Procedură : 2018/2025(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0061/2018

Texte depuse :

A8-0061/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/03/2018 - 8.7

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0074

RAPORT     
PDF 658kWORD 67k
8.3.2018
PE 618.124v01-00 A8-0061/2018

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea prezentată de Germania – EGF/2017/008 DE/Goodyear)

(COM(2018)0061 – C8-0031/2018 – 2018/2025(BUD))

Comisia pentru bugete

Raportoare pentru aviz: Ingeborg Gräßle

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
 EXPUNERE DE MOTIVE
 ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI SOCIALE
 ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ
 INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea prezentată de Germania – EGF/2017/008 DE/Goodyear)

(COM(2018)0061 – C8-0031/2018 – 2018/2025(BUD))

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0061 – C8-0031/2018),

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1) (denumit în continuare „Regulamentul privind FEG”),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0061/2018),

A.  întrucât Uniunea a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de consecințele schimbărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale sau ale crizei economice și financiare mondiale și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil;

C.  întrucât Germania a depus cererea EGF/2017/008 DE/Goodyear pentru o contribuție financiară din partea FEG, ca urmare a celor 646 de disponibilizări care au avut loc în sectorul economic încadrat la diviziunea 22 a NACE Rev. 2 (Fabricarea produselor din cauciuc și plastic), în regiunea de nivel NUTS 2 Regierungsbezirk Karlsruhe (DE12) din Germania;

D.  întrucât cererea are la bază criteriile de intervenție prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind FEG, potrivit cărora asistența poate fi acordată dacă sunt disponibilizați cel puțin 500 de lucrători într-o perioadă de referință de patru luni în cadrul unei întreprinderi dintr-un stat membru, inclusiv lucrătorii disponibilizați de furnizorii și producătorii din aval și/sau persoanele care desfășoară o activitate independentă și care și-au încetat activitatea,

1.  este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul privind FEG și că, prin urmare, Germania are dreptul, în temeiul acestui regulament, la o contribuție financiară în valoare de 2 165 231 EUR, ceea ce reprezintă 60 % din costurile totale de 3 608 719 EUR;

2.  remarcă faptul că autoritățile germane au depus cererea la 6 octombrie 2017 și că, pe baza informațiilor suplimentare furnizate de Germania, Comisia și-a finalizat evaluarea la 9 februarie 2018, aducând la cunoștința Parlamentului această evaluare la aceeași dată;

3.  constată că cota de piață la nivel mondial a producătorilor asiatici de pneuri din China, Taiwan și Singapore a crescut de la 4 % în 2001 la 20 % în 2013;

4.  constată că autoritățile germane au început furnizarea serviciilor personalizate către beneficiarii vizați la 1 ianuarie 2018; prin urmare, cheltuielile aferente acțiunilor vor fi eligibile pentru o contribuție financiară din partea FEG;

5.  ia act de faptul că Germania susține că disponibilizările sunt legate de schimbări structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale ca urmare a globalizării și de impactul negativ al acesteia asupra producției de pneuri auto din segmentul B în cadrul Uniunii;

6.  reamintește că, potrivit estimărilor, disponibilizările care au avut loc în cadrul Goodyear vor avea un efect negativ important asupra economiei locale, precum și că impactul disponibilizărilor este legat de dificultățile asociate redistribuirii lucrătorilor, ca urmare a numărului redus de locuri de muncă, a nivelului scăzut de instruire al lucrătorilor disponibilizați, a caracterului specific al competențelor profesionale dezvoltate într-un sector aflat în prezent în declin, precum și a numărului ridicat de solicitanți de locuri de muncă;

7.  este conștient de scăderea producției de automobile din Uniune și a cotelor de piață ale acesteia în urma globalizării; ia act de faptul că, drept urmare, s-a creat o supracapacitate semnificativă în segmentul B al pneurile auto Goodyear, obligând întreprinderea să închidă una dintre fabricile sale europene, care a fost cel mai mare angajator din regiune; ia act de faptul că FEG ar putea, de asemenea, facilita circulația transfrontalieră a lucrătorilor din sectoarele aflate în scădere în unele state membre către sectoare în expansiune în alte state membre;

8.  ia act de faptul că cererea se referă la 646 de lucrători disponibilizați în cadrul societății Goodyear, majoritatea acestora având vârsta cuprinsă între 30 și 54 de ani; subliniază, de asemenea, faptul că un procent semnificativ de lucrători disponibilizați au vârsta cuprinsă între 55 și 64 de ani și dețin competențe specifice sectorului de producție; constată, de asemenea, că aproximativ 300 dintre lucrătorii disponibilizați sunt necalificați și provin din rândul migranților, nu dispun de o formare oficială, de exemplu de o formare profesională, ceea ce constituie pentru ei un dezavantaj pe piața locurilor de muncă de la nivel regional; subliniază că regiunea Waghäusel, unde este situată fabrica din Philippsburg, se confruntă cu schimbări structurale; recunoaște, având în vedere acest lucru, importanța măsurilor active de pe piața forței de muncă cofinanțate din FEG pentru îmbunătățirea oportunităților de reintegrare a acestor grupuri pe piața muncii;

9.  ia act de faptul că Germania are în vedere șase tipuri de acțiuni pentru lucrătorii disponibilizați vizați de cerere: (i) măsuri de perfecționare, (ii) ateliere/grupuri colegiale, (iii) un serviciu de consiliere pentru înființarea de noi întreprinderi, (iv) căutarea unui loc de muncă, (v) servicii post-angajare de mentorat/asigurare a stabilității locului de muncă, (vi) o alocație pentru formare profesională;

10.  observă că finanțarea măsurilor de sprijinire a venitului va fi limitată la 35% din totalul pachetului coordonat de măsuri personalizate, astfel cum se prevede în Regulamentul privind FEG, iar aceste măsuri sunt condiționate de participarea activă a beneficiarilor vizați la activități de căutare a unui loc de muncă sau de formare;

11.  salută consultările cu părțile interesate, inclusiv cu reprezentanții lucrătorilor disponibilizați, cu partenerii sociali și cu autoritățile regionale, precum și cu comitetele de întreprindere, cu sindicatele și cu conducerea, care au avut loc în timpul elaborării pachetului coordonat de servicii personalizate;

12.  salută decizia serviciului public de ocupare a forței de muncă de a lua în considerare atât nevoile viitoare ale pieței forței de muncă, cât și calificările lucrătorilor vizați, în momentul conceperii unei strategii privind calificarea și competențele;

13.  reamintește că, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul privind FEG, la conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate ar trebui să se anticipeze perspectivele de pe piața forței de muncă și competențele necesare și să se asigure compatibilitatea cu tranziția spre o economie sustenabilă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor; salută asigurările oferite că măsurile adoptate sunt în concordanță cu strategia de dezvoltare durabilă a Germaniei, și că organismul de instituire a celor două societăți de transfer deține o certificare a durabilității.

14.  ia act de faptul că autoritățile germane dau asigurări că acțiunile propuse nu vor primi sprijin financiar din partea altor fonduri sau instrumente financiare ale Uniunii, că va fi evitată orice dublă finanțare și că aceste acțiuni vor fi complementare cu măsurile finanțate de fondurile structurale;

15.  salută confirmarea dată de Germania că o contribuție financiară din partea FEG nu va înlocui acțiunile pe care întreprinderea în cauză trebuie să le ia în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă și nici măsurile de restructurare a unor societăți sau sectoare de activitate;

16.  invită Comisia să le solicite autorităților naționale să prezinte, în propunerile viitoare, mai multe detalii cu privire la sectoarele care au perspective de creștere și care, prin urmare, ar putea oferi locuri de muncă, precum și să colecteze date întemeiate pe dovezi cu privire la impactul finanțării din partea FEG, inclusiv privind calitatea, durata și sustenabilitatea noilor locuri de muncă, numărul și procentul persoanelor care desfășoară activități independente și al întreprinderilor nou-înființate, precum și rata de reinserție realizată prin intermediul FEG;

17.  reamintește apelul său adresat Comisiei de a asigura accesul public la toate documentele legate de cazurile FEG;

18.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

19.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

20.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1)

JO L 347, 20.12.2013, p. 855.

(2)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(3)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.


ANEXĂ: DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în urma unei cereri prezentate de Germania – EGF/2017/008 DE/Goodyear

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1), în special articolul 15 alineatul (4),

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(2), în special punctul 13,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1) Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) urmărește să ofere sprijin lucrătorilor disponibilizați și persoanelor care desfășoară o activitate independentă a căror activitate a încetat ca urmare a modificărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale mondiale, generate de globalizare, ca urmare a continuării crizei economice și financiare mondiale sau ca urmare a unei noi crize economice și financiare mondiale, precum și să le ofere asistență în vederea reintegrării pe piața muncii.

(2) Fondul nu depășește o sumă anuală maximă de 150 de milioane EUR (la prețurile din 2011), după cum se prevede la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului(3).

(3) La 6 octombrie 2017, Germania a depus o cerere de mobilizare a FEG în legătură cu disponibilizările decise de Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH în Germania. Cererea a fost completată cu informații suplimentare care au fost transmise în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013. Cererea îndeplinește condițiile pentru stabilirea sumei contribuției financiare din partea FEG prevăzute la articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013.

(4) Prin urmare, FEG ar trebui mobilizat pentru a oferi o contribuție financiară în valoare de 2 165 231 EUR ca răspuns la cererea depusă de Germania.

(5) Pentru a reduce la minimum timpul necesar pentru declanșarea intervenției din partea FEG, prezenta decizie ar trebui să se aplice de la data adoptării sale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii pentru exercițiul financiar 2018, se mobilizează din Fondul european de ajustare la globalizare suma de 2 165 231 EUR în credite de angajament și credite de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Se aplică de la [data adoptării](4)*.

Adoptată la,

Pentru Parlamentul European  Pentru Consiliu

Președintele  Președintele

(1)

  JO L 347, 20.12.2013, p. 855.

(2)

  JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(3)

  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).

(4)

*   Dată de introdus de către Parlament înainte de publicarea în JO.


EXPUNERE DE MOTIVE

I.  Context

Fondul european de ajustare la globalizare a fost creat pentru a furniza un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale.

Conform dispozițiilor de la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(1) și de la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013(2), fondul nu poate depăși o valoare maximă anuală de 150 milioane EUR (la prețurile din 2011). Sumele corespunzătoare sunt înscrise în bugetul general al Uniunii Europene ca provizioane.

În ceea ce privește procedura, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3), pentru a activa fondul, dacă evaluează pozitiv o cerere, Comisia prezintă autorității bugetare o propunere de mobilizare a fondului și, simultan, cererea corespondentă de transfer. În caz de dezacord, se inițiază o procedură de trilog.

II.  Cererea prezentată de Germania și propunerea Comisiei

La 9 februarie 2017, Comisia a adoptat o propunere de decizie privind mobilizarea FEG în favoarea Germaniei pentru sprijinirea reintegrării pe piața forței de muncă a lucrătorilor disponibilizați de o întreprindere a cărei activitate se desfășoară în sectorul economic încadrat la diviziunea 22 a NACE Rev. 2 (Fabricarea produselor din cauciuc și plastic). Disponibilizările efectuate de Goodyear corespund regiunii de nivel NUTS 2 Regierungsbezirk Karlsruhe (DE12) din Germania. Propunerea a fost transmisă Parlamentului European la 9 februarie 2018.

Aceasta este cea de a treia cerere care urmează să fie examinată în cadrul bugetului pe 2018 și prima în sectorul economic încadrat la diviziunea 22 a NACE Rev. 2 (Fabricarea produselor din cauciuc și plastic) de la instituirea FEG. Cererea vizează 646 de lucrători disponibilizați și se referă la mobilizarea din FEG a unei sume totale de 2 165 231 EUR pentru Germania.

Cererea a fost transmisă Comisiei la 6 octombrie 2017, fiind completată cu informații suplimentare până la 4 decembrie 2017. Comisia și-a finalizat evaluarea la 9 februarie 2018 și a concluzionat, în conformitate cu toate dispozițiile aplicabile ale Regulamentului privind FEG, că cererea îndeplinește condițiile pentru acordarea unei contribuții financiare din partea FEG, astfel cum se prevede la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul privind FEG.

Germania susține că disponibilizările sunt legate de schimbări structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale ca urmare a globalizării și de impactul negativ al acesteia asupra producției de pneuri auto din segmentul B în cadrul Uniunii Europene. Din cauza scăderii producției de automobile din UE și a cotelor de piață ale acesteia în contextul globalizării, s-a creat o supracapacitate semnificativă în segmentul B al pneurile auto Goodyear, obligând societatea să închidă fabrica sa din Philippsburg, care este fabrica Goodyear din Europa cu cea mai mare capacitate de producție de pneuri în segmentul B.

Disponibilizările au avut loc în districtul Karlsruhe, care se confruntă cu o schimbare structurală. Mai multe întreprinderi mici sau mijlocii din regiune au disponibilizat sute de lucrători. Fabrica Goodyear a fost cel mai mare angajator din regiune.

O pondere semnificativă a lucrătorilor disponibilizați este reprezentată de bărbați. Marea majoritate a acestora au vârste cuprinse între 30 și 54 de ani, iar 26% dintre aceștia au vârste cuprinse între 55 și 64 de ani. Aproximativ 300 dintre lucrătorii disponibilizați sunt necalificați și provin din rândul migranților (unii dintre aceștia sunt cetățeni ai UE, alții, resortisanți ai unor țări terțe). Măsurile active de pe piața forței de muncă cofinanțate din FEG sunt cu atât mai importante pentru îmbunătățirea oportunităților de reintegrare a acestor grupuri vulnerabile pe piața muncii.

Cele șapte tipuri de măsuri de care vor beneficia lucrătorii disponibilizați și pentru care se solicită cofinanțare din FEG constau în:

– măsuri de perfecționare: acestea sunt oferite lucrătorilor eligibili în urma unor interviuri de stabilire a profilului și de orientare profesională, pentru a-i ajuta să beneficieze de oportunitățile de pe piața forței de muncă;

– ateliere/grupuri colegiale: este vorba despre întâlniri de grup asistate de un facilitator, care vor permite participanților să facă schimb de idei și de reflecții;

– servicii de consiliere pentru înființarea de noi întreprinderi: această categorie va cuprinde un pachet de servicii de consiliere pentru cei interesați să își înceapă propriile afaceri; serviciile de acest tip vor include măsuri de consiliere profesională personalizate;

– căutarea unui loc de muncă: profesioniștii care se ocupă de prospectarea locurilor de muncă vor ajuta la identificarea eventualelor locuri de muncă vacante încă nepublicate, care ar putea corespunde lucrătorilor eligibili; este prevăzut și un târg al locurilor de muncă;

– servicii post-angajare de mentorat și asigurare a stabilității locului de muncă: lucrătorii pot beneficia de servicii de orientare suplimentară după angajare, astfel încât să li se faciliteze tranziția către noul loc de muncă și să se reducă la minimum riscul pierderii acestuia;

– alocația pentru formare profesională: plata acestei alocații începe de la data la care lucrătorul beneficiază de serviciile societății de transfer și se încheie de îndată ce o persoană părăsește societatea de transfer.

Potrivit Comisiei, măsurile prezentate mai sus constituie măsuri active pe piața forței de muncă, se încadrează la acțiunile eligibile prevăzute la articolul 7 din Regulamentul privind FEG și nu înlocuiesc măsurile pasive de protecție socială.

Autoritățile germane au furnizat toate garanțiile necesare cu privire la următoarele:

– în contextul accesului la acțiunile propuse și al implementării acestora, vor fi respectate principiile egalității de tratament și nediscriminării;

– cerințele prevăzute de legislația națională și de legislația UE în ceea ce privește concedierile colective au fost respectate;

– întreprinderile care au efectuat disponibilizările și care și-au continuat activitățile după disponibilizări și-au respectat obligațiile legale aplicabile în cazul disponibilizărilor și au luat măsuri adecvate pentru lucrătorii lor;

– acțiunile propuse nu vor primi sprijin financiar din partea altor fonduri sau instrumente financiare ale Uniunii și se va evita orice fel de dublă finanțare;

– acțiunile propuse vor fi complementare cu acțiunile finanțate prin fondurile structurale;

– contribuția financiară din partea FEG va respecta normele procedurale și de fond ale Uniunii în materie de ajutoare de stat.

Germania a notificat Comisiei faptul că sursele de prefinanțare sau de cofinanțare națională sunt bugetul federal și Bundesagentur für Arbeit (Serviciul public federal pentru ocuparea forței de muncă). Contribuția financiară va fi gestionată și controlată de aceleași organisme din cadrul Ministerului federal al muncii și afacerilor sociale (Bundesministerium für Arbeit und Soziales) care gestionează Fondul Social European (FSE).

III.  Procedura

În vederea mobilizării fondului, Comisia a prezentat autorității bugetare o cerere de transfer al unei sume globale de 2 165 231 EUR din rezerva FEG (40 02 43) la linia bugetară aferentă FEG (04 04 01).

Aceasta este a treia propunere de transfer pentru mobilizarea fondului transmisă autorității bugetare de la începutul lui 2018.

În caz de dezacord, se inițiază o procedură de trilog, în conformitate cu articolul 15 alineatul (4) din Regulamentul privind FEG.

Potrivit unui acord intern, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale ar trebui să ia parte la acest proces, pentru a oferi un sprijin constructiv și a contribui la evaluarea cererilor de asistență din partea fondului.

(1)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(2)

JO L 347, 20.12.2013, p. 855.

(3)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.


ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI SOCIALE

D(2018)7922

Dlui Jean Arthuis

Președintele Comisiei pentru bugete

ASP 09G205

Subiect: Aviz privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) în cazul EGF/2017/008 DE/Goodyear

Stimate domnule președinte,

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) și grupul său de lucru pentru FEG au examinat mobilizarea FEG pentru cazul EGF/2017/008 DE/Goodyear și au adoptat următorul aviz:

Comisia EMPL și Grupul de lucru pentru FEG se pronunță în favoarea mobilizării fondului pentru a da curs acestei cereri. În acest sens, Comisia EMPL prezintă câteva observații, fără să pună totuși sub semnul întrebării transferul de credite de plată.

Deliberările din cadrul Comisiei EMPL se bazează pe următoarele considerente:

A) întrucât această cerere se întemeiază pe articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 (Regulamentul privind FEG) și se referă la 646 de lucrători disponibilizați de o întreprindere care își desfășoară activitatea în sectoarele economice încadrate la diviziunea 22 (Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice) a NACE Rev. 2;

B) întrucât, pentru a stabili legătura dintre disponibilizări și schimbările structurale majore apărute în structura comerțului mondial ca urmare a globalizării, Germania susține că furnizorii din Asia au câștigat o cotă de piață semnificativă pentru producția de pneuri auto din segmentul B (folosite în general pentru vehicule mici sau mijlocii) în ultimii ani;

C) întrucât peste 99 % din lucrătorii vizați de această măsură sunt bărbați, iar sub 1 % sunt femei; întrucât 66 % din beneficiarii vizați sunt persoane cu vârste cuprinse între 30 și 54 de ani, 26 % au între 55 și 64 de ani, iar 6 % au sub 30 de ani;

Prin urmare, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată cu privire la cererea Germaniei:

1. este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite criteriile de intervenție prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 și că, prin urmare, Germania are dreptul, în temeiul acestui regulament, la o contribuție financiară de 2 165 231 EUR, ceea ce reprezintă 60 % din costurile totale de 3 608 719 EUR;

2. ia act de faptul că Comisia a respectat termenul de 12 săptămâni de la primirea cererii complete din partea autorităților germane până la finalizarea evaluării sale privind îndeplinirea condițiilor pentru acordarea unei contribuții financiare, la 9 februarie 2018, evaluare pe care a adus-o la cunoștința Parlamentului la aceeași dată;

3. subliniază că districtul Waghäusl, unde este situată fabrica Philippsburg, se confruntă cu schimbări structurale și că o mare parte a lucrătorilor disponibilizați de Goodyear provin din medii de migranți sau sunt persoane în vârstă; aceste grupuri par să fie cele mai dezavantajate pe piața regională a forței de muncă;

4. salută decizia serviciilor publice de ocupare a forței de muncă de a lua în considerare atât nevoile viitoare ale pieței forței de muncă, cât și calificările lucrătorilor vizați, în momentul conceperii unei strategii privind calificarea și competențele;

5. ia act de faptul că serviciile personalizate cofinanțate de FEG și destinate lucrătorilor disponibilizați includ măsuri de sporire a nivelului de competențe, ateliere/grupuri colegiale, servicii de consiliere pentru înființarea de noi întreprinderi, căutarea unui loc de muncă, servicii de consultanță post-angajare și alocații pentru formare;

6. salută consultările cu părțile interesate, inclusiv cu reprezentanții lucrătorilor disponibilizați, cu partenerii sociali și cu autoritățile regionale, precum și cu comitetele de întreprindere, cu sindicatele și cu conducerea, care au avut loc în timpul elaborării pachetului coordonat de servicii personalizate;

7. ia act de faptul că măsurile de sprijinire a veniturilor vor reprezenta un procent maxim de 35 % din pachetul total de măsuri personalizate prevăzut de regulament; și că aceste acțiuni sunt condiționate de participarea activă a beneficiarilor vizați la activități de căutare a unui loc de muncă sau de formare;

8. recunoaște asigurarea dată de Germania că o eventuală contribuție financiară din partea FEG nu va înlocui măsurile pe care întreprinderea în cauză trebuie să le ia în conformitate cu legislația națională sau în temeiul acordurilor colective;

9. își reiterează preocupările anterioare privind faptul că finanțarea FEG ar fi utilizată pentru a depăși ceea ce societatea de transfer ar face în mod normal pentru lucrători; invită Comisia să furnizeze o analiză detaliată care să demonstreze că această finanțare din partea FEG nu este utilizată pentru a înlocui obligațiile statului membru sau ale întreprinderilor;

10. ia act de faptul că autoritățile germane dau asigurări că acțiunile propuse nu vor primi sprijin financiar din partea altor fonduri sau instrumente financiare ale Uniunii, că va fi evitată orice dublă finanțare și că aceste acțiuni vor fi complementare cu măsurile finanțate de fondurile structurale;

11. reamintește că, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul privind FEG, pachetul coordonat de servicii personalizate ar trebui conceput astfel încât să anticipeze evoluția în viitor a pieței muncii și abilitățile necesare și să fie compatibil cu tranziția spre o economie eficientă din punctul de vedere al resurselor și sustenabilă; salută asigurările oferite că măsurile adoptate sunt în concordanță cu strategia de dezvoltare durabilă a Germaniei, și că organismul de instituire a celor două societăți de transfer deține o certificare a durabilității.

Cu deosebită considerație,

Marita ULVSKOG

Președintă în exercițiu a Comisiei EMPL


ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

Dlui Jean ARTHUIS

Președinte

Comisia pentru bugete

Parlamentul European

Subiect:  Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare

Stimate domnule Arthuis,

Comisia pentru dezvoltare regională a fost sesizată pentru a emite un aviz referitor la o propunere a Comisiei privind o decizie de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG). Înțeleg că se are în vedere adoptarea, la 8 martie 2018, în Comisia pentru bugete, a unui raport referitor la această propunere:

-  COM(2018)61 propune o contribuție din FEG în valoare de 2 165 231 EUR pentru 646 de lucrători disponibilizați de la Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH. Această întreprindere funcționează în sectorul economic încadrat la diviziunea 22 a NACE Rev. 2 (Fabricarea de produse din cauciuc și mase plastice). Disponibilizările efectuate de Goodyear corespund regiunii de nivel NUTS 2 Regierungsbezirk Karlsruhe (DE12) din Germania.

Normele aplicabile contribuțiilor financiare din FEG sunt prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006.

Coordonatorii comisiei noastre au evaluat această propunere și m-au însărcinat să vă comunic faptul că majoritatea membrilor comisiei noastre nu formulează obiecții față de mobilizarea în acest caz a Fondului european de ajustare la globalizare pentru a aloca suma menționată mai sus propusă de Comisie.

Cu deosebită considerație,

Iskra MIHAYLOVA


INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

8.3.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

28

3

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Daniele Viotti, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Xabier Benito Ziluaga, Heidi Hautala, Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Marie-Pierre Vieu, Rainer Wieland

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Michael Detjen, Norbert Lins


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

28

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Stanisław Ożóg

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu

PPE

Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Norbert Lins, Andrey Novakov, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Rainer Wieland, Patricija Šulin

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Heidi Hautala, Indrek Tarand

3

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 12 martie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate