Postup : 2018/2025(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0061/2018

Předložené texty :

A8-0061/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/03/2018 - 8.7

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0074

ZPRÁVA     
PDF 594kWORD 68k
8.3.2018
PE 618.124v02-00 A8-0061/2018

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Německo – EGF/2017/008 DE/Goodyear)

(COM(2018)0061 – C8-0031/2018 – 2018/2025(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodajka: Ingeborg Gräßle

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
 INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Německo – EGF/2017/008 DE/Goodyear)

(COM(2018)0061 – C8-0031/2018 – 2018/2025(BUD))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0061 – C8-0031/2018),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1) (dále jen „nařízení o EFG“),

–  s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) (IID ze dne 2. prosince 2013), a zejména na bod 13 uvedené dohody,

–  s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 IID ze dne 2. prosince 2013,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–  s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0061/2018),

A.  vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje, aby mohla poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky významných změn ve struktuře světového obchodu nebo důsledky celosvětové finanční a hospodářské krize, a pomáhat jim při opětovném začlenění na trh práce;

B.  vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie pracovníkům, kteří ztratili zaměstnání, by měla být dynamická a měla by se poskytovat co nejrychleji a co nejúčinněji;

C.  vzhledem k tomu, že Německo předložilo žádost EGF/2017/008 DE/Goodyear o finanční příspěvek z EFG v důsledku propuštění 646 osob v hospodářském odvětví, které je v rámci klasifikace NACE Revize 2 řazeno do oddílu 22 (výroba pryžových a plastových výrobků), k němuž došlo v regionu úrovně NUTS 2 Regierungsbezirk Karlsruhe (DE12) v Německu;

D.  vzhledem k tomu, že žádost odpovídá kritériím pro pomoc stanoveným v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení o EFG, tedy že během referenčního období v délce čtyř měsíců musí být v jednom podniku v jednom členském státě propuštěno nejméně 500 pracovníků, včetně pracovníků propuštěných dodavateli uvedeného podniku a výrobci, kteří jsou jeho odběrateli, anebo osob samostatně výdělečně činných, které přestaly vykonávat svou činnost;

1.  souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 nařízení o EFG byly splněny, a Německo má proto podle uvedeného nařízení nárok na finanční příspěvek ve výši 2 165 231 EUR, což představuje 60 % celkových nákladů, které činí 3 608 719 EUR;

2.  konstatuje, že německé orgány podaly žádost dne 6. října 2017 a že poté, co Německo poskytlo dodatečné informace, dokončila Komise své posouzení dne 9. února 2018 a tentýž den o tom informovala Parlament;

3.  bere na vědomí, že podíl asijských výrobců z Číny, Tchaj-wanu a Singapuru na světovém trhu s pneumatikami se zvýšil ze 4 % v roce 2001 na 20 % v roce 2013;

4.  konstatuje, že Německo začalo poskytovat individualizované služby cílovým příjemcům pomoci dne 1. ledna 2018; výdaje na tyto služby proto budou způsobilé pro finanční příspěvek z EFG;

5.  bere na vědomí argument Německa, že propouštění souvisí s velkými změnami ve struktuře světového obchodu způsobenými globalizací a jejich negativním dopadem na segment B výroby automobilových pneumatik v Unii;

6.  připomíná, že propouštění ve společnosti Goodyear pravděpodobně těžce dolehne na místní ekonomiku a že jeho dopad souvisí s obtížemi, které doprovázejí snahy o přeřazení propuštěných pracovníků na jiná místa kvůli nedostatku pracovních příležitostí, nízkému vzdělání propuštěných pracovníků, jejich úzce zaměřené odbornosti v odvětví, které je nyní v úpadku, a obecně vysokému počtu uchazečů o zaměstnání;

7.  je si vědom toho, že výroba automobilů v Unii a podíl jejího automobilového průmyslu na trhu poklesly v důsledku globalizace; bere na vědomí, že z tohoto důvodu vznikla ve firmě Goodyear v segmentu B výroby pneumatik nadměrná kapacita, takže společnost byla nucena zavřít jeden evropský závod, který byl v dotčeném regionu největším zaměstnavatelem; konstatuje, že EFG by rovněž mohl usnadnit přeshraniční přesun pracovníků z upadajících odvětví v některých členských státech do rozvíjejících se odvětví v jiných členských státech;

8.  konstatuje, že žádost se týká 646 pracovníků propuštěných společností Goodyear, z nichž je většina ve věku od 30 do 54 let; poukazuje také na skutečnost, že významné procento propuštěných zaměstnanců má mezi 55 a 64 lety a úzkou specializaci pro výrobní odvětví; dále konstatuje, že asi 300 propuštěných osob jsou nekvalifikovaní migrující pracovníci bez osvědčení o dosažené kvalifikaci, např. o odborné přípravě, což je znevýhodňuje na regionálním trhu práce; zdůrazňuje, že okres Waghäusel, v němž se nachází závod Philippsburg, se potýká se strukturálními změnami; vzhledem k této situaci uznává, že je důležité přijmout aktivní opatření na trhu práce spolufinancovaná z EFG, která by zlepšila šanci uvedených skupin na opětovné začlenění na trh práce;

9.  bere na vědomí, že Německo plánuje šest druhů opatření pro propuštěné pracovníky, jichž se tato žádost týká: i) opatření ke zvyšování kvalifikací, ii) profesní skupiny / workshopy, iii) poradenské služby začínajícím podnikům, iv) hledání zaměstnání, v) návazné odborné vedení / zajištění zaměstnání a vi) příspěvky na odbornou přípravu;

10.  konstatuje, že opatření na podporu příjmu budou tvořit nejvýše 35 % z celkového balíčku individualizovaných opatření, jak je stanoveno v nařízení o EFG, a že tato opatření jsou podmíněna aktivním zapojením cílových příjemců do hledání zaměstnání nebo odborné přípravy;

11.  vítá konzultace se zainteresovanými stranami včetně zástupců propuštěných zaměstnanců, sociálních partnerů a regionálních orgánů, rady zaměstnanců, odborové organizace a vedení, které se konaly při navrhování koordinovaného souboru individualizovaných služeb;

12.  vítá rozhodnutí úřadu práce zohlednit při navrhování strategie pro kvalifikace a dovednosti jak budoucí potřeby trhu práce, tak kvalifikaci dotčených pracovníků;

13.  připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení o EFG by podoba koordinovaného balíčku individualizovaných služeb měla předjímat budoucí perspektivy trhu práce a požadované dovednosti a měla by být slučitelná s přechodem na udržitelné hospodářství, jež účinně využívá zdroje; vítá ujištění o tom, že prováděná opatření jsou v souladu se strategií udržitelnosti v Německu a že subjekt zřizující obě přechodové společnosti je držitelem osvědčení o udržitelnosti;

14.  konstatuje, že německé orgány poskytly záruky, že navrhované akce neobdrží finanční podporu z jiných fondů či finančních nástrojů Unie, že se zamezí jakémukoli dvojímu financování a že se tyto akce budou doplňovat s akcemi financovanými ze strukturálních fondů;

15.  bere na vědomí, že Německo potvrdilo, že finanční pomoc z EFG nebude nahrazovat opatření, která musí dotčený podnik přijmout podle vnitrostátního práva nebo kolektivních smluv, ani opatření k restrukturalizaci podniků nebo odvětví;

16.  vyzývá Komisi, aby důrazně vyzvala vnitrostátní orgány, aby ve svých budoucích návrzích poskytly více údajů o odvětvích, která mají vyhlídky na růst, a proto lze očekávat, že budou přijímat nové pracovníky, a aby shromažďovala podložené údaje o dopadu financování z EFG, a to i na kvalitu, trvání a udržitelnost nových pracovních míst, na počet a procentuální podíl samostatně výdělečně činných osob a začínajících podniků a míru opětovného začleňování na trh práce díky EFG;

17.  znovu apeluje na Komisi, aby zajistila přístup veřejnosti ke všem dokumentům souvisejícím s žádostmi o pomoc z EFG;

18.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

19.  pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

20.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.


PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Německo – EGF/2017/008 DE/Goodyear)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1), a zejména na čl. 15 odst. 4 tohoto nařízení,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(2), a zejména na bod 13 této dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen „EFG“) poskytuje podporu pracovníkům a osobám samostatně výdělečně činným, kteří byli propuštěni nebo které přestaly vykonávat svou činnost v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací nebo v důsledku pokračující celosvětové finanční a hospodářské krize nebo v důsledku nové celosvětové finanční a hospodářské krize, a poskytuje jim pomoc při jejich opětovném začleňování na trh práce.

(2) EFG nepřekročí maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011), jak je stanoveno v článku 12 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013(3).

(3) Dne 6. října 2017 předložilo Německo žádost o uvolnění prostředků z EFG v souvislosti s propouštěním v podniku Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH v Německu. Tato žádost byla doplněna o další informace poskytnuté v souladu s čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) č. 1309/2013. Žádost splňuje požadavky na stanovení výše finančního příspěvku z EFG podle článku 13 nařízení (EU) č. 1309/2013.

(4) V souvislosti s uvedenou žádostí Německa by proto měly být z EFG uvolněny prostředky na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2 165 231 EUR.

(5) Aby byly příspěvky z EFG uvolněny co nejdříve, mělo by být toto rozhodnutí použitelné od data svého přijetí,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2018 se z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolňuje částka ve výši 2 165 231 EUR v prostředcích na závazky a na platby.  

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode dne [datum přijetí](4)*.

V … dne …

Za Evropský parlament  Za Radu

předseda  předseda

(1)

  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).

(4)

*   Datum vloží Evropský parlament před zveřejněním v Úředním věstníku.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I.  Základní informace

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci byl zřízen, aby poskytoval dodatečnou pomoc pracovníkům, které zasáhly důsledky velkých strukturálních změn světového obchodu.

Podle ustanovení článku 12 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(1), a článku 15 nařízení (EU) č. 1309/2013(2) nesmí fond překročit maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011). Příslušné částky se zapisují do souhrnného rozpočtu Evropské unie jako rezerva.

Co se týče postupu, bod 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení stanoví(3), že Komise v případě kladného posouzení žádosti předloží rozpočtovému orgánu návrh na uvolnění prostředků z fondu a současně s ním i odpovídající žádost o provedení převodu. Není-li dosaženo dohody, jsou zahájena třístranná jednání.

II.  Žádost Německa a návrh Komise

Dne 9. února 2017 Komise přijala návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG ve prospěch Německa, aby na trhu práce podpořila opětovné začlenění pracovníků propuštěných z jednoho podniku působícího v hospodářském odvětví, které bylo v rámci klasifikace NACE Revize 2 zařazeno do oddílu 22 (výroba pryžových a plastových výrobků). K propouštění ve společnosti Goodyear došlo v regionu úrovně NUTS 2 Regierungsbezirk Karlsruhe (DE12) v Německu. Návrh byl Evropskému parlamentu předán dne 9. února 2018.

Jedná se o třetí žádost, která má být posouzena v rámci rozpočtu na rok 2018, a o první žádost od zřízení fondu EFG, která se týká hospodářského odvětví spadajícího v rámci klasifikace NACE Revize 2 do oddílu 22 (výroba pryžových a plastových výrobků). Žádost se týká 646 propuštěných pracovníků a uvolnění prostředků z EFG v celkové výši 2 165 231 EUR ve prospěch Německa.

Žádost byla zaslána Komisi dne 6. října 2017 a do 4. prosince 2017 byla doplňována o další informace. Komise ukončila posuzování žádosti dne 9. února 2018 a dospěla k závěru, že podle všech platných ustanovení nařízení o EFG splňuje podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku z EFG, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 1 nařízení o EFG.

Německo uvádí, že propouštění souvisí s velkými změnami ve struktuře světového obchodu způsobenými globalizací a s jejich dopadem na segment B výroby automobilových pneumatik v Evropské unii. Vzhledem k tomu, že výroba automobilů a podíl automobilového průmyslu na trhu EU poklesly v důsledku globalizace, vznikla v rámci segmentu B ve společnosti Goodyear nadměrná kapacita, takže společnost byla nucena zavřít závod ve Philippsburgu, který má v segmentu B největší výrobní kapacitu pneumatik v porovnání s ostatními továrnami společnosti Goodyear.

K propouštění došlo v okrese Karlsruhe, který řeší problémy spojené s restrukturalizací. Několik malých a středních podniků v regionu propustilo stovky zaměstnanců. Závod společnosti Goodyear byl největším zaměstnavatelem v regionu.

Velkou část propuštěných pracovníků tvoří muži. Většina z nich je ve věku od 30 do 54 let a 26 % ve věku od 55 do 64 let. Asi 300 propuštěných zaměstnanců jsou nekvalifikovaní migrující pracovníci (někteří z nich jsou občané EU, někteří státní příslušníci třetích zemí). Tím spíše jsou zapotřebí aktivní opatření na trhu práce spolufinancovaná z EFG, která by zlepšila šanci těchto skupin na opětovné začlenění na trh práce.

Šest typů opatření, která mají být poskytnuta propuštěným pracovníkům a pro něž je žádáno spolufinancování z EFG, zahrnuje:

– Opatření ke zvyšování kvalifikací: Tato opatření jsou nabízena způsobilým pracovníkům po sestavení profilu a pohovorech s profesním poradcem a mají těmto pracovníkům pomoci využívat příležitostí na trhu práce.

– Partnerské skupiny / workshopy: Bude se jednat o skupinová fóra koordinovaná zprostředkovatelem, která budou účastníkům pomáhat sdílet různé nápady a postřehy.

– Odborné poradenství při zakládání podniků: Součástí bude balíček poradenských služeb pro osoby, které se zajímají o založení vlastního podniku. Tyto služby budou zahrnovat individuální koučování.

– Hledání zaměstnání: Profesionální zprostředkovatelé pomohou hledat potenciální volná pracovní místa, která dosud nebyla zveřejněna a která by mohla vyhovovat způsobilým pracovníkům. Plánuje se také veletrh práce.

– Návazné odborné vedení / zajištění zaměstnání: Pracovníci mohou po nástupu na nové pracovní místo využít dalších služeb odborného vedení a poradenství, které jim usnadní přechod do nového zaměstnání a minimalizují riziko ztráty pracovního místa.

– Příspěvek na odbornou přípravu: Vyplácení příspěvků začíná dnem nástupu pracovníka do přechodové společnosti a končí dnem jeho odchodu z této společnosti.

Popsaná opatření podle Komise představují aktivní opatření na trhu práce v rámci způsobilých opatření podle článku 7 nařízení o EFG a nenahrazují pasivní opatření sociální ochrany.

Německé orgány poskytly veškerá nezbytná ujištění o tom, že:

– při přístupu k navrženým opatřením a jejich provádění budou dodržovány zásady rovného zacházení a nediskriminace,

– byly splněny požadavky stanovené vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU, které se týkají hromadného propouštění,

– propouštějící podniky, které pokračují ve své činnosti i po propuštění pracovníků, dodržují své zákonné povinnosti upravující propouštění a své pracovníky příslušným způsobem zabezpečily,

– navržená opatření neobdrží finanční podporu z jiných fondů či finančních nástrojů Unie a zamezí se jakémukoliv dvojímu financování,

– navržené akce se budou doplňovat s opatřeními financovanými ze strukturálních fondů,

– finanční příspěvek z EFG bude v souladu s procesními a hmotněprávními pravidly Unie pro státní podporu.

Německo informovalo Komisi, že zdrojem vnitrostátního předběžného financování nebo spolufinancování jsou spolkový rozpočet a Bundesagentur für Arbeit (německý spolkový úřad práce). Finanční příspěvek bude spravován a kontrolován týmiž subjekty ve Spolkovém ministerstvu práce a sociálních věcí (Bundesministerium für Arbeit und Soziales), které spravují Evropský sociální fond (ESF).

III.  Postup

K uvolnění prostředků z fondu předložila Komise rozpočtovému orgánu žádost o převod částky v celkové výši 2 165 231 EUR z rezervy EFG (40 02 43) do rozpočtové položky EFG (04 04 01).

Jedná se o třetí návrh na převod za účelem uvolnění prostředků z EFG, jenž byl rozpočtovému orgánu v roce 2018 dosud předložen.

Nebude-li dosaženo dohody, budou v souladu s čl. 15 odst. 4 nařízení o EFG zahájeny třístranné rozhovory.

Podle interní dohody by měl být do procesu zapojen Výbor pro zaměstnanost a sociální věci, aby poskytl konstruktivní podporu a přispěl k posouzení žádostí o uvolnění prostředků z fondu.

(1)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.


PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

D(2018)7922

Pan Jean Arthuis

předseda Rozpočtového výboru

ASP 09G205

Věc: Stanovisko k uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) v souvislosti se žádostí EGF/2017/008 DE/Goodyear

Vážený pane předsedo,

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) a jeho pracovní skupina pro EFG projednaly otázku uvolnění prostředků z EFG v souvislosti s žádostí EGF/2017/008 DE/Goodyear a přijaly následující stanovisko.

Výbor EMPL a pracovní skupina pro EFG se ve věci této žádosti vyslovují pro uvolnění prostředků z fondu. V této souvislosti předkládá výbor EMPL několik připomínek, aniž by však zpochybňoval převod plateb.

Rozhodnutí výboru EMPL vychází z těchto úvah:

A) vzhledem k tomu, že tato žádost byla podána na základě čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1309/2013 (nařízení o EFG) a týká se 646 pracovníků propuštěných jedním podnikem, který působí v hospodářských odvětvích, jež jsou v rámci klasifikace NACE Revize 2 zařazena do oddílu 22 (výroba pryžových a plastových výrobků);

B) vzhledem k tomu, že za účelem prokázání souvislosti mezi propouštěním a významnými strukturálními změnami ve struktuře světového obchodu v důsledku globalizace Německo uvádí, že v posledních letech získali významný podíl na trhu v odvětví výroby pneumatik automobilů v segmentu B (pneumatiky běžně používané pro malá a střední vozidla) asijští dodavatelé;

C) vzhledem k tomu, že 99 % pracovníků, na něž je opatření zaměřeno, jsou muži a 1 % tvoří ženy; vzhledem k tomu, že 66 % cílových příjemců je ve věku 30 až 54 let, 26 % příjemců ve věku 55 až 64 let a 6 % příjemců ve věku do 30 let;

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci proto vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení o německé žádosti začlenil tyto návrhy:

1. souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1309/2013 byly splněny, a že má proto Německo podle uvedeného nařízení nárok na finanční příspěvek ve výši 2 165 231 EUR, což představuje 60 % celkových nákladů, které činí 3 608 719 EUR;

2. bere na vědomí, že Komise dodržela lhůtu 12 týdnů od obdržení úplné žádosti německých orgánů, během níž měla posoudit, zda byly splněny podmínky pro poskytnutí finanční pomoci, a dne 9. února 2018 dokončila své posouzení a tentýž den o této skutečnosti informovala Parlament;

3. zdůrazňuje, že okres Waghäusl, v němž se nachází závod Philippsburg, se potýká se strukturálními změnami a že velkou část pracovníků propouštěných společností Goodyear tvoří lidé, kteří sem přišli za prací, nebo starší lidé, tedy skupiny, které se jeví jako nejvíce znevýhodněné na regionálním trhu práce;

4. vítá rozhodnutí úřadu práce zohlednit při navrhování strategie pro kvalifikace a dovednosti jak budoucí potřeby trhu práce, tak kvalifikaci dotčených pracovníků;

5. konstatuje, že individualizované služby propuštěným pracovníkům, které jsou spolufinancovány z prostředků fondu EFG, zahrnují opatření ke zvyšování kvalifikací, profesní skupiny/workshopy, poradenské služby začínajícím podnikům, hledání zaměstnání, návazné odborné vedení a příspěvky na odbornou přípravu;

6. vítá konzultace se zainteresovanými stranami včetně zástupců propouštěných zaměstnanců, sociálních partnerů a regionálních orgánů, rady zaměstnanců, odborové organizace a vedení, které se konaly při navrhování koordinovaného souboru individualizovaných služeb;

7. konstatuje, že opatření na podporu příjmů budou tvořit nejvýše 35 % z celkového souboru individualizovaných opatření uvedených v nařízení; dále konstatuje, že tyto akce jsou podmíněny aktivní účastí cílových příjemců pomoci na činnostech souvisejících s hledáním zaměstnání nebo s profesní přípravou;

8. bere na vědomí, že Německo potvrdilo, že finanční pomoc z EFG nebude nahrazovat akce, které musí dotčený podnik provést podle vnitrostátního práva nebo na základě kolektivních smluv;

9. opět upozorňuje na to, že prostředky z fondu EFG by měly být použity nad rámec toho, co by normálně učinila pro pracovníky přechodová společnost; vyzývá Komisi, aby předložila podrobnou analýzu, z níž bude patrné, že prostředky vynakládané z EFG nenahrazují povinnosti členského státu nebo podniku;

10. konstatuje, že německé orgány poskytly záruky, že navrhované akce neobdrží finanční podporu z jiných fondů či finančních nástrojů Unie, že se zamezí jakémukoli dvojímu financování a že se navrhované akce budou doplňovat s akcemi financovanými ze strukturálních fondů;

11. připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení by měla podoba koordinovaného souboru individualizovaných služeb předjímat perspektivy budoucího trhu práce a požadované dovednosti a měla by být slučitelná s přechodem na udržitelné hospodářství, které účinně využívá zdroje; vítá ujištění o tom, že prováděná opatření jsou v souladu se strategií udržitelnosti v Německu a že subjekt zřizující obě přechodové společnosti je držitelem osvědčení o udržitelnosti.

S úctou

Marita ULVSKOG

úřadující předsedkyně výboru EMPL


PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

pan Jean ARTHUIS

předseda

Rozpočtový výbor

Evropský parlament

Věc:  Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Vážený pane předsedo,

Výbor pro regionální rozvoj obdržel návrh Komise týkající se rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG), k němuž má vypracovat stanovisko. Podle mých informací má být zpráva o tomto návrhu přijata v Rozpočtovém výboru dne 8. března 2018:

  v dokumentu COM(2018)61 je navržen příspěvek z prostředků EFG ve výši 2 165 231 EUR pro 646 pracovníků propuštěných společností Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH. Tato společnost působí v hospodářském odvětví, které je v rámci klasifikace NACE Revize 2 řazeno do oddílu 22 (výroba pryžových a plastových výrobků). K propouštění ve společnosti Goodyear došlo v regionu úrovně NUTS 2 Regierungsbezirk Karlsruhe (DE12) v Německu.

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků z EFG jsou stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006.

Koordinátoři výboru tento návrh posoudili a požádali mě, abych Vám písemně oznámila, že většina členů výboru nemá námitky proti tomu, aby byla z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolněna výše uvedená částka, jak navrhuje Komise.

S pozdravem

Iskra MIHAYLOVA


INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

8.3.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

28

3

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Daniele Viotti, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Xabier Benito Ziluaga, Heidi Hautala, Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Marie-Pierre Vieu, Rainer Wieland

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Michael Detjen, Norbert Lins


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Stanisław Ożóg

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu

PPE

Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Norbert Lins, Andrey Novakov, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Rainer Wieland, Patricija Šulin

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Heidi Hautala, Indrek Tarand

3

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 12. března 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí