Procedūra : 2018/2025(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0061/2018

Pateikti tekstai :

A8-0061/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/03/2018 - 8.7

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0074

PRANEŠIMAS     
PDF 657kWORD 62k
8.3.2018
PE 618.124v02-00 A8-0061/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Vokietijos paraiška „EGF/2017/008 DE/Goodyear“)

(COM(2018) 0061 – C8-0031/2018 – 2018/2025(BUD))

Biudžeto komitetas

Pranešėja: Ingeborg Gräßle

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PRIEDAS. UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS
 PRIEDAS. REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS
 INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE
 GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Vokietijos paraiška „EGF/2017/008 DE/Goodyear“)

(COM(2018) 0061 – C8-0031/2018 – 2018/2025(BUD))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0061 – C8-0031/2018),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1) (toliau – EGF reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) (2013 m. gruodžio 2 d. tarpinstitucinis susitarimas), ypač į jo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į trišalio dialogo procedūrą, numatytą pagal 2013 m. gruodžio 2 d. tarpinstitucinio susitarimo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0061/2018),

A.  kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių ar pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones;

B.  kadangi Sąjungos finansinė parama atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir pasiekiama kiek galima greičiau ir veiksmingiau;

C.  kadangi Vokietija pateikė paraišką „EGF/2017/008 BE/Goodyear“ dėl finansinės paramos iš EGF po to, kai ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 22 skyriui (Guminių ir plastikinių gaminių gamyba) Vokietijos Karlsrūhės apygardos (vok. Regierungsbezirk) (DE12) NUTS 2 lygmens regione, buvo atleisti 646 darbuotojai;

D.  kadangi paraiška pateikta pagal EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytus intervencijos kriterijus, pagal kuriuos per ataskaitinį keturių mėnesių laikotarpį iš valstybės narės įmonės turėtų būti atleista ne mažiau kaip 500 darbuotojų, įskaitant darbuotojus, atleistus iš jos tiekimo ir tolesnės gamybos grandies įmonių, ir (arba) savarankiškai dirbančius asmenis, kurių veikla nutrūko;

1.  pritaria Komisijai, kad tenkinamos EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos ir kad pagal šį reglamentą Vokietija turi teisę gauti finansinę 2 165 231 EUR paramą, kuri sudaro 60 proc. bendrų išlaidų, siekiančių 3 608 719 EUR;

2.  pažymi, kad Vokietijos valdžios institucijos paraišką pateikė 2017 m. spalio 6 d. ir kad, Vokietijai pateikus papildomą informaciją, Komisija 2018 m. vasario 9 d. baigė savo vertinimą ir tą pačią dieną informavo Parlamentą;

3.  pažymi, kad Azijos gamintojų iš Kinijos, Taivano ir Singapūro pasaulinės padangų rinkos dalis išaugo nuo 4 proc. 2001 m. iki 20 proc. 2013 m.;

4.  pažymi, kad 2018 m. sausio 1 d. Vokietija pradėjo teikti prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas tiksliniams paramos gavėjams. Todėl tų veiksmų išlaidos bus laikomos tinkamomis finansuoti EGF lėšomis.

5.  pažymi, jog Vokietija teigia, kad šie atleidimai yra susiję su esminiais pasaulio prekybos sistemos struktūriniais pokyčiais dėl globalizacijos ir jų neigiamu poveikiu B segmento automobilių padangų gamybai Sąjungoje;

6.  primena, jog, tikimasi, kad darbuotojų atleidimas iš įmonės „Goodyear“ turės didelį neigiamą poveikį vietos ekonomikai ir kad dėl šių atleidimai gali būti sunku rasti darbo kitoje vietoje, nes darbo vietų trūksta, atleistų darbuotojų išsilavinimas žemas, jų konkretūs profesiniai įgūdžiai tinkami tik šiuo metu nuosmukį patiriančiame sektoriuje, o darbo ieškančių asmenų yra daug;

7.  žino, kad dėl globalizacijos sumažėjo Sąjungos automobilių gamybos apimtis ir rinkos dalis; pripažįsta, kad dėl šios priežasties įmonės „Goodyear“ B padangų segmente susidarė dideli pertekliniai pajėgumai, todėl bendrovei teko uždaryti vieną iš savo Europos įmonių, kuri tame regione buvo didžiausias darbdavys; pažymi, kad EGF taip pat galėtų sudaryti galimybes tarpvalstybiniam darbuotojų iš kai kurių valstybių narių mažėjančių sektorių persikėlimui į besiplečiančius sektorius kitose valstybėse narėse;

8.  atkreipia dėmesį į tai, kad paraiška susijusi su 646 iš bendrovės „Goodyear“ atleistais darbuotojais, kurių dauguma yra 30–54 metų amžiaus; be to, atkreipia dėmesį į tai, kad didelės dalies atleistų 55–64 metų amžiaus darbuotojų įgūdžiai susiję būtent su šiuo gamybos sektoriumi; taip pat pažymi, kad apie 300 atleistų darbuotojų yra nekvalifikuoti ir migrantų kilmės, neturi formalios kvalifikacijos, kaip antai profesinio pasirengimo, todėl regioninėje darbo rinkoje jie atsiduria nepalankioje padėtyje; pabrėžia, kad Vaghauzelio regionas, kuriame įsikūrusi Filipsburgo įmonė, susiduria su struktūriniais pokyčiais; atsižvelgdamas į tai, pripažįsta, kad svarbu taikyti aktyvias darbo rinkos priemones, bendrai finansuojamas iš EGF, siekiant pagerinti šių grupių galimybes grįžti į darbo rinką;

9.  pažymi, kad atleistiems darbuotojams, kurie įtraukti į šią paraišką, Vokietija planuoja taikyti šešių rūšių priemones: kvalifikacijos kėlimo priemonės, ii) panašios kvalifikacijos darbuotojų grupės / praktiniai seminarai, iii) konsultacijos verslo steigimo klausimais, iv) darbo paieška, v) tolesnis kuravimas / užimtumo užtikrinimas, vi) mokymo išmoka;

10.  pažymi, kad pajamų paramos priemonės sudarys ne daugiau kaip 35 proc. visos prie individualių poreikių pritaikytų priemonių paketo sumos, nustatytos EGF reglamente, ir kad tų priemonių taikymo sąlyga – aktyvus tikslinių paramos gavėjų dalyvavimas darbo paieškos ar mokymosi veikloje;

11.  palankiai vertina konsultacijas su suinteresuotaisiais subjektais, be kita ko, su atleistų darbuotojų atstovais, socialiniais partneriais ir regioninėmis valdžios institucijomis, taip pat su įmonės taryba, profesine sąjunga ir administracija, kurios vyko rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą;

12.  palankiai vertina valstybinės užimtumo tarnybos sprendimą rengiant kvalifikacijų ir įgūdžių strategiją atsižvelgti į būsimus darbo rinkos poreikius ir atitinkamų darbuotojų kvalifikaciją;

13.  primena, kad, kaip nustatyta EGF reglamento 7 straipsnyje, rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą reikėtų iš anksto numatyti būsimas darbo rinkos perspektyvas ir reikiamus gebėjimus ir šį paketą pritaikyti pereinant prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos; palankiai vertina tai, kad rengiamos priemonės atitinka Vokietijos tvarumo strategiją ir kad įstaiga, kuri steigia dvi perkėlimo bendroves, turi tvarumo sertifikatą.

14.  pažymi, kad Vokietijos valdžios institucijos garantavo, kad siūlomi veiksmai nebus finansiškai remiami iš kitų Sąjungos fondų ar pagal kitas finansines priemones, bus išvengta bet kokio dvigubo finansavimo ir kad siūlomi veiksmai papildys struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus;

15.  palankiai vertina tai, kad Vokietija patvirtino, kad finansinė EGF parama nepakeis veiksmų, kurių susijusi įmonė privalo imtis pagal nacionalinės teisės aktus arba kolektyvines sutartis, ar bendrovių ar sektorių restruktūrizavimo priemonių;

16.  ragina Komisiją paraginti nacionalines valdžios institucijas būsimuose pasiūlymuose pateikti išsamesnės informacijos apie sektorius, kuriuose esama augimo perspektyvų, taigi ir galimybių samdyti žmones, taip pat kaupti pagrįstus duomenis apie EGF finansavimo poveikį, įskaitant informaciją apie naudojantis EGF parama užtikrintų naujų darbo vietų kokybę, trukmę ir tvarumą, savarankiškai dirbančių asmenų ir naujai įsteigtų įmonių skaičių bei procentinę dalį, taip pat pasiektos reintegracijos rodiklius;

17.  primena savo prašymą Komisijai užtikrinti galimybę visuomenei susipažinti su visais dokumentais, susijusiais su EGF bylomis;

18.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

19.  paveda Pirmininkui su Tarybos pirmininku pasirašyti šį sprendimą ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

20.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1)

OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

(2)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(3)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.


PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Vokietijos paraišką „EGF/2017/008 DE/Goodyear“

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1), ypač į jo 15 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(2), ypač į jo 13 punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)  Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (toliau – EGF) tikslas – teikti paramą atleistiems darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems asmenims, nutraukusiems darbo veiklą dėl su globalizacija susijusių esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, atsiradusių dėl tebesitęsiančios pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės arba dėl naujos pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką;

(2)  EGF lėšų didžiausia metinė suma neturi viršyti 150 mln. EUR (2011 m. kainomis), kaip nustatyta Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013(3) 12 straipsnyje;

(3)  2017 m. spalio 6 d. Vokietija pateikė paraišką dėl finansinės paramos iš EGF, nes iš Vokietijos įmonės „Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH“ atleista darbuotojų. Paraiška buvo papildyta papildoma informacija pagal Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 8 straipsnio 3 dalį. Paraiška atitinka EGF finansinės paramos sumai nustatyti taikomus reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 13 straipsnyje;

(4)  todėl iš EGF turėtų būti mobilizuota 2 165 231 EUR suma finansinei paramai pagal Vokietijos pateiktą paraišką suteikti;

(5)  siekiant kuo greičiau mobilizuoti EGF lėšas, šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo jo priėmimo dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2018 finansinių metų Europos Sąjungos bendrajame biudžete Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšos mobilizuojamos siekiant skirti 2 165 231 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną. Jis taikomas nuo [priėmimo data](4)*.

Priimta ...

Europos Parlamento vardu  Tarybos vardu

Pirmininkas  Pirmininkas

(1)

  OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

(2)

  OL C 373, 2013 12 20, p. 1

(3)

  2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).

(4)

*   Parlamentas įrašo datą prieš paskelbiant Oficialiajame leidinyje.


AIŠKINAMOJI DALIS

I.  Bendroji informacija

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas įsteigtas siekiant teikti papildomą pagalbą darbuotojams, nukentėjusiems nuo esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių.

Vadovaujantis Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(1), 12 straipsnio nuostatomis ir Reglamento (ES) Nr. 1309/2013(2) 15 straipsnio nuostatomis, fondas negali viršyti 150 mln. EUR kasmetinės maksimalios sumos (2011 m. kainomis). Atitinkamos sumos įtrauktos į Sąjungos bendrąjį biudžetą kaip atidėjiniai.

Pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) 13 punktą procedūra yra tokia: Komisija, norėdama panaudoti fondo lėšas ir teigiamai įvertinusi paraišką, tuo pat metu biudžeto valdymo institucijai teikia pasiūlymą dėl fondo lėšų mobilizavimo ir atitinkamą prašymą pervesti lėšas. Nepavykus susitarti, inicijuojamas trišalis dialogas.

II.  Vokietijos paraiška ir Komisijos pasiūlymas

2017 m. vasario 9 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl sprendimo mobilizuoti EGF lėšas Vokietijos reikmėms siekiant paremti darbuotojų, dėl globalizacijos atleistų iš darbo iš vienos įmonės ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 22 skyriui (Guminių ir plastikinių gaminių gamyba), reintegraciją į darbo rinką. Darbuotojai atleisti iš įmonės „Goodyear“ Vokietijos Karlsrūhės apygardos (vok. Regierungsbezirk) (DE12) NUTS 2 lygmens regione. Šis pasiūlymas perduotas Europos Parlamentui 2018 m. vasario 9 d.

Nuo EGF įsteigimo tai trečioji paraiška, kuri turi būti apsvarstyta vykdant 2018 m. biudžetą, ir pirmoji paraiška ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 22 skyriui (Guminių ir plastikinių gaminių gamyba). Ji susijusi su 646 atleistais darbuotojais ir pagal ją Vokietijos reikmėms iš EGF iš viso ketinama skirti 2 165 231 EUR.

Paraiška Komisijai pateikta 2017 m. spalio 6 d., o papildoma informacija pateikta iki 2017 m. gruodžio 4 d. Komisija savo vertinimą užbaigė 2018 m. vasario 9 d. ir, atsižvelgdama į visas taikytinas EGF reglamento nuostatas, padarė išvadą, kad paraiška atitinka EGF finansinės paramos skyrimo sąlygas, kaip nurodyta EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalyje.

Vokietija teigia, kad šie atleidimai yra susiję su esminiais pasaulio prekybos sistemos struktūriniais pokyčiais dėl globalizacijos ir jų neigiamu poveikiu B segmento automobilių padangų gamybai Europos Sąjungoje. Dėl globalizacijos sumažėjus ES automobilių gamybos apimčiai ir rinkos daliai, bendrovės „Goodyear“ B segmente susidarė pernelyg dideli pertekliniai pajėgumai, todėl bendrovei teko uždaryti gamyklą Filipsburge (Philippsburg), kurios padangų gamybos pajėgumai B segmente buvo didžiausi iš visų Europos „Goodyear“ įmonių pajėgumų.

Darbuotojai buvo atleisti Karlsrūhės apygardoje, kurioje vyksta struktūriniai pokyčiai. Iš kelių mažesnių ar vidutinio dydžio įmonių šiame regione buvo atleista daugybė darbuotojų. Įmonė „Goodyear“ buvo didžiausias darbdavys šiame regione.

Didelę atleistų darbuotojų dalį sudaro vyrai. Didžioji jų dauguma yra 30–54 metų amžiaus, o 26 proc. jų yra 55–64 metų amžiaus. Maždaug 300 atleistų darbuotojų yra nekvalifikuoti ir migrantų kilmės (kai kurie iš jų yra ES piliečiai, kai kurie trečiųjų šalių piliečiai). Visos bendrai iš EGF finansuojamos aktyvios darbo rinkos priemonės yra itin svarbios siekiant pagerinti šių grupių galimybes grįžti į darbo rinką.

Atleistiems darbuotojams bus teikiamos šios šešių rūšių priemonės, kurias prašoma bendrai finansuoti iš EGF:

– Kvalifikacijos kėlimo priemonės. Šios priemonės bus siūlomos reikalavimus atitinkantiems darbuotojams po jų profiliavimo ir profesinio orientavimo pokalbių, siekiant padėti jiems geriau išnaudoti darbo rinkos galimybes.

– Panašios kvalifikacijos darbuotojų grupės ir praktiniai seminarai. Tai – forumai, kuriuose moderatoriui padedant dalyviai galės dalytis idėjomis ir apmąstymais.

– Konsultacijos verslo steigimo klausimais. Jos apims konsultacines paslaugas besidomintiems nuosavo verslo steigimu. Be kita ko, jos apims individualizuotas prie konkrečių poreikių pritaikytas konsultuojamojo ugdymo priemones.

– Darbo paieška. Profesionalūs darbo konsultantai padės nustatyti potencialias laisvas darbo vietas, apie kurias dar nepaskelbta, ir kurios galėtų tikti reikalavimus atitinkantiems darbuotojams. Taip pat yra numatyta užimtumo mugė.

– Tolesnis kuravimas ir darbo vietos užtikrinimas. Darbuotojai gali naudotis orientavimo ir konsultavimo paslaugomis ir pradėję dirbti naujame darbe – taip siekiama palengvinti perėjimą į naują darbo aplinką ir sumažinti darbo praradimo riziką.

– Mokymo išmoka. Išmokos pradedamos mokėti nuo tos dienos, kai darbuotojas patenka į perkėlimo bendrovę, ir baigiamos mokėti, kai asmuo iš jos išvyksta.

Komisijos nuomone, nurodytos priemonės yra aktyvios darbo rinkos priemonės, priskiriamos prie tinkamų finansuoti veiksmų, apibrėžtų EGF reglamento 7 straipsnyje, ir nepakeičia pasyvių socialinės apsaugos priemonių.

Vokietijos valdžios institucijos pateikė visas būtinas garantijas, kad:

– suteikiant galimybę naudotis siūlomais veiksmais ir juos įgyvendinant, bus laikomasi vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principų;

– bus laikomasi nacionaliniuose ir ES teisės aktuose nustatytų su kolektyviniu atleidimu susijusių reikalavimų;

– darbuotojus atleidusios įmonės, kurios tęsė savo veiklą po darbuotojų atleidimo, laikėsi visų teisinių reikalavimų, susijusių su atleidimais, ir atitinkamai rūpinosi savo darbuotojais;

– siūlomi veiksmai nebus finansiškai remiami iš kitų Sąjungos fondų ar pagal kitas finansines priemones ir bus išvengta bet kokio dvigubo finansavimo;

– siūlomi veiksmai papildys struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus;

– EGF finansinė parama atitiks procedūrines ir esmines Sąjungos valstybės pagalbos taisykles.

Vokietija pranešė Komisijai, kad nacionalinio išankstinio finansavimo ir bendro finansavimo šaltinis – federalinis biudžetas ir Federalinė darbo agentūra (vok. Bundesagentur für Arbeit). Finansinę paramą valdys ir kontroliuos tos pačios Federalinės darbo ir socialinių reikalų ministerijos (vok. Bundesministerium für Arbeit und Soziales) tarnybos, kurios valdo Europos socialinio fondo (ESF) paramą.

III.  Procedūra

Kad būtų galima mobilizuoti fondo lėšas, Komisija biudžeto valdymo institucijai pateikė prašymą iš EGF rezervo (40 02 43) į EGF biudžeto eilutę (04 04 01) perkelti bendrą 2 165 231 EUR sumą.

2018 m. iki šiol tai yra trečias biudžeto valdymo institucijai pateiktas prašymas perkelti lėšas siekiant mobilizuoti fondo lėšas.

Nesutarimo atveju bus pradėta trišalio dialogo procedūra, kaip numatyta EGF reglamento 15 straipsnio 4 dalyje.

Pagal vidaus susitarimą į šį procesą turėtų būti įtrauktas Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas, kad jis galėtų teikti konstruktyvią paramą ir dalyvauti vertinant paraiškas EGF lėšoms gauti.

(1)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(2)

OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

(3)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.


PRIEDAS. UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

D(2018)7922

Jeanui Arthuis,

Biudžeto komiteto pirmininkui

ASP 09G205

Tema: Nuomonė dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšų mobilizavimo pagal paraišką „EGF/2017/008 DE/Goodyear“

Gerb. Pirmininke,

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas (EMPL) ir jo EGF darbo grupė apsvarstė klausimą dėl EGF lėšų mobilizavimo pagal paraišką „EGF/2017/008 DE/Goodyear“ ir priėmė toliau pateikiamą nuomonę.

EMPL komitetas ir jo darbo grupė su EGF susijusiais klausimais pritaria, kad pagal minėtąją paraišką būtų mobilizuotos fondo lėšos. Atsižvelgdamas į tai, EMPL komitetas pateikia keletą pastabų, nors jos neturi įtakos sprendimui pervesti mokėjimus.

EMPL komiteto svarstymai pagrįsti toliau išdėstytomis aplinkybėmis:

A) kadangi paraiška grindžiama Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 (EGF reglamentas) 4 straipsnio 1 dalies a punktu ir yra susijusi su 646 darbuotojais, atleistais iš įmonės, vykdančios veiklą ekonomikos sektoriuose, kurie priskiriami NACE 2 red. 22 skyriui (Guminių ir plastikinių gaminių gamyba);

B) kadangi, siekdama nustatyti darbuotojų atleidimo sąsają su esminiais dėl globalizacijos patiriamais pasaulio prekybos sistemos struktūriniais pokyčiais, Vokietija teigia, kad Azijos tiekėjai užėmė didelę B segmento automobilių padangų (paprastai naudojamų mažoms ar vidutinio dydžio transporto priemonėms) gamybos rinkos dalį;

C) kadangi daugiau kaip 99 proc. darbuotojų, kuriems numatytos priemonės, yra vyrai, o mažiau nei 1 proc. – moterys, kadangi 66 proc. asmenų yra nuo 30 iki 54 metų amžiaus, o 26 proc. asmenų – nuo 55 iki 64 metų amžiaus ir 6 proc. asmenų yra jaunesni kaip 30 metų amžiaus;

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl Vokietijos paraiškos įtraukti toliau pateikiamus pasiūlymus:

1. pritaria Komisijai, kad įvykdytos EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos ir kad Vokietija turi teisę pagal šį reglamentą gauti finansinę 2 165 231 EUR paramą, kuri sudaro 60 proc. bendrų išlaidų, siekiančių 3 608 719 EUR;

2. pažymi, kad Komisija laikėsi 12 savaičių nuo užpildytos paraiškos gavimo iš Vokietijos valdžios institucijų termino ir 2018 m. vasario 9 d. baigė paraiškos atitikties finansinės paramos suteikimo sąlygoms vertinimą ir tą pačią dieną apie tai pranešė Parlamentui;

3. pabrėžia, kad Vaghoizelio rajone, kuriame yra įsikūrusi Filipsburgo įmonė, vyksta struktūriniai pokyčiai ir kad didelė dalis iš įmonės „Goodyear“ atleistų darbuotojų yra migrantų kilmės arba vyresnio amžiaus asmenys; atrodo, kad jie priklauso darbuotojų grupėms, kurių padėtis regiono darbo rinkoje yra itin nepalanki;

4. palankiai vertina valstybinės užimtumo tarnybos sprendimą atsižvelgti į būsimus darbo rinkos poreikius ir atitinkamų darbuotojų kvalifikaciją, rengiant kvalifikacijų ir įgūdžių strategiją;

5. pažymi, kad EGF lėšomis bendrai finansuojamos prie individualių poreikių pritaikytos paslaugos atleistiems darbuotojams apima kvalifikacijos kėlimo priemones, panašios kvalifikacijos darbuotojų grupes ir praktinius seminarus, konsultacijas verslo steigimo klausimais, darbo paiešką, tolesnį kuravimą ir mokymo išmokas;

6. palankiai vertina konsultacijas su suinteresuotaisiais subjektais, be kita ko, su atleistų darbuotojų atstovais, socialiniais partneriais ir regioninėmis valdžios institucijomis, taip pat su įmonės taryba, profesine sąjunga ir administracija, kurios vyko rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą;

7. pažymi, kad pajamų paramos priemonės sieks ne daugiau kaip 35 proc. bendro prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketo – tokia riba nustatyta Reglamente – ir kad šie veiksmai bus taikomi su sąlyga, kad tiksliniai paramos gavėjai patys aktyviai dalyvautų darbo paieškos ar mokymosi veikloje.

8. pažymi, kad Vokietija patvirtino, jog finansinė EGF parama nepakeis veiksmų, kurių susijusi įmonė privalo imtis pagal nacionalinės teisės aktus arba kolektyvines sutartis;

9. dar kartą primena savo ankstesnį susirūpinimą, kad EGF finansavimas gali būti naudojamas viršijant tai, ką perkėlimo bendrovė paprastai darytų savo darbuotojams; ragina Komisiją pateikti išsamią analizę, kuri leistų įsitikinti, ar šis EGF finansavimas nėra naudojamas siekiant pakeisti valstybės narės ar įmonės finansinės paramos įsipareigojimus;

10. pažymi, kad Vokietijos valdžios institucijos garantavo, kad siūlomi veiksmai nebus finansiškai remiami iš kitų Sąjungos fondų ar pagal kitas finansines priemones, bus išvengta bet kokio dvigubo finansavimo ir kad siūlomi veiksmai papildys struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus;

11. primena, kad, kaip nustatyta EGF reglamento 7 straipsnyje, rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą reikėtų iš anksto numatyti būsimas darbo rinkos perspektyvas ir gebėjimus, kurių prireiks ateityje, ir kad šį paketą reikėtų suderinti su perėjimu prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos; palankiai vertina tai, kad rengiamos priemonės atitinka Vokietijos tvarumo strategiją ir kad įstaiga, kuri steigia dvi perkėlimo bendroves, turi tvarumo sertifikatą.

Pagarbiai

Marita ULVSKOG

Laikinai einanti EMPL komiteto pirmininko pareigas


PRIEDAS. REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS

Jeanui Arthuis,

Europos Parlamento

Biudžeto komiteto pirmininkui

Tema:  Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas

Gerb. J. Arthuis,

Regioninės plėtros komiteto buvo paprašyta pateikti nuomonę dėl Komisijos pasiūlymo dėl sprendimo mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas. Suprantu, kad 2018 m. kovo 8 d. Biudžeto komitete ketinama patvirtinti pranešimą dėl šio pasiūlymo:

  COM(2018)61 siūloma skirti 2 165 231 EUR EGF paramą 646 darbuotojams, atleistiems iš darbo iš įmonės „Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH“. Įmonė vykdo veiklą ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 22 skyriui (Guminių ir plastikinių gaminių gamyba). Darbuotojai atleisti iš įmonės „Goodyear“ Vokietijos Karlsrūhės apygardos (vok. Regierungsbezirk) (DE12) NUTS 2 lygmens regione.

EGF finansinės paramos teikimo taisyklės išdėstytos 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006.

Komiteto koordinatoriai įvertino šį pasiūlymą ir paprašė Jums raštu pranešti, kad dauguma šio komiteto narių neprieštarauja šiam Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimui siekiant skirti minėtą sumą, kaip siūlo Komisija.

Pagarbiai,

Iskra MIHAYLOVA


INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

8.3.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

28

3

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Daniele Viotti, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Xabier Benito Ziluaga, Heidi Hautala, Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Marie-Pierre Vieu, Rainer Wieland

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Michael Detjen, Norbert Lins


GALUTINIO BALSAVIMO ATSAKINGAME KOMITETE REZULTATAI

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Stanisław Ożóg

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu

PPE

Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Norbert Lins, Andrey Novakov, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Rainer Wieland, Patricija Šulin

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Heidi Hautala, Indrek Tarand

3

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

Sutartiniai ženklai:

+  :  balsavo „už“

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. kovo 12 d.Teisinė informacija - Privatumo politika