ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2019, τμήμα III – Επιτροπή

9.3.2018 - (2017/2286(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών
Εισηγητής: Daniele Viotti


Διαδικασία : 2017/2286(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0062/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0062/2018
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2019, τμήμα III – Επιτροπή

(2017/2286(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020[1],

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[2],

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου[3],

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης[4],

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2018[5] και τις επισυναπτόμενες σε αυτόν κοινές δηλώσεις επί των οποίων επήλθε συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού για το 2019 (06315/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 86α του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0062/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2019, τον τελευταίο στο πλαίσιο της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, θα συμπέσουν χρονικά με τις διαπραγματεύσεις για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) και τη μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2019 θα είναι το έκτο έτος του ΠΔΠ 2014-2020·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής θα πρέπει να καταβάλουν κάθε προσπάθεια να επιτύχουν μια φιλόδοξη και συνολική συμφωνία για τον προϋπολογισμό του 2019 στην επιτροπή συνδιαλλαγής, προκειμένου να επηρεαστούν θετικά οι παράλληλες διαπραγματεύσεις και να καταστεί εφικτή μια συμφωνία σχετικά με το ΠΔΠ μετά το 2020 και τους ιδίους πόρους έως το τέλος της παρούσας κοινοβουλευτικής περιόδου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τη συμφωνία του Δεκεμβρίου 2017 για την έναρξη του δεύτερου σταδίου των διαπραγματεύσεων, η διαδικασία του Brexit αναμένεται ότι δεν θα έχει άμεσο αντίκτυπο στον προϋπολογισμό του 2019, δεδομένου ότι, σύμφωνα με την κοινή έκθεση της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου[6], το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεισφέρει και θα συμμετάσχει στην εκτέλεση των ετήσιων προϋπολογισμών της ΕΕ για τα έτη 2019 και 2020 σαν να είχε παραμείνει στην ΕΕ·

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι διογκούμενα λαϊκιστικά και εξτρεμιστικά κινήματα σε όλα τα κράτη μέλη παράγουν και τροφοδοτούν παραπλανητική πληροφόρηση σχετικά με την ΕΕ και τον προϋπολογισμό της, γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη για καλύτερη και διαφανέστερη ενημέρωση·

E.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, αφού επί χρόνια οι πολίτες είχαν αρνητική αντίληψη για τη διαχείριση της χρηματοπιστωτικής, οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, οι σημερινές, βελτιούμενες οικονομικές προοπτικές, που είναι αποτέλεσμα συντονισμένων προσπαθειών για την επάνοδο της Ευρώπης σε τροχιά οικονομικής ανάκαμψης, επιτρέπουν έναν πιο γενναιόδωρο δημοσιονομικό σχεδιασμό·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, τα τελευταία χρόνια, το Συμβούλιο διαρκώς φάσκει και αντιφάσκει, παρουσιάζοντας νέες πολιτικές προτεραιότητες για την ΕΕ, αλλά εμφανιζόμενο το ίδιο απρόθυμο να προβλέψει νέες πιστώσεις για τη χρηματοδότησή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες πολιτικές προτεραιότητες και οι προκλήσεις που επέρχονται για την ΕΕ θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν με νέες πιστώσεις και όχι με περικοπές σε υφιστάμενα επιτυχημένα προγράμματα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προς το τέλος της τρέχουσας περιόδου δημοσιονομικού προγραμματισμού, η υλοποίηση των πολυετών προγραμμάτων θα φτάσει σε κανονικούς ρυθμούς και ότι η ανάγκη για επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους ως εκ τούτου εντείνεται·

Απαντήσεις στις προκλήσεις για την ΕΕ και στις προσδοκίες των πολιτών

1.  αναγνωρίζει την ανάκαμψη από τις επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής, οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, η οποία ενισχύθηκε από τις προσπάθειες της ΕΕ και των κρατών μελών για τη δημιουργία ανάπτυξης και απασχόλησης που πρέπει να εδραιωθούν περαιτέρω ώστε να έχουν θετική επίδραση στην καθημερινή ζωή των πολιτών της ΕΕ, πολλοί από τους οποίους πλήττονται σοβαρά από την κρίση εδώ και αρκετά χρόνια· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στους νέους και στα άτομα που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή ανεργίας για να εξασφαλισθεί ότι γίνονται αισθητά τα ευεργετικά αποτελέσματα, ούτως ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω επιδείνωση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί, ωστόσο, στην ικανότητα των διαφόρων περιφερειών να επωφεληθούν από την ενίσχυση της ανάπτυξης·

2.  υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat και αντιθέτως προς το λαϊκιστικό αφήγημα, οι πολίτες της ΕΕ ατενίζουν με αισιοδοξία το μέλλον της ΕΕ· τονίζει ότι η Ένωση θα πρέπει να εκπληρώνει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της και να πράττει περισσότερα για να βελτιώσει τη ζωή των πολιτών της, τόσο σήμερα όσο και στο μέλλον, αλλά και να προστατεύει τους πολίτες από αθέμιτες εμπορικές και οικονομικές πρακτικές στην παγκόσμια αγορά, βοηθώντας τους παράλληλα να δρέπουν τα οφέλη της· τονίζει ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που θέτουν η κλιματική αλλαγή και οι διεθνείς απειλές κατά της ασφάλειας· πιστεύει ότι, για να υλοποιηθούν οι προσδοκίες και οι δεσμεύσεις αυτές, η ΕΕ πρέπει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να έχει καλύτερα αποτελέσματα, ούτως ώστε να υποστηριχθεί η δημιουργία βιώσιμης ανάπτυξης και απασχόλησης και να συρρικνωθεί το χάσμα μεταξύ των πολιτών της ΕΕ ως προς το βιοτικό τους επίπεδο σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, και να επιδείξει παράλληλα προσήλωση στη Στρατηγική «Ευρώπη 2020», στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και στη συμφωνία του Παρισιού· τονίζει ότι η ευρωπαϊκή οικονομία και οι πολίτες της ΕΕ πρέπει να προετοιμαστούν για τις ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιοποίηση· θεωρεί ότι η αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης και ο τερματισμός διάφορων μορφών διακρίσεων, όπως οι διακρίσεις κατά των γυναικών και των ατόμων ΛΟΑΔΜ, αποτελούν επίσης σημαντικές προκλήσεις για το 2019·

Προετοιμασία ενός βιώσιμου μέλλοντος και ενισχυμένη αλληλεγγύη εντός και εκτός ΕΕ

Κύριες προτεραιότητες του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2019

3.  φρονεί ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2019 θα πρέπει να ενισχύσει όλα τα συναφή μέσα για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, ειδικότερα στις περιφέρειες της ΕΕ οι οποίες υστερούν από οικονομική άποψη, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη βελτίωση των επιχειρηματικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων και της κινητικότητας, στην αναγνώριση των προσόντων σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης και στη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας, της δημιουργίας θέσεων εργασίας, των επενδύσεων στις υποδομές, της καινοτομίας, της έρευνας και των ΜΜΕ· τονίζει ότι η ανεργία των νέων, η οποία έχει μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

4.  φρονεί ότι οι προτεραιότητες για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2019 θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη, η καινοτομία, η ανταγωνιστικότητα, η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η μετανάστευση και η ασφάλεια·

5.  τάσσεται υπέρ της διεύρυνσης των ευκαιριών συμμετοχής των νέων σε δραστηριότητες αλληλεγγύης· ζητεί την ταχεία ανάπτυξη και πλήρη εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης μετά την έγκρισή του που αναμένεται εντός του 2018·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, μετά το ισχυρό αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αποτέλεσμα της συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό της ΕΕ του 2018 ήταν να αυξηθεί το ειδικό κονδύλιο που προτάθηκε αρχικά για την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) κατά 116,7 εκατομμύρια EUR με νέες πιστώσεις και να ανέλθει στο συνολικό ποσό των 350 εκατομμυρίων EUR για το 2018, αλλά επισημαίνει την ανάγκη να βελτιωθεί η εκτέλεση της χρηματοδότησης, η οποία χωλαίνει· αντιτίθεται στην ερμηνεία που έδωσε η Επιτροπή, στο πλαίσιο της τεχνικής επικαιροποίησης του δημοσιονομικού προγραμματισμού 2019-2020 μετά την έγκριση του προϋπολογισμού του 2018, για τον δημοσιονομικό προγραμματισμό για το έτος 2018, που θεωρεί την ενίσχυση αυτή εμπροσθοβαρείς πιστώσεις για τα προσεχή έτη, και αναμένει από την Επιτροπή να τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε έναντι του Κοινοβουλίου στο τέλος της περιόδου συνδιαλλαγής του 2017· αναμένει ότι το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2019 θα επιδεικνύει μεγαλύτερη φιλοδοξία για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, επιτυγχάνοντας τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική εξέλιξη της ικανότητας απορρόφησης στον εν λόγω τομέα και στην πολιτική βούληση να καταδειχθεί η υποστήριξη στο θέμα αυτό· υπενθυμίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να προτείνει, μέσω διορθωτικού προϋπολογισμού, περαιτέρω αύξηση της χρηματοδότησης της ΠΑΝ, εφόσον η ικανότητα απορρόφησης της ΠΑΝ το 2018 επιτρέψει μια τέτοια αύξηση· εμμένει στην άποψη ότι τα κράτη μέλη και η Επιτροπή πρέπει να αντιστοιχίζουν τις προσφορές εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης με τα προφίλ των συμμετεχόντων και τη ζήτηση στην αγορά εργασίας, ούτως ώστε οι συμμετέχοντες να τοποθετούνται σε βιώσιμες θέσεις εργασίας·

7.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, για τη διαδικασία του οικονομικού έτους 2019, τα δημοσιονομικά στοιχεία σχετικά με την υλοποίηση της ΠΑΝ με βάση το μερίδιο που αναλογεί σε κάθε κράτος, προκειμένου να συμπληρώσει την υποβολή των στοιχείων που είναι επί του παρόντος διαθέσιμα στο κοινό υπό μορφή συνολικού κόστους· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τις συνέργειες μεταξύ της ΠΑΝ, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και των εθνικών προϋπολογισμών των κρατών μελών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ΠΑΝ δεν θα αποτελέσει υποκατάστατο της εθνικής χρηματοδότησης για τους νέους που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (ΕΕΑΚ)·

8.  τονίζει ότι, λόγω του εορτασμού της 30ής επετείου του, το Erasmus + παραμένει το κατεξοχήν πρόγραμμα που ενισχύει την κινητικότητα των νέων, διδάσκει και εμφυσά στους νέους βασικές ευρωπαϊκές αξίες, μαζί με τα πολιτιστικά προγράμματα της ΕΕ, όπως αποδεικνύει ο όγκος των λαμβανόμενων αιτήσεων που υπερβαίνουν τη διαθέσιμη χρηματοδότηση· φρονεί ότι ο προϋπολογισμός του Erasmus + για το 2019 χρήζει περαιτέρω ενίσχυσης (τουλάχιστον διπλασιασμού) ώστε να καλύπτεται η επιλέξιμη ζήτηση για το εν λόγω πρόγραμμα, ιδίως η ζήτηση που συνδέεται με τη διά βίου μάθηση·

9.  πιστεύει ότι η έρευνα, η ανταγωνιστικότητα και οι ΜΜΕ είναι το κλειδί για την επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, πόσο σημαντικό είναι να εξασφαλιστεί στις επιχειρήσεις της ΕΕ, ιδίως στις ΜΜΕ, ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την καινοτομία, την έρευνα και τις επενδύσεις, προκειμένου να δημιουργηθεί μια ενωσιακή οικονομία πραγματικά ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο· τονίζει τη σημασία που έχει η ενίσχυση του προϋπολογισμού στον τομέα 1α και η αύξηση της χρηματοδότησης για επιτυχημένα προγράμματα, όπως το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και τα προγράμματα που στηρίζουν τις ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME), που έχουν πολύ περισσότερους αιτούντες απ’ ό, τι αποδέκτες χρηματοδότησης· τονίζει ότι είναι σημαντικό κατά τον σχεδιασμό των προγραμμάτων για τις ΜΜΕ να συνεκτιμώνται οι ειδικές απαιτήσεις και οι περιορισμένοι διοικητικοί πόροι των ΜΜΕ· θεωρεί την εξασφάλιση ενός τέτοιου περιβάλλοντος αναγκαία απέναντι στον ταχέως μεταβαλλόμενο και έντονα ανταγωνιστικό κόσμο και στις βαθιές αλλαγές που επιφέρει η ψηφιοποίηση σε όλους τους τομείς· αναγνωρίζει ότι τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) συμβάλλουν επίσης σε όλες αυτές τις προτεραιότητες·

10.  τονίζει ότι οι επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία αποτελούν προαπαιτούμενο για την επίτευξη πραγματικής ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι, λόγω του ανησυχητικά χαμηλού ποσοστού ικανοποιούμενων αιτήσεων, λιγότερα σχέδια υψηλής ποιότητας στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας λαμβάνουν χρηματοδότηση από την ΕΕ· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι πρέπει να διασφαλιστεί επαρκές επίπεδο πιστώσεων για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»·

11.  επισημαίνει το δυναμικό οικονομικής ανάπτυξης που απορρέει από την τεχνολογική αλλαγή και ζητεί να αποδοθεί ο κατάλληλος ρόλος στον προϋπολογισμό της ΕΕ όσον αφορά τη στήριξη της ψηφιοποίησης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και την προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων και της ψηφιακής επιχειρηματικότητας·

12.  αναγνωρίζει ότι οι ΜΜΕ εξακολουθούν να αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας και θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη δημιουργία απασχόλησης και ανάπτυξης σε όλη την ΕΕ· ζητεί, εν προκειμένω, αύξηση των πιστώσεων του προγράμματος COSME το 2019, δεδομένης της επιτυχίας του προγράμματος·

13.  χαιρετίζει την παράταση και ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), το ενισχυμένο ταμείο εγγυήσεων του οποίου διαδραματίζει καίριο ρόλο στη μείωση του επενδυτικού χάσματος στην ΕΕ· υπενθυμίζει ότι το ταμείο εγγυήσεων ΕΤΣΕ χρηματοδοτήθηκε εν μέρει εις βάρος του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), μολονότι και τα δύο είναι μακροπρόθεσμα, μελλοντοστρεφή προγράμματα· τονίζει την πάγια θέση του Κοινοβουλίου σύμφωνα με την οποία οιαδήποτε νέα πρωτοβουλία πρέπει να χρηματοδοτείται με νέες πιστώσεις και όχι με ανακατανομές και ότι η ζημία σε ήδη υφιστάμενα προγράμματα πρέπει να διορθώνεται μέσω της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού· επαναλαμβάνει ότι θα πρέπει να υπάρξει κατά το δυνατόν αντιστροφή στο θέμα των περικοπών στα προγράμματα αυτά·

14.  τονίζει ότι το παραταθέν ΕΤΣΕ θα πρέπει να παρουσιάσει σημαντική πρόοδο το 2019 ως προς την επίτευξη καλύτερης γεωγραφικής κάλυψης, έτσι ώστε όλες οι περιφέρειες να μπορούν να επωφελούνται ισότιμα από τη μόχλευση που παρέχει η εγγύηση του προϋπολογισμού της ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος και των τοπικών ικανοτήτων με στόχο την επιτυχή εφαρμογή της στήριξης από το ΕΤΣΕ σε όλες τις περιφέρειες·

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόσφατη δέσμευση των κρατών μελών για μια ανανεωμένη ατζέντα της ΕΕ στον τομέα της άμυνας, η οποία επιδιώκει την ενίσχυση τόσο της ήπιας όσο και της σκληρής ισχύος, και θεωρεί ότι ανταποκρίνεται στις ανησυχίες των πολιτών για την ασφάλεια, υπό το φως της αυξανόμενης παγκόσμιας αστάθειας που επιτείνεται από νέες μορφές απειλών· υποστηρίζει την πρόσφατη πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη δρομολόγηση του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας (EDIDP), ως ένα πρώτο στάδιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας· απαιτεί να χρηματοδοτηθεί το EDIDP αποκλειστικά από αδιάθετα περιθώρια και/ή ειδικά μέσα και, ως εκ τούτου, όχι με ανακατανομές πόρων από υφιστάμενα προγράμματα·

16.  υπογραμμίζει ότι η αντιμετώπιση της εσωτερικής ασφάλειας πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί μία από τις κύριες προτεραιότητες της ΕΕ και ζητεί ενισχυμένη χρηματοδότηση για την εξελισσόμενη αυτή πολιτική· είναι πεπεισμένο ότι η ΕΕ θα πρέπει να επενδύσει περισσότερο στην ενίσχυση και τη διαχείριση των συνόρων της, στην προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ υπηρεσιών επιβολής του νόμου και εθνικών αρχών και στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της ριζοσπαστικοποίησης και του οργανωμένου εγκλήματος, θέτοντας σε εφαρμογή ένα κατάλληλο και σύγχρονο ψηφιακό σύστημα πληροφοριών· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τον ρόλο που διαδραματίζει το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) και την ανάγκη επαρκούς χρηματοδότησης των οργανισμών στους τομείς των συνόρων, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης· υπενθυμίζει ότι το κονδύλιο για τη χρηματοδότηση του μέσου αυτού μειώθηκε σημαντικά το 2018·

17.  ζητεί να αυξηθεί η χρηματοδότηση για την καταπολέμηση του φαινομένου της ριζοσπαστικοποίησης που εκτρέφει τον βίαιο εξτρεμισμό στο εσωτερικό της ΕΕ· θεωρεί ότι ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί με την προώθηση της ένταξης και με την καταπολέμηση των διακρίσεων, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, του φονταμενταλισμού, της ρητορικής μίσους και των κειμένων μίσους·

18.  χαιρετίζει τον ρόλο που διαδραματίζει το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF)· ζητεί την εγγραφή επαρκών πιστώσεων για το ταμείο αυτό το 2019, προκειμένου να υποστηριχθούν η υπό αξιοπρεπείς συνθήκες υποδοχή αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη, οι δίκαιες στρατηγικές επιστροφής, τα προγράμματα επανεγκατάστασης, οι πολιτικές νόμιμης μετανάστευσης και η προώθηση της αποτελεσματικής ένταξης πολιτών τρίτων χωρών, και να αντιμετωπισθεί επίσης η παράτυπη μετανάστευση· επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν στοχευμένα μέσα χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης· τονίζει ότι, για τον σκοπό αυτό, ο προϋπολογισμός της Ένωσης πρέπει να χρηματοδοτεί μέτρα τόσο στις χώρες προέλευσης μεταναστών όσο και στις χώρες υποδοχής προσφύγων στα οποία θα περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, μέτρα για την αντιμετώπιση της φτώχειας, της ανεργίας, των εκπαιδευτικών και οικονομικών προκλήσεων και της αστάθειας·

19.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση που θα προβλέπει την έκφραση της οικονομικής αλληλεγγύης σε επίπεδο ΕΕ στα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών και τις οικογένειές τους·

20.  υπενθυμίζει τη σημασία των ευρωπαϊκών οργανισμών στη διασφάλιση της εφαρμογής των ευρωπαϊκών νομοθετικών προτεραιοτήτων και, συνεπώς, στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της ΕΕ, όπως αυτών που αφορούν την ανταγωνιστικότητα (απασχόληση, βιώσιμη ανάπτυξη, ενεργειακή ένωση), τη μετανάστευση (άσυλο, διασυνοριακή διαχείριση), τη στήριξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων (προστασία δεδομένων), και την ασφάλεια (κυβερνοχώρος, ναρκωτικά, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τρομοκρατία, δικαστική συνεργασία, αστυνομική συνεργασία, υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων σε μεγάλη κλίμακα)· αναμένει ότι οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό του 2019 θα οδηγήσουν σε ρεαλιστική και επαρκή χρηματοδότηση της επιχειρησιακής και διοικητικής λειτουργίας των οργανισμών και των λοιπών οργάνων της ΕΕ, ώστε να είναι σε θέση να επιτελούν τα καθήκοντά τους, συμπεριλαμβανομένων των αυξανόμενων καθηκόντων τους και του εντεινόμενου φόρτου εργασίας· ζητεί να διατεθούν επαρκείς πόροι προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εφαρμογή και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας· ζητεί, γενικότερα, ενδελεχή αξιολόγηση του στρατηγικού συμφέροντος και των καθηκόντων όλων των οργανισμών, καθώς και της δυνατότητας ομαδοποίησης οργανισμών με βάση τον στρατηγικό χαρακτήρα της αποστολής τους και τα αποτελέσματά τους· επαναλαμβάνει ότι το 2018 είναι το τελευταίο έτος εφαρμογής της αριθμητικής μείωσης του προσωπικού κατά 5 % και της «ομάδας ανακατανομής»· αναμένει από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να μην προχωρήσουν σε περαιτέρω περικοπή πόρων των οργανισμών στον προϋπολογισμό του 2019·

21.  θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός του 2019, σε μια εποχή κατά την οποία βασικοί παράγοντες, όπως οι ΗΠΑ, είναι απρόθυμοι να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού, πρέπει να θέτει ξεκάθαρα την ΕΕ στην πρώτη γραμμή αυτής της πρόκλησης, μιας από τις μεγαλύτερες της γενιάς μας, παρέχοντας πρόσθετη χρηματοδοτική στήριξη σε πρωτοβουλίες όπως το πρόγραμμα δράσης για το κλίμα LIFE, η ECOPOTENTIAL και η Clean Sky· τονίζει ότι οι δαπάνες στον τομέα αυτό θα πρέπει να θεωρούνται μακροπρόθεσμες επενδύσεις και όχι κόστος και ότι τόσο το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο όσο και το Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων έχουν διαπιστώσει ότι η ΕΕ υπολείπεται του στόχου της όσον αφορά τη χρηματοδότηση για το κλίμα· καλεί την Επιτροπή να εκπληρώσει τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού και τους μακροπρόθεσμους στόχους της ίδιας της ΕΕ για το κλίμα, υλοποιώντας τον στόχο όσον αφορά τη διάθεση του 20 % των δαπανών του τρέχοντος ΠΔΠ (2014-2020) για το κλίμα· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, ότι η συνεισφορά για το 2019 θα πρέπει να υπερβαίνει σημαντικά τον συνολικό στόχο, προκειμένου να αντισταθμίσει τις χαμηλότερες πιστώσεις που διατέθηκαν κατά τα πρώτα έτη του ΠΔΠ, και ότι θα πρέπει να βελτιστοποιηθεί ο μηχανισμός ενσωμάτωσης της κλιματικής αλλαγής·

Ενίσχυση της αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση κοινωνικών, εδαφικών και παγκόσμιων προκλήσεων

22.  φρονεί ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα πρέπει να συμβάλλει στις προσπάθειες των κρατών μελών σε τομείς όπως η ανεργία και η υγειονομική περίθαλψη, προβλέποντας επαρκή χρηματοδότηση για προγράμματα που έχουν ως στόχο την καταπολέμηση των ανισοτήτων, την ανακούφιση των χειρότερων μορφών φτώχειας, ειδικά στην περίπτωση των περισσότερο απομονωμένων και ευάλωτων πληθυσμών, ιδίως των παιδιών, και τα οποία δίνουν στους πολίτες τη δυνατότητα να αποκτούν τις απαραίτητες δεξιότητες για να προσαρμοστούν στην ψηφιοποίηση·

23.  εμμένει στην άποψη ότι απαιτείται να ενισχυθεί η στήριξη προγραμμάτων που προάγουν τη δημιουργία μακροπρόθεσμων θέσεων εργασίας ποιότητας, ιδίως προγραμμάτων για νέους, που συμπληρώνουν τις προσπάθειες των κρατών μελών να εγγυηθούν μια διαφοροποιημένη εξειδίκευση του εργατικού δυναμικού αντί της πρόωρης εξειδίκευσης, ως μέσο για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και για την υλοποίηση της κοινωνικής προσαρμογής, μέσω των οποίων αντιμετωπίζονται παράλληλα η δημογραφική ύφεση, οι ανεπάρκειες σε ειδικευμένο εργατικό δυναμικό σε ορισμένους τομείς και η βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας· σημειώνει ότι η εξέταση ειδικών, εξατομικευμένων μέτρων θα μπορούσε να αποδειχθεί χρήσιμη σε συγκεκριμένους τομείς και/ή περιφέρειες που έχουν πληγεί ιδιαίτερα ή έχουν καταστεί πολύ πιο ευάλωτοι·

24.  υπενθυμίζει τη σημαντική γήρανση του πληθυσμού και την αύξηση των ατόμων που χρειάζονται ειδική και εξατομικευμένη φροντίδα, ιδίως των ηλικιωμένων· καλεί την Επιτροπή να εισαγάγει περαιτέρω μέτρα στήριξης για να αντιμετωπισθούν οι δημογραφικές προκλήσεις και επαναλαμβάνει ότι υποστηρίζει πρωτοβουλίες όπως τα χωριά για άτομα με άνοια, όπου παρέχεται η δέουσα φροντίδα ήδη σε πρώιμο στάδιο·

25.  τονίζει ότι οι έμφυλες διακρίσεις, ιδίως στην αγορά εργασίας, όχι μόνον είναι ασυμβίβαστες με τις αξίες της ΕΕ, αλλά αποτελούν επίσης σοβαρό εμπόδιο στην οικονομική ανάπτυξη, δεδομένου ότι στερούν από τις γυναίκες τη δυνατότητα να απασχολούνται σε ουσιαστική απασχόληση· υπογραμμίζει την καίρια συμβολή που έχει η ενδυνάμωση των γυναικών στην επίτευξη δίκαιων και ειρηνικών κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς, η ανάπτυξη των οποίων είναι περισσότερο βιώσιμη· αναμένει από τον προϋπολογισμό του 2019 να στηρίξει τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και να ενθαρρύνει την πρόσβαση των γυναικών σε ενωσιακή χρηματοδότηση, όπως στο πλαίσιο των προγραμμάτων COSME και Ορίζοντας 2020, καθώς και να επεκτείνει την πολιτική συνοχής προκειμένου να στηρίξει περαιτέρω τις επενδύσεις στην εκπαίδευση, την παιδική μέριμνα και τις υποδομές υγειονομικής περίθαλψης, που βοηθούν τις γυναίκες να συνδυάζουν την ιδιωτική και την επαγγελματική τους ζωή·

26.  δηλώνει και πάλι την ανησυχία του για τις καθυστερήσεις στην εφαρμογή της πολιτικής για τη συνοχή, που αποτελεί την έκφραση της εδαφικής αλληλεγγύης της ΕΕ και τη βασική επενδυτική της πολιτική, αλλά αναγνωρίζει ότι το 2017 ήταν το πρώτο έτος κατά το οποίο η υλοποίηση των προγραμμάτων ΕΔΕΤ επιταχύνθηκε και αναμένει ότι η τάση αυτή θα συνεχισθεί το 2018 και το 2019· πιστεύει ότι, προκειμένου η εφαρμογή να προχωρήσει ομαλά, θα πρέπει να εξασφαλιστούν επαρκή επίπεδα πιστώσεων πληρωμών·

27.  υπενθυμίζει τη σημαντική συμβολή της ΕΕ στην προώθηση της ειρήνης και της συμφιλίωσης στην Ιρλανδία, ιδίως μέσω των προγραμμάτων PEACE και INTERREG που προορίζονται για τη Βόρειο Ιρλανδία και τις παραμεθόριες κομητείες του Νότου· ζητεί την πλήρη τήρηση του πλαισίου των δεσμεύσεων που είχαν αναληφθεί παλαιότερα, όπως είναι η περίπτωση της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής, όσον αφορά το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξακολουθήσουν να στηρίζουν την ειρηνευτική διαδικασία, μέσω της συνέχισης της χρηματοδότησης του προγράμματος PEACE και των σχετικών προγραμμάτων·

28.  επισημαίνει ότι η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, που έχει εξασφαλίσει ασφάλεια εφοδιασμού με τρόφιμα υψηλής ποιότητας για τους ευρωπαίους πολίτες, εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς γεωργικών προϊόντων και βιωσιμότητα των αγροτικών περιοχών επί πολλά χρόνια· υπενθυμίζει ότι τα κονδύλια της ΚΓΠ συμβάλλουν ιδίως στην αποδοτικότητα της γεωργίας και στη σταθερότητα της ΕΕ·

29.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να στηρίζει τους αγρότες σε όλη την Ευρώπη για να αντιμετωπίζουν απροσδόκητες αστάθειες στις αγορές και να διασφαλίζουν τον εφοδιασμό με ασφαλή τρόφιμα υψηλής ποιότητας· ζητεί να δοθεί η δέουσα προσοχή στη γεωργία και στην αλιεία μικρής κλίμακας·

30.  θεωρεί ότι η περιφερειοποίηση και οι κοινωνικοοικονομικοί στόχοι πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικότερο ρόλο στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και ότι πρέπει να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας· καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει την πρόσβαση στις διαδικασίες χρηματοδότησης και την απλούστευση των διαδικασιών αυτών· εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία του για τις πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις που θα έχει για την αλιεία η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως στα γειτονικά παράκτια κράτη μέλη·

31.  χαιρετίζει την πρόταση επέκτασης του πεδίου εφαρμογής και ενίσχυσης του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης· εκτιμά ότι η ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης έχει τεράστια σημασία προκειμένου να παρέχεται ταχύτερη και συνεκτική αντίδραση στον τομέα της πολιτικής προστασίας σε επίπεδο Ένωσης, στους τομείς της πρόληψης, της ετοιμότητας και της απόκρισης σε φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές, τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης·

32.  αναμένει, λαμβανομένων υπόψη των δυσχερειών που έχουν ανακύψει ως προς τους πόρους και τις εκκλήσεις προς την ΕΕ να αναλάβει μεγαλύτερες ευθύνες, να ενισχυθούν οι εν εξελίξει διαδικασίες και τα μέτρα στο πλαίσιο της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι οι χρηματοδοτικές υποχρεώσεις τηρούνται εγκαίρως και με οικονομικά αποδοτικό τρόπο·

33.  πιστεύει ότι οι οργανισμοί, τα προγράμματα και οι πολιτικές της ΕΕ που συμμετέχουν ή αφορούν τη διαχείριση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών και τον έλεγχο των συνόρων θα πρέπει να διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για την αντιμετώπιση της τρέχουσας προσφυγικής κρίσης, για την οποία αναμένεται επίσης από τα κράτη μέλη να αναλάβουν τις ευθύνες τους σύμφωνα με την αρχή του επιμερισμού της επιβάρυνσης και τις Συμβάσεις της Γενεύης· είναι πεπεισμένο ότι, προκειμένου να βρεθεί μια μακροπρόθεσμη λύση, η ΕΕ θα πρέπει επίσης να επιδείξει την εξωτερική της αλληλεγγύη με την προαγωγή συνθηκών υπέρ της ειρήνης και της ευημερίας στις χώρες προέλευσης, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στις επενδύσεις και τις αναπτυξιακές πολιτικές, ιδίως μέσω της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΕΤΒΑ), του Μέσου Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΑΣ) και του Μέσου Ανθρωπιστικής Βοήθειας· αναγνωρίζει τη σημασία και τη διακριτή προστιθέμενη αξία μιας αναπτυξιακής πολιτικής που έχει ως προτεραιότητες την εξάλειψη της φτώχειας, την εκπαίδευση, την υγεία και την οικονομική ανάπτυξη· υπογραμμίζει την ανάγκη να υποστηριχθούν οι δράσεις και τα προγράμματα του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών· υπογραμμίζει ότι μία από τις προϋποθέσεις για τη διατήρηση της σταθερότητας και της ευημερίας στην ΕΕ είναι μια σταθερή γειτονία της ΕΕ· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι δίνεται προτεραιότητα στις επενδύσεις στις γειτονικές χώρες της ΕΕ προκειμένου να στηρίξει τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση των κύριων ζητημάτων της περιοχής – μετανάστευση, προσφυγική πρόκληση και ανάπτυξη στις νότιες γειτονικές χώρες και αστάθεια στις ανατολικές γειτονικές χώρες – η οποία οφείλεται, εν μέρει, στην εξωτερική πολιτική της Ρωσίας που δεν ευθυγραμμίζεται με το διεθνές δίκαιο και τα πρότυπα της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει ότι οι νέες πολιτικές προτεραιότητες και οι επερχόμενες προκλήσεις για την ΕΕ, όπως η ασφάλεια και η άμυνα, θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν με νέες πιστώσεις και όχι με μειώσεις υφιστάμενων επιτυχημένων και σημαντικών πολιτικών και προγραμμάτων, όπως η αναπτυξιακή και η ανθρωπιστική βοήθεια και η πολιτική γειτονίας· τονίζει, επιπλέον, ότι υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ της ασφάλειας και της αναπτυξιακής πολιτικής και ότι η ασφάλεια αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για να την οικοδόμηση ενός λειτουργικού κράτους·

34.  επαναλαμβάνει τη θέση του σύμφωνα με την οποία οι δορυφορικοί δημοσιονομικοί μηχανισμοί, όπως τα καταπιστευματικά ταμεία και άλλα παρόμοια μέσα, παρακάμπτουν τη διαδικασία του προϋπολογισμού, υπονομεύουν τη διαφανή διαχείριση του προϋπολογισμού και παραβιάζουν το δικαίωμα του Κοινοβουλίου να ασκεί πραγματικό έλεγχο επί των δαπανών· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι οι εν λόγω εξωτερικοί μηχανισμοί, που είναι δημιούργημα των τελευταίων ετών, πρέπει να ενσωματωθούν στον προϋπολογισμό της Ένωσης και ότι πρέπει να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις για να είναι σε θέση η Ένωση να αντιδρά αμέσως στις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και στις καταστάσεις μετά την παρέλευση της έκτακτης ανάγκης σε διεθνές επίπεδο·

35.  τονίζει ότι ο μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ) θα πρέπει πρωτίστως να διευκολύνει τις πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις στις χώρες της διεύρυνσης, μεταξύ άλλων στόχων· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να αξιολογήσει περαιτέρω τα κονδύλια του ΜΠΒ στην πρότασή της για τον προϋπολογισμό του 2019, λαμβάνοντας υπόψη την επιδεινούμενη πολιτική κατάσταση στην Τουρκία και την επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπισθεί η αυξανόμενη ριζοσπαστικοποίηση στα βαλκανικά κράτη·

Προσδοκίες για τη διαδικασία του 2019

36.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να ενεργεί ως έντιμος διαμεσολαβητής σε κάθε ένα από τα στάδια της διαδικασίας και να εφαρμόζει πιστά και με ακρίβεια τις αποφάσεις της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής·

37.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, μετά την ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ, και σε αντιδιαστολή με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2019, η διαδικασία του 2018 κατέδειξε ότι η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή μπορεί να ασκεί πλήρως τις προνομίες της ως προς τον καθορισμό του ύψους και του περιεχομένου του προϋπολογισμού της ΕΕ μέσω της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού·

38.  φρονεί ότι, ως σκέλος της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής που εκλέγεται απευθείας από τους πολίτες, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εκπληρώνει τον πολιτικό του ρόλο και να υποβάλλει προτάσεις για δοκιμαστικά σχέδια και προπαρασκευαστικές ενέργειες που θα εκφράζουν το πολιτικό του όραμα για το μέλλον· δεσμεύεται, στο πλαίσιο αυτό, να προτείνει δέσμη δοκιμαστικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών ενεργειών που θα εκπονηθεί σε στενή συνεργασία με καθεμία από τις επιτροπές του, ούτως ώστε να βρεθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ της πολιτικής βούλησης και της τεχνικής σκοπιμότητας, όπως αξιολογείται από την Επιτροπή·

39.  αναμένει ότι οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό του 2019 θα βασίζονται σε κοινές πολιτικές φιλοδοξίες και στην αλληλεγγύη και θα συνεκτιμούν την προστιθέμενη αξία των προγραμμάτων και των πολιτικών της ΕΕ· πιστεύει ότι ο στόχος αυτός μπορεί να γίνει πραγματικότητα μόνον εφόσον τα διαπραγματευόμενα μέρη ενημερώνονται αμέσως το ένα για τις θέσεις του άλλου, αρχίζουν τις διαπραγματεύσεις σε όσο το δυνατόν πιο πρώιμο στάδιο και είναι ανοιχτά σε συμβιβασμούς·

o

o    o

40.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

  • [1]  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
  • [2]  ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
  • [3]  ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
  • [4]  ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 105.
  • [5]  ΕΕ L 57 της 28.2.2018, σ. 1.
  • [6]  Κοινή έκθεση των διαπραγματευτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου της 8ης Δεκεμβρίου 2017 για την πρόοδο κατά το πρώτο στάδιο των διαπραγματεύσεων βάσει του άρθρου 50 ΣΛΕΕ για την εύτακτη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (TF50 (2017) 19 – Επιτροπή για την ΕΕ-27).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

8.3.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

26

4

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Marco Zanni, Λευτέρης Χριστοφόρου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Xabier Benito Ziluaga, Heidi Hautala, Andrey Novakov, Stanisław Ożóg, Marie-Pierre Vieu, Rainer Wieland, Ελευθέριος Συναδινός

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michael Detjen, Norbert Lins

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

26

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Stanisław Ożóg

PPE

Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Norbert Lins, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Rainer Wieland, Patricija Šulin

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Indrek Tarand

4

-

ECR

Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Marco Zanni

NI

Eleftherios Synadinos

3

0

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu

VERTS/ALE

Heidi Hautala

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 12 Μαρτίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου