Procedura : 2018/2025(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0061/2018

Teksty złożone :

A8-0061/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/03/2018 - 8.7

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0074

SPRAWOZDANIE     
PDF 656kWORD 65k
8.3.2018
PE 618.124v02-00 A8-0061/2018

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek złożony przez Niemcy – EGF/2017/008 DE/Goodyear)

(COM(2018)0061 – C8‑0031/2018 – 2018/2025(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawczyni: Ingeborg Gräßle

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
 UZASADNIENIE
 ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH
 ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO
 INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek złożony przez Niemcy – EGF/2017/008 DE/Goodyear)

(COM(2018)0061 – C8‑0031/2018 – 2018/2025(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2018)0061 – C8‑0031/2018),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006(1) (rozporządzenie w sprawie EFG),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(2), w szczególności jego art. 12,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3) (porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r.), w szczególności jego pkt 13,

–  uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 13 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r.,

–  uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–  uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0061/2018),

A.  mając na uwadze, że Unia opracowała instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami istotnych zmian w strukturze światowego handlu lub światowego kryzysu finansowego i gospodarczego oraz z myślą o ułatwieniu im powrotu na rynek pracy;

B.  mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwalnianych pracowników powinna być dynamiczna i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najefektywniej;

C.  mając na uwadze, że Niemcy złożyły wniosek EGF/2017/008 DE/Goodyear o przyznanie wkładu finansowego z EFG w związku ze zwolnieniem 646 pracowników w sektorze gospodarki zaklasyfikowanym do działu 22 NACE Rev. 2 (produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych) w zaliczanym do poziomu NUTS 2 regionie Karlsruhe (DE12) w Niemczech;

D.  mając na uwadze, że wniosek jest oparty na kryterium interwencji przewidzianym w art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie EFG, zgodnie z którym wymagane jest zwolnienie co najmniej 500 pracowników w czteromiesięcznym okresie odniesienia w przedsiębiorstwie działającym w państwie członkowskim, z uwzględnieniem pracowników zwolnionych przez dostawców i producentów niższego szczebla i/lub osób, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek;

1.  zgadza się z Komisją, że warunki wymienione w art. 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie EFG zostały spełnione i że Niemcy mają prawo do wkładu finansowego w wysokości 2 165 231 EUR na mocy tego rozporządzenia, co stanowi 60 % łącznych kosztów wynoszących 3 608 719 EUR;

2.  zauważa, że niemieckie władze złożyły wniosek w dniu 6 października 2017 r. oraz że po przekazaniu przez Niemcy dodatkowych informacji Komisja zakończyła ocenę tego wniosku w dniu 9 lutego 2018 r. i przekazała ją Parlamentowi tego samego dnia;

3.  zauważa, że udział w światowym rynku opon producentów azjatyckich z Chin, Tajwanu i Singapuru wzrósł z 4 % w 2001 r. do 20 % w 2013 r.;

4.  odnotowuje, że w dniu 1 stycznia 2018 r. Niemcy rozpoczęły świadczenie zindywidualizowanych usług na rzecz beneficjentów objętych pomocą; wydatki na te działania kwalifikują się zatem do uzyskania wkładu finansowego z EFG;

5.  odnotowuje argumenty Niemiec, iż zwolnienia są związane z poważnymi zmianami w strukturze światowego handlu, spowodowanymi globalizacją i jej negatywnym wpływem na produkcję opon samochodowych z segmentu B w Unii;

6.  przypomina, że należy spodziewać się, iż zwolnienia, do których doszło w przedsiębiorstwie Goodyear, będą stanowiły ogromne obciążenie dla lokalnej gospodarki oraz że następstwa zwolnień wiążą się z trudnościami w przekwalifikowaniu z powodu niewystarczającej liczby miejsc pracy, z niskim wykształceniem zwolnionych pracowników, z ich szczególnymi umiejętnościami zawodowymi nabytymi w sektorze, w którym obecnie odnotowuje się tendencję spadkową, oraz z dużą liczbą osób poszukujących pracy;

7.  zdaje sobie sprawę ze spadku produkcji unijnego przemysłu motoryzacyjnego i jego udziału w rynku w związku z globalizacją; uznaje, że wskutek tego w przedsiębiorstwie Goodyear powstała znaczna nadwyżka zdolności produkcji opon samochodowych z segmentu B, co zmusiło przedsiębiorstwo do zamknięcia jednego z jego europejskich zakładów produkcyjnych, który był największym pracodawcą w regionie; zauważa, że EFG mógłby również ułatwić transgraniczny przepływ pracowników z sektorów cechujących się spadkiem zatrudnienia w niektórych państwach członkowskich do sektorów rozwijających się w innych państwach członkowskich;

8.  odnotowuje, że wniosek dotyczy 646 pracowników zwolnionych w przedsiębiorstwie Goodyear, z których większość jest w wieku pomiędzy 30 i 54 lat; zwraca również uwagę na fakt, że znaczna część zwolnionych pracowników to osoby w wieku od 55 do 64 lat, które posiadają umiejętności charakterystyczne dla przemysłu wytwórczego; zauważa ponadto, że około 300 zwolnionych pracowników posiada niskie kwalifikacje i pochodzenie imigracyjne oraz nie posiada formalnych kwalifikacji, np. szkolenia zawodowego, co stawia ich w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy; podkreśla, że powiat Waghäusel, w którym mieści się fabryka w Philippsburgu, stoi w obliczu zmian strukturalnych; w związku z tym uznaje znaczenie aktywnych instrumentów rynku pracy współfinansowanych z EFG w celu zwiększenia szans powrotu tych grup na rynek pracy;

9.  zauważa, że Niemcy planują wdrożyć sześć rodzajów działań na rzecz zwolnionych pracowników objętych wnioskiem: (i) środki podnoszące kwalifikacje, (ii) zajęcia grupowe/warsztaty, (iii) usługi doradcze dotyczące rozpoczęcia działalności, (iv) poszukiwanie pracy, (v) kontynuacja usług doradczych/zabezpieczenie zatrudnienia, (vi) dodatek szkoleniowy;

10.  zwraca uwagę, że środki wsparcia dochodu będą stanowić maksymalnie 35 % ogólnego pakietu zindywidualizowanych środków, określonego w rozporządzeniu w sprawie EFG, oraz że działania te są uzależnione od czynnego udziału beneficjentów objętych pomocą w poszukiwaniu pracy lub w szkoleniach;

11.  z zadowoleniem przyjmuje konsultacje z zainteresowanymi stronami, w tym z przedstawicielami zwolnionych pracowników, partnerami społecznymi i władzami regionalnymi, a także z radą zakładową, związkiem zawodowym i zarządem, które odbyły się podczas przygotowywania skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług;

12.  z zadowoleniem przyjmuje decyzję podjętą przez publiczne służby zatrudnienia, aby przy opracowywaniu strategii w zakresie kwalifikacji i umiejętności uwzględniać zarówno przyszłe potrzeby rynku pracy, jak i kwalifikacje zainteresowanych pracowników;

13.  przypomina, że zgodnie z art. 7 rozporządzenia w sprawie EFG przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług należy przewidywać przyszłe perspektywy rynku pracy i potrzebne umiejętności, a pakiet ten powinien wpisywać się w strategię przechodzenia na zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę; z zadowoleniem przyjmuje zapewnienie, że organizowane środki są zgodne z niemiecką strategią na rzecz zrównoważonego rozwoju i że organ, któremu powierzono ustanowienie obu spółek transferowych, posiada certyfikat zrównoważonego rozwoju.

14.  zauważa, że władze Niemiec przedstawiły gwarancje, iż proponowane działania nie będą objęte wsparciem finansowym w ramach innych funduszy unijnych lub instrumentów finansowych, że będzie się zapobiegać wszelkim przypadkom podwójnego finansowania, a działania będą komplementarne względem działań finansowanych z funduszy strukturalnych;

15.  z zadowoleniem przyjmuje potwierdzenie przez Niemcy, że wkład finansowy z EFG nie zastąpi działań, za podjęcie których – na mocy prawa krajowego lub układów zbiorowych – odpowiedzialne jest dane przedsiębiorstwo, ani środków restrukturyzacji przedsiębiorstw lub sektorów;

16.  zwraca się do Komisji, by w przyszłych wnioskach wzywała organy krajowe do podawania dalszych informacji o sektorach mających potencjał wzrostu, a więc mogących zatrudniać pracowników, oraz do gromadzenia potwierdzonych danych dotyczących wpływu finansowania z EFG, w tym w odniesieniu do jakości, trwałości i zrównoważonego charakteru nowych miejsc pracy, liczby i odsetka osób samozatrudnionych i przedsiębiorstw typu start-up oraz współczynnika reintegracji, uzyskanych dzięki EFG;

17.  ponownie apeluje do Komisji o zapewnienie publicznego dostępu do wszystkich dokumentów związanych z pomocą z EFG;

18.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

19.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

20.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.

(2)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(3)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.


ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w następstwie wniosku władz niemieckich – EGF/2017/008 DE/Goodyear

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006(1), w szczególności jego art. 15 ust. 4,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(2), w szczególności jego pkt 13 ,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Celem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) jest zapewnienie wsparcia zwolnionym pracownikom i osobom, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek w wyniku istotnych zmian w strukturze światowego handlu spowodowanych globalizacją, w wyniku dalszego trwania światowego kryzysu finansowego i gospodarczego lub w wyniku nowego światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, oraz ułatwienie im powrotu na rynek pracy.

(2) Zgodnie z art. 12 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013(3) środki EFG nie mogą przekroczyć maksymalnej rocznej kwoty 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.).

(3) W dniu 6 października 2017 r. Niemcy złożyły wniosek o uruchomienie środków z EFG w związku ze zwolnieniami w przedsiębiorstwie Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH w Niemczech. Wniosek został uzupełniony o dodatkowe informacje złożone zgodnie z art. 8 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013. Wniosek ten spełnia wymogi dotyczące określenia wkładu finansowego z EFG, ustanowione w art. 13 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013.

(4) Należy zatem uruchomić środki z EFG, aby zapewnić wkład finansowy w kwocie 2 165 231 EUR w odpowiedzi na wniosek złożony przez Niemcy.

(5) W celu ograniczenia do minimum czasu potrzebnego do uruchomienia EFG niniejszą decyzję należy stosować od dnia jej przyjęcia,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W ramach budżetu ogólnego Unii na rok budżetowy 2018 uruchamia się środki z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, aby udostępnić kwotę 2 165 231 EUR w formie środków na zobowiązania i środków na płatności.  

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Stosuje się ją od dnia [data przyjęcia] r.(4)*.

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu Europejskiego  W imieniu Rady

Przewodniczący  Przewodniczący

(1)

  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.

(2)

  Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(3)

  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).

(4)

*   Datę wprowadza Parlament przed opublikowaniem w Dz.U.


UZASADNIENIE

I.  Kontekst

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) utworzono w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym konsekwencjami istotnych zmian w strukturze światowego handlu.

Zgodnie z przepisami art. 12 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1311/2013 ustanawiającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(1) oraz art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013(2) środki funduszu nie mogą przekraczać maksymalnej rocznej kwoty w wysokości 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.). Odpowiednie kwoty figurują w budżecie ogólnym Unii jako rezerwa.

Jeżeli chodzi o procedurę, zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w sprawach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3) w celu uruchomienia funduszu w przypadku pozytywnej oceny wniosku Komisja przedkłada władzy budżetowej wniosek o uruchomienie funduszu i jednocześnie odpowiedni wniosek o przesunięcie środków. W razie braku porozumienia wszczyna się procedurę rozmów trójstronnych.

II.  Wniosek Niemiec i wniosek Komisji

Dnia 9 lutego 2017 r. Komisja przyjęła wniosek w sprawie decyzji dotyczącej uruchomienia EFG na rzecz Niemiec w celu wsparcia powrotu na rynek pracy pracowników zwolnionych w jednym przedsiębiorstwie prowadzącym działalność w sektorze gospodarki zaklasyfikowanym do działu 22 NACE Rev. 2 (produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych). Zwolnienia w przedsiębiorstwie Goodyear miały miejsce w zaliczanym do poziomu NUTS 2 regionie Karlsruhe (DE12) w Niemczech. Wniosek ten przekazano Parlamentowi Europejskiemu w dniu 9 lutego 2018 r.

Jest to trzeci wniosek rozpatrywany w ramach budżetu na 2018 r. i pierwszy w sektorze gospodarki zaklasyfikowanym do działu 22 NACE Rev. 2 (produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych) od czasu utworzenia EFG. Dotyczy on 646 zwolnionych pracowników i uruchomienia całkowitej kwoty 2 165 231 EUR z EFG na rzecz Niemiec.

Wniosek przedstawiono Komisji w dniu 6 października 2017 r. i uzupełniono o dodatkowe informacje do dnia 4 grudnia 2017 r. Komisja sfinalizowała swoją ocenę w dniu 9 lutego 2018 r. i zgodnie z wszystkimi właściwymi przepisami rozporządzenia w sprawie EFG uznała, że wniosek spełnia warunki przekazania wkładu finansowego z EFG, o których mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie EFG.

Niemcy argumentują, iż zwolnienia są związane z poważnymi zmianami w strukturze światowego handlu, spowodowanymi globalizacją i jej negatywnym wpływem na produkcję opon samochodowych z segmentu B w Unii Europejskiej. Ze względu na spadek produkcji unijnego przemysłu motoryzacyjnego i jego udziału w rynku w związku z globalizacją, w przedsiębiorstwie Goodyear powstała znaczna nadwyżka zdolności produkcji opon samochodowych z segmentu B, co zmusiło przedsiębiorstwo do zamknięcia fabryki w Philippsburgu, który posiada największą zdolność produkcyjną opon w segmencie B ze wszystkich europejskich zakładów spółki.

Do zwolnień doszło w okręgu Karlsruhe, który stoi w obliczu zmian strukturalnych. Wiele mniejszych lub średnich przedsiębiorstw w regionie zwolniło setki pracowników. Zakład Goodyear był największym pracodawcą w regionie.

Duża liczba zwolnionych pracowników to mężczyźni. Zdecydowana większość z nich ma od 30 do 54 lat, natomiast 26% – od 55 do 64 lat. Około 300 zwolnionych pracowników posiada niskie kwalifikacje i pochodzenie imigracyjne (niektórzy z nich są obywatelami UE, niektórzy obywatelami państw trzecich). Aktywne instrumenty rynku pracy współfinansowane z EFG są tym bardziej istotne dla zwiększenia szans powrotu na rynek pracy dla tych grup.

Sześć rodzajów działań, które mają być zapewniane zwolnionym pracownikom i względem których wnioskowane jest współfinansowanie z EFG, obejmuje:

– Środki podnoszące kwalifikacje: są one oferowane uprawnionym pracownikom po przeprowadzeniu rozmów poświęconych ustaleniu profilu zawodowego i poradnictwu zawodowemu, i mają pomóc im w skorzystaniu z dostępnych możliwości na rynku pracy.

– Zajęcia grupowe/warsztaty: będą to grupowe, wspomagane przez koordynatora fora, ułatwiające uczestnikom wymianę pomysłów i refleksji.

– Usługi doradcze dotyczące rozpoczęcia działalności gospodarczej: będą one obejmować pakiet usług doradczych dla osób zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej. Usługi te będą obejmować coaching dostosowany do indywidualnych potrzeb.

– Poszukiwanie pracy: profesjonalni doradcy zawodowi pomogą znaleźć potencjalne oferty pracy, które są jeszcze nieopublikowane, a które mogą odpowiadać uprawnionym pracownikom. Planowane są także targi pracy.

– Kontynuacja usług doradczych/zabezpieczenie zatrudnienia: po podjęciu nowego zatrudnienia pracownicy mogą korzystać z usług dalszego doradztwa, aby łatwiej przystosować się do nowej pracy i zminimalizować ryzyko jej utraty.

– Dodatek szkoleniowy: płatności rozpoczynają się od dnia, w którym pracownik rozpocznie korzystanie z usług spółki transferowej, a kończą się z chwilą opuszczenia spółki transferowej.

Według Komisji opisane środki stanowią aktywne instrumenty rynku pracy należące do działań kwalifikowalnych określonych w art. 7 rozporządzenia w sprawie EFG i nie zastępują biernych środków ochrony socjalnej.

Władze Niemiec przedstawiły wszelkie niezbędne gwarancje dotyczące następujących kwestii:

– w zakresie dostępu do proponowanych działań i ich wdrażania przestrzegane będą zasady równego traktowania i niedyskryminacji;

– spełniono wymogi przepisów krajowych i unijnych odnoszących się do zwolnień grupowych;

– zwalniające przedsiębiorstwa, które kontynuowały działalność po dokonaniu zwolnień, wywiązały się z zobowiązań prawnych dotyczących zwolnień i odpowiednio zadbały o swoich pracowników;

– na proponowane działania nie zostanie przyznane wsparcie finansowe z innych funduszy ani instrumentów finansowych Unii oraz będzie się zapobiegać wszelkim przypadkom podwójnego finansowania;

– proponowane działania uzupełnią działania finansowane z funduszy strukturalnych;

– wkład finansowy z EFG będzie zgodny z unijnymi przepisami proceduralnymi i materialnymi w zakresie pomocy państwa.

Niemcy powiadomiły Komisję, że źródłem krajowego finansowania w formie płatności zaliczkowych lub współfinansowania jest budżet federalny i Bundesagentur für Arbeit (Federalny Urząd Pracy). Zarządzanie i nadzór nad wkładem finansowym będą leżeć w gestii tych samych organów Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych (Bundesministerium für Arbeit und Soziales), które zarządzają Europejskim Funduszem Społecznym (EFS).

III.  Procedura

W celu uruchomienia funduszu Komisja przedłożyła władzy budżetowej wniosek o przesunięcie na łączną kwotę w wysokości 2 165 231 EUR z rezerwy EFG (40 02 43) do linii budżetowej EFG (04 04 01).

Jest to trzeci wniosek o przesunięcie środków na uruchomienie funduszu przedłożony władzy budżetowej w 2018 r.

W przypadku braku porozumienia rozpoczyna się procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w art. 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie EFG.

Zgodnie z wewnętrznym porozumieniem w proces powinna zostać włączona Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w celu zapewnienia konstruktywnego wsparcia i pomocy przy ocenie wniosków o wkład z funduszu.

(1)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(2)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.

(3)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.


ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH

D(2018)7922

Sz.P. Jean Arthuis

Przewodniczący Komisji Budżetowej

ASP 09G205

Przedmiot: Opinia w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) dot. sprawy EGF/2017/008 DE/Goodyear

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) i jej grupa robocza ds. EFG rozpatrzyła uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) w sprawie EGF/2017/008 DE/Goodyear oraz przyjęła poniższą opinię.

Komisja EMPL i grupa robocza ds. EFG opowiadają się za uruchomieniem EFG w związku z przedmiotowym wnioskiem. W związku z tym komisja EMPL zgłasza kilka uwag, nie podważając jednak decyzji o przesunięciu płatności.

Rozważania komisji EMPL opierają się na następujących przesłankach:

A)  mając na uwadze, że wniosek ten opiera się na art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 (rozporządzenie w sprawie EFG) i odnosi się do 646 pracowników zwolnionych w jednym przedsiębiorstwie prowadzącym działalność w sektorach gospodarki zaklasyfikowanych do działu 22 według NACE Rev. 2 (Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych);

B)  mając na uwadze, że w celu ustalenia związku między zwolnieniami pracowników a poważnymi zmianami strukturalnymi w handlu światowym, spowodowanymi globalizacją, Niemcy argumentują, że dostawcy azjatyccy w ostatnich latach zyskali znaczny udział w rynku produkcji opon samochodowych z segmentu B (zazwyczaj stosowanych w małych lub średnich pojazdach);

C)  mając na uwadze, że ponad 99 % pracowników objętych środkami to mężczyźni, a poniżej 1 % to kobiety; mając na uwadze, że 66 % objętych pomocą beneficjentów ma od 30 do 54 lat, 26 % – od 55 do 64 lat, a 6 % – poniżej 30 lat;

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się zatem do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w projekcie rezolucji następujących wskazówek dotyczących wniosku Niemiec:

1.  zgadza się z Komisją, że kryteria interwencji wymienione w art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 zostały spełnione i że wobec tego Niemcy mają prawo do wkładu finansowego w wysokości 2 165 231 EUR na mocy tego rozporządzenia, co stanowi 60 % łącznych kosztów wynoszących 3 608 719 EUR;

2.  zwraca uwagę, że Komisja dotrzymała terminu 12 tygodni od daty otrzymania kompletnego wniosku od władz niemieckich, jaki miała na ukończenie oceny zgodności tego wniosku z warunkami przyznania wkładu finansowego, co nastąpiło w dniu 9 lutego 2018 r., i przekazała ją do wiadomości Parlamentowi tego samego dnia;

3.  podkreśla, że powiat Waghäusel, w którym mieści się fabryka w Philippsburgu, stoi w obliczu zmian strukturalnych oraz że wysoki odsetek pracowników zwolnionych przez Goodyear to osoby mające pochodzenie imigracyjne lub osoby starsze; są to grupy, które wydają się być w najbardziej niekorzystnej sytuacji na regionalnym rynku pracy;

4.  z zadowoleniem przyjmuje decyzję podjętą przez publiczne służby zatrudnienia, aby przy opracowywaniu strategii w zakresie kwalifikacji i umiejętności uwzględniać zarówno przyszłe potrzeby rynku pracy, jak i kwalifikacje zainteresowanych pracowników;

5.  odnotowuje, że EFG współfinansował zindywidualizowane usługi dla zwolnionych pracowników, w tym środki podnoszące kwalifikacje, zajęcia grupowe/warsztaty, usługi doradcze dotyczące rozpoczęcia działalności, poszukiwanie pracy, kontynuację usług doradczych i dodatek szkoleniowy;

6.  z zadowoleniem przyjmuje odbyte podczas przygotowywania skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług konsultacje z zainteresowanymi stronami, w tym z przedstawicielami zwolnionych pracowników, partnerami społecznymi i władzami regionalnymi, a także z radą zakładową, związkiem zawodowym i zarządem;

7.  zauważa, że środki wsparcia dochodu będą stanowiły maksymalnie 35 % ogólnego pakietu zindywidualizowanych środków, określonego w rozporządzeniu, oraz że działania te są uzależnione od czynnego zaangażowania się objętych pomocą beneficjentów w poszukiwanie pracy lub szkolenia;

8.  przyjmuje do wiadomości, że Niemcy potwierdziły, iż wkład finansowy z EFG nie zastąpi działań, za które na mocy prawa krajowego lub zgodnie z umowami zbiorowymi odpowiedzialne jest dane przedsiębiorstwo;

9.  przypomina wyrażone już wcześniej obawy, że finansowanie z EFG wykorzystuje się do wykroczenia poza to, co spółka transferowa może zwyczajowo zrobić dla pracowników; wzywa Komisję, aby przedstawiła szczegółową analizę, która wykaże, że środków finansowych z EFG nie wykorzystuje się, aby zastąpić środki, za które odpowiada dane państwo członkowskie lub przedsiębiorstwo;

10.  zauważa, że władze Niemiec przedstawiły gwarancje, iż proponowane działania nie będą objęte wsparciem finansowym w ramach innych funduszy unijnych lub instrumentów finansowych, że będzie się zapobiegać wszelkim przypadkom podwójnego finansowania, a działania będą komplementarne względem działań finansowanych z funduszy strukturalnych;

11.  przypomina, że zgodnie z art. 7 rozporządzenia przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług należy przewidywać przyszłe perspektywy rynku pracy i potrzebne umiejętności, a pakiet ten powinien wpisywać się w strategię przechodzenia na zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę; z zadowoleniem przyjmuje zapewnienie, że organizowane środki są zgodne z niemiecką strategią na rzecz zrównoważonego rozwoju i że organ, któremu powierzono ustanowienie obu spółek transferowych, posiada certyfikat zrównoważonego rozwoju.

Z wyrazami szacunku

Marita ULVSKOG

Pełniąca obowiązki przewodniczącej komisji EMPL


ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO

Sz.P. Jean ARTHUIS

Przewodniczący

Komisja Budżetowa

Parlament Europejski

Przedmiot:  Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Rozwoju Regionalnego otrzymała do zaopiniowania wniosek Komisji Europejskiej dotyczący decyzji w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG). Rozumiem, że Komisja Budżetowa planuje przyjęcie sprawozdania w tej sprawie w dniu 8 marca 2018 r.:

-  Wniosek COM(2018)61 przewiduje przeznaczenie z EFG środków w wysokości 2 165 231 EUR dla 646 pracowników zwolnionych w przedsiębiorstwie Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH. Przedsiębiorstwo to prowadzi działalność w sektorze gospodarki sklasyfikowanym do działu 22 NACE Rev. 2 (produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych). Zwolnienia w przedsiębiorstwie Goodyear miały miejsce w zaliczanym do poziomu NUTS 2 regionie Karlsruhe (DE12) w Niemczech.

Zasady dotyczące wkładów finansowych z EFG określono w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006.

Koordynatorzy komisji ocenili ten wniosek i zwrócili się do mnie z prośbą o wystosowanie do Pana pisma z oświadczeniem, że większość członków Komisji Rozwoju Regionalnego nie ma zastrzeżeń w związku z uruchomieniem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji i przyznaniem wyżej wspomnianych środków zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej.

Z wyrazami szacunku

Iskra MIHAYLOVA


INFORMACJE O PRZYJĘCIU SPRAWOZDANIA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

8.3.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

28

3

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Daniele Viotti, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Xabier Benito Ziluaga, Heidi Hautala, Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Marie-Pierre Vieu, Rainer Wieland

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Michael Detjen, Norbert Lins


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Stanisław Ożóg

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu

PPE

Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Norbert Lins, Andrey Novakov, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Rainer Wieland, Patricija Šulin

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Heidi Hautala, Indrek Tarand

3

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 12 marca 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności