Ziņojums - A8-0061/2018Ziņojums
A8-0061/2018

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Vācijas pieteikums EGF/2017/008 DE/Goodyear)

8.3.2018 - (COM(2018)0061 – C8-0031/2018 – 2018/2025(BUD))

Budžeta komiteja
Referente: Ingeborg Gräßle

Procedūra : 2018/2025(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0061/2018
Iesniegtie teksti :
A8-0061/2018
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Vācijas pieteikums EGF/2017/008 DE/Goodyear)

(COM(2018)0061 – C8-0031/2018 – 2018/2025(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0061 – C8-0031/2018),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006[1] (“EGF regula”),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam[2], un jo īpaši tās 12. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību[3] (2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums) un jo īpaši tā 13. punktu,

–  ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0061/2018),

A.  tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos vai globālā finanšu un ekonomikas krīze, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.  tā kā finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darba ņēmējiem, vajadzētu būt dinamiskai un tā būtu jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi;

C.  tā kā Vācija iesniedza pieteikumu EGF/2017/008 DE/Goodyear, lai saņemtu finansiālu ieguldījumu no EGF pēc 646 darba ņēmēju atlaišanas saimnieciskās darbības nozarē, kas klasificēta NACE 2. redakcijas 22. nodaļā (“Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana”) NUTS 2. līmeņa reģionā Karlsrūes administratīvajā apgabalā (DE12)Vācijā;

D.  tā kā pieteikums ir balstīts uz EGF regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajiem intervences kritērijiem, kuros paredzēts, ka četru mēnešu atskaites periodā kopā vismaz 500 darba ņēmēju ir atlaisti kādā dalībvalsts uzņēmumā, ieskaitot darba ņēmēju atlaišanu un/vai pašnodarbinātu personu darbības beigšanos šī uzņēmuma piegādes uzņēmumos vai pakārtotās ražošanas uzņēmumos,

1.  piekrīt Komisijai, ka EGF regulas 4. panta 1. punktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti un ka Vācija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu EUR 2 165 231 apmērā, kas ir 60 % no kopējām izmaksām, proti, EUR 3 608 719;

2.  norāda, ka Vācijas iestādes pieteikumu iesniedza 2017. gada 6. oktobrī un pēc tam, kad Vācija bija sniegusi papildu informāciju, Komisija pieteikuma novērtēšanu pabeidza 2018. gada 9. februārī, šajā pašā dienā to darot zināmu Parlamentam;

3.  norāda, ka tādu Āzijas valstu kā Ķīnas, Taivānas un Singapūras ražotāju pasaules riepu tirgus daļa pieauga no 4 % (2001. gadā) līdz 20 % (2013. gadā);

4.  norāda, ka Vācijas iestādes 2018. gada 1. janvārī sāka sniegt individualizētus pakalpojumus paredzētajiem atbalsta saņēmējiem; tāpēc par izdevumiem, kas saistīti ar šīm darbībām, varēs saņemt finansiālu ieguldījumu no EGF;

5.  norāda — Vācija apgalvo, ka darba ņēmēju atlaišana ir saistīta ar globalizācijas dēļ notikušām lielām strukturālām pārmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos un ar globalizācijas radīto negatīvo ietekmi uz B segmenta automobiļu riepu ražošanu Savienībā;

6.  atgādina, ka uzņēmumā Goodyear notikusī darba ņēmēju atlaišana, sagaidāms, radīs būtisku negatīvu ietekmi uz vietējo ekonomiku un ka darba ņēmēju atlaišanas sekas ir saistītas ar grūtībām atrast jaunu darbu saistībā ar to, ka trūkst darbvietu, atlaistajiem darba ņēmējiem ir zems izglītības līmenis, viņu specifiskās profesionālās prasmes ir iegūtas nozarē, kurā tagad vērojams noriets, un darbu meklē liels skaits darba ņēmēju;

7.  apzinās to, ka Savienības automobiļu ražošana un tirgus daļas globalizācijas rezultātā ir samazinājušās; pieņem zināšanai, ka tādēļ uzņēmumam Goodyear B segmenta riepu ražošanā ir izveidojies ievērojams jaudas pārpalikums, kura dēļ uzņēmums ir spiests slēgt vienu no savām Eiropā esošajām ražotnēm, kura bija lielākais darba devējs reģionā; norāda, ka EGF varētu arī atvieglot darba ņēmēju pārrobežu pārvietošanos no sarūkošām nozarēm dažās dalībvalstīs uz augošām nozarēm citās dalībvalstīs;

8.  norāda, ka pieteikums attiecas uz 646 darba ņēmējiem, kuri atlaisti uzņēmumā Goodyear, un lielākā daļa no tiem ir vecumā no 30 līdz 54 gadiem; norāda arī uz to, ka būtiska atlaisto darba ņēmēju daļa ir vecumā no 55 līdz 64 gadiem ar ražošanas nozarei specifiskām prasmēm; turklāt norāda, ka aptuveni 300 atlaisto darba ņēmēju ir migrantu izcelsmes iedzīvotāji bez kvalifikācijas un tiem nav formālas kvalifikācijas, piemēram, pabeigtas arodmācības, un tādēļ viņi ir nelabvēlīgā situācijā reģionālajā darba tirgū; uzsver, ka Vaghoizeles apgabalā, kurā atrodas Filipsburgas ražotne, notiek strukturālas pārmaiņas; ņemot to vērā, atzīst, ka svarīga nozīme ir EGF līdzfinansētiem aktīviem darba tirgus pasākumiem, lai uzlabotu šo grupu izredzes atgriezties darba tirgū;

9.  norāda, ka Vācija plāno īstenot sešu veidu pasākumus atlaistajiem darba ņēmējiem, uz kuriem attiecas šis pieteikums: i) kvalifikācijas celšanas pasākumus, ii) līdzinieku grupas / darbseminārus, iii) konsultācijas par saimnieciskās darbības sākšanu, iv) darba meklēšanu, v) papildu darbaudzināšanu / nodarbinātības nodrošināšanu, vi) mācību pabalstus;

10.  norāda, ka ienākumu atbalsta pasākumu maksimālais apjoms būs 35 % no visa individualizēto pasākumu kopuma, kā paredzēts EGF regulā, un ka minētās darbības ir atkarīgas no tā, vai personas, kurām paredzēts atbalsts, piedalās darba meklēšanas vai apmācības pasākumos;

11.  atzinīgi vērtē apspriešanos ar ieinteresētajām personām, tostarp atlaisto darba ņēmēju pārstāvjiem, sociālajiem partneriem un reģionālajām iestādēm, kā arī uzņēmumu padomi, arodbiedrību un vadību, kas notika, izstrādājot saskaņoto individualizēto pakalpojumu kopumu;

12.  atzinīgi vērtē valsts nodarbinātības dienesta lēmumu kvalifikāciju un prasmju stratēģijas izstrādāšanā ņemt vērā gan turpmākās darba tirgus vajadzības, gan attiecīgo darbinieku kvalifikāciju;

13.  atgādina, ka saskaņā ar EGF regulas 7. pantu saskaņotajam individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kurā ir ņemtas vērā turpmākās darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi; atzinīgi vērtē apliecinājumus, ka organizētie pasākumi atbilst Vācijas ilgtspējas stratēģijai un ka struktūrai, kurai uzticēts izveidot abus pārejas uzņēmumus, ir ilgtspējas sertifikācija;

14.  norāda, ka Vācijas iestādes ir apliecinājušas, ka ierosinātās darbības nesaņems finansiālu atbalstu no citiem Savienības fondiem vai finanšu instrumentiem, ka tiks novērsta jebkāda dubulta finansēšana un ka tās papildinās no struktūrfondiem finansētās darbības;

15.  atzinīgi vērtē Vācijas sniegto apstiprinājumu, ka EGF finansiālais ieguldījums neaizstās darbības, kas attiecīgajam uzņēmumam jāveic saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem, vai uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanas pasākumus;

16.  aicina Komisiju turpmākajos priekšlikumos mudināt valstu iestādes sniegt sīkākas ziņas par nozarēm, kurās ir izaugsmes iespējas un kurās tādēļ, iespējams, tiks pieņemti jauni darbinieki, kā arī vākt pamatotus datus par EGF finansējuma ietekmi, cita starpā uz jaunu darbvietu kvalitāti, pastāvēšanas ilgumu un ilgtspēju, uz pašnodarbināto personu un jaunuzņēmumu skaitu un procentuālo īpatsvaru, un par reintegrācijas līmeni, kas sasniegts, izmantojot EGF;

17.  atgādina par savu aicinājumu Komisijai nodrošināt publisku piekļuvi visiem dokumentiem, kas saistīti ar EGF pieteikumiem;

18.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

19.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

20.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

  • [1]  OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.
  • [2]  OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
  • [3]  OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Vācijas pieteikums EGF/2017/008 DE/Goodyear)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006[1], un jo īpaši tās 15. panta 4. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību[2] un jo īpaši tā 13. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1) Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) mērķis ir sniegt atbalstu darba ņēmējiem, kas atlaisti no darba, un pašnodarbinātām personām, kuru darbība ir beigusies tādēļ, ka globalizācijas dēļ ir notikušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, turpinās globālā finanšu un ekonomikas krīze vai ir sākusies jauna globāla finanšu un ekonomikas krīze, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū.

(2) EGF nepārsniedz maksimālo apjomu EUR 150 miljoni gadā (2011. gada cenās), kā noteikts Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013[3] 12. pantā.

(3) Vācija 2017. gada 6. oktobrī iesniedza pieteikumu par EGF izmantošanu saistībā ar darba ņēmēju atlaišanu uzņēmumā Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH Vācijā. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1309/2013 8. panta 3. punktu par pieteikumu tika sniegta papildu informācija. Šis pieteikums atbilst Regulas (ES) Nr. 1309/2013 13. pantā norādītajām prasībām par EGF finansiālā ieguldījuma noteikšanu.

(4) Tādēļ EGF būtu jāizmanto, lai sniegtu finansiālu ieguldījumu EUR 2 165 231 apmērā saistībā ar Vācijas iesniegto pieteikumu.

(5) Lai pēc iespējas saīsinātu laiku, kas vajadzīgs EGF izmantošanai, šis lēmums būtu jāpiemēro no tā pieņemšanas dienas,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Savienības 2018. finanšu gada vispārējā budžetā izmanto Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu, lai piešķirtu EUR 2 165 231 saistību un maksājumu apropriācijās.  

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. To piemēro no [lēmuma pieņemšanas datums][4]*.

[Vieta, datums]

Eiropas Parlamenta vārdā —  Padomes vārdā —

priekšsēdētājs  priekšsēdētājs

  • [1]   OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.
  • [2]   OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
  • [3]    Padomes 2013. gada 2. decembra Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.).
  • [4] *   Lēmuma pieņemšanas datumu ievieto Parlaments pirms publicēšanas OV.

PASKAIDROJUMS

I.  Pamatinformācija

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds tika izveidots, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus ir nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos.

Saskaņā ar 12. pantu Regulā (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam[1], un 15. pantu Regulā (ES) Nr. 1309/2013[2] Fondu drīkst izmantot, nepārsniedzot maksimālo apjomu — EUR 150 miljonus gadā (2011. gada cenās). Attiecīgās summas tiek iekļautas Savienības vispārējā budžetā kā uzkrājums.

EGF izmantošanas procedūra ir šāda: ja pieteikums tiek novērtēts pozitīvi, saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību[3] Komisija iesniedz budžeta lēmējinstitūcijai priekšlikumu par EGF izmantošanu un vienlaikus arī atbilstošu pieprasījumu pārvietot līdzekļus. Ja neizdodas panākt vienošanos, tiek sākta trialoga procedūra.

II.  Vācijas pieteikums un Komisijas priekšlikums

Komisija 2017. gada 9. februārī pieņēma priekšlikumu lēmumam izmantot EGF līdzekļus, piešķirot tos Vācijai, lai atbalstītu to darba ņēmēju atgriešanos darba tirgū, kuri globalizācijas dēļ atlaisti no darba kādā uzņēmumā, kurš darbojas NACE 2. red. 22. nodaļā (“Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana”) klasificētās saimnieciskās darbības nozarēs. Uzņēmuma Goodyear veiktie atlaišanas gadījumi notikuši NUTS 2. līmeņa reģionā — Karlsrūes administratīvajā apgabalā (DE12) Vācijā. Priekšlikums tika iesniegts Eiropas Parlamentam 2018. gada 9. februārī.

Šis ir trešais pieteikums, kas jāizskata saistībā ar 2018. gada budžetu, un pirmais pieteikums kopš EGF izveides, kas attiecas uz NACE 2. redakcijas 22. nodaļu (“Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana”). Tas attiecas uz 646 atlaistiem darba ņēmējiem un uz EGF līdzekļu piešķiršanu Vācijai EUR 2 165 231 apmērā.

Pieteikums tika iesniegts Komisijai 2017. gada 6. oktobrī, un līdz 2017. gada 4. decembrim tika sniegta papildu informācija. Komisija pabeidza tā izvērtējumu 2018. gada 9. februārī un, ievērojot visus spēkā esošos EGF regulas noteikumus, ir secinājusi, ka pieteikums atbilst EGF regulas 4. panta 1. punktā minētajiem EGF finansiālā ieguldījuma piešķiršanas nosacījumiem.

Vācija apgalvo, ka darba ņēmēju atlaišana ir saistīta ar globalizācijas dēļ notikušām lielām strukturālām pārmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos un ar globalizācijas radīto negatīvo ietekmi uz B segmenta automobiļu riepu ražošanu Eiropas Savienībā. Sakarā ar to, ka Savienības automobiļu ražošana un tirgus daļas globalizācijas rezultātā ir samazinājušās, uzņēmuma Goodyear B segmentā ir izveidojies ievērojams jaudas pārpalikums, un tādēļ uzņēmums bija spiests slēgt ražotni Filipsburgā, kurai ir vislielākā B segmenta riepu ražošanas jauda no visām Goodyear Eiropas ražotnēm.

Atlaišanas gadījumi notika Karlsrūes apgabalā, kurā vērojamas strukturālas pārmaiņas. Vairāki reģiona mazie vai vidēja lieluma uzņēmumi ir atlaiduši simtiem darba ņēmēju. Uzņēmuma Goodyear ražotne bija lielākais darba devējs reģionā.

Liela daļa atlaisto darba ņēmēju ir vīrieši. Lielākā daļa no viņiem ir vecumā no 30 līdz 54 gadiem, savukārt 26 % ir vecumā no 55 līdz 64 gadiem. Aptuveni 300 atlaisto darba ņēmēju ir migrantu izcelsmes ieceļotāji bez kvalifikācijas (daži no tiem ir ES pilsoņi, daži — trešo valstu valstspiederīgie). EGF līdzfinansēti aktīvi darba tirgus pasākumi ir vēl jo svarīgāki, lai uzlabotu šo grupu izredzes atgriezties darba tirgū.

Atlaistajiem darba ņēmējiem tiks piedāvāti šādi sešu veidu pasākumi, par kuriem tiek prasīts EGF līdzfinansējums:

– Kvalifikācijas celšanas pasākumi. Tos piedāvā atbalsttiesīgajiem darba ņēmējiem pēc profila noteikšanas un profesionālās orientācijas intervijām un nolūkā palīdzēt tiem gūt labumu no darba tirgū esošajām iespējām.

– Līdzinieku grupas / darbsemināri. Tās ir grupas, kurās koordinators palīdz dalībniekiem apmainīties ar idejām un pārdomām.

– Konsultācijas par saimnieciskās darbības sākšanu. Tas ir konsultāciju pakalpojumu kopums personām, kas vēlas sākt savu saimniecisko darbību. Šajos pakalpojumos iekļauti individualizēti un pielāgoti apmācības pasākumi.

– Darba meklēšana. Profesionāli nodarbinātības aģenti palīdz atrast vēl nepublicētas iespējamās vakances, kas varētu būt piemērotas atbalsttiesīgajiem darba ņēmējiem. Plānots arī nodarbinātības gadatirgus.

– Papildu darbaudzināšana / nodarbinātības nodrošināšana. Pēc jauna darba uzsākšanas darba ņēmēji var gūt labumu no papildu konsultāciju pakalpojumiem, lai atvieglotu jaunā darba uzsākšanu un samazinātu darba zaudēšanas risku.

– Mācību pabalsts. Maksājumu uzsāk dienā, kad darba ņēmējs sāk darbu pārejas uzņēmumā, un izbeidz, tiklīdz persona beidz strādāt pārejas uzņēmumā.

Komisija uzskata, ka izklāstītie pasākumi ir aktīvi darba tirgus pasākumi, kas atbilst EGF regulas 7. pantā norādītajām atbalsttiesīgajām darbībām, un neaizstāj pasīvos sociālās aizsardzības pasākumus.

Vācijas iestādes ir sniegušas visas nepieciešamās garantijas attiecībā uz turpmāk minēto:

– piekļuvē ierosinātajām darbībām un to īstenošanā tiks ievēroti vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas principi,

– ir ievērotas valsts un ES tiesību aktos paredzētās prasības attiecībā uz kolektīvo atlaišanu,

– uzņēmumi, kuri pēc darba ņēmēju atlaišanas ir turpinājuši darbību, ir ievērojuši juridiskos pienākumus, kas attiecas uz darba ņēmēju atlaišanu, un ir snieguši saviem darba ņēmējiem atbilstošu palīdzību,

– ierosinātās darbības nesaņems finansiālu atbalstu no citiem Savienības fondiem vai finanšu instrumentiem, kā arī tiks novērsta jebkāda dubulta finansēšana,

– ar ierosinātajām darbībām tiks papildinātas no struktūrfondiem finansētās darbības,

– EGF finansiālais ieguldījums atbildīs procesuālajiem un materiālajiem Savienības noteikumiem par valsts atbalstu.

Vācija ir informējusi Komisiju par to, ka valsts priekšfinansējuma vai līdzfinansējuma avots ir federālais budžets un Bundesagentur für Arbeit (Nodarbinātības federālā aģentūra). Finansiālo ieguldījumu pārvaldīs tās pašas struktūras Nodarbinātības un sociālo lietu federālajā ministrijā (Bundesministerium für Arbeit und Soziales), kas pārvalda Eiropas Sociālo fondu (ESF).

III.  Procedūra

Lai izmantotu EGF, Komisija ir iesniegusi budžeta lēmējinstitūcijai pieprasījumu pārvietot līdzekļus no EGF rezerves (40 02 43) uz EGF budžeta pozīciju (04 04 01) kopumā EUR 2 165 231 apmērā.

Šis ir trešais budžeta lēmējinstitūcijai 2018. gadā līdz šim iesniegtais priekšlikums pārvietot līdzekļus, lai izmantotu EGF.

Ja neizdosies panākt vienošanos, tiks sākta trialoga procedūra, kā paredzēts EGF regulas 15. panta 4. punktā.

Saskaņā ar iekšēju vienošanos šajā procesā ir jāiesaista Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja, lai tā nodrošinātu konstruktīvu atbalstu un ieguldījumu EGF izmantošanas pieteikumu izvērtēšanā.

  • [1]  OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
  • [2]  OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.
  • [3]  OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

PIELIKUMS. NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS VĒSTULE

D(2018)7922

Budžeta komitejas priekšsēdētājam

Jean Arthuis

ASP 09G205

Temats: Atzinums par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu saistībā ar pieteikumu EGF/2017/008 DE/Goodyear

Godātais priekšsēdētāj!

Nodarbinātības un sociālo lietu (EMPL) komiteja un tās darba grupa EGF jautājumos izvērtēja EGF izmantošanu saistībā ar pieteikumu EGF/2017/008 DE/Goodyear un pieņēma turpmāk izklāstīto atzinumu.

EMPL komiteja un darba grupa EGF jautājumos atbalsta EGF izmantošanu saistībā ar šo pieteikumu. Lai gan EMPL komitejai ir dažas piezīmes šajā sakarībā, tā neapšauba maksājumu apropriāciju pārvietojuma nepieciešamību.

EMPL komitejas atzinuma pamatā ir šādi apsvērumi:

A) tā kā šis pieteikums ir sagatavots atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1309/2013 (EGF regula) 4. panta 1. punkta a) apakšpunktam un attiecas uz 646 darbiniekiem, kas atlaisti vienā uzņēmumā, kurš darbojas NACE 2. red. 22. nodaļā (“Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana”) klasificētās saimnieciskās darbības nozarēs;

B) tā kā, lai noteiktu saikni starp darba ņēmēju atlaišanu un globalizācijas izraisītām lielām strukturālām pārmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos, Vācija apgalvo, ka Āzijas piegādātāji pēdējo gadu laikā ir ieguvuši ievērojamu tirgus daļu attiecībā uz B segmenta automobiļu riepu ražošanu (kuras parasti izmanto mazās vai vidēja lieluma automašīnās);

C) tā kā vairāk nekā 99 % no darbiniekiem, kuriem paredzēti attiecīgie pasākumi, ir vīrieši un mazāk nekā 1 % — sievietes; tā kā 66 % no minētajiem darbiniekiem ir vecumā no 30 līdz 54 gadiem, 26 % — vecumā no 55 līdz 64 gadiem, bet 6 % — jaunāki par 30 gadiem,

tādēļ Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas priekšlikumā par Vācijas pieteikumu iekļaut šādus ierosinājumus:

1. piekrīt Komisijai, ka Regulas (ES) Nr. 1309/2013 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā norādītie intervences kritēriji ir izpildīti un ka līdz ar to Vācija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu EUR 2 165 231 apmērā, kas ir 60 % no kopējām izmaksām, proti, EUR 3 608 719;

2. norāda, ka Komisija ir ievērojusi 12 nedēļu termiņu no pilna Vācijas iestāžu pieteikuma saņemšanas dienas un 2018. gada 9. februārī pabeidza savu novērtējumu par atbilstību finansiālā ieguldījuma piešķiršanas nosacījumiem, šajā pašā dienā to darot zināmu Parlamentam;

3. uzsver, ka Vaghoizeles apgabalā, kurā atrodas Filipsburgas ražotne, notiek strukturālas pārmaiņas un ka liela daļa uzņēmuma Goodyear atlaisto darba ņēmēju ir migrantu izcelsmes iedzīvotāji un vecāka gadagājuma cilvēki, proti, grupas, kuras šķietami ir visnelabvēlīgākajā situācijā reģionālajā darba tirgū;

4. atzinīgi vērtē valsts nodarbinātības dienesta lēmumu kvalifikāciju un prasmju stratēģijas izstrādāšanā ņemt vērā gan turpmākās darba tirgus vajadzības, gan attiecīgo darbinieku kvalifikāciju;

5. norāda, ka EGF līdzfinansētie individualizētie pakalpojumi atlaistajiem darba ņēmējiem ietver kvalifikācijas celšanas pasākumus, līdzinieku grupas / darbseminārus, konsultācijas par saimnieciskās darbības sākšanu, darba meklēšanu, papildu darbaudzināšanu un mācību pabalstus;

6. atzinīgi vērtē apspriešanos ar ieinteresētajām personām, tostarp atlaisto darba ņēmēju pārstāvjiem, sociālajiem partneriem un reģionālajām iestādēm, kā arī uzņēmumu padomi, arodbiedrību un vadību, kas notika, izstrādājot saskaņoto individualizēto pakalpojumu kopumu;

7. norāda, ka ienākumu atbalsta pasākumu maksimālais apjoms būs ne vairāk kā 35 % no visa individualizēto pasākumu kopuma, kā paredzēts Regulā, un ka šīs darbības ir atkarīgas no tā, vai personas, kurām paredzēts atbalsts, aktīvi piedalīsies darba meklēšanas vai apmācības pasākumos;

8. atzinīgi vērtē Vācijas sniegto apstiprinājumu, ka EGF finansiālais ieguldījums neaizstās darbības, kas attiecīgajam uzņēmumam jāveic saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem;

9. atkārtoti pauž bažas par to, ka EGF finansējums būtu jāizmanto tā, lai dotu iespēju pārejas uzņēmumam palīdzēt darba ņēmējiem vairāk nekā parastos apstākļos; aicina Komisiju sniegt sīku analīzi, kas apliecinātu, ka šis EGF finansējums netiek izmantots, lai aizstātu dalībvalstu vai uzņēmumu saistības;

10. norāda, ka Vācijas iestādes ir apliecinājušas, ka ierosinātās darbības nesaņems finansiālu atbalstu no citiem Savienības fondiem vai finanšu instrumentiem, ka tiks novērsta jebkāda dubulta finansēšana un ka tās papildinās no struktūrfondiem finansētās darbības;

11. atgādina, ka saskaņā ar Regulas 7. pantu saskaņotajam individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kurā ir ņemtas vērā turpmākās darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi; atzinīgi vērtē apliecinājumus, ka organizētie pasākumi atbilst Vācijas ilgtspējas stratēģijai un ka struktūrai, kurai uzticēts izveidot abus pārejas uzņēmumus, ir ilgtspējas sertifikācija.

Ar cieņu

Marita ULVSKOG,

EMPL komitejas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja

PIELIKUMS. REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE

Eiropas Parlamenta

Budžeta komitejas

priekšsēdētājam

Jean Arthuis

Temats:  Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana

Godātais Arthuis kungs!

Reģionālās attīstības komitejai ir lūgts sniegt atzinumu par Komisijas priekšlikumu lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu. Esmu informēta par to, ka ziņojumu par turpmāk minēto priekšlikumu Budžeta komiteja ir paredzējusi pieņemt 2018. gada 8. martā.

-  COM(2018)61 ir priekšlikums piešķirt EUR 2 165 231 lielu EGF ieguldījumu 646 darbiniekiem, kas atlaisti uzņēmumā Goodyear Dunlop Tires Vācijā. Šis uzņēmums darbojas saimnieciskās darbības nozarē, kas klasificēta NACE 2. redakcijas 22. nodaļā (“Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana”). Uzņēmuma Goodyear veiktie atlaišanas gadījumi notikuši NUTS 2. līmeņa reģionā — Karlsrūes administratīvajā apgabalā (DE12) Vācijā.

Spēkā esošie noteikumi par EGF finansiālo ieguldījumu ir izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006.

Komitejas koordinatori ir izvērtējuši šo priekšlikumu un lūguši mani Jūs informēt par to, ka Reģionālās attīstības komitejas locekļu vairākumam nav iebildumu pret Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu, lai piešķirtu iepriekš minēto summu, kā to ierosinājusi Komisija.

Ar cieņu

Iskra MIHAYLOVA

INFORMĀCIJA PAR PIEŅEMŠANUATBILDĪGAJĀ KOMITEJĀ

Pieņemšanas datums

8.3.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

28

3

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Daniele Viotti, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Xabier Benito Ziluaga, Heidi Hautala, Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Marie-Pierre Vieu, Rainer Wieland

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Michael Detjen, Norbert Lins

ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Stanisław Ożóg

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu

PPE

Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Norbert Lins, Andrey Novakov, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Rainer Wieland, Patricija Šulin

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Heidi Hautala, Indrek Tarand

3

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 12. marts
Juridisks paziņojums - Privātuma politika