Procedūra : 2017/0102(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0060/2018

Pateikti tekstai :

A8-0060/2018

Debatai :

PV 10/09/2018 - 19
CRE 10/09/2018 - 19

Balsavimas :

PV 11/09/2018 - 6.11
CRE 11/09/2018 - 6.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0328

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 2043kWORD 259k
7.3.2018
PE 610.547v02-00 A8-0060/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma Europos solidarumo korpuso teisinė sistema ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1288/2013, (ES) Nr. 1293/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 ir Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

Kultūros ir švietimo komitetas

Pranešėja: Helga Trüpel

Nuomonės referentai (*):

Brando Benifei, Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

Eleonora Forenza, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

* Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto NUOMONĖ
 Aplinkos visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ
 Biudžeto komiteto NUOMONĖ
 Regioninės plėtros komiteto NUOMONĖ
 Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma Europos solidarumo korpuso teisinė sistema ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1288/2013, (ES) Nr. 1293/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 ir Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0262),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 165 straipsnio 4 dalį ir 166 straipsnio 4 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0162/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į savo 2017 m. balandžio 6 d. rezoliuciją dėl Europos solidarumo korpuso (2017/2629(RSP))(1),

–  atsižvelgdamas į Čekijos Senato, Ispanijos parlamento ir Portugalijos parlamento pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktas pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, jog teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. spalio 19 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į ... Regionų komiteto nuomonę(3),

–  atsižvelgdamas į Europos savanoriškos veiklos metų (2011 m.) PAVE dokumentą ir susijusį Europos savanoriškos veiklos metų (2011 m.) 2015 m. peržiūros dokumentą „Padedančios rankos“,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto pranešimą ir Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Biudžeto komiteto, Regioninės plėtros komiteto bei Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomones (A8-0060/2016),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

Pavadinimas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pasiūlymas

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo nustatoma Europos solidarumo korpuso teisinė sistema ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1288/2013, (ES) Nr. 1293/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 ir Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

kuriuo nustatoma Europos solidarumo ir savanorių tarnybos teisinė sistema ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1288/2013, (ES) Nr. 1293/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 ir Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

 

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui, išskyrus 2, 3, 38a ir 38b konstatuojamąsias dalis. Jį priėmus reikės padaryti atitinkamus viso teksto pakeitimus.)

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  Europos Sąjunga grindžiama savo piliečių ir valstybių narių solidarumu. Šia bendrąja vertybe grindžiami jos veiksmai ir užtikrinama būtinoji vienybė kovojant su dabartinėmis ir būsimomis visuomenės problemomis, kurias jaunieji europiečiai nori padėti spręsti praktiškai demonstruodami solidarumą.

(1)  Sąjungos piliečių ir ES valstybių narių solidarumas yra viena iš visuotinių vertybių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga. Šia bendrąja vertybe grindžiami jos veiksmai ir užtikrinama būtinoji vienybė kovojant su dabartinėmis ir būsimomis visuomenės problemomis, kurias jaunieji europiečiai nori padėti spręsti praktiškai demonstruodami solidarumą, ir skatinamas jaunimo susidomėjimas bendru Europos projektu. Solidarumo principas įtvirtintas Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos preambulėje;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  2016 m. rugsėjo 14 d. kalboje apie Sąjungos padėtį pabrėžiamas poreikis investuoti į jaunimą ir skelbiama Europos solidarumo korpuso idėja siekiant visoje Europos Sąjungoje suteikti galimybių jaunuoliams prasmingai prisidėti prie visuomenės, demonstruoti solidarumą, tobulinti savo įgūdžius ir taip gauti ne tik darbo, bet ir neįkainojamos žmogiškosios patirties.

(2)  2016 m. rugsėjo 14 d. kalboje apie Sąjungos padėtį pabrėžiamas poreikis investuoti į jaunimą ir skelbiama Europos solidarumo korpuso idėja siekiant visoje Europos Sąjungoje suteikti galimybių jaunuoliams prasmingai prisidėti prie visuomenės, demonstruoti solidarumą, tobulinti savo įgūdžius, ugdyti kompetenciją ir gerinti žinias ir taip įgauti neįkainojamos žmogiškosios patirties, kuri taip pat labai svarbi siekiant aktyvaus ir įsipareigojančio Sąjungos pilietiškumo;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  Europos solidarumo ir savanorių tarnybos tikslas (toliau – ESST) – prisidėti pereinant prie išsamios Sąjungos savanoriškos veiklos politikos darbotvarkės, grindžiamos Europos savanoriškos veiklos metų (2011 m.) rezultatais;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2b)  Sąjunga ir valstybės narės iš esmės turėtų įsipareigoti sukurti kuo patrauklesnes dalyvavimo Europos solidarumo ir savanorių tarnyboje (ESST) sąlygas;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  2016 m. gruodžio 7 d. Komunikate „Europos solidarumo korpusas“18 Komisija pabrėžė, kad reikia sutvirtinti solidarumo veiklos pagrindus visoje Europoje, sudaryti daugiau geresnių galimybių jaunuoliams dalyvauti solidarumo veikloje įvairiose srityse ir remti nacionalinius ir vietos subjektus jiems stengiantis spręsti įvairius uždavinius ir įveikti krizes. Komunikatu pradėtas pirmasis Europos solidarumo korpuso etapas įgyvendinant aštuonias įvairias ES programas, pagal kurias jaunimui visoje ES siūloma dirbti savanoriais, stažuotis arba susirasti darbą. Neatsižvelgiant į tai, ar ta veikla bus vykdoma prieš įsigaliojant reglamentui arba jam jau įsigaliojus, turėtų būti toliau taikomos taisyklės ir sąlygos, numatytos tam tikrose ES programose, pagal kurias ta veikla finansuojama pirmajame Europos solidarumo korpuso etape.

(3)  2016 m. gruodžio 7 d. Komunikate „Europos solidarumo korpusas“18 Komisija pabrėžė, kad reikia sutvirtinti solidarumo veiklos pagrindus visoje Europoje, sudaryti daugiau geresnių galimybių jaunuoliams dalyvauti kokybiškoje solidarumo veikloje įvairiose srityse ir remti nacionalinius, regioninius ir vietos subjektus jiems stengiantis spręsti įvairius uždavinius ir įveikti krizes. Komunikatu pradėtas pirmasis Europos solidarumo korpuso, kaip jis buvo tuo metu vadinamas, etapas įgyvendinant aštuonias įvairias ES programas, pagal kurias jaunimui visoje Sąjungoje siūloma dirbti savanoriais, stažuotis arba susirasti darbą. Neatsižvelgiant į tai, ar ta veikla bus vykdoma prieš įsigaliojant reglamentui arba jam jau įsigaliojus, turėtų būti toliau taikomos taisyklės ir sąlygos, numatytos tam tikrose ES programose, pagal kurias ta veikla finansuojama pirmajame tuometinio Europos solidarumo korpuso etape;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  solidarumas – tai kiekvieno žmogaus atsakomybės už kitus jausmas ir įsipareigojimas siekti bendros gerovės, pasireiškiantis konkrečiais veiksmais, už kuriuos nesitikima gauti atlygio;

Pakeitimas   8

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  Jaunimui turėtų būti sudaromos nesunkiai prieinamos galimybės dalyvauti solidarumo veikloje, kad jie galėtų išreikšti įsipareigojimą dirbti bendruomenių labui, kartu įgyti naudingos asmeninės, mokymosi, socialinės, pilietinės ir profesinės patirties, įgūdžių ir gebėjimų ir atitinkamai daugiau galimybių įsidarbinti. Tokia veikla bus taip pat remiamas jaunųjų savanorių, stažuotojų ir darbuotojų judumas.

(4)  jaunimui turėtų būti sudaromos nesunkiai prieinamos galimybės dalyvauti aukštos kokybės solidarumo veikloje, kuri turėtų teigiamo poveikio visuomenei ir sudarytų jaunimui sąlygas išreikšti įsipareigojimą vietos bendruomenėms, dirbti labui ir sustiprinti socialinę sanglaudą, kartu įgyti patirties, žinių, įgūdžių ir gebėjimų, visų pirma naudingų jų asmeniniam tobulėjimui, didinančių jų savigarbą, savarankiškumą ir motyvaciją mokytis, taip pat skatinančių jų edukacinį, socialinį, meninį, kalbinį, kultūrinį, pilietinį ir profesinį tobulėjimą. Tokia veikla bus taip pat remiamas jaunųjų savanorių, stažuotojų ar darbuotojų judumas, laikantis nacionalinių teisės aktų dėl darbuotojų judumo;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4a)  ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas daugiakalbystei, nes kai kurios solidarumo veiklos vietos bus tarpvalstybinio pobūdžio;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  Jaunuoliams siūloma solidarumo veikla turėtų būti kokybiška, t. y. ja turėtų būti tenkinami nepatenkinti visuomenės poreikiai, padedama stiprinti bendruomenes, suteikiama galimybė jaunuoliams įgyti vertingų žinių ir gebėjimų, ji turėtų būti įperkama jaunimui ir įgyvendinama saugiomis ir sveikomis sąlygomis.

(5)  jaunuoliams siūloma solidarumo veikla turėtų būti kokybiška, t. y. ji turėtų padėti įveikti reikšmingas, aiškiai identifikuotas visuomenės problemas, ja turėtų būti reaguojama į reikšmingus, aiškiai identifikuotus poreikius ir prisidedama stiprinant vietos ar tautines bendruomenes bei socialinę sanglaudą ir stiprinant aktyvų pilietiškumą. Solidarumo veikla turi atitikti asmeninius poreikius ir prisidėti prie dalyvių profesinio tobulėjimo, suteikti galimybę jaunuoliams įgyti vertingų žinių, įgūdžių ir gebėjimų, ji turėtų būti finansiškai tvari, jaunimui veiksmingai prieinama ir įgyvendinama saugiomis ir sveikomis sąlygomis. Solidarumo veikla turėtų užtikrinti geografinę pusiausvyrą ir veiksmingą įtrauktį ir prieinamumą, ypač palankių sąlygų stokojančiam jaunimui. Solidarumo veikla niekada neturėtų pakeisti įmonių socialinės atsakomybės politikos ar daryti neigiamo poveikio esamoms darbo vietoms ar stažuotėms;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  ESST turėtų suteikti jaunimui galimybę įgyti neįkainojamos patirties, ugdyti savo gebėjimus ir prisidėti prie visuomenės, suteikiant daugiau ir geresnių galimybių įvairiose veiklos srityse, tuo pat metu suteikiant galimybę dalyvauti tinkamuose mokymuose, po kurių būtų oficialiai pripažįstami įgyti įgūdžiai ir patirtis;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)   Europos solidarumo korpusas būtų viena bendra vieta, per kurią galima pradėti dalyvauti solidarumo veikloje visoje Sąjungoje. Reikėtų užtikrinti tos sistemos nuoseklumą ir papildomumą su kitomis svarbiomis Sąjungos politikos kryptimis ir programomis. Europos solidarumo korpusas turėtų būti grindžiamas jau įgyvendinamų programų, visų pirma Europos savanorių tarnybos, pranašumais ir sinergija. Juo taip pat turėtų būti papildomos valstybių narių pastangos remti jaunuolius ir padėti jiems pereiti iš besimokančiųjų kategorijos į dirbančiųjų kategoriją pagal Jaunimo garantiją19 suteikiant jiems papildomų galimybių patekti į darbo rinką organizuojant stažuotes arba sukuriant darbo vietas su solidarumu susijusiose srityse tam tikroje valstybėje narėje arba tarpvalstybiniu lygmeniu. Taip pat reikėtų užtikrinti papildomumą su jau veikiančiais Sąjungos lygmens tinklais, susijusiais su Europos solidarumo korpuso veikla, kaip antai Europos valstybinių užimtumo tarnybų tinklu, EURES ir „Eurodesk“. Be to, reikėtų užtikrinti papildomumą tarp jau veikiančių susijusių sistemų, visų pirma nacionalinių solidarumo sistemų ir jaunuolių judumo sistemų, ir Europos solidarumo korpuso, prireikus vadovaujantis gerąja patirtimi.

(6)  ESST būtų pagrindinė vieta, per kurią galima pradėti dalyvauti solidarumo veikloje visoje Sąjungoje. Reikėtų užtikrinti tos sistemos nuoseklumą ir papildomumą su kitomis svarbiomis Sąjungos politikos kryptimis ir programomis, be to, neturėtų būti trukdoma finansuoti jau įgyvendinamas svarbias solidarumo srities programas. ESST turėtų būti grindžiama jau įgyvendinamų programų, visų pirma Europos savanorių tarnybos ir programos „Veiklus jaunimas“, pranašumais ir sinergija. Be to, reikėtų užtikrinti papildomumą tarp jau veikiančių susijusių sistemų, visų pirma nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis veikiančių solidarumo, savanoriškos veiklos, viešosios tarnybos ir jaunuolių judumo sistemų, ir ESST.

Reikėtų užtikrinti, kad ESST nebūtų diskriminacijos dėl lyties ir socialinės ar ekonominės padėties ir prireikus vadovautis gerąja patirtimi. ESST neturėtų pakeisti nacionalinių sistemų. Visose valstybėse narėse visiems jauniems žmonėms turėtų būti užtikrinamos galimybės dalyvauti nacionalinėje solidarumo veikloje, nustatant tinkamas teisines sistemas ir skiriant atitinkamus nacionalinius išteklius. Turėtų būti užmezgamos partnerystės su Europos tinklais, kurie specializuojasi sprendžiant tam tikras neatidėliotinas socialines problemas, kurias valstybės narės sprendžia nepakankamai, kaip antai didžiulis nepriteklius, benamystė, skurdas, paplitęs mažumų, pvz., romų, bendruomenėse, ir prieglobsčio prašytojų atskirtis;

__________________

 

19 2013 m. balandžio 22 d. Tarybos rekomendacija dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos nustatymo (2013/C 120/01).

 

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6a)  solidarumo veiklos vietos, projektai ir tinklų kūrimo veikla žemės ūkio ir kaimo plėtros srityse suteikia jaunimui išskirtinę galimybę keistis geriausia patirtimi;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  Siekiant užtikrinti kuo didesnį Europos solidarumo korpuso poveikį reikėtų numatyti nuostatas, pagal kurias siekiant įgyvendinti Europos solidarumo korpuso tikslus būtų galima naudoti kitas Sąjungos programas, kaip antai Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondą, programą „Europa piliečiams“, Europos regioninės plėtros fondą ir Sveikatos programą, remiant į Europos solidarumo korpuso taikymo sritį patenkančius veiksmus. Tokia pagalba turėtų būti finansuojama pagal taikytinus pagrindinius teisės aktus, susijusius su atitinkamomis programomis. Galiojantį Europos solidarumo korpuso kokybės ženklą gavusiems naudos gavėjams turėtų būti suteikiama galimybė naudotis Europos solidarumo korpuso portalu ir kokybės ir paramos priemonėmis, numatytomis atsižvelgiant į siūlomos veiklos rūšį.

(7)  siekiant užtikrinti kuo didesnį ESST poveikį reikėtų numatyti nuostatas, pagal kurias siekiant įgyvendinti ESST tikslus būtų galima naudoti kitas Sąjungos programas, kaip antai Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondą, programą „Europa piliečiams“, Europos regioninės plėtros fondą ir Sveikatos programą, remiant į ESST taikymo sritį patenkančius veiksmus. Tokia pagalba turėtų būti finansuojama pagal taikytinus pagrindinius teisės aktus, susijusius su atitinkamomis programomis, siekiant aktyviau įtraukti jaunimą, pilietinę visuomenę ir jau esamas valstybėse narėse vykdomas savanoriškos veiklos programas. Galiojantį ESST kokybės ženklą gavusioms dalyvaujančioms organizacijoms turėtų būti suteikiama galimybė naudotis ESST portalu ir kokybės ir paramos priemonėmis, numatytomis atsižvelgiant į siūlomos veiklos rūšį;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  Europos solidarumo korpusas turėtų sudaryti naujas galimybes jaunuoliams tapti savanoriais, stažuotis arba pradėti dirbti su solidarumu susijusiose srityse, savo iniciatyva rengti ir įgyvendinti solidarumo projektus. Tokios galimybės turėtų padėti jiems užsitikrinti asmeninį, mokymosi, socialinį, pilietinį ir profesinį tobulėjimą. Europos solidarumo korpusas taip pat turėtų remti jo dalyvių ir organizacijų tinklų kūrimo veiklą, taip pat priemones, kuriomis siekiama užtikrinti remiamos veiklos kokybę ir patikimesnį mokymosi rezultatų patvirtinimą.

(8)  ESST turėtų sudaryti naujas galimybes jaunuoliams tapti savanoriais, stažuotis arba pradėti dirbti su solidarumu susijusiose srityse, savo iniciatyva rengti ir įgyvendinti solidarumo projektus. Tokios galimybės turėtų padėti tenkinti nepatenkintus visuomenės poreikius ir prisidėti stiprinant bendruomenes bei jaunuolių asmeninį, mokymosi, socialinį, pilietinį ir profesinį tobulėjimą. ESST taip pat turėtų remti savo dalyvių ir organizacijų tinklų kūrimo veiklą, taip pat priemones, kuriomis siekiama užtikrinti remiamos veiklos kokybę ir patikimesnį mokymosi rezultatų patvirtinimą. Be to, jis turėtų padėti remti ir stiprinti esamas solidarumo veiksmus įgyvendinančias organizacijas;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  Savanoriška veikla yra puiki neformaliojo ir savaiminio mokymosi patirtis, skatinanti jaunuolių asmeninį, socialinį, mokymosi ir profesinį tobulėjimą, aktyvų pilietiškumą ir galimybes įsidarbinti. Savanoriška veikla neturėtų daryti neigiamo poveikio galimam ar esamam apmokamam darbui, ar būti suvokiama kaip jo pakaitalas. Siekiant užtikrinti Sąjungos lygmeniu remiamos savanoriškos veiklos tęstinumą Europos solidarumo korpusas turėtų remti savanorišką veiklą, vykdomą Europos savanorių tarnybos geografinės Europos solidarumo korpuso aprėpties teritorijoje, paskirdamas asmenis į savanoriškos veiklos vietas tarpvalstybiniu lygmeniu. Kita Europos savanorių tarnybos veikla, nepatenkanti į Europos solidarumo korpuso geografinės aprėpties teritoriją, turėtų būti ir toliau remiama pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1288/2013, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“, įsteigtą programą20. Kalbant apie atitinkamų Sąjungos teisės aktų aiškinimą, ir tarpvalstybinis paskyrimas į savanoriško darbo vietas pagal Europos solidarumo korpusą, ir savanoriška veikla, kuri ir toliau remiama pagal Reglamentą (ES) Nr1288/2013, turėtų būti laikomi lygiaverčiais Europos savanorių tarnybos vykdomai veiklai.

(9)  savanoriška veikla yra puiki formaliojo ir neformaliojo mokymosi patirtis, skatinanti jaunuolių asmeninį, socialinį ir mokymosi tobulėjimą bei aktyvų pilietiškumą. Vis dėlto, atsižvelgiant į su solidarumu susijusios veiklos tarpsektorinį pobūdį, skirtingą ne pelno subjektų ir organizacijų, kurios galbūt dalyvaus šioje veikloje, statusą ir solidarumo sektoriaus socialinę ir ekonominę reikšmę Sąjungoje, į šį reglamentą reikėtų įtraukti nuostatas, kuriomis būtų užtikrinama, kad savanoriška veikla nedarytų neigiamo poveikio galimam ar esamam apmokamam darbui ir kad solidarumo veikla nebūtų suvokiama ar veiksmingai naudojama kaip jo pakaitalas. Dėl šios priežasties solidarumo veiklos vietas savanoriškos veiklos pagrindu turėtų siūlyti tik dalyvaujančios organizacijos, ty. ne pelno sektoriaus organizacijos, fondai ir socialinės įmonės;

_____________

 

20 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1288/2013, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“ ir kuriuo panaikinami sprendimai Nr. 1719/2006/EB, Nr. 1720/2006/EB ir Nr. 1298/2008/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 50).

 

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  Stažuotės ir darbo vietos su solidarumu susijusiose srityse gali pasiūlyti papildomų galimybių jaunuoliams patekti į darbo rinką ir kartu padėti spręsti pagrindines visuomenės problemas. Tai gali padidinti jaunuolių galimybes įsidarbinti ir našumą, kartu padėti jiems pereiti iš besimokančiųjų kategorijos į dirbančiųjų kategoriją, nes tai būtina norint sudaryti jiems geresnes galimybes darbo rinkoje. Europos solidarumo korpuso siūlomose stažuočių vietose atlyginimą turėtų mokėti dalyvaujanti organizacija pagal 2014 m. kovo 10 d. Tarybos rekomendacijoje dėl stažuočių kokybės sistemų išdėstytus kokybės principus21. Siūlomos stažuotės ir darbo vietos turėtų būti tarpinis etapas jaunuoliams patenkant į darbo rinką, tad turėtų būti teikiama ir tinkama parama paskyrus į stažuotės ar darbo vietą. Paskiriant į stažuotės ir darbo vietas turėtų dalyvauti tam tikri darbo rinkos dalyviai, visų pirma valstybinės ir privačios užimtumo tarnybos, socialiniai partneriai ir prekybos rūmai. Jie kaip dalyvaujančios organizacijos turėtų sugebėti pateikti paraišką dėl finansavimo per kompetentingą Europos solidarumo korpuso įgyvendinančią instituciją siekdami tarpininkauti tarp jaunųjų dalyvių ir stažuotės ir darbo vietas solidarumo sektoriuose siūlančių darbdavių.

(10)  ESST taip pat turėtų nustatyti stažuočių ir darbo vietų su solidarumu susijusiose srityse sistemą siekiant padėti kurti socialinę, ekonominę ir politinę sanglaudą. Stažuotės ir darbo vietos turėtų būti aiškiai atskirtos nuo savanoriškos veiklos finansiniu ir organizaciniu požiūriu, nes gali pasiūlyti kitokių ir papildomų galimybių jaunuoliams patekti į darbo rinką, padidinti jų galimybes darbo rinkoje bei karjeros galimybes ir kartu padėti spręsti pagrindines visuomenės problemas. Stažuotės ir darbo vietos niekada neturėtų pakeisti apmokamo darbo. Tačiau apmokamos stažuotės ir darbo vietos gali paskatinti palankių sąlygų neturinčius jaunuolius ir prastesnes galimybes turinčius jaunuolius dalyvauti su solidarumu susijusioje veikloje, kuri antraip jiems galėtų būti neprieinama. Stažuotės gali padėti jaunuoliams pereiti iš besimokančiųjų kategorijos į dirbančiųjų kategoriją, nes tai būtina siekiant tvariai įsilieti į darbo rinką. ESST siūlomose stažuočių vietose atlyginimą visada turėtų mokėti dalyvaujanti organizacija pagal 2014 m. kovo 10 d. Tarybos rekomendacijoje dėl stažuočių kokybės sistemų išdėstytus kokybės principus21. Be to, stažuočių vietos turėtų būti atskirtos nuo savanoriško darbo ir grindžiamos stažuotės pradžioje stažuotojo ir dalyvaujančiosios organizacijos raštu sudarytu susitarimu. Tokiuose raštu sudarytuose susitarimuose turėtų būti nurodyti švietimo ir mokymo tikslai, darbo sąlygos ir stažuotės trukmė, stažuotojo atlyginimas ir šalių teisės ir pareigos pagal šalies, kurioje vyksta stažuotė, taikomą nacionalinę teisę ir (arba) taikomus kolektyvinius susitarimus. Siūlomos stažuotės turėtų būti tarpinis etapas jaunuoliams patenkant į darbo rinką ir jos neturėtų pakeisti darbo vietos. Stažuotės turėtų būti laikinos ir jų trukmė turėtų būti pagrįsta, kaip nustatyta šiame reglamente. Darbo vietos turėtų būti grindžiamos rašytine sutartimi ir jose turėtų būti laikomasi visų šalies, kurioje vykdomas darbas, nacionalinės teisės aktuose ir (arba) taikomose kolektyvinėse sutartyse nustatytų įdarbinimo nuostatų ir sąlygų. Finansinė parama dalyvaujančiosioms organizacijoms, siūlančioms darbo vietas, neturėtų būti teikiama ilgiau kaip dvylika mėnesių. Stažuotės ir darbo vietos finansine ir turinio prasme turėtų būti aiškiai atskirtos nuo savanoriškos veiklos, tad turėtų būti teikiama ir tinkama su dalyvių dalyvavimu ESST programoje susijusi pasirengimo parama, mokymas darbo vietoje ir parama paskyrus į stažuotės ar darbo vietą. Paskiriant į stažuotės ir darbo vietas turėtų dalyvauti tam tikri darbo rinkos dalyviai, visų pirma valstybinės ir privačios užimtumo tarnybos, socialiniai partneriai ir prekybos rūmai. Jie kaip dalyvaujančios organizacijos turėtų sugebėti pateikti paraišką dėl finansavimo per kompetentingą ESST įgyvendinančią instituciją siekdami tarpininkauti tarp jaunųjų dalyvių ir stažuotės ir darbo vietas solidarumo sektoriuose siūlančių darbdavių;

__________________

__________________

21 2014 m. kovo 10 d. Tarybos rekomendacija dėl stažuočių kokybės sistemos, OL C 88, 2014 3 27, p. 1.

21 2014 m. kovo 10 d. Tarybos rekomendacija dėl stažuočių kokybės sistemos, OL C 88, 2014 3 27, p. 1.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  Jaunuolių iniciatyvumas yra svarbus visuomenės ir darbo rinkos turtas. Europos solidarumo korpusas turėtų padėti jį skatinti siūlydamas galimybę jaunuoliams rengti ir įgyvendinti savo projektus, kuriais siekiama spręsti konkrečias problemas vietos bendruomenių labui. Tokie projektai turėtų suteikti galimybę išbandyti idėjas ir padėti jaunuoliams patiems skatinti solidarumo veiksmus. Jie taip pat galėtų būti atspirties taškas norint toliau dalyvauti solidarumo veikloje ir galėtų būti pirmasis žingsnis skatinant Europos solidarumo korpuso dalyvius dirbti savarankiškai arba burtis į asociacijas, NVO ar kitas organizacijas, veikiančias solidarumo, ne pelno ir jaunimo sektoriuose.

(11)  Jaunuolių iniciatyvumas yra svarbus visuomenės turtas. ESST turėtų padėti jį skatinti siūlydama galimybę jaunuoliams rengti ir įgyvendinti savo projektus, kuriais siekiama spręsti konkrečias problemas vietos bendruomenių, ypač kaimo, atokiose ar atskirtose vietovėse gyvenančių bendruomenių, labui, solidariai dirbdama su šiomis bendruomenėmis. Tokie projektai turėtų suteikti jaunimui galimybę kurti novatoriškus sprendimus, tvariai išbandyti idėjas ir patiems skatinti solidarumo veiksmus. Jie taip pat galėtų būti atspirties taškas norint toliau dalyvauti solidarumo veikloje ir galėtų būti pirmasis žingsnis skatinant ESST dalyvius dirbti socialinio verslo srityje arba savanoriškai dirbti asociacijose, NVO ar kitose organizacijose, veikiančiose solidarumo, ne pelno ir jaunimo sektoriuose ir steigti savo pačių asociacijas. Jaunuoliams ir jaunimo bei studentų organizacijoms turėtų būti suteikiama reikiama parama siekiant užtikrinti, kad jie galėtų veiksmingai plėtoti solidarumo veiklą. Paramą jau paskyrus į vietą galėtų sudaryti parama dalyviams, norintiems steigti ir valdyti asociacijas, kooperatyvus, socialines įmones, jaunimo organizacijas ir bendruomenių centrus, ir jų konsultavimas;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  Europos solidarumo korpuso veikloje dalyvaujantys jaunuoliai ir organizacijos turėtų jausti, kad priklauso solidarumą visoje Europoje siekiančių skatinti asmenų ir subjektų bendruomenei. Be to, dalyvaujančioms organizacijoms reikia paramos, kad jos galėtų stiprinti savo pajėgumus siūlyti kokybiškas vietas didėjančiam dalyvių skaičiui. Europos solidarumo korpusas turėtų remti tinklų kūrimo veiklą, kurios tikslas – stiprinti jaunuolių ir dalyvaujančių organizacijų dalyvavimą bendruomenės gyvenime ir Europos solidarumo korpuso dvasią, taip pat skatinti keitimąsi naudingos praktikos ir patirties pavyzdžiais. Tokia veikla taip pat turėtų būti padedama veiksmingiau skleisti informaciją apie Europos solidarumo korpusą viešiesiems ir privatiesiems subjektams, rinkti dalyvių ir dalyvaujančių organizacijų atsiliepimus apie Europos solidarumo korpuso įgyvendinimą.

(12)  ESST veikloje dalyvaujantys jaunuoliai ir organizacijos turėtų jausti, kad priklauso solidarumą visoje Europoje ir už jos ribų siekiančių skatinti asmenų ir subjektų bendruomenei. Be to, dalyvaujančioms ne pelno organizacijoms, siekiančioms visuotinės svarbos ar socialinių tikslų, reikia paramos, kad jos galėtų stiprinti savo pajėgumus siūlyti kokybiškas vietas didėjančiam dalyvių skaičiui. ESST turėtų remti tinklų kūrimo veiklą, kurios tikslas – stiprinti jaunuolių gebėjimus ir dalyvaujančių ne pelno organizacijų dalyvavimą bendruomenės gyvenime ir skatinti keitimąsi naudingos praktikos ir patirties solidarumo veikloje pavyzdžiais. Tokia veikla taip pat turėtų būti padedama veiksmingiau skleisti informaciją apie solidarumą tarp viešųjų ir privačiųjų subjektų, kaip antai socialinių tikslų siekiantys ne pelno subjektai, ir rinkti dalyvių ir dalyvaujančių organizacijų atsiliepimus apie ESST įgyvendinimą;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  Ypatingą dėmesį reikėtų skirti Europos solidarumo korpuse siūlomų vietų ir kitokių galimybių kokybės užtikrinimui, visų pirma siūlant dalyviams mokymą, kalbinę paramą, draudimą, administracinę paramą ir paramą jau paskyrus į vietą, taip pat patvirtinant per Europos solidarumo korpusą įgytas žinias, įgūdžius ir gebėjimus.

(13)  Ypatingą dėmesį reikėtų skirti ESST siūlomų vietų ir kitokių galimybių kokybės užtikrinimui, visų pirma siūlant dalyviams internetinį ir neinternetinį mokymą, kalbinę paramą, draudimą, administracinę paramą, supaprastintas administracines procedūras bei paramą prieš paskiriant į vietą ir jau paskyrus į , taip pat patvirtinant per patirtį ESST įgytas žinias, įgūdžius ir gebėjimus. Ši parama turėtų būti parengta ir teikiama bendradarbiaujant su jaunimo organizacijomis ir kitomis ne pelno bei pilietinės visuomenės organizacijomis siekiant pasinaudoti jų praktine patirtimi šioje srityje. Kai dalyviai turi vykdyti veiklą pavojingoje aplinkoje, pvz., po katastrofų, jiems turėtų būti rengiami prevencinio saugumo kursai. Teikiant paramą paskyrus į vietą pirmenybė taip pat turėtų būti teikiama tolesniam dalyvių pilietiniam dalyvavimui savo bendruomenėje, nukreipiant juos į vietos organizacijas ar projektus, su kuriais jie galėtų dirbti pasibaigus paskyrimo laikui;

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  Siekiant užtikrinti Europos solidarumo korpuso vietų poveikį asmeniniam, mokymosi, socialiniam, pilietiniam ir profesiniam dalyvių tobulėjimui, reikėtų tinkamai nustatyti ir dokumentuoti tokiose stažuotės ir darbo vietose įgytas žinias, įgūdžius ir gebėjimus atsižvelgiant į nacionalines aplinkybes ir ypatumus, kaip rekomenduojama 2012 m. gruodžio 20 d. Tarybos rekomendacijoje dėl neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo22.

(14)  Siekiant užtikrinti ESST vietų poveikį asmeniniam, mokymosi, meniniam, socialiniam, pilietiniam ir profesiniam dalyvių tobulėjimui, reikėtų tinkamai nustatyti, dokumentuoti, įvertinti, sertifikuoti ir patvirtinti tiksliniuose mokymuose prieš paskiriant į solidarumo veiklos vietą įgytas žinias, įgūdžius ir gebėjimus atsižvelgiant į Europos gaires ir nacionalines aplinkybes ir ypatumus, kaip rekomenduojama 2012 m. gruodžio 20 d. Tarybos rekomendacijoje dėl neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo22. Kaip pripažinimo priemonė turėtų būti naudojamas „Youthpass“ sertifikatas, kuriame būtų aprašyti ir patvirtinti neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatai, pasiekti per patirtį ESST. „Youthpass“ sertifikatas pagerins jaunuolių mokymosi rezultatų patvirtinimą;

__________________

__________________

22 2012 m. gruodžio 20 d. Tarybos rekomendacija dėl neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo (OL C 398, 2012 12 22, p. 1).

22 2012 m. gruodžio 20 d. Tarybos rekomendacija dėl neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo (OL C 398, 2012 12 22, p. 1).

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14a)   siekiant paremti jaunimo solidarumo veiklą, siunčiančios arba priimančios dalyvaujančios organizacijos turėtų būti pelno nesiekiančios organizacijos, įskaitant nevyriausybines ar pilietinės visuomenės organizacijas, jaunimo organizacijas, bažnyčias ir religines organizacijas ar bendruomenes;

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  Reikėtų numatyti kokybės ženklą siekiant užtikrinti, kad dalyvaujančios organizacijos laikytųsi Europos solidarumo korpuso chartijos principų ir reikalavimų, susijusių su jų teisėmis ir pareigomis visuose solidarumo veiklos etapuose. Kokybės ženklas turėtų būti būtinoji dalyvavimo sąlyga, bet jo gavimas neturėtų reikšti, kad finansavimas iš Europos solidarumo korpuso bus skiriamas automatiškai.

(15)  bendradarbiaujant su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, reikėtų numatyti atskirus kokybės ženklus savanoriškai veiklai ir stažuotėms bei darbo vietoms, siekiant užtikrinti, kad dalyvaujančios organizacijos veiksmingai ir nuolat laikytųsi ESST chartijos principų ir reikalavimų, susijusių su jų teisėmis ir pareigomis visuose solidarumo veiklos etapuose. Siekiant išvengti, kad nesiskirtų kokybės standartai, ESST chartijoje reikėtų atsižvelgti į programos „Erasmus+“ Europos savanorių tarnybos chartiją. Kokybės ženklas turėtų būti būtinoji dalyvavimo sąlyga, bet jo gavimas neturėtų reikšti, kad finansavimas iš ESST bus skiriamas automatiškai. Kokybės ženklai turėtų užtikrinti, kad ESST veikla nebūtų naudojama kaip įprastų darbo ar stažuočių vietų pakaitalas. Kokybės ženklo suteikimo procedūra neturėtų būti sukuriama papildoma biurokratija, kuri atgrasytų organizacijas prisidėti prie ESST. Kokybės ženklas taip pat turėtų užtikrinti, kad dalyvaujančiosios organizacijos laikytųsi išankstinių sąlygų dėl socialinės įtraukties ir visų pirma investuodamos teiktų pirmenybę perėjimui nuo institucinių prie bendruomeninių sveikatos ir socialinių paslaugų, nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1303/20131a, siekiant užtikrinti, kad Sąjungos finansavimu nebūtų galima naudotis remiant (net ir netiesiogiai) sveikatos ir socialinės infrastruktūros atskyrimą;

 

_____________________

 

1a 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320).

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  Europos solidarumo korpuso išteklių centras turėtų padėti įgyvendinančioms institucijoms, Europos solidarumo korpuso veikloje dalyvaujančioms organizacijoms ir jaunuoliams siekiant gerinti korpuso įgyvendinimo ir veiklos kokybę, taip pat tobulinti vykdant tokią veiklą įgytų gebėjimų nustatymą ir patvirtinimą.

(16)  ESST išteklių centras turėtų padėti įgyvendinančioms institucijoms, ESST veikloje dalyvaujančioms organizacijoms ir jaunuoliams siekiant gerinti ESST įgyvendinimo ir veiklos kokybę, taip pat tobulinti vykdant tokią veiklą įgytų žinių, įgūdžių bei gebėjimų nustatymą, patvirtinimą ir sertifikavimą;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  Europos solidarumo korpuso portalą reikėtų nuolat tobulinti siekiant užtikrinti galimybę nesunkiai prisijungti prie Europos solidarumo korpuso ir sukurti vieno langelio mechanizmą ir suinteresuotiesiems asmenims, ir organizacijoms, be kita ko, registruojantis, nustatant ir derinant poreikius ir galimybes, kuriant tinklus ir vykdant virtualius mainus, rengiant mokymą internetu, teikiant kalbinę paramą ir paramą paskyrus į vietą bei atliekant kitas naudingas funkcijas, kurių gali prireikti ateityje.

(17)  ESST portalą, kuris turėtų būti prieinamas visomis oficialiosiomis dalyvaujančių šalių kalbomis ir pasiekiamas neįgaliesiems, reikėtų nuolat tobulinti ir atnaujinti, siekiant padėti užtikrinti, kad būtų galima nesunkiai prisijungti prie ESST, ir sukurti interaktyvią daugiakalbę platformą tiek suinteresuotiesiems asmenims, tiek ne pelno organizacijoms, kuria naudojantis būtų galima, be kita ko, užsiregistruoti, įvardyti ir derinti poreikius ir galimybes, kurti tinklus ir vykdyti virtualius mainus, informuoti apie esamas solidarumo veiklos vietas ar projektus ir apie dalyvaujančias organizacijas bei reikiamus Europos ir nacionalinius informacinius punktus, rengti mokymus internetu, teikti kalbinę paramą ir paramą iki paskiriant bei paskyrus į vietą, užtikrinti tiesioginės grįžtamosios informacijos ir vertinimo mechanizmus bei atlikti kitas naudingas funkcijas, kurių gali prireikti ateityje. Kas yra ESST portalas ir kaip juo naudotis, turėtų būti išsamiai paaiškinta programos vadove. Turėtų būti užtikrintas sąveikumas su Europos jaunimo portalu.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento

17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17a)  Turėtų būti sukurta kokybės sistema, įskaitant ESST paskyrimo pasiūlymų kokybės standartus. Šios kokybės sistemos pagrindas turėtų būti galiojančios teisės nuostatos, kuriomis tiek Sąjungos, tiek nacionaliniu lygmenimis saugomos darbuotojų, stažuotojų ir savanorių teisės, susijusios su socialine apsauga, minimaliomis pajamomis, stabilumu, darbuotojų apsauga, darbo teisėmis ir psichikos bei fizine sveikata. Standartai turėtų būti apibrėžti vykstant įtraukiam procesui, visapusiškai dalyvaujant socialiniams partneriams, jaunimo organizacijoms ir savanorių organizacijoms.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

17 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17b)  Kad ESST veiktų gerai ir laiku būtų įgyvendinami reikiami veiksmai, nepaprastai svarbu taikyti mechanizmus vadovaujantis ESST darbo programomis, siekiant užtikrinti, kad pasiūlymai registruotiems jaunuoliams būtų pateikiami per priimtiną ir santykinai nuspėjamą laiką. Todėl registruotiems asmenims turėtų būti siunčiama periodinė ir atnaujinta informacija apie siūlomas vietas ir dalyvaujančias organizacijas, aktyviai įsitraukusias į ESST veiklą, siekiant skatinti juos domėtis ESST po to, kai jie užsiregistruoja, kartu jiems suteikiant ir galimybę tiesiogiai susisiekti su subjektais, kurie veiklą solidarumo srityje vykdo tiek nacionaliniu, tiek Europos lygmenimis.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  Šiuo reglamentu 2018–2020 m. laikotarpiui nustatomas finansinis paketas, kuris Europos Parlamentui ir Tarybai metinės biudžeto procedūros metu turi būti svarbiausia orientacinė suma pagal Tarpinstitucinio Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos susitarimo dėl biudžetinės drausmės23, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 17 punktą. Svarbiausią orientacinę sumą sudaro iš programos „Erasmus+“ (197,7 mln. EUR) ir Užimtumo ir socialinių inovacijų programos (10 mln. EUR) perskirstyta suma už 2018, 2019 ir 2020 finansinius metus ir sumos pagal įvairias išlaidų kategorijas iš kelių Sąjungos programų, kaip antai Europos socialinio fondo, Sąjungos civilinės saugos mechanizmo, programos „LIFE“ ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai.

(18)  Šiuo reglamentu 2018–2020 m. laikotarpiui nustatomas 341,5 mln. EUR dydžio dabartinėmis kainomis finansinis paketas, kuris Europos Parlamentui ir Tarybai metinės biudžeto procedūros metu turi būti svarbiausia orientacinė suma pagal Tarpinstitucinio Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos susitarimo dėl biudžetinės drausmės23, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 17 punktą. Į finansinį paketą turėtų būti įtraukta 197,7 mln. EUR suma, iš pradžių skirta Sąjungos vidaus Europos savanorių tarnybos veiklai pagal programą „Erasmus+“ 2018, 2019 ir 2020 finansiniais metais finansuoti, kadangi minėtoji veikla bus perkelta į ESST programą. Turint galvoje būtinybę vengti bet kokio neigiamo poveikio esamų daugiamečių programų finansavimui, likusi suma ESST finansuoti turėtų būti gauta išimtinai iš nepaskirstytų maržų vadovaujantis DFP viršutinėmis ribomis, o nauji ištekliai turėtų būti naudojami būsimaisiais finansiniais metais.

______________ ____

__________________

23 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo (OL C 373, 2013 12 20, p. 1).

23 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo (OL C 373, 2013 12 20, p. 1).

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento

18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(18a)  Į ESST neturėtų būti investuojama aukojant kitas Sąjungos programas, pagal kurias jau siūlomos labai vertingos galimybės jaunimui, visų pirma kalbant apie programą „Erasmus+“ ir Jaunimo užimtumo iniciatyvą. Investicijas į ESST turėtų lydėti didesnės investicijos į kitas papildomas Sąjungos programas, visų pirma „Erasmus+“ programų atveju.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)   Siekiant užtikrinti pagal programas, kuriomis prisidedama prie Europos solidarumo korpuso, remiamos veiklos tęstinumą, finansinė parama solidarumo veiklos vietoms ir projektams turėtų būti preliminariai paskirstoma taip: 80 proc. savanoriškos veiklos vietoms ir solidarumo projektams, 20 proc.

(19)   Siekiant užtikrinti pagal programas, kuriomis prisidedama prie ESST, remiamos veiklos tęstinumą, finansinė parama solidarumo veiklos vietoms ir projektams turėtų preliminariai sudaryti 95 proc. savanoriškos veiklos vietoms ir solidarumo projektams bei 5 proc. stažuotėms ir darbo vietoms.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  Siekiant užtikrinti kuo didesnį Europos solidarumo korpuso poveikį reikėtų parengti nuostatas, pagal kurias dalyvaujančios šalys galėtų skirti papildomą nacionalinį finansavimą pagal Europos solidarumo korpuso taisykles.

(20)  Siekiant užtikrinti kuo didesnį ESST poveikį, dalyvaujančios šalys turėtų turėti galimybę skirti papildomą nacionalinį, regioninį ar vietos finansavimą pagal ESST taisykles.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20a)  Civilinė sauga ir humanitarinė pagalba negali būti priklausoma nuo jaunimo, dalyvaujančio ESST veikloje. Komisija ir valstybės narės turėtų užtikrinti nuolatines investicijas į struktūriškai apibrėžtą civilinę saugą ir humanitarinę pagalbą.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21a)  Paprastai dalyvių prašymai skirti dotaciją teikiami šalies, kurioje yra įsisteigusi organizacija, nacionalinei agentūrai. Prašymai skirti dotaciją Europos masto ar tarptautinių organizacijų organizuojamų paskyrimų tikslu teikiami Europos Komisijos Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomajai įstaigai.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

21 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21b)  Komisija, atsižvelgdama į Savanoriškos veiklos politikos darbotvarkę (angl. PAVE), turėtų imtis iniciatyvos parengti Sąjungos savanoriškos veiklos darbotvarkę, kuria be visapusiškesnės solidarumo kultūros ir savanoriškos veiklos Europoje puoselėjimo, skatinimo ir rėmimo būtų siekiama užtikrinti savanorių ir su savanoriais dirbančių organizacijų teisių pripažinimą ir pagarbą joms bei administracinių ir teisinių kliūčių savanoriškai veiklai ir su savanoriais visoje Europoje dirbančioms organizacijoms mažinimą.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  Be valstybių narių, galimybę dalyvauti Europos solidarumo korpuso veikloje taip pat turėtų turėti kitos šalys pagal dvišalius susitarimus. Toks dalyvavimas prireikus užtikrinamas pasinaudojant papildomais asignavimais, kurie turi būti teikiami pagal su suinteresuotosiomis šalimis sutartą tvarką.

(22)  Kaip ir Europos savanorių tarnybos atveju, be valstybių narių galimybę dalyvauti ESST veikloje nuo pat jos užuomazgų turėtų turėti programų „Erasmus+“ ir „Veiklus jaunimas“ šalys bei šalys partnerės, ypatingą dėmesį skiriant Sąjungos kaimyninėms šalims, kad būtų skatinamos lygios valstybių narių ir trečiųjų šalių jaunimo galimybės. Toks dalyvavimas užtikrinamas pasinaudojant papildomais asignavimais, kurie turi būti teikiami pagal su suinteresuotosiomis šalimis sutartą tvarką.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  Europos solidarumo korpusas turėtų būti skirtas 18–30 metų jaunuoliams. Norint dalyvauti Europos solidarumo korpuso siūlomoje veikloje reikėtų pirmiausia užsiregistruoti Europos solidarumo korpuso portale.

(23)  ESST turėtų būti skirta 18–30 metų jaunuoliams. Dalyvavimas ESST siūlomoje veikloje turėtų būti administruojamas arba pirmiausia užsiregistruojant ESST portale, arba oficialaus paraiškos pateikimo ar įdarbinimo proceso, kurį administruoja dalyvaujančioji organizacija, pagrindu. Prireikus registracijai turėtų būti numatytos kitos papildomos priemonės, siekiant palengvinti dalyvavimą visiems jaunuoliams, ypač tiems, kurių padėtis pažeidžiamiausia ir kurie neturi skaitmeninio raštingumo įgūdžių. Šiuo tikslu galėtų būti naudojamos esamos koordinuojančių ir siunčiančių organizacijų siūlomos paraiškų pateikimo procedūros.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23a)  Jaunimo tikslinė grupė turėtų būti kuo visapusiškesnė ir įtraukesnė, kad ESST veikloje dalyvautų įvairios kilmės, įvairaus išsilavinimo lygio jaunuoliai, turintys įvairių įgūdžių ir gebėjimų, žinių ir patirties.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

23 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23b)  Būtina propaguoti visapusiškesnę politikos strategiją, kuria būtų siekiama sukurti savanoriškai veiklai palankias sąlygas Europoje ir kuri ne atkartotų kitas vykdomas programas, o stiprintų tokias sėkmingai gyvuojančias iniciatyvas, kaip Europos savanorių tarnyba.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  Reikėtų ypač siekti užtikrinti, kad Europos solidarumo korpuso remiamoje veikloje galėtų dalyvauti visi jaunuoliai, visų pirma turintys nepalankiausias sąlygas. Tad reikėtų įgyvendinti ypatingas priemones, kuriomis būtų skatinama socialinė įtrauktis, palankių sąlygų neturinčių jaunuolių dalyvavimas, atsižvelgiama į apribojimus, susijusius su atokiausių Sąjungos regionų ir užjūrio šalių ir teritorijų atokumu24. Be to, dalyvaujančios šalys turėtų dėti pastangas, kad būtų priimtos visos tinkamos teisinių ir administracinių kliūčių šalinimo priemonės ir būtų užtikrintas sklandus Europos solidarumo korpuso veikimas. Be kita ko, jei įmanoma ir nepažeidžiant Šengeno acquis ir Sąjungos teisės aktų dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo, reikia spręsti administracinius klausimus, dėl kurių kyla sunkumų gaunant vizas ir leidimus gyventi.

(24)  Reikėtų ypač siekti užtikrinti, kad ESST remiamoje veikloje praktiškai galėtų dalyvauti visi jaunuoliai, visų pirma tie, kurių sąlygos nepalankiausios, pvz., specialiųjų poreikių turintys jaunuoliai. Tad reikėtų užtikrinti ypatingas priemones ir asmeninėms reikmėms pritaikytą pagalbą, kad būtų užmegztas ryšys su visų kategorijų jaunuoliais, turinčiais mažiau galimybių, skatinama socialinė įtrauktis ir atsižvelgiama į apribojimus, susijusius su atokiausių Sąjungos regionų ir užjūrio šalių ir teritorijų atokumu24. Be to, dalyvaujančios šalys turėtų dėti pastangas, kad būtų priimtos visos tinkamos teisinių ir administracinių kliūčių šalinimo priemonės ir būtų užtikrintas sklandus ESST. Be kita ko, jei įmanoma ir nepažeidžiant Šengeno acquis ir Sąjungos teisės aktų dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo, reikia spręsti administracinius klausimus, dėl kurių kyla sunkumų gaunant vizas ir leidimus gyventi.

______________________

______________________

24 Asmenys iš užjūrio šalies arba teritorijos (UŠT) ir UŠT kompetentingos viešosios ir (arba) privačiosios įstaigos ir institucijos gali dalyvauti programose pagal 2001 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimą 2001/822/EB dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos bendrijos asociacijos (OL L 314, 2001 11 30, p. 1).

24 Asmenys iš užjūrio šalies arba teritorijos (UŠT) ir UŠT kompetentingos viešosios ir (arba) privačiosios įstaigos ir institucijos gali dalyvauti programose pagal 2001 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimą 2001/822/EB dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos bendrijos asociacijos (OL L 314, 2001 11 30, p. 1).

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  Bet koks subjektas, norintis dalyvauti Europos solidarumo korpuso veikloje, neatsižvelgiant į tai, ar finansavimas užtikrinamas iš Europos solidarumo korpuso biudžeto, kitos Sąjungos programos arba kito finansavimo šaltinio, turėtų gauti kokybės ženklą, jeigu tenkinamos visos taikytinos sąlygos. Kokybės ženklo suteikimo procedūrą turėtų nuolat vykdyti Europos solidarumo korpuso įgyvendinančios institucijos. Suteiktą kokybės ženklą reikėtų reguliariai vertinti iš naujo ir galima atšaukti, jeigu atliekant patikrinimą nustatoma, kad sąlygos, kuriomis jis buvo suteiktas, nebetenkinamos.

(25)  Bet koks subjektas, norintis dalyvauti ESST veikloje, neatsižvelgiant į tai, ar finansavimas užtikrinamas iš ESST biudžeto, kitos Sąjungos programos arba kito finansavimo šaltinio, turėtų pirma gauti kokybės ženklą, jeigu tenkinamos visos taikytinos sąlygos ir jeigu atitinkama veikla nepatenka į neleistinos veiklos sąrašą. Kokybės ženklo suteikimo procedūrą turėtų nuolat viešai ir skaidriai vykdyti ESTT įgyvendinančios institucijos. Šio proceso metu turėtų būti vengiama nereikalingos administracinės naštos. Suteiktą kokybės ženklą reikėtų reguliariai vertinti iš naujo ir galima atšaukti, jeigu atliekant patikrinimą nustatoma, kad sąlygos, kuriomis jis buvo suteiktas, nebetenkinamos.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  Subjektas, norintis pateikti paraišką finansavimui gauti, kad galėtų siūlyti vietas pagal Europos solidarumo korpuso programą, turėtų pirmiausia gauti kokybės ženklą, kuris yra būtinoji sąlyga. Šis reikalavimas neturėtų būti taikomas fiziniams asmenims, siekiantiems gauti finansinę paramą neoficialios Europos solidarumo korpuso dalyvių grupės vardu jos solidarumo projektams įgyvendinti.

(26)  Ne pelno subjektas, norintis pateikti paraišką finansavimui gauti, kad galėtų siūlyti vietas pagal ESST programą, turėtų pirmiausia gauti kokybės ženklą, kuris yra būtinoji sąlyga. Kokybės ženklo skyrimas neturėtų būti taikomas fiziniams asmenims, siekiantiems gauti finansinę paramą neoficialios ESST dalyvių grupės vardu programoms ir solidarumo projektams įgyvendinti. Kompetentingos įgyvendinančios institucijos turėtų vykdyti lygiavertę kokybės kontrolę, siekdamos užtikrinti, kad šie fiziniai asmenys laikosi ESST reikalavimų.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(26a)  Vietos bendruomenių poreikiai ir lūkesčiai turėtų būti svarbus projektų kokybės vertinimo kriterijus. Taigi turėtų būti taikomi ir kasmet iš naujo įvertinami atitinkami rodikliai.

Pakeitimas   43

Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  Norint efektyviai valdyti veiklą, įskaitant stebėseną ir vertinimą, reikia nustatyti specialius, išmatuojamus ir realistiškus rodiklius, iš kurių ilgainiui būtų matyti raidos tendencijos ir kurie atspindėtų intervencijos logiką.

(27)  Norint efektyviai valdyti veiklą, įskaitant stebėseną ir vertinimą, reikia nustatyti specialius, išmatuojamus ir realistiškus kokybinius ir kiekybinius rodiklius, iš kurių ilgainiui būtų matyti raidos tendencijos ir kurie atspindėtų intervencijos logiką.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  Europos, nacionaliniu ir vietos lygmenimis reikėtų užtikrinti tinkamą informavimą, viešinimą ir informacijos apie galimybes ir Europos solidarumo korpuso remiamų veiksmų rezultatus sklaidą. Informavimo, viešinimo ir informacijos sklaidos veiklą reikėtų vykdyti pasitelkiant visas Europos solidarumo korpuso įgyvendinančias institucijas, prireikus padedant kitiems pagrindiniams suinteresuotiesiems subjektams.

(28)  Europos, nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis reikėtų užtikrinti tinkamą informavimą, viešinimą ir informacijos apie galimybes ir ESTT remiamų veiksmų rezultatus sklaidą. Nedidinant biurokratinės naštos, informavimo, viešinimo ir informacijos sklaidos veiklą reikėtų vykdyti įtraukiant visas ESST įgyvendinančias institucijas, naudojantis Komisijos interneto svetainėmis ir Sąjungos programomis, kurios jau siejamos su ESST.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(28a)  Kad būtų geriau pasiekti ESST tikslai, Komisija, valstybės narės ir nacionalinės agentūros turėtų glaudžiai bendradarbiauti partnerystės su NVO, jaunimo organizacijomis ir vietos suinteresuotosiomis šalimis, turinčiomis praktinės patirties solidarumo veiksmų srityje, pagrindu.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29)  Siekiant veiksmingesnio plačiosios visuomenės informavimo ir tvirtesnio ryšio tarp Komisijos iniciatyva vykdomų komunikacijos veiksmų, šiuo reglamentu komunikacijos veiklai skirti ištekliai taip pat turėtų būti naudojami koordinuotai komunikacijos apie Sąjungos politikos prioritetus veiklai, jeigu ji susijusi su bendruoju šio reglamento tikslu.

(29)  Siekiant veiksmingesnio plačiosios visuomenės informavimo ir tvirtesnio ryšio tarp Komisijos iniciatyva vykdomų komunikacijos veiksmų, šiuo reglamentu komunikacijos veiklai skirti ištekliai taip pat turėtų būti naudojami koordinuotai komunikacijos veiklai apie tokius Sąjungos politikos prioritetus, kaip socialinė integracija, sanglauda, aplinkos apsauga ir klimato kaitos švelninimas, kurie yra susiję su bendruoju šio reglamento tikslu, ir nuosekliai atitikti ESST finansavimo šaltinių tikslus.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30)  Siekdamas užtikrinti efektyvų ir veiksmingą šio reglamento įgyvendinimą Europos solidarumo korpusas kuo labiau turėtų išnaudoti jau galiojančius valdymo susitarimus. Tad Europos solidarumo korpuso įgyvendinimas turėtų būti patikėtas egzistuojančioms struktūroms, t. y. Komisijai, Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomajai įstaigai ir nacionalinėms agentūroms, atsakingoms už Reglamento (ES) Nr. 1288/2013 III skyriuje išvardytų veiksmų valdymą.

(30)  Siekdamas užtikrinti efektyvų ir veiksmingą šio reglamento įgyvendinimą ESST kuo labiau turėtų išnaudoti jau galiojančius valdymo susitarimus. Tad ESST įgyvendinimas turėtų būti patikėtas egzistuojančioms struktūroms, t. y. Komisijai, Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomajai įstaigai ir nacionalinėms agentūroms, atsakingoms už Reglamento (ES) Nr. 1288/2013 III skyriuje išvardytų veiksmų valdymą. Turėtų būti įsteigta patariamoji tarnyba, siejama su Europos solidarumo ir savanorių NVO tinklais.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(35)  Laikydamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių26, Komisija turėtų patvirtinti darbo programas ir pranešti apie jas Europos Parlamentui ir Tarybai. Darbo programoje turėtų būti numatytos priemonės, kurias reikėtų įgyvendinti atsižvelgiant į bendruosius ir konkrečius Europos solidarumo korpuso tikslus, atrankos ir dotacijų skyrimo kriterijai ir kiti svarbūs dalykai. Darbo programos ir jų pakeitimai turėtų būti tvirtinami įgyvendinimo aktais pagal nagrinėjimo procedūrą.

(35)  Laikydamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių26, Komisija turėtų patvirtinti darbo programas ir pranešti apie jas Europos Parlamentui ir Tarybai. Darbo programoje turėtų būti numatytos priemonės, kurias reikėtų įgyvendinti atsižvelgiant į bendruosius ir konkrečius ESST tikslus, atrankos ir dotacijų skyrimo kriterijai ir kiti svarbūs dalykai. Darbo programos ir jų pakeitimai turėtų būti tvirtinami deleguotaisiais aktais ir grindžiami paramos gavėjų poreikiais ir reikalavimais.

__________________

__________________

26 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).

26 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(37)  Veiksmingumo ir efektyvumo sumetimais Reglamentu (ES) Nr. 1288/2013 įsteigtas komitetas taip pat turėtų padėti Komisijai įgyvendinti šį reglamentą. Kalbant apie Europos solidarumo korpusą, į posėdžius turėtų būti sušaukiamas specialiosios sudėties komitetas, kurio įgaliojimai turėtų būti suderinti su šiuo naujuoju vaidmeniu. Atitinkamus atstovus į tuos posėdžius turėtų skirti dalyvaujančios šalys atsižvelgdamos į Europos solidarumo korpuso savanoriškos ir profesinės veiklos kryptis.

(37)  Veiksmingumo ir efektyvumo sumetimais Reglamentu (ES) Nr. 1288/2013 įsteigto komiteto specialusis pakomitetis taip pat turėtų padėti Komisijai įgyvendinti šį reglamentą. Kalbant apie programą, į posėdžius turėtų būti sušaukiamas specialiosios sudėties komitetas. Atitinkamus atstovus į tuos posėdžius turėtų skirti dalyvaujančios šalys atsižvelgdamos į ESST savanoriškos ir profesinės veiklos kryptis. Europos jaunimo forumas, Europos savanorių centras ir kitos susijusios pilietinės visuomenės organizacijos, įskaitant darbdaviams ir profesinėms sąjungoms atstovaujančius tinklus, turėtų būti įtraukti į programos komitetą kaip nuolatiniai stebėtojai be balsavimo teisių, o jų dalyvavimas numatytas šio komiteto darbo tvarkos taisyklėse.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

38 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(38a)  Europos Parlamentas savo 2017 m. vasario 2 d. rezoliucijoje dėl reglamento, kuriuo sukuriama programa „Erasmus+“, įgyvendinimo1a ragino Komisiją ir valstybes nares dėti pastangas biudžeto srityje, kad naujoji Europos solidarumo korpuso iniciatyva galėtų būti įgyvendinama nesumažinant finansavimo kitoms šiuo metu vykdomoms prioritetinėms programoms.

 

___________________

 

1a Priimti tekstai, P8_TA(2017)0018.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento

38 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(38b)  Europos Parlamentas savo 2017 m. liepos 5 d. rezoliucijoje dėl įgaliojimų, susijusių su trišaliu dialogu dėl 2018 m. biudžeto projekto1a, pareiškė susirūpinimą, kad, nepaisant jo įspėjimų, 2017 m. gegužės 30 d. priimtame pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra priimamo akto tris ketvirtadalius Europos solidarumo korpuso biudžeto numatoma finansuoti perskiriant esamų programų – daugiausia programos „Erasmus+“ – lėšas (197,7 mln. EUR), ir pakartojo, kad bet kokie nauji politiniai įsipareigojimai turėtų būti finansuojami naujais asignavimais, o ne perskiriant esamų programų lėšas.

 

_____________________

 

1a Priimti tekstai, P8_TA-PROV(2017)0302.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

38 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(38c)  ESST turėtų būti užtikrintas atskiras finansavimas ir biudžeto asignavimai ir dėl to neturėtų būti mažinamas kitų sričių politikos, pagal kurią skatinamas jaunimas, švietimas, mokymai, užimtumas ar solidarumas, biudžetas. Turėtų būti užtikrintas optimalus ir skaidrus finansinių išteklių naudojimas.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(39)  Europos solidarumo korpuso finansinį paketą pagal daugiametės finansinės programos 1a išlaidų kategoriją sudaro ir iš programos „Erasmus+“ perskirstytos lėšos. Tos lėšos turėtų būti surenkamos daugiausia iš asignavimų, kuriais siekiama finansuoti Europos savanorių tarnybos veiklą, kurią vykdant siūlomos savanoriškos veiklos vietos, remiamos pagal šį reglamentą. Be to, reikėtų perskirstyti tam tikrus studentų paskolų garantijų priemonės asignavimus, kurie, ko gero, nebus panaudoti pagal programą „Erasmus+“, siekiant užtikrinti pakankamą nacionalinių agentūrų veiklos išlaidų bendrą finansavimą ir geriau atitikti šio veiksmo lėšų įsisavinimo pajėgumus.

(39)  ESST finansinį paketą pagal daugiametės finansinės programos 1a išlaidų kategoriją sudaro iš programos „Erasmus+“ perskirstytos lėšos. Tos lėšos turėtų būti surenkamos tik iš asignavimų, kuriais siekiama finansuoti Europos savanorių tarnybos veiklą, kurią vykdant siūlomos savanoriškos veiklos vietos, remiamos pagal šį reglamentą.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

40 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(40a)  Atsižvelgiant į darbo su gyvūnais gydomąjį poveikį, ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas galimybių dirbti socialiniuose ūkiuose sudarymui jaunuoliams, kurie turi psichikos ir fizinę negalią.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(41)  Šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2018 m. sausio 1 d. Siekiant sudaryti sąlygas nedelsiant taikyti šiame reglamente numatytas priemones, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

(41)  Siekiant sudaryti sąlygas nedelsiant taikyti šiame reglamente numatytas priemones, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)   solidarumo veikla – veikla, kuria siekiama tenkinti nepatenkintus visuomenės poreikius bendruomenės naudai, kartu skatinant asmens asmeninį, mokymosi, socialinį, pilietinį ir profesinį tobulėjimą paskiriant asmenį į tam tikrą vietą, įgyvendinant projektus arba vykdant tinklų kūrimo veiklą įvairiose srityse, pavyzdžiui, susijusiose su švietimu ir mokymu, užimtumu, lyčių lygybe, verslumu (visų pirma, socialiniu verslumu), pilietiškumu ir demokratiniu dalyvavimu, aplinkos ir gamtos apsauga, klimato politika, nelaimių prevencija, pasirengimu joms ir jų padarinių šalinimu, žemės ūkio ir kaimo plėtra, maisto ir ne maisto produktų tiekimu, sveikata ir gerove, kūrybiškumu ir kultūra, fiziniu lavinimu ir sportu, socialine parama ir gerove, trečiųjų šalių piliečių priėmimu ir integravimu, teritoriniu bendradarbiavimu ir sanglauda;

 

1)   solidarumo veikla – visuotinės svarbos veikla, kuria siekiama atremti svarbius visuomenės iššūkius bendruomenės ir visuomenės apskritai naudai, kartu skatinant asmens asmeninį, mokymosi, meninį, socialinį, pilietinį ir profesinį tobulėjimą. Solidarumo veikla vykdoma paskiriant asmenį į tam tikrą vietą, įgyvendinant projektus arba vykdant tinklų kūrimo veiklą įvairiose srityse, pavyzdžiui, susijusiose su formaliuoju, neformaliuoju ir savaiminiu švietimu ir mokymusi, jaunimo darbu, užimtumu, lyčių lygybe, verslumu (visų pirma, socialiniu verslumu), pilietiškumu ir demokratiniu dalyvavimu, kultūrų dialogu, socialine įtrauktimi, neįgaliųjų įtrauktimi, aplinkos ir gamtos apsauga, klimato politika, nelaimių prevencija, pasirengimu joms ir jų padarinių šalinimu, socialiniu ūkininkavimu ir kaimo plėtra, maisto ir ne maisto produktų tiekimu, sveikata ir gerove, kūrybiškumu ir kultūra, fiziniu lavinimu ir sportu, socialine parama ir gerove bei trečiųjų šalių piliečių, pavyzdžiui, prieglobsčio prašytojų ir pabėgėlių, priėmimu ir integravimu;

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a)  solidarumas – pasirengimas dėti pastangas dėl visuotinės gerovės vykdant konkrečią veiklą ir mainais nesitikint atlygio;

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2)  dalyvis – jaunas asmuo, užsiregistravęs Europos solidarumo korpuso portale ir dalyvaujantis dalyvaujančios organizacijos siūlomoje solidarumo veikloje pagal Europos solidarumo korpuso programą;

2)  dalyvis – jaunas asmuo, dalyvaujantis solidarumo veikloje, kurią pagal ESST programą siūlo dalyvaujanti organizacija arba yra parengusi ESST portale užsiregistravusių jaunuolių grupė;

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3)  palankių sąlygų neturintys jaunuoliaiasmenys, kuriems reikia papildomos paramos dėl negalios, mokymosi sunkumų, ekonominių kliūčių, kultūrinių skirtumų, sveikatos problemų, socialinių kliūčių, geografinių kliūčių;

3)   mažiau galimybių turintis jaunuolis17–30 metų amžiaus asmuo, kuriam reikia papildomos tikslinės paramos dėl nepalankių sąlygų, kurias lemia tai, kad jis susiduria su vienu ar daugiau atskirties veiksnių ar kliūčių, pvz., su negalia, mokymosi sunkumais, socialinėmis ir ekonominėmis kliūtimis, kultūriniais skirtumais, sveikatos problemomis, institucinėmis ar geografinėmis kliūtimis arba diskriminacija bet kuriuo iš Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 21 straipsnyje nurodytų pagrindų;

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4)  dalyvaujanti organizacija – bet koks viešasis arba privatusis subjektas, kuriam suteiktas Europos solidarumo korpuso kokybės ženklas, siūlantis vietą Europos solidarumo korpuso dalyviui arba vykdantis kitokią veiklą pagal Europos solidarumo korpuso programą;

4)  dalyvaujanti organizacija – ne pelno viešas arba ne pelno privatus subjektas, vykdantis visuotinės svarbos arba socialiai orientuotą veiklą, kuri atlieka fundamentalų vaidmenį skatinant, remiant ir palaikant savanoriškos veiklos sektoriaus prieinamumą ir partnerystes jame ir kuriai suteiktas ESST kokybės ženklas. Toks subjektas siūlo vietą ESST dalyviui arba vykdo ir remia kitokią veiklą pagal ESST programą, kurioje jis dalyvauja arba kaip siunčianti, arba kaip priimanti organizacija. Siunčianti organizacija – organizacija, atsakinga už dalyvių parengimą ir pagalbą jiems iki paskyrimo į solidarumo veiklos vietą, jo metu ir po jo. Priimanti organizacija – vietą dalyviui siūlanti organizacija;

Pakeitimas  61

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5)  solidarumo veiklos vieta – savanoriška veikla, stažuotė arba darbo vieta su solidarumu susijusioje srityje, kurią užtikrina dalyvaujanti organizacija ir kuria padedama spręsti pagrindines visuomenės problemas, kartu skatinant į tą vietą paskirto Europos solidarumo korpuso dalyvio asmeninį, mokymosi, socialinį, pilietinį ir profesinį tobulėjimą, neatsižvelgiant į tai, ar dalyvis paskiriamas į vietą ne savo gyvenamosios vietos šalyje (tarpvalstybinis lygmuo) arba savo gyvenamosios vietos šalyje (šalies vidaus lygmuo);

5)  solidarumo veiklos vieta – savanoriška veikla, stažuotė arba darbo vieta su solidarumu susijusioje srityje, turinti Europos pridėtinę vertę ir nepakeičianti bei neišstumianti nacionalinių savanoriškos veiklos schemų, kurią užtikrina dalyvaujanti organizacija ir kuria padedama spręsti aiškiai įvardytas pagrindines visuomenės problemas, kartu skatinant į tą vietą paskirto ESST dalyvio – pageidautina, skiriamo į vietą ne savo gyvenamosios vietos šalyje (tarpvalstybinis lygmuo), arba, jei būtina, savo gyvenamosios vietos šalyje (šalies vidaus lygmuo) – asmeninį, mokymosi, socialinį, pilietinį ir profesinį tobulėjimą;

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6)  savanoriška veikla – iki dvylikos mėnesių visą darbo dieną trunkanti nemokama savanorių tarnyba, kurios metu suteikiama galimybė jaunuoliams dalyvauti su solidarumu susijusiose srityse veikiančių organizacijų kasdieniame darbe bendruomenių, kuriose vykdoma veikla, labui, įskaitant aiškius mokymosi ir mokymo aspektus, kad jaunasis savanoris galėtų įgyti įgūdžių ir gebėjimų, kurie bus naudingi jo asmeniniam, mokymosi, socialiniam ir profesiniam tobulėjimui ir padės sudaryti daugiau galimybių jiems įsidarbinti.

6)  savanoriška veikla – nemokama savanoriška veikla dalyvaujančioje ne pelno sektoriaus organizacijoje, dvylikos mėnesių laikotarpiu vykdoma arba visą darbo dieną, arba lanksčiu mažiausiai 10 valandų per savaitę grafiku, kurios metu jaunuoliams suteikiama galimybė dalyvauti su solidarumu susijusiose srityse veikiančių ne pelno organizacijų kasdieniame darbe bendruomenių, kuriose vykdoma veikla, o pirmiausia – šių bendruomenių gyventojų, kuriems reikalinga pagalba, labui, įskaitant aiškius mokymosi ir mokymo aspektus, kad jaunasis savanoris galėtų įgyti įgūdžių ir gebėjimų, kurie bus naudingi jo asmeniniam, mokymosi, socialiniam ir profesiniam tobulėjimui ir padės sudaryti daugiau galimybių jiems įsidarbinti. Šiai veiklai būdinga tai, kad ji terminuota, turi aiškius tikslus, turinį, uždavinius, struktūrą ir programą, jai numatytos deramos išmokos ir teisinė bei socialinė apsauga, be to, ji nepakeičia mokamo darbo ir jo neišstumia.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7)  savanorių grupių veiklos vietos – vietos, kuriose Europos solidarumo korpuso dalyvių iš įvairių dalyvaujančių šalių grupės gali kartu užsiimti savanoriška veikla ir, atlikdamos fizinį ar protinį darbą, siekti bendro tikslo bei įgyvendinti bendruomenei naudingą projektą, kurio trukmė gali būti nuo dviejų savaičių iki dviejų mėnesių;

7)  savanorių grupių veiklos vietos – vietos, kuriose ESST dalyvių iš įvairių dalyvaujančių šalių grupės gali kartu užsiimti savanoriška veikla ir, atlikdamos fizinį ar protinį darbą, siekti bendro tikslo bei įgyvendinti bendruomenei naudingą projektą bendradarbiaudamos su viešosiomis institucijomis, ne pelno organizacijomis, fondais ir socialinėmis įmonėmis, kurio trukmė gali būti nuo dviejų savaičių iki dviejų mėnesių;

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 8 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8)  stažuotė – dviejų–dvylikos mėnesių trukmės darbo praktika, kurią pagal raštu sudarytą stažuotės sutartį apmoka Europos solidarumo korpuso dalyvį priimanti organizacija, kurią sudaro mokymosi ir mokymo dalys ir kurioje dalyvaujama siekiant įgyti praktinės ir profesinės patirties ir daugiau galimybių įsidarbinti ir lengviau susirasti nuolatinę darbo vietą;

8)  stažuotė – trijų–šešių mėnesių trukmės darbo praktika, pratęsiama vieną kartą ir ne ilgiau kaip 12 mėnesių toje pačioje dalyvaujančiojoje organizacijoje, kurią apmoka ESST dalyvį priimanti organizacija, kurią sudaro mokymosi ir mokymo dalys, kurioje dalyvaujama siekiant įgyti praktinės ir profesinės patirties, kad dalyvis įgytų kompetencijų, naudingų asmeniniam, mokymosi, socialiniam, pilietiniam ir profesiniam tobulėjimui, kuri grindžiama stažuotės pradžioje raštu sudarytu dalyvio ir dalyvaujančiosios organizacijos susitarimu, kuriame nurodyti mokymo tikslai, darbo sąlygos ir stažuotės trukmė, stažuotojo atlygis ir šalių teisės ir pareigos pagal šalies, kurioje vyksta stažuotė, taikomą nacionalinę teisę ir (arba) taikomus kolektyvinius susitarimus, ir kuri nepakeičia darbo vietos;

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 9 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9)  darbo vieta – dviejų–dvylikos mėnesių trukmės darbas, kurį dalyvaujančioje šalyje pagal darbo sutartį apmoka Europos solidarumo korpuso dalyvį įdarbinusi dalyvaujanti organizacija pagal tos dalyvaujančios šalies nacionalinę reguliavimo sistemą;

9)  darbo vieta – mažiausiai šešių mėnesių trukmės darbas, kuris grindžiamas rašytine darbo sutartimi, kurioje turėtų būti laikomasi visų šalies, kurioje vykdomas darbas, nacionalinės teisės aktuose arba galiojančių kolektyvinių sutarčių darbo nuostatų ir sąlygų, ir kurį apmoka ESST dalyvį įdarbinusi dalyvaujanti organizacija;

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 10 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10)  solidarumo projektas – dviejų–dvylikos mėnesių trukmės vietos iniciatyva, kurią sukuria ir įgyvendina bent penkių Europos solidarumo korpuso dalyvių grupės, kurios atsižvelgdamos į bendresnę Europos perspektyvą siekia spręsti pagrindines vietos bendruomenės problemas;

10)  solidarumo projektas – dviejų–dvylikos mėnesių trukmės vietos iniciatyva, kurią sukuria ir įgyvendina bent penkių ESST dalyvių grupės, kurios atsižvelgdamos į bendresnę Europos perspektyvą ir esamas vietos lygmens solidarumo iniciatyvas siekia spręsti pagrindines vietos bendruomenės problemas. Siekiant užtikrinti projekto tvarumą ir teikiamų paslaugų kokybę, būtina solidarumo veiksmų vykdymo sąlyga – orientuojančios organizacijos dalyvavimas ir dalyvaujančios organizacijos arba vietos institucijų teikiama parama prieš paskiriant ir paskyrus į vietą;

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 10 a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10a)  socialinis ūkininkavimas – žemės ūkio išteklių panaudojimas siekiant pagerinti socialinę, fizinę ir psichinę žmonių būklę, suteikiantis galimybę psichinių ar socialinių sutrikimų turintiems asmenims dalyvauti žemės ūkio įmonių gamybos procesuose;

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 11 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

11)  kokybės ženklas – viešojo ar privačiojo subjekto arba tarptautinės organizacijos, norinčios siūlyti vietas, į kurias gali būti paskiriama pagal Europos solidarumo korpuso programą, sertifikavimas vykdant procedūrą, kurios tikslas – užtikrinti Europos solidarumo korpuso chartijos principų ir reikalavimų laikymąsi;

11)  kokybės ženklas – viešojo ar privačiojo subjekto arba tarptautinės organizacijos, norinčios tapti dalyvaujančia organizacija ir siūlyti vietas, į kurias gali būti paskiriama pagal ESST programą, sertifikavimas vykdant procedūrą, kurios tikslas – užtikrinti ESST principų ir reikalavimų laikymąsi bei dalyvaujančių organizacijų teikiamų paslaugų kokybę;

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 12 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

12)  Europos solidarumo korpuso chartija – dokumentas, kuriame išdėstytos teisės ir pareigos, kurių visi Europos solidarumo korpuso veikloje norintys dalyvauti subjektai privalo sutikti laikytis;

12)  Europos solidarumo ir savanorių tarnybos chartija – dokumentas, kuriame išdėstytos teisės ir pareigos, kurių visi ESST veikloje norintys dalyvauti subjektai privalo sutikti laikytis;

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 13 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

13)  Europos solidarumo korpuso išteklių centras – papildomos funkcijos, kurias paskirtoji nacionalinė agentūra atlieka pagal Europos solidarumo korpuso programą rengiamai ir vykdomai veiklai palaikyti ir vietose ir projektuose dalyvių įgytiems gebėjimams nustatyti;

13)  Europos solidarumo ir savanorių tarnybos išteklių centras – papildomos funkcijos, kurias paskirtoji nacionalinė agentūra atlieka pagal ESST programą rengiamai ir vykdomai veiklai palaikyti ir prieš juos paskiriant į solidarumo veiklos vietą vykusiuose tiksliniuose mokymuose dalyvių įgytiems gebėjimams nustatyti. Nustatant kokias funkcijas turėtų atlikti Europos solidarumo iniciatyvos išteklių centras, turėtų dalyvauti atitinkamos nacionalinės agentūros;

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 14 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

14)  Europos solidarumo korpuso portalas – internetinė priemonė, kuria internetu teikiamos tam tikros paslaugos Europos solidarumo korpuso dalyviams ir dalyvaujančioms organizacijoms, be kita ko, teikiama informacija apie Europos solidarumo korpusą, registruojami dalyviai, atliekama vietų, į kurias gali būti paskiriama, paieška dalyviams, skelbiama siūlomų vietų reklama, atliekama jų paieška, atliekama galimų projekto partnerių paieška, tvarkomi kontaktai, vietų ir projektų pasiūlymai, mokymas, komunikacijos ir tinklų kūrimo veikla, teikiama informacija ir skelbiami pranešimai apie galimybes ir kitas su Europos solidarumo korpusu susijusias svarbias naujienas.

14)  ESST portalas – daugiakalbė interaktyvi internetinė priemonė, kuria galima naudotis visomis oficialiosiomis dalyvaujančių šalių kalbomis, prieinama neįgaliesiems, kuria internetu teikiamos papildomos paslaugos ESST dalyviams ir dalyvaujančioms organizacijoms. Šiomis paslaugomis papildoma dalyvaujančių organizacijų veikla ir, be kita ko, teikiama informacija apie ESST, registruojami dalyviai, atliekama vietų, į kurias gali būti paskiriama, paieška dalyviams, skelbiama siūlomų vietų reklama, atliekama jų paieška, atliekama galimų projekto partnerių paieška, tvarkomi kontaktai, vietų ir projektų pasiūlymai, mokymas, komunikacijos ir tinklų kūrimo veikla, teikiama informacija ir skelbiami pranešimai apie galimybes, sukuriamas grįžtamosios informacijos apie vietų kokybę teikimo mechanizmas ir pranešamos kitos su ESST susijusios svarbios naujienos.

Pakeitimas  72

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalies 14 a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

14a)  siekiant paskatinti jaunuolius dalyvauti savanoriškoje veikloje visas šios neapmokamos tarnybos darbo laikas neturi viršyti 25 valandų per savaitę, nes darbo santykių srityje ilgiausia darbo laiko trukmė yra 40 valandų per savaitę;

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Europos solidarumo korpuso tikslas – stiprinti jaunuolių ir organizacijų dalyvavimą kokybiškoje solidarumo veikloje, prieinamoje visiems jaunuoliams kaip priemonė, kuria jie gali padėti padidinti sanglaudą ir solidarumą Europoje, remti bendruomenes ir spręsti visuomenės problemas.

 

ESST tikslas – skatinti solidarumą kaip vertybę ir savanorišką veiklą Europoje ir už jos ribų siekiant formuoti įtraukią visuomenę stiprinant jaunuolių ir ne pelno organizacijų dalyvavimą kokybiškoje solidarumo veikloje, prieinamoje visiems jaunuoliams kaip priemonė, kuria jie gali padėti padidinti sanglaudą ir pilietiškumą; ja siekiama papildyti organizacijų, remiančių vietos bendruomenes, visų pirma labiausiai pažeidžiamas bendruomenes, esamus veiksmus ir struktūras ir greitai spręsti visuomenės problemas, aplinkos apsaugos, klimato kaitos švelninimo ir didesnės socialinės integracijos uždavinius.

Pakeitimas  74

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies -a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-a)  užtikrinti, kad dalyviams siūloma solidarumo veikla būtų prisidedama sprendžiant svarbias visuomenės problemas ir stiprinant bendruomenes, kad ši veikla būtų kokybiška ir kad jos rezultatai būtų tinkamai patvirtinami;

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  padedant dalyvaujančioms organizacijoms sudaryti lengvai prieinamas galimybes jaunuoliams dalyvauti solidarumo veikloje kartu tobulinant asmeninius, mokymosi, socialinius, pilietinius ir profesinius įgūdžius ir gebėjimus, įgyjant daugiau galimybių įsidarbinti ir lengviau patekti į darbo rinką, be kita to, remiant jaunųjų savanorių, stažuotojų ir darbuotojų judumą;

a)  padedant dalyvaujančioms organizacijoms sudaryti lengvai prieinamas galimybes jaunuoliams dalyvauti solidarumo ir savanoriškoje veikloje kartu tobulinant asmeninius, mokymosi, socialinius, pilietinius, kultūrinius ir profesinius įgūdžius ir žinias, be kita to, remiant jaunųjų savanorių judumą, kas taip pat gali padidinti galimybes įsidarbinti, kartu užtikrinant, kad atlyginamas darbas nebūtų keičiamas neatlyginamu;

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  didinti mažiau galimybių turinčių jaunuolių įtraukimą į ESST sudarant poreikiams pritaikytas galimybes ir skatinant parengti specialias orientavimo ir paramos priemones;

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  užtikrinti, kad solidarumo veikla, kurioje Europos solidarumo korpuso dalyviams siūloma dalyvauti, padėtų tenkinti konkrečius nepatenkintus visuomenės poreikius ir stiprinti bendruomenes ir būtų kokybiška ir kad jos rezultatai būtų tinkamai patvirtinami.

b)  užtikrinti, kad solidarumo ir savanoriška veikla, kurioje ESST dalyviams siūloma dalyvauti, padėtų spręsti svarbias visuomenės problemas ir tenkintų bendruomenei naudingus viešojo intereso poreikius, padėtų tenkinti konkrečius aiškiai nustatytus nepatenkintus visuomenės poreikius ir stiprinti bendruomenes, būtų kokybiška ir kad jos rezultatai būtų tinkamai patvirtinami ir laikomasi ESST principų ir reikalavimų;

Pakeitimas  78

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  palaikyti veiksmus, kuriais siekiama, kad būtų parengta, remiama ir įgyvendinama ES savanoriškos veiklos politikos darbotvarkė, kuria būtų siekiama užtikrinti, kad būtų pripažintos ir gerbiamos savanorių ir organizacijų, kuriose dirba savanoriai, teisės ir mažinamos administracinės ir teisinės kliūtys savanorystei ir organizacijoms, kuriose dirba savanoriai visoje Sąjungoje, taip papildant platesnės solidarumo ir savanorystės kultūros Sąjungoje plėtojimą, skatinimą ir rėmimą;

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bb)  remti Sąjungos piliečių, įtraukiant juos į solidarumo veiklą, bendro europinio požiūrio stiprinimą;

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies b c punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bc)  užtikrinti, kad būtų deramai nustatytas, dokumentuotas, įvertintas ir patvirtintas dalyvių asmeninis, mokymosi, socialinis, pilietinis ir profesinis tobulėjimas, žinios, įgūdžiai ir kompetencijos, kurie įgyjami mokantis paskyrimo vietoje;

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies b d punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bd)  didinti mažiau galimybių turinčių jaunuolių įtraukimą į ESST sudarant poreikiams pritaikytas galimybes ir skatinant specialiai individualiai pritaikytas orientavimo bei paramos priemones ir joms numatyti specialų biudžetą;

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies b e punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

be)  užtikrinti, kad organizacijos savo veiklos socialinės atsakomybės priemonių nepaverstų ESST priemonėmis ir tokiu būdu lėšų nenaudotų kitiems, negu numatyta, tikslams;

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Europos solidarumo korpuso veiksmai suderinami su svarbiomis politikos kryptimis ir programomis, susijusiomis su 2 straipsnio 1 dalyje išvardytomis sritimis, ir veikiančiais Sąjungos lygmens tinklais, susijusiais su Europos solidarumo korpuso veikla, ir juos papildo.

1.  ESST veiksmai suderinami su svarbiomis Sąjungos politikos kryptimis ir programomis, susijusiomis su 2 straipsnio 1 dalyje išvardytomis sritimis, ir veikiančiais Sąjungos lygmens tinklais, susijusiais su ESST veikla, ir juos papildo.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija ir dalyvaujančios šalys bendradarbiauja siekdamos veiksmingumo ir efektyvumo, užtikrindamos nacionalinių programų ir sistemų, susijusių su solidarumu, švietimu, profesiniu mokymu ir jaunimu, ir veiksmų pagal Europos solidarumo korpuso programą darną. Tie veiksmai grindžiami tam tikrais gerosios patirties pavyzdžiais ir jau vykdomomis programomis.

2.  Komisija ir dalyvaujančios šalys bendradarbiauja siekdamos veiksmingumo ir efektyvumo, užtikrindamos nacionalinių programų ir sistemų, susijusių su solidarumu, švietimu ir jaunimu, ir veiksmų pagal ESST programą darną. Tie veiksmai grindžiami tam tikrais gerosios patirties pavyzdžiais ir jau vykdomomis programomis.

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Komisija imasi iniciatyvos parengti ES savanoriškos veiklos politikos darbotvarkę, kuria būtų siekiama užtikrinti, kad būtų pripažintos ir gerbiamos savanorių ir organizacijų, kuriose dirba savanoriai, teisės ir mažinamos administracinės ir teisinės kliūtys savanorystei ir organizacijoms, kuriose dirba savanoriai visoje Sąjungoje, taip papildant platesnės solidarumo ir savanorystės kultūros Sąjungoje plėtojimą, skatinimą ir rėmimą.

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b.  Komisija ir valstybės narės bendradarbiauja, kad taikant atvirąjį koordinavimo metodą užtikrintų skirtingų nacionalinių teisės aktų suderinamumą ir papildomumą savanorystės politikos klausimu.

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  solidarumo veiklos vietos, projektai ir tinklų kūrimo veikla;

a)  šių formų solidarumo veiklos vietos:

 

i)   savanoriška veikla;

 

ii)   stažuotės arba įdarbinimas;

 

iii)   projektai ir tinklų kūrimo veikla;

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Sukuriama savanoriškos solidarumo veiklos vietų, solidarumo projektų ir tinklų kūrimo veiklos Europos sistema. Pagal Europos sistemą Chartijoje nustatomos teisės bei pareigos ir palengvinamas judumas ir įgūdžių pripažinimas;

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti solidarumo veiklos vietų kokybę, įskaitant mokymą, kalbinę paramą, draudimą, paramą jau paskyrus į vietą, taip pat pažymėjimo, kuriuo būtų nustatomos ir patvirtinamos toje vietoje įgytos žinios, įgūdžiai ir gebėjimai, sukūrimą;

a)  priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti solidarumo veiklos vietų kokybę ir prieinamumą, įskaitant mokymą internetu ir ne internetu siekiant parengti darbui solidarumo veiklos vietoje ir konsultacijas tokios veiklos metu, kalbinę paramą, finansinę ir administracinę paramą dalyviams ir dalyvaujančioms organizacijoms, draudimą, paramą prieš paskiriant ir jau paskyrus į vietą, taip pat priemonės „Youthpass“, pagal kurią būtų nustatomos ir patvirtinamos toje vietoje įgytos žinios, įgūdžiai ir gebėjimai, bendras savanoriškos veiklos vykdymo valandų skaičius ir paskyrimo į savanoriškos veiklos vietą trukmė, tolesnį taikymą, o jaunimo organizacijos kaip ekspertai galėtų dalyvauti tą priemonę rengiant;

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  Europos solidarumo korpuso veikloje dalyvaujančių asmenų ir organizacijų tinklų kūrimo veikla.

c)  ESST veikloje dalyvaujančių ar norinčių dalyvauti asmenų ir organizacijų tinklų kūrimo veikla, kuri turi visiškai atitikti ir taip pat papildyti patvirtintą vietos patirtį, visų pirma gerąją praktiką savanoriškos veiklos ir civilinės saugos srityje.

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b.   Dalyvavimą solidarumo veikloje reglamentuoja ESST chartija, kurioje nustatomos dalyvaujančių organizacijų bei dalyvių teisės ir pareigos ir nurodoma dalyvaujančioms organizacijoms taikoma bendra kokybės ženklo sertifikavimo procedūra. ESST chartija užtikrina teikiamų paslaugų kokybę, pavyzdžiui, kad dalyviams būtų užtikrinamos deramos gyvenimo sąlygos ir tinkamas maistas, apgyvendinimas ir minimalios išmokos savanoriams. Savanoriškos veiklos vietoms ir stažuočių bei darbo vietoms sukuriamas atskiras kokybės ženklas. ESST chartija atitinka 7a straipsnį, joje pateikiamas veiklos rūšių, kurios gali būti žalingos dalyviams ir visuomenei arba netinkamos dalyviams, sąrašas, pavyzdžiui savanoriška veikla vaikų globos namuose, kuriuose negali būti siūlomos solidarumo veiklos vietos. Rengdama ESST chartiją Komisija atsižvelgia į Europos savanorių tarnybos chartiją.

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 c dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2c.   Komisijai pagal XX straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas priimant ESST chartiją ir jos pakeitimus.

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  pilietinės visuomenės organizacijų ir subjektų vykdoma veikla ir numatytos priemonės, kuriomis remiami jaunuoliai, norintys prisijungti prie solidarumo veiklos ar rengiantys tokios veiklos vietas ir projektus;

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies a b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ab)  veikla ir priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti dalyvaujančių organizacijų teikiamų solidarumo veiklos vietų kokybę ir kurios padeda jaunuoliams patekti į savanorišką veiklą ir kurti savo solidarumo projektus, taip pat, kai tinka, parama jau paskyrus į vietą, teikiama dalyviams, norintiems steigti ir valdyti asociacijas, kooperatyvus, socialines įmones, jaunimo organizacijas ir bendruomenių centrus;

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies a c punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ac)  Europos savanoriškos veiklos sistemos, kuria nustatomos atitinkamos teisės ir pareigos, palengvinamas judumas ir įgūdžių pripažinimas, sukūrimas;

Pagrindimas

2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento rezoliucijoje (2016/2872) dėl Europos savanorių tarnybos ir savanoriškos veiklos skatinimo Europoje prašoma sukurti Europos savanoriškos veiklos teisinę sistemą.

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies a d punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ad)  aiškios ir išsamios dalyviams ir organizacijoms skirtos procedūros, kurioje nustatomi visi paskyrimo į solidarumo veiklos vietą etapai ir terminai, parengimas;

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies a e punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ae)  dalyvaujančių organizacijų vykdoma veikla ir numatytos priemonės, kuriomis remiami jaunuoliai, norintys prisijungti prie solidarumo veiklos ar rengiantys tokios veiklos vietas ir projektus;

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies a f punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

af)  priemonės, kuriomis socialinės įmonės skatinamos remti ESST veiklą arba leisti darbuotojams patiems dalyvauti ESST veikloje;

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  subjektų, norinčių teikti vietas, į kurias gali būti paskiriama pagal Europos solidarumo korpuso programą, kokybės ženklo sukūrimas ir palaikymas siekiant užtikrinti Europos solidarumo korpuso chartijos principų ir reikalavimų laikymąsi;

b)  subjektų, norinčių teikti savanoriškos veiklos arba stažuotės ir darbo vietas, į kurias gali būti paskiriama pagal ESST programą, kokybės ženklų sukūrimas ir palaikymas siekiant užtikrinti ESST chartijos principų ir reikalavimų laikymąsi. Atskira akreditavimo procedūra su skirtingais vertinimo kriterijais subjektams, pageidaujantiems pasiūlyti savanoriškos veiklos vietas, ir subjektams, pageidaujantiems suteikti darbo ir stažuotės vietas, pagal kurią leidžiama dalyvauti tik tuose programos veiksmuose, kuriems jie buvo akredituoti;

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  „Youthpass“ – Sąjungos mokymosi rezultatų pripažinimo priemonės – naudojimas;

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  Europos solidarumo korpuso portalo ir kitų svarbių internetinių paslaugų, būtinų pagalbinių IT sistemų ir internetinių priemonių sukūrimas, palaikymas ir naujinimas.

d)  ESST portalo, įskaitant dalyvių parengtas vietos ataskaitas, ir kitų svarbių internetinių paslaugų, teikiamų visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis, visų pirma siekiant skleisti šio reglamento tikslus ir viešinti galimybes su juo susipažinti, būtinų pagalbinių IT sistemų ir internetinių priemonių sukūrimas, palaikymas ir naujinimas.

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  kokybės užtikrinimo sistemos su ESST veiklos vietų pasiūlymų kokybės standartais sukūrimas;

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Šiam veiksmui įgyvendinti reikia įveikti skaitmeninę atskirtį, kad Europos solidarumo korpuso siūlomas solidarumo kelias taptų prieinamas visiems jauniems europiečiams, ypač iš kaimo vietovių kilusiems jaunuoliams.

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8a straipsnis

 

ESST užtikrina lygias galimybes visiems Sąjungos jaunuoliams, neatsižvelgiant į jų šalyje tiekiamas galimybes. Europos projekte ji skiria ypatingą vietą solidarumo veiksmams ir savanoriškai veiklai ir didina solidarumo svarbą Europos šalyse.

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Į 1 dalyje nurodytą sumą įtraukiamas 294 200 000 EUR finansinis paketas dabartinėmis kainomis, taip pat finansiniai įnašai iš:

2.  Į 1 dalyje nurodytą sumą įtraukiamas 294 200 000 EUR33 finansinis paketas dabartinėmis kainomis, pridedant nepaskirstytas maržas ir būsimais finansiniais metais naudojant naujus išteklius.

__________________

__________________

33 Finansinį paketą sudaro svarbiausia orientacinė suma, kaip tai suprantama pagal Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo (2013/C 373/01) 17 punktą.

33 Finansinį paketą sudaro svarbiausia orientacinė suma, kaip tai suprantama pagal Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo (2013/C 373/01) 17 punktą.

Pagrindimas

Europos solidarumo korpusas neturėtų pakenkti kitų ES programų veikimui, o pagrindinis dėmesys jį įgyvendinant turėtų būti skiriamas jaunimui ir savanoriams pagal programą „Erasmus+“ ir jis turėtų būti daugiausia finansuojamas iš Europos savanorių tarnybai skiriamų lėšų, o ne iš kitų programos „Erasmus+“ dalių ar ES programų (pastaba: priėmus šį pakeitimą reikės išbraukti 27–31 straipsnius).

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  Europos socialinio fondo – 35 000 000 EUR dabartinėmis kainomis;

Išbraukta.

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  Sąjungos civilinės saugos mechanizmo – 6 000 000 EUR dabartinėmis kainomis;

Išbraukta.

Pakeitimas    108

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  programos „LIFE“ – 4 500 000 EUR dabartinėmis kainomis;

Išbraukta.

Pakeitimas    109

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalies d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai – 1 800 000 EUR dabartinėmis kainomis.

Išbraukta.

Pakeitimas    110

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Likusi suma finansuojama naudojant visus kitus pagal esamą DFP turimus išteklius.

Pakeitimas    111

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Europos Parlamentas ir Taryba patvirtina metinius asignavimus, atsižvelgdami į daugiametėje finansinėje programoje nustatytas ribas.

Pakeitimas    112

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Finansinė parama 7 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytoms solidarumo veiklos vietoms ir projektams preliminariai paskirstoma taip: 80 proc. savanoriškos veiklos vietoms ir solidarumo projektams; 20 proc. – stažuotėms ir darbo vietoms.

3.  Finansinė parama 7 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytoms solidarumo veiklos vietoms ir projektams preliminariai paskirstoma taip: 95 proc. savanoriškos veiklos vietoms ir solidarumo projektams ir 5 proc. – stažuotėms ir darbo vietoms.

Pakeitimas    113

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Finansiniais asignavimais taip pat galima padengti išlaidas, susijusias su parengiamąja, stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo veikla, būtina valdant Europos solidarumo korpusą ir siekiant jo tikslų, visų pirma rengiant tyrimus, ekspertų posėdžius ir informavimo ir komunikacijos veiksmus, išlaidas, susijusias su Europos solidarumo korpuso portalo ir būtinų pagalbinių IT sistemų kūrimu, palaikymu ir atnaujinimu, ir visas kitas technines ir administracines išlaidas, kurias patiria Komisija valdydama Europos solidarumo korpusą.

4.  Finansiniais asignavimais taip pat galima padengti išlaidas, susijusias su parengiamąja, stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo veikla, būtina valdant ESST ir siekiant jos tikslų, visų pirma teikiant specialiai individualiai pritaikytą paramą dalyvaujantiems mažiau galimybių turintiems jaunuoliams ir rengiant tyrimus, ekspertų posėdžius ir informavimo ir komunikacijos veiksmus, išlaidas, susijusias su ESST portalo ir būtinų pagalbinių IT sistemų kūrimu, palaikymu ir atnaujinimu, ir visas kitas technines ir administracines išlaidas, kurias patiria Komisija valdydama ESST.

Pakeitimas    114

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 4 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4a.  Komisija ir valstybės narės turi ir toliau finansuoti civilinę apsaugą ir humanitarinę pagalbą siekiant, kad ESST nebūtų naudojama kompensuoti viešųjų išlaidų mažinimą įdarbinant jaunus savanorius socialiniuose sektoriuose, kuriose buvo panaikintos darbo vietos.

Pakeitimas    115

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Jei reikia, asignavimai gali būti įtraukti į biudžetą po 2020 m. ir skirti panašioms išlaidoms padengti, kad būtų sudarytos galimybės administruoti veiksmus, nebaigtus ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d.

5.  Jei reikia, mokėjimų asignavimai gali būti įtraukti į biudžetą po 2020 m. ir skirti panašioms išlaidoms padengti, kad būtų sudarytos galimybės administruoti iki 2020 m. gruodžio 31 d. nebaigtus vykdyti veiksmus.

Pakeitimas    116

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Dalyvaujanti šalis gali leisti naudos gavėjams naudoti nacionalines lėšas, kurios valdomos vadovaujantis Europos solidarumo korpuso taisyklėmis, ir šiuo tikslu naudoti decentralizuotas Europos solidarumo korpuso struktūras tol, kol ji užtikrina papildomą proporcingą šių struktūrų finansavimą.

6.  Dalyvaujanti šalis, regiono ar vietos subjektas, atsižvelgdami į savo išteklius, suteikia naudos gavėjams papildomų lėšų, kurios valdomos vadovaujantis ESST taisyklėmis, ir šiuo tikslu naudoja decentralizuotas ESST struktūras, jei jie užtikrina papildomą proporcingą šių struktūrų finansavimą. Valstybės narės gali skirti naują papildomą finansavimą.

Pakeitimas    117

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Be to, siekiant supaprastinti reikalavimus naudos gavėjams kiek įmanoma daugiau naudojamos vienkartinės išmokos, vieneto įkainiai ir finansavimas nustatyto dydžio sumomis.

Pakeitimas    118

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Europos solidarumo korpuso veikloje dalyvauja valstybės narės.

1.  ESST veikia Sąjungoje ir trečiosiose šalyse.

Pakeitimas    119

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Be valstybių narių, galimybę dalyvauti Europos solidarumo korpuso veikloje turi kitos šalys pagal dvišalius susitarimus. Bendradarbiavimas prireikus vykdomas pasinaudojant papildomais asignavimais, kurie turi būti teikiami pagal su tomis šalimis sutartą tvarką.

2.  Iki 2020 m. galimybę dalyvauti ESST veikloje turi visos kitos šalys, dalyvaujančios Europos savanorių tarnybos veikloje, ir kitos šalys pagal dvišalius ir daugiašalius susitarimus. Bendradarbiavimas, ypatingą dėmesį skiriant kaimyninėms šalims ir mažas bei vidutines pajamas gaunančioms šalims, prireikus vykdomas pasinaudojant papildomais asignavimais, kurie turi būti teikiami pagal su tomis šalimis sutartą tvarką.

Pakeitimas    120

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  17–30 metų jaunuoliai, norintys dalyvauti Europos solidarumo korpuso veikloje, registruojasi Europos solidarumo korpuso portale. Tačiau pradedant dirbti paskirtoje vietoje arba projekte įregistruotas jaunuolis yra ne jaunesnis nei 18 metų ir ne vyresnis nei 30 metų.

1.  Galimybė dalyvauti ESST veikloje suteikiama 17–30 metų jaunuoliams. 17 metų jaunuoliai, norintys dalyvauti ESST veikloje, gali registruotis ESST portale arba prašyti būti paskirti į solidarumo vietą pagal paraiškų teikimo procedūrą, kurią siūlo kokybės ženklą turinti dalyvaujanti organizacija. Tačiau pradedant dirbti paskirtoje vietoje arba projekte įregistruotas jaunuolis yra ne jaunesnis nei 18 metų ir ne vyresnis nei 30 metų. Komisijas stengiasi suteikti paskyrimo vietas visiems priimtinų paraiškų teikėjams.

Pakeitimas    121

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Įgyvendindamos šį reglamentą Komisija ir dalyvaujančios šalys užtikrina, kad būtų dedamos konkrečios pastangos siekiant skatinti socialinę įtrauktį, visų pirma palankių sąlygų neturinčių jaunuolių dalyvavimą.

2.  Įgyvendindamos šį reglamentą Komisija, valstybės narės ir kitos dalyvaujančios šalys užtikrina, kad būtų imtasi konkrečių ir veiksmingų priemonių siekiant skatinti socialinę įtrauktį ir vienodas prieigos sąlygas, visų pirma prastesnes galimybes turinčių jaunuolių, įskaitant neįgaliuosius, LGBTI asmenis ir asmenis iš marginalizuotų bendruomenių, dalyvavimą. Tokios priemonės gali apimti pakoreguotas ir specialiai pritaikytas paramos sistemas ir orientavimą, konkrečius kontaktinius asmenis veiklos laikotarpiais ir specialių formų veiklą, pvz., trumpalaikės veiklos paskyrimo vietas. Bet kokios papildomos išlaidos, susijusios su specialiųjų poreikių turinčių asmenų dalyvavimu, padengiamos 100 proc.

Pakeitimas    122

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Europos solidarumo korpuso veikloje gali dalyvauti bet koks viešasis ar privatusis subjektas arba tarptautinės organizacijos, gavusios Europos solidarumo korpuso kokybės ženklą.

1.  ESST veikloje gali dalyvauti bet koks ne pelno viešasis ar ne pelno privatusis subjektas arba tarptautinės organizacijos, pvz., NVO ir pilietinės visuomenės organizacijos, jei jų veikla atitinka šiame reglamente pateiktą solidarumo veiklos apibrėžtį, jos yra gavusios kokybės ženklą ir jų siūloma veikla nenurodyta neįtraukiamos veiklos sąraše.

Pakeitimas    123

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Reikalavimus atitinkančio subjekto, norinčio tapti Europos solidarumo korpuso veikloje dalyvaujančia organizacija, paraišką vertina kompetentinga Europos solidarumo korpuso įgyvendinanti institucija siekdama patikrinti, ar jo veikla atitinka Europos solidarumo korpuso reikalavimus.

2.  Reikalavimus atitinkančio subjekto, norinčio tapti ESST veikloje dalyvaujančia organizacija, paraišką vertina kompetentinga ESST įgyvendinanti institucija siekdama patikrinti, ar jo veikla atitinka ESST chartijoje nustatytus principus ir reikalavimus. Bet kuris subjektas, iš esmės keičiantis savo veiklą, apie tai praneša kompetentingai įgyvendinančiai institucijai, kad ši atliktų naują įvertinimą. Paraiškos pateikimo ir registracijos procedūra turi būti patogi naudotojui. Reikia vengti administracinės naštos. Savanoriškos veiklos komponento sukūrimo procedūra turi būti atskirta nuo kokybės ženklo, susijusio su profesiniu komponentu, suteikimo procedūros, atsižvelgiant į konkrečius kiekvieno komponento ypatumus.

Pakeitimas    124

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Atlikus vertinimą subjektui gali būti išduotas Europos solidarumo korpuso kokybės ženklas. Išduotas kokybės ženklas reguliariai vertinamas iš naujo ir gali būti atšauktas.

3.  Atlikus vertinimą subjektui gali būti išduotas ESST kokybės ženklas. Išduotas kokybės ženklas reguliariai, bent kartą per dvejus metus, vertinamas iš naujo nesukuriant pernelyg didelės administracinės naštos ir gali būti atšauktas, jei to subjekto veikla nebeatitinka ESST chartijoje nustatytų principų ir reikalavimų. Atlikus tolesnį vertinimą šis ženklas gali būti vėl suteiktas. Subjektų pakartotinio vertinimo rezultatai sudaro šio reglamento 15 straipsnyje nurodytos stebėsenos ir vertinimo dalį ir jie įtraukiami į pažangos ataskaitą, kurią Komisija paskelbs 2020 m.

Pakeitimas    125

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Bet koks subjektas, gavęs Europos solidarumo korpuso kokybės ženklą, turi galimybę prisijungti prie Europos solidarumo korpuso portalo ir teikti solidarumo veiklos pasiūlymus registruotiems asmenims.

4.  Bet koks subjektas, gavęs ESST kokybės ženklą, turi galimybę prisijungti prie ESST portalo ir teikti solidarumo veiklos pasiūlymus registruotiems asmenims. Komisija nustato atskiras akreditavimo procedūras su skirtingais vertinimo kriterijais subjektams, ketinantiems pasiūlyti savanoriškos veiklos vietas, ir subjektams, ketinantiems suteikti darbo ir praktikos vietas, ir leidžia dalyvauti tik tose programos dalyse, kurioms jie buvo akredituoti.

Pakeitimas    126

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 6 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a.  Visais paraiškų teikimo ir akreditacijos procedūrų etapais administracinė našta turi būti kuo mažesnė siekiant išvengti nusivylimo, papildomų išlaidų ar iniciatyvos trūkumo dalyvaujančioms organizacijoms siūlant paskyrimo vietas.

Pakeitimas    127

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 6 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6b.  Dalyvaujančios organizacijos, kurių solidarumo veiklos vietos finansuojamos pagal savanoriškos veiklos programas, gali pačios vykdyti programoje numatytus mokymus, susijusius su pasirengimu, parama solidarumo veiklos vietoje ir tolesne veikla, jeigu nenori palikti šios veiklos kompetentingai nacionalinei agentūrai. Dalyvaujančios organizacijos už mokymų vykdymą gauna finansinę paramą.

Pakeitimas    128

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Bet koks dalyvaujančioje šalyje įsteigtas viešasis ar privatusis subjektas ir solidarumo veiklą dalyvaujančiose šalyse vykdančios tarptautinės organizacijos gali teikti paraišką finansavimui gauti pagal Europos solidarumo korpuso programą. 7 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytos veiklos atveju dalyvaujanti organizacija įgyja kokybės ženklą kaip būtinąją sąlygą finansavimui gauti pagal Europos solidarumo korpuso programą. Įgyvendinant 7 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytus solidarumo projektus fiziniai asmenys taip pat gali teikti paraiškas dėl finansavimo neoficialių Europos solidarumo korpuso dalyvių grupių vardu.

Bet koks valstybėje narėje ar kitoje dalyvaujančioje šalyje įsteigtas viešasis ar privatusis ne pelno subjektas ir solidarumo veiklą dalyvaujančiose šalyse vykdančios tarptautinės organizacijos gali teikti paraišką finansavimui gauti pagal ESST programą. 7 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytos veiklos atveju dalyvaujanti organizacija įgyja kokybės ženklą kaip būtinąją sąlygą finansavimui gauti pagal ESST programą. Įgyvendinant 7 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytus solidarumo projektus fiziniai asmenys taip pat gali teikti paraiškas dėl finansavimo neoficialių ESST dalyvių grupių vardu, jei kompetentingos įgyvendinančios institucijos atlieka lygiavertės kokybės kontrolę.

Pakeitimas    129

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Bendradarbiaudama su dalyvaujančiomis šalimis Komisija vykdo reguliarią Europos solidarumo korpuso veiklos siekiant jo tikslų stebėseną.

1.   Bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir dalyvaujančiomis šalimis, vykdomosiomis įstaigomis, dalyvaujančiomis ir siunčiančiosiomis organizacijomis, taip pat Sąjungos ir nacionaliniais suinteresuotaisiais subjektais, pvz., jaunimo organizacijomis, Komisija vykdo reguliarią ir veiksmingą ESST veiklos siekiant įgyvendinti jos tikslus stebėseną. Šiuo tikslu turėtų būti įsteigtas specialus programos stebėsenos komitetas. Programos stebėsenos komiteto nariai turėtų būti Komisijos, valstybių narių, kitų dalyvaujančių šalių, vykdomųjų įstaigų, dalyvaujančių organizacijų ir Sąjungos ir nacionalinių suinteresuotųjų subjektų atstovai.

Pakeitimas    130

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.   Pažanga siekiant konkrečių tikslų vertinama taikant šiuos rodiklius:

2.   Pažanga siekiant konkrečių tikslų vertinama taikant šių kokybinių ir kiekybinių rodiklių rinkinį:

Pakeitimas    131

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  į savanoriškos veiklos vietas paskirtų dalyvių skaičius (šalies vidaus ir tarpvalstybiniu lygmenimis);

a)  į aukštos kokybės savanoriškos veiklos vietas (šalies vidaus ir tarpvalstybiniu lygmenimis) paskirtų dalyvių skaičius ir profilis pagal šalį, amžių ir lytį;

Pakeitimas    132

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  dalyvių, kurie teigia, kad jie padidino savo žinias, įgūdžius ir kompetenciją, skaičius;

Pakeitimas    133

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies a b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ab)  projektų tikslų pasiekimo lygis atsižvelgiant į bendruomenės poreikius;

Pakeitimas    134

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies d punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)   solidarumo projektų dalyvių skaičius;

d)  aukštos kokybės solidarumo projektų dalyvių skaičius ir profilis pagal šalį, amžių ir lytį;

Pakeitimas    135

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  dalyvių, kurie teigia, kad įgijo įgūdžių, kompetencijos ir žinių asmeniniam, šviečiamajam, socialiniam, pilietiniam (įskaitant Europos pilietiškumą) ir profesiniam tobulėjimui, skaičius pagal šalį, amžių ir lytį;

Pakeitimas    136

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies d b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

db)  specialiųjų poreikių turinčių dalyvių ar prastesnes galimybes turinčių jaunuolių skaičius;

Pakeitimas    137

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  dalyvių, kurie už savo dalyvavimą ESST veikloje gavo sertifikatą, pvz., „Youthpass“, ar kitokio pobūdžio oficialų pripažinimo dokumentą, skaičius;

Pakeitimas    138

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies e b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

eb)  buvusiųjų dalyvių užimtumo lygis;

Pakeitimas    139

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies e c punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ec)   dalyvių, kurie teigia, kad ketina toliau dalyvauti solidarumo veikloje, procentinė dalis pagal šalį, amžių ir lytį; e...) solidarumo projektų skaičius;

Pakeitimas    140

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies e d punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ed)   kokybės ženklą gavusių organizacijų, kurių veiklai solidarumo srityje buvo skirtas ESST finansavimas, skaičius pagal šalis;

Pakeitimas    141

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies e e punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ee)  visos procedūros kokybė ir veiksmingumas, visų pirma dalyviams ir dalyvaujančioms organizacijoms tekusios administracinės naštos lygis;

Pakeitimas    142

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies e f punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ef)  bendras dalyvių ir dalyvaujančių organizacijų pasitenkinimo ESST paskyrimo vietų, mokymo, kalbinės paramos, administracinės paramos, draudimo ir paramos paskyrus į vietą kokybe lygis;

Pakeitimas    143

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies e g punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

eg)  procedūrų ir kriterijų, taikomų skiriant kokybės ženklą ir atliekant pakartotinį tokio ženklo skyrimo vertinimą, veiksmingumas ir efektyvumas;

Pakeitimas    144

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies e h punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

eh)  paskyrimo vietų kokybė, visų pirma atsižvelgiant į pagalbą dalyviams ir tolesnę jų veiklą;

Pakeitimas    145

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies e i punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ei)  solidarumo veiklos rezultatų kokybė ir poveikis;

Pakeitimas    146

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies e j punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ej)  specialių priemonių, priimtų siekiant skatinti ir užtikrinti socialinę įtrauktį ir vienodas dalyvių prieigos sąlygas, visų pirma nepalankioje padėtyje esančių jaunuolių dalyvavimui, veiksmingumas;

Pakeitimas    147

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ne vėliau kaip praėjus šešiems mėnesiams po šio reglamento įsigaliojimo Komisija parengia išsamią šio reglamento rezultatų ir poveikio stebėsenos programą.

Ne vėliau kaip ...* Komisija parengia išsamią šio reglamento rezultatų ir poveikio stebėsenos programą.

 

_______________

 

* Šio reglamento įsigaliojimo data.

Pakeitimas    148

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  2020 m. Komisija paskelbia ataskaitą, kurioje vertina pažangą įgyvendinant rezultatus, įskaitant tikslą iki 2020 m. pagal Europos solidarumo korpuso programą pasiūlyti galimybes 100 000 jaunuolių (įskaitant visas vietas, į kurias gali būti paskiriama, ir projektus, nurodytus 7 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose).

3.  2019 m. Komisija paskelbia pasiektų rezultatų ir kokybinių bei kiekybinių programos įgyvendinimo aspektų ataskaitą, kurioje įvertina pažangą siekiant rezultatų, įskaitant tikslą iki 2020 m. pagal ESST programą pasiūlyti galimybes 100 000 jaunuolių (įskaitant visas vietas, į kurias gali būti paskiriama, ir projektus, nurodytus 7 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose), taip pat programos ekonominį efektyvumą, ir ją pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui.

Pakeitimas    149

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Paskyrimo vietų kokybė vertinama naudojant bendrus stebėjimo standartus visose dalyvaujančiose šalyse, kad būtų užtikrintas bendras įgyvendinimo kokybės lygis. Dalyvaujančios organizacijos padeda parengti kokybės standartų rinkinį.

Pakeitimas    150

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Praėjus ketveriems metams po šio reglamento taikymo pradžios datos Komisija atlieka šio reglamento nepriklausomą vertinimą ir pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, Regionų komitetui ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ataskaitą, kurioje pristato svarbiausius nustatytus faktus.

4.  Komisija atlieka šio reglamento nepriklausomą ex-post vertinimą, siekdama įvertinti programos efektyvumą, veiksmingumą ir poveikį, turėdama mintyje programos tikslus, ir ne vėliau kaip 2021 m. birželio 30 d. pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, Regionų komitetui ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ataskaitą, kurioje pristato svarbiausius nustatytus faktus, taip pat rekomendacijas dėl programos ateities. Atlikdama vertinimą, Komisija užtikrina, kad būtų reguliariai konsultuojamasi su visomis susijusiomis suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant dalyvius, dalyvaujančias organizacijas ir atitinkamas vietos bendruomenes. Vertinimo rezultatai panaudojami ateityje rengiant programą ir pasiūlymus dėl išteklių skyrimo.

Pakeitimas    151

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Bendradarbiaudama su dalyvaujančiomis šalimis Komisija užtikrina informacijos sklaidą, viešinimą ir paskesnius veiksmus, susijusius su visais pagal Europos solidarumo korpuso programą remiamais veiksmais.

1.  Bendradarbiaudama su dalyvaujančiomis šalimis ir Sąjungos lygmens tinklais, susijusiais su ESST veikla, Komisija užtikrina informacijos sklaidą, viešinimą ir paskesnius veiksmus, susijusius su visais pagal ESST programą remiamais veiksmais, ypač naudodama IRT priemones, pvz., portalą, kuriame informacija teikiama visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis, ypatingą dėmesį skirdama lygioms galimybėms ir prieinamumui.

Pakeitimas    152

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  20 straipsnyje nurodytos nacionalinės agentūros parengia nuoseklią pagal jų valdomus veiksmus remiamos veiklos rezultatų veiksmingos sklaidos ir panaudojimo politiką ir padeda Komisijai skleisti informaciją apie Europos solidarumo korpusą, įskaitant informaciją apie nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis valdomus veiksmus ir apie jų rezultatus bei informuoja atitinkamas tikslines grupes apie jų šalyje vykdomas iniciatyvas.

2.  20 straipsnyje nurodytos nacionalinės agentūros parengia nuoseklią pagal jų valdomus veiksmus remiamos veiklos rezultatų veiksmingos sklaidos, kuri turi apimti ir nuošalias teritorijas, ir tų rezultatų panaudojimo politiką ir padeda Komisijai skleisti informaciją apie ESST, įskaitant informaciją apie nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis valdomus veiksmus ir apie jų rezultatus bei informuoja atitinkamas tikslines grupes apie jų šalyje vykdomas iniciatyvas.

Pakeitimas    153

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Informacijos perdavimo veikla taip pat prisidedama prie organizacinės komunikacijos veiklos, susijusios su Sąjungos politiniais prioritetais, jei jie yra susiję su šio reglamento bendruoju tikslu.

3.  Informacijos perdavimo veikla taip pat prisidedama prie organizacinės komunikacijos veiklos, susijusios su Sąjungos politiniais prioritetais, jei jie yra susiję su šio reglamento bendruoju tikslu ir suteikia Sąjungai pridėtinės vertės ir matomumo.

Pakeitimas    154

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Nacionalinės agentūros, siekdamos užtikrinti nuoseklų ir įvairų informacijos platinimą ir sklaidą, bendradarbiauja su specializuotomis jaunimo informavimo tarnybomis, kurios informuoja, orientuoja, remia ir siekia įtraukti jaunuolius, visų pirma esančius nepalankioje padėtyje.

Pakeitimas    155

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  Sąjungos lygmeniu – Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA);

Pakeitimas    156

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Nacionalinė institucija skiria nepriklausomą audito įstaigą. Nepriklausoma audito įstaiga pateikia auditoriaus nuomonę apie metinę valdymo deklaraciją, nurodytą Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 60 straipsnio 5 dalyje.

1.  Nacionalinė institucija, laikydamasi skaidrumo principo, skiria nepriklausomą audito įstaigą. Nepriklausoma audito įstaiga pateikia auditoriaus nuomonę apie metinę valdymo deklaraciją, nurodytą Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 60 straipsnio 5 dalyje.

Pakeitimas    157

Pasiūlymas dėl reglamento

19 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

19a straipsnis

 

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga

 

1.   Sąjungos lygmeniu Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA) atsako už dotacijų, skirtų šio reglamento 7 straipsnyje išvardytiems ESST projektams ir veiksmams, kuriuos pateikė Sąjungos lygmens ar tarptautinės organizacijos, valdymą visais etapais.

 

2.   Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA) taip pat atsako už Sąjungos lygmens ar tarptautinių organizacijų akreditavimą ir stebėseną.

Pakeitimas    158

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekvienoje Europos solidarumo korpuso veikloje dalyvaujančioje šalyje nacionalinės agentūros, savo šalyse paskirtos valdyti Reglamento (ES) Nr. 1288/2013 III skyriuje nurodytus veiksmus, taip pat veikia kaip nacionalinės agentūros Europos solidarumo korpuso tikslais.

Kiekvienoje ESST veikloje dalyvaujančioje šalyje nacionalinės agentūros, savo šalyse paskirtos valdyti Reglamento (ES) Nr. 1288/20131 III skyriuje nurodytus veiksmus, taip pat veikia kaip nacionalinės agentūros įgyvendinant ESST programą. Reglamento (ES) Nr. 2016/589 7 straipsnyje nurodytos EURES tinklo organizacijos padeda toms nacionalinėms agentūroms valdant solidarumo veiksmus, susijusius su paskyrimu į stažuočių ir darbo vietas, ir taikant atitinkamas kokybės ir paramos priemones pagal ESST programą.

 

_______________

 

1 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/589 dėl Europos užimtumo tarnybų tinklo (EURES) darbuotojų galimybių naudotis judumo skatinimo paslaugomis ir geresnės darbo rinkų integracijos ir kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 492/2011 ir (ES) Nr. 1296/2013 (OL L 107, 2016 4 22, p. 1).

Pakeitimas    159

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Nepažeidžiant Reglamento (ES) Nr. 1288/2013 28 straipsnio 3 dalies, nacionalinė agentūra taip pat atsako už visų projekto ciklo etapų valdymą įgyvendinant Europos solidarumo korpuso veiksmus, išvardytus 24 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose, kaip numatyta Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 58 straipsnio 1 dalies c punkto v ir vi papunkčiuose ir Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1268/201234 44 straipsnyje.

2.  Nepažeidžiant Reglamento (ES) Nr. 1288/2013 28 straipsnio 3 dalies, nacionalinė agentūra taip pat atsako už visų projekto ciklo etapų valdymą įgyvendinant ESST veiksmus, išvardytus 24 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose, kaip numatyta Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 58 straipsnio 1 dalies c punkto v ir vi papunkčiuose ir Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1268/201234 44 straipsnyje. Komisija rengia nacionalinėms agentūroms specialius mokymus ir pateikia konkrečias gaires, kad šios agentūros galėtų tinkamai įgyvendinti visus projekto ciklo etapus ir įveikti visas asmenims ir organizacijoms galinčias kilti kliūtis.

__________________

__________________

34 2012 m. spalio 29 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1268/2012 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių taikymo taisyklių (OL L 362, 2012 12 31, p. 1).

34 2012 m. spalio 29 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1268/2012 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių taikymo taisyklių (OL L 362, 2012 12 31, p. 1).

Pakeitimas    160

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  nustatomi nacionalinių agentūrų vidaus kontrolės standartai ir dotacijoms skirtų Sąjungos lėšų, už kurias atsako nacionalinės agentūros, valdymo taisyklės;

a)  nustatomi nacionalinių agentūrų vidaus kontrolės standartai ir dotacijoms skirtų Sąjungos lėšų, už kurias atsako nacionalinės agentūros, valdymo taisyklės, atsižvelgiant į supaprastinimo reikalavimus, taigi nesukeliant papildomos naštos dalyvaujančioms organizacijoms;

Pakeitimas    161

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  nustatomi metiniai prioritetai;

Pakeitimas    162

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 dalies a b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ab)  konsultuojamasi su nacionalinėmis agentūromis dėl procedūrų, dokumentų ir priemonių, kuriomis užtikrinami pakankami ištekliai valdymo mokesčiams, nustatymo;

Pakeitimas    163

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 7 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Komisija, siekdama užtikrinti nuoseklų Europos solidarumo korpuso įgyvendinimą visose dalyvaujančiose šalyse, rengia reguliarius nacionalinių agentūrų tinklo narių posėdžius.

7.  Komisija, siekdama užtikrinti nuoseklų ESST įgyvendinimą visose dalyvaujančiose šalyse, rengia reguliarius nacionalinių agentūrų tinklo, dalyvaujančių ir siunčiančiųjų organizacijų bei tokių ESST veikloje dalyvaujančių pilietinės visuomenės suinteresuotųjų subjektų kaip jaunimo organizacijos narių posėdžius. Dalyvauti šiuose posėdžiuose Komisija pakviečia veikiančius Sąjungos lygmens tinklus, susijusius su ESST veikla, kaip antai Europos valstybinių užimtumo tarnybų tinklą, EURES ir tinklą „Eurodesk“, Europos savanorių centrą, Europos jaunimo forumą ir kitas atitinkamas pilietinės visuomenės organizacijas, įskaitant darbdaviams ir profesinėms sąjungoms atstovaujančius tinklus.

Pakeitimas    164

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Nacionalinės agentūros atsako už pirminę dotacijų Europos solidarumo korpuso veiksmams, kuriuos joms pavesta valdyti, gavėjų kontrolę. Tos kontrolės tikslas – pagrįstai patvirtinti, kad suteiktos dotacijos naudojamos numatytiems tikslams ir laikantis taikytinų Sąjungos taisyklių.

3.  Nacionalinės agentūros ir Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA) atsako už pirminę dotacijų ESST veiksmams, kuriuos joms pavesta valdyti, gavėjų kontrolę. Tokia kontrolė yra proporcinga ir tinkama, jos tikslas – pagrįstai patvirtinti, kad suteiktos dotacijos naudojamos numatytiems tikslams ir laikantis taikytinų Sąjungos taisyklių, atsižvelgiant į supaprastinimo reikalavimus, taigi nesukeliant papildomos naštos dalyvaujančioms organizacijoms. Be to, siekiant supaprastinti reikalavimus naudos gavėjams kiek įmanoma daugiau naudojamos vienkartinės išmokos, vieneto įkainiai arba finansavimas nustatyto dydžio suma.

Pakeitimas    165

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Siekdama įgyvendinti šį reglamentą Komisija, priimdama įgyvendinimo aktus, patvirtina darbo programas. Kiekvienoje darbo programoje užtikrinama, kad 3 ir 4 straipsniuose nustatyti bendrieji ir konkretieji tikslai būtų nuosekliai įgyvendinami, ir nurodoma, kokių rezultatų tikimasi, taip pat nustatomas įgyvendinimo metodas ir bendra jos suma. Darbo programose taip pat aprašomi finansuotini veiksmai, nurodomos skirtingiems veiksmams skirtos sumos ir lėšų, skirtų nacionalinių agentūrų valdytinai veiklai įgyvendinti, paskirstymas dalyvaujančioms šalims ir preliminarus įgyvendinimo tvarkaraštis.

1.  Komisijai pagal 25a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl darbo programų patvirtinimo. Kiekvienoje darbo programoje užtikrinama, kad 3 ir 4 straipsniuose nustatyti bendrieji ir konkretieji tikslai būtų nuosekliai įgyvendinami, ir nurodoma, kokių rezultatų tikimasi, taip pat nustatomas įgyvendinimo metodas ir bendra jos suma. Darbo programose taip pat aprašomi finansuotini veiksmai, įskaitant bendrus tarpvalstybinio lygmens veiksmus, nurodomos skirtingiems veiksmams skirtos sumos ir lėšų, skirtų nacionalinių agentūrų valdytinai veiklai įgyvendinti, paskirstymas dalyvaujančioms šalims ir preliminarus įgyvendinimo tvarkaraštis.

Pagrindimas

Reikia, kad dėl šio reglamento įgyvendinimo priemonių būtų konsultuojamasi su Parlamentu ir Taryba.

Pakeitimas    166

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Praėjus dvejiems metams nuo tada, kai Komisija, priimdama darbo programas, įgyvendino šį reglamentą, ESST rezultatų rodikliai pateikiami tolesniam tikrinimui Taryboje ir Parlamente, siekiant įvertinti, ar į oficialią jaunimo politikos sistemą, kuri bus įgyvendinama po 2020 m., deramai įtraukti numatyti tikslai ir veikla.

Pakeitimas    167

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 25 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Pakeitimas    168

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

25 straipsnis

Išbraukta.

Komiteto procedūra

 

1.  Komisijai padeda komitetas, įsteigtas pagal Reglamento (ES) Nr. 1288/2013 36 straipsnį. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

 

2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

 

Pagrindimas

Reikia, kad dėl šio reglamento įgyvendinimo priemonių būtų konsultuojamasi su Parlamentu ir Taryba.

Pakeitimas    169

Pasiūlymas dėl reglamento

25 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

25a straipsnis

 

Įgaliojimų delegavimas

 

1.   Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

 

2.   24 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo [šio reglamento įsigaliojimo data]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

 

3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 24 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

 

4.   Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

 

5.   Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

6.   Pagal 24 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

Pakeitimas    170

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

27 straipsnis

Išbraukta.

Reglamento (ES) Nr. 1293/2013 dalinis pakeitimas

 

Į Reglamento (ES) Nr. 1293/2013 4 straipsnį įtraukiama ši dalis:

 

„3.  Didžiausia 3 000 000 EUR suma dabartinėmis kainomis iš aplinkosaugos paprogramės, atitinkančios prioritetinę aplinkos valdymo ir informavimo sritį, ir didžiausia 1 500 000 EUR suma iš klimato veiksmų paprogramės, atitinkančios prioritetinę klimato valdymo ir informavimo sritį, skiriama Europos solidarumo korpuso pagal Reglamentą (ES) Nr. 2017/XXX įgyvendinamiems projektams, kuriais padedama įgyvendinti vieną ar kelias prioritetines sritis, kaip tai suprantama pagal 9 ir 13 straipsnius, finansuoti, kaip tai suprantama pagal 17 straipsnio 4 dalį. Tos sumos skiriamos tik pagal Reglamentą (ES) Nr. 2017/XXX, išskyrus Reglamentu (ES) Nr. 1293/2013 nustatytus konkrečius reikalavimus. “

 

Pakeitimas    171

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

28 straipsnis

Išbraukta.

Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 daliniai pakeitimai

 

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 iš dalies keičiamas taip:

 

1.  58 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

 

a)  pirma pastraipa pakeičiama taip:

 

„Komisijos iniciatyva ESI fondais gali būti remiamos parengiamosios, stebėsenos, administracinės ir techninės pagalbos, vertinimo, audito ir kontrolės priemonės, būtinos šiam reglamentui įgyvendinti, ir pagalbiniai veiksmai pagal Reglamentą (ES) Nr. 2017/XXX, kaip nurodyta trečioje pastraipoje, jeigu tokiais veiksmais siekiama ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos tikslo.“

 

b)  trečia pastraipa papildoma m punktu:

 

„m)  pagal Reglamentą (ES) Nr. 2017/XXX dėl Europos solidarumo korpuso finansuojami veiksmai siekiant skatinti jaunuolių asmeninį, mokymosi, socialinį, pilietinį ir profesinį tobulėjimą, sudaryti daugiau galimybių jiems įsidarbinti ir padėti patekti į darbo rinką.“

 

2.  91 straipsnio 3 dalis papildoma šia pastraipa:

 

„35 000 000 EUR dabartinėmis kainomis iš Komisijos iniciatyva techninei pagalbai skirtos sumos skiriama Europos solidarumo korpusui siekiant paremti jo veiklą pagal Reglamento (ES) Nr. 2017/XXX 9 straipsnio 2 dalies a punktą. Ta suma skiriama tik pagal Reglamentą (ES) Nr. 2017/XXX, išskyrus su fondais susijusiais reglamentais nustatytus konkrečius reikalavimus.“

 

Pakeitimas    172

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

29 straipsnis

Išbraukta.

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dalinis pakeitimas

 

Į Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 51 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą įtraukiama ši pastraipa:

 

„EŽŪFKP lėšomis taip pat gali būti finansuojami Europos solidarumo korpuso įgyvendinami veiksmai, kuriais padedama įgyvendinti vieną ar kelis Sąjungos prioritetus kaimo plėtros srityje, skiriant jiems 1 800 000 EUR dabartinėmis kainomis pagal Reglamento (ES) Nr. 2017/XXX. Ta suma skiriama tik pagal Reglamentą (ES) Nr. 2017/XXX, išskyrus Reglamentu (ES) Nr. 1305/2013 nustatytus konkrečius reikalavimus.“

 

Pagrindimas

Europos solidarumo korpusas neturėtų pakenkti kitų ES programų veikimui, o pagrindinis dėmesys jį įgyvendinant turėtų būti skiriamas jaunimui ir savanoriams pagal programą „Erasmus+“ (pastaba: priėmus šį pakeitimą reikės išbraukti 27–31 straipsnius).

Pakeitimas    173

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

30 straipsnis

Išbraukta.

Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 dalinis pakeitimas

 

Į Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 6 straipsnis papildomas šiuo j punktu:

 

„j)  Europos solidarumo korpuso pagal Reglamentą (ES) Nr. 2017/XXX įgyvendinami veiksmai, kuriais padedama įgyvendinti vieną ar kelis Sąjungos prioritetus žemės ūkio ir kaimo plėtros srityse, ypač veiksmai, nurodyti Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 51 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje. Ta suma skiriama tik pagal Reglamentą (ES) Nr. 2017/XXX, išskyrus su fondais susijusiais reglamentais nustatytus konkrečius reikalavimus.“

 

Pakeitimas    174

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

31 straipsnis

Išbraukta.

Sprendimo Nr. 1313/2013/ES dalinis pakeitimas

 

Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 19 straipsnio 1 dalyje po antros pastraipos įrašoma ši pastraipa:

 

„6 000 000 EUR dabartinėmis kainomis iš finansinio paketo pagal 3 išlaidų kategoriją „Saugumas ir pilietybė“ skiriama Europos solidarumo korpuso pagal Reglamentą (ES) Nr. 2017/XXX vykdomiems veiksmams, kuriais padedama įgyvendinti vieną ar kelis Sąjungos prioritetus civilinės saugos srityje, finansuoti. Ta suma skiriama tik pagal Reglamentą (ES) Nr. 2017/XXX, išskyrus Sprendimo Nr. 1313/2013/ES nustatytus konkrečius reikalavimus.“

 

(1)

(2)

(3)


AIŠKINAMOJI DALIS

Europos solidarumo korpusas – tai vertinga Komisijos iniciatyva, kuria siekiama stiprinti solidarumą Europoje. Tokio solidarumo poreikis dar niekada nebuvo toks didelis: vis dar išliekanti jaunimo nedarbo problema, dabartinės krizės ir didėjantis euroskepticizmas – visa tai reiškia, kad Europos lygmeniu reikia skatinti didesnį įsitraukimą ir solidarumą. Norint spręsti šiuos iššūkius tvariai ir siekiant skatinti kuo jaunesnio amžiaus asmenų solidarumą, Europos solidarumo korpuso veikloje didžiausias dėmesys skiriamas Europos ateičiai, t. y. jauniems žmonėms. Komisijos siūloma programa apima išplėstą Europos savanorių tarnybą ir užimtumo elementus, apimančius darbo vietas ir praktinius mokymus solidarumo sektoriuje.

Kaip pranešėja pritarčiau, kad programos užimtumo dalis būtų sumažinta nuo siūlomų 20 iki 5 proc. visų programos asignavimų, nes tai padėtų užtikrinti Europos solidarumo korpuso sėkmę, išvengti paskyrimo vietų kokybės blogėjimo ir sustiprinti visos savanorių tarnybos vertę. Kadangi Užimtumo ir socialinių reikalų (EMPL) komitetui tenka išimtinė atsakomybė keisti teksto dalis, susijusias su užimtumo elementais, tikiuosi konstruktyvaus bendradarbiavimo šiuo klausimu su EMPL komiteto nariais.

Nusprendžiau pabrėžti šios programos solidarumo koncepciją. Europos solidarumo korpusas neturėtų būti visų pirma užimtumą skatinanti programa ir ja neturėtų būti siekiama kovoti su jaunimo nedarbu. Šie klausimai sprendžiami esamomis iniciatyvomis, pvz., Jaunimo garantijų iniciatyva ir Jaunimo užimtumo iniciatyva, kurios buvo sukurtos siekiant būtent šio tikslo. Minėtosios iniciatyvos turėtų būti išplėstos, o ne nuvertintos pradėjus įgyvendinti šią naują programą.

Be to, kyla platesnio masto klausimas dėl to, ar darbas pelno siekiančioje įmonėje suderinamas su solidarumo koncepcija. Komisijos pasiūlymo formuluotės dėl kokybės kontrolės ir tolesnių priemonių labai neapibrėžtos, o tai reiškia, kad gali atsirasti pavojingų spragų užimtumo srityje ir tai turės neigiamo poveikio šios programos dalyviams.

Mano pranešime didžiausias dėmesys skiriamas solidarumo tarp jaunų žmonių skatinimui kuo sėkmingesniu būdu. Todėl pirmiausia turi būti siekiama įtraukti nepalankioje padėtyje esančius jaunuolius. Šią tikslinę grupę galima pasiekti palaikant tiesioginius ryšius su asmenims, o ne per interneto portalus. Taigi būtinas aktyvus veikėjų ir organizacijų, atsakingų už savanorių tarnybų veiklos organizavimą, dalyvavimas. Šią tikslinę grupę galima pasiekti tik užmezgant asmeninius ryšius. Turėdama tai omenyje, raginti tikslingai skatinti kurti už paramos struktūras ir lanksčiai pritaikytas operatyvines įstaigas, kurios padėtų nepalankioje padėtyje esantiems jaunuoliams dalyvauti savanorių veikloje. Taip pat noriu paremti siekį padidinti savanorių tarnybų lankstumą, kad alternatyvūs gyvenimo būdai būtų suderinami su Europos solidarumo korpusu ir kad būtų pasiektos naujos tikslinės šios programos grupės.

Todėl siūlau pavadinimą „Europos solidarumo korpusas“ pakeisti pavadinimu „Europos solidarumo ir savanorių tarnyba“, kad būtų išlaikytas dėmesys solidarumui, tačiau panaikinti nesusipratimai ir neigiamos asociacijos, susijusios su karinio pobūdžio žodžiu „korpusas“.


Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto NUOMONĖ  (12.1.2018)

pateikta Kultūros ir švietimo komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma Europos solidarumo korpuso teisinė sistema ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1288/2013, (ES) Nr. 1293/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 ir Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

(COM(2017) 0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

Nuomonės referentas: Brando Benifei

(*)  Darbo su susijusiais komitetais procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Po pirmininko J. C. Junckerio kalbos apie Sąjungos padėtį, 2016 m. gruodžio mėn. Europos Komisija paskelbė Europos solidarumo korpuso iniciatyvą. Apskritai ja siekiama skatinti priklausymo Europos projektui jausmą, stiprinant vieną iš esminių jos vertybių – solidarumą, ir, atsižvelgiant į ilgalaikį jaunimo nedarbo lygį ir įgyjamų žinių ir darbdavių reikalaujamų įgūdžių atotrūkį, padėti Europos jaunuoliams pagerinti savo karjeros galimybes. Prasidėjus pirmajam etapui Komisija nusprendė pasiūlyti ad hoc teisinį pagrindą ir 2017 m. gegužės 30 d. paskelbė pasiūlymą dėl reglamento, kuris šiuo metu svarstomas Parlamente ir Taryboje. Šiuo reglamentu nustatomas teisinis pagrindas Solidarumo korpusui, apibrėžiama iniciatyvos biudžeto valdymo ir įgyvendinimo tvarka, taip pat nustatomi konkretūs tikslai bei pagrindinės sąvokos.

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui buvo pavesta parengti nuomonę dėl šio pasiūlymo aspektų, visų pirma susijusių su vadinamąja „profesine sritimi“, ypač dėl tekste vartojamų „stažuotės“ ir „darbo vietos“ apibrėžčių. Pagal Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 54 dalį, Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas turi išimtinę kompetenciją šioms Komisijos pasiūlymo dalims.

Apskritai Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonės referentas Komisijos pasiūlymą vertina palankiai, tačiau aiškiai atkreipia dėmesį į svarbiausias jo dalis ir pažymi jas pakeitimuose. Nuomonės referentas visų pirma siekia užtikrinti, kad Europos solidarumo korpusas nesudarytų galimybių galimiems iškraipymams ir savanoriai nebūtų naudojami užduotims, kurios turėtų būti vykdomos įprastai įdarbinant pagal darbo sutartį. Šiuo atžvilgiu būtina teisės aktuose panaikinti bet kokį tokio netinkamo pakeitimo pavojų. Todėl, nuomonės referento manymu, būtina aiškiai atskirti savanorišką veiklą ir stažuotes bei darbo vietas, taip pat ir šioms dviem sritims skiriamo finansavimo atžvilgiu. Tekste būtina labiau akcentuoti darbo garantijas ir aiškiai paminėti, kad darbo ir stažuočių vietose būtina laikytis visų galiojančių nacionalinės teisės aktų, kad stažuotojams ir darbuotojams privaloma atlyginti ir kad darbo ir stažuočių vietos turi būti aukščiausios kokybės.

Nuomonės referentas taip pat mano, kad siekiant išvengti piktnaudžiavimo šioje srityje, savanorišką veiklą galima leisti tik viešojo sektoriaus institucijose arba nepelno sektoriaus organizacijose. Tokiu būdu, pvz., būtų išvengta šiuo metu Europos savanorių tarnyboje numatytos galimybės didelėms įmonėms ar korporacijoms kviestis ES finansuojamus savanorius, nes tokia praktika yra ne tik etiniu ir finansiniu požiūriu abejotina, bet ir galėtų virsti nepriimtina įmonių reklamos forma. Be to, atsižvelgdami į solidarumo sektoriaus tarpsektorinį pobūdį ir į jo socialinę bei ekonominę svarbą, reglamentuotojai turi šiam sektoriui skirti ypatingą dėmesį, kad nebūtų sutrikdyta darbo rinka.

Pelno siekiančioms bendrovėms ESK turėtų būti leista dalyvauti tik tuo atveju, kai jos siūlo mokamą darbą arba stažuotes jaunimui. Kita galima alternatyva, kurią dar reikėtų patyrinėti: ESK iniciatyvoje norinčios dalyvauti bendrovės arba socialinės įmonės turėtų kurti partnerystes arba finansuoti vietas nepelno įmonėse, kurios specializuojasi atitinkamoje solidarumo srityje.

Pagal pasiūlytus pakeitimus pakoreguotas Europos solidarumo korpusas suteiks naujų galimybių Europos jaunimui užsiimti solidarumo veikla ir įgyti prasmingos praktinės patirties.

Nuomonės referentas maloniai prašo Užimtumo komiteto narius skirti savo dėmesį toms teksto dalims, kurios yra aiškiai susijusios su Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto veikla. Taip būtų praktiškai paspartintas Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonės priėmimas ir būtų pademonstruotas teigiamas ir ištikimas bendradarbiavimas su Kultūros ir švietimo komitetu bei jo nuomonės referento darbo vertinimas.

PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  Europos Sąjunga grindžiama savo piliečių ir valstybių narių solidarumu. Šia bendrąja vertybe grindžiami jos veiksmai ir užtikrinama būtinoji vienybė kovojant su dabartinėmis ir būsimomis visuomenės problemomis, kurias jaunieji europiečiai nori padėti spręsti praktiškai demonstruodami solidarumą.

(1)  Europos Sąjunga grindžiama savo piliečių ir valstybių narių solidarumu. Šia bendrąja vertybe grindžiami jos veiksmai ir užtikrinama būtinoji vienybė kovojant su dabartinėmis ir būsimomis visuomenės problemomis, kurias jaunieji europiečiai nori padėti spręsti praktiškai demonstruodami solidarumą. Solidarumo principas įtvirtintas Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos preambulėje.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  2016 m. rugsėjo 14 d. kalboje apie Sąjungos padėtį17 pabrėžiamas poreikis investuoti į jaunimą ir skelbiama Europos solidarumo korpuso idėja siekiant visoje Europos Sąjungoje suteikti galimybių jaunuoliams prasmingai prisidėti prie visuomenės, demonstruoti solidarumą, tobulinti savo įgūdžius ir taip gauti ne tik darbo, bet ir neįkainojamos žmogiškosios patirties.

(2)  2016 m. rugsėjo 14 d. kalboje apie Sąjungos padėtį17 pabrėžiamas poreikis investuoti į jaunimą ir skelbiama Europos solidarumo korpuso idėja siekiant visoje Europos Sąjungoje suteikti galimybių jaunuoliams ir įgalinti juos prasmingai prisidėti prie visuomenės, demonstruoti solidarumą, taip pat tobulinant savo savišvietos būdu įgytus ir neformalius įgūdžius ir taip įgyjant praktinės bendruomeninės veiklos patirties ir neįkainojamos žmogiškosios patirties.

__________________

__________________

17 „Sąjungos padėtis 2016 m.: geresnės Europos kūrimas. Europa, kuri apsaugo, įgalina ir gina“, IP/16/3042 (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3042_en.htm).

17 „Sąjungos padėtis 2016 m.: geresnės Europos kūrimas. Europa, kuri apsaugo, įgalina ir gina“, IP/16/3042 (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3042_en.htm).

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  Europos Sąjunga ir valstybės narės iš esmės turėtų įsipareigoti sukurti kuo patrauklesnes dalyvavimo Europos solidarumo korpuse bendrąsias sąlygas.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  2016 m. gruodžio 7 d. Komunikate „Europos solidarumo korpusas“18 Komisija pabrėžė, kad reikia sutvirtinti solidarumo veiklos pagrindus visoje Europoje, sudaryti daugiau geresnių galimybių jaunuoliams dalyvauti solidarumo veikloje įvairiose srityse ir remti nacionalinius ir vietos subjektus jiems stengiantis spręsti įvairius uždavinius ir įveikti krizes. Komunikatu pradėtas pirmasis Europos solidarumo korpuso etapas įgyvendinant aštuonias įvairias ES programas, pagal kurias jaunimui visoje ES siūloma dirbti savanoriais, stažuotis arba susirasti darbą. Neatsižvelgiant į tai, ar ta veikla bus vykdoma prieš įsigaliojant reglamentui arba jam jau įsigaliojus, turėtų būti toliau taikomos taisyklės ir sąlygos, numatytos tam tikrose ES programose, pagal kurias ta veikla finansuojama pirmajame Europos solidarumo korpuso etape.

(3)  2016 m. gruodžio 7 d. Komunikate „Europos solidarumo korpusas“18 Komisija pabrėžė, kad reikia sutvirtinti solidarumo veiklos pagrindus visoje Europoje, sudaryti daugiau geresnių galimybių jaunuoliams dalyvauti solidarumo veikloje įvairiose srityse ir remti nacionalinius, regioninius ir vietos vyriausybinius ir nevyriausybinius subjektus jiems stengiantis spręsti įvairius uždavinius ir įveikti krizes. Komunikatu pradėtas pirmasis Europos solidarumo korpuso etapas įgyvendinant aštuonias įvairias ES programas, pagal kurias jaunimui visoje ES siūloma dirbti savanoriais, stažuotis arba susirasti darbą. Neatsižvelgiant į tai, ar ta veikla bus vykdoma prieš įsigaliojant reglamentui arba jam jau įsigaliojus, turėtų būti toliau taikomos taisyklės ir sąlygos, numatytos tam tikrose ES programose, pagal kurias ta veikla finansuojama pirmajame Europos solidarumo korpuso etape.

__________________

__________________

18 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos solidarumo korpusas“, COM(2016) 942 final, 2016 12 7.

18 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Europos solidarumo korpusas“, COM(2016) 942 final, 2016 12 7.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  Jaunimui turėtų būti sudaromos nesunkiai prieinamos galimybės dalyvauti solidarumo veikloje, kad jie galėtų išreikšti įsipareigojimą dirbti bendruomenių labui, kartu įgyti naudingos asmeninės, mokymosi, socialinės, pilietinės ir profesinės patirties, įgūdžių ir gebėjimų ir atitinkamai daugiau galimybių įsidarbinti. Tokia veikla bus taip pat remiamas jaunųjų savanorių, stažuotojų ir darbuotojų judumas.

(4)  Jaunimui turėtų būti sudaromos nesunkiai prieinamos galimybės dalyvauti solidarumo veikloje, kuri būtų naudinga visuomenei ir pirmiausia įgalintų juos išreikšti įsipareigojimą dirbti bendruomenių labui, kartu įgyti naudingos asmeninės, mokymosi, socialinės, pilietinės ir profesinės patirties, įgūdžių ir gebėjimų ir atitinkamai tobulinti savo įgūdžius ir didinti profesinius pajėgumus, kuriuos jie galės toliau taikyti užimtumo aplinkoje. Tokia veikla bus taip pat remiamas jaunųjų savanorių, stažuotojų ir darbuotojų judumas.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  Jaunuoliams siūloma solidarumo veikla turėtų būti kokybiška, t. y. ja turėtų būti tenkinami nepatenkinti visuomenės poreikiai, padedama stiprinti bendruomenes, suteikiama galimybė jaunuoliams įgyti vertingų žinių ir gebėjimų, ji turėtų būti įperkama jaunimui ir įgyvendinama saugiomis ir sveikomis sąlygomis.

(5)  Jaunuoliams siūloma solidarumo veikla turėtų būti padedama tenkinti nepatenkintus visuomenės poreikius ir prisidėti stiprinant bendruomenes ir pilietiškumą ir tenkinamos dalyvių asmeninio ir profesinio tobulėjimo reikmės. Solidarumo veikla turėtų būti aukštos kokybės ir veiksmingai prieinama visiems jaunuoliams, suteikiant jiems galimybių įgyti vertingų žinių ir gebėjimų ir įvertinant jų pastangas, ir įgyvendinama saugiomis ir sveikomis sąlygomis. Visų pirma reikėtų stengtis užtikrinti veiksmingą siūlomos solidarumo veiklos įtraukumą ir prieinamumą, ypač mažiau galimybių turintiems jaunuoliams ir visų pirma neįgaliems jaunuoliams. Solidarumo veikla niekada neturėtų pakeisti įmonių socialinės atsakomybės politikos ir neturėtų daryti neigiamo poveikio esamoms darbo vietoms ar stažuotėms.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  Europos solidarumo korpusas būtų viena bendra vieta, per kurią galima pradėti dalyvauti solidarumo veikloje visoje Sąjungoje. Reikėtų užtikrinti tos sistemos nuoseklumą ir papildomumą su kitomis svarbiomis Sąjungos politikos kryptimis ir programomis. Europos solidarumo korpusas turėtų būti grindžiamas jau įgyvendinamų programų, visų pirma Europos savanorių tarnybos, pranašumais ir sinergija. Juo taip pat turėtų būti papildomos valstybių narių pastangos remti jaunuolius ir padėti jiems pereiti iš besimokančiųjų kategorijos į dirbančiųjų kategoriją pagal Jaunimo garantiją19 suteikiant jiems papildomų galimybių patekti į darbo rinką organizuojant stažuotes arba sukuriant darbo vietas su solidarumu susijusiose srityse tam tikroje valstybėje narėje arba tarpvalstybiniu lygmeniu. Taip pat reikėtų užtikrinti papildomumą su jau veikiančiais Sąjungos lygmens tinklais, susijusiais su Europos solidarumo korpuso veikla, kaip antai Europos valstybinių užimtumo tarnybų tinklu, EURES ir „Eurodesk“. Be to, reikėtų užtikrinti papildomumą tarp jau veikiančių susijusių sistemų, visų pirma nacionalinių solidarumo sistemų ir jaunuolių judumo sistemų, ir Europos solidarumo korpuso, prireikus vadovaujantis gerąja patirtimi.

(6)  Europos solidarumo korpusas būtų pagrindinė vieta, per kurią galima pradėti dalyvauti jaunuolių vykdomoje solidarumo veikloje visoje Sąjungoje. Reikėtų užtikrinti tos sistemos nuoseklumą ir papildomumą su kitomis svarbiomis Sąjungos politikos kryptimis ir programomis. Europos solidarumo korpusas turėtų būti grindžiamas jau įgyvendinamų programų, visų pirma Europos savanorių tarnybos ir programos „Veiklus jaunimas“, pranašumais ir sinergija ir neturėtų trukdyti finansuoti jau įgyvendinamas svarbias solidarumo srities programas. Juo taip pat turėtų būti papildomos valstybių narių pastangos remti jaunuolius, norinčius pasinaudoti savanoriškos veiklos galimybėmis, ir skirtas padėti jiems pereiti iš besimokančiųjų kategorijos į dirbančiųjų kategoriją suteikiant jiems papildomų galimybių patekti į darbo rinką organizuojant stažuotes arba sukuriant darbo vietas su solidarumu susijusiose srityse tam tikroje valstybėje narėje arba tarpvalstybiniu lygmeniu. Taip pat reikėtų užtikrinti papildomumą su jau veikiančiais Sąjungos lygmens tinklais, susijusiais su Europos solidarumo korpuso veikla, kaip antai Europos valstybinių užimtumo tarnybų tinklu, EURES ir „Eurodesk“, Europos jaunimo forumu (EJF), Europos savanorių centru ir kitomis susijusiomis pilietinės visuomenės organizacijomis ir socialiniais partneriais. Turėtų būti užmezgamos partnerystės su Europos tinklais, kurių specializacija būtų tam tikros skubiai spręstinos socialinės problemos, kurias valstybės narės sprendžia nepakankamai, pvz., didžiulis skurdas, benamystė, romų bendruomenių skurdas ir prieglobsčio prašytojų atskirtis. Be to, reikėtų užtikrinti papildomumą tarp jau veikiančių susijusių sistemų, visų pirma nacionalinių solidarumo sistemų ir jaunuolių judumo sistemų, ir Europos solidarumo korpuso, prireikus vadovaujantis gerąja patirtimi.

__________________

 

19 2013 m. balandžio 22 d. Tarybos rekomendacija dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos nustatymo (2013/C 120/01).

 

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  Siekiant užtikrinti kuo didesnį Europos solidarumo korpuso poveikį reikėtų numatyti nuostatas, pagal kurias siekiant įgyvendinti Europos solidarumo korpuso tikslus būtų galima naudoti kitas Sąjungos programas, kaip antai Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondą, programą „Europa piliečiams“, Europos regioninės plėtros fondą ir Sveikatos programą, remiant į Europos solidarumo korpuso taikymo sritį patenkančius veiksmus. Tokia pagalba turėtų būti finansuojama pagal taikytinus pagrindinius teisės aktus, susijusius su atitinkamomis programomis. Galiojantį Europos solidarumo korpuso kokybės ženklą gavusiems naudos gavėjams turėtų būti suteikiama galimybė naudotis Europos solidarumo korpuso portalu ir kokybės ir paramos priemonėmis, numatytomis atsižvelgiant į siūlomos veiklos rūšį.

(7)  Siekiant užtikrinti kuo didesnį Europos solidarumo korpuso poveikį reikėtų numatyti nuostatas, pagal kurias siekiant įgyvendinti Europos solidarumo korpuso tikslus būtų galima naudoti kitas Sąjungos programas, kaip antai Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondą, programą „Europa piliečiams“, Europos regioninės plėtros fondą ir Sveikatos programą, remiant į Europos solidarumo korpuso taikymo sritį patenkančius veiksmus. Tokia pagalba turėtų būti finansuojama pagal taikytinus pagrindinius teisės aktus, susijusius su atitinkamomis programomis. Galiojantį Europos solidarumo korpuso kokybės ženklą gavusioms dalyvaujančioms organizacijoms turėtų būti suteikiama galimybė naudotis Europos solidarumo korpuso portalu ir kokybės ir paramos priemonėmis, numatytomis atsižvelgiant į siūlomos veiklos rūšį.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  Europos solidarumo korpusas turėtų sudaryti naujas galimybes jaunuoliams tapti savanoriais, stažuotis arba pradėti dirbti su solidarumu susijusiose srityse, savo iniciatyva rengti ir įgyvendinti solidarumo projektus. Tokios galimybės turėtų padėti jiems užsitikrinti asmeninį, mokymosi, socialinį, pilietinį ir profesinį tobulėjimą. Europos solidarumo korpusas taip pat turėtų remti jo dalyvių ir organizacijų tinklų kūrimo veiklą, taip pat priemones, kuriomis siekiama užtikrinti remiamos veiklos kokybę ir patikimesnį mokymosi rezultatų patvirtinimą.

(8)  Europos solidarumo korpusas turėtų sudaryti naujas galimybes jaunuoliams tapti savanoriais, stažuotis arba pradėti dirbti su solidarumu susijusiose srityse, savo iniciatyva rengti ir įgyvendinti solidarumo projektus. Tokios galimybės turėtų padėti tenkinti nepatenkintus visuomenės poreikius ir padėti stiprinti bendruomenes ir padėti jaunuoliams užsitikrinti asmeninį, mokymosi, socialinį, pilietinį ir profesinį tobulėjimą. Europos solidarumo korpusas taip pat turėtų remti jo dalyvių ir organizacijų tinklų kūrimo veiklą, taip pat priemones, kuriomis siekiama užtikrinti remiamos veiklos kokybę ir patikimesnį mokymosi rezultatų patvirtinimą. Jis taip pat turėtų padėti remti ir stiprinti solidarumo veiksmus įgyvendinančias organizacijas.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  Įrašas gyvenimo aprašyme apie dalyvavimą Europos solidarumo korpuse turėtų būti laikomas pranašumu ir paspartinti bei palengvinti Europos jaunuolių profesinę integraciją.

Pakeitimas11

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  Savanoriška veikla yra puiki neformaliojo ir savaiminio mokymosi patirtis, skatinanti jaunuolių asmeninį, socialinį, mokymosi ir profesinį tobulėjimą, aktyvų pilietiškumą ir galimybes įsidarbinti. Savanoriška veikla neturėtų daryti neigiamo poveikio galimam ar esamam apmokamam darbui, ar būti suvokiama kaip jo pakaitalas. Siekiant užtikrinti Sąjungos lygmeniu remiamos savanoriškos veiklos tęstinumą Europos solidarumo korpusas turėtų remti savanorišką veiklą, vykdomą Europos savanorių tarnybos geografinės Europos solidarumo korpuso aprėpties teritorijoje, paskirdamas asmenis į savanoriškos veiklos vietas tarpvalstybiniu lygmeniu. Kita Europos savanorių tarnybos veikla, nepatenkanti į Europos solidarumo korpuso geografinės aprėpties teritoriją, turėtų būti ir toliau remiama pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1288/2013, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“20, įsteigtą programą. Kalbant apie atitinkamų Sąjungos teisės aktų aiškinimą, ir tarpvalstybinis paskyrimas į savanoriško darbo vietas pagal Europos solidarumo korpusą, ir savanoriška veikla, kuri ir toliau remiama pagal Reglamentą (ES) Nr. 1288/2013, turėtų būti laikomi lygiaverčiais Europos savanorių tarnybos vykdomai veiklai.

(9)  Savanoriška veikla yra puiki neformaliojo ir savaiminio mokymosi patirtis, skatinanti jaunuolių asmeninį, socialinį, mokymosi ir profesinį tobulėjimą, aktyvų pilietiškumą ir galimybes įsidarbinti. Vis dėlto, atsižvelgiant į su solidarumu susijusios veiklos tarpsektorinį pobūdį, šioje veikloje galimai dalyvaujančių subjektų ir organizacijų skirtingą statusą ir solidarumo sektoriaus socialinę ir ekonominę reikšmę Europos Sąjungoje, į šį reglamentą reikėtų įtraukti nuostatas, kuriomis būtų užtikrinama, kad savanoriška veikla nedarytų neigiamo poveikio galimam ar esamam apmokamam darbui, taip pat ji nebūtų suvokiama ar veiksmingai naudojama kaip jo pakaitalas. Todėl solidarumo savanoriškos veiklos vietos pagal šį reglamentą turėtų būti siūlomos išskirtinai tik viešojo sektoriaus institucijų arba nepelno sektoriaus dalyvaujančiųjų organizacijų. Siekiant užtikrinti Sąjungos lygmeniu remiamos savanoriškos veiklos tęstinumą Europos solidarumo korpusas turėtų remti savanorišką veiklą, vykdomą Europos savanorių tarnybos geografinės Europos solidarumo korpuso aprėpties teritorijoje, paskirdamas asmenis į savanoriškos veiklos vietas tarpvalstybiniu lygmeniu. Kita Europos savanorių tarnybos veikla, nepatenkanti į Europos solidarumo korpuso geografinės aprėpties teritoriją, turėtų būti ir toliau remiama pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1288/2013, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“20, įsteigtą programą. Kalbant apie atitinkamų Sąjungos teisės aktų aiškinimą, ir tarpvalstybinis paskyrimas į savanoriško darbo vietas pagal Europos solidarumo korpusą, ir savanoriška veikla, kuri ir toliau remiama pagal Reglamentą (ES) Nr. 1288/2013, turėtų būti laikomi lygiaverčiais Europos savanorių tarnybos vykdomai veiklai.

__________________

__________________

20 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1288/2013, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“ ir kuriuo panaikinami sprendimai Nr. 1719/2006/EB, Nr. 1720/2006/EB ir Nr. 1298/2008/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 50).

20 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1288/2013, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“ ir kuriuo panaikinami sprendimai Nr. 1719/2006/EB, Nr. 1720/2006/EB ir Nr. 1298/2008/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 50).

Pakeitimas12

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  Stažuotės ir darbo vietos su solidarumu susijusiose srityse gali pasiūlyti papildomų galimybių jaunuoliams patekti į darbo rinką ir kartu padėti spręsti pagrindines visuomenės problemas. Tai gali padidinti jaunuolių galimybes įsidarbinti ir našumą, kartu padėti jiems pereiti iš besimokančiųjų kategorijos į dirbančiųjų kategoriją, nes tai būtina norint sudaryti jiems geresnes galimybes darbo rinkoje. Europos solidarumo korpuso siūlomose stažuočių vietose atlyginimą turėtų mokėti dalyvaujanti organizacija pagal 2014 m. kovo 10 d. Tarybos rekomendacijoje dėl stažuočių kokybės sistemų21 išdėstytus kokybės principus. Siūlomos stažuotės ir darbo vietos turėtų būti tarpinis etapas jaunuoliams patenkant į darbo rinką, tad turėtų būti teikiama ir tinkama parama paskyrus į stažuotės ar darbo vietą. Paskiriant į stažuotės ir darbo vietas turėtų dalyvauti tam tikri darbo rinkos dalyviai, visų pirma valstybinės ir privačios užimtumo tarnybos, socialiniai partneriai ir prekybos rūmai. Jie kaip dalyvaujančios organizacijos turėtų sugebėti pateikti paraišką dėl finansavimo per kompetentingą Europos solidarumo korpuso įgyvendinančią instituciją siekdami tarpininkauti tarp jaunųjų dalyvių ir stažuotės ir darbo vietas solidarumo sektoriuose siūlančių darbdavių.

(10)  Europos solidarumo korpusas taip pat turėtų nustatyti stažuočių ir darbo vietų su solidarumu susijusiose srityse sistemą siekiant padėti kurti socialinę, ekonominę ir politinę sanglaudą. Stažuotės ir darbo vietos turėtų būti aiškiai atskirtos nuo savanoriškos veiklos finansiniu ir organizaciniu požiūriu, nes gali pasiūlyti kitokių ir papildomų galimybių jaunuoliams patekti į darbo rinką, padidinti jų galimybes darbo rinkoje ir karjeros galimybes ir kartu padėti spręsti pagrindines visuomenės problemas. Stažuotės ir darbo vietos niekada neturėtų pakeisti darbo. Vis dėlto apmokamos stažuotės ir darbo vietos gali paskatinti palankių sąlygų neturinčius jaunuolius ir prastesnes galimybes turinčius jaunuolius dalyvauti su solidarumu susijusioje veikloje, kuri antraip jiems galėtų būti neprieinama. Stažuotės gali padėti jaunuoliams pereiti iš besimokančiųjų kategorijos į dirbančiųjų kategoriją, nes tai būtina siekiant tvariai įsilieti į darbo rinką. Europos solidarumo korpuso siūlomose stažuočių vietose atlyginimą visada turėtų mokėti dalyvaujanti organizacija pagal 2014 m. kovo 10 d. Tarybos rekomendacijoje dėl stažuočių kokybės sistemų21 išdėstytus kokybės principus. Be to, stažuočių vietos turėtų būti atskirtos nuo savanoriško darbo ir grindžiamos stažuotės pradžioje stažuotojo ir dalyvaujančiosios organizacijos raštu sudarytu susitarimu. Tokiuose raštu sudarytuose susitarimuose turėtų būti nurodyti švietimo ir mokymo tikslai, darbo sąlygos ir stažuotės trukmė, stažuotojo atlygis ir šalių teisės ir pareigos pagal šalies, kurioje vyksta stažuotė, taikomą nacionalinę teisę ir (arba) taikomus kolektyvinius susitarimus. Siūlomos stažuotės turėtų būti tarpinis etapas jaunuoliams patenkant į darbo rinką, jos neturėtų pakeisti darbo vietos. Stažuotės turėtų būti laikinos ir jų trukmė turėtų būti pagrįsta, kaip nustatyta šiame reglamente. Darbo vietos turėtų būti grindžiamos rašytine sutartimi ir jose turėtų būti laikomasi visų šalies, kurioje vykdomas darbas, nacionalinės teisės aktuose ir (arba) galiojančių kolektyvinių sutarčių įdarbinimo nuostatų ir sąlygų. Finansinė parama dalyvaujančiosioms organizacijoms, siūlančioms darbo vietas, neturėtų būti teikiama ilgiau kaip dvylika mėnesių. Stažuotės ir darbo vietos finansine ir turinio prasme turėtų būti aiškiai atskirtos nuo savanoriškos veiklos, tad turėtų būti teikiama ir tinkama su dalyvių dalyvavimu Europos solidarumo korpuso programoje susijusi parama rengiantis, vykdant mokymą darbo vietoje paskyrus į stažuotės ar darbo vietą. Paskiriant į stažuotės ir darbo vietas turėtų dalyvauti tam tikri darbo rinkos dalyviai, visų pirma valstybinės ir privačios užimtumo tarnybos, socialiniai partneriai ir prekybos rūmai. Jie kaip dalyvaujančios organizacijos turėtų sugebėti pateikti paraišką dėl finansavimo per kompetentingą Europos solidarumo korpuso įgyvendinančią instituciją siekdami tarpininkauti tarp jaunųjų dalyvių ir stažuotės ir darbo vietas solidarumo sektoriuose siūlančių darbdavių.

__________________

__________________

21 2014 m. kovo 10 d. Tarybos rekomendacija dėl stažuočių kokybės sistemos, OL C 88, 2014 3 27, p. 1.

21 2014 m. kovo 10 d. Tarybos rekomendacija dėl stažuočių kokybės sistemos, OL C 88, 2014 3 27, p. 1.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  Jaunuolių iniciatyvumas yra svarbus visuomenės ir darbo rinkos turtas. Europos solidarumo korpusas turėtų padėti jį skatinti siūlydamas galimybę jaunuoliams rengti ir įgyvendinti savo projektus, kuriais siekiama spręsti konkrečias problemas vietos bendruomenių labui. Tokie projektai turėtų suteikti galimybę išbandyti idėjas ir padėti jaunuoliams patiems skatinti solidarumo veiksmus. Jie taip pat galėtų būti atspirties taškas norint toliau dalyvauti solidarumo veikloje ir galėtų būti pirmasis žingsnis skatinant Europos solidarumo korpuso dalyvius dirbti savarankiškai arba burtis į asociacijas, NVO ar kitas organizacijas, veikiančias solidarumo, ne pelno ir jaunimo sektoriuose.

(11)  Jaunuolių iniciatyvumas yra svarbus visuomenės ir darbo rinkos turtas. Europos solidarumo korpusas turėtų padėti jį skatinti siūlydamas galimybę jaunuoliams rengti ir įgyvendinti savo projektus, kuriais siekiama spręsti konkrečias problemas vietos bendruomenių labui. Tokie projektai turėtų suteikti galimybę tvariai kurti inovatyvius sprendimus ir padėti jaunuoliams patiems skatinti solidarumo veiksmus. Jie taip pat galėtų būti atspirties taškas norint toliau dalyvauti įvairaus pobūdžio solidarumo veikloje ir galėtų būti pirmasis žingsnis skatinant Europos solidarumo korpuso dalyvius dirbti verslo ir socialinio verslo srityje arba burtis į asociacijas, NVO ar kitas organizacijas, veikiančias solidarumo, ne pelno ir jaunimo sektoriuose, ir aktyviau dalyvauti asociacijų veikloje. Jaunuoliams ir jaunimo bei studentų organizacijoms turėtų būti suteikiama reikiama parama siekiant veiksmingai kurti iniciatyvas. Paramą jau paskyrus į vietą galėtų sudaryti parama dalyviams, norintiems steigti ir valdyti asociacijas, kooperatyvus, socialines įmones, jaunimo organizacijas ir bendruomenių centrus, ir jų konsultavimas. Tokia parama galėtų apimti galimybių studijas, juridinio statuso parinkimą, verslo plano rengimą, finansines ir fiskalines konsultacijas, rizikos vertinimą, konsultacijas ryšių, pardavimo skatinimo ir rinkodaros veiklos klausimais.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  Europos solidarumo korpuso veikloje dalyvaujantys jaunuoliai ir organizacijos turėtų jausti, kad priklauso solidarumą visoje Europoje siekiančių skatinti asmenų ir subjektų bendruomenei. Be to, dalyvaujančioms organizacijoms reikia paramos, kad jos galėtų stiprinti savo pajėgumus siūlyti kokybiškas vietas didėjančiam dalyvių skaičiui. Europos solidarumo korpusas turėtų remti tinklų kūrimo veiklą, kurios tikslas – stiprinti jaunuolių ir dalyvaujančių organizacijų dalyvavimą bendruomenės gyvenime ir Europos solidarumo korpuso dvasią, taip pat skatinti keitimąsi naudingos praktikos ir patirties pavyzdžiais. Tokia veikla taip pat turėtų būti padedama veiksmingiau skleisti informaciją apie Europos solidarumo korpusą viešiesiems ir privatiesiems subjektams, rinkti dalyvių ir dalyvaujančių organizacijų atsiliepimus apie Europos solidarumo korpuso įgyvendinimą.

(12)  Europos solidarumo korpuso veikloje dalyvaujantys jaunuoliai ir organizacijos turėtų jausti, kad priklauso solidarumą visoje Europoje siekiančių skatinti asmenų ir subjektų bendruomenei. Be to, dalyvaujančioms organizacijoms reikia paramos, kad jos galėtų stiprinti savo pajėgumus siūlyti kokybiškas vietas didėjančiam dalyvių skaičiui. Europos solidarumo korpusas turėtų remti tinklų kūrimo veiklą, kurios tikslas – stiprinti jaunuolių gebėjimus ir dalyvaujančių organizacijų dalyvavimą bendruomenės gyvenime ir Europos solidarumo korpuso dvasią, taip pat skatinti keitimąsi naudingos praktikos ir patirties pavyzdžiais. Tokia veikla taip pat turėtų būti padedama veiksmingiau skleisti informaciją apie Europos solidarumo korpusą viešiesiems ir privatiesiems subjektams, rinkti dalyvių ir dalyvaujančių organizacijų atsiliepimus apie Europos solidarumo korpuso įgyvendinimą;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  Ypatingą dėmesį reikėtų skirti Europos solidarumo korpuse siūlomų vietų ir kitokių galimybių kokybės užtikrinimui, visų pirma siūlant dalyviams mokymą, kalbinę paramą, draudimą, administracinę paramą ir paramą jau paskyrus į vietą, taip pat patvirtinant per Europos solidarumo korpusą įgytas žinias, įgūdžius ir gebėjimus.

(13)  Ypatingą dėmesį reikėtų skirti Europos solidarumo korpuse siūlomų vietų ir kitokių galimybių kokybės užtikrinimui, visų pirma siūlant dalyviams tinkamą internetinį ir neinternetinį mokymą, kalbinę paramą, draudimą, administracinę paramą ir paramą prieš paskiriant ir jau paskyrus į vietą. Ši parama turėtų būti teikiama bendradarbiaujant su jaunimo organizacijomis ir kitomis pilietinės visuomenės organizacijomis, kad būtų galima pasinaudoti jų žiniomis šioje srityje. Teikiant paramą paskyrus į vietą pirmenybė taip pat turėtų būti teikiama tolesniam dalyvių pilietiniam dalyvavimui jų bendruomenėje, nukreipiant juos į vietos organizacijas ar projektus, kuriais jie galėtų užsiimti po paskyrimo.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  Siekiant užtikrinti Europos solidarumo korpuso vietų poveikį asmeniniam, mokymosi, socialiniam, pilietiniam ir profesiniam dalyvių tobulėjimui, reikėtų tinkamai nustatyti ir dokumentuoti tokiose stažuotės ir darbo vietose įgytas žinias, įgūdžius ir gebėjimus atsižvelgiant į nacionalines aplinkybes ir ypatumus, kaip rekomenduojama 2012 m. gruodžio 20 d. Tarybos rekomendacijoje dėl neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo22.

(14)  Siekiant užtikrinti Europos solidarumo korpuso vietų poveikį asmeniniam, mokymosi, socialiniam, pilietiniam ir profesiniam dalyvių tobulėjimui, reikėtų tinkamai nustatyti, dokumentuoti, įvertinti ir patvirtinti tokiose stažuotės ir darbo vietose įgytas žinias, įgūdžius ir gebėjimus atsižvelgiant į nacionalines aplinkybes ir ypatumus, kaip rekomenduojama 2012 m. gruodžio 20 d. Tarybos rekomendacijoje dėl neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo22. Šį procesą turėtų supaprastinti Europos Komisija, kuri šiuo tikslu paskelbė Europos neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo gaires ir Europos patvirtinimų aprašą.

__________________

__________________

22 2012 m. gruodžio 20 d. Tarybos rekomendacija dėl neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo (OL C 398, 2012 12 22, p. 1).

22 2012 m. gruodžio 20 d. Tarybos rekomendacija dėl neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo (OL C 398, 2012 12 22, p. 1).

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  Reikėtų numatyti kokybės ženklą siekiant užtikrinti, kad dalyvaujančios organizacijos laikytųsi Europos solidarumo korpuso chartijos principų ir reikalavimų, susijusių su jų teisėmis ir pareigomis visuose solidarumo veiklos etapuose. Kokybės ženklas turėtų būti būtinoji dalyvavimo sąlyga, bet jo gavimas neturėtų reikšti, kad finansavimas iš Europos solidarumo korpuso bus skiriamas automatiškai.

(15)  Reikėtų bendradarbiaujant su susijusiais suinteresuotaisiais subjektais numatyti kokybės ženklą ir stebėsenos sistemą atitinkamai savanoriškai veiklai ir stažuotėms bei darbo vietoms, siekiant užtikrinti, kad dalyvaujančios organizacijos laikytųsi Europos solidarumo korpuso chartijos principų ir reikalavimų, susijusių su jų teisėmis ir pareigomis visuose solidarumo veiklos etapuose. Kokybės ženklas turėtų būti būtinoji dalyvavimo sąlyga, bet jo gavimas neturėtų reikšti, kad finansavimas iš Europos solidarumo korpuso bus skiriamas automatiškai. Kokybės ženklas turėtų užtikrinti, kad Europos solidarumo korpuso veikla nepakeistų įprastų darbo arba stažuočių vietų. Kokybės ženklo suteikimo procedūra neturėtų būti sukuriama papildoma biurokratija, kuri neskatintų organizacijas, ypač su profesiniu komponentu susijusias privačias įmones prisidėti prie Europos solidarumo korpuso. Kokybės ženklas taip pat turėtų užtikrinti, kad dalyvaujančiosios organizacijos laikytųsi išankstinių sąlygų dėl socialinės įtraukties ir ypač vadovautųsi savo investicijų prioritetais dėl perėjimo nuo institucinių prie bendruomeninių sveikatos ir socialinių paslaugų, nustatytų Bendrųjų nuostatų reglamente dėl Europos struktūrinių ir investicijų fondų, siekiant užtikrinti, kad ES finansavimu būtų galima naudotis remiant (ne ir netiesiogiai) sveikatos ir socialinės infrastruktūros atskyrimą.

Pagrindimas

Nuo 2013 m. Europos sąjungos nuolat siekė sveikatos priežiūros paslaugų deinstitucionalizavimo – proceso, kurio metu ilgalaikio gydymo psichiatrijos ligoninės pakeičiamos mažiau izoliuotomis psichikos sveikatos priežiūros paslaugomis, į Europos struktūrinius ir investicijų fondus įtraukiant ex-ante sąlygas, pagal kurias šių fondų lėšos negali būti skiriamos institucinėms sveikatos priežiūros paslaugoms. Į Europos solidarumo korpusą turėtų būti įtrauktos nuostatos šiuo klausimu.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  Europos solidarumo korpuso portalą reikėtų nuolat tobulinti siekiant užtikrinti galimybę nesunkiai prisijungti prie Europos solidarumo korpuso ir sukurti vieno langelio mechanizmą ir suinteresuotiesiems asmenims, ir organizacijoms, be kita ko, registruojantis, nustatant ir derinant poreikius ir galimybes, kuriant tinklus ir vykdant virtualius mainus, rengiant mokymą internetu, teikiant kalbinę paramą ir paramą paskyrus į vietą bei atliekant kitas naudingas funkcijas, kurių gali prireikti ateityje.

(17)  Europos solidarumo korpuso portalą visomis oficialiosiomis ES kalbomis reikėtų nuolat tobulinti siekiant užtikrinti galimybę nesunkiai prisijungti prie Europos solidarumo korpuso ir sukurti vieno langelio mechanizmą ir suinteresuotiesiems asmenims, ir organizacijoms, be kita ko, registruojantis, nustatant ir derinant poreikius ir galimybes, kuriant tinklus ir vykdant virtualius mainus, informuojant apie esamas savanoriškos veiklos vietas ar projektus ir apie dalyvaujančias organizacijas, socialinius partnerius bei susijusius Sąjungos ir nacionalinius kontaktinius centrus, rengiant mokymą internetu, teikiant kalbinę paramą ir paramą prieš paskyrimą į vietą ir paskyrus į ją, atliekant vietų tarpusavio vertinimą, užtikrinant tiesioginės grįžtamosios informacijos mechanizmus bei atliekant kitas naudingas funkcijas, kurių gali prireikti ateityje. Ypatingas dėmesys bus skiriamas tam, kad portalas būtų visiškai prieinamas visiems jaunuoliams, neatsižvelgiant į jų gebėjimus.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17a)  Kad programa gerai veiktų ir būtų laiku įgyvendinti veiksmai, būtina užtikrinti, kad Europos solidarumo korpuso darbo programose būtų nustatyti mechanizmai, skirti užtikrinti, kad pasiūlymai registruotiems jaunuoliams būtų pateikiami per pagrįstą ir santykinai nuspėjamą laikotarpį. Todėl registruotiems asmenims periodiškai turėtų būti siunčiama informacija ir atnaujinti duomenys apie turimas vietas ir aktyviai dalyvaujančias organizacijas, siekiant skatinti juos po registracijos dalyvauti Europos solidarumo korpuse, taip pat pasiūlyti jiems galimybę tiesiogiai susisiekti su nacionaliniu ir Europos lygmeniu solidarumo srityje dalyvaujančiais subjektais.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

17 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17b)  Reikėtų sukurti kokybės užtikrinimo sistemą su Europos solidarumo korpuso vietų pasiūlymų kokybės standartais. Ji turėtų būti paremta galiojančiais teisės aktais, kuriais ES ir nacionaliniu lygmeniu saugomos darbuotojų, stažuotojų ir savanorių teisės socialinės apsaugos, minimalių pajamų, stabilumo, darbo teisių ir psichinės ir fizinės sveikatos srityse. Standartų nustatymo procesas turėtų būti įtraukus ir jame turėtų visapusiškai dalyvauti socialiniai partneriai, jaunimo organizacijos ir savanorių organizacijos.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  Šiuo reglamentu 2018–2020 m. laikotarpiui nustatomas finansinis paketas, kuris Europos Parlamentui ir Tarybai metinės biudžeto procedūros metu turi būti svarbiausia orientacinė suma pagal Tarpinstitucinio Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo23 17 punktą. Svarbiausią orientacinę sumą sudaro iš programos „Erasmus+“ (197,7 mln. EUR) ir Užimtumo ir socialinių inovacijų programos (10 mln. EUR) perskirstyta suma už 2018, 2019 ir 2020 finansinius metus ir sumos pagal įvairias išlaidų kategorijas iš kelių Sąjungos programų, kaip antai Europos socialinio fondo, Sąjungos civilinės saugos mechanizmo, programos „LIFE“ ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai.

(18)  Šiuo reglamentu 2018–2020 m. laikotarpiui nustatomas finansinis paketas, kuris Europos Parlamentui ir Tarybai metinės biudžeto procedūros metu turi būti svarbiausia orientacinė suma pagal Tarpinstitucinio Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo23 17 punktą. Svarbiausią orientacinę sumą sudaro iš programos „Erasmus+“ (197,7 mln. EUR) perskirstyta suma, dėl kurios jokiu būdu negali būti pakenkta pagal programą „Erasmus+“ jau numatytam vykdomų judumo projektų finansavimui, Užimtumo ir socialinių inovacijų programos (10 mln. EUR) perskirstyta suma už 2018, 2019 ir 2020 finansinius metus ir sumos pagal įvairias išlaidų kategorijas iš kelių Sąjungos programų, kaip antai Sąjungos civilinės saugos mechanizmo ir programos „LIFE“.

__________________

__________________

23 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo (OL C 373, 2013 12 20, p. 1).

23 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo (OL C 373, 2013 12 20, p. 1).

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(18a)  Per būsimas diskusijas dėl būsimo biudžeto finansinio programavimo laikotarpio jokiu būdu neturėtų būti sumažintas judumo programos „Erasmus+“ ir kitų pagrindinių programų, kaip antai ESF ar EŽŪFKP, finansavimas.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23a)  Jaunimo tikslinė grupė turėtų būti kuo platesnė ir įtraukesnė, kad įvairios kilmės, išsilavinimo lygio, įgūdžių, gebėjimų, žinių ir patirties jaunuoliai dalyvautų Europos solidarumo korpuso veikloje.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  Bet koks subjektas, norintis dalyvauti Europos solidarumo korpuso veikloje, neatsižvelgiant į tai, ar finansavimas užtikrinamas iš Europos solidarumo korpuso biudžeto, kitos Sąjungos programos arba kito finansavimo šaltinio, turėtų gauti kokybės ženklą, jeigu tenkinamos visos taikytinos sąlygos. Kokybės ženklo suteikimo procedūrą turėtų nuolat vykdyti Europos solidarumo korpuso įgyvendinančios institucijos. Suteiktą kokybės ženklą reikėtų reguliariai vertinti iš naujo ir galima atšaukti, jeigu atliekant patikrinimą nustatoma, kad sąlygos, kuriomis jis buvo suteiktas, nebetenkinamos.

(25)  Bet koks subjektas, norintis dalyvauti Europos solidarumo korpuso veikloje, neatsižvelgiant į tai, ar finansavimas užtikrinamas iš Europos solidarumo korpuso biudžeto, kitos Sąjungos programos arba kito finansavimo šaltinio, turėtų prieš tai gauti kokybės ženklą, jeigu tenkinamos visos taikytinos sąlygos. Kokybės ženklo suteikimo procedūrą turėtų nuolat vykdyti Europos solidarumo korpuso įgyvendinančios institucijos. Atliekant šią procedūrą reikia vengti nereikalingos administracinės naštos. Suteiktą kokybės ženklą reikėtų reguliariai vertinti iš naujo ir galima atšaukti, jeigu atliekant patikrinimą nustatoma, kad sąlygos, kuriomis jis buvo suteiktas, nebetenkinamos.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

40 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(40)  Europos solidarumo korpuso finansinį paketą pagal daugiametės finansinės programos 1a išlaidų kategoriją taip pat reikėtų papildyti finansiniais įnašais iš kitų programų ir išlaidų kategorijų, dėl kurių reikia iš dalies keisti reglamentus (ES) Nr. 1293/201327, (ES) Nr. 1303/201328, (ES) Nr. 1305/201329, (ES) Nr. 1306/201330 ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 1313/2013/ES31.

(40)  Europos solidarumo korpuso finansinį paketą pagal daugiametės finansinės programos 1a išlaidų kategoriją taip pat reikėtų papildyti finansiniais įnašais iš kitų programų ir išlaidų kategorijų, dėl kurių reikia iš dalies keisti reglamentus (ES) Nr. 1293/201327, (ES) Nr. 1303/201328, (ES) Nr. 1305/201329, (ES) Nr. 1306/201330 ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 1313/2013/ES31. Finansinis paketas turėtų būti papildytas, kartu užtikrinant, kad nebūtų daroma neigiamo poveikio esamoms nuostatoms dėl savanoriškos veiklos, socialinės įtraukties ir užimtumo, taip pat judumo finansavimo, jau nustatyto pagal esamas programas, visų pirma programą „Erasmus+“. Be to, siekiant užtikrinti šios iniciatyvos sėkmę ir veiksmingumą ir, visų pirma, padėti jauniems žmonėms, turintiems mažiau galimybių, biudžetas turėtų būti padidintas panaudojant tinkamus pagal DFP reglamentą prieinamus finansinius išteklius. Investavimas į Europos solidarumo korpusą turėtų būti vykdomas kartu su didesnėmis investicijomis į kitas papildomas ES programas, pvz., programą „Erasmus+“ ir Jaunimo užimtumo iniciatyvą.

__________________

__________________

27 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1293/2013 dėl aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) įsteigimo ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 614/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 185).

27 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1293/2013 dėl aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) įsteigimo ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 614/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 185).

28 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320).

28 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320).

29 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 (OL L 347, 2013 12 20, p. 487).

29 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 (OL L 347, 2013 12 20, p. 487).

30 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL L 347, 2013 12 20, p. 549).

30 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL L 347, 2013 12 20, p. 549).

31 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo (OL L 347, 2013 12 20, p. 924).

31 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo (OL L 347, 2013 12 20, p. 924).

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(41)  Šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2018 m. sausio 1 d. Siekiant sudaryti sąlygas nedelsiant taikyti šiame reglamente numatytas priemones, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

(41)  Šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2018 m. kovo 1 d. Siekiant sudaryti sąlygas nedelsiant taikyti šiame reglamente numatytas priemones, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje,

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1)  solidarumo veikla – veikla, kuria siekiama tenkinti nepatenkintus visuomenės poreikius bendruomenės naudai, kartu skatinant asmens asmeninį, mokymosi, socialinį, pilietinį ir profesinį tobulėjimą paskiriant asmenį į tam tikrą vietą, įgyvendinant projektus arba vykdant tinklų kūrimo veiklą įvairiose srityse, pavyzdžiui, susijusiose su švietimu ir mokymu, užimtumu, lyčių lygybe, verslumu (visų pirma, socialiniu verslumu), pilietiškumu ir demokratiniu dalyvavimu, aplinkos ir gamtos apsauga, klimato politika, nelaimių prevencija, pasirengimu joms ir jų padarinių šalinimu, žemės ūkio ir kaimo plėtra, maisto ir ne maisto produktų tiekimu, sveikata ir gerove, kūrybiškumu ir kultūra, fiziniu lavinimu ir sportu, socialine parama ir gerove, trečiųjų šalių piliečių priėmimu ir integravimu, teritoriniu bendradarbiavimu ir sanglauda;

1)  solidarumo veikla – veikla, kuria siekiama tenkinti nepatenkintus visuomeninius poreikius bendruomenės ir visos visuomenės naudai, kartu skatinant asmens asmeninį, mokymosi, socialinį, pilietinį ir profesinį tobulėjimą paskiriant asmenį į tam tikrą vietą, įgyvendinant projektus arba vykdant Europos ir tarptautinės pridėtinės vertės turinčią ir tarptautinio lygmens tinklų kūrimo veiklą įvairiose srityse, pavyzdžiui, susijusiose su formaliuoju ir neformaliuoju švietimu ir mokymu, jaunimo darbu, užimtumu, socialine įtrauktimi, lygybe ir kova su diskriminacija, lyčių lygybe, socialiniu verslumu, pilietiškumu ir demokratiniu dalyvavimu, aplinkos ir gamtos apsauga, klimato politika, nelaimių prevencija, pasirengimu joms ir jų padarinių šalinimu, bendruomeninio žemės ūkio ir kaimo plėtra, maisto ir ne maisto produktų tiekimu, sveikata ir gerove, kūrybiškumu ir kultūra, fiziniu lavinimu ir sportu, socialine parama ir gerove, pagalba jaunimui, negalia, kartų solidarumu, trečiųjų šalių piliečių, įskaitant prieglobsčio prašytojus ir pabėgėlius, priėmimu ir integravimu, teritoriniu bendradarbiavimu ir sanglauda;

Pakeitimas28

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3)  palankių sąlygų neturintys jaunuoliai – asmenys, kuriems reikia papildomos paramos dėl negalios, mokymosi sunkumų, ekonominių kliūčių, kultūrinių skirtumų, sveikatos problemų, socialinių kliūčių, geografinių kliūčių;

3) mažiau galimybių turintys jaunuoliai – asmenys, kuriems reikia papildomos paramos dėl jų mažiau palankios padėties palyginti su bendraamžiais, nes jie susiduria su vienu ar daugiau atskirties veiksnių ar kliūčių, pavyzdžiui, negalia, mokymosi sunkumais, ekonominėmis kliūtimis, socialinėmis kliūtimis, kultūriniais skirtumais, fizinės ir psichinės sveikatos problemomis, geografinėmis kliūtimis;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4)  dalyvaujanti organizacija – bet koks viešasis arba privatusis subjektas, kuriam suteiktas Europos solidarumo korpuso kokybės ženklas, siūlantis vietą Europos solidarumo korpuso dalyviui arba vykdantis kitokią veiklą pagal Europos solidarumo korpuso programą;

4)  dalyvaujanti organizacija – bet koks viešasis arba privatusis subjektas, kuriam jau suteiktas Europos solidarumo korpuso kokybės ženklas, siūlantis savanorišką veiklą, stažuotę ar darbo vietą Europos solidarumo korpuso dalyviui arba vykdantis kitokią veiklą pagal Europos solidarumo korpuso programą;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5)  solidarumo veiklos vieta – savanoriška veikla, stažuotė arba darbo vieta su solidarumu susijusioje srityje, kurią užtikrina dalyvaujanti organizacija ir kuria padedama spręsti pagrindines visuomenės problemas, kartu skatinant į tą vietą paskirto Europos solidarumo korpuso dalyvio asmeninį, mokymosi, socialinį, pilietinį ir profesinį tobulėjimą, neatsižvelgiant į tai, ar dalyvis paskiriamas į vietą ne savo gyvenamosios vietos šalyje (tarpvalstybinis lygmuo) arba savo gyvenamosios vietos šalyje (šalies vidaus lygmuo);

5)  solidarumo veiklos vieta – savanoriška veikla, stažuotė arba darbo vieta su solidarumu susijusioje srityje, kurią užtikrina dalyvaujanti organizacija ir kuria padedama spręsti pagrindines visuomenės problemas, kartu skatinant į tą vietą paskirto Europos solidarumo korpuso dalyvio asmeninį, mokymosi, socialinį, pilietinį ir profesinį tobulėjimą, neatsižvelgiant į tai, ar dalyvis paskiriamas į vietą ne savo gyvenamosios vietos šalyje (tarpvalstybinis lygmuo) arba, išskirtinai mažiau galimybių turinčių jaunuolių atveju, savo gyvenamosios vietos šalyje (šalies vidaus lygmuo);

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6)  savanoriška veikla – iki dvylikos mėnesių visą darbo dieną32 trunkanti nemokama savanorių tarnyba, kurios metu suteikiama galimybė jaunuoliams dalyvauti su solidarumu susijusiose srityse veikiančių organizacijų kasdieniame darbe bendruomenių, kuriose vykdoma veikla, labui, įskaitant aiškius mokymosi ir mokymo aspektus, kad jaunasis savanoris galėtų įgyti įgūdžių ir gebėjimų, kurie bus naudingi jo asmeniniam, mokymosi, socialiniam ir profesiniam tobulėjimui ir padės sudaryti daugiau galimybių jiems įsidarbinti.

6)  savanoriška veikla – iki dvylikos mėnesių viešojo sektoriaus institucijoje arba ne pelno sektoriaus dalyvaujančioje organizacijoje visą32 ar ne visą darbo dieną trunkanti nemokama savanoriškos veiklos vieta, kurioje suteikiama galimybė jaunuoliams dalyvauti su solidarumu susijusiose srityse veikiančių organizacijų kasdieniame darbe bendruomenių, kuriose vykdoma veikla, labui, įskaitant aiškius mokymosi ir mokymo aspektus, kad jaunasis savanoris galėtų įgyti įgūdžių ir gebėjimų, kurie bus naudingi jo asmeniniam, mokymosi, socialiniam ir profesiniam tobulėjimui ir padės sudaryti daugiau galimybių jiems įsidarbinti, tuos įgūdžius patvirtinti ir sertifikuoti;

__________________

__________________

32 Tai paprastai veikla, nuolat vykdoma 5 dienas per savaitę po 7 valandas per dieną.

32 Tai paprastai veikla, nuolat vykdoma 5 dienas per savaitę po 7 valandas per dieną.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 8 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8)  stažuotė – dviejų–dvylikos mėnesių trukmės darbo praktika, kurią pagal raštu sudarytą stažuotės sutartį apmoka Europos solidarumo korpuso dalyvį priimanti organizacija, kurią sudaro mokymosi ir mokymo dalys ir kurioje dalyvaujama siekiant įgyti praktinės ir profesinės patirties ir daugiau galimybių įsidarbinti ir lengviau susirasti nuolatinę darbo vietą;

8)  stažuotė – trijų–šešių mėnesių trukmės darbo praktika, pratęsiama vieną kartą ir ne ilgiau kaip dvylikai mėnesių toje pačioje dalyvaujančiojoje organizacijoje, kurią apmoka Europos solidarumo korpuso dalyvį priimanti organizacija, kurią sudaro mokymosi ir mokymo dalys, kurioje dalyvaujama siekiant įgyti praktinės ir profesinės patirties, kad dalyvis įgytų kompetencijų, naudingų asmeniniam, mokymosi, socialiniam, pilietiniam ir profesiniam tobulėjimui, kuri grindžiama stažuotės pradžioje raštu sudarytu dalyvio ir dalyvaujančiosios organizacijos susitarimu, kuriame nurodyti mokymo tikslai, darbo sąlygos ir stažuotės trukmė, stažuotojo atlygis ir šalių teisės ir pareigos pagal šalies, kurioje vyksta stažuotė, taikomą nacionalinę teisę ir (arba) taikomus kolektyvinius susitarimus, ir kuri nepakeičia darbo vietos;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 9 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9)  darbo vieta – dviejų–dvylikos mėnesių trukmės darbas, kurį dalyvaujančioje šalyje pagal darbo sutartį apmoka Europos solidarumo korpuso dalyvį įdarbinusi dalyvaujanti organizacija pagal tos dalyvaujančios šalies nacionalinę reguliavimo sistemą;

9)  darbo vieta – mažiausiai šešių mėnesių trukmės darbas, kuris grindžiamas rašytine darbo sutartimi, kurioje turėtų būti laikomasi visų šalies, kurioje vykdomas darbas, nacionalinės teisės aktuose ir (arba) galiojančių kolektyvinių sutarčių darbo nuostatų ir sąlygų, ir kurį apmoka Europos solidarumo korpuso dalyvį įdarbinusi dalyvaujanti organizacija;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10)  solidarumo projektas – dviejų–dvylikos mėnesių trukmės vietos iniciatyva, kurią sukuria ir įgyvendina bent penkių Europos solidarumo korpuso dalyvių grupės, kurios atsižvelgdamos į bendresnę Europos perspektyvą siekia spręsti pagrindines vietos bendruomenės problemas;

10)  solidarumo projektas – dviejų–dvylikos mėnesių trukmės vietos iniciatyva, kurią sukuria ir įgyvendina bent penkių Europos solidarumo korpuso dalyvių grupės, kurios atsižvelgdamos į bendresnę Europos perspektyvą siekia spręsti pagrindines vietos bendruomenės problemas. Siekiant užtikrinti projekto tvarumą ir teikiamų paslaugų kokybę, būtina solidarumo veiksmų vykdymo sąlyga – orientuojančios organizacijos dalyvavimas ir tarpininkaujančios organizacijos arba vietos institucijų teikiama parama prieš paskiriant į vietą ir jau paskyrus į ją;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 11 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

11)  kokybės ženklas – viešojo ar privačiojo subjekto arba tarptautinės organizacijos, norinčios siūlyti vietas, į kurias gali būti paskiriama pagal Europos solidarumo korpuso programą, sertifikavimas vykdant procedūrą, kurios tikslas – užtikrinti Europos solidarumo korpuso chartijos principų ir reikalavimų laikymąsi;

11)  kokybės ženklas – viešojo ar privačiojo subjekto arba tarptautinės organizacijos, norinčios tapti dalyvaujančiomis organizacijomis ir siūlyti vietas, į kurias gali būti paskiriama pagal Europos solidarumo korpuso programą, sertifikavimas vykdant procedūrą, kurios tikslas – užtikrinti Europos solidarumo korpuso chartijos principų ir reikalavimų laikymąsi bei dalyvaujančių organizacijų teikiamų paslaugų kokybę; bendradarbiaujant su susijusiais suinteresuotaisiais subjektais sukuriamas atskiras kokybės ženklas savanoriškos veiklos vietoms ir stažuočių bei darbo vietoms;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

12)  Europos solidarumo korpuso chartija – dokumentas, kuriame išdėstytos teisės ir pareigos, kurių visi Europos solidarumo korpuso veikloje norintys dalyvauti subjektai privalo sutikti laikytis;

12)  Europos solidarumo korpuso chartija – dokumentas, kuriame išdėstytos teisės ir pareigos, kurių visi Europos solidarumo korpuso veikloje norintys dalyvauti subjektai privalo iš anksto sutikti laikytis ir nuolat paisyti, kad galėtų gauti ir išlaikyti kokybės ženklą;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 13 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

13)  Europos solidarumo korpuso išteklių centras – papildomos funkcijos, kurias paskirtoji nacionalinė agentūra atlieka pagal Europos solidarumo korpuso programą rengiamai ir vykdomai veiklai palaikyti ir vietose ir projektuose dalyvių įgytiems gebėjimams nustatyti;

13)  Europos solidarumo korpuso išteklių centras – papildomos funkcijos, kurias šiuo tikslu laikantis konkurso paskyrimo procedūros paskirtas subjektas atlieka pagal Europos solidarumo korpuso programą rengiamai ir vykdomai veiklai ir jos kokybei palaikyti ir vietose ir projektuose dalyvių įgytiems gebėjimams nustatyti;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Europos solidarumo korpuso tikslas – stiprinti jaunuolių ir organizacijų dalyvavimą kokybiškoje solidarumo veikloje, prieinamoje visiems jaunuoliams kaip priemonė, kuria jie gali padėti padidinti sanglaudą ir solidarumą Europoje, remti bendruomenes ir spręsti visuomenės problemas.

1.  Europos solidarumo korpuso tikslas – padėti stiprinti sanglaudą ir skatinti solidarumą Europoje, remti bendruomenes ir skubiai bei veiksmingai spręsti visuomenės problemas, stiprinant jaunuolių ir organizacijų dalyvavimą kokybiškoje solidarumo veikloje, prieinamoje visiems jaunuoliams.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  užtikrinti, kad solidarumo veikla, kurioje Europos solidarumo korpuso dalyviams siūloma dalyvauti, padėtų tenkinti konkrečius nepatenkintus visuomenės poreikius ir stiprinti bendruomenes ir būtų kokybiška ir kad jos rezultatai būtų tinkamai patvirtinami.

b)  užtikrinti, kad solidarumo veikla, kurioje Europos solidarumo korpuso dalyviams siūloma dalyvauti, padėtų tenkinti konkrečius visuomenės poreikius ir stiprinti bendruomenes ir būtų kokybiška ir kad jos rezultatai būtų tinkamai patvirtinami.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos b a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  užtikrinti, kad būtų deramai nustatytas, dokumentuotas, įvertintas ir patvirtintas dalyvių asmeninis, mokymosi, socialinis, pilietinis ir profesinis tobulėjimas, žinios, įgūdžiai ir kompetencijos, kurie įgyjami mokantis paskyrimo vietoje.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos b b punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bb)  didinti mažiau galimybių turinčių jaunuolių įtraukimą į šį korpusą sudarant poreikiams pritaikytas galimybes ir skatinant specialiai individualiai pritaikytas orientavimo ir paramos priemones ir joms numatyti specialų biudžetą;

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos b c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bc)  užtikrinti, kad organizacijos savo veiklos socialinės atsakomybės priemonių nepaverstų Europos solidarumo korpuso priemonėmis ir tokiu būdu lėšų nenaudotų kitiems, negu numatyta, tikslams;

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  solidarumo veiklos vietos, projektai ir tinklų kūrimo veikla;

a)  solidarumo veiklos vietos, kuriose vykdoma:

 

i)   savanoriška veikla;

 

ii)   stažuotės arba darbas;

 

iii)   projektai ir tinklų kūrimo veikla;

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  solidarumo veiklos vietos (savanoriškos veiklos, stažuotės arba darbo vietos), įskaitant individualias ir savanorių grupių veiklos vietas tarpvalstybiniu ir šalies vidaus lygmenimis;

a)  solidarumo veiklos vietos (savanoriškos veiklos, stažuotės arba darbo vietos), įskaitant individualias ir savanorių grupių veiklos vietas tarpvalstybiniu ir, mažiau galimybių turinčių jaunuolių atveju, šalies vidaus lygmenimis;

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  Europos solidarumo korpuso veikloje dalyvaujančių asmenų ir organizacijų tinklų kūrimo veikla.

c)  Europos solidarumo korpuso veikloje dalyvaujančių arba norinčių dalyvauti asmenų ir organizacijų tinklų kūrimo veikla.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 pastraipos a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti solidarumo veiklos vietų kokybę, įskaitant mokymą, kalbinę paramą, draudimą, paramą jau paskyrus į vietą, taip pat pažymėjimo, kuriuo būtų nustatomos ir patvirtinamos toje vietoje įgytos žinios, įgūdžiai ir gebėjimai, sukūrimą;

a)  priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti solidarumo veiklos vietų kokybę ir prieinamumą, įskaitant išsamų internetinį ir neinternetinį mokymą, kalbinę paramą, administracinę paramą dalyviams ir dalyvaujančioms organizacijoms, draudimą, paramą prieš paskiriant ir jau paskyrus į vietą, taip pat oficialaus pažymėjimo, kuriuo būtų nustatomos, dokumentuojamos, įvertinamos ir patvirtinamos toje vietoje įgytos žinios, įgūdžiai ir gebėjimai, sukūrimą remiantis įgyvendinant priemonę „Youthpass“ įgyta patirtimi; prireikus, paramą jau paskyrus į vietą galėtų sudaryti parama dalyviams, norintiems steigti ir valdyti asociacijas, kooperatyvus, socialines įmones, jaunimo organizacijas ir bendruomenių centrus, ir jų konsultavimas;

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 pastraipos b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  subjektų, norinčių teikti vietas, į kurias gali būti paskiriama pagal Europos solidarumo korpuso programą, kokybės ženklo sukūrimas ir palaikymas siekiant užtikrinti Europos solidarumo korpuso chartijos principų ir reikalavimų laikymąsi;

b)  subjektų, norinčių teikti savanoriškos veiklos arba stažuotės ir darbo vietas, į kurias gali būti paskiriama pagal Europos solidarumo korpuso programą, kokybės ženklų sukūrimas ir palaikymas siekiant užtikrinti Europos solidarumo korpuso chartijos principų ir reikalavimų laikymąsi. Atskira akreditavimo procedūra su skirtingais vertinimo kriterijais subjektams, pageidaujantiems pasiūlyti savanoriškos veiklos vietas, ir subjektams, pageidaujantiems suteikti darbo ir stažuotės vietas, pagal kurią leidžiama dalyvauti tik tuose programos veiksmuose, kuriems jie buvo akredituoti;

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Šiam veiksmui įgyvendinti reikia įveikti skaitmeninę atskirtį, kad Europos solidarumo korpuso siūlomas solidarumo kelias taptų prieinamas visiems jauniems europiečiams, ypač iš kaimo vietovių kilusiems jaunuoliams.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  Europos socialinio fondo – 35 000 000 EUR dabartinėmis kainomis;

Išbraukta.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai – 1 800 000 EUR dabartinėmis kainomis.

Išbraukta.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Likusi dalis turėtų būti finansuojama naudojant visus kitus pagal esamą DFP turimus išteklius.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Finansiniais asignavimais taip pat galima padengti išlaidas, susijusias su parengiamąja, stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo veikla, būtina valdant Europos solidarumo korpusą ir siekiant jo tikslų, visų pirma rengiant tyrimus, ekspertų posėdžius ir informavimo ir komunikacijos veiksmus, išlaidas, susijusias su Europos solidarumo korpuso portalo ir būtinų pagalbinių IT sistemų kūrimu, palaikymu ir atnaujinimu, ir visas kitas technines ir administracines išlaidas, kurias patiria Komisija valdydama Europos solidarumo korpusą.

4.  Finansiniais asignavimais taip pat galima padengti išlaidas, susijusias su parengiamąja, stebėsenos, kontrolės, audito ir vertinimo veikla, būtina valdant Europos solidarumo korpusą ir siekiant jo tikslų, visų pirma teikiant specialiai individualiai pritaikytą paramą dalyvaujantiems mažiau galimybių turintiems jaunuoliams ir rengiant tyrimus, ekspertų posėdžius ir informavimo ir komunikacijos veiksmus, išlaidas, susijusias su Europos solidarumo korpuso portalo ir būtinų pagalbinių IT sistemų kūrimu, palaikymu ir atnaujinimu, ir visas kitas technines ir administracines išlaidas, kurias patiria Komisija valdydama Europos solidarumo korpusą.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Reikalavimus atitinkančio subjekto, norinčio tapti Europos solidarumo korpuso veikloje dalyvaujančia organizacija, paraišką vertina kompetentinga Europos solidarumo korpuso įgyvendinanti institucija siekdama patikrinti, ar jo veikla atitinka Europos solidarumo korpuso reikalavimus.

2.  Reikalavimus atitinkančio subjekto, norinčio tapti Europos solidarumo korpuso veikloje dalyvaujančia organizacija, paraišką vertina kompetentinga Europos solidarumo korpuso įgyvendinanti institucija siekdama patikrinti, ar jo veikla atitinka Europos solidarumo korpuso reikalavimus. Bet kuris subjektas, ketinantis iš esmės pakeisti savo veiklą, apie tai praneša kompetentingai įgyvendinančiai institucijai, kad ši atliktų naują įvertinimą. Paraiškos pateikimo ir registracijos procedūra turi būti patogi naudotojui. Reikia vengti administracinės naštos. Savanoriškos veiklos komponento sukūrimo procedūra turi būti atskirta nuo kokybės ženklo suteikimo procedūros, atsižvelgiant į konkrečius kiekvieno komponento ypatumus.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Bendradarbiaudama su dalyvaujančiomis šalimis Komisija vykdo reguliarią Europos solidarumo korpuso veiklos siekiant jo tikslų stebėseną.

1.  Bendradarbiaudama su dalyvaujančiomis šalimis Komisija pirmumo tvarka nustato stebėsenos ir vertinimo sistemą, kurią naudoja Europos solidarumo korpuso veiklai siekiant jo tikslų stebėti.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  kokybės ženklą gavusių organizacijų, kurių veiklai solidarumo srityje buvo skirtas Europos solidarumo korpuso finansavimas, skaičius.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekvienoje Europos solidarumo korpuso veikloje dalyvaujančioje šalyje nacionalinės agentūros, savo šalyse paskirtos valdyti Reglamento (ES) Nr. 1288/2013 III skyriuje nurodytus veiksmus, taip pat veikia kaip nacionalinės agentūros Europos solidarumo korpuso tikslais.

Kiekvienoje Europos solidarumo korpuso veikloje dalyvaujančioje šalyje nacionalinės agentūros, savo šalyse paskirtos valdyti Reglamento (ES) Nr. 1288/2013 III skyriuje nurodytus veiksmus, taip pat veikia kaip nacionalinės agentūros Europos solidarumo korpuso tikslais. Reglamento (ES) Nr. 2016/589 7 straipsnyje apibrėžtos EURES tinklo organizacijos padeda toms nacionalinėms agentūroms valdant paskyrimo į stažuočių ir darbo vietas pobūdžio solidarumo veiksmus ir taikant atitinkamas kokybės ir paramos priemones pagal Europos solidarumo korpuso programą.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos solidarumo korpusas

Nuorodos

COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CULT

12.6.2017

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

12.6.2017

Susiję komitetai - paskelbimo plenariniame posėdyje data

5.10.2017

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Brando Benifei

18.9.2017

Svarstymas komitete

10.10.2017

4.12.2017

 

 

Priėmimo data

11.1.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

35

4

5

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Maria Arena, Georges Bach, Deirdre Clune, Miapetra Kumpula-Natri, António Marinho e Pinto, Ivari Padar, Evelyn Regner, Anne Sander, Sven Schulze, Jasenko Selimovic, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Daniele Viotti

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

35

+

ALDE

PPE

S&D

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic, Yana Toom

Georges Bach, David Casa, Deirdre Clune, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc

Maria Arena, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Ivari Padar, Emilian Pavel, Evelyn Regner, Marita Ulvskog, Daniele Viotti, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

4

-

ENF

GUE/NGL

NI

Joëlle Mélin

Rina Ronja Kari, João Pimenta Lopes

Lampros Fountoulis

5

0

ECR

EFDD

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens

Laura Agea

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Aplinkos visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ  (30.11.2017)

pateikta Kultūros ir švietimo komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma Europos solidarumo korpuso teisinė sistema ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1288/2013, (ES) Nr. 1293/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 ir Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

(COM(2017) 0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

Nuomonės referentė: Eleonora Forenza

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Komisijos pasiūlymu siekiama sukurti Europos solidarumo korpusą, iš dalies keičiant reglamentus (ES) Nr. 1288/2013, (ES) Nr. 1293/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 ir Sprendimą Nr. 1313/2013/EU, taip pat siekiant įkurti solidarumo korpusą, kuris apims ir esamą Europos savanorių tarnybą. Svarbu pažymėti, kad Europos solidarumo korpuso ir Europos savanorių tarnybos kompetencijų sritys skiriasi, kadangi Europos savanorių tarnyba įgyvendino savanoriškos veiklos programas taip pat ir trečiosiose šalyse. Todėl referentė rekomenduoja skirti dėmesio, kad vykdant šį sujungimą nebūtų paaukota ankstesnės programos veikla.

Europos solidarumo korpuso programos tikslas – iki 2020 m. sutelkti 100 000 jaunų žmonių nuo 18 iki 30 metų amžiaus, kurie dalyvautų aplinkos išsaugojimu ir apsauga grindžiamuose projektuose. Šis pasiūlymas pagrįstas Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos gairėmis(1). Šalys, kurios galės dalyvauti šioje programoje, bus ES valstybės narės, taip pat trečiosios šalys, sudariusios dvišalius susitarimus, tačiau svarbu atsižvelgti į tai, kad šiuo metu Europos Sąjungos teritoriją kerta ir asmenys, neturintys nė vienos Sąjungos valstybės narės paso. Todėl primenama, kad į šią programą taip pat ketinama įtraukti jaunuolius, neturinčius nė vienos iš Sąjungos valstybių narių tapatybės kortelės, palengvinant leidimų gyventi ir vizų išdavimą.

Solidarumas yra vienas iš principų, kuriais pagrįsta Europos Sąjunga, juo grindžiamas Europos projektas ir užtikrinama vienybė, būtina norint įveikti ekstremaliąsias situacijas ir esamas bei būsimas krizes. Romos sutarčių pasirašymo 60-mečio proga Europos Vadovų Taryba, Europos Parlamentas ir Europos Komisija dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą stiprinti solidarumą, kuriuo siekiama prisidėti prie bendros žmogaus raidos(2).

Nuomonės referentė mano, kad labai svarbu skatinti ir remti visus jaunimui, kurį ypač smarkiai paveikė ekonomikos krizė, taip pat pažeidžiamiems asmenims skirtus veiksmus, kuriais siekiama gerinti sistemas ir politiką solidarumo srityje, kadangi jis padeda stiprinti žmogaus teisių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, kultūrą.

Svarbu pažymėti, kad moterų ir LGBTI asmenų teisės, taip pat migrantų teisės yra žmogaus teisės, ir kadangi jie yra ypač pažeidžiami, būtina į programos gaires įtraukti lyčių aspektą ir migracijos procesų aspektą.

Palankiai vertina Komisijos nuostatą palankių sąlygų neturintiems jaunuoliams suteikti pirmenybę dalyvauti savanoriško mokymosi programoje, kuri jokiu būdu neturi pakeisti apmokamo darbo ar parengiamosios praktikos, vykdomos prieš sudarant darbo sutartis ir reglamentuojamos teritoriniais teisės aktais. Todėl ragina Komisiją ir valstybes nares užtikrinti, kad tokios situacijos nesusidarytų.

Referentė išreiškia susirūpinimą dėl jau paskirtų ir naudojamų išteklių švietimo ir kultūros srityse, pvz., „Erasmus+“ programoje, perkėlimo į naują Europos solidarumo korpuso programą, nes „Erasmus+“ programa buvo vienas pagrindinių europietiškos sąmonės formavimo veiksnių. Mano, kad „Erasmus+“ programos patirties teikiamos kultūros pažinimo ir mokymosi galimybės taip pat yra puikus būdas užtikrinti aukštos kokybės mokomąją praktiką pagal Europos solidarumo korpuso programą.

Referentė taip pat pabrėžia, kad svarbu įtraukti socialinius partnerius ir visus pilietinės visuomenės veikėjus į programos ex ante vertinimo, įgyvendinimo, priežiūros ir stebėsenos procesą, visapusiškai atsižvelgiant į civilinės saugos asociacijas, kurios aplinkos apsaugos srityje, taip pat dalyvaudamos atstatymo procesuose po gaivalinių nelaimių, prisidėjo prie Europos Komisijos veiksmų programų gaivalinių nelaimių ir aplinkos apsaugos srityje ir bendradarbiavo jas įgyvendinant.

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  Jaunimui turėtų būti sudaromos nesunkiai prieinamos galimybės dalyvauti solidarumo veikloje, kad jie galėtų išreikšti įsipareigojimą dirbti bendruomenių labui, kartu įgyti naudingos asmeninės, mokymosi, socialinės, pilietinės ir profesinės patirties, įgūdžių ir gebėjimų ir atitinkamai daugiau galimybių įsidarbinti. Tokia veikla bus taip pat remiamas jaunųjų savanorių, stažuotojų ir darbuotojų judumas.

(4)  Jaunimui turėtų būti sudaromos nesunkiai prieinamos galimybės dalyvauti solidarumo veikloje, kad jie galėtų išreikšti įsipareigojimą dirbti bendruomenių labui, kartu įgyti naudingos asmeninės, mokymosi, socialinės, pilietinės ir profesinės patirties, įgūdžių ir gebėjimų ir atitinkamai daugiau galimybių įsidarbinti. Tokia veikla bus taip pat remiamas jaunųjų savanorių, stažuotojų ir darbuotojų judumas, laikantis atitinkamų nacionalinių teisės aktų dėl darbuotojų judumo.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  Jaunuoliams siūloma solidarumo veikla turėtų būti kokybiška, t. y. ja turėtų būti tenkinami nepatenkinti visuomenės poreikiai, padedama stiprinti bendruomenes, suteikiama galimybė jaunuoliams įgyti vertingų žinių ir gebėjimų, ji turėtų būti įperkama jaunimui ir įgyvendinama saugiomis ir sveikomis sąlygomis.

(5)  Jaunuoliams siūloma solidarumo veikla turėtų būti kokybiška, t. y. ja turėtų būti tenkinami nepatenkinti visuomenės poreikiai, padedama stiprinti vietos bendruomenes ir didinti socialinę sanglaudą, suteikiama galimybė jaunuoliams įgyti vertingų žinių ir gebėjimų, ji turėtų būti įperkama jaunimui ir įgyvendinama saugiomis ir sveikomis sąlygomis.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  Europos solidarumo korpusas būtų viena bendra vieta, per kurią galima pradėti dalyvauti solidarumo veikloje visoje Sąjungoje. Reikėtų užtikrinti tos sistemos nuoseklumą ir papildomumą su kitomis svarbiomis Sąjungos politikos kryptimis ir programomis. Europos solidarumo korpusas turėtų būti grindžiamas jau įgyvendinamų programų, visų pirma Europos savanorių tarnybos, pranašumais ir sinergija. Juo taip pat turėtų būti papildomos valstybių narių pastangos remti jaunuolius ir padėti jiems pereiti iš besimokančiųjų kategorijos į dirbančiųjų kategoriją pagal Jaunimo garantiją19 suteikiant jiems papildomų galimybių patekti į darbo rinką organizuojant stažuotes arba sukuriant darbo vietas su solidarumu susijusiose srityse tam tikroje valstybėje narėje arba tarpvalstybiniu lygmeniu. Taip pat reikėtų užtikrinti papildomumą su jau veikiančiais Sąjungos lygmens tinklais, susijusiais su Europos solidarumo korpuso veikla, kaip antai Europos valstybinių užimtumo tarnybų tinklu, EURES ir „Eurodesk“. Be to, reikėtų užtikrinti papildomumą tarp jau veikiančių susijusių sistemų, visų pirma nacionalinių solidarumo sistemų ir jaunuolių judumo sistemų, ir Europos solidarumo korpuso, prireikus vadovaujantis gerąja patirtimi.

(6)  Europos solidarumo korpusas būtų viena bendra vieta, per kurią galima pradėti dalyvauti solidarumo veikloje visoje Sąjungoje nepatiriant diskriminacijos dėl lyties ar socialinės padėties. Reikėtų užtikrinti tos sistemos nuoseklumą ir papildomumą su kitomis svarbiomis Sąjungos politikos kryptimis ir programomis. Europos solidarumo korpusas turėtų būti grindžiamas jau įgyvendinamų programų, visų pirma Europos savanorių tarnybos, pranašumais ir sinergija. Juo taip pat turėtų būti papildomos valstybių narių pastangos remti jaunuolius ir padėti jiems pereiti iš besimokančiųjų kategorijos į dirbančiųjų kategoriją pagal Jaunimo garantiją19 suteikiant jiems papildomų galimybių patekti į darbo rinką organizuojant stažuotes arba sukuriant darbo vietas su solidarumu susijusiose srityse tam tikroje valstybėje narėje arba tarpvalstybiniu lygmeniu. Taip pat reikėtų užtikrinti papildomumą su jau veikiančiais Sąjungos lygmens tinklais, susijusiais su Europos solidarumo korpuso veikla, kaip antai Europos valstybinių užimtumo tarnybų tinklu, EURES ir „Eurodesk“. Be to, reikėtų užtikrinti papildomumą tarp jau veikiančių susijusių sistemų, visų pirma nacionalinių solidarumo sistemų ir jaunuolių judumo sistemų, įskaitant regionų ar vietos lygmeniu veikiančias sistemas, ir Europos solidarumo korpuso, prireikus vadovaujantis gerąja patirtimi.

_________________

_________________

19 2013 m. balandžio 22 d. Tarybos rekomendacija dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos nustatymo (2013/C 120/01).

19 2013 m. balandžio 22 d. Tarybos rekomendacija dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos nustatymo (2013/C 120/01).

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  Siekiant užtikrinti kuo didesnį Europos solidarumo korpuso poveikį reikėtų numatyti nuostatas, pagal kurias siekiant įgyvendinti Europos solidarumo korpuso tikslus būtų galima naudoti kitas Sąjungos programas, kaip antai Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondą, programą „Europa piliečiams“, Europos regioninės plėtros fondą ir Sveikatos programą, remiant į Europos solidarumo korpuso taikymo sritį patenkančius veiksmus. Tokia pagalba turėtų būti finansuojama pagal taikytinus pagrindinius teisės aktus, susijusius su atitinkamomis programomis. Galiojantį Europos solidarumo korpuso kokybės ženklą gavusiems naudos gavėjams turėtų būti suteikiama galimybė naudotis Europos solidarumo korpuso portalu ir kokybės ir paramos priemonėmis, numatytomis atsižvelgiant į siūlomos veiklos rūšį.

(7)  Siekiant užtikrinti kuo didesnį Europos solidarumo korpuso poveikį reikėtų numatyti nuostatas, pagal kurias siekiant įgyvendinti Europos solidarumo korpuso tikslus būtų galima naudoti kitas Sąjungos programas, kaip antai Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondą, programą „Europa piliečiams“, Europos regioninės plėtros fondą ir Sveikatos programą, remiant į Europos solidarumo korpuso taikymo sritį patenkančius veiksmus. Tokia pagalba turėtų būti finansuojama pagal taikytinus pagrindinius teisės aktus, susijusius su atitinkamomis programomis, siekiant aktyviau įtraukti jaunimą, pilietinę visuomenę ir jau esamas valstybėse narėse vykdomas savanoriškos veiklos programas. Galiojantį Europos solidarumo korpuso kokybės ženklą gavusiems naudos gavėjams turėtų būti suteikiama galimybė naudotis Europos solidarumo korpuso portalu ir kokybės ir paramos priemonėmis, numatytomis atsižvelgiant į siūlomos veiklos rūšį.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  Šiuo reglamentu 2018–2020 m. laikotarpiui nustatomas finansinis paketas, kuris Europos Parlamentui ir Tarybai metinės biudžeto procedūros metu turi būti svarbiausia orientacinė suma pagal Tarpinstitucinio Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo23 17 punktą. Svarbiausią orientacinę sumą sudaro iš programos „Erasmus+“ (197,7 mln. EUR) ir Užimtumo ir socialinių inovacijų programos (10 mln. EUR) perskirstyta suma už 2018, 2019 ir 2020 finansinius metus ir sumos pagal įvairias išlaidų kategorijas iš kelių Sąjungos programų, kaip antai Europos socialinio fondo, Sąjungos civilinės saugos mechanizmo, programos „LIFE“ ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai.

(18)  Šiuo reglamentu 2018–2020 m. laikotarpiui nustatomas finansinis paketas, kuris Europos Parlamentui ir Tarybai metinės biudžeto procedūros metu turi būti svarbiausia orientacinė suma pagal Tarpinstitucinio Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo23 17 punktą. Svarbiausia orientacinė suma, išskyrus perskirstytas lėšas, turėtų būti finansuojama naudojant visas pagal Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/201323a turimas finansines priemones.

_________________

_________________

23 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo (OL C 373, 2013 12 20, p. 1).

23 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo (OL C 373, 2013 12 20, p. 1).

 

23a 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(18a)  Jei Europos solidarumo korpuso veikla nėra tiesiogiai susijusi su finansinėmis priemonėmis, numatytomis pagal Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, Komisija turėtų užtikrinti, kad būtų teikiamas naujas papildomas finansavimas.

Pagrindimas

Europos solidarumo korpuso vykdoma veikla turi turėti ryšį su fondais ir programomis, iš kurių ji finansuojama, o tais atvejais, kai to ryšio nėra, Komisija turi užtikrinti, kad jai įgyvendinti būtų skiriamos papildomos lėšos.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  Siekiant užtikrinti kuo didesnį Europos solidarumo korpuso poveikį reikėtų parengti nuostatas, pagal kurias dalyvaujančios šalys galėtų skirti papildomą nacionalinį finansavimą pagal Europos solidarumo korpuso taisykles.

(20)  Siekiant užtikrinti kuo didesnį Europos solidarumo korpuso poveikį valstybės narės arba prireikus kompetentingos subnacionalinės institucijos, turinčios išimtinius teisėkūros įgaliojimus, taip pat dalyvaujančios šalys turėtų priimti nuostatas, pagal kurias būtų skirtas papildomas nacionalinis, regioninis ir vietos finansavimas pagal Europos solidarumo korpuso taisykles.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  Reikėtų ypač siekti užtikrinti, kad Europos solidarumo korpuso remiamoje veikloje galėtų dalyvauti visi jaunuoliai, visų pirma turintys nepalankiausias sąlygas. Tad reikėtų įgyvendinti ypatingas priemones, kuriomis būtų skatinama socialinė įtrauktis, palankių sąlygų neturinčių jaunuolių dalyvavimas, atsižvelgiama į apribojimus, susijusius su atokiausių Sąjungos regionų ir užjūrio šalių ir teritorijų atokumu24. Be to, dalyvaujančios šalys turėtų dėti pastangas, kad būtų priimtos visos tinkamos teisinių ir administracinių kliūčių šalinimo priemonės ir būtų užtikrintas sklandus Europos solidarumo korpuso veikimas. Be kita ko, jei įmanoma ir nepažeidžiant Šengeno acquis ir Sąjungos teisės aktų dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo, reikia spręsti administracinius klausimus, dėl kurių kyla sunkumų gaunant vizas ir leidimus gyventi.

(24)  Reikėtų ypač siekti užtikrinti, kad Europos solidarumo korpuso remiamoje veikloje galėtų dalyvauti visi jaunuoliai, visų pirma turintys nepalankiausias sąlygas. Tad reikėtų įgyvendinti ypatingas priemones, kuriomis būtų skatinama socialinė įtrauktis, palankių sąlygų neturinčių jaunuolių dalyvavimas, atsižvelgiama į apribojimus, susijusius su atokiausių Sąjungos regionų ir užjūrio šalių ir teritorijų atokumu24. Be to, valstybės narės ir dalyvaujančios šalys turėtų dėti pastangas, kad būtų priimtos visos tinkamos teisinių ir administracinių kliūčių šalinimo priemonės ir būtų užtikrintas sklandus Europos solidarumo korpuso veikimas. Be kita ko, jei įmanoma ir nepažeidžiant Šengeno acquis ir Sąjungos teisės aktų dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo, reikia spręsti administracinius klausimus, dėl kurių kyla sunkumų gaunant vizas ir leidimus gyventi.

_________________

_________________

24 Asmenys iš užjūrio šalies arba teritorijos (UŠT) ir UŠT kompetentingos viešosios ir (arba) privačiosios įstaigos ir institucijos gali dalyvauti programose pagal 2001 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimą 2001/822/EB dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos bendrijos asociacijos (OL L 314, 2001 11 30, p. 1).

24 Asmenys iš užjūrio šalies arba teritorijos (UŠT) ir UŠT kompetentingos viešosios ir (arba) privačiosios įstaigos ir institucijos gali dalyvauti programose pagal 2001 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimą 2001/822/EB dėl užjūrio šalių bei teritorijų ir Europos bendrijos asociacijos (OL L 314, 2001 11 30, p. 1).

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  Bet koks subjektas, norintis dalyvauti Europos solidarumo korpuso veikloje, neatsižvelgiant į tai, ar finansavimas užtikrinamas iš Europos solidarumo korpuso biudžeto, kitos Sąjungos programos arba kito finansavimo šaltinio, turėtų gauti kokybės ženklą, jeigu tenkinamos visos taikytinos sąlygos. Kokybės ženklo suteikimo procedūrą turėtų nuolat vykdyti Europos solidarumo korpuso įgyvendinančios institucijos. Suteiktą kokybės ženklą reikėtų reguliariai vertinti iš naujo ir galima atšaukti, jeigu atliekant patikrinimą nustatoma, kad sąlygos, kuriomis jis buvo suteiktas, nebetenkinamos.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Komisijos siūlomas tekstas

(28)  Europos, nacionaliniu ir vietos lygmenimis reikėtų užtikrinti tinkamą informavimą, viešinimą ir informacijos apie galimybes ir Europos solidarumo korpuso remiamų veiksmų rezultatus sklaidą. Informavimo, viešinimo ir informacijos sklaidos veiklą reikėtų vykdyti pasitelkiant visas Europos solidarumo korpuso įgyvendinančias institucijas, prireikus padedant kitiems pagrindiniams suinteresuotiesiems subjektams.

(28)  Europos, nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis naudojantis interneto portalais reikėtų užtikrinti tinkamą informavimą, viešinimą ir informacijos apie galimybes ir Europos solidarumo korpuso remiamų veiksmų rezultatus sklaidą. Informavimo, viešinimo ir informacijos sklaidos veiklą reikėtų vykdyti pasitelkiant visas Europos solidarumo korpuso įgyvendinančias institucijas ir Sąjungos programas, jau susietas su Europos solidarumo korpusu.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Komisijos siūlomas tekstas

(29)  Siekiant veiksmingesnio plačiosios visuomenės informavimo ir tvirtesnio ryšio tarp Komisijos iniciatyva vykdomų komunikacijos veiksmų, šiuo reglamentu komunikacijos veiklai skirti ištekliai taip pat turėtų būti naudojami koordinuotai komunikacijos apie Sąjungos politikos prioritetus veiklai, jeigu ji susijusi su bendruoju šio reglamento tikslu.

(29)  Siekiant veiksmingesnio plačiosios visuomenės informavimo ir tvirtesnio ryšio tarp Komisijos iniciatyva vykdomų komunikacijos veiksmų, šiuo reglamentu komunikacijos veiklai skirti ištekliai taip pat turėtų būti naudojami koordinuotai su bendruoju šio reglamento tikslu susijusiai komunikacijos apie Sąjungos politikos prioritetus veiklai, pvz., socialinei integracijai, sanglaudai, aplinkos apsaugai ir klimato kaitos švelninimui, ir turi atitikti Europos solidarumo korpuso finansavimo šaltinių tikslus.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(37)  Veiksmingumo ir efektyvumo sumetimais Reglamentu (ES) Nr. 1288/2013 įsteigtas komitetas taip pat turėtų padėti Komisijai įgyvendinti šį reglamentą. Kalbant apie Europos solidarumo korpusą, į posėdžius turėtų būti sušaukiamas specialiosios sudėties komitetas, kurio įgaliojimai turėtų būti suderinti su šiuo naujuoju vaidmeniu. Atitinkamus atstovus į tuos posėdžius turėtų skirti dalyvaujančios šalys atsižvelgdamos į Europos solidarumo korpuso savanoriškos ir profesinės veiklos kryptis.

(37)  Veiksmingumo ir efektyvumo sumetimais Reglamentu (ES) Nr. 1288/2013 įsteigtas komitetas taip pat turėtų padėti Komisijai įgyvendinti šį reglamentą. Kalbant apie Europos solidarumo korpusą, į posėdžius turėtų būti sušaukiamas specialiosios sudėties komitetas, kurio įgaliojimai turėtų būti suderinti su šiuo naujuoju vaidmeniu. Atitinkamus atstovus į tuos posėdžius turėtų skirti valstybės narės ir dalyvaujančios šalys atsižvelgdamos į Europos solidarumo korpuso savanoriškos ir profesinės veiklos kryptis.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(40)  Europos solidarumo korpuso finansinį paketą pagal daugiametės finansinės programos 1a išlaidų kategoriją taip pat reikėtų papildyti finansiniais įnašais iš kitų programų ir išlaidų kategorijų, dėl kurių reikia iš dalies keisti reglamentus (ES) Nr. 1293/201327, (ES) Nr. 1303/201328, (ES) Nr. 1305/201329, (ES) Nr. 1306/201330 ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 1313/2013/ES31.

Išbraukta.

_________________

 

27 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1293/2013 dėl aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) įsteigimo ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 614/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 185).

 

28 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320).

 

29 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 (OL L 347, 2013 12 20, p. 487).

 

30 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL L 347, 2013 12 20, p. 549).

 

31 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo (OL L 347, 2013 12 20, p. 924).

 

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  solidarumo veikla – veikla, kuria siekiama tenkinti nepatenkintus visuomenės poreikius bendruomenės naudai, kartu skatinant asmens asmeninį, mokymosi, socialinį, pilietinį ir profesinį tobulėjimą paskiriant asmenį į tam tikrą vietą, įgyvendinant projektus arba vykdant tinklų kūrimo veiklą įvairiose srityse, pavyzdžiui, susijusiose su švietimu ir mokymu, užimtumu, lyčių lygybe, verslumu (visų pirma, socialiniu verslumu), pilietiškumu ir demokratiniu dalyvavimu, aplinkos ir gamtos apsauga, klimato politika, nelaimių prevencija, pasirengimu joms ir jų padarinių šalinimu, žemės ūkio ir kaimo plėtra, maisto ir ne maisto produktų tiekimu, sveikata ir gerove, kūrybiškumu ir kultūra, fiziniu lavinimu ir sportu, socialine parama ir gerove, trečiųjų šalių piliečių priėmimu ir integravimu, teritoriniu bendradarbiavimu ir sanglauda;

(1)  solidarumo veikla – veikla, kuria siekiama tenkinti nepatenkintus visuomenės poreikius bendruomenės naudai, kartu skatinant asmens asmeninį, mokymosi, socialinį, pilietinį ir ugdomąjį tobulėjimą paskiriant asmenį į tam tikrą vietą, įgyvendinant projektus arba vykdant tinklų kūrimo veiklą įvairiose srityse, pavyzdžiui, susijusiose su švietimu ir mokymu, užimtumu, lyčių lygybe, verslumu (visų pirma, socialiniu verslumu), pilietiškumu ir demokratiniu dalyvavimu, aplinkos ir gamtos apsauga, klimato politika, nelaimių prevencija, pasirengimu joms ir jų padarinių šalinimu, žemės ūkio ir kaimo plėtra, maisto ir ne maisto produktų tiekimu, sveikata ir gerove, kūrybiškumu ir kultūra, fiziniu lavinimu ir sportu, socialine parama ir gerove, negalia, trečiųjų šalių piliečių priėmimu ir integravimu, teritoriniu bendradarbiavimu ir sanglauda;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  palankių sąlygų neturintys jaunuoliai – asmenys, kuriems reikia papildomos paramos dėl negalios, mokymosi sunkumų, ekonominių kliūčių, kultūrinių skirtumų, sveikatos problemų, socialinių kliūčių, geografinių kliūčių;

(3)  palankių sąlygų neturintys jaunuoliai – asmenys, kuriems reikia papildomos paramos dėl negalios, mokymosi ar integravimosi sunkumų, ekonominių kliūčių, kultūrinių skirtumų, sveikatos problemų, socialinių kliūčių, geografinių kliūčių;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  savanoriška veikla – iki dvylikos mėnesių visą darbo dieną32 trunkanti nemokama savanorių tarnyba, kurios metu suteikiama galimybė jaunuoliams dalyvauti su solidarumu susijusiose srityse veikiančių organizacijų kasdieniame darbe bendruomenių, kuriose vykdoma veikla, labui, įskaitant aiškius mokymosi ir mokymo aspektus, kad jaunasis savanoris galėtų įgyti įgūdžių ir gebėjimų, kurie bus naudingi jo asmeniniam, mokymosi, socialiniam ir profesiniam tobulėjimui ir padės sudaryti daugiau galimybių jiems įsidarbinti.

(6)  savanoriška veikla – iki dvylikos mėnesių visą darbo dieną32 trunkanti nemokama savanorių tarnyba, kurios metu suteikiama galimybė jaunuoliams dalyvauti su solidarumu susijusiose srityse veikiančių organizacijų kasdieniame darbe bendruomenių, kuriose vykdoma veikla, labui, įskaitant aiškius mokymosi ir mokymo aspektus, kad jaunasis savanoris galėtų įgyti įgūdžių ir gebėjimų, kurie bus naudingi jo asmeniniam, mokymosi, socialiniam ir ugdomajam tobulėjimui ir padės sudaryti daugiau galimybių jiems įsidarbinti.

_________________

_________________

32 Tai paprastai veikla, nuolat vykdoma 5 dienas per savaitę po 7 valandas per dieną.

32 Tai paprastai veikla, nuolat vykdoma 5 dienas per savaitę po 7 valandas per dieną.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  savanorių grupių veiklos vietos – vietos, kuriose Europos solidarumo korpuso dalyvių iš įvairių dalyvaujančių šalių grupės gali kartu užsiimti savanoriška veikla ir, atlikdamos fizinį ar protinį darbą, siekti bendro tikslo bei įgyvendinti bendruomenei naudingą projektą, kurio trukmė gali būti nuo dviejų savaičių iki dviejų mėnesių;

(7)  savanorių grupių veiklos vietos – vietos, kuriose Europos solidarumo korpuso dalyvių iš įvairių valstybių narių ir kitų dalyvaujančių šalių grupės gali kartu užsiimti savanoriška veikla ir, atlikdamos fizinį ar protinį darbą, siekti bendro tikslo bei įgyvendinti bendruomenei naudingą projektą, kurio trukmė gali būti nuo dviejų savaičių iki dviejų mėnesių;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  Europos solidarumo korpuso portalas – internetinė priemonė, kuria internetu teikiamos tam tikros paslaugos Europos solidarumo korpuso dalyviams ir dalyvaujančioms organizacijoms, be kita ko, teikiama informacija apie Europos solidarumo korpusą, registruojami dalyviai, atliekama vietų, į kurias gali būti paskiriama, paieška dalyviams, skelbiama siūlomų vietų reklama, atliekama jų paieška, atliekama galimų projekto partnerių paieška, tvarkomi kontaktai, vietų ir projektų pasiūlymai, mokymas, komunikacijos ir tinklų kūrimo veikla, teikiama informacija ir skelbiami pranešimai apie galimybes ir kitas su Europos solidarumo korpusu susijusias svarbias naujienas.

(14)  Europos solidarumo korpuso portalas – internetinė priemonė, kuria internetu teikiamos tam tikros paslaugos Europos solidarumo korpuso dalyviams ir dalyvaujančioms organizacijoms, be kita ko, teikiama informacija apie Europos solidarumo korpusą, registruojami dalyviai, tvarkomi kokybės ženklai, atliekama vietų, į kurias gali būti paskiriama, paieška dalyviams, skelbiama siūlomų vietų reklama, atliekama jų paieška, atliekama galimų projekto partnerių paieška, tvarkomi kontaktai, vietų ir projektų pasiūlymai, mokymas, komunikacijos ir tinklų kūrimo veikla, teikiama informacija ir skelbiami pranešimai apie galimybes, platinami solidarumo veiksmų rezultatai ir kitos su Europos solidarumo korpusu susijusios svarbios naujienos.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Europos solidarumo korpuso tikslas – stiprinti jaunuolių ir organizacijų dalyvavimą kokybiškoje solidarumo veikloje, prieinamoje visiems jaunuoliams kaip priemonė, kuria jie gali padėti padidinti sanglaudą ir solidarumą Europoje, remti bendruomenes ir spręsti visuomenės problemas.

Europos solidarumo korpuso tikslas – stiprinti jaunuolių ir organizacijų dalyvavimą kokybiškoje solidarumo veikloje, prieinamoje visiems jaunuoliams kaip priemonė, kuria jie gali padėti padidinti sanglaudą ir solidarumą Europoje, remti bendruomenes ir spręsti laikmečio problemas, visų pirma susijusias su didesne socialine integracija, švietimu ir užimtumu, taip pat apsaugos apsauga ir klimato kaitos švelninimu.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija ir dalyvaujančios šalys bendradarbiauja siekdamos veiksmingumo ir efektyvumo, užtikrindamos nacionalinių programų ir sistemų, susijusių su solidarumu, švietimu, profesiniu mokymu ir jaunimu, ir veiksmų pagal Europos solidarumo korpuso programą darną. Tie veiksmai grindžiami tam tikrais gerosios patirties pavyzdžiais ir jau vykdomomis programomis.

2.  Komisija, valstybės narės ir kitos dalyvaujančios šalys bendradarbiauja siekdamos veiksmingumo ir efektyvumo, užtikrindamos nacionalinių programų ir sistemų, susijusių su solidarumu, švietimu, profesiniu mokymu ir jaunimu, nedarant poveikio subnacionalinėms valdžios institucijoms suteiktiems teisėkūros įgaliojimams, ir veiksmų pagal Europos solidarumo korpuso programą darną. Tie veiksmai grindžiami tam tikrais gerosios patirties pavyzdžiais ir jau vykdomomis programomis.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Europos solidarumo korpusas siekia savo tikslų šių rūšių veikla:

Atsižvelgdamas į priemonių, iš kurių yra finansuojamas, tikslus, Europos solidarumo korpusas siekia savo tikslų šių rūšių veikla:

Pagrindimas

Kadangi Europos solidarumo korpusas yra finansuojamas „Erasmus+“, EaSI, ES civilinės saugos mechanizmo, LIFE, ESF ir EŽŪFKP lėšomis, jo tikslai turi būti siejami su tuo, ko siekiama priemonėmis, iš kurių jis yra finansuojamas.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  solidarumo veiklos vietos, projektai ir tinklų kūrimo veikla;

a)  solidarumo veiklos vietos, projektai ir tinklų kūrimo veikla, susijusi su pilietine visuomene;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  Europos solidarumo korpuso veikloje dalyvaujančių asmenų ir organizacijų tinklų kūrimo veikla.

c)  Europos solidarumo korpuso veikloje dalyvaujančių asmenų ir organizacijų tinklų kūrimo veikla, kuri turi visiškai atitikti ir papildyti patvirtintą vietos ir regioninę patirtį, ypač gerąją praktiką savanoriškos veiklos ir civilinės saugos srityje.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti solidarumo veiklos vietų kokybę, įskaitant mokymą, kalbinę paramą, draudimą, paramą jau paskyrus į vietą, taip pat pažymėjimo, kuriuo būtų nustatomos ir patvirtinamos toje vietoje įgytos žinios, įgūdžiai ir gebėjimai, sukūrimą;

a)  priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti aukštą solidarumo veiklos vietų kokybę, įskaitant išsamią mokymo programą, kalbinę paramą, administracinę paramą dalyviams ir dalyvaujančioms organizacijoms, draudimą, paramą jau paskyrus į vietą, taip pat pažymėjimo, kuriuo būtų nustatomos ir patvirtinamos toje vietoje įgytos žinios, įgūdžiai ir gebėjimai, sukūrimą;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Komisijos siūlomas tekstas

d)  Europos solidarumo korpuso portalo ir kitų svarbių internetinių paslaugų, būtinų pagalbinių IT sistemų ir internetinių priemonių sukūrimas, palaikymas ir naujinimas.

d)  Europos solidarumo korpuso portalo, įskaitant dalyvių parengtas vietos ataskaitas, ir kitų svarbių internetinių paslaugų, visų pirma siekiant skleisti šio reglamento tikslus ir viešinti galimybes su juo susipažinti, būtinų pagalbinių IT sistemų ir internetinių priemonių sukūrimas, palaikymas ir naujinimas.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Į 1 dalyje nurodytą sumą įtraukiamas 294 200 000 EUR33 finansinis paketas dabartinėmis kainomis, taip pat finansiniai įnašai iš:

Išbraukta.

a) Europos socialinio fondo – 35 000 000 EUR dabartinėmis kainomis;

 

b) Sąjungos civilinės saugos mechanizmo – 6 000 000 EUR dabartinėmis kainomis;

 

c) programos „LIFE“ – 4 500 000 EUR dabartinėmis kainomis;

 

d) Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai – 1 800 000 EUR dabartinėmis kainomis.

 

_________________

 

33 Finansinį paketą sudaro svarbiausia orientacinė suma, kaip tai suprantama pagal Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo (2013/C 373/01) 17 punktą.

 

Pagrindimas

Manome, kad naujos iniciatyvos turėtų būti finansuojamos ne perskirstant esamų programų ir fondų lėšas, bet naudojant visus kitus pagal esamą DFP turimus išteklius.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Dalyvaujanti šalis gali leisti naudos gavėjams naudoti nacionalines lėšas, kurios valdomos vadovaujantis Europos solidarumo korpuso taisyklėmis, ir šiuo tikslu naudoti decentralizuotas Europos solidarumo korpuso struktūras tol, kol ji užtikrina papildomą proporcingą šių struktūrų finansavimą.

6.  Dalyvaujanti šalis, atsižvelgdama į savo išteklius, turi suteikti naudos gavėjams nacionalines lėšas, kurios valdomos vadovaujantis Europos solidarumo korpuso taisyklėmis, ir šiuo tikslu naudoti decentralizuotas Europos solidarumo korpuso struktūras tol, kol ji užtikrina papildomą proporcingą šių struktūrų finansavimą. Valstybės narės gali skirti naują papildomą finansavimą.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Europos solidarumo korpuso veikloje dalyvauja valstybės narės.

1.  Europos solidarumo korpuso veikloje dalyvauja valstybės narės. Valstybėse narėse, kuriose su Europos solidarumu korpuso veikla susiję įgaliojimai perduoti subnacionalinėms valdžios institucijoms, per nacionalines agentūras, veikiančias kaip vykdomosios įstaigos, parengiami mechanizmai, kad būtų sudarytos sąlygos tiesioginiam šių institucijų dalyvavimui.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Įgyvendindamos šį reglamentą Komisija ir dalyvaujančios šalys užtikrina, kad būtų dedamos konkrečios pastangos siekiant skatinti socialinę įtrauktį, visų pirma palankių sąlygų neturinčių jaunuolių dalyvavimą.

2.  Įgyvendindamos šį reglamentą valstybės narės ir kitos dalyvaujančios šalys užtikrina, kad būtų dedamos konkrečios pastangos siekiant skatinti socialinę įtrauktį, visų pirma palankių sąlygų neturinčių ir pažeidžiamesnių jaunuolių dalyvavimą, ir šiuo tikslu priima požiūrį, pagal kurį atsižvelgiama į lyčių aspektą.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Europos solidarumo korpuso veikloje gali dalyvauti bet koks viešasis ar privatusis subjektas arba tarptautinės organizacijos, gavusios Europos solidarumo korpuso kokybės ženklą.

1.  Europos solidarumo korpuso veikloje gali dalyvauti bet koks viešasis ar privatusis subjektas arba tarptautinės organizacijos, gavusios Europos solidarumo korpuso kokybės ženklą, atsižvelgiant į šio reglamento tikslus.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Reikalavimus atitinkančio subjekto, norinčio tapti Europos solidarumo korpuso veikloje dalyvaujančia organizacija, paraišką vertina kompetentinga Europos solidarumo korpuso įgyvendinanti institucija siekdama patikrinti, ar jo veikla atitinka Europos solidarumo korpuso reikalavimus.

2.  Reikalavimus atitinkančio subjekto, norinčio tapti Europos solidarumo korpuso veikloje dalyvaujančia organizacija, paraišką vertina kompetentinga Europos solidarumo korpuso įgyvendinanti institucija siekdama patikrinti, ar jo veikla atitinka Europos solidarumo korpuso reikalavimus ir tikslus.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Atlikus vertinimą subjektui gali būti išduotas Europos solidarumo korpuso kokybės ženklas. Išduotas kokybės ženklas reguliariai vertinamas iš naujo ir gali būti atšauktas.

3.  Atlikus vertinimą subjektui gali būti išduotas Europos solidarumo korpuso kokybės ženklas. Išduotas kokybės ženklas kas bent dvejus metus vertinamas iš naujo nesukuriant pernelyg didelės administracinės naštos ir gali būti atšauktas.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Europos solidarumo korpuso kokybės ženklas savaime nereiškia, kad pagal Europos solidarumo korpuso programą bus skirtas finansavimas.

5.  Europos solidarumo korpuso kokybės ženklas savaime nereiškia, kad pagal Europos solidarumo korpuso programą bus skirtas finansavimas, tačiau jis yra esminė išankstinė sąlyga šiam finansavimui gauti.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Bet koks dalyvaujančioje šalyje įsteigtas viešasis ar privatusis subjektas ir solidarumo veiklą dalyvaujančiose šalyse vykdančios tarptautinės organizacijos gali teikti paraišką finansavimui gauti pagal Europos solidarumo korpuso programą. 7 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytos veiklos atveju dalyvaujanti organizacija įgyja kokybės ženklą kaip būtinąją sąlygą finansavimui gauti pagal Europos solidarumo korpuso programą. Įgyvendinant 7 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytus solidarumo projektus fiziniai asmenys taip pat gali teikti paraiškas dėl finansavimo neoficialių Europos solidarumo korpuso dalyvių grupių vardu.

Bet koks valstybėje narėje ar kitoje dalyvaujančioje šalyje įsteigtas viešasis ar privatusis subjektas ir solidarumo veiklą valstybėje narėje arba kitose dalyvaujančiose šalyse vykdančios tarptautinės organizacijos gali teikti paraišką finansavimui gauti pagal Europos solidarumo korpuso programą. 7 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytos veiklos atveju dalyvaujanti organizacija įgyja kokybės ženklą kaip būtinąją sąlygą finansavimui gauti pagal Europos solidarumo korpuso programą. Įgyvendinant 7 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytus solidarumo projektus fiziniai asmenys taip pat gali teikti paraiškas dėl finansavimo neoficialių Europos solidarumo korpuso dalyvių grupių vardu.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Bendradarbiaudama su dalyvaujančiomis šalimis Komisija vykdo reguliarią Europos solidarumo korpuso veiklos siekiant jo tikslų stebėseną.

1.  Bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir kitomis dalyvaujančiomis šalimis Komisija vykdo reguliarią Europos solidarumo korpuso veiklos siekiant jo tikslų stebėseną.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  į savanoriškos veiklos vietas paskirtų dalyvių skaičius (šalies vidaus ir tarpvalstybiniu lygmenimis);

a)  į savanoriškos veiklos vietas paskirtų dalyvių, įskaitant palankių sąlygų neturinčius jaunuolius, skaičius (šalies vidaus ir tarpvalstybiniu lygmenimis);

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  į stažuočių vietas paskirtų dalyvių skaičius (šalies vidaus ir tarpvalstybiniu lygmenimis);

b)  į stažuočių vietas paskirtų dalyvių, įskaitant palankių sąlygų neturinčius jaunuolius, skaičius (šalies vidaus ir tarpvalstybiniu lygmenimis);

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  į darbo vietas paskirtų dalyvių skaičius (šalies vidaus ir tarpvalstybiniu lygmenimis);

c)  į darbo vietas paskirtų dalyvių, įskaitant palankių sąlygų neturinčius jaunuolius, skaičius (šalies vidaus ir tarpvalstybiniu lygmenimis);

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  solidarumo projektų dalyvių skaičius;

d)  solidarumo projektų dalyvių, įskaitant palankių sąlygų neturinčius jaunuolius, skaičius;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  solidarumo projektų skaičius;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Bendradarbiaudama su dalyvaujančiomis šalimis Komisija užtikrina informacijos sklaidą, viešinimą ir paskesnius veiksmus, susijusius su visais pagal Europos solidarumo korpuso programą remiamais veiksmais.

1.  Bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir kitomis dalyvaujančiomis šalimis Komisija užtikrina informacijos sklaidą, viešinimą ir paskesnius veiksmus, susijusius su visais pagal Europos solidarumo korpuso programą remiamais veiksmais, taip pat veiksmais, susijusiais su registracija ir galimybe pasinaudoti procedūromis.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  20 straipsnyje nurodytos nacionalinės agentūros parengia nuoseklią pagal jų valdomus veiksmus remiamos veiklos rezultatų veiksmingos sklaidos ir panaudojimo politiką ir padeda Komisijai skleisti informaciją apie Europos solidarumo korpusą, įskaitant informaciją apie nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis valdomus veiksmus ir apie jų rezultatus bei informuoja atitinkamas tikslines grupes apie jų šalyje vykdomas iniciatyvas.

2.  20 straipsnyje nurodytos nacionalinės agentūros parengia nuoseklią pagal jų valdomus veiksmus remiamos veiklos rezultatų veiksmingos sklaidos ir panaudojimo politiką ir tinkamą strategiją ir padeda Komisijai skleisti informaciją apie Europos solidarumo korpusą, įskaitant informaciją apie nacionaliniu ir Sąjungos lygmenimis valdomus veiksmus ir apie jų rezultatus bei informuoja atitinkamas tikslines grupes apie jų šalyje vykdomas iniciatyvas.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  nacionaliniu lygmeniu dalyvaujančiose šalyse – nacionalinės agentūros.

b)  nacionalinės agentūros, paskirtos valstybėse narėse ir kitose dalyvaujančiose šalyse.

Pagrindimas

Reikia atsižvelgti į skirtingas realijas, būdingas valstybėms narėms, kuriose įgaliojimai perduoti subnacionalinėms valdžios institucijoms, turinčioms atskirus teisėkūros įgaliojimus.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekvienoje Europos solidarumo korpuso veikloje dalyvaujančioje šalyje nacionalinės institucijos, paskirtos valdyti Reglamento (ES) Nr. 1288/2013 III skyriuje nurodytus veiksmus, taip pat veikia kaip nacionalinės institucijos Europos solidarumo korpuso tikslais. To reglamento 27 straipsnio 1, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 ir 16 dalys analogiškai taikomos Europos solidarumo korpusui. To reglamento 11 straipsnio 2 dalyje nurodytose šalyse, kuriose nacionalinė institucija nenustatyta, ji skiriama remiantis Reglamento (ES) Nr. 1288/2013 27 straipsnio 2–6 ir 8–15 dalimis.

Kiekvienoje Europos solidarumo korpuso veikloje dalyvaujančioje šalyje nacionalinės institucijos, paskirtos valdyti Reglamento (ES) Nr. 1288/2013 III skyriuje nurodytus veiksmus, taip pat veikia kaip nacionalinės institucijos Europos solidarumo korpuso tikslais. Valstybėse narėse, kuriose su šiuo skyriumi susiję įgaliojimai perduoti subnacionalinėms valdžios institucijoms, turinčioms atskirus išimtinius teisėkūros įgaliojimus, per nacionalines agentūras, veikiančias kaip vykdomosios įstaigos, parengiami mechanizmai, kad būtų sudarytos sąlygos tiesioginiam šių institucijų dalyvavimui. To reglamento 27 straipsnio 1, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 ir 16 dalys analogiškai taikomos Europos solidarumo korpusui. To reglamento 11 straipsnio 2 dalyje nurodytose šalyse, kuriose nacionalinė institucija nenustatyta, ji skiriama remiantis Reglamento (ES) Nr. 1288/2013 27 straipsnio 2–6 ir 8–15 dalimis.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kiekvienoje Europos solidarumo korpuso veikloje dalyvaujančioje šalyje nacionalinės agentūros, savo šalyse paskirtos valdyti Reglamento (ES) Nr. 1288/2013 III skyriuje nurodytus veiksmus, taip pat veikia kaip nacionalinės agentūros Europos solidarumo korpuso tikslais.

Kiekvienoje Europos solidarumo korpuso veikloje dalyvaujančioje valstybėje narėje ir kitoje šalyje nacionalinės agentūros, savo šalyse paskirtos valdyti Reglamento (ES) Nr. 1288/2013 III skyriuje nurodytus veiksmus, taip pat veikia kaip nacionalinės agentūros Europos solidarumo korpuso tikslais. Valstybėse narėse, kuriose su šiuo skyriumi susiję įgaliojimai perduoti subnacionalinėms valdžios institucijoms, turinčioms atskirus išimtinius teisėkūros įgaliojimus, per nacionalines agentūras, veikiančias kaip vykdomosios įstaigos, parengiami mechanizmai, kad būtų sudarytos sąlygos tiesioginiam šių institucijų dalyvavimui.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Siekdama įgyvendinti šį reglamentą Komisija, priimdama įgyvendinimo aktus, patvirtina darbo programas. Kiekvienoje darbo programoje užtikrinama, kad 3 ir 4 straipsniuose nustatyti bendrieji ir konkretieji tikslai būtų nuosekliai įgyvendinami, ir nurodoma, kokių rezultatų tikimasi, taip pat nustatomas įgyvendinimo metodas ir bendra jos suma. Darbo programose taip pat aprašomi finansuotini veiksmai, nurodomos skirtingiems veiksmams skirtos sumos ir lėšų, skirtų nacionalinių agentūrų valdytinai veiklai įgyvendinti, paskirstymas dalyvaujančioms šalims ir preliminarus įgyvendinimo tvarkaraštis.

1.  Komisijai pagal 25a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl darbo programų patvirtinimo. Kiekvienoje darbo programoje užtikrinama, kad 3 ir 4 straipsniuose nustatyti bendrieji ir konkretieji tikslai būtų nuosekliai įgyvendinami, ir nurodoma, kokių rezultatų tikimasi, taip pat nustatomas įgyvendinimo metodas ir bendra jos suma. Darbo programose taip pat aprašomi finansuotini veiksmai, nurodomos skirtingiems veiksmams skirtos sumos ir lėšų, skirtų nacionalinių agentūrų valdytinai veiklai įgyvendinti, paskirstymas dalyvaujančioms šalims ir preliminarus įgyvendinimo tvarkaraštis.

Pagrindimas

Dėl šio reglamento įgyvendinimo priemonių turėtų būti konsultuojamasi su Parlamentu ir Taryba.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Šie įgyvendinimo aktai priimami pagal 25 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Išbraukta.

Pagrindimas

Dėl šio reglamento įgyvendinimo priemonių turėtų būti konsultuojamasi su Parlamentu ir Taryba.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

25 straipsnis

Išbraukta.

Komiteto procedūra

 

1.  Komisijai padeda komitetas, įsteigtas pagal Reglamento (ES) Nr. 1288/2013 36 straipsnį. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

 

2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

 

Pagrindimas

Dėl šio reglamento įgyvendinimo priemonių turėtų būti konsultuojamasi su Parlamentu ir Taryba.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

25 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

25a straipsnis

 

Įgaliojimų delegavimas

 

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

 

2.  24 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo [šio reglamento įsigaliojimo data]. Komisija parengia ataskaitą dėl įgaliojimų suteikimo likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki dvejų metų laikotarpio pabaigos. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

 

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 24 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

 

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

 

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

6.  Pagal 24 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

Pagrindimas

Dėl šio reglamento įgyvendinimo priemonių turėtų būti konsultuojamasi su Parlamentu ir Taryba.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

[...]

Išbraukta.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

27 straipsnis

Išbraukta.

Reglamento (ES) Nr. 1293/2013 dalinis pakeitimas

 

Į Reglamento (ES) Nr. 1293/2013 4 straipsnį įtraukiama ši dalis:

 

„3. Didžiausia 3 000 000 EUR suma dabartinėmis kainomis iš aplinkosaugos paprogramės, atitinkančios prioritetinę aplinkos valdymo ir informavimo sritį, ir didžiausia 1 500 000 EUR suma iš klimato veiksmų paprogramės, atitinkančios prioritetinę klimato valdymo ir informavimo sritį, skiriama Europos solidarumo korpuso pagal Reglamentą (ES) Nr. 2017/XXX įgyvendinamiems projektams, kuriais padedama įgyvendinti vieną ar kelias prioritetines sritis, kaip tai suprantama pagal 9 ir 13 straipsnius, finansuoti, kaip tai suprantama pagal 17 straipsnio 4 dalį. Tos sumos skiriamos tik pagal Reglamentą (ES) Nr. 2017/XXX, išskyrus Reglamentu (ES) Nr. 1293/2013 nustatytus konkrečius reikalavimus.

 

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

28 straipsnis

Išbraukta.

Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 daliniai pakeitimai

 

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 iš dalies keičiamas taip:

 

1. 58 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

 

a) pirma pastraipa pakeičiama taip:

 

„Komisijos iniciatyva ESI fondais gali būti remiamos parengiamosios, stebėsenos, administracinės ir techninės pagalbos, vertinimo, audito ir kontrolės priemonės, būtinos šiam reglamentui įgyvendinti, ir pagalbiniai veiksmai pagal Reglamentą (ES) Nr. 2017/XXX, kaip nurodyta trečioje pastraipoje, jeigu tokiais veiksmais siekiama ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos tikslo.“

 

„m) pagal Reglamentą (ES) Nr. 2017/XXX dėl Europos solidarumo korpuso finansuojami veiksmai siekiant skatinti jaunuolių asmeninį, mokymosi, socialinį, pilietinį ir profesinį tobulėjimą, sudaryti daugiau galimybių jiems įsidarbinti ir padėti patekti į darbo rinką.“

 

„35 000 000 EUR dabartinėmis kainomis iš Komisijos iniciatyva techninei pagalbai skirtos sumos skiriama Europos solidarumo korpusui siekiant paremti jo veiklą pagal Reglamento (ES) Nr. 2017/XXX 9 straipsnio 2 dalies a punktą. Ta suma skiriama tik pagal Reglamentą (ES) Nr. 2017/XXX, išskyrus su fondais susijusiais reglamentais nustatytus konkrečius reikalavimus.“

 

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

29 straipsnis

Išbraukta.

Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dalinis pakeitimas

 

Į Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 51 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą įtraukiama ši pastraipa:

 

„EŽŪFKP lėšomis taip pat gali būti finansuojami Europos solidarumo korpuso įgyvendinami veiksmai, kuriais padedama įgyvendinti vieną ar kelis Sąjungos prioritetus kaimo plėtros srityje, skiriant jiems 1 800 000 EUR dabartinėmis kainomis pagal Reglamento (ES) Nr. 2017/XXX. Ta suma skiriama tik pagal Reglamentą (ES) Nr. 2017/XXX, išskyrus Reglamentu (ES) Nr. 1305/2013 nustatytus konkrečius reikalavimus.“

 

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

30 straipsnis

Išbraukta.

Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 dalinis pakeitimas

 

Į Reglamento (ES) Nr. 1306/2013 6 straipsnis papildomas šiuo j punktu:

 

„j) Europos solidarumo korpuso pagal Reglamentą (ES) Nr. 2017/XXX įgyvendinami veiksmai, kuriais padedama įgyvendinti vieną ar kelis Sąjungos prioritetus žemės ūkio ir kaimo plėtros srityse, ypač veiksmai, nurodyti Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 51 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje. Ta suma skiriama tik pagal Reglamentą (ES) Nr. 2017/XXX, išskyrus su fondais susijusiais reglamentais nustatytus konkrečius reikalavimus.“

 

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

31 straipsnis

Išbraukta.

Sprendimo Nr. 1313/2013/ES dalinis pakeitimas

 

Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 19 straipsnio 1 dalyje po antros pastraipos įrašoma ši pastraipa:

 

„6 000 000 EUR dabartinėmis kainomis iš finansinio paketo pagal 3 išlaidų kategoriją „Saugumas ir pilietybė“ skiriama Europos solidarumo korpuso pagal Reglamentą (ES) Nr. 2017/XXX vykdomiems veiksmams, kuriais padedama įgyvendinti vieną ar kelis Sąjungos prioritetus civilinės saugos srityje, finansuoti. Ta suma skiriama tik pagal Reglamentą (ES) Nr. 2017/XXX, išskyrus Sprendimo Nr. 1313/2013/ES nustatytus konkrečius reikalavimus.“

 

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos solidarumo korpusas

Nuorodos

COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CULT

12.6.2017

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

12.6.2017

Susiję komitetai - paskelbimo plenariniame posėdyje data

5.10.2017

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Eleonora Forenza

28.6.2017

Svarstymas komitete

7.9.2017

 

 

 

Priėmimo data

28.11.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

55

6

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Nicola Caputo, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Jan Huitema, Peter Jahr, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Younous Omarjee, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Tiemo Wölken

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Richard Ashworth, Pál Csáky, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

55

+

ALDE

Catherine Bearder, Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Arne Gericke, Bolesław G. Piecha

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Stefan Eck, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Younous Omarjee

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Pál Csáky, Angélique Delahaye, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Peter Jahr, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Tomáš Zdechovský

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Bart Staes, Keith Taylor

6

-

ECR

Richard Ashworth, Mark Demesmaeker, Julie Girling, John Procter

EFDD

Julia Reid

ENF

Sylvie Goddyn

1

0

ALDE

Jan Huitema

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm (2012/C 326/02) (OL C 326 2012 10 26, p. 391).

(2)

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/#


Biudžeto komiteto NUOMONĖ  (5.12.2017)

pateikta Kultūros ir švietimo komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma Europos solidarumo korpuso teisinė sistema ir iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1288/2013, (ES) Nr. 1293/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 ir Sprendimas Nr. 1313/2013/ES

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

Nuomonės referentas: Tiemo Wölken

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuomonės referentas palankiai vertina Europos Komisijos 2017 m. gegužės 30 d. pateiktą pasiūlymą įsteigti Europos solidarumo korpusą (ESK). Solidarumas yra Europos Sąjungos pagrindas: jos piliečiai yra solidarūs, tarptautiniu lygmeniu solidarios valstybės narės, ji solidariai vykdo veiksmus Sąjungos viduje ir už jos ribų. Tai bendra visos ES pripažįstama vertybė. Solidarumas yra viena iš priežasčių, įkvėpusių jau kelias europiečių kartas kartu kurti Europą ir puoselėti bendras jos vertybes.

Šiame Europos solidarumo korpuso (ESK) pasiūlyme numatytas specialus teisinis pagrindas iniciatyvai, kuri suteiks galimybes jaunimui iš visos ES įgyvendinti savo troškimą kurti geresnę Sąjungą ir tobulinti Europos projektą, sykiu gerinant asmeninius įgūdžius.

Tačiau nuomonės referentas yra tvirtai įsitikinęs, kad Europos solidarumo korpusui reikia atskiro, konkrečiai jam skirto biudžeto. 2018–2020 m. laikotarpiu Komisija siūlo padengti tris ketvirtadalius ESK finansavimo perskirstant lėšas iš dabartinėms programoms jau skirtų asignavimų: 197,7 mln. EUR reikėtų paimti iš programos „Erasmus +“, 10 mln. EUR – iš Užimtumo ir socialinių inovacijų programos (EaSI) ir 47,3 mln. EUR – iš programų pagal kitas išlaidų kategorijas (iš jų 35 mln. eurų iš Europos socialinio fondo (ESF), 6 mln. EUR – iš Civilinės saugos mechanizmo, 4,5 mln. EUR – iš programos LIFE ir 1,8 mln. EUR – iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP)). Tik ketvirtadalis bendro ESK finansinio paketo bus finansuojamas naujomis lėšomis.

Nuomonės referentas griežtai nesutinka su tokia strategija – finansuoti ESK didžiąja dalimi kitų svarbių ES programų veiklos sąskaita, nes tų programų misija ir tikslai taip pat yra vertingi ir joms yra skirtas atitinkamas finansinis paketas, numatytas biudžete nuo pat dabartinės DFP pradžios. Tai, kas galėjo būti priimtina pirmuoju bandomuoju ESK etapu, kad veikla būtų pradėta ir įsibėgėtų, nebegali būti taikoma vidutinės trukmės ar ilguoju laikotarpiu finansuojant svarbią programą, kuriai reikia ne tik atskiro teisinio pagrindo, bet ir nemažo naujų lėšų paketo.

Naujiems politiniams dabartinės DFP prioritetams įgyvendinti reikia naujų išteklių ir, išnaudojus visas turimas maržas, galima pasinaudoti DFP reglamente numatytomis lankstumo nuostatomis ir specialiosiomis priemonėmis. Jei ESK iš tikrųjų yra nauja prioritetinė iniciatyva, kaip nurodyta bendroje deklaracijoje dėl 2017 m. ES prioritetų teisėkūros srityje, būtų visiškai pagrįsta, kad jai būtų skirtos naujos lėšos ir ji galėtų siekti savo tikslų nekenkdama šiuo metu vykdomoms ES finansuojamoms programoms ir projektams.

Nuomonės referentas laikosi nuomonės, kad, siekiant 2018–2020 m. laikotarpiu finansuoti ESK, turėtų būti naudojamos pagal dabartinę DFP numatytos ir atliekant dabartinio laikotarpio vidurio peržiūrą patobulintos lankstumo priemonės, pvz., Lankstumo priemonė ir bendroji įsipareigojimų marža. Lėšų perskirstymas priimtinas tik tais atvejais, kai lėšų perkėlimas numatytas nuo programos pradžios – taip yra, pvz., Europos savanorių tarnybos veiklos ES viduje finansavimo pagal programą „Erasmus+“ atveju. Ištrindamas iš EaSI, ESF, civilinės saugos, LIFE ir EŽŪFKP programų paimtus ir ESK skirtus įnašus ir grąžindamas šias sumas į biudžeto eilutes, iš kurių jos buvo paimtos, atsižvelgiant į pradinį finansinį programavimą, nuomonės referentas parodo aiškią poziciją dėl šios iniciatyvos finansavimo.

Pagal programą LIFE sprendžiami aplinkos ir klimato klausimai ir ją vykdant ES aplinkos būklė labai pagerėjo. Siekiant kovoti su klimato kaita ir vykdyti per COP 21 pasiektą Paryžiaus susitarimą, programai LIFE skiriamas finansavimas neturėtų būti perskirtas kitiems tikslams siekti.

EŽŪFKP ir ESF, kaip ES struktūrinių ir investicijų fondų (ESIF) dalis, padeda stiprinti Sąjungos ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą. ESIF tikslas – sumažinti įvairių regionų vystymosi lygio skirtumus. ESK neturėtų būti finansuojamas lėšomis, skirtomis sanglaudos politikai finansuoti.

Taikydamos Sąjungos civilinės saugos mechanizmą Sąjunga ir valstybės narės koordinuoja savo nelaimių prevencijos, pasirengimo joms ir reagavimo į jas sistemas. Atsižvelgiant į tai, kad pastaraisiais metais padaugėjo gamtinių ir žmogaus sukeltų nelaimių, padidėjo jų mastas ir sudėtingumas, be kita ko, dėl klimato kaitos, bendras ir integruotas požiūris į nelaimių valdymą tampa vis svarbesnis. Todėl nuomonės referentas mano, kad būtų nepriimtina civilinės saugos lėšas perskirti Europos solidarumo korpusui.

Be to, pranešėjas siūlo sustiprinti ESK stebėsenos ir vertinimo nuostatas.

Nuomonės referentas primygtinai ragina Komisiją laikytis pažado parengti aiškų ir plataus užmojo pasiūlymą dėl ESK įgyvendinimo ir finansavimo nuo 2021 m.

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  Šiuo reglamentu 2018–2020 m. laikotarpiui nustatomas finansinis paketas, kuris Europos Parlamentui ir Tarybai metinės biudžeto procedūros metu turi būti svarbiausia orientacinė suma pagal Tarpinstitucinio Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo23 17 punktą. Svarbiausią orientacinę sumą sudaro iš programos „Erasmus+“ (197,7 mln. EUR) ir Užimtumo ir socialinių inovacijų programos (10 mln. EUR) perskirstyta suma už 2018, 2019 ir 2020 finansinius metus ir sumos pagal įvairias išlaidų kategorijas iš kelių Sąjungos programų, kaip antai Europos socialinio fondo, Sąjungos civilinės saugos mechanizmo, programos „LIFE“ ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai.

(18)  Šiuo reglamentu 2018–2020 m. laikotarpiui nustatomas 341,5 mln. EUR dabartinėmis kainomis dydžio finansinis paketas, kuris Europos Parlamentui ir Tarybai metinės biudžeto procedūros metu turi būti svarbiausia orientacinė suma pagal Tarpinstitucinio Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo23 17 punktą. Į finansinį paketą turėtų būti įtraukta 197,7 mln. EUR suma, kuri iš pradžių buvo numatyta Europos savanorių tarnybos veiklai Sąjungos viduje finansuoti pagal programą „Erasmus+“ 2018, 2019 ir 2020 finansiniais metais, atsižvelgiant į tai, kad ši veikla turi būti perkelta į Europos solidarumo korpuso programą. Atsižvelgiant į poreikį išvengti neigiamo poveikio esamų daugiamečių programų finansavimui, likusi suma Europos solidarumo korpusui finansuoti turėtų būti sudaroma tik iš nepaskirstytų maržų atsižvelgiant į daugiametėje finansinėje programoje nustatytas viršutines ribas.

_________________

_________________

23 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo (OL C 373, 2013 12 20, p. 1).

23 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo (OL C 373, 2013 12 20, p. 1).

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

38 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(38a)  2017 m. vasario 2 d. rezoliucijoje dėl reglamento, kuriuo sukuriama programa „Erasmus+“, įgyvendinimo1a, Europos Parlamentas ragino Komisiją ir valstybes nares dėti pastangas biudžeto srityje, siekiant įtraukti Europos solidarumo korpuso iniciatyvą nesumažinant kitoms dabartinėms ir prioritetinėms programoms skiriamo finansavimo.

 

___________________

 

1a Priimti tekstai, P8_TA(2017)0018.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

38 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(38b)  2017 m. liepos 5 d. rezoliucijoje dėl įgaliojimų, susijusių su trišaliu dialogu dėl 2018 m. biudžeto projekto1a, Europos Parlamentas išreiškė susirūpinimą, kad, nepaisant Parlamento įspėjimų, 2017 m. gegužės 30 d. priimtame pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra priimamo akto numatoma, kad trys ketvirtadaliai Europos solidarumo korpuso biudžeto bus finansuojama perskirstant esamų programų, daugiausia programos „Erasmus+“, lėšas (197,7 mln. EUR), ir dar kartą tvirtina, kad bet kokie nauji politiniai įsipareigojimai turėtų būti finansuojami naujais asignavimais, o ne perskirstant esamų programų asignavimus.

 

_____________________

 

1a Priimti tekstai, P8_TA-PROV(2017)0302.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

38 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(38c)  Europos solidarumo korpuso iniciatyvai vykdyti reikėtų užtikrinti atskirą finansavimą ir atskirus biudžeto asignavimus ir dėl to neturėtų būti mažinamas kitos jaunimui, švietimui, mokymui, užimtumui arba solidarumui skatinti skirtos veiklos biudžetas. Turėtų būti užtikrintas optimalus ir skaidrus finansinių išteklių naudojimas.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(39)  Europos solidarumo korpuso finansinį paketą pagal daugiametės finansinės programos 1a išlaidų kategoriją sudaro ir iš programos „Erasmus+“ perskirstytos lėšos. Tos lėšos turėtų būti surenkamos daugiausia iš asignavimų, kuriais siekiama finansuoti Europos savanorių tarnybos veiklą, kurią vykdant siūlomos savanoriškos veiklos vietos, remiamos pagal šį reglamentą. Be to, reikėtų perskirstyti tam tikrus studentų paskolų garantijų priemonės asignavimus, kurie, ko gero, nebus panaudoti pagal programą „Erasmus+“, siekiant užtikrinti pakankamą nacionalinių agentūrų veiklos išlaidų bendrą finansavimą ir geriau atitikti šio veiksmo lėšų įsisavinimo pajėgumus.

(39)  Europos solidarumo korpuso finansinį paketą pagal daugiametės finansinės programos 1a išlaidų kategoriją sudaro iš programos „Erasmus+“ perskirstytos lėšos. Tos lėšos turėtų būti surenkamos tik iš asignavimų, kuriais siekiama finansuoti Europos savanorių tarnybos veiklą, kurią vykdant siūlomos savanoriškos veiklos vietos, remiamos pagal šį reglamentą.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(40)  Europos solidarumo korpuso finansinį paketą pagal daugiametės finansinės programos 1a išlaidų kategoriją taip pat reikėtų papildyti finansiniais įnašais iš kitų programų ir išlaidų kategorijų, dėl kurių reikia iš dalies keisti reglamentus (ES) Nr. 1293/201327, (ES) Nr. 1303/201328, (ES) Nr. 1305/201329, (ES) Nr. 1306/201330 ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 1313/2013/ES31.

Išbraukta.

__________________

 

27 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1293/2013 dėl aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) įsteigimo ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 614/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 185).

 

28 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320).

 

29 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 (OL L 347, 2013 12 20, p. 487).

 

30 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL L 347, 2013 12 20, p. 549).

 

31 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo (OL L 347, 2013 12 20, p. 924).

 

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6)  savanoriška veikla – iki dvylikos mėnesių visą darbo dieną32 trunkanti nemokama savanorių tarnyba, kurios metu suteikiama galimybė jaunuoliams dalyvauti su solidarumu susijusiose srityse veikiančių organizacijų kasdieniame darbe bendruomenių, kuriose vykdoma veikla, labui, įskaitant aiškius mokymosi ir mokymo aspektus, kad jaunasis savanoris galėtų įgyti įgūdžių ir gebėjimų, kurie bus naudingi jo asmeniniam, mokymosi, socialiniam ir profesiniam tobulėjimui ir padės sudaryti daugiau galimybių jiems įsidarbinti.

6)  savanoriška veikla – iki dvylikos mėnesių visą darbo dieną32 trunkanti nemokama savanorių tarnyba, kurios metu suteikiama galimybė jaunuoliams dalyvauti su solidarumu susijusiose srityse veikiančių ne pelno organizacijų kasdieniame darbe bendruomenių, kuriose vykdoma veikla, labui, įskaitant aiškius mokymosi ir mokymo aspektus, kad jaunieji savanoriai galėtų įgyti įgūdžių ir gebėjimų, kurie bus naudingi asmeniniam, mokymosi, socialiniam ir profesiniam tobulėjimui ir padės sudaryti daugiau galimybių jiems įsidarbinti.

_________________

_________________

32 Tai paprastai veikla, nuolat vykdoma 5 dienas per savaitę po 7 valandas per dieną.

32 Tai paprastai veikla, nuolat vykdoma 5 dienas per savaitę po 7 valandas per dieną.

Pagrindimas

Reikia aiškiai nurodyti, kad neįtraukiama jokia savanoriška veikla, vykdoma ne ne pelno organizacijose. Kitoks požiūris prieštarautų kai kurių valstybių narių, pvz., Belgijos ir Prancūzijos, nacionaliniams teisės aktams dėl savanoriškos veiklos.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  padedant dalyvaujančioms organizacijoms sudaryti lengvai prieinamas galimybes jaunuoliams dalyvauti solidarumo veikloje kartu tobulinant asmeninius, mokymosi, socialinius, pilietinius ir profesinius įgūdžius ir gebėjimus, įgyjant daugiau galimybių įsidarbinti ir lengviau patekti į darbo rinką, be kita to, remiant jaunųjų savanorių, stažuotojų ir darbuotojų judumą;

a)  padedant dalyvaujančioms organizacijoms sudaryti lengvai prieinamas galimybes jaunuoliams dalyvauti solidarumo veikloje kartu įgyjant daugiau žinių ir tobulinant asmeninius, mokymosi, socialinius, pilietinius, kultūrinius ir profesinius įgūdžius ir gebėjimus, įgyjant daugiau galimybių įsidarbinti ir lengviau patekti į darbo rinką, be kita to, remiant jaunųjų savanorių, stažuotojų ir darbuotojų judumą;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  informavimo kampanijų, kuriomis siekiama padidinti informuotumą apie Europos solidarumo korpuso veiksmus, sukūrimas.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Į 1 dalyje nurodytą sumą įtraukiamas 294 200 000 EUR33 finansinis paketas dabartinėmis kainomis, taip pat finansiniai įnašai:

2.  Į 1 dalyje nurodytą sumą įtraukiamas 197 700 000 EUR finansinis paketas dabartinėmis kainomis, atitinkantis sumą, kuri iš pradžių buvo skirta Europos savanorių tarnybos veiklai Sąjungos viduje finansuoti pagal programą „Erasmus+“ Likusi 143 800 000 EUR suma Europos solidarumo korpusui finansuoti sudaroma tik iš nepaskirstytų maržų atsižvelgiant į daugiametėje finansinėje programoje nustatytas viršutines ribas.

_________________

 

33 Finansinį paketą sudaro svarbiausia orientacinė suma, kaip tai suprantama pagal Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo (2013/C 373/01) 17 punktą.

 

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  Europos socialinio fondo – 35 000 000 EUR dabartinėmis kainomis;

Išbraukta.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  Sąjungos civilinės saugos mechanizmo – 6 000 000 EUR dabartinėmis kainomis;

Išbraukta.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  programos „LIFE“ – 4 500 000 EUR dabartinėmis kainomis;

Išbraukta.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai – 1 800 000 EUR dabartinėmis kainomis.

Išbraukta.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Europos Parlamentas ir Taryba patvirtina metinius asignavimus, atsižvelgdami į daugiametėje finansinėje programoje nustatytas ribas.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Jei reikia, asignavimai gali būti įtraukti į biudžetą po 2020 m. ir skirti panašioms išlaidoms padengti, kad būtų sudarytos galimybės administruoti veiksmus, nebaigtus ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d.

5.  Jei reikia, mokėjimų asignavimai gali būti įtraukti į biudžetą po 2020 m. ir skirti panašioms išlaidoms padengti, kad būtų sudarytos galimybės administruoti iki 2020 m. gruodžio 31 d. nebaigtus vykdyti veiksmus.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Reikalavimus atitinkančio subjekto, norinčio tapti Europos solidarumo korpuso veikloje dalyvaujančia organizacija, paraišką vertina kompetentinga Europos solidarumo korpuso įgyvendinanti institucija siekdama patikrinti, ar jo veikla atitinka Europos solidarumo korpuso reikalavimus.

2.  Reikalavimus atitinkančio subjekto, norinčio tapti Europos solidarumo korpuso veikloje dalyvaujančia organizacija, paraišką vertina kompetentinga Europos solidarumo korpuso įgyvendinanti institucija siekdama patikrinti, ar jo veikla atitinka Europos solidarumo korpuso chartijoje nustatytus principus ir reikalavimus.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Atlikus vertinimą subjektui gali būti išduotas Europos solidarumo korpuso kokybės ženklas. Išduotas kokybės ženklas reguliariai vertinamas iš naujo ir gali būti atšauktas.

3.  Atlikus vertinimą subjektui gali būti išduotas Europos solidarumo korpuso kokybės ženklas. Išduotas kokybės ženklas reguliariai, bent kartą per dvejus metus, vertinamas iš naujo ir gali būti atšauktas, jei to subjekto veikla nebeatitinka Europos solidarumo korpuso chartijoje nustatytų principų ir reikalavimų.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Subjektas, gavęs Europos solidarumo korpuso kokybės ženklą, įtraukiamas į dalyvaujančiųjų organizacijų duomenų bazę, pateikiamą Europos jaunimo portale, kuriuo gali naudotis visi jauni europiečiai.

Pagrindimas

Šiuo metu akredituotos EST struktūros įtraukiamos į EST organizacijų duomenų bazę Europos jaunimo portale. Tai sudaro jaunimui galimybes gauti informacijos apie šiuos subjektus. Todėl svarbu, kad taip pat būtų elgiamasi ir ESK atveju.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Bendradarbiaudama su dalyvaujančiomis šalimis Komisija vykdo reguliarią Europos solidarumo korpuso veiklos siekiant jo tikslų stebėseną.

1.  Bendradarbiaudama su dalyvaujančiomis šalimis Komisija vykdo reguliarią Europos solidarumo korpuso veiklos, rezultatų ir tikslų siekimo, ypač jo indėlio į sanglaudos ir solidarumo Europoje stiprinimą, stebėseną ir teikia ataskaitas šiais klausimais.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  į savanoriškos veiklos vietas paskirtų dalyvių skaičius (šalies vidaus ir tarpvalstybiniu lygmenimis);

a)  į savanoriškos veiklos vietas (šalies vidaus ir tarpvalstybiniu lygmenimis) paskirtų dalyvių skaičius ir profilis;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  į stažuočių vietas paskirtų dalyvių skaičius (šalies vidaus ir tarpvalstybiniu lygmenimis);

b)  į stažuočių vietas (šalies vidaus ir tarpvalstybiniu lygmenimis) paskirtų dalyvių skaičius ir profilis;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  į darbo vietas paskirtų dalyvių skaičius (šalies vidaus ir tarpvalstybiniu lygmenimis);

c)  į darbo vietas (šalies vidaus ir tarpvalstybiniu lygmenimis) paskirtų dalyvių skaičius ir profilis;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  solidarumo projektų dalyvių skaičius;

d)  solidarumo projektų dalyvių skaičius ir profilis;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  dalyvių ir dalyvaujančių organizacijų pasitenkinimo veiklos vietų, mokymo, kalbinės paramos, administracinės paramos, draudimo ir paramos jau paskyrus į vietą kokybe laipsnis.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

eb)  buvusiųjų dalyvių užimtumo lygis.

Pagrindimas

Nevalia pamiršti, kad vienas iš pagrindinių Europos solidarumo korpuso tikslų – padidinti jaunimo galimybes įsidarbinti ir padėti jiems lengviau patekti į darbo rinką.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  2020 m. Komisija paskelbia ataskaitą, kurioje vertina pažangą įgyvendinant rezultatus, įskaitant tikslą iki 2020 m. pagal Europos solidarumo korpuso programą pasiūlyti galimybes 100 000 jaunuolių (įskaitant visas vietas, į kurias gali būti paskiriama, ir projektus, nurodytus 7 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose).

3.  2019 m. Komisija paskelbia pasiektų rezultatų ir kokybinių bei kiekybinių programos įgyvendinimo aspektų ataskaitą, kurioje įvertina pažangą įgyvendinant rezultatus, įskaitant tikslą iki 2020 m. pagal Europos solidarumo korpuso programą pasiūlyti galimybes 100 000 jaunuolių (įskaitant visas vietas, į kurias gali būti paskiriama, ir projektus, nurodytus 7 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose), taip pat programos išlaidų efektyvumą, ir ją pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Praėjus ketveriems metams po šio reglamento taikymo pradžios datos Komisija atlieka šio reglamento nepriklausomą vertinimą ir pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, Regionų komitetui ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ataskaitą, kurioje pristato svarbiausius nustatytus faktus.

4.  Komisija atlieka šio reglamento nepriklausomą ex-post vertinimą, siekdama įvertinti programos efektyvumą, veiksmingumą ir poveikį, turėdama mintyje programos tikslus, ir ne vėliau kaip 2021 m. birželio 30 d. pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, Regionų komitetui ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ataskaitą, kurioje pristato svarbiausius nustatytus faktus, taip pat rekomendacijas dėl programos ateities. Atlikdama vertinimą, Komisija užtikrina, kad būtų nuolat konsultuojamasi su visomis susijusiomis suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant dalyvius, dalyvaujančias organizacijas ir atitinkamas vietos bendruomenes. Vertinimo rezultatai panaudojami ateityje rengiant programą ir pasiūlymus dėl išteklių skyrimo.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Reglamentas (ES) Nr. 1288/2013

18 straipsnio 2 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  iki 1,5 proc. skiriama studentų paskolų garantijų priemonei;

c)  3,5 proc. skiriama studentų paskolų garantijų priemonei;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

27 straipsnis

Išbraukta.

Reglamento (ES) Nr. 1293/2013 dalinis pakeitimas

 

Į Reglamento (ES) Nr. 1293/2013 4 straipsnį įtraukiama ši dalis:

 

„3.  Didžiausia 3 000 000 EUR suma dabartinėmis kainomis iš aplinkosaugos paprogramės, atitinkančios prioritetinę aplinkos valdymo ir informavimo sritį, ir didžiausia 1 500 000 EUR suma iš klimato veiksmų paprogramės, atitinkančios prioritetinę klimato valdymo ir informavimo sritį, skiriama Europos solidarumo korpuso pagal Reglamentą (ES) Nr. 2017/XXX įgyvendinamiems projektams, kuriais padedama įgyvendinti vieną ar kelias prioritetines sritis, kaip tai suprantama pagal 9 ir 13 straipsnius, finansuoti, kaip tai suprantama pagal 17 straipsnio 4 dalį. Tos sumos skiriamos tik pagal Reglamentą (ES) Nr. 2017/XXX, išskyrus Reglamentu (ES) Nr. 1293/2013 nustatytus konkrečius reikalavimus.“

 

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

28 straipsnis

Išbraukta.

Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 daliniai pakeitimai

 

Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013 iš dalies keičiamas taip:

 

1.  58 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

 

a)  pirma pastraipa pakeičiama taip:

 

„Komisijos iniciatyva ESI fondais gali būti remiamos parengiamosios, stebėsenos, administracinės ir techninės pagalbos, vertinimo, audito ir kontrolės priemonės, būtinos šiam reglamentui įgyvendinti, ir pagalbiniai veiksmai pagal Reglamentą (ES) Nr. 2017/XXX, kaip nurodyta trečioje pastraipoje, jeigu tokiais veiksmais siekiama ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos tikslo.“

 

b)  trečia pastraipa papildoma m punktu: