organizacija sudionica te mjere za osiguravanje kvalitete podupiranih aktivnosti Europskih snaga solidarnosti i za promicanje vrednovanja stečenih obrazovnih rezultata. Trebale bi doprinositi i podržavanju i jačanju postojećih organizacija koje provode akcije solidarnosti.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

8. a  Europske snage solidarnosti bi kao prednost na životopisu trebale ubrzati i olakšati uključivanje mladih Europljana na tržište rada.

Amandman  11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 9.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9.  Volonterske aktivnosti čine bogato iskustvo u neformalnom i informalnom kontekstu učenja u kojem se osnažuje osobni, sociopedagoški i profesionalni razvoj mladih te aktivira njihov osjećaj građanstva i njihova zapošljivost. Te aktivnosti ne smiju imati negativan učinak na potencijalno ili postojeće plaćeno zaposlenje niti bi ih trebalo shvatiti kao nadomjestak za takvo zaposlenje. Kako bi se osigurao kontinuitet u odnosu na volonterske aktivnosti koje se podupiru na razini Unije, volonterske aktivnosti u okviru Europske volonterske službe koje su u zemljopisnom području Europskih snaga solidarnosti trebale bi dobiti njihovu podršku u obliku prekograničnih volonterskih angažmana. Ostale volonterske aktivnosti u okviru Europske volonterske službe koje nisu u zemljopisnom području Europskih snaga solidarnosti trebale bi i dalje dobivati potporu u okviru programa osnovanog Uredbom (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport20. Uzimajući u obzir tumačenje povezanoga zakonodavstva na razini Unije, prekogranične volonterske angažmane u okviru Europskih snaga solidarnosti i volonterske aktivnosti koje i dalje primaju potporu u skladu s Uredbom (EU) br. 1288/2013 trebalo bi smatrati istovrijednima onima koji se izvršavaju u okviru Europske volonterske službe.

9.  Volonterske aktivnosti čine bogato iskustvo u neformalnom i informalnom kontekstu učenja u kojem se osnažuje osobni, sociopedagoški i profesionalni razvoj mladih te aktivira njihov osjećaj građanstva i njihova zapošljivost. Međutim, zbog međusektorske prirode aktivnosti vezanih uz solidarnost, različitog statusa poduzeća i organizacija koje će se možda uključiti u te aktivnosti, kao i društvenog i gospodarskog značaja sektora solidarnosti u Uniji, u Uredbu je potrebno uvrstiti odredbe kako bi se osiguralo da volonterske aktivnosti nemaju negativan učinak na potencijalno ili postojeće plaćeno zaposlenje niti bi ih trebalo shvatiti ili u praksi koristiti kao nadomjestak za takvo zaposlenje. Iz tog razloga, angažmane u području solidarnosti u obliku volontiranja u okviru ove Uredbe trebali bi nuditi isključivo javna tijela ili organizacije sudionice u neprofitnom sektoru. Kako bi se osigurao kontinuitet u odnosu na volonterske aktivnosti koje se podupiru na razini Unije, volonterske aktivnosti u okviru Europske volonterske službe koje su u zemljopisnom području Europskih snaga solidarnosti trebale bi dobiti njihovu podršku u obliku prekograničnih volonterskih angažmana. Ostale volonterske aktivnosti u okviru Europske volonterske službe koje nisu u zemljopisnom području Europskih snaga solidarnosti trebale bi i dalje dobivati potporu u okviru programa osnovanog Uredbom (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport20. Uzimajući u obzir tumačenje povezanoga zakonodavstva na razini Unije, prekogranične volonterske angažmane u okviru Europskih snaga solidarnosti i volonterske aktivnosti koje i dalje primaju potporu u skladu s Uredbom (EU) br. 1288/2013 trebalo bi smatrati istovrijednima onima koji se izvršavaju u okviru Europske volonterske službe.

__________________

__________________

20 Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage odluka br. 1719/2006/EZ, 1720/2006/EZ i 1298/2008/EZ, SL L 347, 20.12.2013., str. 50.

20 Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage odluka br. 1719/2006/EZ, 1720/2006/EZ i 1298/2008/EZ, SL L 347, 20.12.2013., str. 50.

Amandman  12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

10.  Pripravništva i radna mjesta u područjima povezanima sa solidarnošću mogu mladima pružiti dodatne mogućnosti za ulaz na tržište rada, uz istovremen doprinos suočavanju s ključnim izazovima društva. To može doprinijeti poticanju zapošljivosti i produktivnosti mladih uz istovremeno olakšavanje njihova prelaska iz obrazovnog sustava na tržište rada, što je ključno za poboljšanje njihovih izgleda na tržištu rada. Za pripravničke angažmane ponuđene u okviru Europskih snaga solidarnosti naknadu bi trebala plaćati organizacija sudionica te bi oni trebali slijediti načela o kvaliteti iznesena u Preporuci Vijeća o uspostavi kvalitativnog okvira za pripravništvo od 10. ožujka 201421. Ponuđena pripravništva i radna mjesta trebala bi mladima biti prvi korak za ulaz na tržište rada te bi stoga trebala biti popraćena odgovarajućom potporom nakon završenog angažmana. Relevantni akteri na tržištu rada, osobito javne i privatne službe za zapošljavanje, socijalni partneri i gospodarske komore, trebali bi olakšati pripravničke angažmane i zapošljavanje. Oni bi se kao organizacije sudionice trebali moći prijaviti za financiranje preko nadležne provedbene strukture Europskih snaga solidarnosti u cilju posredovanja između mladih sudionika i poslodavaca koji nude pripravničke angažmane i radna mjesta u sektorima povezanima sa solidarnošću.

10.  Europske snage solidarnosti također bi trebale dati okvir za pripravništva i radna mjesta u područjima povezanima sa solidarnošću kako bi pomogle u izgradnji socijalne, gospodarske i građanske kohezije. Pripravništva i radna mjesta trebalo bi jasno odvojiti od volonterskih aktivnosti, i s financijskog i s organizacijskog gledišta, jer one mladima mogu pružiti različite i dodatne mogućnosti za ulaz na tržište rada i povećati njihove šanse na tržištu rada i u daljnjoj karijeri uz istovremen doprinos suočavanju s ključnim izazovima društva. Pripravništva i radna mjesta nikada ne bi trebala dovesti do zamjene zaposlenja. Međutim, plaćena pripravništva i radna mjesta mogu za mlade u nepovoljnom položaju i mlade s manje prilika predstavljati poticaj da sudjeluju u aktivnostima povezanima sa solidarnošću kojima inače ne bi mogli pristupiti. Pripravništvo može mladim ljudima olakšati prelazak iz obrazovanja u radni odnos, što je ključno za njihovo održivo uključivanje na tržište rada. Za pripravničke angažmane ponuđene u okviru Europskih snaga solidarnosti naknadu bi uvijek trebala plaćati organizacija sudionica te bi oni trebali slijediti načela o kvaliteti iznesena u Preporuci Vijeća o uspostavi kvalitativnog okvira za pripravništvo od 10. ožujka 201421. Pripravništva bi, međutim, trebalo razlikovati od volonterskog rada i temeljenog na pisanom ugovoru sklopljenom na početku pripravništva između pripravnika i organizacije sudionice. U takvim pisanim ugovorima trebali bi se navesti ciljevi obrazovanja i osposobljavanja, radni uvjeti i trajanja pripravništva, naknada pripravniku te prava i obveze stranaka u skladu s primjenjivim nacionalnim pravom ili kolektivnim sporazumima, ili u skladu s oboje, zemlje u kojem se pripravništvo odvija. Ponuđeni pripravnički angažmani trebali bi mladima biti prvi korak za ulazak na tržište rada te ne bi trebali zamjenjivati radna mjesta. Pripravnički angažmani trebali bi biti privremeni i imati razumno trajanje kao što je definirano u ovoj Uredbi. Radna mjesta trebala bi se temeljiti na pisanom ugovoru te bi se pritom trebali poštovati svi uvjeti rada definirani nacionalnim zakonodavstvom i/ili primjenjivim kolektivnim ugovorima zemlje u kojoj se obavlja rad. Financijska potpora organizacijama sudionicama da nude radna mjesta ne bi trebala trajati dulje od 12 mjeseci. Pripravništva i radna mjesta trebala bi biti jasno razgraničena, u pogledu financiranja i ozbiljnosti, kao i od volonterskih aktivnosti te bi stoga trebala biti popraćena odgovarajućom pripremom, obukom tijekom rada, potporom nakon angažmana u vezi sa sudjelovanjem oragnizacija u Europskim snagama solidarnosti. Relevantni akteri na tržištu rada, osobito javne i privatne službe za zapošljavanje, socijalni partneri i gospodarske komore, trebali bi olakšati pripravničke angažmane i zapošljavanje. Oni bi se kao organizacije sudionice trebali moći prijaviti za financiranje preko nadležne provedbene strukture Europskih snaga solidarnosti u cilju posredovanja između mladih sudionika i poslodavaca koji nude pripravničke angažmane i radna mjesta u sektorima povezanima sa solidarnošću.

__________________

__________________

21 Preporuka Vijeća od 10. ožujka 2014. o kvalitativnom okviru za pripravništvo, SL C 88, 27.3.2014., str. 1.

21 Preporuka Vijeća od 10. ožujka 2014. o kvalitativnom okviru za pripravništvo, SL C 88, 27.3.2014., str. 1.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

11.  Poduzetnost mladih važna je prednost za društvo i za tržište rada. Europske snage solidarnosti trebale bi pridonijeti poticanju tog aspekta pružajući mladima priliku da razviju i provedu svoje vlastite projekte usmjerene na suočavanje sa specifičnim izazovima na korist njihovih lokalnih zajednica. Ti bi projekti trebali biti prilika za iskušavanje ideja i potporu mladima da sami budu pokretači aktivnosti u području solidarnosti. Mogli bi poslužiti i kao odskočna daska za daljnje sudjelovanje u aktivnostima solidarnosti te bi mogli biti prvi korak u poticanju sudionika Europskih snaga solidarnosti da postanu samozaposlene osobe ili osnuju udruge, nevladine organizacije ili druga tijela koja djeluju u neprofitnim sektorima povezanima sa solidarnošću i mladima.

11.  Poduzetnost mladih važna je prednost za društvo i za tržište rada. Europske snage solidarnosti trebale bi pridonijeti poticanju tog aspekta pružajući mladima priliku da razviju i provedu svoje vlastite projekte usmjerene na suočavanje sa specifičnim izazovima na korist njihovih lokalnih zajednica. Ti bi projekti trebali biti prilika za razvijanje inovativnih rješenja na održiv način i potpora mladima da sami budu pokretači aktivnosti u području solidarnosti. Mogli bi poslužiti i kao odskočna daska za daljnje sudjelovanje u različitim oblicima aktivnosti solidarnosti te bi mogli biti prvi korak u poticanju sudionika Europskih snaga solidarnosti da postanu poduzetnici, socijalni poduzetnici ili osnuju udruge, nevladine organizacije ili druga tijela koja djeluju u neprofitnom sektoru i sektorima povezanima sa solidarnošću i mladima te postanu sve uključeniji u asocijativne aktivnosti. Mladim ljudima te organizacijama mladih i studentskim organizacijama potrebno je dati nužnu podršku za postizanje učinkovitog razvoja inicijativa. Potpora nakon završenog angažmana mogla bi uključivati potporu i savjete sudionicima zainteresiranim za osnivanje i vođenje udruga, zadruga, socijalnih poduzeća, organizacija mladih i centara za zajednice. Takva potpora mogla bi uključivati studiju izvedivosti, izbor pravnog oblika, razvoj poslovnog plana, financijske i porezne savjete, procjenu rizika, savjete o komunikaciji, promicanju i marketinškim aktivnostima.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

12.  Mladi i organizacije koje sudjeluju u Europskim snagama solidarnosti trebali bi osjećati da pripadaju zajednici pojedinaca i subjekata predanih jačanju solidarnosti diljem Europe. Istovremeno organizacijama sudionicama treba potpora kako bi pojačale svoje kapacitete za pružanje kvalitetnih angažmana sve većem broju sudionika. Europske snage solidarnosti trebale bi podržavati aktivnosti umrežavanja usmjerene na jačanje angažmana mladih i organizacija sudionica u toj zajednici, na poticanje duha Europskih snaga solidarnosti te na poticanje razmjene korisnih praksi i iskustava. Te bi aktivnosti trebale doprinijeti i podizanju svijesti o Europskim snagama solidarnosti među javnim i privatnim akterima te prikupljanju povratnih informacija od sudionika i organizacija sudionica o provedbi Europskih snaga solidarnosti.

12.  Mladi i organizacije koje sudjeluju u Europskim snagama solidarnosti trebali bi osjećati da pripadaju zajednici pojedinaca i subjekata predanih jačanju solidarnosti diljem Europe. Istovremeno organizacijama sudionicama treba potpora kako bi pojačale svoje kapacitete za pružanje kvalitetnih angažmana sve većem broju sudionika. Europske snage solidarnosti trebale bi podržavati aktivnosti umrežavanja usmjerene na jačanje kapaciteta mladih i organizacija sudionica u toj zajednici, na poticanje duha Europskih snaga solidarnosti te na poticanje razmjene korisnih praksi i iskustava. Te bi aktivnosti trebale doprinijeti i podizanju svijesti o Europskim snagama solidarnosti među javnim i privatnim akterima te prikupljanju povratnih informacija od sudionika i organizacija sudionica o provedbi Europskih snaga solidarnosti.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

13.  Posebnu bi pozornost trebalo posvetiti osiguranju kvalitete angažmana i drugih mogućnosti koje se nude u okviru Europskih snaga solidarnosti, osobito na način da se sudionicima ponudi osposobljavanje, jezična podrška, osiguranje, administrativna potpora i potpora nakon angažmana te vrednovanje znanja, vještina i kompetencija stečenih kroz njihovo iskustvo u okviru Europskih snaga solidarnosti.

13.  Posebnu bi pozornost trebalo posvetiti osiguranju kvalitete angažmana i drugih mogućnosti koje se nude u okviru Europskih snaga solidarnosti, osobito na način da se sudionicima ponudi osposobljavanje na internetu i izvan njega, jezična podrška, osiguranje, administrativna potpora i potpora prije i nakon angažmana. Tu potporu trebalo bi pružati u suradnji s organizacijama mladih i drugim organizacijama civilnog društva kako bi se iskoristilo njihovo stručno znanje stečeno na terenu. Potporom nakon angažmana trebalo bi također dati prioritet kontinuiranoj građanskoj angažiranosti sudionika u njihovim zajednicama te bi ih ona trebala voditi prema lokalnim organizacijama ili projektima nakon angažmana.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

14.  Kako bi se zajamčio učinak angažmana u okviru Europskih snaga solidarnosti na osobni, obrazovni, socijalni, građanski i profesionalni razvoj sudionika, znanje, vještine i kompetencije koje nastaju kao rezultat angažmana trebalo bi pravilno utvrditi i dokumentirati u skladu s nacionalnim okolnostima i specifičnostima, kako je preporučeno u Preporuci Vijeća od 20. prosinca 2012. o vrednovanju neformalnog i informalnog učenja22.

14.  Kako bi se zajamčio učinak angažmana u okviru Europskih snaga solidarnosti na osobni, obrazovni, socijalni, građanski i profesionalni razvoj sudionika, znanje, vještine i kompetencije koje nastaju kao rezultat angažmana trebalo bi pravilno utvrditi, dokumentirati, ocijeniti i certificirati u skladu s nacionalnim okolnostima i specifičnostima, kako je preporučeno u Preporuci Vijeća od 20. prosinca 2012. o vrednovanju neformalnog i informalnog učenja22. Taj postupak bi trebala olakšati Europska komisija koja je u tu svrhu objavila europske smjernice za validiranje neformalnog i informalnog učenja te europski inventar za validiranje.

__________________

__________________

22 Preporuka Vijeća od 20. prosinca 2012. o vrednovanju neformalnog i informalnog učenja (SL C 398, 22.12.2012., str. 1.).

22 Preporuka Vijeća od 20. prosinca 2012. o vrednovanju neformalnog i informalnog učenja (SL C 398, 22.12.2012., str. 1.).

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

15.  Trebalo bi uspostaviti oznaku kvalitete kako bi se osigurala usklađenost organizacija sudionica s načelima i zahtjevima povelje Europskih snaga solidarnosti u pogledu njihovih prava i odgovornosti tijekom svih faza iskustva u aktivnostima solidarnosti. Dobivanje oznake kvalitete trebalo bi biti preduvjet za sudjelovanje, ali ne bi trebalo automatski voditi do financiranja u okviru Europskih snaga solidarnosti.

15.  Trebalo bi uspostaviti oznaku kvalitete te okvir za praćenje volontiranja, pripravništava i radnih u partnerstvu s relevantnim dionicima mjesta kako bi se osigurala usklađenost organizacija sudionica s načelima i zahtjevima povelje Europskih snaga solidarnosti u pogledu njihovih prava i odgovornosti tijekom svih faza iskustva u aktivnostima solidarnosti. Dobivanje oznake kvalitete trebalo bi biti preduvjet za sudjelovanje, ali ne bi trebalo automatski voditi do financiranja u okviru Europskih snaga solidarnosti. Oznakom kvalitete trebalo bi se osigurati da aktivnosti Europskih snaga solidarnosti ne zamjenjuju stvarne poslove ili pripravništva. Postupak koji vodi dodjeljivanju oznake kvalitete ne bi trebao stvarati dodatnu birokraciju koja bi razuvjerila organizacije, posebice privatna poduzeća u komponenti zapošljavanja, od doprinošenja Europskim snagama solidarnosti. Oznakom kvalitete trebalo bi se osigurati i da organizacije sudionice ispunjavanju ex ante uvjete društvenog uključivanja, a pogotovo obveze za prioritet investiranja u prijelaz s institucionalnih usluga na usluge u okviru zajednice kako je navedeno u Uredbi o zajedničkim odredbama o ESIF-ima kako bi se spriječilo da se financiranje EU-a ne koristi (čak ni na indirektne načine) za odvajanje zdravstvene i socijalne infrastrukture.

Obrazloženje

Od 2013. Europska unija polako kreće prema deinstitucionalizaciji zdravstvenih usluga, što znači postupak zamjene dugoročnih psihijatrijskih bolnica s manje izoliranim uslugama brige o mentalnom zdravlju u zajednici, uz uključivanje ex ante uvjeta u europske strukturne i investicijske fondove, prema kojima ti fondovi ne mogu biti posvećeni institucionalnim zdravstvenim uslugama. Europske snage solidarnosti trebale bi sadržavati takve odredbe.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

17.  Portal Europskih snaga solidarnosti trebao bi se neprestano razvijati kako bi se osigurao jednostavan pristup Europskim snagama solidarnosti i kako bi se osigurala jedinstvena kontaktna točka za zainteresirane pojedince i organizacije u pogledu, među ostalim, registracije, identifikacije, usklađivanja profila i mogućnosti, mrežnih i virtualnih razmjena, obuka putem interneta, jezične podrške i podrške nakon završetka angažmana te drugih korisnih funkcija koje bi se mogle pojaviti u budućnosti.

17.  Portal Europskih snaga solidarnosti na svim službenim jezicima EU-a trebao bi se neprestano razvijati kako bi se osigurao jednostavan pristup Europskim snagama solidarnosti i kako bi se osigurala jedinstvena kontaktna točka za zainteresirane pojedince i organizacije u pogledu, među ostalim, registracije, identifikacije, usklađivanja profila i mogućnosti, mrežnih i virtualnih razmjena, informacija o postojećim angažmanima ili projektima u području solidarnosti te organizacijama sudionicama, socijalnim partnerima, relevantnih kontaktnih točaka Unije ili nacionalnih kontaktnih točaka, obuka putem interneta, jezične podrške i podrške prije i nakon završetka angažmana, stručnih procjena radnih mjesta i mehanizama za dobivanje izravnih povratnih informacija te drugih korisnih funkcija koje bi se mogle pojaviti u budućnosti. Potrebno je posvetiti posebnu pozornost da portal bude dovoljno dostupan svim mladima bez obzira na njihove sposobnosti.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

17. a  Od ključne je važnosti za dobro funkcioniranje programa i pravovremeno provođenje mjera i mehanizama u okviru radnih programa Europskih snaga solidarnosti kako bi se zajamčilo da se ponude daje prijavljenim mladim ljudima u razumnom i relativno predvidljivom vremenskom roku. Periodične informacije i najnovije informacije o dostupnim angažmanima i aktivno uključenim organizacijama sudionicama trebale bi stoga biti slane registriranim osobama kako bi se potaknuo njihov angažman u Europskim snagama solidarnosti nakon registracije, istovremeno im nudeći mogućnost da izravno stupe u kontakt s uključenim dionicima u području solidarnosti na nacionalnoj i europskoj razini.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

17. b  Trebalo bi razviti okvir kvalitete sa standardima kvalitete za Europske snage solidarnosti. Temelj okvira trebao bi biti postojeće zakonodavstvo kojim se štite prava radnika, pripravnika i volontera u pogledu socijalne zaštite, minimalnog dohotka, stabilnosti, radnih prava te mentalnog i fizičkog zdravlja i na razini i EU-a i na nacionalnoj razini, Definiranje standarda trebao bi biti uključiv postupak uz puno sudjelovanje socijalnih partnera, organizacija mladih i volonterskih organizacija.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

18.  Ovom se Uredbom za razdoblje od 2018. do 2020. utvrđuje financijska omotnica koja za Europski parlament i Vijeće u okviru godišnjeg proračunskog postupka predstavlja primarni referentni iznos, u smislu točke 17. Međuinstitucionalnog sporazuma između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju23. Primarni referentni iznos uključuje preraspodjelu sredstava iz programa Erasmus+ (197,7 milijuna EUR) i iz Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije (10 milijuna EUR) za financijske godine 2018., 2019. i 2020. te je dopunjen doprinosima iz nekoliko programa Unije iz različitih naslova, kao što su Europski socijalni fond, Mehanizam Unije za civilnu zaštitu, program LIFE i Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj.

18.  Ovom se Uredbom za razdoblje od 2018. do 2020. utvrđuje financijska omotnica koja za Europski parlament i Vijeće u okviru godišnjeg proračunskog postupka predstavlja primarni referentni iznos, u smislu točke 17. Međuinstitucionalnog sporazuma između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju23. Primarni referentni iznos uključuje preraspodjelu sredstava iz programa Erasmus+ (197,7 milijuna EUR), čime se nikako ne bi trebalo podrivati financiranje projekata mobilnosti već namijenjeno stavki u programu Erasmus+, i iz Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije (10 milijuna EUR) za financijske godine 2018., 2019. i 2020. te je dopunjen doprinosima iz nekoliko programa Unije iz različitih naslova, kao što su Europski socijalni fond i program LIFE.

__________________

__________________

23 Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju, SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

23 Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju, SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

18. a  U nadolazećim rasprava o sljedećem razdoblju planiranja proračuna financiranje Europskih snaga solidarnosti ni na koji način ne bi trebalo potkopati financiranje programa mobilnosti Ersamus+ ili drugih temeljnih programa, poput ESF-a ili EPFRR-a;

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

23. a  Ciljna skupina mladih trebala bi biti što šira i uključivija kako bi mladi ljudi s različitim pozadinama, razinama obrazovanja, vještina, znanja i iskustva sudjelovali u Europskim snagama solidarnosti.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

25.  Svaki subjekt koji želi sudjelovati u Europskim snagama solidarnosti, bez obzira na to je li financiran iz proračuna Europskih snaga solidarnosti, drugog programa Unije ili drugim izvorima financiranja, mora dobiti oznaku kvalitete uz uvjet da su ispunjeni odgovarajući uvjeti. Postupak koji dovodi do dodjele oznake kvalitete trebale bi kontinuirano provoditi provedbene strukture Europskih snaga solidarnosti. Dodijeljena oznaka kvalitete trebala bi se povremeno ponovno ocijeniti te se može opozvati ako je u okviru provjera koje treba izvršiti utvrđeno da više nisu ispunjeni uvjeti koji su doveli do njezine dodjele.

(25)  Svaki subjekt koji želi sudjelovati u Europskim snagama solidarnosti, bez obzira na to je li financiran iz proračuna Europskih snaga solidarnosti, drugog programa Unije ili drugim izvorima financiranja, mora najprije dobiti oznaku kvalitete uz uvjet da su ispunjeni odgovarajući uvjeti. Postupak koji dovodi do dodjele oznake kvalitete trebale bi kontinuirano provoditi provedbene strukture Europskih snaga solidarnosti. Nepotrebna administrativna opterećenja moraju se izbjegavati u ovom postupku. Dodijeljena oznaka kvalitete trebala bi se povremeno ponovno ocijeniti te se može opozvati ako je u okviru provjera koje treba izvršiti utvrđeno da više nisu ispunjeni uvjeti koji su doveli do njezine dodjele.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 40.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

40.  Financijska omotnica Europskih snaga solidarnosti iz naslova 1.a Višegodišnjeg financijskog okvira trebala bi se dopuniti i financijskim doprinosima iz drugih programa i naslova, što iziskuje izmjenu uredbi (EU) br. 1293/201327, (EU) br. 1303/201328, (EU) br. 1305/201329, (EU) br. 1306/201330 te Odluke br. 1313/2013/EU31 Europskog parlamenta i Vijeća.

40.  Financijska omotnica Europskih snaga solidarnosti iz naslova 1.a Višegodišnjeg financijskog okvira trebala bi se dopuniti i financijskim doprinosima iz drugih programa i naslova, što iziskuje izmjenu uredbi (EU) br. 1293/201327, (EU) br. 1303/201328, (EU) br. 1305/201329, (EU) br. 1306/201330 te Odluke br. 1313/2013/EU31 Europskog parlamenta i Vijeća. Ta bi financijska omotnica trebala biti dopunjena osiguravajući pritom da ne dođe do negativnog učinka na sadašnje odredbe o financiranju volonterskog rada, socijalne inkluzije, zapošljavanja, ali i mobilnosti, iz postojećih programa, posebice zbog programa Erasmus+. Nadalje, kako bi se osigurali uspjeh i učinkovitost Inicijative, posebno u smislu podrške mladima koji imaju manje mogućnosti, potrebno je povećati proračun korištenjem prikladnih financijskih sredstava dostupnih u skladu s trenutačnom Uredbom o VFO-u. Ulaganje u Europske snage solidarnosti trebalo bi biti popraćeno većim ulaganjem u druge dopunske programe EU-a poput Erasmus+ i Inicijative za zapošljavanje mladih.

__________________

__________________

27 Uredba (EU) br. 1293/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavljanju Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 614/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 185.).

27 Uredba (EU) br. 1293/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavljanju Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 614/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 185.).

28 Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 320.).

28 Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 320.).

29 Uredba (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20.12.2013., str. 487.).

29 Uredba (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20.12.2013., str. 487.).

30 Uredba (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (SL L 347, 20.12.2013., str. 549.).

30 Uredba (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (SL L 347, 20.12.2013., str. 549.).

31 Odluka br. 1313/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu (SL L 347, 20.12.2013., str. 924.).

31 Odluka br. 1313/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu (SL L 347, 20.12.2013., str. 924.).

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 41.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

41.  Ova Uredba trebala bi se primjenjivati od 1. siječnja 2018. Kako bi se omogućila brza primjena mjera predviđenih ovom Uredbom, ona bi trebala stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije,

41.  Ova Uredba trebala bi se primjenjivati od 1. ožujka 2018. Kako bi se omogućila brza primjena mjera predviđenih ovom Uredbom, ona bi trebala stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije,

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  „aktivnost solidarnosti” znači aktivnost usmjerena na rješavanje nezadovoljenih društvenih potreba u korist zajednice uz istodobno poticanje osobnog, obrazovnog, socijalnog, građanskog i profesionalnog razvoja pojedinca, koja može biti u obliku angažmana, projekata ili aktivnosti umrežavanja oblikovanih ovisno o različitim područjima, kao što su obrazovanje i osposobljavanje, zapošljavanje, ravnopravnost spolova, poduzetništvo, posebice socijalno poduzetništvo, građanstvo i demokratsko sudjelovanje, okoliš i zaštita prirode, borba protiv klimatskih promjena, sprečavanje katastrofa, pripravnost i obnova, poljoprivreda i ruralni razvoj, opskrba hranom i neprehrambenim proizvodima, zdravlje i dobrobit, kreativnost i kultura, tjelesni odgoj i sport, socijalna pomoć i skrb, prihvat i integracija državljana trećih zemalja, teritorijalna suradnja i kohezija;

1.  „aktivnost solidarnosti” znači aktivnost usmjerena na rješavanje nezadovoljenih društvenih potreba u korist zajednice i cijelog društva uz istodobno poticanje osobnog, obrazovnog, socijalnog, građanskog i profesionalnog razvoja pojedinca, koja može biti u obliku angažmana, projekata ili aktivnosti umrežavanja koje imaju europsku i međunarodnu dodanu vrijednost i transnacionalnu dimenziju, oblikovanih ovisno o različitim područjima, kao što su formalno i neformalno obrazovanje i osposobljavanje, rad mladih, zapošljavanje, socijalna uključenost, jednakost i nediskriminacija, ravnopravnost spolova, socijalno poduzetništvo, građanstvo i demokratsko sudjelovanje, okoliš i zaštita prirode, borba protiv klimatskih promjena, sprečavanje katastrofa, pripravnost i obnova, solidarna poljoprivreda i ruralni razvoj, opskrba hranom i neprehrambenim proizvodima, zdravlje i dobrobit, kreativnost i kultura, tjelesni odgoj i sport, socijalna pomoć i skrb, pomoć mladima, oblici invaliditeta, međugeneracijska solidarnost, prihvat i integracija državljana trećih zemalja, uključujući tražitelje azila i izbjeglice, teritorijalna suradnja i kohezija;

Amandman  28

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  „mladi u nepovoljnom položaju” znači pojedinci kojima je potrebna dodatna potpora zbog invaliditeta, poteškoća u obrazovanju, gospodarskih prepreka, kulturnih razlika, zdravstvenih problema, društvenih i geografskih prepreka;

3. „mladi s manje prilika” znači pojedinci kojima je potrebna dodatna potpora jer su u nepovoljnom položaju u usporedbi sa svojim vršnjacima jer se suočavaju s jednim ili više faktor isključivanja ili prepreka poput invaliditeta, poteškoća u učenju, gospodarskih prepreka, kulturnih razlika, problema s fizičkim i mentalnim zdravljem, društvenih i geografskih prepreka;

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  „organizacija sudionica” znači svaki javni ili privatni subjekt kojem je dodijeljena oznaka kvalitete Europskih snaga solidarnosti i koji nudi angažman sudioniku Europskih snaga solidarnosti ili provodi druge aktivnosti u okviru Europskih snaga solidarnosti;

4.  „organizacija sudionica” znači svaki javni ili privatni subjekt kojem je već dodijeljena oznaka kvalitete Europskih snaga solidarnosti i koji nudi volonterski ili pripravnički angažman ili radno mjesto sudioniku Europskih snaga solidarnosti ili provodi druge aktivnosti u okviru Europskih snaga solidarnosti;

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  „angažman u području solidarnosti” znači volonterska aktivnost, pripravništvo ili zaposlenje u području solidarnosti, koje organizira organizacija sudionica i kojima se pridonosi suočavanju s ključnim društvenim izazovima uz istovremeno jačanje osobnog, obrazovnog, društvenog, građanskog i profesionalnog razvoja i zapošljivosti sudionika Europskih snaga solidarnosti, u zemlji koja nije zemlja boravišta (prekogranično) ili u zemlji boravišta sudionika (unutar zemlje);

5.  „angažman u području solidarnosti” znači volonterska aktivnost, pripravništvo ili zaposlenje u području solidarnosti, koje organizira organizacija sudionica i kojima se pridonosi suočavanju s ključnim društvenim izazovima uz istovremeno jačanje osobnog, obrazovnog, društvenog, građanskog i profesionalnog razvoja i zapošljivosti sudionika Europskih snaga solidarnosti, u zemlji koja nije zemlja boravišta (prekogranično) ili, iznimno za mlade s manje prilika, u zemlji boravišta sudionika (unutar zemlje);

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  „volontiranje” znači usluga bez naknade za dobrovoljni rad s punim radnim vremenom32 za razdoblje od najviše dvanaest mjeseci, koje mladima pruža mogućnost sudjelovanja u svakodnevnom radu organizacija aktivnih u području solidarnosti, od čega će u konačnici korist ostvariti zajednice u kojima se te aktivnosti obavljaju, uključujući izraženu dimenziju učenja i osposobljavanja kako bi mladi volonteri stekli vještine i kompetencije koje će im koristiti u njihovu osobnom, obrazovnom, društvenom i profesionalnom razvoju i kojima će ujedno poboljšati svoju zapošljivost;

6.  „volontiranje” znači angažman bez naknade za dobrovoljni rad u javnom tijelu ili organizaciji sudionici iz neprofitnog sektora, ili s punim ili s nepunim radnim vremenom32, nepunim radnim vremenom ili u slobodno vrijeme, za razdoblje od najviše dvanaest mjeseci, koje mladima pruža mogućnost sudjelovanja u svakodnevnom radu organizacija aktivnih u području solidarnosti, od čega će u konačnici korist ostvariti zajednice u kojima se te aktivnosti obavljaju, uključujući izraženu dimenziju učenja i osposobljavanja kako bi mladi volonteri stekli, validirali i certificirali vještine i kompetencije koje će im koristiti u njihovu osobnom, obrazovnom, društvenom i profesionalnom razvoju i kojima će ujedno poboljšati svoju zapošljivost;

__________________

__________________

32 Kao opće načelo, aktivnost koja se provodi kontinuirano 5 dana u tjednu 7 sati dnevno.

32 Kao opće načelo, aktivnost koja se provodi kontinuirano 5 dana u tjednu 7 sati dnevno.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 8.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  „pripravništvo” znači razdoblje praktičnog rada u trajanju od dva mjeseca do dvanaest mjeseci koje plaća organizacija domaćin sudionika Europskih snaga solidarnosti na temelju pisanog ugovora o pripravništvu, koje uključuje element učenja i osposobljavanja i poduzeto je radi stjecanja praktičnog i profesionalnog iskustva u cilju povećanja zapošljivosti i olakšavanja prijelaza na redovno zaposlenje;

8.  „pripravništvo” znači razdoblje praktičnog rada u trajanju od tri mjeseca do šesnaest mjeseci, koje se može produljiti jednom za razdoblje u trajanju od najviše dvanaest mjeseci u istoj organizaciji sudionici i koje plaća organizacija domaćin sudionika Europskih snaga solidarnosti, a uključuje komponentu učenja i osposobljavanja, poduzeto je radi stjecanja praktičnog i profesionalnog iskustva u cilju razvijanja kompetencija korisnih za osobni, obrazovni, socijalni, građanski i profesionalni razvoj sudionika, temelji se na pisanom ugovoru zaključenom na početku pripravništva između sudionika i organizacije sudionice, u kojem se navode obrazovni ciljevi, radni uvjeti i trajanje pripravništva, naknada pripravnika i prava i obveze stranaka u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, primjenjivim kolektivnim sporazumima zemlje u kojoj se odrađuje pripravništvo te ne zamjenjuje radna mjesta;

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 9.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

9.  „zaposlenje” znači razdoblje rada od dva mjeseca do dvanaest mjeseci koje plaća organizacija sudionica koja zapošljava sudionika Europskih snaga solidarnosti, koje je provedeno u državi sudionici na temelju ugovora o radu u skladu s nacionalnim regulatornim okvirom predmetne zemlje sudionice;

9.  „zaposlenje” znači razdoblje rada od najmanje šest mjeseci koje se temelji na pisanom ugovoru o radu i koje plaća organizacija sudionica koja zapošljava sudionika Europskih snaga solidarnosti, pri čemu se poštuju svi uvjeti rada definirani nacionalnim zakonodavstvom, primjenjivim kolektivnim ugovorima zemlje sudionice u kojoj se obavlja rad;

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

10.  „projekt u području solidarnosti” znači lokalna inicijativa za razdoblje od dva mjeseca do dvanaest mjeseci koju su pokrenule i koju provode skupine od po najmanje pet sudionika Europskih snaga solidarnosti u cilju suočavanja s ključnim izazovima u njihovoj lokalnoj zajednici, uz njihovo uključivanje u širu europsku perspektivu;

10.  „projekt u području solidarnosti” znači lokalna inicijativa za razdoblje od dva mjeseca do dvanaest mjeseci koju su pokrenule i koju provode skupine od po najmanje pet sudionika Europskih snaga solidarnosti u cilju suočavanja s ključnim izazovima u njihovoj lokalnoj zajednici, uz njihovo uključivanje u širu europsku perspektivu; prije provođenja aktivnosti u području solidarnosti i kako bi se zajamčila održivost projekta i kvaliteta isporučenih usluga, posrednička organizacija ili lokalna tijela moraju izdati smjernice i osigurati strukturu prije odnosno nakon pružanja potpore;

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 11.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

11.  „oznaka kvalitete” znači certifikat dodijeljen javnom ili privatnom subjektu ili međunarodnoj organizaciji koja je voljna osigurati angažman u okviru Europskih snaga solidarnosti nakon postupka čiji je cilj osigurati usklađenost s načelima i zahtjevima povelje Europskih snaga solidarnosti;

11.  „oznaka kvalitete” znači certifikat dodijeljen javnom ili privatnom subjektu ili međunarodnoj organizaciji koja je voljna postati organizacija sudionica i osigurati angažman u okviru Europskih snaga solidarnosti nakon postupka čiji je cilj osigurati usklađenost s načelima i zahtjevima povelje Europskih snaga solidarnosti i osigurati kvalitetu usluga koje je isporučila organizacija sudionica; odvojena oznaka kvalitete za volonterske angažmane i pripravništva te radna mjesta uvest će se u partnerstvu s relevantnim dionicima;

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

12.  „povelja Europskih snaga solidarnosti” znači dokument kojim su utvrđeni odgovarajuća prava i obveze kojih se moraju pridržavati svi subjekti koji se žele pridružiti Europskim snagama solidarnosti;

12.  „povelja Europskih snaga solidarnosti” znači dokument kojim su utvrđeni odgovarajuća prava i obveze kojih se unaprijed moraju pridržavati svi subjekti koji se žele pridružiti Europskim snagama solidarnosti i uvijek ispunjavati kako bi zadržao oznaku kvalitete;

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 13.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

13.  „resursni centar Europskih snaga solidarnosti” znači dodatne funkcije koje izvršava imenovana nacionalna agencija za potporu razvoju i provedbi aktivnosti u okviru Europskih snaga solidarnosti te za utvrđivanje kompetencija koje sudionici stječu svojim angažmanima i projektima;

13.  „resursni centar Europskih snaga solidarnosti” znači dodatne funkcije koje izvršava subjekt odabran u tu svrhu, nakon provođenja postupka javnog natječaja, za potporu razvoju, provedbi i kvaliteti aktivnosti u okviru Europskih snaga solidarnosti te za utvrđivanje kompetencija koje sudionici stječu svojim angažmanima i projektima;

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Cilj je Europskih snaga solidarnosti povećati sudjelovanje mladih ljudi i organizacija u pristupačnim i kvalitetnim aktivnostima solidarnosti kao sredstvu za doprinos jačanju kohezije i solidarnosti u Europi kojim se podupiru zajednice i reagira na društvene izazove.

1.  Cilj je Europskih snaga solidarnosti doprinijeti jačanju kohezije te promicati solidarnost u Europi, podupirati zajednice i brzo i učinkovito odgovarati na društvene izazove povećanjem sudjelovanja mladih ljudi i organizacija u pristupačnim i kvalitetnim aktivnostima solidarnosti.

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  osigurati da aktivnosti solidarnosti koje se nude sudionicima Europskih snaga solidarnosti i kojima se pridonosi rješavanju konkretnih društvenih potreba i jačanju zajednica budu kvalitetne i na odgovarajući način vrednovane.

(b)  osigurati da aktivnosti solidarnosti koje se nude sudionicima Europskih snaga solidarnosti i kojima se pridonosi rješavanju konkretnih nezadovoljenih društvenih potreba i jačanju zajednica budu kvalitetne i na odgovarajući način vrednovane.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka ba (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  osigurati ispravno utvrđivanje, dokumentiranje, ocjenjivanje i certificiranje osobnog, obrazovnog, društvenog, građanskog i profesionalnog razvoja sudionika, znanja, vještina i kompetencija koji predstavljaju ishode učenja angažmana;

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka bb (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bb)  povećati uključivanje mladih koji imaju manje prilika u Europske snage solidarnosti stvaranjem prilagođenih formata i promicanjem individualiziranog i personaliziranog vodstva te mjera potpore namjenskim proračunom;

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka bc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bc)  spriječiti organizacije da pretvore mjere socijalne odgovornosti u mjere Europskih snaga solidarnosti i da tako nepropisno koriste financijska sredstva;

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  angažmani u području solidarnosti, projekti i aktivnosti umrežavanja

(a)  angažmani u području solidarnosti, u obliku

 

i.   volontiranja;

 

ii.   pripravništva ili zaposlenja;

 

iii.   projekata i aktivnosti umrežavanja;

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  angažmani u području solidarnosti u obliku volontiranja, pripravništva ili zaposlenja, uključujući prekogranične angažmane i angažmane unutar zemlje za pojedince te angažmane volonterskih timova;

(a)  angažmani u području solidarnosti u obliku volontiranja, pripravništva ili zaposlenja, uključujući prekogranične angažmane i, u slučaju mladih s manje prilika, angažmane unutar zemlje za pojedince te angažmane volonterskih timova;

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  aktivnosti umrežavanja za pojedince i organizacije koji sudjeluju u Europskim snagama solidarnosti.

(c)  aktivnosti umrežavanja za pojedince i organizacije koji sudjeluju ili su voljne sudjelovati u Europskim snagama solidarnosti.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  mjere usmjerene na osiguranje kvalitete angažmana u području solidarnosti, uključujući stručno usavršavanje, jezičnu potporu, administrativnu potporu za sudionike i organizacije sudionice, osiguranje te potporu nakon završetka angažmana, kao i razvoj certifikata kojim se utvrđuju i dokumentiraju znanja, vještine i kompetencije stečeni tijekom angažmana;

(a)  mjere usmjerene na osiguranje kvalitete i pristupačnosti angažmana u području solidarnosti, uključujući stručno usavršavanje na internetu i izvan njega, jezičnu potporu, administrativnu potporu za sudionike i organizacije sudionice, osiguranje te potporu prije i nakon završetka angažmana, kao i razvoj službenog certifikata, gradeći na iskustvu stečenom s europskom iskaznicom za mlade, kojim se utvrđuju, dokumentiraju, ocjenjuju i certificiraju znanja, vještine i kompetencije stečeni tijekom angažmana; potpora nakon završenog angažmana mogla bi, gdje je to relevantno, uključivati potporu sudionicima zainteresiranim za osnivanje i vođenje udruga, zadruga, socijalnih poduzeća, organizacija mladih i centara za zajednice.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  razvoj i održavanje oznake kvalitete za subjekte koji su spremni osigurati angažman za Europske snage solidarnosti kako bi se osigurala usklađenost s načelima i zahtjevima povelje Europskih snaga solidarnosti;

(b)  razvoj i održavanje oznaka kvalitete za subjekte koji su spremni osigurati volonterski angažman ili pripravništvo i radno mjesto za Europske snage solidarnosti kako bi se osigurala usklađenost s načelima i zahtjevima povelje Europskih snaga solidarnosti; poseban postupak akreditacije za subjekte koji žele osigurati volonterske angažmane i subjekte koji žele dati radna i pripravnička mjesta s različitim kriterijima evaluacije, ograničavajući pristup programu na djelatnosti za koje je akreditiran;

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Za tu je akciju potrebno prevladavanje digitalnog jaza kako bi se djelatnosti Europskih snaga solidarnosti bile pristupačne svim mladim Europljanima, posebice onima iz ruralnih područja.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  Europski socijalni fond, s doprinosom od 35 000 000 EUR u tekućim cijenama;

Briše se.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, s doprinosom od 1 800 000 EUR u tekućim cijenama.

Briše se.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ostatak bi se trebao financirati upotrebom svih raspoloživih financijskih sredstava u skladu s postojećom Uredbom o VFO-u.

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Financijska sredstva mogu pokrivati i izdatke koji se odnose na aktivnosti pripreme, praćenja, kontrole, revizije i evaluacije koje su potrebne za upravljanje Europskim snagama solidarnosti i ostvarivanje njihovih ciljeva, posebno za studije, sastanke stručnjaka, mjere informiranja i komuniciranja, troškove vezane uz uspostavu, održavanje i ažuriranje portala Europskih snaga solidarnosti i odgovarajućih sustava informatičke potpore te sve druge troškove tehničke i administrativne pomoći Komisije za upravljanje Europskim snagama solidarnosti.

4.  Financijska sredstva mogu pokrivati i izdatke koji se odnose na aktivnosti pripreme, praćenja, kontrole, revizije i evaluacije koje su potrebne za upravljanje Europskim snagama solidarnosti i ostvarivanje njihovih ciljeva, posebno za prilagođenu i personaliziranu potporu mladim ljudima koji sudjeluju, studije, sastanke stručnjaka, mjere informiranja i komuniciranja, troškove vezane uz uspostavu, održavanje i ažuriranje portala Europskih snaga solidarnosti i odgovarajućih sustava informatičke potpore te sve druge troškove tehničke i administrativne pomoći Komisije za upravljanje Europskim snagama solidarnosti.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Zahtjev subjekta koji ispunjava uvjete da postane organizacija sudionica Europskih snaga solidarnosti ocjenjuje nadležno provedbeno tijelo Europskih snaga solidarnosti kako bi se utvrdilo da su njegove aktivnosti u skladu sa zahtjevima Europskih snaga solidarnosti.

2.  Zahtjev subjekta koji ispunjava uvjete da postane organizacija sudionica Europskih snaga solidarnosti ocjenjuje nadležno provedbeno tijelo Europskih snaga solidarnosti kako bi se utvrdilo da su njegove aktivnosti u skladu sa zahtjevima Europskih snaga solidarnosti. Svaki subjekt koji značajno promijeni svoje aktivnosti o tome obavještava nadležno provedbeno tijelo zbog provođenja ponovne procjene. Postupak prijave i registracije mora biti prilagođen korisnicima. Moraju se izbjegavati administrativna opterećenja. Postupak koji vodi komponenti volontiranja diferencira se od postupka koji vodi dodjeljivanju oznake kvalitete za komponentu volontiranja, uzimajući u obzir posebna obilježja svake komponente.

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija u suradnji s državama sudionicama redovito prati rad Europskih snaga solidarnosti u pogledu postizanja njihovih ciljeva.

1.  Komisija u suradnji s državama sudionicama uspostavlja okvir za praćenje i evaluaciju kao prioritet te se njime koristi da prati rad Europskih snaga solidarnosti u pogledu postizanja njihovih ciljeva.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2. – podstavak 1. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  broj organizacija nositeljica oznake kvalitete čije aktivnosti solidarnosti su bile financirane u okviru Europskih snaga solidarnosti;

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U svakoj zemlji koja sudjeluje u Europskim snagama solidarnosti nacionalne agencije imenovane za upravljanje mjerama iz poglavlja III. Uredbe (EU) br. 1288/2013 u svojim zemljama djeluju i kao nacionalne agencije u okviru Europskih snaga solidarnosti.

U svakoj zemlji koja sudjeluje u Europskim snagama solidarnosti nacionalne agencije imenovane za upravljanje mjerama iz poglavlja III. Uredbe (EU) br. 1288/2013 u svojim zemljama djeluju i kao nacionalne agencije u okviru Europskih snaga solidarnosti. Organizacije mreže EURES kako su definirane u članku 7. Uredbe (EU) br. 2016/589 pomažu tim nacionalnim agencijama u organizaciji aktivnosti solidarnosti u obliku pripravništava i radnih mjesta relevantnim kvalitetama i mjerama podrške u okviru Europskih snaga solidarnosti.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Europske snage solidarnosti

Referentni dokumenti

COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

CULT

12.6.2017

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

12.6.2017

Pridruženi odbori - datum objave na plenarnoj sjednici

5.10.2017

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Brando Benifei

18.9.2017

Razmatranje u odboru

10.10.2017

4.12.2017

 

 

Datum usvajanja

11.1.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

35

4

5

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Maria Arena, Georges Bach, Deirdre Clune, Miapetra Kumpula-Natri, António Marinho e Pinto, Ivari Padar, Evelyn Regner, Anne Sander, Sven Schulze, Jasenko Selimovic, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Daniele Viotti

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

35

+

ALDE

PPE

S&D

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic, Yana Toom

Georges Bach, David Casa, Deirdre Clune, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc

Maria Arena, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Ivari Padar, Emilian Pavel, Evelyn Regner, Marita Ulvskog, Daniele Viotti, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

4

-

ENF

GUE/NGL

NI

Joëlle Mélin

Rina Ronja Kari, João Pimenta Lopes

Lampros Fountoulis

5

0

ECR

EFDD

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens

Laura Agea

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


MIŠLJENJE Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (30.11.2017)

upućeno Odboru za kulturu i obrazovanje

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravnog okvira Europskih snaga solidarnosti i izmjeni uredbi (EU) br. 1288/2013, (EU) br. 1293/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i Odluke br. 1313/2013/EU

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Eleonora Forenza

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Cilj prijedloga Europske komisije jest utvrditi pravni okvir Europskih snaga solidarnosti izmjenom uredbi (EU) br. 1288/2013, (EU) br. 1293/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i Odluke br. 1313/2013/EU, radi osnivanja snaga solidarnosti kojima će biti obuhvaćena i već postojeća Europska volonterska služba (EVS). Važno je naglasiti da Europske snage solidarnosti i Europska volonterska služba nemaju isto područje nadležnosti, budući da Europska volonterska služba provodi volonterske programe i u trećim zemljama. Izvjestiteljica stoga preporučuje da se pozornost posveti tome da se ovim spajanjem ne žrtvuje prethodni rad programa.

Cilj programa Europskih snaga solidarnost jest do 2020. mobilizirati 100 000 mladih u dobi između 18 i 30 godina u okviru projekata koji se temelje na očuvanju i zaštiti okoliša te socijalnoj koheziji. Ovaj se prijedlog temelji na smjernicama Povelje Europske unije o temeljnim pravima(1). Zemlje koje će imati pristup tom programu bit će države članice EU-a i eventualno druge zemlje na temelju bilateralnih sporazuma, no važno je uzeti u obzir činjenicu da se teritorijem Europske unije trenutačno kreću i osobe koje ne posjeduju putovnicu nijedne države članice EU-a. Zbog toga je važno da se programom obuhvate i mladi koji ne posjeduju osobnu iskaznicu države članice Unije te da se olakša postupak dobivanja boravišne dozvole i vize.

Solidarnost je jedno od načela na kojem se temelji Europska unija, ona određuje europski projekt i njome se osigurava nužno jedinstvo koje nam je potrebno za rješavanje aktualnih i budućih kriza. Povodom 60. godišnjice sklapanja Ugovorâ iz Rima, Europsko vijeće, Europski parlament i Europska komisija ponovno su potvrdili svoju opredijeljenost za jačanje jedinstva i solidarnosti, a djelovanje u tom području usmjereno je na sveukupni razvoj ljudske sfere(2).

Izvjestiteljica smatra da je iznimno važno među mladima, koji su u najvećoj mjeri pogođeni ekonomskom krizom te su ugroženiji, promicati i podupirati sve mjere usmjerene na poboljšanje sustava i politika u području solidarnosti jer se njome doprinosi jačanju kulture ljudskih prava na kojima se temelji Europska unija.

Važno je ponoviti da su ženska prava, prava pripadnika zajednice LGBTQI i prava migranata ljudska prava i da je s obzirom na to da se radi o posebno ugroženim skupinama u okviru smjernica programa potrebno sagledati situaciju iz rodne perspektive i perspektive migracijskih procesa.

Pozdravlja spremnost Komisije da mladima u nepovoljnom položaju da prednost u pristupanju programu dobrovoljnog osposobljavanja, koje ni u kojem slučaju ne smije zamijeniti plaćeni rad ili pripremna pripravništva radi ostvarivanja radnog odnosa koja su uređena nacionalnim zakonima. Poziva u međuvremenu Komisiju i države članice da prate da ne dođe do situacija te vrste.

Izvjestiteljica je zabrinuta zbog prijenosa već namijenjenih ili odobrenih sredstava u sektorima obrazovanja i kulture, poput programa ERASMUS+, u korist novonastalog programa Europskih snaga solidarnosti, s obzirom na to da je ERASMUS+ jedan od glavnih programa zahvaljujući kojem se konsolidirala europska svijest. Smatra da je kulturna i obrazovna prilika koju nudi iskustvo pohađanja programa ERASMUS+ vrijedan aspekt i za osiguranje pripravništva dobre kvalitete u okviru programa Europskih snaga solidarnosti.

Izvjestiteljica osim toga ističe da je važno uključiti i socijalne partnere i sve aktere civilnog društva u proces prethodnog vrednovanja, pokretanja, nadziranja i praćenja programa, uz potpuno poštovanje mreža udruga civilne zaštite koje su, na području zaštite okoliša i angažmanom u obnovi nakon elementarnih nepogoda, doprinijele programima i surađivale u okviru programa Europske komisije za intervenciju u slučaju prirodnih katastrofa i zaštite okoliša.

AMANDMANI

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane poziva Odbor za kulturu i obrazovanje da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Mladima bi trebalo pružiti lako dostupne mogućnosti sudjelovanja u aktivnostima solidarnosti kojima bi mogli izraziti predanost u korist zajednica uz stjecanje korisnog iskustva, vještina i kompetencija za svoj osobni, obrazovni, socijalni, građanski i profesionalni razvoj, čime bi povećali svoju zapošljivost. Tim bi se aktivnostima ujedno poduprla mobilnost mladih volontera, pripravnika i radnika.

(4)  Mladima bi trebalo pružiti lako dostupne mogućnosti sudjelovanja u aktivnostima solidarnosti kojima bi mogli izraziti predanost u korist zajednica uz stjecanje korisnog iskustva, vještina i kompetencija za svoj osobni, obrazovni, socijalni, građanski i profesionalni razvoj, čime bi povećali svoju zapošljivost. Tim bi se aktivnostima ujedno poduprla mobilnost mladih volontera, pripravnika i radnika, te bi one trebale biti u skladu s nacionalnim zakonodavstvima u području mobilnosti radnika.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Aktivnosti solidarnosti koje se nude mladima trebale bi biti visokokvalitetne u smislu da bi trebale odgovoriti na nezadovoljene potrebe društva, doprinijeti jačanju zajednica, mladima ponuditi mogućnost stjecanja dragocjenog znanja i kompetencija, trebale bi biti financijski pristupačne mladima te se provoditi u sigurnim i zdravim uvjetima.

(5)  Aktivnosti solidarnosti koje se nude mladima trebale bi biti visokokvalitetne u smislu da bi trebale odgovoriti na nezadovoljene potrebe društva, doprinijeti jačanju lokalnih zajednica i socijalne kohezije, mladima ponuditi mogućnost stjecanja dragocjenog znanja i kompetencija, trebale bi biti financijski pristupačne mladima te se provoditi u sigurnim i zdravim uvjetima.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Europske snage solidarnosti bile bi jedinstvena ulazna točka za aktivnosti solidarnosti diljem Unije. Potrebno je osigurati usklađenost i komplementarnost tog okvira s drugim relevantnim politikama i programima Unije. Europske snage solidarnosti trebale bi se oslanjati na prednosti i sinergije postojećih programa, osobito Europske volonterske službe. Trebale bi i dopuniti nastojanja država članica da podrže mlade i olakšaju njihov prijelaz iz škole na radno mjesto u okviru Jamstva za mlade19, osiguravanjem dodatnih mogućnosti za ulazak na tržište rada u obliku pripravništva ili poslova u područjima povezanima sa solidarnošću u njihovim državama članicama ili preko granica. Trebalo bi osigurati i komplementarnost s postojećim mrežama na razini Unije koje se odnose na aktivnosti u okviru Europskih snaga solidarnosti, kao što su Europska mreža javnih službi za zapošljavanje, EURES i mreža Eurodesk. Osim toga, trebalo bi osigurati i komplementarnost Europskih snaga solidarnosti s postojećim povezanim programima, osobito programima nacionalne solidarnosti i programima mobilnosti za mlade, oslanjajući se na dobre prakse gdje je to primjereno.

(6)  Europske snage solidarnosti bile bi jedinstvena ulazna točka za aktivnosti solidarnosti diljem Unije, bez diskriminacije na temelju spola ili društvenog sloja. Potrebno je osigurati usklađenost i komplementarnost tog okvira s drugim relevantnim politikama i programima Unije. Europske snage solidarnosti trebale bi se oslanjati na prednosti i sinergije postojećih programa, osobito Europske volonterske službe. Trebale bi i dopuniti nastojanja država članica da podrže mlade i olakšaju njihov prijelaz iz škole na radno mjesto u okviru Jamstva za mlade19, osiguravanjem dodatnih mogućnosti za ulazak na tržište rada u obliku pripravništva ili poslova u područjima povezanima sa solidarnošću u njihovim državama članicama ili preko granica. Trebalo bi osigurati i komplementarnost s postojećim mrežama na razini Unije koje se odnose na aktivnosti u okviru Europskih snaga solidarnosti, kao što su Europska mreža javnih službi za zapošljavanje, EURES i mreža Eurodesk. Osim toga, trebalo bi osigurati i komplementarnost Europskih snaga solidarnosti s postojećim povezanim programima, osobito programima nacionalne solidarnosti i programima mobilnosti za mlade, i na regionalnoj ili lokalnoj razini, oslanjajući se na dobre prakse gdje je to primjereno.

_________________

_________________

19 Preporuka Vijeća od 22. travnja 2013. o uspostavi Jamstva za mlade (2013/C 120/01).

19 Preporuka Vijeća od 22. travnja 2013. o uspostavi Jamstva za mlade (2013/C 120/01).

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Kako bi se postigao najbolji mogući učinak Europskih snaga solidarnosti, potrebno je uvesti odredbe kojima bi drugi programi Unije kao što su Fond za azil, migracije i integraciju, program „Europa za građane”, Europski fond za regionalni razvoj i zdravstveni program doprinijeli ciljevima Europskih snaga solidarnosti podupiranjem aktivnosti unutar njihova područja djelovanja. Taj bi se doprinos trebao financirati u skladu s odgovarajućim temeljnim aktima predmetnih programa. Nakon što su dobili valjanu oznaku kvalitete Europskih snaga solidarnosti, korisnicima bi trebalo omogućiti pristup portalu Europskih snaga solidarnosti i omogućiti upotrebu mjera u pogledu kvalitete i podrške predviđenih za ponuđenu vrstu aktivnosti.

(7)  Kako bi se postigao najbolji mogući učinak Europskih snaga solidarnosti, potrebno je uvesti odredbe kojima bi drugi programi Unije kao što su Fond za azil, migracije i integraciju, program „Europa za građane”, Europski fond za regionalni razvoj i zdravstveni program doprinijeli ciljevima Europskih snaga solidarnosti podupiranjem aktivnosti unutar njihova područja djelovanja. Taj bi se doprinos trebao financirati u skladu s odgovarajućim temeljnim aktima predmetnih programa kako bi se povećala uključenost mladih, civilnog društva i postojećih programa volontiranja u državama članicama. Nakon što su dobili valjanu oznaku kvalitete Europskih snaga solidarnosti, korisnicima bi trebalo omogućiti pristup portalu Europskih snaga solidarnosti i omogućiti upotrebu mjera u pogledu kvalitete i podrške predviđenih za ponuđenu vrstu aktivnosti.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Ovom se Uredbom za razdoblje od 2018. do 2020. utvrđuje financijska omotnica koja za Europski parlament i Vijeće u okviru godišnjeg proračunskog postupka predstavlja primarni referentni iznos, u smislu točke 17. Međuinstitucionalnog sporazuma između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju23. Primarni referentni iznos uključuje preraspodjelu sredstava iz programa Erasmus+ (197,7 milijuna EUR) i iz Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije (10 milijuna EUR) za financijske godine 2018., 2019. i 2020. te je dopunjen doprinosima iz nekoliko programa Unije iz različitih naslova, kao što su Europski socijalni fond, Mehanizam Unije za civilnu zaštitu, program LIFE i Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj.

(18)  Ovom se Uredbom za razdoblje od 2018. do 2020. utvrđuje financijska omotnica koja za Europski parlament i Vijeće u okviru godišnjeg proračunskog postupka predstavlja primarni referentni iznos, u smislu točke 17. Međuinstitucionalnog sporazuma između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju23. Uz iznimku preraspodjele sredstava, primarni referentni iznos trebao bi se financirati uporabom svih financijskih sredstava dostupnih na temelju Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013.23a

_________________

_________________

23 Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju, SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

23 Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju, SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

 

23a Uredba Vijeća (EU) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 884.).

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(18.a)  Ako djelovanje Europskih snaga solidarnosti nije izravno povezano s financijskim sredstvima dostupnima na temelju Uredbe (EU, Euratom) br. 1311/2013, Komisija bi se trebala pobrinuti za to da se osiguraju nova dodatna sredstva.

Obrazloženje

Djelovanje Europskih snaga solidarnosti mora biti povezano s fondovima i programima u okviru kojih se Europske snage solidarnosti financiraju. Ako to nije slučaj, Komisija se mora pobrinuti za to da se osiguraju dodatna sredstva za takva djelovanja.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Kako bi se maksimalno povećao učinak Europskih snaga solidarnosti, potrebno je uvesti odredbe kako bi se zemljama sudionicama omogućilo da učine dostupnima dodatna nacionalna sredstva u skladu s pravilima Europskih snaga solidarnosti.

(20)  Kako bi se maksimalno povećao učinak Europskih snaga solidarnosti, države članice i, ako je primjenjivo, nadležna podnacionalna tijela s vlastitim isključivim zakonodavnim ovlastima, kao i zemlje sudionice, trebali bi donijeti odredbe kako bi se osigurala dostupnost dodatnih nacionalnih, regionalnih i lokalnih sredstava u skladu s pravilima Europskih snaga solidarnosti.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Posebnu pozornost treba posvetiti osiguravanju da su aktivnosti koje se podupiru u okviru Europskih snaga solidarnosti dostupne svima mladima, osobito onima u najnepovoljnijem položaju. Stoga bi trebalo uspostaviti posebne mjere za promicanje socijalne uključenosti i sudjelovanja mladih u nepovoljnom položaju te uzeti u obzir ograničenja koja nameću udaljenost najudaljenijih regija i prekomorskih zemalja i područja Unije24. Slično tomu, zemlje sudionice trebale bi nastojati usvojiti sve odgovarajuće mjere za uklanjanje pravnih i administrativnih prepreka pravilnom funkcioniranju Europskih snaga solidarnosti. To uključuje rješavanje, kada je to moguće i ne dovodeći u pitanje schengensku pravnu stečevinu i zakonodavstvo Unije o ulasku i boravku državljana trećih zemalja, administrativnih problema koji stvaraju poteškoće u pogledu dobivanja viza i boravišnih dozvola.

(24)  Posebnu pozornost treba posvetiti osiguravanju da su aktivnosti koje se podupiru u okviru Europskih snaga solidarnosti dostupne svima mladima, osobito onima u najnepovoljnijem položaju. Stoga bi trebalo uspostaviti posebne mjere za promicanje socijalne uključenosti i sudjelovanja mladih u nepovoljnom položaju te uzeti u obzir ograničenja koja nameću udaljenost najudaljenijih regija i prekomorskih zemalja i područja Unije24. Slično tomu, države članice i zemlje sudionice trebale bi nastojati usvojiti sve odgovarajuće mjere za uklanjanje pravnih i administrativnih prepreka pravilnom funkcioniranju Europskih snaga solidarnosti. To uključuje rješavanje, kada je to moguće i ne dovodeći u pitanje schengensku pravnu stečevinu i zakonodavstvo Unije o ulasku i boravku državljana trećih zemalja, administrativnih problema koji stvaraju poteškoće u pogledu dobivanja viza i boravišnih dozvola.

_________________

_________________

24 Pojedinci iz prekomorskih zemalja ili područja i nadležna javna i/ili privatna tijela i institucije iz prekomorskih zemalja ili područja mogu sudjelovati u programima u skladu s Odlukom Vijeća 2001/822/EZ od 27. studenoga 2001. o pridruživanju prekomorskih zemalja i područja Europskoj zajednici, SL L 314, 30.11.2001., str. 1.

24 Pojedinci iz prekomorskih zemalja ili područja i nadležna javna i/ili privatna tijela i institucije iz prekomorskih zemalja ili područja mogu sudjelovati u programima u skladu s Odlukom Vijeća 2001/822/EZ od 27. studenoga 2001. o pridruživanju prekomorskih zemalja i područja Europskoj zajednici, SL L 314, 30.11.2001., str. 1.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Svaki subjekt koji želi sudjelovati u Europskim snagama solidarnosti, bez obzira na to je li financiran iz proračuna Europskih snaga solidarnosti, drugog programa Unije ili drugim izvorima financiranja, mora dobiti oznaku kvalitete uz uvjet da su ispunjeni odgovarajući uvjeti. Postupak koji dovodi do dodjele oznake kvalitete trebale bi kontinuirano provoditi provedbene strukture Europskih snaga solidarnosti. Dodijeljena oznaka kvalitete trebala bi se povremeno ponovno ocijeniti te se može opozvati ako je u okviru provjera koje treba izvršiti utvrđeno da više nisu ispunjeni uvjeti koji su doveli do njezine dodjele.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Tekst koji je predložila Komisija

(28)  Trebalo bi na europskoj, nacionalnoj i lokalnoj razini osigurati učinkovito informiranje, promidžbu te obavješćivanje o mogućnostima i rezultatima aktivnosti podupiranih u okviru Europskih snaga solidarnosti. Informiranje, promidžba i aktivnosti obavješćivanja trebale bi se oslanjati na sva provedbena tijela Europskih snaga solidarnosti, uključujući, prema potrebi, uz potporu drugih ključnih dionika.

(28)  Odgovarajuće informiranje, promidžba i obavješćivanje o mogućnostima i rezultatima aktivnosti podupiranih u okviru Europskih snaga solidarnosti trebali bi se pružati na internetskim portalima na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Informiranje, promidžba i aktivnosti obavješćivanja trebale bi se oslanjati na sva provedbena tijela Europskih snaga solidarnosti i na programe Unije koji već sudjeluju u Europskim snagama solidarnosti.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Tekst koji je predložila Komisija

(29)  Kako bi se osigurala veća učinkovitost u komuniciranju sa širom javnosti te veća sinergija između komunikacijskih aktivnosti na inicijativu Komisije, sredstva dodijeljena za komunikacijske aktivnosti u skladu s ovom Uredbom trebala bi doprinijeti i financiranju institucionalne komunikacije koja se odnosi na političke prioritete Unije, ako su oni povezani s općim ciljem ove Uredbe.

(29)  Kako bi se osigurala veća učinkovitost u komuniciranju sa širom javnosti te veća sinergija između komunikacijskih aktivnosti na inicijativu Komisije, sredstva dodijeljena za komunikacijske aktivnosti u skladu s ovom Uredbom trebala bi doprinijeti i financiranju institucionalne komunikacije koja se odnosi na političke prioritete Unije, kao što su socijalna integracija, kohezija, zaštita okoliša i ublažavanja klimatskih promjena, koji su povezani s općim ciljem ove Uredbe, te biti u skladu s ciljevima izvora financiranja Europskih snaga solidarnosti.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 37.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(37)  Radi učinkovitosti i djelotvornosti Komisiji bi u provedbi ove Uredbe trebao pomoći i odbor osnovan u skladu s Uredbom (EU) br. 1288/2013. U pogledu Europskih snaga solidarnosti taj bi se odbor trebao sastati u posebnom sastavu te bi trebalo prilagoditi njegov mandat kako bi ispunio tu novu ulogu. Zemlje sudionice trebale bi imenovati relevantne predstavnike na tim sastancima uzimajući u obzir volontersku i profesionalnu dimenziju Europskih snaga solidarnosti.

(37)  Radi učinkovitosti i djelotvornosti Komisiji bi u provedbi ove Uredbe trebao pomoći i odbor osnovan u skladu s Uredbom (EU) br. 1288/2013. U pogledu Europskih snaga solidarnosti taj bi se odbor trebao sastati u posebnom sastavu te bi trebalo prilagoditi njegov mandat kako bi ispunio tu novu ulogu. Države članice i zemlje sudionice trebale bi imenovati relevantne predstavnike na tim sastancima uzimajući u obzir volontersku i profesionalnu dimenziju Europskih snaga solidarnosti.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 40.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(40)  Financijska omotnica Europskih snaga solidarnosti iz naslova 1.a Višegodišnjeg financijskog okvira trebala bi se dopuniti i financijskim doprinosima iz drugih programa i naslova, što iziskuje izmjenu uredbi (EU) br. 1293/201327, (EU) br. 1303/201328, (EU) br. 1305/201329, (EU) br. 1306/201330 te Odluke br. 1313/2013/EU31 Europskog parlamenta i Vijeća.

Briše se.

_________________

 

27 Uredba (EU) br. 1293/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavljanju Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 614/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 185.).

 

28 Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 320.).

 

29 Uredba (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20.12.2013., str. 487.).

 

30 Uredba (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (SL L 347, 20.12.2013., str. 549.).

 

31 Odluka br. 1313/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu (SL L 347, 20.12.2013., str. 924.).

 

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  „aktivnost solidarnosti” znači aktivnost usmjerena na rješavanje nezadovoljenih društvenih potreba u korist zajednice uz istodobno poticanje osobnog, obrazovnog, socijalnog, građanskog i profesionalnog razvoja pojedinca, koja može biti u obliku angažmana, projekata ili aktivnosti umrežavanja oblikovanih ovisno o različitim područjima, kao što su obrazovanje i osposobljavanje, zapošljavanje, ravnopravnost spolova, poduzetništvo, posebice socijalno poduzetništvo, građanstvo i demokratsko sudjelovanje, okoliš i zaštita prirode, borba protiv klimatskih promjena, sprečavanje katastrofa, pripravnost i obnova, poljoprivreda i ruralni razvoj, opskrba hranom i neprehrambenim proizvodima, zdravlje i dobrobit, kreativnost i kultura, tjelesni odgoj i sport, socijalna pomoć i skrb, prihvat i integracija državljana trećih zemalja, teritorijalna suradnja i kohezija;

(1)  „aktivnost solidarnosti” znači aktivnost usmjerena na rješavanje nezadovoljenih društvenih potreba u korist zajednice uz istodobno poticanje osobnog, obrazovnog, socijalnog, građanskog i formativnog razvoja pojedinca, koja može biti u obliku angažmana, projekata ili aktivnosti umrežavanja oblikovanih ovisno o različitim područjima, kao što su obrazovanje i osposobljavanje, zapošljavanje, ravnopravnost spolova, poduzetništvo, posebice socijalno poduzetništvo, građanstvo i demokratsko sudjelovanje, okoliš i zaštita prirode, borba protiv klimatskih promjena, sprečavanje katastrofa, pripravnost i obnova, poljoprivreda i ruralni razvoj, opskrba hranom i neprehrambenim proizvodima, zdravlje i dobrobit, kreativnost i kultura, tjelesni odgoj i sport, invaliditet, socijalna pomoć i skrb, prihvat i integracija državljana trećih zemalja, teritorijalna suradnja i kohezija;

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  „mladi u nepovoljnom položaju” znači pojedinci kojima je potrebna dodatna potpora zbog invaliditeta, poteškoća u obrazovanju, gospodarskih prepreka, kulturnih razlika, zdravstvenih problema, društvenih i geografskih prepreka;

(3)  „mladi u nepovoljnom položaju” znači pojedinci kojima je potrebna dodatna potpora zbog invaliditeta, poteškoća u obrazovanju ili integraciji, gospodarskih prepreka, kulturnih razlika, zdravstvenih problema, društvenih i geografskih prepreka;

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  „volontiranje” znači usluga bez naknade za dobrovoljni rad s punim radnim vremenom32 za razdoblje od najviše dvanaest mjeseci, koje mladima pruža mogućnost sudjelovanja u svakodnevnom radu organizacija aktivnih u području solidarnosti, od čega će u konačnici korist ostvariti zajednice u kojima se te aktivnosti obavljaju, uključujući izraženu dimenziju učenja i osposobljavanja kako bi mladi volonteri stekli vještine i kompetencije koje će im koristiti u njihovu osobnom, obrazovnom, društvenom i profesionalnom razvoju i kojima će ujedno poboljšati svoju zapošljivost;

(6)  „volontiranje” znači usluga bez naknade za dobrovoljni rad s punim radnim vremenom32 za razdoblje od najviše dvanaest mjeseci, koje mladima pruža mogućnost sudjelovanja u svakodnevnom radu organizacija aktivnih u području solidarnosti, od čega će u konačnici korist ostvariti zajednice u kojima se te aktivnosti obavljaju, uključujući izraženu dimenziju učenja i osposobljavanja kako bi mladi volonteri stekli vještine i kompetencije koje će im koristiti u njihovu osobnom, obrazovnom, društvenom i formativnom razvoju i kojima će ujedno poboljšati svoju potencijalnu zapošljivost;

_________________

_________________

32 Kao opće načelo, aktivnost koja se provodi kontinuirano 5 dana u tjednu 7 sati dnevno.

32 Kao opće načelo, aktivnost koja se provodi kontinuirano 5 dana u tjednu 7 sati dnevno.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  „angažmani volonterskih timova” znači angažmani u okviru kojih se timovima sudionika Europskih snaga solidarnosti iz različitih zemalja sudionica omogućuje da zajedno volontiraju za zajednički cilj, obavljanjem fizičkih ili intelektualnih zadataka u okviru društveno korisnog projekta u razdoblju od dva tjedna do dva mjeseca;

(7)  „angažmani volonterskih timova” znači angažmani u okviru kojih se timovima sudionika Europskih snaga solidarnosti iz različitih država članica i drugih zemalja sudionica omogućuje da zajedno volontiraju za zajednički cilj, obavljanjem fizičkih ili intelektualnih zadataka u okviru društveno korisnog projekta u razdoblju od dva tjedna do dva mjeseca;

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  „portal Europskih snaga solidarnosti” znači internetski alat koji pruža odgovarajuće internetske usluge sudionicima i organizacijama sudionicama Europskih snaga solidarnosti, uključujući pružanje informacija o Europskim snagama solidarnosti, registraciju sudionika, pretraživanje sudionika za angažmane, oglašavanje i pretraživanje ponude angažmana, pretraživanje potencijalnih partnera u projektima, upravljanje kontaktima i ponudama angažmana i projekata, osposobljavanje, komunikaciju i aktivnosti umrežavanja, informiranje i obavješćivanje o mogućnostima te druga relevantna događanja povezana s Europskim snagama solidarnosti.

(14)  „portal Europskih snaga solidarnosti” znači internetski alat koji pruža odgovarajuće internetske usluge sudionicima i organizacijama sudionicama Europskih snaga solidarnosti, uključujući pružanje informacija o Europskim snagama solidarnosti, registraciju sudionika, upravljanje oznakama kvalitete, pretraživanje sudionika za angažmane, oglašavanje i pretraživanje ponude angažmana, pretraživanje potencijalnih partnera u projektima, upravljanje kontaktima i ponudama angažmana i projekata, osposobljavanje, komunikaciju i aktivnosti umrežavanja, informiranje i obavješćivanje o mogućnostima i širenje rezultata aktivnosti solidarnosti, te druga relevantna događanja povezana s Europskim snagama solidarnosti.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Cilj je Europskih snaga solidarnosti povećati sudjelovanje mladih ljudi i organizacija u pristupačnim i kvalitetnim aktivnostima solidarnosti kao sredstvu za doprinos jačanju kohezije i solidarnosti u Europi kojim se podupiru zajednice i reagira na društvene izazove.

Cilj je Europskih snaga solidarnosti povećati sudjelovanje mladih ljudi i organizacija u pristupačnim i kvalitetnim aktivnostima solidarnosti kao sredstvu za doprinos jačanju kohezije i solidarnosti u Europi kojim se podupiru zajednice i reagira na epohalne izazove, osobito one povezane s većom socijalnom integracijom, obrazovanjem i zapošljavanjem, kao i zaštitom okoliša i ublažavanjem klimatskih promjena.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija i zemlje sudionice surađuju radi postizanja učinkovitosti i djelotvornosti te osiguravaju, s jedne strane, usklađenost između nacionalnih programa i planova povezanih sa solidarnošću, obrazovanjem, strukovnim osposobljavanjem i mladima te, s druge strane, mjera u okviru Europskih snaga solidarnosti. Te se mjere temelje na odgovarajućoj dobroj praksi i postojećim programima.

2.  Komisija, države članice i druge zemlje sudionice surađuju radi postizanja učinkovitosti i djelotvornosti te osiguravaju, s jedne strane, usklađenost između nacionalnih programa i planova povezanih sa solidarnošću, obrazovanjem, strukovnim osposobljavanjem i mladima, ne dovodeći pritom u pitanje zakonodavne ovlasti podnacionalnih tijela, te, s druge strane, mjera u okviru Europskih snaga solidarnosti. Te se mjere temelje na odgovarajućoj dobroj praksi i postojećim programima.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Europske snage solidarnosti nastojat će ostvariti svoje ciljeve sljedećim vrstama mjera:

Europske snage solidarnosti nastojat će ostvariti svoje ciljeve sljedećim vrstama mjera u okviru ciljeva svojih izvora financiranja:

Obrazloženje

Budući da se Europske snage solidarnosti financiraju iz programa Erasmus+, Programa Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije, Mehanizma Unije za civilnu zaštitu, Programa LIFE, Europskog socijalnog fonda i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, njihovi ciljevi moraju biti povezani s ciljevima tih programa i fondova.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  angažmani u području solidarnosti, projekti i aktivnosti umrežavanja

(a)  angažmani u području solidarnosti, projekti i aktivnosti umrežavanja povezani s civilnim društvom;

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 7. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  aktivnosti umrežavanja za pojedince i organizacije koji sudjeluju u Europskim snagama solidarnosti.

(c)  aktivnosti umrežavanja za pojedince i organizacije koji sudjeluju u Europskim snagama solidarnosti, koje su potpuno u skladu s dokazanim iskustvom na lokalnoj i regionalnoj razini, a posebno s dobrim praksama u području volontiranja i civilne zaštite, te koje ih nadopunjuju.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  mjere usmjerene na osiguranje kvalitete angažmana u području solidarnosti, uključujući stručno usavršavanje, jezičnu potporu, administrativnu potporu za sudionike i organizacije sudionice, osiguranje te potporu nakon završetka angažmana, kao i razvoj certifikata kojim se utvrđuju i dokumentiraju znanja, vještine i kompetencije stečeni tijekom angažmana;

(a)  mjere usmjerene na osiguranje visoke kvalitete angažmana u području solidarnosti, uključujući sveobuhvatan program stručnog usavršavanja, jezičnu potporu, administrativnu potporu za sudionike i organizacije sudionice, osiguranje te potporu nakon završetka angažmana, kao i razvoj certifikata kojim se utvrđuju i dokumentiraju znanja, vještine i kompetencije stečeni tijekom angažmana;

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Tekst koji je predložila Komisija

(d)  uspostava, održavanje i ažuriranje portala Europskih snaga solidarnosti i drugih odgovarajućih internetskih usluga te odgovarajućih sustava informatičke potpore i internetskih alata.

(d)  uspostava, održavanje i ažuriranje portala Europskih snaga solidarnosti, uključujući izvješća sudionika s terena, i drugih odgovarajućih internetskih usluga, prvenstveno radi širenja ciljeva ove Uredbe i informiranja o njezinoj dostupnosti, te odgovarajućih sustava informatičke potpore i internetskih alata.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Iznos iz stavka 1. uključuje financijsku omotnicu u iznosu od 294 200 000 EUR33 u tekućim cijenama dopunjenu doprinosima kako slijedi:

Briše se.

(a) Europski socijalni fond, s doprinosom od 35 000 000 EUR u tekućim cijenama;

 

(b) Mehanizam Unije za civilnu zaštitu, s doprinosom od 6 000 000 EUR u tekućim cijenama;

 

(c) program LIFE, s doprinosom od 4 500 000 EUR u tekućim cijenama;

 

(d) Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, s doprinosom od 1 800 000 EUR u tekućim cijenama.

 

_________________

 

33 Ta financijska omotnica predstavlja primarni referentni iznos u smislu točke 17. Međuinstitucionalnog sporazuma (2013/C 373/01) između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju.

 

Obrazloženje

Smatramo da se nove inicijative ne bi trebale financirati preraspodjelom sredstava iz postojećih programa i fondova, već iz svih ostalih izvora koji su dostupni u okviru VFO-a.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Zemlja sudionica može korisnicima staviti na raspolaganje nacionalna sredstva kojima se upravlja u skladu s pravilima Europskih snaga solidarnosti i u tu se svrhu koristiti decentraliziranim strukturama Europskih snaga solidarnosti, tako dugo dok zemlja sudionica osigurava komplementarno razmjerno financiranje tih struktura.

6.  Zemlja sudionica u skladu s vlastitim resursima korisnicima stavlja na raspolaganje nacionalna sredstva kojima se upravlja u skladu s pravilima Europskih snaga solidarnosti i u tu se svrhu koristiti decentraliziranim strukturama Europskih snaga solidarnosti, tako dugo dok zemlja sudionica osigurava komplementarno razmjerno financiranje tih struktura. Države članice mogu staviti na raspolaganje nova dodatna sredstva.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice sudjeluju u Europskim snagama solidarnosti.

1.  Države članice sudjeluju u Europskim snagama solidarnosti. U državama članicama u kojima su ovlasti povezane s djelovanjem Europskih snaga solidarnosti prenesene na podnacionalna tijela uspostavljaju se mehanizmi preko nacionalnih agencija koje djeluju kao provedbena tijela kako bi se omogućilo izravno sudjelovanje tih podnacionalnih tijela.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Pri provedbi ove Uredbe Komisija i zemlje sudionice osiguravaju da se ulože posebni napori za promicanje socijalne uključenosti, posebno u pogledu sudjelovanja mladih u nepovoljnom položaju.

2.  Pri provedbi ove Uredbe države članice i druge zemlje sudionice osiguravaju da se ulože posebni napori za promicanje socijalne uključenosti, posebno u pogledu sudjelovanja mladih u nepovoljnom i ranjivijem položaju, te u tu svrhu zauzimaju rodno osjetljiv pristup.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Europske snage solidarnosti otvorene su za sudjelovanje javnih ili privatnih subjekata i međunarodnih organizacija, uz uvjet da im je dodijeljena oznaka kvalitete Europskih snaga solidarnosti.

1.  Europske snage solidarnosti otvorene su za sudjelovanje javnih ili privatnih subjekata i međunarodnih organizacija, uz uvjet da im je dodijeljena oznaka kvalitete Europskih snaga solidarnosti u skladu s ciljevima ove Uredbe.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Zahtjev subjekta koji ispunjava uvjete da postane organizacija sudionica Europskih snaga solidarnosti ocjenjuje nadležno provedbeno tijelo Europskih snaga solidarnosti kako bi se utvrdilo da su njegove aktivnosti u skladu sa zahtjevima Europskih snaga solidarnosti.

2.  Zahtjev subjekta koji ispunjava uvjete da postane organizacija sudionica Europskih snaga solidarnosti ocjenjuje nadležno provedbeno tijelo Europskih snaga solidarnosti kako bi se utvrdilo da su njegove aktivnosti u skladu sa zahtjevima i ciljevima Europskih snaga solidarnosti.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Kao rezultat ocjene subjektu može biti dodijeljena oznaka kvalitete Europskih snaga solidarnosti. Stečena oznaka povremeno se ponovno ocjenjuje te se može i opozvati.

3.  Kao rezultat ocjene subjektu može biti dodijeljena oznaka kvalitete Europskih snaga solidarnosti. Stečena oznaka ponovno se ocjenjuje barem svake dvije godine, pri čemu se ne stvara pretjerano administrativno opterećenje, te se može i opozvati.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Oznaka kvalitete Europskih snaga solidarnosti ne znači automatsko financiranje u okviru Europskih snaga solidarnosti.

5.  Oznaka kvalitete Europskih snaga solidarnosti ne podrazumijeva automatsko financiranje u okviru Europskih snaga solidarnosti, ali je nužan preduvjet za takvo financiranje.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 14. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svaki javni ili privatni subjekt s poslovnim nastanom u zemlji sudionici te međunarodne organizacije koje provode aktivnosti solidarnosti u zemljama sudionicama mogu se prijaviti za financiranje u okviru Europskih snaga solidarnosti. U slučaju aktivnosti iz članka 7. stavka 1. točke (a), organizacija sudionica mora steći oznaku kvalitete kao preduvjet za financiranje u okviru Europskih snaga solidarnosti. Kad je riječ o projektima u području solidarnosti iz članka 7. stavka 1. točke (b), i fizičke osobe mogu se prijaviti za financiranje u ime neformalnih skupina sudionika Europskih snaga solidarnosti.

Svaki javni ili privatni subjekt s poslovnim nastanom u državi članici ili drugoj zemlji sudionici te međunarodne organizacije koje provode aktivnosti solidarnosti u određenoj državi članici ili drugim zemljama sudionicama mogu se prijaviti za financiranje u okviru Europskih snaga solidarnosti. U slučaju aktivnosti iz članka 7. stavka 1. točke (a), organizacija sudionica mora steći oznaku kvalitete kao preduvjet za financiranje u okviru Europskih snaga solidarnosti. Kad je riječ o projektima u području solidarnosti iz članka 7. stavka 1. točke (b), i fizičke osobe mogu se prijaviti za financiranje u ime neformalnih skupina sudionika Europskih snaga solidarnosti.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija u suradnji s državama sudionicama redovito prati rad Europskih snaga solidarnosti u pogledu postizanja njihovih ciljeva.

1.  Komisija u suradnji s državama članicama i drugim zemljama sudionicama redovito prati rad Europskih snaga solidarnosti u pogledu postizanja njihovih ciljeva.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2. – podstavak 1. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  broj sudionika volonterskih angažmana (unutar zemlje i prekogranično);

(a)  broj sudionika volonterskih angažmana, uključujući mlade u nepovoljnom položaju (unutar zemlje i prekogranično);

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2. – podstavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  broj sudionika pripravničkih angažmana (unutar zemlje i prekogranično);

(b)  broj sudionika pripravničkih angažmana, uključujući mlade u nepovoljnom položaju (unutar zemlje i prekogranično);

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2. – podstavak 1. – točka c.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  broj sudionika angažmana za zapošljavanje (unutar zemlje i prekogranično);

(c)  broj sudionika angažmana za zapošljavanje, uključujući mlade u nepovoljnom položaju (unutar zemlje i prekogranično);

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2. – podstavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  broj sudionika projekata solidarnosti;

(d)  broj sudionika projekata solidarnosti, uključujući mlade u nepovoljnom položaju;

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2. – podstavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  broj projekata solidarnosti;

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija u suradnji s državama sudionicama osigurava širenje informacija, promidžbu i praćenje svih mjera koje se podupiru u okviru Europskih snaga solidarnosti.

1.  Komisija u suradnji s državama članicama i drugim zemljama sudionicama osigurava širenje informacija, promidžbu i praćenje svih mjera koje se podupiru u okviru Europskih snaga solidarnosti te svega što se odnosi na registraciju i dostupnost postupaka.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Nacionalne agencije iz članka 20. razvijaju dosljednu politiku u pogledu učinkovitog informiranja te širenja i iskorištavanja rezultata aktivnosti podupiranih u okviru mjera kojima upravljaju, pomažu Komisiji u općenitoj zadaći širenja informacija povezanih s Europskim snagama solidarnosti, uključujući informacije u pogledu mjera kojima se upravlja na nacionalnoj razini i na razini Unije te njihovih rezultata, te obavješćuju odgovarajuće ciljne skupine o inicijativama poduzetima u njihovoj zemlji.

2.  Nacionalne agencije iz članka 20. razvijaju dosljednu politiku i odgovarajuću strategiju u pogledu učinkovitog informiranja te širenja i iskorištavanja rezultata aktivnosti podupiranih u okviru mjera kojima upravljaju, pomažu Komisiji u općenitoj zadaći širenja informacija povezanih s Europskim snagama solidarnosti, uključujući informacije u pogledu mjera kojima se upravlja na nacionalnoj razini i na razini Unije te njihovih rezultata, te obavješćuju odgovarajuće ciljne skupine o inicijativama poduzetima u njihovoj zemlji.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  nacionalne agencije na nacionalnoj razini u zemljama sudionicama.

(b)  nacionalne agencije imenovane u državama članicama i drugim zemljama sudionicama

Obrazloženje

Treba voditi računa o razlikama na terenu u državama članicama u kojima su ovlasti prenesene podnacionalnim tijelima koja imaju vlastite zakonodavne ovlasti.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 18. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U svakoj zemlji koja sudjeluje u Europskim snagama solidarnosti nacionalna tijela imenovana za upravljanje mjerama iz poglavlja III. Uredbe (EU) br. 1288/2013 djeluju i kao nacionalna tijela u okviru Europskih snaga solidarnosti. Članak 27. stavci 1., 3., 5., 8., 9., 11., 12., 13., 14., 15. i 16. te Uredbe po analogiji primjenjuju se na Europske snage solidarnosti. Ako za neku od zemalja iz članka 11. stavka 2. ove Uredbe nije utvrđeno nacionalno tijelo, ono će biti imenovano u skladu s člankom 27. stavcima 2. do 6. i 8. do 15. Uredbe (EU) br. 1288/2013.

U svakoj zemlji koja sudjeluje u Europskim snagama solidarnosti nacionalna tijela imenovana za upravljanje mjerama iz poglavlja III. Uredbe (EU) br. 1288/2013 djeluju i kao nacionalna tijela u okviru Europskih snaga solidarnosti. U državama članicama u kojima su ovlasti povezane s navedenim poglavljem prenesene na podnacionalna tijela koja imaju vlastite isključive zakonodavne ovlasti, uspostavljaju se mehanizmi preko nacionalnih agencija koje djeluju kao provedbena tijela kako bi se omogućilo izravno sudjelovanje tih podnacionalnih tijela. Članak 27. stavci 1., 3., 5., 8., 9., 11., 12., 13., 14., 15. i 16. te Uredbe po analogiji primjenjuju se na Europske snage solidarnosti. Ako za neku od zemalja iz članka 11. stavka 2. ove Uredbe nije utvrđeno nacionalno tijelo, ono će biti imenovano u skladu s člankom 27. stavcima 2. do 6. i 8. do 15. Uredbe (EU) br. 1288/2013.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U svakoj zemlji koja sudjeluje u Europskim snagama solidarnosti nacionalne agencije imenovane za upravljanje mjerama iz poglavlja III. Uredbe (EU) br. 1288/2013 u svojim zemljama djeluju i kao nacionalne agencije u okviru Europskih snaga solidarnosti.

U svakoj državi članici i drugoj zemlji koja sudjeluje u Europskim snagama solidarnosti nacionalne agencije imenovane za upravljanje mjerama iz poglavlja III. Uredbe (EU) br. 1288/2013 u svojim zemljama djeluju i kao nacionalne agencije u okviru Europskih snaga solidarnosti. U državama članicama u kojima su ovlasti povezane s navedenim poglavljem prenesene na podnacionalna tijela koja imaju vlastite isključive zakonodavne ovlasti, uspostavljaju se mehanizmi preko nacionalnih agencija koje djeluju kao provedbena tijela kako bi se omogućilo izravno sudjelovanje tih podnacionalnih tijela.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija u cilju provedbe ove Uredbe donosi programe rada s pomoću provedbenih akata. Svaki program rada osigurava dosljednu provedbu općih i posebnih ciljeva iz članaka 3. i 4. i određuje očekivane rezultate, način provedbe te ukupni iznos. Programi rada također sadržavaju opis mjera koje će se financirati, naznaku iznosa raspodijeljenog svakoj mjeri, naznaku raspodjele sredstava među zemljama sudionicama za mjere kojima trebaju upravljati nacionalne agencije te okvirni raspored provedbe.

1.  Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 25.a u vezi s donošenjem programa rada. Svaki program rada osigurava dosljednu provedbu općih i posebnih ciljeva iz članaka 3. i 4. i određuje očekivane rezultate, način provedbe te ukupni iznos. Programi rada također sadržavaju opis mjera koje će se financirati, naznaku iznosa raspodijeljenog svakoj mjeri, naznaku raspodjele sredstava među zemljama sudionicama za mjere kojima trebaju upravljati nacionalne agencije te okvirni raspored provedbe.

Obrazloženje

Prikladno je da se u vezi s provedbenim mjerama ove Uredbe konzultiraju Parlament i Vijeće.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 25. stavka 2.

Briše se.

Obrazloženje

Prikladno je da se u vezi s provedbenim mjerama ove Uredbe konzultiraju Parlament i Vijeće.

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 25.

Briše se.

Odborski postupak

 

1.  Komisiji pomaže Odbor ustanovljen člankom 36. Uredbe (EU) br. 1288/2013. Navedeni je odbor odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

 

2.  Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

 

Obrazloženje

Prikladno je da se u vezi s provedbenim mjerama ove Uredbe konzultiraju Parlament i Vijeće.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 25.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 25.a

 

Izvršavanje delegiranih ovlasti

 

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji u skladu s uvjetima utvrđenima ovim člankom.

 

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 24. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina od [datum stupanja na snagu ove Uredbe]. Komisija sastavlja izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka dvogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

 

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 24. Odlukom o opozivu prestaje delegiranje ovlasti navedenih u toj odluci. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

 

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

 

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

 

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 24. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Obrazloženje

Prikladno je da se u vezi s provedbenim mjerama ove Uredbe konzultiraju Parlament i Vijeće.

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 26.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

[...]

Briše se.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 27.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 27.

Briše se.

Izmjena Uredbe (EU) br. 1293/2013

 

U članku 4. Uredbe (EU) br. 1293/2013 dodaje se sljedeći stavak:

 

‘3. Maksimalan iznos od 3 000 000 EUR u tekućim cijenama iz potprograma za okoliš namijenjen prioritetnom području „Okolišno upravljanje i informacije” te maksimalan iznos od 1 500 000 EUR u tekućim cijenama iz potprograma za klimatske aktivnosti namijenjen prioritetnom području „Upravljanje i informacije na području klime” dodjeljuju se za financiranje projekata u smislu članka 17. stavka 4., koje provode Europske snage solidarnosti u skladu s Uredbom (EU) 2017/XXX i koji doprinose jednom prioritetnom području ili više njih u smislu članaka 9. i 13. Ta se dodjela provodi isključivo u skladu s Uredbom (EU) 2017/XXX, isključujući posebne zahtjeve iz Uredbe (EU) br. 1293/2013.

 

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 28.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 28.

Briše se.

Izmjene Uredbe (EU) br. 1303/2013

 

Uredba (EU) br. 1303/2013 mijenja se kako slijedi:

 

1. Članak 58. stavak 1. mijenja se kako slijedi:

 

(a) prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

 

„ESI fondovi mogu na inicijativu Komisije poduprijeti mjere pripreme, praćenja, administrativne i tehničke pomoći, evaluacije, revizije i kontrole koje su potrebne za provedbu ove Uredbe te mjere u skladu s Uredbom (EU) 2017/XXX, kako je navedeno u trećem podstavku, ukoliko te mjere imaju za cilj postizanje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije”.

 

„(m) mjere koje se financiraju u skladu s Uredbom (EU) 2017/XXX o Europskim snagama solidarnosti kako bi se osnažio osobni, obrazovni, socijalni, građanski i profesionalni razvoj mladih te njihova zapošljivost i kako bi im se olakšao prijelaz na tržište rada.”

 

„Iznos od 35 000 000 EUR u tekućim cijenama od iznosa dodijeljenog tehničkoj pomoći na inicijativu Komisije dodjeljuje se Europskim snagama solidarnosti radi potpore njihovim mjerama u skladu s člankom 9. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) 2017/XXX. Dodjela se provodi isključivo u skladu s Uredbom (EU) 2017/XXX, isključujući posebne zahtjeve iz uredbi za pojedine fondove.”

 

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 29.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 29.

Briše se.

Izmjena Uredbe (EU) br. 1305/2013

 

U članku 51. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1305/2013 nakon prvog podstavka dodaje se sljedeći podstavak:

 

„EPFRR također može u iznosu od 1 800 000 EUR u tekućim cijenama financirati mjere koje provode Europske snage solidarnosti u skladu s Uredbom (EU) 2017/XXX, a koje doprinose jednom prioritetu Unije za ruralni razvoj ili više njih. Dodjela se provodi isključivo u skladu s Uredbom (EU) 2017/XXX, isključujući posebne zahtjeve iz Uredbe (EU) br. 1305/2013.”

 

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 30.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 30.

Briše se.

Izmjena Uredbe (EU) br. 1306/2013

 

U članku 6. Uredbe (EU) br. 1306/2013 dodaje se sljedeća točka (j):

 

„(j) mjere koje provode Europske snage solidarnosti u skladu s Uredbom (EU) 2017/XXX, koje doprinose jednom prioritetu Unije u području poljoprivrede i ruralnog razvoja ili više njih, a posebno mjere iz članka 51. stavka 1. drugog podstavka Uredbe (EU) br. 1305/2013. Dodjela se provodi isključivo u skladu s Uredbom (EU) 2017/XXX, isključujući posebne zahtjeve iz uredbi za pojedine fondove.”

 

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 31.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 31.

Briše se.

Izmjena Odluke br. 1313/2013/EU

 

U članku 19. stavku 1. Odluke br. 1313/2013/EU dodaje se sljedeći podstavak nakon drugog podstavka:

 

„Iznos od 6 000 000 EUR u tekućim cijenama iz financijske omotnice koja proizlazi iz naslova 3 „Sigurnost i građanstvo” dodjeljuje se za financiranje mjera koje provode Europske snage solidarnosti u skladu s Uredbom (EU) 2017/XXX, koje doprinose jednom prioritetu Unije u području civilne zaštite ili više njih. Dodjela se provodi isključivo u skladu s Uredbom (EU) 2017/XXX, isključujući posebne zahtjeve iz Odluke br. 1313/2013/EU.”

 

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Europske snage solidarnosti

Referentni dokumenti

COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

CULT

12.6.2017

 

 

 

Odbor koji daje mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

12.6.2017

Pridruženi odbori - datum objave na plenarnoj sjednici

5.10.2017

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Eleonora Forenza

28.6.2017

Razmatranje u odboru

7.9.2017

 

 

 

Datum usvajanja

28.11.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

55

6

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Nicola Caputo, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Jan Huitema, Peter Jahr, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Younous Omarjee, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Tiemo Wölken

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Richard Ashworth, Pál Csáky, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

55

+

ALDE

Catherine Bearder, Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Arne Gericke, Bolesław G. Piecha

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Stefan Eck, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Younous Omarjee

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Pál Csáky, Angélique Delahaye, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Peter Jahr, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Tomáš Zdechovský

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Bart Staes, Keith Taylor

6

-

ECR

Richard Ashworth, Mark Demesmaeker, Julie Girling, John Procter

EFDD

Julia Reid

ENF

Sylvie Goddyn

1

0

ALDE

Jan Huitema

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm (2012/C 326/02) (SL C 326, 26.10.2012., str.391.)

(2)

http://www.consilium.europa.eu/hr/press/press-releases/2017/03/25-rome-declaration/


MIŠLJENJE Odbora za proračune (5.12.2017)

upućeno Odboru za kulturu i obrazovanje

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća   o utvrđivanju pravnog okvira Europskih snaga solidarnosti i izmjeni uredbi (EU) br. 1288/2013, (EU) br. 1293/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i Odluke br. 1313/2013/EU

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Tiemo Wölken

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Izvjestitelj pozdravlja prijedlog za osnivanje Europskih snaga solidarnosti (ESC), koji je Europska komisija iznijela 30. svibnja 2017. Europska unija temelji se na solidarnosti – solidarnosti među građanima, prekograničnoj solidarnosti među državama članicama i solidarnosti u svojem djelovanju unutar i izvan Unije – te se ona, kao zajednička vrijednost, u Uniji snažno osjeti. Solidarnost je dio samog srca strukture zahvaljujući kojoj se generacije i generacije nadahnjuju europskim snom te iz koje proizlaze zajedničke vrijednosti u cijeloj Uniji.

Ovim se Prijedlogom o ESC-u predviđa posebna pravna osnova za inicijativu koja bi mladima diljem EU-a pružila priliku da slijede svoje ambicije za stvaranjem bolje Unije i tako doprinose razvoju europskog projekta i vlastitih vještina.

Ipak, izvjestitelj snažno vjeruje da Snage zaslužuju vlastiti, namjenski proračun. Komisija predlaže da se za razdoblje od 2018. do 2020. godine tri četvrtine sredstava potrebnih za financiranje ESC-a namakne preraspodjelom iz tekućih programa u okviru dodijeljenih sredstava: 197,7 milijuna EUR iz programa Erasmus+, 10 milijuna EUR iz Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI) kao i 47,3 milijuna EUR iz programâ iz ostalih naslova (od čega 35 milijuna EUR iz Europskog socijalnog fonda (ESF), 6 milijuna EUR iz Mehanizma Unije za civilnu zaštitu, 4,5 milijuna EUR iz programa LIFE i 1,8 milijuna EUR iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR)). Samo četvrtinu ukupne omotnice za ESC činila bi nova financijska sredstva.

Izvjestitelj odlučno odbacuje strukturu prema kojoj se ESC u velikoj mjeri financira nauštrb ključnih aktivnosti drugih bitnih programa EU-a, koji imaju vlastite vrijedne zadaće, ciljeve i odgovarajuće financijske omotnice, kako je predviđeno u proračunu na početku trenutačnog VFO-a. Nešto što je bilo prihvatljivo u prvoj pilot-fazi ESC-a kako bi se njegove aktivnosti pokrenule i brzo razvijale, ne može biti srednjoročno ili dugoročno rješenje za financiranje važnog programa, koji zaslužuje i svoju pravnu osnovu i ambicioznu omotnicu novih sredstava.

Novi politički prioriteti tijekom tekućeg VFO-a zahtijevaju nova sredstva, koja se mogu namaknuti primjenom odredbi o fleksibilnosti i uporabom posebnih instrumenata iz Uredbe o VFO-u nakon što se iscrpe sva sredstva preostala do gornjih granica. Ako je ESC doista nova prioritetna inicijativa, kao što je navedeno u Zajedničkoj izjavi o zakonodavnim prioritetima EU-a za 2017., logično je da joj se dodijele nova financijska sredstva, kako bi mogla ostvariti svoje ciljeve, bez istodobnog ugrožavanja tekućih programa i projekata koje financira EU.

Izvjestitelj smatra da bi alate za fleksibilnost iz trenutačnog VFO-a, unaprijeđene tijekom srednjoročne revizije, kao što su instrument fleksibilnosti i ukupne razlike za obveze, trebalo upotrijebiti za financiranje ESC-a u razdoblju od 2018. do 2020. Preraspodjela je prihvatljiva samo ako je prijenos sredstava predviđen od početka programa, kao i u slučaju financiranja za aktivnosti unutar Europske volonterske službe u okviru programa Erasmus +. Brisanjem doprinosa za Program za zapošljavanje i socijalne inovacije, ESF, civilnu zaštitu, program LIFE i Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i vraćanjem tih iznosa u proračunske linije iz kojih su uzeti, u skladu s prvotnim financijskim programiranjem, izvjestitelj šalje jasnu poruku za financiranje te inicijative.

Program LIFE, usmjeren na ekološke i klimatske izazove, doveo je do znatnog poboljšanja stanja okoliša u EU-u. Kako bi se nastavilo s borbom protiv klimatskih promjena i uskladilo s Pariškim sporazumom postignutim na konferenciji COP21, sredstva za program LIFE ne bi trebalo prenamijeniti u druge svrhe.

EPFRR i ESF, koji se ubrajaju u europske strukturne i investicijske fondove, pridonose jačanju gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije Unije. Svrha europskih strukturnih i investicijskih fondova jest smanjiti razlike među razinama razvoja različitih regija. ESC se ne bi trebao financirati prijenosom sredstava iz okvira kohezijske politike.

U vidu Mehanizma Unije za civilnu zaštitu Unija i države članice koordiniraju svoje sustave za sprečavanje prirodnih katastrofa i katastrofa izazvanih ljudskim djelovanjem te za pripremu i odgovaranje na njih. Imajući na umu bitan porast broja, težine i kompleksnosti prirodnih katastrofa i katastrofa izazvanih ljudskim djelovanjem posljednjih godina, što je, između ostalog, posljedica klimatskih promjena, sve je važniji zajednički i integrirani pristup upravljanju katastrofama. U tom kontekstu izvjestitelj smatra da nije prihvatljivo preusmjeriti sredstva namijenjena civilnoj zaštiti na ESC.

Nadalje, izvjestitelj predlaže da se ojačaju odredbe koje se odnose na praćenje i evaluaciju ESC-a.

Naposljetku, izvjestitelj snažno potiče Komisiju da sastavi jasan i ambiciozan prijedlog za provedbu i financiranje ESC-a, počevši od 2021. godine, kao što je obećano.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Ovom se Uredbom za razdoblje od 2018. do 2020. utvrđuje financijska omotnica koja za Europski parlament i Vijeće u okviru godišnjeg proračunskog postupka predstavlja primarni referentni iznos, u smislu točke 17. Međuinstitucionalnog sporazuma između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju23. Primarni referentni iznos uključuje preraspodjelu sredstava iz programa Erasmus+ (197,7 milijuna EUR) i iz Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije (10 milijuna EUR) za financijske godine 2018., 2019. i 2020. te je dopunjen doprinosima iz nekoliko programa Unije iz različitih naslova, kao što su Europski socijalni fond, Mehanizam Unije za civilnu zaštitu, program LIFE i Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj.

(18)  Ovom se Uredbom za razdoblje od 2018. do 2020. utvrđuje financijska omotnica od 341,5 milijuna EUR u tekućim cijenama koja za Europski parlament i Vijeće u okviru godišnjeg proračunskog postupka predstavlja primarni referentni iznos, u smislu točke 17. Međuinstitucionalnog sporazuma između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju23. Financijska omotnica trebala bi uključivati iznos od 197,7 milijuna koji je izvorno namijenjen financiranju aktivnosti Europske volonterske službe unutar Unije iz programa Erasmus+ za financijske godine 2018., 2019. i 2020., s obzirom da se te aktivnosti trebaju prenijeti na program Europskih snaga solidarnosti. S obzirom na potrebu izbjegavanja bilo kakvog utjecaja na financiranje postojećih višegodišnjih programa, preostali iznos za financiranje Europskih snaga solidarnosti trebao bi se prikupiti isključivo iz nedodijeljenih razlika do gornje granice rashoda VFO-a.

_________________

_________________

23 Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju, SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

23 Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju, SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 38.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(38.a)  U svojoj Rezoluciji od 2. veljače 2017. o provedbi Uredbe o uspostavi programa „Erasmus+”1a Europski parlament potakao je Komisiju i države članice da osiguraju proračunska sredstva za novu inicijativu Europskih snaga solidarnosti i pritom ne smanje financiranje drugih tekućih i prioritetnih programa.

 

___________________

 

1a Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0018.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 38.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(38.b)  U svojoj rezoluciji od 5. srpnja 2017. o mandatu za trijalog o nacrtu proračuna za 2018.1a Europski parlament izrazio je zabrinutost što se unatoč njegovim upozorenjima u prijedlogu zakona usvojenom 30. svibnja 2017. predviđa da se tri četvrtine proračuna Europskih snaga solidarnosti (197,7 milijuna eura) financira na temelju preraspodjele sredstava, uglavnom iz programa Erasmus+, te je ponovio da bi se svaka nova politička obveza trebala financirati novim odobrenim sredstvima, a ne preraspodjelom iz postojećih programa.

 

_____________________

 

1a Usvojeni tekstovi, P8_TA-PROV(2017)0302.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 38.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(38.c)  Europske snage solidarnosti trebale bi imati zajamčeno zasebno financiranje i dodjelu proračunskih sredstava i ne bi smjele biti uzrok smanjenja proračuna za druge politike usmjerene na promicanje mladih, obrazovanja, osposobljavanja, zapošljavanja ili solidarnosti. Trebalo bi osigurati optimalno i transparentno korištenje financijskim sredstvima.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 39.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(39)  Financijska omotnica Europskih snaga solidarnosti iz naslova 1.a Višegodišnjeg financijskog okvira temelji se i na sredstvima preraspodijeljenima iz programa Erasmus+. Ta bi sredstva trebala proizlaziti uglavnom iz odobrenih sredstava namijenjenih financiranju aktivnosti Europske volonterske službe koje bi bile obuhvaćene volonterskim angažmanima podržanima u okviru ove Uredbe. Osim toga, određena odobrena sredstva iz Instrumenta jamstva za studentske zajmove, koja se vjerojatno neće apsorbirati u okviru programa Erasmus+, trebalo bi preraspodijeliti u cilju pružanja odgovarajućeg sufinanciranja za troškove poslovanja nacionalnih agencija i u većoj mjeri uskladiti s kapacitetom apsorpcije te mjere.

(39)  Financijska omotnica Europskih snaga solidarnosti iz naslova 1.a Višegodišnjeg financijskog okvira temelji se na sredstvima preraspodijeljenima iz programa Erasmus+. Ta bi sredstva trebala proizlaziti isključivo iz odobrenih sredstava namijenjenih financiranju aktivnosti Europske volonterske službe koje bi bile obuhvaćene volonterskim angažmanima podržanima u okviru ove Uredbe.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 40.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(40)  Financijska omotnica Europskih snaga solidarnosti iz naslova 1.a Višegodišnjeg financijskog okvira trebala bi se dopuniti i financijskim doprinosima iz drugih programa i naslova, što iziskuje izmjenu uredbi (EU) br. 1293/201327, (EU) br. 1303/201328, (EU) br. 1305/201329, (EU) br. 1306/201330 te Odluke br. 1313/2013/EU31 Europskog parlamenta i Vijeća.

Briše se.

__________________

 

27Uredba (EU) br. 1293/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavljanju Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 614/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 185.).

 

28Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 320.).

 

29Uredba (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20.12.2013., str. 487.).

 

30 Uredba (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (SL L 347, 20.12.2013., str. 549.).

 

31 Odluka br. 1313/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu (SL L 347, 20.12.2013., str. 924.).

 

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  „volontiranje” znači usluga bez naknade za dobrovoljni rad s punim radnim vremenom32 za razdoblje od najviše dvanaest mjeseci, koje mladima pruža mogućnost sudjelovanja u svakodnevnom radu organizacija aktivnih u području solidarnosti, od čega će u konačnici korist ostvariti zajednice u kojima se te aktivnosti obavljaju, uključujući izraženu dimenziju učenja i osposobljavanja kako bi mladi volonteri stekli vještine i kompetencije koje će im koristiti u njihovu osobnom, obrazovnom, društvenom i profesionalnom razvoju i kojima će ujedno poboljšati svoju zapošljivost;

(6)  „volontiranje” znači usluga bez naknade za dobrovoljni rad s punim radnim vremenom32 za razdoblje od najviše dvanaest mjeseci, koje mladima pruža mogućnost sudjelovanja u svakodnevnom radu neprofitnih organizacija aktivnih u području solidarnosti, od čega će u konačnici korist ostvariti zajednice u kojima se te aktivnosti obavljaju, uključujući izraženu dimenziju učenja i osposobljavanja kako bi mladi volonteri stekli vještine i kompetencije koje će im koristiti u njihovu osobnom, obrazovnom, društvenom i profesionalnom razvoju i kojima će ujedno poboljšati svoju zapošljivost;

_________________

_________________

32 Kao opće načelo, aktivnost koja se provodi kontinuirano 5 dana u tjednu 7 sati dnevno.

32 Kao opće načelo, aktivnost koja se provodi kontinuirano 5 dana u tjednu 7 sati dnevno.

Obrazloženje

Neophodno je izričito isključiti svaku volontersku aktivnost izvan neprofitnih organizacija. U protivnom bi došlo do raskoraka s nacionalnim odredbama pojedinih država članica o volonterskoj službi, primjerice u Belgiji i Francuskoj.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  pružiti mladima, uz potporu organizacija sudionica, lako dostupne mogućnosti sudjelovanja u aktivnostima solidarnosti, uz istodobno poboljšanje njihovih vještina i kompetencija za osobni, obrazovni, društveni, građanski i profesionalni razvoj te njihove zapošljivosti i olakšavanja prijelaza na tržište rada, uključujući podršku mobilnosti mladih volontera, pripravnika i radnika;

(a)  pružiti mladima, uz potporu organizacija sudionica, lako dostupne mogućnosti sudjelovanja u aktivnostima solidarnosti, uz istodobno poboljšanje njihovih znanja, vještina i kompetencija za osobni, obrazovni, društveni, građanski, kulturni i profesionalni razvoj te njihove zapošljivosti i olakšavanja prijelaza na tržište rada, uključujući podršku mobilnosti mladih volontera, pripravnika i radnika;

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  uspostava informativnih kampanja za obavještavanje o aktivnostima Europskih snaga solidarnosti.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Iznos iz stavka 1. uključuje financijsku omotnicu u iznosu od 294 200 000 EUR33 u tekućim cijenama dopunjenu doprinosima kako slijedi:

2.  Iznos iz stavka 1. uključuje financijsku omotnicu u iznosu 197 700 000 EUR u tekućim cijenama, što odgovara iznosu izvorno namijenjenom financiranju aktivnosti Europske volonterske službe unutar Unije iz programa Erasmus+; Preostali iznos od 143 800 000 EUR za financiranje Europskih snaga solidarnosti dobiva se isključivo iz nedodijeljenih razlika do gornje granice rashoda VFO-a.

_________________

 

33Ta financijska omotnica predstavlja primarni referentni iznos u smislu točke 17. Međuinstitucionalnog sporazuma (2013/C 373/01) između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju.

 

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  Europski socijalni fond, s doprinosom od 35 000 000 EUR u tekućim cijenama;

Briše se.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  Mehanizam Unije za civilnu zaštitu, s doprinosom od 6 000 000 EUR u tekućim cijenama;

Briše se.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  program LIFE, s doprinosom od 4 500 000 EUR u tekućim cijenama;

Briše se.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, s doprinosom od 1 800 000 EUR u tekućim cijenama.

Briše se.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Godišnja odobrena sredstva odobravaju Europski parlament i Vijeće u granicama višegodišnjeg financijskog okvira.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Odobrena sredstva mogu se po potrebi unijeti u proračun nakon 2020. za pokrivanje sličnih izdataka, kako bi se omogućilo upravljanje mjerama koje još ne budu dovršene do 31. prosinca 2020.

5.  Odobrena sredstva za plaćanje mogu se po potrebi unijeti u proračun nakon 2020. za pokrivanje sličnih izdataka kako bi se omogućilo upravljanje mjerama koje još ne budu dovršene do 31. prosinca 2020.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Zahtjev subjekta koji ispunjava uvjete da postane organizacija sudionica Europskih snaga solidarnosti ocjenjuje nadležno provedbeno tijelo Europskih snaga solidarnosti kako bi se utvrdilo da su njegove aktivnosti u skladu sa zahtjevima Europskih snaga solidarnosti.

2.  Zahtjev subjekta koji ispunjava uvjete da postane organizacija sudionica Europskih snaga solidarnosti ocjenjuje nadležno provedbeno tijelo Europskih snaga solidarnosti kako bi se utvrdilo da su njegove aktivnosti u skladu s načelima i kriterijima utvrđenima u Povelji Europskih snaga solidarnosti.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Kao rezultat ocjene subjektu može biti dodijeljena oznaka kvalitete Europskih snaga solidarnosti. Stečena oznaka redovito se ponovno ocjenjuje te se može i opozvati.

3.  Kao rezultat ocjene subjektu može biti dodijeljena oznaka kvalitete Europskih snaga solidarnosti. Stečena oznaka redovito se ponovno ocjenjuje najmanje svake dvije godine te se može opozvati ako aktivnosti tog subjekta više ne budu u skladu s načelima i kriterijima utvrđenima u Povelji Europskih snaga solidarnosti.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Svaki subjekt kojem je dodijeljena oznaka kvalitete Europskih snaga solidarnosti unosi se u bazu podataka uključenih organizacija na Europskom portalu za mlade, dostupnom svim mladim Europljanima.

Obrazloženje

Danas su akreditirane strukture Europske volonterske službe integrirane u europsku bazu podataka organizacija Europske volonterske službe na Europskom portalu za mlade. Nas taj se način mlade informira o spomenutim subjektima. Stoga je važno postupiti jednako i u slučaju Europskih snaga solidarnosti.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija u suradnji s državama sudionicama redovito prati rad Europskih snaga solidarnosti u pogledu postizanja njihovih ciljeva.

1.  Komisija u suradnji s državama sudionicama redovito prati rad i rezultate Europskih snaga solidarnosti i izvješćuje o njima, kao i u pogledu postizanja njihovih ciljeva, prije svega jačanja kohezije i solidarnosti u Europi.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2. – podstavak 1. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  broj sudionika volonterskih angažmana (unutar zemlje i prekogranično);

(a)  broj i profil sudionika volonterskih angažmana (unutar zemlje i prekogranično);

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2. – podstavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  broj sudionika pripravničkih angažmana (unutar zemlje i prekogranično);

(b)  broj i profil sudionika pripravničkih angažmana (unutar zemlje i prekogranično);

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2. – podstavak 1. – točka c.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  broj sudionika angažmana za zapošljavanje (unutar zemlje i prekogranično);

(c)  broj i profil sudionika zapošljavanja (unutar zemlje i prekogranično);

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2. – podstavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  broj sudionika projekata solidarnosti;

(d)  broj i profil sudionika projekata u području solidarnosti;

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2. – podstavak 1. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  stupanj zadovoljstva sudionika i organizacija sudionica u pogledu kvalitete angažmana, osposobljavanja, jezične potpore, administrativne potpore, osiguranja te potpore nakon završenog angažmana.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 2. – podstavak 1. – točka eb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(eb)  stopa zapošljavanja mladih ljudi koji su sudjelovali.

Obrazloženje

Ne treba zaboraviti da je jedan od ciljeva Europskih snaga solidarnosti povećati zapošljivost mladih i olakšati njihov prijelaz na tržište rada.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija će 2020. objaviti izvješće s analizom stanja napretka u postizanju rezultata, uključujući cilj od ponuđenih 100 000 mogućnosti angažmana za mlade u okviru Europskih snaga solidarnosti do 2020. (kojim će biti obuhvaćeni svi angažmani i projekti iz članka 7. stavka 1. točaka (a) i (b)).

3.  Komisija 2019. mora objaviti izvješće o postignutim rezultatima te o kvalitativnim i kvantitativnim aspektima provedbe programa, s analizom stanja napretka u postizanju rezultata, uključujući cilj od ponuđenih 100 000 mogućnosti angažmana za mlade u okviru Europskih snaga solidarnosti do 2020. (kojim će biti obuhvaćeni svi angažmani i projekti iz članka 7. stavka 1. točaka (a) i (b)) kao i isplativost programa, koje mora podnijeti Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 15. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Četiri godine nakon datuma primjene ove Uredbe Komisija će provesti neovisnu evaluaciju ove Uredbe i njezine glavne rezultate izložiti u izvješću Europskom parlamentu, Vijeću, Odboru regija i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru.

4.  Komisija provodi neovisnu ex post evaluaciju ove Uredbe kako bi se procijenili učinkovitost, djelotvornost i utjecaj programa s obzirom na njegove ciljeve te najkasnije do 30. lipnja 2021. glavne rezultate izlaže u izvješću Europskom parlamentu, Vijeću, Odboru regija i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, uključujući preporuke koje se odnose na budućnost programa. Kao dio evaluacije, Komisija osigurava redovito savjetovanje sa svim relevantnim dionicima, između ostalog i sudionicima, organizacijama sudionicama i predmetnim lokalnim zajednicama. Rezultati evaluacije upotrebljavaju se pri izradi budućih prijedloga za izradu programa i raspodjelu resursa.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EU) br. 1288/2013

Članak 18. – stavak 2. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  do 1,5 % za Instrument jamstva za studentske zajmove;

(c)  3,5 % iz Instrumenta jamstva za studentske zajmove;

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 27.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 27.

Briše se.

Izmjena Uredbe (EU) br. 1293/2013

 

U članku 4. Uredbe (EU) br. 1293/2013 dodaje se sljedeći stavak:

 

„3.  Maksimalan iznos od 3 000 000 EUR u tekućim cijenama iz potprograma za okoliš namijenjen prioritetnom području „Okolišno upravljanje i informacije” te maksimalan iznos od 1 500 000 EUR u tekućim cijenama iz potprograma za klimatske aktivnosti namijenjen prioritetnom području „Upravljanje i informacije na području klime” dodjeljuju se za financiranje projekata u smislu članka 17. stavka 4., koje provode Europske snage solidarnosti u skladu s Uredbom (EU) 2017/XXX i koji doprinose jednom prioritetnom području ili više njih u smislu članaka 9. i 13. Ta se dodjela provodi isključivo u skladu s Uredbom (EU) 2017/XXX, isključujući posebne zahtjeve iz Uredbe (EU) br. 1293/2013. ’

 

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 28.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 28.

Briše se.

Izmjene Uredbe (EU) br. 1303/2013

 

Uredba (EU) br. 1303/2013 mijenja se kako slijedi:

 

1.  Članak 58. stavak 1. mijenja se kako slijedi:

 

(a)  prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

 

„ESI fondovi mogu na inicijativu Komisije poduprijeti mjere pripreme, praćenja, administrativne i tehničke pomoći, evaluacije, revizije i kontrole koje su potrebne za provedbu ove Uredbe te mjere u skladu s Uredbom (EU) 2017/XXX, kako je navedeno u trećem podstavku, ukoliko te mjere imaju za cilj postizanje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije”.

 

(b)  u trećem podstavku dodaje se sljedeća točka (m):

 

‘(m)  mjere koje se financiraju u skladu s Uredbom (EU) 2017/XXX o Europskim snagama solidarnosti kako bi se osnažio osobni, obrazovni, socijalni, građanski i profesionalni razvoj mladih te njihova zapošljivost i kako bi im se olakšao prijelaz na tržište rada.”

 

2.  U članku 91. stavku 3. dodaje se sljedeći podstavak:

 

„Iznos od 35 000 000 EUR u tekućim cijenama od iznosa dodijeljenog tehničkoj pomoći na inicijativu Komisije dodijelit će se Europskoj inicijativi za solidarnost radi potpore njezinim mjerama u skladu s člankom 9. stavkom 2. točkom (a) Uredbe (EU) 2017/XXX. Dodjela se provodi isključivo u skladu s Uredbom (EU) 2017/XXX, isključujući posebne zahtjeve iz uredbi za pojedine fondove.” ’

 

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 29.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 29.

Briše se.

Izmjena Uredbe (EU) br. 1305/2013

 

U članku 51. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1305/2013 nakon prvog podstavka dodaje se sljedeći podstavak:

 

„EPFRR također može u iznosu od 1 800 000 EUR u tekućim cijenama financirati mjere koje provode Europske snage solidarnosti u skladu s Uredbom (EU) 2017/XXX, a koje doprinose jednom prioritetu Unije za ruralni razvoj ili više njih. Dodjela se provodi isključivo u skladu s Uredbom (EU) 2017/XXX, isključujući posebne zahtjeve iz Uredbe (EU) br. 1305/2013.”

 

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 30.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 30.

Briše se.

Izmjena Uredbe (EU) br. 1306/2013

 

U članku 6. Uredbe (EU) br. 1306/2013 dodaje se sljedeća točka (j):

 

„(j)  mjere koje provode Europske snage solidarnosti u skladu s Uredbom (EU) 2017/XXX, koje doprinose jednom prioritetu Unije u području poljoprivrede i ruralnog razvoja ili više njih, a posebno mjere iz članka 51. stavka 1. drugog podstavka Uredbe (EU) br. 1305/2013. Dodjela se provodi isključivo u skladu s Uredbom (EU) 2017/XXX, isključujući posebne zahtjeve iz uredbi za pojedine fondove.”

 

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 31.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 31.

Briše se.

Izmjena Odluke br. 1313/2013/EU

 

U članku 19. stavku 1. Odluke br. 1313/2013/EU dodaje se sljedeći podstavak nakon drugog podstavka:

 

„Iznos od 6 000 000 EUR u tekućim cijenama iz financijske omotnice koja proizlazi iz naslova 3 „Sigurnost i građanstvo” dodjeljuje se za financiranje mjera koje provode Europske snage solidarnosti u skladu s Uredbom (EU) 2017/XXX, koje doprinose jednom prioritetu Unije u području civilne zaštite ili više njih. Dodjela se provodi isključivo u skladu s Uredbom (EU) 2017/XXX, isključujući posebne zahtjeve iz Odluke br. 1313/2013/EU.” ’

 

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Europske snage solidarnosti

Referentni dokumenti

COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

CULT

12.6.2017

 

 

 

Odbor koji daje mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

12.6.2017

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Tiemo Wölken

29.6.2017

Datum usvajanja

4.12.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

21

5

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Paul Rübig, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

John Howarth, Joachim Zeller

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Siegfried Mureşan, Paul Rübig, Joachim Zeller

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

5

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen, Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


MIŠLJENJE Odbora za regionalni razvoj (29.11.2017)

upućeno Odboru za kulturu i obrazovanje

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravnog okvira Europskih snaga solidarnosti i izmjeni uredbi (EU) br. 1288/2013, (EU) br. 1293/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i Odluke br. 1313/2013/EU

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

Izvjestitelj: Krzysztof Hetman

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Solidarnost je jedna od temeljnih odrednica Europske unije i jedna od ključnih vrijednosti za Europljane. Nije pretjerano reći da se priča o uspjehu Europske unije temelji na solidarnosti. Solidarnost ima velik potencijal za stvaranje empatije, uzajamne brige i pozitivnih odnosa između nacija i pojedinaca. Zbog toga ovu ideju trebamo podržati i potruditi se da bude prisutna u mislima Europljana.

Izvjestitelj za mišljenje vjeruje da su Europske snage solidarnosti odličan instrument za postizanje toga cilja te je stoga svesrdno pozdravio najavu te ideje u govoru o stanju Unije od 14. rujna 2016. nakon koje su uslijedili komunikacija Komisije od 7. prosinca 2016. pod nazivom „Europske snage solidarnosti” i zakonodavni prijedlog od 1. lipnja 2017. Povećano sudjelovanje mladih osoba iz svih europskih zemalja u aktivnostima povezanima sa solidarnošću može ojačati solidarnost i koheziju u cijeloj Europi te pridonijeti rješavanju društvenih izazova i ostvariti neispunjene potrebe u zemljama i regijama koje sudjeluju u programu. Osim toga, njime će se potaknuti osobni i profesionalni razvoj mladih osoba jer će steći dragocjene vještine.

Izvjestitelj podržava stvaranje Europskih snaga solidarnosti koje bi bile usredotočene na dvije vrste djelovanja: projekte solidarnosti i volonterski angažman, s jedne strane, te otvaranje pripravničkih i radnih mjesta, s druge strane. Dok bi prva vrsta djelovanja nedvojbeno trebala predstavljati osnovu budućih Europskih snaga solidarnosti, druga vrsta predstavlja važnu priliku mladim osobama za ulazak na tržište rada i stjecanje mogućnosti za kvalitetno zapošljavanje. Izvjestitelj stoga predlaže blagu izmjenu okvirnih omjera proračunske raspodjele između dviju vrsta djelovanja, odnosno povećanje financijske potpore za pripravništva i radna mjesta na 30 %.

Ukupnim iznosom od 341 500 000 EUR namijenjenim provedbi Europskih snaga solidarnosti do 31. prosinca 2020. omogućit će se usmjeravanje 100 000 mladih osoba prema aktivnostima u području solidarnosti. Izvjestitelj podržava prijedlog Komisije da se taj iznos mobilizira iz različitih postojećih programa EU-a, uključujući, među ostalim, 35 000 000 EUR iz Europskog socijalnog fonda. Međutim, vjeruje da najveći dio sredstava treba proizlaziti iz odobrenih sredstava za program Erasmus+ namijenjenih financiranju aktivnosti Europske volonterske službe koje bi sada bile obuhvaćene aktivnostima podržanima u okviru ove Uredbe.

Izvjestitelj se nada da će prijedlog biti utemeljen na iskustvima i najboljim praksama razvijenima u okviru Europske volonterske službe i da će se njime razviti sinergije i komplementarnost s ostalim fondovima i programima EU-a kako bi se na najbolji mogući način ostvario njegov potencijal.

Odbor za regionalni razvoj smatra mjere za pojednostavnjenje iznimno važnim čimbenikom poboljšanja djelotvornosti i povećanja učinkovitosti projekata koji se provode uz podršku iz proračuna EU-a. Stoga izvjestitelj predlaže neke izmjene koje su u skladu s navedenim načelom i kojima se osigurava da korisnici neće biti opterećeni nepotrebnim uvjetima i formalnostima.

Naposljetku, izvjestitelj vjeruje da će Europske snage solidarnosti imati velik pozitivan utjecaj ne samo na mlade osobe koje u njima sudjeluju, već i na regionalne i lokalne zajednice, te je stoga pokušao naglasiti lokalnu i regionalnu dimenziju ove Uredbe.

AMANDMANI

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za kulturu i obrazovanje da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Europska unija izgrađena je na solidarnosti među građanima i među državama članicama. Te zajedničke vrijednosti usmjeravaju njezino djelovanje i pružaju nužno jedinstvo za suočavanje s trenutačnim i budućim društvenim izazovima, a u tome su mladi Europljani voljni pomoći iskazivanjem solidarnosti u praksi.

(1)  Europska unija izgrađena je na solidarnosti među građanima i među državama članicama. Te zajedničke vrijednosti usmjeravaju njezino djelovanje, pružaju nužno jedinstvo za suočavanje s trenutačnim i budućim društvenim izazovima, a u tome su mladi Europljani voljni pomoći iskazivanjem solidarnosti u praksi, te potiču interes mladih za zajednički europski projekt.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Komisija je u svojoj Komunikaciji „Europske snage solidarnosti” od 7. prosinca 2016.18 naglasila potrebu da se osnaže temelji za aktivnosti solidarnosti diljem Europe, da se mladima pruže brojnije i bolje mogućnosti za aktivnosti solidarnosti u različitim područjima te da se nacionalnim i lokalnim akterima pruži podrška u njihovim nastojanjima da se suoče s raznim izazovima i krizama. Komunikacijom je pokrenuta prva faza Europskih snaga solidarnosti u kojoj su pokrenuti različiti programi Unije kako bi se mladima diljem EU-a ponudile mogućnosti volontiranja, pripravništva ili zapošljavanja. Na te bi se aktivnosti, bez obzira na to jesu li provedene prije ili nakon stupanja na snagu ove Uredbe, trebala i dalje primjenjivati pravila i uvjeti utvrđeni odgovarajućim programima Unije kojima su financirani u okviru prve faze Europskih snaga solidarnosti.

(3)  Komisija je u svojoj Komunikaciji „Europske snage solidarnosti” od 7. prosinca 2016.18 naglasila potrebu da se osnaže temelji za aktivnosti solidarnosti diljem Europe, da se mladima pruže brojnije i bolje mogućnosti za aktivnosti solidarnosti u različitim područjima te da se nacionalnim, regionalnim i lokalnim akterima pruži podrška u njihovim nastojanjima da se suoče s raznim izazovima i krizama. Komunikacijom je pokrenuta prva faza Europskih snaga solidarnosti u kojoj su pokrenuti različiti programi Unije kako bi se mladima diljem EU-a ponudile mogućnosti volontiranja, pripravništva, osobnog razvoja ili zapošljavanja. Na te bi se aktivnosti, bez obzira na to jesu li provedene prije ili nakon stupanja na snagu ove Uredbe, trebala i dalje primjenjivati pravila i uvjeti utvrđeni odgovarajućim programima Unije kojima su financirani u okviru prve faze Europskih snaga solidarnosti.

_________________

_________________

18 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija „Europske snage solidarnosti”, COM(2016) 942 final, 7.12.2016.

18 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija „Europske snage solidarnosti”, COM(2016) 942 final, 7.12.2016.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Mladima bi trebalo pružiti lako dostupne mogućnosti sudjelovanja u aktivnostima solidarnosti kojima bi mogli izraziti predanost u korist zajednica uz stjecanje korisnog iskustva, vještina i kompetencija za svoj osobni, obrazovni, socijalni, građanski i profesionalni razvoj, čime bi povećali svoju zapošljivost. Tim bi se aktivnostima ujedno poduprla mobilnost mladih volontera, pripravnika i radnika.

(4)  Mladima bi trebalo pružiti lako dostupne mogućnosti sudjelovanja u aktivnostima solidarnosti kojima bi mogli izraziti predanost u korist zajednica država članica uz stjecanje korisnog iskustva, znanja, vještina i kompetencija za svoj osobni, obrazovni, socijalni, građanski i profesionalni razvoj, čime bi povećali svoju zapošljivost. Tim bi se aktivnostima ujedno poduprla mobilnost mladih volontera, pripravnika i radnika.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Aktivnosti solidarnosti koje se nude mladima trebale bi biti visokokvalitetne u smislu da bi trebale odgovoriti na nezadovoljene potrebe društva, doprinijeti jačanju zajednica, mladima ponuditi mogućnost stjecanja dragocjenog znanja i kompetencija, trebale bi biti financijski pristupačne mladima te se provoditi u sigurnim i zdravim uvjetima.

(5)  Aktivnosti solidarnosti koje se nude mladima trebale bi biti visokokvalitetne, njima bi trebalo uzimati u obzir njihove vještine te bi trebale biti usko povezane s društvenim razvojem, u smislu da bi trebale odgovoriti na ključne izazove društva, doprinijeti jačanju lokalnih zajednica i društvene kohezije, mladima ponuditi mogućnost stjecanja dragocjenog znanja, vještina i kompetencija, trebale bi biti financijski pristupačne mladima te se provoditi u sigurnim i zdravim uvjetima.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Europske snage solidarnosti bile bi jedinstvena ulazna točka za aktivnosti solidarnosti diljem Unije. Potrebno je osigurati usklađenost i komplementarnost tog okvira s drugim relevantnim politikama i programima Unije. Europske snage solidarnosti trebale bi se oslanjati na prednosti i sinergije postojećih programa, osobito Europske volonterske službe. Trebale bi i dopuniti nastojanja država članica da podrže mlade i olakšaju njihov prijelaz iz škole na radno mjesto u okviru Jamstva za mlade19, osiguravanjem dodatnih mogućnosti za ulazak na tržište rada u obliku pripravništva ili poslova u područjima povezanima sa solidarnošću u njihovim državama članicama ili preko granica. Trebalo bi osigurati i komplementarnost s postojećim mrežama na razini Unije koje se odnose na aktivnosti u okviru Europskih snaga solidarnosti, kao što su Europska mreža javnih službi za zapošljavanje, EURES i mreža Eurodesk. Osim toga, trebalo bi osigurati i komplementarnost Europskih snaga solidarnosti s postojećim povezanim programima, osobito programima nacionalne solidarnosti i programima mobilnosti za mlade, oslanjajući se na dobre prakse gdje je to primjereno.

(6)  Europske snage solidarnosti bile bi glavna ulazna točka za aktivnosti solidarnosti diljem Unije, bez diskriminacije na temelju pozadine. Potrebno je osigurati usklađenost i komplementarnost tog okvira s drugim relevantnim politikama i programima Unije. Europske snage solidarnosti trebale bi se oslanjati na prednosti i sinergije postojećih programa, osobito Europske volonterske službe. Trebale bi i dopuniti nastojanja država članica, regija, gradova i lokalnih zajednica da podrže mlade i olakšaju njihov prijelaz iz škole na radno mjesto u okviru Jamstva za mlade19, osiguravanjem dodatnih mogućnosti za ulazak na tržište rada u obliku pripravništva ili poslova u područjima povezanima sa solidarnošću u njihovim državama članicama ili preko granica. Trebalo bi osigurati i komplementarnost s postojećim mrežama na razini Unije koje se odnose na aktivnosti u okviru Europskih snaga solidarnosti, kao što su Europska mreža javnih službi za zapošljavanje, EURES, mreža Eurodesk i program Mladi u pokretu. Osim toga, trebalo bi osigurati i komplementarnost Europskih snaga solidarnosti s postojećim povezanim programima, osobito programima nacionalne solidarnosti i programima mobilnosti za mlade, i na regionalnoj ili lokalnoj razini, oslanjajući se na dobre prakse gdje je to primjereno.

_________________

_________________

19 Preporuka Vijeća od 22. travnja 2013. o uspostavi Jamstva za mlade (2013/C 120/01).

19 Preporuka Vijeća od 22. travnja 2013. o uspostavi Jamstva za mlade (2013/C 120/01).

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Kako bi se postigao najbolji mogući učinak Europskih snaga solidarnosti, potrebno je uvesti odredbe kojima bi drugi programi Unije kao što su Fond za azil, migracije i integraciju, program „Europa za građane”, Europski fond za regionalni razvoj i zdravstveni program doprinijeli ciljevima Europskih snaga solidarnosti podupiranjem aktivnosti unutar njihova područja djelovanja. Taj bi se doprinos trebao financirati u skladu s odgovarajućim temeljnim aktima predmetnih programa. Nakon što su dobili valjanu oznaku kvalitete Europskih snaga solidarnosti, korisnicima bi trebalo omogućiti pristup portalu Europskih snaga solidarnosti i omogućiti upotrebu mjera u pogledu kvalitete i podrške predviđenih za ponuđenu vrstu aktivnostti.

(7)  Kako bi se postigao najbolji mogući učinak Europskih snaga solidarnosti, potrebno je uvesti odredbe kojima bi drugi programi Unije kao što su Fond za azil, migracije i integraciju, program „Europa za građane”, Europski socijalni fond, Europski fond za regionalni razvoj i zdravstveni program doprinijeli ciljevima Europskih snaga solidarnosti podupiranjem aktivnosti unutar njihova područja djelovanja. Taj bi se doprinos trebao financirati u skladu s odgovarajućim temeljnim aktima predmetnih programa i postojećim politikama Unije, kao što je kohezijska politika, bez da to ima negativan utjecaj na njezine operativne programe kao takve i podložno raspoloživim sredstvima, u vezi s njihovim korištenjem. Nakon što su dobili valjanu oznaku kvalitete Europskih snaga solidarnosti, korisnicima bi trebalo omogućiti pristup portalu Europskih snaga solidarnosti i omogućiti upotrebu mjera u pogledu kvalitete i podrške predviđenih za ponuđenu vrstu aktivnosti.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Europske snage solidarnosti trebale bi otvoriti nove mogućnosti volontiranja, pripravničkih angažmana i radnih mjesta za mlade u područjima povezanima sa solidarnošću te osmisliti i razviti projekte u području solidarnosti koji se temelje na njihovoj vlastitoj inicijativi. Te bi mogućnosti trebale doprinijeti poboljšanju njihova osobnog, obrazovnog, socijalnog, građanskog i profesionalnog razvoja. Europske snage solidarnosti trebale bi podupirati i aktivnosti umrežavanja sudionika i organizacija sudionica te mjere za osiguravanje kvalitete podupiranih aktivnosti Europskih snaga solidarnosti i za promicanje vrednovanja stečenih obrazovnih rezultata.

(8)  Europske snage solidarnosti trebale bi otvoriti nove mogućnosti volontiranja, pripravničkih angažmana i radnih mjesta za mlade u područjima povezanima sa solidarnošću te osmisliti i razviti transnacionalne i prekogranične programe te projekte u području solidarnosti koji se temelje na njihovoj vlastitoj inicijativi. Te bi mogućnosti trebale doprinijeti poboljšanju njihova osobnog, obrazovnog, socijalnog, građanskog i profesionalnog razvoja te biti korak prema stvaranju istinskog europskog građanstva i unaprijediti solidarnost među mladim ljudima u cilju poboljšanja njihova pristupa tržištu rada. Europske snage solidarnosti trebale bi podupirati i aktivnosti umrežavanja sudionika i organizacija sudionica koje im omogućuju razmjenu najboljih praksi te mjere za osiguravanje kvalitete podupiranih aktivnosti Europskih snaga solidarnosti i za promicanje vrednovanja stečenih obrazovnih rezultata.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Pripravništva i radna mjesta u područjima povezanima sa solidarnošću mogu mladima pružiti dodatne mogućnosti za ulaz na tržište rada, uz istovremen doprinos suočavanju s ključnim izazovima društva. To može doprinijeti poticanju zapošljivosti i produktivnosti mladih uz istovremeno olakšavanje njihova prelaska iz obrazovnog sustava na tržište rada, što je ključno za poboljšanje njihovih izgleda na tržištu rada. Za pripravničke angažmane ponuđene u okviru Europskih snaga solidarnosti naknadu bi trebala plaćati organizacija sudionica te bi oni trebali slijediti načela o kvaliteti iznesena u Preporuci Vijeća o uspostavi kvalitativnog okvira za pripravništvo od 10. ožujka 201421. Ponuđena pripravništva i radna mjesta trebala bi mladima biti prvi korak za ulaz na tržište rada te bi stoga trebala biti popraćena odgovarajućom potporom nakon završenog angažmana. Relevantni akteri na tržištu rada, osobito javne i privatne službe za zapošljavanje, socijalni partneri i gospodarske komore, trebali bi olakšati pripravničke angažmane i zapošljavanje. Oni bi se kao organizacije sudionice trebali moći prijaviti za financiranje preko nadležne provedbene strukture Europskih snaga solidarnosti u cilju posredovanja između mladih sudionika i poslodavaca koji nude pripravničke angažmane i radna mjesta u sektorima povezanima sa solidarnošću.

(10)  Pripravništva i radna mjesta u područjima povezanima sa solidarnošću mogu mladima pružiti dodatne mogućnosti jamčenjem potrebnog temelja za ulaz na tržište rada, uz istovremen doprinos suočavanju s ključnim izazovima društva. To može doprinijeti poticanju zapošljivosti i produktivnosti mladih, među ostalim na temelju osobnih vještina svakog pojedinca, uz istovremeno olakšavanje njihova prelaska iz obrazovnog sustava na tržište rada, što je ključno za poboljšanje njihovih izgleda na tržištu rada. Za pripravničke angažmane ponuđene u okviru Europskih snaga solidarnosti naknadu bi trebala plaćati organizacija sudionica te bi oni trebali biti utemeljeni na načelima o kvaliteti iznesena u Preporuci Vijeća o uspostavi kvalitativnog okvira za pripravništvo od 10. ožujka 2014.21 Ponuđena pripravništva i radna mjesta trebala bi mladima biti prvi korak za ulaz na tržište rada te bi stoga trebala biti popraćena odgovarajućom potporom nakon završenog angažmana. Relevantni akteri na tržištu rada, osobito javne i privatne službe za zapošljavanje, socijalni partneri i gospodarske komore, trebali bi olakšati pripravničke angažmane i zapošljavanje. Oni bi se kao organizacije sudionice trebali moći prijaviti za financiranje preko nadležne provedbene strukture Europskih snaga solidarnosti u cilju posredovanja između mladih sudionika i poslodavaca koji nude pripravničke angažmane i radna mjesta u sektorima povezanima sa solidarnošću.

_________________

_________________

21 Preporuka Vijeća od 10. ožujka 2014. o kvalitativnom okviru za pripravništvo, SL C 88, 27.3.2014., str. 1.

21 Preporuka Vijeća od 10. ožujka 2014. o kvalitativnom okviru za pripravništvo, SL C 88, 27.3.2014., str. 1.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Poduzetnost mladih važna je prednost za društvo i za tržište rada. Europske snage solidarnosti trebale bi pridonijeti poticanju tog aspekta pružajući mladima priliku da razviju i provedu svoje vlastite projekte usmjerene na suočavanje sa specifičnim izazovima na korist njihovih lokalnih zajednica. Ti bi projekti trebali biti prilika za iskušavanje ideja i potporu mladima da sami budu pokretači aktivnosti u području solidarnosti. Mogli bi poslužiti i kao odskočna daska za daljnje sudjelovanje u aktivnostima solidarnosti te bi mogli biti prvi korak u poticanju sudionika Europskih snaga solidarnosti da postanu samozaposlene osobe ili osnuju udruge, nevladine organizacije ili druga tijela koja djeluju u neprofitnim sektorima povezanima sa solidarnošću i mladima.

(11)  Poduzetnost mladih važna je prednost za društvo i za tržište rada. Europske snage solidarnosti trebale bi pridonijeti poticanju tog aspekta pružajući mladima priliku da razviju i provedu svoje vlastite projekte usmjerene na suočavanje sa specifičnim izazovima na korist njihovih lokalnih zajednica, posebno zajednica koje se nalaze u izoliranim ili marginaliziranim područjima. Ti bi projekti trebali biti prilika za iskušavanje ideja i potporu mladima da sami budu pokretači aktivnosti u području solidarnosti. Mogli bi poslužiti i kao odskočna daska za daljnje sudjelovanje u aktivnostima solidarnosti te bi mogli biti prvi korak u poticanju sudionika Europskih snaga solidarnosti da postanu samozaposlene osobe ili osnuju udruge, nevladine organizacije ili druga tijela koja djeluju u neprofitnim sektorima povezanima sa solidarnošću i mladima.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Posebnu bi pozornost trebalo posvetiti osiguranju kvalitete angažmana i drugih mogućnosti koje se nude u okviru Europskih snaga solidarnosti, osobito na način da se sudionicima ponudi osposobljavanje, jezična podrška, osiguranje, administrativna potpora i potpora nakon angažmana te vrednovanje znanja, vještina i kompetencija stečenih kroz njihovo iskustvo u okviru Europskih snaga solidarnosti.

(13)  Posebnu bi pozornost trebalo posvetiti osiguranju kvalitete angažmana i drugih mogućnosti koje se nude u okviru Europskih snaga solidarnosti, osobito na način da se sudionicima ponudi osposobljavanje, uključujući kulturnu osviještenost i jezičnu podršku, osiguranje, administrativna i logistička potpora te potpora prije i nakon angažmana, kao i vrednovanje znanja, vještina i kompetencija stečenih kroz njihovo iskustvo u okviru Europskih snaga solidarnosti. Ako se aktivnosti koje poduzimaju sudionici provode u opasnom okružju, kao u područjima nakon katastrofe, potrebno je pružiti preventivne tečajeve o sigurnosti.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Kako bi se zajamčio učinak angažmana u okviru Europskih snaga solidarnosti na osobni, obrazovni, socijalni, građanski i profesionalni razvoj sudionika, znanje, vještine i kompetencije koje nastaju kao rezultat angažmana trebalo bi pravilno utvrditi i dokumentirati u skladu s nacionalnim okolnostima i specifičnostima, kako je preporučeno u Preporuci Vijeća od 20. prosinca 2012. o vrednovanju neformalnog i informalnog učenja22.

(14)  Kako bi se zajamčio učinak angažmana u okviru Europskih snaga solidarnosti na osobni, obrazovni, socijalni, građanski i profesionalni razvoj sudionika, treba osmisliti sustav prepoznavanja vještina stečenih kroz volonterske aktivnosti u okviru Europskih snaga solidarnosti, a znanje, vještine i kompetencije koje nastaju kao rezultat angažmana trebalo bi pravilno utvrditi i dokumentirati u skladu s nacionalnim okolnostima i specifičnostima, kako je preporučeno u Preporuci Vijeća od 20. prosinca 2012. o vrednovanju neformalnog i informalnog učenja22.

_______________

_________________

22 Preporuka Vijeća od 20. prosinca 2012. o vrednovanju neformalnog i informalnog učenja (SL C 398, 22.12.2012., str. 1.).

22 Preporuka Vijeća od 20. prosinca 2012. o vrednovanju neformalnog i informalnog učenja (SL C 398, 22.12.2012., str. 1.).

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Trebalo bi uspostaviti oznaku kvalitete kako bi se osigurala usklađenost organizacija sudionica s načelima i zahtjevima povelje Europskih snaga solidarnosti u pogledu njihovih prava i odgovornosti tijekom svih faza iskustva u aktivnostima solidarnosti. Dobivanje oznake kvalitete trebalo bi biti preduvjet za sudjelovanje, ali ne bi trebalo automatski voditi do financiranja u okviru Europskih snaga solidarnosti.

(15)  Trebalo bi uspostaviti oznaku kvalitete kako bi se osigurala usklađenost organizacija sudionica s načelima i zahtjevima povelje Europskih snaga solidarnosti u pogledu njihovih prava i odgovornosti tijekom svih faza iskustva u aktivnostima solidarnosti. Dobivanje oznake kvalitete, na temelju općih kriterija priznatih na razini Unije, trebalo bi biti preduvjet za sudjelovanje, ali ne bi trebalo automatski voditi do financiranja u okviru Europskih snaga solidarnosti.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Resursni centar Europskih snaga solidarnosti trebao bi pomagati provedbenim tijelima, organizacijama sudionicama i mladima koji sudjeluju u Europskim snagama solidarnosti kako bi se poboljšala kvaliteta provedbe i aktivnosti Europskih snaga solidarnosti te kako bi se poboljšalo utvrđivanje i vrednovanje kompetencija stečenih tim aktivnostima.

(16)  Resursni centar Europskih snaga solidarnosti trebao bi pomagati provedbenim tijelima, organizacijama sudionicama i mladima koji sudjeluju u Europskim snagama solidarnosti kako bi se poboljšala kvaliteta provedbe i aktivnosti Europskih snaga solidarnosti te kako bi se poboljšalo utvrđivanje, vrednovanje i certificiranje kompetencija stečenih tim aktivnostima.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Portal Europskih snaga solidarnosti trebao bi se neprestano razvijati kako bi se osigurao jednostavan pristup Europskim snagama solidarnosti i kako bi se osigurala jedinstvena kontaktna točka za zainteresirane pojedince i organizacije u pogledu, među ostalim, registracije, identifikacije, usklađivanja profila i mogućnosti, mrežnih i virtualnih razmjena, obuka putem interneta, jezične podrške i podrške nakon završetka angažmana te drugih korisnih funkcija koje bi se mogle pojaviti u budućnosti.

(17)  Portal Europskih snaga solidarnosti trebao bi se neprestano razvijati kako bi se doprinijelo jednostavnom pristupu Europskim snagama solidarnosti i kako bi se osigurala jedinstvena kontaktna točka za zainteresirane pojedince i organizacije u pogledu, među ostalim, informacija o rasporedu volontiranja, registracije, identifikacije, usklađivanja profila i mogućnosti, mrežnih i virtualnih razmjena, obuka putem interneta, jezične podrške i podrške prije i nakon angažmana te drugih korisnih funkcija koje bi se mogle pojaviti u budućnosti, a koje bi trebale biti povezane s razvojem društva. Usluge koje pruža portal Europskih snaga solidarnosti trebale bi promicati i dopunjavati usluge koje već pružaju organizacije sudionice, a trebalo bi osigurati i interoperabilnost s Europskim portalom za mlade.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Kako bi se osigurao kontinuitet aktivnosti koje su poduprte programima koji doprinose Europskim snagama solidarnosti, financijska potpora angažmanima i projektima u području solidarnosti trebala bi se dodjeljivati u omjeru 80 % – 20 % za volonterske angažmane i projekte u području solidarnosti, s jedne strane, te za pripravničke angažmane i radna mjesta, s druge strane.

(19)  Kako bi se osigurao kontinuitet aktivnosti koje su poduprte programima koji doprinose Europskim snagama solidarnosti, financijska potpora angažmanima i projektima u području solidarnosti trebala bi se dodjeljivati u omjeru 70 % – 30 % za volonterske angažmane i projekte u području solidarnosti, s jedne strane, te za pripravničke angažmane i radna mjesta, s druge strane.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Kako bi se maksimalno povećao učinak Europskih snaga solidarnosti, potrebno je uvesti odredbe kako bi se zemljama sudionicama omogućilo da učine dostupnima dodatna nacionalna sredstva u skladu s pravilima Europskih snaga solidarnosti.

(20)  Kako bi se maksimalno povećao učinak Europskih snaga solidarnosti, zemlje sudionice trebale bi moći staviti na raspolaganje dodatna nacionalna, regionalna ili lokalna sredstva u skladu s pravilima Europskih snaga solidarnosti.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20a)  Civilna zaštita i humanitarna pomoć ne mogu ovisiti o mladima u okviru Europskih snaga solidarnosti. Komisija i države članice trebale bi zajamčiti trajna ulaganja u strukturiranu civilnu zaštitu i humanitarnu pomoć.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Pored država članica, Europske snage solidarnosti trebale bi biti otvorene za sudjelovanje drugih zemalja na temelju bilateralnih sporazuma. To bi se sudjelovanje po potrebi trebalo temeljiti na odobrenju dodatnih sredstava u skladu s postupcima koji se dogovaraju s predmetnim zemljama.

(22)  Osim država članica Europske snage solidarnosti trebale bi biti otvorene za sudjelovanje drugih zemalja na temelju bilateralnih sporazuma, posebno zemalja članica Europskog udruženja slobodne trgovine (EFTA), zemalja Istočnog partnerstva, zemalja u okviru Europske politike susjedstva, zemalja pristupnica, zemalja kandidatkinja i zemalja koje su potencijalne kandidatkinje, posebno u slučaju prekograničnih programa. To bi se sudjelovanje po potrebi trebalo temeljiti na odobrenju dodatnih sredstava u skladu s postupcima koji se dogovaraju s predmetnim zemljama.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Europske snage solidarnosti trebale bi biti namijenjene mladima u dobi od 18 do 30 godina. Za sudjelovanje u aktivnostima koje se nude u okviru Europskih snaga solidarnosti trebalo bi zahtijevati prethodnu registraciju na portalu Europskih snaga solidarnosti.

(23)  Europske snage solidarnosti trebale bi biti namijenjene mladima u dobi od 18 do 30 godina. Za sudjelovanje u aktivnostima koje se nude u okviru Europskih snaga solidarnosti trebalo bi zahtijevati prethodnu registraciju na portalu Europskih snaga solidarnosti. Kako bi se olakšalo sudjelovanje svih mladih, naročito onih u najosjetljivijim situacijama i digitalno nepismenih, trebalo bi po potrebi osigurati i ostale dodatne alate u svrhu registracije. U tu je svrhu moguće koristiti postojeće postupke podnošenja zahtjeva koje su predvidjele organizacije za koordinaciju i slanje.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(23a)  Potrebno je promicati širu političku strategiju čiji je cilj stvaranje okružja pogodnog za volontiranje u Europi, a koja se ne preklapa s drugim aktualnim programima već jača postojeće uspješne inicijative poput Europske volonterske službe.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 23.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(23b)  Mobilnost mladih trebalo bi osigurati i preko programa Eurail Youth Pass.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Posebnu pozornost treba posvetiti osiguravanju da su aktivnosti koje se podupiru u okviru Europskih snaga solidarnosti dostupne svima mladima, osobito onima u najnepovoljnijem položaju. Stoga bi trebalo uspostaviti posebne mjere za promicanje socijalne uključenosti i sudjelovanja mladih u nepovoljnom položaju te uzeti u obzir ograničenja koja nameću udaljenost najudaljenijih regija i prekomorskih zemalja i područja Unije24. Slično tomu, zemlje sudionice trebale bi nastojati usvojiti sve odgovarajuće mjere za uklanjanje pravnih i administrativnih prepreka pravilnom funkcioniranju Europskih snaga solidarnosti. To uključuje rješavanje, kada je to moguće i ne dovodeći u pitanje schengensku pravnu stečevinu i zakonodavstvo Unije o ulasku i boravku državljana trećih zemalja, administrativnih problema koji stvaraju poteškoće u pogledu dobivanja viza i boravišnih dozvola.

(24)  Posebnu pozornost treba posvetiti osiguravanju da su aktivnosti koje se podupiru u okviru Europskih snaga solidarnosti dostupne svima mladima, osobito onima u najnepovoljnijem položaju. Stoga bi trebalo uspostaviti posebne mjere za promicanje socijalne uključenosti i sudjelovanja mladih u nepovoljnom položaju te uzeti u obzir ograničenja koja nameću udaljenost najudaljenijih regija i prekomorskih zemalja i područja Unije24. Ključno je da nacionalne agencije unaprijed pokriju troškove putovanja mladih kako ne bi trebali naknadno tražiti povrat novca. Slično tomu, zemlje sudionice trebale bi nastojati usvojiti sve odgovarajuće mjere za uklanjanje pravnih i administrativnih prepreka pravilnom funkcioniranju Europskih snaga solidarnosti. To uključuje rješavanje, kada je to moguće i ne dovodeći u pitanje schengensku pravnu stečevinu i zakonodavstvo Unije o ulasku i boravku državljana trećih zemalja, administrativnih problema koji stvaraju poteškoće u pogledu dobivanja viza i boravišnih dozvola.

_________________

_________________

24 Pojedinci iz prekomorskih zemalja ili područja i nadležna javna i/ili privatna tijela i institucije iz prekomorskih zemalja ili područja mogu sudjelovati u programima u skladu s Odlukom Vijeća 2001/822/EZ od 27. studenoga 2001. o pridruživanju prekomorskih zemalja i područja Europskoj zajednici, SL L 314, 30.11.2001., str. 1.

24 Pojedinci iz prekomorskih zemalja ili područja i nadležna javna i/ili privatna tijela i institucije iz prekomorskih zemalja ili područja mogu sudjelovati u programima u skladu s Odlukom Vijeća 2001/822/EZ od 27. studenoga 2001. o pridruživanju prekomorskih zemalja i područja Europskoj zajednici, SL L 314, 30.11.2001., str. 1.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Svaki subjekt koji želi sudjelovati u Europskim snagama solidarnosti, bez obzira na to je li financiran iz proračuna Europskih snaga solidarnosti, drugog programa Unije ili drugim izvorima financiranja, mora dobiti oznaku kvalitete uz uvjet da su ispunjeni odgovarajući uvjeti. Postupak koji dovodi do dodjele oznake kvalitete trebale bi kontinuirano provoditi provedbene strukture Europskih snaga solidarnosti. Dodijeljena oznaka kvalitete trebala bi se povremeno ponovno ocijeniti te se može opozvati ako je u okviru provjera koje treba izvršiti utvrđeno da više nisu ispunjeni uvjeti koji su doveli do njezine dodjele.

(25)  Svaki subjekt koji želi sudjelovati u Europskim snagama solidarnosti, bez obzira na to je li financiran iz proračuna Europskih snaga solidarnosti, drugog programa Unije ili drugim izvorima financiranja, mora dobiti oznaku kvalitete uz uvjet da su ispunjeni odgovarajući uvjeti. Postupak koji dovodi do dodjele oznake kvalitete trebale bi kontinuirano, javno i transparentno provoditi provedbene strukture Europskih snaga solidarnosti. Dodijeljena oznaka kvalitete trebala bi se povremeno ponovno ocijeniti te se može opozvati ako je u okviru provjera koje treba izvršiti utvrđeno da više nisu ispunjeni uvjeti koji su doveli do njezine dodjele.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  Svaki subjekt koji želi podnijeti zahtjev za financiranje kako bi ponudio angažmane u okviru Europskih snaga solidarnosti trebao bi kao preduvjet imati oznaku kvalitete. Taj se zahtjev ne bi trebao primjenjivati na fizičke osobe koje traže financijsku potporu u ime neformalne skupine sudionika Europskih snaga solidarnosti za njihove projekte u području solidarnosti.

(26)  Svaki subjekt koji želi podnijeti zahtjev za financiranje kako bi ponudio angažmane u okviru Europskih snaga solidarnosti trebao bi kao preduvjet imati oznaku kvalitete. Taj se zahtjev ne bi trebao primjenjivati na fizičke osobe koje traže financijsku potporu u ime neformalne skupine sudionika Europskih snaga solidarnosti za njihove programe i projekte u području solidarnosti.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(27a)  Potrebe i očekivanja lokalnih zajednica trebali bi biti važan kriterij prilikom ocjenjivanja kvalitete projekata. U skladu s tim, treba uspostaviti i svake godine ocjenjivati odgovarajuće pokazatelje.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Trebalo bi na europskoj, nacionalnoj i lokalnoj razini osigurati učinkovito informiranje, promidžbu te obavješćivanje o mogućnostima i rezultatima aktivnosti podupiranih u okviru Europskih snaga solidarnosti. Informiranje, promidžba i aktivnosti obavješćivanja trebale bi se oslanjati na sva provedbena tijela Europskih snaga solidarnosti, uključujući, prema potrebi, uz potporu drugih ključnih dionika.

(28)  Trebalo bi na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini osigurati učinkovito informiranje, promidžbu te obavješćivanje o mogućnostima i rezultatima aktivnosti podupiranih u okviru Europskih snaga solidarnosti. Informiranje, promidžba i aktivnosti obavješćivanja trebale bi se oslanjati na sva provedbena tijela Europskih snaga solidarnosti, uključujući, prema potrebi, uz potporu drugih ključnih dionika, bez povećanja birokracije.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31)  Kako bi se osigurala financijski stabilna provedba i pomno praćenje Europskih snaga solidarnosti na nacionalnoj razini, važno je koristiti se postojećim nacionalnim tijelima imenovanima za upravljanje mjerama iz Poglavlja III. Uredbe (EU) br. 1288/2013.

(31)  Kako bi se osigurala financijski stabilna provedba i pomno praćenje Europskih snaga solidarnosti na nacionalnoj razini, važno je koristiti i po potrebi jačati postojeća nacionalna tijela imenovana za upravljanje mjerama iz Poglavlja III. Uredbe (EU) br. 1288/2013.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 35.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(35)  U skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Europske unije26 Komisija bi trebala donijeti radne programe i o tome obavijestiti Europski parlament i Vijeće. U radnom programu trebale bi biti utvrđene mjere potrebne za njihovu provedbu u skladu s općim i specifičnim ciljevima Europskih snaga solidarnosti, kriteriji za odabir i dodjelu bespovratnih sredstava te svi drugi potrebni elementi. Radni programi i sve njihove izmjene trebali bi se donijeti provedbenim aktima u skladu s postupkom ispitivanja.

(35)  U skladu s Uredbom (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Europske unije26 Komisija bi trebala donijeti radne programe i o tome obavijestiti Europski parlament i Vijeće. U radnom programu trebale bi biti utvrđene provedbene mjere potrebne za njihovu provedbu u skladu s općim i specifičnim ciljevima Europskih snaga solidarnosti, kriteriji za odabir i dodjelu bespovratnih sredstava te svi drugi potrebni elementi. Radni programi i sve njihove izmjene trebali bi se donijeti provedbenim aktima u skladu s postupkom ispitivanja.

_________________

_________________

26 Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002, SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

26 Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002, SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 36.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(36)  S obzirom na to da cilj ove Uredbe, to jest uspostavu Europskih snaga solidarnosti, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog njegova opsega i učinka on bolje može ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku ova Uredba ne premašuje ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

(36)  S obzirom na to da cilj ove Uredbe, to jest uspostavu Europskih snaga solidarnosti, ne mogu samo ostvariti države članice, nego se zbog njegova opsega i učinka on bolje može ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku ova Uredba ne premašuje ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 40.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(40a)  S obzirom na relativno mali proračun programa, osoblje Komisije dodijeljeno Europskim snagama solidarnosti trebalo bi biti preraspodijeljeno kako ne bi došlo do dodatnih financijskih posljedica.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  „aktivnost solidarnosti” znači aktivnost usmjerena na rješavanje nezadovoljenih društvenih potreba u korist zajednice uz istodobno poticanje osobnog, obrazovnog, socijalnog, građanskog i profesionalnog razvoja pojedinca, koja može biti u obliku angažmana, projekata ili aktivnosti umrežavanja oblikovanih ovisno o različitim područjima, kao što su obrazovanje i osposobljavanje, zapošljavanje, ravnopravnost spolova, poduzetništvo, posebice socijalno poduzetništvo, građanstvo i demokratsko sudjelovanje, okoliš i zaštita prirode, borba protiv klimatskih promjena, sprečavanje katastrofa, pripravnost i obnova, poljoprivreda i ruralni razvoj, opskrba hranom i neprehrambenim proizvodima, zdravlje i dobrobit, kreativnost i kultura, tjelesni odgoj i sport, socijalna pomoć i skrb, prihvat i integracija državljana trećih zemalja, teritorijalna suradnja i kohezija;

(1)  „aktivnost solidarnosti” znači aktivnost usmjerena na rješavanje ključnih društvenih izazova u korist zajednice ili cijele Unije uz istodobno poticanje osobnog, obrazovnog, socijalnog, građanskog i profesionalnog razvoja pojedinca, koja može biti u obliku angažmana, projekata ili aktivnosti umrežavanja oblikovanih u odnosu na različita područja, kao što su obrazovanje i osposobljavanje, uključujući u području novih tehnologija, zapošljavanje, ravnopravnost spolova, poduzetništvo, posebice socijalno i održivo poduzetništvo, građanstvo i demokratsko sudjelovanje, rad s mladima, okoliš i zaštita prirode, borba protiv klimatskih promjena, sprečavanje katastrofa, pripravnost i obnova, poljoprivreda i ruralni razvoj, uključujući socijalnu poljoprivredu, opskrba hranom i neprehrambenim proizvodima, zdravlje i dobrobit, kreativnost i kultura, tjelesni odgoj i sport, socijalna pomoć i skrb, socijalna uključenost, posebno marginaliziranih zajednica, aktivnosti za starije osobe, osobe s invaliditetom i ostale osobe kojima je potrebna tuđa pomoć, međugeneracijska solidarnost, prihvat i integracija državljana trećih zemalja, teritorijalna suradnja i kohezija; takvu aktivnost karakterizira sljedeće: točno određeno razdoblje, jasni ciljevi, sadržaj, zadaće, struktura i okvir; osigurava se odgovarajuća financijska potpora;

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  „sudionik” znači mlada osoba koja je registrirana na portalu Europskih snaga solidarnosti i sudjeluje u aktivnosti solidarnosti u okviru Europskih snaga solidarnosti koju nudi organizacija sudionica;

(2)  „sudionik” znači mlada osoba u dobi između 18 i 30 godina koja je registrirana na portalu Europskih snaga solidarnosti i sudjeluje u aktivnosti ili projektu solidarnosti u okviru Europskih snaga solidarnosti koju nudi organizacija sudionica certificirana oznakom kvalitete;

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  „mladi u nepovoljnom položaju” znači pojedinci kojima je potrebna dodatna potpora zbog invaliditeta, poteškoća u obrazovanju, gospodarskih prepreka, kulturnih razlika, zdravstvenih problema, društvenih i geografskih prepreka;

(3)  „mladi u nepovoljnom položaju” znači pojedinci kojima je potrebna dodatna potpora zbog invaliditeta, poteškoća u obrazovanju, gospodarskih ili socijalnih prepreka, zdravstvenih problema, društvenih i geografskih prepreka ili koji se suočavaju s bilo kojim oblikom diskriminacije;

Amandman    34