Postopek : 2017/0102(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0060/2018

Predložena besedila :

A8-0060/2018

Razprave :

PV 10/09/2018 - 19
CRE 10/09/2018 - 19

Glasovanja :

PV 11/09/2018 - 6.11
CRE 11/09/2018 - 6.11
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2018)0328

POROČILO     ***I
PDF 1990kWORD 250k
7.3.2018
PE 610.547v02-00 A8-0060/2018

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravnega okvira evropskih solidarnostnih enot ter o spremembi uredb (EU) št. 1288/2013, (EU) št. 1293/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in Sklepa št. 1313/2013/EU

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

Odbor za kulturo in izobraževanje

Poročevalka: Helga Trüpel

Pripravljavca mnenja (*):

Brando Benifei, Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

Eleonora Forenza, Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

* Postopek s pridruženim odborom – člen 54 Poslovnika

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve
 MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 MNENJE Odbora za proračun
 MNENJE Odbora za regionalni razvoj
 MNENJE Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravnega okvira evropskih solidarnostnih enot ter o spremembi uredb (EU) št. 1288/2013, (EU) št. 1293/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in Sklepa št. 1313/2013/EU

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2017)0262),

–  ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 165(4) in 166(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0162/2017),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju svoje resolucije o evropski solidarnostni enoti z dne 6. aprila 2017, št. 2017/2585 (RSP)(1),

–  ob upoštevanju obrazloženih mnenj češkega senata, španskega parlamenta in portugalskega parlamenta v okviru Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerih izjavljajo, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 19. oktobra 2017(2),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne ... (3),

–  ob upoštevanju agende za prostovoljsko politiko v Evropi za evropsko leto prostovoljstva (EYV) 2011 in povezanega 5-letnega pregleda EYV 2011 iz leta 2015 z naslovom „Helping Hands“;

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za kulturo in izobraževanje ter mnenj Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, Odbora za proračun, Odbora za regionalni razvoj in Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A8-0060/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Predlog

Predlog

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o določitvi pravnega okvira evropskih solidarnostnih enot ter o spremembi uredb (EU) št. 1288/2013, (EU) št. 1293/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in Sklepa št. 1313/2013/EU

o določitvi pravnega okvira evropske solidarnostne in prostovoljske službe ter o spremembi uredb (EU) št. 1288/2013, (EU) št. 1293/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in Sklepa št. 1313/2013/EU

 

(Ta predlog spremembe velja za celotno besedilo, razen za uvodne izjave 2,3, 38a in 38b. Če bo sprememba sprejeta, bodo potrebne ustrezne prilagoditve v celotnem besedilu.)

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Evropska unija temelji na solidarnosti med državljani in med državami članicami. To je skupna vrednota, ki usmerja njene ukrepe in zagotavlja potrebno enotnost za reševanje sedanjih in prihodnjih družbenih izzivov, s katerimi so se mladi Evropejci pripravljeni spopadati z izražanjem solidarnosti v praksi.

(1)  Solidarnost med državljani Unije in med državami članicami EU je ena od univerzalnih vrednot, na katerih temelji Evropska unija. To je skupna vrednota, ki usmerja njene ukrepe in zagotavlja potrebno enotnost za reševanje sedanjih in prihodnjih družbenih izzivov, s katerimi so se mladi Evropejci pripravljeni spopadati z izražanjem solidarnosti v praksi, ter spodbuja zanimanje mladih za skupni evropski projekt. Načelo solidarnosti je določeno v členu 2 Pogodbe o Evropski uniji in v preambuli Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  V govoru o stanju v Uniji z dne 14. septembra 2016 je bila poudarjena potreba po vlaganju v mlade in napovedana ustanovitev evropskih solidarnostnih enot, da bi se za mlade po vsej Uniji ustvarile priložnosti, da pustijo svoj pečat k družbi, pokažejo solidarnost in razvijajo svoje spretnosti, pri čemer ne bodo samo delali, ampak tudi pridobili neprecenljive humanitarne izkušnje.

(2)  V govoru o stanju v Uniji z dne 14. septembra 2016 je bila poudarjena potreba po vlaganju v mlade in napovedana ustanovitev evropske solidarnostne enote, da bi se za mlade po vsej Uniji ustvarile priložnosti, da pustijo svoj pečat k družbi, pokažejo solidarnost in razvijajo svoje spretnosti, kompetence in znanje, pri čemer bodo pridobili neprecenljive humanitarne izkušnje, ki so ključne tudi za nastanek dejavnega in angažiranega državljanstva EU.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Cilj evropske solidarnostne in prostovoljske službe je napredovanje v smeri celovite politične agende za prostovoljstvo v EU, ki bo temeljila na rezultatih evropskega leta prostovoljstva 2011.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2b)  Evropska unija in države članice bi si morale načeloma prizadevati za vzpostavitev čim bolj privlačnih pogojev za sodelovanje pri evropski solidarnostni in prostovoljski službi.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Komisija je v svojem sporočilu „Evropska solidarnostna enota“ z dne 7. decembra 201618 poudarila, da je treba okrepiti temelje solidarnostnega dela po vsej Evropi, mladim ponuditi več kakovostnejših priložnosti za solidarnostne aktivnosti na različnih področjih ter podpirati nacionalne in lokalne akterje v njihovih prizadevanjih za spopadanje z različnimi izzivi in krizami. Komisija je začela prvo fazo evropskih solidarnostnih enot, v kateri se mladim po vsej EU zagotavljajo priložnosti za prostovoljstvo, pripravništvo ali zaposlitev prek različnih programov EU. Ne glede na to, ali se te aktivnosti izvajajo pred začetkom veljavnosti te uredbe ali po njem, bi se morali pri njih še naprej uporabljati pravila in pogoji ustreznih programov Unije, iz katerih so bile financirane v prvi fazi evropskih solidarnostnih enot.

(3)  Komisija je v svojem sporočilu „Evropska solidarnostna enota“ z dne 7. decembra 201618 poudarila, da je treba okrepiti temelje solidarnostnega dela po vsej Evropi, mladim ponuditi več kakovostnih priložnosti za solidarnostne aktivnosti na različnih področjih ter podpirati nacionalne, regionalne in lokalne akterje v njihovih prizadevanjih za spopadanje z različnimi izzivi in krizami. Komisija je začela prvo fazo takratne evropske solidarnostne enote, v kateri se mladim po vsej EU zagotavljajo priložnosti za prostovoljstvo, pripravništvo ali zaposlitev prek različnih programov Unije. Ne glede na to, ali se te aktivnosti izvajajo pred začetkom veljavnosti te uredbe ali po njem, bi se morali pri njih še naprej uporabljati pravila in pogoji ustreznih programov Unije, iz katerih so bile financirane v prvi fazi takratne evropske solidarnostne enote.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a)  Solidarnost pomeni občutek odgovornosti vsakega do vseh, da se zaveže za skupno dobro, kar se izrazi v konkretnih ukrepih brez razmišljanja o povračilni storitvi.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Mladi bi morali imeti na razpolago lahko dostopne priložnosti za udejstvovanje v solidarnostnih aktivnostih, kar bi jim omogočilo izraziti zavzetost koristiti skupnosti ter pridobiti koristne izkušnje, spretnosti in kompetence za osebni, izobrazbeni, družbeni, državljanski in poklicni razvoj, s čimer bi se izboljšala njihova zaposljivost. Navedene aktivnosti bi podpirale tudi mobilnost mladih prostovoljcev, pripravnikov in delavcev.

(4)  Mladi bi morali imeti na razpolago lahko dostopne priložnosti za udejstvovanje v kakovostnih solidarnostnih aktivnostih, kar bi imelo pozitivne posledice za družbo, hkrati pa bi jim omogočilo izraziti zavzetost solidarnosti in koristiti lokalni skupnosti ter okrepiti socialno kohezijo, pridobiti koristne izkušnje, spretnosti, znanja in kompetence predvsem za osebni razvoj in s tem povečanje samozavesti, samostojnosti in motivacije za učenje ter spodbujanje izobrazbenega, družbenega, umetnostnega, jezikovnega, kulturnega, državljanskega in poklicnega razvoja. Navedene aktivnosti bi podpirale tudi mobilnost mladih prostovoljcev, pripravnikov ali delavcev in bi morale biti skladne z nacionalnimi zakonodajami s področja mobilnosti delovne sile.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4a)  Posebno pozornost je treba nameniti večjezičnosti, saj so nekatera solidarnostna dela čezmejne narave.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Mladim bi bilo treba ponuditi kakovostne solidarnostne aktivnosti, ki bi bile odziv na neizpolnjene družbene potrebe, prispevale h krepitvi skupnosti, mladim nudile priložnost pridobiti dragoceno znanje in kompetence, bile mladim finančno dostopne in se izvajale v varnih in zdravih razmerah.

(5)   Mladim bi bilo treba ponuditi kakovostne solidarnostne aktivnosti, ki bi jim pomagale pri premagovanju velikih jasno opredeljenih družbenih izzivov in bi bile odziv na velike in jasno opredeljene potrebe ter prispevale h krepitvi lokalnih in nacionalnih skupnosti ter socialne kohezije in h krepitvi aktivnega državljanstva. Solidarnostne aktivnosti bi morale zadovoljiti osebne potrebe in prispevati k strokovnem razvoju udeležencev, jim nuditi priložnost pridobiti dragoceno znanje, spretnosti in kompetence, biti finančno vzdržne, mladim dejansko finančno dostopne in se izvajati v varnih in zdravih razmerah. Solidarnostne aktivnosti bi morale zagotovljati geografsko uravnoteženost ter učinkovito vključitev in dostopnost zlasti za mlade z manj možnostmi. Solidarnostne aktivnosti nikoli ne bi smele nadomestiti politik družbene odgovornosti gospodarskih družb ali negativno vplivati na obstoječe zaposlitve ali pripravništva.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Evropska solidarnostna in prostovoljska služba bi morala mladim nuditi priložnost, da pridobijo neprecenljive izkušnje, razvijejo svoje spretnosti in prispevajo k družbi z vključevanjem več kakovostnejših aktivnosti na različnih področjih, hkrati pa bi jim morala omogočiti dostop do ustreznega usposabljanja, za katerega bi prejeli uradno priznanje za pridobljene veščine in izkušnje.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)   Evropske solidarnostne enote bi postale enotna vstopna točka za solidarnostne aktivnosti po vsej Uniji. Treba bi bilo zagotoviti, da je navedeni okvir skladen z drugimi ustreznimi politikami in programi Unije ter da jih dopolnjuje. Evropske solidarnostne enote bi se morale opirati na prednosti in sinergije obstoječih programov, zlasti evropske prostovoljske službe. Prav tako bi morale dopolnjevati prizadevanja držav članic za podporo mladim in olajšanje prehoda iz izobraževanja v zaposlitev v okviru jamstva za mlade z dodatnimi priložnostmi za vključitev na trg dela v obliki pripravništev ali zaposlitev na področjih, povezanih s solidarnostjo, v njihovih državah članicah ali čezmejno. Prav tako bi bilo treba zagotoviti dopolnjevanje z obstoječimi mrežami na ravni Unije, ki se nanašajo na aktivnosti v okviru evropskih solidarnostnih enot, kot so evropska mreža javnih zavodov za zaposlovanje, EURES in mreža Eurodesk. Poleg tega bi bilo treba zagotoviti dopolnjevanje med obstoječimi podobnimi shemam, zlasti nacionalnimi solidarnostnimi shemami in programi mobilnosti za mlade, ter evropskimi solidarnostnimi enotami, in sicer na podlagi dobrih praks, kadar je to primerno.

(6)  Evropska solidarnostna in prostovoljska služba bi postala glavna vstopna točka za solidarnostne aktivnosti po vsej Uniji. Zagotoviti bi bilo treba, da je navedeni okvir skladen z drugimi ustreznimi politikami in programi Unije in ne ogroža financiranja pomembnih obstoječih programov na področju solidarnosti. Evropska solidarnostna in prostovoljska služba bi se morala opirati na prednosti in sinergije obstoječih programov, zlasti evropske prostovoljske službe in program Mladi v akciji. Poleg tega bi bilo treba zagotoviti dopolnjevanje med obstoječimi podobnimi shemami in evropsko solidarnostno in prostovoljsko službo, zlasti s prostovoljskimi, civilnimi in mobilnostmi shemami za mlade, ki delujejo na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni. Zagotoviti bi bilo treba, da v evropski solidarnostni in prostovoljski službi ne bo diskriminacije na podlagi spola, socialnih ali ekonomskih dejavnikov, in da bo po potrebi ustvarjala dobre prakse. Evropska solidarnostna in prostovoljska služba ne bi smela nadomeščati nacionalnih shem. Vsem mladim bi moral biti zagotovljen dostop do nacionalnih solidarnostnih aktivnosti in sicer s primernim pravnim okvirom in nacionalnimi viri v vseh državah članicah. Skleniti bi bilo treba partnerstva z evropskimi mrežami, specializiranimi za nekatere pereče socialne težave, ki jih države članice neuspešno obravnavajo, kot so skrajna revščina, brezdomstvo, obubožanost manjšin, kot so romske skupnosti, in izključenost prosilcev za azil.

__________________

 

19 Priporočilo Sveta z dne 22. aprila 2013 o vzpostavitvi jamstva za mladino (2013/C 120/01).

 

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6a)  S solidarnostnim delom, projekti in mreženjem na področju kmetijstva in razvoja podeželja se mladim nudi edinstvena priložnost za izmenjavo dobre prakse.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Da bi čim bolj povečali učinek evropskih solidarnostnih enot, bi bilo treba sprejeti določbe, ki bi omogočale, da drugi programi Unije, kot so Sklad za azil, migracije in vključevanje, program Evropa za državljane, Evropski sklad za regionalni razvoj in program na področju zdravja, prispevajo k ciljem evropskih solidarnostnih enot s podpiranjem aktivnosti, ki spadajo na njihovo področje uporabe. Ta prispevek bi bilo treba financirati v skladu s temeljnimi akti zadevnih programov. Upravičenci bi morali potem, ko so pridobili veljaven znak kakovosti evropskih solidarnostnih enot, dobiti dostop do portala evropskih solidarnostnih enot in biti deležni ukrepov za zagotavljanje kakovosti ter podpornih ukrepov glede na vrsto aktivnosti, ki jo nudijo.

(7)  Da bi čim bolj povečali učinek evropske solidarnostne in prostovoljske službe, bi bilo treba sprejeti določbe, ki bi omogočale, da drugi programi Unije, kot so Sklad za azil, migracije in vključevanje, program Evropa za državljane, Evropski sklad za regionalni razvoj in program na področju zdravja, prispevajo k ciljem evropske solidarnostne in prostovoljske službe s podpiranjem aktivnosti, ki spadajo na njihovo področje uporabe. Ta prispevek bi bilo treba financirati v skladu s temeljnimi akti zadevnih programov, da bi povečali udeležbo mladih in civilne družbe ter obstoječih prostovoljskih shem v državah članicah. Sodelujoče organizacije bi morale potem, ko bi pridobile veljaven znak kakovosti evropske solidarnostne in prostovoljske službe, dobiti dostop do njenega portala in biti deležne ukrepov za zagotavljanje kakovosti ter podpornih ukrepov glede na vrsto aktivnosti, ki jo nudijo.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Evropske solidarnostne enote bi morale mladim dati nove priložnosti za opravljanje prostovoljskega dela, pripravništva ali zaposlitev na področjih, povezanih s solidarnostjo, ter za oblikovanje in razvijanje solidarnostnih projektov na lastno pobudo. Te priložnosti bi morale prispevati k izboljšanju njihovega osebnega, izobrazbenega, družbenega, državljanskega in poklicnega razvoja. Evropske solidarnostne enote bi morale podpirati tudi aktivnosti mreženja udeležencev in organizacij evropskih solidarnostnih enot ter ukrepe za zagotavljanje kakovosti podprtih aktivnosti in boljše ovrednotenje učnih rezultatov udeležencev.

(8)  Evropska solidarnostna in prostovoljska služba bi morala mladim dati nove priložnosti za opravljanje prostovoljskega dela, pripravništva ali zaposlitev na področjih, povezanih s solidarnostjo, ter za oblikovanje in razvijanje solidarnostnih projektov na lastno pobudo. Te priložnosti bi morale pomagati pri odzivanju na neizpolnjene družbene potrebe in pri krepitvi skupnosti, obenem pa prispevati k izboljšanju osebnega, izobrazbenega, družbenega, državljanskega in poklicnega razvoja mladih. Evropska solidarnostna in prostovoljska služba bi morala podpirati tudi aktivnosti mreženja svojih udeležencev in organizacij ter ukrepe za zagotavljanje kakovosti podprtih aktivnosti in boljše ovrednotenje učnih rezultatov udeležencev. Prispevati bi morala tudi k podpori in krepitvi obstoječih organizacij, ki izvajajo solidarnostne ukrepe.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Prostovoljske aktivnosti so priložnost za pridobivanje bogatih izkušenj v okviru neformalnega in priložnostnega učenja, ki obogati osebni, družbeno-izobrazbeni ter poklicni razvoj mladih ter krepi njihovo aktivno državljanstvo in zaposljivost. Prostovoljske aktivnosti ne bi smele negativno vplivati na potencialna ali obstoječa plačana delovna mesta ali šteti kot nadomestilo zanje. Da se zagotovi kontinuiteta prostovoljskih aktivnosti, podprtih na ravni Unije, bi morale evropske solidarnostne enote podpreti prostovoljske aktivnosti v okviru evropske prostovoljske službe, ki spadajo na geografsko območje uporabe evropskih solidarnostnih enot, in sicer v obliki čezmejnega opravljanja prostovoljskega solidarnostnega dela. Druge prostovoljske aktivnosti v okviru evropske prostovoljske službe, ki ne spadajo na geografsko območje uporabe evropskih solidarnostnih enot, bi bilo treba še naprej podpirati v okviru programa, vzpostavljenega z Uredbo (EU) št. 1288/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa „Erasmus+“: programa Unije za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport Erasmus+20, Kar zadeva razlago povezane zakonodaje na ravni Unije bi se morali tako čezmejno opravljanje prostovoljskega solidarnostnega dela v okviru evropskih solidarnostnih enot kot prostovoljske aktivnosti, ki se še naprej podpirajo na podlagi Uredbe (EU) št. 1288/2013, šteti za enakovredne tistim, ki se opravljajo v okviru evropske prostovoljske službe.

(9)  Prostovoljske aktivnosti so priložnost za pridobivanje bogatih izkušenj v okviru formalnega in neformalnega učenja, ki obogati osebni in socialno-izobrazbeni razvoj mladih ter njihovo aktivno državljanstvo.Vendar je treba zaradi medsektorske narave aktivnosti, povezanih s solidarnostjo, različnih statusov subjektov in organizacij, ki lahko pri njih sodelujejo, ter družbeno-ekonomskega pomena solidarnostnega sektorja v Uniji v tej uredbi sprejeti določbe, s katerimi se bo zagotovilo, da prostovoljske aktivnosti ne bodo vplivale negativno na potencialna ali obstoječa plačana delovna mesta in da se solidarnostne dejavnosti ne bodo štele oziroma se dejansko uporabljale kot nadomestilo zanje.Zato lahko solidarnostne projekte v obliki prostovoljstva na podlagi te uredbe ponujajo samo sodelujoče organizacije v neprofitnem sektorju, fundacije in socialna podjetja.

_____________

 

20 Uredba (EU) št. 1288/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o uvedbi programa „Erasmus+“: program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport ter o razveljavitvi sklepov št. 1719/2006/ES, št. 1720/2006/ES in št. 1298/2008/ES, UL L 347, 20.12.2013, str. 50.

 

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Pripravništva in zaposlitve na področjih, povezanih s solidarnostjo, lahko nudijo mladim dodatne priložnosti za vključitev na trg dela, hkrati pa prispevajo k reševanju ključnih družbenih izzivov. To lahko pomaga spodbujati zaposljivost in produktivnost mladih, hkrati pa olajša njihov prehod iz izobraževanja v zaposlitev, kar je ključno za krepitev njihovih možnosti na trgu dela. Plačilo za pripravništva v okviru evropskih solidarnostnih enot bi morale zagotavljati sodelujoče organizacije, pripravništva pa bi morala slediti načelom kakovosti iz Priporočila Sveta o okviru za kakovost pripravništev z dne 10. marca 2014. Ponujena pripravništva in zaposlitve bi morali predstavljati odskočno desko za mlade pri vključevanju na trg dela in bi jih zato morala spremljati ustrezna podpora po opravljanju solidarnostnega dela. Pripravništva in zaposlitve bi morali podpirati ustrezni akterji na trgu dela, zlasti javne in zasebne službe za zaposlovanje, socialni partnerji ter gospodarske zbornice. Kot sodelujoče organizacije bi se morale imeti možnost prijaviti za financiranje prek pristojnih izvajalskih struktur evropskih solidarnostnih enot, saj bi predstavljale posrednika med mladimi udeleženci in delodajalci, ki nudijo pripravništva in zaposlitve v solidarnostnih sektorjih.

(10)  Evropska solidarnostna in prostovoljska služba bi morala zagotoviti tudi okvir za pripravništva in zaposlitve na področjih, povezanih s solidarnostjo, ki bi pripomogel h gradnji socialne, ekonomske in državljanske kohezije. Pripravništva in zaposlitve bi morali biti jasno ločeni od prostovoljskih aktivnosti, tako s finančnega kot organizacijskega vidika, saj lahko mladim nudijo drugačne in dodatne priložnosti za vključitev na trg dela in poklicno napredovanje, hkrati pa prispevajo k reševanju ključnih družbenih izzivov. Pripravništva in zaposlitve nikoli ne bi smeli nadomestiti delovnih mest. Poleg tega lahko plačana pripravništva in zaposlitve spodbudijo mlade in tiste z manj možnostmi k sodelovanju v aktivnostih, povezanih s solidarnostjo, česar si sicer ne bi mogli privoščiti. Pripravništva lahko mladim olajšajo prehod iz izobraževanja v zaposlitev, kar je ključno za doseganje njihove trajne vključitve na trg dela. Plačilo za pripravništva v okviru evropske solidarnostne in prostovoljske službe bi morale zagotavljati sodelujoče organizacije, pripravništva pa bi morala slediti načelom kakovosti iz Priporočila Sveta o okviru za kakovost pripravništev z dne 10. marca 201421. Poleg tega bi se morala pripravništva razlikovati od prostovoljskega dela in temeljiti na pisni pogodbi, ki jo na začetku pripravništva podpišeta pripravnik in sodelujoča organizacija. V pogodbi bi bilo treba navesti cilje izobraževanja in usposabljanja, delovne pogoje in trajanje pripravništva, plačilo pripravnika ter pravice in obveznosti pogodbenih strank v skladu z veljavnim nacionalnim pravom in/ali veljavnimi kolektivnimi pogodbami v državi, v kateri se pripravništvo opravlja. Pripravništva bi morala predstavljati odskočno desko za mlade pri vključevanju na trg dela in ne bi smela nadomeščati delovnih mest. Pripravništva bi morala biti začasna in trajati razumno časovno obdobje, kot je določeno v tej uredbi. Zaposlitve bi morale temeljiti na pisni pogodbi, v kateri bi bilo treba spoštovati vse pogoje za zaposlitev, ki so določeni v nacionalni zakonodaji in/ali veljavnih kolektivnih pogodbah države, v kateri se delo opravlja. Finančna podpora za sodelujoče organizacije, ki ponujajo zaposlitev, ne bi smela trajati več kot 12 mesecev. Pripravništva in zaposlitve bi bilo treba v smislu financiranja in vsebine jasno razlikovati od prostovoljskih aktivnosti in bi jih zato morala spremljati ustrezna priprava, usposabljanje na delovnem mestu in podpora po opravljenem solidarnostnem delu v zvezi z udeležbo udeleženca v evropski solidarnostni in prostovoljski službi. Pripravništva in zaposlitve bi morali podpirati ustrezni akterji na trgu dela, zlasti javne in zasebne službe za zaposlovanje, socialni partnerji ter gospodarske zbornice. Kot sodelujoče organizacije bi se morale imeti možnost prijaviti za financiranje prek pristojnih izvajalskih struktur evropske solidarnostne in prostovoljske službe, saj bi predstavljale posrednika med mladimi udeleženci in delodajalci, ki nudijo pripravništva in zaposlitve v solidarnostnih sektorjih.

__________________

__________________

21 Priporočilo Sveta z dne 10. marca 88 o okviru za kakovost pripravništev (UL C 88, 27.3.2014, str. 1).

21 Priporočilo Sveta z dne 10. marca 88 o okviru za kakovost pripravništev (UL C 88, 27.3.2014, str. 1).

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Iniciativnost mladih je pomembna prednost za družbo in trg dela. Evropske solidarnostne enote bi morale prispevati k spodbujanju tega vidika s tem, da bi mladim dale priložnost za oblikovanje in izvedbo lastnih projektov, s katerimi bi reševali specifične izzive v korist svojih lokalnih skupnosti. Navedeni projekti bi morali predstavljati priložnost za preskušanje zamisli in podpiranje mladih pri tem, da sami postanejo gonilna sila solidarnostnih ukrepov. Prav tako bi lahko služili kot odskočna deska za nadaljnje sodelovanje v solidarnostnih aktivnostih in bi bili lahko prvi korak k spodbujanju udeležencev evropskih solidarnostnih enot k samozaposlitvi ali ustanovitvi združenj, nevladnih organizacij ali drugih organov, dejavnih v solidarnostnem, neprofitnem in mladinskem sektorju.

(11)  Iniciativnost mladih je pomembna prednost za družbo. Evropska solidarnostna in prostovoljska služba bi morala prispevati k spodbujanju tega vidika s tem, da bi mladim dala priložnost za oblikovanje in izvedbo lastnih projektov, s katerimi bi reševali specifične izzive solidarnostno s svojimi lokalnimi skupnostmi in v njihovo korist, zlasti kar zadeva skupnosti na odročnih ali marginaliziranih območjih. Navedeni projekti bi morali predstavljati priložnost za mlade, da razvijejo inovativne rešitve in preskušajo zamisli na trajnosten način, ob tem pa doživijo, kako je biti gonilna sila solidarnostnih ukrepov. Prav tako bi lahko služili kot odskočna deska za nadaljnje sodelovanje v solidarnostnih aktivnostih in bi bili lahko prvi korak k spodbujanju udeležencev evropske solidarnostne in prostovoljske službe k socialnemu podjetništvu ali prostovoljstvu v združenjih, udeležbi v nevladnih organizacijah ali drugih organih, dejavnih v solidarnostnem, neprofitnem in mladinskem sektorju ter k ustanavljanju lastnih združenj. Mladim ter mladinskim in študentskim organizacijam bi bilo treba nuditi vso potrebno podporo, da bi učinkovito izvedli solidarnostne dejavnosti. Podpora po opravljanju solidarnostnega dela bi lahko vključevala podporo in svetovanje udeležencem, ki jih zanima vzpostavitev in vodenje združenj, zadrug, socialnih podjetij, mladinskih organizacij in centrov skupnosti.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Mladi in organizacije, ki sodelujejo v evropskih solidarnostnih enotah, bi morali čutiti, da pripadajo skupnosti posameznikov in subjektov, ki so zavezani h krepitvi solidarnosti po vsej Evropi. Hkrati sodelujoče organizacije potrebujejo podporo pri krepitvi svojih zmogljivosti za nudenje kakovostnih priložnosti za opravljanje solidarnostnega dela vedno večjemu številu udeležencev. Evropske solidarnostne enote bi morale podpirati aktivnosti mreženja z namenom krepitve vključenosti mladih in sodelujočih organizacij v tej skupnosti, spodbujanja duha evropskih solidarnostnih enot ter promoviranja izmenjave uporabnih praks in izkušenj. Te dejavnosti bi morale prispevati tudi k ozaveščanju o evropskih solidarnostnih enotah med javnimi in zasebnimi akterji ter zbiranju povratnih informacij od udeležencev in sodelujočih organizacij o izvajanju evropskih solidarnostnih enot.

(12)  Mladi in neprofitne organizacije, ki sodelujejo v evropski solidarnostni in prostovoljski službi, bi morali čutiti, da pripadajo skupnosti posameznikov in subjektov, ki so zavezani h krepitvi solidarnosti po vsej Evropi in zunaj nje. Hkrati sodelujoče splošne ali socialno usmerjene neprofitne organizacije potrebujejo podporo pri krepitvi svojih zmogljivosti za nudenje kakovostnih priložnosti za opravljanje solidarnostnega dela vedno večjemu številu udeležencev. Evropska socialna in prostovoljska služba bi morala podpirati aktivnosti mreženja z namenom krepitve vključenosti mladih in sodelujočih neprofitnih organizacij v tej skupnosti, promoviranja izmenjave uporabnih praks in izkušenj na področju solidarnosti. Te dejavnosti bi morale prispevati tudi k ozaveščanju o evropski solidarnostni in prostovoljski službi med javnimi in neprofitnimi akterji s socialnim ciljem ter zbiranju povratnih informacij od udeležencev in sodelujočih organizacij o izvajanju evropske solidarnostne in prostovoljske službe.

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Posebno pozornost bi bilo treba nameniti nudenju kakovostnih priložnosti za opravljanje solidarnostnega dela ter drugih priložnosti v okviru evropskih solidarnostnih enot, zlasti z nudenjem usposabljanja, jezikovne podpore, zavarovanja, upravne podpore in podpore udeležencem po opravljanju solidarnostnega dela ter ovrednotenja znanja, spretnosti in kompetenc, ki so jih pridobili med delom v okviru evropskih solidarnostnih enot.

(13)  Posebno pozornost bi bilo treba nameniti nudenju kakovostnih priložnosti za opravljanje solidarnostnega dela ter drugih priložnosti v okviru evropske solidarnostne in prostovoljske službe, zlasti z nudenjem spletnega in drugega usposabljanja, jezikovne podpore, zavarovanja, poenostavljenih upravnih postopkov in podpore udeležencem pred opravljanjem solidarnostnega dela in po njem ter ovrednotenja znanja, spretnosti in kompetenc, ki so jih pridobili med delom v okviru evropske solidarnostne in prostovoljske službe. To podporo bi bilo treba razviti in nuditi v sodelovanju z mladinskimi organizacijami in drugimi neprofitnimi organizacijami ter organizacijami civilne družbe, da bi izkoristili njihovo strokovno znanje na tem področju. Če naj se aktivnosti, ki jih izvajajo udeleženci, izvajajo v nevarnih okoljih, na primer po katastrofah, bi bilo treba omogočiti preventivne tečaje varnosti. Poleg tega bi bilo treba v okviru podpore po opravljenem solidarnostnem delu dati prednost neprekinjenemu državljanskemu udejstvovanju udeležencev v njihovi skupnosti ter jih usmerjati k lokalnim organizacijam ali projektom, pri katerih lahko sodelujejo po solidarnostnem delu.

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Za zagotovitev učinka opravljanja solidarnostnega dela evropskih solidarnostnih enot na osebni, izobrazbeni, družbeni, državljanski in poklicni razvoj udeležencev bi bilo treba ustrezno opredeliti in evidentirati znanja, spretnosti in kompetence, ki so učni rezultati opravljanja solidarnostnega dela , in sicer v skladu z nacionalnimi okoliščinami in posebnostmi, kot je priporočeno v Priporočilu Sveta z dne 20. decembra 2012 o potrjevanju neformalnega in priložnostnega učenja.

(14)  Za zagotovitev učinka opravljanja solidarnostnega dela evropske solidarnostne in prostovoljske službe na osebni, izobrazbeni, umetnostni, družbeni, državljanski in poklicni razvoj udeležencev bi bilo treba ustrezno opredeliti, evidentirati, oceniti, certificirati in priznati znanja, spretnosti in kompetence, ki so učni dosežki opravljanja solidarnostnega dela, in sicer v skladu z evropskimi smernicami ter nacionalnimi okoliščinami in posebnostmi, kot je priporočeno v Priporočilu Sveta z dne 20. decembra 2012 o potrjevanju neformalnega in priložnostnega učenja22. Kot orodje za priznavanje bi se moralo uporabiti potrdilo Youth Pass za opis in potrditev rezultatov neformalnega in priložnostnega učenja, pridobljenih med delom v okviru evropske solidarnostne in prostovoljske službe. To evropsko orodje bo izboljšalo priznavanje učnih rezultatov mladih.

__________________

__________________

22Priporočilo Sveta z dne 20. decembra 2012 o potrjevanju neformalnega in priložnostnega učenja (UL C 398, 22.12.2012, str. 1).

22 Priporočilo Sveta z dne 20. decembra 2012 o potrjevanju neformalnega in priložnostnega učenja (UL C 398, 22.12.2012, str. 1).

Amendement    22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14a)   Za podporo solidarnostne dejavnosti med mladimi bi morale biti udeležene organizacije neprofitne, vključujejo pa lahko nevladne organizacije ali organizacije civilne družbe, mladinske organizacije ter cerkve in verska združenja ali skupnosti.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Uvesti bi bilo treba znak kakovosti, da se zagotovi, da sodelujoče organizacije spoštujejo načela in zahteve listine evropskih solidarnostnih enot, kar zadeva njihove pravice in odgovornosti na vseh stopnjah solidarnostnega dela. Pridobitev znaka kakovosti bi moral biti predpogoj za udeležbo, vendar sam po sebi ne bi smel pomeniti financiranja v okviru evropskih solidarnostnih enot.

(15)  V partnerstvu z ustreznimi deležniki bi bilo treba uvesti ločen znak kakovosti in okvir spremljanja za prostovoljstvo oziroma pripravništva in zaposlitve, da se zagotovi, da sodelujoče organizacije učinkovito in stalno spoštujejo načela in zahteve listine evropske solidarnostne in prostovoljske službe, kar zadeva njihove pravice in dolžnosti na vseh stopnjah solidarnostnega dela. Da bi se izognili različnim standardom kakovosti bi morala evropska solidarnostna in prostovoljska služba upoštevati Listino Evropske prostovoljske službe pri programu Erasmus+. Pridobitev znaka kakovosti bi morala biti predpogoj za udeležbo, vendar sama po sebi ne bi smela pomeniti financiranja v okviru evropske solidarnostne in prostovoljske službe. Znak kakovosti bi moral zagotavljati, da dejavnosti v okviru evropske solidarnostne in prostovoljske službe ne bi nadomeščale pravih delovnih ali pripravniških mest. Postopek za pridobitev znaka kakovosti ne bi smel povzročati dodatne birokracije, ki bi organizacije odvračala od tega, da prispevajo k evropski solidarnostni in prostovoljski službi. Znak kakovosti bi moral tudi zagotavljati, da bodo sodelujoče organizacije spoštovale predhodno pogojenost glede socialne vključenosti in zlasti cilj prednostnih naložb o prehodu z institucionalnih zdravstvenih in socialnih storitev na zdravstvene in socialne storitve v okviru lokalnih skupnosti, kot je določeno v Uredbi (EU) No 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta1a, da bi se preprečilo, da bi se sredstva EU uporabila za podporo ločevanja zdravstvene in socialne infrastrukture.

 

_____________________

 

1a Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 320).

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Središče za vire evropskih solidarnostnih enot bi moralo izvajalskim organom, sodelujočim organizacijam in mladim udeležencem evropskih solidarnostnih enot pomagati povečati kakovost izvajanja in aktivnosti evropskih solidarnostnih enot ter izboljšati evidentiranje in vrednotenje kompetenc, pridobljenih s temi aktivnostmi.

(16)  Središče za vire evropske solidarnostne in prostovoljske službe bi moralo njenim izvajalskim organom, sodelujočim organizacijam in mladim udeležencem pomagati povečati kakovost izvajanja in aktivnosti evropske solidarnostne in prostovoljske službe ter izboljšati evidentiranje, vrednotenje in certificiranje znanja, spretnosti in kompetenc, pridobljenih s temi aktivnostmi.

Amendement    25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Portal evropskih solidarnostnih enot bi bilo treba stalno razvijati za zagotovitev enostavnega dostopa do evropskih solidarnostnih enot in da se ponudi enotna vstopna točka tako za zainteresirane posameznike kot zainteresirane organizacije, med drugim za registracijo, identifikacijo in posredovanje profilov in priložnosti, mreženje in virtualne izmenjave, spletno usposabljanje, jezikovno podporo in podporo po opravljanju solidarnostnega dela, ter druge uporabne funkcije, ki se lahko pojavijo v prihodnosti.

(17)  Portal evropske solidarnostne in prostovoljske službe v vseh uradnih jezikih udeleženih držav in dostopen za invalide bi bilo treba stalno razvijati za zagotovitev enostavnega dostopa do evropske solidarnostne in prostovoljske službe in da se ponudi večjezična interaktivna platforma tako za zainteresirane posameznike kot neprofitne organizacije, med drugim za registracijo, identifikacijo in posredovanje profilov in priložnosti, mreženje in virtualne izmenjave, informacije o obstoječem solidarnostnem delu ali projektih ter sodelujočih organizacijah, ustrezne evropske in nacionalne kontaktne točke, spletno usposabljanje, jezikovno podporo ter podporo pred opravljanjem solidarnostnega dela in po njem, neposredne mehanizme za zagotavljanje povratnih informacij ter druge uporabne funkcije, ki se lahko pojavijo v prihodnosti. Portal evropske solidarnostne in prostovoljske službe in njegova uporaba bi se morala podrobno razložiti v vodniku po programu. Zagotoviti bi bilo treba interoperabilnost z Evropskim mladinskim portalom.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17a)  Razviti bi bilo treba kakovosten okvir s standardi kakovosti za ponujene priložnosti za opravljanje solidarnostnega dela v okviru evropske solidarnostne in prostovoljske službe. Podlaga za to bi morala biti obstoječa zakonodaja, ki na ravni EU in nacionalni ravni ščiti pravice delavcev, pripravnikov in prostovoljcev v zvezi s socialno zaščito, minimalnim dohodkom, stabilnostjo, varnostjo zaposlitve, pravicami iz delovnega razmerja ter duševnim in telesnim zdravjem; Opredelitev standardov bi morala biti vključujoč proces, v katerem bi polno sodelovali socialni partnerji ter mladinske in prostovoljske organizacije.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17b)  Za dobro delovanje programa in pravočasno uvedbo ukrepov je treba v delovnih programih evropske solidarnostne in prostovoljske službe vzpostaviti mehanizme, ki zagotavljajo, da so prijavljeni mladi v razumnem in razmeroma predvidljivem času obveščeni o ponudbah. Zato bi bilo treba prijavljene posameznike redno obveščati o razpoložljivem solidarnostnem delu ter aktivno vključenih sodelujočih organizacijah ter informacije posodabljati, s čimer bi posameznike spodbudili k sodelovanju v evropski solidarnostni in prostovoljski službi, hkrati pa bi jim dali možnost, da stopijo neposredno v stik z akterji, ki delujejo na področju solidarnosti na nacionalni in evropski ravni.

Amendement    28

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Ta uredba določa za obdobje 2018–2020 finančna sredstva, ki za Evropski parlament in Svet v okviru letnega proračunskega postopka predstavljajo prednostni referenčni znesek v smislu točke 17 Medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju. Prednostni referenčni znesek vključuje prerazporeditve sredstev iz programa Erasmus+ (197,7 milijonov EUR) in iz Programa Evropske Unije za zaposlovanje in socialne inovacije (10 milijonov EUR) za proračunska leta 2018, 2019 in 2020, dopolnjujejo pa ga prispevki iz več programov Unije iz različnih razdelkov, na primer Evropski socialni sklad, mehanizem Unije na področju civilne zaščite, program LIFE in Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

(18)  Ta uredba določa za obdobje 2018–2020 finančna sredstva v višini 341,5 milijona EUR v tekočih cenah, ki za Evropski parlament in Svet v okviru letnega proračunskega postopka predstavljajo prednostni referenčni znesek v smislu točke 17 Medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju23. Finančna sredstva bi morala vključevati znesek v višini 197,7 milijona EUR, ki je bil prvotno namenjen za financiranje aktivnosti evropske prostovoljske službe na ravni Unije iz programa Erasmus+ za proračunska leta 2018, 2019 in 2020, glede na to, da bodo te aktivnosti prestavljene v program evropske solidarnostne in prostovoljske službe. Treba je preprečiti negativne posledice za financiranje obstoječih večletnih programov, zato bi bilo treba preostali znesek za financiranje evropske solidarnostne in prostovoljske službe črpati izključno iz nerazporejenih razlik do zgornje meje večletnega finančnega okvira, za prihodnja finančna leta pa bi bilo treba uporabiti nova sredstva.

______________ ____

__________________

23 Medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (UL C 373, 20.12.2013, str. 1).

23 Medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (UL C 373, 20.12.2013, str. 1).

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(18a)  Vlaganje v evropske solidarnostne in prostovoljske službe ne sme škodovati drugim programom EU, ki mladim že nudijo zelo dragocene priložnosti, zlasti program Erasmus+ in pobuda za zaposlovanje mladih. Vlaganje v evropsko solidarnostno in prostovoljsko službo bi moralo spremljati povečano vlaganje v druge dopolnilne programe EU in programe Erasmus+.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)   Da se zagotovi kontinuiteta aktivnosti, ki jih podpirajo programi, iz katerih se prispevajo sredstva za evropske solidarnostne enote, bi morala biti finančna podpora za opravljanje solidarnostnega dela in za solidarnostne projekte okvirno razdeljena na 80 % za opravljanje prostovoljskega solidarnostnega dela in solidarnostne projekte ter 20 % za pripravništva in zaposlitve.

(19)   Da se zagotovi kontinuiteta aktivnosti, ki jih podpirajo programi, iz katerih se prispevajo sredstva za evropsko solidarnostno in prostovoljsko službo, bi morala biti finančna podpora za opravljanje solidarnostnega dela in za solidarnostne projekte okvirno razdeljena na 95 % za opravljanje prostovoljskega solidarnostnega dela in solidarnostne projekte ter 5 % za pripravništva in zaposlitve.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  Da bi čim bolj povečali učinek evropskih solidarnostnih enot, bi bilo treba sprejeti določbe, ki bi sodelujočim državam omogočale, da v skladu s pravili evropskih solidarnostnih enot dajo na voljo dodatno nacionalno financiranje.

(20)  Da bi čim bolj povečali učinek evropske solidarnostne in prostovoljske službe, bi morale sodelujoče države v skladu s pravili evropske solidarnostne in prostovoljske službe biti sposobne dati na voljo dodatno nacionalno, regionalno ali lokalno financiranje.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(20a)  Civilna zaščita in humanitarna pomoč ne moreta biti odvisni od mladih v okviru evropske solidarnostne in prostovoljske službe. Komisija in države članice bi morale zagotavljati stalne naložbe v strukturirano civilno zaščito in humanitarno pomoč.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(21a)  Praviloma se bodo zahteve za nepovratna sredstva predložile nacionalni agenciji države, kjer ima organizacija sedež. Zahteve za nepovratna sredstva za priložnosti za opravljanje solidarnostnega dela, ki jih organizirajo evropske ali mednarodne organizacije, se bodo predložile Izvajalski agenciji Evropske komisije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(21b)  Komisija bi morala ob upoštevanju politične agende za prostovoljstvo v Evropi (PAVE) na lastno pobudo podpreti razvoj agende Unije za prostovoljstvo, ki bo namenjena zagotavljanju priznavanja in spoštovanja pravic prostovoljcev in organizacij, ki vključujejo prostovoljce, ter zmanjšanju upravnih in pravnih ovir za prostovoljstvo in organizacije, ki vključujejo prostovoljce, v celi Evropi kot tudi spodbujanju, krepitvi in podpiranju širše kulture solidarnosti in prostovoljstva v Evropi.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  Sodelovanje v evropskih solidarnostnih enotah bi moralo biti odprto ne samo za države članice, temveč tudi za druge države na podlagi dvostranskih sporazumov. Sodelovanje bi se moralo po potrebi opirati na dodatna sredstva, ki se dajo na voljo po postopkih, o katerih se dogovorijo zadevne države.

(22)  Kot v primeru evropske prostovoljske službe bi morala biti evropska solidarnostna in prostovoljska služba že od ustanovitve odprta ne samo za države članice, temveč tudi za države programov Erasmus+ in Mladi v akciji ter partnerske države s posebnim poudarkom na državah, ki mejijo na Unijo, da se spodbujajo enake možnosti za mlade iz držav članic in tretjih držav. Sodelovanje bi se moralo opirati na dodatna sredstva, ki se dajo na voljo po postopkih, o katerih se dogovorijo zadevne države.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  Evropske solidarnostne enote bi morale biti namenjene mladim med 18. in 30. letom starosti. Za udeležbo v aktivnostih v okviru evropskih solidarnostnih enot bi se morala zahtevati predhodna registracija na portalu evropskih solidarnostnih enot.

(23)  Evropska solidarnostna in prostovoljska služba bi morala biti namenjena mladim med 18. in 30. letom starosti. Udeležbo v aktivnostih v okviru evropske solidarnostne in prostovoljske službe bi bilo treba upravljati bodisi prek predhodne registracije na portalu evropske solidarnostne in prostovoljske službe bodisi z uradno vlogo ali postopkom zaposlovanja, ki ga vodijo sodelujoče organizacije. Po potrebi bi bilo treba zagotoviti tudi druga dopolnilna orodja za registracijo, da bi olajšali udeležbo vseh mladih, zlasti tistih v najbolj ranljivem položaju in digitalno nepismenih. V ta namen bi lahko uporabili obstoječe postopke prijave, kot jih določajo organizacije koordinatorke in pošiljateljice.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(23a)  Ciljna skupina mladih bi morala biti kar se da široka in vključujoča, tako da lahko mladi iz različnih družbenih okolij, z različno stopnjo izobrazbe in različnimi spretnostmi, sposobnostmi, znanjem in izkušnjami sodelujejo v evropski solidarnostni in prostovoljski službi.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(23b)  Treba je spodbujati širšo strategijo politike, namenjeno ustvarjanju ugodnega okolja za prostovoljstvo v Evropi, ki se ne bo prekrivala z drugimi tekočimi programi, temveč bo okrepila uspešne obstoječe pobude, kot je evropska prostovoljska služba.

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Posebno pozornost bi bilo treba nameniti zagotavljanju, da so aktivnosti, ki jih podpirajo evropske solidarnostne enote, dostopne vsem mladim, zlasti tistim z najmanj možnostmi. Zato bi bilo treba uvesti posebne ukrepe za spodbujanje socialnega vključevanja, udeležbe mladih z manj možnostmi ter upoštevati omejitve zaradi oddaljenosti najbolj oddaljenih regij Unije ter čezmorskih držav in ozemelj24. Podobno bi si morale sodelujoče države prizadevati za sprejetje vseh primernih ukrepov za odstranitev pravnih in upravnih ovir za nemoteno delovanje evropskih solidarnostnih enot. To vključuje reševanje upravnih vprašanj, ki otežujejo pridobivanje vizumov in dovoljenj za prebivanje, kadar je to mogoče in brez poseganja v schengenski pravni red ter pravo Unije o vstopu in prebivanju državljanov tretjih držav.

(24)  Posebno pozornost bi bilo treba nameniti zagotavljanju, da so aktivnosti, ki jih podpira evropska solidarnostna in prostovoljska služba, v praksi dostopne vsem mladim, zlasti tistim z najmanj možnostmi, kot so osebe s posebnimi potrebami. Zato bi bilo treba zagotoviti posebne ukrepe in individualizirano podporo za doseganje vseh kategorij mladih z manj priložnostmi in spodbujanje socialnega vključevanja ter upoštevati omejitve zaradi oddaljenosti najbolj oddaljenih regij Unije ter čezmorskih držav in ozemelj24. Podobno bi si morale sodelujoče države prizadevati za sprejetje vseh primernih ukrepov za odstranitev pravnih in upravnih ovir za nemoteno delovanje evropske solidarnostne in prostovoljske službe. To vključuje reševanje upravnih vprašanj, ki otežujejo pridobivanje vizumov in dovoljenj za prebivanje, kadar je to mogoče in brez poseganja v schengenski pravni red ter pravo Unije o vstopu in prebivanju državljanov tretjih držav.

______________________

______________________

24 Posamezniki iz čezmorskih držav ali ozemelj ter pristojni javni in/ali zasebni subjekti ter institucije iz čezmorskih držav ali ozemelj lahko sodelujejo v programih v skladu s Sklepom Sveta 2001/822/ES z dne 27. novembra 2001 o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj Evropski skupnosti (UL L 314, 30.11.2001, str. 1).

24 Posamezniki iz čezmorskih držav ali ozemelj ter pristojni javni in/ali zasebni subjekti ter institucije iz čezmorskih držav ali ozemelj lahko sodelujejo v programih v skladu s Sklepom Sveta 2001/822/ES z dne 27. novembra 2001 o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj Evropski skupnosti (UL L 314, 30.11.2001, str. 1).

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25)  Vsak subjekt, ki želi sodelovati v evropskih solidarnostnih enotah, najsi se financira iz proračuna evropskih solidarnostnih enot, iz drugega programa Unije ali iz drugega vira financiranja, bi moral ob izpolnjevanju ustreznih pogojev prejeti znak kakovosti. Postopek, ki vodi k dodelitvi znaka kakovosti, bi morale izvajalske strukture evropskih solidarnostnih enot izvajati stalno. Dodeljen znak kakovosti bi bilo treba redno ponovno ocenjevati ter odvzeti, če se med preverjanjem ugotovi, da pogoji, ki so vodili do dodelitve znaka, niso več izpolnjeni.

(25)  Vsak subjekt, ki želi sodelovati v evropski solidarnostni in prostovoljski službi, najsi se financira iz proračuna evropske solidarnostne in prostovoljske službe, iz drugega programa Unije ali iz drugega vira financiranja, bi moral najprej prejeti znak kakovosti, če izpolnjuje ustrezne pogoje in če zadevna aktivnost ne spada na seznam izključenih aktivnosti. Postopek, ki vodi k dodelitvi znaka kakovosti, bi morale izvajalske strukture evropske solidarnostne in prostovoljske službe izvajati stalno, javno in pregledno. V tem postopku bi se bilo treba izogibati pretiranemu upravnemu bremenu. Dodeljen znak kakovosti bi bilo treba redno ponovno ocenjevati ter odvzeti, če se med preverjanjem ugotovi, da pogoji, ki so vodili do dodelitve znaka, niso več izpolnjeni.

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26)  Če se želi subjekt prijaviti za financiranje nudenja priložnosti za opravljanje solidarnostnega dela v okviru evropskih solidarnostnih enot, bi moral kot predpogoj najprej pridobiti znak kakovosti. Ta zahteva se ne bi smela uporabljati za fizične osebe, ki se prijavijo za finančno podporo v imenu neformalnih skupin udeležencev evropskih solidarnostnih enot za njihove solidarnostne projekte.

(26)  Če se želi neprofitni subjekt prijaviti za financiranje nudenja priložnosti za opravljanje solidarnostnega dela v okviru evropske solidarnostne in prostovoljske službe, bi moral kot predpogoj najprej pridobiti znak kakovosti. Dodelitev znaka kakovosti se ne bi smela uporabljati za fizične osebe, ki se prijavijo za finančno podporo v imenu neformalnih skupin udeležencev evropske solidarnostne in prostovoljske službe za njihove programe in solidarnostne projekte. Pristojni izvajalski organi bi morali izvajati enakovredni nadzor kakovosti za zagotovitev, da te fizične osebe spoštujejo zahteve evropske solidarnostne in prostovoljske službe.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(26a)  Potrebe in pričakovanja lokalnih skupnosti bi morala biti pomembno merilo pri ocenjevanju kakovosti projektov, zato bi bilo treba določiti ustrezne kazalnike in jih vsako leto ponovno oceniti.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27)  Učinkovito upravljanje uspešnosti, vključno s spremljanjem in ocenjevanjem, zahteva razvoj posebnih, merljivih in realističnih kazalnikov, ki se lahko merijo v času in odražajo logiko intervencije.

(27)  Učinkovito upravljanje uspešnosti, vključno s spremljanjem in ocenjevanjem, zahteva razvoj posebnih, merljivih in realističnih kvalitativnih in kvantitativnih kazalnikov, ki se lahko merijo v času in odražajo logiko intervencije.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28)  Tako na evropski kot na lokalni ravni bi bilo treba zagotavljati ustrezno ozaveščanje, promocijo in širjenje informacij o priložnostih in rezultatih ukrepov, podprtih v okviru evropskih solidarnostnih enot. Aktivnosti ozaveščanja, promocije in širjenja informacij bi se morale opirati na vse izvajalske organe evropskih solidarnostnih enot, po potrebi tudi s podporo drugih ključnih zainteresiranih strani.

(28)  Tako na evropski kot na nacionalni, regionalni in lokalni ravni bi bilo treba zagotavljati ustrezno ozaveščanje, promocijo in širjenje informacij o priložnostih in rezultatih ukrepov, podprtih v okviru evropske solidarnostne in prostovoljske službe. Aktivnosti ozaveščanja, promocije in širjenja informacij bi se morale opirati na vse izvajalske organe evropske solidarnostne in prostovoljske službe, spletišča Komisije in programe Unije, ki so že povezani z evropsko solidarnostno in prostovoljsko službo, ne da bi se pri tem povečala birokracija.

Amendement    45

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(28a)  Evropska komisija, države članice in nacionalne agencije bi morale za boljše doseganje ciljev evropske solidarnostne in prostovoljske službe tesno sodelovati v partnerstvu z nevladnimi organizacijami, mladinskimi organizacijami in lokalnimi zainteresiranimi stranmi s strokovnim znanjem in izkušnjami na področju solidarnostnih ukrepov.

Amendement    46

Predlog uredbe

Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(29)  Za doseganje večje učinkovitosti pri obveščanju širše javnosti in boljših sinergij med dejavnostmi obveščanja, ki se izvedejo na pobudo Komisije, bi morali viri, dodeljeni za obveščanje na podlagi te uredbe, prispevati tudi h kritju stroškov institucionalnega komuniciranja o političnih prednostnih nalogah Unije, če so te povezane s splošnim ciljem te uredbe.

(29)  Za doseganje večje učinkovitosti pri obveščanju širše javnosti in boljših sinergij med dejavnostmi obveščanja, ki se izvedejo na pobudo Komisije, bi morali viri, dodeljeni za obveščanje na podlagi te uredbe, prispevati tudi h kritju stroškov institucionalnega komuniciranja o političnih prednostnih nalogah Unije, kot so socialno vključevanje, kohezija, varstvo okolja in blažitev podnebnih sprememb, ki so povezane s splošnim ciljem te uredbe, in biti skladni s cilji za vire financiranja evropske solidarnostne in prostovoljske službe.

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(30)  Za zagotovitev smotrnega in učinkovitega izvajanja te uredbe bi morale evropske solidarnostne enote čim bolje izkoristiti obstoječe ureditve upravljanja. Zato bi bilo treba izvajanje evropskih solidarnostnih enot zaupati obstoječim strukturam, tj. Komisiji, Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo ter nacionalnim agencijam, imenovanim za upravljanje ukrepov iz poglavja III Uredbe (EU) št. 1288/2013.

(30)  Za zagotovitev smotrnega in učinkovitega izvajanja te uredbe bi morala evropska solidarnostna in prostovoljska služba čim bolje izkoristiti obstoječe ureditve upravljanja. Zato bi bilo treba izvajanje evropske solidarnostne in prostovoljske službe zaupati obstoječim strukturam, tj. Komisiji, Izvajalski agenciji za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo ter nacionalnim agencijam, imenovanim za upravljanje ukrepov iz poglavja III Uredbe (EU) št. 1288/2013. Vzpostaviti bi bilo treba posvetovalni organ, ki bi vključeval evropske mreže nevladnih organizacij na področju solidarnosti in prostovoljstva.

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(35)  Komisija bi morala v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Evropske unije26, sprejeti delovne programe in o njih obvestiti Evropski parlament in Svet. V delovnem programu bi morali biti predstavljeni ukrepi, potrebni za njihovo izvajanje v skladu s splošnimi in posebnimi cilji evropskih solidarnostnih enot, merila za izbor in dodelitev nepovratnih sredstev ter drugi zahtevani elementi. Delovne programe in vse njihove spremembe bi bilo treba sprejeti z izvedbenimi akti v skladu s postopkom pregleda.

(35)  Komisija bi morala v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Evropske unije26, sprejeti delovne programe in o njih obvestiti Evropski parlament in Svet. V delovnem programu bi morali biti predstavljeni ukrepi, potrebni za njihovo izvajanje v skladu s splošnimi in posebnimi cilji evropske solidarnostne in prostovoljske službe, merila za izbor in dodelitev nepovratnih sredstev ter drugi zahtevani elementi. Delovne programe in vse njihove spremembe bi bilo treba sprejeti z delegiranimi akti ter na podlagi potreb in povpraševanj upravičencev.

__________________

__________________

26 Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).

26 Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(37)  Zaradi učinkovitosti in uspešnosti bi moral odbor, ustanovljen na podlagi Uredbe (EU) št. 1288/2013, Komisiji pomagati tudi pri izvajanju te uredbe. V zvezi z evropskimi solidarnostnimi enotami bi se navedeni odbor moral sestajati v posebni sestavi, njegov mandat pa bi bilo treba prilagoditi tako, da bi lahko izpolnjeval to novo vlogo. Ustrezne predstavnike za te sestanke bi morale določiti sodelujoče države in pri tem upoštevati prostovoljsko in poklicno razsežnost evropskih solidarnostnih enot.

(37)  Zaradi učinkovitosti in uspešnosti bi moral poseben pododbor odbora, ustanovljenega na podlagi Uredbe (EU) št. 1288/2013, Komisiji pomagati tudi pri izvajanju te uredbe. V zvezi s programom bi se navedeni odbor moral sestajati v posebni sestavi. Ustrezne predstavnike za te sestanke bi morale določiti sodelujoče države in pri tem upoštevati prostovoljsko in poklicno razsežnost evropske solidarnostne in prostovoljske službe. V programski odbor bi morali biti kot stalni opazovalci brez glasovalne pravice vključeni Evropski mladinski forum, Evropski center prostovoljcev (CEV) in druge ustrezne organizacije civilne družbe, vključno z mrežami predstavnikov delodajalcev in sindikatov, njihova prisotnost pa bi morala biti določena v poslovniku zadevnega odbora.

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Uvodna izjava 38 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(38a)  V svoji resoluciji z dne 2. februarja 2017 o izvajanju uredbe o programu Erasmus+1a je Parlament pozival Komisijo in države članice, naj novo pobudo o evropski solidarnostni enoti vključijo v proračun, ne da bi znižale sredstva obstoječih in prednostnih programov.

 

___________________

 

1a Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0018

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Uvodna izjava 38 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(38b)  V svoji resoluciji z dne 5. julija 2017 o mandatu za trialog o predlogu proračuna za leto 20181a Evropski parlament z veliko zaskrbljenostjo ugotavlja, da zakonodajni predlog, sprejet 30. maja 2017, kljub njegovim opozorilom predvideva, da bi se tri četrtine proračuna evropske solidarnostne enote financiralo s prerazporeditvijo iz obstoječih programov, predvsem programa Erasmus+ (197,7 milijona EUR), ter ponavlja, da je treba vse nove politične zaveze financirati z novimi sredstvi, ne pa s prerazporejanjem sredstev.

 

_____________________

 

1a Sprejeta besedila, P8_TA-PROV(2017)0302

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Uvodna izjava 38 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(38c)  Za evropsko solidarnostno in prostovoljsko službo je treba zagotoviti ločeno financiranje in proračunska sredstva, proračun za druge politike na področju mladine, izobraževanja, usposabljanja, zaposlovanja in solidarnosti pa se ne sme zmanjšati. Zagotoviti je treba najboljšo in pregledno uporabo finančnih virov.

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(39)  Finančna sredstva evropskih solidarnostnih enot iz razdelka 1a večletnega finančnega okvira temeljijo tudi na sredstvih, prerazporejenih iz programa Erasmus+. Ta sredstva bi morala biti prerazporejena predvsem iz odobritev za financiranje aktivnosti evropske prostovoljske službe, ki bi sodile na področje uporabe prostovoljskega solidarnostnega dela, podprtega v okviru te uredbe. Poleg tega bi bilo treba prerazporediti nekatere odobritve jamstvene sheme za študentska posojila, ki najverjetneje ne bodo krite iz programa Erasmus+, da se zagotovi ustrezno sofinanciranje stroškov poslovanja nacionalnih agencij in uskladitev z absorpcijsko sposobnostjo tega ukrepa.

(39)  Finančna sredstva evropske solidarnostne in prostovoljske službe iz razdelka 1a večletnega finančnega okvira temeljijo na sredstvih, prerazporejenih iz programa Erasmus+. Ta sredstva bi morala biti prerazporejena izključno iz odobritev za financiranje aktivnosti evropske prostovoljske službe, ki bi sodile na področje uporabe prostovoljskega solidarnostnega dela, podprtega v okviru te uredbe.

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Uvodna izjava 40 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(40a)  Glede na terapevtsko vrednost dela z živalmi bi bilo treba posebno pozornost nameniti zagotavljanju priložnosti za mlade s telesnimi in duševnimi motnjami za delo na socialnih kmetijah.

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(41)  Ta uredba bi se morala uporabljati od 1. januarja 2018. Da bi se omogočila takojšnja uporaba ukrepov iz te uredbe, bi ta uredba morala začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije

(41)  Da bi se omogočila takojšnja uporaba ukrepov iz te uredbe, bi ta uredba morala začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)   „solidarnostna aktivnost“ pomeni aktivnost, ki ima za cilj obravnavati neizpolnjene družbene potrebe v korist skupnosti in hkrati spodbujati osebni, izobrazbeni, družbeni, državljanski in poklicni razvoj posameznika ter ki je lahko v obliki opravljanja solidarnostnega dela, projektov ali aktivnosti mreženja na različnih področjih, kot so izobraževanje in usposabljanje, zaposlovanje, enakost spolov, podjetništvo (zlasti socialno), državljanstvo in demokratična udeležba, varstvo okolja in narave, podnebni ukrepi, preprečevanje nesreč, pripravljenost nanje in obnova po njih, kmetijstvo in razvoj podeželja, preskrba s hrano in neprehrambenimi potrebščinami, zdravje in dobro počutje, ustvarjalnost in kultura, telesna vzgoja in šport, socialna pomoč in varnost, sprejem in vključevanje državljanov tretjih držav, teritorialno sodelovanje in kohezija;

 

(1)   „solidarnostna aktivnost“ pomeni aktivnost v splošnem interesu, ki ima za cilj obravnavati pomembne družbene izzive v korist skupnosti in družbe na splošno ter hkrati spodbujati osebni, izobrazbeni, umetnostni, družbeni, državljanski in poklicni razvoj posameznika; solidarnostna aktivnost je v obliki opravljanja solidarnostnega dela, projektov ali aktivnosti mreženja na različnih področjih, kot so formalno, neformalno in priložnostno izobraževanje in usposabljanje, mladinsko delo, zaposlovanje, enakost spolov, podjetništvo (zlasti socialno), državljanstvo in demokratična udeležba, medkulturni dialog, socialno vključevanje, vključevanje invalidov, varstvo okolja in narave, podnebni ukrepi, preprečevanje nesreč, pripravljenost nanje in obnova po njih, socialne kmetije in razvoj podeželja, preskrba s hrano in neprehrambenimi potrebščinami, zdravje in dobro počutje, ustvarjalnost in kultura, telesna vzgoja in šport, socialna pomoč in varnost ter sprejem in vključevanje državljanov tretjih držav, kot so prosilci za azil in begunci;

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  „solidarnost“ pomeni pripravljenost delovati za skupno dobro s konkretnimi dejavnostmi brez pričakovanja koristi;

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  „udeleženec“ pomeni mlado osebo, ki se je registrirala na portalu evropskih solidarnostnih enot in sodeluje v solidarnostni aktivnosti v okviru evropskih solidarnostnih enot, ki jo nudi sodelujoča organizacija;

(2)  „udeleženec“ pomeni mlado osebo, ki sodeluje v solidarnostni aktivnosti v okviru evropske solidarnostne in prostovoljske službe, ki jo nudi sodelujoča organizacija ali jo razvije skupina mladih, registriranih na portalu evropske solidarnostne in prostovoljske službe;

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  „mladi z manj možnostmi“ pomeni posameznike, ki potrebujejo dodatno pomoč zaradi invalidnosti, učnih težav, ekonomskih ovir, kulturnih razlik, zdravstvenih težav, družbenih ovir, geografskih ovir;

(3)   „mladi z manj priložnostmi“ pomeni posameznike v starosti od 17 do 30 let, ki potrebujejo dodatno ciljno podporo, ker so v slabšem položaju, saj se soočajo z enim ali več dejavniki, zaradi katerih so lahko izključeni, kot so invalidnost, učne težave, socialne in ekonomske ovire, kulturne razlike, zdravstvene težave, institucionalne ali geografske ovire ali diskriminacija iz katerega koli razloga iz člena 21 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah;

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  „sodelujoča organizacija“ pomeni vsak javni ali zasebni subjekt, ki mu je bil dodeljen znak kakovosti evropskih solidarnostnih enot in ki udeležencu nudi opravljanje solidarnostnega dela v evropskih solidarnostnih enotah ali izvaja druge aktivnosti v okviru evropskih solidarnostnih enot;

(4)  „sodelujoča organizacija“ pomeni neprofitne javne ali zasebne subjekte, ki opravljajo aktivnost v splošnem interesu ali s socialnim ciljem, ki imajo ključno vlogo pri spodbujanju in pospeševanju prostovoljstva ter olajševanju dostopa do njega, pa tudi pri sklepanju partnerstev na področju prostovoljstva, in ki jim je bil dodeljen znak kakovosti evropske solidarnostne in prostovoljske službe; tak subjekt nudi opravljanje solidarnostnega dela v evropski solidarnostni in prostovoljski službi ali izvaja in podpira druge aktivnosti v okviru evropske solidarnostne in prostovoljske službe, v kateri sodeluje bodisi kot organizacija pošiljateljica ali sprejemna organizacija; „organizacija pošiljateljica“ pomeni organizacijo, zadolženo za pripravo in podporo udeležencev pred solidarnostnim delom, med njim in po njem; „sprejemna organizacija “ pomeni organizacijo, ki udeležencu nudi opravljanje solidarnostnega dela;

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  „opravljanje solidarnostnega dela“ pomeni prostovoljsko aktivnost, pripravništvo ali zaposlitev na področju, povezanem s solidarnostjo, ki jo organizira sodelujoča organizacija in ki prispeva k reševanju ključnih družbenih izzivov ter hkrati izboljšuje osebni, izobrazbeni, družbeni, državljanski in poklicni razvoj ter zaposljivost udeleženca evropskih solidarnostnih enot, ki v njej sodeluje bodisi v svoji državi prebivališča (znotraj države) bodisi zunaj nje (čezmejno);

(5)  „opravljanje solidarnostnega dela“ pomeni prostovoljsko aktivnost, pripravništvo ali zaposlitev na področju, povezanem s solidarnostjo, ki ima evropsko dodano vrednost in ne zamenja ali nadomesti nacionalnih prostovoljskih shem, ki jo organizira sodelujoča organizacija in ki prispeva k reševanju jasno opredeljenih ključnih družbenih izzivov ter hkrati izboljšuje osebni, izobrazbeni, družbeni, državljanski in poklicni razvoj udeleženca evropske solidarnostne in prostovoljske službe, ki jo opravlja, po možnosti zunaj svoje države prebivališča (čezmejno) bodisi, če je to potrebno, v njej (znotraj države);

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  „prostovoljstvo“ pomeni neplačano prostovoljsko delo s polnim delovnim časom za obdobje največ dvanajstih mesecev, ki mladim nudi priložnost, da prispevajo k vsakodnevnemu delu organizacij, ki so dejavne na področjih, povezanih s solidarnostjo, kar v končni fazi koristi skupnostim, v katerih se aktivnosti izvajajo, in vključuje kakovostno razsežnost učenja in usposabljanja, ki mladim prostovoljcem omogoča pridobivanje spretnosti in kompetenc, kar bo koristno za njihov osebni, izobrazbeni, družbeni in poklicni razvoj ter prispevalo k njihovi večji zaposljivosti.

(6)  „prostovoljstvo“ pomeni neplačano prostovoljsko delo znotraj sodelujoče organizacije v neprofitnem sektorju za obdobje največ dvanajstih mesecev, bodisi za polni delovni čas bodisi prožno za vsaj 10 ur tedensko, ki mladim nudi priložnost, da prispevajo k vsakodnevnemu delu neprofitnih organizacij, ki so dejavne na področjih, povezanih s solidarnostjo, kar v končni fazi koristi skupnostim, v katerih se aktivnosti izvajajo, znotraj skupnosti pa zlasti potrebnim pomoči, ki vključuje kakovostno razsežnost učenja in usposabljanja, ki mladim prostovoljcem omogoča pridobivanje, potrjevanje in certifikacijo spretnosti in kompetenc, kar bo koristno za njihov osebni, izobrazbeni, družbeni in poklicni razvoj ter prispevalo k njihovi večji zaposljivosti; za to aktivnost so značilni določeno obdobje, jasni cilji, vsebina, naloge, struktura in okvir, primerno nadomestilo ter pravno in socialno varstvo; aktivnost se ne sme uporabljati kot nadomestilo za plačano zaposlitev;

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  „opravljanje solidarnostnega dela prostovoljskih skupin“ pomeni opravljanje solidarnostnega dela, ki skupinam udeležencev evropskih solidarnostnih enot iz različnih sodelujočih držav omogoča, da skupaj prostovoljsko izvajajo fizično ali miselno delo s skupnim ciljem v okviru projekta v korist skupnosti v obdobju od dveh tednov do dveh mesecev;

(7)  „opravljanje solidarnostnega dela prostovoljskih skupin“ pomeni opravljanje solidarnostnega dela, ki skupinam udeležencev evropske solidarnostne in prostovoljske službe iz različnih sodelujočih držav omogoča, da skupaj prostovoljsko ter v sodelovanju z javnimi organi, neprofitnimi organizacijami in socialnimi podjetji izvajajo fizično ali miselno delo s skupnim ciljem v okviru projekta v korist skupnosti v obdobju od dveh tednov do dveh mesecev;

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  „pripravništvo“ pomeni obdobje delovne prakse od dveh do dvanajstih mesecev, v katerem plačilo zagotavlja organizacija, ki gosti udeleženca evropskih solidarnostnih enot; ta praksa temelji na pisnem sporazumu o pripravništvu, ki vključuje razsežnost učenja in usposabljanja, in v katero se vključi, da bi se pridobile praktične in poklicne izkušnje ter s tem izboljšala zaposljivost in olajšal prehod v redno zaposlitev;

(8)  „pripravništvo“ pomeni obdobje delovne prakse od treh do šestih mesecev, ki se lahko znotraj iste sodelujoče organizacije podaljša enkrat za največ dvanajst mesecev, v katerem plačilo zagotavlja organizacija, ki gosti udeleženca evropske solidarnostne in prostovoljske službe, kar zajema razsežnost učenja in usposabljanja in ga posameznik opravlja, da bi pridobil praktične in poklicne izkušnje za razvoj spretnosti, ki mu bodo koristile v osebnem, izobraževalnem, družbenem, državljanskem in poklicnem razvoju, ter temelji na pisnem sporazumu med udeležencem in sodelujočo organizacijo, sklenjenemu ob začetku pripravništva, v katerem se navedejo izobraževalni cilji, delovni pogoji in trajanje pripravništva, plačilo udeleženca, ter pravice in dolžnosti obeh strani v skladu z nacionalno zakonodajo in/ali veljavnimi kolektivnimi pogodbami v državi, v kateri se opravlja pripravništvo. Pripravništvo ne nadomešča delovnega mesta;

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  „zaposlitev“ pomeni obdobje dela od dveh do dvanajst mesecev, v katerem plačilo zagotavlja sodelujoča organizacija, ki zaposli udeleženca evropskih solidarnostnih enot, in ki se izvaja v sodelujoči državi ter temelji na pogodbi o zaposlitvi v skladu z nacionalnim regulativnim okvirom zadevne sodelujoče države;

(9)  „zaposlitev“ pomeni obdobje dela, ki traja najmanj šest mesecev in temelji na pisni pogodbi o zaposlitvi, ki je v skladu z vsemi pogoji zaposlitve, kot so določeni v nacionalni zakonodaji in/ali veljavnih kolektivnih pogodbah v državi, v kateri se delo opravlja, plačilo zanj pa zagotavlja sodelujoča organizacija, ki zaposluje udeleženca evropske solidarnostne in prostovoljske službe;

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  „solidarnostni projekt“ pomeni lokalno pobudo za obdobje od dveh do dvanajst mesecev, ki jo vzpostavijo in izvajajo skupine vsaj petih udeležencev evropskih solidarnostnih enot z namenom reševanja ključnih izzivov v lokalni skupnosti, obenem pa jih povezujejo s širšo evropsko perspektivo;

(10)  „solidarnostni projekt“ pomeni lokalno pobudo za obdobje od dveh do dvanajst mesecev, ki jo vzpostavijo in izvajajo skupine vsaj petih udeležencev evropske solidarnostne in prostovoljske službe z namenom reševanja ključnih izzivov v lokalni skupnosti, obenem pa jih povezujejo s širšo evropsko perspektivo in obstoječimi lokalnimi solidarnostnimi pobudami; sodelujoča organizacija ali lokalni organi morajo za izvedbo solidarnostnih ukrepov obvezno organizirati usmerjanje ter podporo pred opravljanjem solidarnostnega dela in po njem, da se zagotovita vzdržnost projekta in kakovost opravljenih storitev;

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10a)  „socialno kmetijstvo“ pomeni uporabo kmetijskih virov za izboljšanje socialnega, telesnega in duševnega dobrega počutja posameznikov, ki duševno ali socialno ranljivim omogoča sodelovanje pri delu na kmetiji;

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  „znak kakovosti“ pomeni potrdilo, ki se izda javnemu ali zasebnemu subjektu ali mednarodni organizaciji, ki je pripravljena nuditi opravljanje solidarnostnega dela v okviru evropskih solidarnostnih enot po postopku s ciljem zagotavljanja skladnosti z načeli in zahtevami listine evropskih solidarnostnih enot;

(11)  „znak kakovosti“ pomeni potrdilo, ki se izda javnemu ali zasebnemu subjektu ali mednarodni organizaciji, ki želi postati sodelujoča organizacija in je pripravljena nuditi opravljanje solidarnostnega dela v okviru evropske solidarnostne in prostovoljske službe po postopku s ciljem zagotavljanja skladnosti z načeli in zahtevami evropske solidarnostne in prostovoljske službe in zagotavljanja kakovosti storitev, ki jih izvajajo sodelujoče organizacije;

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  „listina evropskih solidarnostnih enot“ pomeni dokument, v katerem so opredeljene zadevne pravice in odgovornosti, v zvezi s katerimi morajo vsi subjekti, ki želijo sodelovati v evropskih solidarnostnih enotah, privoliti, da jih bodo spoštovali;

(12)  „listina evropske solidarnostne in prostovoljske službe“ pomeni dokument, v katerem so opredeljene zadevne pravice in odgovornosti, v zvezi s katerimi morajo vsi subjekti, ki želijo sodelovati v evropski solidarnostni in prostovoljski službi, privoliti, da jih bodo upoštevali in spoštovali;

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  „središče za vire evropskih solidarnostnih enot“ pomeni dodatne zadolžitve imenovane nacionalne agencije za podporo razvoju in izvajanju aktivnosti v okviru evropskih solidarnostnih enot pa tudi evidentiranju kompetenc, ki jih udeleženci pridobijo z opravljanjem solidarnostnega dela in projekti;

(13)  „središče za vire evropske solidarnostne in prostovoljske službe“ pomeni dodatne zadolžitve imenovane nacionalne agencije za podporo razvoju in izvajanju aktivnosti v okviru evropske solidarnostne in prostovoljske službe pa tudi evidentiranju kompetenc, ki jih udeleženci pridobijo z usmerjenim usposabljanjem pred opravljanjem solidarnostnega dela; ustrezne nacionalne agencije bi morale biti vključene v postopek priprave zadolžitev, ki naj bi jih izvajalo središče za vire evropske solidarnostne in prostovoljske službe;

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  „portal evropskih solidarnostnih enot“ pomeni spletno orodje, ki udeležencem evropskih solidarnostnih enot in sodelujočim organizacijam zagotavlja ustrezne spletne storitve, vključno z informacijami o evropskih solidarnostnih enotah, registracijo udeležencev, iskanjem udeležencev za opravljanje solidarnostnega dela, promocijo in iskanjem priložnosti za opravljanje solidarnostnega dela, iskanjem potencialnih projektnih partnerjev, upravljanjem stikov in ponudb priložnosti za opravljanje solidarnostnega dela in projektov, usposabljanjem, aktivnostmi obveščanja javnosti in mreženja, obveščanjem o priložnostih ter drugim razvojem v zvezi z evropskimi solidarnostnimi enotami.

(14)  „portal evropske solidarnostne in prostovoljske službe“ pomeni večjezično interaktivno spletno orodje, ki je na voljo v vseh uradnih jezikih sodelujočih držav, dostopno invalidom, ki zagotavlja dodatne spletne storitve evropske solidarnostne in prostovoljske službe za udeležence in sodelujoče organizacije; te storitve dopolnjujejo aktivnosti sodelujočih organizacij, vključno z informacijami o evropski solidarnostni in prostovoljski službi, registracijo udeležencev, iskanjem udeležencev za opravljanje solidarnostnega dela, promocijo in iskanjem priložnosti za opravljanje solidarnostnega dela, iskanjem potencialnih projektnih partnerjev, upravljanjem stikov in ponudb priložnosti za opravljanje solidarnostnega dela in projektov, usposabljanjem, aktivnostmi obveščanja javnosti in mreženja, obveščanjem o priložnostih, mehanizmom povratnih informacij o kakovosti opravljanja solidarnostnega dela ter drugim razvojem v zvezi z evropsko solidarnostno in prostovoljsko službo;

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14a)  Da bi spodbudili udeležbo mladih pri neplačanih prostovoljskih aktivnostih in ob upoštevanju, da je v poklicnem okolju tedenski delovni čas največ 40 ur, mladi ne bi smeli opravljati prostovoljskih aktivnosti več kot 25 ur tedensko.

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Cilj evropskih solidarnostnih enot je okrepiti udejstvovanje mladih in organizacij v dostopnih in visokokakovostnih solidarnostnih aktivnostih kot načinu, na katerega lahko prispevajo h krepitvi kohezije in solidarnosti v Evropi, podpirajo skupnosti in se odzivajo na družbene izzive.

 

Cilj evropske solidarnostne in prostovoljske službe je pospeševati solidarnost kot vrednoto ter prostovoljstvo v Evropi in zunaj nje, da bi zgradili vključujočo družbo z boljšo vključenostjo mladih in neprofitnih organizacij v dostopnih in visokokakovostnih solidarnostnih aktivnostih, kot načinu, na katerega lahko prispevajo h krepitvi kohezije in državljanstva; njen namen je dopolnjevati obstoječe ukrepe in strukture organizacij, ki podpirajo lokalne skupnosti, zlasti najbolj ranljive skupnosti, in hitro odzivanje na družbene izzive, zaščito okolja, blažitev podnebnih sprememb ter za večjo socialno vključenost.

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka -a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-a)  zagotoviti, da solidarnostne aktivnosti, ponujene udeležencem, prispevajo k obravnavanju pomembnih družbenih izzivov in krepitvi skupnosti ter da so visokokakovostne in ustrezno potrjene;

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  s pomočjo sodelujočih organizacij mladim nuditi lahko dostopne priložnosti, da se udejstvujejo v solidarnostnih aktivnostih in ob tem okrepijo svoje spretnosti in kompetence za osebni, izobrazbeni, družbeni, državljanski in poklicni razvoj, izboljšajo svojo zaposljivost in si olajšajo prehod na trg dela, vključno s podporo mobilnosti mladih prostovoljcev, pripravnikov in delavcev;

(a)  s pomočjo sodelujočih organizacij mladim nuditi lahko dostopne priložnosti, da se udejstvujejo v solidarnostnih in prostovoljskih aktivnostih in ob tem okrepijo svoje spretnosti, kompetence in znanje za osebni, izobrazbeni, družbeni, državljanski, kulturni in poklicni razvoj, vključno s podporo mobilnosti mladih prostovoljcev, s čimer se lahko izboljša tudi njihova zaposljivost, hkrati pa zagotavljati, da ne bo plačano delo nadomeščeno z neplačanim delom;

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  povečati vključevanje mladih z manj priložnostmi v pobudo, in sicer z ustvarjanjem prilagojenih oblik dejavnosti in spodbujanjem posebnih napotkov ter podpornih ukrepov;

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  Zagotoviti, da solidarnostne aktivnosti, ki so ponujene udeležencem v evropskih solidarnostnih enotah, obravnavajo konkretne neizpolnjene družbene potrebe in prispevajo h krepitvi skupnosti ter da so te dejavnosti visoke kakovosti in ustrezno potrjene.

(b)  zagotoviti, da solidarnostne in prostovoljne aktivnosti, ki so ponujene udeležencem evropske solidarnostne in prostovoljske službe, prispevajo k premagovanju velikih družbenih izzivov in izpolnjujejo potrebe v javnem interesu za dobrobit skupnosti, pri čemer obravnavajo konkretne, jasno opredeljene neizpolnjene družbene potrebe in prispevajo h krepitvi skupnosti, ter da so te dejavnosti visoke kakovosti, ustrezno potrjene in izvrševane ter spoštujejo načela in izpolnjujejo zahteve iz Listine evropske solidarnostne in prostovoljske službe;

Predlog spremembe    78

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  podpreti razvoj, podporo in ohranjanje agende EU za prostovoljstvo, ki je namenjena zagotavljanju priznavanja in spoštovanja pravic prostovoljcev in organizacij, ki vključujejo prostovoljce, ter zmanjšanju upravnih in pravnih ovir za prostovoljstvo in organizacije, ki vključujejo prostovoljce, v vsej Evropi, pa tudi spodbujanju, krepitvi in podpiranju širše kulture solidarnosti in prostovoljstva v Uniji;

Predlog spremembe    79

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bb)  spodbujati krepitev skupne evropske perspektive med državljani Unije z udejstvovanjem v solidarnostnih dejavnostih;

Predlog spremembe    80

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka b c (novo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bc)  zagotoviti, da se osebni, izobrazbeni, družbeni, državljanski in poklicni razvoj udeležencev ter znanja, spretnosti in kompetence, ki so učni rezultati opravljanja solidarnostnega dela, ustrezno opredelijo, evidentirajo, ocenijo in potrdijo;

Predlog spremembe    81

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka b d (novo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bd)  povečati vključevanje mladih z manj priložnostmi v evropsko solidarnostno in prostovoljsko službo z ustvarjanjem prilagojenih oblik dejavnosti in spodbujanjem posebnih in specifičnih napotkov ter podpornih ukrepov s posebnim proračunom;

Predlog spremembe    82

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka b e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(be)  (ba) preprečiti, da bi organizacije spremenile ukrepe družbene odgovornosti v ukrepe evropske solidarnostne in prostovoljske službe in s tem neustrezno uporabile finančna sredstva;

Predlog spremembe    83

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ukrepi evropskih solidarnostnih enot so skladni z zadevnimi politikami in programi v zvezi s področji iz člena 2(1) ter obstoječimi mrežami na ravni Unije, ki so relevantne za aktivnosti evropskih solidarnostnih enot, in te politike in programe dopolnjujejo.

1.  Ukrepi evropske solidarnostne in prostovoljske službe so skladni z zadevnimi politikami in programi Unije v zvezi s področji iz člena 2(1) ter obstoječimi mrežami na ravni Unije, ki so relevantne za aktivnosti evropske solidarnostne in prostovoljske službe, in te politike in programe dopolnjujejo.

Predlog spremembe    84

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija in sodelujoče države sodelujejo, da bi dosegle učinkovitost in uspešnost, in sicer z zagotavljanjem skladnosti med nacionalnimi programi in shemami, ki so povezani s solidarnostjo, izobraževanjem, poklicnim usposabljanjem in mladimi, na eni strani ter ukrepi v okviru evropskih solidarnostnih enot na drugi. Navedeni ukrepi se opirajo na relevantne dobre prakse in obstoječe programe.

2.  Komisija in sodelujoče države sodelujejo, da bi dosegle učinkovitost in uspešnost, in sicer z zagotavljanjem skladnosti med nacionalnimi programi in shemami, ki so povezani s solidarnostjo, izobraževanjem in mladimi, na eni strani ter ukrepi v okviru evropske solidarnostne in prostovoljske službe na drugi. Navedeni ukrepi se opirajo na relevantne dobre prakse in obstoječe programe.

Predlog spremembe    85

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Komisija bo prevzela pobudo, da se oblikuje agenda EU za prostovoljstvo, ki bo namenjena zagotavljanju priznavanja in spoštovanja pravic prostovoljcev in organizacij, ki vključujejo prostovoljce, ter zmanjšanju upravnih in pravnih ovir za prostovoljstvo in organizacije, ki vključujejo prostovoljce, v vsej Evropi, pa tudi spodbujanju, krepitvi in podpiranju širše kulture solidarnosti in prostovoljstva v Uniji.

Predlog spremembe    86

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3b.  Komisija in države članice sodelujejo z odprto metodo koordinacije, da bi dosegle usklajenost in dopolnjevanje politik prostovoljstva med različnimi nacionalnimi zakoni.

Predlog spremembe    87

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  priložnosti za opravljanje solidarnostnega dela, solidarnostni projekti in aktivnosti mreženja;

(a)  priložnosti za opravljanje solidarnostnega dela v obliki

 

(i)   prostovoljstva;

 

(ii)   pripravništva ali zaposlitve;

 

(iii)   solidarnostnih projektov in aktivnosti mreženja;

Predlog spremembe    88

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Oblikuje se evropski okvir za prostovoljno solidarnostno delo, solidarnostne projekte in dejavnosti mreženja. Evropski okvir v obliki listine opredeli pravice in odgovornosti ter spodbuja mobilnost in priznavanje spretnosti.

Predlog spremembe    89

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  ukrepe z namenom zagotavljanja kakovostnih priložnosti za opravljanje solidarnostnega dela, vključno z usposabljanjem, jezikovno podporo, upravno podporo za udeležence in sodelujoče organizacije, zavarovanjem, podporo po opravljanju solidarnostnega dela ter pripravo potrdila, v katerem so evidentirani in dokumentirani znanje, spretnosti in kompetence, ki so bili pridobljeni med opravljanjem solidarnostnega dela;

(a)  ukrepe z namenom zagotavljanja kakovostnih in dostopnih priložnosti za opravljanje solidarnostnega dela, vključno z usposabljanjem na spletu in zunaj njega za pripravo pred solidarnostnim delom in usmeritev med njim, jezikovno podporo, finančno in upravno podporo za udeležence in sodelujoče organizacije, zavarovanjem, podporo pred opravljanjem solidarnostnega dela in po njem ter nadaljno uporabo potrdila Youth Pass, v katerem so evidentirani in dokumentirani znanje, spretnosti in kompetence, ki so bili pridobljeni med opravljanjem solidarnostnega dela, skupno število oddelanih ur in trajanje prostovoljnega dela, pri oblikovanju tega potrdila pa se kot strokovna pomoč lahko vključijo mladinske organizacije;

Predlog spremembe    90

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  aktivnosti mreženja za posameznike in organizacije, ki sodelujejo v evropskih solidarnostnih enotah.

(c)  aktivnosti mreženja za posameznike in organizacije, ki sodelujejo ali so pripravljeni sodelovati v evropski solidarnostni in prostovoljski službi, ob polnem upoštevanju in dopolnjevanju že uveljavljenih izkušenj na terenu, zlasti ob dobrih praksah na področju prostovoljstva in civilne zaščite.

Predlog spremembe    91

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b.   Sodelovanje pri opravljanju solidarnostnega dela ureja Listina evropske solidarnostne in prostovoljske službe, ki določa pravice in obveznosti za sodelujoče organizacije in udeležence in opredeljuje temelj za postopek izdajanja potrdila z „znakom kakovosti“ za sodelujoče organizacije.Listina evropske solidarnostne in prostovoljske službe zagotavlja kakovost ponujenih storitev, kot so npr. spodobne bivalne razmere za udeležence in zagotavljanje ustrezne prehrane, prenočitve in minimalnega nadomestila za prostovoljce. Oblikuje se poseben znak kakovosti za opravljanje prostovoljskega dela ter za pripravništvo in zaposlitev. Listina evropske solidarnostne in prostovoljske službe spoštuje določbe člena 7a in vključuje seznam dejavnosti, ki lahko škodijo udeležencem in družbi ali so lahko za udeležence neprimerne, kot je npr. prostovoljstvo v bivalnih zavodih za otroke, ki se ne bi smele opravljati v okviru solidarnostnega dela. Pri oblikovanju Listine evropske solidarnostne in prostovoljske službe Komisija upošteva Listino evropske prostovoljske službe.

Predlog spremembe    92

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2c.   Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom XX za dopolnitev te uredbe s sprejetjem Listine evropske solidarnostne in prostovoljske službe in in predlogov sprememb k tej listini.

Predlog spremembe    93

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  dejavnosti in ukrepe organizacij civilne družbe in subjektov, ki podpirajo mlade pri dostopu do solidarnostnega dela in projektov ali njihovem razvijanju;

Predlog spremembe    94

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – točka a b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ab)  dejavnosti in ukrepe, katerih namen je zagotoviti kakovost solidarnostnega dela, ki ga nudijo sodelujoče organizacije, ki podpirajo mlade pri dostopu do prostovoljskih dejavnosti in oblikovanju lastnih solidarnostnih projektov, pa tudi po potrebi podporo po opravljenem solidarnostnem delu, ki se nudi udeležencem, ki bi radi ustanovili in vodili združenja, zadruge, socialna podjetja, mladinske organizacije in skupnostna središča;

Predlog spremembe    95

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – točka a c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ac)  razvoj evropskega okvira za prostovoljske dejavnosti, ki opredeljuje pravice in odgovornosti ter spodbuja mobilnost in priznavanje spretnosti;

Obrazložitev

Resolucija Evropskega parlamenta (2016/2872) z dne 26. oktobra 2016 o Evropski prostovoljski službi in spodbujanju prostovoljstva v Evropi zahteva evropski pravni okvir za prostovoljske dejavnosti.

Predlog spremembe    96

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – točka a d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ad)  pripravo jasnega in podrobno opredeljenega postopka za udeležence in organizacije, v katerem so navedeni koraki in časovni načrti za vse faze opravljanja solidarnostnega dela;

Predlog spremembe    97

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – točka a e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ae)  dejavnosti in ukrepe sodelujočih organizacij, ki mladim pomagajo pri dostopu do solidarnostnega dela in projektov ter njihovem razvijanju;

Predlog spremembe    98

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – točka a f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(af)  ukrepe za spodbujanje socialnih podjetij, ki naj podprejo dejavnosti evropske solidarnostne in prostovoljske službe ali omogočijo zaposlenim, da se udejstvujejo v prostovoljskih aktivnostih v okviru evropske solidarnostne in prostovoljske službe;

Predlog spremembe    99

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  razvoj in vzdrževanje znaka kakovosti za subjekte, ki so pripravljeni nuditi opravljanje solidarnostnega dela za evropske solidarnostne enote, da se zagotovi skladnost z načeli in zahtevami listine evropskih solidarnostnih enot;

(b)  razvoj in vzdrževanje znakov kakovosti za subjekte, ki so pripravljeni nuditi opravljanje prostovoljnega, pripravniškega ali rednega dela za evropsko solidarnostno in prostovoljsko službo, da se zagotovi skladnost z načeli in zahtevami listine evropske solidarnostne in prostovoljske službe. Ločen postopek akreditacije za subjekte, ki želijo zagotavljati priložnosti za opravljanje prostovoljnega solidarnostnega dela in subjekte, ki želijo zagotavljati priložnosti za opravljanje pripravniškega ali rednega dela z drugačnimi merili za ocenjevanje, ob čemer bi omejili njihov pristop do programa samo na dejavnosti, za katere so akreditirani;

Predlog spremembe    100

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  uporabo potrdila Youth Pass, ki je orodje Unije za priznavanje učnih rezultatov;

Predlog spremembe    101

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(d)  vzpostavitev, vzdrževanje in posodabljanje portala evropske solidarnostne enote ter drugih zadevnih spletnih storitev pa tudi potrebnih podpornih sistemov IT in spletnih orodij.

(d)  vzpostavitev, vzdrževanje in posodabljanje portala evropske solidarnostne in prostovoljske službe, vključno s poročili udeležencev s terena, ter drugih zadevnih spletnih storitev, ki bodo na voljo v vseh jezikih Unije, zlasti za širjenje informacij o ciljih iz te uredbe in za zagotavljanje njene dostopnosti, pa tudi potrebnih podpornih sistemov IT in spletnih orodij.

Predlog spremembe    102

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  razvoj okvira kakovosti s standardi kakovosti za ponudbe za opravljanje solidarnostnega dela v okviru evropske solidarnostne in prostovoljske službe;

Predlog spremembe    103

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Ta dejavnost zahteva premostitev digitalne vrzeli, da bi postalo solidarnostno udejstvovanje, kot ga predlaga evropska solidarnostna enota, dostopno vsem mladim Evropejcem, zlasti mladim s podeželskih območij.

Predlog spremembe  104

Predlog uredbe

Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 8a

 

Evropska solidarnostna in prostovoljska služba zagotavlja enake možnosti za vse mlade v EU ne glede na nacionalne priložnosti. Solidarnostne ukrepe in prostovoljstvo poleg tega postavlja v središče evropskega projekta in poudarja pomembnost solidarnosti prek meja Evrope.

Predlog spremembe    105

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Znesek iz odstavka 1 vključuje finančna sredstva v višini 294 200 000 EUR33 v tekočih cenah, ki jih dopolnjujejo naslednji prispevki:

2.  Znesek iz odstavka 1 vključuje finančna sredstva v višini 294 200 000 EUR33 v tekočih cenah, ki se povečajo z nerazporejenimi razlikami in uporabo novih sredstev v prihodnjih proračunskih letih.

__________________

__________________

33Ta finančna sredstva pomenijo prednostni referenčni znesek v smislu točke 17 Medinstitucionalnega sporazuma (2013/C 373/01) med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, 33sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju.

33Ta finančna sredstva pomenijo prednostni referenčni znesek v smislu točke 17 Medinstitucionalnega sporazuma (2013/C 373/01) med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, 33sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju.

Obrazložitev

Evropske solidarnostne enote ne bi smele ogrožati delovanja drugih programov EU in bi se morale osredotočiti zlasti na mlade in prostovoljce v okviru programa Erasmus+ ter se večinoma financirati iz dodeljenih sredstev evropske prostovoljske službe in ne iz drugih delov programa Erasmus+ ali programov EU (opomba: ta predlog spremembe bi zahteval črtanje členov 27–31).

Predlog spremembe    106

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  Evropski socialni sklad prispeva 35 000 000 EUR v tekočih cenah;

črtano

Predlog spremembe    107

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  mehanizem Unije na področju civilne zaščite prispeva 6 000 000 EUR v tekočih cenah;

črtano

Predlog spremembe    108

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  program LIFE prispeva 4 500 000 EUR v tekočih cenah;

črtano

Predlog spremembe    109

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja prispeva 1 800 000 EUR v tekočih cenah.

črtano

Predlog spremembe    110

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Preostali znesek se financira z vsemi razpoložljivimi finančnimi sredstvi iz veljavne uredbe o večletnem finančnem okviru;

Predlog spremembe    111

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Letne odobritve potrjujeta Evropski parlament in Svet v okviru omejitev večletnega finančenga okvira.

Predlog spremembe    112

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Finančna podpora za opravljanje solidarnostnega dela in solidarnostne projekte iz člena 7(1)(a) in (b) se okvirno razdeli na 80% za opravljanje prostovoljskega solidarnostnega dela in solidarnostne projekte ter 20% za pripravništvo in zaposlitev.

3.  Finančna podpora za opravljanje solidarnostnega dela in solidarnostne projekte iz člena 7(1)(a) in (b) se okvirno razdeli na 95% za opravljanje prostovoljskega solidarnostnega dela in solidarnostne projekte ter 5% za pripravništvo in zaposlitev.

Predlog spremembe    113

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Dodeljena finančna sredstva lahko krijejo tudi stroške v zvezi z dejavnostmi priprave, spremljanja, kontrole, revizije in vrednotenja, ki so potrebne za upravljanje evropskih solidarnostnih enot in uresničitev njihovih ciljev, zlasti za študije, sestanke strokovnjakov, ukrepe obveščanja in sporočanja, stroške v zvezi z vzpostavitvijo, vzdrževanjem in posodabljanjem portala evropskih solidarnostnih enot in potrebno podporo za sisteme IT ter vse ostale stroške tehnične in upravne pomoči, ki jih ima Komisija zaradi upravljanja evropskih solidarnostnih enot.

4.  Dodeljena finančna sredstva lahko krijejo tudi stroške v zvezi z dejavnostmi priprave, spremljanja, kontrole, revizije in vrednotenja, ki so potrebne za upravljanje evropske solidarnostne in prostovoljske službe in uresničitev njenih ciljev, zlasti prilagojene in individualne podpore za sodelujoče mlade z manj možnostmi, študije, sestanke strokovnjakov, ukrepe obveščanja in sporočanja, stroške v zvezi z vzpostavitvijo, vzdrževanjem in posodabljanjem portala evropske solidarnostne in prostovoljske službe in potrebno podporo za sisteme IT ter vse ostale stroške tehnične in upravne pomoči, ki jih ima Komisija zaradi upravljanja evropske solidarnostne in prostovoljske službe.

Predlog spremembe    114

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4a.  Komisija in države članice še naprej financirajo civilno zaščito in humanitarno pomoč, da se evropska solidarnostna in prostovoljska služba ne bo uporabljala za nadomestitev zmanjšanja javne porabe z vključevanjem mladih prostovoljcev v družbene sektorje, kjer so bila delovna mesta ukinjena.

Predlog spremembe    115

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Proračunska sredstva, odobrena za kritje podobnih stroškov, se lahko po potrebi vnesejo v proračun tudi po letu 2020, da se omogoči upravljanje ukrepov, ki do 31. decembra 2020 ne bi bili zaključeni.

5.  Odobritve plačil za kritje podobnih stroškov se lahko po potrebi vnesejo v proračun tudi po letu 2020, da se omogoči upravljanje ukrepov, ki do 31. decembra 2020 ne bi bili zaključeni.

Predlog spremembe    116

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Sodelujoča država lahko upravičencem nameni nacionalna sredstva, ki se upravljajo skladno s pravili evropskih solidarnostnih enot, in v ta namen uporabi decentralizirane strukture evropskih solidarnostnih enot, pod pogojem, da zagotovi sorazmerno dopolnilno financiranje teh struktur.

6.  Sodelujoča država, lokalni ali regionalni subjekt lahko v skladu s svojimi sredstvi upravičencem nameni dodatna sredstva, ki se upravljajo skladno s pravili evropsko solidarnostno in prostovoljsko službo, in v ta namen uporabi decentralizirane strukture evropske solidarnostne in prostovoljske službe, pod pogojem, da zagotovi sorazmerno dopolnilno financiranje teh struktur. Države članice lahko namenijo nova dodatna finančna sredstva.

Predlog spremembe    117

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Za poenostavitev zahtev za upravičence se čim več uporabljajo pavšalni zneski, stroški na enoto in pavšalno financiranje.

Predlog spremembe    118

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice sodelujejo v evropskih solidarnostnih enotah.

1.  Evropska solidarnostna in prostovoljska služba deluje v Uniji in tretjih državah.

Predlog spremembe    119

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Evropske solidarnostne enote so odprte za sodelovanje drugih držav na podlagi dvostranskih sporazumov. Sodelovanje se po potrebi opira na dodatna sredstva, ki so dana na voljo po postopkih, o katerih se dogovori z navedenimi državami.

2.  Najpozneje leta 2020 bo evropska solidarnostna in prostovoljska služba odprta za sodelovanje vseh drugih držav, ki sodelujejo v evropski prostovoljski službi, ter za sodelovanje drugih držav na podlagi dvostranskih in večstranskih sporazumov. Sodelovanje se po potrebi opira na dodatna sredstva, ki so dana na voljo po postopkih, o katerih se bo treba dogovoriti z navedenimi državami, posebno pozornost pa je treba posvetiti sosednjim državam ter državam z nizkimi in srednjimi dohodki.

Predlog spremembe    120

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Mladi v starosti od 17 do 30 let, ki so pripravljeni sodelovati v evropskih solidarnostih enotah, se registrirajo na portalu evropskih solidarnostnih enot. Vendar so registrirani mladi ob začetku opravljanja solidarnostnega dela ali projekta stari vsaj 18 let in ne starejši od 30.

1.  Mladi v starosti od 17 do 30 let bodo lahko sodelovali v evropski solidarnostni in prostovoljski službi. Mladi, ki so stari 17 let in so pripravljeni sodelovati v evropski solidarnostni in prostovoljski službi, se lahko registrirajo na portalu evropske solidarnostne in prostovoljske službe ali se prijavijo za opravljanje solidarnostnega dela v skladu s postopki prijave, ki jih objavijo sodelujoče organizacije, ki imajo znak kakovosti. Vendar so registrirani mladi ob začetku opravljanja solidarnostnega dela ali projekta stari vsaj 18 let in ne starejši od 30. Komisija se bo trudila zagotoviti opravljanje solidarnostnega dela vsem, ki oddajo veljavno prijavo.

Predlog spremembe    121

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pri izvajanju te uredbe Komisija in sodelujoče države poskrbijo, da se poseben poudarek nameni spodbujanju socialnega vključevanja, zlasti sodelovanja mladih z manj možnostmi.

2.  Pri izvajanju te uredbe Komisija, države članice in druge sodelujoče države poskrbijo, da se sprejmejo posebni in učinkoviti ukrepi za spodbujanje socialnega vključevanja in pogojev enakega dostopa, zlasti sodelovanja mladih z manj možnostmi, vključno z invalidi, osebami LGBTI in osebami, ki prihajajo iz marginaliziranih skupnosti. Ti ukrepi lahko vključujejo prilagojene, po meri oblikovane podporne sisteme in usmerjanje, posebne kontaktne točke med opravljanjem solidarnostnega dela ter posebne oblike, kot je kratkoročno solidarnostno delo. Dodatni stroški, ki nastanejo z udeležbo oseb s posebnimi potrebami, se krijejo 100%.

Predlog spremembe    122

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  V evropskih solidarnostnih enotah sodelujejo javni ali zasebni subjekti ali mednarodne organizacije, če so prejeli znak kakovosti evropskih solidarnostnih enot.

1.  V evropski solidarnostni in prostovoljski službi sodelujejo javni ali zasebni neprofitni subjekti ali mednarodne organizacije, kot so nevladne organizacije in organizacije civine družbe, če njihove dejavnosti ustrezajo opredelitvi „solidarnostne aktivnosti“ iz te uredbe, so prejeli znak kakovosti, aktivnost, ki jo ponujajo, pa ni na seznamu izključenih aktivnosti.

Predlog spremembe    123

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Vlogo upravičenega subjekta, da bi postal sodelujoča organizacija evropskih solidarnostnih enot, oceni pristojni izvajalski organ evropskih solidarnostnih enot, da ugotovi, ali aktivnosti subjekta izpolnjujejo zahteve evropskih solidarnostnih enot.

2.  Vlogo upravičenega subjekta, da bi postal sodelujoča organizacija evropske solidarnostne in prostovoljske službe, oceni pristojni izvajalski organ evropske solidarnostne in prostovoljske službe, da ugotovi, ali aktivnosti subjekta izpolnjujejo načela in zahteve iz listine evropske solidarnostne in prostovoljske službe. Subjekt, ki bistveno spremeni svojo dejavnost, o tem obvesti pristojni izvajalski organ, da ga lahko ponovni oceni. Prijava in registracija sta uporabniku prijazni. Izogibati se je treba upravnim bremenom. Postopek za uveljavljanje prostovoljstva se loči od postopka za dodeljevanje oznake kakovosti za komponento zaposlitve, ob tem pa se upoštevajo posebnosti obeh komponent.

Predlog spremembe    124

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Na podlagi ocene lahko subjekt pridobi znak kakovosti evropskih solidarnostnih enot. Pridobljeni znak se redno ponovno oceni in se lahko odvzame.

3.  Na podlagi ocene lahko subjekt pridobi znak kakovosti evropske solidarnostne in prostovoljske službe. Pridobljeni znak se redno in brez ustvarjanja pretiranega upravnega bremena vsaj vsaki dve leti ponovno oceni in se lahko odvzame, če aktivnosti subjekta niso več v skladu z načeli in zahtevami iz listine evropske solidarnostne in prostovoljske službe. Po nadaljni oceni se lahko ponovno dodeli. Rezultati ponovnega ocenjevanja subjektov so del spremljanja in ocenjevanja iz člena 15 te uredbe in zlasti poročila o napredku, ki ga bo Komisija objavila leta 2020.

Predlog spremembe    125

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Vsak subjekt, ki prejme znak kakovosti evropskih solidarnostnih enot, dobi dostop do portala evropskih solidarnostnih enot in lahko registriranim posameznikom ponudi solidarnostne aktivnosti.

4.  Vsak subjekt, ki prejme znak kakovosti evropske solidarnostne in prostovoljske službe, dobi dostop do portala evropske solidarnostne in prostovoljske službe in lahko registriranim posameznikom ponudi solidarnostne aktivnosti. Komisija določi ločena akreditacijska postopka z različnimi merili za ocenjevanje za subjekte, ki nameravajo zagotavljati priložnosti za opravljanje prostovoljskega dela, in subjekte, ki nameravajo zagotavljati zaposlitve in pripravništva, ter omeji njihov dostop programa na dele, za katere so akreditirani.

Predlog spremembe    126

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a.  Na vseh stopnjah prijavnega in akreditacijskega postopka se upravno breme ohrani na najnižji možni ravni, da bi se izognili razočaranju, dodatnim stroškom ali pomanjkanju spodbude s strani sodelujoče organizacije pri ponudbi solidarnostnih del.

Predlog spremembe    127

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6b.  Sodelujoče organizacije, ki prejemajo finančna sredstva za izvajanje solidarnostnega dela v okviru prostovoljstva, lahko usposabljanja za pripravo, podporo med solidarnostnim delom in spremljanje, ki so predvidena v programu, izvedejo samostojno, če odgovornosti za to ne želijo prepustiti pristojni nacionalni agenciji. Sodelujoče organizacije za samostojno izvedbo usposabljanja prejmejo finančno podporo.

Predlog spremembe    128

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsi javni ali zasebni subjekti s sedežem v sodelujoči državi ter mednarodne organizacije, ki v sodelujočih državah izvajajo solidarnostne aktivnosti, se lahko prijavijo za financiranje v okviru evropskih solidarnostnih enot. V primeru aktivnosti iz člena 7(1)(a) je pridobitev znaka kakovosti s strani sodelujoče organizacije predpogoj za prejem financiranja v okviru evropskih solidarnostnih enot. V primeru solidarnostnih projektov iz člena 7(1)(b) se lahko za financiranje prijavijo tudi fizične osebe v imenu neformalnih skupin udeležencev evropskih solidarnostnih enot.

Vsi neprofitni javni ali zasebni subjekti s sedežem v državi članici ali drugi sodelujoči državi ter mednarodne organizacije, ki v sodelujočih državah izvajajo solidarnostne aktivnosti, se lahko prijavijo za financiranje v okviru evropske solidarnostne in prostovoljske službe. V primeru aktivnosti iz člena 7(1)(a) je pridobitev znaka kakovosti s strani sodelujoče organizacije predpogoj za prejem financiranja v okviru evropske solidarnostne in prostovoljske službe. V primeru solidarnostnih projektov iz člena 7(1)(b) se lahko za financiranje prijavijo tudi fizične osebe v imenu neformalnih skupin udeležencev evropske solidarnostne in prostovoljske službe, če so pristojni izvajalski organi izvedli enakovredne preglede kakovosti.

Predlog spremembe    129

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija v sodelovanju s sodelujočimi državami redno spremlja uspešnost evropskih solidarnostnih enot pri doseganju ciljev.

1.   Komisija v sodelovanju z državami članicami, sodelujočimi organizacijami, izvajalskimi agencijami ter sodelujočimi organizacijami in organizacijami pošiljateljicami ter evropskimi in nacionalnimi zainteresiranimi stranmi, kot so mladinske organizacije, redno in učinkovito spremlja uspešnost evropske solidarnostne in prostovoljske službe pri doseganju ciljev. V ta namen je treba vzpostaviti posebni odbor za spremljanje programa. Odbor za spremljanje programa vključuje predstavnike Komisije, držav članic, drugih sodelujočih držav, izvajalskih agencij, sodelujočih organizacij ter evropskih in nacionalnih zainteresiranih strani.

Predlog spremembe    130

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.   Napredek pri doseganju posebnih ciljev se ocenjuje z uporabo kazalnikov, kot so:

2.   Napredek pri doseganju posebnih ciljev se ocenjuje z uporabo sklopa kvalitativnih in kvantitativnih kazalnikov, kot so:

Predlog spremembe    131

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)   število udeležencev v prostovoljskem solidarnostnem delu (znotraj države in čezmejno):

(a)   število in profil udeležencev v visokokakovostnem prostovoljskem solidarnostnem delu po državah, starosti in spolu (znotraj države in čezmejno):

Predlog spremembe    132

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  število udeležencev, ki izjavljajo, da so povečali svoje znanje, spretnosti in kompetence;

Predlog spremembe    133

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2 – točka a b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ab)  stopnja doseganja ciljev projekta z vidika ugotovljenih potreb skupnosti;

Predlog spremembe    134

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)   število udeležencev v solidarnostnih projektih;

(d)  število in profil udeležencev v visokokakovostnih solidarnostnih projektih po državah, starosti in spolu;

Predlog spremembe    135

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  število udeležencev, ki izjavljajo, da so pridobili spretnosti, kompetence in znanje za osebni, izobrazbeni, socialni, državljanski, vključno z evropskim državljanstvom, in poklicni razvoj, po starosti, državah in spolu;

Predlog spremembe    136

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2 – točka d b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(db)  število udeležencev s posebnimi potrebami ali mladih z manj priložnostmi;

Predlog spremembe    137

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  število udeležencev, ki so prejeli potrdilo, kot je Youth Pass, ali kako drugo obliko uradnega priznanja za udeležbo v evropski solidarnostni in prostovoljski službi;

Predlog spremembe    138

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2 – točka e b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(eb)   odstotek zaposlenosti mladih, ki so sodelovali;

Predlog spremembe    139

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2 – točka e c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ec)   delež udeležencev, ki izjavljajo, da nameravajo še naprej sodelovati pri solidarnostnih aktivnostih, po državah, starosti in spolu (e...) število solidarnostnih projektov;

Predlog spremembe    140

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2 – točka e d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ed)   število organizacij z znakom kakovosti, katerih solidarnostne aktivnosti so se financirale v okviru evropske solidarnostne in prostovoljske službe po državah;

Predlog spremembe    141

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2 – točka e e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ee)  kakovost in učinkovitost celotnega postopka, in sicer raven upravnega bremena, ki ga nosijo udeleženci in sodelujoče organizacije;

Predlog spremembe    142

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2 – točka e f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ef)  skupna stopnja zadovoljstva udeležencev in sodelujočih organizacij s kakovostjo solidarnostnega dela evropske solidarnostne in prostovoljske službe, usposabljanja, jezikovne podpore, administrativne podpore, zavarovanja in podpore po opravljenem delu;

Predlog spremembe    143

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2 – točka e g (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(eg)  učinkovitost in uspešnost postopkov in meril za dodeljevanje in nadaljnje ponovno ocenjevanje dodelitve znaka kakovosti;

Predlog spremembe    144

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2 – točka e h (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(eh)  kakovost dela, zlasti z vidika pomoči in spremljanja udeležencev;

Predlog spremembe    145

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2 – točka e i (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ei)  kakovost rezultatov in vpliv na solidarnostne aktivnosti;

Predlog spremembe    146

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2 – točka e j (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ej)  učinkovitost posebnih ukrepov, sprejetih za spodbujanje in zagotavljanje socialne vključenosti in enakih možnosti dostopa za udeležence, zlasti za udeležbo prikrajšanih mladih;

Predlog spremembe    147

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Najkasneje šest mesecev po začetku veljavnosti te uredbe bo Komisija vzpostavila podroben program za spremljanje realizacij, rezultatov in učinkov te uredbe.

Z ...* Komisija vzpostavi podroben program za spremljanje realizacij, rezultatov in učinkov te uredbe.

 

_______________

 

* Datum začetka veljavnosti te uredbe.

Predlog spremembe    148

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Komisija leta 2020 objavi poročilo s pregledom napredka pri doseganju rezultatov, vključno s ciljem, da se do leta 2020 v okviru evropskih solidarnostnih enot ponudi priložnosti 100 000 mladim (to zajema vse priložnosti za opravljanje solidarnostnega dela in projekte iz člena 7(1)(a) in (b)).

3.  Komisija leta 2019 objavi poročilo o doseženih rezultatih ter kakovostnih in količinskih vidikih izvajanja programov s pregledom napredka pri doseganju rezultatov, vključno s ciljem, da se do leta 2020 v okviru evropske solidarnostne in prostovoljske službe ponudi priložnosti 100 000 mladim (to zajema vse priložnosti za opravljanje solidarnostnega dela in projekte iz člena 7(1)(a) in (b)), pa tudi o stroškovni učinkovitosti programa, ter ga predloži Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij.

Predlog spremembe    149

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Kakovost solidarnostnih del se ocenjuje z običajnimi standardi spremljanja v vseh sodelujočih državah, da bi se lahko dosegla enotna raven kakovosti izvajanja. Sodelujoče organizacije pomagajo razviti sveženj standardov kakovosti.

Predlog spremembe    150

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Štiri leta po datumu začetka uporabe te uredbe Komisija izvede neodvisno oceno te uredbe in Evropskemu parlamentu, Svetu, Odboru regij in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru predloži poročilo o glavnih ugotovitvah.

4.  Komisija izvede neodvisno naknadno oceno te uredbe, da bi ocenila učinkovitost, uspešnost in učinek programa v primerjavi z njegovimi cilji in najkasneje do 30. junija 2021 Evropskemu parlamentu, Svetu, Odboru regij in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru predloži poročilo o glavnih ugotovitvah ter priporočila za prihodnost programa. Komisija v okviru ocenjevanja zagotovi redna posvetovanja med vsemi ustreznimi deležniki, vključno z udeleženci, sodelujočimi organizacijami in zadevnimi lokalnimi skupnostmi. Rezultati ocenjevanja se upoštevajo pri prihodnji zasnovi programov in predlogih za dodeljevanje sredstev.

Predlog spremembe    151

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija v sodelovanju s sodelujočimi državami zagotovi širjenje informacij, promocijo in nadaljnje ukrepanje v zvezi z vsemi ukrepi, podprtimi v okviru evropskih solidarnostnih enot.

1.  Komisija v sodelovanju s sodelujočimi državami in mrežami na ravni Unije, ki so relevantne za aktivnosti evropske solidarnostne in prostovoljske službe, zagotovi širjenje informacij, promocijo in nadaljnje ukrepanje v zvezi z vsemi ukrepi, podprtimi v okviru evropske solidarnostne in prostovoljske službe, zlasti z rešitvami IKT, kot je portal, ki je na voljo v vseh uradnih jezikih Unije, s posebnim poudarkom na enakih možnostih in dostopnosti.

Predlog spremembe    152

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Nacionalne agencije iz člena 20 razvijajo dosledno politiko za učinkovito ozaveščanje in širjenje informacij ter uporabo rezultatov aktivnosti, podprtih v okviru ukrepov, ki jih upravljajo, pomagajo Komisiji pri splošni nalogi širjenja informacij o evropskih solidarnostnih enotah, vključno z informacijami o ukrepih, ki se upravljajo na nacionalni ravni in na ravni Unije, ter njihovih rezultatih, in zadevne ciljne skupine obveščajo o pobudah, ki se izvajajo v njihovi državi.

2.  Nacionalne agencije iz člena 20 razvijajo dosledno politiko za učinkovito ozaveščanje, ki je usmerjeno tudi v oddaljena območja, in širjenje informacij ter uporabo rezultatov aktivnosti, podprtih v okviru ukrepov, ki jih upravljajo, pomagajo Komisiji pri splošni nalogi širjenja informacij o evropski solidarnostni in prostovoljski službi, vključno z informacijami o ukrepih, ki se upravljajo na nacionalni ravni in na ravni Unije, ter njihovih rezultatih, in zadevne ciljne skupine obveščajo o pobudah, ki se izvajajo v njihovi državi.

Predlog spremembe    153

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Dejavnosti obveščanja prispevajo tudi k institucionalnemu komuniciranju o političnih prednostnih nalogah Unije, če so povezane s splošnim ciljem te uredbe.

3.  Dejavnosti obveščanja prispevajo tudi k institucionalnemu komuniciranju o političnih prednostnih nalogah Unije, če so povezane s splošnim ciljem te uredbe, ter pomenijo dodano vrednost in prepoznavnost za EU.

Predlog spremembe    154

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Nacionalne agencije sodelujejo s specializiranimi mladinskimi informacijskimi službami, ki obveščajo, ozaveščajo, usmerjajo in podpirajo mlade, zlati tiste iz prikrajšanih okolij, da bi zagotovile dosledno in raznoliko razširjanje informacij in ozaveščanje.

Predlog spremembe    155

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) na ravni Unije;

Predlog spremembe    156

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Nacionalni organ imenuje neodvisen revizijski organ. Neodvisni revizijski organ izda revizijsko mnenje o letni izjavi o upravljanju iz člena 60(5) Uredbe (EU, Euratom) št. 966//2012.

1.  Nacionalni organ v skladu z načelom preglednosti imenuje neodvisen revizijski organ. Neodvisni revizijski organ izda revizijsko mnenje o letni izjavi o upravljanju iz člena 60(5) Uredbe (EU, Euratom) št. 966//2012.

Predlog spremembe    157

Predlog uredbe

Člen 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 19a

 

Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo

 

1.   Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) je na ravni Unije odgovorna za upravljanje vseh faz vlog za nepovratna sredstva za projekte evropske solidarnostne in prostovoljske službe iz člena 7 te uredbe, ki jih predložijo evropske ali mednarodne organizacije.

 

2.   Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) je odgovorna tudi za akreditacijo in spremljanje evropskih ali mednarodnih organizacij.

Predlog spremembe    158

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V vsaki državi, ki sodeluje v evropskih solidarnostnih enotah, nacionalne agencije, imenovane za upravljanje ukrepov iz poglavja III Uredbe (EU) št. 1288/2013 v svojih državah, delujejo tudi kot nacionalne agencije v okviru evropskih solidarnostnih enot.

V vsaki državi, ki sodeluje v evropski solidarnostni in prostovoljski službi, nacionalne agencije, imenovane za upravljanje ukrepov iz poglavja III Uredbe (EU) št. 1288/2013 v svojih državah, delujejo tudi kot nacionalne agencije v okviru evropske solidarnostne in prostovoljske službe. Organizacije iz mreže EURES v skladu s členom 7 Uredbe (EU) 2016/589 tem nacionalnim agencijam pomagajo pri upravljanju solidarnostnih ukrepov v obliki pripravništva in zaposlitve ter z ustreznimi kakovostnimi in podpornimi ukrepi v okviru evropske solidarnostne in prostovoljske službe.

 

_______________

 

1Uredba (EU) 2016/589 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. aprila 2016 o evropski mreži služb za zaposlovanje (EURES), dostopu delavcev do storitev na področju mobilnosti in nadaljnjem povezovanju trgov dela ter o spremembi uredb (EU) št. 492/2011 in (EU) št. 1296/2013 (UL L 107, 22.4.2016, str. 1).

Predlog spremembe    159

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Brez poseganja v člen 28(3) Uredbe (EU) št. 1288/2013 je nacionalna agencija odgovorna tudi za upravljanje vseh faz projektnega cikla ukrepov evropskih solidarnostnih enot, navedenih v seznamih v izvedbenih aktih iz člena 24, in sicer v skladu s členom 58(1)(c)(v) in (vi) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 in členom 44 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1268/2012.

2.  Brez poseganja v člen 28(3) Uredbe (EU) št. 1288/2013 je nacionalna agencija odgovorna tudi za upravljanje vseh faz projektnega cikla ukrepov evropske solidarnostne in prostovoljske službe, navedenih v seznamih v izvedbenih aktih iz člena 24, in sicer v skladu s členom 58(1)(c)(v) in (vi) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 in členom 44 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1268/201234. Nacionalne agencije mora Komisija usposabljati in jim dajati konkretne smernice, da bi lahko ustrezno izvajale vse faze projektnega cikla ukrepov ter obravnavale vse ovire, s katerimi se srečujejo posamezniki in organizacije.

__________________

__________________

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1268/2012 z dne 29. oktobra 2012 o pravilih uporabe Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (UL L 362, 31.12.2012, str. 1).

34Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1268/2012 z dne 29. oktobra 2012 o pravilih uporabe Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (UL L 362, 31.12.2012, str. 1).

Predlog spremembe    160

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  določa standarde notranje kontrole za nacionalne agencije in pravila za upravljanje sredstev Unije, dodeljenih kot nepovratna sredstva, s strani nacionalnih agencij;

(a)  določa standarde notranje kontrole za nacionalne agencije in pravila za upravljanje sredstev Unije, dodeljenih kot nepovratna sredstva, s strani nacionalnih agencij, pri čemer upošteva zahteve glede poenostavitve in tako sodelujočim organizacijam ne nalaga nobenega dodatnega bremena;

Predlog spremembe    161

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  določi letne prednostne naloge;

Predlog spremembe    162

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 1 – točka a b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ab)  posvetuje se z nacionalnimi agencijami glede vzpostavitve postopkov, instrumentov in orodij za zagotovitev ustreznih sredstev za provizije za upravljanje;

Predlog spremembe    163

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Komisija z mrežo nacionalnih agencij organizira redne sestanke, da bi zagotovila usklajeno izvajanje evropskih solidarnostnih enot v vseh sodelujočih državah.

7.  Komisija z mrežo nacionalnih agencij, sodelujočimi organizacijami in organizacijami pošiljateljicami ter zainteresiranimi stranmi civilne družbe, vključenimi v aktivnosti evropske solidarnostne in prostovoljske službe, kot so mladinske organizacije, organizira redne sestanke, da bi zagotovila usklajeno izvajanje evropske solidarnostne in prostovoljske službe v vseh sodelujočih državah. Komisija povabi obstoječe mreže na ravni Unije, ki so povezane z aktivnostmi v okviru evropske solidarnostne in prostovoljske službe, kot so evropska mreža javnih zavodov za zaposlovanje, portal EURES, mreža Eurodesk, Evropski center prostovoljcev (CEV), Evropski mladinski forum (YFJ) in druge zadevne organizacije civilne družbe, vključno z omrežji, ki zastopajo delodajalce in sindikate, naj se udeležijo teh sestankov.

Predlog spremembe    164

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Nacionalne agencije so odgovorne za primarne kontrole upravičencev do nepovratnih sredstev, in sicer za ukrepe evropskih solidarnostnih enot, za katere so pristojne. Te kontrole dajo razumna zagotovila, da se dodeljena nepovratna sredstva uporabljajo za predvidene namene in v skladu z veljavnimi pravili Unije.

3.  Nacionalne agencije in Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) so odgovorne za primarne kontrole upravičencev do nepovratnih sredstev, in sicer za ukrepe evropske solidarnostne in prostovoljske službe, za katere so pristojne. Te kontrole so sorazmerne in ustrezne ter dajo razumna zagotovila, da se dodeljena nepovratna sredstva uporabljajo za predvidene namene in v skladu z veljavnimi pravili Unije, pri čemer upoštevajo zahteve glede poenostavitve in tako sodelujočim organizacijam ne nalagajo nobenega dodatnega bremena. Poleg tega se za poenostavitev zahtev za upravičence čim več uporabljajo pavšalni zneski, stroški na enoto ali pavšalno financiranje.

Predlog spremembe    165

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Za izvajanje te uredbe Komisija z izvedbenimi akti sprejme delovne programe. Vsak delovni program zagotavlja, da se splošni in posebni cilji iz členov 3 in 4 izvajajo na dosleden način, ter določi pričakovane rezultate, način izvajanja in skupni znesek tega programa. Delovni programi prav tako vsebujejo opis ukrepov, ki bodo financirani, navedbo zneska, dodeljenega vsakemu ukrepu, in porazdelitev finančnih sredstev med sodelujoče države za ukrepe, ki jih upravljajo njihove nacionalne agencije, ter okvirni časovni razpored izvajanja.

1.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 25a v zvezi s sprejetjem delovnih programov. Vsak delovni program zagotavlja, da se splošni in posebni cilji iz členov 3 in 4 izvajajo na dosleden način, ter določi pričakovane rezultate, način izvajanja in skupni znesek tega programa. Delovni programi prav tako vsebujejo opis ukrepov, ki bodo financirani, vključno s skupnimi ukrepi na čezmejni ravni, navedbo zneska, dodeljenega vsakemu ukrepu, in porazdelitev finančnih sredstev med sodelujoče države za ukrepe, ki jih upravljajo njihove nacionalne agencije, ter okvirni časovni razpored izvajanja.

Obrazložitev

S Parlamentom in Svetom se je treba posvetovati o ukrepih za izvajanje te uredbe.

Predlog spremembe    166

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Potem ko Komisija dve leti izvaja to uredbo z delovnimi programi, Svet in Evropski parlament dodatno pregledata kazalnike rezultatov evropske solidarnostne in prostovoljske službe, da bi ocenila ustrezno vključitev predvidenih ciljev in aktivnosti v uradni okvir mladinske politike, ki se bo uporabljal po letu 2020.

Predlog spremembe    167

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 25(2).

črtano

Predlog spremembe    168

Predlog uredbe

Člen 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 25

črtano

Postopek v odboru

 

1.  Komisiji pomaga odbor, ustanovljen s členom 36 Uredbe (EU) št. 1288/2013. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

 

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

 

Obrazložitev

S Parlamentom in Svetom se je treba posvetovati o ukrepih za izvajanje te uredbe.

Predlog spremembe    169

Predlog uredbe

Člen 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 25a

 

Izvajanje prenosa pooblastila

 

1.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

 

2.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 24 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od [datum začetka veljavnosti te uredbe]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

 

3.   Prenos pooblastila iz člena 24 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

 

4.   Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016.

 

5.   Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

 

6.   Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 24, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Predlog spremembe    170

Predlog uredbe

Člen 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 27

črtano

Sprememba Uredbe (EU) št. 1293/2013

 

V členu 4 Uredbe (EU) št. 1293/2013 se doda naslednji odstavek:

 

„3.  Največ 3 000 000 EUR po trenutnih cenah iz podprograma za okolje v okviru prednostnega področja okoljsko upravljanje in informacije ter največ 1 500 000 EUR po trenutnih cenah iz podprograma za podnebne ukrepe v okviru prednostnega področja upravljanje podnebja in informacije se dodeli za financiranje projektov v smislu člena 17(4), ki jih v skladu s z Uredbo (EU) 2017/XXX izvaja evropska prostovoljska služba+ in ki prispevajo k enemu ali več prednostnim področjem v smislu členov 9 do 13. Ta dodelitev se izvede samo v skladu z Uredbo (EU) 2017/XXX, ne glede na posebne zahteve iz Uredbe (EU) št. 1293/2013. “

 

Predlog spremembe    171

Predlog uredbe

Člen 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 28

črtano

Spremembe Uredbe (EU) št. 1303/2013

 

Uredba (EU) št. 1303/2013 se spremeni:

 

1.  Člen 58(1) se spremeni:

 

(a)  prvi pododstavek se nadomesti z naslednjim:

 

„Na pobudo Komisije lahko skladi ESI podprejo pripravljalno, spremljevalno, upravno in tehnično podporo, vrednotenje, revizijske ter nadzorne ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, in podporne ukrepe v skladu z Uredbo (EU) 2017/XXX, navedene v tretjem pododstavku, če je njihov cilj ekonomska, socialna in teritorialna kohezija. “

 

(b)  V tretjem odstavku se doda naslednja točka (m):

 

  ukrepe, financirane v skladu z Uredbo (EU) 2017/XXX o evropskih solidarnostnih enotah, za okrepitev izobrazbenega, družbenega, državljanskega in strokovnega razvoja mladih ter njihove zaposljivosti in za olajšanje prehodov na trg dela. “

 

2.  V členu 91(3) se doda naslednji pododstavek:

 

„Od zneska za tehnično podporo se na pobudo Komisije v skladu s točko (a) člena 9(2) Uredbe (EU) 2017/XXX 35 000 000 EUR po tekočih cenah dodeli evropskim solidarnostnim enotam za podporo njihovih ukrepov. Ta dodelitev se izvede samo v skladu z Uredbo (EU) 2017/XXX, ne glede na posebne zahteve iz uredb za posamezne sklade. “

 

Predlog spremembe    172

Predlog uredbe

Člen 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 29

črtano

Sprememba Uredbe (EU) št. 1305/2013

 

V členu 51(1) Uredbe (EU) št. 1305/2013 se pod prvim pododstavkom doda naslednji pododstavek:

 

„EKSRP lahko z zneskom v višini 1 800 000 EUR po tekočih cenah financira tudi ukrepe, ki jih izvajajo evropske solidarnostne enote v skladu z Uredbo (EU) 2017/XXX in ki prispevajo k eni ali več prednostnim nalogam Unije na področju razvoja podeželja. Ta dodelitev se izvede samo v skladu z Uredbo (EU) 2017/XXX, ne glede na posebne zahteve iz Uredbe (EU) št. 1305/2013. “

 

Obrazložitev

Evropska solidarnostna enota ne bi smela ogrožati delovanja drugih programov EU in bi se morala osredotočiti zlasti na mlade in prostovoljce v okviru programa Erasmus+ (opomba: za ta predlog spremembe bi se morali črtati členi 27–31).

Predlog spremembe    173

Predlog uredbe

Člen 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 30

črtano

Sprememba Uredbe (EU) št. 1306/2013

 

V členu 6 Uredbe (EU) št. 1306/2013 se doda naslednja točka (j):

 

  ukrepe, ki jih izvajajo evropske solidarnostne enote v skladu z Uredbo (EU) 2017/XXX, ki prispevajo k eni ali več prednostnim nalogam Unije na področju kmetijstva in razvoja podeželja, zlasti ukrepe iz drugega pododstavka člena 51(1) Uredbe (EU) št. 1305/2013. Ta dodelitev se izvede samo v skladu z Uredbo (EU) 2017/XXX, ne glede na posebne zahteve iz uredb za posamezne sklade. “

 

Predlog spremembe    174

Predlog uredbe

Člen 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 31

črtano

Sprememba Sklepa št. 1313/2013/EU

 

V členu 19(1) Sklepa št. 1313/2013/EU se za drugim pododstavkom doda naslednji pododstavek:

 

„Iz finančnih sredstev, ki izhajajo iz razdelka 3 „Varnost in državljanstvo“, se 6 000 000 EUR po tekočih cenah dodeli za financiranje ukrepov, ki jih v skladu z Uredbo (EU) 2017/XXX izvajajo evropske solidarnostne enote in ki prispevajo k eni ali več prednostnim nalogam Unije na področju civilne zaščite. Ta dodelitev se izvede samo v skladu z Uredbo (EU) 2017/XXX, ne glede na posebne zahteve iz Sklepa št. 1313/2013/EU. “

 

(1)

(2)

(3)


OBRAZLOŽITEV

Evropska solidarnostna enota je dragocena pobuda Evropske komisije za večjo solidarnost znotraj Evrope. Potrebe so večje kot kdaj koli prej: trajna brezposelnost mladih, valutna kriza in vse večji evroskepticizem terjajo večjo zavzetost in solidarnost na evropski ravni. Za trajno obravnavo teh izzivov in čim prejšnje spodbujanje solidarnosti je evropska solidarnostna enota usmerjena v prihodnost Evrope: mladino. Program, ki ga je predlagala Komisija, ponuja poleg razširjene evropske prostovoljske službe tudi področje zaposlovanja, ki obsega službe in prakso v sektorju solidarnosti.

Kot poročevalka se zavzemam za zmanjšanje sklica na zaposlovanje iz programa s predlaganih 20 % na 5 % skupnih sredstev programa, da bi zagotovili uspeh evropske solidarnostne enote, preprečili poslabšanje kakovosti delovnih mest in povečali vrednost prostovoljske službe kot celote. Ker ima Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL) izključno pristojnost za spremembo odstavkov, povezanih s spremembami sklica na zaposlovanje, se pri tem nadejam konstruktivnega sodelovanja s kolegi iz odbora.

Odločila sem se, da poudarim koncept solidarnosti programa. Evropska solidarnostna enota ne sme biti program, ki bi v prvi vrsti spodbujal zaposlovanje, še manj pa naj bi ponujal odgovor na brezposelnost mladih. Zato že obstajajo pobude, kot sta jamstvo za mlade ali pobuda za zaposlovanje mladih, ki sta nastali prav v ta namen in ju je treba razširiti, ne pa razvrednotiti z dodatnim programom.

Ne glede na to pa se postavlja širše vprašanje, ali je delo v dobičkonosnem podjetju združljivo s konceptom solidarnosti. Besedilo predloga Komisije je glede nadzora kakovosti in spremljanja zelo nedoločno, zaradi česar nastajajo nevarne vrzeli na področju zaposlovanja, ki so udeležencem v škodo.

Moje poročilo se osredotoča na čim bolj uspešno spodbujanje solidarnosti med mladimi, pri čemer mora biti osnovni cilj vključevanje prikrajšanih mladih. Te ciljne skupine ni mogoče nagovoriti prek spletnih portalov, temveč z neposrednim stikom s posamezniki, kar zahteva dejavno sodelovanje z nosilci in organizacijami, ki organizirajo prostovoljske službe. Ciljno skupino je mogoče doseči le tako, da se zgradijo odnosi na osebni ravni. Zato pozivam k ciljno usmerjenemu spodbujanju spremljevalnih struktur in prožno prilagojenih operativnih teles, ki bodo prikrajšanim mladim omogočili, da izkusijo prostovoljne dejavnosti. Pri tem se zavzemam tudi za večjo prožnost prostovoljske službe, da bi bili z evropsko solidarnostno enoto združljivi tudi drugačni načini življenja in bi za program pridobili nove ciljne skupine.

Zato predlagam spremembo imena „evropska solidarnostna enota“ v „evropska solidarnostna in prostovoljska služba“, v katerem bi se ohranila „solidarnost“ kot jedro programa, ki pa ne bi več zavajalo in vsebovalo negativnega predznaka vojaško zvenečega izraza „enota“.


MNENJE Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (12.1.2018)

za Odbor za kulturo in izobraževanje

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravnega okvira evropske solidarnostne enote ter o spremembi uredb (EU) št. 1288/2013, (EU) št. 1293/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in Sklepa št. 1313/2013/EU

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

Pripravljavec mnenja: Brando Benifei

(*) Postopek s pridruženim odborom – člen 54 Poslovnika

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropska komisija je decembra 2016, po govoru predsednika Junckerja o stanju v Uniji napovedala pobudo o evropski solidarnostni enoti. Glavni cilj je okrepiti občutek pripadnosti evropskemu projektu s spodbujanjem ene njegovih najbolj temeljnih vrednot, tj. solidarnosti, in pomagati mladim Evropejcem, da izboljšajo svoje zaposlitvene možnosti, saj visoko stopnjo brezposelnosti med njimi vztrajno spremljajo neskladja v znanju in spretnostih. Po začetku prve faze je Komisija ocenila, da bi bilo primerno predlagati ad hoc pravni okvir, zato je 30. maja 2017 objavila predlog uredbe, ki ga trenutno pregledujeta Evropski parlament in Svet. V uredbi je določila pravno podlago za solidarnostno enoto, proračunsko ureditev in ukrepe za izvajanje pobude ter zastavila posebne cilje in opredelila ključne pojme.

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve je bil zadolžen za pripravo mnenja o vidikih predloga, ki se izrecno nanašajo na tako imenovani sklop poklicnih dejavnosti, zlasti o opredelitvah pripravništva in zaposlitve, vključenih v besedilo. Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve ima v skladu s členom 54 Poslovnika Evropskega parlamenta izključne pristojnosti za te dele predloga Komisije.

Poročevalec tega odbora na splošno pozdravlja predlog Komisije, vendar jasno opozarja na sporne elemente v njegovi zasnovi ter jih obravnava v svojih predlogih sprememb. Predvsem želi zagotoviti, da evropska solidarnostna enota ne bi ustvarila pogojev za morebitne zlorabe, tako da bi prostovoljci opravljali naloge, ki bi jih bilo treba izvajati v okviru redne plačane zaposlitve. V zvezi s tem je treba v zakonodaji odpraviti vsako tveganje zamenjave. Zato meni, da je treba jasno razlikovati med prostovoljstvom na eni strani ter pripravništvi in zaposlitvami na drugi strani, tudi pri financiranju obeh sklopov. V besedilu je treba okrepiti zaščitne ukrepe za zaposlovanje in izrecno navesti, da morajo biti zaposlitve in pripravništva povsem v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo, da jih je treba obvezno plačati in zagotoviti njihovo najvišjo kakovost.

Pripravljavec mnenja prav tako meni, da je treba za preprečevanje zlorab na tem področju dostop do prostovoljstva omejiti le na javne organe in sodelujoče nepridobitne organizacije. S tem bi na primer izključili možnost, ki jo sedaj predvideva evropska prostovoljska služba, da velika podjetja ali korporacije zaposlijo prostovoljce, ki jih financira EU, kar ni sporno le z etičnega in finančnega vidika, temveč se lahko sprevrže v nesprejemljivo obliko korporativnega oglaševanja. Poleg tega morajo zakonodajalci solidarnostni sektor zaradi njegove medsektorske narave in njegovega socialnoekonomskega pomena obravnavati s posebno pozornostjo, da preprečijo morebiten moteč vpliv na trg dela.

Namesto tega je treba pridobitnim podjetjem omogočiti sodelovanje pri evropski solidarnostni enoti le v primeru, da mladim ponudijo plačano zaposlitev ali pripravništvo. Druga možnost namesto tega pristopa, ki pa jo je treba še preučiti, bi lahko bila, da bi morali akterji iz družb in socialnih podjetij, ki želijo sodelovati v evropski solidarnostni enoti, oblikovati partnerstva ali financirati mesta v nepridobitnih organizacijah, specializiranih na ustreznem solidarnostnem področju.

Evropska solidarnostna enota bo s predlaganimi spremembami mladim v Evropi zagotovila nove priložnosti za sodelovanje v solidarnostnih dejavnostih in pridobivanje pomembnih praktičnih izkušenj.

Poročevalec poziva poslance Odbora za zaposlovanje, naj se osredotočijo na dele besedila, ki se jasno navezujejo na dejavnosti Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve. To bo pripomoglo k hitremu sprejetju stališča Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve ter bo znak pozitivnega in lojalnega sodelovanja z Odborom za kulturo in izobraževanje ter njegovim poročevalcem.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za kulturo in izobraževanje kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Evropska unija temelji na solidarnosti med državljani in med državami članicami. To je skupna vrednota, ki usmerja njene ukrepe in zagotavlja potrebno enotnost za reševanje sedanjih in prihodnjih družbenih izzivov, s katerimi so se mladi Evropejci pripravljeni spopadati z izražanjem solidarnosti v praksi.

(1)  Evropska unija temelji na solidarnosti med državljani in med državami članicami. To je skupna vrednota, ki usmerja njene ukrepe in zagotavlja potrebno enotnost za reševanje sedanjih in prihodnjih družbenih izzivov, s katerimi so se mladi Evropejci pripravljeni soočati tako, da svojo solidarnost udejanjijo v praksi. Načelo solidarnosti je določeno v členu 2 PEU in v preambuli Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  V govoru o stanju v Uniji z dne 14. septembra 201617 je bila poudarjena potreba po vlaganju v mlade in napovedana ustanovitev evropskih solidarnostnih enot, da bi se za mlade po vsej Uniji ustvarile priložnosti, da pustijo svoj pečat k družbi, pokažejo solidarnost in razvijajo svoje spretnosti, pri čemer ne bodo samo delali, ampak tudi pridobili neprecenljive humanitarne izkušnje.

(2)  V govoru o stanju v Uniji z dne 14. septembra 201617 je bila poudarjena potreba po vlaganju v mlade in napovedana ustanovitev evropske solidarnostne enote, da bi se za mlade po vsej Uniji ustvarile priložnosti in bi se jim omogočilo, da pustijo svoj pečat v družbi, pokažejo solidarnost in obenem neformalno in priložnostno razvijajo svoje spretnosti, pri čemer bodo pridobili praktične izkušnje v dejavnostih v skupnosti in neprecenljive humanitarne izkušnje.

__________________

__________________

17 Stanje v Uniji 2016: Za boljšo Evropo – Evropo, ki varuje, opolnomoča in ščiti, IP/16/3042 (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3042_en.htm).

17 Stanje v Uniji 2016: Za boljšo Evropo – Evropo, ki varuje, opolnomoča in ščiti, IP/16/3042 (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3042_en.htm).

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a)  Temeljna zaveza Evropske unije in držav članic bi morala biti vzpostavitev čim bolj privlačnih pogojev za sodelovanje pri evropski solidarnostni enoti.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Komisija je v svojem sporočilu „Evropska solidarnostna enota“ z dne 7. decembra 201618 poudarila, da je treba okrepiti temelje solidarnostnega dela po vsej Evropi, mladim ponuditi več kakovostnejših priložnosti za solidarnostne aktivnosti na različnih področjih ter podpirati nacionalne in lokalne akterje v njihovih prizadevanjih za spopadanje z različnimi izzivi in krizami. Komisija je začela prvo fazo evropskih solidarnostnih enot, v kateri se mladim po vsej EU zagotavljajo priložnosti za prostovoljstvo, pripravništvo ali zaposlitev prek različnih programov EU. Ne glede na to, ali se te aktivnosti izvajajo pred začetkom veljavnosti te uredbe ali po njem, bi se morali pri njih še naprej uporabljati pravila in pogoji ustreznih programov Unije, iz katerih so bile financirane v prvi fazi evropskih solidarnostnih enot.

(3)  Komisija je v svojem sporočilu „Evropska solidarnostna enota“ z dne 7. decembra 201618 poudarila, da je treba okrepiti temelje solidarnostnega dela po vsej Evropi, mladim ponuditi več kakovostnejših priložnosti za solidarnostne aktivnosti na različnih področjih ter podpirati nacionalne, regionalne in lokalne vladne in nevladne akterje v njihovih prizadevanjih za spopadanje z različnimi izzivi in krizami. Komisija je začela prvo fazo evropske solidarnostne enote, v kateri se mladim po vsej EU zagotavljajo priložnosti za prostovoljstvo, pripravništvo ali zaposlitev prek različnih programov EU. Ne glede na to, ali se te aktivnosti izvajajo pred začetkom veljavnosti te uredbe ali po njem, bi se morali pri njih še naprej uporabljati pravila in pogoji ustreznih programov Unije, iz katerih so bile financirane v prvi fazi evropske solidarnostne enote.

__________________

__________________

18 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Evropska solidarnostna enota, COM(2016) 942 final z dne 7. decembra 2016.

18 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Evropska solidarnostna enota, COM(2016)0942 z dne 7. decembra 2016.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Mladi bi morali imeti na razpolago lahko dostopne priložnosti za udejstvovanje v solidarnostnih aktivnostih, kar bi jim omogočilo izraziti zavzetost koristiti skupnosti ter pridobiti koristne izkušnje, spretnosti in kompetence za osebni, izobrazbeni, družbeni, državljanski in poklicni razvoj, s čimer bi se izboljšala njihova zaposljivost. Navedene aktivnosti bi podpirale tudi mobilnost mladih prostovoljcev, pripravnikov in delavcev.

(4)  Mladi bi morali imeti na razpolago lahko dostopne priložnosti za udejstvovanje v solidarnostnih aktivnostih, kar bi pozitivno vplivalo na družbo, predvsem pa bi jim omogočilo izraziti zavzetost koristiti skupnosti ter hkrati pridobiti koristne izkušnje, spretnosti in kompetence za osebni, izobrazbeni, družbeni, državljanski in poklicni razvoj, s čimer bi se izboljšale njihove spretnosti in okrepile poklicne prednosti, ki jih lahko nato uporabijo v delovnem okolju. Navedene aktivnosti bi podpirale tudi mobilnost mladih prostovoljcev, pripravnikov in delavcev.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Mladim bi bilo treba ponuditi kakovostne solidarnostne aktivnosti, ki bi bile odziv na neizpolnjene družbene potrebe, prispevale h krepitvi skupnosti, mladim nudile priložnost pridobiti dragoceno znanje in kompetence, bile mladim finančno dostopne in se izvajale v varnih in zdravih razmerah.

(5)  Solidarnostne dejavnosti, ponujene mladim, naj bi pomagale v odzivu na neizpolnjene družbene potrebe in izzive ter prispevale h krepitvi skupnosti in državljanstva ter zadostile potrebam osebnega in poklicnega razvoja udeležencev. Solidarnostne aktivnosti bi morale biti zelo kakovostne in dejansko dostopne vsem mladim, da bodo lahko pridobili dragoceno znanje in kompetence ter priznanje za svoje delo, izvajati pa bi se morale v varnih in zdravih razmerah. Še posebej si je treba prizadevati za to, da se zagotovita dejanska vključenost in dostopnost razpoložljivih solidarnostnih aktivnosti, zlasti za mlade z manj možnostmi, denimo za invalide. Solidarnostne aktivnosti nikoli ne bi smele nadomestiti politik družbene odgovornosti gospodarskih družb ali negativno vplivati na obstoječe zaposlitve ali pripravništva.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Evropske solidarnostne enote bi postale enotna vstopna točka za solidarnostne aktivnosti po vsej Uniji. Treba bi bilo zagotoviti, da je navedeni okvir skladen z drugimi ustreznimi politikami in programi Unije ter da jih dopolnjuje. Evropske solidarnostne enote bi se morale opirati na prednosti in sinergije obstoječih programov, zlasti evropske prostovoljske službe. Prav tako bi morale dopolnjevati prizadevanja držav članic za podporo mladim in olajšanje prehoda iz izobraževanja v zaposlitev v okviru jamstva za mlade19 z dodatnimi priložnostmi za vključitev na trg dela v obliki pripravništev ali zaposlitev na področjih, povezanih s solidarnostjo, v njihovih državah članicah ali čezmejno. Prav tako bi bilo treba zagotoviti dopolnjevanje z obstoječimi mrežami na ravni Unije, ki se nanašajo na aktivnosti v okviru evropskih solidarnostnih enot, kot so evropska mreža javnih zavodov za zaposlovanje, EURES in mreža Eurodesk. Poleg tega bi bilo treba zagotoviti dopolnjevanje med obstoječimi podobnimi shemam, zlasti nacionalnimi solidarnostnimi shemami in programi mobilnosti za mlade, ter evropskimi solidarnostnimi enotami, in sicer na podlagi dobrih praks, kadar je to primerno.

(6)  Evropska solidarnostna enota bi postala glavna vstopna točka za solidarnostne aktivnosti, ki jih opravljajo mladi po vsej Uniji. Zagotoviti bi bilo treba, da bi bil navedeni okvir skladen z drugimi ustreznimi politikami in programi Unije ter da bi jih dopolnjeval. Evropska solidarnostna enota bi se morala opirati na prednosti in sinergije obstoječih programov, zlasti evropske prostovoljske službe, in ne bi smela ogroziti financiranja že obstoječih ustreznih programov na področju solidarnosti. Prav tako bi morala dopolnjevati prizadevanja držav članic za podporo mladim pri dostopu do priložnosti za opravljanje prostovoljskega dela in olajšanje prehoda iz izobraževanja v zaposlitev z dodatnimi priložnostmi za vključitev na trg dela v obliki pripravništev ali zaposlitev na področjih, povezanih s solidarnostjo, v njihovi državi članici ali čezmejno. Prav tako bi bilo treba zagotoviti dopolnjevanje z obstoječimi mrežami na ravni Unije, ki se nanašajo na aktivnosti v okviru evropske solidarnostne enote, kot so evropska mreža javnih zavodov za zaposlovanje, EURES, mreža Eurodesk, Evropski mladinski forum (YFJ), Evropski center prostovoljcev (CEV) in druge ustrezne organizacije civilne družbe, vključno s socialnimi partnerji. Skleniti bi bilo treba partnerstva z evropskimi mrežami, specializiranimi za nekatere pereče socialne težave, ki jih države članice neuspešno obravnavajo, kot so skrajna revščina, brezdomstvo, obubožanost romskih skupnosti, izključenost prosilcev za azil. Poleg tega bi bilo treba zagotoviti dopolnjevanje med obstoječimi podobnimi shemam, zlasti nacionalnimi solidarnostnimi shemami in programi mobilnosti za mlade, ter evropsko solidarnostno enoto, in sicer na podlagi dobrih praks, kadar je to primerno.

__________________

 

19 Priporočilo Sveta z dne 22. aprila 2013 o vzpostavitvi jamstva za mladino (2013/C 120/01).

 

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Da bi čim bolj povečali učinek evropskih solidarnostnih enot, bi bilo treba sprejeti določbe, ki bi omogočale, da drugi programi Unije, kot so Sklad za azil, migracije in vključevanje, program Evropa za državljane, Evropski sklad za regionalni razvoj in program na področju zdravja, prispevajo k ciljem evropskih solidarnostnih enot s podpiranjem aktivnosti, ki spadajo na njihovo področje uporabe. Ta prispevek bi bilo treba financirati v skladu s temeljnimi akti zadevnih programov. Upravičenci bi morali potem, ko so pridobili veljaven znak kakovosti evropskih solidarnostnih enot, dobiti dostop do portala evropskih solidarnostnih enot in biti deležni ukrepov za zagotavljanje kakovosti ter podpornih ukrepov glede na vrsto aktivnosti, ki jo nudijo.

(7)  Da bi čim bolj povečali učinek evropske solidarnostne enote, bi bilo treba sprejeti določbe, ki bi omogočale, da bodo drugi programi Unije, kot so Sklad za azil, migracije in vključevanje, program Evropa za državljane, Evropski sklad za regionalni razvoj in program na področju zdravja, prispevali k ciljem evropske solidarnostne enote s podpiranjem aktivnosti, ki spadajo na njeno področje uporabe. Ta prispevek bi bilo treba financirati v skladu s temeljnimi akti zadevnih programov. Sodelujoče organizacije bi morale potem, ko bi pridobile veljaven znak kakovosti evropske solidarnostne enote, dobiti dostop do portala evropskih solidarnostnih enot in biti deležne ukrepov za zagotavljanje kakovosti ter podpornih ukrepov glede na vrsto aktivnosti, ki jo nudijo.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Evropske solidarnostne enote bi morale mladim dati nove priložnosti za opravljanje prostovoljskega dela, pripravništva ali zaposlitev na področjih, povezanih s solidarnostjo, ter za oblikovanje in razvijanje solidarnostnih projektov na lastno pobudo. Te priložnosti bi morale prispevati k izboljšanju njihovega osebnega, izobrazbenega, družbenega, državljanskega in poklicnega razvoja. Evropske solidarnostne enote bi morale podpirati tudi aktivnosti mreženja udeležencev in organizacij evropskih solidarnostnih enot ter ukrepe za zagotavljanje kakovosti podprtih aktivnosti in boljše ovrednotenje učnih rezultatov udeležencev.

(8)  Evropska solidarnostna enota bi morala mladim dati nove priložnosti za opravljanje prostovoljskega dela, pripravništva ali zaposlitev na področjih, povezanih s solidarnostjo, ter za oblikovanje in razvijanje solidarnostnih projektov na lastno pobudo. Te priložnosti bi morale pomagati pri odzivanju na neizpolnjene družbene potrebe in pri krepitvi skupnosti, obenem pa prispevati k izboljšanju osebnega, izobrazbenega, družbenega, državljanskega in poklicnega razvoja mladih. Evropska solidarnostna enota bi morala podpirati tudi aktivnosti mreženja svojih udeležencev in organizacij ter ukrepe za zagotavljanje kakovosti podprtih aktivnosti in boljše ovrednotenje učnih rezultatov udeležencev. Prispevati bi morala tudi k podpori in krepitvi obstoječih organizacij, ki izvajajo solidarnostne ukrepe.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a)  Navedba o sodelovanju v evropski solidarnostni enoti v življenjepisu bi morala biti prednost, ki bi pospešila in olajšala vključevanje mladih Evropejcev na trg dela.

Predlog spremembe11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Prostovoljske aktivnosti so priložnost za pridobivanje bogatih izkušenj v okviru neformalnega in priložnostnega učenja, ki obogati osebni, družbeno-izobrazbeni ter poklicni razvoj mladih ter njihovo aktivno državljanstvo in zaposljivost. Prostovoljske aktivnosti ne bi smele negativno vplivati na potencialna ali obstoječa plačana delovna mesta ali šteti kot nadomestilo zanje. Da se zagotovi kontinuiteta prostovoljskih aktivnosti, podprtih na ravni Unije, bi morale evropske solidarnostne enote podpreti prostovoljske aktivnosti v okviru evropske prostovoljske službe, ki spadajo na geografsko območje uporabe evropskih solidarnostnih enot, in sicer v obliki čezmejnega opravljanja prostovoljskega solidarnostnega dela. Druge prostovoljske aktivnosti v okviru evropske prostovoljske službe, ki ne spadajo na geografsko območje uporabe evropskih solidarnostnih enot, bi bilo treba še naprej podpirati v okviru programa, vzpostavljenega z Uredbo (EU) št. 1288/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa „Erasmus+“: programa Unije za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport Erasmus+20, Kar zadeva razlago povezane zakonodaje na ravni Unije bi se morali tako čezmejno opravljanje prostovoljskega solidarnostnega dela v okviru evropskih solidarnostnih enot kot prostovoljske aktivnosti, ki se še naprej podpirajo na podlagi Uredbe (EU) št. 1288/2013, šteti za enakovredne tistim, ki se opravljajo v okviru evropske prostovoljske službe.

(9)  Prostovoljske aktivnosti so priložnost za pridobivanje bogatih izkušenj v okviru neformalnega in priložnostnega učenja, ki obogati osebni, družbeno-izobrazbeni ter poklicni razvoj mladih ter krepi njihovo aktivno državljanstvo in zaposljivost. Vseeno pa bi bilo treba zaradi medsektorske narave aktivnosti, povezanih s solidarnostjo, različnega statusa subjektov in organizacij, ki lahko v teh aktivnostih sodelujejo, ter socialnoekonomskega pomena solidarnostnega sektorja v EU v tej uredbi sprejeti določbe, ki bi preprečile, da bi prostovoljske aktivnosti negativno vplivale na potencialna ali obstoječa plačana delovna mesta ali da bi se štele oziroma se dejansko uporabljale kot nadomestilo zanje. Zato lahko opravljanje solidarnostnega dela v obliki prostovoljstva na podlagi te uredbe ponudijo samo javni organi ali sodelujoče organizacije v neprofitnem sektorju. Da se zagotovi kontinuiteta prostovoljskih aktivnosti, podprtih na ravni Unije, bi morala evropska solidarnostna enota podpreti prostovoljske aktivnosti v okviru evropske prostovoljske službe, ki spadajo na njeno geografsko območje uporabe, in sicer v obliki čezmejnega opravljanja prostovoljskega solidarnostnega dela. Druge prostovoljske aktivnosti v okviru evropske prostovoljske službe, ki ne spadajo na geografsko območje uporabe evropske solidarnostne enote, bi bilo treba še naprej podpirati v okviru programa, vzpostavljenega z Uredbo (EU) št. 1288/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa „Erasmus+“: programa Unije za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport Erasmus+20, Kar zadeva razlago povezane zakonodaje na ravni Unije bi se morali tako čezmejno opravljanje prostovoljskega solidarnostnega dela v okviru evropske solidarnostne enote kot prostovoljske aktivnosti, ki se še naprej podpirajo na podlagi Uredbe (EU) št. 1288/2013, šteti za enakovredne tistim, ki se opravljajo v okviru evropske prostovoljske službe.

__________________

__________________

20 Uredba (EU) št. 1288/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o uvedbi programa „Erasmus+“: program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport ter o razveljavitvi sklepov št. 1719/2006/ES, št. 1720/2006/ES in št. 1298/2008/ES, UL L 347, 20.12.2013, str. 50.

20 Uredba (EU) št. 1288/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o uvedbi programa „Erasmus+“: program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport ter o razveljavitvi sklepov št. 1719/2006/ES, št. 1720/2006/ES in št. 1298/2008/ES, UL L 347, 20.12.2013, str. 50.

Predlog spremembe12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Pripravništva in zaposlitve na področjih, povezanih s solidarnostjo, lahko nudijo mladim dodatne priložnosti za vključitev na trg dela, hkrati pa prispevajo k reševanju ključnih družbenih izzivov. To lahko pomaga spodbujati zaposljivost in produktivnost mladih, hkrati pa olajša njihov prehod iz izobraževanja v zaposlitev, kar je ključno za krepitev njihovih možnosti na trgu dela. Plačilo za pripravništva v okviru evropskih solidarnostnih enot bi morale zagotavljati sodelujoče organizacije, pripravništva pa bi morala slediti načelom kakovosti iz Priporočila Sveta o okviru za kakovost pripravništev z dne 10. marca 201421. Ponujena pripravništva in zaposlitve bi morali predstavljati odskočno desko za mlade pri vključevanju na trg dela in bi jih zato morala spremljati ustrezna podpora po opravljanju solidarnostnega dela. Pripravništva in zaposlitve bi morali podpirati ustrezni akterji na trgu dela, zlasti javne in zasebne službe za zaposlovanje, socialni partnerji ter gospodarske zbornice. Kot sodelujoče organizacije bi se morale imeti možnost prijaviti za financiranje prek pristojnih izvajalskih struktur evropskih solidarnostnih enot, saj bi predstavljale posrednika med mladimi udeleženci in delodajalci, ki nudijo pripravništva in zaposlitve v solidarnostnih sektorjih.

(10)  Evropska solidarnostna enota bi morala zagotoviti tudi okvir za pripravništva in zaposlitve na področjih, povezanih s solidarnostjo, ki bi pripomogel h gradnji socialne, ekonomske in državljanske kohezije. Pripravništva in zaposlitve bi morali biti jasno ločeni od prostovoljskih aktivnosti, tako s finančnega kot organizacijskega vidika, saj lahko mladim nudijo drugačne in dodatne priložnosti za vključitev na trg dela in poklicno napredovanje, hkrati pa prispevajo k reševanju ključnih družbenih izzivov. Pripravništva in zaposlitve nikoli ne bi smeli nadomestiti delovnih mest. Poleg tega lahko plačana pripravništva in zaposlitve spodbudijo mlade in tiste z manj možnostmi k sodelovanju v aktivnostih, povezanih s solidarnostjo, česar si sicer ne bi mogli privoščiti. Pripravništva lahko mladim olajšajo prehod iz izobraževanja v zaposlitev, kar je ključno za doseganje njihove trajne vključitve na trg dela. Plačilo za pripravništva v okviru evropske solidarnostne enote bi morale vedno zagotavljati sodelujoče organizacije, pripravništva pa bi morala slediti načelom kakovosti iz Priporočila Sveta o okviru za kakovost pripravništev z dne 10. marca 201421. Poleg tega bi se morala pripravništva razlikovati od prostovoljskega dela in temeljiti na pisni pogodbi, ki jo na začetku pripravništva podpišeta pripravnik in sodelujoča organizacija. V pogodbi bi bilo treba navesti cilje izobraževanja in usposabljanja, delovne pogoje in trajanje pripravništva, plačilo pripravnika ter pravice in obveznosti pogodbenih strank v skladu z veljavnim nacionalnim pravom in/ali veljavnimi kolektivnimi pogodbami v državi, v kateri se pripravništvo opravlja. Pripravništva bi morala predstavljati odskočno desko za mlade pri vključevanju na trg dela in ne bi smela nadomeščati delovnih mest. Pripravništva bi morala biti začasna in trajati razumno časovno obdobje, kot je določeno v tej uredbi. Zaposlitve bi morale temeljiti na pisni pogodbi, v kateri bi bilo treba spoštovati vse pogoje za zaposlitev, ki so določeni v nacionalni zakonodaji in/ali veljavnih kolektivnih pogodbah države, v kateri se delo opravlja. Finančna podpora za sodelujoče organizacije, ki ponujajo zaposlitve, ne bi smela trajati več kot 12 mesecev. Pripravništva in zaposlitve bi bilo treba v smislu financiranja in vsebine jasno razlikovati od prostovoljskih aktivnosti in bi jih zato morala spremljati ustreza priprava, usposabljanje na delovnem mestu in podpora po opravljenem solidarnostnem delu v zvezi z udeležbo udeleženca v evropski solidarnostni enoti. Pripravništva in zaposlitve bi morali podpirati ustrezni akterji na trgu dela, zlasti javne in zasebne službe za zaposlovanje, socialni partnerji ter gospodarske zbornice. Kot sodelujoče organizacije bi se morale imeti možnost prijaviti za financiranje prek pristojnih izvajalskih struktur evropske solidarnostne enote, saj bi predstavljale posrednika med mladimi udeleženci in delodajalci, ki nudijo pripravništva in zaposlitve v solidarnostnih sektorjih.

__________________

__________________

21 Priporočilo Sveta z dne 10. marca 88 o okviru za kakovost pripravništev (UL C 88, 27.3.2014, str. 1).

21 Priporočilo Sveta z dne 10. marca 88 o okviru za kakovost pripravništev (UL C 88, 27.3.2014, str. 1).

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Iniciativnost mladih je pomembna prednost za družbo in trg dela. Evropske solidarnostne enote bi morale prispevati k spodbujanju tega vidika s tem, da bi mladim dale priložnost za oblikovanje in izvedbo lastnih projektov, s katerimi bi reševali specifične izzive v korist svojih lokalnih skupnosti. Navedeni projekti bi morali predstavljati priložnost za preskušanje zamisli in podpiranje mladih pri tem, da sami postanejo gonilna sila solidarnostnih ukrepov. Prav tako bi lahko služili kot odskočna deska za nadaljnje sodelovanje v solidarnostnih aktivnostih in bi bili lahko prvi korak k spodbujanju udeležencev evropskih solidarnostnih enot k samozaposlitvi ali ustanovitvi združenj, nevladnih organizacij ali drugih organov, dejavnih v solidarnostnem, neprofitnem in mladinskem sektorju.

(11)  Iniciativnost mladih je pomembna prednost za družbo in trg dela. Evropska solidarnostna enota bi morala prispevati k spodbujanju tega vidika s tem, da bi mladim dala priložnost za oblikovanje in izvedbo lastnih projektov, s katerimi bi reševali specifične izzive v korist svojih lokalnih skupnosti. Navedeni projekti bi morali predstavljati priložnost za vzdržen razvoj inovativnih rešitev in podpiranje mladih pri tem, da sami postanejo gonilna sila solidarnostnih ukrepov. Prav tako bi lahko služili kot odskočna deska za nadaljnje sodelovanje v različnih vrstah solidarnostnih aktivnosti in bi bili lahko prvi korak k spodbujanju udeležencev evropske solidarnostne enote k podjetništvu in socialnemu podjetništvu ali ustanovitvi združenj, nevladnih organizacij ali drugih organov, dejavnih v solidarnostnem, neprofitnem in mladinskem sektorju, ter k njihovemu dejavnejšemu sodelovanju v aktivnostih združevanja. Mladim ter mladinskim in študentskim organizacijam bi bilo treba nuditi vso potrebno podporo, da bi dosegli dejanski razvoj pobud. Podpora po opravljanju solidarnostnega dela bi lahko vključevala podporo in svetovanje udeležencem, ki jih zanima vzpostavitev in vodenje združenj, zadrug, socialnih podjetij, mladinskih organizacij in centrov skupnosti. Ta podpora bi lahko vključevala študijo izvedljivosti, izbiro pravne oblike, oblikovanje poslovnega načrta, finančno in davčno svetovanje, oceno tveganja, svetovanje o komunikacijah, dejavnosti promocije in trženja.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Mladi in organizacije, ki sodelujejo v evropskih solidarnostnih enotah, bi morali čutiti, da pripadajo skupnosti posameznikov in subjektov, ki so zavezani h krepitvi solidarnosti po vsej Evropi. Hkrati sodelujoče organizacije potrebujejo podporo pri krepitvi svojih zmogljivosti za nudenje kakovostnih priložnosti za opravljanje solidarnostnega dela vedno večjemu številu udeležencev. Evropske solidarnostne enote bi morale podpirati aktivnosti mreženja z namenom krepitve vključenosti mladih in sodelujočih organizacij v tej skupnosti, spodbujanja duha evropskih solidarnostnih enot ter promoviranja izmenjave uporabnih praks in izkušenj. Te dejavnosti bi morale prispevati tudi k ozaveščanju o evropskih solidarnostnih enotah med javnimi in zasebnimi akterji ter zbiranju povratnih informacij od udeležencev in sodelujočih organizacij o izvajanju evropskih solidarnostnih enot.

(12)  Mladi in organizacije, ki sodelujejo v evropski solidarnostni enoti, bi morali čutiti, da pripadajo skupnosti posameznikov in subjektov, ki so zavezani h krepitvi solidarnosti po vsej Evropi. Hkrati sodelujoče organizacije potrebujejo podporo pri krepitvi svojih zmogljivosti za nudenje kakovostnih priložnosti za opravljanje solidarnostnega dela vedno večjemu številu udeležencev. Evropska solidarnostna enota bi morala podpirati aktivnosti mreženja z namenom krepitve zmogljivosti mladih in sodelujočih organizacij za vključitev v to skupnost, spodbujanja duha evropskih solidarnostnih enot ter promoviranja izmenjave uporabnih praks in izkušenj. Te dejavnosti bi morale prispevati tudi k ozaveščanju o evropski solidarnostni enoti med javnimi in zasebnimi akterji ter zbiranju povratnih informacij od udeležencev in sodelujočih organizacij o izvajanju evropske solidarnostne enote.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Posebno pozornost bi bilo treba nameniti nudenju kakovostnih priložnosti za opravljanje solidarnostnega dela ter drugih priložnosti v okviru evropskih solidarnostnih enot, zlasti z nudenjem usposabljanja, jezikovne podpore, zavarovanja, upravne podpore in podpore udeležencem po opravljanju solidarnostnega dela ter ovrednotenja znanja, spretnosti in kompetenc, ki so jih pridobili med delom v okviru evropskih solidarnostnih enot.

(13)  Posebno pozornost bi bilo treba nameniti nudenju kakovostnih priložnosti za opravljanje solidarnostnega dela ter drugih priložnosti v okviru evropske solidarnostne enote, zlasti z nudenjem spletnega in drugega usposabljanja, jezikovne podpore, zavarovanja, upravne podpore in podpore udeležencem pred opravljanjem solidarnostnega dela in po njem. To podporo bi bilo treba oblikovati v sodelovanju z mladinskimi organizacijami in drugimi organizacijami civilne družbe, da bi izkoristili njihovo strokovno znanje na tem področju. Poleg tega bi bilo treba v okviru podpore po opravljenem solidarnostnem delu dati prednost državljanskemu udejstvovanju udeležencev v njihovi skupnosti ter jih usmerjati k lokalnim organizacijam ali projektom, pri katerih lahko sodelujejo po solidarnostnem delu.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Za zagotovitev učinka opravljanja solidarnostnega dela evropskih solidarnostnih enot na osebni, izobrazbeni, družbeni, državljanski in poklicni razvoj udeležencev bi bilo treba ustrezno opredeliti in evidentirati znanja, spretnosti in kompetence, ki so učni rezultati opravljanja solidarnostnega dela , in sicer v skladu z nacionalnimi okoliščinami in posebnostmi, kot je priporočeno v Priporočilu Sveta z dne 20. decembra 2012 o potrjevanju neformalnega in priložnostnega učenja22.

(14)  Za zagotovitev učinka opravljanja solidarnostnega dela evropske solidarnostne enote na osebni, izobrazbeni, družbeni, državljanski in poklicni razvoj udeležencev bi bilo treba ustrezno opredeliti, evidentirati, oceniti in priznati znanja, spretnosti in kompetence, ki so učni dosežki opravljanja solidarnostnega dela, in sicer v skladu z nacionalnimi okoliščinami in posebnostmi, kot je priporočeno v Priporočilu Sveta z dne 20. decembra 2012 o potrjevanju neformalnega in priložnostnega učenja22. Komisija naj bi ta postopek poenostavila, tako je v ta namen objavila evropske smernice za potrjevanje neformalnega in priložnostnega učenja ter popis o potrjevanju tega učenja.

__________________

__________________

22 Priporočilo Sveta z dne 20. decembra 2012 o potrjevanju neformalnega in priložnostnega učenja (UL C 398, 22.12.2012, str. 1).

22 Priporočilo Sveta z dne 20. decembra 2012 o potrjevanju neformalnega in priložnostnega učenja (UL C 398, 22.12.2012, str. 1).

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Uvesti bi bilo treba znak kakovosti, da se zagotovi, da sodelujoče organizacije spoštujejo načela in zahteve listine evropskih solidarnostnih enot, kar zadeva njihove pravice in odgovornosti na vseh stopnjah solidarnostnega dela. Pridobitev znaka kakovosti bi moral biti predpogoj za udeležbo, vendar sam po sebi ne bi smel pomeniti financiranja v okviru evropskih solidarnostnih enot.

(15)  V partnerstvu z ustreznimi deležniki bi bilo treba uvesti znak kakovosti in okvir spremljanja za prostovoljstvo oziroma pripravništva in zaposlitve, da se zagotovi, da sodelujoče organizacije spoštujejo načela in zahteve listine evropske solidarnostne enote, kar zadeva njihove pravice in dolžnosti na vseh stopnjah solidarnostnega dela. Pridobitev znaka kakovosti bi moral biti predpogoj za udeležbo, vendar sam po sebi ne bi smel pomeniti financiranja v okviru evropske solidarnostne enote. Znak kakovosti bi moral zagotavljati, da dejavnosti v okviru evropske solidarnostne enote ne bi nadomeščale pravih delovnih ali pripravniških mest. Postopek za pridobitev znaka kakovosti ne bi smel povzročati dodatne birokracije, ki bi organizacije, zlasti zasebna podjetja v poklicni razsežnosti, odvračala od tega, da prispevajo k evropski solidarnostni enoti. Znak kakovosti bi moral tudi zagotavljati, da bodo sodelujoče organizacije spoštovale predhodno pogojenost glede socialne vključenosti in zlasti cilj prednostnih naložb o prehodu z institucionalnih zdravstvenih in socialnih storitev na zdravstvene in socialne storitve v okviru lokalnih skupnosti, kot je določeno v uredbi o skupnih določbah o evropskih strukturnih in investicijskih skladih, da bi se preprečilo, da bi se sredstva EU (tudi posredno) uporabila za podporo ločevanja zdravstvene in socialne infrastrukture.

Obrazložitev

Evropska unija si je od leta 2013 v postopku nadomeščanja psihiatričnih bolnišnic za dolgotrajno bivanje z manj izoliranimi storitvami za duševno zdravje na ravni skupnosti stalno prizadevala za deinstitucionalizacijo zdravstvenih storitev, in sicer z vključevanjem predhodnega pogojevanja v evropske strukturne in investicijske sklade, po katerih teh sredstev ni mogoče namenjati za institucionalne zdravstvene storitve. Evropska solidarnostna enota bi morala vključevati ustrezne določbe.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Portal evropskih solidarnostnih enot bi bilo treba stalno razvijati za zagotovitev enostavnega dostopa do evropskih solidarnostnih enot in da se ponudi enotna vstopna točka tako za zainteresirane posameznike kot zainteresirane organizacije, med drugim za registracijo, identifikacijo in posredovanje profilov in priložnosti, mreženje in virtualne izmenjave, spletno usposabljanje, jezikovno podporo in podporo po opravljanju solidarnostnega dela, ter druge uporabne funkcije, ki se lahko pojavijo v prihodnosti.

(17)  Portal evropske solidarnostne enote v vseh uradnih jezikih EU bi bilo treba stalno razvijati za zagotovitev enostavnega dostopa do evropske solidarnostne enote in da se ponudi enotna vstopna točka tako za zainteresirane posameznike kot tudi za zainteresirane organizacije, med drugim za registracijo, identifikacijo in posredovanje profilov in priložnosti, mreženje in virtualne izmenjave, informacije o obstoječem solidarnostnem delu ali projektih ter sodelujočih organizacijah, socialnih partnerjih ter ustreznih kontaktnih točkah na ravni Unije in nacionalni ravni, pa tudi za spletno usposabljanje, jezikovno podporo ter podporo pred opravljanjem solidarnostnega dela in po njem, medsebojne preglede solidarnostnega dela, mehanizme za neposredno zagotavljanje povratnih informacij ter druge uporabne funkcije, ki se lahko pojavijo v prihodnosti. Posebna pozornost se bo namenila popolni dostopnosti portala za vse mlade, ne glede na njihove zmožnosti.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17a)  Za dobro delovanje programa in pravočasno uvedbo ukrepov je treba v delovnih programih evropske solidarnostne enote vzpostaviti mehanizme, ki zagotavljajo, da so prijavljeni mladi v razumnem in razmeroma predvidljivem času obveščeni o ponudbah. Zato bi bilo treba prijavljene posameznike redno obveščati o razpoložljivem solidarnostnem delu ter aktivno vključenih sodelujočih organizacijah ter te informacije posodabljati, s čimer bi te posameznike spodbudili k sodelovanju v evropski solidarnostni enoti, hkrati pa bi jim dali možnost, da stopijo neposredno v stik z akterji, ki delujejo na področju solidarnosti na nacionalni in evropski ravni.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17b)  Oblikovati bi bilo treba okvir kakovosti s standardi kakovosti za ponudbo solidarnostnega dela v okviru evropske solidarnostne enote. Podlaga za to bi morala biti veljavna zakonodaja na ravni EU in nacionalni ravni za varstvo pravic delavcev, pripravnikov in prostovoljcev na področju socialnega varstva, minimalnega dohodka, stabilnosti, pravic do dela ter duševnega in telesnega zdravja. Opredelitev standardov bi morala biti vključujoč proces, v katerem bi polno sodelovali socialni partnerji ter mladinske in prostovoljske organizacije.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Ta uredba določa za obdobje 2018–2020 finančna sredstva, ki za Evropski parlament in Svet v okviru letnega proračunskega postopka predstavljajo prednostni referenčni znesek v smislu točke 17 Medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju23. Prednostni referenčni znesek vključuje prerazporeditve sredstev iz programa Erasmus+ (197,7 milijonov EUR) in iz Programa Evropske Unije za zaposlovanje in socialne inovacije (10 milijonov EUR) za proračunska leta 2018, 2019 in 2020, dopolnjujejo pa ga prispevki iz več programov Unije iz različnih razdelkov, na primer Evropski socialni sklad, mehanizem Unije na področju civilne zaščite, program LIFE in Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

(18)  Ta uredba določa za obdobje 2018–2020 finančna sredstva, ki za Evropski parlament in Svet v okviru letnega proračunskega postopka predstavljajo prednostni referenčni znesek v smislu točke 17 Medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju23. Prednostni referenčni znesek vključuje prerazporeditev sredstev iz programa Erasmus+ (197,7 milijona EUR), ki v nobenem primeru ne sme ogroziti že predvidenega financiranja projekta mobilnosti v okviru programa Erasmus+, in iz Programa Evropske Unije za zaposlovanje in socialne inovacije (10 milijonov EUR) za proračunska leta 2018, 2019 in 2020, dopolnjujejo pa ga prispevki iz več programov Unije iz različnih razdelkov, na primer mehanizem Unije na področju civilne zaščite in program LIFE.

__________________

__________________

23 Medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (UL C 373, 20.12.2013, str. 1).

23 Medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (UL C 373, 20.12.2013, str. 1).

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(18a)  Financiranje evropske solidarnostne enote v razpravah o prihodnjem proračunskem obdobju ne sme v nobenem primeru ogroziti financiranja programa mobilnosti Erasmus+ in drugih temeljnih programov, kot sta na primer Evropski socialni sklad ali Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja;

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(23a)  Ciljna skupina mladih bi morala biti kar se da široka in vključujoča, tako da lahko mladi iz različnih družbenih okolij, z različno stopnjo izobrazbe in različnimi spretnostmi, sposobnostmi, znanjem in izkušnjami sodelujejo v evropski solidarnostni enoti.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25)  Vsak subjekt, ki želi sodelovati v evropskih solidarnostnih enotah, najsi se financira iz proračuna evropskih solidarnostnih enot, iz drugega programa Unije ali iz drugega vira financiranja, bi moral ob izpolnjevanju ustreznih pogojev prejeti znak kakovosti. Postopek, ki vodi k dodelitvi znaka kakovosti, bi morale izvajalske strukture evropskih solidarnostnih enot izvajati stalno. Dodeljen znak kakovosti bi bilo treba redno ponovno ocenjevati ter odvzeti, če se med preverjanjem ugotovi, da pogoji, ki so vodili do dodelitve znaka, niso več izpolnjeni.

(25)  Vsak subjekt, ki želi sodelovati v evropski solidarnostni enoti, najsi se financira iz proračuna evropske solidarnostne enote, iz drugega programa Unije ali iz drugega vira financiranja, bi moral ob izpolnjevanju ustreznih pogojev najprej prejeti znak kakovosti. Postopek, ki vodi k dodelitvi znaka kakovosti, bi morale izvajalske strukture evropske solidarnostne enote izvajati stalno. V tem postopku se je treba izogibati pretiranemu upravnemu bremenu. Dodeljen znak kakovosti bi bilo treba redno ponovno ocenjevati ter odvzeti, če se med preverjanjem ugotovi, da pogoji, ki so vodili do dodelitve znaka, niso več izpolnjeni.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 40

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(40)  Finančna sredstva evropskih solidarnostnih enot iz razdelka 1a večletnega finančnega okvira bi morali dodatno dopolnjevati finančni prispevki iz drugih programov in razdelkov, kar zahteva spremembo uredb (EU) št. 1293/201327, (EU) št. 1303/201328, (EU) št. 1305/201329, (EU) št. 1306/201330 ter Sklepa št. 1313/2013/EU31 Evropskega parlamenta in Sveta.

(40)  Finančna sredstva evropske solidarnostne enote iz razdelka 1a večletnega finančnega okvira bi morali dodatno dopolnjevati finančni prispevki iz drugih programov in razdelkov, kar zahteva spremembo uredb (EU) št. 1293/201327, (EU) št. 1303/201328, (EU) št. 1305/201329, (EU) št. 1306/201330 ter Sklepa št. 1313/2013/EU31 Evropskega parlamenta in Sveta. Finančna sredstva bi bilo treba dopolniti ob zagotovilu, da ne bo negativnih posledic za obstoječe določbe za financiranje prostovoljstva, socialnega vključevanja in zaposlovanja, pa tudi mobilnosti v obstoječih programih, zlasti v programu Erasmus+. Poleg tega bi bilo treba za zagotovitev uspešnosti in učinkovitosti pobude, zlasti za podporo mladih z manj možnostmi, povečati proračun z uporabo ustreznih finančnih sredstev, ki so na voljo v veljavni uredbi o večletnem finančnem okviru. Naložbe v evropsko solidarnostno enoto bi morale spremljati večje naložbe v druge dopolnilne programe EU, kot sta Erasmus+ in pobuda za zaposlovanje mladih.

__________________

__________________

27 Uredba (EU) št. 1293/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 614/2007 (UL L 347, 20.12.2013, str. 185).

27 Uredba (EU) št. 1293/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 614/2007 (UL L 347, 20.12.2013, str. 185).

28 Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 320).

28 Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 320).

29 Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L 347, 20.12.2013, str. 487).

29 Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L 347, 20.12.2013, str. 487).

30 Uredba (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L 347, 20.12.2013, str. 549).

30 Uredba (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L 347, 20.12.2013, str. 549).

31 Sklep št. 1313/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite (UL L 347, 20.12.2013, str. 924).

31 Sklep št. 1313/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite (UL L 347, 20.12.2013, str. 924).

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(41)  Ta uredba bi se morala uporabljati od 1. januarja 2018. Da bi se omogočila takojšnja uporaba ukrepov iz te uredbe, bi ta uredba morala začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije

(41)  Ta uredba bi se morala uporabljati od 1. marca 2018. Da bi se omogočila takojšnja uporaba ukrepov iz te uredbe, bi ta uredba morala začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  „solidarnostna aktivnost“ pomeni aktivnost, ki ima za cilj obravnavati neizpolnjene družbene potrebe v korist skupnosti in hkrati spodbujati osebni, izobrazbeni, družbeni, državljanski in poklicni razvoj posameznika ter ki je lahko v obliki opravljanja solidarnostnega dela, projektov ali aktivnosti mreženja na različnih področjih, kot so izobraževanje in usposabljanje, zaposlovanje, enakost spolov, podjetništvo (zlasti socialno), državljanstvo in demokratična udeležba, varstvo okolja in narave, podnebni ukrepi, preprečevanje nesreč, pripravljenost nanje in obnova po njih, kmetijstvo in razvoj podeželja, preskrba s hrano in neprehrambenimi potrebščinami, zdravje in dobro počutje, ustvarjalnost in kultura, telesna vzgoja in šport, socialna pomoč in varnost, sprejem in vključevanje državljanov tretjih držav, teritorialno sodelovanje in kohezija;

(1)  „solidarnostna aktivnost“ pomeni aktivnost, ki ima za cilj obravnavati neizpolnjene družbene potrebe v korist skupnosti in celotne družbe ter hkrati spodbujati osebni, izobrazbeni, družbeni, državljanski in poklicni razvoj posameznika, ki je lahko v obliki opravljanja solidarnostnega dela, projektov ali aktivnosti mreženja z evropsko in mednarodno dodano vrednostjo ter nadnacionalno razsežnostjo na različnih področjih, kot so formalno in neformalno izobraževanje in usposabljanje, mladinsko delo, zaposlovanje, socialna vključenost, enakost in boj proti diskriminaciji, enakost spolov, socialno podjetništvo, državljanstvo in demokratična udeležba, varstvo okolja in narave, podnebni ukrepi, preprečevanje nesreč, pripravljenost nanje in obnova po njih, lokalno kmetijstvo in razvoj podeželja, preskrba s hrano in neprehrambenimi potrebščinami, zdravje in dobro počutje, ustvarjalnost in kultura, telesna vzgoja in šport, socialna pomoč in varnost, pomoč mladim, invalidnost, medgeneracijska solidarnost, sprejem in vključevanje državljanov tretjih držav, tudi prosilcev za azil in beguncev, teritorialno sodelovanje in kohezija;

Predlog spremembe28

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  „mladi z manj možnostmi“ pomeni posameznike, ki potrebujejo dodatno pomoč zaradi invalidnosti, učnih težav, ekonomskih ovir, kulturnih razlik, zdravstvenih težav, družbenih ovir, geografskih ovir;

(3) „mladi z manj možnostmi“ pomeni posameznike, ki potrebujejo dodatno pomoč, ker so v slabšem položaju v primerjavi z vrstniki, saj se soočajo z enim ali več dejavniki, zaradi katerih so lahko izključeni, ali ovirami, kot so invalidnost, učne težave, ekonomske ovire, kulturne razlike, težave s telesnim in duševnim zdravjem, , geografske ovire;

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  „sodelujoča organizacija“ pomeni vsak javni ali zasebni subjekt, ki mu je bil dodeljen znak kakovosti evropskih solidarnostnih enot in ki udeležencu nudi opravljanje solidarnostnega dela v evropskih solidarnostnih enotah ali izvaja druge aktivnosti v okviru evropskih solidarnostnih enot;

(4)  „sodelujoča organizacija“ pomeni vsak javni ali zasebni subjekt, ki mu je že bil dodeljen znak kakovosti evropske solidarnostne enote in ki udeležencu nudi opravljanje solidarnostnega dela v obliki prostovoljstva, pripravništva ali zaposlitve v evropski solidarnostni enoti ali izvaja druge aktivnosti v njenem okviru;

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  „opravljanje solidarnostnega dela“ pomeni prostovoljsko aktivnost, pripravništvo ali zaposlitev na področju, povezanem s solidarnostjo, ki jo organizira sodelujoča organizacija in ki prispeva k reševanju ključnih družbenih izzivov ter hkrati izboljšuje osebni, izobrazbeni, družbeni, državljanski in poklicni razvoj ter zaposljivost udeleženca evropskih solidarnostnih enot, ki v njej sodeluje bodisi v svoji državi prebivališča (znotraj države) bodisi zunaj nje (čezmejno);

(5)  „opravljanje solidarnostnega dela“ pomeni prostovoljsko aktivnost, pripravništvo ali zaposlitev na področju, povezanem s solidarnostjo, ki jo organizira sodelujoča organizacija in ki prispeva k reševanju ključnih družbenih izzivov ter hkrati izboljšuje osebni, izobrazbeni, družbeni, državljanski in poklicni razvoj ter zaposljivost udeleženca evropske solidarnostne enote, ki v njej sodeluje bodisi v drugi državi (čezmejno), kar se izjemoma omogoči mladim osebam z manj možnostmi, bodisi znotraj nje (v isti državi);

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  „prostovoljstvo“ pomeni neplačano prostovoljsko delo32 s polnim delovnim časom za obdobje največ dvanajstih mesecev, ki mladim nudi priložnost, da prispevajo k vsakodnevnemu delu organizacij, ki so dejavne na področjih, povezanih s solidarnostjo, kar v končni fazi koristi skupnostim, v katerih se aktivnosti izvajajo, in vključuje kakovostno razsežnost učenja in usposabljanja, ki mladim prostovoljcem omogoča pridobivanje spretnosti in kompetenc, kar bo koristno za njihov osebni, izobrazbeni, družbeni in poklicni razvoj ter prispevalo k njihovi večji zaposljivosti.

(6)  „prostovoljstvo“ pomeni neplačano prostovoljsko delo v okviru javnega organa ali sodelujoče organizacije v neprofitnem sektorju, ki se s polnim ali skrajšanim delovnim časom32 opravlja največ dvanajst mesecev, mladim pa nudi priložnost, da prispevajo k vsakodnevnemu delu organizacij, ki so dejavne na področjih, povezanih s solidarnostjo, kar v končni fazi koristi skupnostim, v katerih se aktivnosti izvajajo, in vključuje kakovostno razsežnost učenja in usposabljanja, ki mladim prostovoljcem omogoča pridobivanje, potrjevanje in certifikacijo spretnosti in kompetenc, kar bo koristno za njihov osebni, izobrazbeni, družbeni in poklicni razvoj ter prispevalo k njihovi večji zaposljivosti;

__________________

__________________

32 Načeloma aktivnost, ki se izvaja neprekinjeno 7 ur na dan, 5 dni na teden.

32 Načeloma aktivnost, ki se izvaja neprekinjeno 7 ur na dan, 5 dni na teden.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 8

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  „pripravništvo“ pomeni obdobje delovne prakse od dveh do dvanajstih mesecev, v katerem plačilo zagotavlja organizacija, ki gosti udeleženca evropskih solidarnostnih enot; ta praksa temelji na pisnem sporazumu o pripravništvu, ki vključuje razsežnost učenja in usposabljanja, in v katero se vključi, da bi se pridobile praktične in poklicne izkušnje ter s tem izboljšala zaposljivost in olajšal prehod v redno zaposlitev;

(8)  „pripravništvo“ pomeni obdobje delovne prakse od treh do šestih mesecev, ki se lahko znotraj iste sodelujoče organizacije podaljša enkrat za največ dvanajst mesecev, v katerem plačilo zagotavlja organizacija, ki gosti udeleženca evropske solidarnostne enote, kar zajema razsežnost učenja in usposabljanja in ga posameznik opravlja, da bi pridobil praktične in poklicne izkušnje za razvoj spretnosti, ki mu bodo koristile v osebnem, izobraževalnem, družbenem, državljanskem in poklicnem razvoju, ter temelji na pisnem sporazumu med udeležencem in sodelujočo organizacijo, sklenjenemu ob začetku pripravništva, v katerem se navedejo izobraževalni cilji, delovni pogoji in trajanje pripravništva, plačilo udeleženca, ter pravice in dolžnosti obeh strani v skladu z nacionalno zakonodajo in/ali veljavnimi kolektivnimi pogodbami v državi, v kateri se opravlja pripravništvo. Pripravništvo ne nadomešča delovnega mesta;

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 9

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  „zaposlitev“ pomeni obdobje dela od dveh do dvanajst mesecev, v katerem plačilo zagotavlja sodelujoča organizacija, ki zaposli udeleženca evropskih solidarnostnih enot, in ki se izvaja v sodelujoči državi ter temelji na pogodbi o zaposlitvi v skladu z nacionalnim regulativnim okvirom zadevne sodelujoče države;

(9)  „zaposlitev“ pomeni obdobje dela, ki traja najmanj šest mesecev in temelji na pisni pogodbi o zaposlitvi, ki je v skladu z vsemi pogoji zaposlitve, kot so določeni v nacionalni zakonodaji in/ali veljavnih kolektivnih pogodbah v državi, v kateri se delo opravlja, plačilo zanj pa zagotavlja sodelujoča organizacija, ki zaposluje udeleženca evropske solidarnostne enote;

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  „solidarnostni projekt“ pomeni lokalno pobudo za obdobje od dveh do dvanajst mesecev, ki jo vzpostavijo in izvajajo skupine vsaj petih udeležencev evropskih solidarnostnih enot z namenom reševanja ključnih izzivov v lokalni skupnosti, obenem pa jih povezujejo s širšo evropsko perspektivo;

(10)  „solidarnostni projekt“ pomeni lokalno pobudo za obdobje od dveh do dvanajst mesecev, ki jo vzpostavijo in izvajajo skupine vsaj petih udeležencev evropske solidarnostne enote z namenom reševanja ključnih izzivov v lokalni skupnosti, obenem pa njihovega povezovanja s širšo evropsko perspektivo. Posredniška organizacija ali lokalni organi morajo za izvedbo solidarnostne aktivnosti obvezno organizirati usmerjanje ter podporno pred opravljanjem solidarnostnega dela in po njem, da se zagotovita vzdržnost projekta in kakovost opravljenih storitev;

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 11

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  „znak kakovosti“ pomeni potrdilo, ki se izda javnemu ali zasebnemu subjektu ali mednarodni organizaciji, ki je pripravljena nuditi opravljanje solidarnostnega dela v okviru evropskih solidarnostnih enot po postopku s ciljem zagotavljanja skladnosti z načeli in zahtevami listine evropskih solidarnostnih enot;

(11)  „znak kakovosti“ pomeni potrdilo, ki se izda javnemu ali zasebnemu subjektu ali mednarodni organizaciji, ki želi sodelovati in je pripravljena nuditi opravljanje solidarnostnega dela v okviru evropske solidarnostne enote po postopku s ciljem zagotavljanja skladnosti z načeli in zahtevami listine evropske solidarnostne enote in zagotavljanja kakovosti storitev, ki jih izvajajo sodelujoče organizacije; za prostovoljsko delo ter pripravništvo in zaposlitev se v partnerstvu z ustreznimi deležniki oblikuje poseben znak kakovosti;

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  „listina evropskih solidarnostnih enot“ pomeni dokument, v katerem so opredeljene zadevne pravice in odgovornosti, v zvezi s katerimi morajo vsi subjekti, ki želijo sodelovati v evropskih solidarnostnih enotah, privoliti, da jih bodo spoštovali;

(12)  „listina evropske solidarnostne enote“ pomeni dokument, v katerem so opredeljene zadevne pravice in odgovornosti, v zvezi s katerimi morajo vsi subjekti, ki želijo sodelovati v evropski solidarnostni enoti, predhodno privoliti, da jih bodo stalno spoštovali, da bi tako pridobili in ohranili znak kakovosti;

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 13

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  „središče za vire evropskih solidarnostnih enot“ pomeni dodatne zadolžitve imenovane nacionalne agencije za podporo razvoju in izvajanju aktivnosti v okviru evropskih solidarnostnih enot pa tudi evidentiranju kompetenc, ki jih udeleženci pridobijo z opravljanjem solidarnostnega dela in projekti;

(13)  „središče za vire evropskih solidarnostnih enot“ pomeni dodatne zadolžitve subjekta, izbranega v ta namen na podlagi razpisnega postopka, za podporo razvoju, izvajanju in kakovosti aktivnosti v okviru evropske solidarnostne enote pa tudi evidentiranju kompetenc, ki jih udeleženci pridobijo z opravljanjem solidarnostnega dela in projekti;

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Cilj evropskih solidarnostnih enot je okrepiti udejstvovanje mladih in organizacij v dostopnih in visokokakovostnih solidarnostnih aktivnostih kot načinu, na katerega lahko prispevajo h krepitvi kohezije in solidarnosti v Evropi, podpirajo skupnosti in se odzivajo na družbene izzive.

1.  Cilj evropske solidarnostne enote je prispevati h krepitvi kohezije in spodbujati solidarnost v Evropi, podpirati skupnosti in se hitro in učinkovito odzivati na družbene izzive s krepitvijo udejstvovanja mladih in organizacij v dostopnih in visokokakovostnih solidarnostnih aktivnostih.

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  Zagotoviti, da solidarnostne aktivnosti, ki so ponujene udeležencem v evropskih solidarnostnih enotah, obravnavajo konkretne neizpolnjene družbene potrebe in prispevajo h krepitvi skupnosti ter da so te dejavnosti visoke kakovosti in ustrezno potrjene.

(b)  zagotoviti, da solidarnostne aktivnosti, ki so ponujene udeležencem v evropski solidarnostni enoti, obravnavajo konkretne družbene potrebe in prispevajo h krepitvi skupnosti ter da so te dejavnosti visoke kakovosti in ustrezno potrjene.

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka b a (novo

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  zagotoviti, da se osebni, izobrazbeni, družbeni, državljanski in poklicni razvoj udeležencev ter znanje, spretnosti in kompetence, ki jih pridobijo v okviru solidarnostnega dela, ustrezno opredelijo, evidentirajo, ocenijo in priznajo.

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka b b (novo

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bb)  okrepiti vključenost mladih z manj možnostmi v enoto, in sicer z ustvarjanjem prilagojenih oblik in spodbujanjem posamezniku prilagojenega usmerjanja ter podpornih ukrepov z namenskimi proračunskimi sredstvi;

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka b c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bc)  preprečiti, da bi organizacije ukrepe družbene odgovornosti spremenile v ukrepe solidarnostne enote in s tem neustrezno uporabile finančna sredstva;

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  priložnosti za opravljanje solidarnostnega dela, solidarnostni projekti in aktivnosti mreženja;

(a)  priložnosti za opravljanje solidarnostnega dela v obliki

 

(i)   prostovoljstva,

 

(ii)   pripravništva ali zaposlitve,

 

(iii)   projektov in aktivnosti mreženja;

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  opravljanje solidarnostnega dela v obliki prostovoljstva, pripravništva ali zaposlitve, vključno z individualnimi čezmejnimi priložnostmi za opravljanje solidarnostnega dela in priložnostmi za opravljanje solidarnostnega dela znotraj države pa tudi opravljanje solidarnostnega dela prostovoljskih skupin;

(a)  opravljanje solidarnostnega dela v obliki prostovoljstva, pripravništva ali zaposlitve, vključno z individualnimi čezmejnimi priložnostmi za opravljanje solidarnostnega dela in, v primeru mladih z manj možnostmi, priložnostmi za opravljanje solidarnostnega dela znotraj države pa tudi opravljanje solidarnostnega dela prostovoljskih skupin;

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  aktivnosti mreženja za posameznike in organizacije, ki sodelujejo v evropskih solidarnostnih enotah.

(c)  aktivnosti mreženja za posameznike in organizacije, ki sodelujejo ali so pripravljeni sodelovati v evropski solidarnostni enoti.

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  ukrepe z namenom zagotavljanja kakovostnih priložnosti za opravljanje solidarnostnega dela, vključno z usposabljanjem, jezikovno podporo, upravno podporo za udeležence in sodelujoče organizacije, zavarovanjem, podporo po opravljanju solidarnostnega dela ter pripravo potrdila, v katerem so evidentirani in dokumentirani znanje, spretnosti in kompetence, ki so bili pridobljeni med opravljanjem solidarnostnega dela;

(a)  ukrepe z namenom zagotavljanja kakovostnih in dostopnih priložnosti za opravljanje solidarnostnega dela, vključno s spletnim in drugim celostnim usposabljanjem, jezikovno podporo, upravno podporo za udeležence in sodelujoče organizacije, zavarovanjem, podporo pred opravljanjem solidarnostnega dela in po njem ter pripravo uradnega potrdila, na podlagi izkušenj s certifikatom Youth Pass, v katerem so evidentirani in dokumentirani, ocenjeni in priznani znanje, spretnosti in kompetence, ki so bili pridobljeni med opravljanjem solidarnostnega dela; po potrebi podporo po opravljanju solidarnostnega dela za udeležence, ki jih zanima vzpostavitev in vodenje združenj, zadrug, socialnih podjetij, mladinskih organizacij in centrov skupnosti;

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  razvoj in vzdrževanje znaka kakovosti za subjekte, ki so pripravljeni nuditi opravljanje solidarnostnega dela za evropske solidarnostne enote, da se zagotovi skladnost z načeli in zahtevami listine evropskih solidarnostnih enot;

(b)  razvoj in vzdrževanje znaka kakovosti za subjekte, ki so pripravljeni nuditi opravljanje prostovoljskega dela ter pripravništva in zaposlitve za evropsko solidarnostno enoto, da se zagotovi skladnost z načeli in zahtevami listine evropske solidarnostne enote; ločen postopek akreditacije za subjekte, ki želijo zagotavljati priložnosti za opravljanje prostovoljskega dela, in subjekte, ki želijo zagotavljati priložnosti za pripravništvo in zaposlitev z drugačnimi merili za ocenjevanje, pri čemer je njihov dostop do programa omejen samo na dejavnosti, za katere so akreditirani;

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Ta ukrep zahteva premostitev digitalne vrzeli, da postane solidarnostno udejstvovanje, ki ga predlaga evropska solidarnostna enota, dostopno vsem mladim Evropejcem, zlasti mladim s podeželja.

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  Evropski socialni sklad prispeva 35 000 000 EUR v tekočih cenah;

črtano

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja prispeva 1 800 000 EUR v tekočih cenah.

črtano

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Preostanek bi bilo treba financirati z vsemi razpoložljivimi finančnimi sredstvi iz veljavne uredbe o večletnem finančnem okviru;

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Dodeljena finančna sredstva lahko krijejo tudi stroške v zvezi z dejavnostmi priprave, spremljanja, kontrole, revizije in vrednotenja, ki so potrebne za upravljanje evropskih solidarnostnih enot in uresničitev njihovih ciljev, zlasti za študije, sestanke strokovnjakov, ukrepe obveščanja in sporočanja, stroške v zvezi z vzpostavitvijo, vzdrževanjem in posodabljanjem portala evropskih solidarnostnih enot in potrebno podporo za sisteme IT ter vse ostale stroške tehnične in upravne pomoči, ki jih ima Komisija zaradi upravljanja evropskih solidarnostnih enot.

4.  Dodeljena finančna sredstva lahko krijejo tudi stroške v zvezi z dejavnostmi priprave, spremljanja, kontrole, revizije in vrednotenja, ki so potrebne za upravljanje evropske solidarnostne enote in uresničitev njenih ciljev, zlasti prilagojeno in individualno podporo za sodelujoče mlade z manj možnostmi, študije, sestanke strokovnjakov, ukrepe obveščanja in sporočanja, stroške v zvezi z vzpostavitvijo, vzdrževanjem in posodabljanjem portala evropske solidarnostne enote in potrebno podporo za sisteme IT ter vse ostale stroške tehnične in upravne pomoči, ki jih ima Komisija zaradi upravljanja evropske solidarnostne enote.

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Vlogo upravičenega subjekta, da bi postal sodelujoča organizacija evropskih solidarnostnih enot, oceni pristojni izvajalski organ evropskih solidarnostnih enot, da ugotovi, ali aktivnosti subjekta izpolnjujejo zahteve evropskih solidarnostnih enot.

2.  Vlogo upravičenega subjekta, da bi postal sodelujoča organizacija evropske solidarnostne enote, oceni pristojni izvajalski organ evropske solidarnostne enote, da ugotovi, ali aktivnosti subjekta izpolnjujejo zahteve evropske solidarnostne enote. Subjekt, ki bistveno spremeni svojo dejavnost, mora o tem obvestiti pristojni izvajalski organ, da ga lahko ponovni oceni. Prijava in registracija morata biti uporabniku prijazni. Upravnim bremenom se je treba izogibati. Postopek za prostovoljsko komponento je treba ločiti od postopka za dodeljevanje oznake kakovosti za prostovoljsko komponento, ob tem pa upoštevati posebnosti vsake komponente.

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija v sodelovanju s sodelujočimi državami redno spremlja uspešnost evropskih solidarnostnih enot pri doseganju ciljev.

1.  Komisija v sodelovanju s sodelujočimi državami prednostno pripravi okvir za spremljanje in ocenjevanje ter ga uporabi za spremljanje uspešnosti evropske solidarnostne enote pri doseganju njenih ciljev.

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  število organizacij z znakom kakovosti evropske solidarnostne enote, katerih solidarnostne aktivnosti so se financirale v okviru evropske solidarnostne enote.

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V vsaki državi, ki sodeluje v evropskih solidarnostnih enotah, nacionalne agencije, imenovane za upravljanje ukrepov iz poglavja III Uredbe (EU) št. 1288/2013 v svojih državah, delujejo tudi kot nacionalne agencije v okviru evropskih solidarnostnih enot.

Nacionalne agencije, imenovane za upravljanje ukrepov iz poglavja III Uredbe (EU) št. 1288/2013 v svojih državah, v vsaki državi, ki sodeluje v evropski solidarnostni enoti delujejo tudi kot nacionalne agencije v okviru evropske solidarnostne enote. Organizacije iz mreže EURES v skladu s členom 7 Uredbe (EU) 2016/589 tem nacionalnim agencijam pomagajo pri upravljanju solidarnostnih ukrepov v obliki pripravništva in zaposlitve ter z ustreznimi kakovostnimi in podpornimi ukrepi v okviru evropske solidarnostne enote.

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Evropska solidarnostna enota

Referenčni dokumenti

COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

CULT

12.6.2017

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

12.6.2017

Pridruženi odbori – datum razglasitve na zasedanju

5.10.2017

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Brando Benifei

18.9.2017

Obravnava v odboru

10.10.2017

4.12.2017

 

 

Datum sprejetja

11.1.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

35

4

5

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Martina Dlabajová, Labros Fundulis (Lampros Fountoulis), Elena Gentile, Arne Gericke, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Maria Arena, Georges Bach, Deirdre Clune, Miapetra Kumpula-Natri, António Marinho e Pinto, Ivari Padar, Evelyn Regner, Anne Sander, Sven Schulze, Jasenko Selimovic, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Namestniki (člen 200(2) Poslovnika), navzoči pri končnem glasovanju

Daniele Viotti

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

35

+

ALDE

PPE

S&D

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic, Yana Toom

Georges Bach, David Casa, Deirdre Clune, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc

Maria Arena, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Ivari Padar, Emilian Pavel, Evelyn Regner, Marita Ulvskog, Daniele Viotti, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

4

-

ENL

GUE/NGL

NI

Joëlle Mélin

Rina Ronja Kari, João Pimenta Lopes

Labros Fundulis (Lampros Fountoulis)

5

0

ECR

EFDD

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens

Laura Agea

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (30.11.2017)

za Odbor za kulturo in izobraževanje

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravnega okvira evropske solidarnostne enote ter o spremembi uredb (EU) št. 1288/2013, (EU) št. 1293/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in Sklepa št. 1313/2013/EU

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

Pripravljavka mnenja: Eleonora Forenza

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Namen predloga Komisije je določiti pravni okvir evropske solidarnostne enote s spremembami uredb (EU) št. 1288/2013, (EU) št. 1293/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in Sklepa št. 1313/2013/EU; prihodnja solidarnostna enota naj bi vključevala tudi že obstoječo evropsko prostovoljsko službo (EVS). Opozoriti je treba, da evropska solidarnostna enota in evropska prostovoljska služba ne spadata v isto področje pristojnosti, saj EVS izvaja programe prostovoljnega dela tudi v državah zunaj EU. Pripravljavka mnenja zato meni, da je pomembno zagotoviti, da dejavnosti, ki se izvajajo v okviru predhodnega programa, ne bodo opuščene, ko se bosta programa združila.

V okviru evropske solidarnostne enote naj bi bilo do leta 2020 mobiliziranih 100 000 mladih v starosti od 18 do 30 let v projektih, osredotočenih na ohranjanje in varstvo okolja ali socialno kohezijo. Predlog Komisije temelji na filozofiji Listine EU o temeljnih pravicah(1). Države, ki bodo imele dostop do programa, bodo članice EU in na podlagi dvostranskih sporazumov morda druge države, vendar je treba upoštevati, da zdaj skozi EU prehajajo tudi ljudje brez potnega lista držav članic. Zato je v program treba vključiti mlade, tudi če nimajo osebne izkaznice, izdane v državi članici, in jim olajšati pridobivanje dovoljenj za prebivanje in vizumov.

Solidarnost je eno od načel, na katerih temelji EU. Je ključna sestavina evropskega projekta in zagotavlja enotnost, potrebno za obvladovanje izrednih razmer ter sedanjih in prihodnjih kriz. Ob praznovanju šestdesete obletnice Rimskih pogodb so Evropski svet, Parlament in Komisija ponovno potrdili svojo zavezanost krepitvi solidarnosti, ki si prizadeva spodbujati celovit razvoj človeškega delovanja(2).

Pripravljavka mnenja je prepričana, da bi bilo treba mlade, ki jih je bolj prizadela gospodarska kriza in so zato bolj ranljivi, nujno spodbuditi in jim pomagati, da sodelujejo pri vseh ukrepih za izboljšanje sistemov in politik v okviru solidarnosti, saj to prispeva h krepitvi kulture človekovih pravic, na kateri je zgrajena EU.

Pomembno je poudariti, da so pravice žensk, oseb LGBTQI in priseljencev človekove pravice in da je zaradi posebne ranljivosti teh skupin treba vidik spolov in vidik migracij vključiti v smernice programa.

Komisija si zasluži pohvalo za posebno določbo, namenjeno mladim z manj možnostmi v zvezi z dostopom do prostovoljnega programa usposabljanja, ki pa ne sme v nobenem primeru nadomestiti plačanega dela ali pripravništev, urejenih z ustreznimi lokalnimi zakoni, ki naj bi vodila do sklenitve pogodbe o zaposlitvi. Zato je treba Komisijo in države članice pozvati, naj z nadzorom preprečijo takšne primere.

Po mnenju pripravljavke mnenja je zaskrbljujoče, da se bodo sredstva, že namenjena ali dodeljena izobraževalnemu in kulturnemu sektorju – na primer Erasmus+, prenesla na program novo ustanovljene evropske solidarnostne enote. Erasmus+ se je izkazal za enega najboljših načinov za utrditev evropske zavesti. Izkušnje, pridobljene v okviru programa Erasmus+, so dragocene v kulturnem in izobraževalnem pogledu in bi se lahko izkoristile, da bi zagotovili visoko kakovost usposabljanja v okviru programa evropske solidarnostne enote.

Pripravljavka mnenja je poleg tega prepričana, da je treba v postopek za predhodno oceno, pa tudi v aktivacijo, nadzor in spremljanje programa, vključiti socialne partnerje in vse akterje civilne družbe, vendar se pri tem ne sme posegati v prostovoljna omrežja civilne zaščite, ki so bodisi na področju varstva okolja bodisi s sodelovanjem v procesih obnove po naravnih nesrečah prispevala k razvijanju programov Komisije za odziv na nesreče ali operacij varstva okolja oziroma sodelovala v njih.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za kulturo in izobraževanje kot pristojni odbor, naj upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Mladi bi morali imeti na razpolago lahko dostopne priložnosti za udejstvovanje v solidarnostnih aktivnostih, kar bi jim omogočilo izraziti zavzetost koristiti skupnosti ter pridobiti koristne izkušnje, spretnosti in kompetence za osebni, izobrazbeni, družbeni, državljanski in poklicni razvoj, s čimer bi se izboljšala njihova zaposljivost. Navedene aktivnosti bi podpirale tudi mobilnost mladih prostovoljcev, pripravnikov in delavcev.

(4)  Mladi bi morali imeti na razpolago lahko dostopne priložnosti za udejstvovanje v solidarnostnih aktivnostih, kar bi jim omogočilo izraziti zavzetost koristiti skupnosti ter pridobiti koristne izkušnje, spretnosti in kompetence za osebni, izobrazbeni, družbeni, državljanski in poklicni razvoj, s čimer bi se izboljšala njihova zaposljivost. Navedene aktivnosti bi podpirale tudi mobilnost mladih prostovoljcev, pripravnikov in delavcev in bi morale biti skladne z nacionalnimi zakonodajami s področja mobilnosti delovne sile.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Mladim bi bilo treba ponuditi kakovostne solidarnostne aktivnosti, ki bi bile odziv na neizpolnjene družbene potrebe, prispevale h krepitvi skupnosti, mladim nudile priložnost pridobiti dragoceno znanje in kompetence, bile mladim finančno dostopne in se izvajale v varnih in zdravih razmerah.

(5)  Mladim bi bilo treba ponuditi kakovostne solidarnostne aktivnosti, ki bi bile odziv na neizpolnjene družbene potrebe, prispevale h krepitvi lokalnih skupnosti in socialne kohezije, mladim nudile priložnost pridobiti dragoceno znanje in kompetence, bile mladim finančno dostopne in se izvajale v varnih in zdravih razmerah.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Evropske solidarnostne enote bi postale enotna vstopna točka za solidarnostne aktivnosti po vsej Uniji. Treba bi bilo zagotoviti, da je navedeni okvir skladen z drugimi ustreznimi politikami in programi Unije ter da jih dopolnjuje. Evropske solidarnostne enote bi se morale opirati na prednosti in sinergije obstoječih programov, zlasti evropske prostovoljske službe. Prav tako bi morale dopolnjevati prizadevanja držav članic za podporo mladim in olajšanje prehoda iz izobraževanja v zaposlitev v okviru jamstva za mlade19 z dodatnimi priložnostmi za vključitev na trg dela v obliki pripravništev ali zaposlitev na področjih, povezanih s solidarnostjo, v njihovih državah članicah ali čezmejno. Prav tako bi bilo treba zagotoviti dopolnjevanje z obstoječimi mrežami na ravni Unije, ki se nanašajo na aktivnosti v okviru evropskih solidarnostnih enot, kot so evropska mreža javnih zavodov za zaposlovanje, EURES in mreža Eurodesk. Poleg tega bi bilo treba zagotoviti dopolnjevanje med obstoječimi podobnimi shemam, zlasti nacionalnimi solidarnostnimi shemami in programi mobilnosti za mlade, ter evropskimi solidarnostnimi enotami, in sicer na podlagi dobrih praks, kadar je to primerno.

(6)  Evropska solidarnostna enota bi postala enotna vstopna točka brez diskriminacije na podlagi spola ali socialnega ozadja za solidarnostne aktivnosti po vsej Uniji. Treba bi bilo zagotoviti, da je navedeni okvir skladen z drugimi ustreznimi politikami in programi Unije ter da jih dopolnjuje. Evropska solidarnostna enota bi se morala opirati na prednosti in sinergije obstoječih programov, zlasti evropske prostovoljske službe. Prav tako bi morala dopolnjevati prizadevanja držav članic za podporo mladim in olajšanje prehoda iz izobraževanja v zaposlitev v okviru jamstva za mlade19 z dodatnimi priložnostmi za vključitev na trg dela v obliki pripravništev ali zaposlitev na področjih, povezanih s solidarnostjo, v njihovih državah članicah ali čezmejno. Prav tako bi bilo treba zagotoviti dopolnjevanje z obstoječimi mrežami na ravni Unije, ki se nanašajo na aktivnosti v okviru evropske solidarnostne enote, kot so evropska mreža javnih zavodov za zaposlovanje, EURES in mreža Eurodesk. Poleg tega bi bilo treba zagotoviti dopolnjevanje med obstoječimi podobnimi shemami, zlasti nacionalnimi solidarnostnimi shemami in programi mobilnosti za mlade, tudi na regionalni ali lokalni ravni, ter evropsko solidarnostno enoto, in sicer na podlagi dobrih praks, kadar je to primerno.

_________________

_________________

19 Priporočilo Sveta z dne 22. aprila 2013 o vzpostavitvi jamstva za mladino (2013/C 120/01).

19 Priporočilo Sveta z dne 22. aprila 2013 o vzpostavitvi jamstva za mladino (2013/C 120/01).

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Da bi čim bolj povečali učinek evropskih solidarnostnih enot, bi bilo treba sprejeti določbe, ki bi omogočale, da drugi programi Unije, kot so Sklad za azil, migracije in vključevanje, program Evropa za državljane, Evropski sklad za regionalni razvoj in program na področju zdravja, prispevajo k ciljem evropskih solidarnostnih enot s podpiranjem aktivnosti, ki spadajo na njihovo področje uporabe. Ta prispevek bi bilo treba financirati v skladu s temeljnimi akti zadevnih programov. Upravičenci bi morali potem, ko so pridobili veljaven znak kakovosti evropskih solidarnostnih enot, dobiti dostop do portala evropskih solidarnostnih enot in biti deležni ukrepov za zagotavljanje kakovosti ter podpornih ukrepov glede na vrsto aktivnosti, ki jo nudijo.

(7)  Da bi čim bolj povečali učinek evropske solidarnostne enote, bi bilo treba sprejeti določbe, ki bi omogočale, da drugi programi Unije, kot so Sklad za azil, migracije in vključevanje, program Evropa za državljane, Evropski sklad za regionalni razvoj in program na področju zdravja, prispevajo k ciljem evropske solidarnostne enote s podpiranjem aktivnosti, ki spadajo na njeno področje uporabe. Ta prispevek bi bilo treba financirati v skladu s temeljnimi akti zadevnih programov, da bi povečali sodelovanje mladih in civilne družbe ter vključenost obstoječih prostovoljskih shem v državah članicah. Upravičenci bi morali potem, ko so pridobili veljaven znak kakovosti evropske solidarnostne enote, dobiti dostop do portala evropske solidarnostne enote in biti deležni ukrepov za zagotavljanje kakovosti ter podpornih ukrepov glede na vrsto aktivnosti, ki jo nudijo.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Ta uredba določa za obdobje 2018–2020 finančna sredstva, ki za Evropski parlament in Svet v okviru letnega proračunskega postopka predstavljajo prednostni referenčni znesek v smislu točke 17 Medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju23. Prednostni referenčni znesek vključuje prerazporeditve sredstev iz programa Erasmus+ (197,7 milijonov EUR) in iz Programa Evropske Unije za zaposlovanje in socialne inovacije (10 milijonov EUR) za proračunska leta 2018, 2019 in 2020, dopolnjujejo pa ga prispevki iz več programov Unije iz različnih razdelkov, na primer Evropski socialni sklad, mehanizem Unije na področju civilne zaščite, program LIFE in Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

(18)  Ta uredba določa za obdobje 2018–2020 finančna sredstva, ki za Evropski parlament in Svet v okviru letnega proračunskega postopka predstavljajo prednostni referenčni znesek v smislu točke 17 Medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju23. Prednostni referenčni znesek z izjemo prerazporeditev bi bilo treba financirati z vsemi finančnimi sredstvi, ki so na voljo v okviru Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/201323a.

_________________

_________________

23 Medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (UL C 373, 20.12.2013, str. 1).

23 Medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (UL C 373, 20.12.2013, str. 1).

 

23a Uredba Sveta (EU) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(18a)  Če ukrepi evropske solidarnostne enote niso neposredno povezani s finančnimi sredstvi, ki so na voljo v okviru Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013, mora Komisija zagotoviti nova, dodatna sredstva.

Obrazložitev

Ukrepi, sprejeti v okviru evropske solidarnostne enote, morajo biti povezani s skladi in programi, s katerimi se financirajo; če niso, mora Komisija zagotoviti dodatne vire financiranja, s katerimi jih je mogoče izvajati.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  Da bi čim bolj povečali učinek evropskih solidarnostnih enot, bi bilo treba sprejeti določbe, ki bi sodelujočim državam omogočale, da v skladu s pravili evropskih solidarnostnih enot dajo na voljo dodatno nacionalno financiranje.

(20)  Da bi čim bolj povečali učinek evropske solidarnostne enote, bi morale države članice in po potrebi pristojni poddržavni organi s svojimi izključnimi zakonodajnimi pristojnostmi, pa tudi sodelujoče države sprejeti določbe, ki bi omogočale dodatno nacionalno, regionalno in lokalno financiranje v skladu s pravili evropske solidarnostne enote.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Posebno pozornost bi bilo treba nameniti zagotavljanju, da so aktivnosti, ki jih podpirajo evropske solidarnostne enote, dostopne vsem mladim, zlasti tistim z najmanj možnostmi. Zato bi bilo treba uvesti posebne ukrepe za spodbujanje socialnega vključevanja, udeležbe mladih z manj možnostmi ter upoštevati omejitve zaradi oddaljenosti najbolj oddaljenih regij Unije ter čezmorskih držav in ozemelj24. Podobno bi si morale sodelujoče države prizadevati za sprejetje vseh primernih ukrepov za odstranitev pravnih in upravnih ovir za nemoteno delovanje evropskih solidarnostnih enot. To vključuje reševanje upravnih vprašanj, ki otežujejo pridobivanje vizumov in dovoljenj za prebivanje, kadar je to mogoče in brez poseganja v schengenski pravni red ter pravo Unije o vstopu in prebivanju državljanov tretjih držav.

(24)  Posebno pozornost bi bilo treba nameniti zagotavljanju, da so aktivnosti, ki jih podpira evropska solidarnostna enota, dostopne vsem mladim, zlasti tistim z najmanj možnostmi. Zato bi bilo treba uvesti posebne ukrepe za spodbujanje socialnega vključevanja, udeležbe mladih z manj možnostmi ter upoštevati omejitve zaradi oddaljenosti najbolj oddaljenih regij Unije ter čezmorskih držav in ozemelj24. Podobno bi si morale države članice in sodelujoče države prizadevati za sprejetje vseh primernih ukrepov za odstranitev pravnih in upravnih ovir za nemoteno delovanje evropske solidarnostne enote. To vključuje reševanje upravnih vprašanj, ki otežujejo pridobivanje vizumov in dovoljenj za prebivanje, kadar je to mogoče in brez poseganja v schengenski pravni red ter pravo Unije o vstopu in prebivanju državljanov tretjih držav.

_________________

_________________

24 Posamezniki iz čezmorskih držav ali ozemelj ter pristojni javni in/ali zasebni subjekti ter institucije iz čezmorskih držav ali ozemelj lahko sodelujejo v programih v skladu s Sklepom Sveta 2001/822/ES z dne 27. novembra 2001 o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj Evropski skupnosti (UL L 314, 30.11.2001, str. 1).

24 Posamezniki iz čezmorskih držav ali ozemelj ter pristojni javni in/ali zasebni subjekti ter institucije iz čezmorskih držav ali ozemelj lahko sodelujejo v programih v skladu s Sklepom Sveta 2001/822/ES z dne 27. novembra 2001 o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj Evropski skupnosti (UL L 314, 30.11.2001, str. 1).

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25)  Vsak subjekt, ki želi sodelovati v evropskih solidarnostnih enotah, najsi se financira iz proračuna evropskih solidarnostnih enot, iz drugega programa Unije ali iz drugega vira financiranja, bi moral ob izpolnjevanju ustreznih pogojev prejeti znak kakovosti. Postopek, ki vodi k dodelitvi znaka kakovosti, bi morale izvajalske strukture evropskih solidarnostnih enot izvajati stalno. Dodeljen znak kakovosti bi bilo treba redno ponovno ocenjevati ter odvzeti, če se med preverjanjem ugotovi, da pogoji, ki so vodili do dodelitve znaka, niso več izpolnjeni.

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(28)  Tako na evropski kot na lokalni ravni bi bilo treba zagotavljati ustrezno ozaveščanje, promocijo in širjenje informacij o priložnostih in rezultatih ukrepov, podprtih v okviru evropskih solidarnostnih enot. Aktivnosti ozaveščanja, promocije in širjenja informacij bi se morale opirati na vse izvajalske organe evropskih solidarnostnih enot, po potrebi tudi s podporo drugih ključnih zainteresiranih strani.

(28)  Tako na evropski kot na nacionalni, regionalni in lokalni ravni bi bilo treba zagotavljati ustrezno ozaveščanje, promocijo in širjenje informacij o priložnostih in rezultatih ukrepov, podprtih v okviru evropske solidarnostne enote prek spletnih portalov. Aktivnosti ozaveščanja, promocije in širjenja informacij bi se morale opirati na vse izvajalske organe evropske prostovoljske službe in programe Unije, ki so že povezani z evropsko prostovoljsko službo.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(29)  Za doseganje večje učinkovitosti pri obveščanju širše javnosti in boljših sinergij med dejavnostmi obveščanja, ki se izvedejo na pobudo Komisije, bi morali viri, dodeljeni za obveščanje na podlagi te uredbe, prispevati tudi h kritju stroškov institucionalnega komuniciranja o političnih prednostnih nalogah Unije, če so te povezane s splošnim ciljem te uredbe.

(29)  Za doseganje večje učinkovitosti pri obveščanju širše javnosti in boljših sinergij med dejavnostmi obveščanja, ki se izvedejo na pobudo Komisije, bi morali viri, dodeljeni za obveščanje na podlagi te uredbe, prispevati tudi h kritju stroškov institucionalnega komuniciranja o političnih prednostnih nalogah Unije, kot so socialno vključevanje, kohezija, varstvo okolja in blažitev podnebnih sprememb, ki so povezane s splošnim ciljem te uredbe in skladne s cilji za vire financiranja evropske solidarnostne enote.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(37)  Zaradi učinkovitosti in uspešnosti bi moral odbor, ustanovljen na podlagi Uredbe (EU) št. 1288/2013, Komisiji pomagati tudi pri izvajanju te uredbe. V zvezi z evropskimi solidarnostnimi enotami bi se navedeni odbor moral sestajati v posebni sestavi, njegov mandat pa bi bilo treba prilagoditi tako, da bi lahko izpolnjeval to novo vlogo. Ustrezne predstavnike za te sestanke bi morale določiti sodelujoče države in pri tem upoštevati prostovoljsko in poklicno razsežnost evropskih solidarnostnih enot.

(37)  Zaradi učinkovitosti in uspešnosti bi moral odbor, ustanovljen na podlagi Uredbe (EU) št. 1288/2013, Komisiji pomagati tudi pri izvajanju te uredbe. V zvezi z evropsko solidarnostno enoto bi se navedeni odbor moral sestajati v posebni sestavi, njegov mandat pa bi bilo treba prilagoditi tako, da bi lahko izpolnjeval to novo vlogo. Ustrezne predstavnike za te sestanke bi morale določiti države članice in druge sodelujoče države in pri tem upoštevati prostovoljsko in poklicno razsežnost evropske solidarnostne enote.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(40)  Finančna sredstva evropskih solidarnostnih enot iz razdelka 1a večletnega finančnega okvira bi morali dodatno dopolnjevati finančni prispevki iz drugih programov in razdelkov, kar zahteva spremembo uredb (EU) št. 1293/201327, (EU) št. 1303/201328, (EU) št. 1305/201329, (EU) št. 1306/201330 ter Sklepa št. 1313/2013/EU31 Evropskega parlamenta in Sveta.

črtano

_________________

 

27 Uredba (EU) št. 1293/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 614/2007 (UL L 347, 20.12.2013, str. 185).

 

28 Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 320).

 

29 Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L 347, 20.12.2013, str. 487).

 

30 Uredba (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L 347, 20.12.2013, str. 549).

 

31 Sklep št. 1313/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite (UL L 347, 20.12.2013, str. 924).

 

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  „solidarnostna aktivnost“ pomeni aktivnost, ki ima za cilj obravnavati neizpolnjene družbene potrebe v korist skupnosti in hkrati spodbujati osebni, izobrazbeni, družbeni, državljanski in poklicni razvoj posameznika ter ki je lahko v obliki opravljanja solidarnostnega dela, projektov ali aktivnosti mreženja na različnih področjih, kot so izobraževanje in usposabljanje, zaposlovanje, enakost spolov, podjetništvo (zlasti socialno), državljanstvo in demokratična udeležba, varstvo okolja in narave, podnebni ukrepi, preprečevanje nesreč, pripravljenost nanje in obnova po njih, kmetijstvo in razvoj podeželja, preskrba s hrano in neprehrambenimi potrebščinami, zdravje in dobro počutje, ustvarjalnost in kultura, telesna vzgoja in šport, socialna pomoč in varnost, sprejem in vključevanje državljanov tretjih držav, teritorialno sodelovanje in kohezija;

(1)  „solidarnostna aktivnost“ pomeni aktivnost, ki ima za cilj obravnavati neizpolnjene družbene potrebe v korist skupnosti in hkrati spodbujati osebni, izobrazbeni, družbeni, državljanski in formativni razvoj posameznika ter ki je lahko v obliki opravljanja solidarnostnega dela, projektov ali aktivnosti mreženja na različnih področjih, kot so izobraževanje in usposabljanje, zaposlovanje, enakost spolov, socialno podjetništvo, državljanstvo in demokratična udeležba, varstvo okolja in narave, podnebni ukrepi, preprečevanje nesreč, pripravljenost nanje in obnova po njih, kmetijstvo in razvoj podeželja, preskrba s hrano in neprehrambenimi potrebščinami, zdravje in dobro počutje, ustvarjalnost in kultura, telesna vzgoja in šport, socialna pomoč in varnost, invalidnost, sprejem in vključevanje državljanov tretjih držav, teritorialno sodelovanje in kohezija;

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  „mladi z manj možnostmi“ pomeni posameznike, ki potrebujejo dodatno pomoč zaradi invalidnosti, učnih težav, ekonomskih ovir, kulturnih razlik, zdravstvenih težav, družbenih ovir, geografskih ovir;

(3)  „mladi z manj možnostmi“ pomeni posameznike, ki potrebujejo dodatno pomoč zaradi invalidnosti, učnih težav ali težav pri vključevanju, ekonomskih ovir, kulturnih razlik, zdravstvenih težav, družbenih ovir, geografskih ovir;

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  „prostovoljstvo“ pomeni neplačano prostovoljsko delo s polnim delovnim časom32 za obdobje največ dvanajstih mesecev, ki mladim nudi priložnost, da prispevajo k vsakodnevnemu delu organizacij, ki so dejavne na področjih, povezanih s solidarnostjo, kar v končni fazi koristi skupnostim, v katerih se aktivnosti izvajajo, in vključuje kakovostno razsežnost učenja in usposabljanja, ki mladim prostovoljcem omogoča pridobivanje spretnosti in kompetenc, kar bo koristno za njihov osebni, izobrazbeni, družbeni in poklicni razvoj ter prispevalo k njihovi večji zaposljivosti.

(6)  „prostovoljstvo“ pomeni neplačano prostovoljsko delo s polnim delovnim časom32 za obdobje največ dvanajstih mesecev, ki mladim nudi priložnost, da prispevajo k vsakodnevnemu delu organizacij, ki so dejavne na področjih, povezanih s solidarnostjo, kar v končni fazi koristi skupnostim, v katerih se aktivnosti izvajajo, in vključuje kakovostno razsežnost učenja in usposabljanja, ki mladim prostovoljcem omogoča pridobivanje spretnosti in kompetenc, kar bo koristno za njihov osebni, izobrazbeni, družbeni in formativni razvoj ter s tem izboljšalo k njihovo potencialno zaposljivost.

_________________

_________________

32 Načeloma aktivnost, ki se izvaja neprekinjeno 7 ur na dan, 5 dni na teden.

32. Načeloma aktivnost, ki se izvaja neprekinjeno 7 ur na dan, 5 dni na teden.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  „opravljanje solidarnostnega dela prostovoljskih skupin“ pomeni opravljanje solidarnostnega dela, ki skupinam udeležencev evropskih solidarnostnih enot iz različnih sodelujočih držav omogoča, da skupaj prostovoljsko izvajajo fizično ali miselno delo s skupnim ciljem v okviru projekta v korist skupnosti v obdobju od dveh tednov do dveh mesecev;

(7)  „opravljanje solidarnostnega dela prostovoljskih skupin“ pomeni opravljanje solidarnostnega dela, ki skupinam udeležencev evropske solidarnostne enote iz različnih držav članic in drugih sodelujočih držav omogoča, da skupaj prostovoljsko izvajajo fizično ali miselno delo s skupnim ciljem v okviru projekta v korist skupnosti v obdobju od dveh tednov do dveh mesecev;

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  „portal evropskih solidarnostnih enot“ pomeni spletno orodje, ki udeležencem evropskih solidarnostnih enot in sodelujočim organizacijam zagotavlja ustrezne spletne storitve, vključno z informacijami o evropskih solidarnostnih enotah, registracijo udeležencev, iskanjem udeležencev za opravljanje solidarnostnega dela, promocijo in iskanjem priložnosti za opravljanje solidarnostnega dela, iskanjem potencialnih projektnih partnerjev, upravljanjem stikov in ponudb priložnosti za opravljanje solidarnostnega dela in projektov, usposabljanjem, aktivnostmi obveščanja javnosti in mreženja, obveščanjem o priložnostih ter drugim razvojem v zvezi z evropskimi solidarnostnimi enotami.

(14)  „portal evropske solidarnostne enote“ pomeni spletno orodje, ki udeležencem evropske solidarnostne enote in sodelujočim organizacijam zagotavlja ustrezne spletne storitve, vključno z informacijami o evropski solidarnostni enoti, registracijo udeležencev, upravljanjem znaka kakovosti, iskanjem udeležencev za opravljanje solidarnostnega dela, promocijo in iskanjem priložnosti za opravljanje solidarnostnega dela, iskanjem potencialnih projektnih partnerjev, upravljanjem stikov in ponudb priložnosti za opravljanje solidarnostnega dela in projektov, usposabljanjem, aktivnostmi obveščanja javnosti in mreženja, obveščanjem o priložnostih, objavljanjem rezultatov solidarnostnih ukrepov ter drugim razvojem v zvezi z evropsko solidarnostno enoto.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Cilj evropskih solidarnostnih enot je okrepiti udejstvovanje mladih in organizacij v dostopnih in visokokakovostnih solidarnostnih aktivnostih kot načinu, na katerega lahko prispevajo h krepitvi kohezije in solidarnosti v Evropi, podpirajo skupnosti in se odzivajo na družbene izzive.

Cilj evropske solidarnostne enote je okrepiti udejstvovanje mladih in organizacij v dostopnih in visokokakovostnih solidarnostnih aktivnostih kot načinu, na katerega lahko prispevajo h krepitvi kohezije in solidarnosti v Evropi, podpirajo skupnosti in se odzivajo na družbene izzive, ki zaznamujejo današnjo dobo, zlasti tiste, povezane z boljšim socialnim vključevanjem, izobraževanjem, zaposlovanjem ter varstvom okolja in blažitvijo podnebnih sprememb.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija in sodelujoče države sodelujejo, da bi dosegle učinkovitost in uspešnost, in sicer z zagotavljanjem skladnosti med nacionalnimi programi in shemami, ki so povezani s solidarnostjo, izobraževanjem, poklicnim usposabljanjem in mladimi, na eni strani ter ukrepi v okviru evropskih solidarnostnih enot na drugi. Navedeni ukrepi se opirajo na relevantne dobre prakse in obstoječe programe.

2.  Komisija, države članice in druge sodelujoče države sodelujejo, da bi dosegle učinkovitost in uspešnost, in sicer z zagotavljanjem skladnosti med nacionalnimi programi in shemami, ki so povezani s solidarnostjo, izobraževanjem, poklicnim usposabljanjem in mladimi (ne da bi vplivali na zakonodajne pristojnosti poddržavnih organov) na eni strani ter ukrepe v okviru evropske solidarnostne enote na drugi. Navedeni ukrepi se opirajo na relevantne dobre prakse in obstoječe programe.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Evropske solidarnostne enote si prizadevajo za doseganje svojih ciljev z naslednjimi vrstami ukrepov:

Evropska solidarnostna enota si prizadeva za doseganje svojih ciljev z naslednjimi vrstami ukrepov v okviru ciljev njenih virov financiranja:

Obrazložitev

Ker se evropska solidarnostna enota financira iz programa Erasmus+, Programa Evropske Unije za zaposlovanje in socialne inovacije, mehanizma Unije na področju civilne zaščite, finančnega instrumenta za okolje, Evropskega socialnega sklada in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, morajo biti cilji enote povezani s cilji skladov, iz katerih se financirajo.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  priložnosti za opravljanje solidarnostnega dela, solidarnostni projekti in aktivnosti mreženja;

(a)  priložnosti za opravljanje solidarnostnega dela, solidarnostni projekti in aktivnosti mreženja v povezavi s civilno družbo;

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  aktivnosti mreženja za posameznike in organizacije, ki sodelujejo v evropskih solidarnostnih enotah.

(c)  aktivnosti mreženja za posameznike in organizacije, ki sodelujejo v evropski solidarnostni enoti, ob polnem upoštevanju in dopolnjevanju že uveljavljenih lokalnih in regionalnih izkušenj na terenu, zlasti dobrih praks na področju prostovoljstva in civilne zaščite.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  ukrepe z namenom zagotavljanja kakovostnih priložnosti za opravljanje solidarnostnega dela, vključno z usposabljanjem, jezikovno podporo, upravno podporo za udeležence in sodelujoče organizacije, zavarovanjem, podporo po opravljanju solidarnostnega dela ter pripravo potrdila, v katerem so evidentirani in dokumentirani znanje, spretnosti in kompetence, ki so bili pridobljeni med opravljanjem solidarnostnega dela;

(a)  ukrepe z namenom zagotavljanja visokokakovostnih priložnosti za opravljanje solidarnostnega dela, vključno s celovitim programom usposabljanja, jezikovno podporo, upravno podporo za udeležence in sodelujoče organizacije, zavarovanjem, podporo po opravljanju solidarnostnega dela ter pripravo potrdila, v katerem so evidentirani in dokumentirani znanje, spretnosti in kompetence, ki so bili pridobljeni med opravljanjem solidarnostnega dela;

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(d)  vzpostavitev, vzdrževanje in posodabljanje portala evropskih solidarnostnih enot ter drugih zadevnih spletnih storitev pa tudi potrebnih podpornih sistemov IT in spletnih orodij.

(d)  vzpostavitev, vzdrževanje in posodabljanje portala evropske solidarnostne enote, vključno s poročili udeležencev s terena ter drugih zadevnih spletnih storitev, zlasti za širjenje informacij o ciljih iz te uredbe in za zagotavljanje njene dostopnosti, pa tudi potrebnih podpornih sistemov IT in spletnih orodij.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Znesek iz odstavka 1 vključuje finančna sredstva v višini 294 200 000 EUR33 v tekočih cenah, ki jih dopolnjujejo naslednji prispevki:

črtano

(a) Evropski socialni sklad prispeva 35 000 000 EUR v tekočih cenah;

 

(b) mehanizem Unije na področju civilne zaščite prispeva 6 000 000 EUR v tekočih cenah;

 

(c) program LIFE prispeva 4 500 000 EUR v tekočih cenah;

 

(d) Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja prispeva 1 800 000 EUR v tekočih cenah.

 

_________________

 

33 Ta finančna sredstva pomenijo prednostni referenčni znesek v smislu točke 17 Medinstitucionalnega sporazuma (2013/C 373/01) med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju.

 

Obrazložitev

Menimo, da se nove pobude ne bi smele financirati s sredstvi, prenešenimi iz obstoječih programov in skladov, temveč iz vseh drugih razpoložljivih virov v sedanjem večletnem finančnem okviru.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Sodelujoča država lahko upravičencem nameni nacionalna sredstva, ki se upravljajo skladno s pravili evropskih solidarnostnih enot, in v ta namen uporabi decentralizirane strukture evropskih solidarnostnih enot, pod pogojem, da zagotovi sorazmerno dopolnilno financiranje teh struktur.

6.  Sodelujoča država glede na svoje vire upravičencem nameni razpoložljiva nacionalna sredstva, ki se upravljajo skladno s pravili evropske solidarnostne enote, in v ta namen uporabi decentralizirane strukture evropske solidarnostne enote, pod pogojem, da zagotovi sorazmerno dopolnilno financiranje teh struktur. Države članice lahko dajo na voljo nova dodatna finančna sredstva.

Predlog spremembe  28

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice sodelujejo v evropskih solidarnostnih enotah.

1.  Države članice sodelujejo v evropski solidarnostni enoti. V državah članicah, v katerih so pristojnosti v zvezi z dejavnostmi evropske solidarnostne enote prenesene na poddržavne organe, se prek nacionalnih agencij, ki delujejo kot izvajalski organ, razvijejo mehanizmi za neposredno sodelovanje omenjenih organov.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pri izvajanju te uredbe Komisija in sodelujoče države poskrbijo, da se poseben poudarek nameni spodbujanju socialnega vključevanja, zlasti sodelovanja mladih z manj možnostmi.

2.  Pri izvajanju te uredbe Komisija, države članice in druge sodelujoče države poskrbijo, da se poseben poudarek nameni spodbujanju socialnega vključevanja, zlasti sodelovanja mladih z manj možnostmi in bolj ranljivih mladih, ter zato sprejmejo pristop, ki upošteva vprašanja spolov.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  V evropskih solidarnostnih enotah sodelujejo javni ali zasebni subjekti ali mednarodne organizacije, če so prejeli znak kakovosti evropskih solidarnostnih enot.

1.  V evropski solidarnostni enoti sodelujejo javni ali zasebni subjekti ali mednarodne organizacije, če so prejeli znak kakovosti evropske solidarnostne enote v skladu s cilji te uredbe.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Vlogo upravičenega subjekta, da bi postal sodelujoča organizacija evropskih solidarnostnih enot, oceni pristojni izvajalski organ evropskih solidarnostnih enot, da ugotovi, ali aktivnosti subjekta izpolnjujejo zahteve evropskih solidarnostnih enot.

2.  Vlogo upravičenega subjekta, da bi postal sodelujoča organizacija evropske solidarnostne enote, oceni pristojni izvajalski organ evropske solidarnostne enote, da ugotovi, ali aktivnosti subjekta izpolnjujejo zahteve in cilje evropske solidarnostne enote.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Na podlagi ocene lahko subjekt pridobi znak kakovosti evropskih solidarnostnih enot. Pridobljeni znak se redno ponovno oceni in se lahko odvzame.

3.  Na podlagi ocene lahko subjekt pridobi znak kakovosti evropske solidarnostne enote. Pridobljeni znak se vsaj vsaki dve leti, ne da bi to povzročilo preveliko upravno breme, ponovno oceni in se lahko odvzame.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Znak kakovosti evropskih solidarnostnih enot ne pomeni samodejno financiranja v okviru evropskih solidarnostih enot.

5.  Znak kakovosti evropske solidarnostne enote ne pomeni samodejno financiranja v okviru evropske solidarnoste enote, vendar je bistven predpogoj zanj.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsi javni ali zasebni subjekti s sedežem v sodelujoči državi ter mednarodne organizacije, ki v sodelujočih državah izvajajo solidarnostne aktivnosti, se lahko prijavijo za financiranje v okviru evropskih solidarnostnih enot. V primeru aktivnosti iz člena 7(1)(a) je pridobitev znaka kakovosti s strani sodelujoče organizacije predpogoj za prejem financiranja v okviru evropskih solidarnostnih enot. V primeru solidarnostnih projektov iz člena 7(1)(b) se lahko za financiranje prijavijo tudi fizične osebe v imenu neformalnih skupin udeležencev evropskih solidarnostnih enot.

Vsi javni ali zasebni subjekti s sedežem v državi članici ali drugi sodelujoči državi ter mednarodne organizacije, ki v državi članici ali drugih sodelujočih državah izvajajo solidarnostne aktivnosti, se lahko prijavijo za financiranje v okviru evropske solidarnostne enote. V primeru aktivnosti iz člena 7(1)(a) je pridobitev znaka kakovosti s strani sodelujoče organizacije predpogoj za prejem financiranja v okviru evropske solidarnostne enote. V primeru solidarnostnih projektov iz člena 7(1)(b) se lahko za financiranje prijavijo tudi fizične osebe v imenu neformalnih skupin udeležencev evropske solidarnostne enote.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija v sodelovanju s sodelujočimi državami redno spremlja uspešnost evropskih solidarnostnih enot pri doseganju ciljev.

1.  Komisija v sodelovanju z državami članicami in drugimi sodelujočimi državami redno spremlja uspešnost evropske solidarnostne enote pri doseganju ciljev.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  število udeležencev v prostovoljskem solidarnostnem delu (znotraj države in čezmejno):

(a)  število udeležencev v prostovoljskem solidarnostnem delu, vključno z mladimi z manj možnostmi (znotraj države in čezmejno):

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  število udeležencev v solidarnostnem delu v obliki pripravništva (znotraj države in čezmejno):

(b)  število udeležencev v solidarnostnem delu v obliki pripravništva, vključno z mladimi z manj možnostmi (znotraj države in čezmejno):

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  število udeležencev v solidarnostnem delu v obliki zaposlitve (znotraj države in čezmejno):

(c)  število udeležencev v solidarnostnem delu v obliki zaposlitve, vključno z mladimi z manj možnostimi, (znotraj države in čezmejno):

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  število udeležencev v solidarnostnih projektih;

(d)  število udeležencev v solidarnostnih projektih, vkjučno z mladimi z manj možnostmi;

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  število solidarnostnih projektov;

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija v sodelovanju s sodelujočimi državami zagotovi širjenje informacij, promocijo in nadaljnje ukrepanje v zvezi z vsemi ukrepi, podprtimi v okviru evropskih solidarnostnih enot.

1.  Komisija v sodelovanju z državami članicami in drugimi sodelujočimi državami zagotovi širjenje informacij, promocijo in nadaljnje ukrepanje v zvezi z vsemi ukrepi, podprtimi v okviru evropske solidarnostne enote ter vsem, kar je v zvezi z registracijo in dostopom do postopkov.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Nacionalne agencije iz člena 20 razvijajo dosledno politiko za učinkovito ozaveščanje in širjenje informacij ter uporabo rezultatov aktivnosti, podprtih v okviru ukrepov, ki jih upravljajo, pomagajo Komisiji pri splošni nalogi širjenja informacij o evropskih solidarnostnih enotah, vključno z informacijami o ukrepih, ki se upravljajo na nacionalni ravni in na ravni Unije, ter njihovih rezultatih, in zadevne ciljne skupine obveščajo o pobudah, ki se izvajajo v njihovi državi.

2.  Nacionalne agencije iz člena 20 razvijajo dosledno politiko in ustrezno strtegijo za učinkovito ozaveščanje in širjenje informacij ter uporabo rezultatov aktivnosti, podprtih v okviru ukrepov, ki jih upravljajo, pomagajo Komisiji pri splošni nalogi širjenja informacij o evropski solidarnostni enoti, vključno z informacijami o ukrepih, ki se upravljajo na nacionalni ravni in na ravni Unije, ter njihovih rezultatih, in zadevne ciljne skupine obveščajo o pobudah, ki se izvajajo v njihovi državi.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  nacionalne agencije na nacionalni ravni v sodelujočih državah.

(b)  nacionalne agencije, imenovane v državah članicah ali drugih sodelujočih državah.

Obrazložitev

Vključiti je treba različne obstoječe razmere v državah članicah, v katerih so pristojnosti dodeljene poddržavni ravni, ki nastopa v vlogi zakonodajalca.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V vsaki državi, ki sodeluje v evropskih solidarnostnih enotah, nacionalni organi, imenovani za upravljanje ukrepov iz poglavja III Uredbe (EU) št. 1288/2013, delujejo tudi kot nacionalni organi v okviru evropskih solidarnostnih enot. Člen 27(1), (3), (5), (8), (9), (11), (12), (13), (14), (15) in (16) navedene uredbe se smiselno uporablja za evropske solidarnostne enote. Kadar v državah iz člena 11(2) te uredbe nacionalni organ za posamezno državo ni določen, se ta določi v skladu s členom 27(2)–(6) in (8)–(15) Uredbe (EU) št. 1288/2013.

V vsaki državi, ki sodeluje v evropski solidarnostni enoti, nacionalni organi, imenovani za upravljanje ukrepov iz poglavja III Uredbe (EU) št. 1288/2013, delujejo tudi kot nacionalni organi v okviru evropske solidarnostne enote. V državah članicah, v katerih so pristojnosti v zvezi z omenjenim poglavjem prenesene na poddržavne organe z lastnimi izključnimi zakonodajnimi pristojnostmi, se prek nacionalnih agencij, ki delujejo kot izvajalski organ, razvijejo mehanizmi za neposredno sodelovanje omenjenih organov. Člen 27(1), (3), (5), (8), (9), (11), (12), (13), (14), (15) in (16) navedene uredbe se smiselno uporablja za evropsko solidarnostno enoto. Kadar v državah iz člena 11(2) te uredbe nacionalni organ za posamezno državo ni določen, se ta določi v skladu s členom 27(2)–(6) in (8)–(15) Uredbe (EU) št. 1288/2013.

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V vsaki državi, ki sodeluje v evropskih solidarnostnih enotah, nacionalne agencije, imenovane za upravljanje ukrepov iz poglavja III Uredbe (EU) št. 1288/2013 v svojih državah, delujejo tudi kot nacionalne agencije v okviru evropskih solidarnostnih enot.

V vsaki državi članici ali drugi državi, ki sodeluje v evropski solidarnostni enoti, nacionalne agencije, imenovane za upravljanje ukrepov iz poglavja III Uredbe (EU) št. 1288/2013 v svojih državah, delujejo tudi kot nacionalne agencije v okviru evropske solidarnostne enote. V državah članicah, v katerih so pristojnosti v zvezi z omenjenim poglavjem prenesene na poddržavne organe z lastnimi izključnimi zakonodajnimi pristojnostmi, se prek nacionalnih agencij, ki delujejo kot izvajalski organ, razvijejo mehanizmi za neposredno sodelovanje omenjenih organov.

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Za izvajanje te uredbe Komisija z izvedbenimi akti sprejme delovne programe. Vsak delovni program zagotavlja, da se splošni in posebni cilji iz členov 3 in 4 izvajajo na dosleden način, ter določi pričakovane rezultate, način izvajanja in skupni znesek tega programa. Delovni programi prav tako vsebujejo opis ukrepov, ki bodo financirani, navedbo zneska, dodeljenega vsakemu ukrepu, in porazdelitev finančnih sredstev med sodelujoče države za ukrepe, ki jih upravljajo njihove nacionalne agencije, ter okvirni časovni razpored izvajanja.

1.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 25a v zvezi s sprejetjem delovnih programov. Vsak delovni program zagotavlja, da se splošni in posebni cilji iz členov 3 in 4 izvajajo na dosleden način, ter določi pričakovane rezultate, način izvajanja in skupni znesek tega programa. Delovni programi prav tako vsebujejo opis ukrepov, ki bodo financirani, navedbo zneska, dodeljenega vsakemu ukrepu, in porazdelitev finančnih sredstev med sodelujoče države za ukrepe, ki jih upravljajo njihove nacionalne agencije, ter okvirni časovni razpored izvajanja.

Obrazložitev

S Parlamentom in Svetom se je treba posvetovati o izvedbenih ukrepih za to uredbo.

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 25(2).

črtano

Obrazložitev

S Parlamentom in Svetom se je treba posvetovati o izvedbenih ukrepih za to uredbo.

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 25

črtano

Postopek v odboru

 

1.  Komisiji pomaga odbor, ustanovljen s členom 36 Uredbe (EU) št. 1288/2013. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

 

2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

 

Obrazložitev

S Parlamentom in Svetom se je treba posvetovati o izvedbenih ukrepih za to uredbo.

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 25a

 

Izvajanje prenosa pooblastila

 

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

 

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 24 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od [datum začetka veljavnosti te uredbe]. Komisija pripravi poročilo o prenosu pooblastila najpozneje devet mesecev pred koncem dveletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljšuje za enako dolga obdobja, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

 

3.  Prenos pooblastila iz člena 24 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

 

4.  Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje.

 

5.  Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o njem sočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

 

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi člena 24, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Obrazložitev

S Parlamentom in Svetom se je treba posvetovati o izvedbenih ukrepih za to uredbo.

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

[...]

črtano

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 27

črtano

Sprememba Uredbe (EU) št. 1293/2013

 

V členu 4 Uredbe (EU) št. 1293/2013 se doda naslednji odstavek:

 

„3. Največ 3 000 000 EUR po trenutnih cenah iz podprograma za okolje v okviru prednostnega področja okoljsko upravljanje in informacije ter največ 1 500 000 EUR po trenutnih cenah iz podprograma za podnebne ukrepe v okviru prednostnega področja upravljanje podnebja in informacije se dodeli za financiranje projektov v smislu člena 17(4), ki jih v skladu s z Uredbo (EU) 2017/XXX izvajajo evropske solidarnostne enote in ki prispevajo k enemu ali več prednostnim področjem v smislu členov 9 do 13. Ta dodelitev se izvede samo v skladu z Uredbo (EU) 2017/XXX, ne glede na posebne zahteve iz Uredbe (EU) št. 1293/2013.“

 

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 28

črtano

Spremembe Uredbe (EU) št. 1303/2013

 

Uredba (EU) št. 1303/2013 se spremeni:

 

1. Člen 58(1) se spremeni:

 

(a) prvi pododstavek se nadomesti z naslednjim:

 

„Na pobudo Komisije lahko skladi ESI podprejo pripravljalno, spremljevalno, upravno in tehnično podporo, vrednotenje, revizijske ter nadzorne ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, in podporne ukrepe v skladu z Uredbo (EU) 2017/XXX, navedene v tretjem pododstavku, če je njihov cilj ekonomska, socialna in teritorialna kohezija.“

 

„(m) ukrepe, financirane v skladu z Uredbo (EU) 2017/XXX o evropskih solidarnostnih enotah, za okrepitev izobrazbenega, družbenega, državljanskega in strokovnega razvoja mladih ter njihove zaposljivosti in za olajšanje prehodov na trg dela.“

 

„Od zneska za tehnično podporo se na pobudo Komisije v skladu s točko (a) člena 9(2) Uredbe (EU) 2017/XXX 35 000 000 EUR po tekočih cenah dodeli evropskim solidarnostnim enotam za podporo njihovih ukrepov. Ta dodelitev se izvede samo v skladu z Uredbo (EU) 2017/XXX, ne glede na posebne zahteve iz uredb za posamezne sklade.“

 

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 29

črtano

Sprememba Uredbe (EU) št. 1305/2013

 

V členu 51(1) Uredbe (EU) št. 1305/2013 se pod prvim pododstavkom doda naslednji pododstavek:

 

„EKSRP lahko z zneskom v višini 1 800 000 EUR po tekočih cenah financira tudi ukrepe, ki jih izvajajo evropske solidarnostne enote v skladu z Uredbo (EU) 2017/XXX in ki prispevajo k eni ali več prednostnim nalogam Unije na področju razvoja podeželja. Ta dodelitev se izvede samo v skladu z Uredbo (EU) 2017/XXX, ne glede na posebne zahteve iz Uredbe (EU) št. 1305/2013.“

 

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 30

črtano

Sprememba Uredbe (EU) št. 1306/2013

 

V členu 6 Uredbe (EU) št. 1306/2013 se doda naslednja točka (j):

 

„(j) ukrepe, ki jih izvajajo evropske solidarnostne enote v skladu z Uredbo (EU) 2017/XXX, ki prispevajo k eni ali več prednostnim nalogam Unije na področju kmetijstva in razvoja podeželja, zlasti ukrepe iz drugega pododstavka člena 51(1) Uredbe (EU) št. 1305/2013. Ta dodelitev se izvede samo v skladu z Uredbo (EU) 2017/XXX, ne glede na posebne zahteve iz uredb za posamezne sklade.“

 

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 31

črtano

Sprememba Sklepa št. 1313/2013/EU

 

V členu 19(1) Sklepa št. 1313/2013/EU se za drugim pododstavkom doda naslednji pododstavek:

 

„Iz finančnih sredstev, ki izhajajo iz razdelka 3 „Varnost in državljanstvo“, se 6 000 000 EUR po tekočih cenah dodeli za financiranje ukrepov, ki jih v skladu z Uredbo (EU) 2017/XXX izvajajo evropske solidarnostne enote in ki prispevajo k eni ali več prednostnim nalogam Unije na področju civilne zaščite. Ta dodelitev se izvede samo v skladu z Uredbo (EU) 2017/XXX, ne glede na posebne zahteve iz Sklepa št. 1313/2013/EU.“

 

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Evropska solidarnostna enota

Referenčni dokumenti

COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

CULT

12.6.2017

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

12.6.2017

Pridruženi odbori - datum razglasitve na zasedanju

5.10.2017

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Eleonora Forenza

28.6.2017

Obravnava v odboru

7.9.2017

 

 

 

Datum sprejetja

28.11.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

55

6

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Nicola Caputo, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Jan Huitema, Peter Jahr, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Younous Omarjee, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Tiemo Wölken

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Richard Ashworth, Pál Csáky, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

55

+

ALDE

Catherine Bearder, Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Arne Gericke, Bolesław G. Piecha

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Stefan Eck, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Younous Omarjee

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Pál Csáky, Angélique Delahaye, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Peter Jahr, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Tomáš Zdechovský

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Bart Staes, Keith Taylor

6

-

ECR

Richard Ashworth, Mark Demesmaeker, Julie Girling, John Procter

EFDD

Julia Reid

ENF

Sylvie Goddyn

1

0

ALDE

Jan Huitema

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm. (2012/C 326/02) (UL C 326, 26.10.2012, str. 391).

(2)

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/#


MNENJE Odbora za proračun (5.12.2017)

za Odbor za kulturo in izobraževanje

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravnega okvira evropskih solidarnostnih enot ter o spremembi uredb (EU) št. 1288/2013, (EU) št. 1293/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in Sklepa št. 1313/2013/EU

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

Pripravljavec mnenja: Tiemo Wölken

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavec mnenja pozdravlja predlog Komisije z dne 30. maja 2017 za vzpostavitev evropske solidarnostne enote. Evropska unija temelji na solidarnosti: solidarnosti med njenimi državljani, čezmejni solidarnosti med državami članicami in solidarnosti pri njenem delovanju znotraj in zunaj njenih meja. Gre za skupno vrednoto, kateri so Evropejci močno zavezani. Je osnova, ki že generacije navdihuje evropsko idejo in ustvarja skupne vrednote po vsej EU.

Sedanji predlog o Evropski solidarnostni enoti ponuja namensko pravno podlago, ki bo mladim po vsej EU dala priložnost uresničiti svoje želje za boljšo EU, pri čemer bodo razvijali svoje spretnosti in znanja, hkrati pa prispevali k napredovanju evropskega projekta.

Pripravljavec mnenja je ob tem prepričan, da enota potrebuje ločen proračun. Komisija predlaga, da se v obdobju 2018–2020 tri četrtine sredstev pridobi s preusmerjanjem iz obstoječih programov v okviru dodeljenih finančnih sredstev: 197,7 milijonov EUR naj bi bilo dodeljenih iz programa Erasmus+, 10 milijonov EUR iz Programa za zaposlovanje in socialne inovacije, 47,3 milijonov EUR iz programov iz drugih postavk (od katerih 35 milijonov EUR iz Evropskega socialnega sklada, 6 milijonov iz Mehanizma na področju civilne zaščite, 4,5 milijonov iz programa LIFE, 1,8 milijonov iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja). Samo četrtina sredstev naj bi bila iz novih virov financiranja.

Pripravljavec mnenja odločno nasprotuje temu načrtu, po katerem naj bi se Evropska solidarnostna enota financirala v škodo ključnih dejavnosti drugih programov EU, ki so namenjeni izpolnjevanju pomembnih nalog in ciljev, in so jim bila na tej osnovi odmerjena ustrezna proračunska sredstva že ob začetku sedanjega finančnega okvira. To bi bilo sprejemljivo samo za financiranje Evropske solidarnostne enote v pilotni fazi, da bi se njene dejavnosti hitro zagnale, ne more pa biti srednje- ali dolgoročna rešitev za financiranje tako pomembnega programa, ki si zasluži lastno pravno podlago in obsežna nova sredstva.

Nove prednostne naloge politike znotraj sedanjega finančnega okvira potrebujejo nove vire, ki bi jih bilo mogoče pridobiti z uporabo določb o prožnosti in posebnih instrumentov iz uredbe o večletnem finančnem okviru, potem ko bodo vse razpoložljive rezerve izčrpane. Če je Evropska solidarnostna enota resnično nova prednostna pobuda, kot je navedeno v skupni izjavi o zakonodajnih prednostnih nalogah EU za leto 2017, je samoumevno, da mora prejeti nova sredstva, da bi lahko dosegla svoje cilje, ne da bi pri tem škodovala programom in projektom, ki že prejemajo sredstva EU.

Pripravljavec mnenja meni, da bi bilo treba za financiranje Evropske solidarnostne enote v obdobju 2018–2020 uporabiti orodja za prilagodljivost iz sedanjega z vmesno revizijo okrepljenega večletnega finančnega okvira, kot sta instrument prilagodljivosti in skupna razlika večletnega finančnega okvira, in ne preusmerjenih sredstev. Prerazporeditev je sprejemljiva samo v primeru, da je bil prenos sredstev predviden od samega začetka programa, kot je to primer pri financiranju dejavnosti evropske prostovoljske službe v okviru programa Erasmus+ znotraj EU. S preklicem prispevkov za Evropsko solidarnostno enoto iz Programa za zaposlovanje in socialne inovacije, Evropskega socialnega sklada, civilne zaščite, programa LIFE in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in s povrnitvijo teh sredstev v proračunske vrstice, iz katerih so bile vzete, v skladu s prvotnim finančnim načrtovanjem, pripravljavec mnenja pošilja jasno sporočilo o financiranju te pobude.

Program LIFE, ki se spopada z okoljskimi in podnebnimi spremembami, je občutno prispeval k izboljšanju okoljskih razmer v Evropski uniji. Sredstva za program LIFE se ne smejo uporabiti za druge namene, saj se boj proti podnebnim spremembam in za dosego zahtev Pariškega sporazuma, podpisanega na COP21, nadaljuje.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Evropski socialni sklad sta del strukturnih in investicijskih skladov EU in prispevata h krepitvi gospodarske, socialne in ozemeljske kohezije Unije. Namen investicijskih skladov je zmanjšati neskladja med stopnjami razvoja različnih regij. Evropska solidarnostna enota se ne bi smela financirati iz preusmerjenih sredstev kohezijske politike.

Države članice prek mehanizma Unije na področju civilne zaščite usklajujejo svoje sisteme za preprečevanje naravnih nesreč in nesreč, ki jih povzroči človek, priprave ter odziv nanje. Če upoštevamo, da so naravne nesreče in nesreče, ki jih je povzročil človek, pa tudi nesreče zaradi okoljskih sprememb v zadnjih letih vse številčnejše, resnejše in kompleksnejše, je jasno, da je skupen in celosten pristop k njihovem obvladovanju vedno bolj pomemben. Zato pripravljavec mnenja meni, da je preusmeritev sredstev za civilno zaščito na Evropsko solidarnostno enoto nesprejemljiva.

Predlaga tudi, naj se določbe o spremljanju in ocenjevanju Evropske solidarnostne enote poostrijo.

Pripravljavec mnenja odločno spodbuja Komisijo, naj pripravi jasen in ambiciozen predlog za izvajanje in financiranje Evropske solidarnostne enote od leta 2021, kot je bilo obljubljeno.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Ta uredba določa za obdobje 2018–2020 finančna sredstva, ki za Evropski parlament in Svet v okviru letnega proračunskega postopka predstavljajo prednostni referenčni znesek v smislu točke 17 Medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju23. Prednostni referenčni znesek vključuje prerazporeditve sredstev iz programa Erasmus+ (197,7 milijonov EUR) in iz Programa Evropske Unije za zaposlovanje in socialne inovacije (10 milijonov EUR) za proračunska leta 2018, 2019 in 2020, dopolnjujejo pa ga prispevki iz več programov Unije iz različnih razdelkov, na primer Evropski socialni sklad, mehanizem Unije na področju civilne zaščite, program LIFE in Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja.

(18)  Ta uredba določa za obdobje 2018–2020 finančna sredstva v višini 341,5 milijona EUR v tekočih cenah, ki za Evropski parlament in Svet v okviru letnega proračunskega postopka predstavljajo prednostni referenčni znesek v smislu točke 17 Medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju23. Finančna sredstva bi morala vključevati znesek v višini 197,7 milijona EUR, ki je bil prvotno namenjen za financiranje aktivnosti evropske prostovoljske službe na ravni Unije iz programa Erasmus+ za proračunska leta 2018, 2019 in 2020 glede na to, da bodo te aktivnosti prestavljene v program evropske solidarnostne enote. Treba je preprečiti negativne posledice za financiranje obstoječih večletnih programov, zato bi bilo treba preostali znesek za financiranje evropske solidarnostne enote črpati izključno iz nerazporejenih razlik do zgornje meje večletnega finančnega okvira.

_________________

_________________

23 Medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (UL C 373, 20.12.2013, str. 1).

23 Medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (UL C 373, 20.12.2013, str. 1).

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 38 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(38a)  V svoji resoluciji z dne 2. februarja 2017 o izvajanju uredbe o programu Erasmus+1a je Parlament pozival Komisijo in države članice, naj novo pobudo o Evropski solidarnostni enoti vključijo v proračun, ne da bi znižale sredstva obstoječih in prednostnih programov.

 

___________________

 

1a Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0018.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 38 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(38b)  V svoji resoluciji z dne 5. julija 2017 o mandatu za trialog o predlogu proračuna za leto 20181a Evropski parlament z veliko zaskrbljenostjo ugotavlja, da zakonodajni predlog, sprejet 30. maja 2017, kljub njegovim opozorilom predvideva, da bi se tri četrtine proračuna evropske solidarnostne enote financiralo s prerazporeditvijo iz obstoječih programov, predvsem programa Erasmus+ (197,7 milijona EUR), ter ponavlja, da je treba vse nove politične obveze financirati s posebnimi sredstvi in ne s sredstvi, preusmerjenimi iz drugih programov.

 

_____________________

 

1a Sprejeta besedila, P8_TA-PROV(2017)0302.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 38 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(38c)  Za to pobudo je treba zagotoviti ločena proračunska sredstva, proračun za druge politike na področju mladine, izobraževanja, usposabljanja, zaposlovanja in solidarnosti pa se ne sme zmanjšati. Zagotoviti je treba najboljšo in pregledno uporabo finančnih virov.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(39)  Finančna sredstva evropskih solidarnostnih enot iz razdelka 1a večletnega finančnega okvira temeljijo tudi na sredstvih, prerazporejenih iz programa Erasmus+. Ta sredstva bi morala biti prerazporejena predvsem iz odobritev za financiranje aktivnosti evropske prostovoljske službe, ki bi sodile na področje uporabe prostovoljskega solidarnostnega dela, podprtega v okviru te uredbe. Poleg tega bi bilo treba prerazporediti nekatere odobritve jamstvene sheme za študentska posojila, ki najverjetneje ne bodo krite iz programa Erasmus+, da se zagotovi ustrezno sofinanciranje stroškov poslovanja nacionalnih agencij in uskladitev z absorpcijsko sposobnostjo tega ukrepa.

(39)  Finančna sredstva evropske solidarnostne enote iz razdelka 1a večletnega finančnega okvira temeljijo na sredstvih, prerazporejenih iz programa Erasmus+. Ta sredstva bi morala biti prerazporejena izključno iz odobritev za financiranje aktivnosti evropske prostovoljske službe, ki bi sodile na področje uporabe prostovoljskega solidarnostnega dela, podprtega v okviru te uredbe.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(40)  Finančna sredstva evropskih solidarnostnih enot iz razdelka 1a večletnega finančnega okvira bi morali dodatno dopolnjevati finančni prispevki iz drugih programov in razdelkov, kar zahteva spremembo uredb (EU) št. 1293/201327, (EU) št. 1303/201328, (EU) št. 1305/201329, (EU) št. 1306/201330 ter Sklepa št. 1313/2013/EU31 Evropskega parlamenta in Sveta.

črtano

__________________

 

27 Uredba (EU) št. 1293/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 614/2007 (UL L 347, 20.12.2013, str. 185).

 

28 Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 320).

 

29 Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L 347, 20.12.2013, str. 487).

 

30 Uredba (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L 347, 20.12.2013, str. 549).

 

31 Sklep št. 1313/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite (UL L 347, 20.12.2013, str. 924).

 

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  „prostovoljstvo“ pomeni neplačano prostovoljsko delo s polnim delovnim časom32 za obdobje največ dvanajstih mesecev, ki mladim nudi priložnost, da prispevajo k vsakodnevnemu delu organizacij, ki so dejavne na področjih, povezanih s solidarnostjo, kar v končni fazi koristi skupnostim, v katerih se aktivnosti izvajajo, in vključuje kakovostno razsežnost učenja in usposabljanja, ki mladim prostovoljcem omogoča pridobivanje spretnosti in kompetenc, kar bo koristno za njihov osebni, izobrazbeni, družbeni in poklicni razvoj ter prispevalo k njihovi večji zaposljivosti.

(6)  „prostovoljstvo“ pomeni neplačano prostovoljsko delo s polnim delovnim časom32 za obdobje največ dvanajstih mesecev, ki mladim nudi priložnost, da prispevajo k vsakodnevnemu delu neprofitnih organizacij, ki so dejavne na področjih, povezanih s solidarnostjo, kar v končni fazi koristi skupnostim, v katerih se aktivnosti izvajajo, in vključuje kakovostno razsežnost učenja in usposabljanja, ki mladim prostovoljcem omogoča pridobivanje spretnosti in kompetenc, kar bo koristno za njihov osebni, izobrazbeni, družbeni in poklicni razvoj ter prispevalo k njihovi večji zaposljivosti.

_________________

_________________

32 Načeloma dejavnost, ki se izvaja neprekinjeno 7 ur na dan, 5 dni na teden.

32 Načeloma dejavnost, ki se izvaja neprekinjeno 7 ur na dan, 5 dni na teden.

Obrazložitev

Izrecno je treba izključiti vse prostovoljske dejavnosti v organizacijah, ki niso neprofitne, saj bi sicer prišli v nasprotje z nacionalnimi predpisi s področja prostovoljstva v nekaterih državah članicah.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  s pomočjo sodelujočih organizacij mladim nuditi lahko dostopne priložnosti, da se udejstvujejo v solidarnostnih aktivnostih in ob tem okrepijo svoje spretnosti in kompetence za osebni, izobrazbeni, družbeni, državljanski in poklicni razvoj, izboljšajo svojo zaposljivost in si olajšajo prehod na trg dela, vključno s podporo mobilnosti mladih prostovoljcev, pripravnikov in delavcev;

(a)  s pomočjo sodelujočih organizacij mladim nuditi lahko dostopne priložnosti, da se udejstvujejo v solidarnostnih aktivnostih in ob tem okrepijo svoja znanja, spretnosti in kompetence za osebni, izobrazbeni, družbeni, državljanski, kulturni in poklicni razvoj, izboljšajo svojo zaposljivost in si olajšajo prehod na trg dela, vključno s podporo mobilnosti mladih prostovoljcev, pripravnikov in delavcev;

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  vzpostavitev informacijskih kampanj za obveščanje o dejavnostih evropske solidarnostne enote.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Znesek iz odstavka 1 vključuje finančna sredstva v višini 294 200 000 EUR33 v tekočih cenah, ki jih dopolnjujejo naslednji prispevki:

2.  Znesek iz odstavka 1 vključuje finančna sredstva v višini 197 700 000 EUR v tekočih cenah, kar ustreza znesku, ki je bil prvotno namenjen za financiranje aktivnosti evropske prostovoljske službe na ravni Unije v okviru programa Erasmus+. Preostali znesek v višini 143 800 000 EUR za financiranje evropske solidarnostne enote se prerazporedi izključno iz nerazporejenih razlik do zgornje meje večletnega finančnega okvira.

_________________

 

33 Ta finančna sredstva pomenijo prednostni referenčni znesek v smislu točke 17 Medinstitucionalnega sporazuma (2013/C 373/01) med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju.

 

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  Evropski socialni sklad prispeva 35 000 000 EUR v tekočih cenah;

črtano

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  mehanizem Unije na področju civilne zaščite prispeva 6 000 000 EUR v tekočih cenah;

črtano

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  program LIFE prispeva 4 500 000 EUR v tekočih cenah;

črtano

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja prispeva 1 800 000 EUR v tekočih cenah.

črtano

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Evropski parlament in Svet odobrita letna proračunska sredstva v okviru omejitev iz večletnega finančnega okvira.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Proračunska sredstva, odobrena za kritje podobnih stroškov, se lahko po potrebi vnesejo v proračun tudi po letu 2020, da se omogoči upravljanje ukrepov, ki do 31. decembra 2020 ne bi bili zaključeni.

5.  Plačilna proračunska sredstva, odobrena za kritje podobnih stroškov, se lahko po potrebi vnesejo v proračun tudi po letu 2020, da se omogoči upravljanje ukrepov, ki do 31. decembra 2020 ne bi bili zaključeni.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Vlogo upravičenega subjekta, da bi postal sodelujoča organizacija evropskih solidarnostnih enot, oceni pristojni izvajalski organ evropskih solidarnostnih enot, da ugotovi, ali aktivnosti subjekta izpolnjujejo zahteve evropskih solidarnostnih enot.

2.  Vlogo upravičenega subjekta, da bi postal sodelujoča organizacija evropske solidarnostne enote, oceni pristojni izvajalski organ evropske solidarnostne enote, da ugotovi, ali aktivnosti subjekta izpolnjujejo načela in zahteve iz listine evropske solidarnostne enote.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Na podlagi ocene lahko subjekt pridobi znak kakovosti evropskih solidarnostnih enot. Pridobljeni znak se redno ponovno oceni in se lahko odvzame.

3.  Na podlagi ocene lahko subjekt pridobi znak kakovosti evropskih solidarnostnih enot. Pridobljeni znak se redno vsaj vsaki dve leti ponovno oceni in se lahko odvzame, če aktivnosti subjekta niso več v skladu z načeli in zahtevami iz listine evropske solidarnostne enote.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Subjekti, ki so pridobili znak kakovosti evropske solidarnostne enote, se vključijo v evropsko podatkovno zbirko organizacij, ki sodelujejo v evropski solidarnostni enoti, na Evropskem mladinskem portalu, ki je dostopen vsem mladim Evropejcem.

Obrazložitev

Trenutno se akreditirani subjekti evropske prostovoljske službe vključujejo v evropsko podatkovno zbirko organizacij evropske prostovoljske službe na Evropskem mladinskem portalu. Tako so mladim dostopne informacije o teh subjektih. Zato je pomembno, da enako velja tudi za evropsko solidarnostno enoto.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija v sodelovanju s sodelujočimi državami redno spremlja uspešnost evropskih solidarnostnih enot pri doseganju ciljev.

1.  Komisija v sodelovanju s sodelujočimi državami redno spremlja uspešnost evropske solidarnostne enote pri doseganju ciljev ter spoštovanje njenih načel – kohezije in solidarnosti.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  število udeležencev v prostovoljskem solidarnostnem delu (znotraj države in čezmejno):

(a)  število in profil udeležencev v prostovoljskem solidarnostnem delu (znotraj države in čezmejno):

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  število udeležencev v solidarnostnem delu v obliki pripravništva (znotraj države in čezmejno):

(b)  število in profil udeležencev v solidarnostnem delu v obliki pripravništva (znotraj države in čezmejno):

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  število udeležencev v solidarnostnem delu v obliki zaposlitve (znotraj države in čezmejno):

(c)  število in profil udeležencev v solidarnostnem delu v obliki zaposlitve (znotraj države in čezmejno):

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  število udeležencev v solidarnostnih projektih;

(d)  število in profil udeležencev v solidarnostnih projektih;

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea)  raven zadovoljstva udeležencev in sodelujočih organizacij s kakovostjo napotitve, usposabljanja, jezikovne podpore, administrativne podpore in podpore po opravljenem delu.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka e b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(eb)  odstotek zaposlenosti mladih, ki so sodelovali.

Obrazložitev

Ne smemo pozabiti, da je eden od ciljev evropske solidarnostne enote izboljšati zaposljivost mladih in jim olajšati prehod na trg dela.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Komisija leta 2020 objavi poročilo s pregledom napredka pri doseganju rezultatov, vključno s ciljem, da se do leta 2020 v okviru evropskih solidarnostnih enot ponudi priložnosti 100 000 mladim (to zajema vse priložnosti za opravljanje solidarnostnega dela in projekte iz člena 7(1)(a) in (b)).

3.  Komisija leta 2019 objavi poročilo o doseženih rezultatih ter kakovostnih in količinskih vidikih izvajanja programov s pregledom napredka pri doseganju rezultatov, vključno s ciljem, da se do leta 2020 v okviru evropskih solidarnostnih enot ponudi priložnosti 100 000 mladim (to zajema vse priložnosti za opravljanje solidarnostnega dela in projekte iz člena 7(1)(a) in (b)), pa tudi o stroškovni učinkovitosti programa, ter ga predloži Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Štiri leta po datumu začetka uporabe te uredbe Komisija izvede neodvisno oceno te uredbe in Evropskemu parlamentu, Svetu, Odboru regij in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru predloži poročilo o glavnih ugotovitvah.

4.  Komisija izvede neodvisno naknadno oceno te uredbe, da bi ocenila učinkovitost, uspešnost in učinek programa v primerjavi z njegovimi cilji in najkasneje do 30. junija 2021 Evropskemu parlamentu, Svetu, Odboru regij in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru predloži poročilo o glavnih ugotovitvah ter priporočila za prihodnje programe. Komisija v okviru ocenjevanja zagotovi redna posvetovanja med vsemi ustreznimi deležniki, vključno z udeleženci, sodelujočimi organizacijami in zadevnimi lokalnimi skupnostmi. Rezultati ocenjevanja se upoštevajo pri prihodni zasnovi programov in predlogih za dodeljevanje sredstev.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 1 – točka 2

Uredba (EU) št. 1288/2013

Člen 18 – odstavek 2 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  do 1,5 % za jamstveno shemo za študentska posojila;

(c)  3,5 % za jamstveno shemo za študentska posojila;

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 27

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 27

črtano

Sprememba Uredbe (EU) št. 1293/2013

 

V členu 4 Uredbe (EU) št. 1293/2013 se doda naslednji odstavek:

 

‘3.  Največ 3 000 000 EUR po trenutnih cenah iz podprograma za okolje v okviru prednostnega področja okoljsko upravljanje in informacije ter največ 1 500 000 EUR po trenutnih cenah iz podprograma za podnebne ukrepe v okviru prednostnega področja upravljanje podnebja in informacije se dodeli za financiranje projektov v smislu člena 17(4), ki jih v skladu s z Uredbo (EU) 2017/XXX izvajajo evropske solidarnostne enote in ki prispevajo k enemu ali več prednostnim področjem v smislu členov 9 do 13. Ta dodelitev se izvede samo v skladu z Uredbo (EU) 2017/XXX, ne glede na posebne zahteve iz Uredbe (EU) št. 1293/2013.

 

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 28

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 28

črtano

Spremembe Uredbe (EU) št. 1303/2013

 

Uredba (EU) št. 1303/2013 se spremeni:

 

1.  Člen 58(1) se spremeni:

 

(a)  prvi pododstavek se nadomesti z naslednjim:

 

„Na pobudo Komisije lahko skladi ESI podprejo pripravljalno, spremljevalno, upravno in tehnično podporo, vrednotenje, revizijske ter nadzorne ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, in podporne ukrepe v skladu z Uredbo (EU) 2017/XXX, navedene v tretjem pododstavku, če je njihov cilj ekonomska, socialna in teritorialna kohezija.“

 

(b)  V tretjem odstavku se doda naslednja točka (m):

 

(-m)  „ukrepe, financirane v skladu z Uredbo (EU) 2017/XXX o evropskih solidarnostnih enotah, za okrepitev izobrazbenega, družbenega, državljanskega in strokovnega razvoja mladih ter njihove zaposljivosti in za olajšanje prehodov na trg dela.“

 

2.  V členu 91(3) se doda naslednji pododstavek:

 

„Od zneska za tehnično podporo se na pobudo Komisije v skladu s točko (a) člena 9(2) Uredbe (EU) 2017/XXX 35 000 000 EUR po tekočih cenah dodeli evropskim solidarnostnim enotam za podporo njihovih ukrepov. Ta dodelitev se izvede samo v skladu z Uredbo (EU) 2017/XXX, ne glede na posebne zahteve iz uredb za posamezne sklade.“

 

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 29

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 29

črtano

Sprememba Uredbe (EU) št. 1305/2013

 

V členu 51(1) Uredbe (EU) št. 1305/2013 se pod prvim pododstavkom doda naslednji pododstavek:

 

„EKSRP lahko z zneskom v višini 1 800 000 EUR po tekočih cenah financira tudi ukrepe, ki jih izvajajo evropske solidarnostne enote v skladu z Uredbo (EU) 2017/XXX in ki prispevajo k eni ali več prednostnim nalogam Unije na področju razvoja podeželja. Ta dodelitev se izvede samo v skladu z Uredbo (EU) 2017/XXX, ne glede na posebne zahteve iz Uredbe (EU) št. 1305/2013.“

 

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 30

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 30

črtano

Sprememba Uredbe (EU) št. 1306/2013

 

V členu 6 Uredbe (EU) št. 1306/2013 se doda naslednja točka (j):

 

(-j)  ukrepe, ki jih izvajajo evropske solidarnostne enote v skladu z Uredbo (EU) 2017/XXX, ki prispevajo k eni ali več prednostnim nalogam Unije na področju kmetijstva in razvoja podeželja, zlasti ukrepe iz drugega pododstavka člena 51(1) Uredbe (EU) št. 1305/2013. Ta dodelitev se izvede samo v skladu z Uredbo (EU) 2017/XXX, ne glede na posebne zahteve iz uredb za posamezne sklade.“

 

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 31

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 31

črtano

Sprememba Sklepa št. 1313/2013/EU

 

V členu 19(1) Sklepa št. 1313/2013/EU se za drugim pododstavkom doda naslednji pododstavek:

 

„Iz finančnih sredstev, ki izhajajo iz razdelka 3 „Varnost in državljanstvo“, se 6 000 000 EUR po tekočih cenah dodeli za financiranje ukrepov, ki jih v skladu z Uredbo (EU) 2017/XXX izvajajo evropske solidarnostne enote in ki prispevajo k eni ali več prednostnim nalogam Unije na področju civilne zaščite. Ta dodelitev se izvede samo v skladu z Uredbo (EU) 2017/XXX, ne glede na posebne zahteve iz Sklepa št. 1313/2013/EU.“ ’

 

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Evropska solidarnostna enota

Referenčni dokumenti

COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

CULT

12.6.2017

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

12.6.2017

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Tiemo Wölken

29.6.2017

Datum sprejetja

4.12.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

21

5

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Paul Rübig, Jordi Solé, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

John Howarth, Joachim Zeller

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

21

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Siegfried Mureşan, Paul Rübig, Joachim Zeller

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

5

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen, Marco Zanni

NI

Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos)

0

0

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


MNENJE Odbora za regionalni razvoj (29.11.2017)

za Odbor za kulturo in izobraževanje

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravnega okvira evropskih solidarnostnih enot ter o spremembi uredb (EU) št. 1288/2013, (EU) št. 1293/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013 in Sklepa št. 1313/2013/EU

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

Pripravljavec mnenja: Krzysztof Hetman

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Solidarnost kot temelj Evropske unije je tudi ena od osnovnih vrednot Evropejcev. Ne pretiravamo, če rečemo, da zgodba o uspehu Evropske unije temelji na solidarnosti, saj lahko bistveno prispeva k zagotavljanju sočutja, vzajemne skrbi in pozitivnega medsebojnega vplivanja tako med narodi kot med posamezniki. Zato moramo to zamisel podpreti in utrditi v zavesti Evropejcev.

Pripravljavec mnenja meni, da je evropska solidarnostna enota odlično orodje za doseganje tega cilja, zato je toplo pozdravil napoved o njeni vzpostavitvi v govoru o stanju v Uniji z dne 14. septembra 2016, ki sta mu sledila sporočilo Komisije o evropski solidarnostni enoti z dne 7. decembra 2016 in zakonodajni predlog z dne 1. junija 2017. Večje udejstvovanje mladih iz vseh evropskih držav v solidarnostnih aktivnostih lahko okrepi solidarnost in kohezijo po vsej Evropi ter prispeva k odzivanju na družbene izzive in zadosti neizpolnjenim potrebam v sodelujočih državah in regijah. Poleg tega bo to podprlo osebni in poklicni razvoj mladih, ki bodo pridobili dragocena znanja in spretnosti.

Pripravljavec mnenja podpira vzpostavitev evropske solidarnostne enote, ki bo usmerjena v dve vrsti ukrepov: solidarnostne projekte in prostovoljsko solidarnostno delo na eni strani ter pripravništva in zaposlitve na drugi. Medtem ko mora biti prva vrsta ukrepov nedvomno temelj prihodnje evropske solidarnostne enote, je druga pomembna priložnost za mlade, da vstopijo na trg dela in si zagotovijo kakovostno zaposlitev. Zato pripravljavec mnenja predlaga, da se nekoliko spremeni okvirna razdelitev proračunskih sredstev za omenjeni vrsti ukrepov in poveča finančna podpora za pripravništva in zaposlitve na 30 %.

Skupni znesek 341 500 000 EUR, rezerviran za izvajanje evropske solidarnostne enote do 31. decembra 2020, bo omogočil vključitev 100 000 mladih v solidarnostne dejavnosti. Pripravljavec mnenja podpira predlog Komisije, da bi se ta znesek črpal iz različnih obstoječih programov EU, med drugim 35 000 000 EUR iz Evropskega socialnega sklada. Meni pa, da bi bilo treba glavni prispevek zagotoviti iz odobrenih proračunskih sredstev programa Erasmus+ za financiranje aktivnosti evropske prostovoljske službe, ki bi spadale na področje uporabe aktivnosti, podprtih v okviru te uredbe.

Pripravljavec mnenja upa, da bo predlog temeljil na izkušnjah in dobri praksi, ki jih je razvila evropska prostovoljska služba, ter vzpostavil sinergijo in dopolnjevanje z drugimi skladi in programi EU, da bi se čim bolj izkoristil njegov potencial.

Odbor za regionalni razvoj meni, da so ukrepi za poenostavitev izredno pomemben dejavnik pri izboljšanju učinkovitosti in povečanju uspešnosti projektov, ki se izvajajo s podporo proračuna EU. Zato je pripravljavec mnenja predlagal nekaj sprememb, ki upoštevajo to načelo in odpravljajo obremenitev upravičencev z nepotrebnimi zahtevami in formalnostmi.

Pripravljavec mnenja tudi meni, da bo evropska solidarnostna enota zelo pozitivno vplivala tako na mlade, ki se bodo lahko udejstvovali, kot na regionalne in lokalne skupnosti. Zato si je zadal nalogo, da okrepi lokalno in regionalno razsežnost te uredbe.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za kulturo in izobraževanje kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Evropska unija temelji na solidarnosti med državljani in med državami članicami. To je skupna vrednota, ki usmerja njene ukrepe in zagotavlja potrebno enotnost za reševanje sedanjih in prihodnjih družbenih izzivov, s katerimi so se mladi Evropejci pripravljeni spopadati z izražanjem solidarnosti v praksi.

(1)  Evropska unija temelji na solidarnosti med državljani in med državami članicami. To je skupna vrednota, ki usmerja njene ukrepe in zagotavlja potrebno enotnost za reševanje sedanjih in prihodnjih družbenih izzivov, s katerimi so se mladi Evropejci pripravljeni spopadati z izražanjem solidarnosti v praksi, ter spodbuja zanimanje mladih za skupni evropski projekt.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Komisija je v svojem sporočilu „Evropska solidarnostna enota“ z dne 7. decembra 201618 poudarila, da je treba okrepiti temelje solidarnostnega dela po vsej Evropi, mladim ponuditi več kakovostnejših priložnosti za solidarnostne aktivnosti na različnih področjih ter podpirati nacionalne, regionalne in lokalne akterje v njihovih prizadevanjih za spopadanje z različnimi izzivi in krizami. Komisija je začela prvo fazo evropskih solidarnostnih enot, v kateri se mladim po vsej EU zagotavljajo priložnosti za prostovoljstvo, pripravništvo ali zaposlitev prek različnih programov EU. Ne glede na to, ali se te aktivnosti izvajajo pred začetkom veljavnosti te uredbe ali po njem, bi se morali pri njih še naprej uporabljati pravila in pogoji ustreznih programov Unije, iz katerih so bile financirane v prvi fazi evropskih solidarnostnih enot.

(3)  Komisija je v svojem sporočilu „Evropska solidarnostna enota“ z dne 7. decembra 201618 poudarila, da je treba okrepiti temelje solidarnostnega dela po vsej Evropi, mladim ponuditi več kakovostnejših priložnosti za solidarnostne aktivnosti na različnih področjih ter podpirati nacionalne, regionalne in lokalne akterje v njihovih prizadevanjih za spopadanje z različnimi izzivi in krizami. Komisija je začela prvo fazo evropskih solidarnostnih enot, v kateri se mladim po vsej EU zagotavljajo priložnosti za prostovoljstvo, pripravništvo, sredstva za osebni razvoj ali zaposlitev prek različnih programov EU. Ne glede na to, ali se te aktivnosti izvajajo pred začetkom veljavnosti te uredbe ali po njem, bi se morali pri njih še naprej uporabljati pravila in pogoji ustreznih programov Unije, iz katerih so bile financirane v prvi fazi evropske solidarnostne enote.

_________________

_________________

18 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Evropska solidarnostna enota, COM(2016) 942 final z dne 7. decembra 2016.

18 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Evropska solidarnostna enota, COM(2016) 942 final z dne 7. decembra 2016.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Mladi bi morali imeti na razpolago lahko dostopne priložnosti za udejstvovanje v solidarnostnih aktivnostih, kar bi jim omogočilo izraziti zavzetost koristiti skupnosti ter pridobiti koristne izkušnje, spretnosti in kompetence za osebni, izobrazbeni, družbeni, državljanski in poklicni razvoj, s čimer bi se izboljšala njihova zaposljivost. Navedene aktivnosti bi podpirale tudi mobilnost mladih prostovoljcev, pripravnikov in delavcev.

(4)  Mladi bi morali imeti na razpolago lahko dostopne priložnosti za udejstvovanje v solidarnostnih aktivnostih, kar bi jim omogočilo izraziti zavzetost koristiti skupnostim držav članic ter pridobiti koristne izkušnje, znanje, spretnosti in kompetence za osebni, izobrazbeni, družbeni, državljanski in poklicni razvoj, s čimer bi se izboljšala njihova zaposljivost. Navedene aktivnosti bi podpirale tudi mobilnost mladih prostovoljcev, pripravnikov in delavcev.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Mladim bi bilo treba ponuditi kakovostne solidarnostne aktivnosti, ki bi bile odziv na neizpolnjene družbene potrebe, prispevale h krepitvi skupnosti, mladim nudile priložnost pridobiti dragoceno znanje in kompetence, bile mladim finančno dostopne in se izvajale v varnih in zdravih razmerah.

(5)  Mladim bi bilo treba ponuditi kakovostne solidarnostne aktivnosti, ki bi upoštevale njihove spretnosti in bi bile tesno povezane z razvojem družbe, torej bi morale biti odziv na ključne družbene izzive, morale bi prispevati h krepitvi lokalnih skupnosti in socialne kohezije, mladim nuditi priložnost pridobiti dragoceno znanje, spretnosti in kompetence, biti mladim finančno dostopne in se izvajati v varnih in zdravih razmerah.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Evropske solidarnostne enote bi postale enotna vstopna točka za solidarnostne aktivnosti po vsej Uniji. Treba bi bilo zagotoviti, da je navedeni okvir skladen z drugimi ustreznimi politikami in programi Unije ter da jih dopolnjuje. Evropske solidarnostne enote bi se morale opirati na prednosti in sinergije obstoječih programov, zlasti evropske prostovoljske službe. Prav tako bi morale dopolnjevati prizadevanja držav članic za podporo mladim in olajšanje prehoda iz izobraževanja v zaposlitev v okviru jamstva za mlade19 z dodatnimi priložnostmi za vključitev na trg dela v obliki pripravništev ali zaposlitev na področjih, povezanih s solidarnostjo, v njihovih državah članicah ali čezmejno. Prav tako bi bilo treba zagotoviti dopolnjevanje z obstoječimi mrežami na ravni Unije, ki se nanašajo na aktivnosti v okviru evropskih solidarnostnih enot, kot so evropska mreža javnih zavodov za zaposlovanje, EURES in mreža Eurodesk. Poleg tega bi bilo treba zagotoviti dopolnjevanje med obstoječimi podobnimi shemami, zlasti nacionalnimi solidarnostnimi shemami in programi mobilnosti za mlade, ter evropskimi solidarnostnimi enotami, in sicer na podlagi dobrih praks, kadar je to primerno.

(6)  Evropska solidarnostna enota bi postala enotna vstopna točka, brez diskriminacije na podlagi porekla, za solidarnostne aktivnosti po vsej Uniji. Zagotoviti bi bilo treba, da je navedeni okvir skladen z drugimi ustreznimi politikami in programi Unije ter da jih dopolnjuje. Evropska solidarnostna enota bi se morala opirati na prednosti in sinergije obstoječih programov, zlasti evropske prostovoljske službe. Prav tako bi morala dopolnjevati prizadevanja držav članic, regij, mest in lokalnih skupnosti za podporo mladim in olajšanje prehoda iz izobraževanja v zaposlitev v okviru jamstva za mlade19 z dodatnimi priložnostmi za vključitev na trg dela v obliki pripravništev ali zaposlitev na področjih, povezanih s solidarnostjo, v njihovih državah članicah ali čezmejno. Prav tako bi bilo treba zagotoviti dopolnjevanje z obstoječimi mrežami na ravni Unije, ki se nanašajo na aktivnosti v okviru evropskih solidarnostnih enot, kot so evropska mreža javnih zavodov za zaposlovanje, EURES, mreža Eurodesk in program Mladi in mobilnost. Poleg tega bi bilo treba zagotoviti dopolnjevanje med obstoječimi podobnimi shemami, zlasti nacionalnimi solidarnostnimi shemami in programi mobilnosti za mlade, tudi na regionalni ali lokalni ravni, ter evropsko solidarnostno enoto, in sicer na podlagi dobrih praks, kadar je to primerno.

_________________

_________________

19 Priporočilo Sveta z dne 22. aprila 2013 o vzpostavitvi jamstva za mladino (2013/C 120/01).

19 Priporočilo Sveta z dne 22. aprila 2013 o vzpostavitvi jamstva za mladino (2013/C 120/01).

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Da bi čim bolj povečali učinek evropske solidarnostne enote, bi bilo treba sprejeti določbe, ki bi omogočale, da drugi programi Unije, kot so Sklad za azil, migracije in vključevanje, program Evropa za državljane, Evropski sklad za regionalni razvoj in program na področju zdravja, prispevajo k ciljem evropske solidarnostne enote s podpiranjem aktivnosti, ki spadajo na njegovo področje uporabe. Ta prispevek bi bilo treba financirati v skladu s temeljnimi akti zadevnih programov. Upravičenci bi morali potem, ko so pridobili veljaven znak kakovosti evropskih solidarnostnih enot, dobiti dostop do portala evropskih solidarnostnih enot in biti deležni ukrepov za zagotavljanje kakovosti ter podpornih ukrepov glede na vrsto aktivnosti, ki jo nudijo.

(7)  Da bi čim bolj povečali učinek evropske solidarnostne enote, bi bilo treba sprejeti določbe, ki bi omogočale, da drugi programi Unije, kot so Sklad za azil, migracije in vključevanje, program Evropa za državljane, Evropski socialni sklad, Evropski sklad za regionalni razvoj in program na področju zdravja, prispevajo k ciljem evropske solidarnostne enote s podpiranjem aktivnosti, ki spadajo na njihovo področje uporabe. Ta prispevek bi bilo treba financirati v skladu s temeljnimi akti zadevnih programov in v dopolnjevanju z obstoječimi politikami Unije, kot je kohezijska politika, brez negativnega vpliva na njene operativne programe kot take in ob upoštevanju razpoložljivih sredstev, povezanih z njihovo uporabo. Upravičenci bi morali potem, ko so pridobili veljaven znak kakovosti evropskih solidarnostnih enot, dobiti dostop do portala evropskih solidarnostnih enot in biti deležni ukrepov za zagotavljanje kakovosti ter podpornih ukrepov glede na vrsto aktivnosti, ki jo nudijo.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Evropske solidarnostne enote bi morale mladim dati nove priložnosti za opravljanje prostovoljskega dela, pripravništva ali zaposlitev na področjih, povezanih s solidarnostjo, ter za oblikovanje in razvijanje solidarnostnih projektov na lastno pobudo. Te priložnosti bi morale prispevati k izboljšanju njihovega osebnega, izobrazbenega, družbenega, državljanskega in poklicnega razvoja. Evropske solidarnostne enote bi morale podpirati tudi aktivnosti mreženja udeležencev in organizacij evropskih solidarnostnih enot ter ukrepe za zagotavljanje kakovosti podprtih aktivnosti in boljše ovrednotenje učnih rezultatov udeležencev.

(8)  Evropska solidarnostna enota bi morala mladim dati nove priložnosti za opravljanje prostovoljskega dela, pripravništva ali zaposlitev na področjih, povezanih s solidarnostjo, ter za oblikovanje in razvijanje nadnacionalnih in čezmejnih programov in solidarnostnih projektov na lastno pobudo. Te priložnosti bi morale prispevati k izboljšanju njihovega osebnega, izobrazbenega, družbenega, državljanskega in poklicnega razvoja, prispevati k vzpostavitvi dejanskega evropskega državljanstva in povečati solidarnost med mladimi z namenom izboljšanja njihovega poznejšega dostopa do trga dela. Evropska solidarnostna enota bi morala podpirati tudi aktivnosti mreženja udeležencev in organizacij evropskih solidarnostnih enot z omogočanjem izmenjave dobrih praks ter ukrepe za zagotavljanje kakovosti podprtih aktivnosti in boljše ovrednotenje učnih rezultatov udeležencev.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Pripravništva in zaposlitve na področjih, povezanih s solidarnostjo, lahko nudijo mladim dodatne priložnosti za vključitev na trg dela, hkrati pa prispevajo k reševanju ključnih družbenih izzivov. To lahko pomaga spodbujati zaposljivost in produktivnost mladih, hkrati pa olajša njihov prehod iz izobraževanja v zaposlitev, kar je ključno za krepitev njihovih možnosti na trgu dela. Plačilo za pripravništva v okviru evropskih solidarnostnih enot bi morale zagotavljati sodelujoče organizacije, pripravništva pa bi morala slediti načelom kakovosti iz Priporočila Sveta o okviru za kakovost pripravništev z dne 10. marca 201421 . Ponujena pripravništva in zaposlitve bi morali predstavljati odskočno desko za mlade pri vključevanju na trg dela in bi jih zato morala spremljati ustrezna podpora po opravljanju solidarnostnega dela. Pripravništva in zaposlitve bi morali podpirati ustrezni akterji na trgu dela, zlasti javne in zasebne službe za zaposlovanje, socialni partnerji ter gospodarske zbornice. Kot sodelujoče organizacije bi se morale imeti možnost prijaviti za financiranje prek pristojnih izvajalskih struktur evropskih solidarnostnih enot, saj bi predstavljale posrednika med mladimi udeleženci in delodajalci, ki nudijo pripravništva in zaposlitve v solidarnostnih sektorjih.

(10)  Pripravništva in zaposlitve na področjih, povezanih s solidarnostjo, lahko nudijo mladim dodatne priložnosti z zagotovitvijo potrebne podlage za vključitev na trg dela, hkrati pa prispevajo k reševanju ključnih družbenih izzivov. To lahko pomaga spodbujati zaposljivost in produktivnost mladih tudi na podlagi spretnosti vsakega posameznika, hkrati pa olajša njihov prehod iz izobraževanja v zaposlitev, kar je ključno za krepitev njihovih možnosti na trgu dela. Plačilo za pripravništva v okviru evropske solidarnostne enote bi morale zagotavljati sodelujoče organizacije, pripravništva pa bi morala temeljiti na načelih kakovosti iz Priporočila Sveta o okviru za kakovost pripravništev z dne 10. marca 201421. Ponujena pripravništva in zaposlitve bi morali predstavljati odskočno desko za mlade pri vključevanju na trg dela in bi jih zato morala spremljati ustrezna podpora po opravljanju solidarnostnega dela. Pripravništva in zaposlitve bi morali podpirati ustrezni akterji na trgu dela, zlasti javne in zasebne službe za zaposlovanje, socialni partnerji ter gospodarske zbornice. Kot sodelujoče organizacije bi se morale imeti možnost prijaviti za financiranje prek pristojnih izvajalskih struktur evropske solidarnostne enote, saj bi predstavljale posrednika med mladimi udeleženci in delodajalci, ki nudijo pripravništva in zaposlitve v solidarnostnih sektorjih.

_________________

_________________

21 Priporočilo Sveta z dne 10. marca 88 o okviru za kakovost pripravništev (UL C 88, 27.3.2014, str. 1).

21 Priporočilo Sveta z dne 10. marca 88 o okviru za kakovost pripravništev (UL C 88, 27.3.2014, str. 1).

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Iniciativnost mladih je pomembna prednost za družbo in trg dela. Evropska solidarnostna enota bi morala prispevati k spodbujanju tega vidika s tem, da bi mladim dala priložnost za oblikovanje in izvedbo lastnih projektov, s katerimi bi reševali specifične izzive v korist svojih lokalnih skupnosti. Navedeni projekti bi morali predstavljati priložnost za preskušanje zamisli in podpiranje mladih pri tem, da sami postanejo gonilna sila solidarnostnih ukrepov. Prav tako bi lahko služili kot odskočna deska za nadaljnje sodelovanje v solidarnostnih aktivnostih in bi bili lahko prvi korak k spodbujanju udeležencev evropskih solidarnostnih enot k samozaposlitvi ali ustanovitvi združenj, nevladnih organizacij ali drugih organov, dejavnih v solidarnostnem, neprofitnem in mladinskem sektorju.

(11)  Iniciativnost mladih je pomembna prednost za družbo in trg dela. Evropska solidarnostna enota bi morala prispevati k spodbujanju tega vidika s tem, da bi mladim dala priložnost za oblikovanje in izvedbo lastnih projektov, s katerimi bi reševali specifične izzive v korist svojih lokalnih skupnosti, zlasti skupnosti na odročnih ali marginaliziranih območjih. Navedeni projekti bi morali predstavljati priložnost za preskušanje zamisli in podpiranje mladih pri tem, da sami postanejo gonilna sila solidarnostnih ukrepov. Prav tako bi lahko služili kot odskočna deska za nadaljnje sodelovanje v solidarnostnih aktivnostih in bi bili lahko prvi korak k spodbujanju udeležencev evropske solidarnostne enote k samozaposlitvi ali ustanovitvi združenj, nevladnih organizacij ali drugih organov, dejavnih v solidarnostnem, neprofitnem in mladinskem sektorju.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Posebno pozornost bi bilo treba nameniti nudenju kakovostnih priložnosti za opravljanje solidarnostnega dela ter drugih priložnosti v okviru evropskih solidarnostnih enot, zlasti z nudenjem usposabljanja, jezikovne podpore, zavarovanja, upravne podpore in podpore udeležencem po opravljanju solidarnostnega dela ter ovrednotenja znanja, spretnosti in kompetenc, ki so jih pridobili med delom v okviru evropskih solidarnostnih enot.

(13)  Posebno pozornost bi bilo treba nameniti nudenju kakovostnih priložnosti za opravljanje solidarnostnega dela ter drugih priložnosti v okviru evropske solidarnostne enote, zlasti z nudenjem usposabljanja, vključno s kulturnim ozaveščanjem in jezikovno podporo, zavarovanja, upravne ter logistične podpore in podpore udeležencem pred opravljanjem solidarnostnega dela in po njem ter ovrednotenja znanja, spretnosti in kompetenc, ki so jih pridobili med delom v okviru evropske solidarnostne enote. Če naj se aktivnosti, ki jih izvajajo udeleženci, izvajajo v nevarnih okoljih, na primer po katastrofah, bi bilo treba omogočiti preventivne varnostne tečaje.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Za zagotovitev učinka opravljanja solidarnostnega dela evropskih solidarnostnih enot na osebni, izobrazbeni, družbeni, državljanski in poklicni razvoj udeležencev bi bilo treba ustrezno opredeliti in evidentirati znanja, spretnosti in kompetence, ki so učni rezultati opravljanja solidarnostnega dela , in sicer v skladu z nacionalnimi okoliščinami in posebnostmi, kot je priporočeno v Priporočilu Sveta z dne 20. decembra 2012 o potrjevanju neformalnega in priložnostnega učenja22.

(14)  Za zagotovitev učinka opravljanja solidarnostnega dela evropskih solidarnostnih enot na osebni, izobrazbeni, družbeni, državljanski in poklicni razvoj udeležencev bi bilo treba razviti sistem za priznavanje spretnosti, pridobljenih s prostovoljskim delom v okviru evropske solidarnostne enote, ter ustrezno opredeliti in evidentirati znanja, spretnosti in kompetence, ki so učni rezultati opravljanja solidarnostnega dela, in sicer v skladu z nacionalnimi okoliščinami in posebnostmi, kot je priporočeno v Priporočilu Sveta z dne 20. decembra 2012 o potrjevanju neformalnega in priložnostnega učenja22.

_______________

_________________

22 Priporočilo Sveta z dne 20. decembra 2012 o potrjevanju neformalnega in priložnostnega učenja (UL C 398, 22.12.2012, str. 1).

22 Priporočilo Sveta z dne 20. decembra 2012 o potrjevanju neformalnega in priložnostnega učenja (UL C 398, 22.12.2012, str. 1).

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Uvesti bi bilo treba znak kakovosti, da se zagotovi, da sodelujoče organizacije spoštujejo načela in zahteve listine evropske solidarnostne enote, kar zadeva njihove pravice in odgovornosti na vseh stopnjah solidarnostnega dela Pridobitev znaka kakovosti bi moral biti pogoj za udeležbo, vendar sam po sebi ne bi smel pomeniti financiranja v okviru evropske solidarnostne enote.

(15)  Uvesti bi bilo treba znak kakovosti, da se zagotovi, da sodelujoče organizacije spoštujejo načela in zahteve listine evropske solidarnostne enote, kar zadeva njihove pravice in odgovornosti na vseh stopnjah solidarnostnega dela Pridobitev znaka kakovosti na podlagi skupnih meril, priznanih na ravni Unije, bi moral biti predpogoj za udeležbo, vendar sam po sebi ne bi smel pomeniti financiranja v okviru evropske solidarnostne enote.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Središče za vire evropskih solidarnostnih enot bi moralo izvajalskim organom, sodelujočim organizacijam in mladim udeležencem evropskih solidarnostnih enot pomagati povečati kakovost izvajanja in aktivnosti evropskih solidarnostnih enot ter izboljšati evidentiranje in vrednotenje kompetenc, pridobljenih s temi aktivnostmi.

(16)  Središče za vire evropske solidarnostne enote bi moralo izvajalskim organom, sodelujočim organizacijam in mladim udeležencem evropske solidarnostne enote pomagati povečati kakovost izvajanja in aktivnosti evropske solidarnostne enote ter izboljšati evidentiranje, vrednotenje in potrjevanje kompetenc, pridobljenih s temi aktivnostmi.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Portal evropskih solidarnostnih enot bi bilo treba stalno razvijati za zagotovitev enostavnega dostopa do evropskih solidarnostnih enot in da se ponudi enotna vstopna točka tako za zainteresirane posameznike kot zainteresirane organizacije, med drugim za registracijo, identifikacijo in posredovanje profilov in priložnosti, mreženje in virtualne izmenjave, spletno usposabljanje, jezikovno podporo in podporo po opravljanju solidarnostnega dela, ter druge uporabne funkcije, ki se lahko pojavijo v prihodnosti.

(17)  Portal evropske solidarnostne enote bi bilo treba stalno razvijati za prispevanje k enostavnemu dostopu do evropske solidarnostne enote in da se ponudi enotna vstopna točka tako za zainteresirane posameznike kot zainteresirane organizacije, med drugim za obveščanje o možnostih opravljanja prostovoljskega dela, registracijo, identifikacijo in posredovanje profilov in priložnosti, mreženje in virtualne izmenjave, spletno usposabljanje, jezikovno podporo in podporo pred opravljanjem solidarnostnega dela in po njem, ter druge uporabne funkcije, ki se lahko pojavijo v prihodnosti in ki bi morale biti povezane z družbenim razvojem. Storitve, ki jih ponuja portal evropske solidarnostne enote, bi morale spodbujati in dopolnjevati storitve, ki jih že ponujajo sodelujoče organizacije. Zagotoviti bi bilo treba interoperabilnost z Evropskim mladinskim portalom.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Da se zagotovi kontinuiteta aktivnosti, ki jih podpirajo programi, iz katerih se prispevajo sredstva za evropske solidarnostne enote, bi morala biti finančna podpora za opravljanje solidarnostnega dela in za solidarnostne projekte okvirno razdeljena na 80 % za opravljanje prostovoljskega solidarnostnega dela in solidarnostne projekte ter 20 % za pripravništva in zaposlitve.

(19)  Da se zagotovi kontinuiteta aktivnosti, ki jih podpirajo programi, iz katerih se prispevajo sredstva za evropsko solidarnostno enoto, bi morala biti finančna podpora za opravljanje solidarnostnega dela in za solidarnostne projekte okvirno razdeljena na 70 % za opravljanje prostovoljskega solidarnostnega dela in solidarnostne projekte ter 30 % za pripravništva in zaposlitve.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  Da bi čim bolj povečali učinek evropskih solidarnostnih enot, bi bilo treba sprejeti določbe, ki bi sodelujočim državam omogočale, da v skladu s pravili evropskih solidarnostnih enot dajo na voljo dodatno nacionalno financiranje.

(20)  Da bi čim bolj povečali učinek evropskih solidarnostnih enot, bi morale sodelujoče države v skladu s pravili evropskih solidarnostnih enot biti sposobne dati na voljo dodatno nacionalno, regionalno ali lokalno financiranje.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(20a)  Civilna zaščita in humanitarna pomoč ne moreta biti odvisni od mladih v okviru evropske solidarnostne enote. Komisija in države članice bi morale zagotavljati stalne naložbe v strukturirano civilno zaščito in humanitarno pomoč.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  Sodelovanje v evropskih solidarnostnih enotah bi moralo biti odprto ne samo za države članice, temveč tudi za druge države na podlagi dvostranskih sporazumov. Sodelovanje bi se moralo po potrebi opirati na dodatna sredstva, ki se dajo na voljo po postopkih, o katerih se dogovorijo zadevne države.

(22)  Sodelovanje v evropskih solidarnostnih enotah bi moralo biti odprto ne samo za države članice, temveč tudi za druge države na podlagi dvostranskih sporazumov, zlasti z državami Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA), državami vzhodnega partnerstva, državami, ki jih zajema evropska sosedska politika, državami pristopnicami, kandidatkami in potencialnimi kandidatkami, zlasti v primeru čezmejnih programov. Sodelovanje bi se moralo po potrebi opirati na dodatna sredstva, ki se dajo na voljo po postopkih, o katerih se dogovorijo zadevne države.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  Evropske solidarnostne enote bi morale biti namenjene mladim med 18. in 30. letom starosti. Za udeležbo v aktivnostih v okviru evropske solidarnostne enote bi se morala zahtevati predhodna registracija na njenem portalu.

(23)  Evropske solidarnostne enote bi morale biti namenjene mladim med 18. in 30. letom starosti. Za udeležbo v aktivnostih v okviru evropske solidarnostne enote bi se morala zahtevati predhodna registracija na njenem portalu. Po potrebi bi bilo treba zagotoviti tudi druga dopolnilna orodja za registracijo, da bi olajšali udeležbo vseh mladih, zlasti tistih v najbolj ranljivem položaju in digitalno nepismenih. V ta namen bi lahko uporabili obstoječe postopke prijave, kot jih določajo organizacije koordinatorke in pošiljateljice.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(23a)  Treba je spodbujati širšo strategijo politike, namenjeno ustvarjanju ugodnega okolja za prostovoljstvo v Evropi, ki se ne bo prekrivala z drugimi tekočimi programi, temveč bo okrepila uspešne obstoječe pobude, kot je evropska prostovoljska služba.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(23b)  Zagotovljena bi morala biti tudi mobilnost mladih s programom Eurail Youth Pass.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Posebno pozornost bi bilo treba nameniti zagotavljanju, da so aktivnosti, ki jih podpirajo evropske solidarnostne enote, dostopne vsem mladim, zlasti tistim z najmanj možnostmi. Zato bi bilo treba uvesti posebne ukrepe za spodbujanje socialnega vključevanja, udeležbe mladih z manj možnostmi ter upoštevati omejitve zaradi oddaljenosti najbolj oddaljenih regij Unije ter čezmorskih držav in ozemelj24. Podobno bi si morale sodelujoče države prizadevati za sprejetje vseh primernih ukrepov za odstranitev pravnih in upravnih ovir za nemoteno delovanje evropskih solidarnostnih enot. To vključuje reševanje upravnih vprašanj, ki otežujejo pridobivanje vizumov in dovoljenj za prebivanje, kadar je to mogoče in brez poseganja v schengenski pravni red ter pravo Unije o vstopu in prebivanju državljanov tretjih držav.

(24)  Posebno pozornost bi bilo treba nameniti zagotavljanju, da so aktivnosti, ki jih podpirajo evropske solidarnostne enote, dostopne vsem mladim, zlasti tistim z najmanj možnostmi. Zato bi bilo treba uvesti posebne ukrepe za spodbujanje socialnega vključevanja, udeležbe mladih z manj možnostmi ter upoštevati omejitve zaradi oddaljenosti najbolj oddaljenih regij Unije ter čezmorskih držav in ozemelj24. Nacionalne agencije bi nujno morale vnaprej pokriti potne stroške mladih, da tem ne bi bilo treba pozneje zaprositi za povračilo stroškov. Podobno bi si morale sodelujoče države prizadevati za sprejetje vseh primernih ukrepov za odstranitev pravnih in upravnih ovir za nemoteno delovanje evropskih solidarnostnih enot. To vključuje reševanje upravnih vprašanj, ki otežujejo pridobivanje vizumov in dovoljenj za prebivanje, kadar je to mogoče in brez poseganja v schengenski pravni red ter pravo Unije o vstopu in prebivanju državljanov tretjih držav.

_________________

_________________

24 Posamezniki iz čezmorskih držav ali ozemelj ter pristojni javni in/ali zasebni subjekti ter institucije iz čezmorskih držav ali ozemelj lahko sodelujejo v programih v skladu s Sklepom Sveta 2001/822/ES z dne 27. novembra 2001 o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj Evropski skupnosti (UL L 314, 30.11.2001, str. 1).

24 Posamezniki iz čezmorskih držav ali ozemelj ter pristojni javni in/ali zasebni subjekti ter institucije iz čezmorskih držav ali ozemelj lahko sodelujejo v programih v skladu s Sklepom Sveta 2001/822/ES z dne 27. novembra 2001 o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj Evropski skupnosti (UL L 314, 30.11.2001, str. 1).

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25)  Vsak subjekt, ki želi sodelovati v evropski solidarnostni enoti, najsi se financira iz proračuna evropske solidarnostne enote, iz drugega programa Unije ali iz drugega vira financiranja, bi moral ob izpolnjevanju ustreznih pogojev prejeti znak kakovosti. Postopek, ki vodi k dodelitvi znaka kakovosti, bi morale izvajalske strukture evropske solidarnostne enote izvajati stalno. Dodeljen znak kakovosti bi bilo treba redno ponovno ocenjevati ter odvzeti, če se med preverjanjem ugotovi, da pogoji, ki so vodili do dodelitve znaka, niso več izpolnjeni.

(25)  Vsak subjekt, ki želi sodelovati v evropski solidarnostni enoti, najsi se financira iz proračuna evropske solidarnostne enote, iz drugega programa Unije ali iz drugega vira financiranja, bi moral ob izpolnjevanju ustreznih pogojev prejeti znak kakovosti. Postopek, ki vodi k dodelitvi znaka kakovosti, bi morale izvajalske strukture evropske solidarnostne enote izvajati stalno, javno in pregledno. Dodeljen znak kakovosti bi bilo treba redno ponovno ocenjevati ter odvzeti, če se med preverjanjem ugotovi, da pogoji, ki so vodili do dodelitve znaka, niso več izpolnjeni.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26)  Če se želi subjekt prijaviti za financiranje nudenja priložnosti za opravljanje solidarnostnega dela v okviru evropske solidarnostne enote, bi moral kot predpogoj najprej pridobiti znak kakovosti. Ta zahteva se ne bi smela uporabljati za fizične osebe, ki se prijavijo za finančno podporo v imenu neformalnih skupin udeležencev evropskih solidarnostnih enot za njihove solidarnostne projekte.

(26)  Če se želi subjekt prijaviti za financiranje nudenja priložnosti za opravljanje solidarnostnega dela v okviru evropske solidarnostne enote, bi moral kot predpogoj najprej pridobiti znak kakovosti. Ta zahteva se ne bi smela uporabljati za fizične osebe, ki se prijavijo za finančno podporo v imenu neformalnih skupin udeležencev evropske solidarnostne enote za njihove solidarnostne programe in projekte.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(26a)  Potrebe in pričakovanja lokalnih skupnosti bi morala biti pomembno merilo pri ocenjevanju kakovosti projektov, zato bi bilo treba določiti ustrezne kazalnike in jih vsako leto ponovno oceniti.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28)  Tako na evropski kot na lokalni ravni bi bilo treba zagotavljati ustrezno ozaveščanje, promocijo in širjenje informacij o priložnostih in rezultatih ukrepov, podprtih v okviru evropskih solidarnostnih enot. Aktivnosti ozaveščanja, promocije in širjenja informacij bi se morale opirati na vse izvajalske organe evropskih solidarnostnih enot, po potrebi tudi s podporo drugih ključnih zainteresiranih strani.

(28)  Tako na evropski kot na nacionalni, regionalni in lokalni ravni bi bilo treba zagotavljati ustrezno ozaveščanje, promocijo in širjenje informacij o priložnostih in rezultatih ukrepov, podprtih v okviru evropske solidarnostne enote. Aktivnosti ozaveščanja, promocije in širjenja informacij bi se morale opirati na vse izvajalske organe evropske solidarnostne enote, po potrebi tudi s podporo drugih ključnih zainteresiranih strani, ne da bi se pri tem povečala birokracija.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(31)  Uporaba nacionalnih agencij, imenovanih za upravljanje ukrepov iz poglavja III Uredbe (EU) št. 1288/2013, je pomembna za zagotovitev dobrega finančnega izvajanja in tesnega spremljanja evropskih solidarnostnih enot na nacionalni ravni.

(31)  Uporaba in po potrebi okrepitev nacionalnih agencij, imenovanih za upravljanje ukrepov iz poglavja III Uredbe (EU) št. 1288/2013, sta pomembni za zagotovitev dobrega finančnega izvajanja in tesnega spremljanja evropske solidarnostne enote na nacionalni ravni.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(35)  Komisija bi morala v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Evropske unije26 , sprejeti delovne programe in o njih obvestiti Evropski parlament in Svet. V delovnem programu bi morali biti predstavljeni ukrepi, potrebni za njihovo izvajanje v skladu s splošnimi in posebnimi cilji evropskih solidarnostnih enot, merila za izbor in dodelitev nepovratnih sredstev ter drugi zahtevani elementi. Delovne programe in vse njihove spremembe bi bilo treba sprejeti z izvedbenimi akti v skladu s postopkom pregleda.

(35)  Komisija bi morala v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Evropske unije26 , sprejeti delovne programe in o njih obvestiti Evropski parlament in Svet. V delovnem programu bi morali biti predstavljeni izvedbeni ukrepi, potrebni za njihovo izvajanje v skladu s splošnimi in posebnimi cilji evropske solidarnostne enote, merila za izbor in dodelitev nepovratnih sredstev ter drugi zahtevani elementi. Delovne programe in vse njihove spremembe bi bilo treba sprejeti z izvedbenimi akti v skladu s postopkom pregleda.

_________________

_________________

26 Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).

26 Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(36)  Ker cilja te uredbe (vzpostaviti evropske solidarnostne enote) ne morejo zadovoljivo doseči države članice, temveč se ta cilj zaradi obsega in učinkov lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev.

(36)  Ker cilja te uredbe (vzpostaviti evropsko solidarnostno enoto) ne morejo doseči države članice same, temveč se ta cilj zaradi obsega in učinkov lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenih ciljev.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Uvodna izjava 40 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(40a)  Glede na razmeroma majhen proračun programa bi bilo treba osebje Komisije, dodeljeno evropski solidarnostni enoti, prerazporediti brez dodatnih finančnih posledic.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  „solidarnostna aktivnost“ pomeni aktivnost, ki ima za cilj obravnavati neizpolnjene družbene potrebe v korist skupnosti in hkrati spodbujati osebni, izobrazbeni, družbeni, državljanski in poklicni razvoj posameznika ter ki je lahko v obliki opravljanja solidarnostnega dela, pr