MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Saksan hakemus – EGF/2017/008 DE/Goodyear)

8.3.2018 - (COM(2018)0061 – C8‑0031/2018 – 2018/2025(BUD))

Budjettivaliokunta
Esittelijä: Ingeborg Gräßle

Menettely : 2018/2025(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0061/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0061/2018
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (Saksan hakemus – EGF/2017/008 DE/Goodyear)

(COM(2018)0061 – C8‑0031/2018 – 2018/2025(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0061 – C8‑0031/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013[1] (EGR-asetus),

–  ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013[2] ja erityisesti sen 12 artiklan,

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen[3] ja erityisesti sen 13 kohdan,

–  ottaa huomioon 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 13 kohdassa tarkoitetun trilogimenettelyn,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0061/2018),

A.  ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten tai maailmanlaajuisen talous- ja rahoituskriisin seurauksista, ja auttaakseen heitä palaamaan työmarkkinoille;

B.  katsoo, että unionin taloudellisen tuen vähennetyille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja että sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti;

C.  ottaa huomioon, että Saksa on toimittanut hakemuksen EGF/2017/008 DE/Goodyear EGR:n rahoitustuen saamiseksi niiden 646 työntekijävähennyksen vuoksi, jotka toteutettiin NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 22 (Kumi- ja muovituotteiden valmistus) luokitellulla toimialalla NUTS 2 -tason alueella Regierungsbezirk Karlsruhe (DE12) Saksassa;

D.  ottaa huomioon, että hakemus perustuu EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaiseen toimintakriteeriin, jossa edellytetään, että vähintään 500 työntekijää vähennetään jäsenvaltiossa sijaitsevasta yrityksestä neljän kuukauden viiteajanjaksona, mukaan luettuina työntekijät, jotka vähennetään yrityksen toimittajien tai jatkojalostajien palveluksesta, ja/tai itsenäiset ammatinharjoittajat, jotka lopettavat työskentelynsä;

1.  on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät ja sen vuoksi Saksa on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea 2 165 231 euroa eli 60 prosenttia 3 608 719 euron kokonaiskustannuksista;

2.  toteaa, että Saksan viranomaiset jättivät hakemuksen EGR-rahoitustuen saamiseksi 6. lokakuuta 2017 ja että Saksan toimitettua hakemusta koskevia lisätietoja komissio sai sitä koskevan arvionsa valmiiksi 9. helmikuuta 2018 ja ilmoitti asiasta parlamentille samana päivänä;

3.  panee merkille, että aasialaisten (Kiina, Taiwan ja Singapore) rengasvalmistajien markkinaosuus kasvoi 4 prosentista vuonna 2001 20 prosenttiin vuonna 2013;

4.  toteaa, että Saksa aloitti yksilöllisten palvelujen tarjoamisen kohteena oleville edunsaajille 1. tammikuuta 2018; ottaa huomioon, että kyseisten toimien menoihin voidaan näin ollen myöntää EGR:n rahoitustukea;

5.  panee merkille Saksan toteamuksen, jonka mukaan työntekijävähennykset ovat yhteydessä globalisaatiosta johtuviin maailmankaupan huomattaviin rakenteellisiin muutoksiin, jotka vaikuttavat kielteisesti B-segmentin autonrenkaiden tuotantoon unionissa;

6.  muistuttaa, että Goodyearin työntekijävähennyksillä odotetaan olevan huomattavia kielteisiä vaikutuksia paikalliseen talouteen ja että vähennysten vaikutukset kytkeytyvät uudelleen työllistymisen vaikeuksiin, jotka johtuvat työpaikkojen vähyydestä, irtisanottujen työntekijöiden vähäisestä koulutustasosta, ammattitaidon kehittämisestä nyt hiipuvalla alalla sekä työnhakijoiden suuresta määrästä;

7.  ottaa huomioon, että unionin autotuotanto ja markkinaosuudet ovat pienentyneet globalisaation seurauksena; toteaa, että tämän seurauksena Goodyearillä oli B-segmentissä huomattavaa ylikapasiteettia, joten se joutui sulkemaan yhden Euroopan tehtaansa, joka oli alueen suurin työnantaja; panee merkille, että EGR:n avulla voitaisiin helpottaa myös joissakin jäsenvaltioissa kutistuvien alojen työntekijöiden rajatylittävää liikkuvuutta toisissa jäsenvaltioissa kasvaville aloille;

8.  ottaa huomioon, että hakemus koskee Goodyearin vähentämää 646:ta työntekijää, joista useimmat ovat 30–54-vuotiaita; korostaa myös, että merkittävä osa vähennetyistä työntekijöistä on 55–64-vuotiaita, joiden taidot soveltuvat tehdasteollisuuden alalle; toteaa lisäksi, että noin 300 vähennetyistä työntekijöistä on ammattitaidottomia ja heillä on maahanmuuttotausta eikä heillä ole tutkintotodistusta esimerkiksi ammattikoulutuksesta, joten he ovat epäsuotuisassa asemassa alueellisilla työmarkkinoilla; korostaa, että Waghäuselin alueella, jolla Philippsburgin tehdas sijaitsee, on meneillään rakennemuutos; korostaa tätä silmällä pitäen, että EGR:stä osarahoitetut aktiiviset työmarkkinatoimenpiteet ovat tärkeitä, sillä ne auttavat näitä ryhmiä palaamaan työmarkkinoille;

9.  toteaa, että Saksa suunnittelee kuudenlaisia toimia hakemuksen piiriin kuuluville vähennetyille työntekijöille: i) ammattitaitojen kehittäminen, ii) vertaisryhmät/workshopit, iii) yrityksen perustamista koskeva neuvonta, iv) työnhaku, v) seurantatoimena toteutettava mentorointi / työllisyyden turvaaminen ja vi) koulutusavustus;

10.  toteaa, että tulotukitoimenpiteiden osuus yksilöllisten palvelujen koko paketista on EGR-asetuksessa asetettu 35 prosentin enimmäismäärä ja että näiden toimien edellytyksenä on, että kohteena olevat edunsaajat osallistuvat aktiivisesti työnhaku- tai koulutustoimiin;

11.  pitää myönteisenä, että yksilöllisten palvelujen koordinoitua pakettia laadittaessa kuultiin sidosryhmiä, kuten vähennettyjen työntekijöiden, työmarkkinaosapuolten ja alueviranomaisten sekä työpaikkaneuvostojen, ammattiyhdistysten ja yritysjohdon edustajia;

12.  pitää myönteisenä julkisen työvoimapalvelun päätöstä, jonka mukaan osaamis- ja taitostrategian laadinnassa otetaan huomioon sekä työmarkkinoiden tulevat tarpeet että kyseisten työntekijöiden pätevyys;

13.  palauttaa mieliin, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa olisi EGR-asetuksen 7 artiklan mukaisesti ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä sekä tarvittavia taitoja ja että sen olisi sovittava yhteen resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa; panee tyytyväisenä merkille vakuutuksen, että järjestetyt toimenpiteet ovat linjassa Saksan kestävyysstrategian kanssa, ja että elimellä, joka perustaa kaksi siirtymäkauden yritystä, on kestävyyssertifikaatti;

14.  toteaa Saksan viranomaisten vahvistaneen, ettei ehdotetuille toimille saada rahoitustukea muista unionin rahastoista tai rahoitusvälineistä, että kaksinkertainen rahoitus estetään ja että ehdotetuilla toimilla täydennetään rakennerahastoista rahoitettavia toimia;

15.  panee merkille Saksan vahvistaneen, että EGR:n rahoitustuella ei korvata toimia, jotka asianomaisen yrityksen on suoritettava kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla, eikä toimenpiteitä, jotka on tarkoitettu yritysten tai alojen rakennemuutosta varten;

16.  pyytää, että komissio kehottaa kansallisia viranomaisia antamaan tulevissa ehdotuksissa yksityiskohtaisempaa tietoa siitä, millä aloilla on kasvumahdollisuuksia ja siten mahdollisuuksia palkata työntekijöitä, sekä keräämään perusteltuja tietoja EGR-rahoituksen vaikutuksesta muun muassa uusien työpaikkojen laatuun, kestoon ja kestävyyteen sekä itsenäisten yrittäjien ja startup-yritysten määrään ja osuuteen ja EGR:n toimien avulla saavutetusta uudelleentyöllistymisasteesta;

17.  muistuttaa komissiolle esittämästään kehotuksesta varmistaa kaikkien EGR-tapauksiin liittyvien asiakirjojen julkisuus;

18.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

19.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

20.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

  • [1]  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.
  • [2]  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
  • [3]  EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta – Saksan hakemus – EGF/2017/008 DE/Goodyear

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottavat huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013[1] ja erityisesti sen 15 artiklan 4 kohdan,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen[2] ja erityisesti sen 13 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Euroopan globalisaatiorahasto, jäljempänä ’EGR’, pyrkii tarjoamaan tukea globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten, maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin jatkumisen taikka uuden maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin vuoksi työttömiksi jääneille työntekijöille ja itsenäisille ammatinharjoittajille, joiden työskentely on loppunut, ja auttamaan heitä integroitumisessa uudelleen työmarkkinoille.

(2) EGR ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2011 hintoina), kuten neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013[3] 12 artiklassa säädetään.

(3) Saksa toimitti 6 päivänä lokakuuta 2017 hakemuksen EGR:n rahoitustuen saamiseksi, koska Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH oli vähentänyt työntekijöitä Saksassa. Hakemusta on täydennetty lisätiedoin asetuksen (EU) N:o 1309/2013 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Hakemus on asetuksen (EU) N:o 1309/2013 13 artiklassa säädettyjen EGR:n rahoitustuen vahvistamista koskevien vaatimusten mukainen.

(4) Tämän vuoksi EGR:stä olisi otettava käyttöön 2 165 231 euroa rahoitustuen antamiseksi Saksan hakemuksen perusteella.

(5) Jotta EGR:n varat saataisiin käyttöön mahdollisimman nopeasti, tätä päätöstä olisi sovellettava siitä päivästä, jona se hyväksytään,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Otetaan Euroopan globalisaatiorahastosta käyttöön 2 165 231 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärärahoina osana varainhoitovuotta 2018 koskevaa unionin yleistä talousarviota.  

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Sitä sovelletaan [sen hyväksymispäivästä][4]*.

Tehty

Euroopan parlamentin puolesta  Neuvoston puolesta

Puhemies  Puheenjohtaja

  • [1]   EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.
  • [2]   EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.
  • [3]    Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).
  • [4] *   Euroopan parlamentti lisää päivämäärän ennen julkaisemista EUVL:ssä.

PERUSTELUT

I.  Taustaa

Euroopan globalisaatiorahasto on perustettu, jotta voitaisiin tarjota lisätukea maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten seurauksista kärsiville työntekijöille.

Vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013[1] 12 artiklan sekä asetuksen (EU) N:o 1309/2013[2] 15 artiklan mukaisesti rahasto ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2011 hintoina). Tarvittavat määrät otetaan varauksena Euroopan unionin yleiseen talousarvioon.

Menettelyssä noudatetaan talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen[3] 13 kohtaa, jonka nojalla komissio rahaston varoja käyttöön ottaakseen esittää hakemuksesta annetun myönteisen arvion perusteella budjettivallan käyttäjälle ehdotuksen rahaston varojen käyttöönotosta ja samaan aikaan vastaavan siirtopyynnön. Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, aloitetaan trilogimenettely.

II.  Saksan hakemus ja komission ehdotus

Komissio hyväksyi 9. helmikuuta 2017 ehdotuksen päätökseksi EGR:n varojen ottamisesta käyttöön Saksan hyväksi, jotta voidaan tukea luokituksen NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 22 (Kumi- ja muovituotteiden valmistus) luokitellulla toimialalla toimivan yrityksen palveluksesta vähennettyjen työntekijöiden paluuta työmarkkinoille. Goodyearin toteuttamat työntekijävähennykset sijoittuvat NUTS 2 -tason alueelle Regierungsbezirk Karlsruhe (DE12) Saksassa. Ehdotus toimitettiin 9. helmikuuta 2018 Euroopan parlamentille.

Tämä on kolmas vuoden 2018 talousarvion yhteydessä käsiteltävä hakemus ja ensimmäinen NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 22 (Kumi- ja muovituotteiden valmistus) luokiteltuun toimialaan liittyvä hakemus EGR:n perustamisen jälkeen. Se koskee 646:ta vähennettyä työntekijää ja 2 165 231 euron määrän käyttöönottoa EGR:stä Saksan hyväksi.

Hakemus lähetettiin komissiolle 6. lokakuuta 2017, ja sitä täydentäviä lisätietoja toimitettiin 4. joulukuuta 2017 asti. Komissio sai arvionsa valmiiksi 9. helmikuuta 2018 ja tuli EGR-asetuksen kaikkien sovellettavien säännösten mukaisesti siihen tulokseen, että hakemus täyttää EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut edellytykset rahoitustuen saamiseksi EGR:stä.

Saksan mukaan työntekijävähennykset ovat yhteydessä globalisaatiosta johtuviin maailmankaupan huomattaviin rakenteellisiin muutoksiin, jotka vaikuttavat kielteisesti B-segmentin autonrenkaiden tuotantoon Euroopan unionissa. Koska EU:n autotuotanto ja markkinaosuudet ovat pienentyneet globalisaation seurauksena, yrityksellä Goodyear on B-segmentissä huomattavaa ylikapasiteettia, joten yritys joutui sulkemaan Philippsburgin tehtaansa, jolla oli Goodyearin eurooppalaisista tehtaista suurin renkaiden tuotantokapasiteetti B-segmentissä.

Vähennykset toteutettiin rakennemuutoksen kourissa olevalla Karlsruhen alueella. Useat alueen pienyritykset tai keskisuuret yritykset ovat vähentäneet kaikkiaan satoja työntekijöitä. Goodyearin tehdas oli alueen suurin työnantaja.

Suuri osa vähennetyistä työntekijöistä on miehiä. Selvä enemmistö heistä on 30–54-vuotiaita ja 26 prosenttia on 55–64-vuotiaita. Vähennetyistä työntekijöistä noin 300 on ammattitaidottomia, ja heillä on maahanmuuttajatausta (jotkut heistä ovat unionin kansalaisia, kun taas toiset ovat kolmannen maan kansalaisia). EGR:stä osarahoitetut aktiiviset työmarkkinatoimenpiteet ovat tärkeitä, sillä ne parantavat näiden ryhmien mahdollisuuksia palata työmarkkinoille.

EGR:n osarahoitusta haetaan seuraaville kuudelle vähennetyille työntekijöille tarjottaville toimenpidetyypille:

– Ammattitaitojen kehittäminen: Näitä kursseja tarjotaan tukeen oikeutetuille työntekijöille profiloinnin ja uraohjauksen pohjalta, ja tarkoituksena on auttaa heitä hyödyntämään työmarkkinoilla tarjoutuvia mahdollisuuksia.

– Vertaisryhmät/workshopit: Nämä ovat fasilitaattorin avustuksella toimivia ryhmäfoorumeja, jotka auttavat osallistujia vaihtamaan ajatuksia ja näkökantoja.

– Yrityksen perustamista koskeva neuvonta: Tähän kuuluu joukko neuvontapalveluita oman yrityksen perustamista suunnitteleville. Palvelut käsittävät yksilöllisiä räätälöityjä valmennustoimenpiteitä.

– Työnhaku: Ammattimaiset työhönvalmentajat auttavat kartoittamaan tukikelpoisille työntekijöille soveltuvia mahdollisia työpaikkoja, joista ei ole vielä julkaistu ilmoitusta. Myös työmessut ovat suunnitteilla.

– Seurantatoimena toteutettava mentorointi / työllisyyden turvaaminen: Työntekijät voivat saada lisäohjausta ja -neuvontaa uuden työpaikan vastaanotettuaan. Ohjaus- ja neuvontapalvelujen avulla on tarkoitus helpottaa uuteen työhön siirtymistä ja minimoida työpaikan menetyksen riski.

– Koulutusavustus: Maksaminen alkaa siitä päivästä, jona työntekijä aloittaa siirtymäkauden yrityksessä, ja päättyy henkilön jätettyä siirtymäkauden yrityksen.

Komission mukaan edellä kuvatut toimet ovat aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä, jotka ovat osa EGR-asetuksen 7 artiklassa vahvistettuja tukikelpoisia toimia, eivätkä ne korvaa passiivisia sosiaalisen suojelun toimenpiteitä.

Saksan viranomaiset ovat toimittaneet kaikki tarvittavat vakuutukset seuraavista seikoista:

– suunniteltuihin toimiin osallistumisessa ja täytäntöönpanossa noudatetaan yhdenvertaisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteita;

– kansallisessa ja EU:n lainsäädännössä joukkovähentämisistä säädettyjä vaatimuksia on noudatettu;

– työntekijöitä vähentäneet yritykset, jotka ovat jatkaneet toimintaansa vähentämisten jälkeen, ovat noudattaneet työntekijöiden vähentämistä koskevia oikeudellisia velvoitteitaan ja turvanneet työntekijänsä asianmukaisesti;

– suunniteltuihin toimiin ei saada rahoitustukea muista unionin rahastoista tai rahoitusvälineistä, ja kaksinkertainen rahoitus estetään;

– suunnitellut toimet täydentävät rakennerahastojen rahoittamia toimia;

– EGR-rahoitustuki on unionin menettelyllisten ja aineellisoikeudellisten valtiontukisääntöjen mukaista.

Saksa on ilmoittanut komissiolle, että kansallisen ennakko- tai osarahoituksen lähteet ovat liittotasavallan budjetti ja liittotasavallan työvoimaviranomainen (Bundesagentur für Arbeit). Rahoitustukea hallinnoivat liittotasavallan työ- ja sosiaaliministeriössä (Bundesministerium für Arbeit und Soziales) samat elimet, jotka hallinnoivat Euroopan sosiaalirahastoa (ESR).

III.  Menettely

Komissio on EGR:n rahaston varoja käyttöön ottaakseen toimittanut budjettivallan käyttäjälle siirtopyynnön kaikkiaan 2 165 231 eurosta, joka saadaan EGR:n varauksesta (40 02 43) ja siirretään EGR:n budjettikohtaan (04 04 01).

Tämä on tähän mennessä kolmas budjettivallan käyttäjälle vuonna 2018 jätetty rahaston varojen käyttöön ottamista koskeva siirtoehdotus.

Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, käynnistetään trilogimenettely, kuten EGR-asetuksen 15 artiklan 4 kohdassa säädetään.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kanssa tehdyn sisäisen sopimuksen mukaisesti valiokunnan pitäisi osallistua prosessiin, jotta se voisi tarjota rakentavaa tukea ja osallistua rahastoa koskevien hakemusten arviointiin.

  • [1]  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.
  • [2]  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.
  • [3]  EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

LIITE: TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

D(2018)7922

Jean Arthuis

Budjettivaliokunnan puheenjohtaja

ASP 09G205

Asia: Lausunto Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotosta asiassa EGF/2017/008 DE/Goodyear

Arvoisa puheenjohtaja

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta (EMPL) ja sen EGR-työryhmä käsittelivät EGR: n varojen käyttöönottoa asiassa EGF/2017/008 DE/Goodyear ja hyväksyivät seuraavan lausunnon.

EMPL-valiokunta ja EGR-työryhmä puoltavat rahaston varojen käyttöönottoa tämän hakemuksen tapauksessa. EMPL-valiokunta esittää tässä yhteydessä eräitä huomioita asettamatta kuitenkaan kyseenalaiseksi varojen siirtämistä.

EMPL-valiokunnan näkemykset perustuvat seuraaviin näkökohtiin:

A)  Tämä hakemus perustuu asetuksen (EU) N:o 1309/2013 (EGR-asetus) 4 artiklan 1 kohdan a alakohtaan ja koskee 646:ta työntekijää, jotka vähennettiin NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 22 (Kumi- ja muovituotteiden valmistus) luokitelluilla toimialoilla toimivasta yrityksestä.

B)  Osoittaakseen yhteyden työntekijävähennysten ja globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten välillä Saksa toteaa, että aasialaiset toimittajat ovat vallanneet huomattavan markkinaosuuden (tyypillisesti pienissä tai keskisuurissa ajoneuvoissa käytettyjen) B-luokan autonrenkaiden tuotannossa viime vuosina.

C)  Toimenpiteen kohteena olevista työntekijöistä yli 99 prosenttia on miehiä ja alle 1 prosentti on naisia. Näistä 66 prosenttia on 30–54-vuotiaita, 26 prosenttia on 55–64‑vuotiaita ja 6 prosenttia on alle 30-vuotiaita.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää näin ollen asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset Saksan hakemusta koskevaan päätöslauselmaesitykseen:

1.  on komission kanssa yhtä mieltä siitä, että asetuksen (EU) N:o 1309/2013 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyt toimintakriteerit täyttyvät ja että Saksa on näin ollen asetuksen mukaisesti oikeutettu saamaan rahoitustukea 2 165 231 euroa, joka vastaa 60:ta prosenttia 3 608 719 euron kokonaiskuluista;

2.  toteaa, että komissio sai 9. helmikuuta 2018 valmiiksi arvionsa siitä, täyttääkö hakemus rahoitustuen myöntämistä koskevat edellytykset, noudattaen arvion valmiiksi saamiselle asetettua 12 viikon määräaikaa, joka alkaa täydellisen hakemuksen vastaanottamisesta Saksan viranomaisilta, ja että se ilmoitti asiasta parlamentille samana päivänä;

3.  korostaa, että Waghäuselin alueella, jolla Philippsburgin tehdas sijaitsee, on meneillään rakennemuutos ja että suurella osalla Goodyearin vähentämistä työntekijöistä on maahanmuuttajatausta tai he ovat ikääntyneitä, joten he kuuluvat ryhmiin, jotka näyttävät olevan epäsuotuisimmassa asemassa alueen työmarkkinoilla;

4.  pitää myönteisenä julkisen työvoimapalvelun päätöstä, jonka mukaan osaamis- ja taitostrategian laadinnassa otetaan huomioon sekä työmarkkinoiden tulevat tarpeet että kyseisten työntekijöiden pätevyys;

5.  panee merkille, että EGR:sta yhteisrahoitetaan vähennetyille työntekijöille tarkoitettuja yksilöllisiä palveluja, kuten osaamisen kehittäminen, vertaisryhmät/workshopit, yrityksen perustamista koskeva neuvonta, työnhaku, seurantatoimena toteutettava mentorointi ja koulutusavustukset;

6.  pitää myönteisenä, että yksilöllisten palvelujen koordinoitua pakettia laadittaessa kuultiin sidosryhmiä, kuten vähennettyjen työntekijöiden, työmarkkinaosapuolten ja alueviranomaisten sekä työpaikkaneuvostojen, ammattiyhdistysten ja yritysjohdon edustajia;

7.  toteaa, että tulotukitoimenpiteiden osuus on asetuksessa vahvistettu 35 prosentin enimmäismäärä yksilöllisten toimien koko paketista; toteaa, että näiden toimien edellytyksenä on, että kohteena olevat edunsaajat osallistuvat aktiivisesti työnhaku- tai koulutustoimiin;

8.  suhtautuu myönteisesti Saksan vahvistukseen, että EGR-rahoitus ei korvaa toimenpiteitä, jotka asianomaisen yrityksen on suoritettava kansallisen lainsäädännön nojalla tai työehtosopimusten mukaan;

9.  muistuttaa aiemmin esittämästään huolesta, joka koskee EGR-rahoituksen mahdollista käyttämistä pidemmälle meneviin toimiin kuin ne, joita siirtymäkauden yritys normaalisti toteuttaisi työntekijöiden hyväksi; kehottaa komissiota esittämään yksityiskohtaisen analyysin sen osoittamiseksi, että tätä EGR-rahoitusta ei käytetä jäsenvaltion tai yhtiön velvoitteiden korvaamiseen;

10.  toteaa Saksan viranomaisten vahvistaneen, ettei ehdotetuille toimille saada rahoitustukea muista unionin rahastoista tai rahoitusvälineistä, että kaksinkertainen rahoitus estetään ja että ehdotetuilla toimilla täydennetään rakennerahastoista rahoitettavia toimia;

11.  palauttaa mieliin, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa olisi asetuksen 7 artiklan mukaisesti ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä sekä tarvittavia taitoja ja että sen olisi sovittava yhteen resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa; panee tyytyväisenä merkille vakuutuksen, että järjestetyt toimenpiteet ovat linjassa Saksan kestävyysstrategian kanssa, ja että elimellä, joka perustaa kaksi siirtymäkauden yritystä, on kestävyyssertifikaatti.

Kunnioittavasti

Marita ULVSKOG

EMPL-valiokunnan varapuheenjohtaja

LIITE: ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN KIRJE

Jean ARTHUIS

Puheenjohtaja

Budjettivaliokunta

Euroopan parlamentti

Asia:  Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto

Arvoisa puheenjohtaja

Aluekehitysvaliokunnalle on toimitettu lausunnon antamista varten komission ehdotus päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotosta. Budjettivaliokunnan lienee tarkoitus hyväksyä ehdotusta koskeva mietintö 8. maaliskuuta 2018:

  Ehdotuksessa COM(2018)0061 esitetään 2 165 231 euron suuruisen EGR-tuen myöntämistä Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH -yrityksestä vähennettyjen 646 työntekijän hyväksi. Kyseinen yritys toimii toimialalla, joka luokitellaan NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 22 (Kumi- ja muovituotteiden valmistus). Goodyearin toteuttamat työntekijävähennykset sijoittuvat NUTS 2 -tason alueelle Regierungsbezirk Karlsruhe (DE12) Saksassa.

EGR: stä myönnettävään rahoitustukeen sovellettavat säännöt on vahvistettu Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N: o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1309/2013.

Valiokunnan koordinaattorit ovat arvioineet kyseisen ehdotuksen ja pyytäneet minua ilmoittamaan, että valiokunnan enemmistö ei vastusta globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoa kyseisen komission ehdottaman määrän myöntämiseksi.

Kunnioittavasti

Iskra MIHAYLOVA

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

8.3.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

28

3

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Daniele Viotti, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Xabier Benito Ziluaga, Heidi Hautala, Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Marie-Pierre Vieu, Rainer Wieland

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Michael Detjen, Norbert Lins

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Stanisław Ożóg

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu

PPE

Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Norbert Lins, Andrey Novakov, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Rainer Wieland, Patricija Šulin

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Heidi Hautala, Indrek Tarand

3

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 12. maaliskuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö