Förfarande : 2017/0102(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0060/2018

Ingivna texter :

A8-0060/2018

Debatter :

PV 10/09/2018 - 19
CRE 10/09/2018 - 19

Omröstningar :

PV 11/09/2018 - 6.11
CRE 11/09/2018 - 6.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0328

BETÄNKANDE     ***I
PDF 1780kWORD 316k
7.3.2018
PE 610.547v02-00 A8-0060/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av den rättsliga ramen för den europeiska solidaritetskåren och om ändring av förordningarna (EU) nr 1288/2013, (EU) nr 1293/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013 och beslut nr 1313/2013/EU

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

Utskottet för kultur och utbildning

Föredragande: Helga Trüpel

Föredragande av yttrandena(*):

Brando Benifei, utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Eleonora Forenza, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

(*) Associerade utskott – artikel 54 i arbetsordningen

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 YTTRANDE från budgetutskottet
 YTTRANDE från utskottet för regional utveckling
 YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av den rättsliga ramen för den europeiska solidaritetskåren och om ändring av förordningarna (EU) nr 1288/2013, (EU) nr 1293/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013 och beslut nr 1313/2013/EU

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0262),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 165.4 och 166.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet(C8-0162/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av sin resolution av den 6 april 2017 om den europeiska solidaritetskåren (2017/2629(RSP)(1),

–  med beaktande av de motiverade yttranden från den tjeckiska senaten, det spanska parlamentet och det portugisiska parlamentet som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 19  oktober 2017(2),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den ...(3),

–  med beaktande av dokumentet om den politiska agendan för volontärarbete i Europa inom ramen för Europaåret för frivilligarbete 2011 (EYV2011) samt den relaterade femårsöversynen av EYV2011 från 2015 – Helping Hands,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för kultur och utbildning samt yttrandena från utskottet för sysselsättning och sociala frågor, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, budgetutskottet, utskottet för regional utveckling och utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A8-0060/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Titeln

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förslag till

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om fastställande av den rättsliga ramen för den europeiska solidaritetskåren och om ändring av förordningarna (EU) nr 1288/2013, (EU) nr 1293/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013 och beslut nr 1313/2013/EU

om fastställande av den rättsliga ramen för den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten och om ändring av förordningarna (EU) nr 1288/2013, (EU) nr 1293/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013 och beslut nr 1313/2013/EU

 

(Denna ändring berör hela texten, utom skälen 2, 3, 38a och 38b. Om ändringen antas ska hela texten anpassas i överensstämmelse härmed.)

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Europeiska unionen bygger på solidaritet, mellan dess medborgare och mellan dess medlemsstater. Detta gemensamma värde vägleder unionens handlande och ger den enighet som krävs för att hantera nuvarande och framtida samhällsutmaningar – utmaningar som unga EU-medborgare är beredda att hjälpa till att anta genom att uttrycka sin solidaritet i praktiken.

(1)  Solidaritet, mellan unionsmedborgarna och mellan EU:s medlemsstater, är ett av de universella värden som Europeiska unionen bygger på. Detta gemensamma värde vägleder unionens handlande, ger den enighet som krävs för att hantera nuvarande och framtida samhällsutmaningar – utmaningar som unga EU-medborgare är beredda att hjälpa till att anta genom att uttrycka sin solidaritet i praktiken – samt stimulerar unga människors intresse för det gemensamma europeiska projektet. Solidaritetsprincipen står inskriven i artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen och i inledningen till Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  I talet om tillståndet i unionen den 14 september 201617 underströks behovet av att investera i ungdomar och inrättandet av en europeisk solidaritetskår tillkännagavs i syfte att skapa möjligheter för ungdomar i hela EU att på ett meningsfullt sätt bidra till samhället, visa solidaritet och utveckla sina färdigheter och på så sätt inte baraarbete utan också ovärderliga erfarenheter.

(2)  I talet om tillståndet i unionen den 14 september 201617 underströks behovet av att investera i ungdomar, och inrättandet av en europeisk solidaritetskår tillkännagavs i syfte att skapa möjligheter för ungdomar i hela EU att på ett meningsfullt sätt bidra till samhället, visa solidaritet och utveckla sina färdigheter, kompetenser och kunskaper och på så sätt få ovärderliga erfarenheter, som också är nyckeln till ett aktivt och engagerat unionsmedborgarskap.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  Den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten är tänkt som ett steg mot en övergripande politisk agenda för volontärarbete i unionen på grundval av resultaten av Europaåret för frivilligarbete 2011.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2b)  Unionen och medlemsstaterna bör i princip åta sig att fastställa arrangemang som gör deltagande i den europeiska solidaritets- och frivilligtjänsten så attraktivt som möjligt.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  I sitt meddelande En europeisk solidaritetskår av den 7 december 201618 underströk kommissionen behovet av att stärka solidaritetsarbetet i Europa, att ge unga människor fler och bättre möjligheter för solidaritetsverksamhet inom ett brett spektrum av områden, och att stödja nationella och lokala aktörer i deras ansträngningar att hantera olika utmaningar och kriser. Med meddelandet inleddes den europeiska solidaritetskårens första fas i vilken olika unionsprogram har utnyttjats för att erbjuda volontärarbete, praktikplatser eller anställningar för unga människor i hela EU. För dessa verksamheter, oavsett om de genomförs före eller efter ikraftträdandet av denna förordning, bör man fortsätta att tillämpa de regler och villkor som fastställs inom de respektive unionsprogram som har finansierat dem under den europeiska solidaritetskårens första fas.

(3)  I sitt meddelande En europeisk solidaritetskår av den 7 december 201618 underströk kommissionen behovet av att stärka solidaritetsarbetet i Europa, att ge unga människor fler och bättre möjligheter för högkvalitativ solidaritetsverksamhet inom ett brett spektrum av områden, och att stödja nationella, regionala och lokala aktörer i deras ansträngningar att hantera olika utmaningar och kriser. Med meddelandet inleddes den första fasen av vad som då kallades den europeiska solidaritetskåren, i vilken olika unionsprogram har utnyttjats för att erbjuda volontärarbete, praktikplatser eller anställningar för unga människor i hela unionen. För dessa verksamheter, oavsett om de genomförs före eller efter ikraftträdandet av denna förordning, bör man fortsätta att tillämpa de regler och villkor som fastställs inom de respektive unionsprogram som har finansierat dem under den första fasen av vad som då kallades den europeiska solidaritetskåren.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  Solidaritet innebär att alla känner ett ansvar för alla för att bidra till det allmänna bästa, vilket kommer till uttryck genom konkreta insatser som görs utan tanke på motprestation.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Ungdomar bör ges lättillgängliga möjligheter att engagera sig i solidaritetsverksamhet som låter dem uttrycka sitt samhällsengagemang och samtidigt förvärva nyttiga erfarenheter, färdigheter och kunskaper som gagnar deras personliga, pedagogiska, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utveckling, och därmed förbättra sin anställbarhet. Sådan verksamhet skulle också stödja rörligheten för unga volontärer, praktikanter och arbetstagare.

(4)  Ungdomar bör ges lättillgängliga möjligheter att engagera sig i högkvalitativ solidaritetsverksamhet som påverkar samhället i positiv riktning och samtidigt låter dem uttrycka sitt engagemang i solidaritet med, och till förmån för, lokalsamhällen och förbättra den sociala sammanhållningen och samtidigt förvärva nyttiga erfarenheter, kunskaper, färdigheter och kompetenser som först och främst gagnar deras personliga utveckling och därigenom stärker deras självkänsla, oberoende och motivation att lära sig samt stimulerar deras pedagogiska, sociala, konstnärliga, språkliga, kulturella, medborgerliga och yrkesmässiga utveckling. Sådan verksamhet skulle också stödja rörligheten för unga volontärer, praktikanter eller anställda i enlighet med nationell lagstiftning om rörlighet i arbetssyfte.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4a)  Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt flerspråkighet, eftersom vissa av solidaritetsplaceringarna kommer att vara av gränsöverskridande natur.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Den solidaritetsverksamhet som ungdomar erbjuds bör vara av hög kvalitet, i den meningen att den bör fylla icke tillgodosedda samhällsbehov, bidra till att stärka samhällen, erbjuda ungdomar möjlighet att förvärva värdefull kunskap och kompetens, vara ekonomiskt tillgänglig för ungdomar, och genomföras under säkra och sunda förhållanden.

(5)   Den solidaritetsverksamhet som ungdomar erbjuds bör vara av hög kvalitet, i den meningen att den bör hjälpa till att hantera betydande, tydligt identifierade samhällsutmaningar och tillgodose betydande, tydligt identifierade behov samt bidra till att stärka samhällen lokalt eller nationellt och den sociala sammanhållningen och till att stärka ett aktivt medborgarskap. Solidaritetsverksamheten bör tillgodose personliga behov och bidra till deltagarnas yrkesmässiga utveckling, erbjuda ungdomar möjlighet att förvärva värdefulla kunskaper, färdigheter och kompetenser, vara ekonomiskt hållbar och verkligt tillgänglig för ungdomar, och genomföras under säkra och sunda förhållanden. Solidaritetsverksamheten bör garantera geografisk balans och verklig inkludering av, och tillgänglighet för, i synnerhet missgynnade ungdomar. Solidaritetsverksamheten bör aldrig ersätta åtgärder för företags sociala ansvar eller inverka negativt på befintliga arbetstillfällen eller praktikplatser.

Amendement    11

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten bör ge ungdomar möjlighet att skaffa sig ovärderliga erfarenheter, utveckla sina färdigheter och bidra till samhället genom fler och bättre möjligheter inom ett brett spektrum av verksamhetsområden, och samtidigt ge tillgång till lämplig utbildning följd av ett formellt erkännande av de förvärvade färdigheterna och erfarenheterna.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)   Den europeiska solidaritetskåren skulle utgöra den gemensamma kontaktpunkten för solidaritetsverksamhet i hela unionen. Samstämmighet och komplementaritet bör säkerställas med unionens andra relevanta politikområden och program. Den europeiska solidaritetskåren bör bygga vidare på styrkor och synergieffekter hos befintliga program, särskilt den europeiska volontärtjänsten. Den bör också komplettera de insatser som görs av medlemsstaterna för att stödja ungdomar och underlätta deras övergång från skola till arbetsliv inom ramen för ungdomsgarantin19 genom att ge dem ytterligare möjligheter att komma in på arbetsmarknaden i form av praktikplatser eller solidaritetsrelaterade anställningar i sitt egen land eller ett annat land. Man bör också säkerställa komplementaritet med befintliga nätverk på unionsnivå som är relevanta för den europeiska solidaritetskårens verksamhet, såsom det europeiska nätverket för offentliga arbetsförmedlingar Eures och Eurodesk. Dessutom bör man säkerställa komplementariteten mellan befintliga relevanta program, särskilt nationella solidaritetsprogram och rörlighetsprogram för ungdomar, och den europeiska solidaritetskåren, med utgångspunkt i bästa praxis när så är lämpligt.

(6)  Den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten skulle utgöra den huvudsakliga kontaktpunkten för solidaritetsverksamhet i hela unionen. Samstämmighet och komplementaritet bör säkerställas med unionens andra relevanta politikområden och program, och finansieringen av befintliga relevanta program på solidaritetsområdet bör inte äventyras. Den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten bör bygga vidare på styrkor och synergieffekter hos befintliga program, särskilt den europeiska volontärtjänsten och Aktiv ungdom. Dessutom bör man säkerställa komplementariteten mellan befintliga relevanta program och den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten, särskilt program för ungdomar med inriktning på solidaritet, volontärarbete, offentlig förvaltning och rörlighet på nationell, regional och lokal nivå. Det bör säkerställas att den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten är fri från diskriminering på grund av kön och sociala eller ekonomiska överväganden, och den bör baseras på bästa praxis när så är lämpligt. Den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten bör inte ersätta nationella program. Ungdomar bör garanteras tillträde till nationell solidaritetsverksamhet i alla medlemsstater genom lämpliga rättsliga ramar och nationella resurser. Det bör inrättas partnerskap med europeiska nätverk specialiserade på vissa akuta sociala problem som medlemsstaterna inte har tagit sig an i tillräcklig utsträckning, t.ex. extrem fattigdom, hemlöshet, nöd bland minoriteter, såsom romska befolkningsgrupper, och utestängning av asylsökande.

__________________

 

19 Rådets rekommendation av den 22 april 2013 om att inrätta en ungdomsgaranti (EUT C 120, 26.4.2013, s. 1).

 

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6a)  Solidaritetsplaceringar, solidaritetsprojekt och solidaritetsnätverk inom jordbruk och landsbygdsutveckling erbjuder ungdomar en unik möjlighet att utbyta bästa praxis.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  För att maximera effekten av den europeiska solidaritetskåren bör åtgärder vidtas för att göra det möjligt för andra unionsprogram, som Asyl-, migrations- och integrationsfonden, programmet Ett Europa för medborgarna, Europeiska regionala utvecklingsfonden och folkhälsoprogrammet, att bidra till målen för den europeiska solidaritetskåren genom att stödja verksamhet inom dess verksamhetsområde. Sådana bidrag bör finansieras i enlighet med de respektive grundrättsakt för de berörda programmen. När stödmottagarna väl har erhållit ett giltigt kvalitetsmärke för den europeiska solidaritetskåren, bör de få tillgång till den europeiska solidaritetskårens portal och få de kvalitetsåtgärder och stödåtgärder som tillhandahålls beroende på typ av verksamhet.

(7)  För att maximera effekten av den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten bör åtgärder vidtas för att göra det möjligt för andra unionsprogram, som Asyl-, migrations- och integrationsfonden, programmet Ett Europa för medborgarna, Europeiska regionala utvecklingsfonden och folkhälsoprogrammet, att bidra till målen för den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten genom att stödja verksamhet inom dess verksamhetsområde. Sådana bidrag bör finansieras i enlighet med respektive grundrättsakt för de berörda programmen för att bättre involvera ungdomar, civilsamhället och befintliga volontärprogram i medlemsstaterna. När de deltagande organisationerna väl har erhållit ett giltigt kvalitetsmärke för den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten, bör de få tillgång till den europeiska solidaritets- och volontärtjänstens portal och få de kvalitetsåtgärder och stödåtgärder som tillhandahålls beroende på typ av verksamhet.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 8

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Den europeiska solidaritetskåren bör ge ungdomar nya möjligheter till solidaritetsrelaterade volontärarbeten, praktikplatser eller anställningar samt till att på eget initiativ utforma och utveckla solidaritetsprojekt. Dessa möjligheter bör bidra till att förbättra deras personliga, utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utveckling. Den europeiska solidaritetskåren bör också stödja nätverksarbete för deltagare och organisationer i den europeiska solidaritetskåren samt åtgärder för att säkerställa kvaliteten på de verksamheter som får stöd och för att validera läranderesultaten.

(8)  Den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten bör ge ungdomar nya möjligheter till solidaritetsrelaterade volontärarbeten, praktikplatser eller anställningar samt till att på eget initiativ utforma och utveckla solidaritetsprojekt. Dessa möjligheter bör hjälpa till att fylla icke tillgodosedda behov och bidra till att stärka samhällen och bör bidra till att förbättra ungdomars personliga, utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utveckling. Den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten bör också stödja nätverksarbete för deltagare och organisationer i den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten samt åtgärder för att säkerställa kvaliteten på de verksamheter som får stöd och för att validera läranderesultaten. Den bör även bidra till att stödja och stärka befintliga organisationer som genomför solidaritetsåtgärder.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Volontärverksamhet är en värdefull erfarenhet som ger tillfälle till icke-formellt och informellt lärande som stärker ungdomars personliga, sociala, utbildningsmässiga och yrkesmässiga utveckling, aktiva medborgarskap och anställbarhet. Volontärverksamhet bör inte ha en negativ effekt på potentiell eller befintlig betald anställning och bör inte heller ses som en ersättning för denna, I syfte att säkerställa kontinuitet när det gäller volontärarbete som får stöd på unionsnivå, bör volontärarbete i den europeiska volontärtjänsten inom det geografiska tillämpningsområdet för den europeiska solidaritetskåren stödjas av solidaritetskåren i form av gränsöverskridande volontärplatser. Övrigt volontärarbete i den europeiska volontärtjänsten som inte faller inom det geografiska tillämpningsområdet för den europeiska solidaritetskåren bör även fortsättningsvis finansieras inom det program som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1288/2013 om inrättande av ”Erasmus +”: unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott20. Vad gäller tolkningen av relevant lagstiftning på unionsnivå bör både de gränsöverskridande volontärplatserna inom den europeiska solidaritetskåren och den volontärverksamhet som även fortsättningsvis får stöd enligt förordning (EU) nr 1288/2013 anses vara likvärdiga den verksamhet som genomförs inom den europeiska volontärtjänsten.

(9)  Volontärverksamhet är en värdefull erfarenhet som ger tillfälle till formellt och icke-formellt lärande som stärker ungdomars personliga, sociala, utbildningsmässiga och yrkesmässiga utveckling och aktiva medborgarskap. Med tanke på att solidaritetsrelaterad verksamhet är sektorsövergripande till sin natur och att ideella enheter och organisationer som kan delta i denna verksamhet har olika status och med tanke på solidaritetssektorns socioekonomiska betydelse i unionen bör det dock införas bestämmelser i denna förordning för att se till att volontärverksamhet inte har en negativ effekt på potentiell eller befintlig betald anställning, och solidaritetsverksamhet bör inte heller ses eller i praktiken användas som en ersättning för denna. Därför bör solidaritetsplaceringar i form av volontärarbete erbjudas uteslutande av deltagande organisationer från den ideella sektorn, stiftelser och sociala företag.

_____________

 

20 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1288/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av ”Erasmus+”: Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott och om upphävande av besluten nr 1719/2006/EG, nr 1720/2006/EG och nr 1298/2008/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 50).

 

Ändringsförslag17

Förslag till förordning

Skäl 10

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Solidaritetsrelaterade praktikplatser och anställningar kan ge ungdomar ytterligare möjligheter att komma in på arbetsmarknaden och samtidigt bidra till lösningen av viktiga samhällsproblem. Detta kan främja ungdomars anställbarhet och produktivitet samtidigt som deras övergång från utbildning till sysselsättning underlättas, vilket är avgörande för att förbättra deras möjligheter på arbetsmarknaden. De praktikplatser som erbjuds inom den europeiska solidaritetskåren ska finansieras av de deltagande organisationerna och uppfylla de kvalitetsprinciper som anges i rådets rekommendation av den 10 mars 2014 om kvalitetskriterier för praktikprogram21. De praktikplatser och anställningar som erbjuds bör utgöra en språngbräda för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden och bör därför åtföljas av adekvat stöd efter placeringen. Praktikplatser och anställningar bör underlättas av berörda aktörer på arbetsmarknaden, i synnerhet offentliga och privata arbetsförmedlingar, arbetsmarknadens parter och handelskammare. Deltagande organisationer bör kunna ansöka om finansiering via den europeiska solidaritetskårens behöriga genomförandestruktur för förmedling mellan de unga deltagarna och arbetsgivare som erbjuder praktikplatser och anställningar på solidaritetsområdet.

(10)  Den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten bör också tillhandahålla en ram för solidaritetsrelaterade praktikplatser och solidaritetsrelaterade anställningar för att bidra till social, ekonomisk och medborgerlig sammanhållning. Praktikplatser och anställningar bör vara tydligt åtskilda från volontärverksamhet ur både ekonomisk och organisatorisk synpunkt, eftersom de kan ge ungdomar annorlunda och ytterligare möjligheter att komma igång och kan öka deras chanser på arbetsmarknaden och karriärmöjligheter och samtidigt bidra till lösningen av viktiga samhällsproblem. Praktikplatser och anställningar bör aldrig leda till att arbetstillfällen ersätts. Avlönade praktikplatser och anställningar kan dock utgöra ett incitament för missgynnade ungdomar och dem med begränsade möjligheter att delta i solidaritetsrelaterad verksamhet som de kanske annars inte skulle ha tillgång till. Praktikplatser kan underlätta ungdomars övergång från utbildning till sysselsättning, vilket är avgörande för deras varaktiga integration på arbetsmarknaden. De praktikplatser som erbjuds inom den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten bör alltid finansieras av de deltagande organisationerna och bör uppfylla de kvalitetsprinciper som anges i rådets rekommendation av den 10 mars 2014 om kvalitetskriterier för praktikprogram21. Dessutom bör praktikplatser hållas åtskilda från volontärverksamhet och bygga på ett skriftligt avtal som ingås vid praktikens början mellan praktikanten och den deltagande organisationen. Sådana skriftliga avtal bör ange praktikens utbildningsmål, arbetsvillkor och längd samt praktikantens lön och parternas rättigheter och skyldigheter enligt tillämplig nationell lagstiftning, tillämpliga kollektivavtal, eller båda, i det land där praktiken sker. De praktikplatser som erbjuds bör utgöra en språngbräda för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden och bör inte ersätta arbetstillfällen. Praktikplatser bör vara tillfälliga och av rimlig längd enligt definitionen i denna förordning. Anställningar bör grunda sig på ett skriftligt avtal och bör respektera alla arbets- och anställningsvillkor som fastställs i nationell lagstiftning eller tillämpliga kollektivavtal, eller båda, i det land där arbetet utförs. Det ekonomiska stödet till de deltagande organisationer som erbjuder anställning bör inte överstiga tolv månader. Praktikplatser och anställningar bör vara tydligt åtskilda från volontärverksamhet i fråga om finansiering och innehåll och bör därför åtföljas av adekvata förberedelser, adekvat utbildning på plats och adekvat stöd efter placeringen avseende deltagarens deltagande i den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten. Praktikplatser och anställningar bör underlättas av berörda aktörer på arbetsmarknaden, i synnerhet offentliga och privata arbetsförmedlingar, arbetsmarknadens parter och handelskammare. Deltagande organisationer bör kunna ansöka om finansiering via den europeiska solidaritets- och volontärtjänstens behöriga genomförandestruktur för förmedling mellan de unga deltagarna och arbetsgivare som erbjuder praktikplatser och anställningar på solidaritetsområdet.

__________________

__________________

21 Rådets rekommendation av den 10 mars 2014 om kvalitetskriterier för praktikprogram, (EUT C 88, 27.3.2014, s. 1).

21 Rådets rekommendation av den 10 mars 2014 om kvalitetskriterier för praktikprogram, (EUT C 88, 27.3.2014, s. 1).

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Ungdomars initiativförmåga är en viktig tillgång för samhället och arbetsmarknaden. Den europeiska solidaritetskåren bör bidra till att främja denna aspekt genom att erbjuda ungdomar möjlighet att utforma och genomföra egna projekt som syftar till att lösa särskilda utmaningar i deras lokalsamhällen. Dessa projekt bör ge tillfälle att pröva nya idéer och hjälpa unga människor att själva genomföra solidaritetsåtgärder. De kan också fungera som en språngbräda för ytterligare engagemang i solidaritetsverksamhet och kan vara ett första steg för att uppmuntra deltagarna i den europeiska solidaritetskåren att starta företag eller bilda föreningar, icke-statliga organisationer eller andra organisationer med solidaritetsverksamhet, ungdomsverksamhet eller icke-vinstdrivande verksamhet.

(11)  Ungdomars initiativförmåga är en viktig tillgång för samhället och arbetsmarknaden. Den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten bör bidra till att främja denna aspekt genom att erbjuda ungdomar möjlighet att utforma och genomföra egna projekt som syftar till att lösa särskilda utmaningar i solidaritet med, och till förmån för, lokalsamhällen, särskilt samhällen på landsbygden och i isolerade eller marginaliserade områden. Dessa projekt bör ge ungdomar tillfälle att utveckla innovativa lösningar och pröva nya idéer på ett hållbart sätt och att vara med om att driva solidaritetsåtgärder framåt. De kan också fungera som en språngbräda för ytterligare engagemang i solidaritetsverksamhet och kan vara ett första steg för att uppmuntra deltagarna i den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten att delta i socialt företagande eller som volontärer i föreningar, icke-statliga organisationer, ungdomsorganisationer eller andra organisationer med solidaritetsverksamhet, ideell verksamhet eller ungdomsverksamhet. Ungdomar och ungdoms- och studentorganisationer bör ges nödvändigt stöd för att kunna utveckla solidaritetsverksamheten på ett effektivt sätt. Stöd efter placeringen kan innefatta stöd och råd till deltagare som är intresserade av att bilda och driva föreningar, kooperativ, sociala företag, ungdomsorganisationer och gemenskapscentrum.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Unga människor och organisationer som deltar i den europeiska solidaritetskåren bör känna att de hör till en gemenskap av personer och organ som är engagerade i att främja solidaritet över hela Europa. Samtidigt behöver deltagande organisationer stöd för att stärka sin kapacitet att erbjuda högkvalitativa placeringar till ett ökande antal deltagare. Den europeiska solidaritetskåren bör stödja nätverksarbete som syftar till att stärka ungdomars och deltagande organisationers engagemang i samhället, främja en europeisk solidaritetskårsanda samt uppmuntra utbytet av användbara metoder och erfarenheter. Denna verksamhet bör också bidra till att öka medvetenheten om den europeiska solidaritetskåren bland offentliga och privata aktörer, samt samla in synpunkter från deltagare och deltagande organisationer om genomförandet av den europeiska solidaritetskåren.

(12)  Unga människor och organisationer som deltar i den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten bör känna att de hör till en gemenskap av personer och organ som är engagerade i att främja solidaritet i och utanför Europa. Samtidigt behöver deltagande ideella organisationer som verkar i allmänhetens intresse eller med social inriktning stöd för att stärka sin kapacitet att erbjuda högkvalitativa placeringar till ett ökande antal deltagare. Den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten bör stödja nätverksarbete som syftar till att stärka ungdomars kapacitet och deltagande ideella organisationers engagemang i samhället och uppmuntra utbytet av användbara metoder och erfarenheter på solidaritetsområdet. Denna verksamhet bör också bidra till att öka medvetenheten om solidaritet bland offentliga och privata aktörer, såsom ideella enheter med social inriktning, och till att samla in synpunkter från deltagare och deltagande organisationer om genomförandet av den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att säkerställa kvaliteten på de placeringar och andra möjligheter som erbjuds genom den europeiska solidaritetskåren, i synnerhet genom att erbjuda utbildning, språkstöd, försäkring, administrativt stöd och stöd efter placeringen till deltagarna, samt validering av de kunskaper och färdigheter som förvärvats genom erfarenheten från den europeiska solidaritetskåren.

(13)  Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att säkerställa kvaliteten på de placeringar och andra möjligheter som erbjuds genom den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten, i synnerhet genom att erbjuda deltagarna utbildning och språkstöd både online och offline, försäkring, förenklade administrativa förfaranden och stöd före och efter placeringen, samt validering av de kunskaper, färdigheter och kompetenser som förvärvats genom erfarenheten från den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten. Detta stöd bör utvecklas och tillhandahållas i samarbete med ungdomsorganisationer och andra ideella organisationer och civilsamhällesorganisationer i syfte att utnyttja deras sakkunskap på området. När verksamhet som bedrivs av deltagare ska utföras i farliga miljöer, t.ex. efter katastrofer, bör kurser i förebyggande säkerhet ges. Stöd efter placeringen bör även ge prioritet åt att deltagarna fortlöpande engagerar sig i sina lokalsamhällen och styra dem mot lokala organisationer eller projekt där de kan arbeta när placeringen är avslutad.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  För att säkerställa att erfarenheten från den europeiska solidaritetskåren bidrar till deltagarnas personliga, utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utveckling, bör de kunskaper och färdigheter som placeringen resulterar i kartläggas och dokumenteras ordentligt, med beaktande av nationella omständigheter och särdrag, i enlighet med rådets rekommendation av den 20 december 2012 om valideringen av icke formellt och informellt lärande22.

(14)  För att säkerställa att erfarenheten från den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten bidrar till deltagarnas personliga, utbildningsmässiga, konstnärliga, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utveckling, bör de kunskaper och färdigheter som riktad utbildning före solidaritetsplaceringen resulterar i kartläggas, dokumenteras, bedömas, certifieras och erkännas ordentligt utifrån europeiska riktlinjer och nationella omständigheter och särdrag, i enlighet med rådets rekommendation av den 20 december 2012 om valideringen av icke formellt och informellt lärande22. Som verktyg för erkännande bör ett ungdomspasscertifikat användas för att beskriva och validera resultaten av det icke-formella och informella lärande som erfarenheten inom ramen för den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten gett upphov till. Ungdomspasscertifikatet kommer att förbättra erkännandet av ungdomars läranderesultat.

__________________

__________________

22 Rådets rekommendation av den 20 december 2012 om valideringen av icke formellt och informellt lärande (EUT C 398, 22.12.2012, s. 1).

22 Rådets rekommendation av den 20 december 2012 om valideringen av icke formellt och informellt lärande (EUT C 398, 22.12.2012, s. 1).

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14a)  För att stödja solidaritetsverksamhet bland ungdomar bör de deltagande organisationerna vara ideella sändande eller mottagande organisationer och kunna inbegripa icke-statliga organisationer eller civilsamhällesorganisationer, ungdomsorganisationer, kyrkor samt religiösa sammanslutningar eller samfund.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  En kvalitetsmärkning bör införas för att säkerställa att de deltagande organisationerna uppfyller principerna och kraven i den europeiska solidaritetskårens stadga vad gäller deras rättigheter och skyldigheter under alla skeden av solidaritetsverksamheten. Att ha fått kvalitetsmärkningen bör vara en förutsättning för deltagande, men bör inte automatiskt leda till finansiering inom den europeiska solidaritetskåren.

(15)  Separata kvalitetsmärkningar och övervakningsramar för volontärarbete och för praktikplatser och arbetstillfällen bör införas i partnerskap med berörda parter för att säkerställa att de deltagande organisationerna verkligen uppfyller principerna och kraven i den europeiska solidaritets- och volontärtjänstens stadga kontinuerligt vad gäller deras rättigheter och skyldigheter under alla skeden av solidaritetsverksamheten. För att undvika olikheter i kvalitetsstandarderna bör den europeiska solidaritets- och volontärtjänstens stadga beakta stadgan för den europeiska volontärtjänsten inom ramen för programmet Erasmus+. Att ha fått kvalitetsmärkningen bör vara en förutsättning för deltagande, men bör inte automatiskt leda till finansiering inom den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten. Kvalitetsmärkningar bör säkerställa att verksamhet inom den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten inte används som ersättning för verkliga anställningar eller praktikplatser. Förfarandet för tilldelning av en kvalitetsmärkning bör inte medföra ytterligare byråkrati som skulle avskräcka organisationer från att bidra till den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten. En kvalitetsmärkning bör även säkerställa att de deltagande organisationerna uppfyller förhandsvillkoren om social inkludering och särskilt prioriteringarna i fråga om att investera i övergången från institutionella till samhällsbaserade vårdtjänster och sociala tjänster enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/20131a för att förhindra att unionsfinansiering används för att, även indirekt, stödja åtskillnad mellan vårdinfrastruktur och social infrastruktur.

 

_____________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Ett resurscentrum för den europeiska solidaritetskåren bör bistå de genomförande organen, de deltagande organisationerna och de ungdomar som deltar i den europeiska solidaritetskåren i syfte att höja kvaliteten på den europeiska solidaritetskårens genomförande och verksamhet, samt förbättra kartläggningen och validering av de färdigheter som förvärvats genom verksamheten.

(16)  Ett resurscentrum för den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten bör bistå de genomförande organen, de deltagande organisationerna och de ungdomar som deltar i den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten i syfte att höja kvaliteten på den europeiska solidaritets- och volontärtjänstens genomförande och verksamhet, samt förbättra kartläggningen, valideringen och certifieringen av de kunskaper, färdigheter och kompetenser som förvärvats genom verksamheten.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  En portal för den europeiska solidaritetskåren bör utvecklas fortlöpande för att säkerställa en enkel tillgång till den europeiska solidaritetskåren och tillhandahålla en gemensam kontaktpunkt för både intresserade personer och organisationer, vad gäller exempelvis registrering, kartläggning och matchning av profiler och möjligheter, nätverksbyggande och virtuella utbyten, webbutbildning, språkstöd och stöd efter placeringen samt andra användbara funktioner som kan uppkomma i framtiden.

(17)  En portal för den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten, tillgänglig på alla officiella språk i de deltagande länderna och även tillgänglig för personer med funktionsnedsättning, bör utvecklas och uppdateras fortlöpande för att bidra till att säkerställa en enkel tillgång till den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten och tillhandahålla en interaktiv, flerspråkig plattform för både intresserade personer och ideella organisationer, vad gäller exempelvis registrering, kartläggning och matchning av profiler och möjligheter, nätverksbyggande och virtuella utbyten, information om befintliga solidaritetsplaceringar eller solidaritetsprojekt och om deltagande organisationer, relevanta europeiska och nationella kontaktpunkter, webbutbildning, språkstöd och stöd före och efter placeringen, direkta återkopplings- och utvärderingsmekanismer samt andra användbara funktioner som kan uppkomma i framtiden. En detaljerad beskrivning av portalen för den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten och av hur den används bör ges i programguiden. Driftskompatibilitet med den europeiska ungdomsportalen bör säkerställas.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17a)  En kvalitetsram med kvalitetsstandarder för erbjudanden om placeringar inom ramen för den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten bör utvecklas. Kvalitetsramen bör baseras på befintlig lagstiftning som skyddar rättigheterna för arbetstagare, praktikanter och volontärer på både unionsnivå och nationell nivå med avseende på socialt skydd, minimiinkomst, stabilitet, anställningsskydd, anställningsrättigheter samt psykisk och fysisk hälsa. Standarderna bör fastställas genom ett inkluderande förfarande där arbetsmarknadens parter, ungdomsorganisationer och volontärorganisationer deltar fullt ut.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Skäl 17b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17b)  För att den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten ska fungera väl och de relevanta åtgärderna vidtas i tid är det mycket viktigt att det införs mekanismer i solidaritets- och volontärtjänstens arbetsprogram som garanterar att registrerade ungdomar får erbjudanden inom en rimlig och relativt förutsägbar tidsperiod. Löpande information och uppdateringar om tillgängliga placeringar och deltagande organisationer som är aktivt involverade i solidaritets- och volontärtjänsten bör därför skickas till registrerade personer i syfte att stimulera deras engagemang i solidaritets- och volontärtjänsten efter att de registrerats, och de bör även erbjudas möjlighet att direkt kontakta de aktörer som är involverade på solidaritetsområdet på både nationell och europeisk nivå.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  I denna förordning fastställs en finansieringsram för perioden 2018–2020 som ska utgöra det särskilda referensbeloppet, i den mening som avses i punkt 17 i det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning23, för Europaparlamentet och rådet under det årliga budgetförfarandet. Det särskilda referensbeloppet omfattar omfördelningar från programmet Erasmus+ (197,7 miljoner euro) och programmet för sysselsättning och social innovation (10 miljoner euro) för räkenskapsåren 2018, 2019 och 2020 och kompletteras med bidrag från flera av unionens program under olika rubriker, såsom Europeiska socialfonden, unionens civilskyddsmekanism, Life-programmet och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

(18)  I denna förordning fastställs en finansieringsram på 341,5 miljoner euro i löpande priser för perioden 2018–2020 som ska utgöra det särskilda referensbeloppet, i den mening som avses i punkt 17 i det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning23, för Europaparlamentet och rådet under det årliga budgetförfarandet. Finansieringsramen bör omfatta det belopp på 197,7 miljoner euro som ursprungligen var öronmärkt för att finansiera unionsintern verksamhet inom ramen för den europeiska volontärtjänsten i programmet Erasmus+ för räkenskapsåren 2018, 2019 och 2020, eftersom denna verksamhet kommer att överföras till programmet för Europeiska solidaritets- och volontärtjänsten. Med tanke på behovet av att undvika negativa effekter på finansieringen av befintliga fleråriga program bör det återstående beloppet för finansiering av den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten uteslutande hämtas från outnyttjade marginaler under taken i den fleråriga budgetramen, och under de kommande räkenskapsåren bör nya resurser användas.

__________________

__________________

23 Interinstitutionellt avtal av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (EUT C 373, 20.12.2013, s. 1).

23 Interinstitutionellt avtal av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (EUT C 373, 20.12.2013, s. 1).

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18a)  Investeringar i den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten bör inte ske på bekostnad av andra unionsprogram som redan erbjuder mycket värdefulla möjligheter för ungdomar, särskilt programmet Erasmus+ och ungdomssysselsättningsinitiativet. Investeringar i den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten bör åtföljas av ökade investeringar i andra kompletterande unionsprogram, särskilt Erasmus+.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  För att säkerställa kontinuiteten i den verksamhet som stöds genom de program som bidrar till den europeiska solidaritetskåren, bör det ekonomiska stödet till solidaritetsplaceringar och projekt följa en indikativ uppdelning på 80 % för volontärplatser och solidaritetsprojekt och 20 % för praktikplatser och anställningar.

(19)  För att säkerställa kontinuiteten i den verksamhet som stöds genom de program som bidrar till den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten, bör riktvärdet för det ekonomiska stödet till solidaritetsplaceringar och projekt vara 95 % för volontärplatser och solidaritetsprojekt och 5 % för praktikplatser och anställningar.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  För att maximera effekten av den europeiska solidaritetskåren bör åtgärder vidtas för att göra det möjligt för de deltagande länderna att ge ytterligare nationell finansiering i enlighet med bestämmelserna för den europeiska solidaritetskåren.

(20)  För att maximera effekten av den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten bör de deltagande länderna kunna ge ytterligare nationell, regional eller lokal finansiering i enlighet med bestämmelserna för den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20a)  Civilskydd och humanitärt bistånd kan inte vara beroende av ungdomars volontärarbete via den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten. Kommissionen och medlemsstaterna bör garantera fortsatta investeringar i strukturerat civilskydd och humanitärt bistånd.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21a)  Som regel kommer deltagarnas bidragsansökningar att skickas till det nationella programkontoret i det land där organisationen är baserad. Bidragsansökningar för placeringar organiserade av Europaomfattande eller internationella organisationer kommer att skickas till kommissionens genomförandeorgan för utbildning, audiovisuella medier och kultur.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Skäl 21b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21b)  Kommissionen bör ta initiativ till en unionsagenda för volontärarbete, med beaktande av den politiska agendan för volontärarbete, i syfte att garantera erkännande och respekt för rättigheterna för volontärarbetare och organisationer som anlitar volontärarbetare och minska de administrativa och rättsliga hindren för volontärarbete och organisationer som anlitar volontärarbetare i hela Europa, utöver att främja, uppmuntra och stödja en allmän kultur av solidaritet och volontärarbete i unionen.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  Utöver medlemsstaterna bör den europeiska solidaritetskåren också vara öppen för deltagande av andra länder på grundval av bilaterala avtal. Detta deltagande bör i förekommande fall baseras på ytterligare anslag som tillhandahålls i enlighet med förfaranden som fastställs tillsammans med de berörda länderna.

(22)  Precis som den europeiska volontärtjänsten bör den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten vara öppen inte bara för medlemsstaterna utan även för länder som deltar i Erasmus+ och programmet Aktiv ungdom och för partnerländer, varvid särskild uppmärksamhet bör ägnas åt unionens grannländer, och detta redan från starten, för att främja lika möjligheter mellan ungdomar från medlemsstater och tredjeländer. Detta deltagande bör baseras på ytterligare anslag som tillhandahålls i enlighet med förfaranden som fastställs tillsammans med de berörda länderna.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  Den europeiska solidaritetskåren bör inriktas på ungdomar i åldern 18–30 år. Föregående registrering på den europeiska solidaritetskårens portal bör vara en förutsättning för deltagande i den verksamhet som erbjuds av den europeiska solidaritetskåren.

(23)  Den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten bör inriktas på ungdomar i åldern 18–30 år. Deltagande i den verksamhet som erbjuds av solidaritets- och volontärtjänsten bör ske antingen genom föregående registrering på solidaritets- och volontärtjänstens portal eller genom en officiell ansöknings- eller rekryteringsprocess som sköts av den deltagande organisationen. Vid behov bör andra kompletterande verktyg erbjudas för registrering i syfte att underlätta deltagande för alla ungdomar, särskilt för de mest utsatta och för dem som inte är digitalt kompetenta. För detta bör befintliga ansökningsprocesser som erbjuds av samordnande eller sändande organisationer kunna användas.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(23a)  Ungdomsmålgruppen bör vara så bred och inkluderande som möjligt så att ungdomar med olika bakgrund, utbildningsnivå, färdigheter, kompetenser, kunskaper och erfarenheter kan delta i den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Skäl 23b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(23b)  Det är nödvändigt att främja en bredare politisk strategi för att skapa en gynnsam miljö för volontärarbete i Europa som inte överlappar andra pågående program utan snarare stärker framgångsrika befintliga initiativ, såsom den europeiska volontärtjänsten.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att säkerställa att den verksamhet som stöds genom den europeiska solidaritetskåren är tillgänglig för alla ungdomar, särskilt de mest missgynnade. Särskilda åtgärder bör därför vidtas för att främja social integration, deltagande av missgynnade ungdomar, samt för att ta hänsyn till de begränsningar som uppkommer genom att unionens yttersta randområden och de utomeuropeiska länderna och territorierna24 är så avlägset belägna. De deltagande länderna bör på samma sätt sträva efter att vidta alla lämpliga åtgärder för att undanröja juridiska och administrativa hinder för att den europeiska solidaritetskåren ska fungera väl. Detta inbegriper att, när så är möjligt, lösa administrativa problem som skapar svårigheter att få visering och uppehållstillstånd, utan att det påverkar tillämpningen av Schengenregelverket och unionens lagstiftning om inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare.

(24)  Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att säkerställa att den verksamhet som stöds genom den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten är praktiskt tillgänglig för alla ungdomar, särskilt de mest missgynnade, såsom ungdomar med särskilda behov. Särskilda åtgärder och individanpassat stöd bör därför tillhandahållas för att nå ut till alla kategorier av ungdomar med begränsade möjligheter, främja social integration och ta hänsyn till de begränsningar som uppkommer genom att unionens yttersta randområden och de utomeuropeiska länderna och territorierna24 är så avlägset belägna. De deltagande länderna bör på samma sätt sträva efter att vidta alla lämpliga åtgärder för att undanröja juridiska och administrativa hinder för att den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten ska fungera väl. Detta inbegriper att, när så är möjligt, lösa administrativa problem som skapar svårigheter att få visering och uppehållstillstånd, utan att det påverkar tillämpningen av Schengenregelverket och unionens lagstiftning om inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare.

______________________

______________________

24 Fysiska personer från ett utomeuropeiskt land eller territorium och behöriga offentliga och/eller privata organ och institutioner i ett utomeuropeiskt land eller territorium får delta i unionens program i enlighet med rådets beslut 2001/822/EG av den 27 november 2001 om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska gemenskapen (EGT L 314, 30.11.2001, s. 1).

24 Fysiska personer från ett utomeuropeiskt land eller territorium och behöriga offentliga och/eller privata organ och institutioner i ett utomeuropeiskt land eller territorium får delta i unionens program i enlighet med rådets beslut 2001/822/EG av den 27 november 2001 om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska gemenskapen (EGT L 314, 30.11.2001, s. 1).

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  Varje enhet som vill delta i den europeiska solidaritetskåren, oavsett om den finansieras genom den europeiska solidaritetskårens budget, genom något annat unionsprogram eller från någon annan finansieringskälla, bör erhålla ett kvalitetsmärke under förutsättning att de tillämpliga villkoren är uppfyllda. Förfarandet för kvalitetsmärkning bör genomföras kontinuerligt av den europeiska solidaritetskårens genomförandestrukturer. Den tilldelade kvalitetsmärkningen bör regelbundet omprövas och kunna upphävas om det under de kontroller som utförs konstateras att villkoren för dess tilldelning inte längre är uppfyllda.

(25)  Varje enhet som vill delta i den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten, oavsett om den finansieras genom den europeiska solidaritets- och volontärtjänstens budget, genom något annat unionsprogram eller från någon annan finansieringskälla, bör först erhålla ett kvalitetsmärke under förutsättning att de tillämpliga villkoren är uppfyllda och att den verksamhet det gäller inte omfattas av förteckningen över undantagna verksamheter. Förfarandet för kvalitetsmärkning bör genomföras kontinuerligt, offentligt och öppet av den europeiska solidaritets- och volontärtjänstens genomförandestrukturer. Onödig administration bör undvikas i detta förfarande. Den tilldelade kvalitetsmärkningen bör regelbundet omprövas och kunna upphävas om det under de kontroller som utförs konstateras att villkoren för dess tilldelning inte längre är uppfyllda.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26)  En enhet som vill ansöka om finansiering för att erbjuda placeringar inom den europeiska solidaritetskåren bör först ha tilldelats ett kvalitetsmärke. Detta krav bör inte tillämpas på fysiska personer som söker ekonomiskt stöd för sina solidaritetsprojekt på uppdrag av en informell grupp av deltagare i den europeiska solidaritetskåren.

(26)  En ideell enhet som vill ansöka om finansiering för att erbjuda placeringar inom den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten bör först ha tilldelats ett kvalitetsmärke. Tilldelningen av kvalitetsmärket bör inte tillämpas på fysiska personer som söker ekonomiskt stöd för sina program och solidaritetsprojekt på uppdrag av en informell grupp av deltagare i den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten. De behöriga genomförandeorganen bör utföra likvärdiga kvalitetskontroller för att försäkra sig om att dessa fysiska personer uppfyller solidaritets- och volontärtjänstens krav.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(26a)  Lokalsamhällenas behov och förväntningar bör vara ett viktigt kriterium vid utvärderingen av projektens kvalitet. Lämpliga indikatorer bör därför inrättas och omprövas varje år.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27)  För en effektiv resultatstyrd förvaltning, inklusive utvärdering och övervakning, krävs utveckling av specifika, mätbara och realistiska indikatorer som kan mätas över tid och som återspeglar insatsens logik.

(27)  För en effektiv resultatstyrd förvaltning, inklusive utvärdering och övervakning, krävs utveckling av specifika, mätbara och realistiska kvalitativa och kvantitativa indikatorer som kan mätas över tid och som återspeglar insatsens logik.

Ändringsförslag  44

Förslag till förordning

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  Lämplig utåtriktad verksamhet, med offentliggörande och spridning av de möjligheter och resultat som de åtgärder som stöds av den europeiska solidaritetskåren medför, bör säkerställas på europeisk, nationell och lokal nivå. Den utåtriktade verksamheten, offentliggörandet och spridningen bör utgå från alla de organ som genomför den europeiska solidaritetskåren, med, i förekommande fall, stöd av andra viktiga parter.

(28)  Lämplig utåtriktad verksamhet, med offentliggörande och spridning av de möjligheter och resultat som de åtgärder som stöds av den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten medför, bör säkerställas på europeisk, nationell, regional och lokal nivå. Den utåtriktade verksamheten, offentliggörandet och spridningen bör, utan att öka byråkratin, utgå från alla de organ som genomför den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten, från kommissionens webbplatser och från unionsprogram som redan är knutna till solidaritets- och volontärtjänsten.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(28a)  För att målen med den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten ska kunna uppnås bättre bör kommissionen, medlemsstaterna och de nationella programkontoren arbeta nära tillsammans i partnerskap med icke-statliga organisationer, ungdomsorganisationer och lokala intressenter med sakkunskap inom solidaritetsverksamhet.

Ändringsförslag  46

Förslag till förordning

Skäl 29

Kommissionens förslag

Kommissionens förslag

(29)  För att göra kommunikationen med den breda allmänheten effektivare och stärka synergieffekterna mellan kommunikationsinsatserna som vidtas på kommissionens initiativ bör de budgetmedel som anslås för kommunikationsinsatser i enlighet med denna förordning också bidra till spridning av information om unionens politiska prioriteringar i den mån de berör de allmänna målen för denna förordning.

(29)  För att göra kommunikationen med den breda allmänheten effektivare och stärka synergieffekterna mellan kommunikationsinsatserna som vidtas på kommissionens initiativ bör de budgetmedel som anslås för kommunikationsinsatser i enlighet med denna förordning också bidra till spridning av information om unionens politiska prioriteringar, såsom social integration, sammanhållning, miljöskydd och begränsning av klimatförändringar, som berör de allmänna målen för denna förordning, samt vara förenliga med målen för den europeiska solidaritets- och volontärtjänstens finansieringskällor.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30)  För att säkerställa ett effektivt och verksamt genomförande av denna förordning bör den europeiska solidaritetskåren i högsta möjliga mån använda sig av befintliga administrativa arrangemang. Genomförandet av den europeiska solidaritetskåren bör därför överlåtas till befintliga strukturer, dvs. kommissionen, genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea) och de nationella programkontor som utses för förvaltningen av de åtgärder som avses i kapitel III i förordning (EU) nr 1288/2013.

(30)  För att säkerställa ett effektivt och verksamt genomförande av denna förordning bör den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten i högsta möjliga mån använda sig av befintliga administrativa arrangemang. Genomförandet av den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten bör därför överlåtas till befintliga strukturer, dvs. kommissionen, genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (Eacea) och de nationella programkontor som utses för förvaltningen av de åtgärder som avses i kapitel III i förordning (EU) nr 1288/2013. Ett rådgivande organ som innefattar nätverk av europeiska icke-statliga solidaritets- och volontärorganisationer bör inrättas.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Skäl 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35)  I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget26, bör kommissionen anta arbetsprogram och informera Europaparlamentet och rådet om detta. I arbetsprogrammet bör man ange de åtgärder som behövs för att genomföra dem i enlighet med de allmänna och särskilda målen för den europeiska solidaritetskåren, urvals- och tilldelningskriterier för bidrag, samt alla andra delar som krävs. Arbetsprogram och eventuella ändringar av dessa bör antas genom genomförandeakter i enlighet med granskningsförfarandet.

(35)  I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget26, bör kommissionen anta arbetsprogram och informera Europaparlamentet och rådet om detta. I arbetsprogrammet bör man ange de åtgärder som behövs för att genomföra dem i enlighet med de allmänna och särskilda målen för den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten, urvals- och tilldelningskriterier för bidrag, samt alla andra delar som krävs. Arbetsprogram och eventuella ändringar av dessa bör antas genom delegerade akter och utgå från stödmottagarnas behov och krav.

__________________

__________________

26 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).

26 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Skäl 37

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(37)  För bästa effektivitet och verkan bör den kommitté som inrättas genom förordning (EU) nr 1288/2013 också bistå kommissionen vid genomförandet av denna förordning. När det gäller den europeiska solidaritetskåren bör kommittén sammanträda i en särskild konstellation och dess mandat bör anpassas för att uppfylla denna nya roll. Det bör vara upp till de deltagande länderna att utse företrädare till dessa möten, med hänsyn tagen till den europeiska solidaritetskårens karaktär av volontärarbete och yrkesmässiga aspekter.

(37)  För bästa effektivitet och verkan bör en särskild underkommitté till den kommitté som inrättas genom förordning (EU) nr 1288/2013 också bistå kommissionen vid genomförandet av denna förordning. När det gäller programmet bör kommittén sammanträda i en särskild konstellation. Det bör vara upp till de deltagande länderna att utse företrädare till dessa möten, med hänsyn tagen till den europeiska solidaritets- och volontärtjänstens karaktär av volontärarbete och yrkesmässiga aspekter. Europeiska ungdomsforumet, Europeiska volontärcentrumet och andra relevanta civilsamhällesorganisationer, däribland nätverk som företräder arbetsgivare och fackföreningar, bör tas med som ständiga observatörer utan rösträtt i en programkommitté, och deras närvaro bör fastställas i den kommitténs arbetsordning.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Skäl 38a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(38a)  I sin resolution av den 2 februari 2017 om genomförandet av förordningen om Erasmus+1a uppmuntrade Europaparlamentet kommissionen och medlemsstaterna att göra en budgetsatsning för att inkludera det nya initiativet om den europeiska solidaritetskåren utan att underfinansiera andra befintliga och prioriterade program.

 

___________________

 

1a Antagna texter, P8_TA(2017)0018.

Ändringsförslag  51

Förslag till förordning

Skäl 38b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(38b)  I sin resolution av den 5 juli 2017 om mandatet för trepartsmötet om förslaget till budget för 20181a uttryckte Europaparlamentet sin oro över att man i det lagstiftningsförslag som antogs den 30 maj 2017 trots parlamentets varningar förutsåg att tre fjärdedelar av den europeiska solidaritetskårens budget skulle finansieras genom omfördelningar från befintliga program, främst från Erasmus+ (197,7 miljoner euro), och upprepade att alla nya politiska åtaganden bör finansieras med nya anslag och inte omfördelningar från befintliga program.

 

_____________________

 

1aAntagna texter, P8_TA-PROV(2017)0302.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Skäl 38c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(38c)  Separat finansiering och separata budgetanslag bör garanteras för den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten och bör inte medföra någon budgetminskning för andra politikområden som främjar ungdomar, utbildning, sysselsättning och solidaritet. En optimal och öppen användning av de ekonomiska resurserna bör säkerställas.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Skäl 39

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(39)  Finansieringsramen för den europeiska solidaritetskåren under rubrik 1a i den fleråriga budgetramen bygger också på medel som har omfördelats från Erasmus+-programmet. Dessa medel bör huvudsakligen komma från anslag som syftar till att finansiera den del av den europeiska volontärtjänstens verksamhet som kan räknas in i de volontärplatser som stöds enligt denna förordning. Dessutom bör vissa anslag i garantimöjligheten för studielån, vilka sannolikt inte kommer att utnyttjas inom Erasmus+, omfördelas i syfte att tillhandahålla adekvat medfinansiering till driftskostnaderna för de nationella programkontoren, och anpassas till utnyttjningsförmågan i denna åtgärd.

(39)  Finansieringsramen för den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten under rubrik 1a i den fleråriga budgetramen bygger på medel som har omfördelats från Erasmus+-programmet. Dessa medel bör uteslutande komma från anslag som syftar till att finansiera den del av den europeiska volontärtjänstens verksamhet som kan räknas in i de volontärplatser som stöds enligt denna förordning.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Skäl 40a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(40a)  Med tanke på det terapeutiska värdet av att arbeta med djur bör särskild uppmärksamhet ägnas åt att erbjuda ungdomar med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar möjligheter att arbeta på omsorgsgårdar.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Skäl 41

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(41)  Denna förordning bör tillämpas från och med den 1 januari 2018. I syfte att möjliggöra ett snabbt genomförande av de åtgärder som föreskrivs i denna förordning bör den träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

(41)  I syfte att möjliggöra ett snabbt genomförande av de åtgärder som föreskrivs i denna förordning bör den träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  solidaritetsverksamhet: verksamhet som syftar till att åtgärda icke tillgodosedda samhällsbehov till förmån för en grupp och samtidigt främja den enskildes personliga, utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utveckling, vilket kan ske i form av placeringar, projekt eller nätverksarbete, som utvecklas i förhållande till olika områden, t.ex. utbildning, sysselsättning, jämställdhet, entreprenörskap (särskilt socialt företagande), medborgarskap och demokratiskt deltagande, miljö- och naturskydd, klimatinsatser, katastrofförebyggande åtgärder, katastrofberedskap och återhämtning, jordbruk och landsbygdsutveckling, tillhandahållande av livsmedel och andra förnödenheter, hälsa och välbefinnande, kreativitet och kultur, skolidrott och idrott, socialt stöd och välfärd, mottagande och integration av tredjelandsmedborgare, territoriellt samarbete och sammanhållning.

 

(1)  solidaritetsverksamhet: verksamhet som bedrivs i allmänhetens intresse och som syftar till att hantera viktiga samhällsutmaningar till förmån för en grupp och för samhället som helhet och samtidigt främja den enskildes personliga, utbildningsmässiga, konstnärliga sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utveckling; solidaritetsverksamheten sker i form av placeringar, projekt eller nätverksarbete, som utvecklas i förhållande till olika områden, t.ex. formell, icke-formell och informell utbildning, ungdomsarbete, sysselsättning, jämställdhet, socialt företagande, medborgarskap och demokratiskt deltagande, interkulturell dialog, social inkludering, inkludering av personer med funktionsnedsättning, miljö- och naturskydd, klimatinsatser, katastrofförebyggande åtgärder, katastrofberedskap och återhämtning, socialt jordbruk och landsbygdsutveckling, territoriellt samarbete och sammanhållning, tillhandahållande av livsmedel och andra förnödenheter, hälsa och välbefinnande, kreativitet och kultur, skolidrott och idrott, socialt stöd och välfärd samt mottagande och integration av tredjelandsmedborgare, såsom asylsökande och flyktingar.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1 – led 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  solidaritet: beredskap att göra en insats för det allmänna bästa som ett led i en specifik verksamhet utan tanke på motprestation.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  deltagare: ung person som har registrerat sig på den europeiska solidaritetskårens portal och deltar i solidaritetsverksamhet inom den europeiska solidaritetskåren som erbjuds av en deltagande organisation.

(2)  deltagare: ung person som deltar i solidaritetsverksamhet inom den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten som erbjuds av en deltagande organisation eller utvecklas av en grupp unga personer som är registrerade på den europeiska solidaritets- och volontärtjänstens portal.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1 – led 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  missgynnade ungdomar: personer som behöver ytterligare stöd på grund av funktionshinder, inlärningssvårigheter, ekonomiska hinder, kulturskillnader, hälsoproblem, sociala eller geografiska hinder.

(3)  ung person med begränsade möjligheter: person mellan 17 och 30 år som behöver ytterligare, riktat stöd eftersom han/hon är missgynnad på grund av en eller flera exkluderande faktorer eller ett eller flera hinder såsom funktionsnedsättning, inlärningssvårigheter, sociala och ekonomiska hinder, kulturskillnader, hälsoproblem, institutionella eller geografiska hinder eller diskriminering på någon av de grunder som anges i artikel 21 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1 – led 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  deltagande organisation: varje offentlig eller privat enhet som har tilldelats den europeiska solidaritetskårens kvalitetsmärke och som erbjuder en placering till en deltagare i den europeiska solidaritetskåren eller genomför annan verksamhet inom ramen för den europeiska solidaritetskåren.

(4)  deltagande organisation: ideell offentlig eller ideell privat enhet som bedriver en verksamhet i allmänhetens intresse eller med social inriktning och spelar en grundläggande roll för att uppmuntra, främja och underlätta tillgång till och partnerskap i volontärsektorn och som har tilldelats den europeiska solidaritets- och volontärtjänstens kvalitetsmärke; en sådan enhet erbjuder en solidaritetsplacering till en deltagare i den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten eller genomför och stöder annan verksamhet inom ramen för den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten, där den deltar antingen som sändande eller som mottagande organisation; sändande organisation: organisation med ansvar för att förbereda och stödja deltagare före, under och efter solidaritetsplaceringen; mottagande organisation: organisation som erbjuder en placering åt en deltagare.

Ändringsförslag  61

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  solidaritetsplacering: volontärarbete, praktikplats eller anställning inom ett solidaritetsrelaterat område, som organiseras av en deltagande organisation och som bidrar till att ta itu med viktiga samhällsutmaningar och samtidigt stärker den personliga, utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utvecklingen och anställbarheten hos den deltagare i den europeiska solidaritetskåren som placerats antingen i ett annat land än det där deltagaren bor (gränsöverskridande) eller i det land där deltagaren bor (inom landet).

(5)  solidaritetsplacering: volontärarbete, praktikplats eller anställning inom ett solidaritetsrelaterat område, som har ett europeiskt mervärde och inte ersätter nationella volontärprogram, som organiseras av en deltagande organisation och som bidrar till att ta itu med tydligt identifierade, viktiga samhällsutmaningar och samtidigt stärker den personliga, utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utvecklingen hos den deltagare i den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten som placerats, företrädesvis i ett annat land än det där deltagaren bor (gränsöverskridande) eller i det land där deltagaren bor (inom landet) om detta är nödvändigt.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1 – led 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  volontärarbete: obetald volontärtjänst på heltid23 i upp till 12 månader som ger unga människor en chans att bidra till det dagliga arbetet i organisationer som arbetar inom solidaritetsrelaterade områden, som ytterst gynnar de samhällen där verksamheten bedrivs, som innehåller en gedigen aspekt av lärande och utbildning som ger de unga volontärerna färdigheter och kunskaper som kommer att vara till nytta för deras personliga, utbildningsmässiga, sociala och yrkesmässiga utveckling, och som också kommer att bidra till att förbättra deras anställbarhet.

(6)  volontärarbete: obetald volontärplacering inom en deltagande organisation i den ideella sektorn i upp till 12 månader, antingen på heltid eller med flexibel arbetstid på minst 10 timmar i veckan, som ger unga människor en chans att bidra till det dagliga arbetet i ideella organisationer som arbetar inom solidaritetsrelaterade områden, som ytterst gynnar de samhällen där verksamheten bedrivs, i synnerhet behövande personer i sådana samhällen, med en gedigen aspekt av lärande och utbildning som ger de unga volontärerna chansen att förvärva, validera och certifiera färdigheter och kunskaper som kommer att vara till nytta för deras personliga, utbildningsmässiga, sociala och yrkesmässiga utveckling och som också kommer att bidra till att förbättra deras anställbarhet; verksamheten genomsyras av tydligt fastställda mål, innehåll, arbetsuppgifter, strukturer och ramar och sker inom en bestämd tidsperiod; det vederlag och det rättsliga och sociala skydd som erbjuds kan inte fungera som ersättning för en betald anställning.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 2 – led1 – led 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  placeringar i volontärgrupper: placeringar som gör det möjligt för grupper av deltagare i den europeiska solidaritetskåren från olika deltagande länder att volontärarbeta tillsammans för ett gemensamt mål genom att utföra manuella eller intellektuella uppgifter inom ett meningsfullt samhällsprojekt för en period på mellan två veckor och två månader.

(7)  placeringar i volontärgrupper: placeringar som gör det möjligt för grupper av deltagare i den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten från olika deltagande länder att volontärarbeta tillsammans för ett gemensamt mål genom att utföra manuella eller intellektuella uppgifter inom ett meningsfullt samhällsprojekt, i samarbete med offentliga myndigheter, ideella organisationer, stiftelser och sociala företag, för en period på mellan två veckor och två månader.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1 – led 8

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  praktikplats: period av arbetspraktik från två till tolv månader som finansieras av den organisation som tar emot solidaritetskåristen på grundval av ett skriftligt praktikavtal, som innehåller ett utbildnings- och lärandemoment och som genomförs för att få praktisk erfarenhet och yrkeserfarenhet i syfte att öka anställbarheten och underlätta övergången till reguljär anställning.

(8)  praktikplats: period av arbetspraktik från tre till sex månader som kan förlängas en gång med högst tolv månader inom samma deltagande organisation, som finansieras av den organisation som tar emot deltagaren i den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten, som innehåller ett utbildnings- och lärandemoment, som genomförs för att få praktisk erfarenhet och yrkeserfarenhet i syfte att förvärva kompetenser som är användbara för deltagarens personliga, utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utveckling, som grundar sig på ett skriftligt avtal som ingås i början av praktiken mellan deltagaren och den deltagande organisationen med angivande av praktikens utbildningsmål, arbetsvillkor och längd, praktikantens lön samt parternas rättigheter och skyldigheter enligt nationell lagstiftning eller tillämpliga kollektivavtal, eller båda, i det land där praktiken sker, och som inte ersätter arbetstillfällen.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1 – led 9

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  anställning: period av arbete från två till tolv månader som finansieras av den deltagande organisation som anställer solidaritetskåristen och som utförs i ett deltagande land på grundval av ett anställningsavtal i enlighet med den nationella lagstiftningen i det deltagande landet.

(9)  anställning: period av arbete på minst sex månader som grundar sig på ett skriftligt anställningsavtal som respekterar alla arbets- och anställningsvillkor som fastställs i nationell lagstiftning och/eller tillämpliga kollektivavtal, eller båda, i det land där arbetet utförs, och som finansieras av den deltagande organisation som anställer deltagaren i den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten.

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1 – led 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  solidaritetsprojekt: lokalt initiativ för en period på två till tolv månader, som inrättas och genomförs i grupper av minst fem solidaritetskårister, i syfte att ta itu med viktiga problem i lokalsamhället och koppla dem till ett bredare europeiskt perspektiv.

(10)  solidaritetsprojekt: lokalt initiativ för en period på två till tolv månader, som inrättas och genomförs i grupper av minst fem deltagare i den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten, i syfte att ta itu med viktiga problem i lokalsamhället och koppla dem till ett bredare europeiskt perspektiv och till befintliga lokala solidaritetsinitiativ; en deltagande organisation eller lokala myndigheter ska vara skyldiga att anordna vägledning samt ge stöd före och efter placeringen för att en solidaritetsåtgärd ska kunna genomföras, så att projektets hållbarhet och tjänsternas kvalitet kan garanteras.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1 – led 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10a)  socialt jordbruk: användning av jordbruksresurser för att förbättra människors sociala, fysiska och psykiska välbefinnande och göra det möjligt för psykiskt och socialt sårbara personer att delta i jordbruksarbetet.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1 – led 11

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  kvalitetsmärkning: certifiering av en offentlig eller privat enhet eller internationell organsation som är villig att erbjuda placeringar inom den europeiska solidaritetskåren efter ett förfarande som syftar till att säkerställa överensstämmelse med principerna och kraven i stadgan för den europeiska solidaritetskåren.

(11)  kvalitetsmärkning: certifiering av en offentlig eller privat enhet eller internationell organisation som vill bli en deltagande organisation och som är villig att erbjuda placeringar inom den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten efter ett förfarande som syftar till att säkerställa överensstämmelse med principerna och kraven i stadgan för den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten och till att säkerställa kvaliteten på de tjänster som levereras av de deltagande organisationerna.

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1 – led 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  stadgan för den europeiska solidaritetskåren: dokument som fastställer de rättigheter och skyldigheter som alla enheter som är villiga att ansluta sig till den europeiska solidaritetskåren måste gå med på att iaktta.

(12)  stadgan för den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten: dokument som fastställer de rättigheter och skyldigheter som alla enheter som är villiga att ansluta sig till den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten måste gå med på att iaktta.

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1 – led 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  resurscentrum för den europeiska solidaritetskåren: de ytterligare funktioner som utförs av ett nationellt programkontor för att stödja utvecklingen och genomförandet av verksamheten inom den europeiska solidaritetskåren samt kartlägga de färdigheter som förvärvats av deltagarna i samband med deras placeringar och projekt.

(13)  resurscentrum för den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten: de ytterligare funktioner som utförs av ett nationellt programkontor för att stödja utvecklingen och genomförandet av verksamheten inom den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten samt kartlägga de färdigheter som förvärvats av deltagarna i samband med den riktade utbildning som genomgåtts före solidaritetsplaceringen; de nationella programkontoren bör medverka i utarbetandet av de funktioner som ska utföras av resurscentrumet för det europeiska solidaritetsinitiativet.

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1 – led 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  europeiska solidaritetskårens portal: webbaserat verktyg som tillhandahåller relevanta nättjänster till enskilda och organisationer som deltar i den europeiska solidaritetskåren, inklusive information om den europeiska solidaritetskåren, registrering av deltagare, sökning efter deltagare för placeringar, reklam för och sökning efter placeringar, sökning efter potentiella projektpartner, hantering av kontakter och erbjudanden om placeringar och projekt, utbildning, kommunikation och nätverksarbete, information och anmälningar om möjligheter, samt annan relevant utveckling med anknytning till den europeiska solidaritetskåren.

(14)  europeiska solidaritets- och volontärtjänstens portal: flerspråkigt, interaktivt webbaserat verktyg som finns tillgängligt på alla officiella språk i de deltagande länderna och även är tillgängligt för personer med funktionsnedsättning och som tillhandahåller ytterligare nättjänster till enskilda och organisationer som deltar i den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten; dessa tjänster kompletterar de deltagande organisationernas verksamhet och innefattar bland annat information om den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten, registrering av deltagare, sökning efter deltagare för placeringar, reklam för och sökning efter placeringar, sökning efter potentiella projektpartner, hantering av kontakter och erbjudanden om placeringar och projekt, utbildning, kommunikation och nätverksarbete, information och anmälningar om möjligheter, en mekanism för återkoppling om placeringarnas kvalitet, samt annan relevant utveckling med anknytning till den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten.

Ändringsförslag  72

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1 – led 14a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a)  För att uppmuntra unga människor att delta i volontärarbete som är helt obetalt, och med tanke på att arbetsveckan i en yrkesmiljö inte bör vara längre än 40 timmar, ska det inte vara tillåtet för unga människor att volontärarbeta i mer än 25 timmar i veckan.

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Målet med den europeiska solidaritetskåren är att stärka ungdomars och organisationers engagemang i lättillgänglig solidaritetsverksamhet av hög kvalitet som ett sätt att bidra till att stärka sammanhållningen och solidariteten i Europa, stödja lokalsamhällen och ta itu med samhälleliga utmaningar.

 

Målet med den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten är att främja solidaritet som värde samt volontärarbete i och utanför Europa för att bygga ett inkluderande samhälle genom att stärka ungdomars och ideella organisationers engagemang i lättillgänglig solidaritetsverksamhet av hög kvalitet som ett sätt att bidra till att stärka sammanhållningen och medborgarskapet; syftet är att komplettera befintliga åtgärder och strukturer inom organisationer som stöder lokalsamhällen, särskilt de mest utsatta lokalsamhällena, och att reagera snabbt när det gäller samhällsutmaningar, miljöskydd, begränsning av klimatförändringar och större social integration.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 4 – stycke 1 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-a)  Att säkerställa att den solidaritetsverksamhet som erbjuds deltagarna bidrar till att hantera betydande samhällsutmaningar och till att stärka lokalsamhällen, och att den är av hög kvalitet och ordentligt validerad.

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 4 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Att med hjälp av deltagande organisationer ge ungdomar lätt tillgängliga möjligheter till engagemang i solidaritetsverksamhet och samtidigt förbättra deras kunskaper och färdigheter för deras personliga, utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utveckling och deras anställbarhet samt underlätta deras övergång till arbetslivet, inklusive genom att stödja rörlighet för unga volontärer, praktikanter och arbetstagare.

(a)  Att med hjälp av deltagande organisationer ge ungdomar lätt tillgängliga möjligheter till engagemang i solidaritets- och volontärverksamhet och samtidigt förbättra deras färdigheter, kompetenser och kunskap för deras personliga, utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga, kulturella och yrkesmässiga utveckling, inklusive genom att stödja rörlighet för unga volontärer, vilket även kan leda till att deras anställbarhet förbättras, samtidigt som det säkerställs att betalt arbete inte ersätts av obetalt arbete.

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 4 – stycke1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  Att öka integration av ungdomar med begränsade möjligheter i den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten genom att skapa anpassade format och främja särskild vägledning och stödåtgärder.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 4 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Att säkerställa att den solidaritetsverksamhet som erbjuds deltagarna i den europeiska solidaritetskåren bidrar till att uppfylla konkreta, icke tillgodosedda samhällsbehov och till att stärka lokalsamhällen, och att den är av hög kvalitet och ordentligt validerad.

(b)  Att säkerställa att den solidaritets- och volontärverksamhet som erbjuds deltagarna i den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten bidrar till att bemästra avgörande samhällsutmaningar och möta konkreta behov an allmänintresse till gagn för samhället, uppfylla konkreta, klart identifierade och icke tillgodosedda samhällsbehov och till att stärka lokalsamhällen, och att den är av hög kvalitet och ordentligt validerad och genomförd samt respekterar principerna och uppfyller kraven i stadgan för den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten.

Ändringsförslag  78

Förslag till förordning

Artikel 4 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Att stödja utveckling, stöd och underhåll av en unionsagenda för volontärarbete i syfte att säkerställa erkännande och respekt för rättigheterna för volontärarbetare och volontärorganisationer som anlitar volontärarbetare och minska de administrativa och rättsliga hindren för volontärverksamhet och organisationer som anlitar volontärarbetare i hela unionen, utöver att främja, uppmuntra och stödja en övergripande kultur av solidaritet och volontärverksamhet i unionen.

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 4 – stycke 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bb)  Att bidra till stärkandet av en gemensam europeisk identitet bland unionsmedborgare genom engagemang i solidaritetsverksamhet.

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 1 – led bc (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bc)  Att säkerställa att deltagarnas personliga, utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utveckling samt de kunskaper, färdigheter och kompetenser som är resultatet av placeringen kartläggs, dokumenteras, bedöms och certifieras ordentligt.

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 1 – led bd (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bd)  Att öka deltagandet bland ungdomar med begränsade möjligheter i den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten genom att skapa anpassade format och främja skräddarsydd och individuell vägledning samt stödåtgärder med en särskild budget.

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 4 – led 1 – led be (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(be)  Att förhindra att organisationer omvandlar sin verksamhets åtgärder för socialt ansvarstagande till åtgärder inom ramen för den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten och därmed använder finansieringen på ett felaktigt sätt.

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den europeiska solidaritetskårens verksamhet ska vara förenlig med och komplettera den politik och de program som rör de områden som nämns i artikel 2.1 samt de befintliga nätverk på unionsnivå som är relevanta för de den europeiska solidaritetskårens verksamhet.

1.  Den europeiska solidaritets- och volontärtjänstens verksamhet ska vara förenlig med och komplettera den politik och de program på unionsnivå som rör de områden som nämns i artikel 2.1 samt de befintliga nätverk på unionsnivå som är relevanta för de den europeiska solidaritets- och volontärtjänstens verksamhet.

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen och de deltagande länderna ska samarbeta för att uppnå större effektivitet och verkan, genom att säkerställa samstämmighet mellan å ena sidan nationella program och projekt som rör solidaritet, utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor och å andra sidan den europeiska solidaritetskårens verksamhet. Denna verksamhet ska bygga på relevant god praxis och befintliga program.

2.  Kommissionen och de deltagande länderna ska samarbeta för att uppnå större effektivitet och verkan, genom att säkerställa samstämmighet mellan å ena sidan nationella program och projekt som rör solidaritet, utbildning och ungdomsfrågor och å andra sidan den europeiska solidaritets- och volontärtjänstens verksamhet. Denna verksamhet ska bygga på relevant god praxis och befintliga program.

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Kommissionen ska ta initiativ till framtagandet av en unionsagenda för volontärarbete i syfte att säkerställa erkännande och respekt för rättigheterna för volontärarbetare och volontärorganisationer som anlitar volontärarbetare och minska de administrativa och rättsliga hindren för volontärverksamhet och organisationer som anlitar volontärarbetare i hela unionen, utöver att främja, uppmuntra och stödja en övergripande kultur av solidaritet och volontärverksamhet i unionen.

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b.  Kommissionen och medlemsstaterna ska samarbeta för att skapa konvergens och komplementaritet när det gäller policyer för volontärarbete mellan olika nationella lagar med hjälp av den öppna samordningsmetoden.

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 6 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Solidaritetsplaceringar, projekt och nätverksarbete.

(a)  Solidaritetsplaceringar i form av

 

i)  volontärarbete,

 

ii)  praktikplatser eller anställningar och

 

iii)  projekt och nätverksarbete.

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  En europeisk ram ska utarbetas för volontärarbete inom ramen för solidaritetsplaceringar, solidaritetsprojekt och nätverksarbete. Den europeiska ramen ska fastställa rättigheter och skyldigheter och underlätta rörlighet och erkännande av färdigheter i form av en stadga.

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Artikel 8 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Åtgärder som syftar till att säkerställa solidaritetsplaceringarnas kvalitet, inklusive utbildning, språkligt stöd, administrativt stöd för deltagare och deltagande organisationer, försäkring, stöd efter placeringen samt utveckling av ett certifikat som anger och dokumenterar de kunskaper och färdigheter som förvärvats under praktiken.

(a)  Åtgärder som syftar till att säkerställa solidaritetsplaceringarnas kvalitet och tillgänglighet, inklusive utbildning online och offline för förberedelse före och rådgivning under solidaritetsplaceringen, språkligt stöd, ekonomiskt och administrativt stöd för deltagare och deltagande organisationer, försäkring, stöd före och efter placeringen samt vidare användning av ungdomspasset som anger och dokumenterar de kunskaper och färdigheter som förvärvats under praktiken, det totala antalet timmar volontärarbete och volontärplaceringens varaktighet, där ungdomsorganisationer under utvecklingen kan delta som sakkunniga.

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Nätverksarbete för enskilda och organisationer som deltar i den europeiska solidaritetskåren.

(c)  Nätverksarbete för enskilda och organisationer som deltar eller är villiga att delta i den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten, som måste vara helt i överensstämmelse med och komplettera redan etablerade praktiska erfarenheter på plats, i synnerhet bästa praxis för volontärarbete och civilskydd.

Ändringsförslag    91

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  Deltagande i solidaritetsplaceringar ska styras av en stadga för den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten som beskriver rättigheter och skyldigheter för de deltagande organisationerna och deltagare och ange grunden för certifieringsprocessen ”kvalitetsmärkning” för deltagande organisationer. Stadgan för den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten ska säkerställa en hög kvalitet på de tjänster som ska tillhandahållas, t.ex. att säkerställa anständiga levnadsförhållanden för deltagare och ge tillräcklig kost, logi och minimiersättning för volontärer. Separata kvalitetsmärkningar för volontärplatser och för praktikplatser och anställningar ska fastställas. Stadgan för den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten ska vara förenlig med artikel 7a och innehålla en förteckning över verksamheter som potentiellt är skadliga för deltagarna och samhället, eller olämpliga för deltagare, såsom volontärarbete inom vårdinrättningar för barn, som inte ska utföras inom ramen för solidaritetsplaceringar. Vid utarbetandet av stadgan för den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten ska kommissionen ta hänsyn till stadgan för den europeiska volontärtjänsten.

Ändringsförslag    92

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2c.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel XX om komplettering av denna förordning genom antagande av stadgan om den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten och ändringar till denna.

Ändringsförslag    93

Förslag till förordning

Artikel 8 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  Verksamheter och åtgärder som genomförs av det civila samhällets organisationer och aktörer som stöder unga människor att få tillgång till eller utveckla solidaritetsplaceringar och solidaritetsprojekt.

Ändringsförslag    94

Förslag till förordning

Artikel 8 – stycke 1 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(ab)  Verksamhet och åtgärder som syftar till att säkerställa kvaliteten på de solidaritetsplaceringar som tillhandahålls av deltagande organisationer som stöder unga att få tillgång till volontärverksamhet och själva utveckla solidaritetsprojekt, samt, där det är relevant, stöd efter placeringen till deltagare som är intresserade av att bilda och på försök starta föreningar, kooperativ, sociala företag, ungdomsorganisationer och gemenskapscentrum.

Ändringsförslag    95

Förslag till förordning

Artikel 8 – stycke 1 – led ac (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ac)  Utvecklingen av ett europeiskt ramverk för volontärverksamhet som fastställer rättigheter och skyldigheter och underlättar rörlighet och erkännande av färdigheter.

Motivering

I Europaparlamentets resolution (2016/2872) av den 26 oktober 2016 om Europeiska volontärtjänsten och främjandet av volontärarbete begärs att en europeisk rättslig ram för volontärarbete inrättas.

Ändringsförslag    96

Förslag till förordning

Artikel 8 – stycke 1 – led ad (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ad)  Utvecklingen av ett tydligt och detaljerat förfarande riktat till deltagare och organisationer som fastställer stegen och tidplanen för alla faser i placeringarna.

Ändringsförslag    97

Förslag till förordning

Artikel 8 – stycke 1 – led ae (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ae)  Verksamheter och åtgärder som genomförs av deltagande organisationer som stöder unga att få tillgång till och utveckla solidaritetsplaceringar och solidaritetsprojekt.

Ändringsförslag    98

Förslag till förordning

Artikel 8 – stycke 1 – led af (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(af)  Åtgärder för att uppmuntra sociala företag att stödja verksamheter inom den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten eller göra det möjligt för anställda att själva engagera sig i volontärverksamhet inom ramen för den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten.

Ändringsförslag    99

Förslag till förordning

Artikel 8 – stycke 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Utveckling och upprätthållande av ett kvalitetsmärke för enheter som är villiga att erbjuda placeringar för den europeiska solidaritetskåren, i syfte att säkerställa efterlevnaden av principerna och kraven i stadgan för den europeiska solidaritetskåren.

(b)  Utveckling och upprätthållande av kvalitetsmärken för enheter som är villiga att erbjuda volontärplatser eller praktikplatser och anställning för den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten, i syfte att säkerställa efterlevnaden av principerna och kraven i stadgan för den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten. Ett separat ackrediteringsförfarande för enheter som vill erbjuda volontärplatser och enheter som vill erbjuda anställning och praktikplatser med olika utvärderingskriterier, vilket begränsar tillträdet till programmet till de åtgärder som de har ackrediterats för.

Ändringsförslag    100

Förslag till förordning

Artikel 8 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Användning av ungdomspasset, ett unionsverktyg för erkännande av läranderesultat.

Ändringsförslag    101

Förslag till förordning

Artikel 8 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag

Kommissionens förslag

(d)  Inrättande, underhåll och uppdatering av den europeiska solidaritetskårens portal och andra relevanta nättjänster samt nödvändiga it-supportsystem och webbaserade verktyg.

(d)  Inrättande, underhåll och uppdatering av den europeiska solidaritets- och volontärtjänstens portal, inbegripet deltagarnas rapporter från fältet, och andra relevanta nättjänster, tillgängliga på unionens alla officiella språk, i första hand för att sprida målen för och tillgängligheten av denna förordning, samt nödvändiga it-supportsystem och webbaserade verktyg.

Ändringsförslag    102

Förslag till förordning

Artikel 8 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  Utarbetandet av en kvalitetsram med kvalitetsstandarder för erbjudanden om placeringar inom den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten.

Ändringsförslag    103

Förslag till förordning

Artikel 8 – stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Denna åtgärd innebär att man måste överbrygga den digitala klyftan så att alla unga européer, framför allt ungdomar från landsbygdsområden, ska kunna få tillträde till de solidaritetsinsatser som föreslagits av den europeiska solidaritetskåren.

Ändringsförslag    104

Förslag till förordning

Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 8a

 

Den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten ska tillhandahålla lika möjligheter för alla ungdomar i unionen, oberoende av nationella möjligheter. Den ska också sätta solidaritetsverksamhet och volontärarbete i centrum för det europeiska projektet och stärka betydelsen av solidaritet över gränserna i Europa.

Ändringsförslag    105

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Det belopp som avses i punkt 1 inkluderar en finansieringsram på 294 200 000 euro33 i löpande priser kompletterad med bidrag från

2.  Det belopp som avses i punkt 1 inkluderar en finansieringsram på 294 200 000 euro33 i löpande priser som höjts med outnyttjade marginaler och nya resurser i kommande budgetår.

__________________

__________________

33 Denna finansieringsram utgör det särskilda referensbeloppet, i den mening som avses i punkt 17 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning.

33 Denna finansieringsram utgör det särskilda referensbeloppet, i den mening som avses i punkt 17 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning.

Motivering

Den europeiska solidaritetskåren bör inte undergräva andra unionsprograms funktion och dess huvudsakliga fokus bör ligga på ungdomar och volontärer inom programmet Erasmus+ och bör finansieras främst från den europeiska volontärtjänstens anslag och inte från andra delar av Erasmus+ eller unionsprogram (anm.: detta ändringsförslag innebär att artiklarna 27–31 bör strykas).

Ändringsförslag    106

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Europeiska socialfonden med 35 000 000 euro i löpande priser,

utgår

Ändringsförslag    107

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  unionens civilskyddsmekanism med 6 000 000 euro i löpande priser,

utgår

Ändringsförslag    108

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Life-programmet med 4 500 000 euro i löpande priser,

utgår

Ändringsförslag    109

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling med 1 800 000 euro i löpande priser.

utgår

Ändringsförslag    110

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Det återstående beloppet bör finansieras genom användning av alla finansiella medel som är tillgängliga inom ramen för den nuvarande förordningen om den fleråriga budgetramen.

Ändringsförslag    111

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  De årliga anslagen ska godkännas av Europaparlamentet och rådet inom gränserna för den fleråriga budgetramen.

Ändringsförslag    112

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Det ekonomiska stöd för solidaritetsplaceringar och solidaritetsprojekt som avses i artikel 7.1 a och b ska följa den indikativa uppdelningen på 80 % för volontärplatser och solidaritetsprojekt och 20 % för praktikplatser och anställningar.

3.  Det ekonomiska stöd för solidaritetsplaceringar och solidaritetsprojekt som avses i artikel 7.1 a och b ska följa den indikativa uppdelningen på 95 % för volontärplatser och solidaritetsprojekt och 5 % för praktikplatser och anställningar.

Ändringsförslag    113

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Anslagen får också täcka de utgifter för förberedelser, övervakning, kontroll, revision och utvärdering som är direkt nödvändiga för att förvalta det europeiska solidaritetskåren och för att uppnå dess mål, i synnerhet undersökningar, expertmöten, informations- och kommunikationsåtgärder, utgifter kopplade till inrättande, underhåll och uppdatering av den europeiska solidaritetskårens portal och nödvändiga it-supportsystem och alla övriga utgifter för tekniskt och administrativt stöd som kommissionen ådrar sig vid förvaltningen av den europeiska solidaritetskåren.

4.  Anslagen får också täcka de utgifter för förberedelser, övervakning, kontroll, revision och utvärdering som är direkt nödvändiga för att förvalta den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten och för att uppnå dess mål, i synnerhet skräddarsytt och individuellt stöd till deltagande ungdomar med begränsade möjligheter, undersökningar, expertmöten, informations- och kommunikationsåtgärder, utgifter kopplade till inrättande, underhåll och uppdatering av den europeiska solidaritets- och volontärtjänstens portal och nödvändiga it-supportsystem och alla övriga utgifter för tekniskt och administrativt stöd som kommissionen ådrar sig vid förvaltningen av den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten.

Amendement    114

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4a.  Kommissionen och medlemsstaterna ska fortsätta att finansiera civilskydd och humanitärt bistånd så att den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten inte används till att kompensera för nedskärningarna i de offentliga utgifterna genom att låta unga volontärer arbeta i de sociala sektorer där arbetstillfällen gått förlorade.

Ändringsförslag    115

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Vid behov får medel för att möjliggöra förvaltningen av åtgärder som ännu inte har slutförts den 31 december 2020 föras in i budgeten efter 2020 för att täcka liknande utgifter.

5.  Vid behov får anslag för betalningar för att möjliggöra förvaltningen av åtgärder som ännu inte har slutförts den 31 december 2020 föras in i budgeten efter 2020 för att täcka liknande utgifter.

Ändringsförslag    116

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Ett deltagande land får ställa nationella medel till stödmottagarnas förfogande som ska förvaltas enligt reglerna för den europeiska solidaritetskåren, och för detta ändamål utnyttja den europeiska solidaritetskårens decentraliserade strukturer, under förutsättning att landet står för en kompletterande proportionell finansiering av dessa strukturer.

6.  Ett deltagande land eller en regional eller lokal myndighet ska, med utgångspunkt i sina resurser, ställa ytterligare medel till stödmottagarnas förfogande som ska förvaltas enligt reglerna för den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten, och för detta ändamål utnyttja den europeiska solidaritets- och volontärtjänstens decentraliserade strukturer, under förutsättning att landet står för en kompletterande proportionell finansiering av dessa strukturer. Medlemsstaterna får tillhandahålla nya, kompletterande medel.

Ändringsförslag    117

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  I syfte att förenkla de krav som åläggs stödmottagarna ska klumpsummor, enhetskostnader och schablonbelopp användas i största möjliga utsträckning.

Ändringsförslag    118

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska delta i den europeiska solidaritetskåren.

1.  Den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten ska verka i unionen och i tredjeländer.

Ändringsförslag    119

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den europeiska solidaritetskåren ska också vara öppen för deltagande av andra länder på grundval av bilaterala avtal. Samarbetet ska i förekommande fall baseras på ytterligare anslag som tillhandahålls i enlighet med förfaranden som fastställs tillsammans med de länderna.

2.  Senast 2020 ska den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten vara öppen för alla övriga länder som deltar i den europeiska volontärtjänsten och ska vara öppen för deltagande av andra länder på grundval av bilaterala och multilaterala avtal. Samarbetet, med särskild hänsyn till länder som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken samt länder med låga eller genomsnittliga inkomster, ska i förekommande fall baseras på ytterligare anslag som tillhandahålls i enlighet med förfaranden som fastställs tillsammans med de länderna.

Ändringsförslag    120

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Ungdomar i åldern 17–30 år som vill delta i den europeiska solidaritetskåren ska registrera sig på den europeiska solidaritetskårens portal. När en placering eller ett projekt påbörjas ska dock den registrerade personen vara minst 18 år men inte över 30 år.

1.  Ungdomar i åldern 17–30 år ska kunna delta i den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten. Ungdomar som fyllt 17 år och som vill delta i den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten kan registrera sig på den europeiska solidaritets- och volontärtjänstens portal eller ansöka om en solidaritetsplacering via ansökningsförfarandena som en deltagande organisation med kvalitetsmärkningen tillhandahåller. När en placering eller ett projekt påbörjas ska dock den registrerade personen vara minst 18 år men inte över 30 år. Kommissionen ska sträva efter att erbjuda placeringar för alla mottagna ansökningar.

Ändringsförslag    121

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Vid genomförandet av denna förordning ska kommissionen och de deltagande länderna säkerställa att särskilda ansträngningar görs för att främja social integration, i synnerhet för missgynnade ungdomars deltagande.

2.  Vid genomförandet av denna förordning ska kommissionen, medlemsstaterna och andra deltagande länder säkerställa att specifika och effektiva åtgärder vidtas för att främja social delaktighet och lika villkor för tillträde, i synnerhet för missgynnade ungdomars deltagande, däribland personer med funktionsnedsättning, hbti-personer och personer från marginaliserade befolkningsgrupper. Dessa åtgärder kan omfatta anpassade och skräddarsydda stödsystem och vägledning, särskilda kontaktpersoner under placeringarna samt särskilda format, såsom kortvariga placeringar. Eventuella ytterligare kostnader i samband med deltagande för personer med särskilda behov ska täckas till 100 %.

Ändringsförslag    122

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den europeiska solidaritetskåren är öppen för deltagande av offentliga och privata enheter och internationella organisationer, under förutsättning att de har tilldelats den europeiska solidaritetskårens kvalitetsmärke.

1.  Den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten är öppen för deltagande av offentliga eller privata ideella enheter, internationella organisationer, såsom icke-statliga organisationer och det civila samhällets organisationer, under förutsättning att deras verksamhet överensstämmer med definitionen av solidaritetsverksamhet i denna förordning, att de har tilldelats ett kvalitetsmärke och att den verksamhet de erbjuder inte omfattas av förteckningen över undantagna verksamheter.

Ändringsförslag    123

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  En ansökan från en behörig enhet om att bli en deltagande organisation ska bedömas av den europeiska solidaritetskårens behöriga genomförandeorgan för att säkerställa att verksamheten uppfyller den europeiska solidaritetskårens krav.

2.  En ansökan från en behörig enhet om att bli en deltagande organisation i den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten ska bedömas av den europeiska solidaritets- och volontärtjänstens behöriga genomförandeorgan för att säkerställa att verksamheten uppfyller den europeiska solidaritets- och volontärtjänstens principer och de krav som anges i dess stadga. Alla enheter som avsevärt förändrar sin verksamhet ska informera det behöriga genomförandeorganet med avseende på en ny bedömning. Ansöknings- och registreringsförfarandet ska vara användarvänligt. Administrativa bördor ska undvikas. Det förfarande som leder till volontärmomentet ska åtskiljas från det förfarande som leder till att en kvalitetsmärkning tilldelas anställningsmomentet, med beaktande av det som är specifikt för varje moment.

Ändringsförslag    124

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Som ett resultat av bedömningen kan enheten tilldelas den europeiska solidaritetskårens kvalitetsmärke. Kvalitetsmärkningen ska omprövas regelbundet och kan återkallas.

3.  Som ett resultat av bedömningen kan enheten tilldelas den europeiska solidaritets- och volontärtjänstens kvalitetsmärke. Kvalitetsmärkningen ska omprövas regelbundet och minst vartannat år, utan att orsaka överdrivna administrativa bördor, och kan återkallas så fort de verksamheter som bedrivs av enheten i fråga inte längre ligger i linje med de principer och krav som fastställs i stadgan för den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten. Den kan emellertid tilldelas på nytt efter ytterligare omprövning. Resultaten från omprövningen av enheter ska utgöra en del av den övervakning och utvärdering som avses i artikel 15 i denna förordning och särskilt av den framstegsrapport som kommissionen ska offentliggöra 2020.

Ändringsförslag    125

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Varje enhet som har tilldelats den europeiska solidaritetskårens kvalitetsmärke ska ges tillgång till den europeiska solidaritetskårens portal och ska tillåtas att erbjuda solidaritetsverksamhet för registrerade personer.

4.  Varje enhet som har tilldelats den europeiska solidaritets- och volontärtjänstens kvalitetsmärke ska ges tillgång till den europeiska solidaritets- och volontärtjänstens portal och ska tillåtas att erbjuda solidaritetsverksamhet för registrerade personer. Kommissionen ska inrätta separata ackrediteringsförfaranden för enheter som avser att erbjuda volontärplatser och enheter som avser att erbjuda anställning och praktikplatser med olika utvärderingskriterier, vilket begränsar tillträdet till programmet till de delar som de har ackrediterats för.

Ändringsförslag    126

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a.  I alla skeden av ansöknings- och godkännandeförfarandena ska den administrativa bördan hållas så låg som möjligt för att undvika frustration, tilläggskostnader och bristande incitament för den deltagande organisationen när det gäller att erbjuda placeringar.

Ändringsförslag    127

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 6b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6b.  Deltagande organisationer vilkas solidaritetsuppdrag finansieras inom ramen för volontärverksamhet kan själva tillhandahålla den utbildning som anges i programmet för förberedelse, stöd under solidaritetsuppdrag och uppföljning, såvida de inte väljer att överlåta ansvaret för sådan utbildning till behörigt nationellt programkontor. De deltagande organisationerna ska få ekonomiskt stöd för sina egna utbildningsprogram.

Ändringsförslag    128

Förslag till förordning

Artikel 14 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Varje offentlig eller privat enhet som är etablerad i ett deltagande land samt internationella organisationer som genomför solidaritetsverksamhet i de deltagande länderna kan ansöka om finansiering. När det gäller verksamhet som avses i artikel 7.1 a ska det vara en förutsättning för finansiering genom den europeiska solidaritetskåren att den deltagande organisationen tilldelats ett kvalitetsmärke. När det gäller solidaritetsprojekt som avses i artikel 7.1 b får fysiska personer också ansöka om finansiering för informella grupper av deltagare i den europeiska solidaritetskåren.

Varje offentlig eller privat ideell enhet som är etablerad i en medlemsstat eller i ett annat deltagande land samt internationella organisationer som genomför solidaritetsverksamhet i de deltagande länderna kan ansöka om finansiering genom den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten. När det gäller verksamhet som avses i artikel 7.1 a ska det vara en förutsättning för finansiering genom den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten att den deltagande organisationen tilldelats ett kvalitetsmärke. När det gäller solidaritetsprojekt som avses i artikel 7.1 b får fysiska personer också ansöka om finansiering för informella grupper av deltagare i den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten, under förutsättning att de behöriga genomförandeorganen utför likvärdiga kvalitetskontroller.

Ändringsförslag    129

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska i samarbete med de deltagande länderna regelbundet övervaka den europeiska solidaritetskårens framsteg när det gäller att uppfylla målen.

1.   Kommissionen ska, i samarbete med medlemsstaterna och de deltagande länderna, genomförandeorgan och deltagande organisationer och utsändarorganisationer samt unionella och nationella intressenter, t.ex. ungdomsorganisationer, regelbundet och effektivt övervaka den europeiska solidaritets- och volontärtjänstens framsteg när det gäller att uppfylla målen. I detta syfte bör en särskild programövervakningskommitté inrättas. Programövervakningskommittén ska bestå av företrädare för kommissionen, medlemsstaterna, de andra deltagande länderna, genomförandeorganen, de deltagande organisationerna och de unionella och nationella intressenterna.

Ändringsförslag    130

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Framstegen vad gäller de särskilda målen ska mätas med hjälp av indikatorer, till exempel följande:

2.  Framstegen vad gäller de särskilda målen ska mätas med hjälp av en uppsättning kvalitativa och kvantitativa indikatorer, till exempel följande:

Ändringsförslag    131

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Antal deltagare med volontärplatser (inom landet och gränsöverskridande).

(a)  Antal och profil för deltagare i högkvalitativa volontärplatser, uppdelat efter land, ålder och kön (inom landet och gränsöverskridande).

Ändringsförslag    132

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  Antalet deltagare som angett att de har förstärkt sina kunskaper, färdigheter och kompetenser.

Ändringsförslag    133

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ab)  Projektmålens uppnåendegrad i termer av fastställda samhällsbehov.

Ändringsförslag    134

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Antal deltagare i solidaritetsprojekt.

(d)  Antal och profil för deltagare i högkvalitativa solidaritetsprojekt, uppdelat efter land, ålder och kön.

Ändringsförslag    135

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  Antal deltagare som säger att de har skaffat sig färdigheter, kompetens och kunskaper för personlig, utbildningsmässig, social, medborgerlig – inklusive det europeiska medborgarskapet – och yrkesmässig utveckling, uppdelat efter ålder, land och kön.

Ändringsförslag    136

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 – led db (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(db)  Antal deltagare med särskilda behov eller unga med färre möjligheter.

Ändringsförslag    137

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  Antal deltagare som har erhållit ett certifikat, t.ex. ett ungdomspass, eller någon annan form av formellt erkännande för sitt deltagande i den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten.

Ändringsförslag    138

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(eb)  Sysselsättningsgraden bland tidigare deltagare.

Ändringsförslag    139

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 – led ec (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ec)  Procentandel deltagare som anger att de kommer att fortsätta engagera sig i solidaritetsverksamhet, uppdelat efter land, ålder och kön; e…) antalet solidaritetsprojekt.

Ändringsförslag    140

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 – led ed (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ed)  Antal organisationer som innehar kvalitetsmärke och som har fått finansiering för sin solidaritetsverksamhet genom den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten, uppdelat efter land.

Ändringsförslag    141

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 – led ee (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ee)  Kvaliteten och effektiviteten av hela förfarandet, inte minst nivån på den administrativa bördan för deltagarna och de deltagande organisationerna.

Ändringsförslag    142

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 – led ef (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ef)  Övergripande grad av tillfredsställelse hos deltagare och deltagande organisationer med avseende på kvaliteten på den europeiska solidaritets- och volontärtjänstens placeringar, utbildning, språkstöd, administrativt stöd, försäkringar och stöd efter placering.

Ändringsförslag    143

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 – led eg (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(eg)  Effektivitet och ändamålsenlighet i de förfaranden och kriterier som tillämpas för tilldelning av och ytterligare omprövning av tilldelning av kvalitetsmärkningen.

Ändringsförslag    144

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 – led eh (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(eh)  Placeringens kvalitet, särskilt vad gäller stöd till och uppföljning av deltagarna.

Ändringsförslag    145

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 – led ei (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ei)  Resultatens kvalitet och effekterna av solidaritetsverksamheten.

Ändringsförslag    146

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 – led ej (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ej)  Effektiviteten av de särskilda åtgärder som vidtagits för att främja och säkerställa social delaktighet och lika villkor för tillgång för deltagarna, i synnerhet för missgynnade ungdomars deltagande.

Ändringsförslag    147

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Senast sex månader efter det att denna förordning har trätt i kraft ska kommissionen upprätta ett detaljerat program för övervakning av resultaten och effekterna av denna förordning.

Senast …* ska kommissionen upprätta ett detaljerat program för övervakning av resultaten och effekterna av denna förordning.

 

_______________

 

* Dagen för denna förordnings ikraftträdande.

Ändringsförslag    148

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Under 2020 ska kommissionen offentliggöra en rapport med en översikt över de framsteg som gjorts mot resultaten, inklusive att uppnå målet att erbjuda möjligheter för 100 000 unga inom den europeiska solidaritetskåren senast 2020 (innefattande alla placeringar och projekt som avses i artikel 7.1 a och b).

3.  Under 2019 ska kommissionen offentliggöra en rapport om de uppnådda resultaten och de kvalitativa och kvantitativa aspekterna av programgenomförandet, med en översikt över de framsteg som gjorts mot resultaten, inklusive att uppnå målet att erbjuda möjligheter för 100 000 unga inom den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten senast 2020 (innefattande alla placeringar och projekt som avses i artikel 7.1 a och b), samt programmets kostnadseffektivitet, och översända den till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

Ändringsförslag    149

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Kvaliteten på placeringarna ska utvärderas med hjälp av gemensamma normer för övervakning i alla deltagande länder så att en gemensam nivå för genomförandekvaliteten kan uppnås. De deltagande organisationerna ska hjälpa till med att utforma en uppsättning kvalitetsstandarder.

Ändringsförslag    150

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Fyra år efter den dag då denna förordning börjar tillämpas ska kommissionen göra en oberoende utvärdering av förordningen och lägga fram en rapport om de viktigaste resultaten till Europaparlamentet, rådet, Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

4.  Fyra år efter den dag då denna förordning börjar tillämpas ska kommissionen göra en oberoende efterhandsutvärdering av förordningen för att undersöka programmets effektivitet, ändamålsenlighet och inverkan utifrån dess mål, och senast den 30 juni 2021 ska kommissionen lägga fram en rapport om de viktigaste resultaten, inbegripet rekommendationer för programmets framtid, till Europaparlamentet, rådet, Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Som en del av utvärderingen ska kommissionen se till att det hålls regelbundna samråd med alla berörda aktörer, inbegripet deltagare, deltagande organisationer och lokalsamhällena. Utvärderingsresultaten ska beaktas vid den framtida programutformningen och resursfördelningen.

Ändringsförslag    151

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska i samarbete med de deltagande länderna säkerställa spridning av information, marknadsföring och uppföljning av samtliga insatser som får stöd inom ramen för den europeiska solidaritetskåren.

1.  Kommissionen ska, i samarbete med de deltagande länderna och nätverk på unionsnivå som rör den europeiska solidaritets- och volontärtjänstens verksamhet, säkerställa spridning av information, marknadsföring och uppföljning av samtliga insatser som får stöd inom ramen för den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten, särskilt genom IKT-lösningar, såsom en portal som finns tillgänglig på unionens alla officiella språk, med särskilt fokus på lika möjligheter och lika tillgänglighet.

Ändringsförslag    152

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  De nationella programkontor som avses i artikel 20 ska utveckla en konsekvent strategi för effektiv utåtriktad verksamhet samt spridning och utnyttjande av resultaten från den verksamhet som de stöder, bistå kommissionen i den allmänna uppgiften att sprida information om den europeiska solidaritetskåren, inklusive information om verksamhet som förvaltas på nationell nivå och unionsnivå och dess resultat, samt informera relevanta målgrupper om de initiativ som görs i deras land.

2.  De nationella programkontor som avses i artikel 20 ska utveckla en konsekvent strategi för effektiv utåtriktad verksamhet, som även ska nå ut till avlägsna områden, samt spridning och utnyttjande av resultaten från den verksamhet som de stöder, bistå kommissionen i den allmänna uppgiften att sprida information om den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten, inklusive information om verksamhet som förvaltas på nationell nivå och unionsnivå och dess resultat, samt informera relevanta målgrupper om de initiativ som görs i deras land.

Ändringsförslag    153

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommunikationsverksamheten ska också bidra till att sprida informationen om unionens politiska prioriteringar, förutsatt att dessa anknyter till det allmänna målet i denna förordning.

3.  Kommunikationsverksamheten ska också bidra till att sprida informationen om unionens politiska prioriteringar, förutsatt att dessa anknyter till det allmänna målet i denna förordning och innebär ett mervärde och synlighet för unionen.

Ändringsförslag    154

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  De nationella programkontoren ska samarbeta med specialiserade informationstjänster för ungdomar som informerar, når ut, vägleder och stöder ungdomar, särskilt dem från missgynnade miljöer, i syfte att sörja för en samstämmig och varierad spridning och utåtriktad verksamhet.

Ändringsförslag    155

Förslag till förordning

Artikel 17 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur – Eacea på unionsnivå,

Ändringsförslag    156

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den nationella myndigheten ska utse ett oberoende revisionsorgan. Det oberoende revisionsorganet ska avge ett revisionsuttalande om den årliga förvaltningsförklaring som avses i artikel 60.5 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

1.  Den nationella myndigheten ska i enlighet med principen om öppenhet utse ett oberoende revisionsorgan. Det oberoende revisionsorganet ska avge ett revisionsuttalande om den årliga förvaltningsförklaring som avses i artikel 60.5 i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012.

Ändringsförslag    157

Förslag till förordning

Artikel 19a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 19a

 

Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur

 

1.  Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur – Eacea ska på unionsnivå vara ansvarigt för hanteringen av alla stadier i ansökan om bidrag för projekt och insatser inom ramen för den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten som förtecknas i artikel 7 i denna förordning och som lämnas in av unionsomfattande eller internationella organisationer.

 

2.  Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur – Eacea ska också ansvara för ackreditering och övervakning av unionsomfattande eller internationella organisationer.

Ändringsförslag    158

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I varje land som deltar i den europeiska solidaritetskåren ska de nationella programkontor som har utsetts för att förvalta åtgärder som avses i kapitel III i förordning (EU) nr 1288/2013 i sina respektive länder också fungera som nationella programkontor inom ramen för den europeiska solidaritetskåren.

I varje land som deltar i den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten ska de nationella programkontor som har utsetts för att förvalta åtgärder som avses i kapitel III i förordning (EU) nr 1288/2013 i sina respektive länder också fungera som nationella programkontor inom ramen för den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten. Euresnätverkets organisationer, enligt definitionen i artikel 7 i förordning (EU) 2016/589, ska bistå dessa nationella programkontor när det gäller förvaltningen av solidaritetsåtgärder i form av praktikplatser och anställningar och när det gäller relevanta kvalitets- och stödåtgärder inom ramen för den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten.

 

_______________

 

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/589 av den 13 april 2016 om ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar (Eures), om arbetstagares tillgång till rörlighetstjänster och om ytterligare integration av arbetsmarknaderna samt om ändring av förordningarna (EU) nr 492/2011 och (EU) nr 1296/2013 (EUT L 107, 22.4.2016, s. 1)

Ändringsförslag  159

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 28.3 i förordning (EU) nr 1288/2013, ska det nationella kontoret även vara ansvarigt för att förvalta alla faser av projektets livscykel för de åtgärder inom den europeiska solidaritetskåren som förtecknas i de genomförandeakter som avses i artikel 24, i enlighet med artikel 58.1 c v och vi i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 och med artikel 44 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/201234.

2.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 28.3 i förordning (EU) nr 1288/2013, ska det nationella kontoret även vara ansvarigt för att förvalta alla faser av projektets livscykel för de åtgärder inom den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten som förtecknas i de genomförandeakter som avses i artikel 24, i enlighet med artikel 58.1 c v och vi i förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 och med artikel 44 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/201234. Kommissionen ska förse de nationella programkontoren med konkret utbildning och vägledning så att de kan genomföra alla faser av projektets livscykel på ett korrekt sätt och ta itu med alla hinder som enskilda och organisationer kan komma att stå inför.

__________________

__________________

34 Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget (EUT L 362, 31.12.2012, s. 1).

34 Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget (EUT L 362, 31.12.2012, s. 1).

Ändringsförslag    160

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Interna kontrollstandarder för de nationella programkontoren och reglerna för de nationella programkontorens förvaltning av unionens medel för bidragsstöd.

(a)  Interna kontrollstandarder för de nationella programkontoren och reglerna för de nationella programkontorens förvaltning av unionens medel för bidragsstöd, med beaktande av kraven på förenkling så att inte deltagande organisationer belastas ytterligare.

Ändringsförslag    161

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  Årliga prioriteringar.

Ändringsförslag    162

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 1 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ab)  Samråd med nationella programkontor för inrättande av förfaranden, instrument och verktyg i syfte att säkerställa tillräckliga resurser för förvaltningsavgifter.

Ändringsförslag    163

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Kommissionen ska organisera regelbundna möten med nätverket av nationella programkontor för att säkerställa ett enhetligt genomförande av den europeiska solidaritetskåren i samtliga deltagande länder.

7.  Kommissionen ska organisera regelbundna möten med nätverket av nationella programkontor, med deltagande organisationer och utsändarorganisationer samt med intressenter från det civila samhället som är involverade i den europeiska solidaritets- och volontärtjänstens verksamhet, såsom ungdomsorganisationer, för att säkerställa ett enhetligt genomförande av den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten i samtliga deltagande länder. Kommissionen ska till dessa möten bjuda in befintliga nätverk på unionsnivå som är relevanta för den europeiska solidaritets- och volontärtjänstens verksamhet, såsom det europeiska nätverket för offentliga arbetsförmedlingar, Eures, Eurodesk, det europeiska centret för volontärarbete, Europeiska ungdomsforumet och andra relevanta organisationer i det civila samhället, inklusive nätverk som företräder arbetsgivare och fackföreningar.

Ändringsförslag    164

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  De nationella programkontoren ska vara ansvariga för de primära kontrollerna av bidragsmottagarna för de av den europeiska solidaritetskårens åtgärder som anförtros dem. Dessa kontroller ska erbjuda en rimlig säkerhet för att de tilldelade bidragen används som avsetts och i enlighet med gällande unionsregler.

3.  De nationella programkontoren och genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur – Eacea ska vara ansvariga för de primära kontrollerna av bidragsmottagarna för de av den europeiska solidaritets- och volontärtjänstens åtgärder som anförtros dem. Dessa kontroller ska vara proportionerliga och relevanta och erbjuda en rimlig säkerhet för att de tilldelade bidragen används som avsetts och i enlighet med gällande unionsregler, med beaktande av kraven på förenkling så att inte deltagande organisationer belastas ytterligare. I syfte att förenkla de krav som åläggs stödmottagarna ska dessutom klumpsummor, enhetskostnader eller schablonbelopp användas i största möjliga utsträckning.

Ändringsförslag    165

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  För att genomföra denna förordning ska kommissionen anta arbetsprogram genom genomförandeakter. Varje arbetsprogram ska säkerställa att de allmänna och särskilda mål som fastställs i artiklarna 3 och 4 genomförs på ett enhetligt sätt och ange de förväntade resultaten, metoden för genomförande och dess totala belopp. Arbetsprogrammen ska också innehålla en beskrivning av de åtgärder som ska finansieras, en uppgift om det belopp som ska anslås till varje åtgärd, samt en uppgift om fördelningen av medel mellan de deltagande länderna för de åtgärder som ska förvaltas av de nationella programkontoren och en vägledande tidsplan för genomförandet.

1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 25a med avseende på antagande av arbetsprogram. Varje arbetsprogram ska säkerställa att de allmänna och särskilda mål som fastställs i artiklarna 3 och 4 genomförs på ett enhetligt sätt och ange de förväntade resultaten, metoden för genomförande och dess totala belopp. Arbetsprogrammen ska också innehålla en beskrivning av de åtgärder som ska finansieras, inbegripet gemensamma åtgärder på gränsöverskridande nivå, en uppgift om det belopp som ska anslås till varje åtgärd, samt en uppgift om fördelningen av medel mellan de deltagande länderna för de åtgärder som ska förvaltas av de nationella programkontoren och en vägledande tidsplan för genomförandet.

Motivering

Det är lämpligt att Europaparlamentet och rådet tillfrågas beträffande åtgärder för att aktivera denna förordning.

Ändringsförslag    166

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Efter två års tillämpning av denna förordning av kommissionen genom arbetsprogram ska resultatindikatorerna för den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten läggas fram för ytterligare granskning av rådet och Europaparlamentet i syfte att bedöma hur man på lämpligt sätt ska integrera de planerade målen och verksamheterna i den formella ungdomspolitiska ram som ska inrättas efter 2020.

Ändringsförslag    167

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 25.2.

utgår

Ändringsförslag    168

Förslag till förordning

Artikel 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 25

utgår

Kommittéförfarande

 

1.  Kommissionen ska biträdas av den kommitté som inrättats genom artikel 36 i förordning (EU) nr 1288/2013. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

 

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

 

Motivering

Det är lämpligt att Europaparlamentet och rådet tillfrågas beträffande åtgärder för att aktivera denna förordning.

Ändringsförslag    169

Förslag till förordning

Artikel 25a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 25a

 

Utövande av delegeringen

 

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

 

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 24 ska ges till kommissionen i en period på fem år från och med den [dag då denna förordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

 

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 24 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

 

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016.

 

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

 

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 24 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Ändringsförslag    170

Förslag till förordning

Artikel 27

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 27

utgår

Ändring av förordning (EU) nr 1293/2013

 

I artikel 4 i förordning (EU) nr 1293/2013 ska följande stycke läggas till:

 

”3.  Högst 3 000 000 EUR i löpande priser från delprogrammet Miljö, motsvarande det prioriterade området Miljöstyrning och miljöinformation, och 1 500 000 EUR i löpande priser från delprogrammet Klimatpolitik, motsvarande det prioriterade området Klimatstyrning och klimatinformation, ska anslås för att finansiera projekt i den mening som avses i artikel 17.4 som genomförs av den europeiska solidaritetskåren i enlighet med förordning (EU) nr 2017/XXX och som bidrar till ett eller flera av de prioriterade områdena i den mening som avses i artiklarna 9 och 13. Detta anslag ska endast genomföras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/XXX och vara undantaget från de särskilda kraven i förordning (EU) nr 1293/2013.”

 

Ändringsförslag    171

Förslag till förordning

Artikel 28

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 28

utgår

Ändringar av förordning (EU) nr 1303/2013

 

Förordning (EU) nr 1303/2013 ska ändras på följande sätt:

 

1.  Artikel 58.1 ska ändras på följande sätt:

 

a)  Det första stycket ska ersättas med följande:

 

”På kommissionens initiativ får de europeiska struktur- och investeringsfonderna stödja åtgärder när det gäller förberedelser, övervakning, administrativt och tekniskt stöd, utvärdering, revision och kontroll som krävs för genomförandet av den här förordningen och stödja de åtgärder enligt förordning (EU) 2017/XXX som avses i tredje stycket i den mån dessa åtgärder syftar till ekonomisk, social och territoriell sammanhållning.”

 

b)  I tredje stycket ska följande led läggas till som led m:

 

”m.  Åtgärder som finansieras enligt förordning (EU) 2017/XXX om den europeiska solidaritetskåren i syfte att öka den personliga, utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utvecklingen för unga människor, samt deras anställbarhet och underlätta övergången till arbetsmarknaden.”

 

2.  I artikel 91.3 ska följande stycke läggas till:

 

”35 000 000 EUR i löpande priser av det belopp som anslagits till tekniskt stöd på kommissionens initiativ ska anslås till den europeiska solidaritetskåren till stöd för dess åtgärder i enlighet med artikel 9.2 a i förordning (EU) 2017/XXX. Detta anslag ska endast genomföras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/XXX och vara undantaget från de särskilda kraven i de fondspecifika förordningarna.”

 

Ändringsförslag    172

Förslag till förordning

Artikel 29

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 29

utgår

Ändring av förordning (EU) nr 1305/2013

 

I artikel 51.1 i förordning (EU) nr 1305/2013 ska följande stycke läggas till efter det första stycket:

 

”Ejflu får också finansiera åtgärder som genomförs av den europeiska solidaritetskåren med ett belopp av sammanlagt 1 800 000 EUR i löpande priser i enlighet med förordning (EU) 2017/XXX och som bidrar till en eller flera av unionens prioriteringar för landsbygdsutveckling. Detta anslag ska endast genomföras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/XXX och vara undantaget från de särskilda kraven i förordning (EU) nr 1305/2013.”

 

Motivering

Den europeiska solidaritetskåren bör inte undergräva andra unionsprograms funktion och dess huvudsakliga fokus bör ligga på ungdomar och volontärer inom programmet Erasmus + (Anm.: detta ändringsförslag innebär att artiklarna 27–31 bör strykas).

Ändringsförslag    173

Förslag till förordning

Artikel 30

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 30

utgår

Ändring av förordning (EU) nr 1306/2013

 

I artikel 6 i förordning (EU) nr 1306/2013 ska följande led läggas till som led j:

 

”j)  Åtgärder som genomförs av den europeiska solidaritetskåren i enlighet med förordning (EU) 2017/XXX, som bidrar till en eller flera av unionens prioriteringar på området jordbruk och landsbygdsutveckling, i synnerhet åtgärder som avses i artikel 51.1 andra stycket i förordning (EU) nr 1305/2013. Detta anslag ska endast genomföras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/XXX och vara undantaget från de särskilda kraven i de fondspecifika förordningarna.”

 

Ändringsförslag    174

Förslag till förordning

Artikel 31

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 31

utgår

Ändring av beslut nr 1313/2013/EU

 

I artikel 19.1 i beslut nr 1313/2013/EU ska följande stycke läggas till efter det andra stycket:

 

”6 000 000 EUR i löpande priser från den finansieringsram som härrör från rubrik 3 ”Säkerhet och medborgarskap” ska anslås för att finansiera åtgärder som genomförs av den europeiska solidaritetskåren i enlighet med förordning (EU) 2017/XXX och som bidrar till en eller flera av unionens prioriteringar på området för civilskydd. Detta anslag ska endast genomföras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/XXX och vara undantaget från de särskilda kraven i beslut nr 1313/2013/EU.”

 

(1)

(2)

(3)


MOTIVERING

Den europeiska solidaritetskåren är ett värdefullt initiativ från kommissionen för att stärka solidariteten i Europa. Behovet är större än någonsin: ihållande ungdomsarbetslöshet, valutakris och växande EU-skepsis kräver mer engagemang och solidaritet på europeisk nivå. För att klara dessa utmaningar varaktigt och främja solidaritetstanken så tidigt som möjligt är den europeiska solidaritetskåren inriktad på Europas framtid: ungdomen. Kommissionens programförslag erbjuder utöver en utvidgad volontärtjänst även ett sysselsättningsområde där arbetstillfällen och praktikplatser inom solidaritetssektorn berörs.

Som föredragande anser jag att sysselsättningsdelen bör minskas från de föreslagna 20 % till 5 % av programmets samlade tilldelning för att garantera solidaritetskårens framgång, undvika kvalitetsförluster på arbetsplatserna och stärka volontärtjänstens värde i stort. Eftersom utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL) är ensamt behörigt att ändra i de punkter som rör sysselsättningsdelen hoppas jag på ett konstruktivt samarbete med EMPL‑kollegorna i detta avseende.

Jag har därför valt att sätta programmets solidaritetstanke i förgrunden. Den europeiska solidaritetskåren ska inte vara ett program som primärt främjar sysselsättning och definitivt inte ett svar på ungdomsarbetslösheten. För detta finns redan initiativ som ungdomsgarantin och sysselsättningsinitiativet för unga, som kommit till just med detta mål för ögonen. Dessa initiativ måste byggas ut och inte nedvärderas genom ytterligare ett program.

Oavsett detta infinner sig den generella frågan om arbete i ett vinstdrivande företag är förenligt med solidaritetstanken. Formuleringarna i kommissionsförslaget är mycket vagt hållna beträffande kvalitetsgranskning och uppföljning, vilket leder till farliga luckor på sysselsättningsområdet till nackdel för deltagarna.

Mitt betänkande är inriktat på att främja solidaritet så framgångsrikt som möjligt bland ungdomen. Ett primärt mål här måste vara att inkludera missgynnade ungdomar. Denna målgrupp nås inte via onlineportaler utan genom direkta kontaktpersoner. Detta kräver aktiv involvering av de aktörer och organisationer som anordnar volontärtjänsterna. Endast genom att bygga upp relationer på det personliga planet kan denna målgrupp nås. Av denna anledning efterlyser jag riktade åtgärder till förmån för stödstrukturer och flexibelt utformade insatsorgan som ger missgynnade ungdomar möjlighet att få erfarenhet av volontärverksamhet. I detta sammanhang vill jag även se en flexiblare volontärtjänst, så att även alternativa levnadssätt är förenliga med den europeiska solidaritetskåren och därmed nya målgrupper kan vinnas till programmet.

I detta sammanhang föreslår jag en namnändring av ”den europeiska solidaritetskåren” till ”den europeiska solidaritets- och volontärtjänsten” för att bibehålla ”solidaritet” som huvudinriktning men undanröja missförstånden och de negativa associationerna kopplade till det militäriskt klingande ”kår”.


YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (12.1.2018)

till utskottet för kultur och utbildning

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av den rättsliga ramen för den europeiska solidaritetskåren och om ändring av förordningarna (EU) nr 1288/2013, (EU) nr 1293/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013 och beslut nr 1313/2013/EU ,

(COM(2017)0262 – C8‑0162/2017 – 2017/0102(COD))

Föredragande av yttrande: Brando Benifei

(*)    Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen

KORTFATTAD MOTIVERING

Europeiska kommissionen tillkännagav Initiativet Europeiska unionens solidaritetskår i december 2016, efter Jean-Claude Junckers tal om tillståndet i unionen. Det övergripande målet är både att skapa en känsla av delaktighet i det europeiska projektet genom att främja ett av sina mest grundläggande värden, solidaritet, och att hjälpa unga européer att förbättra sina möjligheter till anställning, med tanke på den ihållande höga ungdomsarbetslösheten i kombination med ett kompetensglapp. Eftersom dess första fas redan hade startats, ansåg kommissionen det lämpligt att föreslå en tillfällig rättslig ram och offentliggjorde den 30 maj 2017 förslaget till förordning, som nu håller på att granskas av parlamentet och rådet. Förordningen anger den rättsliga grunden, fastställer budgeten och formerna för genomförandet av initiativet samt särskilda mål och definierar dessutom nyckelbegrepp.

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor har fått i uppdrag att utarbeta ett yttrande om de delar av förslaget som handlar specifikt om den så kallade ”yrkesdelen”, i synnerhet definitionerna av ”praktikplats” och ”anställning” i texten. Utskottet för sysselsättning och sociala frågor har exklusiv behörighet inom dessa delar av kommissionens förslag enligt artikel 54 i Europaparlamentets arbetsordning.

EMPL:s föredragande välkomnar på det stora hela kommissionens förslag, men lyfter ändå fram kritiska aspekter av förslagets utformning och tar upp dem i sina ändringsförslag. Hans främsta mål är att se till att den europeiska solidaritetskåren inte öppnar vägen för en eventuell snedvridning som innebär att volontärer används för att utföra uppgifter som bör utföras av vanliga anställda. Det får i detta sammanhang inte finnas någon risk för en sådan ersättning i lagstiftningen. Han anser därför att en tydlig åtskillnad mellan volontärarbete å ena sidan och praktik och anställning å andra sidan måste göras, även i anslagen till de båda delarna. Hänvisningen till anställningsgarantier i texten måste stärkas, och anställningar och praktikplatser måste respektera tillämplig nationell lagstiftning fullt ut, de måste avlönas och vara av högsta kvalitet, vilket tydligt ska framgå av texten.

Föredraganden anser också att för att undvika missbruk på detta område är det absolut nödvändigt att låta endast offentliga myndigheter eller de deltagande organisationerna inom den icke-vinstdrivande sektorn få tillgång till volontärarbete. Detta skulle t.ex. utesluta möjligheten, som för närvarande föreskrivs i den europeiska volontärtjänsten, för stora företag eller bolag att använda sig av EU-finansierade volontärer, vilket inte bara är tveksamt ur etisk och ekonomisk synvinkel, utan även skulle kunna utvecklas till en oacceptabel form av reklam. Dessutom måste solidaritetssektorn, med tanke på dess sektorsövergripande karaktär liksom dess socioekonomiska betydelse, ägnas särskild uppmärksamhet av lagstiftarna för att undvika eventuella negativa effekter på arbetsmarknaden.

Vinstdrivande företag bör i stället endast få delta i den europeiska solidaritetskåren om de erbjuder ungdomar ett avlönat arbete eller en avlönad praktik. Ett tänkbart alternativ till detta tillvägagångssätt, som måste utredas mer, skulle kunna vara att företag eller aktörer från sociala företag som vill delta i den europeiska solidaritetskåren, skulle kunna utveckla partnerskap eller finansiera placeringar i icke-vinstdrivande organ som är experter inom det berörda solidaritetsområdet.

Den europeiska solidaritetskåren kommer med de föreslagna ändringarna erbjuda ungdomar i Europa nya möjligheter att engagera sig i solidaritetsverksamhet och få nyttig praktisk erfarenhet.

Föredraganden skulle vilja uppmana ledamöterna i sysselsättningsutskottet att inrikta sig på de delar av texten som har en tydlig relevans för EMPL-utskottets verksamhet. Detta skulle underlätta ett snabbt antagande av EMPL-utskottets ståndpunkt och visa på ett positivt och lojalt samarbete med utskottet för kultur och utbildning och med det arbete som dess föredragande utför.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för kultur och utbildning att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Europeiska unionen bygger på solidaritet, mellan dess medborgare och mellan dess medlemsstater. Detta gemensamma värde vägleder unionens handlande och ger den enighet som krävs för att hantera nuvarande och framtida samhällsutmaningar – utmaningar som unga EU-medborgare är beredda att hjälpa till att anta genom att uttrycka sin solidaritet i praktiken.

(1)  Europeiska unionen bygger på solidaritet, mellan dess medborgare och mellan dess medlemsstater. Detta gemensamma värde vägleder unionens handlande och ger den enighet som krävs för att hantera nuvarande och framtida samhällsutmaningar – utmaningar som unga EU-medborgare är beredda att hjälpa till att anta genom att uttrycka sin solidaritet i praktiken. Solidaritetsprincipen fastställs i artikel 2 i EU-fördraget och i inledningen till EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  I talet om tillståndet i unionen den 14 september 201617 underströks behovet av att investera i ungdomar och inrättandet av en europeisk solidaritetskår tillkännagavs i syfte att skapa möjligheter för ungdomar i hela EU att på ett meningsfullt sätt bidra till samhället, visa solidaritet och utveckla sina färdigheter och på så sätt inte bara få arbete utan också ovärderliga erfarenheter.

(2)  I talet om tillståndet i unionen den 14 september 201617 underströks behovet av att investera i ungdomar och inrättandet av en europeisk solidaritetskår tillkännagavs i syfte att skapa möjligheter för ungdomar i hela EU att de på ett meningsfullt sätt kan bidra till samhället, visa solidaritet och samtidigt utveckla sina informella och icke formella färdigheter och på så sätt få praktisk erfarenhet av lokalt förankrad verksamhet och även ovärderliga erfarenheter.

__________________

__________________

17 Tal om tillståndet i unionen 2016: Mot ett bättre EU – ett EU som skyddar, försvarar och sätter medborgarna i centrum, IP/16/3042 (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3042_en.htm).

17 Tal om tillståndet i unionen 2016: Mot ett bättre EU – ett EU som skyddar, försvarar och sätter medborgarna i centrum, IP/16/3042 (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3042_en.htm).

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  Europeiska unionen och medlemsstaterna bör i princip åta sig att skapa system som gör deltagande i den europeiska solidaritetskåren så attraktivt som möjligt.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  I sitt meddelande En europeisk solidaritetskår av den 7 december 201618 underströk kommissionen behovet av att stärka solidaritetsarbetet i Europa, att ge unga människor fler och bättre möjligheter för solidaritetsverksamhet inom ett brett spektrum av områden, och att stödja nationella och lokala aktörer i deras ansträngningar att hantera olika utmaningar och kriser. Med meddelandet inleddes den europeiska solidaritetskårens första fas i vilken olika unionsprogram har utnyttjats för att erbjuda volontärarbete, praktikplatser eller anställningar för unga människor i hela EU. För dessa verksamheter, oavsett om de genomförs före eller efter ikraftträdandet av denna förordning, bör man fortsätta att tillämpa de regler och villkor som fastställs inom de respektive unionsprogram som har finansierat dem under den europeiska solidaritetskårens första fas.

(3)  I sitt meddelande En europeisk solidaritetskår av den 7 december 201618 underströk kommissionen behovet av att stärka solidaritetsarbetet i Europa, att ge unga människor fler och bättre möjligheter för solidaritetsverksamhet inom ett brett spektrum av områden, och att stödja nationella, regionala och lokala statliga och icke statliga aktörer i deras ansträngningar att hantera olika utmaningar och kriser. Med meddelandet inleddes den europeiska solidaritetskårens första fas i vilken olika unionsprogram har utnyttjats för att erbjuda volontärarbete, praktikplatser eller anställningar för unga människor i hela EU. För dessa verksamheter, oavsett om de genomförs före eller efter ikraftträdandet av denna förordning, bör man fortsätta att tillämpa de regler och villkor som fastställs inom de respektive unionsprogram som har finansierat dem under den europeiska solidaritetskårens första fas.

__________________

__________________

18 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: En europeisk solidaritetskår, COM(2016) 942 final, 7.12.2016.

18 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: En europeisk solidaritetskår, COM(2016) 942 final, 7.12.2016.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Ungdomar bör ges lättillgängliga möjligheter att engagera sig i solidaritetsverksamhet som låter dem uttrycka sitt samhällsengagemang och samtidigt förvärva nyttiga erfarenheter, färdigheter och kunskaper som gagnar deras personliga, pedagogiska, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utveckling, och därmed förbättra sin anställbarhet. Sådan verksamhet skulle också stödja rörligheten för unga volontärer, praktikanter och arbetstagare.

(4)  Ungdomar bör ges lättillgängliga möjligheter att engagera sig i solidaritetsverksamhet som skulle ha positiva effekter för samhället och samtidigt först och främst låta dem uttrycka sitt samhällsengagemang och parallellt förvärva nyttiga erfarenheter, färdigheter och kunskaper som gagnar deras personliga, pedagogiska, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utveckling, och därmed förbättra sina färdigheter och sin yrkeskompetens som de sedan kan använda i en arbetsmiljö. Sådan verksamhet skulle också stödja rörligheten för unga volontärer, praktikanter och arbetstagare.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Den solidaritetsverksamhet som ungdomar erbjuds bör vara av hög kvalitet, i den meningen att den bör fylla icke tillgodosedda samhällsbehov, bidra till att stärka samhällen, erbjuda ungdomar möjlighet att förvärva värdefull kunskap och kompetens, vara ekonomiskt tillgänglig för ungdomar, och genomföras under säkra och sunda förhållanden.

(5)  Den solidaritetsverksamhet som ungdomar erbjuds bör bidra till att fylla icke tillgodosedda samhällsbehov och bidra till att stärka samhällen och medborgarskap samt tillgodose deltagarnas personliga och yrkesmässiga utvecklingsbehov. Solidaritetsverksamheten bör vara av hög kvalitet och verkligen tillgänglig för alla ungdomar, och erbjuda dem möjlighet att förvärva värdefull kunskap och kompetens och få sina insatser erkända, och den bör genomföras under säkra och sunda förhållanden. Särskilda ansträngningar bör göras för att säkerställa verklig inkludering i och tillgänglighet till den solidaritetsverksamhet som erbjuds, särskilt när det gäller ungdomar med begränsade möjligheter, i synnerhet ungdomar med funktionsnedsättning. Solidaritetsverksamhet bör aldrig ersätta åtgärder för företagens sociala ansvar och inte heller inverka negativt på befintliga jobb eller praktikplatser.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Den europeiska solidaritetskåren skulle utgöra den gemensamma kontaktpunkten för solidaritetsverksamhet i hela unionen. Samstämmighet och komplementaritet bör säkerställas med unionens andra relevanta politikområden och program. Den europeiska solidaritetskåren bör bygga vidare på styrkor och synergieffekter hos befintliga program, särskilt den europeiska volontärtjänsten. Den bör också komplettera de insatser som görs av medlemsstaterna för att stödja ungdomar och underlätta deras övergång från skola till arbetsliv inom ramen för ungdomsgarantin19 genom att ge dem ytterligare möjligheter att komma in på arbetsmarknaden i form av praktikplatser eller solidaritetsrelaterade anställningar i sitt egen land eller ett annat land. Man bör också säkerställa komplementaritet med befintliga nätverk på unionsnivå som är relevanta för den europeiska solidaritetskårens verksamhet, såsom det europeiska nätverket för offentliga arbetsförmedlingar Eures och Eurodesk. Dessutom bör man säkerställa komplementariteten mellan befintliga relevanta program, särskilt nationella solidaritetsprogram och rörlighetsprogram för ungdomar, och den europeiska solidaritetskåren, med utgångspunkt i bästa praxis när så är lämpligt.

(6)  Den europeiska solidaritetskåren skulle utgöra den huvudsakliga kontaktpunkten för solidaritetsverksamhet som utförs av ungdomar i hela unionen. Samstämmighet och komplementaritet bör säkerställas med unionens andra relevanta politikområden och program. Den europeiska solidaritetskåren bör bygga vidare på styrkor och synergieffekter hos befintliga program, särskilt den europeiska volontärtjänsten, och bör inte äventyra finansieringen av redan befintliga relevanta program på solidaritetsområdet. Den bör också komplettera de insatser som görs av medlemsstaterna för att stödja ungdomar när det gäller tillgång till möjligheter till volontärarbete och insatser som tagits fram för att underlätta deras övergång från skola till arbetsliv genom att ge dem ytterligare möjligheter att komma in på arbetsmarknaden i form av praktikplatser eller solidaritetsrelaterade anställningar i sitt eget land eller ett annat land. Man bör också säkerställa komplementaritet med befintliga nätverk på unionsnivå som är relevanta för den europeiska solidaritetskårens verksamhet, såsom det europeiska nätverket för offentliga arbetsförmedlingar Eures, Eurodesk, Europeiska ungdomsforumet (YFJ), European Volunteer Centre (CEV) och andra relevanta organisationer i det civila samhället, inklusive arbetsmarknadens parter. Det bör inrättas partnerskap med europeiska nätverk som är specialiserade på vissa akuta sociala problem som medlemsstaterna inte har tagit sig an i tillräcklig utsträckning, t.ex. extrem fattigdom, hemlöshet, nöd bland de romska grupperna och utestängning av asylsökande. Dessutom bör man säkerställa komplementariteten mellan befintliga relevanta program, särskilt nationella solidaritetsprogram och rörlighetsprogram för ungdomar, och den europeiska solidaritetskåren, med utgångspunkt i bästa praxis när så är lämpligt.

__________________

 

19 Rådets rekommendation av den 22 april 2013 om att inrätta en ungdomsgaranti (EUT C 120, 26.4.2013, s. 1).

 

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  För att maximera effekten av den europeiska solidaritetskåren bör åtgärder vidtas för att göra det möjligt för andra unionsprogram, som Asyl-, migrations- och integrationsfonden, programmet Ett Europa för medborgarna, Europeiska regionala utvecklingsfonden och folkhälsoprogrammet, att bidra till målen för den europeiska solidaritetskåren genom att stödja verksamhet inom dess verksamhetsområde. Sådana bidrag bör finansieras i enlighet med de respektive grundrättsakt för de berörda programmen. När stödmottagarna väl har erhållit ett giltigt kvalitetsmärke för den europeiska solidaritetskåren, bör de få tillgång till den europeiska solidaritetskårens portal och få de kvalitetsåtgärder och stödåtgärder som tillhandahålls beroende på typ av verksamhet.

(7)  För att maximera effekten av den europeiska solidaritetskåren bör åtgärder vidtas för att göra det möjligt för andra unionsprogram, som Asyl-, migrations- och integrationsfonden, programmet Ett Europa för medborgarna, Europeiska regionala utvecklingsfonden och folkhälsoprogrammet, att bidra till målen för den europeiska solidaritetskåren genom att stödja verksamhet inom dess verksamhetsområde. Sådana bidrag bör finansieras i enlighet med de respektive grundrättsakt för de berörda programmen. När de deltagande organisationerna väl har erhållit ett giltigt kvalitetsmärke för den europeiska solidaritetskåren, bör de få tillgång till den europeiska solidaritetskårens portal och få de kvalitetsåtgärder och stödåtgärder som tillhandahålls beroende på typ av verksamhet.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Den europeiska solidaritetskåren bör ge ungdomar nya möjligheter till solidaritetsrelaterade volontärarbeten, praktikplatser eller anställningar samt till att på eget initiativ utforma och utveckla solidaritetsprojekt. Dessa möjligheter bör bidra till att förbättra deras personliga, utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utveckling. Den europeiska solidaritetskåren bör också stödja nätverksarbete för deltagare och organisationer i den europeiska solidaritetskåren samt åtgärder för att säkerställa kvaliteten på de verksamheter som får stöd och för att validera läranderesultaten.

(8)  Den europeiska solidaritetskåren bör ge ungdomar nya möjligheter till solidaritetsrelaterade volontärarbeten, praktikplatser eller anställningar samt till att på eget initiativ utforma och utveckla solidaritetsprojekt. Dessa möjligheter bör bidra till att åtgärda icke tillgodosedda samhällsbehov och hjälpa till att stärka lokalsamhällen och bör bidra till att förbättra ungdomars personliga, utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utveckling. Den europeiska solidaritetskåren bör också stödja nätverksarbete för deltagare och organisationer i den europeiska solidaritetskåren samt åtgärder för att säkerställa kvaliteten på de verksamheter som får stöd och för att validera läranderesultaten. Den bör även bidra till att stödja och stärka befintliga organisationer som bedriver solidaritetsverksamhet.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  Den europeiska solidaritetskåren är en tillgång på meritförteckningen och bör hjälpa till att påskynda och underlätta europeiska ungdomars återinträde på arbetsmarknaden.

Ändringsförslag11

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Volontärverksamhet är en värdefull erfarenhet som ger tillfälle till icke-formellt och informellt lärande som stärker ungdomars personliga, sociala, utbildningsmässiga och yrkesmässiga utveckling, aktiva medborgarskap och anställbarhet. Volontärverksamhet bör inte ha en negativ effekt på potentiell eller befintlig betald anställning och bör inte heller ses som en ersättning för denna, I syfte att säkerställa kontinuitet när det gäller volontärarbete som får stöd på unionsnivå, bör volontärarbete i den europeiska volontärtjänsten inom det geografiska tillämpningsområdet för den europeiska solidaritetskåren stödjas av solidaritetskåren i form av gränsöverskridande volontärplatser. Övrigt volontärarbete i den europeiska volontärtjänsten som inte faller inom det geografiska tillämpningsområdet för den europeiska solidaritetskåren bör även fortsättningsvis finansieras inom det program som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1288/2013 om inrättande av ”Erasmus +”: unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott20. Vad gäller tolkningen av relevant lagstiftning på unionsnivå bör både de gränsöverskridande volontärplatserna inom den europeiska solidaritetskåren och den volontärverksamhet som även fortsättningsvis får stöd enligt förordning (EU) nr 1288/2013 anses vara likvärdiga den verksamhet som genomförs inom den europeiska volontärtjänsten.

(9)  Volontärverksamhet är en värdefull erfarenhet som ger tillfälle till icke-formellt och informellt lärande som stärker ungdomars personliga, sociala, utbildningsmässiga och yrkesmässiga utveckling, aktiva medborgarskap och anställbarhet. Med tanke på att solidaritetsrelaterad verksamhet är sektorsövergripande till sin natur och att enheter och organisationer som kan delta i dessa verksamheter har olika status och att solidaritetssektorn inom EU har socioekonomisk betydelse, bör man dock i denna förordning säkerställa att volontärverksamhet inte har en negativ effekt på potentiell eller befintlig betald anställning och den bör heller aldrig ses eller i praktiken användas som en ersättning för denna. Solidaritetsplaceringar i form av volontärarbete enligt denna förordning bör därför endast erbjudas av och begränsas till statliga organ eller organisationer som deltar i den icke-vinstdrivande sektorn. I syfte att säkerställa kontinuitet när det gäller volontärarbete som får stöd på unionsnivå, bör volontärarbete i den europeiska volontärtjänsten inom det geografiska tillämpningsområdet för den europeiska solidaritetskåren stödjas av solidaritetskåren i form av gränsöverskridande volontärplatser. Övrigt volontärarbete i den europeiska volontärtjänsten som inte faller inom det geografiska tillämpningsområdet för den europeiska solidaritetskåren bör även fortsättningsvis finansieras inom det program som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1288/2013 om inrättande av ”Erasmus +”: unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott20. Vad gäller tolkningen av relevant lagstiftning på unionsnivå bör både de gränsöverskridande volontärplatserna inom den europeiska solidaritetskåren och den volontärverksamhet som även fortsättningsvis får stöd enligt förordning (EU) nr 1288/2013 anses vara likvärdiga den verksamhet som genomförs inom den europeiska volontärtjänsten.

__________________

__________________

20 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1288/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av ”Erasmus+”: Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott och om upphävande av besluten nr 1719/2006/EG, nr 1720/2006/EG och nr 1298/2008/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 50).

20 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1288/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av ”Erasmus+”: Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott och om upphävande av besluten nr 1719/2006/EG, nr 1720/2006/EG och nr 1298/2008/EG (EUT L 347, 20.12.2013, s. 50).

Ändringsförslag12

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Solidaritetsrelaterade praktikplatser och anställningar kan ge ungdomar ytterligare möjligheter att komma in på arbetsmarknaden och samtidigt bidra till lösningen av viktiga samhällsproblem. Detta kan främja ungdomars anställbarhet och produktivitet samtidigt som deras övergång från utbildning till sysselsättning underlättas, vilket är avgörande för att förbättra deras möjligheter på arbetsmarknaden. De praktikplatser som erbjuds inom den europeiska solidaritetskåren ska finansieras av de deltagande organisationerna och uppfylla de kvalitetsprinciper som anges i rådets rekommendation av den 10 mars 2014 om kvalitetskriterier för praktikprogram21. De praktikplatser och anställningar som erbjuds bör utgöra en språngbräda för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden och bör därför åtföljas av adekvat stöd efter placeringen. Praktikplatser och anställningar bör underlättas av berörda aktörer på arbetsmarknaden, i synnerhet offentliga och privata arbetsförmedlingar, arbetsmarknadens parter och handelskammare. Deltagande organisationer bör kunna ansöka om finansiering via den europeiska solidaritetskårens behöriga genomförandestruktur för förmedling mellan de unga deltagarna och arbetsgivare som erbjuder praktikplatser och anställningar på solidaritetsområdet.

(10)  Den europeiska solidaritetskåren bör också tillhandahålla en ram för solidaritetsrelaterade praktikplatser och solidaritetsrelaterade anställningar för att bidra till social, ekonomisk och medborgerlig sammanhållning. Praktikplatser och anställningar bör vara tydligt åtskilda från volontärverksamhet, både ur ekonomisk och organisatorisk synpunkt, eftersom de kan ge ungdomar annorlunda och ytterligare möjligheter att komma igång, och kan öka deras chanser på arbetsmarknaden och karriärmöjligheter och samtidigt bidra till lösningen av viktiga samhällsproblem. Praktikplatser och anställningar bör aldrig leda till att arbetstillfällen ersätts. Avlönad praktik och avlönat arbete kan dock utgöra ett incitament för missgynnade ungdomar och dem med begränsade möjligheter att delta i solidaritetsrelaterad verksamhet som de kanske annars inte skulle ha tillgång till. Praktikplatser kan underlätta ungdomars övergång från utbildning till sysselsättning, vilket är avgörande för deras varaktiga integration på arbetsmarknaden. De praktikplatser som erbjuds inom den europeiska solidaritetskåren bör alltid finansieras av de deltagande organisationerna och bör uppfylla de kvalitetsprinciper som anges i rådets rekommendation av den 10 mars 2014 om kvalitetskriterier för praktikprogram21. Dessutom får praktikplatser inte blandas ihop med volontärverksamhet och de bör bygga på ett skriftligt avtal som ingås vid praktikens början mellan praktikanten och den deltagande organisationen. Sådana skriftliga avtal bör ange praktikens utbildningsmål, arbetsvillkor och längd samt praktikantens lön och parternas rättigheter och skyldigheter enligt tillämplig nationell lagstiftning, tillämpliga kollektivavtal, eller båda, i det land där praktiken sker. De praktikplatser som erbjuds bör utgöra en språngbräda för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden och bör inte ersätta arbetstillfällen. Praktikplatser bör vara tillfälliga och av rimlig längd enligt definitionen i denna förordning. Anställningar bör grunda sig på ett skriftligt avtal och bör respektera alla arbets- och anställningsvillkor som fastställs i nationell lagstiftning eller tillämpliga kollektivavtal, eller i båda, i det land där arbetet utförs. Ekonomiskt stöd till de deltagande organisationer som erbjuder anställning bör inte överstiga tolv månader. Praktikplatser och anställningar bör därför vara tydligt åtskilda från volontärverksamhet vad gäller finansiering och innehåll, och bör därför åtföljas av lämplig förberedelse, utbildning på arbetsplatsen och adekvat stöd efter placeringen som är anpassat till personens deltagande i den europeiska solidaritetskåren. Praktikplatser och anställningar bör underlättas av berörda aktörer på arbetsmarknaden, i synnerhet offentliga och privata arbetsförmedlingar, arbetsmarknadens parter och handelskammare. Deltagande organisationer bör kunna ansöka om finansiering via den europeiska solidaritetskårens behöriga genomförandestruktur för förmedling mellan de unga deltagarna och arbetsgivare som erbjuder praktikplatser och anställningar på solidaritetsområdet.

__________________

__________________

21 Rådets rekommendation av den 10 mars 2014 om kvalitetskriterier för praktikprogram, (EUT C 88, 27.3.2014, s. 1).

21 Rådets rekommendation av den 10 mars 2014 om kvalitetskriterier för praktikprogram, (EUT C 88, 27.3.2014, s. 1).

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Ungdomars initiativförmåga är en viktig tillgång för samhället och arbetsmarknaden. Den europeiska solidaritetskåren bör bidra till att främja denna aspekt genom att erbjuda ungdomar möjlighet att utforma och genomföra egna projekt som syftar till att lösa särskilda utmaningar i deras lokalsamhällen. Dessa projekt bör ge tillfälle att pröva nya idéer och hjälpa unga människor att själva genomföra solidaritetsåtgärder. De kan också fungera som en språngbräda för ytterligare engagemang i solidaritetsverksamhet och kan vara ett första steg för att uppmuntra deltagarna i den europeiska solidaritetskåren att starta företag eller bilda föreningar, icke-statliga organisationer eller andra organisationer med solidaritetsverksamhet, ungdomsverksamhet eller icke-vinstdrivande verksamhet.

(11)  Ungdomars initiativförmåga är en viktig tillgång för samhället och arbetsmarknaden. Den europeiska solidaritetskåren bör bidra till att främja denna aspekt genom att erbjuda ungdomar möjlighet att utforma och genomföra egna projekt som syftar till att lösa särskilda utmaningar i lokalsamhällena. Dessa projekt bör ge tillfälle att utveckla innovativa lösningar på ett hållbart sätt och hjälpa unga människor att själva genomföra solidaritetsåtgärder. De kan också fungera som en språngbräda för ytterligare engagemang i olika former av solidaritetsverksamhet och kan vara ett första steg för att uppmuntra deltagarna i den europeiska solidaritetskåren att engagera sig i entreprenörskap eller sociala entreprenörskap eller bilda föreningar, icke-statliga organisationer eller andra organisationer med solidaritetsverksamhet, ungdomsverksamhet eller icke-vinstdrivande verksamhet och bli mer involverade i föreningsverksamhet. Ungdomar och ungdoms- och studentorganisationer bör ges nödvändigt stöd för att initiativen ska kunna förverkligas i praktiken. Stöd efter placeringen kan innefatta stöd och råd till deltagare som är intresserade av att bilda och på försök starta föreningar, kooperativ, sociala företag, ungdomsorganisationer och lokala anläggningar. Sådant stöd kan omfatta en genomförbarhetsstudie, val av rättslig form, affärsplansutveckling, finansiell och skattemässig rådgivning, riskbedömning, kommunikationsrådgivning och marknadsföring.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Unga människor och organisationer som deltar i den europeiska solidaritetskåren bör känna att de hör till en gemenskap av personer och organ som är engagerade i att främja solidaritet över hela Europa. Samtidigt behöver deltagande organisationer stöd för att stärka sin kapacitet att erbjuda högkvalitativa placeringar till ett ökande antal deltagare. Den europeiska solidaritetskåren bör stödja nätverksarbete som syftar till att stärka ungdomars och deltagande organisationers engagemang i samhället, främja en europeisk solidaritetskårsanda samt uppmuntra utbytet av användbara metoder och erfarenheter. Denna verksamhet bör också bidra till att öka medvetenheten om den europeiska solidaritetskåren bland offentliga och privata aktörer, samt samla in synpunkter från deltagare och deltagande organisationer om genomförandet av den europeiska solidaritetskåren.

(12)  Unga människor och organisationer som deltar i den europeiska solidaritetskåren bör känna att de hör till en gemenskap av personer och organ som är engagerade i att främja solidaritet över hela Europa. Samtidigt behöver deltagande organisationer stöd för att stärka sin kapacitet att erbjuda högkvalitativa placeringar till ett ökande antal deltagare. Den europeiska solidaritetskåren bör stödja nätverksarbete som syftar till att stärka ungdomars kapacitet och deltagande organisationers engagemang i samhället, främja en europeisk solidaritetskårsanda samt uppmuntra utbytet av användbara metoder och erfarenheter. Denna verksamhet bör också bidra till att öka medvetenheten om den europeiska solidaritetskåren bland offentliga och privata aktörer, samt samla in synpunkter från deltagare och deltagande organisationer om genomförandet av den europeiska solidaritetskåren.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att säkerställa kvaliteten på de placeringar och andra möjligheter som erbjuds genom den europeiska solidaritetskåren, i synnerhet genom att erbjuda utbildning, språkstöd, försäkring, administrativt stöd och stöd efter placeringen till deltagarna, samt validering av de kunskaper och färdigheter som förvärvats genom erfarenheten från den europeiska solidaritetskåren.

(13)  Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att säkerställa kvaliteten på de placeringar och andra möjligheter som erbjuds genom den europeiska solidaritetskåren, i synnerhet genom att erbjuda lämplig utbildning online och offline, språkstöd, försäkring, administrativt stöd och stöd före och efter placeringen till deltagarna. Detta stöd bör inrättas i samarbete med ungdomsorganisationer och andra organisationer i det civila samhället i syfte att utnyttja deras sakkunskap på området. Stöd efter placeringen bör också prioritera deltagarnas fortlöpande engagemang i sina lokalsamhällen, för att styra dem mot lokala organisationer eller projekt där de kan arbeta efter placeringen.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  För att säkerställa att erfarenheten från den europeiska solidaritetskåren bidrar till deltagarnas personliga, utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utveckling, bör de kunskaper och färdigheter som placeringen resulterar i kartläggas och dokumenteras ordentligt, med beaktande av nationella omständigheter och särdrag, i enlighet med rådets rekommendation av den 20 december 2012 om valideringen av icke formellt och informellt lärande22.

(14)  För att säkerställa att erfarenheten från den europeiska solidaritetskåren bidrar till deltagarnas personliga, utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utveckling, bör de kunskaper och färdigheter som placeringen resulterar i kartläggas, dokumenteras, bedömas och certifieras ordentligt, med beaktande av nationella omständigheter och särdrag, i enlighet med rådets rekommendation av den 20 december 2012 om valideringen av icke formellt och informellt lärande. Detta förfarande bör underlättas av Europeiska kommissionen, som för detta ändamål offentliggjorde europeiska riktlinjer för validering av icke-formellt och informellt lärande och en europeisk inventering av validering.

__________________

__________________

22 Rådets rekommendation av den 20 december 2012 om valideringen av icke formellt och informellt lärande (EUT C 398, 22.12.2012, s. 1).

22 Rådets rekommendation av den 20 december 2012 om valideringen av icke formellt och informellt lärande (EUT C 398, 22.12.2012, s. 1).

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  En kvalitetsmärkning bör införas för att säkerställa att de deltagande organisationerna uppfyller principerna och kraven i den europeiska solidaritetskårens stadga vad gäller deras rättigheter och skyldigheter under alla skeden av solidaritetsverksamheten. Att ha fått kvalitetsmärkningen bör vara en förutsättning för deltagande, men bör inte automatiskt leda till finansiering inom den europeiska solidaritetskåren.

(15)  En kvalitetsmärkning och en övervakningsram för volontärarbete, praktikplatser respektive anställningar bör införas i samarbete med relevanta aktörer för att säkerställa att de deltagande organisationerna uppfyller principerna och kraven i den europeiska solidaritetskårens stadga vad gäller deras rättigheter och skyldigheter under alla skeden av solidaritetsverksamheten. Att ha fått kvalitetsmärkningen bör vara en förutsättning för deltagande, men bör inte automatiskt leda till finansiering inom den europeiska solidaritetskåren. Kvalitetsmärkningar bör säkerställa att den europeiska solidaritetskårens verksamhet inte ersätter vanliga anställningar eller praktikplatser. Förfarandet för att tilldelas en kvalitetsmärkning bör inte medföra ytterligare administrativa bördor som skulle avskräcka organisationer, i synnerhet privata företag inom anställningsdelen, från att bidra till den europeiska solidaritetskåren. En kvalitetsmärkning bör också se till att de deltagande organisationerna uppfyller förhandsvillkoren om social inkludering och särskilt dess prioriterade investeringar i övergången från institutionella till samhällsbaserade vårdtjänster och sociala tjänster som fastställs i förordningen om gemensamma bestämmelser för de europeiska struktur- och investeringsfonderna, för att förhindra att EU-finansiering kan användas för att stödja (även indirekt) åtskillnad mellan vårdinfrastruktur och social infrastruktur.

Motivering

Sedan 2013 har EU stadigt rört sig mot en avinstitutionalisering av hälso- och sjukvårdstjänster, dvs. processen att ersätta psykiatriska institutioner för längre vistelser med mindre isolerade tjänster inom psykisk hälsa i närsamhället, i och med inbegripandet av förhandsvillkor i den europeiska struktur- och investeringsfonden, enligt vilka dessa medel inte kan avsättas för institutionella hälso- och sjukvårdstjänster. Det bör finnas bestämmelser för detta ändamål inom ramen för den europeiska solidaritetskåren.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  En portal för den europeiska solidaritetskåren bör utvecklas fortlöpande för att säkerställa en enkel tillgång till den europeiska solidaritetskåren och tillhandahålla en gemensam kontaktpunkt för både intresserade personer och organisationer, vad gäller exempelvis registrering, kartläggning och matchning av profiler och möjligheter, nätverksbyggande och virtuella utbyten, webbutbildning, språkstöd och stöd efter placeringen samt andra användbara funktioner som kan uppkomma i framtiden.

(17)  En portal för den europeiska solidaritetskåren på EU:s alla officiella språk bör utvecklas fortlöpande för att säkerställa en enkel tillgång till den europeiska solidaritetskåren och tillhandahålla en gemensam kontaktpunkt för både intresserade personer och organisationer, vad gäller exempelvis registrering, kartläggning och matchning av profiler och möjligheter, nätverksbyggande och virtuella utbyten, information om de solidaritetsplaceringar och solidaritetsprojekt som finns, och om deltagande organisationer, arbetsmarknadens parter, relevanta kontaktpunkter på unionsnivå och nationell nivå, webbutbildning, språkstöd och stöd före och efter placeringen, inbördes utvärdering av placeringarna och mekanismer för direkt återkoppling samt andra användbara funktioner som kan uppkomma i framtiden. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt att göra portalen helt tillgänglig för alla ungdomar, oavsett förmåga.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17a)  För att programmet ska fungera väl och för att åtgärderna ska vidtas i tid är det mycket viktigt att införa mekanismer i den europeiska solidaritetskårens arbetsprogram som garanterar att registrerade ungdomar får erbjudanden inom en rimlig och relativt förutsägbar tidsperiod. Löpande information och uppdateringar om tillgängliga placeringar och aktivt engagerade deltagande organisationer bör därför sändas till registrerade personer i syfte att stimulera deras engagemang i den europeiska solidaritetskåren efter att de registrerats, och de bör också erbjudas möjlighet att direkt kontakta de aktörer som är engagerade på solidaritetsområdet, på både nationell och europeisk nivå.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 17b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17b)  En kvalitetsram med kvalitetsstandarder för erbjudanden om placeringar inom ramen för den europeiska solidaritetskåren bör utvecklas. Denna bör grundas på befintlig lagstiftning som skyddar rättigheterna för arbetstagare, praktikanter och volontärer på både EU-nivå och nationell nivå, med avseende på socialt skydd, minimiinkomst, stabilitet, arbetstagarrättigheter samt psykisk och fysisk hälsa. Standarderna bör fastställas inom ramen för ett inkluderande förfarande, där arbetsmarknadens parter, ungdomsorganisationer och volontärorganisationer deltar fullt ut.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  I denna förordning fastställs en finansieringsram för perioden 2018–2020 som ska utgöra det särskilda referensbeloppet, i den mening som avses i punkt 17 i det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning23, för Europaparlamentet och rådet under det årliga budgetförfarandet. Det särskilda referensbeloppet omfattar omfördelningar från programmet Erasmus+ (197,7 miljoner euro) och programmet för sysselsättning och social innovation (10 miljoner euro) för räkenskapsåren 2018, 2019 och 2020 och kompletteras med bidrag från flera av unionens program under olika rubriker, såsom Europeiska socialfonden, unionens civilskyddsmekanism, Life-programmet och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

(18)  I denna förordning fastställs en finansieringsram för perioden 2018–2020 som ska utgöra det särskilda referensbeloppet, i den mening som avses i punkt 17 i det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning23, för Europaparlamentet och rådet under det årliga budgetförfarandet. Det särskilda referensbeloppet omfattar omfördelningar från programmet Erasmus+ (197,7 miljoner euro) vilka inte under några omständigheter får äventyra den finansiering av rörlighetsprojekt som redan har fastställts inom ramen för programmet Erasmus+ och programmet för sysselsättning och social innovation (10 miljoner euro) för räkenskapsåren 2018, 2019 och 2020 och kompletteras med bidrag från flera av unionens program under olika rubriker, såsom unionens civilskyddsmekanism och Life-programmet.

__________________

__________________

23 Interinstitutionellt avtal av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (EUT C 373, 20.12.2013, s. 1).

23 Interinstitutionellt avtal av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (EUT C 373, 20.12.2013, s. 1).

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18a)  Under de kommande överläggningarna om nästa budgetperiod bör finansieringen av den europeiska solidaritetskåren inte på något sätt äventyra finansieringen av rörlighetsprogrammet Erasmus+ eller andra viktiga program, såsom ESF och Ejflu.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(23a)  Målgruppen av ungdomar måste vara så bred och inkluderande som möjligt, så att ungdomar med olika bakgrund, utbildningsnivå, färdigheter, kompetenser, kunskaper och erfarenheter kan delta i den europeiska solidaritetskåren.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  Varje enhet som vill delta i den europeiska solidaritetskåren, oavsett om den finansieras genom den europeiska solidaritetskårens budget, genom något annat unionsprogram eller från någon annan finansieringskälla, bör erhålla ett kvalitetsmärke under förutsättning att de tillämpliga villkoren är uppfyllda. Förfarandet för kvalitetsmärkning bör genomföras kontinuerligt av den europeiska solidaritetskårens genomförandestrukturer. Den tilldelade kvalitetsmärkningen bör regelbundet omprövas och kunna upphävas om det under de kontroller som utförs konstateras att villkoren för dess tilldelning inte längre är uppfyllda.

(25)  Varje enhet som vill delta i den europeiska solidaritetskåren, oavsett om den finansieras genom den europeiska solidaritetskårens budget, genom något annat unionsprogram eller från någon annan finansieringskälla, bör först erhålla ett kvalitetsmärke under förutsättning att de tillämpliga villkoren är uppfyllda. Förfarandet för kvalitetsmärkning bör genomföras kontinuerligt av den europeiska solidaritetskårens genomförandestrukturer. Onödig administration måste undvikas i detta förfarande. Den tilldelade kvalitetsmärkningen bör regelbundet omprövas och kunna upphävas om det under de kontroller som utförs konstateras att villkoren för dess tilldelning inte längre är uppfyllda.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 40

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(40)  Finansieringsramen för den europeiska solidaritetskåren under rubrik 1a i den fleråriga budgetramen bör också kompletteras med finansiella bidrag från andra program och rubriker, vilket kräver ändringar av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1293/201327, (EU) nr 1303/201328, (EU) nr 1305/201329, (EU) nr 1306/201330 och beslut nr 1313/2014/EU31.

(40)  Finansieringsramen för den europeiska solidaritetskåren under rubrik 1a i den fleråriga budgetramen bör också kompletteras med finansiella bidrag från andra program och rubriker, vilket kräver ändringar av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1293/201327, (EU) nr 1303/201328, (EU) nr 1305/201329, (EU) nr 1306/201330 och beslut nr 1313/2014/EU31. Denna finansieringsram bör kompletteras och samtidigt bör det säkerställas att det inte får några negativa effekter för de befintliga finansieringsbestämmelser för volontärarbete, social integration och sysselsättning, med även för rörlighet, som redan finns i befintliga program, särskilt i programmet Erasmus+. För att säkerställa att initiativet är framgångsrikt och effektivt, och i synnerhet för att stödja ungdomar med begränsade möjligheter, bör budgeten höjas genom att utnyttja lämpliga finansiella medel som är tillgängliga inom ramen för den aktuella förordningen om den fleråriga budgetramen. Investeringar i den europeiska solidaritetskåren bör åtföljas av fler investeringar i andra kompletterande EU-program, t.ex. Erasmus+ och ungdomssysselsättningsinitiativet.

__________________

__________________

27 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1293/2013 av den 11 december 2013 om inrättandet av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) samt om upphävande av förordning (EG) nr 614/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 185).

27 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1293/2013 av den 11 december 2013 om inrättandet av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) samt om upphävande av förordning (EG) nr 614/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 185).

28 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).

28 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).

29 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 487).

29 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 487).

30 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 549).

30 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 549).

31 Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU av den 17 december 2013 om en civilskyddsmekanism för unionen (EUT L 347, 20.12.2013, s. 924).

31 Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU av den 17 december 2013 om en civilskyddsmekanism för unionen (EUT L 347, 20.12.2013, s. 924).

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 41

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(41)  Denna förordning bör tillämpas från och med den 1 januari 2018. I syfte att möjliggöra ett snabbt genomförande av de åtgärder som föreskrivs i denna förordning bör den träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

(41)  Denna förordning bör tillämpas från och med den 1 mars 2018. I syfte att möjliggöra ett snabbt genomförande av de åtgärder som föreskrivs i denna förordning bör den träda i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  solidaritetsverksamhet: verksamhet som syftar till att åtgärda icke tillgodosedda samhällsbehov till förmån för en grupp och samtidigt främja den enskildes personliga, utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utveckling, vilket kan ske i form av placeringar, projekt eller nätverksarbete, som utvecklas i förhållande till olika områden, t.ex. utbildning, sysselsättning, jämställdhet, entreprenörskap (särskilt socialt företagande), medborgarskap och demokratiskt deltagande, miljö- och naturskydd, klimatinsatser, katastrofförebyggande åtgärder, katastrofberedskap och återhämtning, jordbruk och landsbygdsutveckling, tillhandahållande av livsmedel och andra förnödenheter, hälsa och välbefinnande, kreativitet och kultur, skolidrott och idrott, socialt stöd och välfärd, mottagande och integration av tredjelandsmedborgare, territoriellt samarbete och sammanhållning.

(1)  solidaritetsverksamhet: verksamhet som syftar till att åtgärda icke tillgodosedda samhällsbehov till förmån för en grupp och samhället i stort, och samtidigt främja den enskildes personliga, utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utveckling, vilket kan ske i form av placeringar, projekt eller nätverksarbete som har ett europeiskt och internationellt mervärde och en gränsöverskridande dimension, som utvecklas i förhållande till olika områden, t.ex. formell och icke-formell utbildning, ungdomsarbete, sysselsättning, social integration, jämlikhet och icke-diskriminering, jämställdhet, socialt företagande, medborgarskap och demokratiskt deltagande, miljö- och naturskydd, klimatinsatser, katastrofförebyggande åtgärder, katastrofberedskap och återhämtning, kommunalt jordbruk och landsbygdsutveckling, tillhandahållande av livsmedel och andra förnödenheter, hälsa och välbefinnande, kreativitet och kultur, skolidrott och idrott, socialt stöd och välfärd, ungdomsstöd, funktionsnedsättning, solidaritet mellan generationer, mottagande och integration av tredjelandsmedborgare, inklusive asylsökande och flyktingar, territoriellt samarbete och sammanhållning.

Ändringsförslag28

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  missgynnade ungdomar: personer som behöver ytterligare stöd på grund av funktionshinder, inlärningssvårigheter, ekonomiska hinder, kulturskillnader, hälsoproblem, sociala eller geografiska hinder.

(3) Ungdomar med begränsade möjligheter: personer som behöver ytterligare stöd på grund av att de är missgynnade i förhållande till sina jämnåriga då de är utestängda eller hindrade av en eller flera faktorer såsom funktionshinder, inlärningssvårigheter, ekonomiska hinder, kulturskillnader, fysiska och psykiska hälsoproblem, sociala eller geografiska hinder.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  deltagande organisation: varje offentlig eller privat enhet som har tilldelats den europeiska solidaritetskårens kvalitetsmärke och som erbjuder en placering till en deltagare i den europeiska solidaritetskåren eller genomför annan verksamhet inom ramen för den europeiska solidaritetskåren.

(4)  deltagande organisation: varje offentlig eller privat enhet som redan har tilldelats den europeiska solidaritetskårens kvalitetsmärke och som erbjuder en placering i form av volontärarbete, praktikplats eller anställning till en deltagare i den europeiska solidaritetskåren eller genomför annan verksamhet inom ramen för den europeiska solidaritetskåren.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  solidaritetsplacering: volontärarbete, praktikplats eller anställning inom ett solidaritetsrelaterat område, som organiseras av en deltagande organisation och som bidrar till att ta itu med viktiga samhällsutmaningar och samtidigt stärker den personliga, utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utvecklingen och anställbarheten hos den deltagare i den europeiska solidaritetskåren som placerats antingen i ett annat land än det där deltagaren bor (gränsöverskridande) eller i det land där deltagaren bor (inom landet).

(5)  solidaritetsplacering: volontärarbete, praktikplats eller anställning inom ett solidaritetsrelaterat område, som organiseras av en deltagande organisation och som bidrar till att ta itu med viktiga samhällsutmaningar och samtidigt stärker den personliga, utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utvecklingen och anställbarheten hos den deltagare i den europeiska solidaritetskåren som placerats antingen i ett annat land än det där deltagaren bor (gränsöverskridande) eller, undantagsvis för ungdomar med begränsade möjligheter, i det land där deltagaren bor (inom landet).

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  volontärarbete: obetald volontärtjänst på heltid32 i upp till 12 månader som ger unga människor en chans att bidra till det dagliga arbetet i organisationer som arbetar inom solidaritetsrelaterade områden, som ytterst gynnar de samhällen där verksamheten bedrivs, som innehåller en gedigen aspekt av lärande och utbildning som ger de unga volontärerna färdigheter och kunskaper som kommer att vara till nytta för deras personliga, utbildningsmässiga, sociala och yrkesmässiga utveckling, och som också kommer att bidra till att förbättra deras anställbarhet.

(6)  volontärarbete: obetald volontärtjänst vid en offentlig myndighet eller en deltagande organisation inom den icke vinstdrivande sektorn, antingen på heltid eller deltid, i upp till 12 månader som ger unga människor en chans att bidra till det dagliga arbetet i organisationer som arbetar inom solidaritetsrelaterade områden, som ytterst gynnar de samhällen där verksamheten bedrivs, som innehåller en gedigen aspekt av lärande och utbildning som ger de unga volontärerna färdigheter och kunskaper som kan valideras och certifieras och som kommer att vara till nytta för deras personliga, utbildningsmässiga, sociala och yrkesmässiga utveckling, och som också kommer att bidra till att förbättra deras anställbarhet.

__________________

__________________

32 Som en allmän princip en aktivitet som utförs kontinuerligt, fem dagar i veckan under sju timmar om dagen.

32 Som en allmän princip en aktivitet som utförs kontinuerligt, fem dagar i veckan under sju timmar om dagen.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  praktikplats: period av arbetspraktik från två till tolv månader som finansieras av den organisation som tar emot solidaritetskåristen på grundval av ett skriftligt praktikavtal, som innehåller ett utbildnings- och lärandemoment och som genomförs för att få praktisk erfarenhet och yrkeserfarenhet i syfte att öka anställbarheten och underlätta övergången till reguljär anställning.

(8)  praktikplats: period av arbetspraktik från tre till sex månader som kan förlängas en gång och med högst tolv månader inom samma deltagande organisation, som finansieras av den organisation som tar emot solidaritetskåristen, som innehåller ett utbildnings- och lärandemoment, som genomförs för att få praktisk erfarenhet och yrkeserfarenhet i syfte att förvärva kompetenser som är användbara för deltagarens personliga, utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utveckling, och som grundar sig på ett skriftligt avtal som ingås i början av praktiken mellan deltagaren och den deltagande organisationen där de utbildningsmål, arbetsvillkor, praktikens längd, praktikantens lön och parternas rättigheter och skyldigheter enligt nationell lagstiftning eller tillämpliga kollektivavtal, eller båda, i det land där praktiken sker anges, och som inte ersätter arbetstillfällen.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  anställning: period av arbete från två till tolv månader som finansieras av den deltagande organisation som anställer solidaritetskåristen och som utförs i ett deltagande land på grundval av ett anställningsavtal i enlighet med den nationella lagstiftningen i det deltagande landet.

(9)  anställning: period av arbete på minst sex månader som grundar sig på ett skriftligt anställningsavtal som respekterar alla arbets- och anställningsvillkor som fastställs i den nationella lagstiftning och/eller i de tillämpliga kollektivavtal, eller i båda, i det land där arbetet utförs, och som finansieras av den deltagande organisation som anställer solidaritetskåristen.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  solidaritetsprojekt: lokalt initiativ för en period på två till tolv månader, som inrättas och genomförs i grupper av minst fem solidaritetskårister, i syfte att ta itu med viktiga problem i lokalsamhället och koppla dem till ett bredare europeiskt perspektiv.

(10)  solidaritetsprojekt: lokalt initiativ för en period på två till tolv månader, som inrättas och genomförs i grupper av minst fem solidaritetskårister, i syfte att ta itu med viktiga problem i lokalsamhället och koppla dem till ett bredare europeiskt perspektiv. En förmedlande organisation eller lokal myndighet är skyldig att tillhandahålla vägledning samt ge stöd både före och efter för att en solidaritetsåtgärd ska kunna genomföras och i syfte att säkerställa projektets hållbarhet och kvaliteten på de tjänster som levereras.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  kvalitetsmärkning: certifiering av en offentlig eller privat enhet eller internationell organsation som är villig att erbjuda placeringar inom den europeiska solidaritetskåren efter ett förfarande som syftar till att säkerställa överensstämmelse med principerna och kraven i stadgan för den europeiska solidaritetskåren.

(11)  kvalitetsmärkning: certifiering av en offentlig eller privat enhet eller internationell organisation som vill bli en deltagande organisation och som är villig att erbjuda placeringar inom den europeiska solidaritetskåren efter ett förfarande som syftar till att säkerställa överensstämmelse med principerna och kraven i stadgan för den europeiska solidaritetskåren och till att säkerställa kvaliteten på de tjänster som levereras av de deltagande organisationerna. En separat kvalitetsmärkning för volontärplatser och för praktikplatser och anställningar ska fastställas i samarbete med relevanta aktörer.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  stadgan för den europeiska solidaritetskåren: dokument som fastställer de rättigheter och skyldigheter som alla enheter som är villiga att ansluta sig till den europeiska solidaritetskåren måste gå med på att iaktta.

(12)  stadgan för den europeiska solidaritetskåren: dokument som fastställer de rättigheter och skyldigheter som alla enheter som är villiga att ansluta sig till den europeiska solidaritetskåren måste gå med på att iaktta och ständigt respektera för att erhålla och behålla kvalitetsmärkningen.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  resurscentrum för den europeiska solidaritetskåren: de ytterligare funktioner som utförs av ett nationellt programkontor för att stödja utvecklingen och genomförandet av verksamheten inom den europeiska solidaritetskåren samt kartlägga de färdigheter som förvärvats av deltagarna i samband med deras placeringar och projekt.

(13)  resurscentrum för den europeiska solidaritetskåren: de ytterligare funktioner som utförs av en enhet som valts ut för detta ändamål genom ett upphandlingsförfarande för att stödja utvecklingen och genomförandet av och kvaliteten på verksamheten inom den europeiska solidaritetskåren samt kartlägga de färdigheter som förvärvats av deltagarna i samband med deras placeringar och projekt.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Målet med den europeiska solidaritetskåren är att stärka ungdomars och organisationers engagemang i lättillgänglig solidaritetsverksamhet av hög kvalitet som ett sätt att bidra till att stärka sammanhållningen och solidariteten i Europa, stödja lokalsamhällen och ta itu med samhälleliga utmaningar.

Målet med den europeiska solidaritetskåren är att bidra till att stärka sammanhållningen och främja solidariteten i Europa, att stödja lokalsamhällen och snabbt och effektivt åtgärda samhällsutmaningar genom att stärka ungdomars och organisationers engagemang i lättillgänglig solidaritetsverksamhet av hög kvalitet.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 4 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Att säkerställa att den solidaritetsverksamhet som erbjuds deltagarna i den europeiska solidaritetskåren bidrar till att uppfylla konkreta, icke tillgodosedda samhällsbehov och till att stärka lokalsamhällen, och att den är av hög kvalitet och ordentligt validerad.

(b)  Att säkerställa att den solidaritetsverksamhet som erbjuds deltagarna i den europeiska solidaritetskåren bidrar till att tillgodose konkreta samhällsbehov och till att stärka lokalsamhällen, och att den är av hög kvalitet och ordentligt validerad.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 4 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Att säkerställa att deltagarnas personliga, utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utveckling samt de kunskaper, färdigheter och kompetenser som är resultatet av placeringen kartläggs, dokumenteras, bedöms och certifieras ordentligt.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 4 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bb)  Att öka deltagandet bland ungdomar med begränsade möjligheter i kåren genom att skapa anpassade format och främja skräddarsydd och individuell vägledning samt stödåtgärder med en särskild budget.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 4 – led bc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bc)  Att förhindra att organisationer omvandlar sin verksamhets åtgärder för socialt ansvarstagande till åtgärder inom ramen för solidaritetskåren och därmed använder finansieringen på ett felaktigt sätt.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 6 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Solidaritetsplaceringar, projekt och nätverksarbete.

(a)  Solidaritetsplaceringar i form av

 

(i)   volontärarbete,

 

(ii)   praktikplatser eller anställningar,

 

(iii)   projekt och nätverksarbete.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Solidaritetsplaceringar i form av volontärarbete, praktikplatser eller anställningar, inklusive enskilda i gränsöverskridande placeringar och i placeringar inom landet samt placeringar i volontärgrupper.

(a)  Solidaritetsplaceringar i form av volontärarbete, praktikplatser eller anställningar, inklusive enskilda i gränsöverskridande placeringar och när det gäller ungdomar med begränsade möjligheter, i placeringar inom landet samt placeringar i volontärgrupper.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Nätverksarbete för enskilda och organisationer som deltar i den europeiska solidaritetskåren.

(c)  Nätverksarbete för enskilda och organisationer som deltar eller vill delta i den europeiska solidaritetskåren.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 8 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Åtgärder som syftar till att säkerställa solidaritetsplaceringarnas kvalitet, inklusive utbildning, språkligt stöd, administrativt stöd för deltagare och deltagande organisationer, försäkring, stöd efter placeringen samt utveckling av ett certifikat som anger och dokumenterar de kunskaper och färdigheter som förvärvats under praktiken.

(a)  Åtgärder som syftar till att säkerställa solidaritetsplaceringarnas kvalitet och tillgänglighet, inklusive omfattande utbildning online och offline, språkligt stöd, administrativt stöd för deltagare och deltagande organisationer, försäkring, stöd före och efter placeringen samt utveckling av ett officiellt certifikat, med utgångspunkt i erfarenheterna av ungdomspasset, som anger, dokumenterar, bedömer och certifierar de kunskaper och färdigheter som förvärvats under praktiken. Vi behov stöd efter placeringen till deltagare som är intresserade av att bilda och på försök starta föreningar, kooperativ, sociala företag, ungdomsorganisationer och lokala anläggningar.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 8 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Utveckling och upprätthållande av ett kvalitetsmärke för enheter som är villiga att erbjuda placeringar för den europeiska solidaritetskåren, i syfte att säkerställa efterlevnaden av principerna och kraven i stadgan för den europeiska solidaritetskåren.

(b)  Utveckling och upprätthållande av kvalitetsmärken för enheter som är villiga att erbjuda volontärplatser eller praktikplatser och anställning för den europeiska solidaritetskåren, i syfte att säkerställa efterlevnaden av principerna och kraven i stadgan för den europeiska solidaritetskåren. Ett separat ackrediteringsförfarande för enheter som vill erbjuda volontärplatser och enheter som vill erbjuda anställning och praktikplatser med olika utvärderingskriterier, vilket begränsar tillträdet till programmet till de åtgärder som de har ackrediterats för.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 8 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Dessa åtgärder innebär att man måste överbrygga den digitala klyftan så att alla unga européer, framför allt ungdomar från landsbygdsområden, ska kunna få tillträde till det solidaritetsprojekt som föreslagits av den europeiska solidaritetskåren.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Europeiska socialfonden med 35 000 000 euro i löpande priser,

utgår

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling med 1 800 000 euro i löpande priser.

utgår

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Återstoden bör finansieras genom användning av alla finansiella medel som är tillgängliga inom ramen för den nuvarande förordningen om den fleråriga budgetramen.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Anslagen får också täcka de utgifter för förberedelser, övervakning, kontroll, revision och utvärdering som är direkt nödvändiga för att förvalta det europeiska solidaritetskåren och för att uppnå dess mål, i synnerhet undersökningar, expertmöten, informations- och kommunikationsåtgärder, utgifter kopplade till inrättande, underhåll och uppdatering av den europeiska solidaritetskårens portal och nödvändiga it-supportsystem och alla övriga utgifter för tekniskt och administrativt stöd som kommissionen ådrar sig vid förvaltningen av den europeiska solidaritetskåren.

4.  Anslagen får också täcka de utgifter för förberedelser, övervakning, kontroll, revision och utvärdering som är direkt nödvändiga för att förvalta den europeiska solidaritetskåren och för att uppnå dess mål, i synnerhet skräddarsytt och individuellt stöd till deltagande ungdomar med begränsade möjligheter, undersökningar, expertmöten, informations- och kommunikationsåtgärder, utgifter kopplade till inrättande, underhåll och uppdatering av den europeiska solidaritetskårens portal och nödvändiga it-supportsystem och alla övriga utgifter för tekniskt och administrativt stöd som kommissionen ådrar sig vid förvaltningen av den europeiska solidaritetskåren.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  En ansökan från en behörig enhet om att bli en deltagande organisation ska bedömas av den europeiska solidaritetskårens behöriga genomförandeorgan för att säkerställa att verksamheten uppfyller den europeiska solidaritetskårens krav.

2.  En ansökan från en behörig enhet om att bli en deltagande organisation ska bedömas av den europeiska solidaritetskårens behöriga genomförandeorgan för att säkerställa att verksamheten uppfyller den europeiska solidaritetskårens krav. Alla enheter som avsevärt förändrar sin verksamhet ska informera det behöriga genomförandeorganet med avseende på en ny bedömning. Ansöknings- och registreringsförfarandet ska vara användarvänligt. Administrativa bördor ska undvikas. Det förfarande som leder till volontärmomentet ska åtskiljas från det förfarande som leder till att en kvalitetsmärkning tilldelas volontärmomentet, med beaktande av det som är specifikt för varje moment.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska i samarbete med de deltagande länderna regelbundet övervaka den europeiska solidaritetskårens framsteg när det gäller att uppfylla målen.

1.  Kommissionen ska i samarbete med de deltagande länderna ge prioritet till inrättandet av en övervaknings- och utvärderingsram och använda den för att övervaka den europeiska solidaritetskårens framsteg när det gäller att uppfylla målen.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  Antal organisationer som innehar kvalitetsmärke och som har fått finansiering för sin solidaritetsverksamhet inom ramen för den europeiska solidaritetskåren.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I varje land som deltar i den europeiska solidaritetskåren ska de nationella programkontor som har utsetts för att förvalta åtgärder som avses i kapitel III i förordning (EU) nr 1288/2013 i sina respektive länder också fungera som nationella programkontor inom ramen för den europeiska solidaritetskåren.

I varje land som deltar i den europeiska solidaritetskåren ska de nationella programkontor som har utsetts för att förvalta åtgärder som avses i kapitel III i förordning (EU) nr 1288/2013 i sina respektive länder också fungera som nationella programkontor inom ramen för den europeiska solidaritetskåren. Euresnätverkets organisationer, enligt definitionen i artikel 7 i förordning (EU) 2016/589, ska bistå dessa nationella programkontor när det gäller förvaltningen av solidaritetsåtgärder i form av praktikplatser och anställningar och när det gäller relevanta kvalitets- och stödåtgärder inom ramen för den europeiska solidaritetskåren.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Europeiska solidaritetskåren

Referensnummer

COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

CULT

12.6.2017

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

12.6.2017

Associerade utskott – tillkännagivande i kammaren

5.10.2017

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Brando Benifei

18.9.2017

Behandling i utskott

10.10.2017

4.12.2017

 

 

Antagande

11.1.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

35

4

5

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Laura Agea, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Czesław Hoc, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Maria Arena, Georges Bach, Deirdre Clune, Miapetra Kumpula-Natri, António Marinho e Pinto, Ivari Padar, Evelyn Regner, Anne Sander, Sven Schulze, Jasenko Selimovic, Helga Stevens, Flavio Zanonato

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Daniele Viotti

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

35

+

ALDE

PPE

S&D

VERTS/ALE

Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Jasenko Selimovic, Yana Toom

Georges Bach, David Casa, Deirdre Clune, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska‑Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Romana Tomc

Maria Arena, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Miapetra Kumpula-Natri, Javi López, Ivari Padar, Emilian Pavel, Evelyn Regner, Marita Ulvskog, Daniele Viotti, Flavio Zanonato

Jean Lambert, Tatjana Ždanoka

4

-

ENF

GUE/NGL

NI

Joëlle Mélin

Rina Ronja Kari, João Pimenta Lopes

Lampros Fountoulis

5

0

ECR

EFDD

Arne Gericke, Czesław Hoc, Anthea McIntyre, Helga Stevens

Laura Agea

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (30.11.2017)

till utskottet för kultur och utbildning

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av den rättsliga ramen för den europeiska solidaritetskåren och om ändring av förordningarna (EU) nr 1288/2013, (EU) nr 1293/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013 och beslut nr 1313/2013/EU

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

Föredragande av yttrande: Eleonora Forenza

KORTFATTAD MOTIVERING

EU-kommissionens förslag avser fastställandet av en rättslig ram för den europeiska solidaritetskåren (ESK) genom att ändra förordningarna (EU) nr 1288/2013, (EU) nr 1293/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013 och beslut nr 1313/2013/EU, och har till syfte att inrätta en solidaritetskår som också ska innefatta den befintliga europeiska volontärtjänsten. Det är viktigt att understryka att den europeiska solidaritetskåren och den europeiska volontärtjänsten inte har samma kompetensområde, eftersom volontärtjänsten också har startat volontärprogram i tredjeländer. Föredraganden rekommenderar därför att man är noga med att inte offra det föregående programmets arbete vid denna sammanslagning.

Den europeiska solidaritetskårens program har till syfte att till 2020 mobilisera 100 000 ungdomar från 18 till 30 års ålder i projekt som baseras på att bevara och skydda miljön och på social sammanhållning. Det föreliggande förslaget stöder sig på huvudlinjerna i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna(1). De länder som får tillträde till programmet är EU:s medlemsstater och eventuellt andra länder på grundval av bilaterala avtal, men det är viktigt att ta hänsyn till att EU:s territorium för närvarande även genomkorsas av personer som inte har pass från någon av EU:s medlemsstater. Därför erinras om behovet av att utforma programmet så att det också innefattar ungdomar som inte innehar en identitetshandling från någon EU-medlemsstat, och på så sätt underlätta för dem att få uppehållstillstånd och visum.

Solidaritet är en av de principer som EU grundas på, definierar det europeiska projektet och garanterar den enighet som är nödvändig för att möte nödsituationer och andra kriser nu och i framtiden. Vid 60-årsdagen av Romfördragen inskärpte rådet, Europaparlamentet och kommissionen sitt åtagande att stärka solidariteten. Denna handling syftar till en total utveckling av den mänskliga sfären(2).

Föredraganden för yttrandet anser att det är av grundläggande vikt att för ungdomar, som drabbats mycket hårt av den ekonomiska krisen, och för mer utsatta medborgare, främja och stödja alla åtgärder som syftar till att förbättra system och politik inom området solidaritet, eftersom solidariteten bidrar till att stärka den kultur av mänskliga rättigheter som EU stöder sig på.

Det är viktigt att inskärpa att kvinnors och hbti-personers samt migranters rättigheter är mänskliga rättigheter, och eftersom dessa personer är särskilt utsatta måste man lägga ett jämställdhetsperspektiv och ett perspektiv på migrationsprocesserna till grund för programmets riktlinjer.

Föredraganden välkomnar kommissionens bestämmelse om att ett favoriserande synsätt bör intas gentemot missgynnade ungdomar vid tillträdet till det frivilliga utbildningsprogrammet, vilket på intet sätt bör få ersätta betalt arbete eller lärlingsprogram med anställningsavtal som regleras enligt nationella lagar. Föredraganden uppmanar följaktligen kommissionen och medlemsstaterna att övervaka att situationer av detta slag inte uppkommer.

Föredraganden uttrycker stark oro över att resurser som redan avsatts eller utlovats för utbildnings- och kultursektorerna, till exempel Erasmus+, överförs till det nyfödda programmet för den europeiska solidaritetskåren, eftersom programmet Erasmus+ har varit ett av de viktigaste medlen för att skapa en europeisk medvetenhet. Föredraganden anser att den kulturella och utbildningsmässiga möjlighet som ett deltagande i programmet Erasmus+ erbjuder är ett mycket bra inslag också för att säkerställa en lärlingsutbildning med god kvalitet inom programmet för den europeiska solidaritetskåren.

Föredraganden understryker vidare vikten av att engagera samhällets parter och civilsamhällets alla aktörer i processen med förhandsvärdering, aktivering, övervakning och uppföljning av programmet med full hänsyn tagen till befintliga civilskyddsnätverk, som inom området för miljöskydd och som medverkande i återuppbyggnadsprocesserna efter naturkatastrofer har bidragit till och samarbetat med kommissionens program för ingripande vid naturkatastrofer och för miljöskydd.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för kultur och utbildning att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Ungdomar bör ges lättillgängliga möjligheter att engagera sig i solidaritetsverksamhet som låter dem uttrycka sitt samhällsengagemang och samtidigt förvärva nyttiga erfarenheter, färdigheter och kunskaper som gagnar deras personliga, pedagogiska, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utveckling, och därmed förbättra sin anställbarhet. Sådan verksamhet skulle också stödja rörligheten för unga volontärer, praktikanter och arbetstagare.

(4)  Ungdomar bör ges lättillgängliga möjligheter att engagera sig i solidaritetsverksamhet som låter dem uttrycka sitt samhällsengagemang och samtidigt förvärva nyttiga erfarenheter, färdigheter och kunskaper som gagnar deras personliga, pedagogiska, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utveckling, och därmed förbättra sin anställbarhet. Sådan verksamhet skulle också stödja rörligheten för unga volontärer, praktikanter och arbetstagare och bör vara förenlig med nationella lagar beträffande arbetskraftens rörlighet.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Den solidaritetsverksamhet som ungdomar erbjuds bör vara av hög kvalitet, i den meningen att den bör fylla icke tillgodosedda samhällsbehov, bidra till att stärka samhällen, erbjuda ungdomar möjlighet att förvärva värdefull kunskap och kompetens, vara ekonomiskt tillgänglig för ungdomar, och genomföras under säkra och sunda förhållanden.

(5)  Den solidaritetsverksamhet som ungdomar erbjuds bör vara av hög kvalitet, i den meningen att den bör fylla icke tillgodosedda samhällsbehov, bidra till att stärka lokalsamhällen och social sammanhållning, erbjuda ungdomar möjlighet att förvärva värdefull kunskap och kompetens, vara ekonomiskt tillgänglig för ungdomar, och genomföras under säkra och sunda förhållanden.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Den europeiska solidaritetskåren skulle utgöra den gemensamma kontaktpunkten för solidaritetsverksamhet i hela unionen. Samstämmighet och komplementaritet bör säkerställas med unionens andra relevanta politikområden och program. Den europeiska solidaritetskåren bör bygga vidare på styrkor och synergieffekter hos befintliga program, särskilt den europeiska volontärtjänsten. Den bör också komplettera de insatser som görs av medlemsstaterna för att stödja ungdomar och underlätta deras övergång från skola till arbetsliv inom ramen för ungdomsgarantin19 genom att ge dem ytterligare möjligheter att komma in på arbetsmarknaden i form av praktikplatser eller solidaritetsrelaterade anställningar i sitt egen land eller ett annat land. Man bör också säkerställa komplementaritet med befintliga nätverk på unionsnivå som är relevanta för den europeiska solidaritetskårens verksamhet, såsom det europeiska nätverket för offentliga arbetsförmedlingar Eures och Eurodesk. Dessutom bör man säkerställa komplementariteten mellan befintliga relevanta program, särskilt nationella solidaritetsprogram och rörlighetsprogram för ungdomar, och den europeiska solidaritetskåren, med utgångspunkt i bästa praxis när så är lämpligt.

(6)  Den europeiska solidaritetskåren skulle utgöra den gemensamma kontaktpunkten, fri från diskriminering baserad på kön eller samhällsklass, för solidaritetsverksamhet i hela unionen. Samstämmighet och komplementaritet bör säkerställas med unionens andra relevanta politikområden och program. Den europeiska solidaritetskåren bör bygga vidare på styrkor och synergieffekter hos befintliga program, särskilt den europeiska volontärtjänsten. Den bör också komplettera de insatser som görs av medlemsstaterna för att stödja ungdomar och underlätta deras övergång från skola till arbetsliv inom ramen för ungdomsgarantin19 genom att ge dem ytterligare möjligheter att komma in på arbetsmarknaden i form av praktikplatser eller solidaritetsrelaterade anställningar i sitt eget land eller ett annat land. Man bör också säkerställa komplementaritet med befintliga nätverk på unionsnivå som är relevanta för den europeiska solidaritetskårens verksamhet, såsom det europeiska nätverket för offentliga arbetsförmedlingar Eures och Eurodesk. Dessutom bör man säkerställa komplementariteten mellan befintliga relevanta program, särskilt nationella solidaritetsprogram och rörlighetsprogram för ungdomar, även på regional och lokal nivå, och den europeiska solidaritetskåren, med utgångspunkt i bästa praxis när så är lämpligt.

_________________

_________________

Rådets rekommendation av den 22 april 2013 om att inrätta en ungdomsgaranti (EUT C 120, 26.4.2013, s. 1).

Rådets rekommendation av den 22 april 2013 om att inrätta en ungdomsgaranti (EUT C 120, 26.4.2013, s. 1).

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  För att maximera effekten av den europeiska solidaritetskåren bör åtgärder vidtas för att göra det möjligt för andra unionsprogram, som Asyl-, migrations- och integrationsfonden, programmet Ett Europa för medborgarna, Europeiska regionala utvecklingsfonden och folkhälsoprogrammet, att bidra till målen för den europeiska solidaritetskåren genom att stödja verksamhet inom dess verksamhetsområde. Sådana bidrag bör finansieras i enlighet med de respektive grundrättsakt för de berörda programmen. När stödmottagarna väl har erhållit ett giltigt kvalitetsmärke för den europeiska solidaritetskåren, bör de få tillgång till den europeiska solidaritetskårens portal och få de kvalitetsåtgärder och stödåtgärder som tillhandahålls beroende på typ av verksamhet.

(7)  För att maximera effekten av den europeiska solidaritetskåren bör åtgärder vidtas för att göra det möjligt för andra unionsprogram, som Asyl-, migrations- och integrationsfonden, programmet Ett Europa för medborgarna, Europeiska regionala utvecklingsfonden och folkhälsoprogrammet, att bidra till målen för den europeiska solidaritetskåren genom att stödja verksamhet inom dess verksamhetsområde. Sådana bidrag bör finansieras i enlighet med de respektive grundrättsakt för de berörda programmen i syfte att skapa ett större deltagande bland ungdomar, av civilsamhället och av de erfarenheter av aktivt volontärarbete som redan finns i medlemsstaterna. När stödmottagarna väl har erhållit ett giltigt kvalitetsmärke för den europeiska solidaritetskåren, bör de få tillgång till den europeiska solidaritetskårens portal och få de kvalitetsåtgärder och stödåtgärder som tillhandahålls beroende på typ av verksamhet.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  I denna förordning fastställs en finansieringsram för perioden 2018–2020 som ska utgöra det särskilda referensbeloppet, i den mening som avses i punkt 17 i det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning23, för Europaparlamentet och rådet under det årliga budgetförfarandet. Det särskilda referensbeloppet omfattar omfördelningar från programmet Erasmus+ (197,7 miljoner euro) och programmet för sysselsättning och social innovation (10 miljoner euro) för räkenskapsåren 2018, 2019 och 2020 och kompletteras med bidrag från flera av unionens program under olika rubriker, såsom Europeiska socialfonden, unionens civilskyddsmekanism, Life-programmet och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

(18)  I denna förordning fastställs en finansieringsram för perioden 2018–2020 som ska utgöra det särskilda referensbeloppet, i den mening som avses i punkt 17 i det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning23, för Europaparlamentet och rådet under det årliga budgetförfarandet. Med undantag av omfördelningar ska det särskilda referensbeloppet finansieras genom användning av alla ekonomiska medel som är tillgängliga enligt rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/201323a.

_________________

_________________

23 Interinstitutionellt avtal av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (EUT C 373, 20.12.2013, s. 1).

23 Interinstitutionellt avtal av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (EUT C 373, 20.12.2013, s. 1).

 

23a Rådets förordning (EU) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för åren 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18a)  Om de åtgärder som vidtas inom ramen för den europeiska solidaritetskåren inte direkt är knutna till de ekonomiska medel som finns tillgängliga enligt förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 bör kommissionen se till att nya ytterligare medel görs tillgängliga.

Motivering

De åtgärder som vidtas inom ramen för den europeiska solidaritetskåren måste knytas till de medel och program genom vilka de finansieras. För de åtgärder som inte är det måste kommissionen se till att det finns ytterligare finansieringskällor för att genomföra åtgärderna.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  För att maximera effekten av den europeiska solidaritetskåren bör åtgärder vidtas för att göra det möjligt för de deltagande länderna att ge ytterligare nationell finansiering i enlighet med bestämmelserna för den europeiska solidaritetskåren.

(20)  För att maximera effekten av den europeiska solidaritetskåren bör medlemsstaterna och, där så är tillämpligt, behöriga regionala och lokala organ med egna exklusiva lagstiftningsbefogenheter samt de deltagande länderna, anta åtgärder för att göra ytterligare nationell, regional eller lokal finansiering tillgänglig i enlighet med bestämmelserna för den europeiska solidaritetskåren.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att säkerställa att den verksamhet som stöds genom den europeiska solidaritetskåren är tillgänglig för alla ungdomar, särskilt de mest missgynnade. Särskilda åtgärder bör därför vidtas för att främja social integration, deltagande av missgynnade ungdomar, samt för att ta hänsyn till de begränsningar som uppkommer genom att unionens yttersta randområden och de utomeuropeiska länderna och territorierna24 är så avlägset belägna. De deltagande länderna bör på samma sätt sträva efter att vidta alla lämpliga åtgärder för att undanröja juridiska och administrativa hinder för att den europeiska solidaritetskåren ska fungera väl. Detta inbegriper att, när så är möjligt, lösa administrativa problem som skapar svårigheter att få visering och uppehållstillstånd, utan att det påverkar tillämpningen av Schengenregelverket och unionens lagstiftning om inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare.

(24)  Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att säkerställa att den verksamhet som stöds genom den europeiska solidaritetskåren är tillgänglig för alla ungdomar, särskilt de mest missgynnade. Särskilda åtgärder bör därför vidtas för att främja social integration, deltagande av missgynnade ungdomar, samt för att ta hänsyn till de begränsningar som uppkommer genom att unionens yttersta randområden och de utomeuropeiska länderna och territorierna24 är så avlägset belägna. Medlemsstaterna och de deltagande länderna bör på samma sätt sträva efter att vidta alla lämpliga åtgärder för att undanröja juridiska och administrativa hinder för att den europeiska solidaritetskåren ska fungera väl. Detta inbegriper att, när så är möjligt, lösa administrativa problem som skapar svårigheter att få visering och uppehållstillstånd, utan att det påverkar tillämpningen av Schengenregelverket och unionens lagstiftning om inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare.

_________________

_________________

24 Fysiska personer från ett utomeuropeiskt land eller territorium och behöriga offentliga och/eller privata organ och institutioner i ett utomeuropeiskt land eller territorium får delta i unionens program i enlighet med rådets beslut 2001/822/EG av den 27 november 2001 om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska gemenskapen (EGT L 314, 30.11.2001, s. 1).

24 Fysiska personer från ett utomeuropeiskt land eller territorium och behöriga offentliga och/eller privata organ och institutioner i ett utomeuropeiskt land eller territorium får delta i unionens program i enlighet med rådets beslut 2001/822/EG av den 27 november 2001 om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska gemenskapen (EGT L 314, 30.11.2001, s. 1).

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  Varje enhet som vill delta i den europeiska solidaritetskåren, oavsett om den finansieras genom den europeiska solidaritetskårens budget, genom något annat unionsprogram eller från någon annan finansieringskälla, bör erhålla ett kvalitetsmärke under förutsättning att de tillämpliga villkoren är uppfyllda. Förfarandet för kvalitetsmärkning bör genomföras kontinuerligt av den europeiska solidaritetskårens genomförandestrukturer. Den tilldelade kvalitetsmärkningen bör regelbundet omprövas och kunna upphävas om det under de kontroller som utförs konstateras att villkoren för dess tilldelning inte längre är uppfyllda.

(Berör inte den svenska versionen.)  

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 28

Kommissionens förslag

Kommissionens förslag

(28)  Lämplig utåtriktad verksamhet, med offentliggörande och spridning av de möjligheter och resultat som de åtgärder som stöds av den europeiska solidaritetskåren medför, bör säkerställas på europeisk, nationell och lokal nivå. Den utåtriktade verksamheten, offentliggörandet och spridningen bör utgå från alla de organ som genomför den europeiska solidaritetskåren, med, i förekommande fall, stöd av andra viktiga parter.

(28)  Lämplig utåtriktad verksamhet, med offentliggörande och spridning av de möjligheter och resultat som de åtgärder som stöds av den europeiska solidaritetskåren medför, bör säkerställas med hjälp av webbportaler på europeisk, nationell, regional och lokal nivå. Den utåtriktade verksamheten, offentliggörandet och spridningen bör utgå från alla de organ som genomför den europeiska solidaritetskåren och från unionsprogram som är knutna till den europeiska solidaritetskåren.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 29

Kommissionens förslag

Kommissionens förslag

(29)  För att göra kommunikationen med den breda allmänheten effektivare och stärka synergieffekterna mellan kommunikationsinsatserna som vidtas på kommissionens initiativ bör de budgetmedel som anslås för kommunikationsinsatser i enlighet med denna förordning också bidra till spridning av information om unionens politiska prioriteringar i den mån de berör de allmänna målen för denna förordning.

(29)  För att göra kommunikationen med den breda allmänheten effektivare och stärka synergieffekterna mellan kommunikationsinsatserna som vidtas på kommissionens initiativ bör de budgetmedel som anslås för kommunikationsinsatser i enlighet med denna förordning också bidra till spridning av information om unionens politiska prioriteringar, såsom social integration, sammanhållning, miljöskydd och begränsning av klimatförändringar, i den mån de berör de allmänna målen för denna förordning, samt vara förenliga med målen för den europeiska solidaritetskårens finansieringskällor.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 37

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(37)  För bästa effektivitet och verkan bör den kommitté som inrättas genom förordning (EU) nr 1288/2013 också bistå kommissionen vid genomförandet av denna förordning. När det gäller den europeiska solidaritetskåren bör kommittén sammanträda i en särskild konstellation och dess mandat bör anpassas för att uppfylla denna nya roll. Det bör vara upp till de deltagande länderna att utse företrädare till dessa möten, med hänsyn tagen till den europeiska solidaritetskårens karaktär av volontärarbete och yrkesmässiga aspekter.

(37)  För bästa effektivitet och verkan bör den kommitté som inrättas genom förordning (EU) nr 1288/2013 också bistå kommissionen vid genomförandet av denna förordning. När det gäller den europeiska solidaritetskåren bör kommittén sammanträda i en särskild konstellation och dess mandat bör anpassas för att uppfylla denna nya roll. Det bör vara upp till medlemsstaterna och de deltagande länderna att utse företrädare till dessa möten, med hänsyn tagen till den europeiska solidaritetskårens karaktär av volontärarbete och yrkesmässiga aspekter.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 40

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(40)  Finansieringsramen för den europeiska solidaritetskåren under rubrik 1a i den fleråriga budgetramen bör också kompletteras med finansiella bidrag från andra program och rubriker, vilket kräver ändringar av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1293/201327, (EU) nr 1303/201328, (EU) nr 1305/201329, (EU) nr 1306/201330 och beslut nr 1313/2014/EU31.

utgår

_________________

 

27 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1293/2013 av den 11 december 2013 om inrättandet av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) samt om upphävande av förordning (EG) nr 614/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 185).

 

28 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).

 

29 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 487).

 

30 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 549).

 

31 Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU av den 17 december 2013 om en civilskyddsmekanism för unionen (EUT L 347, 20.12.2013, s. 924).

 

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  solidaritetsverksamhet: verksamhet som syftar till att åtgärda icke tillgodosedda samhällsbehov till förmån för en grupp och samtidigt främja den enskildes personliga, utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utveckling, vilket kan ske i form av placeringar, projekt eller nätverksarbete, som utvecklas i förhållande till olika områden, t.ex. utbildning, sysselsättning, jämställdhet, entreprenörskap (särskilt socialt företagande), medborgarskap och demokratiskt deltagande, miljö- och naturskydd, klimatinsatser, katastrofförebyggande åtgärder, katastrofberedskap och återhämtning, jordbruk och landsbygdsutveckling, tillhandahållande av livsmedel och andra förnödenheter, hälsa och välbefinnande, kreativitet och kultur, skolidrott och idrott, socialt stöd och välfärd, mottagande och integration av tredjelandsmedborgare, territoriellt samarbete och sammanhållning.

(1)  solidaritetsverksamhet: verksamhet som syftar till att åtgärda icke tillgodosedda samhällsbehov till förmån för en grupp och samtidigt främja den enskildes personliga, utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga och formativa utveckling, vilket kan ske i form av placeringar, projekt eller nätverksarbete, som utvecklas i förhållande till olika områden, t.ex. utbildning, sysselsättning, jämställdhet, entreprenörskap (särskilt socialt företagande), medborgarskap och demokratiskt deltagande, miljö- och naturskydd, klimatinsatser, katastrofförebyggande åtgärder, katastrofberedskap och återhämtning, jordbruk och landsbygdsutveckling, tillhandahållande av livsmedel och andra förnödenheter, hälsa och välbefinnande, kreativitet och kultur, skolidrott och idrott, socialt stöd och välfärd, funktionsnedsättning, mottagande och integration av tredjelandsmedborgare, territoriellt samarbete och sammanhållning.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  missgynnade ungdomar: personer som behöver ytterligare stöd på grund av funktionshinder, inlärningssvårigheter, ekonomiska hinder, kulturskillnader, hälsoproblem, sociala eller geografiska hinder.

(3)  missgynnade ungdomar: personer som behöver ytterligare stöd på grund av funktionshinder, inlärnings- eller integrationssvårigheter, ekonomiska hinder, kulturskillnader, hälsoproblem, sociala eller geografiska hinder.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  volontärarbete: obetald volontärtjänst på heltid32 i upp till 12 månader som ger unga människor en chans att bidra till det dagliga arbetet i organisationer som arbetar inom solidaritetsrelaterade områden, som ytterst gynnar de samhällen där verksamheten bedrivs, som innehåller en gedigen aspekt av lärande och utbildning som ger de unga volontärerna färdigheter och kunskaper som kommer att vara till nytta för deras personliga, utbildningsmässiga, sociala och yrkesmässiga utveckling, och som också kommer att bidra till att förbättra deras anställbarhet.

(6)  volontärarbete: obetald volontärtjänst på heltid32 i upp till 12 månader som ger unga människor en chans att bidra till det dagliga arbetet i organisationer som arbetar inom solidaritetsrelaterade områden, som ytterst gynnar de samhällen där verksamheten bedrivs, som innehåller en gedigen aspekt av lärande och utbildning som ger de unga volontärerna färdigheter och kunskaper som kommer att vara till nytta för deras personliga, utbildningsmässiga, sociala och formativa utveckling, och som därför också kommer att förbättra deras potentiella anställbarhet.

_________________

_________________

32 Som en allmän princip en aktivitet som utförs kontinuerligt, fem dagar i veckan under sju timmar om dagen.

32 Som en allmän princip en aktivitet som utförs kontinuerligt, fem dagar i veckan under sju timmar om dagen.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  placeringar i volontärgrupper: placeringar som gör det möjligt för grupper av deltagare i den europeiska solidaritetskåren från olika deltagande länder att volontärarbeta tillsammans för ett gemensamt mål genom att utföra manuella eller intellektuella uppgifter inom ett meningsfullt samhällsprojekt för en period på mellan två veckor och två månader.

(7)  placeringar i volontärgrupper: placeringar som gör det möjligt för grupper av deltagare i den europeiska solidaritetskåren från olika medlemsstater och andra deltagande länder att volontärarbeta tillsammans för ett gemensamt mål genom att utföra manuella eller intellektuella uppgifter inom ett meningsfullt samhällsprojekt för en period på mellan två veckor och två månader.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  europeiska solidaritetskårens portal: webbaserat verktyg som tillhandahåller relevanta nättjänster till enskilda och organisationer som deltar i den europeiska solidaritetskåren, inklusive information om den europeiska solidaritetskåren, registrering av deltagare, sökning efter deltagare för placeringar, reklam för och sökning efter placeringar, sökning efter potentiella projektpartner, hantering av kontakter och erbjudanden om placeringar och projekt, utbildning, kommunikation och nätverksarbete, information och anmälningar om möjligheter, samt annan relevant utveckling med anknytning till den europeiska solidaritetskåren.

(14)  europeiska solidaritetskårens portal: webbaserat verktyg som tillhandahåller relevanta nättjänster till enskilda och organisationer som deltar i den europeiska solidaritetskåren, inklusive information om den europeiska solidaritetskåren, registrering av deltagare, hantering av kvalitetsmärken, sökning efter deltagare för placeringar, reklam för och sökning efter placeringar, sökning efter potentiella projektpartner, hantering av kontakter och erbjudanden om placeringar och projekt, utbildning, kommunikation och nätverksarbete, information och anmälningar om möjligheter och spridning av resultaten från solidaritetsinsatser, samt annan relevant utveckling med anknytning till den europeiska solidaritetskåren.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Målet med den europeiska solidaritetskåren är att stärka ungdomars och organisationers engagemang i lättillgänglig solidaritetsverksamhet av hög kvalitet som ett sätt att bidra till att stärka sammanhållningen och solidariteten i Europa, stödja lokalsamhällen och ta itu med samhälleliga utmaningar.

Målet med den europeiska solidaritetskåren är att stärka ungdomars och organisationers engagemang i lättillgänglig solidaritetsverksamhet av hög kvalitet som ett sätt att bidra till att stärka sammanhållningen och solidariteten i Europa, stödja lokalsamhällen och ta itu med epokgörande utmaningar, framför allt de som rör ökad social integration, utbildning och sysselsättning, men även miljöskydd och begränsning av klimatförändringar.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen och de deltagande länderna ska samarbeta för att uppnå större effektivitet och verkan, genom att säkerställa samstämmighet mellan å ena sidan nationella program och projekt som rör solidaritet, utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor och å andra sidan den europeiska solidaritetskårens verksamhet. Denna verksamhet ska bygga på relevant god praxis och befintliga program.

2.  Kommissionen, medlemsstaterna och andra deltagande länder ska samarbeta för att uppnå större effektivitet och verkan, genom att säkerställa samstämmighet mellan å ena sidan nationella program och projekt som rör solidaritet, utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor, utan att det påverkar lokala och regionala myndigheter med lagstiftande befogenheter, och å andra sidan den europeiska solidaritetskårens verksamhet. Denna verksamhet ska bygga på relevant god praxis och befintliga program.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 6 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den europeiska solidaritetskårens mål ska uppnås genom följande typer av verksamhet:

Den europeiska solidaritetskårens mål ska uppnås genom följande typer av verksamhet, inom ramen för målen för dess finansieringskällor:

Motivering

Med tanke på att finansieringen för den europeiska solidaritetskåren kommer från Erasmus+, EaSI, unionens civilskyddsmekanism, Life-programmet, ESF och Ejflu måste kårens mål ha ett samband med de mål som eftersträvas inom ramen för de fonder genom vilka det finansieras.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 6 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Solidaritetsplaceringar, projekt och nätverksarbete.

(a)  Solidaritetsplaceringar, projekt och nätverksarbete som rör civilsamhället.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Nätverksarbete för enskilda och organisationer som deltar i den europeiska solidaritetskåren.

(c)  Nätverksarbete för enskilda och organisationer som deltar i den europeiska solidaritetskåren med full hänsyn tagen och som komplement till redan etablerade lokala och regionala erfarenheter, i synnerhet bästa praxis inom volontärarbetssektorn och civilskyddet.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 8 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Åtgärder som syftar till att säkerställa solidaritetsplaceringarnas kvalitet, inklusive utbildning, språkligt stöd, administrativt stöd för deltagare och deltagande organisationer, försäkring, stöd efter placeringen samt utveckling av ett certifikat som anger och dokumenterar de kunskaper och färdigheter som förvärvats under praktiken.

(a)  Åtgärder som syftar till att säkerställa solidaritetsplaceringarnas höga kvalitet, inklusive omfattande utbildningsprogram, språkligt stöd, administrativt stöd för deltagare och deltagande organisationer, försäkring, stöd efter placeringen samt utveckling av ett certifikat som anger och dokumenterar de kunskaper och färdigheter som förvärvats under praktiken.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 8 – led d

Kommissionens förslag

Kommissionens förslag

(d)  Inrättande, underhåll och uppdatering av den europeiska solidaritetskårens portal och andra relevanta nättjänster samt nödvändiga it-supportsystem och webbaserade verktyg.

(d)  Inrättande, underhåll och uppdatering av den europeiska solidaritetskårens portal, inbegripet deltagarnas rapporter från fältet, och andra relevanta nättjänster, i första hand för att sprida målen för och tillgängligheten av denna förordning, samt nödvändiga it-supportsystem och webbaserade verktyg.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Det belopp som avses i punkt 1 inkluderar en finansieringsram på 294 200 000 euro33 i löpande priser kompletterad med bidrag från

utgår

(a) Europeiska socialfonden med 35 000 000 euro i löpande priser,

 

(b) unionens civilskyddsmekanism med 6 000 000 euro i löpande priser,

 

(c) Life-programmet med 4 500 000 euro i löpande priser,

 

(d) Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling med 1 800 000 euro i löpande priser.

 

_________________

 

33 Denna finansieringsram utgör det särskilda referensbeloppet, i den mening som avses i punkt 17 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning.

 

Motivering

Vi anser att nya initiativ inte bör finansieras genom omfördelning av befintliga program och fonder. De bör i stället finansieras genom alla andra tillgängliga resurser inom ramen för den gällande fleråriga budgetramen.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Ett deltagande land får ställa nationella medel till stödmottagarnas förfogande som ska förvaltas enligt reglerna för den europeiska solidaritetskåren, och för detta ändamål utnyttja den europeiska solidaritetskårens decentraliserade strukturer, under förutsättning att landet står för en kompletterande proportionell finansiering av dessa strukturer.

6.  Ett deltagande land ska, med utgångspunkt i sina resurser, ställa nationella medel till stödmottagarnas förfogande som ska förvaltas enligt reglerna för den europeiska solidaritetskåren, och för detta ändamål utnyttja den europeiska solidaritetskårens decentraliserade strukturer, under förutsättning att landet står för en kompletterande proportionell finansiering av dessa strukturer. Medlemsstaterna får tillhandahålla nya, kompletterande medel.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska delta i den europeiska solidaritetskåren.

1.  Medlemsstaterna ska delta i den europeiska solidaritetskåren. I medlemsstater där befogenheterna för den europeiska solidaritetskårens verksamhet har överförts till regionala och lokala myndigheter ska mekanismer tas fram med hjälp av nationella organ som fungerar som genomförandeorgan, så att dessa myndigheter kan delta direkt.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Vid genomförandet av denna förordning ska kommissionen och de deltagande länderna säkerställa att särskilda ansträngningar görs för att främja social integration, i synnerhet för missgynnade ungdomars deltagande.

2.  Vid genomförandet av denna förordning ska medlemsstaterna och andra deltagande länder säkerställa att särskilda ansträngningar görs för att främja social integration, i synnerhet för missgynnade och mer utsatta ungdomars deltagande, och ska för detta ändamål anta ett jämställdhetsperspektiv.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den europeiska solidaritetskåren är öppen för deltagande av offentliga och privata enheter och internationella organisationer, under förutsättning att de har tilldelats den europeiska solidaritetskårens kvalitetsmärke.

1.  Den europeiska solidaritetskåren är öppen för deltagande av offentliga och privata enheter och internationella organisationer, under förutsättning att de har tilldelats den europeiska solidaritetskårens kvalitetsmärke i enlighet med målen för denna förordning.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  En ansökan från en behörig enhet om att bli en deltagande organisation ska bedömas av den europeiska solidaritetskårens behöriga genomförandeorgan för att säkerställa att verksamheten uppfyller den europeiska solidaritetskårens krav.

2.  En ansökan från en behörig enhet om att bli en deltagande organisation ska bedömas av den europeiska solidaritetskårens behöriga genomförandeorgan för att säkerställa att verksamheten uppfyller den europeiska solidaritetskårens krav och mål.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Som ett resultat av bedömningen kan enheten tilldelas den europeiska solidaritetskårens kvalitetsmärke. Kvalitetsmärkningen ska omprövas regelbundet och kan återkallas.

3.  Som ett resultat av bedömningen kan enheten tilldelas den europeiska solidaritetskårens kvalitetsmärke. Kvalitetsmärkningen ska omprövas åtminstone vartannat år, utan att skapa onödiga administrativa bördor, och kan återkallas.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Den europeiska solidaritetskårens kvalitetsmärke ska inte automatiskt leda till finansiering inom den europeiska solidaritetskåren.

5.  Den europeiska solidaritetskårens kvalitetsmärke ska inte automatiskt leda till finansiering inom den europeiska solidaritetskåren, men det är en oundgänglig förutsättning för finansiering.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Varje offentlig eller privat enhet som är etablerad i ett deltagande land samt internationella organisationer som genomför solidaritetsverksamhet i de deltagande länderna kan ansöka om finansiering. När det gäller verksamhet som avses i artikel 7.1 a ska det vara en förutsättning för finansiering genom den europeiska solidaritetskåren att den deltagande organisationen tilldelats ett kvalitetsmärke. När det gäller solidaritetsprojekt som avses i artikel 7.1 b får fysiska personer också ansöka om finansiering för informella grupper av deltagare i den europeiska solidaritetskåren.

Varje offentlig eller privat enhet som är etablerad i en medlemsstat eller i ett annat deltagande land samt internationella organisationer som genomför solidaritetsverksamhet i en medlemsstat eller i andra deltagande länder kan ansöka om finansiering. När det gäller verksamhet som avses i artikel 7.1 a ska det vara en förutsättning för finansiering genom den europeiska solidaritetskåren att den deltagande organisationen tilldelats ett kvalitetsmärke. När det gäller solidaritetsprojekt som avses i artikel 7.1 b får fysiska personer också ansöka om finansiering för informella grupper av deltagare i den europeiska solidaritetskåren.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska i samarbete med de deltagande länderna regelbundet övervaka den europeiska solidaritetskårens framsteg när det gäller att uppfylla målen.

1.  Kommissionen ska i samarbete med medlemsstaterna och andra deltagande länder regelbundet övervaka den europeiska solidaritetskårens framsteg när det gäller att uppfylla målen.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Antal deltagare med volontärplatser (inom landet och gränsöverskridande).

(a)  Antal deltagare med volontärplatser, däribland missgynnade ungdomar (inom landet och gränsöverskridande).

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Antal deltagare med praktikplatser (inom landet och gränsöverskridande).

(b)  Antal deltagare med praktikplatser, däribland missgynnade ungdomar (inom landet och gränsöverskridande).

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Antal deltagare med anställning (inom landet och gränsöverskridande).

(c)  Antal deltagare med anställning, däribland missgynnade ungdomar (inom landet och gränsöverskridande).

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Antal deltagare i solidaritetsprojekt.

(d)  Antal deltagare i solidaritetsprojekt, däribland missgynnade ungdomar.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  Antal solidaritetsprojekt.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska i samarbete med de deltagande länderna säkerställa spridning av information, marknadsföring och uppföljning av samtliga insatser som får stöd inom ramen för den europeiska solidaritetskåren.

1.  Kommissionen ska i samarbete med medlemsstaterna och andra deltagande länder säkerställa spridning av information, marknadsföring och uppföljning av samtliga insatser som får stöd inom ramen för den europeiska solidaritetskåren och när det gäller allt som rör registrering och tillträde till procedurerna.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  De nationella programkontor som avses i artikel 20 ska utveckla en konsekvent strategi för effektiv utåtriktad verksamhet samt spridning och utnyttjande av resultaten från den verksamhet som de stöder, bistå kommissionen i den allmänna uppgiften att sprida information om den europeiska solidaritetskåren, inklusive information om verksamhet som förvaltas på nationell nivå och unionsnivå och dess resultat, samt informera relevanta målgrupper om de initiativ som görs i deras land.

2.  De nationella programkontor som avses i artikel 20 ska utveckla en konsekvent politik och en lämplig strategi för effektiv utåtriktad verksamhet samt spridning och utnyttjande av resultaten från den verksamhet som de stöder, bistå kommissionen i den allmänna uppgiften att sprida information om den europeiska solidaritetskåren, inklusive information om verksamhet som förvaltas på nationell nivå och unionsnivå och dess resultat, samt informera relevanta målgrupper om de initiativ som görs i deras land.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 17 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  de nationella programkontoren på nationell nivå i de deltagande länderna.

(b)  de utsedda programkontoren i medlemsstaterna och andra deltagande länder.

Motivering

Den varierande situationen på plats i de medlemsstater där befogenheter har överförts till regionala och lokala organ med egna lagstiftningsbefogenheter måste beaktas.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I varje land som deltar i den europeiska solidaritetskåren ska de nationella myndigheter som utsetts för att förvalta åtgärder som avses i kapitel III i förordning (EU) nr 1288/2013 också fungera som nationella myndigheter inom ramen för den europeiska solidaritetskåren. Artikel 27.1, 27.3, 27.5, 27.8, 27.9, 27.11, 27.12, 27.13, 27.14, 27.15 och 27.16 i den förordningen ska med nödvändig anpassning tillämpas på den europeiska solidaritetskåren. För de länder som avses i artikel 11.2 i denna förordning ska, om en nationell myndighet inte har angetts för det landet, en sådan utses i enlighet med artikel 27.2–27.6 och 27.8–27.15 i förordning (EU) nr 1288/2013.

I varje land som deltar i den europeiska solidaritetskåren ska de nationella myndigheter som utsetts för att förvalta åtgärder som avses i kapitel III i förordning (EU) nr 1288/2013 också fungera som nationella myndigheter inom ramen för den europeiska solidaritetskåren. I medlemsstater där befogenheter som rör detta kapitel har överförts till regionala och lokala myndigheter med egna exklusiva lagstiftningsbefogenheter ska mekanismer tas fram med hjälp av nationella organ som fungerar som genomförandeorgan, så att dessa myndigheter kan delta direkt. Artikel 27.1, 27.3, 27.5, 27.8, 27.9, 27.11, 27.12, 27.13, 27.14, 27.15 och 27.16 i den förordningen ska med nödvändig anpassning tillämpas på den europeiska solidaritetskåren. För de länder som avses i artikel 11.2 i denna förordning ska, om en nationell myndighet inte har angetts för det landet, en sådan utses i enlighet med artikel 27.2–27.6 och 27.8–27.15 i förordning (EU) nr 1288/2013.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I varje land som deltar i den europeiska solidaritetskåren ska de nationella programkontor som har utsetts för att förvalta åtgärder som avses i kapitel III i förordning (EU) nr 1288/2013 i sina respektive länder också fungera som nationella programkontor inom ramen för den europeiska solidaritetskåren.

I varje medlemsstat och i andra länder som deltar i den europeiska solidaritetskåren ska de nationella programkontor som har utsetts för att förvalta åtgärder som avses i kapitel III i förordning (EU) nr 1288/2013 i sina respektive länder också fungera som nationella programkontor inom ramen för den europeiska solidaritetskåren. I medlemsstater där befogenheter som rör detta kapitel har överförts till regionala och lokala myndigheter med egna exklusiva lagstiftningsbefogenheter ska mekanismer tas fram med hjälp av nationella organ som fungerar som genomförandeorgan, så att dessa myndigheter kan delta direkt.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  För att genomföra denna förordning ska kommissionen anta arbetsprogram genom genomförandeakter. Varje arbetsprogram ska säkerställa att de allmänna och särskilda mål som fastställs i artiklarna 3 och 4 genomförs på ett enhetligt sätt och ange de förväntade resultaten, metoden för genomförande och dess totala belopp. Arbetsprogrammen ska också innehålla en beskrivning av de åtgärder som ska finansieras, en uppgift om det belopp som ska anslås till varje åtgärd, samt en uppgift om fördelningen av medel mellan de deltagande länderna för de åtgärder som ska förvaltas av de nationella programkontoren och en vägledande tidsplan för genomförandet.

1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 25a med avseende på antagande av arbetsprogram. Varje arbetsprogram ska säkerställa att de allmänna och särskilda mål som fastställs i artiklarna 3 och 4 genomförs på ett enhetligt sätt och ange de förväntade resultaten, metoden för genomförande och dess totala belopp. Arbetsprogrammen ska också innehålla en beskrivning av de åtgärder som ska finansieras, en uppgift om det belopp som ska anslås till varje åtgärd, samt en uppgift om fördelningen av medel mellan de deltagande länderna för de åtgärder som ska förvaltas av de nationella programkontoren och en vägledande tidsplan för genomförandet.

Motivering

Det är lämpligt att Europaparlamentet och rådet tillfrågas beträffande denna förordnings genomförandeåtgärder.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 25.2.

utgår

Motivering

Det är lämpligt att Europaparlamentet och rådet tillfrågas beträffande denna förordnings genomförandeåtgärder.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 25

utgår

Kommittéförfarande

 

1.  Kommissionen ska biträdas av den kommitté som inrättats genom artikel 36 i förordning (EU) nr 1288/2013. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

 

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

 

Motivering

Det är lämpligt att Europaparlamentet och rådet tillfrågas beträffande denna förordnings genomförandeåtgärder.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 25a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 25a

 

Utövande av delegering

 

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

 

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 24 ska ges till kommissionen i en period på fem år från och med den [dag då denna förordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenheter senast nio månader innan perioden på två år tar slut. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

 

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 24 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

 

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016.

 

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

 

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 24 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Motivering

Det är lämpligt att Europaparlamentet och rådet tillfrågas beträffande denna förordnings genomförandeåtgärder.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 26

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

[...]

utgår

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 27

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 27

utgår

Ändring av förordning (EU) nr 1293/2013

 

I artikel 4 i förordning (EU) nr 1293/2013 ska följande stycke läggas till:

 

”3. Högst 3 000 000 EUR i löpande priser från delprogrammet Miljö, motsvarande det prioriterade området Miljöstyrning och miljöinformation, och 1 500 000 EUR i löpande priser från delprogrammet Klimatpolitik, motsvarande det prioriterade området Klimatstyrning och klimatinformation, ska anslås för att finansiera projekt i den mening som avses i artikel 17.4 som genomförs av den europeiska solidaritetskåren i enlighet med förordning (EU) nr 2017/XXX och som bidrar till ett eller flera av de prioriterade områdena i den mening som avses i artiklarna 9 och 13. Detta anslag ska endast genomföras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/XXX och vara undantaget från de särskilda kraven i förordning (EU) nr 1293/2013.

 

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 28

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 28

utgår

Ändringar av förordning (EU) nr 1303/2013

 

Förordning (EU) nr 1303/2013 ska ändras på följande sätt:

 

1. Artikel 58.1 ska ändras på följande sätt:

 

a) Det första stycket ska ersättas med följande:

 

”På kommissionens initiativ får de europeiska struktur- och investeringsfonderna stödja åtgärder när det gäller förberedelser, övervakning, administrativt och tekniskt stöd, utvärdering, revision och kontroll som krävs för genomförandet av den här förordningen och stödja de åtgärder enligt förordning (EU) 2017/XXX som avses i tredje stycket i den mån dessa åtgärder syftar till ekonomisk, social och territoriell sammanhållning.”

 

”m) Åtgärder som finansieras enligt förordning (EU) 2017/XXX om den europeiska solidaritetskåren i syfte att öka den personliga, utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utvecklingen för unga människor, samt deras anställbarhet och underlätta övergången till arbetsmarknaden.”

 

”35 000 000 EUR i löpande priser av det belopp som anslagits till tekniskt stöd på kommissionens initiativ ska anslås till den europeiska solidaritetskåren till stöd för dess åtgärder i enlighet med artikel 9.2 a i förordning (EU) 2017/XXX. Detta anslag ska endast genomföras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/XXX och vara undantaget från de särskilda kraven i de fondspecifika förordningarna.”

 

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 29

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 29

utgår

Ändring av förordning (EU) nr 1305/2013

 

I artikel 51.1 i förordning (EU) nr 1305/2013 ska följande stycke läggas till efter det första stycket:

 

”Ejflu får också finansiera åtgärder som genomförs av den europeiska solidaritetskåren med ett belopp av sammanlagt 1 800 000 EUR i löpande priser i enlighet med förordning (EU) 2017/XXX och som bidrar till en eller flera av unionens prioriteringar för landsbygdsutveckling. Detta anslag ska endast genomföras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/XXX och vara undantaget från de särskilda kraven i förordning (EU) nr 1305/2013.

 

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 30

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 30

utgår

Ändring av förordning (EU) nr 1306/2013

 

I artikel 6 i förordning (EU) nr 1306/2013 ska följande led läggas till som led j:

 

”j) Åtgärder som genomförs av den europeiska solidaritetskåren i enlighet med förordning (EU) 2017/XXX, som bidrar till en eller flera av unionens prioriteringar på området jordbruk och landsbygdsutveckling, i synnerhet åtgärder som avses i artikel 51.1 andra stycket i förordning (EU) nr 1305/2013. Detta anslag ska endast genomföras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/XXX och vara undantaget från de särskilda kraven i de fondspecifika förordningarna.”

 

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 31

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 31

utgår

Ändring av beslut nr 1313/2013/EU

 

I artikel 19.1 i beslut nr 1313/2013/EU ska följande stycke läggas till efter det andra stycket:

 

”6 000 000 EUR i löpande priser från den finansieringsram som härrör från rubrik 3 ”Säkerhet och medborgarskap” ska anslås för att finansiera åtgärder som genomförs av den europeiska solidaritetskåren i enlighet med förordning (EU) 2017/XXX och som bidrar till en eller flera av unionens prioriteringar på området för civilskydd. Detta anslag ska endast genomföras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/XXX och vara undantaget från de särskilda kraven i beslut nr 1313/2013/EU.”

 

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Europeiska solidaritetskåren

Referensnummer

COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

CULT

12.6.2017

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

12.6.2017

Associerat/associerade utskott

5.10.2017

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Eleonora Forenza

28.6.2017

Behandling i utskott

7.9.2017

 

 

 

Antagande

28.11.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

55

6

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Renate Sommer, Claudiu  Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Nicola Caputo, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Jan Huitema, Peter Jahr, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Younous Omarjee, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor, Tiemo Wölken

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Richard Ashworth, Pál Csáky, Marco Valli, Tomáš Zdechovský

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

55

+

ALDE

Catherine Bearder, Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Ulrike Müller, Frédérique Ries

ECR

Arne Gericke, Bolesław G. Piecha

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Stefan Eck, Eleonora Forenza, Kateřina Konečná, Younous Omarjee

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Pál Csáky, Angélique Delahaye, Herbert Dorfmann, Christofer Fjellner, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Peter Jahr, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina‑Ioana Vălean, Tomáš Zdechovský

S&D

Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tiemo Wölken

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Bart Staes, Keith Taylor

6

-

ECR

Richard Ashworth, Mark Demesmaeker, Julie Girling, John Procter

EFDD

Julia Reid

ENF

Sylvie Goddyn

1

0

ALDE

Jan Huitema

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/charter/index_en.htm (2012/C 326/02) (EUT C 326, 26.10.2012, s. 391).

(2)

http://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/


YTTRANDE från budgetutskottet (5.12.2017)

till utskottet för kultur och utbildning

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av den rättsliga ramen för den europeiska solidaritetskåren och om ändring av förordningarna (EU) nr 1288/2013, (EU) nr 1293/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013 och beslut nr 1313/2013/EU

(COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD))

Föredragande av yttrande: Tiemo Wölken

KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden välkomnar förslaget att det ska inrättas en europeisk solidaritetskår, som lades fram av kommissionen den 30 maj 2017. EU bygger på solidaritet: solidaritet mellan medborgarna, solidaritet över gränserna mellan medlemsstaterna och solidaritet i EU:s handling inom och utanför unionen. Det är ett gemensamt värde som starkt präglar EU. Det är en del av den grundläggande struktur som gör den europeiska drömmen till inspirationskälla för generation efter generation och skapar gemensamma värderingar i hela unionen.

Det nuvarande förslaget om den europeiska solidaritetskåren erbjuder en särskild rättslig grund åt ett initiativ som ger unga människor i hela EU möjlighet att förverkliga sina ambitioner om ett bättre EU och därmed driva det europeiska projektet framåt, och samtidigt utveckla sin egen kompetens.

Föredraganden är av dock av den starka övertygelsen att kåren förtjänar en egen särskild budget. För perioden 2018–2020 föreslår kommissionen en finansiering av den europeiska solidaritetskåren med tre fjärdedelar genom en omfördelning av medlen från pågående program inom deras befintliga finansiella anslag: 197,7 miljoner EUR från Erasmus+, 10 miljoner EUR från programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI) och 47,3 miljoner EUR från program under andra rubriker (varav 35 miljoner EUR från Europeiska socialfonden (ESF), 6 miljoner EUR från civilskyddsmekanismen, 4,5 miljoner EUR från Life-programmet och 1,8 miljoner EUR från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu)). Endast en fjärdedel av det totala anslaget för solidaritetskåren skulle utgöras av nya medel.

Föredraganden avvisar eftertryckligen detta system som innebär att den europeiska solidaritetskåren i stor utsträckning finansieras på bekostnad av prioriterad verksamhet inom andra viktiga EU-program, som har egna värdefulla uppdrag, mål och motsvarande finansiella anslag som budgeterats sedan den nuvarande fleråriga budgetramens början. Något som möjligen skulle ha varit godtagbart för att snabbt få igång verksamheten under en första pilotfas för solidaritetskåren, kan knappast ses som en lösning på medellång eller lång sikt för att finansiera ett viktigt program, som inte bara förtjänar sin egen rättsliga grund utan också en ambitiös finansieringsram med nytt kapital.

Nya politiska prioriteringar under den nuvarande fleråriga budgetramen kräver nya resurser genom mobilisering av de flexibilitetsbestämmelser och särskilda instrument som ingår i förordningen om den fleråriga budgetramen, efter att tillgängliga marginaler har uttömts. Om den europeiska solidaritetskåren verkligen är ett nytt prioriterat initiativ, enligt vad som sägs i den gemensamma förklaringen om EU:s lagstiftningsprioriteringar för 2017, är det inte mer än logiskt att den bör få nya medel så att den kan uppnå sina mål utan att påverka pågående EU-finansierade program och projekt negativt.

Föredraganden anser att de flexibilitetsverktyg som ingår i den nuvarande fleråriga budgetramen och som stärkts som en del av halvtidsöversynen, såsom flexibilitetsinstrumentet och den samlade marginalen för åtaganden, bör användas för att finansiera den europeiska solidaritetskåren under perioden 2018–2020. En omfördelning kan endast tillåtas om överföringen av medel har varit planerad från programmets början, som i fallet med finansieringen av verksamheten inom den europeiska volontärtjänsten inom ramen för Erasmus+. Genom att ta bort bidragen från EaSI, ESF, civilskyddsmekanismen, Life och Ejflu till den europeiska solidaritetskåren och återlämna dessa belopp till de budgetrubriker från vilka de togs, i enlighet med den ursprungliga ekonomiska planeringen, sänder föredraganden en tydlig signal om finansieringen av detta initiativ.

Life, som tar itu med utmaningarna på miljö- och klimatområdet, har lett till märkbara förbättringar av miljösituationen i EU. Om kampen mot klimatförändringarna ska kunna fortsätta och Parisavtalet, som uppnåddes under COP21, ska kunna följas, bör inte Life-programmets finansiering omfördelas för andra ändamål.

Ejflu och ESF, som är en del av EU:s struktur- och investeringsfonder (ESI-fonder), bidrar till att stärka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen i unionen. Syftet med ESI-fonderna är att minska skillnaderna mellan de olika regionernas utvecklingsnivåer. Den europeiska solidaritetskåren bör inte finansieras med medel från sammanhållningspolitiken.

Genom unionens civilskyddsmekanism ska unionen och medlemsstaterna samordna sina system för förebyggande av, beredskap för och insatser vid naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människor. Med tanke på de senaste årens stora ökning av antalet naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människor, och av omfattningen och komplexiteten hos dessa, bland annat till följd av klimatförändringar, blir det allt viktigare med en gemensam och integrerad strategi för katastrofhantering. I detta sammanhang anser föredraganden att det är oacceptabelt att omfördela medel inom civilskydd till förmån för den europeiska solidaritetskåren.

Vidare föreslår föredraganden att bestämmelserna för övervakning och utvärdering av den europeiska solidaritetskåren ska stärkas.

Föredraganden uppmanar slutligen kommissionen att utarbeta ett tydligt och ambitiöst förslag för genomförande och finansiering av den europeiska solidaritetskåren från och med 2021, som utlovat.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  I denna förordning fastställs en finansieringsram för perioden 2018–2020 som ska utgöra det särskilda referensbeloppet, i den mening som avses i punkt 17 i det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning23, för Europaparlamentet och rådet under det årliga budgetförfarandet. Det särskilda referensbeloppet omfattar omfördelningar från programmet Erasmus+ (197,7 miljoner euro) och programmet för sysselsättning och social innovation (10 miljoner euro) för räkenskapsåren 2018, 2019 och 2020 och kompletteras med bidrag från flera av unionens program under olika rubriker, såsom Europeiska socialfonden, unionens civilskyddsmekanism, Life-programmet och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

(18)  I denna förordning fastställs en finansieringsram på 341.5 miljoner euro i löpande priser för perioden 2018–2020 som ska utgöra det särskilda referensbeloppet, i den mening som avses i punkt 17 i det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning23, för Europaparlamentet och rådet under det årliga budgetförfarandet. Finansieringsramen bör omfatta det belopp på 197,7 miljoner euro som ursprungligen var öronmärkt för att finansiera verksamhet inom Europeisk volontärtjänst inom ramen för programmet Erasmus+ för räkenskapsåren 2018, 2019 och 2020, eftersom dessa verksamheter kommer att överföras till programmet Europeiska solidaritetskåren. Med tanke på behovet av att undvika negativa effekter på finansieringen av befintliga fleråriga program bör det återstående beloppet för finansiering av den europeiska solidaritetskåren uteslutande hämtas från outnyttjade marginaler under taken i den fleråriga budgetramen.

_________________

_________________

23 Interinstitutionellt avtal av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (EUT C 373, 20.12.2013, s. 1).

23 Interinstitutionellt avtal av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (EUT C 373, 20.12.2013, s. 1).

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 38a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(38a)  I sin resolution av den 2 februari 2017 om genomförandet av förordningen om Erasmus+ uppmanade Europaparlamentet kommissionen och medlemsstaterna att göra en budgetsatsning för att inkludera det nya initiativet med den europeiska solidaritetskåren utan att underfinansiera andra befintliga och prioriterade program.

 

___________________

 

1a Antagna texter, P8_TA(2017)0018.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 38b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(38b)  I sin resolution av den 5 juli 2017 om mandat för trepartsmötet om budgetförslaget för 20181a, uttryckte Europaparlamentet sin oro över att man, trots parlamentets varningar, i det lagstiftningsförslag som antogs den 30 maj 2017 förutser att tre fjärdedelar av den europeiska solidaritetskårens budget ska finansieras genom omfördelningar från befintliga program, och främst från Erasmus+ (197,7 miljoner EUR), och upprepade att nya politiska åtaganden borde finansieras med nya anslag och inte omfördelningar från befintliga program.

 

_____________________

 

1a Antagna texter, P8_TA-PROV(2017)0302.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 38c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(38c)  Separat finansiering och separata budgetanslag bör garanteras för den europeiska solidaritetskåren och bör inte medföra någon minskning av budgeten för andra politikområden som främjar ungdomar, utbildning, yrkesutbildning, sysselsättning och solidaritet. En optimal och transparent användning av de ekonomiska resurserna bör säkerställas.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 39

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(39)  Finansieringsramen för den europeiska solidaritetskåren under rubrik 1a i den fleråriga budgetramen bygger också på medel som har omfördelats från Erasmus+-programmet. Dessa medel bör huvudsakligen komma från anslag som syftar till att finansiera den del av den europeiska volontärtjänstens verksamhet som kan räknas in i de volontärplatser som stöds enligt denna förordning. Dessutom bör vissa anslag i garantimöjligheten för studielån, vilka sannolikt inte kommer att utnyttjas inom Erasmus+, omfördelas i syfte att tillhandahålla adekvat medfinansiering till driftskostnaderna för de nationella programkontoren, och anpassas till utnyttjningsförmågan i denna åtgärd.

(39)  Finansieringsramen för den europeiska solidaritetskåren under rubrik 1a i den fleråriga budgetramen bygger också på medel som har omfördelats från Erasmus+-programmet. Dessa medel bör endast komma från anslag som syftar till att finansiera den del av den europeiska volontärtjänstens verksamhet som kan räknas in i de volontärplatser som stöds enligt denna förordning.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 40

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(40)  Finansieringsramen för den europeiska solidaritetskåren under rubrik 1a i den fleråriga budgetramen bör också kompletteras med finansiella bidrag från andra program och rubriker, vilket kräver ändringar av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1293/201327, (EU) nr 1303/201328, (EU) nr 1305/201329, (EU) nr 1306/201330 och beslut nr 1313/2014/EU31.

utgår

__________________

 

27 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1293/2013 av den 11 december 2013 om inrättandet av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) samt om upphävande av förordning (EG) nr 614/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 185).

 

28 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).

 

29 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 (EUT  L 347, 20.12.2013, s. 487).

 

30 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 549).

 

31 Europaparlamentets och rådets beslut nr 1313/2013/EU av den 17 december 2013 om en civilskyddsmekanism för unionen (EUT L 347, 20.12.2013, s. 924).

 

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  volontärarbete: obetald volontärtjänst på heltid32 i upp till 12 månader som ger unga människor en chans att bidra till det dagliga arbetet i organisationer som arbetar inom solidaritetsrelaterade områden, som ytterst gynnar de samhällen där verksamheten bedrivs, som innehåller en gedigen aspekt av lärande och utbildning som ger de unga volontärerna färdigheter och kunskaper som kommer att vara till nytta för deras personliga, utbildningsmässiga, sociala och yrkesmässiga utveckling, och som också kommer att bidra till att förbättra deras anställbarhet.

(6)  volontärarbete: obetald volontärtjänst på heltid32 i upp till 12 månader som ger unga människor en chans att bidra till det dagliga arbetet i ideella organisationer som arbetar inom solidaritetsrelaterade områden, som ytterst gynnar de samhällen där verksamheten bedrivs, som innehåller en gedigen aspekt av lärande och utbildning som ger de unga volontärerna färdigheter och kunskaper som kommer att vara till nytta för deras personliga, utbildningsmässiga, sociala och yrkesmässiga utveckling, och som också kommer att bidra till att förbättra deras anställbarhet.

_________________

_________________

32 Som en allmän princip en aktivitet som utförs kontinuerligt, fem dagar i veckan under sju timmar om dagen.

32 Som en allmän princip en aktivitet som utförs kontinuerligt, fem dagar i veckan under sju timmar om dagen.

Motivering

Det är viktigt att uttryckligen utesluta all volontärverksamhet vid sidan av ideella organisationer. Annars skulle det faktiskt strida mot de nationella bestämmelserna om volontärarbete i vissa medlemsstater, såsom Belgien och Frankrike.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Artikel 4 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Att med hjälp av deltagande organisationer ge ungdomar lätt tillgängliga möjligheter till engagemang i solidaritetsverksamhet och samtidigt förbättra deras kunskaper och färdigheter för deras personliga, utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utveckling och deras anställbarhet samt underlätta deras övergång till arbetslivet, inklusive genom att stödja rörlighet för unga volontärer, praktikanter och arbetstagare.

(a)  att med hjälp av deltagande organisationer ge ungdomar lätt tillgängliga möjligheter till engagemang i solidaritetsverksamhet och samtidigt förbättra deras kunskaper och färdigheter för deras personliga, utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga, kulturella och yrkesmässiga utveckling och deras anställbarhet samt underlätta deras övergång till arbetslivet, även genom att stödja rörlighet för unga volontärer, praktikanter och arbetstagare.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 8 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  Genomförande av informationskampanjer om den europeiska solidaritetskårens verksamhet.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Det belopp som avses i punkt 1 inkluderar en finansieringsram på 294 200 00033 euro i löpande priser kompletterad med bidrag från

2.  Det belopp som avses i punkt 1 inkluderar en finansieringsram på 197 700 000 euro i löpande priser, vilket motsvarar det belopp som ursprungligen öronmärktes för att finansiera verksamhet inom Europeisk volontärtjänst inom ramen för Erasmus+-programmet. Det återstående beloppet på 143 800 000 euro för finansieringen av den europeiska solidaritetskåren ska uteslutande hämtas från outnyttjade marginaler under den fleråriga budgetramens tak.

_________________

 

33 Denna finansieringsram utgör det särskilda referensbeloppet, i den mening som avses i punkt 17 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning.

 

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Europeiska socialfonden med 35 000 000 euro i löpande priser,

utgår

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  unionens civilskyddsmekanism med 6 000 000 euro i löpande priser,

utgår

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Life-programmet med 4 500 000 euro i löpande priser,

utgår

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling med 1 800 000 euro i löpande priser.

utgår

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  De årliga anslagen ska godkännas av Europaparlamentet och rådet inom gränserna för den fleråriga budgetramen.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Vid behov får medel för att möjliggöra förvaltningen av åtgärder som ännu inte har slutförts den 31 december 2020 föras in i budgeten efter 2020 för att täcka liknande utgifter.

5.  Vid behov får betalningsbemyndiganden för att möjliggöra förvaltningen av åtgärder som ännu inte har slutförts den 31 december 2020 föras in i budgeten efter 2020 för att täcka liknande utgifter.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  En ansökan från en behörig enhet om att bli en deltagande organisation ska bedömas av den europeiska solidaritetskårens behöriga genomförandeorgan för att säkerställa att verksamheten uppfyller den europeiska solidaritetskårens krav.

2.  En ansökan från en behörig enhet om att bli en deltagande organisation ska bedömas av den europeiska solidaritetskårens behöriga genomförandeorgan för att säkerställa att verksamheten uppfyller den europeiska solidaritetskårens principer och de krav som anges i dess stadga.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Som ett resultat av bedömningen kan enheten tilldelas den europeiska solidaritetskårens kvalitetsmärke. Kvalitetsmärkningen ska omprövas regelbundet och kan återkallas.

3.  Som ett resultat av bedömningen kan enheten tilldelas den europeiska solidaritetskårens kvalitetsmärke. Kvalitetsmärkningen ska omprövas regelbundet och minst vartannat år och kan återkallas om de verksamheter som bedrivs av enheten i fråga inte är i linje med de principer och krav som fastställs i den europeiska solidaritetskårens stadga.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Varje enhet som har tilldelats den europeiska solidaritetskårens kvalitetsmärke ska införas i databasen över deltagande organisationer på den europeiska ungdomsportal som är tillgänglig för alla unga européer.

Motivering

De strukturer som för närvarande är ackrediterade enligt Europeiska volontärtjänsten ingår i den europeiska databasen över volontärtjänstens organisationer på Europeiska ungdomsportalen. Detta gör det möjligt för ungdomar att hitta information om dessa enheter. Det är därför viktigt att göra samma sak med den europeiska solidaritetskåren.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska i samarbete med de deltagande länderna regelbundet övervaka den europeiska solidaritetskårens framsteg när det gäller att uppfylla målen.

1.  Kommissionen ska i samarbete med de deltagande länderna regelbundet övervaka och rapportera om den europeiska solidaritetskårens framsteg och resultat och att hålla fast vid dem, särskilt med avseende på dess bidrag till att stärka sammanhållningen och solidariteten i Europa.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Antal deltagare med volontärplatser (inom landet och gränsöverskridande).

(a)  Antal och profil för deltagare i volontärarbeten (inom landet och gränsöverskridande).

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Antal deltagare med praktikplatser (inom landet och gränsöverskridande).

(b)  Antal och profil för deltagare som har praktikplatser(inom landet och gränsöverskridande).

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Antal deltagare med anställning (inom landet och gränsöverskridande).

(c)  Antal och profil för deltagare som har anställningar (inom landet och gränsöverskridande).

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Antal deltagare i solidaritetsprojekt.

(d)  Antal och profil för deltagare i solidaritetsprojekt.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  graden av tillfredsställelse hos deltagare och deltagande organisationer med avseende på kvaliteten på praktikplatser, utbildning, språkkurser, administrativt stöd, försäkringar och stöd efter platsförmedling.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2 – stycke 1 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(eb)  Sysselsättningsgraden bland de ungdomar som har deltagit.

Motivering

Man får inte glömma att ett av målen med den europeiska solidaritetskåren är att öka anställningsbarheten bland unga och underlätta deras övergång till arbetsmarknaden.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Under 2020 ska kommissionen offentliggöra en rapport med en översikt över de framsteg som gjorts mot resultaten, inklusive att uppnå målet att erbjuda möjligheter för 100 000 unga inom den europeiska solidaritetskåren senast 2020 (innefattande alla placeringar och projekt som avses i artikel 7.1 a och b).

3.  Under 2019 ska kommissionen offentliggöra en rapport om de uppnådda resultaten och de kvalitativa och kvantitativa aspekterna av programgenomförandet, med en översikt över de framsteg som gjorts mot resultaten, inklusive att uppnå målet att erbjuda möjligheter för 100 000 unga inom den europeiska solidaritetskåren senast 2020 (innefattande alla placeringar och projekt som avses i artikel 7.1 a och b), samt programmets kostnadseffektivitet, och översända den till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Fyra år efter den dag då denna förordning börjar tillämpas ska kommissionen göra en oberoende utvärdering av förordningen och lägga fram en rapport om de viktigaste resultaten till Europaparlamentet, rådet, Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

4.  Kommissionen ska göra en oberoende efterhandsutvärdering av förordningen för att undersöka programmets effektivitet, ändamålsenlighet och inverkan utifrån dess mål, och senast den 30 juni 2021 lägga fram en rapport om de viktigaste resultaten, inbegripet rekommendationer för programmets framtid, till Europaparlamentet, rådet, Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Som en del av utvärderingen ska kommissionen se till att det hålls regelbundna samråd med alla berörda aktörer, inbegripet deltagare, deltagande organisationer och lokalsamhällena. Utvärderingsresultaten ska beaktas vid den framtida programutformningen och resursfördelningen.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 26 – led 2

Förordning (EU) nr 1288/2013

Artikel 18 – punkt 2 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  högst 1,5 % till studielånegarantin,

(c)  3,5 procent av studielånegarantin,

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 27

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 27

utgår

Ändring av förordning (EU) nr 1293/2013

 

I artikel 4 i förordning (EU) nr 1293/2013 ska följande stycke läggas till:

 

”3.  Högst 3 000 000 EUR i löpande priser från delprogrammet Miljö, motsvarande det prioriterade området Miljöstyrning och miljöinformation, och 1 500 000 EUR i löpande priser från delprogrammet Klimatpolitik, motsvarande det prioriterade området Klimatstyrning och klimatinformation, ska anslås för att finansiera projekt i den mening som avses i artikel 17.4 som genomförs av den europeiska solidaritetskåren i enlighet med förordning (EU) nr 2017/XXX och som bidrar till ett eller flera av de prioriterade områdena i den mening som avses i artiklarna 9 och 13. Detta anslag ska endast genomföras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/XXX och vara undantaget från de särskilda kraven i förordning (EU) nr 1293/2013.”

 

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 28

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 28

utgår

Ändringar av förordning (EU) nr 1303/2013

 

Förordning (EU) nr 1303/2013 ska ändras på följande sätt:

 

1.  Artikel 58.1 ska ändras på följande sätt:

 

(a)  Det första stycket ska ersättas med följande:

 

”På kommissionens initiativ får de europeiska struktur- och investeringsfonderna stödja åtgärder när det gäller förberedelser, övervakning, administrativt och tekniskt stöd, utvärdering, revision och kontroll som krävs för genomförandet av den här förordningen och stödja de åtgärder enligt förordning (EU) 2017/XXX som avses i tredje stycket i den mån dessa åtgärder syftar till ekonomisk, social och territoriell sammanhållning.”

 

(b)  I tredje stycket ska följande led läggas till som led m:

 

”(m)  Åtgärder som finansieras enligt förordning (EU) 2017/XXX om den europeiska solidaritetskåren i syfte att öka den personliga, utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utvecklingen för unga människor, samt deras anställbarhet och underlätta övergången till arbetsmarknaden.”

 

2.  I artikel 91.3 ska följande stycke läggas till:

 

”35 000 000 EUR i löpande priser av det belopp som anslagits till tekniskt stöd på kommissionens initiativ ska anslås till den europeiska solidaritetskåren till stöd för dess åtgärder i enlighet med artikel 9.2 a i förordning (EU) 2017/XXX. Detta anslag ska endast genomföras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/XXX och vara undantaget från de särskilda kraven i de fondspecifika förordningarna.”

 

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 29

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 29

utgår

Ändring av förordning (EU) nr 1305/2013

 

I artikel 51.1 i förordning (EU) nr 1305/2013 ska följande stycke läggas till efter det första stycket:

 

”Ejflu får också finansiera åtgärder som genomförs av den europeiska solidaritetskåren med ett belopp av sammanlagt 1 800 000 EUR i löpande priser i enlighet med förordning (EU) 2017/XXX och som bidrar till en eller flera av unionens prioriteringar för landsbygdsutveckling. Detta anslag ska endast genomföras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/XXX och vara undantaget från de särskilda kraven i förordning (EU) nr 1305/2013.”

 

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 30

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 30

utgår

Ändring av förordning (EU) nr 1306/2013

 

I artikel 6 i förordning (EU) nr 1306/2013 ska följande led läggas till som led j:

 

”(j)  Åtgärder som genomförs av den europeiska solidaritetskåren i enlighet med förordning (EU) 2017/XXX, som bidrar till en eller flera av unionens prioriteringar på området jordbruk och landsbygdsutveckling, i synnerhet åtgärder som avses i artikel 51.1 andra stycket i förordning (EU) nr 1305/2013. Detta anslag ska endast genomföras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/XXX och vara undantaget från de särskilda kraven i de fondspecifika förordningarna.”

 

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 31

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 31

utgår

Ändring av beslut nr 1313/2013/EU

 

I artikel 19.1 i beslut nr 1313/2013/EU ska följande stycke läggas till efter det andra stycket:

 

”6 000 000 EUR i löpande priser från den finansieringsram som härrör från rubrik 3 ”Säkerhet och medborgarskap” ska anslås för att finansiera åtgärder som genomförs av den europeiska solidaritetskåren i enlighet med förordning (EU) 2017/XXX och som bidrar till en eller flera av unionens prioriteringar på området för civilskydd. Detta anslag ska endast genomföras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/XXX och vara undantaget från de särskilda kraven i beslut nr 1313/2013/EU.”

 

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Den europeiska solidaritetskåren

Referensnummer

COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

CULT

12.6.2017

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

12.6.2017

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Tiemo Wölken

29.6.2017

Antagande

4.12.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

21

5

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Paul Rübig, Jordi Solé, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

John Howarth, Joachim Zeller

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Siegfried Mureşan, Paul Rübig, Joachim Zeller

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

5

-

ECR

Bernd Kölmel

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen, Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE från utskottet för regional utveckling (29.11.2017)

till utskottet för kultur och utbildning

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av den rättsliga ramen för den europeiska solidaritetskåren och om ändring av förordningarna (EU) nr 1288/2013, (EU) nr 1293/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013 och beslut nr 1313/2013/EU

(COM(2017)0262 – C8‑0162/2017 – 2017/0102(COD))

Föredragande av yttrande: Krzysztof Hetman

KORTFATTAD MOTIVERING

Solidaritet, som är en av EU:s grundstenar, är även ett kärnvärde för européer. Utan att överdriva kan man säga att EU:s framgång bygger på solidaritet. Solidaritet har en enorm potential att skapa empati, ömsesidigt ansvar och positiv samverkan mellan såväl nationer som individer. Det är därför vi bör upprätthålla och stärka den idén hos européerna.

Föredraganden anser att den europeiska solidaritetskåren är ett utmärkt verktyg för att uppnå detta mål och välkomnade därför varmt tillkännagivandet av idén i talet om tillståndet i unionen den 14 september 2016, följt av kommissionens meddelande En europeisk solidaritetskår av den 7 december 2016 och ett lagstiftningsförslag av den 1 juni 2017. Det ökade engagemanget för solidaritetsverksamhet bland ungdomar från alla europeiska länder är en möjlighet att både stärka solidariteten och sammanhållningen i Europa och bidra till att hantera samhällsutmaningar och uppfylla ej tillgodosedda behov i deltagande länder och regioner. De värdefulla färdigheter som dessa unga människor får kommer dessutom att bidra till deras personliga utveckling och yrkesutveckling.

Föredraganden är positiv till att den europeiska solidaritetskåren inrättas med fokus på två typer av verksamhet: dels solidaritetsprojekt och volontärplatser, dels praktikplatser och anställningar. De förstnämnda bör utan tvekan utgöra grunden för den framtida europeiska solidaritetskåren, de senare utgör en viktig möjlighet för unga människor att komma in på arbetsmarknaden och få chans till sysselsättning av hög kvalitet. Föredraganden föreslår därför en mindre ändring av de vägledande proportionerna på budgetuppdelningen mellan de två verksamhetstyperna och en ökning av det ekonomiska stödet till praktikplatser och sysselsättningsmöjligheter till 30 %.

Det totala beloppet på 341 500 000 euro som avsatts för genomförandet av den europeiska solidaritetskåren fram till den 31 december 2020 gör det möjligt att mobilisera 100 000 unga människor i solidaritetsverksamhet. Föredraganden stöder kommissionens förslag att mobilisera detta belopp från olika befintliga EU-program, inklusive 35 000 000 euro från Europeiska socialfonden. Han anser dock att det största bidraget huvudsakligen ska komma från anslag till Erasmus+-programmet som syftar till att finansiera den del av den europeiska volontärtjänstens verksamhet som nu kan räknas in i de verksamheter som stöds enligt denna förordning.

Föredraganden hoppas att förslaget ska bygga på den erfarenhet och bästa praxis som utvecklats inom den europeiska volontärtjänsten, och utveckla synergier och komplementaritet med andra EU-fonder och program för att i största möjliga utsträckning uppnå sin fulla potential.

Utskottet för regional utveckling anser att förenklingsåtgärder är ytterst viktiga för ökad effektivitet och ändamålsenlighet i de projekt som genomförs med stöd från EU-budgeten. Det är därför som föredraganden har föreslagit några ändringar som är i linje med denna princip och som ser till att stödmottagarna inte belastas med onödiga krav och formaliteter.

Föredraganden anser slutligen att den europeiska solidaritetskåren kommer att ha ett mycket positivt inflytande, inte enbart på de unga människor som engageras utan även på regionala och lokala samhällen, och han har därför försökt stärka den lokala och regionala dimensionen i denna förordning.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för kultur och utbildning att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Europeiska unionen bygger på solidaritet, mellan dess medborgare och mellan dess medlemsstater. Detta gemensamma värde vägleder unionens handlande och ger den enighet som krävs för att hantera nuvarande och framtida samhällsutmaningar – utmaningar som unga EU-medborgare är beredda att hjälpa till att anta genom att uttrycka sin solidaritet i praktiken.

(1)  Europeiska unionen bygger på solidaritet, mellan dess medborgare och mellan dess medlemsstater. Detta gemensamma värde vägleder unionens handlande, ger den enighet som krävs för att hantera nuvarande och framtida samhällsutmaningar – utmaningar som unga EU-medborgare är beredda att hjälpa till att anta genom att uttrycka sin solidaritet i praktiken, samt får unga människor att intressera sig för det gemensamma europeiska projektet.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  I sitt meddelande En europeisk solidaritetskår av den 7 december 201618 underströk kommissionen behovet av att stärka solidaritetsarbetet i Europa, att ge unga människor fler och bättre möjligheter för solidaritetsverksamhet inom ett brett spektrum av områden, och att stödja nationella och lokala aktörer i deras ansträngningar att hantera olika utmaningar och kriser. Med meddelandet inleddes den europeiska solidaritetskårens första fas i vilken olika unionsprogram har utnyttjats för att erbjuda volontärarbete, praktikplatser eller anställningar för unga människor i hela EU. För dessa verksamheter, oavsett om de genomförs före eller efter ikraftträdandet av denna förordning, bör man fortsätta att tillämpa de regler och villkor som fastställs inom de respektive unionsprogram som har finansierat dem under den europeiska solidaritetskårens första fas.

(3)  I sitt meddelande En europeisk solidaritetskår av den 7 december 201618 underströk kommissionen behovet av att stärka solidaritetsarbetet i Europa, att ge unga människor fler och bättre möjligheter för solidaritetsverksamhet inom ett brett spektrum av områden, och att stödja nationella, regionala och lokala aktörer i deras ansträngningar att hantera olika utmaningar och kriser. Med meddelandet inleddes den europeiska solidaritetskårens första fas i vilken olika unionsprogram har utnyttjats för att erbjuda volontärarbete, praktikplatser, möjligheter till personlig utveckling eller anställningar för unga människor i hela EU. För dessa verksamheter, oavsett om de genomförs före eller efter ikraftträdandet av denna förordning, bör man fortsätta att tillämpa de regler och villkor som fastställs inom de respektive unionsprogram som har finansierat dem under den europeiska solidaritetskårens första fas.

_________________

_________________

18 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: En europeisk solidaritetskår, COM(2016) 942 final, 7.12.2016.

18 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: En europeisk solidaritetskår, COM(2016) 942 final, 7.12.2016.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Ungdomar bör ges lättillgängliga möjligheter att engagera sig i solidaritetsverksamhet som låter dem uttrycka sitt samhällsengagemang och samtidigt förvärva nyttiga erfarenheter, färdigheter och kunskaper som gagnar deras personliga, pedagogiska, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utveckling, och därmed förbättra sin anställbarhet. Sådan verksamhet skulle också stödja rörligheten för unga volontärer, praktikanter och arbetstagare.

(4)  Ungdomar bör ges lättillgängliga möjligheter att engagera sig i solidaritetsverksamhet som låter dem uttrycka sitt engagemang för medlemsstaternas samhällen och samtidigt förvärva nyttiga erfarenheter, färdigheter och kunskaper som gagnar deras personliga, pedagogiska, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utveckling, och därmed förbättra sin anställbarhet. Sådan verksamhet skulle också stödja rörligheten för unga volontärer, praktikanter och arbetstagare.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Den solidaritetsverksamhet som ungdomar erbjuds bör vara av hög kvalitet, i den meningen att den bör fylla icke tillgodosedda samhällsbehov, bidra till att stärka samhällen, erbjuda ungdomar möjlighet att förvärva värdefull kunskap och kompetens, vara ekonomiskt tillgänglig för ungdomar, och genomföras under säkra och sunda förhållanden.

(5)  Den solidaritetsverksamhet som ungdomar erbjuds bör vara av hög kvalitet, beakta deras färdigheter och vara nära knuten till samhällsutvecklingen, i den meningen att den bör möta stora samhällsutmaningar, bidra till att stärka lokala samhällen och den sociala sammanhållningen, erbjuda ungdomar möjlighet att förvärva värdefulla kunskaper, färdigheter och kompetenser, vara ekonomiskt tillgänglig för ungdomar, och genomföras under säkra och sunda förhållanden.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Den europeiska solidaritetskåren skulle utgöra den gemensamma kontaktpunkten för solidaritetsverksamhet i hela unionen. Samstämmighet och komplementaritet bör säkerställas med unionens andra relevanta politikområden och program. Den europeiska solidaritetskåren bör bygga vidare på styrkor och synergieffekter hos befintliga program, särskilt den europeiska volontärtjänsten. Den bör också komplettera de insatser som görs av medlemsstaterna för att stödja ungdomar och underlätta deras övergång från skola till arbetsliv inom ramen för ungdomsgarantin19 genom att ge dem ytterligare möjligheter att komma in på arbetsmarknaden i form av praktikplatser eller solidaritetsrelaterade anställningar i sitt egen land eller ett annat land. Man bör också säkerställa komplementaritet med befintliga nätverk på unionsnivå som är relevanta för den europeiska solidaritetskårens verksamhet, såsom det europeiska nätverket för offentliga arbetsförmedlingar Eures och Eurodesk. Dessutom bör man säkerställa komplementariteten mellan befintliga relevanta program, särskilt nationella solidaritetsprogram och rörlighetsprogram för ungdomar, och den europeiska solidaritetskåren, med utgångspunkt i bästa praxis när så är lämpligt.

(6)  Den europeiska solidaritetskåren skulle utgöra den främsta kontaktpunkten, fri från all form av diskriminering på grund av bakgrund, för solidaritetsverksamhet i hela unionen. Samstämmighet och komplementaritet bör säkerställas med unionens andra relevanta politikområden och program. Den europeiska solidaritetskåren bör bygga vidare på styrkor och synergieffekter hos befintliga program, särskilt den europeiska volontärtjänsten. Den bör också komplettera de insatser som görs av medlemsstaternas regioner, städer och lokalsamhällen för att stödja ungdomar och underlätta deras övergång från skola till arbetsliv inom ramen för ungdomsgarantin19 genom att ge dem ytterligare möjligheter att komma in på arbetsmarknaden i form av praktikplatser eller solidaritetsrelaterade anställningar i sitt egen land eller ett annat land. Man bör också säkerställa komplementaritet med befintliga nätverk på unionsnivå som är relevanta för den europeiska solidaritetskårens verksamhet, såsom det europeiska nätverket för offentliga arbetsförmedlingar Eures, Eurodesk och programmet Unga på väg. Dessutom bör man säkerställa komplementariteten mellan befintliga relevanta program, särskilt nationella solidaritetsprogram och rörlighetsprogram för ungdomar, även på regional och lokal nivå, och den europeiska solidaritetskåren, med utgångspunkt i bästa praxis när så är lämpligt.

_________________

_________________

19 Rådets rekommendation av den 22 april 2013 om att inrätta en ungdomsgaranti (EUT C 120, 26.4.2013, s. 1).

19 Rådets rekommendation av den 22 april 2013 om att inrätta en ungdomsgaranti (EUT C 120, 26.4.2013, s. 1).

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  För att maximera effekten av den europeiska solidaritetskåren bör åtgärder vidtas för att göra det möjligt för andra unionsprogram, som Asyl-, migrations- och integrationsfonden, programmet Ett Europa för medborgarna, Europeiska regionala utvecklingsfonden och folkhälsoprogrammet, att bidra till målen för den europeiska solidaritetskåren genom att stödja verksamhet inom dess verksamhetsområde. Sådana bidrag bör finansieras i enlighet med de respektive grundrättsakt för de berörda programmen. När stödmottagarna väl har erhållit ett giltigt kvalitetsmärke för den europeiska solidaritetskåren, bör de få tillgång till den europeiska solidaritetskårens portal och få de kvalitetsåtgärder och stödåtgärder som tillhandahålls beroende på typ av verksamhet.

(7)  För att maximera effekten av den europeiska solidaritetskåren bör åtgärder vidtas för att göra det möjligt för andra unionsprogram, som Asyl-, migrations- och integrationsfonden, programmet Ett Europa för medborgarna, Europeiska socialfonden, Europeiska regionala utvecklingsfonden och folkhälsoprogrammet, att bidra till målen för den europeiska solidaritetskåren genom att stödja verksamhet inom dess verksamhetsområde. Sådana bidrag bör finansieras i enlighet med den respektive grundrättsakten för de berörda programmen, och komplettera befintliga unionsåtgärder såsom sammanhållningspolitiken, utan negativa effekter för de operativa programmen i sig, och under förutsättning att det finns tillgängliga medel i förhållande till deras användning. När stödmottagarna väl har erhållit ett giltigt kvalitetsmärke för den europeiska solidaritetskåren, bör de få tillgång till den europeiska solidaritetskårens portal och få de kvalitetsåtgärder och stödåtgärder som tillhandahålls beroende på typ av verksamhet.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Den europeiska solidaritetskåren bör ge ungdomar nya möjligheter till solidaritetsrelaterade volontärarbeten, praktikplatser eller anställningar samt till att på eget initiativ utforma och utveckla solidaritetsprojekt. Dessa möjligheter bör bidra till att förbättra deras personliga, utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utveckling. Den europeiska solidaritetskåren bör också stödja nätverksarbete för deltagare och organisationer i den europeiska solidaritetskåren samt åtgärder för att säkerställa kvaliteten på de verksamheter som får stöd och för att validera läranderesultaten.

(8)  Den europeiska solidaritetskåren bör ge ungdomar nya möjligheter till solidaritetsrelaterade volontärarbeten, praktikplatser eller anställningar samt till att på eget initiativ utforma och utveckla transnationella och gränsöverskridande program och solidaritetsprojekt. Dessa möjligheter bör bidra till att förbättra deras personliga, utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utveckling, och att skapa ett verkligt europeiskt medborgarskap och stärka solidariteten unga människor emellan i syfte att förbättra deras framtida tillgång till arbetsmarknaden. Den europeiska solidaritetskåren bör också stödja nätverksarbete för deltagare och organisationer i den europeiska solidaritetskåren som gör det möjligt för dem att utbyta bästa praxis samt åtgärder för att säkerställa kvaliteten på de verksamheter som får stöd och för att validera läranderesultaten.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Solidaritetsrelaterade praktikplatser och anställningar kan ge ungdomar ytterligare möjligheter att komma in på arbetsmarknaden och samtidigt bidra till lösningen av viktiga samhällsproblem. Detta kan främja ungdomars anställbarhet och produktivitet samtidigt som deras övergång från utbildning till sysselsättning underlättas, vilket är avgörande för att förbättra deras möjligheter på arbetsmarknaden. De praktikplatser som erbjuds inom den europeiska solidaritetskåren ska finansieras av de deltagande organisationerna och uppfylla de kvalitetsprinciper som anges i rådets rekommendation av den 10 mars 2014 om kvalitetskriterier för praktikprogram21. De praktikplatser och anställningar som erbjuds bör utgöra en språngbräda för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden och bör därför åtföljas av adekvat stöd efter placeringen. Praktikplatser och anställningar bör underlättas av berörda aktörer på arbetsmarknaden, i synnerhet offentliga och privata arbetsförmedlingar, arbetsmarknadens parter och handelskammare. Deltagande organisationer bör kunna ansöka om finansiering via den europeiska solidaritetskårens behöriga genomförandestruktur för förmedling mellan de unga deltagarna och arbetsgivare som erbjuder praktikplatser och anställningar på solidaritetsområdet.

(10)  Solidaritetsrelaterade praktikplatser och anställningar kan ge ungdomar ytterligare möjligheter genom att lägga den grund som krävs för att komma in på arbetsmarknaden och samtidigt bidra till lösningen av viktiga samhällsproblem. Detta kan främja ungdomars anställbarhet och produktivitet, även på grundval av den enskildes personliga färdigheter, samtidigt som deras övergång från utbildning till sysselsättning underlättas, vilket är avgörande för att förbättra deras möjligheter på arbetsmarknaden. De praktikplatser som erbjuds inom den europeiska solidaritetskåren ska finansieras av de deltagande organisationerna och baseras på de kvalitetsprinciper som anges i rådets rekommendation av den 10 mars 2014 om kvalitetskriterier för praktikprogram21. De praktikplatser och anställningar som erbjuds bör utgöra en språngbräda för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden och bör därför åtföljas av adekvat stöd efter placeringen. Praktikplatser och anställningar bör underlättas av berörda aktörer på arbetsmarknaden, i synnerhet offentliga och privata arbetsförmedlingar, arbetsmarknadens parter och handelskammare. Deltagande organisationer bör kunna ansöka om finansiering via den europeiska solidaritetskårens behöriga genomförandestruktur för förmedling mellan de unga deltagarna och arbetsgivare som erbjuder praktikplatser och anställningar på solidaritetsområdet.

_________________

_________________

21 Rådets rekommendation av den 10 mars 2014 om kvalitetskriterier för praktikprogram, (EUT C 88, 27.3.2014, s. 1).

21 Rådets rekommendation av den 10 mars 2014 om kvalitetskriterier för praktikprogram, (EUT C 88, 27.3.2014, s. 1).

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Ungdomars initiativförmåga är en viktig tillgång för samhället och arbetsmarknaden. Den europeiska solidaritetskåren bör bidra till att främja denna aspekt genom att erbjuda ungdomar möjlighet att utforma och genomföra egna projekt som syftar till att lösa särskilda utmaningar i deras lokalsamhällen. Dessa projekt bör ge tillfälle att pröva nya idéer och hjälpa unga människor att själva genomföra solidaritetsåtgärder. De kan också fungera som en språngbräda för ytterligare engagemang i solidaritetsverksamhet och kan vara ett första steg för att uppmuntra deltagarna i den europeiska solidaritetskåren att starta företag eller bilda föreningar, icke-statliga organisationer eller andra organisationer med solidaritetsverksamhet, ungdomsverksamhet eller icke-vinstdrivande verksamhet.

(11)  Ungdomars initiativförmåga är en viktig tillgång för samhället och arbetsmarknaden. Den europeiska solidaritetskåren bör bidra till att främja denna aspekt genom att erbjuda ungdomar möjlighet att utforma och genomföra egna projekt som syftar till att lösa särskilda utmaningar i deras lokalsamhällen, särskilt samhällen i isolerade eller marginaliserade områden. Dessa projekt bör ge tillfälle att pröva nya idéer och hjälpa unga människor att själva genomföra solidaritetsåtgärder. De kan också fungera som en språngbräda för ytterligare engagemang i solidaritetsverksamhet och kan vara ett första steg för att uppmuntra deltagarna i den europeiska solidaritetskåren att starta företag eller bilda föreningar, icke-statliga organisationer eller andra organisationer med solidaritetsverksamhet, ungdomsverksamhet eller icke-vinstdrivande verksamhet.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att säkerställa kvaliteten på de placeringar och andra möjligheter som erbjuds genom den europeiska solidaritetskåren, i synnerhet genom att erbjuda utbildning, språkstöd, försäkring, administrativt stöd och stöd efter placeringen till deltagarna, samt validering av de kunskaper och färdigheter som förvärvats genom erfarenheten från den europeiska solidaritetskåren.

(13)  Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att säkerställa kvaliteten på de placeringar och andra möjligheter som erbjuds genom den europeiska solidaritetskåren, i synnerhet genom att erbjuda utbildning, bl.a. kulturell medvetenhet och språkstöd, försäkring, administrativt och logistiskt stöd samt stöd före och efter placeringen till deltagarna, samt validering av de kunskaper och färdigheter som förvärvats genom erfarenheten från den europeiska solidaritetskåren. För verksamheter som bedrivs av deltagare och som ska utföras i farliga miljöer, t.ex. efter katastrofer, bör kurser i förebyggande säkerhet tillhandahållas.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  För att säkerställa att erfarenheten från den europeiska solidaritetskåren bidrar till deltagarnas personliga, utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utveckling, bör de kunskaper och färdigheter som placeringen resulterar i kartläggas och dokumenteras ordentligt, med beaktande av nationella omständigheter och särdrag, i enlighet med rådets rekommendation av den 20 december 2012 om valideringen av icke formellt och informellt lärande22.

(14)  För att säkerställa att erfarenheten från den europeiska solidaritetskåren bidrar till deltagarnas personliga, utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utveckling, bör ett system för att erkänna de färdigheter som förvärvats genom volontärarbete inom ramen för den europeiska solidaritetskåren utvecklas, och de kunskaper och färdigheter som placeringen resulterar i bör kartläggas och dokumenteras ordentligt, med beaktande av nationella omständigheter och särdrag, i enlighet med rådets rekommendation av den 20 december 2012 om valideringen av icke formellt och informellt lärande22.

_______________

_________________

22 Rådets rekommendation av den 20 december 2012 om valideringen av icke formellt och informellt lärande (EUT C 398, 22.12.2012, s. 1).

22 Rådets rekommendation av den 20 december 2012 om valideringen av icke formellt och informellt lärande (EUT C 398, 22.12.2012, s. 1).

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  En kvalitetsmärkning bör införas för att säkerställa att de deltagande organisationerna uppfyller principerna och kraven i den europeiska solidaritetskårens stadga vad gäller deras rättigheter och skyldigheter under alla skeden av solidaritetsverksamheten. Att ha fått kvalitetsmärkningen bör vara en förutsättning för deltagande, men bör inte automatiskt leda till finansiering inom den europeiska solidaritetskåren.

(15)  En kvalitetsmärkning bör införas för att säkerställa att de deltagande organisationerna uppfyller principerna och kraven i den europeiska solidaritetskårens stadga vad gäller deras rättigheter och skyldigheter under alla skeden av solidaritetsverksamheten. Att ha fått kvalitetsmärkningen på grundval av gemensamma kriterier som erkänts på unionsnivå bör vara en förutsättning för deltagande, men bör inte automatiskt leda till finansiering inom den europeiska solidaritetskåren.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Ett resurscentrum för den europeiska solidaritetskåren bör bistå de genomförande organen, de deltagande organisationerna och de ungdomar som deltar i den europeiska solidaritetskåren i syfte att höja kvaliteten på den europeiska solidaritetskårens genomförande och verksamhet, samt förbättra kartläggningen och validering av de färdigheter som förvärvats genom verksamheten.

(16)  Ett resurscentrum för den europeiska solidaritetskåren bör bistå de genomförande organen, de deltagande organisationerna och de ungdomar som deltar i den europeiska solidaritetskåren i syfte att höja kvaliteten på den europeiska solidaritetskårens genomförande och verksamhet, samt förbättra kartläggningen, valideringen och certifieringen av de färdigheter som förvärvats genom verksamheten.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  En portal för den europeiska solidaritetskåren bör utvecklas fortlöpande för att säkerställa en enkel tillgång till den europeiska solidaritetskåren och tillhandahålla en gemensam kontaktpunkt för både intresserade personer och organisationer, vad gäller exempelvis registrering, kartläggning och matchning av profiler och möjligheter, nätverksbyggande och virtuella utbyten, webbutbildning, språkstöd och stöd efter placeringen samt andra användbara funktioner som kan uppkomma i framtiden.

(17)  En portal för den europeiska solidaritetskåren bör utvecklas fortlöpande för att bidra till en enkel tillgång till den europeiska solidaritetskåren och tillhandahålla en gemensam kontaktpunkt för både intresserade personer och organisationer, vad gäller exempelvis information om volontärplatser, registrering, kartläggning och matchning av profiler och möjligheter, nätverksbyggande och virtuella utbyten, webbutbildning, språkstöd och stöd före och efter placeringen samt andra användbara funktioner som kan uppkomma i framtiden vilka bör vara kopplade till samhällsutvecklingen. De tjänster som tillhandahålls av den europeiska solidaritetskårens portal bör främja och komplettera de tjänster som redan erbjuds av deltagande organisationer. Interoperabilitet med den europeiska ungdomsportalen bör säkerställas.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  För att säkerställa kontinuiteten i den verksamhet som stöds genom de program som bidrar till den europeiska solidaritetskåren, bör det ekonomiska stödet till solidaritetsplaceringar och projekt följa en indikativ uppdelning på 80 % för volontärplatser och solidaritetsprojekt och 20 % för praktikplatser och anställningar.

(19)  För att säkerställa kontinuiteten i den verksamhet som stöds genom de program som bidrar till den europeiska solidaritetskåren, bör det ekonomiska stödet till solidaritetsplaceringar och projekt följa en indikativ uppdelning på 70 % för volontärplatser och solidaritetsprojekt och 30 % för praktikplatser och anställningar.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  För att maximera effekten av den europeiska solidaritetskåren bör åtgärder vidtas för att göra det möjligt för de deltagande länderna att ge ytterligare nationell finansiering i enlighet med bestämmelserna för den europeiska solidaritetskåren.

(20)  För att maximera effekten av den europeiska solidaritetskåren bör de deltagande länderna kunna ge ytterligare nationell, regional eller lokal finansiering i enlighet med bestämmelserna för den europeiska solidaritetskåren.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20a)  Civilskydd och humanitärt bistånd kan inte vara beroende av ungdomars volontärarbete via den europeiska solidaritetskåren. Kommissionen och medlemsstaterna bör garantera fortsatta investeringar i strukturerat civilskydd och humanitärt bistånd.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  Utöver medlemsstaterna bör den europeiska solidaritetskåren också vara öppen för deltagande av andra länder på grundval av bilaterala avtal. Detta deltagande bör i förekommande fall baseras på ytterligare anslag som tillhandahålls i enlighet med förfaranden som fastställs tillsammans med de berörda länderna.

(22)  Utöver medlemsstaterna bör den europeiska solidaritetskåren också vara öppen för deltagande av andra länder på grundval av bilaterala avtal, särskilt med länderna i Europeiska frihandelssammanslutningen (Eftagruppen), länderna i det östliga partnerskapet, de länder som omfattas av grannskapspolitiken, de anslutande länderna, kandidatländerna och potentiella kandidatländer, särskilt vad gäller gränsöverskridande program. Detta deltagande bör i förekommande fall baseras på ytterligare anslag som tillhandahålls i enlighet med förfaranden som fastställs tillsammans med de berörda länderna.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  Den europeiska solidaritetskåren bör inriktas på ungdomar i åldern 18–30 år. Föregående registrering på den europeiska solidaritetskårens portal bör vara en förutsättning för deltagande i den verksamhet som erbjuds av den europeiska solidaritetskåren.

(23)  Den europeiska solidaritetskåren bör inriktas på ungdomar i åldern 18–30 år. Föregående registrering på den europeiska solidaritetskårens portal bör vara en förutsättning för deltagande i den verksamhet som erbjuds av den europeiska solidaritetskåren. Vid behov bör andra kompletterande verktyg erbjudas för registrering i syfte att underlätta alla ungdomars deltagande, särskilt de som befinner sig i de mest utsatta situationerna och de som inte är digitalt kompetenta. För detta kan befintliga ansökningsprocesser som erbjuds av koordinerande och sändande organisationer användas.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(23a)  Det är nödvändigt att främja en bredare politisk strategi för att skapa en gynnsam miljö för volontärarbete i Europa som inte överlappar andra pågående program utan snarare stärker framgångsrika befintliga initiativ såsom den europeiska volontärtjänsten.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 23b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(23b)  Ungdomars rörlighet bör även garanteras genom programmet för Eurailpass för unga.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att säkerställa att den verksamhet som stöds genom den europeiska solidaritetskåren är tillgänglig för alla ungdomar, särskilt de mest missgynnade. Särskilda åtgärder bör därför vidtas för att främja social integration, deltagande av missgynnade ungdomar, samt för att ta hänsyn till de begränsningar som uppkommer genom att unionens yttersta randområden och de utomeuropeiska länderna och territorierna24 är så avlägset belägna. De deltagande länderna bör på samma sätt sträva efter att vidta alla lämpliga åtgärder för att undanröja juridiska och administrativa hinder för att den europeiska solidaritetskåren ska fungera väl. Detta inbegriper att, när så är möjligt, lösa administrativa problem som skapar svårigheter att få visering och uppehållstillstånd, utan att det påverkar tillämpningen av Schengenregelverket och unionens lagstiftning om inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare.

(24)  Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att säkerställa att den verksamhet som stöds genom den europeiska solidaritetskåren är tillgänglig för alla ungdomar, särskilt de mest missgynnade. Särskilda åtgärder bör därför vidtas för att främja social integration, deltagande av missgynnade ungdomar, samt för att ta hänsyn till de begränsningar som uppkommer genom att unionens yttersta randområden och de utomeuropeiska länderna och territorierna24 är så avlägset belägna. Det är viktigt att de nationella programkontoren på förhand tar på sig kostnaderna för ungdomars resor så att de inte måste begära ersättning för dessa. De deltagande länderna bör på samma sätt sträva efter att vidta alla lämpliga åtgärder för att undanröja juridiska och administrativa hinder för att den europeiska solidaritetskåren ska fungera väl. Detta inbegriper att, när så är möjligt, lösa administrativa problem som skapar svårigheter att få visering och uppehållstillstånd, utan att det påverkar tillämpningen av Schengenregelverket och unionens lagstiftning om inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare.

_________________

_________________

24 Fysiska personer från ett utomeuropeiskt land eller territorium och behöriga offentliga och/eller privata organ och institutioner i ett utomeuropeiskt land eller territorium får delta i unionens program i enlighet med rådets beslut 2001/822/EG av den 27 november 2001 om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska gemenskapen (EGT L 314, 30.11.2001, s. 1).

24 Fysiska personer från ett utomeuropeiskt land eller territorium och behöriga offentliga och/eller privata organ och institutioner i ett utomeuropeiskt land eller territorium får delta i unionens program i enlighet med rådets beslut 2001/822/EG av den 27 november 2001 om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska gemenskapen (EGT L 314, 30.11.2001, s. 1).

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  Varje enhet som vill delta i den europeiska solidaritetskåren, oavsett om den finansieras genom den europeiska solidaritetskårens budget, genom något annat unionsprogram eller från någon annan finansieringskälla, bör erhålla ett kvalitetsmärke under förutsättning att de tillämpliga villkoren är uppfyllda. Förfarandet för kvalitetsmärkning bör genomföras kontinuerligt av den europeiska solidaritetskårens genomförandestrukturer. Den tilldelade kvalitetsmärkningen bör regelbundet omprövas och kunna upphävas om det under de kontroller som utförs konstateras att villkoren för dess tilldelning inte längre är uppfyllda.

(25)  Varje enhet som vill delta i den europeiska solidaritetskåren, oavsett om den finansieras genom den europeiska solidaritetskårens budget, genom något annat unionsprogram eller från någon annan finansieringskälla, bör erhålla ett kvalitetsmärke under förutsättning att de tillämpliga villkoren är uppfyllda. Förfarandet för kvalitetsmärkning bör genomföras kontinuerligt, offentligt och öppet av den europeiska solidaritetskårens genomförandestrukturer. Den tilldelade kvalitetsmärkningen bör regelbundet omprövas och kunna upphävas om det under de kontroller som utförs konstateras att villkoren för dess tilldelning inte längre är uppfyllda.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26)  En enhet som vill ansöka om finansiering för att erbjuda placeringar inom den europeiska solidaritetskåren bör först ha tilldelats ett kvalitetsmärke. Detta krav bör inte tillämpas på fysiska personer som söker ekonomiskt stöd för sina solidaritetsprojekt på uppdrag av en informell grupp av deltagare i den europeiska solidaritetskåren.

(26)  En enhet som vill ansöka om finansiering för att erbjuda placeringar inom den europeiska solidaritetskåren bör först ha tilldelats ett kvalitetsmärke. Detta krav bör inte tillämpas på fysiska personer som söker ekonomiskt stöd för sina program och solidaritetsprojekt på uppdrag av en informell grupp av deltagare i den europeiska solidaritetskåren.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

27a.  Lokalsamhällenas behov och förväntningar bör vara ett viktigt kriterium vid utvärderingen av projektens kvalitet. Lämpliga indikatorer bör därför inrättas och omprövas varje år.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  Lämplig utåtriktad verksamhet, med offentliggörande och spridning av de möjligheter och resultat som de åtgärder som stöds av den europeiska solidaritetskåren medför, bör säkerställas på europeisk, nationell och lokal nivå. Den utåtriktade verksamheten, offentliggörandet och spridningen bör utgå från alla de organ som genomför den europeiska solidaritetskåren, med, i förekommande fall, stöd av andra viktiga parter.

(28)  Lämplig utåtriktad verksamhet, med offentliggörande och spridning av de möjligheter och resultat som de åtgärder som stöds av den europeiska solidaritetskåren medför, bör säkerställas på europeisk, nationell, regional och lokal nivå. Den utåtriktade verksamheten, offentliggörandet och spridningen bör utgå från alla de organ som genomför den europeiska solidaritetskåren, med, i förekommande fall, stöd av andra viktiga parter, utan att byråkratin ökar.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31)  I syfte att säkerställa ett ekonomiskt sunt genomförande och en noggrann övervakning av den europeiska solidaritetskåren på nationell nivå är det viktigt att använda de befintliga nationella myndigheter som utsetts för förvaltning av de åtgärder som avses i kapitel III i förordning (EU) nr 1288/2013.

(31)  I syfte att säkerställa ett ekonomiskt sunt genomförande och en noggrann övervakning av den europeiska solidaritetskåren på nationell nivå är det viktigt att använda – och vid behov stärka – de befintliga nationella myndigheter som utsetts för förvaltning av de åtgärder som avses i kapitel III i förordning (EU) nr 1288/2013.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Skäl 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35)  I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget26, bör kommissionen anta arbetsprogram och informera Europaparlamentet och rådet om detta. I arbetsprogrammet bör man ange de åtgärder som behövs för att genomföra dem i enlighet med de allmänna och särskilda målen för den europeiska solidaritetskåren, urvals- och tilldelningskriterier för bidrag, samt alla andra delar som krävs. Arbetsprogram och eventuella ändringar av dessa bör antas genom genomförandeakter i enlighet med granskningsförfarandet.

(35)  I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget26, bör kommissionen anta arbetsprogram och informera Europaparlamentet och rådet om detta. I arbetsprogrammet bör man ange de genomförandeåtgärder som behövs för att genomföra dem i enlighet med de allmänna och särskilda målen för den europeiska solidaritetskåren, urvals- och tilldelningskriterier för bidrag, samt alla andra delar som krävs. Arbetsprogram och eventuella ändringar av dessa bör antas genom genomförandeakter i enlighet med granskningsförfarandet.

_________________

_________________

26 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).

26 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Skäl 36

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(36)  Eftersom målet för denna förordning, nämligen att inrätta en europeisk solidaritetskår, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av förordningens omfattning och verkningar, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(36)  Eftersom målet för denna förordning, nämligen att inrätta en europeisk solidaritetskår, inte kan uppnås av endast medlemsstaterna utan snarare, på grund av förordningens omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Skäl 40a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(40a)  Mot bakgrund av programmets relativt lilla budget bör kommissionens personal, som utsetts till den europeiska solidaritetskåren, omfördelas så att det inte blir några ytterligare ekonomiska konsekvenser.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  solidaritetsverksamhet: verksamhet som syftar till att åtgärda icke tillgodosedda samhällsbehov till förmån för en grupp och samtidigt främja den enskildes personliga, utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utveckling, vilket kan ske i form av placeringar, projekt eller nätverksarbete, som utvecklas i förhållande till olika områden, t.ex. utbildning, sysselsättning, jämställdhet, entreprenörskap (särskilt socialt företagande), medborgarskap och demokratiskt deltagande, miljö- och naturskydd, klimatinsatser, katastrofförebyggande åtgärder, katastrofberedskap och återhämtning, jordbruk och landsbygdsutveckling, tillhandahållande av livsmedel och andra förnödenheter, hälsa och välbefinnande, kreativitet och kultur, skolidrott och idrott, socialt stöd och välfärd, mottagande och integration av tredjelandsmedborgare, territoriellt samarbete och sammanhållning.

(1)  solidaritetsverksamhet: verksamhet som syftar till att hantera stora samhällsutmaningar till förmån för en grupp eller unionen som helhet och samtidigt främja den enskildes personliga, utbildningsmässiga, sociala, medborgerliga och yrkesmässiga utveckling, vilket kan ske i form av placeringar, projekt eller nätverksarbete, som utvecklas i förhållande till olika områden, t.ex. utbildning, inklusive inom ny teknik, sysselsättning, jämställdhet, entreprenörskap (särskilt socialt och hållbart företagande), medborgarskap och demokratiskt deltagande, ungdomsarbete, miljö- och naturskydd, klimatinsatser, katastrofförebyggande åtgärder, katastrofberedskap och återhämtning, jordbruk, inklusive socialt jordbruk, och landsbygdsutveckling, tillhandahållande av livsmedel och andra förnödenheter, hälsa och välbefinnande, kreativitet och kultur, skolidrott och idrott, socialt stöd och välfärd, social inkludering, särskilt av marginaliserade grupper, verksamhet för äldre, personer med funktionsnedsättning och andra personer som behöver stöd från andra, solidaritet mellan generationerna, mottagande och integration av tredjelandsmedborgare, territoriellt samarbete och sammanhållning. Sådan verksamhet ska präglas av: begränsade perioder, tydliga målsättningar, uppgifter och ramar samt tydligt innehåll och struktur. Lämpligt finansiellt stöd ska tillhandahållas.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  deltagare: ung person som har registrerat sig på den europeiska solidaritetskårens portal och deltar i solidaritetsverksamhet inom den europeiska solidaritetskåren som erbjuds av en deltagande organisation.

(2)  deltagare: ung person mellan 18 och 30 år som har registrerat sig på den europeiska solidaritetskårens portal och deltar i solidaritetsverksamhet eller solidaritetsprojekt inom den europeiska solidaritetskåren som erbjuds av en deltagande organisation som är certifierad genom kvalitetsmärkningen.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  missgynnade ungdomar: personer som behöver ytterligare stöd på grund av funktionshinder, inlärningssvårigheter, ekonomiska hinder, kulturskillnader, hälsoproblem, sociala eller geografiska hinder.

(3)  missgynnade ungdomar: personer som behöver ytterligare stöd på grund av funktionshinder, inlärningssvårigheter, ekonomiska eller sociala hinder, hälsoproblem, sociala eller geografiska hinder eller som på något sätt diskrimineras.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  deltagande organisation: varje offentlig eller privat enhet som har tilldelats den europeiska solidaritetskårens kvalitetsmärke och som erbjuder en placering till en deltagare i den europeiska solidaritetskåren eller genomför annan verksamhet inom ramen för den europeiska solidaritetskåren.

(4)  deltagande organisation: varje offentlig eller privat enhet som har tilldelats den europeiska solidaritetskårens kvalitetsmärke, på grundval av gemensamma kriterier som erkänts på unionsnivå, och som erbjuder en placering till en deltagare i den europeiska solidaritetskåren eller genomför annan verksamhet inom ramen för den europeiska solidaritetskåren.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  volontärarbete: obetald volontärtjänst på heltid32 i upp till 12 månader som ger unga människor en chans att bidra till det dagliga arbetet i organisationer som arbetar inom solidaritetsrelaterade områden, som ytterst gynnar de samhällen där verksamheten bedrivs, som innehåller en gedigen aspekt av lärande och utbildning som ger de unga volontärerna färdigheter och kunskaper som kommer att vara till nytta för deras personliga, utbildningsmässiga, sociala och yrkesmässiga utveckling, och som också kommer att bidra till att förbättra deras anställbarhet.

(6)  volontärarbete: en obetald volontärtjänst på upp till 12 månader som ger unga människor en chans att bidra till det dagliga arbetet i organisationer som arbetar inom solidaritetsrelaterade områden, som ytterst gynnar de samhällen där verksamheten bedrivs, som innehåller en gedigen aspekt av lärande och utbildning som ger de unga volontärerna färdigheter och kunskaper som kommer att vara till nytta för deras personliga, utbildningsmässiga och sociala utveckling. Denna verksamhet ska kännetecknas av en begränsad period, tydliga mål, uppgifter, ramar och riktlinjer samt ett tydligt innehåll och en klar struktur samt lämpligt ekonomiskt stöd. Volontärarbete ska inte användas för att ersätta betald anställning.

_________________

 

32 Som en allmän princip en aktivitet som utförs kontinuerligt, fem dagar i veckan under sju timmar om dagen.

 

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  placeringar i volontärgrupper: placeringar som gör det möjligt för grupper av deltagare i den europeiska solidaritetskåren från olika deltagande länder att volontärarbeta tillsammans för ett gemensamt mål genom att utföra manuella eller intellektuella uppgifter inom ett meningsfullt samhällsprojekt för en period på mellan två veckor och två månader.