ДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета във връзка с мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Германия – EGF/2017/008 DE/Goodyear)

8.3.2018 - (COM(2018)0061 – C8‑0031/2018 – 2018/2025(BUD))

Комисия по бюджети
Докладчик по становище: Ингеборг Гресле

Процедура : 2018/2025(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0061/2018
Внесени текстове :
A8-0061/2018
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета във връзка с мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Германия – EGF/2017/008 DE/Goodyear)

(COM(2018)0061 – C8‑0031/2018 – 2018/2025(BUD))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0061 – C8-0031/2018),

–  като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006[1] („Регламента за ЕФПГ“),

–  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020[2], и по-специално член 12 от него,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление[3] („МИС от 2 декември 2013 г.“), и по-специално точка 13 от него,

–  като взе предвид тристранната процедура съгласно точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

–  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

–  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0061/2018),

А.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия или от последиците на световната финансова и икономическа криза, и с цел подпомагане на тяхната реинтеграция на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин;

В.  като има предвид, че Германия подаде заявление EGF/2017/008 DE/Goodyear за предоставяне на финансови средства от ЕФПГ вследствие на 646 съкращения в икономическия сектор от разделение 22 на NACE Rev. 2 („Производство на изделия от каучук и пластмаси“) в региона на ниво 2 по NUTS Regierungsbezirk Karlsruhe (DE12) в Германия;

Г.  като има предвид, че заявлението се основава на критериите за намеса по член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, съгласно които следва да е налице съкращаване на най-малко 500 работници за референтен период от четири месеца в дадено предприятие в държава членка, включително работниците, съкратени при неговите доставчици и производителите надолу по веригата и/или самостоятелно заетите лица, които са прекратили своята дейност;

1.  изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в член 4, параграф 1 от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че следователно Германия има право на финансово подпомагане в размер на 2 165 231 EUR съгласно този регламент, съставляващо 60% от общата сума в размер на 3 608 719 EUR;

2.  отбелязва, че германските органи са подали заявлението на 6 октомври 2017 г. и че след като Германия е предоставила допълнителна информация, Комисията е приключила оценката му на 9 февруари 2018 г. и е уведомила Парламента за това на същия ден;

3.  отбелязва, че пазарният дял на азиатските производители от Китай, Тайван и Сингапур е нараснал от 4% през 2001 г. на 20% през 2013 г.;

4.  отбелязва, че Германия започна да предоставя персонализираните услуги на бенефициерите от целевата група на 1 януари 2018 г.; по тази причина разходите за действията са допустими за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ;

5.  отбелязва, че Германия твърди, че съкращенията са свързани с големи структурни промени в моделите на световната търговия, произтичащи от глобализацията и нейното отрицателно въздействие върху производството на автомобилни гуми от сегмент В в Съюза;

6.  припомня, че съкращенията, предприети в Goodyear, се очаква да окажат значително отрицателно въздействие върху местната икономика и че ефектът от съкращенията е свързан с трудностите при преквалификацията, които се дължат на недостига на работни места, с ниското равнище на образованост на уволнените работници, с техните специфични професионални умения, придобити в рамките на този вече упадащ сектор, и с големия брой на търсещите работа лица;

7.  съзнава, че производството на автомобили и пазарните дялове на Съюза са намалели вследствие на глобализацията; признава, че в резултат на това е натрупан значителен свръхкапацитет в сегмент B в Goodyear, което принуди дружеството да закрие един от европейските си заводи, който беше най-големият работодател в региона; отбелязва, че ЕФПГ би могъл също да улеснява трансграничното движение на работници от свиващи се сектори в някои държави членки към разрастващи се сектори в други държави членки;

8.  отбелязва, че заявлението се отнася до 646 работници, съкратени в Goodyear, повечето от които са на възраст между 30 и 54 години; посочва също така факта, че значителен процент от съкратените работници са на възраст между 55 и 64 години с умения, специфични за производствения сектор; освен това отбелязва, че около 300 от съкратените работници са неквалифицирани и имат мигрантски произход и са без официална квалификация, като например професионално обучение, което ги поставя в неблагоприятно положение на регионалния пазар на труда; подчертава, че район Вагхойзъл, където се намира инсталацията на град Филипсбург, е изправен пред структурни промени; с оглед на това признава значението на активните мерки на пазара на труда, съфинансирани от ЕФПГ, за подобряване на шансовете за реинтеграция на пазара на труда на тези групи;

9.  отбелязва, че Германия планира шест вида мерки за съкратените работници, обхванати от заявлението: (i) мерки за повишаване на уменията, (ii) групи от лица в сходно положение/работни семинари, (iii) консултантски услуги при започване на предприемаческа дейност, (iv) търсене на работа, (v) последващи услуги по наставничество/осигуряване на заетост, (vi) помощ за обучение;

10.  отбелязва, че мерките в подкрепа на доходите възлизат на определения в Регламента за ЕФПГ максимум от 35% от общия пакет от персонализирани услуги, както и че тези действия са обвързани с активното участие на бенефициерите от целевата група в дейности по търсене на работа или обучение;

11.  приветства консултациите със заинтересованите лица, включително представители на съкратените работници, социални партньори и регионални органи, както и работническите съвети, профсъюзите и ръководството, които са се провели по време на изготвянето на координирания пакет от персонализирани услуги;

12.  приветства решението на публичната служба по заетостта да вземе предвид, при разработването на стратегията за квалификации и умения, както бъдещите потребности на пазара на труда, така и квалификациите на работниците;

13.  припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента за ЕФПГ съгласуваният пакет от персонализирани услуги следва да бъде така проектиран, че да предвижда бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения и следва да бъде съвместим с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите; приветства уверенията, че мерките са организирани в съответствие със стратегията за устойчиво развитие на Германия и че органът за създаване на двата центъра за преквалификация предлага сертифициране на устойчивостта;

14.  отбелязва, че германските органи са представили необходимите гаранции за това, че за предложените действия няма да бъде получена финансова помощ от други фондове или финансови инструменти на Съюза, че няма да бъде допуснато дублиране на финансирането и че те ще допълват действия, финансирани от структурните фондове;

15.  отбелязва потвърждението на Германия, че финансовото участие от ЕФПГ няма да замести мерките, които засегнатото предприятие трябва да предприеме по силата на националното законодателство или в съответствие с колективни трудови договори, нито мерките за преструктуриране на дружества или сектори;

16.  призовава Комисията да изисква от националните органи да предоставят повече подробности в бъдещите предложения относно секторите с перспектива за растеж и следователно за наемане на работници, както и да събира подкрепени с доказателства данни за въздействието на финансирането от ЕФПГ, включително за качеството, продължителността и устойчивостта на новите работни места, броя и процента на самостоятелно заетите лица и на стартиращи предприятия и степента на реинтеграция, постигната чрез ЕФПГ;

17.  припомня призива си към Комисията да осигури публичен достъп до всички документи, свързани със заявленията по линия на ЕФПГ;

18.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

19.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

20.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

  • [1]  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
  • [2]  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
  • [3]  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Германия – EGF/2017/008 DE/Goodyear

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006[1], и по-специално член 15, параграф 4 от него,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление[2], и по-специално точка 13 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1) Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е създаден с цел оказване на подкрепа на съкратени работници и самостоятелно заети лица, чиято дейност е прекратена в резултат на големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, в резултат на продължаване на световната финансова и икономическа криза или в резултат на нова световна финансова и икономическа криза, както и с цел подпомагане на тяхната реинтеграция на пазара на труда.

(2) В съответствие с предвиденото в член 12 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета[3] ЕФПГ не може да надхвърля максимален годишен размер от 150 милиона евро (по цени от 2011 г.).

(3) На 6 октомври 2017 г. Германия подаде заявление за мобилизиране на средства от ЕФПГ във връзка със съкращения в Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH в Германия. Към него беше предоставена допълнителна информация, както е предвидено в член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1309/2013. Заявлението отговаря на изискванията за определяне на финансово участие от ЕФПГ, установени в член 13 от Регламент (ЕС) № 1309/2013.

(4) Поради това, за да бъде удовлетворено подаденото от Германия заявление, следва да бъдат мобилизирани средства за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ в размер на 2 165 231 EUR.

(5) За да се сведе до минимум времето, необходимо за мобилизиране на средства от ЕФПГ, настоящото решение следва да се прилага от датата на приемането му,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Съюза за финансовата 2018 година от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията се мобилизират средства за предоставяне на сумата от 2 165 231 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. То се прилага от [датата на приемането му][4]*.

Съставено в [...] на [...] година.

За Европейския парламент  За Съвета

Председател  Председател

  • [1]   ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
  • [2]   ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
  • [3]   Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).
  • [4] *  Да се попълни от Парламента преди публикуването в ОВ.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I.  Контекст

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията е създаден с цел да се предоставя допълнителна подкрепа на работници, засегнати от последиците от значителни структурни промени в моделите на световната търговия.

Съгласно разпоредбите на член 12 от Регламент (EC, Eвратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020[1] и на член 15 от Регламент (ЕС) № 1309/2013[2] ЕФПГ не може да надхвърля максимален годишен размер от 150 милиона евро (по цени от 2011 г.). Съответните суми се вписват в общия бюджет на Съюза като провизия.

Що се отнася до процедурата, съгласно точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление[3], за да мобилизира средства от фонда, Комисията, в случай на положителна оценка на дадено заявление, представя предложение за мобилизиране на фонда пред бюджетния орган, като същевременно отправя съответно искане за трансфер. В случай на несъгласие се открива тристранна процедура.

II.  Заявлението на Германия и предложението на Комисията

На 9 февруари 2017 г. Комисията прие предложение за решение относно мобилизирането на средства от ЕФПГ в полза на Германия, за да се подпомогне реинтеграцията на пазара на труда на работници, съкратени от едно предприятие с дейност в икономическия сектор от разделение 22 по NACE Rev. 2 („Производство на изделия от каучук и пластмаса“). Съкращенията, извършени от Goodyear, са в регион на ниво 2 по NUTS — Regierungsbezirk Karlsruhe (DE12) в Германия. Предложението беше предадено на Европейския парламент на 9 февруари 2018 г.

Това е третото заявление, което предстои да бъде разгледано в рамките на бюджета за 2018 г., и първото в икономическия сектор от разделение 22 по NACE Rev. 2 („Производство на изделия от каучук и пластмаси“) от създаването на ЕФПГ. То засяга 646 съкратени работници и се отнася за мобилизирането на обща сума в размер на 2 165 231 EUR от ЕФПГ за Германия.

Заявлението е изпратено на Комисията на 6 октомври 2017 г. и към него е добавяна допълнителна информация до 4 декември 2017 г. Комисията приключи оценката си на 9 февруари 2018 г. и стигна до заключението, в съответствие с всички приложими разпоредби от Регламента за ЕФПГ, че заявлението отговаря на условията за предоставяне на финансово подпомагане от ЕФПГ, посочени в член 4, параграф 1 от Регламента за ЕФПГ.

Германия твърди, че съкращенията са свързани с големи структурни промени в моделите на световната търговия, произтичащи от глобализацията и нейното отрицателно въздействие върху производството на автомобилни гуми от сегмент В в Европейския съюз. Поради намаляването на производството на автомобили и пазарните дялове на ЕС вследствие на глобализацията е налице значителен натрупан свръхкапацитет в сегмент B в Goodyear, което принуди дружеството да закрие завода във Филипсбург, който е с най-голям капацитет за производство на гуми в сегмент B сред европейските заводи на Goodyear.

Съкращенията са извършени в регион Карлсруе, който е изправен пред структурна промяна. Няколко по-малки или средни предприятия в региона съкратиха стотици работници. Заводът на Goodyear беше най-големият работодател в региона.

Голям брой от съкратените работници са мъже и повечето от тях са на възраст между 30 и 54 години, а 26% са на възраст между 55 и 64 години. Около 300 от съкратените работници са неквалифицирани и имат мигрантски произход (някои от тях са граждани на ЕС, а други – граждани на трети държави). Поради това активните мерки на пазара на труда, съфинансирани от ЕФПГ, са много важни за подобряване на шансовете за реинтеграция на пазара на труда на тези групи.

Шестте вида мерки, които ще бъдат предложени на съкратените работници и за които е поискано съфинансиране от ЕФПГ, включват:

– Мерки за повишаване на уменията: Те се предлагат на работниците, които отговарят на критериите, след извършване на профилиране на уменията и провеждане на интервюта за професионално ориентиране, за да им се помогне да извлекат полза от възможностите на пазара на труда.

– Групи от лица в сходно положение/работни семинари: Това ще бъдат дискусионни групи, подпомагани от посредник, по време на които участниците обменят идеи и мисли.

– Консултантски услуги при започване на предприемаческа дейност: Те ще включват пакет от консултантски услуги за желаещите да започнат собствена предприемаческа дейност. Тези услуги ще включват предоставяне на индивидуализирани съвети, адаптирани към конкретните нужди на лицата.

– Търсене на работа: Професионални помощници за намиране на работа ще спомагат за намиране на потенциални свободни работни места, които все още не са публикувани и които биха могли да съответстват на профила на отговарящите на условията работници. Планира се и провеждането на панаир на заетостта.

– Последващи услуги по наставничество/осигуряване на заетост: Работниците могат да се ползват от допълнителни консултантски услуги по предоставяне на насоки след започване на нова работа, за да се улесни преходът към нея и да се намали рискът от загубата на работното място.

– Помощ за обучение: Плащането започва да тече от датата, на която работникът постъпва в центъра за преквалификация, и приключва веднага щом лицето напусне центъра за преквалификация.

Според Комисията описаните действия представляват активни мерки на пазара на труда, попадащи в рамките на допустимите действия, определени в член 7 от Регламента за ЕФПГ, и не заместват пасивните мерки за социална закрила.

Германските органи са представили всички необходими гаранции по отношение на следното:

– при достъпа до предложените действия и тяхното изпълнение ще се спазват принципите на равнопоставеност и недискриминация;

– изискванията, определени в националното законодателство и в законодателството на ЕС относно колективните съкращения, са спазени;

– когато дружеството, извършило съкращенията, е продължило дейността си след освобождаването на работниците, то е спазило своите правни задължения във връзка със съкращенията и е предприело съответните действия във връзка с работниците си;

– за предложените действия няма да бъде получена финансова помощ от други фондове или финансови инструменти на Съюза и няма да бъде допуснато двойно финансиране;

– предложените действия ще допълват действия, финансирани от структурните фондове;

– финансовото участие от ЕФПГ ще бъде съобразено с процедурните и материалноправните разпоредби на Съюза относно държавната помощ.

Германия е уведомила Комисията, че източниците на национално предварително финансиране или съфинансиране са федералният бюджет и Федералната публична служба по заетостта (Bundesagentur für Arbeit). Финансовото участие ще бъде управлявано и контролирано от същите структури в рамките на Федералното министерство на труда и социалните въпроси (Bundesministerium für Arbeit und Soziales), които управляват Европейския социален фонд (ЕСФ).

III.  Процедура

За да се мобилизират средства от фонда, Комисията представи на бюджетния орган искане за трансфер на обща сума от 2 165 231 EUR от резерва за ЕФПГ (40 02 43) към бюджетния ред за ЕФПГ (04 04 01).

Това е третото предложение за трансфер за мобилизиране на средства от фонда, представено на бюджетния орган до момента през 2018 г.

В случай на несъгласие се открива тристранна процедура съгласно разпоредбите на член 15, параграф 4 от Регламента за ЕФПГ.

В съответствие с вътрешно споразумение комисията по заетост и социални въпроси следва да бъде асоциирана към процеса с цел осигуряване на конструктивна подкрепа и участие в оценката на заявленията, отправени до фонда.

  • [1]  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
  • [2]  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
  • [3]  ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ

D(2018)7922

Г-н Жан Артюи

Председател на комисията по бюджети

ASP 09G205

Относно: Становище относно мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) във връзка със заявление EGF/2017/008 DE/Goodyear

Уважаеми господин Председател,

Комисията по заетост и социални въпроси (комисията EMPL) и нейната работна група относно ЕФПГ разгледаха мобилизирането на средства от ЕФПГ във връзка със заявление EGF/2017/008 DE/Goodyear и приеха следното становище.

Комисията EMPL и нейната работна група относно ЕФПГ подкрепят мобилизирането на средства от Фонда във връзка с това искане. Във връзка с това комисията EMPL представя някои забележки, без обаче да поставя под въпрос трансфера на плащанията.

Разискванията на комисията EMPL се основават на следните съображения:

А)  като има предвид, че това заявление се основава на член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1309/2013 (Регламента за ЕФПГ) и се отнася до 646 работници, съкратени в едно предприятие, осъществяващо дейност в икономическите сектори от разделение 22 по NACE Rev. 2 (Производство на изделия от каучук и пластмаси);

Б)  като има предвид, че с цел да се установи връзката между съкращенията и големите структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, Германия твърди, че азиатски доставчици са придобили значителен дял от пазара на производството на автомобилни гуми от сегмент В (обикновено се използва за малки или средни превозни средства) през последните години;

В)  като има предвид, че над 99% от съкратените работници, обхванати от мерките, са мъже, а под 1% – жени; като има предвид, че 66% от бенефициентите от целевата група са на възраст между 30 и 54 години, 26% – на възраст между 55 и 64 години, а 6% са под 30 години;

Поради това комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция относно заявлението на Германия, което ще приеме, следните предложения:

1. изразява съгласие с Комисията, че критериите за намеса, посочени в член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1309/2013, са изпълнени и че следователно Германия има право на финансово подпомагане в размер на 2 165 231 EUR съгласно този регламент, съставляващо 60% от общата сума в размер на 3 608 719 EUR;

2. отбелязва, че Комисията е спазила срока от 12 седмици, считано от датата на получаване на пълното заявление от германските органи, до приключване на оценката му относно съответствието с условията за предоставяне на финансово участие на 9 февруари 2018 г., и е уведомила Парламента за това на същия ден;

3. подчертава, че район Вагхойзъл, където се намира инсталацията на град Филипсбург, е изправен пред структурни промени и че голяма част от работниците, съкратени от Goodyear, имат мигрантски произход или са възрастни хора; групите, които изглежда са в най-неблагоприятно положение на регионалния пазар на труда;

4.приветства решението на публичната служба по заетостта да вземе предвид, при разработването на стратегията за квалификации и умения, както бъдещите потребности на пазара на труда, така и квалификациите на работниците;

5.отбелязва, че съфинансираните от ЕФПГ персонализирани услуги за съкратените работници включват мерки за повишаване на уменията, групи от лица в сходно положение/работни семинари, консултантски услуги при започване на предприемаческа дейност, търсене на работа, последващи услуги по наставничество и помощ за обучение;

6.приветства консултациите със заинтересованите лица, включително представители на съкратените работници, социални партньори и регионални органи, както и работническите съвети, профсъюзите и ръководството, които са се провели по време на изготвянето на координирания пакет от персонализирани услуги;

7.отбелязва, че мерките за подкрепа на доходите ще съставляват най-много 35% от общия пакет от персонализирани мерки, определен в регламента, както и че тези действия са обвързани с активното участие на бенефициентите от целевата група в дейности по търсене на работа или обучение;

8.отчита потвърждението на Германия, че финансовото участие от ЕФПГ няма да замени мерките, които засегнатото предприятие трябва да предприеме по силата на националното законодателство или съгласно колективните споразумения;

9.припомня предишните си опасения, че финансирането от ЕФПГ ще бъде използвано с цел на работниците да се предоставят услуги, които надхвърлят рамките на това, което центърът за преквалификация обикновено би направил за работниците; призовава Комисията да предостави подробен анализ, за да демонстрира, че това финансиране от ЕФПГ не се използва за заместване на задължения на държава членка или дружество;

10.отбелязва, че германските органи са представили необходимите гаранции за това, че за предложените действия няма да бъде получена финансова помощ от други фондове или финансови инструменти на Съюза, че няма да бъде допуснато дублиране на финансирането и че те ще допълват действия, финансирани от структурните фондове;

11.припомня, че в съответствие с член 7 от регламента съгласуваният пакет от персонализирани услуги следва да бъде така проектиран, че да предвижда бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения и следва да бъде съвместим с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите; приветства уверенията, че мерките са организирани в съответствие със стратегията за устойчиво развитие на Германия, и че органът за създаване на двата центъра за преквалификация предлага сертифициране на устойчивостта.

С уважение,

Марита УЛВСКОГ

Изпълняваща длъжността председател на комисията по заетост и социални въпроси

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Г-н Жан Артюи

ПредседателКомисия по бюджети

Европейски парламент

Относно:  Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията

Уважаеми господин Артюи,

От комисията по регионално развитие беше поискано становище по предложение на Комисията за решение за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ). Доколкото разбирам, на 8 март 2018 г. е планирано да се приеме доклад по него в комисията по бюджети:

-  COM(2018)61 предлага финансово участие от ЕФПГ в размер на 2 165 231 EUR за 646 съкратени работници в Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH. Това предприятие осъществява дейност в икономическия сектор от разделение 22 по NACE Rev. 2 („Производство на изделия от каучук и пластмаси“). Съкращенията, извършени от Goodyear, са в регион на ниво 2 по NUTS — Regierungsbezirk Karlsruhe (DE12) в Германия.

Приложимите разпоредби за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ са определени в Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006.

Координаторите на комисията обсъдиха предложението и ми възложиха да Ви напиша писмо, с което да Ви уведомя, че по-голямата част от членовете на комисията нямат възражения срещу предложеното мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията с цел разпределяне на горепосочената сума съобразно предложението на Комисията.

С уважение,

Искра МИХАЙЛОВА

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

8.3.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

28

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Daniele Viotti, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Xabier Benito Ziluaga, Heidi Hautala, Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Marie-Pierre Vieu, Rainer Wieland

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Michael Detjen, Norbert Lins

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Stanisław Ożóg

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu

PPE

Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Norbert Lins, Andrey Novakov, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Rainer Wieland, Patricija Šulin

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Heidi Hautala, Indrek Tarand

3

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 12 март 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност