Procedure : 2018/2025(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0061/2018

Indgivne tekster :

A8-0061/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/03/2018 - 8.7

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0074

BETÆNKNING     
PDF 418kWORD 61k
8.3.2018
PE 618.124v02-00 A8-0061/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Tyskland – EGF/2017/008 DE/Goodyear)

(COM(2018)0061 – C8-0031/2018 – 2018/2025(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: Ingeborg Gräßle

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
 BEGRUNDELSE
 BILAG: SKRIVELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER
 BILAG: SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET
 OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Tyskland – EGF/2017/008 DE/Goodyear)

(COM(2018)0061 – C8-0031/2018 – 2018/2025(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0061 – C8-0031/2018),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) (IIA af 2. december 2013), særlig punkt 13 ,

–  der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013,

–  der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–  der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0061/2018),

A.  der henviser til, at Unionen har oprettet lovgivnings- og budgetmæssige instrumenter, der skal yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene eller den globale finansielle og økonomiske krise, og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.  der henviser til, at Unionens finansielle bistand til arbejdstagere, der er blevet arbejdsløse som følge af strukturændringer, bør være dynamisk og tilvejebringes så hurtigt og effektivt som muligt;

C.  der henviser til, at Tyskland har indgivet ansøgning EGF/2017/008 DE/Goodyear om økonomisk EGF-støtte som følge af 646 afskedigelser i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE rev. 2 hovedgruppe 22 (Fremstilling af gummi- og plastprodukter) i NUTS 2-regionen Regierungsbezirk Karlsruhe (DE12) i Tyskland;

D.  der henviser til, at ansøgningen bygger på interventionskriterierne i artikel 4, stk. 1, litra a), i EGF-forordningen, som kræver mindst 500 afskedigelser af arbejdstagere i løbet af en firemåneders referenceperiode i en virksomhed i en medlemsstat, inklusive arbejdstagere, der er blevet afskediget hos leverandører eller producenter i efterfølgende produktionsled, og/eller selvstændige, hvis aktivitet er ophørt;

1.  er enig med Kommissionen i, at betingelserne i artikel 4, stk. 1, i EGF-forordningen er opfyldt, og at Tyskland derfor er berettiget til en økonomisk støtte på 2 165 231 EUR i henhold til nævnte forordning, hvilket svarer til 60 % af de samlede omkostninger på 3 608 719 EUR;

2.  bemærker, at de tyske myndigheder indgav ansøgningen den 6. oktober 2017, og efter at Tyskland havde forelagt yderligere oplysninger, afsluttede Kommissionen den 9. februar 2018 sin vurdering heraf og fremsendte den til Parlamentet den samme dag;

3.  bemærker, at den globale markedsandel i samme periode for asiatiske producenter fra Kina, Taiwan og Singapore steg fra 4 % i 2001 til 20 % i 2013;

4.  noterer sig, at de tyske myndigheder den 1. januar 2018 begyndte at yde individualiserede tilbud til støttemodtagerne; minder om, at udgifterne til foranstaltningerne derfor vil være berettigede til økonomisk EGF-støtte;

5.  bemærker, at Tyskland har gjort gældende, at afskedigelserne hænger sammen med gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, som kan tilskrives globaliseringen og dens negative virkning for B-segmentet af produktionen af bildæk i Unionen;

6.  minder om, at afskedigelserne, som fandt sted i Goodyear, forventes at have en betydelig negativ indvirkning på den lokale økonomi, og at virkningerne af afskedigelserne er knyttet til vanskelighederne ved omplacering af arbejdstagerne på grund af manglen på arbejdspladser, til de afskedigede arbejdstageres begrænsede uddannelse, til deres specifikke erhvervsmæssige færdigheder, der er blevet udviklet i en sektor, som nu er i tilbagegang, og til det høje antal jobsøgende;

7.  er opmærksom på faldet i Unionens bilproduktion og markedsandele i kølvandet på globaliseringen; erkender, at der som følge heraf er blevet opbygget en betydelig overkapacitet for bildæk i B-segmentet hos Goodyear, der tvinger virksomheden til at lukke et af sine europæiske anlæg, som var den største arbejdsgiver i regionen; bemærker, at EGF også kunne fremme arbejdstagernes mobilitet på tværs af grænserne fra sektorer i tilbagegang i nogle medlemsstater til ekspanderende sektorer i andre medlemsstater;

8.  bemærker, at ansøgningen vedrører 646 arbejdstagere, der er blevet afskediget hos Goodyear, hvoraf de fleste er mellem 30 og 54 år; påpeger endvidere, at en betydelig procentdel af de afskedigede arbejdstagere er mellem 55 og 64 år med færdigheder, der er specifikke for fremstillingssektoren; bemærker endvidere, at omkring 300 af de afskedigede arbejdstagere er ufaglærte og har migrantbaggrund og er uden formelle kvalifikationer, f.eks. en erhvervsuddannelse, hvilket er en ulempe for dem på det regionale arbejdsmarked; understreger, at Waghäusel-området, hvor Philippsburg-anlægget er beliggende, står over for strukturelle forandringer; anerkender i lyset heraf vigtigheden af aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, som EGF yder støtte til, med henblik på at forbedre chancerne for, at disse grupper kan vende tilbage til arbejdsmarkedet;

9.  bemærker, at Tyskland planlægger seks typer foranstaltninger for de afskedigede arbejdstagere, der er omfattet af denne ansøgning: i) opkvalificeringsforanstaltninger, ii) peergrupper/workshopper, iii) en rådgivningstjeneste i forbindelse med virksomhedsetablering, iv) jobsøgning, v) en opfølgende mentorordning/sikring af beskæftigelse og vi) uddannelsestilskud;

10.  bemærker, at indkomststøtteforanstaltningerne maksimalt vil svare til 35 % af den samlede pakke af individualiserede foranstaltninger, der er fastsat i EGF-forordningen, og at disse foranstaltninger er betinget af, at de modtagere, der er tiltænkt støtte, deltager aktivt i jobsøgnings- eller uddannelsesaktiviteter;

11.  glæder sig over høringerne med de interesserede parter, herunder repræsentanter for de afskedigede arbejdstagere, arbejdsmarkedets parter og regionale myndigheder, såvel som samarbejdsudvalget, fagforeningen og ledelsen, som fandt sted i forbindelse med udarbejdelsen af den koordinerede pakke af individualiserede tilbud;

12.  glæder sig over arbejdsformidlingens beslutning om at tage hensyn til både fremtidige arbejdsmarkedsbehov og de pågældende arbejdstageres kvalifikationer i forbindelse med udarbejdelsen af en strategi for kvalifikationer og færdigheder;

13.  minder om, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud i overensstemmelse med artikel 7 i EGF-forordningen bør udformes på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder og være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi; glæder sig over, at de tilrettelagte foranstaltninger er i overensstemmelse med den tyske bæredygtighedsstrategi, og at det organ, der har fået til opgave at etablere de to transferselskaber, har en bæredygtighedscertificering;

14.  noterer sig, at de tyske myndigheder har givet garantier for, at de foreslåede foranstaltninger ikke vil modtage økonomisk støtte fra andre EU-fonde eller finansielle instrumenter, at dobbeltfinansiering vil blive forhindret, og at de vil supplere tiltag, som finansieres af strukturfondene;

15.  glæder sig over Tyskland har bekræftet, at den økonomiske støtte fra EGF ikke erstatter tiltag, den pågældende virksomhed skal træffe i medfør af national lov eller kollektive overenskomster, eller foranstaltninger, der er rettet mod omlægning af virksomheder eller sektorer;

16.  opfordrer Kommissionen til at anmode de nationale myndigheder om i fremtidige forslag at oplyse nærmere detaljer om de sektorer, der har vækstperspektiver og derfor forventes at ansætte personer, samt til at indsamle velfunderede data om virkningen af EGF-finansieringen, herunder om kvaliteten, varigheden og bæredygtigheden af nye arbejdspladser, antallet og procentandelen af selvstændige og nystartede virksomheder og den genintegreringsgrad, der er opnået gennem EGF;

17.  gentager sin opfordring til Kommissionen om at sikre offentlig adgang til alle dokumenter vedrørende EGF-sager;

18.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

19.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

20.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.


BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning fra Tyskland – EGF/2017/008 DE/Goodyear)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1), særlig artikel 15, stk. 4,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(2), særlig punkt 13,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) har til formål at yde støtte til arbejdstagere, der er blevet afskediget, og selvstændige erhvervsdrivende, hvis aktivitet er ophørt på grund af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, der kan tilskrives globaliseringen, som følge af en fortsættelse af den internationale finansielle og økonomiske krise eller som følge af en ny global finansiel og økonomisk krise, og hjælpe disse med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2) EGF må ikke overstige et årligt beløb på 150 mio. EUR (i 2011-priser), jf. artikel 12 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013(3).

(3) De tyske myndigheder indgav den 6. oktober 2017 en ansøgning om mobilisering af EGF i forbindelse med afskedigelser hos Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH i Tyskland. Den blev suppleret med yderligere oplysninger i henhold til artikel 8, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1309/2013. Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af størrelsen på et økonomisk støttebeløb fra EGF, jf. artikel 13 i forordning (EU) nr. 1309/2013.

(4) Som følge af Tysklands ansøgning bør EGF derfor mobiliseres til at yde en økonomisk støtte på 2 165 231 EUR.

(5) Med henblik på at minimere den tid, det tager at mobilisere EGF-midlerne, bør denne afgørelse anvendes fra vedtagelsesdatoen —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Inden for rammerne af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018 stilles der et beløb til rådighed fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på 2 165 231 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den anvendes fra den ... [datoen for vedtagelsen](4)*.

Udfærdiget i

På Europa-Parlamentets vegne  På Rådets vegne

Formand  Formand

(1)

  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(2)

  EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).

(4)

*   Datoen for vedtagelsen indsættes af Europa-Parlamentet inden offentliggørelsen i EUT.


BEGRUNDELSE

I.  Baggrund

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen er oprettet for at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af følgerne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene.

I henhold til bestemmelserne i artikel 12 i forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(1) og i artikel 15 i forordning (EF) nr. 1309/2013(2) kan fonden ikke overstige et årligt beløb på 150 mio. EUR (2011-priser). De nødvendige beløb opføres i Unionens almindelige budget som en hensættelse.

For så vidt angår proceduren for anvendelse af fonden forelægger Kommissionen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) i tilfælde af en positiv vurdering af en ansøgning et forslag om anvendelse af fonden for budgetmyndigheden og samtidig en tilsvarende anmodning om en bevillingsoverførsel. I tilfælde af uenighed indledes en trepartsprocedure.

II.  Tysklands ansøgning og Kommissionens forslag

Den 9. februar 2017 vedtog Kommissionen et forslag til afgørelse om mobilisering af EGF til fordel for Tyskland med henblik på at hjælpe de arbejdstagere, der på grund af globaliseringen var blevet afskediget i en virksomhed, der er aktiv i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE rev. 2 hovedgruppe 22 (Fremstilling af gummi- og plastprodukter). Afskedigelserne hos Goodyear er hovedsageligt lokaliseret i NUTS 2-regionen Regierungsbezirk Karlsruhe (DE12) i Tyskland. Dette forslag blev fremsendt til Europa-Parlamentet den 9. februar 2018.

Dette er den tredje ansøgning, som skal behandles under 2018-budgettet, og den første i den økonomiske sektor, der er klassificeret under NACE rev. 2 hovedgruppe 22 (Fremstilling af gummi- og plastprodukter) siden oprettelsen af EGF. Den vedrører 646 afskedigede arbejdstagere og anvendelsen af et samlet beløb fra EGF på 2 165 231 EUR til Tyskland.

Ansøgningen blev sendt til Kommissionen den 6. oktober 2017 og suppleret med yderligere oplysninger frem til den 4. december 2017. Kommissionen afsluttede sin vurdering den 9. februar 2018 og har i overensstemmelse med alle gældende bestemmelser i EGF-forordningen konkluderet, at ansøgningen opfylder betingelserne for økonomisk støtte fra EGF, som omhandlet i artikel 4, stk. 1, i EGF-forordningen.

Tyskland har gjort gældende, at afskedigelserne hænger sammen med gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, som kan tilskrives globaliseringen og dens negative virkning på B-segmentet af produktionen af bildæk i Den Europæiske Union. På grund af faldet i EU's bilproduktion og markedsandele i kølvandet på globaliseringen er der blevet opbygget betydelig overkapacitet i B-segmentet hos Goodyear, der tvinger virksomheden til at lukke anlægget i Philippsburg, som har den største produktionskapacitet for bildæk i B-segmentet blandt Goodyears europæiske anlæg.

Afskedigelserne fandt sted i Karlsruheområdet, som står over for en strukturel ændring. Adskillige mindre eller mellemstore virksomheder i regionen har afskediget flere hundrede arbejdstagere. Goodyear-anlægget var den største arbejdsgiver i regionen.

Et stort antal af de afskedigede arbejdstagere er mænd. Langt størstedelen af dem er mellem 30 og 54 år, mens 26 % er mellem 55 og 64 år. Omkring 300 af de afskedigede arbejdstagere er ufaglærte og har migrantbaggrund (hvoraf nogle er EU-borgere og nogle tredjelandsstatsborgere). Aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, som EGF medfinansierer, er vigtigere end nogensinde for at forbedre chancerne for, at disse grupper kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.

De seks typer foranstaltninger, der skal tilbydes de afskedigede arbejdstagere, for hvilke der anmodes om medfinansiering fra EGF, består af:

  Opkvalificeringsforanstaltninger: Disse udbydes til støtteberettigede arbejdstagere efter udredning af deres profil og karrierevejledningssamtaler og skal hjælpe dem med at udnytte mulighederne på arbejdsmarkedet.

–  Peergrupper/workshopper: Der er tale om "gruppe-fora", som bistås af en projektleder, der hjælper deltagerne med at udveksle idéer og overvejelser.

–  Rådgivningstjeneste i forbindelse med virksomhedsetablering: Denne foranstaltning vil omfatte en pakke af rådgivningstjenester til personer, der er interesseret i at etablere deres egen virksomhed. Disse tjenester vil omfatte individualiserede skræddersyede coachingforanstaltninger.

–  Jobsøgning: Professionelle headhuntere vil hjælpe med at lokalisere potentielle ledige job, der endnu ikke er slået op, som måske kan passe til støtteberettigede arbejdstagere. Der er også planlagt en jobmesse.

–  Opfølgende mentorordning/sikring af beskæftigelse: Arbejdstagere kan nyde godt af yderligere vejledning, efter at de er begyndt på ny beskæftigelse for at lette overgangen til det nye job og for at mindske risikoen for at miste jobbet.

–  Tilskud til uddannelse: Betalingen starter fra den dato, hvor arbejdstageren tiltræder transferselskabet, og ophører, så snart personen forlader transferselskabet.

Ifølge Kommissionen udgør de beskrevne foranstaltninger aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, som hører under de støtteberettigede aktioner, jf. artikel 7 i EGF-forordningen, og erstatter ikke passive socialsikringsforanstaltninger.

De tyske myndigheder har forelagt alle de nødvendige garantier for følgende:

–  Principperne om ligebehandling og ikke-diskrimination overholdes i forbindelse med adgangen til de foreslåede foranstaltninger og deres gennemførelse.

–  Kravene i den nationale lovgivning og i EU-lovgivningen vedrørende kollektiv afskedigelse er blevet overholdt.

–  De virksomheder, der har gennemført afskedigelser, og som har fortsat deres aktiviteter efter afskedigelserne, har opfyldt deres lovmæssige forpligtelser i forbindelse med afskedigelserne og sørget for deres arbejdstagere i overensstemmelse hermed.

–  De foreslåede foranstaltninger modtager ikke økonomisk støtte fra andre af EU's fonde eller finansieringsinstrumenter, og dobbeltfinansiering vil blive forhindret.

–  De foreslåede foranstaltninger supplerer de foranstaltninger, der finansieres af strukturfondene.

–  Den økonomiske støtte fra EGF er i overensstemmelse med Unionens proceduremæssige og materielle statsstøtteregler.

Tyskland har orienteret Kommissionen om, at kilderne til den nationale forfinansiering eller medfinansiering er forbundsbudgettet og Bundesagentur für Arbeit (den føderale arbejdsformidling). Den økonomiske støtte vil blive forvaltet og kontrolleret af de samme organer i forbundsministeriet for beskæftigelse og sociale anliggender (Bundesministerium für Arbeit und Soziales), der forvalter Den Europæiske Socialfond (ESF).

III.  Procedure

Med henblik på mobilisering af EGF har Kommissionen forelagt budgetmyndigheden en anmodning om overførsel af et samlet beløb på 2 165 231 EUR fra EGF-reserven (40 02 43) til EGF-budgetposten (04 04 01).

Dette er det tredje overførselsforslag om mobilisering af EGF, der er forelagt budgetmyndigheden til dato i 2018.

I tilfælde af uenighed indledes en trepartsprocedure, jf. artikel 15, stk. 4, i EGF-forordningen.

Ifølge en intern aftale skal Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender inddrages i processen for at sikre konstruktiv støtte og bidrage til vurderingen af ansøgninger om mobilisering af fonden.

(1)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(3)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.


BILAG: SKRIVELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER

D(2018)7922

Jean Arthuis

Formand for Budgetudvalget

ASP 09G205

Om:  Udtalelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (Globaliseringsfonden) i forbindelse med ansøgning EGF/2017/008 DE/Goodyear

Kære formand

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) og dets Arbejdsgruppe om Globaliseringsfonden har behandlet mobiliseringen af Globaliseringsfonden i forbindelse med ansøgning EGF/2017/008 DE/Goodyear og vedtaget følgende udtalelse.

EMPL og dets Arbejdsgruppe om Globaliseringsfonden støtter mobiliseringen af Globaliseringsfonden i forbindelse med denne ansøgning. I den anledning vil EMPL gerne fremsætte nogle bemærkninger uden dog at sætte spørgsmålstegn ved overførslen af beløbene.

Drøftelserne i EMPL tog udgangspunkt i følgende betragtninger:

A) der henviser til, at denne ansøgning er baseret på artikel 4, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1309/2013 (EGF-forordningen) og vedrører 646 arbejdstagere, der er blevet afskediget i en virksomhed, der er aktiv i de økonomiske sektorer, som er klassificeret under NACE (rev. 2) hovedgruppe 22 (Fremstilling af gummi- og plastprodukter);

B) der henviser til, at Tyskland for at vise sammenhængen mellem afskedigelserne og de gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene som følge af globaliseringen anfører, at asiatiske leverandører har opnået en betydelig andel af B-segmentet af produktionen af bildæk (typisk brugt til små eller mellemstore køretøjer) inden for de seneste år;

C) der henviser til, at over 99 % af de arbejdstagere, som foranstaltningen er rettet mod, er mænd, og under 1% er kvinder; der henviser til, at 66 % af arbejdstagerne er mellem 30 og 54 år, 26 % er mellem 55 og 64 år, og 6 % er under 30 år.

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer derfor Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende punkter i det beslutningsforslag om den tyske ansøgning, det vedtager:

1. er enig med Kommissionen i, at interventionskriterierne i artikel 4, stk. 1, litra a, i forordning (EU) nr. 1309/2013 er opfyldt, og at Tyskland derfor er berettiget til en økonomisk støtte på 2 165 231 EUR i henhold til nævnte forordning, hvilket svarer til 60 % af de samlede omkostninger på 3 608 719 EUR;

2. bemærker, at Kommissionen har overholdt fristen på 12 uger fra modtagelsen af de tyske myndigheders ansøgning til afslutningen den 9. februar 2018 af sin vurdering af, om ansøgningen opfyldte betingelserne for at yde økonomisk støtte, og fremsendte den til Parlamentet den samme dag;

3. understreger, at Waghäusl-området, hvor anlægget i Philippsburg ligger, står over for en strukturel ændring, og at en stor del af de arbejdstagere, som blev afskediget af Goodyear, har en migrantbaggrund eller er ældre mennesker, og at disse grupper lader til at være de mest sårbare på det regionale arbejdsmarked;

4. glæder sig over arbejdsformidlingens beslutning om at tage hensyn til både fremtidige arbejdsmarkedsbehov og de pågældende arbejdstageres kvalifikationer i forbindelse med udarbejdelsen af en strategi for kvalifikationer og færdigheder;

5. bemærker, at de EGF-samfinansierede individualiserede tilbud til de afskedigede arbejdstagere omfatter opkvalificeringsforanstaltninger, peergrupper/workshopper, en rådgivningstjeneste i forbindelse med virksomhedsetablering, jobsøgning, en opfølgende mentorordning og uddannelsestilskud;

6. glæder sig over høringerne med de interesserede parter, herunder repræsentanter for de afskedigede arbejdstagere, arbejdsmarkedets parter og regionale myndigheder, såvel som samarbejdsudvalget, fagforeningen og ledelsen, som fandt sted i forbindelse med udarbejdelsen af den koordinerede pakke af individualiserede tilbud;

7. bemærker, at indkomststøtteforanstaltningerne vil udgøre højst 35 % af den samlede pakke af individualiserede foranstaltninger, der er fastsat i forordningen; og at disse foranstaltninger er betinget af, at støttemodtagerne deltager aktivt i jobsøgnings- eller uddannelsesaktiviteterne;

8. glæder sig over, at Tyskland har bekræftet, at den økonomiske støtte fra EGF ikke erstatter foranstaltninger, som den pågældende virksomhed skal træffe i medfør af national lov eller kollektive overenskomster;

9. minder om sine tidligere bekymringer om, hvorvidt EGF-finansieringen kunne bruges til mere, end hvad transferselskabet normalt ville gøre for sine ansatte; opfordrer Kommissionen til grundigt at undersøge, at EGF-finansieringen ikke bruges til at erstatte en medlemsstats eller en virksomheds forpligtelser;

10. noterer sig, at de tyske myndigheder har givet garantier for, at de foreslåede foranstaltninger ikke vil modtage økonomisk støtte fra andre EU-fonde eller finansielle instrumenter, at dobbeltfinansiering vil blive forhindret, og at de vil supplere tiltag, som finansieres af strukturfondene;

11. minder om, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud i overensstemmelse med artikel 7 i forordningen bør udformes på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder, og være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi; glæder sig over, at de tilrettelagte foranstaltninger er i overensstemmelse med den tyske bæredygtighedsstrategi, og at det organ, der har fået til opgave at etablere de to transferselskaber, har en bæredygtighedscertificering.

Med venlig hilsen

Marita ULVSKOG

Fungerende formand for EMPL


BILAG: SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET

Jean ARTHUIS

Formand

Budgetudvalget

Europa-Parlamentet

Om:  Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

Kære Jean Arthuis

Der er blevet henvist et forslag fra Kommissionen til afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) til Regionaludviklingsudvalget. Så vidt jeg forstår, er det meningen, at der skal vedtages en betænkning om dette forslag på Budgetudvalgets møde den 8. marts 2018:

-  COM(2018)61 foreslår EGF-støtte på 2 165 231 EUR til 646 afskedigede arbejdstagere hos Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH. Denne virksomhed er aktiv i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE (rev. 2) hovedgruppe 22 (Fremstilling af gummi- og plastprodukter). Afskedigelserne hos Goodyear er hovedsageligt lokaliseret i NUTS 2-regionen Regierungsbezirk Karlsruhe (DE12) i Tyskland.

De regler, der gælder for økonomisk støtte fra EGF, er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006.

Udvalgets koordinatorer har vurderet dette forslag og bedt mig meddele, at flertallet i udvalget ingen indvendinger har mod denne mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen med henblik på at tildele det ovennævnte beløb som foreslået af Kommissionen.

Med venlig hilsen

Iskra MIHAYLOVA


OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

8.3.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

28

3

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Daniele Viotti, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Xabier Benito Ziluaga, Heidi Hautala, Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Marie-Pierre Vieu, Rainer Wieland

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Michael Detjen, Norbert Lins


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Stanisław Ożóg

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu

PPE

Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Norbert Lins, Andrey Novakov, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Rainer Wieland, Patricija Šulin

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Heidi Hautala, Indrek Tarand

3

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 12. marts 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik