Procedura : 2017/0102(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0060/2018

Teksty złożone :

A8-0060/2018

Debaty :

PV 10/09/2018 - 19
CRE 10/09/2018 - 19

Głosowanie :

PV 11/09/2018 - 6.11
CRE 11/09/2018 - 6.11
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0328

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 2129kWORD 342k
7.3.2018
PE 610.547v02-00 A8-0060/2018

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy prawne Europejskiego Korpusu Solidarności i zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1288/2013, (UE) nr 1293/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 oraz decyzję nr 1313/2013/UE

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

Komisja Kultury i Edukacji

Sprawozdawczyni: Helga Trüpel

Sprawozdawcy komisji opiniodawczych (*):

Brando Benifei, Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Eleonora Forenza, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

* Zaangażowane komisje – art. 54 Regulaminu

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 OPINIA Komisji Budżetowej
 OPINIA Komisji Rozwoju Regionalnego
 OPINIA Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy prawne Europejskiego Korpusu Solidarności i zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1288/2013, (UE) nr 1293/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 oraz decyzję nr 1313/2013/UE

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0262),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 165 ust. 4 oraz art. 166 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C8-0162/2017),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności 2017/2585(RSP)(1),

–  uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez Senat Republiki Czeskiej, Kortezy Generalne Hiszpanii i Zgromadzenie Republiki Portugalii, w których stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 19 października 2017 r.(2),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia ...(3),

–  uwzględniając dokument sporządzony w związku z Agendą Działań na rzecz Wolontariatu w Europie w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 oraz powiązany z nim dokument przeglądowy pt. „Helping Hands” z 2015 r. obejmujący okres pięciu lat po Europejskim Roku Wolontariatu 2011,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kultury i Edukacji oraz opinie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisji Budżetowej, Komisji Rozwoju Regionalnego oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A8-0060/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wniosek

Wniosek

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

ustanawiające ramy prawne Europejskiego Korpusu Solidarności i zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1288/2013, (UE) nr 1293/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 oraz decyzję nr 1313/2013/UE

ustanawiające ramy prawne Europejskiej Służby Solidarnościowej i Wolontariackiej i zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1288/2013, (UE) nr 1293/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 oraz decyzję nr 1313/2013/UE

 

(Ta zmiana dotyczy całości tekstu z wyjątkiem motywów 2,3, 38a i 38b; jej przyjęcie wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w całym dokumencie).

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Unia Europejska opiera się na solidarności jej obywateli oraz jej państw członkowskich. Unia w swoich działaniach kieruje się tą wspólną wartością, która zapewnia jedność niezbędną do stawiania czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom społecznym, w czym młodzi Europejczycy chcą pomóc, wykazując swoją solidarność w praktyce.

(1)  Solidarność obywateli Unii i państw członkowskich UE stanowi jedną z uniwersalnych wartości, na których opiera się Unia Europejska. Unia w swoich działaniach kieruje się tą wspólną wartością, która zapewnia jedność niezbędną do stawiania czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom społecznym, w czym młodzi Europejczycy chcą pomóc, wykazując swoją solidarność w praktyce, a wartość ta pobudza zainteresowanie młodych ludzi wspólnym europejskim projektem. Zasada solidarności została zapisana w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej oraz w preambule Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  W orędziu o stanie Unii z dnia 14 września 2016 r. podkreślono potrzebę inwestowania w młodzież i ogłoszono utworzenie Europejskiego Korpusu Solidarności w celu stworzenia na rzecz młodzieży z całej Unii możliwości wniesienia znaczącego wkładu do społeczeństwa, wyrażenia solidarności oraz rozwijania swoich umiejętności, a zatem nie tylko wykonywania pracy, ale i nabywania cennych ludzkich doświadczeń.

(2)  W orędziu o stanie Unii z dnia 14 września 2016 r. podkreślono potrzebę inwestowania w młodzież i ogłoszono utworzenie Europejskiego Korpusu Solidarności w celu stworzenia na rzecz młodzieży z całej Unii możliwości wniesienia znaczącego wkładu do społeczeństwa, wyrażenia solidarności oraz rozwijania swoich umiejętności, kompetencji oraz wiedzy, a tym samym nabywania cennych ludzkich doświadczeń, mających również zasadnicze znaczenie dla kształtowania aktywnego i zaangażowanego obywatelstwa Unii.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a)  Europejska Służba Solidarnościowa i Wolontariacka (ESSW) powinna stanowić krok ku stworzeniu kompleksowej agendy działań na rzecz wolontariatu w Unii w oparciu o rezultaty Europejskiego Roku Wolontariatu 2011.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2b)  Unia i państwa członkowskie powinny zasadniczo zobowiązać się do stworzenia możliwie najatrakcyjniejszych warunków ramowych uczestnictwa w Europejskiej Służbie Solidarnościowej i Wolontariackiej (ESSW).

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  W komunikacie pt. „Europejski Korpus Solidarności” z dnia 7 grudnia 2016 r.18 Komisja podkreśliła potrzebę wzmocnienia podstaw prac na rzecz solidarności w całej Europie, aby zapewnić młodzieży więcej lepszych możliwości podejmowania działań solidarnościowych o szerokim zasięgu oraz aby wspierać podmioty krajowe i lokalne w ich próbach stawienia czoła różnym wyzwaniom i kryzysom. Komunikatem tym Komisja rozpoczęła pierwszy etap Europejskiego Korpusu Solidarności, w czasie którego zmobilizowano różne programy unijne w celu zaoferowania młodzieży z całej UE możliwości podjęcia wolontariatu, praktyki zawodowej lub pracy. Działania te, wdrożone przed wejściem lub po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, powinny nadal opierać się na stosowaniu zasad i warunków określonych w poszczególnych programach Unii, w ramach których finansowano te działania w czasie pierwszego etapu Europejskiego Korpusu Solidarności.

(3)  W komunikacie pt. „Europejski Korpus Solidarności” z dnia 7 grudnia 2016 r.18 Komisja podkreśliła potrzebę wzmocnienia podstaw prac na rzecz solidarności w całej Europie, aby zapewnić młodzieży więcej lepszych możliwości podejmowania wysokiej jakości działań solidarnościowych o szerokim zasięgu oraz aby wspierać podmioty krajowe i lokalne w ich próbach stawienia czoła różnym wyzwaniom i kryzysom. Komunikatem tym Komisja rozpoczęła pierwszy etap przedsięwzięcia zwanego wówczas Europejskim Korpusem Solidarności, w czasie którego zmobilizowano różne programy unijne w celu zaoferowania młodzieży z całej Unii możliwości podjęcia wolontariatu, praktyki zawodowej lub pracy. Działania te, wdrożone przed wejściem lub po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, powinny nadal opierać się na stosowaniu zasad i warunków określonych w poszczególnych programach Unii, w ramach których finansowano te działania w czasie pierwszego etapu przedsięwzięcia zwanego wówczas Europejskim Korpusem Solidarności.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a)  Solidarność oznacza, że każdy ma poczucie odpowiedzialności za innych i jest gotów poświęcić się dla wspólnego dobra, czego wyrazem są konkretne działania podejmowane bez oczekiwania w zamian żadnych świadczeń.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Młodzieży należy zapewnić łatwo dostępne możliwości zaangażowania się w działania solidarnościowe, które mogłyby umożliwić im wyrażenie ich zobowiązania do działania na rzecz społeczności oraz zdobycie przydatnego doświadczenia, przydatnych umiejętności i kompetencji w kontekście ich rozwoju osobistego, edukacyjnego, społecznego, obywatelskiego i zawodowego, a tym samym zwiększenie ich szans na zatrudnienie. Działania te wspierałyby także mobilność młodych wolontariuszy, stażystów i pracowników.

(4)  Młodzieży należy zapewnić łatwo dostępne możliwości zaangażowania się w wysokiej jakości działania solidarnościowe, które wywrą pozytywny wpływ na społeczeństwo, a także umożliwią młodzieży wykazanie zaangażowania na rzecz solidarności ze społecznościami lokalnymi, z korzyścią dla tych społeczności, oraz zwiększenie spójności społecznej, a jednocześnie zdobycie przydatnego doświadczenia, wiedzy, umiejętności i kompetencji przede wszystkim w kontekście rozwoju osobistego, a tym samym wzmocnienie poczucia własnej wartości, niezależności i motywacji do nauki, a także stymulowanie rozwoju edukacyjnego, społecznego, artystycznego, językowego, kulturowego, obywatelskiego i zawodowego. Działania te wspierałyby także mobilność młodych wolontariuszy, stażystów lub pracowników, zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi w dziedzinie mobilności pracowników, zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi w dziedzinie mobilności pracowników.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4a)  Należy zwrócić szczególną uwagę na kwestię wielojęzyczności, ponieważ niektóre ze staży solidarnościowych będą mieć charakter transgraniczny.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Działania solidarnościowe oferowane młodzieży powinny być wysokiej jakości, w takim sensie, iż powinny stanowić odpowiedź na niezaspokojone potrzeby społeczne, przyczyniać się do wzmocnienia społeczności, oferować młodzieży możliwość zdobycia cennej wiedzy i kompetencji, być finansowo dostępne dla młodzieży oraz zostać wdrożone w bezpiecznych i zdrowych warunkach.

(5)   Działania solidarnościowe oferowane młodzieży powinny być wysokiej jakości, w takim sensie, iż powinny pomagać w pokonywaniu znaczących, wyraźnie określonych wyzwań społecznych oraz w spełnianiu znaczących, wyraźnie określonych potrzeb, a także przyczyniać się do wzmocnienia społeczności lokalnych i krajowych oraz do spójności społecznej, ugruntowując aktywną postawę obywatelską. Działania solidarnościowe powinny spełniać osobiste potrzeby uczestników i przyczyniać się do ich rozwoju zawodowego, oferować młodzieży możliwość zdobycia cennej wiedzy, umiejętności i kompetencji, być finansowo zrównoważone i faktycznie dostępne dla młodzieży oraz zostać wdrożone w bezpiecznych i zdrowych warunkach. Działania solidarnościowe powinny gwarantować równowagę geograficzną oraz skuteczne włączenie społeczne i skuteczną dostępność, w szczególności dla osób młodych w niekorzystnej sytuacji. Działania solidarnościowe nie powinny nigdy zastępować polityki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw ani mieć negatywnego wpływu na dostępne już miejsca pracy lub praktyki zawodowe.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  ESSW powinna zapewniać młodzieży szansę na zdobycie cennego doświadczenia, rozwijanie umiejętności i wnoszenie własnego wkładu w funkcjonowanie społeczeństwa, oferując liczniejsze i atrakcyjniejsze możliwości obejmujące różnorodne działania oraz zapewniając przy tym dostęp do odpowiednich szkoleń, po których odbyciu zdobyte umiejętności i doświadczenie są formalnie uznawane.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)   Europejski Korpus Solidarności zapewniłby pojedynczy punkt kontaktowy do działań solidarnościowych w całej Unii Europejskiej. Należy zapewnić spójność i komplementarność tych ram z innymi stosownymi politykami i programami Unii. Europejski Korpus Solidarności powinien wykorzystywać mocne strony i synergię dotychczasowych programów, zwłaszcza wolontariatu europejskiego. Powinien on także uzupełniać starania państw członkowskich na rzecz wspierania młodzieży i ułatwiania im przejścia od szkoły do zatrudnienia w ramach gwarancji dla młodzieży19 poprzez zapewnienie im dodatkowych możliwości wejścia na rynek pracy w formie praktyk zawodowych lub stanowisk pracy w dziedzinach związanych z solidarnością w ich stosownych państwach członkowskich oraz w kontekście transgranicznym. Należy zapewnić komplementarność z dotychczasowymi unijnymi sieciami związanymi z działaniami w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, takimi jak europejska sieć publicznych służb zatrudnienia oraz sieci EURES i Eurodesk. Ponadto należy zapewnić komplementarność między dotychczasowymi mechanizmami powiązanymi, zwłaszcza krajowymi programami na rzecz solidarności i programami wspierania mobilności młodzieży, a Europejskim Korpusem Solidarności, wykorzystując w stosownych przypadkach sprawdzone rozwiązania.

(6)  ESSW zapewniłaby główny punkt kontaktowy do działań solidarnościowych w całej Unii Europejskiej. Należy zapewnić spójność i komplementarność tych ram z innymi stosownymi politykami i programami Unii, ale nie należy zagrażać finansowaniu działających już odnośnych programów w dziedzinie solidarności. ESSW powinna wykorzystywać mocne strony i synergię dotychczasowych programów, zwłaszcza wolontariatu europejskiego oraz programu „Młodzież w działaniu”. Ponadto należy zapewnić komplementarność dotychczasowych mechanizmów powiązanych oraz ESSW, zwłaszcza z adresowanymi do młodzieży programami w dziedzinie solidarności, wolontariatu, służby cywilnej i mobilności działającymi na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym. Należy dopilnować, by ESSW pozostała wolna od dyskryminacji ze względu na płeć, kwestie społeczne lub ekonomiczne, oraz by wykorzystywała w stosownych przypadkach sprawdzone rozwiązania. ESSW nie powinna zastępować programów krajowych. We wszystkich państwach członkowskich należy zapewnić wszystkim osobom młodym dostęp do krajowych działań solidarnościowych dzięki odpowiednim ramom prawnym i zasobom krajowym. Należy nawiązać stosunki partnerskie z europejskimi sieciami specjalizującymi się w podejmowaniu określonych niecierpiących zwłoki kwestii społecznych, którymi państwa członkowskie nie zajmują się w wystarczającym stopniu, takich jak skrajne ubóstwo, bezdomność, ubóstwo wśród mniejszości, jak społeczność romska, czy wykluczenie osób ubiegających się o azyl.

__________________

 

19 Zalecenie Rady z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia gwarancji dla młodzieży (2013/C 120/01).

 

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6a)  Staże solidarnościowe, projekty i działania służące tworzeniu sieci kontaktów solidarnościowych w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich stwarzają unikalną szansę na wymianę najlepszych praktyk między młodymi ludźmi.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Aby zmaksymalizować wpływ Europejskiego Korpusu Solidarności, należy wprowadzić przepisy umożliwiające programom unijnym takim jak Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, program „Europa dla Obywateli”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, program działań w dziedzinie zdrowia wniesienie wkładu w realizację celów Europejskiego Korpusu Solidarności poprzez wspieranie jego działań. Wkład ten powinien być finansowany zgodnie z odpowiednimi aktami podstawowymi stosownych programów. Po uzyskaniu ważnego znaku jakości Europejskiego Korpusu Solidarności beneficjenci powinni uzyskać dostęp do portalu Europejskiego Korpusu Solidarności oraz mieć zapewnione środki dotyczące jakości i wsparcia w zależności od rodzaju oferowanych działań.

(7)  Aby zmaksymalizować wpływ ESSW, należy wprowadzić przepisy umożliwiające programom unijnym takim jak Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, program „Europa dla Obywateli”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, program działań w dziedzinie zdrowia wniesienie wkładu w realizację celów ESSW poprzez wspieranie jej działań. Wkład ten powinien być finansowany zgodnie z odpowiednimi aktami podstawowymi stosownych programów z myślą o zapewnieniu większego udziału młodych ludzi, społeczeństwa obywatelskiego oraz istniejących programów wolontariatu w państwach członkowskich. Po uzyskaniu ważnego znaku jakości ESSW organizacje uczestniczące powinny uzyskać dostęp do portalu ESSW oraz mieć zapewnione środki dotyczące jakości i wsparcia w zależności od rodzaju oferowanych działań.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Europejski Korpus Solidarności powinien otwierać osobom młodym nowe możliwości odbycia wolontariatu, praktyki zawodowej lub podjęcia pracy w dziedzinach związanych z solidarnością, a także dawać im możliwość opracowywania lub rozwijania projektów solidarnościowych z ich własnej inicjatywy. Takie możliwości powinny wspierać ich rozwój osobisty, edukacyjny, społeczny, obywatelski i zawodowy. Europejski Korpus Solidarności powinien również wspierać działania służące tworzeniu sieci kontaktów na rzecz uczestników i organizacji Europejskiego Korpusu Solidarności, a także środki zapewniające jakość działań objętych wsparciem i usprawniające system walidacji efektów uczenia się.

(8)  ESSW powinna otwierać osobom młodym nowe możliwości odbycia wolontariatu, praktyki zawodowej lub podjęcia pracy w dziedzinach związanych z solidarnością, a także dawać im możliwość opracowywania lub rozwijania projektów solidarnościowych z ich własnej inicjatywy. Takie możliwości powinny pomóc w reagowaniu na niezaspokojone potrzeby społeczne oraz przyczyniać się do wzmacniania społeczności, a jednocześnie wspierać rozwój osobisty, edukacyjny, społeczny, obywatelski i zawodowy młodych ludzi. ESSW powinna również wspierać działania służące tworzeniu sieci kontaktów na rzecz uczestników i organizacji ESSW, a także środki zapewniające jakość działań objętych wsparciem i usprawniające system walidacji efektów uczenia się. Powinna ona także przyczyniać się do wspierania i wzmacniania istniejących organizacji realizujących działania solidarnościowe.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Wolontariat stanowi ważne doświadczenie w kontekście uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, co wspiera rozwój osobisty, społeczno-edukacyjny i zawodowy oraz aktywne obywatelstwo i szanse na zatrudnienie młodzieży. Wolontariat nie powinien wpływać negatywnie na potencjalną lub dotychczasową pracę za wynagrodzeniem i nie powinien być wykorzystywany jako jej zamiennik. Aby zapewnić ciągłość działań wolontariackich wspieranych na szczeblu unijnym, działania wolontariackie w ramach wolontariatu europejskiego, które wchodzą w zakres geograficzny Europejskiego Korpusu Solidarności, powinny być przez niego wspierane w ramach staży w formie wolontariatu transgranicznego. Pozostałe działania wolontariackie w ramach wolontariatu europejskiego, które nie wchodzą w zakres geograficzny Europejskiego Korpusu Solidarności, powinny być nadal wspierane w ramach programu ustanowionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 ustanawiającym „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu20. Jeśli chodzi o wykładnię powiązanego prawodawstwa na szczeblu unijnym, zarówno staże w formie wolontariatu transgranicznego w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, jak i działania wolontariackie, które będą nadal wspierane na mocy rozporządzenia (UE) nr 1288/2013, powinno się uznawać za równoważne ze stażami i działaniami podejmowanymi w ramach wolontariatu europejskiego.

(9)  Wolontariat stanowi ważne doświadczenie w kontekście uczenia się formalnego i pozaformalnego oraz wspiera rozwój osobisty, społeczno-edukacyjny oraz aktywne obywatelstwo młodzieży.Jednak z uwagi na międzysektorowy charakter działań solidarnościowych, różny status podmiotów i organizacji non-profit potencjalnie zaangażowanych w te działania, a także społeczno-gospodarcze znaczenie w Unii sektora związanego z solidarnością w niniejszym rozporządzeniu należy ująć przepisy zapewniające, aby wolontariat nie wpływał negatywnie na potencjalną lub dotychczasową pracę za wynagrodzeniem, a działania solidarnościowe nie były postrzegane lub faktycznie wykorzystywane jako jej zamiennik.Z tego względu staże solidarnościowe w formie wolontariatu powinny być oferowane wyłącznie przez organizacje uczestniczące działające w sektorze non-profit oraz przez fundacje i przedsiębiorstwa społeczne.

_____________

 

20 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylające decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 50).

 

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Praktyki zawodowe i miejsca pracy w dziedzinach związanych z solidarnością mogą zapewnić młodzieży dodatkowe możliwości wejścia na rynek pracy, przyczyniając się jednocześnie do rozwiązania kluczowych problemów społecznych. Może to poprawić szanse na zatrudnienie i zwiększyć produktywność młodzieży oraz ułatwić im przejście od edukacji do zatrudnienia, zwiększając ich szanse na rynku pracy. Oferowane w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności możliwości odbywania praktyk zawodowych powinny być opłacane przez organizację uczestniczącą i być zgodne z zasadami jakości określonymi w zaleceniu Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży21. Oferowane praktyki zawodowe i miejsca pracy powinny być dla młodzieży krokiem do wejścia na rynek pracy, a zatem powinno im towarzyszyć adekwatne wsparcie po odbyciu stażu. Stosowne podmioty rynku pracy, zwłaszcza publiczne i prywatne służby zatrudnienia, partnerów społecznych oraz izby handlu, powinny zapewniać ułatwienia w zakresie praktyk zawodowych i podjęcia pracy. Jako organizacje uczestniczące powinny one móc ubiegać się o dofinansowanie za pośrednictwem stosownej struktury wykonawczej Europejskiego Korpusu Solidarności, mającej na celu pośredniczenie między młodymi uczestnikami a pracodawcami oferującymi możliwość odbycia praktyki zawodowej lub podjęcia pracy w sektorach związanych z solidarnością.

(10)  ESSW powinna również określać ramy dla praktyk zawodowych i miejsc pracy w dziedzinach związanych z solidarnością, aby przyczynić się do budowania spójności społecznej, gospodarczej i obywatelskiej. Praktyki zawodowe i praca powinny być wyraźnie oddzielone od działalności wolontariackiej, zarówno pod względem finansowym, jak i organizacyjnym, jako że mogą one oferować młodym ludziom różnorodne i dodatkowe możliwości wejścia na rynek pracy, a także zapewnić im na tym rynku większe szanse oraz perspektywy kariery zawodowej, przyczyniając się jednocześnie do rozwiązania kluczowych problemów społecznych. Praktyki zawodowe i praca nie powinny nigdy zastępować rzeczywistego zatrudnienia. Ponadto płatne praktyki zawodowe i praca mogą stanowić dla osób młodych w niekorzystnej sytuacji oraz osób o ograniczonych możliwościach zachętę do uczestnictwa w działaniach solidarnościowych, które w przeciwnym wypadku mogłyby być dla nich niedostępne. Możliwość odbycia praktyki zawodowej może ułatwiać młodym ludziom przejście od edukacji do zatrudnienia, co ma decydujące znaczenie dla trwałej integracji tych osób na rynku pracy. Oferowane w ramach ESSW możliwości odbywania praktyk zawodowych powinny zawsze być opłacane przez organizację uczestniczącą i powinny być zgodne z zasadami jakości określonymi w zaleceniu Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży21. Praktyki zawodowe należy ponadto odróżniać od wolontariatu i organizować w oparciu o pisemną umowę zawieraną na początku praktyki pomiędzy osobą odbywającą praktykę a organizacją uczestniczącą. Takie pisemne umowy powinny określać cele w zakresie kształcenia i szkolenia, warunki pracy i czasu trwania praktyki, wynagrodzenie osoby odbywającej praktykę oraz prawa i obowiązki stron wynikające ze stosownego prawa krajowego, obowiązujących układów zbiorowych lub obu tych systemów uregulowań obowiązujących w państwie, w którym odbywa się praktyka zawodowa. Możliwości odbycia praktyk zawodowych powinny być dla młodzieży istotnym etapem w wchodzeniu na rynek pracy i nie powinny zastępować pracy. Praktyki zawodowe powinny mieć charakter tymczasowy i mieć racjonalny czas trwania określony w niniejszym rozporządzeniu. Praca powinna opierać się na umowie pisemnej i być zgodna ze wszystkimi warunkami zatrudnienia określonymi w prawie krajowym, obowiązujących układach zbiorowych lub w obu tych systemach uregulowań obowiązujących w państwie, w którym praca jest wykonywana Wsparcia finansowego dla organizacji uczestniczących oferujących staże nie powinno się udzielać dłużej niż przez dwanaście miesięcy. Praktyki zawodowe i praca powinny być wyraźnie oddzielone od wolontariatu, zarówno pod względem finansowania, jak i pod względem merytorycznym, i w związku z tym powinno im towarzyszyć odpowiednie przygotowanie, szkolenie w miejscu pracy oraz wsparcie po odbyciu stażu w związku z udziałem uczestników w ESSW. Stosowne podmioty rynku pracy, zwłaszcza publiczne i prywatne służby zatrudnienia, partnerów społecznych oraz izby handlu, powinny zapewniać ułatwienia w zakresie praktyk zawodowych i podjęcia pracy. Jako organizacje uczestniczące powinny one móc ubiegać się o dofinansowanie za pośrednictwem stosownej struktury wykonawczej ESSW, mającej na celu pośredniczenie między młodymi uczestnikami a pracodawcami oferującymi możliwość odbycia praktyki zawodowej lub podjęcia pracy w sektorach związanych z solidarnością.

__________________

__________________

21 Zalecenie Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży (Dz.U. C 88 z 27.3.2014, s. 1).

21 Zalecenie Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży (Dz.U. C 88 z 27.3.2014, s. 1).

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Duch inicjatywy młodzieży jest istotną wartością dla społeczeństwa oraz rynku pracy. Europejski Korpus Solidarności powinien przyczyniać się do pielęgnowania tego aspektu poprzez oferowanie młodzieży możliwości opracowywania lub rozwijania ich własnych projektów ukierunkowanych na specyficzne wyzwania i służących społecznościom lokalnym. Projekty te powinny stanowić okazję do wypróbowania pomysłów i wspierania osób młodych przy samodzielnym inicjowaniu działań solidarnościowych. Mogą one także służyć za odskocznię w dalszym zaangażowaniu w działania solidarnościowe i być pierwszym krokiem na rzecz wspierania uczestników Europejskiego Korpusu Solidarności w podejmowaniu samozatrudnienia lub zakładaniu stowarzyszeń, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów aktywnie działających w sektorach zaangażowanych w działania solidarnościowe, non-profit i działania na rzecz młodzieży.

(11)  Duch inicjatywy młodzieży jest istotną wartością dla społeczeństwa. ESSW powinna przyczyniać się do pielęgnowania tego aspektu poprzez oferowanie młodzieży możliwości opracowywania lub rozwijania ich własnych projektów ukierunkowanych na specyficzne wyzwania związane z solidarnością ze społecznościami lokalnymi oraz projektów służących społecznościom lokalnym, zwłaszcza społecznościom na obszarach wiejskich oraz obszarach odizolowanych i marginalizowanych. Projekty te powinny stanowić dla młodych ludzi okazję do rozwijania innowacyjnych rozwiązań, a także wypróbowania nowych pomysłów w zrównoważonych warunkach oraz do zdobycia doświadczenia polegającego na inicjowaniu działań solidarnościowych. Mogą one także służyć za odskocznię w dalszym zaangażowaniu w działania solidarnościowe i być pierwszym krokiem na rzecz wspierania uczestników ESSW w podejmowaniu działalności o charakterze przedsiębiorczości społecznej lub w charakterze wolontariuszy w stowarzyszeniach, organizacjach pozarządowych, organizacjach młodzieżowych lub innych podmiotach aktywnie działających w sektorach zaangażowanych w działania solidarnościowe, non-profit i działania na rzecz młodzieży, a także w zakładaniu własnych stowarzyszeń. Osobom młodym oraz organizacjom młodzieżowym i studenckim należy zapewnić konieczne wsparcie, aby umożliwić im skuteczne rozwijanie działań solidarnościowych. Pomoc udzielana po odbyciu stażu może obejmować: wsparcie i doradztwo dla osób zainteresowanych tworzeniem i prowadzeniem stowarzyszeń, spółdzielni, przedsiębiorstw społecznych, organizacji młodzieżowych i ośrodków socjalnych.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Osoby młode i organizacje uczestniczące w Europejskim Korpusie Solidarności powinny czuć, że należą do wspólnoty osób i podmiotów zaangażowanych we wzmacnianie solidarności w całej Europie. Jednocześnie organizacje uczestniczące potrzebują wsparcia, aby móc zwiększać swoje zdolności, oferując coraz większej liczbie uczestników wysokiej jakości staże. Europejski Korpus Solidarności powinien wspierać działania służące tworzeniu sieci kontaktów, mające na celu zwiększenie zaangażowania młodzieży i organizacji uczestniczących w tę wspólnotę, pielęgnowanie ducha Europejskiego Korpusu Solidarności, a także wspieranie wymiany przydatnych praktyk i doświadczeń. Działania te powinny także przyczyniać się do podnoszenia świadomości na temat Europejskiego Korpusu Solidarności wśród podmiotów publicznych i prywatnych, a także obejmować gromadzenie informacji zwrotnych od uczestników i organizacji uczestniczących na temat jego wdrożenia.

(12)  Osoby młode i organizacje uczestniczące w ESSW powinny czuć, że należą do wspólnoty osób i podmiotów zaangażowanych we wzmacnianie solidarności w całej Europie oraz poza jej granicami. Jednocześnie uczestniczące organizacje non-profit działające w interesie ogólnym lub mające cele społeczne potrzebują wsparcia, aby móc zwiększać swoje zdolności, oferując coraz większej liczbie uczestników wysokiej jakości staże. ESSW powinna wspierać działania służące tworzeniu sieci kontaktów, mające na celu zwiększenie zdolności młodzieży i zwiększenie zaangażowania w tę wspólnotę uczestniczących organizacji non-profit, a także wspieranie wymiany przydatnych praktyk i doświadczeń w dziedzinie solidarności. Działania te powinny także przyczyniać się do podnoszenia świadomości na temat solidarności wśród podmiotów publicznych i prywatnych, takich jak podmioty non-profit mając cele społeczne, a także do gromadzenia informacji zwrotnych od uczestników i organizacji uczestniczących na temat wdrożenia ESSW.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienie jakości staży i innych możliwości oferowanych w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, w szczególności przez oferowanie uczestnikom szkoleń, wsparcia językowego, ubezpieczenia, wsparcia administracyjnego oraz wsparcia po zakończeniu stażu, a także na walidację wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych w czasie stażu w Europejskim Korpusie Solidarności.

(13)  Szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienie jakości staży i innych możliwości oferowanych w ramach ESSW, w szczególności przez oferowanie uczestnikom szkoleń online i offline oraz wsparcia językowego, ubezpieczenia, uproszczonych procedur administracyjnych oraz wsparcia przed stażem i po zakończeniu stażu, a także na walidację wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych w czasie stażu w ESSW. Takie wsparcie powinno być opracowywane i udzielane we współpracy z organizacjami młodzieżowymi i innymi organizacjami non-profit oraz organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, aby wykorzystywać ich wiedzę fachową w tej dziedzinie. W przypadku gdy działania podejmowane przez uczestników mają być realizowane w środowisku niebezpiecznym, np. w warunkach po katastrofie, należy zapewnić prewencyjne kursy w dziedzinie bezpieczeństwa. W ramach wsparcia po zakończeniu stażu należy też priorytetowo potraktować dalsze zaangażowanie obywatelskie uczestników w ich społeczności, kierując ich uwagę na lokalne organizacje lub projekty, w które mogą oni zaangażować się po zakończeniu stażu.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Aby zapewnić wpływ staży w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności na rozwój osobisty, edukacyjny, społeczny, obywatelski i zawodowy uczestników, wiedza, umiejętności i kompetencje stanowiące efekty uczenia się uzyskane podczas stażu powinny być właściwie zidentyfikowane i udokumentowane, zgodnie z okolicznościami i specyfiką danego kraju oraz zgodnie z zaleceniem Rady z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego22.

(14)  Aby zapewnić wpływ staży w ramach ESSW na rozwój osobisty, edukacyjny, artystyczny, społeczny, obywatelski i zawodowy uczestników, wiedza, umiejętności i kompetencje stanowiące efekty uczenia się uzyskane podczas ukierunkowanych szkoleń odbytych przed stażem solidarnościowym powinny być właściwie zidentyfikowane i udokumentowane, ocenione, poświadczone i uznawane zgodnie z wytycznymi europejskimi oraz okolicznościami i specyfiką danego kraju oraz zgodnie z zaleceniem Rady z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego22. Instrumentem wykorzystywanym do uznawania staży powinien być certyfikat Youth Pass, w którym byłyby opisywane i poddawane walidacji efekty uczenia się pozaformalnego i nieformalnego uzyskane dzięki doświadczeniu zdobytemu w ramach ESSW. Certyfikat Youth Pass podniesie rangę uznawania efektów uczenia się młodzieży.

__________________

__________________

22 Zalecenie Rady z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego (Dz.U. C 398 z 22.12.2012, s. 1).

22 Zalecenie Rady z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego (Dz.U. C 398 z 22.12.2012, s. 1).

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14a)   W celu propagowania działań solidarnościowych wśród młodzieży organizacje uczestniczące powinny być wysyłającymi lub przyjmującymi organizacjami non-profit, a wśród nich znajdować się mogą organizacje pozarządowe lub organizacje społeczeństwa obywatelskiego, organizacje młodzieżowe, kościoły oraz stowarzyszenia lub wspólnoty religijne.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Należy wprowadzić znak jakości w celu zapewnienia przestrzegania przez organizacje uczestniczące zasad i wymogów Karty Europejskiego Korpusu Solidarności w zakresie ich praw i obowiązków na wszystkich etapach doświadczenia solidarności. Uzyskanie znaku jakości powinno być warunkiem wstępnym uczestnictwa, lecz nie powinno automatycznie prowadzić do finansowania w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

(15)  We współpracy z właściwymi zainteresowanymi stronami należy wprowadzić odrębne znaki jakości oraz ramy monitorowania do celów wolontariatu, praktyk zawodowych i pracy w celu dopilnowania, by organizacje uczestniczące faktycznie i stale przestrzegały zasad i wymogów Karty ESSW w zakresie ich praw i obowiązków podczas wszystkich staży i na wszystkich etapach doświadczenia solidarności. Aby uniknąć zróżnicowania pod względem standardów jakości, Karta ESSW powinna uwzględniać kartę wolontariatu europejskiego stworzoną dla programu Erasmus+. Uzyskanie znaku jakości powinno być warunkiem wstępnym uczestnictwa, lecz nie powinno automatycznie prowadzić do finansowania w ramach ESSW. Znaki jakości powinny gwarantować, że działania prowadzone w ramach ESSW nie będą wykorzystywane jako zastępstwo normalnej pracy ani praktyk zawodowych. Proces prowadzący do przyznania znaku jakości nie powinien stwarzać dodatkowego obciążenia biurokratycznego, które zniechęcałoby organizacje do udziału w ESSW. Znak jakości powinien być również dowodem, że organizacje uczestniczące spełniają warunki wstępne dotyczące włączenia społecznego oraz w szczególności przyznania priorytetu inwestycyjnego przejściu od instytucjonalnych do lokalnych systemów opieki zdrowotnej i usług socjalnych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/20131a, aby zapobiec wykorzystywaniu finansowania unijnego na wspieranie, również pośrednie, charakteryzującej się segregacją infrastruktury opieki zdrowotnej i infrastruktury socjalnej.

 

_____________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320).

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Centrum zasobów Europejskiego Korpusu Solidarności powinno pomóc organom wykonawczym, organizacjom uczestniczącym oraz osobom młodym działającym w Europejskim Korpusie Solidarności w podniesieniu jakości wdrożenia i działań Europejskiego Korpusu Solidarności oraz w lepszej identyfikacji i walidacji kompetencji zdobytych w czasie tych działań.

(16)  Centrum zasobów ESSW powinno pomóc organom wykonawczym, organizacjom uczestniczącym oraz osobom młodym działającym w ESSW w podniesieniu jakości wdrożenia i działań ESSW oraz w lepszej identyfikacji, walidacji i poświadczaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych w czasie tych działań.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Należy stale ulepszać portal Europejskiego Korpusu Solidarności, aby zapewnić łatwy dostęp do Europejskiego Korpusu Solidarności oraz ustanowić punkt kompleksowej obsługi dla zainteresowanych osób i organizacji, między innymi do celów rejestracji, identyfikacji i dopasowywania profili i możliwości, tworzenia sieci kontaktów oraz wirtualnych kontaktów, szkoleń internetowych, wsparcia językowego i wsparcia po zakończeniu stażu, a także do celów innych przydatnych funkcji, które mogą pojawić się w przyszłości.

(17)  Portal ESSW, dostępny we wszystkich językach urzędowych państw uczestniczących i dostępny dla osób niepełnosprawnych, należy stale ulepszać i aktualizować, aby przyczynić do zapewnienia łatwego dostęp do ESSW oraz ustanowienia interaktywnej i wielojęzycznej platformy dla zainteresowanych osób i organizacji non-profit, między innymi do celów rejestracji, identyfikacji i dopasowywania profili i możliwości, tworzenia sieci kontaktów oraz wirtualnej wymiany, informowania o istniejących stażach solidarnościowych lub projektach oraz o organizacjach uczestniczących, właściwych europejskich i krajowych punktach kontaktowych, szkoleniach internetowych, wsparciu językowym, wsparciu przed stażem i po zakończeniu stażu, a także do celów mechanizmów bezpośredniego pozyskiwania informacji zwrotnych i bezpośredniej oceny oraz innych przydatnych funkcji, które mogą pojawić się w przyszłości. Portal ESSW oraz sposób korzystania z niego należy opisać szczegółowo w przewodniku po programie. Należy zapewnić interoperacyjność z Europejskim Portalem Młodzieżowym.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17a)  Należy opracować ramy jakości zawierające standardy jakości staży oferowanych w ramach ESSW. Podstawę tych ram jakości powinno stanowić obowiązujące ustawodawstwo chroniące prawa pracowników, stażystów i wolontariuszy na szczeblu zarówno unijnym, jak i krajowym w odniesieniu do ochrony socjalnej, minimalnego dochodu, stabilności, ochrony zatrudnienia, praw pracowniczych, zdrowia fizycznego i psychicznego. Standardy powinny być określane w pluralistycznym procesie przy pełnoprawnym udziale partnerów społecznych, organizacji młodzieżowych i organizacji wolontariackich.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17b)  Zasadnicze znaczenie dla sprawnego funkcjonowania ESSW i terminowego wdrażania właściwych działań ma wprowadzenie w programach prac ESSW mechanizmów gwarantujących, że oferty będą przedstawiane zarejestrowanym młodym ludziom w rozsądnym i względnie przewidywalnym czasie. Zarejestrowanym osobom należy zatem okresowo przesyłać informacje i aktualizacje dotyczące dostępnych staży i aktywnie zaangażowanych w ESSW organizacji uczestniczących, aby zachęcać do zaangażowania w działalność ESSW po dokonaniu rejestracji, stwarzając im jednocześnie możliwość kontaktowania się bezpośrednio z podmiotami zaangażowanymi w działania solidarnościowe zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Niniejsze rozporządzenie określa pulę środków finansowych na lata 2018–2020, która ma stanowić główną kwotę odniesienia w rozumieniu pkt 17 porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami23, dla Parlamentu Europejskiego i Rady podczas corocznej procedury budżetowej. Główna kwota odniesienia obejmuje przeniesienie środków z programu „Erasmus+” (197,7 mln EUR) i programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (10 mln EUR) na lata budżetowe 2018, 2019 i 2020, kwotę tę uzupełniają wkłady z kilku programów unijnych na kilka działów budżetu, takich jak Europejski Fundusz Społeczny, Unijny Mechanizm Ochrony Ludności, program LIFE oraz Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

(18)  Niniejsze rozporządzenie określa pulę środków finansowych w wys. 341,5 mln EUR w bieżących cenach na lata 2018–2020, która ma stanowić główną kwotę odniesienia w rozumieniu pkt 17 porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami, dla Parlamentu Europejskiego i Rady podczas corocznej procedury budżetowej. Pula środków powinna obejmować kwotę 197,7 mln EUR, która została pierwotnie przeznaczona na sfinansowanie wewnątrzunijnych działań związanych z wolontariatem europejskim w ramach programu „Erasmus+” na lata budżetowe 2018, 2019 i 2020, zważywszy, że działania te mają zostać przekształcone w program ESSW. Biorąc pod uwagę, że należy uniknąć negatywnego wpływu na finansowanie obecnie realizowanych programów wieloletnich, pozostała kwota przeznaczona na finansowanie ESSW powinna pochodzić wyłącznie z nieprzydzielonych marginesów w ramach pułapów wieloletnich ram finansowych, a w przyszłych latach budżetowych należy korzystać z nowych zasobów.

__________________

__________________

23 Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1).

23 Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1).

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(18a)  Inwestowanie w ESSW nie powinno odbywać się kosztem innych programów unijnych, które już stwarzają osobom młodym bardzo cenne możliwości, w szczególności programu „Erasmus+” oraz inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Inwestycji w ESSW powinno towarzyszyć zwiększenie inwestycji w inne uzupełniające programy unijne, zwłaszcza programy w ramach „Erasmus+”.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)   Aby zapewnić ciągłość działań objętych wsparciem w ramach programów przyczyniających się do realizacji Europejskiego Korpusu Solidarności, wsparcie finansowe na staże i projekty solidarnościowe powinno w przybliżeniu odzwierciedlać podział 80 %–20 % na staże w formie wolontariatu i projekty solidarnościowe z jednej strony oraz na staże w formie praktyk zawodowych i miejsc pracy z drugiej strony.

(19)   Aby zapewnić ciągłość działań objętych wsparciem w ramach programów przyczyniających się do realizacji ESSW, wsparcie finansowe na staże i projekty solidarnościowe powinno wynosić około 95% na staże w formie wolontariatu i projekty solidarnościowe oraz 5% na staże w formie praktyk zawodowych i miejsc pracy.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  Aby zmaksymalizować wpływ Europejskiego Korpusu Solidarności, należy wprowadzić przepisy umożliwiające państwom uczestniczącym przekazywanie dodatkowego finansowania krajowego, dostępnego zgodnie z przepisami dotyczącymi Europejskiego Korpusu Solidarności.

(20)  Aby zmaksymalizować wpływ ESSW, państwa uczestniczące powinny móc udostępnić dodatkowe finansowanie na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym zgodnie z przepisami dotyczącymi ESSW.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20a)  Ochrona ludności i pomoc humanitarna nie mogą zależeć od młodych ludzi będących członkami ESSW. Komisja i państwa członkowskie powinny zagwarantować ciągłość inwestycji w zorganizowaną ochronę ludności i pomoc humanitarną.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21a)  Należy przyjąć ogólną zasadę, że wniosek uczestników o przyznanie dotacji będzie składany do agencji narodowej państwa, w którym dana organizacja ma swoją siedzibę. Wnioski o przyznanie dotacji na staże organizowane przez organizacje ogólnoeuropejskie lub międzynarodowe będą składane do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, która jest organem Komisji Europejskiej.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21b)  Komisja powinna wystąpić z inicjatywą opracowania unijnego programu na rzecz wolontariatu uwzględniającego Agendę Działań na rzecz Wolontariatu w Europie (PAVE), mając na celu zagwarantowanie uznawania i poszanowania praw wolontariuszy i organizacji pracujących z wolontariuszami oraz ograniczenia barier administracyjnych i prawnych utrudniających wolontariat i działalność organizacji pracujących z wolontariuszami w Europie, a także rozwijanie, propagowanie i wspieranie szerzej rozumianej kultury solidarności i wolontariatu w Europie.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  Oprócz państw członkowskich Europejski Korpus Solidarności powinien być otwarty na uczestnictwo innych krajów na podstawie umów dwustronnych. Takie uczestnictwo powinno opierać się, w stosownych przypadkach, na dodatkowych środkach przyznawanych zgodnie z procedurami ustalonymi z danymi państwami.

(22)  Podobnie jak w przypadku wolontariatu europejskiego, oprócz państw członkowskich, ESSW powinna być od początku swojej działalności otwarta na państwa uczestniczące w programie Erasmus+ i „Młodzież w działaniu” oraz na państwa partnerskie, ze zwróceniem szczególnej uwagi na kraje sąsiadujące z Unią, z myślą o propagowaniu równości szans wśród osób młodych pochodzących z państw członkowskich UE oraz państw trzecich. Takie uczestnictwo powinno opierać się na dodatkowych środkach przyznawanych zgodnie z procedurami ustalonymi z danymi państwami.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  Europejski Korpus Solidarności powinien być ukierunkowany na młodzież w wieku 18–30 lat. Uczestnictwo w działaniach oferowanych przez Europejski Korpus Solidarności powinno wymagać wcześniejszej rejestracji na portalu Europejskiego Korpusu Solidarności.

(23)  ESSW powinna być ukierunkowany na młodzież w wieku 18–30 lat. Uczestnictwo w działaniach oferowanych przez ESSW powinno być regulowane albo poprzez wcześniejszą rejestrację na portalu ESSW, albo poprzez proces zgłaszania oficjalnego wniosku lub proces naboru, którym zarządza organizacja uczestnicząca. W stosownych przypadkach do celów rejestracji należy zapewnić inne narzędzia uzupełniające, tak aby ułatwić uczestnictwo wszystkim młodym ludziom, zwłaszcza tym w najtrudniejszej sytuacji, a także tym, którzy nie posiadają umiejętności cyfrowych. W tym celu korzystać można z funkcjonującego procesu składania wniosków stosowanego przez organizacje koordynujące i wysyłające.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(23a)  Docelowa grupa młodzieży powinna być możliwie jak najszersza i inkluzywna, tak aby w ESSW uczestniczyli młodzi ludzie z różnych środowisk, o różnym poziomie wykształcenia, różnych umiejętnościach, kompetencjach, wiedzy i doświadczeniu.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(23b)  Konieczne jest, by propagować szerszą strategię polityczną mającą na celu stworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi wolontariatu w Europie, a jednocześnie nie powielać bieżących programów, ale wzmacniać istniejące skuteczne inicjatywy, takie jak wolontariat europejski.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  Należy skupić się na tym, aby działania objęte wsparciem Europejskiego Korpusu Solidarności były dostępne dla wszystkich osób młodych, zwłaszcza tych znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji. Należy zatem wprowadzić specjalne środki wspierania włączenia społecznego, uczestnictwa osób młodych w niekorzystnej sytuacji, a także uwzględnić ograniczenia wynikające z odizolowania najbardziej oddalonych regionów Unii oraz krajów i terytoriów zamorskich24. Analogicznie, państwa uczestniczące powinny starać się przyjąć wszystkie odpowiednie środki w celu zniesienia prawno-administracyjnych przeszkód dla prawidłowego funkcjonowania Europejskiego Korpusu Solidarności. Obejmuje to rozwiązanie – tam, gdzie to możliwe i bez uszczerbku dla dorobku Schengen i prawa Unii w zakresie wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich – kwestii administracyjnych powodujących trudności z uzyskaniem wiz i zezwoleń na pobyt.

(24)  Należy skupić się na tym, aby działania objęte wsparciem ESSW były dostępne w praktyce dla wszystkich osób młodych, zwłaszcza tych znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji, jak osoby o specjalnych potrzebach. Należy zatem zapewnić specjalne środki i zindywidualizowane wsparcie, aby dotrzeć do wszystkich kategorii osób młodych o ograniczonych możliwościach, a także aby wspierać włączenie społeczne oraz uwzględnić ograniczenia wynikające z odizolowania najbardziej oddalonych regionów Unii oraz krajów i terytoriów zamorskich24. Analogicznie, państwa uczestniczące powinny starać się przyjąć wszystkie odpowiednie środki w celu zniesienia prawno-administracyjnych przeszkód dla prawidłowego funkcjonowania ESSW. Obejmuje to rozwiązanie – tam, gdzie to możliwe i bez uszczerbku dla dorobku Schengen i prawa Unii w zakresie wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich – kwestii administracyjnych powodujących trudności z uzyskaniem wiz i zezwoleń na pobyt.

______________________

______________________

24 Osoby oraz właściwe organy i instytucje publiczne lub prywatne z krajów i terytoriów zamorskich mogą uczestniczyć w programach zgodnie z decyzją Rady 2001/822/WE z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską, Dz.U. L 314 z 30.11.2001, s. 1.

24 Osoby oraz właściwe organy i instytucje publiczne lub prywatne z krajów i terytoriów zamorskich mogą uczestniczyć w programach zgodnie z decyzją Rady 2001/822/WE z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską, Dz.U. L 314 z 30.11.2001, s. 1.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  Każdy podmiot chcący uczestniczyć w Europejskim Korpusie Solidarności – przy finansowaniu z budżetu Europejskiego Korpusu Solidarności, w ramach innego programu unijnego lub z innego źródła finansowania – powinien uzyskać znak jakości, pod warunkiem, że zostaną spełnione odpowiednie warunki. Proces prowadzący do przyznania znaku jakości powinien być prowadzany w sposób ciągły przez struktury wykonawcze Europejskiego Korpusu Solidarności. Przyznany znak jakości należy poddawać okresowej ocenie i może on zostać cofnięty, jeśli w wyniku przeprowadzonych kontroli okaże się, że warunki, które doprowadziły do jego przyznania, nie są już spełniane.

(25)  Każdy podmiot chcący uczestniczyć w ESSW – przy finansowaniu z budżetu ESSW, w ramach innego programu unijnego lub z innego źródła finansowania – powinien najpierw uzyskać znak jakości, pod warunkiem, że zostaną spełnione odpowiednie warunki oraz że dane działania nie wchodzą w zakres wykazu działań wykluczonych. Proces prowadzący do przyznania znaku jakości powinien być prowadzany w sposób ciągły, publiczny i przejrzysty przez struktury wykonawcze ESSW. W procesie tym należy unikać zbędnych obciążeń administracyjnych. Przyznany znak jakości należy poddawać okresowej ocenie i może on zostać cofnięty, jeśli w wyniku przeprowadzonych kontroli okaże się, że warunki, które doprowadziły do jego przyznania, nie są już spełniane.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26)  Podmiot chcący ubiegać się o finansowanie w celu oferowania staży w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności powinien najpierw, jako warunek wstępny, uzyskać znak jakości. Ten wymóg nie powinien dotyczyć osób fizycznych ubiegających się o wsparcie finansowe w imieniu nieformalnej grupy uczestników Europejskiego Korpusu Solidarności na ich projekty solidarnościowe.

(26)  Podmiot non-profit chcący ubiegać się o finansowanie w celu oferowania staży w ramach ESSW powinien najpierw, jako warunek wstępny, uzyskać znak jakości. Przyznanie znaku jakości nie powinno dotyczyć osób fizycznych ubiegających się o wsparcie finansowe w imieniu nieformalnej grupy uczestników ESSW na ich programy i projekty solidarnościowe. Odpowiednie organy wykonawcze powinny przeprowadzać analogiczne kontrole jakości, aby zapewnić przestrzeganie przez te osoby fizyczne wymogów ESSW.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(26a)  Ważnym kryterium oceny jakości projektów powinny być potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnych. W związku z tym należy wprowadzić odpowiednie wskaźniki, które należy co roku poddawać ponownej ocenie.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27)  Skuteczne zarządzanie wykonaniem, w tym monitorowanie i ocena, wymaga opracowania określonych, wymiernych i realistycznych wskaźników, które można mierzyć w czasie i które odzwierciedlają logikę interwencji.

(27)  Skuteczne zarządzanie wykonaniem, w tym monitorowanie i ocena, wymaga opracowania określonych, wymiernych i realistycznych wskaźników jakościowych i ilościowych, które można mierzyć w czasie i które odzwierciedlają logikę interwencji.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28)  Należy zapewnić odpowiednie działania informacyjne, reklamę i rozpowszechnianie możliwości i wyników działań objętych wsparciem w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, na szczeblu europejskim, krajowym i lokalnym. Działania informacyjne, reklama i upowszechnianie powinny być realizowane przez wszystkie organy wykonawcze Europejskiego Korpusu Solidarności, w tym, w stosownych przypadkach, przy wsparciu innych kluczowych zainteresowanych podmiotów.

(28)  Należy zapewnić odpowiednie działania informacyjne, reklamę i rozpowszechnianie możliwości i wyników działań objętych wsparciem w ramach ESSW, na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym. Działania informacyjne, reklama i upowszechnianie powinny być realizowane, bez zwiększania biurokracji, przez wszystkie organy wykonawcze ESSW, na stronach internetowych Komisji Europejskiej oraz programów Unii, które już przyłączyły się do ESSW.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(28a)  W celu skuteczniejszego osiągania celów ESSW Komisja, państwa członkowskie i agencje narodowe powinny ściśle współpracować w ramach partnerstwa z organizacjami pozarządowymi, organizacjami młodzieżowymi i lokalnymi zainteresowanymi stronami dysponującymi wiedzą fachową w zakresie działań solidarnościowych.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję

Tekst proponowany przez Komisję

(29)  W celu zapewnienia większej skuteczności informowania ogółu społeczeństwa oraz w celu wzmocnienia efektu synergii między działaniami informacyjnymi podejmowanymi z inicjatywy Komisji zasoby przydzielone na działania informacyjne na podstawie niniejszego rozporządzenia powinny obejmować również instytucjonalne przekazywanie informacji na temat priorytetów politycznych Unii, pod warunkiem że są one związane z ogólnym celem niniejszego rozporządzenia.

(29)  W celu zapewnienia większej skuteczności informowania ogółu społeczeństwa oraz w celu wzmocnienia efektu synergii między działaniami informacyjnymi podejmowanymi z inicjatywy Komisji, zasoby przydzielone na działania informacyjne na podstawie niniejszego rozporządzenia powinny obejmować również instytucjonalne przekazywanie informacji na temat priorytetów politycznych Unii, takich jak integracja społeczna, spójność, ochrona środowiska i łagodzenie zmiany klimatu, gdyż związane są one z ogólnym celem niniejszego rozporządzenia i powinny być spójne z celami źródeł finansowania ESSW.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30)  Aby zapewnić skuteczne i sprawne wdrożenie niniejszego rozporządzenia Europejski Korpus Solidarności powinien w jak największym stopniu wykorzystywać już istniejące mechanizmy zarządzania. Wdrożenie Europejskiego Korpusu Solidarności powinno zatem zostać powierzone istniejącym strukturom, mianowicie Komisji Europejskiej, Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, a także agencjom narodowym odpowiedzialnym za zarządzanie działaniami, o których mowa w rozdziale III rozporządzenia (UE) nr 1288/2013.

(30)  Aby zapewnić skuteczne i sprawne wdrożenie niniejszego rozporządzenia ESSW powinna w jak największym stopniu wykorzystywać już istniejące mechanizmy zarządzania. Wdrożenie ESSW powinno zatem zostać powierzone istniejącym strukturom, mianowicie Komisji Europejskiej, Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego, a także agencjom narodowym odpowiedzialnym za zarządzanie działaniami, o których mowa w rozdziale III rozporządzenia (UE) nr 1288/2013. Należy utworzyć organ konsultacyjny obejmujący sieci europejskich organizacji pozarządowych prowadzących działalność solidarnościową i wolontariacką.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(35)  Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii26 Komisja powinna przyjąć programy prac i poinformować o nich Parlament Europejski i Radę. Program prac powinien określać środki niezbędne do wdrożenia prac zgodnie z celami ogólnymi i szczegółowymi Europejskiego Korpusu Solidarności, kryteria wyboru i przyznawania dotacji, a także inne wymagane elementy. Programy prac i wszelkie ich zmiany powinny zostać przyjęte na podstawie aktów wykonawczych zgodnie z procedurą sprawdzającą.

(35)  Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii26 Komisja powinna przyjąć programy prac i poinformować o nich Parlament Europejski i Radę. Program prac powinien określać środki niezbędne do wdrożenia prac zgodnie z celami ogólnymi i szczegółowymi ESSW, kryteria wyboru i przyznawania dotacji, a także inne wymagane elementy. Programy prac i wszelkie ich zmiany powinny zostać przyjęte w drodze aktów delegowanych oraz stosownie do potrzeb i wymagań beneficjentów.

__________________

__________________

26 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).

26 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1).

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(37)  Ze względów skuteczności i efektywności komitet ustanowiony na mocy rozporządzenia (UE) nr 1288/2013 powinien także pomóc Komisji we wdrażaniu niniejszego rozporządzenia. W odniesieniu do Europejskiego Korpusu Solidarności komitet ten powinien być zwoływany w określonej konfiguracji, a jego mandat powinien zostać dostosowany do pełnienia tej nowej roli. To państwa uczestniczące powinny powołać stosownych przedstawicieli na potrzeby tych posiedzeń, uwzględniając wymiary Europejskiego Korpusu Solidarności związane z wolontariatem i zatrudnieniem.

(37)  Ze względów skuteczności i efektywności specjalny podkomitet komitetu ustanowionego na mocy rozporządzenia (UE) nr 1288/2013 powinien także pomóc Komisji we wdrażaniu niniejszego rozporządzenia. W odniesieniu do programu komitet ten powinien być zwoływany w określonej konfiguracji. To państwa uczestniczące powinny powołać stosownych przedstawicieli na potrzeby tych posiedzeń, uwzględniając wymiary ESSW związane z wolontariatem i zatrudnieniem. Do komitetu programowego należy włączyć Europejskie Forum Młodzieży, Europejskie Centrum Wolontariatu (CEV) oraz inne stosowne organizacje społeczeństwa obywatelskiego, w tym sieci reprezentujące pracodawców i związki zawodowe, nadając im status stałych obserwatorów bez prawa głosu, a ich udział powinien zostać określony w regulaminie komitetu.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 38 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(38a)  W swojej rezolucji z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie wdrażania rozporządzenia w sprawie programu Erasmus+1a Parlament Europejski zachęcał Komisję i państwa członkowskie, by przewidziały nakłady budżetowe w celu podjęcia nowej inicjatywy Europejskiego Korpusu Solidarności, nie powodując przy tym niedofinansowania innych bieżących i priorytetowych programów.

 

___________________

 

1a Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0018.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 38 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(38b)  W swojej rezolucji z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie mandatu do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 20181a Parlament Europejski wyraził obawę, że pomimo ostrzeżeń wniosek ustawodawczy przyjęty w dniu 30 maja 2017 r. przewiduje, że budżet Europejskiego Korpusu Solidarności będzie finansowany w trzech czwartych w drodze przesunięcia środków z realizowanych programów, w tym głównie z programu Erasmus+ (197,7 mln EUR), a także przypomniał, że wszelkie nowe zobowiązania polityczne powinny być finansowane z nowych środków finansowych, a nie w drodze przesunięcia środków przeznaczonych na programy już realizowane.

 

_____________________

 

1a Teksty przyjęte, P8_TA-PROV(2017)0302.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 38 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(38c)  Na ESSW należy przeznaczyć odrębne środki finansowe i przydziały budżetowe; ESSW nie powinna powodować zmniejszenia środków w budżecie przeznaczonym na inne strategie polityczne wspierające młodzież, kształcenie, szkolenia, zatrudnienie lub solidarność. Należy zapewnić optymalne i przejrzyste wykorzystanie zasobów finansowych.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(39)  Pula środków finansowych Europejskiego Korpusu Solidarności w ramach działu 1a wieloletnich ram finansowych również korzysta ze środków przesuniętych z programu „Erasmus+”. Środki te powinny pochodzić głównie ze środków przyznanych na finansowanie działań w ramach wolontariatu europejskiego, które wchodziłyby w zakres staży w formie wolontariatu objętych wsparciem na mocy niniejszego rozporządzenia. Ponadto niektóre przyznane środki z instrumentu gwarancji kredytów studenckich, które raczej nie zostałyby wchłonięte przez program „Erasmus+”, powinny zostać przesunięte w celu zagwarantowania odpowiedniego współfinansowania kosztów operacyjnych agencji narodowych oraz zostać lepiej dostosowane do zdolności absorpcyjnych tego działania.

(39)  Pula środków finansowych ESSW w ramach działu 1a wieloletnich ram finansowych opiera się na środkach przesuniętych z programu „Erasmus+”. Środki te powinny pochodzić wyłącznie ze środków przyznanych na finansowanie działań w ramach wolontariatu europejskiego, które wchodziłyby w zakres staży w formie wolontariatu objętych wsparciem na mocy niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 40 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(40a)  Ze względu na wartość terapeutyczną pracy ze zwierzętami należy poświęcić szczególną uwagę stwarzaniu młodym osobom z niepełnosprawnością umysłową lub fizyczną możliwości pracy w gospodarstwach działających na zasadach rolnictwa społecznego.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(41)  Niniejsze rozporządzenie powinno obowiązywać od dnia 1 stycznia 2018 r. Aby umożliwić szybkie zastosowanie środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, powinno ono wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(41)  Aby umożliwić szybkie zastosowanie środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, powinno ono wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)   „działanie solidarnościowe” oznacza działanie mające na celu uwzględnienie niezaspokojonych potrzeb społecznych z korzyścią dla danej społeczności, przy jednoczesnym wspieraniu rozwoju osobistego, edukacyjnego, społecznego, obywatelskiego i zawodowego osoby; działanie może przybrać formę staży, projektów lub działań służących tworzeniu sieci kontaktów, opracowanych w odniesieniu do różnych obszarów takich jak kształcenie i szkolenia, zatrudnienie, równouprawnienie płci, przedsiębiorczość (zwłaszcza przedsiębiorczość społeczna), obywatelstwo i udział w procesie demokratycznym, ochrona środowiska naturalnego, działania w dziedzinie klimatu, zapobieganie klęskom żywiołowym, gotowość na wypadek ich wystąpienia i usuwanie ich skutków, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, dostarczanie artykułów żywnościowych i nieżywnościowych, zdrowie i dobrostan, kreatywność i kultura, wychowanie fizyczne i sport, pomoc społeczna i świadczenia socjalne, przyjmowanie i integracja cudzoziemców, współpraca i spójność terytorialna;

(1)   „działanie solidarnościowe” oznacza działanie podejmowane w interesie ogólnym mające na celu podejmowanie istotnych wyzwań społecznych z korzyścią dla danej społeczności oraz dla całego społeczeństwa, przy jednoczesnym wspieraniu rozwoju osobistego, edukacyjnego, artystycznego, społecznego, obywatelskiego i zawodowego osoby; takie działanie solidarnościowe przybiera formę staży, projektów lub działań służących tworzeniu sieci kontaktów, opracowanych w odniesieniu do różnych obszarów, takich jak formalne i pozaformalne i nieformalne kształcenie i szkolenia, praca z młodzieżą, zatrudnienie, równouprawnienie płci, przedsiębiorczość społeczna, obywatelstwo i udział w procesie demokratycznym, dialog międzykulturowy, włączenie społeczne, integracja osób niepełnosprawnych, ochrona środowiska naturalnego, działania w dziedzinie klimatu, zapobieganie klęskom żywiołowym, gotowość na wypadek ich wystąpienia i usuwanie ich skutków, rolnictwo społeczne i rozwój obszarów wiejskich, współpraca i spójność terytorialna, dostarczanie artykułów żywnościowych i nieżywnościowych, zdrowie i dobrostan, kreatywność i kultura, wychowanie fizyczne i sport, pomoc społeczna i świadczenia socjalne, przyjmowanie i integracja obywateli państw trzecich, takich jak osoby ubiegające się o azyl i uchodźcy;

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  „solidarność” oznacza gotowość do angażowania się dla dobra ogółu w ramach konkretnych działań bez oczekiwania rekompensaty;

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  „uczestnik” oznacza osobę młodą, która zarejestrowała się na portalu Europejskiego Korpusu Solidarności i bierze udział w działaniu solidarnościowym w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności oferowanym przez daną organizację uczestniczącą;

(2)  „uczestnik” oznacza osobę młodą, która bierze udział w działaniu solidarnościowym w ramach ESSW oferowanym przez daną organizację uczestniczącą lub opracowanym przez grupę młodych ludzi zarejestrowanych na portalu ESSW;

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  „osoby młode w niekorzystnej sytuacji” oznaczają osoby potrzebujące dodatkowego wsparcia z powodu niepełnosprawności, trudności w nauce, przeszkód ekonomicznych, różnic kulturowych, problemów zdrowotnych, przeszkód społecznych lub przeszkód geograficznych;

(3)   „osoba młoda o ograniczonych możliwościach” oznacza osobę w wieku od 17 do 30 lat, która potrzebuje dodatkowego i ukierunkowanego wsparcia, ponieważ znajduje się w niekorzystnej sytuacji, gdyż boryka się z co najmniej jednym czynnikiem wykluczenia lub przeszkodami, takimi jak niepełnosprawność, trudności w uczeniu się, przeszkody społeczne i ekonomiczne, różnice kulturowe, problemy zdrowotne, bariery instytucjonalne lub geograficzne lub dyskryminacja z któregokolwiek względu zapisanego w art. 21 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej;

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  „organizacja uczestnicząca” oznacza podmiot publiczny lub prywatny, któremu przyznano znak jakości Europejskiego Korpusu Solidarności i który oferuje uczestnikowi Europejskiego Korpusu Solidarności staż lub realizuje inne działania w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności;

(4)  „organizacja uczestnicząca” oznacza podmiot publiczny lub prywatny non-profit, który podejmuje działania w interesie ogólnym lub działania mające cele społeczne, odgrywający podstawową rolę we wspieraniu, w propagowaniu i w ułatwianiu dostępności i partnerstw w sektorze wolontariatu, oraz podmiot, któremu przyznano znak jakości ESSW; podmiot taki oferuje uczestnikowi ESSW staż solidarnościowy lub realizuje i wspiera inne działania w ramach ESSW, w których bierze udział jako organizacja wysyłająca lub przyjmująca; „organizacja wysyłająca” oznacza organizację odpowiadającą za przygotowanie i wspieranie uczestników przed stażem solidarnościowym, w trakcie jego trwania i po jego zakończeniu. „organizacja przyjmująca” oznacza organizację oferującą staż uczestnikowi;

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  „staż solidarnościowy” oznacza działanie w formie wolontariatu, praktyki zawodowej lub zatrudnienia w dziedzinie związanej z solidarnością, które to działanie jest organizowane przez organizację uczestniczącą i przyczynia się do uwzględnienia kluczowych wyzwań społecznych, przy jednoczesnym wspieraniu rozwoju osobistego, edukacyjnego, społecznego, obywatelskiego i zawodowego oraz szans na zatrudnienie uczestnika Europejskiego Korpusu Solidarności, który podjął taką działalność w kraju innym niż kraj zamieszkania (działalność transgraniczna) lub w kraju zamieszkania uczestnika (działalność w kraju);

(5)  „staż solidarnościowy” oznacza działanie w formie wolontariatu, praktyki zawodowej lub zatrudnienia w dziedzinie związanej z solidarnością, mające europejską wartość dodaną i nie będące zastępstwem ani zamiennikiem krajowych programów wolontariatu, organizowane jest przez organizację uczestniczącą i przyczynia się do uwzględnienia wyraźnie określonych kluczowych wyzwań społecznych, przy jednoczesnym wspieraniu rozwoju osobistego, edukacyjnego, społecznego, obywatelskiego i zawodowego uczestnika ESSW, który podjął taką działalność najlepiej w kraju innym niż kraj zamieszkania (działalność transgraniczna) lub, w razie konieczności, w kraju zamieszkania uczestnika (działalność w kraju);

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  „wolontariat” oznacza nieodpłatną pracę w pełnym wymiarze godzin na zasadzie wolontariatu przez okres do dwunastu miesięcy, która zapewnia osobom młodym możliwość wniesienia wkładu w codzienną pracę organizacji działających w dziedzinach związanych z solidarnością, docelowo na korzyść społeczności, w których działania te są prowadzone, w tym rzetelny wymiar edukacyjno-szkoleniowy w celu umożliwienia młodym wolontariuszom zdobycia umiejętności i kompetencji, które będą przydatne w ich dalszym rozwoju osobistym, edukacyjnym, społecznym i zawodowym i które przyczynią się do poprawy ich szans na zatrudnienie.

(6)  „wolontariat” oznacza nieodpłatny staż wolontariacki w organizacji uczestniczącej działającej w sektorze non-profit, podejmowany przez okres do dwunastu miesięcy, w pełnym wymiarze godzin lub na podstawie ruchomego czasu odbywania stażu wynoszącego co najmniej 10 godzin tygodniowo, który zapewnia osobom młodym możliwość wniesienia wkładu w codzienną pracę organizacji non-profit działających w dziedzinach związanych z solidarnością, docelowo na korzyść społeczności, w których działania te są prowadzone, a w tych społecznościach zwłaszcza na korzyść osób potrzebujących pomocy, w tym rzetelny wymiar edukacyjno-szkoleniowy w celu umożliwienia młodym wolontariuszom zdobycia, uznania i poświadczenia umiejętności i kompetencji, które będą przydatne w ich dalszym rozwoju osobistym, edukacyjnym, społecznym i zawodowym i które przyczynią się również do poprawy ich szans na zatrudnienie; działania te charakteryzuje określony czas ich wykonywania, jasne cele, treść, zadania, struktura i ramy, odpowiednie dodatki oraz ochrona prawna i socjalna; działania te nie mogą być oferowane w zastępstwie lub zamiast pracy zarobkowej;

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  „staże zespołów wolontariuszy” oznaczają staże umożliwiające zespołom uczestników Europejskiego Korpusu Solidarności z różnych państw uczestniczącym wspólnie na zasadzie wolontariatu na rzecz realizacji wspólnego celu, poprzez wykonywanie pracy fizycznej lub umysłowej nad wartościowym projektem dotyczącym pracy społecznej przez okres od dwóch tygodni do dwóch miesięcy;

(7)  „staże zespołów wolontariuszy” oznaczają staże umożliwiające zespołom uczestników ESSW z różnych państw uczestniczącym wspólnie na zasadzie wolontariatu na rzecz realizacji wspólnego celu, poprzez wykonywanie pracy fizycznej lub umysłowej nad wartościowym projektem dotyczącym pracy społecznej we współpracy z organami publicznymi, organizacjami non-profit, fundacjami i przedsiębiorstwami społecznymi, przez okres od dwóch tygodni do dwóch miesięcy;

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  „praktyka zawodowa” oznacza okres praktyki zawodowej od dwóch do dwunastu miesięcy, opłacanej przez organizację przyjmującą uczestnika Europejskiego Korpusu Solidarności na podstawie pisemnej umowy o praktykę zawodową, obejmującej element edukacyjno-szkoleniowy i podejmowanej w celu zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego na rzecz zwiększenia szans na zatrudnienie oraz ułatwienia przejścia do stałego zatrudnienia;

(8)  „praktyka zawodowa” oznacza okres praktyki zawodowej od trzech do sześciu miesięcy, który można jednokrotnie przedłużyć na maksymalny okres 12 miesięcy w tej samej organizacji uczestniczącej; praktyka zawodowa opłacana jest przez organizację przyjmującą uczestnika ESSW i obejmuje element kształceniowy i szkoleniowy, ma na celu zdobycie doświadczenia praktycznego i zawodowego dla rozwijania kompetencji przydatnych w rozwoju osobistym, edukacyjnym, społecznym, obywatelskim i zawodowym uczestnika, opiera się na pisemnej umowie zawartej na początku okresu praktyki zawodowej między uczestnikiem a organizacją uczestniczącą, a umowa ta określa cele edukacyjne, warunki pracy, czas trwania praktyki zawodowej, wynagrodzenie uczestnika oraz prawa i obowiązki stron wynikające z prawa krajowego lub obowiązujących układów zbiorowych lub obu tych systemów uregulowań obowiązujących w państwie, w którym odbywa się praktyka zawodowa, przy czym praktyka zawodowa nie zastępuje pracy;

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  „praca” oznacza okres pracy od dwóch do dwunastu miesięcy, opłacanej przez organizację uczestniczącą zatrudniającą uczestnika Europejskiego Korpusu Solidarności, wykonywanej w państwie uczestniczącym na podstawie umowy o pracę zgodnie z krajowymi ramami regulacyjnymi tego państwa uczestniczącego;

(9)  „praca” oznacza okres pracy trwający co najmniej sześć miesięcy, na podstawie pisemnej umowy o pracę zgodnej z wszystkimi warunkami zatrudnienia określonymi w prawie krajowym, obowiązujących układach zbiorowych lub w obu tych systemach uregulowań obowiązujących w państwie, w którym praca jest wykonywana, przy czym wynagrodzenie za tę pracę wypłaca organizacja uczestnicząca zatrudniająca uczestnika ESSW;

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  „projekt solidarnościowy” oznacza lokalną inicjatywę trwającą przez okres od dwóch do dwunastu miesięcy, która jest ustanawiana i realizowana przez grupy co najmniej pięciu uczestników Europejskiego Korpusu Solidarności w celu uwzględnienia kluczowych wyzwań występujących w ich społeczności lokalnej, przy włączeniu ich w szerszą perspektywę europejską;

(10)  „projekt solidarnościowy” oznacza lokalną inicjatywę trwającą przez okres od dwóch do dwunastu miesięcy, która jest ustanawiana i realizowana przez grupy co najmniej pięciu uczestników ESSW w celu uwzględnienia kluczowych wyzwań występujących w ich społeczności lokalnej, przy włączeniu ich w szerszą perspektywę europejską oraz istniejące lokalne inicjatywy solidarnościowe; w celu zapewnienia trwałości projektu i jakości świadczonych usług organizacja uczestnicząca lub organy lokalne mają obowiązek zorganizować pomoc oraz wsparcie przed stażem i po jego zakończeniu, aby można było podjąć działanie solidarnościowe;

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10a)  „rolnictwo społeczne” oznacza wykorzystanie zasobów rolnych w celu poprawy dobrostanu społecznego, fizycznego i umysłowego osób w sposób umożliwiający osobom narażonym pod względem psychicznym lub społecznym uczestnictwo w procesach produkcji w przedsiębiorstwach rolnych;

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  „znak jakości” oznacza certyfikat przyznawany podmiotowi publicznemu lub prywatnemu lub organizacji międzynarodowej chcącym zapewniać staże w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, zgodnie z procedurą mającą na celu zapewnienie zgodności z zasadami i wymogami przewidzianymi w Karcie Europejskiego Korpusu Solidarności;

(11)  „znak jakości” oznacza certyfikat przyznawany podmiotowi publicznemu lub prywatnemu lub organizacji międzynarodowej, które chciałyby zostać organizacją uczestniczącą i zapewniać staże w ramach ESSW, zgodnie z procedurą mającą na celu zapewnienie zgodności z zasadami i wymogami przewidzianymi w ESSW oraz zapewnienie jakości usług świadczonych przez organizacje uczestniczące;

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  „Karta Europejskiego Korpusu Solidarności” oznacza dokument określający odpowiednie prawa i obowiązki, do których przestrzegania muszą zobowiązać się wszystkie podmioty chcące przystąpić do Europejskiego Korpusu Solidarności;

(12)  „Karta Europejskiej Służby Solidarnościowej i Wolontariackiej” oznacza dokument określający odpowiednie prawa i obowiązki, do których przestrzegania muszą zobowiązać się wszystkie podmioty chcące przystąpić do ESSW;

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  „Centrum zasobów Europejskiego Korpusu Solidarności” oznacza dodatkowe funkcje pełnione przez wyznaczoną agencję narodową w celu wspierania opracowania i wdrożenia działań w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności oraz identyfikację kompetencji zdobytych przez uczestników w czasie ich staży i projektów;

(13)  „Centrum zasobów Europejskiej Służby Solidarnościowej i Wolontariackiej” oznacza dodatkowe funkcje pełnione przez wyznaczoną agencję narodową w celu wspierania opracowania i wdrożenia działań w ramach ESSW oraz identyfikację kompetencji zdobytych przez uczestników w czasie ukierunkowanego szkolenia podjętego przed stażem solidarnościowym; W procesie określenia funkcji, jakie ma sprawować Centrum zasobów Europejskiej Inicjatywy Solidarności, powinny brać udział poszczególne agencje krajowe;

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  „portal Europejskiego Korpusu Solidarności” oznacza internetowe narzędzie dostarczające stosowne usługi internetowe na rzecz uczestników i organizacji uczestniczących Europejskiego Korpusu Solidarności, do których należy przekazywanie informacji na temat Europejskiego Korpusu Solidarności, rejestrację uczestników, wyszukiwanie uczestników do staży, promowanie i wyszukiwanie staży, wyszukiwanie potencjalnych partnerów w projektach, zarządzanie umowami i ofertami staży i projektów, szkolenia, działania informacyjne i służące tworzeniu sieci kontaktów, informowanie i powiadamianie o możliwościach oraz inne stosowne usługi związane z Europejskim Korpusem Solidarności;

(14)  „portal ESSW” oznacza wielojęzyczne internetowe interaktywne narzędzie, dostępne we wszystkich językach urzędowych krajów uczestniczących i dla osób niepełnosprawnych, świadczące dodatkowe usługi internetowe na rzecz uczestników i organizacji uczestniczących w ESSW; usługi te uzupełniają działania organizacji uczestniczących i obejmują przekazywanie informacji na temat ESSW, rejestrację uczestników, wyszukiwanie uczestników do staży, promowanie i wyszukiwanie staży, wyszukiwanie potencjalnych partnerów w projektach, zarządzanie umowami i ofertami staży i projektów, szkolenia, działania informacyjne i służące tworzeniu sieci kontaktów, informowanie i powiadamianie o możliwościach, udostępnianie mechanizmu oceny służącego zapewnianiu jakości staży oraz inne stosowne usługi związane z ESSW.

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a)  w celu zachęcenia młodzieży do udziału w całkowicie nieodpłatnym wolontariacie i z uwzględnieniem faktu, że tydzień pracy w środowisku zawodowym nie powinien przekraczać 40 godzin, nie można pozwalać, aby młodzi ludzie pracowali wolontariacko więcej niż 25 godzin tygodniowo.

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Celem Europejskiego Korpusu Solidarności jest zwiększenie zaangażowania osób młodych i organizacji w dostępne działania solidarnościowe wysokiej jakości, będące jednym ze sposobów wzmocnienia spójności i solidarności w Europie, wspierania społeczności oraz reagowania na wyzwania społeczne.

Celem ESSW jest promowanie solidarności jako wartości oraz wolontariatu w Europie i poza nią, aby budować społeczeństwo integracyjne dzięki zwiększeniu zaangażowania osób młodych i organizacji non-profit w dostępne działania solidarnościowe wysokiej jakości, będące jednym ze sposobów wzmocnienia spójności i obywatelstwa; ma ona także uzupełniać istniejące działania i struktury organizacyjne wspierające lokalne społeczności, w szczególności społeczności najbardziej zagrożone, a także sprawnie reagować na wyzwania społeczne, potrzeby związane z ochroną środowiska, łagodzeniem zmiany klimatu oraz zwiększaniem integracji społecznej.

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera -a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-a)  zapewnienie, by działania solidarnościowe oferowane uczestnikom przyczyniały się do podejmowania istotnych wyzwań społecznych i wzmocnienia społeczności, by charakteryzowała je wysoka jakość oraz by były odpowiednio walidowane;

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zapewnianie osobom młodym, przy wsparciu ze strony organizacji uczestniczących, łatwo dostępnych możliwości angażowania się w działania solidarnościowe przy jednoczesnym podnoszeniu ich umiejętności i kompetencji celem rozwoju osobistego, edukacyjnego, społecznego, obywatelskiego i zawodowego, zwiększeniu ich szans na zatrudnienie oraz ułatwieniu przejścia na rynek pracy w tym przez wspieranie mobilności młodych wolontariuszy, stażystów i pracowników;

a)  zapewnianie osobom młodym, przy wsparciu ze strony organizacji uczestniczących, łatwo dostępnych możliwości angażowania się w działania solidarnościowe i wolontariackie przy jednoczesnym podnoszeniu ich umiejętności, kompetencji i poziomu wiedzy celem rozwoju osobistego, edukacyjnego, społecznego, obywatelskiego, kulturalnego i zawodowego, w tym przez wspieranie mobilności młodych wolontariuszy, co może również prowadzić do zwiększenia szans na zatrudnienie, a także dopilnowanie, aby unikać zastępowania pracy płatnej pracą nieodpłatną;

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  zwiększenie udziału w ESSW osób młodych o mniejszych możliwościach poprzez utworzenie przystosowanych formuł oraz propagowanie specjalnych wytycznych i środków wsparcia;

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  zapewnienie, by działania solidarnościowe oferowane uczestnikom Europejskiego Korpusu Solidarności przyczyniały się do uwzględnienia konkretnych niezaspokojonych potrzeb społecznych i wzmocnienia społeczności, były realizowane na wysokim poziomie jakości oraz były odpowiednio walidowane.

b)  zapewnienie, by działania solidarnościowe i wolontariackie oferowane uczestnikom ESSW przyczyniały się do przezwyciężenia znaczących wyzwań społecznych i zaspokojenia potrzeb interesu publicznego z korzyścią dla społeczności, uwzględnienia konkretnych wyraźnie określonych niezaspokojonych potrzeb społecznych i wzmocnienia społeczności, były realizowane na wysokim poziomie jakości, odpowiednio walidowane i wdrażane, a także przestrzegały zasad i spełniały wymogi Karty ESSW.

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  wspieranie opracowywania, wspomagania i utrzymywania programu UE na rzecz wolontariatu, mającego na celu zagwarantowanie uznawania i poszanowania praw wolontariuszy i organizacji zrzeszających wolontariuszy oraz zmniejszenia administracyjnych i prawnych przeszkód dla wolontariatu i organizacji zrzeszających wolontariuszy w całej Unii, a ponadto stymulowanie, propagowanie i wspieranie szerzej rozpowszechnionej kultury solidarności i wolontariatu w Unii;

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bb)  propagowanie wspierania wspólnej europejskiej perspektywy wśród obywateli UE przez angażowanie się w działania solidarnościowe;

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera b c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bc)  dopilnowanie, by rozwój osobisty, edukacyjny, społeczny, obywatelski i zawodowy uczestników, ich wiedza, umiejętności i kompetencje nabyte w wyniku danego stażu były prawidłowo określane, dokumentowane, oceniane i poświadczane.

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera b d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bd)  większe włączenie społeczne osób młodych o mniejszych możliwościach w ramach ESSW przez tworzenie dostosowanych form zaangażowania i promowanie dopasowanych i spersonalizowanych wytycznych i środków wsparcia ze specjalnym budżetem;

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera b e (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

be)  uniemożliwienie organizacjom przekształcenia działań z zakresu społecznej odpowiedzialności w działania ESSW i tym samym wykorzystania środków finansowych niezgodnie z przeznaczeniem;

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Działania Europejskiego Korpusu Solidarności są spójne i komplementarne ze stosownymi kierunkami polityki i programami dotyczącymi obszarów wymienionych w art. 2 ust. 1 oraz dotychczasowymi sieciami na szczeblu unijnym związanymi z działaniami Europejskiego Korpusu Solidarności.

1.  Działania ESSW są spójne i komplementarne ze stosownymi unijnymi kierunkami polityki i programami dotyczącymi obszarów wymienionych w art. 2 ust. 1 oraz dotychczasowymi sieciami na szczeblu unijnym związanymi z działaniami ESSW.

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja i państwa uczestniczące działają wspólnie w celu osiągnięcia skuteczności i wydajności, zapewniając spójność między krajowymi programami i mechanizmami w obszarze solidarności, kształcenia, szkolenia zawodowego i młodzieży z jednej strony oraz działaniami realizowanymi w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności z drugiej strony. Działania te wykorzystują stosowne dobre praktyki i dotychczasowe programy.

2.  Komisja i państwa uczestniczące działają wspólnie w celu osiągnięcia skuteczności i wydajności, zapewniając spójność między krajowymi programami i mechanizmami w obszarze solidarności, kształcenia, młodzieży z jednej strony oraz działaniami realizowanymi w ramach ESSW z drugiej strony. Działania te wykorzystują stosowne dobre praktyki i dotychczasowe programy.

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Komisja podejmuje inicjatywę mającą na celu opracowanie programu UE na rzecz wolontariatu, aby zagwarantować uznawanie i poszanowanie praw wolontariuszy i organizacji zrzeszających wolontariuszy oraz zmniejszyć administracyjne i prawne przeszkody dla wolontariatu i organizacji zrzeszających wolontariuszy w całej Unii, a ponadto mającą na celu stymulowanie, propagowanie i wspieranie szerszej kultury solidarności i wolontariatu w Unii.

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b.  Komisja i państwa członkowskie współpracują w celu osiągnięcia konwergencji i komplementarności krajowych przepisów prawnych dotyczących polityki wolontariatu przez zastosowanie otwartej metody koordynacji.

Poprawka    87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  staże i projekty solidarnościowe oraz działania służące tworzeniu sieci kontaktów solidarnościowych;

a)  staże solidarnościowe w formie:

 

(i)   wolontariatu;

 

(ii)   praktyki zawodowej lub pracy;

 

(iii)   projektów oraz działań służących tworzeniu sieci kontaktów;

Poprawka    88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Należy opracować europejskie ramy wolontariackich staży solidarnościowych, projektów solidarnościowych i projektów służących tworzeniu sieci kontaktów. Takie europejskie ramy – w formie karty – określają prawa i obowiązki oraz ułatwiają mobilność i uznawanie umiejętności.

Poprawka    89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  środków służących zapewnieniu jakości staży solidarnościowych, w tym szkoleń, wsparcia językowego, wsparcia administracyjnego dla uczestników i organizacji uczestniczących, ubezpieczenia, wsparcia po zakończeniu stażu, a także opracowania certyfikatu stwierdzającego i dokumentującego wiedzę, umiejętności i kompetencje zdobyte w trakcie stażu;

a)  środków służących zapewnieniu jakości i dostępności staży solidarnościowych, w tym pozainternetowych i internetowych szkoleń przygotowujących przed stażem solidarnościowym i kierujących w jego trakcie, wsparcia językowego, wsparcia finansowego i administracyjnego dla uczestników i organizacji uczestniczących, ubezpieczenia, wsparcia przed rozpoczęciem stażu i po jego zakończeniu, a także dalszego wykorzystywania Youth Pass stwierdzającego i dokumentującego wiedzę, umiejętności i kompetencje zdobyte w trakcie stażu, całkowitą liczbę godzin wolontariatu oraz długość stażu – w przygotowaniu tych środków organizacje młodzieżowe mogą brać udział jako eksperci;

Poprawka    90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  działań służących tworzeniu sieci kontaktów dla osób i organizacji uczestniczących w Europejskim Korpusie Solidarności.

c)  działań służących tworzeniu sieci kontaktów dla osób i organizacji uczestniczących lub chcących uczestniczyć w ESSW, przy zachowaniu pełnej zgodności z udokumentowanymi doświadczeniami nabytymi w trakcie pracy w terenie, w szczególności z dobrymi praktykami w sektorze wolontariatu i ochrony ludności, oraz w uzupełnieniu do tych doświadczeń.

Poprawka    91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b.   Uczestnictwo w stażach solidarnościowych jest regulowane Kartą ESSW, w której określa się prawa i obowiązki organizacji uczestniczących i uczestników, a także wskazuje podstawy procesu certyfikacyjnego przyznającego znak jakości organizacjom uczestniczącym. Karta ESSW zapewnia jakość dostarczonych usług, takich jak godne warunki życia dla uczestników oraz stosowna żywność, mieszkanie i minimalny dodatek dla wolontariuszy. Należy ustanowić odrębne znaki jakości dla staży w formie wolontariatu oraz dla staży w formie praktyk zawodowych i miejsc pracy. Karta ESSW jest zgodna z art. 7a i zawiera wykaz działań, które mogą być potencjalnie szkodliwe dla uczestników i społeczeństwa lub nieodpowiednie dla uczestników, takich jak wolontariat w zakładach opieki dla dzieci, którego to działania nie wolno wykonywać w ramach staży solidarnościowych. Przy opracowywaniu Karty ESSW Komisja bierze pod uwagę kartę wolontariatu europejskiego.

Poprawka    92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2c.   Komisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. XX aktów delegowanych uzupełniających niniejsze rozporządzenie przez przyjęcie Karty ESSW i poprawek do niej.

Poprawka    93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  działań i środków realizowanych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego i podmioty, które wspierają osoby młode w uzyskiwaniu dostępu do staży i projektów solidarnościowych oraz w opracowywaniu ich;

Poprawka    94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit 1 – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

ab)  działań i środków mających na celu zapewnienie wysokiej jakości staży solidarnościowych proponowanych przez organizacje uczestniczące, które wspierają młodych ludzi w dostępie do działań wolontariackich i samodzielnym opracowywaniu projektów solidarnościowych, a także – w stosownych przypadkach – zapewnienie wsparcia po zakończeniu stażu uczestnikom zainteresowanym założeniem i prowadzeniem stowarzyszenia, spółdzielni, przedsiębiorstwa społecznego, organizacji młodzieżowej i ośrodka społeczności lokalnej;

Poprawka    95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit 1 – litera a c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ac)  opracowania europejskich ram działań wolontariatu określających prawa i obowiązki oraz ułatwiających mobilność i uznawanie umiejętności;

Uzasadnienie

W rezolucji Parlamentu Europejskiego (2016/2872) z dnia 26 października 2016 r. w sprawie wolontariatu europejskiego i promowania wolontariatu w Europie zwrócono się o opracowanie europejskich ram prawnych wolontariatu.

Poprawka    96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit 1 – litera a d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ad)  opracowania czytelnej i szczegółowej procedury skierowanej do uczestników i organizacji, określającej kolejne kroki i terminy na wszystkich etapach staży;

Poprawka    97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit 1 – litera a e (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ae)  działań i środków realizowanych przez organizacje uczestniczące, które wspierają osoby młode w uzyskiwaniu dostępu do staży i projektów solidarnościowych oraz w ich opracowywaniu;

Poprawka    98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit 1 – litera a f (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

af)  środków zachęcających przedsiębiorstwa społeczne do wspierania działań ESSW lub umożliwiania pracownikom angażowania się w wolontariat w ramach ESSW ;

Poprawka    99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  opracowania i utrzymania znaku jakości dla podmiotów chcących zapewnić staże w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności w celu zapewnienia zgodności z zasadami i wymogami przewidzianymi w Karcie Europejskiego Korpusu Solidarności;

b)  opracowania i utrzymania znaków jakości dla podmiotów chcących zapewnić, odpowiednio, staże w formie wolontariatu lub staże w formie praktyk zawodowych i pracy w ramach ESSW w celu zapewnienia zgodności z zasadami i wymogami przewidzianymi w Karcie ESSW; odrębnej procedury akredytacyjnej dla podmiotów zamierzających zapewniać staże w formie wolontariatu oraz podmiotów zamierzających zapewniać staże w formie miejsc pracy i praktyk zawodowych, opartej na różnych kryteriach oceny i ograniczającej dostęp do programu do działań objętych akredytacją;

Poprawka    100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  wykorzystywania instrumentu Youth Pass, unijnego narzędzia służącego do uznawania efektów uczenia się;

Poprawka    101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Tekst proponowany przez Komisję

d)  utworzenia, utrzymania oraz aktualizacji portalu Europejskiego Korpusu Solidarności i innych stosownych usług online, a także niezbędnych informatycznych systemów wsparcia i narzędzi internetowych.

d)  utworzenia, utrzymania oraz aktualizacji portalu ESSW, obejmującego sprawozdania uczestników z działań w terenie, i innych stosownych usług online, dostępnego we wszystkich urzędowych językach Unii, przede wszystkim w celu propagowania celów niniejszego rozporządzenia oraz podawania do wiadomości publicznej warunków dostępu, a także niezbędnych informatycznych systemów wsparcia i narzędzi internetowych.

Poprawka    102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  opracowania ram jakościowych z normami jakości odnoszącymi się do ofert staży w ramach ESSW;

Poprawka    103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Działanie to wymaga pokonania przepaści cyfrowej, aby zapewnić dostęp do tego solidarnościowego programu, w kształcie proponowanym w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, wszystkim młodym Europejczykom, w szczególności młodzieży z obszarów wiejskich.

Poprawka    104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 8a

 

ESSW zapewnia równe szanse wszystkim młodym ludziom w UE bez względu na możliwości zapewniane na szczeblu krajowym. Ponadto umieszcza działania solidarnościowe i wolontariackie w centrum europejskiego projektu i umacnia znaczenie solidarności ponad europejskimi granicami.

Poprawka    105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Kwota podana w ust. 1 obejmuje pulę środków w wysokości 294 200 000 EUR33 według cen aktualnych, uzupełnioną o wkłady z:

2.  Kwota podana w ust. 1 obejmuje pulę środków w wysokości 294 200 000 EUR33 według cen aktualnych, powiększoną o nieprzydzielone marginesy i przy wykorzystaniu świeżych zasobów w kolejnych latach finansowych.

__________________

__________________

33 Ta pula środków finansowych stanowi główną kwotę odniesienia w rozumieniu pkt 17 Porozumienia międzyinstytucjonalnego (2013/C 373/01) pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami.

33 Ta pula środków finansowych stanowi główną kwotę odniesienia w rozumieniu pkt 17 Porozumienia międzyinstytucjonalnego (2013/C 373/01) pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami.

Uzasadnienie

Europejski Korpus Solidarności nie powinien zakłócać funkcjonowania innych programów UE, należy go natomiast ukierunkować przede wszystkim na młodzież i wolontariuszy w ramach programu Erasmus+ i finansować głównie z przydziału wolontariatu europejskiego, a nie z innych części programu Erasmus+ lub programów UE (uwaga: niniejsza poprawka wymagałaby skreślenia art. 27–31).

Poprawka    106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  Europejskiego Funduszu Społecznego, którego wkład wynosi 35 000 000 EUR według cen aktualnych;

skreśla się

Poprawka    107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, którego wkład wynosi 6 000 000 EUR według cen aktualnych;

skreśla się

Poprawka    108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  programu LIFE, którego wkład wynosi 4 500 000 EUR według cen aktualnych;

skreśla się

Poprawka    109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, którego wkład wynosi 1 800 000 EUR według cen aktualnych.

skreśla się

Poprawka    110

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Pozostała kwota jest finansowana z wykorzystaniem wszelkich środków finansowych dostępnych na mocy obowiązującego rozporządzenia w sprawie WRF;

Poprawka    111

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Roczne środki zatwierdzane są przez Parlament Europejski i Radę w granicach wieloletnich ram finansowych.

Poprawka    112

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Wsparcie finansowe staży i projektów solidarnościowych, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. a) i b), wynosi około 80 % na staże w formie wolontariatu i projekty solidarnościowe oraz 20 % na staże w formie praktyk zawodowych i miejsc pracy.

3.  Wsparcie finansowe staży i projektów solidarnościowych, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. a) i b), wynosi około 95% na staże w formie wolontariatu i projekty solidarnościowe oraz 5% na staże w formie praktyk zawodowych i miejsc pracy.

Poprawka    113

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Przydzielone środki mogą również obejmować wydatki związane z pracami przygotowawczymi, monitorowaniem, kontrolą, audytem i oceną, które są niezbędne do zarządzania Europejskim Korpusem Solidarności i osiągnięcia jego celów, zwłaszcza wydatki na badania, posiedzenia ekspertów oraz działania informacyjne i komunikacyjne, wydatki związane z utworzeniem, utrzymaniem i aktualizacją portalu Europejskiego Korpusu Solidarności i niezbędnych informatycznych systemów wsparcia, a także wszystkie pozostałe wydatki na wsparcie techniczne i administracyjne ponoszone przez Komisję w związku z zarządzaniem Europejskim Korpusem Solidarności.

4.  Przydzielone środki mogą również obejmować wydatki związane z pracami przygotowawczymi, monitorowaniem, kontrolą, audytem i oceną, które są niezbędne do zarządzania ESSW i osiągnięcia jego celów, zwłaszcza wydatki na odpowiednio dostosowane i spersonalizowane wsparcie dla uczestniczących osób młodych o mniejszych możliwościach, badania, posiedzenia ekspertów oraz działania informacyjne i komunikacyjne, wydatki związane z utworzeniem, utrzymaniem i aktualizacją portalu ESSW i niezbędnych informatycznych systemów wsparcia, a także wszystkie pozostałe wydatki na wsparcie techniczne i administracyjne ponoszone przez Komisję w związku z zarządzaniem ESSW.

Poprawka    114

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4a.  Ochronę ludności i pomoc humanitarną nadal finansują Komisja i państwa członkowskie, tak aby uniknąć wykorzystywania ESSW do rekompensowania cięć w wydatkach publicznych przez angażowanie młodych wolontariuszy w sektorach pracy społecznej dotkniętych likwidacją miejsc pracy.

Poprawka    115

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  W razie potrzeby istnieje możliwość ujęcia środków w budżecie wykraczającym poza 2020 r. w celu pokrycia podobnych wydatków, aby można było zarządzać działaniami, które do dnia 31 grudnia 2020 r. nie zostaną jeszcze zakończone.

5.  W razie potrzeby istnieje możliwość ujęcia środków na płatności w budżecie wykraczającym poza 2020 r. w celu pokrycia podobnych wydatków, aby można było zarządzać działaniami, które do dnia 31 grudnia 2020 r. nie zostaną jeszcze zakończone.

Poprawka    116

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – akapit 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Państwo uczestniczące może oddać do dyspozycji beneficjentów środki krajowe, które będą zarządzane zgodnie z zasadami Europejskiego Korpusu Solidarności, i wykorzystywać w tym celu zdecentralizowane struktury Europejskiego Korpusu Solidarności, o ile zapewni finansowanie tych struktur na zasadach komplementarności i proporcjonalności.

6.  Państwo uczestniczące, regionalny lub lokalny podmiot, oddaje do dyspozycji beneficjentów – w zależności od zasobów, jakimi dysponuje – środki krajowe, które będą zarządzane zgodnie z zasadami ESSW, i wykorzystywać w tym celu zdecentralizowane struktury ESSW, o ile zapewni finansowanie tych struktur na zasadach komplementarności i proporcjonalności. Państwa członkowskie mogą udostępniać nowe dodatkowe środki.

Poprawka    117

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Aby uprościć wymagania stawiane beneficjentom, należy w możliwie najszerszym zakresie stosować kwoty ryczałtowe, koszty jednostkowe oraz finansowanie ryczałtowe.

Poprawka    118

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie uczestniczą w Europejskim Korpusie Solidarności.

1.  ESSW działa w Unii i w państwach trzecich.

Poprawka    119

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Europejski Korpus Solidarności jest otwarty na uczestnictwo innych krajów na podstawie umów dwustronnych. Współpraca jest finansowana, odpowiednio, przez dodatkowe środki przyznawane zgodnie z procedurami ustalonymi z tymi państwami.

2.  Do 2020 r. ESSW jest otwarta dla wszystkich pozostałych krajów uczestniczących w wolontariacie europejskim, a także innych krajów na podstawie umów dwustronnych i wielostronnych. Współpraca – ze szczególnym uwzględnieniem państw sąsiadujących oraz państw o niskich i średnich dochodach – jest finansowana, odpowiednio, przez dodatkowe środki przyznawane zgodnie z procedurami ustalonymi z tymi państwami.

Poprawka    120

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Osoby młode w wieku 17–30 lat chcący uczestniczyć w Europejskim Korpusie Solidarności rejestrują się na portalu Europejskiego Korpusu Solidarności. Niemniej jednak w chwili rozpoczęcia stażu lub projektu zarejestrowana młoda osoba musi mieć ukończone 18 lat i nie więcej niż 30 lat.

1.  W ESSW uczestniczyć mogą osoby młode w wieku 17–30 lat. Osoby młode w wieku 17 lat chcące uczestniczyć w ESSW mogą rejestrować się na portalu ESSW lub za pośrednictwem procesu składania wniosków ubiegać się o staż solidarnościowy oferowany przez organizację uczestniczącą posiadającą znak jakości. Niemniej jednak w chwili rozpoczęcia stażu lub projektu zarejestrowana młoda osoba musi mieć ukończone 18 lat i nie więcej niż 30 lat. Komisja podejmuje starania, aby zapewnić staże wszystkim wnioskodawcom.

Poprawka    121

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Przy wdrażaniu niniejszego rozporządzenia Komisja i państwa uczestniczące szczególnie dbają o to, by podejmowano działania na rzecz wspierania włączenia społecznego, zwłaszcza w kontekście uczestnictwa osób młodych w niekorzystnej sytuacji.

2.  Przy wdrażaniu niniejszego rozporządzenia Komisja, państwa członkowskie i inne państwa uczestniczące dbają o to, by podejmowano specjalne i skuteczne środki na rzecz wspierania włączenia społecznego i jednakowych warunków dostępu, zwłaszcza w kontekście uczestnictwa osób młodych o mniejszych możliwościach, w tym osób niepełnosprawnych, osób identyfikujących się jako osoby LGBTI oraz osób pochodzących ze społeczności marginalizowanych. Środki te mogą obejmować specjalnie dostosowane systemy wsparcia i wskazówek, osoby do kontaktu w trakcie staży oraz specjalne formaty, takie jak staże krótkoterminowe. Wszelkie dodatkowe koszty związane z uczestnictwem osób o specjalnych potrzebach są pokrywane w całości.

Poprawka    122

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Europejski Korpus Solidarności ma być otwarty na uczestnictwo podmiotów publicznych lub prywatnych lub organizacji międzynarodowych, o ile takie podmioty lub organizacje uzyskały znak jakości Europejskiego Korpusu Solidarności.

1.  ESSW ma być otwarta na uczestnictwo podmiotów publicznych non-profit lub podmiotów prywatnych non profit, organizacji międzynarodowych takich jak organizacje pozarządowe i organizacje społeczeństwa obywatelskiego, o ile ich działalność odpowiada definicji działania solidarnościowego w rozumieniu niniejszego rozporządzenia, o ile uzyskały one znak jakości, a oferowana przez nie działalność nie znajduje się w wykazie działań wykluczonych.

Poprawka    123

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Wniosek podmiotu spełniającego wymogi uzyskania statusu organizacji uczestniczącej w Europejskim Korpusie Solidarności jest rozpatrywany przez właściwy organ wykonawczy Europejskiego Korpusu Solidarności w celu stwierdzenia, czy działania podmiotu spełniają wymogi Europejskiego Korpusu Solidarności.

2.  Wniosek podmiotu spełniającego wymogi uzyskania statusu organizacji uczestniczącej w ESSW jest rozpatrywany przez właściwy organ wykonawczy ESSW w celu stwierdzenia, czy działania podmiotu są zgodne z zasadami i wymogami określonymi w Karcie ESSW. Każdy podmiot, który dokonuje istotnej zmiany zakresu swojej działalności, powiadamia o tym właściwy organ wykonawczy w celu poddania się na nowo ocenie. Proces składania wniosków i rejestracji jest przyjazny dla użytkownika. Unika się obciążeń administracyjnych. Należy oddzielić proces prowadzący do uczestnictwa w komponencie „wolontariat” od procesu prowadzącego do przyznania znaku jakości dla komponentu „zatrudnienie”, przy czym należy uwzględnić szczególne cechy każdego z tych komponentów.

Poprawka    124

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W wyniku takiej oceny podmiotowi może zostać przyznany znak jakości Europejskiego Korpusu Solidarności. Uzyskany znak podlega okresowej ocenie i może zostać cofnięty.

3.  W wyniku takiej oceny podmiotowi może zostać przyznany znak jakości ESSW. Uzyskany znak podlega regularnej ocenie przeprowadzanej przynajmniej co dwa lata bez zwiększania obciążeń administracyjnych i może zostać cofnięty, gdy tylko działania danego podmiotu przestają być zgodne z zasadami i wymogami określonymi w Karcie ESSW. Może jednak zostać przywrócony w wyniku dalszej oceny. Wyniki ponownej oceny podmiotów są częścią monitorowania oraz oceny, o których mowa w art. 15 niniejszego rozporządzenia, a w szczególności sprawozdania z postępów, które Komisja opublikuje w 2020 r.

Poprawka    125

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Podmiot, który uzyskał znak jakości Europejskiego Korpusu Solidarności, uzyskuje dostęp do portalu Europejskiego Korpusu Solidarności i ma prawo składać zarejestrowanym osobom oferty działań solidarnościowych.

4.  Podmiot, który uzyskał znak jakości ESSW, uzyskuje dostęp do portalu ESSW i ma prawo składać zarejestrowanym osobom oferty działań solidarnościowych. Komisja ustanawia oddzielne procedury akredytacji dla podmiotów zamierzających zapewniać staże w formie wolontariatu i podmiotów zamierzających zapewniać staże w formie praktyk zawodowych i miejsc pracy obejmujące różne kryteria oceny i ograniczające dostęp do programu do tych części, na które podmioty te posiadają akredytację.

Poprawka    126

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a.  Na wszystkich etapach procedury składania wniosków i akredytacji obciążenia administracyjne są utrzymywane na jak najniższym poziomie w celu uniknięcia frustracji, dodatkowych kosztów czy sytuacji, w której brak jest zachęt przy oferowaniu staży ze strony organizacji uczestniczącej.

Poprawka    127

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6b.  Organizacje uczestniczące, których staże solidarnościowe w ramach wolontariatu podlegają wsparciu, mogą samodzielnie przeprowadzać przewidziane w programie szkolenia obejmujące przygotowanie do stażu solidarnościowego, udzielanie wskazówek w czasie stażu oraz działania utrwalające, jeśli nie chcą pozostawić tego w gestii właściwej agencji krajowej. Organizacje uczestniczące otrzymują wsparcie finansowe na przeprowadzanie własnych szkoleń.

Poprawka    128

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wszelkie podmioty publiczne lub prywatne ustanowione w państwie uczestniczącym oraz organizacje międzynarodowe prowadzące działania solidarnościowe w państwach uczestniczących mogą ubiegać się o finansowanie ze środków Europejskiego Korpusu Solidarności. W przypadku działań, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. a), organizacja uczestnicząca musi uzyskać znak jakości jako warunek wstępny otrzymania finansowania ze środków Europejskiego Korpusu Solidarności. W przypadku projektów solidarnościowych, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. b), osoby fizyczne mogą również ubiegać się o finansowanie w imieniu nieformalnych grup uczestników Europejskiego Korpusu Solidarności.

Wszelkie podmioty non-profit publiczne lub prywatne ustanowione w państwie członkowskim lub w państwie uczestniczącym oraz organizacje międzynarodowe prowadzące działania solidarnościowe w państwach uczestniczących mogą ubiegać się o finansowanie ze środków ESSW. W przypadku działań, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. a), organizacja uczestnicząca musi uzyskać znak jakości jako warunek wstępny otrzymania finansowania ze środków ESSW. W przypadku projektów solidarnościowych, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. b), osoby fizyczne mogą również ubiegać się o finansowanie w imieniu nieformalnych grup uczestników ESSW, pod warunkiem że odpowiednie kontrole jakości są przeprowadzane przez właściwe organy wykonawcze.

Poprawka    129

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja, we współpracy z państwami uczestniczącymi, regularnie monitoruje wyniki Europejskiego Korpusu Solidarności pod kątem osiągania jego celów.

1.   Komisja, we współpracy z państwami członkowskimi i państwami uczestniczącymi, agencjami wykonawczymi oraz organizacjami uczestniczącymi i wysyłającymi, a także unijnymi i krajowymi zainteresowanymi stronami, takimi jak organizacje młodzieżowe, regularnie i skutecznie monitoruje wyniki ESSW pod kątem osiągania jej celów. W tym celu należy powołać specjalny komitet monitorowania programu. W komitecie monitorowania programu zasiadają przedstawiciele Komisji, państw członkowskich, innych państw uczestniczących, agencji wykonawczych, organizacji uczestniczących oraz unijnych i krajowych zainteresowanych stron.

Poprawka    130

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.   Postęp w realizacji celów szczegółowych jest mierzony za pomocą wskaźników takich jak:

2.   Postęp w realizacji celów szczegółowych jest mierzony za pomocą zestawu wskaźników jakościowych i ilościowych takich jak:

Poprawka    131

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)   liczba uczestników staży w formie wolontariatu (działalność w kraju i działalność transgraniczna);

a)   liczba i profil uczestników wysokiej jakości staży w formie wolontariatu, w podziale na kraj, wiek i płeć (działalność w kraju i działalność transgraniczna);

Poprawka    132

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  liczba uczestników deklarujących poszerzenie swojej wiedzy i poprawę umiejętności i kompetencji;

Poprawka    133

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ab)  wskaźnik osiągnięcia celów projektu w odniesieniu do zidentyfikowanych potrzeb społeczności;

Poprawka    134

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)   liczba uczestników projektów solidarnościowych;

d)  liczba i profil uczestników wysokiej jakości projektów solidarnościowych, w podziale na kraj, wiek i płeć;

Poprawka    135

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  liczba uczestników deklarujących, że zdobyli umiejętności, kompetencje i wiedzę umożliwiające rozwój osobisty, edukacyjny, społeczny, obywatelski – w tym związany z obywatelstwem europejskim – i zawodowy, w podziale na kraj, wiek i płeć;

Poprawka    136

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

db)  liczba uczestników o szczególnych potrzebach lub mniejszych możliwościach;

Poprawka    137

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  liczba uczestników, którzy otrzymali certyfikat, taki jak Youth Pass, lub inny rodzaj formalnego uznania uczestnictwa w ESSW;

Poprawka    138

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – litera e b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

eb)   wskaźnik zatrudnienia byłych uczestników;

Poprawka    139

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – litera e c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ec)   odsetek uczestników deklarujących zamiar dalszego uczestnictwa w działaniach solidarnościowych, w podziale na kraj, wiek i płeć; e) liczba projektów solidarnościowych;

Poprawka    140

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – litera e d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ed)   liczba organizacji posiadających znak jakości, których działania solidarnościowe były finansowane w ramach ESSW, w podziale na kraj;

Poprawka    141

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – litera e e (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ee)  jakość i skuteczność całej procedury, zwłaszcza poziom obciążenia administracyjnego ponoszonego przez uczestników i organizacje uczestniczące;

Poprawka    142

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – litera e f (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ef)  wskaźnik ogólnego zadowolenia uczestników i organizacji uczestniczących w odniesieniu do jakości staży ESSW, szkoleń, wsparcia językowego i administracyjnego, ubezpieczenia oraz wsparcia po ukończeniu stażu;

Poprawka    143

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – litera e g (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

eg)  skuteczność i efektywność procedur i kryteriów dotyczących przyznawania i ponownej oceny przyznania znaku jakości;

Poprawka    144

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – litera e h (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

eh)  jakość staży, w szczególności w odniesieniu do pomocy i działań następczych ukierunkowanych na uczestników;

Poprawka    145

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – litera e i (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ei)  jakość wyników i wpływ działań solidarnościowych;

Poprawka    146

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – litera e j (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ej)  skuteczność szczególnych środków przyjętych w celu promowania i zapewniania włączenia społecznego oraz warunków równego dostępu dla uczestników, w szczególności w odniesieniu do uczestnictwa osób młodych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji;

Poprawka    147

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Najpóźniej po upływie sześciu miesięcy od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia Komisja ustala szczegółowy program monitorowania produktów, rezultatów i skutków niniejszego rozporządzenia.

Do dnia* Komisja ustala szczegółowy program monitorowania produktów, rezultatów i skutków niniejszego rozporządzenia.

 

_______________

 

* Data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    148

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W 2020 r. Komisja opublikuje sprawozdanie podsumowujące postępy w osiąganiu wyników, w tym celu polegającego na zaoferowaniu 100 000 młodym ludziom możliwości w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności do 2020 r. (obejmujące wszystkie staże i projekty, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit a) i b).

3.  W 2019 r. Komisja opublikuje sprawozdanie z osiągniętych wyników oraz jakościowych i ilościowych aspektów realizacji programu, podsumowujące postępy w osiąganiu wyników, w tym celu polegającego na zaoferowaniu 100 000 młodym ludziom możliwości w ramach ESSW do 2020 r. (obejmujące wszystkie staże i projekty, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit a) i b), a także opłacalność programu, i przedstawi je Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu oraz Komitetowi Regionów.

Poprawka    149

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Jakość staży oceniana jest z zastosowaniem wspólnych standardów kontroli we wszystkich państwach uczestniczących, tak aby umożliwić osiągnięcie wspólnego poziomu jakości wdrożenia. Organizacje uczestniczące pomagają w opracowywaniu zestawu norm jakości.

Poprawka    150

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Po upływie czterech lat od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia Komisja dokonuje niezależnej oceny niniejszego rozporządzenia i przedstawia sprawozdanie z głównymi ustaleniami do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Regionów oraz Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

4.  Komisja dokonuje niezależnej oceny ex post niniejszego rozporządzenia w celu określenia skuteczności, wydajności i skutków programu w porównaniu z celami programu oraz, najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r., przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komitetowi Regionów oraz Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie z głównymi ustaleniami, w tym zaleceniami dotyczącymi przyszłego programu. W ramach oceny Komisja zapewnia regularne konsultacje ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, w tym z uczestnikami, organizacjami uczestniczącymi i lokalnymi społecznościami, których ta kwestia dotyczy. Wyniki oceny zostaną wykorzystane przy opracowywaniu przyszłego programu oraz propozycjach dotyczących przydziału środków.

Poprawka    151

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja, we współpracy z państwami uczestniczącymi, zapewnia rozpowszechnianie informacji, reklamę i działania następcze w zakresie wszystkich działań objętych wsparciem w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

1.  Komisja, we współpracy z państwami uczestniczącymi oraz sieciami na szczeblu unijnym właściwymi dla działań ESSW, zapewnia rozpowszechnianie informacji, reklamę i działania następcze w zakresie wszystkich działań objętych wsparciem w ramach ESSW, w szczególności za pośrednictwem technologii ICT, takich jak portal dostępny we wszystkich językach urzędowych Unii, ze szczególnym uwzględnieniem równości szans i dostępności.

Poprawka    152

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 − ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Agencje narodowe, o których mowa w art. 20, opracowują spójną politykę dotyczącą skutecznych działań informacyjnych oraz upowszechniania i wykorzystywania wyników działalności wspieranej w ramach działań, którymi zarządzają, oraz wspomagają Komisję w wypełnianiu ogólnego zadania dotyczącego rozpowszechniania informacji na temat Europejskiego Korpusu Solidarności, w tym informacji w odniesieniu do działań, którymi zarządza się na poziomie krajowym i unijnym, oraz ich wyników, a także informują odpowiednie grupy docelowe o inicjatywach podejmowanych w ich państwie.

2.  Agencje narodowe, o których mowa w art. 20, opracowują spójną politykę dotyczącą skutecznych działań informacyjnych ukierunkowanych również na obszary oddalone oraz upowszechniania i wykorzystywania wyników działalności wspieranej w ramach działań, którymi zarządzają, oraz wspomagają Komisję w wypełnianiu ogólnego zadania dotyczącego rozpowszechniania informacji na temat ESSW, w tym informacji w odniesieniu do działań, którymi zarządza się na poziomie krajowym i unijnym, oraz ich wyników, a także informują odpowiednie grupy docelowe o inicjatywach podejmowanych w ich państwie.

Poprawka    153

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Działania komunikacyjne służą również komunikacji instytucjonalnej w zakresie priorytetów politycznych Unii, pod warunkiem że są one związane z celami ogólnymi niniejszego rozporządzenia.

3.  Działania komunikacyjne służą również komunikacji instytucjonalnej w zakresie priorytetów politycznych Unii, pod warunkiem że są one związane z celami ogólnymi niniejszego rozporządzenia oraz przedstawiają wartość dodaną i stanowią o widoczności Unii.

Poprawka    154

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Agencje krajowe współpracują z wyspecjalizowanymi młodzieżowymi serwisami informacyjnymi, które zapewniają informacje, wytyczne i wsparcie młodym ludziom, w szczególności ze środowisk znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, oraz docierają do nich, aby zapewnić spójne i urozmaicone działania informacyjne i popularyzatorskie.

Poprawka    155

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – akapit 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  na szczeblu unijnym – Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA);

Poprawka    156

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Organ krajowy wyznacza niezależną instytucję audytową. Niezależna instytucja audytowa wydaje opinię z audytu na temat rocznego poświadczenia dotyczącego zarządzania, o którym mowa w art. 60 ust. 5 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012.

1.  Organ krajowy, zgodnie z zasadą przejrzystości, wyznacza niezależną instytucję audytową. Niezależna instytucja audytowa wydaje opinię z audytu na temat rocznego poświadczenia dotyczącego zarządzania, o którym mowa w art. 60 ust. 5 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012.

Poprawka    157

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 19a

 

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego

 

1.   Na szczeblu unijnym Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego – EACEA odpowiada za zarządzanie wszystkimi etapami rozpatrywania złożonych przez organizacje ogólnounijne lub międzynarodowe wniosków o dotacje na działania projektowe w ramach ESSW wymienione w art. 7 niniejszego rozporządzenia.

 

2.   Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego – EACEA odpowiada również za akredytację i monitorowanie organizacji ogólnounijnych lub międzynarodowych.

Poprawka    158

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W każdym państwie uczestniczącym w Europejskim Korpusie Solidarności agencje narodowe wyznaczone w odpowiednich państwach do zarządzania działaniami, o których mowa w rozdziale III rozporządzenia (UE) nr 1288/2013, pełnią również funkcję agencji narodowych w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

W każdym państwie uczestniczącym w ESSW agencje narodowe wyznaczone w odpowiednich państwach do zarządzania działaniami, o których mowa w rozdziale III rozporządzenia (UE) nr 1288/2013, pełnią również funkcję agencji narodowych w ramach ESSW. Organizacje sieci EURES, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (UE) 2016/5891, wspomagają te agencje narodowe w zarządzaniu działaniami solidarnościowymi w formie praktyk zawodowych lub miejsc pracy oraz w zakresie odpowiednich środków zapewniania jakości i wsparcia w ramach ESSW.

 

_______________

 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/589 z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie europejskiej sieci służb zatrudnienia (EURES), dostępu pracowników do usług w zakresie mobilności i dalszej integracji rynków pracy oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 492/2011 i (UE) nr 1296/2013 (Dz.U. L 107 z 22.4.2016, s. 1).

Poprawka    159

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Bez uszczerbku dla postanowień art. 28 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1288/2013 agencja narodowa odpowiada także za zarządzanie wszystkimi etapami realizacji projektu w zakresie działań Europejskiego Korpusu Solidarności wymienionych w aktach wykonawczych, o których mowa w art. 24, zgodnie z art. 58 ust. 1 lit. c) ppkt (v) i (vi) rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 oraz z art. 44 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1268/201234.

2.  Bez uszczerbku dla postanowień art. 28 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1288/2013 agencja narodowa odpowiada także za zarządzanie wszystkimi etapami realizacji projektu w zakresie działań ESSW wymienionych w aktach wykonawczych, o których mowa w art. 24, zgodnie z art. 58 ust. 1 lit. c) ppkt (v) i (vi) rozporządzenia (UE, Euratom) nr 966/2012 oraz z art. 44 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1268/201234. Komisja zapewnia agencjom narodowym szkolenia i wytyczne w celu umożliwienia im właściwej realizacji wszystkich etapów projektu i eliminacji wszelkich przeszkód, jakie mogą napotkać osoby indywidualne i organizacje.

__________________

__________________

34 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (Dz.U. L 362 z 31.12.2012, s. 1).

34 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (Dz.U. L 362 z 31.12.2012, s. 1).

Poprawka    160

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  określa wewnętrzne standardy kontroli dla agencji narodowych oraz zasady zarządzania unijnymi środkami na dofinansowanie przez agencje narodowe;

a)  określa wewnętrzne standardy kontroli dla agencji narodowych oraz zasady zarządzania unijnymi środkami na dofinansowanie przez agencje narodowe, z uwzględnieniem wymogów uproszczenia, a więc bez nakładania dodatkowych obciążeń na organizacje uczestniczące;

Poprawka    161

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  określa roczne priorytety;

Poprawka    162

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 1 – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ab)  uwzględnia konsultacje z agencjami narodowymi dotyczące ustanowienia procedur, instrumentów i narzędzi zapewniających odpowiednie zasoby na opłaty za zarządzanie;

Poprawka    163

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Komisja organizuje regularne spotkania z siecią agencji narodowych, aby zapewnić spójną realizację Europejskiego Korpusu Solidarności we wszystkich państwach uczestniczących.

7.  Komisja organizuje regularne spotkania z siecią agencji narodowych, organizacjami uczestniczącymi i wysyłającymi i podmiotami społeczeństwa obywatelskiego zaangażowanymi w działania ESSW, takimi jak organizacje młodzieżowe, aby zapewnić spójną realizację ESSW we wszystkich państwach uczestniczących. Komisja zaprasza na te spotkania funkcjonujące na szczeblu unijnym sieci związane z działaniami ESSW, takie jak europejska sieć publicznych służb zatrudnienia, EURES i sieć Eurodesk, Europejskie Centrum Wolontariatu oraz Europejskie Forum Młodzieży, a także inne odpowiednie organizacje społeczeństwa obywatelskiego, w tym sieci reprezentujące pracodawców i związki zawodowe.

Poprawka    164

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Agencje narodowe odpowiadają za wstępne kontrole beneficjentów dotacji na powierzone im działania w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Kontrole te muszą dawać wystarczającą pewność, że przyznane dofinansowanie jest wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i mającymi zastosowanie przepisami unijnymi.

3.  Agencje narodowe oraz Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego – EACEA odpowiadają za wstępne kontrole beneficjentów dotacji na powierzone im działania w ramach ESSW. Kontrole te muszą być proporcjonalne i odpowiednie oraz dawać wystarczającą pewność, że przyznane dofinansowanie jest wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i mającymi zastosowanie przepisami unijnymi, z uwzględnieniem wymogów uproszczenia, a więc bez nakładania dodatkowych obciążeń na organizacje uczestniczące. Ponadto, aby uprościć wymagania dla beneficjentów, w możliwie najszerszym zakresie stosuje się kwoty ryczałtowe, koszty jednostkowe oraz finansowanie ryczałtowe.

Poprawka    165

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Aby wdrożyć niniejszej rozporządzenie, Komisja przyjmuje programy pracy w drodze aktów wykonawczych. W każdym programie pracy zapewnia się spójną realizację celów ogólnych i szczegółowych określonych w art. 3 i 4 oraz przedstawia się oczekiwane wyniki, metodę realizacji i całkowitą kwotę finansowania. Programy pracy zawierają również opis finansowanych działań, wskazanie kwoty przydzielonej na każde działanie, a także alokację między państwa uczestniczące środków na działania, które mają być zarządzane za pośrednictwem agencji narodowych oraz orientacyjny harmonogram realizacji.

1.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych dotyczących przyjmowania programów pracy zgodnie z art. 25a. W każdym programie pracy zapewnia się spójną realizację celów ogólnych i szczegółowych określonych w art. 3 i 4 oraz przedstawia się oczekiwane wyniki, metodę realizacji i całkowitą kwotę finansowania. Programy pracy zawierają również opis finansowanych działań, w tym wspólnych działań transgranicznych, wskazanie kwoty przydzielonej na każde działanie, a także alokację między państwa uczestniczące środków na działania, które mają być zarządzane za pośrednictwem agencji narodowych oraz orientacyjny harmonogram realizacji.

Uzasadnienie

Należy konsultować się z Parlamentem i Radą w sprawie środków służących wdrożeniu przedmiotowego rozporządzenia.

Poprawka    166

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Po dwóch latach wdrażania niniejszego rozporządzenia przez Komisję za pośrednictwem programów prac wskaźniki rezultatów ESSW przedkłada się do dalszej kontroli Radzie i Parlamentowi, tak aby ocenić odpowiednią integrację przewidywanych celów i działań w formalnych ramach polityki dotyczącej młodzieży, które mają zostać wprowadzone po 2020 r.

Poprawka    167

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 25 ust. 2.

skreśla się

Poprawka    168

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 25

skreśla się

Procedura komitetowa

 

1.  Komisję wspomaga komitet ustanowiony na mocy art. 36 rozporządzenia (UE) nr 1288/2013. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

 

2.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

 

Uzasadnienie

Należy konsultować się z Parlamentem i Radą w sprawie środków służących wdrożeniu przedmiotowego rozporządzenia.

Poprawka    169

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 25a

 

Wykonywanie przekazanych uprawnień

 

1.   Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

 

2.   Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 24, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia [wejścia w życie niniejszego rozporządzenia]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

 

3.   Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 24, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

 

4.   Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa.

 

5.   Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

 

6.   Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 24 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Poprawka    170

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 27

skreśla się

Zmiana w rozporządzeniu (UE) nr 1293/2013

 

W art. 4 rozporządzenia (UE) nr 1293/2013 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„3.  Maksymalnie 3 000 000 EUR według cen aktualnych z podprogramu działań na rzecz środowiska, odpowiadającego obszarowi priorytetowemu zarządzania i informacja w zakresie środowiska oraz 1 500 000 EUR według cen aktualnych z podprogramu działań na rzecz klimatu, odpowiadającego obszarowi priorytetowemu zarządzania i informacji w zakresie środowiska zostanie przeznaczonych na finansowanie projektów w rozumieniu art. 17 ust. 4, wdrażanych przez Europejski Korpus Solidarności zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/XXX, które przyczyniają się do działania na rzecz co najmniej jednego obszaru priorytetowego w rozumieniu art. 9 i 13. Taki przydział zostanie zrealizowany wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2017/XXX, z wyłączeniem wymogów szczególnych rozporządzenia (UE) nr 1293/2013. ”

 

Poprawka    171

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 28

skreśla się

Zmiany w rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013

 

W rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013 wprowadza się następujące zmiany:

 

1.  W art. 58 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

 

a)  akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

 

„Z inicjatywy Komisji EFSI mogą wspierać działania w zakresie przygotowania i monitorowania, a także pomocy administracyjnej i technicznej, ewaluacji, audytu i kontroli, które są niezbędne do wdrażania niniejszego rozporządzenia i wspierania działań na podstawie rozporządzenia (UE) nr 2017/XXX, o których mowa w akapicie trzecim, o ile działania te realizują cel spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. ”

 

b)  w akapicie trzecim dodaje się lit. m) w brzmieniu:

 

„(m)  działania finansowane na podstawie rozporządzenia (UE) nr 2017/XXX w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności mające na celu wspieranie rozwoju osobistego, edukacyjnego, społecznego, obywatelskiego i zawodowego osób młodych oraz ich szans na zatrudnienie i ułatwiające przejście na rynek pracy. ”

 

2.  W art. 91 ust. 3 dodaje się akapit w brzmieniu:

 

„35 000 000 EUR według cen aktualnych z kwoty przydzielonej na pomoc techniczną z inicjatywy Komisji zostanie przyznane na Europejski Korpus Solidarności w celu wspierania jego działań, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 2017/XXX. Taki przydział zostanie zrealizowany wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2017/XXX, z wyłączeniem wymogów szczególnych rozporządzeń dotyczących poszczególnych funduszy. ”

 

Poprawka    172

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 29

skreśla się

Zmiana w rozporządzeniu (UE) nr 1305/2013

 

W art. 51 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 po akapicie pierwszym dodaje się akapit w brzmieniu:

 

„EFRROW może również finansować działania realizowane przez Europejski Korpus Solidarności na kwotę 1 800 000 EUR według cen aktualnych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2017/XXX, które to działania przyczyniają się do realizacji co najmniej jednego z unijnych priorytetów w obszarze rozwoju obszarów wiejskich. Taki przydział zostanie zrealizowany wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2017/XXX, z wyłączeniem wymogów szczególnych rozporządzenia (UE) nr 1305/2013. ”

 

Uzasadnienie

Europejski Korpus Solidarności nie powinien zakłócać funkcjonowania innych programów UE, należy go natomiast ukierunkować przede wszystkim na młodzież i wolontariuszy w ramach programu Erasmus+ (uwaga: niniejsza poprawka wymagałaby skreślenia art. 27–31).

Poprawka    173

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 30

skreśla się

Zmiana w rozporządzeniu (UE) nr 1306/2013

 

W art. 6 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 dodaje się lit. j) w brzmieniu:

 

„j)  działania realizowane przez Europejski Korpus Solidarności zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2017/XXX, które przyczyniają się do realizacji co najmniej jednego z unijnych priorytetów w obszarze rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, a zwłaszcza działania, o których mowa w art. 51 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1305/2013. Taki przydział zostanie zrealizowany wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2017/XXX, z wyłączeniem wymogów szczególnych rozporządzeń dotyczących poszczególnych funduszy. ”

 

Poprawka    174

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 31

skreśla się

Zmiana do decyzji nr 1313/2013/UE

 

W art. 19 ust. 1 decyzji (UE) nr 1313/2013/UE dodaje się po akapicie drugim akapit w brzmieniu:

 

„6 000 000 EUR według cen aktualnych z puli środków finansowych pochodzących z działu 3 „Bezpieczeństwo i obywatelstwo” przeznacza się na finansowanie działań realizowanych przez Europejski Korpus Solidarności zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2017/XXX, które przyczyniają się do realizacji co najmniej jednego z unijnych priorytetów w obszarze ochrony ludności. Taki przydział zostanie zrealizowany wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2017/XXX, z wyłączeniem wymogów szczególnych decyzji nr 1313/2013/UE. ”

 

(1)

(2)

(3)


UZASADNIENIE

Europejski Korpus Solidarności jest cenną inicjatywą Komisji Europejskiej mającą na celu wzmocnienie solidarności w Europie. Obecnie jest to bardziej niż kiedykolwiek konieczne: utrzymujące się bezrobocie młodzieży, kryzys walutowy i rosnący eurosceptycyzm oznaczają, że na szczeblu europejskim niezbędne jest silniejsze zaangażowanie i większa solidarność. Aby sprostać tym wyzwaniom w perspektywie długoterminowej oraz aby na jak najwcześniejszym etapie propagować solidarność, Europejski Korpus Solidarności skupia się na przyszłości Europy, tj. na młodzieży. Proponowany przez Komisję program oferuje, obok rozszerzonego wolontariatu europejskiego, również komponent dotyczący zatrudnienia, który obejmuje miejsca pracy oraz staże w sektorze solidarności.

Jako sprawozdawczyni opowiadam się za ograniczeniem w programie części poświęconej zatrudnieniu z proponowanych 20 % do 5 % całkowitych środków przeznaczonych na program, aby zapewnić pomyślne funkcjonowanie wolontariatu europejskiego, nie dopuścić do spadku jakości miejsc pracy oraz podnieść wartość wolontariatu w ujęciu ogólnym. W związku z tym, że Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) posiada kompetencje wyłączne w zakresie zmiany ustępów dotyczących części programu poświęconej zatrudnieniu, liczę na konstruktywną współpracę w tym zakresie ze strony posłów komisji EMPL.

Postanowiłam uwydatnić pojęcie solidarności w tym programie. Europejski Korpus Solidarności nie powinien być programem wspierającym przede wszystkim zatrudnienie, a tym bardziej nie powinien być odpowiedzią na bezrobocie ludzi młodych. Istnieją już inicjatywy, jak gwarancja dla młodzieży i Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, które zostały utworzone właśnie w tym celu. Te inicjatywy należy rozszerzyć, a nie dewaluować poprzez wprowadzenie nowego programu.

Ponadto pojawia się pytanie natury ogólnej, czy praca w nastawionym na zysk przedsiębiorstwie jest kompatybilna z ideą solidarności. Zawarte we wniosku Komisji sformułowanie dotyczące kontroli jakości i wsparcia jest bardzo mało precyzyjne, co prowadzi do niebezpiecznych luk w dziedzinie zatrudnienia, które będą miały negatywny wpływ na uczestników.

W moim sprawozdaniu skupiłam się na możliwie najskuteczniejszym propagowaniu solidarności wśród ludzi młodych. Aby to osiągnąć, głównym celem musi być włączenie młodych ludzi znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Sposobem dotarcia do tej grupy docelowej nie jest portal internetowy, ale kontakty bezpośrednie. Wymaga to aktywnego zaangażowania podmiotów i organizacji oferujących wolontariat. Do tej grupy docelowej można dotrzeć poprzez budowanie osobistych relacji. Dlatego też opowiadam się za ukierunkowanym propagowaniem struktur wsparcia oraz w elastyczny sposób dostosowywanych staży, które umożliwią osobom młodym znajdującym się w niekorzystnej sytuacji zdobycie doświadczenia działalności wolontariackiej. W tym kontekście opowiadam się również za uelastycznieniem wolontariatu, tak aby również alternatywne modele życia były kompatybilne z Europejskim Korpusem Solidarności, a dzięki temu można było rozszerzyć grupę docelową programu na inne kategorie uczestników.

W tym kontekście proponuję zmianę nazwy Europejskiego Korpusu Solidarności na Europejską Służbę Solidarnościową i Wolontariacką, nadal uwypuklającą pojęcie „solidarności”, jednak pozwalającą uniknąć nieporozumień związanych z negatywnymi konotacjami słowa „korpus”, które ma militarny wydźwięk.


OPINIA Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (12.1.2018)

dla Komisji Kultury i Edukacji

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy prawne Europejskiego Korpusu Solidarności i zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1288/2013, (UE) nr 1293/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 oraz decyzję nr 1313/2013/UE

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Brando Benifei

(*) Zaangażowana komisja – art. 54 Regulaminu

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W grudniu 2016 r., w następstwie orędzia przewodniczącego J.-C. Junckera o stanie Unii, Komisja Europejska ogłosiła inicjatywę dotyczącą Europejskiego Korpusu Solidarności. Nadrzędny cel to zarówno wzmacnianie poczucia przynależności do projektu integracji europejskiej przez kultywowanie jednej z jego najbardziej podstawowych wartości, tj. solidarności, jak i pomoc w poprawie szans młodych Europejczyków na rynku pracy, z uwagi na to, że wysokie poziomy bezrobocia ludzi młodych stale współistnieją z niedopasowaniem umiejętności do potrzeb rynku pracy. Po rozpoczęciu „pierwszego etapu” Komisja za właściwe uznała zaproponowanie ram prawnych ad hoc i w dniu 30 maja 2017 r. opublikowała wniosek dotyczący rozporządzenia, który obecnie jest rozpatrywany przez Parlament i Radę. W rozporządzeniu wprowadzono podstawę prawną dla Korpusu Solidarności, określono rozwiązania dotyczące budżetu i realizacji tej inicjatywy, a także wyznaczono konkretne cele i zdefiniowano kluczowe pojęcia.

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych została poproszona o przedstawienie opinii w sprawie tych aspektów wniosku, które konkretnie dotyczą tzw. komponentu zawodowego, w szczególności zawartych w tekście definicji „praktyki zawodowej” i „pracy”. Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych posiada wyłączne kompetencje w odniesieniu do tych części wniosku Komisji na podstawie art. 54 Regulaminu Parlamentu Europejskiego.

Ogólnie rzecz biorąc, sprawozdawca komisji EMPL z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji, jednak wyraźnie wskazuje elementy o krytycznym znaczeniu dla jego kształtu i proponuje dotyczące ich poprawki. Za główny cel postawił sobie zadbanie o to, by Europejski Korpus Solidarności nie otwierał drzwi ewentualnym nieprawidłowościom, tj. wykorzystywaniu wolontariuszy do pełnienia zadań, które powinny być wykonywane w ramach regularnej pracy zarobkowej. W związku z tym w prawodawstwie należy zapobiec wszelkiemu ryzyku zastępowania pracy wolontariatem. Z tego powodu sprawozdawca uważa za konieczne, aby wyraźnie oddzielić wolontariat od praktyki zawodowej i pracy, również jeśli chodzi o środki finansowe przeznaczone na obydwa komponenty. W tekście należy wzmocnić odniesienia do gwarancji dotyczących zatrudnienia, a także wyraźnie wspomnieć o tym, że praca i praktyki zawodowe muszą być w pełni zgodne z odpowiednim prawodawstwem krajowym i obowiązkowo wynagradzane oraz charakteryzować się najwyższą jakością.

Sprawozdawca uważa również, że aby uniknąć nadużyć w tej dziedzinie, należy koniecznie ograniczyć dostęp do wolontariatu tak, by korzystały z niego wyłącznie organy publiczne lub organizacje uczestniczące należące do sektora non-profit. Wykluczałoby to możliwość – obecnie przewidzianą w ramach wolontariatu europejskiego – przyjmowania wolontariuszy przez duże przedsiębiorstwa lub korporacje, co nie tylko wydaje się kontrowersyjne z etycznego i finansowego punktu widzenia, lecz także może przeradzać się w niedopuszczalną formę reklamy przedsiębiorstw. Ponadto sektor działań solidarnościowych – ze względu na swój przekrojowy charakter, a także znaczenie społeczno-gospodarcze – musi być traktowany przez organy regulacyjne ze szczególną uwagą w celu uniknięcia ewentualnych skutków zakłócających rynek pracy.

Natomiast przedsiębiorstwa nastawione na zysk powinny mieć możliwość udziału w wolontariacie europejskim tylko wtedy, gdy oferują młodym ludziom płatną pracę lub praktykę zawodową. Ewentualną alternatywę dla tego podejścia, która wymaga jeszcze rozważenia, mogłoby stanowić rozwiązanie przewidujące, że jeżeli podmioty takie jak firmy lub przedsiębiorstwa społeczne chcą uczestniczyć w inicjatywie Europejskiego Korpusu Solidarności, powinny nawiązywać partnerstwa lub finansować umożliwianie aktywności w organizacjach typu non-profit wyspecjalizowanych w danej dziedzinie działalności solidarnościowej.

Europejski Korpus Solidarności, z zaproponowanymi modyfikacjami, zaoferuje młodym ludziom w Europie nowe możliwości angażowania się w działania solidarnościowe i zdobywania cennych doświadczeń praktycznych.

Sprawozdawca zwraca się do członków Komisji Zatrudnienia, aby prace skoncentrowali na tych częściach tekstu, które są wyraźnie związane z jej działalnością. Pozwoliłoby to na szybkie przyjęcie stanowiska komisji EMPL i świadczyłoby o pozytywnej i lojalnej współpracy z Komisją Kultury i Edukacji i jej sprawozdawczynią.

POPRAWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Unia Europejska opiera się na solidarności jej obywateli oraz jej państw członkowskich. Unia w swoich działaniach kieruje się tą wspólną wartością, która zapewnia jedność niezbędną do stawiania czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom społecznym, w czym młodzi Europejczycy chcą pomóc, wykazując swoją solidarność w praktyce.

(1)  Unia Europejska opiera się na solidarności jej obywateli oraz jej państw członkowskich. Unia w swoich działaniach kieruje się tą wspólną wartością, która zapewnia jedność niezbędną do stawiania czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom społecznym, w czym młodzi Europejczycy chcą pomóc, wykazując swoją solidarność w praktyce. Zasadę solidarności zapisano w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej i w preambule Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  W orędziu o stanie Unii z dnia 14 września 2016 r.17 podkreślono potrzebę inwestowania w młodzież i ogłoszono utworzenie Europejskiego Korpusu Solidarności w celu stworzenia na rzecz młodzieży z całej Unii możliwości wniesienia znaczącego wkładu do społeczeństwa, wyrażenia solidarności oraz rozwijania swoich umiejętności, a zatem nie tylko wykonywania pracy, ale i nabywania cennych ludzkich doświadczeń.

(2)  W orędziu o stanie Unii z dnia 14 września 2016 r.17 podkreślono potrzebę inwestowania w młodzież i ogłoszono utworzenie Europejskiego Korpusu Solidarności w celu stworzenia na rzecz młodzieży z całej Unii możliwości i dania młodym ludziom szansy wniesienia znaczącego wkładu do społeczeństwa i wyrażenia solidarności, przy jednoczesnym rozwijaniu ich umiejętności zdobytych w drodze uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, a zatem zdobywania doświadczenia praktycznego w działaniach prowadzonych w miejscu zamieszkania i nabywania cennych ludzkich doświadczeń.

__________________

__________________

17 Orędzie o stanie Unii z 2016 r.: W kierunku lepszej Europy – Europy, która chroni, wzmacnia i broni, IP/16/3042 (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3042_en.htm).

17 Orędzie o stanie Unii z 2016 r.: W kierunku lepszej Europy – Europy, która chroni, wzmacnia i broni, IP/16/3042 (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3042_en.htm).

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a)  Unia Europejska i państwa członkowskie powinny zasadniczo zobowiązać się do stworzenia możliwie najatrakcyjniejszych warunków ramowych uczestnictwa w Europejskim Korpusie Solidarności.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  W komunikacie pt. „Europejski Korpus Solidarności” z dnia 7 grudnia 2016 r.18 Komisja podkreśliła potrzebę wzmocnienia podstaw prac na rzecz solidarności w całej Europie, aby zapewnić młodzieży więcej lepszych możliwości podejmowania działań solidarnościowych o szerokim zasięgu oraz aby wspierać podmioty krajowe i lokalne w ich próbach stawienia czoła różnym wyzwaniom i kryzysom. Komunikatem tym Komisja rozpoczęła pierwszy etap Europejskiego Korpusu Solidarności, w czasie którego zmobilizowano różne programy unijne w celu zaoferowania młodzieży z całej UE możliwości podjęcia wolontariatu, praktyki zawodowej lub pracy. Działania te, wdrożone przed wejściem lub po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, powinny nadal opierać się na stosowaniu zasad i warunków określonych w poszczególnych programach Unii, w ramach których finansowano te działania w czasie pierwszego etapu Europejskiego Korpusu Solidarności.

(3)  W komunikacie pt. „Europejski Korpus Solidarności” z dnia 7 grudnia 2016 r.18 Komisja podkreśliła potrzebę wzmocnienia podstaw prac na rzecz solidarności w całej Europie, aby zapewnić młodzieży więcej lepszych możliwości podejmowania działań solidarnościowych o szerokim zasięgu oraz aby wspierać krajowe, regionalne i lokalne podmioty rządowe i pozarządowe w ich próbach stawienia czoła różnym wyzwaniom i kryzysom. Komunikatem tym Komisja rozpoczęła pierwszy etap Europejskiego Korpusu Solidarności, w czasie którego zmobilizowano różne programy unijne w celu zaoferowania młodzieży z całej UE możliwości podjęcia wolontariatu, praktyki zawodowej lub pracy. Działania te, wdrożone przed wejściem lub po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, powinny nadal opierać się na stosowaniu zasad i warunków określonych w poszczególnych programach Unii, w ramach których finansowano te działania w czasie pierwszego etapu Europejskiego Korpusu Solidarności.

__________________

__________________

18 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Europejski Korpus Solidarności, COM(2016) 942 final z 7.12.2016.

18 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Europejski Korpus Solidarności, COM(2016)0942 final z 7.12.2016.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Młodzieży należy zapewnić łatwo dostępne możliwości zaangażowania się w działania solidarnościowe, które mogłyby umożliwić im wyrażenie ich zobowiązania do działania na rzecz społeczności oraz zdobycie przydatnego doświadczenia, przydatnych umiejętności i kompetencji w kontekście ich rozwoju osobistego, edukacyjnego, społecznego, obywatelskiego i zawodowego, a tym samym zwiększenie ich szans na zatrudnienie. Działania te wspierałyby także mobilność młodych wolontariuszy, stażystów i pracowników.

(4)  Młodzieży należy zapewnić łatwo dostępne możliwości zaangażowania się w działania solidarnościowe, które wywrą pozytywny wpływ na społeczeństwo, a także umożliwią im przede wszystkim wyrażenie ich zobowiązania do działania na rzecz społeczności, a jednocześnie zdobycie przydatnego doświadczenia, przydatnych umiejętności i kompetencji w kontekście ich rozwoju osobistego, edukacyjnego, społecznego, obywatelskiego i zawodowego, a tym samym rozwijanie ich umiejętności i potencjału zawodowego, które będą mogli następnie wykorzystać w kontekście zatrudnienia. Działania te wspierałyby także mobilność młodych wolontariuszy, stażystów i pracowników.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Działania solidarnościowe oferowane młodzieży powinny być wysokiej jakości, w takim sensie, iż powinny stanowić odpowiedź na niezaspokojone potrzeby społeczne, przyczyniać się do wzmocnienia społeczności, oferować młodzieży możliwość zdobycia cennej wiedzy i kompetencji, być finansowo dostępne dla młodzieży oraz zostać wdrożone w bezpiecznych i zdrowych warunkach.

(5)  Działania solidarnościowe oferowane młodzieży powinny pomóc reagować na niezaspokojone potrzeby społeczne i wyzwania oraz przyczyniać się do wzmocnienia społeczności i obywatelstwa, a także stanowić odpowiedź na potrzeby uczestników w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego. Działania solidarnościowe powinny cechować się wysoką jakością i być skutecznie dostępne dla wszystkich młodych ludzi, oferując im możliwość zdobycia cennej wiedzy i umiejętności oraz uznania ich wysiłków, a także być realizowane w bezpiecznych i zdrowych warunkach. Należy dołożyć szczególnych starań dla zapewnienia, by oferowane działania solidarnościowe rzeczywiście zapewniały włączenie społeczne i dostępność, zwłaszcza w odniesieniu do osób młodych o mniejszych możliwościach, a tym młodych ludzi niepełnosprawnych. Działania solidarnościowe nie powinny nigdy zastępować polityki odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw, ani nie powinny mieć negatywnego wpływu na dostępne już miejsca pracy lub praktyki zawodowe.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Europejski Korpus Solidarności zapewniłby pojedynczy punkt kontaktowy do działań solidarnościowych w całej Unii Europejskiej. Należy zapewnić spójność i komplementarność tych ram z innymi stosownymi politykami i programami Unii. Europejski Korpus Solidarności powinien wykorzystywać mocne strony i synergię dotychczasowych programów, zwłaszcza wolontariatu europejskiego. Powinien on także uzupełniać starania państw członkowskich na rzecz wspierania młodzieży i ułatwiania im przejścia od szkoły do zatrudnienia w ramach gwarancji dla młodzieży19 poprzez zapewnienie im dodatkowych możliwości wejścia na rynek pracy w formie praktyk zawodowych lub stanowisk pracy w dziedzinach związanych z solidarnością w ich stosownych państwach członkowskich oraz w kontekście transgranicznym. Należy zapewnić komplementarność z dotychczasowymi unijnymi sieciami związanymi z działaniami w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, takimi jak europejska sieć publicznych służb zatrudnienia oraz sieci EURES i Eurodesk. Ponadto należy zapewnić komplementarność między dotychczasowymi mechanizmami powiązanymi, zwłaszcza krajowymi programami na rzecz solidarności i programami wspierania mobilności młodzieży, a Europejskim Korpusem Solidarności, wykorzystując w stosownych przypadkach sprawdzone rozwiązania.

(6)  Europejski Korpus Solidarności zapewniłby główny punkt kontaktowy do działań solidarnościowych podejmowanych przez młodzież w całej Unii Europejskiej. Należy zapewnić spójność i komplementarność tych ram z innymi stosownymi politykami i programami Unii. Europejski Korpus Solidarności powinien wykorzystywać mocne strony i synergię dotychczasowych programów, zwłaszcza wolontariatu europejskiego, i nie powinien stanowić zagrożenia dla finansowania realizowanych już odnośnych programów w dziedzinie solidarności. Powinien on także uzupełniać starania państw członkowskich na rzecz wspierania młodzieży w dostępie do możliwości podjęcia wolontariatu, a także starania podejmowane w celu ułatwiania młodym ludziom przejścia od szkoły do zatrudnienia poprzez zapewnienie im dodatkowych możliwości wejścia na rynek pracy w formie praktyk zawodowych lub stanowisk pracy w dziedzinach związanych z solidarnością w ich stosownych państwach członkowskich oraz w kontekście transgranicznym. Należy zapewnić komplementarność z dotychczasowymi unijnymi sieciami związanymi z działaniami w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, takimi jak europejska sieć publicznych służb zatrudnienia, sieci EURES i Eurodesk, Europejskie Forum Młodzieży, Europejskie Centrum Wolontariatu oraz inne właściwe organizacje społeczeństwa obywatelskiego, w tym partnerzy społeczni. Należy nawiązać stosunki partnerskie z europejskimi sieciami specjalizującymi się w podejmowaniu określonych niecierpiących zwłoki kwestii społecznych, którymi państwa członkowskie nie zajmują się w wystarczającym stopniu, takich jak skrajne ubóstwo, bezdomność, ubóstwo w społecznościach romskich czy wykluczenie osób ubiegających się o azyl. Ponadto należy zapewnić komplementarność między dotychczasowymi mechanizmami powiązanymi, zwłaszcza krajowymi programami na rzecz solidarności i programami wspierania mobilności młodzieży, a Europejskim Korpusem Solidarności, wykorzystując w stosownych przypadkach sprawdzone rozwiązania.

__________________

 

19 Zalecenie Rady z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia gwarancji dla młodzieży (2013/C 120/01).

 

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Aby zmaksymalizować wpływ Europejskiego Korpusu Solidarności, należy wprowadzić przepisy umożliwiające programom unijnym takim jak Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, program „Europa dla Obywateli”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, program działań w dziedzinie zdrowia wniesienie wkładu w realizację celów Europejskiego Korpusu Solidarności poprzez wspieranie jego działań. Wkład ten powinien być finansowany zgodnie z odpowiednimi aktami podstawowymi stosownych programów. Po uzyskaniu ważnego znaku jakości Europejskiego Korpusu Solidarności beneficjenci powinni uzyskać dostęp do portalu Europejskiego Korpusu Solidarności oraz mieć zapewnione środki dotyczące jakości i wsparcia w zależności od rodzaju oferowanych działań.

(7)  Aby zmaksymalizować wpływ Europejskiego Korpusu Solidarności, należy wprowadzić przepisy umożliwiające programom unijnym takim jak Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, program „Europa dla Obywateli”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, program działań w dziedzinie zdrowia wniesienie wkładu w realizację celów Europejskiego Korpusu Solidarności poprzez wspieranie jego działań. Wkład ten powinien być finansowany zgodnie z odpowiednimi aktami podstawowymi stosownych programów. Po uzyskaniu ważnego znaku jakości Europejskiego Korpusu Solidarności organizacje uczestniczące powinny uzyskać dostęp do portalu Europejskiego Korpusu Solidarności oraz mieć zapewnione środki dotyczące jakości i wsparcia w zależności od rodzaju oferowanych działań.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Europejski Korpus Solidarności powinien otwierać osobom młodym nowe możliwości odbycia wolontariatu, praktyki zawodowej lub podjęcia pracy w dziedzinach związanych z solidarnością, a także dawać im możliwość opracowywania lub rozwijania projektów solidarnościowych z ich własnej inicjatywy. Takie możliwości powinny wspierać ich rozwój osobisty, edukacyjny, społeczny, obywatelski i zawodowy. Europejski Korpus Solidarności powinien również wspierać działania służące tworzeniu sieci kontaktów na rzecz uczestników i organizacji Europejskiego Korpusu Solidarności, a także środki zapewniające jakość działań objętych wsparciem i usprawniające system walidacji efektów uczenia się.

(8)  Europejski Korpus Solidarności powinien otwierać osobom młodym nowe możliwości odbycia wolontariatu, praktyki zawodowej lub podjęcia pracy w dziedzinach związanych z solidarnością, a także dawać im możliwość opracowywania lub rozwijania projektów solidarnościowych z ich własnej inicjatywy. Takie możliwości powinny pomóc w reagowaniu na niezaspokojone potrzeby społeczne oraz przyczyniać się do wzmacniania społeczności, a jednocześnie wspierać rozwój osobisty, edukacyjny, społeczny, obywatelski i zawodowy młodych ludzi. Europejski Korpus Solidarności powinien również wspierać działania służące tworzeniu sieci kontaktów na rzecz uczestników i organizacji Europejskiego Korpusu Solidarności, a także środki zapewniające jakość działań objętych wsparciem i usprawniające system walidacji efektów uczenia się. Powinien on także przyczyniać się do wspierania i umacniania istniejących już organizacji, które realizują działania solidarnościowe.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a)  Europejski Korpus Solidarności, stanowiąc atut w życiorysach młodych Europejczyków, powinien przyczyniać się do przyspieszania i ułatwiania ich integracji zawodowej.

Poprawka11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Wolontariat stanowi ważne doświadczenie w kontekście uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, co wspiera rozwój osobisty, społeczno-edukacyjny i zawodowy oraz aktywne obywatelstwo i szanse na zatrudnienie młodzieży. Wolontariat nie powinien wpływać negatywnie na potencjalną lub dotychczasową pracę za wynagrodzeniem i nie powinien być wykorzystywany jako jej zamiennik. Aby zapewnić ciągłość działań wolontariackich wspieranych na szczeblu unijnym, działania wolontariackie w ramach wolontariatu europejskiego, które wchodzą w zakres geograficzny Europejskiego Korpusu Solidarności, powinny być przez niego wspierane w ramach staży w formie wolontariatu transgranicznego. Pozostałe działania wolontariackie w ramach wolontariatu europejskiego, które nie wchodzą w zakres geograficzny Europejskiego Korpusu Solidarności, powinny być nadal wspierane w ramach programu ustanowionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 ustanawiającym „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu20. Jeśli chodzi o wykładnię powiązanego prawodawstwa na szczeblu unijnym, zarówno staże w formie wolontariatu transgranicznego w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, jak i działania wolontariackie, które będą nadal wspierane na mocy rozporządzenia (UE) nr 1288/2013, powinno się uznawać za równoważne ze stażami i działaniami podejmowanymi w ramach wolontariatu europejskiego.

(9)  Wolontariat stanowi ważne doświadczenie w kontekście uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, co wspiera rozwój osobisty, społeczno-edukacyjny i zawodowy oraz aktywne obywatelstwo i szanse na zatrudnienie młodzieży. Zważywszy jednak na międzysektorowy charakter działań na rzecz solidarności, różny status podmiotów i organizacji potencjalnie zaangażowanych w te działania, a także społeczno-gospodarcze znaczenie sektora działań solidarnościowych w Unii, w rozporządzeniu należy przyjąć przepisy służące zapewnieniu, że wolontariat nie będzie wpływał negatywnie na potencjalną lub dotychczasową pracę za wynagrodzeniem i nie będzie postrzegany lub faktycznie wykorzystywany jako jej zamiennik. Dlatego też staże solidarnościowe w formie wolontariatu na mocy rozporządzenia powinny oferować wyłącznie organy publiczne lub organizacje uczestniczące należące do sektora niekomercyjnego. Aby zapewnić ciągłość działań wolontariackich wspieranych na szczeblu unijnym, działania wolontariackie w ramach wolontariatu europejskiego, które wchodzą w zakres geograficzny Europejskiego Korpusu Solidarności, powinny być przez niego wspierane w ramach staży w formie wolontariatu transgranicznego. Pozostałe działania wolontariackie w ramach wolontariatu europejskiego, które nie wchodzą w zakres geograficzny Europejskiego Korpusu Solidarności, powinny być nadal wspierane w ramach programu ustanowionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 ustanawiającym „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu20. Jeśli chodzi o wykładnię powiązanego prawodawstwa na szczeblu unijnym, zarówno staże w formie wolontariatu transgranicznego w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, jak i działania wolontariackie, które będą nadal wspierane na mocy rozporządzenia (UE) nr 1288/2013, powinno się uznawać za równoważne ze stażami i działaniami podejmowanymi w ramach wolontariatu europejskiego.

__________________

__________________

20 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylające decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 50).

20 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylające decyzje nr 1719/2006/WE, 1720/2006/WE i 1298/2008/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 50).

Poprawka12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Praktyki zawodowe i miejsca pracy w dziedzinach związanych z solidarnością mogą zapewnić młodzieży dodatkowe możliwości wejścia na rynek pracy, przyczyniając się jednocześnie do rozwiązania kluczowych problemów społecznych. Może to poprawić szanse na zatrudnienie i zwiększyć produktywność młodzieży oraz ułatwić im przejście od edukacji do zatrudnienia, zwiększając ich szanse na rynku pracy. Oferowane w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności możliwości odbywania praktyk zawodowych powinny być opłacane przez organizację uczestniczącą i być zgodne z zasadami jakości określonymi w zaleceniu Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży21. Oferowane praktyki zawodowe i miejsca pracy powinny być dla młodzieży krokiem do wejścia na rynek pracy, a zatem powinno im towarzyszyć adekwatne wsparcie po odbyciu stażu. Stosowne podmioty rynku pracy, zwłaszcza publiczne i prywatne służby zatrudnienia, partnerów społecznych oraz izby handlu, powinny zapewniać ułatwienia w zakresie praktyk zawodowych i podjęcia pracy. Jako organizacje uczestniczące powinny one móc ubiegać się o dofinansowanie za pośrednictwem stosownej struktury wykonawczej Europejskiego Korpusu Solidarności, mającej na celu pośredniczenie między młodymi uczestnikami a pracodawcami oferującymi możliwość odbycia praktyki zawodowej lub podjęcia pracy w sektorach związanych z solidarnością.

(10)  Europejski Korpus Solidarności powinien również określać ramy dla praktyk zawodowych i miejsc pracy w dziedzinach związanych z solidarnością, aby przyczynić się do budowania spójności społecznej, gospodarczej i obywatelskiej. Praktyki zawodowe i praca powinny być wyraźnie oddzielone od działalności wolontariackiej, zarówno pod względem finansowym, jak i organizacyjnym, jako że mogą one oferować młodym ludziom różnorodne i dodatkowe możliwości wejścia na rynek pracy, a także zapewnić im na tym rynku większe szanse oraz perspektywy kariery zawodowej, przyczyniając się jednocześnie do rozwiązania kluczowych problemów społecznych. Praktyki zawodowe i praca nie powinny nigdy zastępować rzeczywistego zatrudnienia. Ponadto płatne praktyki zawodowe i praca mogą stanowić dla młodych osób w niekorzystnej sytuacji oraz osób o mniejszych możliwościach zachętę do uczestnictwa w działaniach solidarnościowych, które w przeciwnym wypadku mogłyby być dla nich niedostępne. Możliwość odbycia praktyki zawodowej może ułatwiać młodym ludziom przejście od edukacji do zatrudnienia, co ma decydujące znaczenie dla trwałej integracji tych osób na rynku pracy. Oferowane w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności możliwości odbywania praktyk zawodowych powinny zawsze być opłacane przez organizację uczestniczącą i być zgodne z zasadami jakości określonymi w zaleceniu Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży21. Praktyki zawodowe należy ponadto odróżniać od wolontariatu i powinny odbywać się one w oparciu o pisemną umowę zawieraną pomiędzy osobą odbywającą praktykę a organizacją uczestniczącą na początku praktyki. Takie pisemne umowy powinny określać cele w zakresie kształcenia i szkolenia, warunki pracy i czasu trwania stażu, wynagrodzenie osoby odbywającej praktykę oraz prawa i obowiązki stron wynikające ze stosownego prawa krajowego, obowiązujących układów zbiorowych lub obu tych systemów uregulowań, które obowiązują w kraju, w którym odbywa się praktyka zawodowa. Możliwości odbycia praktyk zawodowych powinny być dla młodzieży krokiem do wejścia na rynek pracy i nie powinny zastępować pracy. Praktyki zawodowe powinny mieć charakter tymczasowy i mieć racjonalny czas trwania określony w niniejszym rozporządzeniu. Praca powinna opierać się na umowie pisemnej i być zgodna ze wszystkimi warunkami zatrudnienia określonymi w prawie krajowym, obowiązujących układach zbiorowych lub w obu tych systemach uregulowań, które obowiązują w kraju, w którym praca jest wykonywana. Wsparcia finansowego dla organizacji uczestniczących oferujących staże nie powinno się udzielać dłużej niż przez dwanaście miesięcy. Praktyki zawodowe i praca powinny być wyraźnie oddzielone od wolontariatu, zarówno pod względem finansowania, jak i pod względem merytorycznym, i w związku z tym powinno im towarzyszyć odpowiednie przygotowanie, szkolenie w miejscu pracy oraz wsparcie po odbyciu stażu w związku z udziałem uczestników w Europejskim Korpusie Solidarności. Stosowne podmioty rynku pracy, zwłaszcza publiczne i prywatne służby zatrudnienia, partnerów społecznych oraz izby handlu, powinny zapewniać ułatwienia w zakresie praktyk zawodowych i podjęcia pracy. Jako organizacje uczestniczące powinny one móc ubiegać się o dofinansowanie za pośrednictwem stosownej struktury wykonawczej Europejskiego Korpusu Solidarności, mającej na celu pośredniczenie między młodymi uczestnikami a pracodawcami oferującymi możliwość odbycia praktyki zawodowej lub podjęcia pracy w sektorach związanych z solidarnością.

__________________

__________________

21 Zalecenie Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży (Dz.U. C 88 z 27.3.2014, s. 1).

21 Zalecenie Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży (Dz.U. C 88 z 27.3.2014, s. 1).

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Duch inicjatywy młodzieży jest istotną wartością dla społeczeństwa oraz rynku pracy. Europejski Korpus Solidarności powinien przyczyniać się do pielęgnowania tego aspektu poprzez oferowanie młodzieży możliwości opracowywania lub rozwijania ich własnych projektów ukierunkowanych na specyficzne wyzwania i służących społecznościom lokalnym. Projekty te powinny stanowić okazję do wypróbowania pomysłów i wspierania osób młodych przy samodzielnym inicjowaniu działań solidarnościowych. Mogą one także służyć za odskocznię w dalszym zaangażowaniu w działania solidarnościowe i być pierwszym krokiem na rzecz wspierania uczestników Europejskiego Korpusu Solidarności w podejmowaniu samozatrudnienia lub zakładaniu stowarzyszeń, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów aktywnie działających w sektorach zaangażowanych w działania solidarnościowe, non-profit i działania na rzecz młodzieży.

(11)  Duch inicjatywy młodzieży jest istotną wartością dla społeczeństwa oraz rynku pracy. Europejski Korpus Solidarności powinien przyczyniać się do pielęgnowania tego aspektu poprzez oferowanie młodzieży możliwości opracowywania i rozwijania ich własnych projektów ukierunkowanych na specyficzne wyzwania i służących społecznościom lokalnym. Projekty te powinny stanowić okazję do zrównoważonego rozwoju innowacyjnych rozwiązań i wspierania osób młodych przy samodzielnym inicjowaniu działań solidarnościowych. Mogą one także służyć za odskocznię w dalszym zaangażowaniu w różne formy działań solidarnościowych i być pierwszym krokiem na rzecz wspierania uczestników Europejskiego Korpusu Solidarności w angażowaniu się w przedsiębiorczość i w przedsiębiorczość społeczną bądź w zakładaniu stowarzyszeń, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów aktywnie działających w sektorach zaangażowanych w działania solidarnościowe, non-profit i działania na rzecz młodzieży oraz w coraz większemu zaangażowaniu w działalność w stowarzyszeniach. Osobom młodym oraz organizacjom młodzieżowym i studenckim należy zapewnić konieczne wsparcie administracyjne, aby umożliwić im skuteczne rozwijanie inicjatyw. Pomoc udzielana po odbyciu stażu może obejmować: wsparcie i doradztwo dla osób zainteresowanych tworzeniem i prowadzeniem stowarzyszeń, spółdzielni, przedsiębiorstw społecznych, organizacji młodzieżowych i ośrodków socjalnych. Takie wsparcie mogłoby obejmować studium wykonalności, wybór formy prawnej, opracowywanie biznesplanu, doradztwo finansowe i podatkowe, ocenę ryzyka, doradztwo w zakresie komunikacji, promocji i działań marketingowych.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Osoby młode i organizacje uczestniczące w Europejskim Korpusie Solidarności powinny czuć, że należą do wspólnoty osób i podmiotów zaangażowanych we wzmacnianie solidarności w całej Europie. Jednocześnie organizacje uczestniczące potrzebują wsparcia, aby móc zwiększać swoje zdolności, oferując coraz większej liczbie uczestników wysokiej jakości staże. Europejski Korpus Solidarności powinien wspierać działania służące tworzeniu sieci kontaktów, mające na celu zwiększenie zaangażowania młodzieży i organizacji uczestniczących w tę wspólnotę, pielęgnowanie ducha Europejskiego Korpusu Solidarności, a także wspieranie wymiany przydatnych praktyk i doświadczeń. Działania te powinny także przyczyniać się do podnoszenia świadomości na temat Europejskiego Korpusu Solidarności wśród podmiotów publicznych i prywatnych, a także obejmować gromadzenie informacji zwrotnych od uczestników i organizacji uczestniczących na temat jego wdrożenia.

(12)  Osoby młode i organizacje uczestniczące w Europejskim Korpusie Solidarności powinny czuć, że należą do wspólnoty osób i podmiotów zaangażowanych we wzmacnianie solidarności w całej Europie. Jednocześnie organizacje uczestniczące potrzebują wsparcia, aby móc zwiększać swoje zdolności, oferując coraz większej liczbie uczestników wysokiej jakości staże. Europejski Korpus Solidarności powinien wspierać działania służące tworzeniu sieci kontaktów, mające na celu zwiększenie zdolności młodzieży i organizacji uczestniczących do zaangażowania się w tę wspólnotę, pielęgnowanie ducha Europejskiego Korpusu Solidarności, a także wspieranie wymiany przydatnych praktyk i doświadczeń. Działania te powinny także przyczyniać się do podnoszenia świadomości na temat Europejskiego Korpusu Solidarności wśród podmiotów publicznych i prywatnych, a także obejmować gromadzenie informacji zwrotnych od uczestników i organizacji uczestniczących na temat jego wdrożenia.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienie jakości staży i innych możliwości oferowanych w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, w szczególności przez oferowanie uczestnikom szkoleń, wsparcia językowego, ubezpieczenia, wsparcia administracyjnego oraz wsparcia po zakończeniu stażu, a także na walidację wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych w czasie stażu w Europejskim Korpusie Solidarności.

(13)  Szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienie jakości staży i innych możliwości oferowanych w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, w szczególności przez oferowanie uczestnikom odpowiednich szkoleń online i offline, wsparcia językowego, ubezpieczenia, wsparcia administracyjnego oraz wsparcia przed rozpoczęciem i po zakończeniu danej aktywności. Wsparcia tego należy udzielać we współpracy z organizacjami młodzieżowymi i innymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, aby wykorzystać ich wiedzę specjalistyczną w tej dziedzinie. W ramach wsparcia po zakończeniu praktyki należy też priorytetowo potraktować dalsze zaangażowanie obywatelskie uczestników w ich społeczności, kierując ich uwagę na lokalne organizacje lub projekty, w które mogą oni zaangażować się po zakończeniu praktyki.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Aby zapewnić wpływ staży w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności na rozwój osobisty, edukacyjny, społeczny, obywatelski i zawodowy uczestników, wiedza, umiejętności i kompetencje stanowiące efekty uczenia się uzyskane podczas stażu powinny być właściwie zidentyfikowane i udokumentowane, zgodnie z okolicznościami i specyfiką danego kraju oraz zgodnie z zaleceniem Rady z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego22.

(14)  Aby zapewnić wpływ staży w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności na rozwój osobisty, edukacyjny, społeczny, obywatelski i zawodowy uczestników, wiedza, umiejętności i kompetencje stanowiące efekty uczenia się uzyskane podczas stażu powinny być właściwie zidentyfikowane, udokumentowane, ocenione i poświadczone, zgodnie z okolicznościami i specyfiką danego kraju oraz zgodnie z zaleceniem Rady z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego22. Komisja Europejska, która opublikowała w tym celu europejskie wytyczne w sprawie zatwierdzania uczenia się pozaformalnego i nieformalnego oraz europejski spis walidacji, powinna ułatwiać ten proces.

__________________

__________________

22 Zalecenie Rady z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego (Dz.U. C 398 z 22.12.2012, s. 1).

22 Zalecenie Rady z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego (Dz.U. C 398 z 22.12.2012, s. 1).

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Należy wprowadzić znak jakości w celu zapewnienia przestrzegania przez organizacje uczestniczące zasad i wymogów Karty Europejskiego Korpusu Solidarności w zakresie ich praw i obowiązków na wszystkich etapach doświadczenia solidarności. Uzyskanie znaku jakości powinno być warunkiem wstępnym uczestnictwa, lecz nie powinno automatycznie prowadzić do finansowania w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

(15)  We współpracy z odnośnymi zainteresowanymi stronami należy wprowadzić ramy dotyczące znaku jakości i nadzoru zarówno dla wolontariatu, jak i dla praktyk zawodowych i pracy w celu zapewnienia przestrzegania przez organizacje uczestniczące zasad i wymogów Karty Europejskiego Korpusu Solidarności w zakresie ich praw i obowiązków na wszystkich etapach doświadczenia solidarności. Uzyskanie znaku jakości powinno być warunkiem wstępnym uczestnictwa, lecz nie powinno automatycznie prowadzić do finansowania w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Znak jakości powinien gwarantować, że działania prowadzone w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności nie będą zastępować normalnego zatrudnienia ani praktyk zawodowych. Proces prowadzący do przyznania znaku jakości nie powinien stwarzać dodatkowego obciążenia biurokratycznego, które zniechęcałoby organizacje, a zwłaszcza przedsiębiorstwa prywatne w przypadku elementu zawodowego, do udziału w Europejskim Korpusie Solidarności. Znak jakości powinien być również dowodem, że organizacje uczestniczące spełniają warunki wstępne dotyczące włączenia społecznego oraz w szczególności przyznania priorytetu inwestycyjnego przejściu od instytucjonalnych do lokalnych systemów opieki zdrowotnej i usług socjalnych określonych w rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów dotyczącym europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, aby uniknąć wykorzystywania finansowania UE do wspierania (nawet w sposób pośredni) rozdzielenia infrastruktury zdrowotnej i socjalnej.

Uzasadnienie

Od 2013 r. Unia Europejska stale zmierza do deinstytucjonalizacji usług opieki zdrowotnej, co oznacza, że szpitale psychiatryczne długoterminowego pobytu są zastępowane mniej odizolowanymi lokalnymi ośrodkami zdrowia psychicznego, z uwzględnieniem warunku wstępnego korzystania z EFSI, zgodnie z którym wspomnianych środków nie można przeznaczać na instytucjonalną opiekę zdrowotną. Europejski Korpus Solidarności powinien uwzględniać przepisy w tym zakresie.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Należy stale ulepszać portal Europejskiego Korpusu Solidarności, aby zapewnić łatwy dostęp do Europejskiego Korpusu Solidarności oraz ustanowić punkt kompleksowej obsługi dla zainteresowanych osób i organizacji, między innymi do celów rejestracji, identyfikacji i dopasowywania profili i możliwości, tworzenia sieci kontaktów oraz wirtualnych kontaktów, szkoleń internetowych, wsparcia językowego i wsparcia po zakończeniu stażu, a także do celów innych przydatnych funkcji, które mogą pojawić się w przyszłości.

(17)  Należy stale rozwijać portal Europejskiego Korpusu Solidarności we wszystkich językach urzędowych UE, aby zapewnić łatwy dostęp do Europejskiego Korpusu Solidarności oraz ustanowić punkt kompleksowej obsługi dla zainteresowanych osób i organizacji, między innymi do celów rejestracji, identyfikacji i dopasowywania profili i możliwości, tworzenia sieci kontaktów oraz kontaktów wirtualnych, informowania o dostępnych stażach lub projektach solidarnościowych i organizacjach uczestniczących, partnerach społecznych, odnośnych punktach kontaktowych na szczeblu krajowym i unijnym, do celów szkoleń internetowych, wsparcia językowego oraz wsparcia przed stażem i po jego zakończeniu, wzajemnego recenzowania praktyk, mechanizmów bezpośredniego pozyskiwania informacji zwrotnych, a także do celów innych przydatnych funkcji, które mogą pojawić się w przyszłości. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby portal był w pełni dostępny dla wszystkich młodych ludzi, bez względu na poziom sprawności.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17a)  Dla sprawnego funkcjonowania programu i terminowego wdrażania działań zasadnicze znaczenie ma wprowadzenie w programach prac Europejskiego Korpusu Solidarności mechanizmów zapewniających, że oferty będą przedstawiane zarejestrowanym młodym ludziom w rozsądnym i względnie przewidywalnym czasie. Zarejestrowanym osobom należy zatem okresowo przesyłać informacje i aktualizacje dotyczące dostępnych staży i aktywnie zaangażowanych organizacji uczestniczących, aby zachęcać je do zaangażowania w działalność Europejskiego Korpusu Solidarności po dokonaniu rejestracji, stwarzając im jednocześnie możliwość kontaktowania się bezpośrednio z podmiotami zaangażowanymi w działania solidarnościowe zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17b)  Należy opracować ramy jakości obejmujące standardy jakości staży oferowanych za pośrednictwem Europejskiego Korpusu Solidarności. Podstawę tych ram powinno stanowić obowiązujące prawo chroniące prawa pracowników, praktykantów i wolontariuszy zarówno na szczeblu europejskim, jak i krajowym pod względem ochrony socjalnej, minimalnego dochodu, stabilności, praw pracowniczych, zdrowia fizycznego i psychicznego. Standardy powinny być określane w sposób pluralistyczny przy pełnoprawnym udziale partnerów społecznych, organizacji młodzieżowych i organizacji wolontariackich.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Niniejsze rozporządzenie określa pulę środków finansowych na lata 2018–2020, która ma stanowić główną kwotę odniesienia w rozumieniu pkt 17 porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami23, dla Parlamentu Europejskiego i Rady podczas corocznej procedury budżetowej. Główna kwota odniesienia obejmuje przeniesienie środków z programu „Erasmus+” (197,7 mln EUR) i programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (10 mln EUR) na lata budżetowe 2018, 2019 i 2020, kwotę tę uzupełniają wkłady z kilku programów unijnych na kilka działów budżetu, takich jak Europejski Fundusz Społeczny, Unijny Mechanizm Ochrony Ludności, program LIFE oraz Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

(18)  Niniejsze rozporządzenie określa pulę środków finansowych na lata 2018–2020, która ma stanowić główną kwotę odniesienia w rozumieniu pkt 17 porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami23, dla Parlamentu Europejskiego i Rady podczas corocznej procedury budżetowej. Główna kwota odniesienia obejmuje przeniesienie środków z programu „Erasmus+” (197,7 mln EUR), co nie może w żaden sposób skutkować zakwestionowaniem finansowania już zatwierdzonych projektów wspierających mobilność w ramach programu Erasmus+, i programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (10 mln EUR) na lata budżetowe 2018, 2019 i 2020, kwotę tę uzupełniają wkłady z kilku programów unijnych na kilka działów budżetu, takich jak Unijny Mechanizm Ochrony Ludności oraz program LIFE.

__________________

__________________

23 Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1).

23 Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1).

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(18a)  Podczas przyszłych dyskusji nad kolejnym okresem programowania budżetowego finansowanie Europejskiego Korpusu Solidarności nie powinno w żaden sposób przynieść uszczerbku dla finansowania programu wspierającego mobilność Erasmus+ ani finansowania innych podstawowych programów, takich jak EFS czy EFRROW.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(23a)  Docelowa grupa młodzieży powinna być możliwie jak najszersza i inkluzywna, tak aby w Europejskim Korpusie Solidarności uczestniczyli młodzi ludzie z różnych środowisk, o różnym poziomie wykształcenia, różnych umiejętnościach, kompetencjach, wiedzy i doświadczeniu.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  Każdy podmiot chcący uczestniczyć w Europejskim Korpusie Solidarności – przy finansowaniu z budżetu Europejskiego Korpusu Solidarności, w ramach innego programu unijnego lub z innego źródła finansowania – powinien uzyskać znak jakości, pod warunkiem, że zostaną spełnione odpowiednie warunki. Proces prowadzący do przyznania znaku jakości powinien być prowadzany w sposób ciągły przez struktury wykonawcze Europejskiego Korpusu Solidarności. Przyznany znak jakości należy poddawać okresowej ocenie i może on zostać cofnięty, jeśli w wyniku przeprowadzonych kontroli okaże się, że warunki, które doprowadziły do jego przyznania, nie są już spełniane.

(25)  Każdy podmiot chcący uczestniczyć w Europejskim Korpusie Solidarności – przy finansowaniu z budżetu Europejskiego Korpusu Solidarności, w ramach innego programu unijnego lub z innego źródła finansowania – powinien najpierw uzyskać znak jakości, pod warunkiem, że zostaną spełnione odpowiednie warunki. Proces prowadzący do przyznania znaku jakości powinien być prowadzany w sposób ciągły przez struktury wykonawcze Europejskiego Korpusu Solidarności. W procesie tym należy unikać zbędnych obciążeń administracyjnych. Przyznany znak jakości należy poddawać okresowej ocenie i może on zostać cofnięty, jeśli w wyniku przeprowadzonych kontroli okaże się, że warunki, które doprowadziły do jego przyznania, nie są już spełniane.

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 40

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(40)  Pula środków finansowych Europejskiego Korpusu Solidarności w ramach działu 1a wieloletnich ram finansowych powinna zostać dodatkowo uzupełniona przez wkłady finansowe z innych programów i działów budżetu, co wymaga zmiany rozporządzeń (UE) nr 1293/201327, (UE) nr 1303/201328, (UE) nr 1305/201329, (UE) nr 1306/201330, a także decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/201331.

(40)  Pula środków finansowych Europejskiego Korpusu Solidarności w ramach działu 1a wieloletnich ram finansowych powinna zostać dodatkowo uzupełniona przez wkłady finansowe z innych programów i działów budżetu, co wymaga zmiany rozporządzeń (UE) nr 1293/201327, (UE) nr 1303/201328, (UE) nr 1305/201329, (UE) nr 1306/201330, a także decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/201331. Pulę środków finansowych należy rozszerzyć, dopilnowując jednocześnie, aby zabieg ten nie wpłynął negatywnie na obowiązujące przepisy dotyczące finansowania wolontariatu, włączenia społecznego, zatrudnienia, a także mobilności, które przewidziano w realizowanych już programach, w szczególności w programie Erasmus+. Ponadto w celu zapewnienia sukcesu i skuteczności tej inicjatywy, w szczególności w celu wsparcia osób młodych o ograniczonych możliwościach, budżet należy zwiększyć, wykorzystując odpowiednie środki finansowe dostępne na mocy obowiązującego rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych. Inwestycji w Europejski Korpus Solidarności powinny towarzyszyć dodatkowe inwestycje w inne uzupełniające programy unijne, takie jak program Erasmus+ i Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

__________________

__________________

27 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające Program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 614/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 185).

27 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające Program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 614/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 185).

28 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320).

28 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320).

29 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 487).

29 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 487).

30 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549).

30 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549).

31 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 924).

31 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 924).

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(41)  Niniejsze rozporządzenie powinno obowiązywać od dnia 1 stycznia 2018 r. Aby umożliwić szybkie zastosowanie środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, powinno ono wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(41)  Niniejsze rozporządzenie powinno obowiązywać od dnia 1 marca 2018 r. Aby umożliwić szybkie zastosowanie środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, powinno ono wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  „działanie solidarnościowe” oznacza działanie mające na celu uwzględnienie niezaspokojonych potrzeb społecznych z korzyścią dla danej społeczności, przy jednoczesnym wspieraniu rozwoju osobistego, edukacyjnego, społecznego, obywatelskiego i zawodowego osoby; działanie może przybrać formę staży, projektów lub działań służących tworzeniu sieci kontaktów, opracowanych w odniesieniu do różnych obszarów takich jak kształcenie i szkolenia, zatrudnienie, równouprawnienie płci, przedsiębiorczość (zwłaszcza przedsiębiorczość społeczna), obywatelstwo i udział w procesie demokratycznym, ochrona środowiska naturalnego, działania w dziedzinie klimatu, zapobieganie klęskom żywiołowym, gotowość na wypadek ich wystąpienia i usuwanie ich skutków, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, dostarczanie artykułów żywnościowych i nieżywnościowych, zdrowie i dobrostan, kreatywność i kultura, wychowanie fizyczne i sport, pomoc społeczna i świadczenia socjalne, przyjmowanie i integracja cudzoziemców, współpraca i spójność terytorialna;

(1)  „działanie solidarnościowe” oznacza działanie mające na celu uwzględnienie niezaspokojonych potrzeb społecznych z korzyścią dla danej społeczności i dla całego społeczeństwa, przy jednoczesnym wspieraniu rozwoju osobistego, edukacyjnego, społecznego, obywatelskiego i zawodowego osoby; działanie może przybrać formę staży, projektów lub działań służących tworzeniu sieci kontaktów o europejskiej i międzynarodowej wartości dodanej i wymiarze transnarodowym, opracowanych w odniesieniu do różnych obszarów takich jak formalne i nieformalne kształcenie i szkolenia, praca ludzi młodych, zatrudnienie, włączenie społeczne, równouprawnienie i przeciwdziałanie dyskryminacji, równouprawnienie płci, przedsiębiorczość społeczna, obywatelstwo i udział w procesie demokratycznym, ochrona środowiska naturalnego, działania w dziedzinie klimatu, zapobieganie klęskom żywiołowym, gotowość na wypadek ich wystąpienia i usuwanie ich skutków, obywatelskie rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, dostarczanie artykułów żywnościowych i nieżywnościowych, zdrowie i dobrostan, kreatywność i kultura, wychowanie fizyczne i sport, pomoc społeczna i świadczenia socjalne, pomoc dla młodzieży, niepełnosprawność, solidarność międzypokoleniowa, przyjmowanie i integracja cudzoziemców, w tym osób ubiegających się o azyl i uchodźców, współpraca i spójność terytorialna;

Poprawka28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  „osoby młode w niekorzystnej sytuacji” oznaczają osoby potrzebujące dodatkowego wsparcia z powodu niepełnosprawności, trudności w nauce, przeszkód ekonomicznych, różnic kulturowych, problemów zdrowotnych, przeszkód społecznych lub przeszkód geograficznych;

(3) „osoby młode o ograniczonych możliwościach” oznaczają osoby potrzebujące dodatkowego wsparcia, ponieważ znajdują się w sytuacji mniej korzystnej niż ich rówieśnicy, jako że borykają się z czynnikiem wykluczenia lub przeszkodą, lub większą ich liczbą, takimi jak niepełnosprawność, trudności w uczeniu się, przeszkody ekonomiczne i społeczne, różnice kulturowe, problemy ze zdrowiem fizycznym lub psychicznym lub przeszkody geograficzne;

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 4

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  „organizacja uczestnicząca” oznacza podmiot publiczny lub prywatny, któremu przyznano znak jakości Europejskiego Korpusu Solidarności i który oferuje uczestnikowi Europejskiego Korpusu Solidarności staż lub realizuje inne działania w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności;

(4)  „organizacja uczestnicząca” oznacza podmiot publiczny lub prywatny, któremu przyznano już znak jakości Europejskiego Korpusu Solidarności i który oferuje uczestnikowi Europejskiego Korpusu Solidarności wolontariat, staż bądź pracę lub realizuje inne działania w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności;

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  „staż solidarnościowy” oznacza działanie w formie wolontariatu, praktyki zawodowej lub zatrudnienia w dziedzinie związanej z solidarnością, które to działanie jest organizowane przez organizację uczestniczącą i przyczynia się do uwzględnienia kluczowych wyzwań społecznych, przy jednoczesnym wspieraniu rozwoju osobistego, edukacyjnego, społecznego, obywatelskiego i zawodowego oraz szans na zatrudnienie uczestnika Europejskiego Korpusu Solidarności, który podjął taką działalność w kraju innym niż kraj zamieszkania (działalność transgraniczna) lub w kraju zamieszkania uczestnika (działalność w kraju);

(5)  „staż solidarnościowy” oznacza działanie w formie wolontariatu, praktyki zawodowej lub zatrudnienia w dziedzinie związanej z solidarnością, które to działanie jest organizowane przez organizację uczestniczącą i przyczynia się do uwzględnienia kluczowych wyzwań społecznych, przy jednoczesnym wspieraniu rozwoju osobistego, edukacyjnego, społecznego, obywatelskiego i zawodowego oraz szans na zatrudnienie uczestnika Europejskiego Korpusu Solidarności, który podjął taką działalność w kraju innym niż kraj zamieszkania (działalność transgraniczna) lub – wyjątkowo w przypadku osób młodych o ograniczonych możliwościach – w kraju zamieszkania uczestnika (działalność w kraju);

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  „wolontariat” oznacza nieodpłatną pracę w pełnym wymiarze godzin32 na zasadzie wolontariatu przez okres do dwunastu miesięcy, która zapewnia osobom młodym możliwość wniesienia wkładu w codzienną pracę organizacji działających w dziedzinach związanych z solidarnością, docelowo na korzyść społeczności, w których działania te są prowadzone, w tym rzetelny wymiar edukacyjno-szkoleniowy w celu umożliwienia młodym wolontariuszom zdobycia umiejętności i kompetencji, które będą przydatne w ich dalszym rozwoju osobistym, edukacyjnym, społecznym i zawodowym i które przyczynią się do poprawy ich szans na zatrudnienie.

(6)  „wolontariat” oznacza nieodpłatny staż w organie publicznym lub organizacji uczestniczącej z sektora non-profit wykonywany na zasadzie wolontariatu w pełnym32 albo niepełnym wymiarze godzin przez okres do dwunastu miesięcy, która zapewnia osobom młodym możliwość wniesienia wkładu w codzienną pracę organizacji działających w dziedzinach związanych z solidarnością, docelowo na korzyść społeczności, w których działania te są prowadzone, w tym rzetelny wymiar edukacyjno-szkoleniowy w celu umożliwienia młodym wolontariuszom zdobycia, uznania i poświadczenia umiejętności i kompetencji, które będą przydatne w ich dalszym rozwoju osobistym, edukacyjnym, społecznym i zawodowym i które przyczynią się do poprawy ich szans na zatrudnienie.

__________________

__________________

32 Zgodnie z ogólną zasadą działalność prowadzona w sposób ciągły, przez 5 dni w tygodniu przez 7 godzin dziennie.

32 Zgodnie z ogólną zasadą działalność prowadzona w sposób ciągły, przez 5 dni w tygodniu przez 7 godzin dziennie.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 8

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  „praktyka zawodowa” oznacza okres praktyki zawodowej od dwóch do dwunastu miesięcy, opłacanej przez organizację przyjmującą uczestnika Europejskiego Korpusu Solidarności na podstawie pisemnej umowy o praktykę zawodową, obejmującej element edukacyjno-szkoleniowy i podejmowanej w celu zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego na rzecz zwiększenia szans na zatrudnienie oraz ułatwienia przejścia do stałego zatrudnienia;

(8)  „praktyka zawodowa” oznacza okres praktyki zawodowej od trzech do sześciu miesięcy, który można jednokrotnie przedłużyć na maksymalny okres dwunastu miesięcy w tej samej organizacji uczestniczącej, który opłaca organizacja przyjmująca uczestnika Europejskiego Korpusu Solidarności i który obejmuje element kształceniowy i szkoleniowy, ma na celu zdobycie doświadczenia praktycznego i zawodowego dla rozwijania kompetencji przydatnych w rozwoju osobistym, edukacyjnym, społecznym, obywatelskim i zawodowym uczestnika, opiera się na pisemnej umowie zawartej na początku okresu praktyki zawodowej między uczestnikiem a organizacją uczestniczącą, określającej cele edukacyjne, warunki pracy i czas trwania praktyki zawodowej, wynagrodzenie uczestnika oraz prawa i obowiązki stron wynikające z prawa krajowego, obowiązujących układów zbiorowych lub obu tych systemów uregulowań, które obowiązują w kraju, w którym odbywa się praktyka zawodowa, przy czym praktyka zawodowa nie zastępuje pracy;

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 9

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  „praca” oznacza okres pracy od dwóch do dwunastu miesięcy, opłacanej przez organizację uczestniczącą zatrudniającą uczestnika Europejskiego Korpusu Solidarności, wykonywanej w państwie uczestniczącym na podstawie umowy o pracę zgodnie z krajowymi ramami regulacyjnymi tego państwa uczestniczącego;

(9)  „praca” oznacza okres pracy trwający co najmniej sześć miesięcy, na podstawie pisemnej umowy o pracę zgodnej z wszystkimi warunkami zatrudnienia określonymi w prawie krajowym, obowiązujących układach zbiorowych lub w obu tych systemach uregulowań, które obowiązują w kraju, w którym praca jest wykonywana, przy czym wynagrodzenie za tę pracę wypłaca organizacja uczestnicząca zatrudniająca uczestnika Europejskiego Korpusu Solidarności;

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  „projekt solidarnościowy” oznacza lokalną inicjatywę trwającą przez okres od dwóch do dwunastu miesięcy, która jest ustanawiana i realizowana przez grupy co najmniej pięciu uczestników Europejskiego Korpusu Solidarności w celu uwzględnienia kluczowych wyzwań występujących w ich społeczności lokalnej, przy włączeniu ich w szerszą perspektywę europejską;

(10)  „projekt solidarnościowy” oznacza lokalną inicjatywę trwającą przez okres od dwóch do dwunastu miesięcy, która jest ustanawiana i realizowana przez grupy co najmniej pięciu uczestników Europejskiego Korpusu Solidarności w celu uwzględnienia kluczowych wyzwań występujących w ich społeczności lokalnej, przy włączeniu ich w szerszą perspektywę europejską; w celu zapewnienia trwałości projektu i jakości świadczonych usług organizacja pośrednicząca lub organy lokalne mają obowiązek zorganizować pomoc oraz wsparcie przed stażem i po jego zakończeniu, aby można było podjąć działanie solidarnościowe;

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 11

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  „znak jakości” oznacza certyfikat przyznawany podmiotowi publicznemu lub prywatnemu lub organizacji międzynarodowej chcącym zapewniać staże w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, zgodnie z procedurą mającą na celu zapewnienie zgodności z zasadami i wymogami przewidzianymi w Karcie Europejskiego Korpusu Solidarności;

(11)  „znak jakości” oznacza certyfikat przyznawany podmiotowi publicznemu lub prywatnemu lub organizacji międzynarodowej, które chciałyby zostać organizacją uczestniczącą i chcą zapewniać staże w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, zgodnie z procedurą mającą na celu zapewnienie zgodności z zasadami i wymogami przewidzianymi w Karcie Europejskiego Korpusu Solidarności oraz zapewnienie jakości usług świadczonych przez organizacje uczestniczące; na zasadzie partnerstwa z odpowiednimi zainteresowanymi podmiotami wprowadza się odrębne znaki jakości dla staży w formie wolontariatu oraz dla staży w formie praktyk zawodowych i miejsc pracy;

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  „Karta Europejskiego Korpusu Solidarności” oznacza dokument określający odpowiednie prawa i obowiązki, do których przestrzegania muszą zobowiązać się wszystkie podmioty chcące przystąpić do Europejskiego Korpusu Solidarności;

(12)  „Karta Europejskiego Korpusu Solidarności” oznacza dokument określający odpowiednie prawa i obowiązki, do których przestrzegania muszą uprzednio zobowiązać się wszystkie podmioty chcące przystąpić do Europejskiego Korpusu Solidarności i których te podmioty muszą przestrzegać w sposób ciągły, aby uzyskać i zachować znak jakości;

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 13

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  „Centrum zasobów Europejskiego Korpusu Solidarności” oznacza dodatkowe funkcje pełnione przez wyznaczoną agencję narodową w celu wspierania opracowania i wdrożenia działań w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności oraz identyfikację kompetencji zdobytych przez uczestników w czasie ich staży i projektów;

(13)  „Centrum zasobów Europejskiego Korpusu Solidarności” oznacza dodatkowe funkcje pełnione przez podmiot wyłoniony do tego celu w procesie udzielenia zamówienia, aby wspierać opracowanie, wdrożenie i jakość działań w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności oraz identyfikować kompetencje zdobytych przez uczestników w czasie ich staży i projektów;

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Celem Europejskiego Korpusu Solidarności jest zwiększenie zaangażowania osób młodych i organizacji w dostępne działania solidarnościowe wysokiej jakości, będące jednym ze sposobów wzmocnienia spójności i solidarności w Europie, wspierania społeczności oraz reagowania na wyzwania społeczne.

1.  Celem Europejskiego Korpusu Solidarności jest przyczynianie się do wzmocnienia spójności i upowszechnianie solidarności w Europie, wspieranie społeczności oraz szybkie i skuteczne reagowanie na wyzwania społeczne przez większe zaangażowanie osób młodych i organizacji w dostępne działania solidarnościowe wysokiej jakości.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  zapewnienie, by działania solidarnościowe oferowane uczestnikom Europejskiego Korpusu Solidarności przyczyniały się do uwzględnienia konkretnych niezaspokojonych potrzeb społecznych i wzmocnienia społeczności, były realizowane na wysokim poziomie jakości oraz były odpowiednio walidowane.

b)  zapewnienie, by działania solidarnościowe oferowane uczestnikom Europejskiego Korpusu Solidarności przyczyniały się do uwzględnienia konkretnych potrzeb społecznych i wzmocnienia społeczności, były realizowane na wysokim poziomie jakości oraz były odpowiednio walidowane.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera b a (nowa

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  zapewnienie, że rozwój osobisty, edukacyjny, społeczny, obywatelski i zawodowy uczestników, wiedza, umiejętności i kompetencje nabyte w wyniku danej aktywności będą prawidłowo ustalane, dokumentowane, oceniane i poświadczane.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera b b (nowa

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bb)  większe włączenie społeczne osób młodych o ograniczonych możliwościach w ramach Korpusu przez tworzenie dostosowanych form zaangażowania i promowanie dopasowanych i spersonalizowanych wytycznych i środków wsparcia objętych specjalnie ukierunkowanym budżetem;

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera b c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bc)  uniemożliwienie organizacjom przekształcenia działań z zakresu społecznej odpowiedzialności prowadzonych w ramach ich aktywności w działania Korpusu Solidarności i tym samym wykorzystania środków finansowych niezgodnie z przeznaczeniem;

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  staże i projekty solidarnościowe oraz działania służące tworzeniu sieci kontaktów solidarnościowych;

a)  staże solidarnościowe w formie:

 

(i)   wolontariatu,

 

(ii)   praktyki zawodowej lub pracy;

 

(iii)   projektów oraz działań służących tworzeniu sieci kontaktów;

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  staży solidarnościowych w formie wolontariatu, praktyki zawodowej lub pracy, obejmujących indywidualne staże transgraniczne oraz staże w kraju, a także staże zespołów wolontariuszy;

a)  staży solidarnościowych w formie wolontariatu, praktyki zawodowej lub pracy, obejmujących indywidualne staże transgraniczne oraz – w przypadku osób młodych o ograniczonych możliwościach – staże w kraju, a także staże zespołów wolontariuszy;

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  działań służących tworzeniu sieci kontaktów dla osób i organizacji uczestniczących w Europejskim Korpusie Solidarności.

c)  działań służących tworzeniu sieci kontaktów dla osób i organizacji uczestniczących lub chcących uczestniczyć w Europejskim Korpusie Solidarności.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit 1 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  środków służących zapewnieniu jakości staży solidarnościowych, w tym szkoleń, wsparcia językowego, wsparcia administracyjnego dla uczestników i organizacji uczestniczących, ubezpieczenia, wsparcia po zakończeniu stażu, a także opracowania certyfikatu stwierdzającego i dokumentującego wiedzę, umiejętności i kompetencje zdobyte w trakcie stażu;

a)  środków służących zapewnieniu jakości i dostępności staży solidarnościowych, w tym kompleksowych szkoleń online i offline, wsparcia językowego, wsparcia administracyjnego dla uczestników i organizacji uczestniczących, ubezpieczenia, wsparcia przed stażem i po zakończeniu stażu, a także opracowania – z wykorzystaniem doświadczeń związanych z inicjatywą Youth Pass – certyfikatu urzędowego stwierdzającego, dokumentującego, oceniającego i poświadczającego wiedzę, umiejętności i kompetencje zdobyte w trakcie stażu; w stosownych przypadkach pomocy po zakończeniu stażu dla osób zainteresowanych tworzeniem i prowadzeniem stowarzyszeń, spółdzielni, przedsiębiorstw społecznych, organizacji młodzieżowych i ośrodków socjalnych;

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit 1 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  opracowania i utrzymania znaku jakości dla podmiotów chcących zapewnić staże w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności w celu zapewnienia zgodności z zasadami i wymogami przewidzianymi w Karcie Europejskiego Korpusu Solidarności;

b)  opracowania i utrzymania znaków jakości dla podmiotów chcących zapewnić, odpowiednio, staże w formie wolontariatu lub staże w formie praktyk zawodowych i pracy w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności w celu zapewnienia zgodności z zasadami i wymogami przewidzianymi w Karcie Europejskiego Korpusu Solidarności; odrębnej procedury akredytacyjnej dla podmiotów zamierzających zapewniać staże w formie wolontariatu oraz podmiotów zamierzających zapewniać staże w formie miejsc pracy i praktyk zawodowych, opartej na różnych kryteriach oceny, która ogranicza dostęp do programu do działań objętych akredytacją;

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Działanie to wymaga pokonania przepaści cyfrowej, aby zapewnić dostęp do tego solidarnościowego programu, w kształcie proponowanym w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, wszystkim młodym Europejczykom, w szczególności młodzieży z obszarów wiejskich.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  Europejskiego Funduszu Społecznego, którego wkład wynosi 35 000 000 EUR według cen aktualnych;

skreśla się

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, którego wkład wynosi 1 800 000 EUR według cen aktualnych.

skreśla się

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Pozostała kwota jest finansowana z wykorzystaniem wszelkich środków finansowych dostępnych na mocy obowiązującego rozporządzenia w sprawie WRF.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Przydzielone środki mogą również obejmować wydatki związane z pracami przygotowawczymi, monitorowaniem, kontrolą, audytem i oceną, które są niezbędne do zarządzania Europejskim Korpusem Solidarności i osiągnięcia jego celów, zwłaszcza wydatki na badania, posiedzenia ekspertów oraz działania informacyjne i komunikacyjne, wydatki związane z utworzeniem, utrzymaniem i aktualizacją portalu Europejskiego Korpusu Solidarności i niezbędnych informatycznych systemów wsparcia, a także wszystkie pozostałe wydatki na wsparcie techniczne i administracyjne ponoszone przez Komisję w związku z zarządzaniem Europejskim Korpusem Solidarności.

4.  Przydzielone środki mogą również obejmować wydatki związane z pracami przygotowawczymi, monitorowaniem, kontrolą, audytem i oceną, które są niezbędne do zarządzania Europejskim Korpusem Solidarności i osiągnięcia jego celów, zwłaszcza wydatki na odpowiednio dostosowane i spersonalizowane wsparcie dla uczestniczących osób młodych o ograniczonych możliwościach, badania, posiedzenia ekspertów oraz działania informacyjne i komunikacyjne, wydatki związane z utworzeniem, utrzymaniem i aktualizacją portalu Europejskiego Korpusu Solidarności i niezbędnych informatycznych systemów wsparcia, a także wszystkie pozostałe wydatki na wsparcie techniczne i administracyjne ponoszone przez Komisję w związku z zarządzaniem Europejskim Korpusem Solidarności.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Wniosek podmiotu spełniającego wymogi uzyskania statusu organizacji uczestniczącej w Europejskim Korpusie Solidarności jest rozpatrywany przez właściwy organ wykonawczy Europejskiego Korpusu Solidarności w celu stwierdzenia, czy działania podmiotu spełniają wymogi Europejskiego Korpusu Solidarności.

2.  Wniosek podmiotu spełniającego wymogi uzyskania statusu organizacji uczestniczącej w Europejskim Korpusie Solidarności jest rozpatrywany przez właściwy organ wykonawczy Europejskiego Korpusu Solidarności w celu stwierdzenia, czy działania podmiotu spełniają wymogi Europejskiego Korpusu Solidarności. Każdy podmiot, który dokonuje istotnej zmiany zakresu swojej działalności, powiadamia o tym właściwy organ wdrażający, aby podmiot ten poddano na nowo ocenie. Proces składania wniosków i rejestracji jest przyjazny dla użytkownika. Unika się obciążeń administracyjnych. Stosuje się rozróżnienie między procesem prowadzącym do uczestnictwa w elemencie wolontariackim a procesem prowadzącym do przyznania znaku jakości dla elementu wolontariackiego, przy czym należy uwzględnić szczególne cechy każdego z tych elementów.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja, we współpracy z państwami uczestniczącymi, regularnie monitoruje wyniki Europejskiego Korpusu Solidarności pod kątem osiągania jego celów.

1.  Komisja, we współpracy z państwami uczestniczącymi, wprowadza ramy monitorowania i oceny, traktując to jako zadanie priorytetowe, oraz korzysta z nich, aby monitorować wyniki Europejskiego Korpusu Solidarności pod kątem osiągania jego celów.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  liczba organizacji posiadających znak jakości, których działania solidarnościowe były finansowane w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W każdym państwie uczestniczącym w Europejskim Korpusie Solidarności agencje narodowe wyznaczone w odpowiednich państwach do zarządzania działaniami, o których mowa w rozdziale III rozporządzenia (UE) nr 1288/2013, pełnią również funkcję agencji narodowych w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

W każdym państwie uczestniczącym w Europejskim Korpusie Solidarności agencje narodowe wyznaczone w odpowiednich państwach do zarządzania działaniami, o których mowa w rozdziale III rozporządzenia (UE) nr 1288/2013, pełnią również funkcję agencji narodowych w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Organizacje sieci EURES, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (UE) 2016/589, wspomagają te agencje krajowe w zarządzaniu działaniami solidarnościowymi o charakterze staży w formie praktyk zawodowych i miejsc pracy oraz w zakresie odpowiednich środków zapewniania jakości i wsparcia w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Europejski Korpus Solidarności

Odsyłacze

COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

CULT

12.6.2017

 

 

 

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

12.6.2017

Zaangażowane komisje - data ogłoszenia na posiedzeniu

5.10.2017

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

Data powołania

Brando Benifei

18.9.2017

Rozpatrzenie w komisji

10.10.2017

4.12.2017

 

 

Data przyjęcia

11.1.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

35

4

5

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Maria Arena, Georges Bach, Deirdre Clune, Miapetra Kumpula-Natri, António Marinho e Pinto, Ivari Padar, Evelyn Regner, Anne Sander, Sven Schulze, Jasenko Selimovic, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Daniele Viotti

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

35

+

ALDE

PPE

S&D

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic, Yana Toom

Georges Bach, David Casa, Deirdre Clune, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc

Maria Arena, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Ivari Padar, Emilian Pavel, Evelyn Regner, Marita Ulvskog, Daniele Viotti, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

4

-

ENF

GUE/NGL

NI

Joëlle Mélin

Rina Ronja Kari, João Pimenta Lopes

Lampros Fountoulis

5

0

ECR

EFDD

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens

Laura Agea

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (30.11.2017)

dla Komisji Kultury i Edukacji

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy prawne Europejskiego Korpusu Solidarności i zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1288/2013, (UE) nr 1293/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 oraz decyzję nr 1313/2013/UE

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Eleonora Forenza

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek Komisji Europejskiej ma na celu ustanowienie ram prawnych Europejskiego Korpusu Solidarności i zmianę rozporządzenia (UE) nr 1288/2013, (UE) nr 1293/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 oraz decyzji nr 1313/2013/UE, z myślą o utworzeniu Europejskiego Korpusu Solidarności, który obejmie również istniejący wolontariat europejski (EVS). Ważne jest, aby podkreślić, że Europejski Korpus Solidarności i wolontariat europejski nie mają takiego samego zakresu kompetencji, ponieważ wolontariat europejski realizował programy wolontariatu również w państwach trzecich; sprawozdawczyni komisji opiniodawczej zaleca zatem, by dołożyć starań, aby prace w ramach poprzedniego programu nie zostały zaprzepaszczone przy okazji tej fuzji.

Program Europejskiego Korpusu Solidarności ma na celu zaangażowanie do 2020 r. około 100 000 młodych ludzi w wieku od 18 do 30 lat w ramach projektów polegających na zachowaniu i ochronie środowiska naturalnego oraz spójności społecznej. Wniosek ten opiera się na wytycznych Karty praw podstawowych Unii Europejskiej(1). Do tego programu dostęp będą miały państwa członkowskie UE oraz ewentualnie inne państwa na podstawie umów dwustronnych, jednak istotne jest, by mieć na uwadze, że obecnie przez terytorium Unii Europejskiej przemieszczają się też inne osoby, które nie mają paszportu żadnego z państw Unii. Z tego powodu przypomina się o tym, że niezbędne jest, by program ten mógł również uwzględniać młodych ludzi, którzy nie mają dowodu osobistego wystawionego przez jedno z państw Unii Europejskiej, i by ułatwiał im uzyskanie zezwolenia na pobyt i wiz.

Solidarność jest jedną z zasad, na których opiera się Unia Europejska, określa ona istotę projektu europejskiego i zapewnia jedność niezbędną do stawienia czoła obecnym i przyszłym trudnym sytuacjom i kryzysom. Z okazji 60. rocznicy ustanowienia traktatów rzymskich Rada Europejska, Parlament Europejski i Komisja Europejska potwierdziły swoje zobowiązanie do wzmocnienia solidarności, a działania w tym zakresie będą zmierzać do całościowego rozwoju antroposfery (2).

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej uważa, że podstawowe znaczenie ma propagowanie i wspieranie wśród młodych ludzi, którzy w największym stopniu ucierpieli z powodu kryzysu gospodarczego i znajdują się w najtrudniejszej sytuacji, wszystkich rodzajów działań mających na celu poprawę systemów i strategii politycznych w ramach solidarności, ponieważ solidarność przyczynia się do wzmocnienia kultury praw człowieka, na której opiera się Unia Europejska.

Istotne jest, by ponownie zwrócić uwagę na to, że prawa kobiet, osób LGBTQI oraz migrantów są tożsame z prawami człowieka, a ponieważ osoby te znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji, w ramach wytycznych programu należy przyjąć podejście uwzględniające problematykę płci oraz procesy migracyjne.

Z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w związku z dostępem do programu kształcenia w ramach wolontariatu Komisja przewidziała specjalne przepisy dotyczące młodych ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji, przy czym program ten w żadnych okolicznościach nie powinien zastępować pracy za wynagrodzeniem ani staży przygotowujących do zawarcia umów o pracę, podlegających odpowiednim krajowym przepisom prawa . W związku z tym zwraca się do Komisji i państw członkowskich o to, by dopilnowywały, by takie przypadki nie miały miejsca.

Sprawozdawczyni uważa, że niepokojące jest, iż środki już przeznaczone na sektor kultury i edukacji lub zaciągnięte zobowiązania – np. w ramach programu Erasmus+ – są przenoszone do nowo ustanowionego programu Europejskiego Korpusu Solidarności. Erasmus+ okazał się być jednym z najlepszych sposobów ugruntowywania świadomości europejskiej. Uważa, że doświadczenia kulturowe i w zakresie kształcenia gromadzone w ramach programu Erasmus+ są cennym elementem również dla zapewniania wysokiej jakości staży szkoleniowych w ramach programu Europejskiego Korpusu Solidarności.

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej podkreśla wagę angażowania partnerów społecznych i wszystkich innych podmiotów społeczeństwa obywatelskiego w proces oceny ex post, uruchamiania, kontroli i monitorowania programu, z pełnym poszanowaniem sieci stowarzyszeń w dziedzinie ochrony ludności, które działając w obszarze ochrony środowiska i angażując się w procesy odbudowy w wyniku klęsk żywiołowych, wniosły wkład do programów interwencji Komisji Europejskiej dotyczących klęsk żywiołowych i ochrony środowiska oraz współpracowały z nimi.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Młodzieży należy zapewnić łatwo dostępne możliwości zaangażowania się w działania solidarnościowe, które mogłyby umożliwić im wyrażenie ich zobowiązania do działania na rzecz społeczności oraz zdobycie przydatnego doświadczenia, przydatnych umiejętności i kompetencji w kontekście ich rozwoju osobistego, edukacyjnego, społecznego, obywatelskiego i zawodowego, a tym samym zwiększenie ich szans na zatrudnienie. Działania te wspierałyby także mobilność młodych wolontariuszy, stażystów i pracowników.

(4)  Młodzieży należy zapewnić łatwo dostępne możliwości zaangażowania się w działania solidarnościowe, które mogłyby umożliwić im wyrażenie ich zobowiązania do działania na rzecz społeczności oraz zdobycie przydatnego doświadczenia, przydatnych umiejętności i kompetencji w kontekście ich rozwoju osobistego, edukacyjnego, społecznego, obywatelskiego i zawodowego, a tym samym zwiększenie ich szans na zatrudnienie. Działania te wspierałyby także mobilność młodych wolontariuszy, stażystów i pracowników, przestrzegając odpowiednich przepisów krajowych w dziedzinie mobilności pracowników.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Działania solidarnościowe oferowane młodzieży powinny być wysokiej jakości, w takim sensie, iż powinny stanowić odpowiedź na niezaspokojone potrzeby społeczne, przyczyniać się do wzmocnienia społeczności, oferować młodzieży możliwość zdobycia cennej wiedzy i kompetencji, być finansowo dostępne dla młodzieży oraz zostać wdrożone w bezpiecznych i zdrowych warunkach.

(5)  Działania solidarnościowe oferowane młodzieży powinny być wysokiej jakości, w takim sensie, iż powinny stanowić odpowiedź na niezaspokojone potrzeby społeczne, przyczyniać się do wzmocnienia społeczności lokalnych i spójności społecznej, oferować młodzieży możliwość zdobycia cennej wiedzy i kompetencji, być finansowo dostępne dla młodzieży oraz zostać wdrożone w bezpiecznych i zdrowych warunkach.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Europejski Korpus Solidarności zapewniłby pojedynczy punkt kontaktowy do działań solidarnościowych w całej Unii Europejskiej. Należy zapewnić spójność i komplementarność tych ram z innymi stosownymi politykami i programami Unii. Europejski Korpus Solidarności powinien wykorzystywać mocne strony i synergię dotychczasowych programów, zwłaszcza wolontariatu europejskiego. Powinien on także uzupełniać starania państw członkowskich na rzecz wspierania młodzieży i ułatwiania im przejścia od szkoły do zatrudnienia w ramach gwarancji dla młodzieży19 poprzez zapewnienie im dodatkowych możliwości wejścia na rynek pracy w formie praktyk zawodowych lub stanowisk pracy w dziedzinach związanych z solidarnością w ich stosownych państwach członkowskich oraz w kontekście transgranicznym. Należy zapewnić komplementarność z dotychczasowymi unijnymi sieciami związanymi z działaniami w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, takimi jak europejska sieć publicznych służb zatrudnienia oraz sieci EURES i Eurodesk. Ponadto należy zapewnić komplementarność między dotychczasowymi mechanizmami powiązanymi, zwłaszcza krajowymi programami na rzecz solidarności i programami wspierania mobilności młodzieży, a Europejskim Korpusem Solidarności, wykorzystując w stosownych przypadkach sprawdzone rozwiązania.

(6)  Europejski Korpus Solidarności zapewniłby pojedynczy punkt kontaktowy do działań solidarnościowych w całej Unii Europejskiej, dostępny bez dyskryminacji ze względu na płeć i przynależność do danej warstwy społecznej. Należy zapewnić spójność i komplementarność tych ram z innymi stosownymi politykami i programami Unii. Europejski Korpus Solidarności powinien wykorzystywać mocne strony i synergię dotychczasowych programów, zwłaszcza wolontariatu europejskiego. Powinien on także uzupełniać starania państw członkowskich na rzecz wspierania młodzieży i ułatwiania im przejścia od szkoły do zatrudnienia w ramach gwarancji dla młodzieży19 poprzez zapewnienie im dodatkowych możliwości wejścia na rynek pracy w formie praktyk zawodowych lub stanowisk pracy w dziedzinach związanych z solidarnością w ich stosownych państwach członkowskich oraz w kontekście transgranicznym. Należy zapewnić komplementarność z dotychczasowymi unijnymi sieciami związanymi z działaniami w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, takimi jak europejska sieć publicznych służb zatrudnienia oraz sieci EURES i Eurodesk. Ponadto należy zapewnić komplementarność między dotychczasowymi mechanizmami powiązanymi, zwłaszcza krajowymi programami na rzecz solidarności i programami wspierania mobilności młodzieży, również na poziomie regionalnym i lokalnym, a Europejskim Korpusem Solidarności, wykorzystując w stosownych przypadkach sprawdzone rozwiązania.

_________________

_________________

19 Zalecenie Rady z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia gwarancji dla młodzieży (2013/C 120/01).

19 Zalecenie Rady z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia gwarancji dla młodzieży (2013/C 120/01).

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Aby zmaksymalizować wpływ Europejskiego Korpusu Solidarności, należy wprowadzić przepisy umożliwiające programom unijnym takim jak Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, program „Europa dla Obywateli”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, program działań w dziedzinie zdrowia wniesienie wkładu w realizację celów Europejskiego Korpusu Solidarności poprzez wspieranie jego działań. Wkład ten powinien być finansowany zgodnie z odpowiednimi aktami podstawowymi stosownych programów. Po uzyskaniu ważnego znaku jakości Europejskiego Korpusu Solidarności beneficjenci powinni uzyskać dostęp do portalu Europejskiego Korpusu Solidarności oraz mieć zapewnione środki dotyczące jakości i wsparcia w zależności od rodzaju oferowanych działań.

(7)  Aby zmaksymalizować wpływ Europejskiego Korpusu Solidarności, należy wprowadzić przepisy umożliwiające programom unijnym takim jak Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, program „Europa dla Obywateli”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, program działań w dziedzinie zdrowia wniesienie wkładu w realizację celów Europejskiego Korpusu Solidarności poprzez wspieranie jego działań. Wkład ten powinien być finansowany zgodnie z odpowiednimi aktami podstawowymi stosownych programów z myślą o zapewnieniu większego udziału młodych ludzi, społeczeństwa obywatelskiego oraz istniejących programów wolontariatu w państwach członkowskich. Po uzyskaniu ważnego znaku jakości Europejskiego Korpusu Solidarności beneficjenci powinni uzyskać dostęp do portalu Europejskiego Korpusu Solidarności oraz mieć zapewnione środki dotyczące jakości i wsparcia w zależności od rodzaju oferowanych działań.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Niniejsze rozporządzenie określa pulę środków finansowych na lata 2018–2020, która ma stanowić główną kwotę odniesienia w rozumieniu pkt 17 porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami23, dla Parlamentu Europejskiego i Rady podczas corocznej procedury budżetowej. Główna kwota odniesienia obejmuje przeniesienie środków z programu „Erasmus+” (197,7 mln EUR) i programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (10 mln EUR) na lata budżetowe 2018, 2019 i 2020, kwotę tę uzupełniają wkłady z kilku programów unijnych na kilka działów budżetu, takich jak Europejski Fundusz Społeczny, Unijny Mechanizm Ochrony Ludności, program LIFE oraz Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

(18)  Niniejsze rozporządzenie określa pulę środków finansowych na lata 2018–2020, która ma stanowić główną kwotę odniesienia w rozumieniu pkt 17 porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami23, dla Parlamentu Europejskiego i Rady podczas corocznej procedury budżetowej. Główna kwota odniesienia powinna być finansowana dzięki wykorzystaniu wszystkich środków finansowych dostępnych na mocy rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/201323a, z wyjątkiem przeniesienia środków.

_________________

_________________

23 Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1).

23 Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1).

 

23a Rozporządzenie Rady (UE) nr 1311/2013 z 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(18a)  Jeżeli działalność Europejskiego Korpusu Solidarności nie jest bezpośrednio związana ze środkami finansowymi dostępnymi w ramach rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1311/2013, Komisja powinna zagwarantować udostępnienie nowych dodatkowych funduszy.

Uzasadnienie

Działania prowadzone przez Europejski Korpus Solidarności muszą zachować powiązanie z funduszami i programami, które go finansują. Jeżeli brak takiego powiązania, Komisja musi zapewnić dodatkowe źródła finansowania, dzięki którym te działania będą wdrażane.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  Aby zmaksymalizować wpływ Europejskiego Korpusu Solidarności, należy wprowadzić przepisy umożliwiające państwom uczestniczącym przekazywanie dodatkowego finansowania krajowego, dostępnego zgodnie z przepisami dotyczącymi Europejskiego Korpusu Solidarności.

(20)  Aby zmaksymalizować wpływ Europejskiego Korpusu Solidarności, państwa członkowskie, a w stosownych przypadkach właściwe organy szczebla niższego niż krajowy, posiadające własne i wyłączne kompetencje ustawodawcze, oraz państwa uczestniczące powinny przyjąć przepisy umożliwiające udostępnienie dodatkowego finansowania krajowego, regionalnego lub lokalnego zgodnie z przepisami dotyczącymi Europejskiego Korpusu Solidarności.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  Należy skupić się na tym, aby działania objęte wsparciem Europejskiego Korpusu Solidarności były dostępne dla wszystkich osób młodych, zwłaszcza tych znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji. Należy zatem wprowadzić specjalne środki wspierania włączenia społecznego, uczestnictwa osób młodych w niekorzystnej sytuacji, a także uwzględnić ograniczenia wynikające z odizolowania najbardziej oddalonych regionów Unii oraz krajów i terytoriów zamorskich24. Analogicznie, państwa uczestniczące powinny starać się przyjąć wszystkie odpowiednie środki w celu zniesienia prawno-administracyjnych przeszkód dla prawidłowego funkcjonowania Europejskiego Korpusu Solidarności. Obejmuje to rozwiązanie – tam, gdzie to możliwe i bez uszczerbku dla dorobku Schengen i prawa Unii w zakresie wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich – kwestii administracyjnych powodujących trudności z uzyskaniem wiz i zezwoleń na pobyt.

(24)  Należy skupić się na tym, aby działania objęte wsparciem Europejskiego Korpusu Solidarności były dostępne dla wszystkich osób młodych, zwłaszcza tych znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji. Należy zatem wprowadzić specjalne środki wspierania włączenia społecznego, uczestnictwa osób młodych w niekorzystnej sytuacji, a także uwzględnić ograniczenia wynikające z odizolowania najbardziej oddalonych regionów Unii oraz krajów i terytoriów zamorskich24. Analogicznie, państwa członkowskie i państwa uczestniczące powinny starać się przyjąć wszystkie odpowiednie środki w celu zniesienia prawno-administracyjnych przeszkód dla prawidłowego funkcjonowania Europejskiego Korpusu Solidarności. Obejmuje to rozwiązanie – tam, gdzie to możliwe i bez uszczerbku dla dorobku Schengen i prawa Unii w zakresie wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich – kwestii administracyjnych powodujących trudności z uzyskaniem wiz i zezwoleń na pobyt.

_________________

_________________

24 Osoby oraz właściwe organy i instytucje publiczne lub prywatne z krajów i terytoriów zamorskich mogą uczestniczyć w programach zgodnie z decyzją Rady 2001/822/WE z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską, Dz.U. L 314 z 30.11.2001, s. 1.

24 Osoby oraz właściwe organy i instytucje publiczne lub prywatne z krajów i terytoriów zamorskich mogą uczestniczyć w programach zgodnie z decyzją Rady 2001/822/WE z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich ze Wspólnotą Europejską, Dz.U. L 314 z 30.11.2001, s. 1.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  Każdy podmiot chcący uczestniczyć w Europejskim Korpusie Solidarności – przy finansowaniu z budżetu Europejskiego Korpusu Solidarności, w ramach innego programu unijnego lub z innego źródła finansowania – powinien uzyskać znak jakości, pod warunkiem, że zostaną spełnione odpowiednie warunki. Proces prowadzący do przyznania znaku jakości powinien być prowadzany w sposób ciągły przez struktury wykonawcze Europejskiego Korpusu Solidarności. Przyznany znak jakości należy poddawać okresowej ocenie i może on zostać cofnięty, jeśli w wyniku przeprowadzonych kontroli okaże się, że warunki, które doprowadziły do jego przyznania, nie są już spełniane.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)  

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Tekst proponowany przez Komisję

(28)  Należy zapewnić odpowiednie działania informacyjne, reklamę i rozpowszechnianie możliwości i wyników działań objętych wsparciem w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, na szczeblu europejskim, krajowym i lokalnym. Działania informacyjne, reklama i upowszechnianie powinny być realizowane przez wszystkie organy wykonawcze Europejskiego Korpusu Solidarności, w tym, w stosownych przypadkach, przy wsparciu innych kluczowych zainteresowanych podmiotów.

(28)  Za pośrednictwem portali internetowych należy zapewnić odpowiednie działania informacyjne, reklamę i rozpowszechnianie możliwości i wyników działań objętych wsparciem w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym. Działania informacyjne, reklama i upowszechnianie powinny być realizowane przez wszystkie organy wykonawcze Europejskiego Korpusu Solidarności oraz w ramach programów Unii, które powiązane są już z Europejskim Korpusem Solidarności.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję

Tekst proponowany przez Komisję

(29)  W celu zapewnienia większej skuteczności informowania ogółu społeczeństwa oraz w celu wzmocnienia efektu synergii między działaniami informacyjnymi podejmowanymi z inicjatywy Komisji zasoby przydzielone na działania informacyjne na podstawie niniejszego rozporządzenia powinny obejmować również instytucjonalne przekazywanie informacji na temat priorytetów politycznych Unii, pod warunkiem, że są one związane z ogólnym celem niniejszego rozporządzenia.

(29)  W celu zapewnienia większej skuteczności informowania ogółu społeczeństwa oraz w celu wzmocnienia efektu synergii między działaniami informacyjnymi podejmowanymi z inicjatywy Komisji, zasoby przydzielone na działania informacyjne na podstawie niniejszego rozporządzenia powinny obejmować również instytucjonalne przekazywanie informacji na temat priorytetów politycznych Unii, takich jak integracja społeczna, spójność, ochrona środowiska i łagodzenie zmiany klimatu, gdyż związane są one z ogólnym celem niniejszego rozporządzenia i powinny być spójne z celami źródeł finansowania Europejskiego Korpusu Solidarności.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(37)  Ze względów skuteczności i efektywności komitet ustanowiony na mocy rozporządzenia (UE) nr 1288/2013 powinien także pomóc Komisji we wdrażaniu niniejszego rozporządzenia. W odniesieniu do Europejskiego Korpusu Solidarności komitet ten powinien być zwoływany w określonej konfiguracji, a jego mandat powinien zostać dostosowany do pełnienia tej nowej roli. To państwa uczestniczące powinny powołać stosownych przedstawicieli na potrzeby tych posiedzeń, uwzględniając wymiary Europejskiego Korpusu Solidarności związane z wolontariatem i zatrudnieniem.

(37)  Ze względów skuteczności i efektywności komitet ustanowiony na mocy rozporządzenia (UE) nr 1288/2013 powinien także pomóc Komisji we wdrażaniu niniejszego rozporządzenia. W odniesieniu do Europejskiego Korpusu Solidarności komitet ten powinien być zwoływany w określonej konfiguracji, a jego mandat powinien zostać dostosowany do pełnienia tej nowej roli. To państwa członkowskie i inne państwa uczestniczące powinny powołać stosownych przedstawicieli na potrzeby tych posiedzeń, uwzględniając wymiary Europejskiego Korpusu Solidarności związane z wolontariatem i zatrudnieniem.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(40)  Pula środków finansowych Europejskiego Korpusu Solidarności w ramach działu 1a wieloletnich ram finansowych powinna zostać dodatkowo uzupełniona przez wkłady finansowe z innych programów i działów budżetu, co wymaga zmiany rozporządzeń (UE) nr 1293/201327, (UE) nr 1303/201328, (UE) nr 1305/201329, (UE) nr 1306/201330, a także decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/201331.

skreśla się

_________________

 

27 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające Program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 614/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 185).

 

28 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320).

 

29 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 487).

 

30 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549).

 

31 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 924).

 

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  „działanie solidarnościowe” oznacza działanie mające na celu uwzględnienie niezaspokojonych potrzeb społecznych z korzyścią dla danej społeczności, przy jednoczesnym wspieraniu rozwoju osobistego, edukacyjnego, społecznego, obywatelskiego i zawodowego osoby; działanie może przybrać formę staży, projektów lub działań służących tworzeniu sieci kontaktów, opracowanych w odniesieniu do różnych obszarów takich jak kształcenie i szkolenia, zatrudnienie, równouprawnienie płci, przedsiębiorczość (zwłaszcza przedsiębiorczość społeczna), obywatelstwo i udział w procesie demokratycznym, ochrona środowiska naturalnego, działania w dziedzinie klimatu, zapobieganie klęskom żywiołowym, gotowość na wypadek ich wystąpienia i usuwanie ich skutków, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, dostarczanie artykułów żywnościowych i nieżywnościowych, zdrowie i dobrostan, kreatywność i kultura, wychowanie fizyczne i sport, pomoc społeczna i świadczenia socjalne, przyjmowanie i integracja cudzoziemców, współpraca i spójność terytorialna;

(1)  „działanie solidarnościowe” oznacza działanie mające na celu uwzględnienie niezaspokojonych potrzeb społecznych z korzyścią dla danej społeczności, przy jednoczesnym wspieraniu rozwoju osobistego, edukacyjnego, społecznego, obywatelskiego i w dziedzinie kształcenia indywidualnych osób; działanie może przybrać formę staży, projektów lub działań służących tworzeniu sieci kontaktów, opracowanych w odniesieniu do różnych obszarów takich jak kształcenie i szkolenia, zatrudnienie, równouprawnienie płci, przedsiębiorczość społeczna, obywatelstwo i udział w procesie demokratycznym, ochrona środowiska naturalnego, działania w dziedzinie klimatu, zapobieganie klęskom żywiołowym, gotowość na wypadek ich wystąpienia i usuwanie ich skutków, rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, dostarczanie artykułów żywnościowych i nieżywnościowych, zdrowie i dobrostan, kreatywność i kultura, wychowanie fizyczne i sport, pomoc społeczna i świadczenia socjalne, niepełnosprawność, przyjmowanie i integracja cudzoziemców, a także współpraca i spójność terytorialna;

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  „osoby młode w niekorzystnej sytuacji” oznaczają osoby potrzebujące dodatkowego wsparcia z powodu niepełnosprawności, trudności w nauce, przeszkód ekonomicznych, różnic kulturowych, problemów zdrowotnych, przeszkód społecznych lub przeszkód geograficznych;

(3)  „osoby młode w niekorzystnej sytuacji” oznaczają osoby potrzebujące dodatkowego wsparcia z powodu niepełnosprawności, trudności edukacyjnych lub trudności związanych z integracją, przeszkód ekonomicznych, różnic kulturowych, problemów zdrowotnych, przeszkód społecznych lub przeszkód geograficznych;

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  „wolontariat” oznacza nieodpłatną pracę w pełnym wymiarze godzin32 na zasadzie wolontariatu przez okres do dwunastu miesięcy, która zapewnia osobom młodym możliwość wniesienia wkładu w codzienną pracę organizacji działających w dziedzinach związanych z solidarnością, docelowo na korzyść społeczności, w których działania te są prowadzone, w tym rzetelny wymiar edukacyjno-szkoleniowy w celu umożliwienia młodym wolontariuszom zdobycia umiejętności i kompetencji, które będą przydatne w ich dalszym rozwoju osobistym, edukacyjnym, społecznym i zawodowym i które przyczynią się do poprawy ich szans na zatrudnienie.

(6)  „wolontariat” oznacza nieodpłatną pracę w pełnym wymiarze godzin32 na zasadzie wolontariatu przez okres do dwunastu miesięcy, która zapewnia osobom młodym możliwość wniesienia wkładu w codzienną pracę organizacji działających w dziedzinach związanych z solidarnością, docelowo na korzyść społeczności, w których działania te są prowadzone, w tym rzetelny wymiar edukacyjno-szkoleniowy w celu umożliwienia młodym wolontariuszom zdobycia umiejętności i kompetencji, które będą przydatne w ich dalszym rozwoju osobistym, edukacyjnym, społecznym i w dziedzinie kształcenia, co przyczyni się tym samym do poprawy ich szans na zatrudnienie;

_________________

_________________

32 Zgodnie z ogólną zasadą działalność prowadzona w sposób ciągły, przez 5 dni w tygodniu przez 7 godzin dziennie.

32 Zgodnie z ogólną zasadą działalność prowadzona w sposób ciągły, przez 5 dni w tygodniu przez 7 godzin dziennie.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  „staże zespołów wolontariuszy” oznaczają staże umożliwiające zespołom uczestników Europejskiego Korpusu Solidarności z różnych państw uczestniczącym wspólnie na zasadzie wolontariatu na rzecz realizacji wspólnego celu, poprzez wykonywanie pracy fizycznej lub umysłowej nad wartościowym projektem dotyczącym pracy społecznej przez okres od dwóch tygodni do dwóch miesięcy;

(7)  „staże zespołów wolontariuszy” oznaczają staże umożliwiające zespołom uczestników Europejskiego Korpusu Solidarności z różnych państw członkowskich i innych państw uczestniczących realizację wspólnego celu na zasadzie wolontariatu, poprzez wykonywanie pracy fizycznej lub umysłowej nad wartościowym projektem dotyczącym pracy społecznej przez okres od dwóch tygodni do dwóch miesięcy;

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  „portal Europejskiego Korpusu Solidarności” oznacza internetowe narzędzie dostarczające stosowne usługi internetowe na rzecz uczestników i organizacji uczestniczących Europejskiego Korpusu Solidarności, do których należy przekazywanie informacji na temat Europejskiego Korpusu Solidarności, rejestrację uczestników, wyszukiwanie uczestników do staży, promowanie i wyszukiwanie staży, wyszukiwanie potencjalnych partnerów w projektach, zarządzanie umowami i ofertami staży i projektów, szkolenia, działania informacyjne i służące tworzeniu sieci kontaktów, informowanie i powiadamianie o możliwościach oraz inne stosowne usługi związane z Europejskim Korpusem Solidarności.

(14)  „portal Europejskiego Korpusu Solidarności” oznacza internetowe narzędzie dostarczające stosowne usługi internetowe na rzecz uczestników i organizacji uczestniczących Europejskiego Korpusu Solidarności, do których należy przekazywanie informacji na temat Europejskiego Korpusu Solidarności, rejestracja uczestników, zarządzanie znakami jakości, wyszukiwanie uczestników do staży, promowanie i wyszukiwanie staży, wyszukiwanie potencjalnych partnerów w projektach, zarządzanie umowami i ofertami staży i projektów, szkolenia, działania informacyjne i służące tworzeniu sieci kontaktów, informowanie i powiadamianie o możliwościach, rozpowszechnianie wyników działań solidarnościowych oraz inne stosowne usługi związane z Europejskim Korpusem Solidarności.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Celem Europejskiego Korpusu Solidarności jest zwiększenie zaangażowania osób młodych i organizacji w dostępne działania solidarnościowe wysokiej jakości, będące jednym ze sposobów wzmocnienia spójności i solidarności w Europie, wspierania społeczności oraz reagowania na wyzwania społeczne.

Celem Europejskiego Korpusu Solidarności jest zwiększenie zaangażowania osób młodych i organizacji w dostępne działania solidarnościowe wysokiej jakości, będące jednym ze sposobów wzmocnienia spójności i solidarności w Europie, wspierania społeczności oraz reagowania na istotne wyzwania, w szczególności te związane z dążeniem do większej integracji społecznej, z edukacją i zatrudnieniem, a także z ochroną środowiska, przeciwdziałaniem zmianie klimatu i łagodzeniem zmiany klimatu.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja i państwa uczestniczące działają wspólnie w celu osiągnięcia skuteczności i wydajności, zapewniając spójność między krajowymi programami i mechanizmami w obszarze solidarności, kształcenia, szkolenia zawodowego i młodzieży z jednej strony oraz działaniami realizowanymi w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności z drugiej strony. Działania te wykorzystują stosowne dobre praktyki i dotychczasowe programy.

2.  Komisja, państwa członkowskie i inne państwa uczestniczące działają wspólnie w celu osiągnięcia skuteczności i wydajności, zapewniając spójność między krajowymi programami i mechanizmami w obszarze solidarności, kształcenia, szkolenia zawodowego i młodzieży z jednej strony – z zastrzeżeniem uprawnień ustawodawczych władz szczebla niższego niż krajowy – oraz działaniami realizowanymi w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności z drugiej strony. Działania te wykorzystują stosowne dobre praktyki i dotychczasowe programy.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Europejski Korpus Solidarności realizuje swoje cele poprzez następujące rodzaje działań:

Europejski Korpus Solidarności realizuje swoje cele – w ramach celów swoich źródeł finansowania – poprzez następujące rodzaje działań:

Uzasadnienie

Mając na uwadze, że Europejski Korpus Solidarności jest finansowany ze środków programu Erasmus+, EaSI, Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, LIFE, EFS i EFRROW, jego cele muszą być powiązane z celami tych funduszy.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  staże i projekty solidarnościowe oraz działania służące tworzeniu sieci kontaktów solidarnościowych;

a)  staże i projekty solidarnościowe oraz działania służące tworzeniu sieci kontaktów solidarnościowych w powiązaniu ze społeczeństwem obywatelskim;

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  działań służących tworzeniu sieci kontaktów dla osób i organizacji uczestniczących w Europejskim Korpusie Solidarności.

c)  działań służących tworzeniu sieci kontaktów dla osób i organizacji uczestniczących w Europejskim Korpusie Solidarności, przy zachowaniu pełnej spójności i komplementarności z już ugruntowanymi doświadczeniami terytorialnymi na poziomie lokalnym i regionalnym, zwłaszcza z dobrymi praktykami w sektorze wolontariatu i w dziedzinie ochrony ludności.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  środków służących zapewnieniu jakości staży solidarnościowych, w tym szkoleń, wsparcia językowego, wsparcia administracyjnego dla uczestników i organizacji uczestniczących, ubezpieczenia, wsparcia po zakończeniu stażu, a także opracowania certyfikatu stwierdzającego i dokumentującego wiedzę, umiejętności i kompetencje zdobyte w trakcie stażu;

a)  środków służących zapewnieniu wysokiej jakości staży solidarnościowych, w tym kompleksowych programów szkoleniowych, wsparcia językowego, wsparcia administracyjnego dla uczestników i organizacji uczestniczących, ubezpieczenia, wsparcia po zakończeniu stażu, a także opracowania certyfikatu stwierdzającego i dokumentującego wiedzę, umiejętności i kompetencje zdobyte w trakcie stażu;

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Tekst proponowany przez Komisję

d)  utworzenia, utrzymania oraz aktualizacji portalu Europejskiego Korpusu Solidarności i innych stosownych usług online, a także niezbędnych informatycznych systemów wsparcia i narzędzi internetowych.

d)  utworzenia, utrzymania oraz aktualizacji portalu Europejskiego Korpusu Solidarności, obejmującego sprawozdania uczestników z działań w terenie, i innych stosownych usług online, przede wszystkim w celu propagowania celów niniejszego rozporządzenia oraz podawania do wiadomości publicznej warunków dostępu, a także niezbędnych informatycznych systemów wsparcia i narzędzi internetowych.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Kwota podana w ust. 1 obejmuje pulę środków w wysokości 294 200 000 EUR33 według cen aktualnych, uzupełnioną o wkłady z:

skreśla się

a) Europejskiego Funduszu Społecznego, którego wkład wynosi 35 000 000 EUR według cen aktualnych;

 

b) Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, którego wkład wynosi 6 000 000 EUR według cen aktualnych;

 

c) programu LIFE, którego wkład wynosi 4 500 000 EUR według cen aktualnych;

 

d) Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, którego wkład wynosi 1 800 000 EUR według cen aktualnych.

 

_________________

 

33 Ta pula środków finansowych stanowi główną kwotę odniesienia w rozumieniu pkt 17 Porozumienia międzyinstytucjonalnego (2013/C 373/01) pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami.

 

Uzasadnienie

Uważamy, że nowe inicjatywy nie powinny być finansowane w drodze przeniesienia środków z istniejących programów i funduszy. Należy je raczej finansować, korzystając ze wszystkich innych dostępnych źródeł w ramach obowiązujących WRF.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Państwo uczestniczące może oddać do dyspozycji beneficjentów środki krajowe, które będą zarządzane zgodnie z zasadami Europejskiego Korpusu Solidarności, i wykorzystywać w tym celu zdecentralizowane struktury Europejskiego Korpusu Solidarności, o ile zapewni finansowanie tych struktur na zasadach komplementarności i proporcjonalności.

6.  Państwo uczestniczące, w zależności od zasobów, jakimi dysponuje, oddaje do dyspozycji beneficjentów środki krajowe, które będą zarządzane zgodnie z zasadami Europejskiego Korpusu Solidarności, i wykorzystywać w tym celu zdecentralizowane struktury Europejskiego Korpusu Solidarności, o ile zapewni finansowanie tych struktur na zasadach komplementarności i proporcjonalności. Państwa członkowskie mogą udostępniać nowe dodatkowe środki.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie uczestniczą w Europejskim Korpusie Solidarności.

1.  Państwa członkowskie uczestniczą w Europejskim Korpusie Solidarności. W państwach członkowskich, w których kompetencje związane z działalnością Europejskiego Korpusu Solidarności zostały powierzone organom szczebla niższego niż krajowy, wprowadza się mechanizmy bezpośredniego udziału tych organów za pośrednictwem krajowych agencji odpowiedzialnych za wdrażanie.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Przy wdrażaniu niniejszego rozporządzenia Komisja i państwa uczestniczące szczególnie dbają o to, by podejmowano działania na rzecz wspierania włączenia społecznego, zwłaszcza w kontekście uczestnictwa osób młodych w niekorzystnej sytuacji.

2.  Przy wdrażaniu niniejszego rozporządzenia państwa członkowskie i inne państwa uczestniczące szczególnie dbają o to, by podejmowano działania na rzecz wspierania włączenia społecznego, zwłaszcza w kontekście uczestnictwa osób młodych w niekorzystnej sytuacji i najbardziej podatnych na zagrożenia, a w tym celu powinny przyjąć podejście uwzględniające aspekt płci.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Europejski Korpus Solidarności ma być otwarty na uczestnictwo podmiotów publicznych lub prywatnych lub organizacji międzynarodowych, o ile takie podmioty lub organizacje uzyskały znak jakości Europejskiego Korpusu Solidarności.

1.  Europejski Korpus Solidarności ma być otwarty na uczestnictwo podmiotów publicznych lub prywatnych lub organizacji międzynarodowych, o ile takie podmioty lub organizacje uzyskały znak jakości Europejskiego Korpusu Solidarności, zgodnie z celami niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Wniosek podmiotu spełniającego wymogi uzyskania statusu organizacji uczestniczącej w Europejskim Korpusie Solidarności jest rozpatrywany przez właściwy organ wykonawczy Europejskiego Korpusu Solidarności w celu stwierdzenia, czy działania podmiotu spełniają wymogi Europejskiego Korpusu Solidarności.

2.  Wniosek podmiotu spełniającego wymogi uzyskania statusu organizacji uczestniczącej w Europejskim Korpusie Solidarności jest rozpatrywany przez właściwy organ wykonawczy Europejskiego Korpusu Solidarności w celu stwierdzenia, czy działania podmiotu spełniają wymogi i cele Europejskiego Korpusu Solidarności.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W wyniku takiej oceny podmiotowi może zostać przyznany znak jakości Europejskiego Korpusu Solidarności. Uzyskany znak podlega okresowej ocenie i może zostać cofnięty.

3.  W wyniku takiej oceny podmiotowi może zostać przyznany znak jakości Europejskiego Korpusu Solidarności. Uzyskany znak podlega ponownej ocenie i może zostać cofnięty, przy czym ponownej oceny dokonywać należy co najmniej co dwa lata, nie powodując nieproporcjonalnych obciążeń administracyjnych.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Znak jakości Europejskiego Korpusu Solidarności nie prowadzi automatycznie do uzyskania finansowania ze środków Europejskiego Korpusu Solidarności.

5.  Znak jakości Europejskiego Korpusu Solidarności nie prowadzi automatycznie do uzyskania finansowania ze środków Europejskiego Korpusu Solidarności, ale jest niezbędnym warunkiem wstępnym jego uzyskania.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wszelkie podmioty publiczne lub prywatne ustanowione w państwie uczestniczącym oraz organizacje międzynarodowe prowadzące działania solidarnościowe w państwach uczestniczących mogą ubiegać się o finansowanie ze środków Europejskiego Korpusu Solidarności. W przypadku działań, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. a), organizacja uczestnicząca musi uzyskać znak jakości jako warunek wstępny otrzymania finansowania ze środków Europejskiego Korpusu Solidarności. W przypadku projektów solidarnościowych, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. b), osoby fizyczne mogą również ubiegać się o finansowanie w imieniu nieformalnych grup uczestników Europejskiego Korpusu Solidarności.

Wszelkie podmioty publiczne lub prywatne ustanowione w państwie członkowskim lub innym państwie uczestniczącym oraz organizacje międzynarodowe prowadzące działania solidarnościowe w państwie członkowskim lub innych państwach uczestniczących mogą ubiegać się o finansowanie ze środków Europejskiego Korpusu Solidarności. W przypadku działań, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. a), organizacja uczestnicząca musi uzyskać znak jakości jako warunek wstępny otrzymania finansowania ze środków Europejskiego Korpusu Solidarności. W przypadku projektów solidarnościowych, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. b), osoby fizyczne mogą również ubiegać się o finansowanie w imieniu nieformalnych grup uczestników Europejskiego Korpusu Solidarności.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja, we współpracy z państwami uczestniczącymi, regularnie monitoruje wyniki Europejskiego Korpusu Solidarności pod kątem osiągania jego celów.

1.  Komisja, we współpracy z państwami członkowskimi i innymi państwami uczestniczącymi, regularnie monitoruje wyniki Europejskiego Korpusu Solidarności pod kątem osiągania jego celów.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  liczba uczestników staży w formie wolontariatu (działalność w kraju i działalność transgraniczna);

a)  liczba uczestników staży w formie wolontariatu, w tym młodych ludzi znajdujących się w niekorzystnej sytuacji (działalność w kraju i działalność transgraniczna);

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  liczba uczestników staży w formie praktyk zawodowych (działalność w kraju i działalność transgraniczna);

b)  liczba uczestników staży w formie praktyk zawodowych, w tym młodych ludzi znajdujących się w niekorzystnej sytuacji (działalność w kraju i działalność transgraniczna);

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  liczba uczestników staży w formie pracy (działalność w kraju i działalność transgraniczna);

c)  liczba uczestników staży w formie pracy, w tym młodych ludzi znajdujących się w niekorzystnej sytuacji (działalność w kraju i działalność transgraniczna);

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 1– litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  liczba uczestników projektów solidarnościowych;

d)  liczba uczestników projektów solidarnościowych, w tym młodych ludzi znajdujących się w niekorzystnej sytuacji;

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  liczba projektów solidarnościowych;

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja, we współpracy z państwami uczestniczącymi, zapewnia rozpowszechnianie informacji, reklamę i działania następcze w zakresie wszystkich działań objętych wsparciem w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

1.  Komisja, we współpracy z państwami członkowskimi i innymi państwami uczestniczącymi, zapewnia rozpowszechnianie informacji, reklamę i działania następcze w zakresie wszystkich działań objętych wsparciem w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, a także wszystkich aspektów rejestracji i dostępu do procedur.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 − ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Agencje narodowe, o których mowa w art. 20, opracowują spójną politykę dotyczącą skutecznych działań informacyjnych oraz upowszechniania i wykorzystywania wyników działalności wspieranej w ramach działań, którymi zarządzają, oraz wspomagają Komisję w wypełnianiu ogólnego zadania dotyczącego rozpowszechniania informacji na temat Europejskiego Korpusu Solidarności, w tym informacji w odniesieniu do działań, którymi zarządza się na poziomie krajowym i unijnym, oraz ich wyników, a także informują odpowiednie grupy docelowe o inicjatywach podejmowanych w ich państwie.

2.  Agencje narodowe, o których mowa w art. 20, opracowują spójną politykę i odpowiednią strategię dotyczącą skutecznych działań informacyjnych oraz upowszechniania i wykorzystywania wyników działalności wspieranej w ramach działań, którymi zarządzają, oraz wspomagają Komisję w wypełnianiu ogólnego zadania dotyczącego rozpowszechniania informacji na temat Europejskiego Korpusu Solidarności, w tym informacji w odniesieniu do działań, którymi zarządza się na poziomie krajowym i unijnym, oraz ich wyników, a także informują odpowiednie grupy docelowe o inicjatywach podejmowanych w ich państwie.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  na poziomie krajowym w państwach uczestniczących – agencje narodowe.

b)  wyznaczone agencje narodowe w państwach członkowskich i innych państwach uczestniczących.

Uzasadnienie

Należy wziąć pod uwagę fakt, że w niektórych państwach członkowskich niektóre kompetencje należą do organów szczebla niższego niż krajowy, które mają własne uprawnienia ustawodawcze.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W każdym państwie uczestniczącym w Europejskim Korpusie Solidarności organy krajowe wyznaczone do zarządzania działaniami, o których mowa w rozdziale III rozporządzenia (UE) nr 1288/2013, pełnią również funkcję organów krajowych w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Analogicznie, do Europejskiego Korpusu Solidarności mają zastosowanie art. 27 ust. 1, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 i 16 tego rozporządzenia. W przypadku państw, o których mowa w art. 11 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, jeśli w przypadku danego państwa nie wskazano organu krajowego, zostanie on wyznaczony zgodnie z art. 27 ust. 2–6 i 8–15 rozporządzenia (UE) nr 1288/2013.

W każdym państwie uczestniczącym w Europejskim Korpusie Solidarności organy krajowe wyznaczone do zarządzania działaniami, o których mowa w rozdziale III rozporządzenia (UE) nr 1288/2013, pełnią również funkcję organów krajowych w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. W państwach członkowskich, w których kompetencje wynikające ze wspomnianego rozdziału zostały powierzone organom szczebla niższego niż krajowy posiadającym własne i wyłączne kompetencje ustawodawcze, wprowadza się mechanizmy bezpośredniego udziału tych organów za pośrednictwem krajowych agencji odpowiedzialnych za wdrażanie. Analogicznie, do Europejskiego Korpusu Solidarności mają zastosowanie art. 27 ust. 1, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 i 16 tego rozporządzenia. W przypadku państw, o których mowa w art. 11 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, jeśli w przypadku danego państwa nie wskazano organu krajowego, zostanie on wyznaczony zgodnie z art. 27 ust. 2–6 i 8–15 rozporządzenia (UE) nr 1288/2013.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W każdym państwie uczestniczącym w Europejskim Korpusie Solidarności agencje narodowe wyznaczone w odpowiednich państwach do zarządzania działaniami, o których mowa w rozdziale III rozporządzenia (UE) nr 1288/2013, pełnią również funkcję agencji narodowych w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

W każdym państwie członkowskim lub innym państwie uczestniczącym w Europejskim Korpusie Solidarności agencje narodowe wyznaczone w odpowiednich państwach do zarządzania działaniami, o których mowa w rozdziale III rozporządzenia (UE) nr 1288/2013, pełnią również funkcję agencji narodowych w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. W państwach członkowskich, w których kompetencje wynikające ze wspomnianego rozdziału zostały powierzone organom szczebla niższego niż krajowy posiadającym własne i wyłączne kompetencje ustawodawcze, wprowadza się mechanizmy bezpośredniego udziału tych organów za pośrednictwem krajowych agencji odpowiedzialnych za wdrażanie.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Aby wdrożyć niniejszej rozporządzenie, Komisja przyjmuje programy pracy w drodze aktów wykonawczych. W każdym programie pracy zapewnia się spójną realizację celów ogólnych i szczegółowych określonych w art. 3 i 4 oraz przedstawia się oczekiwane wyniki, metodę realizacji i całkowitą kwotę finansowania. Programy pracy zawierają również opis finansowanych działań, wskazanie kwoty przydzielonej na każde działanie, a także alokację między państwa uczestniczące środków na działania, które mają być zarządzane za pośrednictwem agencji narodowych oraz orientacyjny harmonogram realizacji.

1.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych dotyczących przyjmowania programów pracy zgodnie z art. 25a. W każdym programie pracy zapewnia się spójną realizację celów ogólnych i szczegółowych określonych w art. 3 i 4 oraz przedstawia się oczekiwane wyniki, metodę realizacji i całkowitą kwotę finansowania. Programy pracy zawierają również opis finansowanych działań, wskazanie kwoty przydzielonej na każde działanie, a także alokację między państwa uczestniczące środków na działania, które mają być zarządzane za pośrednictwem agencji narodowych oraz orientacyjny harmonogram realizacji.

Uzasadnienie

Należy konsultować się z Parlamentem i Radą w sprawie środków służących wdrożeniu tego rozporządzenia.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 25 ust. 2.

skreśla się

Uzasadnienie

Należy konsultować się z Parlamentem i Radą w sprawie środków służących wdrożeniu tego rozporządzenia.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 25

skreśla się

Procedura komitetowa

 

1.  Komisję wspomaga komitet ustanowiony na mocy art. 36 rozporządzenia (UE) nr 1288/2013. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

 

2.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

 

Uzasadnienie

Należy konsultować się z Parlamentem i Radą w sprawie środków służących wdrożeniu tego rozporządzenia.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 25 a

 

Wykonywanie przekazanych uprawnień

 

1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

 

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 24, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia [wejścia w życie niniejszego rozporządzenia]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu dwóch lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

 

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 24, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

 

4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa.

 

5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

 

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 24 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Uzasadnienie

Należy konsultować się z Parlamentem i Radą w sprawie środków służących wdrożeniu tego rozporządzenia.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

[...]

skreśla się

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 27

skreśla się

Zmiana w rozporządzeniu (UE) nr 1293/2013

 

W art. 4 rozporządzenia (UE) nr 1293/2013 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„3. Maksymalnie 3 000 000 EUR według cen aktualnych z podprogramu działań na rzecz środowiska, odpowiadającego obszarowi priorytetowemu zarządzania i informacja w zakresie środowiska oraz 1 500 000 EUR według cen aktualnych z podprogramu działań na rzecz klimatu, odpowiadającego obszarowi priorytetowemu zarządzania i informacji w zakresie środowiska zostanie przeznaczonych na finansowanie projektów w rozumieniu art. 17 ust. 4, wdrażanych przez Europejski Korpus Solidarności zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/XXX, które przyczyniają się do działania na rzecz co najmniej jednego obszaru priorytetowego w rozumieniu art. 9 i 13. Taki przydział zostanie zrealizowany wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2017/XXX, z wyłączeniem wymogów szczególnych rozporządzenia (UE) nr 1293/2013 ”.

 

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 28

skreśla się

Zmiany w rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013

 

W rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013 wprowadza się następujące zmiany:

 

1. W art. 58 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

 

a) akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

 

„Z inicjatywy Komisji EFSI mogą wspierać działania w zakresie przygotowania i monitorowania, a także pomocy administracyjnej i technicznej, ewaluacji, audytu i kontroli, które są niezbędne do wdrażania niniejszego rozporządzenia i wspierania działań na podstawie rozporządzenia (UE) nr 2017/XXX, o których mowa w akapicie trzecim, o ile działania te realizują cel spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej”.

 

„m) działania finansowane na podstawie rozporządzenia (UE) nr 2017/XXX w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności mające na celu wspieranie rozwoju osobistego, edukacyjnego, społecznego, obywatelskiego i zawodowego osób młodych oraz ich szans na zatrudnienie i ułatwiające przejście na rynek pracy”.

 

„35 000 000 EUR według cen aktualnych z kwoty przydzielonej na pomoc techniczną z inicjatywy Komisji zostanie przyznane na Europejski Korpus Solidarności w celu wspierania jego działań, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 2017/XXX. Taki przydział zostanie zrealizowany wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2017/XXX, z wyłączeniem wymogów szczególnych rozporządzeń dotyczących poszczególnych funduszy”.

 

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 29

skreśla się

Zmiana w rozporządzeniu (UE) nr 1305/2013

 

W art. 51 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 po akapicie pierwszym dodaje się akapit w brzmieniu:

 

„EFRROW może również finansować działania realizowane przez Europejski Korpus Solidarności na kwotę 1 800 000 EUR według cen aktualnych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2017/XXX, które to działania przyczyniają się do realizacji co najmniej jednego z unijnych priorytetów w obszarze rozwoju obszarów wiejskich. Taki przydział zostanie zrealizowany wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2017/XXX, z wyłączeniem wymogów szczególnych rozporządzenia (UE) nr 1305/2013”.

 

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 30

skreśla się

Zmiana w rozporządzeniu (UE) nr 1306/2013

 

W art. 6 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 dodaje się lit. j) w brzmieniu:

 

„j) działania realizowane przez Europejski Korpus Solidarności zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2017/XXX, które przyczyniają się do realizacji co najmniej jednego z unijnych priorytetów w obszarze rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, a zwłaszcza działania, o których mowa w art. 51 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1305/2013. Taki przydział zostanie zrealizowany wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2017/XXX, z wyłączeniem wymogów szczególnych rozporządzeń dotyczących poszczególnych funduszy”.

 

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 31

skreśla się

Zmiana do decyzji nr 1313/2013/UE

 

W art. 19 ust. 1 decyzji (UE) nr 1313/2013/UE dodaje się po akapicie drugim akapit w brzmieniu:

 

„6 000 000 EUR według cen aktualnych z puli środków finansowych pochodzących z działu 3 „Bezpieczeństwo i obywatelstwo” przeznacza się na finansowanie działań realizowanych przez Europejski Korpus Solidarności zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2017/XXX, które przyczyniają się do realizacji co najmniej jednego z unijnych priorytetów w obszarze ochrony ludności. Taki przydział zostanie zrealizowany wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2017/XXX, z wyłączeniem wymogów szczególnych decyzji nr 1313/2013/UE”.

 

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Europejski Korpus Solidarności

Odsyłacze

COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

CULT

12.6.2017

 

 

 

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

12.6.2017

Zaangażowane komisje - data ogłoszenia na posiedzeniu

5.10.2017

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

Data powołania

Eleonora Forenza

28.6.2017

Rozpatrzenie w komisji

7.9.2017

 

 

 

Data przyjęcia

28.11.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

55

6

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Nicola Caputo, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Jan Huitema, Peter Jahr, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Younous Omarjee, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Tiemo Wölken

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Richard Ashworth, Pál Csáky, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI OPINIODAWCZEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

55

+

ALDE

Catherine Bearder, Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Arne Gericke, Bolesław G. Piecha

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Stefan Eck, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Younous Omarjee

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Pál Csáky, Angélique Delahaye, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Peter Jahr, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Tomáš Zdechovský

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Bart Staes, Keith Taylor

6

-

ECR

Richard Ashworth, Mark Demesmaeker, Julie Girling, John Procter

EFDD

Julia Reid

ENF

Sylvie Goddyn

1

0

ALDE

Jan Huitema

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm (2012/C 326/02) (Dz.U. C 326 z 26.10.2012, s. 391).

(2)

http://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/


OPINIA Komisji Budżetowej (5.12.2017)

dla Komisji Kultury i Edukacji

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy prawne Europejskiego Korpusu Solidarności i zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1288/2013, (UE) nr 1293/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 oraz decyzję nr 1313/2013/UE

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Tiemo Wölken

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca przyjmuje z zadowoleniem wniosek dotyczący utworzenia Europejskiego Korpusu Solidarności przedstawiony przez Komisję Europejską w dniu 30 maja 2017 r. Unia Europejska jest zbudowana na solidarności: solidarności między jej obywatelami, ponadgranicznej solidarności między państwami członkowskimi oraz solidarności w działaniach wewnątrz Unii i poza jej granicami. Ta wspólna wartość jest silnie zakorzeniona w całej UE. Jest ona częścią podstawowej struktury, która sprawia, że europejskie marzenie inspiruje kolejne pokolenia, tworząc wspólne wartości w całej Unii.

Przedmiotowy wniosek w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności stanowi specjalną podstawę prawną dla inicjatywy, która umożliwia młodym ludziom z całej UE działania zgodne z ich aspiracjami na rzecz lepszej Unii, a w konsekwencji dokonywanie postępów w realizacji projektu europejskiego, przy jednoczesnym rozwijaniu własnych umiejętności.

Sprawozdawca wyraża jednak głębokie przekonanie, że Europejski Korpus Solidarności zasługuje na własne, przeznaczone wyłącznie na ten cel środki budżetowe. Komisja proponuje, by w latach 2018–2020 finansować Europejski Korpus Solidarności w trzech czwartych w drodze przesunięcia środków z programów realizowanych w ramach przypisanych im przydziałów finansowych: 197,7 mln EUR będzie pochodziło z programu Erasmus+, 10 mln EUR z programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI), natomiast 47,3 mln EUR z programów zapisanych w innych działach budżetu (w tym 35 mln EUR z Europejskiego Funduszu Społecznego (ESF), 6 mln EUR z Mechanizmu Ochrony Ludności, 4,5 mln EUR z programu LIFE oraz 1,8 mln EUR z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)). Tylko jedną czwartą ogólnej puli środków przeznaczonych na Europejski Korpus Solidarności stanowiłyby zupełnie nowe środki.

Sprawozdawca zdecydowanie odrzuca to rozwiązanie polegające na finansowaniu Europejskiego Korpusu Solidarności w dużej mierze kosztem kluczowych działań realizowanych w ramach innych ważnych programów UE, które mają swoje własne wartościowe zadania, cele i odpowiadającą im pulę środków finansowych zapisaną w budżecie od początku obowiązywania obecnych WRF. Co mogło być dopuszczalne w pierwszej fazie pilotażowej tworzenia Europejskiego Korpusu Solidarności, by doprowadzić do szybkiego podjęcia działań, nie może stanowić średnio- lub długoterminowego rozwiązania w finansowaniu ważnego programu, który zasługuje nie tylko na własną podstawę prawną, ale również na ambitną pulę nowych środków finansowych.

Nowe priorytety polityczne w obecnych WRF wymagają nowych środków finansowych, które, po wyczerpaniu dostępnych marginesów, można wyasygnować, korzystając z przepisów dotyczących elastyczności i specjalnych instrumentów zawartych w rozporządzeniu w sprawie WRF. Jeżeli Europejski Korpus Solidarności jest istotnie nową inicjatywą priorytetową, jak stwierdzono we wspólnej deklaracji w sprawie priorytetów legislacyjnych UE na 2017 r., logiczne wydaje się, że należy przeznaczyć na niego nowe środki finansowe, tak by osiągnięcie jego celów było możliwe bez szkody dla nadal realizowanych programów i projektów finansowanych przez UE.

Sprawozdawca uważa, że w latach 2018–2020 do finansowania Europejskiego Korpusu Solidarności należy wykorzystać instrumenty elastyczności przewidziane w obecnych WRF i udoskonalone podczas przeglądu śródokresowego, takie jak instrument elastyczności oraz łączny margines na zobowiązania. Przesunięcie środków jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy przekazanie środków finansowych zostało przewidziane na początku programu, jak w przypadku środków przeznaczonych na finansowanie wewnątrzunijnych działań związanych z wolontariatem europejskim w ramach programu Erasmus+. Skreślając wkłady na rzecz Europejskiego Korpusu Solidarności pochodzące z programów EaSI, EFS, Mechanizmu Ochrony Ludności, programu LIFE i EFRROW oraz przywracając te kwoty do linii budżetowych, z których pochodzą zgodnie z pierwotnym programowaniem finansowym, sprawozdawca wysyła wyraźny sygnał dotyczący finansowania tej inicjatywy.

Program LIFE, którego celem jest sprostanie wyzwaniom związanym z ochroną środowiska i klimatem, przyczynił się do znacznej poprawy stanu środowiska naturalnego w UE. Aby nadal przeciwdziałać zmianie klimatu oraz zapewnić zgodność z porozumieniem osiągniętym podczas konferencji COP 21 w Paryżu, finansowanie programu LIFE nie powinno być wykorzystywane na inne cele.

EFRROW i EFS należące do funduszy strukturalnych i inwestycyjnych UE (ESIF) przyczyniają się do wzmocnienia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii. Celem europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych jest zmniejszenie dysproporcji w poziomach rozwoju poszczególnych regionów. Europejski Korpus Solidarności nie może być finansowany w drodze przesunięcia środków przeznaczonych na politykę spójności.

Za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności Unia i państwa członkowskie koordynują swoje systemy zapobiegania klęskom żywiołowym i katastrofom spowodowanym przez człowieka, zapewnienia gotowości na ich wystąpienie i reagowania na nie. Mając na uwadze znaczny wzrost występowania klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka w ostatnich latach, w tym w wyniku zmiany klimatu, a także ich dotkliwość i złożoność, coraz ważniejsze jest stosowanie wspólnego i zintegrowanego podejścia do zarządzania klęskami. W związku z powyższym sprawozdawca uważa, że przesunięcie środków przeznaczonych na ochronę ludności w celu finansowania Europejskiego Korpusu Solidarności jest niedopuszczalne.

Sprawozdawca proponuje ponadto, by wzmocnić przepisy dotyczące monitorowania i oceny Europejskiego Korpusu Solidarności.

Zachęca także zdecydowanie Komisję do opracowania, zgodnie z obietnicą, jasnego i ambitnego wniosku dotyczącego wdrażania i finansowania Europejskiego Korpusu Solidarności począwszy od 2021 r.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18)  Niniejsze rozporządzenie określa pulę środków finansowych na lata 2018–2020, która ma stanowić główną kwotę odniesienia w rozumieniu pkt 17 porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami23, dla Parlamentu Europejskiego i Rady podczas corocznej procedury budżetowej. Główna kwota odniesienia obejmuje przeniesienie środków z programu „Erasmus+” (197,7 mln EUR) i programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (10 mln EUR) na lata budżetowe 2018, 2019 i 2020, kwotę tę uzupełniają wkłady z kilku programów unijnych na kilka działów budżetu, takich jak Europejski Fundusz Społeczny, Unijny Mechanizm Ochrony Ludności, program LIFE oraz Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

(18)  Niniejsze rozporządzenie określa pulę środków finansowych w wysokości 341,5 mln EUR w cenach bieżących na lata 2018–2020, która ma stanowić główną kwotę odniesienia w rozumieniu pkt 17 porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami23, dla Parlamentu Europejskiego i Rady podczas corocznej procedury budżetowej. Pula środków finansowych powinna obejmować kwotę 197,7 mln EUR, która została pierwotnie przeznaczona na finansowanie wewnątrzunijnych działań związanych z wolontariatem europejskim w ramach programu „Erasmus+” na lata budżetowe 2018, 2019 i 2020, zważywszy że działania te mają zostać przeniesione do programu Europejskiego Korpusu Solidarności. Biorąc pod uwagę, że należy uniknąć negatywnego wpływu na finansowanie obecnie realizowanych programów wieloletnich, pozostała kwota przeznaczona na finansowanie Europejskiego Korpusu Solidarności powinna pochodzić wyłącznie z nieprzydzielonych marginesów w ramach pułapów wieloletnich ram finansowych.

_________________

_________________

23 Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1).

23 Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1).

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 38 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(38a)  W swojej rezolucji z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie wdrażania rozporządzenia w sprawie programu Erasmus+1a Parlament Europejski zachęcał Komisję i państwa członkowskie, by przewidziały nakłady budżetowe w celu podjęcia nowej inicjatywy Europejskiego Korpusu Solidarności, nie powodując przy tym niedofinansowania innych bieżących i priorytetowych programów.

 

___________________

 

1a Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0018.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 38 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(38b)  W swojej rezolucji z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie mandatu do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 20181a Parlament Europejski wyraził obawy, że pomimo ostrzeżeń wniosek ustawodawczy przyjęty dnia 30 maja 2017 r. przewiduje, że budżet Europejskiego Korpusu Solidarności będzie finansowany w trzech czwartych w drodze przesunięcia środków z realizowanych programów, w tym głównie z programu Erasmus+ (197,7 mln EUR), a także przypomniał, że wszelkie nowe zobowiązania polityczne powinny być finansowane z nowych środków finansowych, a nie w drodze przesunięcia środków przeznaczonych na programy już realizowane.

 

_____________________

 

1a Teksty przyjęte, P8_TA-PROV(2017)0302.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 38 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(38c)  Na Europejski Korpus Solidarności należy przeznaczyć odrębne środki finansowe i przydziały budżetowe i nie powinien on powodować zmniejszenia środków w budżecie przeznaczonym na inne strategie polityczne wspierające młodzież, kształcenie, szkolenia, zatrudnienie lub strategie na rzecz solidarności. Należy zapewnić optymalne i przejrzyste wykorzystanie zasobów finansowych.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(39)  Pula środków finansowych Europejskiego Korpusu Solidarności w ramach działu 1a wieloletnich ram finansowych również korzysta ze środków przesuniętych z programu „Erasmus+”. Środki te powinny pochodzić głównie ze środków przyznanych na finansowanie działań w ramach wolontariatu europejskiego, które wchodziłyby w zakres staży w formie wolontariatu objętych wsparciem na mocy niniejszego rozporządzenia. Ponadto niektóre przyznane środki z instrumentu gwarancji kredytów studenckich, które raczej nie zostałyby wchłonięte przez program „Erasmus+”, powinny zostać przesunięte w celu zagwarantowania odpowiedniego współfinansowania kosztów operacyjnych agencji narodowych oraz zostać lepiej dostosowane do zdolności absorpcyjnych tego działania.

(39)  Pula środków finansowych Europejskiego Korpusu Solidarności w ramach działu 1a wieloletnich ram finansowych opiera się na środkach przesuniętych z programu „Erasmus+”. Środki te powinny pochodzić wyłącznie ze środków przyznanych na finansowanie działań w ramach wolontariatu europejskiego, które wchodziłyby w zakres staży w formie wolontariatu objętych wsparciem na mocy niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(40)  Pula środków finansowych Europejskiego Korpusu Solidarności w ramach działu 1a wieloletnich ram finansowych powinna zostać dodatkowo uzupełniona przez wkłady finansowe z innych programów i działów budżetu, co wymaga zmiany rozporządzeń (UE) nr 1293/201327, (UE) nr 1303/201328, (UE) nr 1305/201329, (UE) nr 1306/201330, a także decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/201331.

skreśla się

__________________

 

27 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające Program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 614/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 185).

 

28 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320).

 

29 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 487).

 

30 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549).

 

31 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1313/2013/UE z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 924).

 

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6)  „wolontariat” oznacza nieodpłatną pracę w pełnym wymiarze godzin32 na zasadzie wolontariatu przez okres do dwunastu miesięcy, która zapewnia osobom młodym możliwość wniesienia wkładu w codzienną pracę organizacji działających w dziedzinach związanych z solidarnością, docelowo na korzyść społeczności, w których działania te są prowadzone, w tym rzetelny wymiar edukacyjno-szkoleniowy w celu umożliwienia młodym wolontariuszom zdobycia umiejętności i kompetencji, które będą przydatne w ich dalszym rozwoju osobistym, edukacyjnym, społecznym i zawodowym i które przyczynią się do poprawy ich szans na zatrudnienie.

6)  „wolontariat” oznacza nieodpłatną pracę w pełnym wymiarze godzin32 na zasadzie wolontariatu przez okres do dwunastu miesięcy, która zapewnia osobom młodym możliwość wniesienia wkładu w codzienną pracę organizacji niedochodowych działających w dziedzinach związanych z solidarnością, docelowo na korzyść społeczności, w których działania te są prowadzone, w tym rzetelny wymiar edukacyjno-szkoleniowy w celu umożliwienia młodym wolontariuszom zdobycia umiejętności i kompetencji, które będą przydatne w ich dalszym rozwoju osobistym, edukacyjnym, społecznym i zawodowym i które przyczynią się do poprawy ich szans na zatrudnienie.

_________________

_________________

32 Zgodnie z ogólną zasadą działalność prowadzona w sposób ciągły, przez 5 dni w tygodniu przez 7 godzin dziennie.

32 Zgodnie z ogólną zasadą działalność prowadzona w sposób ciągły, przez 5 dni w tygodniu przez 7 godzin dziennie.

Uzasadnienie

Należy wyraźnie wykluczyć wszelką działalność wolontariacką poza organizacjami niedochodowymi. Wszelkie inne podejście byłoby sprzeczne z przepisami krajowymi niektórych państw członkowskich (np. Belgii i Francji) dotyczącymi wolontariatu.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zapewnianie osobom młodym, przy wsparciu ze strony organizacji uczestniczących, łatwo dostępnych możliwości angażowania się w działania solidarnościowe przy jednoczesnym podnoszeniu ich umiejętności i kompetencji celem rozwoju osobistego, edukacyjnego, społecznego, obywatelskiego i zawodowego, zwiększeniu ich szans na zatrudnienie oraz ułatwieniu przejścia na rynek pracy w tym przez wspieranie mobilności młodych wolontariuszy, stażystów i pracowników;

a)  zapewnianie osobom młodym, przy wsparciu ze strony organizacji uczestniczących, łatwo dostępnych możliwości angażowania się w działania solidarnościowe przy jednoczesnym podnoszeniu ich wiedzy, umiejętności i kompetencji celem rozwoju osobistego, edukacyjnego, społecznego, obywatelskiego, kulturalnego i zawodowego, zwiększeniu ich szans na zatrudnienie oraz ułatwieniu przejścia na rynek pracy w tym przez wspieranie mobilności młodych wolontariuszy, stażystów i pracowników;

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – akapit 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  organizowanie kampanii informacyjnych w celu szerzenia wiedzy na temat działań Europejskiego Korpusu Solidarności.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Kwota podana w ust. 1 obejmuje pulę środków w wysokości 294 200 000 EUR33 według cen aktualnych, uzupełnioną o wkłady z:

2.  Kwota podana w ust. 1 obejmuje pulę środków w wysokości 197 700 000 EUR według cen bieżących, co odpowiada kwocie pierwotnie przeznaczonej na finansowanie wewnątrzunijnej działalności Europejskiego Korpusu Solidarności w ramach programu Erasmus+. Pozostała kwota w wysokości 143 800 000 EUR na finansowanie Europejskiego Korpusu Solidarności będzie pochodzić wyłącznie z nieprzydzielonych marginesów w ramach pułapów wieloletnich ram finansowych.

_________________

 

33 Ta pula środków finansowych stanowi główną kwotę odniesienia w rozumieniu pkt 17 Porozumienia międzyinstytucjonalnego (2013/C 373/01) pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami.

 

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  Europejskiego Funduszu Społecznego, którego wkład wynosi 35 000 000 EUR według cen aktualnych;

skreśla się

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, którego wkład wynosi 6 000 000 EUR według cen aktualnych;

skreśla się

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  programu LIFE, którego wkład wynosi 4 500 000 EUR według cen aktualnych;

skreśla się

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, którego wkład wynosi 1 800 000 EUR według cen aktualnych.

skreśla się

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Roczne środki zatwierdzane są przez Parlament Europejski i Radę w granicach wieloletnich ram finansowych.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  W razie potrzeby istnieje możliwość ujęcia środków w budżecie wykraczającym poza 2020 r. w celu pokrycia podobnych wydatków, aby można było zarządzać działaniami, które do dnia 31 grudnia 2020 r. nie zostaną jeszcze zakończone.

5.  W razie potrzeby istnieje możliwość ujęcia środków na płatności w budżecie wykraczającym poza 2020 r. w celu pokrycia podobnych wydatków, aby można było zarządzać działaniami, które do dnia 31 grudnia 2020 r. nie zostaną jeszcze zakończone.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Wniosek podmiotu spełniającego wymogi uzyskania statusu organizacji uczestniczącej w Europejskim Korpusie Solidarności jest rozpatrywany przez właściwy organ wykonawczy Europejskiego Korpusu Solidarności w celu stwierdzenia, czy działania podmiotu spełniają wymogi Europejskiego Korpusu Solidarności.

2.  Wniosek podmiotu spełniającego wymogi uzyskania statusu organizacji uczestniczącej w Europejskim Korpusie Solidarności jest rozpatrywany przez właściwy organ wykonawczy Europejskiego Korpusu Solidarności w celu stwierdzenia, czy działania podmiotu są zgodne z zasadami i wymogami określonymi w Karcie Europejskiego Korpusu Solidarności.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W wyniku takiej oceny podmiotowi może zostać przyznany znak jakości Europejskiego Korpusu Solidarności. Uzyskany znak podlega okresowej ocenie i może zostać cofnięty.

3.  W wyniku takiej oceny podmiotowi może zostać przyznany znak jakości Europejskiego Korpusu Solidarności. Uzyskany znak podlega regularnej ocenie przeprowadzanej nie rzadziej niż co dwa lata i może zostać cofnięty, gdy działania danego podmiotu przestają być zgodne z zasadami i wymogami określonymi w Karcie Europejskiego Korpusu Solidarności.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Każdy podmiot, który otrzymał znak jakości Europejskiego Korpusu Solidarności, jest włączany do bazy danych organizacji uczestniczących zamieszczonej na Europejskim Portalu Młodzieżowym, dostępnej dla wszystkich młodych Europejczyków.

Uzasadnienie

Akredytowane struktury wolontariatu europejskiego są obecnie włączane do europejskiej bazy danych organizacji wolontariatu europejskiego zamieszczonej na Europejskim Portalu Młodzieżowym. Pozwala to na informowanie młodych ludzi o tych podmiotach. Ważne jest zatem, by postępować podobnie w przypadku Europejskiego Korpusu Solidarności.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja, we współpracy z państwami uczestniczącymi, regularnie monitoruje wyniki Europejskiego Korpusu Solidarności pod kątem osiągania jego celów.

1.  Komisja, we współpracy z państwami uczestniczącymi, regularnie monitoruje skuteczność i wyniki Europejskiego Korpusu Solidarności, jak również wypełnianie wyznaczonych mu celów, w szczególności jego wkład w umacnianie spójności i solidarności w Europie, oraz przedstawia sprawozdanie w tej sprawie.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  liczba uczestników staży w formie wolontariatu (działalność w kraju i działalność transgraniczna);

a)  liczba i profil uczestników staży w formie wolontariatu (działalność w kraju i działalność transgraniczna);

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  liczba uczestników staży w formie praktyk zawodowych (działalność w kraju i działalność transgraniczna);

b)  liczba i profil uczestników staży w formie praktyk zawodowych (działalność w kraju i działalność transgraniczna);

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  liczba uczestników staży w formie pracy (działalność w kraju i działalność transgraniczna);

c)  liczba i profil uczestników staży w formie pracy (działalność w kraju i działalność transgraniczna);

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  liczba uczestników projektów solidarnościowych;

d)  liczba i profil uczestników projektów solidarnościowych;

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 1 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea)  poziom zadowolenia uczestników i organizacji uczestniczących w odniesieniu do jakości staży, szkoleń, wsparcia językowego i administracyjnego, ubezpieczenia oraz wsparcia po ukończeniu stażu.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 2 – akapit 1 – litera e b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

eb)  wskaźnik zatrudnienia osób, które uczestniczyły w stażu.

Uzasadnienie

Nie należy zapominać, że jednym z głównych celów Europejskiego Korpusu Solidarności jest zwiększenie szans młodych ludzi na zatrudnienie i ułatwienie im wejścia na rynek pracy.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W 2020 r. Komisja opublikuje sprawozdanie podsumowujące postępy w osiąganiu wyników, w tym celu polegającego na zaoferowaniu 100 000 młodym ludziom możliwości w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności do 2020 r. (obejmujące wszystkie staże i projekty, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit a) i b).

3.  W 2019 r. Komisja opublikuje sprawozdanie w sprawie uzyskanych wyników oraz jakościowych i ilościowych aspektów realizacji programu, podsumowujące postępy w osiąganiu wyników, w tym celu polegającego na zaoferowaniu 100 000 młodych osób możliwości w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności do 2020 r. (obejmujących wszystkie staże i projekty, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit a) i b)), a także oceniające opłacalność programu, oraz przedstawi wspomniane sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Po upływie czterech lat od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia Komisja dokonuje niezależnej oceny niniejszego rozporządzenia i przedstawia sprawozdanie z głównymi ustaleniami do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Regionów oraz Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

4.  Komisja dokonuje niezależnej oceny ex post niniejszego rozporządzenia w celu określenia skuteczności, wydajności i skutków programu w porównaniu z celami programu oraz, najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r., przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komitetowi Regionów oraz Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu sprawozdanie z głównymi ustaleniami, w tym zaleceniami dotyczącymi przyszłego programu. W ramach oceny Komisja zapewnia regularne konsultacje ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, w tym z uczestnikami, organizacjami uczestniczącymi i lokalnymi społecznościami, których ta kwestia dotyczy. Wyniki oceny zostaną wykorzystane przy opracowywaniu przyszłego programu oraz propozycjach dotyczących przydziału środków.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 26 – akapit 1 – ustęp 2

Rozporządzenie (UE) nr 1288/2013

Artykuł 18 – ustęp 2 – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  do 1,5 % na instrument gwarancji kredytów studenckich;

c)  3,5 % na instrument gwarancji kredytów studenckich;

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 27

skreśla się

Zmiana w rozporządzeniu (UE) nr 1293/2013

 

W art. 4 rozporządzenia (UE) nr 1293/2013 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„3.  Maksymalnie 3 000 000 EUR według cen aktualnych z podprogramu działań na rzecz środowiska, odpowiadającego obszarowi priorytetowemu zarządzania i informacja w zakresie środowiska oraz 1 500 000 EUR według cen aktualnych z podprogramu działań na rzecz klimatu, odpowiadającego obszarowi priorytetowemu zarządzania i informacji w zakresie środowiska zostanie przeznaczonych na finansowanie projektów w rozumieniu art. 17 ust. 4, wdrażanych przez Europejski Korpus Solidarności zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/XXX, które przyczyniają się do działania na rzecz co najmniej jednego obszaru priorytetowego w rozumieniu art. 9 i 13. Taki przydział zostanie zrealizowany wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2017/XXX, z wyłączeniem wymogów szczególnych rozporządzenia (UE) nr 1293/2013 ”.

 

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 28

skreśla się

Zmiany w rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013

 

W rozporządzeniu (UE) nr 1303/2013 wprowadza się następujące zmiany:

 

1.  W art. 58 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

 

a)  akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

 

„Z inicjatywy Komisji EFSI mogą wspierać działania w zakresie przygotowania i monitorowania, a także pomocy administracyjnej i technicznej, ewaluacji, audytu i kontroli, które są niezbędne do wdrażania niniejszego rozporządzenia i wspierania działań na podstawie rozporządzenia (UE) nr 2017/XXX, o których mowa w akapicie trzecim, o ile działania te realizują cel spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej”.

 

b)  w akapicie trzecim dodaje się lit. m) w brzmieniu:

 

„m)  działania finansowane na podstawie rozporządzenia (UE) nr 2017/XXX w sprawie Europejskiego Korpusu Solidarności mające na celu wspieranie rozwoju osobistego, edukacyjnego, społecznego, obywatelskiego i zawodowego osób młodych oraz ich szans na zatrudnienie i ułatwiające przejście na rynek pracy”.

 

2.  W art. 91 ust. 3 dodaje się akapit w brzmieniu:

 

„35 000 000 EUR według cen aktualnych z kwoty przydzielonej na pomoc techniczną z inicjatywy Komisji zostanie przyznane na Europejski Korpus Solidarności w celu wspierania jego działań, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 2017/XXX. Taki przydział zostanie zrealizowany wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2017/XXX, z wyłączeniem wymogów szczególnych rozporządzeń dotyczących poszczególnych funduszy”.

 

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 29

skreśla się

Zmiana w rozporządzeniu (UE) nr 1305/2013

 

W art. 51 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 po akapicie pierwszym dodaje się akapit w brzmieniu:

 

„EFRROW może również finansować działania realizowane przez Europejski Korpus Solidarności na kwotę 1 800 000 EUR według cen aktualnych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2017/XXX, które to działania przyczyniają się do realizacji co najmniej jednego z unijnych priorytetów w obszarze rozwoju obszarów wiejskich. Taki przydział zostanie zrealizowany wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2017/XXX, z wyłączeniem wymogów szczególnych rozporządzenia (UE) nr 1305/2013”.

 

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 30

skreśla się

Zmiana w rozporządzeniu (UE) nr 1306/2013

 

W art. 6 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 dodaje się lit. j) w brzmieniu:

 

„j)  działania realizowane przez Europejski Korpus Solidarności zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2017/XXX, które przyczyniają się do realizacji co najmniej jednego z unijnych priorytetów w obszarze rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, a zwłaszcza działania, o których mowa w art. 51 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1305/2013. Taki przydział zostanie zrealizowany wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2017/XXX, z wyłączeniem wymogów szczególnych rozporządzeń dotyczących poszczególnych funduszy”.

 

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 31

skreśla się

Zmiana do decyzji nr 1313/2013/UE

 

W art. 19 ust. 1 decyzji (UE) nr 1313/2013/UE dodaje się po akapicie drugim akapit w brzmieniu:

 

„6 000 000 EUR według cen aktualnych z puli środków finansowych pochodzących z działu 3 „Bezpieczeństwo i obywatelstwo” przeznacza się na finansowanie działań realizowanych przez Europejski Korpus Solidarności zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2017/XXX, które przyczyniają się do realizacji co najmniej jednego z unijnych priorytetów w obszarze ochrony ludności. Taki przydział zostanie zrealizowany wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2017/XXX, z wyłączeniem wymogów szczególnych decyzji nr 1313/2013/UE”.

 

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Europejski Korpus Solidarności

Odsyłacze

COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

CULT

12.6.2017

 

 

 

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

12.6.2017

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

Data powołania

Tiemo Wölken

29.6.2017

Data przyjęcia

4.12.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

21

5

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Paul Rübig, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

John Howarth, Joachim Zeller

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Siegfried Mureşan, Paul Rübig, Joachim Zeller

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

5

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen, Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


OPINIA Komisji Rozwoju Regionalnego (29.11.2017)

dla Komisji Kultury i Edukacji

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy prawne Europejskiego Korpusu Solidarności i zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1288/2013, (UE) nr 1293/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013 oraz decyzję nr 1313/2013/UE

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Krzysztof Hetman

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Solidarność, będąca fundamentem Unii Europejskiej, jest również dla Europejczyków jedną z głównych wartości. Nie jest przesadą stwierdzenie, że solidarność jest czynnikiem sukcesu Unii Europejskiej. Ma ona olbrzymi potencjał uwalniania zasobów empatii, wzajemnej troski i pozytywnych interakcji zarówno między narodami, jak i indywidualnymi osobami. Dlatego też powinniśmy podtrzymać i wzmocnić ideę solidarności w umysłach Europejczyków.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej uważa, że Europejski Korpus Solidarności jest wspaniałym narzędziem w dążeniu do tego celu, dlatego też z wielkim zadowoleniem przyjął ideę ogłoszoną w orędziu o stanie Unii z dnia 14 września 2016 r., następujący po nim komunikat Komisji pt. „Europejski Korpus Solidarności” z dnia 7 grudnia 2016 r. oraz wiosek ustawodawczy z dnia 1 czerwca 2017 r. Zwiększone zaangażowanie w działania solidarnościowe młodych ludzi ze wszystkich państw europejskich ma potencjał wzmocnienia solidarności i spójności w Europie, a także może przyczynić się do skutecznego podjęcia wyzwań społecznych i spełnienia niezaspokojonych potrzeb w uczestniczących państwach i regionach. Ponadto będzie wsparciem rozwoju osobistego i zawodowego młodych ludzi, gdyż uczestnicząc w tych działaniach, będą oni nabywać nowych umiejętności.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej popiera utworzenie Europejskiego Korpusu Solidarności skupionego na dwóch rodzajach zadań: z jednej strony projektach solidarnościowych i stażach na zasadzie wolontariatu, a z drugiej strony praktykach zawodowych i miejscach pracy. Podczas gdy pierwszy rodzaj działań niewątpliwie powinien stanowić podstawę przyszłego Europejskiego Korpusu Solidarności, drugi rodzaj działań daje młodym ludziom istotną szansę na wejście na rynek pracy i uzyskanie możliwości zdobycia wysokiej jakości zatrudnienia. W związku z tym sprawozdawca komisji opiniodawczej proponuje, by nieznacznie zmienić orientacyjne proporcje w podziale środków budżetowych między te dwa rodzaje działań i zwiększyć do 30 % wsparcie finansowe przeznaczone na praktyki zawodowe i możliwości zatrudnienia.

Łączna kwota 341 500 000 EUR przeznaczona na wdrażanie Europejskiego Korpusu Solidarności w okresie do 31 grudnia 2020 r. umożliwi zaangażowanie w działania solidarnościowe 100 000 młodych ludzi. Sprawozdawca komisji opiniodawczej popiera propozycję Komisji, by kwotę tę zgromadzić za pomocą różnych istniejących programów UE, w tym 35 000 000 EUR z Europejskiego Funduszu Społecznego. Niemniej jednak uważa, że główny wkład powinien pochodzić ze środków programu Erasmus+ przyznanych na finansowanie działań w ramach wolontariatu europejskiego, które obecnie wchodziłyby w zakres działań objętych wsparciem na mocy tego rozporządzenia.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej ma nadzieję, że wniosek będzie czerpał z doświadczeń i najlepszych praktyk opracowanych z ramach wolontariatu europejskiego i że doprowadzi do zwiększenia synergii i komplementarności z innymi funduszami i programami UE, tak aby jego potencjał mógł zostać jak najpełniej wykorzystany.

Komisja Rozwoju Regionalnego uważa, że środki uproszczenia są niezwykle ważnym czynnikiem zwiększonej skuteczności i efektywności projektów realizowanych ze wsparciem z budżetu UE. Z tego powodu sprawozdawca komisji opiniodawczej zaproponował kilka zmian, które są spójne z tymi zasadami i dają gwarancję, że beneficjenci nie zostaną obciążeni zbędnymi wymogami i formalnościami.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej uważa również, że Europejski Korpus Solidarności będzie miał olbrzymi pozytywny wpływ nie tylko na młodych ludzi, którzy dzięki niemu zostaną zmobilizowani do działania, ale także na lokalne społeczności, dlatego też dążył do wzmocnienia lokalnego i regionalnego wymiaru tego rozporządzenia.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Kultury i Edukacji, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Unia Europejska opiera się na solidarności jej obywateli oraz jej państw członkowskich. Unia w swoich działaniach kieruje się tą wspólną wartością, która zapewnia jedność niezbędną do stawiania czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom społecznym, w czym młodzi Europejczycy chcą pomóc, wykazując swoją solidarność w praktyce.

(1)  Unia Europejska opiera się na solidarności jej obywateli oraz jej państw członkowskich. Unia w swoich działaniach kieruje się tą wspólną wartością, która zapewnia jedność niezbędną do stawiania czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom społecznym, w czym młodzi Europejczycy chcą pomóc, wykazując swoją solidarność w praktyce, a wartość ta pobudza zainteresowanie młodych ludzi wspólnym europejskim projektem.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  W komunikacie pt. „Europejski Korpus Solidarności” z dnia 7 grudnia 2016 r.18 Komisja podkreśliła potrzebę wzmocnienia podstaw prac na rzecz solidarności w całej Europie, aby zapewnić młodzieży więcej lepszych możliwości podejmowania działań solidarnościowych o szerokim zasięgu oraz aby wspierać podmioty krajowe i lokalne w ich próbach stawienia czoła różnym wyzwaniom i kryzysom. Komunikatem tym Komisja rozpoczęła pierwszy etap Europejskiego Korpusu Solidarności, w czasie którego zmobilizowano różne programy unijne w celu zaoferowania młodzieży z całej UE możliwości podjęcia wolontariatu, praktyki zawodowej lub pracy. Działania te, wdrożone przed wejściem lub po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, powinny nadal opierać się na stosowaniu zasad i warunków określonych w poszczególnych programach Unii, w ramach których finansowano te działania w czasie pierwszego etapu Europejskiego Korpusu Solidarności.

(3)  W komunikacie pt. „Europejski Korpus Solidarności” z dnia 7 grudnia 2016 r.18 Komisja podkreśliła potrzebę wzmocnienia podstaw prac na rzecz solidarności w całej Europie, aby zapewnić młodzieży więcej lepszych możliwości podejmowania działań solidarnościowych o szerokim zasięgu oraz aby wspierać podmioty krajowe, regionalne i lokalne w ich próbach stawienia czoła różnym wyzwaniom i kryzysom. Komunikatem tym Komisja rozpoczęła pierwszy etap Europejskiego Korpusu Solidarności, w czasie którego zmobilizowano różne programy unijne w celu zaoferowania młodzieży z całej UE możliwości podjęcia wolontariatu, praktyki zawodowej, możliwości rozwoju osobistego lub pracy. Działania te, wdrożone przed wejściem lub po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, powinny nadal opierać się na stosowaniu zasad i warunków określonych w poszczególnych programach Unii, w ramach których finansowano te działania w czasie pierwszego etapu Europejskiego Korpusu Solidarności.

_________________

_________________

18 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Europejski Korpus Solidarności, COM(2016) 942 final z 7.12.2016.

18 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Europejski Korpus Solidarności, COM(2016) 942 final z 7.12.2016.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Młodzieży należy zapewnić łatwo dostępne możliwości zaangażowania się w działania solidarnościowe, które mogłyby umożliwić im wyrażenie ich zobowiązania do działania na rzecz społeczności oraz zdobycie przydatnego doświadczenia, przydatnych umiejętności i kompetencji w kontekście ich rozwoju osobistego, edukacyjnego, społecznego, obywatelskiego i zawodowego, a tym samym zwiększenie ich szans na zatrudnienie. Działania te wspierałyby także mobilność młodych wolontariuszy, stażystów i pracowników.

(4)  Młodzieży należy zapewnić łatwo dostępne możliwości zaangażowania się w działania solidarnościowe, które mogłyby umożliwić im wyrażenie ich zobowiązania do działania na rzecz społeczności państw członkowskich oraz zdobycie przydatnego doświadczenia i wiedzy, przydatnych umiejętności i kompetencji w kontekście ich rozwoju osobistego, edukacyjnego, społecznego, obywatelskiego i zawodowego, a tym samym zwiększenie ich szans na zatrudnienie. Działania te wspierałyby także mobilność młodych wolontariuszy, stażystów i pracowników.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Działania solidarnościowe oferowane młodzieży powinny być wysokiej jakości, w takim sensie, iż powinny stanowić odpowiedź na niezaspokojone potrzeby społeczne, przyczyniać się do wzmocnienia społeczności, oferować młodzieży możliwość zdobycia cennej wiedzy i kompetencji, być finansowo dostępne dla młodzieży oraz zostać wdrożone w bezpiecznych i zdrowych warunkach.

(5)  Działania solidarnościowe oferowane młodzieży powinny być wysokiej jakości, uwzględniać ich umiejętności i być ściśle powiązane z rozwojem społeczeństwa w takim sensie, iż powinny stanowić odpowiedź na kluczowe wyzwania społeczne, przyczyniać się do wzmocnienia społeczności lokalnych i spójności społecznej, oferować młodzieży możliwość zdobycia cennej wiedzy, umiejętności i kompetencji, być finansowo dostępne dla młodzieży oraz zostać wdrożone w bezpiecznych i zdrowych warunkach.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Europejski Korpus Solidarności zapewniłby pojedynczy punkt kontaktowy do działań solidarnościowych w całej Unii Europejskiej. Należy zapewnić spójność i komplementarność tych ram z innymi stosownymi politykami i programami Unii. Europejski Korpus Solidarności powinien wykorzystywać mocne strony i synergię dotychczasowych programów, zwłaszcza wolontariatu europejskiego. Powinien on także uzupełniać starania państw członkowskich na rzecz wspierania młodzieży i ułatwiania im przejścia od szkoły do zatrudnienia w ramach gwarancji dla młodzieży19 poprzez zapewnienie im dodatkowych możliwości wejścia na rynek pracy w formie praktyk zawodowych lub stanowisk pracy w dziedzinach związanych z solidarnością w ich stosownych państwach członkowskich oraz w kontekście transgranicznym. Należy zapewnić komplementarność z dotychczasowymi unijnymi sieciami związanymi z działaniami w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, takimi jak europejska sieć publicznych służb zatrudnienia oraz sieci EURES i Eurodesk. Ponadto należy zapewnić komplementarność między dotychczasowymi mechanizmami powiązanymi, zwłaszcza krajowymi programami na rzecz solidarności i programami wspierania mobilności młodzieży, a Europejskim Korpusem Solidarności, wykorzystując w stosownych przypadkach sprawdzone rozwiązania.

(6)  Europejski Korpus Solidarności zapewniłby główny punkt kontaktowy do działań solidarnościowych w całej Unii Europejskiej, dostępny bez jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu przynależność do danej warstwy społecznej. Należy zapewnić spójność i komplementarność tych ram z innymi stosownymi politykami i programami Unii. Europejski Korpus Solidarności powinien wykorzystywać mocne strony i synergię dotychczasowych programów, zwłaszcza wolontariatu europejskiego. Powinien on także uzupełniać starania państw członkowskich, regionów, miast i społeczności lokalnych na rzecz wspierania młodzieży i ułatwiania im przejścia od szkoły do zatrudnienia w ramach gwarancji dla młodzieży19 poprzez zapewnienie im dodatkowych możliwości wejścia na rynek pracy w formie praktyk zawodowych lub stanowisk pracy w dziedzinach związanych z solidarnością w ich stosownych państwach członkowskich oraz w kontekście transgranicznym. Należy zapewnić komplementarność z dotychczasowymi unijnymi sieciami związanymi z działaniami w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, takimi jak europejska sieć publicznych służb zatrudnienia, sieci EURES i Eurodesk oraz program „Mobilna młodzież”. Ponadto należy zapewnić komplementarność między dotychczasowymi mechanizmami powiązanymi, zwłaszcza krajowymi programami na rzecz solidarności i programami wspierania mobilności młodzieży, również na poziomie regionalnym i lokalnym, a Europejskim Korpusem Solidarności, wykorzystując w stosownych przypadkach sprawdzone rozwiązania.

_________________

_________________

19 Zalecenie Rady z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia gwarancji dla młodzieży (2013/C 120/01).

19 Zalecenie Rady z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia gwarancji dla młodzieży (2013/C 120/01).

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Aby zmaksymalizować wpływ Europejskiego Korpusu Solidarności, należy wprowadzić przepisy umożliwiające programom unijnym takim jak Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, program „Europa dla Obywateli”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, program działań w dziedzinie zdrowia wniesienie wkładu w realizację celów Europejskiego Korpusu Solidarności poprzez wspieranie jego działań. Wkład ten powinien być finansowany zgodnie z odpowiednimi aktami podstawowymi stosownych programów. Po uzyskaniu ważnego znaku jakości Europejskiego Korpusu Solidarności beneficjenci powinni uzyskać dostęp do portalu Europejskiego Korpusu Solidarności oraz mieć zapewnione środki dotyczące jakości i wsparcia w zależności od rodzaju oferowanych działań.

(7)  Aby zmaksymalizować wpływ Europejskiego Korpusu Solidarności, należy wprowadzić przepisy umożliwiające programom unijnym takim jak Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, program „Europa dla Obywateli”, Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, program działań w dziedzinie zdrowia wniesienie wkładu w realizację celów Europejskiego Korpusu Solidarności poprzez wspieranie jego działań. Wkład ten powinien być finansowany zgodnie z odpowiednimi aktami podstawowymi stosownych programów i na zasadzie komplementarności z dotychczasowymi politykami Unii, jak polityka spójności, i nie powinien wywierać negatywnego wpływu na istniejące programy operacyjne w ramach unijnej polityki spójności, natomiast powinien być uzależniony od dostępnych środków związanych z ich wykorzystaniem. Po uzyskaniu ważnego znaku jakości Europejskiego Korpusu Solidarności beneficjenci powinni uzyskać dostęp do portalu Europejskiego Korpusu Solidarności oraz mieć zapewnione środki dotyczące jakości i wsparcia w zależności od rodzaju oferowanych działań.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Europejski Korpus Solidarności powinien otwierać osobom młodym nowe możliwości odbycia wolontariatu, praktyki zawodowej lub podjęcia pracy w dziedzinach związanych z solidarnością, a także dawać im możliwość opracowywania lub rozwijania projektów solidarnościowych z ich własnej inicjatywy. Takie możliwości powinny wspierać ich rozwój osobisty, edukacyjny, społeczny, obywatelski i zawodowy. Europejski Korpus Solidarności powinien również wspierać działania służące tworzeniu sieci kontaktów na rzecz uczestników i organizacji Europejskiego Korpusu Solidarności, a także środki zapewniające jakość działań objętych wsparciem i usprawniające system walidacji efektów uczenia się.

(8)  Europejski Korpus Solidarności powinien otwierać osobom młodym nowe możliwości odbycia wolontariatu, praktyki zawodowej lub podjęcia pracy w dziedzinach związanych z solidarnością, a także dawać im możliwość opracowywania i rozwijania transnarodowych i transgranicznych programów i projektów solidarnościowych z ich własnej inicjatywy. Takie możliwości powinny wspierać ich rozwój osobisty, edukacyjny, społeczny, obywatelski i zawodowy i powinny przyczyniać się do prawdziwego obywatelstwa europejskiego oraz większej solidarności wśród młodzieży, aby ułatwić jej później dostęp do rynku pracy. Europejski Korpus Solidarności powinien również wspierać działania służące tworzeniu sieci kontaktów na rzecz uczestników i organizacji Europejskiego Korpusu Solidarności, umożliwiając im wymianę najlepszych praktyk, a także środki zapewniające jakość działań objętych wsparciem i usprawniające system walidacji efektów uczenia się.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Praktyki zawodowe i miejsca pracy w dziedzinach związanych z solidarnością mogą zapewnić młodzieży dodatkowe możliwości wejścia na rynek pracy, przyczyniając się jednocześnie do rozwiązania kluczowych problemów społecznych. Może to poprawić szanse na zatrudnienie i zwiększyć produktywność młodzieży oraz ułatwić im przejście od edukacji do zatrudnienia, zwiększając ich szanse na rynku pracy. Oferowane w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności możliwości odbywania praktyk zawodowych powinny być opłacane przez organizację uczestniczącą i być zgodne z zasadami jakości określonymi w zaleceniu Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży21. Oferowane praktyki zawodowe i miejsca pracy powinny być dla młodzieży krokiem do wejścia na rynek pracy, a zatem powinno im towarzyszyć adekwatne wsparcie po odbyciu stażu. Stosowne podmioty rynku pracy, zwłaszcza publiczne i prywatne służby zatrudnienia, partnerów społecznych oraz izby handlu, powinny zapewniać ułatwienia w zakresie praktyk zawodowych i podjęcia pracy. Jako organizacje uczestniczące powinny one móc ubiegać się o dofinansowanie za pośrednictwem stosownej struktury wykonawczej Europejskiego Korpusu Solidarności, mającej na celu pośredniczenie między młodymi uczestnikami a pracodawcami oferującymi możliwość odbycia praktyki zawodowej lub podjęcia pracy w sektorach związanych z solidarnością.

(10)  Praktyki zawodowe i miejsca pracy w dziedzinach związanych z solidarnością mogą zapewnić młodzieży niezbędne podstawy będące źródłem dodatkowych możliwości wejścia na rynek pracy, przyczyniając się jednocześnie do rozwiązania kluczowych problemów społecznych. Może to poprawić szanse na zatrudnienie i zwiększyć produktywność młodzieży, również w oparciu o osobiste umiejętności każdej osoby, oraz ułatwić im przejście od edukacji do zatrudnienia, zwiększając ich szanse na rynku pracy. Oferowane w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności możliwości odbywania praktyk zawodowych powinny być opłacane przez organizację uczestniczącą i opierać się na zasadach jakości określonych w zaleceniu Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży. Oferowane praktyki zawodowe i miejsca pracy powinny być dla młodzieży krokiem do wejścia na rynek pracy, a zatem powinno im towarzyszyć adekwatne wsparcie po odbyciu stażu. Stosowne podmioty rynku pracy, zwłaszcza publiczne i prywatne służby zatrudnienia, partnerów społecznych oraz izby handlu, powinny zapewniać ułatwienia w zakresie praktyk zawodowych i podjęcia pracy. Jako organizacje uczestniczące powinny one móc ubiegać się o dofinansowanie za pośrednictwem stosownej struktury wykonawczej Europejskiego Korpusu Solidarności, mającej na celu pośredniczenie między młodymi uczestnikami a pracodawcami oferującymi możliwość odbycia praktyki zawodowej lub podjęcia pracy w sektorach związanych z solidarnością.

_________________

_________________

21 Zalecenie Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży (Dz.U. C 88 z 27.3.2014, s. 1).

21 Zalecenie Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży (Dz.U. C 88 z 27.3.2014, s. 1).

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Duch inicjatywy młodzieży jest istotną wartością dla społeczeństwa oraz rynku pracy. Europejski Korpus Solidarności powinien przyczyniać się do pielęgnowania tego aspektu poprzez oferowanie młodzieży możliwości opracowywania lub rozwijania ich własnych projektów ukierunkowanych na specyficzne wyzwania i służących społecznościom lokalnym. Projekty te powinny stanowić okazję do wypróbowania pomysłów i wspierania osób młodych przy samodzielnym inicjowaniu działań solidarnościowych. Mogą one także służyć za odskocznię w dalszym zaangażowaniu w działania solidarnościowe i być pierwszym krokiem na rzecz wspierania uczestników Europejskiego Korpusu Solidarności w podejmowaniu samozatrudnienia lub zakładaniu stowarzyszeń, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów aktywnie działających w sektorach zaangażowanych w działania solidarnościowe, non-profit i działania na rzecz młodzieży.

(11)  Duch inicjatywy młodzieży jest istotną wartością dla społeczeństwa oraz rynku pracy. Europejski Korpus Solidarności powinien przyczyniać się do pielęgnowania tego aspektu poprzez oferowanie młodzieży możliwości opracowywania lub rozwijania ich własnych projektów ukierunkowanych na specyficzne wyzwania i służących społecznościom lokalnym, zwłaszcza społecznościom na odizolowanych i marginalizowanych obszarach. Projekty te powinny stanowić okazję do wypróbowania pomysłów i wspierania osób młodych przy samodzielnym inicjowaniu działań solidarnościowych. Mogą one także służyć za odskocznię w dalszym zaangażowaniu w działania solidarnościowe i być pierwszym krokiem na rzecz wspierania uczestników Europejskiego Korpusu Solidarności w podejmowaniu samozatrudnienia lub zakładaniu stowarzyszeń, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów aktywnie działających w sektorach zaangażowanych w działania solidarnościowe, non-profit i działania na rzecz młodzieży.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienie jakości staży i innych możliwości oferowanych w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, w szczególności przez oferowanie uczestnikom szkoleń, wsparcia językowego, ubezpieczenia, wsparcia administracyjnego oraz wsparcia po zakończeniu stażu, a także na walidację wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych w czasie stażu w Europejskim Korpusie Solidarności.

(13)  Szczególną uwagę należy zwrócić na zapewnienie jakości staży i innych możliwości oferowanych w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, w szczególności przez oferowanie uczestnikom szkoleń, w tym w dziedzinie świadomości kulturowej i wsparcia językowego, ubezpieczenia, wsparcia administracyjnego oraz wsparcia logistycznego przed stażem i po zakończeniu stażu, a także na walidację wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych w czasie stażu w Europejskim Korpusie Solidarności. W przypadku gdy działania podejmowane przez uczestników mają być realizowane w środowisku niebezpiecznym, np. w warunkach po katastrofie, należy zapewnić prewencyjne kursy w dziedzinie bezpieczeństwa.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Aby zapewnić wpływ staży w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności na rozwój osobisty, edukacyjny, społeczny, obywatelski i zawodowy uczestników, wiedza, umiejętności i kompetencje stanowiące efekty uczenia się uzyskane podczas stażu powinny być właściwie zidentyfikowane i udokumentowane, zgodnie z okolicznościami i specyfiką danego kraju oraz zgodnie z zaleceniem Rady z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego22.

(14)  Aby zapewnić wpływ staży w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności na rozwój osobisty, edukacyjny, społeczny, obywatelski i zawodowy uczestników, należy opracować system uznawania umiejętności nabytych dzięki realizowanemu w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności wolontariatu, natomiast wiedza, umiejętności i kompetencje stanowiące efekty uczenia się uzyskane podczas stażu powinny być właściwie zidentyfikowane i udokumentowane, zgodnie z okolicznościami i specyfiką danego kraju oraz zgodnie z zaleceniem Rady z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego.

_______________

_________________

22 Zalecenie Rady z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego (Dz.U. C 398 z 22.12.2012, s. 1).

22 Zalecenie Rady z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego (Dz.U. C 398 z 22.12.2012, s. 1).

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Należy wprowadzić znak jakości w celu zapewnienia przestrzegania przez organizacje uczestniczące zasad i wymogów Karty Europejskiego Korpusu Solidarności w zakresie ich praw i obowiązków na wszystkich etapach doświadczenia solidarności. Uzyskanie znaku jakości powinno być warunkiem wstępnym uczestnictwa, lecz nie powinno automatycznie prowadzić do finansowania w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

(15)  Należy wprowadzić znak jakości w celu zapewnienia przestrzegania przez organizacje uczestniczące zasad i wymogów Karty Europejskiego Korpusu Solidarności w zakresie ich praw i obowiązków na wszystkich etapach doświadczenia solidarności. Uzyskanie znaku jakości w oparciu o wspólne kryteria uznane na szczeblu UE powinno być warunkiem wstępnym uczestnictwa, lecz nie powinno automatycznie prowadzić do finansowania w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16)  Centrum zasobów Europejskiego Korpusu Solidarności powinno pomóc organom wykonawczym, organizacjom uczestniczącym oraz osobom młodym działającym w Europejskim Korpusie Solidarności w podniesieniu jakości wdrożenia i działań Europejskiego Korpusu Solidarności oraz w lepszej identyfikacji i walidacji kompetencji zdobytych w czasie tych działań.

(16)  Centrum zasobów Europejskiego Korpusu Solidarności powinno pomóc organom wykonawczym, organizacjom uczestniczącym oraz osobom młodym działającym w Europejskim Korpusie Solidarności w podniesieniu jakości wdrożenia i działań Europejskiego Korpusu Solidarności oraz w lepszej identyfikacji, walidacji i poświadczaniu kompetencji zdobytych w czasie tych działań.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Należy stale ulepszać portal Europejskiego Korpusu Solidarności, aby zapewnić łatwy dostęp do Europejskiego Korpusu Solidarności oraz ustanowić punkt kompleksowej obsługi dla zainteresowanych osób i organizacji, między innymi do celów rejestracji, identyfikacji i dopasowywania profili i możliwości, tworzenia sieci kontaktów oraz wirtualnych kontaktów, szkoleń internetowych, wsparcia językowego i wsparcia po zakończeniu stażu, a także do celów innych przydatnych funkcji, które mogą pojawić się w przyszłości.

(17)  Należy stale ulepszać portal Europejskiego Korpusu Solidarności, aby przyczynić się do zapewnienia łatwego dostępu do Europejskiego Korpusu Solidarności oraz ustanowić punkt kompleksowej obsługi dla zainteresowanych osób i organizacji, między innymi do celów zapewniania informacji na temat staży w formie wolontariatu, rejestracji, identyfikacji i dopasowywania profili i możliwości, tworzenia sieci kontaktów oraz wirtualnych kontaktów, szkoleń internetowych, wsparcia językowego i wsparcia przed rozpoczęciem i po zakończeniu stażu, a także do celów innych przydatnych funkcji, które mogą pojawić się w przyszłości i które powinny być związane z rozwojem społeczeństwa. Usługi świadczone w ramach portalu Europejskiego Korpusu Solidarności powinny wspierać i uzupełniać usługi oferowane już przez organizacje uczestniczące. Należy zapewnić interoperacyjność z Europejskim Portalem Młodzieżowym.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19)  Aby zapewnić ciągłość działań objętych wsparciem w ramach programów przyczyniających się do realizacji Europejskiego Korpusu Solidarności, wsparcie finansowe na staże i projekty solidarnościowe powinno w przybliżeniu odzwierciedlać podział 80 %–20% na staże w formie wolontariatu i projekty solidarnościowe z jednej strony oraz na staże w formie praktyk zawodowych i miejsc pracy z drugiej strony.

(19)  Aby zapewnić ciągłość działań objętych wsparciem w ramach programów przyczyniających się do realizacji Europejskiego Korpusu Solidarności, wsparcie finansowe na staże i projekty solidarnościowe powinno w przybliżeniu odzwierciedlać podział 70 % – 30 % na staże w formie wolontariatu i projekty solidarnościowe z jednej strony oraz na staże w formie praktyk zawodowych i miejsc pracy z drugiej strony.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  Aby zmaksymalizować wpływ Europejskiego Korpusu Solidarności, należy wprowadzić przepisy umożliwiające państwom uczestniczącym przekazywanie dodatkowego finansowania krajowego, dostępnego zgodnie z przepisami dotyczącymi Europejskiego Korpusu Solidarności.

(20)  Aby zmaksymalizować wpływ Europejskiego Korpusu Solidarności, państwa uczestniczące powinny móc udostępnić dodatkowe finansowanie na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym zgodnie z przepisami dotyczącymi Europejskiego Korpusu Solidarności.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20a)  Ochrona ludności i pomoc humanitarna nie mogą zależeć od młodych ludzi będących członkami Europejskiego Korpusu Solidarności. Komisja i państwa członkowskie powinny zagwarantować ciągłość inwestycji w zorganizowaną ochronę ludności i pomoc humanitarną.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  Oprócz państw członkowskich Europejski Korpus Solidarności powinien być otwarty na uczestnictwo innych krajów na podstawie umów dwustronnych. Takie uczestnictwo powinno opierać się, w stosownych przypadkach, na dodatkowych środkach przyznawanych zgodnie z procedurami ustalonymi z danymi państwami.

(22)  Oprócz państw członkowskich Europejski Korpus Solidarności powinien być otwarty na uczestnictwo innych krajów na podstawie umów dwustronnych, zwłaszcza w przypadku państw Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), państw Partnerstwa Wschodniego, państw objętych europejską polityką sąsiedztwa, państw przystępujących, państw kandydujących i potencjalnych państw kandydujących, w szczególności w przypadku programów transgranicznych. Takie uczestnictwo powinno opierać się, w stosownych przypadkach, na dodatkowych środkach przyznawanych zgodnie z procedurami ustalonymi z danymi państwami.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  Europejski Korpus Solidarności powinien być ukierunkowany na młodzież w wieku 18–30 lat. Uczestnictwo w działaniach oferowanych przez Europejski Korpus Solidarności powinno wymagać wcześniejszej rejestracji na portalu Europejskiego Korpusu Solidarności.

(23)  Europejski Korpus Solidarności powinien być ukierunkowany na młodzież w wieku 18–30 lat. Uczestnictwo w działaniach oferowanych przez Europejski Korpus Solidarności powinno wymagać wcześniejszej rejestracji na portalu Europejskiego Korpusu Solidarności. W stosownych przypadkach do celów rejestracji należy zapewnić inne narzędzia uzupełniające, tak aby ułatwić uczestnictwo wszystkim młodym ludziom, zwłaszcza tym w najtrudniejszej sytuacji, a także tym, którzy nie posiadają umiejętności cyfrowych. W tym celu korzystać można z funkcjonującego procesu składania wniosków stosowanego przez organizacje koordynujące i wysyłające.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(23a)  Konieczne jest, by propagować szerszą strategię polityczną mającą na celu stworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi wolontariatu w Europie, a jednocześnie nie powielać bieżących programów, ale wzmacniać istniejące skuteczne inicjatywy, takie jak wolontariat europejski.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia</