ДОКЛАД Относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 726/2004 по отношение на местоположението на седалището на Европейската агенция по лекарствата

12.3.2018 - (COM(2017)0735 – C8‑0421/2017 – 2017/0328(COD)) - ***I

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Докладчик по становище: Джовани Ла Вия


Процедура : 2017/0328(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0063/2018
Внесени текстове :
A8-0063/2018
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 726/2004 по отношение на местоположението на седалището на Европейската агенция по лекарствата

(COM(2017)0735 – C8‑0421/2017 – 2017/0328(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2017)0735),

–  като взе предвид член 294, параграф 2, член 114 и член 168, параграф 4, буква в) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0421/2017),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становището на комисията по конституционни въпроси (A8-0063/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  осъжда Съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и на Европейската комисия от 19 юли 2012 г. относно децентрализираните агенции и Общия подход, приложен към него, и призовава за активно участие на Европейския парламент в процеса на вземане на решения относно местоположението и преместването на агенции и органи с оглед на прерогативите си като съзаконодател в рамките на обикновената законодателна процедура;

3.  одобрява своето изявление, приложено към настоящата резолюция;

4.  изразява съжаление, че Европейският парламент ̶ и в крайна сметка представителите на гражданите на Съюза ̶ не са участвали напълно в процедурата за избор на ново седалище на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА), която в крайна сметка беше приключена чрез теглене на жребий, въпреки че става въпрос за особено важно решение; решенията по отношение на местоположението на органите и агенциите трябва и от правна гладна точка трябва да бъдат вземани по реда на обикновената законодателна процедура при пълно зачитане на правомощията на Европейския парламент, като Европейският парламент и Съветът действат като равноправни съзаконодатели;

5.  изразява съжаление във връзка с решението на Съвета, което води до задълбочаване на географската диспропорция, като едва 9 от 37-те децентрализирани агенции на ЕС имат местоположение в новите държави членки в противоречие със заключения 5381/04 и 11018/1/08 на Европейския съвет, в които се дава приоритет на новите държави членки;

6.  призовава бюджетните органи и Комисията да гарантират, че разходите, свързани с промяната на седалището на ЕМА, ще бъдат покрити изцяло от настоящата приемаща държава; посочва, че някои от разходите, свързани с преместването от настоящото местоположение, ще трябва да бъдат предварително финансирани от бюджета на Съюза, преди финансовото уреждане с настоящата приемаща държава;

7.  настоятелно приканва бюджетните органи и Комисията да гарантират, че разходите, свързани с промяната на седалището на ЕМА, ще бъдат покрити изцяло от настоящата приемаща държава;

8.  призовава бюджетните органи и Комисията да гарантират, че допълнителните разходи, свързани с двойното преместване на седалището на ЕМА, първо на временно местоположение, а след това в сградата „Вивалди“, ще бъдат изцяло покрити от правителството на Нидерландия и съответно няма да окажат отрицателно въздействие върху общия бюджет на Съюза;

9.  призовава бюджетните органи и Комисията да гарантират, че това двойно преместване няма да изложи на риск нормалните оперативни нужди на ЕМА и ще гарантира непрекъснатост на дейността и гладкото функциониране на ЕМА, без прекъсване, след март 2019 г.;

10.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

11.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Като се вземе предвид член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз, Европейската агенция по лекарствата следва да заеме своето ново седалище от датата, на която Договорите престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство, или от 30 март 2019 г., в зависимост от това коя от двете дати настъпи по-рано.

(2)  Като се вземе предвид член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), Европейската агенция по лекарствата следва да заеме своето ново седалище от 30 март 2019 г.

Обосновка

Датата 30 март 2019 г. е тази, на която се очаква Обединеното кралство да стане трета държава. Въпреки че предложението на Комисията отразява правната възможност Обединеното кралство да напусне Съюза преди изтичането на двугодишния срок, предвиден в член 50, по редица практически причини, свързани с планирането на процеса на преместване, Агенцията се нуждае от правна сигурност по отношение на официалната дата на преместването си от Обединеното кралство. Това е необходимо, за да се избегне ситуация, в която агенцията е принудена да се премести неочаквано, по-рано от планираното, напр. поради провал в преговорите между ЕС и Обединеното кралство, в който случай агенцията не би била в състояние да изпълни навреме всички необходими дейности по преместването.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  За да се гарантира правилното функциониране на Европейската агенция по лекарствата на новото ѝ местоположение, следва да бъде сключено споразумение относно седалището, преди агенцията да го заеме.

(3)  За да се гарантира правилното функциониране на Европейската агенция по лекарствата на новото ѝ местоположение, възможно най-скоро следва да бъде сключено споразумение относно седалището. Споразумението относно седалището следва да включва най-подходящия ред и условия за успешното преместване в Амстердам на Европейската агенция по лекарствата и на нейните служители.

Обосновка

Наличието на точен график в законодателството за подписването на споразумението за седалището се изисква с цел предотвратяване на забавяния в преговорите относно седалището на агенцията и по този начин за подпомагане на подготвителните дейности за преместването на седалището до 30 март 2019 г. Съществуването на споразумение за главната квартира (седалището), с което се определя подробна рамка за настаняването на Агенцията в новата приемаща държава, ще намали несигурността и ще предостави допълнителна яснота по отношение на членовете на персонала, като по този начин се спомага за гарантирането на непрекъснатостта на дейността по време на всички етапи на преместването.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 3 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  За да се гарантира непрекъснатостта на дейността на Агенцията, временното местонахождение в Амстердам следва да бъде осигурено, считано от 1 януари 2019 г., а постоянното седалище на Агенцията следва да бъдат завършено до 15 ноември 2019 г.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 3 б (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3б)  Необходимо е да се приветства фактът, че новото местоположение на Агенцията е в съответствие с предпочитанията на работещите понастоящем в нея служители и че нидерландските органи полагат усилия, за да гарантират, че този двойно преместване няма да застраши оперативната ефективност, последователност и непрекъснатост на функционирането на Агенцията. Въпреки това двойното преместването на Агенцията в Амстердам означава, че Агенцията ще трябва временно да отмени приоритетното значение на някои дейности, като например своята работа относно лекарствените продукти за педиатрична употреба и въпросите на общественото здравеопазване, включително своята работа по отношение на антимикробната резистентност и грипните пандемии, докато тя е настанена във временното седалище. Закъсненията, оповестени вече от нидерландското правителство, които са отдалечили във времето предаването на сградата, която ще служи за постоянно седалище, строителните работи по която все още не са започнали, създават опасения относно евентуални по-нататъшни забавяния. Пребиваването във временната сграда следва да бъде ограничено до 10,5 месеца, за да се гарантира, че Агенцията ще може да заработи отново с пълен капацитет, считано от 16 ноември 2019 г., и за да бъде предотвратена по-нататъшната загуба на експертни знания и опит.

Изменение    5

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В Регламент (ЕО) № 726/2004 се вмъква следният член 71а:

В Регламент (ЕО) № 726/2004 се вмъкват следните членове 71а и 71б:

Изменение    6

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Регламент (ЕО) № 726/2004

Член 71a

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 71a

Член 71a

Седалището на Агенцията е в Амстердам, Нидерландия.

Седалището на Агенцията е в Амстердам, Нидерландия.

 

Комисията и компетентните органи на Нидерландия вземат всички необходими мерки, за да гарантират, че Агенцията може да се премести в своето временно седалище не по-късно от 1 януари 2019 г. и че тя може да се премести в своето постоянно място на пребиваване не по-късно от 16 ноември 2019 г.

 

Комисията и компетентните органи на Нидерландия представят писмен доклад на Европейския парламент и на Съвета относно напредъка по отношение на корекциите на временните помещения, както и относно изграждането на постоянната сграда три месеца след влизането в сила на настоящия регламент и на всеки три месеца след това, докато Агенцията се премести в своето постоянно седалище.

Изменение    7

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – уводна част

Регламент (ЕО) № 726/2004

Член 71 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 71б

 

В рамките на 3 месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент се сключва споразумение относно седалището, позволяващо на Агенцията да поеме задълженията си в помещенията, одобрени от Европейския парламент и Съвета.

Обосновка

Наличието на точен график в законодателството за подписването на споразумението за местоположението се изисква с цел предотвратяване на забавяния в преговорите относно седалището на агенцията и по този начин за подпомагане на подготвителните дейности за преместването на седалището до 30 март 2019 г. Съществуването на споразумение за главната квартира (седалището), с което се определя подробна рамка за настаняването на Агенцията в новата приемаща държава, ще намали несигурността и ще предостави допълнителна яснота по отношение на членовете на персонала, като по този начин се спомага за гарантирането на непрекъснатостта на дейността по време на всички етапи на преместването.

Изменение    8

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящият регламент се прилага от датата, на която Договорите престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство, или от 30 март 2019 г., в зависимост от това коя от двете дати настъпи по-рано.

Настоящият регламент се прилага от 30 март 2019 г.

Обосновка

Датата 30 март 2019 г. е тази, на която се очаква Обединеното кралство да стане трета държава. Въпреки че предложението на Комисията отразява правната възможност Обединеното кралство да напусне Съюза преди изтичането на двугодишния срок, предвиден в член 50, по редица практически причини, свързани с планирането на процеса на преместване, Агенцията се нуждае от правна сигурност по отношение на официалната дата на преместването си от Обединеното кралство. Това е необходимо, за да се избегне ситуация, в която Агенцията е принудена да се премести неочаквано, по-рано от планираното, напр. поради провал в преговорите между ЕС и Обединеното кралство, в който случай агенцията не би била в състояние да изпълни навреме всички необходими дейности по преместването.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Европейският парламент изразява съжаление, че ролята му на съзаконодател не беше надлежно взета под внимание, тъй като той не беше включен в процедурата, водеща до избора на новото седалище на Европейската агенция по лекарствата (EMA).

Европейският парламент желае да припомни прерогативите си на съзаконодател и настоява за пълно спазване на обикновената законодателна процедура по отношение на местоположението на органите и агенциите.

Като единствената пряко избирана институция на Съюза и представител на гражданите на Съюза той е първият гарант за зачитането на демократичния принцип в Съюза.

Европейският парламент осъжда процедурата, следвана при избора на новото местоположение на седалището, която на практика лиши Европейския парламент от неговите прерогативи, тъй като той не беше включен ефективно в този процес, а сега от него се очаква просто да потвърди избора на новото местоположение на седалището посредством обикновената законодателна процедура.

Европейският парламент припомня, че общият подход, приложен към Съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия относно децентрализираните агенции от 2012 г., няма правно обвързващ характер, което се признава в самото изявление, и че то беше договорено, без да се засягат законодателните правомощия на институциите.

Поради това Европейският парламент настоява процедурата, следвана при избора на ново местоположение на агенциите, да бъде преразгледана и да не се използва в тази форма в бъдеще.

И накрая, Европейският парламент желае да припомни също така, че в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.[1] трите институции поеха ангажимент за лоялно и прозрачно сътрудничество, като същевременно припомня равенството на двамата съзаконодатели, установено в Договорите.“

  • [1]  OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Европейската агенция по лекарствата (EMA) е важна децентрализирана агенция на ЕС, която отговаря за научната оценка, контрола и наблюдението на безопасността на лекарствата в ЕС.

Потребностите, свързани със здравето и безопасността в ЕС, се променят непрестанно, което води до нарастващо търсене на информация и на перспектива, основана на риска и доказателствата.

Поради това мисията на ЕМА, а имено да се насърчават върховите научни постижения в оценяването и надзора на лекарствените средства, в полза на общественото здраве и здравето на животните в Европейския съюз, е и ще бъде от първостепенно значение.

Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС Агенцията по лекарствата, чието седалище понастоящем е в Лондон, трябва да бъде преместена. На 22 юни 2017 г. успоредно със заседанието на Европейския съвет ръководителите на ЕС-27 одобриха специална процедура за преместването на тази агенция и на ЕБО. Министрите ЕС-27 гласуваха в рамките на заседанието на Съвета по общи въпроси на 20 ноември 2017 г., като определиха Амстердам, Нидерландия, за седалище чрез теглене на жребий.

На 29 ноември 2017 г. Европейската комисия предложи законодателно изменение за преместването на Европейската агенция по лекарствата, в рамките на обикновената законодателна процедура, като изиска от съзаконодателите (Европейския парламент и Съвета) да дадат приоритет на разглеждането на законодателното предложение, което е строго ограничено до потвърждаването на новото седалище на Агенцията в учредителния регламент.

В предложението на Нидерландия се посочва една предложена сграда, а именно сградата „Вивалди“ (31 855 m²), в която съгласно предложението е планирано конферентният център и някои работни помещения да отворят врати до 1 април 2019 г., като впоследствие и приблизително шест месеца по-късно предстои да отворят врати етажите с офисни помещения. В предложението се предвижда също да бъдат предоставени временни резервни помещения, които ще бъдат използвани, считано от1 януари 2019 г., до окончателното преместване на всички служители на EMA се премести в сградата „Вивалди“, с подробно описание на помещенията, което трябва да бъде договорено с Агенцията.

Докладчикът изразява съжаление, че Европейският парламент, и в крайна сметка представителите на гражданите на Съюза , не са участвали напълно в процедурата за избор на ново седалище на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА), което в крайна сметка беше приключено чрез теглене на жребий, въпреки че става въпрос за особено важно решение.

Ето защо докладчикът възнамерява да предложи да работи за изготвяне на декларация като приложение към доклада, който ще бъде гласуван в комисията ENVI и в пленарната зала, с цел модифициране на съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия относно децентрализираните агенции и на приложението за Общия подход, приложено към документа, подписан през 2012 г., които не са правно обвързващи, както е записано в самото изявление, и са договорени, без да се засягат законодателните правомощия на институциите.

Докладчикът възнамерява да защитава правомощията на Европейския парламент и счита, че всички решения по отношение на местоположението на органите и агенциите на ЕС трябва и се налага от правна гладна точка да бъдат вземани по реда на обикновената законодателна процедура при пълно зачитане на правомощията на Европейския парламент, като Европейският парламент и Съветът действат като равноправни съзаконодатели.

СТАНОВИЩЕ на комисията по конституционни въпроси (27.2.2018)

на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 726/2004 по отношение на местоположението на седалището на Европейската агенция по лекарствата
(COM(2017)0735 – C8‑0421/2017 – 2017/0328(COD))

Докладчик по становище: Мерчедес Бресо

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да вземе предвид следните изменения:

Изменение  1

Проект на законодателна резолюция

Параграф 1 а (нов)

Проект на законодателна резолюция

Изменение

 

1a.   призовава за незабавно преразглеждане на общия подход, приложен към Съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия относно децентрализираните агенции от 19 юли 2012 г., за да се ангажира активно Европейският парламент в процеса на вземане на решения относно местоположението на агенциите с оглед на неговите прерогативи като съзаконодател в рамките на обикновената законодателна процедура;

Изменение    2

Проект на законодателна резолюция

Параграф 1 б (нов)

Проект на законодателна резолюция

Изменение

 

1б.   одобрява своето изявление, приложено към настоящата резолюция;

За сведение, текстът на изявлението е следният:

„Европейският парламент изразява съжаление, че ролята му на съзаконодател не беше надлежно взета под внимание, тъй като той не беше включен в процедурата, водеща до избора на новото седалище на Европейската агенция по лекарствата (EMA).

Европейският парламент желае да припомни прерогативите си на съзаконодател и настоява за пълно спазване на обикновената законодателна процедура по отношение на местоположението на органите и агенциите.

Като единствената пряко избирана институция на Съюза и представител на гражданите на Съюза той е първият гарант за зачитането на демократичния принцип в Съюза.

Европейският парламент осъжда процедурата, следвана при избора на новото местоположение на седалището, която на практика лиши Европейския парламент от неговите прерогативи, тъй като той не беше включен ефективно в този процес, а сега от него се очаква просто да потвърди избора на новото местоположение на седалището посредством обикновената законодателна процедура.

Европейският парламент припомня, че общият подход, приложен към Съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета и Европейската комисия относно децентрализираните агенции от 2012 г., няма правно обвързващ характер, което се признава в самото изявление, и че то беше договорено, без да се засягат законодателните правомощия на институциите.

Европейският парламент приветства факта, че процедурата за избор на новото седалище на Агенцията е въз основа на критериите за подбор, посочени в общия подход, но изразява съжаление, че в крайна сметка тя беше приключена чрез теглене на жребий. Поради това Европейският парламент настоява процедурата, следвана при избора на ново местоположение на агенциите, да бъде реформирана и да не се използва в тази форма в бъдеще.

И накрая, Европейският парламент желае да припомни също така, че в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.1 трите институции поеха ангажимент за лоялно и прозрачно сътрудничество, като същевременно припомня равенството на двамата съзаконодатели, установено в Договорите.“

______________________

OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.

Изменение    3

Предложение за регламент

Позоваване 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

като взеха предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 13, параграф 2 от него,

Обосновка

Позоваване на задължението за взаимно лоялно сътрудничество между институциите на ЕС.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5а)   Член 13, параграф 2 от Договора за Европейския съюз изисква отношенията между институциите на Съюза да се осъществяват в лоялно сътрудничество, като всяка от тях действа в кръга на правомощията, които са ѝ предоставени с Договорите, в съответствие с процедурите, условията и целите, предвидени в тях. Европейският парламент следва да бъде изцяло информиран и да взема пълно участие по време на всички етапи на обикновената законодателна процедура.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Местонахождение на седалището на Европейската агенция по лекарствата

Позовавания

COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

11.12.2017

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

AFCO

11.12.2017

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Mercedes Bresso

26.2.2018

Разглеждане в комисия

26.2.2018

 

 

 

Дата на приемане

26.2.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

18

3

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Max Andersson, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jérôme Lavrilleux, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Jasenko Selimovic

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Eleonora Evi, Seán Kelly, Jeroen Lenaers, Ramón Luis Valcárcel Siso

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

18

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Barbara Spinelli

PPE

Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

3

-

ECR

Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

NI

Diane James

1

0

S&D

Pedro Silva Pereira

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Местонахождение на седалището на Европейската агенция по лекарствата

Позовавания

COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD)

Дата на представяне на ЕП

29.11.2017

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

11.12.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

11.12.2017

CONT

11.12.2017

ITRE

11.12.2017

AGRI

11.12.2017

 

AFCO

11.12.2017

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

BUDG

11.12.2017

ITRE

23.1.2018

AGRI

13.12.2017

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Giovanni La Via

10.1.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

25.1.2018

 

 

 

Дата на приемане

12.3.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

52

6

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Jiří Maštálka, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Renata Briano, Nicola Caputo, Jørn Dohrmann, Eleonora Evi, Christofer Fjellner, Jan Huitema, Merja Kyllönen, Norbert Lins, Gesine Meissner, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Angelo Ciocca, Emilian Pavel, Massimiliano Salini

Дата на внасяне

12.3.2018

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

52

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Arne Gericke, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Estefanía Torres Martínez

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Christofer Fjellner, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Rory Palmer, Emilian Pavel, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Davor Škrlec

6

-

ECR

Jørn Dohrmann

PPE

Elisabetta Gardini, Massimiliano Salini

S&D

Renata Briano, Nicola Caputo, Damiano Zoffoli

1

0

ENF 

Angelo Ciocca

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 14 март 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност