Postup : 2017/0328(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0063/2018

Předložené texty :

A8-0063/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/03/2018 - 10.8
CRE 15/03/2018 - 10.8
PV 25/10/2018 - 13.11

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0086
P8_TA(2018)0427

ZPRÁVA     ***I
PDF 718kWORD 67k
12.3.2018
PE 615.463v02-00 A8-0063/2018

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (ES) č. 726/2004, pokud jde o umístění sídla Evropské agentury pro léčivé přípravky

(COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD))

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Zpravodaj: Giovanni La Via

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro ústavní záležitosti
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU
 JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (ES) č. 726/2004, pokud jde o umístění sídla Evropské agentury pro léčivé přípravky

(COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2017)0735),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2, článek 114 a čl. 168 odst. 4 písm. c) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0421/2017),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a postoj Výboru pro ústavní záležitosti (A8-0063/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  staví se proti společnému prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Evropské komise o decentralizovaných agenturách ze dne 19. července 2012 a proti společnému přístupu, který je k němu připojen, a vzhledem ke svým výsadám spolunormotvůrce podle řádného legislativního postupu vyzývá k tomu, aby byl úzce zapojován do rozhodovacího procesu o umístění a přemístění agentur a orgánů;

3.  schvaluje své prohlášení, které je přílohou tohoto usnesení;

4.  vyjadřuje politování nad tím, že Evropský parlament – a v konečném důsledku tedy zástupci občanů Unie – nebyli plně zapojeni do postupu pro výběr nového sídla Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA), jenž byl nakonec uzavřen losováním, i přesto, že se jedná o tak důležité rozhodnutí; rozhodnutí týkající se umístění orgánů a agentur by měla – a z právního hlediska musí – být přijímána v rámci řádného legislativního postupu postupu a v plném souladu s výsadami Evropského parlamentu, podle nichž jsou Evropský parlament a Rada rovnocennými spolunormotvůrci;

5.  vyjadřuje politování nad rozhodnutím Rady, které vede k prohloubení zeměpisného nepoměru, kdy sídlo v nových členských státech má pouze 9 z 37 decentralizovaných agentur EU, což je v rozporu se závěry Evropské rady č. 5381/04 a 11018/1/08, jež upřednostňují nové členské státy.

6.  vyzývá rozpočtové orgány a Komisi, aby zajistily, že náklady spojené se změnou sídla agentury EMA budou uhrazeny v plné výši stávající hostitelskou zemí; poukazuje na to, že některé náklady na přemístění ze stávajícího místa budou muset být předběžně financovány z rozpočtu Unie, dokud nebude uzavřena finanční dohoda se současnou hostitelskou zemí;

7.  vyzývá rozpočtové orgány a Komisi, aby zajistily, že náklady spojené se změnou sídla agentury EMA budou uhrazeny v plné výši stávající hostitelskou zemí;

8.  vyzývá rozpočtové orgány a Komisi, aby zajistily, že dodatečné náklady spojené s dvojím přemístěním sídla agentury EMA, tedy nejdříve do dočasného sídla a poté do budovy Vivaldi, budou plně uhrazeny nizozemskou vládou, a tudíž nebudou mít nepříznivý dopad na souhrnný rozpočet Unie;

9.  vyzývá rozpočtové orgány a Komisi, aby zajistily, že dvojí přemístění neohrozí běžné provozní potřeby agentury EMA a že od března 2019 bude zaručena kontinuita její činnosti a její řádné nepřerušené fungování;

10.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo bude mít v úmyslu jej podstatně změnit;

11.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  S ohledem na čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii by Evropská agentura pro léčivé přípravky měla ve svém novém sídle působit ode dne, kdy pro Spojené království přestanou platit Smlouvy, nebo ode dne 30. března 2019, podle toho, co nastane dříve.

(2)  S ohledem na čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii (SEU) by Evropská agentura pro léčivé přípravky měla ve svém novém sídle působit ode dne 30. března 2019.

Odůvodnění

The date of 30 March 2019 is the date when the UK is expected to become a third country. Although the Commission’s proposal reflects the legal possibility that the UK could leave the Union before the end of the 2 years period foreseen in Art 50, the Agency requires legal certainty as regards the official date of its departure from the UK for several practical reasons related to the planning of its relocation process. To avoid that the Agency would have to suddenly move earlier than currently planned, e.g. due to a collapse in the EU-UK negotiations, the Agency would not be in a position to complete all necessary relocation activities on time.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  K zajištění řádného fungování Evropské agentury pro léčivé přípravky v novém místě by měla být ještě předtím, než agentura převezme své nové sídlo, uzavřena dohoda o sídle.

(3)  K zajištění řádného fungování Evropské agentury pro léčivé přípravky v novém místě by měla být co nejdříve uzavřena dohoda o sídle. Dohoda o sídle by měla obsahovat nejvhodnější podmínky pro úspěšné přemístění Evropské agentury pro léčivé přípravky a jejích zaměstnanců do Amsterodamu.

Odůvodnění

V právních předpisech týkajících se podpisu dohody o sídle musí být zahrnut přesný časový plán, aby se předešlo prodlevám v jednáních o dohodě o sídle a podpořily se přípravné činnosti pro přemístění do 30. března 2019. Existence dohody o sídle, která stanoví podrobný rámec pro usídlení agentury v nové hostitelské zemi, sníží nejistotu a ujasní zaměstnancům situaci, což pomůže zaručit kontinuitu činnosti ve všech etapách přemístění.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a)  S cílem zajistit plnou kontinuitu činnosti agentury by její dočasné umístění mělo být zajištěno od 1. ledna 2019 s tím, že její trvalé sídlo by mělo být dokončeno do 15. listopadu 2019.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3b)  Je potěšitelné, že nové umístění agentury odpovídá preferencím jejích současných zaměstnanců a že se nizozemské orgány snaží zajistit, aby dvojí přemístění neohrozilo provozní efektivnost, kontinuitu a nepřetržitý provoz agentury. Dvojí přemístění agentury do Amsterodamu nicméně znamená, že agentura bude muset ve svém prozatímním sídle dočasně přestat upřednostňovat určité činnosti, jako je práce na pediatrických lécích a záležitostech veřejného zdraví, včetně práce zaměřené na antimikrobiální rezistenci a pandemie chřipky. Průtahy, které již oznámila nizozemská vláda a které zpozdily předání stálé budovy, jejíž stavba ještě nezačala, vyvolávají obavy ohledně dalších případných průtahů. Přemístění do dočasné budovy by mělo být omezeno na 10,5 měsíce s cílem zajistit, aby agentura mohla od 16. listopadu 2019 začít znovu plně fungovat, a zabránit dalším ztrátám odbornosti.

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V nařízení (ES) č. 726/2004 se vkládá nový článek 71a, který zní:

V nařízení (ES) č. 726/2004 se vkládají nové články 71a a 71b, které zní:

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Nařízení (ES) č. 726/2004

Článek 71a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 71a

Článek 71a

Agentura má sídlo v Amsterodamu, Nizozemsku.

Agentura má sídlo v Amsterodamu, Nizozemsku.

 

Komise a příslušné orgány Nizozemska přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, aby se agentura mohla přemístit do dočasných prostor do 1. ledna 2019 a do svých stálých prostor do 16. listopadu 2019.

 

Tři měsíce po vstupu tohoto nařízení v platnost a poté každé tři měsíce, dokud se agentura nepřemístí do svého stálého sídla, předloží Komise a příslušné orgány Nizozemska Evropskému parlamentu a Radě písemnou zprávu o pokroku úprav dočasných prostor a o výstavbě stálé budovy.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – návětí

Nařízení (ES) č. 726/2004

Článek 71 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 71b

 

Dohoda o sídle, která agentuře umožní plnit své povinnosti v prostorách schválených Evropským parlamentem a Radou, je uzavřena do tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Odůvodnění

V právních předpisech týkajících se podpisu dohody o sídle musí být zahrnut přesný časový plán, aby se předešlo prodlevám v jednáních o dohodě o sídle a podpořily se přípravné činnosti pro přemístění do 30. března 2019. Existence dohody o sídle, která stanoví podrobný rámec pro usídlení agentury v nové hostitelské zemi, sníží nejistotu a ujasní zaměstnancům situaci, což pomůže zaručit kontinuitu činnosti ve všech etapách přemístění.

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Toto nařízení se použije ode dne, kdy pro Spojené království přestanou platit Smlouvy, nebo ode dne 30. března 2019, podle toho, co nastane dříve.

Toto nařízení se použije ode dne 30. března 2019.

Odůvodnění

The date of 30 March 2019 is the date when the UK is expected to become a third country. Although the Commission’s proposal reflects the legal possibility that the UK could leave the Union before the end of the 2 years period foreseen in Art 50, the Agency requires legal certainty as regards the official date of its departure from the UK for several practical reasons related to the planning of its relocation process. To avoid that the Agency would have to suddenly move earlier than currently planned, e.g. due to a collapse in the EU-UK negotiations, the Agency would not be in a position to complete all necessary relocation activities on time.


PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Evropský parlament vyjadřuje politování nad tím, že jeho úloha spolunormotvůrce nebyla řádně zohledněna, jelikož nebyl zapojen do procesu, jenž vedl k výběru nového sídla Evropské agentury pro léčivé přípravky.

Evropský parlament by rád připomněl své výsady coby společného normotvůrce a trvá na bezvýhradném dodržování řádného legislativního postupu, pokud jde o sídla orgánů a agentur.

Jakožto jediný přímo volený orgán Unie a zástupce občanů Unie je prvním garantem dodržování demokratických zásad v Unii.

Evropský parlament odsuzuje postup, jakým bylo nové sídlo vybráno a jenž de facto připravil Evropský parlament o jeho výsady, neboť jej prakticky opomenul, ale nyní se očekává, že Parlament výběr nového sídla jednoduše potvrdí prostřednictvím řádného legislativního postupu.

Evropský parlament připomíná, že společný přístup připojený ke společnému prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Evropské komise o decentralizovaných agenturách, který byl podepsán v roce 2012, není právně závazný, jak je uvedeno v samotném prohlášení, a že byl schválen, aniž by byly dotčeny legislativní pravomoci orgánů EU.

Evropský parlament proto trvá na tom, aby byl postup pro výběr nového sídla agentur v budoucnu revidován a aby už nebyl v této podobě uplatňován.

Evropský parlament si na závěr přeje rovněž připomenout, že v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016(1) se tyto tři orgány zavázaly k loajální a transparentní spolupráci, a připomíná rovnoprávné postavení obou spolunormotvůrců zakotvené ve Smlouvách.

(1)

Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) je důležitou decentralizovanou agenturou EU odpovědnou za vědecké hodnocení léčivých přípravků v EU, dohled nad nimi a sledování jejich bezpečnosti.

Potřeby EU v souvislosti se zdravím a bezpečností se neustále vyvíjí, což vede k tomu, že stoupá poptávka po informacích a po perspektivě založené na rizicích a důkazech.

Úloha Agentury, kterou je prostřednictvím hodnocení léčivých přípravků a dohledu nad nimi přispívat k vědecké excelentnosti v zájmu veřejného zdraví a zdraví zvířat v Evropské unii, proto je a bude nanejvýše důležitá.

Agentura, která má v současnosti sídlo v Londýně, se musí v souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU přemístit. Dne 22. června 2017 při zasedání Evropské rady potvrdilo 27 vedoucích představitelů EU konkrétní postup pro přesun této agentury a Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA). Na zasedání Rady pro obecné záležitosti konaném dne 20. listopadu 2017 uspořádali ministři 27 zemí EU hlasování a na základě losování rozhodli o přemístění agentury do nizozemského Amsterodamu.

Evropská komise navrhla dne 29. listopadu 2017 legislativní změnu umožňující přemístění Evropské agentury pro léčivé přípravky v rámci řádného legislativního postupu a požádala spolunormotvůrce (Evropský parlament a Radu), aby se přednostně zabývali legislativním návrhem, který se omezuje pouze na potvrzení nového sídla Agentury v zakládajícím nařízení.

Nizozemsko ve své nabídce navrhuje jednu budovu – budovu Vivaldi (31 855 m²), která by do 1. dubna 2019 měla být vybavena konferenčním centrem a některými z kanceláří, přičemž další podlaží s kancelářemi by měla být k dispozici za dalších šest měsíců. Součástí nabídky jsou rovněž dočasné záložní prostory, které budou moci být využívány od 1. ledna 2019 do doby, než se všichni zaměstnanci agentury EMA přemístí do budovy Vivaldi, s tím, že podrobné dispozice je třeba dohodnout s Agenturou.

Zpravodaj lituje toho, že Evropský parlament – a v konečném důsledku tedy zástupci občanů Unie – nebyli plně zapojeni do výběru nového sídla agentury EMA, jenž byl nakonec uzavřen losováním, ačkoli se jedná o tak důležité rozhodnutí.

Jeho úmyslem je proto navrhnout vypracování prohlášení, které by tvořilo přílohu ke zprávě, o níž se bude hlasovat ve výboru ENVI a v plénu, s cílem pozměnit společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Evropské komise o decentralizovaných agenturách a přílohu k němu o společném přístupu, které byly podepsány v roce 2012 a nejsou právně závazné, jak je ostatně uvedeno v samotném prohlášení, a které byly schváleny, aniž by byly dotčeny legislativní pravomoci orgánů EU.

Zpravodaj hodlá ochránit výsady Evropského parlamentu a je přesvědčen, že veškerá rozhodnutí týkající se umístění orgánů a agentur EU je třeba z právního hlediska přijímat v rámci řádného legislativního postupu a v plné míře respektovat výsady Evropského parlamentu, stejně jako skutečnost, že Evropský parlament a Rada jsou rovnocennými spolutvůrci právních předpisů.


STANOVISKO Výboru pro ústavní záležitosti (27.2.2018)

pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (ES) č. 726/2004, pokud jde o umístění sídla Evropské agentury pro léčivé přípravky

(COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD))

Zpravodajka: Mercedes Bresso

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh  1

Návrh legislativního usnesení

Bod 1 a (nový)

Návrh legislativního usnesení

Pozměňovací návrh

 

1a.   vyzývá k okamžitému přezkumu společného přístupu, který je přiložen ke společnému prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Evropské komise o decentralizovaných agenturách ze dne 19. července 2012, s cílem více zapojit Evropský parlament do rozhodovacího procesu o umístění agentur, vzhledem k jeho výsadám spolunormotvůrce podle řádného legislativního postupu;

Pozměňovací návrh    2

Návrh legislativního usnesení

Bod 1 b (nový)

Návrh legislativního usnesení

Pozměňovací návrh

 

1b.   schvaluje své prohlášení, které je přílohou tohoto usnesení;

Pro informaci, toto prohlášení zní takto:

Evropský parlament vyjadřuje politování nad tím, že jeho úloha spolunormotvůrce nebyla řádně zohledněna, neboť nebyl zapojen do postupu vedoucího k výběru nového sídla Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA).

Evropský parlament hodlá připomenout své výsady jako spolunormotvůrce a trvá na tom, aby byl plně dodržen řádný legislativní postup při umisťování orgánů a agentur.

Jakožto jediný přímo volený orgán Unie a zástupce jejích občanů je prvním garantem dodržování zásady demokracie v Unii.

Evropský parlament odsuzuje postup, jímž se řídil výběr umístění sídla, který de facto připravil Evropský Parlament o jeho výsady, neboť nebyl do tohoto postupu efektivně zapojen, ale nyní se po něm očekává, že pouze potvrdí volbu nového umístění sídla prostřednictvím řádného legislativního postupu.

Evropský parlament připomíná, že společný přístup připojený ke společnému prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Evropské komise o decentralizovaných agenturách podepsaný v roce 2012, není právně závazný, jak se uvádí v samotném prohlášení, a že byl schválen, aniž by byly dotčeny legislativní pravomoci jednotlivých orgánů.

Evropský parlament vítá, že postup výběru nového sídla agentury byl založen na kritériích výběru uvedených ve společném přístupu, avšak vyjadřuje politování nad tím, že byl nakonec uzavřen losováním. Proto Evropský parlament trvá na tom, aby byl postup výběru nového umístění agentur reformován a ve stávající podobě již nikdy více nepoužit.

Konečně by chtěl Evropský parlament připomenout, že v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 20161 se všechny tři orgány zavázaly k loajální a transparentní spolupráci, a připomíná rovnoprávné postavení obou spolunormotvůrců zakotvené ve Smlouvách.

______________________

Úř. věst. C 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Právní východisko 1 a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 13 odst. 2 této smlouvy,

Odůvodnění

Odkaz na závazek vzájemné loajální spolupráce mezi orgány EU.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)   Čl. 13 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii požaduje, aby byly vztahy mezi orgány Unie uskutečňovány v rámci loajální spolupráce, přičemž každý z nich jedná v mezích působnosti, jež mu byla svěřena Smlouvami, a v souladu s postupy, podmínkami a cíli v nich stanovenými. Evropský parlament má být plně informován a zapojen během všech kroků řádného legislativního postupu.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Umístění sídla Evropské agentury pro léčivé přípravky

Referenční údaje

COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

11.12.2017

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFCO

11.12.2017

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Mercedes Bresso

26.2.2018

Projednání ve výboru

26.2.2018

 

 

 

Datum přijetí

26.2.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

18

3

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Max Andersson, Enrique Guerrero Salom, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jérôme Lavrilleux, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Jasenko Selimovic

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Eleonora Evi, Seán Kelly, Jeroen Lenaers, Ramón Luis Valcárcel Siso

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

18

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Barbara Spinelli

PPE

Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

3

-

ECR

Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

NI

Diane James

1

0

S&D

Pedro Silva Pereira

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

18

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Barbara Spinelli

PPE

Danuta Maria Hübner, Seán Kelly, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Enrique Guerrero Salom, Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia-Yvonne Kaufmann

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

3

-

ECR

Morten Messerschmidt, Kazimierz Michał Ujazdowski

NI

Diane James

1

0

S&D

Pedro Silva Pereira

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Umístění sídla Evropské agentury pro léčivé přípravky

Referenční údaje

COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD)

Datum předložení EP

29.11.2017

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

11.12.2017

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

11.12.2017

CONT

11.12.2017

ITRE

11.12.2017

AGRI

11.12.2017

 

AFCO

11.12.2017

 

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

BUDG

11.12.2017

ITRE

23.1.2018

AGRI

13.12.2017

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Giovanni La Via

10.1.2018

 

 

 

Projednání ve výboru

25.1.2018

 

 

 

Datum přijetí

12.3.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

52

6

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Jiří Maštálka, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Renata Briano, Nicola Caputo, Jørn Dohrmann, Eleonora Evi, Christofer Fjellner, Jan Huitema, Merja Kyllönen, Norbert Lins, Gesine Meissner, Alojz Peterle, Christel Schaldemose, Carlos Zorrinho

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Angelo Ciocca, Emilian Pavel, Massimiliano Salini

Datum předložení

12.3.2018


JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

52

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR

Arne Gericke, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Estefanía Torres Martínez

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Christofer Fjellner, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Alojz Peterle, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Rory Palmer, Emilian Pavel, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Davor Škrlec

6

-

ECR

Jørn Dohrmann

PPE

Elisabetta Gardini, Massimiliano Salini

S&D

Renata Briano, Nicola Caputo, Damiano Zoffoli

1

0

ENF 

Angelo Ciocca

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 14. března 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí