Διαδικασία : 2018/2025(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0061/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0061/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2018 - 8.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0074

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 667kWORD 65k
8.3.2018
PE 618.124v02-00 A8-0061/2018

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Γερμανία – EGF/2017/008 DE/Goodyear)

(COM(2018)0061 – C8‑0031/2018 – 2018/2025(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγήτρια: Ingeborg Gräßle

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΠΛHΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Γερμανία – EGF/2017/008 DE/Goodyear)

(COM(2018)0061 – C8‑0031/2018 – 2018/2025(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0061 – C8‑0031/2018),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1) («Κανονισμός ΕΤΠ»),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (ΔΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–  έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0061/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για την παροχή πρόσθετης στήριξης στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γερμανία υπέβαλε την αίτηση EGF/2017/008 DE/Goodyear για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, έπειτα από 646 απολύσεις στον οικονομικό τομέα, που ταξινομείται σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 κλάδος 22 (Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες) στην περιφέρεια Regierungsbezirk Karlsruhe (DE12), επιπέδου NUTS 2 στη Γερμανία.

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση βασίζεται στα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ, σύμφωνα με το οποίο απαιτούνται τουλάχιστον 500 απολύσεις εργαζομένων κατά τη διάρκεια περιόδου αναφοράς τεσσάρων μηνών σε επιχείρηση κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων απολύσεων εργαζομένων από τους προμηθευτές και τους κατάντη παραγωγούς και/ή μη αυτοαπασχολούμενων των οποίων διεκόπη η δραστηριότητα·

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΤΠ και ότι η Γερμανία δικαιούται, δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά ύψους 2 165 231 EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 60 % του συνολικού κόστους ύψους 3 608 719 EUR·

2.  σημειώνει ότι οι γερμανικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση στις 6 Οκτωβρίου 2017 και ότι, μετά την παροχή πρόσθετων πληροφοριών από τη Γερμανία, η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιολόγησή της στις 9 Φεβρουαρίου 2018 και τη διαβίβασε στο Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα·

3.  σημειώνει ότι το μερίδιο αγοράς των ασιατών κατασκευαστών από την Κίνα, την Ταϊβάν και την Σινγκαπούρη αυξήθηκε από 4 % το 2001 σε 20 % το 2013·

4.  σημειώνει ότι η Γερμανία άρχισε να παρέχει τις εξατομικευμένες υπηρεσίες στους στοχευόμενους δικαιούχους την 1η Ιανουαρίου 2018. Συνεπώς, αυτές οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ·

5.  σημειώνει ότι η Γερμανία υποστηρίζει ότι οι απολύσεις συνδέονται με τις μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση, και έχουν επηρεάσει αρνητικά την παραγωγή ελαστικών για τα αυτοκίνητα κατηγορίας Β στην ΕΕ·

6.  υπενθυμίζει ότι οι απολύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Goodyear αναμένεται να έχουν σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, και ότι ο αντίκτυπος των απολύσεων συνδέεται με δυσκολίες ανακατανομής του προσωπικού εξαιτίας της έλλειψης θέσεων εργασίας, του χαμηλού μορφωτικού επιπέδου των απολυθέντων εργαζομένων, των συγκεκριμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων που αναπτύχθηκαν σε έναν τομέα που παρακμάζει, και του υψηλού αριθμού των αιτούντων εργασία·

7.  έχει επίγνωση της πτώσης της παραγωγής αυτοκινήτων στην Ένωση και στα μερίδια της αγοράς λόγω της παγκοσμιοποίησης· αναγνωρίζει ότι, ως εκ τούτου, η σημαντική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα που έχει συγκεντρωθεί στην κατηγορία ελαστικών Β της Goodyear, υποχρεώνει την εταιρία να κλείσει μία από τις ευρωπαϊκές μονάδες της, που αποτελούσε τον μεγαλύτερο εργοδότη στην εν λόγω περιφέρεια· σημειώνει ότι το ΕΤΠ θα μπορούσε επίσης να διευκολύνει τη διασυνοριακή κυκλοφορία των εργαζομένων από τομείς σε συρρίκνωση σε ορισμένα κράτη μέλη προς αναπτυσσόμενους τομείς σε άλλα κράτη μέλη·

8.  επισημαίνει ότι η αίτηση αφορά 646 εργαζόμενους που απολύθηκαν από την Goodyear, η πλειονότητα των οποίων είναι ηλικίας μεταξύ 30 και 54 ετών· επισημαίνει επίσης το γεγονός ότι σημαντικό ποσοστό των εργαζομένων που απολύονται είναι μεταξύ 55 και 64 ετών με δεξιότητες που ανήκουν συγκεκριμένα στον μεταποιητικό τομέα· σημειώνει επίσης ότι περίπου 300 από τους απολυμένους εργαζόμενους είναι ανειδίκευτοι με μεταναστευτικό ιστορικό, και δεν διαθέτουν τίτλους εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, γεγονός που τους θέτει σε μειονεκτική θέση στην περιφερειακή αγορά εργασίας· τονίζει ότι, όταν η περιοχή Waghäusel όπου βρίσκεται το εργοστάσιο Philippsburg αντιμετωπίζει διαρθρωτικές αλλαγές· ενόψει των ανωτέρω, αναγνωρίζει πόσο σημαντικά είναι τα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΤΠ ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, προκειμένου οι εργαζόμενοι αυτοί να έχουν περισσότερες πιθανότητες επανένταξης στην αγορά εργασίας·

9.  σημειώνει ότι η Γερμανία σχεδιάζει έξι ειδών ενέργειες για τους απολυθέντες εργαζόμενους που καλύπτονται από την παρούσα αίτηση: (i) μέτρα αναβάθμισης των δεξιοτήτων, (ii) ομάδες ομοτίμων/εργαστήρια, (iii) παροχή συμβουλών για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, (iv) αναζήτηση εργασίας, (v) εν συνεχεία καθοδήγηση/διασφάλιση της απασχόλησης, (vi) επίδομα κατάρτισης·

10.  σημειώνει ότι τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος θα αντιστοιχούν στο ανώτατο όριο 35 % της συνολικής δέσμης εξατομικευμένων μέτρων που ορίζονται στον κανονισμό ΕΤΠ, και ότι οι δράσεις αυτές υπόκεινται στον όρο της ενεργού συμμετοχής των στοχευόμενων δικαιούχων σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης·

11.  χαιρετίζει τις διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων των απολυμένων εργαζομένων, των κοινωνικών εταίρων και των περιφερειακών αρχών, καθώς και με το συμβούλιο εργαζομένων, τη συνδικαλιστική οργάνωση και τη διοίκηση κατά την κατάρτιση της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών·

12.  εκφράζει ικανοποίηση για την απόφαση της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης να λάβει υπόψη τόσο τις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας όσο και τα προσόντα των εν λόγω εργαζομένων κατά τον σχεδιασμό μιας στρατηγικής προσόντων και δεξιοτήτων·

13.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών οφείλει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις δεξιότητες που αυτή θα απαιτεί και να είναι συμβατός με την αλλαγή κατεύθυνσης προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία· εκφράζει ικανοποίηση για τη διαβεβαίωση ότι τα μέτρα οργανώνονται σύμφωνα με τη γερμανική στρατηγική για την αειφορία και ότι ο φορέας που έχει αναλάβει τη σύσταση των δύο εταιρειών μεταβίβασης κατέχει πιστοποίηση βιωσιμότητας.

14.  σημειώνει ότι οι γερμανικές αρχές έχουν προσφέρει διαβεβαίωση ότι οι προτεινόμενες δράσεις δεν θα λάβουν χρηματοδοτική υποστήριξη από άλλα ενωσιακά ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα, ότι θα αποφευχθεί οποιαδήποτε διπλή χρηματοδότηση και ότι θα είναι συμπληρωματικές με δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία·

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την επιβεβαίωση εκ μέρους της Γερμανίας ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ δεν θα αντικαταστήσει ούτε ενέργειες που οφείλει να λάβει η ενδιαφερόμενη επιχείρηση, βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

16.  ζητεί από την Επιτροπή να παροτρύνει τις εθνικές αρχές να παράσχουν περισσότερες λεπτομέρειες, στο πλαίσιο μελλοντικών νομοθετικών προτάσεων, σχετικά με τους τομείς που έχουν προοπτικές ανάπτυξης και κατά συνέπεια ενδέχεται να προβούν σε προσλήψεις, καθώς και να συγκεντρώσει τεκμηριωμένα στοιχεία σχετικά με τον αντίκτυπο της χρηματοδότησης από το ΕΤΠ, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ποιότητα, τη διάρκεια και την βιωσιμότητα των νέων θέσεων εργασίας, τον αριθμό και το ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων και των νεοσύστατων επιχειρήσεων, καθώς και τα ποσοστά επανένταξης που επιτυγχάνονται μέσω του ΕΤΠ·

17.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε το κοινό να έχει πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με υποθέσεις του ΕΤΠ·

18.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.

(2)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.

(3)

ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έπειτα από αίτηση της Γερμανίας – EGF/2017/008 DE/Goodyear

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(1), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(2), και ιδίως το σημείο 13,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) έχει στόχο να παρέχει στήριξη σε εργαζομένους που απολύονται και σε αυτοαπασχολουμένους των οποίων η δραστηριότητα έχει παύσει ως αποτέλεσμα μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση, ως αποτέλεσμα της συνέχισης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης ή ως αποτέλεσμα μιας νέας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, και να τους βοηθά να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

(2) Το ΕΤΠ δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατ. EUR (τιμές 2011), όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου(3).

(3) Στις 6 Οκτωβρίου 2017, η Γερμανία υπέβαλε αίτηση για την κινητοποίηση του ΕΤΠ όσον αφορά τις απολύσεις στην Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH στη Γερμανία. Η αίτηση αυτή συμπληρώθηκε με πρόσθετες πληροφορίες που υποβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013. Η εν λόγω αίτηση πληροί τις απαιτήσεις που ισχύουν για τον καθορισμό χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ, οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013.

(4) Ως εκ τούτου, το ΕΤΠ θα πρέπει να κινητοποιηθεί για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς ύψους 2.165.231 EUR σχετικά με την αίτηση που υπέβαλε η Γερμανία.

(5) Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος που χρειάζεται για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, η παρούσα απόφαση ισχύει και εφαρμόζεται από την ημερομηνία της έκδοσής της,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση κινητοποιείται για την παροχή ποσού 2.165.231 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.  

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από [την ημερομηνία της έκδοσής της] (4)*.

Τόπος […],

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  Ο Πρόεδρος

(1)

  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.

(2)

  ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

(3)

Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).

(4)

*   Η ημερομηνία θα προστεθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από τη δημοσίευση στην ΕΕ.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I.  Πλαίσιο

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δημιουργήθηκε για την παροχή πρόσθετης στήριξης στους εργαζομένους που υφίστανται τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(1) και του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013(2), το Ταμείο δεν μπορεί να υπερβεί το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων EUR (τιμές 2011). Τα κατάλληλα ποσά εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης ως πρόβλεψη.

Όσον αφορά τη διαδικασία, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), για να ενεργοποιηθεί το Ταμείο, η Επιτροπή, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης μιας αίτησης, παρουσιάζει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρόταση για κινητοποίηση του Ταμείου και, ταυτόχρονα, αντίστοιχο αίτημα για μεταφορά πιστώσεων. Σε περίπτωση διαφωνίας, κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου.

II.  Η αίτηση της Γερμανίας και η πρόταση της Επιτροπής

Στις 9 Φεβρουαρίου 2017 η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση απόφασης σχετικά με κινητοποίηση του ΕΤΠ υπέρ της Γερμανίας για να στηριχθεί η επανένταξη στην αγορά εργασίας των εργαζομένων που απολύθηκαν από επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείτο στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται στον κλάδο 22 της NACE αναθ. 2 (« Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες»). Οι απολύσεις της Goodyear έγιναν στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2, Regierungsbezirk Karlsruhe (DE12), στη Γερμανία. Η έκθεση αυτή διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 9 Φεβρουαρίου 2018.

Πρόκειται για την τρίτη αίτηση που εξετάζεται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2018 και για την πρώτη που αφορά τον οικονομικό τομέα που ταξινομείται σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 στον κλάδο 22 ( Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες) από την ίδρυση του ΕΤΠ. Αφορά 646 απολυθέντες εργαζομένους και αναφέρεται στην κινητοποίηση συνολικού ποσού 2 165 231 EUR από το ΕΤΠ για τη Γερμανία.

Η αίτηση εστάλη στην Επιτροπή στις 6 Οκτωβρίου 2017 και συμπληρώθηκε με πρόσθετες πληροφορίες έως τις 4 Δεκεμβρίου 2017. Η Επιτροπή ολοκλήρωσε την αξιολόγησή της στις 9 Φεβρουαρίου 2018 και κατέληξε στο συμπέρασμα, σύμφωνα με όλες τις εφαρμοστέες διατάξεις του κανονισμού ΕΤΠ, ότι η αίτηση πληροί τους όρους για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΤΠ.

Η Γερμανία υποστηρίζει ότι οι απολύσεις συνδέονται με τις μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση, και έχει επηρεάσει αρνητικά την παραγωγή ελαστικών για τα αυτοκίνητα κατηγορίας Β στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λόγω της μείωσης της παραγωγής αυτοκινήτων στην ΕΕ και στα μερίδια αγοράς λόγω της παγκοσμιοποίησης, σημαντική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα έχει συγκεντρωθεί στην κατηγορία Β στη Goodyear, υποχρεώνοντάς την εταιρεία να κλείσει το εργοστάσιο στο Philippsburg, που έχει τη μεγαλύτερη παραγωγική ικανότητα για ελαστικά κατηγορίας B, μεταξύ όλων των μονάδων παραγωγής της Goodyear στην Ευρώπη.

Οι απολύσεις σημειώθηκαν στην περιφέρεια της Καρλσρούης, που είναι αντιμέτωπη με μια διαρθρωτική αλλαγή. Πολλές μικρότερες ή μεσαίου μεγέθους εταιρείες στην περιοχή έχουν επίσης πραγματοποιήσει εκατοντάδες απολύσεις εργαζομένων. Η Goodyear ήταν ο μεγαλύτερος εργοδότης στην εν λόγω περιοχή.

Μεγάλο μέρος των εργαζόμενων που απολύθηκαν είναι άνδρες. Η συντριπτική πλειοψηφία τους είναι μεταξύ 30 και 54 ετών και το 26% είναι μεταξύ 55 και 64 ετών. Περίπου 300 από τους απολυμένους εργαζόμενους είναι ανειδίκευτοι και έχουν μεταναστευτικό ιστορικό (ορισμένοι από τους οποίους είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ άλλοι είναι υπήκοοι τρίτων χωρών). Εξ αυτού καθίστανται ακόμα πιο σημαντικά τα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΤΠ ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας, προκειμένου τα άτομα αυτά να έχουν περισσότερες πιθανότητες επανένταξης στην αγορά εργασίας.

Τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν για τους απολυθέντες εργαζομένους, και για τα οποία ζητείται συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠ, χωρίζονται στις εξής έξι κατηγορίες:

– Μέτρα αναβάθμισης των δεξιοτήτων: Τα μέτρα αυτά προσφέρονται σε επιλέξιμους εργαζομένους κατόπιν συνεντεύξεων κατάρτισης προφίλ και επαγγελματικού προσανατολισμού ώστε να μπορέσουν να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας.

– Ομάδες ομοτίμων / εργαστήρια: Συζητήσεις σε ομάδες με έναν συντονιστή, με στόχο την ανταλλαγή ιδεών και προβληματισμών μεταξύ των συμμετεχόντων.

– Παροχή συμβουλών για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων: Δέσμη συμβουλευτικών υπηρεσιών για εκείνους που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. Οι εν λόγω υπηρεσίες θα περιλαμβάνουν εξατομικευμένα μέτρα καθοδήγησης.

– Αναζήτηση εργασίας: Επαγγελματίες «κυνηγοί» θέσεων εργασίας θα βοηθούν στον εντοπισμό δυνητικών θέσεων εργασίας που δεν έχουν δημοσιευτεί ακόμη, οι οποίες θα μπορούσαν να είναι κατάλληλες για τους επιλέξιμους εργαζομένους. Προβλέπεται επίσης διοργάνωση έκθεσης για την απασχόληση.

– Εν συνεχεία καθοδήγηση/διασφάλιση της απασχόλησης: Οι εργαζόμενοι μπορούν να ωφεληθούν από υπηρεσίες περαιτέρω καθοδήγησης και παροχής συμβουλών μετά την ανάληψη μιας νέας θέσης εργασίας προκειμένου να διευκολυνθεί η μετάβασή τους προς τη νέα θέση και να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος απώλειάς της.

– Επίδομα κατάρτισης: Η καταβολή αρχίζει από την ημερομηνία κατά την οποία ο εργαζόμενος εντάσσεται στην εταιρεία μεταβίβασης και λήγει μόλις εγκαταλείψει την εταιρεία μεταβίβασης.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα μέτρα που περιγράφονται αποτελούν ενεργητικά μέτρα για την αγορά εργασίας τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο των επιλέξιμων ενεργειών που καθορίζονται στο άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ και δεν υποκαθιστούν τα παθητικά μέτρα κοινωνικής προστασίας.

Η γερμανικές αρχές έχουν παράσχει όλες τις αναγκαίες διαβεβαιώσεις όσον αφορά τα εξής:

– θα τηρηθούν οι αρχές της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων όσον αφορά την πρόσβαση στις προτεινόμενες ενέργειες και την εφαρμογή τους,

– έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις που καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία και στη νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά τις συλλογικές απολύσεις,

– οι επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν απολύσεις και κατόπιν συνέχισαν τις δραστηριότητές τους έχουν τηρήσει τις νόμιμες υποχρεώσεις τους όσον αφορά τις απολύσεις και έχουν πράξει τα δέοντα για τους εργαζομένους τους·

– οι προτεινόμενες ενέργειες δεν θα λάβουν χρηματοδοτική ενίσχυση από άλλα ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης και θα αποφευχθεί οποιαδήποτε διπλή χρηματοδότηση,

– οι προτεινόμενες ενέργειες θα είναι συμπληρωματικές των ενεργειών που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία,

– η χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ θα συμμορφώνεται προς τους διαδικαστικούς και ουσιαστικούς κανόνες της Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις.

Οι γερμανικές αρχές έχουν κοινοποιήσει στην Επιτροπή ότι πηγή της εθνικής προχρηματοδότησης ή συγχρηματοδότησης είναι ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός και η Bundesagentur für Arbeit (ομοσπονδιακή υπηρεσία απασχόλησης). Την χρηματοδοτική συνεισφορά θα την διαχειρίζονται και ελέγχουν οι ίδιοι φορείς του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Bundesministerium für Arbeit und Soziales) που διαχειρίζονται και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

III.  Διαδικασία

Για την κινητοποίηση του Ταμείου, η Επιτροπή έχει υποβάλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή αίτηση μεταφοράς πιστώσεων συνολικού ύψους 2 165 231 EUR από το αποθεματικό του ΕΤΠ (40 02 43) στο κονδύλιο 04 04 01 του προϋπολογισμού του ΕΤΠ.

Πρόκειται για την τρίτη πρόταση μεταφοράς πιστώσεων για κινητοποίηση του Ταμείου που υποβάλλεται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή κατά τη διάρκεια του 2018.

Σε περίπτωση διαφωνίας κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού ΕΤΠ.

Βάσει εσωτερικής συμφωνίας, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων θα πρέπει να συμμετέχει στη διαδικασία για να προσφέρει εποικοδομητική υποστήριξη και να συνεισφέρει στην αξιολόγηση των αιτήσεων για την κινητοποίηση του Ταμείου.

(1)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.

(2)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 855.

(3)

ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

D(2018)7922

Κύριον Jean Arthuis

Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ASP 09G205

Θέμα:  Γνωμοδότηση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την υπόθεση EGF/2017/008 DE/Goodyear

Κύριε Πρόεδρε,

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) καθώς και η ομάδα εργασίας της σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) εξέτασε την κινητοποίηση του ΕΤΠ στην υπόθεση EGF/2017/008 DE/Goodyear και ενέκρινε την ακόλουθη γνωμοδότηση.

Η επιτροπή EMPL και η ομάδα εργασίας της για το ΕΤΠ είναι υπέρ της κινητοποίησης του Ταμείου όσον αφορά το συγκεκριμένο αίτημα. Επ’ αυτού η επιτροπή EMPL διατυπώνει ορισμένες παρατηρήσεις, χωρίς ωστόσο να θέτει υπό αμφισβήτηση τη μεταφορά των πληρωμών.

Οι αποφάσεις της επιτροπής EMPL βασίζονται στα κάτωθι επιχειρήματα:

1) λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση αυτή βασίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 (κανονισμός ΕΤΠ) και αφορά 646 εργαζομένους που απολύθηκαν σε μία επιχείρηση που δραστηριοποιείται στους οικονομικούς τομείς που ταξινομούνται σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 στον κλάδο 22 (Κατασκευή καουτσούκ και πλαστικών προϊόντων)·

2) λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να αποδείξει τη σχέση μεταξύ των απολύσεων και των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης, η Γερμανία υποστηρίζει ότι οι ασιάτες προμηθευτές έχουν κερδίσει σημαντικό μερίδιο της αγοράς για την κατασκευή ελαστικών αυτοκινήτων «κατηγορία Β» (που χρησιμοποιείται συνήθως για μικρού ή μεσαίου μεγέθους οχήματα) κατά τα τελευταία έτη·

3) λαμβάνοντας υπόψη ότι το 99% των εργαζομένων τους οποίους αφορούν τα μέτρα είναι άνδρες και το 1% γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 66% έχουν ηλικία μεταξύ 30 και 54 ετών, ενώ 26% είναι ηλικίας μεταξύ 55 και 64 ετών, και 6% είναι κάτω των 30 ετών·

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατόπιν των ανωτέρω εκτιμήσεων, καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της με θέμα την αίτηση της Γερμανίας τις εξής προτάσεις:

1. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού ΕΤΠ και ότι, ως εκ τούτου, η Γερμανία δικαιούται, δυνάμει του εν λόγω κανονισμού, να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά ύψους 2 165 231 EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο 60% του συνολικού κόστους ύψους 3 608 719 EUR·

2. επισημαίνει ότι η Επιτροπή τήρησε την προθεσμία των 12 εβδομάδων από την παραλαβή του συμπληρωμένου εντύπου αίτησης από τις γερμανικές αρχές, έως την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της συμμόρφωσης της αίτησης με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για την παροχή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς, στις 9 Φεβρουαρίου 2018 και την κοινοποίησε στο Κοινοβούλιο την ίδια ημέρα·

3. τονίζει ότι, η περιοχή Waghäusl, όπου βρίσκεται το εργοστάσιο Philippsburg, αντιμετωπίζει διαρθρωτικές αλλαγές και μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων που απολύθηκαν από την Goodyear έχουν μεταναστευτικό ιστορικό ή είναι ηλικιωμένα άτομα, ομάδες που βρίσκονται στην πλέον μειονεκτική θέση στην περιφερειακή αγορά εργασίας·

4. εκφράζει ικανοποίηση για την απόφαση της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης να λάβει υπόψη τόσο τις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας όσο και τα προσόντα των εν λόγω εργαζομένων κατά τον σχεδιασμό μιας στρατηγικής προσόντων και δεξιοτήτων·

5. σημειώνει ότι οι συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΤΠ εξατομικευμένες υπηρεσίες για τους απολυμένους εργαζόμενους περιλαμβάνουν μέτρα αναβάθμισης των δεξιοτήτων τους, ομάδες ομοτίμων/εργαστήρια, υπηρεσία παροχής συμβουλών για νεοφυείς επιχειρήσεις, αναζήτηση εργασίας και καθοδήγηση, και επιδόματα κατάρτισης·

6. χαιρετίζει τις διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων των απολυμένων εργαζομένων, των κοινωνικών εταίρων και των περιφερειακών αρχών, καθώς και με το συμβούλιο εργαζομένων, τη συνδικαλιστική οργάνωση και τη διοίκηση κατά την κατάρτιση της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών·

7. σημειώνει ότι τα μέτρα στήριξης του εισοδήματος θα ανέλθουν στο ανώτατο όριο του 35% της συνολικής δέσμης εξατομικευμένων μέτρων, που ορίζεται στον κανονισμό, και ότι οι ενέργειες αυτές προϋποθέτουν την ενεργό συμμετοχή των δικαιούχων σε δραστηριότητες αναζήτησης εργασίας ή κατάρτισης·

8. έχει γνώση της επιβεβαίωσης εκ μέρους της Γερμανίας ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ δεν θα αντικαταστήσει ενέργειες που οφείλει να λάβει η ενδιαφερόμενη επιχείρηση, βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων·

9. υπενθυμίζει τον προηγούμενο προβληματισμό της σχετικά με το κατά πόσον η χρηματοδότηση από το ΕΤΠ χρησιμοποιείται πέραν των μέτρων που η εταιρεία θα λάμβανε κανονικά για τους εργαζομένους· καλεί την Επιτροπή να παράσχει λεπτομερή ανάλυση που να αποδεικνύει ότι η εν λόγω χρηματοδότηση από το ΕΤΠ δεν χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση των υποχρεώσεων του κράτους μέλους ή της επιχείρησης·

10. σημειώνει ότι οι γερμανικές αρχές έχουν προσφέρει διαβεβαίωση ότι οι προτεινόμενες δράσεις δεν θα λάβουν χρηματοδοτική υποστήριξη από άλλα ενωσιακά ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα, ότι θα αποφευχθεί οποιαδήποτε διπλή χρηματοδότηση και ότι θα είναι συμπληρωματικές με δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία·

11. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να προβλέπει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες, και να είναι συμβατός με τη μετάβαση προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία· χαιρετίζει το γεγονός ότι διασφαλίζεται ότι τα μέτρα οργανώνονται σύμφωνα με τη γερμανική στρατηγική για την αειφορία και ότι ο φορέας που έχει αναλάβει τη σύσταση των δύο εταιρειών μεταφοράς κατέχει πιστοποίηση βιωσιμότητας.

Με εκτίμηση,

Marita ULVSKOG

Ασκούσα την προεδρία της επιτροπής EMP


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κύριον Jean ARTHUIS

Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Θέμα:  Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

Αξιότιμε κ. Arthuis,

Παραπέμφθηκε, για γνωμοδότηση, στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης πρόταση απόφασης της Επιτροπής σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ). Όπως αντιλαμβάνομαι, πρόκειται να εγκριθεί στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, στις Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2018, έκθεση σχετικά με την πρόταση αυτή:

-  COM(2018)61 με πρόταση για συνεισφορά του ΕΤΠ ύψους 2 165 231 EUR για 646 εργαζομένους που απολύθηκαν από την Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH. Η εταιρεία αυτή λειτουργεί στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται σύμφωνα με τη NACE αναθ. 2 κλάδος 22 [Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες]. Οι απολύσεις της Goodyear έγιναν στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2, Regierungsbezirk Karlsruhe (DE12), στη Γερμανία.

Οι κανόνες που εφαρμόζονται στις χρηματοδοτικές συνεισφορές του ΕΤΠ καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006.

Οι συντονιστές της επιτροπής REGI εξέτασαν την πρόταση αυτή και μου ζήτησαν να σας ενημερώσω εγγράφως ότι η πλειοψηφία των μελών της επιτροπής δεν έχει αντίρρηση για την εν λόγω κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση προκειμένου να διατεθεί το προαναφερθέν ποσό που προτείνει η Επιτροπή.

Με εκτίμηση,

Iskra MIHAYLOVA


ΠΛHΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

8.3.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

28

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Λευτέρης Χριστοφόρου, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Ελευθέριος Συναδινός, Indrek Tarand, Daniele Viotti, Marco Zanni

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Xabier Benito Ziluaga, Heidi Hautala, Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Marie-Pierre Vieu, Rainer Wieland

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michael Detjen, Norbert Lins


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Stanisław Ożóg

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu

PPE

Richard Ashworth, Reimer Böge, Λευτέρης Χριστοφόρου, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Norbert Lins, Andrey Novakov, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Rainer Wieland, Patricija Šulin

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Heidi Hautala, Indrek Tarand

3

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen

NI

Ελευθέριος Συναδινός,

0

0

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 12 Μαρτίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου