Procedură : 2017/0102(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0060/2018

Texte depuse :

A8-0060/2018

Dezbateri :

PV 10/09/2018 - 19
CRE 10/09/2018 - 19

Voturi :

PV 11/09/2018 - 6.11
CRE 11/09/2018 - 6.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0328

RAPORT     ***I
PDF 2129kWORD 252k
7.3.2018
PE 610.547v01-00 A8-0060/2018

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a cadrului juridic al Corpului european de solidaritate și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1288/2013, (UE) nr. 1293/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 și a Deciziei nr. 1313/2013/UE

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

Comisia pentru cultură și educație

Raportoare: Helga Trüpel

Raportori pentru aviz:

Brando Benifei, commission de l’emploi et des affaires sociales

Eleonora Forenza, commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

* Commissions associées – article 54 du règlement intérieur

PR_COD_1amCom

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
 AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 AVIZ al Comisiei pentru bugete
 AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare regională
 AVIZ al Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a cadrului juridic al Corpului european de solidaritate și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1288/2013, (UE) nr. 1293/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 și a Deciziei nr. 1313/2013/UE

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0262),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 165 alineatul (4) și articolul 166 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0162/2017),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Rezoluția sa din 6 aprilie 2017 referitoare la Corpul european de solidaritate [2017/2585(RSP)](1),

–  având în vedere avizele motivate prezentate de către Senatul Republicii Cehe, Parlamentul Spaniei și Parlamentul Portugaliei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 19 octombrie 2017(2),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din...(3),

–  având în vedere documentul Agenda de politici pentru voluntariat în Europa (PAVE) privind Anul european al voluntariatului 2011 și revizuirea la cinci ani a Anului european al voluntariatului 2011 (AEV2011), realizată în 2015, Helping Hands,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru cultură și educație și avizele Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, Comisiei pentru bugete, Comisiei pentru dezvoltare regională și Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A8-0060/2018),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Propunere de

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de stabilire a cadrului juridic al Corpului european de solidaritate și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1288/2013, (UE) nr. 1293/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 și a Deciziei nr. 1313/2013/UE

de stabilire a cadrului juridic al Serviciului european de solidaritate și voluntariat și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1288/2013, (UE) nr. 1293/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 și a Deciziei nr. 1313/2013/UE

 

(Acest amendament se aplică întregului text, cu excepția considerentelor 2, 3, 38a și 38b; adoptarea sa va impune modificări corespunzătoare în întregul text.)

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Uniunea Europeană este construită pe solidaritatea între cetățenii săi și între statele sale membre. Această valoare comună ghidează acțiunile Uniunii și oferă unitatea necesară pentru a face față provocărilor societale actuale și viitoare, la a căror abordare tinerii europeni sunt dispuși să contribuie, exprimându-și solidaritatea în practică.

(1)  Solidaritatea între cetățenii Uniunii și între statele membre ale UE este una dintre valorile universale pe care se întemeiază Uniunea Europeană. Această valoare comună ghidează acțiunile Uniunii, oferă unitatea necesară pentru a face față provocărilor societale actuale și viitoare, la a căror abordare tinerii europeni sunt dispuși să contribuie, exprimându-și solidaritatea în practică, și stârnește interesul tinerilor pentru proiectul comun european. Principiul solidarității este consacrat la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană și în preambulul Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Discursul din 14 septembrie 2016 privind starea Uniunii a subliniat necesitatea de a investi în tineri și a prezentat instituirea unui Corp european de solidaritate, care să creeze oportunități și să permită tinerilor din întreaga Uniune să ofere un sprijin util societății, să dea dovadă de solidaritate și să își dezvolte abilitățile, dobândind nu doar o experiență profesională, ci și una umană, care este de neprețuit.

(2)  Discursul din 14 septembrie 2016 privind starea Uniunii a subliniat necesitatea de a investi în tineri și a anunțat instituirea unui Corp european de solidaritate, care să creeze oportunități și să le permită tinerilor din întreaga Uniune să ofere un sprijin util societății, să dea dovadă de solidaritate și să își dezvolte abilitățile, competențele și cunoștințele, dobândind astfel o experiență umană de neprețuit, lucru esențial inclusiv pentru geneza unei cetățenii active și angajate a Uniunii.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Serviciul european de solidaritate și voluntariat (SESV) se dorește a fi un pas înainte în direcția unei o agende de politici cuprinzătoare pentru voluntariat în Uniune întemeiate pe rezultatele Anului european al voluntariatului 2011.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2b)  Uniunea și statele membre ar trebui, în principiu, să se angajeze să stabilească condiții-cadru cât se poate de atractive în ceea ce privește participarea la Serviciul european de solidaritate și voluntariat (SESV).

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  În comunicarea sa din 7 decembrie 201618, intitulată „Corpul european de solidaritate”, Comisia a subliniat necesitatea de a consolida bazele activității de solidaritate în Europa, de a oferi tinerilor oportunități mai multe și mai bune de activități de solidaritate, care acoperă o gamă largă de domenii, și de a sprijini actorii naționali și locali în eforturile lor de a face față diferitelor provocări și crize. Comunicarea a lansat o primă etapă a Corpului european de solidaritate, în care au fost mobilizate diferite programe ale Uniunii pentru a oferi tinerilor din întreaga UE oportunități de voluntariat, stagii sau locuri de muncă. Aceste activități, puse în aplicare înainte sau după intrarea în vigoare a prezentului regulament, ar trebui să aplice în continuare normele și condițiile stabilite de programele UE respective care le-au finanțat în prima etapă a Corpului european de solidaritate.

(3)  În comunicarea sa din 7 decembrie 201618, intitulată „Corpul european de solidaritate”, Comisia a subliniat necesitatea de a consolida bazele activității de solidaritate în Europa, de a le oferi tinerilor oportunități mai multe și mai bune de activități de solidaritate de înaltă calitate, care acoperă o gamă largă de domenii, și de a sprijini actorii naționali, regionali și locali în eforturile lor de a face față diferitelor provocări și crize. Comunicarea a lansat o primă etapă a ceea ce se numea la vremea respectivă Corpul european de solidaritate, în care au fost mobilizate diferite programe ale Uniunii pentru a le oferi tinerilor din întreaga Uniune oportunități de voluntariat, de stagii sau de angajare. Aceste activități, puse în aplicare înainte sau după intrarea în vigoare a prezentului regulament, ar trebui să aplice în continuare normele și condițiile stabilite de programele UE respective care le-au finanțat în prima etapă a ceea ce se numea la vremea respectivă Corpul european de solidaritate.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  „Solidaritate” înseamnă un simț al responsabilității pe care îl are fiecare persoană față de toți ceilalți și care o determină să se implice pentru realizarea binelui comun, care se exprimă prin acțiuni concrete, fără a lua în considerare un serviciu în schimb.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Tinerilor ar trebui să li se ofere ocazii mai ușor accesibile pentru a se implica în activități de solidaritate, care să le permită să își exprime angajamentul în beneficiul comunităților, dobândind în același timp experiență, abilități și competențe utile pentru dezvoltarea personală, educațională, socială, civică și profesională și îmbunătățindu-și astfel capacitatea de inserție profesională. Activitățile respective vor sprijini, de asemenea, mobilitatea voluntarilor, a ucenicilor și a lucrătorilor.

(4)  Tinerilor ar trebui să li se ofere ocazii ușor accesibile pentru a se implica în activități de solidaritate calitative, care să aibă un efect pozitiv asupra societății și să le permită totodată să își exprime angajamentul în beneficiul comunităților locale și în solidaritate cu acestea și să consolideze coeziunea socială, dobândind în același timp experiență, cunoștințe, abilități și competențe utile, în primul rând pentru dezvoltarea personală, mărindu-și astfel stima de sine, autonomia și motivația de a învăța și stimulându-și dezvoltarea educațională, socială, artistică, lingvistică, culturală, civică și profesională. Activitățile respective ar sprijini, de asemenea, mobilitatea voluntarilor, a ucenicilor sau a lucrătorilor în conformitate cu legislațiile naționale privind mobilitatea lucrătorilor.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4a)  Ar trebui acordată o atenție deosebită multilingvismului, pentru că unele plasamente de solidaritate vor fi de natură transfrontalieră.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Activitățile de solidaritate oferite tinerilor ar trebui să fie de înaltă calitate, în sensul că acestea ar trebui să răspundă nevoilor societale nesatisfăcute, să contribuie la consolidarea comunităților, să ofere tinerilor posibilitatea de a dobândi cunoștințe și competențe valoroase, să fie accesibile tinerilor din punct de vedere financiar și să fie puse în aplicare în condiții sigure și sănătoase.

(5)   Activitățile de solidaritate oferite tinerilor ar trebui să fie de înaltă calitate, în sensul că acestea ar trebui să ajute la depășirea provocărilor societale semnificative clar identificate și să răspundă nevoilor importante clar identificate, precum și să contribuie la consolidarea comunităților locale sau naționale, a coeziunii sociale și a cetățeniei active. Activitățile de solidaritate ar trebui răspundă nevoilor personale și să contribuie la dezvoltarea profesională a participanților, să le ofere tinerilor posibilitatea de a dobândi cunoștințe, aptitudini și competențe valoroase, să fie sustenabile din punct de vedere financiar și accesibile în mod efectiv tinerilor și să fie puse în aplicare în condiții sigure și sănătoase. Activitățile de solidaritate ar trebui să garanteze echilibrul geografic și incluziunea și accesibilitatea efective, în special pentru persoanele defavorizate. Activitățile de solidaritate nu ar trebui să înlocuiască niciodată politicile de responsabilitate socială a întreprinderilor sau să aibă un impact negativ asupra locurilor de muncă sau asupra stagiilor existente.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  SESV ar trebui să le ofere tinerilor o oportunitate de a dobândi o experiență de neprețuit, de a-și dezvolta abilitățile și de a aduce o contribuție societății, implicit oportunități mai multe și mai bune care să acopere o gamă largă de activități, oferind totodată acces la o formare adecvată, urmată de o recunoaștere oficială a aptitudinilor și experiențelor dobândite.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)   Corpul european de solidaritate ar oferi un singur punct de intrare pentru activitățile de solidaritate din întreaga Uniune. Coerența și complementaritatea cadrului respectiv ar trebui să fie asigurate cu alte politici și programe relevante ale Uniunii. Corpul european de solidaritate ar trebui să se bazeze pe punctele forte și sinergiile programelor existente, în special ale Serviciului european de voluntariat. De asemenea, ar trebui să completeze eforturile depuse de statele membre pentru a sprijini tinerii și pentru a facilita tranziția acestora de la școală către locul de muncă în cadrul Garanției pentru tineret19 , oferindu-le oportunități suplimentare de a debuta pe piața forței de muncă sub formă de stagii sau locuri de muncă în domenii legate de solidaritate, în statul membru din care fac parte sau la nivel transfrontalier. De asemenea, ar trebui să se asigure complementaritatea cu rețelele existente la nivelul Uniunii care țin de activitățile din cadrul Corpului european de solidaritate, cum ar fi Rețeaua europeană a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă, EURES și rețeaua Eurodesk. În plus, ar trebui să se asigure complementaritatea între sistemele conexe existente, în special sistemele naționale de solidaritate și sistemele de mobilitate pentru tineri, și Corpul european de solidaritate, valorificând bunele practici, după caz.

(6)  SESV ar oferi un punct principal de intrare pentru activitățile de solidaritate din întreaga Uniune. Ar trebui asigurate coerența și complementaritatea cadrului respectiv cu alte politici și programe relevante ale Uniunii și nu ar trebui să se pună în pericol finanțarea programelor relevante existente în domeniul solidarității. SESV ar trebui să se bazeze pe punctele forte și sinergiile programelor existente, în special ale Serviciului european de voluntariat și ale programului Tineret în acțiune. În plus, ar trebui să se asigure complementaritatea între sistemele conexe existente - în special sistemele naționale, regionale sau locale de solidaritate, voluntariat, funcție publică și mobilitate pentru tineri - și SESV. Ar trebui să se asigure că în continuare SESV nu discriminează din considerente de gen, sociale sau economice și că acesta se bazează pe bunele practici, după caz. SESV nu ar trebui să înlocuiască sistemele naționale. Toate statele membre ar trebui să garanteze accesul tuturor tinerilor la activitățile naționale de solidaritate, prin cadre juridice și resurse naționale adecvate. Ar trebui instituite parteneriate cu rețele europene care sunt specializate în anumite probleme sociale urgente insuficient abordate de statele membre, cum ar fi sărăcia extremă, lipsa de adăpost, sărăcia în rândul minorităților, precum comunitățile de romi, și excluziunea solicitanților de azil.

__________________

 

19 Recomandarea Consiliului din 22 aprilie 2013 privind înființarea unei garanții pentru tineret (2013/C 120/01).

 

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6a)  Plasamentele de solidaritate, proiectele și activitățile în rețea în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale le oferă tinerilor un prilej unic de a face schimb de bune practici.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Pentru a crește la maximum impactul Corpului european de solidaritate, ar trebui să se prevadă dispoziții care să permită altor programe ale Uniunii, cum ar fi Fondul pentru azil, migrație și integrare, programul „Europa pentru cetățeni”, Fondul european de dezvoltare regională și programul în domeniul sănătății să contribuie la obiectivele Corpului european de solidaritate prin sprijinirea activităților din sfera de aplicare a acestuia. Contribuția ar trebui să fie finanțată în conformitate cu actele de bază ale programelor respective. După ce au obținut o etichetă de calitate valabilă a Corpului european de solidaritate, beneficiarii ar trebui să aibă acces la portalul Corpului european de solidaritate și să beneficieze de măsurile de calitate și sprijin furnizate în funcție de tipul de activitate oferit.

(7)  Pentru a crește la maximum impactul SESV, ar trebui să se prevadă dispoziții care să permită altor programe ale Uniunii, cum ar fi Fondul pentru azil, migrație și integrare, programul „Europa pentru cetățeni”, Fondul european de dezvoltare regională și programul în domeniul sănătății să contribuie la obiectivele SESV prin sprijinirea activităților din sfera de aplicare a acestuia. Contribuția ar trebui să fie finanțată în conformitate cu actele de bază ale respectivelor programe, în vederea unei mai mari implicări a tinerilor, a societății civile și a sistemelor de voluntariat existente în statele membre. După ce au obținut o etichetă de calitate valabilă a SESV, organizațiile participante ar trebui să aibă acces la portalul SESV și să beneficieze de măsurile de calitate și sprijin furnizate în funcție de tipul de activitate oferit.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Corpul european de solidaritate ar trebui să ofere tinerilor noi oportunități de a desfășura activități de voluntariat, stagii sau plasamente în domenii legate de solidaritate, precum și de a concepe și elabora proiecte de solidaritate din proprie inițiativă. Aceste oportunități ar trebui să contribuie la consolidarea dezvoltării personale, educaționale, sociale, civice și profesionale a tinerilor. De asemenea, Corpul european de solidaritate ar trebui să sprijine activitățile de comunicare în rețea pentru participanții și organizațiile Corpului european de solidaritate, precum și măsurile de asigurare a calității activităților sprijinite și de sporire a validării rezultatelor învățării.

(8)  SESV ar trebui să le ofere tinerilor noi oportunități de a desfășura activități de voluntariat, stagii sau plasamente în domenii legate de solidaritate, precum și de a concepe și elabora proiecte de solidaritate din proprie inițiativă. Aceste oportunități ar trebui să contribuie la găsirea unui răspuns la nevoile societale nesatisfăcute și la consolidarea comunităților și să ajute la consolidarea dezvoltării personale, educaționale, sociale, civice și profesionale a tinerilor. De asemenea, SESV ar trebui să sprijine activitățile de comunicare în rețea pentru participanții și organizațiile SESV, precum și măsurile de asigurare a calității activităților sprijinite și de sporire a validării rezultatelor învățării. Totodată, acesta ar trebui să contribuie la sprijinirea și la consolidarea organizațiilor existente care pun în aplicare acțiuni de solidaritate.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Activitățile de voluntariat constituie o bogată experiență în contextul învățării non-formale și informale, care sporește dezvoltarea personală, socio-educațională și profesională a tinerilor, cetățenia activă și capacitatea de inserție profesională. Activitățile voluntare nu ar trebui să aibă un efect negativ asupra locurilor de muncă remunerate potențiale sau existente și nici nu ar trebui să fie considerate ca o substitut al acestora. Pentru a asigura continuitatea în ceea ce privește activitățile de voluntariat sprijinite la nivelul UE, activitățile de voluntariat din cadrul Serviciului european de voluntariat care se încadrează în sfera geografică a Corpului european de solidaritate vor fi sprijinite de acesta din urmă sub forma unor plasamentele transfrontaliere de voluntari. Celelalte activități de voluntariat din cadrul Serviciului european de voluntariat care nu se încadrează în sfera geografică de aplicare a Corpului european de solidaritate ar trebui să fie sprijinite în continuare în cadrul programului instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a inițiativei „Erasmus +”: programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport20. În ceea ce privește interpretarea legislației conexe la nivelul Uniunii, atât programele de voluntariat transfrontaliere din cadrul Corpului european de solidaritate, cât și activitățile de voluntariat care continuă să fie sprijinite în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1288/2013 ar trebui să fie considerate echivalente cu cele realizate în cadrul Serviciului european de voluntariat.

(9)  Activitățile de voluntariat constituie o bogată experiență în contextul învățării formale și non-formale, care sporește dezvoltarea personală și socio-educațională a tinerilor și cetățenia activă. Totuși, având în vedere natura transsectorială a activităților legate de solidaritate, statutul diferit al entităților și organizațiilor fără scop lucrativ care pot fi implicate în respectivele activități și importanța socioeconomică a sectorului solidarității din Uniune, prezentul regulament ar trebui să prevadă dispoziții care să garanteze că activitățile de voluntariat nu au un efect negativ asupra locurilor de muncă remunerate potențiale sau existente și că activitățile de solidaritate nu sunt considerate sau utilizate efectiv ca un substitut al acestora. Din acest motiv, plasamentele de solidaritate sub forma voluntariatului ar trebui să fie oferite exclusiv de către organizațiile participante care își desfășoară activitatea în sectorul non-profit, de către fundații și întreprinderi sociale.

_____________

 

20 Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a „Erasmus+”: programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Deciziilor nr. 1719/2006/CE, nr. 1720/2006/CE și nr. 1298/2008/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 50).

 

 

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Stagiile și locurile de muncă în domenii legate de solidaritate pot oferi tinerilor oportunități suplimentare de a debuta pe piața muncii, contribuind în același timp la abordarea principalelor provocări societale. Acest lucru poate contribui la stimularea capacității de inserție profesională și a productivității tinerilor, facilitând în același timp tranziția acestora de la școală către locul de muncă, ceea ce este esențial pentru a le spori șansele pe piața forței de muncă. Plasamentele pentru stagii oferite în cadrul Corpului european de solidaritate ar trebui să fie remunerate de organizația participantă și să urmeze principiile de calitate enunțate în Recomandarea Consiliului din 10 martie 2014 privind un cadru de calitate pentru stagii21. Stagiile și locurile de muncă oferite ar trebui să constituie o piatră de temelie pentru tineri la intrarea pe piața muncii și, prin urmare, ar trebui să fie însoțite de un sprijin adecvat post-plasament. Plasamentele pentru stagii și locuri de muncă ar trebui să fie facilitate de actorii relevanți de pe piața forței de muncă, în special de serviciile publice și private de ocupare a forței de muncă, de partenerii sociali și de camerele de comerț. În calitate de organizații participante, acestea ar trebui să poată solicita finanțare prin intermediul structurii competente de punere în aplicare a Corpului european de solidaritate, în vederea intermedierii între tinerii participanți și angajatorii care oferă stagii și locuri de muncă în sectoare legate de solidaritate.

(10)  SESV ar trebui să prevadă, de asemenea, un cadru pentru stagii și locuri de muncă în domenii legate de solidaritate, pentru a contribui la consolidarea coeziunii sociale, economice și civice. Stagiile și locurile de muncă ar trebui să fie separate în mod clar de activitățile de voluntariat, atât din punct de vedere financiar, cât și organizațional, deoarece ele le pot oferi tinerilor oportunități suplimentare diferite de a debuta pe piața muncii, pot crește șansele de inserție profesională ale acestora și le pot îmbunătăți perspectivele de carieră, contribuind în același timp la abordarea principalelor provocări societale. Stagiile și locurile de muncă nu ar trebui să conducă în niciun caz la substituirea unui loc de muncă. Totuși, stagiile și locurile de muncă remunerate pot stimula tinerii defavorizați și pe cei cu mai puține oportunități să participe la activități legate de solidaritate, la care, în alte condiții, poate nu ar avea acces. Plasamentele pentru stagii pot facilita tranziția tinerilor de la școală către locul de muncă, ceea ce este esențial pentru a realiza integrarea sustenabilă a acestora pe piața forței de muncă. Plasamentele pentru stagii oferite în cadrul SESV ar trebui să fie întotdeauna remunerate de organizația participantă și să urmeze principiile de calitate enunțate în Recomandarea Consiliului din 10 martie 2014 privind un cadru de calitate pentru stagii21. În plus, plasamentele pentru stagii ar trebui să se diferențieze de activitățile de voluntariat și să se bazeze pe un acord scris, încheiat la începutul stagiului între stagiar și organizația participantă. Aceste acorduri scrise ar trebui să prevadă obiectivele educaționale și de formare, condițiile de lucru și durata stagiului, remunerația stagiarului și drepturile și obligațiile părților în temeiul legislației naționale în vigoare și/sau al contractelor colective aplicabile din țara în care se desfășoară stagiul. Plasamentele pentru stagii oferite ar trebui să constituie o piatră de temelie pentru tineri la intrarea pe piața muncii și nu ar trebui să substituie locurile de muncă. Plasamentele pentru stagii ar trebui să aibă un caracter temporar și o durată rezonabilă, după cum este prevăzut în prezentul regulament. Plasamentele în muncă ar trebui să se bazeze pe un contract scris și să respecte toate condițiile de muncă și de încadrare în muncă definite în dreptul național și/sau în contractele colective de muncă aplicabile din țara în care se desfășoară activitatea lucrativă. Sprijinul financiar oferit organizațiilor participante care oferă locuri de muncă nu ar trebui să depășească douăsprezece luni. Stagiile și locurile de muncă ar trebui să se distingă în mod clar, din punct de vedere financiar și al conținutului, de activitățile de voluntariat și, prin urmare, ar trebui să fie însoțite de o pregătire adecvată, de formare la locul de muncă și de sprijin post-plasament legate de participarea participantului la SESV. Plasamentele pentru stagii și locuri de muncă ar trebui să fie facilitate de actorii relevanți de pe piața forței de muncă, în special de serviciile publice și private de ocupare a forței de muncă, de partenerii sociali și de camerele de comerț. În calitate de organizații participante, acestea ar trebui să poată solicita finanțare prin intermediul structurii competente de punere în aplicare a SESV, în vederea intermedierii între tinerii participanți și angajatorii care oferă stagii și locuri de muncă în sectoare legate de solidaritate.

__________________

__________________

21 Recomandarea Consiliului din 10 martie 2014 privind un cadru de calitate pentru stagii (JO C 88, 27.3.2014, p. 1).

21 Recomandarea Consiliului din 10 martie 2014 privind un cadru de calitate pentru stagii (JO C 88, 27.3.2014, p. 1).

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Spiritul de inițiativă al tinerilor reprezintă un atu important pentru societate și pentru piața forței de muncă. Corpul european de solidaritate ar trebui să contribuie la promovarea acestui aspect, oferind tinerilor oportunitatea de a concepe și pune în aplicare propriile proiecte, destinate să abordeze provocări specifice în beneficiul comunităților locale. Proiectele respective ar trebui să fie o ocazie de a încerca idei și de a sprijini tinerii să preia ei înșiși controlul acțiunilor de solidaritate. Acestea ar putea servi, de asemenea, ca o rampă de lansare pentru implicarea ulterioară în activități de solidaritate și ar putea fi un prim pas în a încuraja participanții Corpului european de solidaritate să se implice în activități independente sau să creeze asociații, ONG-uri sau alte organisme active în domeniul solidarității, non-profitului și tineretului.

(11)  Spiritul de inițiativă al tinerilor reprezintă un atu important pentru societate. SESV ar trebui să contribuie la promovarea acestui aspect, oferindu-le tinerilor oportunitatea de a concepe și pune în aplicare propriile proiecte destinate să abordeze provocări specifice, în spirit de solidaritate cu comunitățile locale și în beneficiul acestora, mai ales al comunităților aflate în zone rurale, izolate sau marginalizate. Proiectele respective ar trebui să fie o ocazie pentru tineri de a elabora soluții inovatoare, de a încerca să pună în aplicare idei într-un mod sustenabil și de a prelua controlul acțiunilor de solidaritate. Acestea ar putea servi, de asemenea, ca o rampă de lansare pentru implicarea ulterioară în activități de solidaritate și ar putea fi un prim pas în a încuraja participanții SESV să se implice în antreprenoriatul social sau ca voluntari în asociații, ONG-uri, organizații pentru tineret sau alte organisme active în domeniul solidarității, non-profitului și tineretului și să înființeze propriile asociații. Tinerilor și organizațiilor de tineret și studențești ar trebui să li se acorde sprijinul necesar pentru a putea desfășura în mod eficient activitățile de solidaritate. Sprijinul post-plasament ar putea include sprijin și consiliere pentru participanții interesați de crearea și gestionarea unor asociații, cooperative, întreprinderi sociale, organizații de tineret și centre social-culturale.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Tinerii și organizațiile care participă la Corpul european de solidaritate ar trebui să aibă sentimentul apartenenței la o comunitate de persoane și entități care se angajează să sporească solidaritatea în întreaga Europă. În același timp, organizațiile participante au nevoie de sprijin pentru a-și consolida capacitățile de a oferi plasamente de calitate către un număr din ce în ce mai mare de participanți. Corpul european de solidaritate ar trebui să sprijine activitățile de comunicare în rețea care vizează consolidarea implicării tinerilor și a organizațiilor participante în această comunitate, promovarea spiritului Corpului european de solidaritate, precum și încurajarea schimbului de practici și experiențe utile. De asemenea, activitățile respective ar trebui să contribuie la creșterea gradului de sensibilizare în ceea ce privește Corpul european de solidaritate în rândul actorilor publici și privați, precum și la colectarea de feedback din partea participanților și a organizațiilor participante la punerea în aplicare a Corpului european de solidaritate.

(12)  Tinerii și organizațiile care participă la SESV ar trebui să aibă sentimentul apartenenței la o comunitate de persoane și entități care se angajează să consolideze solidaritatea în întreaga Europă și dincolo de granițele acesteia. În același timp, organizațiile participante fără scop lucrativ de interes general sau care au obiective sociale au nevoie de sprijin pentru a-și consolida capacitățile de a oferi plasamente de calitate către un număr din ce în ce mai mare de participanți. SESV ar trebui să sprijine activitățile de comunicare în rețea care vizează consolidarea capacității tinerilor și implicarea organizațiilor fără scop lucrativ participante în această comunitate și încurajarea schimbului de practici și experiențe utile în domeniul solidarității. De asemenea, activitățile respective ar trebui să contribuie la creșterea gradului de sensibilizare în ceea ce privește solidaritatea în rândul actorilor publici și privați, precum entitățile fără scop lucrativ care au obiective sociale, precum și la colectarea de feedback din partea participanților și a organizațiilor participante cu privire la punerea în aplicare a SESV.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  O atenție deosebită ar trebui acordată asigurării calității plasamentelor și a altor oportunități oferite de Corpul european de solidaritate, în special prin oferirea de cursuri de formare, asistență lingvistică, asigurare, sprijin administrativ și post-plasament pentru participanți, precum și prin validarea cunoștințelor, abilităților și competențelor dobândite prin experiența în cadrul Corpului european de solidaritate.

(13)  O atenție deosebită ar trebui acordată asigurării calității plasamentelor și a altor oportunități oferite de SESV, în special prin oferirea de cursuri de formare și de asistență lingvistică online și offline, de asigurare, de proceduri administrative simplificate și de sprijin pre- și post-plasament pentru participanți, precum și prin validarea cunoștințelor, abilităților și competențelor dobândite prin experiența în cadrul SESV. Acest sprijin ar trebui să fie conceput și acordat în colaborare cu organizațiile de tineret și alte organizații fără scop lucrativ și ale societății civile, pentru a profita de experiența acestora în acest domeniu. În cazurile în care activitățile desfășurate de participanți sunt efectuate într-un mediu periculos, cum ar fi în medii afectate de dezastre, ar trebui furnizate cursuri privind măsurile preventive de securitate. Sprijinul post-plasament ar trebui, de asemenea, să acorde prioritate implicării civice continue a participanților în cadrul comunității lor, orientându-i către organizațiile sau proiectele locale cu care aceștia pot colabora după finalizarea perioadei de plasament.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Pentru a asigura impactul plasamentelor Corpului european de solidaritate asupra dezvoltării personale, educaționale, sociale, civice și profesionale a participanților, cunoștințele, abilitățile și competențele care constituie rezultate ale învățării ca urmare a plasamentului ar trebui identificate și documentate în mod corespunzător, în funcție de circumstanțele și particularitățile de la nivel național, astfel cum se sugerează în Recomandarea Consiliului din 20 decembrie 2012 privind validarea învățării non-formale și informale22.

(14)  Pentru a asigura impactul plasamentelor SESV asupra dezvoltării personale, educaționale, artistice, sociale, civice și profesionale a participanților, cunoștințele, abilitățile și competențele care constituie rezultate ale învățării ca urmare a formării specifice parcurse înainte de plasamentul de solidaritate ar trebui identificate, documentate, evaluate, certificate și recunoscute în mod corespunzător, în conformitate cu orientările europene și în funcție de circumstanțele și particularitățile de la nivel național, astfel cum se sugerează în Recomandarea Consiliului din 20 decembrie 2012 privind validarea învățării non-formale și informale22. Ar trebui să se folosească certificatul Youth Pass drept instrument de recunoaștere, pentru a descrie și a valida rezultatele învățării non-formale și informale dobândite datorită experienței în cadrul SESV. Certificatul Youth Pass va îmbunătăți recunoașterea rezultatelor învățării obținute de tineri.

__________________

__________________

22 Recomandarea Consiliului din 20 decembrie 2012 privind validarea învățării non-formale și informale (JO C 398, 22.12.2012, p. 1).

22 Recomandarea Consiliului din 20 decembrie 2012 privind validarea învățării non-formale și informale (JO C 398, 22.12.2012, p. 1).

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14a)   Pentru a sprijini activitățile de solidaritate în rândul tinerilor, organizațiile participante ar trebui să fie organizații de primire sau de trimitere fără scop lucrativ, printre care se pot număra organizațiile neguvernamentale sau organizațiile societății civile, organizațiile de tineret, bisericile și asociațiile sau comunitățile religioase.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Trebuie instituită o etichetă de calitate, care să asigure respectarea de către organizațiile participante a principiilor și cerințelor Cartei Corpului european de solidaritate, în ceea ce privește drepturile și responsabilitățile care le revin în toate etapele experienței de solidaritate. Obținerea unei etichete de calitate ar trebui să fie o condiție prealabilă pentru participare, dar nu ar trebui să conducă în mod automat la finanțare în cadrul Corpului european de solidaritate.

(15)  Ar trebui instituite etichete de calitate și cadre de monitorizare separate, pe de o parte pentru voluntariat și, pe de altă parte, pentru stagii și locuri de muncă, în parteneriat cu părțile interesate relevante, pentru a asigura că organizațiile participante respectă în mod efectiv și în permanență principiile și cerințele Cartei SESV în ceea ce privește drepturile și responsabilitățile care le revin în toate etapele experienței de solidaritate. Pentru a evita standarde de calitate diferite, Carta SESV ar trebui să ia în considerare prevederile Cartei Serviciului european de voluntariat din cadrul programului Erasmus+. Obținerea unei etichete de calitate ar trebui să fie o condiție prealabilă pentru participare, dar nu ar trebui să conducă în mod automat la finanțare în cadrul SESV. Etichetele de calitate ar trebui să asigure că activitățile din cadrul SESV nu sunt utilizate drept substitut al locurilor de muncă sau al stagiilor reale. Procesul care conduce la atribuirea unei etichete de calitate nu ar trebui să creeze o birocrație suplimentară, care ar descuraja organizațiile să contribuie la SESV. O etichetă de calitate ar trebui să asigure, de asemenea, că organizațiile participante respectă condiționalitatea ex-ante privind incluziunea socială și, în special, prioritatea în materie de investiții privind tranziția de la servicii de sănătate și sociale în instituții la servicii comunitare prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 1a, pentru ca finanțarea din partea UE să nu poată fi utilizată pentru a sprijini (chiar și în mod indirect) infrastructuri sociale și de sănătate de segregare.

 

_____________________

 

1a Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Centrul de resurse al Corpului european de solidaritate ar trebui să sprijine organismele de punere în aplicare, organizațiile participante și tinerii care participă la Corpul european de solidaritate pentru a îmbunătăți calitatea punerii în aplicare și a activităților Corpului european de solidaritate, precum și pentru a spori identificarea și validarea competențelor dobândite prin activitățile respective.

(16)  Centrul de resurse al SESV ar trebui să sprijine organismele de punere în aplicare, organizațiile participante și tinerii care participă la SESV pentru a îmbunătăți calitatea punerii în aplicare și a activităților SESV, precum și pentru a consolida identificarea, validarea și certificarea cunoștințelor, abilităților și competențelor dobândite prin activitățile respective.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Un portal al Corpului european de solidaritate ar trebui să fie dezvoltat în mod continuu pentru a asigura un acces facil la Corpul european de solidaritate și pentru a oferi un ghișeu unic pentru persoanele și organizațiile interesate în ceea ce privește, inter alia, înregistrarea, identificarea și corelarea profilurilor și a oportunităților, comunicarea în rețea și schimburile virtuale, formarea online, sprijin în domeniul lingvistic și post-plasament, precum și alte funcționalități utile care ar putea apărea în viitor.

(17)  Un portal al SESV, disponibil în toate limbile oficiale ale țărilor participante și accesibil inclusiv persoanelor cu dizabilități ar trebui să fie dezvoltat și actualizat în mod continuu pentru a asigura un acces facil la SESV și pentru a oferi o platformă interactivă și multilingvă pentru persoanele și organizațiile non-profit interesate în ceea ce privește, printre altele, înregistrarea, identificarea și corelarea profilurilor și a oportunităților, comunicarea în rețea și schimburile virtuale, informații privind plasamentele sau proiectele de solidaritate existente și privind organizațiile participante, punctele de contact europene și naționale relevante, formarea online, sprijinul în domeniul lingvistic, anterior și ulterior plasamentului, mecanismele de feedback direct și de evaluare, precum și alte funcționalități utile care ar putea apărea în viitor. În ghidul programului ar trebui să se descrie amănunțit portalul SESV și folosirea acestuia. Ar trebui să se asigure interoperabilitatea cu Portalul european pentru tineret.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17a)  Ar trebui să se conceapă un cadru de calitate cu standarde adecvate pentru ofertele de plasament ale SESV. Acest cadru de calitate ar trebui să se întemeieze pe legislația în vigoare de protejare a drepturilor lucrătorilor, stagiarilor și voluntarilor atât la nivelul Uniunii, cât și la nivel național în domeniile protecției sociale, venitului minim, stabilității, protecției muncii, drepturilor de muncă, sănătății mintale și fizice. Elaborarea acestor standarde ar trebui să se facă printr-un proces favorabil incluziunii, cu participarea deplină a partenerilor sociali, a organizațiilor de tineret și a celor de voluntariat.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Considerentul 17 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17b)  Este esențial ca, pentru buna funcționare a SESV și pentru desfășurarea în timp util a acțiunilor relevante, să se instituie în cadrul programelor de lucru ale SESV mecanisme care să garanteze că ofertele sunt prezentate tinerilor înregistrați într-un interval de timp rezonabil și relativ previzibil. Prin urmare, ar trebui ca persoanelor înregistrate să li se transmită informații și actualizări periodice în legătură cu plasamentele disponibile și organizațiile participante implicate activ în SESV, pentru a stimula participarea lor la SESV după înregistrare, oferindu-le, de asemenea, posibilitatea de a intra în contact în mod direct cu actorii activi în acest domeniu, atât la nivel național, cât și la nivel european.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Prezentul regulament stabilește un pachet financiar pentru perioada 2018-2020, care constituie principala valoare de referință pentru Parlamentul European și Consiliu în cursul procedurii bugetare anuale, în sensul punctului 17 din Acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară23. Principala valoare de referință include realocările din programul Erasmus+ (197,7 milioane EUR) și din programul pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (10 milioane EUR) pentru exercițiile financiare 2018, 2019 și 2020 și se completează prin contribuții din partea mai multor programe ale Uniunii din cadrul unor rubrici diferite, precum Fondul social european, mecanismul de protecție civilă al Uniunii, programul LIFE și Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală.

(18)  Prezentul regulament stabilește un pachet financiar de 341,5 milioane de euro în prețuri curente pentru perioada 2018-2020, care constituie principala valoare de referință pentru Parlamentul European și Consiliu în cursul procedurii bugetare anuale, în sensul punctului 17 din Acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară. Pachetul financiar ar trebui să includă suma de 197,7 milioane EUR care fusese inițial alocată pentru a finanța activitățile din interiorul Uniunii ale Serviciului european de voluntariat în cadrul programului Erasmus+ pentru exercițiile financiare 2018, 2019 și 2020, având în vedere că aceste activități urmează să fie transferate spre programul SESV. Ținând seama de necesitatea de a evita orice impact negativ asupra finanțării programelor multianuale existente, suma rămasă pentru finanțarea SESV ar trebui să fie mobilizată exclusiv din marjele nealocate în limitele plafoanelor cadrului financiar multianual, iar în exercițiile viitoare ar trebui alocate resurse noi.

______________ ____

__________________

23 Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (JO C 373, 20.12.2013, p. 1).

23 Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (JO C 373, 20.12.2013, p. 1).

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18a)  Investițiile în SESV nu ar trebui să se facă în detrimentul altor programe ale Uniunii care oferă deja oportunități foarte valoroase tinerilor, în special programul Erasmus+ și Inițiativa pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. Investițiile în SESV ar trebui să fie însoțite de investiții mai mari în alte programe complementare ale Uniunii, mai ales în cazul programelor Erasmus+.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)   Pentru a asigura continuitatea activităților sprijinite de programele care contribuie la Corpul european de solidaritate, sprijinul financiar pentru plasamentele și proiectele de solidaritate ar trebui să urmeze, cu titlu indicativ, o repartizare de 80%-20% între plasamentele de voluntariat și proiectele de solidaritate, pe de o parte, și cele care implică stagii și locuri de muncă, pe de altă parte.

(19)   Pentru a asigura continuitatea activităților sprijinite de programele care contribuie la SESV, sprijinul financiar pentru plasamentele și proiectele de solidaritate ar trebui să se facă, cu titlu indicativ, după o repartizare de 95 % pentru plasamentele de voluntariat și proiectele de solidaritate și 5 % pentru cele care implică stagii și locuri de muncă.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Pentru a crește la maximum impactul Corpului european de solidaritate, ar trebui să se prevadă dispoziții care să permită țărilor participante să pună la dispoziție fonduri naționale suplimentare în conformitate cu normele Corpului european de solidaritate.

(20)  Pentru a crește la maximum impactul SESV, țările participante ar trebui să poată pune la dispoziție fonduri naționale, regionale sau locale suplimentare, în conformitate cu normele SESV.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20a)  Protecția civilă și ajutorul umanitar nu pot depinde de activitatea tinerilor din cadrul SESV. Comisia și statele membre ar trebui să garanteze în permanență investiții în structuri de protecție civilă și de ajutor umanitar.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21a)  Ca regulă generală, cererea de finanțare va fi depusă de participanți la agenția națională a țării în care se află organizația. Cererile de finanțare pentru plasamentele organizate de organizațiile la nivel european sau cele internaționale vor fi depuse la Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură a Comisiei Europene.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Considerentul 21 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21b)  Comisia ar trebui să ia inițiativa de a elabora o Agendă a Uniunii dedicată voluntariatului, ținând seama de Agenda politică pentru voluntariat (PAVE), menită să garanteze recunoașterea și respectarea drepturilor voluntarilor și ale organizațiilor care implică voluntari, precum și reducerea barierelor administrative și juridice pentru organizațiile de voluntariat și a celor care implică voluntari din întreaga Europă, pe lângă încurajarea, promovarea și susținerea unei culturi mai largi a solidarității și a voluntariatului în Europa.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Pe lângă statele membre, Corpul european de solidaritate ar trebui să fie deschis, de asemenea, participării altor țări pe baza acordurilor bilaterale. Această participare ar trebui să se bazeze, acolo unde este cazul, pe credite suplimentare puse la dispoziție în conformitate cu procedurile stabilite de comun acord cu țările respective.

(22)  La fel ca în cazul Serviciului european de voluntariat, pe lângă statele membre, SESV ar trebui să fie deschis țărilor din programul Erasmus+ și Tineretul în acțiune, precum și țărilor partenere, acordând de la început o atenție deosebită țărilor vecine ale Uniunii, încă din stadiul de concepție, pentru a promova egalitatea de șanse între tinerii din statele membre și cei din țările terțe. Această participare ar trebui să se bazeze pe credite suplimentare puse la dispoziție în conformitate cu procedurile stabilite de comun acord cu țările respective.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  Corpul european de solidaritate ar trebui să vizeze tinerii cu vârste între 18 și 30 de ani. Participarea la activitățile oferite de Corpul european de solidaritate ar trebui să impună înregistrarea prealabilă pe portalul Corpului european de solidaritate.

(23)  SESV ar trebui să vizeze tinerii cu vârste între 18 și 30 de ani. Participarea la activitățile oferite de SESV ar trebui să fie gestionată fie prin înregistrarea prealabilă pe portalul său sau printr-o cerere oficială ori printr-un proces de recrutare gestionat de organizația participantă. După caz, ar trebui să se pună la dispoziție și alte instrumente care să completeze această modalitate de înregistrare pentru a facilita participarea tuturor tinerilor, în special a celor care se află în situații deosebit de vulnerabile și a celor care nu posedă competențe digitale. În acest scop, ar putea fi utilizate procedurile deja existente de depunere a candidaturilor, folosite de organizațiile implicate în coordonarea și trimiterea voluntarilor.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23a)  Grupul țintă de tineri ar trebui să fie cât mai extins și mai cuprinzător, astfel încât la SESV să participe tineri de diferite origini, niveluri de formare, abilități, competențe, cunoștințe și experiență.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Considerentul 23 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23b)  Este necesar să se promoveze o strategie politică mai amplă, menită să creeze un mediu propice pentru voluntariat în Europa, care să nu se suprapună cu alte programe în curs, ci mai degrabă să completeze inițiativele de succes existente, cum ar fi Serviciul european de voluntariat.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Ar trebui acordată o atenție specială pentru a se asigura că activitățile sprijinite de Corpul european de solidaritate sunt accesibile tuturor tinerilor, în special celor mai defavorizați. Prin urmare, trebuie luate măsuri speciale pentru a promova incluziunea socială, participarea tinerilor defavorizați, precum și pentru a lua în considerare constrângerile impuse de îndepărtarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii și ale țărilor și teritoriilor de peste mări24. În mod similar, țările participante ar trebui să depună eforturi pentru a elimina toate obstacolele juridice și administrative din calea bunei funcționări a Corpului european de solidaritate. Aceasta include soluționarea, acolo unde este posibil și fără a aduce atingere acquis-ului Schengen și dreptului Uniunii privind intrarea și șederea resortisanților țărilor terțe, problemelor administrative care creează dificultăți în obținerea vizelor și a permiselor de ședere.

(24)  Ar trebui acordată o atenție specială pentru a se asigura că activitățile sprijinite de SESV sunt accesibile în practică tuturor tinerilor, în special celor mai defavorizați, cum ar fi tinerii cu nevoi speciale. Prin urmare, trebuie oferite măsuri speciale și sprijin individualizat pentru a putea include toate categoriile de tineri cu mai puține oportunități, precum și pentru a promova incluziunea socială și pentru a lua în considerare constrângerile impuse de izolarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii și ale țărilor și teritoriilor de peste mări24. În mod similar, țările participante ar trebui să depună eforturi pentru a elimina toate obstacolele juridice și administrative din calea bunei funcționări a SESV. Aceasta include soluționarea, acolo unde este posibil și fără a aduce atingere acquis-ului Schengen și dreptului Uniunii privind intrarea și șederea resortisanților țărilor terțe, problemelor administrative care creează dificultăți în obținerea vizelor și a permiselor de ședere.

______________________

______________________

24 Persoanele care provin dintr-o țară sau dintr-un teritoriu de peste mări (TTPM) și organismele și instituțiile publice și/sau private competente din TTPM pot participa la programe în conformitate cu Decizia 2001/822/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2001 privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Comunitatea Europeană (JO L314, 30.11.2001, p.1).

24 Persoanele care provin dintr-o țară sau dintr-un teritoriu de peste mări (TTPM) și organismele și instituțiile publice și/sau private competente din TTPM pot participa la programe în conformitate cu Decizia 2001/822/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2001 privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Comunitatea Europeană (JO L314, 30.11.2001, p.1).

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  Orice entitate care dorește să participe la Corpul european de solidaritate, finanțată din bugetul Corpului european de solidaritate, de un alt program al Uniunii sau dintr-o altă sursă de finanțare, trebuie să primească o etichetă de calitate, cu condiția îndeplinirii condițiilor corespunzătoare. Procesul care conduce la atribuirea unei etichete de calitate ar trebui să fie desfășurat în mod continuu de structurile de punere în aplicare ale Corpului european de solidaritate. Eticheta de calitate atribuită ar trebui să facă obiectul unor reevaluări periodice și ar putea fi revocată în cazul în care, în contextul controalelor care trebuie efectuate, nu mai sunt îndeplinite condițiile care au condus la atribuirea acesteia.

(25)  Orice entitate care dorește să participe la SESV, finanțată din bugetul acestuia, de un alt program al Uniunii sau dintr-o altă sursă de finanțare, trebuie să primească în prealabil o etichetă de calitate, cu condiția îndeplinirii condițiilor corespunzătoare și ca activitatea în cauză să nu se afle pe lista activităților excluse. Procesul care conduce la atribuirea unei etichete de calitate ar trebui să fie desfășurat în mod continuu, public și transparent de structurile de punere în aplicare ale SESV. Sarcinile administrative inutile ar trebui evitate în acest proces. Eticheta de calitate atribuită ar trebui să facă obiectul unor reevaluări periodice și ar putea fi revocată în cazul în care, în contextul controalelor care trebuie efectuate, nu mai sunt îndeplinite condițiile care au condus la atribuirea acesteia.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)  O entitate care dorește să solicite finanțare pentru a oferi plasamente în cadrul Corpului european de solidaritate ar trebui să primească mai întâi o etichetă de calitate, ca o condiție prealabilă. Această cerință nu ar trebui să se aplice persoanelor fizice care solicită sprijin financiar în numele unui grup informal de participanți la Corpul european de solidaritate pentru proiectele lor de solidaritate.

(26)  O entitate non-profit care dorește să solicite finanțare pentru a oferi plasamente în cadrul SESV ar trebui să primească mai întâi o etichetă de calitate, ca o condiție prealabilă. Obligația de atribuire a unei etichete de calitate nu ar trebui să se aplice persoanelor fizice care solicită sprijin financiar în numele unui grup informal de participanți la SESV pentru programele și proiectele lor de solidaritate. Organismele de implementare competente ar trebui să efectueze controale de calitate echivalente pentru a se asigura că aceste persoane fizice respectă cerințele SESV.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Considerentul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(26a)  Nevoile și așteptările comunităților locale ar trebui să reprezinte un criteriu important de evaluare a calității proiectelor. Prin urmare, ar trebui creați indicatori adecvați, care să fie reevaluați în fiecare an.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27)  Gestionarea eficace a performanței, inclusiv monitorizarea și evaluarea, presupune elaborarea unor indicatori specifici, măsurabili și realiști, care pot fi măsurați în timp și care reflectă logica intervenției.

(27)  Managementul eficient al performanței, inclusiv monitorizarea și evaluarea, presupune elaborarea unor indicatori calitativi și cantitativi specifici, măsurabili și realiști, care pot fi măsurați în timp și care reflectă logica intervenției.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  Ar trebui să se asigure o mobilizare, publicitate și difuzare adecvată a oportunităților și a rezultatelor acțiunilor sprijinite de Corpul european de solidaritate la nivel european, național și local. Activitățile de informare, publicitate și diseminare ar trebui să se bazeze pe toate organismele de punere în aplicare ale Corpului european de solidaritate, inclusiv, dacă este cazul, pe sprijinul altor părți interesate cheie.

(28)  Ar trebui să se asigure o mobilizare, publicitate și difuzare adecvată a oportunităților și a rezultatelor acțiunilor sprijinite de SESV la nivel european, național, regional și local. Activitățile de informare, publicitate și diseminare ar trebui să se desfășoare, fără accentuarea birocrației, prin toate organismele executive ale SESV, site-urile de internet ale Comisiei și prin programele Uniunii deja asociate SESV.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Considerentul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(28a)  Pentru a realiza mai bine obiectivele SESV, Comisia Europeană, statele membre și agențiile naționale ar trebui să colaboreze îndeaproape, în parteneriat cu ONG-urile, organizațiile de tineret și părțile interesate locale cu experiență în acțiunile de solidaritate.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Textul propus de Comisie

(29)  Pentru a asigura o mai mare eficiență a comunicării către public și o sinergie mai amplă și mai puternică între activitățile de comunicare întreprinse la inițiativa Comisiei, resursele alocate acțiunilor de comunicare în temeiul prezentului regulament ar trebui să contribuie, de asemenea, la acoperirea comunicării instituționale a priorităților politice ale Uniunii, dacă acestea sunt legate de obiectivele generale ale prezentului regulament.

(29)  Pentru a asigura o mai mare eficacitate a comunicării către public și o sinergie mai amplă și mai puternică între activitățile de comunicare întreprinse la inițiativa Comisiei, resursele alocate acțiunilor de comunicare în temeiul prezentului regulament ar trebui să contribuie, de asemenea, la acoperirea comunicării instituționale a priorităților politice ale Uniunii, cum ar fi integrarea socială, coeziunea, protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice, care sunt legate de obiectivele generale ale prezentului regulament și corespund cu obiectivele surselor de finanțare a SESV.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Considerentul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30)  Pentru a asigura o punere în aplicare eficientă și eficace a prezentului regulament, Corpul european de solidaritate ar trebui să valorifice la maximum dispozițiile în materie de gestionare deja existente. Prin urmare, instituirea Corpului european de solidaritate ar trebui să fie încredințată structurilor existente, și anume Comisia Europeană, Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură și agențiile naționale desemnate pentru gestionarea acțiunilor menționate în capitolul III din Regulamentul (UE) nr. 1288/2013.

(30)  Pentru a asigura o punere în aplicare eficientă și eficace a prezentului regulament, SESV ar trebui să valorifice la maximum dispozițiile în materie de gestionare deja existente. Prin urmare, instituirea SESV ar trebui să fie încredințată structurilor existente, și anume Comisia Europeană, Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură și agențiile naționale desemnate pentru gestionarea acțiunilor menționate în capitolul III din Regulamentul (UE) nr. 1288/2013. Ar trebui instituit un organism consultativ care să implice rețelele de ONG-uri implicate în activitățile europene de solidaritate și voluntariat.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Considerentul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35)  În conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii Europene26, Comisia ar trebui să adopte programe de lucru și să informeze Parlamentul European și Consiliul cu privire la aceasta. Programul de lucru ar trebui să stabilească măsurile necesare pentru punerea lor în aplicare în conformitate cu obiectivele generale și specifice ale Corpului european de solidaritate, cu criteriile de selecție și de acordare a granturilor, precum și cu toate celelalte elemente necesare. Programele de lucru și orice modificări aduse acestora ar trebui adoptate prin acte de punere în aplicare, în conformitate cu procedura de examinare.

(35)  În conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii Europene26, Comisia ar trebui să adopte programe de lucru și să informeze Parlamentul European și Consiliul cu privire la aceasta. Programul de lucru ar trebui să stabilească măsurile necesare pentru punerea lor în aplicare în conformitate cu obiectivele generale și specifice ale SESV, criteriile de selecție și de atribuire de granturi, precum și toate celelalte elemente necesare. Programele de lucru și orice modificări aduse acestora ar trebui adoptate prin acte delegate, pe baza necesităților și solicitărilor beneficiarilor.

__________________

__________________

26 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului, JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

26 Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului, JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Considerentul 37

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(37)  Din motive de eficiență și eficacitate, comitetul înființat în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1288/2013 ar trebui, de asemenea, să asiste Comisia în punerea în aplicare a prezentului regulament. În ceea ce privește Corpul european de solidaritate, comitetul respectiv ar trebui să se întrunească într-o configurație specifică, iar mandatul său ar trebui armonizat pentru a îndeplini acest nou rol. Țările participante ar trebui să numească reprezentanții relevanți pentru astfel de reuniuni, ținând cont de componenta de voluntariat și de cea profesională ale Corpului european de solidaritate.

(37)  Din motive de eficiență și eficacitate, un subcomitet specific al comitetului înființat în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1288/2013 ar trebui, de asemenea, să asiste Comisia în punerea în aplicare a prezentului regulament. În ceea ce privește programul, comitetul respectiv ar trebui să se întrunească într-o configurație specifică. Țările participante ar trebui să numească reprezentanții relevanți pentru astfel de reuniuni, ținând cont de componenta de voluntariat și de cea profesională ale SESV. Forumul European al Tineretului, Centrul European de Voluntariat (CEV) și alte organizații relevante ale societății civile, inclusiv rețele reprezentând angajatori și sindicate, ar trebui să fie incluși ca observatori permanenți fără drept de vot în cadrul unui comitet pentru program, iar prezența lor ar trebui prevăzută în regulamentul de procedură al comisiei competente.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Considerentul 38 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(38a)  În Rezoluția sa din 2 februarie 2017 referitoare la punerea în aplicare a Regulamentului privind Erasmus+1a, Parlamentul European a încurajat Comisia și statele membre să depună un efort bugetar pentru a integra noua inițiativă privind Corpul european de solidaritate fără a subfinanța alte programe actuale și prioritare.

 

___________________

 

1a Texte adoptate, P8_TA(2017)0018.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Considerentul 38 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(38b)  În Rezoluția sa din 5 iulie 2017 referitoare la mandatul pentru trilogul privind proiectul de buget 20181a, Parlamentul European și-a exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că, în pofida avertismentelor sale, propunerea legislativă adoptată la 30 mai 2017 prevede ca trei sferturi din bugetul Corpului european de solidaritate să provină din realocări ale fondurilor de la programele existente și în principal de la Erasmus+ (197,7 milioane EUR) și a reiterat faptul că orice noi angajamente politice ar trebui să fie finanțate prin credite noi, și nu prin intermediul realocării creditelor de la programele existente.

 

_____________________

 

1a Texte adoptate, P8_TA-PROV(2017)0302.

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Considerentul 38 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(38c)  Ar trebui garantate finanțare și alocări bugetare separate pentru SEVS și fără o reducere a bugetului pentru alte politici care promovează tineretul, educația, formarea, ocuparea forței de muncă sau solidaritatea. Ar trebui asigurată o utilizare optimă și transparentă a resurselor financiare.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Considerentul 39

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(39)  Pachetul financiar al Corpului european de solidaritate de la rubrica 1a din cadrul financiar multianual se bazează, de asemenea, pe fondurile realocate din programul Erasmus+. Fondurile respective ar trebui să provină, în principal, din creditele destinate finanțării activităților Serviciului european de voluntariat care ar intra sub incidența plasamentelor de voluntariat sprijinite în temeiul prezentului regulament. De asemenea, unele credite din cadrul instrumentului de garantare a împrumuturilor pentru studenți, a căror absorbție în cadrul programului Erasmus+ este puțin probabilă, ar trebui să fie realocate pentru a asigura cofinanțarea adecvată a costurilor de funcționare a agențiilor naționale și să fie mai bine aliniate cu capacitatea de absorbție a prezentei acțiuni.

(39)  Pachetul financiar al SEVS de la rubrica 1a din cadrul financiar multianual se bazează pe fondurile realocate din programul Erasmus+. Fondurile respective ar trebui să provină în exclusivitate din creditele destinate finanțării activităților Serviciului european de voluntariat care ar intra sub incidența plasamentelor de voluntariat sprijinite în temeiul prezentului regulament.

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Considerentul 40 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(40a)  Având în vedere implicațiile terapeutice ale muncii cu animalele, ar trebui să se acorde o atenție deosebită creării de oportunități pentru activități în exploatații agricole cu funcție socială pentru tinerii cu dizabilități mintale sau fizice.

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Considerentul 41

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(41)  Prezentul regulament trebuie să se aplice de la 1 ianuarie 2018. Pentru a se asigura aplicarea cu promptitudine a măsurilor prevăzute în prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene ––

(41)  Pentru a permite aplicarea promptă a măsurilor prevăzute în prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)   „activitate de solidaritate” înseamnă o activitate destinată să răspundă nevoilor societate nesatisfăcute în beneficiul unei comunități, promovând în același timp dezvoltarea personală, educațională, socială, civică și profesională a persoanei în cauză, care poate lua forma unor plasamente, proiecte sau activități de comunicare în rețea, dezvoltate în legătură cu diferite domenii, precum educație și formare profesională, ocuparea forței de muncă, egalitatea de gen, antreprenoriat, în special antreprenoriatul social, cetățenie și participare democratică, protecția mediului și a naturii, acțiunile în domeniul climei, prevenirea dezastrelor, pregătire și redresare, agricultură și dezvoltare rurală, furnizarea de produse alimentare și nealimentare, sănătate și bunăstare personală, creativitate și cultură, educație fizică și sport, asistență socială și bunăstare socială, primirea și integrarea resortisanților țărilor terțe, cooperare și coeziune teritorială;

 

(1)   „activitate de solidaritate” înseamnă o activitate de interes general destinată să abordeze provocări societale importante în beneficiul unei comunități și al societății în ansamblu, promovând în același timp dezvoltarea personală, educațională, artistică, socială, civică și profesională; activitatea de solidaritate ia forma unor plasamente, proiecte sau activități de comunicare în rețea, dezvoltate în legătură cu diferite domenii, precum educație și formare cu caracter formal, non-formal și informal, activități prestate de tineret, ocuparea forței de muncă, egalitatea de gen, antreprenoriat social, cetățenie și participare democratică, dialog intercultural, incluziune socială, atragerea persoanelor cu dizabilități, protecția mediului și a naturii, acțiunile în domeniul climei, prevenirea dezastrelor, pregătire și redresare, activități agricole cu caracter social și dezvoltare rurală, cooperare și coeziune teritorială, furnizarea de produse alimentare și nealimentare, sănătate și confort personal, creativitate și cultură, educație fizică și sport, asistență socială și protecție socială, și primirea și integrarea resortisanților din țări terțe, în special a solicitanților de azil și refugiaților;

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  „solidaritate” înseamnă disponibilitatea de a lucra pentru binele comun în contextul unor activități concrete, fără nicio contraprestație;

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  „participant” înseamnă o persoană tânără care s-a înregistrat pe portalul Corpului european de solidaritate și participă la o activitate de solidaritate în cadrul Corpului european de solidaritate oferită de o organizație participantă;

(2)  „participant” înseamnă o persoană tânără care participă la o activitate de solidaritate în cadrul SEVS oferită de o organizație participantă sau concepută de un grup de tineri înregistrați pe portalul SEVS;

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  „tineri defavorizați” înseamnă persoanele care au nevoie de sprijin suplimentar din cauza handicapului, a dificultăților educaționale, a obstacolelor economice, a diferențelor culturale, a problemelor de sănătate, a obstacolelor sociale, a obstacolelor geografice;

(3)   „tânăr cu mai puține oportunități” înseamnă o persoană cu vârsta cuprinsă între 17 și 30 de ani care are nevoie de sprijin suplimentar și adaptat, fiind dezavantajată deoarece se confruntă cu unul sau mai mulți factori de excluziune sau obstacole precum dizabilități, dificultăți în materie de învățare, dificultăți sociale și economice, diferențe culturale, probleme de sănătate, bariere instituționale sau geografice, discriminare în funcție de oricare dintre motivele înscrise la articolul 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  „organizație participantă” înseamnă orice entitate publică sau privată căreia i-a fost atribuită eticheta de calitate a Corpului european de solidaritate, care oferă un plasament unui participant la Corpul european de solidaritate sau desfășoară alte activități în cadrul Corpului european de solidaritate;

(4)  „organizație participantă” înseamnă o organizație publică non-profit sau entități private non-profit care exercită o activitate de interes general sau cu scop social, care joacă un rol fundamental în încurajarea, promovarea și facilitarea accesului la voluntariat și a parteneriatelor în domeniul voluntariatului și căreia i-a fost atribuită eticheta de calitate SESV; o astfel de entitate oferă un plasament de solidaritate unui participant la SESV sau desfășoară și susține alte activități în cadrul SESV, la care participă ca organizație de primire sau de trimitere a voluntarilor. „organizație de trimitere a voluntarilor” înseamnă o organizație responsabilă de pregătirea și asistarea participanților înainte de plasament, în timpul acestuia și după el; „organizație de primire a voluntarilor” înseamnă o organizație care oferă un plasament unui participant;

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  „plasament de solidaritate” înseamnă o activitate de voluntariat, un stagiu sau un loc de muncă într-un domeniu legat de solidaritate, organizat de o organizație participantă și care contribuie la abordarea principalelor provocări societale, consolidând în același timp dezvoltarea personală, educațională, socială, civică și profesională și capacitatea de inserție profesională ale participantului respectiv la Corpul european de solidaritate, fie într-o altă țară decât țara de reședință (transfrontalier), fie în țara de reședință a participantului (național);

(5)  „plasament de solidaritate” înseamnă o activitate de voluntariat, un stagiu sau un loc de muncă într-un domeniu legat de solidaritate, care are o valoare adăugată europeană și care nu substituie sau nu înlocuiește modelele naționale de voluntariat, organizat de o organizație participantă și care contribuie la abordarea unor importante provocări societale, clar identificate, consolidând în același timp dezvoltarea personală, educațională, socială, civică și profesională a participantului la SEVS care o întreprinde, preferabil într-o altă țară decât țara de reședință (transfrontalier), fie în țara sa de reședință a participantului, după cum este cazul;

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  „voluntariat” înseamnă un serviciu de voluntariat neremunerat cu normă întreagă, pentru o perioadă de până la 12 luni, care oferă tinerilor posibilitatea de a contribui la activitatea zilnică a organizațiilor care activează în domenii legate de solidaritate, în beneficiul comunităților în care se desfășoară activitățile respective, inclusiv o dimensiune solidă de învățare și formare, pentru a permite (tânărului voluntar) tinerilor voluntari să dobândească abilități și competențe, care vor fi utile pentru dezvoltarea personală, educațională, socială și profesională a acestora și care va contribui, de asemenea, la îmbunătățirea capacității lor de inserție profesională;

(6)  „voluntariat” înseamnă un plasament de voluntariat neremunerat în cadrul unei organizații participante din sectorul non-profit pentru o perioadă de până la 12 luni, fie cu normă întreagă, fie cu o normă flexibilă de cel puțin 10 ore pe săptămână, care oferă unei tinere persoane posibilitatea de a contribui la activitatea zilnică a organizațiilor fără scop lucrativ, care activează în domenii legate de solidaritate, în beneficiul general al comunității în care se desfășoară activitatea și în particular în beneficiul celor mai dezavantajate persoane, inclusiv o dimensiune solidă de învățare și formare, pentru a permite tânărului voluntar (tinerilor voluntari) să dobândească, să valideze și să dovedească abilități și competențe care-i vor fi utile pentru dezvoltarea personală, educațională, socială și profesională și care vor contribui, de asemenea, la îmbunătățirea capacității sale de inserție profesională; această activitate are drept caracteristici o perioadă determinată, obiective, conținut, sarcini, structură și un cadru clare; o alocație corespunzătoare și asigurarea de protecție juridică și socială nu se consideră echivalent al unui loc de muncă remunerat;

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  „plasamente ale echipelor de voluntariat” înseamnă plasamente care permit echipelor de participanți la Corpul european de voluntariat din diferite țări participante să facă voluntariat împreună pentru un obiectiv comun, prin îndeplinirea unor sarcini manuale sau intelectuale, în cadrul unui proiect de servicii comunitare utile, pentru o perioadă cuprinsă între două săptămâni și două luni;

(7)  „plasamente ale echipelor de voluntariat” înseamnă plasamente care permit echipelor de participanți la SESV din diferite țări participante să participe împreună ca voluntari la un obiectiv comun, prin îndeplinirea unor sarcini manuale sau intelectuale, în cadrul unui proiect de servicii comunitare utile, în colaborare cu autorități publice, organizații non-profit, fundații și întreprinderi sociale, pentru o perioadă cuprinsă între două săptămâni și două luni;

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  „stagiu” înseamnă o perioadă de practică de la 2 până la 12 luni, remunerată de organizația care găzduiește participantul la Corpul european de solidaritate, pe baza unui acord de stagiu în scris, care include o componentă de învățare și una de formare, și este întreprins pentru a obține o experiență practică și profesională în vederea îmbunătățirii capacității de inserție profesională și a facilitării tranziției către un loc de muncă permanent;

(8)  „stagiu” înseamnă o perioadă de practică de la trei până la șase luni, care se poate prelungi o singură dată, cu o durată maximă de 12 luni în cadrul aceleiași organizații participante, remunerată de organizația care găzduiește participantul la SESV, care include o componentă de învățare și una de formare, este întreprinsă pentru a obține o experiență practică și profesională în vederea dobândirii de competențe utile pentru dezvoltarea personală, educațională, socială, civică și profesională a participantului, se bazează pe un acord scris, încheiat la începutul stagiului între participant și organizația participantă și care indică obiectivele educaționale, condițiile de muncă și durata stagiului, remunerația participantului și drepturile și obligațiile părților în temeiul legislației naționale și/sau al contractelor colective aplicabile în țara în care se desfășoară stagiul și nu înlocuiește un loc de muncă;

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  „loc de muncă” înseamnă o perioadă de lucru de 2 până la 12 luni, remunerată de organizația participantă care angajează participantul la Corpul european de solidaritate, desfășurată într-o țară participantă și pe baza unui contract de muncă, în conformitate cu cadrul național de reglementare al respectivei țări participante;

(9)  „loc de muncă” înseamnă o perioadă de lucru de cel puțin șase luni, care se bazează pe un contract de muncă scris, respectă toate condițiile de muncă și de încadrare în muncă definite în dreptul național și/sau în contractele colective de muncă aplicabile în țara unde este desfășurată activitatea lucrativă și este remunerată de organizația participantă care angajează participantul la SESV;

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  „proiect de solidaritate” înseamnă o inițiativă locală pentru o perioadă cuprinsă între 2 și 12 luni, care este instituită și desfășurată în grupuri formate din cel puțin 5 participanți la Corpul european de solidaritate, în vederea abordării principalelor provocări din cadrul propriei comunități locale și a plasării acestora într-o perspectivă europeană mai largă;

(10)  „proiect de solidaritate” înseamnă o inițiativă locală pentru o perioadă cuprinsă între 2 și 12 luni, care este instituită și desfășurată în grupuri formate din cel puțin cinci participanți la SESV, în vederea abordării principalelor provocări din cadrul propriei comunități locale și a plasării acestora într-o perspectivă europeană mai largă și în cadrul inițiativelor de solidaritate locale existente; Pentru ca o acțiune de solidaritate să aibă loc, este obligatoriu ca o organizație intermediară sau autoritățile locale să organizeze îndrumarea, precum și sprijin prealabil și sprijin ulterior plasamentului, pentru a asigura sustenabilitatea proiectului și calitatea serviciilor prestate;

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10a)  „agricultură socială” înseamnă utilizarea resurselor agricole pentru a îmbunătăți confortul social, fizic și mintal al persoanelor, permițându-le grupurilor vulnerabile din punct de vedere fizic sau social să participe la activități agricole;

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  „etichetă de calitate” înseamnă certificarea atribuită unei entități publice sau private sau unei organizații internaționale care dorește să furnizeze plasamente în cadrul Corpului european de solidaritate, urmând o procedură care vizează asigurarea respectării principiilor și cerințelor Cartei Corpului european de solidaritate;

(11)  „etichetă de calitate” înseamnă certificarea atribuită unei entități publice sau private sau unei organizații internaționale care dorește să devină organizație participantă și să furnizeze plasamente în cadrul SESV, urmând o procedură care vizează asigurarea respectării principiilor și cerințelor SESV și asigurarea calității serviciilor prestate de organizațiile participante;

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  „Carta Corpului european de solidaritate” înseamnă documentul care stabilește drepturile și responsabilitățile pe care toate entitățile care doresc să se alăture Corpului european de solidaritate trebuie să accepte să și le asume;

(12)  „Carta Serviciului european de voluntariat și solidaritate” înseamnă documentul care stabilește drepturile și responsabilitățile pe care toate entitățile care doresc să se alăture SESV trebuie să le accepte, să și le asume și să le respecte;

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  „Centrul de resurse al Corpului european de solidaritate” înseamnă funcțiile suplimentare îndeplinite de o agenție națională desemnată pentru a sprijini dezvoltarea și punerea în aplicare a activităților din cadrul Corpului european de solidaritate, precum și identificarea competențelor dobândite de participanți prin plasamente și proiecte;

(13)  „Centrul de resurse al Serviciului european de voluntariat și solidaritate” înseamnă funcțiile suplimentare îndeplinite de o agenție națională desemnată pentru a sprijini dezvoltarea și punerea în aplicare a activităților din cadrul SESV, precum și identificarea competențelor dobândite de participanți în urma formării specifice pe care au parcurs-o înainte de plasamentul de solidaritate; Agențiile naționale respective ar trebui să fie implicate în procesul de stabilire a funcțiilor Centrului de resurse al Serviciului european de voluntariat și solidaritate;

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  „portalul Corpului european de solidaritate” este un instrument web care oferă servicii online relevante participanților și organizațiilor participante la Corpul european de solidaritate, inclusiv furnizarea de informații privind Corpul european de solidaritate, înregistrarea participanților, căutarea participanților pentru plasamente, promovarea și căutarea plasamentelor, căutarea potențialilor parteneri de proiect, gestionarea contactelor și a ofertelor pentru plasamente și proiecte, formare, comunicarea și activități în rețea, informarea și notificarea cu privire la oportunități, precum și alte evoluții relevante legate de Corpul european de solidaritate.

(14)  „portalul SESV” înseamnă un instrument interactiv multilingv, disponibil pe internet și în toate limbile oficiale ale țărilor participante, accesibil persoanelor cu handicap și care furnizează alte servicii online participanților la SESV și a organizațiilor participante; aceste servicii completează activitățile organizațiilor participante și includ furnizarea de informații privind SESV, înregistrarea participanților, căutarea participanților pentru plasamente, promovarea și căutarea plasamentelor, căutarea potențialilor parteneri de proiect, gestionarea contactelor și a ofertelor pentru plasamente și proiecte, formare, comunicarea și activități în rețea, informarea și notificarea cu privire la oportunități, furnizarea unui sistem de evaluare a calității plasamentelor, precum și alte evoluții relevante legate de SESV;

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a)  Pentru a încuraja tinerii să participe la activități de voluntariat care sunt în totalitate neremunerate, și având în vedere că săptămâna de lucru în mediul profesional nu ar trebui să dureze mai mult de 40 de ore, nu este permis ca tinerii să presteze activități voluntare pentru mai mult de 25 de ore pe săptămână.

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obiectivul Corpului european de solidaritate este de a consolida implicarea tinerilor și a organizațiilor în activități de solidaritate accesibile și de înaltă calitate, ca mijloc de a contribui la consolidarea coeziunii și solidarității în Europa, de a sprijini comunitățile și de a răspunde nevoilor societale nesatisfăcute.

 

Obiectivul SESV este de a promova solidaritatea ca valoare și voluntariatul în Europa și în afara sa pentru a construi o societate favorabilă incluziunii, sporind implicarea tinerilor și a organizațiilor non-profit în activități de solidaritate accesibile și de înaltă calitate, ca mijloc de a contribui la consolidarea coeziunii și a cetățeniei; el urmărește să completeze acțiunile existente și structurile organizațiilor care sprijină comunităților locale, în special comunitățile cele mai vulnerabile, și să reacționeze rapid la provocările societale, protecția mediului, atenuarea schimbărilor climatice și o mai mare integrare socială.

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-a)  să se asigure că activitățile de solidaritate oferite participanților contribuie la abordarea provocărilor societale semnificative și la consolidarea comunităților, precum și că sunt de înaltă calitate și sunt validate corespunzător;

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  să ofere tinerilor, cu sprijinul organizațiilor participante, oportunități ușor accesibile pentru implicarea în activități de solidaritate, îmbunătățind în același timp abilitățile și competențele acestora pentru dezvoltarea personală, educațională, socială, civică și profesională, precum și capacitatea de inserție profesională și facilitarea tranziției către piața muncii, inclusiv prin sprijinirea mobilității voluntarilor, ucenicilor și lucrătorilor tineri;

(a)  să le ofere tinerilor, cu sprijinul organizațiilor participante, oportunități ușor accesibile pentru implicarea în activități de solidaritate și de voluntariat, îmbunătățind în același timp abilitățile, competențele și cunoștințele acestora pentru dezvoltarea personală, educațională, socială, civică, culturală și profesională, inclusiv prin sprijinirea mobilității tinerilor voluntari, ceea ce poate conduce, de asemenea, la îmbunătățirea capacității de inserție profesionale, garantând, în același timp, că munca plătită nu este substituită cu munca neplătită;

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  (aa) să se crească gradul de incluziune în SESV a tinerilor cu mai puține oportunități prin crearea unor formate adaptate și prin promovarea unor măsuri speciale de îndrumare și sprijinire;

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  să se asigure că activitățile de solidaritate oferite participanților la Corpul european de solidaritate contribuie la abordarea nevoilor societale concrete și nesatisfăcute și la consolidarea comunităților, sunt de înaltă calitate și sunt validate corespunzător.

(b)  să se asigure că activitățile de solidaritate și de voluntariat oferite participanților la SESV contribuie la depășirea provocărilor societale importante și la satisfacerea nevoilor de interes general în beneficiul comunității, abordând nevoile societale concrete nesatisfăcute și identificate în mod clar și consolidând comunitățile, sunt de înaltă calitate, sunt validate și puse în aplicare corespunzător, respectă principiile Cartei SESV și îndeplinesc cerințele prevăzute de aceasta.

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  să promoveze dezvoltarea, susținerea și punerea în aplicare a unei Agende a UE dedicate voluntariatului, cu scopul de a garanta recunoașterea și respectarea drepturilor voluntarilor și ale organizațiilor care implică voluntari și reducerea barierelor administrative și juridice din calea voluntariatului și a organizațiilor care implică voluntari din întreaga Uniune, pe lângă încurajarea, promovarea și susținerea unei culturi mai largi a solidarității și a voluntariatului în Uniune.

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb)  să promoveze consolidarea unei perspective europene comune în rândul cetățenilor Uniunii, prin implicarea în activități de solidaritate;

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera bc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bc)  să garanteze că dezvoltarea personală, educațională, socială, civică și profesională a participanților, precum și cunoștințele, abilitățile și competențele care constituie rezultatele învățării în urma plasamentului sunt identificate, documentate, evaluate și certificate în mod corespunzător.

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera bd (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bd)  să crească nivelul de incluziune a tinerilor cu mai puține oportunități în cadrul SESV, prin crearea unor formate adaptate și prin promovarea unor orientări specifice și personalizate și a unor măsuri de sprijin cu un buget specific;

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera be (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(be)  să împiedice organizațiile să transforme măsurile de responsabilitate socială care se înscriu în cadrul activităților lor în măsuri ce se înscriu în cadrul SESV, în scopul deturnării resurselor financiare;

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Acțiunile Corpului european de solidaritate trebuie să fie consecvente și complementare cu politicile și programele relevante legate de domeniile menționate la articolul 2 alineatul (1), precum și cu rețelele existente la nivelul Uniunii care țin de activitățile Corpului european de solidaritate.

1.  Acțiunile SESV trebuie să fie consecvente și complementare cu politicile și programele relevante ale Uniunii legate de domeniile menționate la articolul 2 alineatul (1), precum și cu rețelele existente la nivelul Uniunii care țin de activitățile SESV.

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia și țările participante cooperează pentru a obține eficiență și eficacitate, asigurând coerența între programele și sistemele naționale legate de solidaritate, educație, formare profesională și tineret, pe de o parte, și acțiunile din cadrul Corpului european de solidaritate, pe de altă parte. Aceste acțiuni se bazează pe bunele practici relevante și pe programele existente.

2.  Comisia și țările participante cooperează pentru a obține eficiență și eficacitate, asigurând coerența între programele și sistemele naționale legate de solidaritate, educație și tineret, pe de o parte, și acțiunile din cadrul SESV, pe de altă parte. Aceste acțiuni se bazează pe bunele practici relevante și pe programele existente.

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Comisia își asumă inițiativa de a dezvolta o Agendă UE dedicată voluntariatului, cu scopul de a garanta recunoașterea și respectarea drepturilor voluntarilor și ale organizațiilor care implică voluntari și reducerea barierelor administrative și juridice din calea voluntariatului și a organizațiilor care implică voluntari din întreaga Uniune, pe lângă încurajarea, promovarea și susținerea unei culturi mai largi a solidarității și a voluntariatului în Uniune.

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3b.  Comisia și statele membre cooperează pentru a asigura convergența și complementaritatea politicilor în materie de voluntariat între diferitele legislații naționale, prin metoda deschisă de coordonare.

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  plasamente de solidaritate, proiecte și activități de comunicare în rețea

(a)  plasamente de solidaritate, sub formă de:

 

(i)   voluntariat;

 

(ii)   stagii sau locuri de muncă;

 

(iii)   proiecte și activități de comunicare în rețea;

Amendamentul    88

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Se elaborează un cadru european pentru plasamentele de solidaritate voluntare, proiectele de solidaritate și activitățile de colaborare în rețea. Cadrul european identifică drepturile și responsabilitățile și facilitează mobilitatea și recunoașterea abilităților sub forma unei carte;

Amendamentul    89

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  măsurile de asigurare a calității plasamentelor de solidaritate, inclusiv formare, sprijin lingvistic, sprijin administrativ pentru participanți și organizațiile participante, asigurare, sprijin post-plasament, precum și eliberarea unui certificat care identifică și documentează cunoștințele, abilitățile și competențele dobândite în timpul plasamentului;

(a)  măsurile de asigurare a calității și accesibilității plasamentelor de solidaritate, inclusiv formare offline și online în vederea pregătirii înainte de plasamentul de solidaritate și a orientării în cursul acestuia, sprijin lingvistic, sprijin financiar și administrativ pentru participanți și organizațiile participante, asigurare, sprijin înainte și după plasament, precum și utilizarea în continuare a Youth Pass care identifică și documentează cunoștințele, abilitățile și competențele dobândite în timpul plasamentului, numărul total de ore de voluntariat și durata plasamentului de voluntariat în dezvoltarea căruia organizațiile de tineret pot fi implicate în calitate de experți;

Amendamentul    90

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  activități de comunicare în rețea pentru persoanele și organizațiile care participă la Corpul european de solidaritate.

(c)  activități de comunicare în rețea pentru persoanele și organizațiile care participă sau care doresc să participe la SESV, care trebuie să respecte pe deplin și să completeze experiențele deja dovedite pe teren, în special în paralel cu bunele practici în sectorul voluntariatului și protecției civile.

Amendamentul    91

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b.   Participarea la plasamentele de solidaritate este reglementată de o cartă a SESV care stabilește drepturile și obligațiile participanților și ale organizațiilor participante și care menționează temeiul pentru procesul de certificare a „etichetei de calitate” pentru organizațiile participante. Carta SESV garantează calitatea serviciilor care trebuie furnizate, cum ar fi asigurarea unor condiții de viață decente pentru participanți și oferirea de hrană adecvată, cazare și a unei indemnizații minime voluntarilor. Se stabilesc etichete separate de calitate pentru plasamentele de voluntariat, pe de o parte, și pentru plasamentele care implică stagii și locuri de muncă, pe de altă parte. Carta SESV respectă articolul 7a și include o listă cu activitățile care ar putea aduce prejudicii participanților și societății sau care sunt inadecvate pentru participanți, cum ar fi voluntariatul în instituții rezidențiale pentru copii, care nu se efectuează în cadrul plasamentelor de solidaritate. Pentru elaborarea Cartei SESV, Comisia se bazează pe Carta Serviciului european de voluntariat.

Amendamentul    92

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2c.   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul XX de completare a prezentului regulament prin adoptarea Cartei SESV și a amendamentelor la aceasta.

Amendamentul    93

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  activitățile desfășurate și măsurile luate de organizațiile societății civile și de entitățile care îi ajută pe tineri să acceadă la plasamente și proiecte de solidaritate sau să creeze astfel de plasamente și proiecte;

Amendamentul    94

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 1 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ab)  activitățile și măsurile care vizează asigurarea calității plasamentelor de solidaritate oferite de organizațiile participante care îi ajută pe tineri să acceadă la activități de voluntariat și să dezvolte ei înșiși proiecte de solidaritate, precum și, dacă este cazul, sprijinul post-plasament acordat participanților interesați de crearea și administrarea asociațiilor, cooperativelor, întreprinderilor sociale, organizațiilor de tineret și centrelor comunale;

Amendamentul    95

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 1 – litera ac (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ac)  dezvoltarea unui cadru european pentru activitățile de voluntariat, care să definească drepturile și responsabilitățile și să faciliteze mobilitatea și recunoașterea abilităților;

Justificare

Rezoluția Parlamentului European din 26 octombrie 2016 referitoare la Serviciul european de voluntariat și promovarea voluntariatului în Europa (2016/2872) solicită un cadru juridic european pentru activitățile de voluntariat.

Amendamentul    96

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 1 – litera ad (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ad)  elaborarea unei proceduri clare și detaliate destinate participanților și organizațiilor, care să stabilească etapele și termenele pentru toate fazele plasamentelor;

Amendamentul    97

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 1 – litera ae (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ae)  activitățile desfășurate și măsurile luate de organizațiile participante care ajută tinerii să acceadă la plasamente și proiecte de solidaritate sau să creeze astfel de plasamente și proiecte;

Amendamentul    98

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 1 – litera af (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(af)  măsurile care încurajează întreprinderile sociale să sprijine activitățile SESV sau le permit angajaților să se implice în activități de voluntariat în cadrul SESV;

Amendamentul    99

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  elaborarea și menținerea unei etichete de calitate pentru entitățile dispuse să ofere plasamente în cadrul Corpului european de solidaritate pentru a asigura respectarea principiilor și cerințelor Cartei Corpului european de solidaritate;

(b)  elaborarea și menținerea unor etichete de calitate pentru entitățile dispuse să ofere plasamente de voluntariat sau plasamente care implică stagii și locuri de muncă în cadrul SESV pentru a asigura respectarea principiilor și cerințelor Cartei SESV; va exista o procedură de acreditare separată pentru entitățile care doresc să ofere plasamente de voluntariat și cele care doresc să ofere plasamente care implică locuri de muncă și stagii, cu criterii de evaluare diferite, limitând accesul la program doar la acțiunile pentru care entitățile sunt acreditate;

Amendamentul    100

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  utilizarea Youth Pass, ca instrument al Uniunii pentru recunoașterea rezultatelor învățării;

Amendamentul    101

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Textul propus de Comisie

(d)  crearea, întreținerea și actualizarea portalului Corpului european de solidaritate și a altor servicii online relevante, precum și a sistemelor necesare de asistență IT și a instrumentelor web.

(d)  crearea, întreținerea și actualizarea portalului SESV, inclusiv a rapoartelor de pe teren ale participanților, și a altor servicii online relevante care vor fi disponibile în toate limbile oficiale ale Uniunii, în primul rând pentru a difuza obiectivele prezentului regulament și a-i face cunoscute condițiile de acces, precum și a sistemelor necesare de asistență IT și a instrumentelor web.

Amendamentul    102

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  dezvoltarea unui cadru de calitate, cu standarde de calitate, pentru ofertele de plasament ale SESV;

Amendamentul    103

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Această acțiune trebuie să depășească decalajul digital pentru ca acest parcurs al solidarității, propus de către Corpul european de solidaritate, să fie accesibil tuturor tinerilor europeni, în special tinerilor care provin din zonele rurale.

Amendamentul    104

Propunere de regulament

Articolul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 8a

 

SESV asigură egalitatea de șanse pentru toți tinerii din Uniune, indiferent de oportunitățile naționale. De asemenea, acest serviciu plasează acțiunile de solidaritate și voluntariatul în centrul proiectului european și promovează importanța solidarității la nivelul întregii Uniuni.

Amendamentul    105

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Suma menționată la alineatul (1) include un pachet financiar de 294 200 000 EUR33 în prețuri curente, suplimentat prin contribuții din partea:

2.  Suma menționată la alineatul (1) include un pachet financiar de 294 200 000 EUR33 în prețuri curente, majorat prin utilizarea marjelor nealocate și folosind resurse noi în viitoarele exerciții financiare.

__________________

__________________

33 Pachetul financiar constituie principala valoare de referință în sensul punctului 17 din Acordul interinstituțional (2013/C 373/01) între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară.

33 Pachetul financiar constituie principala valoare de referință în sensul punctului 17 din Acordul interinstituțional (2013/C 373/01) între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară.

Justificare

Corpul european de solidaritate nu ar trebui să submineze funcționarea altor programe ale UE și ar trebui să se concentreze în principal pe tinerii și voluntarii din cadrul programului Erasmus+; de asemenea, el ar trebui să primească finanțare în principal din partea Serviciului european de voluntariat, nu din partea altor componente Erasmus+ sau a altor programe ale UE (notă: prezentul amendament ar impune eliminarea articolelor 27-31).

Amendamentul    106

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  Fondului Social European, care contribuie cu 35 000 000 EUR în prețuri curente;

eliminat

Amendamentul    107

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  mecanismului de protecție civilă al Uniunii, care contribuie cu 6 000 000 EUR în prețuri curente;

eliminat

Amendamentul    108

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  programului LIFE, care contribuie cu 4 500 000 EUR în prețuri curente;

eliminat

Amendamentul    109

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, care contribuie cu 1 800 000 EUR în prețuri curente;

eliminat

Amendamentul    110

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Suma restantă este finanțată prin utilizarea tuturor mijloacelor financiare disponibile în temeiul Regulamentului privind CFM în vigoare.

Amendamentul    111

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Creditele anuale sunt autorizate de către Parlamentul European și Consiliu în limitele cadrului financiar multianual.

Amendamentul    112

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Sprijinul financiar pentru plasamentele și proiectele de solidaritate menționate la articolul 7 alineatul (1) literele (a) și (b) este, cu titlu indicativ, de 80% pentru plasamentele de voluntariat și proiectele de solidaritate; și de 20% pentru stagii și plasament în muncă.

3.  Sprijinul financiar pentru plasamentele și proiectele de solidaritate menționate la articolul 7 alineatul (1) literele (a) și (b) este, cu titlu indicativ, de 95% pentru plasamentele de voluntariat și proiectele de solidaritate și de 5% pentru plasamentele care implică stagii și locuri de muncă;

Amendamentul    113

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Alocarea financiară poate acoperi, de asemenea, cheltuielile aferente activităților de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare necesare pentru gestionarea Corpului european de solidaritate și realizarea obiectivelor acestuia, în special studii, reuniuni ale experților și acțiuni de informare și comunicare, cheltuielile aferente creării, întreținerii și actualizării portalului Corpului european de solidaritate și a sistemelor de asistență IT necesare și toate celelalte cheltuieli de asistență tehnică și administrativă suportate de Comisie pentru gestionarea Corpului european de solidaritate.

4.  Alocarea financiară poate acoperi, de asemenea, cheltuielile aferente activităților de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare necesare pentru gestionarea SESV și realizarea obiectivelor acestuia, în special, sprijin adaptat și personalizat pentru tinerii participanți cu mai puține oportunități, studii, reuniuni ale experților și acțiuni de informare și comunicare, cheltuielile aferente creării, întreținerii și actualizării portalului Corpului european de solidaritate și a sistemelor de asistență IT necesare și toate celelalte cheltuieli de asistență tehnică și administrativă suportate de Comisie pentru gestionarea SESV.

Amendamentul    114

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4a.  Comisia și statele membre continuă să finanțeze protecția civilă și ajutorul umanitar, în așa fel încât SESV să nu fie folosit pentru a compensa reducerea cheltuielilor publice prin angajarea de tineri voluntari în sectoarele sociale în care locurile de muncă au fost suprimate.

Amendamentul    115

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Dacă este necesar, în bugetul pentru perioada de după 2020 pot fi introduse credite pentru acoperirea unor cheltuieli similare, permițându-se astfel gestionarea acțiunilor nefinalizate până la 31 decembrie 2020.

5.  Dacă este necesar, în bugetul pentru perioada de după 2020 pot fi introduse credite de plată pentru acoperirea unor cheltuieli similare, permițându-se astfel gestionarea acțiunilor nefinalizate până la 31 decembrie 2020.

Amendamentul    116

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  O țară participantă la program poate pune la dispoziția beneficiarilor programului fonduri naționale care să fie gestionate în conformitate cu normele Corpului european de solidaritate și poate utiliza în acest scop structurile descentralizate ale Corpului european de solidaritate, cu condiția să asigure finanțarea complementară proporțională a acestor structuri.

6.  În funcție de resursele sale, o țară, o entitate regională sau o entitate locală participantă la program pune la dispoziția beneficiarilor programului fonduri suplimentare care trebuie să fie gestionate în conformitate cu normele SESV și poate utiliza în acest scop structurile descentralizate ale SESV, cu condiția să asigure finanțarea complementară proporțională a acestor structuri. Statele membre pot pune la dispoziție noi fonduri suplimentare.

Amendamentul    117

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Pentru a simplifica cerințele pentru beneficiari, sumele forfetare, costurile unitare și finanțarea forfetară sunt folosite cât mai mult posibil.

Amendamentul    118

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre participă la Corpul european de solidaritate.

1.  SESV își desfășoară activitatea în Uniune și în țările terțe.

Amendamentul    119

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Corpul european de solidaritate este deschis pentru participare altor țări, pe baza acordurilor bilaterale. Cooperarea se bazează, după caz, pe credite suplimentare puse la dispoziție de țările partenere în conformitate cu procedurile stabilite de comun acord cu țările respective.

2.  Până în 2020, SESV este deschis tuturor celorlalte țări care participă la Serviciul european de voluntariat și este deschis altor țări pe baza unor acorduri bilaterale și multilaterale. Cooperarea, în special în ceea ce privește țările învecinate, precum și țările cu venituri scăzute sau medii, se bazează, după caz, pe credite suplimentare puse la dispoziție de țările partenere în conformitate cu procedurile stabilite de comun acord cu țările respective.

Amendamentul    120

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Tinerii cu vârste cuprinse între 17 și 30 de ani care doresc să participe la Corpul european de solidaritate se înregistrează pe portalul Corpului european de solidaritate. Cu toate acestea, în momentul începerii unui plasament sau a unui proiect, tânărul înregistrat trebuie să aibă cel puțin 18 ani și nu mai mult de 30 de ani.

1.  Tinerii cu vârste cuprinse între 17 și 30 de ani pot participa la SESV. Tinerii cu vârsta de 17 ani care doresc să participe la SESV se pot înscrie pe portalul SESV sau își pot depune candidatura pentru un plasament de solidaritate prin intermediul procedurilor de candidatură puse la dispoziție de o organizație participantă care deține eticheta de calitate. Cu toate acestea, în momentul începerii unui plasament sau a unui proiect, tânărul înregistrat trebuie să aibă cel puțin 18 ani și nu mai mult de 30 de ani. Comisia încearcă să le ofere plasamente tuturor candidaților admisibili.

Amendamentul    121

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  La punerea în aplicare a prezentului regulament, Comisia și țările participante se asigură că se depun eforturi deosebite pentru promovarea incluziunii sociale, în special pentru participarea tinerilor defavorizați.

2.  La punerea în aplicare a prezentului regulament, Comisia, statele membre și alte țări participante se asigură că sunt luate măsuri specifice și eficace pentru a promova incluziunea socială și condiții egale de acces, în special pentru participarea tinerilor cu mai puține oportunități, inclusiv a persoanelor cu dizabilități, a persoanelor LGBTI și a celor care provin din comunitățile marginalizate. Aceste măsuri pot include sisteme de sprijin și orientări adaptate și personalizate, persoane de contact specifice pe perioada misiunilor, precum și formate speciale, cum ar fi plasamentele pe termen scurt. Toate costurile suplimentare legate de participarea persoanelor cu nevoi speciale sunt acoperite în proporție de 100 %;

Amendamentul    122

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Corpul european de solidaritate este deschis participării entităților publice sau private sau unor organizații internaționale, cu condiția să fi primit o etichetă de calitate a Corpului european de solidaritate.

1.  SESV este deschis participării entităților non-profit publice sau private, a organizațiilor internaționale, cum ar fi ONG-urile și organizațiile societății civile, cu condiția ca activitățile lor să corespundă definiției activității de solidaritate, în sensul prezentului regulament, să fi primit o etichetă de calitate, iar activitatea pe care o propun nu se afle pe lista activităților excluse.

Amendamentul    123

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Cererea unei entități eligibile de a deveni o organizație participantă la Corpul european de solidaritate este evaluată de către organismul de punere în aplicare competent al Corpului european de solidaritate, pentru a se asigura că activitățile acesteia respectă cerințele Corpului european de solidaritate.

2.  Cererea unei entități eligibile de a deveni o organizație participantă la SESV este evaluată de către organismul de punere în aplicare competent al SESV, pentru a se asigura că activitățile acesteia respectă principiile și cerințele formulate în carta SESV. Orice entitate care își modifică în mod substanțial activitățile comunică acest lucru organismului de punere în aplicare competent, în vederea unei reevaluări. Procedura de depunere a cererii și de înregistrare este ușor de efectuat. Sarcinile administrative sunt evitate. Procesul care conduce la componenta de voluntariat diferă de procesul care conduce la atribuirea unei etichete de calitate pentru componenta ocupațională, ținând seama de caracteristicile specifice fiecărei componente.

Amendamentul    124

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În urma evaluării, entității respective i se poate atribui eticheta de calitate a Corpului european de solidaritate. Eticheta obținută face obiectul unor reevaluări periodice și poate fi revocată.

3.  În urma evaluării, entității respective i se poate atribui eticheta de calitate a SESV. Eticheta obținută face obiectul unor reevaluări regulate, cel puțin o dată la doi ani, fără a crea sarcini administrative excesive, și poate fi revocată imediat ce activitățile entității respective nu mai respectă principiile și cerințele formulate în carta SESV. Totuși, eticheta poate fi reatribuită după o nouă evaluare. Rezultatele reevaluărilor entităților fac parte din monitorizarea și evaluarea menționate la articolul 15 din prezentul regulament și, în special, din raportul intermediar care urmează să fie publicat de Comisie în 2020.

Amendamentul    125

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Orice entitate care a primit eticheta de calitate a Corpului european de solidaritate trebuie să aibă acces la portalul Corpului european de solidaritate și este autorizată să facă oferte persoanelor fizice înregistrate pentru activități de solidaritate.

4.  Orice entitate care a primit eticheta de calitate a SESV trebuie să aibă acces la SESV și este autorizată să facă oferte persoanelor fizice înregistrate pentru activități de solidaritate. Comisia stabilește proceduri de acreditare separate pentru entitățile care intenționează să ofere plasamente de voluntariat și pentru cele care intenționează să ofere plasamente care implică locuri de muncă și stagii, cu criterii de evaluare diferite și limitând accesul la program doar la părțile pentru care sunt acreditate.

Amendamentul    126

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a.  În toate etapele proceselor de depunere a candidaturii și de acreditare, sarcina administrativă este menținută la un nivel cât mai scăzut, pentru a evita frustrarea, costurile suplimentare sau lipsa stimulentelor din partea organizației participante atunci când oferă plasamente.

Amendamentul    127

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6b.  Organizațiile participante ale căror misiuni de solidaritate primesc finanțare în contextul activităților de voluntariat pot oferi în mod independent formarea prevăzută în program în scopul pregătirii, acordării de sprijin în timpul misiunilor de solidaritate și al monitorizării ulterioare, în măsura în care acestea nu optează să încredințeze responsabilitatea pentru o astfel de formare agenției naționale corespunzătoare. Organizațiile participante primesc sprijin financiar pentru propriile sisteme de formare.

Amendamentul    128

Propunere de regulament

Articolul 14 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Orice entitate publică sau privată stabilită într-o țară participantă, precum și organizațiile internaționale care desfășoară activități de solidaritate în țările participante pot solicita finanțare în cadrul Corpului european de solidaritate. În cazul activităților menționate la articolul 7 alineatul (1) litera (a), organizația participantă obține o etichetă de calitate ca o condiție prealabilă pentru a beneficia de finanțare în cadrul Corpului european de solidaritate. În cazul proiectelor de solidaritate menționate la articolul 7 alineatul (1) litera (b), persoanele fizice pot să solicite, de asemenea, finanțare în numele unor grupuri informale de participanți la Corpul european de solidaritate.

Orice entitate non-profit publică sau privată stabilită într-un stat membru sau într-o altă țară participantă, precum și organizațiile internaționale care desfășoară activități de solidaritate în țările participante .pot solicita finanțare în cadrul SESV. În cazul activităților menționate la articolul 7 alineatul (1) litera (a), organizația participantă obține o etichetă de calitate ca o condiție prealabilă pentru a beneficia de finanțare în cadrul SESV. În cazul proiectelor de solidaritate menționate la articolul 7 alineatul (1) litera (b), persoanele fizice pot să solicite, de asemenea, finanțare în numele unor grupuri informale de participanți la SESV, cu condiția ca organele competente responsabile de punerea în aplicare să realizeze controale de calitate echivalente.

Amendamentul    129

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia, în cooperare cu țările participante, monitorizează în mod periodic performanța Corpului european de solidaritate în ceea ce privește atingerea obiectivelor sale.

1.   Comisia, în cooperare cu statele membre și țările participante, agențiile executive și organizațiile participante și de trimitere, precum și părțile interesate de la nivel național și al Uniunii, cum ar fi organizațiile de tineret, monitorizează în mod regulat și eficace performanța SESV în ceea ce privește atingerea obiectivelor sale. În acest scop, ar trebui instituit un comitet special de monitorizare a programului. Comitetul de monitorizare a programului include reprezentanți ai Comisiei, ai statelor membre, ai celorlalte țări participante, ai agențiilor executive, ai organizațiilor participante și ai părților interesate de la nivel național și al Uniunii.

Amendamentul    130

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.   Progresele privind obiectivele specifice se măsoară prin utilizarea unor indicatori precum:

2.   Progresele privind obiectivele specifice se măsoară prin utilizarea unui set de indicatori calitativi și cantitativi precum:

Amendamentul    131

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)   numărul de participanți la plasamentele de voluntariat (naționale și transfrontaliere);

(a)   numărul și profilul participanților la plasamentele de voluntariat de înaltă calitate (naționale și transfrontaliere), defalcat pe țări, vârstă și sex;

Amendamentul    132

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  numărul de participanți care declară că și-au îmbunătățit cunoștințele, aptitudinile și competențele;

Amendamentul    133

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ab)  rata de realizare a obiectivelor proiectului din punctul de vedere al nevoilor identificate ale comunității;

Amendamentul    134

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)   numărul de participanți la proiectele de solidaritate;

(d)  numărul și profilul participanților la proiectele de solidaritate de înaltă calitate, defalcat pe țări, vârstă și sex;

Amendamentul    135

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  numărul de participanți care au dobândit aptitudini, competențe și cunoștințe pentru dezvoltarea lor personală, educațională, socială, civică, inclusiv din perspectiva cetățeniei europene, și profesională, defalcat pe țări, vârstă și sex;

Amendamentul    136

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(db)  numărul de participanți cu nevoi speciale sau de tineri cu oportunități reduse;

Amendamentul    137

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  numărul de participanți care au primit un certificat, de exemplu Youthpass, sau o altă formă de recunoaștere oficială a participării lor la SESV;

Amendamentul    138

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(eb)   rata ocupării forței de muncă în rândul foștilor participanți;

Amendamentul    139

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – litera ec (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ec)   procentul de participanți care declară că intenționează să se implice în continuare în activități de solidaritate, defalcat pe țări, vârstă și sex; (e...) numărul proiectelor de solidaritate;

Amendamentul    140

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – litera ed (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ed)   numărul de organizații care dețin o etichetă de calitate ale căror activități de solidaritate au beneficiat de finanțare în cadrul SESV, defalcat pe țări;

Amendamentul    141

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – litera ee (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ee)  calitatea și eficacitatea întregii proceduri, mai precis nivelul sarcinii administrative suportate de participanți și de organizațiile participante;

Amendamentul    142

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – litera ef (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ef)  gradul general de satisfacție al participanților și al organizațiilor participante în ceea ce privește calitatea plasamentelor SESV, a formării, a asistenței lingvistice, a asistenței administrative, a asigurărilor și a asistenței după plasament;

Amendamentul    143

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – litera eg (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(eg)  eficiența și eficacitatea procedurilor și a criteriilor utilizate pentru atribuirea și reevaluarea ulterioară a atribuirii etichetei de calitate;

Amendamentul    144

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – litera eh (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(eh)  calitatea plasamentului, în special în ceea ce privește urmărirea participanților și asistența acordată acestora;

Amendamentul    145

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – litera ei (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ei)  calitatea rezultatelor și impactul activităților de solidaritate;

Amendamentul    146

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – litera ej (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ej)  eficacitatea măsurilor specifice adoptate pentru a promova și garanta incluziunea socială și condiții egale de acces pentru participanți, în special pentru a favoriza participarea tinerilor defavorizați;

Amendamentul    147

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cel târziu la șase luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, Comisia stabilește un program detaliat de monitorizare a realizărilor, a rezultatelor și a impactului prezentului regulament.

Până la ...*, Comisia stabilește un program detaliat de monitorizare a realizărilor, a rezultatelor și a impactului prezentului regulament.

 

_______________

 

* Data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul    148

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În 2020, Comisia publică un raport care analizează progresele realizate în vederea atingerii realizărilor sale, inclusiv a obiectivului de a oferi 100 000 de tineri oportunități în cadrul Corpului european de solidaritate până în 2020 [în cadrul tuturor plasamentelor și proiectelor menționate la articolul 7 alineatul (1) literele (a) și (b)].

3.  În 2019, Comisia publică un raport referitor la rezultatele obținute și la aspectele calitative și cantitative ale punerii în aplicare a programului, analizând progresele realizate în vederea atingerii realizărilor sale, inclusiv a obiectivului de a oferi unui număr de 100 000 de tineri oportunități în cadrul SESV până în 2020 [în cadrul tuturor plasamentelor și proiectelor menționate la articolul 7 alineatul (1) literele (a) și (b)], precum și rentabilitatea programului, și transmite acest raport Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor.

Amendamentul    149

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Calitatea plasamentelor se evaluează recurgând la anumite standarde comune de monitorizare în toate țările participante, astfel încât să poată fi atins un nivel comun de calitate a punerii în aplicare. Organizațiile participante ajută la elaborarea unui set de standarde de calitate.

Amendamentul    150

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  La 4 ani de la data aplicării prezentului regulament, Comisia efectuează o evaluare independentă a prezentului regulament și prezintă un raport privind principalele constatări către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social European.

4.  Comisia efectuează o evaluare independentă ex-post a prezentului regulament pentru a analiza eficiența, eficacitatea și impactul programului în raport cu obiectivele sale și, cel târziu la 30 iunie 2021, prezintă un raport privind principalele constatări, care include recomandări privind viitorul programului, către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social European. În cadrul evaluării, Comisia asigură consultarea periodică a tuturor părților interesate relevante, inclusiv a participanților, organizațiilor participante și comunităților locale în cauză. De rezultatele evaluării vor ține seama propunerile privind elaborarea viitorului program și de alocare a resurselor.

Amendamentul    151

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia, în cooperare cu țările participante, asigură diseminarea informațiilor, promovarea și monitorizarea tuturor acțiunilor sprijinite în cadrul Corpului european de solidaritate.

1.  Comisia, în cooperare cu țările participante și rețelele de la nivelul Uniunii pertinente pentru activitatea SESV, asigură diseminarea informațiilor, promovarea și monitorizarea tuturor acțiunilor sprijinite în cadrul SESV, mai ales prin soluții TIC, de exemplu, un portal disponibil în toate limbile oficiale ale Uniunii, punând un accent deosebit pe egalitatea de șanse și accesibilitate.

Amendamentul    152

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Agențiile naționale menționate la articolul 20 elaborează o politică coerentă pentru informarea eficace și diseminarea și exploatarea rezultatelor activităților sprijinite în cadrul acțiunilor pe care le gestionează, sprijină Comisia în sarcina generală de a disemina informații cu privire la Corpul european de solidaritate, inclusiv informații cu privire la acțiunile gestionate la nivel național și la nivelul Uniunii și rezultatele acestora, și informează grupurile țintă relevante cu privire la inițiativele întreprinse în țara lor.

2.  Agențiile naționale menționate la articolul 20 elaborează o politică coerentă pentru informarea eficace, care vizează și zonele îndepărtate, precum și pentru diseminarea și exploatarea rezultatelor activităților sprijinite în cadrul acțiunilor pe care le gestionează, sprijină Comisia în sarcina generală de a disemina informații cu privire la SESV, inclusiv informații cu privire la acțiunile gestionate la nivel național și la nivelul Uniunii și rezultatele acestora, și informează grupurile țintă relevante cu privire la inițiativele întreprinse în țara lor.

Amendamentul    153

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Activitățile de comunicare contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, dacă acestea sunt legate de obiectivele generale ale prezentului regulament.

3.  Activitățile de comunicare contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, dacă acestea sunt legate de obiectivele generale ale prezentului regulament și dacă prezintă o valoare adăugată și sporesc vizibilitatea Uniunii.

Amendamentul    154

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Agențiile naționale cooperează cu serviciile de informare specializate pentru tineri, care informează, orientează, sprijină și stabilesc un dialog cu tinerii, în special cu cei care provin din medii defavorizate, pentru a asigura o diseminare și un dialog coerente și diversificate.

Amendamentul    155

Propunere de regulament

Articolul 17 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură - EACEA la nivelul Uniunii;

Amendamentul    156

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritatea națională desemnează un organism de audit independent. Organismul de audit independent emite un aviz de audit referitor la declarația anuală privind gestionarea menționată la articolul 60 alineatul (5) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012.

1.  Autoritatea națională desemnează, în conformitate cu principiul transparenței, un organism de audit independent. Organismul de audit independent emite un aviz de audit referitor la declarația anuală privind gestionarea menționată la articolul 60 alineatul (5) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012.

Amendamentul    157

Propunere de regulament

Articolul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 19a

 

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură

 

1.   La nivelul Uniunii, Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură - EACEA este responsabilă de gestionarea tuturor etapelor de acordare a grantului pentru proiectele și acțiunile SESV enumerate la articolul 7 din prezentul regulament și prezentate de organizații din Uniune sau de organizații internaționale.

 

2.   Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură - EACEA este responsabilă și de acreditarea și monitorizarea organizațiilor din Uniune sau a organizațiilor internaționale.

Amendamentul    158

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În fiecare țară participantă la Corpul european de solidaritate, agențiile naționale desemnate pentru gestionarea acțiunilor menționate la capitolul III din Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 în țările respective acționează, de asemenea, ca agenții naționale în cadrul Corpului european de solidaritate.

În fiecare țară participantă la SESV, agențiile naționale desemnate pentru gestionarea acțiunilor menționate la capitolul III din Regulamentul (UE) nr. 1288/20131 în țările respective acționează, de asemenea, ca agenții naționale în cadrul SESV. Organizațiile rețelei EURES, astfel cum sunt menționate la articolul 7 din Regulamentul (UE) 2016/589, oferă asistență acestor agenții naționale în ceea ce privește gestionarea acțiunilor de solidaritate sub formă de stagii și plasamente în muncă și în ceea ce privește măsurile de asigurare a calității și de sprijin relevante în cadrul SESV.

 

_______________

 

1 Regulamentul (UE) 2016/589 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o rețea europeană de servicii de ocupare a forței de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate și integrarea mai bună a piețelor forței de muncă și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 492/2011 și (UE) nr. 1296/2013 (JO L 107, 22.4.2016, p. 1).

Amendamentul    159

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Fără a aduce atingere articolului 28 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1288/2013, agenția națională este responsabilă, de asemenea, de gestionarea tuturor etapelor ciclului de viață al acțiunilor Corpului european de solidaritate enumerate în actele de punere în aplicare menționate la articolul 24, în conformitate cu articolul 58 alineatul (1) litera (c) punctele (v) și (vi) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 și cu articolul 44 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) nr. 1268/201234.

2.  Fără a aduce atingere articolului 28 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1288/2013, agenția națională este responsabilă, de asemenea, de gestionarea tuturor etapelor ciclului de viață al acțiunilor SESV enumerate în actele de punere în aplicare menționate la articolul 24, în conformitate cu articolul 58 alineatul (1) litera (c) punctele (v) și (vi) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 și cu articolul 44 din Regulamentul delegat al Comisiei (UE) nr. 1268/201234. Comisia oferă agențiilor naționale formare și orientări concrete pentru a le permite acestora să efectueze în mod corespunzător toate etapele din ciclul de viață al proiectului și să depășească toate obstacolele cu care s-ar putea confrunta persoanele fizice și organizațiile.

__________________

__________________

34 Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei din 29 octombrie 2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (JO L 362, 31.12.2012, p. 1).

34 Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei din 29 octombrie 2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (JO L 362, 31.12.2012, p. 1).

Amendamentul    160

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  stipulează standardele de control intern pentru agențiile naționale și normele pentru gestionarea fondurilor Uniunii pentru sprijinul sub formă de granturi de către agențiile naționale;

(a)  stipulează standardele de control intern pentru agențiile naționale și normele pentru gestionarea fondurilor Uniunii pentru sprijinul sub formă de granturi de către agențiile naționale, ținând seama de cerințele în materie de simplificare și, prin urmare, neimpunând nicio sarcină suplimentară pentru organizațiile participante;

Amendamentul    161

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  precizează prioritățile anuale;

Amendamentul    162

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 1 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ab)  consultă agențiile naționale pentru stabilirea procedurilor, instrumentelor și mijloacelor, prevăzând resurse suficiente pentru cheltuielile de gestionare;

Amendamentul    163

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Comisia organizează reuniuni periodice cu rețeaua agențiilor naționale pentru a asigura o punere în aplicare coerentă a Corpului european de solidaritate în toate țările participante.

7.  Comisia organizează reuniuni periodice cu rețeaua agențiilor naționale, cu organizațiile participante și de trimitere, precum și cu actorii din societatea civilă implicați în activitățile SESV, cum ar fi organizațiile de tineret, pentru a asigura o punere în aplicare coerentă a SESV în toate țările participante. Comisia invită rețelele existente la nivelul Uniunii care prezintă interes pentru activitățile din cadrul SESV, cum ar fi Rețeaua europeană a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă, EURES și rețeaua Eurodesk, Centrul European pentru Voluntariat (CEV), Forumul European de Tineret (YFJ) și alte organizații relevante ale societății civile, inclusiv rețelele care reprezintă angajatorii, precum și sindicatele, să asiste la aceste reuniuni.

Amendamentul    164

Propunere de regulament

Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Agențiile naționale sunt responsabile de controalele primare ale beneficiarilor de granturi pentru acțiunile Corpului european de solidaritate care le sunt încredințate. Aceste controale oferă o asigurare rezonabilă că granturile acordate sunt utilizate în conformitate cu destinația lor și cu normele aplicabile ale Uniunii.

3.  Agențiile naționale și Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură - EACEA sunt responsabile de controalele primare ale beneficiarilor de granturi pentru acțiunile SESV care le sunt încredințate. Aceste controale sunt proporționale și adecvate și oferă o asigurare rezonabilă că granturile acordate sunt utilizate în conformitate cu destinația lor și cu normele aplicabile ale Uniunii, ținând seama de cerințele în materie de simplificare și, prin urmare, neimpunând sarcini suplimentare pentru organizațiile participante. De asemenea, pentru a simplifica cerințele pentru beneficiari, sumele forfetare, costurile unitare sau finanțarea forfetară sunt folosite în cea mai mare măsură posibilă.

Amendamentul    165

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În vederea punerii în aplicare a prezentului regulament, Comisia adoptă programe de lucru prin intermediul actelor de punere în aplicare. Fiecare program de lucru garantează punerea în aplicare consecventă a obiectivelor generale și specifice prevăzute la articolele 3 și 4 și descrie rezultatele preconizate, metoda de punere în aplicare și valoarea totală a acestuia. Programele de lucru conțin, de asemenea, o descriere a acțiunilor care urmează să fie finanțate, o indicare a sumei alocate fiecărei acțiuni, o indicare a distribuirii fondurilor între țările participante pentru acțiunile gestionate prin intermediul agențiilor naționale și un calendar indicativ de punere în aplicare.

1.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 25a cu privire la adoptarea programelor de lucru. Fiecare program de lucru garantează punerea în aplicare consecventă a obiectivelor generale și specifice prevăzute la articolele 3 și 4 și descrie rezultatele preconizate, metoda de punere în aplicare și valoarea totală a acestuia. Programele de lucru conțin, de asemenea, o descriere a acțiunilor care urmează să fie finanțate, inclusiv a acțiunilor comune la nivel transfrontalier, o indicare a sumei alocate fiecărei acțiuni, o indicare a distribuirii fondurilor între țările participante pentru acțiunile gestionate prin intermediul agențiilor naționale și un calendar indicativ de punere în aplicare.

Justificare

Este oportun ca Parlamentul și Consiliul să fie consultate cu privire la măsurile de punere în aplicare a prezentului regulament.

Amendamentul    166

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  După doi ani de aplicare a prezentului regulament de către Comisie prin intermediul programelor sale de lucru, indicatorii de rezultat ai SESV sunt supuși unui nou control al Consiliului și Parlamentului European, pentru a evalua integrarea corespunzătoare a obiectivelor și activităților prevăzute într-un cadru adecvat de politici pentru tineret, care urmează să fie instituit după 2020.

Amendamentul    167

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 25 alineatul (2).

eliminat

Amendamentul    168

Propunere de regulament

Articolul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 25

eliminat

Procedura comitetului

 

1.  Comisia este asistată de comitetul instituit prin articolul 36 din Regulamentul (UE) nr. 1288/2013. Comitetul respectiv este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

 

2.  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

 

Justificare

Este oportun ca Parlamentul și Consiliul să fie consultate cu privire la măsurile de punere în aplicare a prezentului regulament.

Amendamentul    169

Propunere de regulament

Articolul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 25a

 

Exercitarea delegării de competențe

 

1.   Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

 

2.   Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 24 se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la data de [data intrării în vigoare a prezentului regulament]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

 

3.   Delegarea de competențe menționată la articolul 24 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

 

4.   Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016.

 

5.   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

 

6.   Un act delegat adoptat în temeiul articolului 24 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Amendamentul    170

Propunere de regulament

Articolul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 27

eliminat

Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1293/2013

 

La articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 1293/2013, se adaugă următorul paragraf:

 

„3.  Se alocă o sumă maximă de 3 000 000 EUR în prețuri curente din subprogramul pentru mediu corespunzător domeniului prioritar „Guvernanță și informare în domeniul mediului” și o sumă maximă de 1 500 000 EUR în prețuri curente din subprogramul „Politici climatice” corespunzător domeniului prioritar „Guvernanță și informare în domeniul mediului” pentru finanțarea proiectelor în sensul articolului 17 alineatul (4) puse în aplicare de Corpul european de solidaritate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/XXX, care contribuie la unul sau mai multe domenii prioritare în sensul articolelor 9 și 13. Alocarea sumelor respective este pusă în aplicare numai în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/XXX, excluzând cerințele specifice din Regulamentul (UE) nr. 1293/2013. ”

 

Amendamentul    171

Propunere de regulament

Articolul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 28

eliminat

Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1303/2013

 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 se modifică după cum urmează:

 

1.  La articolul 58, alineatul (1) se modifică după cum urmează:

 

(a)  primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

 

„La inițiativa Comisiei, fondurile ESI pot sprijini măsurile de pregătire, monitorizare, administrare și asistență tehnică, evaluare, audit și control necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament și a acțiunilor de sprijin în temeiul Regulamentului (UE) 2017/XXX, astfel cum este menționat la al treilea paragraf, în măsura în care acțiunile respective urmăresc obiectivul coeziunii economice, sociale și teritoriale”.

 

(b)  La paragraful al treilea se adaugă următoarea literă (m):

 

„(m)  acțiuni finanțate în temeiul Regulamentului (UE) 2017/XXX privind Corpul european de solidaritate pentru a spori dezvoltarea personală, educațională, socială, civică și profesională a tinerilor, precum și capacitatea de inserție profesională a acestora și facilitarea tranziției către piața muncii.” ”

 

2.  La articolul 91 alineatul (3), se adaugă următorul paragraf:

 

„35 000 000 EUR în prețuri curente din suma alocată pentru asistență tehnică la inițiativa Comisiei sunt alocați Corpului european de solidaritate pentru a sprijini acțiunile acestuia, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/XXX. Alocarea sumelor respective este pusă în aplicare numai în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/XXX, excluzând cerințele specifice din reglementările specifice fondurilor.”

 

Amendamentul    172

Propunere de regulament

Articolul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 29

eliminat

Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1305/2013

 

La articolul 51 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, înainte de primul paragraf se adaugă următorul paragraf:

 

„FEADR poate finanța, de asemenea, acțiuni puse în aplicare de Corpul european de solidaritate cu o sumă de 1 800 000 EUR în prețuri curente, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/XXX, care contribuie la una sau mai multe priorități ale Uniunii în materie de dezvoltare rurală. Alocarea sumei respective este pusă în aplicare numai în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/XXX, excluzând cerințele specifice din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.”

 

Justificare

Corpul european de solidaritate nu ar trebui să submineze funcționarea altor programe ale UE și ar trebui să se concentreze în principal pe tinerii și voluntarii din cadrul programului Erasmus+ (notă: prezentul amendament ar impune eliminarea articolelor 27-31).

Amendamentul    173

Propunere de regulament

Articolul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 30

eliminat

Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1306/2013

 

La articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, se adaugă următoarea literă (j):

 

„(j)  acțiunile puse în aplicare de Corpul european de solidaritate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/XXX, care contribuie la una sau mai multe priorități ale Uniunii în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale, în special acțiunile menționate la articolul 51 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013. Alocarea sumelor respective este pusă în aplicare numai în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/XXX, excluzând cerințele specifice din reglementările specifice fondurilor.”

 

Amendamentul    174

Propunere de regulament

Articolul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 31

eliminat

Modificarea Deciziei nr. 1313/2013/UE

 

La articolul 19 alineatul (1) din Decizia nr. 1313/2013/EU, după al doilea paragraf, se adaugă următorul paragraf:

 

„Suma de 6 000 000 EUR în prețuri curente, provenită din pachetul financiar derivat din rubrica 3 „Securitate și cetățenie”, se alocă pentru finanțarea acțiunilor puse în aplicare de Corpul european de solidaritate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/XXX, care contribuie la una sau mai multe priorități ale Uniunii în domeniul protecției civile. Alocarea sumei respective este pusă în aplicare numai în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/XXX, excluzând cerințele specifice din Decizia nr. 1313/2013/UE.”

 

(1)

(2)

(3)


EXPUNERE DE MOTIVE

Corpul european de solidaritate (CES) este o inițiativă valoroasă a Comisiei Europene menită să consolideze solidaritatea europeană. Acesta este necesar mai mult ca oricând: ratele șomajului în rândul tinerilor, criza economică sau creșterea euroscepticismului reclamă mai multă implicare și solidaritate la nivel european. Pentru a aborda aceste provocări în mod sustenabil și a promova solidaritatea cât mai curând posibil, Corpul european de solidaritate se concentrează pe viitorul Europei: tinerii. Programul propus de Comisie oferă, pe lângă un Serviciu european de voluntariat (SEV) extins, și o componentă de ocupare a forței de muncă, care se ocupă de locurile de muncă și formarea practică în sectorul solidarității.

În calitate de raportoare, solicit reducerea componentei de ocupare a forței de muncă din program, de la cota propusă de 20 % până la 5 % din bugetul total alocat programului, cu scopul de a asigura succesul CES, a evita degradarea calității locurilor de muncă și a consolida valoarea serviciului de voluntariat în ansamblul său. Întrucât Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) este singura competentă să modifice paragrafele referitoare la componenta de ocupare a forței de muncă, sper să cooperăm constructiv în această privință cu colegii din Comisia EMPL.

Am ales să mă axez pe conceptul de solidaritate în cadrul acestui program. CES nu trebuie să fie un program care să promoveze în principal ocuparea forței de muncă și nu trebuie în niciun caz considerat ca o soluție la șomajul în rândul tinerilor. Pentru aceasta există deja inițiative precum Garanția pentru tineret sau Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, care au fost concepute în special în acest scop. Aceste inițiative trebuie să fie dezvoltate, și nu devalorizate prin introducerea unui program suplimentar.

Totuși, se pune problema generală dacă munca într-o întreprindere cu scop lucrativ este compatibilă cu conceptul de solidaritate. Formulările referitoare la verificarea calității și la monitorizare din propunerea Comisiei sunt foarte imprecise, ceea ce conduce la lacune periculoase în domeniul ocupării forței de muncă care îi pot dezavantaja pe participanți.

Raportul meu se axează pe promovarea cu cât mai mult succes posibil a solidarității în rândul tinerilor. În acest scop, obiectivul principal trebuie să fie incluziunea tinerilor defavorizați. Nu se poate ajunge la acest public-țintă prin portaluri online, ci prin discuții directe între persoane. Acest lucru necesită implicarea activă a actorilor și organizațiilor care desfășoară activități de voluntariat. Acest obiectiv nu poate fi atins decât prin construirea unor relații la nivel personal. Din acest motiv, solicit promovarea specifică a structurilor de însoțire și a unităților operaționale flexibile, care dau posibilitatea tinerilor defavorizați să experimenteze voluntariatul. În acest context, mă declar, de asemenea, în favoarea unei mai mari flexibilități a serviciului de voluntariat, astfel încât și modurile de viață alternative să fie compatibile cu CES și, în acest fel, să fie atrase în program noi grupuri-țintă.

În acest context, aș dori să propun ca numele actual al programului - „Corpul european de solidaritate” - să fie modificat, urmând ca acesta să fie numit „Serviciul european de solidaritate și voluntariat” (SESV), pentru a menține în continuare accentul asupra conceptului de „solidaritate”, eliminând însă eventualele neînțelegeri și conotații negative asociate termenului „corp”, specific domeniului militar.


AVIZ al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (12.1.2018)

destinat Comisiei pentru cultură și educație

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a cadrului juridic al Corpului european de solidaritate și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1288/2013, (UE) nr. 1293/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 și a Deciziei nr. 1313/2013/UE

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

Raportor pentru aviz: Brando Benifei

(*) Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Comisia Europeană a anunțat lansarea inițiativei privind Corpul european de solidaritate în decembrie 2016, în urma discursului Președintelui Juncker privind starea Uniunii. Obiectivul general este de a încuraja un sentiment de apartenență la proiectul european, prin promovarea uneia dintre valorile sale fundamentale, solidaritatea, precum și de a-i ajuta pe tinerii europeni să își îmbunătățească perspectivele de angajare, având în vedere persistența unor niveluri ridicate ale șomajului în rândul tinerilor și a unei necorelări a competențelor. După ce „prima etapă” a inițiativei demarase deja, Comisia a considerat oportun să propună un cadru juridic ad-hoc, publicând, la 30 mai 2017, propunerea de regulament care este în curs de examinare în cadrul Parlamentului și al Consiliului. Regulamentul stabilește temeiul juridic al Corpului de solidaritate, definind modalitățile bugetare și de punere în aplicare ale inițiativei și stabilind obiectivele specifice și definind termenii-cheie.

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale a fost însărcinată să prezinte un aviz privind aspectele propunerii care privesc în special așa-numita „componentă profesională”, îndeosebi în ceea ce privește definițiile termenilor de „stagiu” și „loc de muncă”, incluse în text. În temeiul articolului 54 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale are competențe exclusive privind aceste părți din propunerea Comisiei.

În general, raportorul Comisiei EMPL salută propunerea Comisiei, însă dorește să atragă în mod clar atenția asupra anumitor elemente problematice din propunere, pentru care prezintă amendamente. Obiectivul său principal este de a se asigura că Corpul european de solidaritate nu permite posibile distorsiuni, prin care voluntarii să fie utilizați pentru a îndeplini sarcini care ar trebui efectuate în cadrul unui raport de muncă remunerat obișnuit. În acest sens, trebuie eliminat din legislație orice risc de substituție. Din acest motiv, raportorul consideră că este necesar să se facă în mod clar distincția între voluntariat, pe de o parte, și stagii și locuri de muncă, pe de altă parte, inclusiv în ceea ce privește fondurile alocate celor două categorii. Trebuie consolidată trimiterea la garanțiile în materie de ocupare a forței de muncă din text și trebuie precizată în mod explicit necesitatea ca locurile de muncă și stagiile să respecte pe deplin legislația aplicabilă, să fie în mod obligatoriu remunerate și să fie de cea mai bună calitate.

Raportorul consideră, de asemenea, că, pentru a evita abuzurile în acest domeniu, este imperativ să se limiteze accesul la voluntariat doar la autoritățile publice sau la organizațiile participante din sectorul non-profit. Acest lucru ar exclude, de exemplu, posibilitatea - prevăzută în prezent în cadrul Serviciului european de voluntariat - pe care o au marile companii sau corporații de a face apel la voluntari finanțați din fonduri UE, ceea ce este nu doar discutabil din punct de vedere etic și financiar, dar ar putea să se transforme într-o formă inacceptabilă de publicitate corporativă. În plus, ținând seama de natura sa intersectorială și de importanța sa socioeconomică, sectorul solidarității trebuie tratat cu deosebită atenție de către autoritățile de reglementare, pentru a evita orice posibil efect perturbator pe piața forței de muncă.

În schimb, societățile cu scop lucrativ ar trebui să aibă dreptul de a lua parte la CES numai în măsura în care oferă un loc de muncă sau un stagiu remunerat tinerilor. O alternativă posibilă la această abordare, care trebuie încă explorată, ar putea consta în a prevedea ca societățile sau operatorii din întreprinderile sociale care doresc să participe la inițiativa CES să dezvolte parteneriate sau să finanțeze plasamente în entități non-profit experte în domeniul solidarității.

Corpul european de solidaritate, cu ajustările propuse, le va oferi tinerilor din Europa noi oportunități de a se angaja în activități de solidaritate și de a câștiga o experiență relevantă pe teren.

Raportorul ar dori să solicite membrilor Comisiei pentru ocuparea forței de muncă să își concentreze activitatea pe părțile din text care sunt în mod clar relevante pentru activitățile desfășurate de Comisia EMPL. Acest lucru ar contribui la adoptarea rapidă a poziției Comisiei EMPL și ar fi un semnal al cooperării pozitive și loiale cu Comisia pentru cultură și educație și munca depusă de raportorul său.

AMENDAMENTE

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru cultură și educație, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Uniunea Europeană este construită pe solidaritatea între cetățenii săi și între statele sale membre. Această valoare comună ghidează acțiunile Uniunii și oferă unitatea necesară pentru a face față provocărilor societale actuale și viitoare, la a căror abordare tinerii europeni sunt dispuși să contribuie, exprimându-și solidaritatea în practică.

(1)  Uniunea Europeană este construită pe solidaritatea între cetățenii săi și între statele sale membre. Această valoare comună ghidează acțiunile Uniunii și oferă unitatea necesară pentru a face față provocărilor societale actuale și viitoare, la a căror abordare tinerii europeni sunt dispuși să contribuie, exprimându-și solidaritatea în practică. Principiul solidarității este consacrat la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană și în preambulul Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Discursul din 14 septembrie 2016 privind starea Uniunii17 a subliniat necesitatea de a investi în tineri și a prezentat instituirea unui Corp european de solidaritate, care să creeze oportunități și să permită tinerilor din întreaga Uniune să ofere un sprijin util societății, să dea dovadă de solidaritate și să își dezvolte abilitățile, dobândind nu doar o experiență profesională, ci și una umană, care este de neprețuit.

(2)  Discursul din 14 septembrie 2016 privind starea Uniunii17 a subliniat necesitatea de a investi în tineri și a prezentat instituirea unui Corp european de solidaritate, care să creeze oportunități pentru tinerii din întreaga Uniune și să le permită acestora să ofere un sprijin util societății, să dea dovadă de solidaritate, dezvoltându-și totodată abilitățile informale și non-formale, dobândind astfel experiență practică în activitățile de la nivelul comunității, dar și experiență umană, care este de neprețuit.

__________________

__________________

17 Către o Europă mai bună: construirea unei Europe care le oferă cetățenilor săi protecție, îi ajută să își afirme drepturile și îi apără, IP/16/3042 (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3042_en.htm).

17 Către o Europă mai bună: construirea unei Europe care le oferă cetățenilor săi protecție, îi ajută să își afirme drepturile și îi apără, IP/16/3042 (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3042_en.htm).

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Uniunea Europeană și statele membre ar trebui să se angajeze, în principiu, să elaboreze condiții-cadru cât se poate de atractive în ceea ce privește participarea la Corpul european de solidaritate.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  În comunicarea sa din 7 decembrie 2016, intitulată „Corpul european de solidaritate”18, Comisia a subliniat necesitatea de a consolida bazele activității de solidaritate în Europa, de a oferi tinerilor oportunități mai multe și mai bune de activități de solidaritate, care acoperă o gamă largă de domenii, și de a sprijini actorii naționali și locali în eforturile lor de a face față diferitelor provocări și crize. Comunicarea a lansat o primă etapă a Corpului european de solidaritate, în care au fost mobilizate diferite programe ale Uniunii pentru a oferi tinerilor din întreaga UE oportunități de voluntariat, stagii sau locuri de muncă. Aceste activități, puse în aplicare înainte sau după intrarea în vigoare a prezentului regulament, ar trebui să aplice în continuare normele și condițiile stabilite de programele UE respective care le-au finanțat în prima etapă a Corpului european de solidaritate.

(3)  În comunicarea sa din 7 decembrie 2016, intitulată „Corpul european de solidaritate”18, Comisia a subliniat necesitatea de a consolida bazele activității de solidaritate în Europa, de a oferi tinerilor oportunități mai multe și mai bune de activități de solidaritate, care acoperă o gamă largă de domenii, și de a sprijini actorii guvernamentali și neguvernamentali de la nivel național, regional și local în eforturile lor de a face față diferitelor provocări și crize. Comunicarea a lansat o primă etapă a Corpului european de solidaritate, în care au fost mobilizate diferite programe ale Uniunii pentru a oferi tinerilor din întreaga UE oportunități de voluntariat, stagii sau locuri de muncă. Aceste activități, puse în aplicare înainte sau după intrarea în vigoare a prezentului regulament, ar trebui să aplice în continuare normele și condițiile stabilite de programele UE respective care le-au finanțat în prima etapă a Corpului european de solidaritate.

__________________

__________________

18 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, Corpul european de solidaritate, COM(2016) 942 final din 7.12.2016.

18 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, Corpul european de solidaritate, COM(2016) 942 final din 7.12.2016.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Tinerilor ar trebui să li se ofere ocazii mai ușor accesibile pentru a se implica în activități de solidaritate, care să le permită să își exprime angajamentul în beneficiul comunităților, dobândind în același timp experiență, abilități și competențe utile pentru dezvoltarea personală, educațională, socială, civică și profesională și îmbunătățindu-și astfel capacitatea de inserție profesională. Activitățile respective vor sprijini, de asemenea, mobilitatea voluntarilor, a ucenicilor și a lucrătorilor.

(4)  Tinerilor ar trebui să li se ofere ocazii ușor accesibile pentru a se implica în activități de solidaritate, care ar avea un impact pozitiv asupra societății și le-ar permite acestora în primul rând să își exprime angajamentul în beneficiul comunităților și să dobândească în paralel experiență, abilități și competențe utile pentru dezvoltarea personală, educațională, socială, civică și profesională, consolidându-și astfel capacitatea profesională și îmbunătățindu-și abilitățile, pe care le pot aplica în continuare într-un cadru profesional. Activitățile respective vor sprijini, de asemenea, mobilitatea voluntarilor, a ucenicilor și a lucrătorilor.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Activitățile de solidaritate oferite tinerilor ar trebui să fie de înaltă calitate, în sensul că acestea ar trebui să răspundă nevoilor societale nesatisfăcute, să contribuie la consolidarea comunităților,ofere tinerilor posibilitatea de a dobândi cunoștințe și competențe valoroase, să fie accesibile tinerilor din punct de vedere financiar și să fie puse în aplicare în condiții sigure și sănătoase.

(5)  Activitățile de solidaritate oferite tinerilor ar trebui să contribuie la găsirea unui răspuns la nevoile societale nesatisfăcute și la provocările nerezolvate, să ajute la consolidarea comunităților și a spiritului cetățenesc șirăspundă la nevoile de dezvoltare personală și profesională ale participanților. Activitățile de solidaritate ar trebui să fie de înaltă calitate și accesibile cu adevărat tuturor tinerilor, oferindu-le acestora posibilitatea de a dobândi cunoștințe și competențe valoroase și de a-și vedea eforturile recunoscute, și să fie puse în aplicare în condiții sigure și sănătoase. Ar trebui depuse eforturi deosebite pentru a se garanta incluziunea și accesibilitatea efective ale activităților de solidaritate propuse, în special în ceea ce privește tinerii cu mai puține oportunități, cu precădere tinerii cu dezabilități. Activitățile de solidaritate nu ar trebui să înlocuiască niciodată politicile de responsabilitate socială a întreprinderilor și nici nu ar trebui să aibă un impact negativ asupra locurilor de muncă sau stagiilor existente.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Corpul european de solidaritate ar oferi un singur punct de intrare pentru activitățile de solidaritate din întreaga Uniune. Coerența și complementaritatea cadrului respectiv ar trebui să fie asigurate cu alte politici și programe relevante ale Uniunii. Corpul european de solidaritate ar trebui să se bazeze pe punctele forte și sinergiile programelor existente, în special ale Serviciului european de voluntariat. De asemenea, ar trebui să completeze eforturile depuse de statele membre pentru a sprijini tinerii și pentru a facilita tranziția acestora de la școală către locul de muncă în cadrul Garanției pentru tineret19 oferindu-le oportunități suplimentare de a debuta pe piața forței de muncă sub formă de stagii sau locuri de muncă în domenii legate de solidaritate, în statul membru din care fac parte sau la nivel transfrontalier. De asemenea, ar trebui să se asigure complementaritatea cu rețelele existente la nivelul Uniunii care țin de activitățile din cadrul Corpului european de solidaritate, cum ar fi Rețeaua europeană a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă, EURES și rețeaua Eurodesk. În plus, ar trebui să se asigure complementaritatea între sistemele conexe existente, în special sistemele naționale de solidaritate și sistemele de mobilitate pentru tineri, și Corpul european de solidaritate, valorificând bunele practici, după caz.

(6)  Corpul european de solidaritate ar oferi un punct principal de intrare pentru activitățile de solidaritate desfășurate de tineri în întreaga Uniune. Coerența și complementaritatea cadrului respectiv ar trebui să fie asigurate cu alte politici și programe relevante ale Uniunii. Corpul european de solidaritate ar trebui să se bazeze pe punctele forte și sinergiile programelor existente, în special ale Serviciului european de voluntariat, și nu ar trebui să pericliteze finanțarea programelor relevante deja existente în domeniul solidarității. De asemenea, ar trebui să completeze eforturile depuse de statele membre pentru a sprijini tinerii în accesarea oportunităților de voluntariat și a celor create pentru a facilita tranziția acestora de la școală către locul de muncă, oferindu-le oportunități suplimentare de a debuta pe piața forței de muncă sub formă de stagii sau locuri de muncă în domenii legate de solidaritate, în statul membru din care fac parte sau la nivel transfrontalier. De asemenea, ar trebui să se asigure complementaritatea cu rețelele existente la nivelul Uniunii care țin de activitățile din cadrul Corpului european de solidaritate, cum ar fi Rețeaua europeană a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă, EURES și rețeaua Eurodesk, Forumul European de Tineret (YFJ), Centrul European pentru Voluntariat (CEV) și alte organizații relevante ale societății civile, inclusiv partenerii sociali. Ar trebui instituite parteneriate cu rețele europene care sunt specializate în anumite probleme sociale urgente insuficient abordate de statele membre, cum ar fi sărăcia extremă, lipsa de adăpost, sărăcia în rândul comunităților de romi, excluziunea solicitanților de azil. În plus, ar trebui să se asigure complementaritatea între sistemele conexe existente, în special sistemele naționale de solidaritate și sistemele de mobilitate pentru tineri, și Corpul european de solidaritate, valorificând bunele practici, după caz.

__________________

 

19 Recomandarea Consiliului din 22 aprilie 2013 privind înființarea unei garanții pentru tineret (2013/C 120/01).

 

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Pentru a crește la maximum impactul Corpului european de solidaritate, ar trebui să se prevadă dispoziții care să permită altor programe ale Uniunii, cum ar fi Fondul pentru azil, migrație și integrare, programul „Europa pentru cetățeni”, Fondul european de dezvoltare regională și programul în domeniul sănătății să contribuie la obiectivele Corpului european de solidaritate prin sprijinirea activităților din sfera de aplicare a acestuia. Contribuția ar trebui să fie finanțată în conformitate cu actele de bază ale programelor respective. După ce au obținut o etichetă de calitate valabilă a Corpului european de solidaritate, beneficiarii ar trebui să aibă acces la portalul Corpului european de solidaritate și să beneficieze de măsurile de calitate și sprijin furnizate în funcție de tipul de activitate oferit.

(7)  Pentru a crește la maximum impactul Corpului european de solidaritate, ar trebui să se prevadă dispoziții care să permită altor programe ale Uniunii, cum ar fi Fondul pentru azil, migrație și integrare, programul „Europa pentru cetățeni”, Fondul european de dezvoltare regională și programul în domeniul sănătății să contribuie la obiectivele Corpului european de solidaritate prin sprijinirea activităților din sfera de aplicare a acestuia. Contribuția ar trebui să fie finanțată în conformitate cu actele de bază ale programelor respective. După ce au obținut o etichetă de calitate valabilă a Corpului european de solidaritate, organizațiile participante ar trebui să aibă acces la portalul Corpului european de solidaritate și să beneficieze de măsurile de calitate și sprijin furnizate în funcție de tipul de activitate oferit.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Corpul european de solidaritate ar trebui să ofere tinerilor noi oportunități de a desfășura activități de voluntariat, stagii sau plasamente în domenii legate de solidaritate, precum și de a concepe și elabora proiecte de solidaritate din proprie inițiativă. Aceste oportunități ar trebui să contribuie la consolidarea dezvoltării personale, educaționale, sociale, civice și profesionale a tinerilor. De asemenea, Corpul european de solidaritate ar trebui să sprijine activitățile de comunicare în rețea pentru participanții și organizațiile Corpului european de solidaritate, precum și măsurile de asigurare a calității activităților sprijinite și de sporire a validării rezultatelor învățării.

(8)  Corpul european de solidaritate ar trebui să ofere tinerilor noi oportunități de a desfășura activități de voluntariat, stagii sau plasamente în domenii legate de solidaritate, precum și de a concepe și elabora proiecte de solidaritate din proprie inițiativă. Aceste oportunități ar trebui să contribuie la găsirea unui răspuns la nevoile societale nesatisfăcute și la consolidarea comunităților și să ajute la consolidarea dezvoltării personale, educaționale, sociale, civice și profesionale a tinerilor. De asemenea, Corpul european de solidaritate ar trebui să sprijine activitățile de comunicare în rețea pentru participanții și organizațiile Corpului european de solidaritate, precum și măsurile de asigurare a calității activităților sprijinite și de sporire a validării rezultatelor învățării. Totodată, acesta ar trebui să contribuie la sprijinirea și la consolidarea organizațiilor existente care pun în aplicare acțiuni de solidaritate.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a)  Corpul european de solidaritate ar trebui să poată contribui la accelerarea și la facilitarea inserției profesionale a tineretului european, fiind considerat un atu în cadrul unui CV.

Amendamentul11

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Activitățile de voluntariat constituie o bogată experiență în contextul învățării non-formale și informale, care sporește dezvoltarea personală, socio-educațională și profesională a tinerilor, cetățenia activă și capacitatea de inserție profesională. Activitățile voluntare nu ar trebui să aibă un efect negativ asupra locurilor de muncă remunerate potențiale sau existente și nici nu ar trebui să fie considerate ca o substitut al acestora. Pentru a asigura continuitatea în ceea ce privește activitățile de voluntariat sprijinite la nivelul UE, activitățile de voluntariat din cadrul Serviciului european de voluntariat care se încadrează în sfera geografică a Corpului european de solidaritate vor fi sprijinite de acesta din urmă sub forma unor plasamentele transfrontaliere de voluntari. Celelalte activități de voluntariat din cadrul Serviciului european de voluntariat care nu se încadrează în sfera geografică de aplicare a Corpului european de solidaritate ar trebui să fie sprijinite în continuare în cadrul programului instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a inițiativei „Erasmus +”: programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport20. În ceea ce privește interpretarea legislației conexe la nivelul Uniunii, atât programele de voluntariat transfrontaliere din cadrul Corpului european de solidaritate, cât și activitățile de voluntariat care continuă să fie sprijinite în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1288/2013 ar trebui să fie considerate echivalente cu cele realizate în cadrul Serviciului european de voluntariat.

(9)  Activitățile de voluntariat constituie o bogată experiență în contextul învățării non-formale și informale, care sporește dezvoltarea personală, socio-educațională și profesională a tinerilor, cetățenia activă și capacitatea de inserție profesională. Totuși, având în vedere natura transsectorială a activităților legate de solidaritate, statutul diferit al entităților și organizațiilor care pot fi implicate în aceste activități, precum și importanța socioeconomică a sectorului solidarității din UE, prezentul regulament ar trebui să prevadă dispoziții care să garanteze că activitățile voluntare nu au un efect negativ asupra locurilor de muncă remunerate potențiale sau existente și nici nu ar trebui să fie vreodată considerate sau utilizate efectiv ca un substitut al acestora. Din acest motiv, plasamentele de solidaritate sub forma voluntariatului, în temeiul prezentului regulament, ar trebui să fie oferite exclusiv de către autoritățile publice sau de către organizațiile participante din sectorul non-profit și să se limiteze la acestea. Pentru a asigura continuitatea în ceea ce privește activitățile de voluntariat sprijinite la nivelul UE, activitățile de voluntariat din cadrul Serviciului european de voluntariat care se încadrează în sfera geografică a Corpului european de solidaritate vor fi sprijinite de acesta din urmă sub forma unor plasamentele transfrontaliere de voluntari. Celelalte activități de voluntariat din cadrul Serviciului european de voluntariat care nu se încadrează în sfera geografică de aplicare a Corpului european de solidaritate ar trebui să fie sprijinite în continuare în cadrul programului instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a inițiativei „Erasmus +”: programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport20. În ceea ce privește interpretarea legislației conexe la nivelul Uniunii, atât programele de voluntariat transfrontaliere din cadrul Corpului european de solidaritate, cât și activitățile de voluntariat care continuă să fie sprijinite în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1288/2013 ar trebui să fie considerate echivalente cu cele realizate în cadrul Serviciului european de voluntariat.

__________________

__________________

20 Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a acțiunii „Erasmus +”: programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Deciziilor nr. 1719/2006/CE, nr. 1720/2006/CE și nr. 1298/2008/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 50).

20 Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a acțiunii „Erasmus +”: programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Deciziilor nr. 1719/2006/CE, nr. 1720/2006/CE și nr. 1298/2008/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 50).

Amendamentul 12

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Stagiile și locurile de muncă în domenii legate de solidaritate pot oferi tinerilor oportunități suplimentare de a debuta pe piața muncii, contribuind în același timp la abordarea principalelor provocări societale. Acest lucru poate contribui la stimularea capacității de inserție profesională și a productivității tinerilor, facilitând în același timp tranziția acestora de la școală către locul de muncă, ceea ce este esențial pentru a le spori șansele pe piața forței de muncă. Plasamentele pentru stagii oferite în cadrul Corpului european de solidaritate ar trebui să fie remunerate de organizația participantă și să urmeze principiile de calitate enunțate în Recomandarea Consiliului din 10 martie 2014 privind un cadru de calitate pentru stagii21. Stagiile și locurile de muncă oferite ar trebui să constituie o piatră de temelie pentru tineri la intrarea pe piața muncii și, prin urmare, ar trebui să fie însoțite de un sprijin adecvat post-plasament. Plasamentele pentru stagii și locuri de muncă ar trebui să fie facilitate de actorii relevanți de pe piața forței de muncă, în special de serviciile publice și private de ocupare a forței de muncă, de partenerii sociali și de camerele de comerț. În calitate de organizații participante, acestea ar trebui să poată solicita finanțare prin intermediul structurii competente de punere în aplicare a Corpului european de solidaritate, în vederea intermedierii între tinerii participanți și angajatorii care oferă stagii și locuri de muncă în sectoare legate de solidaritate.

(10)  Corpul european de solidaritate ar trebui să prevadă, de asemenea, un cadru pentru stagii și locuri de muncă în domenii legate de solidaritate, pentru a contribui la consolidarea coeziunii sociale, economice și civice. Stagiile și locurile de muncă ar trebui să fie separate în mod clar de activitățile de voluntariat, atât din punct de vedere financiar, cât și organizațional, deoarece ele le pot oferi tinerilor oportunități suplimentare diferite de a debuta pe piața muncii, pot crește șansele de inserție profesională ale acestora și le pot îmbunătăți perspectivele de carieră, contribuind în același timp la abordarea principalelor provocări societale. Stagiile și locurile de muncă nu ar trebui să conducă în niciun caz la substituirea unui loc de muncă. Totuși, stagiile și locurile de muncă remunerate pot stimula tinerii defavorizați și pe cei cu mai puține oportunități să participe la activități legate de solidaritate, la care, în alte condiții, poate nu ar avea acces. Plasamentele pentru stagii pot facilita tranziția tinerilor de la școală către locul de muncă, ceea ce este esențial pentru a realiza integrarea sustenabilă a acestora pe piața forței de muncă. Plasamentele pentru stagii oferite în cadrul Corpului european de solidaritate ar trebui să fie întotdeauna remunerate de organizația participantă și ar trebui să urmeze principiile de calitate enunțate în Recomandarea Consiliului din 10 martie 2014 privind un cadru de calitate pentru stagii21. În plus, plasamentele pentru stagii ar trebui să se diferențieze de activitățile de voluntariat și să se bazeze pe un acord scris, încheiat la începutul stagiului între stagiar și organizația participantă. Aceste acorduri scrise ar trebui să prevadă obiectivele educaționale și de formare, condițiile de lucru și durata stagiului, remunerația stagiarului și drepturile și obligațiile părților în temeiul legislației naționale în vigoare și/sau al contractelor colective aplicabile din țara în care se desfășoară stagiul. Plasamentele pentru stagii oferite ar trebui să constituie o piatră de temelie pentru tineri la intrarea pe piața muncii și nu ar trebui să se substituie locurilor de muncă. Plasamentele pentru stagii ar trebui să aibă un caracter temporar și o durată rezonabilă, după cum este prevăzut în prezentul regulament. Plasamentele în muncă ar trebui să se bazeze pe un contract scris și să respecte toate condițiile de muncă și de încadrare în muncă definite în dreptul național și/sau în contractele colective de muncă aplicabile din țara în care se desfășoară activitatea lucrativă. Sprijinul financiar oferit organizațiilor participante care oferă locuri de muncă nu ar trebui să depășească douăsprezece luni. Stagiile și locurile de muncă ar trebui să se distingă în mod clar, din punct de vedere financiar și al conținutului, de activitățile de voluntariat și, prin urmare, ar trebui să fie însoțite de o pregătire adecvată, de formare la locul de muncă și de sprijin post-plasament legate de participarea participantului la Corpul european de solidaritate. Plasamentele pentru stagii și locuri de muncă ar trebui să fie facilitate de actorii relevanți de pe piața forței de muncă, în special de serviciile publice și private de ocupare a forței de muncă, de partenerii sociali și de camerele de comerț. În calitate de organizații participante, acestea ar trebui să poată solicita finanțare prin intermediul structurii competente de punere în aplicare a Corpului european de solidaritate, în vederea intermedierii între tinerii participanți și angajatorii care oferă stagii și locuri de muncă în sectoare legate de solidaritate.

__________________

__________________

21 Consiliului din 10 martie 2014 privind un cadru de calitate pentru stagii (JO C 88, 27.3.2014, p. 1).

21 Recomandarea Consiliului din 10 martie 2014 privind un cadru de calitate pentru stagii (JO C 88, 27.3.2014, p. 1).

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Spiritul de inițiativă al tinerilor reprezintă un atu important pentru societate și pentru piața forței de muncă. Corpul european de solidaritate ar trebui să contribuie la promovarea acestui aspect, oferind tinerilor oportunitatea de a concepe și pune în aplicare propriile proiecte, destinate să abordeze provocări specifice în beneficiul comunităților locale. Proiectele respective ar trebui să fie o ocazie de a încerca idei și de a sprijini tinerii să preia ei înșiși controlul acțiunilor de solidaritate. Acestea ar putea servi, de asemenea, ca o rampă de lansare pentru implicarea ulterioară în activități de solidaritate și ar putea fi un prim pas în a încuraja participanții Corpului european de solidaritate să se implice în activități independente sau să creeze asociații, ONG-uri sau alte organisme active în domeniul solidarității, non-profitului și tineretului.

(11)  Spiritul de inițiativă al tinerilor reprezintă un atu important pentru societate și pentru piața forței de muncă. Corpul european de solidaritate ar trebui să contribuie la promovarea acestui aspect, oferind tinerilor oportunitatea de a concepe și pune în aplicare propriile proiecte, destinate să abordeze provocări specifice în beneficiul comunităților locale. Proiectele respective ar trebui să fie o ocazie de a dezvolta soluții inovatoare într-un mod sustenabil și de a sprijini tinerii să preia ei înșiși controlul acțiunilor de solidaritate. Acestea ar putea servi, de asemenea, ca o rampă de lansare pentru implicarea ulterioară în activități de solidaritate de diverse forme și ar putea fi un prim pas în a încuraja participanții Corpului european de solidaritate să se implice în antreprenoriat și în antreprenoriatul social sau să creeze asociații, ONG-uri sau alte organisme active în domeniul solidarității, non-profitului și tineretului și să participe din ce în ce mai mult la activități asociative. Ar trebui să li se acorde sprijinul necesar tinerilor și organizațiilor de tineret și studențești, pentru realizarea dezvoltării efective a inițiativelor. Sprijinul post-plasament ar putea include sprijin și consiliere pentru participanții interesați de crearea și gestionarea unor asociații, cooperative, întreprinderi sociale, organizații de tineret și centre social-culturale. Acest sprijin ar putea include un studiu de fezabilitate, alegerea formei juridice, elaborarea planului de afaceri, consiliere financiară și fiscală, evaluarea riscurilor, consiliere cu privire la activități de comunicare, de promovare și de comercializare.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Tinerii și organizațiile care participă la Corpul european de solidaritate ar trebui să aibă sentimentul apartenenței la o comunitate de persoane și entități care se angajează să sporească solidaritatea în întreaga Europă. În același timp, organizațiile participante au nevoie de sprijin pentru a-și consolida capacitățile de a oferi plasamente de calitate către un număr din ce în ce mai mare de participanți. Corpul european de solidaritate ar trebui să sprijine activitățile de comunicare în rețea care vizează consolidarea implicării tinerilor și a organizațiilor participante în această comunitate, promovarea spiritului Corpului european de solidaritate, precum și încurajarea schimbului de practici și experiențe utile. De asemenea, activitățile respective ar trebui să contribuie la creșterea gradului de sensibilizare în ceea ce privește Corpul european de solidaritate în rândul actorilor publici și privați, precum și la colectarea de feedback din partea participanților și a organizațiilor participante la punerea în aplicare a Corpului european de solidaritate.

(12)  Tinerii și organizațiile care participă la Corpul european de solidaritate ar trebui să aibă sentimentul apartenenței la o comunitate de persoane și entități care se angajează să sporească solidaritatea în întreaga Europă. În același timp, organizațiile participante au nevoie de sprijin pentru a-și consolida capacitățile de a oferi plasamente de calitate către un număr din ce în ce mai mare de participanți. Corpul european de solidaritate ar trebui să sprijine activitățile de comunicare în rețea care vizează consolidarea capacității tinerilor și a implicării organizațiilor participante în această comunitate, promovarea spiritului Corpului european de solidaritate, precum și încurajarea schimbului de practici și experiențe utile. De asemenea, activitățile respective ar trebui să contribuie la creșterea gradului de sensibilizare în ceea ce privește Corpul european de solidaritate în rândul actorilor publici și privați, precum și la colectarea de feedback din partea participanților și a organizațiilor participante la punerea în aplicare a Corpului european de solidaritate.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  O atenție deosebită ar trebui acordată asigurării calității plasamentelor și a altor oportunități oferite de Corpul european de solidaritate, în special prin oferirea de cursuri de formare, asistență lingvistică, asigurare, sprijin administrativ și post-plasament pentru participanți, precum și prin validarea cunoștințelor, abilităților și competențelor dobândite prin experiența în cadrul Corpului european de solidaritate.

(13)  O atenție deosebită ar trebui acordată asigurării calității plasamentelor și a altor oportunități oferite de Corpul european de solidaritate, în special prin oferirea de cursuri de formare online și offline adecvate, asistență lingvistică, asigurare, sprijin administrativ și pre- și post-plasament pentru participanți. Acest sprijin ar trebui să fie acordat în colaborare cu organizațiile de tineret și alte organizații ale societății civile, pentru a profita de experiența acestora în domeniu. Sprijinul post-plasament ar trebui, de asemenea, să acorde prioritate participării civice continue a participanților în cadrul comunității lor, orientându-i către organizațiile sau proiectele locale cu care aceștia pot colabora după plasament.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Pentru a asigura impactul plasamentelor Corpului european de solidaritate asupra dezvoltării personale, educaționale, sociale, civice și profesionale a participanților, cunoștințele, abilitățile și competențele care constituie rezultate ale învățării ca urmare a plasamentului ar trebui identificate și documentate în mod corespunzător, în funcție de circumstanțele și particularitățile de la nivel național, astfel cum se sugerează în Recomandarea Consiliului din 20 decembrie 2012 privind validarea învățării non-formale și informale22.

(14)  Pentru a asigura impactul plasamentelor Corpului european de solidaritate asupra dezvoltării personale, educaționale, sociale, civice și profesionale a participanților, cunoștințele, abilitățile și competențele care constituie rezultate ale învățării ca urmare a plasamentului ar trebui identificate, documentate, evaluate și certificate în mod corespunzător, în funcție de circumstanțele și particularitățile de la nivel național, astfel cum se sugerează în Recomandarea Consiliului din 20 decembrie 2012 privind validarea învățării non-formale și informale22. Acest proces ar trebui facilitat de Comisia Europeană, care a publicat, în acest scop, Orientările europene privind validarea învățării non-formale și informale și un inventar european privind validarea.

__________________

__________________

22 Consiliului din 20 decembrie 2012 privind validarea învățării non-formale și informale (JO C 398, 22.12.2012, p. 1).

22 Recomandarea Consiliului din 20 decembrie 2012 privind validarea învățării non-formale și informale (JO C 398, 22.12.2012, p. 1).

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Trebuie instituită o etichetă de calitate, care să asigure respectarea de către organizațiile participante a principiilor și cerințelor Cartei Corpului european de solidaritate, în ceea ce privește drepturile și responsabilitățile care le revin în toate etapele experienței de solidaritate. Obținerea unei etichete de calitate ar trebui să fie o condiție prealabilă pentru participare, dar nu ar trebui să conducă în mod automat la finanțare în cadrul Corpului european de solidaritate.

(15)  Ar trebui instituită, în parteneriat cu părți interesate relevante, o etichetă de calitate și un cadru de monitorizare pentru voluntariat și, respectiv, pentru stagii și locuri de muncă, care să asigure respectarea de către organizațiile participante a principiilor și cerințelor Cartei Corpului european de solidaritate, în ceea ce privește drepturile și responsabilitățile care le revin în toate etapele experienței de solidaritate. Obținerea unei etichete de calitate ar trebui să fie o condiție prealabilă pentru participare, dar nu ar trebui să conducă în mod automat la finanțare în cadrul Corpului european de solidaritate. Etichetele de calitate ar trebui să asigure că activitățile din cadrul Corpului european de solidaritate nu substituie locurile de muncă sau stagiile reale. Procesul care conduce la atribuirea unei etichete de calitate nu ar trebui să creeze o birocrație suplimentară, care ar descuraja organizațiile, în special întreprinderile private din componenta ocupațională, să contribuie la Corpul european de solidaritate. O etichetă de calitate ar trebui să asigure, de asemenea, că organizațiile participante respectă condiționalitatea ex-ante privind incluziunea socială și, în special, prioritatea în materie de investiții privind tranziția de la servicii de sănătate și sociale în instituții la servicii comunitare prevăzută în Regulamentul de stabilire a unor dispoziții comune privind fondurile structurale și de investiții europene, pentru ca finanțarea din partea UE să nu poată fi utilizată pentru a sprijini (chiar și în mod indirect) infrastructuri sociale și de sănătate de segregare.

Justificare

Începând din 2013, Uniunea Europeană a avansat constant spre dezinstituționalizarea serviciilor medicale, adică spre procesul de înlocuire a spitalelor psihiatrice cu ședere pe termen lung cu servicii comunitare de sănătate mintală mai puțin izolate, cu includerea unei condiționalități ex-ante în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene, conform căreia aceste fonduri nu pot fi destinate serviciilor medicale instituționale. Corpul european de solidaritate ar trebui să includă dispoziții în acest sens.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Un portal al Corpului european de solidaritate ar trebui să fie dezvoltat în mod continuu pentru a asigura un acces facil la Corpul european de solidaritate și pentru a oferi un ghișeu unic pentru persoanele și organizațiile interesate în ceea ce privește, inter alia, înregistrarea, identificarea și corelarea profilurilor și a oportunităților, comunicarea în rețea și schimburile virtuale, formarea online, sprijin în domeniul lingvistic și post-plasament, precum și alte funcționalități utile care ar putea apărea în viitor.

(17)  Un portal al Corpului european de solidaritate ar trebui să fie dezvoltat în mod continuu, în toate limbile oficiale ale UE, pentru a asigura un acces facil la Corpul european de solidaritate și pentru a oferi un ghișeu unic pentru persoanele și organizațiile interesate în ceea ce privește, inter alia, înregistrarea, identificarea și corelarea profilurilor și a oportunităților, comunicarea în rețea și schimburile virtuale, informații privind plasamentele sau proiectele de solidaritate existente și organizațiile participante, partenerii sociali, punctele de contact europene și naționale relevante, formarea online, sprijinul în domeniul lingvistic și pre- și post-plasament, evaluările inter pares ale plasamentelor și mecanismele de feedback direct, precum și alte funcționalități utile care ar putea apărea în viitor. Ar trebui să se acorde o atenție deosebită asigurării accesibilității depline a portalului pentru toți tinerii, indiferent de abilitățile acestora.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17a)  Este esențial ca, pentru buna funcționare a programului și pentru desfășurarea în timp util a acțiunilor, în cadrul programelor de lucru ale Corpului european de solidaritate, să se instituie mecanisme care să garanteze că ofertele sunt prezentate tinerilor înregistrați într-un interval de timp rezonabil și relativ previzibil. Prin urmare, ar trebui ca persoanelor înregistrate să li se transmită informații și actualizări periodice în legătură cu plasamentele disponibile și organizațiile participante implicate activ, pentru a le stimula angajamentul față de Corpul european de solidaritate după înregistrarea acestora, oferindu-le, de asemenea, posibilitatea de a intra în contact în mod direct cu actorii implicați în domeniul solidarității, atât la nivel național, cât și la nivel european.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 17 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17b)  Ar trebui să se conceapă un cadru de calitate cu standarde de calitate pentru ofertele de plasament ale Corpului european de solidaritate. Acesta ar trebui să se întemeieze pe legislația actuală de protejare a drepturilor lucrătorilor, stagiarilor și voluntarilor atât la nivelul UE, cât și la nivel național în domeniile protecției sociale, venitului minim, stabilității, drepturilor de muncă, sănătății mintale și fizice. Elaborarea acestor standarde ar trebui să fie un proces favorabil incluziunii, cu participarea deplină a partenerilor sociali, a organizațiilor de tineret și a celor de voluntariat.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Prezentul regulament stabilește un pachet financiar pentru perioada 2018-2020, care constituie principala valoare de referință pentru Parlamentul European și Consiliu în cursul procedurii bugetare anuale, în sensul punctului 17 din Acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară23. Principala valoare de referință include realocările din programul Erasmus+ (197,7 milioane EUR) și din programul pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (10 milioane EUR) pentru exercițiile financiare 2018, 2019 și 2020 și se completează prin contribuții din partea mai multor programe ale Uniunii din cadrul unor rubrici diferite, precum Fondul social european, mecanismul de protecție civilă al Uniunii, programul LIFE și Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală.

(18)  Prezentul regulament stabilește un pachet financiar pentru perioada 2018-2020, care constituie principala valoare de referință pentru Parlamentul European și Consiliu în cursul procedurii bugetare anuale, în sensul punctului 17 din Acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară23. Principala valoare de referință include realocările din programul Erasmus+ (197,7 milioane EUR), care nu ar trebui în niciun caz să aducă atingere finanțării proiectelor de mobilitate deja stabilite în cadrul programului Erasmus+, și din programul pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (10 milioane EUR) pentru exercițiile financiare 2018, 2019 și 2020 și se completează prin contribuții din partea mai multor programe ale Uniunii din cadrul unor rubrici diferite, precum mecanismul de protecție civilă al Uniunii și programul LIFE.

__________________

__________________

23 Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (JO C 373, 20.12.2013, p. 1).

23 Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (JO C 373, 20.12.2013, p. 1).

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18a)  În cadrul viitoarelor discuții cu privire la următoarea perioadă de planificare bugetară, finanțarea Corpului european de solidaritate nu ar trebui în niciun caz să aducă atingere finanțării programului de mobilitate Erasmus+ și a altor programe fundamentale, precum FSE sau FEADR.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23a)  Grupul țintă de tineri ar trebui să fie cât mai extins și mai cuprinzător, astfel încât, la Corpul european de solidaritate, să participe tineri de origini, niveluri de formare, abilități, competențe, cunoștințe și experiență diferite.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  Orice entitate care dorește să participe la Corpul european de solidaritate, finanțată din bugetul Corpului european de solidaritate, de un alt program al Uniunii sau dintr-o altă sursă de finanțare, trebuie să primească o etichetă de calitate, cu condiția îndeplinirii condițiilor corespunzătoare. Procesul care conduce la atribuirea unei etichete de calitate ar trebui să fie desfășurat în mod continuu de structurile de punere în aplicare ale Corpului european de solidaritate. Eticheta de calitate atribuită ar trebui să facă obiectul unor reevaluări periodice și ar putea fi revocată în cazul în care, în contextul controalelor care trebuie efectuate, nu mai sunt îndeplinite condițiile care au condus la atribuirea acesteia.

(25)  Orice entitate care dorește să participe la Corpul european de solidaritate, finanțată din bugetul Corpului european de solidaritate, de un alt program al Uniunii sau dintr-o altă sursă de finanțare, trebuie să primească în prealabil o etichetă de calitate, cu condiția îndeplinirii condițiilor corespunzătoare. Procesul care conduce la atribuirea unei etichete de calitate ar trebui să fie desfășurat în mod continuu de structurile de punere în aplicare ale Corpului european de solidaritate. Sarcinile administrative inutile trebuie evitate în acest proces. Eticheta de calitate atribuită ar trebui să facă obiectul unor reevaluări periodice și ar putea fi revocată în cazul în care, în contextul controalelor care trebuie efectuate, nu mai sunt îndeplinite condițiile care au condus la atribuirea acesteia.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 40

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(40)  Pachetul financiar al Corpului european de solidaritate prevăzut la rubrica 1a din cadrul financiar multianual ar trebui suplimentat și mai mult prin contribuții financiare din alte programe și rubrici, ceea ce implică modificarea Regulamentelor (UE) nr. 1293/201327, (UE) nr. 1303/201328, (UE) nr. 1305/201329, (UE) nr. 1306/201330, precum și a Deciziei nr. 1313/2013/UE31 a Parlamentului European și a Consiliului.

(40)  Pachetul financiar al Corpului european de solidaritate prevăzut la rubrica 1a din cadrul financiar multianual ar trebui suplimentat și mai mult prin contribuții financiare din alte programe și rubrici, ceea ce implică modificarea Regulamentelor (UE) nr. 1293/201327, (UE) nr. 1303/201328, (UE) nr. 1305/201329, (UE) nr. 1306/201330, precum și a Deciziei nr. 1313/2013/UE31 a Parlamentului European și a Consiliului. Ar trebui să se suplimenteze acest pachet financiar, asigurând totodată faptul că acest lucru nu afectează dispozițiile existente privind finanțarea activităților destinate să promoveze voluntariatul, incluziunea socială, ocuparea forței de muncă și mobilitatea, prevăzute deja de programele existente, în special de Erasmus+. În plus, pentru a asigura succesul și eficacitatea inițiativei și, în special, pentru a sprijini tinerii cu mai puține oportunități, bugetul ar trebui să fie majorat prin utilizarea mijloacelor financiare adecvate disponibile în temeiul Regulamentului privind CFM aflat în vigoare. Investițiile în Corpul european de solidaritate ar trebui să fie însoțite de investiții mai mari în alte programe complementare ale UE, precum Erasmus+ și Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor.

__________________

__________________

27 Regulamentul (UE) nr. 1293/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 614/2007 (JO L 347, 20.12.2013, p. 185).

27 Regulamentul (UE) nr. 1293/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 614/2007 (JO L 347, 20.12.2013, p. 185).

28 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).

28 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).

29 Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 487).

29 Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 487).

30 Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 549).

30 Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 549).

31 Decizia nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 decembrie 2013 privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii (JO L 347, 20.12.2013, p. 924).

31 Decizia nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 decembrie 2013 privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii (JO L 347, 20.12.2013, p. 924).

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 41

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(41)  Prezentul regulament trebuie să se aplice de la 1 ianuarie 2018. Pentru a se asigura aplicarea cu promptitudine a măsurilor prevăzute în prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(41)  Prezentul regulament ar trebui să se aplice de la 1 martie 2018. Pentru a se asigura aplicarea cu promptitudine a măsurilor prevăzute în prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  „activitate de solidaritate” înseamnă o activitate destinată să răspundă nevoilor societate nesatisfăcute în beneficiul unei comunități, promovând în același timp dezvoltarea personală, educațională, socială, civică și profesională a persoanei în cauză, care poate lua forma unor plasamente, proiecte sau activități de comunicare în rețea, dezvoltate în legătură cu diferite domenii, precum educație și formare profesională, ocuparea forței de muncă, egalitatea de gen, antreprenoriat, în special antreprenoriatul social, cetățenie și participare democratică, protecția mediului și a naturii, acțiunile în domeniul climei, prevenirea dezastrelor, pregătire și redresare, agricultură și dezvoltare rurală, furnizarea de produse alimentare și nealimentare, sănătate și bunăstare personală, creativitate și cultură, educație fizică și sport, asistență socială și bunăstare socială, primirea și integrarea resortisanților țărilor terțe, cooperare și coeziune teritorială;

(1)  „activitate de solidaritate” înseamnă o activitate destinată să răspundă nevoilor societate nesatisfăcute în beneficiul unei comunități și al societății în ansamblu, promovând în același timp dezvoltarea personală, educațională, socială, civică și profesională a persoanei în cauză, care poate lua forma unor plasamente, proiecte sau activități de comunicare în rețea care au o valoare adăugată europeană și internațională și o dimensiune transnațională, dezvoltate în legătură cu diferite domenii, precum educație și formare profesională formală și non-formală, activități pentru tineret, ocuparea forței de muncă, incluziunea socială, egalitate și combaterea discriminării, egalitatea de gen, antreprenoriatul social, cetățenie și participare democratică, protecția mediului și a naturii, acțiunile în domeniul climei, prevenirea dezastrelor, pregătire și redresare, agricultură civică și dezvoltare rurală, furnizarea de produse alimentare și nealimentare, sănătate și bunăstare personală, creativitate și cultură, educație fizică și sport, asistență socială și bunăstare socială, asistență pentru tineret, dizabilități, solidaritate între generații, primirea și integrarea resortisanților țărilor terțe, inclusiv a solicitanților de azil și a refugiaților, cooperare și coeziune teritorială;

Amendamentul 28

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  „tineri defavorizați” înseamnă persoanele care au nevoie de sprijin suplimentar din cauza handicapului, a dificultăților educaționale, a obstacolelor economice, a diferențelor culturale, a problemelor de sănătate, a obstacolelor sociale, a obstacolelor geografice;

(3) „tineri cu mai puține oportunități” înseamnă persoanele care au nevoie de sprijin suplimentar, fiind dezavantajate față de ceilalți tineri deoarece se confruntă cu unul sau mai mulți factori de excluziune sau cu obstacole precum handicapul, dificultăți de învățare, obstacole economice, obstacole sociale, diferențe culturale, probleme de sănătate fizică și mentală, obstacole geografice;

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  „organizație participantă” înseamnă orice entitate publică sau privată căreia i-a fost atribuită eticheta de calitate a Corpului european de solidaritate, care oferă un plasament unui participant la Corpul european de solidaritate sau desfășoară alte activități în cadrul Corpului european de solidaritate;

(4)  „organizație participantă” înseamnă orice entitate publică sau privată căreia i-a fost deja atribuită eticheta de calitate a Corpului european de solidaritate, care oferă un plasament de voluntariat, de stagiu sau un loc de muncă unui participant la Corpul european de solidaritate sau desfășoară alte activități în cadrul Corpului european de solidaritate;

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  „plasament de solidaritate” înseamnă o activitate de voluntariat, un stagiu sau un loc de muncă într-un domeniu legat de solidaritate, organizat de o organizație participantă și care contribuie la abordarea principalelor provocări societale, consolidând în același timp dezvoltarea personală, educațională, socială, civică și profesională și capacitatea de inserție profesională ale participantului respectiv la Corpul european de solidaritate, fie într-o altă țară decât țara de reședință (transfrontalier), fie în țara de reședință a participantului (național);

(5)  „plasament de solidaritate” înseamnă o activitate de voluntariat, un stagiu sau un loc de muncă într-un domeniu legat de solidaritate, organizat de o organizație participantă și care contribuie la abordarea principalelor provocări societale, consolidând în același timp dezvoltarea personală, educațională, socială, civică și profesională și capacitatea de inserție profesională ale participantului respectiv la Corpul european de solidaritate, fie într-o altă țară decât țara de reședință (transfrontalier), fie, în mod excepțional pentru tinerii cu mai puține oportunități, în țara de reședință a participantului (național);

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  „voluntariat” înseamnă un serviciu de voluntariat neremunerat cu normă întreagă32, pentru o perioadă de până la 12 luni, care oferă tinerilor posibilitatea de a contribui la activitatea zilnică a organizațiilor care activează în domenii legate de solidaritate, în beneficiul comunităților în care se desfășoară activitățile respective, inclusiv o dimensiune solidă de învățare și formare, pentru a permite (tânărului voluntar) tinerilor voluntari să dobândească abilități și competențe, care vor fi utile pentru dezvoltarea personală, educațională, socială și profesională a acestora și care va contribui, de asemenea, la îmbunătățirea capacității lor de inserție profesională;

(6)  „voluntariat” înseamnă un plasament de voluntariat neremunerat în cadrul unei autorități publice sau al unei organizații participante din sectorul non-profit, fie cu normă întreagă32, fie cu fracțiune de normă, pentru o perioadă de până la 12 luni care oferă tinerilor posibilitatea de a contribui la activitatea zilnică a organizațiilor care activează în domenii legate de solidaritate, în beneficiul comunităților în care se desfășoară activitățile respective, inclusiv o dimensiune solidă de învățare și formare, pentru a permite (tânărului voluntar) tinerilor voluntari să dobândească, să valideze și să certifice abilități și competențe, care vor fi utile pentru dezvoltarea personală, educațională, socială și profesională a acestora și care va contribui, de asemenea, la îmbunătățirea capacității lor de inserție profesională;

__________________

__________________

32 principiu general, este vorba despre o activitate desfășurată în mod continuu, 5 zile pe săptămână timp de 7 ore pe zi.

32 Ca principiu general, este vorba despre o activitate desfășurată în mod continuu, 5 zile pe săptămână timp de 7 ore pe zi.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  „stagiu” înseamnă o perioadă de practică de la 2 până la 12 luni, remunerată de organizația care găzduiește participantul la Corpul european de solidaritate, pe baza unui acord de stagiu în scris, care include o componentă de învățare și una de formare, și este întreprins pentru a obține o experiență practică și profesională în vederea îmbunătățirii capacității de inserție profesională și a facilitării tranziției către un loc de muncă permanent;

(8)  „stagiu” înseamnă o perioadă de practică de la trei până la șase luni, care se poate prelungi o singură dată și pentru o durată maximă de 12 luni în cadrul aceleiași organizații participante, remunerată de organizația care găzduiește participantul la Corpul european de solidaritate, care include o componentă de învățare și una de formare, este întreprinsă pentru a obține o experiență practică și profesională în vederea dobândirii de competențe utile pentru dezvoltarea personală, educațională, socială, civică și profesională a participantului, se bazează pe un acord scris, încheiat la începutul stagiului între participant și organizația participantă, care indică obiectivele educaționale, condițiile de muncă și durata stagiului, remunerația participantului și drepturile și obligațiile părților în temeiul legislației naționale și/sau al contractelor colective aplicabile din țara în care se desfășoară stagiul și nu înlocuiește locurile de muncă;

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  „loc de muncă” înseamnă o perioadă de lucru de 2 până la 12 luni, remunerată de organizația participantă care angajează participantul la Corpul european de solidaritate, desfășurată într-o țară participantă și pe baza unui contract de muncă, în conformitate cu cadrul național de reglementare al respectivei țări participante;

(9)  „loc de muncă” înseamnă o perioadă de lucru de cel puțin șase luni, care se bazează pe un contract de muncă scris, respectă toate condițiile de muncă și de încadrare în muncă definite în dreptul național și/sau în contractele colective de muncă aplicabile din țara unde este desfășurată activitatea lucrativă și este remunerată de organizația participantă care angajează participantul la Corpul european de solidaritate;

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  „proiect de solidaritate” înseamnă o inițiativă locală pentru o perioadă cuprinsă între 2 și 12 luni, care este instituită și desfășurată în grupuri formate din cel puțin 5 participanți la Corpul european de solidaritate, în vederea abordării principalelor provocări din cadrul propriei comunități locale și a plasării acestora într-o perspectivă europeană mai largă;

(10)  „proiect de solidaritate” înseamnă o inițiativă locală pentru o perioadă cuprinsă între 2 și 12 luni, care este instituită și desfășurată în grupuri formate din cel puțin 5 participanți la Corpul european de solidaritate, în vederea abordării principalelor provocări din cadrul propriei comunități locale și a plasării acestora într-o perspectivă europeană mai largă. Pentru ca o acțiune de solidaritate să aibă loc, este obligatoriu ca o organizație intermediară sau autoritățile locale să organizeze îndrumarea, precum și sprijin prealabil și sprijin ulterior, pentru a asigura sustenabilitatea proiectului și calitatea serviciilor prestate;

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  „etichetă de calitate” înseamnă certificarea atribuită unei entități publice sau private sau unei organizații internaționale care dorește să furnizeze plasamente în cadrul Corpului european de solidaritate, urmând o procedură care vizează asigurarea respectării principiilor și cerințelor Cartei Corpului european de solidaritate;

(11)  „etichetă de calitate” înseamnă certificarea atribuită unei entități publice sau private sau unei organizații internaționale care dorește să devină organizație participantă și să furnizeze plasamente în cadrul Corpului european de solidaritate, urmând o procedură care vizează asigurarea respectării principiilor și cerințelor Cartei Corpului european de solidaritate și asigurarea calității serviciilor prestate de organizațiile participante; în parteneriat cu părțile interesate relevante, se stabilește o etichetă separată de calitate pentru plasamentele de voluntariat și pentru stagii și plasamente în muncă;

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  „Carta Corpului european de solidaritate” înseamnă documentul care stabilește drepturile și responsabilitățile pe care toate entitățile care doresc să se alăture Corpului european de solidaritate trebuie să accepte să și le asume;

(12)  „Carta Corpului european de solidaritate” înseamnă documentul care stabilește drepturile și responsabilitățile pe care toate entitățile care doresc să se alăture Corpului european de solidaritate trebuie să accepte să și le asume în prealabil și să le respecte în permanență pentru a obține și pentru a păstra eticheta de calitate;

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  „Centrul de resurse al Corpului european de solidaritate” înseamnă funcțiile suplimentare îndeplinite de o agenție națională desemnată pentru a sprijini dezvoltarea și punerea în aplicare a activităților din cadrul Corpului european de solidaritate, precum și identificarea competențelor dobândite de participanți prin plasamente și proiecte;

(13)  „Centrul de resurse al Corpului european de solidaritate” înseamnă funcțiile suplimentare îndeplinite de o entitate selectată în acest scop în urma unui proces de alocare a ofertelor pentru a sprijini dezvoltarea și punerea în aplicare a activităților din cadrul Corpului european de solidaritate, creșterea calității acestora, precum și identificarea competențelor dobândite de participanți prin plasamente și proiecte;

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Obiectivul Corpului european de solidaritate este de a consolida implicarea tinerilor și a organizațiilor în activități de solidaritate accesibile și de înaltă calitate, ca mijloc de a contribui la consolidarea coeziunii și solidarității în Europa, de a sprijini comunitățile și de a răspunde nevoilor societale nesatisfăcute.

1.  Obiectivul Corpului european de solidaritate este de a contribui la consolidarea coeziunii și de a promova solidaritatea în Europa, de a sprijini comunitățile și de a răspunde rapid și eficient provocărilor societale, consolidând implicarea tinerilor și a organizațiilor în activități de solidaritate accesibile și de înaltă calitate.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  să se asigure că activitățile de solidaritate oferite participanților la Corpul european de solidaritate contribuie la abordarea nevoilor societale concrete și nesatisfăcute și la consolidarea comunităților, sunt de înaltă calitate și sunt validate corespunzător.

(b)  să se asigure că activitățile de solidaritate oferite participanților la Corpul european de solidaritate contribuie la abordarea nevoilor societale concrete și la consolidarea comunităților, sunt de înaltă calitate și sunt validate corespunzător.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  să garanteze că dezvoltarea personală, educațională, socială, civică și profesională a participanților, precum și cunoștințele, aptitudinile și competențele care constituie rezultatele învățării în urma plasamentului sunt identificate, documentate, evaluate și certificate în mod corespunzător.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb)  să crească nivelul de incluziune a tinerilor cu mai puține oportunități în cadrul Corpului european de solidaritate prin crearea unor formate adaptate și prin promovarea unor orientări adaptate și personalizate și a unor măsuri de sprijin cu un buget specific;

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera bc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bc)  să împiedice organizațiile să transforme măsurile de responsabilitate socială în măsuri ce țin de Corpul de solidaritate cu scopul deturnării resurselor financiare;

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  plasamente de solidaritate, proiecte și activități de comunicare în rețea

(a)  plasamente de solidaritate, sub formă de:

 

(i)   voluntariat;

 

(ii)   stagii sau locuri de muncă;

 

(iii)   proiecte și activități de comunicare în rețea;

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  plasamentele de solidaritate sub formă de voluntariat, stagii sau locuri de muncă, inclusiv plasamente individuale transfrontaliere și la nivel de țară, precum și plasamentele echipelor de voluntari;

(a)  plasamentele de solidaritate sub formă de voluntariat, stagii sau locuri de muncă, inclusiv plasamente individuale transfrontaliere - și, în cazul tinerilor cu mai puține oportunități, plasamente la nivel de țară -, precum și plasamentele echipelor de voluntari;

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  activități de comunicare în rețea pentru persoanele și organizațiile care participă la Corpul european de solidaritate.

(c)  activități de comunicare în rețea pentru persoanele și organizațiile care participă sau doresc să participe la Corpul european de solidaritate.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  măsurile de asigurare a calității plasamentelor de solidaritate, inclusiv formare, sprijin lingvistic, sprijin administrativ pentru participanți și organizațiile participante, asigurare, sprijin post-plasament, precum și eliberarea unui certificat care identifică și documentează cunoștințele, abilitățile și competențele dobândite în timpul plasamentului;

(a)  măsurile de asigurare a calității și accesibilității plasamentelor de solidaritate, inclusiv formare cuprinzătoare online și offline, sprijin lingvistic, sprijin administrativ pentru participanți și organizațiile participante, asigurare, sprijin pre- și post-plasament, precum și eliberarea unui certificat oficial, pe baza experiențelor dobândite în cadrul Youth Pass, care identifică, documentează, evaluează și certifică cunoștințele, abilitățile și competențele dobândite în timpul plasamentului; după caz, sprijin post-plasament pentru participanții interesați de crearea și gestionarea unor asociații, cooperative, întreprinderi sociale, organizații de tineret și centre social-culturale;

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  elaborarea și menținerea unei etichete de calitate pentru entitățile dispuse să ofere plasamente în cadrul Corpului european de solidaritate pentru a asigura respectarea principiilor și cerințelor Cartei Corpului european de solidaritate;

(b)  elaborarea și menținerea unor etichete de calitate pentru entitățile dispuse să ofere plasamente de voluntariat sau stagii și locuri de muncă în cadrul Corpului european de solidaritate pentru a asigura respectarea principiilor și cerințelor Cartei Corpului european de solidaritate; va exista o procedură de acreditare separată pentru entitățile care doresc să ofere plasamente în domeniul voluntariatului și pentru entitățile care doresc să furnizeze locuri de muncă și stagii, cu criterii de evaluare diferite, limitând accesul la program doar la acțiunile pentru care sunt acreditate;

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Această acțiune trebuie să depășească obstacolul decalajului digital pentru ca acest parcurs al solidarității, astfel cum a fost propus de către Corpul european de solidaritate, să fie accesibil tuturor tinerilor europeni, în special tinerilor care provin din zonele rurale.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  Fondului Social European, care contribuie cu 35 000 000 EUR în prețuri curente;

eliminat

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, care contribuie cu 1 800 000 EUR în prețuri curente;

eliminat

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Diferența ar trebui finanțată prin utilizarea tuturor mijloacelor financiare disponibile în temeiul Regulamentului privind CFM aflat în vigoare.

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Alocarea financiară poate acoperi, de asemenea, cheltuielile aferente activităților de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare necesare pentru gestionarea Corpului european de solidaritate și realizarea obiectivelor acestuia, în special studii, reuniuni ale experților și acțiuni de informare și comunicare, cheltuielile aferente creării, întreținerii și actualizării portalului Corpului european de solidaritate și a sistemelor de asistență IT necesare și toate celelalte cheltuieli de asistență tehnică și administrativă suportate de Comisie pentru gestionarea Corpului european de solidaritate.

4.  Alocarea financiară poate acoperi, de asemenea, cheltuielile aferente activităților de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare necesare pentru gestionarea Corpului european de solidaritate și realizarea obiectivelor acestuia, în special, sprijin adaptat și personalizat pentru tinerii participanți cu mai puține oportunități, studii, reuniuni ale experților și acțiuni de informare și comunicare, cheltuielile aferente creării, întreținerii și actualizării portalului Corpului european de solidaritate și a sistemelor de asistență IT necesare și toate celelalte cheltuieli de asistență tehnică și administrativă suportate de Comisie pentru gestionarea Corpului european de solidaritate.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Cererea unei entități eligibile de a deveni o organizație participantă la Corpul european de solidaritate este evaluată de către organismul de punere în aplicare competent al Corpului european de solidaritate, pentru a se asigura că activitățile acesteia respectă cerințele Corpului european de solidaritate.

2.  Cererea unei entități eligibile de a deveni o organizație participantă la Corpul european de solidaritate este evaluată de către organismul de punere în aplicare competent al Corpului european de solidaritate, pentru a se asigura că activitățile acesteia respectă cerințele Corpului european de solidaritate. Orice entitate care își modifică în mod substanțial activitățile comunică acest lucru organismului de punere în aplicare competent, în vederea unei reevaluări. Procesul de depunere a cererii și de înregistrare este accesibil utilizatorilor. Sarcinile administrative sunt evitate. Procesul care conduce la componenta de voluntariat diferă de procesul care conduce la atribuirea unei etichete de calitate pentru componenta de voluntariat, ținând seama de caracteristicile specifice fiecărei componente.

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia, în cooperare cu țările participante, monitorizează în mod periodic performanța Corpului european de solidaritate în ceea ce privește atingerea obiectivelor sale.

1.  Comisia, în cooperare cu țările participante, instituie în mod prioritar un cadru de monitorizare și evaluare și îl utilizează pentru a monitoriza performanța Corpului european de solidaritate în ceea ce privește atingerea obiectivelor sale.

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  numărul de organizații care dețin o etichetă de calitate ale căror activități de solidaritate au beneficiat de finanțare în cadrul Corpului european de solidaritate.

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În fiecare țară participantă la Corpul european de solidaritate, agențiile naționale desemnate pentru gestionarea acțiunilor menționate la capitolul III din Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 în țările respective acționează, de asemenea, ca agenții naționale în cadrul Corpului european de solidaritate.

În fiecare țară participantă la Corpul european de solidaritate, agențiile naționale desemnate pentru gestionarea acțiunilor menționate la capitolul III din Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 în țările respective acționează, de asemenea, ca agenții naționale în cadrul Corpului european de solidaritate. Organizațiile rețelei EURES, astfel cum sunt definite la articolul 7 din Regulamentul (UE) 2016/589, oferă asistență acestor agenții naționale în ceea ce privește gestionarea acțiunilor de solidaritate sub formă de stagii și plasamente în muncă și în ceea ce privește măsurile de asigurare a calității și de sprijin relevante în cadrul Corpului european de solidaritate.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Corpul european de solidaritate

Referințe

COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

CULT

12.6.2017

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

EMPL

12.6.2017

Comisii asociate - data anunțului în plen

5.10.2017

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Brando Benifei

18.9.2017

Examinare în comisie

10.10.2017

4.12.2017

 

 

Data adoptării

11.1.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

35

4

5

Membri titulari prezenți la votul final

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka

Membri supleanți prezenți la votul final

Maria Arena, Georges Bach, Deirdre Clune, Miapetra Kumpula-Natri, António Marinho e Pinto, Ivari Padar, Evelyn Regner, Anne Sander, Sven Schulze, Jasenko Selimovic, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Daniele Viotti

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

35

+

ALDE

PPE

S&D

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic, Yana Toom

Georges Bach, David Casa, Deirdre Clune, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc

Maria Arena, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Ivari Padar, Emilian Pavel, Evelyn Regner, Marita Ulvskog, Daniele Viotti, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

4

-

ENF

GUE/NGL

NI

Joëlle Mélin

Rina Ronja Kari, João Pimenta Lopes

Lampros Fountoulis

5

0

ECR

EFDD

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens

Laura Agea

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (30.11.2017)

destinat Comisiei pentru cultură și educație

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a cadrului juridic al Corpului european de solidaritate și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1288/2013, (UE) nr. 1293/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 și a Deciziei nr. 1313/2013/UE

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

Raportoare pentru aviz: Eleonora Forenza

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea Comisiei are obiectivul de a stabili un cadru juridic pentru Corpul european de solidaritate (CES) prin modificarea Regulamentelor (UE) nr. 1288/2013, (UE) nr. 1293/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 și a Deciziei nr. 1313/2013/UE; viitorul corp de solidaritate va îngloba și Serviciul european de voluntariat (SEV) preexistent. Un aspect de menționat este acela că Corpul european de solidaritate și Serviciul european de voluntariat nu se înscriu în aceeași sferă de competență, dat fiind că SEV a realizat programe de voluntariat în state din afara UE. Prin urmare, raportoarea consideră că este important să se garanteze că activitățile desfășurate în cadrul programului anterior nu se pierd la fuzionarea celor două programe.

În cadrul Corpului european de solidaritate, se prevede mobilizarea a 100 000 de tineri cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani, până în 2020, prin intermediul unor proiecte care se concentrează asupra conservării și protecției mediului sau asupra coeziunii sociale. Propunerea Comisiei are la bază principiile Cartei drepturilor fundamentale a UE(1). Statele care vor avea acces la program vor fi statele membre ale UE, și, eventual, alte state, în cadrul unor acorduri bilaterale, dar ar trebui să se țină seama de faptul că la ora actuală persoanele pot circula în Uniunea Europeană fără a deține un pașaport emis de un stat membru. Din acest motiv, în program trebuie incluși și acei tineri care nu dețin o carte de identitate eliberată de un stat membru, iar acestora trebuie să le fie facilitată obținerea de permise de ședere și de vize.

Solidaritatea este unul dintre principiile fundamentale ale UE; aceasta este definitorie pentru proiectul european și oferă unitatea necesară pentru a face față urgențelor și crizelor actuale și viitoare. La a 60-a aniversare a Tratatelor de la Roma, Consiliul European, Parlamentul și Comisia și-au reafirmat angajamentul de a dezvolta solidaritatea, urmărind să promoveze dezvoltarea generală a umanității(2).

Raportoarea consideră că este esențial ca tinerii, care sunt mai grav afectați de criza economică și, prin urmare, sunt mai vulnerabili, ar trebui să fie încurajați și ajutați să se implice în orice tip de măsură care vizează îmbunătățirea sistemelor și a politicilor într-un context de solidaritate, deoarece acest lucru ajută la consolidarea culturii drepturilor omului, pe care este întemeiată UE.

Este important să se sublinieze faptul că drepturile femeilor, ale persoanelor LGBTQI și ale migranților sunt drepturi ale omului și că, întrucât aceste grupuri sunt deosebit de vulnerabile, trebuie încorporate în orientările programelor o perspectivă de gen și o perspectivă a migrației.

Este de apreciat faptul că Comisia a prevăzut dispoziții speciale pentru accesul tinerilor defavorizați la programul de pregătire a voluntarilor, care nu trebuie, în nici un caz, să înlocuiască munca remunerată sau stagiile reglementate prin legi locale specifice, menite să conducă la contracte de muncă. Comisia și statele membre ar trebui așadar să se asigure că astfel de situații sunt evitate.

Raportoarea este îngrijorată de faptul că resursele deja alocate sau angajate în sectoarele educației și culturii - Erasmus+, de exemplu - sunt transferate la programul nou înființat, Corpul european de solidaritate; Erasmus+ s-a dovedit a fi unul dintre cele mai bune moduri de a cimenta o conștiință europeană. Experiența dobândită prin intermediul programului Erasmus+ este valoroasă din punct de vedere cultural și educațional, iar acest fapt ar putea fi valorificat pentru a garanta un nivel ridicat de formare în cadrul programului Corpul european de solidaritate.

Mai mult, raportoarea consideră că este necesară implicarea partenerilor sociali și a tuturor părților interesate care reprezintă societatea civilă, atât în evaluarea ex ante a programului, cât și în activarea, supravegherea și monitorizarea acestuia, fără a se suprapune cu rețelele voluntare de protecție civilă, care au contribuit și au colaborat la programele Comisiei de răspuns în caz de dezastre sau la operațiunile acesteia de protecție a mediului, fie pentru că au fost implicate în procesele de recuperare în urma dezastrelor naturale, fie în domeniul protecției mediului.

AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru cultură și educație, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Tinerilor ar trebui să li se ofere ocazii mai ușor accesibile pentru a se implica în activități de solidaritate, care să le permită să își exprime angajamentul în beneficiul comunităților, dobândind în același timp experiență, abilități și competențe utile pentru dezvoltarea personală, educațională, socială, civică și profesională și îmbunătățindu-și astfel capacitatea de inserție profesională. Activitățile respective vor sprijini, de asemenea, mobilitatea voluntarilor, a ucenicilor și a lucrătorilor.

(4)  Tinerilor ar trebui să li se ofere ocazii mai ușor accesibile pentru a se implica în activități de solidaritate, care să le permită să își exprime angajamentul în beneficiul comunităților, dobândind în același timp experiență, abilități și competențe utile pentru dezvoltarea personală, educațională, socială, civică și profesională și îmbunătățindu-și astfel capacitatea de inserție profesională. Activitățile respective vor sprijini, de asemenea, mobilitatea voluntarilor, a ucenicilor și a lucrătorilor și trebuie să fie conforme cu legislațiile naționale privind mobilitatea lucrătorilor.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Activitățile de solidaritate oferite tinerilor ar trebui să fie de înaltă calitate, în sensul că acestea ar trebui să răspundă nevoilor societale nesatisfăcute, să contribuie la consolidarea comunităților, să ofere tinerilor posibilitatea de a dobândi cunoștințe și competențe valoroase, să fie accesibile tinerilor din punct de vedere financiar și să fie puse în aplicare în condiții sigure și sănătoase.

(5)  Activitățile de solidaritate oferite tinerilor ar trebui să fie de înaltă calitate, în sensul că acestea ar trebui să răspundă nevoilor societale nesatisfăcute, să contribuie la consolidarea comunităților locale și a coeziunii sociale, să ofere tinerilor posibilitatea de a dobândi cunoștințe și competențe valoroase, să fie accesibile tinerilor din punct de vedere financiar și să fie puse în aplicare în condiții sigure și sănătoase.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Corpul european de solidaritate ar oferi singur punct de intrare pentru activitățile de solidaritate din întreaga Uniune. Coerența și complementaritatea cadrului respectiv ar trebui să fie asigurate cu alte politici și programe relevante ale Uniunii. Corpul european de solidaritate ar trebui să se bazeze pe punctele forte și sinergiile programelor existente, în special ale Serviciului european de voluntariat. De asemenea, ar trebui să completeze eforturile depuse de statele membre pentru a sprijini tinerii și pentru a facilita tranziția acestora de la școală către locul de muncă în cadrul Garanției pentru tineret19, oferindu-le oportunități suplimentare de a debuta pe piața forței de muncă sub formă de stagii sau locuri de muncă în domenii legate de solidaritate, în statul membru din care fac parte sau la nivel transfrontalier. Ar trebui să se asigure și complementaritatea cu rețelele existente la nivelul Uniunii care țin de activitățile din cadrul Corpului european de solidaritate, cum ar fi Rețeaua europeană a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă, EURES și rețeaua Eurodesk. În plus, ar trebui să se asigure complementaritatea între sistemele conexe existente, în special sistemele naționale de solidaritate și sistemele de mobilitate pentru tineri, și Corpul european de solidaritate, valorificând bunele practici, după caz.

(6)  Corpul european de solidaritate ar oferi un ghișeu unic, fără discriminare pe criterii de gen sau de clasă socială, pentru activitățile de solidaritate din întreaga Uniune. Coerența și complementaritatea cadrului respectiv ar trebui să fie asigurate cu alte politici și programe relevante ale Uniunii. Corpul european de solidaritate ar trebui să se bazeze pe punctele forte și sinergiile programelor existente, în special ale Serviciului european de voluntariat. De asemenea, ar trebui să completeze eforturile depuse de statele membre pentru a sprijini tinerii și pentru a facilita tranziția acestora de la școală către locul de muncă în cadrul Garanției pentru tineret19, oferindu-le oportunități suplimentare de a debuta pe piața forței de muncă sub formă de stagii sau locuri de muncă în domenii legate de solidaritate, în statul membru din care fac parte sau la nivel transfrontalier. Ar trebui să se asigure și complementaritatea cu rețelele existente la nivelul Uniunii care țin de activitățile din cadrul Corpului european de solidaritate, cum ar fi Rețeaua europeană a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă, EURES și rețeaua Eurodesk. În plus, ar trebui să se asigure complementaritatea între sistemele conexe existente, în special sistemele naționale de solidaritate și sistemele de mobilitate pentru tineri, inclusiv sistemele de nivel regional sau local, și Corpul european de solidaritate, valorificând bunele practici, după caz.

_________________

_________________

19 Recomandarea Consiliului din 22 aprilie 2013 privind înființarea unei garanții pentru tineret (2013/C 120/01).

19 Recomandarea Consiliului din 22 aprilie 2013 privind înființarea unei garanții pentru tineret (2013/C 120/01).

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Pentru a crește la maximum impactul Corpului european de solidaritate, ar trebui să se prevadă dispoziții care să permită altor programe ale Uniunii, cum ar fi Fondul pentru azil, migrație și integrare, programul „Europa pentru cetățeni”, Fondul european de dezvoltare regională și programul în domeniul sănătății să contribuie la obiectivele Corpului european de solidaritate prin sprijinirea activităților din sfera de aplicare a acestuia. Contribuția ar trebui să fie finanțată în conformitate cu actele de bază ale programelor respective. După ce au obținut o etichetă de calitate valabilă a Corpului european de solidaritate, beneficiarii ar trebui să aibă acces la portalul Corpului european de solidaritate și să beneficieze de măsurile de calitate și sprijin furnizate în funcție de tipul de activitate oferit.

(7)  Pentru a crește la maximum impactul Corpului european de solidaritate, ar trebui să se prevadă dispoziții care să permită altor programe ale Uniunii, cum ar fi Fondul pentru azil, migrație și integrare, programul „Europa pentru cetățeni”, Fondul european de dezvoltare regională și programul în domeniul sănătății să contribuie la obiectivele Corpului european de solidaritate prin sprijinirea activităților din sfera de aplicare a acestuia. Contribuția ar trebui să fie finanțată în conformitate cu actele de bază ale respectivelor programe, în vederea unei mai mari implicări a tinerilor, a societății civile și a sistemelor de voluntariat existente în statele membre. După ce au obținut o etichetă de calitate valabilă a Corpului european de solidaritate, beneficiarii ar trebui să aibă acces la portalul Corpului european de solidaritate și să beneficieze de măsurile de calitate și sprijin furnizate în funcție de tipul de activitate oferit.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Prezentul regulament stabilește un pachet financiar pentru perioada 2018-2020, care constituie principala valoare de referință pentru Parlamentul European și Consiliu în cursul procedurii bugetare anuale, în sensul punctului 17 din Acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară23, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară. Principala valoare de referință include realocările din programul Erasmus+ (197,7 milioane EUR) și din programul pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (10 milioane EUR) pentru exercițiile financiare 2018, 2019 și 2020 și se completează prin contribuții din partea mai multor programe ale Uniunii din cadrul unor rubrici diferite, precum Fondul social european, mecanismul de protecție civilă al Uniunii, programul LIFE și Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală.

(18)  Prezentul regulament stabilește un pachet financiar pentru perioada 2018-2020, care constituie principala valoare de referință pentru Parlamentul European și Consiliu în cursul procedurii bugetare anuale, în sensul punctului 17 din Acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară23. Cu excepția realocărilor, principala valoare de referință ar trebui finanțată prin utilizarea tuturor mijloacelor financiare disponibile în temeiul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului23a.

_________________

_________________

23 Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (JO C 373, 20.12.2013, p. 1).

23 Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (JO C 373, 20.12.2013, p. 1).

 

23a Regulamentul (UE) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(18a)  În cazurile în care acțiunile Corpului european de solidaritate nu au o legătură directă cu fondurile disponibile în temeiul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013, Comisia trebuie să asigure punerea la dispoziție de noi fonduri suplimentare.

Justificare

Acțiunile întreprinse de Corpul european de solidaritate trebuie să aibă legătură cu fondurile și programele prin care sunt finanțate; în cazul acțiunilor care nu au legătură cu acestea, Comisia trebuie să se asigure că există surse suplimentare de finanțare prin care să se implementeze aceste acțiuni.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Pentru a crește la maximum impactul Corpului european de solidaritate, ar trebui să se prevadă dispoziții care să permită țărilor participante să pună la dispoziție fonduri naționale suplimentare în conformitate cu normele Corpului european de solidaritate.

(20)  Pentru a crește la maximum impactul Corpului european de solidaritate, ar trebui ca statele membre sau, dacă este cazul, entitățile infrastatale care dispun de competențe legislative proprii și exclusive, precum și țările participante, adopte măsuri prin care să pună la dispoziție fonduri naționale, regionale și locale suplimentare în conformitate cu normele Corpului european de solidaritate.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Ar trebui acordată o atenție specială pentru a se asigura că activitățile sprijinite de Corpul european de solidaritate sunt accesibile tuturor tinerilor, în special celor mai defavorizați. Prin urmare, trebuie luate măsuri speciale pentru a promova incluziunea socială, participarea tinerilor defavorizați, precum și pentru a lua în considerare constrângerile impuse de îndepărtarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii și ale țărilor și teritoriilor de peste mări24. În mod similar, țările participante ar trebui să depună eforturi pentru a elimina toate obstacolele juridice și administrative din calea bunei funcționări a Corpului european de solidaritate. Aceasta include soluționarea, acolo unde este posibil și fără a aduce atingere acquis-ului Schengen și dreptului Uniunii privind intrarea și șederea resortisanților țărilor terțe, problemelor administrative care creează dificultăți în obținerea vizelor și a permiselor de ședere.

(24)  Ar trebui acordată o atenție specială pentru a se asigura că activitățile sprijinite de Corpul european de solidaritate sunt accesibile tuturor tinerilor, în special celor mai defavorizați. Prin urmare, trebuie luate măsuri speciale pentru a promova incluziunea socială, participarea tinerilor defavorizați, precum și pentru a lua în considerare constrângerile impuse de îndepărtarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii și ale țărilor și teritoriilor de peste mări24. În mod similar, statele membre și țările participante ar trebui să depună eforturi pentru a elimina toate obstacolele juridice și administrative din calea bunei funcționări a Corpului european de solidaritate. Aceasta include soluționarea, acolo unde este posibil și fără a aduce atingere acquis-ului Schengen și dreptului Uniunii privind intrarea și șederea resortisanților țărilor terțe, problemelor administrative care creează dificultăți în obținerea vizelor și a permiselor de ședere.

_________________

_________________

24 Persoanele care provin dintr-o țară sau dintr-un teritoriu de peste mări (TTPM) și organismele și instituțiile publice și/sau private competente din TTPM pot participa la programe în conformitate cu Decizia 2001/822/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2001 privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Comunitatea Europeană (JO L314, 30.11.2001, p.1).

24 Persoanele care provin dintr-o țară sau dintr-un teritoriu de peste mări (TTPM) și organismele și instituțiile publice și/sau private competente din TTPM pot participa la programe în conformitate cu Decizia 2001/822/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2001 privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Comunitatea Europeană (JO L314, 30.11.2001, p.1).

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  Orice entitate care dorește să participe la Corpul european de solidaritate, finanțată din bugetul Corpului european de solidaritate, de un alt program al Uniunii sau dintr-o altă sursă de finanțare, trebuie să primească o etichetă de calitate, cu condiția îndeplinirii condițiilor corespunzătoare. Procesul care conduce la atribuirea unei etichete de calitate ar trebui să fie desfășurat în mod continuu de structurile de punere în aplicare ale Corpului european de solidaritate. Eticheta de calitate atribuită ar trebui să facă obiectul unor reevaluări periodice și ar putea fi revocată în cazul în care, în contextul controalelor care trebuie efectuate, nu mai sunt îndeplinite condițiile care au condus la atribuirea acesteia.

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Textul propus de Comisie

(28)  Ar trebui să se asigure o mobilizare, publicitate și difuzare adecvată a oportunităților și a rezultatelor acțiunilor sprijinite de Corpul european de solidaritate la nivel european, național și local. Activitățile de informare, publicitate și diseminare ar trebui să se bazeze pe toate organismele de punere în aplicare ale Corpului european de solidaritate, inclusiv, dacă este cazul, pe sprijinul altor actori majori implicați.

(28)  Ar trebui să se asigure o mobilizare, publicitate și difuzare adecvată a oportunităților și a rezultatelor acțiunilor sprijinite de Corpul european de solidaritate, prin intermediul unor site-uri sau portaluri internet la nivel european, național, regional și local. Activitățile de informare, publicitate și diseminare ar trebui să se bazeze pe toate organismele de punere în aplicare ale Corpului european de solidaritate și pe programe ale Uniunii deja asociate cu acesta.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Textul propus de Comisie

(29)  Pentru a asigura o mai mare eficiență a comunicării către public și o sinergie mai amplă și mai puternică între activitățile de comunicare întreprinse la inițiativa Comisiei, resursele alocate acțiunilor de comunicare în temeiul prezentului regulament ar trebui să contribuie, de asemenea, la acoperirea comunicării instituționale a priorităților politice ale Uniunii, dacă acestea sunt legate de obiectivele generale ale prezentului regulament.

(29)  Pentru a asigura o mai mare eficacitate a comunicării către public și o sinergie mai amplă și mai puternică între activitățile de comunicare întreprinse la inițiativa Comisiei, resursele alocate acțiunilor de comunicare în temeiul prezentului regulament ar trebui să contribuie, de asemenea, la acoperirea comunicării instituționale a priorităților politice ale Uniunii, cum ar fi integrarea socială, coeziunea, protecția mediului și atenuarea schimbărilor climatice, care sunt legate de obiectivele generale ale prezentului regulament și corespund cu obiectivele surselor de finanțare a Corpului european de solidaritate.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 37

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(37)  Din motive de eficiență și eficacitate, comitetul înființat în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1288/2013 ar trebui, de asemenea, să asiste Comisia în punerea în aplicare a prezentului regulament. În ceea ce privește Corpul european de solidaritate, comitetul respectiv ar trebui să se întrunească într-o configurație specifică, iar mandatul său ar trebui armonizat pentru a îndeplini acest nou rol. Țările participante ar trebui să numească reprezentanții relevanți pentru astfel de reuniuni, ținând cont de componenta de voluntariat și de cea profesională ale Corpului european de solidaritate.

(37)  Din motive de eficiență și eficacitate, comitetul înființat în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1288/2013 ar trebui, de asemenea, să asiste Comisia în punerea în aplicare a prezentului regulament. În ceea ce privește Corpul european de solidaritate, comitetul respectiv ar trebui să se întrunească într-o configurație specifică, iar mandatul său ar trebui armonizat pentru a îndeplini acest nou rol. Statele membre și țările participante ar trebui să numească reprezentanții relevanți pentru astfel de reuniuni, ținând cont de componenta de voluntariat și de cea profesională ale Corpului european de solidaritate.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 40

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(40)  Pachetul financiar al Corpului european de solidaritate prevăzut la rubrica 1a din cadrul financiar multianual ar trebui suplimentat și mai mult prin contribuții financiare din alte programe și rubrici, ceea ce implică modificarea Regulamentelor (UE) nr. 1293/201327, (UE) nr. 1303/201328, (UE) nr. 1305/201329, (UE) nr. 1306/201330, precum și a Deciziei nr. 1313/2013/UE31 a Parlamentului European și a Consiliului.

eliminat

_________________

 

27 Regulamentul (UE) nr. 1293/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 614/2007 (JO L 347, 20.12.2013, p. 185).

 

28 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).

 

29 Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 487).

 

30 Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 549).

 

31 Decizia nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 decembrie 2013 privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii (JO L 347, 20.12.2013, p. 924).

 

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  „activitate de solidaritate” înseamnă o activitate destinată să răspundă nevoilor societate nesatisfăcute în beneficiul unei comunități, promovând în același timp dezvoltarea personală, educațională, socială, civică și profesională a persoanei în cauză, care poate lua forma unor plasamente, proiecte sau activități de comunicare în rețea, dezvoltate în legătură cu diferite domenii, precum educație și formare profesională, ocuparea forței de muncă, egalitatea de gen, antreprenoriat, în special antreprenoriatul social, cetățenie și participare democratică, protecția mediului și a naturii, acțiunile în domeniul climei, prevenirea dezastrelor, pregătire și redresare, agricultură și dezvoltare rurală, furnizarea de produse alimentare și nealimentare, sănătate și bunăstare personală, creativitate și cultură, educație fizică și sport, asistență socială și bunăstare socială, primirea și integrarea resortisanților țărilor terțe, cooperare și coeziune teritorială;

(1)  „activitate de solidaritate” înseamnă o activitate destinată să răspundă nevoilor societate nesatisfăcute în beneficiul unei comunități, promovând în același timp dezvoltarea personală, educațională, socială, civică și formativă a persoanei în cauză, care poate lua forma unor plasamente, proiecte sau activități de comunicare în rețea, dezvoltate în legătură cu diferite domenii, precum educație și formare profesională, ocuparea forței de muncă, egalitatea de gen, antreprenoriatul social, cetățenie și participare democratică, protecția mediului și a naturii, acțiunile în domeniul climei, prevenirea dezastrelor, pregătire și redresare, agricultură și dezvoltare rurală, furnizarea de produse alimentare și nealimentare, sănătate și bunăstare personală, creativitate și cultură, educație fizică și sport, asistență socială și starea de bine, dizabilități, primirea și integrarea resortisanților țărilor terțe, cooperare și coeziune teritorială;

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  „tineri defavorizați” înseamnă persoanele care au nevoie de sprijin suplimentar din cauza handicapului, a dificultăților educaționale, a obstacolelor economice, a diferențelor culturale, a problemelor de sănătate, a obstacolelor sociale, a obstacolelor geografice;

(3)  „tineri defavorizați” înseamnă persoanele care au nevoie de sprijin suplimentar din cauza dizabilităților, a dificultăților educaționale sau de integrare, a obstacolelor economice, a diferențelor culturale, a problemelor de sănătate, a obstacolelor sociale, a obstacolelor geografice;

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  „voluntariat” înseamnă un serviciu de voluntariat neremunerat cu normă întreagă32, pentru o perioadă de până la 12 luni, care oferă tinerilor posibilitatea de a contribui la activitatea zilnică a organizațiilor care activează în domenii legate de solidaritate, în beneficiul comunităților în care se desfășoară activitățile respective, inclusiv o dimensiune solidă de învățare și formare, pentru a permite (tânărului voluntar) tinerilor voluntari să dobândească abilități și competențe, care vor fi utile pentru dezvoltarea personală, educațională, socială și profesională a acestora și care va contribui, de asemenea, la îmbunătățirea capacității lor de inserție profesională;

(6)  „voluntariat” înseamnă un serviciu de voluntariat neremunerat cu normă întreagă32, pentru o perioadă de până la 12 luni, care oferă tinerilor posibilitatea de a contribui la activitatea zilnică a organizațiilor care activează în domenii legate de solidaritate, în beneficiul comunităților în care se desfășoară activitățile respective, inclusiv o dimensiune solidă de învățare și formare, pentru a permite (tânărului voluntar) tinerilor voluntari să dobândească abilități și competențe, care vor fi utile pentru dezvoltarea personală, educațională, socială și formativă a acestora și deci va îmbunătăți capacitatea potențială de inserție profesională a acestora;

_________________

_________________

32 Ca principiu general, este vorba despre o activitate desfășurată în mod continuu, 5 zile pe săptămână timp de 7 ore pe zi.

32 Ca principiu general, este vorba despre o activitate desfășurată în mod continuu, 5 zile pe săptămână timp de 7 ore pe zi.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  „plasamente ale echipelor de voluntariat” înseamnă plasamente care permit echipelor de participanți la Corpul european de voluntariat din diferite țări participante să facă voluntariat împreună pentru un obiectiv comun, prin îndeplinirea unor sarcini manuale sau intelectuale, în cadrul unui proiect de servicii comunitare utile, pentru o perioadă cuprinsă între două săptămâni și două luni;

(7)  „plasamente ale echipelor de voluntariat” înseamnă plasamente care permit echipelor de participanți la Corpul european de voluntariat din diferite state membre și celelalte țări participante să facă voluntariat împreună pentru un obiectiv comun, prin îndeplinirea unor sarcini manuale sau intelectuale, în cadrul unui proiect de servicii comunitare utile, pentru o perioadă cuprinsă între două săptămâni și două luni;

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  „portalul Corpului european de solidaritate” este un instrument web care oferă servicii online relevante participanților și organizațiilor participante la Corpul european de solidaritate, inclusiv furnizarea de informații privind Corpul european de solidaritate, înregistrarea participanților, căutarea participanților pentru plasamente, promovarea și căutarea plasamentelor, căutarea potențialilor parteneri de proiect, gestionarea contactelor și a ofertelor pentru plasamente și proiecte, formare, comunicarea și activități în rețea, informarea și notificarea cu privire la oportunități, precum și alte evoluții relevante legate de Corpul european de solidaritate.

(14)  „portalul Corpului european de solidaritate” este un instrument web care oferă servicii online relevante participanților și organizațiilor participante la Corpul european de solidaritate, inclusiv furnizarea de informații privind Corpul european de solidaritate, înregistrarea participanților, gestionarea etichetelor de calitate, căutarea participanților pentru plasamente, promovarea și căutarea plasamentelor, căutarea potențialilor parteneri de proiect, gestionarea contactelor și a ofertelor pentru plasamente și proiecte, formare, comunicarea și activități în rețea, informarea și notificarea cu privire la oportunități, diseminarea rezultatelor acțiunilor de solidaritate, precum și alte evoluții relevante legate de Corpul european de solidaritate.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obiectivul Corpului european de solidaritate este de a consolida implicarea tinerilor și a organizațiilor în activități de solidaritate accesibile și de înaltă calitate, ca mijloc de a contribui la consolidarea coeziunii și solidarității în Europa, de a sprijini comunitățile și de a răspunde nevoilorsocietale nesatisfăcute.

Obiectivul Corpului european de solidaritate este de a consolida implicarea tinerilor și a organizațiilor în activități de solidaritate accesibile și de înaltă calitate, ca mijloc de a contribui la consolidarea coeziunii și solidarității în Europa, de a sprijini comunitățile și de a răspunde provocărilor epocale, în special celor legate de o mai bună integrare socială, de educație, de ocuparea forței de muncă, de protecția mediului și de atenuarea schimbărilor climatice.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia și țările participante cooperează pentru a obține eficiență și eficacitate, asigurând coerența între programele și sistemele naționale legate de solidaritate, educație, formare profesională și tineret, pe de o parte, și acțiunile din cadrul Corpului european de solidaritate, pe de altă parte. Aceste acțiuni se bazează pe bunele practici relevante și pe programele existente.

2.  Comisia, statele membre și celelalte țări participante cooperează pentru a obține eficiență și eficacitate, asigurând coerența între programele și sistemele naționale legate de solidaritate, educație, formare profesională și tineret, fără a aduce atingere competențelor infrastatale, pe de o parte, și acțiunile din cadrul Corpului european de solidaritate, pe de altă parte. Aceste acțiuni se bazează pe bunele practici relevante și pe programele existente.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Corpul european de solidaritate își urmărește obiectivele prin următoarele tipuri de acțiuni:

Corpul european de solidaritate își urmărește obiectivele prin următoarele tipuri de acțiuni, în cadrul obiectivelor surselor sale de finanțare:

Justificare

Întrucât fondurile care finanțează Corpul european de solidaritate provin din programul Erasmus +, EaSI, Mecanismul de protecție civilă al Uniunii, LIFE, FSE și FEADR, obiectivele Corpului de solidaritate ar trebui să fie legate de cele ale fondurilor respective.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 6 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  plasamente de solidaritate, proiecte și activități de comunicare în rețea

(a)  plasamente de solidaritate, proiecte și activități de comunicare în rețea în legătură cu societatea civilă;

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  activități de comunicare în rețea pentru persoanele și organizațiile care participă la Corpul european de solidaritate.

(c)  activități de comunicare în rețea pentru persoanele și organizațiile care participă la Corpul european de solidaritate, care să fie pe deplin coerente și complementare cu experiența demonstrată pe teren, la nivel local și regional, și în special cu bunele practici din domeniul voluntariatului și al protecției civile.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  măsurile de asigurare a calității plasamentelor de solidaritate, inclusiv formare, sprijin lingvistic, sprijin administrativ pentru participanți și organizațiile participante, asigurare, sprijin post-plasament, precum și eliberarea unui certificat care identifică și documentează cunoștințele, abilitățile și competențele dobândite în timpul plasamentului;

(a)  măsurile de asigurare a unei înalte calități a plasamentelor de solidaritate, inclusiv un program de formare cuprinzător, sprijin lingvistic, sprijin administrativ pentru participanți și organizațiile participante, asigurare, sprijin post-plasament, precum și eliberarea unui certificat care identifică și documentează cunoștințele, abilitățile și competențele dobândite în timpul plasamentului;

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Textul propus de Comisie

(d)  crearea, întreținerea și actualizarea portalului Corpului european de solidaritate și a altor servicii online relevante, precum și a sistemelor necesare de asistență IT și a instrumentelor web.

(d)  crearea, întreținerea și actualizarea portalului Corpului european de solidaritate, inclusiv a rapoartelor de pe teren ale participanților, și a altor servicii online relevante, în primul rând pentru a disemina obiectivele acestui regulament și a-i face cunoscute condițiile de acces, precum și a sistemelor necesare de asistență IT și a instrumentelor web.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Suma menționată la alineatul (1) include un pachet financiar de 294 200 000 EUR33 în prețuri curente, suplimentat prin contribuții din partea:

eliminat

(a) Fondului Social European, care contribuie cu 35 000 000 EUR în prețuri curente;

 

(b) mecanismului de protecție civilă al Uniunii, care contribuie cu 6 000 000 EUR în prețuri curente;

 

(c) programului LIFE, care contribuie cu 4 500 000 EUR în prețuri curente;

 

(d) Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, care contribuie cu 1 800 000 EUR în prețuri curente;

 

_________________

 

33 Pachetul financiar constituie principala valoare de referință în sensul punctului 17 din Acordul interinstituțional (2013/C 373/01) între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară.

 

Justificare

Credem că noile inițiative nu ar trebui finanțate prin transfer din programele și fondurile existente; acestea ar trebui mai degrabă să fie finanțate din toate celelalte resurse disponibile în cadrul actualului CFM.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  O țară participantă la program poate pune la dispoziția beneficiarilor programului fonduri naționale care să fie gestionate în conformitate cu normele Corpului european de solidaritate și poate utiliza în acest scop structurile descentralizate ale Corpului european de solidaritate, cu condiția să asigure finanțarea complementară proporțională a acestor structuri.

6.  În funcție de resursele sale, o țară participantă la program pune la dispoziția beneficiarilor programului fonduri naționale disponibile care să fie gestionate în conformitate cu normele Corpului european de solidaritate și poate utiliza în acest scop structurile descentralizate ale Corpului european de solidaritate, cu condiția să asigure finanțarea complementară proporțională a acestor structuri. Statele membre pot pune la dispoziție noi fonduri suplimentare.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre participă la Corpul european de solidaritate.

1.  Statele membre participă la Corpul european de solidaritate. În acele state membre în care competențele legate de activitățile Corpului european de solidaritate sunt transferate autorităților infrastatale, sunt instituite, prin intermediul agențiilor naționale responsabile de punerea în aplicare, mecanisme pentru participarea directă a autorităților respective.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  La punerea în aplicare a prezentului regulament, Comisia și țările participante se asigură că se depun eforturi deosebite pentru promovarea incluziunii sociale, în special pentru participarea tinerilor defavorizați.

2.  La punerea în aplicare a prezentului regulament, statele membre și celelalte țări participante se asigură că se depun eforturi deosebite pentru promovarea incluziunii sociale, în special pentru participarea tinerilor defavorizați și mai vulnerabili, și în acest scop adoptă o abordare care să țină seama de gen.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Corpul european de solidaritate este deschis participării entităților publice sau private sau unor organizații internaționale, cu condiția să fi primit o etichetă de calitate a Corpului european de solidaritate.

1.  Corpul european de solidaritate este deschis participării entităților publice sau private sau unor organizații internaționale, cu condiția să fi primit o etichetă de calitate a Corpului european de solidaritateîn conformitate cu obiectivele prezentului regulament.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Cererea unei entități eligibile de a deveni o organizație participantă la Corpul european de solidaritate este evaluată de către organismul de punere în aplicare competent al Corpului european de solidaritate, pentru a se asigura că activitățile acesteia respectă cerințele Corpului european de solidaritate.

2.  Cererea unei entități eligibile de a deveni o organizație participantă la Corpul european de solidaritate este evaluată de către organismul de punere în aplicare competent al Corpului european de solidaritate, pentru a se asigura că activitățile acesteia respectă cerințele și obiectivele Corpului european de solidaritate.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În urma evaluării, entității respective i se poate atribui eticheta de calitate a Corpului european de solidaritate. Eticheta obținută face obiectul unor reevaluări periodice și poate fi revocată.

3.  În urma evaluării, entității respective i se poate atribui eticheta de calitate a Corpului european de solidaritate. Eticheta obținută face obiectul unor reevaluări cel puțin odată la doi ani, fără să se creeze o povară administrativă excesivă, și poate fi revocată.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Eticheta de calitate a Corpului european de solidaritate nu conduce automat la finanțare în cadrul Corpului european de solidaritate.

5.  Eticheta de calitate a Corpului european de solidaritate nu conduce automat la finanțare în cadrul Corpului european de solidaritate, însă reprezintă o condiție prealabilă esențială pentru această finanțare.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 14 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Orice entitate publică sau privată stabilită într-o țară participantă, precum și organizațiile internaționale care desfășoară activități de solidaritate în țările participante pot solicita finanțare în cadrul Corpului european de solidaritate. În cazul activităților menționate la articolul 7 alineatul (1) litera (a), organizația participantă obține o etichetă de calitate ca o condiție prealabilă pentru a beneficia de finanțare în cadrul Corpului european de solidaritate. În cazul proiectelor de solidaritate menționate la articolul 7 alineatul (1) litera (b), persoanele fizice pot să solicite, de asemenea, finanțare în numele unor grupuri informale de participanți la Corpul european de solidaritate.

Orice entitate publică sau privată stabilită într-un stat membru sau într-o altă țară participantă, precum și organizațiile internaționale care desfășoară activități de solidaritate în statele membre și în celelalte țări participante pot solicita finanțare în cadrul Corpului european de solidaritate. În cazul activităților menționate la articolul 7 alineatul (1) litera (a), organizația participantă obține o etichetă de calitate ca o condiție prealabilă pentru a beneficia de finanțare în cadrul Corpului european de solidaritate. În cazul proiectelor de solidaritate menționate la articolul 7 alineatul (1) litera (b), persoanele fizice pot să solicite, de asemenea, finanțare în numele unor grupuri informale de participanți la Corpul european de solidaritate.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia, în cooperare cu țările participante, monitorizează în mod periodic performanța Corpului european de solidaritate în ceea ce privește atingerea obiectivelor sale.

1.  Comisia, în cooperare cu statele membre și cu celelalte țări participante, monitorizează în mod periodic performanța Corpului european de solidaritate în ceea ce privește atingerea obiectivelor sale.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  numărul de participanți la plasamentele de voluntariat (naționale și transfrontaliere);

(a)  numărul de participanți la plasamentele de voluntariat (naționale și transfrontaliere), inclusiv tinerii defavorizați;

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  numărul de participanți la plasamentele care implică stagii (naționale și transfrontaliere);

(b)  numărul de participanți la plasamentele care implică stagii (naționale și transfrontaliere), inclusiv tinerii defavorizați;

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  numărul de participanți la plasamentele care implică locuri de muncă (naționale și transfrontaliere);

(c)  numărul de participanți la plasamentele care implică locuri de muncă (naționale și transfrontaliere), inclusiv tinerii defavorizați;

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  numărul de participanți la proiectele de solidaritate;

(d)  numărul de participanți la proiectele de solidaritate, inclusiv tinerii defavorizați;

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  numărul proiectelor de solidaritate;

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia, în cooperare cu țările participante, asigură diseminarea informațiilor, promovarea și monitorizarea tuturor acțiunilor sprijinite în cadrul Corpului european de solidaritate.

1.  Comisia, în cooperare cu statele membre și cu celelalte țări participante, asigură diseminarea informațiilor, promovarea și monitorizarea tuturor acțiunilor sprijinite în cadrul Corpului european de solidaritate și a tot ce ține de înscrierea și accesul la proceduri.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Agențiile naționale menționate la articolul 20 elaborează o politică coerentă pentru informarea eficace și diseminarea și exploatarea rezultatelor activităților sprijinite în cadrul acțiunilor pe care le gestionează, sprijină Comisia în sarcina generală de a disemina informații cu privire la Corpul european de solidaritate, inclusiv informații cu privire la acțiunile gestionate la nivel național și la nivelul Uniunii și rezultatele acestora, și informează grupurile țintă relevante cu privire la inițiativele întreprinse în țara lor.

2.  Agențiile naționale menționate la articolul 20 elaborează o politică coerentă și o strategie adecvată pentru informarea eficace și diseminarea și exploatarea rezultatelor activităților sprijinite în cadrul acțiunilor pe care le gestionează, sprijină Comisia în sarcina generală de a disemina informații cu privire la Corpul european de solidaritate, inclusiv informații cu privire la acțiunile gestionate la nivel național și la nivelul Uniunii și rezultatele acestora, și informează grupurile țintă relevante cu privire la inițiativele întreprinse în țara lor.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 17 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  agențiile naționale, la nivel național în țările participante.

(b)  agențiile naționale desemnate în statele membre și în celelalte țări participante.

Justificare

Trebuie să se aibă în vedere faptul că în unele state membre anumite competențe sunt transferate la nivelul autorităților infrastatale, care au propriile competențe legislative.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 18 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În fiecare țară participantă la Corpul european de solidaritate, autoritățile naționale desemnate pentru gestionarea acțiunilor menționate la capitolul III din Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 acționează, de asemenea, ca autorități naționale în cadrul Corpului european de solidaritate. Articolul 27 alineatele (1), (3), (5), (8), (9), (11), (12), (13), (14), (15) și (16) din regulamentul menționat se aplică, prin analogie, Corpului european de solidaritate. Pentru țările menționate la articolul 11 alineatul (2) din prezentul regulament, atunci când nu este identificată o autoritate națională pentru țara respectivă, aceasta este desemnată în conformitate cu articolul 27 alineatele (2)-(6) și (8)-(15) din Regulamentul (UE) nr. 1288/2013.

În fiecare țară participantă la Corpul european de solidaritate, autoritățile naționale desemnate pentru gestionarea acțiunilor menționate la capitolul III din Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 acționează, de asemenea, ca autorități naționale în cadrul Corpului european de solidaritate. În acele state membre în care competențele legate de capitolul în cauză sunt transferate autorităților infrastatale, care dispun de competențe legislative proprii și exclusive, se instituie prin intermediul agențiilor naționale responsabile de aplicare mecanisme pentru participarea directă a autorităților respective. Articolul 27 alineatele (1), (3), (5), (8), (9), (11), (12), (13), (14), (15) și (16) din regulamentul menționat se aplică, prin analogie, Corpului european de solidaritate. Pentru țările menționate la articolul 11 alineatul (2) din prezentul regulament, atunci când nu este identificată o autoritate națională pentru țara respectivă, aceasta este desemnată în conformitate cu articolul 27 alineatele (2)-(6) și (8)-(15) din Regulamentul (UE) nr. 1288/2013.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În fiecare țară participantă la Corpul european de solidaritate, agențiile naționale desemnate pentru gestionarea acțiunilor menționate la capitolul III din Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 în țările respective acționează, de asemenea, ca agenții naționale în cadrul Corpului european de solidaritate.

În fiecare stat membru și țară participantă la Corpul european de solidaritate, agențiile naționale desemnate pentru gestionarea acțiunilor menționate la capitolul III din Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 în țările respective acționează, de asemenea, ca agenții naționale în cadrul Corpului european de solidaritate. În acele state membre în care competențele legate de capitolul în cauză sunt transferate autorităților infrastatale, care dispun de competențe legislative proprii și exclusive, se instituie prin intermediul agențiilor naționale responsabile de aplicare mecanisme pentru participarea directă a autorităților respective.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În vederea punerii în aplicare a prezentului regulament, Comisia adoptă programe de lucru prin intermediul actelor de punere în aplicare. Fiecare program de lucru garantează punerea în aplicare consecventă a obiectivelor generale și specifice prevăzute la articolele 3 și 4 și descrie rezultatele preconizate, metoda de punere în aplicare și valoarea totală a acestuia. Programele de lucru conțin, de asemenea, o descriere a acțiunilor care urmează să fie finanțate, o indicare a sumei alocate fiecărei acțiuni, o indicare a distribuirii fondurilor între țările participante pentru acțiunile gestionate prin intermediul agențiilor naționale și un calendar indicativ de punere în aplicare.

1.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 25a cu privire la adoptarea programelor de lucru. Fiecare program de lucru garantează punerea în aplicare consecventă a obiectivelor generale și specifice prevăzute la articolele 3 și 4 și descrie rezultatele preconizate, metoda de punere în aplicare și valoarea totală a acestuia. Programele de lucru conțin, de asemenea, o descriere a acțiunilor care urmează să fie finanțate, o indicare a sumei alocate fiecărei acțiuni, o indicare a distribuirii fondurilor între țările participante pentru acțiunile gestionate prin intermediul agențiilor naționale și un calendar indicativ de punere în aplicare.

Justificare

Este oportun ca Parlamentul și Consiliul să fie consultate cu privire la măsurile de punere în aplicare a prezentului regulament.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 25 alineatul (2).

eliminat

Justificare

Este oportun ca Parlamentul și Consiliul să fie consultate cu privire la măsurile de punere în aplicare a prezentului regulament.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 25

eliminat

Procedura comitetului

 

1.  Comisia este asistată de comitetul instituit prin articolul 36 din Regulamentul (UE) nr. 1288/2013. Comitetul respectiv este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

 

2.  Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

 

Justificare

Este oportun ca Parlamentul și Consiliul să fie consultate cu privire la măsurile de punere în aplicare a prezentului regulament.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 25a

 

Exercitarea delegării de competențe

 

1.  Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile prevăzute în prezentul articol.

 

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 24 este conferită Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la data de [data intrării în vigoare a prezentului regulament]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de 2 ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

 

3.  Delegarea de competențe menționată la articolul 24 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

 

4.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

 

5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

 

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 24 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Justificare

Este oportun ca Parlamentul și Consiliul să fie consultate cu privire la măsurile de punere în aplicare a prezentului regulament.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

[...]

eliminat

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 27

eliminat

Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1293/2013

 

La articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 1293/2013, se adaugă următorul paragraf:

 

„3. Se alocă o sumă maximă de 3 000 000 EUR în prețuri curente din subprogramul pentru mediu corespunzător domeniului prioritar „Guvernanță și informare în domeniul mediului” și o sumă maximă de 1 500 000 EUR în prețuri curente din subprogramul „Politici climatice” corespunzător domeniului prioritar „Guvernanță și informare în domeniul mediului” pentru finanțarea proiectelor în sensul articolului 17 alineatul (4) puse în aplicare de Corpul european de solidaritate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/XXX, care contribuie la unul sau mai multe domenii prioritare în sensul articolelor 9 și 13. Alocarea sumelor respective este pusă în aplicare numai în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/XXX, excluzând cerințele specifice din Regulamentul (UE) nr. 1293/2013.

 

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 28

eliminat

Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1303/2013

 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 se modifică după cum urmează:

 

1. La articolul 58, alineatul (1) se modifică după cum urmează:

 

(a) primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

 

„La inițiativa Comisiei, fondurile ESI pot sprijini măsurile de pregătire, monitorizare, administrare și asistență tehnică, evaluare, audit și control necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament și a acțiunilor de sprijin în temeiul Regulamentului (UE) 2017/XXX, astfel cum este menționat la al treilea paragraf, în măsura în care acțiunile respective urmăresc obiectivul coeziunii economice, sociale și teritoriale.

 

„(m) acțiuni finanțate în temeiul Regulamentului (UE) 2017/XXX privind Corpul european de solidaritate pentru a spori dezvoltarea personală, educațională, socială, civică și profesională a tinerilor, precum și capacitatea de inserție profesională a acestora și facilitarea tranziției către piața muncii.

 

„35 000 000 EUR în prețuri curente din suma alocată pentru asistență tehnică la inițiativa Comisiei sunt alocați Corpului european de solidaritate pentru a sprijini acțiunile acestuia, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/XXX. Alocarea sumelor respective este pusă în aplicare numai în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/XXX, excluzând cerințele specifice din reglementările specifice fondurilor.

 

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 29

eliminat

Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1305/2013

 

La articolul 51 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, înainte de primul paragraf se adaugă următorul paragraf:

 

„FEADR poate finanța, de asemenea, acțiuni puse în aplicare de Corpul european de solidaritate cu o sumă de 1 800 000 EUR în prețuri curente, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/XXX, care contribuie la una sau mai multe priorități ale Uniunii în materie de dezvoltare rurală. Alocarea sumei respective este pusă în aplicare numai în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/XXX, excluzând cerințele specifice din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

 

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 30

eliminat

Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1306/2013

 

La articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, se adaugă următoarea literă (j):

 

„acțiunile puse în aplicare de Corpul european de solidaritate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/XXX, care contribuie la una sau mai multe priorități ale Uniunii în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale, în special acțiunile menționate la articolul 51 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013. Alocarea sumelor respective este pusă în aplicare numai în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/XXX, excluzând cerințele specifice din reglementările specifice fondurilor.

 

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 31

eliminat

Modificarea Deciziei nr. 1313/2013/UE

 

La articolul 19 alineatul (1) din Decizia nr. 1313/2013/EU, după al doilea paragraf, se adaugă următorul paragraf:

 

„Suma de 6 000 000 EUR în prețuri curente, provenită din pachetul financiar derivat din rubrica 3 „Securitate și cetățenie”, se alocă pentru finanțarea acțiunilor puse în aplicare de Corpul european de solidaritate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/XXX, care contribuie la una sau mai multe priorități ale Uniunii în domeniul protecției civile. Alocarea sumei respective este pusă în aplicare numai în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/XXX, excluzând cerințele specifice din Decizia nr. 1313/2013/UE.”

 

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Corpul european de solidaritate

Referințe

COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

CULT

12.6.2017

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

ENVI

12.6.2017

Comisii asociate - data anunțului în plen

5.10.2017

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Eleonora Forenza

28.6.2017

Examinare în comisie

7.9.2017

 

 

 

Data adoptării

28.11.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

55

6

1

Membri titulari prezenți la votul final

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

Membri supleanți prezenți la votul final

Nicola Caputo, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Jan Huitema, Peter Jahr, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Younous Omarjee, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Tiemo Wölken

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Richard Ashworth, Pál Csáky, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

55

+

ALDE

Catherine Bearder, Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Arne Gericke, Bolesław G. Piecha

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Stefan Eck, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Younous Omarjee

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Pál Csáky, Angélique Delahaye, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Peter Jahr, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Tomáš Zdechovský

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Bart Staes, Keith Taylor

6

-

ECR

Richard Ashworth, Mark Demesmaeker, Julie Girling, John Procter

EFDD

Julia Reid

ENF

Sylvie Goddyn

1

0

ALDE

Jan Huitema

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm (2012/C 326/02) (JO C 326, 26.10.2012, p. 391)

(2)

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/#


AVIZ al Comisiei pentru bugete (5.12.2017)

destinat Comisiei pentru cultură și educație

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a cadrului juridic al Corpului european de solidaritate și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1288/2013, (UE) nr. 1293/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 și a Deciziei nr. 1313/2013/UE

(COM(2017)0262 – C8‑0162/2017 – 2017/0102(COD))

Raportor pentru aviz: Tiemo Wölken

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportorul salută propunerea de înființare a unui corp european de solidaritate (CES) prezentată de Comisia Europeană la 30 mai 2017. UE este construită pe solidaritate: solidaritate între cetățeni, solidaritate dincolo de frontiere, între statele membre și solidaritate în acțiunile sale în interiorul și în exteriorul Uniunii. Solidaritatea este o valoare comună, puternic simțită în UE. E parte a țesutului de bază care face ca visul european să inspire generație după generație, creând valori comune în întreaga Uniune.

Prezenta propunere privind CES oferă un temei juridic specific pentru o inițiativă care le oferă tinerilor din întreaga UE oportunitatea de a-și pune în practică aspirațiile către o Uniune mai bună și astfel de a continua proiectul european, dezvoltându-și totodată propriile competențe.

Cu toate acestea, raportorul are convingerea profundă că acest Corp european de solidaritate merită un buget propriu, specific. Pentru perioada 2018-2020, Comisia propune ca trei sferturi din finanțarea CES să se facă prin realocarea unor fonduri de la programele în derulare din cadrul pachetelor lor financiare existente: 197,7 milioane EUR urmează să provină de la Erasmus + și 10 milioane EUR de la Programul pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI), iar 47,3 milioane EUR de la programe de la alte rubrici [din care 35 milioane EUR de la Fondul social european (FSE), 6 milioane EUR de la mecanismul de protecție civilă, 4,5 milioane EUR de la programul LIFE și 1,8 milioane EUR de la Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)]. Doar un sfert din totalul pachetului financiar al CES ar proveni din finanțări noi.

Raportorul respinge ferm acest sistem prin care CES este finanțat într-o mare măsură în detrimentul unor activități cheie ale altor programele importante ale UE, care au propriile lor misiuni și obiective valoroase și un pachet financiar corespunzător, astfel cum a fost prevăzut în buget de la începutul actualului CFM. Ceea ce ar fi putut fi acceptabil într-o primă fază pilot a CES pentru ca activitățile să poată începe rapid, nu poate fi o soluție pe termen mediu sau lung pentru finanțarea unui program important care merită nu numai propriul temei juridic, ci și un pachet financiar ambițios cu resurse financiare noi.

Noile priorități politice din cursul actualului CFM necesită resurse noi, prin mobilizarea mecanismelor de flexibilitate și a instrumentelor speciale incluse în regulamentul privind CFM, după epuizarea marjelor disponibile. Dacă CES este, într-adevăr, o nouă inițiativă prioritară, astfel cum se menționează în Declarația comună privind prioritățile legislative ale UE pentru 2017, este logic că ar trebui să beneficieze de resurse financiare noi, astfel încât să-și poată atinge obiectivele fără a aduce prejudicii programelor și proiectelor finanțate de UE aflate în curs de desfășurare.

Raportorul este de părere că instrumentele de flexibilitate prevăzute de actualul CFM și consolidate în cadrul revizuirii la jumătatea perioadei, cum ar fi Instrumentul de flexibilitate și marja globală pentru angajamente, ar trebui să fie utilizate pentru finanțarea CES în perioada 2018-2020. Realocarea este acceptabilă numai atunci când transferul de fonduri a fost prevăzut de la începutul programului, ca în cazul finanțării activităților intraunionale ale Serviciului european de voluntariat în cadrul programului Erasmus+. Prin eliminarea contribuțiilor din partea EaSI, FSE, mecanismului de protecție civilă, LIFE și FEADR către CES și returnarea acestor sume la liniile bugetare din care au fost luate, în conformitate cu programarea financiară inițială, raportorul transmite un semnal clar privind finanțarea acestei inițiative.

Programul LIFE, care se ocupă de provocări legate de mediu și climă, a adus îmbunătățiri substanțiale stării mediului din UE. Pentru a continua lupta împotriva schimbărilor climatice și a fi în conformitate cu acordul de la Paris la care s-a ajuns în cadrul COP 21, fondurile pentru programul LIFE nu ar trebui să fie realocate în alte scopuri.

FEADR și FSE, care fac parte din fondurile structurale și de investiții ale UE (fondurile ESI), contribuie la consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale a Uniunii. Scopul fondurilor ESI este de a reduce disparitățile dintre nivelurile de dezvoltare ale diferitelor regiuni. CES nu ar trebui să fie finanțat prin transferul de fonduri de la politica de coeziune.

Prin intermediul mecanismului de protecție civilă al Uniunii, Uniunea și statele membre își coordonează sistemele de prevenire, pregătire și răspuns în caz de dezastre naturale și provocate de om. Având în vedere creșterea semnificativă a numărului, gravității și complexității dezastrelor naturale și provocate de om în ultimii ani, inclusiv ca urmare a schimbărilor climatice, o abordare comună și integrată a gestionării dezastrelor este din ce în ce mai importantă. În acest context, raportorul consideră că este inacceptabil să se realoce fondurile destinate protecției civile către CES.

De asemenea, raportorul propune să se consolideze dispozițiile referitoare la monitorizarea și evaluarea CES.

În cele din urmă, raportorul încurajează ferm Comisia să pregătească o propunere clară și ambițioasă pentru punerea în aplicare și finanțarea CES începând din 2021, după cum a promis.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Prezentul regulament stabilește un pachet financiar pentru perioada 2018-2020, care constituie principala valoare de referință pentru Parlamentul European și Consiliu în cursul procedurii bugetare anuale, în sensul punctului 17 din Acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară23, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară. Principala valoare de referință include realocările din programul Erasmus+ (197,7 milioane EUR) și din programul pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (10 milioane EUR) pentru exercițiile financiare 2018, 2019 și 2020 și se completează prin contribuții din partea mai multor programe ale Uniunii din cadrul unor rubrici diferite, precum Fondul social european, mecanismul de protecție civilă al Uniunii, programul LIFE și Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală.

(18)  Prezentul regulament stabilește un pachet financiar de 341,5 milioane EUR în prețuri curente pentru perioada 2018-2020, care constituie principala valoare de referință pentru Parlamentul European și Consiliu în cursul procedurii bugetare anuale, în sensul punctului 17 din Acordul interinstituțional între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară. Pachetul financiar ar trebui să includă suma de 197,7 milioane EUR care fusese inițial alocată pentru a finanța activitățile intraunionale ale Serviciului european de voluntariat în cadrul programului Erasmus+ pentru exercițiile financiare 2018, 2019 și 2020, având în vedere că aceste activități urmează să fie transferate spre programul Corpului european de solidaritate. Ținând seama de necesitatea de a evita orice impact negativ asupra finanțării programelor multianuale existente, suma rămasă pentru finanțarea Corpului european de solidaritate ar trebui să fie mobilizată exclusiv din marjele nealocate în limitele plafoanelor cadrului financiar multianual.

_________________

_________________

23 Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (JO C 373, 20.12.2013, p. 1).

23 Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (JO C 373, 20.12.2013, p. 1).

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 38 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(38a)  În Rezoluția sa din 2 februarie 2017 referitoare la punerea în aplicare a Regulamentului privind Erasmus+1a, Parlamentul European a încurajat Comisia și statele membre să depună un efort bugetar pentru a integra noua inițiativă privind Corpul european de solidaritate fără a subfinanța alte programe actuale și prioritare.

 

___________________

 

1a Texte adoptate, P8_TA(2017)0018.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 38 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(38b)  În Rezoluția sa din 5 iulie 2017 referitoare la mandatul pentru trilogul privind proiectul de buget 20181a, Parlamentul European și-a exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că, în pofida avertismentelor sale, propunerea legislativă adoptată la 30 mai 2017 prevede ca trei sferturi din bugetul Corpului european de solidaritate să provină din realocări ale fondurilor de la programele existente și în principal de la Erasmus+ (197,7 milioane EUR) și a reiterat faptul că orice noi angajamente politice ar trebui să fie finanțate prin credite noi, și nu prin intermediul realocării creditelor de la programele existente.

 

_____________________

 

1a Texte adoptate, P8_TA-PROV(2017)0302.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 38 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(38c)  Ar trebui garantate finanțare și alocări bugetare separate pentru Corpul european de solidaritate și nu ar trebui să se ajungă la o reducere a bugetului pentru alte politici care promovează tineretul, educația, formarea, ocuparea forței de muncă sau solidaritatea. Ar trebui asigurată o utilizare optimă și transparentă a resurselor financiare.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 39

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(39)  Pachetul financiar al Corpului european de solidaritate de la rubrica 1a din cadrul financiar multianual se bazează, de asemenea, pe fondurile realocate din programul Erasmus+. Fondurile respective ar trebui să provină, în principal, din creditele destinate finanțării activităților Serviciului european de voluntariat care ar intra sub incidența plasamentelor de voluntariat sprijinite în temeiul prezentului regulament. De asemenea, unele credite din cadrul instrumentului de garantare a împrumuturilor pentru studenți, a căror absorbție în cadrul programului Erasmus+ este puțin probabilă, ar trebui să fie realocate pentru a asigura cofinanțarea adecvată a costurilor de funcționare a agențiilor naționale și să fie mai bine aliniate cu capacitatea de absorbție a prezentei acțiuni.

(39)  Pachetul financiar al Corpului european de solidaritate de la rubrica 1a din cadrul financiar multianual se bazează pe fondurile realocate din programul Erasmus+. Fondurile respective ar trebui să provină în exclusivitate din creditele destinate finanțării activităților Serviciului european de voluntariat care ar intra sub incidența plasamentelor de voluntariat sprijinite în temeiul prezentului regulament.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 40

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(40)  Pachetul financiar al Corpului european de solidaritate prevăzut la rubrica 1a din cadrul financiar multianual ar trebui suplimentat și mai mult prin contribuții financiare din alte programe și rubrici, ceea ce implică modificarea Regulamentelor (UE) nr. 1293/201327, (UE) nr. 1303/201328, (UE) nr. 1305/201329, (UE) nr. 1306/201330, precum și a Deciziei nr. 1313/2013/UE31 a Parlamentului European și a Consiliului.

eliminat

__________________

 

27 Regulamentul (UE) nr. 1293/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 614/2007 (JO L 347, 20.12.2013, p. 185).

 

28 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).

 

29 Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 487).

 

30 Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 549).

 

31 Decizia nr. 1313/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 decembrie 2013 privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii (JO L 347, 20.12.2013, p. 924).

 

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  „voluntariat” înseamnă un serviciu de voluntariat neremunerat cu normă întreagă32, pentru o perioadă de până la 12 luni, care oferă tinerilor posibilitatea de a contribui la activitatea zilnică a organizațiilor care activează în domenii legate de solidaritate, în beneficiul comunităților în care se desfășoară activitățile respective, inclusiv o dimensiune solidă de învățare și formare, pentru a permite (tânărului voluntar) tinerilor voluntari să dobândească abilități și competențe, care vor fi utile pentru dezvoltarea personală, educațională, socială și profesională a acestora și care va contribui, de asemenea, la îmbunătățirea capacității lor de inserție profesională;

(6)  „voluntariat” înseamnă un serviciu de voluntariat neremunerat cu normă întreagă32, pentru o perioadă de până la 12 luni, care oferă tinerilor posibilitatea de a contribui la activitatea zilnică a organizațiilor non-profit care activează în domenii legate de solidaritate, în beneficiul comunităților în care se desfășoară activitățile respective, inclusiv o dimensiune solidă de învățare și formare, pentru a permite (tânărului voluntar) tinerilor voluntari să dobândească abilități și competențe, care vor fi utile pentru dezvoltarea personală, educațională, socială și profesională a acestora și care va contribui, de asemenea, la îmbunătățirea capacității lor de inserție profesională;

_________________

_________________

32 Ca principiu general, este vorba despre o activitate desfășurată în mod continuu, 5 zile pe săptămână timp de 7 ore pe zi.

32 Ca principiu general, este vorba despre o activitate desfășurată în mod continuu, 5 zile pe săptămână timp de 7 ore pe zi.

Justificare

Trebuie exclusă în mod explicit orice activitate de voluntariat în afara organizațiilor non-profit. Orice altă abordare ar încălca dispozițiile naționale în materie de voluntariat ale anumitor state membre, cum ar fi Belgia și Franța.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Articolul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  să ofere tinerilor, cu sprijinul organizațiilor participante, oportunități ușor accesibile pentru implicarea în activități de solidaritate, îmbunătățind în același timp abilitățile și competențele acestora pentru dezvoltarea personală, educațională, socială, civică și profesională, precum și capacitatea de inserție profesională și facilitarea tranziției către piața muncii, inclusiv prin sprijinirea mobilității voluntarilor, ucenicilor și lucrătorilor tineri;

(a)  să ofere tinerilor, cu sprijinul organizațiilor participante, oportunități ușor accesibile pentru implicarea în activități de solidaritate, îmbunătățind în același timp cunoștințele, abilitățile și competențele acestora pentru dezvoltarea personală, educațională, socială, civică, culturală și profesională, precum și capacitatea de inserție profesională și facilitarea tranziției către piața muncii, inclusiv prin sprijinirea mobilității voluntarilor, ucenicilor și lucrătorilor tineri;

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Articolul 8 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  organizarea de campanii de informare, cu scopul de a face cunoscute publicului acțiunile Corpului european de solidaritate.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Suma menționată la alineatul (1) include un pachet financiar de 294 200 00033 EUR în prețuri curente, suplimentat prin contribuții din partea:

2.  Suma menționată la alineatul (1) include un pachet financiar de 197 700 000 EUR în prețuri curente, care corespunde sumei alocate inițial pentru finanțarea activităților intraunionale ale Serviciului european de voluntariat în cadrul programului Erasmus+. Suma restantă de 143 800 000 EUR pentru finanțarea Corpului european de solidaritate este mobilizată exclusiv din marjele nealocate în limita plafoanelor cadrului financiar multianual.

_________________

 

33 Pachetul financiar constituie principala valoare de referință în sensul punctului 17 din Acordul interinstituțional (2013/C 373/01) între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară.

 

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  Fondului Social European, care contribuie cu 35 000 000 EUR în prețuri curente;

eliminat

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  mecanismului de protecție civilă al Uniunii, care contribuie cu 6 000 000 EUR în prețuri curente;

eliminat

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  programului LIFE, care contribuie cu 4 500 000 EUR în prețuri curente;

eliminat

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, care contribuie cu 1 800 000 EUR în prețuri curente;

eliminat

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Creditele anuale sunt autorizate de Parlamentul European și Consiliu în limitele cadrului financiar multianual.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Dacă este necesar, în bugetul pentru perioada de după 2020 pot fi introduse credite pentru acoperirea unor cheltuieli similare, permițându-se astfel gestionarea acțiunilor nefinalizate până la 31 decembrie 2020.

5.  Dacă este necesar, în bugetul pentru perioada de după 2020 pot fi introduse credite de plată pentru acoperirea unor cheltuieli similare, permițându-se astfel gestionarea acțiunilor nefinalizate până la 31 decembrie 2020.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Cererea unei entități eligibile de a deveni o organizație participantă la Corpul european de solidaritate este evaluată de către organismul de punere în aplicare competent al Corpului european de solidaritate, pentru a se asigura că activitățile acesteia respectă cerințele Corpului european de solidaritate.

2.  Cererea unei entități eligibile de a deveni o organizație participantă la Corpul european de solidaritate este evaluată de către organismul de punere în aplicare competent al Corpului european de solidaritate, pentru a se asigura că activitățile acesteia respectă principiile și cerințele formulate în carta Corpului european de solidaritate.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În urma evaluării, entității respective i se poate atribui eticheta de calitate a Corpului european de solidaritate. Eticheta obținută face obiectul unor reevaluări periodice și poate fi revocată.

3.  În urma evaluării, entității respective i se poate atribui eticheta de calitate a Corpului european de solidaritate. Eticheta obținută face obiectul unor reevaluări regulate, cel puțin din doi în doi ani, și poate fi revocată imediat ce activitățile entității respective nu mai respectă principiile și cerințele formulate în carta Corpului european de solidaritate.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Orice entitate care a obținut eticheta de calitate a Corpului european de solidaritate este introdusă în baza de date a organizațiilor participante găzduită pe Portalul european pentru tineret, care poate fi consultat de toți tinerii europeni.

Justificare

În prezent, structurile acreditate ale SEV sunt integrate în baza de date a organizațiilor SEV pe Portalul european pentru tineret. Acest lucru permite informarea tinerilor în legătură cu aceste entități. Prin urmare, este important să se facă același lucru cu CES.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia, în cooperare cu țările participante, monitorizează în mod periodic performanța Corpului european de solidaritate în ceea ce privește atingerea obiectivelor sale.

1.  Comisia, în cooperare cu țările participante, monitorizează în mod periodic și prezintă rapoarte privind performanța și rezultatele Corpului european de solidaritate și atingerea obiectivelor sale, și anume contribuția sa la consolidarea coeziunii și solidarității în Europa.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  numărul de participanți la plasamentele de voluntariat (naționale și transfrontaliere);

(a)  numărul de participanți la plasamentele de voluntariat (naționale și transfrontaliere) și profilul lor;

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  numărul de participanți la plasamentele care implică stagii (naționale și transfrontaliere);

(b)  numărul de participanți la plasamentele care implică stagii (naționale și transfrontaliere) și profilul lor;

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  numărul de participanți la plasamentele care implică locuri de muncă (naționale și transfrontaliere);

(c)  numărul de participanți la plasamentele care implică locuri de muncă (naționale și transfrontaliere) și profilul lor;

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  numărul de participanți la proiectele de solidaritate;

(d)  numărul de participanți la proiectele de solidaritate și profilul lor;

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  gradul de satisfacție al participanților și al organizațiilor participante în ceea ce privește calitatea plasamentelor, formării, asistenței lingvistice, asistenței administrative, asigurărilor și asistenței după plasament;

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(eb)  rata ocupării forței de muncă în rândul foștilor participanți.

Justificare

Nu trebuie să se uite faptul că unul dintre obiectivele principale ale Corpului european de solidaritate este să îmbunătățească capacitatea de inserție profesională a tinerilor și să le faciliteze tranziția spre piața forței de muncă.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În 2020, Comisia publică un raport care analizează progresele realizate în vederea atingerii realizărilor sale, inclusiv a obiectivului de a oferi 100 000 de tineri oportunități în cadrul Corpului european de solidaritate până în 2020 [în cadrul tuturor plasamentelor și proiectelor menționate la articolul 7 alineatul (1) literele (a) și (b)].

3.  În 2019, Comisia publică un raport referitor la rezultatele obținute și la aspectele calitative și cantitative ale punerii în aplicare a programului, analizând progresele realizate în vederea atingerii rezultatelor, inclusiv a obiectivului de a oferi unui număr de 100 000 de tineri oportunități în cadrul Corpului european de solidaritate până în 2020 [în cadrul tuturor plasamentelor și proiectelor menționate la articolul 7 alineatul (1) literele (a) și (b)] și analizând și rentabilitatea programului, iar acest raport este trimis Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  La 4 ani de la data aplicării prezentului regulament, Comisia efectuează o evaluare independentă a prezentului regulament și prezintă un raport privind principalele constatări către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social European.

4.  Comisia efectuează o evaluare independentă ex-post a prezentului regulament pentru a analiza eficiența, eficacitatea și impactul programului în raport cu obiectivele sale și, cel târziu la 30 iunie 2021, prezintă un raport privind principalele constatări, care include recomandări privind viitorul programului, către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Regiunilor și Comitetul Economic și Social European. În cadrul evaluării, Comisia asigură consultarea periodică a tuturor părților interesate relevante, inclusiv a participanților, organizațiilor participante și comunităților locale în cauză. De rezultatele evaluării vor ține seama propunerile de elaborare a programului și de alocare a resurselor în viitor.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 26 – paragraful 1 – punctul 2

Regulamentul (UE) nr. 1288/2013

Articolul 18 – alineatul 2 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  până la 1,5 % pentru mecanismul de garantare a împrumuturilor pentru studenți;

(c)  3,5 % din mecanismul de garantare a împrumuturilor pentru studenți;

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 27

eliminat

Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1293/2013

 

La articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 1293/2013, se adaugă următorul paragraf:

 

„3.  Se alocă o sumă maximă de 3 000 000 EUR în prețuri curente din subprogramul pentru mediu corespunzător domeniului prioritar „Guvernanță și informare în domeniul mediului” și o sumă maximă de 1 500 000 EUR în prețuri curente din subprogramul „Politici climatice” corespunzător domeniului prioritar „Guvernanță și informare în domeniul mediului” pentru finanțarea proiectelor în sensul articolului 17 alineatul (4) puse în aplicare de Corpul european de solidaritate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/XXX, care contribuie la unul sau mai multe domenii prioritare în sensul articolelor 9 și 13. Alocarea sumelor respective este pusă în aplicare numai în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/XXX, excluzând cerințele specifice din Regulamentul (UE) nr. 1293/2013. ”

 

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 28

eliminat

Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1303/2013

 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 se modifică după cum urmează:

 

1.  La articolul 58, alineatul (1) se modifică după cum urmează:

 

(a)  primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

 

„La inițiativa Comisiei, fondurile ESI pot sprijini măsurile de pregătire, monitorizare, administrare și asistență tehnică, evaluare, audit și control necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament și a acțiunilor de sprijin în temeiul Regulamentului (UE) 2017/XXX, astfel cum este menționat la al treilea paragraf, în măsura în care acțiunile respective urmăresc obiectivul coeziunii economice, sociale și teritoriale”.

 

(b)  La paragraful al treilea se adaugă următoarea literă (m):

 

„(m)  acțiuni finanțate în temeiul Regulamentului (UE) 2017/XXX privind Corpul european de solidaritate pentru a spori dezvoltarea personală, educațională, socială, civică și profesională a tinerilor, precum și capacitatea de inserție profesională a acestora și facilitarea tranziției către piața muncii.”

 

2.  La articolul 91 alineatul (3), se adaugă următorul paragraf:

 

„35 000 000 EUR în prețuri curente din suma alocată pentru asistență tehnică la inițiativa Comisiei sunt alocați Corpului european de solidaritate pentru a sprijini acțiunile acestuia, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/XXX. Alocarea sumelor respective este pusă în aplicare numai în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/XXX, excluzând cerințele specifice din reglementările specifice fondurilor. ”

 

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 29

eliminat

Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1305/2013

 

La articolul 51 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, înainte de primul paragraf se adaugă următorul paragraf:

 

„FEADR poate finanța, de asemenea, acțiuni puse în aplicare de Corpul european de solidaritate cu o sumă de 1 800 000 EUR în prețuri curente, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/XXX, care contribuie la una sau mai multe priorități ale Uniunii în materie de dezvoltare rurală. Alocarea sumelor respective este pusă în aplicare numai în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/XXX, excluzând cerințele specifice din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.”

 

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 30

eliminat

Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1306/2013

 

La articolul 6 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, se adaugă următoarea literă (j):

 

„(j)  acțiunile puse în aplicare de Corpul european de solidaritate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/XXX, care contribuie la una sau mai multe priorități ale Uniunii în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale, în special acțiunile menționate la articolul 51 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013. Alocarea sumelor respective este pusă în aplicare numai în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/XXX, excluzând cerințele specifice din reglementările specifice fondurilor.”

 

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 31

eliminat

Modificarea Deciziei nr. 1313/2013/UE

 

La articolul 19 alineatul (1) din Decizia nr. 1313/2013/EU, după al doilea paragraf, se adaugă următorul paragraf:

 

„Suma de 6 000 000 EUR în prețuri curente, provenită din pachetul financiar derivat din rubrica 3 „Securitate și cetățenie”, se alocă pentru finanțarea acțiunilor puse în aplicare de Corpul european de solidaritate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/XXX, care contribuie la una sau mai multe priorități ale Uniunii în domeniul protecției civile. Alocarea sumei respective este pusă în aplicare numai în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/XXX, excluzând cerințele specifice din Decizia nr. 1313/2013/UE. ”

 

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Corpul european de solidaritate

Referințe

COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

CULT

12.6.2017

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

BUDG

12.6.2017

Raportor pentru aviz:

Data numirii

Tiemo Wölken

29.6.2017

Data adoptării

4.12.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

5

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Paul Rübig, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

John Howarth, Joachim Zeller

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Siegfried Mureşan, Paul Rübig, Joachim Zeller

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

5

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen, Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare regională (29.11.2017)

destinat Comisiei pentru cultură și educație

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a cadrului juridic al Corpului european de solidaritate și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1288/2013, (UE) nr. 1293/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 și a Deciziei nr. 1313/2013/UE

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

Raportor pentru aviz: Krzysztof Hetman

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Solidaritatea, care se află la temelia Uniunii Europene, este, de asemenea, una dintre valorile considerate fundamentale de către europeni. Nu este o exagerare să se afirme că povestea de succes a Uniunii Europene se întemeiază pe solidaritate. Are un potențial imens de a crea empatie, asistență reciprocă și interacțiuni pozitive atât între națiuni, cât și între persoane. Acesta este motivul pentru care ar trebui să susținem și să amplificăm această idee în mințile europenilor.

Raportorul pentru aviz consideră Corpul european de solidaritate drept un instrument excelent pentru realizarea acestui obiectiv și, prin urmare, a salutat călduros anunțul referitor la această idee în discursul privind starea Uniunii din 14 septembrie 2016, urmat de Comunicarea Comisiei „Un Corp european de solidaritate” din 7 decembrie 2016, precum și de o propunere legislativă în 1 iunie 2017. Implicarea sporită a tinerilor din toate țările europene în activități legate de solidaritate are potențialul de a consolida solidaritatea și coeziunea la nivelul întregii Europe, precum și de a contribui la abordarea provocărilor societale și la îndeplinirea nevoilor nesatisfăcute în țările și regiunile participante. În plus, va sprijini dezvoltarea personală și profesională a tinerilor, care vor dobândi competențe valoroase.

Raportorul pentru aviz sprijină crearea unui Corp european de solidaritate axat pe două tipuri de acțiuni: proiecte de solidaritate și plasamente de voluntariat, pe de o parte, și stagii și plasamente în muncă, pe de altă parte. În timp ce primul tip ar trebui să fie, fără îndoială, una dintre bazele viitorului Corp european de solidaritate, ultimul tip constituie o șansă importantă pentru tineri de a intra pe piața muncii și de a întâlni oportunități pentru locuri de muncă de calitate. Prin urmare, raportorul pentru aviz propune să se schimbe puțin repartizarea bugetară orientativă între cele două tipuri de acțiuni și să se mărească sprijinul financiar acordat pentru posibilitățile de stagiu și de loc de muncă la 30 %.

Suma globală de 341 500 000 EUR prevăzută pentru implementarea Corpului european de solidaritate până la 31 decembrie 2020 va permite mobilizarea unui număr de 100 000 de tineri în activități de solidaritate. Raportorul pentru aviz sprijină propunerea Comisiei de a mobiliza această sumă din diverse programe existente ale UE, inclusiv, printre altele, 35 000 000 EUR din Fondul social european. Totuși, consideră că contribuția principală ar trebui să provină din creditele programului Erasmus+ destinate finanțării activităților Serviciului european de voluntariat (SEV), care ar intra acum sub incidența activităților sprijinite în temeiul prezentului regulament.

Raportorul pentru aviz speră că propunerea se va baza pe experiența și pe cele mai bune practici dezvoltate în cadrul SEV și că va dezvolta sinergii și complementarități cu alte fonduri și programe ale UE în vederea valorificării în cea mai mare măsură posibilă a potențialului său.

Comisia pentru dezvoltare regională consideră că măsurile de simplificare sunt un factor extrem de important de îmbunătățire a eficacității și eficienței proiectelor, care ar urma să fie realizate cu sprijin din bugetul UE. De aceea, raportorul pentru aviz a propus unele modificări, care respectă acest principiu și garantează că beneficiarii nu vor fi copleșiți de cerințe și formalități inutile.

În încheiere, raportorul pentru aviz consideră că Corpul european de solidaritate va avea o influență pozitivă nu doar asupra tinerilor implicați în astfel de activități, ci și asupra comunităților locale și regionale; prin urmare, și-a asumat sarcina de a consolida dimensiunea locală și regională a prezentului regulament.

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare regională recomandă Comisiei pentru cultură și educație, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Uniunea Europeană este construită pe solidaritatea între cetățenii săi și între statele sale membre. Această valoare comună ghidează acțiunile Uniunii și oferă unitatea necesară pentru a face față provocărilor societale actuale și viitoare, la a căror abordare tinerii europeni sunt dispuși să contribuie, exprimându-și solidaritatea în practică.

(1)  Uniunea Europeană este construită pe solidaritatea între cetățenii săi și între statele sale membre. Această valoare comună ghidează acțiunile Uniunii, oferă unitatea necesară pentru a face față provocărilor societale actuale și viitoare, la a căror abordare tinerii europeni sunt dispuși să contribuie, exprimându-și solidaritatea în practică, și stârnește interesul tinerilor pentru proiectul comun european.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  În comunicarea sa din 7 decembrie 2016, intitulată „Corpul european de solidaritate”,18 Comisia a subliniat necesitatea de a consolida bazele activității de solidaritate în Europa, de a oferi tinerilor oportunități mai multe și mai bune de activități de solidaritate, care acoperă o gamă largă de domenii, și de a sprijini actorii naționali și locali în eforturile lor de a face față diferitelor provocări și crize. Comunicarea a lansat o primă etapă a Corpului european de solidaritate, în care au fost mobilizate diferite programe ale Uniunii pentru a oferi tinerilor din întreaga UE oportunități de voluntariat, stagii sau locuri de muncă. Aceste activități, puse în aplicare înainte sau după intrarea în vigoare a prezentului regulament, ar trebui să aplice în continuare normele și condițiile stabilite de programele UE respective care le-au finanțat în prima etapă a Corpului european de solidaritate.

(3)  În comunicarea sa din 7 decembrie 2016, intitulată „Corpul european de solidaritate”18, Comisia a subliniat necesitatea de a consolida bazele activității de solidaritate în Europa, de a oferi tinerilor oportunități mai multe și mai bune de activități de solidaritate, care acoperă o gamă largă de domenii, și de a sprijini actorii naționali, regionali și locali în eforturile lor de a face față diferitelor provocări și crize. Comunicarea a lansat o primă etapă a Corpului european de solidaritate, în care au fost mobilizate diferite programe ale Uniunii pentru a oferi tinerilor din întreaga UE oportunități de voluntariat, de stagii, de dezvoltare personală sau de locuri de muncă. Aceste activități, puse în aplicare înainte sau după intrarea în vigoare a prezentului regulament, ar trebui să aplice în continuare normele și condițiile stabilite de programele UE respective care le-au finanțat în prima etapă a Corpului european de solidaritate.

_________________

_________________

18 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, Corpul european de solidaritate, COM(2016) 942 final din 7.12.2016.

18 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, Corpul european de solidaritate, COM(2016)0942 din 7.12.2016.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Tinerilor ar trebui să li se ofere ocazii mai ușor accesibile pentru a se implica în activități de solidaritate, care să le permită să își exprime angajamentul în beneficiul comunităților, dobândind în același timp experiență, abilități și competențe utile pentru dezvoltarea personală, educațională, socială, civică și profesională și îmbunătățindu-și astfel capacitatea de inserție profesională. Activitățile respective vor sprijini, de asemenea, mobilitatea voluntarilor, a ucenicilor și a lucrătorilor.

(4)  Tinerilor ar trebui să li se ofere ocazii mai ușor accesibile pentru a se implica în activități de solidaritate, care să le permită să își exprime angajamentul în beneficiul comunităților statelor membre, dobândind în același timp experiență, cunoștințe, aptitudini și competențe utile pentru dezvoltarea personală, educațională, socială, civică și profesională și îmbunătățindu-și astfel capacitatea de inserție profesională. Activitățile respective vor sprijini, de asemenea, mobilitatea voluntarilor, a ucenicilor și a lucrătorilor.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Activitățile de solidaritate oferite tinerilor ar trebui să fie de înaltă calitate, în sensul că acestea ar trebui să răspundă nevoilor societale nesatisfăcute, să contribuie la consolidarea comunităților, să ofere tinerilor posibilitatea de a dobândi cunoștințe și competențe valoroase, să fie accesibile tinerilor din punct de vedere financiar și să fie puse în aplicare în condiții sigure și sănătoase.

(5)  Activitățile de solidaritate oferite tinerilor ar trebui să fie de înaltă calitate, să țină cont de competențele lor și să fie strâns legate de evoluția societății, în sensul că acestea ar trebui să răspundă provocărilor esențiale cu care se confruntă societatea, să contribuie la consolidarea comunităților locale și a coeziunii sociale, să le ofere tinerilor posibilitatea de a dobândi cunoștințe, aptitudini și competențe valoroase, să fie accesibile tinerilor din punct de vedere financiar și să fie puse în aplicare în condiții sigure și sănătoase.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Corpul european de solidaritate ar oferi un singur punct de intrare pentru activitățile de solidaritate din întreaga Uniune. Coerența și complementaritatea cadrului respectiv ar trebui să fie asigurate cu alte politici și programe relevante ale Uniunii. Corpul european de solidaritate ar trebui să se bazeze pe punctele forte și sinergiile programelor existente, în special ale Serviciului european de voluntariat. De asemenea, ar trebui să completeze eforturile depuse de statele membre pentru a sprijini tinerii și pentru a facilita tranziția acestora de la școală către locul de muncă în cadrul Garanției pentru tineret19, oferindu-le oportunități suplimentare de a debuta pe piața forței de muncă sub formă de stagii sau locuri de muncă în domenii legate de solidaritate, în statul membru din care fac parte sau la nivel transfrontalier. De asemenea, ar trebui să se asigure complementaritatea cu rețelele existente la nivelul Uniunii care țin de activitățile din cadrul Corpului european de solidaritate, cum ar fi Rețeaua europeană a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă, EURES și rețeaua Eurodesk. În plus, ar trebui să se asigure complementaritatea între sistemele conexe existente, în special sistemele naționale de solidaritate și sistemele de mobilitate pentru tineri, și Corpul european de solidaritate, valorificând bunele practici, după caz.

(6)  Corpul european de solidaritate ar oferi un singur punct de intrare pentru activitățile de solidaritate din întreaga Uniune, fără niciun fel de discriminare pe criterii de proveniență. Coerența și complementaritatea cadrului respectiv ar trebui să fie asigurate cu alte politici și programe relevante ale Uniunii. Corpul european de solidaritate ar trebui să se bazeze pe punctele forte și sinergiile programelor existente, în special ale Serviciului european de voluntariat. De asemenea, ar trebui să completeze eforturile depuse de statele membre, de regiuni, de orașe și de comunitățile locale pentru a sprijini tinerii și pentru a facilita tranziția acestora de la școală către locul de muncă în cadrul Garanției pentru tineret19, oferindu-le oportunități suplimentare de a debuta pe piața forței de muncă, sub formă de stagii sau locuri de muncă în domenii legate de solidaritate, în statul membru din care fac parte sau la nivel transfrontalier. De asemenea, ar trebui să se asigure complementaritatea cu rețelele existente la nivelul Uniunii care țin de activitățile din cadrul Corpului european de solidaritate, cum ar fi Rețeaua europeană a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă, EURES, rețeaua Eurodesk și programul Tineretul în mișcare. În plus, ar trebui să se asigure complementaritatea între sistemele conexe existente, în special sistemele naționale de solidaritate și sistemele de mobilitate pentru tineri, inclusiv sistemele de la nivel regional sau local, și Corpul european de solidaritate, valorificând bunele practici, după caz.

_________________

_________________

19 Recomandarea Consiliului din 22 aprilie 2013 privind înființarea unei garanții pentru tineret (2013/C 120/01).

19 Recomandarea Consiliului din 22 aprilie 2013 privind înființarea unei garanții pentru tineret (2013/C 120/01).

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Pentru a crește la maximum impactul Corpului european de solidaritate, ar trebui să se prevadă dispoziții care să permită altor programe ale Uniunii, cum ar fi Fondul pentru azil, migrație și integrare, programul „Europa pentru cetățeni”, Fondul european de dezvoltare regională și programul în domeniul sănătății să contribuie la obiectivele Corpului european de solidaritate prin sprijinirea activităților din sfera de aplicare a acestuia. Contribuția ar trebui să fie finanțată în conformitate cu actele de bază ale programelor respective. După ce au obținut o etichetă de calitate valabilă a Corpului european de solidaritate, beneficiarii ar trebui să aibă acces la portalul Corpului european de solidaritate și să beneficieze de măsurile de calitate și sprijin furnizate în funcție de tipul de activitate oferit.

(7)  Pentru a crește la maximum impactul Corpului european de solidaritate, ar trebui să se prevadă dispoziții care să permită altor programe ale Uniunii, cum ar fi Fondul pentru azil, migrație și integrare, programul „Europa pentru cetățeni”, Fondul social european, Fondul european de dezvoltare regională și programul în domeniul sănătății să contribuie la obiectivele Corpului european de solidaritate prin sprijinirea activităților din sfera de aplicare a acestuia. Contribuția ar trebui să fie finanțată în conformitate cu actele de bază ale programelor respective și de o manieră complementară cu politicile existente ale Uniunii, cum ar fi politica de coeziune, fără a avea un impact negativ asupra programelor sale operaționale actuale și sub rezerva mijloacelor disponibile, în funcție de gradul lor de absorbție. După ce au obținut o etichetă de calitate valabilă a Corpului european de solidaritate, beneficiarii ar trebui să aibă acces la portalul Corpului european de solidaritate și să beneficieze de măsurile de calitate și sprijin furnizate în funcție de tipul de activitate oferit.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Corpul european de solidaritate ar trebui să ofere tinerilor noi oportunități de a desfășura activități de voluntariat, stagii sau plasamente în domenii legate de solidaritate, precum și de a concepe și elabora proiecte de solidaritate din proprie inițiativă. Aceste oportunități ar trebui să contribuie la consolidarea dezvoltării personale, educaționale, sociale, civice și profesionale a tinerilor. De asemenea, Corpul european de solidaritate ar trebui să sprijine activitățile de comunicare în rețea pentru participanții și organizațiile Corpului european de solidaritate, precum și măsurile de asigurare a calității activităților sprijinite și de sporire a validării rezultatelor învățării.

(8)  Corpul european de solidaritate ar trebui să le ofere tinerilor noi oportunități de a desfășura activități de voluntariat, stagii sau plasamente în domenii legate de solidaritate, precum și de a concepe și elabora programe și proiecte de solidaritate transnaționale și transfrontaliere din proprie inițiativă. Aceste oportunități ar trebui să contribuie la consolidarea dezvoltării personale, educaționale, sociale, civice și profesionale a tinerilor, la crearea unei veritabile cetățenii europene și la îmbunătățirea solidarității între tineri, pentru a îmbunătăți, ulterior, accesul lor pe piața forței de muncă. De asemenea, Corpul european de solidaritate ar trebui să sprijine activitățile de comunicare în rețea menite să ajute participanții și organizațiile Corpului european de solidaritate să facă schimburi de bune practici, precum și măsurile de asigurare a calității activităților sprijinite și de sporire a validării rezultatelor învățării.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Stagiile și locurile de muncă în domenii legate de solidaritate pot oferi tinerilor oportunități suplimentare de a debuta pe piața muncii, contribuind în același timp la abordarea principalelor provocări societale. Acest lucru poate contribui la stimularea capacității de inserție profesională și a productivității tinerilor, facilitând în același timp tranziția acestora de la școală către locul de muncă, ceea ce este esențial pentru a le spori șansele pe piața forței de muncă. Plasamentele pentru stagii oferite în cadrul Corpului european de solidaritate ar trebui să fie remunerate de organizația participantă și să urmeze principiile de calitate enunțate în Recomandarea Consiliului din 10 martie 2014 privind un cadru de calitate pentru stagii21. Stagiile și locurile de muncă oferite ar trebui să constituie o piatră de temelie pentru tineri la intrarea pe piața muncii și, prin urmare, ar trebui să fie însoțite de un sprijin adecvat post-plasament. Plasamentele pentru stagii și locuri de muncă ar trebui să fie facilitate de actorii relevanți de pe piața forței de muncă, în special de serviciile publice și private de ocupare a forței de muncă, de partenerii sociali și de camerele de comerț. În calitate de organizații participante, acestea ar trebui să poată solicita finanțare prin intermediul structurii competente de punere în aplicare a Corpului european de solidaritate, în vederea intermedierii între tinerii participanți și angajatorii care oferă stagii și locuri de muncă în sectoare legate de solidaritate.

(10)  Stagiile și locurile de muncă în domenii legate de solidaritate le pot oferi tinerilor oportunități suplimentare, punând bazele debutului lor pe piața muncii și contribuind în același timp la abordarea principalelor provocări societale. Acest lucru poate contribui la stimularea capacității de inserție profesională și a productivității tinerilor, bazându-se și pe abilitățile personale ale fiecăruia și facilitând în același timp tranziția acestora de la școală către locul de muncă, ceea ce este esențial pentru a le spori șansele pe piața forței de muncă. Plasamentele pentru stagii oferite în cadrul Corpului european de solidaritate ar trebui să fie remunerate de organizația participantă și să se bazeze pe principiile de calitate enunțate în Recomandarea Consiliului din 10 martie 2014 privind un cadru de calitate pentru stagii21.. Stagiile și locurile de muncă oferite ar trebui să constituie o piatră de temelie pentru tineri la intrarea pe piața muncii și, prin urmare, ar trebui să fie însoțite de un sprijin adecvat post-plasament. Plasamentele pentru stagii și locuri de muncă ar trebui să fie facilitate de actorii relevanți de pe piața forței de muncă, în special de serviciile publice și private de ocupare a forței de muncă, de partenerii sociali și de camerele de comerț. În calitate de organizații participante, acestea ar trebui să poată solicita finanțare prin intermediul structurii competente de punere în aplicare a Corpului european de solidaritate, în vederea intermedierii între tinerii participanți și angajatorii care oferă stagii și locuri de muncă în sectoare legate de solidaritate.

_________________

_________________

21 Recomandarea Consiliului din 10 martie 2014 privind un cadru de calitate pentru stagii (JO C 88, 27.3.2014, p. 1).

21 Recomandarea Consiliului din 10 martie 2014 privind un cadru de calitate pentru stagii (JO C 88, 27.3.2014, p. 1).

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Spiritul de inițiativă al tinerilor reprezintă un atu important pentru societate și pentru piața forței de muncă. Corpul european de solidaritate ar trebui să contribuie la promovarea acestui aspect, oferind tinerilor oportunitatea de a concepe și pune în aplicare propriile proiecte, destinate să abordeze provocări specifice în beneficiul comunităților locale. Proiectele respective ar trebui să fie o ocazie de a încerca idei și de a sprijini tinerii să preia ei înșiși controlul acțiunilor de solidaritate. Acestea ar putea servi, de asemenea, ca o rampă de lansare pentru implicarea ulterioară în activități de solidaritate și ar putea fi un prim pas în a încuraja participanții Corpului european de solidaritate să se implice în activități independente sau să creeze asociații, ONG-uri sau alte organisme active în domeniul solidarității, non-profitului și tineretului.

(11)  Spiritul de inițiativă al tinerilor reprezintă un atu important pentru societate și pentru piața forței de muncă. Corpul european de solidaritate ar trebui să contribuie la promovarea acestui aspect, oferind tinerilor oportunitatea de a concepe și pune în aplicare propriile proiecte, destinate să abordeze provocări specifice în beneficiul comunităților locale, mai ales pentru comunitățile aflate în zone izolate sau marginalizate. Proiectele respective ar trebui să fie o ocazie de a încerca idei și de a sprijini tinerii să preia ei înșiși controlul acțiunilor de solidaritate. Acestea ar putea servi, de asemenea, ca o rampă de lansare pentru implicarea ulterioară în activități de solidaritate și ar putea fi un prim pas în a încuraja participanții Corpului european de solidaritate să se implice în activități independente sau să creeze asociații, ONG-uri sau alte organisme active în domeniul solidarității, non-profitului și tineretului.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  O atenție deosebită ar trebui acordată asigurării calității plasamentelor și a altor oportunități oferite de Corpul european de solidaritate, în special prin oferirea de cursuri de formare, asistență lingvistică, asigurare, sprijin administrativ și post-plasament pentru participanți, precum și prin validarea cunoștințelor, abilităților și competențelor dobândite prin experiența în cadrul Corpului european de solidaritate.

(13)  O atenție deosebită ar trebui acordată asigurării calității plasamentelor și a altor oportunități oferite de Corpul european de solidaritate, în special prin oferirea de cursuri de formare, asistență lingvistică, asigurare, sprijin administrativ, logistic, înainte și după plasament, pentru participanți, precum și prin validarea cunoștințelor, aptitudinilor și competențelor dobândite prin experiența în cadrul Corpului european de solidaritate. În cazurile în care activitățile desfășurate de participanți sunt efectuate într-un mediu periculos, cum ar fi în medii afectate de dezastre, ar trebui furnizate cursuri privind măsurile preventive de securitate.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Pentru a asigura impactul plasamentelor Corpului european de solidaritate asupra dezvoltării personale, educaționale, sociale, civice și profesionale a participanților, cunoștințele, abilitățile și competențele care constituie rezultate ale învățării ca urmare a plasamentului ar trebui identificate și documentate în mod corespunzător, în funcție de circumstanțele și particularitățile de la nivel național, astfel cum se sugerează în Recomandarea Consiliului din 20 decembrie 2012 privind validarea învățării non-formale și informale22.

(14)  Pentru a asigura impactul plasamentelor Corpului european de solidaritate asupra dezvoltării personale, educaționale, sociale, civice și profesionale a participanților, ar trebui elaborat un sistem de recunoaștere a aptitudinilor dobândite în cadrul Corpului european de solidaritate prin activitatea de voluntariat, iar cunoștințele, aptitudinile și competențele care constituie rezultate ale învățării ca urmare a plasamentului ar trebui identificate și documentate în mod corespunzător, în funcție de circumstanțele și particularitățile de la nivel național, astfel cum se sugerează în Recomandarea Consiliului din 20 decembrie 2012 privind validarea învățării non-formale și informale22.

_______________

_________________

22 Recomandarea Consiliului din 20 decembrie 2012 privind validarea învățării non-formale și informale (JO C 398, 22.12.2012, p. 1).

22 Recomandarea Consiliului din 20 decembrie 2012 privind validarea învățării non-formale și informale (JO C 398, 22.12.2012, p. 1).

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Trebuie instituită o etichetă de calitate, care să asigure respectarea de către organizațiile participante a principiilor și cerințelor Cartei Corpului european de solidaritate, în ceea ce privește drepturile și responsabilitățile care le revin în toate etapele experienței de solidaritate. Obținerea unei etichete de calitate ar trebui să fie o condiție prealabilă pentru participare, dar nu ar trebui să conducă în mod automat la finanțare în cadrul Corpului european de solidaritate.

(15)  Trebuie instituită o etichetă de calitate, care să asigure respectarea de către organizațiile participante a principiilor și cerințelor Cartei Corpului european de solidaritate, în ceea ce privește drepturile și responsabilitățile care le revin în toate etapele experienței de solidaritate. Obținerea unei etichete de calitate, pe baza unor criterii comune recunoscute la nivelul Uniunii, ar trebui să fie o condiție prealabilă pentru participare, dar nu ar trebui să conducă în mod automat la finanțare în cadrul Corpului european de solidaritate.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Centrul de resurse al Corpului european de solidaritate ar trebui să sprijine organismele de punere în aplicare, organizațiile participante și tinerii care participă la Corpul european de solidaritate pentru a îmbunătăți calitatea punerii în aplicare și a activităților Corpului european de solidaritate, precum și pentru a spori identificarea și validarea competențelor dobândite prin activitățile respective.

(16)  Centrul de resurse al Corpului european de solidaritate ar trebui să sprijine organismele de punere în aplicare, organizațiile participante și tinerii care participă la Corpul european de solidaritate pentru a îmbunătăți calitatea punerii în aplicare și a activităților Corpului european de solidaritate, precum și pentru a spori identificarea, validarea și certificarea competențelor dobândite prin activitățile respective.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Un portal al Corpului european de solidaritate ar trebui să fie dezvoltat în mod continuu pentru a asigura un acces facil la Corpul european de solidaritate și pentru a oferi un ghișeu unic pentru persoanele și organizațiile interesate în ceea ce privește, inter alia, înregistrarea, identificarea și corelarea profilurilor și a oportunităților, comunicarea în rețea și schimburile virtuale, formarea online, sprijin în domeniul lingvistic și post-plasament, precum și alte funcționalități utile care ar putea apărea în viitor.

(17)  Un portal al Corpului european de solidaritate ar trebui să fie dezvoltat în mod continuu pentru a contribui la facilitarea accesului la Corpul european de solidaritate și pentru a oferi un ghișeu unic pentru persoanele și organizațiile interesate în ceea ce privește, inter alia, informațiile referitoare la plasamentele de voluntariat, înregistrarea, identificarea și corelarea profilurilor și a oportunităților, comunicarea în rețea și schimburile virtuale, formarea online, sprijinul în domeniul lingvistic, înainte și după plasament, precum și alte funcționalități utile care ar putea apărea în viitor, în legătură cu evoluția societății. Serviciile furnizate de portalul Corpului european de solidaritate ar trebui să promoveze și să completeze serviciile oferite deja de organizațiile participante. Ar trebui să se asigure interoperabilitatea cu Portalul european pentru tineret.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Pentru a asigura continuitatea activităților sprijinite de programele care contribuie la Corpul european de solidaritate, sprijinul financiar pentru plasamentele și proiectele de solidaritate ar trebui să urmeze, cu titlu indicativ, o repartizare de 80%-20% între plasamentele de voluntariat și proiectele de solidaritate, pe de o parte, și cele care implică stagii și locuri de muncă, pe de altă parte.

(19)  Pentru a asigura continuitatea activităților sprijinite de programele care contribuie la Corpul european de solidaritate, sprijinul financiar pentru plasamentele și proiectele de solidaritate ar trebui să urmeze, cu titlu indicativ, o repartizare de 70 %-30 % între plasamentele de voluntariat și proiectele de solidaritate, pe de o parte, și cele care implică stagii și locuri de muncă, pe de altă parte.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Pentru a crește la maximum impactul Corpului european de solidaritate, ar trebui să se prevadă dispoziții care să permită țărilor participante să pună la dispoziție fonduri naționale suplimentare în conformitate cu normele Corpului european de solidaritate.

(20)  Pentru a crește la maximum impactul Corpului european de solidaritate, țările participante ar trebui să poată pune la dispoziție fonduri naționale, regionale sau locale suplimentare, în conformitate cu normele Corpului european de solidaritate.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20a)  Protecția civilă și ajutorul umanitar nu pot depinde de activitatea tinerilor din cadrul Corpului european de solidaritate. Comisia și statele membre ar trebui să garanteze în permanență investiții în structuri de protecție civilă și de ajutor umanitar.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Pe lângă statele membre, Corpul european de solidaritate ar trebui să fie deschis, de asemenea, participării altor țări pe baza acordurilor bilaterale. Această participare ar trebui să se bazeze, acolo unde este cazul, pe credite suplimentare puse la dispoziție în conformitate cu procedurile stabilite de comun acord cu țările respective.

(22)  Pe lângă statele membre, Corpul european de solidaritate ar trebui să fie deschis, de asemenea, participării altor țări pe baza acordurilor bilaterale, în special statelor membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS), țărilor Parteneriatului estic, țărilor care fac obiectul politicii europene de vecinătate, țărilor în curs de aderare, țărilor candidate și potențial candidate, mai ales în cazul programelor transfrontaliere. Această participare ar trebui să se bazeze, acolo unde este cazul, pe credite suplimentare puse la dispoziție în conformitate cu procedurile stabilite de comun acord cu țările respective.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  Corpul european de solidaritate ar trebui să vizeze tinerii cu vârste între 18 și 30 de ani. Participarea la activitățile oferite de Corpul european de solidaritate ar trebui să impună înregistrarea prealabilă pe portalul Corpului european de solidaritate.

(23)  Corpul european de solidaritate ar trebui să vizeze tinerii cu vârste între 18 și 30 de ani. Participarea la activitățile oferite de Corpul european de solidaritate ar trebui să impună înregistrarea prealabilă pe portalul Corpului european de solidaritate. După caz, ar trebui să se pună la dispoziție și alte instrumente care să completeze această modalitate de înregistrare pentru a facilita participarea tuturor tinerilor, în special a celor care se află în situații deosebit de vulnerabile și a celor care nu posedă competențe digitale. În acest scop, ar putea fi utilizate procedurile de depunere a candidaturilor deja existente ale organizațiilor implicate în coordonarea și trimiterea voluntarilor.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Consid